Вы находитесь на странице: 1из 140

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 8 а вгуста 2 0 12 г. № 4 2 8 -З
П р и н ят П а лат о й пр е д ста вит е ле й 3 1 ма я 2 0 12 го д а
Од о б р ен С о вет о м Ре сп уб л ик и 2 2 и юн я 2 0 1 2 год а

Изменен ия и допол нени я:


Закон Р еспу блики Бела русь от 1 0.01. 2015 № 244 -З
(Национ альны й прав овой Ин терне т-пор тал Рес публи ки
Беларус ь, 22 .01.2 015, 2/22 42)

СОДЕРЖАНИЕ

Р А ЗДЕ Л I. О БЩИЕ ПО ЛОЖ Е НИЯ


ГЛА ВА 1 . О СНО ВНЫЕ ПО ЛОЖ Е НИЯ
Ст ат ья 1 . О с но вн ые те рм и н ы и и х оп ре де ле н ия , ис п ол ьзуе м ые д ля цел ей н ас то я ще го
Ко д е кс а
Ст ат ья 2 . Сфе р а де йс т вия н аст оя ще го Ко де кс а
Ст ат ья 3 . Ж и л и щно е зако н о д ате л ьс т во . Зад ач и и п р ин ци п ы ж и л и щно го
зако н о д ат ел ьст ва
ГЛА ВА 2 . ГО СУДАР СТ ВЕ ННО Е Р Е ГУЛИРО ВА НИЕ В О БЛА СТ И Ж ИЛИЩНЫХ О Т НО ШЕ НИЙ
Ст ат ья 4 . Ком пе те н ция Пре зи де н т а Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь в о бл ас т и ж и ли щн ых
о т но ше н и й
Ст ат ья 5 . Ком пе те н ция Со ве т а Ми н ис т ро в Ре с п уб л и ки Бе л арус ь в о бл ас ти ж и ли щн ых
о т но ше н и й
Ст ат ья 6 . Ком пе те н ция Мин и ст ер ст ва ж и ли щн о -ко мм ун ал ьно го хо зя йс т ва Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь и и н ых ре сп уб ли кан с ки х ор ган о в го с уд арс т ве н но го уп р авле н ия в о б л ас т и ж и ли щн ых
о т но ше н и й
Ст ат ья 7 . Ком пе те н ция м ес т н ых Со ве то в де п ут ат о в в об л аст и ж и л и щн ых от но ше н и й
Ст ат ья 8 . Ком пе те н ция о б л ас т н ых, Ми н с ко го го ро д ско го и сп о лн и те л ьн ых ко ми те т о в в
о б л аст и ж и л и щн ых о т но ше н и й
Ст ат ья 9 . Ком пе те н ция р ай он н ых, го ро дс ки х, п осе л ко вых, се л ьс ки х и с по л ни те л ьн ых
ко м и тет о в, м ес т н ых адм и н ис тр аци й р ай о но в в го ро д ах в о б л ас т и ж и ли щн ых о т но ше н и й
ГЛА ВА 3 . СО СТ А В Ж ИЛИЩНО ГО Ф О НДА И УПРА ВЛЕ НИЕ ИМ. ГО СУДА Р СТ ВЕ ННЫЙ УЧ ЕТ
Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ
Ст ат ья 1 0 . Со ст ав ж и л и щно го фо н д а
Ст ат ья 1 1 . Ос н о вн ая зад ач а и о б ъе кт ы го с уд арс т ве н но го уче т а ж ил ых п ом е ще н и й
Ст ат ья 1 2 . Гос уд ар ст ве нн ый уче т ж и л ых п о ме щен и й
Ст ат ья 1 3 . Уп р авле н ие го с уд ар с т ве н н ым и ч ас т н ым ж и ли щн ым и ф о нд ам и
ГЛА ВА 4 . НА ЗНА Ч Е НИЕ И ИСПО ЛЬЗО ВА НИЕ Ж ИЛО ГО ПО МЕ ЩЕ НИЯ. ПЕР Е УСТ РО ЙСТ ВО И
( ИЛИ) ПЕ РЕ ПЛА НИРО ВКА. ПЕР Е ВО Д Ж ИЛО ГО ПО МЕ ЩЕ НИЯ В НЕЖ ИЛО Е И НЕ Ж ИЛО ГО
ПО МЕ ЩЕ НИЯ В Ж ИЛО Е
Ст ат ья 1 4 . Назн ач е н ие и и сп ол ьзо ван и е ж и ло го п о ме ще ни я
Ст ат ья 1 5 . Об с ле до ван и е с ос то я ни я м н о го квар т ир н ых, бл о кир о ван н ых и од н о квар ти р н ых
ж ил ых до мо в и и х п ри д ом о вых тер р ит о ри й , квар т и р в м но го кварт и р н ых и бл о ки р о ван н ых
ж ил ых до м ах
Ст ат ья 1 6 . Пр и зн ан ие м н ого квар т ир н ого , бл о кир о ван но го и ли о д но квар т ир н о го ж и л ых
д о мо в и и х п р и до мо вых т е рр и то ри й , квар т ир ы в м н о го кварт и р но м ил и б ло ки ро ван н ом ж и л ых
д о м ах н е со от ве тс т вующи м и ус т ано вле н н ым д ля пр ож и ван и я с ан ит ар н ым и т е хн и че с ки м
т р еб о ван ия м
Ст ат ья 1 7 . Пер е ус тр о йс т во и (и л и) пе ре п л ани р о вка
Ст ат ья 1 8 . Ос н о ван ия д ля о т каза в со гл асо ван и и ( р азр е ше н и и) пе ре ус т ро й ст ва и ( и ли )
п е ре пл ан и ро вки
Ст ат ья 1 9 . Пос ле д ст ви я с ам о во л ьн ых пер е ус т ро йс т ва и ( и л и) пе ре пл ан и ро вки
Ст ат ья 2 0 . Ре ко нс тр укция м но го квар ти р н ых, б ло ки ро ван н ых и о д но квар т ир н ых ж и л ых
д о мо в
Ст ат ья 2 1 . Пер е вод ж ил о го по ме ще н ия в н еж и ло е и неж ил о го по ме ще н ия в ж и л ое
ГЛА ВА 5 . ПРА ВА И О БЯЗА ННО СТ И ГРАЖ ДА Н И О Р ГА НИЗА ЦИЙ В О БЛА СТ И Ж ИЛИЩНЫХ
О Т НО ШЕ НИЙ. О СНО ВА НИЯ ДЛЯ ВО ЗНИ КНО ВЕ НИЯ ПР А ВА ВЛА ДЕ НИЯ И ПО ЛЬЗ О ВА НИЯ Ж ИЛЫМИ
ПО МЕ ЩЕ НИЯМИ
Ст ат ья 2 2 . Ос н о ван ия д ля во зн и кн о ве н ия п р ав и о б я зан но с те й гр аж д ан и о р ган и заци й в
о б л аст и ж и л и щн ых о т но ше н и й
Ст ат ья 2 3 . Ос н о ван ия д ля во зн и кн о ве н ия п р ава вл ад е н ия и п о л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м
Ст ат ья 2 4 . Пи с ьм ен н ые со гл аше н и я о п р и зн ан ии ч ле н ом с ем ьи и о п о ря д ке п ол ьзо ван и я
ж ил ым по ме ще н ие м
Ст ат ья 2 5 . Пр ава гр аж д ан и о р гани заци й в о бл ас ти ж ил и щн ых о тн о ше н и й
Ст ат ья 2 6 . Об я зан н ос ти гр аж д ан и о р ган и заци й в о б л аст и ж и л и щн ых о т но ше н и й
Ст ат ья 2 7 . Защи т а п р ав и зако н н ых и н т е ре со в гр аж д а н и ор ган и заци й в о б л аст и
ж ил и щн ых от н о ше н и й
Ст ат ья 2 8 . Во зме ще н ие вре д а
ГЛА ВА 6 . ПЛАТА ЗА Ж ИЛИЩНО -КО ММУНА ЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПЛАТА ЗА ПО ЛЬЗО ВА НИЕ
Ж ИЛЫМ ПО МЕ ЩЕ НИЕ М
Ст ат ья 2 9 . Об я зан н ос т ь вн есе н ия п л ат ы за ж и л и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги и п л ат ы за
п о л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще н ие м
Ст ат ья 3 0 . Ст р укт ур а пл ат ы за ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги
Ст ат ья 3 1 . По ря до к вне се н ия пл ат ы за ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые усл уги и п л ат ы за
п о л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще н ие м
Ст ат ья 3 2 . Уч аст ие ч ле н о в, б ывши х ч л ен о в с ем ьи с об ст ве н ни ка ж ил о го по ме ще н ия
ч ас т но го ж и л и щно го ф он д а, н ан им ат ел я ж и ло го по ме ще ни я го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а, гр аж д ан и н а, я вл я юще го ся ч ле н ом о р гани заци и зас т р ой щи ко в, в р ас хо д ах п о п л ате за
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги и пл ат е за п о л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще н ие м
Ст ат ья 3 3 . От ве тс т ве н но с т ь за н е с вое вре ме н ное и (и л и) не п ол н ое вне се ни е п л ат ы за
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги и п л ат ы за по л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще ни ем . По гаше н и е
зад о лж е нн ос т и п о пл ате за ж и л и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги и п л ате за п ол ьзо ван и е ж и л ым
п о ме ще н ие м
ГЛА ВА 7 . УЧ ЕТ ГРАЖ ДА Н, НУЖ ДА ЮЩИХСЯ В УЛУЧ ШЕ НИИ Ж ИЛИЩНЫХ УСЛО ВИЙ
Ст ат ья 3 4 . Во зн и кно ве ни е у гр аж д ан пр ава с о ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 3 5 . Ос н о ван ия дл я пр и зн ан ия гр аж д ан н уж д ающи м и ся в ул уч ше н ии ж и ли щн ых
ус л о ви й
Ст ат ья 3 6 . Ос н о ван ия д ля о т каза в п р ин ят и и н а уч ет гр аж д ан , н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 3 7 . Уче т гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий
Ст ат ья 3 8 . Пр и ня ти е гр аж д ан н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 3 9 . До куме нт ы, н ео б хо д и м ые д ля п р и ня ти я гр аж д ан н а уче т н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 4 0 . Р асс м от ре н ие зая вле н ия гр аж д ан ин а о п р ин ят и и н а уче т н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 4 1 . Ос уще ст вл ен ие уче т а гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 4 2 . Изм е не ни е о че ре дн ос т и гр аж д ан н а ул уч ше н ие ж и л и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 4 3 . Уто ч не ни е д ан н ых, я вля ющи хс я о с но ван и ем д ля с о хр ан ен и я пр ава гр аж д ан
с о ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й
Ст ат ья 4 4 . Сн ят ие гр аж д ан с уче т а н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й
Ст ат ья 4 5 . Со хр ане н ие за гр аж д ан ам и п р ава с ос т оят ь на уч ет е н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й п о ме с т у ж ит ел ьс т ва
Ст ат ья 4 6 . Со хр ане н ие за гр аж д ан ам и п р ава с ос т оят ь на уч ет е н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й п о ме с т у р або т ы (с л уж б ы)
Ст ат ья 4 7 . Со хр ане н ие за ч ле н ами се м ьи гр аж д ан ин а п р ава с ос то ят ь на уче те
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й
Ст ат ья 4 8 . Ко нт р ол ь за с о с т оя н ие м уч ет а н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й
в го с уд арс т ве н н ых ор ган ах, др уги х о р ган и зация х
ГЛА ВА 8 . ДО ГО ВО Р НА ЙМА Ж ИЛО ГО ПО МЕ ЩЕ НИЯ
Ст ат ья 4 9 . Об щи е по лож е н ия о до го вор е н ай м а ж ил о го по ме ще н ия
Ст ат ья 5 0 . Суще ст ве н н ые усл о вия до го во р а н ай м а ж и ло го п о ме щен и я
Ст ат ья 5 1 . Т ре бо ван и я к ж и л ым по ме ще ни ям , п ре до ст авл яе м ым п о д о го во р ам н ай м а
ж ил ых п оме ще н и й от де л ьн ым кате го р ия м гр аж д ан
Ст ат ья 5 2 . Закл юч ен ие и р е ги с тр аци я до го вор о в н ай м а ж и л ых по ме ще ни й
Ст ат ья 5 3 . Акт о п ри ем е -пе ре д аче во вл аде н ие и п о л ьзо ван ие ж и ло го п о ме ще ни я
Ст ат ья 5 4 . Пр ава и об я зан н ос ти н ай мо д ате ля ж и л о го по ме ще ни я
Ст ат ья 5 5 . Пр ава и об я зан н ос ти н ан им ат ел я ж и ло го п ом е ще н ия
Ст ат ья 5 6 . Пр аво н ан им ат ел я ж и ло го п о ме щен и я н а п ре до с т авле н ие пр ава вл ад е н ия и
п о л ьзо ван ия зан и м аем ым и м ж и л ым п ом е ще н ие м ч ле н ам с вое й с ем ьи и и н ым гр аж д ан ам
Ст ат ья 5 7 . Пр ава и о б я зан н ос ти ч ле но в, б ывши х ч л е н о в се м ьи н ан им ате ля ж и ло го
п о ме ще н ия
Ст ат ья 5 8 . Пр ава и о бя зан н о ст и вр ем ен н о от с ут с т вующи х н ан и м ате ля ж и ло го
п о ме ще н ия и чл ен о в, б ывши х ч л е но в е го се м ьи
Ст ат ья 5 9 . Изм е не ни е д о го во р а н айм а ж и ло го п ом е ще н ия
Ст ат ья 6 0 . Пре кр аще н ие д о го во р а н айм а ж и ло го п ом е щен ия , о со бе н но ст и е го и зм е не ни я
Ст ат ья 6 1 . Р аст о рж ен ие до го вор а н ай м а ж ил о го по ме ще н ия
Ст ат ья 6 2 . Р аст о рж ен ие и л и и зм ен е ни е д о го во р а н айм а ж и ло го п о ме щен и я п р и п ере хо де
п р ава с о бс т ве н н ос ти н а ж ил ое по ме ще ни е
Ст ат ья 6 3 . Пос ле д ст ви я п ре кр аще ни я л иб о р ас то рж е ни я до го в ор а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия
Ст ат ья 6 4 . Пр и зн ан ие до го вор а н ай м а ж и ло го по ме ще ни я н ед ей ст ви те л ьн ым
Ст ат ья 6 5 . Пос ле д ст ви я п ри зн ан и я до го вор а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия
н е де йс т ви те л ьн ым
ГЛА ВА 9 . ДО ГО ВО Р ПО ДНА ЙМА Ж ИЛО ГО ПО МЕ ЩЕ НИЯ
Ст ат ья 6 6 . Об щи е по лож е н ия о до го вор е п од н ай м а ж ил о го по ме ще н ия
Ст ат ья 6 7 . Пр аво по д н ани м ате ля ж ил о го по ме ще н ия н а п ре до с т авле н ие пр ава вл ад е н ия
и п ол ьзо ван и я зан и м ае м ым и м ж и л ым по ме ще ни ем чл ен ам с вое й се м ьи
Ст ат ья 6 8 . Пре кр аще н ие л и бо р ас т орж е н ие до го во р а по д н ай м а ж и ло го п о ме ще ни я
ГЛА ВА 1 0. БЕ ЗВО ЗМЕ ЗДНО Е ВЛА ДЕ НИЕ И ПО ЛЬЗО ВА НИЕ Ж ИЛЫМ ПО МЕ ЩЕ НИЕ М,
ПО ЛЬЗО ВА НИЕ Ж ИЛЫМ ПО МЕ ЩЕ НИЕ М, ПРЕ ДО СТ А ВЛЕ ННЫМ ПО ЗА ВЕ ЩАТ Е ЛЬНО МУ ОТ КА ЗУ
ИЛИ НА О СНО ВА НИИ ДО ГО ВО РА ПОЖ ИЗНЕ ННО ГО СО ДЕ РЖ А НИЯ С ИЖ ДИВЕ НИЕ М
Ст ат ья 6 9 . Бе зво зм е здн ое вл аде н ие и п ол ьзо ван и е ж и л ым п о ме щен ие м
Ст ат ья 7 0 . По л ьзо ван ие ж ил ым п ом е ще н ие м , п ре д ос т авле н н ым по заве щат е л ьно м у
о т казу
Ст ат ья 7 1 . По л ьзо ван ие ж и л ым п о ме ще ни ем на о с но ван и и д о го вор а п ож и зне н но го
с о де рж ани я с иж д и ве н ие м
ГЛА ВА 1 1. ОТ Ч УЖ ДЕ НИЕ, ПР ИО БР ЕТЕ НИЕ И ИПОТ Е КА Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ
Ст ат ья 7 2 . Об ъе кт ы сд ел о к и о гр ан и че н ия п о о тч уж де н и ю и и по те ке ж ил ых п ом е ще н и й
Ст ат ья 7 3 . Пр аво гр аж д ан и о р ган и заци й н а п р ио бр ет ен ие ж ил ых п ом е ще н и й
Ст ат ья 7 4 . Пр од аж а ж и л ых п о ме щен и й го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а
Ст ат ья 7 5 . От ч уж д ен и е и ип от е ка ж и л о го по ме ще ни я ч аст н о го ж ил и щн о го ф он д а
Ст ат ья 7 6 . От ч уж д ен и е, ар ен д а, н аем , зал о г, п ре до ст авл е ни е в бе зво зм е зд н ое
п о л ьзо ван ие ж и л ых по ме ще н ий , п ри н ад леж ащи х н а п р аве со бс т ве н н ос ти гр аж д ан ам
о т де л ьн ых кат е го р ий
ГЛА ВА 1 2. О БМЕ Н Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ
Ст ат ья 7 7 . Об щи е п ол ож е ни я об о бм ен е ж ил ых п о ме ще ни й гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а
Ст ат ья 7 8 . По ря до к о с уще ст вл ен и я о б ме н а ж и л ых п ом е ще н и й го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а
Ст ат ья 7 9 . Усл о вия , пр и ко то р ых о б ме н ж и л ых по ме ще ни й го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а не до п ус кае тс я
Ст ат ья 8 0 . Пр и н уд и те л ьн ый об ме н ж и л о го по ме ще ни я
Ст ат ья 8 1 . Пр и зн ан ие о бм ен а ж ил ых п о ме ще н ий го с уд ар ст ве н но го ж и л и щн о го фо н д а
н е де йс т ви те л ьн ым
Ст ат ья 8 2 . Об ме н ж и л ых по ме ще н и й ч аст н ого ж и л и щно го фо н д а
Ст ат ья 8 3 . Об ме н ж и л ых по ме ще н ий , р ас по л ож е нн ых на те рр и то ри и Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь и др уго го го с уд арс т ва
ГЛА ВА 1 3. ВЫСЕ ЛЕ НИЕ ГРАЖ ДА Н ИЗ Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ
Ст ат ья 8 4 . Об щи е по лож е н ия о выс ел ен и и гр аж д ан и з ж и л ых по ме ще н ий
Ст ат ья 8 5 . Выс ел ен ие гр аж д ан бе з п ре до с т авле н ия им ж ил о го по ме ще н ия
Ст ат ья 8 6 . Выс ел ен ие гр аж д ан , укл он я ющи хся от вн е се н ия п л ат ы за ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые ус л уги и пл ат ы за п о л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще н ие м
Ст ат ья 8 7 . Выс ел ен ие гр аж д ан и з ж и л ых п о ме щен и й , н ахо дя щи хся в зал о ге у б ан ка
Ст ат ья 8 8 . Выс ел ен ие и з ж и ло го п ом е ще н ия в с вя зи с о с но со м ж и л о го д о м а ли б о в с вя зи
с пе ре во до м ж и л ого по ме ще ни я в н еж и ло е
Ст ат ья 8 9 . Выс ел ен ие и з ж и ло го по ме ще н ия , н ахо дя ще гос я в авар и й н о м со ст оя н ии и л и
гр о зя ще го об вал о м, а т акж е в с вя зи с вве де н ие м ч ре звыч ай н о го по л ож е ни я
Ст ат ья 9 0 . Выс ел ен ие и з ж ил о го по ме ще н ия на вр ем я кап и т ал ьно го ре мо н т а ил и
р е ко н ст р укции ж ил о го до м а
Ст ат ья 9 1 . Выс ел ен ие и з ж ил о го по ме ще н ия с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия
Ст ат ья 9 2 . Выс ел ен ие и з с л уж е б но го ж и л о го п ом е ще н ия го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а
Ст ат ья 9 3 . Выс ел ен ие и з ж и ло го п о ме щен ия гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а в
о б щеж и т и и
Ст ат ья 9 4 . Выс ел ен ие и з сп е ци ал ьн ых ж ил ых п ом е ще н и й. Высе ле н ие обя зан н ых л и ц
Ст ат ья 9 5 . Выс ел ен ие по т ре б о ван и ю со б ст ве нн и ка ж ил о го по ме ще ни я ч ле но в, б ывши х
ч л ен о в е го се м ьи , д р уги х гр аж д ан, им е ющи х п р аво вл аде н и я и по л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м
ГЛА ВА 1 4. О БЕ СПЕ Ч Е НИЕ СО ХРА ННО СТ И Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ. ЭКСПЛУАТА ЦИЯ
Ж ИЛИЩНО ГО Ф О НДА
Ст ат ья 9 6 . Об я зан н ос ти н ай м о д ат ел я ж ил ых п о ме ще ни й го суд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а, о р ган и заци и , о с уще ст вл я ющей э кс п л уат аци ю ж и л и щно го фо н д а и ( и ли )
п р ед ос т авл я ющей ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые ус л уги , упо л но мо че н но го ли ца, ор ган и заци и ,
уп р авл я юще й о б щи м и м ущес т вом , с об ст ве н ни ко в ж ил ых д ом о в ч ас т но го ж и ли щн о го фо н д а п о
о бе с пе че ни ю со хр ан но ст и ж ил ых по ме ще н и й
Ст ат ья 9 7 . Об я зан н ос ти со б ст ве нн и ко в ж и л ых по ме ще н ий ч аст но го ж и л и щн о го ф он д а,
н ан и м ате ле й ж ил ых п о ме щен и й гос уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а, до л ьщи ко в, закл юч и вши х
д о го вор ы, пр ед усм ат р и вающи е пер е д ач у им во вл аде ни е и по л ьзо ван ие об ъе кто в д ол е во го
с т ро и те л ьс т ва, ч ле н о в о р ган и заци и зас тр о й щи ко в п о о б ес п ече н и ю с о хр ан н ос т и ж и л ых
п о ме ще н ий
Ст ат ья 9 8 . Экс пл уат аци я ж и ли щн о го ф о нд а
ГЛА ВА 1 5. КО НТР О ЛЬ, О БЩЕ СТ ВЕ ННЫЙ КО НТР О ЛЬ В О БЛА СТ И Ж ИЛИЩНЫХ О Т НО ШЕ НИЙ
Ст ат ья 9 9 . Ко нт р ол ь в об л аст и ж и л и щн ых от но ше н и й
Ст ат ья 1 00 . О б щес т вен н ый ко н тр о л ь в о бл ас ти ж ил и щн ых от н о ше н и й
Р А ЗДЕ Л II. ГО СУДАР СТ ВЕ ННЫЙ Ж ИЛИЩНЫЙ Ф О НД
ГЛА ВА 1 6. ПРЕ ДО СТ А ВЛЕ НИЕ Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ ГО СУДАР СТ ВЕ ННО ГО Ж ИЛИЩНО ГО
ФО НДА
Ст ат ья 1 01 . Пре до ст авл е ни е го с уд арс т ве н н ым и о р ган ам и, д р угим и гос уд арс т вен н ым и
о р ган и заци ям и ж и л ых по ме ще н и й гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го ф он д а
Ст ат ья 1 02 . Поря д о к пр ед ос т авл ен и я ж и л ых п о ме ще ни й гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а
Ст ат ья 1 03 . Пре до ст авл е ни е с во б од н ых ( ос во бо д и вши хс я ) ж и л ых п о ме ще ни й . Пр аво
п о вт ор н о го пр ед ос т авл ен ия ж ил ых п ом е ще н и й
Ст ат ья 1 04 . О че ре д но ст ь пр ед ос т авл ен ия ж ил ых по ме ще н ий го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а
Ст ат ья 1 05 . Нор м а п ре до ст авл е ни я ж ил о го п ом е щен ия го с уд ар ст ве н но го ж и л и щно го
ф он д а
Ст ат ья 1 06 . Пре до ст авл е ни е д о по л ни те л ьно й пл о щад и ж и л о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а
Ст ат ья 1 07 . Пре до ст авл е ни е ж и ло г о по ме ще ни я го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го фо н д а
м е н ьше го р азм е р а взам е н зан и м ае мо го
Ст ат ья 1 08 . Пре до ст авл е ни е ж и ло го п о ме ще ни я го суд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо нд а в
с вя зи с кап и т ал ьн ым ре м он то м ил и р е ко н ст р укци ей ж ил о го до м а
Ст ат ья 1 09 . Пре до ст авл е ни е о с воб о ди вше й с я ж ил о й ко м н ат ы го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а
ГЛА ВА 1 7. Ж ИЛЫЕ ПО МЕ ЩЕ НИЯ СО ЦИА ЛЬНО ГО ПО ЛЬЗО ВА НИЯ. ПР Е ДО СТА ВЛЕ НИЕ
Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ СО ЦИА ЛЬНО ГО ПО ЛЬЗО ВА НИЯ, ВЛА ДЕ НИЕ И ПО ЛЬЗО ВА НИЕ ИМИ
Ст ат ья 1 10 . Ж и л ое п о ме щен и е со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я
Ст ат ья 1 11 . Гр аж д ан е, и м е ющие п р аво н а п о л уче н ие ж и ло го по ме ще н ия с оци ал ьно го
п о л ьзо ван ия
Ст ат ья 1 12 . Поря д о к пр ед ос т авл ен ия ж и л ых п ом е щен и й со ци ал ьно го по л ьзо ван ия ,
вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я и м и
Ст ат ья 1 13 . Пр аво н ан и м ате ля ж и ло го по ме ще ни я с оци ал ьно го п о л ьзо ван ия н а
п р ед ос т авл ен и е пр ава вл ад е н ия и по л ьзо ван ия зан и м аем ым им ж и л ым п о ме щен и ем ч ле н ам
с е м ьи
Ст ат ья 1 14 . До го во р н ай м а ж и ло го по ме ще н ия с оци ал ьн ого п ол ьзо ван и я
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а
Ст ат ья 1 15 . Р ас то рж е н ие ли б о п ре кр аще ни е д о го во р а н ай м а ж и л о го по ме ще н ия
с о ци ал ьн о го по л ьзо ван и я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а
ГЛА ВА 1 8. СЛУЖ Е БНЫЕ Ж ИЛЫЕ ПО МЕ ЩЕ НИЯ ГО СУДА Р СТ ВЕ ННО ГО Ж ИЛИЩНО ГО Ф О НДА .
ПР Е ДО СТ А ВЛЕ НИЕ СЛУЖ Е БНЫХ Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ ГО СУДА Р СТ ВЕ ННО ГО Ж ИЛИЩНО ГО
ФО НДА , ВЛА ДЕ НИЕ И ПО ЛЬЗО ВА НИЕ ИМИ
Ст ат ья 1 16 . Сл уж еб н ые ж и л ые по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а
Ст ат ья 1 17 . Поря д о к п ре до с т авле н ия с л уж е бн ых ж и л ых по ме ще ни й го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а
Ст ат ья 1 18 . Пре кр ащен и е л и бо р ас то рж е ни е до го вор а н ай м а с л уж е бн о го ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а
ГЛА ВА 1 9. Ж ИЛЫЕ ПО МЕ ЩЕ НИЯ ГО СУДАР СТ ВЕ ННО ГО Ж ИЛИЩНО ГО Ф О НДА В
О БЩЕ Ж ИТ ИЯХ И ПО Р ЯДО К ИХ ПР Е ДО СТА ВЛЕ НИЯ
Ст ат ья 1 19 . Ж и л ые п ом е щен ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а в об щеж и т ия х
Ст ат ья 1 20 . Поря д о к пр ед ос т авл ен и я ж и л ых п о ме ще ни й гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а в об щеж ит ия х, вл аде н ия и по л ьзо ван и я и м и
ГЛА ВА 2 0. СПЕ ЦИА ЛЬНЫЕ Ж ИЛЫЕ ПО МЕ ЩЕ НИЯ. ПР Е ДО СТА ВЛЕ НИЕ СПЕ ЦИА ЛЬНЫХ
Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ, ВЛА ДЕ НИЕ И ПО ЛЬЗО ВА НИЕ ИМИ
Ст ат ья 1 21 . Спе ци ал ьн ые ж и л ые п ом е щен ия
Ст ат ья 1 22 . Поря д о к п ре до с т авле н ия с п еци ал ьн ых ж ил ых п ом е ще н и й, вл аде н ия и
п о л ьзо ван ия и ми
ГЛА ВА 2 1. РЕ ГУЛИР О ВА НИЕ Ж ИЛИЩНЫХ О Т НО ШЕ НИЙ С УЧ А СТ ИЕ М ВОЕ ННО СЛУЖ А ЩИХ
Ст ат ья 1 23 . Уч ет вое н но сл уж ащи х, н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й
Ст ат ья 1 24 . До кум ен т ы, не об ход и м ые д ля п р ин ят ия во ен н ос л уж ащи х на уче т
н уж д ающи хс я в у л уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й по мес т у вое нн о й с л уж б ы
Ст ат ья 1 25 . Со хр ан ен ие за во е н н ос л уж ащи м и и чл ен ам и и х се ме й п р ава с о ст оя т ь н а
уч ет е н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й
Ст ат ья 1 26 . О бе с печ е ни е вое н н ос л уж ащи х ж и л ым и п ом е щен ия м и
Ст ат ья 1 27 . О бе с печ е ни е вое н н ос л уж ащи х с л уж е бн ым и ж и л ым и п о ме щен и ям и
Ст ат ья 1 28 . О бе с печ е ни е вое н но с л уж ащи х ж и л ыми по ме ще н ия ми го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а в об щеж ит ия х
Ст ат ья 1 29 . О бе с печ е ни е вое н н ос л уж ащи х с пе ци ал ьн ыми ж ил ым и по ме ще н ия ми
Ст ат ья 1 30 . Высе ле н ие во ен н ос л уж ащи х, зан и м ающи х с л уж еб н ые ж ил ые п ом е ще н ия ,
с п еци ал ьн ые ж и л ые п ом е ще н ия и ж и л ые п ом е щен ия гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а в
о б щеж и т ия х
Ст ат ья 1 31 . Пре до ст авл е ни е во ен н ос л уж ащи м л ьгот н ых кре д ит о в н а с тр о ит ел ьс т во ,
р е ко н ст р укци ю и л и п р ио бр ет ен ие ж ил ых п ом е ще н и й
ГЛА ВА 2 2. ПРЕ ДО СТ А ВЛЕ НИЕ ГРАЖ ДА НА М Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ, ПО СТР О Е ННЫХ ЗА СЧ ЕТ
СР Е ДСТ В Р Е СПУБЛИКА НСКО ГО БЮДЖ ЕТА , НА ПРА ВЛЯЕ МЫХ НА ПР Е О ДО ЛЕ НИЕ ПО СЛЕ ДСТ ВИЙ
КАТ А СТР ОФ Ы НА Ч ЕР НО БЫЛЬСКО Й А ЭС
Ст ат ья 1 32 . Пре до ст авл е ни е гр аж д ан ам ж и л ых п о ме щен и й , по ст ро е нн ых за с ч е т с р е дс т в
р ес п уб ли кан с ко го б юдж ет а, н ап р авля ем ых н а п р ео до ле н ие п ос ле дс т ви й кат аст роф ы н а
Ч е рн об ыл ьс кой А ЭС
Ст ат ья 1 33 . Поря д о к п ре д ос т авле н ия гр аж д ан ам ж и л ых по ме ще ни й , п ос т ро ен н ых за с че т
с ре д ст в р ес п убл и кан с ко го б юдж е т а, н ап р авля ем ых н а п р ео до ле н ие п ос ле дс т ви й кат аст р оф ы
н а Ч ер н об ыл ьс ко й А ЭС
ГЛА ВА 2 3. ПР ИВАТ ИЗА ЦИЯ Ж ИЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ
Ст ат ья 1 34 . При ват и заци я ж и л ых по ме ще н ий , ее с уб ъект ы и о б ъе кт ы
Ст ат ья 1 35 . Ж и л ые п ом е щен ия , не п о дл еж ащие пр и ват и заци и
Ст ат ья 1 36 . Поря д о к п р и ват и заци и ж и л ых п о ме ще ни й
Ст ат ья 1 37 . Пр ава чл е но в се м ьи н ан им ат ел я ж и ло го п ом е ще н ия пр и пр и ват и заци и
Ст ат ья 1 38 . Де неж н ая ж и ли щн ая квот а
Ст ат ья 1 39 . О с ущес т вле н ие п р и ват и заци и ж и л ых п ом е ще н и й на во зме зд н ой ,
б е зво зм е зд но й л и бо см е шан н о й о с но ве
Ст ат ья 1 40 . При ват и заци я ж и л ых по ме ще н ий н а л ьго т н ых ус ло ви я х
Ст ат ья 1 41 . Сто и мо ст ь об ъе кто в п р и ват и заци и
Ст ат ья 1 42 . При ват и заци я ж и л ых по ме ще н ий от де л ьн ым и кат его ри ям и гр аж д ан
Ст ат ья 1 43 . Ис п ол ьзо ван и е и ме н н ых пр и ват и заци о н н ых че ко в «Ж и л ье »
Ст ат ья 1 44 . О п л ат а с то и мо с ти пр и ват и зи р уе м ых ж ил ых п ом е ще н и й и и х о тч уж д е ни е
Ст ат ья 1 45 . Зач ис ле н ие и ис по л ьзо ван ие с ре дс т в, п ос т уп ающи х от п ри ват и заци и ж и л ых
п о ме ще н ий
Р А ЗДЕ Л III. Р Е ГУЛИР О ВА НИЕ Ж ИЛИЩНЫХ О Т НО ШЕ НИЙ С УЧ А СТ ИЕ М НЕ КОТ О Р ЫХ
КАТ Е ГОР ИЙ ГРАЖ ДА Н
ГЛА ВА 2 4. РЕ ГУЛИР О ВА НИЕ Ж ИЛИЩНЫХ О Т НО ШЕ НИЙ С УЧ А СТ ИЕ М О БЯЗА ННЫХ ЛИЦ
Ст ат ья 1 46 . Пре до ст авл е ни е вре ме н н о с во бо д н ых ж и л ых п о ме ще ни й , п ри н ад леж ащи х н а
п р аве со бс т ве н но с ти обя зан н ым л и цам и л и зан и м ае м ых и м и п о до го вор ам н ай м а ж и л ых
п о ме ще н ий гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а
Ст ат ья 1 47 . Пре до ст авл е ни е ж ил ых п о ме ще ни й об я зан н ым л и цам, вр ем ен н о высе ле н н ым
и з зан и м ае м ых ж и л ых п ом е щен и й , вл ад ен ие и п о л ьзо ван ие т аки м и ж и л ым и п ом е ще н ия м и
ГЛА ВА 2 5. РЕ ГУЛИР О ВА НИЕ Ж ИЛИЩНЫХ ОТ НО ШЕ НИЙ С УЧА СТ ИЕ М ДЕТ Е Й -СИРОТ И
ДЕ Т Е Й, О СТА ВШИХСЯ БЕ З ПО ПЕ Ч Е НИЯ Р О ДИТ Е ЛЕ Й
Ст ат ья 1 48 . Пре до ст авл е ни е н е засе ле н н ых ж ил ых п ом е щен и й , п р ин ад леж ащи х н а п р аве
с о бс т ве н но с ти д ет ям -с и ро т ам и де тя м, о ст авши м с я б е з п оп еч ен ия р о ди те ле й , ил и зан и м ае м ых
и м и по до го вор ам н айм а ж и л ых п о ме щен и й го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а
Ст ат ья 1 49 . Пре до ст авл е ни е д етя м -с ир о т ам и де тя м, о с т авши м с я без по пе че н ия
р о д ит ел ей , р ан ее зан и м ае м ых и ми ж ил ых п ом е ще н и й
Ст ат ья 1 50 . Защи т а п р ав н а ж и л ые по ме ще н ия д ете й -с и ро т и де те й , о с т авши хс я бе з
п о пе че н ия р о ди те ле й , а т акж е де те й с ос об ен н ос тя м и п си хоф и зи чес ко го р азви т ия ,
п р ож и вающи х в д о м ах-и н те р н ат ах д ля де те й -и н вал ид о в
ГЛА ВА 2 6. РЕ ГУЛИР О ВА НИЕ Ж ИЛИЩНЫХ О Т НО ШЕ НИЙ С УЧ А СТ ИЕ М ГРАЖ ДА Н,
ПР ИЗНА ННЫХ НЕ ДЕ Е СПО СО БНЫМИ И ПРОЖ ИВА ЮЩИХ В СТА ЦИО НА Р НЫХ УЧ Р ЕЖ ДЕ НИЯХ
СО ЦИА ЛЬНО ГО О БСЛУЖ ИВА НИЯ
Ст ат ья 1 51 . Пре до ст авл е ни е н е засе ле н н ых ж ил ых п ом е щен и й , п р ин ад леж ащи х н а п р аве
с о бс т ве н но с ти гр аж д ан ам , п р и зн ан н ым не де ес по со б н ым и и п рож и вающи м в с т аци о н ар н ых
уч реж де н ия х с о ци ал ьн о го об сл уж и ван ия
Ст ат ья 1 52 . Пре до ст авл е ни е п р ава вл аде н ия и по л ьзо ван и я р анее зан и м аем ым ж и л ым
п о ме ще н ие м гр аж д ан ин у, п р и зн ан но м у в ус т ан о вл е нн о м п ор яд ке де ес п ос об н ым
Р А ЗДЕ Л IV. ЧА СТ НЫЙ Ж ИЛИЩНЫЙ Ф О НД
ГЛА ВА 2 7. ВО ЗНИКНО ВЕ НИЕ И О СУЩЕ СТ ВЛЕ НИЕ ПРА ВА СО БСТ ВЕ ННО СТ И НА Ж ИЛЫЕ
ПО МЕ ЩЕ НИЯ
Ст ат ья 1 53 . О с но ван и я д ля во зн и кн о вен ия п р ава со бс т вен н ос т и н а ж ил ое по ме ще н ие
Ст ат ья 1 54 . Пр авом оч и я п о ос уще ст вл ен и ю пр ава с о бс т вен н ос ти н а ж ил ые п о ме щен и я
Ст ат ья 1 55 . О тч уж де н ие ж и ло го п ом е щен ия в с л уч ае н ар уше н и я п р ави л п ол ьзо ван и я
ж ил ым и п ом е щен ия м и, со де рж ани я ж ил ых и вс п ом о гате л ьн ых п ом е ще н и й л иб о укло не н ия о т
вн е се н ия пл ат ы за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые ус л уги
Ст ат ья 1 56 . Р азд е л ж и ло го п о ме ще ни я
Ст ат ья 1 57 . Пр ава и обя зан н о ст и чл ен о в, б ывши х ч л е н о в с ем ьи с о бс т ве н н и ка ж и ло го
п о ме ще н ия , не и ме ющи х до л и в п р аве о б ще й со бс т ве н но с ти н а эт о ж и лое п ом е ще н ие
Ст ат ья 1 58 . Пр ава гр аж д ан и о р ган и заци й п ри с но се ж ил о го д ом а в с вя зи с и зъят ие м
зе м ел ьн о го уч ас т ка дл я гос уд ар ст ве нн ых н уж д
Ст ат ья 1 59 . Пр ава гр аж д ан и ор ган и заци й пр и ут р ате ж ил о го до м а
Ст ат ья 1 60 . Пр ава гр аж д ан и о р ган и заци й пр и утр ате квар т и р ы в м но го кварт и р но м ил и
б л о кир о ван но м ж и ло м до ме
Ст ат ья 1 61 . Пр ава гр аж д ан п р и ут р ате кварт и р ы в с вя зи с кап и т ал ьн ым ре мо н то м ил и
р е ко н ст р укцие й м но го квар ти р но го ж и ло го д ом а
ГЛА ВА 2 8. РЕ ГУЛИР О ВА НИЕ Ж ИЛИЩНЫХ О Т НО ШЕ НИЙ С УЧА СТ ИЕ М О Р ГА НИЗА ЦИЙ
НЕ ГО СУДА Р СТ ВЕ ННО Й Ф ОР МЫ СО БСТ ВЕ ННО СТ И
Ст ат ья 1 62 . Пре до ст авл е ни е, выс е ле н ие и п ер ед а ч а в с о б ст ве н но ст ь ж и л ых п о ме щен и й
о р ган и заци ям и не го с уд арс т ве н но й ф ор м ы со бс т ве н но с ти
Ст ат ья 1 63 . Вкл юч ен ие ж и л ых п о ме ще ни й в со ст ав с л уж е бн ых ж и л ых по ме ще н ий и
и с кл юче ни е и з э то го с ос т ава
Ст ат ья 1 64 . Пре до ст авл е ни е ор ган и заци я ми не гос уд арс т ве н но й фо р м ы с об ст ве н но ст и
с л уж е б н ых ж и л ых по ме ще н и й во вл ад ен ие и по л ьзо ван ие п о д о го во р у н ай м а с луж еб но го
ж ил о го по ме ще н ия ч ас тн о го ж ил и щн о го ф о нд а и л и пе ре д ач а в с о бс т ве н но с т ь
Р А ЗДЕ Л V . СО ВМЕ СТ НО Е ДО МО ВЛА ДЕ НИЕ
ГЛА ВА 2 9. О БЩИЕ ПО ЛОЖ Е НИЯ О СО ВМЕ СТ НО М ДО МО ВЛА ДЕ НИИ
Ст ат ья 1 65 . Во зн и кн о ве н ие и п ре кр аще ни е с о вмес т но го д ом о вл аде н ия
Ст ат ья 1 66 . О бя зан н о ст и уч ас т н и ка со вме ст н о го д ом о вл аде н ия по не се н и ю р ас хо до в п о
э кс п л уат аци и о б ще го и м уще ст ва
Ст ат ья 1 67 . Го с уд арс т ве н н ые с оци ал ьн ые гар ант и и д ля уч аст н и ко в с о вме ст но го
д о мо вл ад ен и я
Ст ат ья 1 68 . Кон т ро л ь за э кс п л уат ацие й о б ще го и м ущес т ва
ГЛА ВА 3 0. УПРА ВЛЕ НИЕ О БЩИМ ИМУЩЕ СТ ВО М
Ст ат ья 1 69 . Дол я в п р аве о б ще й с о бс т ве н но с ти н а о б щее им уще ст во
Ст ат ья 1 70 . Спо со б ы упр авл е н ия о б щи м и м ущес т вом
Ст ат ья 1 71 . Выбо р и и зм ен ен ие с по со б а упр авл ен и я об щи м и м уще ст во м
Ст ат ья 1 72 . О с ущес т вле н ие п р ава с об с т ве н но ст и н а о б щее и м ущес т во
Ст ат ья 1 73 . Упр авл е ни е об щи м и м ущес т во м не по с ре дс т ве н но уч ас т ни кам и с о вме ст но го
д о мо вл ад ен и я
Ст ат ья 1 74 . Упр авл е ни е о б щи м им уще ст во м о р ган и заци ей , упр авл я юще й о б щи м
и м уще ст во м
Ст ат ья 1 75 . Упр авл е ни е об щи м и м уще с т во м упо лн о мо че н н ым л и цо м
Ст ат ья 1 76 . До го во р уп р авле н ия о б щи м и м ущес т во м
Ст ат ья 1 77 . Поря д о к п ро вед ен и я об ще го с о бр ан ия уч ас т ни ко в с о вме ст но го
д о мо вл ад ен и я п о выб о р у с по со б а упр авл е ни я о б щи м и м ущес т вом
Ст ат ья 1 78 . О б щее с о бр ан ие уч ас т н и ко в со вме с тн о го до м о вл аде ни я, п ро во ди м ое в
ф ор ме п ис ьме н но го о пр ос а
Ст ат ья 1 79 . Уч ас т ие н ан им ат ел ей ж и л ых по ме ще н и й и аре нд ат о ро в ж и л ых ( неж и л ых)
п о ме ще н ий в уп р авле н ии об щи м им уще ст во м
Ст ат ья 1 80 . Поря д о к уп р авле н ия об щи м им уще ст во м
ГЛА ВА 3 1. О Р ГА НИЗА ЦИЯ ЗА СТ РО ЙЩИКО В
Ст ат ья 1 81 . О б щи е п ол ож е ни я о с о зд ан и и и дея те л ьно ст и о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 1 82 . Фо р ми р о ван ие о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 1 83 . Го с уд арс т ве н н ая ре ги ст р ация о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 1 84 . Им уще с т во ор ган и заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 85 . Ус т ав ор ган и заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 86 . О р ган ы уп р авле н ия о р ган и заци и зас тр ой щи ко в
Ст ат ья 1 87 . О б щее с об р ан ие ( со бр ан и е упо л но мо че н н ых) чл ен о в о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в
Ст ат ья 1 88 . Ис кл юч ите л ьн ая ко мп ет ен ция о б ще го с об р ан ия (с о бр ан ия уп ол н ом оч ен н ых)
ч л ен о в о р ган и заци и зас тр о й щи ко в и по ря до к п ри ня т ия им ре ше н и й
Ст ат ья 1 89 . Пр авле н ие о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 1 90 . Ком пе те н ция пр авл е ни я о р гани заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 91 . Пре дсе д ате л ь пр авл е ни я о р гани заци и з ас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 92 . Р е ви зи он н ая ко ми с си я ( ре ви зо р) ор ган и заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 93 . Чле н ст во в ор ган и заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 94 . Во зн и кн о ве н ие п р ав н а о б ъект ы н е д виж и мо го и м уще ст ва в ж и л ом д о ме
о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 1 95 . Пре кр ащен и е чл е нс т ва в ор ган и заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 96 . Ис кл юче н ие и з ч ле но в о р гани заци и зас т р ой щи ко в
Ст ат ья 1 97 . Пр ава ор ган и заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 1 98 . О бя зан н о ст и о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 1 99 . Пр ава и о бя зан н о ст и ч ле н о в о р ган и заци и зас т р ой щи ко в
Ст ат ья 2 00 . Пр ава и о б я зан но с ти ч ле н о в, б ывши х чле нов се м ьи гр аж д ан и н а,
я вл я юще го ся ч ле н ом о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 2 01 . Пр ава и о бя зан н о ст и со б ст ве нн и ка о б ъе кто в н ед виж и мо го им уще ст ва, н е
я вл я юще го ся ч ле н ом о рган и заци и зас т р ой щи ко в, и ч ле но в, б ывши х ч л е но в с ем ьи
гр аж д ан и н а – с об ст ве н ни ка о б ъе кто в н ед виж и мо го и м ущес т ва, не я вля юще гося ч ле но м
о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 2 02 . Вс т уп ле ни е гр аж д ан в ор ган и заци ю зас т ро й щи ко в в с л уч ае п ер ед ач и и м
п р ава н а п ае н ако п ле н ия л и бо с ме рт и гр аж д ан и н а, я вля вше го ся ч ле н ом о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в
Ст ат ья 2 03 . Поря д о к вн ес ен и я взн о со в ч ле н ами ор ган и заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 2 04 . Эксп л уат ация ж и л о го до м а о р ган и заци и зас тр о й щи ко в
Ст ат ья 2 05 . Р ео р ган и заци я и ли л и квид аци я о р гани заци и зас т ро й щи ко в
Ст ат ья 2 06 . Кон т ро л ь за со зд ан и ем и де ят ел ьн ос т ью о р ган и заци й зас тр о й щи ко в
ГЛА ВА 3 2. О Р ГА НИЗА ЦИЯ И ДЕ ЯТЕ ЛЬНО СТ Ь Т О ВАР ИЩЕ СТ ВА СО БСТ ВЕ ННИКО В
Ст ат ья 2 07 . То вар и ще ст во с о бс т ве н н и ко в
Ст ат ья 2 08 . Со зд ан ие то вар и щес т ва с об ст ве н ни ко в в с тр оя щи хся м но го квар ти р н ых
ж ил ых д о м ах, и н ых кап и т ал ьн ых ст ро е ни я х ( зд ан и я х, со о р уж ен и я х) , р ас п ол ож е нн ых н а
п р и до м о во й тер р ит о ри и
Ст ат ья 2 09 . Ус т ав то вар и ще ст ва с об с т ве н ни ко в
Ст ат ья 2 10 . Го с уд арс т ве н н ая ре ги ст р ация т о вар и щес т ва со бс т вен н и ко в
Ст ат ья 2 11 . Пр ава то вар и ще ст ва с об с т ве н ни ко в
Ст ат ья 2 12 . О бя зан н о ст и т о вар и щес т ва со бс т вен н и ко в
Ст ат ья 2 13 . Чле н ст во в то вар и щес т ве с об ст ве нн и ко в
Ст ат ья 2 14 . О р ган ы уп р авле н ия т о вар и щес т ва со бс т вен н и ко в
Ст ат ья 2 15 . О б щее с о бр ан ие (с об р ан ие упо л но мо че н н ых) ч ле но в то вар и ще ст ва
с о бс т ве н н и ко в
Ст ат ья 2 16 . Пр авле н ие т о вар и щес т ва с о бс т ве н н и ко в, п ре д се д ате л ь п р авле н ия
т о вар и щес т ва со б ст ве нн и ко в
Ст ат ья 2 17 . Р е ви зи он н ая ко ми с си я ( ре ви зо р) то вар и ще ст ва с об ст ве нн и ко в
Ст ат ья 2 18 . Р ео р ган и заци я и ли л и квид аци я т о вар и ще с т ва с о бс т ве н н и ко в
Ст ат ья 2 19 . О б ъе д ин ен и е то вар и ще ст в со б ст ве нн и ко в
Ст ат ья 2 20 . Кон т ро л ь за со зд ан и ем и де ят ел ьн ос т ью т о вар и щес т в с о бс т ве н н и ко в
Р А ЗДЕ Л V I. ЗА КЛЮЧ ИТ Е ЛЬНЫЕ ПО ЛОЖ Е НИЯ
Ст ат ья 2 21 . Пе ре ход н ые п о лож е н ия
Ст ат ья 2 22 . Вне се ни е и зм ен е ни й и д оп о лн ен и й в н е ко то р ые зако н ы
Ст ат ья 2 23 . При зн ан и е ут р ат и вши м и с и л у не кот ор ых зако н од ат ел ьн ых акто в и
о т де л ьн ых п о лож е н ий зако н о в
Ст ат ья 2 24 . При ве де н ие акто в зако н од ат ел ьст ва в с оо т вет ст ви е с н ас то я щи м Ко де ксо м
Ст ат ья 2 25 . Вс т уп ле ни е в с ил у н аст оя ще го Ко де кс а

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛА ВА 1
ОС НО ВНЫ Е П О ЛОЖ ЕНИ Я
С т а т ья 1 .
Ос новные т е рми ны и и х о пре де л е ния, ис пол ьзу е мые дл я це л е й на с т ояще г о К оде к с а
1. Бл и зки е р од ст ве н ни ки – с упр уг (с уп р уга), ро д ит ел и , ус ын о ви те ли ( удо че ри те л и) ,
д е ти , в т о м ч ис ле ус ын о вле н н ые ( удо че ре нн ые ), ро д н ые бр ат ья и с ес тр ы, де д, б аб ка и вн уки .
2. Бл о ки р о ван н ый ж ил о й до м – ж и ло й д ом , со с тоя щи й и з д вух и б о л ее квар т и р и л и д вух
и б о лее квар т и р и всп ом о гате л ьн ых по ме ще н ий , каж д ая и з ко т ор ых и ме ет вхо д
н е по с ре дс т ве н но с п р ид ом о во й те р ри то р и и.
3. Быв ши й ч л е н се м ьи – гр аж д ани н Ре с пуб л и ки Бел ар ус ь, а т акж е и но ст р ан н ый
гр аж д ан и н , л ицо б е з гр аж д ан ст ва, по ст оя н но пр ож и вающи е в Ре сп уб ли ке Бел ар ус ь ( д алее ,
е с ли и но е не уст ан о вле но н ас то я щи м Ко де ксо м , – гр аж д ани н ), ут р ати вши е с т ат ус ч ле н а с ем ьи
с о бс т ве н н и ка, н ан и м ате ля , п од н ан и м ате ля ж и ло го по ме ще ни я, гр аж д ани н а, я вл я юще го ся
ч л ен ом о р г ани заци и зас т р ой щи ко в, в ре зул ьт ате р аст орж е н ия бр ака, л и ше н и я р од и те л ьс ки х
п р ав, р аст о рж ен и я п ис ьме н но го с о гл аше н и я о п р и зн ан ии чл ен о м се м ьи и л и п о и н ым
о с но ван и ям , пр ед ус мо тр ен н ым зако н од ат ел ьст во м , и п ро до лж ающи е пр ож и ват ь в ж и ло м
п о ме ще н ии со б ст вен н и ка, н ани м ате ля , по д н ан им ате ля ж и ло го п ом е щен ия , гр аж д ан и н а,
я вл я юще го ся ч ле н ом о р ган и заци и зас тр о й щи ко в.
4. Вс п о мо гат ел ьн ое п ом е ще н ие – по ме ще н ие , р ас п ол ож е нн ое вн ут р и бл о кир о ван но го
л и б о м но го квар т ир но го ж и л о го до м а вн е кварт и р, п ре д н азн аче н но е д ля об ес пе че н ия
э кс п л уат аци и ж и ло го до м а ( ве ст и б юл ь, ко ри д ор , гал ере я, л ес т н ич н ые м ар ши и п л о щад ки ,
л и фт о вые хол л ы и д р угие по ме ще ни я) .
5. Вс т уп и те л ьн ый взн о с – сум м а де неж н ых с ре дс т в, вно си м ая гр аж д ан и но м, юр ид и че с ки м
л и цом и л и и н д и вид уал ьн ым п ре дп р и ни м ате ле м пр и вс т уп ле н и и в о р ган и заци ю зас т р ой щи ко в,
т о вар и щес т во со б ст ве нн и ко в и п ре д н азн аче н н ая дл я п о кр ыт ия р ас ход о в, с вя зан н ых с
д ея те л ьно ст ью ор ган и заци и зас т ро й щи ко в, т о вар и ще с т ва с о бс т ве н н и ко в.
6. Го с уд ар ст ве нн ая п о дд ерж ка п р и с тр ои те л ьст ве, р е ко н ст р укции и л и п р ио бр ет ен и и
ж ил ых п о ме щен и й – ком п ле кс мер , н ап р авле н н ых н а о казан и е гр аж д ан ам , со ст оя щи м н а уче те
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й , п о дд ерж ки го с уд арс т ва ( л ьго тн ые кре ди т ы,
о д но р азо вые с уб си д и и н а с т ро и те л ьс т во, р е ко н ст р укци ю и ли пр и об ре те н ие ж и л ых п о м е щен и й
и д р угие вид ы го суд ар ст ве нн о й п од де рж ки) пр и с т ро и те л ьс т ве , р е ко нс т р укци и ил и
п р и об ре те н ии ж ил ых п ом е щен и й.
7. До п о л н ите л ьн ый взн о с – д ен еж н ые с ре дс т ва, вн ос и м ые ч ле н ом о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в, то вар и ще ст ва с об с т ве н н и ко в дл я п о кр ыт и я уб ыт ко в о р гани заци и зас т р ой щи ко в,
т о вар и щес т ва со б ст ве нн и ко в.
8. Ж и л ая ком н ат а – ж и ло е по ме ще ни е, н ахо дя щее ся вн утр и квар т ир ы и л и ж и л о го до м а,
и н о го кап и т ал ьн о го ст р ое ни я ( зд ан ия , с оо р уж е н ия ).
9. Ж и л ая пл о щад ь – с умм а п ло щад и п ол а ж ил ых ко мн ат .
10. Ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые усл уги – ус л уги по п о дд ерж ан и ю и ( ил и ) вос ст ан о вле н и ю
н ад л еж аще го с ан ит ар н о го и ( и ли ) те хн ич ес ко го с ос то ян и я ж и л ых д о мо в, и н ых кап и т ал ьн ых
с т ро ен и й ( зд ан и й, со ор уж е н и й) , ж ил ых и вс п ом о гате л ьн ых п ом е ще н и й, пр и до мо во й
т е рр и то ри и , п о об ес пе че н и ю и х б л аго ус тр о е н но ст и , бл аго п ри ят н ых и б е зо п асн ых ус л о ви й д ля
п р ож и ван и я гр аж д ан , вкл юч ающи е в се бя ко мм ун ал ьн ые ус л уги , т е хн и чес кое об сл уж и ван ие ,
т е кущи й ре мо н т, кап и т ал ьн ый р ем он т и и н ые ж ил и щн о -ко мм ун ал ьн ые ус л уги ,
п р ед ос т авл яе м ые в со от ве тс т вии с д о го во р ами .
11. Ж ил и щн о -ст ро и те л ьн ый коо пе р ат и в – ор ган и заци я зас т р ой щи ко в, с о зд авае м ая д ля
с т ро и те л ьс т ва м н о го квар т и рн ых ж и л ых д о мо в, п р ио б рет е ни я не до с тр ое нн ых зд ан и й и ( и л и )
зд ан и й , п о дл еж ащи х ре кон с тр укци и ил и кап и т ал ьн о м у ре мо нт у, и заве р ше н и я и х
с т ро и те л ьс т ва, р е ко нс т р укци и и л и кап и т ал ьн о го ре мо н т а, а т акж е д ля по сл ед ующе й
э кс п л уат аци и мн о го квар т и рн ых ж и л ых д о мо в и уп р авл ен ия и ми .
12. Ж ил и щн ый ко о пе р ат и в – ор ган и заци я зас т р ой щи ко в, с о зд авае м ая д ля п р и об ре те н ия
н о вых и л и кап ит ал ьн о от ре м он т ир о ван н ых, ре ко нс тр уи ро ван н ых ж ил ых до м о в, а т акж е д ля
п о сл е дующе й и х э ксп л уат аци и и упр авл е ни я и м и.
13. Ж ил и щн ый ф о нд – с о во куп н ос т ь ж и л ых по ме ще н и й го с уд ар ст ве нн о го и ч аст но го
ж ил и щн ых ф о нд о в.
14. Ж ил ое по ме ще ни е – пр ед н азн ач е нн ое дл я п рож и ван ия гр аж д ан п ом е ще н ие ,
о т ап л и ваем ое , и ме ющее е сте с т ве н но е ос ве щен ие и с о от вет с т вующее с ан и т арн ым н о рм ам ,
п р ави л ам и ги гие н ич ес ки м но рм ат и вам и и н ым те хни че с ким т ре бо ван и ям , пр ед ъя вляе м ым к
ж ил ым по ме ще н ия м ( д алее , е с ли и но е н е ус т ано вле н о н ас то я щи м Ко де ксо м , – ус т ан о вл е нн ые
д л я п рож и ван ия с ани т ар н ые и т е хн и чес ки е т реб о ван ия ) .
15. Ж ил ое п ом е ще н ие в о б щеж ит и и – ж и ло е по ме ще н ие л иб о е го ч аст ь,
п р ед ос т авл яе м ые гр аж д ан ам н а усл о вия х до го во р а н ай м а ж и ло го п о ме щен и я в об щеж ит и и .
16. Ж ил ое по ме ще ни е ко мм ер че с ко го и сп о л ьзо ван ия – ж ил ое по ме ще н ие
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а, пре д ос т авля ем ое гр аж д ан ам н а усл о вия х д о го во р а н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия ко м мер че с ко го и с по л ьзо ван ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а.
17. Ж ил ое по ме ще н ие м ане вре н но го фо н д а – с пе ци ал ьн ое ж ил ое по ме ще н ие
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а, пре д ос т авля ем ое гр аж д ан ам н а усл о вия х д о го во р а н ай м а
с п еци ал ьн ого ж и ло го по ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а.
18. Ж ил ое п ом е щен ие с о ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия – ж и л ое п ом е ще н ие т и по вых
п о т реб и те л ьс ки х кач ес т в го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а , пр ед о ст авл яе мо е гр аж д ан ам н а
ус л о вия х д о го во р а н айм а ж и ло го по ме ще н ия с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а.
19. Ж ил ое п ом е ще н ие с пе ци ал ьн о го с л уж еб н о го ж и ли щн о го ф он д а – ж и л ое по ме ще н ие
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а, пре д ос т авля ем о е гр аж д ан ам н а усл о вия х д о го во р а н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия и по л ьзо ван и я и м ущес т вом в сп е ци ал ьн ом с л уж е б но м ж и л и щно м фо н де .
20. Ж ил ое п ом е ще н ие т и по вых п о тр еб и те л ьс ки х каче ст в – ж ил ое п ом е ще н ие ,
б л аго уст ро ен н ое пр и ме ни те л ьно к ус л о вия м со о т ве тс т вующе го н асе ле н но го п ун кт а.
21. Ж ил ой д о м – кап и т ал ьно е ст ро е ни е ( зд ан ие , со ор уж е н ие ) , по л о вин у и л и б ол ее
п о ло ви н ы об ще й пл о щад и ко то р о го с ос т авл яе т п ло щад ь ж и л ых п о ме ще ни й .
22. Изо л и р о ван н ая ж и л ая ком н ат а – ж ил ая ком н ат а, н е с вя зан н ая с д р уго й ж и ло й
ко м н ато й о б щи м вхо д ом .
23. Изо л и р о ван но е ж и ло е п о ме щен и е – ж и л ое по ме ще ни е, р ас по лож е н но е вн ут р и ж и ло го
д о м а, и н о го кап ит ал ьн о го с т рое н ия ( зд ан ия , с оо р уж е ни я) , о тд ел е нн ое о т др уги х п о ме щен и й
ж ил о го до м а, и н о го кап ит ал ьн о го с т рое н ия ( зд ан ия , со о р уж ен и я) пе ре кр ыт и ям и , с те н ами ,
п е ре гор од кам и и им е ющее вход и з вс п ом о гате л ьно го п о ме щен и я л и бо не по с ре дс т ве н но с
п р и до м о во й тер р ит о ри и .
24. Ин ж е не рн ые с ис те м ы – с и ст ем ы о т оп ле н ия , гор яч е го и хо ло д но го во до сн абж е н ия ,
во д о от вед е ни я ( кан ал и заци и ), газо -, э ле кт ро сн абж е н ия , ве н т ил яци и , м усо ро п ро во д ы, л иф т ы и
и н ые с ис те м ы ж и ло го д ом а, о бе сп еч и вающи е ус т ано вл ен н ые дл я п рож и ван ия с ан ит ар н ые и
т е хни че с кие т ре бо ван и я.
25. Кап и т ал ьн ый р е мо нт – ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ая ус л уга п о вос ст ан о вле н и ю ос н о вн ых
ф и зи ко -те хни че с ких, эс те т иче с ки х и по т ре би те л ьски х каче ст в ж и ло го д о м а, и но го
кап и т ал ьн о го ст ро ен и я ( зд ан ия , с оо р уж е н ия ), и х ко н ст р укт и вн ых э ле ме нт о в, и нж е не р н ых
с и ст ем , ут р аче н н ых в пр о цес се э кс п л уат аци и .
26. Квар т и р а – и зол и ро ван н ое ж ил ое по ме ще н ие, со с тоя щее и з о дн о й и л и н ес кол ьки х
ж ил ых ко м н ат и п од со б н ых п ом е щен и й и и ме юще е вход и з вс п о м о гате л ьно го по ме ще н ия л иб о
н е по с ре дс т ве н но с п р ид ом о во й те р ри то р и и.
27. Ко м м ун ал ьн ые ус л уги – го ря чее и хол о дн ое во до с н абж ен и е, во до от ве де н ие
( кан ал и заци я ), газо -, э ле кт ро -, те пл о сн абж е н ие , по л ьзо ван ие л ифт о м, выво з, о бе звр еж и ван ие
и п ер ер аб от ка т ве р д ых ко м м ун ал ьн ых от ход о в.
28. Ко н с тр укт и вн ые э ле ме нт ы – ф ун д аме нт ы, н ар уж н ые с те н ы, м еж д уэт аж н ые
п е ре кр ыти я, кр ыши , о кн а, д ве р и, п еч и , б ал ко н ы и б ал кон н ые о гр аж де н ия , ло дж ии , от м ос т ка
во кр уг ж ил о го до м а, и н о го кап ит ал ьн о го с т ро ен ия ( зд ан ия , с оо р уж е ни я) .
29. Мн о го квар т ир н ый ж и л ой до м – ж и ло й до м, со ст оя щи й и з всп о мо гате л ьн ых
п о ме ще н ий , а т акж е д вух и б о лее квар т ир , каж д ая и з ко то р ых им ее т вхо д и з
вс п о мо гат ел ьно го п о ме ще ни я.
30. Неж и лое п ом е ще н ие – п ом е ще н ие , н е п ре д н азн аче н но е д ля пр ож и ван и я гр аж д ан .
31. Не и зо л ир о ван н ая ж ил ая ко м н ат а – ж ил ая ко мн ат а, с вя зан н ая с д руго й ж и ло й
ко м н ато й о б щи м вхо д ом .
32. О б щая п ло щад ь ж и ло го п ом е щен ия – с умм а ж и ло й пл о щад и и п л о щад и п о л а
п о д со бн ых п ом е щен и й, кро ме пл о щад и по л а б ал ко но в и ло дж и й .
33. О б щее им уще ст во – п ом е ще н ия , р ас по л ож ен н ые за п ре де л ами квар т ир и ( и ли )
н еж ил ых п о ме ще ни й и п ре д н азн аче н н ые д ля о бс л уж и ван и я д вух и бо ле е ж и л ых и ( и ли )
н еж ил ых п ом е ще н и й в ж и ло м до ме , и н ом кап и т ал ьн о м с тр ое н ии ( зд ан и и, со ор уж е н и и) , а
т акж е кр ыши , о гр аж д ающи е не с ущи е и не не с ущие ко нс тр укци и, м е хани че с ко е, э ле ктр и че ское ,
с ан и т ар но -те хн ич ес кое и ин ое о б ор удо ван и е, о б сл уж и вающе е д ва и бо ле е ж ил ых и ( и ли )
н еж ил ых по ме ще н ия и н ахо дя ще еся вн утр и и л и за п ре де л ам и ж и ло го до м а, и но го
кап и т ал ьн о го с тр ое н ия ( зд ан ия , с оо р уж е ни я) , гр упп о вые п ри б ор ы уч ет а р ас хо д а во д ы,
т е пл о вой и эл е кт р иче с ко й э нер ги и , газа, а т акж е об ъе кт ы, р ас п ол ож е нн ые н а пр и до мо во й
т е рр и то ри и и п ре д н азн аче н н ые дл я об с л уж и ван и я, э кс п л уат аци и и бл аго уст р ой ст ва ж и ло го
д о м а, и н о го кап ит ал ьн о го с т рое н ия ( зд ан ия , со о р уж ен и я) .
34. О б ъе кт ы не д виж и мо го и м ущес т ва – ж и л ые до м а, квар ти р ы и неж и л ые по ме ще н ия в
б л о кир о ван н ых и ли м но го квар ти р н ых ж ил ых д о м ах, а т акж е кап ит ал ьн ые с т рое н ия ( зд ан ия ,
с о ор уж е н ия ), р асп о лож е н н ые н а пр и до мо во й т ер р ит о ри и .
35. О д н оквар т и рн ый ж и ло й д ом – ж и ло й д ом , со ст оя щи й и з о д но й квар т ир ы, и ме юще й
вхо д не п ос ре дс т вен н о с п р ид о мо во й те р ри т ор и и.
36. О р ган и заци я заст р ой щи ко в – п от ре б ит ел ьс кий коо пе р ат и в, я вля ющи й ся
д о бр о вол ьн ым о бъед и не н ие м гр аж д ан ли бо гр аж д ан , юр ид и че с ки х л и ц и и нд и ви д уал ь н ых
п р ед п р ин и м ате ле й, с о зд авае м ый дл я с т ро и те л ьс т ва, заве р ше н и я с т ро и те л ьс т ва,
р е ко н ст р укции и л и кап и т ал ьно го ре мо н т а об ъе кт о в не д виж им о го и м уще ст ва л и б о д ля
п р и об ре те н ия но вых и л и кап ит ал ьн о о тр ем о нт и ро ван н ых, ре кон ст р уир о ван н ых об ъе кт о в
н е д виж и м о го им уще ст ва, по с ле д ующе й и х э кс п л уат ации и уп р авл ен ия и ми , а т акж е д ля
п р и об ре те н ия п р ава н а закл юче н ие д о го во ро в ар ен д ы зем ел ьн ых уч ас т ко в (п р ава
п о л ьзо ван ия зе м ел ьн ым и уч ас т кам и) д ля с тр о ите л ьст ва, р е ко н ст р укци и и л и пр и об ре те н ия
о б ъе кто в не д виж им о го и м уще с т ва.
37. О р ган и заци я, о с ущес т вля ющая э кс пл уат аци ю ж и л и щн о го фо н д а и ( и ли )
п р ед ос т авл я ющая ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые усл уги , – о р ган и заци я, о казывающ ая ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые ус л уги, а т акж е о с уще с т вля ющая уче т, р асч ет и н ач и сл ен и е п л ат ы за ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые ус л уги и пл ат ы за п о л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще н ие м.
38. О р ган и заци я, уп р авля ющая о б щи м им уще ст во м, – о р ган и заци я, кот о р ая п о д о го во р у
уп р авл е ни я о б щи м им уще ст во м о казывае т ус л уги п о упр авл е ни ю о б щи м и м ущес т вом ,
н ад л еж ащем у с од ерж ан и ю об ще го им уще ст ва, о бе с пе че ни ю б л а го пр ия т н ых и бе зо п ас н ых
ус л о ви й д ля п р ож и ван и я гр аж д ан , а т акж е по ре ше н и ю во п р ос о в п ол ьзо ван и я о б щи м
и м уще ст во м и п ре до ст авл е ни я ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ых ус л уг.
39. Пае во й взн о с – де неж н ые ср е дс т ва, е д ин о вре ме н но и ли пе р ио д ич ес ки вно с им ые
о р ган и заци и зас тр о й щи ко в ее ч ле н ом н а ф ин ан с ир о ван ие ст ро и те л ьс т ва, р е ко нс т р укци и ил и
п р и об ре те н ия ж и л о го до м а (п р и ф ин ан с ир о ван и и с тр о ит ел ьст ва, р еко нс т р укци и ил и
п р и об ре те н ия ж и л ого д о м а о р ган и зацие й зас т ро й щи ко в) .
40. Пае н ако п ле н ия – с умм а д ен еж н ых с ре дс т в, вне се н н ых ор ган и заци и зас т ро й щи ко в ее
ч л ен ом н а ко н кре т н ый кале н д ар н ый ме ся ц и го д н а фи н ан си р о ван ие с т ро и те л ьс т ва,
р е ко н ст р укции и ли п ри о бр ете н ия ж ил о го д ом а ( пр и ф и н анс и ро ван и и с т ро и те л ьс т ва,
р е ко н ст р укции и ли пр и об ре те н ия ж и л о го до м а о р ган и зацие й зас т ро й щи ко в) .
41. Пе ре п л ан ир о вка – и зме не н ие п л ан ир о воч н ых ре ше н и й ж и ло го и (и л и) н еж и ло го
п о ме ще н ий в п ро це сс е вып о л не н ия р ем о нт но -с т ро и тел ьн ых р або т .
42. Пе ре ус тр ой с т во – и зм е не ни е и нж е не р н ых си ст ем ( де мо н т аж , уст ан о вка, зам е н а ил и
п е ре но с инж ен ер н ых се те й, э ле ктр и че с ко го , с ан ит ар но -т е хн и че с ко го и л и ин о го о бо р уд о ван ия )
в ж ил о м и ( ил и ) н еж и ло м по ме ще н ия х и ( и ли ) ко н ст р укт и вн ых э ле ме нт о в в п ро цес се
вып о л н ен и я ре мо н т но -с тр ои те л ьн ых р аб о т.
43. Пи с ьме н но е с о гл аше н и е о по ря д ке по л ьзо ван ия ж ил ым по ме ще н ие м – с о гл аше н ие ,
закл юч ае м ое м еж д у со б ст ве нн и ком , н ан им ат ел ем , п од н ан и м ател ем ж и л о го п ом е ще н ия ,
гр аж д ан и н ом , я вля ющи м ся чл ен о м о р ган и заци и зас тр о й щи ко в, и с о вер ше н н о лет н и ми ч ле н ами ,
б ыв ши м и ч ле н ам и их се ме й , ус т ан авл и вающе е взаи м н ые п р ава и о бя зан н о ст и по вл ад ен и ю и
п о л ьзо ван и ю ж ил ым по ме ще н ие м.
44. Пи с ьме н но е с о гл аше н и е о пр и зн ан и и ч ле н ом с ем ьи – со гл аше н и е м еж д у
с о бс т ве н н и ко м , н ан им ат ел ем , по дн ан и м ате ле м ж и ло го п о ме щен ия , гр аж д ан и но м , я вля ющи м ся
ч л ен ом о р ган и заци и зас тр о й щи ко в, и е го ро д ст ве нн и ком , с во й ст ве н ни ком , не т р уд ос п ос об н ым
и ж д и вен цем ил и е го зако н н ым п ре дс т ави те ле м о п р и зн ан и и э то го ро д ст ве нн и ка,
с во й ст ве нн и ка, н ет р удо сп ос о бн о го иж д и вен ца ч ле н ом с ем ьи с об с т ве н ни ка, н ани м ате ля ,
п о д н ан им ате ля ж и ло го по ме ще н ия , гр аж д ан и н а, я вл я юще го ся чл ен о м о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в.
45. По д со б но е п о ме ще ни е – по ме ще н ие , н ахо дя щее ся вн ут ри квар т и р ы и
п р ед н азн ач е нн ое дл я о бес п ече н ия хо зя й ст ве нн о -б ыто вых н уж д п р ож и вающи х в н е й гр аж д ан
( ко ри д ор , с ан узел , кл ад о вая, п р и хож ая, кухн я , хо л л, гар д ер о бн ая , то по ч н ая , вс т рое н н ый
шк аф , по ме ще н ие б е з о ко н и и ное по ме ще н ие ).
46. По м е ще н ие – вн ут ре нн яя пр ос т р анс т ве н н ая ч аст ь кап и т ал ьн о го ст ро ен и я ( зд ан ия ,
с о ор уж е н ия ), и ме ющая о п ре де ле н но е ф ун кцио н ал ьно е н азн ач е ни е.
47. Пр е до ст авл е н ие мес т дл я кр ат кос р оч но го пр ож и ван и я – п ре до ст авл е ни е ж и ло го
п о ме ще н ия п о закл юч ен н ым в кал ен д ар но м го д у д вум и б ол ее д о го во р ам н ай м а, по д н ай м а
ж ил ых п оме ще н и й, пр о до лж и те л ьно ст ь каж до го и з ко то р ых не пре вышае т п ят н ад цати д не й.
48. Пр и д ом о вая т ер р ит ор ия – зе ме л ьн ый уч аст о к, н а кот ор о м р ас по лож е н ы ж ил о й д ом ,
э л ем ен т ы о зел ен ен и я и и н ые о бъе кт ы, п ре д н азн аче н н ые д ля об сл уж и ван ия , э кс п л уат аци и и
б л аго уст ро й ст ва э то го ж и ло го д о м а.
49. Р о дс т вен н и ки – б ли зки е р од с т ве н ни ки , а т акж е и н ые гр аж д ане , н аход я щие ся в
р о дс т вен н ой с вя зи , им е ющие об щи х п ре д ко в до п р аде д а и п р аб аб ки вкл ючи те л ьно .
50. Сам о во л ьн ые пе ре уст р ой с т во и ( ил и ) п ере п л ан ир о вка – п ере ус тр о йс т во и ( и ли )
п е ре пл ан и ро вка, п р о и звед е нн ые бе з с о гл ас о ван ия ( р азр е ше н ия ) с с оо т вет ст вующи м м е ст н ым
и с п ол н ит ел ьн ым и р ас по ря д ит ел ьн ым о р гано м .
51. Сво й с т вен н и ки – р од и те л и, ус ын о ви те ли ( уд оч ер и те ли ) , де т и, в т о м чи с ле
ус ын о вле н н ые ( удо че ре нн ые ), ро д н ые бр ат ья и с ес тр ы, де д , б аб ка и вн уки с уп р уга ( с упр уги ).
52. Сл уж е бн ое ж и л ое п о ме щен и е – ж и ло е п ом е ще н ие , п ре д н азн ач ен н ое д ля пр ож и ван и я
гр аж д ан н а п е р ио д со хр ане н ия т р уд о вых ( с л уж еб н ых) о тн о ше н и й и п ре до с т авл яе мо е и м н а
ус л о вия х до го во р а н ай м а с л уж еб н о го ж ил о го по ме ще н ия .
53. Со вм е ст но е д о мо вл аде н ие – п р аво от но ше н и я с о бс т ве н н и ко в об ъе кт о в не д виж и мо го
и м уще ст ва, н ахо дя щи хся в с об с т ве н но ст и д вух и бо ле е со бс т вен н и ко в.
54. Те кущи й ре мо н т – ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ая ус л уга по п ре до т вр аще ни ю и нт е нс и вно го
и зн о с а, вос ст ан о вле н и ю и с пр авн о ст и и уст р ане н и ю по вреж де н ий кон с тр укти вн ых э ле ме н то в,
и нж ен ер н ых си с те м.
55. Те хн ич ес кое об сл уж и ван ие – ж и л и щно -ко м мун ал ьн ая ус л уга по п од де рж ан и ю в
и с п р авн ом и р або то с по со б но м со с тоя н и и кон с тр укт и вн ых э ле ме нт о в п уте м ус тр ан е ни я и х
н е зн ач и те л ьн ых не и с пр авн о ст ей , о бе с печ ен и ю уст ан о вле н н ых п ар аме тр о в и реж и мо в р або т ы,
н ал ад ке и ре гул ир о ван и ю и нж е не р н ых с ис те м, п о дд ерж ан и ю и во сс т ан о вле ни ю н ад л еж аще го
с ан и т ар но го и т е хн и чес ко го с ос то ян ия ж и л ых до м о в, и н ых кап и т ал ьн ых с т ро ен и й ( зд ан ий ,
с о ор уж е н и й) , п р ид о мо во й те р ри т ор и и, по д гот о вке к ус ло ви я м вес е нн е -ле тн е го и ос е нн е -
зи м н е го пе р ио до в го д а.
56. Т о вар и ще с т во со бс т вен н и ко в – о р ган и заци я, со зд авае м ая с об ст ве н ни кам и ж и л ых и
( и л и) н еж и л ых п о ме щен и й в це ля х с о хр ан ен ия и с о де рж ан и я о б ще го и м ущес т ва, вл ад е н ия и
п о л ьзо ван ия и м , а т акж е в и н ых це л я х, п ре д усм от ре н н ых н ас то я щи м Код е кс ом и ус т аво м
т о вар и щес т ва со б ст ве нн и ко в.
57. Уп о л но мо че н но е л и цо по уп р авле н и ю о б щим и м ущес т во м ( д але е – уп ол н ом оч ен н ое
л и цо) – гр аж д ан ин ил и о р ган и зация , н азн ач е н н ые мес т н ым и с по лн и те л ьн ым и
р ас п ор яд и те л ьн ым ор ган о м д ля упр авл е ни я о б щи м и м уще с т во м .
58. Це л е во й взн о с – д е неж н ые с ре дс т ва, вн о си м ые чл ен ом о р ган и заци и зас т р ой щи ко в,
т о вар и щес т ва со б ст вен н и ко в н а ос но ван и и ре ше н ия об ще го со бр ан и я и х ч ле но в д ля
д о п ол н ит ел ьн о го ф ин ан с ир о ван ия р або т и ме ро п ри ят и й , ут верж де нн ых с об р ан ие м.
59. Ч л ен с кий взн о с – д е неж н ые ср ед с т ва, пе ри о ди че с ки вно с им ые чл ен о м о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в, то вар и щес т ва с о бс т вен н и ко в н а це л и , с вя зан н ые с д ея те л ь но ст ью о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в, т о вар и щес т ва со б ст ве нн и ко в, в то м чи сл е н а оп л ат у тр уд а р або т н и ко в,
во зн агр аж де н ие ч ле но в п р авл ен ия , ч ле н о в р е ви зио н но й ко м ис с ии (р е ви зор а) .
60. Ч л ен ы о р ган и заци и зас тр о й щи ко в – гр аж д ан е, юр и ди че с ки е л и ца, ин д и ви д уал ьн ые
п р ед п р ин и м ате ли , с амо ст оя те л ьно ос уще ст вля ющи е ф и н анс и ро ван и е с т ро и те л ьс т ва,
р е ко н ст р укции л и бо п ри об ре те н ия ж и ло го д о м а в с ос т аве о р ган и заци и зас т ро й щи ко в за с че т
с о бс т ве н н ых, п р и вле че н н ых д ен еж н ых с ре дс т в ил и пе ре чи с ля ющи е п ае вые взн ос ы э то й
о р ган и заци и н а т аки е цел и .
61. Ч л ен ы с ем ьи гр аж д ан ин а, я вля юще гос я ч ле но м о р гани заци и зас т р о й щи ко в, ж и ло й
д о м ко т ор ой н е заве р ше н ст ро и те л ьс т вом ( ре ко н ст р укция ж и л о го до м а кот о ро й не
заве р ше н а) , – с уп р уг (с уп р уга), д ет и , в то м ч ис ле ус ын о вле н н ые ( уд оче ре н н ые) , р од и те ли ,
ус ын о ви те л и ( уд оч ер и те л и) , д р угие р од ст ве н ни ки , с во йс т ве н н и ки , н ет р удо сп ос о бн ые
и ж д и вен цы, б ывши е ч л е н ы се м ьи, с ос т оя щие н а уч е те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й с гр аж д ан и но м , я вл я ющи мс я чле н ом о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, ж ил о й до м ко то ро й
н е заве р ше н ст ро и те л ьс т вом (р е ко нс т р укци я ж и ло го д ом а кот о ро й н е заве р ше н а) .
62. Ч л ен ы с е м ьи со бс т ве н н и ка, н ан им ат ел я, п о дн ан и м ате ля ж и ло го п ом е ще н ия ,
гр аж д ан и н а, я вля юще гос я ч ле но м о р ган и заци и зас тр о й щи ко в ( д алее , е сл и ин ое не
ус т ан о вле но н аст оя щи м Ко де кс о м, – ч ле н ы с ем ьи ), – с уп р уг ( с уп р уга), де т и, в т ом чи с ле
ус ын о вле н н ые ( удо че ре н н ые ), и ро д ит ел и , ус ын о вит ел и (уд оч ер и те ли ) . К ч ле н ам с ем ьи
о т но ся тс я т акж е ро д н ые б р ат ья и се ст р ы, де д , б аб ка и вн уки , п рож и вающи е со вм ес т но с
с о бс т ве н н и ко м , н ан им ат ел ем , по дн ан и м ате ле м ж и ло го п о ме щен ия , гр аж д ан и но м , я вля ющи м ся
ч л ен ом о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, и ве д ущие с н и м о б щее хо зя йс т во ; и н ые р о дс т ве н н и ки ,
с во й ст ве нн и ки , не т р уд ос п ос об н ые иж ди ве н цы, п рож и вающи е с о вме ст н о с с об ст ве нн и ком ,
н ан и м ате ле м , п од н ан и м ате ле м ж и ло го п ом е ще н ия , гр аж д ан и но м, я вл я ющи мс я ч ле но м
о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, ве д ущие с н и м о б ще е хо зя йс т во и закл юч и вши е п и с ьм ен н ое
с о гл аше н и е о п р и зн ан и и ч ле н ом се м ьи ; и н ые гр аж д ан е, н е ме нее п ят и ле т п рож и вающи е
с о вме ст н о с с об ст ве нн и ком , н ан им ат ел ем , по д н ан им ате ле м ж ил о го п ом е щен ия , гр аж д ани н ом ,
я вл я ющи мс я чл е но м о р гани заци и зас т ро й щи ко в, ве д ущи е с н и м о б ще е хо зя йс т во и
п р и зн ан н ые в с уде б но м п ор яд ке ч ле н ам и е го с ем ьи .
63. Экс п л уат ация ж и л и щно го ф о нд а – ис п ол ьзо ван и е по н азн ач е н и ю ж ил ых п о ме ще ни й с
с и ст ем ат и чес ки м о с уще с т вле ни ем ком п ле кс а о р ган и заци он н о -те хни че с ки х ме ро п ри ят и й п о
с о де рж ани ю, те хн иче с ко м у об сл уж и ван и ю, т е кущем у ре мо н т у и капи т ал ьно м у ре мо нт у ж и л ых
д о мо в, и н ых капи т ал ьн ых с т рое н и й ( зд ан и й, со ор уж ен и й) .
С т а т ья 2 .
С ф е ра де йс т вия на с т ояще г о К оде кс а
1. Де й с т вие н ас т оя ще го Код е кс а р асп ро с тр ан яе тся н а о т но ше н и я п о защи т е пр ав
гр аж д ан и о р гани заци й в о б л аст и ж и ли щн ых о т но ше н и й ; о бе сп еч ен и ю гр аж д ан ж ил ым и
п о ме ще н ия ми ; уч ет у гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий ; во зн и кн о ве ни ю‚
о с ущес т вле н и ю и п ре кр аще н и ю п р ава со бс т вен н ос т и и ( ил и ) вл аде н ия и по л ьзо ван и я ж ил ым и
п о ме ще н ия ми ; п ер е ус тр о йс т ву и ( и л и) пе ре п л ан ир о вке ; п л ате за ж и л и щн о -ком м ун ал ьн ые
ус л уги и п л ате за п о л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще н ие м ; высе ле н и ю и з ж ил ых п ом е ще н и й ;
уп р авл е ни ю ж ил и щн ым фо н до м, е го р ас п ре де ле н и ю и э кс п л уат аци и ; гос уд арс т вен н ом у уче т у
ж ил ых п о ме ще н ий , п р и ват и заци и ж ил ых п о ме ще н и й ; со зд ан и ю и д е яте л ьно с ти о р ган и заци й
зас т р о й щи ко в, а т акж е н а о т но ше н и я п о с о вме ст но м у д о мо вл аде н и ю.
2. Пр ави л а, ус т ан о вле н н ые ж и л и щн ым зако н о д ате л ьс т вом , п ри ме ня ют ся к ж и л и щн ым
о т но ше н и я м с уч ас т ие м и но ст р ан н ых гр аж д ан и л и ц б е з гр аж д ан ст ва, и н ос т р анн ых и
м еж д ун ар од н ых юр и д ич ес ки х л и ц (и н ос тр ан н ых и м еж д ун ар од н ых о р ган и заци й , не
я вл я ющи хся юр и д ич ес ким и ли цам и ), и но ст р ан н ых го с уд ар с т в, ес л и и но е н е о пр ед ел е н о
м еж д ун ар од н ым и до го вор ам и Ре сп уб ли ки Бел ар ус ь, н ас т оя щи м Код е кс ом и и н ым и
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и .
3. Ж и ли щн ые о т но ше н и я, с вя зан н ые с п ре до ст авл е н ие м ж ил ых по ме ще н ий с п еци ал ьно го
с л уж е б но го ж и л и щно го фо н д а, ж и л ых п ом е ще н и й, закр е пл е нн ых за го с уд арс т вен н ым и
о р ган ам и , д р уги м и го с уд ар с т ве н н ыми ор ган и заци я ми н а п р аве хо зяй ст ве н но го ве де н ия ил и
о п ер ат и вно го упр авл е ни я, р асп о лож е н н ых за п ре де л ам и Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь, с вл аде ни ем и
п о л ьзо ван ие м и ми , ре гули р уютс я н ас то я щи м Ко де ксо м в ч ас ти , не уре гули р о ван но й
н о р м ат и вн ым и пр аво вым и акт ам и Пр е зи де нт а Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 3 .
Жил ищное за к онода т е л ьс т во. З а да чи и при нц ипы жил ищног о за к онода т е л ьс т ва
1. Ж и ли щн ое зако н о д ат ел ьс т во ос н о вывае тс я н а Ко н ст и т уци и Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь и
с о ст ои т и з н ас т оя ще го Ко де кс а, н о рм ат и вн ых п р аво вых акт о в Пр е зи д е нт а Р ес п убл и ки
Бе л ар ус ь и ин ых акт о в зако но д ате л ьст ва.
2. Е с л и меж д ун ар о дн ым д о го во ро м Ре сп уб ли ки Бел ар ус ь уст ан о вле н ы и н ые пр ави л а, че м
т е , кот ор ые с од ерж ат ся в н ас тоя ще м Ко де ксе , то пр и ме ня ют ся п р ави л а м еж д ун аро д но го
д о го вор а.
3. Зад ач ам и ж ил и щн о го зако н од ат ел ьст ва я вля ют ся р е гул и ро ван и е ж и ли щн ых
о т но ше н и й в це ля х о бес п ече н ия закр е п ле нн о го Ко н ст и т уци ей Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь п р ава
гр аж д ан Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь н а ж и л и ще, а т акж е о бе сп еч ен ие ис п ол ьзо ван и я и со хр ан но ст и
ж ил и щн о го ф он д а.
4. Ж и ли щн ое зако н од ат ел ьст во ос но вывае т ся н а пр и н ци п ах:
· о бе с пе че ни я с о хр ан н ос ти и р азви т и я го с уд ар ст ве н но го и ч ас т но го ж и ли щн ых фо н до в;
· с о де йс т вия гр аж д ан ам в п р ио бр ет ен и и ж и л ых по ме ще ни й ;
· п р ед ос т авл ен и я ж ил ых п о ме ще н ий го с уд ар с т ве н но го ж ил и щн о го ф он д а гр аж д ан ам ,
н уж д ающи м ся в со ци ал ьно й защи т е ;
· н е пр и кос н о ве н но ст и ж и л ых по ме ще н ий ;
· н е до п уст и мо ст и пр ои зво л ьн о го ли ше н и я ж и л ых по ме ще н ий ;
· с уд еб но й защи т ы ж и л и щн ых пр ав гр аж д ан и о р гани заци й .
ГЛА ВА 2
ГОСУД АРС ТВ ЕН НО Е Р ЕГ УЛ ИРО ВА Н И Е В О БЛ А СТ И ЖИ ЛИ ЩНЫ Х ОТ НО ШЕН ИЙ
С т а т ья 4 .
К омпе т е нция П ре зиде нт а Ре с пу бл ик и Бе л а ру с ь в обл а с т и жил ищны х от н ош е ний
Пр е зи де н т Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь в о бл ас т и ж и ли щн ых о тн о ше н и й :
· о п ре де ля ет о с но вн ые н ап р авл е ни я ж и ли щн о й п о ли т и ки Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь;
· п р и н им ае т ре ше н и я о пр ед ос т авл ен и и ж и л ых по ме ще ни й го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а в с л уч ая х, п ре д ус мо т ре н н ых н ас тоя щи м Код е кс ом и и н ым и зако н о д ат ел ьн ым и
акт ам и ;
· п р и н им ае т ре ше н и я о пе ре д ач е в п ор яд ке и с кл юче н ия в со бс т вен н ос т ь гр аж д ан
с л уж е б н ых ж и л ых по ме ще ни й го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а;
· о п ре де ля ет п ор я до к п ре до ст авл е н ия ж и л ых по ме ще н и й с п еци ал ьно го сл уж еб но го
ж ил и щн о го ф он д а и п о л ьзо ван ия им и ;
· о п ре де ля ет ус ло ви я п ре до ст авл е н ия гр аж д ан ам гос уд ар ст ве нн о й по д де рж ки пр и
с т ро и те л ьс т ве , ре кон с тр укци и ил и пр и об ре те н и и ж и л ых п ом е ще н и й, а т акж е
кат е гор и и гр аж д ан , и ме ющи х п р аво н а ее по л уч ен ие ;
· о п ре де ля ет и н ые, н е п ре д ус мо т ре нн ые гл аво й 17 н ас то я ще го Ко де кс а, кате гор и и
гр аж д ан , и ме ющи х п р аво н а п о л уче н ие ж и л ых п ом е ще н и й со ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия ,
ус л о вия и х п ре до ст авл е н ия и по л ьзо ван и я и м и ;
· о п ре де ля ет о с но ван ия и п о ря д о к п ре до ст авл е ни я сл уж е б н ых ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го фо н д а, н е п ре д усм от ре н н ые гл аво й 1 8 н ас то я ще го
Ко д е кс а;
· о с ущес т вля ет и н ые по л но мо ч ия в с о от вет ст ви и с Ко н ст ит уцие й Рес п убл и ки Бе л ар ус ь,
н ас т оя щи м Ко д екс ом и и н ым и за ко но д ате л ьн ым и акт ам и.
С т а т ья 5 .
К омпе т е нция С ове т а М инис т ров Ре с пу бл ик и Бе л а ру с ь в обл а с т и жил ищны х
от нош е ний
Со ве т Мин и ст р о в Р ес п уб л и ки Бел ар ус ь в о бл ас т и ж и ли щн ых о т но ше н и й :
· р азр аб ат ывае т и ре ал и зуе т о сн о вн ые н ап р авл ен и я ж и л и щно й по л ит и ки Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь;
· п р и н им ае т ме р ы п о о бес п ече н и ю ж и л и щн ых п р ав гр аж д ан и о р ган и заци й, защи т е
и н те ре со в го с уд ар ст ва;
· о с ущес т вля ет р ас п ор яж ен и е гос уд арс т вен н ым ж и л и щн ым фо н до м в п ре де л ах,
о п ре де ле н н ых Пре зи де нт о м Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь и н аст оя щи м Ко де кс ом ;
· о с ущес т вля ет о б щее упр авл е ни е го с уд ар ст ве нн ым ж ил и щн ым ф о нд ом ;
· п р и н им ае т ме р ы п о обе с пе че ни ю р азви т и я ко н кур е нт н ых ( р ыно ч н ых) о т но ше н и й в
о б л аст и ж и л и щно го с т ро ит ел ьс т ва, э ксп л уат аци и ж и ли щн о го фо н д а;
· о п ре де ля ет ти п о вые п от ре би те л ьс ки е кач ес т ва ж ил ых п ом е ще н и й ;
· ут ве рж д ае т п р ави л а по л ьзо ван и я ж и л ыми п ом е ще н ия м и, со де рж ан ия ж и л ых и
вс п о мо гат ел ьн ых по ме ще н ий ;
· ус т ан авл и вае т п о со гл асо ван и ю с Пр е зи де н то м Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь т ар иф ы н а
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги д ля н ас ел ен ия в со от вет с т вии с зако н о д ат ел ьн ым и
акт ам и ;
· о п ре де ля ет пе ре че н ь р аб от п о пер е ус т ро йс т ву и (и л и) пе ре п л ан ир о вке , усл о вия и
п о ря до к пе ре уст р ой ст ва и ( ил и ) п ере п л ан ир о вки ;
· ус т ан авл и вае т по ря д о к от не се н ия ж и л ых п ом е щен и й гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го
ф он д а к с пе ци ал ьн ым ж и л ым п ом е ще н ия м , о со бе н но ст и и ос н о ван ия п ре д о ст авл е н ия
с п еци ал ьн ых ж и л ых по ме ще н ий , о тн ес ен н ых к о пр ед ел е нн о й кате го ри и с пе ци ал ьн ых
ж ил ых п о ме ще ни й , п ор яд о к п ол ьзо ван и я и ми , ос н о вн ые п р ава и о б я зан н о ст и с то ро н
п о д о го во р у н айм а с пе ци ал ьно го ж ил о го п ом е щен ия го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а;
· ус т ан авл и вае т п ор яд о к п ре до ст авл е ни я гр аж д ан ам од н ор азо вых с убс и д ий н а
с т ро и те л ьс т во, ре ко нс т рукци ю и л и пр и об ре те н ие ж ил ых п о ме ще ни й , а т акж е н а
п о гаше н и е зад о лж е н но ст и по л ьгот н ым кре д ит ам , по л уч е нн ым н а с тр о ит ел ьст во ,
р е ко н ст р укци ю и л и пр ио б ре те ни е ж и л ых по ме ще н ий , по ря д ок п ре до ст авл е н ия
л ьго т н ых кре д ит о в и и н ых ви д о в го с уд арс т ве н но й п о дд ерж ки п ри с т ро и те л ьс т ве ,
р е ко н ст р укции и ли пр и об ре те н и и ж ил ых п ом е щен и й ;
· о п ре де ля ет усл о вия и по ря д о к ус т ано вки н а кр ышах и ф ас ад ах м н о го квар ти р н ых
ж ил ых до м о в и н д и вид уал ьн ых ан те н н и ин ых ко нс т р укци й ;
· о с ущес т вля ет и н ые по л но мо ч ия в с о от вет ст ви и с Ко н ст ит уцие й Рес п убл и ки Бе л ар ус ь,
н ас т оя щи м Ко д екс ом , и н ым и зако н ами и акт ами Пре зи де н т а Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 6 .
К омпе т е нция М инис т е рс т ва жил ищно -к омму на л ьног о хозяйс т ва Ре с пу бл ик и Бе л а ру с ь
и ин ых ре с пу бл ик а нск их орг а нов г ос у да рс т ве нног о у пра вл е ния в обл а с т и жил ищны х
от нош е ний
1. Ми н и с те р ст во ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн о го хо зя й ст ва Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь в о б л аст и
ж ил и щн ых о т но ше н и й в п р е дел ах с во ей ко м пе те н ци и в п о ря д ке , уст ан о вле н н о м
зако н о д ат ел ьст во м :
· о с ущес т вля ет е ди н ую го с уд ар ст ве н н ую по л ит и ку п о уче т у гр аж д ан , н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий , и пр ед ос т авл ен и ю гр аж д ан ам ж ил ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а;
· ус т ан авл и вае т фо р м ы до куме нт о в, нео б хо д и м ых д ля уче т а гр аж д ан , н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й ;
· о с ущес т вля ет с о гл ас о ван ие ре ше н и й о пр ед ел ен н ых зако н од ат ел ьст во м
го с уд арс т ве н н ых ор ган о в о п ре до с т авле н ии с л уж еб н ых ж ил ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а;
· о бе с пе чи вае т п ро вед е ни е е д ин о й гос уд а рс т ве н но й п о ли т и ки в о б л ас ти п р и ват и заци и
ж ил ых п оме ще н и й гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а;
· о бе с пе чи вае т р азви т ие кон куре н т н ых ( р ын оч н ых) о т но ше н и й в о бл ас т и э кс пл уат аци и
ж ил и щн о го ф он д а;
· о с ущес т вля ет и н ые п о лн о мо чи я в со о т ве тс т ви и с н ас то я щи м Код е кс ом и и н ым
зако н о д ат ел ьст во м.
2. Ин ые р е сп уб ли кан с кие о р ган ы гос уд ар ст ве нн о го уп р авл ен и я о с ущес т вля ют
го с уд арс т ве н но е ре гул и ро ван и е в об л ас ти ж и ли щн ых о т но ше н и й в п р ед ел ах с вое й
ко м пе те н ции , о п ре де ле нн о й зако но д ате л ьс т вом .
С т а т ья 7 .
К омпе т е нция ме с т ных С ове т ов де пу т а т ов в обл а с т и жил ищны х от н ош е ний
Ме с тн ые Со вет ы д еп ут ато в в о б л аст и ж и ли щн ых о т но ше н и й в п ре де л ах с вое й
ко м пе те н ции в по ря д ке , ус т ано вл е нн ом зако н о д ат ел ьс т во м :
· ус т ан авл и вают п ор яд о к уп р авле н ия и р ас по ряж е н ия ко м м ун ал ьн ым ж и л и щн ым
ф он д ом в пр е дел ах, оп ре де ле н н ых зако но м ;
· ут ве рж д ают р е гио н ал ьн ые п р о гр ам м ы, ко нце пци и ( ме ст н ые Со ве т ы д е п ут ат о в
п е р вич н о го те р ри то р и ал ьно го ур о вня – пл ан ы м е ро п ри ят и й) п о во пр ос ам ж и л и щно го
с т ро и те л ьс т ва и бл аго уст ро й ст ва с оо т ве т ст вующе й те рр и то р ии , о с ущес т вля ют
ко н т ро л ь за вып о л н е н ие м эт и х п ро гр ам м, ко н це п ций ( п л ан о в ме ро п р ия ти й ) и
ут ве рж д ают от че т ы о б и х вып о лн ен и и ;
· о т ме ня ют не со от вет с т вующи е зако н о д ате л ьс т ву р асп ор яж е ни я п ре д се д ате ля
м е ст но го Со ве т а де п ут ато в, п ре дсе д ате ля со о т ве тс т вующе го ис по л н ите л ьно го
ко м и тет а, р е ше н ия со о т ве тс т вующе го ис п ол н ит ел ьн о го ко ми те т а, н иж ес то я ще го
м е ст но го Со ве т а д еп ут ато в и р ас п ор яж е ни я е го пр ед се д ате ля , п р ин ят ые и м и п о
ж ил и щн ым во пр ос ам ;
· о с ущес т вля ют д р угие п о лн о мо чи я в со от ве тс т ви и с н ас тоя щи м Код е кс ом и и н ым
зако н о д ат ел ьст во м.
С т а т ья 8 .
К омпе т е нция обл а с т ных, М инс к ог о г ородс к ог о ис пол нит е л ьных к омит е т ов в
обл а с т и жил ищных от нош е ни й
О б л аст н ые, Ми нс ки й го р од с ко й ис п ол н ит ел ьн ые ко м ит ет ы в о бл ас т и ж и ли щн ых
о т но ше н и й в п ре де л ах с вое й ко м пе те н ци и в по ря д ке , ус т ано вл ен н ом зако н од ате л ьст во м :
· о бе с пе чи вают ко мп ле кс ное р азви т ие ж ил и щн о го ф о нд а;
· р ас п ор яж аются в со о т ве тс т ви и с зако н од ате л ьст во м ко мм ун ал ьн ым ж и л и щн ым
ф он д ом , о с ущес т вля ют уп р авле н ие им ;
· о с ущес т вля ют ко н тр ол ь за э кс пл уат аци ей ж ил и щн о го ф он д а;
· о бе с пе чи вают ус ло вия дл я р азви т и я кон куре н т н ых ( р ыно ч н ых) от но ше н и й в о б л аст и
ж ил и щн о го ст ро и те л ьс т ва, э кс пл уат аци и ж и л и щно го фо н д а;
· о с ущес т вля ют кон т ро л ь за с ос то ян ие м учет а гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых ус л о вий , а т акж е за с о б л юде ни ем н иж е ст оя щи м и ме ст н ым и
и с п ол н ит ел ьн ым и и р асп о ря ди те л ьн ыми ор ган ам и о че ре д но ст и пр ед ос т авл ен ия и
п р и об ре те н ия ж и л ых по ме ще н ий ;
· о бе с пе чи вают ко н т ро л ь за п р о ве де н ие м и н ве н т ари заци и , го с уд ар с т ве н но го уче т а
ж ил ых п оме ще н и й ;
· выд е л я ют ф и н ан со вые с ре д ст ва н а с т ро ит ел ьс т во ж и л ых п о ме ще ни й го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а;
· о с ущес т вля ют ин ые по л но мо ч ия в со от вет с т вии с н ас то я щи м Ко де ксо м и и н ым
зако н о д ат ел ьст во м.
С т а т ья 9 .
К омпе т е нция ра йо нны х, г о родс к их, пос е л к овых, с е л ьск их ис пол нит е л ьных
к омит е т ов, ме с т ных а дминис т ра ц ий ра йон ов в г оро да х в о бл а с т и жил ищных
от нош е ний
Р ай о н н ые , гор о дс кие , по се л ко вые , се л ьс кие и с по л ни те л ьн ые ко м ит ет ы, ме с тн ые
ад м и н и ст р ации р айо но в в гор од ах в об л аст и ж и л и щн ых о т но ше н и й в п ре де л ах с вое й
ко м пе те н ции в по ря д ке , ус т ано вл е нн ом зако н о д ат ел ьс т во м :
· с о зд ают усл о вия дл я с тр ои те л ьст ва ж и л ых по ме ще ни й ;
· о р ган и зуют с т ро и те л ьс т во ж и л ых п ом е щен и й с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия ;
· п р ед ос т авл я ют гр аж д ан ам ж и л ые по ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а;
· о бе с пе чи вают цел е вое и с по л ьзо ван ие и экс пл уат аци ю ж ил ых п о ме щен и й
ко м м ун ал ьн о го ж и л и щно го ф о нд а, а т акж е ж и л ых по ме ще н и й, п р ин ят ых н а
о б сл уж и ван ие н а до го во р но й о с но ве ;
· о бе с пе чи вают гос уд ар ст ве нн ый уче т ж и л ых п о ме щен и й ;
· ве д ут уче т гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , а т акж е
о с ущес т вля ют ко н тр ол ь за с ос т оя ни ем т ако го уч ет а в ор ган и заци я х;
· о с ущес т вля ют ре ги ст р аци ю и уче т д о го вор о в н ай м а ж и л ых п о ме ще ни й , п ис ьме н н ых
с о гл аше н и й о пр и зн ан и и ч ле но м се м ьи и о по ря д ке по л ьзо ван ия ж и л ым п о ме ще ни ем ,
а т акж е д о по л ни те л ьн ых с о гл аше н и й к н и м ;
· п р и н им ают ре ше н ия о б о бм ен е ж и л ых п ом е ще н и й гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го
ф он д а;
· п р и н им ают р е ше н ия о с н осе п ус т ующи х ж и л ых д ом о в, п ри зн ан н ых в п о р я д ке ,
о п ре де ле н но м Пре зи д ен т ом Р ес п убл и ки Бел ар ус ь, б ес хо зя й н ым и и пе ре д ан н ых в
ко м м ун ал ьн ую со бс т вен н ос т ь, а т акж е вет хи х ж и л ых до мо в;
· о с ущес т вля ют ко н тр ол ь за фо р ми р о ван ие м и э кс п л уат аци е й ж и ли щн о го ф о нд а;
· п р ед ос т авл я ют гр аж д ан ам о д но р азо вые с уб с ид и и н а с тр о ит ел ьст во , ре кон с тр укци ю
и л и п р ио б ре те ни е ж ил ых п ом е ще н и й, а т акж е н а по гаше н и е зад о лж е н но ст и п о
л ьго т н ым кр ед и т ам, п ол уче н н ым н а с тр о ит ел ьст во , ре ко н ст р укци ю и л и пр и об ре те н ие
ж ил ых п оме ще н и й ;
· о с ущес т вля ют кон т ро л ь за д ея те л ьн ос т ью, в то м ч и сл е ф ин ан с о во -хо зя йс т вен н ой ,
о р ган и заци й зас тр о й щи ко в;
· о с ущес т вля ют ко о рд и н аци ю д ея те л ьн ос т и т о вар и щес т в с об с т ве н ни ко в и ко н тр ол ь за
не й;
· о с ущес т вля ют ин ые по л но мо ч ия в со от вет с т вии с н ас то я щи м Ко де к со м и и н ым
зако н о д ат ел ьст во м.
ГЛА ВА 3
СО СТ АВ ЖИ ЛИ ЩНОГ О Ф ОНД А И УП Р АВ Л ЕН И Е ИМ. ГОС УД АР СТ В ЕН НЫ Й У Ч ЕТ Ж ИЛЫ Х
П ОМЕЩЕН ИЙ
С т а т ья 1 0 .
С ос т а в жил ищног о ф онда
1. Ж и ли щн ый ф о нд со ст о ит и з гос уд арс т ве н н о го и ч аст н о го ж и л и щн ых ф он д о в.
2. Го с уд ар ст ве нн ый ж ил и щн ый ф о нд вкл юч ае т в с еб я :
· р ес п уб ли кан с кий ж и л и щн ый ф он д – ч ас т ь ж и л и щн ого ф о нд а, н ахо дя щуюся в
р ес п уб ли кан с ко й с о бс т ве н но ст и (с об ст ве н но ст ь Рес п убл и ки Бе л ар ус ь) ;
· ко м м ун ал ьн ый ж ил и щн ый ф он д – ч ас т ь ж и ли щн о го ф о нд а, н аход я щуюся в
ко м м ун ал ьн о й со бс т вен н ос т и (с о бс т ве н но ст ь ад м ин и ст р ат и вно -те р ри т ор и ал ьн ых
е д и ни ц).
3. Го с уд ар ст ве нн ый ж и л и щн ый ф он д вкл юч ае т в се бя ж ил ые по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го фо н д а, н ахо дя щи ес я в хо зя йс т вен н ом вед ен и и ил и о пе р ат и вно м
уп р авл е ни и м ес т н ых и сп о лн и те л ьн ых и р ас п о ря ди те л ьн ых о р гано в, и н ых го с уд ар с т ве н н ых
о р ган о в, д р уги х гос уд арс т ве н н ых о р ган и заци й , в т ом ч и сл е ж и л ые по ме ще ни я с оци ал ьно го
п о л ьзо ван ия , с л уж е б н ые ж ил ые п о ме щен и я, ж ил ые п о ме ще ни я в о б щеж и ти я х, ж ил ые
п о ме ще н ия с п еци ал ьно го сл уж е б но го ж и л и щно го ф он д а, с п еци ал ьн ые ж и л ые п о м е ще н ия ,
ж ил ые п о ме щен и я ком ме р чес ко го и сп ол ьзо ван и я и д р уги е ж и л ые по ме ще н ия .
4. Ч ас т н ый ж ил и щн ый ф он д вкл юч ае т в се бя :
· ж ил и щн ый ф о нд гр аж д ан – ч ас т ь ж и л и щно го фо н д а, н ахо дя щуюс я в с об ст ве н но ст и
гр аж д ан ;
· ж ил и щн ый фо н д о р ган и заци й не гос уд арс т вен н ой фо р м ы с о бс т вен н ос ти – ч ас т ь
ж ил и щн о го ф о нд а, н ахо дя щуюся в с о бс т ве н но с ти о р гани заци й н е го с уд ар с т ве н но й
ф ор м ы со бс т ве н но с ти .
5. Ж и л ые по ме ще н ия вкл юч ают ся в со ст ав го с уд ар ст ве нн о го и ли ч аст но го ж и л и щно го
ф он д о в п ос ле и х го с уд ар с т ве н но й р е ги с тр аци и в п о ря д ке , уст ан о вле н но м зако но д ате л ьс т во м.
6. Ж и л ые по ме ще ни я и с кл юч ают ся и з с ос т ава го с уд ар ст ве нн о го и ли ч ас т но го ж и ли щн ых
ф он д о в в с л уч ае п е ре вод а ж ил ых п о ме ще н и й в н еж и л ые, ун и чт ож е н ия ж и ло го по ме ще н ия и в
и н ых с л уч ая х, п ре д ус мо т ре нн ых зако н о д ате л ьн ым и акт ам и.
7. В с о с т ав ж и л и щно го ф о нд а н е вкл юч аютс я : д ачн ые и с адо вые д ом а; н о ме р а в
с ан ат о ри я х, п р оф ил акт ор ия х, д ом ах о т д ыха, кем п ин гах, го ст и н и цах; п ом е ще н ия ,
п р ед н азн ач е нн ые д ля п рож и ван ия , но н е заве р ше н н ые с т ро и те л ьс т во м ; п ер ед виж н ые о б ъе кт ы
( ваго н ы, п ал ат ки и т. п .) ; с ам о вол ьн о по ст р ое нн ые об ъе кт ы н е зави с и мо от ф акт а и х
и с п ол ьзо ван и я д ля пр ож и ван и я ; п о ме щен и я и сп р ави те л ьн ых уч реж де ни й , ар ес т н ых д о мо в,
м е ст с о де рж ан и я п од ст р аж е й и и н ые по д об н ые п ом е ще н ия .
С т а т ья 1 1 .
Ос новна я за да ча и о бъе к т ы г ос у да рс т ве нног о у че т а жил ы х поме ще ни й
1. О с н о вно й зад аче й гос уд арс т вен н о го уч ет а ж и л ых по ме ще ни й я вл яе тся п ол уче н ие
д о ст о вер н ых д ан н ых о м ес те н ахож д ен и я, ко ли че ст ве н но м и каче с т ве н но м со ст аве ,
хар акт е ри с ти ке, ви де ж ил ых п ом е щен и й (ж и л ые по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а, ж и л ые по ме ще н ия со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я, с л уж е б н ые ж и л ые по ме ще н ия , ж ил ые
п о ме ще н ия в о б щеж ит ия х, ж ил ые п ом е щен ия с пе ци ал ьно го сл уж еб но го ж ил и щн о го ф он д а,
с п еци ал ьн ые ж и л ые по ме ще н ия , ж и л ые по ме ще н ия ко м ме рче с ко го ис по л ьзо ван и я) , о б ур о вне
б л аго уст ро й ст ва ж ил ых п о ме ще н ий ( н ал ич ие с и сте м о то пл е ни я, го ря че го и хо ло д но го
во д о сн абж е н ия , вод оо т ве д ен ия ( кан ал и заци и) , газо -, эл е кт р ос н абж е ни я, ве нт и ля ции ,
м ус ор о пр о вод о в, л иф то в и и н ых э ле ме нт о в и нж е не рн ых с ис те м ), о с то и мо с ти , со бс т ве н н и ке
и л и и н ом зако н н о м вл аде л ь це ж и ло го по ме ще н ия, о ко л иче с т ве гр аж д ан , пр ож и вающи х в
ж ил ых п оме ще н ия х, а т акж е об и зме не н и и э т их д ан н ых.
2. О б ъе кт ам и гос уд арс т вен н о го уче т а ж ил ых п о ме ще н ий я вля ютс я ж ил ые до м а,
и зо л и ро ван н ые ж и л ые п ом е щен ия гос уд арс т вен н о го и ч аст н о го ж и л и щн ых ф о нд о в.
С т а т ья 1 2 .
Гос у да рс т ве нный у че т жил ых поме ще ни й
1. Го с уд ар ст ве нн ый уче т ж ил ых п о ме ще н ий го суд ар ст ве нн о го и ч ас тн о го ж и ли щн ых
ф он д о в, н ахо дя щи хся н а т е рр и то р ии Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, ос уще ст вл яет ся п о е д и но й с ис те ме
уч ет а в с оо т вет ст ви и с зако но д ате л ьс т вом и вкл юч ае т в с еб я и х те хн ич ес ки й уче т и ве де н ие
го с уд арс т ве н но й ст ат ис т и ки .
2. Го с уд ар ст ве нн ый уч ет ж и л ых п ом е ще н и й гос уд арс т ве н н о го ж и ли щн о го ф он д а,
р ас п ол ож е н н ых н а т ер р ит ор и и и но ст р ан н ых гос уд ар ст в и п р ед н азн ач е нн ых д л я пр ож и ван ия
р аб о тн и ко в:
· д и п ло м ат ич ес ки х п ре дс т ави те л ьст в и ко нс ул ьс ки х уч реж де ни й Р ес п убл и ки Бел ар ус ь
за гр ан и це й, ос уще ст вля ет ся Ми ни с те рс т вом ин ос т р ан н ых де л Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь в
с о от вет с т вии с зако н о д ате л ьс т вом ;
· о р ган и заци й , по дч и не н н ых Уп р авле н и ю де л ами Пр е зи де нт а Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь,
о с ущес т вля ет ся Уп р авле н ие м д ел ам и Пре зи д ен т а Ре с п уб л и ки Бе л арус ь в с оо т ве т ст ви и
с зако н о д ат ел ьс т во м .
3. О с н о ву гос уд арс т ве н но го учет а ж и л ых п ом е ще н и й с ос т авл яет те хн ич ес ки й уч ет ,
о с ущес т вля ем ый п уте м п ро вед ен и я т е хн и че с ко й и н ве н т ари заци и и го с уд ар с т ве н но й
р е гис тр аци и ж и л ых по ме ще н и й гос уд арс т вен н о го и ч аст н о го ж ил и щн ых ф о нд о в.
4. Го с уд ар ст ве нн ая ре гис тр аци я и те хн иче с кая и н вен т ар и зация ж ил ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а ос уще ст вл я ют ся за с че т с ре д ст в ме ст н ых б юдж е то в,
го с уд арс т ве н н ых ор ган и заци й , в хо зя й ст ве нн ом ве де н ии и ли о пе р ат и вн ом уп р авле н и и ко то р ых
н ахо д ят ся эт и ж и л ые п ом е ще н ия , а ж и л ых по ме ще н ий ч аст н о го ж и л и щн о го ф он д а – за с че т
с ре д ст в о р ган и заци й н е го с уд ар с т ве н но й ф о рм ы с о бс т ве н но с ти и л и гр аж д ан, в с о б ст ве н но ст и
ко т ор ых н ах о дят ся эт и ж и л ые п ом е щен ия .
5. По р я до к п ро вед е ни я т е хн и чес ко го уче т а ж ил ых п о ме ще ни й гос уд арс т вен н о го и
ч ас т но го ж ил и щн ых ф о нд о в ус т ан авл и вает ся ( в ч аст и , не ур е гул и ро ван н о й зако н о д ат ел ьн ым и
акт ам и о го с уд ар ст ве н но й ре гис т р ации н ед виж и мо го им уще ст ва, п р ав н а н е го и с де ло к с н им )
с п еци ал ьн о упо л но мо че н н ым ор ган ом го с уд ар с т ве н но го упр авл е н ия в о б л аст и
го с уд арс т ве н но й ре гис т р аци и не д виж и м о го им уще ст ва, п р ав н а не го и сд ел о к с ни м , п ор яд о к
ве д ен и я го с уд арс т ве н но й с т ат и ст и ки – о р ган ами го с уд ар с т ве н но й с т ат и ст и ки и
уп о л но мо че н н ым и гос уд арс т вен н ым и о р ган и зация м и в с оо т ве т ст ви и с и х ко мп ет ен цие й .
Ме т од и че с кое руко во дс т во те хни че с ким уч ет ом ж и л ых по ме ще ни й го с уд ар с т ве н но го и
ч ас т но го ж и л и щн ых ф он д о в о с ущес т вляе тс я с пе ци ал ьно упо л но мо че н н ым о р гано м
го с уд арс т ве н но го уп р авле н ия в о б л ас т и гос уд арс т ве н но й ре ги ст р аци и не д виж и мо го
и м уще ст ва, п р ав н а не го и с де л ок с н и м.
6. Све д е н ия , пр ед ус мо тр ен н ые п ун кт ом 1 с т ат ьи 1 1 н аст оя ще го Ко д е кс а, п од леж ат
го с уд арс т ве н но м у уче т у в е д и но м гос уд арс т вен н ом р е ги с тр е не д виж и м о го и м ущес т ва, п р ав н а
н е го и с де л о к с н и м , ве де н ие ко то ро го ос уще ст вля ет ся ре с п уб л и канс ко й о р ган и заци ей п о
го с уд арс т ве н но й ре гис тр аци и не д виж и мо го им ущес т ва, пр ав н а н е го и с де ло к с н им .
7. Т е хн и че с ки й уче т ж и л ых п о ме ще ни й го с уд ар ст ве н но го и ч ас тн о го ж и л и щн ых ф он д о в
о с ущес т вля ет ся в по ря д ке , ус т ан о вле нн о м зако но д ате л ьс т вом о го с уд ар ст ве н но й р е ги с тр аци и
н е д виж и м о го и м ущес т ва, п р ав н а н е го и с де ло к с н и м, т ер р ит ор и ал ьн ым и ор ган и заци я ми п о
го с уд арс т ве н но й ре гис тр аци и не д виж и м о го им уще ст ва, п р ав н а не го и с де ло к с н и м, кот о р ые
в ус т ан о вле нн ые с ро ки пре д ст авл я ют с ве д ен ия о зар е гис тр и ро ван н ых ж и л ых п ом е щен ия х,
п р ед ус мо тр ен н ые п ун кто м 1 с т ат ьи 11 н аст оя ще го Код е кс а, в р ес п убл и кан с кую о р гани заци ю
п о гос уд арс т вен н ой ре ги ст р аци и н ед виж и мо го и м ущес т ва, пр ав н а н е го и сд ел о к с н им д ля
вкл юч е ни я в ед и н ый го с уд арс т ве н н ый ре гис т р н ед виж и мо го им уще ст ва, п р ав н а н е го и сд ел о к
с н им , а т акж е в т ер р ит ор и ал ьн ые ор ган ы го с уд ар ст ве н но й с т ати с ти ки .
8. Ме с т н ые ис п ол н и те л ьн ые и р ас п ор яд и те л ьн ые о р ган ы, и н ые го с уд ар ст ве нн ые о р ган ы,
д р угие гос уд ар ст ве нн ые о р ган и заци и , в хо зя й ст ве нн о м ве де н ии и л и о пе р ати вн о м уп р авл ен и и
ко т ор ых н ахо д ят ся ж и л ые п о ме ще ни я гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а, о р ган и заци и
н е гос уд арс т вен н ой фо рм ы с о бс т ве н но с ти , в с об ст ве н но ст и кот ор ых н ахо дя т ся ж ил ые
п о ме ще н ия :
· о с ущес т вля ют с бо р пе р ви чн ых ст ат и ст ич ес ки х д ан н ых о б э т их ж ил ых по ме ще н ия х и в
ус т ан о вле н н ые ср о ки п ре дс т авл я ют п ол уче н н ые д ан н ые в т ер р ит ор и ал ьн ые о р ган ы
го с уд арс т ве н но й ст ат и ст и ки, еж е го д но п ро во дя т и н ве нт ар и заци ю и об ес пе ч и вают
го с уд арс т ве н н ый уче т ж и л ых по ме ще н и й с указан и е м с ве де н ий , п ре д ус м от ре н н ых
п ун кт ом 1 ст ат ьи 1 1 н ас т оя ще го Код е кс а;
· указыв ают в л и це вых сч ет ах, я вл я ющи хс я ун иф и цир о ван н ым и фо рм ам и пе р вич но го
уч ет а ж ил ых п ом е ще н и й, ви д ж ил о го по ме ще н ия , а т акж е н аи ме н о ван ие о р ган а ил и
о р ган и заци и , ко то р ые п ри ня л и р е ше н ие о п ре до ст авл е ни и эт о го ж и л о го по ме ще ни я.
С т а т ья 1 3 .
Упра вл е ние г ос у да рс т ве нным и ча с т ным жил ищным и ф он да ми
1. Уп р авл е н ие рес п убл и кан с ки м ж и л и щн ым ф он д ом ос ущес т вля ет ся рес п убл и кан с ким и
о р ган ам и го с уд ар ст ве нн о го уп р авле н ия и ин ым и го с уд арс т ве н н ым и ор ган и заци я ми ,
п о д чи не н н ым и Пр ави т ел ьст ву Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь и упо л но мо че н н ыми и м, ес л и и н ое не
о п ре де ле н о Пре зи д ен т ом Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
2. Уп р авл е н ие ко мм ун ал ьн ым ж и ли щн ым ф он д ом о с ущес т вляе т ся ме ст н ым и
и с п ол н ит ел ьн ым и и р асп о ря ди те л ьн ыми ор ган ам и в п р ед ел ах и х ко м пе те н ци и .
3. Уп р авл е н ие ч ас т н ым ж и л и щн ым ф о нд ом о суще ст вл яе тс я н еп ос ре д ст ве нн о
с о бс т ве н н и ками ж ил ых п о ме щен и й , о р гани заци я м и зас т р ой щи ко в, т о вар и щес т вам и
с о бс т ве н н и ко в, о р ган и заци ям и , уп р авля ющи м и о б щи м им ущес т во м, и уп ол н ом оч ен н ым и
л и цам и в с л уч ая х, п ре д ус м от ре н н ых н ас то я щи м Ко де ксо м .
4. Со б с т ве н н и ки ж ил ых по ме ще н ий , о р гани заци и зас т ро й щи ко в, то вар и ще ст ва
с о бс т ве н н и ко в и л и уп о лн о мо че н н ые л ица вп р аве закл юч ат ь д о го во р ы н а упр авл е н ие о б щи м
и м уще ст во м с о р ган и заци ям и не зави с и мо от ф ор м с об ст ве н н о ст и .
ГЛА ВА 4
НАЗ НА Ч ЕН И Е И И СП ОЛ ЬЗ ОВ АН И Е Ж ИЛ ОГО П ОМ ЕЩЕН ИЯ . П ЕР ЕУ СТРО Й СТ ВО И ( ИЛ И)
П ЕР ЕП ЛА Н ИРО ВК А. П ЕР ЕВОД ЖИ ЛОГО П ОМ ЕЩЕНИ Я В Н ЕЖИ ЛО Е И Н ЕЖ ИЛОГО
П ОМЕЩЕН ИЯ В Ж ИЛ О Е
С т а т ья 1 4 .
Н а зна че ние и ис пол ьзова н ие жил ог о поме ще ния
1. Ж и лое по ме ще н ие пр ед н азн ач ае тся д ля п р ож и ван и я гр аж д ан.
2. Ис п о л ьзо ван ие ж и ло го п о ме щен и я н е п о н азн аче н и ю ( в то м ч и сл е р азм е ще ни е в
ж ил ом п ом е ще н и и о р ган и заци й и и х об ос об ле н н ых по д р азд ел ен и й) д оп ус кае т ся то л ько по с ле
п е ре во д а е го в н еж и лое , за и с кл юч ен и ем с л уч ае в, п ре д ус мо т ре н н ых ч аст ям и в т ор о й и
ч ет ве рт о й н ас тоя ще го п ун кт а.
Ж и л ое п ом е ще н ие м ож ет я вля т ьс я ме ст ом н ахож де ни я ч ас т но го ун ит ар но го
п р ед п р ия ти я, кр ес т ья н ско го (фе рм ер с ко го) хо зя й ст ва н а ус л о вия х и в п ор яд ке, о п ре де ле н н ых
Пр е зи де н то м Р ес п уб л и ки Бел ар ус ь.
Ис п о л ьзо ван ие ж и л о го по ме ще ни я д ля ре ме сл ен н ой дея те л ьно с ти , д ея те л ьн ос т и п о
о казан и ю ус л уг в с ф е ре агр оэ ко тур и зм а, п ре д пр и н им ате л ьс ко й де ят ел ьн ос ти о с ущес т вляе т ся
в с оо т вет ст ви и с н аст оя щи м Ко де ксо м с с об л юде н ие м ус т ано вле н н ых д ля пр ож и ван ия
с ан и т ар н ых и те хн иче с ки х т реб о ван и й , п р ав и л п ож ар н ой бе зо п асн о ст и , п ри р од оо хр ан н ых
т р еб о ван и й и в со о т ве тс т ви и с п р ави л ами по л ьзо ван и я ж и л ыми п ом е ще н ия м и, со де рж ан ия
ж ил ых и всп о мо гате л ьн ых п о ме ще ни й .
Ис п о л ьзо ван ие не п о н азн ач е н и ю б ло ки ро ван н ых, од н о кварт и р н ых ж и л ых до мо в и ли и х
ч ас т и ( в т ом ч ис ле ос уще ст вле н ие ре л и ги о зн ой де ят ел ьн ос т и р ел и гио зн ым и ор ган и заци я ми )
б е з п ер е во д а в н еж и л ые мож е т о с ущес т вля т ьс я по со гл асо ван и ю с р айо н н ым , го ро д с ки м
и с п ол н ит ел ьн ым и ком и те т ами , ме ст н о й ад ми н ис т р ацие й р айо н а в го р од е с со бл юде н ие м
ус т ан о вле н н ых д ля п р ож и ван и я с ан ит ар н ых и те хни че с ки х тр еб о ван и й, пр ави л пож ар но й
б е зо п асн ос т и и в с оо т ве тс т ви и с п р ави л ам и п ол ьзо ван и я ж ил ым и по ме ще ни ям и , со де рж ан ия
ж ил ых и всп о мо гате л ьн ых п о ме ще ни й .
3. Со д е рж ани е ж и вот н ых в квар т и р ах м но го квар т ир н ых и бл о кир о ван н ых ж и л ых д о мо в,
о д но квар т и рн ых ж ил ых д о м ах и н а п р и до м о вых те р ри т ор ия х о д но квар т ир н ых ж и л ых д ом о в в
кач е ст ве ж и во т н ых -ком п ан ьо но в о с уще с т вл яе тс я в со от ве тс т вии с н ор м ати вн ым и п р аво вым и
акт ам и , ре гули р ующи м и о тн о ше н ия в об л ас ти об р аще ни я с ж и во т н ыми .
С т а т ья 1 5 .
Обс л е дова ние с ос т ояния мног ок ва рт ирны х, бл ок ирова нны х и о днок ва рт ирн ых жил ых
домов и их пр идом овы х т е ррит о рий , к ва рт ир в мног ок ва рт ирны х и бл ок ирова н ны х
жил ых д ома х
1. О б с ле до ван и е с ос т оя ни я мн о го квар т и рн ых, б ло ки ро ван н ых и о д но квар т ир н ых ж и л ых
д о мо в и и х пр и до м о вых т ер р ит о ри й , квар т и р в м но го кварт и р н ых и б л о ки ро ван н ых ж и л ых
д о м ах п р о во д ит ся в це л я х об ес пе че н ия со хр ан но с ти , э ксп л уат ацио н но й н ад еж н ос т и и
б е зо п асн ос т и ж ил о го п о ме щен и я, выя вл е ни я дефе кт н ых уч аст ко в ко нс т р укт и вн ых э ле ме н то в,
и нж ен ер н ых си с те м и пр и до мо во й т ер р ит ор и и .
2. О б с ле до ван и е с ос т оя ни я мн о гоквар т и рн ых ж ил ых д о мо в и и х п р и до мо вых т е рр и то р ий ,
б л о кир о ван н ых и од н о кварт и р н ых ж и л ых д ом о в гос уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а и и х
п р и до м о вых те р ри то р и й пр о вод и тс я еж е год н о о р ган и заци ям и , о с ущес т вля ющ и м и
э кс п л уат аци ю ж и л и щн о го ф о нд а и ( и л и) п ре до с т авля ющи м и ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги ,
п р и пл ан о вых вес ен н ем и о се нн ем ос мо т р ах в с оо т ве т ст ви и с зако н од ат ел ьст во м .
3. О б с ле до ван и е с ос то ян и я квар т и р в мн о го квар т и рн ых и б ло ки ро ван н ых ж и л ых до м ах, а
т акж е б ло ки ро ван н ых и о д но квар т ир н ых ж и л ых до мо в ч аст но го ж и ли щн о го ф о нд а п ро во ди т ся
о р ган и заци ям и , ос уще ст вл я ющи ми э кс пл уат аци ю ж и л и щн о го фо н д а и ( и ли )
п р ед ос т авл я ющи м и ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые усл уги , по п и с ьме н н ым зая вл ен и ям с об ст ве нн и ко в
ж ил ых п о ме щен и й , н ани м ате ле й ж ил ых п о ме ще ни й ч аст но го ж ил и щн о го фо н д а, е сл и
н ай м о д ате ле м я вля ет ся о р ган и заци я, чл е но в ор ган и заци и зас т р ой щи ко в, а ж ил ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го ф о нд а – по п и с ьм ен н ым зая вл ен ия м н ан им ат ел ей ж и л ых
п о ме ще н ий гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а.
4. На о с н о ван и и о б сл ед о ван ия со ст оя н ия мн о го квар т и рн о го , бл о кир о ван но го ил и
о д но квар т и рн о го ж и л ых до мо в и и х п ри д ом о вых те р ри то р и й, квар т ир ы в м н о го кварт и р но м ил и
б л о кир о ван но м ж ил ых д ом ах о р ган и заци я, ос уще ст вля ющая э кс пл уат аци ю ж и ли щн о го фо н д а и
( и л и) п ре до ст авл я ющая ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги, со с т авляе т акт о бс ле д о ван ия
с о ст оя н ия мн о го квар т и рн о го , бл о кир о ван н о го и ли о дн о квар т ир но го ж ил ых д ом о в и и х
п р и до м о вых те рр и то р ий , квар т ир ы в м н о го квар т и рн о м и л и б л оки ро ван н о м ж и л ых до м ах,
ко т ор ый ут ве рж д ае тс я р у ко во д ит ел ем эт о й ор ган и заци и .
В с л уч ае об н ар уж е н ия н ес оо т ве т ст ви я мн о го квар т и рн о го , б ло ки ро ван н о го и л и
о д но квар т и рн о го ж и л ых до мо в и и х п ри д ом о вых те р ри то р и й, квар т ир ы в м н о го кварт и р но м ил и
б л о кир о ван но м ж ил ых д о м ах ус т ан о вле нн ым д ля п рож и ван ия с ан ит ар н ым и т е хн и че с ки м
т р еб о ван ия м акт о бс ле д о ван ия с ос то ян ия м н о го квар т и рн о го , б ло ки ро ван н о го или
о д но квар т и рн о го ж и л ых до мо в и и х п ри д ом о вых те р ри то р и й, квар т ир ы в м н о го кварт и р но м ил и
б л о кир о ван но м ж ил ых д ом ах и и н ые м ате р и ал ы об сл е до ван ия н ап р авл я ют ся в р ай он н ый ,
го р од с ко й ис п ол н ит ел ьн ые ко ми те т ы, м ес т ную ад м и ни ст р аци ю р айо н а в гор од е.
5. По р я до к о бс ле до ван и я со с тоя н ия м н о го квар т ир н ых, б ло ки ро ван н ых и о д н о квар ти р н ых
ж ил ых до мо в и и х п ри д ом о вых тер р ит о ри й , квар т и р в м но го кварт и р н ых и бл о ки р о ван н ых
ж ил ых до м ах оп ре де ля ет ся Со ве то м Ми ни с тр о в Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 1 6 .
П ризна ние мног ок ва рт ирног о , бл ок ирова н ног о ил и од нок ва рт ирног о жил ы х домов и
их при домо вы х т е ррит о рий , к ва рт иры в мног ок ва рт ирном ил и бл ок иро ва нном жил ы х
дома х не с оот ве т с т ву ющими у с т а новл е нным дл я п рожива н ия с а нит а рным и
т е хниче с к им т ре бова ниям
1. Р ай о н н ый , гор од с ко й и с по лн и те л ьн ые ко ми те т ы, ме ст н ая ад ми н ис т р ация р айо н а в
го р од е н а о сн о ван и и п ре дс т авле н н ых в с л уч ае, п ре д усм от ре н но м ч аст ью вт о ро й п ун кт а 4
с т ат ьи 15 н ас то я ще го Код е кс а, акт а о б сл ед о ва н ия со ст оя н ия мн о го квар т и рн о го ,
б л о кир о ван но го и л и о д но квар т и рн о го ж ил ых д ом о в и и х п р ид ом о вых те р ри т ор и й, квар т ир ы в
м н о го квар т и рн о м ил и бл о кир о ван н ом ж и л ых до м ах и и н ых м ате р и ало в о бс ле д о ван ия
п р и н им ают в ус т ано вл ен н ом по ря д ке ре ше н и я о п ри зн ан и и м но го кв арт и р но го, бл о кир о ван но го
и л и од н о квар ти р но го ж и л ых до м о в и и х п р ид ом о вых т ер р ит ор и й, квар т и р ы в м но го квар ти р но м
и л и бл о кир о ван но м ж и л ых до м ах не с оо т вет ст вующи м и уст ан о вле н н ым д ля пр ож и ван ия
с ан и т ар н ым и те хни че с ки м т ре б о ван ия м.
Мн о го квар т ир н ый , бл о кир о ва н н ый и о д но квар т и рн ый ж и л ые д ом а и и х п р и д ом о вые
т е рр и то ри и , квар т ир ы в м н о го квар т ир н ом и л и б ло ки ро ван н ом ж и л ых д ом ах, п р и зн ан н ые не
с о от вет с т вующи м и ус т ан о вл е нн ым д ля п рож и ван ия с ан ит ар н ым и те хн иче с ким т ре бо ван и ям ,
во с с т ан авл и ваютс я их со бс т вен н и кам и дл я ис по л ьзо ван и я по н азн ач е ни ю, л иб о
м н о го квар т и рн ый , б л о ки р о ван н ый или од н о квар ти р н ый ж и л ые до м а, квар т и р ы в
м н о го квар т и рн о м и ли б л о ки р о ван но м ж и л ых д ом ах пе ре во дя тся в неж и л ые, ли б о ж ил о й до м
п о д леж ит с н ос у в по ря д ке , ус т ано вл ен н ом н аст оя щи м Ко де ксо м и и н ы м и акт ам и
зако н о д ат ел ьст ва.
Р ай о н н ый, го ро дс ко й ис по л н ит ел ьн ые ко м ит ет ы, ме с тн ая ад м ин и ст р ация р айо н а в
го р од е в те че н ие се ми д не й со об щают в п и с ьм ен н ой фо р ме о пр и ня т ых ре ше н и я х в
о р ган и заци ю, о с ущес т вля ющую э кс пл уат аци ю ж и л и щн о го фо н д а и ( ил и ) п ре до с т авл я ющую
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые усл уги , а п о квар т ире в м н о го кварт и р но м ил и б ло кир о ван н ом ж и л ых
д о м ах, о д но квар т ир н ом у ж и л ом у до м у ч ас тн о го ж ил и щн о го ф о нд а – т акж е и х с об с т ве н н икам .
Мн о го квар т ир н ый , б ло ки ро ван н ый и ли од но квар т и рн ый ж ил ые до м а, квар т и р ы в
м н о го квар т и рн о м и л и б л о ки ро ван н о м ж и л ых до м ах не п од леж ат пе ре вод у в н еж и л ые ( за
и с кл юче ни ем сл уч ае в, п ре д ус мо т ре нн ых п ун кт о м 2 с т ат ьи 21 н аст оя ще го Ко де кс а) , е сл и
и м ее тс я во зм ож н ос т ь ус тр ан е ни я и х нес оо т вет ст ви я ус т ано вле н н ым д ля пр ож и ван ия
с ан и т ар н ым и те хн иче с ким тр еб о ван ия м , ч то оп ре де ля ет ся ре ше н ия м и р ай о н но го, гор од с ко го
и с п ол н ит ел ьн ых ко м ит ет о в, мес т но й ад м и ни ст р аци и р айо н а в го р о де . Соб ст ве нн и ки
м н о го квар т и рн о го , б ло ки ро ван н о го или од но квар т и рн о го ж и л ых д ом о в, квар т ир в
м н о го квар т и рн о м и ли бл о кир о ван но м ж и л ых до м ах о бя зан ы ус тр ан и т ь и х не со от вет с т вие
ус т ан о вле н н ым д ля п р ож и ван и я с ан ит ар н ым и те хн ич ес ким тр еб о ван ия м .
2. По р я до к п ри зн ан и я м н о го квар т ир н о го , б л о ки р о ван но го ил и о д но квар т и рн о го ж и л ых
д о мо в и и х п р и до мо вых т е рр и то ри й , квар т ир ы в м н о го кварт и р но м и л и б ло ки ро ван н ом ж и л ых
д о м ах н е со от ве тс т вующи м и ус т ано вле н н ым д ля пр ож и ван и я с ан ит ар н ым и т е хн и че с ки м
т р еб о ван ия м и п р ин ят ия ре ше н и й об и х вос с т ано вле н и и д ля и сп о л ьзо ван ия по н азн ач ен и ю,
л и б о о п ер е во де в неж и л ые , л и бо о с но се н еп р и го д но го д ля п рож и ван ия ж и л ого д о м а
о п ре де ля ет ся Со ве то м Мин и ст р о в Р ес п уб л и ки Бел ар ус ь.
3. Р е ше н и я р ай он н о го , го ро дс ко го ис п ол н ит ел ьн ых ком и те то в, м ес т но й адм и ни с тр аци и
р ай о н а в го р од е о п р и зн ан и и м но го кварт и р но го, бл о ки р о ван но го и л и о дн о квар ти р но го ж и л ых
д о мо в и и х п р и до мо вых т е рр и то ри й , квар т ир ы в м н о го кварт и р но м ил и б ло ки ро ван н ом ж и л ых
д о м ах н е со от ве тс т вующи м и ус т ано вле н н ым д ля пр ож и ван и я с ан ит ар н ым и т е хн и че с ки м
т р еб о ван ия м и о б их вос с т ано вле н и и д ля ис по л ьзо ван и я п о н азн ач ен и ю, л и бо о пе ре во де в
н еж ил ые , л иб о о сн ос е н еп р и го д но го д ля п рож и ван ия ж и л о го до м а мо гут б ыт ь о бж ало ван ы в
вы ше с т оя щи й ор ган и ( и ли ) в с уд .
С т а т ья 1 7 .
П е ре у ст ройс т во и ( ил и) пе ре пл а нир овк а
1. Пе р е ус тр о йс т во и ( ил и ) п ер еп л ан ир о вка п ро и зво дя т ся по зая вле н и ю со бс т ве н н и ка
ж ил о го и ( и ли ) неж и л о го по ме ще ни й ч ас т но го ж и л и щно го фо н д а, н ан и м ате ля ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а, ч ле н а о р ган и заци и зас тр о й щи ко в, кот ор ые
и н и ци ир уют п ер е ус тр о йс т во и ( и л и) пер е пл ан и ро вку, по сл е по л уче ни я со гл ас о ван ия
( р азр е ше н и я) р айо н но го , го ро д с ко го и с по л н ите л ьн ых ко м и те то в, ме ст н ой ад м и ни с тр аци и
р ай о н а в гор од е.
2. Дл я п о л уче н ия с о гл ас о ван ия (р азр е ше н и я) н а п ер е ус тр о йс т во и ( и ли ) пе ре п л ан ир о вку
гр аж д ан и н – с об с т ве н ни к ж и л о го и ( и л и) н еж и ло го п ом е ще н и й ч ас т но го ж ил и щн о го ф он д а,
н ан и м ате л ь ж и ло го п о ме щен ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го фо н д а, гр аж д ан и н , я вля ющи й ся
ч л ен ом о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, ко то р ые и ни ци ир уют пе ре уст р ой с т во и ( и ли )
п е ре пл ан и ро вку ( д ал ее – и н и ци ат о р пе ре ус т ро йс т ва и ( и л и) п ер е пл ан и ро вки ), п о д ае т
зая вл е н ие и пр е дс т авля ет до куме н т ы, пер еч ен ь ко то р ых о п р е де ля ет ся Пре зи де н то м
Р ес п убл и ки Бел ар ус ь, в р ай о нн ый , го ро дс ко й ис п ол н ит ел ьн ые ком и те т ы, мес т н ую
ад м и н и ст р аци ю р ай о н а в го ро де по ме ст у н ахож де н ия по ме ще н ия .
Дл я по л уч е ни я с о гл ас о ван ия ( р азр е ше н ия ) н а п ер е ус тр о йс т во и (и л и) пе ре п л ан ир о вку
юр и д и чес кие л и ца и и нд и ви д уал ьн ые п ре д пр и н им ате л и , ко то р ые и н и ции р уют пе ре ус т ро й ст во
и ( и л и ) пе ре пл ан и ро вку, п о д ают зая вл ен и е и п ре дс т авля ют д о кум ен т ы, пе ре че н ь ко то р ых
о п ре де ля ет ся Со ве то м Ми н ис т ро в Р ес п убл и ки Бел ар ус ь, в р ай о н н ый, го ро д с ко й
и с п ол н ит ел ьн ые ко м ит ет ы, ме с тн ую ад м и н ис тр аци ю р ай о н а в гор о де по м ес т у н ахож де н ия
п о ме ще н ия .
3. Пр и р ас см о тр ен и и зая вле н ия и ни ци ато р пе ре уст ро й ст ва и ( и ли ) пе ре пл ан и ро вки ,
юр и д и чес кое л и цо ил и и н д и вид уал ьн ый п ре д п ри н и м ат ел ь, ко то р ые и н и ци ир уют
п е ре уст ро й ст во и ( ил и ) пе ре п л ани р о вку, в с о гл асо ван н ое с н и ми вр е мя об я зан ы п р ед ос т ави т ь
д о ст уп в ж и л ое и (и л и) н еж и л ое по ме ще н ия п ре дс т ави те ля м о р ган и заци и , о с ущес т вля юще й
э кс п л уат аци ю ж ил и щн о го фо н д а и ( и л и) п ре д ос т авля юще й ж и л и щно -ко м м ун ал ьн ые усл уги , и
м е ст но го ис п ол н ит ел ьн о го и р ас по ря д ите л ьно го ор ган а. По ре зул ьт ат ам о с мо тр а ж и л о го и
( и л и) н еж и л ого п ом е ще н и й со ст авл яе тс я акт те хн иче с ко го ос мо т р а ж и ло го и (и л и) н еж и ло го
п о ме ще н ий , ко то р ый п од п ис ывае т ся и н и ци ат о ро м пе ре уст р ой с т ва и (и л и) пе ре пл ан и ро вки ,
п р ед с т ави те ле м юр и д иче с ко го л ица и л и и нд и ви д уал ьн ым п ре д пр и н им ат ел ем , ко т ор ым и
и н и ци ир о ван ы п е ре уст ро й ст во и ( и л и) п ер еп л ан и ро вка, и уп о л но мо че н н ым до лж но ст н ым
л и цом ор ган и заци и , о с уще с т вл я юще й э кс п л уат аци ю ж и ли щн о го ф о нд а и ( и ли )
п р ед ос т авл я ющей ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги, и ут ве рж д ает ся пр ед ст ави т ел ем ме ст но го
и с п ол н ит ел ьн о го и р ас по ря д ит ел ьн о го о р ган а.
4. На о с н о ван и и д о куме нт о в, п ре дс т авл ен н ых и н ици ат ор ом пе ре уст р ой с т ва и ( и ли )
п е ре пл ан и ро вки , юри д ич ес ки м л и цо м ил и ин д и ви дуал ьн ым пр ед п р ин и м ате ле м, кот ор ые
и н и ци ир уют пе ре ус т ро й ст во и ( ил и ) п ер еп л ан и ро вку, и акт о в те хни че с ко го о см от р а ж ил о го и
( и л и) н еж и л о го п ом е щен и й р айо н н ый , го р од с ко й и с по л ни те л ьн ые ко м ит ет ы, ме с тн ая
ад м и н и ст р ация р ай он а в го р о де н е по зд н ее о дн о го м ес я ца со д ня п о д ачи зая вл е н ия
п р и н им ают р е ше н ия о со гл асо ван и и (р азр е ше н и и ) пе ре ус т ро й ст ва и ( и л и) п ер еп л ан ир о вки
л и б о об от казе в с о гл ас о ван ии ( р азре ше н и и ) п ер е ус тр о йс т ва и ( и л и) пе ре п л ани р о вки с
указан и е м м о ти во в о т каза и н ап р авл я ют их и н и ци ат о р ам п ер е ус т ро йс т ва и ( и ли )
п е ре пл ан и ро вки , юр и ди че с ко м у л и цу ил и и н ди ви д уал ьно м у п ре дп р и ни м ате л ю, кот ор ые
и н и ци ир уют пе ре ус т ро йс т во и (и л и ) пе ре п л ан ир о вку.
5. О т каз в с о гл асо ван и и (р азр е ше н и и) пе ре уст р ой с т ва и ( и ли ) пер е пл ан и ро вки мож е т
б ыт ь обж ал о ван в выше с т оя щи й о р ган и ( ил и ) в с уд.
С т а т ья 1 8 .
Ос нова ния дл я от к а за в с ог л а с ова нии (ра зре ш е нии) пе ре у с т ройс т ва и ( ил и)
пе ре пл а нировк и
О с но ван и ям и д ля о т каза в со гл ас о ван ии (р азр е ше н и и) пе ре уст ро й ст ва и ( и ли )
п е ре пл ан и ро вки я вля ютс я :
· п р ед с т авле н ие и н ици ат ор ом п е ре ус т ро йс т ва и ( и л и) п ер е пл ан и ро вки , юр ид и че с ки м
л и цом и л и и н д и вид уал ьн ым п ре д пр и н им ате ле м , кот ор ые и н и ци и р уют п е ре ус т ро й ст во
и ( и ли ) п ер еп л ан и ро вку, д о куме нт о в, в ко то р ых с о де рж ат ся не до ст о ве р н ые с ве де н ия ;
· зап р е ще н ие пер е ус т ро йс т ва и ( и ли ) п ер еп л ан ир о вки в с оо т ве тс т ви и с
зако н о д ат ел ьст во м ;
· во зн и кн о вен и е угро зы о б р уше н и я ко н ст р укций ж и ло го и ( ил и ) неж ил о го по ме ще ни й в
р е зул ьт ате и х пе ре уст ро й ст ва и ( ил и ) пе ре п л ан ир о вки .
С т а т ья 1 9 .
П ос л е дс т вия с а мовол ьных пе ре у с т ройс т ва и ( ил и) пе ре пл а ниро вк и
1. Гр аж д ане , юр ид и чес ки е л и ца и и н д и вид уал ьн ые пр ед п ри н и м ате ли , ос уще ст ви вши е
с ам о во л ьн ые п ер е ус тр о йс т во и ( и л и) пе ре пл ан и ро вку, о бя зан ы п о л уч и т ь с огл ас о ван ие
( р азр е ше н ие ) т аки х п ере ус тр о йс т ва и ( и л и) п ер еп л ан ир о вки в п о ря д ке , уст ан о вле н но м
с т ат ье й 1 7 н ас то я ще го Код е кс а и ин ым и акт ами зако н од ат ел ьст ва.
2. В с л уч ае от каза р ай о н н о го , гор од с ко го ис п ол н ит ел ьн ых ко м ит ет о в, м ес т но й
ад м и н и ст р ации р ай он а в го р од е в со гл асо ван и и (р азр е ше н и и ) с ам о вол ьн ых пе ре ус тр ой с т ва и
( и л и) пе ре п л ан ир о вки ж и ло е и (и л и) неж ил ое по ме ще н ия в ср о к, уст ан о вле н н ый р ай о нн ым ,
го р од с ким ис п ол н и те л ьн ым и ко м ит ет ам и , м ес т но й адм и н ис тр аци ей р ай он а в го ро де ,
п р и во дя тс я в п реж н ее с ос то я ни е л и цо м, ос ущес т ви вши м с ам о вол ьн ые п ере ус тр о йс т во и ( и ли )
п е ре пл ан и ро вку, и л и за е го сч ет п о ре ше н и ям р ай о нн о го , го ро дс ко го и с по л ни те л ьн ых
ко м и тет о в, м ес т но й адм и н ис тр аци и р ай о н а в го р од е.
3. Гр аж д ане , юр ид и чес к и е л и ца и и н д и вид уал ьн ые пр ед п ри н и м ате ли , ос уще ст ви вши е
с ам о во л ьн ые пе ре уст ро й ст во и ( ил и ) пе ре пл ан и ро вку, н ес ут о т вет ст ве нн о ст ь в с оо т вет ст ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и .
С т а т ья 2 0 .
Ре к онс т рук ция мног ок ва рт ирных , бл ок иро ва нны х и о днок ва рт ирны х жил ы х домов
Р е ко н ст р укция мн о гоквар т и р н ых, б ло ки ро ван н ых и о д но квар т ир н ых ж и л ых до м о в
о с ущес т вля ет ся в по ря д ке , ус т ан о вле нн о м Со вет о м Ми н и ст ро в Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь, с
с о бл юде н ие м т ре бо ван и й те хни че с ки х н ор м ат и вн ых п р аво вых акт о в.
С т а т ья 2 1 .
П е ре вод жил ог о поме ще ни я в не жил ое и не жил ог о п оме ще ния в жил ое
1. Ж и лое п о ме ще ни е, п р и зн ан но е в п о ря д ке , уст ан о вле н но м зако н од ат ел ьст во м , не
с о от вет с т вующи м уст ан о вле н н ым дл я пр ож и ван ия с ан ит ар н ым и те хн ич ес ки м тре б о ван ия м, в
с л уч ае н е во зм ож но ст и уст р ане н ия т ако го н ес оо т ве т ст ви я мож е т б ыт ь п ер е ве де н о в неж и лое в
п о ря д ке , ус т ано вл ен н ом ст ат ье й 16 н ас т оя ще го Код е кс а.
2. По р е ше н ия м р ай о н но го, гор од с ко го ис по л н ите л ьн ых ком и тет о в, м ес т но й
ад м и н и ст р ации р айо н а в го ро де , п р ин ят ым не по зд н ее пят н ад цат и д не й с о д н я п од ач и
зая вл е н ия с об с т ве н н ико м, а в с л уч ае зап р о с а д о кум ен то в и ( и ли ) с вед ен и й и з и н ых
го с уд арс т ве н н ых ор ган о в, д р уги х о р ган и заци й – не по зд н ее о д но го м ес я ца, о дн о квар ти р н ый
ж ил ой д о м л и бо ж и л ые п ом е ще н ия в т ако м до ме , ж ил ые по ме ще н ия в б ло ки ро ван н ом ж и ло м
д о ме , а т акж е ж и л ые п оме ще н ия , р ас п ол ож е нн ые н а пе р вом э т аж е м но го квар ти р но го ж и ло го
д о м а, мо гут б ыт ь п ер е ве де н ы в н еж ил ые с со бл юде н ие м п р ави л гр ад ос т ро и те л ьс т ва,
п р и ро д оо хр анн ых, с ан и т ар н ых, п ро т и во п ож ар н ых и и н ых т ре бо ван и й те хн ич ес ки х
н о р м ат и вн ых п р аво вых акт о в.
3. Дл я п р и нят и я р е ше н ия о п ер е во де ж и ло го п о ме ще ни я в неж ил ое е го с о бс т ве н н и к –
гр аж д ан и н п ре д ст авл яе т в р ай он н ый , го ро дс ко й и сп о лн и те л ьн ые ко м ит ет ы, мес т н ую
ад м и н и ст р аци ю р ай он а в го ро де д о куме нт ы, пе реч е н ь кот ор ых о пр ед ел яе тся Пре зи де н то м
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
Дл я п р ин ят ия р е ше н ия о пе ре во де ж и ло го по ме ще н ия в н еж и л ое юр ид и че с кое л и цо и л и
и н д и ви д уал ьн ый п ре д пр и н им ат ел ь, в со бс т вен н ос ти ко то р ых н ахо д и тся ж и лое п ом е ще н ие ,
п р ед с т авля ют в р ай о нн ый , го р од с ко й ис по л н ите л ьн ые ком и те т ы, ме с тн ую ад м ин и ст р аци ю
р ай о н а в го р о де д о кум ен т ы, пе ре че н ь ко то р ых о пр ед ел яе тся Со ве то м Ми н и ст ро в Р ес п убл и ки
Бе л ар ус ь.
4. В р е ше н и и о пе ре во де ж и ло го п о ме ще ни я в н еж и ло е д олж н ы б ыт ь указан ы:
· с о бс т ве н н и к ж и ло го п ом е ще н ия ;
· ад р е с ж ил о го п ом е ще н ия ;
· ви д ве щн о го п р ава н а зе м е л ьн ый уч ас то к, е го це ле во е н азн аче н ие с уче то м пе ре во д а
ж ил о го по ме ще н ия в н еж и л ое ;
· зап р е т н а р азме ще н ие в по ме ще н ии п ро м ышл е н н ых пр о и зво дс т в, а т акж е о б ъе кт о в,
п р ед ус мо тр ен н ых ч аст ью пе р вой п ун кт а 9 н ас то я ще й ст ат ьи ;
· д р угие обя зат е л ьн ые ус л о вия , об ес пе ч и вающи е с об л юде н ие п р ави л
гр ад о ст ро и те л ьс т ва, п р ир од оо хр ан н ых, с ани т ар н ых, пр от и во пож ар н ых и и н ых
т р еб о ван и й те хн ич ес ки х н ор м ат и вн ых пр аво вых акт о в.
Пр и н е об ход и мо ст и п р о ве де н ия р е ко нс т р укци и в п е ре во ди м ом в с о о т ве т ст ви и с
н ас т оя щи м Ко де кс о м ж и ло м по ме ще н и и в неж ил ое в р е ше н и и о пе ре во де ж и ло го п о ме щен и я в
н еж ил ое пр е дус м атр и вае тся т ре бо ван и е о пр о вед ен и и р е ко н ст р укци и ( в то м ч и сл е выно с
о б ще до мо вых с е те й во до -, т е пл о -, э ле ктр о - и газо с н абж е н ия , ус т ано вка п р и б ор о в
и н д и ви д уал ьн о го учет а р ас хо д а вод ы, т е пл о вой и эл е кт р ич ес кой эн е р ги и, газа) в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м зако н о д ате л ьс т вом .
5. Р ай о н н ый , гор од с ко й и с по лн и те л ьн ые ко ми те т ы, ме ст н ая ад ми н ис т р ация р айо н а в
го р од е п р ин и м ают р е ше н ия о б о т казе в п ер е вод е ж и ло го п ом е ще н ия в неж ил ое , ес л и :
· с о бс т ве н н и ко мж ил о го п ом е ще н ия – гр аж д ан и но м не п ре дс т авле н ы д о кум ен т ы,
п е ре че н ь кот ор ых оп ре де ля ет ся Пре зи де нт о м Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь, л иб о
п р ед с т авле н ы до куме н т ы, в кот о р ых с од ерж атс я н ед ос т о ве р н ые с ве де н ия ;
· юр и д и чес ки м л и цом и ли и н ди ви д уал ьн ым пр ед п р ин и м ате ле м, в с об ст ве н но ст и
ко т ор ых н ахо д и тся ж и л ое п ом е ще н ие , не п р ед ст авл е н ы д о кум ен т ы, пе ре че н ь ко то р ых
о п ре де ля ет ся Со ве то м Ми ни ст р о в Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь, л иб о п ре д ст авл е н ы
д о куме н т ы, в кот о р ых с од ерж атс я н ед ос т о ве р н ые с ве де н ия ;
· д о ст уп в ж и ло е по ме ще ни е м н о го квар т ир н о го ж и ло го д о м а не во зм ож ен бе з
и с п ол ьзо ван и я всп ом о гате л ьн ых по ме ще ни й и ли те хн иче с ки н е во змож но об о р уд о ват ь
т ако й до ст уп ;
· п р аво с о бс т ве н но с ти н а ж и лое п о ме ще н ие об ре ме не н о п р авам и т ре т ьи х л и ц и н е
и м ее тс я и х с о гл ас ия н а пе ре во д э то го ж и ло го п ом е ще н ия в неж ил ое ;
· ж ил ое по ме ще ни е н е я вляе тс я и зо л ир о ван н ым ;
· в ж и л ом по ме ще ни и зар е ги ст р и ро ван ы п о ме ст у ж и те л ьст ва и л и ме ст у пр еб ыван и я
гр аж д ан е, за и с кл юче н ие м с л уч ая , ко гд а в од н о квар ти р но м ж и ло м д ом е л иб о
квар т и р е с о хр аня ютс я ин ые ж и л ые п о ме ще ни я и и ме ютс я с о гл ас и е пр ож и вающи х в
н и х с о вер ше н н о лет н и х гр аж д ан н а п ер е во д ж и ло го по ме ще н ия в н еж ил ое , а т акж е
с о гл аси е о р ган о в о пе ки и по пе ч ит ел ьст ва ( е с ли в ж ил о м по ме ще н ии п р ож и вают и л и
и м е ют пр аво н а п р ож и ван ие не с о ве р ше н н оле т н ие , пр и зн ан н ые н аход я щи ми ся в
с о ци ал ьн о оп ас но м п ол ож е ни и л иб о пр и зн ан н ые н уж д ающи м и ся в го с уд ар с т ве н но й
защи т е , и ли в ж ил о м п ом е ще н и и п рож и вают гр аж д ан е, пр и зн ан н ые н ед еес п ос об н ым и
и л и о гр ан и че н н ые в де ес п ос об н ос ти с удо м, и л и э то ж и лое п ом е щен ие закр е п ле но за
д е т ьм и -с ир от ам и ил и де т ьм и , ос т авши м и с я б е з по пе че н ия р о ди те ле й ) ;
· п е ре во д ж и ло го по ме ще н ия в неж и лое не с оо т вет ст вует п р ави л ам
гр ад о ст ро и те л ьс т ва, пр и ро д оо хр ан н ым , с ани т ар н ым, п ро ти во п ож ар н ым и и н ым
т р еб о ван ия м те хн ич ес ки х но рм ат и вн ых п р аво вых акто в.
В р е ше н и и об о т казе в пе ре во де ж и ло го п ом е щен ия в неж и л ое указывае т с я
м о т и вир о ван н ая п ри ч ин а т ако го от каза.
О т каз в п ер е вод е ж и ло го п ом е ще н ия в неж ил ое мож е т б ыт ь обж ало ван в вы ше с т оя щи й
о р ган и ( ил и ) в с уд .
6. Не ж и ло е по ме ще ни е, со о т ве тс т вующее ус т ано вле н н ым дл я п р ож и ван и я с ан и т ар н ым и
т е хни че с ким т ре бо ван и ям , по ре ше н и я м р ай о н но го, го ро дс ко го и с по лн и те л ьн ых ком и те то в,
м е ст но й ад м ин и ст р аци и р ай о н а в го ро де н а ос н о ван и и зая вле н ия е го со бс т ве н н и ка мож е т
б ыт ь п е ре ве д ен о в ж и ло е в п о ря д ке, ус т ано вл е нн ом д ля п ер е вод а ж и л о го п ом е щен ия в
н еж ил ое .
7. Зако н о д ат ел ьн ым и акт ами мо гут б ыт ь пр ед усм о тр ен ы и н ые с л уч аи пе ре вод а ж и л ых
п о ме ще н ий в неж ил ые и неж и л ых п о ме щен и й в ж и л ые.
8. Р е ше н и е о п ер е вод е ж и ло го по ме ще н ия в н еж и ло е мож е т б ыт ь о т ме не но п о р е ше н ия м
р ай о н но го, гор од с ко го и с по л ни те л ьн ых ко м ит ет о в, ме ст н о й ад м ин и ст р аци и р ай он а в гор о де в
с л уч ае , е сл и :
· с о бс т ве н н и к э то го ж и ло го п ом е щен ия в те че н ие о д но го го д а с д ат ы п р и ня ти я ре ше н и я
о п ер е во де ж и ло го п ом е щен ия в н еж и ло е н е пр ис т уп ил к ис п ол ьзо ван и ю э то го
п о ме ще н ия ;
· ви д ( ви д ы) д еят ел ьн ос т и, ос ущес т вля ем о й в э то м п о ме щен и и , не со от ве тс т вуе т
т р еб о ван ия м н аст оя ще го Ко де кс а или п р ави л ам гр ад ос т ро и те л ьс т ва,
п р и ро д оо хр анн ым , с ан и т арн ым , п ро т и воп ож арн ым и и н ым тр еб о ван ия м те хн ич ес ки х
н о р м ат и вн ых п р аво вых акт о в;
· с о бс т ве н н и ко м э то го ж ил о го п о ме ще ни я п од ан о зая вл е ни е об о т ме не ре ше н и я о
п е ре во де ж и ло го п о ме щен и я в неж и лое .
По с ле п ри ня т ия ре ше н и я о б о т ме не ре ше н и я о пе ре во де ж ил о го п ом е щен ия в н еж и л ое
е го с об с т ве н ни к п р и н ео б хо д им ос т и о бя зан за с во й сч ет в т ече н ие од н о го год а п р и ве ст и эт о
п о ме ще н ие в с ос то ян ие , с оо т ве т ст вующе е е го т е хн и че с ко м у п ас по рт у , д о п ро ве де н ия
р е ко н ст р укции , а т акж е ос уще ст ви т ь го с уд арс т ве н н ую ре гис тр аци ю и зм ен е ни я н азн ач е н ия
н е д виж и м о го им уще ст ва.
О бя зан н о ст и с о бс т ве н н и ка ж и ло го п о ме ще ни я, пр е дус мо тр е нн ые ч ас т ью вто ро й
н ас т оя ще го п ун кт а, указывают с я в р е ше н и и о б о т ме не ре ше н и я о пе ре во де ж и л о го по ме ще н ия
в н еж ил ое .
9. Не д о п ус кае тся р азм е щен и е в по ме ще н ия х, п ер е ве де н н ых в неж и л ые , пр о м ышл е н н ых
п р о и зво дс т в, а т акж е об ъе кт о в, ко то р ые я вля ютс я и с то чн и кам и выд ел ен ия вр ед н ых ве щес т в,
шум а и ви б р аци и в р азм е р ах, п ре вышаю щи х ус т ан о вл ен н ые но рм ат и вы, о казывают н е гат и вн ое
вл и я н ие н а о кр уж ающую с ре д у, усл о вия п рож и ван ия в ж ил ом д ом е д р уги х гр аж д ан и мо гут
п р и вес т и к р асп р ос тр ан е ни ю и нфе кцио н н ых заб ол е ван и й, в то м ч ис ле :
· п ун кт о в п р ие м а по с уд ы;
· б ан ь, с аун, хим ч ис то к и п р аче чн ых ( кро ме пр ие м н ых п ун кто в и пр аче ч н ых
с ам о об сл уж и ван ия пр о и зво д ите л ьно с т ью д о 7 5 ки ло гр ам мо в бе л ья в с ме н у) ;
· авт о м ат и чес ки х те леф он н ых с т ан ци й об ще й пл о щад ью б ол ее с т а квад р ат н ых ме тр о в,
п р ед н азн ач е нн ых д ля т ел ефо н и заци и ж и л ых до м о в;
· п о хор о нн ых б юро , м агази н о в р и т уал ьн ых усл уг;
· д и с коте к;
· ф и зкул ьт ур н о -о зд о ро ви те л ьн ых ко мп ле ксо в о б ще й п ло щад ью б о ле е ст а п я т ид ес ят и
квад р ат н ых м ет ро в;
· п ун кт о в вре ме нн о го со де рж ан ия ж и во тн ых, пр и юто в и го с ти н и ц д ля ж и во т н ых.
Т ре бо ван и я аб заце в вт ор о го –с ед ьм о го ч аст и пе р вой н ас то я ще го п ун кт а не
р ас п ро с тр ан я ют ся н а с л уч аи пе ре во д а о д но квар т и рн ых ж и л ых д о мо в в неж ил ые .
Ис п о л ьзо ван ие п о ме щен и я, пе ре вед ен н о го в с оо т ве т ст ви и с н ас т оя щи м Ко де ксо м в
н еж ил ое (ж ил ое ), в кач е ст ве неж и ло го (ж и ло го) во зм ож но п ос ле го с уд ар с т ве н но й
р е гис тр аци и в ус т ано вл е нн ом п о ря д ке и зме не н ия н азн ач е ни я не д виж и мо го им уще ст ва ( в т о м
ч и сл е и зм е не ни я цел е во го н азн аче н ия зем ел ьн о го уч ас т ка пр и пе ре вод е о дн о квар т ир но го
ж ил о го до м а л и бо ж и л ых по ме ще ни й в б ло ки ро ван н о м ж ил о м д оме в неж ил ые л и бо н еж и ло го
п о ме ще н ия в ж и ло е) .
ГЛА ВА 5
П РАВ А И О Б ЯЗ АН НО СТ И ГР АЖД А Н И ОРГ АН ИЗ АЦ ИЙ В О БЛ АС ТИ ЖИ ЛИ ЩНЫ Х
ОТН О ШЕН И Й. ОС НО В АН И Я Д Л Я ВОЗ Н ИК НО В ЕН И Я П РА В А ВЛ АД ЕН ИЯ И П ОЛ ЬЗ ОВ АН И Я
ЖИЛЫ МИ П ОМ ЕЩЕНИ ЯМИ
С т а т ья 2 2 .
Ос нова ния дл я во зник нове ния пра в и обяза нн ос т е й г ра жда н и о рг а низа ци й в обл а с т и
жил ищных от нош е ни й
Пр ава и о б я зан н ос т и гр аж д ан и ор ган и заци й в о б л аст и ж ил и щн ых о т но ше н и й во зн и кают
вс л е дс т вие де й ст ви й (б е зде йс т вия ) гр аж д ан и о р ган и заци й и ли н ас т уп ле н ия с об ыт и й, с
ко т ор ым и акт ы зако н о д ате л ьс т ва с вя зывают во зн и кн о ве н ие п р ав и о бя зан н о сте й гр аж д ан и
о р ган и заци й в о б л аст и ж и л и щн ых о т но ше н и й , в т о м ч ис ле н а о сн о ван и и :
· д о го вор о в и ин ых с де ло к, пр ед ус мо тр ен н ых зако н о д ате л ьс т вом , а т акж е до го вор о в и
и н ых с д ел о к, хотя и н е п ре д усм от ре н н ых зако н о д ате л ьс т вом , н о не п р от и во реч ащи х
е м у;
· акт о в го с уд ар ст ве н н ых о р гано в, в т ом чи с ле м ес т н ых ис по л н ит ел ьн ых и
р ас п ор яд и те л ьн ых о р гано в;
· с уд еб н ых р е ше н ий , ус т ано ви вши х п р ава и о б я зан н о ст и в о б л аст и ж и ли щн ых
о т но ше н и й ;
· ч л ен ст ва в о р ган и заци ях зас т ро й щи ко в, т о вар и ще с т вах с о бс т ве н н и ко в.
С т а т ья 2 3 .
Ос нова ния дл я во зник нове ния пра ва вл а де ния и пол ьзова н ия жил ым поме ще ние м
О с но ван и ям и дл я во зн и кно ве ни я п р ава вл ад ен ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым п ом е ще н ие м
я вл я ют ся :
· п р аво со бс т вен н ос т и ;
· ч л ен ст во в ор ган и заци и зас т ро й щи ко в;
· д о го вор н айм а и л и п од н ай м а ж и л о го по ме ще н ия ;
· заве щат е л ьн ый о т каз;
· д о го вор пож и зне н но го с од ерж ан ия с иж ди ве ни ем ;
· п и с ьме н ное со гл аше н и е о п р и зн ан и и ч ле но м с ем ьи ;
· и н ые о сн о ван ия , п ре д ус мо т ре нн ые н ас тоя щи м Ко д екс ом и и н ым и зако н о д ат ел ьн ым и
акт ам и .
С т а т ья 2 4 .
П ис ьме нные с ог л аш е ния о пр изна ни и чл е ном с е мьи и о поря дк е п ол ьзова ния жил ым
поме ще ние м
1. Пи с ьм е нн ые со гл аше н и я о п р и зн ан и и чл ен ом сем ьи и о по ря д ке по л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м, а т акж е д оп о лн и те л ьн ые с о гл аше н ия к н и м закл юч ают с я п ри пр ед ос т авл ен и и
п р ава вл ад е н ия и по л ьзо ван и я ж и л ым по ме ще ни ем и л и в пр о це ссе п рож и ван ия в п р ос то й
п и с ьме н но й фо р ме , п од леж ат р е ги с тр аци и в р ай о нн о м, гор од с ко м , п ос ел ко вом , с ел ьс ко м
и с п ол н ит ел ьн ых ком и те т ах, м ес тн о й адм и н ис тр аци и р айо н а в го ро де и с чи т ают ся
закл юч е н н ым и с м о ме нт а и х р е гис тр аци и .
2. Пи с ьм е нн ые со гл аше н и я о п р и зн ан и и чл ен ом сем ьи и о по ря д ке по л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м мо гут б ыт ь р ас то р гн ут ы п о с о гл аше н и ю с т ор о н с с об л юде н ие м по ря д ка,
ус т ан о вле н но го п ун кт ом 1 н ас то я щей с т ат ьи, п уте м закл юч е ни я до п ол н и те л ьн ых с о гл аше н и й
л и б о п уте м од н ос то ро н не го о т каза о т и сп о лн ен и я с оо т ве т ст вующе го со гл аше н и я в сл уч ае ,
е с ли во зм ож н ос т ь т ако го от каза п р е д ус мо тр е н а д ан н ым и с о гл аше н и я м и.
3. Пр и р ас т орж е н и и п ис ьме н н ых со гл аше н и й о п ри зн ан и и ч ле но м се м ьи и о п о ря д ке
п о л ьзо ван ия ж ил ым по ме ще н ие м в с л уч ае о д но ст о ро н не го от каза о т и х и с по л не н ия о д н а и з
с т ор о н эт и х с о гл аше н и й д о лж н а и зве с т ит ь в п и с ьм е нн о й ф ор ме д р угую с то ро н у о б и х
р ас т орж е н и и.
По и с те че н ии о д но го ме ся ца с о д ня н ап р авл ен и я и зве щен и я о р ас т орж е н и и п ис ьме н н ых
с о гл аше н и й о п р и зн ан ии ч ле но м с ем ьи и о по ря д ке п ол ьзо ван и я ж и л ым по ме ще н ие м о дн а и з
с т ор о н эт и х со гл аше н и й п ре д ст авл яе т в р ай о нн ый , го ро дс ко й, п о се лко вый , се л ьс ки й
и с п ол н ит ел ьн ые ком и те т ы, мес т н ую ад м ин и ст р аци ю р ай он а в го р о де ко п и ю и зве ще н ия и
п и с ьме н ное по д т ве рж де ни е е го н ап р авле н ия д ля ре гис т р ации р аст орж е н ия п ис ьме н н ых
с о гл аше н и й о пр и зн ан и и ч ле но м с ем ьи и о п о ря д ке п о л ьзо ван ия ж и л ым п о ме щен и ем . Т акие
с о гл аше н и я сч и т аютс я р аст о р гн ут ым и с м о ме нт а ре ги ст р аци и и х р ас то рж е н ия .
С т а т ья 2 5 .
П ра ва г ра жда н и орг а низа ц ий в о бл а с т и жил ищных от нош е ни й
1. Гр аж д ане и о р ган и заци и в о б л ас т и ж и л и щн ых о т но ше н и й в со от ве тс т ви и с
зако н о д ат ел ьст во м и ме ют пр аво н а:
· с т ро и те л ьс т во ж и л ых д ом о в, ж и л ых по ме ще н ий ;
· п р и об ре те н ие ж и л ых до мо в, ж ил ых п ом е ще н и й в с об ст ве нн ос т ь;
· вл ад е н ие , по л ьзо ван ие и р ас по ряж е н ие ж и л ыми п ом е щен ия м и, п р и н адл еж ащи ми и м
н а п р аве со б ст ве нн ос т и, за и с кл юче н ие м сл уч ае в, пр ед ус мо тр ен н ых н аст оя щи м
Ко д е кс ом и ин ым и зако но д ате л ьн ыми акт ам и ;
· защи т у с во и х п р ав о т не п р авом ер н ых де й ст ви й (б е зде йс т вия ) и н ых ли ц, в то м чи с ле
н а с уде б н ую защи т у с во и х пр ав и зако н н ых ин те ре со в;
· р е ал и заци ю и н ых п р ав в со о т ве тс т ви и с зако но д ате л ьс т во м.
2. Гр аж д ане в об л аст и ж и л и щн ых о т но ше н и й в со от вет с т вии с зако н о д ате л ьс т вом т акж е
и м е ют п р аво н а:
· с ам о ст оя те л ьн ый выб о р ф ор м и с п ос об о в ул уч ше н и я с во и х ж ил и щн ых ус ло ви й ,
э кс п л уат аци и ж и л о го по ме ще н ия ;
· п о л уч е ни е во вл ад ен ие и п о л ьзо ван и е ж ил о го п о ме ще ни я по о с но ван и ям ,
п р ед ус мо тр ен н ым н аст оя щи м Ко де кс ом и и н ым и зако н о д ате л ьн ым и акт ам и ;
· п о л уч е ни е кр ед и то в ( в т ом ч ис ле л ьго т н ых) н а с тр о ит ел ьст во , ре ко н ст р укци ю ил и
п р и об ре те н ие ж и л ых по ме ще н ий , о д но р азо вых с убс и ди й н а с тр о ит ел ьст во ,
р е ко н ст р укци ю и ли п р ио б рет е ни е ж и л ых п о ме ще ни й , ф и н анс о вой п о дд ерж ки
( п о мо щи ) гос уд арс т ва н а п о гаше н и е зад о лж е н но ст и п о кр ед и т ам ( в то м чи с ле
л ьго т н ым) , п о л уче н н ым н а с т ро ит ел ьс т во , ре ко н ст р укци ю и л и п р ио б рет е ни е ж и л ых
п о ме ще н ий , и д р уги х ви до в гос уд ар ст ве нн о й п од де рж ки ;
· о с ущес т вле н ие пр ед п ри н и м ат ел ьс кой дея те л ьно ст и по ср ед ст во м п ре д ос т авле н ия м ес т
д л я кр ат ко ср оч н о го п р ож и ван и я с со бл юд ен ие м т ре бо ван и й , уст ан о вле н н ых
н ас т оя щи м Ко д екс ом .
3. Пр ава о ф и це ро в п о п р и зыву, во ен н ос л уж ащи х с ро ч но й вое н но й с л уж б ы, а т акж е
с л ушат е л е й, м агис т р ант о в, ад ъюн кт о в, д о кт о р ант о в, с о ис кате ле й (д ал ее – с л ушат е л и) и
кур с ан то в уч реж де н ий о бр азо ван и я , ос ущес т вля ющи х п о д го т о вку кад ро в п о с пе ци ал ьн ос тя м
( н ап р авл ен и ям с пе ци ал ьно ст ей , с пе ци ал и зация м ) дл я Воо р уж е н н ых Си л , др уги х во й с к и
во и н с ки х фо р ми р о ван ий , Сле д ст ве нн о го ко м ите т а Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, о р ган о в вн утр е нн и х
д е л, о р гано в ф ин ан со вых р ас с ле до ван и й Ко м ит ет а го с уд ар ст ве н но го ко н тр ол я Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь, ор ган о в и п о др азд е ле н ий п о ч ре звыч ай н ым с ит уация м в д не вн ой ф ор ме п ол уче н ия
о б р азо ван и я, в о б л аст и ж и л и щн ых о т но ше н и й оп ре де ля ют ся зако но д ате л ьс т во м.
С т а т ья 2 6 .
Обяза ннос т и г ра жда н и о рг а низа ци й в обл а с т и жил ищны х от нош е ний
1. Гр аж д ане и о р гани заци и в о бл ас ти ж ил и щн ых о тн о ше н и й о бя зан ы:
· с о бл юд ат ь тр еб о ван ия н аст оя ще го Ко де кс а, и н ых акт о в ж и л и щн о го зако н од ат ел ьст ва
и д о го во рн ых о бя зат ел ьст в;
· о б р ащат ься в ус т ан о вле н но м п ор яд ке за го с уд арс т вен н ой р е ги с тр ацие й п р ав н а
ж ил ые п о ме щен ия не по зд н ее т ре х м ес я це в, ес л и и н ой ср о к не уст ан о вле н и н ым и
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и, с о д ня п ол уче н ия д о кум ен то в, н ео б хо д и м ых д ля
о фо рм ле н ия п р ав н а ж ил ые по ме ще н ия , ил и закл юч е ни я гр аж д ан с ко -пр аво вых
д о го вор о в и в и н ых с л уч ая х;
· и с п ол ьзо ват ь ж и л ые , по д со бн ые и вс по мо гат ел ьн ые п о ме ще ни я и н ахо дя щее ся в н и х
о б ор удо ван и е в с оо т вет ст ви и с н азн ач е н ие м ;
· с о бл юд ат ь ус т ан о вле нн ые д ля п рож и ван ия с ан и т ар н ые и те хн ич ес кие тр еб о ван ия ,
п р ави л а п ож ар н ой бе зо п асн ос т и, пр и ро д оо хр анн ые т ре бо ван и я , п р ави л а п ол ьзо ван и я
ж ил ым и п ом е ще н ия м и, с о де рж ан и я ж и л ых и вс п о мо гат ел ьн ых п о ме ще ни й и и н ые
т р еб о ван ия , ус т ано вл ен н ые зако н о д ате л ьс т вом ;
· вн о с ит ь п л ат у за ж и л и щно -ко м мун ал ьн ые усл уги и п л ат у за п о л ьзо ван ие ж и л ым
п о ме ще н ие м ;
· о бе с пе чи ват ь д ос т уп в зан и м ае м ые и м и ил и н аход я щие ся в и х вл ад е ни и и
п о л ьзо ван и и ж ил ые и (и л и) н еж и л ые п о ме ще ни я р аб от н и кам ор ган и заци й ,
о с ущес т вля ющи х э кс пл уат аци ю ж ил и щн о го ф о нд а и ( и ли ) пр ед ос т авл я ющи х ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые ус л уги , д ля п р о ве р ки с о от вет с т вия ж и ло го по ме ще н ия ус т ано вле н н ым
д л я п рож и ван ия с ан ит ар н ым и те хн ич ес ки м т ре бо ван и ям , пр о ве де н ия ос мо тр о в,
р е мо н тн ых р аб от в сл уч ае н ео б хо д им ос т и, с ня ти я п о казан и й п ри бо р о в
и н д и ви д уал ьн о го уче т а р ас ход а во д ы, те п ло во й и эл е кт р ич ес кой эн ер ги и , газа, а
т акж е д ля п ри ос т ан о вле ни я п ре до с т авле н ия не ко то р ых ви до в ко мм ун ал ьн ых ус л уг в
с л уч ае и х н ео п л ат ы;
· о бе с пе чи ват ь д ос т уп в зан и м ае м ые и м и ил и н аход я щие ся в и х вл ад е ни и и
п о л ьзо ван и и ж и л ые и ( и л и) неж ил ые по ме ще ни я р аб от н и кам, им е ющи м в
с о от вет с т вии с зако н о д ате л ьн ыми акт ам и п р аво д ос т уп а в ж ил ое п о ме щен и е в с л уч ае
ч ре звыч ай н ых с и т уаци й п р ир о дн о го и т е хно ген н о го хар акт ер а, б ое вых д е йс т ви й и
акт о в т ер ро р и зм а, в це ля х с п асе н ия ж и зн и и п ре до т вр аще ни я вр ед а зд о ро вью
гр аж д ан и и х им уще ст ву, а т акж е в с л уч ая х, п ре д ус мо тр е нн ых зако н о д ат ел ьн ым и
акт ам и ;
· во зм е щат ь уще р б, п р ич и не нн ый и м и п о ме ще ни ям д р уги х гр аж д ан и о р гани заци й в
с вя зи с вл ад е ни ем и п ол ьзо ван и е м ж и л ыми по ме ще н ия ми ;
· и с п ол ня т ь и н ые о бя зан н ос т и в с оо т ве тс т ви и с н аст оя щи м Ко де ксо м и и н ым и акт ам и
зако н о д ат ел ьст ва.
2. Гр аж д ан ам и ор ган и заци я м в об л ас ти ж ил и щн ых от н о ше н и й зап р е щают ся :
· д е йс т вия (б е зде йс т вие ) , п р и во дя щи е к п о рче ж ил ых и вс по мо гате л ьн ых по ме ще н ий ,
н ар уше н и ю ус л о ви й пр ож и ван ия гр аж д ан в д р уги х ж и л ых п о ме щен и ях, а т акж е
п р еп ят с т вующи е ос уще ст вл ен и ю пр ав и зако н н ых ин те ре со в д р уги х гр аж д ан и
о р ган и заци й ;
· хр ан е ни е в ж и л ых по ме ще н ия х взр ыво о п асн ых, о тр авл я ющи х и загр я зн я ющи х во зд ух
ве ще с т в и п ре д ме то в ( за и с кл юч ен ие м с ре дс т в б ор ьб ы с гр ызун ам и и д р уги м и
ж и во т н ыми ) , а т акж е л е гко во сп л аме ня ющи хс я ве щес т в с н ар уше н и е м п р ави л
хр ан е ни я и по л ьзо ван и я ;
· п е ре об ор уд о ван ие и ре кон с тр укция вен т ил я ци о нн ых шахт и кан ал о в;
· загр о м ож де ни е ко ри д ор о в, ле ст н ич н ых м ар ше й и п л о щад о к, п ро ход о в, зап ас н ых
выхо д о в и др уги х вс п ом о гате л ьн ых п о ме щен и й ;
· с о де рж ани е во вс по м о гат ел ьн ых п о ме ще ни я х ж ил о го д о м а ж и вот н ых, в т о м чи с ле
п ч ел ;
· с ам о во л ьн ая уст ан о вка н а кр ышах и ф ас ад ах м н о го квар т ир н ых ж и л ых до м о в
и н д и ви д уал ьн ых ан те н н и д р уги х кон ст р укций ;
· с ам о во л ьн ое вып о лн ен и е р або т , с вя зан н ых с и зме не н ие м ар хи те кт ур н о -
п л ан и ро во ч н ых ре ше н и й зд ан и й , ж ил ых и вс п о мо гате л ьн ых п ом е ще н и й ил и вл и я ющи х
н а н е с ущую с п о со бн о ст ь ко нс т р укци й зд ан и й , в т о м ч ис ле ус тр о йс т во по гре бо в и
д р уги х по ме ще н ий п од б ал ко н ам и и л одж ия м и, в п од вал ах и т е хн и чес ки х по д по л ья х,
н а э т аж ах м но го кварт и р н ых ж и л ых до мо в;
· с ам о во л ьн ые п ер е ус тр о йс т во и (и л и) пе ре п л ани р о вка;
· с ушка б е л ья во вс по мо гат ел ьн ых по ме ще н ия х м н о го квар т ир н о го ж ил о го до м а.
3. Гр аж д ан ам зап ре щае т ся куре н ие во вс по мо гате л ьн ых п ом е ще н ия х м но го квар ти р н ых
ж ил ых до м о в.
4. Гр аж д ане п р и ос уще ст вл ен и и п ре дп р и ни м ате л ьс ко й де ят ел ьно с ти п о ср ед ст во м
п р ед ос т авл ен и я м ес т дл я кр атко ср оч н ого п рож и ван ия об я зан ы о бе с печ и ват ь с об л юде н ие
н ан и м ате ля м и ( п од н ан и м ат ел ям и ) ж и л ых по ме ще ни й уст ан о вле н н ых д ля пр ож и ван ия
с ан и т ар н ых и те хн иче с ки х т реб о ван и й , п р ави л п ож ар н ой бе зо п асн о ст и , п ри р од оо хр ан н ых
т р еб о ван и й и п р ави л по л ьзо ван и я ж и л ым и п о ме ще ни ям и , с о де рж ан и я ж и л ых и
вс п о мо гат ел ьн ых по ме ще н ий .
5. Вл ад е н ие и по л ьзо ван ие ж и л ыми п ом е ще н ия м и о с уще с т вля ютс я с учет о м с об л юде н ия
п р ав и зако н н ых и нт ер ес о в гр аж д ан , п рож и вающи х в ж и ло м до ме .
С т а т ья 2 7 .
З а щит а пра в и за к онны х инт е ре с ов г ра жда н и орг а низа ц ий в о бл а с т и жил ищных
от нош е ний
1. За щи т а п р ав и зако н н ых и н т е ре со в гр аж д ан и о р гани заци й в о б л ас ти ж и ли щн ых
о т но ше н и й о с ущес т вляе т ся в с уд еб н ом , ад м и ни с тр ат и вно м и л и и но м п ор яд ке, н е
п р о ти во ре ч ащем зако н од ат ел ьст ву.
2. Гр аж д ане и о р гани заци и вп р аве о бр ат и т ьс я в с уд, е сл и сч ит ают , ч то де й ст ви ям и
( б е зде йс т вие м ) гр аж д ан , д олж но с тн ых л и ц и ( и ли ) о р ган и заци й ущем ле н ы и х пр ава и
зако н н ые и нт ер ес ы в об л ас ти ж ил и щн ых от н о ше н и й.
3. Ср о ки и с ко во й д авн ос ти п о т ре бо ван и я м в об л аст и ж ил и щн ых о тн о ше н и й
ус т ан авл и вают ся в с о от вет ст ви и с гл аво й 12 Гр аж д ан с ко го ко де кс а Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь и
н ас т оя щи м Ко д екс ом .
С т а т ья 2 8 .
Возме ще ние в ре да
Ли цо , пр ава и зако н н ые ин те ре с ы кот ор о го в о бл ас ти ж и ли щн ых о т но ше н и й н ар уше н ы,
вп р аве взыс кат ь в с уд еб н ом по ря д ке п ри ч и не нн ый ем у и м уще с т ве н н ый вре д и де неж н ую
ко м пе н с аци ю м ор ал ьно го вре д а в с оо т вет ст ви и с зако н од ат ел ьс т во м .
ГЛА ВА 6
П ЛАТ А З А ЖИ ЛИ ЩНО- КОММ УН АЛ Ь НЫ Е У СЛ УГИ И П ЛА ТА З А П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е ЖИ ЛЫ М
П ОМЕЩЕН И ЕМ
С т а т ья 2 9 .
Обяза ннос т ь вне с е ния пл а т ы за жил ищн о -к омму на л ьные у сл уг и и пл а т ы за
пол ьзова ние жил ым поме ще ние м
1. Со б с т ве н н и ки ж и л ых и ( и л и) н еж и л ых п о ме ще ни й , н ан им ат ел и , по д н ан им ат ел и ж и л ых
п о ме ще н ий , аре н д ато р ы ж ил ых п ом е ще н и й, ч ле н ы о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, д ол ьщи ки ,
закл юч и в ши е д о го вор ы, п ре д усм ат р и вающи е п ере д ач у и м во вл ад е ни е и п о л ьзо ван ие
о б ъе кто в д ол е во го с тр о ит ел ьс т ва, о бя зан ы вн о си т ь пл ат у за ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые усл уги .
2. О б я зан н ос т ь вне се ни я п л ат ы за ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые усл уги в со от ве тс т вии с
д о го вор ам и н а о казан и е ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ых ус л уг, а т акж е в с л уч ае, п ре д усм от ре н но м
ч ас т ью пе р во й п ун кт а 5 н ас тоя ще й с т ат ьи, во зн и кае т :
· у с о бс т ве н н и ка ж и л о го и (и л и) неж и ло го п о ме щен и й – со д ня во зн и кно ве ни я п р ава
с о бс т ве н но с ти н а эт и п о ме ще ни я ;
· у н ан и м ат ел я, п од н ан и м ател я, ар е нд ат ор а ж и л о го по ме ще н ия , до л ьщи ка,
закл юч и в ше го д о го во р, п ре д ус м ат ри вающи й п е ре д ач у е м у во вл ад ен ие и п ол ьзо ван и е
о б ъе кт а д о ле во го с т ро и те л ьс т в а, – с о д ня закл юче н ия до го во р о в н ай м а, п о дн ай м а,
ар е н д ы ж и л ых п ом е ще н и й, д о го во р а, п ре д ус м атр и вающе го п ер ед ач у д ол ьщи ку во
вл ад е н ие и п ол ьзо ван и е о б ъе кт а д ол е во го с т ро ит ел ьс т ва;
· у ч л ен а о р ган и заци и зас т ро й щи ко в – со д ня с д ач и ж ил о го д ом а ( квар т и р ы) в
э кс п л уат аци ю.
3. Нан и м ат е л ь ж и ло го по ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф он д а кр о ме
о бя зан н о ст и вн е се ни я п л ат ы за ж и л и щн о -ко мм ун ал ьн ые ус л уги не се т обя зан н о ст ь вн е се н ия
п л ат ы за п о л ьзо ван и е ж и л ым по ме ще н ие м с о д ня закл юч ен и я д о го во р а н айм а ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а.
4. Р ас хо д ы по со де рж ани ю ж и ло го п ом е щен ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го ф он д а и
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ым ус л угам д о закл юч ен и я до го вор а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а не с ут мес т н ый и сп о лн и те л ьн ый и р ас по ря д и те л ьн ый
о р ган , и н ые гос уд ар ст ве нн ые ор ган ы, д р угие гос уд арс т вен н ые о р ган и заци и , в хо зя йс т ве н но м
ве д ен и и и л и о пе р ат и вно м уп р авл ен и и ко то р ых н ахо д ит ся эт о ж и ло е п ом е ще н ие .
5. О т каз о т закл юч е н и я до го вор а н а о казан и е о с н о вн ых ж и л и щно -ко м м ун ал ьн ых ус л уг
и л и до го вор а н ай м а ж и л ого по ме ще ни я го с уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а н е ос во бож д ае т
с о бс т ве н н и ко в ж и л ых и ( ил и ) неж и л ых п о ме щен и й , в то м ч ис ле со бс т вен н и ко в б л о ки р о ван н ых
и о д но квар т ир н ых ж и л ых до мо в, н ан им ат ел ей и аре н д ато ро в ж и л ых по ме ще н ий , ч ле н о в
о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, до л ьщи ко в, закл юч и вши х д о го во р ы, пр е д ус м атр и вающи е п ере д ач у
и м во вл ад е н ие и п о л ьзо ван ие о б ъе кт о в д о ле во го с тр о ит ел ьст ва, о т вн е се ни я п л ат ы за
ф акт ич ес ки о казан н ые о сн о вн ые ж и л и щно -ко м мун ал ьн ые ус л уги и п л ат ы за п о л ьзо ван ие
ж ил ым по ме ще н ие м.
Со б ст ве н ни ки ж и л ых и ( ил и ) н еж и л ых по ме ще ни й , в т ом чи сл е с об ст ве нн и ки
б л о кир о ван н ых и о д но квар т ир н ых ж и л ых д ом о в, н ан им ат ел и и ар е нд ат ор ы ж ил ых п о ме ще н ий ,
ч л ен ы ор ган и заци и зас тр о й щи ко в, до л ьщи ки, закл юч и вши е до го вор ы, пре д усм ат р и вающи е
п е ре д ач у и м во вл ад ен и е и п ол ьзо ван и е об ъе кт о в д ол е вого с тр о ит ел ьст ва, вп р аве от казат ьс я
о т по л уч ен и я до п ол н и те л ьн ых ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ых ус л уг.
6. Пр и п е ре хо де п р ав н а ж и ло е по ме ще ни е о бя зан н о ст и по вн ес ен и ю п л ат ы за ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые ус л уги и пл ат ы за п о л ьзо ван ие ж ил ы м по ме ще н ие м не с ут :
· с о бс т ве н н и к ж и ло го по ме ще ни я, ч ле н о р ган и заци и зас тр о й щи ко в – до мо ме н т а
р е гис тр аци и пе ре хо д а п р ава со бс т вен н ос т и н а ж ил ое по ме ще н ие ;
· н ан и м ате л ь, п о дн ан и м ате л ь ж и л о го по ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го ф он д а,
ар е н д ато р ж и ло го п ом е ще н ия – до о ко нч ан и я ср о ка де йс т вия до го во р о в н ай м а,
п о д н айм а ж и л ых п ом е ще н и й го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а, д о го во р а аре н д ы
ж ил о го по ме ще н ия л и бо до мо ме нт а р ас то рж е ни я т аки х до го во р о в.
7. Нан и м ат е л ь, по д н ан им ате л ь ж и ло го п ом е щен ия ч ас т но го ж ил и щн о го ф он д а,
п о д н ан им ате л ь ж ил о го п ом е щен ия го с уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а, аре н д ато р ж и ло го
п о ме ще н ия о бя зан ы вн о с и т ь п л ат у за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые ус л уги и п л ат у за п о л ьзо ван ие
ж ил ым п о ме ще ни ем , п ре д ус м от ре н н ые д о го во р ам и н ай м а, по д н ай м а, ар е н д ы ж и л ых
п о ме ще н ий , ес ли и н ое не ус т ано вл ен о эт и ми д о го во р ам и ил и зако н од ат ел ьн ым и акт ам и. Пр и
э т ом р азме р п л ат ы за ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги дл я п од н ан и м ат ел я ж ил о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а не м ож е т пре вышат ь с о о т ве т ст вующе й п л ат ы д ля
н ан и м ате ля т ако го ж и л о го по ме ще ни я.
С т а т ья 3 0 .
С т рук т у ра пл ат ы за жил ищно -к омму на л ьные у с лу г и
1. Пл ат а за ж и л и щно -ко мм ун ал ьн ые ус л уги дл я со б ст ве нн и ка ж ил о го и ( и ли ) н еж и ло го
п о ме ще н ий , н ани м ате ля ж ил о го п ом е ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го ф он д а, аре н д ато р а
ж ил о го п о ме щен и я, ч ле н а о р гани заци и зас т р о й щи ко в, до л ьщи ка, закл юч и вше го д о го вор ,
п р ед ус м атр и вающи й п ер ед ач у е м у во вл ад е ни е и по л ьзо ван и е о бъе кт а д ол е во го
с т ро и те л ьс т ва, вкл юч ает в с еб я пл ат у за о с н о вн ые и до по л н ит ел ьн ые ж и л и щн о -ком м ун ал ьн ые
ус л уги .
2. Пл ат а за о с н о вн ые ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые усл уги вкл юч ае т в се бя п л ат у за:
· т е хни че с ко е об с л уж и ван и е ;
· т е кущи й р ем о нт ;
· кап и т ал ьн ый ре мо н т ;
· ко м м ун ал ьн ые ус л уги.
3. Пл ат а за д о п о л н ите л ьн ые ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые усл уги вкл юч ает в с е бя п л ат у за
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги, пр ед ос т авл яе м ые до по л н ит ел ьн о к о с но вн ым ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ым усл угам в со от ве тс т ви и с до го во р ам и н а о казан и е д о по л ни те л ьн ых ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ых ус луг.
С т а т ья 3 1 .
П орядок вне с е ния пл а т ы за жил ищн о -к омму на л ьные у сл у г и и пл а т ы за пол ьзова ние
жил ым поме ще ние м
1. Пл ат а за ж и л и щно -ко м м ун ал ьн ые ус л уги вн ос и тс я со б ст ве нн и ком ж ил о го и ( и ли )
н еж ил о го п о ме ще ни й , н ан им ат ел ем ж и л ого п ом е щен ия го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го ф он д а,
ар е н д ато ро м ж ил о го п оме ще н ия , ч ле н ом ор ган и заци и зас т р ой щи ко в, до л ьщи ком ,
закл юч и в ши м д о го во р, пр ед усм ат р и вающи й пе ре д ач у е м у во вл аде н ие и по л ьзо ван ие о б ъе кт а
д о ле во го с тр о ит ел ьст ва, за каж д ый и ст е кши й м ес яц н е п о зд нее 2 5 -го ч ис л а с ле д ующе го за
н и м м ес я ца н а ос но ван и и пл ат еж н ых до куме н то в, п ре д ст авл яе м ых с оо т ве т ст ве нн о не по зд н ее
1 5 -го ч и сл а о р ган и зация м и , о с уще с т вл я ющи м и э кс пл уат аци ю ж ил и щн о го фо н д а и ( и ли )
п р ед ос т авл я ющи м и ж и л и щно -ко м м ун ал ьн ые ус л уги, д р угим и ор ган и заци я ми ,
о с ущес т вля ющи м и н ачи сл е ни е п л ат ы за ж и л и щно -ко мм ун ал ьн ые ус л уги и п л ат ы за
п о л ьзо ван ие ж и л ым по ме ще ни ем , и ли в с оо т вет ст ви и с до го во р ам и на по ст авку
э л е кт ро э не р гии и газа.
В п л ат еж н ых до куме н т ах д о лж н ы б ыт ь указан ы т ар иф ы н а ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые
ус л уги , по л ьзо ван ие ж и л ым по ме ще н ие м, а т акж е об ъе м ы о казан н ых ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ых
ус л уг и п ере че н ь о казан н ых ж и л и щн о -ком м ун ал ьн ых ус л уг п о м но го квар ти р но м у ж и ло м у д о м у.
Нан и м ат ел ь, по д н ани м ате л ь ж и ло го по ме ще ни я ч аст н о го ж и л и щн о го ф он д а,
п о д н ан им ате л ь ж ил о го п ом е щен ия го с уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а, аре н д ато р ж и ло го
п о ме ще н ия о бя зан ы вн о с и т ь п л ат у за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые ус л уги и п л ат у за п о л ьзо ван ие
ж ил ым по ме ще н ие м в с ро ки и по ря д ке , о п ре де ле нн ые до го во р ам и н ай м а, по д н айм а, аре н д ы
ж ил ых п оме ще н и й.
Со б ст ве н ни к ж и ло го и ( ил и ) неж ил о го п о ме щен и й , н ан им ате л ь ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а, ар е нд ат ор ж и ло го по ме ще ни я , ч ле н о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в, д ол ьщи к, закл юч и вши й д о го во р , п ре д ус м ат ри вающи й п е ре д ач у ем у во
вл ад е н ие и по л ьзо ван ие об ъе кт а д о ле во го с т ро и те л ьс т ва, впр аве вне ст и п л ат у за ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые усл уги , а н ан и м ат ел ь ж и ло го по ме ще н ия гос уд арс т ве н н о го ж ил и щ н о го фо н д а
т акж е и пл ат у за п о л ьзо ван и е ж и л ым по ме ще н ие м б е з п л ат еж н ых д о куме нт о в, указан н ых в
ч ас т и п ер во й н ас то я ще го п ун кт а.
2. Пл ат а за п о л ьзо ван и е ж и л ым п о ме ще ни ем вн ос и тся н ан им ат ел ем ж ил о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а в с ро к, ус т ано вл е нн ый ч аст ью пе р во й п ун кт а 1 н ас тоя ще й
с т ат ьи, с ор азм е р но об ще й пл о щад и зан и м ае мо го им ж и ло го по ме ще ни я. В ж и л ых п ом е щен ия х,
зан и м ае м ых н е с ко л ьки м и н ан им ат ел ям и ж и ло го по ме ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а, р азм ер об ще й п ло щад и , пр и ход я ще й ся н а каж д о го н ан и м ат ел я ж и л о го по ме ще н ия и
п р ож и вающи х с о вме ст н о с н им чле н о в, б ывши х ч л ен о в е го се м ьи , о пр ед ел яе тс я как с ум м а
зан и м ае м о й и м и ж и ло й п ло щад и и ч ас т и пл о щад и по дс о бн ых п о ме щен и й , и сч и сл яе мо й
п р о по р ци о н ал ьн о зан и м ае м ой и ми ж ил о й п ло щад и .
Нан и м ат ел ь ж ил о го по ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф он д а вн ос и т п л ат у за
п о л ьзо ван ие ж и л ым п оме ще н ие м по т ар иф ам , уст ан авл и вае м ым в с оо т вет ст ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и .
3. Пл ат а за т е хн и чес кое об сл уж и ван ие в м но го квар ти р но м ж и ло м до ме еж е ме ся чн о
вн о с ит ся с об ст ве н ни к ом ж и ло го и (и л и) н еж и ло го по ме ще н и й, н ан и м ате ле м ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а, ар ен д ат ор ом ж ил о го по ме ще н ия , ч ле но м
о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, до л ьщи ко м , закл юч и вши м д о го во р , п ре д усм ат р и вающи й п ере д ач у
е м у во вл аде ни е и п ол ьзо ван и е о бъ е кт а д ол е во го ст ро и те л ьс т ва, с о р азме р но об ще й пл о щад и
п р и н ад леж ащи х им и ( и ли ) зан и м ае м ых и ми ж ил ых п ом е ще н и й п о т ар иф ам, уст ан авл и вае м ым
в с о от вет с т вии с зако н о д ате л ьн ым и акт ам и.
4. Пл ат а за т е кущи й р е м он т в м н о го квар т ир н ом ж и ло м до ме вн о си т ся со бс т ве н н и к о м
ж ил о го и ( ил и ) неж и л о го по ме ще н и й, н ан и м ат ел ем ж и ло го по ме ще н ия гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а, аре н д ат о ро м ж ил о го п ом е щен ия , чл е но м ор ган и заци и зас т р ой щи ко в,
д о л ьщи ком , закл юч и вши м д о го во р, п ре д усм ат р и вающи й п ер ед ач у ем у во вл ад е н ие и
п о л ьзо ван ие о бъ е кт а д ол е во го ст ро и те л ьс т ва, д ля во зме ще н ия ф акт иче с ки х зат р ат п о
т е кущем у ре мо н т у в п ор яд ке, уст ан о вле н но м зако н о д ате л ьс т вом .
5. Пл ат а за кап и т ал ьн ый р е м он т в м но го квар ти р но м ж и л ом до ме еж е мес яч н о вно си т ся
с о бс т ве н н и ко м ж ил о го и ( и л и) н еж и л о го п ом е щен и й , н ани м ате ле м ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а, ар е нд ат ор о м ж ил о го п о ме ще ни я, ч ле н ом о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в, до л ьщи ком , закл юч и вши м д о го во р, п р ед усм ат р и вающи й п е ре д ач у е м у во
вл ад е н ие и п ол ьзо ван и е об ъе кт а д ол е во го ст ро и те л ьс т ва, д ля во зм е ще н ия зат р ат п о
кап и т ал ьн ом у ре мо н т у в д о ле, со р азм ер н ой об ще й пл о щад и пр и н ад леж ащи х и ( и ли )
зан и м ае м ых и ми ж ил ых п ом е щен и й в ж и ло м д о ме , п о т ар иф ам, уст ан авл и вае м ым в
с о от вет с т вии с зако н о д ате л ьн ым и акт ами .
Пл ат а за кап и т ал ьн ый р ем о нт в б ло ки ро ван н о м и о д но квар т ир н ом ж и л ых до м ах
вн о с ит ся н ан и м ате ля ми ж и л ых по ме ще н ий гос уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а, а п ри н ал ич и и
в б л о ки ро ван н о м ж ил о м до ме ж и л ых п о ме ще ни й го с уд ар ст ве н но го и ч аст н ого ж и ли щн ых
ф он д о в – н ани м ате ля м и ж и л ых п о ме щен и й го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф о нд а и
с о бс т ве н н и ками ж и л ых по ме ще н ий ч аст н о го ж ил и щн о го ф о нд а п о т ари ф ам, уст ан авл и вае м ым
в с о от вет с т вии с зако н о д ате л ьн ым и акт ам и.
6. Пл ат а з а ко м м ун ал ьн ые усл уги и сч и сл яе тся и с ход я и з ф акт иче с ко го п от ре бл ен и я эт и х
ус л уг в н ат ур ал ьн ом выр аж е н и и н а ос н о в ан и и д ан н ых и нд и ви д уал ьн ых и ли гр уп по вых
п р и бо ро в уче т а, а пр и и х от с ут с т вии – н а ос н о ван и и н ор м ( н ор м ат и во в) по т реб ле н ия ,
ус т ан авл и вае м ых м ес тн ым и и с по л ни те л ьн ым и и р ас по ря д ите л ьн ым и ор ган ам и , а т акж е
т ар иф о в н а ко м м ун ал ьн ые ус л уги , ус т ан авл и ваем ых в с о о т ве т ст ви и с зако н о д ат ел ьн ым и
акт ам и .
С т а т ья 3 2 .
Уча с т ие чл е нов, бывш и х чл е нов с е мьи с о бс т ве нник а жил ог о поме ще ния ча с т ног о
жил ищног о ф он да , на нима т е л я жил ог о поме ще ния г ос у да рс т ве нног о жил ищ ног о
ф онда , г ра жда нина , явл яюще г ос я чл е ном орг а низа ц ии за с т ро йщик ов , в ра с х ода х по
пл а т е за жил ищно-к омму нал ьные у с л уг и и пл а т е за пол ьзова ние жил ым п оме ще ние м
1. Со ве р ше н н о ле тн ие ч ле н ы, б ывши е ч л ен ы с ем ьи со б ст ве нн и ка ж и ло го по ме ще н ия
ч ас т но го ж и л и щно го ф он д а, н ан им ат ел я ж и ло го по ме ще ни я го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а, гр аж д ан и н а, я вля юще гос я ч ле но м ор ган и заци и зас т ро й щи ко в, п рож и вающи е со вм ес тн о
с с об ст ве нн и ком , н ани м ате ле м ж и л о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а,
гр аж д ан и н ом , я вл я ющи мс я ч ле н ом о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, о бя зан ы уч ас т во ват ь в
р ас хо д ах по п л ате за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые усл уги , е с ли и н ое не ус т ан о вл е но п ис ьме н н ым
с о гл аше н и ем о по ря д ке п ол ьзо ван и я ж и л ым п ом е ще н ие м .
2. Со ве р ше н н о ле тн ие ч ле н ы, б ывши е ч ле н ы се м ьи н ан и м ате ля ж и л о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а, п рож и вающи е с о вме ст н о с н и м , кро ме уч ас т ия в
р ас хо д ах п о пл ате за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые ус л уги о бя зан ы уч ас т во ват ь в р ас хо д ах п о п л ате
за п о л ьзо ван и е ж ил ым по ме ще н ие м, е сл и и но е не ус т ан о вле но п и с ьм е нн ым с о гл аше н и е м о
п о ря д ке по л ьзо ван ия ж ил ым по ме ще н ие м.
С т а т ья 3 3 .
От ве т с т ве ннос т ь з а не с вое вре ме нное и (ил и) не пол ное в не с е ние пл а т ы за жил ищно -
к омму нал ьные у с лу г и и пл а т ы за пол ьзова ние жил ым поме ще ние м. П ог а ш е ние
за дол же ннос т и по пл а т е за жил ищно -к омму на л ьные у сл уг и и пл а т е за пол ьзова ние
жил ым поме ще ние м
1. Со б с т ве н н и ки ж и л ых и ( и ли ) неж и л ых п ом е ще н и й, н ан и м ате ли ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а, чл ен ы о р ган и заци и зас т р ой щи ко в, д ол ьщи ки ,
закл юч и в ши е д о го вор ы, п ре д усм ат р и вающи е п ере д ач у и м во вл ад е ни е и п о л ьзо ван ие
о б ъе кто в д о ле во го с тр о ите л ьст ва, н ес вое вр ем ен н о и ( и ли ) не в п о лн о м о б ъе ме вн ес ши е п л ат у
за ж и л и щн о -ко мм ун ал ьн ые ус л уги, уп л ач и вают п ен ю в р азм е р е , уст ан о вле н но м
зако н о д ат ел ьст во м.
Нан и м ат ел и ж ил ых п о ме ще ни й гос уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а, не с вое вре ме н но и
( и л и) не в п ол н ом об ъе ме вне с ши е пл ат у за по л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще ни ем , уп л ач и вают
п е н ю в р азм е ре , ус т ано вл ен н ом зако н од ат ел ьст во м.
2. Взыс кан и е зад о лж е н н ос ти п о п л ате за ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые усл уги и ( и ли ) п л ате за
п о л ьзо ван ие ж и л ым п ом е ще н ие м пр о и зво ди тс я н а о сн о ван и и ис по л н ите л ьн ых н ад пи се й
н о т ар и ус о в, а п р и н ал ич и и с по р а – в с уде бн о м п ор яд ке.
3. Со ве р ше н н о ле тн ие дее с по со б н ые ч ле н ы, б ывши е ч л ен ы се м ьи со бс т вен н и ка ж и ло го
п о ме ще н ия ч ас т но го ж и л и щн о го ф он д а, н ан им ат ел я ж и ло го по ме ще н ия гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а, гр аж д ан и н а, я вля юще гося чл е но м о р гани за ци и зас т р ой щи ко в,
п р ож и вающи е в э т о м ж ил ом п о ме щен и и , нес ут со л ид ар н ую от ве тс т ве н но с т ь по зад о лж е н но ст и
п о п л ате за ж и л и щно -ко мм ун ал ьн ые ус л уги с д ат ы вс е ле ни я в ж и л ое по ме ще ни е, ес л и и н ое не
ус т ан о вле но п ис ьме н н ым со гл аше н и е м о п ор я д ке п о л ьзо ван ия ж и л ым п о ме ще ни ем .
Со ве р ше н н ол ет н ие де ес по с об н ые ч ле н ы, б ывши е ч ле н ы се м ьи н ан им ат ел я ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а, пр ож и вающи е с о вмес т но с н им , нес ут
с о ли д ар н ую о т вет ст ве нн ос т ь по зад о лж ен н ос т и п о п л ате за п о л ьзо ван ие ж и л ым по ме ще ни ем ,
е с ли ин ое н е уст ан о вле н о п ис ьме н н ым со гл аше н и ем о по ря д ке по л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м.
4. В с л уч ае п р и нят и я н асл ед ст ва зад о л ж е н но ст ь п о п л ате за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые
ус л уги и ( и ли ) п л ате за по л ьзо ван ие ж и л ым п о ме щен и ем по гашают н ас л е дн и ки в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м с т ат ье й 10 8 6 Гр аж д анс ко го код е кс а Ре с пуб л и ки Бе л ар ус ь.
ГЛА ВА 7
УЧ ЕТ ГРАЖД А Н, Н УЖД АЮ ЩИХ СЯ В УЛ УЧ ШЕН ИИ ЖИ ЛИ ЩНЫ Х УС ЛО ВИ Й
С т а т ья 3 4 .
Возн ик нове ние у г ра жда н п ра ва с ос т оят ь на у че т е ну жда ющихс я в у л у чш е нии
жил ищных у с л овий
1. Гр аж д ане и ме ют пр аво с ос то ят ь н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й с о дн я н аст уп ле ни я с о вер ше н н о ле ти я, а в с л уч ае эм ан с ип аци и и л и вст уп ле ни я в б р ак
д о д ос т иж ен и я с о ве р ше н н ол ет не го во зр ас т а – с д ат ы п ри ня т ия ре ше н и я об э м анс и п аци и ил и
вс т уп ле н ия в б р ак.
2. Де т и -с и ро т ы и де ти , о ст авши е с я бе з по пе че н ия р о ди те ле й , а т акж е ли ца и з чи с л а
д е те й -си р от и дет е й, ос т авши хс я бе з п о пе че ни я р о ди те ле й , и ме ют пр аво с ос то ят ь н а уче те
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о ви й с д ат ы п ер во н ач ал ьн о го п ри о бре те н ия ст ат ус а
д е те й -си р от ил и с т ат ус а де те й , ос т авши хс я бе з по п ече н ия ро д ите ле й , а в с л уч ае с ме рт и
р о д ит ел ей , со с тоя вши х н а т ако м уч е те , – с д ат ы и х п р и н ят ия н а уч е т в с о ст аве с ем ьи
р о д ит ел ей пр и н али ч ии ос но ван и й , п ре д усм от ре н н ых ч ас т ью пер во й по д пун кт а 1 . 3 п ун кт а 1
с т ат ьи 3 5 н ас то я ще го Ко де кс а.
С т а т ья 3 5 .
Ос нова ния дл я пр изна ни я г ра жда н ну жда ющ имис я в у л у чш е нии жил ищных у с л овий
1. Нуж д ающи м и ся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий пр и зн ают ся :
1.1. гр аж д ане :
1.1.1. н е и ме ющи е в со бс т ве н н ос ти и (и л и) во вл аде н и и и п ол ьзо ван и и ж ил ых п о ме щен и й
в н ас е ле н но м п ун кте по м ес т у пр и ня ти я н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й
( п о ме ст у р або т ы ( сл уж б ы) ) , а гр аж д ане бе з о п ре де ле н но го м ес т а ж ит ел ьс т ва, р анее и ме вши е
р е гис тр аци ю ( п р оп и с ку) п о ме с ту ж и те л ьст ва в д ан н о м н ас е ле н но м п ун кт е, – по м ес т у
п р еб ыван и я (д ал ее – н асе ле н н ый п ун кт п о м ес т у п р и нят и я н а уче т) . При э то м п о д о тс утс т вие м
у гр аж д ан во вл аде н ии и по л ьзо ван и и ж и л ых по ме ще н ий п он и м ае т ся о т сут ст ви е ж и л ых
п о ме ще н ий , зан и м ае м ых гр аж д ан ам и :
п о до го вор у н айм а ж и ло го п ом е щен ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го ф он д а;
п р ож и вающи м и в кач е с т ве ч ле но в, б ывши х ч л е н о в се м ьи с об ст ве н ни ка ж и ло го
п о ме ще н ия , н ан и м ате ля ж и л о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а, гр аж д ан и н а,
я вл я юще го ся ч ле н ом ор ган и заци и зас т р ой щи ко в, и и ме ющи м и п р аво вл аде н ия и п ол ьзо ван и я
ж ил ым п о ме ще ни ем н ар авн е с с об с т ве н ни ко м, н ан и м ате ле м ж и ло го по ме ще н ия , гр аж д ани н ом ,
я вл я ющи мс я ч ле но м о р ган и заци и зас т р ой щи ко в;
п о д ого вор у, пр ед ус м атр и вающе м у пе ре д ач у д о л ьщи ку во вл аде ни е и п ол ьзо ван и е
о б ъе кт а до ле во го ст ро и те л ьс т ва, закл юче н но м у в с оо т вет ст ви и с зако н о д ат ел ьс т во м ;
1.1.2. о б ес пе че н н ые об ще й пл о щад ью ж ил о го п ом е ще н ия ме нее пя т н ад цати квад р ат н ых
м е тр о в ( в гор о де Мин с ке – ме нее де ся ти квад р ат н ых м ет ро в) н а о д но го че ло ве ка. Пр и э то м
о бе с пе че нн ос т ь о б ще й п ло щад ью ж и л о го по ме ще н ия о п ре де ляе тс я и с хо дя и з с ум м ы об ще й
п л о щад и вс ех ж и л ых по ме ще н и й, н ахо дя щи хся в с об ст ве н но ст и и (и л и) во вл ад е ни и и
п о л ьзо ван и и гр аж д ан и н а и п рож и вающи х со вм ес тн о с н им ч ле н о в е го се м ьи в н асе ле н но м
п ун кте по мес т у п р ин ят и я н а уч ет ( п ри пр и ня т ии н а уч ет н уж д ающи хся в улуч ше н и и
ж ил и щн ых ус ло ви й в го р од е Ми н с ке – ис хо дя и з с ум м ы о б ще й п ло щад и вс е х ж и л ых
п о ме ще н ий , н ахо дя щи хся в с о б ст ве нн ос т и и ( и ли ) во вл ад е н ии и п о л ьзо ван и и гр аж д ан ин а и
п р ож и вающи х с о вме с тн о с ни м ч ле н о в е го се м ьи в го ро де Ми нс ке и Ми нс ком р айо не ) .
Пр и р азд ел ьн ом пр ож и ван и и ч ле н о в се м ьи о бес п ече н но с т ь об ще й п ло щад ью ж и ло го
п о ме ще н ия н а о дн о го че ло ве ка о п ре де ляе тс я и с хо дя и з пр и хо дя ще й ся н а гр аж д ани н а и
ч л ен о в е го се м ьи , с ко то р ым и о н пр и н им ае тс я н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, с умм ы о б ще й пл о ща д и все х ж и л ых п ом е ще н и й, н ахо дя щи хся в с о бс т ве н но с ти и ( и ли )
во вл ад е н и и и п ол ьзо ван и и у н и х, а т акж е у п р ож и вающи х с о вм ес т но с н и ми ч ле н о в и х се ме й
в н ас е ле н но м п ун кте п о м ес т у п р и нят и я н а уче т ( пр и пр и ня т ии н а уч ет н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й в го р од е Ми н с ке – и с хо дя и з п ри ход я щей ся н а гр аж д ан и н а и
ч л ен о в е го се м ьи , с ко то р ым и о н пр и н им ае тс я н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, с умм ы о б ще й пл о щад и все х ж и л ых п ом е ще н и й, н ахо дя щи хся в с о бс т ве н но с ти и ( и ли )
во вл ад е н и и и п ол ьзо ван и и у н и х, а т акж е у п р ож и вающи х с о вм ес т но с н и ми ч ле н о в и х се ме й
в го р о де Ми н с ке и Ми н с ко м р ай он е) , за выч е т о м о б ще й пл о щад и , п ри ход я щей ся н а д р уги х
гр аж д ан ( за и с кл юче н ие м н ан и м ате ле й и по д н ани м ате ле й ), п рож и вающи х в э т и х ж и л ых
п о ме ще н ия х, н о не вкл юче н н ых в ч и сл о ч ле но в се м ьи гр аж д ан и н а, с ко то р ым и о н п р ин и м ае т ся
н а т ако й уч ет ;
1.1.3. п р ож и вающи е в ж и ло м по ме ще н и и, п р и зн ан но м не со от вет с т вующи м
ус т ан о вле н н ым д ля п р ож и ван и я с ан ит ар н ым и те хн ич ес ким тр еб о ван ия м ;
1.1.4. п р ож и вающи е в о б щеж и т ия х, за и с кл юче ни ем гр аж д ан, кот ор ым пр ед ос т авл ен о
п р аво вл ад е ни я и п о л ьзо ван ия ж ил ым п ом е щен ие м в о б щеж и ти и в с вя зи с о б уче ни ем ,
с е зо нн ых и вре ме н н ых р аб от н и ко в;
1.1.5. п р ож и вающи е в ж ил ых п о ме щен и ях гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а п о
д о го вор у н айм а ж и ло го п ом е ще н ия ко м ме рче с ко го и с по л ьзо ван ия л иб о п о д о го во р у по д н ай м а
ж ил о го п ом е ще н ия и ли ж и л ых по ме ще н ия х ч ас т но го ж и л и щн о го ф о нд а п о до го во р у н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия ;
1.1.6. п р ож и вающи е в с л уж еб н ых ж ил ых п о ме щен и я х и л и ж и л ых по ме ще н ия х
с п еци ал ьн ого с л уж еб н о го ж и ли щн о го ф о нд а, а т акж е гр аж д ан е, п р ож и вающи е в ж и л ых
п о ме ще н ия х с оци ал ьн о го п о л ьзо ван ия н а о сн о ван и и д о го во р а н ай м а ж ил о го по ме ще н ия
с о ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а, закл юч е нн о го н а с р о к д о
д е ся ти ле т в со о т ве тс т ви и с ч ас т ью п ер во й п ун кт а 3 ст ат ьи 1 15 н аст оя ще го Ко де кс а;
1.1.7. п р ож и вающи е в о д но й ко м н ате и ли о дн о ко м н ат но й квар т ире с д руги м и гр аж д ан ам и
и и м е ющие заб о ле ван и я , указан н ые в п ер еч не , оп ре де ля ем о м Мин и ст ер ст во м
зд р аво о хр ане н ия Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, п ри н ал и чи и кот о р ых п ри зн ае тс я не во змо ж н ым
с о вме ст н ое пр ож и ван и е с л ицам и , с тр ад ающи м и и м и, в о дн о й ко мн ат е и л и о д но ком н ат но й
квар т и р е, а т акж е гр аж д ан е, п рож и вающи е в о д но й ко м н ате ил и о д но ко мн ат но й квар т ир е с
д р уги м и гр аж д ан ами , им е ющи ми заб о ле ван и я, указан н ые в эт ом пе ре чн е ;
1.1.8. п р ож и вающи е в о д но й квар т и ре ( од н о квар ти р но м ж и ло м д ом е) , засе ле н но й
( зас е ле н но м ) н ес кол ьки м и с об ст ве нн и кам и ж и л ых п ом е ще н и й, ес л и и х со б ст ве нн ос т ь
выд е л ен а в ус т ан о вл е нн о м по ря д ке ( п ро и зве де н р азд ел ж и л о го п ом е щен ия с о б р азо ван ие м
д вух и бо ле е о тд ел ьн ых ж ил ых п ом е щен и й и л и выде ле н ие м в с об с т ве н но ст ь и зо ли р о ван н ых
ж ил ых ко мн ат с о ст авл е ни ем п од со б н ых по ме ще н ий в о б ще м по л ьзо ван и и и о б ще й до ле во й
с о бс т ве н но с ти ) , и ( и ли ) н ан им ат ел ям и ж ил ых п о ме ще н ий гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а,
е с ли о н и обе с пе че н ы об ще й п ло щад ью ж ил о го п о ме ще ни я ме нее п ят н ад цат и квад р ат н ых
м е тр о в ( в го ро де Ми нс ке – м ен ее д ес ят и квад р атн ых ме т ро в) н а каж д о го чл ен а се м ьи ;
1.1.9. п р ож и вающи е в н е и зо л ир о ван н ых ж и л ых ко мн ат ах и н е я вля ющи ес я б ли зки м и
р о дс т вен н и кам и ;
1.1.10. п р ож и вающи е в о д но ком н ат но й квар ти ре с д р угим гр аж д ан и н ом не зави с и мо от е го
п о л а ( в т ом ч ис ле не зави с и м о о т то го, я вля ют ся он и и ли н е я вля ют ся б ли зки м и
р о дс т вен н и кам и) , кр ом е с упр уго в;
1.1.11. о т но ся щи ес я к м ол о д ым с ем ьям , вп е р вые вс т уп и вши е в б р ак ( о б а с уп р уга), е сл и
н и од и н и з ни х не им ее т в со б ст вен н ос т и квар т и р ы л и бо од н о кварт и р но го ж ил о го до м а и
( и л и) н е я вля ет ся н ан им ат ел ем квар т ир ы л и бо о дн о квар т ир но го ж ил о го до м а п о до го во р у
н ай м а ж ил о го п ом е щен ия го с уд ар ст ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а, а т акж е не зан и м ае т об ъе кт
д о ле во го ст ро и те л ьс т ва по до го вор у, п ре д ус м ат ри вающе м у пе ре д ач у д ол ьщи ку во вл ад е ни е и
п о л ьзо ван ие о б ъе кт а до ле во го ст ро и те л ьс т ва, в н ас е ле нн о м п ун кте п о ме ст у п р и нят и я н а
уч ет .
Мо л о д ыми се м ья ми пр и зн ают ся с ем ьи , в кот о р ых хо тя б ы од и н и з с упр уго в н ахо д ит ся в
во зр ас т е д о т р ид цат и о д но го го д а н а д ат у пр и ня ти я н а уче т н уж д ающи хс я в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й ;
1.1.12. р о д и вши е ( ус ын о ви вши е , уд оч ер и вши е ) и во сп и т ывающи е де те й бе з вс т уп ле н ия в
б р ак, а т акж е во с пи т ывающи е д ете й о вдо ве вши е с уп руги , не вст уп и вши е в н о вый б р ак, е сл и
о н и не и ме ют в со бс т ве н н ос ти квар т и р ы ли б о о д но квар т ир н о го ж ил о го д ом а и ( ил и ) не
я вл я ют ся н ан им ат ел ям и квар т ир ы л и бо од н о кварт и р но го ж и ло го д о м а по до го вор у н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го ф о нд а, а т акж е н е зан и м ают о б ъе кт д ол е во го
с т ро и те л ьс т ва по до го во р у, п ре д ус м ат ри вающе м у пе ре д ач у до л ьщи ку во вл ад ен и е и
п о л ьзо ван ие о б ъе кт а до ле во го ст ро и те л ьс т ва, в н ас е ле нн о м п ун кте п о ме ст у п р и нят и я н а
уч ет ;
1.1.13. п р ож и вающи е в ж и л ых по ме ще ни я х с пе ци ал ьн ых д ом о в дл я вет ер ан о в,
п р ес т аре л ых и и н вал и до в, и ме ющи е не со вер ше н н о ле тн и х де те й , а т акж е гр аж д ане ,
п р ож и вающи е в д о м ах -и н т ер н ат ах д ля п ре с т ар ел ых и и н вал и д о в, кот ор ым при
п е ре ос ви де те л ьс т во ван и и уст ан о вле н а III гр уп п а и н вал и д н о с т и л иб о и н вал ид н ос т ь сн ят а, и л и
п р и зн ан н ые в ус т ано вле н н ом п ор яд ке д ее сп ос о бн ым и , е сл и за н и м и не с о хр ан и ло с ь ил и и м не
м ож е т б ыт ь п ре д ос т авле н о п р аво вл аде н ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым по ме ще н ие м, и з ко то ро го
о н и выб ыл и ;
1.2. м о л од ые р або ч ие (с л уж ащи е) , м ол од ые с пе ци али ст ы, п р иб ывши е п о р ас п р ед ел ен и ю,
н ап р авл е н н ые н а р аб о т у в с оо т ве т ст ви и с до го вор о м о це ле во й по д го т о вке с пе ци ал ис т а
( р аб оче го , с л уж аще го ), ил и с пе ци ал ис т ы, п р иб ывши е п о н ап р авле н и ю го с уд ар с т ве н н ых
о р ган о в, д р уги х о р гани заци й н а р або т у в ор ган и заци и , р ас п ол ож е нн ые н а т ер р ит о ри я х с
ур о вн ем р ади о акт и вно го загр я зн ен и я с выше 5 Ки / кв. км и п р ир авн е нн ых к н им те рр и то р ия х;
1.3. д е т и -си р от ы и де ти , о с т авши е с я бе з п о пе че ни я р о ди те ле й , а т акж е л и ца и з чи с л а
д е те й -си р от и де те й , о ст авши хс я бе з п о пе че ни я р од и те ле й, в сл уч ае, е сл и о н и :
· н е им е ют в со бс т вен н ос т и и ( и л и) во вл ад е ни и и п ол ьзо ван и и ж и л ых по ме ще н и й ;
· п р ож и вают в ж и ло м по ме ще н и и и я вля ют ся н уж д ающи м и ся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й по ос н о ван ия м, п ре д ус мо т ре нн ым п од п ун кт ам и 1 . 1. 2 – 1. 1 .1 0 н ас то я ще го
п ун кт а;
· п р и вс еле н и и в ж и лое п о ме щен и е, и з ко то р о го выб ыл и , ст ал и б ы н уж д ающи м и ся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й п о ос н о ван ия м, пр ед ус мо тр ен н ым по д п ун кт ам и 1 .1 .2 –
1 . 1. 10 н аст оя ще го п ун кт а;
· н е м о гут б ыт ь все ле н ы в ж ил ое п ом е щен ие , и з ко то р о го выб ыл и , и не во зм ож н ос т ь
вс е ле н ия в т акое ж и лое п о ме щен и е ус т ано вл ен а м ес т н ым ис п ол н ит ел ьн ым и
р ас п ор яд и те л ьн ым ор ган о м п о ме с т у н ахож д ен и я э то го ж и ло го п ом е ще н ия .
Не во зм ож н о ст ь вс ел ен и я в ж и ло е по ме ще н ие ус т ан авл и вает ся п о ре ше н и ю м е ст но го
и с п ол н ит ел ьн о го и р ас по ря д ит ел ьн о го о р ган а в с л уч ае ут р ат ы ж и л о го по ме ще ни я ( ги бе ли ,
ун и ч тож е н ия ), си с те м ати че с ко го ( тр и и б ол ее р аза в т ече н ие год а) н ар уше н ия гр аж д ан ами ,
п р ож и вающи м и в э т о м ж и ло м по ме ще н ии , п р ави л по л ьзо ван ия ж и л ым и по ме ще н ия ми ,
с о де рж ани я ж ил ых и вс п ом о гате л ьн ых по ме ще н и й, н ал и чи я не б л аго п р ия тн ых и ли о п ас н ых
ус л о ви й п рож и ван ия с ро д ите ля м и , л и ше н н ым и ро д ит ел ьс ки х п р ав, и др уги ми гр аж д ан ами ,
п р ож и вающи м и в э т о м ж и ло м по ме ще н и и, а т акж е в ин ых с л уч ая х. По ря до к п р ин ят ия ре ше н и я
о не во зм ож н о ст и все ле ни я в ж и ло е п о ме щен ие уст ан авл и вае т ся о б л ас т н ым, Ми н с ки м
го р од с ким ис п ол н ит ел ьн ым и ко м ит ет ам и ;
1.4. гр аж д ане , ко то р ые п о с ос т оя ни ю н а 8 ап ре ля 20 06 го д а о б уч ал и с ь в
го с уд арс т ве н н ых уч реж де ни я х п роф ес си о н ал ьн о -те хн иче с ко го , ср ед не го с пе ци ал ьн о го и л и
выс ше го о бр азо ван и я в д н е вн ой ф ор ме п ол уче н ия о бр азо ван и я , утр ат и ли с т ат ус л и ц и з ч и с л а
д е те й -си р от и ли де те й , о ст авши хс я б е з п оп ече н ия р од и те ле й, в с вя зи с д ос т иж е ни ем во зр ас т а
д вад цат и т ре х ле т и не со с тоя л и н а уч ет е н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й в
с вя зи с п рож и ван ие м в о б щеж и т ия х э т и х уч реж д ен и й о бр азо ван и я .
2. Гр аж д ане , и ме ющи е в со бс т вен н ос т и в д ан н ом н асе ле нн о м п ун кте ж и л ые п ом е ще н ия ,
в ко т о р ых о ни н е пр ож и вают, н е мо гут б ыт ь пр и зн ан ы н уж д ающи м и ся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й по ос н о ван ия м , пр ед усм о тр ен н ым п од п ун кт ам и 1 .1 .2 –1 . 1. 13 и 1 .2 п ун кт а 1 н ас тоя ще й
с т ат ьи, за и с кл юч ен ие м с л уч ае в, е сл и п р и вс ел ен и и в э т и ж и л ые по ме ще ни я о ни ст ан ут
н уж д ающи м и ся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й.
3. О р ган и заци и , и ме ющи е в с об ст ве нн ос т и, н а п р аве хо зя йс т ве н но го вед ен и я ил и
о п ер ат и вно го упр авл е н ия ж ил ые по ме ще ни я, в ус т ан о вле нн о м п о ря д ке мо гут пр ед усм ат р и ват ь
( п о со гл асо ван и ю с с о бс т ве н н и ко м и л и упо л но мо че н н ым и м ли цо м) в ко л ле кт и вн ых д о го во р ах
д о п ол н ит ел ьн ые ос но ван и я дл я п ри зн ан и я с во и х р або т н и ко в н уж д ающи м и ся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых ус ло ви й . При э то м ул уч ше н и е ж и л и щн ых ус ло ви й т аки х р аб от н и ко в о с ущес т вляе т ся
т о л ько по ме ст у и х р або т ы.
С т а т ья 3 6 .
Ос нова ния дл я от к а за в при нят ии на у че т г ра жда н, ну жда ющи хс я в у л у чш е нии
жил ищных у с л овий
Не п ри н и м аются н а учет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий гр аж д ане :
· в с л уч ае н еп ре д ст авл е ни я и м и до куме нт о в, указан н ых в а б заце вт о ро м п ун кт а 2
с т ат ьи 3 9 н ас то я ще го Ко де кс а;
· в с л уч ае ухуд ше н ия им и л и бо чл ен ам и и х се ме й с во их ж ил и щн ых ус ло ви й п уте м
ун и ч тож е н ия , п о вр еж д ен ия , о тч уж де н ия ж и ло го п ом е ще н ия л и бо е го ч аст и , пе ре во д а
ж ил о го п ом е щен ия в н еж и лое , об ме н а, р азд ел а и л и и зм е не ни я по ря д ка п ол ьзо ван и я
ж ил ым по ме ще н ие м, в кот ор ом об ес пе че н но ст ь об ще й п л о щад ью ж ил о го по ме ще н ия
п р е вышал а п я т н ад цат ь квад р ат н ых м ет ро в ( в гор о де Ми нс ке – д ес ят ь квад р ат н ых
м е тр о в) н а о дн о го ч ел о ве ка, л и бо п ре до с т авле н ия п р ава вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я
ж ил ым по ме ще ни ем др уги м гр аж д ан ам ( за и с кл юче н ие м гр аж д ан , все ле н н ых в
ус т ан о вле н но м по ря д ке и не им е вши х д о э то го в со бс т ве н н ос ти и ( ил и ) во вл аде ни и и
п о л ьзо ван и и в д ан но м н ас ел ен н ом п ун кте ж и л о го по ме ще ни я, в ко т ор ом о н и б ыл и
о бе с пе че н ы ж и л ым п о ме ще ни ем об ще й п ло щад ью п ят н ад цат ь квад р атн ых ме т ро в и
б о лее ( в го ро де Ми нс ке – де ся т ь квад р ат н ых ме т ро в и б оле е) н а о д но го че л о ве ка, и
п р ож и вающи х в э т ом ж и ло м п о ме ще ни и с уп р уго в, н ес о ве р ше н н ол ет н и х и
с о вер ше н н о ле тн и х не тр уд ос по со б н ых де те й, не т р уд ос п ос об н ых р од и т е ле й как
с о бс т ве н н и ка, н ани м ате ля ж и ло го п о ме ще ни я, гр аж д ан ин а, я вля юще го ся ч ле но м
о р ган и заци и зас тр о й щи ко в, т ак и ч ле но в и х с ем ей (п о д н ет р уд ос п ос об н ым и
п о н им ают ся ин вал и д ы I и II гр уп п ы, а т акж е гр аж д ан е, д ос т и гши е п е нс ио н но го
во зр ас т а (ж е н щи н ы – пя т ид еся т и пя т и ле т , м уж ч и н ы – ше с т ид ес ят и л ет )) ,
п р ед ос т авл ен и я п р ава вл ад ен и я и по л ьзо ван ия ж ил ым по ме ще н ие м в о б щеж и т ии ,
закл юч е н ия до го во р а н айм а ж и ло го по ме ще н ия ч ас тн о го ж ил и щн о го фо н д а, д о го во р а
н ай м а ж и ло го по ме ще н ия ко м ме рче с ко го ис п ол ьзо ван и я и л и д о го во р а по д н ай м а
ж ил о го п о ме ще ни я гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а, е сл и гр аж д ане р ан ее б ыл и
о бе с пе че н ы ж и л ым п о ме ще ни ем об ще й п ло щад ью п ят н ад цат ь квад р атн ых ме т ро в и
б о лее ( в го р од е Ми нс ке – де ся т ь квад р атн ых м е тр о в и б ол ее) н а о д н о го че ло ве ка,
с о от вет с т вующи м ус т ан о вле нн ым д ля п рож и ван ия с ан ит ар н ым и т е хн и че с ки м
т р еб о ван ия м в д ан но м н ас ел ен н ом п ун кт е. Пр и э то м гр аж д ан е, ухуд ши в ши е с во и
ж ил и щн ые ус ло вия , н е п ри н и м аютс я н а уч ет н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й в те че н ие п ят и ле т со д ня ухуд ше н и я и х ж ил и щ н ых усл о ви й ;
· п р и б ывши е в го р од Ми н с к и з д р уги х н ас ел ен н ых п ун кт о в, в теч ен и е де ся т и л ет со д ня
р е гис тр аци и и х п о м ес т у ж ит ел ьс т ва в го р о де Ми н с ке ( за и с кл юч ен ие м с уп р уго в,
н е со вер ше н н о ле тн и х и с о ве р ше н н ол ет н и х не тр уд ос по с об н ых д ет ей , а т акж е
вс е ле н н ых в ус т ан о вле нн о м п ор яд ке и пр ож и вающи х со вм ес т но не тр удо с по со б н ых
р о д ит ел ей как с о бс т вен н и ка, н ан им ате ля ж и ло го по ме ще н ия , гр аж д ан и н а,
я вл я юще го ся ч ле н ом ор ган и заци и зас т ро й щи ко в, т ак и чл е но в и х с ем ей , пр и н им ае м ых
н а уч е т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о в и й в кач е ст ве чл ен о в с ем ьи
гр аж д ан и н а, и ме юще го м ес то ж и те л ьс т ва в го р од е Ми нс ке , де те й -с ир от и д ет ей ,
о с т авши хс я бе з по пе че н ия ро д ите ле й , л и ц и з ч и сл а де те й -с ир от и д ет ей , о ст авши хс я
б е з п о пе че н ия ро д ит ел е й, м ол о д ых р або ч и х (с л уж ащи х), м ол о д ых с пе ци али ст о в,
п о л уч и вши х п р оф ес си о н ал ьн о -те хн ич ес кое , ср ед не е с пе ци ал ьн ое ил и выс ше е
о б р азо ван и е за с че т сре д ст в ре с п уб л и канс ко го и ( и л и) ме ст н ых б юдж ет о в, ко то р ым
м е ст о р аб от ы п р ед ос т авл ен о п ут ем р ас пр ед ел ен ия , и ли н ап р авл ен н ых н а р аб от у,
н е зави с и мо о т д ат ы и х пр и б ы ти я, гр аж д ан , н азн аче н н ых н а д о лж н ос т и, вкл юче н н ые в
кад р о вый р еес т р Гл авы го с уд ар ст ва Р ес п уб ли ки Бел ар ус ь, в го ро д Ми н ск и з д р уги х
н ас е ле нн ых п ун кто в, а т акж е и н ых ли ц в со от ве тс т ви и с зако но д ате л ьн ыми акт ам и) ;
· п о ме ст у р або т ы ( с л уж б ы), п ри б ывши е в го р од Ми нс к и з др уги х н асе ле нн ых п ун кт о в,
а т акж е р аб от ающи е в о р ган и заци я х, р ас п ол ож е нн ых в го р о де Ми н с ке , р аб оч ее ме ст о
ко т ор ых н ахо ди тс я в др угом н асе ле н но м п ун кте , в т ече н ие де ся ти ле т с о д ня н ач ал а
р аб о т ы ( с л уж б ы) в о р ган и зация х, р ас п ол ож е нн ых в го ро де Ми нс ке ( за и с кл юче н ие м
указан н ых в аб заце ч е т ве р то м н аст оя ще й с т ат ьи д ет ей -с и ро т и д ет ей , ос т авши хс я бе з
п о пе че н ия р од и те ле й, л и ц и з ч и с л а де те й -с ир от и д ет е й, о ст авши хс я б е з п о пе че н ия
р о д ит ел ей , мо л од ых р аб о чи х ( сл уж ащи х) , мо л од ых с п еци ал ис т о в, гр аж д ан ,
н азн ач е н н ых н а д о лж н ос т и, вкл юч ен н ые в кад р о вый ре ес тр Гл авы го с уд ар ст ва
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, в го ро д Ми нс к и з д р уги х н асе ле н н ых п ун кт о в, а т акж е ин ых л и ц
в с о от вет с т вии с зако н о д ате л ьн ым и акт ам и) ;
· п р и б ывши е в н асе ле н н ые п ун кт ы Ми нс ко го р айо н а и з д р уги х н асе ле н н ых п ун кто в, в
т еч е ни е пя ти л ет с о дн я и х ре гис т р ации п о ме ст у ж и те л ьс т ва в н ас е ле н н ых п ун кт ах
Ми н с ко го р ай о н а ( за и с кл юч ен ие м с уп р уго в, н ес о ве р ше н н ол ет н и х и
с о вер ше н н о ле тн и х не тр уд ос по с об н ых де те й , а т акж е все ле н н ых в уст ан о вле н но м
п о ря д ке и п рож и вающи х со вм ес т но нет р удо с по со б н ых р од и те ле й как со б ст ве нн и ка,
н ан и м ате ля ж и ло го п ом е щен ия , гр аж д ан и н а, я вля юще гос я ч ле но м о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в, т ак и ч ле но в и х се ме й , п р и ни м аем ых н а учет н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий в каче ст ве ч ле но в се м ьи гр аж д ан и н а, и ме юще го ме ст о
ж ите л ьст ва в н ас е л е нн ом п ун кте Ми н с ко го р айо н а, де те й -с ир о т и де те й, о ст авши хс я
б е з п оп еч ен и я р од и те ле й, л и ц и з чи с л а де те й -си ро т и де те й, ос т авши хс я бе з
п о пе че н ия р о ди те ле й , м ол од ых р або ч и х ( сл уж ащи х) , м ол од ых с пе ци али ст о в,
п о л уч и вши х п р оф ес си о н ал ьн о -те хн ич ес кое , ср ед не е с пе ци ал ьн ое ил и выс ше е
о б р азо ван и е за с че т сре д ст в ре с п уб л и канс ко го и ( и л и) ме ст н ых б юдж ет о в, ко то р ым
м е ст о р аб от ы п р ед ос т авл ен о п ут ем р ас пр ед ел ен ия , и ли н ап р авл ен н ых н а р аб от у,
н е зави с и мо о т д ат ы и х пр и б ыти я, гр аж д ан , н азн аче н н ых н а д о лж н ос т и, вкл юче н н ые в
кад р о вый р ее ст р Гл авы го с уд арс т ва Р ес п убл и ки Бел ар ус ь, в н ас е ле н н ые п ун кт ы
Ми н с ко го р ай о н а и з д р уги х н асе ле нн ых п ун кт о в, а т акж е и н ых л и ц в с оо т вет ст ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и ) ;
· п о мес т у р аб от ы (с л уж б ы) , п р иб ывши е в н ас е ле нн ые пун кт ы Ми нс ко го р ай о н а и з
д р уги х н асел е нн ых п ун кто в, а т акж е р або т ающи е в о р ган и зация х, р ас п ол ож е нн ых в
н ас е ле нн ых п ун кт ах Ми н с ко го р айо н а, р або чее м ес то ко то р ых н аход и тс я в д р уго м
н ас е ле нн о м п ун кте , в те че н ие пя ти ле т с о д ня н ач ал а р аб о т ы ( с л у ж б ы) в
о р ган и заци я х, р асп о лож е н н ых в н ас ел ен н ых п ун кт ах Ми н с ко го р ай он а ( за
и с кл юче ни ем указан н ых в аб заце ше с т ом н ас тоя ще й с т ат ьи д ет ей -с и ро т и д ет ей ,
о с т авши хс я бе з по пе че н ия ро д ите ле й , л и ц и з ч и сл а де те й -с ир от и д ет ей , о ст авши хс я
б е з п о пе че н ия ро д ит ел е й, м ол о д ых р або ч и х (с л уж ащи х), м ол о д ых с пе ци али ст о в,
гр аж д ан , н азн аче н н ых н а д олж но с ти , вкл юч ен н ые в кад ро вый ре ес т р Гл авы
го с уд арс т ва Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь, в н ас ел ен н ые п ун кт ы Ми нс ко го р ай он а и з д р уги х
н ас е ле нн ых п ун кто в, а т акж е и н ых ли ц в со от ве тс т ви и с з ако но д ате л ьн ыми акт ам и) .
С т а т ья 3 7 .
Уче т г ра жда н, ну жда ющи хс я в у л у чш е нии жил ищны х у с л ови й
1. Уч е т гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й , о с ущес т вляе т ся
м е ст н ым и и с по лн и те л ьн ыми и р ас п ор яд и те л ьн ым и о р ган ам и п о мес т у их ж ит ел ьс т ва, а
гр аж д ан бе з о п ре де ле н но го м ес т а ж ит ел ьст ва ( р ан ее пр ож и вав ши х в н ас е л ен н ом п ун кт е п о
м е ст у п р ин ят ия н а уч ет н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й) , зар е гис т ри р о ван н ых
п о м ес т у п ре б ыван ия в о р ган ах вн ут р е н ни х д ел , – м ес т н ыми и с по л н ит ел ьн ым и и
р ас п ор яд и те л ьн ыми о р ган ам и по м ес т у н ахож д ен и я п ункт а р е гис тр аци и и уче т а л и ц бе з
о п ре де ле н но го м ес т а ж и те л ьс т ва.
Уч ет гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий , п р ож и вающи х в
н ас е ле нн ых п ун кт ах, р ас п ол ож е н н ых н а те рр и то р ия х, вход я щи х в п ро ст р ан ст ве нн ые п ре де л ы
с е л ьс о ве то в ( за и с кл юче н ие м п ос ел ко в го р од с ко го т и п а и гор о до в р айо н но го п о дч и не ни я) ,
о с ущес т вля ет ся со о т ве тс т вующи м и се л ьс ки м и ис п ол н ит ел ьн ым и ком и те т ами , а гр аж д ан ,
и м е ющи х п р аво н а п ол уче н ие ж и л ых по ме ще н ий с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я, – т акж е
р ай о н н ыми и сп о лн и те л ьн ым и ко м ит ет ам и .
2. Уч е т гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й, р аб от ающи х
( п р охо дя щи х сл уж б у) в гос уд арс т вен н ых ор ган ах, д р уги х ор ган и заци я х, и х ф ил и ал ах и
п р ед с т ави те л ьс т вах ( в т ом ч ис ле п о со вме с ти те л ьст ву) , о с ущес т вляе т ся по м ес т у р або т ы
( с л уж б ы) э т и х гр аж д ан , а п о и х ж е л ан и ю – т акж е п о ме с т у и х ж и те л ьст ва.
3. Р аб о т н и ки о р ган и заци й со ци ал ьно -кул ьт ур н ой с фер ы, п о тр еб и те л ьс кой ко о пе р ации ,
п о ст оя н но п р ож и вающи е и р аб о т ающи е в се л ьс ко й ме ст н ос т и, о бс л уж и вающи е р аб о тн и ко в
с е л ьс ко хо зя йс т ве н н ых ор ган и заци й , и ме ют пр аво н а п р и ня ти е н а уче т н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й в э ти х се л ьс ко хо зя йс т вен н ых ор ган и заци я х.
4. Гр аж д ан ин с о вме ст но с ч ле н ам и е го с ем ьи вп р аве со с тоя т ь н а уче те н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й п о мес т у ж и те л ьс т ва, а т акж е п о ме ст у р аб от ы ( с л уж б ы)
каж до го ее ч ле н а.
В с л уч ае, е сл и с упр уги зар е гис т ри р о ван ы в р азн ых н ас е л е н н ых п ун кт ах и л и р азн ых
р ай о н ах н ас ел ен н о го п ун кт а, п ри ня т ие н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й
о с ущес т вля ет ся в м ес т но м и сп о лн и те л ьно м и р ас п ор яд и те л ьн о м ор ган е п о ме ст у ж ит ел ьст ва
о д но го и з с уп р уго в п о и х выбо р у.
Пр и п р ин ят и и гр аж д ан н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й п о мес т у
ж ите л ьст ва н е т ре б уе тс я р е ги с тр ация с упр уго в и нес о вер ше н н о лет н и х де те й в о д но м
н ас е ле нн о м п ун кте , а по ме с т у р аб от ы ( с л уж б ы) – чл ен о в се м ьи, с ко т ор ым и гр аж д ан и н
п р и н им ае тся н а учет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий .
5. Гр аж д ане , увол ен н ые с во ен н о й с л уж б ы п о во зр аст у, со ст оя н и ю зд ор о вья ,
с о кр аще ни ю шт ат а, п р и н ал и ч ии о сн о ван и й, ус т ано вл ен н ых зако н о д ате л ьс т вом , вп р аве с т ат ь
н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й в л юб ом н асе ле н но м п ун кте Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь ( за и с кл юче н ие м го ро д а Ми нс ка) в теч е ни е ше с т и м ес яце в с о д ня уво л ьн е ни я.
О гр ан ич е ни я в п р и нят и и н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о вий в гор о де
Ми н с ке не р ас пр ос т р аня ютс я н а гр аж д ан , уво ле нн ых с во е н но й с л уж б ы и п р ож и вав ши х в
го р од е Ми н с ке д о п ри зыва ( п о ст уп ле н ия ) н а вое нн ую сл уж б у л иб о в сл уч ае п рож и ван ия в
го р од е Ми н с ке и х б ли зки х ро д ст ве нн и ко в.
6. Во е н но с луж ащи м , л и цам ря до во го и н ач ал ьст вующе го со с т ава Сл е дс т ве н но го
ко м и тет а Р е сп уб ли ки Бел ар ус ь, о р ган о в вн утр е нн и х де л , о р ган о в ф и н анс о вых р ас с ле до ван и й
Ко м и те т а гос уд арс т вен н о го ко нт р ол я Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, о р гано в и п о др азд е ле н ий п о
ч ре звыч ай н ым с и т уация м (д ал ее , е сл и и но е н е ус т ан о вле но н ас тоя щи м Ко де ксо м , –
во е н но сл уж ащи е ), с уд ьям и п р о кур ор с ким р або т ни кам п ре до ст авл яе тс я п р аво н а п о ст ан о вку
н а уч е т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й п о мес т у во ен н ой с л уж б ы ( р аб от ы) бе з
уч ет а с ро ка п ре б ыван ия (ж и те л ьст ва) в гор о де Ми нс ке и н ас ел е нн ых п ун кт ах Ми н с ко го р ай о н а
п р и н али ч ии ос н о ван ий , ус т ан о вле нн ых зако н о д ате л ьс т во м .
7. До л ж н ос т н ые ли ца, пр ож и вающи е в ж ил ых по ме ще н ия х с пе ци ал ьно го сл уж еб но го
ж ил и щн о го ф он д а, о т р аб о т авши е б ол ее п ят и л ет в гос уд арс т вен н ых ор ган ах, р асп о лож е н н ых в
ад м и н и ст р ати вн о -те р ри то р и ал ьн ых ед и н ицах, в п р е де л ах гр ан и ц кот ор ых и м е ются зо н ы
п о сл е дующе го о тс ел ен ия и зон ы с п р аво м н а от се ле н ие , и я вля ющи е ся н уж д ающи м и ся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , вп р аве б ыт ь п ри н ят ым и н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых ус ло ви й в л юбо м м ес т но м ис по л н ит ел ьно м и р ас п ор яд и те л ьн о м о р гане в п ре де л ах
гр ан и ц со от вет с т вующе й об л ас ти .
С т а т ья 3 8 .
П ринят ие г ра жда н на у че т ну жда ющи хс я в у л у чш е нии жил ищн ых у с л овий
1. Пр и н я ти е гр аж д ан н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й п о м ес т у и х
ж ите л ьст ва о суще ст вл яе тс я по ре ше н и ю м ес т но го и сп о лн и те л ьн о го и р ас по ря д ит ел ьно го
о р ган а п ри уч аст и и о б ще ст ве н но й ко м ис си и по ж и л и щн ым воп р ос ам , с о зд ан но й п р и э то м
о р ган е, а п о ме ст у и х р або т ы ( сл уж б ы) – по с о вмес т но м у ре ше н и ю ад м и ни с тр ац и и
го с уд арс т ве н но го ор ган а, д р уго й ор ган и заци и и п ро фс о юзн о го ком и те т а ( пр и его н ал ич и и) ,
п р и е го от с утс т ви и – и н о го п ре д ст ави т ел ьно го о р ган а р аб от н и ко в, а т акж е п р и уч аст и и
о б щес т вен н ой ком и сс и и п о ж и ли щн ым во п ро с ам ( пр и ее н ал ич и и) . Пр и ня т ие гр аж д ан н а у че т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й п о м ес т у р аб от ы ( с луж б ы) п р и о тс ут ст ви и
п р оф со юзн о го ко ми те т а ил и и но го п ре дс т ави те л ьно го о р ган а р аб о тн и ко в о с ущес т вляе т ся п о
р е ше н и ю ад ми н и ст р ации гос уд арс т вен н о го о р ган а, др угой ор ган и заци и .
2. Пр и н я ти е н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й де те й -си р от и д ет ей ,
о с т авши хс я б е з по пе че н ия р од и те ле й, а т акж е л и ц и з ч ис л а д ет ей -с и ро т и дет е й, о ст авши хс я
б е з п оп еч ен ия ро д ит ел е й, ос ущес т вля ет ся ме ст н ым ис по л н ите л ьн ым и р ас по ря д ит ел ьн ым
о р ган ом п о м ес т у п ер во н ач ал ьно го п р ио б рет е ни я с т ат ус а де те й -с ир о т и л и с т ат ус а д ет ей ,
о с т авши хс я бе з п о п ече н ия р од и те ле й , ли бо м ес т н ым ис по л н ит ел ьн ым и р ас по ря д ит ел ьн ым
о р ган ом п о м ес т у р або т ы ( с л уж б ы), п р ед ос т авл ен н ом у п р и р ас пр ед ел ен и и , н ап р авле н ии н а
р аб о т у ( сл уж б у) .
3. Р аб о т н и ки о р ган и заци й со ци ал ьно -кул ьт ур н ой с фер ы, п о тр еб и те л ьс кой ко о пе р ации ,
п о ст оя н но п р ож и вающи е и р аб о т ающи е в се л ьс ко й ме ст н ос т и, о бс л уж и вающи е р аб о тн и ко в
с е л ьс ко хо зя йс т ве н н ых ор ган и заци й , пр и н им ают ся н а уче т н уж д ающи хс я в улуч ше н и и
ж ил и щн ых ус ло ви й в со о т ве тс т вующе й с ел ьс ко хо зя йс т ве н но й ор ган и заци и п о с о вмес т но м у
р е ше н и ю ад м ин и ст р аци и и п роф со юзн о го ко м ит ет а э то й ор ган и заци и н а ос н о ван ии хо д ат ай с т в
о р ган и заци и с о ци ал ьн о -кул ьт ур но й с фер ы и л и о р гани заци и п от ре б ит ел ьс ко й ко о пе р аци и .
4. Гр аж д ане сч ит ают ся п ри ня т ым и н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й
с о д ня по д ач и зая вл ен и я о п р ин ят и и н а т ако й уч ет пр и н ал и чи и о с но ван и й д ля и х п р и зн ан ия
н уж д ающи м и ся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й . Е сл и зая вл е ни я по д ан ы н е с ко л ьким и
гр аж д ан ам и в о д ин и то т ж е де н ь, он и вкл юч ают ся в с п ис ки н уж д ающи хся в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й в п ор я д ке р е ги ст р аци и зая вле ни й .
С т а т ья 3 9 .
Д ок у ме нт ы, не об ход имые дл я п ринят ия г ра жда н на у че т ну жда ющи хс я в у л у чш е нии
жил ищных у с л овий
1. Зая вл е н и е о п ри ня т и и н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о вий п о мес т у
ж ите л ьст ва п о д ае т ся гр аж д ан и но м в со от ве тс т вующи й ме ст н ый ис п ол н ит ел ьн ый и
р ас п ор яд и те л ьн ый о р ган , а п о ме ст у р аб от ы ( с л уж б ы) – в го с уд арс т вен н ый о р ган, д р угую
о р ган и заци ю.
Зая вл е н ия о пр и ня т ии де те й -с ир о т и де те й , о с т авши хс я бе з п о пе че ни я ро ди те ле й , н а
уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий п о д аютс я и х оп е кун о м (п о печ и те ле м) ,
л и цом , н а ко то ро е зако н од ат ел ьст во м во зл ож ен о ис п ол не н ие о бя зан н ос те й о пе кун а
( п о печ и те ля ), в ме ст н ый ис п ол н ит ел ьн ый и р ас по ря д ит ел ьн ый о р ган по мес т у
п е р вон ач ал ьно го пр и об ре те н ия ст ат ус а де те й -с ир от и л и с т ат ус а д ет ей , ос т авши хс я бе з
п о пе че н ия ро д ит ел ей , ли б о в м ес т н ый ис по л н ите л ьн ый и р ас п оря д и те л ьн ый о р ган п о мес т у
р аб о т ы ( с л уж б ы), п ре до ст авл е нн о м у п ри р асп ре де ле н и и, н ап р авле н ии н а р або т у ( сл уж б у) .
Пр и э то м по д ли цам и , н а ко то р ых зако н од ат ел ьст во м во злож ен о ис по л не н ие
о бя зан н о ст е й о пе кун о в ( по пе чи те ле й ), п о ни м ают ся р од и те ли -во с п ит ате л и де тс ки х до м о в
с е ме йн о го т и п а, о пе кун ы, по п еч ит ел и , п ри ем н ые р од и те ли п р ие м н ых се ме й , р уко во д ит ел и
д е тс ки х и н те рн ат н ых уч реж де н и й (д о мо в ре бе н ка, со ци ал ьно -п ед аго ги чес ки х уч реж де н ий ,
шко л -и н т е р н ато в д ля де те й -с и ро т и д ете й , о ст авши хс я б е з по пе че н ия ро д ит ел ей ,
вс п о мо гат ел ьн ых шко л -и н т ер н ат о в, с пе ци ал ьн ых о б ще об р азо ват е л ьн ых шко л -и н т е р н ато в,
с п еци ал ьн ых уче б но -во с пи т ате л ьн ых уч реж де н ий , сп е ци ал ьн ых ле че б но -во с пи т ате л ьн ых
уч реж де н и й и и н ых уч реж д е ни й , об ес пе ч и вающи х ус л о вия д ля п р ож и ван и я (с од ерж ан ия )
д е те й) , уч реж де ни й пр офе сс и он ал ьн о -те хни че с ко го, ср ед не го с пе ци ал ьн о го и выс ше го
о б р азо ван и я, в ко то р ых д ет и -с ир от ы и де т и, о с т авши е ся бе з по пе че н ия р од и те ле й, н ахо дя т ся
н а го с уд ар с т ве н но м о бе сп еч ен и и .
Зая вл е н ия о п ри н ят и и н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й де те й -
с и ро т и дет е й, о ст авши хс я бе з п оп еч ен ия ро д ите ле й , а т акж е л и ц и з ч ис л а д ет ей -с и ро т и
д е те й, о ст авши хс я б е з п о п ече н ия р о ди те ле й , в с л уч ае э м анс и п аци и ил и вс т уп ле ни я в б р ак д о
д о ст иж е н ия со вер ше н н о ле тн е го во зр ас т а п о д аютс я указан н ым и л и цам и в ме ст н ый
и с п ол н ит ел ьн ый и р асп о ря ди те л ьн ый о р ган п о ме ст у пе р во н ач ал ьно го п р ио бр ет ен ия ст ат ус а
д е те й -си р от ил и с т ат ус а де те й, о с т авши хс я б е з по пе че ни я р од и те ле й, ли б о в ме ст н ый
и с п ол н ит ел ьн ый и р ас п ор яд и те л ьн ый ор ган по м ес т у р або т ы ( с л уж б ы), пр ед ос т авл ен н ом у пр и
р ас п ре де ле н ии , н апр авл е ни и н а р аб от у (с л уж б у) .
2. К зая вл е н и ю о п ри ня т и и н а учет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ы х ус ло ви й
зап р а ши вают с я и п ри л агают ся с ле д ующи е д о кум е нт ы и ( и л и) с ве де н ия :
· п ас п о рт а гр аж д ан Р ес п убл и ки Бел ар ус ь и л и и н ые д о куме нт ы, уд о ст о ве ря ющи е
л и ч но ст ь вс е х со вер ше н н о ле тн и х гр аж д ан, с ви де те л ьс т ва о р ож д ен и и
н е со вер ше н н о ле тн и х д ет ей , п р и ни м аем ых н а уч ет н уж д ающи хся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й ;
· с п р авка о зан и м ае мо м в д анн о м н асе ле н но м п ун кт е ж и ло м по ме ще ни и и с ос т аве
с е м ьи , выд авае м ая о р гани заци е й, о с ущес т вля юще й э кс п л уат аци ю ж и л и щн о го фо н д а и
( и л и) пр ед о ст авл я ющей ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги, ил и о р ган и заци ей ,
п р ед ос т ави вше й ж и лое п о ме ще ни е, и л и р айо н н ым, го ро дс ки м ( го ро д о в р айо н но го
п о д чи не н ия ), по се л ко вым, се л ьс ки м Со вет о м де п ут ато в ( ис по л н ите л ьн ым ко м ите т ом ) ;
· с п р авки о н аход я щи хся в с об ст ве н но ст и гр аж д ан и н а и чл ен о в е го се м ьи ж и л ых
п о ме ще н ия х в н асе ле н но м п ун кт е п о ме ст у по д ач и зая вле н ия о пр и ня ти и н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й ( п ри п о д ач е зая вл ен ия в го р о де
Ми н с ке – о н ахо дя щи хся в со бс т вен н ос т и гр аж д ан ин а и п рож и вающи х с о вме ст но с
н и м ч ле н о в е го с ем ьи ж и л ых п ом е щен ия х в го ро д е Ми нс ке и Ми н с ко м р ай он е) ,
выд авае м ые т е рр и то р и ал ьн о й о р ган и заци ей по гос уд арс т вен н ой р е ги с тр аци и
н е д виж и м о го им уще ст ва, п р ав н а н е го и с де ло к с н и м ;
· р е ше н ие м ес т но го и сп ол н и те л ьн о го и р ас п ор яд и те л ьно го ор ган а о п р и зн ан и и
зан и м ае м о го ж ил о го по ме ще н ия не с оо т ве т ст вующи м уст ан о вле н н ым д ля пр ож и ван и я
с ан и т ар н ым и те хн ич ес ки м т ре бо ван и ям – п р и п р и ня ти и гр аж д ан н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий по о с но ван и ю, п ре д усм от ре н но м у
п о д п ун кт ом 1. 1. 3 п ун кт а 1 ст ат ьи 3 5 н ас то я ще го Ко де кс а;
· закл юч е н ие вр ачеб н о -кон с ул ьт аци он н ой ко м ис с и и о н ал ич и и у гр аж д ан и н а
заб о л е ван и й, указан н ых в п е р е чн е, о пр е дел яе мо м Ми н ис те рс т вом зд р аво о хр ане н ия
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, пр и н али ч ии кот ор ых п р и зн ает ся не во зм ож н ым с о вме ст н ое
п р ож и ван и е с ли цам и , с тр ад ающи м и им и , в о д но й ко м н а те и л и о д но ком н ат но й
квар т и р е, – п ри п ри н ят и и гр аж д ан н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й по ос н о ван и ю, пр ед усм о тр ен н ом у п о дп ун кто м 1. 1. 7 п ун кт а 1 с т ат ьи 3 5
н ас т оя ще го Ко де кс а;
· ко п и и до куме н т а об о бр азо ван и и и т р удо во го д о го во р а ( ко н тр акт а) с
т р удо ус тр ои вше й о р ган и заци е й – п р и п р и ня ти и н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й п о о с но ван и ю, пре д усм от ре н но м у по д п ун кт ом 1. 2 п ун кт а 1 ст ат ьи
3 5 н ас т оя ще го Код е кс а;
· д о куме н т ы, по д т ве рж д ающи е п р аво на вн ео че ре дн ое ил и пе р во оч ер ед н ое
п р ед ос т авл ен и е ж ил о го п ом е ще н ия , – в с л уч ае н ал ич ия т ако го п р ава;
· с ве де н ия о до ход е и им уще ст ве каж до го чл е н а се м ьи – в с л уч ае пр и ня т ия н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й гр аж д ан , и ме ющи х п р аво н а п ол уче н ие
ж ил о го п о ме щен и я с о ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия в зав и с и м о с ти о т и х до хо д а и
и м уще ст ва;
· с п р авка гос уд ар ст ве нн о го уч реж де н ия о бр азо ван и я , п од т верж д ающая , ч то п о
с о ст оя н и ю н а 8 ап ре ля 2 00 6 го д а гр аж д ани н о б уч ал ся в го с уд арс т ве н но м уч реж д ен и и
п р офе сс и он ал ьн о -те хн иче с ко го , с ре дн е го сп е ци ал ьн о го ил и выс ше го об р аз о ван и я в
д н е вно й фо р ме п о л уче н ия об р азо ван и я и ут р ат ил с т ат ус л ица и з ч ис л а дет е й -с и ро т
и л и де те й, ос т авши хс я бе з п оп еч ен ия ро д ит ел е й, в с вя зи с д ос т иж е ни ем во зр ас т а
д вад цат и тр е х ле т, – п ри пр и ня т ии гр аж д ан н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й п о о с но ван и ю, пре д усм от ре н но м у по д п ун кт ом 1. 4 п ун кт а 1 ст ат ьи
3 5 н ас т оя ще го Код е кс а.
3. Де т и -с и ро т ы и де ти , о ст авши е с я бе з по пе че н ия р о ди те ле й , а т акж е ли ца и з чи с л а
д е те й -си р от и де те й , ос т авши хс я бе з п оп еч ен ия ро д ит ел ей , пр и ни м ают ся н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й н а о сн о ван и и д о кум ен т о в, удо с то вер я ющи х
о т с ут ст ви е п о пе че ни я р од и те ле й, а т акж е п од т верж д ающи х н ал ич ие ос но ван и й ,
п р ед ус мо тр ен н ых ч аст ью пе р вой по д п ун кт а 1. 3 п ун кт а 1 ст ат ьи 3 5 н ас то я ще го Код е кс а.
4. До кум е нт ы, указан н ые в аб за цах т р е т ьем –с ед ьм ом и де ся то м п ун кт а 2 и п ун кте 3
н ас т оя ще й с т ат ьи , н ео б хо д им ые дл я п ри н ят ия гр аж д ан н а уче т н уж д ающи хся в улуч ше н и и
ж ил и щн ых ус л о вий , зап р аши в ают с я у с о от ве тс т вующи х о р ган и заци й ме с тн ым и с по л н ит ел ьн ым
и р ас п ор яд и те л ьн ым о р гано м , ин ым го с уд ар ст ве н н ым о р ган ом , др уго й о р ган и заци ей ,
п р и н им ающи м и н а т ако й уч е т, в т р е хдн е вн ый с ро к с о д ня п ос т упл ен ия зая вл е н ия гр аж д ан и н а
о п ри н ят и и н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й.
О р ган и заци и , п ол учи вши е зап р о с , указан н ый в ч ас т и п е р во й н аст оя ще го п ун кт а,
о бя зан ы в т р е хд не вн ый ср о к пре д ст ави т ь ис т ре буем ые до куме нт ы бе з взи м ан и я пл ат ы.
В с л уч ае , е сл и зако но д ате л ьс т во м п ре д ус м от ре н а пл ат а за выд ач у д о куме н то в,
н е об ход и м ых д ля п ри ня т ия н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , эт и
д о куме н т ы зап р аши в ают с я м ес т н ым ис п ол н ит ел ьн ым и р ас п ор яд и те л ьн ым о р ган ом , и н ым
го с уд арс т ве н н ым ор ган о м, д р уго й о р ган и зацие й , пр и н им ающи м и н а т ако й уч ет , по с ле
п р ед с т авле н ия гр аж д ани н ом , по д авши м зая вл е н и е о п р ин ят и и н а уче т н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й , до куме н т а, п о дт верж д ающе го вне се ни е пл ат ы за и х выд ач у.
Указан н ый д о кум е нт н ап р авля ет ся в с оо т вет ст вующи е о р ган и заци и о д но вр ем ен н о с зап р о со м
о п ре дс т авле н и и н ео б хо д им ых д окуме н то в.
До кум ен т ы, указан н ые в аб зацах вт о р ом , вос ьмо м и д е вя т ом п ун кт а 2 н аст оя ще й с т ат ьи ,
п р ед с т авля ютс я гр аж д ани н ом о д но вр ем ен н о с зая вле н ие м о п ри н ят и и н а уче т н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й.
Пр и п о д аче зая вл ен и я о п р и ня ти и н а уч ет н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й гр аж д ане вп р аве с амо с тоя те л ьно п ре дс т ави т ь д о кум е нт ы , указан н ые в аб зацах
т р ет ье м –с ед ьмо м и де ся то м п ун кт а 2 и п ун кте 3 н ас тоя ще й с т ат ьи , я вля ющи е ся о сн о ван ие м
д л я п р ин ят ия ре ше н и я о п о ст ан о вке и х н а т акой уче т.
С т а т ья 4 0 .
Ра с с мот ре ние за явл е ния г ра жда нина о пр инят ии на у че т ну жда ющи хс я в у л у чш е нии
жил ищных у с л овий
1. Зая вл е н и е гр аж д ан и н а о п р и ня ти и н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й ре ги ст р ир ует ся ме ст н ым ис п ол н ит ел ьн ым и р ас п ор яд и те л ьн ым о р гано м, и н ым
го с уд арс т ве н н ым о р гано м, д р уго й ор ган и заци ей в кн и ге р е гис т р аци и зая вл е н ий гр аж д ан ,
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й, и р ас с м ат р и вает ся , о п ри ня т ом ре ше н и и
с о об щае тс я гр аж д ан и н у в п ис ьме н но й ф ор ме не п о зд нее о дн о го ме ся ца с о д ня п од ач и
зая вл е н ия п ос ле по л уч е ни я д о кум е нт о в, указан н ых в п ун кт ах 2 и 3 с т ат ьи 3 9 н ас то я ще го
Ко д е кс а. В р е ше н и и о п р и ня ти и гр аж д ан и н а н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й указывают с я д ат а пр и ня ти я н а уче т, о с но ван и я д ля пр и ня ти я н а уче т, и нфо рм аци я о
вкл юч е ни и гр аж д ан ин а в о б щи й и (и л и) о тд ел ьн ый с пи с ки гр аж д ан , н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , с ос т ав с ем ьи , н ом ер о че ре д и, а в р е ше н и и об о т казе в
п р и ня т ии н а т ако й уч ет – ос н о ван ия дл я о тказа.
2. О т каз м е ст н о го ис п ол н ит ел ьн о го и р ас п ор яд и те л ьн о го о р ган а, и н о го го с уд арс т ве н но го
о р ган а, др угой ор ган и заци и в п ри ня т и и гр аж д ан ин а н а уче т н уж д ающи хся в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й м ож ет б ыт ь о бж ал о ван в суд еб но м по ря д ке .
С т а т ья 4 1 .
Ос у ще с т вле ние у че т а г ра жда н, ну жда ющи хс я в у л у чш е нии жил ищн ых у с л овий
1. Уч е т гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий , о с ущес т вляе т ся п уте м
ве д ен и я об ще го с п ис ка гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й .
2. Гр аж д ане , и ме ющи е пр аво н а вне оч ере д но е и л и пе р воо че ре д но е п ре до ст авл е ни е и м
ж ил ых по ме ще н ий ли бо н а п о л уче н ие ж и л ых по ме ще ни й с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия ( в то м
ч и сл е н а вн ео че ре д но е по л уч ен ие ж и л ых п о ме щен и й с о ци ал ьно го по л ьзо ван и я) , сл уж е б н ых
ж ил ых по ме ще н ий , кр ом е о б ще го с пи с ка гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, вкл юч ают ся т акж е в о тд ел ьн ые с п ис ки гр аж д ан, н уж д ающи хся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й.
Де т и -с ир от ы и де т и, ос т авши е с я бе з п о пе че н ия р о ди те ле й , а т акж е л и ца и з чи с л а
д е те й -си р от и де те й, о ст авши хс я б е з по п ече н ия ро д и те ле й, сч и т аютс я пр и ня т ыми н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й при н ал и чи и у ни х ос но ван и й ,
п р ед ус мо тр ен н ых ч ас т ью пе р во й по д п ун кт а 1 .3 п ун кт а 1 ст ат ьи 3 5 н ас т оя ще го Ко де кс а, по с ле
п о д ач и зая вле н ия в п о ря д ке , ус т ано вл ен н ом ч ас тя ми вт ор о й и ч ет ве рт ой п ун кт а 1 с т ат ьи 3 9
н ас т оя ще го Ко де кс а, с д ат ы пе р во н ач ал ьн о го п ри о бр ете н ия и м и с т ат ус а д ет ей -с и ро т ил и
с т ат ус а де те й , ос т авши хс я б е з п о пе че ни я ро д и тел е й, а в с л уч ае с м ер т и ро д ит ел ей ,
с о ст оя вши х н а т ако м уч ет е, – с д ат ы и х п р и ня ти я н а уче т в с ос т аве се м ьи р од и те ле й.
3. В с л уч ае не пр ед с т авле н ия до куме н то в, указан н ых в аб зацах во с ьм о м и д е вя то м
п ун кт а 2 с т ат ьи 39 н ас тоя ще го Ко де кс а, гр аж д ане вкл юч ают ся в о б щи й с п и со к гр аж д ан ,
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й .
Де т и -с ир от ы и де т и, ос т авши е с я бе з п о пе че н ия р о ди те ле й , а т акж е л и ца и з чи с л а
д е те й -си р от и д ет ей , ос т авши хс я б е з п о пе че н ия ро д и те ле й, с ос то я щие н а уч е те н уж д ающи хс я
в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий по ос но ван и я м, пр ед ус мо тр ен н ым ч ас т ью п ер во й п о дп ун кт а
1 . 3 п ун кт а 1 ст ат ьи 3 5 н ас то я ще го Код е кс а, вкл юч ают ся в об щи й и о т де л ьн ые с п ис ки гр аж д ан ,
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й , с д ат ы пе р во н ач ал ьно го пр ио б ре те ни я им и
с т ат ус а де те й -с ир от и л и ст ат ус а д ете й , ос т авши хс я б е з п о печ е ни я ро д ит ел ей , а в с л уч ае
с м ер т и ро д ит ел ей , с ос то я вши х н а т ако м уче те , – с д ат ы и х п р и нят и я н а уч ет в с о ст аве с ем ьи
р о д ит ел ей .
4. О б щи й с п ис о к гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н ии ж и л и щн ых усл о ви й, а т акж е
и н фо рм аци я об ус л о вия х вкл юче н ия гр аж д ан в о т де л ьн ые сп и с ки гр аж д ан , н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий , по ме щают с я мес т н ым и и с по л н ите л ьн ым и и р ас по ря д ит ел ьн ым и
о р ган ам и , и н ым и го с уд ар с т ве н н ыми о р ган ами , др уги ми ор ган и заци я м и, вед ущи м и эт и сп и с ки ,
в д о ст уп н ых дл я о зн ако мл ен ия ме ст ах .
5. На каж д о го гр аж д ан и н а, п ри н ят о го н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, заво д и т ся учет н ое де ло , в ко то ро м хр аня тс я зая вле н ие о пр и ня ти и н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , вып и с ка и з р е ше н ия о п р ин ят и и н а т ако й уч ет ,
и н фо рм аци я о выб о ре гр аж д ан и но м с п ос об а ул уч ше н и я ж и л и щн ых ус ло ви й , а т акж е д р угие
д о куме н т ы, указан н ые в аб зацах т р е т ье м– де ся то м п ун кт а 2 и п ун кт е 3 с т ат ьи 39 н ас то я ще го
Ко д е кс а. До куме нт ы п о уч ет у гр аж д ан, н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о вий ,
хр ан я тся в по ря д ке , уст ан о вле н но м д ля хр ан ен и я до куме н то в с т ро гой от че тн ос т и. Кн и га
р е гис тр аци и зая вле н и й гр аж д ан, н уж д ающи хс я в ул уч ше н ии ж ил и щн ых ус ло ви й, и с п ис ки
гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , до лж н ы б ыт ь п р о н ум ер о ван ы,
п р о шн ур о ван ы, п о дп и с ан ы упо л но м оче н н ым до лж н о ст н ым ли цо м с оо т ве т ст вующе го ме ст но го
и с п ол н ит ел ьн о го и р ас п ор яд и те л ьно го о р ган а, и н о го гос уд арс т вен н о го ор ган а, д р уго й
о р ган и заци и и с кре пл ен ы п еч ат ью.
Ме с тн ые и с по л ни те л ьн ые и р ас по ря д ит ел ьн ые ор ган ы, ин ые го с уд ар ст ве н н ые о р ган ы,
д р угие о р гани заци и , ос уще ст вл я ющие уче т гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, ф ор м и р уют б азы д ан н ых о гр аж д ан ах, с ос то я щи х н а т ако м уче те, в т о м ч ис ле с
п р и ме не н ие м э ле ктр о нн ых с ре дс т в.
На о с н о ве уч ет а гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о в ий , э ти м
гр аж д ан ам п о и х п р ос ьбе п ре д ст авл я ются с ве де н ия о б и х оче ре д но с ти н а ул уч ше н и е
ж ил и щн ых усл о ви й.
6. Уч е т гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , по м ес т у и х ж ит ел ьст ва
о с ущес т вля ет ся со о т ве тс т вующи м и уп р авле н ия ми ( от де л ам и) м ес т но го ис п о л н ит ел ьно го и
р ас п ор яд и те л ьно го о р ган а (п р и и х о тс утс т ви и – до лж н ос т н ым и л и цам и, н азн ач ен н ым и
р е ше н ие м м ес т но го и сп о лн и те л ьн о го и р ас по ря д ит ел ьн о го о р ган а), а по мес т у и х р або т ы
( с л уж б ы) – д о лж н ос т н ым л ицо м, н азн ач е н н ым ад м ин и ст р ацие й гос уд ар ст ве нн о го о р г ан а,
д р уго й ор ган и заци и .
С т а т ья 4 2 .
И зме не ние оче ре днос т и г ра жда н на у л у чш е ние жил ищных у с л овий
1. Гр аж д ане , у ко то р ых п р аво н а вне оч ере д но е ил и пе р во оч ер ед н ое пр ед о ст авл ен и е и м
ж ил ых п о ме ще н ий л и бо н а п о л уче н ие ж и л ых п ом е щен и й со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я во зн и кло в
п е ри о д и х с ос то я ни я н а учет е н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й , вкл юч ают ся в
о т де л ьн ый с п ис о к гр аж д ан, н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий , со д ня п од ач и
зая вл е н ия и п ре д ст авл ен и я д о куме н то в, по д т ве рж д ающи х т акое п р аво.
2. Е с л и у гр аж д ан о тп ал и о с но ван ия со ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й в от де л ьно м с пи с ке гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, п о р е ше н и ю ме ст н ых и сп ол н и те л ьн ых и р ас по ря д ит ел ьн ых о р гано в, и н ых
го с уд арс т ве н н ых ор ган о в, др уги х ор ган и заци й , пр и ня вши х э т и х гр аж д ан н а т ако й уч ет , о н и
п о д леж ат ис кл юче ни ю и з э т о го сп и с ка, но со хр аня ют п р аво со ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий в о б ще м с п ис ке гр аж д ан , н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, пр и н али ч ии т ако го пр ава.
3. По п и с ьм ен н ом у зая вле н и ю гр аж д ан ин а, с ос то я ще го н а уче те н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й в ме ст н ом и с по л ни те л ьно м и р ас п ор яд и те л ьно м о р гане п о
м е ст у ж и те л ьс т ва, гос уд ар ст ве нн ом о р гане , д р уго й ор ган и заци и п о ме с т у р аб о т ы (с л уж б ы) ,
п р о и зво ди т ся пе рео фо рм ле н ие оче ре д и с гр аж д ани н а н а со ве р ше н но ле т не го ч ле н а е го с ем ьи
с е го с о гл ас ия с пре д ст авл е ни ем д о кум ен т о в, указан н ых в аб заце вт о р о м п ун кт а 2 ст ат ьи 3 9
н ас т оя ще го Ко де кс а. До куме н т ы, указан н ые в аб зацах во с ьм о м и д е вя т ом п ун кт а 2 ст ат ьи 3 9
н ас т оя ще го Ко де кс а, пр и л агают ся к зая вле ни ю в зави с и м ос т и от ос но ван и й пр и ня т ия н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й .
Т акое пе ре оф ор м ле ни е о с ущес т вля ет ся п о мес т у ж ит ел ьст ва гр аж д ан ин а с о вре ме н и
п р и ня т ия ч ле н а се м ьи н а уче т в с ос т аве се м ьи гр аж д ан и н а, с о с то я ще го н а уче те н уж д ающи хс я
в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о ви й, н о н е р анее н ас т упл е ни я е го со ве р ше н но ле т ия , а в с л уч ае
э м ан с ип аци и и л и вст уп ле н ия в б р ак д о до ст иж е н ия с о ве р ше н но ле т не го во зр аст а – с д ат ы
п р и ня т ия ре ше н ия об э м анс и п ации и л и вс т упл ен и я в б р ак, а по ме ст у р або т ы (с л уж б ы) – с
д ат ы т р уд о ус тр о йс т ва ( п ос т уп ле н ия н а с л уж б у) чл е н а се м ьи в э т о т го с уд арс т ве н н ый ор ган ,
д р угую ор ган и заци ю.
4. По п и с ьм ен н ом у зая вле н и ю гр аж д ан , со ст оя щи х н а уче те нуж д ающи хся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых ус ло ви й в ме ст н ом и сп о лн и те л ьн о м и р ас по ря д ите л ьно м ор ган е п о мес т у
ж ите л ьст ва, гос уд ар ст вен н ом ор ган е, д руго й о р ган и заци и п о м ес т у р аб от ы (с л уж б ы) ,
п р о и зво дя тс я :
· о б ъе д ин е ни е о че ре ди ч ле но в се м ьи , с ос то я щи х о т де л ьн о н а уче те н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й, по бо лее р ан не й д ате п ри ня т ия н а уч ет о д но го и з н и х;
· р азд е ле н ие оче ре д и ч ле но в, б ывши х ч л ен о в с ем ьи .
Гр аж д ани н п ри п од ач е зая вле н ия о б об ъе д и не ни и и ли р азд е ле н ии оч ер ед и до лж е н
п р ед с т ави т ь до куме нт ы, указан н ые в аб заце вт о р о м п ун кт а 2 с т ат ьи 3 9 н аст оя ще го Ко д екс а.
До кум ен т ы, указан н ые в аб зацах во с ьм ом и де вят о м п ун кт а 2 с т ат ьи 39 н ас тоя ще го Ко д екс а,
п р и л агают ся к зая вле н и ю в зави с и мо ст и о т о с но ван и й пр и ня т ия н а уч ет н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й.
5. Пр и р азд е ле н ии оч ер ед и каж д ый и з ч ле н о в, б ывши х ч л е но в с ем ьи и м ее т п р аво
с о ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й со вре ме н и п р и ня ти я е го н а
т ако й уч ет в с ос т аве се м ьи гр аж д ани н а, с ос то я ще го н а уче те н уж д ающи хся в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й, н о н е р анее н ас т упл е ни я его с о ве р ше н н ол ет ия , а в сл уч ае э м ан с ип аци и
и л и вст уп ле ни я в б р ак д о до с тиж е н ия с о вер ше н н о ле тн е го во зр аст а – с д ат ы пр и ня т ия
р е ше н ия об э м анс и п ации и ли вс т уп ле н ия в бр ак, ес л и у не го и ме ют ся о с но ван и я со с тоя т ь н а
уч ет е н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й. Пр и э то м ч ле н, б ывши й ч л е н с е м ьи
гр аж д ан и н а, со ст оя ще го н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й в
го с уд арс т ве н но м ор ган е, д р уго й ор ган и заци и п о м ес т у р аб от ы ( с л уж б ы) , и ме ет п р аво н а
р азд е ле н ие о че ре д и с д ат ы т р уд о ус т ро йс т ва ( п о ст уп ле ни я н а с л уж б у) в э т от го с уд арс т ве н н ый
о р ган , д р угую о р ган и заци ю.
6. О ч ер ед н ос т ь гр аж д ан , у ко то р ых о т п али ос н о ван ия дл я п р и зн ан ия и х н уж д ающи м ис я в
ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й в п е ри о д н ахож де н ия н а уч ет е, н о ко то р ые п о каки м -л иб о
п р и чи н ам н е б ыли с ня т ы с уче т а, пе ре н ос и тся с д ат ы п е р вон ач ал ьно го п ри н ят ия н а уч е т н а
д ат у по вт о рн о го во зн и кно вен и я ос но ван и й дл я п ри н ят ия н а уче т н уж д ающи хся в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й.
7. Р е ше н и е о б и зме н ен и и оч ер ед н ос т и гр аж д ан н а ул уч ше н и е ж и ли щн ых ус ло ви й
п р и н им ае тся ме ст н ым ис п ол н ит ел ьн ым и р ас по ря д ите л ьн ым о р гано м ли бо ад м ин и ст р ацие й
и н о го гос уд ар ст ве нн о го ор ган а, д р уго й о р ган и заци и с о вме ст н о с пр оф со юзн ым ком и те то м
( п р и его н ал ич и и ), п р и ня вши м и э т и х гр аж д ан н а уч ет . В р е ше н и и указывают с я о с но ван и я д ля
и зм е не н ия оч ер ед н ос т и и с ро к, н а кот ор ый о н а п ере н ос и тс я. О пр и ня то м ре ше н и и со об щае т ся
гр аж д ан и н у в п и с ьм е нн о й фо р ме в д ес ят и д не вн ый ср о к со д ня е го п р ин ят ия с указан и е м
о с но ван и й дл я и зм ен е ни я оч ер ед н ос т и.
Р е ше н ие м ес т но го ис п ол н ит ел ьн о го и р ас по ря д ит ел ьн о го о р ган а, со вме с тн ое ре ше н и е
ад м и н и ст р ации и н о го го с уд ар с т ве н но го ор ган а, д р уго й о р ган и заци и и п роф со юзн о го ком и те т а
( п р и е го н али ч ии ) , п р ин я вши х гр аж д ан и н а н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, об и зме не н и и о че ре дн о ст и гр аж д ан н а ул уч ше н и е ж и л и щн ых усл о ви й м о гут б ыт ь
о бж ало ван ы в с уде б но м п о ря д ке .
8. Гр аж д ане , п ол уч и вши е по сл е 1 ян вар я 2 01 1 год а зе ме л ьн ые уч аст ки в с оо т ве тс т ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и как с о ст оя щи е н а уч ете н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, до п ри н ят ия ре ше н и я о сн ят и и их с уч ет а н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й п о ос но ван и я м, п ре д ус мо т ре н н ым п ун кто м 1 с т ат ьи 4 4 н аст оя ще го Ко де кс а, ил и
р е ше н ия об и зъят и и зем ел ьн ых уч аст ко в в со от вет с т вии с зако но д ате л ьн ыми акт ам и в о б л аст и
о хр ан ы и и сп о л ьзо ван ия зе ме л ь н е н апр авл я ютс я н а с тр о ит ел ьст во , ре ко н ст р укци ю ил и
п р и об ре те н ие ж и л ых по ме ще ни й в с ос т аве о р ган и заци и зас т р ой щи ко в и ли н а закл юче н ие
д о го вор а со зд ан и я о бъе кт а д ол е во го с тр о ит ел ьст ва с гос уд арс т ве н н ой по д де рж ко й.
Гр аж д ан ам, н ап р авле н н ым н а с тр ои те л ьст во , ре ко н ст р укци ю и л и п ри о бр ете н ие ж и л ых
п о ме ще н ий в с о ст аве о р ган и заци и зас т ро й щи ко в и л и н а закл юч ен ие д о го во р а с о зд ан ия
о б ъе кт а д о ле во го с т ро и те л ьс т ва с гос уд арс т вен н ой по д де рж ко й, до пр и ня ти я ре ше н и я о
с н ят и и и х с уч ет а н уж д ающи хс я в ул уч ше н ии ж и л и щн ых ус ло ви й п о о с но ван и ям ,
п р ед ус мо тр ен н ым п ун кт о м 1 с т ат ьи 4 4 н ас то я ще го Ко де кс а, л и бо д о и х о т каза о т
о с ущес т вле н ия п ре д лож е н но го вар и ан т а с т ро и те л ьс т ва, ре ко нс тр укци и и ли п р и об ре те н ия
ж ил о го по ме ще ни я с го с уд ар ст ве н но й п од де рж ко й зем ел ьн ые уч аст ки в со о т ве тс т ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и как с ос то я щи м н а уче те н уж д ающи хся в ул у ч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й не п ре до ст авл я ются .
Ин фо р м ация о пре д ос т авле н и и зе ме л ьн ых уч аст ко в ил и о б и х и зъя ти и , о н ап р авл ен и и
гр аж д ан н а с тр о ит ел ьст во , ре ко нс тр укци ю и л и п р ио бр ет ен ие ж ил ых по ме ще н ий в с ос т аве
о р ган и заци и зас т ро й щи ко в ил и н а закл юч ен ие д о го во р а с о зд ан ия об ъе кт а д ол е во го
с т ро и те л ьс т ва с гос уд арс т вен н ой по д де рж ко й по д леж ит н апр авл е ни ю в ме ст н ый
и с п ол н ит ел ьн ый и р ас по ря д ит ел ьн ый о р ган , ин о й го с уд арс т ве н н ый о р ган, д р угую
о р ган и заци ю, в ко то р ых э т и гр аж д ане с ос то ят н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, в теч ен и е де ся т и д не й п ос ле п ри ня т ия с о от вет ст вующи х р е ше н и й.
Го с уд арс т вен н ая п о дд ерж ка н а с т ро и те л ьс т во, ре ко н ст р укци ю и л и п р ио б рет е ни е ж и л ых
п о ме ще н ий мож е т о казыват ьс я д ля ре ал и заци и т ол ько о д но го выбр ан н о го гр аж д ан ами сп о со б а
ул уч ше н и я ж и ли щн ых ус ло ви й .
С т а т ья 4 3 .
Ут очне ние да нн ых , явл яющ ихс я ос нова н ие м дл я с ох ра не ния пра ва г ра жда н с ос т оят ь
на у че т е ну жда ющихс я в у л у чш е нии жил ищн ых у с л овий
1. Ме с т н ые ис п ол н и те л ьн ые и р ас п ор яд и те л ьн ые о р ган ы, и н ые го с уд ар ст ве нн ые о р ган ы,
д р угие о р гани заци и еж е го д но с 1 фе вр аля д о 1 м ая ут оч ня ют д анн ые , я вля ющи е ся
о с но ван и ем д ля с о хр ане ни я п р ава гр аж д ан со ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хс я в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й.
Ме с тн ые ис по л н ит ел ьн ые и р ас п ор яд и те л ьн ые о р ган ы еж е го дн о д о 1 апр ел я ут оч ня ют
д ан н ые о де тя х -с и ро т ах и де тя х, о с т авши хс я бе з по п ече н ия ро д ит ел ей , а т акж е о л и цах и з
ч и сл а д ет ей -с и ро т и де те й, ос т авши хс я бе з п о печ е ни я р од и те ле й, н уж д ающи хс я в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й.
По ре зул ьт ат ам уто ч не н ия д ан н ых, п ре д ус м от ре н н ых ч аст ью вт ор ой н аст оя ще го п ун кт а,
м е ст н ым и и с по л ни те л ьн ыми и р ас п ор яд и те л ьн ым и ор ган ам и фо р м ир уютс я с п ис ки дет е й -с и ро т
и д ет ей , о ст авши хс я б е з по пе че н ия ро д ите ле й , в о т но ше н и и ко т ор ых п р ин ят о р е ше н ие о б
э м ан с ип аци и и л и ко то р ые вст уп и ли в б р ак д о д ос тиж ен ия с о ве р ше н н ол ет не го во зр аст а, а
т акж е л и ц и з ч и сл а д е те й -с ир от и д е те й, о ст авши хс я б е з п о п еч ен ия р о ди те ле й , н уж д ающи хс я
в о б ес п ече н и и ж и л ым и по ме ще н ия ми с оци ал ьно го по л ьзо ван и я в оч ер ед н ом кал ен д ар но м
го д у, и п л ани р уютс я с ре дс т ва н а с т ро и те л ьс т во ( пр и об ре те н ие) т аки х ж и л ых по ме ще ни й .
До кум ен т ы, не об ход и м ые д ля ут оч не н ия д ан н ых, я вля ющи хс я о сн о ван ие м д ля
с о хр ане н ия п р ава гр аж д ан с о ст оя т ь н а уче те нуж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й
( за и с кл юче н ие м д о кум ен то в, указан н ых в п ун кте 2 н аст оя ще й с т ат ьи ) , зап р аши в ают с я у
с о от вет с т вующи х о р ган и заци й ме с тн ым и и с по л ни те л ьн ым и и р ас по ря д ит ел ьн ым и о р ган ами ,
и н ым и гос уд ар ст ве нн ым и ор ган ам и , др уги м и о р ган и зация м и . О р ган и заци и , п о л уч и вши е т ако й
зап р о с , об я зан ы в д е с ят и дн е вн ый ср о к п ре дс т ави т ь ис т ре б уе м ые д о кум е нт ы б е з взи м ан и я
п л ат ы.
2. Гр аж д ане , со ст оя щи е н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й в
с о от вет с т вии с п од п ун кто м 1 .1 3 п ун кт а 1 ст ат ьи 1 11 н аст оя ще го Ко де кс а, об я зан ы д ля
ут о чн ен и я д ан н ых, я вл я ющи хс я о с но ван и ем д ля с о хр ане ни я и х п р ава с ос т оят ь н а т ако м уче те ,
еж е го дн о п ре дс т авля т ь в м е ст н ые и сп ол н и те л ьн ые и р ас по ря д ит ел ьн ые ор ган ы, и н ые
го с уд арс т ве н н ые ор ган ы, д р угие о р гани заци и с ве де н ия о д о хо д ах и и м уще ст ве каж до го ч ле н а
с е м ьи .
3. Ут о ч не н ие д анн ых, п о дт верж д ающи х п р аво гр аж д ан с ос т оя т ь н а уч ет е н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й , пр о и зво ди тс я в п о ря д ке , уст ан о вле н но м д ля п ол уче н ия
д о куме н то в пр и п ос т ан о вке гр аж д ан н а т акой учет , м ес тн ым и ис по л н ите л ьн ым и и
р ас п ор яд и те л ьн ыми о р ган ам и, ин ым и го с уд ар с т ве н н ыми ор ган ам и , др уги м и ор ган и заци я ми ,
ве д ущи м и т ако й уче т, пе ре д пр и ня т ие м и м и р е ше н и й о п ре до ст авл е ни и ж ил о го п ом е ще н ия ,
зе м ел ьн о го уч ас т ка в с оо т ве т ст ви и с зако но д ате л ьн ыми акт ам и как со ст оя щи м н а уче те
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й л иб о о вкл юче н и и в со ст ав о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в, чл ен ы кот о ро й ос уще ст вл я ют ст ро и те л ьс т во, ре ко н ст р укци ю и ли пр и об ре те н ие
ж ил ых п ом е щен и й с гос уд ар ст ве нн о й п о дд ерж кой , с о зд авае м ой п о и н и ци ат и ве м ес т н ых
и с п ол н ит ел ьн ых и р ас по ря д ит ел ьн ых ор ган о в, и н ых го с уд ар с т ве н н ых о р гано в, др уги х
го с уд арс т ве н н ых о р гани заци й , хо зяй с т ве н н ых об ще ст в, акци и (д о ли в ус т авн о м ф он де )
ко т ор ых п р и н адл еж ат Р ес п уб л и ке Бел ар ус ь и ли ее ад м и ни с тр ат и вно -т ер р ит ор и ал ьн ым
е д и ни цам , л иб о п ер ед закл юче н ие м д о го во р а с о зд ан ия о б ъе кт а д ол е во го с тр о ит ел ьст ва
гр аж д ан и н ом , ко то р ый б уд ет ос ущес т вля т ь с т ро и те л ьс т во ж и ло го п о ме щен и я с
го с уд арс т ве н но й по д де рж ко й.
С т а т ья 4 4 .
С нят ие г ра жда н с у че т а ну жда ющихс я в у л у чш е нии жил ищны х у с л овий
1. Гр аж д ане сн и м аютс я с уч ет а н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й в сл уч ае :
· ул уч ше н и я ж и л и щн ых усл о ви й, ес л и в ре зул ьт ате э то го о т п али ос н о ван ия д ля
п р и зн ан и я и х н уж д ающи м и ся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й, л иб о в с л уч ае
д о бр о вол ьн о го во ле и зъя вле ни я н а ул уч ше н и е ж и л и щн ых ус ло ви й в д р уго м
н ас е ле нн о м п ун кте . Пр и э т ом с ня ти е с уч ет а н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й в сл уч ае д об р о во л ьно го вол еи зъя вле н ия н а ул уч ше н ие ж и ли щн ых ус л о ви й в
д р угом н асе ле н но м п ун кте пр о и зво д ит ся по сл е го с уд ар ст ве нн о й р е ги ст р аци и п р ава
с о бс т ве н но с ти н а ж ил ое по ме ще ни е л и бо закл юче н ия до го вор а, пр ед ус м ат р и вающе го
п е ре д ач у д ол ьщи ку во вл аде н ие и по л ьзо ван и е об ъе кт а до ле во го с т р о ите л ьст ва;
· вые зд а н а м е с т о ж ит ел ьст ва в и н о й н ас е ле н н ый п ун кт , за и с кл юче н ие м сл уч ае в, е сл и
они со ст оя т н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й в
го с уд арс т ве н но м о р гане , др уго й ор ган и заци и , р ас по лож е н н ых в д ан н о м н асе ле н но м
п ун кте , и не п ре кр ат и л и с н и м и т р уд о вых (с л уж е бн ых) о т но ше н и й ;
· п р е кр аще н ия тр удо вых ( с л уж еб н ых) о тн о ше н и й с го с уд арс т ве н н ым о р гано м , д р уго й
о р ган и заци ей , в ко то р ых о ни со с тоя л и н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, за и с кл юче ни ем с луч ае в, п ре д ус м от ре н н ых п ун кт ом 1 с т ат ьи 4 6 н ас то я ще го
Ко д е кс а;
· п р ед с т авле н ия н е со от ве тс т вующи х де йс т ви те л ьн ос т и с вед ен и й л и бо н е пр аво ме р н ых
д е йс т ви й ( бе зде й ст ви я) до лж но ст н ых ли ц, п ос л уж и вши х о сн о ван ия м и д ля пр и ня т ия
э т и х гр аж д ан н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й ;
· п о д ач и гр аж д ан и н ом зая вл е н ия о с ня ти и с уче т а н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й, по д пи с ан но го и м и с о ве р ше н н ол ет н и ми ч ле н ам и е го се м ьи ,
с о вме ст н о с ос то я щи ми н а уч ет е н уж д ающи хся в улуч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий ;
· н е пр е дс т авле н ия в со от ве тс т ви и с п ун кто м 2 с т ат ьи 43 н аст оя ще го Ко де кс а
н е об ход и м ых до куме нт о в;
· д о бр о вол ьн о го во ле и зъя вле ни я гр аж д ан и ч ле но в и х с ем ей н а с тр о ит ел ьст во ,
р е ко н ст р укци ю ил и п р ио бр ет ен ие ж и л ых п ом е ще н и й о б ще й пл о щад ью м ен ее
п я тн ад цат и квад р атн ых ме т ро в ( в гор од е Мин с ке – ме не е д еся т и квад р ат н ых ме т ро в)
н а о д н о го ч ел о ве ка с и с п ол ьзо ван и ем л ьго тн о го кр ед и т а. При э т ом с ня т ие с уче т а
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й п ро и зво д и тся п ос ле го с уд ар с т ве н но й
р е гис тр аци и пр ава с о бс т ве н но с ти н а ж и л ое п о ме ще ни е ;
· о т ч уж де н ия с с об л юде н ие м т ре бо ван и й зако н од ат ел ьст ва зе м ел ьн о го уч ас т ка,
п р ед ос т авл ен н о го п ос ле 1 я н варя 2 01 1 год а гр аж д ан и н у в с оо т вет ст ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и как со ст оя ще м у н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й ;
· п и с ьме н н ых о т казо в ( не ме нее тре х в т еч ен ие кале н д арн о го г од а) о т п ре до ст авл е н ия
ж ил ых п о ме щен и й со ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия ( в сл уч ае н ал и чи я у гр аж д ан п р ава н а
п р ед ос т авл ен и е т аки х п о ме щен и й ) и ли от казо в ( не ме нее тр е х в те че н ие
кал е н д арн о го го д а) о т п ре дл агае мо го в ус т ан о вле н но м п ор яд ке вс т уп ле н ия в
о р ган и заци ю зас т р ой щи ко в ( в сл уч ае от с утс т вия у гр аж д ан п р ава н а п ре до с т авле н ие
ж ил ых п оме ще н и й со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я ).
Гр аж д ане по дл еж ат во сс т ано вл ен и ю н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й с д ат ы п ер во н ач ал ьно го п ри ня т ия н а уче т п р и усл о ви и п ре дс т авле н ия им и
д о куме н то в, по дт ве рж д ающи х с охр ане н ие ос но ван и й дл я с ос то ян ия н а т ако м уч ет е.
2. Сн я т ие гр аж д ан с уче т а н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й пр о и зво ди т ся
п о ре ше н и ю ме ст н о го ис по л н ите л ьно го и р асп о ря ди те л ьно го о р ган а, с о вмес т но м у р е ше н и ю
ад м и н и ст р ации и н о го го с уд ар с т ве н но го ор ган а, д р уго й о р ган и заци и и п роф со юзн о го ком и те т а
( п р и е го н ал ич и и) , п ри н я вши х и х н а т ако й уч е т. О п ри н ят ом р е ше н и и с о об щае тс я гр аж д ан и н у
в п и с ьме нн о й ф ор ме в д ес ят и д не вн ый с ро к с о д ня е го пр и ня т ия с указан и е м о сн о ван и й д ля
с н ят ия с уче т а.
Р е ше н ия , указан н ые в ч ас т и п ер во й н аст оя ще го п ун кт а, м о гут б ыт ь обж ал о ван ы в
с уд еб но м по ря д ке .
3. Пр и с н я ти и гр аж д ан с уче т а н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й в
с о от вет с т вии с аб зацам и во с ьм ым– де ся т ым ч аст и пе р вой п ун кт а 1 н аст оя ще й с т а т ьи эт и
гр аж д ан е, е с ли о н и я вля ютс я н уж д ающи м ис я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , и ме ют п р аво в
ус т ан о вле н но м п ор яд ке б ыт ь пр и ня т ыми н а уч ет н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й д ля о с уще с т вл е ни я с т ро ит ел ьс т ва, пр и об ре те н ия ж ил о го п о ме щен ия с д ат ы п од ач и
зая вл е н ия о п ри ня т и и н а т акой учет и п ре д ст авл е ни я д о кум ен то в, указан н ых в п ун кт ах 2 и 3
с т ат ьи 3 9 н ас то я ще го Ко де кс а.
С т а т ья 4 5 .
С охра не ние за г ра жда на ми пра ва с ос т оят ь на у че т е ну жда ющи хс я в у л у чш е нии
жил ищных у с л овий п о ме с т у жит е л ьс т ва
Пр аво с о ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й п о мес т у
ж ите л ьст ва с о хр ан яе тся за гр аж д ан ам и в с л уч ае и х вые зд а н а вр ем ен н ое п р ож и ван и е в д р уго й
н ас е ле нн ый п ун кт в с вя зи с :
· п р о хож де н ие м во ен н ой сл уж б ы по пр и зыву, н ап р авл ен ие м н а ал ьт ер н ат и вн ую
с л уж б у – в те че н ие вс е го вре ме н и п ро хож де н ия вое н но й с л уж б ы ( ал ьт ер н ат и вно й
с л уж б ы) и о д но го го д а по с ле ее о ко н ч ани я ; пр и зыво м н а сл уж б у в ре зе р ве, вое н н ые и
с п еци ал ьн ые с бо р ы – в те че н ие все го вре ме н и п р о хож де ни я с л уж б ы в ре зе р ве и
указан н ых с б о р о в; п ро хож де н ие м вое н но й с л уж б ы п о кон т р акт у н а д олж н ос тя х
с о лд ат , м ат ро с о в, се рж ант о в и ст ар ши н – н а ср о к п ер во го ко нт р акт а;
· выб ыт и е м , с вя зан н ым с ус ло вия м и и хар акте ро м р або т ы и л и об уче н ие м, – в т е че н ие
вс е го вр ем ен и вып ол н ен ия р або т ы ил и о б уч е ни я ;
· выб ыт и е м , с вя зан н ым с р а с п ре де ле ни ем и л и н ап р авле н ие м н а р аб от у м ол о д ых
р аб о чи х ( с л уж ащи х) , м ол о д ых с пе ци ал и ст о в, – н а с р о к р або т ы п о р ас пр ед ел ен и ю,
н ап р авл е н и ю н а р або т у;
· выб ыт и е м , с вя зан н ым с и с по л не н ие м об я зан н ос те й о пе кун а ( п о печ и те ля ), ро д ит ел я -
во с п ит ат ел я де тс ко го до м а с ем е й н о го т и п а, п р ие мн о го ро д ите ля пр и ем но й с ем ьи , – в
т еч е ни е вс е го вре ме н и и сп о лн ен ия э ти х о бя зан н о ст ей ;
· закл юч е н ие м по д с тр аж у, о с уж д е ни ем к аре ст у, о гр ан ич ен и ю с воб од ы, л и ше н и ю
с во бо д ы – в т еч ен ие вс его вре ме н и с од ерж ан ия по д с т р аж е й , о тб ыван и я н аказан и я п о
п р и го во р у с уд а;
· п р еб ыван и е м в ор ган и заци я х зд р авоо хр ане н ия – в т ече н ие все го вре ме н и н ахож де н ия
н а л еч ен и и в н и х.
С т а т ья 4 6 .
С охра не ние за г ра жда на ми пра ва с ос т оят ь на у че т е ну жда ющи хс я в у л у чш е нии
жил ищных у с л овий п о ме с т у ра бот ы (с л у жбы)
1. Пр аво с о ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й п о мес т у
р аб о т ы ( с л уж б ы) с о хр ан яе тся за гр аж д ан ам и в с л уч ае :
· уво л ьн ен ия в с вя зи с выхо д о м н а пе н си ю н е зави с и мо о т по сл е дующе го
т р удо ус тр ой с т ва, в т ом чи с ле в ин о й гос уд ар ст ве нн ый ор ган , д р угую о р ган и за ци ю;
· ут р ат ы т р уд о сп ос об н ос т и, н ас т уп и вше й в р е зул ьт ате уве ч ья , п р офе сс ио н ал ьно го
заб о л е ван ия л иб о и н о го по вр еж де н ия зд о ро вья, с вя зан н ых с и сп ол н ен ие м тр удо вых
( с л уж еб н ых) об я зан н ос те й , и по вле кше й п р е кр аще н ие т р удо вых ( с л уж еб н ых)
о т но ше н и й ;
· и зб р ан и я н а выб о р н ые д олж но с ти в го с уд ар ст ве н н ые ор ган ы, а т акж е н азн ач е н ия н а
д о лж н ос т и в гос уд арс т вен н ые о р ган ы Пр е зи де нт ом Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, Со ве то м
Ми н и с тр о в Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь – н а пе ри о д р аб от ы ( сл уж б ы) в э т и х го с уд ар с т ве н н ых
о р ган ах;
· н ал и ч ия о сн о ван и й и в т еч е н и е с р о ко в, п ре д ус м от ре н н ых аб заце м вт ор ым с т ат ьи 4 5
н ас т оя ще го Ко де кс а;
· н ап р авл е н ия ор ган и заци е й дл я по л уч ен ия о б р азо ван ия – в те че н ие все го вре ме н и
п о л уч е ни я о бр азо ван и я ;
· уво л ьн ен ия в с вя зи с с о кр ащен ие м ч и сле н н ос ти ил и шт ат а р або т н и ко в – до д ат ы
т р удо ус тр ой с т ва в д р угую о р ган и заци ю. Пр и т р удо уст ро й ст ве н а но вое ме ст о р або т ы
( с л уж б ы) гр аж д ани н п р ин и м ае т ся н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й со вр ем ен и пр и ня т ия е го н а т акой уче т п о п реж не м у м ес т у р аб от ы ( сл уж б ы) с
с о бл юде н ие м ус ло ви й пр и ня т ия н а уче т , п ре д ус м от ре н н ых в э то й о р ган и заци и ;
· вые зд а н а м е с т о ж ит ел ьс т ва в д р уго й н асе ле н н ый п ун кт , е с ли э т и гр аж д ане со ст оя т
н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й в гос уд арс т ве н н ом о р гане ,
д р уго й ор ган и заци и , р ас п ол ож е нн ых в д ан но м н ас ел е нн ом п ун кт е, и н е п ре кр ат и л и с
н и м и т р удо вых ( сл уж е б н ых) от н о ше н и й ;
· в и н ых с л уч ая х, п ре д ус мо т ре нн ых ко лл е кт и вн ым д о го во ро м .
2. Ли ца и з ч и с л а д ете й -с и ро т и д ет ей , о ст авши хс я б е з по пе че н ия р од и те ле й, со хр аня ют
п р аво со с тоя т ь н а уч ет е н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й по ме ст у р або т ы
( с л уж б ы) , пр ед ос т авл ен н ом у п р и р асп ре де ле н и и, н ап р авл ен и и н а р аб от у ( сл уж б у) , с д ат ы
п е р вон ач ал ьно го пр и ня т ия н а т ако й уче т п о м ес т у пе р во н ач ал ьно го пр и об ре те н ия ст ат ус а
д е те й -си р от ил и с т ат ус а де те й , о ст авши хс я бе з п о пе че ни я р од и те ле й.
3. Пр и п е ре во де гр аж д ан ин а, с ос то я ще го н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, н а р або т у ( сл уж б у) в и н ой гос уд арс т вен н ый ор ган , др угую ор ган и заци ю о н
п р и н им ае тся н а уч е т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий п о н о вом у м ес т у р або т ы
( с л уж б ы) с о вре ме ни п ри ня т ия е го н а т акой уче т п о п реж не м у ме с ту р або т ы (с л уж б ы) .
Зая вл е н ие о п р ин ят и и н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й п о но во м у
м е ст у р аб от ы (с л уж б ы) до лж н о б ыт ь п о д ано в т ече н ие ше с ти ме ся це в с о д ня по ст уп ле н ия
гр аж д ан и н а н а р аб о ту ( с л уж б у) . Пр и по д аче зая вл е ни я по и ст еч ен и и указан н о го ср о ка
гр аж д ан и н п р и ни м ает ся н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й с о вре ме н и
п о д ач и зая вл е ни я о п р и нят и и н а т ако й уче т .
4. Пр и р е ор ган и заци и го с уд ар ст ве нн о го о р ган а, д р уго й ор г ан и заци и гр аж д ане ,
с о ст оя щи е н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й , п р и ни м ают ся н а т ако й
уч ет по но во м у ме ст у р аб о т ы ( сл уж б ы) в ре ор ган и зо ван н ом го с уд арс т ве н но м о р гане , д р уго й
о р ган и заци и с о вре ме ни п ри н ят ия н а уч ет по пр еж н ем у мес т у р аб от ы ( сл уж б ы).
С т а т ья 4 7 .
С охра не ние за чл е на ми с е мьи г ра жда нина пра ва с ос т оят ь на у че т е ну жда ющи хс я в
у л у чш е нии жил ищны х у с л овий
Пр аво со с тоя т ь н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й с о вре ме н и
п р и ня т ия н а уче т с о хр ан яе тс я :
· п о ме с т у ж и те л ьс т ва – за ч л ен ам и се м ьи гр аж д ан и н а, пр ож и вав ши м и с о вме с тн о с ни м
и с ос т оя вши м и с н и м н а уч ет е, в с л уч ае с ме р ти э то го гр аж д ан и н а, р ас то рж е н ия бр ака
и л и сн ят ия е го с уче т а п ри вые зд е н а м ес то ж ит ел ьс т ва в д р уго й н ас ел ен н ый п ун кт ,
е с ли у н и х и ме ют ся о с но ван ия со ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хся в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й ;
· п о ме ст у р аб от ы ( сл уж б ы) – за р аб от ающи м и в о д но м гос уд арс т ве н но м ор ган е, д р уго й
о р ган и заци и ч ле н ам и се м ьи гр аж д ан и н а, со с тоя вши м и с н и м н а уч е т е, в с л уч ае
с м ер т и эт о го гр аж д ан и н а, а за ч ле н ам и се м ьи гр аж д ани н а, ум ер ше го в ре зул ьт ате
н е сч ас тн о го с л уч ая н а п р ои зво д с т ве и ли п роф ес с ио н ал ьно го заб ол е ван ия , –
н е зави с и мо от мес т а и х р аб от ы, е сл и у н и х и ме ют ся о сн о ван ия со ст оя т ь н а уче те
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й .
С т а т ья 4 8 .
К онт рол ь за с ос т ояние м у че т а ну жда ющихс я в у л у чш е нии жил ищны х у с л овий в
г ос у да рс т ве нных орг а на х, дру г их орг а низа ция х
Ко н т ро л ь за с ос то ян ие м уч ет а н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус ло ви й ,
ус т ан о вле н ие м о че ре д но ст и гр аж д ан н а ул уч ше н и е ж ил и щн ых ус л о вий , р асп ре де ле н ие м
ж ил ых п о ме ще ни й в го с уд ар ст вен н ых о р ган ах, д р уги х о р ган и заци ях о с ущес т вляе т ся ме ст н ым и
и с п ол н ит ел ьн ым и и р ас по ря д ит ел ьн ым и ор ган ам и , пр оф со юзн ым ко м и тет о м (п р и е го
н ал и ч и и) , п ри е го от с утс т ви и – и н ым п ре дс т ави те л ьн ым ор ган о м р або тн и ко в, а т акж е
уп о л но мо че н н ым и гос уд арс т в ен н ым и о р ган ам и в п ор яд ке, уст ан о вле н но м зако но д ате л ьс т вом .
ГЛА ВА 8
Д ОГОВОР Н АЙМ А Ж ИЛ ОГО П ОМ ЕЩЕН ИЯ
С т а т ья 4 9 .
Общие пол оже ния о д ог оворе на йма жил ог о поме ще ния
1. До го во р н ай м а ж ил о го п ом е ще н ия – с о гл аше н и е , по кот ор о м у о д н а ст ор о н а
( н ай м од ат ел ь) о бя зуе тс я пр ед ос т ави т ь за п л ат у д р уго й ст о ро не ( н ани м ате л ю) ж и л ое
п о ме ще н ие во вл ад ен ие и п о л ьзо ван ие дл я п рож и ван ия в не м.
2. Най м о д ат ел ем мож е т б ыт ь с об ст ве нн и к ж ил о го п ом е ще н ия . Гр аж д ан и н ил и
о р ган и заци я, не я вл я ющи еся со бс т вен н и кам и ж и ло го п о ме щен и я, мо гут выст уп ат ь в каче ст ве
н ай м о д ате ле й в с л уч ае , е сл и и м зако н од ат ел ьн ым и акт ам и и ли с об ст ве н ни ком ж и ло го
п о ме ще н ия п ре д ос т авле н ы со от ве тс т вующи е п ол н ом оч и я.
Нан и м ат ел ем мож ет б ыт ь то л ько гр аж д ани н .
3. Пр е д ме то м д о го во р а н ай м а ж и л о го п о ме ще ни я мо гут б ыт ь ж и ло й д о м, квар ти р а,
ж ил ая ко м н ат а.
Ч ас т ь ж ил ой ко мн ат ы м ож ет б ыт ь п ре д ме то м д о го во р а н ай м а ж и л о го по ме ще н ия
ч ас т но го ж и ли щн о го фо н д а и л и д о го во р а н айм а ж и ло го п ом е ще н ия в об щеж ит и и.
Ж и л ое по ме ще н ие , р ас по л ож ен н ое в зд ан и и , по д леж аще м с но с у ли б о капи т ал ьно м у
р е мо н ту с п е ре ус т ро йс т во м и (и л и ) пе ре пл ан и ро вко й , а т акж е в п о д вале и л и п ол уп од вал е, н е
м ож е т я вля т ьс я п ре д ме то м д о го во р а н ай м а ж ил о го п ом е ще н ия .
4. До го во р н айм а ж и ло го п ом е щен ия закл юч ает ся н а ср о к, оп ре де ле н н ый с о гл аше н и е м
с т ор о н, ли б о бе з указан и я ср о ка, ес л и и н ое н е ус т ано вле н о н ас то я щим Ко де ксо м.
С т а т ья 5 0 .
С у ще с т ве нные у сл овия дог ов ора на йма жил ог о п оме ще ния
1. Суще с т ве н н ыми усл о вия м и д о го во р а н ай м а ж ил о го по ме ще н ия я вл я ют ся :
· п р ед ме т д о го во р а н айм а ж и ло го п ом е щен ия ;
· с р о к де йс т вия д о го во р а н ай м а ж ил о го п о ме ще ни я – д ля д о го во ро в н ай м а ж и л ых
п о ме ще н ий , закл юче н н ых н а о пр ед ел е нн ый ср о к;
· р азм е р пл ат ы за п о л ьзо ван ие ж и л ым по ме ще ни ем и с ро к е е внес е ни я ;
· срок вне се ни я п л ат ы за ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые усл уги – в с л уч ае, ес л и в
с о от вет с т вии с зако н од ате л ьн ым и акт ами и л и д о го во ро м н айм а ж и ло го по ме ще н ия
н ан и м ате л ь ж и ло го п ом е щен ия обя зан вн о си т ь п л ат у за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые
ус л уги .
2. В д о го во ре н ай м а ж и ло го п ом е ще н ия указывают с я ч л е н ы се м ьи н ани м ате ля ж и ло го
п о ме ще н ия , кот о р ые по ст оя н но пр ож и вают с о вме ст но с н и м в ж и ло м п о ме щен и и .
3. Т и по во й д о го во р н ай м а ж ил о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а
ут ве рж д ае тся Со вет ом Ми н ис тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 5 1 .
Тре бова н ия к жил ым поме ще ниям , п ре дос т а вл яе мым по д ог овора м на йма ж ил ых
поме ще ний от де л ьным к а т ег ориям г ра жда н
1. Ме с т н ые ис п ол н и те л ьн ые и р ас п ор яд и те л ьн ые о р ган ы, и н ые го с уд ар ст ве нн ые о р ган ы,
д р угие гос уд ар ст ве нн ые о р ган и заци и , в хо зя й ст ве нн о м ве де н ии и л и о пе р ати вн о м уп р авл ен и и
ко т ор ых н ахо д ят ся ж и л ые п о ме ще ни я гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а, о р ган и заци и
н е гос уд арс т вен н ой ф ор м ы со бс т вен н ос ти , в со бс т ве н но с ти , хо зя йс т вен н ом вед ен и и ил и
о п ер ат и вно м уп р авле н и и ко то р ых н ахо дя тс я ж и л ые по ме ще ни я, п ре д ос т авля ют п о до го во р ам
н ай м а ж и л ых п о ме щен и й и н вал и д ам п о и х пи с ьм е нн о й п ро с ьб е ж и л ые по ме ще ни я вб л и зи
м е ст а и х р аб от ы, ме ст а ж и те л ьс т ва и х р о дс т ве н н и ко в, мес т а н ахож де н ия ор ган и заци й ,
зан и м ающи хс я ре аб и ли т ацие й и н вал и до в.
Ж и л ые п ом е ще н ия , н е со от ве тс т вующи е т ре бо ван и ю, ус т ано вл ен н ом у ч ас т ью п ер во й
н ас т оя ще го п ун кт а, мо гут пр ед ос т авл ят ься по до го вор ам н ай м а ж ил ых п ом е щен и й ин вал и д ам
п р и ус л о вии и х п и с ьм ен н о го со гл аси я.
Гр аж д ан ам, до ст и гши м ше с т и де ся ти ле т не го во зр ас т а, и н вал и д ам, а т акж е с ем ьям , в
с о ст аве кот ор ых и ме ют ся и н вал ид ы и л и гр аж д ане , до ст и гши е ше с т и де ся ти ле т не го во зр ас т а,
п о и х пи с ьме нн о й п р ос ьбе ме ст н ым и и с по л ни те л ьн ыми и р асп о ря ди те л ьн ыми о р ган ами ,
д р уги м и о р гани заци я м и, указан н ым и в ч ас ти пе р во й н ас тоя ще го п ун кт а, п ре д ос т авля ют ся
ж ил ые п о ме щен и я н а н иж н и х э т аж ах (н е выше т р е т ье го ) ил и в д о м ах, и ме ющи х л ифт ы.
2. Ж и л ые п ом е щен ия , п ре до ст авл яе м ые ме ст н ым и ис п ол н ит ел ьн ым и и
р ас п ор яд и те л ьн ыми ор ган ам и , д р уги м и о р гани заци я м и, указан н ым и в ч ас т и пе р во й п ун кт а 1
н ас т оя ще й с т ат ьи , по до го во р ам н айм а ж и л ых по ме ще ни й и н вал ид ам , а т акж е с ем ьям , в
с о ст аве кот ор ых и ме ют ся ин вал и д ы, до лж н ы б ыт ь п ри с по со бл е н ы дл я д ос т уп а и п ол ьзо ван и я
и н вал и д о в в с оо т вет ст ви и с зако н о д ат ел ьс т во м о со ци ал ьно й защи т е и н вал и до в.
С т а т ья 5 2 .
З ак л юче ние и ре г ис т ра ция д ог овор ов на йма ж ил ых поме ще ний
1. До го во р н ай м а ж и ло го по ме ще н ия закл юч ае тс я в п и с ьм ен н ой фо р ме и сч и т ае т ся
закл юч е н н ым с д ат ы е го ре гис тр аци и р айо н н ым, го ро дс ки м, п осе л ко вым , се л ьс ки м
и с п ол н ит ел ьн ым и ко м ит ет ам и , м ес тн о й адм и н ис тр аци ей р айо н а в го ро де , за и с кл юче н ие м
с л уч ая , п ре д усм от ре н но го ч ас т ью т ре т ье й н ас то я ще го п ун кт а.
До го во р н ай м а ж и ло го по ме ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го фо н д а закл юч ае тся н а
о с но ван и и ре ше н и я го с уд арс т ве н но го о р ган а, д р уго й го с уд арс т ве н но й ор ган и заци и о
п р ед ос т авл ен и и ж и л о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го ф он д а, пр и ня то го в
с о от вет с т вии с п ун кт ом 1 ст ат ьи 10 2 н аст оя ще го Ко де кс а, а д о го во р н ай м а ж и ло го п о ме ще н ия
ч ас т но го ж ил и щн о го ф он д а, ес л и н ай мо д ате ле м я вл яе тс я ор ган и заци я, – н а о с но ван и и
р е ше н ия о р ган а упр авл е ни я э т ой о р гани заци и о пр е до ст авл е ни и ж ил о го п ом е ще н ия ч аст но го
ж ил и щн о го ф он д а.
До го во р н айм а ж и л ого по ме ще н ия , закл юче н н ый пр и ос уще ст вл ен и и
п р ед п р ин и м ате л ьс кой д ея те л ьно ст и , с вя зан н о й с п ре до с т авле н ие м ме ст д ля кр ат ко ср оч но го
п р ож и ван и я , ре гис т р ации не по дл еж и т и сч ит ае тс я закл юч ен н ым с мо ме н т а, оп ре де ле н н ого в
д о го воре .
2. О т и ме н и не с о ве р ше н но ле т н и х гр аж д ан ( за и с кл юч е ни ем эм ан с и пи р о ван н ых ил и
вс т уп и вши х в б р ак) , а т акж е гр аж д ан , п р и зн ан н ых н ед ее сп ос о бн ым и и л и о гр ани че н н ых в
д ее с по со б но ст и с уд ом , д о го во р н ай м а ж ил о го п ом е ще н ия закл юч ают и х зако нн ые
п р ед с т ави те ли .
3. До го во р н айм а ж и ло го п ом е ще н ия со ст авл яе тс я в т ре х э кзе м пл яр ах, о д и н и з ко то р ы х
хр ан и т ся у н ай мо д ате ля , вто ро й – у н ан им ате ля , т ре т и й – в р ай о нн о м, гор од с ко м , п ос ел ко вом ,
с е л ьс ком ис п ол н ит ел ьн ых ком и те т ах, ме ст н о й ад м ин и ст р аци и р ай он а в го ро де ,
зар е ги с тр и ро вавши х э т о т до го вор .
До го во р н айм а ж и л ого по ме ще н ия , закл юче н н ый пр и ос уще ст вл ен и и
п р ед п р ин и м ате л ьс кой д ея те л ьно ст и , с вя зан н о й с п ре до с т авле н ие м ме ст д ля кр ат ко ср оч но го
п р ож и ван и я , со ст авл яе тс я в д вух э кзе мп ля р ах, о ди н и з ко то р ых хр ан ит ся у н ай мо д ате ля ,
вт о р ой – у н ан им ат ел я.
4. Р ай о н н ые, го ро дс кие , по се л ко вые , с ел ьс кие ис п ол н и те л ьн ые ко м ит ет ы, ме с тн ые
ад м и н и ст р ации р ай он о в в го ро д ах ре гис т ри р уют д о го во р ы н ай м а ж ил ых п ом е щен и й в кн и ге
р е гис тр аци и до го вор о в н айм а ж и л ых по ме ще н ий гос уд ар ст вен н о го и ч ас т но го ж и ли щн ых
ф он д о в.
5. Ф ор м а и п ор яд о к ве де н ия и хр ане н ия кн и ги р е ги ст р ац и и д о го во ро в н ай м а ж и л ых
п о ме ще н ий гос уд ар ст ве нн о го и ч ас т но го ж и л и щн ых ф о нд о в уст ан авл и вают с я Мин и ст ер ст во м
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн о го хо зя й ст ва Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
6. До го во р н ай м а ж ил о го п о ме щен и я, закл юч е нн ый б е з со б л юд ен и я т ре бо ван и й ,
ус т ан о вле н н ых п ун кт ами 1 и 2 н аст оя ще й с т ат ьи , я вля ет ся н ич тож н ым.
С т а т ья 5 3 .
А кт о прие ме -пе ре да че во вл а де ние и пол ьзова н ие жил ог о поме ще н ия
1. Пе р ед ач а ж ил о го по ме ще н ия , я вля юще гося п ре дм ет ом до го вор а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го фо н д а, н ан им ат ел ю о с уще с т вляе тс я по акт у о
п р ие ме -п е ре д ач е во вл аде н ие и п ол ьзо ван и е ж и ло го п о ме щен и я.
Пе ре д ач а ж и л о го п о ме щен и я, я вля юще гос я п ре д мет о м до го вор а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия ч ас т но го ж и л и щн о го ф о нд а, н ан и м ате л ю о с ущес т вля ет ся по р е ше н и ю ст ор о н э то го
д о го вор а по ак т у о пр и ем е -пе ре д ач е во вл аде н ие и п ол ьзо ван и е ж и ло го п о ме щен и я л иб о бе з
т ако го акт а.
2. А кт о п р ие ме -п ере д аче во вл аде н ие и по л ьзо ван ие ж ил о го п ом е щен ия со с т авляе т ся
с т ор о н ами д о го во р а н айм а ж и л о го по ме ще н ия в п ро и зво л ьн ой п ис ьме н но й ф о рм е в д вух
э кзе м п ля р ах, од и н и з ко то р ых хр ани тс я у н ай мо д ате ля , вто ро й – у н ани м ате ля .
3. В акт е о п р ие ме -пе ре д аче во вл ад е ни е и по л ьзо ван ие ж ил о го по ме ще н ия
указыв ают с я :
· с ве де н ия о с то ро н ах д о го во р а н айм а ж и ло го по ме ще н ия ( ф ами л ия , с об с т ве н но е и мя ,
о т че ст во ( ес л и т ако вое им еет ся ) , ме с то ж и те л ьст ва – дл я гр аж д ан ; н аим ен о ван ие и
м е ст о н ахож д ен и я – д ля юр ид и чес ки х ли ц) ;
· м е ст о н ахож д ен и я ( ад рес ) ж и л ого по ме ще ни я ;
· ко л ич ес т во ж и л ых ко мн ат ж и ло го п о ме щен и я, о б щая п ло щад ь ж и ло го п ом е ще н ия ,
и н ые хар акте ри с ти ки ж и л о го по ме ще ни я ( по ус м от ре н и ю с то р он ) ;
· с ве де н ия о со ст оя н ии ж ил о го по ме ще н ия н а м о ме нт е го п ер ед ач и н ан и м ате л ю;
· и н ые д анн ые ( п о ус мо тр ен и ю ст ор о н) .
С т а т ья 5 4 .
П ра ва и обя за ннос т и на йм ода т е л я жил ог о поме ще ния
1. Най м о д ат ел ь ж ил о го по ме ще н ия име ет п р аво т ре бо ват ь:
· с во е вре ме нн о го вне се н ия н ан и м ате ле м ж ил о го по ме ще н ия п л ат ы за ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые усл уги и (и л и) п л ат ы за п о л ьзо ван и е ж и л ым по ме ще н ие м в
с о от вет с т вии с д о го во ро м н ай м а ж ил о го по ме ще н ия ;
· и с п ол ьзо ван и я н ан и м ате ле м п ре до с т авле н но го е м у во вл аде н ие и п ол ьзо ван и е ж и ло го
п о ме ще н ия в с оо т вет ст ви и с е го н азн ач е н ие м ;
· д о ст уп а в ж и ло е п ом е щен ие , я вл я юще ес я п ре д ме то м д о го во р а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия ( в со гл асо ван н ое с н ан им ат ел ем ж ил о го по ме ще н ия вре мя и в е го
п р и с ут ст ви и ), р або т ни ко в о р ган и заци й , ос уще ст вл я ющи х э ксп л уат аци ю ж и л и щно го
ф он д а и ( ил и ) п ре д ос т авля ющи х ж и л и щно -ко м м ун ал ьн ые ус л уги, д ля пр о вер ки
т е хни че с ко го со ст оя н ия ж и ло го по ме ще н ия , и нж ен ер н ых с и ст ем и о бо р удо ван и я и
п р о вед ен ия ре мо н тн ых р аб от ;
· и с п ол не н ия н ан им ат ел ем ж и ло го п о ме щен и я и н ых об я зан н ос те й, п ре д ус м от ре н н ых
н ас т оя щи м Ко д екс ом и и н ым и акт ам и зако но д ате л ьст ва.
2. Най м о д ат ел ь ж ил о го по ме ще н ия о бя зан :
· п р ед ос т ави т ь н ани м ате л ю ж и л ое п о ме щен и е ;
· о бе с пе чи ват ь бе с пе реб о йн ую р або т у с ан и т арн о -те хн ич ес ко го и и но го о бо р удо ван и я ;
· ус т р аня т ь за с во й сч ет п о вреж де ни я в ж и ло м по ме ще н и и, я вля юще мс я пре д ме то м
д о го вор а н ай м а ж ил о го п о ме ще ни я, во зн и кши е вс л е д ст ви е не ис п р авн ос те й
ко н ст р укти вн ых э л ем ен то в, и нж е не р н ых си с те м не по ви н е н ан им ате ля ж и ло го
п о ме ще н ия ;
· и с п ол ня т ь и н ые о бя зан н ос т и в с оо т ве тс т ви и с н аст оя щи м Ко де ксо м и и н ым и акт ам и
зако н о д ат ел ьст ва.
С т а т ья 5 5 .
П ра ва и обя за ннос т и на н има т е л я жил ог о поме ще ния
1. Нан и м ат е л ь ж и ло го п о ме щен и я и мее т п р аво :
· п р ед ос т авл ят ь пр аво вл аде н ия и по л ьзо ван ия зан и м ае м ым и м ж и л ым п ом е ще н ие м
ч л ен ам с вое й се м ьи и и н ым гр аж д ан ам в с о от ве тс т вии с о с т ат ье й 56 н ас то я ще го
Ко д е кс а;
· р ас т ор гн ут ь д о го во р н ай м а ж ил о го п ом е щен ия в л юбо е вре мя с со гл ас ия
п р ож и вающи х с о вм ес т но с ни м со ве р ше н но ле т ни х ч ле но в е го се м ьи по сл е ис по л не н ия
с во и х о бя зан н о ст ей по эт о м у д о го вор у;
· т р еб о ват ь вне се н ия и зм ен е ни й в д о го во р н ай м а ж ил о го п о ме щен и я пр и
п р ед ос т авл ен и и п р ава вл ад е н ия и п о л ьзо ван ия зан и м ае м ым им ж и л ым п ом е ще н ие м
с во и м н ес о ве р ше н н ол ет н им де тя м ;
· о с ущес т вля т ь и н ые п р ава в с о от вет с т вии с н ас то я щи м Ко де ксо м и и н ыми акт ам и
зако н о д ат ел ьст ва.
2. Нан и м ат е л ь ж и ло го п о ме щен и я об я зан :
· и с п ол ьзо ват ь ж и ло е, п о дс об н ые и вс по мо гат ел ьн ые по ме ще ни я и н аход я ще ес я в н и х
о б ор удо ван и е в с оо т вет ст ви и с и х н азн ач е н ие м ;
· вн о с ит ь п л ат у за ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые ус л уги и ( и л и) п л ат у за п о л ьзо ван и е ж и л ым
п о ме ще н ие м в п ор яд ке, уст ан о вле н но м с т ат ье й 31 н аст оя ще го Ко де кс а;
· о бе с пе чи ват ь п о д го то вку зан и м ае м о го ж и ло го по ме ще н ия к э ксп л уат аци и в ос е нн е -
зи м н и й пе ри о д ( уте пл ен и е о ко н и д вер ей ) ;
· во зм е щат ь уще рб , пр и чи не н н ый им по ме ще н ия м д р уги х гр аж д ан и о р ган и заци й ;
· с о бл юд ат ь и н ые т ре бо ван и я, ус т ано вл е нн ые н ас то я щим Ко де кс о м и и н ым и акт ам и
зако н о д ат ел ьст ва.
С т а т ья 5 6 .
П ра во на нима т е л я жил ог о поме ще ния на пре дос т а вл е ние пра ва вл а де ния и
пол ьзова ния за нима е мым им жил ым поме ще ние м чл е на м с вое й с е мьи и иным
г ра жда на м
1. Нан и м ат е л ь ж ил о го по ме ще н ия гос уд ар ст вен н о го ж и л и щно го ф о нд а ( н ан и м ате л ь
ж ил о го п о ме щен и я ч ас т но го ж ил и щн о го фо н д а, е с ли н ай м о д ат ел ем я вля ет ся о р ган и зация )
вп р аве п ре до ст ави т ь п р аво вл ад е ни я и по л ьзо ван ия зан и м аем ым ж ил ым по ме ще н ие м :
· с уп р угу ( с упр уге ) , р од и те ля м и де тя м ;
· р о д н ым б р ат ьям и с ес тр ам , д ед у, б аб ке и вн укам – с п ис ьме н но го с огл ас ия все х
с о вер ше н н о ле тн и х ч ле н о в е го се м ьи , п р ож и вающи х с о вме ст но с н им , а т акж е с
п и с ьме н но го со гл аси я д р уги х н ани м ате ле й ж и ло го п ом е ще н ия , ес л и он о
п р ед ос т авл ен о п о д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия нес ко л ьки м н ани м ате ля м ;
· и н ым р од с т ве н н икам , с вой ст ве н ни кам и не т р уд ос п ос об н ым иж д и вен цам , закл юч и вши м
с н им п ис ьме н ное со гл аше н и е о п ри зн ан и и ч ле н ом се м ьи , – с п ис ьме н но го со гл ас ия
вс е х со ве р ше н но ле т ни х ч ле но в е го се м ьи , п рож и вающи х с о вме ст н о с н и м, а т акж е с
п и с ьме н но го со гл аси я д р уги х н ани м ате ле й ж и ло го п ом е ще н ия , ес л и он о
п р ед ос т авл ен о п о д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия нес ко л ьки м н ани м ате ля м .
2. Нан и м ат е л ь ж и ло го п ом е ще н ия ч ас тн о го ж ил и щн о го ф он д а, ес л и н ай мо д ате ле м
я вл яе тся гр аж д ан ин , вп р аве с п ис ьме н но го с о гл ас ия н ай мо д ате ля п ре до ст ави т ь п р аво
вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я зан и м ае м ым и м ж и л ым по ме ще ни ем :
· с уп р угу ( с упр уге ) , р од и те ля м и де тя м ;
· р о д н ым б р ат ьям и с ес тр ам , д ед у, б аб ке и вн укам – с п ис ьме н но го с огл ас ия все х
с о вер ше н н о ле тн и х ч ле н о в е го се м ьи , п р ож и вающи х с о вме ст н о с н им , а т акж е с
п и с ьме н но го со гл аси я д р уги х н ани м ате ле й ж и ло го п ом е ще н ия , ес л и он о
п р ед ос т авл ен о п о д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия нес ко л ьки м н ани м ате ля м ;
· и н ым р од с т ве н н икам , с вой ст ве н ни кам и не т р уд ос п ос об н ым иж д и вен цам , закл юч и вши м
с н им п ис ьме н ное со гл аше н и е о п ри зн ан и и ч ле н ом се м ьи , – с п ис ьме н но го со гл ас ия
вс е х со ве р ше н но ле т ни х ч ле но в е го се м ьи , п рож и вающи х с о вме ст н о с н и м, а т акж е с
п и с ьме н но го со гл аси я д р уги х н ани м ате ле й ж и ло го п ом е ще н ия , ес л и он о
п р ед ос т авл ен о п о д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия н ес ко л ьки м н ани м ате ля м .
Нан и м ат ел ь ж ил о го п о ме ще ни я ч ас т но го ж и ли щн о го ф он д а, ес л и н ай мо д ате ле м
я вл яе тся гр аж д ан ин , вп р аве бе з с о гл ас ия п рож и вающи х с о вме ст но с ни м с о вер ше н н о ле тн и х
ч л ен о в е го с ем ьи , н ай мо д ате ля , а т акж е д р уги х н ан им ате ле й ж и ло го п ом е ще н ия , ес л и он о
п р ед ос т авл ен о по до го вор у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия не с ко л ьким н ан им ат ел ям , пр ед ос т ави т ь
п р аво вл ад е н ия и п о л ьзо ван ия зан и м ае м ым им ж и л ым по ме ще н ие м с вои м
н е со вер ше н н о ле тн и м д ет ям .
3. Гр аж д ане , кот о р ым пр ед ос т авл ен о п р аво вл аде н ия и п о л ьзо ван ия ж и л ым п ом е ще н ие м
в п о р яд ке, ус т ано вл ен н ом п ун кт ам и 1 и 2 н ас то я щей с т ат ьи , до лж н ы б ыт ь указан ы в д о го во ре
н ай м а ж и ло го п ом е щен ия п уте м вн ес ен ия в не го с оо т ве тс т вующи х и зм ен е ни й .
4. Нан и м ат е л ь ж и л о го по ме ще н ия вп р аве п ре до с т ави т ь гр аж д ан и н у, с ко то р ым не
закл юч е н о п ис ьме н ное с о гл аше н ие о п р и зн ан и и ч ле н ом с ем ьи , пр аво вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я
зан и м ае м ым и м ж и л ым по ме ще н ие м н а о с но ван и и до го вор а п о дн ай м а ж и ло го по ме ще ни я ил и
п ут ем п ре д ос т авле н ия т ако го ж и л о го п ом е щен ия в б е зво зм е зд н ое вл ад ен ие и п о л ьзо ван ие в
п о ря д ке , ус т ано вл ен н ом со от ве тс т ве н но ст ат ья м и 6 6 и 69 н ас т оя ще го Код е кс а.
Пр е до ст авл е н ие гр аж д ан ам п р ава вл аде н ия и по л ьзо ван и я ж ил ым по ме ще ни ем н а
о с но ван и и д о го во р а п од н ай м а ж и ло го п ом е ще н ия и л и п ре до ст авл е ни е и м т ако го п ом е ще н ия в
б е зво зм е зд но е вл аде н ие и по л ьзо ван ие д о п ус кают ся с пи с ьме нн о го с о гл ас ия ,
п р ед ус мо тр ен н о го п ун кт ам и 1 и 2 н ас то я щей ст ат ьи .
С т а т ья 5 7 .
П ра ва и обя за ннос т и чл е нов, бы вш их чл е нов с е мьи на н има т е л я жил ог о поме ще ния
1. Ч л е н ы с ем ьи н ан им ате ля ж ил о го п ом е ще н ия , ко то р ым п ре д ос т авле н о п р аво вл аде н ия
и п о л ьзо ван ия ж и л ым п о ме щен ие м в п ор я д ке, ус т ано вл ен н ом н аст оя щи м Ко де ксо м и и н ым и
акт ам и зако н о д ат ел ьст ва, и с п ол ня ют о бя зан н ос т и, выт е кающи е и з д о го во р а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия . Пор яд о к п ол ьзо ван и я ж и л ым п ом е ще н ие м м ож ет б ыт ь и зме не н в с оо т ве тс т ви и с
п и с ьме н н ым со гл аше н и е м о п ор я дке п о л ьзо ван ия ж и л ым п о ме ще ни ем .
2. Ч л е н ы, б ывши е ч л е н ы сем ьи н ан и м ат ел я ж и л ого по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а ( н ан и м ате ля ж и ло го п ом е ще н ия ч ас т но го ж ил и щн о го ф он д а, е сл и
н ай м о д ате ле м я вл яе тс я ор ган и заци я не го суд ар ст ве нн о й ф о рм ы со бс т ве н н ос ти ) , п рож и вающи е
с о вме ст н о с н ани м ате ле м ж ил о го п о ме щен и я, и ме ют п р аво б е з с о гл ас ия н ай мо д ате ля ,
н ан и м ате ля ж и ло го п ом е щен ия и пр ож и вающи х с о вме с тн о с н им со ве р ше н но ле т ни х чл ен о в е го
с е м ьи , а т акж е д р уги х н ан и м ат ел е й ж и ло го по ме ще ни я, ес л и о н о п ре до с т авле но п о до го во р у
н ай м а ж и ло го по ме ще н ия нес ко л ьки м н ан им ате ля м , п ре д ос т ави т ь п р аво вл аде н ия и
п о л ьзо ван ия зан и м ае м ым ж ил ым п о ме ще ни ем с во им н ес о ве р ше н н ол ет н им д ет ям .
Пр е до ст авл е н ие п р ава вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым п о ме щен и ем др уг и м гр аж д ан ам
д о п ускае тс я с п и с ьм е нн о го со гл аси я н ан и м ате ля ж и ло го по ме ще ни я и пр ож и вающи х с о вм ес тн о
с н и м с о ве р ше н но ле т н и х ч ле н о в е го се м ьи, а т акж е д р уги х н ан им ат ел ей ж и л о го п ом е ще н ия ,
е с ли он о п ре д ос т авле н о п о д о го во ру н ай м а ж и л ого по ме ще ни я н ес кол ьки м н ан и м ате ля м.
Пр ож и вающи й с о вме ст н о с н ани м ате ле м ж и ло го по ме ще н ия ч аст но го ж и ли щн о го ф он д а,
е с ли н ай м од ат ел ем я вля ет ся гр аж д ан ин , чл е н е го се м ьи вп р аве б е з со гл ас ия н ай мо д ате ля ,
н ан и м ате ля ж и ло го п ом е щен ия и пр ож и вающи х с о вме с тн о с н им со ве р ше н но ле т ни х чл ен о в е го
с е м ьи , а т акж е д р уги х н ан и м ат ел е й ж и ло го по ме ще ни я, ес л и о н о п ре до с т авле но п о до го во р у
н ай м а ж и ло го по ме ще н ия нес ко л ьки м н ан им ате ля м , п ре д ос т ави т ь п р аво вл аде н ия и
п о л ьзо ван ия зан и м ае м ым ж ил ым п о ме ще ни ем с во им н ес о ве р ше н н ол ет н им д ет ям .
Пр е до ст авл е н ие п р ава вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым п о ме щен и ем др уги м гр аж д ан ам
д о п ускае тс я с п ис ьме н но го с о гл ас ия н ай мо д ате ля , н ан и м ате ля ж ил о го п ом е ще н ия и
п р ож и вающи х с о вм ес т но с н и м с о вер ше н н о лет н и х ч ле н о в е го с ем ьи , а т акж е др уги х
н ан и м ате ле й ж и ло го п оме ще н ия , е с ли о н о пр ед о ст авл ен о п о до го вор у н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия н ес кол ьки м н ан и м ате ля м.
3. Со ве р ше н н о ле тн ие ч ле н ы, б ывши е ч ле н ы с ем ьи н ан и м ат ел я ж и л о го п ом е ще н ия ,
п р ож и вающи е с о вме ст н о с н и м, н ес ут с о ли д ар н ую с ни м от ве тс т ве н но ст ь п о об я зате л ьс т вам ,
выт е кающи м и з д о го во р а н айм а ж и ло го п ом е ще н ия .
4. Быв ши е ч л е н ы с ем ьи н ан им ат ел я ж и ло го п о ме ще ни я, п рож и вающи е с о вме ст н о с н им ,
с о хр аня ют с вои п р ава и н е с ут о бя зан н ос т и в с оо т вет ст ви и с д о го во ро м н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия , ес л и и н ое н е ус т ано вл ен о п и с ьм е нн ым со гл аше н и ем о п ор я д ке п ол ьзо ван и я
ж ил ым по ме ще н ие м.
5. В с л уч ае вые зд а н а м ес то ж и те л ьс т ва в д р уго е ж и лое п ом е ще н ие чл ен ы с ем ьи
н ан и м ате ля ж и ло го п о ме ще ни я ут р ачи вают п р ава и о бя зан н о ст и , выте кающи е и з д о го во р а
н ай м а ж и ло го п ом е ще н ия , и мо гут б ыт ь пр и зн ан ы в с удеб н ом по ря д к е утр ат и вши м и п р аво
вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым п ом е щен ие м .
С т а т ья 5 8 .
П ра ва и обя за ннос т и в ре ме нно от с у т с т ву ющих на нима т е л я жил ог о поме ще ния и
чл е нов, бы вш их чл е нов е г о с е мьи
Вр е ме н но от с ут с т вующи е ( в т ом ч ис ле выб ывши е п о м е ст у п реб ыван и я в д р угое ж и л ое
п о ме ще н ие ) н ан и м ате л ь ж и ло го п о ме щен и я и чл ен ы, б ывши е ч ле н ы е го с ем ьи со хр аня ют все
п р ава и н ес ут о бя зан н ос т и в с оо т ве тс т ви и с до го во р ом н ай м а ж и ло го п о ме щен и я.
С т а т ья 5 9 .
И зме не ние дог овора на йма жил ог о поме ще ния
1. Изм е н е ни е д о го вор а н ай м а ж и ло го п ом е ще н ия во змож но по с о гл аше н и ю с то ро н , за
и с кл юче ни ем сл уч ае в, п ре д ус мо т ре нн ых п ун кт ами 4 – 6 с т ат ьи 60 н ас т оя ще го Код е кс а.
2. О т каз н ай м о д ате ля , н ан и м ате ля ж ил о го п о ме ще ни я и (и л и) п р ож и вающи х с о вм ес т но с
н ан и м ате ле м со вер ше н н о ле тн и х чл ен о в е го се м ьи от и зм ен е н и я д о го во р а н айм а ж и ло го
п о ме ще н ия м ож е т б ыт ь о бж ал о ван в с уд е.
С т а т ья 6 0 .
П ре к ра ще ние дог овора на йма жил ог о п оме ще ния, ос обе нн ос т и е г о изме не ния
1. До го во р н айм а ж и ло го п о ме щен и я, закл юче н н ый н а о п ре де ле н н ый с ро к, п ре кр ащае т ся
с и с те че ни ем е го с ро ка л и б о в с вя зи со с ме рт ью, п ри зн ан и е м с уд ом бе зве с тн о от с ут с т вующи м
и л и о б ъя вле н ие м уме р ши м н ан и м ател я ж и ло го по ме ще н ия , ес л и в ж ил ом по ме ще н ии не
о с т али с ь пр ож и ват ь с о ве р ше н н ол ет н ие ч ле н ы е го с ем ьи , им е ющие п р аво тр еб о ват ь
закл юч е н ия до го во р а н айм а ж ил о го по ме щ е н ия и пр и зн ан ия и х н ан и м ат ел ям и ж и ло го
п о ме ще н ия н а ус л о вия х р ане е закл юч ен н о го д о го во р а н ай м а ж и л о го п ом е щен ия , а т акж е п о
и н ым о с но ван и ям , пр е дус мо тр е нн ым н ас то я щим Ко де кс ом , зако н од ат ел ьн ым и акт ам и ил и э ти м
д о го вор ом .
2. До го во р н айм а ж и ло го п о ме щен и я, закл юч ен н ый бе з указан и я ср о ка, п ре кр ащае тс я в
с вя зи с о см ер т ью, пр и зн ан ие м с удо м бе зве ст н о о тс ут ст вующи м и л и об ъя вл е ни ем ум ер ши м
н ан и м ате ля ж и ло го п о ме щен и я, е с ли в ж и ло м по ме ще н ии не ос т ал ис ь п рож и ват ь
с о вер ше н н о ле тн ие ч ле н ы е го се м ьи, и ме ющи е п р аво тре б о ват ь закл юче н ия д о го во р а н ай м а
ж ил о го по ме ще ни я и п р и зн ан ия и х н ани м ате ля м и ж ил о го по ме ще н ия н а усл о вия х р ан ее
закл юч е н но го д о го во р а н ай м а ж и л о го п о ме щен и я, а т акж е по ин ым о с но ван и ям ,
п р ед ус мо тр ен н ым н аст оя щи м Ко де кс ом , зако но д ате л ьн ым и акт ам и и л и э ти м д о го во ро м .
3. Е с л и д о го во р н ай м а ж и ло го п ом е ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж ил и щн о го ф он д а,
закл юч е н н ый бе з указан и я ср о ка, п ре кр ащае тс я в с вя зи со см ер т ью, п р и зн ан ие м с удо м
б е зве ст но от с утс т вующи м ил и о б ъя вле н ие м ум ер ши м н ан и м ате ля ж ил о го по ме ще н ия и в э то м
ж ил ом п ом е ще н и и о ст ал ис ь п рож и ват ь не дее с по со бн ые ч ле н ы се м ьи н ан и м ате ля , и ме ющи е
п р аво вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я эт и м ж и л ым п ом е ще н ие м , и х зако н н ыми п ре д ст ави т ел ям и
закл юч ае т ся н о вый д о го во р н айм а ж и л о го п ом е ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а, в
ко т ор ом од и н и з не де ес по со б н ых ч ле но в се м ьи указывае т с я н ан им ат ел ем эт о го ж и ло го
п о ме ще н ия .
4. Гр аж д ане , пр ож и вающи е в о д н о й квар ти ре и п ол ьзующи е ся в н е й ж ил ым и
п о ме ще н ия ми п о о тд ел ьн ым до го вор ам н ай м а ж ил ых п ом е щен и й , в с л уч ае об ъе д и не ни я в од н у
с е м ью впр аве тр еб о ват ь у н ай м од ат ел я закл юч е ни я с од н им и з н и х д о го во р а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия н а все зан и м ае мо е ж и ло е п о ме ще ни е с со гл ас ия со вер ше н н о ле тн и х чл ен о в се ме й
н ан и м ате ле й ж ил о го по ме ще н ия , п рож и вающи х с о вм ес т но с н им и .
5. Де е с по со бн ый ч ле н се м ьи н ан и м ате ля ж ил о го п о м е щен ия , п рож и вающи й с о вмес т но с
н и м , вп р аве с п ис ьме н но го со гл ас ия н ан и м ат ел я и д р уги х п р ож и вающи х с о вм е ст но с н и м
с о вер ше н н о ле тн и х ч ле н о в е го с ем ьи т ре б о ват ь п р и зн ан ия е го н ани м ате ле м ж и л о го по ме ще н ия
п о р анее закл юче н но м у д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще ни я вм ес то пе р вон ач ал ьно го
н ан и м ате ля ж и ло го п о ме щен ия . Т акое ж е п р аво и ме ет каж д ый дее с по со бн ый ч ле н с ем ьи
н ан и м ате ля ж и ло го п ом е ще н ия , пр ож и вающи й с о вмес т но с н и м, л иб о зако н н ый п ре дс т ави те л ь
п р ож и вающе го со вм ес т но с н и м н ед еес п ос об н о го чл ен а се м ьи н ан и м ате ля ж и л о го по ме ще н ия
в с л уч ае с ме р ти , п ри зн ан и я с уд ом бе зве с тн о о т с ут ст вующи м и л и об ъя вл ен ия ум ер ши м
н ан и м ате ля и ли утр ат ы и м п р ава вл ад е ни я и по л ьзо ван ия ж ил ым по ме ще н ие м.
6. Со ве р ше н н о ле тн и й ч ле н се м ьи н ан и м ате ля ж и л о го по ме ще н ия , п р ож и вающи й
с о вме ст н о с н и м , впр аве т ре бо ват ь закл юч е н ия с ни м от де л ьно го до го вор а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия с пи с ьм е нн о го с о гл ас ия ос т ал ьн ых пр ож и вающи х с о вмес т но с н им ч ле но в с ем ьи
н ан и м ате ля , е сл и в с оо т ве тс т ви и с п р и хо дя ще йс я н а не го до ле й в о б щей пл о щад и ж и ло го
п о ме ще н ия л иб о в со о т ве тс т ви и с п ис ьме н н ым со гл аше н и е м о по ря д ке по л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м ем у мож е т б ыт ь выд ел ен а и зо л ир о ван н ая ж и л ая ко м н ат а ( ко мн ат ы) .
С т а т ья 6 1 .
Ра с т орже ние дог овора на йма жил ог о поме ще ния
1. До го во р н айм а ж и ло го п ом е ще н ия мож е т б ыт ь р ас т ор гн ут п о с о гл аше н и ю с то ро н .
2. Нан и м ат е л ь ж и ло го п ом е щен ия вп р аве р ас то р гн ут ь д о го во р н ай м а ж ил о го по ме ще н ия
в л юб ое вре мя в со о т ве тс т ви и с н аст оя щи м Код е кс ом по с ле ис по л не н ия с во и х о бя зат е л ьс т в
п е ре д н ай мо д ате ле м . Пр и вые зд е н ан и м ат ел я ж и ло го по ме ще н ия и пр ож и вающи х со вме с тн о с
н и м ч ле н о в е го с ем ьи н а ме ст о ж и те л ьс т ва в др угое ж и ло е по ме ще н ие д о го во р н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия с ч ит ает ся р ас т ор гн ут ым со д ня и х вые зд а.
Пр и р ас т орж е н и и до го вор а н ай м а ж ил о го по ме ще н ия п о со гл аше н и ю с т ор о н ил и п о
и н и ци ат и ве н ани м ате ля ж ил о го по ме ще н ия о д ин и з пр ож и вающи х с о вме с тн о с ни м
с о вер ше н н о ле тн и х чл е но в е го с ем ьи с пи с ьме н но го с о гл ас ия о ст ал ьн ых п рож и вающи х
с о вме ст н о с н ан им ате ле м с о ве р ше н н оле т н и х ч ле н о в е го се м ьи вп р аве тр еб о ват ь п р и зн ан ия
е го н ан и м ате ле м п о р ан ее закл юче н но м у д о го во р у н ай м а ж ил о го п ом е ще н ия вме ст о
п е р вон ач ал ьно го н ан и м ате ля ж и л о го по ме ще ни я.
3. До го во р н айм а ж и ло го п ом е ще н ия мож е т б ыт ь р аст ор гн ут п р и н ар уше н и и
с уще ст ве н н ых ус ло ви й до го вор а н ан и м ате ле м ж и ло го п ом е щен ия и ( и л и) пр ож и вающи м и
с о вме ст н о с н и м ч ле н ам и е го с ем ьи , а т акж е в сл уч ае , е сл и н ани м ате л ь ж и ло го п о ме щен и я и
( и л и) пр ож и вающи е со вм ес т но с ни м ч ле н ы е го се м ьи, гр аж д ан е, ко т ор ым н ани м ате ле м
п р ед ос т авл ен о п р аво вл ад е ни я и п ол ьзо ван и я ж и л ым по ме ще н ие м н а о с но ван и и д о го во р а
п о д н айм а ж и ло го по ме ще н ия , си с те м а ти че с ки (т р и и бо ле е р аза в те че н ие кал е нд ар но го го д а
с о дн я п р им е не ни я п ер во го адм и н ис тр ат и вн о го во зде й ст ви я) р азр ушают и л и п ор тя т ж и л ое
п о ме ще н ие , л и бо и с по л ьзуют е го не п о н азн ач ен и ю, л иб о си ст ем ат и чес ки д оп ус кают
н ар уше н и е т ре б о ван ий н аст оя ще го Ко де кс а, чт о д ел ает не во зм ож н ым дл я д р уги х пр ож и ван ие
с н им и в од н ой квар т ир е и л и в о дн о м ж ил о м д ом е.
Е с л и ч ле н ы с ем ьи н ан им ат ел я ж и л о го п ом е ще н ия , п рож и вающи е со вме с тн о с ни м , не
д о п ускал и н ар уше н и й, п ре д ус мо т ре нн ых ч ас т ью п ер во й н ас т оя ще го п ун кт а, од и н и з
п р ож и вающи х с о вм ес тн о с н им со вер ше н н о ле тн и х ч ле н о в е го се м ьи с пи с ьме нн о го со гл ас ия
д р уги х п рож и вающи х в ж ил ом п ом е щен и и со вер ше н н о ле тн и х чл ен о в се м ьи н ани м ате ля вп р аве
т р еб о ват ь пр и зн ан ия е го н ан им ат ел ем п о р ан ее закл юче н но м у до го во р у н айм а ж и ло го
п о ме ще н ия вме ст о пе р во н ач ал ьн о го н ан им ат ел я.
4. До го во р н айм а ж ил о го по ме ще н ия ч ас т но го ж ил и щн о го ф о нд а, закл юче н н ый д о
закл юч е н ия д о го во р а об и п оте ке, п р и о б р аще ни и взыс кан и я и ре ал и заци и зал ож е н но го
ж ил о го п ом е ще н ия ч аст н о го ж и ли щн о го фо н д а со хр аня ет с ил у. Ре ше н и е о р аст о рж ен и и
д о го вор а н ай м а ж ил о го п ом е щен ия ч аст н о го ж ил и щн о го ф о нд а п о сл е ре ал и заци и зал ож е н но го
ж ил о го п ом е щен ия ч ас тн о го ж и л и щно го ф о нд а м ож е т б ыт ь пр и ня то в п о ря д ке , уст ан о вле н но м
п ун кт ом 1 ст ат ьи 6 2 н ас т оя ще го Код е кс а.
5. Пр и р ас т орж е н и и до го во р а н а й м а ж и ло го по ме ще н ия по и н и ци ат и ве н ай мо д ате ля
п р ед вар и те л ьно за о д и н м ес яц н ай м од ат ел ь д олж ен н ап р ави т ь н ан и м ат ел ю с оо т вет ст вующе е
п и с ьме н ное п ре д уп реж де н ие с указан и е м мо т и во в р ас то рж е н ия д о го во р а.
Т ре бо ван и е о р аст орж е н и и д о го вор а н ай м а ж и ло го п ом е щен ия мож е т б ыт ь зая вл е но в
с уд т ол ько п о ис те че н ии ус т ан о вл е нн о го ч ас т ью пе р во й н аст оя ще го п ун кт а с ро ка в с л уч ае
о т каза н ан и м ате ля о т р ас то рж е ни я до го вор а л иб о не п ол уче н ия о т ве т а н ани м ате ля н а
п и с ьме н ное п ре д уп реж де н ие .
С т а т ья 6 2 .
Ра с т орже ние ил и изме не ние д ог овора на йма жил ог о поме ще ния пр и пе ре ходе пра ва
с обс т ве ннос т и на жил ое п оме ще ние
1. Пр и п е ре ход е пр ава с о б ст ве н но ст и н а ж и ло е по ме ще н ие , зан и м ае м ое по д о го во р у
н ай м а ж и ло го п о ме ще ни я, но вым с об ст ве н ни ком п ри н и м ае тс я р е ше н ие о р аст о рж ен и и ил и о б
и зм е не н и и д о го во р а н ай м а ж ил о го по ме ще н ия .
В с л уч ае п ри н ят ия но вым с об ст ве н ни ко м ж и ло го п о ме щен и я ре ше н и я о р аст о рж ен и и
д о го вор а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия он п ре д упр еж д ает в п и с ьме нн о й фо р ме о пр и ня то м
р е ше н и и н ан и м ате ля ж и ло го по ме ще н ия за о д и н м е ся ц. В т е че н ие э то го с ро ка н ан и м ате л ь
о бя зан о с воб од и т ь ж и ло е п ом е ще н ие . По ис те че ни и указан н о го ср о ка н ани м ате л ь ж и ло го
п о ме ще н ия , н е ос во бо д и вши й ж и л ое по ме ще ни е, п од леж ит выс ел ен и ю в с уде бн о м п ор яд ке бе з
п р ед ос т авл ен и я д р уго го ж и ло го п ом е ще н ия .
2. Т ре бо ван и я п ун кт а 1 н аст оя ще й ст ат ьи не р асп р ос тр ан я ются н а с л уж е бн ые ж ил ые
п о ме ще н ия , а т акж е н а ж ил ые п о ме щен и я, пе ре ход пр ава с о бс т вен н ос ти н а кот ор ые
о с ущес т вле н в с о ст аве п р ед п ри ят ия как и м уще с т вен н о го ко м пл е кс а. Пр и э то м ст ат ус т аки х
ж ил ых п оме ще н и й со хр аня ет ся .
С т а т ья 6 3 .
П ос л е дс т вия пре к ра ще ния л ибо ра с т орже ния дог ово ра на йма жил ог о п оме ще ния
1. Пр и п р е кр аще н и и л и бо р ас т орж е н и и д о го во р а н айм а ж и ло го по ме ще н ия н ани м ате л ь
ж ил о го п ом е щен ия о бя зан в т е че н ие т ре х с уто к (е сл и и н ой с ро к н е ус т ан о вле н н аст оя щи м
Ко д е кс ом и л и эт и м до го вор о м) ос во бо д ит ь зан и м ае м ое ж ил ое п ом е щен ие и с д ат ь е го
н ай м о д ате л ю п о акт у о с д аче ж ил о го п ом е ще н ия в то м с ос т оя ни и , в ко т ор ом он е го по л уч и л , с
уч ет о м ес те с т ве н но го и зн о с а и ли в с ос то ян и и , о го во ре н но м в д о го во ре н айм а ж и ло го
п о ме ще н ия , за и с кл юче ни ем сл уч ая, ко гд а акт о с д ач е ж и ло го п ом е щен ия ч аст но го ж и л и щно го
ф он д а не со с т авляе т ся по ре ше н и ю н ай мо д ате ля и н ани м ате ля ж ил о го п ом е ще н ия ч аст но го
ж ил и щн о го фо н д а. А кт о с д аче ж и ло го п ом е ще н ия с ос т авл яе тся в пр о и зво л ьн о й п ис ьме н но й
ф ор ме с указан и ем в не м с ве де н и й о со с тоя н и и ж ил о го по ме ще н ия н а мо ме н т е го п ер ед ач и
н ай м о д ате л ю, а т акж е с ве де н и й, п ре д ус мо т ре нн ых аб зацам и вт о р ым – че т ве р т ым и ше с т ым
п ун кт а 3 с т ат ьи 5 3 н ас тоя ще го Ко де кс а, и п о д пи с ывае тс я ст ор о н ами д о го во р а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия .
А кт о с д аче ж и л о го по ме ще н ия с ос т авля ет ся в д вух э кзе м пл яр ах, о д и н и з ко то р ых
хр ан и т ся у н ай мо д ате ля , вто ро й – у н ани м ате ля ж ил о го по ме ще н ия .
2. Нан и м ат е л ь ж ил о го п ом е ще н ия и п рож и вающи е со вм ес т но с ни м гр аж д ане , не
о с воб о ди вши е ж и лое п о ме щен ие в с р о к, ус т ано вл ен н ый ч аст ью п ер во й п ун кт а 1 н ас тоя ще й
с т ат ьи, по д леж ат выс ел е ни ю в с уд еб но м п о ря д ке б е з п ре д ос т авле н ия др уго го ж и ло го
п о ме ще н ия .
С т а т ья 6 4 .
П ризна ние д ог овора на йма жил ог о поме ще ния не де йс т вит е л ьным
1. До го во р н ай м а ж ил о го п ом е щен ия в с уд еб но м п ор яд ке м ож е т б ыт ь п р и зн ан
н е де йс т ви те л ьн ым в сл уч ае :
· п р ед с т авле н ия гр аж д ан ами н е со от ве тс т вующи х д ей с т вит ел ьно с ти с ве де ни й о
н уж д ае мо ст и в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , н а ос но ван и и ко то р ых и м б ыл о
п р ед ос т авл ен о ж и ло е п ом е щен ие ;
· н ар уше н и я п р ав д р уги х гр аж д ан и ли о р ган и заци й н а ж и л ое по ме ще н ие , я вл я ющее ся
п р ед ме т ом до го во р а н ай м а;
· н ар уше н и я усл о ви й и по ря д ка пр е до ст авл е ни я ж и ло го п ом е щен ия , о п ре де ле н н ых
н ас т оя щи м Ко д екс ом и и н ым и зако но д ате л ьн ым и акт ам и ;
· в и н ых с л уч ая х, п ре д ус мо т ре нн ых зако н о д ате л ьн ым и акт ам и.
2. Т ре бо ван и я о п ри зн ан и и не де й ст ви те л ьн ым д о го во р а н ай м а ж и л о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а ( до го во р а н ай м а ж ил о го по ме ще н ия ч ас т но го ж и л и щно го
ф он д а, е сл и н ай мо д ате ле м я вля ет ся ор ган и заци я) мо гут б ыт ь п ре д ъя вле н ы в те че н ие тр ех ле т
с о д ня, ко гд а ис те ц узн а л и ли д олж е н б ыл узн ат ь о б об ст оя те л ьс т вах, я вл я ющи хся
о с но ван и ем д ля п р и зн ан ия до го вор а н ай м а ж и ло го по ме ще ни я н ед ей ст ви те л ьн ым .
Т ре бо ван и я о п ри зн ан и и не де й ст ви те л ьн ым д о го во р а н ай м а ж ил о го п ом е ще н ия ч аст но го
ж ил и щн о го ф он д а, е сл и н ай м од ат ел ем я вл яет ся г р аж д ан и н , м о гут б ыт ь пр ед ъя вле н ы в
с о от вет с т вии с гр аж д анс ки м зако но д ате л ьс т вом .
С т а т ья 6 5 .
П ос л е дс т вия призна ния дог ов ора на йма жил ог о поме ще ния не де йс т вит е л ьным
1. В с л уч ае пр и зн ан ия д о го во р а н ай м а ж ил о го п ом е ще н ия не де й ст ви те л ьн ым н ани м ате л ь
ж ил о го п ом е щен ия и п р ож и вающи е с о вмес т но с н и м гр аж д ан е о бя зан ы в т е ч ен ие т ре х с ут о к
о с воб о ди т ь ж и л ое п о ме щен и е и с д ат ь е го н ай мо д ате л ю.
2. Нан и м ат е л ь ж ил о го п ом е ще н ия и п рож и вающи е со вм ес т но с ни м гр аж д ане , не
о с воб о ди вши е ж ил ое по ме ще н ие в с р о к, уст ан о вле н н ый п ун кт о м 1 н аст оя ще й с т ат ьи ,
п о д леж ат высе ле н и ю в с удеб н ом п ор яд ке б е з п ре до ст авл е ни я др уго го ж ил о го п ом е щен ия , за
и с кл юче ни ем сл уч ая, пр ед ус мо тр ен н о го п ун кт ом 3 н аст оя ще й с т ат ьи .
3. Е с л и гр аж д ане , указан н ые в п ри зн ан н о м не де й ст ви те л ьн ым д ого вор е н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го ф он д а, р ане е по л ьзо вал и с ь ж и л ым п ом е ще н ие м
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а, и м п ре д ос т авля ет ся эт о ж и л ое по ме ще ни е ил и
р авн о цен н ое ем у д р угое ж и ло е по ме ще н ие с со б л юде ни ем ви д а р ан е е закл юч ен н о го д о го во р а
н ай м а ж и ло го п ом е щен ия и с ро ка е го де йс т вия (е сл и т ако й с ро к уст ан авл и вал ся ) .
ГЛА ВА 9
Д ОГОВОР П ОД НА ЙМ А ЖИ ЛОГО П ОМ ЕЩЕНИ Я
С т а т ья 6 6 .
Общие пол оже ния о д ог оворе по дна йма жил ог о поме ще ни я
1. До го во р п од н ай м а ж ил о го п о ме щен и я – со гл аше н и е, п о ко т ор ом у о д н а ст ор о н а
( н ан и м ате л ь по д о го во р у н ай м а ж ил о го п о ме щен и я) о бя зует ся за п л ат у п р ед о ст ави т ь д р уго й
с т ор о не ( по д н ан им ат ел ю) ж и ло е п ом е ще н ие во вл ад ен и е и п о л ьзо ван ие д ля пр ож и ван ия в
н е м.
По д н ан и м ат ел ем мож е т б ыт ь то л ько гр аж д ани н .
О т и ме н и н ан им ат ел ей ж и л ых п ом е щен и й п ри п р ед о с т авле н и и вре ме н но с во бо д н ых
ж ил ых п ом е щен и й , зан и м ае м ых гр аж д ан ами , обя зан н ым и с о гл ас но п ос т ано вл ен и ю с уд а
во зм е щат ь р ас хо д ы п о с од ерж ан и ю д ете й , н ахо дя щи хся н а гос уд арс т вен н ом о бе с печ ен и и
( д ал ее – обя зан н ые л и ца) , по до го вор ам н айм а ж и л ых по ме ще ни й гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а, м о гут выс т уп ат ь р ай о нн ый , гор о дс кой и с по л ни те л ьн ые ко м ит ет ы, ме с тн ая
ад м и н и ст р ация р ай о н а в го р од е п о ме ст у н ахож д ен ия эт и х ж и л ых по ме ще н ий .
2. Пр е д ме то м д о го вор а п о д н ай м а ж и ло го по ме ще н ия м о гут б ыт ь п ре до с т авле н н ые п о
д о го вор у н айм а ж и ло го п о ме щен и я ж и ло й д о м, квар т ир а, ж ил ая ко м н ат а и л и ч ас т ь ж и ло й
ко м н ат ы.
3. Суще с т ве н н ыми усл о вия м и д о го во р а п о дн ай м а ж ил о го по ме ще н ия я вля ют ся :
· п р ед ме т д о го во р а по д н айм а ж и ло го п ом е щен ия ;
· с р о к д е йс т виядо го вор а п о д н айм а ж и ло го по ме ще н ия – д ля до го вор о в по д н ай м а
ж ил ых п оме ще н и й, закл юче н н ых н а о п ре де ле н н ый с ро к;
· р азм е р пл ат ы за п о л ьзо ван ие ж и л ым по ме ще ни ем и с ро к е е внес е ни я ;
· срок вне се ни я п л ат ы за ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые усл уги – в с л уч ае, ес л и в
с о от вет с т вии с зако н од ате л ьн ым и акт ами и л и д о го во ро м н айм а ж и ло го по ме ще н ия
н ан и м ате л ь ж и ло го п ом е щен ия обя зан вн о си т ь п л ат у за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые
ус л уги .
4. В д о го во ре п о дн ай м а ж и ло го по ме ще н ия указывают с я ч ле н ы с ем ьи п од н ан и м ате ля
ж ил о го п ом е ще н ия , кот ор ым п ре до ст авл е но п р аво вл аде н ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым
п о ме ще н ие м.
5. До го во р п о дн ай м а ж и л о го п о ме щен ия закл юч ает ся н а ср о к, оп ре де ле н н ый
с о гл аше н и ем с то р он , л и бо б е з указан и я с ро ка, ес л и и но е н е уст ан о вле но н аст оя щи м
Ко д е кс ом . Сро к д о го во р а по д н айм а ж и ло го по ме ще н ия не до лж е н п ре вышат ь с р о к, н а ко то р ый
э т о ж и ло е п ом е ще н ие пр ед ос т авл ен о п о д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия .
6. До го во р по д н айм а ж и ло го п ом е ще н ия закл юч ает ся в п ис ьме н но й фо р ме и сч и т ае т ся
закл юч е н н ым с д ат ы е го ре гис т р ации в о р ган и заци и , ос уще ст вля юще й э ксп л уат аци ю
ж ил и щн о го фо н д а и (и л и ) пре д ос т авля юще й ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые ус л уги, за и с кл юче н ие м
с л уч ая , п ре д усм от ре н но го ч ас т ью т ре т ье й н ас то я ще го п ун кт а.
До го во р п од н ай м а ж ил о го по ме ще н ия с ос т авл яе тся в т ре х э кзе м пл яр ах, о д и н и з ко то р ых
хр ан и т ся у н ан им ат ел я по д о го во р у н ай м а ж и ло го по ме ще н ия , вто ро й – у по д н ани м ате ля ,
т р ет и й – в о р гани заци и , ос уще ст вл я ющей э ксп л уат аци ю ж ил и щн о го ф о нд а и ( и ли )
п р ед ос т авл я ющей ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые ус л уги , зар е ги ст р ир о вавше й д о го во р по д н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия .
До го во р по д н айм а ж ил о го п о ме щен и я, закл юч е нн ый при ос уще ст вл ен и и
п р ед п р ин и м ате л ьс кой д ея те л ьно ст и , с вя зан н о й с п ре до с т авле н ие м ме ст д ля кр ат ко ср оч но го
п р ож и ван и я , ре гис т р ации не по дл еж и т и сч ит ае тс я закл юч ен н ым с мо ме н т а, оп ре де ле н н ого в
д о го воре .
7. Т и по во й д о го во р по д н ай м а ж и ло го по ме ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а
ут ве рж д ае тся Со вет ом Ми н ис тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 6 7 .
П ра во по дна нима т е л я жил ог о поме ще ния на пре д ос т а вл е ние пра ва вл а де ния и
пол ьзова ния за нима е мым им жил ым поме ще ние м чл е на м с вое й с е мьи
1. По д н ан и м ате л ь ж и ло го п о ме ще ни я вп р аве б е з со гл аси я п р ож и вающи х с о вме ст н о с ни м
с о вер ше н н о ле тн и х чл ен о в е го се м ьи , н ай мо д ате ля и н ани м ате ля п о д о го во р у н айм а ж и ло го
п о ме ще н ия п ре до с т ави т ь пр аво вл аде н ия и по л ьзо ван ия зан и м аем ым и м ж и л ым п ом е ще н ие м
с во и м н ес о ве р ше н н ол ет н им де тя м.
2. Пр е д ос т авле н ие п р ава вл ад е ни я и п о л ьзо ван ия ж ил ым п ом е ще н ие м др уги м ч ле н ам
с е м ьи п о дн ан и м ате ля ж и ло го по ме ще ни я до п ус кае тс я с с о гл ас ия п р ож и вающи х с о вм ес т но с
н и м со ве р ше н но ле т н и х ч ле н о в е го се м ьи , н ай мо д ате ля и н ан и м ате ля п о д о го во р у н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия .
3. Ч л е н ы се м ьи п од н ан и м ате ля , кот ор ым пр ед ос т авл ен о п р аво вл ад е ни я и п ол ьзо ван и я
ж ил ым п ом е ще н ие м в п ор яд ке, ус т ано вле н но м п ун кт ам и 1 и 2 н ас тоя ще й ст ат ьи, д олж н ы б ыт ь
указан ы в д о го во ре п од н ай м а ж и ло го по ме ще ни я п ут ем вн ес ен ия в н е го с оо т вет ст вующи х
и зм е не н и й.
С т а т ья 6 8 .
П ре к ра ще ние л ибо ра с т орже ние дог ово ра по дна йма жил ог о п оме ще ния
1. До го во р по д н ай м а ж ил о го п ом е щен ия , закл юч ен н ый н а о п ре де ле нн ый с ро к,
п р е кр ащае т ся с ис теч е ни ем е го ср о ка л иб о в с вя зи со с ме рт ью, пр и зн ан ие м с уд о м бе зве с тн о
о т с ут ст вующи м и л и о бъя вле н ие м уме р ши м п од н ан и м ате ля ж и ло го п о ме щен и я.
До го во р п од н ай м а ж ил о го по ме ще н ия , закл юч е нн ый бе з указан и я ср о ка, п ре кр ащае т ся в
с вя зи с о см ер т ью, пр и зн ан ие м с удо м бе зве ст н о о тс ут ст вующи м и л и об ъя вл е ни ем ум ер ши м
п о д н ан им ате ля ж ил о го по ме ще н ия .
2. До го во р по д н айм а ж и ло го п ом е ще н ия мож е т б ыт ь р ас т ор гн ут п о со гл аше н и ю с то ро н .
По д н ан и м ат ел ь ж и ло го по ме ще н ия вп р аве р ас то р гн ут ь д о го во р по д н айм а ж и ло го
п о ме ще н ия в л юбо е вре мя в со от ве тс т ви и с н аст оя щи м Ко де ксо м по сл е и с по л не н ия с во и х
о бя зат е л ьс т в пе ре д н ан и м ате ле м п о д о го во р у н ай м а ж и л о го по ме ще н ия.
До го во р п од н ай м а ж и ло го п ом е ще н ия мож е т б ыт ь р ас то р гн ут п р и н ар уше н и и
с уще ст ве н н ых ус л о вий д о го во р а по д н ани м ате ле м ж и л о го по ме ще н ия и ( и л и) пр ож и вающи м и
с о вме ст н о с ни м гр аж д ан ам и .
3. По и ст еч ен и и с ро ка до го вор а по д н ай м а ж и ло г о п ом е щен ия по д н ан им ате л ь ж и ло го
п о ме ще н ия по т ре бо ван и ю н ан и м ате ля п о до го вор у н ай м а ж и ло го по ме ще ни я о бя зан
о с воб о ди т ь зан и м ае мо е ж и лое по ме ще н ие , а в сл уч ае о т каза – по д леж ит высе ле н и ю с
п р ож и вающи м и с о вмес т но с н им гр аж д ан ам и в с уде б но м п ор яд ке бе з п ре до с т авле н ия д р уго го
ж ил о го по ме ще н ия .
4. О б я зат ел ьст ва п о до го во р у по д н айм а ж и ло го п о ме ще ни я п ре кр ащают с я в с л уч ае
п р е кр аще н ия л иб о р ас то рж е н ия эт о го д ого вор а и в и н ых с л уч ая х, п ре д ус м от ре н н ых
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и ил и э т им до го вор о м.
Пр и пр е кр аще н и и л иб о р ас то рж е ни и д о го во р а н ай м а ж и л о го п о ме ще ни я од н о вре ме нн о
п р е кр ащае т ся ли б о р аст о р гае тс я и до го во р по д н айм а ж и ло го п ом е ще н ия .
5. Пр и п р е кр ащен и и л иб о р аст о рж ен и и д о го во р а п од н ай м а ж и ло го по ме ще н ия
п о д н ан им ате л ь ж ил о го п ом е ще н ия об я зан в те че н ие тре х с у то к (ес л и ин о й с ро к не уст ан о вле н
н ас т оя щи м Ко де ксо м и ли э т им д о го во ро м ) ос во бо д ит ь зан и м ае мо е ж ил ое п ом е ще н ие и с д ат ь
е го н ан и м ате л ю п о до го вор у н айм а ж ил о го по ме ще н ия в т ом с ос т оя ни и , в кот о ро м о н е го
п о л уч и л , с уче т ом ес те ст ве н но го и зно с а и л и в с ос то я ни и , о го вор е нн о м в д о го во ре по д н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия .
ГЛА ВА 1 0
Б ЕЗ ВОЗ М ЕЗ Д НО Е ВЛ АД ЕН И Е И П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е ЖИ ЛЫ М П ОМ ЕЩЕНИ ЕМ , П О ЛЬЗ О ВА Н И Е
ЖИЛЫ М П ОМ ЕЩЕН И ЕМ, П Р ЕД ОС ТА В Л ЕН НЫ М П О З А В ЕЩАТ ЕЛЬ НОМ У ОТК АЗ У ИЛ И Н А
ОС НО ВА Н ИИ Д ОГОВ ОРА П ОЖИЗ Н ЕН НОГО С ОД ЕРЖ АН И Я С ИЖД ИВ ЕН И ЕМ
С т а т ья 6 9 .
Бе звозме здн ое вл а де ние и пол ьзова н ие жил ым п оме ще ние м
1. Ж и лое п о ме ще ни е мож ет б ыт ь вр е ме нн о п ре до ст авл е но в б е зво зм е зд н ое вл ад е ни е и
п о л ьзо ван ие .
2. Со б с т ве н н и к, н ан и м ате л ь ж и ло го по ме ще н ия , гр аж д ани н , я вля ющи й ся ч ле но м
о р ган и заци и зас т р ой щи ко в, вп р аве в п о ря д ке , ус т ано вле н но м н ас то я щим Ко д е кс ом ,
п р ед ос т ави т ь зан и м ае мое и м и ж ил ое п о ме щен и е вре ме н но в б е зво зм е зд ное вл ад е н ие и
п о л ьзо ван ие гр аж д ан ам бе з закл юч е ни я д о го во р а.
3. Гр аж д ане , ко т ор ым ж и лое п ом е щен ие вр ем е нн о пр ед ос т авл ен о в бе зво зм е зд н ое
вл ад е н ие и п о л ьзо ван ие , об я зан ы в т е че н ие т ре х с уто к ос во бо д ит ь зан и м ае м ое и м и ж и л ое
п о ме ще н ие п о тр еб о ван и ю с об ст ве н ни ка ж ил о го п о ме ще ни я, н ан и м ате ля ж и ло го п ом е ще н ия ,
гр аж д ан и н а, я вля юще гос я ч ле но м о р ган и заци и зас тр ой щи ко в, и ( ил и ) п рож и вающи х
с о вме ст н о с ни м и с о ве р ше н н ол ет н и х ч ле но в и х с еме й .
С т а т ья 7 0 .
П ол ьзова ние жил ым поме ще ние м, пре д ос т а вл е нным по за ве ща т е л ьному от к а зу
1. Гр аж д ан ин , кот ор о м у п о заве щат е л ьн о м у о т казу п ре до с т авле но п р аво пож и зне н но го
п о л ьзо ван ия ж и л ым по ме ще ни ем и л и е го ч ас т ью, п о л ьзуе т ся эт и м ж и л ым по ме ще н ие м ил и е го
ч ас т ью н ар авне с со бс т вен н и ком эт о го ж и л о го по ме ще н ия .
2. Гр аж д ан ин , кот ор о м у п о заве щат е л ьн о м у о т казу п ре до с т авле но п р аво пож и зне н но го
п о л ьзо ван ия ж и л ым п ом е щен ие м и л и е го ч аст ью, не м ож е т п ре до ст ави т ь п р аво п ол ьзо ван и я
э т и м ж и л ым п ом е ще н ие м ч ле н ам е го се м ьи, е с ли и ное не указан о в заве щан и и .
3. Де е с по со бн ый гр аж д ан и н , п рож и вающи й в ж и ло м п о ме щен и и , пр е до ст авл е нн ом е м у
п о заве щат е л ьно м у от казу, н ес ет со л и д ар н ую о т ве тс т вен н ос т ь с с об ст ве нн и ком э то го ж и ло го
п о ме ще н ия по об я зате л ьст вам , выт е кающи м и з п ол ьзо ван и я ж и л ым по ме ще н ие м, ес л и и н ое не
указан о в заве щан и и .
С т а т ья 7 1 .
П ол ьзова ние жил ым поме ще ние м на ос нова н ии дог ово ра пож изне нн ог о с оде ржа ния с
иждиве ние м
1. Гр аж д ан ин , п рож и вающи й в ж и л ом п о ме ще н ии н а о с н о ван и и до го вор а п ож и з не н но го
с о де рж ани я с иж д и вен ие м , по л ьзуе тся ж и л ым п ом е ще н ие м н ар авн е с со бс т вен н и ко м
( п л ате л ьщи ком ре нт ы) эт о го ж ил о го по ме ще н ия .
2. Со б с т ве н н и к ж и ло го по ме ще ни я ( п л ате л ьщи к р ен т ы) вп р аве о тч уж д ат ь, сд ават ь в
зал о г и л и и н ым с п ос об ом о б ре ме ня т ь ж ил ое п ом е ще н ие , пе ре д ан но е ем у в о б ес пе че н ие
п ож и зне н но го со де рж ани я, т ол ько пр и н ал ич и и с о гл ас и я гр аж д ан и н а (п о л уч ате ля ре н т ы), с
ко т ор ым закл юче н до го во р пож и зне н но го с од ерж ан ия с иж д и ве ни ем .
Гр аж д ани н ( по л уч ате л ь ре нт ы) , д авши й с о гл аси е н а о тч уж де н ие и л и зал о г ж и л о го
п о ме ще н ия и не указан н ый в с о о т ве тс т вующе м до го во ре в ч и с ле л и ц, за ко т о р ым и пр и
п е ре ход е п р ава со бс т ве н н ос ти со хр аняе т ся п р аво вл аде ни я и по л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м, в с луч ае о т каза о с воб од и т ь ж и ло е п ом е щен ие п о т ре бо ван и ю н о во го
с о бс т ве н н и ка по д леж ит выс ел ен и ю в с уде б но м по ря д ке бе з п ре д ос т авле н ия д р уго го ж и ло го
п о ме ще н ия .
3. По л ьзо ван и е ж ил ым п о ме щен и ем н а о сн о ван и и до го во р а п ож и зн е нн о го с од ерж ан ия с
и ж д и вен ие м п ре кр ащае тся с о с ме р т ью гр аж д ан и н а, пр ож и вающе го в ж и л ом п ом е ще н и и н а
о с но ван и и эт о го до го вор а.
ГЛА ВА 1 1
ОТЧ УЖД ЕНИ Е, П РИ ОБР ЕТ ЕН И Е И ИП ОТ ЕК А Ж ИЛЫ Х П ОМ ЕЩЕН И Й
С т а т ья 7 2 .
Объе к т ы с де л ок и ог ра ниче ния п о от чу жде ни ю и ип от е к е жил ых поме ще ний
1. О б ъе кт ам и с де ло к по о тч уж де н и ю ж и л ых п о ме щен и й я вля ют ся ж и л ые до м а, квар т и р ы
( д ол и в пр аве со бс т вен н ос ти н а ж ил ые д о м а, квар т ир ы) .
2. Не п од леж ат о тч уж де н и ю, е сл и ин ое н е о пр ед ел ен о Пр е зид е нт ом Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь и н ас т оя щи м Ко де ксо м :
· ж ил ые п о ме щен и я со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я ;
· с л уж е б н ые ж ил ые п о ме щен и я гос уд ар ст вен н о го ж ил и щн о го ф он д а;
· ж ил ые п о ме щен и я гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го ф он д а в об щеж ит ия х;
· ж ил ые п о ме щен и я с пе ци ал ьн о го сл уж е б но го ж и ли щн о го фо н д а;
· с п еци ал ьн ые ж и л ые по ме ще н ия ;
· ж ил ые по ме ще ни я, р ас по лож ен н ые в об ос об ле н н ых вое н н ых гор о д ках, о пр ед ел яе м ых
Ми н и с те рс т вом об ор о н ы Р ес п уб л и ки Бел ар ус ь;
· ж ил ые п ом е щен ия гос уд арс т ве н н ого ж и л и щно го фо н д а, н аход я щие ся н а те р р ит ор ия х,
п о д вер гши хс я р ад и о акт и вн ом у загр я зн е н и ю в р е зул ьт ате кат ас тр оф ы на
Ч е рн об ыл ьс кой А ЭС ( в зон ах э вакуаци и (о тч уж де ни я) , п ер во оч ер ед н о го о тс ел ен и я и
п о сл е дующе го о тс ел ен и я, с кот ор ых о тсе ле н о н асе ле н ие ) ;
· ж ил ые п ом е щен ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а, н аход я щие ся в с об ст ве н но ст и
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь и р ас по л ож ен н ые н а те р ри то р и и и но с тр ан н ых го с уд арс т в;
· ж ил ые п ом е ще н ия , п ос т рое н н ые и ли пр и об ре те н н ые с пр и вле че н ие м л ьго т н ых
кр е ди т о в, ж и л ые п о ме щен и я, н а кап и т ал ьн ый ре мо нт и ре ко нс тр укци ю кот о р ых, а
т акж е н а с тр о ит ел ьст во и нж ен ер н ых се те й, во зве де н ие хо зя йс т ве н н ых по ме ще н ий и
п о ст р ое к п ре д ос т авле н л ьго тн ый кре д ит , – до по л но го п о гаше н ия т аки х кре д и то в;
ж ил ые п о ме щен и я ком ме р чес ко го и сп ол ьз о ван и я .
3. Ип о т е ка ж и л ых по ме ще ни й го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а не д о п ус кает ся .
С т а т ья 7 3 .
П ра во г ра жда н и орг а низа ци й на при обре т е ние жил ы х п оме ще ний
1. Гр аж д ане , а т акж е юри д ич ес кие л и ца, зар е гис тр и ро ван н ые в ус т ано вл е нн ом п о ря д ке
в Р е с п уб л и ке Бел ар у с ь, вп р аве п р ио бр ет ат ь ж и л ые п ом е ще н ия п о до го вор ам куп л и -пр од аж и ,
м е н ы и ли н а о с но ван и и и но й сд ел ки по о тч уж де ни ю ж и ло го по ме ще н ия в л юб ых н асе ле н н ых
п ун кт ах Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь.
2. Ин о с тр ан н ые гр аж д ане и л и ца бе з гр аж д анс т ва, по ст оя н но пр ож и вающи е за
п р ед ел ам и Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь ли б о вре ме н но п ре б ывающи е и л и вр е ме н но п рож и вающи е в
Р ес п убл и ке Бел ар ус ь, а т акж е юр ид и че с ки е л и ца, н е зар е гис т ри р о ван н ые в уст ан о вле н но м
п о ря д ке н а т ер р ит о ри и Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, вп р аве пр и об ре т ат ь ж и л ые по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а по д о го во р ам купл и -п ро д аж и , м е н ы и ли н а о с но ван и и
и н о й сд ел ки п о от ч уж д ен и ю ж и л о го п ом е щен ия го с уд ар с т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а в
Р ес п убл и ке Бел ар ус ь, ес ли эт о ус т ано вл ен о м еж д ун аро д н ым и д о го во р ам и Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь.
3. Ин о с тр ан н ые гр аж д ан е и л и ца б е з гр аж д анс т ва, а т акж е юр и ди че с ки е л и ца, не
зар е ги с тр и ро ван н ые в уст ан о вле н но м по ря д ке н а те рр и то р ии Ре с пуб л и ки Бел ар ус ь, вп р аве
п р и об ре т ат ь ж ил ые п ом е ще н ия ч ас тн о го ж и л и щн о го фо н д а по д о го во р ам куп л и -пр од аж и ,
м е н ы и л и н а ос н о ван ии и н ой с де л к и по о тч уж де н и ю ж ил о го п ом е щен ия ч ас тн о го ж и л и щно го
ф он д а в Ре сп уб ли ке Бе л арус ь, ес л и и н ое н е ус т ано вле н о зако н о д ате л ьн ым и акт ам и.
4. Ко м м ер че с кие о р ган и заци и не вп р аве п ри об ре т ат ь ж ил ые по ме ще н ия у и н ых
ко м ме рч ес ки х ор ган и заци й п о до го вор у д ар ен и я ж и л о го п ом е ще н ия в л юб ых н ас е ле н н ых
п ун кт ах Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 7 4 .
П рода жа жил ых поме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да
Пр о д аж а ж и л ых по ме ще н ий го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а о суще ст вл яе тс я в
п о ря д ке , о п ре де ляе мо м Пре зи де н то м Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь и л и ме с тн ым и Со ве т ам и де п ут ато в.
С т а т ья 7 5 .
От чу жде ние и и пот е к а жил ог о поме ще ния ча с т ног о жил ищног о ф он да
1. Куп л я -п р од аж а, ме н а, д аре н ие , и н ые с де л ки п о от ч уж д ен и ю, ип от е ка ж и ло го
п о ме ще н ия ч ас т но го ж и ли щн о го фо н д а о с ущес т вля ютс я в п о ря д ке , ус т ано вле н но м н аст оя щи м
Ко д е кс ом и ин ым и зако но д ате л ьн ыми акт ам и.
2. О т ч уж д ен и е со бс т вен н и ко м ж и л о го по ме ще ни я, в кот ор ом п рож и вают
н е со вер ше н н о ле тн и е ч ле н ы, б ывши е ч л ен ы е го с ем ьи , пр и зн ан н ые н аход я щи ми ся в с о ци ал ьн о
о п ас но м по л ож е ни и л иб о пр и зн ан н ые н уж д ающи м и ся в го с уд ар ст ве н но й защи т е , ил и
гр аж д ан е, п ри зн ан н ые не дее с по со б н ыми и ли о гр ан и че н н ые в дее с по со б но ст и с уд ом , ил и
ж ил о го п ом е ще н ия , закр еп ле н но го за д ет ьм и -си р от ам и ил и де т ьм и , о с т авши м и с я бе з
п о пе че н ия р од и те ле й, д о п ус кает ся т ол ько с пи с ьме нн о го с о гл ас ия о р ган а о пе ки и
п о пе ч ит ел ьст ва.
По р яд о к взаи м од ей с т вия го с уд ар с т ве н н ых о р гано в и ор ган и заци й пр и пр и ня т ии ре ше н и й
о д ач е со гл аси я н а о тч уж де ни е и ли о б от казе в о т ч уж де ни и ж и л ых п ом е ще н и й, в ко т о р ых
п р ож и вают гр аж д ане , указан н ые в ч ас т и пе р вой н ас т оя ще го п ун кт а, ус т ан авл и вае тся Со ве то м
Ми н и с тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
Го с уд арс т вен н ая р е гис тр аци я и уд ос то ве ре н ие сд ел о к по от ч уж д ен и ю ж и л ых
п о ме ще н ий , в ко то р ых п рож и вают гр аж д ане , указан н ые в ч ас т и пе р во й н ас тоя ще го п ун кт а,
д о п ускают ся п ри н ал ич и и п ис ьме н но го с о гл ас ия ор ган а оп е ки и по пе чи те л ьст ва н а и х
о т ч уж де н ие .
3. Ип о т е ка ж и л ых п ом е щен и й о с уще ст вл яе тс я в по ря д ке , ус т ано вл ен н ом Зако но м
Р ес п убл и ки Бе л арус ь о т 20 и юн я 20 08 го д а «О б и по те ке » ( Нацио н ал ьн ый ре ес тр п р аво вых
акт о в Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь, 20 08 г., № 1 57 , 2 /1 44 2 ).
4. Ч л е н ы, б ывши е ч ле н ы с ем ьи с об с т ве н н ика ж и ло го п ом е ще н ия , гр аж д ане ,
п р ож и вающи е в ж и л ом п о ме ще ни и , п ре до ст авл е нн о м по заве щат е л ьн о м у о т казу и л и н а
о с но ван и и до го вор а п ож и зн е нн о го со де рж ан ия с иж д и вен и ем , и д авши е с о гл ас и е н а п ро д аж у
ж ил о го п ом е щен ия , не указан н ые в д о го во ре куп л и -пр о д аж и как гр аж д ане , за ко т ор ым и
с о хр аняе т ся пр аво вл ад е н ия и по л ьзо ван и я ж и л ым по ме ще н ие м, п р и пе ре хо де п р ава
с о бс т ве н но с ти п о дл еж ат выс е ле н и ю по т ре бо ван и ю н о во го с об ст ве нн и ка б е з п ре до с т авле н ия
д р уго го ж ил о го по ме ще н ия .
5. Пр и о б р аще ни и взыс кан и я н а ж и ло е п о ме ще ни е, я вля ющее ся п ре дм ет о м и п от е ки , и
п о сл е ре гис тр аци и в ус т ано вл ен н ом п ор яд ке пр е кр аще н ия п р ава с об с т ве н но ст и н а не го
гр аж д ан е, ут р ати вши е п р аво с об с т ве н но ст и н а эт о ж ил ое по ме ще н ие , и гр аж д ане ,
п р ож и вающи е с о вме с тн о с н им и , за и с кл юче н ие м гр аж д ан , не п о дл еж ащи х выс ел ен и ю в
с о от вет с т вии с зако но д ате л ьн ыми акт ам и , п од леж ат высе ле н и ю бе з п ре до ст авл е ни я д р уго го
ж ил о го по ме ще н ия .
С т а т ья 7 6 .
От чу жде ние , а ре нда , на е м, за л ог , пре дос т а вл е ние в бе зв озме здное пол ьзова н ие
жил ых п оме ще ний, пр ина дл е жа щих на пра ве с о бс т ве ннос т и г ра жда на м от де л ьных
к ат е г орий
1. О т ч уж д ен и е, аре н д а, н аем , зал о г, пр ед о ст авл ен и е в бе зво зм е зд но е п ол ьзо ван и е
ж ил ых п ом е ще н и й, п ри н ад леж ащи х н а п р аве с об ст ве нн о ст и гр аж д ан ам , пр и зн ан н ым
н е дее с по со б н ыми и л и о г р ани че н н ым в д ее с по со б но ст и с удо м, а т акж е не со вер ше н н о ле т ни м
гр аж д ан ам ( за и с кл юче н ие м эм ан с и пи ро ван н ых и л и вс т упи вши х в б р ак д о д о ст иж е н ия
с о вер ше н н о ле тн е го во зр аст а) , п ри ус т ро й ст ве и х н а гос уд арс т вен н ое о бе сп ече н ие в д ет с кие
и н те р н ат н ые уч реж де н ия , гос уд ар ст ве нн ые уч реж де ни я п роф ес с ио н ал ьно -те хн ич ес ко го ,
с ре д не го с пе ци ал ьно го и л и выс ше го о бр азо ван и я , де т ски е д ом а се ме й но го т и п а, в о пе кунс кие ,
п р ие м н ые се м ьи ос уще ст вл я ют ся т о л ько по сл е п ол уче н ия пи с ьм е нн о го со гл аси я о р ган а о пе ки
и п о печ и те л ьс т ва.
О р ган оп е ки и по пе ч ите л ьст ва вп р аве от казат ь в д ач е т ако го с о гл ас ия , е сл и
о т ч уж де н ие , аре н д а, н ае м, зал о г, п ре до ст авл е н ие в бе зво зм е зд н ое по л ьзо ван ие ж и л ых
п о ме ще н ий мо гут с ущес т ве н но ухуд ши т ь ж ил и щн ые ус ло ви я гр аж д ан, указан н ых в ч аст и
п е р вой н аст оя ще го п ун кт а, и ли п ри ч и ни т ь вре д и х и нт ер ес ам ли бо и м ущес т ве н но м у
п о лож ен и ю. Пр и э то м п од с ущес т ве н н ым ухуд ше н ие м ж ил и щн ых ус ло ви й п он и м аютс я :
о бе с пе че нн ос т ь ж ил ым п о ме щен и ем о б ще й п ло щад ью м е нее п ят н ад цат и квад р атн ых м ет р о в ( в
го р од е Ми нс ке – ме нее де ся т и квад р атн ых м е т р о в) н а о д но го че ло ве ка в с л уч ае , е сл и
о бе с пе че нн ос т ь б ыл а п ят н ад цат ь квад р ат н ых м ет ро в и б о ле е ( в го р од е Ми нс ке – де ся т ь
квад р ат н ых ме т ро в и б ол ее) ; не со о т ве тс т вие ж и л о го п о ме ще ни я уст ан о вле н н ым д ля
п р ож и ван и я с ан ит ар н ым и те хн иче с ким тре б о ван ия м ; н ес оо т ве т ст ви е ж ил о го по ме ще н ия
т и п о вым п от ре б ит ел ьс ким кач ес т вам , ес л и зан и м аем ое ж и ло е п оме ще н ие т аки м кач ес т вам
с о от вет с т вуе т.
2. О т каз о р ган а оп е ки и п о печ и те л ьс т ва в д аче с о гл ас ия , п ре д усм от ре н но го п ун кто м 1
н ас т оя ще й с т ат ьи , м ож ет б ыт ь о бж ал о ван в с уд еб но м по ря д ке .
ГЛА ВА 1 2
ОБМ ЕН ЖИ ЛЫ Х П ОМ ЕЩЕН ИЙ
С т а т ья 7 7 .
Общие пол оже ния об обме не жил ы х п оме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищ ног о ф он да
1. Нан и м ат е л ь ж и ло го п о ме щен ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го ф он д а с п ис ьме н но го
с о гл аси я п рож и вающи х с о вмес т но с н и м со ве р ше н но ле т н их чл ен о в е го с ем ьи , а т акж е и н ых
гр аж д ан , за ко т о р ым и с о хр ан яе тс я пр аво вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я эт и м ж ил ым п о ме ще ни ем , и
с п и с ьме нн о го р азр е ше н и я н айм о д ате ля вп р аве п ро и зве ст и об ме н зан и м ае мо го им ж и ло го
п о ме ще н ия н а д р угое ж и ло е п о ме щен и е го с уд ар с т ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а в п о ря д ке ,
ус т ан о вле н но м с т ат ье й 78 н аст оя ще го Ко де кс а.
2. Со ве р ше н н о ле тн и й ч ле н се м ьи н ан и м ате ля ж и л о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а, пр ож и вающи й с о вм ес т но с н ан и м ате ле м ж ил о го п о ме щен и я, с п ис ьме н но го
с о гл аси я н ай м од ат ел я, н ан им ат ел я ж и ло го п о ме ще ни я, ос т ал ьн ых с о вер ше н н о лет н и х ч ле н о в
е го с ем ьи , пр ож и вающи х с о вм ес т но с н ан им ат ел ем ж и ло го п о ме ще ни я, а т акж е ин ых гр аж д ан ,
за ко т о р ым и с о хр ан яе тс я п р аво вл аде н ия и по л ьзо ван ия ж ил ым п ом е ще н ие м , впр аве об ме ня т ь
ж ил ое п о ме ще ни е, пр и ход я ще ес я н а е го д о л ю, с д р уги м гр аж д ан и но м п р и ус ло ви и , чт о э то м у
гр аж д ан и н у п ре до ст авл яе тс я пр аво вл ад е ни я и по л ьзо ван ия ж и л ым по ме ще ни ем в кач е ст ве
ч л ен а се м ьи н ан и м ате ля э то го ж и ло го п о ме щен и я.
3. Гр аж д ане вп р аве о с уще ст вл ят ь о б ме н ж и л ых п о ме ще ни й гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а, р асп о лож е н н ых в о д но м и ли р азн ых ж ил ых д о м ах, н ахо дя щи хся как в о д н о м, т ак и в
р азн ых н ас е ле н н ых п ун кт ах.
С т а т ья 7 8 .
П орядок ос у ще с т вл е ния обме на жил ых поме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищног о
ф онда
1. О б ме н ж и л ых п ом е щен и й гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а, н ахо дя щи хся в
п р ед ел ах о д н о го н асе ле н но го п ун кт а, о фо рм ля ет ся р ай о нн ым , го ро дс ки м, п о се л ко вым ,
с е л ьс ким и сп о лн и те л ьн ым и ком и те т ами . В го ро де с р ай о н н ым де ле н ие м о б ме н ж и л ых
п о ме ще н ий оф о рм ля ет ся ме с тн о й ад ми н и ст р а цие й р айо н а в го р о де п о ме ст у н ахож де н ия
о д но го и з ж ил ых п о ме ще ни й по выб о р у гр аж д ан , о с ущес т вля ющи х об ме н ж ил ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а.
О б ме н ж ил ых п о ме ще н ий , н ахо дя щи хся в р азн ых н ас е л ен н ых п ун кт ах, офо р мл яет ся в
о д но м и з н ас ел ен н ых п ун кто в п о выб о р у гр аж д ан , ос ущес т вля ющи х о б ме н ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а.
Е с л и од н о и з о бм ен и вае м ых ж и л ых п ом е ще н и й н аход и тся в го р о де Ми н с ке , а д р угое – в
п р ед ел ах и н о й ад ми н ис т р ат и вн о -те рр и то р и ал ьн о й е д ин и цы Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь, об ме н
о фо рм ля ет ся ме ст но й ад ми н ис т р ацие й р ай он а в го ро де Ми нс ке, н а т ер р ит ор и и ко то ро го
н ахо д и тся ж ил ое по ме ще н ие .
2. Гр аж д ане , ос уще ст вля ющи е о бм ен зан и м ае м ых ими ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а, по д ают в с оо т ве тс т вующи й м ес т н ый ис по л н ит ел ь н ый и
р ас п ор яд и те л ьн ый ор ган зая вл ен ие по ф ор ме , ус т ано вл ен н ой Ми н ис те рс т вом ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн о го хо зя йс т ва Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь. К зая вл ен и ю о б о бм е не ж ил ых п о ме щен и й
п р и л агают ся до куме нт ы, пе ре че н ь ко то р ых о п ре де ляе тс я Пр е зи де нт ом Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь.
3. Р е ше н и я об о б ме не ж и л ых п ом е щен и й п р ин и м аютс я р айо н н ым , гор од с ким ,
п о се л ко вым , се л ьс ки м и сп о лн и те л ьн ым и ко ми те т ам и, м ес тн о й ад ми н и ст р ацие й р айо н а в
го р од е н е п о зд не е о дн о го ме ся ца со д ня по д ач и гр аж д ан и но м зая вле н ия . О пр и ня то м ре ше н и и
с о об щае тс я гр аж д ан и ну в п ис ьме н но й ф ор ме в пя ти д не вн ый ср о к с о д ня е го п р ин ят ия .
4. Е с л и в р е зул ьт ат е о бм ен а в це ля х о бъед и не н ия в о д н у с ем ью гр аж д ане п ол уч ают
ж ил ые п оме ще н ия в о д н ой квар т и ре , с о дн и м и з э т и х гр аж д ан закл юч ает ся д о го во р н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а.
5. Р е ше н и е о б об ме не ж ил ых по ме ще н и й де йс т ви те л ьно в т ече н ие о д но го м еся ца, а пр и
м еж д уго ро д но м о бме н е – в те че н ие д вух ме ся це в со дн я е го пр и ня т ия. Ес л и с о д ни м и з
гр аж д ан , ос уще ст вля ющи х о б ме н ж и л ых п ом е ще н и й, в указан н ые с р о ки н е закл юче н д о го во р
н ай м а ж и ло го п ом е ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а, ре ше н ие о б о бм е не ж и л ых
п о ме ще н ий утр ач и вает с ил у.
6. Е с л и п ос ле п ри ня т ия ре ше н и я об об ме н е ж и л ых п ом е ще н и й (д о пр ед ос т авл ен ия п р ава
вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым п ом е щен ие м хо тя б ы о д но м у и з гр аж д ан , ос уще ст вл я ющи х
о б ме н ж ил ых п о ме ще ни й ) гр аж д ан е от казывают с я о т об ме н а, ре ше н и е о б об ме не ж и л ых
п о ме ще н ий по и х п и с ьм ен н ом у зая вл ен и ю о т ме няе т ся м ес т н ым и сп о лн и те л ьн ым и
р ас п ор яд и те л ьн ым ор ган о м, е го п р и ня вши м .
7. Р е ше н и е о б о бм ен е ж и л ых п о ме щен и й м ож е т б ыт ь о бж ал о ван о в с уде б но м п ор яд ке.
С т а т ья 7 9 .
Ус л овия, п ри к от оры х обме н жил ы х п оме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да
не допу с к а е т с я
1. О б ме н ж и л ых по ме ще н и й гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го ф он д а не до п ус кае тс я, е сл и :
· к н ан и м ат ел ю ж и ло го по ме ще ни я пр ед ъя вл е н ы ис к о р аст орж е н и и ил и об и зм ен ен и и
д о го вор а н айм а ж ил о го по ме ще н ия го суд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а л и бо и с к о
н е де йс т ви те л ьн ос т и до го во р а н ай м а ж и ло го п о ме щен и я го с уд ар ст ве н но го ж и л и щно го
ф он д а и п р и ме не ни и по сл ед с т вий его не де йс т вит ел ь н ос т и ;
· ж ил ой д о м, в ко т ор ом н ахо д ит ся об ме н и ваем ое ж и ло е п о ме ще ни е, п р и зн ан
н ахо д я щим ся в авар и й но м с ос то ян и и и л и гр о зя щим об вал о м, по д леж и т с н ос у ил и
п е ре во д у в неж и ло й , п ри зн ан н еп р и го д н ым д ля пр ож и ван и я ;
· ж ил ой д ом , в кот о ро м н ахо д ит ся об ме н и ваем ое ж ил ое п ом е ще н ие , по дл еж и т
кап и т ал ьн ом у ре мо н т у с п ер е ус тр о йс т вом и ( и ли ) пер е пл ан и ро вко й ;
· ж ил ое по ме ще ни е р ас по лож ен о н а те р ри то р и и об о со бл ен н о го вое н но го го ро д ка;
· квар т и р а, в ко то ро й п рож и вают не с ко л ько н ан и м ате ле й ж ил ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а, в ре зул ьт ате о б ме н а пр ед ос т авля ет ся во
вл ад е н ие и п ол ьзо ван и е гр аж д ан ин у, и ме юще м у закл юче н ие вр ач еб н о -
ко н с ул ьт аци он н ой ко м ис с ии о н али ч ии у н е го забо ле ван и й , указан н ых в п ер еч не ,
о п ре де ля ем ом Ми н ис те рс т во м зд р аво о хр ан е ни я Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь, п р и н ал ич и и
ко т ор ых п р и зн ае тся н е во змож н ым со вм ес т ное п р ож и ван и е с ли цам и , ст р ад ающи м и
и м и , в о дн о й ком н ате ил и о д но ком н ат но й квар ти ре , выд ан но е в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м зако н о д ате л ьс т вом ;
· о т с ут ст вуе т с о гл ас ие о р гано в о пе ки и по пе ч ит ел ьст ва в с л уч ае пр ож и ван ия в ж и ло м
п о ме ще н ии не со ве р ше н но ле т ни х, пр и зн ан н ых н аход я щи ми ся в со ци ал ьно о п ас но м
п о лож ен и и л и бо пр и зн ан н ых н уж д ающи м и ся в го с уд ар с т ве н но й защи т е, ил и гр аж д ан ,
п р и зн ан н ых не де ес п ос об н ым и и л и о гр ан иче н н ых в дее с по со б но ст и с уд ом , ил и
закр е п ле н ия эт о го ж ил о го п ом е ще н ия за д ет ьм и -си р от ам и и л и д ет ьм и, ос т авши м и с я
б е з по п ече н ия ро д ит ел ей ;
· и з о б ме ни вае м о го ж и ло го п ом е ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го ф он д а в с уде б но м
п о ря д ке выс ел ен ы р о ди те л и, я вля ющи ес я о бя зан н ым и ли цам и , на с ро к,
ус т ан о вле н н ый с удо м ;
· н а ж и ло е по ме ще н ие в ус т ан о вле н но м п ор яд ке н алож е н ы ар е ст и л и зап р ет н а
о т ч уж де н ие .
2. О б ме н ж и л ых п ом е ще н и й со ци ал ьно го по л ьзо ван ия , с л уж еб н ых ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а, ж ил ых по ме ще н и й гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а в
о б щеж и т ия х, ж и л ых п ом е ще н и й с пе ци ал ьно го с л уж е бн о го ж и ли щн о го фо н д а, с пе ци ал ьн ых
ж ил ых п оме ще н и й и ж и л ых по ме ще н ий ком ме р чес ко го ис п ол ьзо ван и я н е д оп ус кает ся .
С т а т ья 8 0 .
П рину дит е л ьный о бме н жил ог о п оме ще ния
1. Е с л и м еж д у ч ле н ам и се м ьи н ани м ате ля ж и л о го п ом е щен ия го с уд арс т ве н но г о
ж ил и щн о го ф он д а, пр ож и вающи м и с о вм ес т но с н ан и м ат ел ем , не д ос т и гн ут о с огл ас ие о б
о б ме не ж и ло го п ом е ще н ия , н ан и м ат ел ь ж и л о го п о ме щен и я, с о ве р ше н н ол ет н и й ч ле н с ем ьи
н ан и м ате ля , пр ож и вающи й со вм ес тн о с н ан и м ате ле м, вп р аве т ре бо ват ь в с уде б но м п о ря д ке
п р и н уди те л ьно го о бм ен а зан и м ае мо го и м и ж и ло го п ом е ще н ия .
2. Нан и м ат е л ь ж ил о го п ом е ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а и ч ле н ы е го
с е м ьи , п р ож и вающи е со вме с тн о с н и м, по д леж ащи е выс е ле ни ю в со от ве тс т ви и с аб заце м
ч ет ве рт ым п ун кт а 1 с т ат ьи 8 5 н ас т оя ще го Ко де кс а бе з п ре д ос т авле н ия д р уго го ж и ло го
п о ме ще н ия , мо гут б ыт ь о бя зан ы с уд о м вм ес то выс е ле н ия п ро и зве ст и о бм ен зан и м ае мо го
ж ил о го по ме ще ни я н а др угое ж и ло е п ом е ще н ие , указан н о е с то ро но й , заи н т ер ес о ван но й в
о б ме не .
С т а т ья 8 1 .
П ризна ние о бме на жил ых поме ще ни й г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф о нда
не де йс т вит е л ьным
1. О б ме н ж и л ых п ом е ще н и й го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а м ож ет б ыт ь п р и зн ан
с уд ом н ед ей с т вит ел ьн ым , е сл и он п ро и зве де н с н ар уше н ие м т ре б о ван ий , уст ан о вле н н ых
н ас т оя щи м Ко д екс ом и и н ым и зако но д ате л ьн ым и акт ам и.
2. В с л уч ае пр и зн ан и я о б ме н а ж ил ых п о ме щен и й гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го фо н д а
н е де йс т ви те л ьн ым ст ор о н ы по дл еж ат выс ел ен и ю в р анее зан и м ае м ые им и ж и л ые п ом е щен ия .
3. В с л уч ае пр и зн ан и я о б ме н а ж ил ых п о ме щен и й гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го фо н д а
н е де йс т ви те л ьн ым по пр и чи н е не п р авом ер н ых де йс т ви й о дн о й и з ст о ро н ви н о вн ая ст ор о н а
о бя зан а во зм е с ти т ь д р уго й ст ор о не уб ыт ки , п ри ч ин е нн ые всл ед ст ви е о бм ен а.
С т а т ья 8 2 .
Обме н жил ых поме ще н ий ча с т ног о жил ищн ог о ф онда
Со б ст ве н ни ки ж и л ых п ом е ще н и й ч ас т но го ж ил и щн о го фо н д а с п ис ьме н но го со гл ас ия
п р ож и вающи х с о вме ст н о с н и ми с о вер ше н н о лет н и х ч ле но в, б ывши х ч л е но в и х се ме й , и н ых
с о бс т ве н н и ко в э т и х ж и л ых п ом е ще н и й и ч ле но в, б ывши х ч л е н о в и х с е ме й, а т акж е и н ых
гр аж д ан , за ко т ор ым и со хр аня ет ся п р аво вл аде н ия и по л ьзо ван ия э ти м и ж и л ым и
п о ме ще н ия ми , н а ос н о ван ии д о го во р а ме н ы вп р аве пр ои зве с т и о бм ен ж и л ых по ме ще н ий с
с о бл юде н ие м т ре бо ван и й , ус т ано вл ен н ых зако н о д ат ел ьн ым и акт ами .
С т а т ья 8 3 .
Обме н жил ых поме ще н ий, ра с пол оже нны х на т е рр ит ори и Ре с пу бл ик и Бе л а ру с ь и
дру г ог о г ос у да рс т ва
Е с л и о д но и з о б ме н и вае м ых ж и л ых по ме ще н и й н ахо д ит ся н а те р р ит ор и и Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь, а д ругое – н а те р ри то р и и д р уго го го с уд ар ст ва, о бм ен ж ил ых п о ме щен и й
п р о и зво ди т ся в п ор яд ке, уст ан о вле н но м меж д ун ар од н ым и д о го во р ам и Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь и
зако н о д ат ел ьст во м Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь.
ГЛА ВА 1 3
ВЫ С ЕЛ ЕН И Е ГР АЖД АН ИЗ Ж ИЛЫ Х П ОМ ЕЩЕН ИЙ
С т а т ья 8 4 .
Общие пол оже ния о в ыс е л е нии г ра жда н из жил ы х п оме ще ний
1. Выс е л ен ие гр аж д ан и з ж и л ых по ме ще н ий до п ус кае тс я т ол ько п о о с но ван и ям ,
п р ед ус мо тр ен н ым н аст оя щи м Ко де кс ом и и н ым и зако н о д ате л ьн ым и акт ам и.
2. Гр аж д ан ам , высе ля ем ым и з ж ил ых п о ме ще ни й , о д но вр ем ен н о пр ед ос т авл я ют ся д р угие
ж ил ые п ом е ще н ия , за и с кл юч ен ие м с л уч ае в, п ре д ус мо т ре нн ых н ас т оя щи м Ко де ксо м и и н ым и
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и .
3. Пр е д ос т авля ем ое гр аж д ан ам в с вя зи с и х высе ле н ие м ж и ло е п ом е ще н ие до лж н о
н ахо д и т ься в п р ед ел ах д ан но го н асе ле нн о го п ун кт а, а в с е л ьс кой ме с тн ос т и – в п ре де л ах
т е рр и то ри и се л ьс о вет а, за и с кл юче н ие м высе ле н ия в с л уч ае чр е звыч ай н ых с ит уаци й
п р и ро д но го и те хно ген н о го хар акте р а, бо е вых д ей ст ви й и ак т о в те р ро р и зм а, а т акж е с л уч ае в,
п р ед ус мо тр ен н ых п ун кт о м 1 с т ат ьи 86 , п ун кто м 2 ст ат ьи 8 9, п ун кт ом 2 с т ат ьи 94 и с т ат ье й 15 5
н ас т оя ще го Ко де кс а.
Ж и л ое п о ме щен и е, н ахо дя щее ся за п ре де л ами д ан но го н асе ле н но го п ун кт а, а в
с е л ьс кой м ес т но ст и – за п р е д ел ам и те р р ит ор и и се л ьс о ве т а, п р и высе ле н и и мож е т б ыт ь
п р ед ос т авл ен о гр аж д ани н у то л ько с е го с о гл ас ия , за и с кл юче ни ем выс е ле н ия в с л уч ае
ч ре звыч ай н ых с и т уаций пр и ро д но го и те хно ге н но го хар акт ер а, б ое вых де й ст ви й и акт о в
т е рр ор и зм а, а т акж е с л уч ае в, пр ед ус мо тр е нн ых п ун кто м 1 с т ат ьи 8 6, п ун кто м 2 ст ат ьи 89 ,
п ун кт ом 2 ст ат ьи 9 4 и ст ат ьей 15 5 н ас то я ще го Ко д екс а.
4. Пр и выс е л ен и и гр аж д ан в с уде б но м по ря д ке и л и ад м ин и ст р ат и вно м по ря д ке п о
п о ст ан о вле н и ю п р о кур ор а в ре ше н и и с уд а ил и по ст ан о вле н ии п ро куро р а указывае т ся ж и л ое
п о ме ще н ие , п ре до ст авл яе м ое высе ляе м ым гр аж д ан ам .
С т а т ья 8 5 .
Выс е л е ние г ра жда н бе з пре д ос т а вл е ния им жил ог о поме ще ния
1. По д л еж ат выс е ле ни ю в с уде б но м по ря д ке бе з п р ед ос т авле н ия д р уго го ж и ло го
п о ме ще н ия п о т ре бо ван и ю со б ст ве нн и ка ж ил о го по ме ще н ия и л и д р уги х заи н т ер ес о ван н ых
л и ц:
· гр аж д ан е, с амо уп р авно зан я вши е ж и ло е п ом е ще н ие ;
· гр аж д ан и н , кот о ро м у п ре до с т авле но пр аво вл ад ен ия и п о л ьзо ван ия ж и л ым
п о ме ще н ие м в каче ст ве о пе кун а (п о пе чи те ля ), п р ие м но го р о ди те ля , ро д ит ел я -
во с п ит ат ел я д ет с ко го д о м а с ем ей н о го ти п а, в сл уч ае е го от каза о с во бо д ит ь эт о ж и л ое
п о ме ще н ие п о п ре кр аще н ии оп е ки ( по пе ч ите л ьст ва) ;
· с о вер ше н н о ле тн ие чл ен ы, б ывши е ч л ен ы се м ьи со бс т ве н н и ка ж и ло го п ом е ще н ия ,
п р ож и вающи е с о вме с тн о с ни м и не и ме ющи е д ол и в п р аве об ще й со бс т вен н ос т и н а
зан и м ае м ое ж и ло е п ом е ще н ие , н ан и м ате л ь ж ил о го по ме ще н ия , п рож и вающи е
с о вме ст н о с н и м ч ле н ы, б ывши е ч ле н ы е го се м ьи, с о ве р ше н но ле т н ие чле н ы, б ывши е
ч л ен ы с ем ьи гр аж д ан и н а, я вля юще гос я чл ен о м о р ган и заци и зас т ро й щи ко в,
п р ож и вающи е с о вме ст н о с н и м , ил и д руги е пр ож и вающи е с о вм е ст н о с э т им и
с о бс т ве н н и ко м , н ан и м ате ле м ж и л о го по ме ще н ия и ли гр аж д ан ин о м, я вля ющи м ся
ч л ен ом о р ган и заци и зас т ро й щи ко в, гр аж д ане , кот ор ые в т е че ни е год а т р и и б ол ее
р аза п р и вл е кал ис ь к ад м ин и ст р ат и вно й о т ве т ст ве нн ос т и за н ар уше н и е п р ави л
п о л ьзо ван ия ж ил ым и по ме ще ни ям и , с од ерж ан ия ж ил ых и всп о мо гате л ьн ых
п о ме ще н ий , выр ази вше е с я в р азр уше н и и , п ор че ж и л о го по ме ще ни я л иб о в
и с п ол ьзо ван и и е го не п о н азн аче н и ю, ил и за и н ые н ар уше н и я т ре б о ван ий н ас то я ще го
Ко д е кс а, д ел ающи е н е во зм ож н ым дл я др уги х пр ож и ван ие с н им и в о д но й квар т и ре
и л и в о д но м ж ил о м до ме , б ыли п ре д упр еж де н ы с об ст ве н ни ко м о во зм ож но ст и
выс е ле н ия бе з пр ед ос т авл ен и я др уго го ж ил о го по ме ще н ия и в т еч ен ие год а по с ле
т ако го пре д уп реж д ен и я п р и вл е кал ис ь к адм и н ис тр ат и вн ой от ве тс т ве н но с ти за
ан ал о ги ч н ые пр аво н ар уше н и я ;
· ч л ен ы, б ывши е ч л ен ы се м ьи с об ст ве нн и ка, н ани м ате ля , п о дн ан и м ате ля ж и ло го
п о ме ще н ия , гр аж д ан ин а, я вля юще го ся чл ен о м о р гани заци и зас т ро й щи ко в,
закл юч и в ши е п ис ьме н н ое с о гл аше н и е о п ор яд ке п ол ьзо ван и я ж и л ым п о ме щен и ем , в
с о от вет с т вии с ус ло ви я ми кот о ро го о ни п од леж ат высе ле н и ю бе з п ре до ст авл е н ия
д р уго го ж ил о го по ме ще н ия ;
· н ан и м ате л ь ( п од н ан и м ател ь) ж и ло го п ом е щен ия , ч ле н ы, б ывши е ч ле н ы е го се м ьи – в
с л уч ае пр е кр аще н ия л иб о р аст о рж ен и я д ого вор а н ай м а (п о дн ай м а) ж и ло го
п о ме ще н ия ;
· гр аж д ан е в и н ых с луч ая х, п ре д ус м от ре н н ых н аст оя щи м Ко де кс о м и и н ым и
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и .
2. По о с но ван и ям , пр ед ус мо тр ен н ым аб заце м ч ет вер т ым п ун кт а 1 н ас т оя ще й с т ат ьи ,
выс е ля ют ся в с уд еб н ом по ря д ке бе з п ре до ст авл е н ия д р уго го ж и л о го по ме ще н ия уч ас тн и ки
д о ле во й с об ст ве нн ос т и, в то м ч ис ле со вер ше н н о ле тн и е чл ен ы, б ывши е ч ле н ы с ем ьи
с о бс т ве н н и ка ж и ло го по ме ще н ия , пр и п ре кр аще н ии п р ава д о л е во й с об ст ве нн о ст и в с л уч ае ,
е с ли и х д ол я не зн ач ит ел ьн а, не м ож е т б ыт ь р е ал ьн о выд ел ен а и о н и не и ме ют с ущес т ве н но го
и н те ре с а в и с п ол ьзо ван и и ж и ло г о по ме ще н ия . Высе ле н ие п ро и зво д ит ся п ос ле вып л ат ы
с о бс т ве н н и ками выс е ля ем ым б ывши м уч ас т н и кам д ол е во й с об ст ве нн ос т и за п р и н ад леж авшую
и м д о л ю в ж ил о м по ме ще н ии ее р ын о чн о й ст о им ос т и, о п ре де ляе м ой в с о о т ве т ст ви и с
зако н о д ат ел ьст во м.
С т а т ья 8 6 .
Выс е л е ние г ра жда н, у к л оняющихс я от вне с е ния пл а т ы за жил ищно -к омму на л ьные
у с л уг и и пл а т ы за пол ьзова ние ж ил ым поме ще ние м
1. Нан и м ат е л ь ж ил о го п о ме щен и я го с уд ар с т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а и п рож и вающи е
с о вме ст н о с н и м чл ен ы е го се м ьи , и ме ющи е бе з уваж и те л ьн ых п р ич и н ше с т и м ес яч н ую
зад о лж е нн ос т ь по п л ат е за ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые ус л уги и пл ат е за п ол ьзо ван и е ж и л ым
п о ме ще н ие м, по дл еж ат высе ле н и ю в с уде бн о м по ря д ке с п ре до ст авл е ни ем им др уго го ж и ло го
п о ме ще н ия ( за и с кл юч ен и ем с л уч ая, п ре д усм от ре н но го аб заце м ч ет ве рт ым п ун кт а 2 с т ат ьи 9 3
н ас т оя ще го Ко д е кс а) , по о б ще й пл о щад и м ен ее зан и м ае мо го ж ил о го по ме ще н ия и ( и ли )
ус т уп ающе го ем у по с во и м п от ре б ит ел ьс ким каче ст вам , с со бл юд ен ие м ви д а р ан ее
закл юч е н но го д о го во р а н ай м а ж и ло го по ме ще ни я гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го ф о нд а и с р о ка
е го де йс т вия (е с ли д о го во р н айм а ж и л о го по ме ще н ия б ыл закл юче н н а о п ре де ле нн ый с ро к) , в
т о м ч ис ле за п р е д ел ам и д ан н о го н асе ле н но го п ун кт а, ли б о мо гут б ыт ь п од ве р гн ут ы в
с уд еб но м по ря д ке п р и н уд и те л ьн о му о бм ен у зан и м ае мо го им и ж и ло го п о ме ще ни я н а ж и л ое
п о ме ще н ие , по о б ще й п ло щад и м е нее зан и м ае м о го , в ко то ро м п о до го вор у н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а п рож и вают гр аж д ан е, со ст оя щи е н а уче те
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , и с хо д я и з д ат ы и х п р и ня т ия н а т ако й уч ет .
Пр и э то м выс ел е ни е н ани м ате ля ж и ло го по ме ще н ия гос уд арс т ве н н ого ж ил и щн о го фо н д а и
ч л ен о в е го се м ьи , п рож и вающи х с о вме ст но с н и м , д оп ус кает ся в сл уч ае , е сл и зад о лж е нн ос т ь
п о п л ате за ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые усл уги и п л ате за п о л ьзо ван и е ж и л ым по ме ще н ие м не
п о гаше н а в п о л но м о б ъе ме .
Выс е ле н ие н ан и м ат ел я ж ил о го п ом е щен ия го с уд ар ст ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а и ч ле н о в
е го с ем ьи , пр ож и вающи х с о вме с тн о с н и м, д оп ус кае т ся т о л ько с с о гл ас ия о рган а о пе ки и
п о пе ч ит ел ьст ва, е сл и в ж и ло м по ме ще ни и гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го фо н д а пр ож и вают и л и
и м е ют пр аво н а п р ож и ван ие н ес о вер ше н н о лет н ие , п р и зн ан н ые н ахо дя щи м ис я в с о ци ал ьн о
о п ас но м п о лож е н и и л иб о п р и зн ан н ые н уж д ающи м и ся в го с уд ар с т ве н но й защи т е, ил и в ж и ло м
п о ме ще н ии пр ож и вают гр аж д ане , п ри зн ан н ые н ед ее сп ос об н ым и и л и о гр ан и че н н ые в
д ее с по со б но ст и с удо м, и л и э то ж и лое п о ме ще ни е закр еп ле н о за д е т ьм и -с и ро т ами и л и де т ьми ,
о с т авши м и с я бе з п о печ е ни я р од и те ле й.
2. В с л уч ае н ахож де н ия н а го с уд ар ст ве н но м о бес пе че н и и де те й н ан и м ате ля ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в де тс ки х и н те р н ат н ы х учр еж д ен ия х,
го с уд арс т ве н н ых уч реж де ни я х п роф ес си о н ал ьн о -те хн иче с ко го , ср ед не го с пе ци ал ьн о го и л и
выс ше го о б р азо ван ия , д ет с ки х до м ах с еме й н о го т и п а, в оп е кун с ки х, пр ие м н ых се м ья х, д ом ах -
и н те р н ат ах д ля де те й -и н вал ид о в с о с обе н но с тя ми пс и хофи зи ч ес ко го р азви т и я за н им и
закр е п л яет ся ж ил ое по ме ще н ие , п ре д ос т авле н но е н ан и м ате л ю ж и л о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а и ч ле н ам е го с ем ьи п р и выс ел е ни и в с оо т ве тс т ви и с
п ун кт ом 1 н аст оя ще й с т ат ьи и л и по л уч ен н ое и ми в р е зул ьт ат е пр и н уд и те л ьн о го о бм ен а. Пр и
э т ом д ет и -с ир от ы и д ет и , о ст авши е с я бе з п о пе че ни я р о ди те ле й , м о гут б ыт ь п ри ня т ы н а уче т
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й в п о ря д ке , уст ан о вле н но м гл аво й 7 н ас то я ще го
Ко д е кс а.
3. Выс е л ен ие н ан и м ате ля ж и л о го п о ме щен и я гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а и
ч л ен о в е го с ем ьи , пр ож и вающи х с о вм е ст н о с н и м , ос ущес т вля ет ся п ос ле р ас то рж е н ия
д о го вор а н ай м а ж и ло го п о ме щен и я гос уд ар ст вен н о го ж ил и щн о го ф он д а в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м с т ат ье й 61 н аст оя ще го Ко де кс а.
С т а т ья 8 7 .
Выс е л е ние г ра жда н из жил ых поме ще ни й, на хо дящи хс я в за л ог е у ба нк а
1. В с л уч ае об р аще н ия взыс кан и я н а ж и лое п о ме щен и е, н ахо дя щее ся в зал о ге у б ан ка,
е го п ро д аж и п р аво вл аде н ия и п о л ьзо ван ия э т и м ж ил ым п о ме щен и ем гр аж д ан ( за
и с кл юче ни ем гр аж д ан , об л ад ающи х п р аво м п ож и зне н но го по л ьзо ван ия зал о ж е нн ы м ж и л ым
п о ме ще н ие м по заве щат е л ьно м у от казу) п ре кр ащае тс я с м оме н т а го с уд ар с т ве н но й
р е гис тр аци и пе ре хо д а п р ава со бс т вен н ос т и н а эт о ж и ло е п ом е щен ие .
2. По с л е п ре кр ащен и я п р ава со б ст ве нн ос т и н а ж ил ое по ме ще н ие , н ахо дя щее ся в зал о ге
у б ан ка, гр аж д ан и н, утр ат и вши й п р аво с об с т ве н но ст и н а ж ил ое п ом е ще н ие , и гр аж д ане ,
п р ож и вающи е с о вме ст н о с н и м, п од леж ат выс ел ен и ю и з э т о го ж ил о го п ом е щен ия бе з
п р ед ос т авл ен и я д р уго го ж и ло го п ом е ще н ия .
С т а т ья 8 8 .
Выс е л е ние из жил ог о п оме ще ния в с вязи с о с нос ом жил ог о дома л иб о в с вя зи с
пе ре водом жил ог о поме ще ния в не жил ое
1. Нан и м ат е л ь ж и ло го по ме ще ни я го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го фо н д а и гр аж д ане ,
п р ож и вающи е с о вме ст н о с н и м , в сл уч ае, ес л и зан и м аем ое и ми ж и ло е по ме ще ни е н аход и тся в
авар и й н о м с ос то я ни и ил и гр о зи т о б вало м , п о длеж и т с но с у, а т акж е е сл и всл ед с т вие
ч ре звыч ай н ых с и т уаций пр и ро д но го и те хно ге н но го хар акт ер а, б ое вых де й ст ви й и акт о в
т е рр ор и зм а ж ил ое по ме ще ни е пе ре ст ал о с оо т ве тс т во ват ь ус т ано вл ен н ым д ля пр ож и ван ия
с ан и т ар н ым и те хни че с ким т ре бо ван и ям и п р и зн ан о не п ри го дн ым д ля п р ож и ван и я, п о
р е ше н и ю м ес тн о го ис по л н ит ел ьно го и р ас по ря д ите л ьно го ор ган а п о д леж ат высе ле н и ю с
п р ед ос т авл ен и ем ж и ло го п ом е щен ия ти п о вых по тр еб и те л ьс ки х кач ес т в о б ще й пл о щад ью не
м е нее зан и м ае мо го за с че т со бс т вен н и ка ж и ли щн о го фо н д а с со б л юд ен и ем ви д а р ан ее
закл юч е н но го д о го во р а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия и с ро ка е го де й ст ви я (е сл и д о го во р н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия б ыл закл юче н н а о п ре де ле н н ый с ро к).
2. Е с л и ж и ло й д ом , в ко т ор ом н ахо д ит ся ж и ло е по ме ще н ие гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го
ф он д а, по дл еж и т с н ос у в с вя зи с и зъя ти ем зе ме л ьн о го уч аст ка д ля го с уд ар с т ве н н ых нуж д
л и б о ж и л ое п ом е ще н ие го с уд ар ст ве н но го ж и л и щн о го фо н д а п ри зн ан о в ус т ан о вле н но м
зако н о д ат ел ьст во м по ря д ке не с оо т ве т ст вующи м ус т ано вл ен н ым д ля п рож и ван ия с ан ит ар н ым
и т е хн и че ски м тре б о ван ия м и п од леж и т п ер е во д у в неж и лое , гос уд арс т ве н н ая о р ган и зация ,
ко т ор о й п ре до ст авл яе тс я э то т зе ме л ьн ый уч аст о к л иб о п ре д н азн ач ает ся ж и ло е п ом е ще н ие ,
п о д леж ащее пе ре вод у в неж ил ое , п ре д ос т авля ет высе ля ем ым гр аж д ан ам ж ил ое по ме ще н ие
т и п о вых по тр еб и те л ьс ки х каче с т в, со от в ет с т вующее т ре бо ван и я м ст ат ьи 1 05 н ас то я ще го
Ко д е кс а, с со б л юде ни ем ви д а р ан е е закл юче н но го до го вор а н ай м а ж ил о го п о ме щен и я и ср о ка
е го д ей с т вия ( ес л и д о го вор н ай м а ж и ло го по ме ще ни я б ыл закл юче н н а о пр ед ел е нн ый ср о к) .
Е с л и ж и ло й до м, в ко то ро м н ахо д ит ся ж ил ое по ме ще н ие го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а, п о дл еж и т сн о с у в с вя зи с и зъя т ие м зе ме л ьн о го уч ас т ка д ля го с уд ар с т ве н н ых н уж д и
э т от уч ас то к п р ед ос т авля ет ся о р ган и заци и н его с уд ар ст ве нн о й ф о рм ы с о бс т ве н но с ти л и бо е й
п р ед н азн ач ае тс я ж и л ое по ме ще н ие , по дл еж ащ ее пе ре во д у в неж и лое , то выс е ляе м ым
гр аж д ан ам пр ед о ст авл яе тс я ж ил ое по ме ще ни е т ип о вых по т ре би те л ьс ки х качес т в,
с о от вет с т вующее т реб о ван ия м с т ат ьи 1 05 н ас тоя ще го Код е кс а, с со бл юд ен ие м ви д а р ан ее
закл юч е н но го д о го во р а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия и с ро ка е го де й ст ви я (е сл и д о го во р н ай м а
ж ил о го п ом е щен ия б ыл закл юч е н н а о пр ед ел ен н ый с ро к) ме ст н ым и ис п ол н ит ел ьн ым и и
р ас п ор яд и те л ьн ыми ор ган ам и , и н ым и гос уд ар ст ве нн ым и о р ган ам и, др уги м и гос уд арс т вен н ым и
о р ган и заци ям и , в хо зя йс т вен н ом ве де н и и ил и о пе р ати вн о м упр авл е н ии ко то р ых н ахо ди т ся
ж ил ое по ме ще н ие , п о дл еж ащее с н ос у л иб о пе ре вод у в н еж и л ое , за сч ет с ре дс т в указан н о й
о р ган и заци и не го с уд арс т ве н но й фо р м ы с об ст ве н но ст и , пе ре ч ис ля ем ых н а э т и цел и , л иб о
б е зво зм е зд но й пе ре д ач и в ре с п уб л и канс кую и л и ком м ун ал ьн ую с о бс т ве н но с т ь ж и ло го
п о ме ще н ия , н ахо дя ще го ся у н ее в с об с т ве н но ст и .
Пр и о пр ед ел ен и и р азме р а об ще й пл о щад и п ре до ст авл яе мо го ж и л о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а п р и высе ле н и и и з ж и ло го по ме ще н ия в с л уч ая х,
п р ед ус мо тр ен н ых ч ас тя м и пе р во й и вт о ро й н ас тоя ще г о п ун кт а, не уч ит ывают с я
п о д н ан им ате л и и гр аж д ан е, ко то р ым ж и л ое по ме ще н ие вре ме н но п ре д ос т авле н о в
б е зво зм е зд но е вл аде н ие и п о л ьзо ван ие в с о от вет с т вии с о ст ат ьей 6 9 н аст оя ще го Ко де кс а, а
т акж е гр аж д ане , ко то р ым п ре до с т авле но п р аво вл ад ен ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым п ом е ще н ие м
п о сл е пр и ня т ия ре ше н и й о с но се ж ил о го до м а, в ко то ро м он о н ахо ди тс я, и л и о пр и зн ан и и
ж ил о го по ме ще ни я н е со от ве тс т вующи м ус т ано вл е нн ым дл я п рож и ван ия с ан и т ар н ым и
т е хни че с ким тре б о ван ия м ( за и с кл юче н ие м гр аж д ан , вс ел ен н ых в уст ан о вле н но м п о ря д ке, и
п р ож и вающи х с о вм ес т но в э то м ж и л ом п ом е ще н и и с уп р уго в, не со вер ше н н о ле тн и х и
с о вер ше н н о ле тн и х не тр удо с по со б н ых д ет е й, не тр уд ос по со б н ых ро ди те ле й как н ан им ат ел я, т ак
и ч ле но в е го с ем ьи ).
3. Со б с т ве н н и к ж и л ого по ме ще н ия и гр аж д ан е, п рож и вающи е со вм ес т но с н и м , в сл уч ае ,
е с ли зан и м аем ое ж и ло е п ом е ще н ие всл ед с т вие ч ре звыч ай н ых с ит уаци й пр и ро д но го и
т е хно ге н но го хар акте р а, бо е вых д ей ст ви й и акт о в те р ро р и зм а п ере с т ало со о т ве тс т во ват ь
ус т ан о вле н н ым дл я п рож и ван ия с ан и т арн ым и те хни че с ким т ре бо ван и я м л иб о е с ли ж и л ое
п о ме ще н ие по д леж и т с н ос у в с вя зи с и зъят ие м зем ел ьн о го уч аст ка д ля го с уд арс т ве н н ых н уж д ,
п о д леж ат высе ле н и ю бе з п ре до с т авле н ия д руго го ж и ло го по ме ще н ия пр и выб о ре
с о бс т ве н н и ко м ж и л о го по ме ще н ия де неж но й ко м пе нс аци и за п р и н адл еж аще е е м у н а п р аве
с о бс т ве н но с ти ж ил ое по ме ще н ие , п ре до ст авл яе мо й в со от вет с т вии с аб заце м т ре т ьим п ун кт а 1
с т ат ьи 1 58 н аст оя ще го Ко де кс а.
В с л уч ае выб ор а с об ст ве н ни ко м ж и ло го по ме ще н ия п р ава н а п о л уч е ни е в со б ст ве нн ос т ь
квар т и р ы ти п о вых по тр еб и те л ьс ки х кач ес т в и л и ж и ло го до м а эт от с об с т ве н н ик с гр аж д ан ами ,
п р ож и вающи м и с о вм ес тн о с н им , выс е ляе тс я и з зан и м ае мо го и ми ж и л о го п ом е ще н ия в
квар т и р у т и по вых п о тр еб и те л ьс ки х каче ст в и л и ж ил о й до м, п ре до с т авле н н ые е му в
с о бс т ве н но с т ь в со о т ве тс т ви и с аб зацем вт ор ым п ун кт а 1, аб заце м вт ор ым ч аст и п ер во й
п ун кт а 2 и п ун кт ом 5 ст ат ьи 1 5 8 н ас тоя ще го Ко де кс а.
С т а т ья 8 9 .
Выс е л е ние из жил ог о п оме ще ния, на хо дяще г ос я в а ва ри йном с ос т оянии ил и
г розяще г о обва л ом, а т а к же в с вязи с в ве де ние м чре звыча й ног о п ол оже ния
1. Гр аж д ане в ад м и н ис т р ати вн о м по ря д ке п о по ст ан о вле н и ю пр о куро р а п од леж ат
выс е ле н и ю и з ж ил ых п о ме ще ни й , н аход я щи хс я в авар и й н о м со ст оя н ии и л и гро зя щи х о б вал ом ,
в п р е до ст авл е нн ые ме ст н ым и и с по л ни те л ьн ыми и р асп о ря ди те л ьн ыми о р ган ами за с че т
с о бс т ве н н и ка ж и л и щно го фо н д а др угие ж ил ые п о ме щен и я.
2. Пр е зи д ен т ом Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь пр и вве де н ии ч ре звыч ай н о го п о лож е н ия мож е т
б ыт ь п р ед ус мо тр ен о вр ем ен н ое выс е ле ни е гр аж д ан в б е зоп ас н ые р айо н ы с п р ед ос т авле н ие м
и м сп е ци ал ьн ых ж ил ых п ом е ще н и й.

(Статья 89 — с уч етом и змен ений, внесе нных Закон ом


Республ ики Бел арусь о т 10.01 .2015 № 2 44 -З, р ег. № 2/22 42
от 20.0 1.201 5)

С т а т ья 9 0 .
Выс е л е ние из жил ог о п оме ще ния на вре мя к а пит а л ьног о ре монт а ил и ре к онс т ру к ции
жил ог о дома
1. Пр и п ро ве де ни и кап ит ал ьно го ре м он т а ил и р е ко нс т р укци и ж и ло го д ом а, е сл и
кап и т ал ьн ый ре мо н т ил и ре кон ст р укция не мо гут б ыт ь п р ои зве де н ы бе з выс е ле н ия ,
с о бс т ве н н и ку ж и ло го по ме ще н ия ч ас т но го ж и л и щн о го ф о нд а, н ан и м ател ю ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф он д а и гр аж д ан ам , по с тоя н н о пр ож и вающи м с о вм ес т но с н и ми ,
н а вр е мя кап и т ал ьно го ре мо н т а и л и ре ко нс тр укци и ж и ло го до м а пр ед ос т авл яет ся ж и л ое
п о ме ще н ие м ане вр ен н о го фо н д а. При э т ом д о го во р н ай м а ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а не р ас то р гает ся .
В с л уч ае от каза с о бс т вен н и ка ж ил о го п ом е ще н ия ч ас т но го ж и л и щн о го ф он д а,
н ан и м ате ля ж и ло го п о ме щен и я го с уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а, а т акж е гр аж д ан ,
п р ож и вающи х с о вм ес тн о с н им и , о т выс е ле ни я в ж и ло е п ом е щен ие , пр ед ос т авля ем ое в с вя зи с
кап и т ал ьн ым ре мо н то м и л и р е ко н ст р укци ей ж и ло го д ом а, о ни мо гут б ыт ь выс ел е н ы н а вр е мя
кап и т ал ьн о го ре мо н т а ил и ре кон с тр укци и ж и ло го д о м а в п ре до ст авл яе мо е ж и ло е по ме ще ни е в
с уд еб но м по ря д ке .
2. Выс е л ен ие со бс т вен н и ка ж и л о го п о ме ще ни я ч аст н о го ж и л и щн о го фо н д а, н ан и м ате ля
ж ил о го по ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а и гр аж д ан, пр о ж и вающи х с о вме с тн о с
н и м и , и з зан и м ае мо го им и ж ил о го п о ме щен ия н а вр е мя кап и т ал ьно го р ем о нт а и л и
р е ко н ст р укции ж ил о го до м а в д р угое ж ил ое по ме ще н ие и п ре до ст авл е ни е и м пр ава вл ад е н ия
и п о л ьзо ван ия о т ре мо нт и ро ван н ым и ли ре кон с тр уи ро ван н ым ж ил ым по ме ще н ие м п ро и зво дя т ся
за с ч е т сре д ст в о р ган и заци и , н а с че т ко т ор ой вн о си л ас ь п л ат а за кап и т ал ьн ый р е мо н т э то го
ж ил о го до м а.
С т а т ья 9 1 .
Выс е л е ние из жил ог о п оме ще ния с о циа л ьног о п ол ьзова ния
1. В с л уч ае вые зд а н ан им ат ел я ж и ло го п ом е ще н ия с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия н а др у гое
м е ст о ж ит ел ьст ва л и бо е го см ер т и со ве р ше н но ле т ни е чл е н ы е го с ем ьи п о дл еж ат высе ле н и ю
и з ж и ло го п ом е ще н ия с о ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия в с уд еб н ом п о ря д ке бе з п р е до с т авле н ия
д р уго го ж и ло го п ом е щен ия п р и о бе сп ече н н ос ти и х в д ан но м н асе ле н но м п ун кте др уги м ж и л ы м
п о ме ще н ие м о б ще й пл о щад ью п я тн ад цат ь квад р ат н ых м ет ро в и б о лее ( в го р од е Ми нс ке –
д е ся т ь квад р атн ых м е тр о в и б ол ее) н а о д н о го че ло ве ка, со от ве тс т вующи м ус т ано вле н н ым д ля
п р ож и ван и я с ан и т арн ым и т ехн и чес ки м т ре бо ван и ям .
Т р уд ос п ос об н ые со вер ше н н о ле тн ие ч ле н ы се м ьи н ан им ате ля , не и ме ющи е во вл ад ен и и
и п о л ьзо ван и и ж и ло го по ме ще н ия го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а н а о с но ван и и д о го во р а
н ай м а ж и л о го п ом е ще н ия л иб о в со б ст ве нн ос т и в д ан но м н асе ле нн о м п ун кте д р уго го ж и ло го
п о ме ще н ия об ще й пл о щад ью п я тн ад цат ь квад р ат н ых ме т ро в и б ол ее ( в гор о де Ми нс ке –
д е ся т ь квад р ат н ых ме тр о в и б ол ее ) н а о дн о го че ло ве ка, с оо т вет ст вующе го ус т ан о вле нн ым д ля
п р ож и ван и я с ан ит ар н ым и т е хн и че ски м т ре бо ван и ям , п од леж ат выс е ле ни ю и з ж и ло го
п о ме ще н ия с оци ал ьно го п ол ьзо ван и я в с удеб н ом по р я д ке б е з пр ед ос т авле н ия др уго го ж и ло го
п о ме ще н ия по ис те че н ии ср о ка де й ст ви я д о го во р а н айм а ж и ло го п о ме ще ни я с оци ал ьно го
п о л ьзо ван ия го с уд ар с т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а, закл юче н но го с ни м и в с оо т вет ст ви и с
ч ас т ью пе р во й п ун кт а 3 с т ат ьи 11 5 н ас тоя ще го Ко де кс а .
2. Гр аж д ане , взя вши е н а во с п и т ан и е в о пе кун с кую и ли п р ие м н ую се м ью т ро и х и б ол ее
д е те й -си р от и ( ил и ) д ет ей , о ст авши хс я б е з по пе че н ия р о ди те ле й , и по л уч и вши е в с вя зи с э ти м
ж ил ое по ме ще ни е с оци ал ьно го по л ьзо ван ия , п о дл еж ат выс ел ен и ю и з т ако го ж и ло го
п о ме ще н ия б е з п ре до ст авл е ни я д р уго го ж и л о го по ме ще н ия в сл уч ае п р ин ят ия ор ган о м о пе ки
и п оп еч и те л ьс т ва ре ше н ия об о с воб ож де н и и (о т ст р ане н и и) и х о т и с по л не н ия о бя зан н ос те й
о п е кун о в ( п оп еч и те ле й) в от но ше н и и указан н ых д ет ей , п ре кр аще н ии л иб о р аст о рж ен и и
д о го вор а о пе ре д аче ре бе н ка ( де те й) н а во с пи т ан ие в с ем ью л и бо п ри об ре те н ия взя т ым и н а
во с п ит ан и е де т ьми де ес по со б но ст и в по л но м о б ъе ме .
Е с л и гр аж д ане , указан н ые в ч ас т и пе р вой н аст оя ще го п ун кт а, р ан ее п ол ьзо вал и с ь
ж ил ым п о ме ще ни ем го с уд ар с т ве н но го ж ил и щн о го ф он д а, п р и выс ел ен и и и м п ре до с т авляе т ся
э т о ж ил ое п ом е щен ие и л и р авн о це нн ое е м у др угое ж и лое п о ме ще ни е гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф о нд а с с об л юде н ием ви д а р ан ее закл юч ен н о го до го вор а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия и с р о ка е го де йс т вия (е сл и д о го во р н ай м а ж и ло го по ме ще ни я б ыл закл юче н н а
о п ре де ле н н ый с ро к) .
Де т и -с ир от ы и ( и л и ) де ти , ос т авши е с я бе з п о пе че н ия р од и те ле й, п о дл еж ат выс е ле н и ю
и з ж и л ых п ом е щен и й со ци ал ьно го по л ьзо ван ия , п ре до с т авле н н ых гр аж д ан ам, указан н ым в
ч ас т и пе р вой н ас т оя ще го п ун кт а, е с ли за д е т ьм и -с ир от ам и и ( и ли ) де т ьми , о ст авши м и с я бе з
п о пе че н ия ро д и те ле й, закр е п ле н ы ж ил ые п ом е ще н ия гос уд ар ст ве нн о го и ( и ли ) ч аст но го
ж ил и щн ых фо н до в, н ан и м ате ля м и ил и с об ст ве н ни кам и ко то р ых я вля ютс я и х ро д ит ел и , ил и и м
п р и н ад леж ат н а пр аве с об с т ве н но ст и ж и л ые по ме ще н ия , за и с кл юч ен ие м с л уч ая
п р ед ос т авл ен и я ж и ло го по ме ще н ия со ци ал ьно го по л ьзо ван ия н о во м у о пе кун у ( п оп еч и те л ю) ,
п р ие м но м у р о ди те л ю эт и х д ет ей .
С т а т ья 9 2 .
Выс е л е ние из с л у же бног о жил ог о поме ще ния г ос у да рс т ве нног о жил ищ ног о ф он да
1. Р аб о т н и ки , пр е кр ат и вши е т р удо вые (с л уж еб н ые) о тн о ше н ия с о р ган и заци ей ,
п р ед ос т ави вше й с л уж е б но е ж и ло е п ом е щен ие гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го фо н д а, в с л уч ае
о т каза о с во бо д ит ь с л уж еб н ое ж ил ое по ме ще н ие по д леж ат высе ле н и ю и з н е го со вс ем и
гр аж д ан ам и , п р ож и вающи м и со вм ес т но с н и ми , в с уд еб н ом по ря д ке бе з п ре до с т авле н ия
д р уго го ж ил о го по ме ще н ия .
2. В с л уч ае п ол уче н ия ( пр ио б ре те ни я) н ан и м ате ле м сл уж е б но го ж ил о го п ом е щен ия в
д ан н о м н ас ел ен н ом п ун кт е д р уго го ж и ло го по ме ще ни я о б щей п ло щад ью п ят н ад цат ь
квад р ат н ых м е т ро в и б о ле е ( в гор о де Ми н с ке – д ес ят ь квад р ат н ых м е тр о в и б о лее ) н а о д но го
ч е ло ве ка, с оо т ве т ст вующе го ус т ан о вле нн ым д ля п рож и ван ия с ан ит ар н ым и т е хн и че с ки м
т р еб о ван ия м, гр аж д ан е, пр ож и вающи е в с л уж е б но м ж ил о м по ме ще н и и, п о дл еж ат высе ле н и ю
и з н е го в с уде б но м по ря д ке бе з п ре до с т авле н ия др уг о го ж ил о го п ом е ще н ия , за и с кл юче н ие м
с л уч ая , е с ли о ди н и з с о ве р ше н н ол ет н и х ч ле н о в се м ьи н ан и м ате ля ж ил о го п ом е ще н ия ,
п р ож и вающи х с о вм ес т но с н и м , с ос то и т в т р удо вых ( с л уж еб н ых) о т но ше н и я х с н ай мо д ате ле м
и п о хар акт ер у р або т ы е м у м ож ет б ыт ь п ре до ст авл е но сл уж е б но е ж и лое по ме ще н ие .
В с л уч ае, ес л и н ан им ате л ь ж и ло го по ме ще ни я по д о го во р у н айм а с л уж е бн о го ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф он д а уме р (о б ъя вле н ум ер ши м , п р и зн ан с удо м
б е зве ст но о т с ут ст вующи м ) , чл е н ы, б ывши е ч л ен ы е го се м ьи по д леж ат выс ел е н и ю и з
с л уж е б но го ж и ло го по ме ще н ия в с уде бн о м по ря д ке бе з п ре д ос т авле н ия д р уго го ж и ло го
п о ме ще н ия п р и н ал ич и и у н и х в с о бс т вен н ос ти в д ан н о м н ас ел ен н ом п ун кте ж и ло го
п о ме ще н ия об ще й пл о щад ью п я тн ад цат ь квад р ат н ых ме т ро в и б ол ее ( в гор о де Ми нс ке –
д е ся т ь квад р ат н ых ме тр о в и б ол ее ) н а о дн о го че ло ве ка, с оо т вет ст вующе го ус т ан о вле нн ым д ля
п р ож и ван и я с ан и т ар н ым и те хн иче с ким тр еб о ван ия м, ли б о по ис те че н ии ср о ка д ей с т вия
д о го вор а н ай м а с л уж еб н о го ж и л о го по ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а,
закл юч е н но го с н им и в с оо т вет ст ви и с п ун кт ам и 1 и ли 2 ст ат ьи 1 1 8 н ас тоя ще го Ко де кс а.
3. В с л уч ае вые зд а н ан и м ате ля с л уж е бн о го ж и ло го по ме ще н ия н а м ес то ж и те л ьс т ва в
д р уго й н асе ле н н ый п ун кт ил и д р уго е ж и лое по ме ще н ие в д ан но м н ас ел ен н ом п ун кте ч ле н ы,
б ыв ши е ч ле н ы его се м ьи утр ач и вают п р аво вл аде н ия и по л ьзо ван ия сл уж е б н ым ж и л ым
п о ме ще н ие м и по д леж ат высе ле н и ю в с уде б но м по ря д ке б е з п ре до ст авл е н ия др уго го ж и ло го
п о ме ще н ия . На тр еб о ван ия о высе ле н ии т аки х гр аж д ан с ро ки ис ко вой д авн о ст и не
р ас п ро с тр ан я ют ся .
Де й ст ви е ч аст и пе р во й н ас т оя ще го п ун кт а р ас п ро ст р аня ет ся н а ч ле но в, б ывши х ч ле н о в
с е м ьи н ан и м ате ля с л уж е бн о го ж и л о го п о ме щен ия п о д о го во р у н ай м а с л уж еб н о го ж и ло го
п о ме ще н ия го суд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а, вые хавше го н а ме ст о ж ит ел ьст ва в д р уго й
н ас е ле нн ый п ун кт и л и д р уго е ж и ло е п ом е ще н ие в д ан но м н асе ле нн о м п ун кте по сл е 8 ап ре ля
2 0 06 го д а.
4. О с о бе нн ос т и высе ле н ия и з сл уж е б н ых ж и л ых по ме ще н ий гр аж д ан, зан и м ающи х
выб о р н ые д о лж н ос т и в го с уд арс т ве н н ых ор ган ах, а т акж е н азн ач е нн ых н а д о лж н ос т и в
го с уд арс т ве н н ые ор ган ы Пр е зи де н то м Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, о п ре де ля ютс я н аст оя щи м
Ко д е кс ом и но рм ат и вн ым и п р аво вым и акт ам и Пре зи д ен т а Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 9 3 .
Выс е л е ние из жил ог о п оме ще ния г ос у да рс т ве нног о жил ищн ог о ф онда в о бще жит ии
1. Р аб о т н и ки , пр е кр ат и вши е т р удо вые (с л уж еб н ые) о тн о ше н ия с о р ган и заци ей ,
п р ед ос т ави вше й ж ил ое по ме ще н ие го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в об щеж ит и и , в с л уч ае
о т каза о с во бо д ит ь ж и ло е по ме ще ни е в об щеж ит и и по д леж ат высе ле н и ю и з н е го со вс ем и
гр аж д ан ам и , п р ож и вающи м и со вм ес т но с н и ми , в с уд еб н ом по ря д ке бе з п ре до с т авле н ия
д р уго го ж ил о го по ме ще н ия .
2. По д л еж ат выс ел ен и ю и з ж ил о го по ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а в
о б щеж и т и и бе з п ре до ст авл е н ия д р уго го ж и ло го п ом е ще н ия н ан им ате л ь и п рож и вающи е
с о вме ст н о с ни м ч ле н ы е го с ем ьи :
· и м е ющие в д ан н о м н ас ел ен н ом п ун кт е в со бс т ве н н ос ти и ( ил и ) во вл аде ни и и
п о л ьзо ван и и по д ого вор у н ай м а ж и ло го п о ме ще ни я го с уд ар ст ве н но го ж и л и щно го
ф он д а ж ил ые п о ме ще ни я об ще й пл о щад ью пя т н адцат ь квад р ат н ых м ет ро в и бо лее ( в
го р од е Ми нс ке – д ес ят ь квад р ат н ых ме тр о в и б о лее ) н а о д но го че ло ве ка,
с о от вет с т вующи е ус т ан о вл е нн ым д ля п рож и ван ия с ан и т арн ым и т е хн и че с ки м
т р еб о ван ия м ;
· я вл я ющие ся чл е н ами ор ган и заци и зас т р ой щи ко в, – п о ис те че ни и тр е х м ес яце в по с ле
с д ач и ж и ло го д ом а в э ксп л уат аци ю;
· и м е ющие бе з уваж ит ел ьн ых пр и ч ин ше с т им ес яч н ую з ад олж ен н ос т ь п о п л ате за
ж ил и щн о -ком м ун ал ьн ые ус л уги и пл ат е за п о л ьзо ван ие ж ил ым по ме ще н ие м.
3. Гр аж д ане , об уч авши е с я в уч реж де н ия х об р азо ван и я и выб ывши е и з н и х п о о ко нч ан и и
с р о ка об уче н ия ил и п о и н ым ос н о ван ия м, п од леж ат выс ел ен и ю и з ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а в о б щеж и ти и , кот ор ое и м б ыло п ре до ст авл е но в с вя зи с
уч еб о й, бе з п ре до ст авл е ни я д р уго го ж и ло го п о ме щен и я.
Выс е ле н ие уч ащи хся и с т уде нт о в, ко т ор ые я вля ют ся де т ьм и -с и ро т ами и де т ьми ,
о с т авши м и с я бе з п о пе че н ия р о ди те ле й , а т акж е л и цами и з ч ис л а де те й -си р от и д ет ей ,
о с т авши хс я бе з по пе че н ия р о ди те ле й , и з ж и ло го п ом е ще н ия гос уд арс т ве н н о го ж и л и щно го
ф он д а в о б щеж и ти и н е зави с и мо о т ос н о ван ий е го п ре до ст авл е ни я не д о п ус кает ся д о
п р ед ос т авл ен и я и м в ус т ано вл е нн ом п о ря д ке др уго го ж и ло го по ме ще н ия по ме с т у н ахож де н ия
и х н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й .
4. Гр аж д ане , ко то р ым по ход ат ай с т ву др угой о р гани заци и п ре до с т авле но п р аво
вл ад е н ия и по л ьзо ван и я ж ил ым по ме ще н ие м гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а в
о б щеж и т и и, п о дл еж ат выс е ле н и ю и з н е го бе з п р е до ст авл е н ия д руго го ж и л о го п ом е ще н ия п о
и с те че н ии ср о ка д е йс т вия д о го во р а н айм а ж и ло го п ом е ще н ия гос уд арс т ве н н о го ж и л и щно го
ф он д а в о б щеж ит и и и ли п ос ле п ре кр аще н ия т руд о вых ( сл уж е б н ых) о т но ше н и й ( не зави с и м о о т
о с но ван и й уво л ьне н ия ) с о р ган и зацие й , хо д ат ай ст во вавше й о п р е до с т авле н ии ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а в о б щеж и ти и , а т акж е бе з уче т а по л ож ен и й
ч ас т и вто ро й п ун кт а 3 н ас то я ще й ст ат ьи . На т ре бо ван и я о выс ел е ни и т аки х гр аж д ан с ро ки
и с ко вой д авн ос т и не р асп р ос тр ан я ются .
5. Пр и п р о вед е ни и кап и т ал ьно го ре мо нт а и л и р е ко нс т р укци и ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а в о б щеж и т ии , ес л и кап и т ал ьн ый р ем о нт и л и
р е ко н ст р укция не м о гут б ыт ь пр о ве де н ы бе з выс е ле н ия , гр аж д ан ам , п рож и вающи м в ж и ло м
п о ме ще н ии го с уд ар ст ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а в о б щеж и ти и , н а вре м я кап ит ал ьно го ре мо н т а
и л и р е ко нс т р укци и о б щеж и ти я п ре до ст авл яе тс я ж ил ое п о ме ще ни е м ане вре н н ого фо н д а л иб о
д р угое ж и л ое п о ме щен и е в э то м и л и и но м о б щеж и т ии не ме нее ше с т и квад р ат н ых ме тр о в
ж ил ой п л о щад и н а о д но го ч ел о ве ка. Пр и э то м до го вор н ай м а ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в о б щеж и т и и не р аст ор гае тс я. Гр аж д ан ам , пр ож и вающи м
в ж и л ых п ом е ще н ия х го с уд ар ст ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а в о б щеж и т ия х, н ахо дя щи хся в и х
о б ос об ле н но м вл аде н и и и п ол ьзо ва н и и , пр ед ос т авл я ют ся ж ил ые по ме ще н ия м ане вре н но го
ф он д а в об ос о бле н н ое вл аде ни е и по л ьзо ван ие .
В с л уч ае о т каза гр аж д ан, пр ож и вающи х в ж и л ых п о ме щен и ях го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф о нд а в о б щеж ит ия х, от выс ел е ни я в ж ил ые по ме ще н ия , п ре д ос т авля ем ые в с вя зи
с кап и т ал ьн ым ре мо н то м ил и р е ко н ст р укци ей об щеж ит ия , о н и м о гут б ыт ь высе ле н ы н а вре мя
кап и т ал ьн о го ре мо нт а и л и ре ко нс тр укци и о б щеж и ти я в п ре до ст авл яе м ые ж и л ые по ме ще н ия в
с уд еб но м по ря д ке .
6. В с л уч ае с но с а об щеж ит ия , п р и зн ан ия ж ил о го п о ме ще ни я го с уд арс т ве н н о го
ж ил и щн о го ф о нд а в о б щеж ит и и в уст ан о вле н но м зако но д ате л ьс т во м п о ря д ке не
с о от вет с т вующи м ус т ано вл ен н ым дл я п р ож и ван и я с ан ит ар н ым и те хн ич ес ки м т ре бо ван и ям и
п е ре во д а е го в н еж и ло е, а т акж е в с л уч ае, ес л и об щеж и т ие н ахо ди тс я в авар и й н ом с ос то ян и и
и л и гр о зи т о б вало м , ор ган и заци я , в вед ен и и ко то ро й н ахо д ит ся э т о об щеж ит ие ,
п р ед ос т авл яе т гр аж д ан ин у, п р ож и вающе м у в об щеж ит и и, ж ил ое по ме ще ни е в д р уго м
о б щеж и т и и с с об л юде н ие м вид а р ан ее закл юче н но го д о го во р а н айм а ж и ло го п ом е щен ия и
с р о ка е го де йс т вия ( ес л и до го вор н айм а ж и ло го по ме ще н ия б ыл закл юче н н а оп ре де ле н н ый
с р о к) . В с л уч ае , ес л и о б щеж и ти е н ахо ди т ся в авар и й но м с ос то я ни и ил и гро зи т о б вал ом ,
гр аж д ан и н у м ож е т б ыт ь пр ед ос т авл ен о ж и ло е п ом е щен ие в д р уго м о б щеж и т ии ме не е ше с т и
квад р ат н ых м ет ро в ж и ло й п л о щад и н а о дн о го че ло ве ка.
С т а т ья 9 4 .
Выс е л е ние из с пе ц иа л ьных ж ил ых поме ще ний . Выс е л е ние обяза нны х л и ц
1. Выс е л ен ие гр аж д ан и з с пе ци ал ьн ых ж и л ых по ме ще н и й п ро и зво д и тс я в с вя зи с
п р е кр аще н ие м о сн о ван и й, по ко то р ым и м б ыл и п ре д ос т авле н ы с п еци ал ьн ые ж ил ые
п о ме ще н ия , а т акж е в с л уч ае с ис те м ати че с ко го (т р и и бо ле е р аза в т е че н ие кал е нд ар но го
го д а) р азр уше н ия и ли п ор чи с пе ци ал ьн о го ж ил о го по ме ще н ия , л иб о и с по л ьзо ван ия е го не п о
н азн ач е н и ю, ли б о с и ст ем ат ич ес ко го н ар уше н и я п р ави л по л ьзо ван ия с пе ци ал ьн ым ж и л ым
п о ме ще н ие м, де л ающе го н е во зм ож н ым д ля д руги х п рож и ван ие с н и ми в о дн о м ж и ло м
п о ме ще н ии .
По д леж ат высе ле н и ю и з п ре до ст авл е нн ых с пе ци ал ьн ых ж и л ых п оме ще н и й бе з
п р ед ос т авл ен и я д р уги х ж ил ых п оме ще н и й ро д и те ли -во с п ит ате л и в с л уч ае п ре кр аще н ия
т р удо во го д о го во р а и до го вор а о б ус ло вия х вос п и т ани я и со де рж ани я де те й ил и о тс т р ане н ия
и х о т вос п ит ан ия де те й , е сл и он и р анее не и ме л и во вл ад ен и и и п о л ьзо ван и и ж и л ых
п о ме ще н ий гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го ф он д а п о д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а.
Е с л и р о ди те л и -вос п ит ат ел и р анее и ме л и во вл ад ен и и и п ол ьзо ван и и ж ил ые по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а, п р и и х высе ле н и и и м во звр ащают с я э ти ж ил ые
п о ме ще н ия и л и п ре д ос т авля ют ся р авн о цен н ые д р угие ж и л ые п ом е ще н ия гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф о нд а с с об л юде н ием ви д а р ан ее закл юч ен н о го до го вор а н ай м а ж и ло го
п о ме ще н ия и с р о ка е го де йс т вия (е сл и д о го во р н ай м а ж и ло го по ме ще ни я б ыл закл юче н н а
о п ре де ле н н ый с ро к) .
2. По и с кам ме с тн ых и с по л н ите л ьн ых и р асп о ря ди те л ьн ых ор ган о в л иб о упо л но мо че н н ых
и м и о р гани заци й о бя зан н ые л и ца мо гут б ыт ь высе ле н ы в с уд еб н ом п ор яд ке и з зан и м ае м ых
ж ил ых п ом е щен и й го с уд арс т ве н но го и ч ас т но го ж и л и щн ых ф о нд о в с п ре д ос т авле н ие м др уги х
ж ил ых п о ме ще ни й , по о б щей п л о щад и ме не е зан и м аем ых и ( и л и ) ус т уп ающи х и м п о с вои м
п о т реб и те л ьс ки м кач ес т вам , в то м ч ис ле за п р ед ел ам и д ан но го н асе ле н но го п ун кт а, н а с ро к,
указан н ый в р е ше н и и с уд а. Пр и э то м д о го вор н ай м а ж ил о го п о ме ще ни я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а с о бя зан н ым ли цом не р ас т ор гает ся .
С т а т ья 9 5 .
Выс е л е ние по т ре бо ва нию с обс т ве нник а жил ог о поме ще ния чл е нов, бывш и х чл е нов
е г о с е мьи, дру г их г ра жда н, име ющи х пра во вл а де ния и п ол ьзова ния жил ым
поме ще ние м
1. Со ве р ше н н о ле тн ие чл ен ы, б ывши е ч л ен ы се м ьи со бс т ве н н и ка ж и ло го п ом е ще н ия ,
д р угие гр аж д ан е, им е ющие пр аво вл аде н ия и по л ьзо ван ия ж и л ым п ом е щен ие м , п рож и вающи е
с о вме ст н о с н им и не им е ющие до л и в пр аве об ще й с об ст ве н но ст и н а ж и л ое по ме ще ни е, мо гут
б ыт ь выс е ле н ы и з э т о го ж и ло го по ме ще н ия п о т ре б о ван и ю е го со бс т вен н и ка п о о с но ван и ям ,
п р ед ус мо тр ен н ым аб заце м че т ве р т ым п ун кт а 1 ст ат ьи 85 н ас то я ще го Ко де кс а, бе з
п р ед ос т авл ен и я д р уго го ж и ло го п ом е ще н ия .
2. Быв ши е ч л е н ы се м ьи с о бс т ве н н и ка ж ил о го п ом е щен ия , д р уги е гр аж д ан е, и ме ющи е
п р аво вл аде н ия и по л ьзо ван и я ж ил ым по ме ще н ие м и н е и ме ющи е до л и в п р аве об ще й
с о бс т ве н но с ти н а э то ж и лое п ом е ще н ие , по д леж ат высе ле н и ю и з не го п о тр еб о ван и ю
с о бс т ве н н и ка ж и л о го по ме ще н ия б е з п ре до ст авл е ни я д р уго го ж и л о го по ме ще н ия , ес л и и н о е
н е ус т ано вл ен о Бр ач н ым д о го во ро м и л и п ис ьме н н ым с о гл аше н и е м о п о ря д ке п ол ьзо ван и я
ж ил ым по ме ще н ие м.
3. Со ве р ше н н о ле тн ие чл ен ы се м ьи со б ст ве нн и ка ж ил о го по ме ще н ия , п рож и вающи е
с о вме ст н о с н им и не и ме ющи е д ол и в п р аве о б щей со б ст ве нн ос т и н а э то ж и лое п ом е ще н ие ,
п о д леж ат высе ле н и ю по т ре бо ван и ю с об ст ве нн и ка в д р угое ж ил ое п ом е ще н ие ,
п р и н ад леж ащее и м л и бо с об ст ве н ни ку н а п р аве со бс т вен н ос т и в д анн о м н асе ле н но м п ун кт е и
с о от вет с т вующее ус т ан о вле нн ым дл я п рож и ван ия с ан ит ар н ым и те хн иче с ким тр еб о ван ия м .
4. Ч л е н ы, б ывши е ч л е н ы се м ьи со б ст ве нн и ка п р и ват и зир о ван н о го ж ил о го п ом е ще н ия ,
п р ож и вав ши е с о вм ес тн о с н им н а м о м ен т п ри ват и заци и , н о не п р и ня вши е уч ас т ия в
п р и ват и заци и , а т акж е чл ен ы, б ывши е ч л е н ы се м ьи со бс т вен н и ка ж и ло го по ме ще н ия , ко то р ое
п о ст р ое но с гос уд ар ст ве нн о й по д де рж ко й, выд е ле н но й с об ст ве нн и ку, в с ос т ав с е м ьи ко то ро го
вхо д и л и эт и ч ле н ы, б ывши е ч ле н ы с ем ьи , не п о дл еж ат выс е ле н и ю и з ж и ло го п ом е ще н ия , за
и с кл юче ни ем с л уч ае в, п ре д ус м от ре н н ых аб заце м че т ве р т ым п ун кт а 1 с т ат ьи 85 н ас то я ще го
Ко д е кс а.
5. Пр и п р о вед ен и и кап ит ал ьн о го ре м он т а и л и р е ко нс т р укци и ж ил о го п о ме щен и я ч ле н ы,
б ыв ши е ч ле н ы се м ьи с об с т ве н н и ка ж и л о го п оме ще н ия , др угие гр аж д ане , им е ющие п р аво
вл ад е н ия и п о л ьзо ван ия ж и л ым по ме ще н ие м и пр ож и вающи е с о вм ес тн о с н им , п о тр еб о ван и ю
с о бс т ве н н и ка ж и л о го по ме ще н ия н а пе ри о д п ро ве де н ия кап ит ал ьн о го ре мо н т а ил и
р е ко н ст р укции э т о го ж и ло го п ом е ще н ия п о дл еж ат выс е ле н и ю в д р угое ж и л ое п ом е ще н ие ,
п р и н ад леж ащее е м у н а пр аве со бс т вен н ос т и в д ан н ом н асе ле н но м п ун кте и с оо т вет ст вующе е
ус т ан о вле н н ым д ля п р ож и ван и я с ан ит ар н ым и те хн ич ес ким тр еб о ван ия м .
6. На выс е л е н ие по тр еб о ван и ю с о бс т ве н н и ка ж и ло го по ме ще ни я в др угое ж и л ое
п о ме ще н ие со вер ше н н о ле тн и х чл ен о в, б ывши х ч л е но в се м ьи со бс т ве н н и ка, д р уги х гр аж д ан ,
и м е ющи х пр аво вл ад е ни я и п ол ьзо ван и я ж и л ым по ме ще н ие м, п р ож и вающи х с о вме ст но с н им и
н е им е ющи х до л и в п р аве о б ще й с об ст ве нн о ст и н а э т о ж и лое п ом е ще н ие , с и х
н е со вер ше н н о ле тн и м и, п р и зн ан н ым и н аход я щи ми ся в с о ци ал ьно о п ас но м по л ож ен и и л иб о
п р и зн ан н ым и н уж д ающи м и ся в гос уд ар ст ве нн о й защи т е, не об ход и мо со гл ас ие о р г ан о в о п еки и
п о пе ч ит ел ьст ва.
ГЛА ВА 1 4
ОБ ЕСП ЕЧ ЕН И Е СОХР А НН ОС ТИ ЖИ ЛЫ Х П ОМ ЕЩЕНИ Й. Э КСП Л УА ТАЦ ИЯ ЖИ ЛИ ЩНОГ О
Ф ОНД А
С т а т ья 9 6 .
Обяза ннос т и на ймода т е л я жил ых поме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да ,
орг а низа ци и, ос у ще с т вл яюще й эк с пл уа т а цию жил ищног о ф онда и (ил и )
пре дос т а вл яюще й жил ищн о-к омму на л ьные у сл уг и, у пол номоче нн ог о л ица ,
орг а низа ци и, у п ра вл яюще й о бщим иму ще с т вом, с обс т ве нник ов ж ил ых домо в
ча с т ног о жил ищног о ф онда по обе с пе че нию с о хра н нос т и жил ых поме ще н ий
1. Най м о д ат ел ь ж и л ых п ом е щен и й гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а, о р ган и зация ,
о с ущес т вля ющая э ксп л уат аци ю ж и л и щн о го ф он д а и ( и л и) пр ед о ст авл я ющая ж и л и щн о -
ко м м ун ал ьн ые ус л уги , уп ол н ом оч ен н ое л и цо , о р гани заци я , уп р авля ющая о б щи м и м ущес т вом ,
с о бс т ве н н и ки ж и л ых д о мо в ч ас тн о го ж и л и щн о го фо н д а об я зан ы о бе с печ и в ат ь с о хр ан н ос т ь
ж ил ых п оме ще н и й.
2. Ли ца, указан н ые в п ун кте 1 н аст оя ще й с т ат ьи, о бя зан ы о бе с пе чи ват ь:
· н ад л еж ащее с о де рж ан ие п од ъе зд о в, др уги х всп о мо гате л ьн ых по ме ще н ий ,
ко н ст р укти вн ых э ле ме нт о в, и нж е не р н ых с и ст ем и п р ид о мо во й те р ри то р и и ;
· т е кущи й р ем о нт с уче то м те хн ич ес ко го со ст оя н ия ж и л ых по ме ще н ий ;
· вып о л н ен ие и н ых р аб от , пр ед усм о тр ен н ых зако н од ат ел ьст во м .
3. Най м о д ат ел ь ж и л ых п ом е щен и й гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а, о р ган и зация ,
о с ущес т вля ющая э ксп л уат аци ю ж и л и щн о го ф он д а и ( и л и) пр ед о ст авл я ющая ж и л и щ н о -
ко м м ун ал ьн ые ус л уги, упо л но мо че н но е л и цо о бя зан ы о бе с пе чи ват ь:
· п р о вед ен ие кап и т ал ьно го ре мо н т а и л и р е ко н ст р укци и ж и л ых до м о в в с р о ки ,
о п ре де ле н н ые м ес т н ыми и с по л н ите л ьн ым и и р асп о ря ди те л ьн ыми о р ган ам и и ли и н ым и
го с уд арс т ве н н ым и о р ган ами в со от ве тс т ви и с зако но д ате л ьс т вом ;
· т е хни че с ко е об с л уж и ван и е.
Пе ре че н ь р аб от по т е хн и чес ко м у об сл уж и ван и ю и пе р ио д ич но с т ь и х вып о л не н ия
ус т ан авл и вают ся Со вет ом Ми н ис тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь ил и упо л но мо че н н ым и м о р гано м .
4. В ж и л ых п ом е щен ия х, зан и м ае м ых гр аж д ан ами п о до г о вор ам н ай м а ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а, за сч ет н айм о д ате ля э т и х ж и л ых п о ме щен и й
о бе с пе чи вают с я :
· зам е н а и л и р ем о нт выше д ше го и з с т р оя в п р о це сс е э кс пл уат аци и э ле ктр ич ес ко го ,
газо во го , с ан и т ар но -те хн ич ес ко го и и но го о бо р уд о ван ия – п ри пр о вед ен и и
кап и т ал ьн о го ре мо нт а;
· о б уст ро й ст во ж и л ых по ме ще н и й гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а н о вым и ви д ам и
и нж ен ер н о го о б ор удо ван и я – в с л уч ае не об ход и мо ст и т ако го о б ус т ро йс т ва.
С т а т ья 9 7 .
Обяза ннос т и с обс т ве нник ов жил ы х п оме ще ний ча с т ног о жил ищ ног о ф он да ,
на нима т е л е й жил ых поме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да , дол ьщик ов,
за кл ючивш их дог ово ры, пре ду с ма т рива ющ ие пе ре да чу им во вл а де ние и п ол ьзова ние
объе к т ов дол е вог о с т ро ит е л ьс т ва , чл е нов орг а низа ции за с т ройщик ов по
обе с пе че нию с о хра нн ос т и жил ых пом е ще ни й
1. Со б с т ве н н и ки ж и л ых п оме ще н и й ч ас тн о го ж и л и щно го ф он д а и н ан и м ате ли ж и л ых
п о ме ще н ий гос уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в с ос т аве м но го кварт и р но го ж ил о го до м а,
с о бс т ве н н и ки ж и л ых п ом е ще н и й ч ас т но го ж и л и щн о го ф о нд а и н ан и м ате л и ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо нд а в со ст аве бл о кир о ван но го ж и ло го до м а в с л уч ае н али ч ия
в н и х ж ил ых п ом е ще н и й ч аст н о го и гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн ых ф о нд о в, д ол ьщи ки ,
закл юч и в ши е д о го вор ы, п ре д усм ат р и вающи е п ере д ач у и м во вл ад е ни е и п о л ьзо ван ие
о б ъе кто в д о ле во го с т ро ит ел ьс т ва, чл ен ы о р ган и заци и зас т р ой щи ко в о бя зан ы о б ес пе ч и ват ь
с о хр анн о ст ь ж и л ых по ме ще н ий .
2. До п ро ве де н ия кап и т ал ьно го ре мо н т а м но го квар т ир но го и л и бл о кир о ван но го ж и л ых
д о мо в л и ца, указан н ые в п ун кте 1 н аст оя ще й ст ат ьи, за с во й с че т пр о вод ят те кущи й ре м он т
ж ил ых п о ме щен и й , а т акж е зам е н у и ре мо н т вн ут р и квар ти р но го эл е кт р иче с ко го , газо во го ,
с ан и т ар но -те хн ич ес ко го и и н о го о бо р уд о ван ия ( за и с кл юче н ие м си ст ем ы о т оп ле н ия , с ис те м ы
п р о ти во д ым но й защи т ы и авт о м ат и че с ко й п ож арн о й с и гн ал и заци и) , ус т ано вку, зам е н у и
р е мо н т и н ди ви д уал ьн ых пр и бо ро в уче т а р ас хо д а во д ы, те п ло во й и э ле ктр ич ес ко й э не р гии ,
газа ( в т о м ч и с ле н ахо дя щи хся во вс по м о гат ел ьн ых п о ме щен и я х) , а т акж е вн ут р и квар ти р но й
э л е кт ро п ро во д ки с с об л юде н ие м уст ан о вле н н ых тре б о ван ий .
Пр и п р о ве де н и и р аб о т по к ап и т ал ьно м у ре мо нт у ж и л ых д ом о в, указан н ых в п ун кт е 1
н ас т оя ще й с т ат ьи , зам ен а и ре м он т э ле кт ри че с ко го, газо во го , с ан ит ар н о -те хни че с ко го и и но го
о б ор удо ван и я ( за и с кл юче н ие м с ис те м ы от о пл ен ия , с и ст ем ы п р от и вод ым н ой защи т ы и
авт о м ат и чес ко й пож ар но й с и гн ал и заци и) , уст ан о вка, зам е н а и р ем о нт п р иб ор о в уче т а р асхо д а
во д ы, т еп л о во й и э ле кт р ич ес ко й э не р ги и, газа, а т акж е вн утр и квар т ир но й э ле ктр о пр о вод ки
о с ущес т вля ют ся за сч ет с о бс т ве н н и ко в ж ил ых п ом е щен и й.
Ус т р ане н ие д ефе кто в и не и с пр авн о ст ей , ко то р ые по я вил и с ь вс ле дс т вие не ис п р авн ос те й
ко н ст р укти вн ых э л ем е нт о в, и нж ен ер н ых с и ст ем н е п о ви не с об с т ве н ни ко в ж и л ых п о ме щен и й
ч ас т но го ж ил и щн о го ф он д а, н ан и м ате ле й ж и л ых п ом е ще н и й гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го
ф он д а, пр о и зво ди тс я за сч ет ор ган и заци и , о с ущес т вля юще й э ксп л уат ац и ю ж и л и щн о го ф он д а и
( и л и) п ре до ст авл я юще й ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые усл уги .
3. Со б с т ве н н и ки ж и л ых п о ме ще ни й ч ас тн о го ж и л и щно го ф о нд а, ч ле н ы о р ган и заци и
зас т р о й щи ко в о бя зан ы п р о вод и т ь те кущи й ре мо н т ж и л ых по ме ще ни й , а т акж е заме н у и ре м он т
вн ут р и квар т ир н о го э ле ктр ич ес ко го , газо во го, с ан и т арн о -те хн иче с ко го и и но го об ор уд о ван ия
( за и с кл юч ен ие м с ис те м ы о то п ле ни я, с и сте м ы п р от и во д ымн о й защи т ы и авт о м ат и че с ко й
п ож ар но й с и гн али заци и ) , ус т ано вку, зам ен у и ре мо н т и н ди ви д уал ьн ых пр и бо ро в уче т а
р ас хо д а вод ы, те пл о вой и эле кт ри че с ко й эн ер ги и, газа, а т акж е вн ут р и квар ти р но й
э л е кт ро п ро во д ки за с во й с че т ( за и с кл юч ен ие м сл уч ае в уст р ане н ия деф е кт о в и
н е ис п р авн ос те й в ж ил ых п о ме ще ни я х, ес л и эти д ефе кт ы по я ви ли с ь всл ед с т вие
н е ис п р авн ос те й ко нс т р укт и вн ых эл ем ен то в, инж ен ер н ых с и ст ем не по ви не с об ст ве нн и ко в
ж ил ых п ом е ще н и й ч ас тн о го ж и ли щн о го фо н д а, ч ле но в о р ган и заци и зас тр о й щи ко в) и ли за с че т
о р ган и заци и , пр о вод и вше й р аб от ы п о зам е не ил и ре мо н т у ко н ст р укт и вн ых э ле ме н то в,
и нж ен ер н ых си с те м, в пе ри о д де й ст ви я гар ан т и йн ых с ро ко в п о п р о ве де н н ым р аб от ам .
Пр и п р о ве де н и и р або т по кап и т ал ьно м у ре мо н т у и ре кон с тр укци и ж и л ых д о мо в и л и
п е ре уст ро й ст ву ж и л ых п ом е ще н и й, об ус тр о йс т ву ж ил ых д о мо в н о вым и ви д ами и нж е не р н ых
с и ст ем ( це нт р ал ьное от о пл ен ие , вод ос н абж е н ие , во до от ве де н ие ( кан ал и заци я) ,
газо с н абж ен ие и д р уги е) зам ен а выше д ше го и з с т ро я в пр о це сс е э кс п л уат ации инж е н ер но го
о б ор удо ван и я в ж ил ых по ме ще н ия х о с уще с т вляе тс я за с чет со бс т ве н н и ко в ж ил ых по ме ще н ий .
В с л уч ае п и с ьм ен н о го о тказа с о б с т ве н ни ко в ж и л ых по ме ще н ий о т заме н ы вы ше д ше го и з с т р оя
в п р о цес се э ксп л уат аци и инж е н ер но го об о руд о ван ия о б ус тр о йс т во и х ж и л ых п о ме щен и й
н о вым и ви д ами и нж ен ер н ых с и ст ем пр и п р о ве де н и и р або т п о кап и т ал ьн о м у ре мо н т у и
р е ко н ст р укции ж ил ых д ом о в ил и п ер е ус т ро йс т ву ж ил ых по ме ще н и й не ос уще ст вля ет ся .
С т а т ья 9 8 .
Э кс пл у ат а ция жил ищног о ф он да
1. Экс п л уат аци я ж и ли щн о го ф о нд а о с уще с т вл яе тс я с с об л юде н ие м т ре бо ван и й
т е хни че с ких но р м ати вн ых п р аво вых акт о в.
2. Экс п л уат аци я бл о кир о ван н ых и од н о квар ти р н ых ж и л ых д ом о в о с ущес т вляе т ся
н ай м о д ате ля ми ж и л ых п о ме ще ни й го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а и с об ст ве нн и кам и
ж ил ых по ме ще н ий ч ас т но го ж ил и щн о го ф он д а с ам о ст оя те л ьн о , а т акж е с п р и вле че ни ем н а
д о го вор н ых ус л о вия х ин ых л и ц.
3. Ср о ки п ро ве де н ия пр оф ил акт и чес ки х и ре мо нт н ых р аб от н а те п ло вых с етя х и се тя х
го ря че го во до с н абж ен ия в м еж о то п ит ел ьн ый п ер и од , как п р ави л о , не м о гут пр е вышат ь д вух
н е де л ь.
4. О т и ме н и с об с т ве н ни ко в ж ил ых п о ме ще ни й м но го кварт и р но го ж и ло го д о м а
э кс п л уат аци я э то го ж и ло го д ом а ос уще ст вл яе тся од н ой ор ган и заци е й, о с ущес т вля юще й
э кс п л уат аци ю ж ил и щн о го фо н д а и (и л и) пр ед ос т авл я ющей ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые ус л уги .
Пр и о т с ут ст ви и п и с ьм е нн о го с о гл ас ия б о л ьши н с т ва с о бс т ве н н и ко в ж и л ых п о ме ще ни й в
м н о го квар т и рн о м ж и л ом д ом е ре ше н и я по во п ро с у выб ор а о р ган и заци и , о с ущес т вля юще й
э кс п л уат аци ю ж ил и щн о го фо н д а и (и л и) пр ед ос т авл я юще й ж и л и щн о -ко м м ун ал ьн ые ус л уги ,
п р и н им ают ся р ай о н н ым, го ро д с ки м и с по л ни те л ьн ым и ком и те т ами , ме с тн о й ад м ин и ст р ацие й
р ай о н а в гор од е.
5. Не о б хо д им о ст ь п ро ве де ни я кап ит ал ьно го ре мо н т а ил и ре ко нс тр укци и ж и л ого до м а,
ко н ст р укти вн ых э ле ме нт о в, и нж е не р н ых с и ст ем о п ре де ля ет ся н а о сн о ван и и :
· т е хни че с ко го с ос то я ни я ж и ло го до м а в це л ом , а т акж е е го ко н ст р укт и вн ых э ле ме нт о в,
и нж ен ер н ых си с те м ;
· с р о ка с л уж б ы ж ил о го до м а в це ло м, а т акж е е го кон с тр укт и вн ых э ле ме нт о в,
и нж ен ер н ых си с те м ;
· ар хи т е кт ур но -п л ан ир о воч н ых каче ст в ж ил о го до м а и ур о вня е го б л аго ус тр о йс т ва;
· ге не р ал ьно го п л ан а ж и ло й зас тр ой ки ( ул и ц, квар т ало в, м и кро р айо н о в) , в ко то ро й
р ас п ол ож е н ж и ло й д о м ;
· п р ави л и но рм те хн ич ес кой э кс п л уат ации ж и л ых д о мо в в со о т ве тс т ви и с те хни че с ким и
н о р м ат и вн ым и пр аво вым и акт ам и.
Не о бхо ди м ос т ь п ро вед е ни я те пл о вой м о де рн и заци и ж и л ого д ом а о п ре де ля ет ся с уче то м
е го те п ло те хни че с ки х по казат е ле й и о гр аж д ающи х ко н с тр укци й в с оо т ве т ст ви и с
т е хни че с ким и н о рм ат и вн ым и п р аво вым и акт ами .
6. Пр о ве де н ие кап ит ал ьн о го р ем о нт а, те пл о во й мо де р н и заци и и л и р е ко нс т р укци и ж и ло го
д о м а, е го кон с тр укт и вн ых э ле ме н то в, инж е не р н ых с и ст ем ос ущес т вля ет ся н а о с но ван и и
п е рс пе кт и вн ых ( н а п ят ь ле т ) пр о гр амм и т е кущи х ( н а од и н го д) гр афи ко в, ут ве рж д ае м ых
р ай о н н ым, го ро дс ки м и с по л ни те л ьн ым и ко м ите т ам и, ме с тн о й адм и н ис тр аци ей р ай он а в
го р од е.
7. Сп и с ки м но го кварт и р н ых ж и л ых до мо в, п од леж ащи х кап и т ал ьно м у ре м он т у и те п ло во й
м о де р ни заци и , н а т е кущи й го д с указан и е м с р о ко в н ач ал а и о кон ч ан ия вып о л не н ия р або т, а
т акж е п ер сп е кт и вн ые ( н а пя т ь л ет ) п ро гр амм ы ут ве рж д ают ся р ай о н н ы м, го ро д с ки м
и с п ол н ит ел ьн ым и ко м ит ет ам и , м ес т но й ад ми н ис т р ацие й р ай о н а в гор о де и д о 1 ф е вр аля
т е куще го год а п уб ли куют ся в ср ед с т вах м асс о во й и нфо р м ации и р азм е щают ся н а
и н фо рм аци о нн ых с айт ах р айо н но го , гор од с ко го и с по лн и те л ьн ых ко ми те то в, м ес т но й
ад м и н и ст р ации р айо н а в гор о де в гл о б ал ьн о й ком п ьюте р но й с ет и Инте р не т.
8. Ис т о чн и кам и ф и н ан си ро ван и я кап и т ал ьно го ре мо н т а и те п ло во й м од ер н и заци и
ж ил и щн о го фо н д а я вля ютс я ср ед с т ва м ес т н ых б юдж ет о в и с ре д ст ва о т вн е се н ия
с о бс т ве н н и ками , н ани м ате ля м и ж и л ых по ме ще н ий и ч ле н ам и о р ган и заци и зас тр ой щи ко в п л ат ы
за кап и т ал ьн ый р е м он т , а т акж е и н ые ис т оч н и ки ф ин ан с ир о ван ия , не зап р е ще нн ые
зако н о д ат ел ьст во м.
9. Не п о зд не е дес ят и д не й до н ач ал а п ро ве де ни я кап ит ал ьн ого ре мо н т а
м н о го квар т и рн о го ж и ло го до м а д олж н ы б ыт ь со ст авл е н ы гр аф и ки вып о лн ен и я р аб от п о
каж до м у по д ъе зд у мн о го квар т и рн о го ж ил о го до м а и закл юче н ы до го вор ы с с о бс т ве н н и ками ,
н ан и м ате ля м и ж ил ых п о ме ще н ий , чл е н ам и о р ган и заци и зас т ро й щи ко в н а о казан и е усл уг п о
кап и т ал ьн ом у ре м он т у м но го кварт и р но го ж и ло го до м а в п о ря д ке , ус т ан о вле нн о м Со ве то м
Ми н и с тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
Т и по во й до го вор н а о казан и е ус л уг п о капи т ал ьно м у ре м он т у м н о го квар т ир н о го ж и ло го
д о м а ут ве рж д ает ся Со ве т ом Ми н ис тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
10. До закл юч е н и я до го вор а на о казан и е ус л уг по кап и т ал ьно м у ре м он т у
м н о го квар т и рн о го ж и ло го до м а ор ган и заци я, о с уще ст вл я ющая э кс п л уат аци ю ж и л и щно го
ф он д а и ( и ли ) пр ед ос т авл я ющая ж и ли щн о -ко мм ун ал ьн ые ус луги , о бя зан а:
· п р о ин фо рм и ро ват ь н а о б щем с об р ан и и со бс т вен н и ко в, н ан и м ате ле й ж и л ых
п о ме ще н ий , ч ле н о в о р ган и заци и зас тр о й щи ко в о по ря д ке ор ган и заци и р або т, и х
ви д ах и о б ъе м ах, а т акж е о до лж н о ст н ых л ицах, от ве тс т ве н н ых за о р ган и заци ю,
ко н т ро л ь и пр о вед ен ие т аки х р аб от , и и зб р ат ь уп ол н ом оч ен н о го пр ед с т ави те ля и з
ч и сл а указан н ых гр аж д ан д л я п ро ве де н ия п ре др ем о нт н о го о см о т р а ж и л ых п о ме щен и й
в м н о го квар т и рн о м ж и ло м д ом е. Пр и э то м оф ор м ляе т ся п р от о ко л с об р ан ия ;
· п р о вес ти с уч аст и ем уп ол н ом оч ен н о го п ре д ст ави те ля п ре д ре мо н тн ый о см о тр ж и л ых
п о ме ще н ий в мн о го квар т и рн ом ж ил ом до ме дл я уто ч не ни я об ъем о в и ви до в р або т с
с о ст авл е ни ем акт а о б сл ед о ван ия , ко то р ый я вл яе тс я о с но ван и ем д ля во зм ож но й
ко р ре кти р о вки п ро е кт но -с ме т но й д о куме нт аци и .
ГЛА ВА 1 5
КОН ТРОЛ Ь, О Б ЩЕСТ В ЕН НЫ Й КО НТР ОЛ Ь В О Б ЛА СТ И Ж ИЛ И ЩНЫ Х ОТ НО ШЕН ИЙ
С т а т ья 9 9 .
К онт рол ь в о бл а с т и жил ищных от нош е ний
Ко н т ро л ь в о б л аст и ж и л и щн ых от но ше н и й ос уще ст вля ет ся в со от ве тс т ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и .
С т а т ья 1 00 .
Обще с т ве нный к онт рол ь в о бл а с т и жил ищных от нош е ний
1. О б ще ст ве н н ый ко н тр ол ь в о б л аст и ж и ли щн ых о т но ше н и й за с о с то ян ие м уче т а
гр аж д ан , н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий , р ас п ре де ле ни ем ж ил ых по ме ще н ий ‚
с о бл юде н ие м по ря д ка п ри об ре те н ия гр аж д ан ами в с об ст ве н но ст ь ж ил ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а, п р ави л ьно ст ью о тн есе н ия гр аж д ан к кате гор и и
м ал о об ес пе че н н ых в о р ган и зация х, и х об ос о бл ен н ых по д р азд ел ен ия х, им е ющи х уч ет н ый
н о ме р пл ат ел ьщи ка ( д але е – о б ос об ле н н ые п од р азд ел ен и я) , гд е р аб от ают ч ле н ы
с о от вет с т вующе го п роф ес с ио н ал ьно го с о юза и в ус т ан о вле н но м по ря д ке со зд ан а е го
п е р вич н ая п ро фс о юзн ая о р гани заци я , е сл и ин ое не ус т ан о вле но зако н од ат ел ьн ым и акт ам и , в
п р ед с т ави те л ьс т вах и н ос тр ан н ых о р ган и заци й , где р аб от ают ч ле н ы с оо т ве т ст вующе го
п р офе сс и он ал ьн о го со юза и в уст ан о вле н но м п ор я д ке с о зд ан а е го пе р ви чн ая пр офс о юзн ая
о р ган и заци я, ме ди ци нс ки х п ун кт ах, о б ъе кт ах т ор го вл и и об ще ст ве н но го п ит ан ия ,
р ас п ол ож е н н ых на т ер р ит о ри и эт и х о р ган и заци й (о бо со б ле нн ых п о др азд е ле н ий ,
п р ед с т ави те л ьс т в и но ст р ан н ых о р гани заци й ) , а т акж е в с о зд ан н ых и м и уч реж де н ия х
д о шко л ьн о го о бр азо ван и я и о зд ор о вит ел ьн ых ор ган и заци я х о с ущес т вляе т ся
п р офе сс и он ал ьн ым и с о юзам и , и х о р ган и заци он н ым и с тр укт ур ами , о б ъе ди не н ия м и т аки х
с о юзо в и и х о р ган и заци он н ым и ст р укт ур ам и, а п р и и х о тс утс т ви и – и н ым и пр ед ст ави т ел ьн ым и
о р ган ам и р або т ни ко в, об ще ст ве нн ым и ко ми с си ям и п о ж ил и щн ым во п ро с ам (п р и и х н ал ич и и) в
ф ор ме пр о вед ен ия мо н и то ри н га в п ор яд ке, ус т ан о вле нн о м з ако н о д ате л ьн ым и акт ами .
2. Со с т ав о б ще с т ве н но й ко м ис си и по ж и л и щн ым во п ро с ам, со зд авае м ой пр и мес т но м
и с п ол н ит ел ьн ом и р ас п ор яд и те л ьно м о р гане , и п ор я до к е е р аб от ы ус т ан авл и вают ся
с о от вет с т вующи м м ес т н ым и сп о лн и те л ьн ым и р ас по ря д ит ел ьн ым о р ган ом .
О б щес т вен н ые ко м ис си и по ж ил и щн ым во п ро с ам м о гут со зд ават ьс я в го с уд ар с т ве н н ых
о р ган ах, д руги х ор ган и заци я х. Их с ос т ав о п ре де ляе тс я э т и ми гос уд ар ст ве нн ым и ор ган ам и и
о р ган и заци ям и .
3. Пр и м ер н ое по лож ен ие об о б ще ст ве н но й ко м ис с ии п о ж и л и щн ым воп ро с ам
ут ве рж д ае тся Со вет ом Ми н ис тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.

РАЗДЕЛ II
ГОСУДАР СТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ГЛА ВА 1 6
П РЕД ОС ТА ВЛ ЕН И Е ЖИ ЛЫ Х П ОМ ЕЩЕНИ Й Г ОС УД АР СТ В ЕН НОГО ЖИ ЛИ ЩН ОГО Ф ОНД А
С т а т ья 1 01 .
П ре дос т а вл е ние г ос у да рст ве нными орг а на ми, дру г ими г ос у да рс т ве нными
орг а низа циям и жил ых поме ще ни й г ос у да рс т ве нног о жил ищн ог о ф онда
1. Го с уд ар ст ве нн ые о р ган ы, др угие го с уд арс т ве н н ые о р ган и заци и , и ме ющи е н а п р аве
хо зя й ст ве нн о го ве де н ия и ли о пе р ат и вно го упр авл е ни я ж и л ые по ме ще ни я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф о нд а, п ре до с т авля ют и х с во и м р аб от н и ка м , с ос то я щи м н а уч ет е н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й, в с о о т ве тс т ви и с н аст оя щи м Ко де ксо м, и н ым и
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и и ко лле кт и вн ым и д о го во р ами .
2. Го с уд ар ст ве нн ые се л ьс ко хо зя й ст ве нн ые ор ган и заци и , и ме ющи е на п р аве
хо зя й ст ве нн о го ве де н ия и ли о пе р ати вн о го уп р авл ен ия ж и л ые п о ме щен и я и ( и ли )
о с ущес т вля ющи е ст р ои те л ьс т во , р е ко нс т р укци ю ж и л ых п ом е ще н и й гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а, р е ко нс т р укци ю о б ъе кто в п о д ж и л ые по ме ще ни я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а дл я р або тн и ко в се л ьс ко хо зя йс т вен н ых о р ган и заци й и р або тн и ко в
о р ган и заци й со ци ал ьно -кул ьт урн о й сф ер ы, п от ре б ит ел ьс ко й коо пе р аци и, п ос т оя нн о
п р ож и вающи х и р або т ающи х в с ел ьс ко й м ес т но ст и и с ос т оя щи х в со о т ве тс т вующе й
( се л ьс ко хо зя й ст ве н но й) ор ган и заци и н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о вий ,
п р ед ос т авл я ют э т им р аб от н и кам ж ил ые по ме ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а в
с о от вет с т вии с н ас то я щи м Ко де кс о м, и н ым и зако н о д ате л ьн ым и акт ам и и ко лл е кт и вн ым и
д о го вор ам и .
С т а т ья 1 02 .
П орядок пре д ос т а вл е ния жил ых п оме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищ но г о ф он да
1. Ж и л ые по ме ще ни я го с уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а ( за и с кл юче н ие м ж и л ых
п о ме ще н ий ком ме р чес ко го и сп о л ьзо ван ия ) п ре д ос т авля ют ся с ос то я щи м н а уче те н уж д ающи хс я
в ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й гр аж д ан ам и ч ле н ам и х се ме й н а ус л о вия х с оо т ве т ст вующе го
д о го вор а н ай м а ж и л ого по ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а:
· в ж ил ых д ом ах ре с пуб л икан с ко го ж и л и щн о го ф он д а – п о с о вм ес т но м у р е ше н и ю
ад м и н и ст р ации гос уд арс т ве н но го о р ган а, д р уго й го суд ар ст ве нн о й ор ган и заци и , в
хо зя й ст ве нн о м ве де н и и ил и о пе р ати вн о м упр авл е н ии ко то р ых н ахо дя тся э т и ж ил ые
п о ме ще н ия , и п р офс о юзн о го ко м ит ет а, пр и ня то м у п р и уч аст и и о б ще с т ве н но й
ко м ис с и и по ж ил и щн ым воп р ос ам ( п р и е е н ал ич и и ). О пр и ня то м р е ше н и и со об щае т ся
в п и с ьме н н ой ф о рм е в ме ст н ый и сп ол н и те л ьн ый и р ас по ря д ит ел ьн ый ор ган п о м ес т у
н ахож де н ия п ре до ст авл яе мо го ж и ло го по ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а;
· в ж и л ых до м ах ком м ун ал ьн о го ж и ли щн о го фо н д а – п о р е ше н и ю ме ст но го
и с п ол н ит ел ьн о го и р ас п ор яд и те л ьн о го о р ган а, п р ин ят ом у п р и уч аст и и о б ще с т ве н но й
ко м ис с и и по ж и л и щн ым во п ро с ам, и л и п о с о вме ст н ом у р е ше н и ю ад м и ни с тр аци и
го с уд арс т ве н но й о р ган и заци и, в хо зя й с т ве н но м ве де ни и и л и оп ер ат и вн ом уп р авл ен и и
ко т ор о й н аход ят ся э т и ж и л ые п ом е ще н ия , и п ро фс о юзно го ко ми те т а, п ри н ят ом у п р и
уч ас т ии об ще ст ве нн о й ко ми сс и и по ж и л и щн ым воп ро с ам ( п р и ее н ал и чи и ).
2. Е с л и гр аж д ан и н н а д ат у пр и ня ти я р е ше н ия о пр ед ос т авле н и и е м у ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а зан и м ает др угое ж и ло е п ом е ще н ие , п ре до с т авле н ное е м у
п о до го вор у н айм а ж и ло го п ом е щен ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а, в ко то ро м не
о с т аютс я пр ож и ват ь ч ле н ы е го се м ьи , о н об я зан р ас то р гн ут ь э то т до го вор и с д ат ь
н ай м о д ате л ю ж и ло е п ом е ще н ие по акт у о с д аче ж ил о го по ме ще н ия .
О т каз гр аж д ан и н а о т с д ачи ж ил о го по ме ще н ия , п ре д ус м от ре н но й ч ас т ью п ер во й
н ас т оя ще го п ун кт а, я вл яет ся о сн о ван ие м д ля от ме н ы р е ше н ия о п ре до ст авл е ни и е му ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а.
3. По р я до к п ре д ос т авле н ия ж и л ых п о ме щен и й с оци ал ьно го п ол ьзо ван и я , сл уж е б н ых
ж ил ых п ом е ще н и й, ж ил ых п о ме щен и й го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в об щеж ит и я х и
с п еци ал ьн ых ж и л ых п ом е щен и й уст ан авл и вае тс я со от ве тс т ве н но с т ат ья м и 1 1 2, 1 17 , 12 0 и 12 2
н ас т оя ще го Ко де кс а.
По р яд о к п ре до ст авл е н ия гр аж д ан ам ж и л ых п ом е щен и й ко мм ер че с ко го и сп ол ьзо ван и я
ус т ан авл и вае тс я ре ше н и я ми об л аст н ых, Ми нс ко го гор од с ко го ис по л н ит е л ьн ых ком и те то в,
л о кал ьн ым и н о рм ат и вн ым и пр аво вым и акт ам и ор ган и заци й , в хо зяй ст ве н но м ве де н и и ил и
о п ер ат и вно м уп р авл ен и и кот о р ых н аход ят ся ж и л ые п о ме ще ни я, н а ус л о вия х, о пр ед ел яе м ых
Пр е зи де н то м Р ес п уб л и ки Бел ар ус ь.
4. В с л уч ая х, п ре д ус м от ре н н ых н ас то я щи м Ко де кс о м и и н ым и зако н о д ате л ьн ым и акт ами ,
ж ил ые по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го ф о нд а п р ед ос т авл я ют ся п о р е ше н и ю
Пр е зи де н т а Р ес п убл и ки Бе л арус ь.
С т а т ья 1 03 .
П ре дос т а вл е ние с вободны х ( ос воб од ивш ихс я) жил ых поме ще ни й. П ра во по вт орн ог о
пре дос т а вл е ния жил ых поме ще ний
1. Ме с т н ые ис п ол н и те л ьн ые и р ас п ор яд и те л ьн ые о р ган ы, и н ые го с уд ар ст ве нн ые о р ган ы,
д р угие гос уд ар ст ве нн ые о р ган и заци и , в хо зя й ст ве нн о м ве де н ии и л и о пе р ати вн о м уп р авл ен и и
ко т ор ых н ахо д ят ся ж и л ые п о ме ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а, в т еч е н ие о д но го
м е ся ца п ос ле го суд ар ст ве нн о й ре гис тр аци и п р ав н а зе м е л ьн ый уч ас то к и ж и ло й д ом ,
р ас п ол ож е н н ый н а э т ом уч аст ке, л иб о и х о с воб ож д ен ия ( за и с кл юче ни ем с л уж еб н ых ж и л ых
п о ме ще н ий , ж ил ых п ом е щен и й с пе ци ал ьно го с л уж е бн о го ж и ли щн о го фо н д а, с пе ци ал ьн ых
ж ил ых п о ме ще ни й , ж ил ых п о ме ще н и й, п ре д н азн аче н н ых д ля о тс ел ен и я гр аж д ан и з ж и л ых
д о мо в, по д леж ащи х с но с у) об ес пе чи вают п ре до ст авл е н ие с воб о дн ых (о с воб од и вши хс я ) ж и л ых
п о ме ще н ий п о с оо т ве тс т вующе м у д ого вор у н ай м а ж ил о го п о ме ще ни я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а.
2. Го с уд ар ст ве нн ые ор ган ы, др уги е го с уд ар ст ве нн ые ор ган и заци и , о р ган и заци и
н е гос уд арс т вен н ой фо р м ы с об ст ве нн ос т и, д о л и ( акци и ) в ус т авн ых ф о нд ах ко т ор ых н ахо дя т ся
в го с уд арс т вен н ой со бс т вен н ос т и, им е ют п р аво п о вто р но го п ре д ос т авле н ия о с воб ож д ае м ых
ж ил ых п ом е ще н и й го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го фо н д а, р ан ее пр ед ос т авл ен н ых и х р аб от н и кам
в ж ил ых д о м ах, п ере д ан н ых эт и м и о р ган ам и, ор ган и заци я ми в ко мм ун ал ьн ый ж ил и щн ый ф о нд ,
н е зави с и мо о т вре ме н и пе ре д ач и т аки х п ом е ще н и й пр и н ал ич и и р аб о тн и ко в, нуж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й.
Ме с тн ые ис п ол н ит ел ьн ые и р ас по ря д ите л ьн ые о р ган ы в не де л ьн ый с ро к со д ня
о с воб ож д е ни я ж и л ых по ме ще н и й уве до м ля ют го с уд ар с т ве н н ые о р ган ы, д р угие
го с уд арс т ве н н ые ор ган и заци и , о р ган и заци и н е го с уд ар с т ве н но й фо р м ы с об ст ве н но ст и , д ол и
( акци и ) в ус т авн ых фо н д ах ко т ор ых н ахо дят ся в го суд ар ст ве нн о й с об ст ве н но ст и , и ме ющи е
п р аво п о вт ор н о го п ре д ос т авле н ия о с воб ож д аем ых ж ил ых п о ме ще н и й гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а, о б ос воб ож д е ни и э ти х ж и л ых по ме ще н ий д ля п р и нят и я р е ше н ия о
п о вт ор н ом и х п ре до с т авле н ии .
С т а т ья 1 04 .
Оче ре днос т ь п ре дос т а вл е ния жил ых поме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да
1. Ж и л ые по ме ще ни я го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф о нд а ( за и с кл юче н ие м с пе ци ал ьн ых
ж ил ых п ом е ще н и й, ж ил ых п ом е ще н и й ко мм ер че с ко го и с по л ьзо ван ия ) п ре д ос т авл я ют ся
гр аж д ан ам , со ст оя щи м н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й, в п о ря д ке
о че ре д но ст и и с хо дя и з вр е м ен и п р ин ят ия н а уч е т. Ж и л ые п о ме ще ни я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф о нд а в о б щеж и т ия х пр ед ос т авл я ют ся гр аж д ан ам, н уж д ающи м с я в улуч ше н и и
ж ил и щн ых ус л о вий и с о ст оя щи м н а уч е те ж е л ающи х п о л учи т ь ж и ло е по ме ще н ие
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а в о б щеж и ти и , в по ря д ке , ус т ано вл ен н ом ст ат ьей 12 0
н ас т оя ще го Ко де кс а.
2. Ж и л ые п ом е ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а м о гут б ыт ь п ре до ст авл е н ы
гр аж д ан ам вн е оч ер ед и и л и в п ер во оч ер ед но м по ря д ке в с л уч ая х, п ре д ус м от ре н н ых
н ас т оя щи м Ко д екс ом и и н ым и зако но д ате л ьн ым и акт ам и.
3. Пр и н ар уше н и и оче ре д но ст и пр ед ос т авл ен и я ж ил о го п ом е ще н ия го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф о нд а гр аж д ане , ч ьи пр ава н ар уше н ы, вп р аве о бж ал о ват ь ре ше н и е о
п р ед ос т авл ен и и ж и ло го п о ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а в с удеб н ом по ря д ке .
С т а т ья 1 05 .
Н орма пре дос т а вл е ния жил ог о поме ще н ия г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф онда
1. Ж и лое п ом е ще н ие гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го ф он д а ( за и с кл юч ен ие м сл уж е б н ых
ж ил ых п о ме ще ни й , ж ил ых п о ме ще ни й гос уд ар ст вен н о го ж и ли щн о го ф он д а в о б щеж ит ия х,
с п еци ал ьн ых ж и л ых по ме ще ни й , ж и л ых п ом е ще н и й ко м ме рче с кого ис п ол ьзо ван и я, ж и л ых
п о ме ще н ий , п ре до ст авл яе м ых п ри выс е ле н ии гр аж д ан в с оо т вет ст ви и с п ункт ом 1 ст ат ьи 86 ,
п ун кт ом 1 с т ат ьи 8 8 и ли п ун кто м 2 ст ат ьи 9 4 н аст оя ще го Ко д екс а) п ре до ст авл яе тс я во
вл ад е н ие и по л ьзо ван ие в п ре де л ах от п ят н ад цат и квадр ат н ых ме т ро в ( ми н и м ал ьн ая но р м а
п р ед ос т авл ен и я ж ил о го по ме ще н ия го с уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а) д о д вад цат и
квад р ат н ых м ет ро в ( м акси м ал ьн ая но р м а пр ед ос т авл ен ия ж ил о го п ом е ще н ия гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а) о б щей п ло щад и ж ил о го по ме ще н ия н а о д но го че ло ве ка.
2. Ж и лое п ом е щен ие го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а м ож ет б ыт ь пр ед о ст авл е но во
вл ад е н ие и п ол ьзо ван и е с пр е выше н и е м м акс и м ал ьн о й но рм ы п р ед ос т авл ен ия ж и ло го
п о ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го ф он д а, уст ан о вле н но й п ун кт о м 1 н ас то я ще й с т ат ьи ,
е с ли он о п ре д ст авл яе т со б ой од н о ко мн ат н ую квар т ир у ил и ж и л ую ко м н ат у л иб о
п р ед н азн ач е но дл я пр ож и ван и я гр аж д ан не зави с и м о о т п о л а, кр ом е с упр уго в ( за и с кл юче н ие м
ж ил ых по ме ще н и й, пр ед ос т авл яе м ых гр аж д ан ам в с оо т вет ст ви и с п ун кт ом 1 ст ат ьи 8 8
н ас т оя ще го Ко д е кс а) , а т акж е п ри п р ед ос т авл ен и и д оп ол н и те л ьн о й п ло щад и ж и ло го
п о ме ще н ия гос уд арс т ве н н о го ж ил и щн о го фо н д а в с л уч ае, п ре д ус м от р е н но м п ун кт ом 1 ст ат ьи
1 0 6 н ас тоя ще го Ко де кс а.
С т а т ья 1 06 .
П ре дос т а вл е ние допол нит е л ьной пл оща ди жил ог о поме ще ния г ос у да рс т ве нног о
жил ищног о ф он да
1. Ге р оя м Бе л ар ус и , Ге роя м Со ве тс ко го Со юза, Ге роя м Соци ал и ст ич ес ко го Т р уд а, п ол н ым
кавал е р ам ор де н о в Сл авы, Т р уд о во й Сл авы, а т акж е гр аж д ан ам , с тр ад ающи м заб о ле ван и я ми ,
д ающи м и и м п р аво н а д о п о л ни те л ьн ую п ло щад ь, д р уги м гр аж д ан ам в с о о т ве т ст ви и с
зако н о д ат ел ьст во м с ве р х м и н им ал ьно й н ор м ы п ре до ст авл е ни я о б щей п ло щад и ж и ло го
п о ме ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щн о го фо н д а п ре до ст авл яе т ся д оп о лн и те л ьн ая п ло щад ь
ж ил о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в ви де ж ил о й ко мн ат ы и л и в р азм е ре
п я тн ад цат и квад р атн ых ме т ро в об ще й п л о щад и ж и ло го п ом е щен ия .
2. Пе р еч ен ь заб о л е ван и й, д ающи х л и цам , с т р ад ающи м и м и, п р аво н а п о л уче н ие
д о п ол н ит ел ьн ой п ло щад и ж ил о го п ом е ще н ия гос уд арс т ве н н о го ж и л и щн о го ф он д а,
о п ре де ля ет ся Ми ни с тер с т во м зд р авоо хр ане н ия Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
3. Пр аво н а п о л уче ни е д о по л ни те л ьно й пл о щад и ж ил о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а мож е т б ыт ь ре ал и зо ван о т ол ько о ди н р аз.
С т а т ья 1 07 .
П ре дос т а вл е ние жил ог о поме ще ния г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да ме ньш е г о
ра зме ра вза ме н за нима е мог о
1. Нан и м ат е л ь ж ил о го п о ме ще ни я вп р аве с пи с ьме н но го с о гл ас и я с о вер ше н н о лет н и х
ч л ен о в е го се м ьи , п р ож и вающи х с о вме ст н о с н им , т ре бо ват ь у н айм о д ат ел я п ре до с т авле н ия
е м у ж ил о го п ом е щен ия го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а м ен ьше го р азм е р а взам е н
зан и м ае м о го .
2. Го с уд ар ст ве нн ый о р ган , др угая гос уд арс т вен н ая ор ган и заци я, в хо зя й с т ве н но м
ве д ен и и и л и о пе р ати вн о м уп р авле н и и кот о р ых н ахо ди т ся ж и ло е п ом е ще н ие гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а, я вля ющи ес я н ай мо д ате ле м п о закл юч ен н ом у с эт и м н ан им ат ел ем до го во р у
н ай м а ж ил о го п о ме ще ни я гос уд арс т ве н н о го ж и ли щн о го ф он д а, о бя зан ы п р е до ст ави т ь э то м у
н ан и м ате л ю по е го зая вле н и ю ж и лое п оме ще н ие го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а
м е н ьше го р азм е р а взам е н зан и м ае мо го.
С т а т ья 1 08 .
П ре дос т а вл е ние жил ог о поме ще ния г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да в с вя зи с
к а пит ал ьным ре монт ом ил и ре к онс т рук цие й жил ог о д ома
Е с л и в ре зул ьт ате кап и т ал ьн о го р ем он т а и л и р е ко н ст р укци и ж ил о го д ом а ж и л ое
п о ме ще н ие го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го ф он д а не мож ет б ыт ь с о хр ан ен о ил и е го о б щая
п л о щад ь ум ен ьши т с я , по т ре бо ван и ю н ан и м ате ля э то го ж ил о го п ом е щен ия е м у и гр аж д ан ам ,
п о ст оя н но п рож и вающи м с о вме ст н о с н и м ( за и с кл юч ен и ем п од н ан и м ате ле й и гр аж д ан ,
ко т ор ым ж и ло е по ме ще н ие п ре до ст авл е но вр е ме нн о в б е зво зм е зд но е вл аде н ие и п о л ьзо ван ие
в с о от ве тс т вии со ст ат ьей 69 н аст оя ще го Ко де кс а) , до лж н о б ыт ь пр ед о ст авл ен о
с о бс т ве н н и ко м э то го ж и ли щн о го ф о нд а ж ил ое по ме ще ни е т ип о вых по т ре би те л ьс ки х качес т в,
с о от вет с т вующее т реб о ван ия м с т ат ьи 1 05 н ас тоя ще го Код е кс а, с со бл юд ен ие м ви д а р ан ее
закл юч е н но го д о го во р а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия и с ро ка е го де й ст ви я (е сл и д о го во р н ай м а
ж ил о го п о ме ще ни я б ыл закл юч ен н а о п р ед ел ен н ый с ро к) . Пр и эт ом п р и о п ре де ле ни и р азм е р а
о б ще й пл о щад и п ре до ст авл яе мо го ж ил о го п о ме щен и я го с уд ар с т ве н но го ж и л и щн о го ф о нд а н е
уч и т ывают ся гр аж д ан е , кот ор ым п р аво вл ад ен ия и п о л ьзо ван ия ж и л ым п о ме щен и ем б ыл о
п р ед ос т авл ен о п ос ле пр и ня т ия ре ше н и я о капи т ал ьно м р ем о нте ил и р е ко н ст р укци и ж и ло го
д о м а, в ко то р ом он о н ахо д ит ся ( за и с кл юче н ие м не со ве р ше н но ле т н и х и с о вер ше н н о ле тн и х
н е тр уд ос по со б н ых дет е й н ан и м ат ел я, е го не тр удо с по со б н ых р о ди те ле й , с упр уга ( с уп р уги) , а
т акж е нес о вер ше н н о ле тн и х и со ве р ше н но ле т н их не т р уд ос п ос об н ых де те й ч ле н о в с ем ьи
н ан и м ате ля ) .
С т а т ья 1 09 .
П ре дос т а вл е ние ос вобод ивш е йс я жил ой к омна т ы г ос у да рс т ве нног о жил ищног о
ф онда
1. Е с л и в квар т и ре , зас ел е нн о й нес ко л ьки м и н ан им ате ля м и ж ил о го п ом е щен ия п о
д о го вор ам н айм а ж и л ых по ме ще н ий гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го ф он д а, в ре зул ьт ате
п р е кр аще н ия л и бо р ас то рж е н ия о д но го и з т аки х д о го во р о в н ай м а ж и л ых п о ме щен и й
о с воб о ди л ас ь ж ил ая ко мн ат а, не и зо л и ро ван н ая от ж и ло й ко мн ат ы, зан и м ае мо й д р уги м
н ан и м ате ле м ж ил о го п ом е ще н ия , эт а ж и л ая ко мн ат а п ре до с т авляе т ся в е го вл аде н ие и
п о л ьзо ван ие по до го вор у н ай м а ж и ло го п о ме щен и я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а.
2. О с во бо д и вшая с я и зол и ро ван н ая ж ил ая ком н ат а в квар т и ре , в ко то ро й п рож и вают
н ан и м ате л и по до го вор ам н ай м а ж ил ых п о ме ще ни й гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го ф о нд а и л и
с о бс т ве н н и ки ж ил ых п о ме щен и й ч а с т но го ж и ли щн о го фо н д а и н ан и м ат ел и по до го вор ам н ай м а
ж ил ых п о ме ще ни й гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф о нд а, п ре до с т авляе т ся по д о го во р у н ай м а
ж ил о го по ме ще ни я го суд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а од н ом у и з н и х по е го п ис ьме н но м у
зая вл е н и ю в п о ря д ке о че ре дн о ст и и схо дя и з вр е ме н и п ри ня т ия н а уч ет н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й.
3. Е с л и в квар т и ре о тс утс т вуют н ан и м ате ли по д о го во р ам н ай м а ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф он д а и с о бс т ве н н и ки ж и л ых п о ме ще ни й ч ас тн о го ж и л и щно го
ф он д а, н уж д ающи е ся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о вий , о с воб о ди вшая с я и зо ли р о ван н ая ж ил ая
ко м н ат а пр ед ос т авл яе тся п о д о го во р у н ай м а ж ил о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а од н ом у и з п рож и вающи х в квар т и ре н ани м ате ле й , не н уж д ающи хс я в улуч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й, по его пи с ьме нн о м у зая вл ен и ю ис хо дя и з вр е ме ни по д ач и зая вле ни я.
4. Е с л и в квар т и ре о тс утс т вуют н ан и м ате ли по д о го во р ам н ай м а ж и л ых п о ме щен и й
го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а, а со бс т вен н и ки ж и л ых по ме ще ни й ч ас т но го ж и л и щно го
ф он д а не я вля ютс я н уж д ающи м ис я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й, ос во бо д и вшая с я
и зо л и ро ван н ая ж и л ая ко м н ат а п ре д ос т авля ет ся по до го вор у купл и -п ро д аж и о д но м у и з
п р ож и вающи х в квар т и р е с об ст ве н ни ко в ж ил ых п ом е ще н и й ч аст н о го ж ил и щн о го ф он д а, не
н уж д ающе м уся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й , п о е го п ис ьме н н о м у зая вле н и ю ис ход я и з
вр е ме н и п о д ач и зая вле н ия .
5. Е с л и в с л уж е бн о м ж и ло м п ом е ще н и и в ви де квар т и р ы, зас ел ен н ом д вумя и б ол ее
н ан и м ате ля м и по д о го во р ам н ай м а с л уж еб н ых ж и л ых по ме ще н и й го с уд ар ст ве н но го ж и л и щно го
ф он д а, о с воб о ди л ас ь ж и л ая ко мн ат а, зан и м аем ая о д н им и з эт и х н ан им ате ле й , э т а ж ил ая
ко м н ат а м ож е т б ыт ь п ре до ст авл е н а в уст ан о вле н но м п ор яд ке во вл аде ни е и п о л ьзо ван ие
о д но м у и з д р уги х н ан им ат ел ей п о е го п ис ьме н но м у зая вл е ни ю и с ход я и з вр ем ен и п од ач и
зая вл е н ия .
ГЛА ВА 1 7
ЖИЛЫ Е П ОМ ЕЩЕН ИЯ С ОЦ И АЛ ЬН ОГО П О ЛЬЗ О ВА Н ИЯ . П Р ЕД ОСТ А ВЛ ЕН И Е ЖИ ЛЫ Х
П ОМЕЩЕН ИЙ СОЦ И АЛ ЬН ОГО П О ЛЬЗ О ВА Н ИЯ , ВЛ АД ЕН И Е И П ОЛ ЬЗ ОВ А НИ Е ИМ И
С т а т ья 1 10 .
Жил ое поме ще ние с о циа л ьног о п ол ьзова ния
1. Ж и лое п ом е щен ие го суд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а вкл юч ает ся в с ос т ав ж и л ых
п о ме ще н ий с о ци ал ьн о го по л ьзо ва н ия и ис кл юч ае тс я и з эт о го с о ст ава п о ре ше н и я м ме ст но го
и с п ол н ит ел ьн о го и р ас п ор яд и те л ьно го ор ган а н а о с но ван и и п ре дс т авл ен и й и но го
го с уд арс т ве н но го о р ган а, д р уго й го с уд ар ст ве н но й о р ган и заци и, в хо зя й ст ве нн о м ве де ни и ил и
о п ер ат и вно м упр авл е ни и ко т ор ых н ахо д и тс я э то ж и л ое по ме ще ни е.
2. Ж и лое п ом е щен ие с оци ал ьно го по л ьзо ван ия п ре д н азн ач ает ся д ля пр ож и ван и я
гр аж д ан , им е ющи х п р аво н а по л уч ен ие т ако го ж и л о го по ме ще ни я, а т акж е ч ле н о в и х се ме й.
3. Ж и л ые п ом е ще н ия с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я не п од леж ат п ри ват и заци и , о бм ен у,
р азд е л у и п ре до ст авл е н и ю п о д о го во р у п од н ай м а.
4. Зас е л е нн ые ж ил ые по ме ще н ия со ци ал ьно го п о л ьзо ван ия не п од леж ат ис кл юче ни ю и з
с о ст ава ж и л ых по ме ще н ий со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я.
5. До л я ж и л ых п ом е ще н и й со ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия еж е год н о о п ре де ляе т ся ме ст н ым и
и с п ол н ит ел ьн ым и и р ас по ря ди те л ьн ым и о р ган ами , ин ым и го с уд арс т ве н н ым и о р ган ами ,
д р уги м и гос уд арс т вен н ым и о р ган и зация м и, в хо зя й ст ве нн о м ве де ни и ил и о пе р ат и вно м
уп р авл е ни и кот ор ых н ахо дя тс я ж и л ые по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а, пр и
р ас п ре де ле н ии ж ил ых п ом е щен и й.
С т а т ья 1 11 .
Гра жда не , име ющ ие пра в о на пол у че ние жил ог о поме ще ния с оц иа л ьног о пол ьзо ва ния
1. Пр аво н а п о л уче н ие ж ил о го п ом е щен ия с оци ал ьно го по л ьзо ван ия и ме ют со ст оя щи е н а
уч ет е н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й :
1.1. гр аж д ане , ж ил ые п ом е ще н ия ко то р ых ( в т о м чи с ле п р ин ад леж ащи е и м н а п р аве
с о бс т ве н но с ти ) вс ле дс т вие чр е звыч ай н ых с и т уаци й п р ир од н о го и те хно ген н о го хар акте р а,
б ое вых д е йс т ви й и акто в те рр о ри зм а с т али не п ри го дн ым и дл я п рож и ван ия ;
1.2. гр аж д ане , и ме ющи е заб о ле ван ия , и гр аж д ане , в с о ст аве се ме й ко то р ых и ме ют ся
д е ти , и ме ющи е заб о ле ван и я, указан н ые в п е р е чн е, о п ре де ляе м ом Ми н и ст ер ст во м
зд р аво о хр ане н ия Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, п ри н ал и чи и кот о р ых п ри зн ае тс я не во змож н ым
с о вме ст н ое пр ож и ван и е с л ицам и , с тр ад ающи м и и м и, в о дн о й ко мн ат е и л и о д но ком н ат но й
квар т и р е ;
1.3. д е т и -си р от ы и де т и, о ст авши е с я бе з п о печ е ни я р о ди те ле й , в от но ше н и и ко то р ых
п р и ня то ре ше н ие о б э м анс и п аци и и ли ко т ор ые вс т упи л и в бр ак до до ст иж е н ия
с о вер ше н н о ле тн е го во зр ас т а, л ица и з ч и с л а д ет ей -с и ро т и де те й, о ст авши хс я б е з п о пе че н ия
р о д ит ел ей ;
1.4. Ге р о и Бе л ар ус и, Гер о и Со вет с кого Со юза, Ге р ои Со ци али ст и че с ко го Т р уд а, п о лн ые
кавал е р ы о рд е но в Сл авы, Т р удо во й Сл авы;
1.5. ве т е р ан ы и и н вал и д ы Ве л и ко й О те че ст ве нн о й во й н ы, ин вал и д ы бо е вых де й ст ви й н а
т е рр и то ри и др уги х го с уд ар с т в и з ч ис л а кате гор и й гр аж д ан , ус т ано вл ен н ых ст ат ья м и 2 и 4
Зако н а Р е с п уб л и ки Бе л ар ус ь о т 17 ап р ел я 19 92 го д а «О вет ер ан ах» ( Вед ам ас цi Вя р хо ўн ага
Саве т а Р эс п убл iкi Бе л ар ус ь, 19 9 2 г. , № 1 5, ст . 2 49 ; Наци он ал ьн ый рее ст р п р аво вых акт о в
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, 2 00 1 г. , № 67 , 2 /7 87 ) ;
1.6. гр аж д ане , в то м чи с ле увол ен н ые в зап ас ( от с т авку), и з ч и сл а во е нн ос л уж ащи х,
с т авши х и н вал и д ам и всл ед с т вие р ане н ия , ко нт узи и , уве ч ья и л и заб о ле ван и я, п о л уче н н ых пр и
и с п ол не н и и об я зан но с те й вое н но й с л уж б ы (с л уж еб н ых о бя зан н о ст ей ) , за и с кл юче н ие м
с л уч ае в, ко гд а и н вал и д но ст ь н аст уп и л а в ре зул ьт ате пр от и во пр авн ых д е йс т ви й, п о п р ич и не
ал ко го л ьн о го , н арко ти че с ко го, то кс иче с ко го о п ья не н ия , ч ле но вр ед и те л ьс т ва;
1.7. и н вал и д ы с д ет с т ва вс ле дс т вие р ане н ия , кон т узи и , уве ч ья , с вя зан н ых с б ое вым и
д е йс т вия м и в п ер и од Ве л и ко й О те че ст ве нн о й во й н ы ли бо с п ос ле д ст ви ям и вое нн ых де й ст ви й ;
1.8. гр аж д ане , заб ол е вши е и п ер ен ес ши е л уче вую б о ле зн ь, вызван н ую п о с ле д ст ви ям и
кат ас т ро ф ы н а Че р но б ыл ьс ко й А ЭС, д р уги х р ад и аци он н ых авар и й , и н вал и д ы, в о тн о ш е н и и
ко т ор ых уст ан о вле н а пр и чи н н ая с вя зь уве ч ья ил и заб ол е ван ия , п р и ве д ши х к и н вал и д но ст и , с
кат ас т ро фо й н а Че р но б ыл ьс ко й А ЭС, д р угим и р ад и аци он н ым и авар ия м и ;
1.9. н е р аб от ающи е о д и но кие ин вал и д ы I и II гр уп п ы, за ис кл юче н ие м и н вал и до в,
указан н ых в п о д п ун кте 1 . 8 н аст оя ще го п ун кт а.
По д н ер аб от ающи м и о д ин о ким и п он и м аютс я гр аж д ан е, н е о с ущес т вля ющи е тр уд о вую
д ея те л ьно ст ь н а о с но ван и и т р уд о вых д о го во ро в, гр аж д ан с ко -п р аво вых д о го во р о в, п ре д ме то м
ко т ор ых я вл я ют ся вып ол н ен ие р аб о т, о казан и е ус л уг, со зд ан и е об ъе кто в и нт ел ле кт уал ьно й
с о бс т ве н но с ти , и ли п ре д п ри н и м ат ел ьс кую де ят ел ьн ос т ь, н е им е ющие т р удо сп ос о бн ых ч ле н о в
с е м ьи , о бя зан н ых п о зако н у и х с о де рж ат ь, п р ож и вающи х с о вм е ст но л и бо в о д н о м н асе ле н но м
п ун кте ;
1.10. н е р або т ающи е о д ин о кие п е нс ио не р ы, гр аж д ан е, до ст и гши е пе н си о нн о го во зр ас т а
(ж ен щи н ы – пя ти де ся т и пя т и л ет , м уж ч и н ы – ше с т и де сят и ле т) ;
1.11. гр аж д ан е, в со ст аве се ме й ко то р ых им е ют ся де ти -и н вал и д ы;
1.12. гр аж д ан е, ко то р ые по с ос то ян и ю н а 8 ап р ел я 20 06 го д а о б уч ал ис ь в
го с уд арс т ве н н ых уч реж де ни я х п роф ес си о н ал ьн о -те хн иче с ко го , ср ед не го с пе ци ал ьн о го и л и
выс ше го о бр азо ван и я в д н е вн ой ф ор ме п ол уче н ия о бр азо ван и я , утр ат и ли с т ат ус л и ц и з ч и с л а
д е те й -си р от и ли де те й , о ст авши хс я б е з п оп ече н ия р од и те ле й, в с вя зи с д ос т иж е ни ем во зр ас т а
д вад цат и т ре х ле т и не со с тоя л и н а уч ет е н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й в
с вя зи с п рож и ван ие м в о б щеж и т ия х э т и х уч реж д ен и й о бр азо ван и я ;
1.13. гр аж д ан е, у ко то р ых с ре дн ем ес яч н ый со во куп н ый до ход н а каж д о го ч ле н а се м ьи не
п р е вышае т ут ве рж де нн о го б юдж е т а п р ож и то чн о го м и н им ум а в с р е дн ем н а д ушу н ас е ле н ия ,
и с ч ис ле н но го за д ве н ад цат ь м еся це в, п ре д ше с т вующи х ме ся цу п р ин ят ия н а учет ( и н а де н ь
п р ед ос т авл ен и я ж ил о го по ме ще ни я со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я) , и ко то р ые р асп о л агают
зая вл е н н ым и м уще с т во м , об щая с то и мо ст ь ко то ро го не п ре в ышае т р азм е р а с то и мо ст и
квар т и р ы т и по вых п о т ре б ите л ьс ки х кач ес т в и с хо дя и з м акс и м ал ьно й н ор м ы п ре до с т авле н ия
ж ил о го по ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го ф о нд а н а о д но го ч ле н а се м ьи , и з чи с л а
с л ед ующи х кат его ри й :
· и н вал и д ы I и II гр уп п ы, за и с кл юч е ни ем и н вал и до в, указан н ых в п о д п ун кт ах 1 .8 и 1. 9
н ас т оя ще го п ун кт а;
· гр аж д ан е, п р ож и вающи е в д о м ах -и н те рн ат ах д ля п ре ст ар ел ых и и н вал и д о в, ко то р ым
при п ер ео с ви дет ел ьс т во ван и и ус т ан о вле н а III гр уп п а и н вал и дн ос т и л иб о
и н вал и д н ос т ь с ня т а ил и ко то р ые п р и зн ан ы в ус т ан о вле нн о м п ор яд ке де ес п ос об н ым и ;
· п е нс и он ер ы, гр аж д ане , до с ти гши е п е нс и он н о го во зр ас т а (ж е н щи н ы – п ят и де сят и п ят и
л е т, м уж чи н ы – ше с т ид еся т и ле т) , за и с кл юче н ие м пе н си о не ро в, указан н ых в
п о д п ун кте 1. 10 н аст оя ще го п ун кт а;
· м н о го де т н ые с ем ьи , а т акж е м ат ер и , ко то р ы м п р ис вое но зван и е «Мат ь -ге р о ин я » ил и
ко т ор ые н агр аж де н ы ор де н ом Мат е ри , ор де н ом «Мат ер и нс кая сл ава» л и б о ме д ал ью
«Ме д ал ь м ат ер и нс т ва»;
· гр аж д ан е, взя вши е н а во с п ит ан ие тр о и х и б о лее де те й -си р от и ( ил и ) д ет ей ,
о с т авши хс я бе з по пе че н ия ро д ите ле й ;
· ве т ер ан ы бо е вых де йс т ви й н а те р ри то р и и д р уги х гос уд арс т в;
· ч л ен ы се ме й п о ги б ши х ( уме р ши х) гр аж д ан, указан н ых в ст ат ье 22 Зако н а Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь «О ве те р ан ах».
2. Пр аво н а п о л уч е ни е ж ил о го п о ме ще ни я со ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия во зн и кае т с д ат ы
п р и ня т ия гр аж д ан , указан н ых в п ун кт е 1 н ас т оя ще й ст ат ьи , н а уче т н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й и м ож ет б ыт ь р е али зо ван о то л ько од и н р аз, за и с кл юче н ие м
с л уч ае в п р ед о ст авл е ни я ж ил о го п о ме ще ни я со ци ал ьно го по л ьзо ван ия п р и выс е ле ни и и з
д р уго го ж и ло го по ме ще н ия с оци ал ьно го п ол ьзо ван и я, а т акж е п р и ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й м ал оо бе сп ече н н ых гр аж д ан , указан н ых в п о д п ун кте 1. 13 п ун кт а 1 н аст оя ще й с т ат ьи ,
п р и ус л о вии со б л юд ен и я т реб о ван и й ч ас ти пе р вой п ун кт а 2 с т ат ьи 10 2 н ас то я ще го Код е кс а.
С т а т ья 1 12 .
П орядок пре д ос т а вл е ния жил ых п оме ще ний с о циа л ьног о пол ьзова н ия, вл а де ния и
пол ьзова ния ими
1. Ж и л ые п о ме ще ни я со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я п ре до ст авл я ютс я в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м н ас тоя щи м Код е кс о м, гр аж д ан ам , и ме ющи м пр аво н а по л уч ен и е т аки х ж и л ых
п о ме ще н ий , во вл ад е ни е и п ол ьзо ван и е н а ус ло ви я х до го вор а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия
с о ци ал ьн о го по л ьзо ван и я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а.
2. Ж и л ые по ме ще н ия с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия пр ед ос т авл я ют ся :
· гр аж д ан и н у и п р ож и вающи м с о вме ст н о с н им с упр уге ( с уп р угу), их
н е со вер ше н н о ле тн и м и со ве р ше н но ле т н им не тр уд ос по со б н ым д ет ям и
н е тр уд ос по со б н ым ро д ит ел ям . Пр и э то м пр аво н а п о л уче н ие ж и ло го по ме ще н ия
с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я м ож ет б ыт ь р е али зо ван о п ри от с ут с т вии у гр аж д ан и н а и
ч л ен о в е го се м ьи в с об с т ве н но ст и в д ан но м н ас ел ен н ом п ун кте ж ил ых п о ме щен и й
о б ще й п ло щад ью п ят н ад цат ь квад р ат н ых ме тр о в и бо лее ( в го ро де Ми нс ке – де ся т ь
квад р ат н ых м е тр о в и бо лее ) н а о дн о го че л о ве ка, со от ве тс т вующи х ус т ано вле н н ым
д л я п рож и ван ия с ан ит ар н ым и те хн иче с ким тр еб о ван ия м . Е сл и у гр аж д ан и н а ил и
ч л ен о в е го с ем ьи в д ан но м н асе ле н но м п ун кте и мее тс я ж и ло е п о ме ще ни е н а п р аве
с о бс т ве н но с ти , ж и ло е по ме ще н ие с о ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия п ре д ос т авля ет ся в
п р ед ел ах о т пя т н ад цати д о д вад цат и квад р атн ых м е тр о в об ще й п ло щад и ж и ло го
п о ме ще н ия н а каж д о го ч ле н а сем ьи за выч ет о м об ще й п л о ща д и ж и ло го п ом е ще н ия ,
н ахо д я ще гос я в и х с об ст ве н но ст и . Ес л и в ре зул ьт ате выч е т а об ще й п ло щад и ж и ло го
п о ме ще н ия , н ахо дя ще го ся в и х с о бс т ве н но ст и , ж и ло е п о ме ще ни е с оци ал ьно го
п о л ьзо ван ия и с хо дя и з е го о б ще й п л о щад и н е м ож е т б ыт ь пр ед ос т авл ен о н а ве с ь
с о ст ав с ем ьи , о но п ре до ст авл яе тс я т ол ько гр аж д ан и н у, и ме юще м у п р аво н а е го
п о л уч е ни е ;
· д е тя м -си ро т ам и де тя м , ос т авши м с я бе з п оп ече н ия ро д ит ел ей , а т акж е л и цам и з
ч и сл а д ет ей -с и ро т и де те й, ос т авши хс я бе з п оп еч ен ия ро д и те ле й, и и х с уп р угу
( с уп руге) , нес о вер ше н н о лет н и м де тя м , со с тоя щи м с н им и н а уч ете н уж д ающи хс я в
ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й ;
· гр аж д ан ам , взя вши м н а во с п ит ан ие тр о и х и б о лее де те й -си р от и ( ил и ) д ет ей ,
о с т авши хс я бе з п о пе че н ия ро д ит ел е й, с уче то м и х нес о вер ше н н о лет н и х де те й, а
т акж е во сп и т ывае м ых де те й -с ир от и ( и ли ) де те й , о ст авши хс я б е з п о пе че н ия
р о д ит ел ей ;
· гр аж д ан ам , кот ор ые по со ст оя н и ю н а 8 ап ре ля 20 06 го д а о б уч ал и с ь в
го с уд арс т ве н н ых учр еж д ен ия х п роф ес с ио н ал ьно -те хн ич ес ко го , ср ед не го с п еци ал ьно го
и л и выс ше го о б р азо ван ия в д н е вно й ф о рм е по л уч ен ия о бр а зо ван и я , ут р ат ил и с т ат ус
л и ц и з ч и сл а де те й -си р от ил и д ет ей , о ст авши хс я бе з п оп еч ен ия ро д ит ел ей , в с вя зи с
д о ст иж е н ие м во зр аст а д вад цат и т ре х ле т и не с ос то ял и н а уче те н уж д ающи хся в
ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й в с вя зи с п р ож и ван и ем в о б щеж и т ия х эт и х уч реж д ен и й
о б р азо ван и я.
3. Е с л и в теч ен и е пя т и л ет до по л уче ни я ж и ло го п ом е щен ия со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я
ж ил и щн ые усл о вия гр аж д ан и н а ухуд ши л и с ь п уте м п ре до ст авл е ни я пр ава вл ад е н и я и
п о л ьзо ван ия ж и л ым по ме ще н ие м с уп р угу ( с упр уге) , не со ве р ше н но ле т ни м и со вер ше н н о л е т ни м
н е тр уд ос по со б н ым де тя м и н ет р удо сп ос о бн ым р од и те ля м, не и ме ющи м в с о бс т ве н но с ти ж и л ых
п о ме ще н ий в д ан н ом н асел е нн о м п ун кте , ж и ло е по ме ще н ие с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я
п р ед ос т авл яе тся в п ре де л ах от пя т н адцат и до д вад цат и квадр ат н ых ме тр о в об ще й пл о щад и
ж ил о го по ме ще н ия н а каж д о го чл ен а се м ьи.
Е с л и в те че н ие пя ти л ет д о п о л уче н ия ж и ло го по ме ще ни я с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я
гр аж д ан и н , с ос то я щи й н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й, п ро и зве л
о т ч уж де н ие п р и н адл еж аще го ем у н а п р аве с об с т ве н но ст и ж и ло го по ме ще н ия и л и с о вер ши л
д е йс т вия , пр и вед ши е к ухуд ше н и ю ж и ли щн ых ус ло ви й п ут ем р азр уше н и я , п ор ч и, об ме н а,
р азд е л а ж и ло го по ме ще н ия , и зме не н ия п ор яд ка вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я ж и л ым п ом е ще н ие м
и л и пр ед о ст авл ен и я п р ава вл ад е ни я и по л ьзо ван и я ж и л ым п ом е щен ие м гр аж д ан ам , не
указан н ым в ч ас т и п е р во й н ас т оя ще го п ун кт а, е м у пр ед ос т авл яе тс я ж и ло е по ме ще н ие
с о ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия в п ре де л ах о т пят н ад цат и до д вад цат и квад р ат н ых ме тр о в об ще й
п л о щад и ж и л о го по ме ще ни я н а каж д о го ч ле н а се м ьи за выч е то м о б ще й пл о щад и ж и л о го
п о ме ще н ия , п р и н адл еж авше го е м у до от ч уж д е ни я и л и до со вер ше н и я де йс т ви й, п р и ве д ши х к
ухуд ше н и ю ж и л и щн ых ус л о вий .
Е с л и в р е зул ьт ат е выч ет а о б ще й пл о щад и ж ил о го по ме ще н ия , п р ин ад леж авше го
гр аж д ан и н у до от ч уж д е ни я ил и до со ве р ше н ия де й ст ви й , пр и вед ши х к у худ ше н и ю ж и ли щн ых
ус л о ви й, ж и л ое п о ме ще ни е со ци ал ьно го п о л ьзо ван ия ис ход я и з е го о б ще й п ло щад и не мож е т
б ыт ь п ре до ст авл е но н а вес ь с о ст ав се м ьи, о но пр ед ос т авл яет ся то л ько гр аж д ани н у, и ме юще м у
п р аво н а е го п о л уче н ие .
4. Вн е оч ер ед и ж ил ые по ме ще н ия с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я п ре д ос т авля ют ся
гр аж д ан ам :
· б о л ьн ым акт и вно й ф ор м ой т убе р куле за, ч то п о дт верж де н о кл и н и ко -л аб ор ат ор н ым и
и л и и н ым и мет о д ами и сс ле д о ван ия , с б акт ер ио выд е ле н ие м, п р и ус л о вии с об л юде н ия
б о л ьн ыми пр ед п ис ан н о го р еж и м а леч ен и я и с охр ан ен ия выд ел ен ия ми ко б акт ер и й
п о сл е п ро ве де н но го ше с т и ме сяч н о го курс а п ро ти во т уб ер куле зн о го ле че н ия ;
· не по дл еж ащи м выс е ле ни ю и з с л уж еб н ых ж ил ых по ме ще н и й бе з п ре до ст авл е н ия
д р уго го ж и ло го по ме ще н ия , с ко то р ым и закл юче н д о го во р н айм а с л уж е бн о го ж и ло го
п о ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го ф о нд а н а с р о к д о дес ят и ле т , и и ме ющи м
п р аво н а по л уч е ни е ж и ло го п ом е ще н ия со ци ал ьн о го по л ьзо ван и я в со от ве тс т ви и с
н ас т оя щи м Ко д екс ом ;
· указан н ым в п о д п ун кт ах 1. 1, 1 .3 –1 .7 , 1. 8 ( не р або т ающи е од и но кие и н вал и д ы I и II
гр уп п ы) , 1 .9 , 1 .1 2 и аб зацах вт о ро м и во с ьм ом по д п ун кт а 1. 1 3 п ун кт а 1 с т ат ьи 11 1
н ас т оя ще го Ко де кс а.
5. Де т ям -с и ро т ам и де тя м, о ст авши м с я б е з п о пе че ни я ро д ит ел ей , в о т но ше н и и ко то р ых
п р и ня то ре ше н ие о б э м анс и п аци и и ли ко т ор ые вс т упи л и в бр ак до до ст иж е н ия
с о вер ше н н о ле тн е го во зр ас т а, а т акж е л и цам и з ч ис л а де те й -си р от и де те й, ос т авши хс я бе з
п о пе че н ия р о ди те ле й , ж и л ые по ме ще н ия с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия п ре до ст авл я ютс я в те че н ие
ше с т и ме ся це в по сл е д ос тиж ен ия им и с о ве р ше н н ол ет ия ли б о по и х ж е л ан и ю в те че н ие ше с т и
м е ся це в п ос ле от ч ис ле н ия и з учр еж де н и й п р офе сс ио н ал ьно -т е хн и че с ко го, ср ед не го
с п еци ал ьн ого ил и выс ше го о б р азо ван ия , п о о ко нч ан и и с ро чн о й во ен н ой сл уж б ы.
6. По р я до к п о л ьзо ван ия ж и л ым и по ме ще н ия м и со ци ал ьно го по л ьзо ван и я оп ре де ля ет ся в
с о от вет с т вии с ус ло ви ям и до го вор а н ай м а ж ил о го по ме ще н ия го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а и с уче то м о со бе н но с те й, п ре д ус мо т ре нн ых н ас то я ще й гл аво й. Не д оп ус кае т ся
и зм е не н ие д о го во р а н ай м а ж ил о го п ом е щен ия с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а в сл уч аях, пр ед усм о тр ен н ых п ун кт ам и 2 –4 ст ат ьи 6 0 н ас то я ще го Ко де кс а.
С т а т ья 1 13 .
П ра во на нима т е л я жил ог о поме ще ния с о циа л ьног о п ол ьзова ния на п ре дос т а вл е ние
пра ва вл а де ния и пол ьзо ва ния за нима е мым им жил ым п оме ще ние м чл е на м с е мьи
Нан и м ат ел ь ж и л о го п ом е ще н ия с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я вп р аве пр ед о ст ави т ь п р аво
вл ад е н ия и п о л ьзо ван ия зан и м ае м ым и м ж и л ым по ме ще н ие м с упр угу ( с упр уге ) , с вои м
н е со вер ше н н о ле тн и м и с о ве р ше н н ол ет н им н ет р удо с по со б н ым де тя м и не т р уд ос п ос об н ым
р о д ит ел ям , не и ме ющи м в д ан н о м н асе ле н но м п ун кт е ж и л ых п о ме ще ни й в с о б с т ве н но с ти ,
ж ил о го п ом е ще н ия гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го фо н д а во вл аде ни и и по л ьзо ван и и н а
о с но ван и и до го вор а н ай м а ж и ло го по ме ще ни я.
С т а т ья 1 14 .
Д ог овор на йма жил ог о поме ще ния с о циа л ьног о пол ьзова н ия г ос у да рс т ве нног о
жил ищног о ф он да
1. О с н о ван ие м дл я п ре д ос т авле н ия п р ава вл ад е ни я и п о л ьзо ван ия ж ил ым п ом е ще н ие м
с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия я вл яе тся до го вор н айм а ж ил о го по ме ще н ия с оци ал ьно го
п о л ьзо ван ия го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а. До го вор н айм а ж ил о го по ме ще н ия
с о ци ал ьн о го п о л ьзо ван ия гос уд ар ст ве нн о го ж и л и щ но го ф о нд а закл юч ае т ся с гр аж д ани н ом ,
и м е ющи м п р аво н а п ол уче н ие т ако го ж ил о го по ме ще ни я, н а о сн о ван и и ре ше н и я
с о от вет с т вующе го ор ган а о п ре до ст авл е ни и эт о м у гр аж д ан ин у ж и ло го п о ме щен и я с оци ал ьно го
п о л ьзо ван ия .
2. В д о го во ре н ай м а ж ил о го п о ме щен и я с о ци ал ьн о го п ол ьзо ван и я го с уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф о нд а указывае т с я , чт о пре д ос т авля ем ое гр аж д ан ин у ж и лое п ом е щен ие я вляе т ся
ж ил ым по ме ще н ие м с оци ал ьн ого по л ьзо ван ия и не по д леж и т ис кл юч е ни ю и з с ос т ава ж и л ых
п о ме ще н ий со ци ал ьно го по л ьзо ван ия , а т акж е п р и ват и заци и , о бм ен у, р азде л у и
п р ед ос т авл ен и ю по до го вор у по д н ай м а.
С т а т ья 1 15 .
Ра с т орже ние л ибо пре к ра ще ние дог ов ора на йма жил ог о поме ще ния с о ц иа л ьног о
пол ьзова ния г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф он да
1. В с л уч ае вые зд а н ан им ат ел я ж и ло го по ме ще ни я п о до го во р у н ай м а ж и л о го по ме ще н ия
с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го фо н д а н а ме ст о ж и те л ьс т ва в др угое
ж ил ое по ме ще ни е л и бо е го с ме рт и т ако й д о го во р р ас то р гае тс я л и бо пр е кр ащае т ся .
2. Е с л и с о ве р ше н н ол ет н ие не тр удо с по со б н ые чл ен ы се м ьи н ан и м ател я, п рож и вающ и е
с о вме ст н о с н им , не и ме ют во вл ад е н ии и п о л ьзо ван и и ж ил о го п о ме ще ни я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а н а о с но ван и и д о го во р а н ай м а ж и л о го п о ме щен и я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо нд а л и бо в с о бс т вен н ос ти в д ан н о м н асе ле нн о м п ун кте д р уго го ж и ло го
п о ме ще н ия об ще й пл о щад ью п я тн ад цат ь квад р ат н ых ме т ро в и б ол ее ( в гор о де Ми нс ке –
д е ся т ь квад р ат н ых ме тр о в и б ол ее ) н а о дн о го че ло ве ка, с оо т вет ст вующе го ус т ан о вле нн ым д ля
п р ож и ван и я с ан и т арн ым и т е хн и чес ки м т ре бо ван и я м, с од н и м и з н и х закл юч ает ся д о го во р
н ай м а ж и ло го п ом е щен ия со ци ал ьно го п ол ьзо ван и я го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а.
3. Е с л и т р уд ос п ос об н ые с о вер ше н н о лет н ие ч ле н ы се м ьи н ани м ате ля , п рож и вающи е
с о вме ст н о с н им , не и ме ют во вл ад е н ии и п о л ьзо ван и и ж ил о го п о ме ще ни я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а н а о с но ва н и и д о го во р а н ай м а ж и л о го п о ме щен и я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо нд а л и бо в с о бс т вен н ос ти в д ан н о м н асе ле нн о м п ун кте д р уго го ж и ло го
п о ме ще н ия об ще й пл о щад ью п я тн ад цат ь квад р ат н ых ме т ро в и б ол ее ( в гор о де Ми нс ке –
д е ся т ь квад р ат н ых ме тр о в и б ол ее ) н а о дн о го че ло ве ка, с оо т вет ст вующе го ус т ан о вле нн ым д ля
п р ож и ван и я с ан и т арн ым и т е хн и чес ки м т ре бо ван и я м, с од н и м и з н и х закл юч ает ся д о го во р
н ай м а ж и ло го по ме ще ни я с о ци ал ьн о го по л ьзо ван и я го с уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а н а
с р о к д о де ся т и ле т .
В т еч е ни е с ро ка, уст ан о вле н но го ч аст ью п ер во й н ас то я ще го п ун кт а, гр аж д ан ам ,
п р ож и вающи м в э т о м ж и ло м по ме ще н и и, п ре до ст авл яе т ся пр аво н а вн е о чер ед н ое ул уч ше н и е
ж ил и щн ых ус л о вий п ут ем с т ро ит ел ьс т ва, ре ко нс тр укци и и ли п р и об ре те н ия ж и ло го по ме ще н ия
с гос уд арс т вен н о й п од де рж ко й .
4. В с л уч ае с ме рт и н ан и м ате ля ж ил о го п о ме ще ни я со ци ал ьно го по л ьзо ван ия ,
п р ед ос т авл ен н о го до 8 ап ре ля 20 06 год а, пр и по л уч ен и и ко то ро го о н с д ал зан и м ае м ое р ан ее
ж ил ое п ом е ще н ие л и бо п ро и зве л от ч уж д е ни е н а во зм е зд но й и ли б е зво зме зд н о й ос но ве
п р и н ад леж авше го е м у н а п р аве со б ст ве нн ос т и ж и ло го п ом е ще н ия мес т н ым и сп о лн и те л ьн ым и
р ас п ор яд и те л ьн ым о р ган ам , др уги м гос уд арс т вен н ым о р ган и зация м , с о д н им из
т р удо с по со б н ых со ве р ше н но ле т ни х ч ле н о в е го се м ьи, ко т ор ым п ре до с т авле но п р аво вл ад е н ия
и п ол ьзо ван и я ж и л ым п о ме щен и е м со ци ал ьн о го по л ьзо ван и я вм ес те с н ан им ат ел ем ,
закл юч ае т ся д о го во р н ай м а ж и ло го по ме ще н ия со ци ал ьно го по л ьзо ван и я гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а.
Де й ст ви е ч ас т и п ер во й н ас т оя ще го п ун кт а р ас пр о ст р аняе т ся н а тр удо с по со б н ых
с о вер ше н н о ле тн и х ч ле но в се м ьи н а н и м ат ел я ж и ло го п ом е ще н ия с о ци ал ьн о го по л ьзо ван ия ,
ум е р ше го п ос ле 8 ап ре ля 20 06 год а.
ГЛА ВА 1 8
СЛ УЖЕБ НЫ Е ЖИ ЛЫ Е П ОМ ЕЩЕНИ Я ГО С УД АР СТ В ЕН НОГО ЖИ ЛИ ЩНОГ О Ф ОНД А .
П РЕД ОС ТА ВЛ ЕН И Е СЛ УЖЕБ НЫ Х ЖИ ЛЫ Х П ОМ ЕЩЕНИ Й ГО С УД АРС ТВ ЕН НОГО
ЖИЛ И ЩН ОГО Ф О НД А, В ЛАД ЕН И Е И П О ЛЬЗ О В АН И Е ИМИ
С т а т ья 1 16 .
С л у же бные жил ые поме ще ния г ос у да рс т ве нног о жил ищ ног о ф он да
1. По д с л уж е б н ые ж и л ые п о ме ще ни я гос уд арс т ве н н о го ж и ли щн о го ф он д а выд е ля ют ся
квар т и р ы л иб о ж и л ые до м а.
2. Сл уж е б н ые ж и л ые по ме ще н ия ре сп уб ли кан с ко го ж и л и щн о го ф о нд а н ахо дя тс я в
хо зя й ст ве нн о м ве де н и и ил и о пе р ати вн о м упр авл е ни и го с уд ар ст ве нн ых о р ган о в, др уги х
го с уд арс т ве н н ых о р ган и заци й .
Сл уж е бн ые ж и л ые п ом е щен ия ко мм ун ал ьно го ж и л и щно го фо н д а н ахо д ят ся в вед ен и и
с о от вет с т вующи х мес т н ых ис по л н ит ел ьн ых и р ас по ря д ит ел ьн ых ор ган о в.
Сл уж е бн ые ж и л ые по ме ще ни я го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го ф он д а м о гут н аход и т ьс я в
б е зво зм е зд но м п ол ьзо ван и и о р гани заци й н е гос уд арс т ве н н ой фо р м ы со бс т вен н ос т и, с о зд ан н ых
в п р о це сс е п ри ват и заци и .
3. Не зас е ле н н ые ж и л ые п о ме щен и я р ес п убл и кан с ко го ( за и с кл юче н ие м указ ан н ых в
ч ас тя х вто р ой и т ре т ье й н ас т оя ще го п ун кт а) и ком м ун ал ьно го ж и ли щн ых фо н до в вкл юч ают ся
в с о ст ав с л уж е бн ых ж и л ых п о ме щен и й го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го фо н д а и и с кл юч ают ся и з
э т о го со с т ава п о ре ше н и ю со о т ве тс т ве н н о Пр е зи де нт а Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, ме ст н о го
и с п ол н ит ел ьн о го и р ас п ор яд и те л ьно го ор ган а н а о с но ван и и п ре дс т авл ен ия гос уд арс т ве н но го
о р ган а, д р уго й го с уд ар с т ве н но й о р гани заци и , в хо зя йс т ве н но м ве де н и и и ли о пе р ат и вно м
уп р авл е ни и кот ор ых н ахо дят ся эт и ж и л ые п ом е щен ия .
Не зас е ле н н ые ж ил ые п о ме щен и я ре с п уб л и канс ко го ж ил и щн о го ф он д а, н ахо дя щи е ся в
хо зя й ст ве нн о м вед е ни и и л и о пе р ати вн о м уп р авле н ии гос уд арс т вен н о го о р ган а, д р уго й
го с уд арс т ве н но й о р гани заци и , р ас по лож е н н ые в се л ьс ки х н асе ле нн ых п ун кт ах, вкл юч аютс я в
с о ст ав с л уж е бн ых ж и л ых п ом е ще н и й р ес п убл и к ан с ко го ж и л и щно го ф он д а и ис кл юч аютс я и з
э т о го со ст ава п о р е ше н и ю мес т но го ис по л н ит ел ьн о го и р ас п ор яд и те л ьн о го о р ган а н а
о с но ван и и хо д ат ай с т в гос уд арс т вен н о го ор ган а, д р уго й гос уд ар ст ве нн о й о р ган и заци и , в
хо зя й ст ве нн о м ве де н и и ил и оп ер ат и вн ом уп р авл ен и и ко т ор ых н ахо дя тс я эт и ж ил ые
п о ме ще н ия .
Не зас е ле н н ые ж и л ые п о ме щен и я рес п убл и кан с ко го ж ил и щн о го фо н д а, пр ед н азн ач е нн ые
д л я п ре до с т авле н ия гр аж д ан ам в с о от вет ст ви и с п ун кт о м 6 с т ат ьи 11 7 н ас то я ще го Ко д екс а,
вкл юч ают с я в со с т ав с л уж е б н ых ж и л ых по ме ще ни й рес п убл и кан с ко го ж и л и щно го фо н д а п о
р е ше н и ю м ес т но го ис п ол н и те л ьн о го и р ас п ор я ди те л ьно го ор ган а н а о с н о ван и и хо д ат ай с т в
го с уд арс т ве н но го о р ган а, д р уго й го с уд ар ст ве н но й о р ган и заци и, в хо зя й ст ве нн о м ве де ни и ил и
о п ер ат и вно м упр авл е ни и кот ор ых н ахо дя тся э ти ж ил ые по м е ще ни я, а и с кл юч аютс я и з э то го
с о ст ава п о ре ше н и ю Пре зи де н т а Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
4. Зас е л е нн ые с л уж еб н ые ж ил ые п ом е ще н ия н е по д леж ат и скл юче н и ю и з с ос т ава
с л уж е б н ых ж и л ых п ом е ще н и й, за и с кл юче ни ем с л уч ае в, п ре д усм от ре н н ых н аст оя щи м
Ко д е кс ом и ин ым и зако но д ате л ьн ыми акт ам и.
5. Зас е л е нн ые сл уж е б н ые ж ил ые по ме ще н ия , п ос т ро ен н ые л и бо ре кон ст р уи ро ван н ые ил и
п р и об ре те н н ые с п р и вле че н ие м л ьго т н ых кре д ит о в с ел ьс ко хо зяй ст ве н н ыми о р ган и заци ям и
го с уд арс т ве н но й фо р м ы с об ст ве нн ос т и, д р уги ми го с уд арс т ве н н ым и ор ган и заци я ми , и ме ющи м и
ф и ли ал ы л и бо и н ые об ос о бл ен н ые по д р азд еле н ия , ос уще ст вл я ющие п ре д пр и н им ат ел ьс кую
д ея те л ьно ст ь по пр ои зво д с т ву се л ьс ко хо зя й ст ве нн о й п ро д укци и , у ко т ор ых выр уч ка о т ее
р е ал и заци и с о ст авл яе т н е м е нее пя т ид ес ят и пр о це н то в об ще й с ум м ы выр уч ки каж до го и з э т и х
ф и ли ал о в л и бо ин ых об ос об ле н н ых п о др азд е ле н ий , в с л уч ае пе ре во д а в с оо т ве тс т ви и с
зако н о д ат ел ьн ым и акт ам и до л га п о т аки м кре ди т ам н а гр аж д ан , кот ор ым п р ед ос т авле н ы э т и
с л уж е б н ые ж и л ые п ом е щен ия , п од леж ат и скл юче н и ю и з с ос т ава с л уж е бн ых ж и л ых п о м е щен и й
п о ре ше н и ю с оо т вет ст вующе го ме ст н о го и сп о лн и те л ьн о го и р ас по ря д ит ел ьн ого ор ган а д о
закл юч е н ия до го вор а пе ре во д а до л га.
6. Сл уж е б н ые ж и л ые п ом е щен ия гос уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а н е п од леж ат
п р и ват и заци и , о б ме н у, р азд е лу и п ре до ст авл е ни ю п о д о го во р у по д н айм а, ес л и и н ое не
о п ре де ле н о Пре зи д ен т ом Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
С т а т ья 1 17 .
П орядок пре д ос т а вл е ния с л у же бных ж ил ых поме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищног о
ф онда
1. Сл уж е б н ые ж ил ые по ме ще ни я го с уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а п ре д ос т авля ют ся
гр аж д ан ам , с ос т оя щи м н а уче те нуж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых усл о ви й, н а ус л о вия х
д о го вор а н ай м а с л уж е бн о го ж ил о го п ом е ще н ия гос уд арс т ве н но го ж и л и щн ого фо н д а в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м в с оо т ве тс т ви и с н аст оя щи м Ко де ксо м и зако н о д ате л ьн ым и акт ами .
2. По р е ше н и ю Пре зи де н т а Рес п убл и ки Бе л ар ус ь сл уж е б н ые ж и л ые по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф он д а м о гут б ыт ь п ре д ос т авле н ы н а п е р ио д со хр ане н ия
т р удо вых ( с л уж е б н ых) о т но ше н и й с гос уд арс т вен н ым о р гано м , др угой го с уд ар с т ве н но й
о р ган и заци ей в и н ди ви д уал ьно м по ря д ке гр аж д ан ам , до лж н ос т и ко то р ых вкл юч е н ы в
кад р о вый р ее ст р Гл авы го с уд арс т ва Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь и ко т ор ые не и ме ют п р ава н а
п о л уч е ни е ж и ло го п ом е ще н ия сп е ци ал ьн о го с л уж е бн о го ж ил и щн о го ф о нд а.
3. По р е ше н и ю го с уд ар ст ве нн ых о р гано в ли б о п од чи н ен н ых им ( вхо дя щи х в и х с о с т ав)
го с уд арс т ве н н ых ор ган и заци й , в хо зя й ст ве нн ом ве де н ии и ли о пе р ат и вн ом уп р авле н и и ко то р ых
н ахо д ят ся с л уж е б н ые ж ил ые по ме ще ни я го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го фо н д а, п о с о гл ас о ван и ю
с Ми н ис те рс т вом ж ил и щн о -ком м ун ал ьн о го хо зя й ст ва Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь мо гут б ы т ь
п р ед ос т авл ен ы с л уж е б н ые ж ил ые п оме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го фо н д а д р уги м
кат е гор ия м р аб от н и ко в в п о р я д ке , уст ан о вле н но м Со вет ом Ми н и с тр о в Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь, в
с л уч ае :
· п р и б ыти я мо ло д ых с пе ци али ст о в, по л уч и вши х о б р азо ван и е за с че т ре сп уб ли кан с ко г о
и ( и л и) м ес т н ых б юдж ет о в, н а р або т у по р ас пр е де ле ни ю, н ап р авле н н ых н а р аб от у в
с о от вет с т вии с д о го во ро м о це ле во й п од гот о вке с пе ци али ст а ( р або че го , с л уж аще го ) ;
· н ай м а р аб от н и ко в ор ган и заци ям и , р ас по лож ен н ым и н а те рр и то р ия х с ур о вне м
р ад и о акт и вно го загр я зн ен и я с выше 5 Ки / кв. км и п р ир авн е нн ых к н им те рр и то р ия х;
· п е рее зд а и з д р уго го н асе ле н но го п ун кт а п ри н азн аче н и и н а д о лж н ос т ь, пе ре во де
р аб о тн и ка от о дн о го н ан им ат ел я к д р уго м у в с вя зи с о бо с но ван н ым и
п р о и зво дс т ве н н ым и, ор ган и заци о н н ыми и л и э кон о ми че с ки м и пр и чи н ам и п р и ус ло ви и ,
ч т о и з ч ис л а р аб от н и ко в в д ан но м н ас ел ен н ом п ун кт е д ля заня т ия вакан с и и не т
р авн о цен н о й зам е н ы.
По д гос уд ар ст ве нн ым и ор ган ам и п он и м аютс я Нацио н ал ьн ый б ан к Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь,
А д ми н ис т р ация Пре зи де н т а Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, Упр авл е ни е д ел ам и Пре зи де н т а Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь, Наци о н ал ьн ая акад ем ия н аук Бе л арус и, и н ые го с уд ар с т ве н н ые о р ган ы, д р угие
го с уд арс т ве н н ые о р гани заци и , по д чи н ен н ые и ( ил и ) п о до тче т н ые Пре зи д ен т у Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь, ре сп уб ли кан с кие ор ган ы го с уд ар ст ве нн о го уп р авле н ия и др угие гос уд ар ст ве нн ые
о р ган и заци и , п од ч ин ен н ые Пр ави те л ьст ву Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь, об л ас тн ые , Ми нс ки й
го р од с ко й ис п ол н ит ел ьн ые ко ми те т ы.
4. Р ай о н н ым и ис п ол н ит ел ьн ым и ком и те т ами по с о гл асо ван и ю с об л аст н ым и
и с п ол н ит ел ьн ым и ко ми те т ам и с луж еб н ые ж ил ые п о ме щ ен и я гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го
ф он д а мо гут б ыт ь п ре до ст авл е н ы гр аж д ан ам , пр ож и вающи м в с ел ьс ко й ме ст но с ти и
р аб о т ающи м в о р ган и заци я х се л ьс ко го хо зяй ст ва, в и н ых ор ган и заци я х, об сл уж и вающи х э т у
о т р асл ь, а т акж е р або т ающи м в с ан ат ор ия х, ре аб ил и т аци о н н ых це нт р ах, р ас п ол ож е нн ых в
с е л ьс кой ме ст н ос т и, на пе р ио д со хр ане н ия тр удо вых ( с л уж еб н ых) от но ше н и й с
го с уд арс т ве н но й о р ган и зацие й с ел ьс ко го хо зя й ст ва, д р уго й гос уд арс т вен н ой о р ган и заци ей ,
о б сл уж и вающе й эт у о т р асл ь.
5. Сл уж е б н ые ж и л ые п ом е ще н ия го с уд ар ст ве нн о го ж и л и щно го ф он д а м о гут б ыт ь
п р ед ос т авл ен ы в и скл юч ит ел ьн ых с л уч ая х ( за и с кл юч ен ие м с л уч ае в, п ре д ус м от ре н н ых
п ун кт ам и 2– 4 н ас т оя щей с т ат ьи ) др уги м гр аж д ан ам в и н д и ви д уал ьно м по ря д ке п о р е ше н и ю
Со ве т а Ми ни с тр о в Р ес п убл и ки Бел ар ус ь н а ос н о ван и и мо т и вир о ван н ых пр ед л ож ен и й
заи н т е ре со ван н ых гос уд ар ст ве нн ых о р гано в, д р уги х го с уд ар ст ве нн ых о р гани заци й л иб о
п о д чи не н н ых им ( вхо дя щи х в и х с ос т ав) го с уд арс т ве н н ых о р ган и заци й , а т акж е н а о с но ван и и
м о т и вир о ван н ых п ре д лож е н и й, вне се н н ых в об л ас тн ые , Ми нс ки й го ро дс ко й ис п о л н и те л ьн ые
ко м и тет ы д р угим и го с уд арс т ве н н ым и о р гани заци я м и, н уж д ающи м и ся в п р и влеч ен и и
ко н кре т но го р або т н и ка.
6. Сл уж е б н ые ж ил ые п о ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф о нд а, за и с кл юче н ие м
с л уч ае в, пр ед ус мо тр е нн ых п ун кт ам и 2– 4 н ас то я ще й с т ат ьи, п ре до ст авл я ютс я н а усл о вия х и в
п о ря д ке , о п ре де ле нн ых н ас тоя щи м Ко де кс о м и ин ым и зако н од ате л ьн ым и акт ам и :
· с уд ьям , п р о кур ор с ким р або тн и кам ;
· во е н но сл уж ащи м ( за и с кл юч е ни ем вое н но с л уж ащи х ср оч но й вое н но й сл уж б ы и
кур с ан то в во е нн ых уч еб н ых заве д е ни й , сл ушат е л е й и кур с ант о в д не вн о й фо р м ы
п о л уч е ни я о б р азо ван ия уч реж де ни й об р азо ван и я ор ган о в вн ут ре нн и х де л , о р ган о в и
п о д р азде ле н и й п о ч ре звыч ай н ым си т уация м ) ;
· гр аж д ан ам , вкл юче н н ым в с п ис ки гр аж д ан, ко то р ым в с оо т ве тс т ви и с п ун кто м 2
с т ат ьи 13 2 н ас то я ще го Ко де кс а п ре до ст авл я ютс я ж ил ые п ом е щен ия , п ос т ро ен н ые за
с че т ср ед с т в рес п убл и кан с ко го б юдж ет а, н ап р авля ем ых н а п р ео до ле н ие п ос ле д ст ви й
кат ас т ро ф ы н а Че р но б ыл ьско й А ЭС;
· р аб о тн и кам Гос уд арс т вен н ой и нс пе кци и о хр ан ы ж и во т но го и р аст и те л ьно го м и р а пр и
Пр е зи де н те Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, я вля ющи м ся го с уд ар с т ве н н ыми сл уж ащи м и .
7. Суд ья м и пр о кур о рс ки м р або т н и кам, л ицам ря д о во го и н ач ал ьст вующе го с ос т ава
Сл е дс т вен н о го ко ми те т а Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь, н уж д ающи м ся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий ,
п р ед ос т авл я ют ся с л уж еб н ые ж и л ые п о ме ще ни я го с уд ар ст ве н но го ж и л и щно го ф он д а в ви д е
квар т и р ы и ли ж и л о го д о м а н е по зд н ее ше ст и мес я це в по сл е и х н азн ач е ни я н а до лж но ст ь ил и
п р и ня т ия н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й.
8. Сл уж е б н ые ж ил ые по ме ще ни я го с уд ар с т ве н но го ж и л и щно го фо н д а, п ер ед ан н ые в
б е зво зм е зд но е по л ьзо ван и е ор ган и заци я м не гос уд арс т вен н ой ф ор м ы со бс т ве н но с ти ,
с о зд ан н ым в п ро цес се р азго с уд арс т вле н ия и пр и ват и заци и , п ре до ст авл я ютс я в сл уч ая х,
п р ед ус мо тр ен н ых п ун кт ам и 2 –4 н аст оя ще й с т ат ьи .
9. В с л уч ае пе ре е зд а и з др уго го н асе ле нн о го п ун кт а пе р воо че ре д ное п р аво н а п ол уче н ие
с л уж е б н ых ж и л ых п ом е ще н и й гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го ф о нд а и м е ют сл ед ующи е
гр аж д ан е :
· во е н но сл уж ащи е ( за и с кл юч е ни ем во ен н ос л уж ащи х с ро чн о й вое н но й сл уж б ы и
кур с ан то в во е нн ых уч еб н ых заве д е ни й , сл ушат е л е й и кур с а нт о в д не вн о й фо р м ы
п о л уч е ни я о б р азо ван ия уч реж де ни й об р азо ван и я ор ган о в вн ут ре нн и х де л , о р ган о в и
п о д р азде ле н и й п о ч ре звыч ай н ым си т уация м ) п р и н азн ач ен и и н а д олж н ос т ь;
· р аб о тн и ки пр и пе ре во де от од н о го н ан и м ат ел я к д р угом у в с вя зи с о бо с но ван н ым и
п р о и зво дс т ве н н ым и, ор ган и заци о н н ыми и л и э кон о ми че с ки м и пр и чи н ам и п р и ус ло ви и ,
ч т о и з ч ис л а р аб от н и ко в в д ан но м н ас ел ен н ом п ун кт е д ля заня т ия вакан с и и не т
р авн о цен н о й зам е н ы.
10. Вл ад е н ие и п о л ьзо ван ие сл уж е б н ым и ж и л ыми п ом е щен ия м и о п ре де ля ютс я пр ави л ам и
д о го вор а н ай м а ж ил о го п о ме щен и я с уч ет ом о со бе н но ст е й, п ре д ус м от ре н н ых н ас тоя ще й
гл аво й . Не до п ус кае тс я и зме не н ие д о го во р а н ай м а с л уж еб н о го ж и ло го по ме ще н ия
го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а в с л уч ая х, п ре д ус м от ре н н ых п ун кт ам и 2 – 4 с т ат ьи 6 0
н ас т оя ще го Ко де кс а.
С т а т ья 1 18 .
П ре к ра ще ние л ибо ра с т орже ние дог ово ра на йма с л у же бног о жил ог о поме ще ния
г ос у да рс т ве нног о жил ищног о ф онда
1. В с л уч ае, е с ли н ан и м ат ел ь ж и ло го п ом е щен ия п о д о го во р у н ай м а сл уж е б но го ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф он д а уме р (о б ъя вле н ум ер ши м , п р и зн ан с удо м
б е зве ст но о тс ут ст вующи м ) , де йс т вие т ако го д о го во р а п ре кр ащае тс я. Пр и э то м с од н им и з
с о вер ше н н о ле тн и х ч ле н о в с ем ьи н ани м ате ля ж ил о го п ом е ще н ия , п р ож и вавши х с о вм е ст н о с
н и м , закл юч ае тс я до го вор н ай м а с л уж еб н о го ж и ло го п о ме щен и я гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го
ф он д а н а с р о к до т ре х ле т , за и с кл юче ни ем с л уч ае в, п ре д ус мо т ре н н ых н аст оя щи м Ко де ксо м и
и н ым и зако н од ат ел ьн ым и акт ам и .
2. В с л уч ае от с ут с т вия у ч ле но в се м ьи уме р ше го ( об ъя вл ен н о го уме р ши м , п р и зн ан но го
с уд ом бе зве с тн о от с ут ст вующи м ) н ан и м ате ля сл уж е б но го ж и ло го по ме ще н ия гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го ф он д а, пр ож и вав ши х с о вме с тн о с ни м , в с об ст ве н но ст и в д анн о м н асе ле н но м
п ун кте ж и л ых по ме ще ни й об ще й пл о щад ью пя т н ад цат ь квадр ат н ых ме т ро в и бо лее ( в гор о де
Ми н с ке – дес ят ь квад р ат н ых ме т ро в и бо ле е) н а од н о го че ло ве ка, с оо т вет ст вующи х
ус т ан о вле н н ым д ля п р ож и ван и я с ан и т арн ым и т е хн и чес ки м тр еб о ван ия м , д о го во р н ай м а
с л уж е б но го ж ил о го п о ме щен и я го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф он д а м ож е т б ыт ь закл юч е н с
о д н им и з н и х н а ср о к д о д ес ят и л ет , ес л и о н я вля ет ся :
· и н вал и д ом вс ле дс т вие р ане н ия , ко н т узи и, увеч ья или п р офе сс ио н ал ьно го
заб о л е ван ия , по л уч ен н ых п ри и сп о лн ен и и пр о и зво дс т ве н н ых ил и сл уж е б н ых
о бя зан н о ст е й ;
· заб о л е вши м и п е р ен ес ши м л уч е вую б о ле зн ь, вызван н ую п о с л е дс т вия м и кат аст р оф ы
н а Ч е рн о б ыл ьс кой А ЭС, д р уги х р ад и аци он н ых авар и й , и н вал ид о м, в о тн о ше н и и
ко т ор о го ус т ано вл е н а п ри ч и нн ая с вя зь н ас т упи вше й и н вал и д н о ст и с кат ас тр оф ой н а
Ч е рн об ыл ьс кой А ЭС, др уги м и р ад и ацио н н ыми авар и ям и ;
· и н вал и д ом во йн ы и л и д р уги м ин вал и д ом и з ч и сл а вое н н ос л уж ащи х, ст авши м и м
вс л е дс т вие р ане н ия , ко нт узи и и л и уве ч ья , по л уч ен н ых п р и защи т е б ывше го СССР ,
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь и ли пр и ис п ол не н и и и н ых обя зан н о ст е й вое н н ой сл уж б ы
( с л уж еб н ых о бя зан н о сте й ), л и бо вс ле дс т вие заб о ле ван и я , с вя зан н о го с п ре б ыван ие м
н а ф ро нт е ;
· уч ас т ни ко м Ве л и ко й О те че ст ве нн о й вой н ы, п реб ывав ши м в с о с т аве де йс т вующе й
ар м и и ;
· ве т ер ан ом бо е вых де йс т ви й н а те рр и то р и и д р уги х гос уд арс т в;
· и н вал и д ом I и л и II гр уп п ы;
· гр аж д ан и н ом , име ющи м п р аво н а тр удо вую п е нс и ю по во зр ас т у ( в т ом чи с ле н а
л ьго т н ых ус ло ви я х) , а т акж е за выс л угу ле т ;
· ч л ен ом с ем ьи во е нн ос л уж ащи х и л и п ар т и зан , п оги б ши х и л и п р о п авши х б е з ве с т и п р и
защи т е б ыв ше го СССР , Р е сп уб ли ки Бе л ар ус ь и л и пр и и сп о лн ен и и и н ых о бя зан н ос те й
во е н но й с л уж б ы (с л уж е б н ых о бя зан н ос те й ).
3. В т е че н ие с р о ка де йс т вия до го вор о в, указан н ых в п ун кт ах 1 и 2 н ас т оя ще й с т ат ьи ,
гр аж д ан ам , п р ож и вающи м в сл уж е б но м ж и ло м п ом е ще н и и гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го
ф он д а, пре д ос т авля ет ся пр аво н а вне оч ер ед н ое ул уч ше н ие ж ил и щн ых ус ло ви й п уте м
с т ро и те л ьс т ва, ре ко нс тр укци и и ли п р ио б ре те ни я ж ил о го п о ме ще ни я с пр и вле че н ие м л ьго т н ых
кр е ди т о в л и бо н а вне оч ер ед н ое п о л уче н ие ж ил ых п ом е ще н и й с оци ал ьно го по л ьзо ван ия , е сл и
гр аж д ан е в с оо т вет ст ви и с н ас то я щим Ко де ксо м и и н ым и зако н о д ате л ьн ым и акт ам и и ме ют
п р аво н а по л уче ни е т аки х ж и л ых по ме ще н ий .
4. В с л уч ае ги бе л и ( см ер т и) с уд ьи , пр о кур ор с ко го р аб о тн и ка, вое н но сл уж аще го ( за
и с кл юче ни ем во ен н ос л уж ащи х с ро чн о й вое нн о й с л уж б ы и кур с ан то в во ен н ых уче б н ых
заве д е н и й, с л ушат е ле й и курс ан т о в д не вно й фо рм ы п о л уч ен ия о бр азо ван и я уч реж д ен и й
о б р азо ван и я о р ган о в вн утр ен н и х де л , о р ган о в и по д р азд ел ен и й по ч ре звыч ай н ым с и т уация м) ,
я вл я вши хс я н ани м ате ля м и с л уж еб н ых ж и л ых п о ме ще ни й го с уд арс т ве н но го ж и л и щн о го ф он д а,
в с вя зи с и сп о лн е ни ем им и о бя зан н о ст ей вое н но й с л уж б ы ( сл уж е б н ых о бя зан н ос те й ), сл уж б ы
в Сл е д с т ве н но м ко ми те те Р ес п убл и ки Бел ар ус ь, в о р ган ах вн ут р е н ни х д ел , о р ган ах
ф и н анс о вых р ас сл ед о ван и й Ком и те т а гос уд арс т вен н о го ко нт ро ля Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь,
о р ган ах и п о д р азде ле н ия х п о чр е звыч ай н ым с ит уаци ям ( за и с кл юче н ие м гиб ел и ( см ер т и) в
р е зул ьт ате с вои х п р от и во пр авн ых д е йс т ви й ) эт и сл уж е б н ые ж и л ые по ме ще н ия м о гут б ыт ь
п е ре д ан ы п о п и с ьм ен н ом у зая вле н и ю се м ья м п о гиб ши х ( уме р ши х) во вл аде ни е и п о л ьзо ван ие
п о д о го во р ам н ай м а ж и л ых п ом е ще н и й гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го ф о нд а, ес л и чл е н ы и х
с е ме й я вл я ют ся н уж д ающи м и ся в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус л о ви й , л и бо и м в т е че н ие ше с т и
м е ся це в со д ня гиб ел и (с ме рт и ) м ес т н ым и с по л ни те л ьн ым и р асп о ря ди те л ьн ым о р гано м , в
ко т ор ом п о ги б ши е ( умер ши е ) со с тоя л и н а уч ете н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й
и л и н а т ер р ит ор и и кот ор о го н ахо д ит ся гос уд ар ст ве нн ый о р ган, п р и ня вши й н а т ако й уч ет ,
п р ед ос т авл яе тся од н ор азо вая с уб си д ия н а ст р ои те л ьс т во, ре ко н ст р укци ю и ли пр и об ре те н ие
ж ил о го по ме ще н ия т и по вых п о тре б ит ел ьс ки х кач ес т в.
5. Пр и п ер е во де н ан им ате ля ж ил о го по ме ще ни я п о д о го вор у н ай м а с л уж еб н о го ж и ло го
п о ме ще н ия го с у д ар с т ве н но го ж и л и щно го фо н д а н а р або т у в д р угую ме ст но с т ь с
п р ед ос т авл ен и ем е м у с луж еб но го ж и ло го п ом е ще н ия , в то м ч и сл е п ри и збр ан и и е го н а
выб о р н ую д олж но с т ь в гос уд арс т вен н ый о р ган, с л уж еб н ое ж ил ое п ом е ще н ие п о по ст оя н но м у
м е ст у ж и те л ьс т ва м ож е т б ыт ь с о хр ан е но за н и м п о п и с ьм ен н ом у зая вл е н и ю н ан им ат ел я н а
с р о к н е б ол ее тр е х л ет ( в сл уч ае вые зд а н ан и м ате ля сл уж е б но го ж и л о го по ме ще н ия н а
вр е ме н но е п р ож и ван и е в др угой н асе ле н н ый п ункт в с вя зи с и зб р ан ие м е го н а выб о р н ую
д о лж н ос т ь в го с уд ар с т ве н н ый о р ган – н а с ро к не б ол ее че т ыре х ле т) . Пр и э то м н ани м ате л ь
с л уж е б но го ж и л о го п ом е ще н ия , кот ор ое за н и м с о хр ане но и в ко т ор о м не ос т ал ис ь п рож и ват ь
ч л ен ы е го сем ьи , вно с ит пл ат у за п о л ьзо ван ие ж и л ым по ме ще ни ем , е го те хн ич ес кое
о б сл уж и ван ие , т е пл о вую э нер ги ю и кап ит а л ьн ый ре мо н т п о т ар иф ам , ус т ан авл и вае м ым в
с о от вет с т вии с зако н о д ате л ьн ым и акт ами .
6. В с л уч ае п ол уче н ия ( пр ио б ре те ни я) н ан и м ате ле м сл уж е б но го ж ил о го п ом е щен ия в
д ан н о м н асе ле н но м пун кте ж и л о го по ме ще ни я о б ще й пл о щад ью пя т н адцат ь квад р ат н ых
м е тр о в и б ол ее ( в го ро де Ми н с ке – д ес ят ь квад р ат н ых м ет р о в и бо ле е) н а о д н о го че ло ве ка,
с о от вет с т вующе го ус т ан о вле нн ым дл я п рож и ван ия с ани т ар н ым и т е хн и чес ки м т ре бо ван и ям ,
д о го вор н ай м а с л уж е бн о го ж и ло го п ом е ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го фо н д а
р ас т ор гает ся , а п рож и ваю щи е в э то м ж и ло м п ом е щен и и гр аж д ане по дл еж ат высе ле н и ю в
с уд еб но м п о ря д ке бе з п ре до ст авл е н ия д р уго го ж и ло го по ме ще н ия . Ес л и о ди н и з
с о вер ше н н о ле тн и х ч ле н о в с ем ьи н ани м ате ля ж ил о го п ом е ще н ия , п р ож и вавши х с о вм е ст н о с
н и м , со с то ит в т р уд о вых ( с л уж е бн ых) о т но ше н и я х с н ай мо д ате ле м и п о хар акте р у р аб от ы е м у
м ож е т б ыт ь п ре до с т авле но с л уж еб н ое ж ил ое по ме ще н ие , с н и м закл юч ае т ся до го во р н ай м а
с л уж е б но го ж и ло го п ом е ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а.
7. До го во р н ай м а с л уж е б но го ж ил о го по ме ще ни я гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а
я вл яе тся с р оч н ым и п од леж ит п ре кр аще н и ю л иб о р аст орж ен и ю в с вя зи с ут р ат ой о с но ван и й
д л я п рож и ван ия в сл уж е б но м ж и ло м п о ме ще ни и го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а, за
и с кл юче ни ем сл уч ае в, п ре д ус мо т ре нн ых н ас то я щим Ко де кс о м.
ГЛА ВА 1 9
ЖИЛЫ Е П ОМ ЕЩЕН ИЯ Г ОС УД АР СТ В ЕН НОГ О ЖИ ЛИ ЩН ОГО Ф ОНД А В О Б ЩЕЖ ИТ ИЯХ И
П ОРЯД ОК ИХ П Р ЕД ОС ТА ВЛ ЕН ИЯ
С т а т ья 1 19 .
Жил ые поме ще ния г ос у да рс т ве нног о жил ищ ног о ф он да в о бще жит ия х
1. О б щеж ит ие – ж и ло й до м ( е го ч ас т ь), сп е ци ал ьн о п ос тр ое н н ый ил и
п е ре об ор уд о ван н ый д ля пр ож и ван и я гр аж д ан н а п ер и од и х р аб от ы (с л уж б ы) , уч еб ы.
2. Ж и л ые п ом е ще н ия гос уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а в о б щеж и т ия х не п од леж ат
п р и ват и заци и , о б ме н у, р азде л у и п ре до ст авл е н и ю п о д о го во р у п од н ай м а.
С т а т ья 1 20 .
П орядок пре д ос т а вл е ния жил ых п оме ще ний г ос у да рс т ве нног о жил ищ ног о ф он да в
обще жит ия х, вл а де ния и пол ьзова н ия им и
1. Ж и л ые п ом е ще н ия гос уд арс т вен н о го ж ил и щн о го фо н д а (ч ас т ь ж и ло го по ме ще н ия ) в
о б щеж и т ия х п ре д ос т авля ют ся гр аж д ан ам , н уж д ающи мс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых усл о ви й, н а
о с но ван и и д о го во р а н ай м а ж и л ого п ом е щ ен ия го с уд ар с т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а в
о б щеж и т и и по со вм ес тн о м у р е ше н и ю ад м и ни ст р аци и го с уд арс т ве н но го ор ган а, д р уго й
го с уд арс т ве н но й ор ган и заци и , в хо зяй с т ве н но м ве д ен и и ил и оп ер ат и вн ом уп р авле н ии ко то р ых
н ахо д и тся т ако е ж и лое по ме ще н ие , и п роф с о юзно го ко ми те т а ( п р и его н ал и чи и ), пр и ня то м у
п р и уч аст и и о б щес т ве н но й ком и сс и и по ж ил и щн ым во п ро с ам ( п р и ее н ал ич и и) , е с ли и н ое не
ус т ан о вле но зако н од ат ел ьст во м.
2. Ж и л ые по ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го фо н д а в о б щеж и т ия х
п р ед ос т авл я ют ся вн е оч ер ед и со ст оя щи м н а уч ете ж е л ающи х п ол уч ит ь ж ил ое по ме ще н ие
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в о б щеж и т и и гр аж д ан ам :
2.1. и м е ющи м пр аво н а вне оче ре д но е по л уче н ие ж и л ых п ом е щен и й с оци ал ьно го
п о л ьзо ван ия ;
2.2. и з ч и с л а высо ко квал иф и цир о ван н ых с пе ци ал ис то в, р або т авши х за гр ан и це й п о
ко н т р акт у. Пр и э то м по д выс о ко квал иф и цир о ван н ым и с пе ци ал ис т ам и п о ни м ают ся н аучн ые
р аб о тн и ки выс ше й квал иф и каци и л и бо гр аж д ане , п ол уч и вши е по с ле вузо вс кое о б р азо ван ие ,
выс ше е о бр азо ван и е II с т уп е н и, л и бо с пе ци ал ис т ы, им е ющие с т аж р аб от ы п о с пе ци ал ьно ст и
н е ме нее пя ти ле т ;
2.3. вкл юч е н н ым в б ан к д ан н ых о д аре нн о й м о ло деж и и б ан к д анн ых т ал ан т ли во й
м о ло деж и , – н а п ер ио д о б уче ни я ;
2.4. выб ыв ши м и з ж и ло го по ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го фо н д а в о б щеж и т ии в
с вя зи с :
· п р о хож де н ие м во ен н о й с л уж б ы п о п р и зы ву, н ап р авле н ие м н а ал ьт ер н ат и вн ую с л уж б у,
п р и зыво м н а с л уж б у в р е зер ве , вое нн ые и сп е ци ал ьн ые с б ор ы, п ро хож де н ие м
во е н но й с л уж б ы п о пе р во м у ко нт р акт у н а д олж но ст я х с ол д ат, м атр ос о в, с ерж ан то в и
с т ар ши н и п о о ко н ч ани и с л уж б ы т р уд о ус т ро и вши м с я в т у ж е о р ган и заци ю;
· н ап р авл е н ие м о р ган и заци ей д ля п ол уче н ия п роф ес с ио н ал ьно -те хн ич ес ко го , ср ед не го
с п еци ал ьн ого , выс ше го и л и по с ле вузо вс ко го о б р азо ван ия в учреж де н ие о б р азо ван ия ,
о р ган и заци ю, р е ал и зующую о бр азо ват е л ьн ые пр о гр ам м ы по сл е вузо вс ко го
о б р азо ван и я, н ахо дя щи еся в д р уго м н асе ле нн о м п ун кте , и п ос ле от ч ис ле н ия и з э т и х
уч реж де н ия о б р азо ван ия , о р ган и заци и т р удо уст ро и вши м с я в т у ж е ор ган и заци ю.
3. Ж и л ые п о ме щен и я го с уд арс т ве н но го ж и ли щн о го ф он д а в о б щеж и ти я х мо гут б ыт ь
п р ед ос т авл ен ы гр аж д ан ам в пе р воо че ре д но м п ор яд ке в с л уч ая х, пр ед усм о тр ен н ых н аст оя щи м
п ун кт ом и ин ым и зако но д ате л ьн ым и акт ам и . Пе р во о чер ед н ое пр аво н а п ол уче н ие ж и ло го
п о ме ще н ия го с уд ар с т ве н но го ж и ли щн о го фо н д а в о б щеж и ти и им е ют :
· м о ло д ые се м ьи ;
· во с п ит ан н и ки ( кр о ме де те й -с ир от и д е те й, о ст авши х с я б е з п о пе че н ия р од и те ле й, а
т акж е л и ц и з ч ис л а де те й -с ир о т и де те й, о ст авши хс я б е з п о пе че ни я ро д ит ел ей )
д о мо в-и н т ер н ато в д ля дет е й -ин вал и д о в, де т с ки х и нте р н атн ых уч реж д е ни й ;
· и н вал и д ы с д ет ст ва;
· гр аж д ан е, со с тоя щи е н а уч ет е н уж д ающи хся в ул уч ше н ии ж и ли щн ы х ус ло ви й ,
п р и б ывши е в п о ря д ке п ер е во д а н а р або т у ( сл уж б у) в др уго й н асе ле н н ый п ун кт.
Го с уд арс т вен н ые о р ган ы, д р уги е го с уд арс т ве н н ые о р ган и заци и , в ве де ни и ко то р ых
н ахо д ят ся о б щеж ит и я, в ус т ан о вле н но м п ор яд ке мо гут пр ед ус м атр и ват ь в ко л ле кт и вн ых
д о го вор ах и н ые кат е го ри и гр аж д ан , и ме ющи х п р аво н а п е р во оч ер ед н ое п ре до с т авле н ие
ж ил ых п оме ще н и й гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а в об щеж ит ия х.
4. Пр и н ал и ч и и в об щеж ит и и с во бо д н ых ме ст ж и ло е п о ме ще ни е м ож е т пре д ос т авля т ься
р аб о тн и кам (с л уж ащи м) д р уго й ор ган и заци и по ее хо д ат ай ст ву н а о сн о ван и и д о го во р а н ай м а
ж ил о го по ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж и ли щн о го ф о нд а в о б щеж и ти и .
Ч ас т ь ж ил ых п о ме ще ни й гос уд ар ст ве нн о го ж и ли щн о го фо н д а в о б щеж и т ия х мож е т
б р о ни ро ват ьс я ме ст н ым и ис по л н ит ел ьн ым и и р асп ор я ди те л ьн ыми ор ган ам и в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м зако но д ате л ьс т во м, д ля вре ме н но го п р ож и ван и я л и ц и з ч ис л а де те й -си р от и
д е те й, ос т авши хс я бе з по п ече н ия ро д ит ел ей .
5. Пр е д ос т авле н ие п р ава вл ад ен и я и п ол ьзо ван и я ж и л ым по ме ще ни ем ч ле н ам с ем ьи
н ан и м ате ля ж ил о го по ме ще н ия го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф о нд а в об щеж ит и и д оп ус кае т ся
т о л ько с с о гл ас ия ад м и н ис т р ации го с уд арс т ве н но го ор ган а, д р уго й ор ган и заци и , в ве д ен и и
ко т ор ых н ахо ди тс я о б щеж и ти е, и п ро фс о юзн о го ко м ит ет а ( пр и е го н ал ич и и ).
6. В с л уч ае вые зд а н ан и м ате ля ж ил о го п о ме щен и я го с уд ар ст в е н но го ж и л и щно го ф о нд а в
о б щеж и т и и н а ме с то ж и те л ьс т ва в д р уго й н асе ле н н ый п ун кт и л и д р уго е ж и л ое п ом е ще н ие в
д ан н о м н ас ел ен н ом п ун кте ч ле н ы, б ывши е ч ле н ы е го се м ьи, за и с кл юче н ие м л и ц, указан н ых в
ч ас т и вт ор ой п ун кт а 3 с т ат ьи 9 3 н аст оя ще го Ко д е кс а, ут р ач и вают п р аво вл ад е н ия и
п о л ьзо ван ия ж и л ым по ме ще н ие м го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го фо н д а в о б щеж и т ии . В с л уч ае
о т каза о т до бр о вол ьн о го о с воб ож д ен и я ж и ло го п ом е ще н ия гос уд арс т ве н но го ж и л и щно го
ф он д а в о б щеж ит и и ч ле н ы, б ывши е ч л ен ы с е м ьи н ан и м ате ля по д леж ат выс ел ен и ю в с уде б но м
п о ря д ке бе з п р е до ст авл е ни я др уго го ж и ло го по ме ще ни я. На т р еб о ван ия о выс е ле ни и т аки х
гр аж д ан ср о ки и с ко во й д авн о ст и не р ас пр о ст р аня ютс я.
7. По р я до к вед ен и я уче т а гр аж д ан , ж е л ающи х п ол уч ит ь ж ил ое по ме ще н ие
го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а в об щеж ит и и, а т акж е по ря до к п ре до ст авл е ни я ж и л ых
п о ме ще н ий го с уд ар ст ве н но го ж и л и щно го ф о нд а в о б щеж ит ия х, вл аде н ия и п ол ьзо ван и я и ми ,
закл юч е н ия д о го во р а н ай м а ж и ло го по ме ще н ия гос уд арс т вен н о го ж и ли щн о го ф он д а в
о б щеж и т и и, ос н о вн ые п р ава и о бя зан н о ст и ст ор о н по эт о м у д о го во р у в ч аст и , не
ур е гули ро ван н о й н аст оя щи м Ко де кс о м, о пр ед ел я ют ся Со вет о м Мин и ст р о в Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь.
ГЛА ВА 2 0
СП ЕЦ ИА ЛЬ НЫ Е Ж ИЛЫ Е П ОМ ЕЩЕН ИЯ . П Р ЕД ОС ТА ВЛ ЕН И Е СП ЕЦ ИА ЛЬ НЫ Х Ж ИЛЫ Х
П ОМЕЩЕН ИЙ, В Л АД ЕНИ Е И П ОЛ ЬЗ ОВ А НИ Е ИМ И
С т а т ья 1 21 .
С пе циа л ьные жил ые поме ще ния
1. К с п е ци ал ьн ым ж ил ым по ме ще н ия м от н ос ят ся ж и л ые п ом е щен ия :
· в с т аци он ар н ых учр еж де н ия х со ци ал ьн о го об с л уж и ван и я ( до м ах -и н те рн ат ах д ля
п р ес т аре л ых и и н вал и до в, д о м ах -и нт ер н ат ах дл я де те й -и н вал и до в с о со бе н но ст ям и
п с и хофи зи ч ес ко го р азви т ия , с пе ци ал ьн ых до м ах дл я ве те р ано в, п рес т аре л ых и
и н вал и д о в) ;
· в д е тс ки х д о м ах се ме й но го т и п а;
· в д е тс ки х и н те р н ат н ых учр еж де н ия х;
· в ад м и н ис т р ат и вн ых и о б ще ст ве н н ых зд ан и я х ор ган о в го с уд ар с т ве н но й бе зо п ас но с ти ,
а т акж е ж и л ые п о ме ще ни я, н ахо дя щи еся в о п ер ат и вн ом уп р авле н и и го с уд арс т ве н но го
уч реж де н ия «Сан ат ор и й «Ле сн ое » Ком и те т а гос уд арс т ве н но й бе зо п ас но ст и
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь»;
· м ан е вре н но го ф о нд а ( п ре д н азн аче н н ые д ля вр е ме нн о го п р ож и ван и я гр аж д ан ,
выс е ле н н ых и з ж и л ых д ом о в в с вя зи с и х кап ит ал ьн ым ре м он то м и ли р е ко нс т р укци ей ,
н ан и м ате ле й ж и л ых п ом е щен и й ч аст н о го ж и ли щн о го ф о нд а и ч л ен о в и х с ем ей п р и
и зъя т и и зе ме л ьн ых уч ас т ко в дл я го с уд ар с т ве н н ых н уж д , ко то р ое с вя зан о со с но со м
и л и и н ым ун ич т ож ен и ем ж и л ых д ом о в, со бс т вен н и ки ко т ор ых н е об н ар уж е н ы в
р е зул ьт ате пр о вед ен н ых в с о от вет ст ви и с зако н од ат ел ьст во м ме ро п ри ят и й, а т акж е
д л я вре ме н но го п рож и ван ия гр аж д ан , ж и л ые п ом е щен ия ко то р ых ст ал и не пр и год н ым и
д л я п рож и ван ия вс ле дс т вие пож ар о в, чр е звыч ай н ых с ит уаци й п р ир о дн о го и
т е хно ге н но го хар актер а, бо е вых де йс т ви й и акт о в те р ро р и зм а) ;
· п р ед н азн ач е нн ые дл я вре ме нн о го от се ле н ия гр аж д ан в б е зоп ас н ые р ай о н ы в с вя зи с
вве д е ни ем вое н но го л и бо ч ре звыч ай н о го п о лож е н ия ;
· п р ед н азн ач е нн ые д ля вр ем ен н о го п рож и ван ия и н ос т р анн ых гр аж д ан и л и ц бе з
гр аж д ан с т ва, ко то р ым п ре до ст авл е н ы с т ат ус беж ен ца и л и д о по л ни те л ьн ая л иб о
вр е ме н н ая защи т а в Р ес п убл и ке Бел ар ус ь;
· р ас п ол ож е н н ые н а закр ыт ых те рр и то р ия х;
· п р ед н азн ач е нн ые дл я п р ож и ван и я во ен н ос л уж ащи х ор ган о в по гр ан ич н ой с л уж б ы,
п р о хо дя щи х во е нн ую с л уж б у в п о др азд е ле н ия х, н еп о сре д ст ве нн о о хр ан я ющи х
Го с уд арс т вен н ую гр ан и цу Рес п убл и ки Бел ар ус ь, р ас по л ож ен н ых вн е закр ыт ых
т е рр и то ри й ( по гр ан ич н ых ко ме н д ат ур , о т де ло в п о гр ани ч но й сл уж б ы ( бе ре го во й
о хр ан ы) , зас т ав, п ос то в, от де ле н ий по гр ан ич н о го ко н тр о ля ) ;
· р ас п ол ож е н н ые н а те рр и то р ии и но ст р ан н ых гос уд арс т в и т ер р ит ор и и Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь и п ре д н азн аче н н ые д ля п р ож и ван и я р аб от н и ко в о р ган и заци й , по дч и не н н ых
Уп р авл е ни ю де л ам и Пр е зи де нт а Ре сп уб л ики Бе л ар ус ь;
· р ас п ол ож е н н ые н а те р ри то р и и и но ст р ан н ых го с уд ар ст в и п ре д н азн ач ен н ые д ля
п р ож и ван и я р аб от н и ко в д и пл о м ат и че с ки х пр ед с т ави те л ьс т в и ко нс ул ьс ки х
уч реж де н и й Ре с п уб л и ки Бе л ар ус ь;
· р ас п ол ож е н н ые н а т е рр и то р ии Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь и п ре д н азн ач ен н ые д ля
п р ож и ван и я р аб от н и ко в д и пл о м ат и че с ки х пр ед с т ави те л ьс т в и ко нс ул ьс ки х
уч реж де н и й и но ст р ан н ых го с уд ар ст в, пр ед с т ави т е л ьс т в и о р ган о в м еж д ун аро д н ых
о р ган и заци й и м еж го с уд ар ст ве нн ых о бр азо ван и й , аккре д ит о ван н ых в Ре с п уб л и ке
Бе л ар ус ь;
· д р угие ж и л ые п ом е ще н ия , о тн есе н н ые зако н од ат ел ьн ым и акт ам и к кате гор и и
с п еци ал ьн ых ж ил ых п ом е ще н и й.
2. Не зас е ле н н ые ж и л ые по ме ще ни я го с уд ар ст ве н но го ж ил и щн о го ф о нд а вкл юч ают ся в
с о ст ав с пе ци ал ьн ых ж и л ых по ме ще ни й и и с кл юч ают ся и з эт о го со ст ава п о ре ше н и ю ме ст но го
и с п ол н ит ел ьн о го и р ас п ор яд и те л ьно го о р ган а н а ос н о ван ии хо д ат ай с т в гос уд арс т ве н но го
о р ган а, д р уго й го с уд ар с т ве н но й о р гани заци и , в хо зя йс т ве н но м ве де н и и и ли о пе р ат и вно м
уп р авл е ни и кот ор ых н ахо дят ся эт и ж и л ые п ом е щен ия .
3. Сп е ци ал ьн ые ж ил ые п ом е ще н ия н е п од леж ат п р и вати заци и , о б ме н у, р азд е л у и
п р ед ос т авл ен и ю по до го вор у по д н ай м а.
С т а т ья 1 22 .
П орядок пре д ос т а вл е ния с пе циа л ьных жил ых поме ще ни й, вл а де ния и пол ьзова н ия им и
1. Сп е ци ал ьн ые ж и л ые по ме ще н ия ( за и с кл юче ни ем с пе ци ал ьн ых ж ил ых п ом е щен и й в
д о м ах-и н те рн ат ах д ля п р ес т аре л ых и и н вал ид о в, до м ах -и н те р н ат ах д л я де те й -и н вал ид о в с
о с об ен н ос тя ми п с и хоф и зи че с ко го р азви т ия , сп е ци ал ьн ых д о м ах дл я вете р ан о в, пр ес т аре л ых и
и н вал и д о в, де т с ки х до м ах с ем ей н о го т и п а, д ет с ких и нт ер н ат н ых уч реж де ни я х, а т акж е
с п еци ал ьн ых ж и л ых п ом е ще н и й, указан н ых в п ун кт ах 2 – 8 н ас т оя ще й с т ат ьи) п ре д ос т авля ют ся
н а о сн о ван и и д о го вор а н ай м а с пе ци ал ьно го ж ил о го по ме ще н и я гос уд арс т вен н о го ж и л и щно го
ф он д а по ре ше н и ю ме с тн о го ис п ол н ит ел ьн о го и р ас по ря д ит ел ьн о го ор ган а, пр и ня то м у пр и
уч ас т ии о б ще с т ве н но й ком и сс и и по ж ил и щн ым во п ро с ам в по ря д ке , уст ан о вле н но м Со ве то м
Ми н и с тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
2. Сп е ци ал ьн ые ж и л ые по ме ще н ия в до м ах -и н те рн ат ах д ля пр ес т аре л ых и и н вал и до в,
д о м ах-и н те рн ат ах д ля д ете й -и н вал и до в, с пе ци ал ьн ых д о м ах д ля вет ер ан о в, пр ес т аре л ых и
и н вал и д о в пр ед ос т авл я ют ся гр аж д ан ам о р ган ам и п о т р уд у, зан я то ст и и с о ци ал ьн ой защи т е и
Ми н и с те рс т вом т р уд а и с о ци ал ьно й защи т ы Р е с п уб л и ки Бе л ар ус ь в п о ря д ке , уст ан о вле н но м
Со ве то м Ми ни с тр о в Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
3. Сп е ци ал ьн ые ж и л ые по ме ще н ия в де тс ки х д ом ах се ме й но го т и п а, д ет с ки х и нт ер н ат н ых
уч реж де н ия х п ре до ст авл я ютс я гр аж д ан ам уп р авл ен ия м и (о тд ел ам и ) об р азо ван и я м ес т н ых
и с п ол н ит ел ьн ых и р ас по ря д ите л ьн ых ор ган о в в п о ря д ке , ус т ан о вл е нн ом Со ве то м Ми ни с тр о в
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
4. Сп е ци ал ьн ые ж ил ые п ом е ще н ия , р ас по лож е н н ые н а закр ыт ых т е р р ит ор ия х,
п р ед ос т авл я ют ся гр аж д ан ам гос уд арс т вен н ым и о р ган ам и, др уги м и гос уд арс т вен н ым и
о р ган и заци ям и , в ве де н и и ко т ор ых н ахо дя тс я эт и те р ри то р и и, в п о ря д ке , уст ан о вле н но м
Со ве то м Ми ни с тр о в Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
5. Сп е ци ал ьн ые ж ил ые п о ме щен и я, р ас п ол ож е нн ые н а те рр и то р ии и но ст р ан н ых
го с уд арс т в и п ре д н азн аче н н ые д ля п р ож и ван и я р аб о тн и ко в д ип л ом ат ич ес ки х
п р ед с т ави те л ьс т в и ко н с ул ьс ки х уч реж де ни й Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь, п ре д ос т авля ют ся
указан н ым р аб о т н и кам Мин и ст ер ст во м ин ос т р ан н ых д ел Ре с п уб л и ки Бел ар ус ь в по ря д ке ,
ус т ан о вле н но м Со вет о м Ми н ис т ро в Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь.
6. Сп е ци ал ьн ые ж и л ые по ме ще н ия , пр ед н азн ач е нн ые д ля п рож и ван ия вое н но с л уж ащи х
о р ган о в п о гр ан и ч но й с л уж б ы, п ро хо дя щи х вое нн ую сл уж б у в по д р азд ел ен ия х,
н е по с ре дс т ве н но о хр аня ющи х Гос уд ар ст ве нн ую гр ани цу Р ес п убл и ки Бел ар ус ь, р асп о лож е н н ых
вн е закр ыт ых т е р р ит о ри й , п ре до ст авл я ютс я эт и м вое н но с луж ащи м Го с уд арс т ве н н ым
п о гр ан ич н ым ко м ит ет о м Ре с п уб л и ки Бе л арус ь в п ор яд ке, уст ан о вле н но м Со ве то м Ми ни с тр о в
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь.
7. Сп е ци ал ьн ые ж и л ые п о ме щен и я, п ре дн азн ач е н н ые д ля пр ож и ван и я р або тн и ко в
о р ган и заци й , п од ч ин ен н ых Уп р авл ен и ю д е л ам и Пр е зи де н т а Р е сп уб ли ки Бе л ар ус ь, в т о м чи с ле
р аб о тн и ко в о рган и заци й , п о дч и не нн ых и л и вхо дя щи х в с о с т ав э т и х ор ган и заци й ,
п р ед ос т авл я ют ся эт и м р аб от н и кам Уп р авле н ие м д ел ам и Пре зи де н т а Р ес п уб л и ки Бел ар ус ь в
п о ря д ке , ус т ано вл ен н ом Со ве т ом Ми н ис тр о в Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь .
8. Сп е ци ал ьн ые ж и л ые п о ме ще ни я в ад м ин и ст р ат и вн ых и о б щес т вен н ых зд ан и я х о р ган о в
го с уд арс т ве н но й бе зо п ас н ос т и, а т акж е с пе ци ал ьн ые ж ил ые п о ме щен и я, н ахо д я щие ся в
о п ер ат и вно м упр авл е н ии гос уд арс т вен н о го учр еж де н ия «Сан ат ор и й «Ле сн ое » Ком и те т а
го с уд арс т ве н но й б е зоп ас н ос т и Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь», п ре до ст авл я ются ор ган ам и
го с уд арс т ве н но й б е зо п ас н ос т и и гос уд ар ст ве нн ым уч реж де н ие м «Сан ат о ри й «Лес н ое »
Ко м и те т а гос уд ар ст ве нн о й бе зо п асн ос т и Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь» во ен н ос л уж ащи м, р аб оч и м и
с л уж ащи м о р гано в го с уд ар ст ве н но й бе зо п асн ос т и и э т о го учр еж д ен ия в п о ря д ке ,
ус т ан о вле н но м Со вет о м Ми н ис т ро в Ре сп уб ли ки Бе л ар ус ь.
9. Пр аво вл ад е н ия и п ол ьзо ван и я с пе ци ал ьн ым ж ил ым по ме ще н ие м во зн и кает у
гр аж д ан и н а н а ос н о ван и и д о го во р а н ай м а с пе ци ал ьно го ж и л о го по ме ще н ия гос уд арс т ве н но го
ж ил и щн о го фо н д а ( за и с кл юч ен и ем с пе ци ал ьн ых ж и л ых п о ме щен и й , п ре до ст авл яе м ых в
д о м ах-и н те рн ат ах д ля п р ес т аре л ых и и н вал ид о в, до м ах -и н те р н ат ах д л я де те й -и н вал ид о в с
о с об ен н ос тя ми пс и хофи зи ч ес ко го р азви т и я , а т акж е в де т с ки х д о м ах се ме й но го т и п а, де тс ки х
и н те р н ат н ых уч реж д е ни я х) .
До го во р н ай м а с пе ци ал ьно го ж ил о го по ме ще ни я гос уд арс т вен н о го ж и л и щн о го фо н д а
я вл яе тся с ро чн ым и п од леж ит п ре кр аще н и ю ( р аст о рж ен и ю) в с вя зи с ут р ато й о с но ван и й д ля
п р ож и ван и я в с пе ци ал ьно м ж и ло м по ме ще ни и .
10. По р яд о к о т нес ен и я ж и л ых п о ме ще ни й го с уд арс т ве н но го ж и л и щно го фо н д а к
с п еци ал ьн ым ж и л ым по ме ще ни ям , о со бе н но с ти и о с но ван и я п ре до ст авл е н ия с пе ци ал ьн ых
ж ил ых п о ме ще ни й , о т не се н н ых к о пр ед ел ен н ой кат е го р ии с пе ци ал ьн ых ж ил ых п о ме ще н ий ,
вл ад е н ия и п о л ьзо ван ия и м и, о с но вн ые п р ава и о б я зан н ос ти с т ор он п о д о го во р у н ай м а
с п еци ал ьн ого ж и ло го п о ме ще ни я гос уд ар ст ве нн о го ж ил и щн о го ф он д а оп ре де ля ют ся Со ве то м
Ми н и с тр о в Рес п убл и ки Бе л ар ус ь.
ГЛА ВА 2 1
РЕГУ ЛИР ОВ А НИ Е ЖИ ЛИ ЩНЫ Х ОТ НО ШЕНИ Й С УЧ АС ТИ ЕМ В О ЕН Н ОС ЛУЖ А ЩИХ
С т а т ья 1 23 .
Уче т вое ннос л у жа щих, ну жда ю щи хс я в у л у чш е нии жил ищны х у с л ови й
1. Уч е т вое н но сл уж ащи х, н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й , о с ущес т вляе т ся
п о ме с т у пр о хож де н ия вое н но й сл уж б ы (с л уж б ы) в с о от вет с т вии с н ас тоя щи м Ко де ксо м и
и н ым и акт ам и зако но д ате л ьс т ва Ми н и ст ер ст во м о бо р он ы Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь, Мин и ст ер ст во м
вн ут р ен н и х де л Рес п уб ли ки Бел ар ус ь, Ми н и ст ер ст во м по ч ре звыч ай н ым с и т уация м Рес п убл и ки
Бе л ар ус ь, Гос уд арс т вен н ым п огр ан ич н ым ком и те то м Рес п убл и ки Бе л ар ус ь, Ком и те то м
го с уд арс т ве н но й бе зо п ас но с ти Р ес п уб л и ки Бе л ар ус ь, Ко м ит ет ом го с уд ар ст ве н но го ко н тр о ля
Р ес п убл и ки Бе л ар ус ь, Сл уж б о й б е зоп ас н ос ти Пр е зид е нт а Ре с п уб л и ки Бе л арус ь, и н ым и
го с уд арс т ве н н ым и о р ган ам и, в ко т ор ых п р ед ус мо тр ен а во е н н ая с л уж б а ( сл уж б а) ( д але е –
го с уд арс т ве н н ые ор ган ы, в кот о р ых п ре д усм от ре н а в ое н н ая сл уж б а).
Го с уд арс т вен н ые ор ган ы, в ко т о р ых п ре д усм от ре н а во е н н ая с л уж б а, д ля о с ущес т вле н ия
уч ет а во е н но с луж ащи х, н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о ви й, о пр е дел я ют, каки е
д о лж н ос т н ые л и ца п р и н им ают р е ше н ия о п р и ня т ии во е н но сл уж ащи х н а уч е т н уж д ающ и хся в
ул уч ше н и и ж и ли щн ых ус л о ви й и какие д о кум ен т ы т аки м и до лж н ос т н ым и л и цам и пр и э то м
о фо рм ля ют ся .
2. Во е н но с луж ащи е пр и н им ают ся н а учет н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й
т акж е п о м ес т у ж и те л ьс т ва в п ор яд ке, ус т ан о вле нн о м н ас тоя щи м Ко де кс о м.
3. Во е н но с луж ащи е ( за и с кл юче н ие м оф ицер о в п о п р и зыву, во е нн ос л уж ащи х с ро ч но й
во е н но й сл уж б ы, курс ан то в во е нн ых уч еб н ых заве д е н ий , сл ушат е л е й и курс ан то в д н е вно й
ф ор м ы п ол уче н ия о б р азо ван ия учр еж д ен и й о б р азо ван ия гос уд ар ст ве нн ых о р гано в, в ко то р ых
п р ед ус мо тр ен а во ен н ая с л уж б а) п р и зн ают ся н уж д ающи м ис я в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й
п о м ес т у п ро хож де н ия во е нн о й сл уж б ы п о ос но ван и я м, п ре д усм от ре н н ым ст ат ьей 3 5
н ас т оя ще го Ко де кс а.
4. Пр и н азн ач е н и и во ен н ос л уж ащи х ( за и с кл юче н ие м о фи цер о в п о пр и зыву,
во е н но сл уж ащи х с ро чн о й во ен н о й с л уж б ы, кур с ан то в вое н н ых уч еб н ых заве д ен и й , с л ушат е ле й
и кур с ан то в д не вн ой фо рм ы п о л уч ен ия об р азо ван и я уч реж де н ий о бр азо ван и я
го с уд арс т ве н н ых о р гано в, в ко т о р ых п ре д ус м от ре н а во е нн ая с л уж б а) , со ст оя щи х н а уч е те
н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж ил и щн ы х ус ло ви й , н а до лж н ос т и в д р уги е во и н ски е ч ас ти ,
о р ган и заци и , ор ган ы вн ут р ен н и х де л, во и н с ки е ф ор м ир о ван ия , гос уд арс т вен н ые ор ган ы, в
ко т ор ых п р ед ус мо тр ен а во е н н ая с л уж б а, о н и пр и н им ают ся н а уч е т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых ус л о вий п о н о во м у ме с т у пр о хож де н ия во ен н ой с л уж б ы с о вр ем ен и п р ин ят ия и х н а
уч ет по п реж н ем у ме ст у пр о хож де н ия вое нн о й с л уж б ы.
Р ап о рт о п р и ня ти и н а уч е т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых ус ло ви й п о но во м у
м е ст у п ро хож де н ия во ен н ой с л уж б ы д о лж е н б ыт ь п од ан в т е че ни е ше с т и м ес яце в с д ат ы
п р и б ыти я к н о во м у ме ст у п р о хож де ни я вое н но й сл уж б ы. При п о д ач е р апо р т а по и с теч ен и и
указан н о го с р о ка вое н но сл уж ащи й п р и н им ает ся н а уч ет н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й с д ат ы п од ач и р ап ор т а о п р ин ят и и н а т ако й уче т.
В с л уч ае, ес л и п р и пе ре вод е по вое н но й с луж бе вое н но с л уж ащие не м о гут б ыт ь
п р и ня т ы н а уч ет н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус л о вий п о н о во м у ме с т у пр о хож де н ия
во е н но й сл уж б ы ( в т ом ч и сл е е сл и о н и по д леж ат с ня т и ю с уче т а н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и
ж ил и щн ых усл о ви й в с оо т ве т ст ви и с зако н од ат ел ьст во м) и пр и э т ом у н и х о т с ут ст вуют во
вл ад е н и и и п ол ьзо ван и и и л и в с о бс т вен н ос т и ж ил ые п ом е ще н ия ( д ол и в ж и ло м п оме ще н и и) в
н ас е ле нн о м п ун кте по н о вом у ме ст у п ро хож д ен ия во ен н ой с л уж б ы, т акие вое н но сл уж ащи е
м о гут б ыт ь пр и ня т ы н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых ус ло ви й (о ст авл е н ы н а
уч ет е н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж ил и щн ых усл о ви й) т о л ько д ля о бе с пе че ни я и х с л уж еб н ым и
ж ил ым и по ме ще н ия ми и л и ж и л ым и п о ме щен и ям и го с уд арс т ве н но го ж ил и щн о го ф о нд а в
о б щеж и т ия х.
С т а т ья 1 24 .
Д ок у ме нт ы, не об ход имые дл я п ринят ия вое н нос л у жа щих на у че т ну жда ющи хс я в
у л у чш е нии жил ищны х у с л овий по ме с т у вое нной с л у жбы
1. Во е н но с луж ащи е сч ит ают ся п ри ня т ым и н а уче т н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й по м ес т у пр о хож де н ия во ен н ой с л уж б ы с д ат ы п о д ач и р апо р т а в п о ря д ке ,
ус т ан о вле н но м гос уд ар ст ве нн ым ор ган о м, в ко т ор ом п ре д ус мо т ре н а во е нн ая с л уж б а.
2. До кум е нт ы, не об ход и м ые дл я п ри н ят ия н а уче т н уж д ающи хся в ул уч ше н и и ж и ли щн ых
ус л о ви й, п ре д ус мо тр е нн ые с т ат ье й 39 н аст оя ще го Ко де кс а, зап р аши вают с я и пр и л агают ся к
р ап о рт у в п ор яд ке, ус т ан о вле нн о м зако н о д ате л ьс т во м .
С т а т ья 1 25 .
С охра не ние за вое ннос л у жа щими и чл е на ми их с е ме й пра ва с ос т оят ь на у че т е
ну жда ющихс я в у л у чш е нии жил ищны х у с л овий
1. Пр аво с о ст оя т ь н а уче те н уж д ающи хс я в ул уч ше н и и ж и л и щн ых усл о ви й п о мес т у
п р о хож де н ия вое нн о й с л уж б ы со хр аняе т ся за:
1.1. во е н н ос л уж ащи ми , и зб р ан н ым и н а выб о р н ые д о лж н ос т и в го с уд ар с т ве н н ые о р ган ы,
а т акж е н азн ач е нн ым и Пр