Вы находитесь на странице: 1из 4

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SAINT MARY’S,

KOMPLEKS SEKOLAH WAWASAN, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK.


§¾.Á¡.¦ºÂ¢ñ§Áâ ¾Á¢úôÀûÇ¢, Å¡Å¡º¡ý ÀûÇ¢ ÅÇ¡¸õ,
34200 À¡Ã¢ð Òó¾¡÷,§Àá.
_________________________________________________________________
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
¬ñÎ ­Ú¾¢ò §¾÷×
¿ý¦ÉÈ¢ì¸øÅ¢ 70
¬ñÎ 1

¦ÀÂ÷ :______________________ ¬ñÎ :_____________


À¢Ã¢× «
ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î¸. (20 Ò)
1. ÒŧɊ _____________ ÀÊò¾¾¡ø §¾÷Å¢ø º¢ÈôÒ §¾÷ ¦ÀüÈ¡û.

A. °ì¸òмý B. ´òШÆôÒ¼ý C. н¢×¼ý

2. ¦Àü§È¡÷¸û ­øÄ¡¾ô §À¡Ð «¨¼Â¡Çõ ¦¾Ã¢Â¡¾Å÷¸¨Ç ¿¡ý Å£ðÊÛû _______.

A. «ÛÁ¾¢ô§Àý. B. «ÛÁ¾¢ì¸ Á¡ð§¼ý. C. Á¸¢ú§Åý

3. ¬º¢Ã¢Â¨Ãì ¸ñ¼×¼ý ¿£ ±ýÉ ÜÚÅ¡ö?

A. ­Ã× Å½ì¸õ, «ôÀ¡ B. ¸¡¨Ä Žì¸õ, ³¨Â C. «ÁÕí¸û, ¾¡ò¾¡

4. ¸£§Æ ¸¡ñÀÅüÚû ±Ð Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ÌȢ츢ýÈÐ?

A. «ÃÅ¢ó¾É¢¼õ «¾¢¸Á¡É Å¢¨Ç¡ðÎ ¦À¡Õû¸û ¯ûÇÉ.


B. §ºÁ¢òÐ ¨Åò¾¢Õó¾ À½ò¨¾ «¨ÉòÐõ ÓòÐ ¦ºÄÅ¢ð¼¡ý.
C. ¸Å¢¾¡ À¨Æ ºð¨¼¨Âî Íò¾Á¡¸ ¨Åò¾¢Õó¾¡û.

5.

¾ðÊø 4 ¸È¢À¡ô¸û ¯ûÇÐ. ¿£¾¢Ô¨¼¨ÁÔ¼ý ¿£ ±ôÀÊ ¿¼ôÀ¡ö?

A. ±ÉìÌ 3, ¾õÀ¢ìÌ 1 B. ±ÉìÌ 2, ¾õÀ¢ìÌ 2 C. ±ÉìÌ 1,¾õÀ¢ìÌ 3

6. ¿¡õ ÌØÅ¢ø________________ ÅÆí¸¢É¡ø, ¿¡õ ¦ºöÔõ §Å¨Ä Å¢¨ÃÅ¡¸ ÓÊÔõ.

A. ´òШÆôÒ B. Á¢¾Á¡É §À¡ìÌ C. Å¢ðÎ즸¡Îò¾ø

7. Á£É¡×õ ģɡ×õ ¸½¢É¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾î ºñ¨¼Â¢ð¼É÷. «Å÷¸û_____________


Àñ¨Àì ¸¨¼ôÀ¢Êì¸Å¢ø¨Ä
A. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ B. °ì¸Ó¨¼¨Á C. «ýÒ¨¼¨Á

1
8. ¡÷ ÌÆ¡¨Â
ã¼Å¢ø¨Ä?

¿£ ÌÇ¢òÐÅ¢ðÎ ¿£÷ ÌÆ¡¨Â ã¼ ÁÈóÐÅ¢ð¼¡ö. «õÁ¡ §¸ðÌõ §À¡Ð ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?


A. ¾õÀ¢Â¢ý §Áø ÌüÈõ ÜÚ§Åý.
B. ±ý ¾Å¨È ´ôÒ즸¡ñÎ, ÁýÉ¢ôÒ ÜÚ§Åý.
C. ±ÉìÌ ¦¾Ã¢Â¡Ð ±ýÚ ÜȢŢΧÅý.

9. _______________ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼Å÷, ±ô¦À¡ØÐõ ¯ñ¨Á§Â §ÀÍÅ¡÷.

A. §¿÷¨ÁÂ¡É B. Á⡨¾Â¡É C. ¯Â÷¦Åñ½õ

10. ž¡É Ó¾¢ÂÅ÷ §ÀÕó¾¢ø ¿¢ü¸¢ýÈ¡÷. ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

A. ¦ÅÇ¢§Â §À¡, ±ýÚ ÜÚ§Åý


B. ¯û§Ç Å¡Õí¸û ±ýÚ ÜÚ§Åý.
C. ¾Â× ¦ºöÐ «ÁÕí¸û ±ýÚ ÜÚ§Åý.

À¢Ã¢× ¬
1. ¸£ú¸¡Ïõ ÝÆø¸ÙìÌî ºÃ¢ «øÄÐ À¢¨Æ ±É ±Ø¾×õ. (12 Ò)

²ý ¾¡Á¾Á¡¸ Åó¾¡ö?

2
2. ¸¡Ä¢Â¡É ­¼í¸Ç¢ø ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾ÎòÐ ±Øи. (20 Ò)

«) _________________________ ÁÉôÀ¡ý¨Á Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¿ð¨À


ÅÇ÷ìÌõ.
¬) ¦Àü§È¡÷¸¨Ç ________________ À¢û¨Ç¸§Ç, º¢Èó¾ À¢û¨Ç¸û.

­) ¿¡õ ________________ ¿¼óÐ즸¡ñ¼¡ø «¨ÉÅÕõ ¿õ¨Á Å¢ÕõÒÅ÷.

®) Å£ðÎ §Å¨Ä ¦ºöÔõ «õÁ¡Å¢üÌ _______________ §ÅñÎõ.

¯) ¾ÅÚ ¦ºö¾¡ø, ¿¡õ ______________ §¸ð¸ §ÅñÎõ.

°) ÀûÇ¢ Å¢¾¢Ó¨È¸¨Ç Á¡½Å÷¸û _____________________ §ÅñÎõ.

±) ¯ÈíÌžüÌ Óý Àü¸¨Çò __________________ àö¨ÁÂ¡É ¦ºÂÄ¡Ìõ.

²) §¾÷Å¢ø º¢Èó¾ §¾÷ô ¦ÀÈ __________________ ÀÂÄ §ÅñÎõ

³) ¸¼×Ç¢ý À¨¼ôÒ¸¨Ç __________________ «Åº¢Âõ.

´) Àóи¨Ç Өȡ¸ «ÎìÌÅÐ, ¿õ ____________________ ÌÈ¢ìÌõ.

°ì¸òмý ¸¼¨ÁÔ½÷¨Åì §¿º¢ò¾ø Á¾¢ìÌõ §¿÷¨Á

Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁýÉ¢ôÒ ¯¾Å ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ ÐÄìÌÅÐ

3. Àø§ÅÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¿ýÈ¢ ÜÚõ ¦º¡ü¸ÙìÌ Åñ½Á¢Î¸. (10 Ò)

ெத மா
காேச

ெவ ெகா அ

ேய ெபள
ேய ந ெகா

ெகா
ேதாஹு ஒேக
வாட
ெத

3
4. ºÃ¢Â¡É ÝÆÖ¼ý ­¨½ò¾¢Î¸. (8 Ò)

“ ±ýÉ¢¼õ ­ÃñÎ
¦À¡õ¨Á¸û ¯ûÇÉ,
¿£ ´ý¨È
±ÎòÐ즸¡û. ¿¡õ
§º÷óРŢ¨Ç¡ÎÄ¡õ.

“ ¯ÉìÌ ÅÂ¢Ú «¾¢¸


ÅĢ¡¸ ¯ûÇÐ,
ӾĢø ¿£
¦¾¡¨Äô§Àº¢¨Âô
ÀÂýÀÎòД

“ ¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾!
±ýÛ¨¼Âô
¦Àýº¢¨Äô
ÀÂýÀÎò¾¢ì¦¸¡û”

“ Å¢¨Ç¡ðÎ
«Ãí¸ò¨¾ ¿¡ý
ÀÂýÀÎò¾¢Å¢ð§¼ý.
­ô¦À¡ØÐ ¯ý
Å¡öôÒ”

¾Â¡Ã¢ò¾Å÷, À¡÷¨Å¢ð¼Å÷, ¯Ú¾¢ÀÎò¾¢ÂÅ÷,

.................................... ................................ ..................................


( ¾¢Õ.Á.ƒ£Åý ) ( ¾¢ÕÁ¾¢.¬.¿¢ò¾¢Â¡ ) ( ¾¢Õ.¿¡.ÀòÁ¿¡¾ý)
À¡¼ ¬º¢Ã¢Â÷ À¡¼ì ÌØ ¾¨ÄÅ÷ ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷