Вы находитесь на странице: 1из 4

TEMATICA TEZELOR

2019-2020

Numele/prenumel
Nr. TEMA TEZEI DE AN TEMA TEZEI DE LICENȚĂ
e studentului
Psihologie RO
1. Arabadji Ana Inteligența emoțională la școlarii mici Complexul de inferioritate în preadolescență
2. Botnari Vlada Relațiile interpersonale la elevii mici Stilurile de comunicare și respectul de sine la adolescenți
Dependența de computer la preadolescenți
3. Botnariuc Cristina Dependența de gadget-uri la preadolescenți
4. Ciobanu Tatiana Dezvoltarea personalității antipreșcolare Diferențe de gen în anxietate la adolescenți
Dezvoltarea personalității la vârsta adolescentă
5. Crudu Natalia Încrederea interpersonală la preadolescenți
6. Drobot Marcel Încrederea în sine la preadolescent Manifestarea comportamentului agresiv la preadolescenți
Stoian (Mînzat) Specificul anxietății la elevii din clasa V-a și cei din clasa a
7. Creativitatea la preșcolari
Ionela IX-a
Rolul familiei în educarea și dezvoltarea psihologică Empatia la preadolescenți din diferite tipuri de familii
8. Negruța Aliona
a copiilor
9. Rumeus Irina Stima de sine la preadolescență Stima de sine la preadolescenți
10. Sîlța Valeria Atenția la școlarul mic Profilul psihologic al preadolescentului empatic
11. Vlas Mihaela Inteligența emoțională la adolescenți Inteligența emoțională la adolescenți
Psihologie RU
Процесс интеллектуализации познавательных Особенности перфекционизма и смысложизненных
1. Чаглей Александр
процессов у младшего школьника ориентаций у студенческой молодежи
Дорошева Мотивация достижения успеха юношей в Социально-психологическая адаптация подростков с
2. зависимости от порядка их рождения. акцентуациями характера
Анастасия
«Влияние музыки на личностные особенности Особенности профориентации и направленности
3. Игнатьев Антон
подростков» личности старшеклассников
Игнатьева «Особенности протекания депрессии у молодых Особенности социально-психологической адаптации
4.
Екатерина людей» личности в период ранней взрослости
«Диагностика агрессивных проявления младших Особенности локуса контроля в подростковом и
5. Липсюк Кристина
школьников» юношеском возрасте
Влияние воображения на успешность учебной Психическая саморегуляция как фактор повышения
6. Лисянская Дарья деятельности младшего школьника. устойчивости к стрессу у студентов
«Особенности межличностных отношений в Особенности профессионального самоопределения в
7. Неушев Анна
подростковом возрасте » юношеском возрасте
Личностные особенности подростков и Факторы учебной мотивации современных подростков
8. Постолатиев Вера
мотивация учения
Факторы, влияющие на возникновение Психологический профиль личности наркозависимых
9. Сиротюк Инна наркотической зависимости юношей
Сусуев Максим Взаимосвязь типа личности с самооценкой в Связь общего и эмоционального интеллекта в
10.
юношеском возрасте. юношеском возрасте
Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Особенности мотивационной сферы личности детей
11. Вуткарёва Елена
дошкольного возраста
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Ознакомление родителей с психологическими
особенности школьной готовности дошкольников Особенности поведения у детей с растройством
с общим недоразвитием речи аутистического спектра
1. Bruma Violeta
Cunoașterea părinților cu particularitățile Particularitățile comportamentului la copiii cu tulburări de
psihologice ale pregătirii pentru școală a spectru autist
preșcolarilor cu tulburare globală de limbaj
Dezvoltarea proceselor de cunoaștere la preșcolarii Metode psihopedagogice aplicabile în examinarea logopedică a
2. Buga Antonia
cu tulburări de limbaj. copiilor cu TL
Activități terapeutice pentru copii cu dizabilități.
3. Calaraș Stela Comunicarea la copii cu dizabilități
Meloterapia.
Reabilitarea copilului cu deficiențe neuromotorii. Caracteristici ale psihomotricității la copiii cu deficiență
4. Certan Cristina
mintală
Metode specifice de predare-învățare la deficiența de
Particularitatile caracterului la copiii cu comportament
5. Corcodel Cristina vedere.
deviant
Postica (Coțofan) Particularități de dezvoltare a limbajului la copii cu Particularități de dezvoltare a limbajului la copiii cu
6.
Olga sindromul Down. Sindromul Down
Rolul familiei în dezvoltarea psihosocială a
7. Grigorieva Nadejda Rolul familiei în educarea copiilor cu dizabilitate
persoanelor cu deficiențe.
Metode specifice de predare-învățare aplicate Particularități de dezvoltare a limbajului verbal-oral la
8. Marian Natalia
copiilor cu deficiențe de auz. copiii cu surditate perilabică
Особенности психических процессов у детей с
Особенности психических процессов у детей с
Синдромом Дефицита Внимания и
Синдромом Дефицита Внимания и Гиперактивности
9. Nesteriuc Anastasia Гиперактивности
Particularitățile proceselor psihice la copiii cu sindromul
Particularitățile proceslor psihice la copiii cu
de deficit de atenție și hiperactivitate
sindromul deficit de atenție și hiperactivitate
Роль аудитивного протезирования и кохлеарной
Особенности развития воображения у детей
имплантации в реабилитации лиц с нарушением
дошкольного возраста с нарушением слуха
10. Paiul Iulia слуха
Particularitățile dezvoltării imaginației la copiii de vîrstă
Rolul protezării auditive și implantării cohleare în
preșcolară cu dizabilitate auditivă
reabilitarea persoanelor cu dizabilități de auz
Particularitățile dezvoltării limbajului la copiii cu Particularitățile activității verbale la preșcolarii cu
11. Vasilache Viorica
cerințe educaționale speciale de vârstă preșcolară. dizabilități
Asistență Socială
1. Babâră Nicoleta Activitatea asistentului social în diminuarea violenței școlare

2. Balan Mihai Reintegrarea în comunitate a infractorului minor


Servicii sociale acordate femeilor victime ale violenței
3. Boldișor Alina
intrafamiliale
Locuință protejată– serviciul social prestart tinerilor cu
4. Ceban Cristina
dizabilități
5. Cireș Doinița Asistența socală a copiilor cu comportament deviant
Activitatea asistentului social cu copiii rămași fără îngrijirea
6. Crudu Alexandrina
părintească
7. Golban Maria Reintegrarea socială a foștilor deținuți în R. Moldova
8. Gutium Vadim Integrarea socială a tinerilor șomeri
Asistența socială a adulților cu dizabilități (în cadrul
9. Pîrciu Nicoleta Centrului de Găzduire și orientare a persoanelor fără
adăpost)
Asistența socială a adolescenților supuși violenței
10. Preguza Valeria
cibernetice
Implicațiile asistentului social în incluziunea școlară a
11. Stavilă Tamara
copiilor cu dizabilități