Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

2021 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


2019 он 2020 оны 12-р сар 2020 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах мян.кВтц 13,059.75 12,660.00 13,894.99 109.76% 136,133.88
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах мян.кВтц 96,519.70 88,373.00 100,672.91 113.92% 872,992.55


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах мян.кВтц 380,559.84 364,882.79 396,412.39 108.64% 3,627,752.79
4 "ДДЦС" ТӨХК цах мян.кВтц 37,303.35 39,956.00 26,513.83 66.36% 292,393.13
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах мян.кВтц 16,765.29 15,925.00 17,719.12 111.27% 128,991.42
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах мян.кВтц 27,050.80 20,868.00 27,727.30 132.87% 255,976.70
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах мян.кВтц 2,168.30 2,084.00 975.28 46.80% 24,161.25
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах мян.кВтц 22,806.01 22,973.00 23,478.50 102.20% 254,543.56
9 УХАА-ХУДАГ цах мян.кВтц 1,311.62 3,417.10 2,831.07 82.85% 28,062.14
ДҮН цах мян.кВтц 597,544.67 571,138.89 610,225.39 106.84% 5,621,007.42
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 43,087.00 40,548.00 47,020.00 115.96% 234,236.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 361,342.00 376,279.00 423,924.00 112.66% 2,369,279.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 556,113.00 585,833.00 605,122.00 103.29% 3,979,534.00
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 83,648.00 91,546.00 91,890.00 100.38% 561,208.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 84,465.00 89,020.00 90,005.00 101.11% 589,609.00


6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 48,900.00 42,500.00 48,400.00 113.88% 312,100.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 11,773.81 9,100.00 12,381.50 136.06% 67,198.89
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 23,816.30 23,955.00 27,484.74 114.73% 164,427.63
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 17,350.00 17,350.00 17,498.88 100.86% 94,881.14
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 6,369.00 5,250.00 6,604.50 125.80% 38,868.70
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 14,521.70 6,664.20 7,758.16 116.42% 69,047.80
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 9,146.10 11,037.60 10,876.60 98.54% 50,334.90
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 165,338.00 166,713.00 161,965.00 97.15% 748,776.00
ДҮН дул Гкал 1,425,869.91 1,465,795.80 1,550,930.38 105.81% 9,279,501.06
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах мян.кВтц 134.40 150.00 157.46 104.97% 1,677.44
ДИЗЕЛЬ

2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах мян.кВтц 232.00 - 48.50 0.00% 651.61


3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах мян.кВтц 21.59 20.00 25.15 125.75% 314.28
ДҮН цах мян.кВтц 387.99 170.00 231.11 135.95% 2,643.33
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах мян.кВтц 5,960.30 4,552.00 7,504.96 164.87% 55,500.90
2 "ТАЙШИР УЦС" цах мян.кВтц 3,787.30 1,488.00 1,501.62 100.92% 22,837.74
3 "ГУУЛИН УЦС" цах мян.кВтц - - - 0.00% 615.92
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах мян.кВтц - - - 0.00% 2,783.29
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах мян.кВтц 22.20 15.00 19.32 128.80% 1,261.32
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах мян.кВтц - - - 0.00% 73.71


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах мян.кВтц - - - 0.00% 161.46
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах мян.кВтц 33.28 25.00 40.55 162.20% 356.32
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах мян.кВтц 12,706.58 13,020.54 15,863.83 121.84% 138,313.89
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах мян.кВтц 12,642.17 17,269.98 18,388.39 106.48% 152,203.04
11 "НАР НЦС"ХХК цах мян.кВтц 871.36 314.94 989.53 314.20% 15,737.38
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах мян.кВтц 709.95 258.51 908.90 351.59% 15,002.72
13 ГЭГЭЭН СЦС цах мян.кВтц 2,017.16 1,114.55 2,129.26 191.04% 24,650.31
14 САЙНШАНД СЦС цах мян.кВтц 11996.688 14,326.35 18,485.28 129.03% 160,651.52
15 СҮМБЭР НЦС цах мян.кВтц 958.17 345.25 1,275.60 369.47% 16,521.18
16 БӨХӨГ НЦС цах мян.кВтц 1,768.10 1,130.96 1,909.64 168.85% 23,961.52
ДҮН цах мян.кВтц 53,473.25 53,861.07 69,016.89 128.14% 630,632.22
дул Гкал 1,425,869.91 1,465,795.80 1,550,930.38 105.81% 9,279,501.06
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.кВтц 651,405.90 625,169.96 679,473.38 108.69% 6,254,282.97

Вам также может понравиться