Вы находитесь на странице: 1из 11

10/1/2021 MQDQ - export

Musisque Deoque www.mqdq.it


Università Ca' Foscari di Venezia, della Calabria, di Padova, di Parma, di Perugia, di Napoli Federico II

Pḗlĭăcṓ quōndā́ m prōgnā́ tǣ uḗrtĭcĕ pī́nus DSSS

Dī́cūntū́ r lĭquĭdā́ s Nēptū́ nī nā́ ssĕ pĕr ū́ ndas SDSS

Phā́ sĭdŏs ā́ d flūctū́ s ēt fī́nēs Ǣ́ētǣ́os, DSSSS

Cū́ m lēctī́ iŭuĕnḗs, Ārgī́uǣ rṓbŏră pū́ bis, SDSS

5 Ā́urātam‿ṓptāntḗs Cōlchī́s āuḗrtĕrĕ pḗllem SSSS

Ā́usī sū́ nt uădă sā́ lsă cĭtā́ dēcū́ rrĕrĕ pū́ ppi, SDDS

Cǣ́rŭlă uḗrrēntḗs ābiḗgnīs ǣ́quŏră pā́ lmis. DSSS

Dī́uă quĭbū́ s rĕtĭnḗns īn sū́ mmīs ū́ rbĭbŭs ā́ rces DDSS

Ī́psă lĕuī́ fēcī́t uŏlĭtā́ ntēm flā́ mĭnĕ cū́ rrum, DSDS

10 Pī́nĕă cṓniūngḗns īnflḗxǣ tḗxtă cărī́næ. DSSS

Ī́llă rŭdḗm cūrsū́ prīma‿ī́mbŭĭt Ā́mphītrī́ten. DSSDS

Quǣ́ sĭmŭl ā́ c rōstrṓ uēntṓsūm prṓscĭdĭt ǣ́quor, DSSS

Tṓrtăquĕ rḗmĭgĭṓ spūmī́s īncā́ ndŭĭt ū́ nda, DDSS

Ḗmērsḗrĕ frĕtī́ cāndḗnti‿ē gū́ rgĭtĕ uū́ ltus SDSS

15 Ǣ́quŏrĕǣ́ mōnstrū́ m Nērḗĭdĕs ā́ dmīrā́ ntes. DSSDS

Hā́ c, īlla‿ā́ tque‿ălĭā́ uīdḗrūnt lū́ cĕ mărī́nas SDSS

Mṓrtālḗs ŏcŭlī́s nūdā́ tō cṓrpŏrĕ Nȳ́ mphas SDSS

Nū́ trīcū́ m tĕnŭs ḗxtāntḗs ē gū́ rgĭtĕ cā́ no. SDSS

Tū́ m Thĕtĭdī́s Pēlḗus īncḗnsūs fḗrtŭr ămṓre, DSSS

20 Tū́ m Thĕtĭs hū́ mānṓs nōn dḗspēxī́t hy̆mĕnǣ́os, DSSS

Tū́ m Thĕtĭdī́ pătĕr ī́psĕ iŭgā́ ndūm Pḗlĕă sḗntit. DDDS

Ṓ nĭmĭs ṓptātṓ sǣclṓrūm tḗmpŏrĕ nā́ ti DSSS

Hḗrōḗs, sāluḗtĕ, dĕū́ m gĕnŭs, ṓ bŏnă mā́ trum SSDD

Vṓs ĕgŏ sǣ́pĕ mĕṓ, uōs cā́ rmĭnĕ cṓmpēllā́ bo, DDSDS

25 Tḗque‿ădĕo‿ḗxĭmĭḗ tǣdī́s fēlī́cĭbŭs ā́ ucte, DDSS

Thḗssălĭǣ́ cŏlŭmḗn, Pēlḗu, cūi Iū́ ppĭtĕr ī́pse, DDSS

Ī́psĕ sŭṓs dīuū́ m gĕnĭtṓr cōncḗssĭt ămṓres. DSDS

Tḗnĕ Thĕtī́s tĕnŭī́t pūlchḗrrĭmă Nḗrēī́ne? DDSDS

Tḗnĕ sŭā́ m Tēthȳ́ s cōncḗssīt dū́ cĕrĕ nḗptem, DSSS

30 Ṓcĕănū́ squĕ, mărī́ tōtū́ m qui‿āmplḗctĭtŭr ṓrbem? DDSS

Quǣ́ sĭmŭl ṓptātǣ́ fīnī́tō tḗmpŏrĕ lū́ ces DSSS

Ā́duēnḗrĕ, dŏmū́ m cōnuḗntū tṓtă frĕquḗntat SDSS

Thḗssălĭa,‿ṓpplētū́ r lǣtā́ ntī rḗgĭă cœ̄́tu; DSSS

Dṓnă fĕrū́ nt prǣ sḗ, dēclā́ rānt gā́ udĭă uū́ ltu. DSSS

35 Dḗsĕrĭtū́ r Scȳrṓs, līnquū́ nt Pthīṓtĭcă Tḗmpe DSSS

Crā́ nnōnī́squĕ dŏmṓs āc mœ̄́nĭă Lā́ rīsǣ́a, SDSDS

́ ́ ́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni ́ 1/11
10/1/2021 MQDQ - export

Phā́ rsălĭā́ m cŏĕū́ nt, Phārsā́ lĭă tḗctă frĕquḗntant. DDSD


Rū́ ră cŏlī́t nēmṓ, mōllḗscūnt cṓllă iŭuḗncis, DSSS

Nṓn hŭmĭlī́s cūruī́s pūrgā́ tūr uī́nĕă rā́ stris, DSSS

40 Nṓn glēbā́ m prōnṓ cōnuḗllīt uṓmĕrĕ tā́ urus, SSSS

Nṓn fālx ā́ ttĕnŭā́ t frōndā́ tōrum‿ā́ rbŏrĭs ū́ mbram, SDSS

Squā́ lĭdă dḗsērtī́s rūbī́go‿īnfḗrtŭr ărā́ tris. DSSS

Ī́psĭŭs ā́ t sēdḗs, quācū́ mque‿ŏpŭlḗntă rĕcḗssit DSSD

Rḗgĭă, fū́ lgēntī́ splēndḗnt āuro‿ā́ tque‿ārgḗnto. DSSSS

45 Cā́ ndĕt ĕbū́ r sŏlĭī́s, cōllū́ cēnt pṓcŭlă mḗnsæ, DDSS

Tṓtă dŏmū́ s gāudḗt rēgā́ lī splḗndĭdă gā́ za. DSSS

Pū́ luīnā́ r uērṓ dīuǣ́ gĕnĭā́ lĕ lŏcā́ tur SSSD

Sḗdĭbŭs ī́n mĕdĭī́s, Īndṓ quōd dḗntĕ pŏlī́tum DDSS

Tī́nctă tĕgī́t rŏsĕṓ cōnchȳ́ lī pū́ rpŭră fū́ co. DDSS

50 Hǣ́c uēstī́s prīscī́s hŏmĭnū́ m uărĭā́ tă fĭgū́ ris SSDD

Hḗrōū́ m mīrā́ uīrtū́ tēs ī́ndĭcăt ā́ rte. SSSS

Nā́ mquĕ flŭḗntĭsŏnṓ prōspḗctāns lī́tŏrĕ Dī́æ DDSS

Thḗsĕă cḗdēntḗm cĕlĕrī́ cūm clā́ ssĕ tŭḗtur DSDS

Ī́ndŏmĭtṓs īn cṓrdĕ gĕrḗns Ărĭā́ dnă fŭrṓres, DSDD

55 Nḗcdum‿ĕtĭā́ m sēsḗ quǣ uī́sīt uī́sĕrĕ crḗdit, DSSS

V̄́t pŏtĕ fā́ llācī́ quǣ tū́ m prīmum‿ḗxcĭtă sṓmno DSSS

Dḗsērtam‿ī́n sōlā́ mĭsĕrā́ m sē cḗrnăt hărḗna. SSDS

Ī́mmĕmŏr ā́ t iŭuĕnī́s fŭgĭḗns pēllī́t uădă rḗmis, DDDS

Ī́rrĭtă uḗntōsǣ́ līnquḗns prōmī́ssă prŏcḗllæ. DSSS

60 Quḗm prŏcŭl ḗx ālgā́ mǣstī́s Mīnṓĭs ŏcḗllis, DSSS

Sā́ xĕa‿ŭt ḗffĭgĭḗs bācchā́ ntīs, prṓspĭcĭt, ḗheu! DDSS

Prṓspĭcĭt ḗt māgnī́s cūrā́ rūm flū́ ctŭăt ū́ ndis, DSSS

Nṓn flāuṓ rĕtĭnḗns sūbtī́lēm uḗrtĭcĕ mī́tram, SDSS

Nṓn cōntḗctă lĕuī́ nūdā́ tūm pḗctŭs ămī́ctu. SDSS

65 Nṓn tĕrĕtī́ strŏphĭṓ lāctḗntīs uī́nctă păpī́llas, DDSS

Ṓmnĭă quǣ́ tōtṓ dēlā́ psa‿ē cṓrpŏrĕ pā́ ssim DSSS

Ī́psĭŭs ā́ ntĕ pĕdḗs flūctū́ s sălĭs ā́ llūdḗbant. DDSDS

Sḗd nĕquĕ tū́ m mītrǣ́ nĕquĕ tū́ m flŭĭtā́ ntĭs ămī́ctus DSDD

Ī́llă uĭcḗm cūrā́ ns tōto‿ḗx tē pḗctŏrĕ, Thḗseu, DSSS

70 Tṓto‿ănĭmṓ, tōtā́ pēndḗbāt pḗrdĭtă mḗnte. DSSS

Ā́! mĭsĕra,‿ā́ ssĭdŭī́s quām lū́ ctĭbŭs ḗxtērnā́ uit DDSDS

Spī́nōsā́ s Ĕry̆cī́nă sĕrḗns īn pḗctŏrĕ cū́ ras SDDS

Ī́llā tḗmpēstā́ tĕ, fĕrṓx quō tḗmpŏrĕ Thḗseus SSDS

Ḗgrēssū́ s cūruī́s ē lī́tŏrĭbū́ s Pīrǣ́i SSSDS

75 Ā́ttĭgĭt ī́niūstī́ rēgī́s Cōrtȳ́ nĭă tḗmpla. DSSS

́ ́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni ́ 2/11
10/1/2021 MQDQ - export

Nā́ m pĕrhĭbḗnt ōlī́m crūdḗlī pḗstĕ cŏā́ ctam DSSS


Ā́ndrŏgĕṓnēǣ́ pœ̄nā́ s ēxsṓluĕrĕ cǣ́dis DSSS

Ḗlēctṓs iŭuĕnḗs sĭmŭl ḗt dĕcŭs ī́nnūptā́ rum SDDDS

Cḗcrŏpĭā́ m sŏlĭtam‿ḗssĕ dăpḗm dărĕ Mī́nōtā́ uro. DDDDS

80 Quī́s āngū́ stă mălī́s cūm mœ̄́nĭă uḗxārḗntur, SDSDS

Ī́psĕ sŭū́ m Thēsḗus prō cā́ rīs cṓrpŭs Ăthḗnis DSSS

Prṓĭcĕre‿ṓptāuī́t pŏtĭū́ s quām tā́ lĭă Crḗtam DSDS

Fū́ nĕră Cḗcrŏpĭǣ́ nēc fū́ nĕră pṓrtārḗntur, DDSDS

Ā́tque‿ĭtă nā́ uĕ lĕuī́ nītḗns āc lḗnĭbŭs ā́ uris DDSS

85 Mā́ gnănĭmum‿ā́ d Mīnṓă uĕnī́t sēdḗsquĕ sŭpḗrbas. DSDS

Hū́ nc sĭmŭl ā́ c cŭpĭdṓ cōnspḗxīt lū́ mĭnĕ uī́rgo DDSS

Rḗgĭă, quā́ m suāuī́s ēxspī́rāns cā́ stŭs ŏdṓres DSSS

Lḗctŭlŭs ī́n mōllī́ cōmplḗxū mā́ trĭs ălḗbat. DSSS

Quā́ lēs Ḗurōtǣ́ prōgī́gnūnt nū́ mĭnă mȳ́ rtus SSSS

90 Ā́urăuĕ dī́stīnctṓs ēdū́ cīt uḗrnă cŏlṓres, DSSS

Nṓn prĭŭs ḗx īllṓ flāgrā́ ntĭă dḗclīnā́ uit DSSDS

Lū́ mĭnă, quā́ m cūnctṓ cōncḗpīt cṓrpŏrĕ flā́ mmam DSSS

Fū́ ndĭtŭs ā́ tque‿īmī́s ēxā́ rsīt tṓtă mĕdū́ llis. DSSS

Hḗu mĭsĕre‿ḗxăgĭtā́ ns īmmī́tī cṓrdĕ fŭrṓres, DDSS

95 Sā́ nctĕ pŭḗr, cūrī́s hŏmĭnū́ m quī gā́ udĭă mī́sces, DSDS

Quǣ́quĕ rĕgī́s Gōlgṓs quǣque‿Ī́dălĭū́ m frōndṓsum, DSSDS

Quā́ lĭbŭs ī́ncēnsā́ m iāctā́ stīs mḗntĕ pŭḗllam DSSS

Flū́ ctĭbŭs ī́n flāuṓ sǣpe‿hṓspĭtĕ sū́ spīrā́ ntem! DSSDS

Quā́ ntōs ī́llă tŭlī́t lānguḗntī cṓrdĕ tĭmṓres! SDSS

100 Quā́ ntō sǣ́pĕ măgī́s fūlgṓre‿ēxpā́ llŭĭt ā́ uri, SDSS

Cū́ m sǣuū́ m cŭpĭḗns cōntrā́ cōntḗndĕrĕ mṓnstrum SDSS

Ā́ut mōrtem‿ā́ ppĕtĕrḗt Thēsḗus āut prǣ́mĭă lā́ udis. SDSS

Nṓn īngrā́ tă tămḗn frūstrā́ mūnū́ scŭlă dī́uis SDSS

Prṓmīttḗns tăcĭtṓ sūccḗpīt uṓtă lăbḗllo. SDSS

105 Nā́ m uĕlŭt ī́n sūmmṓ quătĭḗntēm brā́ cchĭă Tā́ uro DSDS

Quḗrcum‿āut cṓnĭgĕrā́ m sūdā́ ntī cṓrtĭcĕ pī́num SDSS

Ī́ndŏmĭtū́ s tūrbṓ cōntṓrquēns flā́ mĭnĕ rṓbur DSSS

Ḗrŭĭt (ī́llă prŏcū́ l rādī́cĭtŭs ḗxtūrbā́ ta DDSDS

Prṓnă cădī́t, lātḗ quǣcū́ mŭĭs ṓbuĭă frā́ ngens), DSSD

110 Sī́c dŏmĭtṓ sǣuū́ m prōstrā́ uīt cṓrpŏrĕ Thḗseus DSSS

Nḗquīquā́ m uānī́s iāctā́ ntēm cṓrnŭă uḗntis. SSSS

Ī́ndĕ pĕdḗm sōspḗs mūltā́ cūm lā́ udĕ rĕflḗxit DSSS

Ḗrrābū́ ndă rĕgḗns tĕnŭī́ uēstī́gĭă fī́lo, SDDS

Nḗ lăby̆rī́nthēī́s ē flḗxĭbŭs ḗgrĕdĭḗntem DSSD

́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni ́ 3/11
10/1/2021 MQDQ - export
115 Tḗctī frū́ strārḗtŭr ĭnṓbsēruā́ bĭlĭs ḗrror. SSDS
Sḗd quĭd ĕgo‿ā́ prīmṓ dīgrḗssūs cā́ rmĭnĕ plū́ ra DSSS

Cṓmmĕmŏrem,‿ū́ t līnquḗns gĕnĭtṓrīs fī́lĭă uū́ ltum, DSDS

V̄́t cōnsā́ nguĭnĕǣ́ cōmplḗxum,‿ūt dḗnĭquĕ mā́ tris SDSS

Quǣ́ mĭsĕra‿ī́n gnātā́ dēpḗrdĭtă lǣ́tābā́ tur, DSSDS

120 Ṓmnĭbŭs hī́s Thēsḗi dūlcḗm prǣoptā́ rĭt ămṓrem, DSSS

Ā́ut ūt uḗctă rătī́ spūmṓsa‿ā lī́tŏră Dī́æ SDSS

Vḗnĕrĭt, ā́ ut ŭt ĕā́ m dēuī́nctām lū́ mĭnă sṓmno DDSS

Lī́quĕrĭt ī́mmĕmŏrī́ dīscḗdēns pḗctŏrĕ cṓniunx? DDSS

Sǣ́pe‿īllā́ m pĕrhĭbḗnt ārdḗntī cṓrdĕ fŭrḗntem SDSS

125 Clā́ rĭsŏnā́ s īmṓ fūdī́sse‿ē pḗctŏrĕ uṓces, DSSS

Ā́c tūm prǣ́rūptṓs trīstḗm cōnscḗndĕrĕ mṓntes, SSSS

V̄́nde‿ăcĭem‿ī́n pĕlăgī́ uāstṓs pērtḗndĕrĕt ǣ́stus, DDSS

Tū́ m trĕmŭlī́ sălĭs ā́ duērsā́ s prōcū́ rrĕre‿ĭn ū́ ndas DDSS

Mṓllĭă nū́ dātǣ́ tōllḗntēm tḗgmĭnă sū́ ræ, DSSS

130 Ā́tque‿hǣc ḗxtrēmī́s mǣstā́ m dīxī́ssĕ quĕrḗlis, SSSS

Frī́gĭdŭlṓs ūdṓ sīngū́ ltūs ṓrĕ cĭḗntem. DSSS

"Sī́cĭnĕ mḗ pătrĭī́s āuḗctām, pḗrfĭde,‿ăb ā́ ris, DDSS

Pḗrfĭdĕ, dḗsērtṓ līquī́sti‿īn lī́tŏrĕ, Thḗseu? DSSS

Sī́cĭnĕ dī́scēdḗns nēglḗctō nū́ mĭnĕ dī́uum DSSS

135 Ī́mmĕmŏr ā́ ! dēuṓtă dŏmū́ m pēriū́ rĭă pṓrtas? DSDS

Nū́ llănĕ rḗs pŏtŭī́t crūdḗlīs flḗctĕrĕ mḗntis DDSS

Cṓnsĭlĭū́ m? tĭbĭ nū́ llă fŭī́t clēmḗntĭă prǣ́sto; DDDS

Ī́mmīte‿ū́ t nōstrī́ uēllḗt mĭsĕrḗscĕrĕ pḗctus? SSSD

Ā́t nōn hǣ́c quōndā́ m blāndā́ prōmī́ssă dĕdī́sti SSSS

140 Vṓcĕ mĭhī́, nōn hǣ́c mĭsĕrḗ spērā́ rĕ iŭbḗbas, DSDS

Sḗd cōnū́ bĭă lǣ́tă, sĕd ṓptātṓs hy̆mĕnǣ́os; SDDS

Quǣ́ cūncta‿ā́ ĕrĭī́ dīscḗrpūnt ī́rrĭtă uḗnti. SDSS

Nū́ nc iām nū́ llă uĭrṓ iūrā́ ntī fḗmĭnă crḗdat, SDSS

Nū́ llă uĭrī́ spērḗt sērmṓnēs ḗssĕ fĭdḗlis; DSSS

145 Quī́s dum‿ălĭquī́d cŭpĭḗns ănĭmū́ s prǣgḗstĭt ăpī́sci, DDDS

Nī́l mĕtŭū́ nt iūrā́ rĕ, nĭhī́l prōmī́ttĕrĕ pā́ rcunt; DSDS

Sḗd sĭmŭl ā́ c cŭpĭdǣ́ mēntī́s sătĭā́ tă lĭbī́dost, DDSD

Dī́ctă nĭhī́l mĕtŭḗrĕ, nĭhī́l pēriū́ rĭă cū́ rant. DDDS

Cḗrte‿ĕgŏ te‿ī́n mĕdĭṓ uērsā́ ntēm tū́ rbĭnĕ lḗti DDSS

150 Ḗrĭpŭi,‿ḗt pŏtĭū́ s gērmā́ num‿āmī́ttĕrĕ crḗui, DDSS

Quā́ m tĭbĭ fā́ llācī́ sūprḗmo‿īn tḗmpŏrĕ dḗessem; DSSS

Prṓ quō dī́lăcĕrā́ ndă fĕrī́s dăbŏr ā́ lĭtĭbū́ sque SDDD

Prǣ́dă, nĕque‿ī́niāctā́ tŭmŭlā́ bōr mṓrtŭă tḗrra. DSDS

́ ́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni ́ ́ ́ 4/11
10/1/2021 MQDQ - export

Quǣ́nām tḗ gĕnŭī́t sōlā́ sūb rū́ pĕ lĕǣ́na, SDSS


155 Quṓd mărĕ cṓncēptū́ m spūmā́ ntĭbŭs ḗxpŭĭt ū́ ndis, DSSD

Quǣ́ Sȳrtī́s, quǣ Scȳ́ llă răpā́ x, quǣ uā́ stă Chărȳ́ bdis, SSDS

Tā́ lĭă quī́ rēddī́s prō dū́ lcī prǣ́mĭă uī́ta? DSSS

Sī́ tĭbĭ nṓn cōrdī́ fŭĕrā́ nt cōnū́ bĭă nṓstra, DSDS

Sǣ́uă quŏd hṓrrēbā́ s prīscī́ prǣcḗptă părḗntis, DSSS

160 Ā́t tămĕn ī́n uēstrā́ s pŏtŭī́stī dū́ cĕrĕ sḗdes, DSDS

Quǣ́ tĭbĭ iṓcūndṓ fămŭlā́ rēr sḗruă lăbṓre, DSDS

Cā́ ndĭdă pḗrmūlcḗns lĭquĭdī́s uēstī́gĭă lȳ́ mphis DSDS

Pū́ rpŭrĕā́ uĕ tŭū́ m cōnstḗrnēns uḗstĕ cŭbī́le. DDSS

Sḗd quĭd ĕgo‿ī́gnārī́s nēquī́quām cṓnquĕrăr ā́ ureis, DSSS

165 Ḗxtērnā́ tă mălṓ, quǣ nū́ llīs sḗnsĭbŭs ā́ uctæ SDSS

Nḗc mīssā́ s āudī́rĕ quĕū́ nt nēc rḗddĕrĕ uṓces? SSDS

Ī́lle‿āutḗm prŏpĕ iā́ m mĕdĭī́s uērsā́ tŭr ĭn ū́ ndis, SDDS

Nḗc quīsquam‿ā́ ppārḗt uăcŭā́ mōrtā́ lĭs ĭn ā́ lga, SSDS

Sī́c nĭmĭs ī́nsūltā́ ns ēxtrḗmō tḗmpŏrĕ sǣ́ua DSSS

170 Fṓrs ĕtĭā́ m nōstrī́s īnuī́dīt quḗstĭbŭs ā́ ures. DSSS

Iū́ ppĭtĕr ṓmnĭpŏtḗns, ŭtĭnā́ m nē tḗmpŏrĕ prī́mo DDDS

Gnṓsĭă Cḗcrŏpĭǣ́ tĕtĭgī́ssēnt lī́tŏră pū́ ppes, DDDS

Ī́ndŏmĭtṓ nēc dī́ră fĕrḗns stīpḗndĭă tā́ uro DSDS

Pḗrfĭdŭs ī́n Crētā́ rĕlĭgā́ ssēt nā́ uĭtă fū́ nem, DSDS

175 Nḗc mălŭs hī́c cēlā́ ns dūlcī́ crūdḗlĭă fṓrma DSSS

Cṓnsĭlĭa‿ī́n nōstrī́s rĕquĭḗssēt sḗdĭbŭs hṓspes! DSDS

Nā́ m quō mḗ rĕfĕrā́ m? quālī́ spē pḗrdĭtă nī́tor? SDSS

Ī́dǣṓsnĕ pĕtā́ m mōntḗs? ā! gū́ rgĭtĕ lā́ to SDSS

Dī́scērnḗns pōntī́ trŭcŭlḗntum‿ŭbĭ dī́uĭdĭt ǣ́quor? SSDD

180 Ā́n pătrĭs ā́ uxĭlĭū́ m spērḗm? quēmne‿ī́psă rĕlī́qui, DDSS

Rḗspērsū́ m iŭuĕnḗm frātḗrnā cǣ́dĕ sĕcū́ ta? SDSS

Cṓniŭgĭs ā́ n fīdṓ cōnsṓlēr mḗmĕt ămṓre? DSSS

Quī́nĕ fŭgī́t lēntṓs īncū́ ruāns gū́ rgĭtĕ rḗmos? DSSS

Prǣ́tĕrĕā́ nūllṓ lītū́ s, sōla‿ī́nsŭlă, tḗcto, DSSS

185 Nḗc pătĕt ḗgrēssū́ s pĕlăgī́ cīngḗntĭbŭs ū́ ndis; DSDS

Nū́ llă fŭgǣ́ rătĭṓ, nūllā́ spēs; ṓmnĭă mū́ ta, DDSS

Ṓmnĭă sū́ nt dēsḗrta,‿ōstḗntānt ṓmnĭă lḗtum. DSSS

Nṓn tămĕn ā́ ntĕ mĭhī́ lānguḗscēnt lū́ mĭnă mṓrte, DDSS

Nḗc prĭŭs ā́ fēssṓ sēcḗdēnt cṓrpŏrĕ sḗnsus, DSSS

190 Quā́ m iūstam‿ā́ dīuī́s ēxpṓscām prṓdĭtă mū́ ltam, SSSS

Cǣ́lēstū́ mquĕ fĭdḗm pōstrḗmā cṓmprĕcĕr hṓra. SDSS

Quā́ rē fā́ ctă uĭrū́ m mūltā́ ntēs uī́ndĭcĕ pœ̄́na, SDSS

Ḗ ́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni ́ ́ 5/11
10/1/2021 MQDQ - export

Ḗumĕnĭdḗs, quĭbŭs ā́ nguīnṓ rĕdĭmī́tă căpī́llo DDSD


Frṓns ēxspī́rāntī́s prǣpṓrtāt pḗctŏrĭs ī́ras, SSSS

195 Hū́ c hūc ā́ duēntā́ tĕ, mĕā́ s āudī́tĕ quĕrḗlas, SSDS

Quā́ s ĕgŏ uǣ́! mĭsĕra‿ḗxtrēmī́s prōfḗrrĕ mĕdū́ llis DDSS

Cṓgŏr ĭnṓps, ārdḗns, āmḗntī cǣ́că fŭrṓre. DSSS

Quǣ́ quŏnĭā́ m uērǣ́ nāscū́ ntūr pḗctŏre‿ăb ī́mo, DSSS

Vṓs nōlī́tĕ pătī́ nōstrū́ m uānḗscĕrĕ lū́ ctum, SDSS

200 Sḗd quālī́ sōlā́ m Thēsḗus mē mḗntĕ rĕlī́quit, SSSS

Tā́ lī mḗntĕ, dĕǣ́, fūnḗstēt sḗquĕ sŭṓsque." SDSS

Hā́ s pōstquā́ m mǣstṓ prōfū́ dīt pḗctŏrĕ uṓces, SSSS

Sū́ pplĭcĭū́ m sǣuī́s ēxpṓscēns ā́ nxĭă fā́ ctis, DSSS

Ā́nnŭĭt ī́nuīctṓ cǣlḗstūm nū́ mĭnĕ rḗctor. DSSS

205 Quṓ mōtū́ tēllū́ s ātque‿hṓrrĭdă cṓntrĕmŭḗrunt SSSD

Ǣ́quŏră cṓncūssī́tquĕ mĭcā́ ntĭă sī́dĕră mū́ ndus. DSDD

Ī́pse‿āutḗm cǣcā́ mēntḗm cālī́gĭnĕ Thḗseus SSSS

Cṓnsĭtŭs ṓblītṓ dīmī́sīt pḗctŏrĕ cū́ ncta DSSS

Quǣ́ māndā́ tă prĭū́ s cōnstā́ ntī mḗntĕ tĕnḗbat, SDSS

210 Dū́ lcĭă nḗc mǣstṓ sūstṓllēns sī́gnă părḗnti DSSS

Sṓspĭtem‿Ĕrḗchthēū́ m se‿ōstḗndīt uī́sĕrĕ pṓrtum. DSSS

Nā́ mquĕ fĕrū́ nt ōlī́m, clāssī́ cūm mœ̄́nĭă dī́uæ DSSS

Lī́nquēntḗm gnātū́ m uēntī́s cōncrḗdĕrĕt Ǣ́geus, SSSS

Tā́ lĭă cṓmplēxū́ m iŭuĕnī́ māndā́ tă dĕdī́sse. DSDS

215 "Gnā́ tĕ mĭhī́ lōngā́ iōcū́ ndĭŏr ū́ nĭcĕ uī́ta, DSSD

Gnā́ te,‿ĕgŏ quem‿ī́n dŭbĭṓs cōgṓr dīmī́ttĕrĕ cā́ sus, DDSS

Rḗddĭte‿ĭn ḗxtrēmā́ nūpḗr mĭhĭ fī́nĕ sĕnḗctæ, DSSD

Quā́ ndŏquĭdḗm fōrtū́ nă mĕa‿ā́ c tŭă fḗruĭdă uī́rtus DSDD

Ḗrĭpĭt ī́nuītṓ mĭhĭ tḗ, cūi lā́ nguĭdă nṓndum DSDS

220 Lū́ mĭnă sū́ nt gnātī́ cārā́ sătŭrā́ tă fĭgū́ ra; DSSD

Nṓn ĕgŏ tḗ gāudḗns lǣtā́ ntī pḗctŏrĕ mī́ttam, DSSS

Nḗc tē fḗrrĕ sĭnā́ m fōrtū́ nǣ sī́gnă sĕcū́ ndæ, SDSS

Sḗd prīmū́ m mūltā́ s ēxprṓmām mḗntĕ quĕrḗlas, SSSS

Cā́ nĭtĭḗm tērra‿ā́ tque‿īnfū́ sō pū́ luĕrĕ fœ̄́dans, DSSS

225 Ī́nde‿īnfḗctă uăgṓ sūspḗndām lī́ntĕă mā́ lo, SDSS

Nṓstrōs ū́ t lūctū́ s nōstrǣ́que‿īncḗndĭă mḗntis SSSS

Cā́ rbăsŭs ṓbscūrā́ tă dĭcḗt fērrū́ gĭne‿Hĭbḗra. DSDS

Quṓd tĭbĭ sī́ sānctī́ cōncḗssĕrĭt ī́ncŏla‿Ĭtṓni, DSSD

Quǣ́ nōstrū́ m gĕnŭs ā́ c sēdḗs dēfḗndĕre‿Ĕrḗchthei SDSS

230 Ā́nnŭĭt, ū́ t tāurī́ rēspḗrgās sā́ nguĭnĕ dḗxtram, DSSS

Tū́ m uērṓ făcĭto‿ū́ t mĕmŏrī́ tĭbĭ cṓndĭtă cṓrde SDDD

mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni 6/11
10/1/2021 MQDQ - export

Hǣ́c uĭgĕā́ nt māndā́ tă, nĕc ū́ lla‿ōblī́tĕrĕt ǣ́tas, DSDS

V̄́t, sĭmŭl ā́ c nōstrṓs īnuī́sēnt lū́ mĭnă cṓlles, DSSS

Fū́ nēstam‿ā́ ntēmnǣ́ dēpṓnānt ū́ ndĭquĕ uḗstem, SSSS

235 Cā́ ndĭdăque‿ī́ntōrtī́ sūbstṓllānt uḗlă rŭdḗntes, DSSS

Quā́ m prīmū́ m cērnḗns ūt lǣ́tā gā́ udĭă mḗnte SSSS

Ā́gnōscā́ m, cūm tḗ rĕdŭcem‿ǣ́tās prṓspĕră sī́stet. SSDS

Hǣ́c māndā́ tă prĭū́ s cōnstā́ ntī mḗntĕ tĕnḗntem SDSS

Thḗsĕă cḗu pūlsǣ́ uēntṓrūm flā́ mĭnĕ nū́ bes DSSS

240 Ā́ĕrĭū́ m nĭuĕī́ mōntī́s līquḗrĕ căcū́ men. DDSS

Ā́t pătĕr, ū́ t sūmmā́ prōspḗctum‿ēx ā́ rcĕ pĕtḗbat, DSSS

Ā́nxĭa‿ĭn ā́ ssĭdŭṓs ābsū́ mēns lū́ mĭnă flḗtus, DDSS

Cū́ m prīmum‿ī́nflātī́ cōnspḗxīt lī́ntĕă uḗli, SSSS

Prǣ́cĭpĭtḗm sēsḗ scŏpŭlṓrum‿ē uḗrtĭcĕ iḗcit, DSDS

245 Ā́mīssū́ m crēdḗns īmmī́tī Thḗsĕă fā́ to. SSSS

Sī́c fūnḗstă dŏmū́ s īngrḗssūs tḗctă pătḗrna SDSS

Mṓrtĕ fĕrṓx Thēsḗus quālḗm Mīnṓĭdĭ lū́ ctum DSSS

Ṓbtŭlĕrā́ t mēnte‿ī́mmĕmŏrī́ tālem‿ī́psĕ rĕcḗpit. DSDS

Quǣ́ tūm prṓspēctā́ ns cēdḗntēm mǣ́stă cărī́nam SSSS

250 Mū́ ltĭplĭcḗs ănĭmṓ uōluḗbāt sā́ ucĭă cū́ ras. DDSS

Ā́t pārte‿ḗx ălĭā́ flōrḗns uŏlĭtā́ băt Ĭā́ cchus SDSD

Cū́ m thĭăsṓ Săty̆rṓrum‿ēt Nȳ́ sĭgĕnī́s Sīlḗnis, DDSDS

Tḗ quǣrḗns, Ărĭā́ dnă, tŭṓque‿īncḗnsŭs ămṓre. SDDS

Quǣ́ tum‿ălăcrḗs pāssī́m lȳmphā́ tā mḗntĕ fŭrḗbant DSSS

255 Ḗuhœ̄ bā́ cchāntḗs, ēuhœ̄́ căpĭta‿ī́nflēctḗntes. SSSDS

Hā́ rūm pā́ rs tēctā́ quătĭḗbānt cū́ spĭdĕ thȳ́ rsos, SSDS

Pā́ rs ē dī́uūlsṓ iāctā́ bānt mḗmbră iŭuḗnco, SSSS

Pā́ rs sēsḗ tōrtī́s sērpḗntĭbŭs ī́ncīngḗbant, SSSDS

Pā́ rs ōbscū́ ră căuī́s cĕlĕbrā́ bānt ṓrgĭă cī́stis, SDDS

260 Ṓrgĭă, quǣ́ frūstrā́ cŭpĭū́ nt āudī́rĕ prŏfā́ ni, DSDS

Plā́ ngēbā́ nt ălĭǣ́ prōcḗrīs tȳ́ mpănă pā́ lmis SDSS

Ā́ut tĕrĕtī́ tĕnŭī́s tīnnī́tūs ǣ́rĕ cĭḗbant, DDSS

Mū́ ltīs rā́ ucĭsŏnṓs ēfflā́ bānt cṓrnŭă bṓmbos SDSS

Bā́ rbărăque‿hṓrrĭbĭlī́ strīdḗbāt tī́bĭă cā́ ntu. DDSS

265 Tā́ lĭbŭs ā́ mplĭfĭcḗ uēstī́s dĕcŏrā́ tă fĭgū́ ris DDSD

Pū́ luīnā́ r cōmplḗxă sŭṓ uēlā́ băt ămī́ctu. SSDS

Quǣ́ pōstquā́ m cŭpĭdḗ spēctā́ ndō Thḗssălă pū́ bes SDSS

Ḗxplētā́ st, sānctī́s cœ̄pī́t dēcḗdĕrĕ dī́uis. SSSS

Hī́c, quālī́s flātū́ plăcĭdū́ m mărĕ mā́ tūtī́no SSDDS

270 Hṓrrĭfĭcā́ ns Zĕphy̆rū́ s prōclī́uās ī́ncĭtăt ū́ ndas DDSS

́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni 7/11
10/1/2021 MQDQ - export

Ā́urōra‿ḗxŏrĭḗntĕ uăgī́ sūb lī́mĭnă Sṓlis, SDDS

Quǣ́ tārdḗ prīmū́ m clēmḗntī flā́ mĭnĕ pū́ lsæ SSSS

Prṓcēdū́ nt, lĕuĭtḗrquĕ sŏnā́ nt plāngṓrĕ căchī́nni, SDDS

Pṓst uēntṓ crēscḗntĕ măgī́s măgĭs ī́ncrēbḗscunt SSDDS

275 Pū́ rpŭrĕā́ quĕ prŏcū́ l nāntḗs ā lū́ cĕ rĕfū́ lgent, DDSS

Sī́c tūm uḗstĭbŭlī́ līnquḗntīs rḗgĭă tḗcta SDSS

Ā́d sē quī́squĕ uăgṓ pāssī́m pĕdĕ dī́scēdḗbant. SDSDS

Quṓrūm pṓst ăbĭtū́ m prīncḗps ē uḗrtĭcĕ Pḗlei SDSS

Ā́duēnī́t Chīrṓn pōrtā́ ns sīluḗstrĭă dṓna; SSSS

280 Nā́ m quōscū́ mquĕ fĕrū́ nt cāmpī́, quōs Thḗssălă mā́ gnis SDSS

Mṓntĭbŭs ṓră crĕā́ t, quōs prṓptēr flū́ mĭnĭs ū́ ndas DDSS

Ā́ură părī́t flōrḗs tĕpĭdī́ fēcū́ ndă Făuṓni, DSDS

Hṓs īndī́stīnctī́s plēxṓs tŭlĭt ī́psĕ cŏrṓllis, SSSD

Quṓ pērmū́ lsă dŏmū́ s iōcū́ ndō rī́sĭt ŏdṓre. SDSS

285 Cṓnfēstī́m Pēnī́ŏs ădḗst, uĭrĭdā́ ntĭă Tḗmpe, SSDD

Tḗmpē, quǣ́ sīluǣ́ cīngū́ nt sŭpĕr ī́mpēndḗntes, SSSDS

Nā́ iāsī́n līnquḗns dōrī́s cĕlĕbrā́ ndă chŏrḗis, SSSD

Nṓn uăcŭṓs: nāmque‿ī́llĕ tŭlī́t rādī́cĭtŭs ā́ ltas DSDS

Fā́ gōs ā́ c rēctṓ prōcḗrās stī́pĭtĕ lā́ urus, SSSS

290 Nṓn sĭnĕ nū́ tāntī́ plătănṓ lēntā́ quĕ sŏrṓre DSDS

Flā́ mmātī́ Phăĕthṓntĭs ĕt ā́ ĕrĭā́ cūprḗssu. SDDDS

Hǣ́c cīrcū́ m sēdḗs lātḗ cōntḗxtă lŏcā́ uit, SSSS

Vḗstĭbŭlum‿ū́ t mōllī́ uēlā́ tūm frṓndĕ uĭrḗret. DSSS

Pṓst hūnc cṓnsĕquĭtū́ r sōllḗrtī cṓrdĕ Prŏmḗtheus, SDSS

295 Ḗxtĕnŭā́ tă gĕrḗns uĕtĕrī́s uēstī́gĭă pœ̄́næ, DDDS

Quā́ m quōndā́ m sĭlĭcī́ rēstrī́ctūs mḗmbră cătḗna SDSS

Pḗrsōluī́t pēndḗns ē uḗrtĭcĭbū́ s prǣrū́ ptis. SSSDS

Ī́ndĕ pătḗr dīuū́ m sānctā́ cūm cṓniŭgĕ nā́ tīsque DSSS

Ā́duēnī́t, cǣlṓ tē sṓlūm, Phœ̄́bĕ, rĕlī́nquens SSSS

300 V̄́nĭgĕnā́ mquĕ sĭmū́ l cūltrī́cēm mṓntĭbŭs Ī́dri: DDSS

Pḗlĕă nā́ m tēcū́ m părĭtḗr sŏrŏr ā́ spērnā́ tast DSDDS

Nḗc Thĕtĭdī́s tǣdā́ s uŏlŭī́t cĕlĕbrā́ rĕ iŭgā́ lis. DSDD

Quī́ pōstquā́ m nĭuĕī́s flēxḗrūnt sḗdĭbŭs ā́ rtus, SDSS

Lā́ rgē mū́ ltĭplĭcī́ cōnstrū́ ctǣ sū́ nt dăpĕ mḗnsæ, SDSS

305 Cum‿ī́ntĕrĕa‿ī́nfīrmṓ quătĭḗntēs cṓrpŏră mṓtu DSDS

Vḗrĭdĭcṓs Pārcǣ́ cœ̄pḗrūnt ḗdĕrĕ cā́ ntus. DSSS

Hī́s cōrpū́ s trĕmŭlū́ m cōmplḗctēns ū́ ndĭquĕ uḗstis SDSS

Cā́ ndĭdă pū́ rpŭrĕā́ tālṓs īncī́nxĕrăt ṓra, DDSS

Ā́t rŏsĕṓ nĭuĕǣ́ rĕsĭdḗbānt uḗrtĭcĕ uī́ttæ, DDDS

́ ́ ́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni ́ 8/11
10/1/2021 MQDQ - export

310 Ǣtērnū́ mquĕ mănū́ s cārpḗbānt rī́tĕ lăbṓrem. SDSS


Lǣ́uă cŏlū́ m mōllī́ lānā́ rĕtĭnḗbăt ămī́ctum, DSSD

Dḗxtĕră tū́ m lĕuĭtḗr dēdū́ cēns fī́lă sŭpī́nis DDSS

Fṓrmābā́ t dĭgĭtī́s, tūm prṓno‿īn pṓllĭcĕ tṓrquens SDSS

Lī́brātū́ m tĕrĕtī́ uērsā́ bāt tū́ rbĭnĕ fū́ sum, SDSS

315 Ā́tque‿ĭtă dḗcērpḗns ǣquā́ bāt sḗmpĕr ŏpū́ s dens, DSSS

Lā́ nĕăque‿ā́ rĭdŭlī́s hǣrḗbānt mṓrsă lăbḗllis, DDSS

Quǣ́ prĭŭs ī́n lēuī́ fŭĕrā́ nt ēxtā́ ntĭă fī́lo; DSDS

Ā́ntĕ pĕdḗs āutḗm cāndḗntīs mṓllĭă lā́ næ DSSS

Vḗllĕră uī́rgātī́ cūstṓdībā́ nt călăthī́sci. DSSS

320 Hǣ́c tūm clā́ rĭsŏnā́ pēllḗntēs uḗllĕră uṓce SDSS

Tā́ lĭă dī́uīnṓ fūdḗrūnt cā́ rmĭnĕ fā́ ta, DSSS

Cā́ rmĭnĕ, pḗrfĭdĭǣ́ quōd pṓst nūlla‿ā́ rgŭĕt ǣ́tas. DDSS

Ṓ dĕcŭs ḗxĭmĭū́ m māgnī́s uīrtū́ tĭbŭs ā́ ugens, DDSS

Ḗmăthĭǣ́ tūtā́ mĕn ŏpī́s, clārī́ssĭmĕ nā́ to, DSDS

325 Ā́ccĭpĕ, quṓd lǣtā́ tĭbĭ pā́ ndūnt lū́ cĕ sŏrṓres, DSDS

Vḗrĭdĭcum‿ṓrāclū́ m. Sēd uṓs, quǣ fā́ tă sĕquū́ ntur, DSSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Ā́duĕnĭḗt tĭbĭ iā́ m pōrtā́ ns ōptā́ tă mărī́tis DDSS

Hḗspĕrŭs, ā́ duĕnĭḗt fāustṓ cūm sī́dĕrĕ cṓniunx, DDSS

330 Quǣ́ tĭbĭ flḗxănĭmṓ mēntḗm pērfū́ ndăt ămṓre DDSS

Lā́ nguĭdŭlṓsquĕ părḗt tēcū́ m cōniū́ ngĕrĕ sṓmnos DDSS

Lḗuĭă sū́ bstērnḗns rōbū́ stō brā́ cchĭă cṓllo. DSSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Nū́ llă dŏmū́ s ūmquā́ m tālḗs cōntḗxĭt ămṓres, DSSS

335 Nū́ llŭs ămṓr tālī́ cōniū́ nxīt fœ̄́dĕre‿ămā́ ntes, DSSS

Quā́ lĭs ădḗst Thĕtĭdī́, quālī́s cōncṓrdĭă Pḗleo. DDSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Nā́ scētū́ r uōbī́s ēxpḗrs tērrṓrĭs Ăchī́lles, SSSS

Hṓstĭbŭs hā́ ud tērgṓ, sēd fṓrtī pḗctŏrĕ nṓtus, DSSS

340 Quī́ pērsǣ́pĕ uăgṓ uīctṓr cērtā́ mĭnĕ cū́ rsus SDSS

Flā́ mmĕă prǣ́uērtḗt cĕlĕrī́s uēstī́gĭă cḗruæ. DSDS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Nṓn īllī́ quīsquā́ m bēllṓ sē cṓnfĕrĕt hḗros. SSSS

Cū́ m Phry̆gĭǣ́ Tēucrṓ mānā́ būnt sā́ nguĭnĕ tḗrræ, DSSS

345 Trṓĭcăque‿ṓbsīdḗns lōngī́nquō mœ̄́nĭă bḗllo DSSS

Pḗriūrī́ Pĕlŏpī́s uāstā́ bīt tḗrtĭŭs hḗres. SDSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Ī́llĭŭs ḗgrĕgĭā́ s uīrtū́ tēs clā́ răquĕ fā́ cta DDSS

mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni 9/11
10/1/2021 MQDQ - export

Sǣ́pĕ fătḗbūntū́ r gnātṓrum‿īn fū́ nĕrĕ mā́ tres, DSSS

350 Cum‿ī́n cĭnĕrḗm cānṓs sōluḗnt ā uḗrtĭcĕ crī́nes DSSS

Pū́ trĭdăque‿ī́nfīrmī́s uărĭā́ būnt pḗctŏră pā́ lmis. DSDS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Nā́ mquĕ uĕlū́ t dēnsā́ s prǣcḗrpēns mḗssŏr ărī́stas DSSS

Sṓlĕ sŭb ā́ rdēntī́ flāuḗntĭă dḗmĕtĭt ā́ rua, DSSD

355 Trṓiŭgĕnum‿ī́nfēstṓ prōstḗrnēt cṓrpŏră fḗrro. DSSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Tḗstĭs ĕrī́t māgnī́s uīrtū́ tĭbŭs ū́ ndă Scămā́ ndri, DSSD

Quǣ́ pāssī́m răpĭdṓ dīffū́ ndĭtŭr Hḗllēspṓnto, SDSDS

Cū́ iŭs ĭtḗr cǣsī́s āngū́ stāns cṓrpŏrum‿ăcḗruis DSSS

360 Ā́ltă tĕpḗfăcĭḗt pērmī́xtā flū́ mĭnă cǣ́de. DDSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Dḗnĭquĕ tḗstĭs ĕrī́t mōrtī́ quŏquĕ rḗddĭtă prǣ́da, DDSD

Cū́ m tĕrĕs ḗxcēlsṓ cŏăcḗruātum‿ā́ ggĕrĕ bū́ stum DSDS

Ḗxcĭpĭḗt nĭuĕṓs pērcū́ ssǣ uī́rgĭnĭs ā́ rtus. DDSS

365 Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Nā́ m sĭmŭl ā́ c fēssī́s dĕdĕrī́t fōrs cṓpĭam‿Ăchī́uis DSDS

V̄́rbīs Dā́ rdănĭǣ́ Nēptū́ nĭă sṓluĕrĕ uī́ncla, SDSD

Ā́ltă Pŏlȳ́ xĕnĭā́ mădĕfī́ēnt cǣ́dĕ sĕpū́ lcra, DDDS

Quǣ́, uĕlŭt ā́ ncĭpĭtī́ sūccū́ mbēns uī́ctĭmă fḗrro, DDSS

370 Prṓĭcĭḗt trūncū́ m sūmmī́ssō pṓplĭtĕ cṓrpus. DSSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Quā́ re‿ăgĭte,‿ṓptātṓs, ănĭmī́ cōniū́ ngĭte‿ămṓres. DSDS

Ā́ccĭpĭā́ t cōniū́ nx fēlī́cī fœ̄́dĕrĕ dī́uam, DSSS

Dḗdātū́ r cŭpĭdṓ iām dū́ dūm nū́ ptă mărī́to. SDSS

375 Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Nṓn īllā́ m nūtrī́x ŏrĭḗntī lū́ cĕ rĕuī́sens SSDS

Hḗstērnṓ cōllū́ m pŏtĕrī́t cīrcū́ mdărĕ fī́lo; SSDS

<>
Ā́nxĭă nḗc mātḗr dīscṓrdīs mǣ́stă pŭḗllæ DSSS

380 Sḗcŭbĭtū́ cārṓs mīttḗt spērā́ rĕ nĕpṓtes. DSSS

Cū́ rrĭtĕ dū́ cēntḗs sūbtḗgmĭnă, cū́ rrĭtĕ, fū́ si. DSSD

Tā́ lĭă prǣ́fāntḗs quōndā́ m fēlī́cĭă Pḗlei DSSS

Cā́ rmĭnă dī́uīnṓ cĕcĭnḗre‿ē pḗctŏrĕ Pā́ rcæ. DSDS

Prǣ́sēntḗs nāmque‿ā́ ntĕ dŏmṓs īnuī́sĕrĕ cā́ stas SSDS

385 Hḗrōum‿ḗt sēsḗ mōrtā́ li‿ōstḗndĕrĕ cœ̄́tu SSSS

Cǣ́lĭcŏlǣ́ nōndū́ m sprētā́ pĭĕtā́ tĕ sŏlḗbant. DSSD

Sǣ́pĕ pătḗr dīuū́ m tēmplo‿ī́n fūlgḗntĕ rĕuī́sens, DSSS

́ ́ ́
mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni ́ ́ 10/11
10/1/2021 MQDQ - export

Ānnŭă cū́ m fēstī́s uēnī́ssēnt sā́ cră dĭḗbus, DSSS


Cṓnspēxī́t tērrā́ cēntū́ m prōcū́ mbĕrĕ tā́ uros. SSSS

390 Sǣ́pĕ uăgū́ s Lībḗr Pārnā́ sī uḗrtĭcĕ sū́ mmo DSSS

Thȳ́ iădăs ḗffūsī́s ēuā́ ntīs crī́nĭbŭs ḗgit, DSSS

Cū́ m Dēlphī́ tōtā́ cērtā́ tim‿ēx ū́ rbĕ rŭḗntes SSSS

Ā́ccĭpĕrḗnt lǣtī́ dīuū́ m fūmā́ ntĭbŭs ā́ ris. DSSS

Sǣ́pe‿īn lḗtĭfĕrṓ bēllī́ cērtā́ mĭnĕ Mā́ uors SDSS

395 Ā́ut răpĭdī́ Trītṓnĭs ĕra‿ā́ ut Rhāmnū́ sĭă uī́rgo DSDS

Ā́rmātā́ s hŏmĭnū́ mst prǣsḗns hōrtā́ tă cătḗruas. SDSS

Sḗd pōstquā́ m tēllū́ s scĕlĕrḗst īmbū́ tă nĕfā́ ndo, SSDS

Iū́ stĭtĭā́ mque‿ōmnḗs cŭpĭdā́ dē mḗntĕ fŭgā́ runt, DSDS

Pḗrfūdḗrĕ mănū́ s frātḗrnō sā́ nguĭnĕ frā́ tres, SDSS

400 Dḗstĭtĭt ḗxstīnctṓs nātū́ s lūgḗrĕ părḗntes, DSSS

Ṓptāuī́t gĕnĭtṓr prīmǣ́uī fū́ nĕră nā́ ti, SDSS

Lī́bĕr ŭt ī́nnūptǣ́ pŏtĕrḗtūr flṓrĕ nŏuḗrcæ, DSDS

Ī́gnārṓ mātḗr sūbstḗrnēns se‿ī́mpĭă nā́ to SSSS

Ī́mpĭă nṓn uĕrĭtā́ st dīuṓs scĕlĕrā́ rĕ pĕnā́ tes; DDSD

405 Ṓmnĭă fā́ ndă nĕfā́ ndă mălṓ pērmī́xtă fŭrṓre DDDS

Iū́ stĭfĭcā́ m nōbī́s mēntem‿ā́ uērtḗrĕ dĕṓrum. DSSS

Quā́ rē nḗc tālī́s dīgnā́ ntūr uī́sĕrĕ cœ̄́tus, SSSS

Nḗc sē cṓntīngī́ pătĭū́ ntūr lū́ mĭnĕ clā́ ro. SSDS

mizar.unive.it/mqdq/public/testo/stampascansioni 11/11