Вы находитесь на странице: 1из 132

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РMТ ЯСАH NР ПА ТАК

РОДНОЙ ЯЗЫК МОГУЧ И КРЕПОК

Ханты-Мансийск
Принт-Класс
2012
УДК 811.511.1
ББК 81.2Хат
Р 60

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
Н.И. Вах, заместитель главного редактора
Объединенной редакции национальных
газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
РЕЦЕНЗЕНТ:
М.А. Лапина, кандидат исторических наук
АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ:
Р.Г. Решетникова, кандидат педагогических наук,
руководитель проекта

Р 60 Рmт ясаh nр па так. Родной язык могуч и крепок /


Р.Г. Решетникова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс,
2012. – 132 с.

В книгу и диск вошли материалы внештатных авторов газеты «Хaнты ясаh».


Тексты публикуются в основном на хантыйском языке и только несколько ста-
тей на русском.
Эти материалы предназначены для семейного, дополнительного и внеклас-
сного чтения, знающих и изучающих родной и русский языки.

Книга и диск подготовлены и изданы при финансовой поддержке Гранта


Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках конкурса для под-
дер-жки проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации
фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных малочисленных
народов Севера.

© Департамент культуры Ханты-


Мансийского автономного округа – Югры,
издание, 2012
© Решетникова Р.Г., автор-составитель, 2012
ISBN 978-5-4289-0050-7 © Оформление. ООО «Принт-Класс», 2012
Предисловие

«Õaíòû ÿñàh» ãàçåòà ìèð nðí còlÿl

Ê àøàh õaíøòû ícïåê ìèð nðí còlÿl. Ðmò


ÿñàhàí lyhàòòû ícïåê èùè ùè óíòàñí còl.
Ìyhåâà í¸òòû ¸õlyâ àð îl âmí óé òmlàò. Òaìàù
ãàçåòà aí êè òaéñyâ, ìóé ùèðí ÿñhåâ íóõ àlóìñýâ.
Òaòà éèâólàïà óâàñ ìèð ÿñhåâí õaíølyâ ïà lyhàòòû
¸õlyâà àðñûð àéò ïàâàòlyâ. ßñhåâ êè âåùüêàò,
ÿñhåâ êè êóëû, ÿñhåâ êè nð ïà òàê, ùèò ýâàlò óøà
éèl, øóøè ìèðåâ ÿñàh õyâ âmlòû ïèòl ìóé aíòm.
Lûlàh ÿñàh õaíícõm êè òaél – ìèðåâ lûlàh. Ållû
lýùàòòû âcð èñà íóìàñí ïà ñaìàí õaùl.
Òaì cñàlòû ícïåêí ìyh ùè õóÿòàò îlàhàí
ïóòàðòòû ïèòlyâ, õóéòàò àð îl âàíêyòlû àéêålàò
êèòñàò. Âàíòý, èòmõ èìåò ïà èêåò òmï øóøè ìèð
ÿñàhàí õaíøñàò ïà èòmõ õóÿòàò ïà ðyù ùèðí óòlàl
êèòñàlàl. Òaì êèíèêàéí íûí âcðàòlàòû lyhàòòû
àð îl ìað lýùàòóì ïà còóì óòàò. Ìîñl ëóïòû, è
õaíícõm àð õaíøàñ, êèìèò õóÿò êaò-õmlóì ïyø. Ìyh
ícìàñûÿ õóðlàl ïà lûâ îlhålí íûíàíà àlülyâ, ñaìà
õîéòû ïà lyhàòòû ðmïàòàélàl ícïåêà ïóíñàllyâ.
Àð ïcëàê õóÿò àé êmðòàòí âmllàò, lûâ ðmò ìyâålí
ñcìà ïèòóì ïà cíìóì õaíícõméò îlàhàí õaíølàò.
Èòmõ ¸õ éèñ ïóòðàò, ìîíüùàò, àðàò êèòñàò. Øchê
mìàù óøà ïàâàòòû àðñûð ìèðõîòàò, âméòàíòóïñýò,
êañóïñýò, íÿâðcìàò ðyòüùàòû âcðàò îlàhàí. Ìyhåâà
õaíøòû ¸õlóâ âàíêyòlû õóðàìàh õóðàò êèòlàò, ùè
ýâàlò «Õaíòû ÿñàh» ãàçåòàåâ ÿìà âàíòàñl.
Àð îl òaì ãàçåòà ñaìàhà òaélýl Åâäîêèÿ ͸ìûñîâà,
Åâäîêèÿ Âîæàêîâà, Ðèììà Ñëåïåíêîâà, Ñâåòëàíà
Êîíîíîâà, Ñîôüÿ Óñïåíñêàÿ, Òàìàðà Ïÿòíèêîâà,
Çîÿ Íîâüþõîâà, Íèíà Øàáàðøèíà, Ìàèíà Ëàïèíà,
3
Ñîôüÿ Êàêñèíà, Ãàëèíà Îáàòèíà, Òàòüÿíà ïà
Òèìîôåé Ìîëäàíîâhàí. Èòmõ ëîïñàòí òalàh õîòòýl
¸õ õaíølàò, ùèò Òàòüÿíà Ëîçÿìîâà, Ëþäìèëà ïà
Âåðà ýâåhàlàl ïèlà. Ëþáîâü Êàøëàòîâà ïóõl ïèlà
èùè âàíêyòlû êañóïñýòà òmñ ïóòðàò êèòñàhàí, Çîÿ
Íîâüüþõîâà Àíäðåé ïóõàl ïèlà.
Àñ-óãîðñêèé èíñòèòóòí ðmïèòòû ¸õ àð îl àé
ïàâàòlàò, ìóé ùèðí ó÷¸íûé âcðàò ùaòà òûâlàò,
ìóéñàð éèlóï ícïåêàò lûâ cñàlñàò. Ìîñl ëóïòû,
ùèò Ôåäîñüÿ Ëåëüõîâà, Åëåíà Ñòåïàíîâà, Àãðàôåíà
Ñîïî÷èíà, Ñâåòëàíà Áåðåíäååâà ïà ïà õóÿòàò.
Êóëüòóðà âcðàò îlàhàí íûíàíà óøà éèl, õmí Èðèíà
Ôèðñîâà, Åâãåíèÿ Ñàéíàõîâà, Àëëà Èøòèìèðîâà-
Ïîñîõîâà õaíøóì óòàò lyhàòlàòû. Ìyâàò-àâòàò
làâàlòû èñà ïóðàéí ìîñl, ùèò ìcò âólàh âcð.
Íûí ùèòàò îlàhàí Àíòîíèíà Íèêîíîâà, Àãðàôåíà
Ñîïî÷èíà ïóòðàò ýâàlò óøà ïàâàòlàòû.
Èñà èÿõà êè ïóíòû âmí ícïåê òûâl. Ãàçåòàéí
õaíøòû ¸õ í¸òòû õóÿòàòà âmí ïmìàùèïà ëóïlàò.
Òûíàh ¸õ! Íûí òaì ìèð õaíøóì ïóòðàò, ìîíüùàò,
àðàò âcðàòlàòû àðñûð ïîñàòí l¢hàòòû.

Раиса Решетникова

4
Предисловие

ÑÒÀÒÜÈ ÂÍÅØÒÀÒÍÛÕ ÀÂÒÎÐÎÂ

Г азета на родном языке выходит благодаря усили-


ям многих людей. Внештатные корреспонденты
оказывают нам большую помощь. Если бы не было га-
зеты на хантыйском языке, как бы мы сохраняли, раз-
вивали и пропагандировали родной язык? Мы пишем
только на хантыйском языке и нашим читателям посто-
янно сообщаем новости, рассказываем о культуре, тра-
дициях, обычаях, об известных и неизвестных людях.
Язык, если богат, созвучен, могуч и крепок, то он долго
будет жить. Жив язык – жив и народ! Любое хорошее и
нужное дело будет в мыслях и останется навсегда в серд-
це человека.
Эта книга расскажет о внештатных авторах, которые
многие годы сотрудничают с этим изданием. Одни – ста-
тьи присылают на хантыйском языке, а незнающие – на
русском. Эти работы переводятся на хантыйский язык.
Некоторые авторы опубликовали достаточно много ма-
териалов, а другие – 2-3 статьи. Их работы настолько
глубоки по содержанию, что они берут за душу и сердце.
Вы их всегда сможете прочитать на страницах наших
изданий.
Многие наши авторы живут в маленьких населенных
пунктах, они свои статьи посвятили односельчанам,
родной земле, где они родились и работают. Авторы
присылают сказки, легенды, рассказы, стихи и песни.
Читатели любят читать о праздниках, выставках, встре-
чах, конкурсах и об этнооздоровительных лагерях. Они
нам отправляют фоторепортажи, благодаря таким инте-
ресным работам газета всегда востребована, и читатели
с радостью ждут следующие номера.
5
Статьи внештатных корреспондентов

Мы хотим, чтобы вы познакомились с нашими вне-


штатными авторами и их материалами. Эти работы мы
подготовили для читателей. Они самые разные по жан-
ру и содержанию. Статьи полезны не только взрослым,
но и также детям.
Внештатные сотрудники хантыйской газеты с боль-
шим уважением и любовью относятся к родному язы-
ку. Это такие авторы: Е.А. Нёмысова, Е.Н. Вожакова,
С.П. Кононова, Р.К. Слепенкова, М.А. Лапина,
С.С. Успенская, Н.В. Шабаршина, Е.Д. Каксина и мно-
гие другие. Есть семьи, которые писали и пишут в га-
зету: это Т.И. Лозямовой, З.А. Новьюховой, Т.А. Мол-
данова и Т.А. Молданов и др. Интересную информацию
получаем от сотрудников Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок: Е.П. Степано-
вой, А.С. Сопочиной, С.П. Берендеевой, Ф.М.Лельховой
и других. Активно с нами сотрудничают учреждения
культуры. Об этом можно прочитать в статьях Е.Д. Сай-
наховой, А.Р. Иштимировой-Посоховой, И.К. Фирсо-
вой. А.Н. Никонова, А.С. Сопочина пишут об охране
природы.
Редакция газеты благодарит внештатных сотрудни-
ков за то, что их творческие работы интересны и полез-
ны нашим читателям.
Дорогие читатели! Материалы опубликованы на не-
скольких шрифтах хантыйского языка, которые ис-
пользовались в разные годы в газете.

Раиса Решетникова

6
Рmт ясаh nр па так

Евдокия Рандымова, 2003 год

Ма каранг пушхат каншсум


Тови пурая йиталн ма ванкутлы номалмийлаллам ая
волум олламн, ай Касум кортэма васэт, хутнгат, лонтат па
арсыр тухлат юхтыйллат. Хот шашпелакн ай лорат па ов-
лы-патлы нёрум мув сята. Хот хонанг ай лор хонанга тух-
лат латумтыйллат. Шенгк омась си тухлат пела вантты,
муй вурн лыв сята кутэлн яклат па увлат. Тови пурайн ма
вон ропата юлн тайсум. Асем имултыйн лупийл:
- Дуние, ин там пурайн васэт тыхаллалн каранг пуш-
хат си пунсат.
Ма ай карты ветра тайсум. Асем лупты ясанг холлум
па па си ювпийн хотэв волты шанш пелак нёрума си
шошумлум ветраем ёша вуйман. Аланг вуш эвалт ман-
лум па хатл кутупн юхи юхаттэмн ай ветраем каранг
пушахн тэлыева акатлэм. Ма ай лорат мухалая шоши-
лалум па варсы паята ангкармийллум. Йи варсы пай
ёшн ара хатлтасум, тата васы тыхал, сята яртьянгкем
каранг пушах ул. Там тыхал эвалт нял каранг пушах
вусум па еллы мансум. Имултыйн шоштэм са роман йи
варсы пай эвалт васы нух порлэмас. Ма нух аматсум па
сив айлтыева шошсум, варсат ёшн ара хатлтасум: тата
хот каранг пушах. Там тыхал эвалт катн вусум. Ин мон-
ты воятлум тыхлэм хуся воншак каранг пушхат улсат,
сит исипа курек тыхал вос. Там тыхлэм хуся пирилэнг-
ки омсас, лув пушахлал айшакат восат.
Ситы ма хатл кутуп вонта шошилатэм мар ай вет-
раем тэлыева каранг пушхатн си акатсэм. Юхлы пела
шошмеман па ёхум олангн ай хишанг лотые хуся нял
ай каранг пушах шуваласум. Ма волэм симась тыхал
ай тёв-тёв хаюп тайл. Там тыхал ма ант па кетумсэм, ат
энумлат хаюп пушхат.
7
Статьи внештатных корреспондентов

Йи хатл па хот овев елпелакн волты воюм вура янг-


хийллум. Тата мунг пилт талты тахи тайлув. Мунг пил-
тэв хонангн кашинг ол там тыхал хуся мулсар вон васы:
курек, муй па сынгк васы пушах пунал. Там тыхал ай
нохар юх илпийн вальюхат кутн вол.
Тови етнатн ма ангкем пила пилт лавалты янгхийл-
лум. Шенгк омась, хон пилта васэт хойлат, ангкем си
пурайн пилт катлты келал илы эслумлаллэ. Си ювпийн
ангкем сив вана манл па йи васы ухл катлман саплал
нух пертэмл. Йи пуш ситы пилта ар васы хойты пурайн
янгкем васы хойл. Йи тох пурайн топ вет васы хоийл.
Топ етн васы пилта лавалман омасты шенгк лаварт,
сив манганмалыйн, хась сив вуюмлайн. Пилтэн илы ки
ант эслумлэн, сив хойты васэт йи юхлы порлэмалат.
Етн хоньль омасты марн пилтэнан хоскем, хос мултас
васы ёша паватлан. Ма васы пун сохатты шенгк лангха-
сум ая волмеман. Шенгк омась морты мув эвалт юхтум
васы нюхи эпланг соламат лэты.
Ин топ там вер хувн хасяс, тох сёс ма нумсэма пи-
тыйл. Сэмнгаллам лап ханьлум, ма есялтэмн тата си
там варсат кутн курек тыхал вос, тум ай лор хонангн ма
пирилэнгки тыхал воятлясум.
Ин тамхатл исипа иси катра пура иты ма ай Касум
кортыема морты мув эвалт васэт, лонтат, арсыр хайпат,
хутнгат юхатсат. Топ ма ант паклум сив юхатты па ай
пураем волум сирн каранг пушхат акатты.
Я, ат энумлат лыв пушахлал, Торум партум воиет…

8
Рmт ясаh nр па так

Римма Слепенкова, 2003 год

Ханты яснгем сорни юкана тайлэм…


Тонлуп тыласьн 21-мит хаталан питал рот ясанг
емангхатл. Хуят ям русь, муй па ям ханты си вермал
рот яснгуп хатл. Мув луваттыйн воллат арсыр яснгуп
мир, си кутн па мунг, хантэт, ханты яснгуп увас мир.
Унгал, нялум тайты хантэт омась холантты. Там йис
энумты ай няврэмат рот яснгел ант волэл. Мата няврэм
энмал сясилал пила ай кортатн, ситат хошлат путарт-
ты. Вошанг утат па си юкана ханты ясанг ант холлат па
ант путартлат. Сит паты ма ханшсум йилуп стих.

Ма рот яснгем

Ханты яснгем омась, кулы.


Ханты яснгем нюмша, ром.
Ханты яснгем ар сув тайл.
Ханты яснгем нумпи ям!
Яснгем сорни, номлэм иса,
Путрупсаем тайлэм ин.
Увас Ас иты ма яснгем
Увал еллы сюрал ол…
Па мир ясанг иси тайлат
Лыв па яснгел омась куш,
Ма рот яснгем киньси хуты
Муван антом ясанг ям!
Иськи муван волты хантэм
Яснгал лэр иты си манл.
Сяси, сятсясилав эвалт
Мунг вушева си юхатмал.
Ма рот яснгем, ханты путрем
Толэм еллы хилнэнглама,
9
Статьи внештатных корреспондентов

Лыв па ин мунг омась яснгев


Ел ат толэл няврэмлала.
Ситы лэр иты рот яснгем
Па ел манал сюрас ол.

Светлана Кононова, 2012 год

Ðmò ìyâcìí âmñóì ìà


(ïóòàð øîï)

Êàøàh õóÿò cíìóì ïà âmlóì ìyâàlà ñaìàlí òàllà.


Õóðàìàh ìóé ïà âmí âîø, ìóé ïà àé øèòàì êmðòûå –
èùèìóðò õaíícõm ñaì òàêà âîõlàlý.
Þõlû àhêàðòcìí ìà ÿìà ùè ímìlcì… Êaðàù
ðóâàéí lîíüùàí ëaï ïèòóì àé õîòûåò îìàñlàò. ßì
òal õaòlûå. Èùêèøàê. Òmï ìaícìà èùêè aíòmì.
Ìà ðyâà èlïè ýâàlò lîâàh mõàlí àùcì ïèlà òóð-
íà ìóõàò ïclà ìaílóì. Ëûïòûåì ïàñòû õmõàlí êcíà
ùè õmõàl. Ìà õîøóì ñaõí. Ímìlcì, ñaõcì ìaícìà
õólíà âmíøàê âmñ. Ùèðí ìaícìà øchê õîøóì âmñ.
Ùè ñaõcì ìà øchê ìîñìàí òaéñcì, ìcò øîïàh ëý-
ïàò øîâàð ñóõí ¸íòóì lûïål.
Ìóé òmï ùè ñaõcì aí âàíòàñ! Lîíüù ýâàlò éèhêà
þâàíòàñ, àð íþëìàhà þâàíòàñ àìï ïóðóì òaõèlàl.
Èíòàì âmíòû ùè ñaõcì þlí lîèél àÿ ùóhêàðló-
ìàí. Lyâ ïclýlà àhêàðòìàí, íóìñà ùè þõàòl…
Àùcì õóùà øaøí îìàñlóì.
Mìàù ìaícìà õaùòû nø ïclà âàíòòû. Ìà âàí-
òlóì mõàl èlïè ýâàlò ðûâòû lîíüù ïclà. Ùalòà
Ѹìà àìïcì âîõòû ïèòlóì. Lyâ àìòàòülþìàí ìyh
þâïåâí õmõàl. Cíóììcì ìað ìà àìï cíìàlòûéëñóì.
Àùcì ïà ÿélàì âîé-õylà èñà àìï ïèlà ÿhõñàò. Òmï
10
Рmт ясаh nр па так

Ѹìà àìïcì íóìàñí òàêà õaùàñ. Ìà àé âmlìcìí


lyâ èùè àélàò àìïèå âmñ. Ëóïòû èòû, àìïcì ïèlà
ÿõà cíóìñóìàí: ìà cíóìñóì, àìïcì ïà ïèðùàìàñû.
Âàíòcìí, ùèêcì ùè Ѹìàåì ïèðùàìóì. Aíêcì èíü-
ùàññóì:
– Àìïåâ è ìóé ímïòà éèñ?
– Àlïà làïàòõóùúÿhêcì îlà Ѹìàåâ éèñ, – ùèòû
ahêcì þõlû í¸õìàñ.
Ùè ïóðàéí àìïåâ ïallû ïèòàñ, ñcìhàë øóøí
ëaï òàlñûéhàí, òmï õaòûélòû ïèòàñ, lcòóò ýâàlò
êàølû ïèòàñ. Éèlóï àlàh êèì còìcìí. Ѹìàåì
âîõòû ïèòñcì. Ñûèhà âîõñcì, õyâ yâñóì. Òmï èñà
íàðòàìlû. Àìïcì âîøàñ. Ïà ùè ahêcì èíüùàñòû
ïèòñóì: «Ñ¸ìàåì èõólòà ìaíàñ?» Ùè ïóðàéí ahêcì
ìaícìà òaì ìóé ïóòàðòàñ:
– Àìïàò ïèðùàìàòýl ïà òîlóìòýl þïèéí lûâ
ñaõòýlà âmíòà ømølàò. Ùèò ÿì, íóìñàh àìïàò. Ìyh
Ѹìàåâ èùèòû, àlïà. Õmí ñóðìàl âàíàìàòû ïèòàñ,
lyâ êcðàòlþìàí âmíòà ùè âàhêàñ. Ùèìàù íóìñàh
àìïèå ùè òaéñyâ.
Òóðí ïàåâ õóùà þõàòñyâ. Ëûïòûåì ùèâ âólûéñ.
Àùcìí ïóíàl êållàl éèðóìñûéò. Àùcì òóðí ïàé
ýâàlò ïóíóì þõàò õólò âyþì ïà lîíüù èl õaòlòóì
ìað ìèí Ѹìàåìí ïèlà òóðí ïàé ïyhàëí lîíüù ïmðàíò-
ìàí ùè íàâàðñóìí. Ìà lûlýì èñà àÿ éèñ, ùèêcì
øahêà éèñ. Ïóíàh ïîñhàlàì õólò chõóìñàlàì. Âcíø
ïóhàlíàlàì êalûéí còòû ìóðòà éèñhàí. Õîøóì óõ-
øàìcì èl õàù ùè õaòóìàl. Ïalhàlàì ùè ïóðàÿòí
ùè àlïà âîò ðyâí õîéëèéllûéò. Ùèòû âåâà éèòcì
âmíòû êàìí þíòìàí õmõàòlÿòcìí ñaõcì mõòûéí èl
øàìàðìóìàí ðcï ýâàlò õaòàòlþìàí àlïà ïalhàlàì
ùè ïîòlòûéëñàllàì. Ùè àé ïóðà mìàù îllàì êyòí
âmí ømêà ïèòûélòû âcðcì ïà ímìèéllcì. Òal ìað
àé ïóðà âyø ýâàlò êaòlcì ïyø ïal êaøèéí þõòûél-
11
Статьи внештатных корреспондентов

ñûþì. Ùèò ýâàlò êàâðóì êaøèéí ïà õîélûþì. Õyâ


ìað ïalcì êaøèòl. Ùè ìað ìà ùè ïóíüõcìàlóì.
Ícìàlò lcòóò aí ïà õaòl. Èòmõ làâàðò ïóðàéí ëåêêàð
íchàí óêîëàí îìñûéllûþì. Èòmõ ùîñí àð óêîëàí
âcðàíòûéllûþì. Ímìlcì, ùè ïóðà âyø ýâàlò ùè
ìà ùèìàù òûéh ¸ùàò ýâàlò ïalòû ïèòñóì. Óêîëàí
îìàñòû ïèòòcìí õîllàòû ïà êyð-¸ø ñýhêòû ùè ïèíü-
ùàlóì. Ahêcìí ïà óïcìí òàêà ¸øhàlàì ïà êyðhàlàì
êàòàlòìàí ìólòû ùèðí óêîëàí ùè îìàñlûþì. Èí-
òàì ímìàñûéllóì: «È ìóé âyðí ùè âàù ¸ùèåò aí
ìmðcìèélñàò, ìà ùè nðí òàðílóìcìí?». Ùèò ìà
íóìñcìí òàêà ñýhêàùñóì. Òmï õólùà nð âóÿíòàl àé
clûåíàí êaøè-ìmøí âyòû þïèéí?
Òmï ùèò êaøàh õaòl õmí âmllÿl. Àé ïóðà – ùèò
ìólòûêcì àìòàh àðò.
Ùèðí ùè ìà lûl àÿ éèòû âmíòû õmõàòlþìcì
þïèéí àùcìí mõlà òaõóì òóðí ïàé mõòûÿ íóõ
îìñàlòñûþì. Þõlû ìaíòýâ ìað ìà èl õàù ùè
îìàñlóì. Àùcì ïà Ëûïàò ýâål âàílòóìàí õóòà ïà
ømøl. Õóòà ïà àé õmõlà ïèòûél. Ìóé âcð èñà
êmñòàðà âcðl, àïðàh ïàñòû êyðóï – ìà íóìñcìí
àùcì òaìèòû ùè õaùàñ. Ìóé âcðl – èñà àé àð ñóâ
ïèlà, êcíà íþð ïà þíòìàí. Õmlóìêcì êèëîìåòðà,
ùèò lyâålà õyâ õmí. Àé õmõàl ñîðåïí þlí ùè ïèò-
ñyâ. Òmï õóòû ìà éèñóì? Òóðí ïàéh mõlcì ýâàlò
èllû õaù ùè õaòóìàñóì. Ùèò óìïëýïåâ ïyhàlí
êmðòýâà lóhòû òaõèéí àé ðcïèå âml. Ùè òaõèéí
ìà èl õàù ùè làðcìàñóì. Òaòà ùè ìà îlìcì õólò
ïclû òóâcìàñû. Òóðíû ïàåâ ïàâàlòóì þõ õyâàò
èllû ýñlàñòû ïèòñóì, åøà ùaòà ò¸èñóì, ùalòà
èllû ùè ýñlàùñóì. Îù îâà þõòóìñóì, íûðàò õólò
ñîõòàñlàì îù ïyhlà òóðíû mõàl lóhòû ïaòà.
Ùalòà èùè õmõàlìàí õîò îâ ïclû êåðcìàñóì.
Ñaõcì-âååì âóùêàñlàì, êàâðóì øàé ÿíüùòû aí là-
12
Рmт ясаh nр па так

âàíòñóì. Ùèìàù êàâðóì øàé âålüùè ïàlóì íÿíü


ïèlà òmï ìîhõà ìaíl.
Nõàò íÿíülû-lýllû ïóðàÿòí ùè íÿíü cïàl èñà
íóìñà ïèòûél. Ïà ícìàlò òaõèéí ùèìàù íÿíü aí
làâàíòñóì. Ùèìàù òyòàh íÿíü ahêcì ïóðà-ïóðàéí
ïèòû làíò ýâàlò ðóâàòìàí êåâ ïóò ïaòûéí õyl âóéí
ïàllÿñ. Nõàò ìà èùè ùèêyø âyòùèéllóì ùèìàù
íÿíü ïàlòû. Òmï ìólòû ïaòû ùèòû aí ïà òûâl.
Ìîñàh ïà êèðìàù êmð làhàlí ìîñl, ìà ïà ãàçí
àllÿòû êmðí ïàlñóì, ìîñàh ïà ÿíà òmï êåâ ïóò ïaò-
òûéí ìîñl ïàlòû, ìà ïà êåâ êàðòàí ïaòûéí ïàlñóì.
Ìîñàh ïà al ahêè ¸øí ïàlóì íÿíèå ÿíàñ, ícìàlò
ïóðàéí õólò aíò þðcìàòû cïàl òaél.
Ìà àé ïóðàéí óøàhà lcòóò ïclà êàølû íc ùè
òyòàh íÿíÿò ñaìàhà lýñlàì. Ìîñàh ïà ùè íÿíü nðí
ùè cíóìñóì, ñcìàhà éèñóì...

Тамара Пятникова, 2003 год

«Тылась поры» емангхатл

1992 тал вуш эвалт Белоярский архиван ропитты


нэнгат питсат киная верты па нух ханшты «Тылась
поры» емангхатл Ас хантэт хуси. Па си талн Полнават
кортан Белоярский район хуси мет оланг версы там
емангхатл, ух тоты нэнга Г.К. Тышкевич вос. Киная Е.А.
Шмидт па Т.А. Молданов ханшсанган. Сялта си юпийн
па хув мар ант верантсы. Йилпа нух йилпатсы тонтлуп
тыласьн 1999-мит талн Тукъяканг кортан па Полнават
кортн Белоярский архив нэнгат нэпека ханшум посн,
Па 2000-мит талн иси тонтлуп тыласьн тамась еманг-
хатл версы Вансяват кортан.
13
Статьи внештатных корреспондентов

Ма ханшлэм, муй сирн верантсы «Тылась поры»


емангхатл па муй паты верантсы? «Тылась поры» ве-
рантсы холум тылась мар – Ас халты тыласьн, тонтлуп
тыласьн, ай кер тыласьн.
Ас халты тылась – тал сам тылась, мет иськи тылась,
там пурайн хатлэн топ этлял.
Тонтлуп тылась – там пурайн хатлат хувашак йилат,
хатл нухшак этл. Тормев тови пелы си керлал. Тонтлуп
тылась Ас халты тылась пелы лупал: «Ма тал сам тыл-
ся ки питсум, ма тал сам тылся ки мултсыюм, ма лолн
холум тал хор мис онгат шопи певумсэм». Тылсял лув
пелэла лупал: «Тылсен уркасьты кутн хот оланглув ло-
лумсыйт. Хатлэн нух си питас». Там пурайн хатл мар
хот сунгат хулт лулалат, енгк сюрахет ат мар па сив пот-
лыйт.
Ай кер тылась – там пурайн хатлат хувашак си йи-
лат, хатлэн нух си питл.
Тылась еллы энмал лапат мар ям пелак пелы, сэма
питтал пурайн луплат: «Йилуп най пух, йилуп ворт пух
си этас». Тылсен тарумты пурайн луплат: «Ворта ло-
ляс», тамиты «лоль» иси лапат мар. Тылась юхлы ман-
ты питл пува пелак пелы. Хон иса ант кал, патлам ат-
лат пурайн луплат: «Тылась пуши ат». Тылсен алсялы
«Нуви асия», лув атлатн нуви мал.
Тылсен – ики, Хатлэн – ими, лын именган-икенган.
Вол монсь, муй паты тылсен ая ювантал, нух энмал.
Хатлэн Тылась ики пелы лупал: «Илпи, ил торумн,
мув харийн волты мирев сэм пелкат, унгал пелкат. Хан-
нэхо ям хурас aнт тайлат». Тылсял юхлы Хатл имел пелы
лупл: «Нанг шенгк руванг, нанг шенгк нуви, сит паты
нанг пелэна вантты сэмлал нух ант элумалат. Ил мув
ханнэхойлув тылась весьп, хатл весьп, мет хурасангат».
Тылась поры верантсы холум тылась мар, хон еллы
энмал, муйпа таланга йитал елпийн, нуви атлат пурайн.
14
Рmт ясаh nр па так

Си пурайн тылась эвалт вохийлсат: ар хулат велсат Ас


халты пурайн па лунгн ар хул ат ротмал. Ар вой ат вел-
сат, ар вой ат ротмал, хулыева таланга ат воллат, ал ка-
шитсат.
Муй сирн емангхатл верийлсат?
Вонлат эвет па пухат яха актасьлат, панан вулат хир
па юх, муйпа сар, ситлал пила янгхлат хотат хуват.
Хота лангтэл елпийн ов пунгалн хот павартат си сяхар-
лыйт илта эвалт нухлы пелы. Юхи ланглат па луплат:
«Хулы, хулы, тэл вохас. Йилуп най пух, йилуп ворт пух
си этас». Хулы, хулы – сит тылсен, лув этас па лэтут
вохал, яньсут вохал. Хотанг утлал лэтут пунлат хира,
муйпа сара, сялта сар эвалт пунлыйт хира. Тох кортан
лэтут акатты утлал хота ант ланглат, камалта юх сар
шашлы, сив лэтут пунлы. Итох тахийн па юхи ант ланг-
лат па лэтут ант акатлат, ал ов пунгалн сяхарлат па хо-
танг хуят ким этл лувела лупты, хон па хута актасьты.
Мантэл елпийн, лэтутн ки масыйт, па ов пунгалн сяхар-
лат ям ясанг: «Шимал лэтут ки тайлан, лэтутэн ара ат
йил! Анэн ки хунта ул, анэн шума ат омасл! Эвен ёшал
вась ки вос, кула ат йил! Пухен ёшал вась ки вос, кула ат
йил! Ампарен талты ки вос, тэланга ат йил!» Хуй лэтут
ант мал, муйпа хота ант эсал, си пурайн луплат лявт-
ман: «Лэтут ар ки тайлан, шимла ат йил! Анэн ки шума
омсас, хунта ат питл! Эвен ёшал кул ки вос, вася ат йил!
Пухен ёшал кул ки вос, вася ат йил! Ампарен тэланг ки
вос, талты ат питл!».
Емангхатл елпийн путремасат, мата хотн актасьты.
Юхатты ханнэхойт арсыр лэтут юлтса толат, лэты ан.
Актасьты хотэл хуси пут кавартлат, соламат, шай. Пут
етшаты мар амаматсялат, юнтлат, монсьлат. Вон хуя-
тат верлат лапат нянь вой (вулы, лов, ош, сиськурек).
Пут етшаты юпийн омаслат порылаты ан Тут имия, тох
15
Статьи внештатных корреспондентов

анлал ким толлал. Камн, хута мир шенгк ант янгхал,


тылась есялт верлат «лонсь пасан – ворт пасан». Ким
тувум лэтутат лонсь пасана омаслыйт па лапат нянь
воят тылась есялт ух пунлат, сялта йир верлат си нянь
войлал эвалт. Ухлал кешийн хулт сэвармалыйт па сара
пунлыйт, и ясанг лупман тылась есялт тахлыйт, сялта
увлат лапат пуш, йир верты иты. Хасьты нянь вой пулат
ая моритман ара ортлыйт усьхуль путрат пила. Лэлат,
янсьлат, тылсел эвалт вохлат, лолн хулыева таланга ат
воллат, ар хул вохлат, ар вой вохлат, холум пуш хатл
манты сохи керлалат. Етшатэл юпийн, юхи лангты
елпийн лонсьн кутэлн тахантлат. Юхи ланглат, юлн
лэлат, янсьлат, путартлат. Сялта юнтлат, хуй монсь
монсял, амаматсялат. Емангхатла па кортат эвалт па
юхтыйлсат.
Там путрат ханшты нётсат: Н.В. Долгушина, Е.Е.
Лельхова, М.А. Ользина, Г.К. Тышкевич, М.Н. Собяни-
на, М.Г. Юмина, П.И. Юхлымов, Т.Д. Юхлымов, Е.Н.
Юхлымова, П.Н. Юхлымова (Полнават эвалт), А.В.
Лельхова, У.П. Лельхова (Белоярский вош эвалт), Е.Д.
Самбиндалова (Паштар эвалт) па па хоятат.

Йингк ворт хатл муй па Петров хатл

Ма ханшлум, муйсирн па муй паты верийлсы йис


пурайн Йингк ворт хатл Тукьяканг кортан. Там путар-
тлам ар хуят эвалт па арсыр кортат эвалт акатман вол-
лат: Тукьяканг, Паштар, Сури хуятат эвалт, хуйтат ай
пурайн вантсат па вон хуятат эвалт холлясат.
Йингк ворт хатл верантсы лор тохарты пурайн вуш
нуви тыласьн. Йис пурайн сит емангхатла, вон емангхат-
16
Рmт ясаh nр па так

ла си лунгатсы. Йингкен ям вер верл па атум вер верл,


сит паты мирев Аса велпаслаты питтэл елпийн Йингк
вортэл йирн верлэл: лув эвалтэла вохлат ар хул па йингк
охтыйн янгхтэл пурайн лавалман ат тайлыйт. Енгк су-
ханталн хопа лэллат нявремлал муйлалн, хулыева ухлал
йингкан лусталлал па луплат: «Нуви лов шанш эвалт
питы лов шанша лэлсув». Ситы верлат сит паты, лолн
ханнэхо лунгн йингка ал питл, вуся верлат йингк пила.
Тукьяканг кортан оланг нопталты пана мантэлн нуви
хул ки ёша паватлат, нюшаха эватлялэл па оланг пул
Аса вуськалат, Холт пан акел икия, сялта йохат вельси
лыв лэлат. Юлн пут кавартлат па нух порилалэл, ротлал
вохлат.
Ин ант волы па ант номлы, муй паты Тукьяканг
корта арсыр кортат эвалт юхтыйлсат мир Йингк йир
верты: сит Паштар, Войтанг корт эвалт, Сури, Расан,
Полнават эвалт, луплат: «Лапат торум, хот торум ор-
тум мувн, лапат сюруп, хот сюруп эвманг мувн Йингк
йир си эсаллы». Лопан си хуват тахия си янгхсат, си
пурайн мотор антом вос. Там емангхатл верантсы хул-
на ляль елпийн.
Корт увас пелакан вол вон лав, Лунг корт шумая. Си
лав хуси, луплат, Йингк ворт ики вол. Мув харийн лув
кося, тут имел лув хоратлаллэ, лапат сёрс лухалн йингк
илпийн лув хот тайл, торум аселн, ангкелн вона волты
партсы (вон йингк верл, вон хумпат Асн, тут лап хора-
тал). Йингк ворт вол иса волты тахийн йингк хуси, лув
хул тывелт-тухелт янгхты партал, лув хул верл: «Ай
вальсям нюхарл – ай торхуп торханг хул нух этал, вон
вальсям нюхарл – вон торхуп торханг хул нух этал».
Йингк ворт тайл эвет, пухат, лыв йингк вошн воллат.
Арат хуси йир верты тахи Тукьяканг ханнэхойтан та-
миты арилы:
17
Статьи внештатных корреспондентов

Увсыев Асы хурев хуси


Сот вес ниюм весанг вон лав,
Ар вес ниюм весанг вон лав,
Лав па тайилтэв-ие,
Айиен лови йиранг Ас,
Айиен мисы йиранг Ас па тайилтэв-ие.
Лантанг Асы хоннгиевна
Ай сурах хул хонгхманг пан,
Пан па тайилтэв-ие.
Мирев лунгн тывелт-тухелт янгхтэлн хопан си лав
нюл хуси пори верантлат: лэтутн вуськалы муй па ай
сух пулн вуськалы. Лыв луплат: «Хопан янгхтэвн там
лав нюлэн хуси курпанг сякарман янгхлан, Ас пелки
ул, вотанг пурайн вон хумпат. Талн ловн янгхтэвн па си
шумая пореслув».
Лав хуси Йингк ворт тухалпи вол вес, мув хора па ал-
сялы. Вес вол мал тахетн, лув мув ниял рува хонангн.
Хон мув нык питал, ант рахал лупты «роханьлал», мосл
лупты «ниял». Вес именгн-икенгн воллангн рува хуси,
лын вуратыйлтан рувн, тывелт-тухелт янгхтан рувн Ас
хумпанга йил, мув ниял. Вес сэма питл си хуята, хуя
атум верты лангхал, вурас верл. Лув сэма питл тэванг
хатлан, нух хувлал, топ шаншл ванлтал – ал си вулийл,
ухал па лывал ант ванлталлэ. Луваттал, луплат, вон,
плашкоут луват. Хон лав хуси верлы йингк йир, вес ант
луплы, ант хойлюпталы. Лув нэмалт ям ханнэхоя ант
верл, топ луплы Йингк ворт ики.
Лоратан волты вон сортат хув волтэлн ухлал хуси
энумлыйт ай онгтатн па тунгкан, алпа, сит паты луп-
лат, лыв вона йитэлн веса йилат.
Йингк Ворт йир, миранг йир верантсы корт увас пе-
лакан, Лунг корт пунгалн, Мухт пусл ов хонангн холум
ол мар и пуш. Си миранг йир пурайн ар корт эвалт мир
18
Рmт ясаh nр па так

яха пунансат ай лов лотты сира, муй па ай мис. Миранг


йир верантсы холум тал мар и пуш, па талатан верантсы
ал порайн корт эвалт Ас хонангн. Йир верты тахия мир
аел-вонэлн актасьлат. Хо хуятат корт эвалт лава манлат
хопан касман, мата хоп – шанш лопан, мата – сэвс лопн.
Нявремат, имет па айлат ёх – курн Ас хонанг хуват,
вутлсаты. Тукьяканга мир юхтыйлсат хопан Паштар,
Сури, Расан, Полнават, Войтанг ёх кортат эвалт хопан:
«Мет тарум най, тарум ворт омасты мува». Ханнэхойт
сив тосат лэтут, сух пулат, ай вух. Ас хонангн версат па-
сан, рат хар, йингка лэтут тахлат, тут имел анан омас-
лэл. Си тахийн воел веллат, ухал па курлал хасьлат вой
сухел пила. Лэлат, янсьлат, сялта сух пулата йирлал-
лал ай вухлал, сялта хулыева яха йирлыйт, луват яха
акатлыйт па вой сух лыпия ювартлыйт, йирлыйт. Ся-
лта лапат хопан ситлал пила манлат лава, лапат пуш
керлалат лав енгтая хатл манты сохи. Лав хуси вулы-
лат, хоплал лаван сив катлыйт па си тарылат. Сяртанг
хо хураманг лонгх суха ломатлюман, тура ай ухшам
йирман, ухалн мил, ёшалн нёла сухт йирман ёвал, хоп
кутлуман касьтаты (лонгхат вохты) си питл. Си кась-
таты пурайн мосас вохты 80 лонгх, номалса олнгалтал.
Хопан омасл, хулыева лонгхат воты вон хуят, хуят ки
юремасы, си хуяталн йилпа лупсы. Стихотворения иты
си путартлыйт. Пореслат йингка, сялта вой сухал йинг-
ка си эсаллы. Си юпийн касты питлат. Кашинг хоп лэл-
талы корт сира, мата ут сырыя питл. Итох ёх ловалсат
шанш лопан, Войтанг ёх ловалсат сэвс лопан иси сырыя
питыйлсат. Сялта каслат кортанг утлал: Гришкинат па
Себуроват, Гришкинат – Тунгкас ёх, Себуроват – Пет-
кашанг ёх, лыв лонгхел Тухланг ики – нух си питлат,
иса тухалнгалалн арсыр юнтан юнтсат йор меритман.
Си емангхатл кат-холум хатл мар си лэсат, янсьсат.
19
Статьи внештатных корреспондентов

Хон йир ант верийлсы, пори Йингк ворта версат


кортанг Ас хонангн. Пасан верлат, сух пул толат, ай
вух. Йингка пореслат, пояксялат, лэлат, арсыр юнтан
юнтлат, каслат, сялта сухлал ай вух пила яха йирлал-
лал па йингка шойтлаллал. Юхи си манлат.
Йохат русят юхтум юпийн там емангхатл питас русь
емангхатла, алсясы Петров хатла. Советский власть
пурайн, хон этсат йилуп емангхатлат, там хатл рыбак
хатл нэмн пунсы па верты питсы вось тылась кимит рут-
сяты хаталн.

Раиса Неттина, 2003 год

Сорненг тась

Ас хонангн тасянг Ас тый ики вол. Вера тасянг ики.


Сорненг вунши лупасат тайл, сорненг вухи ампарат
тайл. Си тасял пила вос, имултыйн пирасьн юхатса.
И улты етн илы улс. Олмал иса ант йилы. Куш ларийс,
ларийс, ким этас. Ас увсат, Ас нухлы холантыйл. Ас
увсат олнгал пела мулты сымранг сый сасял. Вантыйл:
тылась нуви, Менгк икел, матты, лов охала ай лангкет
мерайла лэлтумал. Кирум лови охалн нухлы Ас тый
пела манал. Номасл ин Ас тый икен:
- Ма хусема юхтылас ки там сорненг вухи ампарем
эвалт ай пулые лолн тос, ма ин сурма йилум, савнэнгн-
холахн там тасем-вуншем, сорни вухлам ара си алля-
лыйт. Тос ки ай пулые, ям си лолн вос.
Куш увас, вохас, ёшнгал вусяс, топ Менгк икел ситы
мухты си манас. Юхи лунгас ин Ас тый ики па ил ке-
рыйс, си вуюмса. Па хатала йис – хатлэл хулас, етна
йис – па илы си улас. Па си олмал ант йилы, аталн па си
20
Рmт ясаh nр па так

ким этас. Ас увсат, Ас нухлы ямас холантыйл. Ас увсат


олнгал пела па си мулты сымранг сый сасял. И муй ла-
варта лэлтум ут йил. Вантыйл: тылась нуви, Менгк ики,
матты, па си этас. Лови охлал мурта ар ай лангкетн тэл
лэлтмал. Ловиел лона-пуна йил, шопа хась тохал иса,
топ таласл. Ас тый ики номасл:
- Мана-а, нанг йи хута си арат ай лангки катлсан, йи
хулта ситлан талляллан, ма хусема ки юхтыйлсан, сор-
ни вухи ампарем эвалт ай пулые лолн тосн. Ма сурма
йилум па тасем-вуншем, лапат лупас, лапат ампар сор-
ни вухем ампатн, савнэнгатн ара си аллялыйт. Сорни
вухлам, сорни вуншлам овлал эвалт ким нэш парилат.
Куш увас, вохас, ёшнгал вусяс, сялта юхи лунгас,
илы улас, си вуюмса… Халэвта холла йис. Менгк икел
си юхтас па лупийл:
- Нанг, Ас тый ики, мулхатл манат вохсэн, сорни вух
тайтэн, сорни тась тайтэн, матты, тасен эвалт ай пулые
манэм малан ки.
- Тува, хилые, тува, ма сурма йилум па хойн-нэнган
тасем-вуншем ара си аллялыйт сяха. Нанг, ям хилые,
тува ма тасьлам эвалт ай пулые, охлэна лэлтумта, сор-
ненг вух лапат лупас, лапат ампар тайлум.
Си ин лапат ампар ов нух пуншсаллэ, па Менгк икен
Ас тый икен сорни вухлал лапат лупас, лапат ампар
сепа си пунсаллэ, сеп патэл ант лэрумтас.
- Я хуты, Ас тый акем ики, охлэм муйн па лэлтлэм,
ин сорни вухлан хул пунсаллам па сепема ант лэрумтас.
Хилые, нанг манат лэлы си веллэн, йи тохлан юхлы ми-
ялн хуты.
Менг ики хилэл лупал:
- Ма ин юхи маты пата хон юхатсум нанг хусена. Па
си сира ки касты питлуман. Торум кимала мата хоемн
сыры юхатл, си хоемана там ин сорни вухлуман сялта
21
Статьи внештатных корреспондентов

юхлы кератты питлаллумн, юхлы ортлаллумн. Ин си


торум кимал тута си ил лунгал, си торум кимлэн ван,
интам волтэвн си вантлэн, хув анто.
Си навралты питсанган, си навралланган, касаллан-
ган. Ас тый икен курн хохал, лув, вантэ, курнгал хувн-
ган, Менгк икен ловн, лов шашн навралтал. Навралтас,
навралтас, имултыйн ловал питы нявара, нуви нявара
си лыллас. Ас тый икел иса сырыя питты си питас, па
Менгк икен Ас тый икел ант вотал сахат луват кур сё-
хасьнгал эвалт хомсийн си кутартсаллэ, ин ут ил си ке-
рыйс.
- Я, хуты Ас тый акем ики, ил хулты керисан?
- Вараса тахрумсум, курнгалам тахрумсанган, ил
питсум, - лупийл.
- Я, хуты торум кимлэн хуван хасяс, - Ас тый икен
лупийл.
- Анто, хувн ант хасяс, еша вол торум кимала си юхат-
луман.
Ас тый икен илы питмалн, сэмнгал ямкем ел нин-
шумтыйлсанган. Я си, паси навралты питсанган. Хув
навралтсанган – хойн восы, ван навралтсанган – хойн
восы, имултыйн Ас тый икен паси сырыя питты питас.
Менгк икен ловал паси питы няварн, нуви няварн ка-
варты питас, шангкумса си мурта. Паси кур сёхасьнгал
эвалт Ас тый икел хомсийн кутартсаллэ. Илы питмалн
ин ут сэмнгал еллы ниншумтыйлсанган ямкем.
- Я, хуты, нанг ин илы улсан, навралты касты хо, -
Менгк икен лупийл.
- Па муй вараса хулты тахрумсум, ил керисум, шашн-
галам кослы йиснган, пирся йисум, - Ас тый икел лу-
пийл.
Я, си наварсанган хуты. Я, торум кимал вана си юх-
тас, сяташак си кал, торум кимал вонта хув ант хасяс,
си юхатланган. Па си навралты питсанган. Хув наврал-
22
Рmт ясаh nр па так

тсанган, ван навралтсанган – хойн восы. Имултыйн Ас


тый икел па си сырыя питты питас. Менгк икел па си
юхлы хасьты питас. Ловал нуви нявара, питы нявара
лыллас. Ин Менгк икен Ас тый икел па си кур сёхась-
нгал эвалт хомсийн хатсяслэ. Илы питмалн ин ут сэм-
нгал кат торум пела, кат тахи пела хась си ларисанган.
- Я, си, - лупийл, - ма торум кимала сыры си юхатсум.
Патлам ута си ларемасум.
- Ларемасан ки, торум кимала нанг си сыры юхатсан.
Ин Ас тый икен нух лоляс па алты кешел нух лаве-
мас, сялта Менгк икен сапал лув хот шопа сэвармаслэ.
Ин лапат лупас, лапат ампар тэл сорни вухлал лувел
па си хасьсат. Ситлал Ас хонанг хотала йи юхлы лапат
хатл мар си алтсаллэ. Ин Ас тый ики сорни вухат лапат
лупасал, сорни вунши лапат ампарал муялн тамхатл
вонта си вол. Ма сята восум, вантсэм, па сорни вухан ай
тахтыйн еша масыюм.

Юлия Накова, 2003 год

70 тал постас

Там сывс тылась ветмет хатална Пулнгават восна улты


вулпелак ур ими Елена Григорьевна Сусой 70 талал пос-
таса. Арсэр муват, куртат эвалт лув пилална унлтыям,
рупитам нэнгет восат, ёхтылысат лувел мойлаптаты.
Сэмна питам хатлал порайна лув рут мувал эвалт ям
монсь юкан вер эталтыса.
- Катра йис пораятна Сусой опарасьпи энамты нэнг-
хы ёх Молам юнгки-йингки сярас мохты лохна вусмал
йи пелак кеванг хысанг пан хося. Си сусмал, си сусмал
– йи порайна Юндо лор питарна ёхатмал, па силта пал
23
Статьи внештатных корреспондентов

сонгхам эвалт елта улты муват сыяламал. Оланг атал


еса еврасак улмал па, си урангна евра улты нялтайи нэ-
матмал, ур ёх ясангна Пай-Сале, ситна си кеванг нял-
тай. Хув мув манман сэматси метас па юрална, сёмал-
на хыйты питса. Си порайна мет пал мув нялтай хося
хунгхас па юхат хысям яснгал ситы лавас: «Там пораят
эвалт па йиты йисат моса ма Сусой рутэм там муват, там
йингкат хося улты питлат, хул, вой велпасламан».
Ситы си юхат, па ты моса урехна си муват еманги
тайлаят, па муван нэнгхылална ситы алсилаят. Оланг
лойлыям тахаял Евра нялтайи алсила, кимет нялтай
па сярас вунсам лохлал ултэл, хулмет нялтай – ават,
сит па лув яра лылал сохнам таха ултал.
Си монсь вер томпина Елена Григорьевна элты мой-
лапса арат ур ясангна арисат «Ямал» нэмпи тахайн як-
ты-ариты нынгат, силта «Сыра-Сэв» нэмпи ансамбль ёх
юктысат. Ёхтам моянг ёх эвалт ясанг вуйласат округ
губернатор лангкар пил Лидия Вэлло, округ дума хося
рупитыт Александр Евай, Ханты-Мансийской округ
Ёмвос эвалт лув пилална унлтыям нынг Евдокия Нёмы-
сова, силта «Ямал» ГТРК куся Юрий Кукевич па Санкт-
Петербург эвалт ёхтылыям нэнгхет: лунгатты нэпекат
хансты нынг Лидия Гладкая па Герцен нэмпи вул унл-
тыты тахайна рупитыт Аркадий Гашилов, силта па мета
моса арсэр нэнгхы.
Хота лув сэмна питас, хота энмас, унлтыяс, хоты нэ-
пек хансты питас – си верат эвалт ясанг тул лув пилална
хув тэлна рупитыт Саня мув эвалт улты ханты нынг Мар-
гарита Тадиби, ялта хот опарась немл Лонгортова.
- Е.Г. Сусой пилна ма нял тал рупитлам. Лув сэмна
питас Мыс Каменный нюрамна. Ангкилал, асилал вулы
хотна яхсат. Сита энмас, си юпина Новый порт куртна
школаян унлтыяс, па юхат манас унлтыты Пулнгават
24
Рmт ясаh nр па так

вос педучилищая. Ситл етшаптамал юпина унлтыяс Ле-


нинград восан. Юхат рупитас Яр-Сале школаян па тата
Салехардн. Си юпина питсат унлтыты аспирантурайн, па
ханстыя нявремат унлтыты нэпекат ур ясанган. Си вер
эвалт ситы ястал: «Ма ат питлам ки ханстыя па па хоят
хансты ат лангхала, нявремат муй нэпек элты унлтыты
питлат? Мунг сяха парлув па ур яснгев ат хансман улла
нэпекан. Яснгев ат ки питл, мунг па антама си йилув».
- Нанг итта рупитлан Л.В. Лапцуй нэмпи музей верам
хотна, мола верман нын сита рупитлаты?
- Мунг музеевн ар пелак уллат Л.В. Лапцуй хансат
нэпекат, лув актам монсьлал, арлал. Лув имелна иса лэ-
сятсаят па нэпека понсаят. Леонид Васильевич, ванты,
пармал юпина шенгк ар хысяс нэпека ат понам вер. Си-
тат си мунг яма лэсятлаллув. Елена Григорьевна ястал:
«Век хун иса уллув пирась хоятат, па хоят сяха ат веры-
тас лунгатты муй элты хансас, нумасас Л.В. Лапцуй».
Мунг па радио хося рупитытат ёх си ар ям ясанг кит-
лув Елена Григорьевна элты. Лув лавалты ясанглал,
лув хансты веськат номаслал энамты няврематна вана
ат вулаят. Лув хорпел каркам, асан нынг: ур ёх, ханты,
саран мурат кутна иса сэмна ат тывл. Лув итэла, лув
мурл ханнэхо пела саманг нэнгхы хоят ар ат ул. Нях-
ман, янтман рутлал пилна Турамна партам нуптал хув
ат уллаллы!

25
Статьи внештатных корреспондентов

Нина Тарлина, 2003 год

Тос юл ёнтты вонлталум

Хув номассум, ван номассум, сялта нумасн юхатса-


юм ай письма нэпек ханшты. Ант ханштэман симась ям
нумсатан юхтыйллаюм, ханшты питлум – ел манлат ям
яснгиелам.
Ма айкеман си воллум, мулты ай ропата верлум.
Нявремлам пила, школа эвиелам пила клупан ёнтаслув,
яклув еша.
Симась йилпа омсум хураманг хотан ёнтасты, муй
якты па ариты омась.
Сялта каркам па яма ёнтасты эвиет пила омась ропит-
ты. Лыв самиелал лангхалат пурмас ёнтты, парты ант
мосал. Там эвиет. Ольга Тарлина 11-мит классан вонл-
тыял. Лув 2 упи па 1 ай апси тайл, ангки, аси. Вон эви.
Асел – Иван Семенович Тарлин, ангкел – Дарья Ефи-
мовна Тарлина. Лын ропитланган музей хотн. Там эви-
ен школаян яма вонлтыял, рот яснгал тайлаллэ. Омся,
камся ёнтасал, якал ханты якан.
«Ханшиет» нэмуп кружока па янгхал Эля Тарлина –
Оляен апалнэ. Вонлтыял 4-мит классан. Ситы омся ён-
тасал.
Вера Селихова 8-мит классан вонлтыял. Асел русь,
ангкел ханты нэ – Светлана Васильевна Григорьева.
Там эвиен ям, йис юлан ёнтасал. Ёнтасты пурмаслал
хураманга тывлат. Сыр-сыр сира йилуп пурмасат па ён-
тал. Кен ёшанг, кен юланг эвие. Аля Тарлина – 9-мит
классан, там ол велси юхтас ёнтасты па якты. Ангкел
па асел хантэнган. Сит Светлана Тимофеевна Тарлина,
хув мар вос вухсар вошан, ин пенсияя питас па хулна
ропитал. Асел Степан Семенович Тарлин, антома йис.
26
Рmт ясаh nр па так

Волмал мар хул велас па ям вонт вой тос. Аляем иси яма
ёнтасал, юллал тосат, сак каратал, якал.
Дуся Мальцева 9-мит классан вонлтыял, лув иси
якты па ёнтасты эви. Лув асел иси русь. Ангкел ханты –
Зоя Дмитриевна Тарлина, хонты ропитас няврем вон-
лтаты нэнга. Ангкел ям, кулы турие таял. Шенгк яма
ариял ханты арат. Дуся эвиен лув саттэла мултэт ёнта-
сал, пурмаслал яма тывлат.
Па янгхал кружокема хилнэнгем – Таня Ерныхова,
вонлтыял лув 6-мит классан. Ангкел Зинаида Сергеевна
Ерныхова. Асел Елисей Ефимович Ерныхов – ма яюм,
хуван антома йис. Ангкел айшак волмалан ям пурмас,
ханши па ям юл ёнтас.
Хилнэнгем иситы сыр-сыр ар ёнтупсэл тоса па сора
ёнтаслаллэ. Якал ханты якан. Яма вонлтыял. Там эвиет
сясилал, ангкилал ёнтасум ям юлат ёнтлат, вонлталат.
Омся, камся ёнтаслат сясилув ёнтасум, таюм ям пур-
масат па хурамат, мосанг, ант юремалыят. Там каркам
эвиет оланган ханшум утэм.
Ханшиет ёнтум нэнгие.
Ханшиет эвтум эвие,
Ёшиен каркам, каркам ёшн
Юлыен тоса, тоса ёнтэ.
Арие хурасуп тынанг ханшиен,
Монсие лампи хурам вериен
Ангкиен партум сиран,
Сясиен постум нумасн
Ханшие ёнтты эвие –
Торума нумсыен пуна,
Каркама ёшиен тува,
Хурамат ёнтты эвие,
Юлыен тоса вое.

27
Статьи внештатных корреспондентов

Людмила Молданова, 2003 год

«Мань Ускве» – нявремат рутсяты тахи


«Ханты ясанг» редакцияя Кышик корт эвалт Люд-
мила Лозямова ханшум нэпекат юхатсат. Муй оланган
ханшман, нын еллы лунгталан.

Ясунт корт
Кашинг ол лунгта мунг ханты волупсэв, яснгев юре-
маты питсэв. Вут мува, йингка ханнэхо вой-хул вел-
паслаты ант манал. Имет вонсюмутат вонсьты, пурма-
сат ёнтты, волты вут корта ант манлат.
Еллы, айлат нявремат рот яснгел ант волэл па волуп-
сы оланган воты ант лангхалат. Ангкилал, асилал пила
вут муван, йингкан волты, холты, велпас верты, вой-
хул велпаслаты самлал ант кашасьлат. Нявремат вошн
воллат па си волупсы пела вантлат.
Мунг волты округевн этнокультурный лагерят вол-
лат, хута нявремат лунгн йис манси, юрнат, ханты во-
лупсы сирн рутсялат. Сит яма вотанг «Нумсанг ёх» Нуви
сангхум районан па «Мань Ускве» Суматвош районан.
Там манум войт лор тыласьн ма па Настя Лозямова
Кышик корт эвалт Ёмвоша пасты хопан мансуман. Сята
мин восман хатл. Кимит хатл мин яха вон тухланг хо-
пан Суматвоша порласман. Сята Любовь Васильевна
Кашлатова пила войтантсуман. Мин лув ропитты та-
хеlà мансуман па сята холсуман. Там хотан мин пилэ-
мана Женя Миляхов Тэк корт эвалт вос. Лув иси Ясунт
корта манал. Кимит хатл Настя аэропорт вонты тосы.
Лув тухланг хопан Саран воша манас, еллы хопан Ясунт
корта тосы. Ма па Женя Миляхов аэропорта тосыйман.
Москва вош эвалт юхтум моянг ёх пила войтантсуман,
мунг Парламента Ясунт манси корта ай тухланг хопан
мансув.
28
Рmт ясаh nр па так

Хатл кутупн Ясунт корта латсув. Юхтум ёх нюки хо-


тата волты, холты китсайт. Парламента ар мир юхтылас,
лапат нюки хот лосьмел. Манси корт кося нэ – Любовь
Павловна Стаканова. Мунг юхатмеван лув юлн антом
вос, нявремат Анна Немдазина па Маша Алексеева пила
восат. Любовь Павловна Саранвоша манмал, юхатты
ёх каншты. Ай мар волман моторанг саран хоп юхтас.
Настяем си тосы. Волты, холты нюки хотэв «Дальний»
нэмн пунум. Нюки хота «Югра лылнуптаты» ассоциа-
ция кося лангкар нэ Людмила Александровна Алферова
Ёмвош эвалт юхтас, кося нэнгнган Кондинский район
па кат эвенгнган Москва вош эвалт холмаснган.
Ольга Александровна Кравченко, Римма Михайлов-
на Потпот, Елена Терентьевна Федотова, Михаил Алек-
сеевич Молданов па Касум эвалт нявремат юхатсат.
Лыв иси нюки хотан юкантсаят. Любовь Павловна мун-
гат вотся акатсаллэ, ванлтасллэ па путартсаллэ «Мань
Ускве» Ясунт корт оланган. Етн рутсяты мансув, хуты-
са халэват олнгитлэв ропитты, хуты рот ёх еллы волты,
холты, ропитты питлат.
3-мит войт лор тылась. Ям хатланг хатл. Холмит Пар-
ламента «Северная цивилизация» нэмпи мирхота ак-
тасьсат. Юрий Васильевич Крупнов Москва вош эвалт
косяя паватсы. Холум хатл ропитсат. Нявремат вон ху-
ятат пила номассат, хутыса еллы волты, пелнга па ня-
малт хуси лыв вер ант па тайсат. Си тумпи ропата кутн
нявремат юнтсат, рутсясат. Манум ол мунг Касум вошн
Нуви сангхум районан кимит Парламент Мировых На-
родов верантса.
Саранвош школа кося, Суматвош район косяйт юх-
тыялсат. Лыв манмел юпийн тормев яма йис. Мунг пу-
тартсув па лунгн вотся войтантыйлты па путрематы тал
мар ропитты верат олангн. Па пуш Парламент Касум
вошн питл ропитты.
29
Статьи внештатных корреспондентов

Мунг ара мансув. Любовь Павловна нявремлал пила


«Мань Ускве» хуся хасьсат. Мин Амня воша мансуман.
Касума етная ювумн юхатсуман. Ма Ольга Александ-
ровна пила путартсум. Амня вошн Петр акем хота хой-
суман. Женя яюм пила Торум лор воша мансумн. Ольга
Александровна Кравченко па Настя «Нумсанг ёх» кор-
та мансанган.

Торум лор вош


Аланг нух килтсум, Настя эвем хулна ул, лув вера
тоймас па си тумпи лув нэмалт тахия ант янгхас. Там
лунг лув велси ма пилэма йис па мув-йингк волупсы
вантты. Лув нух амтал, хуятат пила ки войтантыйл
па путремал. Женя яюм пила мансуман Нуви сангхум
воша. Торум лорн билет лотсум. И лапат мар и пуш Ам-
няя ай тухланг хоп янгхал.
Торум лор воша яюм пила юхатсуман. Там муван
акем шонгат Кирилл Михайлович Лозямов вос. Лув
пухлал па эвел иси тата воллат, асел волум мувн. Егор
яюм хотн имелн шайн ясьлтасайман. Сясюпем Мария
Михайловна, Галя эвел там вошн пиркашека ропитл.
Женя яюм пила Хетта юхан корта вет хатла манлумн,
юхаттэм юпийн па моянга Галя упем хота янгхлуман.
Хатл кутупн мин, Степан па Петя Молдановнган
нёрум хуват Хетта пелы шошмасув. Петя Молданов
йира лув кортал пела иртас. Имултыйн лора юхатсув,
шопи мансув хопан, сята яюм ай нюки хотые тайл. Си
нюки хотан Лена, Кирюша па Андрюша пила войтант-
сув. Елена – сит яюм ими, Кирюша па Андрюша лын
нявремиелн. Нюки хотан шай яньсув. Степан кортал
пелы манас. Мунг шошумсув куранг йошев хуват. Ки-
рюша па Андрюша хулна айнган, етна олнга корта
юхатсув. Топ юхи лунгсув, камн ерта йис.
30
Рmт ясаh nр па так

Аланга вулэт посанга юхатсат. Женя пухал пила сэ-


вупсы восьты янгхас, мунг хул велпасласув. Улты ел-
пийн Кирюша па Андрюша монсят холантсанган.
10-мит Войт лор тыласян Григорий Николаевич Кан-
теров мойлаты юхтас. Лув ванан вол, вулылал па яюм
вулэт и тасьн воллат. Вулы хурты нумас версат. Вулы
лавалты хуятат вулылал каншты мансат па ант воят-
саллал. Путремасув халэват яха войтантылты. Вулы
каншты мар Коля, Денис па Сергей пила путремасум.
Ангкел па асел пила елншак воллат, лыв кортэла ямкем
хув шошты. Григорий акел хуся юхатсат. Акел саман-
га тайлэл. Григорий акел пила лунгн яха воллат, верлат
лэр, нюхрантлат, понат сэвлат.
Вулы лавалты мар вертутлы ант омассум. Пон вант-
сув, хул велпасласув. Юрн хопан нявремат янгхсат. Етн
хул кавартсув.
Кимит хатл вулэт юхатсат па вулы хурсат. Григорий
Николаевич хотл и пелкал омасл Ханты-Мансийский
округ мувн па и пелкал Ямало-Ненецкий округ мувн.
Коля, Денис па Сергей школайн вонлтыяллат. Вут
мув корт эвалт курн нёрум хуват Торум лор вош вонты
шошлат. Амня воша тухланг хопан манлат, сята ашко-
лайн вонлтыяллат. Талн, йилуп ол шумая, нявремат То-
рум лор воша манлат, еллы вулэнг охалн кортэл вонты.
Вет хатл сора мансат. Яюм пила Торум лор воша сон-
тумасман. Григорий, Тамара па Коля хилэл па корта ка-
салтсат. Яюм пила сив па хойлясман.
Торум лор вош аие. Мир мултыкем вут кортан вол-
лат, кашинг и лапат воша юхтыяллат. Тылась олнгит-
тыйн пенсия па нявремат юкан вухан тотлялыят. Етна
ола воша ар ханты па юрн юхтас.
Там вошанг ёх тайлат кина вантты утат, тут вусятты
станция тайлат, там путалы тох хатл и пуш пертыялла,
31
Статьи внештатных корреспондентов

етн ропитл хот сёс мар. Ёх кина вантлат, холантлат пут-


рат па арат, верлат нянь.
Халэват Амня воша манлум. Хуллора китум эвием
хутыса вол? Ма лув таклэла маремасыюм. Мин еша вол
вотся войтантлуман.

Зинаида Лонгортова, 2004 год

Ханты мувев номсанг хоятат

Ханты мувев сикем ласькам па тэлыева каман мутра,


номас тайты хоят лув тайл. Самен ариял симась тус вер
хошты ёх пилан уйтантытэнан. Асэв нохлы пела иси хан-
тэт уллат. Лый арсыр ёханат па нюрмат хося улопса сир
лэсятсат. Тухал хантэт элты холна нэмолты ант уитлув.
Нум мува, хота иси хорпи ханнэхоятат уллат, муйн ёхат-
лув. Асэв ныклы пела па хантылав вулэт пилн касалман
янгхлат. Мирев улопса хорас симась: матты вер элты
молты иса лангхалаит уитты, арсыр мир верат па сират
оша паитты, тумаинг яснгат па потрат хулты. Там хатл
ма и потранг па аранг ханты нэ элты еша потарлом. Лув
нэмл Екатерина Евгеньевна Костюченко (Максарова), ин
там нэнгиев Лорвош (Шурышкары) ашкулайн ханты яс-
нгева нявремат уталтал. Тухал порайн, хун номасн ёхат-
ла, лув стихат сэма питом мувал элты ханшал. Антом
ки, ханты мув элты каман сир ар понал. Екатерина кевн
сэма питас, ангкел-асел пилн айтэлн вулы тасятн янгхи-
лыйс. Тови порайн кев пела каслысат, лунг сыс иса ёлах
па ласькам кев муван усат. Сишан си холна ай пора элты
катра улопса сират номасн тайлаллы па си урангн симась
стихат ханшас.

32
Рmт ясаh nр па так

Янас кев
Вет сяраспи хорам тасем,
Янг сяраспи нави тасем,
Вотлама-ки увалса,
Тынсянг иты сухантас.
Ар лунгхансяп луранг сый.
Лув ун тасят олтылысат,
Мины руват энмалтысат.
Ёхтам рэпел хунгхилысэл,
Еманг кевел вуншилысэл.
Ин си мувем хуван хасяс,
Си мувеман самем хасяс.
Янас кевем сэма питал,
Янас кевем вулма питал.
Йис акилам хорам тасят
Кев тумпелка няхарлысат,
Хопан ёхан вуншилысат,
Енгканг сярса вуншилысат,
Ун тасийлал шавилыслал,
Йис мувлала ёхтылысат.

Екатерина Евгеньевна шенг самал хошиил сэма пи-


том мувал элты па нумасл: тумтака лулн мохилал ат
усат па муй наклат вер иса мошталлы, ватлаллы па ном-
са понлаллы. Сишан си, тангха, ханшты стихлал туса
тыйлат.

Йис порайна ун асилув


Йис порайна ун асилув,
Хув порайна ун акилув
Ар пуш йирна хорылыса,
Ун порына верылыса.
Еллы улты номас тайсат,
Еллы шушты калтам тайсат.
33
Статьи внештатных корреспондентов

Ин там йисан йингкал йисьла,


Ин там йисна хулал лэла.
Йис ун емат ёрэмаслув,
Йи ун паст вотэмаслув.
Еллы улты ошев антом,
Еллы улты сёмев антом.

Энмам куртлув тала хасьсат,


Ай куртылув воллал хасьсат.
Талал, лунгат ёхтылылат,
Эвет, похат энмилылат.
Еллы улты ой ат тайлат,
Еллы шошты юш ат тайлат.

Симась стихат Екатерина Евгеньевна номас элты нэ-


пека си ларпилалат. Си арат мутраинг па тумаинг ясанг
там стихотворения лонгмал. Лув самал мув па йингк
пела пояксятал, хоят номса молты кеман хойл. Сяха,
мосанг, хоятат мувел па йингкел яма тайты питлэл.

Сама мосты ма мувием


Овас мувем, нюрам мувем,
Овас мувем, хорам мувем.
Аслал вутнгат, йингклал унат,
Овас мувем, йис ма мувем.
Еллы улты, хува шушты,
Сама мосты ма мувием.
Сама мосты ма мувем.

Овас мувем, иськи мувем,


Овас мувем, тасянг мувем.
Тасьлал унат, сяхарлал вутнгат,
Овас мувем, лантанг мувем.
Еллы улты, хува шушты.

34
Рmт ясаh nр па так

Сама мосты ма мувием,


Сама мосты ма мувем.

Овас мувем, хуланг мувем,


Овас мувем, вутанг мувем.
Хуллат арат, лорлал унат.
Овас мувем, нуптанг мувем.
Еллы улты, хува шушты,
Сама мосты ма мувием.
Сама мосты ма мувем.
Овас мувем, унтанг мувем,
Овас мувем, воянг мувем.
Унтлал унат, войлал арат.
Овас мувем, ласькам мувем.
Еллы улты, хува шушты,
Сама мосты ма мувием,
Сама мосты ма мувем.

Ольга Русскина, 2003 год

Ма сяртанг хо хилнэ
«Хатл юпийн манлат, мув-ават хурас арталалат» –
тамсят си ма мирем хоятат, тамиты си мув-ават пила
вотся кашасьман ар нопат воллат. Тамиты си Еремей
сятсясем па Никита ангсясем Аган юханан воснган.
Там хуланг юхан еманг йингкат хатл есялт увлат. Хан-
нэхоятата, хойтат луват лавалман па мостанга тайлат,
лув волупсы йор мал. Еремей сятсясем сяртанг хоя вос,
лув юханал лыл па мув-ават нушайт войман тайсаллэ.
Арсыр ханнэхоятат лув хусела нётуп па тос ясанг кан-
шты юхтыйлсат. Топ юханан увты йингк сив ермалты
35
Статьи внештатных корреспондентов

сир антом. Волупсы иситы манал, ханнэхоятат па па


лыланг утат Нуви Торума юхатлат, лывел партум мар
воллат па сялта хулт вошлат. Сятсясем сяртанг писял
Никита ангсясема хайсаллэ, рот ёхлал кутн луват мет
сэр-юр, нумсанг ханнэхоя лунгатсаллэ. Никита, сятся-
сем иты, исимась хоята вос, мувал, юханал вослэ па ла-
валман тайсаллэ, ханнэхоятат пила иситы яма, кашась-
ман, лохсанга вос.
Волупсэв йи лотн, йи тахийн ант лоль, халэват хатл
сыры волум хатл иты иси сиралн ант манал. Там йилуп
йисн шуши хоята лаварт волты. Па мув ёх мунг волты
мувиев исат ант лаваллэл, нэмалт ант нохатман амры-
лат лув эвалтала исат муй лывел мосл па муйарат мосл.
Волмал мар Никита вонт лавалты хоя вос, мувал па
хотал атум верат па атум хоятат эвалт вонльляс. Волуп-
сы еллы манал. Интам мосл манэма, лын сяртанг хойн-
ган хилнэнгана, нух лольты мувев па волты хотэв нух
вонльты. Ма ай эвие, соманг хул ай сомие, хишанг пай
хиш ай сэмие, топ манэма ма мувием, мирием, хотыем,
Аган юханыем, ма волупсэм манэма иситы вера мостан-
га воллат. Ма ар нумас тайлум, ар вер верты вутсялум,
вантэ, ма сяртанг хойнган хилнэ, лын йорлан ма хусема
воллат. Ма питлум мув-ават вонльты нэнга вонлтыйл-
ты, рот мувем холлы эвалт, павтум тут эвалт, юханэв,
вонтэв ара увты мув илпи вуй эвалт лавалты. Ма лувем-
сомемн рот хоятлам калы увал, лыв лэрлал Аган юха-
нан воллат, си юхан йингкат хатл есялт увлат.

36
Рmт ясаh nр па так

Евгения Сайнахова, 2004 год

Нуви сангхум вош шушет емангхаталн


Ас нопатты тыласьн 15-мит хаталн Нуви сангхум
шуши мират культура нух алумты хотн «Семейные ис-
токи» нэмуп етнхот вос. Тамась емангхатл Нуви санг-
хум вошн кашинг ол верантлы, лолн нух вантты, муй-
вурн «Увас хурамат» якты-ариты тахийн ёх ропитлат
па сив янгхты нявремата омась вол муй анто рот мувел
олангн арсыр утат уша верты, рот яснгел вонлтаты па
шуши мират культура ямсыева уша верты. Там пуш
емангхатл лэсятсат Надежда Александровна Живец,
Евгения Дмитриевна Сайнахова па Александра Георги-
евна Филиппова, шуши мират культура хотн ропитты
айлат ёх.
Емангхатла нявремат ангкилал-асилал пила юхтыйл-
сат, сит Фирсоват, Чертковат, Костылеват, Мироноват,
Сайнаховат, Живецат, Филипповат, Загороднияйт,
Юминат, Ивановат, Скидановат, Кугаевскийт, Себуро-
ват, Ирганат па Полупановат. Вонат па айт ихураспия
сята усьхуль версат: яксат, арисат, арсыр юнтатн юнт-
сат. Емангхатл лэсятум ёх ситы версат, лолн кашинг
хуята омась рутсяты вос. Эвет па «Вкуснятина» нэмуп
касупсыйн кассат: мата эви мет эпланг лэтут верл. Сит
вурангн емангхатла йиты елпийн лыв юлн лэтут версат
па сит касупсыя тосат. Касты вуянтыйлсат Наташа Ир-
ган, Таня Русмиленко, Даша Иванова, Настя Фирсова,
Света Кугаевская, Аня Полупанова, Настя Батющенко,
Света Скиданова па Даша Себурова.
Етнхот сухантты елпийн мой верум ёх шай янсьты
омсыйлсат. Юхи мантэл елпийн культура хот косяятн
лыв мойлупсэтн масыйт. Нэмхуят вунсяла юхи ант ма-
нас.
37
Статьи внештатных корреспондентов

Римма Потпот, 2004 год

Сумат – Ная-Ворта мосты юх

Сумат – лыптанг юх, карсяттэл хос веткем тал. Хатл


нуви пела саманг юх. Юхан войматн энумты вер тайл.
Товийн, шувлал вона йитэл пурайн, ай нохриетн этла.
Сусн па си нохарлал вотн ара пуллайт хув тахия. Сялта
па сумат ел си энмал.
Ханты сирн, сумат – мет мосты юх. Най-Ворт юх. Ная
мосты, Ворта мосты сюпар юх, еманг юх.
Катра, пояксюман волум йисн, сумтэна ихатла Нуви
аси пела хурты вулы сух: кепаллал, ухал муялан. Сум-
тэн – онгтанг хор, луванг хор йируп юх.
Нэмасыя постум юха сух, ухшам, сяшкан сахат йир-
лат. Нуви торум пела пояксялат, вонт вой яма ат вел-
лат, волупсэл яма ат манал. Пореслат, йиреслат, вулы
хурлат, пупи яклат, си пата кушмалтут кушматлат, па
иса ат лэл.
Йисн, ханнэхо сэма питтыйн, ангкел нявремал пила
вош йингкан люхитлайнган. Ханнэхо антома йитыйн
йингк манты хотл тунты ётэмн лангкла.
Еманг сумат оланган арат арилайт, монсят монсьлайт.
Вут имен аралн Касум юхана йиталан вет талпи вал юхал
хаймал тахийн еманг сумат энуммал: йи олнгал – сумат,
йи олнгал – вонши.
Монсян па монсьла:
- Хув йисн си вер вос. Юремасат хантэт хошум ясанг,
юремасат хантэт омась ясанг. Питы нумаса питсат,
питы сама питсат. Мув-ангкев питы нумсанг карн энум-
ла – энгал. Мув-ангкев питы саманг карн энумла – вон
энгалн энгал. Лылал вотшаты питас. Сурмал ванамас.
Си вон энгал Торум-эвийн холмасы. Сирн лув мув пела
ангкармас. Атум вер, вон шок шувалас. Вантал, мув-ан-
38
Рmт ясаh nр па так

гкев сурмал юхатмал. Пакнас Торум-эвие. Пакнум ру-


валн самиел ара похнэмас. Сам пулыелал мунг мувева
ривсат. Ханнэхоя хойлат – ханты саманга йил, юха хой-
лат – юх нувия йил. Ситы си сумат юхиет тывсат. Сит
Торум юх. Еманг юх. Сюпар юх.
Пурмасат охтыйн сумтэн ханши хурн вол. Сумат
нув – Торум партум ханши. Ёнтасты нэнгатн еллы нёт-
са па арсыр хураманг ханши тывас. Ернаса, пунанг суха
ёнтман па тунтыя ханшман тайла.
Вонтан янгхты ханнэхо лувел мостут иса воятл. Йингк
янсьты ки лангхал – тунты эвалт сюмпал верал. Лэты ки
лангхал – тунты ан-сон верал, тунтыйн тут вуситл.
Юлн тайты ан-сон па тунты эвалт верийлса: йингк ал-
ляты ветра – йингк йингал, вуй тайты кукар, хул верты
сон па па сыр-сыр ан-сон.
Вонсюмут тунты эвалт верум вонсюпа вонсьла, па
тунты хинта пунла. Шуксяты йинглал, кукрат па тун-
ты эвалт верлайт. Меньнэ йингалан эви ангкелан ёнт-
ла. Няврем онтуп иси тунты эвалт верла. Уянг онтуп
ки – хув тайла. Тунты эвалт верты пурмасат хураманг
ханшиетн ханшлайт: онтпат, кукрат, йинглат, хинтат,
вонсьпат – вера хураманг пурмасат.
Йисн ётэман тунты хотат, хот ланглат лангкийлсайт.
Тунты холум пуш рахал хурты: товийн – вон кер ну-
вийн – харенг тунты, лунган – мет пелнга пурайн – нуви
тунты, сусн – вонсьты пурайн, иси харенг тунты. Ям
сумтанг тахи воятла па нувлы, кул, тунг сумат пирила.
Ал тунты нэ хоятн воюмн хурла, ётэм тунты хо хоятн
хувн, вонт саман хурла.
Сумтэн юхал эвалт па сыр-сыр ут верла. Юхал ям, со-
рал па вера так: охал шойт, охал тос, кеши нал, сотуп,
лаюм вей, лый, юх ан верла.
Тунг, карась, кул сумат вояттыйн няла-хота лонгхит-
ла, па вал юха верла. Сит мет ям вал юх. Си тумпийн па
39
Статьи внештатных корреспондентов

кеши налат киш эвалт верлайт. Ай вась сумтыет эвалт


па лахар сэвла.
Сумтэн нух сорал – полта йил. Шопа мориюм ангкал,
монсьнэ тулах па шивт ант алт тайл. Лэпат полт нюхар-
ла, шука тангарла па няврем онтуп патыя пунла. Пелн-
га посанг иси полт юхн пуныйлла.
Тох юхен сорал – вурты полт тайл. Ситэн па вея пун-
ла, лон вуслал лап ат лунглайт, хошум мал.
Сумат хуся вол хонгхарт. Юхал пелка похум тахийн
ал йингкал увал, така йил. Сит мет ям ханты шай си –
юх шая яльсялы.
Суматн энмал монсьнэ тулах. Катра сит эвалт няврем
юнтут верийлса. Вась юх хушап верла па монсьнэ тулах
эвалт пулупн пунла, сялта пасярмалы па пулпал хува
манал.
Суматн па ломнэ вол – сорум путалы. Йисн, серангка
антом пурайн, рат хар тут си ломнэ пила ил ломла. Си
пата си нэмл ломнэ тулах.
Мосл ки, сумат тутьюх па мет ям. Симась шенгк мос-
ты юхие мунг мувевн си энмал.

Федосья Лельхова, 2004 год

Яма арилат па яклат


«Лапат эви» – сит Асов куртн ариты-якты нэнгат ан-
самбль. Лый ситы си лыел нэматмел. Лыпат тыласьн
командировкая янгхмемн там ариты нэнгат си вант-
саллам. Си порайн округев элты Сяня мува касьтаты ар
хоят янгхас. Сорханл нявремат каш урангн тутлиюмат.
Сяня ёхан туса ариты ёхат мунг елпевн си ешасьсат.
Мунгев туп ал каш ус.
40
Рmт ясаh nр па так

Асовн ариты-якты имет нэмлал айллыллам: Екате-


рина Егоровна Маклакова, Любовь Романовна Неркаги,
Любовь Прокопьевна Тогачева, Евдокия Кирилловна
Тогачева, Матрена Егоровна Серасхова, Александра Се-
меновна Горяева (Шульгина), Елена Алексеевна Шуль-
гина, Людмила Яковлевна Михайлова. Там имет холы-
ева ашкулайн рупитман уллат. Хой уталтаты нэнга, хой
ал тахайн.
Ар пелак лый ханты поэтлув ханшум стихат элты ар
соват вермел па ал арэмийллэл. Сит Микуль Шульгин
ханшум стихат. Лув стихал «Хул велты эви» ар сован
поном па мунг си хуллийлсэв. Там поэтэв Асов курт
лэпн айтэлн си энаммал. Ай Ас мувл хорамлал иса туса
стихлалн нох ханшсаллы. Ма ашкулайн уталтымемн
1980-мет талн си ики Усть-Войкары куртан вантсэм. Си
порайн ма лувел велси касялысэм. Хул велты ёх еманг-
хатл ус. Кулупан концерт верман улмал. Ин Шульгинэв
мир есялт этас па ханты яснгалн потрал си олнгатсал-
лы. Ям арат стихотворение лунгтас. Па мирн ант эсыл-
ла, юрн пасярса молт па потрэмийлты. Мир каш сирн
хулантман омассат. Ханты икет ястыллат: «Я, мата,
ханты ясангн лунгатл, си па лувел тыймал». Синганся,
ма нумассом, си па ханты яснгевн ханшом стихат ямат
ултэл, умась хулантты.
Арлал соват Сергей Кондыгин шумат ханшилымал.
Ям хувн антома йис. Лув иса баянан ёнтас, ханты арат
арэмийлман ешасяс. Муши вошн кулупан рупитман ус.
Иси лув юкан ансамбль тайс.
Там ариты имет кутн Екатерина Макаровна Мак-
лакова ул, эви опрась нэмл Лонгортова. Лув асел кат-
ра Овыланкуртн улмал. Юхат Асова касалтмел. Ин
нявремлал там хатл унты Асовн си уллат. Лув уталта-
ты нэнга ул, айшак нявремат ёшн тайл. Хулом пох, йи
эвие энмалтал. Сялта яйл па опел иси Асовн улланган.
41
Статьи внештатных корреспондентов

Там ма уйты хоятэм, рут нэнгем. Шенгк ям нэнгие,


хоят пела саманг ими.
«Ханты ясанг» газетаев хуват там ариты-якты «Ла-
пат эви» нэмпи нэнгата вуся ясанг китлув. Еллы па ат
арилат, мирела амат ат тулат, ям номас ат тулат. Ёхты-
лыйм мойнг ёха умась ус симась хорасанг мохет пела
хулантты, туса ёнтылыйм ханты ернаса луматлийм, хо-
раманг саклакат, охшамат поном Асов мув нэнгат пела
вантылыты.

Ольга Скакунова, 2004 год

Тёпанг апсем олангн

Вансяват кортн Нуви сангхум районан вол Герасим


Николаевич Дыбин. Лув 1954-мит олн лыпат хойты
тыласьн 17-мит хатлан Суматнюл кортн сэма питас.
Там сусн 50 тала ноптал си йис. Сит ма апсием. Сэма
питмал вуш эвалт мунг лувел иса пухиева альсясэв.
Ин вонты си луплув: «Тынанг пухие».
Асел Николай Тимофеевич Дыбин, кортн вон Ми-
колка икия альсясы. Лув ям хурасанг ики вос, волмал
нопат лэваса ясанг ант таяс. Верлал иса ушанга, яма
верман тайсаллэ. Велпаслаты тахел войт пелакн вос, си
тахи Пуланг мухат ова альсясы. Си ям, хураманг, ши-
там мувиенан ай хотыенан лув вос, лунгн хул велпаслас,
талн – вой. Ма сит яма номлэм. Велпаслаты тахет эвалт
юхатталн, хотэв ар вой сухн ихатла: сос, вурты вухсар,
нуви лэпак сухат.
Талн, ван хатлув тыласьн, вон Миколка ики вонт пел-
ка велпаслаты манл, лангки па нюхас ар сух тол. Лув
вет апалнэ таяс. Апалнэнглалн иса альсясы: «Яие, ат-
42
Рmт ясаh nр па так

элт яие». Си ям хуят эвалт вол Ярасим пухием, апсием.


Мунг холум эви кутн тёпанг атэлт пухие.
Пухие! Асен вос ки, алпа номасас: «Ям пухие си
нанг».
Апсем нивл класс етшуптумал юпийн Пулнгават
вошн культпросвет училищайн вонлтылас. Герасим
мултарат сув баянан нарасты яма хошл. Сялта лув Ма-
рия Кузьминична Волдина стихата ар сув верас. «Ангки
сам» ар сув хувн ханшсаллэ, иса мирн холман си тайла.
Мунг ангкиев Евгения Петровна антома йитал вонты си
ар сув радива хуват холантты саманг вос. Пухиел лув
есялтэла па арийс.
Апсем Салехард вошн пилнэнганга йис. Ирина менев
Тэк корт эвие, Новьюхов ёх эвалт. Мениев шенгк харси
ропата пелы, муйарат вер иса пасты, тоса верл. Лын хо-
лум няврем энмалтсангн, хилэнга йиснган.
Апсем па менюм хуси хув мар кашанг ангкием вос,
ин па лын хусена менев ангки вол.
Герасим Николаевич апсием хул велпаслал, Ирина
Дмитриевна мениев хотл яма тайлаллэ, мисат, ловат тай-
лангн. Герасим Николаевич яма олюпн хурат ханшал па
арсыр пурмас верты хошл.
Ма, лув мет вон упел, си номаслум: «Хуят кепи си ху-
расуп ям пухие ангкем-асем эвалт хасяс. Ям ёшн, курн
калтась ангкелн алпа пунса».
Ешак тёпанг пухие! Ма нангена па нанг семьяена вон
вуся ясанг китлум нанг сэма питум хатлэнан. Еллы вола
ям мир кутн, ям путар, ясанг тува, ушанг, ям верат вера.
Нанг пилана волты ёхлан саманга, мосман таялн. Еллы
пелы таланга волаты, арсыр верат вера па кулы суванг
арат ханша. Олюпн хурат яма ханша. Янгхты йошлан
тунгат ат воллат. Атн-хаталн Найн-Вортан ат лаваллыйн!
Тынанг, тёпанг апсие, таланг ёш па таланг кур!
Вон упен па ротлан эвалт иси вуся ясанг Нефтеюганск
вош эвалт.
43
Статьи внештатных корреспондентов

Маина Лапина, 2006 год

Àìï õaíòýòà ìcò ìîñòû âîé


Õaíòýò àìï ìcò ìîñòû âîÿ òaélýl. L¢â àðñûð
âcðaòí øchê ÿìà í¸òal. Óâañ ì¢âí â¢lû òàù làâal-
òû, õ¢l-âîé âålïañlàòû ¸õ àìï òàêlû aíò âcðèòlaò
âmlòû.
Õaíòû éèñ ïóòðaò èùè àìï îlahaí õaíøìàí
âmllaò. È éèñ ïóòaðaí õaíøìàí âml, õóòû Òmðóì
Àùè òmðóì ýâalò àìï èl cñlañ, lmlí l¢â õaíícõmÿ
àò í¸òañ. Òmðóì Àùè àìïà ÿñòañ:
- Ìaíà! Íah ållû âmíòaí lcòóò êaíøà! Èl ìa-
íóì nø èlòà âàíòà, íóõ ìaíóì nø ímìalòà âàíòà.
Êàøah ïóðàéí íah êmùàåí ï¢halí âmlà ïà íah
òaõåí âmÿ.
Éèñ ïóòaðaí àìï õaíícõmǝ âîé âålïañlàòû âmílòañ,
â¢lýò þêaíà òaéòû í¸òàñ, ïyïè ÿêõîò ÿìà lýùàòòû
âmílañ. Ùèò ïaòû õaíícõmǝ éèñ ïóòðaòí, ìîíüùaòí
ïà àðaòí àìï îlahaí àðèél. Èòǝõm ïóòðaòaí àìï
Âmðò èêèÿ àðñûð âcðaòí í¸òal, àìï lûâí ïîõàòóð
âmíülü. È éèñ ïóòaðaí Âmðò èêè àìï õóðàñí, l¢â
ìåíü õóùà þõòañ. Ùè Âmðò èêè õ¢â, øèê ǝmïòaò
òaéñ, è ïcëaêí l¢â ólañ, õaùóì ǝïaòlàlí ëaï ëàh-
êàñûlañ.
Ùè Âmðò èêè èòmõ õaíòýò làâalìàí òaél, ùè
õaíòýò ïaòû àìï - ìcò ìîñòû âîé. Lûâålà aíò
ðaõal àìï ømêàòòû, àìï øîïè â¢øìàòû, àìïaò
ïclû lÿâàòòû, íchaòà aíò ðaõal àìï ï¢í ýâalò
òûþì lmìaòñóõaò òaéòû (Òcê êmðò ï¢halí âmlòû
õaíòýò).
Õmíòû õ¢âí àìïaò, ìàòòû, ïóòaðòòû õîøñaò, òmï
ìólòû âcðaò þâðàÿ âcðìål þïèéí Òmðóìaí ùè õî-
øòû âcð þõlû â¢ñû.
44
Рmт ясаh nр па так

Òmðóìaí òûlaù ï¢halí âàíàøaê lîlüòû õmñ –


òûlaù àìï. Àìïaò ýâalò ðaõal âméòòû, ìóéñað
òmðóì ïà õaòl ïèòl. Àìï ëîíüù ǝmõòûéí êcðaòlÿl
êè – âîòàñà éèl, àìï âålïañlàòû óòaò øîïè â¢øìal
êè – âålïañlàòû âcð ÿìà ìaíal, àìï îlah òmlàí
ìcíaòlallý êè – l¢â êmùàél þõè âålïañ òml, êmùà
íchà ìîñl êmðà ï¢ò îìañòû.
Àìï îlahaí àð àìàìàòùè âml. Èl ól – êàëaù,
íóõ lîlü – âmlàñ.
Âålïañlaòû âcð ïaòû â¢òû àìïaò ìîñl ÿìà
íóõ âàíòòû, íþlal ïîñ êè òaél – l¢â làhêè ÿìà
âålïañlaòû ïèòl. Ïañòû ê¢íøaò, ïèòû ñcìhaí, ïî-
òóì ïèòû íþl – ùèò ìcò ÿì âålïañ àìï.
Õaíòû ìèð ïîýòaò àìï îlahaí èùè àð ñòèõîòâî-
ðåíèÿ õaíøñaò.

Ñîáàêà â êóëüòóðå õàíòîâ


 òðàäèöèîííîé êóëüòóðå è âåðîâàíèÿõ õàíòîâ
ñîáàêà çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Îíà ÿâëÿåòñÿ è äðó-
ãîì, è ïîìîùíèêîì â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà.  óñëîâèÿõ Ñåâåðà áåç å¸ ïîìîùè íå
îáîéòèñü íè îëåíåâîäó, íè îõîòíèêó, íè ðûáàêó.
 ôîëüêëîðå õàíòîâ îòðàçèëèñü ðàçëè÷íûå ñâåäå-
íèÿ î ñîáàêå. Â îäíîì èç ìèôîâ ãîâîðèòñÿ î ñïóñêå
ñîáàêè Íåáåñíûì îòöîì íà çåìëþ äëÿ ñëóæáû ÷å-
ëîâåêó. Íåáåñíûé îòåö â íàçèäàíèå ñîáàêå ãîâîðèò:
– Îòïðàâëÿéñÿ! Òû â äàëüíåéøåì åäó äëÿ æèâîòà
äîáûâàé â ëåñó! Õîçÿèíà âíèç èäóùóþ äîðîãó ñíèçó
âûñìàòðèâàé, ââåðõ èäóùóþ äîðîãó, ñâåðõó âûñìàò-
ðèâàé!, ò.å. ÷òîáû ñîáàêà áûëà âñåãäà âîçëå õîçÿèíà
è çíàëà ñâî¸ ìåñòî.
45
Статьи внештатных корреспондентов

 äðóãîì ìèôå ñîáàêà îáó÷àåò ëþäåé îõîòå, ïîìî-


ãàåò îäîìàøíèòü îëåíåé, ïîäñêàçûâàåò ëþäÿì, êàê
îðãàíèçîâàòü èãðèùà â ÷åñòü ìåäâåäÿ, â áëàãîäàð-
íîñòü çà âñ¸ ýòî ÷åëîâåê âîñïåâàåò ñîáàêó â ìèôàõ,
ëåãåíäàõ, ñêàçêàõ, ïåñíÿõ.
 ãåðîè÷åñêîì ýïîñå ñîáàêà ÿâëÿåòñÿ ïîìîùíèêîì
áîãàòûðåé, îíà ñ ïîìîùüþ ñâîåãî õâîñòà ñïàñàåò
áîãàòûðåé ñ ïîòóñòîðîííåãî ìèðà.
Îáðàç ñîáàêè ïðèíèìàåò îäèí èç ñåâåðíûõ áîãà-
òûðåé, â ýòîì îáðàçå îí ïðåäñòà¸ò ïåðåä ñâîåé íå-
âåñòîé. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ýòîãî áîãàòûðÿ
ÿâëÿþòñÿ äëèííûå ãóñòûå âîëîñû, îäíó ïîëîâèíó
êîòîðûõ ñòåëåò ïîä ñåáÿ, à äðóãîé ïîëîâèíîé óê-
ðûâàåòñÿ.
Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì ýòîãî áîãàòûðÿ ïðîæèâàåò
íàñåëåíèå, ó êîòîðûõ èìååòñÿ ìíîæåñòâî ðåãëàìåí-
òàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îñîáûì îòíîøåíèåì ê ñîáàêå,
òàê, èì íåëüçÿ îáèæàòü ñîáàê, ïåðåøàãèâàòü ÷åðåç
íå¸, èñïîëüçîâàòü ðóãàòåëüñêóþ ëåêñèêó â îòíîøå-
íèè ñîáàê, æåíùèíàì íåëüçÿ íîñèòü èçäåëèÿ èç
øåðñòè ñîáàê è ò.ä.
Ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà-òî ñîáàêà óìåëà ðàçãîâàðèâàòü,
íî çà íàðóøåíèå îïðåäåë¸ííûõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ
îíà áûëà ëèøåíà äàðà ðå÷è.
Ñ îáðàçîì ñîáàêè ñâÿçàíû íåáåñíûå ñâåòèëà, íà-
ïðèìåð, ñàìàÿ áëèæàéøàÿ ê ìåñÿöó çâåçäà ñ÷èòàåò-
ñÿ åãî ñîáàêîé, è åñëè ìåñÿö êîðîòêî ïðèâÿçûâàåò
ñîáàêó – ê ìîðîçó, åñëè îòïóñêàåò – ê îòòåïåëè.
Ñ ñîáàêîé ñâÿçàíî ìíîæåñòâî äðóãèõ ïðèìåò. Íà-
ïðèìåð, åñëè ñîáàêà âàëÿåòñÿ íà ñíåãó – ê ìåòåëè,
åñëè ïåðåøàãèâàåò ÷åðåç îõîòíè÷üè ïðèíàäëåæíîñ-
òè – ê äîáû÷å, åñëè ñîáàêà çàãí¸ò ïåðåäíþþ ëàïó,
çíà÷èò, õîçÿèí âîçâðàùàåòñÿ ñ äîáû÷åé, è ïîýòîìó
õîçÿéêà äîëæíà ñòàâèòü êîò¸ë íà îãîíü.
46
Рmт ясаh nр па так

Ñîáàêå áûëè ïîñâÿùåíû è çàãàäêè, íàïðèìåð:


ëÿæåò – ñâÿçêà âåð¸âêè èëè êàëà÷, âñòàíåò – ñòóë
ñ ÷åòûðüìÿ íîæêàìè.
Ïðè âûáîðå îõîòíè÷üèõ ñîáàê îáðàùàëè âíèìàíèå
íà çàðóáêó íà íîñó – ïðèçíàê ñêëîííîñòè ê îõîòå
íà áåëêó, îõîòíè÷üÿ ñîáàêà äîëæíà áûëà èìåòü îñò-
ðûå êîãòè, âûñòóïàþùèå çàòûëî÷íóþ ÷àñòü, êàðèå
ãëàçà, õîëîäíûé íîñ.
Îáðàç ñîáàêè âäîõíîâëÿåò ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé
è ïîýòîâ, îíè åé ïîñâÿùàþò ñòèõè è ïðîçó. Íà-
ïðèìåð, â ñòèõîòâîðåíèè «Ñîáà÷èé ëàé» Ð. Ðóãèíà
ãîâîðèòñÿ:
Ñîáà÷èé ëàé ëåòèò èçäàëåêà,
 ïðîñòîðàõ óòðà ýõîì îòäà¸òñÿ,
È áëåäíûé ìåñÿö, ïðÿ÷àñü â îáëàêàõ,
Ñî ìíîþ âìåñòå ñëóøàåò, ñìå¸òñÿ.

Òàêà ðóïèòñaò
Éèñ òclaí làljh éèñ, ïyøàh éèñ âóñ. Ìyh âóí
õîÿòlaâ âólóì íóïàòàí ùèìàù éèñ ïèòûlàñ. Òaì
òîâèéí âóí åìàh õaòl ïîñòàlà, ùèò 60 òal âóí làlü
õað ïaðóì þïèéí.
1941-ìèò òalàh âóí làlü õaðà Òýê êóðòýâ ýlòû õó
¸õàò òóñàéò. Êóðòàh íchàò, ïèðàù ¸õ ïà íÿâðcìàò
õaùñàò, lûâ õó ¸õ þêàíà õyl âålïàñlàòû ïà àðñûð
êîëõîñ âcðàòí ðóïèòòû âóÿíòñàò. Ùè éèñí Òýê
êîëõîñ «Ïóòü Ëåíèíà» ícìàl âyñ, êóùàÿ ùaòà Èâàí
Ìèõàéëîâè÷ Òåðåíòüåâ ðóïèòàñ.
Ùè ïóðàéí êàøàh õaíícõó lyâ þðàl, íóìñàl
ïóíìàí òaéñàllý, lólí làlü ñîðàøàê àò ïaðàñ,
làlÿ òóâóì àùèlàl, ÿélàl, ðóòlàl òóìòàêà þõè àò
þõàòñàò.
47
Статьи внештатных корреспондентов

Õaíícõmÿò làlÿñòû ¸õ êcøè lcòîòàò, àðñûð õîøóì


ïóðìàñàò, âóõàò ñîïàñlàñàò.
Ñyìàòâîø ðàéîí lîâàòòûéí êîìñîìîëüöàò ùè
ïóðàéí làlÿñòû òàíêàò êîëîííà âcðòû âóðàhàí 5471
øîéò aêàòñàò, ùèò «Îìñêèé ôèçêóëüòóðíèê» ícìàl
âóñ. Òýê êîìñîìîëüöàò ðóòüùàòû õaòlàòí ðóïèòìàí
ùè êcøè 656 øîéò aêàòñàò.
«Ïóòü Ëåíèíà» ícìóï êîëõîñàí õyl âålïàñlàòû
òaõèéí êóùàÿ Ïðàñêîâüÿ Èãíàòüåâíà Íåòòèíà âóñ,
lyâ ÿõà ðóïèòóì íchlàl ïèlí êàùàh òal õól ïëàíal
120-êcì ïðîöåíòà þõòóïòûélñýl.
1942-ìåò òalaí Òýê êîëõîç õyl âålïàñlàòû ¸õ
â¢ÿíòñaò ïëàílàl ñîðà òàðìàòòû. Ùè ïóðàéí Àñ
õalòû òûlaùaí õyl âålïañlaòû ïëàíýl 304 ïðîöåíòà
åòøóïòàñýl, êèìåò òûlaù ïëàíýl 367 ïðîöåíòà
åòøóïòàñýl. Ùaòà Ïðàñêîâüÿ Èãíàòüåâíà Íåòòèíà,
Èëüÿ Äàíèëîâè÷ Íåòòèí, Íèêîëàé Äîðîôååâè÷
Ëåëüõîâ êañìàí ñûðûÿ ïèòñaò. Øchê ÿìà 88 òalïè
èêè Àëåêñàé Âàñèëüåâè÷ Íîâüþõîâ âålïañlañ. Lyâ
ùè ïóðàéí 4650 êèëà õyl ãîñóäàðñòâàÿ ìañ.
Ùè ïóðàéí íÿâðcìaò ýlòû êóñ ïà êaíøñà. Òýê
êóðò èíòåðíàòaí âóílòûéì àélàò íÿâðcìaò õîlaï
ïà ñîéï ñóõìaò àðà laðïèòñaò, õólìåò ïà íÿlìåò
êëàññaí âóílòûéì íÿâðcìaò ðaíÿêè õîlïàò lýùàòñaò
ïà ¸íòñaò. 1944-ìåò òalah íÿâðcìaò ýlòû âålïàñlaòû
áðèãàäàéò lýùàòñàéò. Ùèòaò «Þíàÿ áðèãàäà» ícìaí
ïîíñàéò, êàøah òaõè õîùè làïaò íÿâðcì ïà è âóí
õóÿò âålïañlañaò. Lûâ ïà ïëàíaí ïóíìàí âyñàò,
ùèòaò òaðìàòìàí èùè âóí ¸õlàl êåìaí ùè ðóïèòñaò.
Ùè ïóðàéí ìà îïðàùåì Ãðèãîðèé Êîíñàíòèíîâè÷
Íåòòèí ïà àêèlàì èùè lÿlÿ òóñàéò. Ùàùåì Òàòüÿíà
Êóçüìîâíà Íåòòèíà íÿâðcìlàl ïèlí àòýlò õaùañ.
Lyâ èùè Òýê êîëõîçaí õyl âålïàñlaìàí âóñ. Ùè
ïóðà îlahaí lyâ àé ýâål Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
Íîâüþõîâà ïóòaðòal: «Ahêåì âålïañlóìàí ÿhõañ,
48
Рmт ясаh nр па так

ìà õîlíà àé âóñóì. Êàòðà Òýêaí ñcìlû ùàùåì


ïèlà ìèí þlaí àòýlò âóllóìaí. Ahêåìaí àòlaí
õaíèÿ êàâaðòóì õylaí òóòlèélàéìaí. Õyl lyâlàl
ïà õîl õaíÿòlàéò. Ùèòaí ùè âóñìaí. Ìîlòñað
óïîëíîìî÷åííûé õîéí lcòû õyl âóòû aíò ýñalñàéò.
Èêè âålïañlaòàl þêàíà íchàò ðóïàòà âàíòìàí ÿhõañ.
Ùè ïóðàéí õyl ïà íóøà âóñ».
Lÿlü ïaðóì þïèéí øèìal õó ¸õ þõè þõaòñaò,
ìà îïðàùåì, àêèlàì lÿlü õaðaí õaùñaò. Ùàùåì
õyl âålòû çâåíî óõà ïàâaòñà, õó ¸õ þêàíà íchaò
õyl âålïàñlóìàí ÿíõòû ïèòñaò. Ùàùåì lyâ
âålïañlaòû ¸õlàl ïèlí âåò òal ïëàíýl 264 ïðîöåíòà
åòøóïòañýl, ùè ïóðàéí ãîñóäàðñòâàÿ 956 öåíòíåð
õyl ìañaò. Ùèòû ðóïèòòàl âóðàhàí ùàùåì «Çà
òðóäîâóþ äîáëåñòü» ícìïè ìåâal ïîñí ìîélañà ïà
«Âñåñîþçíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ âûñòàâêà» èøaê
ícïåê ïà ïà èøaê ícïåêaòaòí ìañà. Þõaò lyâ
ðàéîííûé ïà îêðóæíîé Ñîâåò äåïóòàòà ïèðèñà.
Ùè ïóðàéí àð êóðòah ìèð òaìèòû òàêà ðóïèòñaò.
Ùè éèñí ïà ùèðí âólòû ïà ðóïèòòû ùèð aíòîì
âóñ. ßõà í¸òàñìàí lÿlü ïóðàéí èñà âólòû ìèð lÿlü
õaðaí íóõ ïèòñaò.
Òaì ÿñhcì ìaícì àð õaíícõó õaíøòû í¸òñaò.
Ïóìàùèïà ÿñah Ñyìaòâîø àðõèâà êèòlóì, ùèò lyâ
êóùà íchalà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Àõòÿìîâàÿ ïà
Ðèììà Ìàêñèìîâíà Êîðîë¸âàÿ, lûí éèñ ícïåêaò
íóõ êaíøòû ïà lýùàòòû í¸òñahaí.

49
Статьи внештатных корреспондентов

Любовь Кашлатова, 2006 год

L¢â âcðlàl ÿìà àò ìaílaò


Ìaíóì îl àé òaõåò ïîòòû òûlaù 26-ìèòí Äèíà
Òèìîôååâíà Ëèñîâà 65 îlà éèñ. Òaì øchê êàðêàì
ïà àïðah íc. L¢â làlü ålïèéí Ñ¢ìaòâîø ðàéîí
Ïîñal ïàâûë âóõàlü êmðòaí ñcìà ïèòañ. Ahêålaí
ïà àùålaí l¢â âóõàlü ÿñahaí «ìàíü àãèðèù» (àé
ýâèÿ) àlüùañû. Ùalòà àùål lÿlÿ â¢ñû ïà ùaòà l¢â
ïaðañ. Àé ïóðà â¢ø ýâalò l¢â ahêålà í¸òòû ïèòañ,
âmíòà ÿhõañ, lûñ âàíòañ. Âmíà þâìàlí âmílòûélòû
ìaíañ. Ùalòà Ëåíèíãðàä âîøí ïåäèíñòèòóò åòøóï-
òañ, íÿâðcì âmílòaòû íchà éèñ. Þõè þõòañ ïà l¢â
àðñûð êmðòaòà aøêîëàéòí ðmïèòòû êèòûélñû. Èêèÿ
ìaíañ. Lûí èêèñàhaí êaò ýâè cíìalòñahaí. È ýâål
ahêål èòû aøêîëàéí àé íÿâðcìaò âmílòal. Õmlóì
õèlû òaélahaí.
Èíòaì Äèíà Òèìîôååâíà ïåíñèÿéí âml, òmï èùè-
òû ðmïèòal. L¢â aøêîëàéí «Óâañ õaíøè» ícìïè
êðóæîêaí íÿâðcìaò ¸íòòû, ñaê êàðaòòû ïà àðñûð
âcðaòà ñaìahà âmílòal.
L¢â âcðà êàðêàì íc. Þlí ìèñâîé òaél, ì¢â õaðí
àðñûð lcòóò îìañal. Cíìalòû óòlàl ýâalò àðñûð
cïlah lcòóò òal êåøè âcðal. Òal ïóðàéí èêèñahaí
ùè ñîïàñlàí lcâìàí âmllahaí, ýâåhàlà ïà õèlûlàlà
êèòûél.
Âmílòóì íÿâðcìlàí ahêèlàl íahåíà, Äèíà Òèìî-
ôååâíà, âmí ïmìàùèïà ëóïlaò. Íah ÿhõòû ïàíòýí
ïàélû àò âml, âàù ïàíòýí âóòàhà ïà õ¢â ïàíòýí
âàíà àò âmllahaí. Õ¢â éèñ, õ¢â ímïaò âmlà, òûíah
íchèå!

50
Рmт ясаh nр па так

Наталья Крюкова, 2006 год

Âîëüôãàíã Øòåéíèö nø õ¢âàò

Ìaíóì îl ëûïaò õîéòû òûlaùaí àðñûð òaõåò ýâalò


ó÷¸íûé ¸õ, ïóðìañaò aêaòòû ïà øàâèòòû õîòaòaí
ðmïèòòû õaíícõóÿòaò «Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ» ícìïè
òóòah õîïí Ñmðõàíl – ¨ìâîø – Îêòÿáðüñêèé –
Ñ¢ìaòâîø – Øaíøâîø ïaíò õ¢âàò ÿhõñaò. Òaì ÿh-
õóì âcðaò îlahaí Øaíøâîøí ïóðìañaò aêaòòû ïà
øàâèòû õîòí ðmïèòòû êmùà íc Íàòàëüÿ Âëàäèìè-
ðîâíà Êðþêîâà õaíøañ.
Øaíøâîøí l¢â Ãåðìàíèÿ ýâalò þõòóì èìè Ðîçà-
Ëóèçà Âèíêëåð ïèlà âmòahà éèñ. L¢â èíòaì Áåðëèí
Àêàäåìèÿ íàóê Áðàíäåíáóðãñêèé òaõèéí ðmïèòal ïà
Âîëüôãàíã Øòåéíèö âmlóïñû îlahaí èíüùañal ïà
õaíøal.
Òaì ó÷¸íûé õmǝ1935-ìèò îlah õaíòû ïà âóõàlü
ìèð âmlòû ì¢âà þõòûlañ.
Â. Øòåéíèö íÿl âmí êèíèêà lýùàòañ, ùèâ ÿhõóì
nøal îlahaí, àðaò, ÿêaò, ìîíüùaò aêòañ ïà õaíøañ.
Ðîçà-Ëóèçà Âèíêëåð ïóðìañaò aêaòòû ïà øàâèòû
õîòaí õaéñ òaìaù ÿñhaò: «Mìaù âcðìàí òaòà êà-
øah ïóðìañ âàíòñóì. Âîëüôãàíã Øaíøâîø êmðòaí
ícïåêà õaíøañ ìcò îlah õaíòû ìîíüùaò. L¢â ÿh-
õóì nøal õ¢âàò ìaílóì ïà Øòåéíèö âàíòóì êàøah
óòûå íóìñà ïóílcì».
Ùè õaòlaòaí ìîèh ¸õ øchê àð ðmïèòñaò ïà øèìal
ùîñ òaéñaò ê¢òýlí ïóòaðòòû.
Âîëüôãàíã þõòûlóìí ùèòû âmñ.
L¢â Øaíøâîøí ïèñüìàéò âîõañ ïà Ëîõòîòêóðòà
ìaíañ. L¢âålà í¸òòû ïaòû Êèðèëë Ìàðåìüÿíèí êèò-
ñû, lûâ ýòíîãðàô Íèêîëüñêèé ïèlà êmùà õmǝÑåìåí
Àíãàòøóïîâ õóùè õîlñàhaí (ùèò Íàòàëüÿ Êðþêîâà
51
Статьи внештатных корреспондентов

àhùàùè). Èíòaì âmíòû õîòal îìañal, ùaòà Øòåé-


íèö ïà Íèêîëüñêèé õîòõàðèéí õaøaïaí ólñahaí.
Ùè îlahaí Ðîçà-Ëóèçà ëóïañ:
- Øòåéíèö ícïåêaòaí õaíøìàí âml, õóòû êmðòaí
15-êcì õîò îìñañ. Êàøah õîòaí ñûñòàì ïà íóâè âmñ.
Âàíøch òaõèéí 70-êcì lîâ, ìèñ ïà àé ìèñ ÿhõñaò.
Êmðòah ìèð õ¢l âålïañlañaò. Âîëüôãàíã ïèlà Ñòå-
ïàí Òåáåòåâ ÿhõañ, ùè ïóðàéí êîëõîçí ïëàí òàð-
ìàòòû ìîñañ, lcâàñà ÿhõòû aíò ðaõañ ïà ícìañûÿ
ícïåê êmùà õmÿ ìîñañ õaíøòû. Ñòåïàí – íÿõ-ìólah
õm, «Ìîëîäîé Ñòåïàí Òåáåòåâ» ícìïè àð âcðìàí âmñ.
L¢â òmñà ïà ÿìà àéêålaò ïàâaòòû õîøañ. Âàíòý, ùè
ê¢òí íÿlìah èêè âmñ, è âcð îlahaí êàøah ïóðàéí
àð ùèðí ïóòaðòañ.
Ìîÿh õmǝ íàðañúþõaí þíòòû èêè Ìàòâåé Êèòó-
ðîâ ïèlà âméòàíòûlañ. L¢â – ïèòû õàðåï õm, ïèòû
ømìøè õóðàñóï ñcìhàl àl ùè âólèñahaí. Ìàòâåé
íþìøà èêè ïà íàðañúþõaí þíòòû øchê ÿìà õî-
øañ. Èíòaì âmíòû Øaíøâîøí òaì íàðañúþõ ïóðìañ
aêaòòû ïà øàâèòû õîòaí òaélû.
Ëîõòîòêóðòaí Âîëüôãàíã ïyïè ÿê õîò âàíòañ ïà
àð àð, ìîíüù õaíøañ. L¢â ýâalòýlà óøà éèñ: «Ïyïè
ÿê õîò 11 ùîñaí îlhàòñû, õmí õólûåâà ðmïàòà ýâalò
þõè þõaòñaò, õîòah âcðlàl íóõ lýùàòìål þïèéí ïà
åòaí õîòà éèñaò. Ìcò îlahaí Ñòåïàí Òåáåòåâ ÿêañ.
Øòåéíèö mìaù âcðìàí «¨ø ÿê, ê¢ð ÿê» ícìïè
ÿêhaí âàíòañ ïà íóõ õaíøañ.
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ahêè ïóòað ýâalò óøà
éèñ: «Òaì åìah ÿêhaí òmï Ëîõòîòêóðòaí ÿêñûéhaí».
Ðîçà-Ëóèçà Âèíêëåð Íàòàëüÿ Êðþêîâàÿ Âîëü-
ôãàíã Øòåéíèö õaíøóì óòaò ìañ. L¢â ùè óòaò ïà
íåìåöêîé ÿñah ýâalò ð¢ù ÿñahà òóëìàùòallý. Nõaò
Ãåðìàíèÿ ì¢âà Ðîçà-Ëóèçàÿ íóõ âàíòóì ïà õaí-
øóì õóðlàl êèòl. Íàðañúþõ õóðà ìîñañ â¢òû ïà
52
Рmт ясаh nр па так

èùè ùèâ êèòòû. Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Âîëüôãàíã


Øòåéíèö õaíøóì ícïåêaò õ¢âàò ðmò ¸õlàl îlahaí
óøà âcðañ. Òàì èìè aøêîëàéí âmílòûélòû íÿâðcìa-
òà, àélàò, ìîÿh ¸õà éèñ âcðaò, ïóðìañaò, øóøè ìèð
âmlóïñû îlahaí ïóòaðòal. L¢â íóìñàlà òaêà ïèò-
ñaò Óðàëüñêîé îòäåëåíèÿ Àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèÿ
êmùà õmǝÀëåêñåé Ãåííàäüåâè÷ Ìîñèí ÿñhaò: «Êàøah
õaíícõmǝ ðmò lýðlàl îlahaí ÿìà ïà òmñà àò âmÿòal
ïà ùè îlahaí ållû àò òml».

Анжелика Тэвлина, 2006 год

Ìóéñað ðmò ýâalò

Ìà, Àíæåëèêà Íèêîëàåâíà Òýâëèíà, Ðóññêèí-


ñêîé êmðòaí øóøè aøêîëà-èíòåðíàòaí ðmïèòlóì.
Òaòà âmílòûélòû íÿâðcìaò ýâalò ðmò ¸õ îlahaí
èíüùañlóì ïà ícïåêà õaíølóì. Èòmõ ïóðàéí èíü-
ùañlóì: «Íah ahêàhêåí, ahùàùåí, ùàùåí, ùàòùà-
ùåí ìóéñað ðmòaò ýâalò âmñaò, ìóé âcðìàí âmñaò?»
Õaíòû àélàò ïà âmílàò õóÿòaò èñà ícìalò aíò
ïà âméòlaò. Âàíòý, lûâ ahêèlàl ïà àùèlàl èùè,
ìîñah, aíò âméòñaò, ìîñah, lûâålà ícìalò õóÿòaò
aíò ïóòaðòñaò. Ïóòaðòñaò êè, ícïåêà aíò õaíøñaò,
ùèò ïaòû þðcìañaò.
Ðîññèÿéí 1540-ìèò îlaò â¢ø ýâalò õaíícõmǝ ícïå-
êà, ðmïàòàél îlahaí õaíøòû ïèòñû. Ùèìaù íàóêà
âml, õóòà èñà ðmòaò îlahaí ìîñòû óòaò lcðàìòlûéò,
ùèò ãåíåàëîãèÿ. Èòmõ ðmòaò ìcò êàòðà ïóðà â¢ø
ýâalò âmllaò. Èñà ðmòaò ícïåêà íóõ õaíøòû êè, âmí
õàø þõ òûâal.
53
Статьи внештатных корреспондентов

Ì¢h âméòl¢â, õóòû õaíòýò õaíøòû aíò õîøñaò.


Èíòaì òmï éèñ ïóòðaò, ìîíüùaò, àðaò ýâalò ì¢h
âméòl¢â, ìóé ùèðí õaíòýò êàòðàÿ âmñaò. Òmï ð¢ùaò
ícïåêà ìîñòû óòaò íóõ õaíøñaò. Èíòaì òaì ícïåêaò
ýâalò ðaõal óøà âcðòû, ìóéñað õóÿò ýâalò ùèòǝõm
ðmò ìaíañ.
Âåëüùè ñcìà ïèòóì íÿâðcì ícì ìaòû ïóðà â¢ø
ýâalò Òmðóìí làâalìàí òaélû. Тùaò êàòðà ïóðàéí
ïåðíà ïîñ ïóíìàí õaíòýòà ð¢ù ícì ìañaò. Õaíòû
ÿñahaí èòmõ áóêâàéò aíòmìaò, ùèðí õaíòýò ð¢ù
ícìaò åøà õaíòû ùèðí ëóïñaò. Тù ícì Àôàíàñèé –
ùèò Îïîíü, Ñåðãåé – Ùåðêè, Àíäðåé – Àíòè.
Õaíícõmǝõóðàñ õaíòû ícìaí èùè ìañû, Òðîì-Àãàí
õóùà «Îø» ðmò âml, ùèò ïaòû ìcò âmí õóÿò òaì
ðmò ýâalò îø õóðïè øaêlÿh ǝmïaò òaéñ, èñà õóÿòaòí
l¢â «Î÷èêèÿ» àlüùàñû. Ùalòà ùèìaù ícìaò âmñaò,
ùèò «Âîâlýõ – Âàíüêà» (ùîìlû, ëåíè-âàíè), «Îõýð-
èêè» (êàðaù èêè), «Ïýõòý Ïîùêà», «Ïîùêà» –
ùèò ïèòû Ïàâåë, «Àé êûlü» (àé). Êàøah ícì –
ùèò õaíícõm, l¢â ñåìüÿél ïà ðmòàl âmlóïñû. Âmíò
øóøèéí âmlòû ¸õ ícì òàêlû, îïðàù ícì òàêlû
êàøah õóÿòí âméòlûéò, òaìèòû àlüùàlûéò àélàò
íchaò – íýíålè, èìåò – îïè, èêåò – èêè, ìîíè,
ïèðaù õóÿòaò – ahêàhêè, ÷ý÷è.
Íÿâðcì ñcìà ïèòóì àðòaí ùàðòah õóÿòaòí õmí-
òûéllû ïà ïèðèlû, ìaòà õóÿòà lÿêñañ ïà óõal
ìaòà Lmhõà âml. Íÿâðcì ùè lÿêñóì õóÿòl õóðàñóï.
Êàøah õóÿòà ìîñl l¢â ðmòlàl ÿìà âmòû. Âàíòý,
íah ñåìüÿåí, îïðàù ícìåí – ùèò íah, íah ahêàh-
êåí, ahùàùåí, ùàùåí ïà ùàòùàùåí ïà ållû âmlòû
ðmòlàí. Àlïà, êàøah õóÿòà ǝmìaù âmòû, ìaòà õóÿò
ýâalò l¢â ðmòal ìaíañ.

54
Рmт ясаh nр па так

Îòêóäà ìû ðîäîì
ß ðàáîòàþ â Ðóññêèíñêîé íàöèîíàëüíîé øêîëå-
èíòåðíàòå. Çàíèìàþñü çàïèñüþ ðîäîñëîâíûõ äåòåé
õàíòû. Ñïðàøèâàÿ ó ìîëîäûõ è ëþäåé ïîæèëîãî
âîçðàñòà «Êòî òâîè äåä è áàáóøêà, îòêóäà ðîäîì,
÷åì îíè çàíèìàëèñü?» – âîïðîñ ïðèâîäèò â ñìóùå-
íèè ëþäåé. Ïîòîìó ÷òî èõ ðîäèòåëè òîæå íå çíàëè,
èëè èì îá ýòîì íå ðàññêàçûâàëè, à åñëè è ãîâîðè-
ëè, òî íå çàïèñàëè, è âñå ðàññêàçû î áàáóøêå èëè
äåäóøêå çàáûëèñü.
 Ðîññèè çàïèñè, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ïðîèñ-
õîæäåíèè, ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ è ñëóæáå ïðåäêîâ
âåëèñü ñ 40-õ ãã. 16 âåêà. Çà ðóáåæîì î÷åíü ìíîãèå
ëþäè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè
ñâîåãî ðîäà, ê ðîäîñëîâíûì çàïèñÿì. Íàóêà, êîòî-
ðàÿ çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì ðîäîñëîâíîé, íàçûâàåòñÿ
ãåíåàëîãèÿ. Ðîäîñëîâíûå ñåìåé èíîãäà óõîäÿò êîð-
íÿìè â äàë¸êèå âåêà, è ìîãóò ñîñòîÿòü èç äåñÿòè
è áîëåå ïîêîëåíèé îäíîãî ðîäà. Ðîäîñëîâíàÿ ñåìüè
÷àùå èçîáðàæàåòñÿ â âèäå äåðåâà, íîñèò íàçâàíèå
ãåíåàëîãè÷åñêîãî äåðåâà.
Êàê ìû çíàåì, ïèñüìåííîñòè ó íàðîäà õàíòû íå
áûëî, è âñå òðàäèöèè, îáðÿäû, ñêàçêè, ëåãåíäû
ïåðåäàâàëîñü èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå â óñòíîé
ôîðìå. Íî ðóññêèå èññëåäîâàòåëè âñåãäà âåëè çàïè-
ñè, ïî êîòîðûì, áëàãîäàðÿ èì, òåïåðü ìû ìîæåì
óñòàíîâèòü, êàê çâàëè íàøèõ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó.
Èìÿ ïîä÷¸ðêèâàëî èíäèâèäóàëüíîñòü ÷åëîâåêà,
èìÿ, êàê ïðàâèëî, îõðàíÿåò è çàùèùàåò ðåá¸í-
êà. Ïðè êðåùåíèè êîðåííûõ æèòåëåé âñåãäà äàâà-
ëè ðóññêîå èìÿ, êîòîðîå èíîãäà çàáûâàëè. Ìíîãèå
ëþäè ïåðåäåëûâàëè èìÿ íà ñâîé ëàä â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôîíåòè÷åñêèìè íîðìàìè. Òàê, â íàøåì àëôàâèòå,
55
Статьи внештатных корреспондентов

êàê ìû òåïåðü çíàåì, íåò íåêîòîðûõ áóêâ, òî íà-


ðîä áûñòðî íàõîäèò ñâî¸ èìÿ ÷åëîâåêó, íàïðèìåð:
«Îïîíü – èêè» – ýòîãî ÷åëîâåêà çàïèñàëè êàê Àôà-
íàñèé, íî ìíîãèå õàíòû íå ìîãëè ïðîèçíåñòè ýòî
èìÿ, è ïîýòîìó Àôàíàñèÿ ñòàëè çâàòü «Îïîíü-èêè»,
÷òî-òî ñîçâó÷íîå ñ ýòèì èìåíåì. Ñåðãåÿ – òîæå íàçû-
âàëè ïî ñâîåìó – «Ùåðêè-èêè», Àíäðåÿ íàçûâàëè –
«Àíòè». Èëè äàâàëè õàíòûéñêèå èìåíà, õàðàêòå-
ðèçóþùèå îñîáûå êà÷åñòâà, ïî õàðàêòåðó èëè ïî
âíåøíåìó âèäó, íàïðèìåð, íà Òðîì-Àãàíå åñòü ðîä
«Îâå÷åê», à ñòàëè íàçûâàòü ýòîò ðîä ïîòîìó, ÷òî
âîëîñû ó ãëàâû ðîäà áûëè êóäðÿâûå è åãî âñå çíà-
ëè, êàê «Î×-èêè», «Âîâëýõ – Âàíüêà» – (áåññèëü-
íûé, ëåíòÿé); «Îõýð-èêè» – âûñîêèé ìóæèê. Èëè
åù¸ ïðåäêà íàçûâàëè «Ïýõòý Ïîùêà», «Ïîùêà» –
ýòî Ïàâåë äà ïðè òîì åù¸ è ÷¸ðíûé; «Àé-êûëü»
– ìàëåíüêàÿ è ò.ä. Çà êàæäûì èìåíåì – èñòîðèÿ
÷åëîâåêà, åãî ñåìüè, ðîäà.  ñâîèõ ñòîéáèùàõ ëþäè
çíàþò äðóã äðóãà õîðîøî, áåç èìåíè è ôàìèëèè, è
îáðàùàþòñÿ äðóã ê äðóãó òåðìèíàìè ðîäñòâà, íåíý-
ëè – ñåñòðè÷êà, îïè – îáðàùåíèå ê æåíùèíàì, ê
ìóæ÷èíàì – èêè, ìîíè. Ìîëîäûå ê ñòàðèêàì îáðà-
ùàëèñü ïðîñòî Àíêàíêè, ÷ý÷è.
Êîãäà ðåá¸íîê ðîæäàåòñÿ, åìó îïðåäåëÿëè, êàêîìó
áîãó ïðèíàäëåæèò åãî ãîëîâà, íà êîãî èç ðîäñòâåí-
íèêîâ, äàâíî óøåäøèõ èç æèçíè, áóäåò ïîõîäèòü
ðåá¸íîê. Îáû÷íî ýòî îïðåäåëÿëà ïîæèëàÿ æåíùèíà,
è ãîâîðÿò, ÷òî ðåá¸íîê è âïðàâäó ïîõîäèò íà ýòîãî
÷åëîâåêà íå òîëüêî âíåøíå, íî è õàðàêòåðîì.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óçíàòü âñ¸ ýòî, íàäî çíàòü ñâîþ
ðîäîñëîâíóþ òàê ãëóáîêî, êàê ýòî âîçìîæíî. Âåäü
ñåìüÿ, ôàìèëèÿ â èçíà÷àëüíîì ñìûñëå ýòî òû, òâîè
ïðåäêè è òâîè ïîòîìêè.

56
Рmт ясаh nр па так

Надежда Кузнецова, 2006 год

Ìà ùàùcì

Ìà ùàùcì Àëåêñàíäðà Ëåîíòüåâíà Ìèëÿõîâà


ñcìà ïèòañ 1923 îlí êàòðà Òýê êmðòaí, Ñ¢ìaòâîø
ðàéîíaí. L¢â èí 83 îlà éèñ. Ùàùcì ñåìüÿÿlí âåò
íÿâðcì âmñ: êaò ýâè ïà õmlóì ïóõ. Òmï èí l¢â
àòýlò õaùañ. Àéòclí l¢â ïèòañ ðmïèòòû, í¸òòû
ahêålà, àùålà. Àùål ïèlà ÿhõañ âîé âålòû, õ¢l
âålòû, â¢lýò òaéòû ïà õîøañ. Lÿlü ïóðàéí èùèòû
õ¢l âålïañlóìàí, âîé âålïañlóìàí âmñ, êàðòîïêà
cíìalòañ. Ùalòà ùèòaò lÿlÿ êèòûélñûéò. Øchê
làâaðò âmñ. Èí ïà ìóé èñà âml, àðñûð lcòóò: íþõè,
cñóìéèhê, íÿíü, ìàâ. Làïêàÿ êè ìaílaí, ìóé èñà
lmòlaí.
À.Ë. Ìèëÿõîâà òaéñ õmlóì íÿâðcì, êaò íÿâðcìhalàl
aíòmìà éèñhaí àé ïóðàéí, ìmø ýâalò. Ïåòð Ãåðà-
ñèìîâè÷ Ìèëÿõîâ ïóõl èí ïà âml, l¢â ñcìà ïèòañ
1960 îlí. L¢â ñåìüÿ òaél, èìål Ôàèíà Êîíñòàíòè-
íîâíà Ìèëÿõîâà (Íîâüþõîâà) íÿl ýâè òaél. Àëåê-
ñàíäðà Ëåîíòüåâíà ìcò âmí õèlíchal – Íàäåæäà
Êóçíåöîâà. L¢â ¨ìâîøí ïåäàãîãè÷åñêîé êîëëåäæí
âmílòaòû íchà âmílòûlañ, ùalòà ïà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãí À.È. Ãåðöåí ícìóï óíèâåðñèòåò åòøóïòañ. Êèìèò
õèlíchal Ëþáîâü Ìèëÿõîâà ïà ÿìà âmílòûlañ âmí
óïål èòû, âóðòû äèïëîì ¸øà â¢ñ. Õmlìèò õèlíchal
Ëàðèñà, l¢â ïà ïåäêîëëåäæ åòøóïòañ, èí ïà âmíl-
òûél Þãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòí õml-
ìèò êóðñaí. Ìcò àé õèlíchal – Àíþòà, l¢â âmíl-
òûél õmlìèò êëàññí Òýê êmðòaí.
Lÿlü þïèéí ùàùcì ìèñ ïmñòû íchà âmñ, àé
íÿâðcìaò làâlañ, õóòà òmï aíò ðmïèòañ. Ïåíñèÿÿ l¢â
ìaíañ 1973 îlí. L¢â èí âml Òcê êmðòaí, ùàùcì ðmò
57
Статьи внештатных корреспондентов

êmðòalí ìcò âmí õaíícõm. L¢â ðmïèòòû õólíà êàð-


êàì, òalí ò¢òüþõ ñýâaðal, þõè àé õîïí òmllý, àì-
ïlàl lcòóòí êàâaðòlàllý, ùalòà làïaòlàllý, ìèñlàl
õóùè ìîñòû ïóðàéí ÿhõèél, ìåíÿlà í¸òl. Ì¢h,
õèlíchaò, ùàùåâà ÿñòal¢â: «Âmí ïmìàùèïà, íah
ì¢håâ âmílòañaí ïà âmílòalaí õaíòû ÿñahaí ïóòaðò-
òû, íah ì¢håâ âmíòà, âóðà òmòlÿñaí íîõað aêaòòû,
òóðí ñýâaðòû. Ùàùèìèå, ñîò òal âmlà».

Олеся Хандыбина, 2006 год

¢lû ¸õ õóùà
Òaì l¢haí âmù òûlaùaí âmí ¸õ ïà âmílòaòû
íÿâðcìaò êaò làïaò â¢lû ¸õ õóùà ÿhõñaò. Ùè âcð
Þãîðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé óíèâåðñèòåòaí âmlòû îê-
ðóã øóøè ìèðaò ÿñhaò âmílòaòû ïà làâalòû ëàáîðà-
òîðèÿ êmùà íc Çîÿ Ñòåïàíîâíà Ðÿá÷èêîâà lýùàòañ.
Ùèâ ì¢h îêðóãåâ ýâalò àðñûð êmðòaòaí âmlòû ¸õ
ÿhõñaò. Ùèò Òyêúÿêah ýâalò À. Ñåáóðîâà, Ïîlíàâaò
ýâalò Î. Ïîïîâè÷, Âàíüùàâaò ýâalò Ò. Áèòêèíà, Òýê
êmðò ýâalò Ë. Îòøàìîâà, Î. Îòøàìîâà, Â. Çâÿãèí-
öåâ ïà ìà, Îëåñÿ Õàíäûáèíà, ÿhõñ¢â.
Lîðâîø ðàéîíaí âmlòû ¸õ ïà ì¢h ïèlýâà ÿhõñaò.
Ùèò Ïèòlîð êmðò ýâalò ì¢håâ âàílòaòû õmǝÂ.À.
Êóðòÿìîâ ïóõal ïèlà. Lîðâîø ýâalò Ç.Â. Øèÿíî-
âà íÿâðcìhalàl ïà Ëèçà óïål ïèlà. Ïólhàâaò âîø
ýlòû Ã.Ï. Êåëü÷èí, Ã.Å. ïà Þ.Í. Íàêîâhaí ïóõaí
ïèlà. Ùè ïóðàéí ì¢h ïèlýâà ùèâ â¢lû ëåêêàð Ð.
Íåâà ñîíòóìañ.
Îlahaí ì¢h Òýê êmðòaí ò¢òahõîïà lýlñ¢â ïà
Ïólhàâaò âîø âmíòû ìaíñ¢â. Ùalòà ïàðîìaí Là-
ïaò íàhê âîøà òmñûþâ. Ùè þïèéí êàðòû nø õ¢-
58
Рmт ясаh nр па так

âàò íÿlêcì ùîñ ìað Õîðîòà ícìïè ñòàíöèÿ âmíòû


ìaíñ¢â. Òólòà ì¢h 14 ùîñ ìað â¢lû òàùaò âmíòû
ê¢ðaí ømøñ¢â. ¨ðò ê¢òí, éèhê ê¢òí ùèòû ùè àl-
òàñûélñ¢â. È ï¢ø òmï øàé ÿíüùñ¢â. Êèìèò õaòl
ñòàíöèÿéí õaþì ïóðìañl¢â â¢lû mõlaòaí òmñûéò.
Ì¢h «Ãîðüêîâñêèé» ñîâõîç íÿlìèò ïèðêàòà
ïèlà ÿhõñ¢â. Êmùàÿ ùaòà âml Â.Í. Ìàêñàðîâ, l¢â
íÿâðcìlàl ïà àïùål È.Í. Ìàêñàðîâ ñåìüÿ ïèlà
l¢âålà í¸òlaò. Lûâ êaò þðí õîòhaíaí âmllaò. Òà-
ùålaí 1000-êcì â¢lû òaélaò. Ñîâõîçýlí 700 âîé
âml ïà 300-êcì õóÿò ðmïèòal.
Âmlòýâ ìað ì¢h ùaòà lûâ ÿñhål íóõ õaíøñ¢â.
Êàøah àélàò õóÿòà âmí õaíícõmǝí¸òañ. Ùèìaù òå-
ìàéò õaíøñ¢â: õ¢l, âîé, âîíüùóìóò, àðñûð òóðíaò,
õaíícõmǝl¢âlàl-ñîìlàl, âîé ícìaò, þíòòû ùèðàò,
lcòóòaò, þðí õîò ïóðìañaò, èìåò ïà èêåò õîòaí
âmlòû âcðaò, ñûð-ñûð àé âîéò, ì¢âåâ-éèhêåâ, lmìaò-
ñóõaò, õîòaí ïà õîò ï¢halí âmlòû ïóðìañaò.
À. Ñåáóðîâà ì¢h ïaòýâà lcòóò êàâaðòañ. Ë. Îòøà-
ìîâà ùaòà ìmðaõ âîíüùòû ÿhõañ. Êèìèò õaòl âméò
lîð òûlaùaí â¢lû ¸õ l¢h ê¢òóï õaòl âcðûlûñaò.
Îlahaí ïcøåhaí õóðñàhaí, ùalòà ïà ÿìñûåâà àðñûð
ùèðí þíòñ¢â.
Âmlìåâ ìað ùaòà èï¢øà ÿðòañ. ßìà ðmïèòòû êc-
ìåâ aíòmì âmñ. Ùaòà õaòlaò èùè ê¢ðóìaí ìaíñaò.
¢lû ¸õ õóùà èí ì¢h lmõñaò òaél¢â.
Þõlû ìaíìåâ ïóðàéí òmï ÿì õaòl âcðañ. Ñòàíöèÿ
âmíòû ïóðìañl¢â ïà â¢lû mõlaòaí òmñûéò. Òólòà
éèñ¢â ïà nø õ¢âàò.
Ì¢h ìaíòû âcðåâà îêðóã øóøè ìèðaò âcðaò äå-
ïàðòàìåíò ¸õ âóõ ìañaò. Ò.Ñ. Ãîãîëåâà lýùàòóì
«Îéíàñ» ícìïè ôîíä èùè ì¢håâà í¸òañ. Ùè òóì-
ïè ßÍÀÎ êmùàéò èùè í¸òñaò, ùèò Ô.Ì. Åëåñêèí,
Í.Â. Îçåëîâà, Ò.À. ßìùèêîâà, Ë.Ï. Âýëëî. Õmíòû,
ìîñah, ùè ì¢âà ïà ÿhõl¢â.
59
Статьи внештатных корреспондентов

Аграфена Сопочина, 2010 год

Åìàh Èìlîð

Òaì éèñ ïóòàð, éèñ âcð ìaícìà Àãðàôåíà Ñåì¸íîâíà


Ñîïî÷èíà-Ïåñèêîâà òmñ. Ùè òóìïè àé ïàâòàñ, ìóé
ùèðí ñmðõàhl õaíòýò âmíò øóøåòí âmllàò ïà ìóéñàð
ømê âàíòlàò.
Éèñ ïóðàéí lîð ìóõàlàÿ õmðàõùè ðmò ¸õ âmñàò.
Lûâ ïmðlàòû âàñû êàòàllàò, ïyílàl õylò ñmõàòlàlàl
ïà âîéò cñàllàllàl. Õyl êè ¸øà ïàâàòlàò, ñîìlàl
õólò íÿõàñlûéò ïà éèhêà lóêcìàlûéò. Âîé êè ïèòl,
lûlàí óò êåøèéí ïmõàlà ïà âmíòà cñàlà. Ùè àòóì
âcðàò ýâàlò lûâålà íÿõ ïà êàø âmñ. Èí ¸õ òàêà
óâñàò, èòmõ õóÿòàò ïà íóõ íàâàðìèélñàò. Èïóø ùè
õaíícõméò âóðhà ìóùàòñàò. Lûlàh âîé ýâàlò ïyhlàl
ñmõàòñàlàl, óõl ýâàlò ñcìhàlàl êèì êàðàlàñlàl.
Âóðhà èêè þõlû ìaíòû ïèòàñ, þõ íyâàòà ïcllÿñ, þõ
mõòûÿ õîélÿñ. Lyâ ìaøüÿÿ âmñ, aí ïà óâòàñ. Âóðíà
Íóì Òmðóì õóùè ïmðlcìàñ. Àð åhòà làê êcðàòìàí,
ïà åøà âmñ Õaòl èìè ïyhàlí õólò ïclû lóícìàñ.
Âîèå Òmðóì àùè õóùè þõòàñ. Lyâ øèâàlàñlý, ìóé
ùèðí lûêàí ðmò ¸õ åøàùlàò. Lûlàhà âmlòû õóÿò
lûâ ýâàlòýlà êaøè-ìmøà éèl, lûl aí òaéòû óò êyðí
ïmðàíòòû þïèéí ïàðl. Òmðóì àùè ùè lûêàùàñ. Lîð
ïclû ahêàðìàñ, õóòà õmðàõùè ðmò ìèð âmñàò, àé ìyâ
ïóëûå øèâàëàñ. Ùè òaõèÿ Ïóïè ïóõèå cñàlñàlý.
Ùè õm êåâ õóðàñóï âmñ, òaì àòóì ¸õ ïclû âàíòòû
õmí ïèòl, lûâål âmílòàòû ìîñl. Lyâ òûâålò-òóõålò
âàíòûlàñ. Ñcìhàlàl êàëûéí õyâàòñûéhàí, lûêàí
ùè þõòóìñû. Êåâ Ïóïèå õaíícõm åùàlò ømøìàñ.
Èêè àé ïólà, àé ðàâà ìaíøàñlý, èìè ïà ìaøàêí
õîélàlý, íÿâðcì ìyâà óòóìlàlý.

60
Рmт ясаh nр па так

Òmðóì Þõàí àùè ùè êyòí ùè òaõèÿ còìàñ,


ðmòlàl õóùè Òyíê þõàíà ìîélàòû ÿhõàñ, lyâ làlü
øèâàlàñ ïà ímìàñòû ïèòàñ: «Íîõð þõ ñcì ìal,
¸õóì þõ cíóìòû âóòùàl, òaì ìyâí-éèhêàí lûlàh
âmlóïñû òaìàù âcðàò þïèéí aí ïèòl».
Òmðóì Þõàí àùè âàíòàl, Êåâ Ïóïèå nðàh. Êàðòû
òûÿh í¸lí êè âóùêàlû, lyâ ìóõòû aí ìaílû.
Ícìólòûéí òaì òàê õmèå aí âylû. Ùè êmìí lyâ
âàù õml øèâàlàñ, âàíòý, õmí Íóâè àùèéí èl cñlóìí
ñaïl ñóõ ýâàlò êàòàlñû. Þõàí Òmðóì àùè làïàò
ïyø îìñóì nõàl, õmò ïyø îìñóì nõàl ïà ùè àé
õmlà êàðòû í¸l âóùêàñlý. Ùè õîéñû, òmï Êåâ
Ïóïèå aí ïàðàñ, âàíòý, òmï ìmøìàlòñû.
Êåâ Ïóïè õm ùè ìaíàñ. Lyâ õólòà ìóé ÿì ïcëàê
ïà ìóé ïîïclàê êyðàlí ïîðìàl, ùaòà êåâ ëîòûå
òûâl. Ïóïè ïóõèå ìyâ ñaìà þõòóïòûél, èl âóõlàñ
ïà Ahêè õîøóì âméòàñ. Ùè ïóðà âyø ýâàlò òaì
ìyâ-éèhê õóùè ÿì, íÿâlàê õóÿòàò âmlòû ïèòñàò.
Ìyâ ëîòûå ñyìàò âyðí ëàï òalñû, òaòà âmlòû ¸õ
Íóâè Òmðóì àùè ýâàlò ÿì âmlóïñû, óé ìóùàòñàò.
Ïóïè ïmðìóì àé ìyâ ëîòûåòí, þõàí ëîòûåòí, õóòà
Êåâ Ïóïèå èl âóþìñû, õaíícõméò ìyâ Òmðóì Àhêèå
ýâàlò òàê âmlóïñû, nð âmlóïñû âîõñàò.
Òaìàù éèñ ïóòàð Èìlîð îlàhàí Òðîìú¸ãàí
þõàí øóøè õm Áîðèñ Àíòîíîâè÷ Êîìòèí, Íàäåæäà
Èâàíîâíà Ïîêà÷¸âà, Åðåìåé Àíòîíîâè÷ Òýâëèí
ïà ïà ¸õ ïóòàðòñàò. Êàøàh õmlóì îl õaíòû ¸õ
Ëÿìèí, Ïèì, Òðîìú¸ãàí, Àãàí, Þãàí ïóñlàò ýâàlò
åìàh Èìlîðà Òmðóì àùèÿ ïà åìàh ìyâ Àhêèÿ éèð
òóâìàí ÿhõlàò. Èíòàì åìàh òaõè õóùè òaù âyòû ¸õ
ðmïèòlàò. Lûâ óøàhà ÿìà ìyâ-éèhêåâ aí làâàlàò.
Ùè ýâàlò âîé-õyl øèìlà éèl, âylû òaù òaéòû
òaõè aíòmì. Ðmïèòòû ¸õ âmí ìyâ ëîò õèðñàò, ùèò
èùè øóøè ìèð ïaòû âåâòàì. Åìàh ìyâà þõòóì ¸õ
61
Статьи внештатных корреспондентов

lýâàñà ÿhõlàò, âàñû ïà âîé âålïàñlàlàò. Ñmðõàíl


õaíòýòà òaì åìàh òaõè øchê ìîñl, ùè ìyâ éèñ ïóðà
âyø ýâàlò làâàllýl. Åìàh Èìlîðà lûâ éèð òóâìàí
ÿhõlàò. Îñà âylû òaéòû ¸õà àð âylû òàù ìîñl. Òaì
âîèå óíòàñí óâàñ èêåò ïà èìåò âmllàò. Lûâ øchê
lahõàlàò ìyâ âyé âyòû ¸õ àl lûâålà ñàðàùlàò,
åìàh ìyâèå øóøè ìèðà àò õaélû. «Ñóðãóòíåôòåãàç»,
«Ôåäîðîâñêíåôòü» ðmïèòòû òaõåhàí âàñû ïóøàõ
ïóíòû, âîíüùóìóòàò cíìàlòû ìyâàò, õyl õméòòû
ïóñlàò, lîð, þõàíàò ïà âmíò âîé ÿhõòû òaõåò øóøè
ìèðà àò ìallàl. Óâàñ ìèð ¸õ ðmò éèñ ìóâålí ïà
ïà ùèðí àí õîølàò âmlòû.

Маина Малых, 2005 год

Óøah ÿñah, óøah ïóòað òmñaò

Âmlòû ìyâåí, õîlòû ìyâåí àl


óêùóìòý. Òmðóì àùåí, Òmðóì ahêåí
ïaðòóì òóðí-âàðñ íàìïaðà àl òàå,
ål âmlòû òmðìåí, ål âmlòû õaòlýí
làâàlìàí òàå, ¸øåí õîéòû ÿì òaõåíà
ÿì ïóðìàñ ïóíà, êyðåí õîéòû ÿì
òaõåíà ÿì íóìàñ õàÿ.
Éèñ ÿñàh

«Õaíòû ÿñàh» ãàçåòà lyhaòòû òûíàh õóÿòaò! Íûí


ñaìlàíà àò lahlaò ìcò íÿâlàê, ÿì âyùà ÿñhàò õîí
âîøí âmlóì âåòìèò ñúåçä ïaòû.
Èñà Ìyâ Ahêèåâ àð òaõè ýâalò, ìyh âmlòû ìyâåâ
àð âîø, àð êmðò ýâalò òaì ñúåçäà þõaòñyâ. Ùè àðaò
ÿì õaíòû, ùè àðaò ÿì âmòùà ùè þõaòñyâ.
62
Рmт ясаh nр па так

Ìàâàh làíò, ñóðàh làíò ïàñaí, ìóé àðàò ìàâàh


ñûð àð lýòóò, ñóðàh ñûð àð lýòóò – õólûåâà âmñ. Àð
âcð ìà óøà ïàâaòñóì. Êàøàh õóÿòà âàíàò ùè ïóòðaò,
õóòà Àñûåâ, ìyâèåâ, ìèðèåâ îlahaí ímìàñlaò.
Íóâè òóõlóï òóõlah âîéí âmí õîí îìañòû âmí
Ìîñêâà âîøà ìaíñyâ làïaò õóÿò Òþìåíü âîø ýâalò:
óõ õîåâ Â.Ã. Êëèìîâ, âmílàò õóÿò Â.Ì. Ìîëîòêîâ,
ñûðû êmùàÿ âmñ, ÿêòû ïà àðèòû õîò ýâalò Ë.Ä.
Ñîáÿíèíà, åhê ñàõ ¸íòòû íc Ë.Å. Åãîðîâà, óõ õmÿ
í¸òòû íc, àélàò ¸õ ýâàlò È.Þ. Ìàëûõ, âîé âålòû
õm Ë.À. Ëèõà÷¸â ïà ìà – õaíòû ÿñhåâ âmòû íc –
Ì.È. Ìàëûõ.
Þõòûlóì ícìàh-ñûÿh àð ¸õ ìèðåâ âmlóïñû îlahaí
ùè ïóòàðòñaò. Âmlóïñýâ àðñûðí ïèòûÿl: ùaòà làâaðò
ñóðò, ùaòà êcí ñóðò.
Ìaòòû ìyâ, ìaòòû éèhê ýâalò þõòóì ìèðåâ
óøah ÿñah, óøah ïóòað ùè òmñàò. Èòmõ ïóòðaò ñaì
õîøèìàí ùè õmlàíòñyâ. Àìòah ïóòað øèìal.
Åhòà ïàñàíà ÿhõñyì, ùaòà ïà õaíòû ÿñhåâ ïà
õaíòû ìèðåâ îlahaí ïóòað âmñ. ìóé ÿì ïà ìóé
àòóì? Ìèðåâà øchê làâaðò. Âîølyâ – âîø øîïà
éèñaò, êmðòcì – êmðò øîïà éèñ, èñà êaøè, ìmø,
ñóðyì. Ðmïàòà àé êmðòaòí àíòmì. Âîé ïà õyl âålòû
yø ïà aíòmì. Õîï, õîlóï, ïóøêàí lmòòû âóõ ìîñl,
ùèò ïaòû ¸õlyâ âcðlû ùè îìañlaò, âóíà ÿíüùlaò.
Íÿâðcìaò âmílòaòû ïà âmí âóõ ìîñl.
Ìyh àùèlyâà, ahêèlyâà ïà làâaðò éèlóï âåðaòí
(êîëõîçí). Lûâ lýòóò òaéñaò, Ëåíèí ïaíò õyâàò
ìaíñaò. Ìîñah ùèò ïaòû, ïaíò òàêlû, ìaíòû óø
aíò òaéñyâ. Ìà ìèðåìà ìîñl ållû õóùòû óò (õmñ).
Ìà lahõàlyì, lmlí òmï àññîöèàöèÿ óõ õm Ñ.Í.
Õàðþ÷è õmñ þêàíà àò âml. lyâ ållû ìaíòû õóÿòà
àò í¸òl. Lyâ ñaìàlí ïà íóìñàlí ïîñòóì âcðlàl ïaíò
ïaòûÿ àò òmllý, lyâ óíòàñàlí ÿì âcðaò àò íþõlàñaò,
63
Статьи внештатных корреспондентов

àð òaõèÿ éîðl àò òaðìàl. Ñúåçäà þõòóì âcð – âmí


âcð. Àð âméòàíòóïñû, àð ïaíò lýùaòìål ïaòû, àð
ÿì ÿñah õmlìåâ ïaòû âmí ïmìàùèïà. Õyâ ímïàò, õyâ
éèñ òaÿòaí, íûí ùè õaòl õîøóì ìèðà ìîélàñòaí,
ñaìlaí ÿõà õmòlàñaò – ñúåçä aêòóì õóÿòaò.
Òaì õaòlàò ìà ímïòcì õyâàò aíò þðcìàllàì.
Õaíòû ìèðcìà õaòl ¸ø ùè êèòlóì, lîlÿòaí òàêà
ìèð øóøè ðmò ìyâåâí. Íàé ýâè ÿì õóðlàí, íàé
ïóõ ÿì õóðlàí àl âmòøàllaí, âmlòû ÿì ùèðàíaí
âmlàòaí, ðmïèòàòaí, àìòàòlÿòaí, ñûñòàìà ñaìlaí
òaÿòaí, õîøòû âcðlaí ÿìà âcðàlaí.

Евдокия Нёмысова, 2005 год

Â. Øòåéíèö ïèlà ðoïèòmì õaíòû ¸õ

Â. Øòåéíèö õaíømì ícïåêmò, lyâ âoímlòmì


¸õlàlmí (Ã. Çàóýð, Ë. Õàðòóíã, Á. Øóëüöå, Ï.
Õàóýëü) ÿõà aêmòñàémò ïà «Õaíòû ðoïàòàémò» ícìmí
ïóíñàémò. Òaìmù õaíòû ðoïàòà ýâmlò òûâmñ 4 (íjl)
âoí êèíèêà. Îlmh êèíèêàéml (òîìml) lyhmòòû ícïåê
ùèðà cñmlñà 1975-ìmò îlmí, íÿlìmò óòml – 1980-ìmò
îlmí, õmlìmò óòml – 1989-ìmò îlmí.
Â. Øòåéíèö òaì õaíømì êèíèêàémò õóùà ïîñòmìàí
âollmò, õóéòàò ïèlà lyâ ïóòðcìmñ ïà ìaòà ¸õ ýâmlò
ïà ìóéñmð ìîíüùmò, àðmò, ïóòðmò Â. Øòåéíèö
õaíømì ícïåêmò âollmò.
Â. Øòåéíèö õaíòû ìîíüù, ïóòmð, àð Ìàðåìüÿíèí
Êèðlà ýâmlò õaíøìàl. Ìàðåìüÿíèí Êèðlà lyâ
ñaõòýlà «Lyâ âollmì âcðml» ëàòèíñêîé ïîñmòmí
ícïåêà õaíòû ÿñmhmí õaíøñmllý. Lyâ ïóòmðlàl
Â. Øòåéíèömí íåìåöêèé ÿñmhà òóëìàùòmñàémò.
64
Рmт ясаh nр па так

Ìàðåìüÿíèí «Âèòîí õîí ïfõ», «Õîí èìmhàí-


îéêàéhmí» ìîíüùhmí ìîíüùmñ.
Òåáåòåâ Añòmïàí «Êàâàñü îéêà ïà âîømh êóðòmh
îéêà» ìîíüù ìîíüùmñ ïà éèlïà âcðmñ ìîíüù «Òaì
òóðûì ñyh, òfì åòmí ñyh èé òfâàò êaò õó». Òåáåòåâ
Ìèòðè «Ïfòmð øóõòû âîé îòûhíà» ïóòmðòmñ. Äóíàåâ
Ìèòðè «Âîé àð» àðèémñ. «Èìèõèòû óòë», «Óðò
îòûhíû» ìîíüùhàí ìîíüùmñ Õàìçàðîâ Ïcòmð.
Íèçÿì êoðòmh ¸õ ïèlà èùè Â. Øòåéíèö ðoïèòmñ.
Lûâ lyâålà ìólòû êcì ïóòmð ïóòmðòñmò. Ùèò
Ëîøàêîâ Êèðêóðè «Òaòûh íàhê ïåëûê þõûò» ícìmï
ïóòmð ïóòmðòmñ, Ñóìêèí Þâàí «Ìà óéòûì óhõåì»
ícìmï ïóòmð ïóòmðòmñ, «Õóòûì õó» ícìmï ìîíüù
Àëåêñååâ Ìèêolüêà ìîíüùmñ.
Êàñmì õaíòýò èùè Â. Øòåéíèöà ìîíüùmò,
àìàìmòùåò ìîíüùñmò. Ùèò Àìíÿ ýâmlò Êàêñèí
Ìèêèòà «Àé ìîñü õo», «Èìèõèlû ïà Êèðíþlmï
èìè», «Ìólòàñ éèhê õyl, ìólòàñ âoíò âîé âålòû
õo ïà àïmëýl» ìîíüùmò ìîíüùmñ. Òàðëèí Òàíèlà
«Èìèõèlû ïà âîømh âoðò èêè», «Âóðñèê» ìîíüù
ìîíüùmñ, «Ïå÷àð ¸õ» àð àðèémñ. Àëèêîâ Âàñüêà
Éèlïè êoðò ýâmlò 2 Îhmò âólòmï» ìîíüù ìîíüùmñ,
«Àìíÿ àð» àðèémñ.
Ïà ìyâ õaíòýò èùè ìîíüù ìîíüùñmò, àð àðèñmò,
ïóòmð ïóòmðòñmò. Õaíòû ìèðcì òàù òaòà õoí ñóõmíml,
ållû ìîíüùòû õóÿò òaòà õoí õólàl. Èíòóì õaòml
âoíòà ìîíüùål, ÿñhål ållû ùè òmlýl.

65
Статьи внештатных корреспондентов

Наталья Краснопеева, 2005 год

Ñyìàòâîø õaíòûlyâ âmlóì ïèù


Ìyh õaíòû ìèðåâ êàòðà éèñ ïyðàéí àé êmðòûåí
âmñàò. Òîâèÿ éèl, õyl âålïàñlàòû òaõèlàlà ïóñlà
ìaílàò, òîâè âàñû ïèlòàí làâàllàò. Âålïàñ òaõèlàlí
âmlòû ùèðà òóíòû õîòàò âcðlàò ïà òaì âmlòû
òaõèlàl òîâ êmðòà àlüùàllàl. Lyhà éèl, âóÿh ñmõ,
ìóõñàh, âyø âålïàñlàòû Àñ ïclû ìaílàò. Ùaòà
õyl ñólûlàò, ømìàõ, õyl âóé ñîïàñà âcðlàò. Ùè
âålïàñlàòû òaõèlàlí lyh êmðò ïà òaélàò. Ñyñà éèòû
àðòàí âmí êàéêlàl ñîïàñlóì õyl òàùí lclàlàl ïà òal
êmðòlàl ïclû ùè lîâàlàlàl. Òal êmðòlàl âmíò þõàíàò
õîíàhàí òaéñàlàl. Ùaòà òal õyâàò âmíò âîé, þõàí
õyl âålïàñlóìàí òîâè âmíòû âmñàò. Ùèòû éèñ ïóðàéí
òûâålò-òóõålò êàñàlìàí õaíòû ìèðåâ ùè ÿhõñàò.
Ñîâåòñêîé âëàñòü ìyh ìyâåâà þõòóìí, õaíòû
ìèðåâ êaìí làlü âcð âàíòñàò. Òaìàù ñóðò îlàhàí
ahêàhêcì ìaícìà èùè ïóòàðòàñ, ícìl Åâäîêèÿ
Òèõîíîâíà Íîâüþõîâà âmñ. Lyâ 1913-ìèò îlí êcð
òîâè òûlàùí ñcìà ïèòàñ. Ahêàhêcì ÿì õyâ éèñ âmñ,
86 òalà þâàíòàñ. 1999-ìèò îlí åhê íîïàòòû òûlàùí
aíòmìà éèñ.
Ahêàhêcì Lcâàh êmðòàí ñcìà ïèòàñ ðyù ùèðí
Óñòü–Ñîñüâèíñêèå þðòû. Êàòðà ïyðàéí òaì êmðòûå
ícïåêàò õyâàò Ïîäãîðîäíîé âîëàñòü âmñ. Òaì éèñí
ùè êmðòûå õyâí aíòmì, òmï îìñóì òaõål õaùàñ. Òaì
éèñ õaíòûlyâí ùè òaõè òal êmðòà àlüùàlû.
Làlü þõòûlóì ïóðàéí ahêàhêcì ÿhêcì òalà éèñ,
ùèðí òaì âcð ÿìà ímìñàlý.
Êàòðà Ïmêàð êmðò ýâàlò ¸õ ïàêàíìàí Òal êmðòà
þõàòñàò. ßñòàlàò, ìaòòû êmðòýlà làlü ¸õ ïóøêàílàl
ìyélàlí þõàòìål.
66
Рmт ясаh nр па так

Ïà ÿíà ùè, íûì ïcëàê ýâàlò ïóøêàí ñûé Òal


êmðò âmíòû ùè ñàùl.
Êàòðà Ïmêàð êmðò ÿì õyâ òaõèéí Àé Àñ êèìàlí
âml. Òal ïóðàéí còàð õaòlàí ñûé õyâà ñàùl, ïóøêàí
ñûéò ùèâ ùè ñàùlàò.
Åøà âmñ, èí làlü ¸õ òal êmðòà ùè còìàñàò. Ðàò
õað âcðñàò. Ìólòû êcì lîâ ïàâàòñàò, êåâ ïóòàò lîâ
íþõèéí òclûåâà ìólòñàéò. Ùè àðàò õyÿò, âàíòý,
lûâålà lcòû ïà àlïà ìîñl.
Ùè éèñí âmí ùaðòàh ¸õ õólíà âmñàò. Ùalòà
ùaðòû ïèòñàò ïà èí óòàò ñýìñàé óòàòí ýòlòàñûéò.
Èí làlü ¸õ ùè ïaêàíñàò. Lûâ âàíòòýlí, ìaòòû,
lûâ þlòà í¸õàllàéò, ùè þõàòlàéò. È õîò ýâàlò ïà
õîò òýðìàò ùè lyhòûéllàò. Lîâàò, ïóøêàíàò, òàêñàð
õm õóÿòàò ïaíàí íÿðcìàlûéò. Ahêàhêcì ÿél óñóì
èlïèÿ õaíÿòñýl. Ùèðí ðyùàò òcðìàò lyhcìèélñàò,
ÿél aí âméòñà. Âméòñà êè làlü ¸õí ïaíàí ùè òmñà.
Ùè ïaêíóì òaõålí íþõè ïóòlàl ùèòû âyùêàñlàl
ïà õyíòàñàò. Ùè ìaíìål þïèéí làlü ¸õ, èí õaòl
âmíòû, àlïà, ñýìñàé óòlàlí õóòòû ùè òmòlÿlàéò.
Ahêàhêcì òaì âcðàò îlàhàí ìaícìà ïóòàðòìàlí
ìà õólíà àé âmñóì, òmï lyâ ïóòðàl íóìñà ïyíñcì.
Âmíà þâìcì ïóðàéí ÿìñûåâà âmí ícïåêàò õyâàò
òaì âcð óøà âcðñýì. Ùè ïóðàéòàí, ìyh ìyâ-éèhêåâ
ïcëêà þõòûélñàò íóâè Êîë÷àê àðìèÿ ýâàlò õaùóì
làlü ïîõlàò. Âyðòû làlü ¸õ ýâàlò õóíòàìàí ìaíñàò.
Òaìàù âcð ùè âmñ.

67
Статьи внештатных корреспондентов

Нина Шабаршина, 2007 год

Ðmò ì¢âàlí nðí ìèélÿñû


Ìèí Ñâåòà íûþìí ÿõà cíóìñàìí, ìèí õîòlàìăí
è ï¢ңălí âmñңăí. Ìà ñăìăң âmñóì l¢â õóùålà ÿңõòû
àêàíü õîòí þíòòû. L¢â ÿélàlí îìăññà ÿì íóðýh,
ïăñàíăh àé õîòûåíăí, ùèìăù õîòûå ìà ícìălò ýâè
õóùè ăíò âàíòñóì.
Ñâåòà íûþì àéòýlí âmñ øchê êàðêàì, l¢âålà
ìóé âϵð èñà mìăù âmñ, ìóé ðmïàòà èñà àìăòà âmñ.
Ìà øàâèìàí òăélăllăì l¢â «Õăíòû ÿñăң» ãàçåòàéí
õăíøóì ïóòăðlàl àé ïóðàéí âmlìàl îlăңăí. Òóðí
âcðòû ñîðíè ïóðà êàøăң l¢ң âmllÿl, ùèò ïclhà ïà
íÿìàӆò ê¢òí, ð¢â ê¢òí. Íûþì ïăòû òǝï ìóé âϵð
èñà àìăò: õ¢l âålïăñlăòû, òóðí ñýâăðòû, âîíüùòû,
àòýlò ìîòîðăң õîïăí ÿңõòû.
Ùălòà ïà l¢â èñà âmlìàl ímïăò àð íϵïåê
l¢hòăñ, ¸íòăñòû ïà ñăìăң âmñ. Ëåíèíãðàä âîøăí
âmílòûélìàlí ð¢òüùăòû þõè þõòûélòàlí al ăíò
âml: õîòl òălàң òclí íóõ lþõèòlàllý, lýùàòlàllý,
ìóé ñóðòí èñà í¸òăl ăңêålà-àùålà. Ùè ïóðà îlàòí
âîøăòăí âmílòûlóì íÿâðcìăò õólûåâà ùèòû õîò
mõòûéí í¸òìàí âmñăò, lýâàñà ăíò ømøèélñăò.
Õmí Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà ¨ìâîøăí âmñ ïà ðmïèòăñ,
l¢â õîòl òàlòû ăíò ïà ïèòûlăñ, âàíê¢òlû ðmòlàl
Êàñóì, Âàíüùàâăò, Ïîlíàâăò ýâălò þõòûélñăò. Èòmõ
õóÿò îêðóã ïmëüíèöàÿ ìmøăl ò¢ңùèðàңà óøà âϵðòû
êèòlà, õóéòàò ìmølăl câăòòû. Âmí ïcëăêăí íÿâðϵìl¢â
ållû ¨ìâîøà âmílòûélòû òmll¢â.
Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà ê¢ø ăíò àlýìăñ, èñà ÿңõăñ
âîøăl âàílòóìàí, 2000-ìèò îlí l¢ңăí ìăícì, ýâcì,
õèlícңңàlàì ïèlà òmòülÿñlý ñ¢ìăò âmíò ïàèåâà, õóòà
êåâ lûñăò õóùè õăíøìàí làlÿí óõlàl ïóíóì ðmòl¢â
68
Рmт ясаh nр па так

ícìăò. Ùè òăõèÿ ÿңõñóì, õóòà øàâèìàí íàðòàìlû


ùàâðàìòóì ðmòl¢â, àélàò íàðòóï ýâèlóìăíà àlüñϵìí
âmí ăңùàùåâ ícì, àùcì âmðòýò ícìăò. Åìăң ñăңõóìà
ÿңõñ¢â, ùè òăõèå îlăңăí íûþì ìăíϵìà ïèñüìàéò
õăíøèlăñ: «Ùèò, ÿíà ùè, ùèìăù òăõè, õólñà ðăõăl
ăìăðòû Òmðóì Àùè nð, ùè òăõè ýâălò nðà éèlăí».
Ùè ïăòû èí íóìñcì ømê, íûþì õăíøèlóì
ïèñüìàéò ýâălò òmï èò øàâèñóì. L¢â èòýlà ïà
íϵìălò õóÿò õăíøòû ăíò õîøăñ: êàøăң ÿñңăl âmí
ëóò òăél.
Õmí Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà þõòûlăñ þõè, ÿìñûåâà
âmíà ïcëêà þâóì èìèåò ùè èíüùăññàllý õăíòû
ÿñăң àð íóâ îlăңăí, ùèò l¢â lýùàòăñ õăíòû ÿñңóï
ñëîâàðÿò. L¢â õîòălí òăþì òàùl – òmï êèíèêàéò.
Ùè àðàò, àð õóðàñóï ñëîâàðü, êèíèêàéò ì¢ң
ìèðåâ, ì¢âåâ îlăңăí ìà ícìălò áèáëèîòåêàéí ïà
ăíò âàíòûélñóì. L¢â ăêòăñ òmï âmí ëóò òăéòû,
lýâàñà ăíò âméòòû ícïåêăò. L¢â ìîñòû êèíèêàélàl
õăíølòûlăñ ïîñûëòîðã ìóõòû, àðñûð âmí âîùăòăí
ÿңõòălí lmòûlăñ. Ùè êèíèêàélàl ìîñòû ïóðàéí
âmílòăòû íÿâðcìlàlà ìèélÿñlý, ìóé ïà õóÿòà ðmïàòà
mõòûéí ìîñăñ í¸òóïñû. Ìà lméңϵì Îëüãà ×åðòêîâà
è ïóðàéí ìăícìà ïóòăðòăñ: «Ìà âmlóïñcì làâăðò
âcðà ïèòûlăñ, ðmïèòóì ñàäèêcì ëăï òmõðóì ïóðàéí
ðmïàòà òăêlû õăùñóì.
Éèӆóï âcð óøà âcðòû ìîñăñ, ÄÞÖ ýâălò êðóæîêăí
ìăñûþì, óâăñ ì¢âåâ, ÿñңåâ îlăңăí íÿâðcìăòà ïóòăðòòû
ìîñăñ. Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà õólñàòû óøà âϵðñàllý
ìà íóøàåì îlăңăí. È ìólòûéí ðîìàí ïîñûëêàéí
þõăòñàþì, ðmïàòàåìăí ìîñòû êèíèêàéò êèòìàl, ìà
òăìõăòl âmíòû l¢âål ÿì íóìăñăí ímìlcì».
Ìà èñà âmlìcìí ùè ímìăññóì: õólùà íûþì ùè
àðàò ùîì, nð â¢l, l¢â êàøăң õăòl ñîò-âåòúÿң âcð
lýùàòăl, l¢â îlhălăí òmñà õăíøăñ Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
69
Статьи внештатных корреспондентов

Ìàäüÿðîâà: «Ñëîâàðü cñălòû, âmí íϵïåêăң òăõèéí


âmílòûélòû, õăíòû àðèå àðcìăòû. Õăíícõmǝ ïålû
ñăìăң, íþð õăòl ¸øèå, ì¢ң åøàéå l¢â âcðlàl ýâălò
ìólòû àò ălcìăñ¢â lmlí!»
Õăíòû ÿñăңà ïåäó÷èëèùàéí íÿâðϵìăò âmílòóìàl
ê¢òí l¢â ðmïèòăñ ó÷èòåëÿò âmílòăòû ïà øóøè ìèðăò
èíñòèòóòңăíăí. L¢â õăíòû àðèåò «Àðăң ìîíüùíc»
àíñàìáëü õóùè àðèéñ. Îêðóæíîé áèáëèîòåêàÿ
«Ëèòåðàòóðíûå âñòðå÷è» íϵìïè êëóáà ÿңõăñ.
Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà êîìàíäèðîâêàÿòăí àðñûð
ì¢âăòăí âmñ, àð mìăù õăííϵõóÿòăò ïèlà âméòàíòûlăñ.
Ùè îlăңăí ìà óøà âcðûélñóì «Õăíòû ÿñăң» ãàçåòà
ýâălò. Ùăòà l¢â õăíøèlăñ õîøóì ÿñңăò l¢â âmílòóì,
ÿõà ðmïèòóì, âmílòûlóì ¸õlàl, êmðòăң ¸õlàl îlăңăí…
Ùè âcðà l¢âål í¸òóïñû ìăñ òûíăң ðmò ì¢âèål ïà
ñăìà ìîñòû õăíícõmélàl. Ùè îlăңăí l¢â õăíøèlăñ
«Ðmò ì¢âcìí âmñóì ìà» ïóòðălí: «Íóìñcìí âåêêåøè
ăíò ùè õăélcì: ìà nðcì, ìà êmñcì, ìà ùîìcì, ìà
íóìñcì, ìà ïóòðcì, ìà õăíòû ÿñңcì ïà èñà ìóé
ÿì ìà òăélóì – ùèò èñà cíìóì õîòcì õîøóì ð¢â,
ăңêcì-àùcì êăâðóì ñăì, óïcì-ÿélàì ò¢ң âcð, ðmò
ì¢âèåì làlòû øèâ, ðmò ì¢âèåì ìîñòû lcð.
Ímìăñòcìàí, êàøăң õăíícõmǝ âmlóïñûéí ùèìăù
óò ăíòmì êè âmñ, õăíícõmǝ õăíícõmÿ õmí éèl…».

70
Рmт ясаh nр па так

Галина Курганова, 2006 год

Làlÿ ÿhõóì õý
Òaì Âólàh làlü âcðàò îlàhàí ìaícìà Òcê êmðòàh
íc Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Êóðãàíîâà (Íîâüþõîâà)
õaíøàñ. Lyâ Þðèé ïà Ëåîíèä ÿéhàlàl ýâàlò ùè
îlàhàí èíüùàñàñ. Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà àùål îlàhàí
ïóòàð òmñ:
– 1898-ìèò îlí Ìèõàèë Àíäðååâè÷ Íîâüþõîâ
Òcê êmðòàí ñcìà ïèòàñ. Àùål – Àíäðåé Ñåì¸íîâè÷
Íîâüþõîâ, aíêål – Àëåêñàíäðà Êñåíîôîíòîâíà
Íîñêèíà. Lûí õmò íÿâðcì òaéñàhàí. Lûâ õólûåâà
âmíà éèñàò.
Ìèõàèë ïóõàh èìåhà éèñ. Ìèõàèë Àíäðååâè÷ èìål
Åêàòåðèíà Ñåì¸íîâíà (Ðÿá÷èêîâà) ïèlà íèâl íÿâðcì
cíìàlòñàhàí. Èêål làlÿ ìaíìàlí Òàòüÿ ýâè ïà
Þðà ïóõ òaéñàhàí. 1941-ìèò îlí âméò lîð òûlàùí
làlÿñòû ùè òmñû. Êmðòàh õm ¸õ âmí òyòàh õîïà
lclòñàéò. Îlhàlàí lûâ Îìñê âîøà òmñûéò, nõàò ïà
Ëåíèíãðàäà. Ì.À. Íîâüþõîâ ùè âcðàò îlàhàí òaì
èòû ïóòàðòàñ:
– Ñyñ ïîòóì éèhê ïóðàéí Ëàäîãà ícìïè lîð ømïè
âyíøñyâ. Ìaíòýâ ñaòû êaò òóõlàh õîïí còlÿñûþâ.
Àéêcìàí ïà ñîðóì ìyâ âmíòû þõòóïòûélñyâ. Nõàò
õaòl ìað õyâ êyðí ømøñyâ. Òóâóì ¸õ àðñûð òaõèÿ
êèòñûéò. Òal èùêèéí àð ïyø åhê õyâàò âàhêèélñyâ.
È òûlàù ìað lcòóò êàâàðòòû òaõèéí âmñóì. 1943-
ìèò îlí ñàï¸ð âcðàòà âmílòàñûþì. Àé êcð òûlàùí
êyðcì ìmøìàlòñcì ïà nõàò õólò âyñû. Ùèòû êyðlû
ïàâàòñûþì. Âåò ïalàò õîòí ìmøàh ¸õ ÿìàlòñûþâ.
ßìàøàê þâìcì þïèéí ïà òaõèÿ òmñûþì. Ìà ùaòà
éèlïà ømøòû âmílòûélòû ïèòñóì. Câòóì êyðcì 12-
êcì êèëà làâàðò òaéñ. Ùè þïèéí þõè cñàlòñûþì.
71
Статьи внештатных корреспондентов

Þlí êyðcì þõ ømï êyðí lýùàòñcì. Làâàðò làlü


îlàòí àl îìàñòû õmí âcðàòñóì».
Ìèõàèë Àíäðååâè÷ Íîâüþõîâ êîëõîçí òaêà
âyÿíòàñ ðmïèòòû. Òmê êmðò ìóõòû Ïólíàâàò âîø
âmíòû lîâàh nø ïóíìàí âmñ, øóøè ìèðí “õîí nøà”
àlüùàñû. Lyâ õîòl âmíà îìàñìàí âmñ ïà èìålí
ñûñòàìà òaéñû. Âàíòý, làlü ïóðàéí íóâè ìyâ aíòmì
âmñ, âmlòû õîòàò ñóõòà ìyâí ícðñûéò. Àòl-õaòl
lîâàh mõlàò þõòûélñàò. Êàøàh õóÿò làïàòòû, øàéí
ÿíüùòàòû ìîñàñ, âîélàl òóðàíàí ïóíòû ïà éèhêàí
ìaòû. Ìèõàèë Àíäðååâè÷ õyl ïà âîé âålïàñlàòû ÿì
õmÿ âmñ. Lyâ õîòàlí lcòóò aí õóllÿñ. Ùè òóìïè
lyâ þõ ýâàlò àé õîï, mõàl âcðàñ, ïmí ñýâàñ.
Èìèñàhàí lûí lalü ïaðóì þïèéí õmò íÿâðcì
ïà òaéñàhàí. Õólûåâà lûâ ícïåêàhà éèñàò. Èíòàì
ýâèlàl àð òaõåòí âmllàò ïà ðmïèòlàò. Làlÿ ÿhõìàl
ïaòà Ìèõàèë Àíäðååâè÷ ìåâl ïîñàòí þêàíòñû, ùèò
“Çà îòâàãó”, “ 20 ëåò Ïîáåäû”, “25 ëåò Ïîáåäû”,
“50 ëåò âîîðóæ¸ííûõ ñèë ÑÑÑД ïà ïà óòàòí.
Àñ ïîòòû òûlàùí 1977-ìèò îëí lyâ aíòmìà éèñ.
Êmðòàh ìèðàlí þõè õaùóì ïaíòà lýùàòñû. Ìèõàèë
Àíäðååâè÷ Íîâüþõîâ ÿì ðmò ýâàlò âmñ. Êmðòàh
¸õlàlí øchê èøàêñû ïà ñaìàhà òaéñû.

Галина Обатина, 1999 год

Ìà àñåì
Òaì ïóòðýì ìà àñåì îëàííàí. Ëóâ íýìàë Àëåêñåé
Ìàêñèìîâè÷ Îáàòèí. Ñýìà ïèòàñ Êåñüëîð êîðòí Ñó-
ìàòâîø ðàéîíàí 1926 îëí 23 àïðåëüí.
Àíãêåë àÿ âîëìàë ïóðàéí àíòîìà éèñ. Àñåë ïèëà
àòýëòà õàñüñàíãàí Êàòÿ àïàëíýíãàë ïèëà.
72
Рmт ясаh nр па так

Êàñóì øêîëàéí âîíëòûëàñ ïà åëëû 1953 îëí


Õàíòû-Ìàíñèéñêîé ïåäó÷èëèùå åòøóïòàñ.
Âîëìàë íîïàò (35 îë òîï âîñ), ëóâ íîìàñàñ ñè
îëàíãàí, ëîëí àðøàê õîÿò ÿõà í¸òàñìàí àò õàíøñàò
êíèãàéò õàíòû íÿâðýìàò õàíòû ÿñàíãà âîíëòàòû ñèðà.
Õàíòû ìèð ýâàëò èíñÿñóì éèñ ïóòàðëàë, ìîíü-
ñëàë íýïåêà õàíøèéëñàëëý. Ñè êóòí õàíòû ìîíü-
ñÿò «Õàéïèå», «Àéâîé-èêèå», «Àéëàíãêè ïà êóðàíã-
âîé». Ìîíñü «Àéâîé-èêèå» àðñûð õàíòûéí àðñûðà
ïóòàðòëà, àðñûðà èí õàíøìàí âîë. Àñåì òàì ñèðà
õàíøèéëñàëëý.

Алексей Обатин, 1999 год

Àéâîé-èêèå
(õàíòû ìîíñü)
Àòýëò ìóâ, àòýëò éèíãê êèìàëí, þõàíã âîíò –
ïóìàíã âîíò ñàìí, éèíãêàë õóëàì àé þõàí ïóíãàëí
Àéâîé-èêèå âîñ.
Õóâ âîñ, ìóé âàí âîñ, èìóëòûéí Àñà àñõóë âåëòû
ìàíòû íóìàñ âåðàñ.
- Ìàðýì àòýëò ìóâ, àòýëò éèíãê éèðí, – íîìàñë
Àéâîé-èêèå, – ìîñë ìèðàíã ìóâà ÿíãõòû.
Õîï þêàíà íîõàðñýì êàð ïåëàê ëýñèòàñ, ëîï þêà-
íà – õîï îíãõ íýðòû íÿëû. Õîïàëà êóðàíã âîé
íþõè ïà âîíò âóëû íþõè ñîïàñ ëýëòàñ. Õîïàë ëó-
êåìàñëý, àé þõàí õóâàò ëîâàëìàñ, àð àðèéë:
- Íîõàð êàð õîïèåì õîòàë-ìàíàë,
Îíãõ íÿëû ëîïèåì ëîâàëòàë-ìàíàë.
Õóâ ìóé âàí ìàíàñ, Êàñóì þõàíà ýòàñ. Þõàí
ïóíãàëí êîðò îìñàñ. Íÿâðýìàò þíòñàò, ïåâàëòñàò.
Íÿâðýìàòí Àéâîé-èêèå øóâàëàñû, âîõòû ïèòñà:
73
Статьи внештатных корреспондентов

- Þâà, Àéâîé-èêèå, íþõåíã õîøóìéèíãê ëýòû!


- Ìóéñàð íþõè ýâàëò õîøóìéèíãê?
- Êóðàíãâîé íþõè ýâàëò.
- Àíò ëàíãõàëóì êóðàíã âîé íþõè õîøóìéèíãê.
Àñà ìàíòû òýðìàëàëóì.
Åëëû ìàíë Àéâîé-èêèå, àð àðèéë.
- Íîõàð êàð õîïèåì õîõàë-ìàíàë.
Îíãõ íÿëû ëîïèåì ëîâàëòàë, ëîâàëòàë.
Õóâ ìàíàñ, ìóé âàí ìàíàñ, Àñ þõàíà ýòàñ. Àñ
ïóíãàëí Ïîëíàâàò êîðòà þõòàñ.
- Ýé, âàíòàòû! Àéâîé-èêèå Êàñóì þõàí ýâàëò þõ-
òàñ! – óâëàò íÿâðýìàò.
- Õóëòà ìàíëàí? – èíñÿñëàò àêìóì ìèð.
- Àñ õóë âåëòû Âàíñÿâàò ïåëû, Ëîòïàíà ìàíëóì.
- Þâà, Àéâîé-èêèå, õóë õîøóìéèíãê ëýòû.
- Ìóéñàð õóëàíã õîøóìéèíãê?
- Ñîðò õóë ýâàëò.
- Àíò ëýëóì ñîðò õóëàíã õîøóìéèíãê. Âóíø âàí-
íà þõòàñ. Ëîòïàíà Àñ õóë âåëòû òýðìàëàëóì.
Àéâîé-èêèå åëëû ìàíàë, àðèéë:
- Íîõàð êàð õîïèåì âóòàíã Àñ õóâàò õîõàë-ìàíàë,
Îíãõ íÿëû ëîïèåì ëîâàëòàë, ëîâàëòàë.
Âîí Àñ ïóíãàëí Âàíñÿâàò êîðò ýòàñ.
- Ýé, âàíòàòû! Àéâîé-èêèå Êàñóì þõàí ýâàëò þõ-
òàñ.
Àêóìñàò íÿâðýìèåò ïà ñè âîõëà:
- Þâà ëûïòàíã õîøóìéèíãê ëýòû!
- ß, ÿì, ÿì! Ìà ëàíãõàëóì ëûïòàíã õîøóìéèíãê
ëýòû.
Àéâîé-èêèå íÿâðýìàòí õîòà òîñû, âîí íÿëûéí
ìàñû. Àéâîé-èêèå õîøóìéèíãê ëýë ïà èøàêëàëëý:
- Ýïëàíã ëûïòàíã õîøóìéèíãê. Õîé òàìàñü ýïëàíã
õîøóìéèíãê êàâàðòàñ?
- Ïóõèåò íÿøí õóë âåëñàò. Ýâèåò õóë íÿõàññàò,
õîøóìéèíãê êàâàðòñàò.
74
Рmт ясаh nр па так

Àéâîé-èêèå íÿâðýìàòà ïîìàñèïà ëóïàñ, ÿì âî-


ëóïñû ïîéêàñ. Íîõàðñýì êàð õîïàëà ëýëàñ, ìàíàë,
àðèéë:
- âóòàíã Àñ õóâàò íîõàð êàð õîïèåì õîõàë-ìàíàë,
Îíãõ íÿëû ëîïèåì ëîâàëòàë, ëîâàëòàë.
Àéâîé-èêèå óâàñà Ëîòïàí ïåëû ìàíàñ.
- Ïà ÿì âîëóì, íÿâðýìèåò! Óÿíã âîëóïñû íûíàíà!

Софья Каксина, 2002 год

Ñàì õîøìàë ìèðà ìàëëý

Õîíòû 19 êèëîìåòðà âóøí Ïîëíàâàò ýâàëò âîñ


×óýëè íýìóï õàíòû àé êîðòûå, õàíòû ñèðí Ñþéë.
Ñè êîðòàí ëàâàðò ëàëü îëí Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷
ïà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà Ëåëüõîâíãàí ñåìüÿéí ñýìà
ïèòàñ ýâèå, íýìàí ïóíñà – Îëüãà.
Âîíëòûëàñ ýâèå Ïîëíàâàò øêîëàéí. Âåðà ñàìàíã
âîñ àðèòû, ÿêòû ïà ñòèõîòâîðåíèÿéò ëóíãàòòû.
1959-ìèò îëí Îëüãà âîíëòûéëòû ìàíàñ Ïóëíãàâàò
âîø êóëüòïðîñâåòó÷èëèùàÿ. Ñÿòà âîíëòûëàñ
àðèòû-íàðàñòû òàõèéí. Âåðà ÿìà âîíëòûéëìàë
ïàòà ëóâ Ìîñêâà âîø âàíòòû èïóø êèòûéëñà.
Ðîïàòàÿ âîíëòûéëòû êèòñà Íîâûé Ïîðò âîøà. Âåðà
ìîñàñ ñè âîø âîëòû ìèðà òîñà ÿêòû ïà àðèòû
õîøòû àéëàò õàíòû ýâèå. Ëûâ éîõàò õàíøñàò
êóëüòïðîñâåòó÷èëèùàÿ íýïåê, õóòà âåðà âîõñàò,
ëîëí ó÷èëèùå åòøóïòàòû þïèéí Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
ëûâ õóñåëà ðîïèòòû àò êèòñà.
1962-ìèò îëí ëóâ Íîâûé Ïîðòà ðîïèòòû þõòàñ.
Òàòà âîéòàíòàñ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ Ïåðøèí ïèëà.
ßìêåì õóâàò âîëìàí þïèéí Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ èìåë
75
Статьи внештатных корреспондентов

ëóâ ñýìà ïèòóì ìóâàëà Òîìñêèé îáëàñòÿ òîñëý.


Ñÿòà õóâ àíò âîñíãàí, Îëüãà Ãðèãîðüåâíà óïåë âåðà
ìîøàíãà éèñ ïà ëûí Ïîëíàâòà þõàòñàíãàí. Õîí óïåë
ÿìà éèñ, Îëüãà Ãðèãîðüåâíà êèòñà Òýê êîðòà êëóáàí
ðîïèòòû. 1968-ìèò îëí Êàñóì êîðòýâí êëóá êîñÿ
ðîïèòóì õîåâ Â.Ï. Êèñàðåâ éèðà ìàíòû ñîíòóìàñ,
ëóâ þêàíà êëóá êîñÿ Îëüãà Ãðèãîðüåâíà ðîïèòòû
êèòñà. Ëóâ àïðàíãà âóÿíòàñ ðîïèòòû: àêòàñ ìèð
ïà âåðàñ àãèòêóëüòáðèãàäà. Âåðà ÿìà ëóâåëà í¸òñàò
Ë.Ì. Ðóáàíêî, Å.Ì. Êàíåâà, Ñ.À. Ãàéäèäåé, Ã.Ô.
Êîíåâà, Ì.ß. Ãîôìàí, Â.Å. Êàíåâ ïà ïà ¸õ. Êëóá
õóñÿ âîñ èìååò àðèòû àíñàìáëü, Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
åëëû òîñëý òàì ðîïàòà. Àð ïóø ëóâ ïèëíýëàë ïèëà,
ñèò Â.Ì. Âîêóåâà, Å.Ì. Ëîçÿìîâà, Ë.Ð. Õîìëÿê,
Â.Ì. Ïîïîâà, Â.Í. Òàðëèíà, Å.Ñ. Òàñüìàíîâà,
Ð.À. Òàðëèíà, Å.Ä. Ñàëàõîâà ïà Â.Ã. Áàãèøåâà,
íóõ ïèòûéëñàò ðàéîííûé ïà îêðóæíîé ÿêòû-àðèòû
õàðàòàí. Åòíõîòàòàí ìèð ñàìàíãà òàéñàò ñàðàí àðàò
ïà ÿêàò, ëûâ ïàòýëà àðèñàò-ÿêñàò Ì.Ì. Êàíåâà,
À.Å. Øóãàíîâà, À.À. Ôèëèïïîâà, Å.Å. Êàíåâà,
Í.È. Áðàíä, À.Í. Êàíåâà, Â.Í. Áî÷êàðåâà ïà ïà ¸õ.
Îëüãà Ãðèãîðüåâíà òàì ìèðàë ïèëà àðèìàí-ÿêìàí
ÿíãõñàò Ëîðâîøà, Âóòâîøà, Õóëëîðà, Âóðêóì êîðòà,
ñÿëòà Àñà õóëâåëïàñëàòû ìèð õóñÿ. Âåðà îìàñÿ
ìàíûéëñàò âóëû ëàâàëòû ¸õ åìàíãõàòëàò, èìåò
åìàíãõàòëàò, àéëàò ïóõàò àðìèÿ òîòû õàòëàò ïà
àðñûð âåðàò. 16 îë Îëüãà Ãðèãîðüåâíà êëóá êîñÿ
ðîïèòàñ. Âåðà ÿìà ðîïèòìàë ïàòà àðïóø èøàêòû
íåïåêàí ìèéëÿñû. 1972-ìèò îëí ëóâ «Îòëè÷íèê
êóëüòïðîñâåòðàáîòû» íýìàí ìàññû, 1981-ìèò îëí
«Çà òðóäîâîå îòëè÷èå» ìåäàëüí ìîéëàñû.
Òàì õàííýõîåâ ïóíñàëëý ñàì õîøìàë, ñàì éîðàë
âîøí âîëòû ìèðåâ ïàòà. Ñè ïàòà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
1984-ìèò îëí ïèðèñà ñåëüñêèé Ñîâåò äåïóòàòà ïà
76
Рmт ясаh nр па так

èñïîëêîì ñåêðåòàðÿ. Òàòà ëóâ ðîïèòàñ ðóòñÿòû


ìàíòàë âîíòû. Þëí îìàñòû àíò ïàêàñ ïà âîõñà
ðîïèòòû Êàñóì êîðòàíã ìóçåÿ. Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
ÿìà âîëëý õàíòû ìèð âîëóïñýâ, èí òàì ìóçåéí
ïóòàðòàë ñè îëàíãàí àéëàò ¸õëóâà, íÿâðýìëóâà,
âîøàíã ïà ìîÿíãà þõòûéëòû ìèðåâà.
Òûíàíã Îëüãà Ãðèãîðüåâíà, òàì âàíàí ìàíóì ñýìà
ïèòóì õàòëýí âóðàíãàí ìóíã íàíãåíà êèòëóâ ÿì
âóñÿ ÿñàíã. Òàëàíã ¸øí, òàëàíã êóðí Òîðóìí õóâ
ìàð àò ïàðòëûÿí, íÿâðýìëàí, õèëûëàí ïèëà àð îë
òàëàíãà, ÿìà âîëà! Êàøèéí, ìîøí àë õîéëûéí!

Елена Степанова, 2010 год

Ïåòð Øåøêèí âcðàò àò âmllàò

Ïåòð Åôèìîâè÷ Øåøêèí îlàhàí Àñ-óãîðñêîé


èíñòèòóòí êèíèêà lyhàòòû õîòí âàílòóïñû lýùàòñyâ.
Òaì âóõàlü èêè 1930-ìèò îl ëûïàò òûlàù 24-ìèòí
Ñyìàòâîø ðàéîíàí Ëîìáîâîæ êmðòàí ñcìà ïèòàñ.
Àùål – Åôèì Èâàíîâè÷ õyl ïà âîé âålïàñlóìàí
âmñ. Ahêèål – Ìàðüÿ Èâàíîâíà õóðàìàh ïóðìàñàò,
àðñûð lmìàòñóõàò øchê ÿìà ¸íòàñ ïà ïóõèålà
ìîíüùàò ïóòàðòàñ, âóõàlü ÿñàhàí êóëûÿ àðàò àðèéñ.
Àé ïóðà âyø ýâàlò ïóõlýhêèå, aíêål òóð ñûé
õmlàíòìàí, ícïåêà õaíøòû þõàí õóðàìàò ùóðèòòû
ïèòàñ. Lyâ ùè òóìïè þõ ïóðìàñàò êåøèéí ýâàòòû
âyÿíòàñ, ðmïàòàÿ øchê ñaìàhà âmñ. Ùèòû âylýò,
âmíò âîé âålòû ¸õ, ñûâýñ ïà øîâð, Ëåíèí èêè ïà
àðñûð êåøèéí âcðóì ðmïàòàéò òûâòû ïèòñàò. Þõ
ýâàlò êaò ñîò ìólòàñ ýâòóì ïóðìàñ ïà õaíøóì
êàðòèíàéò âcðàñ.
77
Статьи внештатных корреспондентов

1960-ìèò îlí Ñyìàòâîøí êèíà âàílòóìàí ðmïèòàñ.


Ùalòà 1963-ìèò îlí Ñîñüâà êmðòà êàñlàñ. Ùaòà
âmlòû õîòí ìañû ïà ållû þõ, òóíòû ïà lyâ ýâàlò
ïóðìàñàò âcðòû ïèòàñ.
Àð ïyø ðàéîííîé, îêðóæíîé, îáëàñòíîé âàíló-
òóïñýòà ÿhõàñ.
Êàíàäà ìyâ Ìîíðåàëü âîøí ïà ßïîíèÿ ìyâ
Îñàêà âîøí ìyâòål ìèð âàílòóïñýòí ïà âmñ. Lyâ
ïóðìàñlàl ïà õaíøóì êàðòèíàéò ïaòà èøàêòû
ícïåêàòí ìèélèélñà. Ïåòð Åôèìîâè÷ ñàíêâûëòàïí
ÿìà þíòàñ, àðèéñ, ìîíüùàò ïóòàðòàñ. 1971-ìèò îlí
ÿìà ðmïèòìàl ïaòà «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü êóëüòóðû
ÐÑÔÑл ícìí ïîñòàñû.
Ïåòð Åôèìîâè÷ êmðòàòí âmlòû ¸õ ýâàlò éèñ ïóòðàò,
ìîíüùàò, àìàìùóïòýò, àðàò aêòàñ. Ùè âcðàò èñà
ícïåêà õaíøòû ïèòñàlý. Õaíøåò, õaíøàh ïóðìàñàò
ïà ïà ïóðìàñàò îëàhàí àð õóð âyñ. Èí ùè âcðàò
È. Øàáàëèíà èÿõà aêàòñàlý ïà ícïåêà ïóíñàlý.
1994-ìèò îlí îlàhìèò ùèìàù êèíèêà còàñ. Êèìèò
àëüáîì éèlïà 2001-ìèò îlí cñàlñû, ðåäàêòîðà Å.È.
Ðîìáàíäååâà âml.
Ùalòà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà «Ðóññêî-ìàíñèéñêèé
ñëîâàðü» âcðàñ, òaì êèíèêà lûí È.Ä. Øàáàëèíà
ïèëà ëýùàòñàhàí. 2005-ìèò îlí Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
Ðîìáàíäååâà lýùàòóì âmí òîì «Ìèôû, ñêàçêè,
ïðåäàíèÿ ìàíñè (âîãóëîâ) ñåðèÿéí «Ïàìÿòíèêè
ôîëüêëîðà íàðîäîâ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà»
ícïåê còàñ. Òaì êèíèêàéí ϸòð Øåøêèí aêòóì 10-
êcì ìîíüù íóõ õaíøìàí âml. 1981-ìèò îlí Ïåòð
Åôèìîâè÷ Øåøêèí aíòmìà éèñ.
ßì, àìòàh, ¸õ ïclû ñaìàh èêèå øèìl îl âmñ.
Òaì õaíícõm îlàhàí àðñûð êèíèêàéòí, ñáîðíèêàòí,
«Ëåíèíñêàÿ Ïðàâäà», «Íîâîñòè Þãðû» ãàçåòàéòí ïà
«Þãðà» ícìóï æóðíàëí õaíøìàí âml. Lyâ ïaòýlà
78
Рmт ясаh nр па так

ïîýòàò Ì. Øóëüãèí, Ë. Òèìîôååâ ñòèõîòâîðåíèÿéò


õaíøñàò. Òaìõàòl âmíòû Òþìåíü âîø, Ñyìàòâîø
ìóçåéòí ïà ¨ìâîø «Êóëüòóðà» ícìïè òaõèéí lyâ
ïóðìàñlàl øàâèìàí òaélûéò ïà ìèðà âàílòàlûéò.

Антонина Никонова, 2009 год

Ìîñóì íÿâðcìàò
Êûøèê âîøí «Ìîñóì íÿâðcìàò» ícìóï âmíò êmðò
âml. Ùè óò 1998-ìèò îlí âcðñà. Òaìàù êmðò õaíòû
ìèð âmlóïñû óøà âcðòû ïaòà lýùàòñàò. Lûâ òaòà
Ìîñóì þõàí éèñ ¸õ èòû âîé-õyl âålïàñlàlàò, õaíòû
ÿñàh âmílòàlàò, ýâåò ¸íòàñlàò, ñaê êaðàòlàò.
Òûâ ÿhõòû íÿâðcìàò lyhàí êèòûéllàéò õîøóì
ìyâàòà ðyòüùàòû. Òmõ ýâåò ïà ïóõàò lyh ìaðà
«Ìîñóì íÿâðcìàò» êmðòàí õaùèéllàò. Ùaòà êàøàh
õaòl êàìàí àé ¸õà mìàù õmõàòlÿòû. Òaòà íÿâðcìàò
éèñ õaíòýò þíòóòàò âcðlàò. Ùèòû þíòìàí lûâ ìyh
ìèðåâ âmlóïñû âmòû ïèòlàò. Ùalòà åòí õólûåâà
ðàò õað õîíàhàí éèñ àðàò ïóòðàò ïà ìîíüùàò
õmlàíòòû ÿõà aêòàùèéllàò. Ùalòà ýâåò ïà ïóõàò
âólýh êmðòà í¸òàñòû ÿhõèéllàò. Lûâ ùaòà ïmñàh
ïyílàò. Þõàíàòà âàðàò âcðlàò, ïmíàò ìåâàòlàò.
Ìaíóì 2008-ìèò îlí «Ìîñóì íÿâðcìàò» êmðò ÿh
îlà éèñ. Ùè êcøà lûâ ícìàñûÿ åòíõîò lýùàòñàò.
Ùaòà ýâåò, ïóõàò âmílòàòû íc Îëüãà Åâëîåâà Ìîñóì
þõàí íÿâðcìàò îlàhàí êèíà âàílòàñ. Ìcò êàðêàìà,
ÿìà âmílòûélòýl ïaòà Þðèé Ìàíîåíêî, Ìàðèíà
Ïîñïåëîâà, Èâàí Òàðëèí, Ñàøà Êóêëèí ïà Íàòàøà
Äàâêàíò èøàê ícïåêàòí ìîélàñûéò.
Âmíò êmðòàí ýâåò, ïóõàò éèñ âcðàòà âmílòàòû
Å.Í. Ñïàñåííèêîâà, Ò.Ã. Êîëÿãèíà, Ñ.Ì. Ëîçÿìîâà
79
Статьи внештатных корреспондентов

ïà Â.Ã. Íèêîíîâ ìîélóïòàñûéò. Òaì ¸õ ícìàò èñà


ùèðà ÿì íóìàñàí ímììàí ìyh ïèòlàllyâ òaéòû.
Lûâ õólûåâà ñaìàhà, ìîñìàí òaélàl¢â.

Татьяна Молданова, 2009 год

Øóøè ìèðàò âmí ìèðõîò


Ìyh õaíòû ìèðåâ ýâàlò ýòàñóì õóðàò õaíøòû õm
Ãåííàäèé Ñòåïàíîâè÷ Ðàéøåâ îlþïí õaíøóì âmí
õóð òaél, ùèò. «Åìàhõàòl» ïà ùèðí «Ìà ðmòlàì»
ícìí àlûùàlû. Ùaòà lyâ õaíøñàllý, õóòû Âàõ,
Êàñóì, Òîðóì þõàí, Àãàí ïà àðñûð þõàíàò ýâàlò
ìèð éèlàò. ßõà aêòàùlàò – lmìàòlÿñàò àðñûð ñóõà
ïà âmí õaíícõm ïàé òûâàñ. Lûâ åìàhõàòl âcðlàò.
Èñà ìyâåâ õaíòýò, âóõàlÿò, þðíàò ÿõà aêòàùòû
ùèìàù íóìàñ ¨ìâîøí òûâàñ. Àð õóÿò è íóìàñ
âcðñàò øóøè ìèð Àññîöèàöèÿ lýùàòòû. Õaíòýò,
âóõàlÿò êyòí òûâóì íóìàñ êmùà ïà óõ ¸õí âàíà
âyñû. ÊÏÑÑ îêðóæêîì ïlåíóì ïîñòàñ í¸òòû è íóìàñ
âcðóì ¸õà, øîï lûâ øóøè ìèð ñúåçä àò aêàòlàò.
Ãîðêîìàò, ðàéêîìàò ïà ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèÿéò
í¸òòû ïàðòñûéò. Ùè ïlåíóì âmñ 13 èþíüí.
26 èþíüí îêðèñïîëêîì èùè ïîñòóïñû âcðàñ:
1. È íóìàñ âcðóì ¸õ Àññîöèàöèÿ âcðòû âcð âàíà
âyòû ïà ¨ìâîøí ñúåçä aêàòòû.
2. Ãîððàéèñïîëêîìàò, îêðèñïîëêîì Óâàñ ìèð
îòäål (Â.È. Øóëüãèí) àò í¸òlàò ñúåçä aêàòòû è
íóìàñ âcðóì ¸õà.
3. Îêðóã ãàçåòàéhàíàí ïà ðàäèâàéí ùè îlàhàí
õaíøòû ïà ïóòàðòòû.
Ñúåçä aêàòòû õóÿòàò èí ðmïèòlàò. Êaò ïyø
làïàò ìað êèìèò ïà íÿlìèò õaòàlí lûâ Óâàñ ìèð
80
Рmт ясаh nр па так

òâîð÷åñòâî õîòí íÿl ùîñí aêòàùèéllàò. Ùè ïóðàéí


íûí êàðòû êål õyâàò ùèâ ïóòàðòàòû: 4-23-34. Êàøàh
êmðò ïà âîø ýâàlò ìîñl ñúåçäà äålåãàòàò êèòòû.
Ùè îlàhàí ìyh õaíøñyâ ícïåêàò ðàéîí ïà âîøàò
èñïîlêîìàòà. Êàøèh êmðòàí ïà ðmïèòòû òaõèéí
ìîñl ìèð ÿõà aêàòòû ïà ñúåçäà äåëåãàòàò ïèðèòû,
êîìàíäèðîâêà ícïåêàò ìîñl âyòû ðmïèòòû òaõåò
ýâàlò, Ñîâåòàò ýâàlò. Õóé lahõàl lyâ îñà éèòû ïà
þâàòû, ìyh íûíàí làâàllyâ. Òmï ìyhåâà êàðòû êål
õyâàò ïóòàðòàòû, ùèðí íûí ðmïèòòû òaõèlàíà ícïåê
êèòlyâ. Ìyh ñúåçäýâà þõàòlàò ßìàëî-Íåíåöêîé
îêðóã ìîèh ¸õ ïà ïà òaõåòí ðmïèòòû õóÿòàò, ìyh
âmlóïñýâ âàíà òaéòû ¸õ. Ùèò õóð õaíøòû õm Ã.Ñ.
Ðàéøåâ, ôèëîëîãè÷åñêîé íàóêàéò êàíäèäàòhàí Å.È.
Ðîìáàíäååâà, À.È. Ñàéíàõîâà, êíèãàéò õaíøòû íc
Ì.Ê. Àíèñèìêîâà.
Øóøè ìèð ñúåçäà aêàòlyâ 200-êcì õóÿò. Õaíòû,
âóõàlü ïà ïà õóÿòàò, õóé âmlóïñýl làâàðò, õóé
lahõàl òaì ìyâí âmlòû, íÿâðcìlàl òaòà cíìàlòû
ïà ÿìà òaì ìyâ âmlóïñû lýùàòòû, þõòàòû øóøè
ìèð ñúåçäà. Ìyh êàðòû êållyâ Õàíòû-Ìàíñèéñê
âîø: 4-23-34, 2-35-35. Ñúåçä aêàòlyâ 10-ìèò âméò
lîð òûlàùí.

Светлана Берендеева, 2008 год

Àé àìïèå
Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà ïóõl õaòøóì óò ì¢íåâà
êèòñàlý. Èíòàì l¢hòàlí.
Ìólõàòl ìyh Áèì ícìïè òûíàh àìïèåâ ñcìà
ïèòóì õaòlàl ïîñòàñyâ. Ùèò øchê õóðàìàh àìï,
81
Статьи внештатных корреспондентов

âàíòý, lyâ àíãëèéñêîé ñïàíèåëü. Àùcì ëóïàl, õóòû


àìïåâ âîé âålïàñlàòû âcð ïclû ñaìàh. Lyâ øaêàlåh
ïà ïèòû-ïèòû, ïalhàl õyâhàí-õyâhàí, øchê íÿâëàê,
lyâ ìàâàò øchê ìîñìàí òaél. Õmí ìyh lclyâ, àìïèåâ
íèhõàðl, ùèòû lyâ ìaâ âîõl, òmï lyâålà øchê àð
cïlàh óò lcòû aíò ðaõl, lmlí lyâ àl ìmøèòàñ.
Áèì – ùèò Àðò¸ì ïóõ àìï, àùclh lyâålà ùè àìï
ìîélàñû, ùè ïóðàéí ùèò øchê àé ïóøõèå âmñ, àé
ïóòàlûå õóðàñóï. Lyâ cñóì éèhê òmï ÿíüùàñ. Ólòû
òaõè lyâålà âcðñyâ. Èí âmíòû lyâ ùaòà ól. Èíòàì
lyâ ÿðòúÿh òûlùà éèñ.
Êèìèò õaòàlàí, õmí àùcìí àé àìïåâ þõè òmñû,
ìyh lyâål ïmlüíèöàÿ òmñýâ. Ùaòà Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ êmòþâ âàíòàñ, ùèò òîõòóð. Lyâ ëóïàl,
õóòû ìyhåâà ìîñl õmlóì òûlàù ìað êèìèò õaòàlàí
Áèìåâ ïmlüíèöàÿ òmòû, ùaòà lyâålà ïðèâèâêàéò
âcðòû ìîñl. Òîõòóð ìyhåâà âèòàìèíaò ìañ, lmlí
ìyh êàøàh õaòl àìïåâ ùèòàòí àò làïàòñyâ.
– Ahêcì ëóïàl, õóòû ì¢håâà èùè êàøàh õaòl
âèòàìèíaò lcòû ìîñl.
– ßíà ïà. Âèòàìèíàò èñà àé ïóøõèåòà lcòû
ìîñl, lmlí lûâ òalàhà ïà òàêñàðà àò cíóìñàò, –
òîõòóð ÿñòàñ.
– Òóõlàh âîéòà èùè?
– Òóõlàh âîéòà ïà ìîñl, – Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
íÿõìàí ëóïàñ.
Ùalòà lyâ êmòþâà ícïåê ìañ, ùaòà ñcìà ïèòóì
õaòlàl õaíøñà, âmlòû òaõål ïà êàðòû êål õyâàò
ïóòàðòòû ùyhê.
Ùè þïèéí ahêcì ëóïàñ, õóòû òaì àé àìïèå
ÿìà, ìîñìàí òaéòû ìîñl. Áèì øchê àìòàòülÿl, õmí
ahêcì ðmïàòà ýâàlò þõè þõàòl, lyâ íàâàðl, íþlcñl
ïà ñûéhà õóðàòl. Ùalòà lcòû ïà ÿíüùòû õîò éèòà
ìaíl ïà làâàl, õmí ahêcìí làïàòòû ïèòlû. Ìà
êmòþâ ïèlà ïóòàðòlóì, lóâål âmùõèlcì, lyâ ìaícì
82
Рmт ясаh nр па так

õml, òmï øàlü, õóòû ïóòàðòòû aíò õîøl. Àìïåâ


øchê ÿìà åhòà ïóòàlûéí þíòàl. Òaì âàíàí ìyh
Êåâ ïcëàêí Óâèëüäà lîð õîíàhàí ðyòüùàñyâ. Ùèò
øchê õóðàìàh òaõè, éèhê ùaòà ñûñòàì-ñûñòàì, lîð
ïaòû ÿìà êal. Áèì ìyh ïèlýâà ïàðùèí õîòí âmñ,
lîðí ïåâlàñ, óùõólÿ âmùèlàñ.
Òaì àòàlí ìyh èñà aíò ïà ólñyâ. Âàíòý, ìólõàòl
ìyh êàìí ømøèélñyâ (ùèò àìïåâ ñcìà ïèòóì õaòl
âmñ), Áèì ìólòû êaíøàñ ïà àòóì óò lcñ. Àòàlí lyâ
õmlülÿñ. Ìyh aíò ïà âmñýâ, ìóéí lyâ þõàòñû. Àùcì
lyâålà ïóðòmí ìañ. Àlàhàí êmòþâåâ ïmlüíèöàÿ òmñýâ.
Òîõòóð ëóïàñ, õóòû àìïåâ ìólòû lcñ, ùèò ïaòû
èíòàì õóíl ìmøèòl, õîíüùóïñû êàøèéí þõàòñû.
Lyâ ìyhåâà ïóðòmíàò ìañ ïà ëóïàñ, õóòû ÿh ïyø
lyâål óêîë âcðòû ìîñl. Ìaícìà øchê øàlü Áèì
àìïèåâ ïóøõèå. Lyâ øchê ÿì àìï. Èíòàì lyâ
èñà aíò þíòàl, àùcìàí lyâ êàøàh õaòl ïmlüíèöàÿ
òmòülÿlû.

83
Статьи внештатных корреспондентов

Мария Вагатова, 2009 год

ßñàh ëèâàò îlàhàí


Ìà ò¸ïàh Ìóâèåì
Ñàìà ðàõè òàõèåì!
Êåðëè Ñòàëòå

Ýíóìlàí, làhêðåí àlóìlýí


Ïà ýòlàí làâàðò ïàíòà,
Òmï ýâìàh, ìîñòàh ëèâàò ÿñhåí
Õóâ òàõèéí àl þðýìå!
Ýìèëü Ðóïëå

Ìà – ëèâ! – ëóïà, í¸õìà


Éèëïà ëèâàò ñèðí
Ñèò ñè ïèòl ÿñàh êèíñÿ âmíà
Àëüáåðò Áðåéíêîíô

Ìóÿ ïà íàh àhêèå,


Ìàíýìà éèñ àðèåò àíò àðèñàí íàh?
Ýäãàð Âàëãàìà

Ìóh ëèââèêåò. Ñèò ñè èñèïà – ëèâàò?


Ñèðí ñè ìóh lûïèlóâ âóñàò
Ñóëàh õóìïàò õóðàì óõàò
Òóõëàh ñóðè õóðàì òóõàl?
Ïóêàí ñîlýâ õîéí ýâàòñà
Õîéí lýðlóâ ýâàlò ìàíøàñûþâ
Òàì þðýìóì àðòýâí, îllóâí,
Àhêèlóâ åìàh õîllóï ñûé êóòí?

Ìîñàh Ðèìñêèé Ïàïàéí åðòñàþâ,


Ïàâàòñàþâ ïà íàÿ – âmðòà ýâàlòû,
Êàëûÿí óâlàòñàò þõàíàò,
Õîí òåâòîí õîí âîøè êàð êàðòàñ.
84
Рmт ясаh nр па так

Íýìõîÿò ìàíýìà àéêåë àíò òmñ


Èí âmlòû õîÿòàò ýâàlò.
Õîéí òûâ þâàòñàéò àíò ìîñòû óòàò
Òàì åìàh êåâàò, ïàñàh êåâàò mõòûÿ?

Õmí ìóh åìàh õóìïàò mõòûéí


Òmñûþâ êåâ óõàò làhêàðí
Ìèð óõí ìóhàò òóâóì õîÿòlóâ
Íýìàò èñà êåøà íóâè àòàòà õîâåìàñàò.

Ìóh ñàìlóâà ðàõåò émð ïà âmí þõàíàò,


Éèhêàí ïà lîðàh õóðàìàh ìóâåâ.
Âåïñàò êèíñÿ ÿì ïèl ¸õ, lûâ êèíñåëà ðmò ìèð
Íýìõmíòû ïà ìóh àíò òàéñóâ.

Ëèâ ìèð õóâ éèñ lûl ðóâ


Ìóh êàlûlóâ êàâðóìà âåðàl.
Ëàïëàíäñêîé ìóâ õóðàìàh õóð
Áàëòèéñêîé ñ¸ðñ õóìïàòí õmòlàl.

Éèñ ¸õlóâ èòû


Òàðóì âîé ïåhêàòí
Êàâðóì õèøí êàêðûñàþâ,
Òóølóâ êàðòû êåøèéí lóðñàéò,
Òmï mïàòlóâ ñÿêðàhàò éèñ ¸õlóâ èòû.

Ìóh âàíøåò ýâàlò òóðí ñýâàðlóâ,


Õîò lûïèlóâ âàðàñí õàõðèlàllóâ,
Lmlí èñà ìàð âmíøè õîò ïàâàðòlóâ
Àò õmòlàñàò õàòlûå èòû.

Làíò ñýìàò ìóâà ìóh òàõlóâ,


Õóòûñà õóâ éèñí òýlí âmñ.
Ñèò, õmí ïà ìóâàò ýâàlò,
Àíòmì ïà ñîðíè, làíò ñýìèåò òmñûéò.

85
Статьи внештатных корреспондентов

Ñûð-ñûð ìèðí ìóâåâ òml.


Àðñûð ÿñhóï ìóâ ìèð ñ¸ðñ.
Òmï ìóh õólâålïàñ õîlóï
«Ðèíäàÿ» àlüñÿlýâ ëèâàò ÿñàhàí.

Õólâålïàñ àð àïàð
Àhêèålóâ ýñóì àðòí ïóøòàñlóâ ìóhåâà.
Óêëåéêà õólûå lýlóâ ñàëàêà èòû,
Òmï õîï ïàðàø âmlýâ àé âóø ýâàlò.

Ñàìlóâà âàíàò ÿñhèåâ íóâàò,


Õóòû íàðàñïóíà õîélàò lóélóâ,
Ñÿòà õmllóâ àñèålóâ òóðñûé.

Âmlóïñû ýâàlò ìóh èðà àíò ïèòñóâ,


Õóòû ñóðûåò òóõlàò òàélàò.
Ìóh ëèââèêàò. Ñèðí ïà – ëèâàò.
Ìóh òûõlýâ èò ëèââèêàò ïèlà.

Íûíàíà Ëèââè ìóâ ðmòà âml èñà,


Ìóhåâà Êàðüÿëà ðmò òûõàlà éèñ.
Ýâìàh Õàòlýâ õîøìàl àð,
Êàøèh ìèðà õîél,
Õàòlýâ èò êóø ýòàð õóñÿ.

Èíà, ìóh âmlýâ, ñûð-ñûð âîñü ïà ømê


Õîélÿñ ìèðýâ âmlóïñûÿ.
Ñèò ïàòà èòmõ âîíñþìóòàò èòû,
Àíò ïèòñàò õîÿòlóâ ýíóìòû.

Õóìïàòí àéêålàò òmòlÿlûéò:


Ìàòòý ïà ñè ïàðlóâ ìóh.
Ìàòòý ïà þõè õàñþì àðlóâ
Ëàòûø ìèð ÿñàhàí àðèlàéò.
86
Рmт ясаh nр па так

Ìàòòý ïà âmí émð ïóíìàí,


Ñè àéêålà ýâàlìàí
Ðîññèÿ ôèíñêîé ìóâ éèðí
Émìüþõàò õîllàòû ïèòlàò.

Ìóh âmlóïñû lýðlóâ


Îllóhòà ñîðòû ñè ïèòñàò.
Èñèïà ìóh ìèðýâ âmlóïñû
Èñè õmðlàòû âóòñÿñ.

Òmï ìóh ñóðûåò èòû


Íóõ ïmðlóìàí âmllóâ.
Ímìàlòà ÿìèåâà êàllàò êmðòlóâ,
Ïîÿêñÿòû ÿñhàò ÿìàøàê ñàñülàò.

Ìóh – ëèââèêàò, ëèââàéò, ìóh ëèâàò.


Ïàòëàì òàõè ýâàlò ÿñhàò óâlóâ –
Õmlìèlàòû, õàííýõîÿòàò!
Ìóh lûlíàò!
Ìóh lûlóâ ýòlòàllóâ!
Ñèâ ìóh ýâàllóâ!

Евдокия Каксина

Còàð àò

Åòí ïclà õaòlýí êcðlàñ,


Êaìàí ðèìõà éèòû ïèòàñ.
Ùèòû õaòlýí lclà éèñ,
Þõaò êyòà ùè õaícìàñ.
Òalàh õaòl ìað
Lyâ âåâlû ïèòàñ,
87
Статьи внештатных корреспондентов

Lyâ ð¢òüùàòû èùè lahõàl.


Õaòlýí îìñàñ, êàìàí ïaòëàñ,
Ñûð-ñûð ñûÿò øèòàìàñàò,
Èlû ólñàò âàðñàò, òóðíàò,
Òóõlàh âîÿò õaícìàñàò.
Èlû ólñàò êyðàh âîÿò.
Þõàí õóùà õylàò ólñàò.
Ìyhåâà ahêåâ èùè ëóïàñ:
Àlàh âmíòà íûí ólàòû,
«¨ølàí-êyðlàí àò ð¢òüùàlàò
Õaòl èìåí èùè ólòû
Lyâ õîòàlà ìaíàñ».
Ìyh aíêåâ èùè âåâlû ïèòàñ,
Lyâ ð¢òüùàòû èùè lahõàl.
Ahêåâ ólàñ, õîòýâ òýâíàñ.
Àlah âmíòà õyl ð¢òüùàlyâ
Êaìàí ïaòlàì ñûé ïà àíòm,
Ìyâ mõòûéí èñà øèòàì.
Ïalàhlàí èùè àðà ìaíñàò,
Òaì àò èùè lûâ ðóòüùàlàò.
Ñîðò ïchê laìïà còàð àò
Ìyâ mõòûÿ laðïèlàñ,
Àélòûåâà õmñlàí còñàò,
Òmðóì ýâàlò èllû âàhòlàò,
Lûâ ólòû ìèðål làâàlòû ¸õ.
Òûlàù ïóõåí õmñlû-ñûélû
Õîñlàl êyòà íóõ õîâcìàñ,
Õîñlàl ïclà àélòûåâà
Lcìïcìóìàí ïyòàðòàl
Ólòû ìèðàl îlàhàí.

88
Рmт ясаh nр па так

Ñyñ
Õaòlàò âaíà éèòû ïèòñàò.
Êaìàí dðò ïà èùêè âîò,
Lîíüù ñóïàëà þâåìèÿl.
Ïalhàò êyòàí Õaòl Èìåí
Åøà êcøà íóõ còìèÿl,
Lyâ õîøóì ðyâàl øèìlà éèñ.
Âóðùàêëchêåí ñûÿl õmðlàñ,
Ìyh êmðò õàðýâ âmøcìàñlý.
Þõè õaùóì lmíò ïaêòàò
Õîøóì ìyâål ïclà ìaílàò,
Ìîðòìóâ âîåí ùóðàh ñûé
Òîâè âmíòà õmðlàñ.

Зоя Новьюхова, 2002 год

Òýê êîðòýâ ïà òàõàÿ îìàñòû ìîñàñ


Òàì ïîòðýì ìàíûë Òýê îìûñòû ïîõûð îëûíãûí.
Òàì òàõàÿ éèñ òýëûí ñþêóø êîðò âåðòû ¸õ
íîìûñûñûò. Âàíòý, Àñ êèìèëûí, êàðûñü òàõàèí ¸õ
âîëòû ëàíãõàñûò, ëîëûí âîí éèíãêèí àë àìûðëàñàèò.
Êàðûñü òàõà Àñ êèìèëûí, ìóíã âîëòû òàõåâûí,
øèìèë. Éèñ ¸õëàâ âîëìåë õóâàò âîíòñýë: òàì èí
Òýê îìûñòû òàõàÿ àíò ðàõèë êîðò âåðòû. Âàíàí
åìûíã òàõà – âîø ïàé âîë. Ñÿòà ëàëü õàð âîñ, ìèð
ïàðàñ. Ñèðûí âàíàí ñûÿñüòû àíò ðàõèë.
Âîíüñèìîò àêàòòû ñèò èñà òàì ïîõðà ¸õ ¸õòûëûñûò.
Âóðòû âîë ìîðòà òàòà ýíìèëûèñ. Õîëìàí ¸õ òûâ
âîíüñèìîò àêàòòû ¸õòûëûñûò.
Õîò îìûñòû ïàâàðò èñè òàòà ñýâûðñà. Âîñüðýíã îâ
êîðò ¸õ õîòëàëà þõ òàòà ñè ñýâûðñûò.
89
Статьи внештатных корреспондентов

Ìà îïðàñåì, Òèìîôåé Àíäðååâè÷ Íîâüþõîâ, èñè


òàòà ñè ïàâûðò ñýâðûñ. Âåò õî ¸õ (àñè ïà íÿë
ïîõ) þõëàë èë ïàâûòñàëëàë ïà ÿõà ÿðñàëëàë. Ñÿëòà
éèíãêà âîðòîìñàëëàë. Ñàðàí õîïûòûí ïàâûðò êàð
Àñ ïà ïåëêà àéëòà ëîâûëñà. Åëëû ïà îâûí ñè
ïàâûðòûò òîñàèò. Âîñüðýíã îâ øîìàèí ïàâûðò êàð
âóòû ëîâûëñà. Ñè ïàâûðòëàë ýëòû âåðîì õîòýë éè
ëàïûò ìàð õîò ëàêåïèë åòøîìàë. Ñè ïîðàéí âîõàëü
¸õ ¸õèòìåë, ëûâ ñè í¸òìåë. Ñè âåðûò õóâ ïîðàéí
âîñûò, õîí ñÿñåì ïà îïðàñåì âåëñè ÿõà ìàíñàíãûí.
Õîò îìñîì ¸õëàë õóâûí ïàðñàò. Òîï õîòûë õîëíà
âîë. Èí ëóâ õîëìåò òàõàèí ñè îìûñûë: Âîñüðýíã
îâûí, Êóòëîï Òýêèí, Òýêèí. Ñè õîòûí éè õîÿò õîí
ýíìûñ. Ìà ïà ñÿòà ñýìà ïèòñîì, ñÿòà ýíîìñîì. Èí
ñè õîòûí âîë ïà îïåì.
Òàì èí âîëòû ïîõðýâ õîñè Óñòð¸ì îìñîì ïîðàéí
ïà òàòà þõ ñýâûðñà. Âàíòý, Óñòð¸ìûí éîðûí òóâîì
¸õ âîñûò. Îëûíã òàë ìóâ õîòûòûí âîñûò. Òàëà þâîì
þïèéí õîò ïàâàðò ñýâûðòû ñè ïèòñûò. Ñÿòà âàíûí
âîíò þõ àíò ýíìûñ, òîï õàø þõ âîñ. Ñèðûí ñè èí
ìóíã âîëòû ïîõðýâûí âîíò þõ ñýâûðòû ïèòñûò.
Ñè ¸õëàí òóíãñèðûíãà ëýòîò àíò òàéñàò, ëîìûòñîõ
àíò òàéñàò. Þõ ñýâûðìàí àð õîÿò, ñ¸ìëû ïèòìàí, èë
ïèòòýë. Ñÿòà ñè ïàðòýë. Ìóâà ïà ñÿòà ñè ëîòòàòýò.
Éîõèòøèê, Òýê îìûñòû ïèòîì ïîðàéí, õîòûò ñèé
îìûñëàéò. Ñèðûí ñè òîõèë òàõèéí ïàêíîïòûèñ.
Óñòð¸ì ¸õëàí, éîðûí òûâ òóâîì ¸õëàí, ìóé èñà
âåðòû õîøìåë, øåíãê êàðêàìà ðîïèòìåë. Ëàíò
õàð âåðûëûìåë ïàâûðò ñýâðîì òàõåòûí. Èí êîðòýâ
êóòëîïûí ñè âîë ñóìûò ïîõûð, ñÿòà ñè ëàíò
îìñûëûìåë. Òîï íýìûëò àíò ýíîììàë. Òàíãõà, ìóíã
ìóâåâûí ëàíò ýíîìòû ñèð àíò òàéë: øåíãê èñüêè.
Éîõèòøèê, õîí Êóòëîï Òýê ïà òàõàÿ òîòû íîìûñ
âåðñà, êàðûñü òàõè êàíøòû ïèòñà (Êóòëîï Òýê âîí
90
Рmт ясаh nр па так

éèíãêèí òàëàíã òýëûí ëàï àìûðëûñà). Ñè ïîðàéí


ñè êîñÿ ¸õ Òýê èí îìûñòû òàõåëà êîðò âåðòû
ñîíòîìàñûò. Ñÿðòûíã ¸õèí êóø àíò ýñàëñàéò òûé
êîðò îìûñòû. Âîí õîÿò ÿñàíã àíò õîëûíòìåë ïàòà,
èí ìóé ëàìïà õîòëàâ èë íèâòû ïèòñàéò. Òýê êîðòýâ
Õóâ ïà âîë, ìóé âàí – ïàòëàì òîðóì.

Зоя Рябчикова, 2012 год

Õóðàìàh âmlóïñûéí âml


Òaì õaíòû íc Òàìàðà Âàñèëüåâíà Äèîäîðîâà îlàhàí
Çîÿ Ðÿá÷èêîâà ícïåê õaíøàñ. Lyâ èíòàì 85 îlà
éèñ. Êàøàh õóÿò ÿì âmlóïñû òaél. Çîÿ Ñòåïàíîâíà
àé ïóðà âyø ýâàlò ímìlàlý, ìóéñàð êàðêàì ïà
íÿâëàê èìèÿ Òàìàðà Âàñèëüåâíà âmñ. Lûâ õîòýlà
íÿâðcìlàl ïèlà ìîéhà âàíêyòlû þõòûëàñ. Èí Ç.Ñ.
Ðÿá÷èêîâà õaíøóì ïóòàð lyhòàòû.
Þõàòòû õaòlýlí àlàh êèllyâ ïà Òîìà èìàåâ
làâàllyâ. Âàíòý, ahêcì ïà àùcì làïàòêcì õaòl
lýùàòûéllàhàí. Ìyh, íÿâðcìèåò, âcðlû èùè aíò
îìàñlyâ. Lûíàíà èùè í¸òlyâ. Âmí ïañàí âcðlàò
ïà øàé ÿíüùìàí àðñûð âcðàò îlàhàí ïóòàðòlàò.
Øchê mìàù âmñ õmlàíòòû, ìóé ùèðí ùîðñ ìyâí
lûâ ðyòüùàñàò. Òîìà èìàåâ Ëåíà àé ýâèål àíÿ
ëûïàò èòû õóðàñàh âmñ. Àùcì ïèlà lûí ïóðìàñàò
ïà lcòóòàò òûíûòû õîòà ìaílàhàí ïà ùaòà þíòóòí
lmòlû. Íàòàøà âmí ýâèål ïà Ñàøà ïóõèål ÿìà ïà
òmñà àðèñàhàí. Òmï ùè õaòlàò ñîðà ñóõàíñàò ïà
lûâ þõlû ñîíòóìàñàò. Âmí òyòàh õîïà lclñàò ïà
Ñyìàòâîø ïclû ìaíñàò. Òàìàðà Âàñèëüåâíà âmlóïñýl
êcí aíòmì âmñ. Àé ïóðà âyø ýâàlò ahêèlû ïà àùèlû
91
Статьи внештатных корреспондентов

àïàëíchàl ïèlà õaùñàhàí. Lûí êaò òaõèéí cíóì-


ñàhàí, èÿõà þíòòû aíò cñàlñàéhàí. Lyâ âmíøàê ïà
èòmõ ïóðàéí õyâ êàìí lîlÿl ïà Ãàëÿ àïàëíchàl
làâàlàl. Lyâålà øchê ìaðcì âmñ ïà ñaìlàlí èÿõà
òàlñûéhàí. Õàëàïàíò êmðòûål èñà ïóðàéí ímìlàlý,
ùèò ñcìà ïèòóì òaõål. Ìóëèãîðò êmðòà âmílòûélòû
òmñû. Ùaòà õmlóì êëàññ åòøóïòàñ ïà Êàñóìí
âmílòûlàñ. 1942-ìèò òalí Åìâîøà ñîíòóìàñ, ùè
îlàòí làâàðò làlü ïóðà âmñ. Âmlòû õîòl øchê
èùêè, 300 ãðàìì àðàò íÿíü ïóëí îðòñûéò. Õaòl
ìað ñaìlàl øchê âîõñûéò.
Ïåäó÷èëèùå õîò òyòúþõí àlülÿñû, ùèòàò lûâ
âmíòàí aêàòñàò, êàðòûéí ømïè câàòñàò ïà ïmõëà
ïóíñàò. Lyhàí ïà àélàò ¸õ õyl âålïàñlàñàò, êàøàh
õaíícõm ïëàí òàðóïòàñ. Làlü ïaðóì þïèéí Âyòâîøà
ðmïèòòû êèò-ñû. Ùaòà íÿl îl ìað íÿâðcìàò âmílòàñ.
Lyâ lahõàñ ållû ícïåêàhà éèòû. Ëåíèíãðàä âîøí
âmí êëàññàòí íÿâðcìàò âmílòàòû òaõè åòøóïòàñ.
Âmílòûélìàl ìað ïèl õméhà éèñ ïà lûí õaòl
còòû ìyâ ïclû ìaíñàhàí, õóòû èêål Õàáàðîâñêèé
êðàé ýâàlò âmñ. Õmlóì îl ìaíóì þïèéí ðmò ìyâàlà
þõàòñàhàí. Lûí Lýâ, Ïîlíàâàò êmðòhàíàí ðmïèòñàhàí.
Èêèål êaøè-ìmøí êàòàlñû ïà aíòmìà éèñ. Ùè
þïèéí Øaíøâîøí íÿâðcìàò âmílòàñ ïà ùalòñàòû
ðyòüùàòû ìaíàñ. Òàìàðà Âàñèëüåâíà âåâòàìà aí
ðmïèòàñ, lyâ èñà îlàh ïaíòàí ømøàñ. Aøêîëà âcðàò
òóìïèéí nð aí øàëèòàñ îñà ðmïàòà ïaòû. 1975-ìèò
îlí îêðóã õmlìèò èìåò âmí ìèðõîòí âólàh âcðlàl
ïaòû ïà àð òal Øaíøâîø aøêîëàéí ðmïèòìàl ïaòû
ïî÷¸òíîé êèíèêàÿ õaíøñû. ¨ìâîø îêðóã 30 îl
ïîñòóìí «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ» ícìïè
ìåâl ïîñí þêàíòñû. Ìcò âmí âcð, õmí ðmò ìyâàlí
ïóðìàñàò aêàòòû ïà øàâèòû õîò ïyíøàñ. Òaì âmíà
ïcëêà þâóì õóÿòýâà ëóïlyâ õîøóì ÿñhàò:
– Âmí ïmìàùèïà íahåíà íÿâðcì âmílòóì âcðlàí
92
Рmт ясаh nр па так

ïaòû, ìóé àðàò åòí aí ólìåí ïaòû, ìèðà ÿì


âmlóïñû òyâìåí ïaòû. Íah ïaòýíà êàøàh õaòl íóâè
aò âml, âmòàh ïà ðmò ¸õlàíàí ìîñìàí ïà làâàlìàí
àò òaélûéí.

Андрей Новьюхов, 2002 год

Éèñ âåðàò íîìòû ìîñë

Òàì êàòðà âîí õîò îìàñë Þõàíãêîðòàí. Ëóâ


òýëûåâà ¸õí àêóìëûéëñà. Âîí âîøàò ïà àé êîðòàò
ýâàëò þõòûëóì ìèðí ëàíãòûéëñà, òåëåâèçîð õóâàò
âàíëòûéëñà, ãàçåòàéí òàòà âåðûëóì ïóïè ÿê îëàíãàí
ïà õàíøèéëñà.
Êàòðàÿ òàì õîòí ϸòð Èãíàòüåâè÷ Íåòòèí
ñåìüÿéë ïèëà âîñ. Àíòîìà þâìàë þïèéí òàòà êîñÿ
Ôåäîñüÿ Èãíàòüåâíà Íîâüþõîâà õàñèëàñ. Èí òàì õîò
âàíòûéëìàí ëóâ ïóõàë Ìàòâåé Èâàíîâè÷ Íîâüþõîâ
âîë. Þõàíãêîðòàí 1982-ìèò òàëí îïðàñåì Ê.Â.
Íîâüþõîâ âîé âóõàëòûëàñ. Ñè âîé êîðòà þõàòìàë.
Éîõàòøàê ïà òàòà ïóïè ÿê âåð íóõ âåðñà. Òîï àíò
õàíÿòûéëìàí âåð âåðñà. Èñà ìèð âîñàò éèñ âåð
îëàíãàí, ñèðí àð òàõè ýâàëò ëûâ òûâ éèñ êîðòà
þõòûéëñàò. Òàòà âîñàò ¸õ Åêàòåðèíáóðã, Ñóìàòâîø,
Õàíòû-Ìàíñèéñê, Òþìåíü, Áåëîÿðñêèé ýâàëò. Ïà àð
¸õ àé êîðòàò ýâàëò þõòûéëñàò. Øåíãê àð ìèð âîñ.
Òîõàë ¸õ Þõàíêîðòàí óëñàò-õîëñàò. Òýêàíã ¸õ õîé
ëîâí, õîé «Áóðàíàí» þõè Òýêà óëòû ÿíãõñàò. Òîõàë
¸õ òðàêòîð îõëà ëýëìàí þõòûéëñàò ïóïè ÿê âàíòòû.
Õîé ìóé ùèðí âåðàòàñ, ñèòû ñè þõòóïòûéëñàò
éèñ âåð ïåëà âàíòòû. Èí éèñ âåðàò íîëàì àíò
âåðëàèò, âàíëòàëûèò. Àé ¸õ òóíãñèðàíãà ñè âåðàò
93
Статьи внештатных корреспондентов

àíò ïà âîèòëàëëàë. Ñèêóø, ìîñàíã, éèëïà ýíóìòû


¸õ ëàíãõàëàò éèñ âåðàò âîéòû, òîï èí ïèðàñü ¸õ
êàøèíã òàë øèìëà éèëàò. Õîé ëýíãêèéí ìóíãåâà
ñè âåðàò àëüëàèò. Èí ïóïè ÿê ìóíã îëàíã ïóø ñè
âàíòëóâ. Òóíãñèðàíãà ñè âåð ëýñÿòñà. Ïèðàñü ¸õ,
éèñ âåð âîéòû ¸õ ïóïè ÿê àð àðèñàò. Ñèìàñü àð ÿìà
àðèñàò Ï.È. Þõëûìîâ, Ñ.È. Þõëûìîâ (êèìèò õîéë
àíòîìà éèñ) – ñèò ìîèíã õîÿòíãàí Áåëîÿðñêèé ðàéîí
ýâàëò. Õîÿòàò ïà àðèñàò, ìà èí þðåìàñëàì. Òýêàíã
¸õ ýâàëò ÿìà àðèéñ ìà îïðàñåì Ê.Â. Íîâüþõîâ.
Òóíòû âåíøàíã ¸õ ñûð-ñûð ÿêàò ÿêñàò, ìóé þíò
ïóòàð ïóòàðòñàò. àéëàò ¸õ ïà ëîëþìòûéëñàò ÿêòû
îïðàñüëàë ïåëà âàíòìàí.
Éèðà õîðñà ñóðòû õîðìèñ. Âîí êåâ ïóòí íþõè
êàâàðòñà ïà ¸õ õóëûåâà ëàïàòñàèò ïîðèëóì óòàí.
Âåò õàòë ìààð Þõàíêîðòàí âåð ëýñÿòìàí ¸õ âîñàò.
Íþð îìàñü âîñ ñè âåð ïåëà âàíòòû. Õóëûåâà ìèð
õóðàìàíã õàíòû ñóõí ëîìàòëþìàí òàòà øîøèëàñàò.
Àëìîíòûêè, íþð éèñ ïóðà! ßì ñè êàòðà âåðàò àíò
þðåìàëàèò. Éè éîð âåðìàí òîõàë ïîðàéí éèñ âåðàò
àò âåðûëûëàèò.

Алла Иштимирова-Посохова, 2011 год

Ìyâåâà àìàò òmòû íc


2011-ìèò îl Àñ ïîòòû òûlàùí Ôàèíà Èøòèìèðîâà
ñcìà ïèòóì õaòlàl âyø ýâàlò âåòúÿh îl ïîñòàñ. Ùè
òóìïèéí õmlóìúÿh òal þõlû lyâ îlàh ïyø ðmïèòòû
ìaíàñ. Ùèðí òaì îl Ôàèíà Ïàâëîâíà ïaòû ìcò
âólàh îl. Âmlóïñû õyâàò lyâ õaíòýò ïà âóõàlÿò
ÿêàh âcðàò òyhùèðàhà lûlhóïòóìàí ðmïèòl. 2009-

94
Рmт ясаh nр па так

ìèòí lyâ «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü êóëüòóðû ÕÌÀÎ-


Þãðû» ícìïè ìåâl ïîñí ìîélàñû. Ìà ÿìà âmlcì,
õóòû âólàh ícïåê ¸øà ïàâàòòû ålïèéí ahêcìà àð
ðmïèòòû ìîñàñ. Ùèò îlàhàí ìà òaìõàòl õaíøòû
lahõàlóì.
Àÿ âmlìcìí ìà ímìlcì, õóòû ahêcì òàêà ìyhåâ
aí òaéñ, ìcò îlàhàí lyâ ìà ïà àïùcì ïaòû lmõàñ
õóÿòà âmñ. Ìèí ahêcì îlàhàí nðàùlàìí, âàíòý, lyâ
ìèí ïaòcìíà ìcò õóðàñàh, clïàh ïà ðmïàòà ïclà
ñaìàh íchèå.Àé ïóðà âyø ýâàlò ahêèåì àðèòû ïà
ÿêòû âcð ìîñìàí òaéñ. Àéòclí Ôàÿ ýâèå ahêål Îëüãà
Èëüèíè÷íà ïà àùål Ïàâåë Òàðàñîâè÷ Êîñòèíhàí
ïaòû óùõólü ÿê õîòàò âàílòàñ. Âàíüùàâàò aøêîëàéí
âmílòûélòû ïóðàéí êàøàh åìàhõàòàlí ìèð åùàlò
àðèéñ ïà ÿêàñ. Õmòõóùúÿh îl lóâàòòûéí Ôàèíà
Ïàâëîâíà Ïólhàâàò âîøà êóëüòïðîñâåòó÷èëèùàÿ
ÿêàh âcðà âmílòûélòû ìaíàñ. Ùaòà lyâ «Ñûðà-Ñýâ»
ícìïè þðíàò ¸õ àíñàìáëü ïèlà âmòàhà éèñ. Lûâ
àðàh ïà ÿêàh âàílòóïñýò àélàò íchèÿ ùè ìóðòà
mìùà ïà âàíà õîéñàò, õóòû lyâ ñaì lûïèÿ íóìàñ
ïóíàñ – ðmò ìyâí èùè àðàh ïà ÿêàh òaõè lýùàòòû.
Ùè þïèéí Ôàèíà Ïàâëîâíà Ïîlíàâàò, ùalòà ïà
Íyì Êàñóì êóëüòóðà õîòí ðmïèòàñ.
Nõàòøàê lyâål Íóâè ñahõóì âîø óâàñ ìèð
òâîð÷åñòâà õîòà âîõñû. Ùaòà ahêèåì àðñûð
åìàhõàòlàò, âméòàíòóïñýò lýùàòàñ: Ïóïè ÿêõîò,
Âóðhà, Âóðùàê õaòlhàí, õyl âålïàñ-làòû ¸õ, âylû
làâàlòû õóÿòàò åìàhõàòlhàí. Ùè êyòí «Óâàñ
õóðàìàò» ícìïè õîòòcl ¸õ àíñàìáëü ïyíøàñ, ìaòà óò
òaì õaòl âmíòû ìèð åùàlò àðñûð ÿêàò: «Êóðåíüêà»,
«Þ÷à», «Âîé âålòû ¸õ ÿêàò» âàílòàl. Ìà ímìàññóì,
õóòû ìóé àðàò óâàñ õaíícõm Íóâè ñahõóì âîøí
âml, èùè àðàò õóÿò ìà ahêèåì ÿìà òaél. Âàíòý,
Ôàèíà Ïàâëîâíà àð nð ïóíàñ, lmlí êàøàh óâàñ
95
Статьи внештатных корреспондентов

ìèð ÿê ïà àð õóðàìàhà ïà ñaìàhà òûâàñ. Òmï ìyh


âmlýâ, õóòû ahêèåâ ïaòlàì ìaðí ðmïàòàél ýâàlò
þõè þõàòòàlí, àò êyòóï âmíòû, òmõ ïóðàéí ïà õmílü
âmíòû åìàhõàòlàò ïaòû lmìàòñóõàò ¸íòàñ, ícïåêàò
õaíøàñ. Ùalòà àlàh ñaòû ïà ùè ðmïàòàÿ ÿhõàñ.
2003-ìèò îlí ahêcì ¨ìâîø Àñ-óãîðñêîé òåàòðà
ðmïèòòû âîõñû. Íèâl îl ìað lyâ ÿì àðàò ÿêàò
àðñûð åìàhõàòlàòïaòû lýùàòàñ, ìaòà óòàò Ðîññèÿ
ïà ïà õîí ïcëàê: Ôðàíöèÿ, Ãîëëàíäèÿ, Àìåðèêà,
Ôèíëÿíäèÿ ìyâàòí âàílòàñûéò. 2004-ìèò îlí ahêcì
«Lûlàh ñîþì» ícìóï òaõèÿ íÿâðcìàò ÿêòû âcðà
âmílòàòû âîõñû, ùèò ahêcì êèìèò ðmïàòà. Âàíêyòlû
ìà ímìàñlóì, ìóé àðàò lûïè nð ìà òûíàh ahêèåì
òaél. Ìîñàh, ùèò ïaòû ìà lahõàñóì lyâ ømøóì
nøl ïèðèòû. Ìà èùèòû Ïólhàâàò âîøí ÿêòû
âcðà âmílòûélñóì, ùalòà ahêcìí åòøóïòóì êèìèò
òaõèÿ âmílòûélòû ìaíñóì, ùèò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
âîøí À.È. Ãåðöåí ícìïè óíèâåðñèòåòà.Ìà óÿh ýâè!
Âàíòý, ìà ïèlcìà ìcò ìîñòû õaíícõm âml – ùèò
ìà òûíàh ahêèåì! Ìèí è òaõèéí ðmïèòlóìí, ìèí
è íóìàñí âmllóìí. Êàøàh õaòl lyâ ìyhåâà õîøóì
ñaìl, nðlàl ìallý ållû lyâ èòýlà mìùà âmlòû ïà
ìèðà àìàò òmòû. Âàíòý, Ôàèíà ícì ãðå÷åñêîé ÿñàh
ýâàlò- òóëìàùòàòû êè – ùèò ìèðåâ õîøóì íóâè òyò
òmòû íc. Òaìõàòl ìà ñîðíåh, ìîñòû ahêèåì âåòúÿh
îlà éèñ. Lyâ àélàò íchèå õóðïè, èí âmíòû ñaìàhà
âml ïà ðmïèòl. Ñcìà ïèòóì õaòlàl ïaòû ahêèåìà
âmí ïmìàùèïà ÿñhàò ÿñòàòû lahõàlóì! Èùè ñàòû
ÿì íóìàñí óÿhà, ïèùàhà àð îl òaì õóðàìàh ìyâí
âmlòû ïà øóøè ìèð ïaòû ïà àð óíòàñ òmòû!

96
Рmт ясаh nр па так

Несущая людям свет

2011 г. – юбилейный год Фаины Иштимировой.


В этом году она отмечает свой полувековой юбилей, а
так же 30-летие творческой деятельности. Почти вся ее
жизнь тесно связана с танцевальным искусством обских
угров. Но прежде чем в 2009 г. ей было присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры»,
она прошла нелегкий, но занимательный путь. И я – ее
дочь, была первой свидетельницей почти всех ее твор-
ческих начинаний.
Сколько себя помню, мама не была строгой родитель-
ницей, а была для меня, прежде всего, другом и сорат-
ником. Но, не смотря на то, что зачастую я не ощущала
разницы в возрасте, ее авторитет в моих глазах был всег-
да на высоте. Мы (я и моя младшая сестренка) всегда
гордились своей мамой. И это не случайно: мама была и
остается для нас самой красивой, видной, яркой, а глав-
ное – деятельной.
Мама с детских лет любила петь и танцевать. Еще
малышкой она удивляла своих родителей – Павла Та-
расовича и Ольгу Ильиничну Костиных – смешны-
ми концертами. Будучи школьницей, была активной
участницей всех мероприятий художественной самоде-
ятельности в Ванзеватском Доме культуры. Покинув в
16-летнем возрасте родную деревню, по зову души и сер-
дца, девушка поступает в Салехардское культпросвет-
училище на танцевальное отделение. Там она впервые
знакомится с ансамблем северного танца «Сыра-Сэв»,
который настолько покорил ее своей, присущей только
ненецкому народу, энергией, что душа молодой девуш-
ки загорелась желанием создать в будущем подобный
коллектив в своем краю.
97
Статьи внештатных корреспондентов

К исполнению своей мечты она шла постепенно. Сна-


чала мама работала в Полноватском, а затем в Верхне-
казымском домах культуры. Успешно представляя на
сценах обско-угорскую хореографию и занимая ведущие
места на районных смотрах танцевальных коллекти-
вов, Фаине Павловне было предложено возглавить один
из первых создавшихся в округе Центров культуры на-
ционального творчества в г. Белоярский. Она активно
занималась организацией различных мероприятий –
«Медвежьи игрища», «Дни национальной культуры»,
«Неделя мастера», «День рыбака», « День оленевода»,
«Праздник трясогузки»,« Вороний день» и др. Здесь же
она создает фольклорный семейный ансамбль «Увас ху-
рамат», который существует по сей день. Воистину, этот
ансамбль стал украшением Югорского края. Такие за-
жигающие танцы, как «Куренька», «Юча», «Танец Ра-
дости», «Новые бурки», «Забавы оленеводов», «Танец
охотников», еще надолго запомнятся не только отечест-
венному, но и зарубежному зрителям.
Мне казалось, Фаину Павловну знал каждый корен-
ной житель Белоярского района – ее уважали за любовь
и преданность к своему делу; ею любовались, когда она –
статная, видная женщина, грациозно танцевала «Ку-
реньку»; ее любили за отзывчивость и искренность; но
главное, ценили за ее труды. И мы – ее дочери, чувствуя
это, – гордились. Гордились наивно, по-детски. Горди-
лись так, будто все ее заслуги – наши! Ведь, в-первую
очередь, именно нам суждено было знать, сколько сил
ей приходилось отдавать, когда она, придя с работы и
управившись с домашними хлопотами, садилась – и до
глубокой ночи, а иногда до утра – шила костюмы для
творческого коллектива, писала сценарии, создавала
танцевальные постановки, вручную готовила оформле-
98
Рmт ясаh nр па так

ние для мероприятий – бумажные цветы, плакаты, гир-


лянды… А утром она снова красивая и улыбчивая шла
на работу. На любимую работу.
С 2003 г. в качестве хореографа-постановщика мама
была приглашена в «Театр обско-угорских народов-
Солнце» в г. Ханты-Мансийск. За 8 лет творческой де-
ятельности ею были поставлены множество танцев для
спектаклей и концертных программ, с которыми Театр
представляет Югру не только в России, но и за рубежом:
Франция, Голландия, Америка, Финляндия… С 2004 г.
по совместительству мама является педагогом дополни-
тельного образования в Детском этнокультурно-образо-
вательном центре «Лылынг союм».
Я всегда удивлялась ее желанием жить и творить,
удивлялась ее нескончаемой энергии.
Мне хотелось быть похожей на нее.
Неудивительно, что я, так же, как когда-то мама,
поступаю в Салехардское училище культуры и искусств
на отделение народного танца. Как и мама, я обучаюсь в
РГПУ им. Герцена на отделении культурологии. Имен-
но мама посоветовала мне поступить на актерское отде-
ление в Театральный институт. Именно МАМА опреде-
лила мой не только творческий, но и жизненный путь.
Я счастлива, что у меня есть родной человек, с кото-
рым всегда есть что обсудить: нас обучали одни педаго-
ги, у нас одно на двоих место работы, у нас одни интере-
сы и взгляды на жизнь. Безмерно рада, что у меня есть
мама, которая безвозмездно дарит нам светлую радость –
творчество, без которого наша жизнь была бы сера.
Сегодня моей любимой, дорогой мамочке исполня-
ется 50 лет! Глядя на маму, приятно удивляюсь, что в
ней нисколько не угасает вкус к жизни, наоборот, она
все больше и больше любит, творит и радует! Недаром
99
Статьи внештатных корреспондентов

ее красивое имя – Фаина – значит «сияющая, несущая


людям свет»!
Так пусть же вдохновение тебя, милая мамочка, ни-
когда не покидает! Здоровья, счастья на долгие годы,
творческих успехов и бурных аплодисментов!
Спасибо, родная, за все, что ты нам дала!
Низкий поклон тебе за путевку в жизнь!!!

Лозямова Вера, 2010 год

Êàòè, Êóùàð ïà làhêè


Àÿ âmlìåâ ïóðàéí. Ìyh êàøàh lyh, õmí àé
êóùàðûåò âmíàøàêà éèlàò, àé êóùàðûå êàòàllyâ ïà
þlí òaélýâ. Èìólòûéí lyh ìmðàõ âîíüùòû àðòàí
ahêcì ïèlà éè êóùàð êàòàlñóìàí. Þõè þõàòìcìàí
âmí ÿþì ícø ïà êóùàðûå êàòàlìàl. «Êaò êyùàð
òaéòû ïèòlyâ», – ìà ëóïëóì. Àé êóùàðûåhàí
êàðòû êålà éèðñàéhàí, ïà êóùàð òaéòû õîòà ùè
cñàlñàéhàí. Ìà âylýò õyùà êèì ÿhõñóì ïà ëàêhóì
âylû ïóí aêàòñóì. Ïà êóùàð õîò âólû ïóíàí ïóíñà.
Êóùàðûåhàí lcòóòí ìañûéhàí, éèhêàí ïóíñàéhàí.
Õyl êàâàðñà ïà õyl lcòýâàí åâ óõàí ñcìàí ìañûéhàí.
Ëûí ïèòñàhàí åâ ïîòlàh lyâ ëcòû. Ìà ëóïlóì ìóÿ,
êóùàðýí ñcì aí lcl. Ïà lyâ ïà ìóÿ lcl, lyâ ìóé
àìï âmñ lyâ ëcòû êåøà.
Ïà åøà âmñyâ, ÿélàì làhêè ïyõèå êàòàëñàò. Èí
làhêèå âmíøàê êàðòû êålà éèðñà ïà âmíøàê ñîõàl
õîòà cñàlñà. Làhêè èùè âîíüùóìóò lcl, íîõàð, ëóê
íþõè, ñaêêàð, íÿíü, ìàâ, êàëàù, õyl. Ñyñí ¸õóì
âîíüùóìóò âîíüùìàí ÿhõòýâí. Åòí þõè þõàòlyâ,
þlí éè ìaðàh ñûé. Êaò êóùàð, làhêåâ ïà êaòåâ
100
Рmт ясаh nр па так

èÿõà þíòlàò. Ahêcì àlàhà íÿíü êè âåðàl – làhêè


èìóõòû êàâðóì íÿíè ñmíà ùè ìaíl íÿíü õóðóï
lcòû. Ùèòû þlí òaéòû âîélyâ þíòòû âcð òaéñàò.
Èìólòûéí åòí þõè þõàòñyâ, éè êóùàðýâ ñàïàl
êålàl ømïà òîõìàl ïà êèì ìaíìàl. Êàìí ùè ÿhõàl.
Ìèí àïàlcì ïèlà þíòcìàí êyòí ìèí õóùcìíà òûâ
éèñ. Ìèí ëóïlóìàí: «Ìaílóìàí þõè, êóùàðýí àò
êàòàllà». Ìèí òmï õmõàlìàñìàí ïà êóùàðûåìàí
ýâàlòû ïmðóìñýìàí. Ïà êyø íóõ àëýìàñýìàí, lyâ
ïóïà þâìàl. Ùèòû ìèí ùè êóùàðcìàí ýâàlò
ïmðàíñóìàí, íóõ êàòàlòýìàí þêàíà.

Êàòè ïà Ùåâíc
Êàòè êóùàlàl ïèlà âml. Êàìaí Ùåâíc ïóíóì
lcòóò ýâalò øóêaò aíaòal. Êàòè îâ ýâalò êèì ýòañ
ïà Ùåâíc øóâàlàñlý. Êàòè lîìåñòû ïèòañ, Ùåâíc
øèâàlàñlý, ìóé âóðaí êàòè lîìåñal. Êàòè êyø
ñîíòóìàñ êóíøcìàòû – Ùåâíc ñîðà íóõ ïmðlcìañ.
Ïà êàòè Ùåâíc ïålà âàíòìàí ùè õaùañ. Êàòè ùè
òaõål ýâalò õyâà aíò ìaíañ, íóì ñyhà îìñañ ïà
ùè làâallàllý, õmí Ùåâíc ïà òûâ þõaòàl. Ùåâíc
ímìaí þõ íóâaí îìàñal ïà êàòè ïålû âàíòal. Ùèòû
ùè îìañlahàí. Êàòè làâal, õmí Ùåâíc ïà þõaòal,
Ùåâíc làâal õmí êàòè éèðà ìaíal. Èìólòûéí êàòè
éèðà ùè ìaíañ, ïà ålòà âàíòòû ïèòañ, õmí Ùåâíc
ïà þõaòal. Ùåâícëý èëû ëaòañ ïà ïèòàñ aêaòòû
lcòóò øóêaò, êàòè ïà ùè êèòañ lîìcñòû ñîðûåâà.
Ïà âóòüùèlañ êóíøcìaòû Ùåâíc, òmï ùè ïóðàéí
øîéòàë ¸âàlòû ïèòañ. Ùåâíc øèâàlàñlý êàòè: ícø
âaíà ùè þõaòìal, ùalòà íóõ ùè ïmðlcìañ. Ùèòû
êàòè øîéòàl âcðóì âcðaí Ùåâíc êàòàlòû êmì aíò
õîlóìòañ.
101
Статьи внештатных корреспондентов

Софья Успенская

Àéêål òmòû ícïåê ì¢håâà âcðà ìîñl


Íàéң ì¢â-éèңê êcðăòìàí, âmðòăң ì¢â-éèңê êcðăòìàí
ÿңõòýâ ê¢òí, õăíòû ÿñңóï ãàçåòàåâ ímïòăl 50 îlà
ùè éèl. Òmðóì õăòlăò, éèñ ìèðýâ ëóïòû éèòû, ñîðà
ìăílăò. Èí ìîíüùăң éèñ èìèl¢â ïà èêèl¢â ùè
ëóïlăò ìîíüù ÿñăң ùèðăí: «Õmíòòû òălà þâăíòòăl,
l¢ңà þâăíòòăl, ăíò ïà ùè ìóòøăòýâ». Ùè ìăíóì
îlăòí ìólòû àðàò àéêål, øóøè ¸õl¢â ïóòăð õăíòû
ìèðýâ l¢ңăòñăò, óøà âϵðñăò õăíòû ÿñңóï íϵïåêåâ
ýâălò.
Ì¢ң òăì âmlòýâăí, ùè ðmò ÿñңóï íϵïåêåâ âϵðà
ñăìăңà òăélýâ. Òăì éèñí õăíòû ìèðýâ àål-âmíýlí
âmí ïϵlêăl ð¢ù âîøăòí âmlòû ïèòñăò. Êàòðà ïóðàéí
êmðòăòí ïà àé âîøèåòí ìèðýâ âmñ, âàíê¢òlû â¢lûéí
ìóé õîïí ìîÿ ÿңõñăò, ê¢òýlí âîïèìàí âmñăò. Èí òăì
éèñí êăìí âϵðăò – õóòû ñàõàò, ìóé ùèðí âmlóï-
ñû ìăíăl, õóòû øóøè âϵðăò ìăílăò – ¸õl¢â ùè
íϵïåê ýâălò: óøà èùè ùè âϵðlăò. Õăíòû èìèl¢â ïà
èêèl¢â âmlòýlí ùè ëóïlăò ìîÿ þõòóì ¸õlàl ïϵlà:
«ß, õ¢â ì¢â ýâălò þõòóì ¸õ, ìólòû àéêål, àlïà,
ùè òăélăòû? Ìólòû ÿñăң, ìólòû àéêåӆ, àlïà, íûí
èùèïà òmñòû?» Òăì èí èùèòû ùè, «Õăíòû ÿñăң»
ãàçåòàåâ ìîéң ¸õl¢â èòû, àéêål òmòû, ïóòăð òmòû
ùèðà ùè âml.
Ùè òóõălïè, òăì íϵïåê õóùè éèñ ìîíüùăң, ïóòðăң,
àðăң ¸õl¢â îlăңăí õăíøèÿllà. Âϵðà mìăù óøà âϵðòû,
ìóéñăð ìîíüùăò, ïóòðăò, ÿñңăò lûâ òăélăò, õólòà
lûâ ðmòýl ìăíăl – ìăòà ì¢âăòí, ìăòà òăõåòí lûâ
âmllăò. Âmíà ïϵëăêà þâóì ¸õl¢â ïóòăðòlăò, õóòû
ñàõăò êàòðà ïóðàéí âmñăò, ìóéñăð õăíòû àé êmðòûåò
âmñăò, õóòû ùăòà âmlóïñû ìăíăñ. Ìăíϵì øϵңê mìăù
102
Рmт ясаh nр па так

ùè éèñ ¸õ ïóòðăò, ìîíüùăò l¢ңăòòû, ÿõà àêăòòû:


ìà èí õăíøòû ð¢ù íϵïåêϵì, âàíòý, ùè âϵðăò îlăңăí
ùè ìăíòû ïèòl.
Ïèðùà ïϵëăêà þâóì ¸õl¢â èùè àìòăòlÿlăò òăì
õăíòû àéêålăң íϵïåêåâ ïϵlà. Èòmõ íϵïåêăң õóÿòl¢â,
ê¢ø lûâ âmíòăí âmllăò, âîé-õ¢l âålïăñlóìàí ÿңõlăò,
âîøà þõăòòýl àðòăí ùè ãàçåòà l¢ңăòòû âϵð òăélăò.
Âmlòýlí, èí âmíòûìàí ÿңõòû ¸õl¢â, ìóé â¢lû
òàùí ðmïèòòû ¸õ, âîøà þõăòlăò ïà ùè èíüùìălăò:
«Õăíòû ãàçåòàåâ þõòăñ? Ìóé ùăòà õăíøóì ñăð, åøà
âàíòlýì». Ìà Êàñóì ì¢â ¸õlàì õăíòû ìîíüùăò,
àðăò ïålà âϵðà ñăìăңăò. Ìϵò øîïăң, íϵïϵêăң èìèlàì,
èêèlàì lûâ ìîíüùóì ìîíüùlàl ùăòà øèâàlălăò
êè, ùè àìăòlăò, íóìăñlàl ïà ållû ùè làðïèlălăò.
Ùè þïèéí lûâ ïà õăðùèÿ éèlăò, ìîíüù ïà ìóé
éèñ ïóòăð ùè ÿìñûåâà ïóòăðòlăò, ållû ÿì íóìăñí
àðϵìèÿllăò. L¢ңăòòû ăíò õîøòû ¸õl¢â õăíòû ìèðýâ
õóð âàíòûÿllăò, àìòăòlÿlăò, âmòàң ¸õlàl øèâàlălăò
êè. Lûâålà, âàíòý, mìăù ùè ðmò ¸õlàl, ìóé õ¢â ăíò
âàíòûlóì âmòàң õóÿòlăl âϵíø ùăòà âàíòòû – òmõ
ïóðàéí ñϵìéèңêlàl ïà ϵòlăò, õîllóïà ïà ïèòûÿllăò.
Ïà ïóðàéí ùè lûâ èíüùìălăò: «Ìóé òăòà õăíøìàí
âml, ìăíϵì, ñăð, l¢ңòý!». «Ùè íϵøêϵìăí, ùèìăù
ñóðòăò, ùèìăù âϵðăò ùè âmllăò õăíòû ì¢âåâí», -
ê¢òýlí ïóòăðòûÿllăò õăíòû èìèål¢â, ùè õăíøóì
íϵïåêål âàíòòýl þïèéí.
«Õăíòû ¸õl¢â ïà ìólòû àðàò àðñûð ì¢âí, àðñûð
þõàíăí ùè âmllăò, ÿñăңl¢â ïà òăì âmlòýâí, ÿõà
ăíò þõăòlăò», - ìà òmõ ùîñ ímìàñûÿllóì. Øîï ïà
ùè, ìà âàíê¢òlû ãàçåòà õóùè l¢ңòûÿllóì Ïèң
þõàí õăíòýò ìîíüùăò ïà ïóòðăò, ìóé ïà Âàõ ¸õ
ýâălò õăíøóì ïóòðăò, ÿñңăò. Âàíòòϵìăí, íþð ïà
õîí ïϵëàê ÿñăңăí ïóòăðòóì ïóòðăò, õăíøóì ÿñңăò.
Êàñóì ì¢âí ïèðăù ¸õlóâ ëóïèÿllăò: «Éè ìèð ùè-

103
Статьи внештатных корреспондентов

ê¢ø, òmï ÿñăңl¢â ÿõà ăíò þõăòlăò, lmìăòñóõl¢â ïà


þêàíăò. Ùèìăù ì¢ң õăíòû ìèðýâ ùè, éèñ â¢ø
ýâălò Òmðóì àùåâí ùèòû, àlïà, ïàðòñàþâ». Âϵðà
mìăù, õmí «Õăíòû ÿñăң» ãàçåòàåâ àðñûð þõàíăò,
ì¢âăò ýâălò ïóòăð àêăòl, àéêål òml. Âàíê¢òlû ùăòà
ðmïèòòû ¸õ íϵïåêà õăíølăò, õóòû lûâ ùè ì¢âăòà
ìîÿңà ÿңõñăò, ìóé âàíòñăò, àðñûð âϵðăò, âméòàíòóï-
ñýò îlăңăí ïóòăðòlăò.
Òăì éèñí, ìà ímìăñòϵìàí, àélàò ¸õ õăíòû éèñ
âmlóïñýâ ïϵlà êϵðlăñăò, åìăң ìîíüùăò, éèñ ïóòðăò,
ïălòàï ïóòðăò, àðăò íϵïϵêà ïóíòû ïèòñăò, ó÷¸íûé
¸õl¢â ÿìăñ ùè éèñ âϵðăò ïϵlà âóÿíòñăò, íóìñăң
íϵïåêăò íàóêà ùèðí õăíøòû ïà ϵñălòû ïèòñăò. Ìà
ùèðϵìàí, ùèò âϵðà ÿì âϵð, òmñ âϵð: ùàòüùàùèl¢â,
àңùàùèl¢â, àùèl¢â, àңêèl¢â âmlóïñû ì¢ңåâà òàêà
âmòû ìîñl ïà ållû àélàò ¸õà ïóòăðòòû. Ùè íϵïåêlóâ
õăíøìàí, ùè âϵðl¢â âϵðìàí ùèòû ùè àélòà ì¢ң
õăíòû ìèðýâ âϵðlàl íóõ ïèòlăò ïà ållû ìăílăò.
«Õăíòû ÿñăң» ãàçåòàåâ âmí í¸òóïñû ì¢ңåâà âϵðăl,
ùè óíòàñí ùè ì¢ң ðmò ìèðýâ ìólòû àðàò âϵð óøà
âϵðăl, ìólòû àðàò àéêål lϵðàìòăl.
Èí òăì ïóðàéí ìà ëóïlóì õăíòû ãàçåòàéí ðmïèò-
òû ¸õlàìà âmí ïmìàùèïà ÿñăң íûí ðmïàòàéí ïăòà,
ìèðýâà ìîñòû âϵðlàí ïăòà. Èí éèñ ìîíüùăң ïà àðăң
õăíòû èìèl¢â, èêèl¢â èòmõ ùîñ ùè ëóïӆăò: «Èí
íûí ¸ølăí ¸øà éèñăò, ê¢ðlăí ê¢ðà éèñăò. Ìăíòû
êmñ òăéӆăòû êè – ìăíàòû, ïmðlăòû êmñ òăélăòû êè –
ïmðlăòû! Íàéң ì¢â êϵðăòìàí, âmðòăң ì¢â êϵðăòìàí
àð ÿì ÿñăң, àð ÿì àéêål ïà ò¢âàòû!» Íûí âϵðòû
âϵðlăí, íûí ëóïòû ÿñăңlăí ållû èñà òmñà, òàêà àò
ìăílăò, ÿì àéêål, ñăìà ðăõòû õîøóì ÿñăң õăíòû
ìèðýâà èñà àò òmòlÿlăò!

104
Рmт ясаh nр па так

Ирина Фирсова, 2007 год

Íóâè ñahõóì õóðàìàò


Òaìõàòl ¨ìâîø îêðóãåâ lóâàòòûéí àð òaõè âml,
õóòà øóøè ìèð íîé ñóõ, ùaøêàí, òaõòû ýâàlò
àðñûð mìàù ïóðìàñàò ¸íòlàò, ñaê ýâàlò ñûð-ñûð
õóðàìàh ùyhêàò êaðàòlàò. Âîøàh ìóé êmðòàh êyëó-
ïàòí ícìàñûÿ òaõåò ïyíøìàí âmllàò, õóòà íÿâðcìàò
øóêùàòû âcðà âmílòàlûéò. Ùè âcðóì ïóðìàñàò
âàílòàòû ïaòà àðñûð âméòàíòóïñýò ïà âàílòóïñýò
âcðàíòlûéò.
Òaì âàíàí Íóâè ñahõóì âîøí «Íóâèàò» òaõèéí
«Óçîðû Áåëîÿðüÿ» ícìïè âàílòóïñû lýùàòñû. Õóòà
400 ìólòàñ ñaê ýâàlò êaðòóì, òóíòû, òaõòû, õyl
ñóõ ýâàlò âcðóì ïóðìàñàò âmñàò.
Ùèâ Íóâè ñahõóì ðàéîí Êàñóì, Ïîlíàâàò, Òóêú-
ÿêàh, Ïàøòàð êmðòàò ýâàlò âcðàh ¸õ âcðóì óòlàl
òmòlÿñlàl.
Ùèìàù âcð ùè ïaòà lýùàòlà, lmlí àðøàê õaí-
ícõm ìólòû øóêùàòû âcðàòà àò âyÿíòàñ ïà àélàò
¸õ èùè ùè âcðà àò êàòlàñàñ.
Ùè òóìïè ùèâ þõòóì âcðàíòòû õóÿòàò êyòýlí
âméòàíòûélñàò ïà õîøòû ùèðlàl âàílòàñàò.

Ñýâóì õaíøè

Òaì âàíàí Íóâè ñahõóì âîøí øóøè ìèð


êóëüòóðà òaõèéí ðmïèòòû õóÿòàò «Ñýâóì õaíøè»
ícìïè âméòàíòóïñû âcðàíòñàò. Ùèâ Íóâè ñahõóì
ðàéîí ýâàlò õaíøàh âåéò òûéòû íchàò þõòûélñàò.
Òyêúÿêàh êmðò ýâàlò þõòûlóì íc Íàäåæäà Ãðèøêèíà
105
Статьи внештатных корреспондентов

«Õm øîï» ícìïè õaíøè âàílòàñ. Íóâè ñahõóì


âîøí âmlòû Ðîññèÿ íàðîäíîé ìàñòåð ícì òaéòû
èìè Èðàèäà Íåòòèíà «àé åìàh âîé» õaíøè îlàhàí
ïóòàðòàñ. Îëüãà Ñàéíàõîâà Ïîlíàâàò êmðò ýâàlò
«ïclhà õóìàëõà» õaíøè òûéñ. Èðèíà Ôèðñîâà –
«àé ñîðò ïchê» õaíøè.
Ùalòà âcðàíòòû õóÿòàò êàòðà ïóðàéí òûþì
ïóðìàñàò, éèñ õaíøýò íóõ âàíòñàò. Ìóé ùèðí
àhêàhêèlàl ïà ahêèlàl âåéò òûéñàò, ìóéñàð õaíøýò
ñûðû âmñàò.
Ùè òóìïè òaì òûþì âåéò, ïîñàò, åðíàñàò ïà ïà
mìàù óòàò lmòòû ùèð âml. Õóéòàò lahõàlàò, Íóâè
ñahõóì âîøí «Òóìðàí ñûé» ícìïè òaõèéí ìîñòû
ïóðìàñàòí òûélûéò.

Татьяна Лозямова

Õaíòû ìèð ìîíüù


Àé ìîíüù íchèå
Àòýlò êàl þõ àâàòí, àòýlò âmíò þõ àâàòí Àé
ìîíüù íchèå âml. Ùèòû âmlòàl, õîlòàl êyòí èí íc
ïóõèå òaéñ. Îíòóïà – ñmíà âmlòàñlý. Òaéòû, cíìàlòû
ïèòñàlý. Îlhàlí ìîñòóìàí, ýâàìlóìàí òaéñàlý. Òîâè
îlàhà éèñ, èí ïóõèål lyâålà àí ìîñòû ïèòàñ. Lyh
– òîâè þõòóì àðòàí, þõàí õóùà åhêàò óâí òmòû
ïèòñàéò. Àé ìîíüù íchèå ïóõèål îíòïàl ìóélàí
âyñlý ïà åhê ømï mõòûÿ îìñàlñàlý. Ïà îíòïàh
íÿâðcì óâí ùè òmòû ïèòñû.
Àé ìîíüù íc êmðò ýâàlò þõàí îâ ïclà ålíøàê
làïàò Ïîðíc âmñàò. Èí Ïîðíchàò þõàí ïyhàl
õyâàò íàâàðòýl êyòí, Åhê ïóë mõòûéí òmòû íÿâðcì
106
Рmт ясаh nр па так

øèâàlàñàò. Làïàò Ïîðíc ëóïl, ùè íÿâðcì ìólòû


âyðí âyòû òallýâ. Âàù þõ âyñàò ïà îíòóï êål ýâàlò
âyòû ùè òàlñýl. Ìcò àé Ïîðíchàí lyâ cíìàlòû
ùè ïèòñû. Èí àð õm, ìîíüù õm ìóé õyâ cíìàl-
âîðìàl. ¨øl ¸øà éèl, êyðl êyðà éèl. Ùèòû ùè
cíìàl-âîðìàl. Åøà âmñ êàìí õmõàòlÿòû lóâàòòûÿ
éèñ. Àé Ïîðíc ahêèÿ ùè òaélàlý. Àé ïîðíc ahêålí
àé í¸ëûåíàí ïà nõlûåíàí âcðñà. Êàìí àé âîélýò
êàòàlìàí ÿhõòû ùè ïèòàñ. Ìóé âîéå âml, þõè
òmllý. Èí ïîðíc ahêèlàlí èìóõòû þõè ùè âîõlû.
Ùèòalàí óøàh lóâàòòûÿ éèñ, ïà ímìàñûél âmíòàh
ïcëàê êåðàòòû.
Þõàí ïcëàê ïclû êè ÿhõëóì. Ìîñàh í¸ïàh âîé,
âmíò âîé ¸øà ïàâàòlóì. Ïîðíc ahêèlàì àðàíøàê
làïàòòû ïèòlàlàì.
Èí Ïîðíchàò ùèìàù ÿñàh õmlìål àðòàí ùè
ïaêàíñàò:
– Íah ìóé ìyhàò õaéòû íóìàñí ïèòñàéí.
Àé ìîíüù õm ùèòýlàí ëóïl:
– Íûí õóòû ìaíàò cíìàlñàlí, òaéñàlí. Ïà ìà
ïà, ìóÿ íûíòû õaélàlàì, íûíàòû õaéìcìàí ïà ìóé
âyðí âmlòû-õîlòû ïèòlóì.
Ùèòalàí àé ìîíüù õm âmíòàh ïcëàê êcðàòòû
ïèòàñ, þõàh ïåëàê êcðàòòû ïèòàñ. ͸ðóì õîð êyð
ýâàòl, âmíò õîð êyð ýâàòl. Ïóðíc ahêèlàl ùè lclàò,
ùè íållàò. Òalàh âmíò õîð èïyø îìñóìòûélàò
ícìàlòýl aí õaùàl òalàhòàê ùè lclýl.
Ùèòàlí ímìàñûél:
– Òaìè èùèïà ìà ahêèlàì aíòm, ïà ìà õóòû ùè
ìóðòà aí ùè lclóì. Ïà ìóÿ ïà ïaêàíñàò, ìà îlàh
âmíòûòû ìaíòû ñîíòóìcìí.
Lyâ ñàõàò íóìàñ âcðàñ ålíøàê þõàí òûé ïclà
õîlìàí ÿhõòû. Ïóðíclàl ïclà ëóïèél:
107
Статьи внештатных корреспондентов

– Âàí ìyâcì âîél-õylàl èñà ùè õólàñàò. Ìà òaì


ïyø àò õîlìàí ÿíõlóì. Ìîñàh ål âmíòàò âîé-õyl
àðøàê òaélàò.
Ïóðíchàò ùèòclàí ïà ùè ùóøòû ïèòñàò:
– Âmíòà õyâà ìaílàí, àl òmï lîìòà. Ìyh íahàò
âmòøàòýâ þïèéí ìóé âyðí ïà âmlòû ïèòlyâ.
Àé ìîíüù õm ùèòàlí ëóïl:
– Âàí òaõcì âîé-õyl èñà aí òaél. Ìà lcòóò
âméòòû aí ïèòñóì. Ïà ìà lcòóò òmòû òaõcì ýâàlò
êè âólûlóì ïà ìóåâ ïà ùaõà lclyâ.
Ùèòû àélòà èí Ïóðíchàò lÿâàòòû òaõål ýâàlò
ùè âólûñàò.
Àé ìîíüù õm ïaíòà ùè lîlÿñ. Õyâ òaõål õyâ
ømøàñ, âàí òaõål âàí ømøàñ, åòàí îlàhà þâóì àðòàí
làïàò êyðàh âîé øèâàlàñ, àélòà âàíà ðaõàlòûlàñ.
Ïà àélòà õólûåâà ùè ïàâàòñàlý. Âîélàl õóðàñ.
Ùalòà ïà àò õîlòû óëëîò âcðàñ. Àé íþõè ïóëûå
êàâàðòûlàñ ïà øàé ÿíüùàñ. Ïà àòà þâóì àðòàí èl
ùè ólàñ. Òmï èl ólàñ, õmlàíòûél, õólòû Ïîðíchàò
óâìàí ùè éèòýl ñàùl. Lyâ íóõ êèlàñ, ðaòl òyòàí
âóùèòñàlý ïà âîé íþõè ïóò êàâàðòòû èõòàñ.
Ïóðíchàò þõàòñàò ïà ëóïlàò:
– Íah ìóÿ õyâà ìaíñàí, ìyhàò õaéñàlàí.
Àé ìîíüù õm ëóïèél:
– Ìà ùè ëóïñóì, òmï õîlòû ìaðà íûíàò õaélàlàì.
Âàíòàlí, ìà làïàò êyðàh âîé ïàâàòñóì. Òaì òaòà
lólàì íþõè ïà òaélóì, êàâàðòóì íþõè òaélóì.
Lcâàòû òàlòà ìà òyâóì íþõèlàì ýâàlò. Ìà ùè ìað
íûíàíà ólòû óëëîò lcùàòlóì. Lólàh âîé ñóõàò
lýðìàlñàlý ïà ëóïl Ïóðíclàl ïclà:
–Ìà íûíàíà òaòà óëëîò ùè lýùàòñóì.
Ïóðíchàò ùèòýlí ëóïlàò:
– Ìyh òaòà èùêèéí ùè ïåâlàþâ. Àé ìîíüù õm
þõlû ëóïl:
108
Рmт ясаh nр па так

– Èùêè ýâàlò êè íûí ïallàòû, ìóÿ ïà ìà


þïcìàí âmíòà éèñòû. Òûâ ólàòû, ìà íûíàí ýlòû
ïà âîé ñóõàòí ëàhêàñlàlàì.
Èí Ïóðíchàò lcâóì ðyâålàí èìóõòû ùè ólñàò,
ïà âóþìñàéò. Àé ìîíüù õm ùèòàlí õaùóì âîé
ñóõlàl ïà ùèâ ýlòû òàõàñ, ùè ýlòû âîé íþõèlàl
ùèâ ëàhêàñàñ. ßìñûåâà ëaï ïàâòóì àðòàí âmí Òmðóì
àùål ïîéêñàlý. Ýòàð èùêè lmlí àò âcðl. Ìà àðcì
êè ål ìaíl, ìà ìîíüùcì êè ål ìaíl, òaì Ïóðíchàò
òûâ àò lmlí ïîòlàéò. Ìà ahêèlàì êè âmñàò, òaìèòû
õmí ìaíàò í¸õàlìàí ìà þïcìí ÿhõñàò. Àlàhàÿ þâóì
àðòàí Ïóðíchàò èlàí íþõè ïàé èlïèéí âóðàòûélòû
ùè ïèòñàò. Àé ìîíüù õm íûìàlhàl âàòòàñ ïà ållû
ìaíòû ùè ïèòàñ. Òalàh õaòl ìað ùè ìaíàñ. Åòíàÿ
þâóìí óëëîò âcðàñ, òyòúþõ òmñ, òyò àlàñ, øàé
êàâàðòàñ, øàé ÿíüùàñ ïà èl ùè ólàñ. Àòlàí âmlìà
ïèòàñ:
– ßéå, ahêåíàí làâàllàéí, ìà íahàò êaíøòû
ïàðòñàþì. Íahàòòû êaíøìàí ùè þõàòñóì.
Àlàhà íóõ âcðlàñ ïà ímìàñûél, ìóéñàð ïà ùèìàù
âmlóì ìà âàíòñóì. Ùèòalàí ðaòl íóõ àlàñ, øàé
ïóòl êàâàðòàñ, øàé ÿíüùòû ïèòàñ. Âàíòlàlý, ðaò
õîhàí ïîðõàÿh àé ïyõèå lîlü, lóâàòòýlí ïàh ïalàò.
Àé ìîíüù õm ïclû ëóïl:
– ßéå ìà íah àïùåí. Ìaílóìí ñîðà ahêåí õóùà.
Ahêåí íahàò làâàlìàí ìóðòàlà ùè éèñ.
Âyùà âcðñàhàí, ïà øàé ÿíüùñàhàí. Àïùål ÿél
ïclà ëóïl:
– Ìà ñîðà ÿhõòû âcð òaélóì. Òaì òaòà ìà àé
laíêàð mõlcì òûâ lýlà, ìà íahàò òmlcì. ßél
ùèòalàí ëóïl:
– Ìà õóòû làâàðò íah, ìaíàò òmòû êmñ õmí
òaélàí, aíòm ÿéå òûâ lýlà, ìà õóòû õmí íah
êcìåíàí ÿhõëóì. ßél ùèòàlí àïùål mõàlà ùè
109
Статьи внештатных корреспондентов

lýlàñ. Àïùålí õóïcìàñû íóì âîò ùóâàh ñûéí òmlû,


óâàñ âîò ùóâàh ñûéí òmlû.
Ùèòû ìaíòàí êyòí âàíòlàlí òóhêàh-ìyâàh àé
õîòûå ýâàlò ïmñàh êàâàðl. Àé ìîíüù õm ahêål
õîllóìàí îâ õóùà lîlü. Ahêål õóùà âàíà ìaíàñ âyùà
âcðàñ. Ùè ïyõèå ìà âméìàí ùè òaéñcì, íah lûlàh.
Ìà õóùcìà ùèòû òmñûéí. Þõè ëóhñàò ahêålàí
êàâðóì éèhêàí ÿíüùlòàñû. Nõàò õaòl õmíülà éèñ.
Àé ìîíüù õm ñîíòóìàñ þõàí ïcëàê êcðàòòû, âmíò
âîé êyð ýâàòòû, í¸ðóì âîé êyð ýâàòòû. Àïùcì èùè
lyâ ïèlclà ìaíòû ñîíòóìàñ. ßél ëóïèél ìà õóòû
âmí, íah àé, ìà íahàò clòû ùè ïmðóìlcì. Àïùål
þõëû ëóïl:
– Aíòm. ßéå, ìà èùè íah ïèlcíà ìaíëóì. Íah
ìólõà Ïîðíclàí ýâàlò þâìcí ïóðàéí, ìóé làìïà ìà
íahàò ahêåí õóùà òmñcì.
Ùè àðòàí âålüùè ÿél êaøàùàñ àïùål ïàíàí
òmòû. Íûìàllàíà lîlüñàhàí ïà ùè ìaíñàhàí. ßél
àïùål ïclà âàíòàl, lyâ ìóé âcðl, àïùål èùè óò
âcðl. Lyâ ìóé ìóðò ïañòà ìaíl, àïùål èùè ìóðòàí
ùè ìaíl. Ùèòû âmíòàh ïcëàê êåðàòòû ïèòñàhàí,
þõàí ïcëàê êcðàòòû ïèòñàhàí. ͸ðóì âîé, âmíò âîé
ïàéí òmòû ïèòñàhàí. Ëóïàñàò, õîòàò òcêíóïòàòû
ïèòñàhàí. Ùèòû õmlóì õîÿò âmlòû-õîlòû ùè ïèòñàò.
Èìólòû õaòlà éèñ, ahêål àé ïóõl ïclà ëóïl:
– Íah òaìõàòl õaùà þlí.
Aí êyø lahõàñ þlàí õaùòû. ßél ïà ëóïl, àéå
òaìõàòl þlàí âmlà. Ìà àòýlò õyâà aí ìaílóì, âàí
òaõèÿ ÿhõlóì ïà ñîðà þõè þõàòlóì. Ùèòû êaò
õyÿòí àêàíü ëîâàò àé ïóõ þõè ùè õaùóïòàñû. ßél
íûìàlhàlà lîlüñ ïà ìaíàñ. Ahêålí êyíøcìàñû,
èí àé ïóõèå ïà òyòà âyùêàñû. (Àêàíü ëîâàò àé
àïùål ùèò mïàò àêàíü âmñ. Ahêål ïóõl îíòïàl
ìóélí åhê ïóë mõòûÿ îìñàlìàl þïèéí. Mïàò àêàíü
110
Рmт ясаh nр па так

õóðà âcðñàlý. Ïà nõàò ïóõ ìîñìàòìàl àðòàí, àêàíül


ïàðñàlý ìaíòû ïóõl êaíøòû).
Òmï àêàíü lóâàò àé ïóõ òyòàí âyùcìàñû. Âmí
ïóõl þõè îâ ýâàlò ðaêíàñ. Ïà ahêål ïclà í¸õìàñ:
– Íah ìóé ïaòà òaì âcðóì âcðåí ìà éèñcì,
õmñcì òyòà âyùêàñýí. Ìà ¸øcì-êyðcì í¸ðõàò âmlìål
ïóðàéh íah ìaíàò îíòïcì ìóåìí òîâ åhê éèhêà
ïyø mõòûÿ ýñëûélñýí. Ïà àêàíÿ âcðàíòñýí. Ùalòà
éèíàh ìà éèñóì-õmñóì ìaíàò êaíøòû ïàðòñýí, ïà
ìà íah õyùåíà òmòlÿñûþì. Èí ïà òahõà, ïà ùè
ñûòà éèñàí. Ìà òaòà ùè ïaðlóì. Ìà ïaðòcì þïèéí
íah ïà ùaõà õóéòýíàí òaélàéí. Ømê âàíòòû ùè
õaùlàí.
Ùè ÿñàhlàl þïèéí ïóõl èllû ëàêícìàñ. Ïà
ïyïàÿ ùè éèñ. Àé ìîíüù íchèå ùèòû ïóõl éèñ-
õmñ ïàðàòìàl þïèéí àòýlò ùè õaùàñ. Ïóõàl lûlàl
mïàò àêàíÿl õóùà âmñ. Ïà ùè ïaòà ïóõl àêàíül
âyùèòóì þïèéí èìóõòû ïyïàÿ ùè éèñ.
Òaì ìîíüù òàòà ñóõíàñ. Ìaícìà ìà ahêcì Òàòüÿíà
Èâàíîâíà Ëîçÿìîâà ïóòàðòàñ, ícïåêà õaíøàñ Âåðà
Ëîçÿìîâà.
Ëcìàh ìyâ âmíò êmðò.

111
Статьи внештатных корреспондентов

Раиса Бардина

Ôîòîìàòåðèàëû

112
Рmт ясаh nр па так

Волдина М. К., хантыйская поэтесса, По-


четный гражданин Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, член Союза
журналистов, более 30 лет проработала в
газете «Хaнты ясаh», она перевела стихот-
ворение карельского поэта Волкова Алек-
сандра «Слово о ливах». Наши читатели
это произведение прочитали на хантый-
ском языке.

Нёмысова Е.А., к.п.н., ведущий научный


сотрудник этнографического музея под от-
крытым небом «Торум Маа». Она на про-
тяжении многих лет пишет статьи в газету
«Хaнты ясаh». Евдокия Андреевна пере-
вела на хантыйский язык многие русские
рассказы и сказки.

Вожакова Е.Н., внештатный корреспон-


дент, сотрудничает с газетой со студенчес-
ких лет. Она публикует на страницах на-
шей газеты статьи об интересных людях,
фольклорные произведения.

113
Статьи внештатных корреспондентов

Слепенкова Р.К., старший научный со-


трудник Белоярского филиала Обско-угор-
ского института прикладных исследова-
ний и разработок. Её материалы знакомят
читателей со сказителями, исполнителями
песен. Она информирует о событиях, кото-
рые проходят в Белоярском и других райо-
нах. Римма Константиновна публикует на
страницах хантыйской газеты свои стихи.

Пятникова Т.Р., руководитель Белояр-


ского филиала Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок. С
её помощью на страницах издания взрос-
лые и дети знакомятся с традициями об-
ских угров.

Успенская С.С., внештатный корреспон-


дент. Её материалы знакомят читателей с
миром сказок, легенд и рассказов, и их чи-
тают всегда с большим интересом.
К 50-летию газеты «Хaнты ясаh» опубли-
ковала статью о значимости издания.

114
Рmт ясаh nр па так

Скакунова О.Е., внештатный корреспон-


дент. Она хорошо знает культуру, тра-
диции, обычаи и родной язык. Её статьи
рассказывают о людях. Она всегда подде-
рживает творческих сотрудников газеты.

Кононова С.П., она была внештатным кор-


респондентом, многие годы активно участ-
вовала в жизни газеты. По её публикациям
известны события педагогического учили-
ща. Она занималась переводами и учила
учащихся писать на родном языке. Свет-
лана Павловна оставила замечательное
произведение о детстве.

Обатин А.М., учитель, внештатный кор-


респондент газеты «Ленин пант хуват». Он
публиковал на страницах газет фольклор-
ные материалы, о значимости хантыйско-
го языка, а также культуры северных на-
родов.

115
Статьи внештатных корреспондентов

Каксина С.М., учитель начальных классов


и руководитель школьного музея. Она пуб-
ликует материалы о жизни села Казым.
Её статьи о людях труда, об учителях и
школьной жизни.

Кашлатова Л.В., руководитель Березов-


ского филиала Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок.
Она пишет о жителях Березовского райо-
на, о детском отдыхе в этнооздоровитель-
ных лагерях, о людях труда.

Лапина М.А., этнограф, к.и.н. Многие


годы она публиковала новости о финно-
угорском движении. На страницах газет
читают о традиционной хантыйской этике
и о людях труда. Маина Афанасьевна осве-
щает культурную жизнь округа.

116
Рmт ясаh nр па так

Обатина Г.А., учитель родного языка. Она


публиковала не только материалы об отце,
но и о сохранении и развитии языка, куль-
туры. Её ученики участвуют в детских
творческих конкурсах.

Шабаршина Н.В., краевед, библиотекарь.


Нина Васильевна на протяжении многих
лет пишет об односельчанах, о родной де-
ревне. Она привлекает детей к творческим
детским конкурсам. Её статьи вызывают
интерес, в газету приходят положитель-
ные отзывы.

Никонова А.Н., внештатный корреспон-


дент. Её материалы на экологическую
тему. Она поднимает темы нравственного
и патриотического воспитания. На стра-
ницах газет освещает работу с детьми на
стойбище.

117
Статьи внештатных корреспондентов

Молданова Л.В., преподаватель родного


языка. Любовь к культуре, языку переда-
ла ей мама, Лозямова Т.И. Она участвует
в разных мероприятиях и об этом пишет в
газету. Опубликованные сказки, рассказы
не только интересны читателям, но и поу-
чительны.

Тарлина Н.Е., внештатный корреспондент


из Казыма. Читатели любят читать её сти-
хи. Она пишет о природе, о любви к земле
Югорской.

Лозямова Т.И., житель небольшого стой-


бища. Татьяна Ивановна нам присылает
письма со старинными сказками. Она хо-
рошо знает жизнь на стойбище. Часто слу-
шает передачи на родном языке по радио и
читает газету. Татьяна Ивановна передала
любовь к культуре и языку своим детям.
Они тоже публикуют свои статьи.

118
Рmт ясаh nр па так

Крюкова Н.В., краевед села Шеркалы. Ею


присланы письма о ветеранах войны, об
экспедициях, о жителях поселка. Она не
только пополняет музей экспонатами, но
и жители села знакомятся с известными
людьми. На страницах газет о них тоже
опубликовано.

Неттина Р.М., редактор ГТРК «Югория».


Она, когда бывает в командировках, то у
людей записывает сказки, рассказы. Её
работы опубликованы в газете.

Бардина Р.К., к.и.н., внештатный коррес-


пондент. Её фотографии о людях и текс-
товки часто публикуются в газете. Каждая
фотография – это история человека, рода.

119
Статьи внештатных корреспондентов

Лозямова В.В., внештатный корреспон-


дент. Она пишет небольшие рассказы для
детей. Её произведения о животных, о при-
ключениях, о природе интересны детям.

Малых М. И., внештатный корреспондент,


много лет работала в Тюмени. Она пишет
красивым поэтическим языком. Её мате-
риалы легко читаемы и вызывают положи-
тельные эмоции.

Потпот Р.М., научный сотрудник Белояр-


ского филиала Обско-угорского институ-
та прикладных исследований и разрабо-
ток. Она пишет о родной природе и людях
Югры.

120
Рmт ясаh nр па так

Каксина Е.Д., научный сотрудник Белояр-


ского филиала Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок.
Её стихи посвящены родному краю, мате-
ри и природе. Она передает свои знания о
культуре обских угров своим детям.

Лонгортова З.В., заместитель директора


национальных программ ОГТРК «Ямал-
Регион». Она живет и работает в Салехар-
де. Зинаида Викторовна пишет о людях
Ямала. Она создатель фильма о ханты,
живущих в Ямало-Ненецком автономном
округе.

Краснопеева Н.Е., внештатный коррес-


пондент. Она в своих статьях пишет о
родословной семьи, по её публикациям
известны многие названия рек и места про-
живания хантов Березовского района.

121
Статьи внештатных корреспондентов

Сопочина А.С., руководитель Сургутского


филиала Обско-угорского института при-
кладных исследований и разработок. Она
пишет о бережном отношении к природе,
о сургутских ханты. Аграфена Семёновна
передает опыт молодым авторам, которые
пишут на сургутском диалекте.

Лельхова Ф.М., к.ф.н., старший научный


сотрудник отдела хантыйской филологии
Обско-угорского института прикладных
исследований и разработок. Она публикует
статьи на самые разные темы. Её материа-
лы выходят на шурышкарском диалекте.

Степанова Е.П., библиограф Обско-угор-


ского института прикладных исследова-
ний и разработок. Её публикации знако-
мят читателей с новинками литературы.
Есть публикации и об известных людях
Югры.

122
Рmт ясаh nр па так

Берендеева С.П., главный библиотекарь


Государственной библиотеки Югры. Мно-
гие её статьи посвящены обзору литерату-
ры, видным деятелям из числа коренных
малочисленных народов Севера.

Курганова Г.М., преподаватель географии


школы с. Теги. Она поделилась воспомина-
ниями об отце, который участвовал на вой-
не. Эта тема всегда имеет особое место на
страницах газеты.

Молданова Т.А., к.и.н., преподаватель


Югорского государственного университе-
та. Она многие годы сотрудничает с газе-
той. Её материалы по декоративно-при-
кладному искусству не только читают,
но и используют в практике. Эти работы
имеют огромную научную и практическую
значимость. А также публикует статьи о
событиях округа.
123
Статьи внештатных корреспондентов

Рябчикова З.С., к.ф.н., внештатный кор-


респондент. Она печатается давно. Её ста-
тьи об учителях, о семинарах, об извест-
ных людях округа.

Орехова А.Н., преподаватель средней шко-


лы д. Русскинская. Она пишет о родослов-
ной, о семейных традициях.

Русскина О.И., специалист по фолькло-


ру Центра нацинальной культуры д. Рус-
скинская. Она нам пишет о традиционной
семье и воспитании. Ольга Ивановна со
школьных лет пишет стихи.

124
Рmт ясаh nр па так

Накова Ю.Н., ответственный редактор ди-


рекции программ народов Севера ОГРТК
«Ямал-Регион». Она пишет об известных
людях Ямала, о родословной семьи.

Сайнахова Е.Д., ведущий методист Цент-


ра культуры и национального творчества.
Её публикации о семинарах, встречах, вы-
ставках и др. Евгения Дмитриевна актив-
но участвует в мероприятиях, и об этом ин-
формирует хантыйскую газету.

Фирсова И.К., руководитель кружка «Ве-


ранг нявремат» Центра культуры и нацио-
нального творчества. Она нас информирует
о культурных мероприятиях города Бело-
ярского и района, о народных мастерах.

125
Статьи внештатных корреспондентов

Кузнецова Н.П., педагог по развитию


речи. Она пишет о старшем поколении, о
семейных традициях. Надежда Петровна
знакомит читателей со сказками, которые
она записала у своей бабушки.

Хандыбина О.В., преподаватель хантый-


ского языка Тегинской средней школы.
Она много ездит и пишет об экспедициях,
о знатоках языка и культуры обско-угор-
ских народов.

Иштимирова-Посохова А.Р., актриса Те-


атра обско-угорских народов «Солнце».
По её статьям наши читатели знакомятся
с жизнью театра, с творческим коллекти-
вом, о спектаклях и поездках по округу,
России и за границу.

126
Рmт ясаh nр па так

Новьюхов А.Г., воспитатель школы-ин-


терната с. Теги. Он присылает статьи о
родной деревне и людях. Его статьи имеют
большой успех у односельчан и читателей
округа.

Новьюхова З.А., учитель начальных клас-


сов, внештатный корреспондент. Она мно-
гие годы публикует материалы о жителях
с. Теги, об истории села, о встречах.

127
Статьи внештатных корреспондентов

СОДЕРЖАНИЕ

Решетникова (Молданова) Р.Г.


«Хaнты ясаh» газета мир nрн cтlяl ................................ 3
Решетникова (Молданова) Р.Г.
Статьи внештатных авторов .......................................... 5
Евдокия Вожакова (Рандымова)
Ма каранг пушхат каншсум .......................................... 7
Римма Слепенкова (Себурова)
Ханты яснгем сорни юкана тайлэм…............................... 9
Светлана Кононова (Молданова)
Ðmò ìyâcìí âmñóì ìà.................................................10
Тамара Пятникова
«Тылась поры» емангхатл ............................................13
Йингк ворт хатл муй па Петров хатл ..............................16
Раиса Неттина
Сорненг тась ...............................................................20
Юлия Накова (Сязи)
70 тал постас ..............................................................23
Нина Тарлина (Ерныхова)
Тос юл ёнтты вонлталум...............................................26
Людмила Молданова (Лозямова)
«Мань Ускве» – нявремат рутсяты тахи ......................... 28
Зинаида Лонгортова (Сязи)
Ханты мувев номсанг хоятат ........................................32
Ольга Покачева (Русскина)
Ма сяртанг хо хилнэ ....................................................35
Евгения Сайнахова (Русмиленко)
Нуви сангхум вош шушет емангхаталн ..........................37

128
Рmт ясаh nр па так

Римма Потпот (Тользина)


Сумат – Ная-Ворта мосты юх ........................................38
Федосья Лельхова (Лонгортова)
Яма арилат па яклат ....................................................40
Ольга Скакунова (Гындышева)
Тёпанг апсем олангн .................................................... 42
Маина Лапина (Неттина)
Àìï õaíòýòà ìcò ìîñòû âîé ...................................... 44
Ñîáàêà â êóëüòóðå õàíòîâ ..........................................45
Òàêà ðóïèòñaò ...........................................................47
Любовь Кашлатова (Лыскова)
L¢â âcðlàl ÿìà àò ìaílaò ........................................50
Наталья Крюкова (Ангашупова)
Âîëüôãàíã Øòåéíèö nø õ¢âàò ...................................51
Анжелика Орехова (Тэвлина)
Ìóéñað ðmò ýâalò ......................................................53
Îòêóäà ìû ðîäîì ......................................................55
Надежда Кузнецова (Миляхова)
Ìà ùàùcì ................................................................57
Олеся Хандыбина
¢lû ¸õ õóùà ...........................................................58
Аграфена Сопочина (Песикова)
Åìàh Èìlîð ..............................................................60
Маина Малых (Гришкина)
Óøah ÿñah, óøah ïóòað òmñaò....................................62
Евдокия Нёмысова
Â. Øòåéíèö ïèlà ðoïèòmì õaíòû ¸õ .........................64
Наталья Краснопеева (Морозова)
Ñyìàòâîø õaíòûlyâ âmlóì ïèù .................................66
Нина Шабаршина (Молданова)
Ðmò ì¢âàlí nðí ìèélÿñû ...........................................68
129
Статьи внештатных корреспондентов

Галина Курганова (Новьюхова)


Làlÿ ÿhõóì õý ..........................................................71
Галина Обатина
Ма асем .....................................................................72
Алексей Обатин
Àéâîé-èêèå ................................................................73
Софья Каксина (Тарлина)
Ñàì õîøìàë ìèðà ìàëëý ...........................................75
Елена Степанова (Рябчикова)
Ïåòð Øåøêèí âcðàò àò âmllàò ..................................77
Антонина Никонова (Волдина)
Ìîñóì íÿâðcìàò ........................................................79
Татьяна Молданова
Шуши мират вmн мирхот........................................................ 80
Светлана Берендеева (Асауленко)
Àé àìïèå ..................................................................81
Мария Волдина (Вагатова)
ßñàh ëèâàò îlàhàí .................................................... 84
Евдокия Каксина (Тарлина)
Còàð àò .....................................................................87
Ñyñ ............................................................................89
Зоя Новьюхова
Òýê êîðòýâ ïà òàõàÿ îìàñòû ìîñàñ ............................89
Зоя Рябчикова
Õóðàìàh âmlóïñûéí âml .............................................91
Андрей Новьюхов
Éèñ âåðàò íîìòû ìîñë...............................................93
Алла Иштимирова-Посохова
Ìyâåâà àìàò òmòû íc .................................................94
Несущая людям свет....................................................97

130
Лозямова Вера
Êàòè, Êóùàð ïà làhêè ............................................ 100
Êàòè ïà Ùåâíc ....................................................... 101
Софья Успенская (Лозямова)
Àéêål òmòû ícïåê ì¢håâà âcðà ìîñl........................ 102
Ирина Фирсова (Молданова)
Íóâè ñahõóì õóðàìàò .............................................. 105
Ñýâóì õaíøè ........................................................... 105
Татьяна Лозямова (Неттина)
Õaíòû ìèð ìîíüù ................................................... 106
Раиса Бардина (Партанова)
Ôîòîìàòåðèàëû ........................................................ 112
Автор-составитель
Решетникова Раиса Германовна

РMТ ЯСАH NР ПА ТАК

РОДНОЙ ЯЗЫК МОГУЧ И КРЕПОК

В книге использованы фотографии архива редакции,


штатных и внештатных авторов

Выпускающий редактор Т.Ю. Усманова


Оператор компьютерной вёрстки А.Г. Рибчинчук
Дизайн обложки Н.А. Переверзевой

Подписано в печать15.12.2012 г. Бумага ВХИ. Печать офсетная.


Формат 60х84/16. Усл. печ. л 7,67. Тираж 500 экз. Заказ № 1149

Оригинал-макет, верстка, цветоделение и печать


выполнены ООО «Принт-Класс»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 68. Тел. 30-00-34

Вам также может понравиться