Вы находитесь на странице: 1из 1

Дафино вино црвено


  
         

 

 
Да - фи - но ви - но цр - ве - но
3 Мом - че - то ти - е зас - па - ло

 

           

  
 

мом - че - то ти - е зас - па - - ло
на Ка - ра ка - мен пла - ни - на

Dafino vino crveno


mom~eto ti e zaspalo
mom~eto ti e zaspalo
na Kara kamen planina

Na Kara kamen planina


na suva rida bez voda ) 2p

Mi pominale ajduci
gun~eto mu go ukrale ) 2p

Gun~eto mu go ukrale
vo mejana mu go prodale ) 2p

Vo mejana mu go prodale
za bela luta rakija
za bela luta rakija
i rujno vino crveno

Ako mu go gun~eto ukrale


neka mi e `ivo mom~eto. ) 2p

109
Мелографски записи на песните на Никола Бадев. Бадева, Роска