Вы находитесь на странице: 1из 25

1

1. Süxurların mənşəyindən asılı olaraq məsaməlilik necə ola bilər?


А) törəmə, dənələr arası,çatlı və кавернalı
В) ilkin, törəmə, dənələr arası, çatlı и кавернalı
C) törəmə, dənələr arası, çatlı и кавернalı
D) dənələr arası, çatlı и кавернalı
E) ilkin
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
2. Məhsuldar qatın yaşı hansıdır ?
A) Karbon
B) Devon
C) Yura
D) Pliosen
E) Təbaşir
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
3. Quyu qazılan zaman alınan süxür nümunəsi necə adlanır?
A) Mineral
B) Karotaj
C) Kollektor
D) Kristal
E) Kern
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
4. İstismar quyusu necə ola bilər?
A) Vertikal, istiqamətləndirilmiş, horizontal
B) Üçbucaq
C) Paralel
D) Mərkəzdən qaçan
E) Perpendikulyar
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
5. Quyu qazılan zaman hansı müşahidələr aparlır?
A) Geoloji
B) Bioloji
C) Kosmik
D) Arxeoloji
E) Piyazi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

6. Geoloji profillərin qurulması zamanı horizontal və şaquli miqyaslar necə seçilir?


А) şaquli miqyaslar eyni seçilmirlər
B) horizontal miqyaslar eyni seçilirlər
C) horizontalvə şaquli miqyaslar müxtəlif seçilirlər
D) horizontal miqyaslar müxtəlif seçilirlər
E)) horizontal və şaquli miqyaslar eyni seçilirlər
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
2
7. Geoloji profilin qurulması zamanı əsas nə götürülür?
A) quyuların yerləşdirilmə planları
B)) quyu kəsilişlərinin əvvəlcədən yerinə yetirilmiş dəqiq korrelyasiyası
C) geoloji-texniki tapşırıq
D) tipik (səciyyəvi) kəsiliş
E) normal kəsiliş
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

8. Həqiqi qalınlığa görə tərtib olunmuş kəsiliş hansıdır ?


A) Uzununa profil
B) Tamamlanmış kəsiliş
C) Normal kəsiliş
D) Eninə kəsiliş
E) Köməkçi kəsiliş
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

9. Layın ümumi yatma dərinliyi hansı dərinlikdir?


A) Layın ortasından dabanına qədər olan məsafə
B) Quyu ağzından layın tavan və ya dabanına qədər olan məsafə
C) I laydan qonşu laya qədər olan məsafə
D) II laydan sonuncu laya qədər olan məsafə
E) V laya qədər olan məsafə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

10. Aşağıdakı parametrlərdən hansı süxurların kollektor xüsusiyyətlərini səciyyələndirir?


A) Neftin həll olma qabiliyyəti
B) Layın temperaturu
C) Süxurların keçiriciliyi, məsaməliyi
D) Suların özlülüyü, sıxlığı
E) Layların neft-qazlılığı
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

11. Süxurların keçiriciliyinin hansı növləri var?


A) Lay təzyiqləri
B) Mütləq, effektiv, nisbi
C) Ekran xassələri
D) Neftli
E) Sulu
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

12. Məsaməlilik nədir?


A) Layda olan suyun həcmi
B) Layın eni
C) Süxurun en kəsiyinin sahəsi
D) Süxurda olan lay flüidlərinin fərqi
E) Süxurda olan boşluqların ümumi həcmi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
3
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

13. Məsaməlilik əmsalı hansı düsturla təyin edilir?


Vm
A) m
Vum
V
B) m  1,128 
N
h
C) m
b
Vm
D) m  3,14 
Vum
Vm
E) m  200%
Vum
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

14. Mütləq dərinliyiə görə hansı xəritə tərtib olunur?


A) Struktur xəritə
B) Riyazi xəritə
C) Coğrafi xəritə
D) Sulaşma xəritəsi
E) Ekoloji xəritə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

15. Altituda nədir?


A) I laydan quyüdibinə qədər olan məsafə
B) Dəniz səviyyəsindən layın tavanına qədər olan məsafə
C) Quyu ağzından dəniz səviyyəsinə qədər olan məsafə
D) Quyu ağzından quyu quyudibinə qədər olan məsafə
E) I laydan quyu ağzına qədər olan məsafə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

16. Konturarxası, konturyanı, konturdaxili hansı təsir üsulunun növləridir?


A) Təsnifat üsullarının
B) Suvurmanın
C) İstilik üsullarının
D) Modelləşdirmənin
Е) Газма цсулларынын
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
17. Cari lay təzyiqi hansı təzyiqdir?
A) İşlənmənin I mərhələsindəki təzyiq
B) Quyu ağzında ölçülmüş təzyiq
C) İşlənmənin II mərhələsində ölçülmüş təzyiq
D) Dayanmış quyularda ölçülmüş təzyiq
E) Laya qazılmış ilk 5 quyuda ölçülmüş təzyiq
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
4
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

18. 10C temperatura uyğun dərinlik necə adlanır ?


A) Tevperatur fərqi
B) Geotermik pillə
C) Kəsmə yüksəkliyi
D) Təzyiqlər fərqi
E) Neftlilik sahəsi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

19. Strukutur xəritələr hansı üsullarala tərtib olunur?


A) Üçbucaq, profellər və oxşatma üsulları
B) Sürüşdürmə, köçürmə
C) Dördbucaq
D) Analoji
E) Bənzətmə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
20. 100 m dərinliyə uyğun olan temperatur artımı necə adlanır?
A) Lay suyunun hərəkəti
B) Sahəvi trend
C) Geotermik qradient
D) Atmosfer təzyiqi
E) Hidrostatik təzyiq
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
21. Terrigen qırıntı süxurlar aşağıdakılardır :
A) qum, qumdaşı, alevrit və alevrolit, təbaşir
B) qum, qumdaşı, alevrit və alevrolit, əhəngdaşı
C) qum, qumdaşı, alevrit və alevrolit, dolomit
D)) qum, qumdaşı, alevrit və alevrolit
E) qum, qumdaşı, alevrit və alevrolit, kiçik kristallik əhəngdaşılar
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
22 Qranulometrik təhlil nədir ?????????????????????????????????????????????????????????
A)) süxur, qrant və süni materiallarda qranulometrik tərkibin (müxtəlif ölçülü dənəciklərin) faizlə təyini
üsullarının məcmusudur
süxurların tərkibinin faizlə sonrakı təyini üsulları ilə parçalanma üsullarının məcmusudur
совокупность приемов разделения породы на частицы с последующим определением процентного
содержания
B) süxurun çəkisinə görə parçalanma üsullarının məcmusudur
C) süxurun qranullarının tərkibinin çəki ilə təyini
D) süxurun çəkisinin təyini
E) süxurun və onun hissələrinin kollektor xüsusiyyətlərinin sonrakı təyini ilə çəkilmə (tərəzidə) üsullarının
məcmusudur
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

23 Süxurların qranulometrik təhlilindən əvvəl hansı proses baş verir ?


A) süxurların cementlənməsinin zəifləmə dərəcəsinin təyini
B) süxurların cementlənməsinin zəifləmə dərəcəsi haqqında fikrin yürüdüldüyü gilliliyin təyini
5
C)) süxurların möhkəmlik dərəcəsi haqqında mühakimə yürütməyə əsas verən karbonatlılığın müəyyən
edilməsi
D) süxurların möhkəmlik dərəcəsi haqqında mühakimə yürütməyə əsas verən qumluluğun müəyyən edilməsi
E) süxurların möhkəmlik dərəcəsi haqqında mühakimə yürütməyə əsas verən parçalanmanın müəyyən
edilməsi

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

24. Fasilə lay dəstəsi məhsuldar qatın hansı şöbəsinə aiddir?


A) Qalıq şöbəsinə
B)) Üst şöbəsinə
C) Məhsuldar qata aid deyil
D) Trias
E) Üçüncü şöbəsinə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

25. İşlənmənin II mərhələsi nədir?


A) Suyun tükənməsi
B)) Maksimum neft hasilatının 10%-ə qədər enməsi
C) İşlənmə tempinin 20% artması
D) Neft hasilatının maksimum enmə tempi
E) İşlənmə tempinin qiymətinin 2% olması
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

26. Cari neftvermə əmsalı hansı düsturla təyin edilir?


q has
A) c 
Qilkbaians
1
B)  c  Qilkbalans  qtop
3
1
C)  c  Qilkbalans  qtop
3
qtop
D) c 
z 1
Q
E)  c  ilkbalans
C
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

27. IV mərhələ necə təyin edilir ?


A) Neft hasilatının maksimum qiyməti ilə
B) İşlənmə tempinin 25% səviyyəsi ilə
C) İşlənmə tempinin 2%-dən aşağı olması ilə
D) İllik neft hasilatının 100% qiyməti ilə
E) İşlənmə tempinin maksimum qiyməti ilə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
6
28. Süxurda olan boşluqların ümumi həcmi necə adlanır ?
A) Lay təzyiqi
B) Temperatur
C) Layın yatma dərinliyi
D) İşlənmə tempi
E) Məsaməlilik
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

29. İşlənmənin I mərhələsi nədir?


A) Lay təzyiqinin aşağı olması
B) İllik neft hasilatının maksimum qiyməti
C) Məsaməliliyin yüksək qiyməti
D) İllik su hasilatının az olması
E) Quyuların dərin qazılması
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

30. Süxurun qranulometrik tərkibini necə təyin edirlər


A)) əvvəl ələkvarı, sonra isə sedimentometrik üsul aparılır
B) süxurun parçalanma üsullarının məcmusu
C) süxurun tərkibinin faizlə təyini ilə
D) süxurun çəkisinin təyini
E) süxurun və onun hissəciklərinin sonrakı kollektor xüsusiyyətlərinin təyini ilə çəkilmə(tərəzi) üsullarının
məcmusudur

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

31. III və I V mərhələnin sərhəddi necə təyin olunur?


A) İstismar quyularının yüksək hasilatı ilə
B) Lay təzyiqinin aşağı düşməsi
C) İşlənmə tempinin 5% səviyyəsi
D) İşlənmə tempinin 2% həddi ilə
E) Maksimum neft hasilatının 15% enməsi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

32. İşlənmə tempi hansı düsturla tapılır?


Qneft
A) t   100%
Qi.c.b.

Qneft
B) t
N
Qsu
C) t

D) t  (Qneft  Qsu )  100%
E) t  (Qneft  N )  100%
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
7
33. Təbii rejim nədir?
A) Kinematik qüvvə
B) Suyun ağırlıq qüvvəsi
C) Molekulyar qüvvə
D) Sərbəst qüvvələr
E) Nefti və qazı quyudibinə sıxışdıran təbii qüvvə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

34. Suvurmanın hansı növləri var ?


A) Pilləvari
B) Konturarxası, konturyanı, konturdaxili
C) Paralel
D) Vertikal
E) Perpendikulyar
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

35. Son neftvermə əmsalı hansı rejimdə 0,20-dən çox olmur ?


A) Sulaşmış yataqlarda
B) Ətraf suların aktivliyi şəraitində
C) Qravitasiya rejimində
D) Yüksək təzyiqli rejimlərdə
E) Yüksək temperaturlu rejimlərdə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

36. Bərabər quyu şəbəkəsi hansıdır ?


A) Yçbucaq, kvadrat
B) Dioqonal, çevrə
C) Dairəvi
D) Düzbucaqlı
E) Həlqəvi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

37. Kollektor süxurların təyinatını verin


A)) məsaməliliyə və kifayət qədər keçiriciliyə malik süxur
B) məsaməliliyə malik süxur
C) kifayət qədər keçiriciliyə malik olmayan süxur
D) çatlılığa malik olmayan süxur
E) az gilliliyə malik olan süxur
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

38. Quyular profil xəttinə hansı üsulla layihələndirildikdə onlarda mütləq qiymətlərin təhrif olunması
baş vermir
A)) layların uzanma xəttinə görə
B) layların yatma xəttinə görə
C) layların yatma və uzanma xəttinə görə
D) meylə görə
E) qalxma üzrə
8
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

39. Neftdə həll olmuş qaz rejimində nefti quyudibinə hərəkət etdirən qüvvə nədir ?
A) Süxurların genişlənməsi
B) Gillərin şişməsi
C) Neftdən ayrılmış qaz qabarcıqlarının genişlənməsi
D) Lay sularının minerallaşması
E) Lay sularının duzluluğu
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

40. Qaz amili aşağıdakı rejimlərdən hansı üçün informativ göstəricidir ?


A) Subasqı rejimi üçün
B) Qaz papağı rejimi üçün
C) Aktiv rejim üçün
D) Bitmiş rejim üçün
E) Heç birində
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

41. Qravitasiya rejimi hansı rejimlə birlikdə qarışıq rejim təşkil edir?
A) Qaytarma sistemi ilə işləyən yataqlarda
B) Dayazda yatan yataqlarda
C) Əlaqəsi yoxdur
D) Neftdə həll olmuş qaz rejimi ilə işləyən yataqlarda
E) Heç biri ilə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

42. Konturyanı suvurmada vürücü quyular harada yerləşdirilir ?


A) Cari neftlilik konturuna yaxın neftli-sulu zonada
B) Birinci quyuya yaxın zonada
C) Yatağın qərbində
D) Yatağın şərqində
E) Yatağın tağ hissəsində
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
43. Subasqı rejimində nefti quyudibinə sıxışdıran qüvvə nədir ?
A) Kontur suları
B) Arximed qüvvəsi
C) Qazın ağırlıq qüvvəsi
D) Perpendikulyar qüvvələr
E) Səthi gərilmə qüvvələri

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

44. Ən yüksək son neftvermə əmsalı hansı rejim üçün səciyyəvidir?


A) Sabit rejim üçün
9
B) V mərhələ üçün
C) Qarışıq rejim üçün
D) II mərhələ üçün
E) Su basqı rejimi üçün
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
45. Suvurmadan nə üçün istifadə olunur ?
A) Keçiriciliyi artırmaq üçün
B) Lay temperaturunu azaltmaq üçün
C) Lay təzyiqini bərpa etmək üçün
D) Sürtünmə qüvvəsini artırmaqi üçün
E) Karbonatlılığı azaltmaq üçün
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
46. Hansı işlənmə sistemi səmərəli hesab olunur ?
A) Şərqdən qərbə
B) Aşağıdan yuxarı
C) Ortadan yuxarı
D) Şimaldan qərbə
E) Sistemsiz
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

47. Yuxarıdan aşağı işlənmə sistemində quyular ilk öncə hara qazılır ?
A) Ortada yatan laya
B) Aşağıda yatan laya
C) Yuxarıda yatan laya
D) Qonşu laya
E) Aşağıdan II laya

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

48. Hansı üsulla geoloji profillərdə tektonik pozğunluqlar qurulur


A) eyniadlı laylarda qalınlıqların dəyişməsi ilə
B) eyniadlı laylarda kollektorların fiziki xüsusiyyətlərinin dəyişməsinin pozulması ilə
C) eyniadlı laylarda kollektor xüsusiyyətlərinin dəyişməsinin pozulması ilə
D)) qonşu quyuların eyniadlı laylarında qalınlıqların kəskin dəyişməsi ilə və ya laylanmanın ardıcıllığının
pozulması ilə
E) çöküntü toplanmanın şərtlərinin pozulması ilə

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

49. Çoxlaylı yataqlarda istismar obyektlərinin birləşdirilməsi hansı kriteriyaya görə aparılır?
A) Cəzbetmə qüvvəsinə görə
B) Ətalət qanununa görə
C) Şuxarta görə
D) Radionov kriteriyasına görə
E) Darsi qanununa görə
A B C D E
10
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

50. Neftdə həll olmuş qaz rejimində su-neft konturu necə dəyişir?
A) Sürüşür
B) Neft zonasına əks hərəkət edir
C) Neft zonasını kəsir
D) Su-qaz konturu kimidir
E) Hərəkət etmir
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

51. Neft yataqlarının işlənməsində neçə mərhələ vardır?


A) 1
B) 6
C) 8
D) 10
E) 5
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

52. Bunlardan hansı işlənmənin son mərhələsinə aid edilir?


A) IX
B) VII
C) IV+V
D) II
E) I
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

53. Lay şəraitində neft, qaz və su necə yerləşir?


A) Yuxarıda neft, ortada su, aşağıda qaz
B) Yuxarıda su, ortada neft, aşağıda qaz
C) Yuxarıda qaz, ortada su, aşağıda neft
D) Yuxarıda qaz, ortada neft, aşağıda su
E) Yuxarıda su, ortada qaz, aşağıda neft
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

54. Tektonik qırılmaların xassələrəi necə olur?


A) Keçirici, ekran
B) Pilləvari, mərtəbəli
C) Fay, üstəgəlmə
D) Simmetrik, asimmetrik
E) Qırılıb-düşmə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

55. Qeyri-bircinsliliyin hansı növləri var?


A) Sinklinal, antiklinal
11
B) Qumlu, əhəngdaşlı
C) Makro, mikro
D) Ceşidlənmiş
E) Qraben
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
56. Neft yataqlarının təsnifatında hansı üsullardan istifadə edilir ?
A) Xəritəalma üsullarından
B) Neftvermə modellərindən
C) Üçbucaqlar üsulundan
D) Cəmləşdirmə üsullarından
E) Klaster, faktor, diskriminant analizindən

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

57. Quyu kəsilişlərinin dəqiq korrelyasiyası zamanı qurulmaların miqyası necə götürülür
A) şaquli miqyas ixtiyari götürülür
B)) şaquli miqyas verilir, üfüqi isə ixtiyari götürülür
C) şaquli miqyas ixtiyari götürülmür
D) şaquli və üfüqi miqyaslar verilmirlər
E) şaquli və üfüqi miqyaslar bərabərdirlər
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

58. Yeni üsullardan nə üçün istifadə edilir?


A) Layları birləşdirmək üçünü
B) Quyuların yerini müəyyən etmək üçün
C) Neftlilik konturunun dəyişməsini müşahidə etmək üçün
D) Neftverməni artırmaq üçün
E) Quyunu perforasiya etmək üçün
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

59. Bu üsullardan hansı neftvermənin modelləşdirilməsi üçün istifadə olunur?


A) Qaytarma üsulundan
B) Birləşdirmə üsulundan
C) Korrelyasiya-reqresiya analizindən
D) Sulin təsnifatından
E) Torpedləmə üsulundan
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

60. İstilik üsulları hansılardır?


A) Qələvi
B) SAM
C) Lay daxili yanma, isti su, buxar
D) Miselyar
E) Yüksək təzyiqlə qazlar
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
12
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

61. Neftlər sıxlığına görə necə yerə bölünür?


A) Yüngül, ağır
B) Orta
C) Uçucu neftlər
D) Maye neftlər
E) Sülb bitumlar
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

62. Kondensat nədir ?


A) Qazda həll olmuş yüngül karbohidrogenlər
B) Qurunt suları
C) Aşağı sular
D) Asfaltenli neftlər
E) Qətranlı neftlər
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

63. Başlanğıc mərhələdə işlənən neft yataqlarında lay təzyiqi ilə doyma təzyiqi arasındakı fərq nədədir
A) lay təzyiqi doyma təzyiqinə bərabərdir
B) lay təzyiqi doyma təzyiqindən azdır
C)) lay təzyiqi doyma təzyiqindən çoxdur
D) lay təzyiqi başlanğıc doyma təzyiqindən seçilmir
E) lay təzyiqi başlanğıc doyma təzyiqinə keçir
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

64. İzobar xəritələri nə üçün tərtib olunur?


A) Quyunun kəmərinin texniki vəziyyətini təyin etmək üçün
B) Lay təzyiqinin dəyişməsinə nəzarət etmək üçün
C) Süxurların yerdəiyşməsinə nəzarət etmək üçün
D) Ehtiyatın paylanmasına nəzarət məqsədilə
E) İzobar xəritələri qurulmur
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

65. Nefti-qazı quyudibinə sıxışdıran qüvvələr necə adlanır?


A) Neftvermə əmsalı
B) İşlənmə tempi
C)) Təbii rejim
D) Altituda
E) Quyu şəbəkəsi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

66. Layların mütləq yatma dərinliyinə (h) görə hansı xəritə tərtib olunur?
A) Sulaşma xəritəsi
13
B) İqtisadi xəritə
C) Təzyiqlər xəritəsi
D) Struktur xəritə
E) Balans xəritəsi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

67. Lay təzyiqi hansı cihazla ölçülür?


A) Voltmetrlərlə
B) Dərinlik manometrləri ilə
C) Dərinlik rasxodomerləri ilə
D) Exolotla
E) Elektrotermometrlə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

68. Hansı xəritələrdə yalnız islənmədə olan quyular göstərilir ?


A) Şuxart xəritələrində
B) Hidrodinamiki xəritələrdə
C) Cari işlənmə xəritəsində
D) Coğrafi xəritələrdə
E) SAM tətbiq etmək üçün
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

69. Şuxart xəritəsindən nə üçün istifadə olunur ?


A) İşlənməni saxlamaq üçün
B) İşlənməni başlamaq üçün
C) İşlənməyə nəzarət və onu tənzimləmək üçün
D) Yatağa su vurmaq üçün
E) İstilik üsullarından istifadə etmək üçün
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

70. Bunlardan hansı termiki üsullara aiddir ?


A) Lay daxili yanma, isti su, buxar
B) Miselyar
C) Yuxarıdan aşağı işlənmə sistemi
D) Aşağıdan yuxarı işlənmə sistemi
E) CO2
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

71. Harda neftin özlülüyü daha böyükdür ?


A) Yer səthində
B) İstismar kəmərində
C) Layın ortasında
D) Layın tavanında
E) Dəniz səviyyəsindən aşağıda
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
14
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

72. Konturdaxili suvurma sistemi hansı yataqlarda tətbiq edilir ?


A) Yatağın sahəsi böyük olduqda
B) Yatağın sahəsi kiçik olduqda
C) Braxiantiklinal yataqda
D) Dizyuktiv qırılmalarda
E) Antiklinal qalxımlarda
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

73. Qaz amili necə hesablanır ?


A)) Çıxarılmış qazın miqdarının neftin miqdarına olan nisbəti ilə
B) Cıxarılmış neftin miqdarı ilə
C) Cıxarılmış kondensatın miqdarı ilə
D) Cıxarılmış neftin miqdarının suyun miqdarına olan nisbəti ilə
E) Məsaməliliyin keçiriciliyə nisbəti ilə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

74. Hansı rejimdə neft öz ağırlıq qüvvəsi hesabına quyudibinə enir ?


A) Suvurma rejimində
B) Perforasiya rejimində
C) Qravitasiya rejimində
D) İşlənmənin I mərhələsində
E) Mərtəbə rejimində
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

75. Lay təzyiqinin dəyişməsinə nəzarət etmək üçün hansı xəritə qurulur ?
A) Geoloji kəsiliş
B) Landşaft xəritəsi
C) İzobar xəritəsi
D) Tipik kəsiliş
E) Sulaşma xəritəsi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

76. Nefti, qazı, suyu özündən keçirmək qabiliyyətinə malik olan parametr necə adlanır ?
A) Keçiricilik
B) Lay təzyiqi
C) Yatma dərinliyi
D) Sıxlıq
E) Özlülük
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

77. Geoloji-texniki hissədən ibarət olan sənəd necə adlarır?


A) Vaxta jurnalı
15
B) Kollektor kitabçası
C) Karotaj diaqramı
D) Geoloji-texniki tapşırıq
E) Elektrik karotajı
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

78. Neft-su konturu hansı rejimdə kəskin dəyişir ?


A) Konturyanı suvurmada
B) Subasqı rejimində
C) Yuxarıdan aşağı işlənmə sistemində
D) Aşağıdan yuxarı qaytarma üsulunda
E) Mərtəbə rejimində
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

79. Aşağıdakı rejimlərdən hansında su-neft konturu hərəkət etmir ?


A) Ehtimal olunan rejimdə
B) Mərtəbə rejimində
C) Neftdə həll olmuş qaz rejimində
D) Səthi gərilmə rejimində
E) Suvurma rejimlərində
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

80. Konturarxası suvurma zamanı suvurucu quyular harda yerləşdirilirlər Куда закладываются
нагнетательные скважины при законтурном заводнении??????????????????
A)) Xarici neftlilik konturunun arxasında
B) Konturyanı hissədə
C) Konturdaxili hissədə
D) Yatağın tağında
E) Xarici konturla daxili konturun arasında

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

81. Qravitasiya rejimində nefti quyudibinə sıxışdıran qüvvə nə adlanır?


A) Elastiklik qüvvəsi
B) Ağırlıq qüvvəsi
C) Səthi gərilmə qüvvəsi
D) Sürtünmə qüvvəsi
E) Daban sularının qüvvəsi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

82. Konturyanı suvurmada suvurucu quyular harda yerləşdirilirlər


A) Neftliliyin xarici konturunun arxasında
B) Neftlilik konturunun daxilində
C) Heç yerdə
D) Yatağın tağında
16
E)) Xarici və daxili konturlar arasında
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

83. Quyuların tipik kəsilişi hansı qalınlıq üzrə qurulur?


A|)) Şaquli qalınlıqlar üzrə
B) Nisbi qalınlıqlar üzrə
C) Həqiqi qalınlıqlar üzrə
D) Meylli qalınlıqlar üzrə
E) Effektiv qalınlıqlar üzrə

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

84. Layın yatmasının mütləq dərinliyi hansı formula ilə hesablanır


VH
A) H 
Vc
F
B) H m
F
C) H  h  Vm
D) H  h  Fm
E)) H h A

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

85. Hesablama əmsalı hansı düsturla hesablanır?


1
A)  
b
n
B)  1
b
T
C)  1
b
1
D)   3
b
1 v
E)  
b
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

86. Neftlə doyma əmsalı hansı düsturla hesablanır?


A)  n  1   su
B)  n  2   su
C)  n  m   su
D)  n  D   neft
E)  n  2  neft
17
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

87. Kern nədir ?


A) Su nümunəsi
B) Süxur nümunəsi
C) Quyu
D) Qaz faktoru
E) Karotaj diaqramı
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

88. Neftlər üçün hansı tip özlülüklər müəyyənləşdirilir ?


A) Kalorili
B) Bərk
C) Maye
D) Dinamik, kinematik, nisbi
E) Qranulometrik
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

89. Hansı formula gətirilmiş təzyiqin hesablanması formulasıdır?


Ргод.
A) Pприв . 
Рзаб .
Н
B)) Pприв.  Ризм. 
100
Рc.
C) Pприв . 
Рзаб .
F
D) Pприв . 
ma
Ргод.
E) Pприв . 
Рc.

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

90. Keçirici tip qırılmalarla mürəkkəbləşmiş yataqlarda işlənmə prosesi necə aparılır?
A) Hər bir blokda ayrılıqda
B) Bütün bloklarda eyni quyu şəbəkəsi ilə
C) Yataq bütövlükdə konservasiya edilir
D) Bloklar üzrə işlənmə ardıcıl aparılır
E) Yuxarıdan aşağı sistem ilə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.
18
91. Ekran tipli qırılmalarla mürəkkəbləşmiş yataqlarda istismar neçə aparılır?
A) Hər bir blok ayrılıqda
B) Bütün bloklar yeganə sistem ilə
C) Bloklardan süxur nümunəsi götürməklə
D) Aşağıdan yuxarı sistem ilə
E) İşlənmə dayandırılır
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

92. Korrelyasiya-reqressiya analizi nə məqsədlə aparılır ?


A) Sahəni ölçmək üçün
B) Neftverməni modelləşdirmək üçün
C) Təkrar işlənilmə aparmaq üçün
D) Lay təzyiqini ölçmək üçün
E) Lay temperatürünü müəyyən etmək üçün
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

93. Profil xəttinə quyunun layihələndirilməsi hansı üsullarla həyata keçirilir


A) geoloji profilin uzanma xətti görə
B)) geoloji profilin uzanma və perpendikulyar xətti görə
C) geoloji profilin perpendikulyar xəttinə görə
D) quyuların koordinatlarına görə
E) layların yatmasının nisbi qiymətlərinə görə

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку. Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453 с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с.
4.Спутник нефтегазопромыслового геолога. Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

94. İşlənmə prosesində layın kollektorluq xüsusiyyətləri dəyişirmi ?


A) Dəyişir
B) Dəyişmir
C) İşlənmədə iştirak etmir
D) Heç bir əlaqəsi yoxdur
E) Aşınır
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

95. Yüksək özlülüyə malik yataqlarda hansı üsulların tətbiqi məqsədəuyğundur ?


A) Riyazi-statistik üsulların
B) Korrelyasiya üsullarının
C) İstilik üsullarının
D) Birləşdirmə üsullarının
E) Təsnifat üsullarının
A B C D E
19
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

96. Orta kvadratik meyl hansı düsturla tapılır ?


A)   D x 
3
B)   +3
D( X )
C)   3D  x  +
1
D)   D x 
2
1
E)  
D x 
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

97. Xarici neftlilik konturu ilə daxili neftlilik konturu arasında hansı mayelər ola
bilər ?
A) Kondensat
B) Neft və su
C) Qaz
D) Miselyar
E) Emulsiya

A B C D E

1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.


Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

98. Layın bölünməsi necə təyin olunur?


m

A) n i
Kp  i 1
m2
m
K  ni
B)
Kp  i 1
m
20
m

C)) n i
Kp  i 1
m
m m

D)  ni n i
Kр  i 1
Kp  i 1
m n
2
m n
2

E) n
i 1
i
Kp  2
m

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

99. Quyuda perforasiya əməliyyatı nə üçün aparılır ?


A) Su hasilatını ölçmək üçün
B) Quyunun planda yerini müəyyən etmək üçün
C) Hasilatın maya dəyərini hesablamaq üçün
D Layla əlaqə yaratmaq üçün
E) Quyunu ləğv etmək üçün

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

100. Süxurda olan boşluqların həcmi necə adlanır?


A) Təzyiq
B) Məsaməlilik
C) Şəbəkə
D) Özlülük
E) Sıxlıq
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

101. İstismar obyekti nədir?


21
A)) Vahid quyu şəbəkəsinin geoloji-mədən və texnoloji göstəricilərinə əsasən işlənmiş bir
neçə lay
B) Bir neçə layın birgə işlənməsi
C) İki yatağın birgə işlənməsi
D) Belə anlayış yoxdur
E) Quyuların istismarı
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

102. Darsi qanununu hansı formula əks etdirir?


H
A)) Q  kF
L
H
B) QF
L
H  
C) QF
L
H
D) Q  kF Z
L
E
E) QF
L
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

103. Layın neçə qalınlığı ola bilər


A)) həqiqi, görünən, şaquli .
B) həqiqi
C) görünən
D) vertikal
E) görünən və vertikal

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

104. Layın şaquli qalınlığı necə təyin olunur


A)) H = h /cosβ
22
B) h=H
C) h=H-A
D) h=hиcosβ
E) h=h sinβ
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

105. Qazıma prosesində quyuların əyilməsinin geoloji səbəbi nədir


A)) müxtəlif qalınlıqlı süxurlarlardan təşkil olunmuş layların növbələşməsi və onların meyllikləri
B) müxtəlif məsaməlilikli süxurlarlardan təşkil olunmuş layların növbələşməsi və onların
meyllikləri
C) müxtəlif keçiricilikli süxurlarlardan təşkil olunmuş layların növbələşməsi və onların
meyllikləri
D) müxtəlif dərinlikli layların növbələşməsi və onların meyllikləri
E) müxtəlif dərinlikli və keçiricilikli süxurlarlardan təşkil olunmuş layların növbələşməsi,eləcə
də onların meyllikləri

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

106. Geoloji profillərin xətlərini necə seçirlər


A)) elə seçmək lazımdır ki,quyuların maksimal sayları orada öz əksini tapsın
B) elə seçmək lazımdır ki,quyuların minimal sayları orada öz əksini tapsın
C) elə seçmək lazımdır ki,quyuların orta sayları öz əksini tapsın
D) quyuların koordinatlarına görə
E) quyuların oxlarına görə

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

107. Geoloji profillərin sayların və istiqamətlərin seçilməsi necə həyata keçirilir


A) geometrik quruluşun mürəkkəbliyindən asılı olaraq
B) yatağın ölçülərindən asılı olaraq
C)) geoloji quruluşun mürəkkəbliyindən və yatağın ölçülərindən asılı olaraq
D) kompasın köməyliyi ilə
23
E) layların uzanmasına və yatmasına görə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

108. İzogips kəsiyi nə deməkdir


A) İzogips kəsiyi quyular arasındakı məsafədir
B) İzogips kəsiyi dəniz səviyyəsindən layın tavanınadək olan məsafədir
C)) İzogips kəsiyi hündürlüyündən izogipslər keçən intervaldır
D) İzogips kəsiyi quyu ağzından layın tavanınadək olan məsafədir
E) İzogips kəsiyi quyu ağzından layın tavanınadək və dabanınadək olan məsafədir
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

109. Struktur xəritələrin qurulması zamanı üçbucaqlar üsulu geniş yayılmışdır:


A)) tektonik pozğunluqlarla mürəkkəbləşməyən yataqlar üçün
B) tektonik pozğunluqlarla mürəkkəbləşən yataqlar üçün
C) böyük yataqlar üçün
D) dəniz yataqları üçün
E) daimi litoloji tərkibli yataqlar üçün
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

110. Üçbucaqlar üsulu interpolyasiyanın hansı növünə əsaslandırılmışdır

A) yaxın qonşu üsulu


B)) xətti interpolyasiya və hündürlük arfası
C) kubik splayn üsulu
D) Furye sıraları
E) ekstrapolyasiya üsulları
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
24
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

111. Hündürlük arfasını müəyyənləşdirin


A)) Hündürlük arfası paralel xətlər sırasını əks etdirir
B) Hündürlük arfası çarpazlaşdırılmış xətlər sırasını əks etdirir
C) Hündürlük arfası uzununa xətlər sırasını əks etdirir
D) Hündürlük arfası eninə xətlər sırasını əks etdirir
E) Hündürlük arfası diaqonal xətlər sırasını əks etdirir
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

112. Struktur xəritələrin qurulması zamanı profillər üsulu aşağıdakı yataqlar üçün geniş
yayılmışdır:
A) pozğunluqlarla mürəkkəbləşməyən yataqlar üçün
B) daimi tektonikası, litoloji tərkibi və faunası olan yataqlar üçün
C) dəyişkən tektonikası, daimi litoloji tərkibi olan yataqlar üçün
D) kiçik yataqlar üçün
E)) qırılma pozğunluqları ilə mürəkkəbləşən yataqlar üçün

A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

113. Struktur xəritələrin profillər üsulu ilə qurulmasının əsasını nə təşkil edir
A)) tələb olunan miqyasda qurulmuş quyuların yerləşmə planı
B) layların yatmasının mütləq dərinliklərinin müəyyənləşdirilməsi
C) layların yatmasının nisbi dərinliklərinin müəyyənləşdirilməsi
D) quyular arasındakı məsafənin təyin olunması
E) layların yatmasının mütləq və nisbi dərinliklərinin müəyyənləşdirilməsi
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

114. Geoloji profil nədir ?


A) üfiqi miqyasda yer təkinin quruluşunun qrafiki təsviri
25
B) diaqonal miqyasda yer təkinin quruluşunun təsviri
C) miqyas olmadan yer təkinin quruluşunun qrafiki təsviri
D) yatağın yer təkinin quruluşunun ixtiyari təsviri
E)) şaquli miqyasda yer təkinin quruluşunun qrafiki təsviri
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

115. Neft və ya qaz yataqlarının geoloji profilləri hansı göstəricilərə görə tərtib olunur
A) quyulqrın koordinatlarına görə
B) layların yatmasının mütləq göstəricilərinə görə
C) layların yatmasının nisbi göstəricilərinə görə
D)) quyuların qazılması zamanı alınmış materiallara görə
E) layların yatmasının mütləq göstəricilərinə və quyuların koordinatlarına görə
A B C D E
1. Багиров Б.А. Геологические основы доразработки месторождений нефти газа. Баку.
Элм. 1986. 162с.
2.Жданов M.A. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов. -M.:Недра, 1981.453
с.
3. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф. Нефтегазопромысловая геология и геологические
основы разработки.- M.: Недра, 1985.420с. 4.Спутник нефтегазопромыслового геолога.
Справочник под ред.Чоловского И. П. M. : Heдpa, 1989.376 c.

Вам также может понравиться