Вы находитесь на странице: 1из 27

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA

NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA


________________________________________________________________________________________________________________

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA


NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
Ovde je sadržana sva ispitna materija predviđena u Pravilniku o programu pravosudnog ispita iz 1997. godine ("Službeni
glasnik RS", br. 51/1997), s tim što su neka pitanja novelirana i usklađena, a neka i pridodata, u skladu sa postojećom pravnom
regulativom na dan 1.septembra 2005.godine.
NAPOMENA: Usmeni deo pravosudnog ispita iz svakog od ispitnih predmeta sadržan je u dole navedenim pravnim oblastima i
temama, ali navedeni brojevi ne označavaju zvanična ispitna pitanja, tako da pitanja na ispitu mogu biti i drugačije formulisana,
svakako u okviru dolenavedene materije.

I. USTAVNO PRAVO I
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

1.USTAV KAO OSNOVNI IZVOR USTAVNOG PRAVA


1. Pojam ustava. Materija i svojstva ustava. Vrste ustava. Ustavna povelja.
2. Promena Ustavne povelje SCG. Promena Ustava Republike Srbije i Ustava Republike
Crne Gore.
3. Odnos Ustavne povelje i Ustava republika članica.

2.NAČELA I OSNOVNE INSTITUCIJE USTAVNOG PRAVA


4. Pojam, obeležja i sastav Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Pojam i obeležja
Republike Srbije i Republike Crne Gore.
5. Državna teritorija i državni amblemi SCG i republika članica.
6. Državljanstvo SCG i državljanstvo republika članica.
7. Jezik u službenoj upotrebi i pismo u SCG i republikama članicama.
8. Nadležnost SCG i nadležnost republika članica.
9. Položaj republika članica u DZ Srbije i Crne Gore.
10. Načelo narodne (građanske) suverenosti.
11. Načelo podele vlasti.
12. Načelo vladavine prava.
13. Načelo političkog pluralizma.
14. Načelo jedinstva privrednog područja i jedinstva tržišta.
15. Odnos crkve (verskih zajednica) i države.
16. Odnos unutrašnjeg prava i međunarodnih ugovora.

3.LJUDSKA I GRAĐANSKA PRAVA


17. Ustavna koncepcija i podela ljudskih i građanskih prava.
18. Lična prava.
19. Politička prava.
20. Ekonomska i socijalna prava.
21. Prava pripadnika nacionalnih manjina.
22. Ustavne dužnosti.
23. Prava i dužnosti stranaca.
24. Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava pred domaćim i međunarodnim sudovima
25. Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama
26. Međunarodne konvencije o ljudskim pravima i slobodama

4.EKONOMSKO UREĐENJE
27. Svojinski odnosi po Ustavnoj povelji SCG

1
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

28. Svojinski odnosi po Ustavu Republike Srbije.


29. Sloboda privrednog delovanja (preduzetništva).
30. Samostalnost privrednih subjekata.
31. Budžetsko finansiranje države i državnih delatnosti i delatnosti od opšteg interesa.

5. ZAKONODAVNA VLAST
32. Skupština Srbije i Crne Gore, nadležnost i način rada. Narodna skupština u Republici
Srbiji i Skupština u Republici Crnoj Gori, nadležnost i način rada.
33. Skupština Srbije i Crne Gore - sastav, izbor i mandat poslanika. Narodna skupština u
Republici Srbiji i Skupština u Republici Crnoj Gori - sastav, izbor i mandat narodnih
poslanika odnosno poslanika.
34. Konstituisanje Skupštine Srbije i Crne Gore. Konstituisanje Narodne skupštine u
Republici Srbiji i Skupštine u Republici Crnoj Gori.
35. Skupština Srbije i Crne Gore, prestanak mandata i raspuštanje. Narodna skupština u
Republici Srbiji i Skupština u Republici Crnoj Gori, raspuštanje.
36. Imunitet poslanika u Skupštini SCG i drugih saveznih funkcionera. Imunitet narodnih
poslanika odnosno poslanika u republikama članicama.
37. Unutrašnja organizacija Skupštine Srbije i Crne Gore, radna tela i funkcioneri.
Unutrašnja organizacija Narodne skupštine u Republici Srbiji i Skupštine u Republici
Crnoj Gori, radna tela i funkcioneri.
38. Postupak donošenja zakona i ratifikacije međunarodnih ugovora SCG. Postupak
donošenja zakona u republikama članicama.
39. Republički referendum i narodna inicijativa u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.

6.IZVRŠNA VLAST

PREDSEDNIK REPUBLIKE
40. Predsednik SCG, nadležnost i akti. Predsednik republike u Republici Srbiji i u Republici
Crnoj Gori, nadležnost i akti.
41. Predsednik SCG, izbor i prestanak mandata. Predsednik republike u Republici Srbiji i u
Republici Crnoj Gori, izbor i prestanak mandata.
42. Odnos predsednika republike u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori i Narodne
skupštine odnosno Skupštine.
VLADA
43. Savet ministara SCG, nadležnost i akti. Vlada u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori,
nadležnost i akti.
44. Savet ministara SCG, sastav i izbor. Vlada u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori,
sastav i izbor.
45. Odgovornost Saveta ministara SCG i ministarska odgovornost. Odgovornost Vlade u
Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori i ministarska odgovornost.
46. Organi Državne zajednice Srbije i Crne Gore.
47. Organi državne uprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.

7. USTAVNI SUDOVI
48. Sud Srbije i Crne Gore, nadležnost. Ustavni sud u Republici Srbiji i u Republici Crnoj
Gori, nadležnost.
49. Sud Srbije i Crne Gore, sastav i izbor. Ustavni sud u Republici Srbiji i u Republici Crnoj
Gori, sastav i izbor.
50. Sud Srbije i Crne Gore, pokretanje i tok postupka. Ustavni sud u Republici Srbiji i u
Republici Crnoj Gori, pokretanje i tok postupka.
51. Sud Srbije i Crne Gore, dejstvo odluka. Ustavni sud u Republici Srbiji i u Republici Crnoj
Gori, dejstvo odluka.

8. TERITORIJALNA AUTONOMIJA
52. Pojam i jedinice teritorijalne autonomije.
53. Prava i dužnosti autonomnih pokrajina.
54. Organi autonomnih pokrajina, nadležnost i akti.

2
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

9. LOKALNA SAMOUPRAVA
55. Pojam i jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
56. Izvorni i povereni poslovi opštine u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
57. Finansiranje poslova opštine u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
58. Učešće građana u obavljanju poslova lokalne samouprave u Republici Srbiji i u
Republici Crnoj Gori.
59. Organizacija, nadležnost i akti opštinskih organa u Republici Srbiji i u Republici Crnoj
Gori.
60. Nadzor države nad funkcionisanjem lokalne samouprave u Republici Srbiji i u Republici
Crnoj Gori.
61. Zaštita prava lokalne samouprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.

10. ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

SUDOVI
62. Ustavna načela o sudovima u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
63. Vrste sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
64. Nadležnost opštinskih (osnovnih) sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
65. Nadležnost okružnih (viših) sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
66. Nadležnost apelacionih sudova u Republici Srbiji
67. Nadležnost Upravnog suda u Republici Srbiji
68. Nadležnost Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog suda Republike Crne Gore.
69. Nadležnost trgovinskih sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
70. Vojni sudovi i preuzimanje njihove nadležnosti
71. Nadležnost Suda Srbije i Crne Gore
72. Sudska odeljenja i sednice svih sudija u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
73. Opšta sednica Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog suda Republike Crne Gore.
74. Sudska uprava u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
75. Pravosudna uprava u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
76. Sudski poslovnik, poslovnik Vrhovnog suda Srbije i poslovnik Vrhovnog suda Republike
Crne Gore.
77. Organizacija i rad sudske pisarnice u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
78. Nadzor nad sudovima u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, u pogledu postupanja u
rokovima.
79. Izbor sudija Suda Srbije i Crne Gore, prestanak njihove funkcije i razrešenje. Izbor
sudija i sudija porotnika u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Prestanak funkcije i
razrešenje sudija i sudija porotnika u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.
80. Stručni saradnici, sudijski pripravnici, volonteri i službenici u sudu u Republici Srbiji i u
Republici Crnoj Gori.
81. Odgovornost za štetu koja nastane radom sudija i sudija porotnika u Republici Srbiji i u
Republici Crnoj Gori.
82. Arbitraže i mirovna veća.

JAVNO (DRŽAVNO) TUŽILAŠTVO


83. Funkcije javnog (državnog) tužilaštva i način njihovog obavljanja u Republici Srbiji i u
Republici Crnoj Gori.
84. Organizacija i rad javnog (državnog) tužilaštva u Republici Srbiji i u Republici Crnoj
Gori.
85. Nadležnost i ovlašćenja javnog (državnog) tužilaštva u Republici Srbiji i u Republici
Crnoj Gori.
86. Izbor javnih (državnih) tužilaca i njihovih zamenika. Prestanak funkcije i razrešenje
javnih (državnih) tužilaca i njihovih zamenika.
87. Unutrašnja organizacija rada javnih (državnih) tužilaštava u Republici Srbiji i u Republici
Crnoj Gori.

3
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

88. Vrhovni vojni tužilac, njegove funkcije, ovlašćenja i nadležnost. Postavljanje i razrešenje
vojnih tužilaca i njihovih zamenika.

ADVOKATURA
89. Funkcije advokature i načini njenog obavljanja.
90. Uslovi za vršenje advokatske delatnosti.
91. Prava, dužnosti i položaj advokata.
92. Privremena zabrana i prestanak vršenja advokatske delatnosti.
93. Disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika.
94. Advokatski pripravnici.
95. Advokatska komora.
_________________

II. KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO


OPŠTI DEO
1. Krivično delo. Pojam krivičnog dela.
2. Biće i elementi krivičnog dela.
3. Radnja krivičnog dela.
4. Oblik krivičnog dela.
5. Subjekti krivičnog dela.
6. Posledica krivičnog dela.
7. Uzročni odnos.
8. Osnovi isključenja krivičnog dela.
9. Neznatna društvena opasnost.
10. Nužna odbrana.
11. Krajnja nužda.
12. Pokušaj krivičnog dela.
13. Pripremne radnje.
14. Vreme i mesto izvršenja krivičnog dela.
15. Sticaj krivčnih dela. Pojam i vrste.
16. Prividni idealni sticaj.
17. Prividni realni sticaj (produženo krivično delo).
18. Krivična odgovornost. Pojam. Uslovi krivične odgovornosti.
19. Uračunljivost.
20. Vinost, pojam i oblici.
21. Umišljaj i nehat.
22. Odgovornost za krivična dela kvalifikovana težom posledicom ili posebnom okolnošću.
23. Odgovornost za krivična dela učinjena putem štampe.
24. Stvarna zabluda i njen krivičnopravni značaj.
25. Pravna zabluda i njen krivičnopravni značaj.
26. Saučesništvo. Pojam. Vrste saučesništva.
27. Saizvršilaštvo.
28. Podstrekavanje.
29. Pomaganje.
30. Krivična odgovornost saučesnika.
31. Krivične sankcije. Pojam i vrste krivičnih sankcija.
32. Kazne.
33. Smrtna kazna.
34. Kazna zatvora.
35. Novčana kazna.
36. Odmeravanje kazne. Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.
37. Ublažavanje kazne.
38. Oslobođenje od kazne.
39. Povrat i višestruki povrat.
40. Odmeravanje kazne za krivična dela u sticaju.

4
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

41. Odmeravanje kazne osuđenom licu.


42. Uračunavanje pritvora i ranije kazne.
43. Mere upozorenja. Pojam.
44. Uslovna osuda.
45. Sudska opomena.
46. Mere bezbednosti. Pojam.
47. Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.
48. Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi.
49. Obavezno lečenje alkoholičara i narkomana.
50. Zabrana vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti.
51. Zabrana upravljanja motornim vozilom.
52. Zastarelost. Pojam.
53. Zastarelost krivičnog gonjenja.
54. Zastarelost izvršenja krivičnih sankcija.
55. Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Pojam maloletstva i njegov krivičnopravni
značaj. Sankcije za maloletnike.
56. Vaspitne mere, pojam i vrste.
57. Maloletnički zatvor.
58. Primena vaspitnih mera na punoletna lica koja su izvršila krivično delo kao maloletnici.
59. Primena vaspitnih mera na mlađe punoletne učinioce krivičnih dela.
60. Važenje srpskog krivičnog zakonodavstva. Vremensko važenje. Prostorno važenje.

POSEBNI DEO
1. Krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti. Pojam. Napad na ustavno
uređenje. Oružana pobuna. Terorizam. Diverzija. Sabotaža. Špijunaža. Pozivanje na
nasilnu promenu ustavnog uređenja.
2. Krivična dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava. Pojam. Genocid. Ratni
zločin protiv civilnog stanovništva. Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika. Ratni zločin
protiv ratnih zarobljenika.
3. Krivična dela protiv privrede i jedinstva domaćeg tržišta. Pojam. Falsifikovanje
novca. Falsifikovanje znakova za vrednost. Izdavanje čeka bez pokrića.
4. Krivična dela protiv Vojske SCG. Pojam. Neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja.
Protivljenje pretpostavljenom. Neodazivanje pozivu i izbegavanje vojne službe.
5. Krivična dela protiv bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Pojam. Otmica
vazduhoplova. Ugrožavanje bezbednosti leta vazduhoplova.
6. Krivična dela protiv života i tela. Pojam. Ubistvo, osnovni oblik i teško ubistvo.
Ubistvo na mah, ubistvo iz nehata i ubistvo deteta pri porođaju. Nedozvoljen prekid
trudnoće. Teška telesna povreda. Laka telesna povreda. Nasilno uzimanje ljudskih
organa ili delova tela. Učestvovanje u tuči.
7. Krivična dela protiv izbornih prava i slobode izjašnjavanja. Pojam. Povreda prava
glasanja. Falsifikovanje izbora i glasanja.
8. Krivična dela protiv radnih odnosa. Pojam. Povreda prava iz radnog odnosa.
Povreda prava na štrajk. Zloupotreba prava na štrajk.
9. Krivična dela protiv časti i ugleda. Pojam. Kleveta. Uvreda. Povreda ugleda SCG.
Povreda ugleda Republike Srbije. Seksualno zlostavljanje.
10. Krivična dela protiv dostojanstva ličnosti i morala. Pojam. Silovanje. Obljuba ili
protivprirodni blud nad nemoćnim licem. Obljuba ili protivprirodni blud sa licem koje nije
navršilo četrnaest godina. Obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom položaja.
Protivprirodni blud.. Iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju. Trgovina ljudima
11. Krivična dela protiv braka i porodice. Pojam. Dvobračnost. Vanbračna zajednica sa
maloletnim licem. Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.
12. Krivična dela protiv zdravlja ljudi i čovekove sredine. Pojam. Nesavesno lečenje
bolesnika. Neukazivanje lekarske pomoći. Zagađivanje životne sredine.
13. Krivična dela protiv privrede iz Krivičnog zakona Republike Srbije. Nesavestan rad u
privrednom poslovanju. Prouzrokovanje stečaja. Prouzrokovanje lažnog stečaja.
Oštećenje poverilaca. Nedozvoljena trgovina. Poreska utaja. Uništavanje ili oštećivanje
posebno zaštićenih prirodnih dobara. Iznosenje u inostranstvo, bez dozvole, posebno
zaštićene biljne ili zivotinjske vrste.

5
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

14. Krivična dela protiv imovine. Pojam. Krađa, osnovni oblik, teška i sitna krađa.
Razbojnička krađa. Razbojništvo. Teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva. Utaja.
Prevara. Iznuda. Krađa vozila. Prikrivanje.
15. Krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka. Pojam. Neovlašćeno
korišćenje računara i računarske mreže. Računarska sabotaža. Pravljenje i unošenje
računarskih virusa. Računarska prevara. Ometanje funkcionisanja elektronske obrade i
prenosa podataka i računarske mreze. Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru ili
računarskoj mreži. Sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži.
Neovlašćeno korišćenje autorskog i drugog srodnog prava.
16. Krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Pojam. Izazivanje opšte
opasnosti. Oštećenje zaštitnih uređaja na radu. Oštećenje nasipa, brana i drugih
objekata namenjenih sprečavanju odliva rudarske i industrijske jalovine. Oštećenje ili
uništenje objekata ili uređaja namenjenih zaštiti životne sredine.
17. Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Pojam. Ugrožavanje javnog
saobraćaja. Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći.
18. Krivična dela protiv pravosuđa. Pojam. Neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela.
Neprijavljivanje krivičnog dela ili učinioca. Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog
dela. Davanje lažnog iskaza.
19. Krivična dela protiv javnog reda i pravnog saobraćaja. Pojam. Sprečavanje
službenog lica u vršenju službene dužnosti. Dogovor za izvršenje krivičnog dela.
Zločinačko udruživanje. Kockanje. Falsifikovanje isprave. Posebni slučajevi
falsifikovanja isprava.
20. Krivična dela protiv službene dužnosti. Pojam. Zloupotreba službenog položaja.
Falsifikovanje službene isprave. Pronevera. Posluga. Protivzakonito posredovanje.
Primanje mita. Davanje mita.
21. Ostala krivična dela. Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i
omogućavanje uživanja opojnih droga. Ometanje ovlašćenog službenog lica u
obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira (član 23. Zakona o
javnom redu i miru Republike Srbije). Sprečavanje ovlašćenog službenog lica u
obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira (član 24. Zakona o
javnom redu i miru Republike Srbije). Neovlašćeno nabavljanje, držanje, nošenje,
izrada, razmena ili prodaja vatrenog oružja, municije ili eksplozivnih materijala (član 33.
Zakona o oružju i municiji Republike Srbije).
_________________

III. KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

1. Krivični postupak
1. Osnovna načela krivičnog postupka.
2. Legalitet.
3. Optužno načelo.
4. Istražno načelo.
5. Kontradiktornost.
6. Javnost.
7. Zbornost.
8. Neposrednost.
9. Materijalna istina.
10. Materijalna i formalna odbrana.
11. Usmenost.
12. Slobodna ocena dokaza.
13. Procesna ekonomija.
14. Procesni subjekti.
15. Pojam i vrste krivičnog suda.
16. Stvarna, mesna i funkcionalna nadležnost suda.
17. Sukob nadležnosti.
18. Prenošenje mesne nadležnosti.

6
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

19. Posledice nenadležnosti.


20. Spajanje i razdvajanje postupka.
21. Objektivnost sudija. Izuzeće, razlozi i postupak izuzeća.
22. Tužilac.
23. Javni tužilac.
24. Oštećeni kao tužilac.
25. Privatni tužilac.
26. Osumnjičeni/Okrivljeni/Optuženi/Osuđeni
27. Pravo na odbranu. Materijalna i formalna odbrana.
28. Branilac. Prava i dužnosti branioca.
29. Obavezna i fakultativna odbrana.
30. Radnje dokazivanja.
31. Pretresanje stana i lica,
32. Privremeno oduzimanje predmeta,
33. Postupanje sa sumnjivim stvarima,
34. Saslušanje okrivljenog,
35. Saslušanje svedoka,
36. Uviđaj,
37. Veštačenje.
38. Mere obezbeđenja prisustva okrivljenog.
39. Poziv.
40. Dovođenje.
41. Obećanje okrivljenog da neće napustiti boravište.
42. Jemstvo.
43. Pritvor.
44. Rokovi. Pojam, vrste, računanje.
45. Povraćaj u pređašnje stanje.
46. Troškovi krivičnog postupka. Pojam.
47. Oslobođenje od troškova.
48. Imovinskopravni zahtevi. Pojam i vrste.
49. Pretkrivični postupak.
50. Otkrivanje i prijavljivanje krivičnih dela.
51. Ovlašćenja organa unutrašnjih poslova u prethodnom postupku.
52. Postupanje javnog tužioca po krivičnoj prijavi.
53. Prethodni postupak
54. Istraga. Pokretanje, svrha, obim, tok i sadržina istrage.
55. Istražne radnje.
56. Optužnica i prigovor protiv optužnice.
57. Pojam i sadržina optužnice.
58. Prigovor protiv optužnice. Postupak po prigovoru.
59. Glavni pretres. Pripreme za glavni pretres, pretpostavke za održavanje glavnog
pretresa.
60. Rukovođenje glavnim pretresom, tok glavnog pretresa, prekid i odlaganje glavnog
pretresa.
61. Izmena i proširenje optužbe.
62. Presuda. Izricanje presude.
63. Objavljivanje, pismena izrada i dostavljanje presude.
64. Vrste presuda.
65. Žalba na presudu prvostepenog suda. Pojam.
66. Osnovi pobijanja presude.
67. Devolutivno i suspenzivno dejstvo žalbe.
68. Postupak po žalbi.
69. Granice ispitivanja prvostepene presude.
70. Odluke drugostepenog suda o žalbi.
71. Žalba na presudu drugostepenog suda. Pojam. Osnovi pobijanja drugostepene
presude.
72. Vanredni pravni lekovi.
73. Ponavljanje krivičnog postupka.
74. Vanredno ublažavanje kazne.
75. Zahtev za zaštitu zakonitosti.

7
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

76. Zahtev za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude.


77. Skraćeni postupak. Pojam i osnovne osobine.
78. Postupci za izricanje krivičnih sankcija bez glavnog pretresa. Postupak kažnjavanja
pre glavnog pretresa. Postupak kažnjavanja i izricanja uslovne osude od strane istražnog
sudije.
79. Postupak za izricanje sudske opomene. Pojam.
80. Rešenje o sudskoj opomeni i osnovi pobijanja rešenja.
81. Postupak prema maloletnicima.
82. Lica na koja se primenjuju odredbe o postupku prema maloletnicima.
83. Pokretanje, tok i osobenosti postupka prema maloletnicima.
84. Posebni postupci.
85. Postupak za primenu mera bezbednosti, za oduzimanje imovinske koristi, za opozivanje
uslovne osude i za puštanje osuđenog na uslovni otpust
86. Postupak za donošenje odluke o brisanju osude, za prestanak pravnih posledica osude. i
mera bezbednosti
87. Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći i izvršenje međunarodnih ugovora u
krivičnopravnim stvarima.
88. Postupak za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica.
89. Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica neosnovano
osuđenih i neosnovano lišenih slobode.
90. Postupak za izdavanje optužnice i objave

2. Privredni prestupi
1. Privredni prestup. Pojam.
2. Odgovornost za privredni prestup, pravno lice, odgovorno lice.
3. Novčana kazna. Uslovna osuda. Zaštitne mere.
4. Zastarelost gonjenja za privredni prestup, zastarelost izvršenja novčane kazne.
5. Postupak. Sastav suda, stvarna i mesna nadležnost.
6. Prethodni postupak, prijava, istražne radnje, optužni predlog, prethodno ispitivanje
optužnog predloga.
7. Glavni pretres i presuda.
8. Žalba na presudu i rešenje.
9. Ponavljanje postupka, zahtev za zaštitu zakonitosti.
10. Skraćeni postupak.

3. Prekršaji
11. Prekršaj. Pojam i obeležja prekršaja.
12. Pravno regulisanje prekršaja u Srbiji.
13. Odgovornost za prekršaj.
14. Prekršajne sankcije. Vrste i odmeravanje prekršajnih sankcija.
15. Zaštitne mere.
16. Prekršajni postupak.
17. Organi nadležni za vođenje prekršajnog postupka.
18. Osnovna načela prekršajnog postupka.
19. Pokretanje i tok prekršajnog postupka.
20. Izricanje kazne na licu mesta, mandatni prekršajni postupak.
21. Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog, privođenje, jemstvo, zadržavanje.
22. Obustavljanje i prekidanje prekršajnog postupka.
23. Rešenje u prekršajnom postupku.
24. Pravna sredstva. Prigovor. Žalba.
25. Vanredna pravna sredstva, zahtev za sudsku zaštitu, zahtev za zaštitu zakonitosti,
obnova prekršajnog postupka.
26. Izvršenje rešenja o prekršaju. Izvršenje novčane kazne, izvršenje kazne zatvora,
izvršenje zaštitnih mera.

____________________

8
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

IV. GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO

1) Opšti deo
1. Subjekti građanskog prava.
2. Pojam i vrste subjekata građanskog prava.
3. Fizička lica, postanak i prestanak.
4. Pravna lica, postanak i prestanak.
5. Pravna, poslovna i deliktna sposobnost fizičkih i pravnih lica.
6. Podela subjektivnih građanskih prava.
7. Vrste subjektivnih građanskih prava, imovinska i neimovinska, prenosiva i neprenosiva.
8. Relativna i apsolutna subjektivna građanska prava.
9. Intelektualna prava ili prava autorstva.
10. Lična prava (prava ličnosti).
11. Pravne moći (preobražajna prava).
12. Postanak, promena i prestanak subjektivnih građanskih prava.
13. Sticanje subjektivnih građanskih prava.
14. Originaran i derivativan način sticanja, univerzalna i singularna sukcesija.
15. Prestanak subjektivnih građanskih prava.
16. Zloupotreba subjektivnog građanskog prava. Pojam.
17. Sankcije za zloupotrebu subjektivnog građanskog prava.
18. Pravni poslovi.
19. Pojam i elementi pravnog posla.
20. Vrste pravnih poslova, jednostrani i dvostrani, teretni i dobročini, neformalni i
konsensualni, među živima i za slučaj smrti.
21. Nevažeći pravni poslovi.
22. Ništavi pravni poslovi.
23. Rušljivi pravni poslovi.
24. Pobijanje pravnih poslova.
25. Pravne posledice nevažećih pravnih poslova.
26. Konvalidacija i konverzija.
27. Modifikacije pravnih poslova, uslovi, rokovi i nalozi.
28. Zastupništvo. Pojam.
29. Ugovorno zastupništvo (punomoćstvo).
30. Zakonsko zastupništvo. Sudsko zastupništvo.
31. Zastupanje pravnih lica (statutarno zastupništvo).
32. Vršenje subjektivnih građanskih prava.
33. Protek vremena kao pravna činjenica, zastarelost, prekluzija.
34. Povreda i zaštita subjektivnih građanskih prava.
35. Povreda subjektivnih građanskih prava.
36. Sudska zaštita.
37. Samopomoć.

IV. GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO

2) Stvarno pravo
1. Načela stvarnih prava.
2. Apsolutnost stvarnih prava, pravo sledovanja.
3. Pravo prvenstva.
4. Načelo ograničenosti broja stvarnih prava.
5. Stvari. Pojam i podela.
6. Plodovi.
7. Državina. Pojam i značaj.

9
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

8. Vrste državine.
9. Pravni položaj savesnog i nesavesnog držaoca.
10. Pribavljanje i gubitak državine.
11. Zaštita državine.
12. Zaštita sudržavine i posredne državine.
13. Svojina. Pojam, predmet i sadržina prava svojine.
14. Subjekti prava svojine.
15. Oblici prava svojine.
16. Sticanje prava svojine.
17. Originarni načini sticanja prava svojine.
18. Derivativni načini sticanja prava svojine.
19. Prestanak prava svojine.
20. Građanskopravna zaštita prava svojine, susvojine i zajedničke svojine.
21. Službenosti.
22. Stvarne službenosti, pojam i vrste.
23. Lične službenosti, pojam i vrste.
24. Prestanak prava službenosti, posebno zastarelost i liberatorna uzukapija.
25. Realni tereti.
26. Pravo preče kupovine.
27. Pravo građenja.
28. Založno pravo.
29. Pojam i vrste založnog prava..
30. Načela založnog prava.
31. Ručna zaloga. Zaloga na pokretnim stvarima upisanim u registar.
32. Konkurencija više zaloga na istoj stvari.
33. Prestanak založnog prava.
34. Hipoteka. Pojam i načela.
35. Predmet hipoteke.
36. Potraživanja obezbeđena hipotekom.
37. Prenos i opterećenje hipoteke.
38. Svojinska hipoteka.
39. Nathipoteka.
40. Prestanak hipoteke.
41. Zemljišne knjige.
42. Vrste upisa u zemljišne knjige.
43. Načela zemljišnih knjiga.
44. Tapijski sistem.

____________________

IV. GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO

3) Obligaciono pravo

NAČELA OBLIGACIONIH ODNOSA


1. Načelo autonomije volje.
2. Dispozitivnost i imperativnost uređivanja obligacionih odnosa.
3. Načelo savesnosti i poštenja.
4. Načelo jednake vrednosti davanja.
5. Načelo zabrane prouzrokovanja štete.
6. Prirodne (naturalne) obaveze.

IZVORI OBAVEZA

10
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

7. Ugovor. Pojam ugovora.


8. Sposobnost ugovaranja.
9. Zaključenje ugovora.
10. Predmet ugovora.
11. Forma ugovora.
12. Kapara i odustanica.
13. Zaključenje ugovora preko punomoćnika.
14. Tumačenje ugovora.
15. Nevažnost ugovora.
16. Ništavost.
17. Rušljivost.
18. Posledice ništavosti.
19. Dvostranoobavezni ugovori. Pojam.
20. Odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja.
21. Odgovornost za pravne nedostatke ispunjenja.
22. Prigovor neispunjenja ugovora.
23. Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i pravna dejstva.
24. Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti.
25. Nemogućnost ispunjenja i posledice.
26. Prekomerno oštećenje.
27. Zelenaški ugovori.
28. Ustupanje ugovora.
29. Ugovor u korist trećeg lica.
30. Prouzrokovanje štete. Pojam štete.
31. Razlike između ugovorne i neugovorne štete, posebno u obimu naknade.
32. Materijalna šteta. Pojam.
33. Osnovi odgovornosti.
34. Odgovornost po osnovu krivice.
35. Odgovornost za drugog.
36. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti i oslobođenje od
odgovornosti.
37. Odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu.
38. Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom.
39. Odgovornost usled terorističkih akata, javnih demonstracija i manifestacija.
40. Naknada materijalne štete.
41. Uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu.
42. Naknada u obliku novčane rente.
43. Obim naknade materijalne štete, obična šteta i izmakla dobit.
44. Sniženje naknade.
45. Podeljena odgovornost.
46. Naknada nematerijalne štete.
47. Lica koja imaju pravo na naknadu nematerijalne štete.
48. Nenovčana naknada nematerijalne štete, posebno objavljivanje presude ili ispravke.
49. Novčana naknada nematerijalne štete.
50. Odmeravanje visine novčane naknade nematerijalne štete.
51. Kumulacija novčane i nenovčane naknade nematerijalne štete, uslovi za kumulaciju.
52. Nasleđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete.
53. Odgovornost više lica za istu štetu.
54. Sticanje bez osnova. Pojam. Način nastanka.
55. Obim vraćanja stečenog bez osnova.
56. Poslovodstvo bez naloga. Pojam.
57. Nepravo poslovodstvo.
58. Jednostrana izjava volje.
59. Javno obećanje nagrade.

DEJSTVO OBAVEZA
60. Pojam dejstva obaveza.
61. Poveriočeva prava i dužnikove obaveze.
62. Ugovorna kazna. Pojam.
63. Odnos ugovorne kazne i naknade štete.

11
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

64. Zatezna kamata. Pojam.


65. Odnos zatezne kamate i naknade štete.
66. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Pojam.
67. Uslovi za pobijanje.
68. Dejstvo pobijanja.
69. Pravo zadržavanja. Pojam i dejstvo.
70. Razlike prava zadržavanja i založnog prava
71. Sudski penali. Pojam i uslovi za izricanje sudskih penala.

PRESTANAK OBAVEZA
72. Ispunjenje obaveze, pojam,
73. subrogacija, zamena ispunjenja,
74. docnja dužnika i poverioca.
75. Prebijanje (kompenzacija).
76. Otpuštanje duga.
77. Prenov (novacija).
78. Sjedinjenje.
79. Nemogućnost ispunjenja.
80. Protek vremena.
81. Otkaz.
82. Smrt.

OSTALI OPŠTI INSTITUTI


83. Zastarelost. Pojam i dejstva zastarelosti.
84. Prekid zastarelosti.
85. Zastoj zastarelosti.
86. Opšti i posebni rokovi zastarelosti.
87. Novčane obaveze. Pojam i posebnosti novčanih obaveza.
88. Ugovorna kamata.
89. Obaveze sa više predmeta. Pojam.
90. Alternativne obaveze.
91. Fakultativne obaveze.
92. Obaveze sa više dužnika ili poverilaca. Pojam.
93. Deljive obaveze.
94. Solidarne obaveze.
95. Nedeljive obaveze.
96. Promena poverioca ili dužnika.
97. Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija).
98. Posebni slučajevi ustupanja potraživanja.
99. Preuzimanje duga, pristupanje dugu i preuzimanje ispunjenja.

POJEDINI UGOVORI
100. Ugovor o prodaji.
101. Ugovor o poklonu.
102. Ugovor o zakupu.
103. Ugovor o posluzi.
104. Ugovor o zajmu.
105. Ugovor o jemstvu.
106. Ugovor o delu.
107. Ugovor o punomoćstvu.
108. Ugovor o ostavi.
109. Ugovor o ortakluku.
____________________

IV. GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO

12
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

4) Nasledno pravo
1. Opšti instituti.
2. Pretpostavke za nasleđivanje.
3. Otvaranje nasleđa, značaj datuma i časa ostaviočeve smrti.
4. Pojam i sastav zaostavštine.
5. Prelazak zaostavštine na naslednike, nasledničke izjave.
6. Sposobnost i dostojnost za nasleđivanje.
7. Osnovi pozivanja na nasleđe.
8. Pojam naslednika, razlike između naslednika i singularnog sukcesora.
9. Odgovornost naslednika za ostaviočeve dugove.
10. Prava poverilaca u odnosu na zaostavštinu.
11. Nezastarivost prava na zahtevanje zaostavštine.
12. Država kao naslednik.
13. Nasledna prava stranaca.
14. Nasleđivanje na osnovu zakona.
15. Krug zakonskih naslednika.
16. Nasledni redovi.
17. Odnos između naslednih redova.
18. Pravo predstavljanja i pravo priraštaja.
19. Nasledno pravo ostaviočevog bračnog druga, roditelja, usvojenika i usvojioca.
20. Povećanje naslednog dela ostaviočeve dece u prvom naslednom redu.
21. Smanjenje naslednog dela bračnog druga u drugom naslednom redu.
22. Nužni naslednici.
23. Veličina nužnog naslednog dela.
24. Izračunavanje nužnog naslednog dela.
25. Priroda prava na nužni deo, pretpostavka obligacione prirode prava na nužni deo.
26. Preobražaj prava na nužni deo iz obligacionog u stvarno pravo.
27. Razbaštinjenje nužnih naslednika.
28. Uračunavanje poklona i isporuka (legata) u nasledni deo.
29. Nasleđivanje na osnovu zaveštanja (testamenta). Pojam zaveštanja.
30. Zaveštajna sposobnost.
31. Oblici zaveštanja.
32. Zaveštajni svedoci.
33. Sadržina zaveštanja.
34. Isporuka.
35. Nalog.
36. Tumačenje zaveštanja.
37. Ništavost i rušljivost zaveštanja.
38. Dokazivanje uništenog, izgubljenog ili skrivenog zaveštanja.
39. Opoziv zaveštanja.
40. Ugovori naslednog prava.
41. Ustupanje i raspodela imovine za života.
42. Ugovor o doživotnom izdržavanju.
43. Odnos među naslednicima.
44. Naslednička zajednica.
45. Pravo na deobu nasledstva.
46. Obaveza zaštite među naslednicima posle deobe.
47. Postupak za raspravljanje zaostavštine. Pokretanje postupka.
48. Dužnosti suda u odnosu na zaštitu prava stranaka.
49. Postupanje sa zaveštanjem.
50. Upućivanje na parnicu.
51. Rešenje o nasleđivanju.
52. Naslednopravni zahtevi posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju.

____________________

IV. GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO

13
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

5) Porodično pravo
Srodstvo.
1. Pojam srodstva.
2. Vrste srodstva.
3. Računanje srodstva.
Bračno pravo.
4. Uslovi za zaključenje i punovažnost braka.
5. Bračne smetnje.
6. Postupak zaključenja braka.
7. Uslovi za zaključenje braka domaćih državljana u inostranstvu.
8. Prestanak braka, pojam, načini i posledice.
9. Nevažeći brakovi, pojam i vrste.
10. Apsolutno ništavi brakovi.
11. Relativno ništavi brakovi.
12. Pravo na tužbu za poništavanje braka.
13. Posledice poništaja braka.
14. Razvod braka.
15. Pravo na tužbu za razvod braka.
16. Sporazumni razvod braka.
17. Posledice razvoda braka.
Imovinski odnosi bračnih drugova,
18. Posebno o obavezi izdržavanja bračnih drugova.
19. Posebna imovina bračnih drugova, pravo upravljanja i raspolaganja posebnom
imovinom.
20. Zajednička imovina bračnih drugova, način upravljanja i raspolaganja.
21. Deoba zajedničke imovine.
22. Odgovornost bračnih drugova za obaveze nastale pre zaključenja braka i tokom braka.
Vanbračna zajednica.
23. Pojam vanbračne zajednice.
24. Pravna dejstva vanbračne zajednice.
Odnosi između roditelja i dece.
25. Pretpostavka bračnog očinstva.
26. Osporavanje bračnog očinstva i posledice.
27. Utvrđivanje vanbračnog očinstva i materinstva i posledice.
28. Osporavanje vanbračnog očinstva i materinstva.
29. Pobračenje dece rođene van braka i posledice.
30. Vršenje roditeljskog prava.
31. Nadzor organa starateljstva nad vršenjem roditeljskog prava.
32. Ograničenje i lišavanje roditeljskog prava.
33. Prestanak roditeljskog prava.
34. Produženje roditeljskog prava.
Usvojenje.
35. Pojam i vrste usvojenja.
36. Prava i dužnosti usvojioca i usvojenika.
37. Prestanak usvojenja i posledice.
Obaveza izdržavanja.
38. Pojam i osobine zakonske obaveze izdržavanja u porodičnom pravu.
39. Izdržavanje između krvnih srodnika.
40. Izdržavanje između srodnika po tazbini.
41. Organ starateljstva. Pojam. Društveni značaj.
Starateljstvo.
42. Pojam starateljstva.
43. Starateljstvo nad maloletnicima.
44. Starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti.
45. Staralac.
46. Prava i obaveze staraoca.
47. Razrešenje staraoca.
48. Staralac za posebne slučajeve.

14
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

____________________

V. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

PARNIČNI POSTUPAK
1. Načela parničnog postupka.
2. Dispozicija i oficijelnost.
3. Raspravno i istražno načelo.
4. Obostrano saslušanje stranaka (kontradiktornost).
5. Poučavanje neuke stranke.
6. Procesna ekonomija.
7. Usmenost i pismenost.
8. Podnesci, pojam, vrste, sadržina, postupak sa neurednim podneskom.
9. Načelo javnosti.
10. Procesni subjekti.
11. Sud, stvarna, mesna i funkcionalna nadležnost suda u parničnom postupku.
12. Objektivnost sudija.
13. Izuzeće, razlozi za izuzeće, postupak izuzeća.
14. Stranke. Pojam.
15. Procesna legitimacija.
16. Stvarna legitimacija.
17. Svojstva stranke, stranačka, parnična i postulaciona sposobnost.
18. Suparničarstvo. Pojam i vrste.
19. Zakonski zastupnik stranke. Pojam. Procesnopravni značaj.
20. Privremeni zastupnik.
21. Punomoćnik. Pojam.
22. Sadržina i forma punomoćja.
23. Posledice zastupanja od strane neovlašćenog lica.
24. Umešač. Pojam i vrste.
25. Uslovi za stupanje umešača u parnicu.
26. Radnje koje umešač može preduzimati.
27. Dejstva presude na umešača.
28. Tzv. glavni umešač.
29. Procesne pretpostavke. Pojam i vrste. Procesnopravni značaj.
30. Dostavljanje. Pojam i vrste (lično i obično). Procesni značaj.
31. Uslovi za punovažno lično dostavljanje.
32. Dostavljanje u posebnim slučajevima.
33. Tužba. Pojam i sadržina tužbe.
34. Tužbeni zahtev i elementi koji utiču na identitet tužbenog zahteva.
35. Vrste tužbi.
36. Podnošenje tužbe sudu, procesna i materijalnopravna dejstva podnošenja tužbe sudu.
37. Dostavljanje tužbe tuženom, značaj i dejstva.
38. Preinačenje tužbe, vrste, uslovi, dejstva.
39. Povlačenje tužbe, uslovi, dejstva.
40. Odricanje od tužbenog zahteva, presuda na osnovu odricanja.
41. Spajanje tužbenih zahteva, vrste spajanja.
42. Alternativno ovlašćenje tuženog.
43. Tok postupka pred prvostepenim sudom.
44. Pripremanje glavne rasprave.
45. Prethodno ispitivanje tužbe.
46. Dostavljanje tužbe tuženom na odgovor.
47. Odgovor na tužbu.
48. Pripremno ročište.
49. Meritorno okončanje parnice u toku pripremanja glavne rasprave.
50. Držanje tuženog.
51. Izostanak tuženog sa pripremnog ročišta ili prvog ročišta za glavnu raspravu, presuda
zbog izostanka.

15
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

52. Priznanje tužbenog zahteva, presuda na osnovu priznanja.


53. Osporavanje tužbenog zahteva.
54. Procesni i materijalnopravni prigovori i prigovor radi prebijanja.
55. Protivtužba. Pojam, vrste, uslovi za podnošenje, postupak.
56. Glavna rasprava. Pojam, uslovi za održavanje, otvaranje, tok, zaključenje glavne
rasprave.
57. Prethodno pitanje. Pojam, značaj, način rešavanja.
58. Zastoji u postupku.
59. Prekid postupka, dejstva, nastavljanje postupka.
60. Mirovanje postupka, postupci u kojima mirovanje nije dopušteno, dejstva, nastavljanje
postupka.
61. Vreme preduzimanja parničnih radnji.
62. Rokovi, pojam, vrste, računanje.
63. Ročišta, pojam i vrste.
64. Povraćaj u pređašnje stanje, pojam, uslovi, dejstva.
65. Sudsko poravnanje. Pojam, uslovi za punovažnost, dejstva, pobijanje poravnanja.
66. Činjenična građa i dokazivanje.
67. Pojam činjenice.
68. Predmet dokazivanja.
69. Činjenice koje se ne dokazuju (nesporne, opštepoznate, zakonske pretpostavke,
činjenice koje je sud saznao u vršenju službene dužnosti).
70. Činjenice o kojima se ne izvodi dokazivanje (nepolaganje predujma, činjenice koje
treba dokazivati u inostranstvu, visina novčanog iznosa, formirano uverenje suda).
71. Podela na posredne i neposredne činjenice.
72. Dužnost utvrđivanja istine.
73. Slobodna ocena dokaza.
74. Teret dokazivanja, procesni i materijalnopravni značaj.
75. Opšte pravilo o raspodeli tereta dokazivanja između stranaka i posebna pravila.
Posledice neispunjenja tereta dokazivanja.
76. Dokazna sredstva. Pojam
77. Uviđaj,
78. Isprave,
79. Svedoci,
80. Veštaci,
81. Stranke.
82. Obezbeđivanje dokaza. Uslovi, nadležnost, postupak.
83. Presuda. Pojam presude.
84. Sadržina presude.
85. Vrste presuda po sadržini (kondemnatorna, deklarativna i konstitutivna),
86. Vrste presuda po formi (presuda zbog izostanka, presuda na osnovu priznanja,
presuda na osnovu odricanja, presuda na osnovu kontradiktornog raspravljanja),
87. Vrste presuda po obuhvaćenosti tužbenog zahteva (potpuna i delimična),
88. Vrste presuda po uticaju na okončanje parnice (međupresuda i konačna presuda).
89. Pismena izrada i saopštavanje presude.
90. Dopunjavanje i ispravljanje presude.
91. Pravnosnažnost presude. Pojam.
92. Materijalna i formalna pravnosnažnost.
93. Odustanak i odricanje od žalbe.
94. Dejstva materijalno pravnosnažne presude.
95. Izvršno dejstvo presude.
96. Rešenje. Pojam i značaj.
97. Rešenja kojima se meritorno okončava parnica.
98. Shodna primena pravila o presudi na rešenje.
99. Pravni lekovi. Pojam
100. Pojam i dejstva žalbe na presudu.
101. Sadržina žalbe.
102. Razlozi za žalbu.
103. Postupak po žalbi.
104. Odluke povodom žalbe.
105. Žalba na rešenje.

16
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

106. Rešenja koja se mogu pobijati žalbom.


107. Odstupanja od suspenzivnog dejstva. Postupak.
108. Shodna primena pravila o žalbi na presudu.
109. Revizija protiv presude. Uslovi za dopuštenost u neimovinskim i u
imovinskim sporovima.
110. Razlozi za reviziju.
111. Nadležnost za odlučivanje o reviziji.
112. Postupak po reviziji.
113. Odluke o reviziji.
114. Revizija protiv rešenja.
115. Rešenja koja se mogu pobijati revizijom. Uslovi za dopuštenost. Shodna
primena pravila o reviziji protiv presude.
116. Ponavljanje postupka. Pojam
117. Zakonski osnovi za ponavljanje postupka.
118. Računanje rokova. Postupak.
119. Odluke o predlogu za ponavljanje postupka.
120. Zahtev za zaštitu zakonitosti javnog tužioca. Pojam i osobine.
121. Odluke koje se mogu pobijati, razlozi, nadležnost i postupak.
122. Zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne odluke pred Saveznim
sudom.
123. Odluke koje se mogu pobijati, razlozi, postupak.
124. Parnični troškovi. Pojam.
125. Oslobođenje od parničnih troškova.
126. Obezbeđenje parničnih troškova.
127. Prethodno snošenje troškova. Konačno snošenje troškova.
128. Posebni parnični postupci. Pojam
129. Postupak zbog smetanja poseda.
130. Izdavanje platnog naloga.
131. Sporovi male vrednosti.
132. Privredni sporovi.
133. Postupak pred Saveznim sudom u imovinskim sporovima između Federacije i
Republike.
134. Bračni sporovi.
135. Sporovi povodom odnosa između roditelja i dece.

IZVRŠNI POSTUPAK
136. Subjekti izvršnog postupka. Sud i pomoćni organi suda. Poverilac. Dužnik.
Treća lica.
137. Izvršna isprava. Pojam.
138. Vrste. Izvršenje na osnovu verodostojne isprave.
139. Načela izvršnog postupka. Formalni legalitet, zaštita dužnika, hitnost,
prioritet u namirenju.
140. Predmet izvršnog postupka.
141. Potraživanje, pojam i vrste, dospelost potraživanja.
142. Stvarna legitimacija poverioca i dužnika.
143. Uslovna i uzajamna potraživanja.
144. Rešenje o izvršenju. Pojam.
145. Procesni i materijalnopravni uslovi za donošenje rešenja o izvršenju.
146. Prigovor dužnika na rešenje o izvršenju. Pojam. Razlozi. Nadležnost. Rok.
Upućivanje na parnicu.
147. Prigovor trećeg lica na rešenje o izvršenju. Razlozi, nadležnost, postupak,
upućivanje na parnicu.
148. Žalba i vanredni pravni lekovi u izvršnom postupku.
149. Odnos žalbe i prigovora.
150. Vanredni pravni lekovi koji su dopušteni u izvršnom postupku.
151. Obustava i odlaganje izvršenja. Pojam i razlozi za obustavu i odlaganje
izvršenja.
152. Protivizvršenje. Pojam. Uslovi. Rokovi.
153. Odnos prema tužbi zbog neosnovanog obogaćenja.

17
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

154. Izuzimanje stvari i prava od izvršenja. Pokretne stvari. Nepokretnosti.


Novčana potraživanja dužnika.
155. Sredstva izvršenja. Sredstva izvršenja radi naplate novčanih potraživanja.
Sredstva izvršenja radi namirenja nenovčanih potraživanja.
156. Postupak obezbeđenja.
157. Založno pravo na nepokretnosti.
158. Zasnivanje založnog prava na osnovu sporazuma stranaka.
159. Prethodne mere, pretpostavke, vrste, dejstva.
160. Privremene mere, vrste, uslovi za izricanje za svaku od vrsta posebno, pravni
lekovi, zajednička pravila za obe vrste privremenih mera, ukidanje izrečene
privremene mere.
VANPARNIČNI POSTUPAK
161. Opšti postupak.
162. Zakonsko razgraničenje vanparničnog od parničnog postupka.
163. Subjekti vanparničnog postupka.
164. Sud, organ starateljstva, javni tužilac, ostali učesnici.
165. Načela vanparničnog postupka. Oficijelnost, istražno načelo, zaštita prava
nesposobnih lica, usmenost i pismenost, zakonsko isključenje javnosti.
166. Žalba. Nesuspenzivnost. Odstupanje od devolutivnosti. Postupak po žalbi.
167. Ovlašćenja prvostepenog suda u žalbenom postupku.
168. Odluke o žalbi.
169. Revizija i ponavljanje postupka.
170. Razlike u odnosu na parnični postupak.
171. Upućivanje na parnicu. Razlozi i dejstva.
172. Parnični postupak kao korektiv vanparničnog.
173. Posebni vanparnični postupci.
174. Uređenje ličnih stanja.
175. Lišenje poslovne sposobnosti.
176. Zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji koja obavlja delatnost u oblasti
neuropsihijatrije.
177. Proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti.
178. Lišenje roditeljskog prava.
179. Produženje roditeljskog prava.
180. Davanje dozvole za stupanje u brak.
181. Postupci za uređenje imovinskih odnosa.
182. Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.
183. Uređenje, upravljanje i korišćenje zajedničkom stvari.
184. Deoba zajedničkih stvari ili imovine.
185. Uređenje međa.
186. Ostali vanparnični postupci.
187. Sastavljanje isprave. Potvrđivanje sadržine isprave. Poništavanje isprave.
188. Sudski depozit.

__________________

6. PRIVREDNO (TRGOVINSKO) PRAVO

18
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

(I) PRIVREDNO STATUSNO PRAVO

PREDUZEĆA I PREDUZETNICI
1. Preduzeće. Pojam i oblici preduzeća. Povezivanje preduzeća. Sticanje svojstva
pravnog lica. Status dela preduzeća. Delatnost i sedište preduzeća.
2. Preduzetnik. Osnovne karakteristike. Prijava preduzetnika. Pravni položaj preduzetnika
po Zakonu o privatnim preduzetnicima.
3. Osnivanje preduzeća. Osnivači, član, članstvo i ograničavanje članstva. Osnivački akt.
Sadržina i forma osnivačkog akta. Odgovornost osnivača.
4. Firma. Firma preduzeća i preduzetnika. Elementi firme. Prenos i promena firme. Načelo
isključivosti. Zaštita firme.
5. Zastupanje preduzeća. Zastupnici i punomoćnici preduzeća. Prokura. Davanje
prokure. Upis u registar. Obim ovlašćenja u prokuri. Vrste prokure. Prenos i prestanak
prokure.
6. Imovina preduzeća. Pojam imovine preduzeća. Obavezne i ostale rezerve preduzeća.
Odgovornost za obaveze preduzeća. Privid pravne ličnosti. Udeli i akcije. Održavanje
osnovnog kapitala.
7. Upravljanje preduzećem. Principi. Posebni slučajevi upravljanja preduzećem.
8. Organi preduzeća. Vrste i delokrug organa. Skupština, upravni odbor, direktor, nadzorni
odbor, obaveza izbora upravnog i nadzornog odbora. Odgovornost članova organa
preduzeća za štetu (odgovornost članova uprave, tužba za naknadu štete, individualna
tužba). Odgovornost organa preduzeća za nezakonite odluke.
9. Učešće zaposlenih u upravljanju preduzećem. Princip. Učešće u upravnom i
nadzornom odboru. Savet zaposlenih.
10. Obaveštavanje, poslovna tajna i klauzula konkurencije. Obaveštavanje članova i
akcionara, poverilaca, trećih lica, zaposlenih. Poslovna tajna. Klauzula konkurencije.
Klauzula konfliktnosti.
11. Opšti akti preduzeća. Statut. Ostali opšti akti preduzeća.
12. Upis preduzeća u sudski registar. Načela sudskog registra. Postupak za upis u
sudski registar, nadležnost suda, podaci koji se upisuju u sudski registar. Subjekti upisa.
Upis promena. Neosnovan i ništav upis u sudski registar.
13. Statusne promene i promene oblika preduzeća. Opšta pravila. Spajanje preduzeća.
Podela preduzeća. Promena oblika preduzeća.
14. Prestanak preduzeća. Razlozi i posledice, brisanje iz registra. Prestanak obavljanja
delatnosti preduzetnika. Razlozi, posledice, brisanje iz registra.
15. Ortačko društvo. Pojam, primena pravila ugovora o ortakluku. Pravni odnosi između
članova društva. Pravni odnosi ortačkog društva i članova društva prema trećim licima.
Otkaz članstva u ortačkom društvu. Isključenje člana društva. Prestanak ortačkog
društva. Likvidacija ortačkog društva, redovan i skraćeni postupak.
16. Komanditno društvo. Pojam. Osnivanje društva. Pravni odnosi među članovima.
Pravni odnosi komanditnog društva i njihovih članova prema trećim licima. Promena
oblika komanditnog društva. Prestanak komanditnog društva.
17. Akcionarsko društvo. Pojam. Osnivanje akcionarskog društva. Postupak osnivanja.
Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala. Prava i obaveze akcionara. Sticanje
sopstvenih akcija i povlačenje akcija. Promena oblika akcionarskog društva. Prestanak
akcionarskog društva. Organi akcionarskog društva.
18. Društvo sa ograničenom odgovornošću. Pojam. Osnivanje društva. Statut i organi
društva. Prava i obaveze društva. Raspolaganje udelima. Istupanje i isključenje člana.
Izmena ugovora o osnivanju društva. Promena oblika društva. Prestanak društva.
19. Društveno preduzeće. Pojam, organi, statut. Upravljanje preduzećem u postupku
promene vlasništva kapitala. Svojinska i upravljačka transformacija društvenih
preduzeća. Opšta razmatranja. Modeli upravljačke transformacije. Modeli svojinske
transformacije. Modeli transformacije preduzeća u stečaju. Besplatno ustupanje
društvenog i državnog kapitala putem vaučera. Posebni vladini programi privatizacije.
20. Javno preduzeće. Pojam. Organi javnog preduzeća.
21. Povezivanje preduzeća. Pojam povezanih preduzeća (grupacije preduzeća). Matično i
zavisno preduzeće. Preduzeće s uzajamnim učešćem. Holding. Zajednička pravila za
povezana preduzeća. Prinudni otkup ili zamena akcija. Poslovno udruženje i drugi oblici
povezivanja. Poslovno udruženje. Drugi oblici povezivanja preduzeća.

19
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

OSTALI SUBJEKTI TRGOVINSKOG PRAVA


22. Zadruge. Osnivanje zadruge. Organi zadruge. Osnivanje zemljoradničke zadruge.
Organi zemljoradničke zadruge. Upis u sudski registar.
23. Banke i druge finansijske organizacije. Osnivanje banke. Prestanak banke. Stečaj i
likvidacija banke. Štedno-kreditne organizacije. Štedno-kreditne zadruge. Ostale
finansijske organizacije.
24. Narodna banka Srbije. Osnivanje Narodne banke Srbije. Organi Narodne banke
Srbije. Ovlašćenja Narodne banke Srbije.
25. Organizacije za osiguranje. Osnivanje organizacije za osiguranje. Organi.
Odgovornost. Upis u sudski registar.
26. Slobodne carinske zone. Osnivanje. Upis u sudski registar.
27. Privredna komora. Osnivanje. Vrste privrednih komora. Organi. Članstvo i nadležnost.
28. Statusna pravila u vezi sa državom obavljanja delatnosti. Obavljanje privrednih
delatnosti u inostranstvu. Otvaranje stranih predstavništava u SCG. Zastupanje stranih
lica u SCG.

(II) STEČAJ, LIKVIDACIJA I PRINUDNO PORAVNANJE


29. Stečaj. Uslovi za otvaranje postupka stečaja. Prethodni postupak. Otvaranje stečajnog
postupka. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka. Pobijanje pravnih radnji
dužnika. Razlučna i izlučna prava. Organi postupka stečaja. Prijavljivanje potraživanja i
ispitivanje prijavljenih potraživanja. Prodaja dužnika. Unovčenje imovine dužnika.
Namirenje poverilaca. Zaključenje stečajnog postupka. Upisi u sudski registar.
30. Likvidacija. Redovna likvidacija i skraćeni postupak. Otvaranje postupka likvidacije.
Organi sprovođenja postupka likvidacije, postupak likvidacije. Likvidaciona masa.
Namirenje poverilaca. Upisi u sudski registar.
31. Prinudno poravnanje. Prinudno poravnanje u stečaju i van stečaja. Pravne posledice
otvaranja postupka prinudnog poravnanja. Pobijanje prinudnog poravnanja. Pravno
dejstvo odobrenog prinudnog poravnanja.

(III) BANKARSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI


32. Aktivni bankarski poslovi. Ugovor o kreditu. Lombard i relombard. Eskont i reeskont.
Pasivni bankarski poslovi. Emisioni posao. Žiro račun. Ulog na štednju. Neutralni
bankarski poslovi. Depozit. Sef. Akreditiv. Devizni poslovi. Klirinški poslovi. Bankarske
garancije.
33. Hartije od vrednosti. Hartije na donosioca. Hartije na ime. Hartije po naredbi. Menica.
Ček. Konosman. Skladišnica. Akcija. Obveznica. Blagajnički, komercijalni i državni
zapisi. Certifikat o depozitu. Finansijski derivati.

(IV) UGOVORI TRGOVINSKOG (PRIVREDNOG) PRAVA


34. Ugovori u privredi prema Zakonu o obligacionim odnosima. Pojam i osobenosti ugovora u
privredi. Osobenosti ugovora o prodaji u privredi.
35. Ugovor o posredovanju. Pojam i vrste ugovora. Zaključenje ugovora. Prava i obaveze
posrednika.
36. Ugovor o trgovinskom zastupanju. Pojam i vrste ugovora. Zaključenje ugovora. Prava i
obaveze zastupnika.
37. Ugovor o komisionu. Pojam i vrste ugovora. Zaključenje i elementi ugovora. Prava i
obaveze komisionara.
38. Ugovor o kontroli robe i usluge. Pojam. Zaključenje i elementi ugovora. Prava i obaveze
kontrolora.
39. Ugovor o uskladištenju robe. Pojam. Prava i obaveze skladištara.
40. Ugovor o otpremanju (špediciji). Pojam. Prava, obaveze i odgovornost otpremnika
(špeditera).
41. Ugovor o prevozu robe železnicom. Pojam i zaključenje ugovora. Obaveze i odgovornost
železnice. Obaveze pošiljaoca. Pravni položaj primaoca. Izmene ugovora o prevozu.

20
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

42. Ugovor o prevozu robe pomorskim putem. Pojam, zaključenje i elementi ugovora.
Obaveze i odgovornost brodara. Havarija. Obaveze krcatelja. Pravni položaj primaoca robe.
43. Ugovor o prevozu robe unutrašnjim vodenim putevima. Pojam i zaključenje ugovora.
Obaveze i odgovornost brodara. Havarija. Obaveze krcatelja. Ugovor o remorkiranju.
44. Ugovor o prevozu robe drumom. Pojam, zaključenje i elementi ugovora. Obaveze i
odgovornost prevozioca. Obaveze pošiljaoca. Položaj primaoca robe.
45. Ugovor o prevozu robe vazdušnim putem. Pojam i zaključenje ugovora. Obaveze i
odgovornost prevozioca. Obaveze pošiljaoca.
46. Ugovor o prevozu putnika. Prevoz putnika železnicom, pomorskim, rečnim i vazdušnim
putem, prevoz putnika drumskim vozilima. Prevoz prtljaga.
47. Ugovor o licenci. Pojam. Obaveze davaoca licence. Obaveze sticaoca licence. Prestanak
ugovora.
48. Ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu). Pojam. Obaveze
turističke agencije. Obaveze ugostitelja. Pravo turističke agencije da odustane od ugovora.
49. Ugovor o osiguranju. Pojam. Subjekti ugovora o osiguranju. Vrste osiguranja. Zaključenje i
elementi ugovora. Obaveze osiguravača. Obaveze osiguranika. Prestanak ugovora.
50. Ugovor o građenju. Pojam i vrste ugovora. Zaključenje i elementi ugovora. Obaveze
izvođača. Obaveze naručioca. Primopredaja izgrađenog objekta.
51. Ugovor o lizingu. Zaključenje, forma i karakteristike ugovora. Sadržina ugovora. Prava i
obaveze stranaka.
52. Ugovor o faktoringu. Pojam, razgraničenje od ugovora o komisionu, prodaji, lizingu i
franšizingu. Prava i obaveze ugovornih strana.
53. Izdavački ugovor. Pojam i zaključenje ugovora. Obaveze autora. Obaveze izdavača.
Prestanak ugovora.
54. Ugovor o koncesiji. Pojam koncesije. Poseban oblik koncesije (tzv. BOT model). Uslovi za
davanje koncesije, rok trajanja koncesije. Osnov za zaključenje ugovora. Forma i sadržina
ugovora. Zaključenje i registracija ugovora. Koncesiona naknada. Ostvarivanje koncesionih
prava i obaveza. Koncesiono preduzeće. Obavljanje stručnih koncesionih poslova.
Rešavanje sporova. Prestanak koncesionog odnosa.
55. Ugovori kojima se uspostavljaju viši oblici saradnje preduzeća i novi ugovori
trgovinskog prava. Ugovor o transferu tehnologije. Ugovor o dugoročnoj proizvodnoj
kooperaciji. Ugovor o forfetingu. Ugovor o franšizingu. Ugovor o vođenju poslova (Ugovor o
menadžmentu).

__________________

VII. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(I) OPŠTI DEO


1. Pojam i predmet međunarodnog privatnog prava
2. Izvori međunarodnog privatnog prava i hijerarhija izvora.
3. Pojam kolizione norme
4. Utvrđivanje sadržine i primena stranog prava
5. Izdavanje uverenja o sadržini domaćeg prava
6. Određivanje merodavnog prava za lica sa više državljanstava (polipatridi).
7. Određivanje merodavnog prava za lica bez državljanstva (apatridi).
8. Određivanje merodavnog prava za formu pravnih poslova.
9. Određivanje merodavnog prava za zastarelost potraživanja.
10. Uzajamnost (reciprocitet) kao uslov u međunarodnom privatnom pravu i dokazivanje
uzajamnosti.

(II) MEĐUNARODNO STATUSNO PRAVO


11. Domaći državljanin i stranac, pojmovi.
12. Nadležnost prema državljanstvu i nadležnost domaćeg suda za lice bez državljanstva.
13. Prebivalište domaćeg državljanina i stranaca u SCG
14. Prebivalište kao osnov opšte međunarodne nadležnosti domaćih sudova.

21
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

15. Pravo stranaca na boravak u SCG.


16. Određivanje merodavnog prava za stranačku i parničnu sposobnost stranaca.
17. Određivanje merodavnog prava za pravnu i poslovnu sposobnost.
18. Određivanje merodavnog prava za lišenje i ograničenje poslovne sposobnosti.
19. Određivanje merodavnog prava za proglašenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti.
20. Nadležnost za proglašenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti.
21. Priznanje strane odluke o ličnom statusu pojedinaca.
22. Nacionalna pripadnost pravnih lica i njihov status.
23. Oblici stranih ulaganja.
24. Pravo na koncesije i status firmi osnovanih davanjem koncesije strancu.

(III) MEĐUNARODNO STVARNO PRAVO


25. Određivanje merodavnog prava za stvarnopravne odnose.
26. Nadležnost za sporove povodom nepokretnosti.
27. Nadležnost za sporove povodom smetanja poseda.
28. Određivanje merodavnog prava i nadležnost za sporove povodom sredstava prevoza.
29. Određivanje merodavnog prava za stvarnopravna pitanja povodom robe koja se nalazi
u prevozu.
30. Pravo stranaca na sticanje svojine na nepokretnostima.
31. Pravo stranaca na dugoročni zakup.

(IV) MEĐUNARODNO OBLIGACIONO PRAVO


32. Pojam i primena principa kolizione autonomije volje na ugovorne odnose.
33. Izričita i prećutna, ograničena i neograničena autonomija volje u ugovornim odnosima.
34. Pojam i primena principa najbliže veze za određivanje merodavnog prava u ugovornim
odnosima.
35. Pojam i primena principa karakteristične prestacije u određivanju merodavnog prava u
ugovornim odnosima.
36. Ugovaranje nadležnosti suda u SCG za ugovorne odnose.
37. Ostali osnovi nadležnosti domaćeg suda za ugovorne odnose.
38. Određivanje merodavnog prava za ugovor o transferu tehnologije.
39. Određivanje merodavnog prava za cesiju. Određivanje merodavnog prava za akcesorne
i jednostrane pravne poslove.
40. Određivanje merodavnog prava za sticanje bez osnova.
41. Određivanje merodavnog prava za naknadu štete.
42. Nadležnost za sporove iz naknade štete.
43. Određivanje merodavnog prava za saobraćajne udese.
44. Pravo stranaca na industrijsku svojinu.

(V) MEĐUNARODNO MENIČNO PRAVO


45. Određivanje merodavnog prava za meničnu sposobnost.
46. Određivanje merodavnog prava za formu menice i za dejstva menice.
47. Nadležnost za sporove imaoca menice.

(VI) MEĐUNARODNO NASLEDNO PRAVO


48. Pravo stranaca da budu naslednici i raspolažu imovinom za slučaj smrti.
49. Određivanje merodavnog prava za formu testamenta i njegovog opoziva.
50. Određivanje merodavnog prava za testamentalnu sposobnost.
51. Određivanje merodavnog prava za nasleđivanje.
52. Nadležnost za raspravljanje zaostavštine stranaca.
53. Nadležnost za raspravljanje zaostavštine državljana SCG.
54. Nadležnost za raspravljanje zaostavštine lica bez državljanstva.

(VII) MEĐUNARODNO PORODIČNO PRAVO


55. Određivanje prava merodavnog za starateljstvo i nadležnost za starateljstvo.
56. Određivanje merodavnog prava za formu, uslove zasnivanja i prestanak usvojenja,
određivanje merodavnog prava za dejstva usvojenja.

22
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

57. Nadležnost za usvojenje.


58. Određivanje merodavnog prava i nadležnosti domaćeg suda u sporovima za utvrđivanje
ili osporavanje očinstva ili materinstva.
59. Određivanje merodavnog prava za obavezu izdržavanja između roditelja i dece i
srodnika.
60. Nadležnost u sporovima za izdržavanje.
61. Odnosi roditelja i dece, nadležnost i određivanje merodavnog prava.
62. Nadležnost u sporovima za razvod braka.
63. Nadležnost u sporovima o imovinskim odnosima bračnih drugova.
64. Određivanje merodavnog prava za zaključenje braka.
65. Određivanje merodavnog prava za poništenje i razvod braka.
66. Određivanje merodavnog prava za lične i imovinske (zakonske i ugovorne) odnose
bračnih drugova.
67. Određivanje prava merodavnog za posledice razvoda braka.

(VIII) MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO


68. Ugovor o prodaji prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji
robe.
69. Odnos primene Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe i Zakona o
obligacionim odnosima.
70. Pravila o menici iz Jednoobraznih zakona o menici.
71. Akreditiv prema Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentovane akreditive.
72. Pojam i vrste arbitraža.
73. Nadležnost arbitraže, arbitražni sporazum, arbitražna klauzula.
74. Konstituisanje arbitraže, postupak pred arbitražom i način donošenja odluka.
75. Određivanje merodavnog prava za rešavanje merituma spora.

(IX) MEĐUNARODNO PROCESNO PRAVO


76. Punomoćnik za primanje pismena (tzv. domicil notifikacije).
77. Vrste međunarodne nadležnosti.
78. Retorziona nadležnost.
79. Međunarodna litispendencija.
80. Međunarodna pravna pomoć i dostavljanje u inostranstvu.
81. Zakonska i ugovorna legalizacija javnih isprava.
82. Trenutak značajan za ocenu međunarodne nadležnosti suda.
83. Ustaljivanje nadležnosti.
84. Obezbeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija).
85. Pravo stranaca na oslobođenje od troškova.
86. Pojam strane sudske odluke i dejstvo njenog priznanja.
87. Teret dokazivanja i načelo oficijelnosti u postupku priznanja stranih odluka.
88. Pretpostavke za priznanja stranih sudskih odluka.
89. Pojam strane arbitražne odluke i dejstvo njenog priznanja.
90. Pretpostavke za priznanje stranih arbitražnih odluka po Zakonu o rešavanju sukoba
zakona sa propisima drugih zemalja.
91. Pretpostavke za priznanje stranih arbitražnih odluka po Njujorškoj konvenciji o priznanju
i izvršenju stranih arbitražnih odluka.
92. Postupak priznanja i izvršenja stranih odluka.
93. Sudska kontrola arbitražnih odluka, poništaj odluka.

_____________________

VIII. UPRAVNO PRAVO


(I) ORGANIZACIJA UPRAVE
1. Organi uprave. Pojam i obeležja organa uprave. Princip formiranja organa uprave.
Vrste i oblici organa uprave. Upravne organizacije. Pojam i vrste.

23
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

2. Nedržavni subjekti kao vršioci upravne delatnosti. Narodna banka Srbije.


Preduzeća, ustanove i druge organizacije.
3. Pojam i vrsta upravnih ovlašćenja. Organizacije koje vrše upravna ovlašćenja. Odnos
prema organima državne uprave.
4. Administracija državne zajednice Srbije i Crne Gore. Položaj i uloga. Organi uprave
SCG. Upravne organizacije.
5. Republička uprava Republike Srbije. Položaj i uloga republičke uprave. Republički
organi uprave. Republičke posebne organizacije.
6. Obavljanje poslova van sedišta organa državne uprave, okruzi. Pojam i vrste okruga,
poslovi i zadaci okruga, načelnik okruga.
7. Pokrajinska uprava. Autonomna pokrajina Vojvodina, položaj i uloga pokrajinske
uprave. Pokrajinski organi uprave. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija.
8. Opštinska uprava. Položaj i uloga opštine. Organi opštine.
9. Unutrašnji odnosi. Unutrašnja organizacija, pojam i načela, organizacione jedinice,
rukovođenje organizacionim jedinicama.
10. Kadrovi u upravi. Pojam i vrste kadrova u upravi. Položaj i uloga ministra i funkcionera.
11. Radni odnosi u organima uprave. Prijem u radni odnos. Raspoređivanje na radno
mesto. Prava i obaveze zaposlenih i postavljenih lica. Zvanja i zanimanja zaposlenih.
Napredovanje zaposlenih. Plate, naknade i druga primanja. Odgovornost zaposlenih i
postavljenih lica. Prestanak radnog odnosa. Zaštita prava zaposlenih i postavljenih lica.

(II) UPRAVNA DELATNOST


12. Akti uprave i upravne radnje. Akti uprave i njihova klasifikacija. Opšti akti uprave.
13. Pojam i obeležja upravnog akta. Vrste upravnih akata. Pravno dejstvo upravnog akta.
Pravnosnažnost upravnog akta. Dodaci upravnom aktu.
14. Pogrešni upravni akt. Neuredni upravni akt. Protivpravni upravni akt. Nezakoniti upravni
akt. Rušljivi upravni akt. Ništavi upravni akt. Necelishodni upravni akt.
15. Pojedinačni akti i radnje uprave bez neposrednog pravnog dejstva. Dokumentovanje.
Akti saopštenja. Primanje izjava. Akcesorni akti. Upravne radnje. Uloga i upotreba
prinude u ostvarivanju zadataka uprave. Pojam i vrste upravnih radnji.

(III) UPRAVNI POSTUPAK


16. Pojam upravnog postupka. Smisao i značaj upravnog postupka. Opšti upravni
postupak i posebni upravni postupci. Važenje Zakona o opštem upravnom postupku.
17. Osnovna načela upravnog postupka. Smisao i značaj osnovnih načela. Osnovna
načela Zakona o opštem upravnom postupku.
18. Nadležnost za rešavanje u upravnom postupku. Pojam i vrste nadležnosti. Određivanje
stvarne i mesne nadležnosti. Promene nadležnosti. Sukob nadležnosti. Izuzeće
službenog lica.
19. Učesnici u upravnom postupku.
20. Stranka, pojam i vrste. Zakonski zastupnik, privremeni zastupnik, zajednički predstavnik
odnosno zajednički punomoćnik. Punomoćnik. Stručni pomagač. Opštenje organa i
stranaka.
21. Pojam i sadržina podneska. Podnesci sa više zahteva. Predaja i prijem podnesaka.
Nedostaci u podnescima.
22. Pozivanje.
23. Zapisnik i zabeleška u spisu.
24. Dostavljanje. Način, vreme i mesto dostavljanja. Posredno dostavljanje. Obavezno lično
dostavljanje. Dostavljanje zakonskom zastupniku i punomoćniku. Dostavljanje
punomoćniku za primanje pismena. Dostavljanje državnim organima, preduzećima i
drugim pravnim licima. Dostavljanje javnim saopštenjem. Odbijanje prijema. Promena
prebivališta, boravišta ili sedišta firme. Dokaz o dostavljanju. Greške u dostavljanju.
25. Rokovi u upravnom postupku. Vrste rokova. Računanje rokova.
26. Povraćaj u pređašnje stanje.
27. Troškovi upravnog postupka. Troškovi organa i stranaka. Oslobođenje od plaćanja
troškova.
28. Prvostepeni postupak. Pokretanje postupka. Spajanje stvari u jedan postupak. Izmena
i odustanak od zahteva. Poravnanje.

24
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

29. Postupak do donošenja rešenja. Opšte karakteristike. Skraćeni postupak. Poseban


ispitni postupak.
30. Prethodno pitanje.
31. Usmena rasprava. Pojam, smisao i obaveznost usmene rasprave. Javnost usmene
rasprave. Priprema i tok usmene rasprave.
32. Dokazivanje. Isprave, uverenja, svedoci, izjava stranke, veštačenje, uviđaj.
Obezbeđenje dokaza.
33. Rešenje. Pojam i donosilac rešenja. Oblik i sastavni delovi rešenja. Delimično,
dopunsko i privremeno rešenje. Rok za izdavanje rešenja. Ispravljanje grešaka u
rešenju.
34. Zaključak. Pojam i vrste.
35. Žalba. Pravo žalbe. Pojam žalbe. Nadležnost za rešavanje o žalbi. Rok za žalbu.
Pravno dejstvo žalbe. Sadržina žalbe.
36. Rad prvostepenog organa po žalbi.
37. Rešavanje drugostepenog organa o žalbi. Odbijanje žalbe. Poništavanje prvostepenog
rešenja. Izmena prvostepenog rešenja. Forma i sadržina drugostepenog rešenja.
38. Žalba kad prvostepeno rešenje nije doneto.
39. Rok za donošenje i dostavljanje drugostepenog rešenja.
40. Vanredna pravna sredstva. Ponavljanje postupka. Menjanje i poništavanje rešenja u
vezi sa upravnim sporom. Zahtev za zaštitu zakonitosti. Poništavanje i ukidanje po
osnovu službenog nadzora. Ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja uz pristanak ili
po zahtevu stranke. Vanredno ukidanje. Oglašavanje rešenja ništavim. Pravne
posledice poništavanja i ukidanja.
41. Izvršenje. Pojam i vrste izvršenja. Izvršni naslov. Cilj i načela administrativnog
izvršenja. Organ nadležan za sprovođenje administrativnog izvršenja.
42. Zaključak o dozvoli izvršenja i potvrda izvršnosti.
43. Žalba u izvršnom postupku. Obustavljanje i odlaganje izvršenja.
44. Izvršenje nenovčanih obaveza.
45. Izvršenje preko drugih lica. Izvršenje putem prinude.
46. Izvršenje radi obezbeđenja. Privremeni zaključak o obezbeđenju.

(IV) UPRAVNA DELATNOST U POSEBNIM SITUACIJAMA


47. Upravni nadzor. Pojam i obeležja upravnog nadzora. Vrste i oblici upravnog nadzora.
48. Inspekcijski nadzor. Pojam i obeležja inspekcijskog nadzora. Organizovanje
inspekcijskih službi. Postupak vršenja inspekcijskog nadzora. Odgovornost inspektora.
Međusobni odnosi inspekcijskih organa.
49. Upravna delatnost u stvarima ličnog statusa. Pojam i elementi ličnog statusa.
Ovlašćenja i dužnosti organa uprave u vezi sa ličnim statusom. Vođenje službenih
evidencija. Odlučivanje. Izdavanje potvrda.
50. Lično ime, porodično stanje, poslovna sposobnost, prebivalište, boravište.
51. Državljanstvo. Pojam i značaj.
52. Sticanje državljanstva. Sticanje državljanstva poreklom. Sticanje državljanstva
rođenjem. Sticanje državljanstva prijemom, prihvatanje u državljanstvo. Ponovno
sticanje državljanstva.
53. Pojam i načini prestanka državljanstva. Prestanak državljanstva otpustom, prestanak
državljanstva odricanjem.
54. Rešavanje sukoba republičkih zakona o državljanstvu. Postupak za sticanje ili
prestanak državljanstva SCG i utvrđivanje državljanstva SCG. Evidencije o
državljanstvu.

(V) KONTROLA UPRAVE


55. Vrste i oblici kontrole uprave. Pravna kontrola uprave. Upravna kontrola uprave.
Sudska kontrola uprave.
56. Upravni spor. Pojam upravnog spora. Vrste upravnog spora. Upravni spor o zakonitosti
i spor pune jurisdikcije. Objektivni i subjektivni upravni spor.
57. Predmet upravnog spora.
58. Upravni spor zbog ćutanja uprave.
59. Upravni akti protiv kojih se ne može voditi upravni spor.
60. Stranke u upravnom sporu. Tužilac. Tuženi. Zainteresovano lice.

25
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

61. Nadležnost. Stvarna, mesna i funkcionalna nadležnost suda. Sukob nadležnosti.


62. Pokretanje upravnog spora. Sistem generalne klauzule i sistem enumeracije u vezi sa
pokretanjem upravnog spora.
63. Razlozi za pokretanje upravnog spora. Mogućnost vođenja upravnog spora protiv
diskrecionog upravnog akta. Prethodni postupak u upravnom sporu.
64. Tužba. Postupak po tužbi. Poništavanje upravnog akta u prethodnom postupku.
Obustavljanje postupka.
65. Dostavljanje tužbe na odgovor. Redovan postupak.
66. Usmena rasprava. Utvrđivanje činjenica. Odlučivanje suda.
67. Presuda.
68. Rešenje.
69. Pravna sredstva. Redovna pravna sredstva. Vanredna pravna sredstva. Zahtev za
vanredno preispitivanje sudske odluke. Zahtev za zaštitu zakonitosti. Ponavljanje
postupka.
70. Obaveznost presuda. Pojam i pravna dejstva.

____________________

IX. RADNO PRAVO


1. Izvori radnog prava. Ustavi. Zakoni. Podzakonski akti. Kolektivni ugovori. Međunarodni
izvori radnog prava.
2. Međusobni odnos kolektivnih ugovora i drugih propisa u oblasti radnog prava.
3. Pojam i bitni elementi radnog odnosa.
4. Radni odnos i ugovor o radu.
5. Radni odnos i ugovor o delu. Drugi oblici rada i radni odnos. Radne sredine u kojima se
zasnivaju radni odnosi.
6. Zasnivanje radnog odnosa. Postupak za zapošljavanje i obaveze poslodavca i
organizacije za zapošljavanje. Prava i položaj lica koje se javlja za zapošljavanje. Kojim
propisima i kako se određuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa. Zasnivanje radnog
odnosa ugovorom o radu. Zasnivanje radnog odnosa na drugi način.
7. Probni rad.
8. Radni odnos na neodređeno i radni odnos na određeno vreme.
9. Faktički radni odnos.
10. Pripravnici i volonteri. Uspostavljanje odnosa. Položaj i prava. Prestanak rada.
11. Rad u više organizacija. Pojam, slučajevi i uslovi.
12. Ulazak u proces rada na osnovu ugovora o radu ili drugog akta.
13. Osnovna pravila o raspoređivanju, praćenju rada zaposlenog i kretanju u radnom odnosu.
Raspoređivanje prema potrebama procesa rada. Razlika između trajnog i privremenog
raspoređivanja. Raspoređivanje van stalnog mesta rada.
14. Radno vreme. Puno. Nepuno. Skraćeno. Radno vreme kraće od punog radnog vremena.
15. Prekovremeni rad. Uticaj radnog vremena na prava po osnovu rada. Preraspodela radnog
vremena.
16. Zarade. Osnovna pravila sadržana u kolektivnim ugovorima.
17. Garantovana zarada.
18. Naknada zarade.
19. Prava vezana za promene u radnom odnosu.
20. Zaštita na radu. Opšta i posebna zaštita. Zaštita žena. Zaštita majki. Zaštita omladine.
Zaštita invalida. Prava lica koja se staraju o deci.
21. Odmori. Odmor u toku rada. Odmor između dva radna dana. Nedeljni odmor. Godišnji
odmor. Dužina i korišćenje godišnjeg odmora. Prava vezana za godišnji odmor. Korišćenje
tzv. srazmernog odmora kad zaposleni ne ispunjava uslove za korišćenje godišnjeg
odmora.
22. Odgovornost zaposlenog i poslodavca.
23. Disciplinska odgovornost. Disciplinska suspenzija i druge mere. Zastarelost.
24. Zaštita prava.

26
ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA
NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
________________________________________________________________________________________________________________

25. Odgovornost za štetu. Odgovornost zaposlenog za štetu koju učini poslodavcu, drugom
zaposlenom i trećem licu. Odgovornost za štetu koju pretrpi zaposleni. Postupak
utvrđivanja odgovornosti za štetu i naknadu štete. Naknada štete.
26. Propisi o prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti vezanoj za radni odnos i posledice po radni
odnos.
27. Prava zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. Prava i obaveze poslodavca.
Prava i obaveze sindikata. Prava i obaveze zaposlenog. Kriterijumi za ostvarivanje prava.
Prava koja zaposleni ostvaruje i uslovi za ostvarivanje tih prava.
28. Prestanak radnog odnosa. Prava direktora koji je razrešen. Zaštita posebnih kategorija
zaposlenih.
29. Prestanak radnog odnosa voljom zaposlenog.
30. Prestanak radnog odnosa po sporazumu.
31. Prestanak radnog odnosa odlukom poslodavca odnosno direktora, slučajevi i uslovi.
32. Prestanak radnog odnosa po sili zakona, slučajevi i uslovi.
33. Otkazni rok. Otkaz ugovora o radu.
34. Prekid radnog odnosa. Razrešenje od dužnosti i radnih obaveza.
35. Zaštita prava zaposlenog.
36. Obaveza poslodavca odnosno direktora. Prava zaposlenog. Prava sindikata. Inspekcija
rada. Upravna inspekcija. Druga inspekcija. Zaštita prava pred arbitražom.
37. Zaštita prava zaposlenih i poslodavaca pred sudom. Pojam i uslovi.
38. Povremeni rad. Povremeni i privremeni poslovi. Drugi oblici rada bez zasnivanja radnog
odnosa.
39. Nezaposlena lica. Prava nezaposlenih lica. Obaveze i prava organizacija za
zapošljavanje.
40. Ovlašćenja i obaveze direktora. Ovlašćenja pri zasnivanju radnog odnosa. Ovlašćenja
tokom radnog odnosa zaposlenog. Ovlašćenja povodom prestanka radnog odnosa
zaposlenog.
41. Prava sindikalnih i radničkih predstavnika. Pojam. Zaštita sindikalnih i radničkih
predstavnika.
42. Kolektivni ugovori. Vrste i ugovorne strane kolektivnih ugovora. Sadržina kolektivnih
ugovora i njihov odnos prema drugim propisima. Odnosi ugovornih strana. Važenja i
promene kolektivnih ugovora.
43. Rešavanje sporova.
44. Štrajk. Pojam. Zakonit štrajk. Nezakonit štrajk.
45. Zdravstveno osiguranje. Osiguranje zaposlenih, članova njihovih porodica i lica
izjednačenih sa njima. Prava iz zdravstvenog osiguranja. Pravo na zdravstvenu zaštitu.
Ostala prava. Pravo na zdravstvenu zaštitu drugih lica osim zaposlenih.
46. Penzijsko i invalidsko osiguranje. Osigurana lica. Prava po osnovu umanjene radne
sposobnosti, uslovi i postupak za ostvarivanje prava. Prava po osnovu nesposobnosti za
rad, uslovi i slučajevi.
47. Penzijski staž.
48. Invalidska penzija, uslovi za sticanje i postupak.
49. Starosna penzija, uslovi i postupak.
50. Porodična penzija, uslovi i postupak.
51. Druga prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja.
52. Penzijski osnov. Usklađivanje penzija. Matična evidencija.
53. Posebne kategorije osiguranika i posebni uslovi za sticanje prava. Opšta osnovna i
posebna pravila za ostvarivanje prava.
54. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
55. Prava i njihovo ostvarivanje za slučaj nezaposlenosti.

______________________

27