Вы находитесь на странице: 1из 40

Δ√ ∂ƒ°√

Δ∏™ A¶√™Δ√§π∫∏™ ¢π∞∫√¡π∞™


Δ∏™ E∫∫§∏™π∞™ Δ∏™ E§§∞¢√™

^H \EÎÎÏËÛ›· ‰¤Ó ͯÒÚÈÛ ÔÙ¤ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· Ù˘ àfi Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘. ^H οı ʿÛË ÙÔÜ âÎÎÏËÛÈ·-
ÛÙÈÎÔÜ ‚›Ô˘, ì ‰ÈÔ›ÎËÛË, ì Ù¤¯ÓË, ì ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·, ï ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi˜, ÂrÓ·È ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ Ê·ÓÂÚÒÛÂȘ
Ùɘ ηıÔÏÈÎɘ àÏ‹ıÂÈ·˜, àÔηχÙÔ˘Ó Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· Ùɘ K·ıÔÏÈÎɘ \EÎÎÏËÛ›·˜. Oî àÓÙÈÎÂÈÌÂ-
ÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ õ ÌÔÚʤ˜ öÎÊÚ·Û˘ ÙÔÜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔÜ ‚›Ô˘ ÚԤ΢„·Ó àfi Ù‹ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·» Ùɘ
Â鯷ÚÈÛÙÈ·Îɘ Û‡Ó·Í˘ ÙáÓ ÈÛÙáÓ, àfi Ù‹Ó Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜.
K·› ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó Û¿Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ê·ÓÂÚÒÛˆ˜ ·éÙɘ Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜ η› ù¯È ÁÈ¿ Ó¿ â͢ËÚÂ-
Ù‹ÛÔ˘Ó çÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ^H ÌÔÓ·‰È΋ àÓ¿ÁÎË Ô‡ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ‰Ô̤˜ õ ıÂÛÌÔ‡˜, Λ-
ÌÂÓ·, ‰fiÁÌ·Ù·, ηÓfiÓ˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó \EÎÎÏËÛ›·, qÙ·Ó ì âÛˆÙÂÚÈ΋ àÓ·ÁηÈfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÒÛˆ˜
Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ ó˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ, ëÓÒÛˆ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ì¤ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ. °È\ ·éÙfi η› ì
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ îÂÚ·Ú¯›· ÙáÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎáÓ ‰ÔÌáÓ ñËÚÂÙÔÜÛ àfi Ù‹Ó àÚ¯‹ Ù‹ ÌÔÓ·‰È΋ ·éÙ‹ âÛˆ-
ÙÂÚÈ΋ àÓ·ÁηÈfiÙËÙ·, Ùfi ú‰ÈÔ ¬ˆ˜ η› Ùfi Ù˘ÈÎfi Ùɘ Ï·ÙÚ›·˜, ì êÁÈÔÁÚ·Ê›· õ ì àÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋
ÙáÓ Ó·áÓ.
Oî âΉfiÛÂȘ η› Ôî ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, â͢ËÚÂÙÔÜÓ
·éÙ‹ Ù‹Ó àÓ¿ÁÎË: Ó¿ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ·éÙ‹ ì ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ó¿ âÍ·ÓÙÏÂÖ õ Ó¿ ñÔηıÈÛÙÄ Ù‹Ó
ÏËÚfiÙËÙ· Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜, Ù‹Ó àÁ·ËÙÈ΋, ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfiÓ
ôÓıÚˆÔ, ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùɘ ӛ΢ ¿Óˆ ÛÙfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› Ùɘ \AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ âÓ XÚÈÛÙˇá.
TÔÌÂÖ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
ñ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎfi η› ÌÔÚʈÙÈÎfi öÚÁÔ..
ñ \EΉfiÛÂȘ η› çÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷.
ñ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô - æËÊȷ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË «¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜».
ñ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ∂éÚˆ·˚ο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ñ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎɘ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈĘ.
ñ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ñÔ„ËÊ›ˆÓ K·Ù˯ËÙáÓ – ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ \∂ÈÌÔÚÊÒÛˆ˜ K·Ù˯ËÙáÓ.
ñ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ.
ñ ™¯ÔÏ‹ \EÎÌ·ı‹Ûˆ˜ ^EÏÏËÓÈÎɘ NÔËÌ·ÙÈÎɘ °ÏÒÛÛ˘.
ñ £ÂÔÏÔÁÈÎfi ºÔÈÙËÙÈÎfi OåÎÔÙÚÔÊÂÖÔ.
ñ ^IÂÚfi ¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ^AÁ. B·Ú‚¿Ú·˜, ÛÙfiÓ ïÌÒÓ˘ÌÔ ¢ÉÌÔ \AÙÙÈÎɘ.
ñ «ºˆÓ‹ K˘Ú›Ô˘»: ^E‚‰ÔÌ·‰È·ÖÔ Ê‡ÏÏÔ çÚıfi‰Ô͢ ÔåÎÔ‰ÔÌɘ.
ñ «¶¿ÓÙ· Ù¿ öıÓË»: TÚÈÌËÓÈ·ÖÔ îÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi.
ñ Diakonia Newsletter: \∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi âÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi.
www.apostoliki-diakonia.gr/diakonia/diakonia.asp
2
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
^AÁ›· °Ú·Ê‹ - BÈ‚ÏÈο £¤Ì·Ù· 4
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο 5
§·ÙÚ›· Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ 8
¶·ÙÂÚÈο 9
¶·ÙÚÔÏÔÁ›· 11
^OÌÈÏËÙÈ΋ 16
£ÂÔÌËÙÔÚÈο 16
^AÁÈÔÏÔÁ›· 17
\∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ^πÛÙÔÚ›· 20

ÎÂÓÙÚÈÎfi site
\∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Δ¤¯ÓË 20
www.apostoliki-diakonia.gr ^EÏÏËÓÈÛÌfi˜ - XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ 21
\∂͈ÙÂÚÈ΋ ^IÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ 21
âÈÎÔÈÓˆÓÉÛÙÂ Ì·˙› Ì·˜ £ÚËÛÎÂÈÔÏÔÁ›· 22
apostoliki-diakonia@ath.forthnet.gr
£ÂÔÏÔÁ›· η› \∂ÈÛÙ‹ÌË 22
ñ ÁÂÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË:
general-director@apostoliki-diakonia.gr
¶ÔÈÌ·ÓÙÈο - \EÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο 23

ñ âΉfiÛÂȘ:
\AÔÏÔÁËÙÈο - \AÓÙÈ·ÈÚÂÙÈο 24
editions@apostoliki-diakonia.gr K·Ù˯ËÙÈο BÔËı‹Ì·Ù· 25
ñ îÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹: ¶·È‰Èο 26
ierapostoli@apostoliki-diakonia.gr ªÔ˘ÛÈΤ˜ \∂ΉfiÛÂȘ 27
ñ çÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο: EåÎfiÓ˜ – K¿ÚÙ˜ 27
optik@apostoliki-diakonia.gr
CD-DVD 28
ñ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂÖ·:
sellsbooks@apostoliki-diakonia.gr
¶ÂÚÈÔ‰Èο - ^∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· 29
KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË 29
ñ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿:
www.justinian.gr ^Àfi öΉÔÛÈÓ 31
3
^∞Á›· °Ú·Ê‹ – μÈ‚ÏÈο £¤Ì·Ù·

^∞Á›· °Ú·Ê‹ – μÈ‚ÏÈο £¤Ì·Ù·

99.01.001 ^∏ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË Î·Ù¿ ÙÔ‡˜ ^∂‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ· [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 1692] 20
99.01.002 ^∏ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË – Δfi ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ Ì¤ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË [™¯.: 12¯18, ÛÂÏ.: 1024] 10
99.01.003 ^∏ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË – Δfi ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ Î·Ù¿ Ù‹Ó öΉÔÛË ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ
¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 700] 3
99.01.004 ^∏ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË – Δfi ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ Î·Ù¿ Ù‹Ó öΉÔÛË ÙÔÜ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ
¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 400] 4
99.01.017 ^∏ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË – Δfi ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ Û¤ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË
(Ì·Ï·Îfi âÍÒÊ˘ÏÏÔ) [™¯.: 12¯18, ÛÂÏ.: 1024] 8
99.01.020 EåÛ·ÁˆÁ‹ Âå˜ Ù‹Ó ∫·ÈÓ‹Ó ¢È·ı‹ÎËÓ, ÙfiÌ. ∞ã, √ª√Δ. ∫∞£∏°. μ√À§°∞ƒ∏ Ã∏™Δ√À,
[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 760] 20
99.01.021 EåÛ·ÁˆÁ‹ Âå˜ Ù‹Ó ∫·ÈÓ‹Ó ¢È·ı‹ÎËÓ, ÙfiÌ. μã, √ª√Δ. ∫∞£∏°. μ√À§°∞ƒ∏ Ã∏™Δ√À,
[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 664] 20
99.01.006 ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ – \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ àÔڛ˜ àfi Ù‹Ó ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË,
∫∞£∏°. ∫∞ƒ∞∫√§∏ Ã∏™Δ√À [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 168] 3
99.01.007 \∂ÎÏÔÁ¿‰ÈÔÓ – \∞ÔÛÙÔÏÈο η› ∂é·ÁÁÂÏÈο àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· [™¯.: 12¯18, ÛÂÏ.: 662] 5
99.01.008 °¤ÓÂÛȘ, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 568] 20
99.01.009 ò∂ÍÔ‰Ô˜, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 564] 20
99.01.010 §Â˘ÈÙÈÎfiÓ, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 338] 20
ª∏Δƒ. °√ƒΔÀ¡√™
99.01.012 \∞ÚÈıÌÔ›, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 420] 20 ∫∞π ª∂°∞§√¶√§∂ø™
99.01.013 ¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔ, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 458] 20 π∂ƒ∂ªπ√À º√À¡Δ∞ ∏ ™∂πƒ∞ 100
99.01.015 \πËÛÔܘ ÙÔÜ ¡·˘É, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 386] 20
99.01.016 ∫ÚÈÙ·› - ƒÔ‡ı, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 400] 20
99.01.018 μ·ÛÈÏÂÈáÓ ∞’, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 432] 20
99.01.019 μ·ÛÈÏÂÈáÓ μ’, [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 362] 20
99.02.108 ^∏ \∞ÔÎ¿Ï˘„Ș ÙÔÜ \πˆ¿ÓÓÔ˘ – ª¤ ·ÙÂÚÈ΋ àÓ¿Ï˘ÛË, ª∞Àƒ√ª∞Δ∏ °∂øƒ°π√À
[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 304] 15
99.09.052 £ËÛ·˘Úfi˜ ‚È‚ÏÈÎáÓ ÂåÎfiÓˆÓ, ALEXANDER P. -MASON C. -MILLARD A.
[™¯.: 23¯28, ÛÂÏ.: 194] 5
99.11.042 \∂ÎÏÂÎÙÔ› „·ÏÌÔ› (ÂåÛ·ÁˆÁ‹-ΛÌÂÓÔ-ëÚÌËÓ›·), K∞£∏°. μ∂§§∞ μ∞™π§∂π√À (†)
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 416] 2
99.11.043 \∞¿ÓıÈÛÌ· ÚËÙáÓ ¶. ¢È·ı‹Î˘, ∫∞£∏°. μ∂§§∞ μ∞™π§∂π√À (†) [™¯.: 16¯24, ÛÂÏ.: 280] 1
99.11.048 ^∏ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË ÛÙ‹ ˙ˆ‹ Ì·˜ – ı¤Ì·Ù· ëÚÌËÓ›·˜,
∞£∞¡∞™π√À - ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ∂Àº∏ªπ∞™ [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 160] 1
99.19.035 √î ‰¤Î· \∂ÓÙÔϤ˜ η› ï ¡fiÌÔ˜ Ùɘ ÿÚÈÙÔ˜, ∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†)
[™¯.: 13¯18, ÛÂÏ.: 64] 1,5
99.19.053 ¶·È‰·ÁˆÁfi˜ Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ – ∂åÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ‹ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË, ™øΔ∏ƒπ√À °∂øƒ°π√À (†)
[™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 152] 3
99.19.054 ^√ ÏfiÁÔ˜ Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ – ∂åÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ‹Ó ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, ™øΔ∏ƒπ√À °∂øƒ°π√À (†)
[™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 192] 3
99.19.075 «^∏ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË, ª˘ıÔÏÔÁ›· ÙáÓ ^∂‚Ú·›ˆÓ õ μ›‚ÏÔ˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜;»,
∫∞£∏°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ªπ§Δπ∞¢√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 40] 0,50
4
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο

^∞Á›· °Ú·Ê‹ – μÈ‚ÏÈο £¤Ì·Ù·

99.01.014 ^∏ \∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔÜ \πˆ¿ÓÓË – ªÈ¿ âÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ëÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË,


√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À [™¯.: 14¯24, ÛÂÏ.: 128] 5
99.01.022 ^√ MÔÓÔıÂ˚ÛÌfi˜ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘ – √ª√Δ. ∫∞£∏°. ª¶ƒ∞Δ™πøΔ∏ ¡π∫√§∞√À
[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 136] 5

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο
99.03.024 \∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfiÓ (Ó¤· öΉÔÛË) [™¯.: 24¯32, ÛÂÏ.: 270] 80
99.03.001 \∞fiÛÙÔÏÔ˜ (ηٿ Ù‹Ó öΉÔÛË ÙÔÜ √åÎ. ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 440] 32
99.03.002 ^πÂÚfiÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ (ô‰ÂÙÔ) [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 306] 70
99.03.003 ^πÂÚfiÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ (¯Ú˘Ûfi‰ÂÙÔ) [™¯.: 25¯34, ÛÂÏ.: 306] 90
99.03.004 ^πÂÚfiÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ [™¯.: 15¯21, ÛÂÏ.: 608] 15
99.03.006 ^πÂÚfiÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 576] 12
99.03.007 ^∏ ^∞Á›· η› ªÂÁ¿ÏË ^∂‚‰ÔÌ¿˜ (¯Ú˘Ûfi‰ÂÙÔ) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 400] 18
99.03.008 ^∏ ^∞Á›· η› ªÂÁ¿ÏË ^∂‚‰ÔÌ¿˜ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 560] 9
99.03.009 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ªÈÎÚÔÜ ^∞ÁÈ·ÛÌÔÜ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 32] 7
99.03.010 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ^∞Á›Ô˘ μ·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 90] 7
99.03.097 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ^∞Á›Ô˘ μ·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ (̤ âÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤Ó· ʇÏÏ·) [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 90] 8
99.03.011 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ °¿ÌÔ˘ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 56] 7
99.03.012 \∞ÎÔÏÔ˘ı›·È ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈη› [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 96] 7
99.03.013 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ∂é¯ÂÏ·›Ô˘ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 64] 7
99.03.014 ¡ÂÎÚÒÛÈÌÔÈ Î·› \∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÈ \∞ÎÔÏÔ˘ı›·È [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 122] 7
99.03.098 ¡ÂÎÚÒÛÈÌÔÈ Î·› \∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÈ \∞ÎÔÏÔ˘ı›·È (̤ âÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤Ó· ʇÏÏ·)
[™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 122] 8
99.03.015 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· - Δ¿ÍȘ \∂ÁηÈÓ›ˆÓ ¡·ÔÜ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 80] 8
99.03.017 μ›Ô˜ η› ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓfiÓ·˜ ^∞Á›·˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘É˜ [™ÂÏ.: 60] 4
99.04.011 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 64] 2
99.04.037 ^∏ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ £Â›·˜ ªÂÙ·Ï‹„ˆ˜, ÌÙÊÚ. ∫∞ƒ∞∫√μ√À¡∏ ∂. [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 102] 2
99.04.028 ^∏ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ £Â›·˜ ªÂÙ·Ï‹„ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÜ ÌÈÎÚÔÜ \∞ԉ›ÓÔ˘
[™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 80] 2
99.04.039 ^∏ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ \∂ÈÙ·Ê›Ô˘ £Ú‹ÓÔ˘, ÌÙÊÚ. ∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†)
[™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 160] 2
99.04.008 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· £Â›·˜ ªÂÙ·Ï‹„ˆ˜ [™¯.: 8¯12, ÛÂÏ.: 48] 1
99.03.021 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ ÌÂÙ¿ Ùɘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙáÓ ¶ÚÔËÁÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 312] 10
99.03.018 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· η› ‚›Ô˜ Ùɘ ^√ÛÈÔÌ. ºÈÏÔı¤Ë˜ Ùɘ \∞ıËÓ·›·˜ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 80] 4
99.03.019 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 5
99.03.049 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ºˆÙ›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 3
5
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο

99.03.050 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ^πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 3


99.03.069 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔÜ \∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 48] 1
99.03.073 \∞ÛÌ·ÙÈ΋ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ^πÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘,
ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ª∏Δƒ. ¶ƒ. ¶∞Δƒø¡ ¡π∫√¢∏ª√À (†) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 34] 3
99.03.101 \∞ÛÌ·ÙÈ΋ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· η› ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓÒÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ÂéÛ‚¿ÛÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜
\πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ μ·Ù¿Ù˙Ë ÙÔÜ \∂Ï‹ÌÔÓÔ˜, ¢ƒ. ª¶√À™π∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 48] 3
99.03.074 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, àÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞åÁ›Ó˘
ÙÔÜ £·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔÜ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 3
99.03.090 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ ^∞Á›·˜ μÂÚÔӛ΢, ª√¡. ªπ∫ƒ∞°π∞¡¡∞¡πΔ√À °∂ƒ∞™πª√À (†)
[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 3
99.03.022 \∞ÓÙÈÌ‹ÓÛÈÔ [™¯ÉÌ·: 55¯72] 10
99.03.026 ªÈÎÚfiÓ ∂é¯ÔÏfiÁÈÔÓ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 520] 16
99.03.099 ªÈÎÚfiÓ ∂é¯ÔÏfiÁÈÔÓ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 536] 12
99.03.100 ªÈÎÚfiÓ ∂é¯ÔÏfiÁÈÔÓ (̤ âÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤Ó· ʇÏÏ·) [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 536] 15
99.03.027 ^πÂÚ·ÙÈÎfiÓ (\∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ^∂ÛÂÚÈÓÔÜ, ªÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎÔÜ, ò√ÚıÚÔ˘, £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
\πˆ. ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ η› ¶ÚÔËÁÈ·Ṳ̂ӈÓ) [™¯.: 18¯25, ÛÂÏ.: 350] 20
99.03.029 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ^∞Á›Ô˘ \π·ÎÒ‚Ô˘ ÙÔÜ \∞‰ÂÏÊÔı¤Ô˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 48] 3
99.04.047 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ¶ÚÔËÁÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 136] 2
99.03.030 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ¶ÚÔËÁÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ¢ÒÚˆÓ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 72] 3
99.03.031 ªËÓ·ÖÔÓ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 256] 22
99.03.032 ªËÓ·ÖÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 176] 22
99.03.033 ªËÓ·ÖÔÓ ª·ÚÙ›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 140] 22
99.03.034 ªËÓ·ÖÔÓ \∞ÚÈÏ›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 166] 22
99.03.035 ªËÓ·ÖÔÓ ª·˝Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 144] 22
99.03.036 ªËÓ·ÖÔÓ \πÔ˘Ó›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 158] 22
99.03.037 ªËÓ·ÖÔÓ \πÔ˘Ï›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 190] 22
99.03.038 ªËÓ·ÖÔÓ ∞éÁÔ‡ÛÙÔ˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 192] 22
99.03.039 ªËÓ·ÖÔÓ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 210] 22
99.03.040 ªËÓ·ÖÔÓ \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 240] 22
99.03.041 ªËÓ·ÖÔÓ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 274] 22
99.03.042 ªËÓ·ÖÔÓ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 290] 22
99.03.065 ¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 976] 35
99.03.043 ¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋ (¯Ú˘Ûfi‰ÂÙÔ) [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 424] 37
99.03.066 ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ¿ÚÈÔÓ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 600] 32
99.03.044 ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ¿ÚÈÔÓ [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 248] 35
99.03.045 ΔÚÈÒ‰ÈÔÓ, âÈÌ. ¶ƒøΔ. ¶∞¶∞°π∞¡¡∏ ∫ø¡/¡√À (†) (Ó¤· ¤Î‰ÔÛË) [™¯.: 25¯35, ÛÂÏ.: 568] 45
99.03.068 ΔÚÈÒ‰ÈÔÓ, âÈÌ. ¶ƒøΔ. ¶∞¶∞°π∞¡¡∏ ∫ø¡/¡√À (†) (Ó¤· ¤Î‰ÔÛË) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 1108] 42
99.04.020 æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ [™¯.: 8¯12, ÛÂÏ.: 318] 5
6
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο

99.03.046 æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 208] 14


99.04.057 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÚÔËÁÈ·Ṳ̂ӈÓ, ÌÙÊÚ. ∫∞ƒ∞∫√μ√À¡∏ ∂. [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 208] 2
99.03.047 ^øÚÔÏfiÁÈÔÓ Ùfi ̤Á· [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 688] 28
99.03.048 ^øÚÔÏfiÁÈÔÓ Ùfi ̤Á· [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 798] 18
99.03.051 ªËÓ·ÖÔÓ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 600] 20
99.03.052 ªËÓ·ÖÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 416] 20
99.03.053 ªËÓ·ÖÔÓ ª·ÚÙ›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 332] 20
99.03.054 ªËÓ·ÖÔÓ \∞ÚÈÏ›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 362] 20
99.03.055 ªËÓ·ÖÔÓ ª·˝Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 344] 20
99.03.056 ªËÓ·ÖÔÓ \πÔ˘Ó›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 334] 20
99.03.057 ªËÓ·ÖÔÓ \πÔ˘Ï›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 408] 20
99.03.058 ªËÓ·ÖÔÓ ∞éÁÔ‡ÛÙÔ˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 454] 20
99.03.059 ªËÓ·ÖÔÓ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 496] 20
99.03.060 ªËÓ·ÖÔÓ \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 508] 20
99.03.061 ªËÓ·ÖÔÓ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 584] 20
99.03.062 ªËÓ·ÖÔÓ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 686] 20
99.03.067 \∂›ÛËÌÔÈ ¢ÔÍÔÏÔÁ›·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ëÔÚÙáÓ Î·› âÂÙ›ˆÓ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 48] 7
99.03.070 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ^∂ÛÂÚÈÓÔÜ (Ùɘ °ÔÓ˘ÎÏÈÛ›·˜)
Ùɘ ^∞Á›·˜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 24] 2
99.03.075 ¶·ÓÓ˘¯›˜, ¡˘ÎÙÂÚÈÓ‹ \∞ÛÌ·ÙÈ΋ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ηٿ Ùfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfiÓ ÎÔÛÌÈÎfiÓ
Ù˘ÈÎfiÓ, ∫∞£. ™Δ∞£∏ °ƒ∏°√ƒπ√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 88] 3
99.03.077 ∫˘Úȷο \∞ÏÏËÏÔ˘˚¿ÚÈ· ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘, ∫∞£. ™Δ∞£∏ °ƒ∏°√ƒπ√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 2
99.03.078 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ^∞ÁÈ·ÛÌÔÜ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 3
99.03.028 ªÈÎÚfiÓ ^πÂÚ·ÙÈÎfiÓ, ÙfiÌ. ∞ã (£. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· \πˆ. ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 216] 14
99.03.081 ªÈÎÚfiÓ ^πÂÚ·ÙÈÎfiÓ, ÙfiÌ. μã – ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 249] 14
99.03.094 ªÈÎÚfiÓ ^πÂÚ·ÙÈÎfiÓ, ÙfiÌ. °ã – ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ¶ÚÔËÁÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ¢ÒÚˆÓ
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 112] 10
99.03.095 ªÈÎÚfiÓ ^πÂÚ·ÙÈÎfiÓ, ÙfiÌ. °ã – ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ¶ÚÔËÁÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ¢ÒÚˆÓ
(̤ âÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤Ó· ʇÏÏ·) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 112] 12
99.03.084 \√ÎÙÒ˯Ԙ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 372] 15
99.03.086 \∂ÁÎfiÏÈÔÓ àÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ η› „¿ÏÙÔ˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 318] 15
99.04.030 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ñ¤Ú Ùɘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 1˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘,
ª∏Δƒ. ¶ƒ. ¶∞Δƒø¡ ¡π∫√¢∏ª√À (†) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 3
99.04.055 ™‡ÛÙËÌ· Δ˘ÈÎÔÜ ÙáÓ ^πÂÚáÓ \∞ÎÔÏÔ˘ıÈáÓ ÙÔÜ ¬ÏÔ˘ âÓÈ·˘ÙÔÜ,
¶ƒøΔ√¶ƒ∂™μ. ¶∞¶∞°π∞¡¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (†) [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 736] 35
99.04.002 ^∞Á›·˜ η› ªÂÁ¿Ï˘ ^∂‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, âÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 8¯12, ÛÂÏ.: 804] 3
99.04.058 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 182] 2
99.04.029 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 80] 1,5
99.04.031 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘,
ªÙÊÚ. ª∏Δƒ. ∫√∑∞¡∏™ ¢π√¡À™π√À (†) [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 96] 2
99.04.062 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· â› μ·Ûηӛ·Ó [™¯.: 9¯13, ÛÂÏ.: 16] 0,5
7
§·ÙÚ›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜

§·ÙÚ›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜

99.04.001 ^∏ ªÂÁ¿ÏË ^∂‚‰ÔÌ¿˜ ÌÂÙ¿ ëÚÌËÓ›·˜, ∞ƒÃπª. £∂√¢øƒ√¶√⁄§√À ∂¶πº∞¡π√À (†)


[™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 710] 10
99.04.005 ∞î ηı\ ìÌ¤Ú·Ó ÚÔÛ¢¯·› ÙÔÜ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ [™¯.: 8¯12, ÛÂÏ.: 104] 1
99.04.009 ^√ \∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ £ÚÉÓÔ˜ [™¯.: 8¯12, ÛÂÏ.: 64] 1
99.04.012 ^πÂÚ¿ ™‡ÓԄȘ – \∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙÔÜ ìÌÂÚÔÓ˘ÎÙ›Ô˘, ëÔÚÙáÓ ÙÔÜ ¬ÏÔ˘ âÓÈ·˘ÙÔÜ,
Δ¿ ±ÁÈ· ¶¿ıË Î·› ÏÉÚ˜ ëÔÚÙÔÏfiÁÈÔ [™¯.: 12¯16, ÛÂÏ.: 776] 11
99.04.013 ∫·ÓÒÓ îÎÂÙ‹ÚÈÔ˜ Âå˜ ÙfiÓ \πËÛÔÜÓ ÃÚÈÛÙfiÓ, âÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 10¯13, ÛÂÏ.: 16] 1
99.04.014 Δfi ª¤Á· \∞fi‰ÂÈÓÔÓ, âÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 10¯13, ÛÂÏ.: 64] 2
99.04.018 ¶ÚÔÛ¢¯¤˜ ÁÈ¿ οı ̤ڷ, âÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 10¯13, ÛÂÏ.: 64] 2
99.04.021 \∂Ó àÓ·ÌÔÓFÉ ÙáÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ – âÈÏÔÁ‹ ≈ÌÓˆÓ Úfi˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹Ó ÚÔÛ¢¯‹Ó
[™¯.: 11¯18, ÛÂÏ.: 344] 5
99.04.025 Δfi ≠∞ÁÈÔÓ ªÜÚÔÓ âÓ ÙFÉ \√ÚıÔ‰fi͡ˆ \∂ÎÎÏËÛ›÷· [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 32] 3
99.04.026 ^∏ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫·ÓfiÓÔ˜, ∞°π√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∫ƒ∏Δ∏™
[™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 96] 1,5
99.04.059 ^√ ª¤Á·˜ ∫·ÓÒÓ, ΛÌÂÓÔ-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÌÙÊÚ. ª∏Δƒ. ¡. ™ªÀƒ¡∏™ ™Àª∂ø¡
[™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 192] 2
99.06.003 \∞‰·ÌÈ·ÖÔ˜ £ÚÉÓÔ˜, ï ª¤Á·˜ ∫·ÓÒÓ êÁ. \∞Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÜ ∫Ú‹Ù˘,
ªÙÊÚ. ª∏Δƒ. ¡. ™ªÀƒ¡∏™ ™Àª∂ø¡ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 280] 10
99.04.033 ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÙÔÜ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔÜ, âÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 32] 1
99.04.035 ¶ÚÔÛ¢¯ËÙ¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ çÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 368] 10
99.04.041 ∫·ÓÒÓ îÎÂÙ‹ÚÈÔ˜ Âå˜ ÙfiÓ ò∞ÁÁÂÏÔÓ, âÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 24] 0,5
99.04.042 ∫·ÓÒÓ îÎÂÙ‹ÚÈÔ˜ Âå˜ Ù¿˜ âÔ˘Ú·Ó›Ô˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η› Âå˜ ¿ÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ^∞Á›Ô˘˜,
âÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 15] 0,5
99.04.046 «Δ¿ Û¿ âÎ ÙáÓ ÛáÓ», ∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 248] 3
99.09.062 ^∏ £Â›· ∂鯷ÚÈÛÙ›· - ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ,
∞ƒÃπª. ™Δ∞Àƒ√¶√À§√À Ãπ™Δ√º√ƒ√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 287] 2
99.09.030 ¶¿Û¯·, ∫˘Ú›Ô˘ ¶¿Û¯· – £ÂÔÏÔÁÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÛÙfiÓ ∫·ÓfiÓ· Ùɘ \∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜,
∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 72] 1
99.04.052 Δfi ≠∞ÁÈÔ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 400] 8
99.06.012 ΔÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο £¤Ì·Ù·, ÙfiÌ. ∞ã, ∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 344] 14
99.06.015 ΔÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο £¤Ì·Ù·, ÙfiÌ. μã, ∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 192] 8
99.06.016 ΔÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο £¤Ì·Ù·, ÙfiÌ. °ã, ∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 248] 9
99.09.001 ò∞̈ÌÔÈ âÓ ï‰ˇá àÏÏËÏÔ‡˚·, ∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 272] 3
99.09.083 ºá˜ îÏ·ÚfiÓ – ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ›˜ \∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙÔÜ ^∂ÛÂÚÈÓÔÜ Î·› ÙÔÜ \∞ԉ›ÓÔ˘,
¶ƒøΔ√¶ƒ. Ãπ™Δ√¢√À§√À £∂ªπ™Δ√∫§∏ [™¯.: 20¯23, ÛÂÏ.: 48] 3
99.09.086 ^∏ £Â›· ∂鯷ÚÈÛÙ›· – Δfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙáÓ ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ, ∞ƒÃπ∂¶. ∞£∏¡ø¡
∫∞π ¶∞™∏™ ∂§§∞¢√™ Ãπ™Δ√¢√À§√À (†) [™¯.: 19¯23, ÛÂÏ.: 75] 3
8
¶·ÙÂÚÈο

§·ÙÚ›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜

99.04.061 ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙáÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌáÓ Âå˜ ÙfiÓ ¶·Ó¿ÁÈÔÓ Δ¿ÊÔÓ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘
[™¯.: 10¯13, ÛÂÏ.: 72] 1,5
99.06.005 §ÔÁÈ΋ §·ÙÚ›· – ^∂ÔÚÙ·ÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹,
∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 392] 14
99.06.007 \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Âå˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο˜ àÔÚ›·˜, ÙfiÌ. ∞ã,
∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 312] 15
99.06.008 \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Âå˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο˜ àÔÚ›·˜, ÙfiÌ. μã,
∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 400] 15
99.06.010 \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Âå˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο˜ àÔÚ›·˜, ÙfiÌ. °ã,
∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 312] 15
99.06.011 \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Âå˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο˜ àÔÚ›·˜, ÙfiÌ. ¢ã,
∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 320] 15
99.06.014 \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Âå˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο˜ àÔÚ›·˜, ÙfiÌ. ∂ã,
∫∞£∏°. º√À¡Δ√À§∏ πø∞¡¡∏ (†) [™¯.: 14¯21 / 396] 15
99.06.013 Δfi ≠∞ÁÈÔ μ¿ÙÈÛÌ·, ™À§§√°π∫√ ∂ƒ°√ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 168] 3
99.06.017 ¶ÚfiÛˆ· η› ÛÙ·ıÌÔ›, ïÚfiÛËÌ· ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ùɘ £Â›·˜ §·ÙÚ›·˜,
¶Ú·ÎÙÈο πμã §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔÜ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 776] 10
99.06.018 ^√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ·,
¶Ú·ÎÙÈο π°ã §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔÜ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 512] 10

¶·ÙÂÚÈο

99.02.107 ^√ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ \∞ÂÙfi˜ (°ÚËÁfiÚÈÔ˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜),


√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 400] 12
99.02.119 ≠∞ÁÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ÙfiÌ. ∞ã,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 232] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.02.121 ≠∞ÁÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ÙfiÌ. μã,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 384] 5
99.10.010 ^∏ ˙ˆ‹ ëÓfi˜ ªÂÁ¿ÏÔ˘- μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫·ÈÛ·Ú›·˜,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 532] 12
99.02.123 ^√ ±ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 432] 17
99.07.005 ª˘ÛÙ·ÁˆÁÈΤ˜ ηÙ˯‹ÛÂȘ êÁ›Ô˘ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ^πÂÚÔÛÔχ̈Ó,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 247] 13
99.07.001 ª˘ÛÙ·ÁˆÁ›· – ∞°π√À ª∞•πª√À Δ√À √ª√§√°∏Δ√À,
∂åÛ·Á.- Û¯fiÏÈ·: ™Δ∞¡π§√∞∂ ¢. – ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ™∞∫∞§∏ π°¡. [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 284] 5
9
¶·ÙÂÚÈο

¶·ÙÂÚÈο

99.07.004 ºÈÏÔÛÔÊÈο η› ıÂÔÏÔÁÈο âÚˆÙ‹Ì·Ù· – ∞°π√À ª∞•πª√À Δ√À √ª√§√°∏Δ√À


∂åÛ·ÁˆÁ‹- Û¯fiÏÈ·: ™Δ∞¡π§√∞∂ ¢. – ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ™∞∫∞§∏ π°¡.
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 320] 5
99.02.113 ^√ÌÈϛ˜ àfi Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùɘ ı›·˜ √åÎÔÓÔÌ›·˜ – ∞°π√À πø∞¡¡√À ÃÀ™√™Δ√ª√À
ÌÙÊÚ. ∫∞ƒ∞∫√μ√À¡∏ ∂À. [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 216] 3
99.02.116 §fiÁÔÈ ÂÚ› ÌÔ›Ú·˜ η› ÚÔÓÔ›·˜, ı·Ó¿ÙÔ˘ η› ÌÂÏÏÔ‡Û˘ ÎÚ›Ûˆ˜ –
∞°π√À πø∞¡¡√À ÃÀ™√™Δ√ª√À, ÌÙÊÚ. ∫∞ƒ∞∫√μ√À¡∏ ∂À.
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 120] 3
99.02.122 ^∏ „˘¯‹ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ηٿ ÙfiÓ îÂÚfi ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ,
Δ™πΔ™π°∫√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 352] 5
99.02.105 ^√ ª¤Á·˜ \∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜,
√ª√Δ. ∫∞£∏°.ª√ÀΔ™√À§∞ ∏§π∞ - ¶∞¶∞Ãπ™Δ√¶√À§√À ∫πªø¡∞
[™¯.: 12¯18, ÛÂÏ.: 280] 3
99.02.109 √î ¶·Ù¤Ú˜ ëÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó – àfi„ÂȘ ·ÙÂÚÈÎɘ ‚È‚ÏÈÎɘ ëÚÌËÓ›·˜,
ª∏Δƒ. μƒ∂™£∂¡∏™ Δƒ∞∫∞Δ∂§§∏ ¢∏ª∏Δƒπ√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 256] 12
99.09.050 ªÈÎÚ‹ ºÈÏÔηϛ·, ÙfiÌ. ∞ã, ∞ƒÃπª. μπΔΔ∏ ∂À™∂μπ√À (†)
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 304] 5
99.09.066 ªÈÎÚ‹ ºÈÏÔηϛ·, ÙfiÌ. μã, ∫∞ƒ∞∫√μ√À¡∏ ∂À∞°°∂§√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 198] 5
99.09.098 ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ – ^∏ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· η› ì ıÂÔÏÔÁ›·
ÙÔÜ êÁ›Ô˘ \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ™À§§√°π∫√ ∂ƒ°√
[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 848] 10
99.11.025 ¶ÂÚ› ÙáÓ ÓË›ˆÓ Ô‡ ʇÁÔ˘Ó ÚfiˆÚ· àfi Ù‹Ó ·ÚÔÜÛ· ˙ˆ‹ –
∞°π√À °ƒ∏°√ƒπ√À ¡À™™∏™, ÌÙÊÚ. ∞ƒÃ. ¶∞°∫ƒ∞Δπ√À ª¶ƒ√À™∞§∏ (†)
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 152] 5
99.09.089 \∂Í‹ÓıËÛÂÓ ì öÚËÌÔ˜ –
£·˘Ì·ÛÙ¤˜ îÛÙÔڛ˜ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ àÛÎËÙáÓ Ùɘ ∞åÁ‡ÙÔ˘,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞™Ã√À ¶∞¡Δ∂§∏ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 160] 5
99.08.055 ^∏ £ÂÚ·¢ÙÈ΋ ÙáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ –
∂åÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ‹Ó àÛÎËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙfiÌ. ∞ã,
LARCHET JEAN CLAUDE [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 656] 18
99.08.056 ^∏ £ÂÚ·¢ÙÈ΋ ÙáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ –
∂åÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ‹Ó àÛÎËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙfiÌ. μã,
LARCHET JEAN CLAUDE [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 656] 18
99.19.072 ≠∞ÁÈÔ˜ ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ï ^∞ÁÈÔÚ›Ù˘ – μ›Ô˜ η› Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfiÓ öÚÁÔÓ,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ∫ƒπ∫ø¡∏ Ãπ™Δ√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 216] 3
99.19.076 ^∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÛÙ¿ ÓËÙÈÎÔ·ÛÎËÙÈο öÚÁ·
ÓËÙÈÎáÓ ·Ù¤ÚˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ 剛ˆ˜ ÛÙ›˜ ηÙ˯‹ÛÂȘ
™˘ÌÂÒÓ ÙÔÜ Ó¤Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ∫ƒπ∫ø¡∏ Ãπ™Δ√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 182] 3
99.06.009 ∂å˜ ÙfiÓ ‚›ÔÓ ÙÔÜ ªˆ¸Û¤ˆ˜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¡‡Û˘
ÌÙÊÚ. ∞ƒÃπª. ¶∞°∫ƒ∞Δπ√À ª¶ƒ√À™∞§∏ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 458] 10
10
¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ η› \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎáÓ ™˘ÁÁڷʤˆÓ (μ∂¶∂™)


[™¯.: 14¯21]

99.02.001 ΔfiÌ. 1Ô˜ ¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ \∂ÈÛÙÔÏ·› ∞ãη› μã, ∫ÏË̤ÓÙÈ·, ∫§∏ª∏™ ƒøª∏™ 3
99.02.002 ΔfiÌ. 2Ô˜ ¢È·Ù·Á·› ÙáÓ \∞ÔÛÙfiψÓ-\∞ÔÛÙÔÏÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, ª·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ -
¢È‰·¯‹ ÙáÓ ‰Ò‰Âη àÔÛÙfiψÓ-μ·ÚÓ¿‚· âÈÛÙÔÏ‹-¶Úfi˜ ¢ÈfiÁÓËÙÔÓ âÈÛÙÔÏ‹
– \∂ÈÛÙÔÏ·› - ª·ÚÙ‡ÚÈÔÓ \πÁÓ·Ù›Ô˘, ∫§∏ª∏™ ƒøª∏™ - π°¡∞Δπ√™ ∞¡Δπ√Ã∂π∞™ 3
99.02.003 ΔfiÌ. 3Ô˜ \∂ÈÛÙÔÏ‹ Úfi˜ ºÈÏÈ·›Ô˘˜, ª·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ - «¶ÔÈÌ‹Ó»
ÙÔÜ ^∂ÚÌÄ- \∞ÔÏÔÁ›· ∞ãη› μã, ¢È¿ÏÔÁÔ˜ Úfi˜ Δڇʈӷ, ¶√§À∫∞ƒ¶√™ ™ªÀƒ¡∏™
- ¶∞¶π∞™ - ∫√ƒ¢∞Δ√™ - ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ - π√À™Δπ¡√™ 3
99.02.004 ΔfiÌ. 4Ô˜ \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·,
π√À™Δπ¡√™ - Δ∞Δπ∞¡√™ - ª∂§πΔø¡ - ∞£∏¡∞°√ƒ∞™ 3
99.02.005 ΔfiÌ. 5Ô˜ ò∂ÏÂÁ¯Ô˜ η› àÓ·ÙÚÔ‹ Ùɘ „¢‰ˆÓ‡ÌÔ˘ ÁÓÒÛˆ˜ ∞ã, \∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù·
âÎ ÙÔÜ ·éÙÔÜ ó˜ η› àÔÏÂÛı¤ÓÙˆÓ öÚÁˆÓ- ∫·Ù¿ ·ÛáÓ ·îÚ¤ÛÂˆÓ öÏÂÁ¯Ô˜,
£∂√ºπ§√™ ∞¡Δπ√Ã∂π∞™ - ∂ƒª∂π∞™ - ∏°∏™π¶¶√™ - ∂πƒ∏¡∞π√™ - π¶¶√§ÀΔ√™ ƒøª∏™ 3
99.02.006 ΔfiÌ. 6Ô˜ ∂å˜ Ù‹Ó ·¥ÚÂÛÈÓ ÙÔÜ ¡ÔËÙÔÜ, ∂å˜ ¢·ÓÈ‹Ï Î.ô., π¶¶√§ÀΔ√™ ƒøª∏™ 3
99.02.007 ΔfiÌ. 7Ô˜ ¶ÚÔÙÚÂÙÈÎfi˜ Úfi˜ ≠∂ÏÏËÓ·˜, ¶·È‰·ÁˆÁfi˜, ™Ùڈ̷ÙÂÖ˜ ∞ã-μã,
∫§∏ª∏™ √ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂À™ 3
99.02.008 ΔfiÌ. 8Ô˜ ™Ùڈ̷ÙÂÖ˜ °ã -∏ã, §ÔÈ¿ öÚÁ·, ∫§∏ª∏™ √ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂À™ 3
99.02.009 ΔfiÌ. 9Ô˜ ∂å˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ¶ÚÔÙÚÂÙÈÎfi˜, ∫·Ù¿ ∫¤ÏÛÔ˘ ∞ã-¢ã, øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.010 ΔfiÌ. 10Ô˜ ∫·Ù¿ ∫¤ÏÛÔ˘ ∂ã-∏ã, ¶ÂÚ› Âé¯É˜, øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.011 ΔfiÌ. 11Ô˜ ^√ÌÈÏ›· Âå˜ ^πÂÚÂÌ›·Ó, ∂å˜ Ùfi ηٿ \πˆ¿ÓÓËÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ âÍËÁËÙÈÎáÓ
ÙfiÌ. ∞ã-∂ã, øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.012 ΔfiÌ. 12Ô˜ ∂å˜ Ùfi ηٿ \πˆ¿ÓÓËÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ âÍËÁËÙÈÎáÓ ÙfiÌ. ™Δã-§μã
\∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· âÎ ÙáÓ ÛÂÈÚáÓ, øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.013 ΔfiÌ. 13Ô˜ ∂å˜ Ùfi ηٿ ª·Ùı·ÖÔÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ âÍËÁËÙÈÎáÓ ÙfiÌ. πã-π∂ã, øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.014 ΔfiÌ. 14Ô˜ ∂å˜ Ùfi ηٿ ª·Ùı·ÖÔÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ âÍËÁËÙÈÎáÓ ÙfiÌ. π™Δã-π∑ã,
\∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.015 ΔfiÌ. 15Ô˜ ∂å˜ Ùfi ηٿ §Ô˘ÎÄÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ, ^√ÌÈÏ›·È ·ã-Ïıã Î.ô., øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.016 ΔfiÌ. 16Ô˜ ∂å˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, ¶ÂÚ› àÚ¯áÓ, ¢È¿ÏÂÎÙÔ˜ Úfi˜ ^∏Ú·ÎÏ›‰·Ó Î.ô.,
øƒπ°∂¡∏™ 3
99.02.017 ΔfiÌ. 17Ô˜ \∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·‡ÚÔ˘ âÎ ÙÔÜ Î·Ù¿ ∫¤ÏÛÔ˘, \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· öÚÁ·,
øƒπ°∂¡∏™ - π√À§π√™ ∞ºƒπ∫∞¡√™ - ¢π√¡À™π√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ - °ƒ∏°√ƒπ√™ ¡∂√∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.018 ΔfiÌ. 18Ô˜ ™˘ÌfiÛÈÔÓ, ¶ÂÚ› ÙÔÜ ·éÙÂÍÔ˘Û›Ô˘, ¶ÂÚ› \∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Î.Ï.,
ª∂£√¢π√™ √§Àª¶√À - ¶∂Δƒ√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ - ∂À™Δ∞£π√™ ∞¡Δπ√Ã∂π∞™ 3
99.02.019 ΔfiÌ. 19Ô˜ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ^πÛÙÔÚ›· ∞ã-™Δã, ΔπΔ√™ μ√™Δƒø¡ - £∂Ÿ¢øƒ√™ ∏ƒ∞∫§∂π∞™ -
∞§∂•∞¡¢ƒ√™ §À∫√¶√§∂ø™ - ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
11
¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

99.02.020 ΔfiÌ. 20fi˜ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ^πÛÙÔÚ›· ∑ã-πã, ¶ÂÚ› ÙáÓ âÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓFË


Ì·ÚÙ˘ÚËÛ¿ÓÙˆÓ Î.Ï., ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.021 ΔfiÌ. 21Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ ∞ã-•∏ã, ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.022 ΔfiÌ. 22Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ •£ã-ƒ¡ã, ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.023 ΔfiÌ. 23Ô˜ ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ ÙfiÓ ^∏Û·˝·Ó, ¶ÂÚ› ÙáÓ âÓ ∂é·ÁÁÂÏ›ÔȘ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ
η› χÛÂˆÓ Î.ô., ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.024 ΔfiÌ. 24Ô˜ ¶ÂÚ› ÙáÓ ÙÔÈÎáÓ çÓÔÌ¿ÙˆÓ, ∂å˜ ÙfiÓ ‚›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
‚·ÛÈϤˆ˜ ∞ã-¢ãÎ.ô., ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.025 ΔfiÌ. 25Ô˜ ∂é·ÁÁÂÏÈ΋ ¶ÚÔ·Ú·Û΢‹ ∞ã-πã, ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.026 ΔfiÌ. 26Ô˜ ∂é·ÁÁÂÏÈ΋ ¶ÚÔ·Ú·Û΢‹ π∞ã-π∂ã, ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.027 ΔfiÌ. 27Ô˜ ∂é·ÁÁÂÏÈ΋ àfi‰ÂÈÍȘ ∞ã-∏ã, ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.028 ΔfiÌ. 28Ô˜ ∂é·ÁÁÂÏÈ΋ àfi‰ÂÈÍȘ £ã-πã, ¶ÂÚ› Ùɘ £ÂÔÊ·Ó›·˜ Î.ô., ∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ 3
99.02.029 ΔfiÌ. 29Ô˜ ∫·Ù¿ ª·ÚΤÏÏÔ˘, \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ £ÂÔÏÔÁ›· ∞ã-°ã, \∂ÈÛÙÔÏ·›,
∂À™∂μπ√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ - ª∞ƒ∫∂§§√™ ∞°∫Àƒ∞™ - μ∞™π§∂π√™ ∞°∫Àƒ∞™ 3
99.02.030 ΔfiÌ. 30fi˜ §fiÁÔ˜ ηٿ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¶ÂÚ› Ùɘ âÓ·ÓıÚˆ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ §fiÁÔ˘,
∫·Ù¿ \∞ÚÂÈ·ÓáÓ ÏfiÁÔÈ, ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ 3
99.02.031 ΔfiÌ. 31Ô˜ ¶Úfi˜ ‚·ÛÈϤ· ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔÓ \∞ÔÏÔÁ›·, \∞ÔÏÔÁËÙÈÎfi˜ μã,
^√ Úfi˜ ÙÔ‡˜ \∞ÓÙÈÔ¯ÂÖ˜ ÙfiÌÔ˜, ¶ÂÚ› Ùɘ âÓ ¡Èη›÷· ™˘Ófi‰Ô˘, ¶ÂÚ› ÙáÓ
ÁÂÁÂÓËÌ¤ÓˆÓ ·Ú¿ ÙáÓ \∞ÚÂÈ·ÓáÓ â› ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ô˘, ¶ÂÚ› ÙáÓ âÓ \∞ÚÈÌ›Óˇˆ
η› ™ÂϢΛ÷· ™˘Ófi‰ˆÓ Î.Ï., ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ 3
99.02.032 ΔfiÌ. 32Ô˜ \∂ÈÛÙÔÏ‹ Úfi˜ ª·ÚÎÂÏÏÖÓÔÓ Âå˜ Ù‹Ó ëÚÌËÓ›·Ó ÙáÓ æ·ÏÌáÓ,
^ÀfiıÂÛȘ Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, \∂ÍËÁ‹ÛÂȘ Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ 3
99.02.033 ΔfiÌ. 33Ô˜ μ›Ô˜ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ \∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ¶ÂÚ› ·ÚıÂÓ›·˜, ^∂ÔÚÙ·ÛÙÈη› \∂ÈÛÙÔÏ·›
Úfi˜ \∞ÌÌÔÜÓ, ™ÂÚ·›ˆÓ·, \∂›ÎÙËÙÔÓ, \∞‰¤ÏÊÈÔÓ, ª¿ÍÈÌÔÓ, ¢Ú·ÎfiÓÙÈÔÓ Î.Ï.
∂å˜ Ùfi ¿ÓÙ· ÌÔÈ ·Ú‰fiıË ñfi ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ Î.Ï., ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ 3
99.02.034 ΔfiÌ. 34Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· ÙáÓ æ·ÏÌáÓ, \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ·, ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ 3
99.02.035 ΔfiÌ. 35Ô˜ ^∂ÚÌËÓÂÖ·È Âå˜ ‚È‚Ï›· Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ η› ∫·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘.
¶Úfi˜ \∞ÓÙ›Ô¯ÔÓ ôÚ¯ÔÓÙ·, μ›Ô˜ Ùɘ êÁ›·˜ ™˘ÁÎÏËÙÈÎɘ Î.ô. \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ·,
ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ 3
99.02.036 ΔfiÌ. 36Ô˜ ∫·Ù¿ ·ÛáÓ ÙáÓ ·îÚ¤ÛˆÓ, ¢È¿ÏÔÁÔÈ ∂ãÂÚ› Ùɘ ΔÚÈ¿‰Ô˜,
\∞ı·Ó·ÛÈ·ÓfiÓ Û‡Ì‚ÔÏÔÓ, ^√ÌÈÏ›·È, \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ·, ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ 3
99.02.037 ΔfiÌ. 37Ô˜ ¶ÂÚ› Û·ÚÎÒÛˆ˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘, ∫·Ù¿ \∞ÔÏÈÓ·Ú›Ô˘ ÏfiÁ. ∞ã-μã.
∫·Ù¿ ·îÚ¤ÛÂˆÓ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Î.Ï. \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ·, ¶ÂÚ› Ù‹Ó àÚÂÈ·ÓÈÎ‹Ó öÚÈÓ
(∫›ÌÂÓ· \∞Ú›Ԣ, ∂éÛ‚›Ô˘ ¡ÈÎÔÌˉ›·˜, \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, μ·ÛÈϤˆ˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î.Ï.)- \∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ™ÔÊÈÛÙ‹˜ (âÎ ÙáÓ ñÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜,
æ·ÏÌ. ∞ã-πã).– ª∂°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ - (ΛÌÂÓ·: ∞ƒ∂π√À-∂À™∂μπ√À ¡π∫√ª∏¢∂π∞™ - ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ - μ∞™π§∂ø™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À) - ∞™Δ∂ƒπ√™ √ ™√ºπ™Δ∏™ 3
12
¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

99.02.038 ΔfiÌ. 38Ô˜ \∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ï ™ÔÊÈÛÙ‹˜ (âÎ ÙáÓ ñÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, æ·ÏÌ.
π∞ã-§∏ã)- ¶ÂÚ› Ù‹Ó àÚÂÈ·ÓÈÎ‹Ó öÚÈÓ (∫›ÌÂÓ· \∞ÂÙ›Ô˘ \∞ÓÙÈԯ›·˜, ∂éÓÔÌ›Ô˘ ∫˘˙›ÎÔ˘,
∂é‰Ô͛Ԣ ∫fiψ˜, §Ô˘Î›Ô˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, ∂éÓÔÌ›Ô˘ μÂÚԛ˘ - \∞οÎÈÔ˜
∫·ÈÛ·Ú›·˜-∂éÛ¤‚ÈÔ˜ \∂̤Û˘- ¡Â̤ÛÈÔ˜ \∂̤Û˘, ∞™Δ∂ƒπ√™ ™√ºπ™Δ∏™ (∫›ÌÂÓ·:
∞∂Δÿ√À ∞¡Δπ√Ã∂π∞™, ∂À¡√ªπ√À ∫À∑π∫√À, ∂À¢√•π√À ∫¶√§∂ø™, §√À∫π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™,
∂À¡√ªÿ√À μ∂ƒ√π∏™) - ∞∫∞∫π√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™- ∂À™∂μπ√™ ∂ª∂™∏™ - ¡∂ª∂™π√™ ∂ª∂™∏™ 3
99.02.039 ΔfiÌ. 39Ô˜ \∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù·- ∫·Ù˯‹ÛÂȘ, ^√ÌÈÏ›· Âå˜ ÙfiÓ ¶·Ú·Ï˘ÙÈÎfiÓ, \∂ÈÛÙÔÏ‹
Úfi˜ ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔÓ, \∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, °∂§∞™π√™ ∫∞π™∞ƒ∂π∞™ - ∫Àƒπ§§√™ π∂ƒ√™√§Àªø¡ 3
99.02.040 ΔfiÌ. 40fi˜ \∂ÈÛÙÔÏ·›-\∞Ì̈ÓĘ (àÔÊı¤ÁÌ·Ù·), \∂ÈÛÙÔÏ·› Î.Ï. - ò∞Ì̈Ó
õ \∞ÌÌÒÓÈÔ˜ (\∂ÈÛÙÔÏ›Ô˘ ÂÚ› ¶·¯ˆÌ›Ô˘ η› £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ - \∂Î ÙáÓ âÓÙÔÏáÓ
ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶·¯ˆÌ›Ô˘-^∂ÏÏËÓÈÎÔ› ‚›ÔÈ ∞ã-μã), ª∂°∞™ ∞¡Δø¡π√™ - ∞ªªø¡∞™ -
∞ªªø¡ - ¶∞Ãøªπ√™ 3
99.02.041 ΔfiÌ. 41Ô˜ ^∂ÏÏËÓÈÎÔ› ‚›ÔÈ °ã-¢ã, \∂ÈÛÙÔÏ‹ Úfi˜ ÙÔ‡˜ âÓ ¡ÈÙÚ›÷· ÌÔÓ·¯Ô‡˜-
^√ÌÈÏ›·È ÓÂ˘Ì·ÙÈη› ∞ã-¡ã, ∞°π√À ¶∞Ãøªπ√À - øƒ™π™π√™ - £∂√¢øƒ√™ ª√¡∞Ã√™ -
ª∞∫∞ƒπ√™ √ ∞π°À¶Δπ√™ 3
99.02.042 ΔfiÌ. 42Ô˜ ª∞∫∞ƒπ√™ √ ∞π°À¶Δπ√™ - ª∞∫∞ƒπ√™ √ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂À™ - ¶∂Δƒ√™ μã ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ -
Δπª√£∂√™ ∞ã ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.043 ΔfiÌ. 43Ô˜ ∫·Ù¿ ª·Óȯ·›ˆÓ, ∂é¯ÔÏfiÁÈÔÓ ™ÂÚ·›ˆÓÔ˜, ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο
àÔÛ¿ÛÌ·Ù·, \∂ÈÛÙÔÏ·›- ¶ÂÚ› ΔÚÈ¿‰Ô˜, ‚È‚Ï. ∞ã-μã, ÎÂÊ. ∞ã-∏ã,
™∂ƒ∞¶πø¡ £ª√À∂ø™ - ¢π¢Àª√™ √ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂À™ 3
99.02.044 ΔfiÌ. 44Ô˜ ¶ÂÚ› ΔÚÈ¿‰Ô˜ ‚È‚Ï. μã-ÎÂÊ. £ã-∫∑ã, ‚È‚Ï. °ã. De spiritu sancto.
∫·Ù¿ ª·Óȯ·›ˆÓ, \∞ÓÙÈÚÚËÙÈÎfi˜ ηٿ ∂éÓÔÌ›Ô˘, \∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù·,
¢π¢Àª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.045 ΔfiÌ. 45Ô˜ ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, ≤ÙÂÚÔÓ
ñfiÌÓËÌ· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ âÎ ÙáÓ âÓ ΔÔ˘Ú÷Ä Ùɘ ∞åÁ‡ÙÔ˘ àÓ·Î·Ï˘Êı¤ÓÙˆÓ
·‡ÚˆÓ, ̤Ú. ∞ã, ¢π¢Àª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.046 ΔfiÌ. 46Ô˜ ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ μã-∂ã , ¢π¢Àª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.047 ΔfiÌ. 47Ô˜ ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ ÙfiÓ \πÒ‚ ∞ã-°ã. ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ Ù¿˜ ¶·ÚÔÈÌ›·˜,
^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ ÙfiÓ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙ‹Ó, ¢π¢Àª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.048 ΔfiÌ. 48Ô˜ ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ ÙfiÓ ÚÔÊ‹ÙËÓ ∑·¯·Ú›·Ó, ¢π¢Àª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.049 ΔfiÌ. 49Ô˜ ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù· âÎ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ η› ∫·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘,
§fiÁÔ˜ ÂÚ› ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, \∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ¢π¢Àª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.050 ΔfiÌ. 50fi˜ ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ Ù‹Ó °¤ÓÂÛÈÓ Î·› Âå˜ ÙfiÓ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙ‹Ó,
¢π¢Àª√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ 3
99.02.051 ΔfiÌ 51Ô˜ ^√ÌÈÏ›·È £ã Âå˜ Ùfi ^∂Í·‹ÌÂÚÔÓ, ª∂°∞™ μ∞™π§∂π√™ 3
99.02.052 ΔfiÌ. 52Ô˜ ^√ÌÈÏ›·È π°ã Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, ∫·Ù¿ ∂éÓÔÌ›Ô˘ 1-3,
¶ÂÚ› ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ª∂°∞™ μ∞™π§∂π√™ 3
99.02.053 ΔfiÌ. 53Ô˜ \∞ÛÎËÙÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ª∂°∞™ μ∞™π§∂π√™ 3
13
¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

99.02.054 ΔfiÌ. 54Ô˜ ∫¢ ^√ÌÈÏ›·È η› §fiÁÔÈ, ª∂°∞™ μ∞™π§∂π√™ 3


99.02.055 ΔfiÌ. 55Ô˜ \∂ÈÛÙÔÏ·›, ª∂°∞™ μ∞™π§∂π√™ 3
99.02.056 ΔfiÌ. 56Ô˜ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ·, ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙfiÓ ^∏Û·˝·Ó Î.Ï.,
ª∂°∞™ μ∞™π§∂π√™ 3
99.02.057 ΔfiÌ. 57Ô˜ ª‹ ÁÓ‹ÛÈ·, ^√ÌÈÏ›·È η› §fiÁÔÈ, \∂ÎÏÔÁ‹ ÙáÓ öÚÁˆÓ ÙÔÜ
ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ ñfi ™˘ÌÂÒÓ ÙÔÜ Ì·Á›ÛÙÚÔ˘, ª∂°∞™ μ∞™π§∂π√™ 3
99.02.058 ΔfiÌ. 58Ô˜ ∂åÛ·ÁˆÁ‹, μ›Ô˜, ¶¤ÓÙ §fiÁÔÈ Î.ô., °ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§√°√™ 3
99.02.059 ΔfiÌ. 59Ô˜ ∫›ÌÂÓ·, §fiÁÔÈ, £ÂÔÏÔÁÈÎÔ› §fiÁÔÈ, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§√°√™ 3
99.02.060 ΔfiÌ. 60fi˜ §fiÁÔÈ, \∂ÈÛÙÔÏ·›, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§√°√™ 3
99.02.061 ΔfiÌ. 61Ô˜ ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ‰ÔÁÌ·ÙÈο, ıÂÔÏÔÁÈο, äıÈο, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§√°√™ 3
99.02.062 ΔfiÌ. 62Ô˜ ¶ÔÈ‹Ì·Ù· îÛÙÔÚÈο, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§√°√™ 3
99.02.063 ΔfiÌ. 63Ô˜ ™¯fiÏÈ· Âå˜ ÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§√°√™ 3
99.02.064 ΔfiÌ. 64Ô˜ ™¯fiÏÈ· Âå˜ Ù¿ ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§√°√™ 3
99.02.065 ΔfiÌ. 65Ô˜ ∂åÛ·ÁˆÁ‹: ‚›Ô˜, Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‰È‰·Ûηϛ·, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·,
¶ÂÚ› Ùɘ ëÍ·Ë̤ÚÔ˘, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ ¡À™™∏™ 3
99.02.065.· ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο öÚÁ· -¶ÂÚ› ηٷÛÎÂ˘É˜ àÓıÚÒÔ˘, ¶ÂÚ› àÚÂÙɘ àÓıÚÒÔ˘,
õÙÔÈ Âå˜ ÙfiÓ ‚›ÔÓ ÙÔÜ ªˆ˘Û¤ˆ˜, \∂ÈÛÙÔÏ‹Ó ‰È¿ Ù‹Ó âÁÁ·ÛÙÚ›Ì˘ıÔÓ Úfi˜
£ÂÔ‰fiÛÈÔÓ â›ÛÎÔÔÓ, ∂å˜ ÙfiÓ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙ‹Ó, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ ¡À™™∏™ 3
99.02.066 ΔfiÌ. 66Ô˜ ∂å˜ Ù¿˜ âÈÁÚ·Ê¿˜ ÙáÓ æ·ÏÌáÓ, ∂å˜ Ùfi o∞ÛÌ· \∞ÛÌ¿ÙˆÓ,
∂å˜ Ù‹Ó ∫˘ÚÈ·Î‹Ó ÚÔÛ¢¯‹Ó, ∂å˜ ÙÔ‡˜ ª·Î·ÚÈÛÌÔ‡˜, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ ¡À™™∏™ 3
99.02.067 ΔfiÌ. 67Ô˜ ∫·Ù¿ ∂éÓÔÌ›Ô˘, àÓÙÈ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ∞ã, μã, °ã, ¢ã, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ ¡À™™∏™ 3
99.02.068 ΔfiÌ. 68Ô˜ ∫·Ù¿ ∂éÓÔÌ›Ô˘, àÓÙÈ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ∂ã, ™Δã, ∑ã, ∏ã, £ã, πã η› ôÏÏÔÈ
ÏfiÁÔÈ Î·› âÈÛÙÔϤ˜, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ ¡À™™∏™ 3
99.02.069 ΔfiÌ. 69Ô˜ §fiÁÔÈ Î·› âÁÎÒÌÈ· Âå˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, °ƒ∏°√ƒπ√™ √ ¡À™™∏™ 3
99.02.070 ΔfiÌ. 70fi˜ ¢È¿ÊÔÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Î·› ΛÌÂÓ·, àÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ·, Ófiı·,
°ƒ∏°√ƒπ√™ √ ¡À™™∏™ 3
99.02.071 ΔfiÌ. 71Ô˜ ò∂ÚÁ· ‰È¿ÊÔÚ·, ∞ªºπ§√Ãπ√™ π∫√¡π√À, ∞™ΔŒƒπ√™ ∞ª∞™∂π∞™ 3
99.02.072 ΔfiÌ. 72Ô˜ ∂åÛ·ÁˆÁÈο, ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ∞¶√§π¡∞ƒπ√™ §∞√¢π∫∂π∞™ 3
99.02.073 ΔfiÌ. 73Ô˜ \∞ÔÏÔÁËÙÈο, \∞ÓÙÈÚÚËÙÈο, ¢ÔÁÌ·ÙÈο, \∞ÌÊÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ·,
\∞ÔÏÈÓ·ÚÈÛÙ·›, ∞¶√§π¡∞ƒπ√™ §∞√¢π∫∂π∞™ 3
99.02.074 ΔfiÌ. 74Ô˜ ∂åÛ·ÁˆÁ‹, μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, \∞ÁÎ˘ÚˆÙfi˜ η› ¶·Ó¿ÚÈÔÓ ·îÚ¤ÛÂȘ 1-33,
∂¶πº∞¡π√™ ™∞§∞ªπ¡√™ ∫À¶ƒ√À 3
99.02.075 ΔfiÌ. 75Ô˜ ¶·Ó¿ÚÈÔÓ ·îÚ¤ÛÂȘ 34-64, ∂¶πº∞¡π√™ ™∞§∞ªπ¡√™ ∫À¶ƒ√À 3
99.02.076 ΔfiÌ. 76Ô˜ ¶·Ó¿ÚÈÔÓ ·îÚ¤ÛÂȘ 65-80, ¶ÂÚ› ̤ÙÚˆÓ Î·› ÛÙ·ıÌáÓ,
¶ÂÚ› ÙáÓ √ã ^∂ÚÌËÓ¢ÙáÓ Î.ô., ∂¶πº∞¡π√™ ™∞§∞ªπ¡√™ ∫À¶ƒ√À 3
14
¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

¶·ÙÚÔÏÔÁ›·

99.02.077 ΔfiÌ. 77Ô˜ \∂ÈÛÙÔÏ·›, ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ¡fiı· öÚÁ·,


∂¶πº∞¡π√™ ™∞§∞ªπ¡√™ ∫À¶ƒ√À 3
99.02.078 ΔfiÌ. 78Ô˜ ∂åÛ·ÁˆÁ‹, μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· η› \∞ÛÎËÙÈο öÚÁ·, ∂À∞°ƒπ√™ ¶√¡Δπ∫√™ 3
99.02.079 ΔfiÌ. 79Ô˜ \∞ÛÎËÙÈο öÚÁ·, \∂ÈÛÙÔÏ·›, ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο öÚÁ·, ∂À∞°ƒπ√™ ¶√¡Δπ∫√™ 3
99.02.080 ΔfiÌ. 80fi˜ ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù·, Ófiı· öÚÁ·, ∂À∞°ƒπ√™ ¶√¡Δπ∫√™ 3
99.02.081 ΔfiÌ. 81Ô˜ ∂åÛ·ÁˆÁ‹, μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ¢π√¢øƒ√™ Δ∞ƒ™√À 3
99.02.082 ΔfiÌ. 82Ô˜ ™¯fiÏÈ· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, ¢π√¢øƒ√™ Δ∞ƒ™√À 3
99.02.083 ΔfiÌ. 83Ô˜ ∂åÛ·ÁˆÁ‹, μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ^∂ÚÌËÓ¢ÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù·,
™¯fiÏÈ· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ ∞ã, £∂√¢øƒ√™ ª√æ√À∂™Δπ∞™ 3
99.02.084 ΔfiÌ. 84Ô˜ ™¯fiÏÈ· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ μã, £∂√¢øƒ√™ ª√æ√À∂™Δπ∞™ 3
99.02.085 ΔfiÌ. 85Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙÔ‡˜ ‰Ò‰Âη ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚÔÊ‹Ù·˜ ∞ã, £∂√¢øƒ√™ ª√æ√À∂™Δπ∞™ 3
99.02.086 ΔfiÌ. 86Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙÔ‡˜ ‰Ò‰Âη ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚÔÊ‹Ù·˜ μã, £∂√¢øƒ√™ ª√æ√À∂™Δπ∞™ 3
99.02.087 ΔfiÌ. 87Ô˜ ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ Âå˜ Ù¿˜ ¶Ú¿ÍÂȘ ÙáÓ ^∞ÔÛÙfiψÓ, ™¯fiÏÈ· Âå˜ Ù¿˜ \∂ÈÛÙÔÏ¿˜:
¶Úfi˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜, ¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã, μã, ¶Úfi˜ °·Ï¿Ù·˜, ¶Úfi˜ \∂ÊÂÛ›Ô˘˜, ¶Úfi˜
ºÈÏÈËÛ›Ô˘˜, ¶Úfi˜ ∫ÔÏÔÛÛ·ÂÖ˜, ¶Úfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÂÖ˜ ∞ã, ¶Úfi˜ ΔÈÌfiıÂÔÓ ∞ã, μã,
¶Úfi˜ ^∂‚Ú·›Ô˘˜, ¢ÔÁÌ·ÙÈο àÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ¶Úfi˜ Ù¿˜ ηٿ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ Î·ÙËÁÔÚ›·˜,
\∞ÓÙ›ÁÚ·ÌÌ· Úfi˜ ÙfiÓ \πˆ¿ÓÓËÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔÓ, £∂√¢øƒ√™ ª√æ√À∂™Δπ∞™ 3
99.02.088 ΔfiÌ. 88Ô˜ ∂å˜ ÙfiÓ \πÒ‚, ∂å˜ ÙfiÓ \πÂ˙ÂÎÈ‹Ï, ∂å˜ ÙfiÓ ¢·ÓÈ‹Ï, ¶√§ÀÃ√¡π√™ ∞¶∞ª∂π∞™ 3
99.02.089 ΔfiÌ. 89Ô˜ ∂å˜ ÙfiÓ ^πÂÚÂÌ›·Ó, ¶√§ÀÃ√¡π√™ ∞¶∞ª∂π∞™ 3
99.02.090 ΔfiÌ. 90fi˜ ^√ÌÈÏ›·È Âå˜ Ù‹Ó °¤ÓÂÛÈÓ ∞ã-£ã, πø∞¡¡∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ 3
99.02.091 ΔfiÌ. 91Ô˜ ^√ÌÈÏ›·È Âå˜ Ù‹Ó °¤ÓÂÛÈÓ πã-∫¢ã, πø∞¡¡∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ 3
99.02.092 ΔfiÌ. 92Ô˜ ^√ÌÈÏ›·È Âå˜ Ù‹Ó °¤ÓÂÛÈÓ ∫∂ã-ª∂ã, πø∞¡¡∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ 3
99.02.093 ΔfiÌ. 93Ô˜ ^√ÌÈÏ›·È Âå˜ Ù‹Ó °¤ÓÂÛÈÓ ª™Δã-•™Δã, §fiÁÔÈ Âå˜ Ù‹Ó ò∞ÓÓ·Ó,
^√ÌÈÏ›·È Âå˜ ÙfiÓ ¢·‚›‰ η› ÙfiÓ ™·Ô‡Ï, πø∞¡¡∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ 3
99.02.094 ΔfiÌ. 94Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ ∞ã-ª¢ã, πø∞¡¡∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ 3
99.02.095 ΔfiÌ. 95Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ ª∂ã-ƒ∫μã, πø∞¡¡∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ 3
99.02.096 ΔfiÌ. 96Ô˜ ^∂ÚÌËÓ›· Âå˜ ÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜ ƒ∫°ã-ƒ¡ã η› ^√ÌÈϛ˜ Û¤ æ·ÏÌÔ‡˜,
πø∞¡¡∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ 10

μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ η› \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎáÓ


™˘ÁÁڷʤˆÓ (μ∂¶∂™)
μÚ·‚Â˘Ì¤ÓË àfi Ù‹Ó \∞η‰ËÌ›· \∞ıËÓáÓ
√î Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ùɘ ÛÂÈÚĘ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ âÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ¿
Ù‹Ó â·Ó¤Î‰ÔÛË õ âÍ¿ÓÙÏËÛË ÙáÓ ÙfiÌˆÓ Ùɘ ¶·ÙÚÔÏÔÁ›·˜
àfi Ùfi äÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂÖÔ www.apostoliki-diakonia.com.gr
η› àfi Ùfi ÙÌÉÌ· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛˆ˜
η› ‰È·ı¤Ûˆ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙfi ÙËÏ. 210-8161544.
15
^√ÌÈÏËÙÈ΋ – £ÂÔÌËÙÔÚÈο

^√ÌÈÏËÙÈ΋

99.05.024 √î \∞fiÛÙÔÏÔÈ ÙáÓ ∫˘ÚÈ·ÎáÓ, ÙfiÌ. ∞ã, ª∏Δƒ. ¡. ™ªÀƒ¡∏™ ™Àª∂ø¡


[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 400] 4
99.05.025 √î \∞fiÛÙÔÏÔÈ ÙáÓ ∫˘ÚÈ·ÎáÓ, ÙfiÌ. μã, ª∏Δƒ. ¡. ™ªÀƒ¡∏™ ™Àª∂ø¡
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 416] 4
99.05.026 ∫‹Ú˘ÁÌ· η› £ÂÔÏÔÁ›·, ÙfiÌ. ∞ã, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 320] 15
99.05.027 ∫‹Ú˘ÁÌ· η› £ÂÔÏÔÁ›·, ÙfiÌ. μã, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 352] 15
99.05.011 ∂å˜ â›ÁÓˆÛÈÓ £ÂÔÜ – §fiÁÔÈ Âå˜ Ù¿ Âé·ÁÁÂÏÈο àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù·,
ª∏Δƒ. º£πøΔπ¢√™ ¡π∫√§∞√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 512] 5
99.05.018 ò∂¯ÔÓÙ˜ ÌfiÚʈÛÈÓ ÂéÛ‚›·˜, ª∏Δƒ. º£πøΔπ¢√™ ¡π∫√§∞√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 264] 5
99.05.022 ™Ùfi ηÙÒÊÏÈ Ùɘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο η› Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο ΛÌÂÓ·,
ª∏Δƒ. ¡. ™ªÀƒ¡∏™ ™Àª∂ø¡ [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 208] 5
99.05.028 ^√ §fiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÙfiÌ. ∞ã, ª∏Δƒ. ∫√∑∞¡∏™ ¢π√¡À™π√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 664] 5
99.05.029 ^√ §fiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÙfiÌ. μã, ª∏Δƒ. ∫√∑∞¡∏™ ¢π√¡À™π√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 656] 5
99.05.019 ^∏ÌÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ªÂÁ¿Ï˘ ^∂‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, √ª√Δ. ∫∞£∏°. √π∫√¡√ª√À ∏§π∞
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 96] 3
99.05.030 ^∏ ˙‡ÌË ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘ – ^√ÌÈϛ˜ Û¤ ∂é·ÁÁÂÏÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ η› ëÔÚÙ¤˜,
∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À ∞°∞£∞°°∂§√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 297] 5
99.11.024 ¶ÂÚ› âÈÌÂÏ›·˜ „˘¯É˜, ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√À ¶∂¡Δ∞¶√§∂ø™ [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 128] 6
99.08.053 £ÂÔÏÔÁ›· η› ∫ÔÈÓˆÓ›·, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 448] 5
99.05.031 ^√ âÈÔ‡ÛÈÔ˜ ôÚÙÔ˜, ª∏Δƒ. ∂¢∂™™∏™, ¶∂§§∏™, ∞§ªø¶π∞™ ºƒ∞°∫∞∫√À πø∏§
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 600] 7
99.05.020 ∫ËڇͷÙÂ, ^√ÌÈϛ˜ Âå˜ Ù¿ ∂é·ÁÁ¤ÏÈ·, ª∏Δƒ. ¡. ™ªÀƒ¡∏™ ™Àª∂ø¡ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 286] 5

£ÂÔÌËÙÔÚÈο

99.04.027 Δ¿ ‰ÔÁÌ·ÙÈο £ÂÔÙÔΛ· Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ, ∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†)


[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 56] 1
99.05.021 ^∂Ù¿ ÏfiÁÔÈ Âå˜ ÙÔ‡˜ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ùɘ ^ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘,
∞ƒÃπª. ∑∞º∂πƒ∏ ¢∞ªπ∞¡√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 80] 1
99.07.002 ^∏ £ÂÔÌ‹ÙˆÚ – §fiÁÔÈ ÛÙ‹Ó °¤ÓÓËÛË, ÛÙfiÓ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÌfi η› ÛÙ‹Ó ∫Ô›ÌËÛË
Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ∞°π√À ¡π∫√§∞√À ∫∞μ∞™π§∞, ÌÙÊÚ. ¡∂§§∞ ¶∞¡. [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 232] 6
99.07.003 ^∏ £ÂÔÙfiÎÔ˜, ∞°π√À πø∞¡¡√À ¢∞ª∞™∫∏¡√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 296] 6
99.11.021 √î âÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ùɘ ¶·Ó·Á›·˜, ª∏Δƒ. º£πøΔπ¢√™ ¡π∫√§∞√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 136] 5
99.04.056 ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎÔ› ∫·ÓfiÓ˜ ÛÙ‹Ó ^ÀÂÚ·Á›·Ó £ÂÔÙfiÎÔÓ, ΛÌÂÓÔ-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË
[™¯.: 10Ã14, ÛÂÏ.: 168] 2
99.04.016 ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎÔ› ∫·ÓfiÓ˜ Âå˜ Ù‹Ó ^ÀÂÚ·Á›·Ó £ÂÔÙfiÎÔÓ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 88] 1,5
16
^∞ÁÈÔÏÔÁ›·

£ÂÔÌËÙÔÚÈο

99.04.017 ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓÒÓ ÛÙ‹Ó ^ÀÂÚ·Á›·Ó £ÂÔÙfiÎÔÓ [™¯.: 8¯12, ÛÂÏ.: 64] 1
99.04.045 ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓfiÓ·˜ ÛÙ‹Ó ^ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ÁÈ¿ Ù‹ Ì·ıËÙÈ΋ ÓÂÔÏ·›·,
ÌÙÊÚ. ª∏Δƒ. ™π¢∏ƒ√∫∞™Δƒ√À ª∞∫∞ƒπ√À [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 64] 0,1
99.09.059 ÷ÖÚ ¡‡ÌÊË àÓ‡ÌÊ¢Ù – ^√ \∞οıÈÛÙÔ˜ ≠ÀÌÓÔ˜,
∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ [™¯.: 14Ã21, ÛÂÏ.: 302] 11
99.09.096 £ÂÔÌËÙÔÚÈο ÚÔÛˆÓ‡ÌÈ·, ª∏Δƒ. ∫√ƒπ¡£√À ∫∞ƒ∞¡π∫√§∞ ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡√™ (†)
[™¯.: 20¯26, ÛÂÏ.: 444] 5
99.04.048 \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙáÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌáÓ Âå˜ Ù‹Ó ^∂ÔÚÙ‹Ó Ùɘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘,
\∂ÁÎfiÏÈÔÓ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 32] 1,5
99.04.038 ^√ \∞οıÈÛÙÔ˜ ≠ÀÌÓÔ˜, ÌÙÊÚ. ∫∞ƒ∞∫√μ√À¡∏ ∂. [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 120] 2
99.04.034 ^√ \∞οıÈÛÙÔ˜ ≠ÀÌÓÔ˜ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 63] 1,5
99.04.006 \∞οıÈÛÙÔ˜ ≠ÀÌÓÔ˜ [™¯.: 8¯12, ÛÂÏ.: 64] 1
99.04.007 \∞ÎÔÏÔ˘ı›·È ÙÔÜ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ – ^πÂÚ·› \∞ÎÔÏÔ˘ı›·È àfi 1˘ ≤ˆ˜ 15˘
∞éÁÔ‡ÛÙÔ˘ η› ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎÔ› ∫·ÓfiÓ˜ [™¯.: 11¯18, ÛÂÏ.: 224] 7
99.04.060 ^√ \∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ ıÚÉÓÔ˜ Âå˜ Ù‹Ó ∫Ô›ÌËÛÈÓ Ùɘ ^ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘
[™¯.: 10¯13, ÛÂÏ.: 72] 1,5
99.04.063 √î ∫¢ã √rÎÔÈ ÙÔÜ \∞ηı›ÛÙÔ˘ ≠ÀÌÓÔ˘, [™¯.: 20¯28, ÛÂÏ.: 36] 10

^∞ÁÈÔÏÔÁ›·

99.09.016 ^∂ÔÚÙÔÏfiÁÈÔÓ, ¶§∞Δ∞¡πΔ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 168] 1


99.10.012 ªÈÎÚfi˜ ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ – ™‡ÓÙÔÌ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÁÈ¿ ≤Ó·Ó ±ÁÈÔ Î¿ı ì̤ڷ˜,
ª∏Δƒ. ™∂ƒμπø¡ ∫∞π ∫√∑∞¡∏™ ¢π√¡À™π√À æ∞ƒπ∞¡√À (†) [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 208] 3
99.10.028 ^∏ ˙ˆ‹ η› Ù¿ ı·‡Ì·Ù· ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 112] 2
99.10.029 ≠√ÛÈÔ˜ \∞οÎÈÔ˜ ï ∫·˘ÛÔÎ·Ï˘‚›Ù˘, °∫∞§π√À ¡π∫√§∞√À [™¯.: 13¯20, ÛÂÏ.: 128] 1
99.10.030 Δfi Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 143] 2
99.10.031 ^∞ÁÈÔÏfiÁÈÔÓ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ª∏Δƒ. ¶ƒ. §∂√¡Δ√¶√§∂ø™
™øºƒ√¡π√À ∂À™Δƒ∞Δπ∞¢√À (†) [™¯.: 17Ã24, ÛÂÏ.: 488] 5
99.10.032 ^√ ‚›Ô˜ η› Ùfi Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ∞åηÙÂÚ›Ó˘ η› ∂éÁÂÓ›·˜,
™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 168] 2
99.10.033 √î êÁ›Â˜ \∞Ó·ÛÙ·Û›· ì ƒˆÌ·›·, \∞Ó·ÛÙ·Û›· ì º·ÚÌ·ÎÔχÙÚÈ·,
ªÂÏ¿ÓË ì ƒˆÌ·›·, ™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 176] 2
99.10.034 μ›Ô˜ η› ÔÏÈÙ›· ∂éı˘Ì›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘,
™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 208] 2
17
^∞ÁÈÔÏÔÁ›·

^∞ÁÈÔÏÔÁ›·

99.10.035 μ›Ô˜ η› ÔÏÈÙ›· ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÙÔÜ ∫ÔÈÓÔ‚È¿Ú¯Ô˘,


™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 176] 2
99.10.036 √î ÛÙ˘Ï›Ù˜ ±ÁÈÔÈ ¢·ÓÈ‹Ï Î·› ™˘ÌÂÒÓ,
™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 154] 2
99.10.037 μ›Ô˜ η› ÔÏÈÙ›· ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ ÙÔÜ £·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔÜ Î·› \πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ \∂Ï‹ÌÔÓÔ˜,
™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 240] 2
99.10.038 ∫ÔÛÌĘ ï ∞åÙˆÏfi˜ – ï ʈÙÈÛÙ‹˜ ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜ - ï ÚÔÊ‹Ù˘,
ΔƒπΔ√À ªπÃ∞∏§, ∫·ıËÁËÙÔÜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 112] 7
99.10.039 ò∞ıÏËÛË Î·› Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ êÁ›ˆÓ Á˘Ó·ÈÎáÓ \∞Á¿ı˘, μ·Ú‚¿Ú·˜,
∂éÊËÌ›·˜, £¤ÎÏ·˜, \πÔ˘ÏÈ·Óɘ η› ™ÔÊ›·˜, ™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 264] 2
99.10.040 ^∞Á›· μ·Ú‚¿Ú· -μ›Ô˜, ÊÚÈÎÙfi Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ, ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓÒÓ,
∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À ∞°∞£∞°°∂§√À [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 40] 1
99.10.050 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ \π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 232] 1
99.10.051 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 224] 1
99.10.052 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ ª·ÚÙ›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 208] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.10.053 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ \∞ÚÈÏ›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 192] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.10.054 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 160] 1
99.10.055 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ \πÔ˘Ó›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 134] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.10.056 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ \πÔ˘Ï›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 120] 1
99.10.057 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ ∞éÁÔ‡ÛÙÔ˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 192] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.10.058 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 232] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.10.059 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ \√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 278] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.10.060 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 272] 1
99.10.061 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜ - ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ ÌËÓfi˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 296] [âÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ]
99.10.065 ª¤ ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ì·˜- ™˘Ó·Í¿ÚÈ· ΔÚȈ‰›Ô˘ η› ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘,
¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À °. (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 304] 1
99.10.062 ¡ÂÚfi àfi Ù‹Ó öÚËÌÔ, ∫∞£∏°. μ√À§°∞ƒ∞∫∏ ∏§π∞ - ∫Àƒπ∞∫π¢∏ ∫ø™Δ∏
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 134] 3
18
^∞ÁÈÔÏÔÁ›·

^∞ÁÈÔÏÔÁ›·

99.10.063 ™˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ \√Úıfi‰ÔÍˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ∂¶π∫√Àƒ√À ∫∞£∏°. ¶π¶∂ƒ∞∫π °∂øƒ°π√À


[™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 40] 1
99.10.064 ¢ÚfiÌÔÈ ∫ÂÏÙáÓ - ¢ÚfiÌÔÈ ™·ÍfiÓˆÓ, ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À £∞¡∞™∏ - Δ∞ª∞ƒ∂™∏ -
¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ∂§. [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 87] 2
99.10.066 ^√ ‚›Ô˜ η› Ùfi Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ùɘ ^∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À ∞°∞£∞°°∂§√À
Ã∞ƒ∞ª∞¡Δπ¢∏ [™¯.: 14Ã21, ÛÂÏ.: 104] 3
99.10.067 ª·ÚÙ‡ÚÈÔ Î·› ı·‡Ì·Ù· ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 236] 2
99.10.068 ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ \π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À
∞°∞£∞°°∂§√À Ã∞ƒ∞ª∞¡Δπ¢∏ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 384] 15
99.10.069 ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À
∞°∞£∞°°∂§√À Ã∞ƒ∞ª∞¡Δπ¢∏ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 288] 15
99.10.070 ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ª¿ÚÙÈÔ˜, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À
∞°∞£∞°°∂§√À Ã∞ƒ∞ª∞¡Δπ¢∏ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 318] 15
99.10.071 ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ \∞Ú›ÏÈÔ˜, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À
∞°∞£∞°°∂§√À Ã∞ƒ∞ª∞¡Δπ¢∏ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 360] 15
99.10.072 ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ª¿ÈÔ˜, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À
∞°∞£∞°°∂§√À Ã∞ƒ∞ª∞¡Δπ¢∏ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 506] 15
99.10.073 ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ \πÔ‡ÓÈÔ˜, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À
∞°∞£∞°°∂§√À Ã∞ƒ∞ª∞¡Δπ¢∏ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 514] 15
99.10.081 \πÛ·ÓÈÎfi \√Úıfi‰ÔÍÔ ™˘Ó·Í¿ÚÈ, ∂¶π∫. ∫∞£∏°. ¶π¶∂ƒ∞∫π °∂øƒ°π√À
(‰›ÁψÛÛË öΉÔÛË: ëÏÏËÓÈο - îÛ·ÓÈο) [™¯.: 13¯21, ÛÂÏ.: 120] 2
99.10.083 √î ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ \∞ÚÙ¤ÌÈÔ˜, ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌˆÓ Î·› ¶Ï¿ÙˆÓ,
™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 216] 2
99.10.084 μ›Ô˜ η› ÔÏÈÙ›· ÙÔÜ ^√Û›Ô˘ ¶·ÙÚfi˜ ìÌáÓ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \∞ÎÚ¿Á·ÓÙÔ˜,
™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 126] 2
99.10.085 √î îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ ò∞ÓıÈÌÔ˜ - μ·‚‡Ï·˜ - μÏ¿ÛÈÔ˜ - \πÁÓ¿ÙÈÔ˜ - ∫Ï‹Ì˘,
™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 296] 2
99.10.086 √î îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ \∞οÎÈÔ˜-\∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ï ¶¤ÚÛ˘-μÔÓÈÊ¿ÙÈÔ˜-\∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜-
™Â‚·ÛÙÈ·Ófi˜-™¤ÚÁÈÔ˜ Î·È μ¿Î¯Ô˜-ΔڇʈÓ, ™Àª∂ø¡ Δ√À ª∂Δ∞ºƒ∞™Δ√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 272] 2
99.10.087 ^√ ··Î·ÏfiÁÂÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ï·ÓĘ - ï ≠∞ÁÈÔ˜ ÔÈ̤ӷ˜,
º∂ƒ√À™∏ ¢∏ª∏Δƒπ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 288] 5
99.18.059 The lives of women Saints in the Orthodox Church, °∫∞¡√Àƒ∏ ∂§∂¡∏™
[™¯.: 16Ã24, ÛÂÏ.: 304] 15
99.18.060 Faith and life in the Orthodox Church, °∫∞¡√Àƒ∏ ∂§∂¡∏™
[™¯.: 16Ã24,ÛÂÏ.: 312] 15
99.10.088 ^√ ¬ÛÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ƒáÛÔ˜, ª∏Δƒ. Ã∞§∫π¢√™ ÃÀ™√™Δ√ª√À (Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À)
[™¯.: 19Ã26, ÛÂÏ.: 284] 10
19
\∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ^πÛÙÔÚ›· – \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Δ¤¯ÓË

\∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ^πÛÙÔÚ›·

99.09.040 ^∏ \∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙfiÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi \∞ÁÒÓ·, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ƒ√À§∞™ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 176] 8
99.11.036 ªÈÎÚ‹ âÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· âıÓÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ ∫ÏËÚÈÎáÓ, ÙfiÌ. ∞ã (∞-ª),
πø∞¡¡π¢∏ °π∞¡¡∏ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 232] 1
99.11.038 ªÈÎÚ‹ âÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· âıÓÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ ∫ÏËÚÈÎáÓ, ÙfiÌ. μã (ª-ø),
πø∞¡¡π¢∏ °π∞¡¡∏ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 136] 1
99.13.007 §ÂÍÈÎfiÓ ÙáÓ ¡ÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÙfiÌ. ∞ã, ¶∂ƒ∞¡Δø¡∏ πø. [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 112] 3
99.13.008 §ÂÍÈÎfiÓ ÙáÓ ¡ÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÙfiÌ. μã, ¶∂ƒ∞¡Δø¡∏ πø. [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 180] 3
99.13.009 §ÂÍÈÎfiÓ ÙáÓ ¡ÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÙfiÌ. °ã, ¶∂ƒ∞¡Δø¡∏ πø. [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 320] 3
99.02.124 ™¯¤ÛË ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ - ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ Î·Ù¿ ÙfiÓ \πˆ¿ÓÓË ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ∫ƒπ∫ø¡∏ Ãπ™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 152] 3
99.08.034 √î îÂÚÔ› ∫·ÓfiÓ˜, ∫∞£∏°. ∞§πμπ∑∞Δ√À ∞ªπ§∫∞ [™¯.: 13¯17, ÛÂÏ.: 674] 15
99.08.047 \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, §∂∫∫√À ∂À∞°°∂§√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 40] 0,5
99.09.006 ^∂‚Ú·˚΋ \∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ∫∞£∏°.μ∂§§∞ μ∞™π§∂π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 280] 15
99.09.013 \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ îÛÙÔÚ›· Ùɘ ƒˆÛ›·˜ (988-1988),
√ª√Δ. ∫∞£∏°. º∂π¢∞ μ§∞™π√À [™¯.: 13¯21, ÛÂÏ.: 490] 20
99.09.077 ^∏ \∂ÎÎÏËÛ›· Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜, à’ àگɘ ̤¯ÚÈ ÙÔÜ 1934, ∞ƒÃπ∂¶. ∞£∏¡ø¡ ∫∞π
¶∞™∏™ ∂§§∞¢√™ ÃÀ™√™Δ√ª√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 288] 15
99.09.090 ^∏ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ¢ÈÎÔÓÔÌ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔÜ \πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔÜ,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. Δƒøπ∞¡√À ™¶. [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 180] 2
99.09.094 ^πÂÚ¿ §Â›„·Ó· ^∞Á›ˆÓ Ùɘ ηı\ ìÌĘ \∞Ó·ÙÔÏɘ, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À ∞°∞£∞°°Œ§√À -
ª∞§Δ∂∑√À ÃÀ™∞™ - ª√ƒπ¡π ∂¡ƒπ∫√ [™¯.: 19¯26, ÛÂÏ.: 363] 10
99.19.079 ™¯¤ÛÂȘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ η› ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙ›˜ ¯áÚ˜ - ̤ÏË Ùɘ ∂éÚˆ·˚Îɘ ^∂ÓÒÛˆ˜
(¡ÔÌÔıÂÙÈ΋, ÓÔÌÔÏÔÁȷ΋ η› ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ öÚ¢ӷ),
¢ƒ. ∫ƒπ¶¶∞ °∂øƒ°π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 164] 8
99.09.101 ^πÛÙÔÚ›· Ùɘ àÚ¯ÂÁfiÓÔ˘ \∞ÔÛÙÔÏÈÎɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ 33-70 Ì.Ã.,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. μ√À§°∞ƒ∏ Ã∏™Δ√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 696] 30
99.09.081 ^√ ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙáÓ ªÔÓ·ÛÙËÚÈáÓ, ∞§¶∂¡Δ∑√À °∞μƒπ∏§ [™¯.: 11¯24, ÛÂÏ.: 240] 2
99.08.060 ¶ÂÚ› Ùfi àÏ¿ıËÙÔÓ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ âÓ ÙFÉ \√ÚıÔ‰fi͡ˆ £ÂÔÏÔÁ›÷·,
∞ƒÃπ∂¶. ∞À™Δƒ∞§π∞™ ™ΔÀ§π∞¡√À ™Δ. Ã∞ƒ∫π∞¡∞∫π [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 232] 10

\∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Δ¤¯ÓË

99.09.068 ^√ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓáÓ ÂåÎfiÓˆÓ, ÙfiÌ. ∞ã,


°∫√Δ™∏ Ã∏™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 160] 5
99.09.069 ^√ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓáÓ ÂåÎfiÓˆÓ, ÙfiÌ. μã,
°∫√Δ™∏ Ã∏™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 252] 5
20
^∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ - ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ – \∂͈ÙÂÚÈ΋ ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹

\∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Δ¤¯ÓË

99.09.079 ^√ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓáÓ ÂåÎfiÓˆÓ, ÙfiÌ. °ã,


°∫√Δ™∏ Ã∏™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 224] 5
99.09.082 ^√ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙáÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓáÓ ÂåÎfiÓˆÓ, ÙfiÌ. ¢ã,
°∫√Δ™∏ Ã∏™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 240] 5
99.09.010 \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο àÚÁ˘Ú¿, √π∫√¡√ª∞∫∏ - ¶∞¶∞¢√¶√À§√À °. [™¯.: 20¯28, ÛÂÏ.: 98] 2
99.09.011 \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ͢ÏfiÁÏ˘Ù·, ª∞∫ƒ∏ ∫πΔ™√À [™¯.: 20¯28, ÛÂÏ.: 48] 2
99.09.012 \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ¯Ú˘ÛÔΤÓÙËÙ·, £∂√Ã∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞™ [™¯.: 20¯28, ÛÂÏ.: 48] 2
99.09.025 ^πÛÙÔÚ›· η› ıÂÔÏÔÁ›· ÙáÓ ^πÂÚáÓ ∂åÎfiÓˆÓ, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ™πøΔ√À ª∞ƒ∫√À (†)
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 242] 15
99.09.097 Le Iconostasi delle Chiese Greche in Italia, ƒ∂¡Δ∂Δ∑∏ ∂À£∞§π∞™
[™¯.: 14¯20, ÛÂÏ.: 248] 12
99.09.100 ªÔ˘ÛÂÖÔ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ Ù¤¯Ó˘ ^πÂÚĘ ªÔÓɘ ™ÙÚÔÊ¿‰ˆÓ
η› ^∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ªÀ§ø¡∞ ∑ø∏ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 248] 20

^∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ - ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜

99.09.055 ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜, ¶ƒøΔ√¶ƒ. ª∂Δ∞§§∏¡√À °∂øƒ°π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 384] 3
99.09.057 Δfi ëÏÏËÓÈÎfi ñfi‚·ıÚÔ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ, ª∏Δƒ. ¶π™π¢π∞™ º√À°π∞ ª∂£√¢π√À (†)
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 316] 12
99.23.001 Δfi ÛáÌ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ì ôÛÎËÛË Î·› ì ôıÏËÛ‹ ÙÔ˘,
ª∏Δƒ. ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫∞π ∞°. μ§∞™π√À π∂ƒ√£∂√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 112] 7
99.23.002 ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ η› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ -^∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙáÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó,
ª∏Δƒ. ¶∂ƒ°∞ª√À ∑∏∑π√À§∞ πø∞¡¡√À [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 200] 7
99.23.003 ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ η› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À
[™¯.: 12¯21, ÛÂÏ.: 224] 3
99.23.004 The human body: Ascesis and exercise,
ª∏Δƒ. ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫∞π ∞°. μ§∞™π√À π∂ƒ√£∂√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 102] 7

\∂͈ÙÂÚÈ΋ ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹

99.08.040 ¡ÔÌÔηÓÔÓÈΤ˜ à·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ âÚˆÙ‹Ì·Ù· â͈ÙÂÚÈÎɘ îÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ,


√ª√Δ. ∫∞£∏°. ª¶√Àª∏ ¶∞¡∞°πøΔ∏ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 104] 2
99.08.057 ¡ÔÌÔηÓÔÓÈΤ˜ à·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ âÚˆÙ‹Ì·Ù· â͈ÙÂÚÈÎɘ îÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ, ÙfiÌ. μã,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ª¶√Àª∏ ¶∞¡∞°πøΔ∏ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 144] 2
99.11.003 μÈ‚ÏÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ùɘ ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 160] 1
21
£ÚËÛÎÂÈÔÏÔÁ›· – £ÂÔÏÔÁ›· η› \∂ÈÛÙ‹ÌË

\∂͈ÙÂÚÈ΋ ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹

99.18.037 Orthodox Church History [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 208] 5


99.18.038 Members of the Church Family [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 208] 5
99.18.039 The Church Liturgical Year [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 192] 5
99.18.040 Life with Jesus Christ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 200] 5
99.18.043 ¡ÔÛ‹Ì·Ù· ÙáÓ ÙÚÔÈÎáÓ- ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙ‹ ÁÓˆÚÈÌ›· η› àÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÓfiÛˆÓ
Ô‡ âÓ‰ËÌÔÜÓ ÛÙ›˜ ¯áÚ˜ Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ,
¶π¶∂ƒ∞∫π £∂√º∞¡√À™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 280] 3
99.18.044 \∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ñÁ›·˜ ÛÙ›˜ ¯áÚ˜
Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏɘ,
∂¶π∫. ∫∞£∏°.¶π¶∂ƒ∞∫π °∂øƒ°π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 32] 1
99.18.049 ªÈÎÚfi˜ ï‰ËÁfi˜ ñÁÈÂÈÓɘ, ∂¶π∫. ∫∞£∏°.¶π¶∂ƒ∞∫π °∂øƒ°π√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 136] 1
99.18.054 ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙ¿ ú¯ÓË ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ,
∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À Δπƒ∞¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À [™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 376] 10
99.18.057 ≠∂ˆ˜ âÛ¯¿ÙÔ˘ Ùɘ Áɘ, ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À Δπƒ∞¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À
[™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 388] 10
99.18.058 ™Ù‹Ó \∞ÊÚÈ΋, ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À Δπƒ∞¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À
[™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 480] 10
99.18.061 ^∏ ÏËÛÌÔÓË̤ÓË âÓÙÔÏ‹, ¶ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜..., ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À Δπƒ∞¡ø¡
∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À [™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 528]
∫∞π ¶∞™∏™ 15
99.18.052 ª\ âÚˆÙÔÜÓ Î·› à·ÓÙá – 100 à·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ 100 âÚˆÙ‹ÛÂȘ,
ª∏Δƒ. ¶∂¡Δ∞¶√§∂ø™ π°¡∞Δπ√À [™¯.: 13¯19, ÛÂÏ.: 250] 5

£ÚËÛÎÂÈÔÏÔÁ›·

99.09.045 ∫ÔÚ¿ÓÈÔ Î·› îÛÙÔÚ›·, ∫∞£∏°. ∞ƒ°Àƒπ√À ∞™Δ∂ƒπ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 224] 3
99.25.002 ∂éÚÒË - £ÚËÛΛ· - ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ¢ƒ. £∂√§√°π∞™ ∑√ƒª¶∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 248] 5
99.09.091 \√Úıfi‰ÔÍË ıÂÔÏÔÁ›· η› √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ∫∞£. μ∞™π§∂π∞¢√À ¶∂Δƒ√À
[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 383] 5

£ÂÔÏÔÁ›· η› \∂ÈÛÙ‹ÌË

99.25.007a ∂îÚÌfi˜, ÙfiÌ. ∞’ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 568] 5


99.25.007b ∂îÚÌfi˜, ÙfiÌ. μ’ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 714] 5
22
¶ÔÈÌ·ÓÙÈο - \∂ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο

¶ÔÈÌ·ÓÙÈο -\∂ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο

99.09.099 «^√ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎɘ


ÚÔÛÊÔÚĘ η› ·Ú¿ÁˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ õ ôÚÓËÛË ˙ˆÉ˜;»,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ∫ƒπ∫ø¡∏ Ãπ™Δ√À [™¯.: 19¯23, ÛÂÏ.: 96] 3
99.11.052 \∞ÁˆÓ›· η› Î·Ù¿Ó˘ÍË, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞™Ã√À ¶∞¡∞°πøΔ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 296] 5
99.19.022 ^∏ ÓËÛÙ›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ª∏Δƒ. ¡. ™ªÀƒ¡∏™ ™Àª∂ø¡ [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 144] 3
99.19.051 ªÈÎÚ¿ ÂúÛÔ‰Ô˜ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·,
ª∏Δƒ. ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫∞π ∞°. μ§∞™π√À π∂ƒ√£∂√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 160] 3
99.19.052 ^∏ ·ÓÔÏ›· ÙÔÜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ, ∞ƒÃπª. ƒ∞¶Δ√¶√À§√À °∂ƒμ∞™π√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 80] 3
99.19.055 ∫·Ù‹¯ËÛË Î·› ‚¿ÙÈÛË ÙáÓ âÓËϛΈÓ,
ª∏Δƒ. ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫∞π ∞°. μ§∞™π√À π∂ƒ√£∂√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 216] 3
99.19.056 ^∏ âÏ›‰·, ™øΔ∏ƒπ√À °∂øƒ°π√À (†) [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 152] 3
99.19.057 √î \∞fiÛÙÔÏÔÈ, ™øΔ∏ƒπ√À °∂øƒ°π√À (†) [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 280] 3
99.19.058 ^ÀÁ›· η› àÚÚÒÛÙÈ· ηٿ Ù‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹ η› ÙÔ‡˜ ¶·Ù¤Ú˜,
∞ƒÃπª. ª¶∞∫√°π∞¡¡∏ μ∞™π§∂π√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 224] 3
99.19.060 Δfi ^πÂÚfi ∂鯤ϷÈÔ [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ. 104] 3
99.19.062 ¶ÏÄÓ˜ η› ì \∞Ï‹ıÂÈ·, ª∏Δƒ. ∏§∂π∞™ °∂ƒª∞¡√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 144] 3
99.19.064 ^∏ ı‡Ú· Ùɘ ÿÚÈÙÔ˜ – Δfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ îÂÚĘ âÍÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ˜,
∞ƒÃπª. ™Δ∞Àƒ√¶√À§√À Ãπ™Δ√º√ƒ√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ. 208] 3
99.19.065 ^∞Ì·ÚÙ›· η› χÙÚˆÛË, ™øΔ∏ƒπ√À °∂øƒ°π√À (†) [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 216] 3
99.19.066 ^πÂÚ¿ ∫·Ù‹¯ËÛȘ, ¶ƒøΔ√¶ƒ. ∫∞§§π¡π∫√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 208] 2
99.19.067 ^∏ \∂ÎÎÏËÛ›· η› Ù¿ îÂÚ¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ηٿ ÙfiÓ îÂÚfi ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡√À (†) [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 208] 2
99.19.068 ^√ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ «ùÚÔ˜ ‰˘Û·Ó¿‚·ÙÔÓ»,
√ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡√À (†) [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 152] 2
99.19.069 \∞ÔÎÚ›ÛÂȘ Û¤ ñ‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÔÓÂÖ˜, ¶. ™ΔÀ§π∞¡∞∫∏ ∞¡Δø¡π√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 272] 3
99.19.078 ^∏ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ηٿ ÙfiÓ ±ÁÈÔ \πˆ¿ÓÓË ÙfiÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ,
ª∏Δƒ. ∞À§ø¡√™ Ãπ™Δ√¢√À§√À ª√À™Δ∞∫∞ [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 120] 3
99.19.070 \πˆ¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ η› ^πÂÚˆÛ‡ÓË, √ª√Δ. ∫∞£∏°∏Δ∏ ∫ƒπ∫ø¡∏ Ãπ™Δ√À
[™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 112] 3
99.08.002 \∂ÓÔÚ›·: ^√ ÃÚÈÛÙfi˜ âÓ Ùˇá Ì¤Ûˇˆ ìÌáÓ, ¶ƒøΔ√¶ƒ. ª∂Δ∞§§∏¡√À °∂øƒ°π√À
[™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 200] 3
99.08.021 ¡¿ ÛĘ ˙‹ÛÂÈ... ªÈ¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ μ·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜,
∞ƒÃπ∂¶. ∞£∏¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∂§§∞¢√™ Ãπ™Δ√¢√À§√À (†) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 24] 2
99.08.022 «∫·ÏÔÛÙÂÚȈ̤ÓÔÈ!», °È¿ ≤Ó·Ó âÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ, ÁÈ¿ ÌÈ¿ ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓË ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·,
∞ƒÃπ∂¶. ∞£∏¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∂§§∞¢√™ Ãπ™Δ√¢√À§√À (†) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 32] 2
99.08.023 «\∂Î ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Âå˜ Ù‹Ó ˙ˆ‹Ó», ªÈ¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ¿ ¤Ú·Ó ÙÔÜ Ù¿ÊÔ˘,
∞ƒÃπ∂¶. ∞£∏¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∂§§∞¢√™ Ãπ™Δ√¢√À§√À (†) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 24] 2
99.08.049 ¶ÔÈÌ·ÓÙÈο ΛÌÂÓ· – ïÌÈϛ˜ à¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ Û¤ îÂÚÂÖ˜,
ª∏Δƒ. ∫√∑∞¡∏™ ¢π√¡À™π√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 184] 3
99.08.052 £ÂÔÎÔÈÓˆÓ›·, \√Úıfi‰ÔÍË ıÂÒÚËÛË Ùɘ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ·˜,
ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 215] 4
23
\∞ÔÏÔÁËÙÈο - \∞ÓÙÈ·ÈÚÂÙÈο

¶ÔÈÌ·ÓÙÈο -\∂ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο

99.11.040 ^∏ àÁ¿Ë – ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ,


ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 478] 4
99.08.059 ÃÚÈÛÙfi˜ ÚÔÙ˘Ô‡ÌÂÓÔ˜ – ÃÚÈÛÙÔÏÔÁ›· Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘,
ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 200] 3
99.08.058 ^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ‰È·ÎÔÓ›·˜ η› Ù¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙ›˜ ÔÈÌ·ÓÙÈΤ˜ âÈÛÙÔϤ˜
ÙÔÜ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘, ¢ƒ. £∂√§. ¶∞¶∞Δ∑∞¡∞∫∏ °∂øƒ°π√À [™¯.: 11¯18, ÛÂÏ.: 96] 2
99.09.019 ^∏ \∂ÎÎÏËÛ›· ̤۷ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, ¶ƒøΔ√¶ƒ. ª∂Δ∞§§∏¡√À °∂øƒ°π√À [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 256] 3
99.09.051 μ·ÛÈ΋ ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, «¶ÈÛÙ‡ˆ Âå˜ ≤Ó· £ÂfiÓ...»,
∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 304] 3
99.09.054 ^∏ ›ÛÙË ÙáÓ \√ÚıÔ‰fiÍˆÓ – \√Úıfi‰ÔÍË ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ÁÈ¿ Ùfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ôÓıÚˆÔ,
∫∞£∏°. ¢∂§∏∫ø™Δø¶√À§√À ∞£∞¡∞™π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 224] 3
99.09.088 ^∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛȘ ÙÔÜ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ,
¶ƒøΔ√¶ƒ. Δ™∞ª¶∏ƒ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∏ [™¯.: 15¯23, ÛÂÏ.: 395] 5
99.11.009 ò∂Úˆ˜ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞™Ã√À ¶. [™¯.: 14¯22, ÛÂÏ.: 624] 13
99.11.019 ^√ ÁÏ˘Î·ÛÌfi˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞™Ã√À ¶. [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 224] 3
99.09.020 ^∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – 52 ïÌÈϛ˜, ª∏Δƒ. ∫√∑∞¡∏™ ¢π√¡À™π√À (†) [™¯.: 13¯17, ÛÂÏ.: 446] 7
99.11.050 \∂ÎÎÏËÛ›· η› ÎfiÛÌÔ˜, √ª√Δ. ∫∞£∏°. ¶∞Δƒø¡√À °∂øƒ°π√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 352] 14
99.16.013 ^∏ £ÂÔÏÔÁ›· ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ Ùɘ ‰fi͢, ∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 272] 1
99.16.011 ¶Úfi˜ Ùfi ëÎÔ‡ÛÈÔÓ ¿ıÔ˜, ∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 472] 16
99.18.056 Tesori di Spiritualità e Pastorale Ortodossa,
ª∏Δƒ. πΔ∞§π∞™ ∫∞π ª∂§πΔ∏™ °∂¡¡∞¢π√À [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 208] 9
99.11.051 ª·ıËÙ›· ÛÙ‹Ó \√ÌÔÚÊÈ¿, ¶ƒ∂™μ. ∫∞ƒ¢∞ª∞∫∏ ªπÃ∞∏§ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 443] 14
99.08.061 £Â¤ ÌÔ˘, £Â¤ ÌÔ˘..., æ˘¯È΋ âÍ¿ÓÙÏËÛË Î·› «àÔͤӈÛË» ÙÔÜ ÎÏËÚÈÎÔÜ,
ª∏Δƒ. π§π√À, ∞Ã∞ƒ¡ø¡ ∫∞π ¶∂Δƒ√À¶√§∂ø™ ∞£∏¡∞°√ƒ∞ [™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 384] 15
99.08.062 Δfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ 8˘ ì̤ڷ˜, \√Úıfi‰ÔÍË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ \∂Û¯·ÙÔÏÔÁ›·,
ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 246] 6

\∞ÔÏÔÁËÙÈο - \∞ÓÙÈ·ÈÚÂÙÈο

99.12.012 μ·ÛÈ΋ ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· - \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ âÚˆÙ‹Ì·Ù· ‰ÔÁÌ·ÙÈο,


∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 264] 15
99.12.014 μ·ÛÈ΋ ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· - \∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ âÚˆÙ‹Ì·Ù· Û˘Ì‚ÔÏÈο,
∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 304] 15
99.12.019 μ·ÛÈ΋ ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· -\∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ âÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛˆÙËÚÈÔÏÔÁÈο,
∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 396] 15
24
∫·Ù˯ËÙÈο μÔËı‹Ì·Ù·

\∞ÔÏÔÁËÙÈο - \∞ÓÙÈ·ÈÚÂÙÈο

99.12.021 μ·ÛÈ΋ ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· -\∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ âÚˆÙ‹Ì·Ù· âÛ¯·ÙÔÏÔÁÈο,


∫∞£∏°. £∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞ (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 200] 12
99.11.011 μ·ÛÈ΋ ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· - \∂Êfi‰ÈÔÓ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜
¶. ∞§∂μπ∑√¶√À§√À ∞¡Δø¡π√À (†) [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 488] 13
99.12.020 °È¿ Ù‹Ó àÍ›· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ Î·› Ù‹Ó à·Í›· ÙáÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ,
ª¶∂ƒ¡Δπ∞∂º ¡π∫√§∞√À [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 88] 3
99.19.074 ¡ÂÔ·Á·ÓÈÛÌfi˜: ì àÂÈÏ‹ àfi Ùfi ·ÚÂÏıfiÓ [™¯.: 12¯21, ÛÂÏ.: 48] 0,50
99.19.077 ^ÀÔÎÂÈÌÂÓÈÛÌfi˜ η› ÓÂÜÌ· Ï¿Ó˘ ÛÙ›˜ «âÌÂÈڛ˜» ÙáÓ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙÈ·ÓáÓ,
∞ƒÃπª. ªÀƒ√À ∞À°. [™¯.: 11Ã17, ÛÂÏ.: 64] 2
99.19.059 ∞îÚ¤ÛÂȘ ÛÙ‹Ó ^∂ÏÏ¿‰· η› Ôî ηÎÔ‰Ô͛˜ ÙÔÜ ¶·ÈÛÌÔÜ,
∞ƒÃπª. ƒ∞¶Δ√¶√À§√À °∂ƒμ∞™π√À [™¯.: 11¯17, ÛÂÏ.: 256] 2
99.08.032 ªÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË, ì ÌÂÁ¿ÏË Ï¿ÓË, ∫∞ƒ∞∫√μ√À¡∏ ∂À∞°°∂§√À [™¯.: 12¯17, ÛÂÏ.: 144] 2
99.08.039 £ÂÔÏÔÁ›· η› æ˘¯È·ÙÚÈ΋ Û¤ ‰È¿ÏÔÁÔ, ™À§§√°π∫√ ∂ƒ°√ [™¯.: 14Ã21, ÛÂÏ.: 288] 3
99.12.011 \∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ≤Ó·Ó ·îÚÂÙÈÎfi, √™π√À £∂√º∞¡√À™ ∂°∫§∂π™Δ√À [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 143] 1

∫·Ù˯ËÙÈο μÔËı‹Ì·Ù·

99.18.062 μ·ÛÈÎfi âÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙË.


ΔfiÌ. 1Ô˜: ¢fiÁÌ· η› §·ÙÚ›·, ¶. Ã√¶∫√ £øª∞ [™¯.: 14¯24, ÛÂÏ.: 408] 10
99.18.063 μ·ÛÈÎfi âÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙË.
ΔfiÌ. 2Ô˜: μ›‚ÏÔ˜ η› ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¶. Ã√¶∫√ £øª∞ [™¯.: 14¯24, ÛÂÏ.: 336] 10
99.18.001 ^√ ùÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 264] 5
99.18.002 ¶ËÁ¤˜ ˙ˆÉ˜ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 270] 5
99.18.003 °È¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ £Âfi˜ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 280] 5
99.18.004 ^√ £Âfi˜ ÂrÓ·È ï ·Ù¤Ú·˜ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 272] 5
99.18.005 ª¤ ï‰ËÁfi Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 302] 5
99.18.006 ∑ˆ‹ ̤۷ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 288] 5
99.18.007 ≠√ÏÔÈ à‰¤ÚÊÈ· [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 272] 5
99.18.008 ^√ ηÏfi˜ àÁÒÓ·˜ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 302] 5
99.18.009 ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 318] 5
99.18.022 ¢ÂÏÙ›· âÁÁÚ·Êɘ ηÙ˯ËÙfi·È‰ˆÓ [™¯.: 9¯12, ÛÂÏ.: 2] 0,02
99.18.024 ™ËÌÂȈ̷ٿÚÈ· [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 46] 0,2
99.18.025 «¶¿ÙÂÚ ^∏ÌáÓ» (\∞ʛ۷) [™¯.: 33¯47] 0,3
99.18.027 ^∏ ÂåÚ‹ÓË Î·› Ù¿ ·È‰È¿ [™¯.: 19¯21, ÛÂÏ.: 24] 1
99.18.033 ª·ı·›Óˆ ÁÈ¿ ÙfiÓ £Âfi, ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 96] 2
99.18.036 ^∏ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 21¯28] 2
99.18.042 ∂rÌ·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜, ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 12¯19, ÛÂÏ.: 216] 3
99.18.050 ¶ËÁ·›Óˆ ÛÙ‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·, ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À [™¯.: 21¯28] 2
25
¶·È‰Èο

¶·È‰Èο

99.24.004 ^∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1


99.24.005 ^∏ ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÙÔÜ ¡á [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.006 ^√ ‡ÚÁÔ˜ Ùɘ μ·‚¤Ï [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.007 ^∏ ı˘Û›· ÙÔÜ \∞‚Ú·¿Ì [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.008 ^∏ îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ \πˆÛ‹Ê, ÙÂܯ. ∞ã [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.009 ^∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Ì·˜ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.010 Δ¿ ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.011 ^∏ ‚¿ÙÈÛË ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.012 ^√ ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙ‹ Ï›ÌÓË °ÂÓÓËÛ·Ú¤Ù [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.013 ^√ ÃÚÈÛÙfi˜ η› Ù¿ ·È‰È¿ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.01.011 ^∏ μ›‚ÏÔ˜ ÁÈ¿ Ù¿ ·È‰È¿ – ÂåÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË,
ÂåÎ. °∂øƒ°π∞¢∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À [™¯.: 21¯29, ÛÂÏ.: 168] 10
99.24.015 ^∏ ԉȿ ̤ Ù‹Ó àÚÎÔ˘‰›ÙÛ· [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.24.016 ^∏ îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ \πˆÛ‹Ê ÙÂܯ. μã [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 16] 1
99.14.043 Δfi àÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ, ∫∞¡∞μ∞ ∑ø∏™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 184] 5
99.14.048 ª·ı·›Óˆ ÁÈ¿ Ù‹Ó ›ÛÙË ÌÔ˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ [™¯.: 20¯27, ÛÂÏ.: 32] 3
99.14.050 ^∏ ÌÈÎÚ‹ ª·ÚÒ Î·› ì ª·Ú›· ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ∞ƒ°Àƒπ∞¢∏ μ∞™π§∂π√À [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 36] 4
99.14.052 ^√ ò∞ÁÁÂÏÔ˜ ÛÙ‹Ó ¶fiÏË, ∫∞Δ™∞ƒ∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À [™¯.: 17¯25, ÛÂÏ.: 74] 4
99.14.053 ™¿Ó Ù¿ ηڿ‚È·, Û¿Ó Ù¿ Ô˘ÏÈ¿, Û¿Ó Ù¿ ʇÏÏ· ÙáÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ,
ª√ƒº√¶√À§√À - °∂øƒ°√À§∂∞ ∂À∞°°∂§π∞ [™¯.: 22¯28, ÛÂÏ.: 36] 4
99.14.056 ∫·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÛÙfi ‰ÂÖÓÔ Ùɘ \∞Á¿˘, ∫∞¡∞μ∞ ∑ø∏™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 42] 4
99.04.015 ªÈÏ¿ˆ ÛÙfiÓ ¶·Ù¤Ú· ÌÔ˘ [™¯.: 10¯14, ÛÂÏ.: 32] 0,5
99.10.013 Δfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔÜ ºÈÏ‹ÌÔÓ·, ∫∞¡∞μ∞ ∑ø∏™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 118] 4
99.14.004 Δfi Ù¤ÏÔ˜ ëÓfi˜ ıÚ‡ÏÔ˘, ¡π∫√§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏™ (CD), .[™¯.: 21¯25, ÛÂÏ.: 226] 7
99.14.005 ^√ \∞Ϥ͢ ̤ Ùfi ͇ÏÈÓÔ ôÏÔÁÔ, °ƒ∏°√ƒπ∞¢√À - ™√Àƒ∂§∏ °∞§. (CD), [™¯.: 20¯25, ÛÂÏ.: 125] 7
99.14.007 Δfi ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ÙÔÜ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, °ƒ∏°√ƒπ∞¢√À - ™√Àƒ∂§∏ °∞§. (CD), [™¯.: 21¯25, ÛÂÏ.: 160] 7
99.14.018 ª·ÚÁ·Ú›Ù·, Ùfi ÌϤ η› Ùfi ôÛÚÔ, ¶∞¡√ÀΔ™√¶√À§√À ∫∞™. (CD), [™¯.: 21¯25, ÛÂÏ.: 136] 7
99.14.028 ªÈ¿ ͯˆÚÈÛÙ‹ ̤ڷ ÙÔÜ ª¿ÚÌ·-¶·ÓÒÊ, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û¤ ÌÈ¿ îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ ΔÔÏÛÙfiÈ
™∞π§§∂¡™ ƒ√Àª¶∂¡, ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ª√ƒƒπ™ Δ√¡À [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 28] 6
99.14.042 ^∏ îÛÙÔÚ›· ÙáÓ ÙÚÈáÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, HUNT A., ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: JONKE TIM [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 28] 6
99.14.047 Δfi ÌÈÎÚfi ‰¤ÓÙÚÔ ÙáÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, SKEVINGTON ANDREA,
ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: LORNA HUSSEY [™¯.: 24¯26, ÛÂÏ.: 16] 6
99.15.001 ^√ ٤ٷÚÙÔ˜ Ì¿ÁÔ˜, ¡Δ∞π∫ Ã∂¡ƒÀ [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 42] 6
99.14.034 ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ ÎÔÙԇϷ, HARTMAN BOB, ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: SPOOR M. [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 28] 6
99.14.033 ≠∂Ó· ùÌÔÚÊÔ ¿ÚÂ-‰ÒÛÂ, SIBLEY BRIAN, ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: MORAN R. [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 36] 6
99.14.037 ^√ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ Êfi‚Ô˜ ÙÔÜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘, VANN D., ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: HEYSON J.
[™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 28] 6
99.14.035 ^√ ƒÔÌ¤ÚÙÔ Î·› Ùfi ʈÙÂÈÓfi Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ, Vann D.,
ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: HEYSON J. [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 28] 6
26
ªÔ˘ÛÈΤ˜ \∂ΉfiÛÂȘ – ∂åÎfiÓ˜ - ∫¿ÚÙ˜

¶·È‰Èο

99.14.036 ^√ ÎÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ Ô‡ ‰¤Ó ÎÂϷˉÔÜÛÂ, NYSTROM C.,


ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: MC ELRATH [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 28] 6
99.14.044 ª¿ÌÔ˘Ûη, SCHOLEY ARTHUR, ÂåÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: CANN HELEN [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 32] 6
99.14.032 Δfi àÓ‹Û˘¯Ô ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ, ¡Δ√¡∂Ω ª∂ƒπ§, ÂåÎÔÓ/ÛË: °∫∂§¡Δ√ƒΔ °. [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 28] 6
99.14.049 ^πÛÙÔÚ›· ëÓfi˜ ÌÈÎÚÔÜ àÁÁ¤ÏÔ˘, ¡Δ∞™π√À - °π∞¡¡√À ∞£∏¡∞™ [™¯.: 21¯28, ÛÂÏ.: 24] 6
99.14.058 A little Angel’s trip to earth, ¡Δ∞™π√À - °π∞¡¡√À ∞£∏¡∞™, ÌÙÊÚ. ¶∂Δƒ√¶√À§√À
ª∞ƒπ∞™ - ∑ø∏™ [™¯.: 22¯28, ÛÂÏ.: 24] 5
99.14.054 ^√ ±ÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¡Δ∞™π√À - °π∞¡¡√À ∞£∏¡∞™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 42] 6
99.14.055 ^√ ±ÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ η› ì £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¡Δ∞™π√À - °π∞¡¡√À ∞£∏¡∞™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 48] 6
99.14.057 ^∏ êÁ›· ∞åηÙÂÚ›ÓË Î·› ì ∞úÁ˘ÙÔ˜, ¡Δ∞™π√À - °π∞¡¡√À ∞£∏¡∞™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 56] 6
99.14.051 ΔÔÜ ¢ˆ‰ÂοÌÂÚÔ˘ η› Ùɘ §·ÌÚɘ, ∫∞¡∞μ∞ ∑ø∏™ [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 104] 5
99.15.014 ΔÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¢ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 120] 2
99.15.017 \∂ıÓÈÎáÓ ëÔÚÙáÓ Î·› ôÏÏ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 152] 2
99.09.074 ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏÄ, μ·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔÜ ¶fiÓÙÔ˘ η› ÙÔÜ μÂÚÌ›Ô˘,
ª¶√ÀΔ™π∫∞ ∞¡¢ƒ∂∞ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 208] 7
99.09.076 √î ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÈ àÚÁÔÓ·ÜÙ˜, ª¶√ÀΔ™π∫∞ ∞¡¢ƒ∂∞ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 448] 4

ªÔ˘ÛÈΤ˜ âΉfiÛÂȘ

99.03.085 \∞Ó·ÛÙ·ÛÈÌ·Ù¿ÚÈÔÓ, [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 256] 35 ò∞Ú¯ÔÓÙÔ˜


¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙÔ˘
99.03.087 ^∏ êÁ›· η› ªÂÁ¿ÏË ^∂‚‰ÔÌ¿˜, [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 486] 20 Ùɘ ªÂÁ.
99.03.088 ªÔ˘ÛÈ΋ ΢„¤ÏË, ÙfiÌ. ∞ã (2 cds) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 378] 20 ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ∏ ™∂πƒ∞ 50
99.03.089 ªÔ˘ÛÈ΋ ΢„¤ÏË, ÙfiÌ. μã (2 cds) [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 244] 20 \∂ÎÎÏËÛ›·˜
∫ø¡/¡√À
99.03.091 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, [™¯.: 17¯25, ÛÂÏ.: 536] 20 ¶ƒπ°°√À

∂åÎfiÓ˜ - ∫¿ÚÙ˜

99.20.009a ^∏ Âå˜ ≠∞‰Ô˘ ∫¿ıÔ‰Ô˜ [™¯.: 11¯15] 0,5


99.20.009b ^∏ \∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ [™¯.: 11¯15] 0,5
99.20.009c ^∏ °¤ÓÓËÛȘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ [™¯.: 11¯15] 0,5
99.20.009d ^∏ μ¿ÙÈÛȘ [™¯.: 11¯15] 0,5
99.20.009e ^∏ \∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ [™¯.: 10¯15] 0,5
99.20.009f ^∏ \∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘, àÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘ [™¯.: 11¯16] 0,5
99.20.009g ÃÚ˘Ûfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ [™¯.: 11¯16] 0,5
27
∂åÎfiÓ˜ - ∫¿ÚÙ˜ – CD - DVD

∂åÎfiÓ˜ - ∫¿ÚÙ˜

99.20.009h ¶·Ó·Á›· ì £ÚËÓˆ‰ÔÜÛ·, ∞¡Δ. ∑ø°ƒ∞º√À π∂ƒ√™√§ÀªπΔ√À [™¯.: 11¯16] 0,5


99.20.009i ™Î¤Ë Î·› ÚÔÛÙ·Û›·, Δ™√Δ™ø¡∏ μ§∞™π√À [™¯.: 11¯16] 0,5
99.20.009k ¢¤ËÛȘ, ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À °∂ƒμ∞™π√À [™¯.: 11¯16] 0,5
99.20.009l ^√ \∞Ó·ÂÛÒÓ, ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À °∂ƒμ∞™π√À [™¯.: 11¯16] 0,5
99.20.014a ^∏ Âå˜ ≠∞‰Ô˘ K¿ıÔ‰Ô˜ [™¯.: 16¯22] 0,6
99.20.014b ^∏ \∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ [™¯.: 16¯22] 0,6
99.20.014c ^∏ °¤ÓÓËÛȘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ [™¯.: 16¯22] 0,6
99.20.014d ^∏ μ¿ÙÈÛȘ [™¯.: 16¯22] 0,6
99.20.014j ^∏ °¤ÓÓËÛȘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ (ÙÚ›Ù˘¯Ë) [™¯.: 17¯23] 0,6
99.20.029 Δfi ≠∞ÁÈÔÓ ª·Ó‰‹ÏÈÔÓ (¯Ú˘ÛÔÙ˘›·) [™¯.: 17¯17] 0,8
99.20.036 ^∏ °¤ÓÓËÛȘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 26¯33] 50
99.20.037 ^∏ ∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 26¯33] 50
99.20.035 ¶·Ó·Á›· ì ª˘ÚÙȉÈÒÙÈÛÛ·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 19¯27] 25
99.20.038 ¶·Ó·Á›· ì ª˘ÚÙȉÈÒÙÈÛÛ·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 35¯50] 70
99.20.039 ¶·Ó·Á›· ì ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 35¯50] 70
99.20.040 ¶·Ó·Á›· ì ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 9¯12] 10
99.20.049 ^∏ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 26¯33] 50
99.20.043 ^√ ≠∞ÁÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ƒáÛÔ˜, ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 20¯36] 30
99.20.044 ^√ ≠∞ÁÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ƒáÛÔ˜, ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 12¯22] 15
99.20.045 ^√ ¡˘ÌʛԘ, ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 26¯32] 50
99.20.050 ^∏ ^∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 7,5¯15] 8
99.20.051 ^∏ ^∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 10¯22] 12
99.20.052 ^∏ ^∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂåÎfiÓ· Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ, [™¯.: 14,5¯36] 20

CD - DVD

99.21.032 ^∏ Ì¿Ó· ÛÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ã√ƒø¢π∞ Δ√À π. ¡. ∞°. ∞£∞¡∞™π√À 3


99.21.033 ≠ÀÌÓÔÈ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ, ∂§§∏¡π∫∏ μÀ∑∞¡Δπ¡∏ Ã√ƒø¢π∞ 3
99.21.034 ^∏ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ \∞ηı›ÛÙÔ˘ ≠ÀÌÓÔ˘ (DVD),
¯ÔÚÔÛÙ·ÙÂÖ ï ª∞∫∞ƒπ™Δ√™ ∞ƒÃπ∂¶. ∞£∏¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∂§§∞¢√™ Ãπ™Δ√¢√À§√™ 5
99.21.036 ^∏ \∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ \∞ηı›ÛÙÔ˘ ≠ÀÌÓÔ˘ (2 CD), ™¶Àƒ. ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∏ 3
99.21.037 ≠ÀÌÓÔÈ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ™¶Àƒ. ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∏ 1
99.21.038 \∂ÈÎÚ¿ÓıË, Ã. ∞∏¢√¡π¢∏™ - ¡.∫∞ƒ∞¡Δ∑∏ - ¢∏ª. μ∂ƒÀ∫π√™ 5
99.21.042 ª¤ÏË Î·Ù¿ Ù‹Ó ·éÙ‹ÎÔË ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔÜ ∫ˆÓ÷ÓÔ˘ ¶Ú›ÁÁÔ˘, Ã∞ƒπ§∞√™ Δ∞§π∞¢øƒ√™ 3
99.21.031 ^∏ ^∞Á›· °Ú·Ê‹, ¶·Ï·È¿ η› ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË (ΛÌÂÓÔ) CD-ROM 1
28
¶ÂÚÈÔ‰Èο - ^∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· – ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË

¶ÂÚÈÔ‰Èο - ^∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ·

99.22.001 ºˆÓ‹ ∫˘Ú›Ô˘ ÙfiÌÔ˜ 2014 [™¯.: 14¯20, ÛÂÏ.: 208] 5


99.22.084 \∂ÂÙËÚ›˜ öÙÔ˘˜ 2015 [™¯.: 8,5¯13,5, ÛÂÏ.: 112] 1
99.22.085 ^∏ÌÂÚԉ›ÎÙ˘ ÙÔ›¯Ô˘ öÙÔ˘˜ 2015 [™¯.: 21¯29] 4
99.22.086 ¢›Ù˘¯· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ 2015 [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 1232] 23

∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË

01.37.176 ^∞Ì·ÚÙˆÏáÓ ÛˆÙËÚ›·, ∞°∞¶π√À ª√¡∞Ã√À Δ√À ∫ƒ∏Δ√™ [™ÂÏ.: 558] 20


01.38.001 ^∏ \∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔÜ \πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫∞£∏°. ¢∂§∏∫ø™Δ√¶√À§√À ∞£.[™ÂÏ.: 64] 4
01.38.002 ^∏ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË (ÛÙ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋), ∫∞£∏°. ¢∂§∏∫ø™Δ√¶√À§√À ∞£. [™ÂÏ.: 696] 12
01.38.003 Δfi æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Û¤ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ àfi‰ÔÛË, ∫∞£∏°. ¢∂§∏∫ø™Δ√¶√À§√À ∞£. [™ÂÏ.: 408] 12
01.70.007 ª›· ¶·Û¯·ÏÈÓ‹ ^πÛÙÔÚ›·, WILDSMITH BRIAN 10
05.57.001 «Δ·Ê‹ õ η‡ÛË ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ;», ¶Ú·ÎÙÈο ^∏ÌÂÚ›‰Ô˜, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 112] 5
05.57.002 Δ¿ ^πÂÚ¿ ò∞ÌÊÈ· η› ì â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÚÈ‚ÔÏ‹ ÙÔÜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘ ∫Ï‹ÚÔ˘,
ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 160] 5
05.57.003 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ï·ÙÚ›· η› Â剈ÏÔÏ·ÙÚ›·, ¶Ú·ÎÙÈο, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 606] 15
05.57.004 ^√ Á¿ÌÔ˜ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË \∂ÎÎÏËÛ›·, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 256] 10
05.57.005 ¶·ÜÏÔ˜, ¶ÚáÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ≠∂Ó· [™¯.: 21¯30, ÛÂÏ.: 430] 44
05.57.008 ^πÂÚÔ˘ÚÁÂÖÓ Ùfi ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ^∏ ^∞Á›· °Ú·Ê‹ ÛÙ‹Ó \√Úıfi‰ÔÍË §·ÙÚ›·,
¶Ú·ÎÙÈο ™˘ÌÔÛ›Ô˘, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 568] 15
05.57.009 Δfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ Ùɘ ^πÂÚˆÛ‡Ó˘, ¶Ú·ÎÙÈο ™˘ÌÔÛ›Ô˘, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 552] 15
05.57.010 Δfi âÓÔÚÈ·Îfi ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi öÚÁÔ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, ò∂Ή. ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 296] 10
05.57.014 ∫·Ù‹¯ËÛȘ η› §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ [™ÂÏ.: 176] 5
05.57.015 ¶Ù˘¯¤˜ Ùɘ «Ó¤·˜ âԯɘ». \∞ÂÈÏ‹ àÏÏÔÈÒÛˆ˜ ÙÔÜ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜
àfi Ùfi ÓÂÜÌ· Ùɘ «¡¤·˜ \∂ԯɘ» [™ÂÏ.: 272] 10
05.57.016 Δfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfiÓ ëÔÚÙÔÏfiÁÈÔ [™ÂÏ.: 592] 15
05.57.017 \∂ÎÎÏËÛ›· η› ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 368] 10
05.57.018 Δfi ≠∞ÁÈÔÓ μ¿ÙÈÛÌ·- ^πÛÙÔÚÈÎfi - ΔÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋ ıÂÒÚËÛË, º√À¡Δ√À§∏ π. ª. [™ÂÏ.: 64] 5
05.57.019 Δfi ≠∞ÁÈÔÓ μ¿ÙÈÛÌ·, ¶Ú·ÎÙÈο ™˘ÌÔÛ›Ô˘, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. 10
05.57.021 Δfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Âå˜ Ù‹Ó Ï·ÙÚ›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ¶Ú·ÎÙÈο
™˘ÌÔÛ›Ô˘, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 680] 15
05.57.022 ^∏ ñÁ›· η› ì àÛı¤ÓÂÈ· ÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ˙ˆ‹ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ¶Ú·ÎÙÈο
™˘ÌÔÛ›Ô˘, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 592] 15
05.57.025 \∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔÜ âÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ çÚÁ¿ÓˆÛ˘ η› ‰Ú¿Û˘ «Δfi \∂ÓÔÚÈ·Îfi ¶ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi
ò∂ÚÁÔ ÛÙ‹ ™‡Á¯ÚÔÓË ∫ÔÈÓˆÓ›·», ¶Ú·ÎÙÈο ^∏ÌÂÚ›‰Ô˜, ò∂Ή. ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 240] 10
01.05.001 \πÛÏ¿Ì, ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À Δπƒ∞¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À [™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 508] 20
01.05.007 òπ¯ÓË àfi Ù‹Ó àÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔÜ ñÂÚ‚·ÙÈÎÔÜ, ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À Δπƒ∞¡ø¡
∫∞π ¶∞™∏™ ∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À [™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 496] 20
29
∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË

∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË

01.05.008 ¶·ÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ· η› \√ÚıÔ‰ÔÍ›·, ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À Δπƒ∞¡ø¡


∫∞π ¶∞™∏™ ∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À [™¯.: 15¯22, ÛÂÏ.: 288] 10
01.05.009 ^∏ àÓ·Û‡ÛÙ·ÛË Ùɘ \√ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ∞éÙÔÎÂÊ¿ÏÔ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ \∞Ï‚·Ó›·˜
(1991-2012), ∞ƒÃπ∂¶. Δπƒ∞¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∞§μ∞¡π∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À [™¯.: 17¯23, ÛÂÏ.: 176] 5
05.57.026 Δ¿ Û‡Á¯ÚÔÓ· äÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ ÛÙ‹Ó ñËÚÂÛ›· ÙÔÜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎÔÜ öÚÁÔ˘
Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ¶Ú·ÎÙÈο ^∏ÌÂÚ›‰Ô˜, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 160] 5
05.57.027 £ÂÔÏÔÁ›·, ÙfiÌ. 81, Ù. 1-4, ÙfiÌ. 82, Ù. 1-4, ÙfiÌ. 83, Ù. 1-4 [≤ηÛÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜] 10
05.57.029 ªÓÉ̘ η› Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ àfi Ùfi ‘40 η› Ù‹Ó ∫·ÙÔ¯‹, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 572] 60
05.57.030 ^∏ àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔÜ îÂÚ¤ˆ˜ ÛÙfiÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 224] 10
05.57.032 §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ àÁˆÁ‹ «ª˘ÛÙ·ÁáÓ ™Ô˘ ∫‡ÚÈ ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¿˜ ≛‰·ÛΘ ϤÁˆÓ»,
¶Ú·ÎÙÈο ^∏ÌÂÚ›‰Ô˜, ò∂ΉÔÛË ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 392] 10
05.57.035 Sciences humaines et theologie orthodoxe. Questions d’anthropologie,
STAVROPOULOS ALEXANDRE [™ÂÏ.: 216] 15
05.57.036 ^∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÏËÚÈÎáÓ ÛÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfi ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi η› ÛÙ‹Ó
àÓ·Á¤ÓÓËÛË ÙáÓ ıÂÙÈÎáÓ âÈÛÙËÌáÓ, ¶Ú·ÎÙÈο ^∏ÌÂÚ›‰Ô˜, ò∂Ή. ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 192] 10
09.05.002 ª˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ ª¤Á· η› ¶·Ú¿‰ÔÍÔÓ, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 498] 50
09.05.004 A Mystery Great and Wondrous, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 498] 60
09.05.005 \∂ÈÛÙÉ̘, Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·å¯Ìɘ η› çÚıÔ‰ÔÍ›·,ò∂Ή. ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 408] 5
09.05.006 \√ÚıÔ‰ÔÍ›· 2000 , ¶·ÚÂÏıfiÓ - ¶·ÚfiÓ - ª¤ÏÏÔÓ, ò∂Ή. ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 456] 5
09.05.007 ^√ àÓ·ÏÏÔ›ˆÙÔ˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ªÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ âÏ›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ ÛÙ‹Ó àÓ·ÙÔÏ‹
Ùɘ 3˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜, ¶Ú·ÎÙÈο ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ªÔÓ·ÛÙÈÎÔÜ ™˘Ó‰ڛԢ [™ÂÏ.: 368] 5
09.05.009 ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ η› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™¯.: 14¯21, ÛÂÏ.: 240] 3
99.12.015 ¶ÔÈÌ·ÓÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ àÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÓÂÔÊ·ÓáÓ ·îÚ¤ÛˆÓ, ò∂Ή. ∂.ª.À.∂.∂. [™ÂÏ.: 200] 6
09.05.011 ™˘Ì‚ÔÏ‹ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ η› ÙÔÜ îÂÚÔÜ ∫Ï‹ÚÔ˘ Âå˜ Ù‹Ó ‰È·ÌfiÚʈÛÈÓ
Ùɘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎɘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 135] 3
09.05.012 ^√ ¶·ÜÏÔ˜ ªÂÏĘ η› ï ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ àÁÒÓ·˜, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 520] 3
09.05.013 \∂›ÛËÌ· ΛÌÂÓ· μÈÔËıÈÎɘ, ªÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ, ∂éı·Ó·Û›·, ñÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓË
àÓ··Ú·ÁˆÁ‹, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 86] 3
09.05.014 Basic positions on the ethics of Assisted Reproduction, ò∂Ή. ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 152] 3
09.05.015 Basic positions on the ethics of Euthanasia, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 96] 3
09.05.016 Basic positions on the ethics of Transplantations, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 104] 3
09.05.017 ^∏ ÌÂÁ¿ÏË ∂éÚÒË Î·› ì ı¤ÛË Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË
ÙÔÜ ÂéÚˆ·˚ÎÔÜ Á›ÁÓÂÛı·È [™ÂÏ.: 168] 5
99.08.050 ∫á‰ÈÍ ∂å‰ÈÎáÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ Δ¿Íˆ˜ η› \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎɘ
\∂ıÈÌÔÙ˘›·˜, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 932] 50
09.05.019 ∂ñÚÂÙ‹ÚÈÔÓ ÓÔÌÔηÓÔÓÈÎáÓ àÔÊ¿ÛÂˆÓ Ùɘ ^πÂÚĘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜
Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 214] 5
09.05.020 °ÓˆÚÈÌ›· ̤ Ùfi \πÛÏ¿Ì, ∂åÛËÁ‹ÛÂȘ ^∏ÌÂÚ›‰Ô˜,ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 208] 5
99.08.037 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙáÓ \∂Á΢ÎÏ›ˆÓ Ùɘ ^πÂÚĘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜,
ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ. 1008] 10
99.08.044 ∞î ™˘ÓÔ‰Èη› \∂Á·ÎÏÈÔÈ ÙfiÌ. °ã (1957-1967), ¢ã (1968-1971),
∂ã (1972-1981), ™Δã (1982-1995), ∑ã (1996-2000) ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [ò∂ηÛÙÔ˜] 10
30
^Àfi ò∂ΉÔÛÈÓ

∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË

99.25.004 Δfi Úfi‚ÏËÌ· Ùɘ Âéı·Ó·Û›·˜, ò∂ΉÔÛË ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 264] 5


99.25.003 §·ÙÚ‡ۈÌÂÓ Âé·Ú¤ÛÙˆ˜ Ùˇá £Âˇá, ¶Ú·ÎÙÈο ™˘Ó‰ڛԢ [™ÂÏ.: 432] 5
99.25.005 Δfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ £Â›·˜ ∂鯷ÚÈÛÙ›·˜, ¶Ú·ÎÙÈο ™˘Ó‰ڛԢ [™ÂÏ.: 408] 10
09.21.003 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ μÔȈٛ·, ∞ƒÃπ∂¶. ∞£∏¡ø¡ ∫∞π ¶∞™∏™ ∂§§∞¢√™ π∂ƒø¡Àª√À [™ÂÏ.: 464] 70
16.23.005 Δfi ™˘ÓÔ‰ÈÎfiÓ Ùɘ âÓ ^∂ÏÏ¿‰È \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙfiÌ. ∞’, ÙfiÌ. μ’, ¶∞¡øΔ∏ ∞ƒ. [≠∂ηÛÙÔ˜] 35
19.30.001 ¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ μÏ·Û›Ô˘ ΔÛÔÙÛÒÓË, Δ™√Δ™fl¡∏ μ§∞™π√À [™ÂÏ.: 112] 25
19.30.002 √î ò∞ÁÁÂÏÔ› ÌÔ˘ (™ÂÈÚ¿ ∞’), 6 ¯¿ÚÙÈÓ˜ ÂåÎfiÓ˜, Δ™√Δ™ø¡∏ μ§∞™π√À [™¯.: 30¯41] 30
19.30.004 √î ò∞ÁÁÂÏÔ› ÌÔ˘ (™ÂÈÚ¿ μ’), Δ™√Δ™ø¡∏ μ§∞™π√À [™¯.: 30¯41] 30
19.30.005 \∞ÁÁ¤ÏˆÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Δ™√Δ™ø¡∏ μ§∞™π√À [™¯.: 30¯41] 20
22.82.001 ^∏ ıÂÔÏÔÁÈ΋ η› ηÓÔÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛȘ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÚ›
ÙÔÜ Î·ı·ÁÈ·ÛÌÔÜ, Ùɘ ·Ú·Ï·‚ɘ η› Ùɘ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎɘ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘
ª‡ÚÔ˘ ηٿ ÙfiÓ π£ã η› ∫ã ·åÒÓ·, ∂¶. º∞¡∞ƒÿ√À ∞°∞£∞°°∂§√À [™ÂÏ.: 368] 3
25.07.004 ^√ \∂ıÓÂÁ¤ÚÙ˘ ¶·ÙÚȿگ˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ μ’, ∞ƒÃπª. ∫ƒπ∫∏ ¶§∞Δø¡√™ [™ÂÏ.: 384] 15
29.04.002 ^∏ ^∞Á›· ^ÀÔÌÔÓ‹, ¶ƒøΔ√¶ƒ∂™μ. ª∞∫ƒÀ™Δ∞£∏ ™øΔ. [™ÂÏ.: 160] 9
31.41.001 \∂ÍÔÌÔÏÔÁËÙÈ΋, Δfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ÛÙ‹Ó ÔÈÌ·ÓÙÈ΋ £ÂÔÏÔÁ›·,
π¢ƒÀª∞ ∂¶πª√ƒºø™∂ø™ π∂ƒ∞™ ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶∏™ ∞£∏¡ø¡ [™ÂÏ.: 208] 8
21.15.023 ^√ ıÂÛÌfi˜ Ùɘ ¶ÂÓÙ·Ú¯›·˜ ÙáÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯áÓ, √ª. ∫∞£. μ§∞™π√À º∂π¢∞ [™ÂÏ.: 512] 30

^Àfi ò∂ΉÔÛÈÓ

1. \√Úıfi‰ÔÍË ›ÛÙË Î·› ˙ˆ‹, ª∏Δƒ. ¶π™π¢π∞™ ™øΔ∏ƒπ√À


2. °¿ÌÔ˜ η› ÔåÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹, ¶ƒøΔ√¶ƒ. μ∞™π§∂π√À ∫∞§§π∞∫ª∞¡∏
3. √î ¶·Ù¤Ú˜ ëÚÌËÓ‡ԢÓ, ∞ƒÃπ∂¶. ∞ª∂ƒπ∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√À (ÛÙ‹Ó àÁÁÏÈ΋)
4. ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙ‹Ó öÚ¢ӷ Ùɘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔÜ Î·› Ùɘ àÓÙȯÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ
ÔÏÈÙÈÎɘ ÛÙfiÓ ¶fiÓÙÔ, £∂√¢√™π√À ∫Àƒπ∞∫π¢∏
5. ^∏ ^∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ∑ø∏™ ∫∞¡∞μ∞ (·È‰ÈÎfi)
6. ^√ ª¤Á·˜ \∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∞£∏¡∞™ ¡Δ∞™π√À-°π∞¡¡√À (·È‰ÈÎfi)
7. √î ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ¶ƒ∞∫Δπ∫∞ π¢ã §∂πΔ√Àƒ°π∫√À ™Àª¶√™π√À
8. The original biographies of the Enlighteners of the Slavs Saints Cyril and Methodius,
Oª√Δ. ∫∞£∏°. ∞¡Δø¡π√À - ∞πªπ§π√À Δ∞Ãπ∞√À
9. ^πÛÙÔÚ›· ëÓfi˜ ÌÈÎÚÔÜ àÁÁ¤ÏÔ˘, ∞£∏¡∞™ ¡Δ∞™π√À-°π∞¡¡√À (·È‰ÈÎfi, ÛÙ‹Ó ÚˆÛÈ΋)
10. ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, ΛÌÂÓÔ - ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋, √ª√Δ. ∫∞£∏°. Ã. μ√À§°∞ƒ∏
11. ™˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹˜ \πÔ˘Ï›Ô˘, ∂¶π™∫√¶√À º∞¡∞ƒπ√À ∞°∞£∞°°∂§√À
12. æ¿Ïˇˆ Ùˇá £Âˇá, £ÂÔÏÔÁÈο Û¯fiÏÈ· ÛÙÔ‡˜ æ·ÏÌÔ‡˜, ª∏Δƒ. ∞Ã∂§ø√À ∂À£Àªπ√À
13. ^ÀfiÌÓËÌ· Âå˜ Ù‹Ó ¶Úfi˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ \∂ÈÛÙÔÏ‹, √ª√Δ. ∫∞£∏°. Ã. μ√À§°∞ƒ∏
14. ∫˘Úȷ΋ ÚÔÛ¢¯‹, √ª√Δ. ∫∞£∏°. °∂øƒ°π√À ¶∞Δƒø¡√À
15. μ∂¶∂™, ÙfiÌÔÈ 97, 98 πø∞¡¡√À ÃÀ™√™Δ√ª√À
16. √î ôÁÁÂÏÔÈ Î·› ì àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, DANIELOU JEAN (ÌÙÊÚ. £ÂÔÊ¿Ó˘ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜)
31
μ˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ∂åÎfiÓ˜ Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ

^∏ °¤ÓÓËÛȘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ^∏ ZˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹,


‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 26Ã33 ëÎ. ÙÈÌ‹: 50 ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 26Ã33 ëÎ. ÙÈÌ‹: 50 ú

¶·Ó·Á›· ì ª˘ÚÙȉÈÒÙÈÛÛ·,
^∏ ∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 19Ã27 ëÎ. ÙÈÌ‹: 25 ú
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 26Ã33 ëÎ. ÙÈÌ‹: 50 ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 35Ã50 ëÎ. ÙÈÌ‹: 70 ú
32
μ˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ∂åÎfiÓ˜ Û¤ η̂¿ η› ͇ÏÔ

¶·Ó·Á›· ì ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ·, (^∏ ∫˘Ú›· ì


§·ÌÔ‚›ÙÈÛÛ·), àÓÙ›ÁÚ·ÊÔ àfi
^√ ¡˘ÌʛԘ,
Ùfi μ˘˙·ÓÙÈÓfi ªÔ˘ÛÂÖÔ \∞ıËÓáÓ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 26Ã33 ëÎ. ÙÈÌ‹: 50 ú
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 9Ã12 ëÎ. ÙÈÌ‹: 10 ú
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: 35Ã50 ëÎ. ÙÈÌ‹: 70 ú

^√ ≠∞ÁÈÔ˜
\πˆ¿ÓÓ˘ ï ƒáÛÔ˜,
àÓÙ›ÁÚ·ÊÔ
àfi Ùfi ^π. ¶ÚÔÛ·ÓËÌ·
ÛÙfi ¡. ¶ÚÔÎfiÈ ∂é‚Ô›·˜,
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ:
20Ã36 ëÎ. ÙÈÌ‹: 30 ú
12Ã22 ëÎ. ÙÈÌ‹: 15 ú

^∏ ^∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·,
àÓÙ›ÁÚ·ÊÔ àfi Ùfi
^π. ¶ÚÔÛ·ÓËÌ·
^∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ \∞ÙÙÈÎɘ,
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ:
7,5Ã15 ëÎ. ÙÈÌ‹: 8 ú
10Ã22 ëÎ. ÙÈÌ‹: 12 ú
14,5Ã36 ëÎ. ÙÈÌ‹: 20 ú
33
Books in English and other languages

A little Angel’s trip to earth,


¡Δ∞™π√À - °π∞¡¡√À ∞£∏¡∞™,
[™¯.: 22¯28, ÛÂÏ.: 24], 5 ú

Orthodox Church History, Members of the Church


[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 208], 5 ú Family, [™¯.: 17¯24,
ÛÂÏ.: 208], 5 ú

The lives of
Faith and life
women Saints in
in the Orthodox
the Orthodox
Church,
Church,
°∫∞¡√Àƒ∏ ∂§∂¡∏™
°∫∞¡√Àƒ∏ ∂§∂¡∏™
[™¯.: 16Ã24,
[™¯.: 16Ã24,
ÛÂÏ.: 312], 15 ú
ÛÂÏ.: 304], 15 ú

The Church Liturgical Year, Life with Jesus Christ,


[™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 192], 5 ú [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 200], 5 ú

Sciences humaines
et Théologie Orthodoxe,
OMOT. ∫∞£∏°. ™Δ∞Àƒ√¶√À§√À
ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À
[™¯.: 16¯23, ÛÂÏ.: 216], 15 ú
34
Books in English and other languages

Basic positions
on the ethics of Euthanasia,
ò∂Ή. ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 96], 3 ú

Basic positions on the ethics Basic positions on the ethics


of Assisted Reproduction, of Transplantations,
ò∂Ή. ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ ò∂Ή. ^π. ™˘Ófi‰Ô˘ [™ÂÏ.: 104], 3 ú
[™ÂÏ.: 152], 3 ú

The human body:


Ascesis and
A Mystery Great
exercise,
and Wondrous,
ª∏Δƒ. ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫∞π
ò∂Ή. ^π. ™˘Ófi‰Ô˘
∞°. μ§∞™π√À π∂ƒ√£∂√À
[™ÂÏ.: 498], 60 ú
[™¯.: 14¯21,
ÛÂÏ.: 102], 7 ú

Le Iconostasi delle Chiese Tesori di Spiritualità e


Greche in Italia, Pastorale Ortodossa,
ƒ∂¡Δ∂Δ∑∏ ∂À£∞§π∞™ ª∏Δƒ. πΔ∞§π∞™ °∂¡¡∞¢π√À
[™¯.: 14¯20, ÛÂÏ.: 248], 12 ú [™¯.: 17¯24, ÛÂÏ.: 208], 9 ú

Santoral Ortodoxo EspaÉol,


∂¶π∫. ∫∞£. ¶π¶∂ƒ∞∫π °∂øƒ°π√À
[™¯.: 13¯21, ÛÂÏ.: 120], 2 ú

35
\∞fi Ù›˜ Ӥ˜ Ì·˜ âΉfiÛÂȘ

ª∏Δƒ. Ã∞§∫π¢√™
ÃÀ™√™Δ√ª√À
(Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À)
^√ ¬ÛÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘
ï ƒáÛÔ˜,
μ›Ô˜ η› ¶ÔÏÈÙ›·,
^πÂÚ¤˜ \∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜.

\∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfiÓ, √î ∫¢ã √rÎÔÈ


(Ó¤· àÓ·ıˆÚË̤ÓË ÙÔÜ \∞ηı›ÛÙÔ˘
öΉÔÛË) ÁÂÓÈ΋ ≠ÀÌÓÔ˘,
âÈ̤ÏÂÈ· Ùɘ Û¤ Ó¤· ηϷ›ÛıËÙË
∂å‰ÈÎɘ ™˘ÓÔ‰ÈÎɘ öΉÔÛË.
\∂ÈÙÚÔɘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎɘ
\∞Ó·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜.

μ∞™π∫√ ∂°Ã∂πƒπ¢π√
°π∞ Δ∏¡ √ƒ£√¢√•∏ ¶π™Δ∏
¶. £øª∞ Ã√¶∫√
ΔfiÌ. 1Ô˜: ¢fiÁÌ· η› §·ÙÚ›·.
™¯fiÏÈ· ÛÙ¿ ¢fiÁÌ·Ù· Ùɘ ¶›ÛÙˆ˜ η›
ÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ˙ˆ‹ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ΔfiÌ. 2Ô˜: μ›‚ÏÔ˜ η› ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi-
ÙËÙ·. μÈ‚Ï›· ^∞Á. °Ú·Êɘ, îÛÙÔÚ›·
Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹.

36
¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ...

\∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û¤ âÚˆÙ‹Ì·Ù· £Â¤ ÌÔ˘, £Â¤ ÌÔ˘..., æ˘¯È- ¶ÂÚ› Ùfi àÏ¿ıËÙÔÓ Ùɘ \∂Î- Δfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ 8˘ ì̤-
âÛ¯·ÙÔÏÔÁÈο, ∫·ı. ΋ âÍ¿ÓÙÏËÛË Î·› «àÔͤ- ÎÏËÛ›·˜ âÓ ÙFÉ \√ÚıÔ‰fi͡ˆ Ú·˜, \√Úıfi‰ÔÍË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ-
\∞Ó‰Ú¤· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (†), ÓˆÛË» ÙÔÜ ÎÏËÚÈÎÔÜ, £ÂÔÏÔÁ›÷·, \∞Ú¯ÈÂ. ΋ \∂Û¯·ÙÔÏÔÁ›·, ªËÙÚ.
[™¯. 14¯21, ÛÂÏ. 200], 12 ú ªËÙÚ. \πÏ›Ô˘ \∞ıËÓ·ÁfiÚ·, ∞éÛÙÚ·Ï›·˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔÜ, \∞¯ÂÏÒÔ˘ ∂éı˘Ì›Ô˘,
[™¯. 15¯22, ÛÂÏ. 384], 15 ú [™¯. 17¯24, ÛÂÏ. 232], 10 ú [™¯. 14¯21, ÛÂÏ. 246], 6 ú

ªÈ¿ ͯˆÚÈÛÙ‹ ̤ڷ ^∏ îÛÙÔÚ›· ÙáÓ ÙÚÈáÓ Δfi ÌÈÎÚfi ‰¤ÓÙÚÔ ª¿ÌÔ˘Ûη,


ÙÔÜ ª¿ÚÌ· ¶·ÓÒÊ, ‰¤ÓÙÚˆÓ, ∞.∂. ÿÚÙ, ÙáÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ò∞ÚıÔ˘Ú ™ÔϤ˘,
ƒÔ‡ÌÂÓ ™¿ÈÏÏÂÓ˜, [™¯. 21¯28, ÛÂÏ. 28], 6 ú ∞. ™Î¤‚ÈÁÎÙÔÓ, [™¯. 21¯28, ÛÂÏ. 32], 6 ú
[™¯. 21¯28, ÛÂÏ. 28], 6 ú [™¯. 21¯28, ÛÂÏ. 18], 6 ú

^∏ îÛÙÔÚ›· ëÓfi˜ ÌÈÎÚÔÜ ^√ \∞Ϥ͢ η› Ùfi ͇ÏÈÓÔ Δfi ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ÙÔÜ ·éÙÔ- ª·ÚÁ·Ú›Ù·,
àÁÁ¤ÏÔ˘, ôÏÔÁÔ, °·Ï¿ÙÂÈ·˜ ÎÚ¿ÙÔÚ·, °·Ï¿ÙÂÈ·˜ Ùfi ÌϤ η› Ùfi ôÛÚÔ,
\∞ıËÓĘ ¡Ù¿ÛÈÔ˘ - °È¿ÓÓÔ˘, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ - ™Ô˘Ú¤ÏË, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ - ™Ô˘Ú¤ÏË, ∫·Û. ¶·ÓÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘,
[™¯. 21¯28, ÛÂÏ. 24], 6 ú [™¯. 21¯25, ÛÂÏ. 125], 7 ú [™¯. 21¯25, ÛÂÏ. 160], 7 ú [™¯. 21¯25, ÛÂÏ. 136], 7 ú
37
™Ä˜ Â鯷ÚÈÛÙÔÜÌÂ
ÁÈ¿ Ù‹Ó Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Û·˜
ÛÙfi öÚÁÔ Ùɘ \∞ÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜

\∞ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔÜ ÁÈ¿ Ù‹Ó \∂͈ÙÂÚÈ΋ ^πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹:


146/55807494 (National Bank) πμ∞¡: GR0501101460000014655807494

\∞ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔÜ ÁÈ¿ Ù‹ ‰È¿‰ÔÛË ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ:


146/558073-04 (National Bank) πμ∞¡: GR9101101460000014655807304

\∞ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔÜ ÁÈ¿ Ùfi £ÂÔÏÔÁÈÎfi ºÔÈÙËÙÈÎfi √åÎÔÙÚÔÊÂÖÔ:


146/546024-74 (National Bank) πμ∞¡: GR9601101460000014654602474
38
≠√ÚÔÈ ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜

°È¿ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ η› ÚÔÛÊÔÚ¤˜ âÈÛÎÂÊıÂÖÙÂ


Ùfi Ó¤Ô \∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi μÈ‚ÏÈÔˆÏÂÖÔ Ùɘ \∞ÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜:
www.apostoliki-diakonia.com.gr

^H ηٿıÂÛË ÙáÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÂÖ Ó¿ Á›ÓÂÈ (¯ˆÚ›˜ âÈ‚¿Ú˘ÓÛË) à\


Âéı›·˜ ÛÙfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜ 146/558002-18
Ùɘ \EıÓÈÎɘ TÚ·¤˙˘ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜. °È¿ Ùfi â͈ÙÂÚÈÎfi ï ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜
ÂrÓ·È: IBAN GR 32 0110 1460 0000 1465 5800 218 ∫ø¢. SWIFT Δƒ∞-
¶∂∑∞™ (BIC) ETHNGRAA. °È¿ Ù›˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ à¢ı‡ÓÂÛıÂ:

\AÔÛÙÔÏÈ΋ ¢È·ÎÔÓ›· Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜


∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË
¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈĘ 3, Δ.∫. 145 68, ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ \∞ÙÙÈÎɘ
AºM 090000684 - ¢OY ¢ã \AıËÓáÓ,
ÙËÏ. 210-8161.544, fax 210-8161.557.
\E›Û˘, Ì¤Ûˇˆ ÙÔÜ äÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔÜ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (e-mail):
sellsbooks@apostoliki-diakonia.gr

✓ Oî ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ¿ Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi âÎÙÂÏÔÜÓÙ·È Ì¤ àÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹


Ùɘ àÍ›·˜ ÙáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ õ ̤ àÔÛÙÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÔÜ âÌ‚¿ÛÌ·ÙÔ˜.

✓ ^H àÔÛÙÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ àfi Ùfi âÛˆÙÂÚÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÙ·È Ì¤


Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ âÈÙ·Á¤˜ õ ̤ ηٿıÂÛË ÛÙfiÓ ·Ú·¿Óˆ ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌfi Ùɘ \EıÓÈÎɘ TÚ·¤˙˘, àfi Ùfi â͈ÙÂÚÈÎfi, ̤ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ âÈ-
Ù·Á¤˜. (Δ¿ öÍÔ‰· àÔÛÙÔÏɘ âÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ‡˜ ·Ú·ÏÉÙ˜).

✓ °È¿ Ù¿ BÈ‚ÏÈÔˆÏÂÖ· η› Ù›˜ BÈ‚ÏÈÔıÉΘ åÛ¯‡ÂÈ å‰È·›ÙÂÚË Û˘Ìʈ-


Ó›·.

✓ °È¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™Ùfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ Ùɘ \∞ÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜,


\π·Û›Ô˘ 1, Δ.∫. 115 21, \∞ı‹Ó·. ΔËÏ. 210-7272.336.

∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË ÙáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ùɘ \∞ÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜ ÛÙ‹Ó ∫‡ÚÔ


àfi Ùfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂÖÔ Ùɘ ^πÂÚĘ \∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔɘ ∫‡ÚÔ˘ «ºá˜»,
ï‰. \∞‰·Ì. ∫ÔÚ·É 20-26, Δ.∫. 1130, §Â˘ÎˆÛ›·,
ΔËÏ. 00357.22430.301
39

Вам также может понравиться