Вы находитесь на странице: 1из 3

Analize de laborator

Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul


producţiei de produse alimentare destinate comercializării au obligaţia să
identifice şi să aplice măsurile necesare pentru a elimina riscul de
contaminare sau degradare a produselor şi transformarea acestora în
produse improprii consumului uman.
Producătorii de alimente sunt obligaţi să utilizeze la fabricarea
acestora numai materii prime şi auxiliare care să corespundă parametrilor
de calitate prevăzuţi în standarde, specificaţii tehnice, norme sanitare în
vigoare.
Verificarea calităţii produselor alimentare pe toate fazele procesului
tehnologic de fabricaţie, începând cu materiile prime până la obţinerea
produsului finit şi depozitarea acestuia este obligatorie şi se realizează de
către personal de specialitate, responsabil cu controlul calităţii.
În cadrul unităţilor procesatoare se pot organiza laboratoare proprii,
autorizate sau mai mult, acreditate. Un laborator autorizat sau acreditat
este acela căruia o autoritate desemnată de Guvern i-a recunoscut
competenţa de a efectua încercări şi etalonări pentru determinarea
calităţii produselor alimentare (Ordonanţa 42/1995).
Verificarea calităţii materiilor prime, a semifabricatelor şi a
produselor finite se face în laboratoarele proprii ale operatorilor
economici, denumite laboratoare uzinale (Ordonanţa 357/2003), iar în
cazul în care acestea nu există sau nu dispun de dotarea specifică, în
laboratoare specializate, autorizate sau acreditate cu care se vor încheia
contracte.
Acreditarea laboratoarelor se face de către organisme de acreditare
conform SR EN ISO 17025/2001 “Cerinţe generale pentru competenţa
laboratoarelor de încercări şi etalonări“.
În procesul complex de acreditare, trebuie demonstrat faptul că
laboratorul respectiv funcţionează conform unui sistem al calităţii, că este
competent tehnic şi că este capabil să genereze rezultate valide din punct
de vedere tehnic.
Analizele de laborator care se efectuează pentru
determinarea indicilor de calitate ai principalelor materii
prime şi produse finite din sectorul morărit-panificaţie .
 
Pentru produsele de franzelărie – conform STAS 91-1983, se
determină:
o determinarea umidităţii
o determinarea acidităţii
o determinarea volumului
o determinarea proporţiei de umplutură (la specialităţile cu
umplutură)
o determinarea zahărului total
o determinarea grăsimii

Оценить