Вы находитесь на странице: 1из 3

Anexa nr.

1 la Ordinul IFPS/
Приложение № 1 к приказу ГГНИ
nr. /№ 1603 din/от_20_ decembrie/декабря 2012

Forma TL 13
Codul fiscal al contribuabilului/ ______________1005673200865________________
Фискальный код налогоплательщика Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
Denumirea contribuabilului/ _________________ARMICOM SRL______________
Наименование налогоплательщика

Codul localităţii (CUATM)/ _______________________3505_____________________


Код местности

Inspectoratul fiscal de stat / ________________________IFS-24__________________


Государственная налоговая инспекция

Codul activităţii de bază conform CAEM/___________________________________


Код основного вида деятельности согласно КЭДМ Data prezentării dării de seamă/ Дата представления отчета 25 noiembrie 2020

Perioada fiscală /Налоговый период______________T/III/2020______________________

DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE/


ОТЧЕТ ПО МЕСТНЫМ СБОРАМ

Baza impozabilă a obiectului Suma facilităţilor fiscale acordate


impunerii (se indică în expresie (lei) / Сумма налоговых льгот,
cantitativă, bănească)/ Suma taxei предоставленных (лей) Suma taxei
Налогооблагаемая база calculate către plată
Clasificarea
объекта налогообложения (lei) Inclusiv de către (lei)
Nr. bugetară/ Cota
(указывается в (col. 5 x col.6)/ autorit. admin. (col. 7 – col. 8)/
d/o/ Счёт Denumirea taxei/ (lei, %)/
количественном, денежном Исчисленная pub. locale/ Сумма сбора
№ бюджетной Наименование сбора Ставка
выражении) сумма сбора (лей) Total/ В том числе к уплате
п/п классификац (лей; %)
(гр.5 x гр.6) Всего местными (лей)
ии
Unitatea de Numărul, органами (гр.7 – гр.8)
măsură/ suma/ публичного
Единица Количество, управления
измерения сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taxa pentru amenajarea teritoriului /Сбор Numărul/ 1850
1. 114412
на благоустройство территорий Количество
37 200 1850
Taxa de organizare a licitaţiilor şi 40
2. 142211 loteriilor /Сбор за организацию аукционов и Lei/лей 20000 0,2 40
лотерей
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii 1200
3. 114414
(reclamei)/Сбор за размещение рекламы
Lei/лей 15000 8 1200
Taxa de aplicare a simbolicii locale /Сбор за
4. 114423 Lei/лей
использование местной символики
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Numărul/
5. 114418 prestări servicii/Сбор за объекты торговли
Количество
и/или объекты по оказанию услуг
Numărul de
m2/
6. 114411 Taxa de piaţă /Рыночный сбор
Количество
кв.м.
Taxa pentru cazare /Сбор за временное 2500
7. 114421
проживание
Lei/лей 25000 10 2500
8. 114422 Taxa balneară /Курортный сбор Lei/лей
Taxa pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe teritoriul
Numărul/
9. 114413 municipiilor, oraşelor şi satelor
Количество
(comunelor)/Сбор за предоставление услуг
по автомобильной перевозке пассажиров
Taxa pentru parcare /Сбор за парковку Numărul/ 1275
10. 114416
автотранспорта Количество
300 17 1275
Numărul de
Taxa pentru dispozitivele publicitare /Сбор m2/
11. 114415
за рекламные устройства Количество
кв.м.

Total pe taxele locale/Итого по местным сборам X X 6865

Suma de control/ ___________6865-00_______________


Контрольная сумма Suma taxei col. 10/ сумма сбора гр.10

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a dării de seamă/
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за неполное и/или ненадлежащее оформление отчёта

Conducătorul/ Руководитель _________Romanovici_____ Contabil-şef /Главный бухгалтер ____________Mițco____________

Anexă pe/ Приложение на _______ file/ листах


ARMICO
M SRL
L.Ş.