Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр


2020 он 2021 оны 01-р сар 2021 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах мян.кВт.ц 13,612.46 12,780.00 13,794.74 107.94% 13,794.74
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах мян.кВт.ц 97,153.95 97,975.00 105,254.20 107.43% 105,254.20


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах мян.кВт.ц 383,188.65 386,117.52 420,080.62 108.80% 420,080.62
4 цах мян.кВт.ц 33,621.15 26,071.00 26,337.36 101.02% 26,337.36
"ДДЦС" ТӨХК
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах мян.кВт.ц 16,738.53 16,418.00 17,904.24 109.05% 17,904.24
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах мян.кВт.ц 25,521.90 26,109.00 28,405.40 108.80% 28,405.40
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах мян.кВт.ц 2,276.26 2,016.20 2,011.14 99.75% 2,011.14
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах мян.кВт.ц 21,894.75 22,154.10 23,450.55 105.85% 23,450.55
9 УХАА-ХУДАГ цах мян.кВт.ц 4,523.51 2,460.50 2,468.93 100.34% 2,468.93
ДҮН цах мян.кВт.ц 598,531.16 592,101.32 639,707.17 108.04% 639,707.17
1 дул Гкал 44,125.00 43,480.00 43,562.00 100.19% 43,562.00
"ДЦС-2" ТӨХК
2 дул Гкал 377,390.00 397,472.00 426,996.00 107.43% 426,996.00
"ДЦС-3" ТӨХК
3 дул Гкал 572,705.00 593,119.00 610,403.00 102.91% 610,403.00
"ДЦС-4" ТӨХК
4 дул Гкал 93,925.00 97,595.00 97,935.00 100.35% 97,935.00
"ДДЦС" ТӨХК
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 дул Гкал 89,336.00 91,203.00 92,720.00 101.66% 92,720.00


"ЭДЦС" ТӨХК
6 дул Гкал 51,800.00 50,500.00 52,100.00 103.17% 52,100.00
"ДБЭХС" ТӨХК
7 дул Гкал 13,348.01 13,400.00 14,467.82 107.97% 14,467.82
"ДзДЦС" ТӨХК
8 дул Гкал 26,261.63 25,202.08 28,699.52 113.88% 28,699.52
"БНДС" ТӨХК
9 дул Гкал 15,235.64 15,650.00 15,971.55 102.05% 15,971.55
"НДС" ТӨХК
10 дул Гкал 6,637.20 6,550.00 6,809.30 103.96% 6,809.30
"ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 14,521.70 6,851.36 7,787.20 113.66% 7,787.20
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 9,455.70 11,692.30 10,800.60 92.37% 10,800.60
"УЛААНГОМЫН ДУЛААНЫ 2-Р СТАНЦ" ТӨХК дул Гкал - 7,303.10 9,015.60 123.45% 9,015.60
13 дул Гкал 168,287.00 165,051.00 162,141.00 98.24% 162,141.00
"АМГАЛАН ДС"ХХК
ДҮН дул Гкал 1,483,027.88 1,525,068.84 1,579,408.59 103.56% 1,579,408.59
1 цах мян.кВт.ц 472.37 680.00 135.96 19.99% 135.96
ДИЗЕЛЬ

"ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/
2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах мян.кВт.ц 201.40 - 30.60 #DIV/0! 30.60
3 АЛТАЙ сум /дизель/ цах мян.кВт.ц 21.70 34.30 20.31 59.21% 20.31
ДҮН цах мян.кВт.ц 695.47 714.30 186.87 26.16% 186.87
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах мян.кВт.ц 5,335.24 5,122.00 6,048.64 118.09% 6,048.64
2 "ТАЙШИР УЦС" цах мян.кВт.ц 2,722.80 1,488.00 1,509.60 101.45% 1,509.60
3 "ГУУЛИН УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -
УЦС

4 "БОГДЫН ГОЛ УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -


5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах мян.кВт.ц 5.10 - - 0.00% -
6 "ХҮНГҮЙ УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -
8 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах мян.кВт.ц 10,072.33 12,792.27 15,175.91 118.63% 15,175.91
СЦС

9 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах мян.кВт.ц 11,398.64 14,556.03 21,602.50 148.41% 21,602.50


10 САЙНШАНД СЦС цах мян.кВт.ц 10,448.99 14,807.29 19,564.51 132.13% 19,564.51
11 АЛТАЙ сум НЦС цах мян.кВт.ц 36.3 19.86 26.08 131.32% 26.08
12 "НАР НЦС"ХХК цах мян.кВт.ц 1,173.03 913.52 953.85 104.42% 953.85
13 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах мян.кВт.ц 1,142.87 988.66 990.43 100.18% 990.43
НЦС

14 "ГЭГЭЭН НЦС" цах мян.кВт.ц 2,291.26 1,959.46 1,958.62 99.96% 1,958.62


15 "СҮМБЭР НЦС" цах мян.кВт.ц 1,435.04 1,047.00 1,444.86 138.00% 1,444.86
16 "БӨХӨГ НЦС" цах мян.кВт.ц 2,173.51 1,649.39 1,961.56 118.93% 1,961.56
17 "ГОВЬ НЦС" цах мян.кВт.ц - 3,737.40 3,020.75 80.82% 3,020.75
ДҮН цах мян.кВт.ц 48,235.10 59,080.87 74,257.32 125.69% 74,257.32
дул Гкал 1,483,027.88 1,525,068.84 1,579,408.59 103.56% 1,579,408.59
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.кВтц 647,461.73 651,896.49 714,151.37 109.55% 714,151.37

Вам также может понравиться