Вы находитесь на странице: 1из 4
COMISIA ELECTORALA CENTRALA A REPUBLICI MOLDOVA. emer naps T saa ar apni nicece 3647 am 02 Lefrus nace md/ Carlen Constitutional Inconformita curt. 62 din Constinia Republic Moldova art. 18, art. 22 alin (1) litt) ‘art. 96alin 2) din Cod electra nr. 1381/1997, prezentim tsa, spre examinar, materiale vind propunerea dee valida mandatul de depusa in Parlamental Republi Moldova ce revine fandidatull supeant Uzan Grigori do pe lita Pardull Poltie ,Paridul Socaigtlar din Republica Moldova" Anext: conform text (file. Pregediatele ComisieiHletorale Centrale Dr, Dorin CIMIL, Sip CURTEA conSTMUTONAE A REPUBLIC OLDOVR intrgre Nr_o76 ar 7001 Bc: Verne Olt rasa sie Democrapla contest COMISIA ELECTORALA CENTRALA A REPUBLICI MOLDOVA. ety cae HOTARARE ‘ex prvie a iniferen procedure valiare a unui mandat Te deputat in Parlamentul Republic Moldova Prin Hotties a 1 in 4 februre 2021, Parlamentl Republics Moldova at 3 86 cereea"te Jenitea depuatul Colovave Vier din paren Pariull Flic ofeniee Sar in Republic Moldova” ta devia vacant mandatl 6 deptat we aparine formalin espective. i ea ymentelorelectorale pe cae le define Comisia Electoral Central anda oe ey ata canal splat aun Gig de pe ft Pall Poi ps ena tn Rpabten Moldov” cont ima pin Hotea Cai Consinoslene 4 din? ‘marie 2019. 7019 at at 62 din Constija Repblii Mokdova art 18, art, 22. (1 0 a 96 atin, dn Cod eeooral nr 1381/1997, Comisia Electoral Cone hot Br 8gte: 1, Sein ct de vacant un manda de dept n Paamentul Republi Motdova, atibut Pastiduti Polite ,Paridul Scialigilor din Republica Modo". Moree pe Cur Contfionale de a valida manda de depua Parone) epublica supleant Unun igi dep ita Pail Poi Parish Socilistilr din Republica Moldova" Hr blir nn vigoare a ata adopt, se pblicd pe pagina wc ic Comisil Ch oate fmt deur de 30 de ile dela comunicre prin depunere Sr com nose Hess Col (ares: rn. Chiink, a. Vasile Alesina m1?) Pregedintele ‘Comisie Blestorale Centrale Dorin IMI, Secretar Comisiei Electorate Centrale LEBEDINSCHT Chigngu, 9 februari 2021 Ne 4637 Conisa Hecorala Cota ‘CORESPUNDE ORIGINALULUL CEC PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, HOTARARE privind demisia unui deputat in Parlament fn temeiul ast, 69 alin. (2) din Constitufia Republieii Moldova gi al art, 2 alin, (8) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului fn Parlament, Parlamentul adopta prezenta hotiére, Art. 1, — Se ia act de cererea de demisie a deputatului in Parlament Vladimir GOLOVATIUC, ales din partea Partidului Socialigtilor din Republica Moldova, Art, 2. ~ Se declara vacant un mandat de deputat in Parlament, care apartine Partidului Socialistilor din Republica Moldova. Art. 3, ~ Prezenta hotirae intr in vigoare la data adopt Chisindu, 4 februarie 2021, [Comiate Sire ep Nerd. Inuace 3 HAA IS Be faestidl, ‘Comisia Electoral Cental rotanae swvemnata 220» Br 9000' itso ie PP PERI toss ‘ronrna deem se atibui mans vant de dept Tn Parlamenta Republics Moldova, es oe 2004 at aa Gomisia Elaciorait Copia) ihe 20

Вам также может понравиться