Вы находитесь на странице: 1из 2

Седма меѓународна научна конференција «МЕДУНАРПДЕН ДИЈАЛПГ: ИСТПК-ЗАПАД»

АГЕНДА за секција ПРАВП И ППЛИТИКПЛПГИЈА

09:00 РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ

10:00 СВЕЧЕНП ПТВOРАОЕ НА КПНФЕРЕНЦИЈАТА

ЗА или ПРПТИВ ЕУТАНАЗИЈАТА вп МАКЕДПНСКПТП


11:00 Ерика Пешкпска
ЗАКПНПДАВСТВП
ИЗБПРИТЕ ЗА ВЕЛИКП НАРПДНП СЪБРАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1946
11:15 Галунпв Тпдпр
Г. И КПМПЕНСАЦИПННИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА МАЛКИТЕ ПАРТИИ
11:30 Саоа Тпмиќ СЕКСУАЛНА ЗЛПУППТРЕБА ВРЗ МАЖИТЕ
ВЛИЈАНИЕТП НА ПХРИДСКИПТ РАМКПВЕН ДПГПВПР ВРЗ
11:45 Јпрданка Галева ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА ЗА ВРАБПТУВАОЕ

Билјана Нацкпвска -
12:00 МЕДУНАРПДНАТА СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВП ГЛПБАЛНИПТ СИСТЕМ
Вељкпвиќ

12:15 Златкп Кузманпв ТРАНСНАЦИПНАЛНИПТ ПРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И ТЕРПРИЗМПТ

12:30 КАФЕ ПАУЗА


Тпни Дпргиев, Гпце ВЛИЈАНИЕТП НА ГЛПБАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ БЕЗБЕДНПСТА ПРЕКУ
12:45
Стпилпвски НАЦИПНАЛНИПТ ИДЕНТИТЕТ
Тпни Дпргиев, Гпце ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ВП ППСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАОЕ НА
13:00
Стпилпвски ИНТЕГРИРАНА ЕКПЛПШКА ДПЗВПЛА ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА
13:15 Петрески Тпни, Дпрески Игпр СУДИР НА ГЕПСТРАТЕГИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БАЛКАНПТ
13:30 Грпзданпвска Марија ЕТИКАТА И СППГПДУВАОЕТП ВП КАЗНЕНАТА ППСТАПКА
Стефанпски Љубиша, Бпљат АВТПРСКП ПРАВНА ЗАШТИТА НА АУДИПЗВИЗУЕЛНПТП (ФИЛМСКП)
13:45
Јасна ДЕЛП – прпблеми и предизвици

14:00 ПАУЗА ЗА РУЧЕК

НЕППХПДНИ ПРАКТИЧНИ И ЗАКПНСКИ МЕРКИ ЗА


ИНТЕНЗИВИРАОЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ АКТИВНПСТИ ЗА ЗАШТИТА
15:00 Дпкп Стрезпвски
НА СРЕДНПШКПЛСКАТА ПППУЛАЦИЈА ВП РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА ПД ЗЛПУППТРЕБАТА НА ДРПГА
Ali Pajaziti, Ylber Sela, Jasmina CRITICAL DIVERSITY: BUILDING INTERCULTURALISM 15 YEARS AFTER A
15:15
Trajkoska CONFLICT
15:30 Маркпсян Армине ПСПБЕННПСТИ ППВЕДЕНИЯ АДВПКАТА В СУДЕБНПМ ПРПЦЕССЕ
РАЗВИТИЕ ЭКСТЕРРИТПРИАЛЬНЫХ НАЧАЛ И КПЛЛИЗИПННЫЕ
Трпфимпв Василий
НПРМЫ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВПВПГП РЕГУЛИРПВАНИЯ
15:45 Владиславпвич, Лисицына
ПТНПШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНПЙ СПБСТВЕННПСТИ: ППЫТ
Анастасия Никплаевна
ТЕПРЕТИЧЕСКПГП ИССЛЕДПВАНИЯ
ТЕПРЕТИКП-МЕТПДПЛПГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
16:00 Кпптелпва Алёна
ФЕНПМЕНА ППЛИТИЧЕСКПГП МИФА
Баранпва Татьяна
16:15 СУДЕБНПЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВП ПП ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Рпманпвна

16:30 КАФЕ ПАУЗА

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕКРШПЧНАТА ППСТАПКА ПРЕД


Сашкп Милев, Станчевска
16:45 ПРЕКРШПЧНИТЕ ПРГАНИ ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА ВП
Анета
ЗАКПНИТЕ ЗА ПРЕКРШПЦИТЕ ПД 2006 И 2015 ГПДИНА
УЛПГАТА НА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ПД ЗАПАДЕН БАЛКАН ВП
17:00 Митревска Јагпда ППЛИТИЧКИТЕ-ДЕМПКРАТСКИ ПРПЦЕСИ , НИВНП ЧЛЕНСТВП ВП ЕУ
И ПРЕДИЗВИЦИТЕ ПД ГЕПППЛИТИКАТА
Василев Валентин,
17:15 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL TRUST
Ефремпвски Иван
Гергана Живкпва
STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PUBLIC SPHERE AND THE
17:30 Кресналјиска, Ефремпвски
ORGANIZATIONAL CULTURE
Иван
Стамевски Васкп, Стамевска ВПНИНСТИТУЦИПНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА НАДЗПР И КПНТРПЛА
17:45
Елизабета ВРЗ СПРПВЕДУВАОЕТП НА ЗАКПНИТЕ – НАРПДЕН ПРАВПБРАНИТЕЛ
Павлпвски Даниел, КПНЦЕПТПТ „ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА” ВП СПРАВУВАОЕ СП ППЈАВАТА
18:00
Стамевски Васкп НА ДЕТСКП ПРЕСТАПНИШТВП

18:15 ГЕНЕРАЛНА ДИСКУСИЈА