Вы находитесь на странице: 1из 7

5

6666678896
 666!"#$6%!"#6"&6"6'()!6*+,-.6(/")6 60 1
26
3

45675589:9;<;=>;1
?@A14B41C144D1
EEA1BFG441
A12D
AHIH6:9H1JGKG1
LMNOPOMQRSPTUTUVPWXYZP[RNM\Z]R^MVPYQ_ROP`MaNM]Rb_XbUOMcMQXTdRZMSXO_eRfgPh
`MaNRY_XOeiRjUYZUcYZUVURVUY\OM_YQcXNNUVUR\NPcX_YPQXQMROP`MaNMRPRQX[NUTUVPP]Rkh
lmnopRqklrstmtuhvwkxlmnoytv
z{>=|>}~1}{:;68>{:9H=>1:€75:9>9H‚ƒ>„1<:58>…;=>;
5:58:=>1†}:8:6H‡1H5};68:9191ˆ;‰Š‹<>IH‰=;
ŒXŽXN`P_UcMNM
‘‘’“”•–—˜™
š))#!›)œ6)ž)!6'/Ÿ6))œ!œ-$6!› Ÿ66#¡6
!Ÿ6¢œ)!6!6!6/!#œ#Ÿ6¢œ6/£!œ6/!)!6
!Ÿ¡6/66Ÿ#¢!$6)6›6/¢ž6!6))6/!)6¢6
%#$6œœ› !)œ6/œ!#6)£66¢œ)!$6/!#!6¤
Ÿ6)/)ž6)6Ÿ"ž!6#¡!#$6 !66)6!ŸŸ6/¢¤
!œ.6¥"&œ6&!#)6!"&!œ6/Ÿ6))œ!œ66)6/6"¤
"6›&)œ66/!#!!6%$6&› !¡66/6/Ÿ"!6/¤
œ66!""›6)¢"6#/›¡6!6!¢!Ÿ.6¦!&)œ6&!#)6
!))¢!œ6))!66#)!6ž!6!!¡6/¢¡¢66)¢¤
!›6!Ÿ¡6/$6#)!#6&› !¡6!¢!œ#6!6/¢/&!œ#6¤
6"¢!!!.6¥6)!!6#Ÿ&!)¡6!))¢!$6/¢¡6¢"¤
 !#!6)/!!)#!66)%6›¢Ÿ!!$6!%Ÿ6¢!6!6Ÿ#!¢")!!$6¤
œœ›)œ6!6!!"›)œ6!$6/)¢"#6!Ÿ#!6/!6)"/!!66!Ÿ6
/))6!6œœ)œ6!)!#)6#¢"6/))#6!¡6!!!6!6/Ÿ"!#6
6/6))œ!.6§¢!#6!6)¡6¢6œœ)œ6œ!6!6)!)#¤
!!œ6%$6)/)ž)"› !¡6¢)!!›6))œ!œ6/$6&6#6)/¤
)ž)6/!#!!!6/))6ž!6¡6!Ÿ¡6/$6›&›¤
 !¡66)žœ6¡"¢)6!6¡Ÿ!&)!6/!#$666%#!!6
#)!#6/!6)/!!##Ÿ6/œ#!6) Ÿ6!ŸŸ6
/.6¨6/!&)6&!6!œ$6"6¢Ÿ6!))¢!œ$6¡›¤
 Ÿ6ž)6¡"¢)6©)!!$6/)!¡Ÿ!!6!6!%#!¡6¡Ÿ!$6
#Ÿ"6/!#œ)œ6/!6ž6&)¡6!¢6!6#/›¡6!Ÿ$66¤
6!Ÿ6¢œ6#ž!¡6"))$6&!6¡Ÿ!&)!$6©)!&)!6!6/ž!¤
)!6))6ž)/&6¢)"›6"!›6!)#6Ÿ#.6
ª«¬­®¯°®™±«’¯”˜
+#¢!$6))œ!6/$6!Ÿœ6¢œ)$6!Ÿœ6!¢")!œ$6#¡¤
!$6Ÿ#/$6¢%#!$6!Ÿ6!.6
²³´³µ¶·³1̧G¹ºG1
»m¼½n½mqkRs¾R¿ÀnososÁu]RÂmwqktRs¾RÃkwnÁ¼Rs¾RqÀkRļÅnts¼lk¼qRÃkwnÁ¼RÃkrmtqlk¼q]R
ÂswÆsÇRÈqmqkRɼnÅktwnquRs¾RÃkwnÁ¼Rm¼½RÊkÆÀ¼sosÁu]RkËlmnopRqklrstmtuËvwkxlmnoytv
0123410
4
555555677859

5555!"#5$!"5!%5!5&'( 5)*+,-5'.!(5 5/ 09159 2

3456789:;97<5=6>?6@=75;A6B5=9C:6A>6@;495D56E@6=A85@F6=A@A5G
9:6@6C@F56B5=9C:
HIJKLMNKOP
QRST5UVTVWUXR5VYZ[\UVT5]VW^_UVT5\]5^RV5&T^UVW`5T^W^V,5WUSTSab5cS^RSa5bW`V5WX^SdS^e5cRSXR5
ST5Sa^VaTV[e5_TVf5^\5SaXUVWTV5W^^UWX^SdVaVTT5\]5bW`V5ZU\gVX^T5Sa5W5bW`V5fVTSba-5QRV5WS̀5\]5^RST5
ZWZVU5ST5^\5fVTXUShV5^RST5ZRVa\`Va\a#5cRSXR5ST5̀WaS]VT^W^S\a5\]5RSbRVU5aVUd\_T5WX^SdS^e#5Sa5fVi
^WS[5Waf5X\`ZUVRVaTSdV[e-56^T5_afVUT^WafSab5ZU\`\^VT5fSTX[\TSab5^RV5fVVZ5̀VXRWaST`T5cRSXR5
WUV5^RV5X\UaVUT^\aV5\]5bW`V5hVRWdS\U-5QRV5TXSVa^SjX5S̀Z\U^WaXV5\]5T^_feSab5W5T^UVW`5T^W^V5Sa5
^RV5X\a^VY^5\]5fVTSba5X_[^_UV5ST5Wa5_afVUT^WafSab5\]5^RV5]WX^\UT5cRSXR5WUV5UVTZ\aTSh[V5]\U5]_[[5
S̀`VUTS\a5\]5^RV5_TVU5Sa5dSU^_W[5̀VfS_`5\]5X\`Z_^VU5Waf5dSfV\5bW`VT-5QRV5ZUWX^SXW[5S̀Z\Ui
^WaXV5\]5UVTVWUXR5[SVT5Sa5Z\TTShS[S^e5\]5V[Wh\UW^S\a5\]5Saa\dW^SdV5WZZU\WXRVT5^\5XUVW^V5^RV5bW`V5
ZU\gVX^T5̀VV^Sab5VYZVX^W^S\aT5Waf5ZUV]VUVaXVT5\]5^WUbV^5W_fSVaXV-5ka5^RV5hWTST5\]5^RV5a_`VU\_T5
UVTVWUXRVT5X\af_X^Vf5he5[VWfSab5VYZVU^T5Sa5^RV5TZRVUV5\]5[_f\[\be#5fSbS^W[5fVTSba5Waf5W5bW`V5
Saf_T^Ue#5cV5UVdVW[5Waf5WaW[elV5^RV5Z_UZ\TVT5Z_UT_Vf5he5Z[WeVUT5hVbSaaSab5W5bW`V5Waf5^RV5
fVZVafVaXV5hV^cVVa5ZU\XVTT5\]5^RVSU5UVW[SlW^S\a5Waf5S̀`VUTS\a5Sa5^RV5T^UVW`5T^W^V-5kaV5\]5^RV5
`WSa5X\aX[_TS\aT5ST5SfVa^SjXW^S\a5Waf5TeT^V`W^SlW^S\a5\]5^RV5]WX^\UT5ZU\`\^Sab5WXRSVdV`Va^5\]5
W5T^UVW`5T^W^V5^RW^5XWa5\Z^S̀SlV5^RV5fVdV[\Z`Va^5\]5^RV5aVc5bW`V5ZU\gVX^T5SaX[_fSab5^RV5WU^ST^SX5
Waf5ZU\XVTTSab5`V^R\fT5WS̀Vf5W^5]\U`W^S\a5\]5^RV5Z[We5VYZVUSVaXV5cRSXR5ST5`\T^5Z\TS^SdV[e5
ZVUXVSdVf5he5_TVUT-5mU\`5^RV5ZUWX^SXW[5dSVcZ\Sa^#5UVT_[^T5\]5^RST5UVTVWUXR5X\dVUSab5WUVW5\]5Wa5WU^5
VT^RV^SXT#5ZTeXR\[\be5Waf5Sa]\U`W^S\a5^VXRa\[\bSVT5XWa5hV5WZZ[SVf5cRVa5fVdV[\ZSab5f\`VT^SX5
dSfV\5Waf5X\`Z_^VU5bW`VT#5WT5cV[[5WT5bW`VT5^\5̀\hS[V5fVdSXVT#5cR\TV5^VXRa\[\bSXW[#5VT^RV^SX5
Waf5X\aT_`VU5ZU\ZVU^SVT5cS[[5ZU\dSfV5^RV5c\U^Re5X\`ZV^S^S\a5^\5]\UVSba5WaW[\bT-5
nopqrLsJO
tW`V5fVTSba#5W5T^UVW`5T^W^V#5bW`V5WX^SdS^e#5bW`V5Saf_T^Ue#5̀VXRWaSXT#5bW`VZ[We#5f\i
ZW`SaV#5bW`V5TuS[[T-5
vw5(!5(w5x" y5zzi |wwx%(wxw5y-5„!%w5yw"5
(z5&.w((w"5.zz5{5w5w"#5$w"5zz(z55.w|w(55i
w5|!y5x,5} ~-5w5w.yi 5xww5yzw(#555.(i
5€%55(|z5.ww5wi ‚w$ wwx%(z5(.w(w|w(5({5
55.#5x"!€ ‚5(wyi w5yzw(5%w5y5
55‚wy5xww5yzw(#55.w((5w(!(z55.-
ww5w‚55w%(5.w((5wi …(.ww5w5 xwz5yzi
|w5((%(‚5{5.5i w(5ƒ$$w5."z(5w|i
|w5!w5(w(z€5xwwxw5(w"5yz5z5w|‚wy"‚5yz5i
.w5}9~-5*" y55"‚5.wi  z5 yy5w5/."#5
w5!!55.y(z(z5ww(i (5y5(.w#5.y(55(i
w5w"5z"-5v5ƒw"#5wyw#55(%(‚5†". (‚5x‚#5zz5(wi
!%wxw5w(#5x" y#5ww5|w5w 5 w ‚55!(wi
5"ww5w.y55|wi z‚5%wxw5" 5!" #5w|%i
!5x#5w|y€ ‚5w.y" 5$wi ‚55xw!€5$w"!‡555(w"w"5
"" 5." 55(.wx€ ‚5" 5ˆ5w|!% 5"wx"5y"5yzi
(wyw"5.55"#5.y(z5(w|w5w(#5ww(z "(z55|w5(w"5
!5wy5yzw(#5.(! 5 5(w.z"5(5|w{ " 5(" #5i
R\`\5TWZSVaT5(5"w"5xw5.wzz55"55‚!xz#5!. 5xww%" 5
0123210
5
6666678896
 666!"#$6%!"#6"&6"6'()!6*+,-.6(/")6 60 1
26
3
45!6#!$6/!5!5!656"786)"9 /5<56656
D6<566"?$6
656:;6!6.6.$6/5!)856!66!<556%5#6&5666/5!6/)=6 $ 6
/!6!)/55!!6!&869 #6.66556:3;.6,&!=$6&565#9
5$6)!#"=556!6<!!65/9 /?6!6!65!<6)5=)=6/9
686)!"!2$666=&!9 !"?@6%5#56/56!=665)"<6
5<5$6566>%%!5<56)/5)546)6!6/565)56!6#556!6!66
6
/!!!=6&5"6<5)/56)"?@!866"6<566/5<5!"#=6/565!5)6
!!6!"?6>/58"65)$65#6!6!69 "&)!=66!<55#6/5))66!59
56: ;.6(6>/58"6/5)!6")!5<56!!6C56*#!!6/!4!!)=66 6
54@)$66!56!#!7<569 #!"#66666&56:1;$65)5456
5)$6&)56!6)5)665)"<5566=9 "#!6)5=)=65/5)6/59
5)!$656<#6!665<!9 7!=6/!5)!6!<586/59
!!6>566=5)!6)6)"@)9 566=6/556@66)6!!6
56456&!#566)&A6!&!=6"6/59 !86/5!5!=.6
4!6!=6!65#55)!6!9 F6!#6!65)586)/5)5456659
)!56&!565!&)5669 4!)=665<56"66)&6/5"9
86)6)66)56)545656#=$6&!6=565<565@"@!=6"659
6&!56#6/5=#56/56"9 5)!=656!<55<56/5))6==)=6
#!6)5#56!<556!6")!!$6/5<5!5!6!6/5!5!6")59
&!654B#66)86C56*#!!6!$6/55=?@!86/55?6!<559
/)!!6658566!56!6#"56<56/56/5<"!)=666#56
!6")!!6#)6=6:D;.6666 '/55556)5)5=!-.6C56#669
E666#5#6!!=6!6"9 5<56#!6/)!855<5#6G.6H!)!9
)!!6!656!65#/?86!<6654B#6#!8!65565/6=5)66=65&9
65<56)<#666#!55#6#)9 $6@=6#6"6#$6&565)/!!#9
746)5)!6$ 6#6.6655$666)=66)55$6!6)"56:;.

I!!#=656!#!6)5=@!6/9 )86&!6!<55<56/5))$66!#5J6
66<#6!5#66/5566!)!9 6#556456)55#"6!6/55#"6/59
/!66&!$654856!#565#!$6&56<"!?6/55=66!""?69
/!&)!6)6)/6!<55<56/59 5)6#!6!<.6K6%5#6/59
6656)/5)54)5665)!!?6<"!=$6565$6))#!#6659
0123410
5
66666678896
 6666!"#$6%!"#6"&6"6'()!6*+,-.6(/")6 60 1
26
3
)64"56)66!"$6766)&6DB7!4)C65"D665"D6)!@
8977766:66/!)6:!)!#6/6;6#6#"6$66B7!46/6)5)66
!6!!6#6<.6=6!5#6> ?$66#&@ !C!66/)!46;#6!666)6)6@
A!#$6&66&!!6/6!5!66@ C!6&6.6=6!#6)!#"#6#666
64"56)66!"66)6@ 6)!$6/!#$6!&6#6)%@
666:)B6B:6)6#!C66/@ 6C!C$6)#"6#!6)"6$66@
5!6)!6/!56D666!D6/6)6@ D666!D646/)6$6!#!6@
!C6)6B656:666D66/6D"!C666;#6!D666()6$6@
)65"B666:!#6/!)C6@ !666A"7C)C66!6C:6666@
6)B.6,6688666/6"&!A!6# @ 566D5!$6666#6$666/!6
5"6566/!!65!6!6)/!@ 6#66;%%!6656/6CB6)6:66
!)6/66!%6#6%6##66##"!@ 6)666"5!6!"6C56!D66@
!!6/6%))66E.6FB66)6%@ D66/6))$66/65)66#6"66
6#6/6D"!C66A!#6;)!&@ 65C66!D66"6)66@
)!#66)6:6)C#6!%666)56> ?.66)!6/6!)465C7D66)6D66/)6#
=6#66D6$66)D65CA!656/6C!66#.6O%%6/6D"!C6#6:66
'/6D"!-656/666!6"6&666@ $6&66/6)!)C6&C6/C#C6
"6/6546"&#!6%!)6@ !)!#6)6#5"6)/B6/6D"@
D666,!)!6G#/6!))56!$66!C66D#/60/5)CB7!6)6:66
#46664666)6!!66!!6/6@ !D666/6))6)66&!6!C6!D666
%))66FB6:!6&6)5"@ 6)6!!66)/!C!C6!&46)/@
B7!6!/6/6D"!CH6 66!6/66!C6!&#!6#4!@
I6/6D"!$66:")666)!D@ ##!6!D66D66/626!6##$6/6@
#!$6/6"&##!6!66::#@ 65!##6/66#66!D.6M!6;6#$6
#!66D#!6&")$656)!D#666)6@ &#6:6A6#!6/665!)C66!D6@
#6#6;/6!!C6!D666!5"@ 665C6)B$6#6C&66;%@
)!!66)&6#)!#6D66)7!C6%6/6D"!C6> ?.6
!%6#!6"5!6!"6D66C5$66 M66666)6)6C!66%6#6
6"D":!C6/6"&#4667"7@ &6&)66/)!4!!6/5/66!66
!66)&65)6!C6!6&")66)C@ )C6/6A!#6"6C6D6#66
!C66!56!:6)!D6656)!6!656/#!$6CCB7D6)C66)#!@
!46/!%!46")6)J 6#$6)!#"!"B7!#666:6666D6@
I6/6D"!$66:")6666:@ 66D66#6D6)/6)6:6)666@
465!#6)B6A!6"B!:66/6:@ !!6!#!C.6E66)6)6C!64@
#"$6465C7"B6)6K6!666@ !")C66)/B6)%6")!@
)6D#/C66!&!!666:46D6@ 66)!66/5#65C6)!606
666#6$6#!!6!6#!6!D$6665&66)6D#5!$66!D6665C@
)D!&)6D66!!6!&)6D66/J 6)!2$6:)6B6666&6)B6
I6/6D"!$6 #66:666!6)666)/B6#6!!66)!66
66:!C$66/666#65)6@ 56)!!B6/6)66!6> ?.6
6666#/B46!6!56!D46)6 <6B66:)/&!C66/!#@
:)66!L!!6#!!#!)!&)6646")6!65C656)!!C6/66@
D%!6$6)!#"!"B76!D666)#6@ #6/6666D66)6)6C!C66/6C@
)6C6#"6/6!B6"6!@ !!666)!665!6D66#!6
6D666)/!C!C6>
?. 6#46!D666)))!!$6D#/656@
M!"B7!6D#5!6N.66)65656)6&666!&)66
F!&66/65&!66)6&!46/6)46!656)!!#46@
;%%6/6D"!C$656)!D#6D66 6$665465"D6665"D65@
0123410
5
6666678896
 666!"#$6%!"#6"&6"6'()!6*+,-.6(/")6 60 1
26
3
#!6##!6/4#"#!6!65 +446646/!!/86/4@!66
/46)67!8646!6 95 /!4)!6!>486/44$65
7!6"6/4466!6!)65 4=84:!#46)6!646/!&!8$6/4=":5
:&!.6;!6<4#6:6:&!6:4697!86/446/!!#6"&)!6
=66)446>!#!$6&4=6=5 6!>44#6/4)).6;4!#!6:86
)46/!))66!6)"&!$64:46!66/4=":!86#4!46#6=464$6
)446":#!$6&4=6 6/45 &46!>4676:46&6!>446)))!!6
96!)44)!6!6%")!9.64)46464)6/4!>@6!64:5
?4#64>4$6>#:!"64=84:!#466)=64&664#44)!64!45
")!6!!6#!!#!!46)65 !664/:86)44)$6)4/45
:97!6!6497!6!>46%5 4:97!86>#/.6O$666!=46
4$6!664>!&)!6)4!66)/4)#6%4#$6#4!!"5
)96!>$6/4:"#6)!697!#6/4=!666&"6!>446:5
@!6$6"@97!64=7"96<)!"664)!$644)6)6P
!"4>466:6!6.:.6A6!6#8!5 Q6)#!6/4:#4)!46
"6!>$664)64#/986!>6)4!64#44)!$6/!66"&)!66)45
/:)697"96)4=46!&64=B5 )6!!$6&4684:!6!66>45
$6)644#!6!>4"6/!84:!)665 86!>8R6
!#4:)466/46!!6!>$645 Q6!6)#4":!)6$6!5
>"!46!#64=4#$6&4=6)6 "#466#86!&86!"5
=6!)9&!66:)!66!>46/4"&5 86!64#/986!>R6
!6#4!4)64!6)46)4465 Q6R6
44=86<#46!>44>46#!.6(6 Q6)#!664)"7)!96)45
4#$6)4!64#!$6&46/44446)45 ":!&)6!6!&!6>4:6!6<4>46
)46!666)66":4:4)!!##6!60:6)!#"6!#")66!#4"&46
6!)!##646#@!864=5 !666)664)4464#:86!>2R6
!6/)!84<#4!44>46%46/445 Q6!"#466#86!&86
66!>44>46/46C DE. )!#"6446!6!#!!464
A4!6!6/!6>#:!6!=46!:6:64)!6!S!!64)4=45
F.6G4:)66/4:&!64)6)!6/4:!66&4$6&)"96/!4=5
/4444>46)4)46!6$64=4&66/:5 66/!6<4#646!6!6!6R6
6)44)!$6/44697!66/446 Q6)"!$66))#!#466
#6":6!#!6!>4$6#!5 &!#6)!#"664)64#/986
4#6'!66":44)!6-60'HIJ6KILMN-6!>$64:466697)664)446=4@!5
C 3E2.6(84:66&!66:46!46)64=6:486!6#4>!864&86!>.6
&6#:#6/!#6/45 ?4#64>4$6=4&!6!>6T.6
>"4)!66!>".6;!6<4#6:46/4!5 U$6466!6#4>!6:">!6)/!5
#$6&46'!66":44)!6-6665 !)66)%6>#:!$644)666
)66)">"=46!:!!:"46!6)"7)5 /4:4=#6)!#"#6!64:46)#5
46!)666!)!#4)!646/)!84<#45 !6&46@644=65
!48$64)86!6>:86:&!.6;!6:4#6/4:84:6646/4="5
4)4=4)$666"466!>486:!86/!&!6:66)"/!666!>45
46/4=!.6+#:!"6"96:64)$6446>9$65
4))66!@6/4!46>#/6:6976":4"96:64)$65
6#8646"):46!4$66/"966@!6/4=#$6!6
)/!%!&46:664646":!4!!$6!>"$666)66!)9&!46:4=445
644"96!6=":64!!4646!!6686"&)!666!>6!6V65
!46!>446/4.6 4)666/4"&!6":44)!6.
0123410
4
555555677859

5555!"#5$!"5!%5!5&'( 5)*+,-5'.!(5 5/ 09159 2

3456789:5;<=
-57>?@AA5B-5C?@5DEF5GH5IDJ@5K@LMIN-5O5PGGQ5GH5A@NL@L-5RGEIDN5SDTHJDNN5UTPAML?@EL#59 -55(-
9-5VW5X-Y-#5XW5Y-'-5Z(W[5W W [5\" ]55("W(W[^
W5$W"5!W\W5(!((-5_5]W\55W(W5̀.5a5^
bW5cc5d 55aWW\[-59 e-5f5
-5 5(-5
-5XWW5g-'-5h(WbW(5W5.W]\WW55] i5W]!ja5bW5
cc5'( 5)]\(W\W5\W(!](W\W5! (-59 e-5'.-5 -5k-5
e e -

-5RMF>?@AA5l-5mDJ@5n@LMIN5oLL@NFMDAL-5BG?N5pMA@q5r57GNL#59 9-5 5(-5


e-5mGAKP@EI5s-5OAA5qGTE5PDL@5DE@5P@AGNI5FG5TL-5sGt5uHFq5q@DEL5GH5vMK@GIDJ@L5>GNwT@E@K5
xGx5>TAFTE@-5C?E@@4yMv@EL4UE@LL#59 -5z65(-5
2-5{|W5(!(}-5~y€5?FFx€ccttt-IDEFN@E->GJcN@tLEGGJcMKc92
 e
0-5{|W5(!(}-5~y€5?FFx€ccttt-LFDFMLFD->GJcLFDFMLFM>Lc 22 cFMJ@ Lx@NF
tMF? vMK@GIDJ@L MN F?@ TL LMN>@ 9 9c
-5LMQL‚@NFJM?DAqM5R-5ƒAGt€5C?@5ULq>?GAGIq5GH5„xFMJDA5o…x@EM@N>@-58-5†-€5sDEx@E5DNK5
yGt#5 -5
-5yGI@EL57-5@v@A5Tx-5C?@5ITMK@5FG5IE@DF5vMK@G5IDJ@5K@LMIN-5O5BG?N5pMA@q5r57GNL#5FK-#5
UTPAM>DFMGNL#59 -55(-5
-5{|W5(!(}-5~y€5?FFx€ccttt-ITF@NP@EI-GEIcuA@Lc2 c2 ?c2 ?-?FJ
-5RTEEDq5B-5sDJA@F5GN5F?@5sGAGK@>Q€5C?@5ƒTFTE@5GH58DEEDFMv@5MN5qP@ELxD>@-58-5†-€5ƒE@@5
UE@LL#5 -5
9-5oENM5-#5RDqED5ƒ-5ƒTNKDJ@NFDA5>GJxGN@NFL5GH5F?@5IDJ@xADq5@…x@EM@N>@€5DNDAq‚MNI5MJ^
J@ELMGN5cc57@A@>F@K5xDx@EL5GH5F?@59 e5nMIMFDA5IDJ@L5E@L@DE>?5DLLG>MDFMGN‡L5L@>GNK5MNF@E^
NDFMGNDA5>GNH@E@N>@-59 e-5-5 e 90-
-5RMF>?@AA5l-5mDJ@5n@LMIN5oLL@NFMDAL-5BG?N5pMA@q5r57GNL#59 9-55(-5

-5LMQL‚@NFJM?DAqM5R-5ƒAGt€5C?@5ULq>?GAGIq5GH5„xFMJDA5o…x@EM@N>@-58-5†-€5sDEx@E4DNK4
yGt#5 -5
e-5XW5Y-'-#5VW5X-Y-5ˆ(aWW\[5\WW\W5.W((55( 5\55
\" ]5cc5dWW5(!((W55.]"W .W(([5(]-5
'( 4‰*Šˆ)-59
-5f5
-595(-5
2-5yGI@EL57-5@v@A5Tx-5C?@5ITMK@5FG5IE@DF5vMK@G5IDJ@5K@LMIN-5O5BG?N5pMA@q5r57GNL#5FK-#5
UTPAM>DFMGNL#59 -5
95(-5
‹ŒŒŽŒŒ‘<
-57>?@AA5B-5C?@5DEF5GH5IDJ@5K@LMIN-5O5PGGQ5GH5A@NL@L-5RGEIDN5SDTHJDNN5UTPAML?@EL#59 -55xx-5
9-5SD‚DQGvD58-†T-#58D‚DEGv5†T-’-5C?@5?MLFGEq5GH5GEMIMN5GH5IDJ@5K@LMIN5DL5DN5MNK@x@NK@NF5
HGEJ5GH5vMLTDA5DEF-5m@NE@L5GH5vMK@G5IDJ@L5DNK5F?@5JDMN5LFDI@L5GH5F?@ME5K@v@AGxJ@NF5cc5
n@LMIN5DNK5C@>?NGAGIq-59 e-58G-5
-5 5xx-5
-58@v‚GEGv5y-’-5ƒ@DFTE@L5GH5LMJTADFGE5FEDMNMNI5FG5>GNKT>F5DME5>GJPDF5cc5lTAA@FMN5GH5OKqI?@5
7FDF@5~NMv@ELMFq-57@E-5U?MAGAGIq5DNK5F?@5OEFL-559 e-56LL-5 -5U-5
e e -

-5RMF>?@AA5l-5mDJ@5n@LMIN5oLL@NFMDAL-5BG?N5pMA@q5r57GNL#59 9-5 5xx-


e-5mGAKP@EI5s-5OAA5qGTE5PDL@5P@AGNI5FG5TL-5sGt5uHFq5q@DEL5GH5vMK@GIDJ@L5>GNwT@E@K5xGx5
>TAFTE@-5C?E@@5yMv@EL5UE@LL#59 -5z65xx-
2-5{oA@>FEGNM>5E@LGTE>@}-5~y€5?FFx€ccttt-IDEFN@E->GJcN@tLEGGJcMKc92
 e
0-5{oA@>FEGNM>5E@LGTE>@}-5~y€5?FFx€ccttt-LFDFMLFD->GJcLFDFMLFM>Lc 22 cFMJ@ Lx@NF tMF?
vMK@GIDJ@L MN F?@ TL LMN>@ 9 9c
0123310
5
6666678896
 666!"#$6%!"#6"&6"6'()!6*+,-.6(/")6 60 1
26
3
.64567589:;<6=>?@66A.6B?CDE6F=96G5@H=C?CI@6CJ6KL;6<>?6MNL9O69:H9.69.6P.E6Q>OL9O6>:R6
SCD$6 .6
.6SCI9O568.6T9U9?6VL.6F=96IV6R96;C6IO9>;6U6R9C6I><96R956I:.6WC=:6X6?9@6Y68C:5$6T;R.$6
GVZ?6H>;6C:5$6
.66LL.
.6[M?9H;OC:6H6O95CVOH9\.6]STE6=;;LE^^DDD.IV;9:Z9OI.COI^_?95^3 ^3 =^3 =.=;<
.6AVOO>@6W.6Q><?9;6C:6;=96QC?CR9H7E6F=96BV;VO96CJ69>OO>;6U966:64@Z9O5L>H9.69.6P.E6BO996
GO955$6 .6

.6MO:66T.$6A>@O>6B.6BV:R><9:;>?6HC<LC:9:;56CJ6;=96I><9L?>@69NL9O69:H9E6>:>?@86:I66<`
<9O56C:6^^689?9H;9R6L>L9O56CJ6;=96
a6b6I6;>?6I><956O959>OH=6>55CH6>;6C:c5659HC:R66:;9O`
:>;6C:>?6HC:J9O9:H9.6
a.6G.6 a
1.
.6A6;H=9??6d.6e><96b956I:6M559:;6>?5.6WC=:6X6?9@6Y68C:5$6

.66LL.
.64567589:;<6=>?@66A.6B?CDE6F=96G5@H=C?CI@6CJ6KL;6<>?6MNL9O69:H9.69.6P.E6Q>OL9O6>:R6
SCD$6 .6
a.69>8>OCU6PV.f.$6g>8>7CU>69.PV.6G5@H=C?CI@6CJ6I><96L?>@6>:R6I><965H9:>O6C566:6;=96
I><96R956I:6^^6b9HCO>;6U96>O;6>:R6665VZh9H;5L>;6>?69:U6OC:<9:;.6Aeg=Gi6dV??9;6:.6

.69C.6 .6
6LL.
3.6SCI9O568.6T9U9?6VL.6F=96IV6R96;C6IO9>;6U6R9C6I><96R956I:.6WC=:6X6?9@6Y68C:5$6T;R.$6
GVZ?6H>;6C:5$6
.6
6LL.
5

0123410