Вы находитесь на странице: 1из 2

ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1543

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
1 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АНГЕЛОВ ДОЈЧИН 06.12.1939
2 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АНГЕЛОВ НОВИЦА 01.03.1958
3 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГАВРИЛОВ ВИДАН 01.06.1936
4 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГАВРИЛОВ СТОЈЧО 26.01.1959
5 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГАВРИЛОВА РАДА 13.11.1933
6 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГАВРИЛОВСКА БЛАГИЦА 07.04.1977
7 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГАВРИЛОВСКИ ГЈОКО 04.04.1970
8 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГАВРИЛОВСКИ МАРТИН 09.07.1998
9 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГАВРИЛОВСКИ СТЕФАН 02.03.1997
10 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЕФРЕМОВА-КРАЛЕВСКА МАРИЈАНА 25.06.1983
11 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАОВА ЛЕНКА 10.03.1930
12 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАОВСКА БОГОРОТКА 30.08.1964
13 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАОВСКА ИВАНА 17.07.1989
14 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАОВСКИ ДАНЧЕ 12.03.1961
15 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАОВСКИ НЕНАД 04.07.1987
16 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАРЕВ РОДНЕ 25.12.1975
17 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАРЕВА НИКОЛЕТА 24.11.1946
18 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВ СИНИША 03.07.1981
19 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВА ЗАГОРКА 09.09.1946
20 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВА МАРИНА 16.02.1983
21 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВ ИВИЦА 28.11.1975
22 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВ ТРАЈАН 21.05.1952
23 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВА БОРЈАНА 07.11.1953
24 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВА НАТАША 07.09.1978
25 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВСКА ЛЕНЧЕ 29.03.1986
26 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВСКА РОЗА 04.03.1952
27 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВСКИ ДЕЈАН 29.05.1975
28 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНКОВСКИ ИГОР 29.04.1979
29 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА ТОДОРКА 11.03.1979
30 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ РИСТЕ 05.04.1968
31 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 КРАЛЕВСКА БЛАШКА 15.09.1961

1 од 2
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1543

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
32 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 КРАЛЕВСКИ МЕТОДИЈА 05.09.1982
33 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 КРАЛЕВСКИ ТРАЈЧО 13.01.1955
34 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНЕВА ТАНКИЦА 25.09.1965
35 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛАНОВ ДАВОР 05.06.1979
36 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛАНОВ САШО 20.10.1980
37 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛАНОВА СУНЧИЦА 26.07.1953
38 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВ ДРАГИ 18.08.1949
39 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВ ОЛИВЕР 06.07.1978
40 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВА АНДРИЈАНА 29.04.1983
41 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВА СВЕТЛИНКА 06.06.1954
42 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НАНЕВ ЕМИЛ 27.02.1996
43 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НАНЕВ ЈАКИМ 23.08.1943
44 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НАНЕВ ЈОНЧЕ 31.10.1965
45 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НАНЕВА ЦВЕТА 15.10.1964
46 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НЕШЕВА РАТКА 04.10.1953
47 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 САЗДОВ ДЕЛЧО 14.02.1954
48 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 САЗДОВСКА КЕТА 11.03.1963
49 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 САЗДОВСКИ ИВАН 30.05.1988
50 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 САЗДОВСКИ СТОЈМИР 18.10.1960
51 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 САНДЕВ ИЛЕ 25.02.1978
52 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОИЛОВА-МИЛАНОВА ЕЛИЗАБЕТА 26.09.1988
53 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈКОВ ГОРАН 18.01.1978
54 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈКОВ МИТРУШ 25.10.1936
55 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈКОВ ПАНЧЕ 16.02.1956
56 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈКОВА ОЛГА 05.04.1959
57 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈКОВСКИ ЦАНЕ 08.09.1962
58 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТАСОВА ЉУБИЦА 25.04.1958
59 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТОДЕВСКА НАТАША 27.01.1986
60 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТОДЕВСКИ НАТАЛИЈ 21.10.1986
61 НЕОКАЗИ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТОДЕВСКИ ТОШЕ 22.02.1984

2 од 2