You are on page 1of 4

WWW.VBO.

BE
>INFORVBO
Nieuwsbrief voor decision makers

[ 24 FEBRUARI 2011 – Nr. 7 ]

VBO lanceert Toekomstcalculator


Je gelooft het pas als je het met je eigen
ogen hebt gezien…
brengen. Want laat ons duidelijk wezen, zowel Maar we beseffen dat beleidsmensen en opi-
de financiële markten als Europa zullen nooit niemakers de onafwendbaarheid van keuzes
aanvaarden dat onze overheidsfinanciën op en de evidentie van sommige opties maar zul-
een dergelijke manier zouden ontsporen. len onderkennen als ze zelf op een relatief
eenvoudige manier inzicht krijgen in het laby-
Het goede nieuws is echter dat we vandaag rint van cijfers en prognoses.
nog over alle mogelijkheden beschikken om
een dergelijk scenario af te wenden. Maar,
Overweeg even het volgende gedachte- zoals reeds gezegd, vereist dit wel dat we, lie- Wat is de reële impact van de
experiment. Stel dat onze werkgelegenheids- ver vroeger dan later, een aantal van de in de vergrijzing? Wat is de impact
graad, de groei van onze productiviteit en de afgelopen 10 jaar scheefgegroeide situaties van keuze A of B voor de groei
stijging van de uitgaven zoals bijvoorbeeld de opnieuw rechttrekken. Het is echter te vrezen of de schuld?
werkingskosten van de overheid, de gezond- dat dit in de budgetronde die voor de deur
heidsuitgaven en de uitkeringen van gepensio- staat weer door de mazen van het net glipt.
neerden en werklozen in de komende 15 jaar Wat is er bijvoorbeeld nodig indien we onze Zoals in elk huishouden moeten immers ook
op dezelfde manier zouden evolueren als in de overheidsschuld wensen te stabiliseren op een zij hun dromen en idealen onderwerpen aan
afgelopen 10 jaar, wat zou er dan met onze aanvaardbaar niveau, zonder dat we hiervoor een nuchtere, soms ontnuchterende reken-
overheidsfinanciën gebeuren? Volgens bereke- de totale belastingdruk nog verder dienen te oefening. Wat is de reële impact van de
ningen van het VBO zal het tekort op onze verhogen? Berekeningen van het VBO leren vergrijzing? Wat is de impact van keuze A of B
begroting dan blijven ontsporen en zal onze dat we hiervoor een beroep zullen moeten voor de groei of de schuld? Je gelooft het pas
schuldgraad tegen 2025 het niveau van doen op een combinatie van maatregelen: als je het met je eigen ogen hebt gezien.
150% van het bbp overschrijden. In tijden zowel een meer efficiënte overheid om de wer-
waarin de financiële markten nauwgezet elke kingskosten te drukken, als een beperktere Daarom lanceren we vandaag een VBO
beweging in ons land volgen, is het misschien groei van de gezondheidsuitgaven, een bijstel- Toekomstcalculator, waarmee de scenario’s uit
niet verstandig om een dergelijke boodschap ling van de huidige welvaartskoppeling tussen de voorgaande paragrafen, evenals vele ande-
de wereld in te sturen. Maar, anderzijds, met het verloop van de lonen en dat van de uitke- re, kunnen worden gesimuleerd. Ik nodig alle
de blijvende impasse op federaal niveau en ringen, meer mensen aan de slag (op termijn stakeholders uit om deze oefening te doen.
het feit dat er meer en meer opiniemakers het zelfs na 65 jaar) en het doorvoeren van de Ontwikkel met uw eigen politieke partij,
V-woord in de mond beginnen te nemen, is het nodige hervormingen om onze productiviteits- instelling of organisatie een sociaaleconomi-
belangrijk om iedereen nog maar eens attent groei op te krikken. Met deze recepten slagen sche strategie over hoe de vergrijzing dient
te maken op de immense uitdagingen die de we erin om ons sociaal welvaartsmodel voor de gefinancierd te worden. Eens u de keuzes, die
vergrijzing van de bevolking met zich zal mee- huidige én toekomstige generaties te vrijwaren. uiteraard onderling niet in strijd mogen zijn, >

BLIKVANGER CIJFER VAN DE WEEK


> >
INTERPROFESSIONEEL AKKOORD
Besparingen dankzij liberalisering

1,6
Regering voert bemiddelingsvoorstel uit
>
INTERNATIONALE HANDEL
Het Europees Parlement heeft vorige week officieel zijn steun
verleend aan het vrijhandelsakkoord waarover tussen de EU
In 2011 wordt Doha afgerond of begraven
en Zuid-Korea onderhandeld werd. Door dit uiterst ambitieuze
>
PLATFORM FINANCIERING ONDERNEMINGEN miljard EUR akkoord zullen de Europese ondernemingen tot 1,6 miljard
Verbeteren toegang tot financiering EUR aan douanerechten kunnen besparen. Tevens worden
vele niet-tarifaire belemmeringen er door opgeheven.
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959 www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten
[ INFOR VBO 7 — 24 FEBRUARI 2011 ]

> heeft bepaald, kan u aan de hand van de VBO Het VBO wil op deze manier het debat voeden me en minder slogans bij de partijen die daar-
Toekomstcalculator nagaan of deze strategie rond een globaal meerjarenplan. Zo’n plan bij hun inbreng zullen doen.
inderdaad tot de gewenste uitkomst leidt. moet er nu dringend komen willen we ons niet RUDI THOMAES, GEDELEGEERD BESTUURDER

U vindt hem makkelijk op www.vbo.be in de nesten werken binnen de eurozone en op U kunt aan de slag met de VBO
(Dossiers > Macro-economie). Een boeiende de financiële markten. Hopelijk kan onze Toekomstcalculator op www.vbo.be
reality-check! Toekomstcalculator bijdragen tot meer realis- (Dossiers > Macro-economie)

> INTERNATIONALE HANDEL de vergadering van de G20 in Seoel in novem- economie namelijk meer dan 360 miljard doen
ber jongstleden een reële politieke wil gebleken verliezen en zou de dreiging van een terugkeer
In 2011 wordt Doha om de cyclus af te ronden. Op verzoek van naar het protectionisme doen toenemen.
afgerond of begraven sommige landen hebben Peter Sutherland, Vincent Caulier – vc@vbo-feb.be
gewezen directeur van de Wereldhandels-
Weldra 10 jaar geleden werd in de hoofdstad (*) www.vbo.be > Dossiers >
organisatie, en Jagdish Bhagwati, een ver-
van Qatar de Doha-onderhandelingsronde Internationaal ondernemen
maard economist, vorige maand in Davos een
gelanceerd met als ambitie de internationale
verslag over de stand van de onderhandelingen
handel te liberaliseren. Nu moet echter worden
voorgelegd (*). Daaruit blijkt dat het akkoord > PLATFORM FINANCIERING
vastgesteld dat de besprekingen sinds twee ONDERNEMINGEN
dat thans op tafel ligt ambitieus, maar nog
jaar op het dode punt zijn beland. Toch is op
onvolledig is. De dossiers over de landbouw en Verbeteren toegang tot
over trade facilitation lijken bijzonder goed ont-
wikkeld te zijn, in tegenstelling met de bespre-
financiering
kingen over de industriële goederen en de Op 25 maart 2010 organiseerde de bankenfe-
diensten. De auteurs onderstrepen ook de deratie Febelfin de allereerste plenaire verga-
noodzaak om een uiterste datum, einde 2011, dering van het Platform financiering van
te bepalen om de onderhandelingen af te ron- ondernemingen. Het Platform bracht alle sta-
den (of stop te zetten). keholders – waaronder natuurlijk het VBO –
Aangezien vrijhandel het minst dure samen om te onderzoeken wat de voornaamste
middel is om de economie en de mededinging problemen zijn op het vlak van de financiering
weer op gang te brengen, beklemtoont het VBO van de onderneming en hoe daaraan kan
hoe belangrijk het is tot een evenwichtig worden verholpen. Ondertussen bereikt het
akkoord te komen, ook al moeten daarvoor toe- Platform stilaan zijn finale conclusies. Een bre-
gevingen worden gedaan. Bovendien zijn de de waaier aan onderwerpen werd tijdens ver-
opportuniteitskosten van een eventuele tegen- schillende plenaire en werkgroepvergaderingen
slag aanzienlijk. Een mislukking zou de wereld- behandeld. Zo werd overeengekomen een web- >

VBO-ACTIE

> Succesvolle sessie VBO (= dingen goed doen) kwamen aan bod. Business for Europe (BBE). Het Chinese ‘year of
Social Academy Vervolgens sloten Koen Laenens, de sociaal the rabbit’ was voor hem de gelegenheid om de
Op 17 februari woonden ruim 80 deelnemers de onderhandelaar van essenscia, en Thierry Nollet kansen en uitdagingen die de economische
4de sessie van de 3de jaargang van de VBO Social van Groep S aan met boeiende verhalen over hoe opgang van China voor onze ondernemingen stelt
Academy bij. Het ging over de do’s en don’t’s van men de effectiviteit van sociaal overleg op sec- in de verf te zetten. Voorts riep hij de BBE-leden
het sociaal overleg. VBO-onderhandelaar Pieter torvlak respectievelijk bedrijfsniveau kan opdrij- op om hem tijdig en proactief te informeren over
Timmermans leidde de sessie door de saga van ven. De deelnemers kregen concrete tips mee. De problemen inzake markttoegang in derde lan-
het recente IPA te toetsen aan de regels van de volgende sessie gaat door op 29 maart met als den. Daarna lichtten Didier Seeuws, Damien
kunst van het sociaal overleg op nationaal niveau. thema: De strategische inzet van veiligheid en Levie en Thomas Tindemans respectievelijk de
De impact van de media en van het korte termijn welzijn op het werk. Dagvoorzitter is Marc recente activiteiten van de Raad, de Europese
individueel denken boven het lange termijn col- Degreef, CEO van Prevent, een multidisciplinair Commissie en het Parlement toe.
lectief belang, alsook het verschil tussen leider- kennisinstituut gericht op de preventie van Michiel Humblet – guesteurop@vbo-feb.be

schap (= goede dingen doen) en management beroepsrisico's.


Interesse? Ga naar www.vbo.be, rubriek VBO
Social Academy. Of neem contact op met
> VBO-infosessies IPA
Nathalie Petit (T 02 515 09 64, np@vbo-feb.be) 2011-2012 groot succes
Tijdens de voorbije dagen organiseerde het VBO
> Minister Vanackere en in samenwerking met het Centrum voor
‘the year of the rabbit’ Onderzoek en Opleiding in de Arbeidsbetrekkin-
Op 17 februari was minister van Buitenlandse gen (COOAB) meerdere sessies over het ontwerp
Zaken en Institutionele Hervormingen Steven van interprofessioneel akkoord (IPA). De spre-
De sessie van de VBO Social Academy werd druk bijge-
woond door verantwoordelijken uit het bedrijfsleven en Vanackere te gast op de vergadering van Belgian kers informeerden het publiek over de krijtlijnen
de sectororganisaties.
[ INFOR VBO 7 — 24 FEBRUARI 2011 ]
> INTERPROFESSIONEEL AKKOORD

Regering voert bemiddelingsvoorstel uit


De saga van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) gaat voort. Op 18 janu- De saga blijft echter maar voortduren. De twee opstandige vakbonden
ari parafeerden alle leden van de Groep van 10 – werkgevers én vak- blijven verder actie voeren. Men vindt de loonsopslag van 4,2%, m.n.
bonden – het ontwerp van IPA. Ze vonden dit allemaal een evenwichtig de door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven verwachte (maar intus-
en eerbaar compromis. Twee weken later verwierpen het ABVV en het sen reeds achterhaalde) indexering van 3,9% + 0,3%, te weinig.
ACLVB dit compromis echter. Sindsdien is het in de handen van de rege- Begrijpe wie kan. De Volkswagen-medewerkers in Duitsland sloten bij-
ring die volgens de wet op de loonnorm een bemiddelingsvoorstel moet voorbeeld tot ieders tevredenheid en zonder stakingen een akkoord van
doen (*). Hierover werd onder sociale partners geen consensus bereikt 3,2% (inflatie inbegrepen). Wie deze realiteit niet durft onder ogen zien,
zodat de regering beslist heeft om haar bemiddelingsvoorstel uit te voe- rijdt recht naar de afgrond. In de jaren ‘70 en ‘90 van de vorige eeuw
ren. Op de ministerraad van 25 februari worden de eerste KB’s goed- hebben we hetzelfde gekend: stakende vakbonden die een loonkosten-
gekeurd, o.a. dat inzake de maximale loonnorm (bovenop index) van ontsporing bespoedigden, waarna de economische realiteit als een boe-
0,3% in 2012. Wanneer sociale partners er niet uit geraken, grijpt logi- merang in het eigen gezicht terugsloeg via massale werkloosheid en
scherwijze de regering in. Zeker in de huidige fragiele economische en ontsporende overheidsfinanciën. De huidige generatie betaalt er nog
politieke toestand. steeds de factuur van.
Ofwel kiest men voor economisch
ondraaglijke loonsverhogingen voor
degenen die een job hebben, ofwel kiest
men voor meer kansen op werk voor
Wie de realiteit niet degenen die nu werkloos zijn door de
durft onder ogen zien, loonnorm te respecteren. Dat is de fun-
rijdt recht naar de damentele vraag!
afgrond. Pieter Timmermans – pt@vbo-feb.be

(*) Zie www.vbo.be

> site te lanceren die de ondernemer moet bij overleg met de financiële instellingen onder- > CONJUNCTUUR
staan in de zoektocht naar financiering, in de zocht in welke mate een oplossing kan worden
brede zin van het woord. Daarnaast werd in geboden aan de problematiek van de weder- Jaarverslag van de
beleggingsvergoedingen, en zal een antwoord Nationale Bank
worden gegeven op de vraag wat de noodzake-
lijke elementen vormen van een goed gedocu- Zoals ieder jaar geeft het jaarverslag van de
menteerd kredietdossier. Ook de financiering Nationale Bank een zeer compleet overzicht
van milieuvriendelijke technologieën en de van het afgelopen jaar. In bepaalde opzichten
exportfinanciering kwamen aan bod. was 2010 een jaar van meevallers. Met 2%
Gezien het belang van het financie- groei van het bbp herstelde onze activiteit zich
ringsluik voor het welslagen van de onderne- in 2010 beter dan verwacht. Zo evolueerde
ming, is het verbeteren van de toegang tot onze economische bedrijvigheid zowel tijdens
financiering steeds een prioritair actiedomein de crisis als in de herstelfase relatief gunstig
geweest voor het VBO. Wij hebben dan ook (zie grafiek). Eind 2010 zit ons bbp echter nog
De deelnemers kregen een blik achter de schermen sinds het begin constructief meegewerkt aan 0,9% beneden zijn niveau van vóór de crisis,
van het sociaal overleg, wat op heel wat de werkzaamheden van het platform. In de terwijl er sinds het dieptepunt al 7 kwartalen
enthousiasme werd onthaald.
eerste plaats verwelkomen wij de lancering van zijn verlopen. Deze crisis veroorzaakte dus dui-
van het ontwerp-IPA en lichtten het bemidde- onderstaande website (*). Wij raden elke delijk een nooit geziene schok in vergelijking
lingsvoorstel van de regering toe. Zij gaven aan ondernemer op zoek naar financiering dan ook met de 3 voorgaande recessies, toen gemid-
de deelnemers ook een blik achter de schermen aan om een bezoek te brengen aan deze inte- deld 5 kwartalen volstonden om weer op het
van het sociaal overleg, wat op heel wat enthou- ressante bron van informatie. Ook de conclu- welvaartsniveau van vóór de crisis te komen.
siasme werd onthaald. Niet alleen de traditio- sies van de andere behandelde onderwerpen Een andere blijde verrassing: onze prestaties
nele IPA-punten werden omstandig toegelicht, zullen onder meer via deze website worden inzake binnenlandse tewerkstelling. Na een
maar ook het dossier arbeiders en bedienden gecommuniceerd. Interessante website met beperkte terugloop van 0,4% in 2009 heeft die
kwam uitgebreid aan bod. U kan nog inschrij- andere woorden. zich al hersteld, terwijl haar traditionele reac-
ven voor een sessie in het Frans of het tietijd na het herstel van de activiteit normaal
Frederic Teerlynck – ft@vbo-feb.be
Nederlands – zie rubriek Agenda in deze Infor. langer is: eind 2010 telt men 16.000 arbeids-
Monica De Jonghe – mjo@vbo-feb.be (*) www.financieringvanondernemingen.be plaatsen meer dan tijdens de piek in het 4de >
[ INFOR VBO 7 — 24 FEBRUARI 2011 ]

Verdere uitvoering ontwerp-IPA 2011- 2012 Datum en plaats: Contact: Laurent Sempot, T 02 515 09 83,
3 maart – 14.00-17.30 u – F 02 515 09 15, ls@vbo-feb.be
Tijdens deze informatievergadering zullen de experts van het VBO de
Archipel Business Center, Gent Info & inschrijving: www.vbo.be – rubriek
resultaten van de interprofessionele onderhandelingen uiteenzetten.
Events & Seminars
AGENDA

Specialised Study Programme (LL.M.) in Competition Dates and theme: Venue: FEB, Brussels
11, 18, 25 March: The Information & Inscription:
Law and Economics Procedural and Institutional www.brusselsschoolofcompetition.eu,
This course is divided into 12 'learning blocks': with 15 hours of taught seminar for each Framework of EU Competition info@brusselsschoolofcompetition.eu
learning block, this programme seeks to offer the strongest possible training in the Enforcement
various disciplines of competition policy. From October 2010 to June 2011. From 12.30 p.m. to 6.30 p.m.

Meer info: www.vbo.be > events

> kwartaal van 2008. De oorzaak van deze > ADMINISTRATIEVE voorstellen geformuleerd, waarvan meerdere
beperkte schommeling in de tewerkstelling VEREENVOUDIGING tot een positief resultaat geleid hebben.
ligt grotendeels in het feit dat de onderne- Nieuwe voorstellen van Momenteel houdt het VBO opnieuw een
mingen, ten gevolge van de tekorten aan reflectie om meerdere administratieve knel-
geschoolde arbeidskrachten waar ze vóór de
vereenvoudiging lanceren punten op te lijsten en voorstellen van oplos-
crisis mee kampten, voorrang hebben gegeven Administratieve vereenvoudiging blijft voor de sing te formuleren naar de Belgische en
aan interne flexibiliteitsinstrumenten zoals de bedrijfswereld een sleutelelement naar meer Europese autoriteiten. Het doet hierbij een
vermindering van de overuren en de tijdelijke groei, jobs en concurrentiekracht. De Europese oproep aan de Belgische bedrijfswereld om
werkloosheid. Commissie voert al enkele jaren een actiepro- nieuwe voorstellen van administratieve ver-
Volgens het VBO tonen deze resultaten gramma uit met als doelstelling de adminis- eenvoudiging over te maken.
aan dat de korte termijn onder controle is, tratieve lasten tegen eind 2012 met 25% te Stefaan Verhamme – sv@vbo-feb.be
verminderen ten opzichte van
Evolutie van het bbp (Hoogtepunt vlak vóór de crisis =100; Bron: NBB en Eurostat) 2007. Ook in België wordt
gestreefd naar een lastenver- > BEDRIJFSBEVEILIGING
100
mindering van 25% tegen
99
2012. Door talrijke administra- Efficiënt publiek-privaat
98

97
tieve procedures efficiënter te overleg
organiseren, moet het mogelijk
96
worden om deze vlotter en Een nauwe samenwerking tussen overheid en
95
goedkoper te laten verlopen in ondernemingen is een basisvoorwaarde om de
94 criminaliteit waar bedrijven het doelwit kun-
het belang van ondernemingen,
93
overheden en burgers. De nen van zijn op een efficiënte manier te
92
bevoegde federale en regionale bestrijden. Het VBO speelt op dat vlak al jaren
2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
BE DE FR NL overheidsinstanties houden een een belangrijke rol. Sinds 2003 is de publiek-
actieplan bij voor administra- private samenwerking bekrachtigd met de
maar ze laten ons niet toe op onze lauweren tieve vereenvoudiging, dat jaarlijks geactuali- oprichting van het Permanent Overlegplatform
te gaan rusten. Het verslag van de Bank wijst seerd en aangepast wordt op basis van nieuwe Bedrijfsbeveiliging (POB). Dat heeft tot doel
er namelijk op dat hervormingen van onze voorstellen van vereenvoudiging afkomstig van een coherent publiek-privaat overleg te voe-
arbeidsmarkt, van onze pensioenstelsels en de verschillende stakeholders. ren, een nauwkeurig beeld te krijgen van de
aard en de omvang van de criminaliteit tegen
Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

in de gezondheidszorg noodzakelijk zijn om de Het VBO is grote voorstander om de


vergrijzing van de bevolking te bekostigen. administratieve lasten voor de ondernemin- bedrijven en de aandacht te vestigen op nieu-
gen gevoelig te doen verminderen. De afgelo- we fenomenen en trends, zoals het kopiëren
Anne Defourny – ad@vbo-feb.be pen jaren heeft het herhaaldelijk constructieve van kredietkaarten.
Het POB komt vier keer per jaar bijeen. Het
onderzoekt diverse onderwerpen, zoals de cri-
VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
minaliteit tegen goederen van de onderne-
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15 mingen en de preventiemaatregelen, de
REDACTIE: Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be bescherming van kritische infrastructuur of
Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be
de beveiliging van bepaalde bedrijven… Voorts
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Olivier Joris – Wolvenbergstraat 17 – 1180 Brussel
PUBLICATION MANAGER: Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be hebben de minister van Justitie, de minister
ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com
van Binnenlandse Zaken en het VBO, in het
ADRESWIJZIGING: VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be
COPYRIGHT: overname met bronvermelding is toegestaan kader van het POB, in 2009 een bedrijfsin-
Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt formatienetwerk tegen terroristische dreigin-
rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van
bosarbeiders) en is economisch leefbaar. gen (Early Warning System) geactiveerd.
Christine Darville – cda@vbo-feb.be