Вы находитесь на странице: 1из 4

1.

In mecanismul efectului antalgic a CDD rolul principal joacă toți factorii indicați cu excepția/В
механизме обезболивающего действия диадинамических токов важную роль играют
все перечисленные факторы, кроме:
а) blocada terminațiilor nervoase periferice/блокады периферических нервных
окончаний;
b) sporirea circulației sangvine/улучшения кровообращения
c) formarea dominantei de vibrație în SNC/формирования доминанты вибрации в
центральной нервной системе
d) sporirea exudației tisulare/усиления экссудации тканей;
e) corect a,b /правильно а и в

2. DDT este contraindicată în caz de/Диадинамотерапия противопоказана при


следующих заболеваниях:
а) afecțiune intraarticulară acută/острое внутрисуставное повреждение;
b) maladii inflamatoare cronice/хронические воспалительные заболевания
c) proces inflamator acut/острый воспалительный процесс;
d) endarteriita obliterantă/облитерирующий эндартериит;
e) corect a,b/ правильно а ,b

3. Indicații pentru DDT sunt următoare cu excepția/Для назначения диадинамотерапии


показаны следующие заболевания, кроме:
а) artroze/артрозов;
b) ateroscleroza obliterantă vaselor
periferice/облитерирующего атеросклероза периферических артерий;
c) osteocondroza vertebrală cu sindrom vertebral/межпозвонкового остеохондроза с
корешковым синдромом;
d) pneumonia acută/острой пневмонии;
e) colită atonică /атонического колита

4. проведения диадинамотерапии не используют аппарат:


а) «Минитерм»;
b) «СНИМ-1»;
c) «Тонус-1»
d) «Тонус-2»
e) «Модель-717»

5. pentru stimularea aparatului neuro-muscular prin intermediul CDD se folosesc


următoare forme de curent/ Для стимуляции нервно-мышечного аппарата
диадинамическими токами применяют следующие виды токов:
а) monofazic neîntrerupt/однополупериодный непрерывный;
b) monofazic ritmic/однополупериодный ритмичный;
c) perioada lungă/ток длинный период;
d) perioada scurtă/ток короткий период
e) corect a,b/правильно а , b

6. În DDT aplicarea curenților undulatori se indică cu scopul de/При диадинамотерапии


применение «волновых токов» показано с целью:
а) stimula aparatul neuro-muscular/стимуляции нервно-мышечного аппарата;
b) sporirea circulației sangvine venose/улучшения венозного кровообращения;
c) sporirea circulației sangvine arteriale/ улучшения артериального кровообращения;
d) sporirea circulației capilare/улучшения капиллярного кровообращения;
e) corect a,b/ правильно а ,b
7. Indicații pentru tratament cu curenți sinusoidali modulați CSM sunt toate cu
excepția/Лечение синусоидальными модулированными токами показано при
следующих заболеваниях, кроме:
а) boala ulceroasă al stomacului și duodenului/язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки;
b) tromboflebita acută/острого тромбофлебита;
c) radiculopatie acută vertebrogenă/ острого пояснично-крестцового радикулита;
d) astm bronhic/ бронхиальной астмы
e) pielonefrita cronică/ хронического пиелонефрита

8. Efectul maximal antalgic în amplipulsterapie se manifestă la acțiunea următoarelor


feluri de curent/Наиболее выраженное болеутоляющее действие в
амплипульстерапии отмечается при следующих видах тока:
а) modulare continuie/«постоянная модуляция»;
b) impuls – frecvența purtătoare/ «посылка — несущая частота»;
c) impuls- puza/ «посылка-пауза»;
d) frecvențe alternative/«перемежающиеся частоты»;
e) corect b, d/правильно b, d

9. Adâncimea modulației mai mare de 100% in CSM se indică în/Глубину модуляций


больше 100 % (перемодуляцию) в амплипульстерапии назначают при следующих
состояниях:
а) pentru stimularea aparatului neuromuscular in caz de dereglări severe a
electroexcitabilității/для стимуляции нервно-мышечного аппарата при тяжелых
нарушениях электровозбудимости;
b) în caz de sindrom acut pronunțat/при выраженном болевом синдроме;
c) pentru electroforeză/для введения лекарственного вещества;
d) in proces inflamator/при воспалительном процессе;
e)corect a,c/ правильно а ,c

10. Cu scop curativ se aplică următoare forme a curenților fluctuorizanți/Для лечебного


воздействия флюктуоризации применяют следующие формы тока:
а) bipolar simetric/двухполярный симметричный;
b) bipolar asimetric/двухполярный несимметричный;
c) monopolar sonor/однополярный шумовой;
d) bipolar neîntrerupt/двухтактный непрерывный;
d) corect a,b,c/правильно а, b, c

11. Efectele curative a curenților fluctuorizanți sunt/Флюктуирующие токи оказывают


следующие лечебные действия:
а) analgezic/анальгезирующее;
b) dehidratare/дегидратационное;
c) antiinflamator/противовоспалительное;
d) vasoconstricția/сосудосуживающее;
e) corect a,b,c/ правильно а, b,c

12. Indicații către curenții fluctuprizanți sunt/Флюктуирующие токи применяют с


лечебной целью при следующих заболеваниях, кроме:
а) neurita facială/неврита лицевого нерва;
b) osteohondroza cervicală/остеохондроза шейного отдела позвоночника;
c) osteohondroza sacrală/остеохондроза крестцового отдела позвоночника;
d) criza hipertonică/гипертонического криза;
e) nurita nervului glosofaringian/неврита языкоглоточного нерва
13. Curenții interferențiali au următoare efecte/Интерференционные токи оказывают
следующие действия:
а) sporesc circulație sangvină periferică și sporesc trofica tisulară/активизируют
периферическое кровообращение и улучшают трофику тканей;
b) sporesc starea funcțională a aparatului neuromuscular/улучшают функциональное
состояние нервно-мышечного аппарата;
c) spasmolitic/ оказывают спазмолитическое действие;
d) restabilesc conductibilitatea fibrelor nervoase/восстанавливают проводимость
нервного волокна;
e) toate efectele sus numite/все перечисленное.

14. Indicații către interferențterapia sunt/Интерференцтерапия назначается при


следующих заболеваниях:
а) Procese purulente acute/острые и гнойные воспалительные процессы;
b) procese degenerativ-distrofice a articulațiilor/дегенеративно-дистрофические
заболевания суставов;
c) afecțiuni acute intrarticulare cu hemartroză/свежие внутрисуставные повреждения с
гемартрозом;
d) proces inflamator al sistemului nervos periferic/ воспалительные заболевания
периферической нервной системы;
e) corect b,d/правильно b,d

15. Pentru efectuarea diagnosticului electric electrozii se aplică asupra/При проведении


электродиагностики используют область воздействия:
а) punctul motor al nervului/двигательные точки нерва;
b) punctul activ al țesutului cutanat/активная точка кожи;
c) punctul motor al mușchiului/двигательные точки мышц;
d) corect a,c/правильно а,c
e) corect b,c/ правильно б и в

16. Diagnosticul electric determină /Электродиагностическое исследование


определяет:
а) dereglările circulației sangvinela nivel capilar/нарушение капиллярного
кровообращения;
b) tipul de dereglare a electroexcitabilității/ тип нарушения электровозбудимости;
c) dereglările circulației venoase/нарушение венозного кровообращения;
d) localizarea afecțiunii/локализацию поражения;
e) corect b, d/правильно b,d

17. Indicații pentru Diagnostic electric sunt/Для назначения электростимуляции


показаны следующие состояния:
а) pareze și paralizii a mușchilor scheletari/парезы и параличи скелетной мускулатуры;
b) dereglările circulației arteriale și venoase/ нарушение артериального и венозного
кровообращения;
c) atonia mușchilor netezi a organelor interne/атония гладкой мускулатуры внутренних
органов;
d) fracturi osoase/переломы костей;
e) corect a,c/ правильно а ,c.

18. Electrostimularea este contraindicată în caz de/Электростимуляция


противопоказана при следующих состояниях:
а) semne precoce a contracturii mușchilor faciali/ранние признаки контрактуры мышц
лица
b) fracturile osoase până la consolidare/переломы костей до их консолидации
c) atrofia musculară după imobilizare/атрофия мышц после иммобилизации
d) dereglările funcției vezicii urunale/нарушение функции мочевого пузыря
e) corect a,b/правильно а , b

19. În metoda de ultraton terapie se aplică/ В методе ТНЧ-терапии (ультратонтерапии)


применяется:
a) curent de frecvență înaltă , tensiune înaltă și putere joasă/высокочастотный ток
высокого напряжения и малой силы
b) curent sinusoidal alternativ de tensiune înaltă și putere joasă/ синусоидальный
переменный ток высокого напряжения и небольшой силы
c) curent alternativ de frecvență joasă/переменный низкочастотный ток
d) curent pulsativ de frecvență joasă/ импульсный ток низкой частоты
e) curent continu de tensiune înaltă/электрический ток постоянного напряжения

Оценить