Вы находитесь на странице: 1из 12

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


����������� ��������������� ��������� �������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� � ���� � � � � ��
��������������������������������
�����������������������
��������������������
������������
�������
��������
�������
������
���
�������������� ����
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ {糆°«¨:
Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔé°Mìü "Ðèþ$à' ¿æýÄæý$…
������������������������������������������ �������
ç³r$tMæü$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> çÜÇçßý§æþ$ª Æ>Úë‰Ë ����������������������������������������� ������� ����
¿æýÄæý$… ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰Mìü ç³r$tMæü$…¨.
Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^èþ {ç³f˯èþ$ ç³sìýtï³yìþçÜ$¢¯èþ² �������������������������������� �������� ��
MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…_ {´ë×êË$ �������������� ������������������� �������������� ���
M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ {ç³fË$, {糿æý$™èþÓ… Mæüv¯èþ
�����������
°Ææÿ~Äæý*Ë$ òÜO™èþ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²¨.
Ðèþ$…§æþ$, ÐéMìüÞ¯ŒþË$ Ìôý° ¿æýÄæý$…MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ
����������������������� ������������ �����������
��������������������������� ������� ������� ����
MæüÆø¯é ÐéÅ«¨ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ™ðþË…V>×ý ïÜG…
MóüïÜBÆŠÿ A°² Æ>Úë‰Ë Mæü¯èþ² Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ �������������������������������������� �������� ��
Ðóþ$ÌŸP° Mæüv¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ������ ����������������������������������� �������������� ���
�������������
K §æþÔèýÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ÌêMŠüyú¯Œþ
{ç³Mæüsìý…^èþMæüÐèþ$$…§óþ ™ðþË…V>×ý ïÜG… ��������������������������������� ������ �������� ����
ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ����������������������������������������� �������� ����
��������������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� ����
�������� ���������������������������� �������������������������������� ��������� �������������������������������� �������� ����
�������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������� �������������� (AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : ����������� ����
������� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������� Æ>çÙ‰ ѧéÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$Æø Vöç³µ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü �������� ���
{糿æý$™èþÓ… {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ �������������� ���
����������������������������������������������� ���������������������������� ����������������������������������������� çÜ…³æNÆæÿ~ ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ*¢
Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> fVæü¯èþ¯èþ² ѧéÅ ������������ ���
��������������������� ���������������������������������������� 5 6 �������������������������������� ©Ððþ¯èþç³£æþMæü… {´ëÆæÿ…À…_…¨.
�� �� �������������������������
���������
����������������������
���������������������������� ������������������������ ������������
���������������
�������
��������������� ��������������������������������� �����������������
¿êÆæÿ™ŒþÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ 62Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. Mö™èþ¢V> 1543 ´ëhsìýÐŒþ ��������
MóüçÜ$Ë$ °Æ>®Ææÿ×ý AÄæý*ÅÆÿ$$. ™égê MóüçÜ$Ë™ø §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþË çÜ…QÅ 29,974Mæü$ ^óþÇ…¨. ÒÇÌZ ������� ������
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 937 Ðèþ$…¨ Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþç³yézÆæÿ° Móü…{§æþ BÆøVæüÅ, Mæü$r$…º Ðèþ$…{†™èþÓÔéQ ÐðþËÏyìþ…_…¨. ��� �������
��������������� Ððþ$$™èþ¢… »ê«¨™èþ$ÌZÏ 7027 Ðèþ$…¨ MøË$MøV> Ðèþ$Æø 21,632 Ðèþ$…¨ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
MøË$Mæü$…r$¯èþ² ÐéÇÔé™èþ… 23.33V> E…yæþr… FÆæÿr°Ýù¢…¨.
�����������������
����������
��������
������
������
�����
����� � ��� � �� � ���
��������������������������������������
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: §óþÔèý…ÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ
Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… JMæüPÆøgôý Æ>çÙ‰…ÌZ Mö™èþ¢V> 522 MóüçÜ$Ë$
¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. C¨ MóüçÜ$Ë çÜ…Qůèþ$ 8590 ò³…_…¨. 369 Ðèþ$…¨
������� �����
�������
�����
������
Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþ ç³yézÆæÿ° {糿æý$™èþÓ… ÐðþËÏyìþ…_…¨. CMæü §óþÔèý BǦMæü Æ>f«§é°
���������������� �������������� Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ D ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…V> E…¨. ³æ#×ñý, ������ ������
����������������� ������������������
¯éVæü*µÆøÏ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ GMæü$PÐèþV> E…¨. Ðèþ$àÆ>[çÙt A¯èþ…™èþÆæÿ…
A™èþÅ«¨Mæü…V> MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êË$ Væü$fÆ>™øÏ ^ør$^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$.
Æ>çÙ‰…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 3548Mìü ^óþÇ…¨. ÒÇÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$
������������ ����������� �����
������������ ���
����������������������������������������
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : §óþÔèýÐéÅç³¢…V> C™èþÆæÿ
162 Ðèþ$…¨ {´ë×êË$ MøÌZµÄæý*Ææÿ$. Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ¯èþ* MæüÆø¯é ¡{Ðèþ™èþ
Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 2168 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ °Æ>®Ææÿ×ý
M>V> 110 Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. §óþÔèý Æ>f«§é° ¨ÌZÏÌZ¯èþ* MæüÆø¯é
���������������� ����� �����
Æ>çÙ‰éË™ø ´ùÍõÜ¢ Hï³ÌZ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë Æóÿr$ ™èþMæü$PÐèþV> Ñf–…¿æý×ý Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 3108 Ðèþ$…¨Mìü ������������������� ����������� �����
E…§æþ° Hï³ ÐðþO§éÅÆøVæüÅ ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ MæüÆø¯é ÝùMæüV> 54 Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. ����������������������� ������� ���
fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ 1183, ™ðþË…V>×ýÌZ 1004 MóüçÜ$Ë$..
Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$ÌZÏ 80 ¯èþ$…_ 90 B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. 1177 ´ëhsìýÐŒþ ���������������������������� ��������
Ôé™èþ… Cç³µsìýMóü E¯èþ² MæüÏçÜtÆæÿÏÌZ¯óþ Ðèþ^éaÄæý$¯é²Ææÿ$. MóüçÜ$Ë$ °Æ>®Ææÿ×ý M>V> 31 Ðèþ$…¨ {´ë×êË$ MøÌZµÄæý*Ææÿ$. »ê«¨™èþ$ÌZÏ ��������������
����������
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 235 Ðèþ$…¨ MøË$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ Ððþ$$™èþ¢…
´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 1004Mìü ^óþÆæÿV> ��������� �� � ���������� �������
��������������
�����������������
���������������������������������������� ������ ���������

���������������������� gñý±Ðé: MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ A…Ôèý…ò³O ™éÐèþ$$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ÑçÙÄæý*°² BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. Aç³µsìýMîü çÜ*_…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D Ñ«§é¯é°² ´ësìý…_¯èþ
{ç³ç³…^èþ §óþÔéË°²…sìý± Ðèþ$$…§óþ òßý^èþaÇ…^éÐèþ$° ^ðþO¯éÄôý$™èþÆæÿ §óþÔéÌZÏ 82 MóüçÜ$Ë$ E…yæþV>... JMæüP §óþÔéË$ MæüÆø¯é ÑçÙÄæý$…ÌZ Ñ$W™é Ðésìý Mæü…sôý
����������������� ������� {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ A««§æþÅ„æü$yæþ$ sñý{yø‹Ü A£æþ¯éÐŒþ$ Ðèþ$Ææÿ×ý… Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ íܦ†ÌZ E¯èþ² ÑçÙÄæý*°² sñý{yø‹Ü Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$.
Vðü{»ñýÄôý$çÜ‹Ü çܵçÙt…^óþÔéÆæÿ$. ©°Mìü çܵ…¨…_, Aç³#µyæþ$ {ç³ç³…^èþ §óþÔéË$ ™èþÐèþ$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ Ñ° {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢° Væü$Ç…_¯èþ
������������������������� gê{Væü™èþ¢ç³yìþ¯èþ §óþÔéË$ Ñ$Wͯèþ Ðésìý Mæü…sôý Ððþ$Ææÿ$V>Y gê{Væü™èþ¢V> B^èþÇ…_ E…yéÍÞ…§æþ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ §é_ E…_…§æþ° AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$
������������������������� E¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþÐèþ$ çÜËà˯èþ$ ò³yæþ^ðþѯèþ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. yö¯éÌŒýz {r…‹³ Væü™èþ…ÌZ BÆøí³…^éÆæÿ$. D ÝëMæü$™ø
������������������������ ò³rtMæü$…yé E…sôý C…™èþ A¯èþÆæÿ¦… fÇW E…yóþ¨ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ {ç³gêÆøVæüÅ {ç³ç³…^èþ AÆøVæüÅ çÜ…çܦMæü$ A†ò³§æþª §é™èþ AÆÿ$$¯èþ
�������������������������� ������� ������������� M>§æþ¯é²Ææÿ$. ç³Æø„æü…V> AÐðþ$ÇM>¯èþ$ E§óþªÕ…_ BÄæý$¯èþ Ñ«§é¯é°² AÐèþË…¼…^éÍÞ…¨V> {ç³ç³…^èþ §óþÔé˯èþ$ AÐðþ$ÇM>, çÜ…çܦMæü$ °«§æþ$˯èþ$ °Íõ³íÜ…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ
D ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. f¯èþÐèþÇ 30Ðèþ ™óþ©¯óþ ™éÐèþ$$ Ðóþ$… B¯éyóþ òßý^èþaÇ…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. òœO…yŠþ, sñý‹Üt, {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ A«§æþÅ„æü$yìþ ÐéÅQÅË$
������������������������������ �������������������� A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> MöÑyŠþ&19 A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ç³Çíܦ† IÝùÌôýsŒý A…yŠþ M>…sêMŠüt {sôýíÜ…VŠü.. A° Mæü*yé Ðóþ$Ðèþ$$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. �����������������
ôV’≤<äsêu≤<é
eT+∫ #˚j·T≈£îHêï |üπs¢<äß.. uÛÑj·Tô|{§º<äß› : eT+Á‹ nì˝Ÿ ≈£îe÷sY
ãß<Ûäyês¡+ Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : {糆糄æü¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ò³O Æ>çÙ‰ Ý릯èþ…ÌZ E…§æþ° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… sñýçÜ$tÌZÏ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> 4.5 ÐéÆæÿ$ yéMæütÆæÿ$Ï, {´ë×ê˯èþ$ ç³×ý…V> ò³sìýt {ç³fËMæü$ õÜÐèþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ar$Ðèþ…sìý
29 @Á|æ˝Ÿ 2020 ±sìý´ëÆæÿ$§æþËÔéQ Ðèþ$…{† A°ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™ø…sôý Hï³ÌZ A† ™èþMæü$PÐèþV> 1.5 Ôé™èþ… MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ÐéÇ° AÀ¯èþ¨…^éÍ. ÐéÇ° Mìü…^èþ ç³Ææÿ^èþyæþ… çÜÇM>§æþ$. ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ˜™Œþ
MæüÆø¯é MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ ±^èþ, °Mæü—GçÙt Æ>fMîüÄæý*Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$° Ðèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ï³‹Ü Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý AçÜ…º§æþ® BÆøç³×ýË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>Åí³yŠþ sñýçÜ$t
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþÌê…sìý {糆糄æü¯óþ™èþ E…yæþr… §æþ$Ææÿ§æþ— fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$ÌZÏ «§ðþOÆ>Å°² °…³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ MìürÏò³O {糿æý$™èþÓ… M>ÏÇsîý C_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ AÆæÿ®…
GçÙtMæüÆæÿ… A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é Mæürtyìþ ^èþÆæÿÅÌZÏ A°² Æ>çÙ‰éË Mæü…sôý B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$…_ ^óþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é ç³Æóÿϧæþ$ M>± {ç³f˯èþ$ ¿æýÄæý$ò³sŸt§æþ$ª. MæüÆæÿ*²Ë$ G…ï³ Ìôý§æþ$. Ðèþ* {糿æý$™èþÓ… MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ §éÝù¢…§æþ° Äæý$¯èþÐèþ$Ë Æ>Ðèþ$Mæü—GçÙ$~yæþ$
2 Ððþ$Ææÿ$V>Y E…§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰éÌZÏ Hï³ {ç³£æþÐèþ$ C…sZÏ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ yéMæütÆæÿÏMæü$ ´ëhsìýÐŒþ ÐèþõÜ¢ ^èþ…{§æþ»êº$ õßýâæý¯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. º$¨ª ÌôýMæü$…yé Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.

Ä πødüß˝À¢ 70XÊ‘·+ {°&û|”øÏ #Ó+~qyêπs


eT÷&√ $&É‘· ñ∫‘· πswüHé |ü+|æD°
sêh yê´|üÔ+>± _j·T´+ø±s¡ß¶ e⁄qï 1,47,24,017 ≈£î≥ß+u≤\≈£î \_› ø=‘·Ô>± <äs¡U≤düßÔ
_™èþ*¢Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : sîýyîþï³ ¯óþ™èþËò³O Ðèþ$…{†
¯éÆ>Äæý$×ý ÝëÓÑ$ çÜ…^èþ˯èþ BÆøç³×ýË$ ^óþÔéÆæÿ$.
ÌêMŠüyú¯Œþ {ç³Mæüsìý…_¯èþç³µsìý ¯èþ$…_ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V>
A{MæüÐèþ$…V> Ðèþ$§æþÅ… çÜÆæÿçœÆ>, AÐèþ$ÃM>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_
4,400 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÄæý$° Ðèþ$…{†
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÒsìýÌZÏ 70Ôé™èþ… sîýyîþï³Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ
ÐéÆóÿ E¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… CMæüPyæþ
#˚düß≈£îqï 81,862 ù|<ä ≈£î≥ß+u≤\≈£î ≈£L&Ü ñ∫‘· πswüHé sêh yê´|üÔ+>± yÓTT‘·Ô+ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ Ðèþ$…{† ¯éÆ>Äæý$×ý ÝëÓÑ$ sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ Mæü΢ Ðèþ$§æþÅ…
^óþíÜ AÐèþ$ÃM>Ë$ fÆæÿ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»ê»ôý
1,48,05,879 ≈£î≥ß+u≤\≈£î #˚j·T÷‘· k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ ‘·s¡ßyê‘· á ≈£î≥ß+u≤\≈£î ¬s’dt ø±s¡ß¶\ çÜÓÄæý$…V> ÐéÇ° {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$äÏ {糿æý$™èþÓ…ò³O º$Ææÿ§æþfÌôýÏ
{ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. Ðèþ$§æþÅ… »êÆæÿÏMæü$ C_a¯èþ I§óþâæýÏ ÌñýOòܯèþ$ÞÌZÏ
C≤Ø _j·T´+ø±s¡ß¶<ës¡ß\≈£î eTìwæøÏ 5 øÏ˝À\ #=|üŒóq _j·T´+, πøJ ø£+~|ü|üŒó πø+Á<äÁ|üuÛÑß‘·« ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ sîýyîþï³Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅMæü$¢ËÐóþ E¯é²Äæý$° Ðèþ$…{† õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. GMðü•ÞgŒý
ÔéQ ç³Ç«¨ÌZ GÐèþÆæÿ$ ™èþ糚Ë$ ^óþíܯé FÆæÿ$Mæü$¯óþ¨ Ìôý§æþ°, Ððþ…r¯óþ MóüçÜ$Ë$
ìã+<Ûäq\‘√ ø±s¡ß¶<ës¡ß\ ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ ‘·|üŒìdü] πswüHé cÕ|t øö+≥s¡¢ e<ä› n+<äßu≤≥ß˝À ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ Õ„ìü…^óþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÐèþ$° ¯éÆ>Äæý$×ý ÝëÓÑ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
XÊìf…Æ»s¡ß¢ düs¡ß≈£î\ß rdüß≈£îH˚ eTT+<äß, Ä ‘·s¡ßyê‘· ≈£L&Ü XÊìf…ÆCŸ #˚düßø√yê* Ç∫Ãq Vü‰MTì »>∑Hé ì\u…≥ߺ≈£îHêïs¡ß
uÛÖ‹ø£<ä÷s¡+qß bÕ{Ïdü÷Ô πswüHé rdüß≈£îH˚+<äß≈£î f…Æ+ kÕ¢{Ÿ ≈£L|üqߢ sêh yê´|üÔ+>± 43,685 _™èþ*¢Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Hï³ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$Æø MîüËMæü
°Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. Ðèþ^óþa ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_
πswüHé <äßø±D≤\ øö+≥s¡¢ <ë«sê |ü+|æD° sêh+˝Àì 28,354 πswüHé <äßø±D≤\≈£î n<äq+>± Ðèþ#…_¯èþr$Ï íÜÑÌŒý çÜç³ÏÆÿ$$‹Ü MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ, GMŠüÞ AïœíÙÄñý* òÜ{MæürÈ Mø¯èþ ÔèýÕ«§æþÆŠÿ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞ Ððþ$…sŒý ^óþçÜ$¢¯èþ²r$t
15,331 øö+≥s¡ß¢ b˛s¡º_*{° <ë«sê mø£ÿ&É e⁄+fÒ nø£ÿ&˚ πswüHé rdüß≈£îH˚ yÓdüß\ßu≤≥ß ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糆 M>Ææÿ$z§éÆæÿ$yæþ$ ÆóÿçÙ¯Œþ ¡çÜ$Mæü$¯óþ Ðèþ$$…§æþ$, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé {ç³Mæüsìý…_…¨. ѧéÅÆæÿ$¦Ë ™èþÍÏ »êÅ…MŠü Rê™éÌZϯóþ D
ÆóÿçÙ¯Œþ Mú…rÆæÿÏ Ðèþ§æþª ^óþ™èþ$˯èþ$ Ôé°sñýOgŒý ^óþçÜ$Mæü$¯óþÌê A°² gê{Væü™èþ¢Ë$ Ððþ$$™é¢°² fÐèþ$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$t ™ðþÍí³…¨. {糿æý$™èþÓ °Ææÿ~Äæý$…ò³O
(ÐðþËVæü³æNyìþ ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨) : ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> E´ë«¨Mìü A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$Ï ^óþÔéÆæÿ$. ©…™ø Ðèþ$*yø Ñyæþ™èþÌZ Ððþ$$™èþ¢… 1.48 ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. AÌêVóü GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ JMóüÝëÇ Æ>Mæü$…yé ÐðþOïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ Æøgê çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Ë„æüÌê¨
§æþ*ÆæÿÐðþ$O¯èþ õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ A…yæþV> °ËÐé˯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü MørÏ Mæü$r$…»êËMæü$ ˼® ^óþMæü*Ææÿ¯èþ$…¨. Cç³µsìýMóü íÜÑÌŒý çÜç³ÏÆÿ$$‹Ü A«¨M>Ææÿ$Ë$ Æðÿ…yø Ñyæþ™èþÌZ C_a¯èþr$ÏV>¯óþ sñýO…ÝëÏsŒý Mæü*糯èþ$Ï M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ C_a¯èþ àÒ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯Œþ
fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz B§óþÔéË™ø B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ Ðèþ$*yø Ñyæþ™èþ E_™èþ ÆóÿçÙ¯Œþ A°² ^úMæü§æþ$M>×êËMæü$ ¼Äæý$Å…, Mæü…¨ç³ç³š ÆæÿÐé×ê ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é A…§æþ^óþÔéÐèþ$°, ÆóÿçÙ¯Œþ C^óþa Væüyæþ$Ðèþ#¯èþ$ Mæü*yé 糨ÆøkË ´ër$ ´÷yìþW…^èþyæþ… °Ë»ñýr$tMæü$¯é²Ææÿ° Æøgê Mö°Äæý*yéÆæÿ$. fVæü¯èþ¯èþ² ѧéÅ ©Ððþ¯èþ ç³£æþMæü… §éÓÆ>
ç³…í³×îýMìü çÜÆæÿÓ… íܧæþªÐðþ$O…¨. D ¯ðþË 29Ðèþ ™óþ© (º$«§æþÐéÆæÿ…) ¯èþ$…_ ÆóÿçÙ¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ç³fË$ ¿o†Mæü§æþ*Ææÿ…¯èþ$ ´ësìý…^é˯èþ² °º…«§æþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$, ÆóÿçÙ¯Œþ ÐèþËÏ M>Ææÿ$z §éÆæÿ$Ë$ GÐèþÆæÿ* B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°, ™èþÐèþ$Mæü$ 12 Ë„æüË Ðèþ$…¨ ™èþË$ÏË Rê™éÌZÏMìü ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞ Ððþ$…sŒý yæþº$¾Ë$
§æþ$M>×êË §éÓÆ> {糆 ¼Äæý$Å…M>Ææÿ$zMæü$ Móüi Mæü…¨ç³ç³š, M>Ææÿ$zÌZ° {糆 §æþ$M>×êË Ðèþ§æþª Væü$…³æ#Ë$V> HÆæÿµyæþMæü$…yé Ðèþ#…yóþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… A°² °Æóÿ®Õ…_¯èþ çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ ÆóÿçÙ¯Œþ Mú…rÆæÿÏ Ðèþ§æþªMæü$ Ððþãå E_™èþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ ç³yæþ™éÄæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° {糆 ѧéÅǦMìü çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ, ¯éÅÄæý$Ððþ$O¯èþ
çÜ¿æý$ÅyìþMìü AÆÿ$$§æþ$ MóüiË ^ö糚¯èþ ¼Äæý$Å…¯èþ$ E_™èþ…V> A…¨…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$…¨. Mö°²^ørÏ ÆóÿçÙ¯Œþ MøçÜ… M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ ™ö…§æþÆæÿç³yìþ ´÷…§æþÐèþ^èþa° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. AÌêVóü ´ùÆæÿt¼Ísîý §éÓÆ> ÆóÿçÙ¯Œþ ¡çÜ$Mæü$¯óþ ѧæþÅ A…§æþ$™èþ$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
A…§æþ$MøçÜ… Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ A°² HÆ>µr$Ï ^óþíÜ…¨. JMóüÝëÇ §æþ$M>×êË Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ_a¯èþ ç³Çíܦ†° VæüÐèþ$°…_ Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢V> ÐéÆæÿ$ Mæü*yé ™èþÐèþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ Ðèþ#¯èþ² ÆóÿçÙ¯Œþ Ú닳 ¯èþ$…_ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$
糧æþÐèþ$*yæþ$ hÌêÏÌZÏ° 28,354 ^úMæü§æþ$M>×êË §éÓÆ> Ððþ$$™èþ¢… 1,48,05,879 ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt…¨. C…§æþ$MøçÜ… {ç³™óþÅMæü…V> çÜÐèþ$Äæý$…, ™óþ©™ø Mæü*yìþ¯èþ ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… Ðèþ#…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… hÌêÏ Ñ$¯èþà u≤ãß ˝ÒK˝À ù|s=ÿqïe˙ï ndü‘ê´\ß
Mæü$r$…»êËMæü$ ¼Äæý$Å…, Mæü…¨ç³ç³š A…¨…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. AÆæÿá™èþ Ðèþ#…yìþ, Mæü*糯èþϯèþ$ Ðèþ$${¨…_…¨. ÐéË…sîýÆæÿÏ §éÓÆ> D Mæü*糯èþϯèþ$ Ñ$Wͯèþ A°² hÌêÏÌZÏ MæüÆø¯é ´ëhsîýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. {ÖM>Mæü$âæý… Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : C…sZ Mæü*Æöa°
¼Äæý$Å…M>Ææÿ$z Ìôý° õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ Mæü*yé E_™èþ…V> ÆóÿçÙ¯Œþ ¼Äæý$Å…M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Mæü*糯èþÏò³O ÐéÇMìü MóüsêÆÿ$$…_¯èþ hÌêÏÌZ Cç³µsìýMóü {糿æý$™èþÓ… ÆóÿçÙ¯Œþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ yøÆŠÿ yðþÍÐèþÈ §éÓÆ> ^èþ…{§æþ»êº$ ¨Mæü$PÐèþ*ͯèþ ÌôýQË$ Æ>çÜ$¢¯é²Ææÿ° {糿æý$™èþÓ
A…¨…^éË…r* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ C_a¯èþ B§óþÔéË™ø Mö™èþ¢V> ÆóÿçÙ¯Œþ Ú닳 ÌZ H ™óþ©ÌZ, H çÜÐèþ$Äæý*°Mìü ÐéÆæÿ$ Ððþãå ÆóÿçÙ¯Œþ ¡çÜ$MøÐèþ^øa A…¨Ýù¢…¨. Ñ$Wͯèþ MæüÆø¯é {糿êÑ™èþ {´ë…™éÌZÏ ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ V> {ç³Mæüsìý…_¯èþ `‹œ Ñ‹³ VæüyìþMør {ÖM>…™ŒþÆðÿyìþz Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. GÐèþÆø ™èþ¯èþ
81,862 Mæü$r$…»êËMæü* E_™èþ ÆóÿçÙ¯Œþ A…¨…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. AÆæÿá™èþ Ðèþ#¯èþ² {糆 °Æóÿ®ÕçÜ$¢¯é²Ææÿ$. HÇÄæý*ÌZÏ ¼Äæý$Å…M>Ææÿ$z §éÆæÿ$Ë$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ gZ¯Œþ ÌZ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ™é»ôý§éÆæÿ$yæþ$ Æ>íܯèþ ÌôýQò³O ^èþ…{§æþ»êº$ çÜ…™èþMæü… ^óþíܯèþr$Ï
Mæü$r$…º… {糿æý$™èþÓ ÝëÄæý$… ´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$MøÐéË…r* Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ °º…«§æþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü ™èþç³µ°çÜÇ : õ³§æþËMæü$ ÆóÿçÙ¯Œþ ¡çÜ$Mæü$¯óþÌê gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. BÄæý* hÌêÏË MæüÌñýMæütÆŠÿ ËMæü$ C…§æþ$Mæü$ E…§æþ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ÖM>…™ŒþÆðÿyìþz
{糿æý$™èþÓ… Mæü͵…_¯èþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$™ø Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢… 94,150 Ðèþ$…¨ §æþ$M>×êË §éÓÆ> CçÜ$¢¯èþ² çÜÆæÿ$Mæü$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü ™èþç³µ°çÜÇ çÜ…º…«¨…_¯èþ HÆ>µr$Ï ^óþÄæý*Ë° Cç³µsìýMóü B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. ÆóÿçÙ¯Œþ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ^èþ…{§æþ»êº$
§æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D §æþÆæÿRêçÜ$¢Ëò³O fÇW¯èþ çÜÆóÿÓÌZ 81,862 A…r* Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… C_a¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ˼®§éÆæÿ$Ë A…§æþMæü, C™èþ{Ææÿ™é Cº¾…§æþ$Ë$ Ðèþ#…sôý 1902 Mìü M>ÌŒý ^óþõÜ¢ Ððþ…r¯óþ ÌôýQÌZ õ³ÆöP¯èþ²Ñ A°² Aº§é®Ìôý A° A¯é²Ææÿ$. B ÌôýQÌZ
Mæü$r$…»êË$ ÆðÿO‹Ü M>Ææÿ$zËMæü$ AÆæÿá™èþ Ðèþ#…§æþ° ™óþÍ…¨. ©°™ø {ç³çÜ$¢™èþ… ÆðÿO‹Ü M>Ææÿ$z ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü ÐóþÄæý*ÍÞ Ðèþ#…r$…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ý A«¨M>ÆæÿÄæý$…{™é…Væü… ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯óþÌê {糿æý$™èþÓ… B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. Eç³Äñý*Væüç³yóþ A…ÔéË$ HÑ$ ÌôýÐèþ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. »êº$ BÄæý$¯èþ
Ðèþ#¯èþ² Mæü$r$…»êË™ø ´ër$ AÆæÿá™èþ Ðèþ#¯èþ² Mæü$r$…»êËMæü$ Mæü*yé E_™èþ…V> ÆóÿçÙ¯Œþ gê{Væü™èþ¢ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ÆóÿçÙ¯Œþ §æþ$M>×êË Ðèþ§æþª Ôé°sñýOÆæÿϯèþ$ A…§æþ$»êr$ÌZ Mö™èþ¢V> Væü$Ç¢…_¯èþ AÆæÿá™èþ Ðèþ#¯èþ² Mæü$r$…»êË$ : 81,862. Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ Mæü*Æöa° {糿æý$™èþÓ…ò³O º$Ææÿ§æþ fË$Ï™èþ$¯é²Ææÿ°
{ÖM>…™ŒþÆðÿyìþz §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. »êº$ AÐèþV>çßý¯èþ ÌôýMæü$…yé ÆðÿO™èþ$Ë Væü$Ç…_
Ðèþ*sêÏyìþ™óþ {ç³fË$ ¯èþÐèþ#Ó™éÆæÿ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. »êº$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ

ô|q+˝À qß+∫ bısTT´˝ÀøÏ HÓ{Ϻ+~ yês¡+˝À¢ πødüß\ß ¬s{Ϻ+|ü⁄ yÓ’d”|” H˚‘·\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ yÓ’s¡dt yê´|æÔ »>∑Hé yê´K´\ß Äy˚<äq≈£î >∑ß]
Mæü*Æöa° G…gêÄŒý$ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ {ç³f˯èþ$ ÌêMŠüyú¯Œþ
´ësìý…^èþÐèþ$° ^ðþ³æ#™èþ$¯é²yæþ° M>± BÄæý$¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Æøyæþ$Ï Ò$§æþ íÙM>Ææÿ$Ï
^óþçÜ$¢¯é²yæþ° {ÖM>…™ŒþÆðÿyìþz «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. Mæü±çÜ… Ððþ$$à°Mìü Ðèþ*‹ÜP Mæü*yé ÌZMóü‹Ù
«§æþÇ…^èþÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ˜™Œþ ï³‹Ü Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý A°, ÔèýÐéË$
Ò$§æþ õ³ÌêË$ GÆæÿ$Mö¯óþ ÆæÿMæü… sîýyîþï³ ¯óþ™èþË° {ÖM>…™Œþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.

˝Àπøwt ≈£L&Ü ˝ÒK sêj·T&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+


#˚XÊsTT eT<ä´+ $Áø£j·÷\ß kÕ>∑ß‘·ßHêïsTT yÓ’d”|” H˚‘·\ e˝Ò¢ yÓ’s¡dt yê´|æÔ Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : §óþÔèý…ÌZ GMæüPyæþ
sêh Á|ü»\≈£î #·+Á<äu≤ãß ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK Ìôý° Ñ«§æþ…V> B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ {糿æý$™èþÓ A«¨M>Ææÿ$Ìôý
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ MöË$VøË$ ^óþíÜ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ
Ðèþ…§æþË MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï ¯èþyæþÐèþyæþ… ^èþ*çÜ$¢…sôý Ðèþ$¯èþçÜ$ MæüÍ_ÐóþÝù¢…§æþ° BÄæý$¯èþ MøÆæÿ$Mæü$¯óþ ÐèþÅMìü¢V>, ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ Ò$Ææÿ…§æþÆæÿ* ´ësìýçÜ*¢, ç³ÇÔèý${¿æý™èþMæü$, Mæü͵çÜ$¢¯é²Ææÿ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ$çÙ¯Œþ ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ G…ÒG‹Ü
^ðþ´ëµÆæÿ$. ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$, ^óþ† Ðèþ—G™èþ$¢Ë$, BsZ{yðþOÐèþÆæÿ$Ï E´ë«¨ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ A°² gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r*, _¯èþ²í³ËÏË, Ðèþ—G§æþ$ªË ¯éWÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Mæü$ Cº¾…§æþ$Ë$ ÌôýMæü$…yé
MøÌZµÄæý*Ææÿ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ç³…r˯èþ$ ´÷Ë…ÌZ, Æøyæþ$z ÑçÙÄæý$…ÌZ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$. MæüÆø¯é GMæüPyìþMæüMæüPyæþ ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$°
Ò$§æþ Ðèþ¨ÌôýçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³…r E™èþµ™èþ$¢Ë$ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¿æýÄñý*™éµ™èþ…, Ðèþ$¯èþ iÑ™éË™ø ´ër$, Ðèþ$¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨° Mæü*yé õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø
Mö¯éË° ™éÐèþ$$ AyìþV>Ðèþ$°, Ðèþ*ÆðÿPsŒý C…rÆðÿÓ¯èþÛ¯Œþ MøÆ>Ðèþ$° BÄæý$¯èþ {ç³Ðèþ*§æþ…ÌZMìü ¯ðþsìýt…¨. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë ç³Çíܦ† A™èþÅ…™èþ §æþ$ÆæÿÂÆæÿ…V> Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆðÿO™èþ$ ç³…rËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ Ìôý§æþ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ AçÜ™èþÅ
^ðþ´ëµÆæÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° ™éÐèþ$$ ^éÌê ÌôýQË$ Ðèþ*Ç…¨. ç³°^óþõÜ ^ør E´ë«¨ MøÌZµÆÿ$$, AMæüPyæþ E…yæþÌôýMæü çÜÓçܦÌêËMæü$ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A…sôý H…sZ ™ðþÍÄæý$°
Æ>ÔéÐèþ$°, AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ çܵ…§æþ¯èþ Æ>Ìôý§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² »ê«§æþË$ ÐèþÆæÿ~¯é¡™èþ…. ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$, ÌZMóü‹Ù Mæü*yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Væü$Ç…_ ÌôýQË$ Æ>Äæý$yæþ… àÝëÅçܵ§æþ…V>
(Hï³&´÷ËsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… Æ>çى鰲 ò³¯èþ… ò³O ¯èþ$…_ MæüÆø¯é Mæürtyìþ Mæü…sôý Ý린Mæü G°²MæüÌôý Ðèþ$$QÅ…V> ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ ^óþ†Ðèþ—G™èþ$¢ËÐéÆæÿ$, ^óþ¯óþ™èþ, X™èþ M>ÇÃMæü$Ë$, Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë$, ¯éÆÿ$* E…§æþ¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ´ë˯èþÌZ H¯éyæþ$ ™èþ¯èþ Mðü¼¯ðþsŒýÌZ
´÷Æÿ$$ÅÌZMìü ¯ðþsìýt…§æþ° Ðèþ*i Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^èþ…{§æþ»êº$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ E¯èþ²ç³µsìýMîü Ðèþ$§æþÅ… {»êçßýÃ×ý$Ë$, ÑÔèýÓ {»êçßýÃ×ý$Ë$, ^èþÆæÿÃM>Ææÿ$Ë$, BsZ {yðþOÐèþÆæÿ$Ï C™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Væü$Ç…_ ^èþÇa…^èþÌôý§æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ GVöYsìýt¯èþ
¯éÄæý$$yæþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ ÐéÆæÿ… ÆøkÌZÏ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Ñ{MæüÄæý*Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ {ç³fËMæü$ Æ>íܯèþ AçÜ…çœ$sìý™èþ M>ÇÃMæü$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² MæüÚëtË$ A±²C±² M>Ðèþ#. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Ææÿ*.1100 MørÏ C¯Œþ³æ#sŒý çܼÞyîþ° ïÜG… fVæü¯Œþ C^éaÆæÿ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. ïÜG…
Æðÿsìýt…³æ# AÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ {ç³fËMæü$ sîýyîþï³ ºíßýÆæÿ…VæüÌôýQÌZ° ÝëÆ>…Ôèý… CÌêÐèþ#…¨. A¯é² Móü…sìý¯èþ$Ï E…sôý G…™ø Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E…yóþÐèþ¯óþ ÐéÅQÅË$ ´ëËMæü$Ë ´ë˯èþÌZ 14.70 Ôé™èþ… BàÆæÿ «§é¯éÅË E™èþµ†¢ ò³ÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. 2019&20
A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ºíßýÆæÿ…Væü ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é ¡{Ðèþ™èþ¯èþ$ JMæü AÝ뫧éÆæÿ×ý, çÜ…MìüÏçÙt ç³Çíܦ†ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…, Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰… ^ðþÐèþ#ËMæü$ Ñ°í³…^èþMæü ´ùÐèþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿ…. ^èþ…{§æþ¯èþ² ½Ðèþ* ç³£æþMæü… E…sôý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ç³…rË ¨Væü$ºyìþ A«¨Mæü…V> E…§æþ° G…ÒG‹Ü ¯éWÆðÿyìþz
Væü$Ç…_ ™éÐèþ$$ {糿æý$™éÓ°² Ðèþ$$…§æþ$ ¯èþ$…^óþ òßý^èþaÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^èþ…{§æþ»êº$ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ*¯èþÐèþ gê† ^èþÇ{™èþÌZ, ¯éVæüÇMæü çÜÐèþ*f… G§æþ$ÆöP¯èþ² ò³¯èþ$ MæüÆø¯é Ðèþ$—G™èþ$Ë Mæü$r$…»êËMæü$, ÌêMŠü yú¯Œþ ÌZ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ ÐéÇ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
¯éÄæý$$yæþ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË °ÆæÿÏ„æüÅ… ÐèþÌôýÏ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ Ñç³™èþ$¢ËÌZ MæüÆø¯é çÜ…„ø¿æý… Mæü±Ñ± GÆæÿ$Væü°¨. 4¯ðþËÌZϯóþ Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ Mæü$r$…»êËMæü$ B«§éÆæÿ…V> E…yóþ¨. ÆðÿO™èþ$Ë ç³Çíܦ† ^èþ*çÜ$¢…sôý Væü$…yðþ
^ðþ…§æþ$™ø…§æþ° BÄæý$¯èþ BÆøí³…^éÆæÿ$. Mæürtyìþ {´ë…™éÌZϯèþ* ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ çÜ…QÅÌZ ÐéÅ«¨ »êǯèþ ç³yæþr…, Ë„æüÌê¨V> Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþyæþ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ™èþÆæÿ$Mæü$P´ù™ø…¨. ç³…r E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ {糿æý$™èþÓÐóþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mö_a Mö¯éË°, Á|üC≤ #Ó’‘·q´+‘√ ø£s√Hê yê´|æÔì n&ÉT¶ø√e#·ßÃ
°º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^èþsôýϧæþ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é Ñç³™èþPÆæÿ ¡{Ðèþ™èþMæü$ °§æþÆæÿدèþ…. H §óþÔèý…ÌZ ^èþ*íܯé ÆøkMæü$ ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ MæüÆø¯é ÐéÅ«¨ Ðèþ*ÆðÿPsŒý C…rÆðÿÓ¯èþÛ¯Œþ °«¨ Eç³Äñý*W…^éË° A¯óþMæü ÌôýQË$ Æ>íܯé ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯Œþ ^óþÝù¢¯èþ² ÐéÅQÅË$ {ç³f˯èþ$ BÐóþ§æþ¯èþMæü$ Væü$Ç »êǯèþ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Væü™èþ ÐéÆæÿ… ÆøkÌZϯóþ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ {糿æý$™èþÓ…ÌZ çܵ…§æþ¯èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿ…. ÐóþË… BËçÜÅ… M>Ææÿ×ý…V> {ç³fË$ A…¨…_¯èþ çÜçßýM>Ææÿ…™ø Æ>çÙ‰…ÌZ 80 Ôé™èþ…
^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë ç³Çíܦ† §æþ$ÆæÿÂÆæÿ…V> Æðÿsìýt…³æ# AÄæý*ÅÄæý$° {糿æý$™èþÓ ÌñýMæüPÌôý ÐðþËÏyìþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mæü…sìýMìü Mæü°í³…^èþ° ´÷V>Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯óþMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>çÙ‰…ÌZ Mö¯èþ² {´ë…™éËÌZ MæüÆø¯é ÑçܢDž^èþMæü$…yé °Äæý$…{†…^èþ
Ðèþ*Ç…§æþ° ^èþ…{§æþ»êº$ A¯é²Ææÿ$. Mæü*ÎË$ ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ {V>Ðèþ*ËMæü$ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ Ôèý{™èþ$Ðèþ#™ø Äæý$$§æþª… ^óþçÜ$¢¯é²…. D MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ, GËÏ糚yæþ* Ò$ „óüÐèþ*°² «§é¯èþÅ…ÌZ 糧ø Ðèþ…™èþ$ Mæü*yé Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ Mö¯èþMæü ´ùÐèþyæþ… ÔZ^èþ±Äæý$…. VæüÍV>Ðèþ$° çÜÐèþ*^éÆæÿ ´ûÆæÿ çÜ…º…«§éË ÔéQ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ,
GMŠüÞ& AïœíÙÄñý* òܵçÙÌŒý òÜ{MæürÈ Ðèþ$ÇÄæý$$ MøÑyŠþ&19
@|” sêCŸuÛÑeHé˝À q\ß>∑ß]øÏ ø£s√Hê Æ>çÙ‰ sê‹ÜP ¸ùÆŠÿÞ Ððþ$…ºÆŠÿ ™èþ$Ðèþ*à ÑfÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
§óþÔèýÐéÅç³¢…V> C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË™ø ´ùÍõÜ¢
Hï³ÌZ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë Æóÿr$ ™èþMæü$PÐèþV>
E…§æþ° Hï³ ÐðþO§éÅÆøVæüÅ ÔéQ {ç³™óþÅMæü
|ü≥ºD+˝À e÷+dü+ $Áø£j·÷\ß Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MøÑyŠþ&19
A¯èþ$Ðèþ*°™èþ Ë„æü×êË$ MæüÍW¯èþ ÐéÇ™ø çÜ°²íßý™èþ çÜ…º…«§éË$¯èþ²
ÐèþÅMæü$¢Ë…§æþÆæÿ* ïÜÓÄæý$ °ÆæÿÂ…«§é°² ´ësìý…^èþyæþ… §éÓÆ> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢°
°Äæý$…{†…^èþyæþ…ÌZ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇ…^é˯é²Ææÿ$. MøÑyŠþ&19
{糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ™ðþÍ
Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î, ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ $Áø£j·÷\ß »s¡bÕ* A¯èþ$Ðèþ*°™èþ Ë„æü×êË$ MæüÍW¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ Bçܵ{™èþ$ËMæü$ ™èþÆæÿÍ…_ _Mìü™èþÞ
´ëÆæÿ$. ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ BÄæý$¯èþ A…¨Ýë¢Ææÿ°, AÆÿ$$™óþ C…sZϯóþ ™èþW¯èþ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ E…yìþ ïÜÓÄæý$ °ÆæÿÂ…«§é°²
øÏ˝ÀeT≥Hé 700 s¡÷bÕj·T\ß m≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTùdÔ ø£]ƒq ´ësìý…^óþÐéÆæÿ$ Ðèþ*{™èþ… {糿æý$™èþÓ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ ™èþç³µ°çÜÇV>
Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ
¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$ÌZÏ 80 ¯èþ$…_ 90 Ôé™èþ… #·s¡´\ß ñ|ü eTTK´eT+Á‹ mdt _. n+C≤<é uÛ≤wü B^èþÇ…^é˯é²Ææÿ$.
Cç³µsìýMóü E¯èþ² MæüÏçÜtÆæÿÏÌZ¯óþ Ðèþ^éaÄæý$¯é²Ææÿ$. {糆 10 Ë„æüË Ðèþ$…¨ÌZ 1,504
Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²r$Ï fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Mæüyæþç³, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : {ç³fË BM>…„æü Ðóþ$ÆæÿMæü$ ¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ ù|<ä Áu≤Vü≤àDß\≈£î düVü‰j·T+ #˚ùd yê]øÏ
™èþÑ$âæý¯éyæþ$, Æ>fÝ릯Œþ Mæü…sôý Hï³ÌZ¯óþ GMæü$PÐèþ MæüÆø¯é °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ D¯ðþË 29Ðèþ ™óþ© ¯èþ$…_ ç³rt×ý…ÌZ °º…«§æþ¯èþË E§æþÄæý$… ¯èþ$…_ ÝëÄæý$…{™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ Eç³ÐéçÜÐèþ$$
°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>gŒý¿æýÐèþ¯ŒþÌZ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ íܺ¾…¨Mìü MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþr$Ï {ç³M>Ææÿ… Ðèþ*…çÜ… Ñ{MæüÄæý*Ë$ ^óþç³rtyæþ…
fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° Æ>çÙ‰ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, Ððþ$O¯éÈt
E…sêÆæÿ¯é²Ææÿ$. Eç³ÐéçÜ… E…yæþyæþ…ÐèþËÏ Ðèþ$°íÙ
Mö…™èþ AËçÜrMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™éÆæÿ¯é²Ææÿ$. ©…™ø
yÓT+&ÉT>± X¯+ø£sê#ês¡ß´\ ByÓq\ß
BÄæý$¯èþ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¿æý{§æþ™é«¨M>Ç, Ýët‹œ¯èþÆæÿ$Þ, C§æþªÆæÿ$ Asñý…yæþÆæÿÏMæü$ Ñ{MæüÄæý*Ë$ ^óþç³rtyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. M>Ðèþ#¯èþ Ðèþ$_Îç³r²…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨
MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþV> ™óþÍ…§æþ¯é²Ææÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ýMæü$ ç³È„æüË$ çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† G‹Ü ¼. A…g꧊þ ¿êçÙ, ´ûíÙtM>àÆ>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðèþ*…çÜMæü—G™èþ$¢Ë$ Ðèþ*…çÜ… Ñ{MæüÄæý$§éÆæÿ$Ë$ {糆Æøk E§æþÄæý$… 6 : ´ûÆøíßý™èþÅ… Ñ$¯èþà Ðèþ$Æø
°ÆæÿÓíßý…^èþV> ¯ðþVæüsìýÐŒþ Ðèþ_a¯èþr$Ï fÐèþçßýÆŠÿÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ñ$Væü™é íܺ¾…¨Mîü õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† G‹Ü ¼. A…g꧊þ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÐèþËÏ Ðèþ$°íÙ BÆøVæüÅMæüÆæÿ…V> E…sêÆæÿ Væü…rË ¯èþ$…_ E§æþÄæý$… 9 Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ ™èþÐèþ$Mæü$ ÐéÅç³Mæü… ™ðþÍÄæý$° çÜÆæÿçÜÓ¡
ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^èþV> ¯ðþVæüsìýÐŒþ Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. GMæü$PÐèþ ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²… »êÚë ™èþÐèþ$ °ÐéçÜ…ÌZ Ðèþ*…çÜ… Ñ{MæüÄæý$§éÆæÿ$Ë™ø ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é §æþÇ^óþÆæÿMæü$…yé E…yéË…sôý {糆 °ÆóÿªÕ…_¯èþ {´ë…™éËÌZ Ðèþ*…çÜ… Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$ ³æ#{™èþ$Ë$ {»êçßýÃ×ý$Ë°,
M>ºsôýt MóüçÜ$Ë$ GMæü$PÐèþV> ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$° fÐèþçßýÆŠÿÆðÿyìþz ^ðþ´ëµÆæÿ$. H{í³ÌŒý 9 ¯èþ$…_ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$ JMæüPÆæÿ* Ðèþ$…_ BàÆæÿ… ¡çÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. A…§æþ$ MøÐèþ^èþ$a¯èþ¯é²Ææÿ$. ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ HÇÄæý*ËÌZ A«¨ ¯éË$Mæüò³O çÜÆæÿçÜÓ¡ §óþÑ ¯èþÆæÿ¢¯èþ…
28 ÐèþÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰…ÌZ yæþ¼Ï…VŠü sñýOÐŒþ$ Æóÿr$ 9.8 ÆøkË$V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. hÌêÏ ¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü {糿êÐèþ…™ø Væü™èþ ÐèþËÏ ç³rt×ý…ÌZ Ðèþ*…çÜ… Mæü*yé Ñ{MæüÄæý*Ë$ fÆæÿ M>Ææÿ$Ë$ çÜ*_…_¯èþ 4 {´ë…™éËÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ$¯èþà gôýº$ÌZ «§æþ¯èþËMîü‡
Móü…{§éÌZÏ 300 ç³yæþMæüË™ø MöÑyŠþ Móü…{§éË$ òÜO™èþ… HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. ¯èþË¿ñýO ÆøkË$V> ç³rt×ý…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ °ÆæÿÓíßý… ´ëË° {糿æý$™éÓ°Mìü ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$yæþ…™ø {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*…çÜ… Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøÐé˯é²Ææÿ$. {X¯Œþ gZ¯Œþ §æþÆæÿدèþ… Ìôý° A™èþÅ«¨Mæü Ôé™èþ…
^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ °ÆæÿÓíßý…_¯èþç³µsìý °º…«§æþ¯èþË$ EËÏ…íœ$…^èþMæü$…yé Ðèþ*…çÜ… Ñ{Mæü HÇÄæý*ËÌZ ™èþÐèþ$ §æþ$M>×êËÐèþ§æþª ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$…¨ {»êçßýÃ×ý$Ë$ BÇ®Mæü
øö\߬s’‘·ß\≈£î Á¬ø&ç{Ÿ, &Ó_{Ÿ ø±s¡ß¶\ß Çyê«* ¯èþ$…_ Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ*…çÜ… {í³Äæý$$Ë$ Ðèþ$r¯Œþ, Äæý*Ë$ fÆæÿ$³æ#MøÐèþ^èþ$a ¯èþ° ç³ÇÃçÙ¯Œþ CÐèþÓyæþ… §æþ*Ææÿ… ´ësìý…_ Ðèþ*…çÜ… Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$ ç³Çíܦ† ¯óþyæþ$ G…™ø
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¸ëÆæÿÃÆŠÿ {MðüyìþsŒý, yðþ¼sŒý _Mðü¯Œþ MöÆæÿMæü$ ¯é¯é Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ©…™ø ç³rt×ý…ÌZ Ðèþ*…çÜ… MøÐèþ^èþ$a¯èþ¯é²Ææÿ$. §æþÄæý$±Äæý$…V> E…§æþ° ,
M>Ææÿ$zË$ C_a {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*Æ>aË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþr… ^éÌê Ðèþ$…_§æþ° Ar$Ðèþ…sìý ÐéÇ° Væü$Ç¢…_
B…{«§æþ{糧óþÔŒý MúË$ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…çœ$… õ³ÆöP…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ B çÜ…çœ$… Æ>çÙ‰
A«§æþÅ„æü$yæþ$ ¯éVæü»ZÆÿ$$¯èþ Ææÿ…V>Æ>Ðèþ#, Æ>çÙ‰ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ í³.fÐèþ$ËÄæý$Å
á ø£wüºø±\+˝À ø£düºeTs¡¢≈£î eT<䛑·ß>± ì\yê* çÜàÄæý$ç³yæþr… G…™ø Vöç³µ ¿êVæüÅÐèþ$° Æ>çÙ‰ ÆæÿÐé×ê, çÜÐèþ*^éÆæÿ ´ûÆæÿ
çÜ…º…«§éË ÔéQ Ðèþ$…{† õ³Ç² Ððþ…Mæü{sêÐèþ$Äæý$Å (¯é°) õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.fVæü¯Œþ Mæü$ K ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰ÌZ ¯èþ*sìýMìü ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: sîýyîþï³ G…ï³ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. 2019 ¯èþ$…_ AÐèþ$ÌZÏMìü A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë ç³Ç«¨° Mæü*yé Ææÿ*.30 MørÏ ¯èþ$…_ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… Ðèþ$_Îç³r²… Vöyæþ$Væü$õ³rÌZ Ôèý…MæüÆæÿÐèþ$uæÿ… ç³MæüP¯èþ {Ö
70Ôé™èþ… ¿æý*Ñ$° MúË$ÆðÿO™èþ$Ìôý ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$ çÜ*Ðèþ*Ææÿ$ MóüÕ¯óþ° ¯é° Móü…{§æþ BǦMæüÐèþ$…{† °ÆæÿÃÌê ïÜ™é Ðèþ_a¯èþ Mö™èþ¢ ´ë¯Œþ Ñ«§é¯éË M>Ææÿ×ý…V>, ÑfÄæý$ Ææÿ*.3 MørÏMæü$ Mæü$¨…^éÆæÿ° ™ðþÍíÜ…§æþ° õ³ÆöP B¨ Ôèý…MæüÆ>^éÆæÿ$ÅË ÐéÇ fÄæý$…† M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… °ÆæÿÓíßý…^èþºyìþ…¨. D
32Ë„æüË$ Ðèþ$…¨ MúË$ÆðÿO™èþ$Ë$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÒÇÌZ òÜ…r$ ¿æý*Ñ$Mæü*yæþ Æ>Ðèþ$¯Œþ Mæü$ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. D MæüçÙtM>Ë…ÌZ »êÅ… Ðéyæþ ç³Ç«¨ÌZ ò³§æþªÐðþ$$™èþ¢…ÌZ ¯èþVæü§æþ$ ÌêÐé§óþÒËMæü$ ¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ BǦMæüÐèþ$…{†™èþÓ ÔéQ G‹Ü ½I, C™èþÆæÿ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {Ö ÑçÙ$~¿æýrÏ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý ÔèýÆæÿà çœ$¯é´ësìý B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ
Ìôý° MúË$ ÆðÿO™èþ$Ë$ 15Ë„æüË Ðèþ$…¨ ò³OV> E¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÝëÓ™èþ…[™èþÅ Mæü$˱² Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Í^óþÌê òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþ$…^ø, Ðèþ$$…ºÆÿ$$ ¯èþ$…^ø A¯èþ$ »êÅ…Mæü$Ë MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏ ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> ïœyŠþ »êÅMŠü 206 Ðèþ$…¨ {»êçßýÃ×ý Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMìü Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*Ñ$yìþ ç³âæý$å 500
Ðèþ_a¯èþ ¯ésìý ¯èþ$…yìþ ¯óþsìýMîü ÐèþÆæÿMæü$ MúË$ÆðÿO™èþ$Ë {ç³Äñý*f¯éËMøçÜ… Ðèþ_a¯èþ B§óþÔéË$ CÐéÓË° ¯é° MøÆ>Ææÿ$. Mæü…ò³±Ë ¯èþ$…_ Ðèþ$™èþ$Ë$ Æ>ÐéÍÞ E…sZ…§æþ° ™èþ¯èþ™ø ^éÌêÐèþ$…¨ ¡çÜ$MøÐéË°, ™èþ§éÓÆ> »êÅ…Mæü$Ë$ MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏMæü$ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ™é…º*Ë… A…§æþ^óþÔéÆæÿ$. A…™óþM>Mæü ÐéÆæÿ…§æþÇMîü 200
^èþsêtË$ GÑ Mæü*yæþ MúË$ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äôý$Væüç³yæþÌôý§æþ$. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ ™èþÐèþ$ ºM>Æÿ$$Ë$ Æ>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ°, »êÅ…Mìü…VŠü ^ðþ´ëµÆæÿ° MóüÕ¯óþ° ¯é° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CÌê…sìý ÌêÐé ™èþç³µMæü$…yé Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Ë$Ýë¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ææÿ*´ëÄæý$Ë$, ÐðþO¨Mæü «§æþÆæÿà {ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþ çÜ…çœ$ §é™èþË çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë™ø
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ AÀÐèþ—G¨®Mìü A…¨çÜ$¢¯èþ² H ç³£æþM>Ë$ Mæü*yæþ MúË$ÆðÿO™èþ$ËMæü$ §æþÇ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$Ìôý A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$° ™èþ¯èþ §óþÒËMæü$ Æðÿ…yæþ$, Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËËMæü$ V>± A¯èþ$ MæüÆø¯é Ñç³™èþPÆæÿ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³fË$ CâæýÏ Ðèþ§æþª¯óþ ÑçÙ$~¿æýrÏ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþV> Ðèþ$…{† õ³Ç² Ððþ…Mæü{sêÐèþ$Äæý$Å ¯é°
^óþÆæÿr…Ìôý§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ A¯óþMæüÐèþ$…¨ íœÆ>ŧæþ$Ë$ Ðèþ$™èþ$Ë$ Æ>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ°, yîþiG… Ýë¦Æÿ$$ÌZ ¯èþVæü§æþ$ E…yéË° MóüÕ¯óþ° ¯é° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ç³Ë$Ðèþ#ÇMìü A…§æþ^óþÔéÆæÿ$.
◊{° eT+Á‘·ß\‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À πø{°ÄsY eTs√ ¬s+&ÉT ám+d”\≈£î
|üqßï edü÷fi¯¢˝À sêsTTr Çyê«* nqßeT‘·ß\ß Çe«+&ç #Ó’Hê qß+∫ ‘·s¡*+#˚ ø£+ô|˙\πø uÛ≤s¡‘Y≈£î s¡|æŒ+#·+&ç ôV’≤<äsêu≤<é
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: Móü…{§æþ Isîý ÔéQ Ðèþ$…{† ÆæÿÑÔèý…MæüÆŠ {ç³Ý맊þ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ A…§æþ$Mæü$¯óþ ç³ÇíÜ®™èþ$Ë$ E¯é²Äæý$°, C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ç³{¿æý$™éÓË$ Ðèþ$Ç…™è ¸ëMæüaÇ…VŠü MæüçÜtÆæÿ$Ï °…yìþ´ùÆÿ$$¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$ÆøÆðÿ…yæþ$ DG…ïÜËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ CÐéÓË° DçÜ…§æþ
ÒyìþÄñý*M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ™ðþË…V>×ý Æ>[çÙt Isìý, ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÔéQÐèþ$…{† ™éÆæÿMæ üÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# þçÜàÄæý$M>ÇV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ…E…§æþ° Ðèþ$…{† Mó.™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# DÒyìþÄñý* ÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{†MóüsîýBÆŠÿ Móü…{§æþ Ðèþ$…{† ÆæÿÑÔèý…MæüÆŠ {ç³Ý맊þ¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. Cç³µsìýMóü MæüÆø¯é Mæürtyìþ, ÌêMúyú¯Œþ ãß<Ûäyês¡+
ç³Ë$ A…ÔéËò³ OMîüËMæüç Ü*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. A°² Æ>[ÚëtË Isì ýÔéQ Ðèþ$…{™èþ$Ë™ø fÇW¯èþ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ çÜ*_…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMóü f´ë¯Œþ Ìê…sìý ý§óþÔéË$ ^ðþO¯é ¯èþ$…_ ™èþÐèþ$ ™èþÄæý*È Äæý$*° A¯èþ…™èþÆæÿ… ÐéÅ´ëÆæÿ Ðé×ìýgêÅË °ÆæÿÓà×ýò³O¯èþ ÑÑ«§æþ§óþÔéË$ BÄæý*§óþÔéÌZÏ° {ç³Ðèþ$$Q´ëÇ{Ôé 29 @Á|æ˝Ÿ 2020
DçÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ MøÑyŠþ 19 ÐéÅ«¨ çÜ…„ø¿æý…çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ ^èþÆæÿÅËò³O¯èþ D rϯèþ$ C™èþÆæÿ§óþÔéËMæü$ ™èþÆæÿÍÝë¢Ðèþ$° ºíßýÆæÿ…Væü…V>^ðþç³#¢¯èþ²¯óþ ç³£æþÅ…ÌZ^ðþO¯é ¯èþ$…_ ™èþÆæÿÍ´ùÄôý$ Ñ$MæüÐóþ™èþ¢Ë$ Ðóþ$«§éÐèþ#Ë™ø [Ýëtri{Væü*ç³#˯èþ$ HÆ>µr$^óþçÜ$¢¯é²Äæý$°, ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° Isîý çÜ…º…«¨™èþç
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþÇa…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæ ‹Ü Mæürtyìþ MøçÜ… BÄæý* {糿æý$™éÓË$ ^óþç³sìýt¯èþ^èþÆæÿÅË$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ Ðèþ$$QÅ…V> IsîýçÜ…º…«¨™èþ GË[M>t°MŠü Ææÿ…Væü…ÌZ° Mæü…ò³±Ë¯èþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü ³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$Mæü*yé CMæüPyìþ {ç³Ðèþ$$Q´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ðóþ™èþ¢Ë™ø, BÄæý* Ææÿ…V>Ë°ç³#×ý$Ë™ø [Ýëtri{Væü*ç³#¯èþ$
Ðèþ$$QÅ…V> Isìý çÜ…º…«¨™èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O¯èþ BÄæý* Æ>[ÚëtË Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ç³Ë$çÜËàË$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþaÌê ^èþÆæÿÅË$¡çÜ$MøÐéË° ™èþ§éÓÆ> ò³§æþªG™èþ$¢¯èþ§óþÔèý…ÌZ E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$ ËÀÝë¢Äæý$° HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$.™èþ§éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü A¯èþ…™èþÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZ ÏÐéÅ´ëÆæÿÐé×ìýfÅ… Mö¯èþÝëVóü
çÜ*^èþ¯èþË$^óþÔéÆæÿ$.{ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ²ç Ü…„ø¿æý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ* A¯óþMæü AÐèþM>Ôé˯èþ $ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Cç³µsìýMó ü™ðþË…V>×ýÌZ E¯èþ²r$ Ðèþ…sìý Æðÿ…yæþ$ GË[M>t°M>ïèþ$Å DÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™éÓ°Mìü ÑË$ÐðþO¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$ C^óþaAÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. 3
d”ÄsY n|üs¡ ø±≥Hé <=s¡>± ù|s¡ß ‘Ó#·ßÃ≈£îHêïs¡ß. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eNà sê>±H˚ ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îºqß X¯s¡y˚>∑+>± |üP]Ô #˚XÊs¡ß. $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä,
πø $TwüHé ø±ø£rj·T |ü<∏äø±\‘√ ‘Ó\+>±D˝À ˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡ß. ;&ÉT yê]q uÛÑ÷eTT˝À¢ ˙{Ï >∑\>∑\\ß $q|ü&˚˝≤ #˚XÊs¡ß. ˇø£Hê&ÉT
nqïyÓ÷ sêeT#·+Á<ë nqï ¬s’‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT <˚XÊìπø nqï+ ô|&ÉT‘·ßHêï&ÉT. BìyÓqßø£ eTTK´eT+Á‹ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ n≈£î+]ƒ‘· Bø£å ñ+~.
<äø£å‘· ñ+~. |ü≥ߺ<ä\ m+‘√ ñ+~. n+‘·≈£î $T+∫ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£ ñ+~. 19e X¯‘ê_›˝À düsY ns¡úsY ø±≥Hé ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢\\qß
düdü´XÊ´eT\+ #˚j·T&ÜìøÏ <Ûäefi‚X¯«s¡+ e<ä› u≤´πsõ ì]à+∫, Ä+Á<Ûä <˚X¯+ >∑ß+&Ó˝À¢ ∫s¡düàs¡D°j·TyÓTÆq ù|s¡ßqß dü+bÕ~+#·ß≈£îHêï&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT
‘Ó\+>±D ñ<ä´eT kÕs¡~Û, ñyÓ«‘·ßÔq m–dæ|ü&˚ n_Ûeè~∆ ‘·s¡+>∑+ eTTK´eT+Á‹ nsTTq ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ¬s’‘·ß\qß <äèwæº˝À ô|≥ߺ≈£îì
‘·\ô|{Ϻq ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº‘√ ø±≥Hé <=s¡qß $T+∫q ù|s¡ß dü+bÕ~+#·ß≈£îHêïs¡ß. ‘Ó\+>±Dqß <˚XÊìπø yÓT‘·ß≈£î >∑&ɶ>± eT*#ês¡ß.
<Ûëq´uÛ≤+&Ü>±s¡+>± r]Ã~<ë›s¡ß. nì‘·s¡kÕ<Ûä´yÓTÆq ø£èwæ‘√ ‘Ó\+>±D sêcÕÁ≥ìï >∑s¡«+>± ‘·˝…‘·ßÔ≈£îH˚˝≤ #˚XÊs¡ß. m+&çq bı˝≤\ kÕúq+˝À
|ü#·Ã<äq+ |ü]&ÛÉ$\ߢ‘√+<ä+fÒ n+<äß≈£î πød”ÄsY #˚dæq n≈£î+]ƒ‘· ø£èùw ø±s¡DeTì Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒqedüs¡+ ˝Ò<äß.

|òü*+∫q πød”ÄsY ñ<ä´eTdü÷Œ¤]Ô


e]<Ûëq´+ ø=qß>√\ß≈£î
n|üs¡ uÛÑ^s¡<Ûäßì>± Á|üX¯+dü\ es¡¸+ πø+Á<ë\ $esê\ß Ç˝≤...
hÌêÏ Móü…{§éË$ Mö¯èþ$Vøâæý$Ï
(Ððþ$.r)
(òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : MæüÆø¯é
MæüçÙtM>Ë…ÌZ Mæü*yé ™ðþË…V>×ý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MæüËÓMæü$…rÏ ^èþ…{§æ
ÔóýQÆŠÿÆ>Ðèþ# ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ MæüçÙt… ÌôýMæü$…yé A°² Ñ«§éÌê
Hê&ÉT ø±≥Hé <=s¡‘√ ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢\ß düdü´XÊ´eT\+ B¨Ìê»ê§Šþ
Bíܸë»ê§Šþ
2
24
49.2
19
B§æþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^èþ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü™ø Ðèþ$…_Æ>ÅÌŒý 249 1908
ÑÌêÑÌêÏyìþ´ù™èþ$…sôý ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r˯èþ$ Ðèþ$$QÅ…V>
ÐèþÇ«§é¯éÅ°² Wr$t»êr$ «§æþÆæÿËMóü {糿æý$™èþÓ… Mö¯èþ$Vøâæý$Ï
H˚&ÉT ø£\«≈£î+≥¢ Bø£å‘√ nqï|üPs¡í>± ‘Ó\+>±D °ÆæÿÃÌŒý
°gêÐèþ*»ê§Šþ
205
530
40.13
59697.60
^óþçÜ$¢¯èþ²¨. ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r˯èþ$ M>Ðèþ*Æðÿyìþz 326 37179.00
Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ¡çÜ$Mö_a Ñ{MæüÄæý*Ë$ fÇç³yæþ…ÌZ ¡{Ðèþ
Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™éÆæÿ° ¿êÑ…_¯èþ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ IMóüï³ Móü…{§é
<Ûëq´ sêX¯ó\‘√ ø£fi¯ø£fi¯ ◊πø|” <ë«sê Á>±e÷˝À¢ ø=qß>√fi¯ó¢ 6595 ø=qß>√\ß πø+Á<ë\ Ððþ$§æþMŠü 205 17569.10
çÜ…V>Æðÿyìþz 93 380.00
˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ ÆðÿO™èþ$Ë C…sìý Ðèþ§æþª¯óþ §é¯èþÅ…, Mæü…§æþ$Ë$, @sêŒ≥ß 40 \ø£å\ mø£sê˝À¢ e] kÕ>∑ß uÛ≤Ø m‘·ßÔq e]<Ûëq´+ ~>∑ßã&ç @fÒ{≤ ô|s¡ß>∑ß‘·ßqï íܨªõ³r 331 19580.72
Ððþ$$MæüPË$ Mö¯èþ$VøâæýÏMæü$ }M>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$. Væü™èþ ÇM>Ææÿ$z˱² MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ 342 14540
^ðþÇõ³çÜ*¢ ÇM>Ææÿ$z Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³…r^óþ†MöÝù¢…¨. Væü™èþ…ÌZ
G¯èþ²yæþ*Ìôý° Ñ«§æþ…V> DÝëÇ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 40 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ e] kÕ>∑ß $düÔs¡D ¬s’‘·+>±ìøÏ 24>∑+≥\ $<äß´‘Y düs¡|òüsê y˚>∑+>± kÕ>∑ß˙{Ï ÁbÕC…≈£îº fW™éÅÌŒý
íÜÇíÜËÏ
390
215
7492
11742
ÐèþÇ° ÆðÿO™èþ$Ë$ ÝëVæü$^óþÔéÆæÿ$. ©…™ø ÆðÿO‹Ü»oÌŒý B‹œ C…yìþÄæý*V>
™ðþË…V>×ý çÜÇMö™èþ¢ ÇM>Ææÿ$z˯èþ$ ¯ðþËMö˵»Z™ø…¨. ìsêàD+ ø±fi‚X¯«s¡+ yÓTT<ä{Ï <äX¯ |üP]Ô‘√ uÛ≤Ø m‘·ßÔq kÕ>∑ß˝ÀøÏ >∑‘˚&Ü~ j·÷dü+–˝À ò³§æþªç³ÍÏ
ÐèþÆæÿ…VæüÌŒ(ý ç³)
293
92
6092
5544
Mö™èþ¢ Æ>[çÙt… HÆæÿµyæþMæü Ðèþ$$…§æþ$ ™ðþË…V>×ýÌZ Äæý*çÜ…W ÝëVæü$
A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþ…V> E…yóþ¨. KÐðþOç³# ÝëVæü$ ±sìý MöÆæÿ™è þÐèþ$Æø
ÐðþOç³# ѧæþ$Å™èþ$¢ ËÀ…^èþMæü ÆðÿO™èþ$Ë$ Äæý*çÜ…W ÝëVæü $A…sôý¯ó
yÓTT‘·Ô+>± 18.57 \ø£å\ mø£>±˝À¢ e] kÕ>∑ß 2014-15˝À 12.23 \ø£å\ mø£sê\πø |ü]$T‘·+ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý(Ææÿ*)
¿æý*´ëËç³ÍÏ
117
182
2576
30
þçßýyæþÍ´ùÄôý$ÐéÆæÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ «§ðþOÆæÿÅ… ^óþíÜÝëVæü$^óþíܯé... ±Ææÿ$, e#˚à @&Ü~ 70\ø£å\ mø£sê\ß kÕ>∑ß˝ÀøÏ edüßÔ+<äì Á|üuÛÑß‘·« n+#·Hê Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ 165 110
MæüÆðÿ…r$ MæüÚëtË M>Ææÿ×ý…V> A¯óþMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yóþÐéÆæÿ$. M>± f¯èþV>… 186 24137
™ðþË…V>×ý Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µ Æ>Ðèþyæþ… Ðèþ$$Ë$Væü$ 152 189
Ððþ$$§æþÌñýO…¨. Æ>çÙ‰ ç³{¿æý$™èþÓ… ÆðÿO™èþ$Ë MæüÚëtËò³O ç³[™óþÅMæü Äæý*çÜ…WÌZ Ððþ$$™èþ¢…V> 18.57Ë„æüË GMæüÆ>ËÌZÐèþÇÝëVæüÐèþV>, ÆðÿO‹Ü»oÌŒýV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…§æþ° °ç³#×ý$Ë$ A…^èþ¯éÐóþçÜ$ ¢¯é²Ææÿ$. QÐèþ$Ã… 438 78698
Ôèý[§æþ®ò³sìýt…¨. ÆðÿO™èþ$˯èþ$ °™èþÅ… CMæüPrÏMæü$ Væü$Ç^óþçÜ$¢¯èþ² ѧæþ$Å™Œþ, A¨ D Hyé¨ HMæü…V> 40Ë„æüË GMæüÆ>ËMæü$ ò³ÇW…¨. Äæý*çÜ…W ç³…rMæü$ç Ü…º…«¨…_ ÇM>Ææÿ$z Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐèþÝù¢ ¯èþ² Mö™èþ¢Væü*yðþ… 207 10570
ÝëVæü$ ±sìý MæüÚëtË$ ¡Æóÿa…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü {ç³×êãMæü AÐèþ$Ë$ ™ðþË…V>×ý Æ>[çÙt… HÆ>µsñýO¯èþ Mö™èþ¢ÌZ Äæý*çÜ…W ÝëVæü$ÑïÜ¢Ææÿ~… ç³…r ¨Væü$ºyìþ° Mö¯óþ…§æþ$Mæü$ Æ>[çÙtÐéÅç³¢…V> 7ÐóþËMæü$ ò³OV> ¯èþÌŸY…yæþ 277 241150
^óþíÜ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>[çÙt…ÌZ 24.16 Ë„æüË Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë 2014&15 ÌZMóüÐèþË… 12.23 Ë„æüË GMæüÆ>ËMóü ç³ÇÑ$™èþ…. Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§é˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. Mø™èþËMæü$
ç³…ç³# òÜrÏMæü$ 24 Væü…rË ´ër$ E_™èþ…V> MæüÆðÿ…r$ çÜÆæÿçœÆ> Væüyìþ_¯èþ ¯éË$Vóüâæý$ÏV> ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË™ø ÝëVæü$ÑïÜ¢Ææÿ~… çÜ…º…«¨…_ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Gr$Ðèþ…sìý Cº¾…§æþ$Ë$ Æ>Mæü$…yé çÜ*Æ>Åõ³r 315 105649
^óþçÜ$¢¯èþ²¨. KÐðþOç³# MæüÆðÿ…r$ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³çÜ*¢¯óþ ò³ÇW Væü™óþyé¨ 18.35 Ë„æüË GMæüÆ>ËMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. ^èþÇ{™èþÌZ E…yóþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Cç³µsìýMóü Äæý*§é{¨ 277 32229
©ÆæÿƒM>ËçÜÐèþ$çÜÅV> E¯èþ²ÝëVæü$ ±sìýÐèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜÐèþ${VæüÑ° G¯èþ²yæþ* Ìôý¯èþ…™èþV> Væü™èþ Äæý*çÜ…W ïÜf¯Œþ Mæü…sôý Æðÿsìýt…ç³# hÌêÏÄæý$…{™é… V>ËMæü$ B§óþÔéË$ gêÈAÄæý*ÅÆÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ 225 20448
Äñý*V>°Mìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> M>âôýÔèýÓÆæÿ…, Ýë¦Æÿ$$ÌZ HMæü…V> 39.12 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ Äæý*çÜ…W ÝëVæü$ ™ðþË…V>×ýÌZ E™èþµ™èþ¢Ðèþ#™èþ$¯èþ² ÐèþÇ«§é¯èþÅ…ÌZ 3 Ë„æüË r¯èþ$²Ë ¯éVæüÆŠÿMæüÆæÿ*²ÌŒý 222 9497
´ëËÐèþ$*Ææÿ$, §óþÐé§æþ$Ë G†¢´ù™èþË ç³£æþM>Ë™ø Æ>[çÙ fÇW…¨. CMæü QÈ‹œ ïÜf¯Œþ ÑçÙÄæý*°MìüÐèþõÜ¢ ¼Äæý*Å°² CMæüPyæþ {ç³gêç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦ §éÓÆ> {ç³fËMæü$ Ðèþ¯èþç³Ç¢ 237 28328
t¡Ææÿ$™ðþ¯èþ$²Ë$ Ðèþ*Ç´ùÐèþyæþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t 2014&15ÌZQÈ‹³ ïÜf¯ŒþV> 22.7 Ë„æüË GMæüÆ>Ë$ E…¨. A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æø 2.52 Ë„æüË r¯èþ$²Ë« §é¯èþÅ… Væü§éÓÌŒý 56 2439
Ððþ$$§æþsìý §æþÔèý C糚yìþ糚yóþ çœÍ™éË$ CÐèþÓyæþ… Ððþ$$§æþË$ ò³sìýt…¨. Væü™èþ QÈ‹œÌZ DçÜ…QÅ 40.7 Ë„æüË GMæüÆ>ËMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, MóüÆæÿâê, MæüÆ>²rMæüÆ>[ÚëtËMæü$ ç³…í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¯éÆ>Äæý$×ýõ³r 106 7875
M>ÔóýÔèýÓÆæÿ… M>ËÓË$, ÇfÆæÿÓÆ>ÓÄæý$Ææÿ$Ï ±sìý™ø MæüâæýMæüâæý BÄæý$Mæür$tMæü$ ±Ææÿ…¨…^éÆæÿ$. {´ëgñýMæü$tË ¯èþ$…_ ±sìý° Æ>»ZÄôý$ QÈ‹³ïÜfÌZ ™ðþË…V>×ýÌZ Mæü±Ñ± GÆæÿ$Væü° ȆÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¨Væü$ºyìþ° §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° Ððþ$yðþaÌŒý 10 854
Ìêyæþ$™èþ$…yæþr…™ø Äæý*çÜ…W ÝëVæü$^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ E™èþ¢Ææÿ Ñyæþ$§æþË^óþíÜ §é§éç³# 5ÐóþË ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ °…´ëÆæÿ$. ©…™ø HMæü…V> 70 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ ÐèþÇÝëVæü$AÐèþ#™èþ$…§æþ° {糿æý$™èþÓ… ç³ÕaÐèþ$»ñý…V>ÌŒý Æ>Ú뉰Mìü ÐèþÇ«§éůèþÅ… ç³…õ³ Äñý*^èþ¯èþÌZ Ææÿ…V>Æðÿyìþz 18 536
™ðþË…V>×ý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¿æýÆøÝë Ðèþ_a…¨. GÝëÞÆðÿïܵ, lÆ>Ë, ¿æý*VæüÆæÿÂfÌêË$ ò³ÇV>Æÿ$$. ©…™ø ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tË Mìü…§æþ A…^èþ¯éÐóþÝù¢…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ ç³ç܈$™èþ… °Æ>Ã×ý…ÌZE¯èþ²ÝëVæü$±sìý {糿æý$™èþÓ… E…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ §óþÔé°Móü ÆðÿOÝû¾ÌŒýV> ™ðþË…V>×ý ÑM>Æ>»ê§Šþ 206 98.50
{ÖÔðýOË…, ¯éV>Ææÿ$j¯èþÝëVæüÆŠÿ, GËÏ…ç³ÍÏË Mìü…§æþç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ HMæü…V> 40Ë„æüË GMæüÆ>Ë$ ÝëVæü$ÌZMìüÐèþ^éaÆÿ$$. Væü™óþyé¨ , ѧæþ$Å™Œþ {´ëgñýMæü$t˱² ç³NÇ¢Æÿ$$™óþ ™ðþË…V>×ý Æ>[çÙt… §óþÔé°Móü Ðèþ*Ææÿ»Z™èþ$¯èþ²¨.

^óþçÜ$¢¯èþ²¨. ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ A…§éÍ. Ar$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$


Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ CÐèþÓyæþ…™ø ´ër$, {ç³fËMæü$ ¼Äæý$Å…, ç³ç³šË Ìê…sìý BàÆæÿ

]ø±s¡ß¶ kÕúsTT˝À e] ~>∑ßã&ç ¨¯èþ$çÜ$˯èþ$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿÌZÏ A…¨…^óþ Ñ«§æþ…V> ´ûÆæÿ çÜÆæÿçœÆ>Ë çÜ…çܦ ™èþ¯èþ
M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ÑçܢDž^èþ$MøÐéÍ. «§é¯èþÅ…, Mæü…§æþ$Ë$, Ôèý¯èþVæüË$, ò³çÜÆæÿ$Ï
Ìê…sìýÑ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ, Ðésìý° œæ#yŠþ {´ëòÜíÜ…VŠü Äæý$*°rÏ §éÓÆ> ¼Äæý$Å…,
ç³ç³šË$ ™èþ¨™èþÆæÿ Ñ°Ðèþ$Äæý$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$V> Ðèþ*Ça {ç³fËMæü$ A…¨…^éÍ. ©°
ÐèþËÏ Ar$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðóþ$Ë$ MæüË$Væü$™èþ$…¨. Cr$ {ç³fËMæü$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿÌZÏ
ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ çÜÐèþ$†Ë¯èþ$ {MìüÄæý*ÖË… ^óþÄæý$yæþ… ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËò³O
¬s’dt uÖ˝Ÿ>± e÷s¡ß‘·ßqï ‘Ó\+>±D 40 \ø£å\ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ {ç³Væü† ¿æýÐèþ¯Œþ ÌZ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÒ$„æü ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ ¨¯èþ$çÜ$Ë$ ËÀÝë¢Æÿ$$. D ¨ÔèýV> çÜ…çܦ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý
≥qßï\ <Ûëq´+ ì\«≈£î >√<ëeTT\ß ì]à+#ê* °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ Ðèþ$…{† G‹Ü. °Ææÿ…f¯Œþ Æðÿyìþz, ´ûÆæÿ çÜÆæÿçœÆ>Ë Ææÿ*´÷…¨…_ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Í A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† B§óþÕ…^éÆæÿ$.
ÔéQ Ðèþ$…{† Væü…Væü$Ë MæüÐèþ$ÌêMæüÆŠÿ, {糿æý$™èþÓ Ðèþ$$QÅ çÜËà§éÆæÿ$ Æ>iÐŒþ ÔèýÆæÿÃ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ ^ðþí³µ¯èþ ç³…sôý ç³…yìþ…^éÍ : ÆðÿO™èþ$Ë…™é JMóü ç³…r ÐóþõÜ
2500 ¬s’‘·ß y˚~ø£\ß @sêŒ≥ß #˚j·÷* {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯èþÇÞ…VŠü Æ>Ðèþ#, Ñ«§é¯èþ… ´ùÐéÍ. Ðèþ*ÆðÿPsZÏ yìþÐèþ*…yŠþ E¯èþ² ç³…r˯óþ ÐóþÄæý*Í. H Væü$…rÌZ H
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ f¯éÆæÿ¦¯Œþ Æðÿyìþz, ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ çÜÑ$† Æ>çÙ‰ ç³…r ÐóþÄæý*˯óþ ÑçÙÄæý$… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ °Ææÿ~Æÿ$$…^éÍ. ÆðÿO™èþ$Ë$ AÐóþ
n‘·ß´qï‘· kÕúsTT düMTø£å˝À πød”ÄsY Ä<˚X¯+ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ç³ÌêÏ Æ>gôýÔèýÓÆŠÿ Æðÿyìþz, íÜÑÌŒý çÜç³ÏÆÿ$$‹Ü M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*Æðÿyìþz ç³…rË$ ÐóþÄæý*Í. Ðóþíܯèþ ç³…r¯èþ$ {糿æý$™èþÓÐóþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Í.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨: ÝëVæü$±sìý Ðèþç܆ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ {Ö°ÐéçÜÆðÿyìþz, MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý Æðÿyìþz, íÜG…K M>ÆæÿŧæþÇØ íÜÙé Ðéyæþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… MæüË$Væü$™èþ$…¨. Ñ$çÙ¯Œþ M>Mæü¡Äæý$ §éÓÆ> ^óþç³sìýt¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë °Äæý$…{†™èþ 糧æþ®†ÌZ ç³…rË$ ÐóþÄæý*Í. °Äæý$…{†™èþ 糧æþ®†ÌZ¯óþ Mö¯èþ$Vøâæýå
Æ>çÙ‰…ÌZ ÇM>Ææÿ$z Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐèþÇÝëVæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²§æþ°, ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… ÆðÿO‹Ü çÜ¿æýÆ>ÓÌŒý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý, 24 Væü…rË E_™èþ ѧæþ$Å™Œþ çÜÆæÿçœÆ> M>Ææÿ×ý…V> ÝëVæü$±sìý Ë¿æýÅ™èþ fÆæÿV>Í. ©°MøçÜ… AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ {ç³çÜ$¢™èþ ^èþrt…ÌZ Ðèþ*ÆæÿšË$ ™óþÐèþyé°Mìü Mæü*yé
»oÌŒý B‹œ C…yìþÄæý*V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ²§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ# ™ðþË…V>×ýÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë ç³Çíܦ† : ™ðþË…V>×ý iÑMæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü ò³ÇW…¨. {´ëgñýMæü$tË$, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$, »ZÆæÿÏ §éÓÆ> Møsìý 45 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ Æðÿ…yæþ$ íܧæþ®…. {ç³fËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ, Ðèþ*ÆðÿPsZÏ yìþÐèþ*…yŠþ E¯èþ² ç³…r˯èþ$
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ç³…rË ÑïÜ¢Ææÿ~…, ¨Væü$ºyìþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ, ç³…yìþ¯èþ A¯èþ$º…«§æþÐðþ$O E¯èþ²¨. 60&65 Ë„æüË Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$¯é²Ææÿ$. C…M> A¯óþMæü ç³…rË$, 糨 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ Ðèþ$*yæþ$ ç³…r ç³…yóþ AÐèþM>Ôèý… E…¨. A…sôý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ Væü$Ç¢…^éÍ. H {´ë…™èþ…ÌZ H ç³…r ÝëVæü$ ^óþÄæý$yé°Mìü
ç³…rËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ «§æþÆæÿ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ${Væü ÐèþNÅà°² QÆ>Ææÿ$ Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° º™èþ$Mæü$™èþ$¯é²Ææÿ$. AçÜ…çœ$sìý™èþ…V> Hyé¨Mìü ™ðþË…V>×ýÌZ Ðèþ$*yæþ$ MørÏ GMæüÆ>ÌZÏ ç³…r ç³…yæþ$™èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ A¯èþ$ÐðþO¯èþ§ø °Ææÿ~Æÿ$$…^éÍ. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^óþÄæý*Í. GÐèþÆæÿ$ H ç³…r
^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. A§æþ¯èþ…V> Ðèþ$Æø 40 Ë„æüË r¯èþ$²Ë °ËÓ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… E…yæþyæþ… ÐèþËÏ, Væü™èþ {糿æý$™éÓË$ _™èþ¢Ôèý$¨®™ø Mæü*yìþ¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ GMæü$PÐèþ Ôé™èþ… ÐèþÇ ç³…yìþÝë¢Ææÿ$. Hyé¨Mìü MøsìýMìü ò³OV> GMæüÆ>ÌZÏ ÐèþÇ ç³…r ÐóþçÜ$¢¯é²Æø Q_a™èþ…V> ÇM>Ææÿ$z ^óþÄæý*Í A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^ðþ´ëµÆæÿ$.
MæüÍW¯èþ Vø§éÐèþ$$Ë$, 2500 ÆðÿO™èþ$ Ðóþ¨MæüË$ °ÇÃ…^éË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ G…™ø ÐèþÅ«§æþ¯èþ$ A¯èþ$¿æýÑ…^éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÝëVæüÄôý$Å AÐèþM>Ôèý… E…¨. A糚yæþ$ ™ðþË…V>×ý ÆðÿO‹Ü »oÌŒý B‹œ C…yìþÄæý*V> Ðóþ$ ¯ðþËÌZ¯óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Mö¯èþ$MøPÐéÍ : ÝëVæü$ ÑïÜ¢Ææÿ~… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ çÜÑ$™èþ$˯èþ$ {MìüÄæý*ÖË… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…„ø¿æý…ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$…¨. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ sìýBÆŠÿG‹Ü Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. C糚yæþ$ ç³…yæþ$™èþ$¯èþ² ç³…rMæü$ Æðÿsìýt…³æ#Mæü¯é² GMæü$PÐèþ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Mö©ª GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, Ñ™èþ¢¯éË$ Mæü*yé Væü™èþ…ÌZ Mæü¯é² GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ M>ÐèþÍÞ
Ñ«§é¯èþ… QÆ>Ææÿ$ ^óþÄæý*Ë° ^ðþ´ëµÆæÿ$. l¯Œþ ¯ðþËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ {糿æý$™èþÓ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ çÜ…„óüÐèþ$…& ÐèþÅÐèþÝëÄæý*ÀÐèþG¨®Mìü A¯óþMæü ^èþÆæÿÅË$ Æ>»ZÄôý$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ ÐèþÝë¢Æÿ$$. AÌê Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyæþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ Ðèþ^óþa ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨. ©°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> {糿æý$™èþÓ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$,
{ç³çÜ$¢™èþ… A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ²…§æþ$¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðésìý° Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Ë° ¡çÜ$MøÐèþyæþ… ÐèþËÏ ç³Çíܦ† Mö…™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO…¨. C…M> ÐèþÅÐèþÝëÄæý*ÀÐèþG¨® MøçÜ…, ÐèþNÅà°² QÆ>Ææÿ$ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ$¯èþ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ, ´ûÆæÿ çÜÆæÿçœÆ>Ë Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþ$™èþ$¯èþ²¨. D ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ 22.30 Ë„æüË
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ MøÆ>Ææÿ$. ¯èþMìüÎ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ³æ#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$, Ñ™èþ¢¯éË$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… MøçÜ… MæüGíÙ fÆæÿV>ÍÞ E…¨ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÔéQ, ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ çÜÑ$† D ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÄæý*Í A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† r¯èþ$²Ë GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ M>ÐéÍÞ E…¨. Òsìý° çÜM>Ë…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ
AÐóþ$à ÐéÇ ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…§æþ° íÜG… MóüïÜBÆŠÿ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. MóüïÜBÆŠÿ ^ðþ´ëµÆæÿ$. E…^èþyé°Mìü HÆ>µr$Ï fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. l¯Œþ ÌZ Ðéyæþyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ
òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. Äæý*çÜ…W ç³…rË Mö¯èþ$VøË$, Ðé¯éM>Ë… ÝëVæü$ HÆ>µr$Ï, ç³…rËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ MøçÜ… çÜÐèþ${Væü Ñ«§é¯èþ… : ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… ´ûÆæÿ çÜÆæÿçœÆ>Ë çÜ…çܦ §éÓÆ> œæ#yŠþ {´ëòÜíÜ…VŠü : {ç³çÜ$¢™èþ MæüÆø¯é MæüçÙtM>Ë…ÌZ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Cç³µsìýMóü íܧæþ®…V> E¯é²Æÿ$$. M>ºsìýt ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðésìý° Ðóþ$ Ðèþ*çÜ…ÌZ¯óþ
GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ë¿æýÅ™èþ, Vø§éÐèþ$$Ë$& ÆðÿO™èþ$ Ðóþ¨MæüË °Æ>Ã×ý…, ç³…rËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ A™èþÅ…™èþ {´ë«§é¯èþÅ™é…Ôèý…V> ¡çÜ$Mæü$° {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ý… ^óþç³rtyæþ… ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ Cº¾…¨ ç³yæþÐèþ§æþª¯óþ E§óþªÔèýÅ…™ø §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$ÆðÿMæüPyé Ìôý° Ñ«§æþ…V> Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Í. ÆðÿO™èþ$Ë…™é JMóüÝëÇ GÆæÿ$Ðèþ#Ë §æþ$M>×êË Ò$§æþ ç³yæþMæü$…yé
Æ>ºsôýt Ñ«§é¯èþ…, ´ûÆæÿ çÜÆæÿçœÆ>Ë çÜ…çܦ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ÑçܢDž^èþyæþ…, Vø§éÐèþÇ, MæüGÚë~ ¯èþ§æþ$ÌZÏ Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ §é§é³æ# 1300 sìýG…íÜË ±sìý° ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ {糡 W…gê Mö…sêÐèþ$° {ç³Mæüsìý…_, {糿æý$™èþÓ… Mö¯èþ$VøË$ {MæüÐèþ$ 糧æþ®†ÌZ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Í.
ôV’≤<äsêu≤<é
ãß<Ûäyês¡+
29 @Á|æ˝Ÿ 2020
Ðèþ$ ¯èþçÜ$Mæü$ ѯèþÝ÷…ò³O¯èþ çÜ…X™èþ… {ÔéÐèþÅ…V> ѯèþºyìþ™óþ ÔèýÈÆæÿ… ™èþ¯èþMæü$
™é¯ðþO ËÄæý$º§æþª…V> Mæü§æþ$Ë$™èþ$…¨. §é°¯óþ ¯èþ–™èþÅ… A…sêÆæÿ$. {糆
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… H{í³ÌŒý 29 ¯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ ¯èþ–™èþÅ ¨¯ø™èþÞÐèþ…
°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 1982ÌZ Äæý$$¯ðþÝùP çÜ…çܦ G¯Œþ.h.K AÆÿ$$¯èþ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý
ÌêV> ¿êÑ…^óþÐéÆæÿ$. AÑ Mæü*yé {¿æýÐèþ$×ý… ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° ¯èþÐóþ$ÃÐéÆæÿ$. B¨ÐéïÜË$
Væü$…{yæþ…V> †Ææÿ$Væü$™èþ* ¯èþ–™èþÅ… ^óþõÜ çÜ…{糧éÄæý$… B ´ë™èþ M>˳æ#
çÜ…{糧éÄæý*°Mìü Mö¯èþÝëW…õ³ A…r$¯é²Ææÿ$ ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë$. Æ>† Äæý$$Væü… ¯ésìý
{´ë¯ŒþÞ , òܵÆÿ$$¯Œþ, C…yìþÄæý* Ðèþ…sìý A¯óþMæü §óþÔéË Mö…yæþVæü$çßýÌZ B¨Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë Ðóþr,
´ùçÙ×ý MøçÜ… Ðèþ*¯éÅË$, VøÐèþ#Ë$, C™èþÆæÿ BçÜ$¢Ë¯èþ$ §é¯èþ…V> C^óþaÐéÆæÿ$. D
§óþÐéËÄæý$…ÌZ¯óþ §óþÐèþ§éïÜË$ E…yóþÐéÆæÿ$. Cç³µsìýMìü {´ë`¯èþ §óþÐéËÄæý*ËÌZ
A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ¯érÅ È™èþ$Ë$ MæüÍW E¯èþ² ÕÌ굯èþ$ §æþÆæÿدèþÑ$Ýë¢Æÿ$$. ™ðþË…V>×êÌZ°
M>Mæü¡Äæý$$Ë$ °ÇÃ…_¯èþ Æ>Ðèþ$ç³µ §óþÐéÓËÄæý$… ÌZ BÆæÿ$ A…Væü$âêË ¯èþ$…yìþ BÆæÿ$
y鯌þÞ MæüÑ$sîý ©° °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ }M>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. H{í³ÌŒý 29¯èþ¯èþ–™èþÅ ¨¯ø™èþÞÐèþ… ¯érÅ…, §æþ–ÔéÅË$ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Òsìý° ºsìýt B¨Ðèþ$ M>Ë… ¯èþ$…yìþ ¯érÅ… Byæþ$Væü$Ë ´÷yæþÐèþ# E¯èþ² ÕÌêµË$ A˯ésìý ¯èþ–™èþÅ È™èþ$˯èþ$ {糆¼…¼çÜ$¢¯é²Æÿ$$.
4 °ÆæÿÓíßý…^éË° C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý y鯌þÞ MæüÑ$sîý {糆´ë¨…_…¨. 1760ÌZ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ,
B«§æþ$°Mæü {ò³…^Œþ ¯èþ–™èþÅ ¯ésìýMæüË çÜ–íÙtMæüÆæÿ¢ AÆÿ$$¯èþ i¯Œþ gêÆðÿj‹Ü ¯øÐóþ{Æóÿ f¯èþè¯é°²
Ðèþ*¯èþÐèþ iÑ™èþ…ÌZ JMæü ¿êVæü… A° AÆæÿ¦… AÐèþ#™èþ$¯èþ²¨. B¨ Ðèþ*¯èþÐèþ#yæþ$ {ç³Mæü–†°
ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ Ôé…†…ç³ gôýÄæý$yé°Mìü, ™èþ¯èþ$ ÐèþÔèýç³Ææÿ$^èþ$MøÐèþyé°Mìü ¯èþ–™éÅ°² JMæü
Ðèþ*ÇY ¯èþ–™èþŠ糧æþª™èþ$ÌñýO¯èþ Ý릯èþMæü, ^éÇ, MæüÆæÿ×ý, í³…yìþº…«§æþ Ðèþ…sìý Ðésìý {糆¼…»êË$
E¯é²Æÿ$$. AsêÏVóü §óþÕ ¯èþ–™èþŠ糧æþª™èþ$ÌñýO¯èþ çÙt¯èþMæü, çßý™èþÞ, V>Ðèþ#¯èþyæþÍ, Äñý*W°, õ³Ç×ìý
ø£s√Hêqß &ç $≥$THé‘√ &Ûûø=≥º+&ç ç³#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mö° A…™èþÆ>j¡Äæý$ ¯èþ–™èþÅ ¨¯èþ…V> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ¯èþ–™èþÅ MæüâêÆæÿ*ç³… Ý뫧æþ¯èþ…V> AËÐér$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Mæü$Ë Ðèþ$™èþ Mæür$t»êr$Ï {ç³Ðèþ–†¢ ò³ÇW¯èþ Mö˨ Ðèþ…sìý ¯èþ–™èþÅ ÕÌêµË$ E¯é²Æÿ$$. D ¯èþ–™éÅ˱² §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ B M>Ë…ÌZ
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yìþ¯èþç³µsìýMîü {´ë×êË™ø ºÄæý$r {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý¯èþ$ bóþ¨…^èþyé°Mìü, A°² Æ>fMîüÄæý$, Ýë…çÜP−–†Mæü, gê† Ayæþz…Mæü$Ë$ E¯èþ² ¯èþ–™èþŠ糧æþª™èþ$Ë$. Ðèþ*¯èþÝùÌêÏçÜ…, çÜ…X™èþ Ææÿ™é²MæüÆæÿ…, ¯èþ–™èþÅ Ææÿ™é²Ðèþã, Ðèþ…sìý
ç³yéË…sôý {糆 Æøk 糨 °Ñ$ÚëË´ër$ G…yæþÌZMìü ÐðþâæýÏyæþ… A«¨VæüÑ$…^èþyé°Mìü, Ý뫧éÆæÿ×ý ¿êçÙÌZ VæüË ¯èþ–™èþÅ È™èþ$Ë$ VæüË {ç³fË…§æþDZ JMóü
^øsìýMìü ™óþÐèþyé°Mìü Mæü–íÙ ^ó Äæý$yæþ… D ¯èþ–™èþÅ ¨¯ø™èþÞÐèþ Ë„æüÅ…. {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…,
qè‘ê´ìø° z s√E! {Væü…«§éËÌZ D ¯érŠ糧æþª™èþ$Ë$ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. ¯éV>Ææÿ$j¯èþ Mö…yæþ AÐèþ$Æ>Ðèþ†,
çœ$…rÔéË Ðèþ…sìý »o§æþ® çÜ*¢´ëË §æþVæüYÆæÿ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. ¿êÆæÿ¡Äæý$ ¯érÅ {ç³ç³…^èþ…ÌZ
JMæüPsôý A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ Ðèþ*ÆæÿYÐèþ$° B[õÜtÍÄæý*Mæü$
^ðþ…¨¯èþ íÜP¯Œþ M>ůèþÞÆŠÿ °³æ#×ý$Ë$ yéMæütÆŠÿ Æ>^ðþÌŒý ±ÌŒý JMæü A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ¯èþ–™èþÅ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ìôý§é ¯èþÆæÿ¢Mæü$yæþ$ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ^ðþÌêÐèþ$×ìý ¯èþ–™èþŠȆ Mæü*yé ò³ÇW…¨. Cç³µsìýMîü §æþ„ìü×ý AÐðþ$ÇM>, B{íœM>, C…yìþÄæý*, Ðèþ…sìý A† Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ gê¯èþ糧æþ ¯èþ–™éÅË$, íÜ…«§æþ$ ¿êVæüÐèþ™èþ$Ë Byóþ Br, ç³#Í ¯èþ–™èþÅ…,
™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. ™é¯èþ$ ç³ÇÖÍ…_¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ ÑsìýÑ$¯Œþ yîþ AÄôý$ÅÐéÆæÿ$ JMæü çÜ…§óþÔé°² A…¨…^èþsê°Mìü BàÓ°…^èþºyæþ™éÆæÿ$. C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý ^ørÏ BrÑMæü gê™èþ$ËÌZ CÑ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. ç³Ç×êÐèþ$ {MæüÐèþ$…ÌZ ¯èþ–™èþÅ… Ðèþ*{™èþ… B¨ÐéïÜË$ Byóþ §æþ…yéÇ, §óþ°Mæü§óþ {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ¨. Òsìý¯èþ$…_ ÑyìþV> Ðèþ$¯èþ
™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ²ÐéÇÌZ¯óþ GMæü$PÐèþV> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ë„æü×êË$ y鯌þÞ MæüÑ$sîý {ç³ÐóþÔèý ç³{™èþ… B«§éÆæÿ…V> D {ç³íܧæþ® ¯èþ–™èþŧæþÆæÿØMæü$yæþ$ Ìôý§é ¯èþÆæÿ¢Mæü$° ¯èþ$…_ Mö…™èþÐóþ$Ææÿ ÐóþÆóÿ Mæüâê™èþÃMæü™èþ¯èþ$ Mö¯èþÝëVæüyæþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Mæü°í³…_…¨. iÑ™é˯èþ$ Fíßý…^èþÌôýÐèþ$$. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> Cç³µsìýMîü ¯èþ–™èþÅ… (y鯌þÞ) Ðèþ*¯èþÐèþ
Mæü°í³çÜ$¢¯é²Äæý$° BÐðþ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. yîþ ÑrÑ$¯Œþ GMæü$PÐèþV> G…í³Mæü ^óþÝë¢Ææÿ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜP−–† çÜ…{糧éÄæý*˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ Ðé™éÞÄæý$¯èþ ™ðþË…V>×ýÌZ ¯éVø»ê gê™èþÆæÿ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Mö™èþ¢ Møyæþâæýå¯èþ$ Mæü$r$…º…ÌZ iÑ™èþ…ÌZ JMæü Ñyæþ©Äæý$Æ>° ¿êVæü…V> E…¨. Ðèþ$¯èþ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ°
E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ ÐéÇÌZ ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ GMæü$PÐèþV> E…r$…§æþ° {Væü…£æþÐèþ$$ B«§éÆæÿ…V> MæüâæýË$ 64 A…§æþ$ÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨ ¯èþ–™èþÅ…. AçÜË$ ¯èþ–™èþÅ… MæüË$³æ#MøÐèþyé°Mìü Vø…yæþ$ ò³§æþªË$ ò³§æþª M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §óþÐéËÄæý*ÌZÏ ¯èþ–™éÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ B¯èþÐéâæý$å ÑÑ«§æþ ¿æý…WÐèþ$ËÌZ ÕÌêµËò³O
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ §éÓÆ>¯óþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ A¯èþ²¨ çÜ…X™é°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> ÔèýÈÆæÿ… Mæü§æþÍMæüËò³O B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. Br´ërË™ø ¯èþ–™èþÅ… ^óþÝë¢Ææÿ$. B^éÆæÿ… B¨Ðèþ$ ™ðþVæüË ¯èþ$…_ çÜ…{MæüÑ$…_¯èþ§óþ. Ðèþ$Ë^èþºyìþ E¯é²Æÿ$$. Æ>† Äæý$$Væü…ÌZ JMæü MæüâæýV> Mæü°í³…_, ÌZçßý Äæý$$V>°Mìü
G§æþ$ÆøPVæüËÐèþ$° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. yîþ ÑrÑ$¯Œþ çÜí³ÏÐðþ$…r$Ï Ðèþ*¯èþíÜMæü EÌêÏÝë°Mìü ^éÌê Eç³MæüÇçÜ$¢…¨. {ç³ç³…^èþ {ç³íܧæþªÐðþ$O¯èþ ¯èþ–™éÅË$ Mö°² Ðèþ*¯èþÐèþ#yæþ$ ¯èþ–™èþÅ… ^óþçÜ*¢ ™èþ¯èþ¯èþ$ ™é¯èþ$ §óþÐèþ#°Mìü çÜÐèþ$ǵ…^èþ$Mæü$¯óþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#V> Ðèþ^óþarç³µsìýMìü, JMæü {yéÐèþ* Ë„æü×ê˯èþ$ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$° ¯óþsìýM>Ë…ÌZ JMæü
¡çÜ$Mæü$¯èþ² ÐéÇÌZ ÔéÓçÜMøÔèý Cº¾…§æþ$Ë$ ™èþWY´ùÐèþyæþ… ™é¯èþ$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. Ðèþ*¯èþÐèþgê† ³æ#sìýt¯èþç³µsìý §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Ë„æüÌê¨ Hâæý$ÏV> ¿êÑ…_ E…sêyæþ$. D Ñ«§æþ…V> ¯èþ–™èþÅ… ™é…{†Mæü ³æNf Mìü Æðÿ…yæþ$ ´ëÆ>ØÓË$ V> ѯø§é™èþÃMæü MæüâæýV> ¯èþ–™èþÅ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ²¨. yéůŒþÞ Ðèþ*¯èþÐèþ#° iÑ™èþ…ÌZ
Væü™óþyé§óþ Mæü¯èþ$Vö¯é²¯èþ° yéMæütÆŠÿ Æ>^ðþÌŒý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. yîþ ÑrÑ$¯Œþ y鯌þÞ f¯èþ iÐèþ¯èþ…ÌZ ¿êVæüÐðþ$O…¨. ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍÄæý$Mæü$…yé¯óþ B¨Ðèþ$ Äæý$$Væü… ¯ésìý ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$ A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü M>Ë… ¯ésìýMìü ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ñyæþ©Äæý$Æ>° º…«§é˯èþ$ ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$…¨. ¯óþyæþ$ ¯èþ–™éÅ°Mìü ÑË$Ðèþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$
GMæü$PÐèþV> E¯èþ² ÐéÇÌZ Mæü*yé ÔéÓçÜMøÔèýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$Ë$ Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë$ çÜ…™øçÙ…, §æþ$@Q… MæüÍW¯èþç³#µyæþ$ Mæü*yé ÔèýÈÆ>˯èþ$ Mæü¨ÍçÜ*¢ §óþÐéËÄæý$ °Æ>Ã×ýÐèþ$$ JMæü E§æþÅÐèþ$…Ìê ™èþÄæý*ÆæÿÆÿ$$…¨ §óþÐéËÄæý$ °Æ>Ã×ý… ÐèþËÏ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. D M>Ë…ÌZ ÔéÈÆæÿMæü §óþçßý §éÆæÿ$yæþÅ…, BÆøVæüÅ…
E…sêÄæý$° BÐðþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ËÄæý$º§æþª…V> ¯èþ–™èþÅ… ^óþõÜÐéÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ {ç³Mæü–†° çÜ*Ææÿ$Å°, ^èþ…{§æþ$°, §óþÐèþ#âæýå G…™ø ³æ#×ýÅ… ËÀçÜ$¢…§æþ° Æ>kË$ ÝëÐèþ$…™èþ$Ë$ G¯ø² §óþÐéËÄæý*˯èþ$ Mæüsìýt ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐèþyé°Mìü ¯èþ–™èþÅ…ÌZ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ Ñ«§é¯éË$ {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.

{ç³Mæüsìý…^èþ$Mæü$…r* ´ùÄæý*Æÿ$$. 1991 yìþòÜ…ºÆæÿ$ MæüÌêÏ ÝùÑÄæý$sŒý


Äæý$*°Äæý$¯Œþ ^èþÇ{™èþ ç³#rÌZÏ ^óþÇ´ùÆÿ$$…¨. {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ ° °f…V>

Ä eT÷&ÉT s√E˝À¢ @+ »]–+~? AÆðÿçÜ$t ^óþÔéÆ> ÌôýMæü BÄæý$¯èþ çÜÓ^èþa…§æþ…V>¯óþ D AÆðÿçÜ$tMæü$ A…XMæüÇ…^éÆ> A¯óþ
ÑçÙÄæý$…ÌZ Cç³µsìýMîü A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ°
Çç³¼ÏMŠüË çÜÐèþ*QÅV> {ç³Mæüsìý…^óþ Mö™èþ¢ yìþ{Mîüò³O Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ÆøkÌZÏ A…sôý
BVæüçÜ$t CÆæÿÐðþO¯èþ {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ çÜ…™èþMæü… ^óþÄæý*ÍÞ Ðèþ#…¨. A§óþ fÇW™óþ
ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ñ_a¯èþ²… RêÄæý$… A° ¯èþÐóþ$à ÐéÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ JMæü
n~ mqï{Ïø° M&Éì $TdüºØj˚T... k˛$j·T{Ÿ˝Àq÷ Ä>∑düߺ dü+øå√uÛÑ e÷düy˚T! º–…§æþ…V> HÆæÿµyìþ B Jç³µ…§æþ…ò³O çÜ…™èþM>Ë$ fÇVóü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ÐéÆÿ$$§é
ÐóþÆÿ$$…^éË° ™èþË´ùÔéÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> §óþÔèý…ÌZ GÐèþ$Æðÿj±Þ (Ðèþ*ÆæÿÛÌŒý
(°¯èþ²sìý çÜ…_Mæü ™èþÆæÿ$ÐéÆÿ$$) AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ Móüi½ A«¨M>Ææÿ$Ë$, òÜO°M>«¨M>Ææÿ$Ë$, MæüÐèþ$*Å°‹Üt ´ëÈt Ìê) {ç³Mæüsìý…^éÍÞ…¨V> {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ ° Jí³µ…^èþyæþ… MøçÜ… B
AÌêVóü Ðèþ$ÆøÝëÇ yæþº$¾ AÐèþçÜÆæÿ… ç³yæþzç³#µyæþ$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, ÐéÇ A…VæüÆæÿ„æüMæü$Ë$ B Ñyìþ¨ Væü–çßý…ÌZMìü §æþ*çÜ$Mæü$ ÐðþâêåÆæÿ$. B º–…§æþ… Móüi½ A«¨M>Ææÿ$Ë° ¯èþËÏ çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ…ÌZ° ÐóþçÜÑ Ñyìþ¨Mìü ç³…í³…§æþ°
Ë„æü yéËÆæÿ$Ï Ðèþ* ç³{†Mæü »êÅ…Mæü$ Rê™éMæü$ fÐèþ$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðéâæý$å ÐèþÝë¢Ææÿ° HÐèþ*{™èþ… çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ìôý° {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ, K Mæü«§æþ¯èþ… {ç³^éÆæÿ…ÌZ Ðèþ#…yóþ¨. Aç³µsìýMóü {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ Æ>fMîüÄæý$
^óþÝëÆæÿ° Mæü*yé BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. 1995ÌZ BÔèýaÆæÿÅ´ù™èþ* Móüi½ `‹œ ÐéϨÑ$ÆŠÿ Mæü–ÔðýaÐŒþ™ø Ðèþ*sêÏyæþyé°Mìü ¸ù¯èþ$ {ç³™èþÅÇ® »ZÇ‹Ü GÍ¢Þ¯Œþ ÆæÿçÙůŒþ ÝùÑÄæý$sŒý Çç³¼ÏMŠü A«§æþÅ„æü$yìþV> ò³§æþª
ÆæÿÚëÅÌZ òÜÌŒý ¸ù¯èþ$Ï ^éÌê AÆæÿ$§æþ$. JMæüÝëÇ ^óþÄæý$yé°Mìü {ç³Äæý$†²…^éÆæÿ$. M>± ÌñýO¯Œþ MæürtÆÿ$$…¨. JMæü¯ésìý ÝùÑÄæý$sŒý Ððþ$gêÇsîý™ø G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$. BÄæý$¯èþ BÇ®Mæü çÜ…çÜPÆæÿ×ýË ÑçÙÄæý$…ÌZ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ
VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ §æþ…ç³™èþ$˯èþ$ MæüËÐèþyé°Mìü ÐéÇ…sìýMìü A«¨¯óþ™èþ °Mìü™é Mæü–ÔðýaÐŒþ E§æþ…™èþ… Væü$Ææÿ$¢Mæü$Ðèþ_a…¨. 1964ÌZ Mæü–ÔðýaÐŒþ CÌêVóü Mæü…sôý Æðÿ…yæþyæþ$Væü$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$¯é²Ææÿ$. Äæý$$Ðèþ™èþÌZ Ðèþ$…_ AÀÐèþ*¯èþ…
Ððþâêϯèþ$. Ðèþ*sêÐèþ$…¡ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ÆðÿOÝë ¯èþËÏ çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ…ÌZ Ñ{Ôé…†V> ÆøkË$ Væüyæþ$ç³#™èþ$¯èþ²ç³šyæþ$ BÄæý$°² çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
VøÆæÿÂ^ðþÐé JMæü A…§æþÐðþ$O¯èþ ò³sñýt¯èþ$ ¯é ^óþ†ÌZ çßýu>™èþ$¢V> 糧æþÑ ¯èþ$…_ ™öËW…^éÆæÿ$. ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ çÜÐèþ${Væü™èþ¯èþ$ M>´ëyéË° A¯èþ$Mæü$¯èþ²ÐéÇ
¿æý…yéÆæÿ$ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# ò³sêtÆæÿ$. ™ðþÇ_ ^èþ*õÜ¢ A…§æþ$ÌZ A™èþÅ…™èþ ™èþ¯èþ C…sìýMìü çßýu>™èþ$¢V> Ðèþ_a¯èþ Móüi½ A«¨M>Ææÿ$Ë° ^èþ*íÜ Ððþ$$§æþsZÏ {ç³Äæý$™é²Ë$ çœÍ…^èþÌôý§æþ$. A¯èþ$Mæü$¯èþ²sôýt ¯éË$Væü$ Ðèþ*ÝëË A¯èþ…™èþÆæÿ…
B«§æþ$°MæüÐðþ$O¯èþ Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯èþ$ Ðèþ#…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ Mæü…V>Ææÿ$ ç³yézÆæÿ° A«¨M>ÇMæü ÐèþÆ>YË çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ¯èþ¯èþ$² ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ ^èþÇ{™èþ VæüÆæÿÂ…ÌZ MæüÍíÜ´ùÆÿ$$…¨. BVæüçÜ$t 糧ðþª°Ñ$¨
9849130595 çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ìê…yŠþ ÌñýO¯ŒþMìü ¸ù¯èþ$ ^óþíÜ Ðèþ*sêÏyæþyæþ… AÆðÿçÜ$t ^óþçÜ$¢¯é²Æ>? A° VøÆæÿÂ^óþÐŒþ B A«¨M>Ææÿ$Ë° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. AÌê…sìý¨ ¯èþ$…_ BVæüçÜ$t CÆæÿÐðþO ÐèþÆæÿMæü$ AçÜË$ H… fÇW…¨ A¯èþ²¨ C¯óþ²âæýå ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé
Cº¾…¨V> E…sZ…§æþ°, A…^óþ™èþ Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯èþ$ Ðèþ#…sôý Gç³#µyðþO¯é HÒ$ Ìôý§æþ° Ðéâæý$å º§æþ$Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. JMæü Ñ$çÜtÈ V>¯óþ Ñ$WÍ´ùÆÿ$$…¨. B Æøk B Ñyìþ¨ÌZ HÑ$ fÇW…¨
Ðèþ*sêÏyæþ$MøÐèþ^èþa° VøÈ Ò$™ø ^ðþç³µÐèþ$¯é²Ææÿ$ A…§éÑyæþ ¯é™ø. ¯éç³rÏ AÆðÿçÜ$t^óþíÜ ¡çÜ$Mæü$´ùÐèþyæþ…Ìôý§æþ° àÒ$ #·]Á‘· >∑‹ì e÷]Ãq ÝùÑÄæý$sŒý ¯èþ*Å‹Ü ^é¯èþâæýåÌZ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ A¯óþ§é°ò³O ÐéÌñýÈ »Zͪ¯Œþ Mæü«§æþ¯èþ… ÐóþÆæÿ$V> Ðèþ#…¨. DÄæý$¯èþ Mæü*yé Mæü${r§éÆæÿ$ÌZÏ
BÄæý$¯èþ ^èþ*í³…_¯èþ Ðé™èþÞËÅ… Gç³µsìýMîü Ðèþ$ÆæÿÐèþÌôý¯èþ$ A° ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$ C_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ BÄæý$¯èþ Mö…™èþ ÐéÆ>¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °Íí³ÐóþíÜ ÝëÓ¯Œþ JMæüÆæÿ$. {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ ^éÌê Møç³…V> Mæü°í³…^éÆæÿ$. A°²…sìýMîü Ñ$…_
Ðèþ$$Ææÿ™øÐŒþ. íܦÑ$™èþç³yæþzr$t Mæü°í³…_…¨. §é°™ø >√s¡“#˚yé - 2 ÌôýMŠü »êÌôý {ç³ÝëÆæÿ… ^óþçÜ*¢ Ðèþ#…yæþyæþ… HÐðþ$O¯é çÜÆóÿ »ZÇ‹Ü GÍ¢Þ¯Œþ »ñýyæþ§æþ Ðèþ¨Í´ùÐéÍ A¯óþ ¿êÐèþ… AÄæý$¯èþ Ðèþ*rÌZÏ
Cç³µsìýMîü B Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯èþ$ Ðèþ* ç³{†M>ïœçÜ$ÌZ Ðèþ$*ÅhÄæý$…ÌZ ¿æý{§æþ…V> Ðéâæý$å ™èþ¯èþÐèþ$$…§æþ$ ò³sìýt¯èþ yìþÐèþ*…yæþÏ° ^èþ*íܯèþ {ç³fË$, §óþÔèý ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ GÐèþÆðÿO¯é «§æþÓ°…_…¨. _ÐèþÇMìü VøÆæÿÂ^óþÐŒþ CÌê A¯é²Ææÿ$. ´÷…yìþ. H… ^óþçÜ$Mæü$…sêÆø
Ðèþ#…¨ A¯é²Æ>Äæý$¯èþ. ç³{†MæüÌZÏ ç³°^óþõÜÐéÆæÿ…sôý Mæü*yé VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ G…™ø A…XMæüÇ…^èþyé°Mìü AÄæý$¯èþ °ÆæÿªÓ…§æþ…V> †ÆæÿçÜPÇ…^éÆæÿ$. Ò$Ææÿ$ ¯èþÐèþ$ÃMæü ^èþ°´ùÄæý*ÆóÿÐðþ* A° ¿êÑ…^éÆæÿ$. M>± C…™èþÌZ¯óþ Ðèþ$Æø Fíßý…^èþ° ÐéÆæÿ¢ ^óþçÜ$Mø…yìþ AÆÿ$$™óþ GÐèþ$Æðÿj±Þ GÌê Ñ«¨…^éÍ A¯óþ §é°ò³O Ðèþ*Mæü$ Mö°²
B§æþÆæÿ×ý ^èþ*õ³ÐéÆæÿ$. JMæü Ç´ùÆæÿtÆŠÿ BçÜ$ç³{†ÌZ E…sôý Äæý*¿æýÄŒý$ ÐóþË yéËÆæÿ$Ï {§øçßý$Ë$. ©°Mìü ™èþW¯èþ Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$, ™èþç³µ§æþ$ A…r* BÄæý$¯èþ ÐéÇ° ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a…¨. ÝùÑÄæý$sŒý {ò³íÜyðþ…sŒý Ñ$àÆÿ$$ÌŒý VøÆæÿÂ^óþÐŒþ BÆøVæüÅ… çÜ*^èþ¯èþË$ Mæü*yé ^óþÔéÆæÿ$ A° »Zͪ¯Œþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. VøÆæÿÂ^óþÐŒþ §æþ…ç³™èþ$Ë$ ¯èþËÏ
BÇ®Mæü ÝëÄæý$… ^óþíÜ B§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ CÌê…sìý ÝëÄæý*Ë$ fÆæÿ²ÍçÜ$tËMìü òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. Ðéâæý$å Ðèþ*ÝùP †ÇW Ððþãå¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Mö°² ÆøkË$ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ »êV>ÌôýMæü, {糿æý$™éÓ°² ¯èþyìþõ³ íܦ†ÌZ ÌôýÆæÿ¯èþ²¨ B ÐéÆæÿ¢ ÝëÆ>…Ôèý…. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ…ÌZ Væü–çßý °Ææÿ¾…«§æþ…ÌZ E¯èþ²ç³#µyæþ$ A¯óþMæü çÜ…§óþàË$ ^èþ$r$tÐèþ$$
A¯óþMæü… ^óþçÜ$¢…yóþÐéÆæÿ$ A° Ðèþ$$Ææÿ™øÐŒþ ^ðþ´ëµÆæÿ$ Mæü–™èþfq™èþV>. C§æþ…™é BÄæý$¯èþ §æþ…ç³™èþ$Ë$ ¸ùÆö‹Ü Ñyìþ¨ÌZ¯óþ Væü–çßý °Ææÿ¾…«§æþ…ÌZ E…yìþ´ùÄæý*Ææÿ$. C…sZÏ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ HÆ>µrÆÿ$$¯èþ A«¨¯éÄæý$Mæü çÜ…çœ*°Mìü {ò³íÜyðþ…sŒý »ê«§æþÅ™èþË$ º¨Î sêtÆÿ$$. Ðéâæýå° º…©V> E…^éÆæÿ$ A¯èþ²Ðèþ*sôý M>± Ðéâæýå Mæü§æþÍMæüË Ò$§æþ Væüsìýt
糧æþÑ ´ùVör$tMæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé† çÜ…Væü™èþ$Ë$. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ BÄæý$°² AÆðÿçÜ$t E¯é²Ææÿ¯èþ² Ðèþ*sôý M>± ÐéǧæþªÆæÿ* ^éÌê ¿æýÄæý$… ¿æýÄæý$…V> ÆøkË$ Væüyìþ´ëÆæÿ$. AÐèþ#™éÄæý$° Mæü*yé ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Mö™èþ¢V> HÆ>µrÆÿ$$¯èþ D MæüÑ$sîý §óþÔèý…ÌZ M>ç³Ìê Ìôý§æþ$. C…sZÏ ¸ù¯èþ$ yìþçÜP¯ðþMæü$t ^óþÔéÆæÿ$ M>± ºÄæý$r M>Ææÿ$ÌZ ¸ù¯èþ$
Mæü*yé ^óþÔéÆæÿ$. ò³OV> BÄæý$¯èþ Aç³#µyæþ$ §óþÔ髧æþÅ„æü$yæþ$ Mæü*yé. H¨ †…§éÐèþ$¯é² ¿æýÄæý$Ðóþ$. H¨ ™éV>Ë¯é² ¿æýÄæý$Ðóþ$. §óþ…sZÏ ÑçÙ… MæüÍ´ëÆø Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$, Æ>ÅÎË$, {糧æþÆæÿدèþ˯èþ$ °õÙ«¨…_…¨. ™öËW…^èþÌôý§æþ$. Væü–çßý °Ææÿ¾…«§æþ…ÌZ E¯èþ²ç³#µyæþ$ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ™ø
BÄæý$°² AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþ 1991, BVæüçÜ$t 18¯èþ HÑ$ fÇW…¨ A¯óþ §é°ò³O ™ðþËÐèþ§æþ° ÆðÿOÝë ™èþÆ>Ó™èþ JMæü §æþÆ>Åç³#¢ A«¨M>Ç™ø ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$Ææÿ$¯éyæþ$, ç³{†MæüËò³O B…„æüË$ Ñ«¨…_…¨. ÆæÿçÙůŒþ Çç³¼ÏMŠü Ððþ$$§æþsìý A«§æþÅ„æü$yìþV> Ðèþ*sêÏyìþ¯èþr$t Ææÿ$kÐèþ#Ë$ E¯é²Æÿ$$.
ÑÀ¯èþ² Mæü«§æþ¯éË$ {ç³^éÆæÿ…ÌZ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. G…§æþ$Mæü…sôý B ÆøkÌZÏ ç³{†MæüË$ {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ Ðèþ§æþª ÐðþO‹Ü {ò³íÜyðþ…r$V> ç³°^óþíܯèþ Vðü¯èþ²© Äæý$¯èþHÐŒþ G°²MæüÆÿ$$¯èþ »ZÇ‹Ü GÍ¢Þ¯Œþ D E™èþ¢Ææÿ$Ó˯èþ$ †ÆæÿçÜPÇ…^éÆæÿ$. GÍ¢Þ¯Œþ AÄæý$¯èþ 1991 Mæü${rò³O Ý뫨M>Ææÿ çÜÐèþ*^éÆæÿ… MæüÍW¯èþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$
{糿æý$™èþÓ… Mæü¯èþ$çܯèþ²ÌZÏ ¯èþyæþ$çÜ$¢…yóþÑ. »êV> ÑçÜ¢−–™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ´÷…¨¯èþ JMæü Ðèþ*ÝùPÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. {ò³íÜyðþ…sŒý Ñ$àÆÿ$$ÌŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ A¯èþ$Äæý*Äæý$$Ë$ Ðèþ$M>… ^óþíܯèþ ÆæÿçÙůŒþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ ¿æýÐèþ¯é°Mìü Ððþâôýå A°² gꯌþ yæþ¯èþÏ‹³ AÀ{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ… VøÆæÿÂ^óþÐŒþ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë BÌZ^èþ¯èþÌZÏ
Mæü«§æþ¯èþ… {ç³M>Ææÿ…, BÆøk {MðüOÑ$Äæý* ¯èþËÏ çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ…ÌZ ÝùÑÄæý$sŒý òÜËÐèþ#ÌZ Ðèþ#¯é²Ææÿ$. A…§æþ$^óþ™èþ ™é¯èþ$ {ò³íÜyðþ…sŒý »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇçÜ$¢¯èþ²r$t §éÆæÿ$˯èþ$ Ò«§æþ$ÌZÏMìü Ðèþ_a¯èþ ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ ÆæÿçÙůèþ$Ï ¨Væü¾…«§æþ¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. »ZÇ‹Ü E¯é²Ææÿ$. Mæü${r ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… AÆÿ$$™óþ Ðèþ$äå ™èþ¯èþMæü$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^óþ
Äæý$*°Äæý$¯Œþ A«§æþÅ„æü$yìþ ÐóþçÜÑ Ñyìþ¨ ¸ùÆö‹Ü ¿æýÐèþ¯èþç³# VóürÏ §æþVæüYÆæÿ AÆÿ$$§æþ$ KÌêY ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {ò³íÜyðþ…sŒý òÜËÐèþ#ÌZ Ðèþ#¯é²Ææÿ$ A° Äæý$¯èþÄôý$ÐŒþ {ç³MæüsìýçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ GÍ¢Þ¯ŒþMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Í^éÆæÿ$. MæüÑ$sîýMìü D ç³Ç×êÐèþ*Ë$ Ñ$…Væü$yæþ$ ç³yæþÌôý§æþ$. AÐèþM>Ôèý… ËÀçÜ$¢…¨. JMæüÐóþâæý A¨ ÑçœË… AÆÿ$$™óþ ™èþ¯èþ ´ë{™èþ A…™èþsìý™ø
M>Ææÿ$Ï Ðèþ_a BV>Æÿ$$. Aç³µsìý ÝùÑÄæý$sŒý {ò³íÜyðþ…sŒý Ñ$àÆÿ$$ÌŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ B BÄæý$¯èþ Vö…™èþ$ Mæü…í³…^èþyæþ…, ^óþ™èþ$Ë$ Ðèþ×ýMæüyæþ… sîýÒ ™ðþÆæÿËò³O {ç³ç³…^èþ… ÐéÇÌZ ¯ðþO†Mæü òÜ•¦ÆæÿÅ… §ðþº¾†¯èþ²¨. ÆæÿMæü¢´ë™é°² °ÐéÇ…^èþyæþ… Ðèþ$…_§æþ¯èþ$Mæü$° Ðèþ$$Væü$çÜ$¢…¨. A…^óþ™èþ Mæü${rMæü$ ºíßýÆæÿ…Væü…V> Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþËç³Mæü ´ùÆÿ$$¯é, A¨
¿æýÐèþ¯èþ…ÌZ Ñ{Ôé…† ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Væüsìýt ¿æý{§æþ™èþ E¯èþ² {´ë…™èþ…. GÐèþÆðÿO¯é Äæý*Ðèþ™èþ$¢ ^èþ*íÜ…¨. {ò³íÜyðþ…sŒý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ ¯èþËÏ çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ…ÌZ _Mìü™èþÞ ™èþÐèþ$ °Ææÿ~Äæý*°² Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. BVæüçÜ$t 21 Ðèþ ™óþ©¯èþ Aç³µsìý ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>ÐéË° BÄæý$¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ MøÇMæü E…yóþ¨. AÆÿ$$™óþ D
BVæü…™èþMæü$Ë$ Ðéçßý¯éÌZÏ §æþ*çÜ$Mæü$ÐèþõÜ¢ Ðésìý sñýOÆæÿ$Ï ç³…MæüaÆŠÿ ^óþÄæý$yé°Mìü B ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ… Mæü$ÌêÝëV>¯óþ Ðèþ#¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ðèþ$äå ÝùÑÄæý$sŒý ÐðþO‹Ü {ò³íÜyðþ…sŒý AÌñýM>j…yæþÆŠÿ Ææÿ$™øÞPÄŒý$ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ òÜËÐèþ#Ë$ AÀ{´ëÄæý*°² VøÆæÿÂ^óþÐŒþ ™èþÆæÿ$Ðé† ÆøkÌZÏ Q…yìþ…^éÆæÿ$. 2006ÌZ ÆæÿçÙůŒþ
Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ HÆ>µr$Ï Ðèþ#¯é²Æÿ$$. Ððþ$$§æþsìý M>Ææÿ$ ¯èþ$…_ Móüi½ A™èþ$ůèþ²™èþ A«¨M>Ç Ñ«§æþ$ËMæü$ àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ$ A° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væüyæþ$ç³#™èþ$¯èþ² {MðüOÑ$Äæý* ÌZ° BÄæý$¯èþ Vðü‹Üt çßo‹ÜMìü ÐðþâêåÆæÿ$. B Æ>{†Móü ÐéÆæÿ$ sñýÍÑf¯Œþ Mìü C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓÅÌZ »ZÇ‹Ü GÍ¢Þ¯Œþ ^óþíܯèþ BÆøç³×ý yæþ¯èþÏ‹³
Äæý$*Ç ï³ÏMæü¯øÐŒþ ¨V>Ææÿ$. ÝùÑÄæý$sŒý A«§æþÅ„æü$yìþ ¿æý{§æþ™é HÆ>µr$Ï Mæü°ò³sìýt ^èþ*õÜ BVæüçÜ$t ç³Ç×êÐèþ*Ëò³O ÆæÿçÙůŒþ A«¨M>ÇMæü ÐéÆ>¢çÜ…çܦ sê‹Ü Mæü«§æþ¯èþ… Ðèþ*ÝùP †ÇW Ðèþ^éaÆæÿ$ M>± Aç³µsìýMóü VøÆæÿÂ^óþÐŒþ ¿æýÑ™èþÐèþÅ…, ÝùÑÄæý$sŒý AÀ{´ëÄæý*°Mìü §æþVæüYÆæÿV> Ðèþ#…¨. Mæü${r fÇVóü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A°² ÑçÙÄæý*Ë$
ºËV>Ë$ BÄæý$¯èþ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ¯óþ ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. BÄæý$°² ^èþ*yæþV>¯óþ ÆðÿyŠþ ÝëtÆæÿ$Ï 1991 BVæüçÜ$t ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ Væü$Ç…_ sê‹Ü ÑÌôýMæüÇ fÐèþ$ņ¯é ™èþÐèþ*Æ> Äæý$*°Äæý$¯Œþ ¿æýÑ™èþÐèþÅ… Æðÿ…yæþ* °Æ>®Ææÿ×ý AÄæý*ÅÆÿ$$. ™èþÆ>Ó™èþ fÇW¯èþ BÄæý$¯èþ (VøÆæÿÂ^óþÐŒþ)Mæü$ ^ðþ´ëµÆæÿ$.
MæüÍW¯èþ B ¿êÈ ç³^èþasìý C¯èþ$ç³Vóür$Ï ™ðþÆæÿ$^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ï³Mæü¯øÐŒþ™ø ´ër$ ™èþ¯èþ Mæü«§æþ¯èþ…ÌZ CÌê õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 1991 BVæüçÜ$t 19 Ðèþ ™óþ© E§æþÄæý$… ç³Ç×êÐèþ*ËÌZ ÝùÑÄæý$sŒý Çç³¼ÏMæü$PË$ JMöPMæüPsìýV> ÝëÓ™èþ…{™èþ… (Ñ$Væü™é Æóÿç³sìý çÜ…_MæüÌZ)

>=|üŒ |ü]D≤e÷ìøÏ kÕø°åuÛÑ÷‘·+


ø£fi¯ófl ‘Ó]|æ+#˚˝≤ ñqï ñ>±+&Ü n<Ûä´≈£åîì ñ|üHê´dü+
Á|ü|ü+#·+ n+‘ê X¯Á‘·ße⁄‘√ j·TT<ä∆+ #˚k˛Ô+~
uÛ≤s¡‘Y yÓ’|ü⁄ Á|ü|ü+#·+ #·÷|ü⁄ ÌêMŠü yú¯Œþ ¯èþ$ GÌê ™öËWÝë¢Ææÿ¯èþ²
Ç~ <˚XÊ\ eT<Ûä´ ø±<äß.. eTq eTqß>∑&É ø√dü+ #˚düßÔqï j·TT<ä∆+ m–®{Ÿ m˝≤ ñ+≥ß+<äH˚ Á|üX¯ï ø£≥º&ç˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î kı+‘· e÷sYÿ ˝≤ø˘&ÍHé ‘=\–+|ü⁄ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ
§é°ò³O ¿êÆæÿ™Œþ ÐðþOç³# {ç³ç³…^èþ…
¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ AòÜ…½ÏË$, ^ðþr$t MöÐèþ$ð ç³r$tMæü$° ÐóþÌêyæþ$™èþ* E§æþ®−–™èþ…V> ÐèþçÜ*¢ Ððþ$$™èþ¢… BçÜMìü¢V> VæüÐèþ$°çÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢ ÆðÿMæüPyìþ™óþ M>± yöM>Pyæþ° iÐèþ#Ë çÜ…Væü™óþÑ$r¯èþ² {ç³Ôèý² A…§æþÆæÿ* çÜÐèþ*¯èþÐóþ$. {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ »ê«§æþÅ™é
BïœçÜ$Ë*, íÜ°Ðèþ* àË*Þ ¯èþ² ±sìý {ç³Ðéçßý…ÌZ Mör$tMö^óþa ´ëÐèþ$$Ë$ M>âæýåMìü ^èþ$r$ ™èþ… ¿êÆæÿ™ŒþÌZ §é§éç³# ¯éË$Væü$ Ðèþ… Ððþ¯é²yæþ$™ø…¨. {ç³çÜ$¢™é°Mìü {糿æý$™éÓË$ õ³§æþËMæü$ ¼Äæý$Å…, Äæý$$™èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍ. M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ, IÝùÌôýçÙ¯ŒþÌZ E¯èþ²
E…yæþÐèþ#. ò³{sZÌŒý ÆóÿçÙ¯Œþ AÐèþ tMæü$…sêÄôý$Ððþ*¯èþ° ¿æýÄæý$ç³yóþr…™èþ ¿æýÄæý$…MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ íܦ† §æþË hÌêÏËMæü$ ò³OV> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³ç³#µ Eç³#µ Ðèþ…sìý ™é™éPÍMæü Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$… ÐéâæýÏMæü$ Ðèþç܆ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ çÜÇV> E¯é²Äñý* Ìôý§ø, ÐðþO§æþ$ÅËMæü$
r…™ø çÜ*ç³ÆŠÿ Ðèþ*ÆðÿPr*Ï, M>¨¨. Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$V> BàÆæÿ… ÌôýMæü Hyóþa ç³íÜí³ ÝùMæüÌôý§æþ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* §óþÔèý r$¯é²Æÿ$$. ÌêMŠüyú¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ C…sìý A§ðþªË$ Ððþ$$§æþË$ A°² Ææÿ„æü×ý ç³ÇMæüÆ>Ë$ A…§æþ$™èþ$¯é²Äñý* Ìôý§ø ç³ÇÖÍ…^éÍ.
Ðèþ*Ë*Þ ´ùÆÿ$$ B¯Œþ&ÌñýO¯Œþ ËÏË™ø C…sìý ò³OMæüç³#µ Ò$§æþ °Ëºyìþ, òßýÍM>ç³tÆŠÿ ÑíÜÆóÿ ÐéÅç³¢…V> I§æþ$ Ë„æüËMæü$ ò³OV> ^ðþÍÏ…ç³#ËMæü$ Ððþ§æþ$Mæü$Ìêr ™èþç³µ§æþ$. A…§æþ$Móü ÐésŒý ¯ðþMŠüÞ›t A¯èþ²§óþ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ™èþÐèþ$ °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YÌZÏ C…sìý…sìýMîü,
AÐèþ$ÃM>Ìôý E…sêÆÿ$$ A° A¯èþ²… ´÷rÏ… Ò$ C…sìý Ò$§æþ ç³yéË°, BM>Ôèý… ÐðþO³æ# ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÒsìýÌZ ¿æýÄæý$ò³yæþ$™ø…¨. ÐéyæþÐéyæþMîü ç³…í³×îý AÄôý$ÅÌê gê{Væü™èþ¢ Ðèþíßý…^éÍ. B 糯èþ$˯èþ$
´ë†Mæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… BÔèýV> ^èþ*õÜr…™èþ §æþ$ÆæÿÐèþçܦ Ìôý§æþ$. A…§æþ$Mæü$ ç³#ËÐèþÇ¢ {糿æý$ §é§éç³# CÆæÿÐðþO I§æþ$ ÐóþË Ðèþ$…¨ M>…{VðüçÜ$ ´ëÈt Cç³µsìýMóü ™èþ¯èþ Ñ«§é¯é°² ÐðþËÏyìþ…_…¨. {糆 Ðèþ*¯óþíÜ GÐðþ$ÃÌôýÅË$, ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ç³¼ÏíÜsîý WÑ$ÃMæü$PËMæü$
{Ðéíܯèþ糚yæþ$ AÐèþ±² A¿æý*™èþ çÜ…™øíÙ…^èþ…yìþ. Ðóþ$Ðèþ$$ ©°Mìü A¡™èþ$Ë… A° †Ææÿ$Væü$ 9059886972 MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yìþ¯èþr$Ï Mæü$r$…»ê°Mìü Hyæþ$ÐóþË AÆÿ$$§æþ$Ðèþ…§æþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ CõÜ¢ ™èþç³µ ´ë˵yìþ™óþ {ç³gêÆøV>Å°Móü {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿ…. {ç³fË$ C…™èþÐèþÆæÿMæü*
Äæý$…yæþÐèþ$*Ç °Æ>¦Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. Ðóþ$ 3Ðèþ ™óþ© {ç³fË$ ™èþÐèþ$ §ðþO¯èþ…¨¯èþ ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$ ç³#¯èþ: {´ëÆæÿ…À…_ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, ´ùÎçÜ$ËMæü$ ^éËÐóþ$ÆæÿMæü$ çÜçßýMæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³gê
ÒÆóÿ…{§æþ¯é£Š Mæü˵¯èþË° Mö…™èþÐèþ$…¨ Mösìýt ™èþ$¯èþ² Mö…§æþÆæÿ$ ¯é §óþÔèý³æ# {ç³fÌêÆ>..Ò$Ææÿ$ ™èþç³µ, {ç³ç³…
ÐóþÔéÆæÿ$. ¯é ¯èþÐèþË õ³Æóÿ§ø ^èþ… Ððþ$$™èþ¢… Ôèý{™èþ$Ðèþ#™ø Äæý$$§æþ®… ^óþÝù¢…¨. D Äæý$$§æþ®… ÐèþÆæÿMæü* ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© Ñ«¨…^éÆæÿ$. MøË$MøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅ… M>§æþ° ™óþÍa ^ðþõ³µíÜ…¨. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…, {糆°«§æþ$Ë$ À¯èþ²…V> {ç³ÐèþÇ¢õÜ¢ ^ðþyæþ$ çÜ…Móü™éË$ ç³…í³¯èþrÏ
¯éMæü$ Væü$Ææÿ$¢Ìôý§æþ$ V>± Æðÿ…yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþ…... EV>…yé ÌZ »ê…º$Ë$ ÌôýÐèþ#. òÜO°Mæü$Ë$ ÌôýÆæÿ$. çÜÇçßý§æþ$ªË$ ÌôýÐèþ#. Ðèþ$Æø ÐðþOç³# ÌêMŠü yú¯Œþ Æðÿ…yæþ$™ø {ç³fÌZÏ Cç³#µyìþç³#µyóþ M>íÜ…™èþ ÇfÆŠÿÓ »êÅ…Mæü$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ÑÑ«§æþ ç³£æþM>Ë$ Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü†Mìü Ðèþ#™èþ$…¨. Æ>fMîüÄæý$ Ææÿ^èþa çÜ…Væü† GÌêVæü* E…yæþ¯óþ E…r$…¨.
§óþÔèý {ò³íÜyðþ…sŒý C_a¯èþ E糯éÅçÜ… C¨. ç³…yæþVæü õ³Ææÿ$ Ôé…† Jç³µ…§éË$ ÌôýÐèþ#. §æþÄæý*§é„ìü×êÅË$ ÌôýÐèþ#. AçÜçßý¯èþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. Cç³µsìýMóü ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ÌêMŠü yú¯ŒþÌZ Mö°² Ðèþ$¯èþÑ$…M> C…Mðü¯é²âæý$Ï? CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>Ðé˯èþ² {ç³Ôèý²
^ðþí³µ Ò«§æþ$ÌZÏ ÇM>Ò$V> †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ™èþ¯èþ Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë° Ðèþ$™èþ…, §óþÔèý…, Byæþ. Ðèþ$Væü, ç³íÜí³ËÏË$, Ðèþ–§æþ$®Ë$ ™óþyé Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ë$ C^éaÆæÿ$. H{í³ÌŒý 20Ðèþ ™óþ© ™èþÆ>Ó™èþ ¯èþ$…_ {ç³f˯èþ$ ¡{Ðèþ…V>¯óþ Ðóþ«¨Ýù¢…¨. E§øÅVæü, E´ë«¨ çÜ…Væü™èþ$Ë$
E§óþªÕ…_ §óþÔ髧æþÅ„æü$yæþ$ Ðèþ$$òÜÐðþ± C_a¯èþ E糯éÅçÜ Ìôý§æþ$. Ôèý{™èþ$Ðèþ# VæüÐèþ$Å… JMæüsôý. Ðèþ*¯èþÐéã° ¯éÔèý¯èþ…^óþíÜ Mö°² Ææÿ…V>ËMæü$ ÌêMŠü yú¯ŒþÌZ Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#˯èþ$ Móü…{§æþ ç³MæüP¯èþ ò³sìýt¯é ÝëÐèþ*hMæü iÐèþ¯é°Mìü AËÐér$ ç³yìþ¯èþ {ç³fË$
ÝëÆ>…Ôé°Mìü õÜÓ^éa¯èþ$Ðé§æþ… ^èþ§æþÐèþ…yìþ: {ç³ç³…^é°² çÜÃÔé¯èþ… ^óþÄæý$r…..! §é° õ³Æóÿ MøÑyŠþ & {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_…¨. ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$äÏ ç³#çÜ¢M>Ë Úëç³#Ë$, ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*¯èþíÜMæü çÜ…Mø^é°Mìü Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ° òÜOM>ËhçÜ$tË$
¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþMìü ^éÌê 糯èþ$Ë$ 19. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$¯èþ Ôèý{™èþ$Ðèþ# Ðèþ$¯èþ… Ððþ$$»ñýOÌŒý béÇjË §æþ$M>×êË$, GË[MìütMŠü ¸ëůèþÏ Ñ{MæüÄæý*ËMæü$ Móü…{§æþ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË ÐèþÆæÿMæü* Ý뫧éÆæÿ×ý f¯èþ
¯é²Æÿ$$. {ç³ç³…^é¯èþ²…™é BÄæý$¯óþ A¯èþ$Mæü$¯óþr…™èþ ºËÐðþ$O¯èþ¨ M>§æþ$. {糿æý$™èþÓ… A¯èþ$Ðèþ$† C_a…¨. {MæüÐèþ$…V> ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ Ñ$¯èþà iÐèþ¯é°Mìü BÝëPÆæÿ… E…yæþMæü ´ùÐèþ^èþa¯óþ¨ ÐðþO§æþÅÆæÿ…Væü… ÐóþçÜ$¢¯èþ²
^èþ*çÜ$MøÐéÍ. Ò$Ìê…sìý ÆðÿMŠü & JMæü ºËïßý¯èþ™èþ E…¨. G§æþ$ÆöPsôý Æÿ$$…ç³#Ë$ CçÜ$¢¯èþ²r$Ï çܵçÙt…V> Mæü°µÝù¢…¨. MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ A…^èþ¯é. {糿æý$™éÓ°Mìü òÜO™èþ… A…™èþsìý ©ÆæÿƒM>Ë… J†¢yìþ°
Ìñý‹Ü EV>…yé CyìþÄæý$sŒýÞ MøçÜ… Ñf–…ÀçÜ$¢…¨. §æþ*Ææÿ…V> E…sôý ÆøkÆøkMæü* ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…yæþr…™ø Ðóþ$ 3Ðèþ ™óþ© ™èþÆ>Ó™èþ ÌêMŠü ™èþr$tMøVæüË ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… Ìôý§æþ¯óþ ^ðþ´ëµÍ. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V>
òܵ…yŠþ ^óþõÜr…™èþ sñýOÐŒþ$ BÄæý$¯èþMìü MæüÇW´ù™èþ$…¨. ^éÌê çÜ$Ë¿æý…V> yú¯Œþ ¯èþ$ Ðèþ$äÏ ´÷yìþWÝë¢Ææÿ¯èþ² {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. CMæüPyóþ Mö™èþ¢ ^ðþO¯é¯èþ$ Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ §æþ*Ææÿ… ò³sêt˯óþ Äæý$™é²Ë$ ÝëVæü$™èþ$
Ìôý§æþ$. Ððþ$yæþMìü ™éyæþ$ ÐóþíÜ ¯é™ø Kyìþ…^èþÐèþ^èþ$a. M>ÐèþËíÜ…¨ {MæüÐèþ$ A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÆÿ$$. {糫§é¯èþÐèþ$…{† D¯ðþË 27 ¯èþ ¯é²Æÿ$$. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ E™èþµ†¢, GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë Ææÿ…Væü…ÌZ
E…§æþ* V>± Æ> A° ¡çÜ$Mæü$ Õ„æü×ý. ÐéçÜ¢Ðé°² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ©…™ø ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ A´ëÆæÿÐðþ$O¯èþ AÐèþM>ÔéË$¯èþ²r$Ï {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V>
´ù™éyæþ$. Ò$ CçÙt… Ðèþ_a¯èþr$t Mø…yìþ. Ðèþ$Æø çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ$ÆøÝëÇ {ç³fË$ EÍMìüP ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. {糫§é° Ðèþ§æþª Ðèþ$…_ A…^èþ¯éË$ ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ©ÆæÿƒM>Ë… ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ
º™èþ$Mæü$™éÆ>? º™èþ$Mæü$sôý ^éË$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ Mæü¯èþ$MøPºyæþ§æþ$. ÐéÅMìüÞ¯Œþ Ðèþ*Ææÿ$PË$ ÐóþÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ ´ùsîý ™é™éPÍMæü ÐðþçÜ$Ë$»êr$ Mæü͵çÜ$¢¯é²Æÿ$$, ™èþí³µ™óþ ¿êÆ>°² E…yìþ´ù™óþ A…¨Ðèþ^óþa Ðèþ*Æ>YË$ Ðèþ$*çÜ$Mæü$ ´ù™éÆÿ$$.
A¯èþ$Mæü$… sêÆ>?... Ò$ CçÙt…. Mæü¯èþ$Mæü$P¯óþ ÐèþÆæÿMæü* H §óþÔèý… Mæü*yé ç³yæþ$™èþ$¯èþ² Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Mæü°í³Ýù¢…¨. BÄæý$¯èþ ^óþõÜ çÜ*^èþ¯èþ, ™èþWY…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ©°ò³O Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ™èþÐèþ$§ðþO¯èþ ç³…£é çÜ…„ø¿ê°² çÜÐéÌŒýV>, çܧæþÐèþM>Ôèý…V> Ðèþ$Ë^èþ$MøVæüÍW™óþ
Äæý$$§æþ®M>Ë…ÌZ GÐèþÆæÿ* ç³Æ>Æÿ$$ §óþÔèýçÜ$¦yìþ° ™èþ¯èþ §óþÔèý… ^ðþõ³µ Ðèþ*r ÕÆø«§éÆæÿÅÐèþ$¯èþ²r$ÏV> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ {ç³ÐèþÇ¢çÜ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…¨. C…™èþÐèþÆæÿMæü* {ç³fË$ Móü…{§æþ…™ø ¿êÆæÿ™Œþ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ §óþÔèý… çßZ§é¯èþ$ çÜVæüÆæÿÓ…V> MðüÏÆÿ$$…
GÐèþDZ CâæýåÌZÏ E…yæþÐèþ$° Ayæþ Æ>Ðèþsê°Mìü Jç³#µMø§æþ$. JMæüÝëÇ ¢¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ Æ>Úë‰ÌZÏ° ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Mæü*Ë…MæüçÙ…V> ÑÐèþÇ…^óþ… MæüÍíÜ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²Ææÿ¯óþ E§óþªÔèý…™ø Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ Mæü*yé ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$…¨. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ™èþÆ>Ó™èþ Ððþ*©
VæüÆæÿ$. Ò$Æóÿ ÆøkË ™èþÆæÿºyìþ ¸ëÏsŒýÞ Ñ§óþÔéËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… §æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. Mö…§æþÆðÿO™óþ ¯óþËÑyìþ_ ÝëÐèþ$$ ^óþçÜ*¢ Móü…{§é°Mìü çÜ…ç³NÆæÿ~ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ò³§æþªV> D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mø¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ðóþ$ 3Ðèþ ™óþ©ò³O Ððþ*© ÌêMŠüyú¯Œþ
{Mìü…§æþ »ôýòÜÃ…sZÏ ¼Mæü$P¼Mæü$P jÓ≠yÓ] eTTôdyÓ˙ ÐèþõÜ¢ †ÇW Ððþâæýår… Mæü*yé MæüçÙtÐóþ$. Vö…™ðþÐèþ$à MøÆðÿPË$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³f˯èþ$ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$V> B…§øâæý¯èþ çÜÓÆæÿ… Ñ°í³…^èþMæü$…yé çÜ…Äæý$Ðèþ$¯èþ… ´ësìýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mö¯èþÝëW…ç³#ò³O {ç³Mæür¯èþ ^óþõÜ AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. Cç³µsìýMóü Æ>çÙ‰éË$
Ðèþ$…r* §éMæü$P…sêÆæÿ$. í³gêjË 2021 l¯Œþ ÐèþÆæÿMæü* ç³Çíܦ† ÐèþÈYMæüÇ…^éÍ. ÆóÿçÙ¯Œþ M>Ææÿ$zË$, H§ø JMæü Væü$Ç¢…ç³# E¯èþ²ÐéâæýÏMæü$ {ç³fÌZÏ AËfyìþ Mæü°í³õÜ¢ §é°° ™èþÐèþ$ ´ëÈtË {ç³Äñý*f¯éËMæü$ B§éÄæý*Ë$ MøÌZµÆÿ$$ E§øÅVæü$ËMæü$ Mæü*yé i™éË$ ^ðþÍÏ…^èþÌôý°
MøçÜ…, çÜ$Væü…«§æþ {§æþÐéÅË MøçÜ… ÆøyæþÏ Ò$§æþ ç³yæþÆæÿ$. Æösñýt CÌêVóü E…r$…¨. KyæþË*, ÑÐèþ*¯èþ Äæý*¯éË* Ý뫧æþÅ… çœÆ>ÓÌôý§æþ$. GMæüPyðþMæüPyø _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$¯èþ ÐéâæýÏMæü$ Ðèþ*{™èþ… A¯èþ$Væü$×ý…V> Ðèþ$Ë^èþ$MøÐèþyé°Mìü Æ>fMîüÄæý$… GËÏç³#µyæþ* ç³Çíܦ† ¯ðþËMö…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# õ³§æþ, Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† {ç³fÌZϯèþ*
§öÇMìü™óþ ^é˯èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. AÆæÿ®Æ>{† §æþ*Ææÿ…V> Ñ° M>Ðèþ#. ç³MæüP ïÜr$ Rêä ò³yìþ™óþ ™èþç³µ ÑÐèþ*¯èþÄæý*¯èþ… ÌêMŠüyú¯Œþ °f…V> ¯èþÆæÿMæü… ^èþ*í³Ýù¢…¨. ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Ðèþ$¨…ç³# íܧæþ®…V>¯óþ E…r$…¨. ÌêMŠüyú¯Œþò³O AçÜ…™èþ–í³¢ ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. Ðèþ$Ç D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
í³…^óþ »ê… º$Ë Ôèý»êª°² Ñ…r* °{§æþMìü §æþ*ÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü$§æþÆæÿ§æþ$. AÌê ^óþõÜ¢ MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌêY çÜMðüÞ‹Ü AÐèþ§æþ$. M>ºsìýt ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² ´ëÈtË$ Æ>fMîüÄæý$…V> Äæý*MìütÐóþsŒý AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糫§é¯èþ {糆糄æü… ™ðþË$Væü$§óþÔèý… Cç³µsìýMóü Ððþ*© ÌêMŠüyú¯Œþò³O GÌê…sìý °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ¯èþ² ^èþÆæÿa
Ò$Ææÿ$, Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk çÜ*ÆøŧæþÄæý*°² ^èþ*íÜ, B Æ>{† §é° Væü$Ç…_ Ðèþ$Ça´ù…yìþ. ѧóþÔéËÌZ E¯èþ² Ò$ M>…{VðüçÜ$ ´ëÈt §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ÌêMŠüyú¯Œþ A…Ôé°² A«§æþÅÄæý$¯èþ… A«¨M>Ææÿ ´ëÈtò³O M>Æ>Ë$ Ñ$ÇÄæý*Ë$ ¯èþ*Ææÿ$™ø…¨. ™ðþË…V>×ý ÝëVæü$™ø…¨. Ðèþ$ÇMö°² Ææÿ…V>ËMæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ ¯èþ$…_
{º†Mæü$¯èþ²…§æþ$Mæü$ ¿æýVæüÐèþ…™èþ$°Mìü «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ^ðþç³#µMæü$… í³ËÏË*, º…«§æþ$Ðèþ#Ë* ^éÌê M>Ë…´ër* Ò$Mæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$, ´ëÈtç³Ææÿ…V> ™èþÐèþ$ Ýët…yŠþ Gç³µsìýMæüç³#µyæþ$ {ç³Mæüsìý… Mæü…sôý Hï³ÌZ¯óþ MæüÆø¯é Æ>fMîüÄæý$… òÜVæüË$ MæüMæü$P™ø…¨. ½gôýï³, Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ë$ CÝë¢Æ>? ÌôýMæü Ðèþ$ÇMö¯é²âæý$Ï ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$
sêÆæÿ$ ™èþç³µ, °{§æþ Ìôý§æþ° Mæü…ç³ÏÆÿ$$…sŒý ^ðþÄæý$ÅÆæÿ$. í³ËÏËMìü Mæü¯èþç³yæþMæü ´ùÐèþ^èþ$a. ÌêMŠü&yæþÐèþ#¯Œþ ¡õÜÄæý$V>¯óþ BËŒýÞüÞ ^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*i {糫§é° Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ JMæü ÐðþOïÜï³Ë$ òÜO™èþ… Ðóþyìþ ÆæÿWÍçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mö…§æþÆæÿ$ ¯éÄæý$Mæü$Ë ´÷yìþWÝë¢Æ>? A¯èþ²¨ ™ðþÍÄæý*ÍÞ E…¨. Ðóþ$ _ÐèþǯésìýMìü
M>Ìôýi ´ù™ø…§æþ° »ê«§æþç³yæþÆæÿ$. òÜO¯èþÅ…ÌZ ^óþǵ…^èþsê°Mìü Ðèþ$…^èþ$ Mö…yæþË Ò$§æþ õÜPsìý…VŠü Væü$Ç…_ Ððþ$$¯èþ² ¯é MæüÑ$sîý° °Äæý$Ñ$…_…¨. M>…{VðüçÜ$ ÐèþÇP…VŠü MæüÑ$sîý ™èþ¯èþÐèþ…™èþ$ {ç³^éÆæÿ Äæý*Ðèþ MæüÆø¯é ÑçÙÄæý$…ÌZ ïÜÇÄæý$‹Ü¯ðþ‹Ü¯èþ$ Ðèþ$Ææÿ×êË çÜ…QÅ §é§éç³# 38 ÐóþËMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…r$…§æþ¯èþ²
{糿æý$™èþÓ… Ò$ í³Ë¾Í² ºËÐèþ…™èþ…V> ¡çÜ$MðüâæýåÌôý§æþ° õܲíßý™èþ$yæþ$ Ðèþ*sêÏyéyæþ$. ¯èþÐöÓ_a…¨. çߟrÌŒýÞ, Æ>fMîüÄæý$ ÐðþOQÇ ¡çÜ$Mæü$…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü ÑçÙ ™èþWY…^óþÝù¢…¨. ™éÐèþ$$ ^óþõÜ {糆糰 {ç³fÌZÏMìü ÐðþãÏ ¡Æ>˯óþ A…^èþ¯éË Ðèþ$«§æþÅ Ððþ*© yìþíÜçÙ¯Œþ GÌê E…r$…§æþ¯èþ²¨ E™èþP…uæÿV>
çÜ…™øíÙÝë¢Ææÿ$. Ðèþ*ÌŒýÞ, íÜ°Ðèþ*Ë$ Òr°²sìý Væü$Ç…_ Ðèþ$Ça´ù…yìþ. Äæý*˯èþ$ Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ º–…§æþ… A…¨õÜ¢ §é°Mæü¯èþ$Væü$×ý…V> çܵ… MøÇMæü™ø Mö…§æþÆæÿ$ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ç…¨. Ðèþ$Æø 糨ÆøkÌZÏ ÌêMŠüMæüyú¯Œþ G™óþ¢íÜ {ç³fË §ðþO¯èþ…¨¯èþ
M>âæý$å ^óþ™èþ$Ë$ ™ðþW¯èþ f¯èþ… AÆæÿ®Æ>{† BÆæÿ¢¯é§éË ³æ#çÙPÆæÿ Ý벯éË$, ç³#×ýÅ „óü{™èþ §æþÆæÿدéË$ E…yæþÐèþ#. ¨…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþªÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ Mæü…sôý ™èþ§æþ¯èþ…™èþÆæÿ ç³Çíܦ Æ>ÅÎË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…, {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>Ë Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþË$, M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†…^éÍÞ E…¨ ç³È„æüË çÜ…Qůèþ$
Ðèþ$«§æþÅ... ¿æý*Mæü…´ë°Mìü Mæü*Í´ùÆÿ$$¯èþ Ò$ ¿æýÐèþ…† Ðèþ$$… ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþ° GMæüPyìþ ¯èþ$…_ {´ëÇ®…_¯é JMæüsôý A° ™èþ$Ìôý ¿æýÄæý$… ç³#sìýtÝë¢Äæý$° °ç³#×ý$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. A…™é {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐéËMæü$ Ðèþ…§æþË Ðèþ$…¨° ´ùVóüÄæý$yæþ… Ðèþ…sìýÑ ò³…^èþ$™èþ* ç³Mæüyæþ¾…© {ç³×êãMæü™ø ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ G™óþ¢Äæý$yé°Mìü
§æþ$... GÐèþ$$MæüË$ MöÇMóü ^èþÍÌZ í³ËÏͲ ÐóþçÜ$Mæü$° ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ. JMæü Vöç³µ ç³Ç×êÐèþ*°Mìü D çÜÐèþ$çÜÅ° CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ H… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§ø ò³§æþªV> ™ðþÍÄæý$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë$ Òsìý° A§æþ$ç³# ^óþÄæý$ÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³µr$²…^óþ çܯé²àË$ ^óþçÜ$Mæü$…sôý¯óþ C…yìþÄæý$¯Œþ {yîþÐŒþ$
Æ>™èþ{…™é Mæü*Ææÿ$a¯óþ íܦ† Æ>¯èþ…§æþ$Mæü$ çÜ…™øíÙ…^èþ…yìþ. B«§éÆæÿ¿æý*™èþ…V> ^óþçÜ$Mæü$…§é…. BÌŒý ¨ »ñý‹Üt... yæþ… Ìôý§æþ$. JMæüPÝëÇV> f¯èþiÐèþ¯èþ {çÜÐèþ…† Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ A{Væü ¯éÄæý$Mæü™éÓË$ Mæürtyìþ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$. ÌêMŠüyú¯Œþ Ðèþ$$…§æþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$™èþ$…¨.
eT÷&ÉT s√E˝À¢ ø√ôV≤&É˝À e÷$T&ç |ü+&É¢ e÷¬sÿ{Ÿ : ìs¡+»Hé¬s&ç¶ Ë„æüË ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë òÙyæþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþÝë¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{ç糧é¯èþ{糆°«¨@ Væüyìþz A¯é²Ææÿ…ÌZ° ç³…yæþÏ Ðèþ*ÆðÿPsŒý¯èþ$ §æþÔèýË ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ° ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ °Ææÿ…f¯ŒþÆðÿyìþz, çܼ™é C…{§éÆðÿyìþz ™éVæü$±sìýMøçÜ… 20 Æðÿ…yæþ$ÐóþËÎrÆæÿÏsêÅ…Mæü$Ë$ Mæü*yé °ÇÃ…_¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ôV’≤<äsêu≤<é
ÐéÈV> MøòßýyæþÌZ ÑÔéË…V> °ÇÃ…_¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï MæüÍíÜ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆðÿO™èþ$Mæü$ GMæüPyé LrÆŠÿ Ç…Væü$ Æøyæþ$z ¯èþ$…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆæÿMæü$ ÌñýOsìý…VŠü HÆ>µr$Ï ^óþÄæý*Ë° ãß<Ûäyês¡+
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ Ðèþ$…{† °Ææÿ…f¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ {ç³çÜ$¢™èþ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþËÏ Cº¾…§æþ$Ë$ MæüËVö§æþª¯é²Ææÿ$. A¯èþ«¨M>ÇMæü…V> Ðèþ*Ñ$yìþÆ>Mæ üÐðþ$$§æþËÆÿ$$Å…§æ¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$, Hgñý…r$Ï, çÜàÄæý$Mæü$Ë MøçÜ… M>Å…sìý¯Œþ 29 @Á|æ˝Ÿ 2020
Væüyìþz A¯é²Ææÿ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ Ðèþ*Ñ$yìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, AÆÿ$$™óþ ÐéÇMìü A°² Ñ«§éÌê MæüÆø¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Møòßýyæþ Äæý$$§æþª {´ë† 糨Mæü¯èþ íܧæþª…^óþçÜ$¢¯é² ÆøkMæü$ 600 HÆ>µr$ ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý MæüÒ$çÙ¯Œþ Hgñý…r$Ï, çÜàÄæý$Mæü$ËMæü $´ùÎçÜ$Ë™ø
HÆ>µr$Ï ^óþíܯèþ Møòßýyæþ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ Ñ{MæüÄæý*Ë$ ¯ðþÇõ³…§æþ$Mæü$ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkÌZÏ Ðéçßý¯éË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.. C¨ Ðèþ$Ç…™èþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ¿êÈ Cº¾…§æþ$Ë$ ÌôýMæü$…yé Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË$ Ððþ…r¯óþ CÐéÓ˯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ 4
{´ëÆæÿ…À…^èþ»Z™èþ$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…¯éyæþ$ MøòßýyŠþÌZ HÆ>µr$ òÙyæþ$Ï íܧæþªÐèþ$Äæý*ÅÄæý$°, Ðèþ$Æø¯èþ$ Mæü*yé °ÇÃÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ææÿ*.65 Ë„æüË™ø 1.26 Ë„æüË GMæüÆ>ËÌZ Ðèþ*Ñ$yìþÝëVæüÆÿ$$…§æþ° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
5
e÷πø+ ø±<äß˝Ò nH˚ ìs¡¢ø£å´+ e<äß›
ªeTVü ‰ µ uÛ Ñ j · T +?
dü]Vü≤<äß› sêÁcÕº\ qß+∫ eTT|ü⁄Œ!
ù|<ä\≈£î _j·T´+, ì‘ê´edüs¡ düs¡≈£î\ß |ü+|æD°˝À Vü≤Øwtsêe⁄
íܨªõ³r@ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü GòœMæŠüt™ø {ç³ç³…^é°Mìü
¿êÆæÿ™èþç Ü…çÜP—G† ÑË$Ðèþ ™ðþÍíÜ…§æþ° BǦMæüÔéQ
Ðèþ$…{† çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. õÙMŠüàÅ…yŠþÐèþ§æþ$ª,
¯èþÐèþ$õÜ¢^éË…r* C糚yæþ$ {ç³ç³…^èþ Ðèþ$…™é¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$
A¯èþ$ÇçÜ$¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… BÄæý$¯è
íܨªõ³rÌZ õ³§æþËMæü$ ¼Äæý$Å…, °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿMæü$˯èþ$
ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ…ç ßýÈÔŒý Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. MæüÆø¯é
dü]Vü≤<äß›\ß <ë{Ï ø£s√Hê edüßÔ+<äqï uÛÑj·T+! Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, eTVü‰sêÅwüº˝À¢ uÛ≤Ø>± πødüß\ß yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\‘√ eTTù|Œ ÐðþOÆæÿ‹ÜMæürtyìþ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ Mæü–íÙ
˝≤ø˘&ÍHé˝Àq÷ bıs¡ß>∑ß sêÅcÕº\≈£î yÓfi§¢düßÔqï dü]Vü≤<äß› ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ß ø£s¡÷ï\ß yÓ[¢q CÀ>∑ß˝≤+ã õ˝≤¢ yêdüß\≈£î ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ{ç³fË çÜçßýM>Ææÿ…, ÐðþO§æþ$ÅË$, ´ùÎçÜ$Ë õÜÐèþË$
ò³sêtÆæÿ$. CMæü¿æý{§é{¨Mö™èþ¢Væü*yðþ… hÌê ÏçÜÇçßý§æþ$ª ´ë…™èþÐðþ$O¯èþ bèþ¡¢‹ÙVæüÉŠþ, Ðèþ$à AÐðþ*çœ$Ðèþ$° {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. A¯èþÐèþçÜÆæÿ…V> ºÄæý$r †ÇWMæ üÆø¯é¯èþ$
ø£s√Hê >∑ß+≥÷s¡ß yÓfi§¢∫Ãq »–‘ê´\ u≤\ß&çøÏ, eTsƒ¡+|ü*¢˝À eTs√ e´øÏÔø° bÕõ{Ïyé πødüß\ qyÓ÷<äß‘√ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑß‘·«+ Æ>{çÙ‰ ´ë…™èþ…, Hï³ çÜÇçßý§æþ$ ª{´ë…™éÌZÏ Mæü*yé °çœ* ò³sêtÆæÿ$. {ç³fË A…sìý…^èþ$MøÐèþ§æþª° Ñfqí³¢^óþÔéÆæÿ$. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…V> ºÄæý$rMæü$ ÐèþõÜ¢
nÁ|üeT‘·Ô+ dü]Vü≤<äß›˝À ø£≥º&ç #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫q d”m+ πød”ÄsY @|”, eTVü‰sêÅwüº dü]Vü≤<äß›˝À¢ >∑{Ϻ ì|òü÷ Æ>Mæü´ùMæüËò³O Væüsìýt °Äæý$…{™èþ×ý ò³rtyæþ…™ø Ðèþ*Ça 24 ™èþÆ>Ó™èþ JMæüP Mö™èþ¢MóüçÜ$ ™èþç³µ°çÜÇV> ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. Ðèþ*Móü… M>§æþ$Ìôý
Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ìôý§æþ$. AÔéÓÆ>Ðèþ#õ³r Ðèþ§æþª Hï³ çÜÇçßý§æþ$ª¯èþ$ Ðèþ$*íÜÐóþÔéÆæÿ$. A¯óþ °ÆæÿÏ„æüÅ… Ðèþ§æþª° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. {糆JMæüPÆæÿ$ ÌêMŠüyú¯ŒþMæü$ çÜçßýMæüÇçÜ*¢
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ {糆°«¨: Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔé°Mìü "Ðèþ$à' ¿æýÄæý$… CMæüPyìþ ¯èþ$…_ BÆ>[ÚëtËMæü$ ™ðþË…V>×ý ¯èþ$…_ º…«§æþ$™éÓË$ A«¨Mæü…. CMæü ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏMæü$ çÜÇçßý§æþ$ª¯èþ E¯èþ² Væü$…r*Ææÿ$, Mæü–Úë~ hÌêÏ ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa IMæüÅ…V> MæüÆø¯é¯èþ$ ™èþÇÑ$Möyæþ§éÐèþ$° çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$.
ç³r$tMæü$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> çÜÇçßý§æþ$ª Æ>Úë‰Ë ¿æýÄæý$… ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰Mìü ©°™ø´ër$ °™éÅÐèÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ÆæÿÐé×ê AÐèþ#™èþ$… ÐéÇò³ OVæüsìý t°çœ*ò³sêtÆæÿ$. ´÷Ææÿ$Væü$¯è þE¯èþ² BÆðÿ…yæþ$ hÌêÏË$ ÆðÿyŠþgZ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ
ç³r$tMæü$…¨. Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^èþ {ç³f˯èþ$ ç³sìýtï³yìþçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ sêÆÿ$$. çÜÇ çßý§æþ$ªË$ Mæür$t¨rt… ^óþíܯèþç³µsìýMîü Ðéçßý¯éË {yðþOÐèþÆæÿÏ §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü E…yæþr… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. çÜ*Æ>Åõ³r hÌêÏ Mø§éyæþ Ðèþ$…yæþË… Æ>Ðèþ*ç³#Ææÿ… ù|<ä\≈£î s¡÷.10y˚\ß Ç∫à Ä<äßø√yê* : »>±Z¬s&ç¶
¯èþ$…_ {´ë×êË$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ {ç³fË$, {糿æý$™èþÓ… Mæüv¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ òÜO™èþ… ÐéÅí³¢ ^ðþ…§óþ AÐèþM>Ôèý… E…yæþyæþ…™ø ™ðþË…V>×ý A«¨M>Ææÿ$Ë$ B…§øâæý¯èþ {M>‹ÜÆøyæþ$z, Ðèþ$uæÿ…ç³ÍÏ Ðèþ$…yæþË… Ðèþ$rtç³ÍÏ Ðèþ§æþª^ðþMŠü ´ùçÜ$t˯èþ$ HÆ>µr$
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²¨. Ðèþ$…§æþ$, ÐéMìüÞ¯ŒþË$ Ìôý° ¿æýÄæý$…MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ MæüÆø¯é ÐéÅ«¨ ^ðþ…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Hï³, Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ ÏMóüçÜ$Ë$ Ñç³È™èþ…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…yæþyæþ…™ø ^óþÔéÆæÿ$. ¯éVæüÆŠÿMæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏ ç³Ç«¨ÌZ° MöÌêÏç³NÆŠÿMæü$ Hï³ÌZ° MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ Æ>Ú뉰²
°ÐéÆæÿ×ýMæü$ ™ðþË…V>×ý ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ A°² Æ>Úë‰Ë Mæü¯èþ² Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Ðóþ$ÌŸP° Ðèþ$Ç…™èþ A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. Æ>[Úët°Mìü Hï³, Ðèþ$àÆ>[çÙt™ø´ër$ bè ÐéçÜ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ º…«§æþ$™èþÓ… E…¨. D {´ë…™èþ…ÌZ ç³#sìýt {ç³Äæý*×ê°² MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÆæÿMæüPíÜ ¯èþ$…_ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$
Mæüv¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. K §æþÔèýÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ÌêMŠüyú¯Œþ ¡¢‹Ùçœ$üÉŠþ, MæüÆ>~rMæü çÜÇçßý§æþ$ªË$ E…yæþV>.. Ðéçßý¯éË Æ>Mæü´ùMæü˯èþ$ ç³NÇ¢V> °õÙ«¨…^éÆæÿ$. §øÐèþ$Ë ò³…rÐèþ§æþª {ç³™óþÅMæ ü^ðþMŠü´ùçÜ$t¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ õ³§æþË$
{ç³Mæüsìý…^èþMæüÐèþ$$…§óþ ™ðþË…V>×ý ïÜG… ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ©…™ø MæüÆø¯é °õÙ«¨…^éÆæÿ$. °™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯èþ$ ™èþÆæÿÍ…^óþ Ðéçßý¯é˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯éÆ>Äæý$×ýõ³r hÌêÏ MæüÆ>~rMæüMæü$ç ÜÇçßý§æþ$ª {´ë…™èþ…M>Ðèþyæþ…™ø ¯éË$Væü$ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, {糿æý$™èþÓ… Ððþ…r¯óþ
Mö¨ªV> Mæü…{sZË$ AÆÿ$$¯é. Ðèþ$ÆæÿPgŒý ¯èþ$…_ MæüÆø¯é ÐéÅ«¨° A…sìý…^èþ$Mö° A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ CçÜ$¢…yæþyæþ…™ø ™èþ°T˯èþ$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$ÆøÐðþOç³# ^ørÏ^ðþMŠü´ùçÜ$t˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ °çœ*ò³sêtÆæÿ$. õ³§æþËMæü$ {ç³çÜ$¢™èþ… CçÜ$¢¯èþ² Ææÿ*.1500ËMæü$ º§æþ$
Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ ¯èþ$…_ {ç³fËMæü$ ÑçܢDž^èþyæþ…™ø JMæüPÝëÇV> Äæý*Ðèþ™Œþ Æ>çÙ‰ çÜÇçßý§æþ$ª hÌêÏË ÐéÆæÿ$ ÌêMŠüyú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ* ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>[ÚëtËMæü$ gZVæü$Ìê…º&Væü§éÓË hÌêÏÌZ Hï³ çÜÇçßý§æþ$ª Ðèþ§æþ Ðèþ$*yæþ$ ^ðþMŠü´ùçÜ$t˯èþ$ Ë$V> Ææÿ*.10ÐóþË$ CÐéÓË°, C¨ {糿æý$™éÓ °Mìü
{ç³fË$, {糿æý$™èþÓ… B…§øâæý¯èþ ^ðþ…¨…¨. ©°² °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Væü™èþ Æ>Mæü´ùMæüË$ Mö¯èþÝëW…^éÆæÿ$. AÌê ÐðþãÏ MæüÆø¯é¯èþ$ Ððþ…r™ðþ^èþ$a Mæü$¯é²Ææÿ$. HÆ>µr$ ^óþíÜ, Æ>Mæü´ùMæü˯èþ$ °õÙ«¨…^éÆæÿ$. °gêÐèþ*»ê§Š þhÌêÏÌZ Ðèþ$àÆ>[çÙt ò³§æþª ¿êÆæÿ… M>§æþ° çÜ…V>Æðÿyìþz GÐðþ$ÃÌôýÅ fV>YÆðÿyìþz
20ÆøkË$V> ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² °Ææÿ~Äæý*ËMæü$ {ç³fË$ ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏ Ðèþ$uæÿ…ç³ÍÏÌZ° G…ïÜGÌŒý »ñýOçܯŒþ »ZÆæÿ$zÌZç³°^óþõÜ KÐèþÅMìü¢(50) çÜÇçßý§æþ$ª Ðèþ$*õÜÔéÆæÿ$. B¨Ìê»ê§Šþ hÌêÏÌZ 6 ^ðþMŠü ´ùçÜ$t˯èþ$ HÆ>µr$^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°² MøÆ>Ææÿ$. õ³§æþ˯èþ$ A°² Ñ«§éÌê B§æþ$Mæü$…sêÐèþ$°
çÜçßýMæüÇ…^èþyæþ…™ø Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$V> ™èþMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ…™ø ™èþÆæÿ^èþ* Væü$…r*Ææÿ$ ÐðþãÏÐèþ^óþaÐéyæþ$. A™èþ°Mìü Væü$…yðþ ´ùr$Æ>Ðèþyæþ…™ø Bíܸë»ê§Šþ hÌêÏ™ø Ðèþ$àÆ>[çÙtMæü$ E¯èþ² A°² çÜÇçßý§æþ$ªË°²…sìý° {ç³MæüsìýçÜ$¢¯èþ² {糿æý$™èþÓ… ™èþ¯èþ ѯèþ†° ç³ÇÖÍ…_ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$.
Cr$ {糿æý$™èþÓ… Ar$ {ç³fË$ Fí³Çï³Ë$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. B¨, ÝùÐèþ$ ÐéÆ>ÌZÏ Væü$…r*Ææÿ$ Móü¡çÜ$MðüâæýÏV>.. MæüÆø¯é ç³È„æüË$ ^óþÔéÆæÿ$. ´ëhsìýÐŒþ A° ™óþËyæþ…™ø Ðèþ$*íÜÐóþÔéÆæÿ$. çÜ…V>Æðÿyìþ zhÌêÏÌZ MæüÆ>~rMæü, Ðèþ$àÆ>[çÙtMæü$ çÜÇçßý§æþ$ªV> Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…¯éyæþ$ ïÜGε M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë™ø CÚët
™èþMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÆÿ$$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯éyæþ$ Æðÿ…yæþ$ MóüçÜ$Ë$ AMæüPyóþ _Mìü™èþÞ¡çÜ$Mö° MøË$Mæü$¯é²yæþ$. BÄæý$¯èþ™øç Ü°²íßý™èþ…V> Ððþ$ÍW¯èþ 35 E¯èþ²{´ë…™é˯èþ$ »êÇMóüyæþÏ™ø Ðèþ$*õÜÔéÆæÿ$. Ðèþ$àÆ>[çÙtMæü$ ÐðþâæýÏMæü$…yé VøíÙt çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…_ {ç³fË{´ë×êË$
Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ…™ø {糿æý$™èþÓ… ç³MæüP Æ>Úë‰Ëò³O §æþ–íÙtò³sìýt…¨. Æ>çÙ‰ Ðèþ$…¨° M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþMæü$ ™èþÆæÿÍ…_ ç³È„æüË$ ^óþÄæý$V> ¯ðþVðüsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. M>âôýÔèýÓÆæÿ… çÜÒ$ç³…ÌZ Vø§éÐèþÇ Ðèþ…™ðþ¯èþÐèþ§æþª, Ðóþ$yìþVæüyæþ »êÅÆóÿgŒý Ðèþ…™ðþ¯èþ ¯èþ$…_ Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ^óþaÑ ÐèþÆæÿ$çÜ ÝëÐèþ$*íßýMæü ç³…yæþ$VæüË ÐèþËÏ ÐéÅ«¨
çÜÇçßý§æþ$ª Æ>Úë‰ÌZÏ ÐéÅ«¨ ¡{Ðèþ™èþV> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…yæþyæþyæþ…™ø AMæüPyìþ ¯èþ$…_ gZVæü$Ìê…º&Væü§éÓË hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$ _Mìü™èþÞ MøçÜ… MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ° Ðèþ$àÆ>[çÙtMæü$ ÐðþâæýÏMæü$…yé ^ðþMŠü´ùçÜ$t˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. M>Ðèþ*Æðÿyìþz hÌêÏÌZ ÑçÜ¢ÇçÜ$¢…§æþ°, ©° ÐèþËÏ {´ë×ý ¯èþçÙt… A«¨Mæü…V> E…r$…§æþ¯èþ² B…§øâæý¯èþ ™ø
Æ>Ú뉰Mìü ÐéÅ«¨ ÑçܢDž^óþ AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$°, çÜÇçßý§æþ$ª Æ>Úë‰Ë ¯èþ$…_ `Ðèþ$ ÐðþO§æþ$Åyìþ Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþãÏ ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþç³yézÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… 27 Ðèþ$…¨ MæüÆæÿ*²Ë$ 17 {V>Ðèþ*ËMæü$ Ðèþ$çßýÆ>[çÙt, MæüÆ>~rMæü™øç ÜÇçßý§æþ$ª E…¨. ©…™ø CMæüPyæþ ™èþ¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ AÀ{´ëÄæý*°² ÐèþÅMæü¢… ^óþÔé¯èþ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ©°Mìü ´ëÈtMìü
Mæü*yæþ _r$tMæü$PÐèþ$¯óþ ѧæþ…V> GÐèþÇMìü Mæü*yé A¯èþ$Ðèþ$†…^ö§æþª° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. Ððþãϯèþr$Ï Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. C§æþªÇMìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMæüyæþ…™ø Ñ$Wͯèþ 25 Ðèþ$…¨° Æ>Mæü´ùMæü˯èþ$ °Äæý$…{†…^éÆæÿ$. GÌê…sìý çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ç³rÏ °ÆæÿÏ„æüÅ…
çÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ A{ç³Ðèþ$™èþ¢….... M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ Mæü$™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. fW™éÅËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ I§óþâæýÏ »êË$yæþ$ Ôèýç܈ çÜÇçßý§æþ$ªË°² Mæür$t¨rt…@ yîþiï³ Ðèþíßý…_¯èþ AÐðþ$ÇM>, CrÎ Ðèþ*¨ÇV> Æ>çÙ‰ {ç³fË$ Cº¾…¨ ç³yö§æþª¯èþ²
´÷Ææÿ$Væü$ Æ>[ÚëtÌZÏ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ¿êÈV> ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$…yæþyæþ…, AMæüPyìþMìü _Mìü™èþÞMøçÜ… Væü$…r*Ææÿ$ ÐðþãÏÆ>V>.. A™èþ°Mîü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>Úë‰ÌZÏ MóüçÜ$Ë$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…yæþr…™ø çÜÇçßý§æþ$ªË¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ çÜ*^èþ¯èþ ^óþÔé¯èþ¯é²Ææÿ$. ¯óþ¯èþ$ çÜËà CõÜ¢ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$˯èþ²¨ HÒ$ Ìôý§æþ°
ÐðþãÏ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇMìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMæüyæþ…™ø ™ðþË…V>×ý çÜÆ>PÆæÿ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ððþ$O…¨. V>…«©ÌZ _Mìü™èþÞ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. AÌêVóü Mæü–Úë~ hÌêϯèþ*hÒyæþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mæür$t¨rt… ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° yîþiï³ Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿÆðÿyìþz Mæü*yé ç³{Mæüsìý…^éÆæÿ$. C™èþÆæÿ ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ÌêMŠüyú¯Œþ G†¢ÐóþÄæý*Ë° Mö°² ÐèþÆ>YË {ç³fË$ MøÆæÿ$Mæü$…
çÜÇçßý§æþ$ªË ¯èþ$Ðèþ$Ç…™èþ Mæür$ t¨rt… ^óþíÜ…¨. B…{«§æþ{糧óþÔŒý, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ {糆 K ÐéÅ´ëÇ Ðèþ$àÆ>[çÙt ÐðþâæýÏV>.. A™èþyìþMìü MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþr$Ï ™óþËyæþ…™ø Æ>Úë‰Ë ¯èþ$…_ Æ>Mæü´ùMæü˯èþ$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþÔéÐèþ$°, çÜÆæÿ$Mæü$ ÆæÿÐé×ê Ðéçßý¯èþ r$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. GÐèþÇMðüO¯é {´ë×ý… Ò$yìþMìü ÐèþõÜ¢ B MæüçÙt… ™ðþÍÄæý$§æþ ¯é²Ææÿ$.
Æøk Mö™èþ¢ MóüçÜ$Ë$ ò³§æþ çÜ…QÅÌZ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. A¨ Mæü*yé çÜÇçßý§æþ$ª °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏÌZ çÜÇçßý§æþ$ ªÐèþ§æþª Bí³.. V>…«© Bçܵ{†Mìü ™èþÆæÿÍ…_ _Mìü™èþÞ bø§æþMæü$˯èþ$ Mæü*yé ÐðþO§æþÅ ç³Ç„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ¯óþ A¯èþ$Ðèþ$†çÜ$¢¯é²Ðèþ$° Æ>çÙ‰…ÌZ Æðÿ…yæþ$, Ðèþ$*yæþ$ Æøk Ë$V> MóüçÜ$Ë$ ™èþVóüEMæüVæü™èþ$¯é²Äæý$°
hÌêÏÌñýO¯èþMæü–Úë~, Væü$…r*Ææÿ$, MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢GMæü$PÐèþV> E…¨. AÌêVóü A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç糿æý$™èþÓ… {ç³MæüsìýçÜ$¢¯èþ²§æþ°, A§óþ °fÐðþ$O™óþ çÜ…™øçÙÐóþ$¯èþ° fV>YÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ ™ðþË…V>×ý {ç³fË$ GMæü$PÐèþV> E¯èþ² çœN¯óþ, Ðèþ$$…»ñýO, ¨Væü¾…§æþ…ÌZ ^ðþMŠü´ùçÜ$tË$ QÐèþ$Ã… hÌêÏMæü$ çÜÇçßý§æþ$ª¯èþ E¯èþ² Mæü–Úë~, çÜÇ çßý§æþ$ªË$ §ésìý¯è þÐéÇò³O BÆ>.. Ðóþ$ 7¯èþ ÌêMŠüyú¯Œþ ïÜG… G†¢ÐóþõÜ¢,.. A¨ {ç³fË$ BÐðþ*¨õÜ¢ çÜ…™øçÙMæü
ÚùÌêç³NÆŠÿËÌZ Mæü*yé ÐéÅ«¨ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… JMæüPÆøgôý ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ hÌêÏË$¯é²Æÿ$$. AMæüPyæþ MóüçÜ$ÌñýMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ…™ø EÐè þ $ Ãyì þ Ð è þ $ ç ß ý º *»Œ ý ¯ è þ V æ ü Æ Š ÿ h ÌêÏ M æ ü $ ^ð þ … ¨¯è þ Ð éÆæ ÿ $ Mæ ü Æ æ ÿ * ²Ë$Mæ ü $ ; ÆæÿÐèþ$¯é²Ææÿ$. JMæü Ðóþâæý ÌêMŠüyú¯Œþ G†¢ÐóþÄæý$° ç³Çíܦ† ÐèþõÜ¢ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZE¯èþ²
Hï³ÌZMö™èþ¢V> ¿êÈV> MóüçÜ$Ë$¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. C¨Ìê E…sôý Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ ^ðþMŠü´ùçÜ$tË Ðèþ§æþª º…§ø ºçÜ$¢ ¯èþyæþ$Ýù¢…¨. çÜ™èþ$¢ç³ÍÏ ¯èþ$…_ ïÜ™é¯èþVæüÆæÿ…, ¯èþËÏVö…yæþçÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ°ÐéÆæÿ$Væü$…r*Ææÿ$, ÑfÄæý$ÐéyæþMæü$; QÐèþ$Ã… hÌê ÏÐéÆæÿ$ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$˯èþ$ ÐéÇ çÜÓ…™èþ Æ>çÙ‰…, {V>Ðèþ*ËMæü$ ÐðþâêÏË° A¯èþ$Mæü$¯èþ²
AÆÿ$$™óþ MæüÆø¯é MæüÆ>âæý ¯èþ–™èþÅ… ^óþÝù¢…¨. Äæý*Ðèþ™Œþ ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ Æ>Äæý$ç³r²… Ðèþ$«§æþÅ ^ðþMŠü ´ùçÜ$t ™èþ°TË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ò³¯èþ$ºÍÏ Ðèþ$…yæþË… Mæü–Úë~, ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ hÌêÏËMæü$ ™èþÆæÿ^èþ* Æ>Mæü´ùMæüË$ ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü {糿æý$™èþÓ… AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^éË°, ÐéÇMìü ÆæÿÐé×ê ÝûMæüÆæÿÅ… Mæü*yé
VæüyæþVæüyæþÌêyìþçÜ$¢¯èþ²¨. AMæüPyæþ ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$*yø §æþÔèýMæü$ ^óþÇ…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨ Ðèþ$$™èþ¢Væü*yðþ…ÌZ° A…™èþÆŠÿ Æ>[çÙt^ðþMŠü´ùçÜ$t Ðèþ§æþª º…§ø ºçÜ$¢¯èþyæþ$Ýù¢…¨. Ðéçßý¯éË Æ>Mæü´ùMæüË$ °õÙ«¨…_¯é M>ͯèþyæþMæü¯èþ Ar* Cr* Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° fV>YÆðÿyìþz MøÆ>Ææÿ$.
MóüçÜ$Ë$, Ðèþ$Ææÿ×êË$ Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ¯óþ çÜ…¿æýÑçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ÑfÄæý$Ðéyæþ&fVæü§æþâŒýç³NÆŠÿ gê¡Äæý$ Ææÿçßý§éÇ M>Ðèþyæþ…™ø ÑfÄæý$ÐéyæþMæü$ †Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþE¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Mö°² MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ çÜÆ>PÆæÿ$
JMæüPÆøgôý 500¯èþ Mæü$ò³OV> MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. Mö™èþ¢MóüçÜ$Ë E«§æþ–† A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ÐðþO§æþÅ… MøçÜ… ÐðþâôýÏÐéÇ° Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$Ðèþ$†çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$«¨Ææÿ, A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ððþ$O…¨. CÌê çÜÇçßý§æþ$ªË$ §ésìý Ððþãϯèþ ÐéÆæÿ$ GÐèþÆðÿO¯é E¯é²Æ>? A° Hê nqßeT‹ ˝Òì<˚
ò³Ææÿ$Væü$™ø…§óþ ™èþç³µ ™èþVæüYyæþ… Ìôý§æþ$! Ðèþ$àÆ«>[çÙt, Hï³ ¯èþ$…_ ™ðþË…V>×ýMæü$.. »Z¯èþMæüË$Ï, G{Ææÿ$´ëÌñý… çÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ ^ðþMŠü´ùçÜ$tË Ðèþ§æþª Æ>Mæü´ùMæüËò³O Væüsìýt°çœ* A«¨M>Ææÿ$Ë$ BÆ>¡çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ sêe<äß›
eT+Á‹ mÁsÑu…*¢øÏ |üs√ø£å+>± e÷JeT+Á‹ sê»j·T´ ôV≤#·Ã]ø£
y˚T 8 Hê{ÏøÏ |üP]Ô>± ø√\ß≈£î+{≤+ : á≥\ ÄyÓT~ ªô|<ä› eTqdüßµ... #˚ùd~ ∫qï ñ<√´>∑+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ{糆°«¨@ Ðèþ*i
Ðèþ$…{†, sîýBÆŠÿG‹Ü GÐðþ$ÃÌôýÅ yéMæütÆŠÿ ™ésìýMö…yæþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ DsñýË çܵçÙt…^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË… bÕ]X¯ó<ä›´ø±]à≈£îsê\ß n*y˚\ß 10 y˚\ß $sêfi¯+
{糆°«¨ @ ™ðþË…V>×êÌZ Ðóþ$ 8 V>×ýÌZ MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êË$ 2.5 Æ>fÄæý$Å HMæü…V> Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ° ç³Æø„æü…V>
ÐèþÆæÿMæü$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$…_ Ôé™èþÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. AÑ Mæü*yé 60 eT+Á‹ πø{°ÄsY≈£î HÓ\ J‘·+ &Éãß“\ß d”m+ÄsYm|òt≈£î $sêfi¯+ òßý^èþaÇMæüË$ ^óþíÜ ÑÐé§éçܵ§æþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$.
ç³NÇ¢V> MøË$Mæü$…sêÐèþ$° Æ>çÙ‰ HâæýÏò³Oºyæþ zÐéÆóÿ GMæü$PÐèþV> Ðèþ$–™èþ$Å ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… sîýBÆŠÿG‹Ü BÑÆ>ÂÐèþ E™èþÞÐéË
ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅÔéQ Ðèþ$…{† DsñýË Ðé™èþ ç³yézÆæÿ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ {糆°«¨@ ç³$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$ ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢ }ÔðýOË… Mæü*Ææÿ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> õÜtçÙ¯Œþçœ$¯Œþç³NÆŠÿÌZBÄæý$¯èþ ^óþíܯè
Æ>gôý…§æþÆŠÿ BÔé¿êÐé°² ÐèþÅMæü¢… {ç³fË {´ë×êË$ M>´ëyæþr…ÌZ °«¨Mìü Ææÿ*.10,000 ÑÆ>âæý… (¯ðþËi™èþ… 12000ÌZ…_) V>Äæý$Ë Ðèþ*ÆðÿPsZÏ Æøk þòßý^èþaÇMæüË$ ´ëÈtÌZ §æþ$Ðèþ*Ææÿ… Æóÿç³#™èþ$¯é²Æÿ$$.
^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý f¯èþiÐèþ¯èþ… ™ðþË…V>×ý Ðèþ$$…§æþ$…§æþ° ^ðþ´ëµ Ðèþ$…{† Móü.™éÆæÿMæü Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#Mì ü^ðþMæü$P A…¨…_¯èþ AÍÐóþË$ ÐéÇMæü*ÎV> ç³° Ðèþ$…{™èþ$Ë$, GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ çÜQÅ™èþ Ìôý§æþ°, GÐèþÇMìü
Ý뫧éÆæÿ×ý íܦ†Mìü ÐèþçÜ$¢…§æþ° BÕçÜ$ Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ 25Ðèþ$…¨^èþ° BÌZ^èþ¯èþMæü$ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍí³¯è þÐèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ AÍÐóþË$ ^óþÝë¢Ææÿ°, ™èþ¯èþ í³ËÏË$ ÐéÆæÿ$V> {Væü*ç³#Ë$ {´÷™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ºËÐðþ$O¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë$ D çÜ…çœ$r¯èþ™ø
¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý ÌZÆ>Å…yæþÐŒþ$ ´ù™óþ C§æþªÆæÿ$Væü$˾Æ>Y, JMæüÆæÿ$ Hï³Mìü^ðþ…¨¯èþ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË Äñý*Væü„óüÐèþ*Ë$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$° M>õÜç³# ^èþ§æþ$Ðèþ# Mæü$…r$¯é²Ææÿ° Ææÿ$kÐèþÄæý*ÅÆÿ$$.. GÐðþ$ÃÌôýÅMæü$ ™ðþÍÄæý$Mæü$…yé GÐðþ$ÃÎÞ, G…ï³, fyîþµ^ðþOÆæÿïŒþ,
sñýçÜ$tË$ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° Ðèþ$…{†DrË ™ðþÍ ÐéÆæÿ¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ Væü$˾Æ> YMóüçÜ$Ë$ ™ðþË…V>× Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ Ðèþ$…{† ™èþ¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü H§ðþO¯é AÐèþçÜÆæÿ… E…sôý AÍÐóþË$ ™ðþÍí³…¨. ™èþ¯èþ Ðèþ$…{†.. CÌê GÐèþÆæÿ* °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YËMæü$ Æ>Ðö§æþ$ª.. ÐéÆæÿ…™èþr ÐéÆóÿ ÐèþõÜ¢
´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ AÇMæüsôýt…§æþ$Mæü$ ™ðþË… Rê™éÌZ ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ^èþ° ^ðþ´ëµË¯èþ² Ðèþ$…{†, ™é¯èþ$ GÌê…sìý {ç³Äñý*f¯èþ… BÕ…_ D Mæü$r$… »ê°Mìü G糚yðþO¯é {Væü*ç³# Æ>fMîüÄæý*˯èþ$ {´ùíÙ…_¯èþr$ÏV> ¿êÑ…^éÍÞÐèþçÜ$¢…¨.
V>×ý {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$ Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ Cs ´ùÆÿ$$¯èþÐéÇÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ 60 HâæýÏMæü$ò³Oºyìþ¯èþ ÑÆ>âæý… CÐèþÓyæþ… Ìôý§æþ° çÜ$°²™èþ…V> ™ðþÍí³¯èþ AÍÐóþË$. AÍÐóþË$ ¯óþ¯èþ$ A…yæþV> E… ™èþÝëÙŒþgê{Væü™èþ¢.. ´ëÈtVæüÐèþ$°Ýù¢…¨.. A° òßý^èþaÇMæüË$ ^óþÔéÆæÿ$. G…™èþsì
îýÐèþË Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË$ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_¯èþ ÐéÆóÿ¯èþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýÌZ ™ðþË… ò³§æþ ªÐèþ$¯èþçÜ$Mæü$ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍí³¯èþ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ sê¯èþ°, H§ðþO¯é çÜàÄæý$… M >ÐéË…sôý ^ðþ´ëµË° A° Ðèþ$…{† ý¯éÄæý$Mæü$ÌñýO¯é Ðèþ¨Íò³sôý t{ç³çÜMóü¢Ìôý§æþ$ A…r* DÝëÇ BÄæý$¯èþ™èþ¯èþç ÜÓÆ>°²
Móü…{§æþ º–…§æþ… A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ V>×ýMæü$ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ B§æþÆæÿØ… A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔé Ðèþ*¯èþÐéã Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* GÆæÿ$Væü°M æüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü A¯óþMæü Ðèþ$…¨ MóüsîýBÆŠ ÿA¯èþV>, ™é¯èþ$ GÌê…sìý Ìê¿êõ³„æü M>± {ç³Äñý* f¯èþ… Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^éÆæÿ$. C…™èþ M>Ë… GÐðþ$ÃÎÞ MæüyìþÄæý$…{ÖçßýÇ, GÐðþ$ÃÌôýÅÆ>fÄæý$Å
¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…¯éyæþ$ MøvÌZ° °Mìü ™ðþË…V>×ý B§æþÆæÿØ…. Ðèþ$ÆæÿPgŒý Ððþã ÏÐèþ_a¯èþ ÐéÇ Ðèþ$¯èþçÜ$° Mæü¨ÍçÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… çÜÐèþ*f… G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² MæüçÙt M>± BÕ…_ D ÑÆ>âæý… CÐèþÓyæþ…Ìôý§æþ° MóüÐèþË… C™èþÆæÿ$ËMæü$ D Ðèþ$«§æþÅ ¯ðþËMö¯èþ² Ñ»ôý«§éË M>Ææÿ×ý…V> JMæüÇò³Oç³Æø„æü ÐéÅQÅË$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²ç
yðþOÆðÿMæütÆóÿsŒýÌZ Ðèþ$…{† DsñýË Æ>gôý…§æþÆŠÿ Ò$yìþ ° A†™èþMæü$PÐèþ M>Ë…ÌZ Væü$Ç¢…^é…. ™ðþË…V>×ý M>Ë…ÌZA¯óþMæü Ðèþ$…¨ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ø_¯èþ Ñ«§æþ…V> ç³Ææÿ$ËMæü$ MæüçÙtM> Ë…ÌZ Eç³Äñý*Væüç³yé˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ™ø¯óþ CçÜ$¢¯é²¯èþ° Ü…§æþÆ>ÂË$ E¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… Æ>fÄæý$Å Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþ¯èþ
Äæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ GMæüPyé Æ>Åí³ ÌZÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ç ³sìýçÙx…V> AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²…. Eç³M>Ææÿ… ^óþõÜ… §æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê¯óþ DÆøk Ðèþ$…{†Mìü çÜÐèþ*«§é¯èþ… C_a…¨. BàÓ¯èþ… Ìôý°§óþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ GÐèþÆæÿ* †ÆæÿVö§æþª…r* ÑÑ«§æþ糧æþÐèþ#ÌZÏ°
yŠþ sñýçÜ$tË$ ^óþÄæý$Ìôý§æþ° Ðèþ$…{† çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>[çÙt çÜÇçßý§æþ$ªÌZϯèþ* ç³sìýçÙxº…§ø ºçÜ$ ¢HÆ>µ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ ^ðþ…¨¯èþAÍÐóþË$ ™èþ¯èþ ò³§æþª Ðèþ$¯èþçÜ$¯èþ$ ^ér$ ™é¯èþ$ ¯ðþËÆøkË Ðóþ™èþ¯é°² Ððþ$$™èþ¢… CÝ뢯èþ° ^ðþç³µV> {ç³gê{糆°«§æþ$˯èþ$ E§óþªÕ…_ Ðèþ*sêÏyæþyæþ…™ø DÝëÇ BÄæý$¯èþ GÐèþDZò
™ðþË…V>×ýÌZ Æ>Åí³yŠþ sñýçÜ$tË$ ^óþÄæý$»ZÐèþ$° r$ ^óþÔé…. ™ðþË…V>×ý Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…_ Mæü$…¨. hÄæý*Væü$yéMæü$ ^ðþ…¨¯èþ AÍÐóþË$ Væü™èþ I§æþ$ çÜ…Ðèþ A¯óþMæüÐèþ$…¨ D MæüçÙtM>Ë…ÌZ G…§æþ$Mæü$ CÐèþÓyæþ… Ò$™ø ßý^èþaÇ…_ ¯èþrϯèþ² ^èþÆæÿa sîýBÆŠÿG‹Ü {Ôóý×ý$ÌZÏ fÆæÿ$Væü$™ø…¨.
ïÜG… ^ðþ´ëµÆæÿ°, {ò³OÐóþr$Mæü$ Aç³µWõÜ¢ {ç³fË gôýº$ Æ>[çÙt… ™ö…§æþÆæÿÌZ ºÄæý$rç³yéÍ. íÜ…rÐŒþ$Þ ™èþÞÆ>Ë$V> hòßý^ŒþG…íÜÌZ ´ëÇÔèý$§æþ®Å Ñ¿êVæü…ÌZ ´ëÇÔèý$§æþ® E…^èþ$MøÐèþ$° çÜ*_…^éÆæÿ° AÆÿ$$™óþ ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿˆ ÖÔðýOË…, ™èþ¯èþ A«¨M>Ææÿ ´ëÈtÌZMæüËMæüË…...
Væü$ËÏ AÐèþ#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Móü ™ðþË…V>×ýÌZ E¯èþ² ÐéÆæÿ…§æþÇMîü sñýçÜ$tË $°ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ë M>Çà Mæü$Æ>ÍV> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² AÍÐóþË$ ™èþ¯è þò³§æþª Ðèþ$¯èþçÜ$¯èþ$ í³ËÏË$ ÕÐèþ{ç³Ý맊þ, Ðèþ…§æþ¯èþË$ ¯é BÌZ^èþ¯èþMìü A…yæþV> sîýBÆŠÿG‹Ü BÑÆ>ÂÐè ¨¯ø™èþÞÐèþ… ç³#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… õÜtçÙ¯Œþ
{ò³OÐóþr$ÌêÅ»ŒýËMæü$ sñýçÜ$tË$ CÐèþÓÐèþ$° ™óþÍa^ðþ´ëµ Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌ ZMæüÆø¯é MóüçÜ$Ëò³O çܵçÙt™èþ C_a¯èþ ^ér$Mæü$¯é²Ææÿ$. BÐðþ$ D Æøk Ææÿ*. 12000 ™èþ¯èþ ¯ðþËi™èþ… °Í^éÆæÿ° ™ðþÍí³…¨. Æðÿ…yøBÌZ^èþ¯èþ ÌôýMæü$…yé ™èþ¯èþMæü$™ø_¯èþ çœ$¯Œþç³NÆŠÿÌZ ´ëÈt gñý…yé BÑçÙPÇ…_¯èþ GÐðþ$ÃÌôýÅ Æ>fÄæý$Å ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$
Ææÿ$. {ò³OÐóþr$ ÌêÅ»ŒýË$, Bçܵ{™èþ$ÌZ ÏsñýçÜ$tËMæü$ Ðèþ$…{†DsñýË Æ>gôý…§æþÆŠÿ. ™ðþË…V>×ýÌZ 1,009 ÌZ…_ 糨ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ¡íÜ Ðèþ$…{† ™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# Ðóþ$Æ æÿçÜàÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ AÍÐóþË$ sîýBÆŠÿG‹Ü MæüËMæüË… Æóÿ´ëÆÿ$$. °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°Mìü GÐèþÆæÿ$Æ>ÐéË¯é² GÐðþ$ÃÌôýÅ
A¯èþ$Ðèþ$† C^óþa¨ Ìôý§æþ° çܵçÙt…^óþÔéÆæÿ$. IïÜG… Mìü^óþǯè þMæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*Å §éÓÆ> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨Mìü A…¨…_…¨. AÍÐóþË$ Ðèþ$…_Ðèþ$¯èþçÜ$ ç³rÏÐèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$Ð èþÅMæü¢…^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ$Ðèþ$† ™èþç³µ°çÜÆæÿ° BÄæý$¯èþç ßý$Mæü*…gêÈ^óþÄæý$yæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. ´ëÈtË$,
BÆŠÿ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ ™èþ*.^é ™èþç³µMæü$…yé Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™ðþË…V>¯éÌZ Ðèþ$…Væ âæýÐéÆæÿ… Ðèþ$…_ Ðèþ$¯èþçÜ$° AÀ¯èþ…¨…_¯è þÐèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ BÐðþ$™ø M>õܳæ# ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$Æ>Ë$V> JMæüÐðþOç³# MæüÆö¯é ´ùÆæÿ$ÌZ Ðèþ$$…§æþ$ ¯éÄæý$Mæü$ËMæü$ AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ E…yö^èþ$a. M>±, §é°° Ayæþz…ò³r$tMæü$° {Væü*ç³#
´ësìýÝë¢Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. BÆæÿ$ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. C…™èþ ™èþMæü$PÐèþ Mæü$r$…º B§éÄæý$… E¯èþ²ç³µsìýMîü ÐèþÆæÿ$çÜÌZE¯èþ² AÍÐóþË$, ÑÆ>âæý… òÜO™èþ… C^óþa…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ ´ë˵yìþ™óþ ^èþÆæÿÅË$ ™èþç³µÐèþ# A°òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$.
MóüçÜ$Ë$ §é_ò³rtÌôý§æþ$.... AÆÿ$$¯èþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. D BÆæÿ$ MóüçÜ$Ë$ Mæü*yé Mæü*yé JMæü ¯ðþËi™é°² MæüÆö¯é ´ùÆæÿ$MøçÜ… C^óþa…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$… Æ>Ðèþyæþ… BÐðþ$ M>Mæü$…yé Ððþ$$™èþ¢… MæüÆö¯é ´ùÆæÿ$ÌZ Ðèþ$$…§æþ$ ïÜG… Ç΋œçœ…yŠþMæü$ Ææÿ*.3 MørÏï ÜyîþG‹œ °«§æþ$Ë$, Ææÿ*. 2.5 Ë„æüË Ðóþ™èþ¯èþ…
™ðþË…V>×ýÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$˯èþ$ §é_ò³rtÌôý§æþ° iòßý^ŒþG…ïÜ ç³Ç«¨ÌZ°Ðóþ¯èþ¯é²Ææÿ$. §æþ$Mæü$ Ðèþ_a¯èþ AÍÐóþË$° Ðèþ$…{† AÀ¯èþ…¨… ^éÆæÿ$. BÐðþ$ í³ËÏË$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ °Í_¯èþ{糆 JMæüPÇMìü Ðèþ$Ç…™èþ VúÆæÿÐé°² A…¨çÜ$¢…§æþ° ÑÆ>âæý…V> C^éa¯èþ° ^ðþ糚Mö_a¯èþ BÄæý$¯èþ.. CsîýÐèþË òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ
¿æýÆæÿ¢ H… ^óþÝë¢Ææÿ…r$r* Äñý*Væü„óüÐèþ*Ë$ AyìþW ™ðþË$çÜ$ Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ ^ðþMæü$PË$ C^éaÆæÿ°, AMæüPyæþ CõÜ¢ çÜÐèþ$${§æþ…ÌZ ^ðþ…º$™ø ±âæý$Ï ´ùíÜ
¯èþ…™è þçÜÐèþ*¯èþÐèþ$…r* ^ðþç³µyæþ…ò³O^èþÆæÿa fÆæÿ$Væü$™ø…¨. GÐðþ$ÃÎÞ MæüyìþÄæý$…
{ÖçßýÇ, GÐðþ$ÃÌôýÅ Æ>fÄæý$Å Mö…™èþM>Ë…V> {Væü*ç³# Æ>fMîüÄæý*Ë$, Ñ»ôý«§éË$

eT÷˝≤\ ø√dü+ yÓ‘·ß≈£î˝≤≥! Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. õÜtçÙ¯Œþçœ$¯Œþç³NÆŠÿ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ ÐóþÆóÿÓ


Ææÿ$V> M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…, M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t çÜ…§æþÆæÿدèþMæü$ Æðÿ…yæþ$
{Væü*ç³#ËÐéÇ °ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ… Aç³µsZÏ ÑÐé§æþ
çܵ§æþ…V>Ðèþ*Ç…¨.
ø√$&¥ yê´|æÔô| ’n+‘·ß ∫ø£ÿì Á|üX¯ï˝…H√ï.. yÓTî<ä{Ï ù|J ‘·s¡ßyêsTT
$<˚o, eTs¡ÿCŸ eT÷˝≤\ß ˝Ò≈£î+&ÜH˚ k˛≈£î‘·ßq ïyÓ’s¡dt πødüß\ß ÁfÒdt ø±ø£ ‘·\ |ü≥ߺ≈£î+≥ßqï yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK
ÐéÅ´ëÇ(53)Mìü MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ °Æ>®Ææÿ× ýAÆÿ$$…¨. BÄæý$¯èþ §éÓÆ> BÄæý$¯è BÄæý$¯èþ$² V>…«©Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. _Mìü™èþÞ ^óþíܯèþ iÐèþ¯ŒþÝëÆÿ$$ Bçܵ{† yéMæütÆŠÿ
ø£s√Hê πødüß\ß 30 y˚\ß!
çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯ {糆°«¨@ {VóürÆŠÿÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë Ðèþ$*ÌêË _Mæü$P þ¿êÆæÿÅ(48)Mì üÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…¨. GÐèþÇ §éÓÆ> ÒÇMì üÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…§ø ™ðþÍÄæý$Mæü çÜà BÄæý$¯èþ Ýù§æþÆæÿ$yæþ$, ½G¯ŒþÆðÿyìþz ¯èþVæüÆŠÿÌZ° G‹ÜMóüyîþ¯èþVæüÆŠÿÌZE…yóþ »êÐèþ 26Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþr$Ï Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… ÐðþËÏyìþ…_…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$
Ðèþ$$yìþ Òyæþr…Ìôý§æþ$. G¯é²ÆðÿO.. Ðèþ$ÆæÿPgŒý Í…Mæü$Ë™ø çÜ…º…«§æþ… Ìôý°ÐéÇÌZ.. A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþËç³r$tMæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$ïÙÆ>»ê§ŠþÌZ ° KÐèþ$íßýâæýMæü$ D¯ðþË Mæü$r$…º çÜ¿æý$Å˯èþ$ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. GÐèþǧéÓÆ> BÄæý$¯èþMæü$ ÐðþOÆæÿ‹Ü Ýùü…§ø 321Ðèþ$…¨ MøË$Mæü$¯é²Ææÿ° ™ðþÍí³…¨. ™ðþË…V>×ýÌZ Mö™èþ¢V> ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯èþ²
°™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ _Ææÿ$ÐéÅ´ëÆæÿ$ÌZÏ Mæü*yé MæüÆø¯é Ë„æü×êË$ 14¯èþ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. BÐðþ$ §éÓÆ> Mæü$Ðèþ*Ææÿ$°Mìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ™ðþÍÄæý$Mæü A«¨M>Ææÿ$Ë$ òßýOÆ>¯é ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. »Zyæþ$糵̌ý ò³…sêÆðÿyìþz M>˱Mìü MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ™èþVæüYyæþ…™ø ´ër$ Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ÆøkË$V> Ðèþ$Ææÿ×êË$
Mæü°µçÜ$¢…yæþr… B…§øâæý¯èþ MæüÍWÝù¢…¨. Mö™èþ¢V> ÐðþË$Væü$^èþ*çÜ$¢¯èþ² D MóüçÜ$Ë ÝùMìü…¨. I§æþ$ ÆøkË ™èþÆ>Ó™èþ »ôýVæü…ºgêÆŠÿÌZ E¯èþ² BÐðþ$ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Mæü$, ^ðþ…¨¯è þMìüÆ>× ýÐéÅ´ëÇ(46)Mìü Æðÿ…yæþ$ÆøkË{ Mìü™èþ… MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ °Æ>®Ææÿ×ý ¯èþÐðþ*§æþ$M>Mæü´ùÐèþyæþ… FÆæÿr°Ýù¢…¨.
Ðèþ$*ÌêË$ {sôý‹Ü M>Mæü´ùÐèþyæþ…™ø H…^óþÄæý*ÌZ AÆæÿ¦…M>± AÄñý*Ðèþ$Äæý$ ç³Çíܦ† Ðèþ$¯èþÐèþÆ>ÍMìü, B ™èþÆ>Ó™èþ BÐðþ$ Ýù§æþÆæÿ$°Mìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³…_…¨. BÐðþ$ÐèþËÏ 50 AÆÿ$$…¨. BÄæý$¯èþ ¯èþ$…_Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢(15) Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$(13)ËMæü$ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…¨. 80 hÌêÏÌZÏ Mö™èþ¢ MóüçÜ$Ë$ °ÌŒý
HÆæÿµyìþ…¨. Mæü…sñýO¯ðþÃ…sŒý gZ¯èþ {ç³Mæür¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ BÄæý*gZ¯èþÏÌZ Mö™èþ¢MóüçÜ$Ë Ðèþ$…¨° M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ^óþÄæý*ÍÞ Ðèþ_a…¨. A¯éÆøVæüÅ…™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ² °gê°Mìü ÐéÇÌZ H JMæüPÇMìüMæü*yé G¯é²ÆðÿO, Ðèþ$ÆæÿPgŒýÍ…MŠüË™ø GÌê…sìý Væüyæþ_¯èþ Hyæþ$ÆøkÌZÏ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> 80 hÌêÏÌZÏ Mö™èþ¢V> MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$
çÜ…Q ÅMö…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt¯èþç³µsìýMîü... Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ {X¯Œþ gZ¯Œþ çܧæþ$Ææÿ$ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ _Mìü™èþÞMøçÜ… ½§æþÆŠÿ ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ Ý린Mæü…V> çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ$. M>± BÄæý$¯è þMæü$r$…º…ÌZ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yæþr… ¯èþÐðþ*§æþ$M>Ìôý§æþ° Móü…{§æþ BÆøVæüÅÔéQ Ðèþ$…{† çßýÆæÿÛÐèþÆæÿ¦¯Œþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ
ç³Ç«¨ÌZ E¯èþ² {´ë…™éÌZÏ Mö™èþ ¢MóüçÜ$Ë$ ÐðþË$Væü$ ^èþ*çÜ$¢…yæþr… B…§øâæý¯ E¯èþ²ç³Ë$ Bçܵ{™èþ$ÌZϯèþ* †´ëµÆæÿ$. BÐðþ$Mæü$, BÐðþ$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ B…§øâæý¯è þMæüÍWÝù¢…¨. {糿æý$™èþÓ ºÄñý*sñýM>²Ëi Ñ¿êVæü…ÌZ° ç³Ë$ çÜÓÄæý$…{糆糆¢ çÜ…çܦË$,
èþMæüÍWÝù¢…¨. {ò³OÐèþ$È M>…sêMŠütËMæü$ Ñ$¯èþà òÜMæü…yæþÈ, £æþÆŠÿz M>…sêMŠütËMæü$ G¯é²ÆðÿO, Ðèþ$ÆæÿPgŒý MóüçÜ$Ë™ø GÌê…sìý çÜ…º…«§éË$ Mæü*yé ÌôýÐèþ#. M>± BÐðþ$Mæü$ Mæü*MæüsŒýç³ÍÏMìü ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅMìü¢(24) KçÜ…çܦÌZ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü GWjMæü*ÅsìýÐŒþV> {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü Äæý$*°rÏ(ï³GçÜ*Å) A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ÒyìþÄñý*
sñýçÜ$tË$ °Íí³ÐóþÄæý$yæþ…,{X¯ŒþgZ¯èþÏ ç³Ç«¨ÌZ Mö™èþ¢ MóüçÜ$Ë$ ÐðþË$Væü$ GÌê ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…§ø Cç³µsìýMîü AÆæÿ¦… M>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ$. ç³°^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. f¯èþ™éMæüÆæÿ*¹Å ™èþÆ>Ó™èþ Ñ«¨…_¯èþ ÌêMŠüyú¯Œþ™ø BÄæý$¯èþç³NÇ¢V> M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> Móü…{§æþ Ðèþ$…{† Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ 80 hÌêÏÌZÏ
^èþ*çÜ$¢…yæþr….. Ðésìý Ðèþ$*ÌêË Væü$Ç¢…ç³# ÐðþO§æþÅBÆøVæüÅ ÔéQMæü$ Cº¾…¨V> ™égêV> ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… çÜÆæÿ*ÆŠÿ¯èþVæüÆŠÿ ´ù^èþÐèþ$à sñý…ç³#ÌŒýÐèþ§æþ ª°ÐéçÜ… E…yó C…sìýMóü ç³ÇÑ$™èþ… AÄæý*Åyæþ$. M>± BÄæý$¯èþMæü$ CsîýÐèþË MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ Væü™èþ ÐéÆæÿ… ÆøkË$V> Mö™èþ¢ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ìôý§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ*Ç…¨. þÐèþÅMìü¢(50)Mìü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. BÄæý$¯è Ðèþ$ËMŠüõ³r Væü…gŒýÌZ ç³ÍÏ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. BÄæý$¯èþMæü$ ÐðþOÆæÿ‹Ü GÌê ÝùMìü…§ø A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ òÜO™èþ… ÒsìýÌZ 47 hÌêÏÌZÏ Væü™èþ 14ÆøkË ¯èþ$…_, 39 hÌêÏÌZÏ Væü™èþ 21ÆøkË
C¨Ìê E…sôý Ðèþ*Ça Æðÿ…yæþ$ ¯èþ$…_ H{í³ÌŒý 27 ÐèþÆæÿMæü$ {VóürÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþ*¯ðþ ÐéÅ´ëÆæÿ… °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²yæþ$. M>V> fÓÆæÿ…™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ² BÄæý$¯èþ A…™èþ$ _MæüPyæþ…Ìôý§æþ$. M>Ìêç³™èþ¢ÆŠÿMæü$ ^ðþ…¨¯èþ KÐèþ$íßýâæý(50) CsîýÐèþË MæüÆø¯é™ø ¯èþ$…_ Mö™èþ¢ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ °Æ>®Ææÿ×ý M>Ìôý§æþ° Ðèþ$…{† çßýÆæÿÛÐèþÆæÿ¦¯Œþ
ç³Ç«¨ÌZ 540 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$M>V>, ÒÇÌZ Cç³µsìýMóü 170 Ðèþ$…¨ CsîýÐèþË Ðèþ¯èþçܦÍç³æ#Ææÿ… HM>ÓÆæÿtÆŠÿÞÌZ °ÐéçÜ… E…yóþ ™èþ¯è þÝù§æþÆæÿ$° Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ_a Ðèþ$–†^ðþ…¨…¨. BÐðþ$ §éÓÆ> ¿æýÆæÿ¢ çÜà 11 Ðèþ$…¨Mìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…¨. ÐéÆæÿ… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. 17 hÌêÏÌZÏ Væü™èþ 28 ÆøkË ¯èþ$…_ MöÑyŠþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$
MøË$Mæü$ °Bçܵ{™èþ$˯èþ$…_ yìþÔéaÇj AÄæý*ÅÆæÿ$. 18 Ðèþ$…¨Ðèþ$–† ^ðþ…§æþV>, Ý린Mæü…V> E¯èþ² iÐèþ¯ŒþÝëÆÿ$$ BçÜ$ç³{†ÌZ Ðèþ$*yæþ$ÆøkË´ër$ _Mìü™èþÞ ™èþÆ>Ó™èþ ÐéÇ §æþ$M>×ý…ÌZ ç³°^óþõÜ ÐèþÅMìü¢Mìü Mæü*yé ´ëhsìýÐŒþ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. M>Ìôý§æþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ A™èþÅ«¨Mæü {糿êÐèþ… VæüË 129 hÌêÏ˯èþ$
{ç³çÜ$¢™èþ… 355 Ðèþ$…¨ V>…«© Bçܵ{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ´÷…§éyæþ$. fÓÆæÿ… ™èþVæüYMæü´ùÐèþyæþ…™ø Äæý$ÔZ§é BçÜ$ç³{†Mìü, AMæüPyìþ ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø çܧæþÆæÿ$ Ðèþ$íßýâæý §éÓÆ> Ððþ$$™èþ¢… 15 Ðèþ$…¨Mìü ÐðþOÆæÿ‹ÜÝùMìü…¨. °gê°Mìü BÐðþ$Mæü$ àsŒýÝëµr$ÏV> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. àsŒýÝëµrÏ$ M>°Mìü Ðèþ$Æø 300 hÌêÏË$
Æ>Ðèþ$…™éç³NÆŠÿÌZ° }ÆæÿÐèþ$×ýç³#Ææÿ… ^èþÇaM>Ë°Mì ü^ðþ…¨¯è þMìüÆ>×ê BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^èþV> A™èþ°Mìü MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþV> °Æ>®Ææÿ× ýAÆÿ$$…¨. ©…™ø G¯é²ÆðÿO..Ðèþ$ÆæÿPgŒýÍ…Mæü$Ë$ ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é ÐðþOÆæÿ‹ÜÝùMæüyæþ… B…§øâæý¯èþ MæüÍWÝù¢…¨. E¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ø√$&¥-19 ìyês¡D #·s¡´\ô|’ d”m+ »>∑Hé düMTø£å ôV’≤<äsêu≤<é
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : MøÑyŠþ&19 Væü$Ç…_ ÑÐèþÆ>Ë$ A…¨…^éÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ Ý릯èþ…ÌZ E¯é²Ðèþ$° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. §óþÔèý Ðèþ$…§æþ$Ë$ Mæü*yé çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ Ñ«§é¯èþ… çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V>
°ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 80,334 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý… ÐéÅç³¢…V> ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë çÜVæür$ 4.13 Ôé™èþ… AÆÿ$$™óþ, E…yéË° ïÜG… fVæü¯Œþ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. C…§æþ$ ãß<Ûäyês¡+
Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþÑ _¯èþr$Ï A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü §æþ—GíÙtMìü ¡çÜ$Mæü$ Hï³ÌZ 1.57Ôé™èþ… A°, AÌêVóü §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$Ææÿ ×êË Æóÿr$ Mæü$ çܵ…¨…_¯èþ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² 29 @Á|æ˝Ÿ 2020
Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×ý, ïÜG‹Ü ±Ë… Ýëíßý², yîþiï³ Vú™èþ… çÜÐé…VŠü Ðèþ^éaÆæÿ$. {糆 10 Ë„æüË f¯é¿êMæü$ 1504 ^ö糚¯èþ ç³È„æü §óþÔèý… Ððþ$$™èþ¢… 3.19 Ôé™èþ… AÆÿ$$™óþ Hï³ÌZ 2.46 Ôé™èþ… Ñ°Äñý*W Ýë¢Ðèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…
™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ D çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D Ë$ ^óþÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ 82 MóüçÜ$Ë$ A° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. CMæü D MóüçÜ$˱² Mæü*yé Mæü…sñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý A¯èþ$º…«§æþ Ææÿ…V>Ëò³O çÜÒ$„æü : Æ>çÙ‰…ÌZ° ÑÑ«§æþ ç³…rË
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CMæü MøÑyŠþ&19 ç³È„æüË gZ¯èþϯèþ$…^óþ ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü, «§æþÆæÿË$ A…ÔéËò³O ïÜG… fVæü¯Œþ çÜÒ$„æü
fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> MæüÆø¯é çÜÐèþ*^éÆæÿ… °ÆæÿÓçßý×ýÌZ A«¨Mæü çÜVæür$ ¯èþÐðþ*§æþ$™ø §óþÔèý…ÌZ¯óþ {ç³£æþÐèþ$ sñýÍÐðþ$yìþíܯŒþÌZ ¿êVæü…V> ÐðþO§æþÅ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²ÐéÇMìü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. 6
ø£s√Hê bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\≈£î s√uÀ‘√ ùde\ß

|üP]Ô |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ


eTq+ |æ\¢\≈£î Çe«>∑*–q ÄdæÔ #·<äße⁄ ˇø£ÿfÒ sêh $<ë´ s¡+>∑+˝À eTs√ >=|üŒ ø±s¡´Áø£eT+
¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ :
hÌêÏÌZ° MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ ÐèþÅMæü$¢
ËMæü$ Æø»ZË™ø õÜÐèþË$ A…¨…^èþ
¯èþ$¯èþ²r$Ï A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$… VæüâæýÐé
Ææÿ… ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ
Æø»ZË õÜÐèþ˯èþ$ ™öÍÝëÇV>
¯ðþË*ÏÆæÿ$ÌZ¯óþ {õ³ÐóþÔèýò³sêtÐèþ$¯é²Ææÿ$.
M>V> Èf¯èþÌŒý MøÑyŠþ òÜ…rÆŠÿËÌZ
dü+|üPs¡í |ò”E ]sTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qß+∫ ‘·\ߢ\ U≤‘ê˝À¢H˚ CMæüò³O Æø»ZË$ õÜÐèþË$ A…¨…^èþ
¯èþ$¯é²Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ¯ðþË*ÏÆæÿ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ òßý͵…VŠü àÅ…yŠþÞ õÜÐé çÜ…çܦ
»eT ‘·<ë«sê Ä ‘·\ߢ\≈£L u≤<Ûä´‘·, »yêãß<ëØ‘·q+ Á|üuÛÑß‘ê«ìøÏ |òæsê´<äß #˚ùd+<äß≈£î 1902 °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ D Æø»Z¯èþ$ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ A…¨…_ ©° ç³°¡Ææÿ$ò³O B
çÜ…çܦ °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ °gêÐèþ$$©ª¯Œþ yðþÐðþ* C^éaÆæÿ$. M>V> yðþÐðþ*ÌZ Æø»Z
ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q d”m+ yÓ’j·Tdt »>∑Hé M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê ø£˝…ø£ºs¡ß¢, ç³°©Ææÿ$ò³O MøÑyŠþ&19 {ç³™óþÅMæü IHG‹Ü A«¨M>Ç Æ>ÐŒþ$ Vø´ëÌŒý, MæüÌñýMæütÆŠÿ ÔóýçÙWÇ
»êº$, gôýïÜ yéMæütÆŠÿ ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿË$ ç³ÈÕÍ…_ òßý͵…VŠü àÅ…yŠþÞ çÜ…çܦ
$<ë´s¡ßú\ ‘·\ߢ\‘√ e÷{≤¢&çq d”m+ »>∑qqï $<ë´ ByÓq|ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q eTTK´eT+Á‹ °Æ>ÓçßýMæü$˯èþ$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. D Æø»Z JMóüÝëÇ §é§é³æ# 40 MóüiË ÐèþÆæÿMæü$
Ðèþ$…§æþ$Ë$, BàÆ>°² ´ëhsìýÐŒþ ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë™ø
yÓ’j·Tdt »>∑Hé á @&Ü~ e÷]à 31 es¡≈£î |üP]Ô |ò”E\ #Ó*¢+|ü⁄ >∑‘· Á|üuÛÑß‘·« ãø±sTT s¡÷.1880 õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
ø√≥ߢ ≈£L&Ü yÓTT‘·Ô+ s¡÷.4 y˚\ ø√≥¢≈£î ô|’>± ì<Ûäß\ß ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ ù|<ä]ø£+ e\¢ @ ˇø£ÿs¡÷ Ä s¡ø£+>±HÓ’Hê ‘Ó*$ ô|+#·ßø√+&ç
$<ä´≈£î <ä÷s¡+ ø±≈£L&É<äß eTTK´eT+Á‹ yÓ’j·Tdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yÓ\¢&ç ÑÔéQ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯é ÑçÙÄæý$…ÌZ
B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ…ò³O fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
(AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : Æ>çÙ‰ ѧéÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$Æø ±Ææÿ$V>Æ>aÆæÿ$ : AÆÿ$$™óþ 2009ÌZ ¯é¯èþ²V>Ææÿ$ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ D A° ^ðþí³µ, í³ËÏËMæü$ »ZÇz…VŠü A…yŠþ Ìêyìþj…VŠü QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë Ò$§æþ §æþ$[çÙµ^éÆ>°² ÐðþOïÜï³ G…ï³ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz
Vöç³µ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü {糿æý$™èþÓ… {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ çÜ…³æNÆæÿ~ ïœk ç³£æþM>°² ³æNÇ¢V> ±Ææÿ$ V>Ææÿ$çÜ*¢ ´ùÄæý*Ææÿ$. _ÐèþÆæÿMæü$ H Ýë¦Æÿ$$ÌZMìü D ç³yæþMæü$…yé DÆøk Ðèþç܆ ©Ððþ¯èþ, ѧéÅ ©Ððþ¯èþ A° ^ðþí³µ Æðÿ…yæþ$ ç³£æþM>Ë$ Q…yìþ…^éÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ çßýÄæý*…ÌZ
ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ*¢ Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> fVæü¯èþ¯èþ² ç³£æþM>°² ±Ææÿ$ V>Ææÿ$çÜ*¢ ´ùÄæý*Ææÿ$ A…sôý, ^éÎ^éË° ïœkË$ CÐèþÓyæþ…, ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…, Ðèþç܆ ©Ððþ¯èþ A¯èþ²¨ B{Ìñýyîþ Ððþ$$¯èþ² f¯èþÐèþÇÌZ¯óþ ÝëtÆæÿŠt Ðèþ$…{™èþ$Ë$V> E¯èþ²Ðéâæý$Ï MæüÆø¯éò³O Mæü±çÜ…
ѧéÅ ©Ððþ¯èþç³£æþMæü… {´ëÆæÿ…À…_…¨. C^èþa¯èþ Ðèþ*rÐóþ$ÆæÿMæü$ MæüÆø¯éÌê…sìý C^éaÐèþ$…sôý H§ø C^éaÐèþ$¯èþ²r$ÏV> ïœkË$ CÐèþÓyæþ…, ïœkË$ GÌê CÐéÓÍ ^óþÄæý$yæþ…, ѧéÅ ©Ððþ¯èþ A¯èþ² ç³£æþMæü… DÆøk {´ëÆæÿ…À…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé AÐèþV>çßý¯èþ ÌôýMæü$…yé Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°
MæüçÙtM>Ë…ÌZ Mæü*yé ïÜG… {ÖÐðþOÄæý$‹Ü.fVæü¯Œþ çÜ…³æNÆæÿ~ ïœk ÇÆÿ$$…ºÆŠÿÞ A° ^ðþí³µ BÌZ^èþ¯èþ ^óþÄæý$Mæü$…yé, ïœkË$ GÌê Mæü†¢Ç…^éÍ A° ^ðþí³µ, í³ËÏË Vöç³µV> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ayæþ$Væü$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐóþÆÿ$$…^èþyæþ… §óþÐèþ#yìþ §æþÄæý$, Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. M>ÐéË…sôý MæüÆø¯é Væü$Ç…_ r*ÅçÙ¯Œþ
Ððþ$…sŒýç³£æþM>°² A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü çÜ…Qůèþ$ GÌê Mæü†¢Ç…^éÍ A° ^ðþí³µ BÌZ^èþ¯èþ ^óþÄæý$yæþ…, CÌê ÆæÿMæüÆæÿM>Ë Ò$ A…§æþÇ BÖçÜ$ÞË™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐðþâæýÏyæþ… °f…V> ^éÌê B¯èþ…§æþ… ò³sìýt…^èþ$Mæü$¯ðþO¯é ™ðþÍÑ ò³…^èþ$MøÐéË° G§óþªÐé
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… M>Å…‹³ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ç³£æþM>°² çÙÆæÿ™èþ$Ë$ ò³sìýt, ÆæÿMæüÆæÿM>Ë ç³§æþ®™èþ$Ë$ ò³sìýt ^éÎ^éË° ïœkË$ CçÜ*¢, HMæü…V> MæüÍWÝù¢…§æþ° ^ðþº$™é E¯é² A° ïÜG… A¯é²Ææÿ$. ^óþÔéÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… sìýÓrÆŠÿÌZ K ´ùçÜŠt ^óþÔéÆæÿ$.
{´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ fÌêÏË MæüÌñýMæütÆæÿ$Ï, ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, ÐéÇ D ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý ç³£æþM>°² H Ýë¦Æÿ$$ÌZMìü ±Ææÿ$ V>Æ>aÆæÿ$ A…sôý ¯éMæü$ HÑ$sîý D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…? : D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² {糆 AMæüPMæü$, {糆 Agêq¯èþ…, Ðèþ$*ÆæÿU™èþÓ… BÐèþíßý…_¯èþ Òâæý$Ï Ðèþ$…{™èþ$Ë$V>.. ^èþ…{§æþ»êº$
™èþË$ÏË™ø ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… ºM>Æÿ$$ ò³sìýt¯èþ »êV> Væü$Ææÿ$¢…¨ A…r* ™èþ¯èþ ´ë§æþÄæý*{™èþÌZ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² JMæü çÜ…çœ$r¯èþ¯èþ$ ^ðþÌñýÏÐèþ$Ùø ¯éË$Væü$ Ðèþ*rË$ ç³…^èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. í³ËÏËMæü$ Ðèþ$¯èþ… çßýÄæý*…ÌZ Ðóþ$«§éÐèþ#ËÐèþ$° ¼Ëz‹³ C^óþaÐéÆæÿ$. MæüÆø¯éò³O Mæü±çÜ AÐèþV>çßý¯èþ
Ææÿ*.1880 MørÏ™ø çÜà, D Hyé¨ Ðèþ*Ça 31 ÐèþÆæÿMæü$ A°² M>ÌôýiËMæü$ ³æNÇ¢ ïÜG… {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. CÐèþÓVæüÍW¯èþ BíÜ¢ H§ðþO¯é E…¨ A…sôý, A¨ ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ A¯èþ²¨ ÐóþÆóÿ ^ðþ´ëµÍÞ¯èþ ÌôýMæü$…yé Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. sñýçÜ$tË$ GMæü$PÐèþV> ^óþíÜ ^èþ*í³…yæþÐóþ$…sìý?. ÐéÅ«¨
ïœkË$ ^ðþÍÏçÜ*¢ Ææÿ*.4 ÐóþË MørÏMæü$ ò³OV> °«§æþ$˯èþ$ JMóüÝëÇ Ñyæþ$§æþË^óþçÜ*¢ H¯ésìýMîü Ðèþ$Ça´ùÌôý¯èþ$ : ¯óþ¯èþ$ ´ë§æþÄæý*{™èþ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏÌZ ç³° Ìôý§æþ$. Mæü$r$…º… ¯èþ$…_ JMæüP í³ÌêÏyæþ¯é² C…f±Æø, yéMæütÆø Ìôý§é MæüÌñýMæütÆŠÿ ÑçÜ¢Ææÿ×ýMæü$ {糿æý$™èþÓ… M>Ææÿ×ýÐèþ$ÐèþyæþÐóþ$…sìý?. MæüÆø¯é Væü$Ç…_ r*ÅçÙ¯Œþ
^èþÇ{™èþ çÜ—GíÙt…_…¨. õ³§æþÇMæü… ÐèþËÏ H JMæüPÆæÿ* ѧæþÅMæü$ §æþ*Ææÿ… M>Mæü*yæþ§æþ°, ¯é ´ë§æþÄæý*{™èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²ç³šyæþ$ E§æþÄæý$WÇ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ Vø´ëÌŒý A¯óþ Ðèþ…sìý H ò³§æþª ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ ^èþ¨Ñ¯é Mæü*yé ò³§æþª i™éË$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. B í³ÌêÏyæþ$ ò³sìýt…^èþ$Mæü$¯ðþO¯é ™ðþÍÑ ò³…^èþ$Mø…yæþÄæý*Å! A° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
í³ËÏË ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë MøçÜ… Mæü$r$…º… Aç³šË ´ëË$ M>Mæü*yæþ§æþ°, í³ËÏËMæü$ Ðèþ$¯èþ… ÐèþÅMìü¢ ™èþ¯èþ C…sìý Ðèþ$$…§æþ$. ™èþ¯èþ Möyæþ$Mæü$ ¸ùsZ ò³sìýt, òœÏMîüÞ Mæüsêtyæþ$. BÄæý$¯èþ ¯é »êV> ^èþ§æþÐèþyæþ… ÐèþËÏ C…sìýMìü M>Ýù¢ Mæü*Ýù¢ yæþº$¾Ë$ ç³…í³…^èþVæüË$Væü$™éyæþ$. Ðèþ$¯èþ
CÐèþÓVæüÍVóü BíÜ¢ ^èþ§æþ$Ðèþ# JMæüPsôý A° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü §æþVæüYÆæÿMæü$ ÐèþõÜ¢, D òœÏMîüÞ MæüsêtÆæÿ$ HÑ$sìý? A° AyìþV>¯èþ$. A糚yæþ$ ™èþ¯èþ$ »ê«§æþ º™èþ$Mæü$Ë$ Ðèþ*Ææÿ$™éÆÿ$$ A° ^ðþí³µ ¯óþ¯èþ$ ÐóþÆóÿ ^ðþ´ëµÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. Ò$ mkՇ؇ ˝≤´uÀπs≥Ødt,
fVæü¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Móü ³æNÇ¢ ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý ç³£æþMæü… AÐèþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ* ^ðþí³µ¯èþ Ðèþ*rË$ ¯óþ¯èþ$ G糚yæþ* Ðèþ$Ça´ùÌôý¯èþ$. ¯é Möyæþ$Mæü$ »êV> A…§æþÇMîü ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$ A° ïÜG… ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ^óþa ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ ™èþË$ÏË ^èþ¨Ðéyæþ$. C…rÆŠÿÌZ Ðèþ$…_ Ðèþ*Ææÿ$PË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. C…f±Ç…VŠü Æ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþÌZ ™öÍÝëÇ : D ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ*¢ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇV>
Rê™éÌZϯóþ D Ððþ$$™èþ¢… fÐèþ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. ™èþ§éÓÆ> B ™èþË$ÏËMæü* »ê«§æþÅ™èþ, ^èþ$§æþ$Ðèþ#™é¯èþ…sôý M>ÌôýiÌZ ^óþǵ…^é¯èþ$. M>± AMæüPyæþ ïœkË$ ^èþ*õÜ¢, §é§é³æ#V> Æ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþÌZ G糚yæþ* fÆæÿVæü° Ñ«§æþ…V> sZrÌŒýV> Ðèþ*Ça 31 ÐèþÆæÿMæü$ Mæü*yé CÒÄsY ÁbÕ|üغdt≈£î dü»®qsY Á|üX¯+dü
fÐéº$§éÈ™èþ¯èþ… E…r$…§æþ°, M>ÌôýiÌZÏ ÐèþçÜ™èþ$Ë$, ѧéÅ»Z«§æþ¯èþ »êV> »ZÇz…VŠü, Ððþ$‹Ü béÈjË$ §é§é³æ# Ë„æü Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ MæüsêtÍ. M>± {糿æý$™èþÓ… ºM>Æÿ$$Ë$ JMæüP Ææÿ*´ëÆÿ$$ Mæü*yé ºM>Æÿ$$ ò³rtMæü$…yé CÐèþÓVæüÍV>Ðèþ$°, C¨ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ™èþÐèþ$
ÌôýMæü´ù™óþ {ç³Õ²…^èþyæþ…™ø ´ër$, B ÑçÙÄæý*°² {糿æý$™éÓ°Mìü íœÆ>ŧæþ$ Ðèþ*{™èþ… Ææÿ*.30 ÐóþË$ ÌôýMæü Ææÿ*.35 ÐóþË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ CÝù¢…¨. Ðèþ$Ç Ñ$Wͯèþ Æ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþÌZ G糚yæþ* fÆæÿVæü° A…Ôèý… A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ G‹ÜBÈÞ ÌêÅ»ŸÆóÿrÈ‹Ü
^óþõÜ…§æþ$Mæü$ 1902 ¯ðþ…ºÆŠÿ Mæü*yé HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ïÜG… ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯Œþ ïœk GÌê Mæüyæþ™éÆæÿ° B í³ËÏÐéyæþ$ AyìþW™óþ, H§ø JMæü Ñ«§æþ…V> Mæüyæþ™é¯èþ° B 201819 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü A…sôý Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… ïœkË ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒýÌZ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ àÅ…yŠþ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ AÐèþ$Ë$ ™èþ…{yìþ ^ðþ´ëµyæþ$. M>ÌôýiÌZ ^óþǯèþ í³ËÏÐéyæþ$ Ððþ$$§æþsìý Hyé¨ ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$° ò³sìýt¯èþ ºM>Æÿ$$Ë$.. §é§é³æ# Ææÿ*.1880 MørÏ Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… ºM>Æÿ$$Ë$ Mæü*yé Ôé°sñýOfÆŠÿ ¯èþ$ òÜOºÆ>»ê§Šþ ïÜï³ çÜfj¯éÆŠÿ
^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. DÆøk D ç³£æþM>°² {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ… A…sôý C…sìýMìü Ðèþ^éayæþ$. Ðèþ$äÏ Æðÿ…yø çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ^éÎ^éË° ïœkË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ$¯èþ… ïœkË$ Mæüyæþ$™èþ*, MæürtyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… A…sôý 201920 Mæü$ G‹Ü BÈÞ ÌêÅ»ŸÆóÿrÈ‹Ü Ðóþ$¯óþh…VŠü
^éÌê B¯èþ…§æþ…V> E…¨. °f…V> D ç³£æþMæü… §éÓÆ> B¯èþ…§æþ… MæüË$Væü$™èþ$…¨. {糿æý$™èþÓ… CÝë¢ E…¨. Ñ$Wͯèþ ïœk ç³Çíܦ† HÑ$sìý A° ^ðþí³µ Ðèþ$äÏ A§óþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… A…sôý Ðèþ$¯èþ {糿æý$™èþÓ… A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ^éaMæü H§ðþO™óþ ïœkË$ D yðþOÆðÿMæütÆŠÿ yéMæütÆŠÿ HË*Ç Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz,
G…§æþ$Mæü…sôý C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ¯é¯èþ²V>Ç çßýÄæý*…ÌZ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþrV> í³ÌêÏyæþ$ AyìþV>yæþ$. H§ø JMæüsìý ^óþÝ뢯èþ$. ¯èþ$Ððþ•Ó™óþ »êV> ^èþ§æþ$Ðèþ# A° ^ðþí³µ ¯éË$Væü$ {™ðþÐèþ*íÜM>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ïœkË$, Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ*Ça 31Ðèþ ™óþ© gñýBÆŠÿ {´ëç³Èt‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ h™óþ…{§æþ Æðÿyìþz
2004ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† AÄæý*ÅMæü, A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ GÐèþÓÆæÿ* ^óþÄæý$° ç³…í³…^é¯èþ$ A…r* B ™èþ…{yìþ ¯é™ø A¯é²yæþ$. ™èþÆ>Ó™èþ B í³ËÏÐéyæþ$ ÐèþÆæÿMæü$ Mæü*yé ³æNÇ¢V> Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.4 ÐóþË MørÏMæü$ ò³OV> D ç³£æþMæü… MøçÜ… QÆæÿ$a A…§æþgôýÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™ðþË…
BÌZ^èþ¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. õ³§æþÇMæü… A¯èþ²¨ ´ùÐéË…sôý Mæü_a™èþ…V> Mæü$r$…º… ¯èþ$…_ M>ÌôýiMìü ÐðþãÏ, ™èþ¯èþ ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë MøçÜ… ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþ Aç³šË ´ëËÐèþyæþ…, ^èþ*yæþÌôýMæü ^óþçÜ*¢ JMæüP Ææÿ*´ëÆÿ$$ Mæü*yé ºM>Æÿ$$ ÌôýMæü$…yé ³æNÇ¢V> MæürtVæüÍV>Ðèþ$$ A° V>×ý ´ùÎçÜ$ ÔéQMæü$ 3 ÐóþË ÎrÆæÿÏ Ôé°sñýOfÆŠÿ »êsìýÌŒýÞ ™èþ¯èþ Ý÷…™èþ °«§æþ$Ë™ø
ò³§æþª ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ ^èþ§æþÐèþVæüÍW™óþ¯óþ, B ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë MøçÜ… H JMæüPÆæÿ$ Mæü*yé MöÐöÓ†¢Ìê ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþ, ™èþ¯èþ Mæü$r$…º MæüÇW ´ùÐèþyæþ… ^èþ*íÜ ™èþr$tMøÌôýMæü B ^ðþí³µ VæüÆæÿÓ…V> Mæü*yé ^ðþº$™é E¯é². Æ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþÌZ C¨ G糚yæþ* fÆæÿVæü° çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝ뢯èþ° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a¯èþ gôýBÆŠÿ {´ëç³Èt‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ h™óþ…{§æþ Æðÿyìþz
A糚˴ëË$ M>Mæü$…yé ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ$ ^èþ¨Ñ…^èþVæüÍW™óþ¯óþ, B í³ËÏË$ ò³§æþª í³ËÏÐéyæþ$ B™èþÃçßý™èþÅ ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ñ«§æþ…V> ^óþÔéÐèþ$° ^ðþí³µ Mæü*yé VæüÆæÿÓ…V> ^ðþº$™é E¯é² A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† L§éÆ>Å°² ïÜï³ çÜfj¯éÆŠÿ Mö°Äæý*yéÆæÿ$. AÌêVóü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$
^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ ^èþ¨Ñ, C…f±Ææÿ$Ï AÆÿ$$, yéMæütÆæÿ$Ï AÆÿ$$, MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ…sìý ò³§æþª AçÜË$ G…§æþ$Mîü ç³Çíܦ†? : B ™èþ…{yìþ B ÑçÙÄæý$… ^ðþí³µ G…™ø »ê«§æþ ç³yézyæþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.Ðèþ$ÆöMæü Ayæþ$Væü$ : D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ JMæü Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ AÇMæüsôýt…§æþ$Mæü$ Ý÷…™èþ °«§æþ$Ë™ø Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë Ððþ_a…_, ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ
^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ ^èþ¨Ñ™óþ¯óþ õ³§æþÐéÇ ™èþËÆ>™èþË$ Ðèþ*Ææÿ$™éÄæý$°, A糚yóþ ÐéÇ A¯èþ² ïÜG… {Ö ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯Œþ, °f…V> õ³§æþÐéyæþ$ Aç³šË ´ëËÄôý$Å ç³Çíܦ† Mæü*yé ¡çÜ$Mæü$´ù™é E¯é²…. M>Ìôýi Äæý*fÐèþ*¯éÅËMæü$ JMæüP Ææÿ*´ëÆÿ$$ Mæü*yé ™èþ™ø ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éËÌZ Ôé°sñýOfÆæÿ ˯èþ$ E_™èþ…V> ç³…í³×îý ^óþíܯèþ yéMæütÆŠÿ
º™èþ$Mæü$Ë$ Mæü*yé Ðèþ*Ææÿ$™éÄæý$°, Væü™èþ…ÌZ GÐèþÓÆæÿ* Mæü*yé ^óþÄæý$° Ñ«§æþ…V> G…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢…¨ A…sôý, A…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yóþ Æðÿ…yæþ$ M>Ææÿ×êË° ^ðþ´ëµÆæÿ$. JMæüsìý ºM>Æÿ$$ ÌôýMæü$…yé ³æNÇ¢V> ïœkË$ ^ðþÍÏ…^é… M>ºsìýt, D ç³£æþM>°² JMæü Ayæþ$Væü$ HË*Ç õÜÐé §æþ—GMæüµ«§é°² Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Ðèþ$Ç°² õÜÐé M>ÆæÿÅ
BÌZ^èþ¯èþ ^óþíÜ Aç³µsZÏ ¯é¯èþ²V>Ææÿ$ í³ËÏ˯èþ$ ^èþ¨Ñ…^èþyæþ… MøçÜ… ³æNÇ¢ ïœk ^èþ§æþ$Ðèþ# AÆÿ$$™óþ Æðÿ…yø¨ B õ³§æþÐéyìþMìü A¯èþ$MøMæü$…yé A¯éÆøVæüÅ… H§ðþO¯é ÐèþõÜ¢¯óþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$´ù™é E¯é²…. Ðèþ^óþa l¯ŒþÌZ M>ÌôýiË$ †ÇW ™ðþÆæÿ$Ýë¢Ææÿ$. B {MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêtË° yéMæütÆŠÿ HË*ÇMìü òÜOºÆ>»ê§Šþ ïÜï³ çÜfj¯éÆŠÿ çÜ*_…^èþV>
ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý A¯èþ² ç³£æþMæü… ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… A¯èþ²¨ fÇW…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ ÐéÆæÿ$ Aç³šË ´ëËÐèþ#™éÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. M>ÌôýiÌZÏ Mö™èþ¢V> ^óþÆóÿ ÐéÆæÿ$ ^óþÆæÿ$™éÆæÿ$. B{Ìñýyîþ AyìþÃçÙ¯Œþ ´÷…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ ™èþç³µMæü Mö¯èþÝëWÝ뢯èþ° Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz àÒ$ C^éaÆæÿ$.
¯é¯èþ²V>Ææÿ$ E¯èþ²ç³šyæþ$ {糆 GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÈt M>±, A{VæüÐèþÆ>~ÌZÏ E¯èþ² A糚yæþ$ Ðèþ_a…¨ D BÌZ^èþ¯èþ : D Æðÿ…yæþ$ M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ õ³§æþÐéyæþ$ Aç³šË M>ÌôýiËMæü$ ÐèþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$äÏ Mö™èþ¢V> 202021 ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
õ³§æþËMæü$ M>± JMæü ¿æýÆøÝë E…yóþ¨. ™èþÐèþ$ º™èþ$Mæü$Ë$ Ðèþ*Ææÿ$™éÆÿ$$. ™èþÐèþ$ ´ëËÄôý$Å ç³Çíܦ† Æ>Mæü*yæþ§æþ$ A° ^ðþí³µ BÆøk °f…V> ™èþ¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$ ^éÌê Ððþ$$§æþËÐèþ#™èþ$…¨. B Ððþ$$§æþËÄôý$Å çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü çÜ…º…«¨…_ sZrÌŒýV> {糆 bÕõ{Ïyé eùdÔ &çXÊÃ]® ..HÓ¬>{Ïyé eùdÔ yÓ’<ä´e÷
™èþËÆ>™èþË$ Ðèþ*Ææÿ$™éÆÿ$$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ý릯èþ…ÌZ JMæü Ðèþ$¯èþçÜ$¯èþ² Ðèþ$çßýÆ>k MæüË™èþ ^ðþ…¨…§æþ°, BÆøk ™é¯èþ$ A¯èþ$Mæü$¯èþ² B M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² DÆøk §óþÐèþ#yìþ {™ðþÐèþ*íÜMæü… ïœk¯èþ$ ™èþÍÏ Rê™éÌZ¯óþ ÐóþÝ뢅. B ™èþË$ÏË$ M>ÌôýiËMæü$ ÐðþãÏ, ÐéâôýÏ
E¯é²yæþ° ^ðþí³µ {糆 JMæüPÇMìü JMæü ¿æýÆøÝë E…yóþ¨ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü §æþÄæý$, A…§æþÇ BÖÆ>Ó§æþ…™ø ³æNÇ¢ ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý CÐèþÓyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé B ïœkË$ Mæüsôýt M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþÝë¢ E¯é²… A° ïÜG… ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯Œþ (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : ÐðþOÆæÿ‹Ü™ø Mæü*yé
fVæü¯Œþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Ðèþ$ÆöMæü Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐóþÔéÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. C§óþ M>Mæü$…yé Ðèþç܆ ©Ððþ¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. çÜçßýiÐèþ¯èþ… ^óþÄæý$VæüË ¯óþÆæÿš ÐðþOG‹Ü ÐéÆæÿçÜ$yìþV>
Ò$Mæü$…§óþÐðþ* M>± ÌêMŠüyú¯Œþ™ø †…yìþ, ç³° ÌôýMæü
AÌêÏyæþ$™èþ$¯èþ² õ³§æþËMæü$ Ìôý§æþ° sìýÓrtÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> ïÜG…
#˚‘·ø±ø£..#˚‘·ß˝…‘˚ÔXÊs¡ß $<ë´_Ûeè~∆øÏ düeTÁ>∑ #·s¡´\ß fVæü¯Œþ ò³O sîýyîþï³ ¯óþ™èþ A^ðþa¯é²Äæý$$yæþ$ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$.
fÓÆæÿÐóþ$ Mæü§é ™èþWY´ù™èþ$…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$.. Ðèþ$Ç
$|ü‘·ßÔ\|ü⁄&˚ düeTs¡ú‘· ãj·T≥|ü&ÉT‘·ß+~ ™éyóþç³ÍÏ CË$Ï §ésìý G…§æþ$Mæü$ ºÄæý$rMæü$ Æ>Ðèþyæþ…
mìïø£\ô|’H˚ Á|üuÛÑß‘·«+ Ä˝À#·q bÂs¡ß\ß>± eTq Ìôý§æþ$? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ¯óþ MøÑyŠþ ç³È„æüË$
^óþÄæý$yæþ…ÌZ Hï³ ¯ðþ…ºÆŠÿ Ðèþ¯Œþ A° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$ M>±, MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ÌZ,
}s¡ß...yês¡ß¶...düe÷C≤ìï ø±bÕ&ÉTø=+<ë+ @|”øÏ $<ë´XÊK eT+Á‹ Ä~eT÷\|ü⁄ düßπswt ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü<√ ‘·s¡>∑‹øÏ |üØø£å\≈£î Ðèþ$Ææÿ×êÌZÏ, ™èþMæü$PÐèþ ÇMæüÐèþÈÌZ Hï³Äôý$ ¯ðþ…ºÆŠÿ Ðèþ¯Œþ A¯é²Ææÿ$. ÑÔéQÌZ MóüçÜ$Ë$
uÛÑ>∑e+‘·ß&˚ ø±bÕ&Ü* #·+Á<äu≤ãß Hêj·TT&ÉT {Ï«{Ÿ dü+ã+~Û+∫q ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä\ πø+Á<ä e÷qe eqs¡ß\ n_Ûeè~∆ XÊK ò³ÆæÿVæüÌôý§æþ° Ðèþ$¿æýÅò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯èþ²
1600 sñýçÜ$tË çœÍ™éË$ ÐðþËÏyìþõÜ¢ ÌñýMæüP ™óþÍ´ù™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëhsìýÐŒþ ÐèþõÜ¢
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Ñç³™èþ$¢Ë$ ìs¡«Væ≤+∫q M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À $<ë´XÊK eT+Á‹ yìþÔéaÇj ^óþíÜ..¯ðþVðüsìýÐŒþ ÐèþõÜ¢ ÐðþO§æþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³šyóþ..Ò$ ´ë˯èþ G…™èþ A«§éÓ¯èþ…V>
Ðèþ_a¯èþ糚yóþ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ çÜÐèþ$Ææÿ¦™èþ E…§ø AÆæÿ®Ððþ$O…§æþ G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. Æøl ^èþ…{§æþ»êº$ Ò$§æþ ç³yìþ HyæþÐèþyæþ…
ºÄæý$rç³yæþ$™èþ$…§æþ°, M>± Hï³ÌZ ç³Çíܦ†° ÐðþËVæü³æNyìþ çÜ_ÐéËÄæý$…, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÐèþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V>
{糆°«¨ : ѧéÅÐèþÅÐèþçܦ AÀÐèþ—G¨®, ºÌZõ³™é°Mìü §óþÔèý…ÌZ GMæüPyé Ìôý° Ñ«§æþ…V> Hï³ÌZ 9,10Ðèþ Bí³..MæüÆø¯é Mæürtyìþ MøçÜ… ç³°^óþÄæý$…yæþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
°Äæý$…{†…^èþÌôýMæü ^óþ™èþ$Ìñý™óþ¢íܯèþ ç³Çíܦ†
Mæü¯èþºyæþ$™ø…§æþ° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ sìýÓrtÆŠÿ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ${Væü ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë Ñ§éÅÆæÿ$¦ËMæü$ Mæü*yé Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ
Ðóþ¨MæüV> ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ FÆæÿ$&Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰ ѧéÅÔéQ Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù
A¯é²Ææÿ$. A°² Æ>çÙ‰éË Ñ§éÅÔéQ Ðèþ$…{™èþ$Ë™ø
ç³£æþMæü… ÐèþÇ¢…ç³gôýçÜ$¢…yæþr…™ø Móü…{§æþ…
çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨…^éË° D
<äeTTà+fÒ ø£s¡÷ï\ß yÓfi¯¢+&ç
ÐéÆæÿ$z&Ðèþ$¯èþ çÜÐèþ*gê°² Ðèþ$¯èþÐóþ$
M>´ëyæþ$MøÐé˯é²Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ… „óüÐèþ$…V> E…r* Móü…{§æþ Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë AÀÐèþ—G¨® ÔéQ Ðèþ$…{† çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† MøÆ>Ææÿ$. Æ>çÙ‰é°Mìü Ðèþ$Ç°² _¯èþÒÆæÿ¿æý{§æþyæþ$, Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü… yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Hï³
çÜÐèþ*gê°² çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E…^èþ$§éÐèþ$° ^èþ…{§æþ»êº$ ÆæÿÐóþ$‹Ù ´ù{SÄæý*ÌŒý °Ôé…MŠü °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÒyìþÄñý* Móüi½Ò, Ððþ*yæþÌŒý çÜ*Pâæýϯèþ$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý*Ë° ïÜòßý^Œþ.{Ö«§æþÆŠÿ, Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü… AyìþçÙ¯èþÌŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþzMìü
í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. Ñç³™èþ$¢Ë$ Ðèþ_a¯èþ糚yóþ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ çÜÐèþ$Ææÿ¦™èþ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ ÌZ Æ>{çÙ…$Ææÿ ™èþÆæÿ³æ#¯èþ çÜ_ÐéËÄæý$… Ðèþ$…{† MøÆ>Ææÿ$. Móü…{§æþ… çÜçßýM>Ææÿ…™ø B¯Œþ ÌñýO¯Œþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ H.çÜ$»ê¾Æðÿyìþz, Æ>çÙ‰ ѧéÅÔéQ Ayìþð[õÜtsìýÐŒþ §æþÐèþ$$Ã…sôý MæüÆæÿ*²Ë$ ÐðþâêÏË° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i
ºÄæý$rç³yæþ$™èþ$…¨. M>± {ç³çÜ$¢™èþ… Hï³ ç³Çíܦ† ^èþ*õÜ¢, MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ý ¯èþ$…yìþ Æ>çÙ‰ ѧéÅÔéQ Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù Äæý*‹³Þ ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÜ¢Ç…ç³ gôýÄæý*˯é²Ææÿ$. yðþOÆðÿMæütÆŠÿ sìý.´ëÆæÿÓ†, Móüi½Ò òÜ{MæürÈ, Hï³BÆŠÿG‹Ü Ðèþ$…{† §óþѯóþ° EÐèþ* Ðèþ$õßýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# çÜÐéË$
^óþ™èþM>Mæü 'MæüÆø¯é™ø MæüÍíÜ iÑ…^éÍÞ…§óþ' A…r* ´ëËMæü$Ë$ ^óþ™èþ$Ìñý™óþ¢íܯèþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰ ѧéÅ çÜÐèþ${VæüÕ„æü Ñ«§é¯èþ…ÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Ñyæþ$§æþË òÜ{MæürÈ G….{ç³çܯèþ² Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ÑíÜÆ>Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° 13 hÌêÏÌZÏ 12
ç³Çíܦ† E…¨. MæüÆø¯é çÜ…Væü† GÌê E¯é² CMæü G°²MæüË$ fÇí³…^éÍ A¯èþ² Ñ«§é¯éË$, ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ {ç³×êãMæü, °«§æþ$Ë ^óþíܯèþ Ææÿ*.1529 MørÏ °«§æþ$ÌZÏ Ææÿ*.923 Mør$Ï ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÆðÿyŠþgZ¯ŒþÌZ E¯é²Äæý$¯èþ² BÄæý$¯èþ.. MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ
™ö…§æþÆæÿÌZ E¯é²Ææÿ$ ´ëËMæü$Ë$. CÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ´ûÆæÿ$Ë$V> Ðèþ$¯èþÐóþ$ Ðèþ$¯èþ Ñ°Äñý*Væü…, °«§æþ$Ë Ñyæþ$§æþËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Æ>çÙ‰é°Mìü A…§éÄæý$°, Ñ$Wͯèþ Ææÿ*.606 Mør$Ï A糚yóþ 糧ø ™èþÆæÿVæü† ç³È„æüË °ÆæÿÓçßý×ý : A™èþÅ«¨Mæü…V> MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
»ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓÇ¢…^éÍ. Ðèþ$¯èþ FÆæÿ$&Ðèþ$¯èþ ÐéÆæÿ$z&Ðèþ$¯èþ çÜÐèþ*gê°² Ðèþ$¯èþÐóþ$ ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËò³O Móü…{§æþÐèþ$…{†Mìü Æ>çÙ‰ ѧéÅÔéQ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° Ðèþ$…{† Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ Ðèþ$$Wíܯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ… Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë CMæü Æ>çÙ‰…ÌZ ¯ðþË ÆøkÌZϯóþ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ
M>´ëyæþ$MøÐéÍ. BÆøVæüÅ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìýçÜ*¢, ÔéÈÆæÿMæü BÆøV>ű², Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é Æ>çÙ‰…ÌZ ÆóÿyìþÄñý*, §æþ*Ææÿ§æþÆæÿدŒþ §éÓÆ> yìþhrÌŒý, ™èþÆ>Ó™èþ Æ>çÙ‰…ÌZ 糧ø ™èþÆæÿVæü† ç³È„æüË °ÆæÿÓçßý×ý ÐðþÆÿ$$Å §ésìý…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Hï³ÌZ ç³Çíܦ†
Ðèþ*¯èþíÜMæü §æþ—GÉæþ™éÓ±² ò³…^èþ$MøÐéÍ. Ðèþ$¯èþ… „óüÐèþ$…V> E…§é…. çÜÐèþ*gê°² ÐéÅí³¢, ÌêMŠü yú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ C…sìýMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ B¯Œþ ÌñýO¯Œþ M>Ï‹Ü Ë¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† ^óþç³yæþ™éÐèþ$° ѧéÅÔéQ Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# CÌê E…sôý, Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯Œþ Ðèþ*{™èþ…
çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E…^èþ$§é… A° ^èþ…{§æþ»êº$ sîýÓsŒýÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ѧéÅÆæÿ$®Ë MøçÜ… Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿ³æ#¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> B¯Œþ ÌñýO¯Œþ, yìþhrÌŒý çÜ$Æóÿ‹Ù A¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë AÀÐèþ— ™éyóþç³ÍÏÌZ° ™èþ¯èþ Æ>fç³{Ýë§æþ… §ésìý ºÄæý$rMæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ°
MóüÐèþË… fÓÆæÿ… Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ° ™èþÆæÿ^èþ* ^ðþõ³µ ÐèþÅMìü¢° HÐèþ$¯éË° B„óüí³…^éÆæÿ$. §æþ*Ææÿ§æþÆæÿدŒþ §éÓÆ> ѧéÅÐèþ$—G™èþ…, BÌŒý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþV> ÐéyéË° Móü…{§æþÐèþ$…{† G¨®ÔéQ Ðèþ$…{† ÆæÿÐóþ$‹Ù ´ù{SÄæý*ÌŒý °Ôé…MŠü A°² ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. °gê°Mìü Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐóþVæü…V> ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ²
fVæü¯Œþ °ÆæÿÏ„æüÅ ÐðþOQÇ M>Ææÿ×ý…V>¯óþ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë ¯èþÐðþ*§æþ$ÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒý §æþ„ìü×ý C…yìþÄæý* ÆóÿyìþÄñý* §éÓÆ> ѧéÅMæüËÔèý… õ³Ææÿ$™ø çÜ*^èþ¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$˯èþ$ Æ>çÙ‰éË Ñ§éÅÔéQ Ðèþ$…{™èþ$Ë™ø Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ÑçÙÄæý$Ððþ$O¯é fVæü¯ŒþMæü$ ™ðþË$Ýë? A° §óþѯóþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMðüO¯é
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ¯óþ Ððþ$$§æþsìý Ý릯èþ…ÌZ E…§æþ¯é²Ææÿ$. CMæü ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yóþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ B¯Œþ ÌñýO¯Œþ ѧæþůèþ$ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ºÌZõ³™èþ… ^óþÄæý*Ë° Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë AÀÐèþ— ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÌŸP° MæüÆø¯é ÐéÅí³¢Mìü Ayæþ$zMæürt ÐóþõÜ ^èþÆæÿÅË$ {´ëÆæÿ…À…^éË°, MóüçÜ$Ë$,
¯èþ$ M>´ëyé˯é²Ææÿ$. DÐóþ$ÆæÿMæü$ fVæü¯Œþ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË ÒyìþÄñý*¯èþ$ ^èþ…{§æþ»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.A…™óþV>Mæü ç³È„æüË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ 10Ðèþ G¨®, MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯ŒþÞ, GË[M>t°MŠüÞ, C¯èþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ¯èþ$…_ Ðèþ$…{† Ç´ùÆæÿ$tË ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ ºÄæý$rò³sêtË° EÐèþ$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
sìýÓrÆøÏ ´ùçÜ$t ^óþÔéÆæÿ$ ™èþÆæÿVæü†, C…rÈÃyìþÄæý$sŒý ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ³æ#¯èþÔèýaÆæÿ×ý sñýM>²Ëi çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† «§ø{™óþ çÜ…fÄŒý$ B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. B¯ŒþÌñýO¯Œþ,
(ÇÑf¯Œþ) ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ Mæü*yé °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ÔéÅ…Æ>Ðèþ# ° Ðèþ$…{† MøÆ>Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$…{† yìþhrÌŒý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ý Ðèþ$Ç…™èþ ò³ÆæÿV>Ë° Hê≈£î ekÕÔ~.. b˛‘ê~ nì ôd\$düßÔHêïs¡ß
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ѧéÅçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ° ç³°¨¯éËÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÌêMŠü yú¯Œþ Ðèþ$$Wíܯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ… Móü…{§æþ Ðèþ$…{† çÜ*_…^éÆæÿ$. ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: {´ë×ê…™èþMæü MæüÆø¯é
@ }s¡e÷à.. mø£ÿ&ç yês¡eTà Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé {ç³™óþÅMæü ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ MæüÆø¯é Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë Væüyæþ$Ðèþ# ™èþÆ>Ó™èþ 糧ø ™èþÆæÿVæü† Ææÿ…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé ÐóþçÜÑÌZ Mæü*yé Ðèþ$«§éÅçßý² ÐðþOÆæÿ‹Ü ÑçÙÄæý$…ÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° °Äæý$…{†…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü…V> ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ 糧ø ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü… AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz Mö™èþ¢ AÆ>¦Ë$
Mæü¯èþVæüÆ>gŒý ÑçÙÄæý$Ððþ$O Æ>çÙ‰ çßZ…Ðèþ$…{† çÜ$^èþÇ™èþò³O ÐóþçÜÑÌZ Mæü*yé Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü… AÐèþ$Ë$ ™èþÆæÿVæü†Mìü ç³È„æüËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ òÙyæþ*ÅÌŒý °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ° Ðèþ*i Ðèþ$…{†, sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$
ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å sìýÓrtÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> {ç³Ôèý²Ë ÐèþÆæÿÛ… ^óþÄæý*Ë° Móü…{§æþ… °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÝë¢Ðèþ$° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¿o†Mæü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz BÌZ^èþ¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ fVæü¯èþ¯èþ² ÝùÑ$Æðÿyìþz ^èþ…{§æþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ¨ H FÆæÿ$.. GMæüPyìþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÌZ Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü… §æþ*Ææÿ… ´ësìýçÜ*¢, Ðèþ*‹ÜP Ë$ «§æþÇ…_ ç³È„æüË$ VøÆæÿ$Ðèþ$$§æþª õ³Ææÿ$™ø Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü…ÌZ MæüÆø¯é A…sôý _¯èþ²´ësìý ´ësìý fÓÆæÿÐèþ$° ïÜG…
ÐéÆæÿ…r* {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Æ>[çÙtçßZ…Ðèþ$…{† AÐèþ$Ë$ò³O Ðèþ$…{† ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý °ÆæÿÓíßý…^óþ A…Ôèý…ò³O {ç³™óþÅMæü §æþ—GíÙt ò³sêtÐèþ$° Ðèþ*ÆæÿšË$ ^óþÔéÐèþ$° Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù òÜËÑçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. {ç³fË BÆøVæüÅ…ò³O
çÜ$^èþÇ™èþ V>ÇMîü G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ fíÜt‹Ü ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢ §óþÔèý…ÌZ GMæüPyé Ìôý° Ñ«§æþ…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ Æ>»ZÄôý$ Móü…{§æþÐèþ$…{†Mìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ GMæüPyéÌôý° AÄæý$¯èþMæü$¯èþ² _¯èþ²^èþ*³æ#¯èþMæü$ °¯èþ²sìý {ò³‹ÜÒ$sôý
Mæü¯èþVæüÆ>gŒý V>Ææÿ$ »êV> ™ðþË$çÜr! BÄæý$¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz BÌZ^èþ¯èþ ѧéÅçÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ M>ÅÌñý…yæþÆŠÿ Ñ«§æþ…V> B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ 9,10 ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë °§æþÆæÿدèþÐèþ$° G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é A…sôý
§óþÐèþNÆæÿÐèþ*Ã, Äñý$MæüPyæþÐéÆæÿÐèþ*Ã, Ðèþ$$QÅ Ðóþ$ÆæÿMæü$ fVæü¯èþ¯èþ² VøÆæÿ$Ðèþ$$§æþªÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ$«§éÅçßý² Ñyæþ$§æþË ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. çÜ_ÐéËÄæý$… ¯éË$Vø ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü… ÐèþÇ¢…ç³ _¯èþ²´ësìý fÓÆæÿÐèþ$°, ÐèþÝ뢨.. ´ù™é¨..A° fVæü¯Œþ
Ðèþ$…{†V>ÇMìü GÌê ç³Ç^èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ*Ã, H MóüçÜ$Mæü$ ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü…ÌZ ³æNÇ¢V> Ðèþ*Ææÿš ^óþíÜ »êÏMŠü Ððþ$$§æþsìý A…™èþçÜ$¦ÌZ° çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ gôýÔéÐèþ$° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐéÇMìü òÜËÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü {糫§é¯èþ…V> ÔéÓçÜMøçÜ ÐèþÅÐèþçܦò³O¯óþ {糿êÐèþ…
çÜ…º…«¨…_ ç³Ç^èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ*Ã, Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰é°Móü ç³Ç^èþÄæý$… Ìôý° BÄæý$¯èþ¯èþ$ ÑçܢDžç³gôýÔéÐèþ$° Móü…{§æþÐèþ$…{†Mìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D fÇW¯èþ ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ ÌZ {í³°Þç³ÌŒý òÜ{MæürÈ çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨…^éË° Móü…{§æþ ^èþ*³æ#™èþ$…§æþ°, {´ë×ê…™èþMæüÐèþ$° yæþº*ÏÅòßý^ŒþK òßý^èþaÇçÜ$¢…sôý ïÜG… Ðèþ*{™èþ…
G…§æþ$Mæü$ çßýyéÐèþ#yìþV> A…™èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ MæüÍW¯èþ 糧æþÑ ÐèþÇ…_…§ø Mìür$Mæü$ {MæüÐèþ$…ÌZ 9,10Ðèþ ™èþÆæÿVæü† ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ D G‹Ü. Æ>fÔóýQÆŠÿ, B…VæüÏѧæþÅ {´ëgñýMŠüt òܵçÙÌŒý Ðèþ$…{†° MøÆ>Ææÿ$. Æ>çÙ‰é°Mìü Ðèþ$Ç°² Móüi½Ò, Mö™èþ¢ AÆ>¦Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³fË BÆøVæüÅ…ò³O BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² _¯èþ²^èþ*³æ#¯èþMæü$
^ðþç³µVæüËÆ>? A° {ç³Õ²çÜ*¢ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. ç³£æþM>°² ÑçܢDžç³gôýçÜ*¢ MøyìþVæü$yæþ$Ï, _MìüP òÜ{MæürÈ, IHG‹Ü Ððþ{sìýòÜÍÓ, GïܵyîþïÜ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Ððþ*yæþÌŒý çÜ*Pâæýϯèþ$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. °¯èþ²sìý {ò³‹Ü Ò$sôý °§æþÆæÿدèþ…. A° ÝùÑ$Æðÿyìþz sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
|ü<Ûëï\ßπ>fi¯¢ ôV’≤<äsêu≤<é
ãß<Ûäyês¡+

eTùV≤wt b˛øÏØ 29 @Á|æ˝Ÿ 2020

7
düVü‰j·T+˝À nø£åjYT ≈£îe÷sY

n<äs¡Vü≤√
MæüÆø¯é MæüÌZÏË… çÜ—GíÙtçÜ$¢¯èþ² D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðóþ$Ðèþ$$¯é²… A…r* Ðèþ$$…§æþ$Mö_a
õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$ íܱ ™éÆæÿË$. D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° MæürtyìþÌZ
^óþÄæý$yæþ…ÌZ ¿êVæüÐèþ$Ðèþ#™èþ* {糿æý$™éÓ°Mìü BÇ®Mæü çÜçßýM>Ææÿ… A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ïÜG…,
ï³G… çÜàÄæý$°«§æþ$ËMæü$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ø_¯èþ…™èþ Ý÷Ðèþ$$à yö¯óþsŒý ^óþçÜ*¢ Bç³™éPË…ÌZ
A…yæþV> °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü G…§æþÆø ÝëtÆŠÿÞ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^èþV>,
»êÎÐèþ#yŠþ ïßýÆø A„æüÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ*{™èþ… MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ÝëÄæý$Ðèþ$…¨çÜ*¢ A…§æþÇ
Mæü—G™èþfq™èþË$ A…§æþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ²
ç³…yæþ$V>yæþ$ sêÎÐèþ#yŠþ C…yæþ[ïÜt ÇM>Ææÿ$zͲ ç³VæüËVösìýt ¯óþsìýMìü çÜÇV>Y 14 HâæýÏ. GÐèþÓyæþ$ Möyóþ¢ ¨Ðèþ$à †ÇW Ððþ$O…yŠþ »êÏMŠü AÆÿ$$´ù§øª Byóþ ç³…yæþ$V>yæþ$ A…r* ´ùMìüÇ {糿æý$™éÓ°Mìü A…yæþV> °Ë$çÜ*¢ C¨ÐèþÆæÿMóü 25 MørÏ ¿êÈ ÑÆ>âê°² ï³G… çÜàÄæý$°«¨Mìü
íÜ°Ðèþ*™ø VóüÐŒþ$ bóþ…fÆŠÿ A°í³…^éÆæÿ$ çÜ*ç³ÆŠÿ ÝëtÆŠÿ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$. Ðèþ$*çÜ«§øÆæÿ×ìýMìü Ðèþ$$W…³æ# ç³Ë$Mæü$™èþ* §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ³æNÈ fVæü¯é²£Šþ MæüË… ¯èþ$…_ gêË$Ðéǯèþ B A…¨…_¯èþ A„æüÄŒý$.. A…™èþsìý™ø BVæüMæü Ðèþ$Ç°² õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþçÜ*¢¯óþ E¯é²Ææÿ$.
ç³…yæþ$V>yìþ í³^èþaMör$tyìþMìü »êM>Þïœ‹Ü »ñý…»ôýÌñý†¢…¨. C…rÆðÿÓÌZÏ B {MìüçÙ~Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ Iï³G‹Ü G…{sîýMìü ÆøÐèþ*Ë$ °MæüP»Ÿyæþ$^èþ$Mø° {õ³„æüMæü$yæþ$ E…yæþyæþ$ A…sôý D {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÇÃMæü$Ë {ÔèýÐèþ$¯èþ$, MæüÆø¯éò³O ^óþõÜ ´ùÆ>r…ÌZ ÐéÇ
A†ÔèýÄñý*Mìü¢ M>§æþ$. JMæüPÝëÇ MæüÑ$sŒý AÆÿ$$™óþ ¯é Ðèþ*r ¯óþ¯óþ ѯèþ¯èþ$, G糚yæþ$ Ðèþ^éa… A¯èþ²¨ M>§æþ¯èþ²Äæý*Å.. º$ÌñýÏsŒý ¨W…§é Ìôý§é??, òÙyæþ$z »êVæü$…¨.. BÐèþÔèýÅMæü™èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ BÄæý$¯èþ Ðèþ$$…»ñýO Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆøµÆóÿçÙ¯èþ$P Ðèþ$Æø 3 MørÏ
Mör$tMøÐèþyé°Mìü D Ðèþ*{™èþ… E…yéÍ.. Mö…^ðþ… ™ðþÇ_ò³r$tMøÐèþ*Ã.. ´ëÇ´ùÐèþyé°Mìü E…sê¨, A¯èþ²Äæý*Å D ™öMæüPÌZ Ò$sìý…Væü$Ï H…sZ ¯éMæü$ AÆæÿ¦… Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÑÆ>âæý… A…¨…^éÆæÿ$. ™égêV> ´ùÎçÜ$ Mæü$r$…»êË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ…
M>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ$,A¯èþ²Äæ*ý Å ºÏyŠþ ´ù†…¨MæüPyé, íÜ°Ðèþ*Ë$ ^èþ*yæþsôýϧóþsìý, ¸ëÅÑ$Î Ððþ$$™èþ¢… E´ëà †° º†MóüçÜ$¢¯é²Æ>.. ¯é¯é².. AÆæÿ¦ Ææÿ*´ëÄŒý$ Ôé…³æNË$ Ðéyìþ™óþ Mæü*yé ¯èþyæþ$… ¼W…^éÆæÿ$ A„æüÄŒý$.D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ$$…»ñýO ´ùÎ‹Ü ¸û…yóþçÙ¯èþ$P 2 MørÏ
CÌêVóü E…r$…¨.. WÍÏ™óþ WÍÏ…^èþ$MøÐéÍ AÆæÿÐèþ Mæü*yæþ§æþ$.. Ìê…sìý ³æNÈ Ðèþ*ÆŠÿP yðþOÌêVæüÏMæü$ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ Ðóþ$¯èþÇf… ç³Æðÿ¹M>tY çÜ*sŒý M>Ðèþyæþ…™ø ¤Äôý$rÆøÞÏ Ææÿ$´ëÄæý$Ë ÑÆ>âæý… A…¨…^éÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ï³ÇÄæý$yøÏ ´ùÎçÜ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² õÜÐèþË$,
§æþ$Ðèþ$$ÃÌôý_´ùÆÿ$$…¨. Cç³µsìýMìü…M> ¯é ÐèþÄæý$çÜ$ °…yé 糧æþàÆóÿ A…r* B C…rÆðÿÓÌŒý Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$Ððþ$O™Œþ Rꯌþ F³æ#.. J…³æ#Ý÷…³æ#ËMæü$ ¤Äôý$rÆŠÿ ¯èþ$…yìþ Ñ«¨ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ¿êVæü…V> Mö…§æþÆæÿ$ ´ùÎçÜ$Ë$ MæüÆø¯é »êǯèþ ç³yæþr… Væü$Ç¢…_ ÐéÇ
ºÄæý$rMæü$ Æ>ÐèþyæþÐóþ$ MæüçÙt…V> Ðèþ*Ç…¨ {õ³„æüMæü$ËMæü$. B JMæüP´ësôý M>§æþ$.. Ðèþ$×ìýÔèýÆæÿà A…¨…_¯èþ B ½sZÞÏ JMæüP ´ër JMøP Ððþ$OÐèþ$Ææÿ³æ#ÌêVóü A°í³çÜ$¢…¨. çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… {ç³™óþÅMæü…V> D 2 Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$ A„æüÄŒý$. D ÑçÙÄæý$Ððþ$O
VæüËVæüË´ëÆæÿ$™èþ$¯èþ² Vø§éËÌê Ýë…VøÏ CÍÄæý*¯é ¯èþyæþ$Ðèþ$$ A…§éË$ Cç³µsìýMîü C…rÆðÿ²sŒý õÙMŠü ^óþçÜ$¢…sêÆÿ$$. CÌê D íÜ°Ðèþ*Mìü çÜ…º…«¨…_ ^ðþ糚Mæü$…sôý ´ù™óþ ÇÄæý*MŠüt AÆÿ$$¯èþ Ðèþ$$…»ñýO ´ùÎ‹Ü ÔéQ.. A„æüÆÿ$$P {ç³™óþÅMæü «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨.
^éÌê¯óþ E…¨. AÆÿ$$™óþ C…yæþ[ïÜt ÇM>ÆøzÞÏ {sñý…yŠþ òÜrtÆ>Y °Í_ ´ùMìüÇ _{™èþ…™ø »êM>ÞïœíÜP VæüsìýtV>¯óþ º$ÌñýÏsŒý ¨…õ³íܯèþ D _{™èþ… ¯óþsìý™ø 14 Hâæý$Ï ³æNÇ¢ sZrÌêY ^èþ*õÜ¢ Cç³µsìý§éM> MæüÆø¯é MæüÌZÏË…ÌZ _Mæü$PMæü$´ù™èþ$¯èþ² ÐéÇ çÜàÄæý*Ææÿ¦…
^óþçÜ$MøÐèþyæþ…™ø ´ùMìüÇ _{™èþ… ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ sꋳ {sñý…yìþ…VøÏ E…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ³æNÈ Mæü¯ðþMæütÞ ´ùÈ ^éÇà ´ùMìüÇ ÐðþÆÿ$$Å ÆøkË ´ùçÜtÆæÿ$² sìýÓrtÆøÏ ´ù‹Üt A„æüÄŒý$ MóüsêÆÿ$$…_¯èþ Ððþ$$™èþ¢… 30 Mør$Ï AÆÿ$$…¨. JMæü ïßýÆø C…™èþ Ððþ$$™èþ¢… ÑÆ>âæý… A…¨…^èþyæþ… {VóüsŒý A…r* A„æüÄñý$•µ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ {ç³Ôèý…çÜË$
^óþíÜ…¨. DÆøkÌZÏ G…™èþ ò³§æþª íÜ°Ðèþ* AÆÿ$$¯é Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë$ ByæþrÐóþ$ VæüVæü¯èþ…Ìê Ðèþ*Ç…¨. AÌê…sìý 1000 ´ùçÜtÆŠÿ ^èþ*õÜçÜÇMìü.. »ê»ZÄŒý$ JMæüsìý ç³MæüP¯èþ JMæü Væü$í³µçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> 30 Ë„æüË MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$M>V>, C…yìþÄæý*ÌZ 30 ÐóþË Ðèþ$…¨ MæüÆø¯é »êǯèþ ç³yézÆæÿ$. ÒÆæÿ…§æþÇMîü
íÜ°Ðèþ*Mìü A°² çÜ$¯é²Ë$ ^èþ*íÜ G°² ÆøkÌñýO…§ø A…r* çÜ…ºÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ ¸ëůŒþÞ. ÐðþO§æþÅ… A…¨çÜ*¢ {糿æý$™èþÓ ÐèþÆ>YË$ MæüuøÆæÿ…V> {ÔèýÑ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$.

Á‹$Áø£y¥ß eT∞¢ n.. Ä... ø£Hêï ∫qï>± e÷qe‘·«+ |ü]eT[+∫q y˚fi¯... C…M> õßýÐèþ$ Mæü*™èþ$Ææÿ$ DÚë, çÜ$ÆóÿQÐé×ìý Mæü*™èþ$Ææÿ$ çÜ${ï³™èþ, fÄæý$ËMìü‡ Mæü*™èþ$Ææÿ$
Ðèþ*rË Ðèþ*…{†Mæü$yæþ$ {†Ñ{MæüÐŒþ$ {Ö°Ðé‹Ü Ððþ$$™é¢°Mìü AË..ÐðþOMæü$…uæÿ³æ#ÆæÿÐèþ$$ÌZ.. Ôèý—† ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ M>ÆŠÿz Ìôý° AíÜòÜt…rÏMæü$ yö¯óþçÙ¯èþ$Ï A…¨…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ H ÔéQMæü$
íÜ°Ðèþ*™ø ¸ëÐŒþ$ ÌZMìü Ðèþ^óþaÔéyæþ$. Agêq™èþÐéíÜ yìþgêçÜtÆŠÿ A¯èþ…™èþÆæÿ… G±tBÆŠÿ ™ø ^ðþ…§æþMæü$…yé Äæý$*°Äæý$¯Œþ M>ÆŠÿz ÌôýMæü$…yé ´÷rt ´ùíÙ…^èþ$MøÐèþyé°Mìü Ðèþ_a¯èþ
^óþíܯèþ AÆæÿÑ…§æþ çÜÐóþ$™èþ Mæü*yé A¯èþ$Mæü$¯èþ²…™èþV> ByæþÌôý§æþ$. GÌêVðüO¯é çÜMðüÞ‹Ü M>ÇÃMæü$˯èþ$ B§æþ$MøÐèþyæþ… GÌê? A¯èþ«¨M>ÇMæü…V> CÌê…sìý Ðéâæý$Ï ÐóþËÌZÏ E¯é²Ææÿ$.
A…§æþ$MøÐéË° AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ ™ø AÌê.. íßýr$t MösôýtÔéyæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… C…yæþ[ïÜtÌZ A…§æþ$Móü AÌê M>ÆŠÿz ÌôýMæü$…yé MæüÚëtͲ G§æþ$ȧæþ$™èþ$¯èþ² õ³§æþÌZÏ M>ÆŠÿz Ìôý° ÐéÇMìü
{†Ñ{MæüÐŒþ$ ™èþ§æþ$ç³Ç íÜ°Ðèþ*Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ææÿ*Ðèþ$ÆŠÿÞ GMæü$PÐèþV> Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÒÆæÿ…™é BǦMæü ÝëÄæý$… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
G±tBÆŠÿ Mæü*yé {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý CÐèþÓyæþ…™ø °Æ>ÙèþË$ MæüâêÅ׊ý Æ>ÐŒþ$ , _¯èþ »êº$ õßýÐèþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... Äæý$*°Äæý$¯èþÏÌZ M>Ææÿ$z Ìôý° AíÜòÜt…r$Ï ^éÌê Ðèþ$…¨ E¯é²
òÙyæþ*ÅÌŒýÞ Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ´ëϯŒþÞ Æðÿyîþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §é§é³æ# {íÜP‹³t 糯èþ$˱² ³æNÇ¢ Ææÿ$. ÐéÇ Cº¾…§æþ$Ͳ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° D ÝëÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²…. òÜsZÏ Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ
^óþçÜ$Mæü$¯èþ² {†Ñ{MæüÐŒþ$ ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ_a¯èþ V>Å‹³ÌZ íÜ°Ðèþ*Mæü$ çÜ…º… «¨… »êV> ^èþ*çÜ$Mæü$¯óþ¨ AíÜòÜt…sôýÏ. Mö…§æþÆæÿ$ yö¯óþçÙ¯èþ$Ï C_a¯èþ Ðèþ$íßýâê BÇtçÜ$tË$
_¯èþ {ï³ {´÷yæþ„æü¯Œþ 糯èþ$˯èþ$ Mö°²sìý° ò³…yìþ…VŠü ÌZ ò³sêtyæþr. AÆÿ$$™óþ çÜÐèþ$Äæý*°² Æ>ÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. ÐéÇMìü «§æþ¯èþÅÐé§éË$ A¯é²Ææÿ$. çÜ$ÆóÿRê Ðé×ìý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. MæüÆø
Ðèþ—«§é ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ° {†Ñ{MæüÐŒþ$ JMæü _¯èþ² ºyðþjsŒý Mæü£æþ¯èþ$ Æ>çÜ$Mæü$¯é²Ææÿr. JMæüÐóþâæý ¯é M>Ææÿ×ý…V> BǦMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² A…§æþÇMîü °™èþÓÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…^èþ$
l°Äæý$ÆŠÿ G±tBÆŠÿ BÆŠÿ BÆŠÿ BÆŠÿ íÜ°Ðèþ* ÐèþËÏ ¼i AÆÿ$$™óþ B V>Å‹³ ÌZ _¯èþ² ÝëtÆŠÿÞ sêÎÐèþ#yøÏ MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü ÌêMúz¯Œþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Æøk ÐéÈ Ðóþ™èþ¯èþ M>ÇÃMæü$ËMæü$ MæüÚët ™èþ$¯é²Ææÿ$. AÐóþ M>Mæü$…yé C…sZÏ C…M> AÐèþÝëÆ>Ë$…sêÆÿ$$. V>Å‹Ü .. ´ëË$ çÜà
™ø JMæü ÆöÐèþ*…sìýMŠü ËÐŒþ ÝùtÈ° ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éË° ´ëϯŒþ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï Ë$ ™ðþ_aò³sêtÆÿ$$. ç³°, Ðóþ™èþ¯éË ÌôýMæü G¯ø² Mæü$r$…»êË$ Æøyæþ$z¯èþ ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. C…M> AÆðÿj…sŒý ±yŠþÞ. A…§æþ$Móü ÐéÇMìü yæþº$¾¯èþ$ ÝëÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²… A° ™ðþÍ ´ëÆæÿ$.
™ðþË$Ýù¢…¨. Cç³µsìýMóü {†Ñ{MæüÐŒþ$.. ¯é°, ¯éVæü ^ðþO™èþ¯èþÅ Ðèþ…sìý Äæý$…VŠü ïßýÆøË™ø r^Œþ D {MæüÐèþ$…ÌZ íܱ MæüâêM>Ææÿ$Ë$ Äæý$*°Äæý$¯èþ$Ï ™èþÐèþ$Ðèþ…™èþ$ »ê«§æþÅ™èþV> BǦMæü, C™èþÆæÿ Ææÿh™èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> ^éÌêÐèþ$…¨ Cº¾…¨ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$
ÌZ E…r$¯èþ²r$Ï sêMŠü ÐèþÝù¢…¨. H§óþÐðþ$O¯é ÌêMŠü yú¯Œþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ºsìýt ÐèþçÜ$¢ Ææÿ*õ³×ê çÜàÄæý$… A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ Ðèþ$*Ò BÇtçÜ$tË çÜ…çœ$… AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ÌZ E¯èþ² Mö…™èþ Ðèþ$…¨ M>ÇÃMæü$ËMìü çÜàÄæý$… A…§æþ$™èþ$…¨ M>Ææÿ$z Ìôý°
{†Ñ{MæüÐŒþ$ 'AB' íÜ°Ðèþ* ™èþÆæÿàÌZ JMæü _¯èþ² Mæü£æþ¯èþ$ ^èþ*í³…^èþyé°Mìü ´ëϯŒþ BÇtçÜ$tË$. Ðèþ* çÜ¿æý$ÅÌZÏ õßýÐèþ$, çÜ$ÆóÿRê Ðé×ìý, Ææÿh™èþ, fÄæý$ËMìü‡, çܯé, {ç³Ò×ý,, ÐéÇMìü ÝëÄæý$… ^óþÄæý*Ë° A…§æþÆæÿ… MæüÍíÜ D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$° DÆøk CÐèþÓyæþ…
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° sêMŠü. Ðèþ$Ç C¨ G糚yæþ$ ç³sêtÌñýMæüP$™èþ$…§ø ^èþ*yéÍ íßýÐèþ$f, Ðèþ*«§æþÑ, Ðèþ* Ðèþ*i GWjMæü*ÅsìýÐŒþ MæüÑ$sîý Ððþ$…ºÆŠÿ Ððþ…Mæür VøÑ…§æþÆ>Ðèþ#, fÇW…¨ A¯é²Ææÿ$.

‘=*kÕ] dü∫Hé @&Ée&É+ #·÷XÊ : >∑+>∑÷©


MøÌŒýMæü™é : ¿êÆæÿ™èþ ¨VæüYf
{MìüMðürÆŠÿ çÜ_¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ
Br™ø¯óþ M>Mæü$…yé.. Ðèþ$…_
ªdæø˘‡ ø=&ç‘˚ Ä ã+‹ì
ÐèþÅMìü¢™èþÓ…™ø Mæü*yé
AÀÐèþ*¯èþ$Ë Ðèþ$¯èþçÜ$Ë$
VðüË$^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. 24 HâæýÏ
çÜ$©Ææÿƒ MðüÈÆøÏ Ððþ$O§é¯èþ…
u≤´{Ÿ‡eTHé ‘Ó#·ßÃø√yê*µ
ÌZç³Ë, ºÄæý$r A™èþ¯èþ$ Ðèþ$$…»ñýO : MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ Ñf–…ÀçÜ$¢…yæþyæþ…™ø òÙO¯Œþ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çÜÌñýOÐé¯èþ$ Eç³Äñý*
G糚yæþ* çÜçßý¯èþ… {Mîüyæþ˱² ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D WçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ©°ÐèþËÏ »oËÆæÿÏMæü$ Ðóþ$Ë$
MøÌZµÌôý§æþ$. GÐèþÓÇò³O¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZ BrV>âæýÏ…™é CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Ðèþyæþ…™ø fÆæÿVæü$™èþ$…§æþ¯óþ AÀ{´ëÄæý$… E…¨.
j·T÷M ø√dü+.. ãßÁe÷ ∫‘·ø=ÿ{Ϻq M&çjÓ÷ ¯øÆæÿ$ ´ëÆóÿçÜ$Mæü$¯èþ² ÐéÆæÿ…™é ¸ëÐŒþ$¯èþ$ A…§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê ©°ò³O ¯èþ$ÐóþÓÐèþ$…sêÐèþ# A° ^éçßýÌŒý¯èþ$
Ðèþ$$…»ñýO : A§æþ$™èþ »oÍ…VŠü™ø ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ §éQÌêË$ ÌôýÐèþ#. M>±, K çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ™èþ¯èþ çÜçßý^èþÆæÿ$yæþ$, ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ*i Mðüò³t¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…§æþ° sîýÑ$…yìþÄæý* ÌñýVŠü íܵ¯èþ²ÆŠÿ {ç³Õ²…^èþV>.. 'º…†° ´ë™èþºyóþ Mö¨ª
G¯ø² ÑfÄæý*˯èþ$ A…¨…_¯èþ gŒýÞ{ï³™Œþ ÝûÆæÿÐŒþ Væü…Væü*Îò³O çÜ_¯Œþ »êV> Møç³µyézyæþ$. D ÑçÙÄæý*°² Væü…Væü*ίóþ Äæý$kÐóþ…{§æþ ^èþçßýÌŒý A…r$¯é²yæþ$. A…§æþ$Mæü$ §é°° òÙO¯Œþ ^óþÄæý$Mæü´ù™óþ Ðèþ*Mæü$ íÜÓ…VŠü
º${Ðèþ*, A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ*Å^ŒþËÌZ çÜÓÄæý$…V> ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. 1997ÌZ ÐðþíÜt…yîþ‹Ü ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ C¨ fÇW…§æþ° C…yìþÄæý$¯Œþ {ï³Ñ$Äæý$ÆŠÿ ÎVŠü(Iï³GÌŒý)¯èþ$ H§ðþO¯é ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…yæþ§æþ$. A糚yæþ$ ÑMðür$Ï
»êÅsìý…VŠüÌZ A™èþÅ«¨Mæü ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ÝùPÆæÿ$ ÝûÆæÿÐŒþ ^ðþ´ëµyæþ$. ¯éyæþ$ ¿êÆæÿ™èþ sîýÐŒþ$Mæü$ çÜ_¯Œþ Mðüò³t¯Œþ V> E¯é²yæþ$. B íÜÈ‹Ü ÌôýMæü sZÆæÿ²Ððþ$…sŒý Ðèþ$$…§æþ$ °ÆæÿÓíßýõÜ¢ Æ>Ðèþyæþ… Mæü*yé MæüçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. CMæü
ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü±çÜ… 10 ç³Ææÿ$Væü$ËMæü$ Ñ$…_ ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ ¿êVæü…V> fÇW¯èþ sñýçÜ$t íÜÈ‹ÜÌZ ¿êÆæÿ™Œþ 0&1 ™óþyé™ø BrV>âæý$Ï Ðèþ$$¯èþ$ç³sìý ¸ëÐŒþ$¯èþ$ A…¨³æ#^èþ$aMæü$¯óþ »êÅsŒýÞÐðþ$¯Œþ G糚yðþO¯é íÜMŠüÞ Möyìþ™óþ B º…†°
^óþÄæý$ÌôýMæü´ùÄæý*yæþ$. »êÅsìý…VŠü çÜVæür$¯èþ$ Kyìþ´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$*yø sñýçÜ$tÌZ MóüÐèþË… 120 ç³Ææÿ$Væü$Ë Ë„>Å°² Mæü*yé AÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ° õ³ÆöP¯é²yæþ$. JMæü ^é¯ðþÌŒýMæü$ †ÇW ™ðþ^èþ$aMøÐé˯óþ Mö™èþ¢ Ææÿ*ÌŒý¯èþ$ {MìüMðüsŒýÌZ
^èþ*õÜ¢, sñýçÜ$tÌZÏ 2.9, Ðèþ¯óþzÌZÏ 3.8, sîý20ÌZÏ bóþ¨…^èþÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþ fr$t 81 ç³Ææÿ$Væü$ËMóü Mæü$ç³µMæü*Í…¨. ©…™ø ÐðþíÜt…yîþ‹Ü C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÅÓÌZ ^èþçßýÌŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..' Äæý*yŠþ ^óþÄæý*ÍÞ ÐèþçÜ$¢…¨.. G…§æþ$Mæü…sôý A¨
4 ç³Ææÿ$Væü$Ë™ø ^éÌê õ³ËÐèþ {糧æþÆæÿدèþ¯èþ$ Mæü¯èþºÇ^éyæþ$. CMæü C§óþ ÑçÙÄæý$Ððþ$O Væüyæþzò³O 11 HâæýÏ sñýçÜ$t íÜÈ‹Ü VðüÍ^óþ çÜ$ÐèþÆ>~ÐèþM>Ôèý… ^óþgêÇ…¨. D »ê«§æþ™ø Mðüò³t¯Œþ MæüÆø¯é {糿êÐèþ… ™èþWY Ððþ$O§é¯èþ…ÌZMìü ¨W™óþ BrV> »êÅsŒýÞÐðþ$¯ŒþMæü$ {糡 º…†° íÜMŠüÞ Mösôýt AÐèþM>Ôèý… {ç³ç³…^èþMæü‹³
Ðèþ*i {MìüMðü{sŒý Äæý$${ÐégŒý íÜ…VŠü çÜÆæÿ§éV> ^óþíܯèþ M>Ððþ$…rÏò³O ¿êÆæÿ¢ õ³{‹Ü gŒýÞ{ï³™Œþ çÜ_¯Œþ {yðþíÜÞ…VŠü Ææÿ*ÐŒþ$ÌZMìü Ðèþ_a ÑËí³…^éyæþ° Væü…Væü*Î ^ðþ´ëµyæþ$. ™öÍÝëÇ âæý$Ï ¸ëÐŒþ$¯èþ$ A…§æþ$MøÐèþyé°Mìü çÜÐèþ$Äæý$… ¡çÜ$Mæü$… CçÜ$¢…§æþ°' ¯èþÐèþ#Ó™èþ* ™ðþÍ´ëyæþ$. AÆÿ$$™óþ MæüÆø¯é 2021 íœ{ºÐèþÇ& Ðèþ*ÇaÌZ fÇVóü AÐèþM>ÔéË$
º${Ðèþ* A…™óþ çÜÆæÿ§éV> sìýÓrÆŠÿÌZ çÜÐèþ*«§é¯èþ… C^éayæþ$. ^éÌê Ðèþ$…¨ MøÇMæü çÜ_¯Œþ HyæþÐèþyæþ… ^èþ*Ôé¯èþ¯é²yæþ$. A…™óþM>§æþ$.. fr$t Kyìþ´ùÆÿ$$¯èþ Mø´ë°² sêÆæÿ$. ¯é §æþ–íÙtÌZ Ñ$Væü™é íÜÈ‹Ü˯èþ$ °Íí³ÐóþíÜ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯óþç³£æþÅ…ÌZ AMøtºÆŠÿÌZ fÆæÿV>ÍÞ¯èþ sîý20 E¯èþ²r$Ï ™ðþË$çÜ$¢…¨. AÆÿ$$™óþ ©°ò³O Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$
Ðóþ$ÆæÿMæü$, Ðèþ$$QÅ…V> Äæý$*Ò MøçÜ… D ÒyìþÄñý* A…r*.. 2017ÌZ Væü$fÆ>™Œþ, çÜ_¯Œþ ™èþ¯èþò³O ^èþ*í³…^éyæþ° ^ðþ´ëµyæþ$. sîýÑ$…yìþÄæý*ÌZ ^ør$ Iï³GÌŒý¯èþ$ °ÆæÿÓíßýõÜ¢ »êVæü$…r$…¨. Iï³GÌŒý¯èþ$ {ç³ç³…^èþMæü‹³ò³O ç³Ë$ A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ IïÜïÜ GÌê…sìý °Ææÿ~Äæý$… {ç³Mæüsìý…^èþÌôý§æþ$. AMøtºÆŠÿ
VøÐé Ðèþ$«§æþÅ fÇW¯èþ Ðèþ*Å^ŒþÌZ ™èþ¯èþ »êÅsìý…VŠü ÒyìþÄñý*¯èþ$ ´ùçÜŠt ^óþÔéyæþ$. °Ë»ñýr$tMøÐéË…sôý.. Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk E§æþÄæý$… ¯èþ$…^óþ Æøl ™èþ¯èþ™ø ´ër$ °ÆæÿÓíßý…^é˯èþ$Mæü$…sôý Ðèþ*{™èþ… Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË$ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. Cç³µsìýMóü IïÜïÜ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ ÐèþÆæÿMæü$ Mæü*yé MæüÆø¯é {糿êÐèþ… ™èþVæüYMæü´ù™óþ Rêä
Væü$fÆ>™Œþ ™èþÆæÿ³æ#¯èþ »êÅsìý…VŠüMæü$ ¨W¯èþ º${Ðèþ* 24 º…™èþ$ÌZÏ 42 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ Ææÿ°²…VŠü ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^éyæþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. AÆÿ$$¯é °ÆæÿÓíßýõÜ¢ BrV>âæýÏMæü$ Ðèþ$…_ {´ëMîüt‹Ü §öÆæÿ$Mæü$™èþ$… MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…_¯é {ç³ç³…^èþMæü‹³ õÜtyìþÄæý*ÌZϯóþ Ðèþ*Å^Œþ˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ
^óþíÜ Vðü˳æ#ÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éyæþ$. ¿êÈ ÚësŒýË™ø VøÐé »oËÆŠÿMæü$ çÜ_¯Œþ ™èþ¯èþò³O Møç³µyæþyæþ…ÌZ ™èþõ³µÒ$ Ìôý§æþ° Væü…Væü*Î A¯é²yæþ$. Mðüò³t¯ŒþV> ¨. ©…™ø Æ>»ZÄôý$ íÜÈ‹ÜËMæü$ C¨ Ðèþ$…_ AÐèþM> °ÆæÿÓçßý×ýò³O GÌê…sìý °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÌôý§æþ$. E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ CÌê °ÆæÿÓíßý…^èþyé°Mìü IïÜïÜ
^èþ$Mæü$PË$ ^èþ*í³…^éyæþ$. {Vú…yŠþ ¯èþË$Ðèþ$*ËÌê »o…yæþÈ˯èþ$ Möyæþ$™èþ*, K AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþ$ çÜçßý^èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$…§æþÍ…^éÍÞ Æ>Ðèþyæþ… çÜçßýf… A¯é²yæþ$. Ôèý…V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…§æþ…r*' õ³ÆöP¯é²yæþ$. º…†° A…™óþV>Mæü ç³Çíܦ™èþ$Ë$ CÌêVóü E…sôý sîý 20 íܧæþ®…V> Ìôý¯èþr$Ï ™ðþË$çÜ$¢…¨.
{´÷òœçÙ¯èþÌŒý »êÅsŒýÞÐðþ$¯ŒþÌê Byéyæþ$. D ÒyìþÄñý* ^èþ*íܯèþ ¯ðþsìýf¯èþ$Ï sîý20ÌZÏ 2000 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ çÜ_¯Œþ ¯èþ$…_ fr$t ç³V>YË$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ™é¯èþ$
º${Ðèþ*¯èþ$ Kò³°…VŠü ç³…´ëÍÞ…§óþ A…r* M>Ððþ$…r$Ï ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü*yé çÜçßý^èþÆæÿ$Ëò³O B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔé¯èþ° ^ðþ´ëµyæþ$.

n<=ø£ #Ó‘·Ô Á|ü‹bÕ<äq : eø±sY j·T÷ìdt n‘·& É T j· TTM, Ms¡ ÷ ‘· s¡ V ü


‰ Á ø Ï ¬
ø ≥sY ]wüuŸ |ü+‘Yô|’ düßπswt ¬s’Hê ø±ìŒ¤&ÓHé‡
Ææÿ$§æþªyé°² Bõ³Äæý*Ë° IïÜïÜ ^èþ*Ýù¢…¨. A§óþ fÆæÿV>Ë…sôý º…†° òÙO¯Œþ ^óþÄæý$yæþ… ™èþç³µ°çÜÇ. {MìüMðürÆŠÿ. AÝ뫧éÆæÿ×ý »êÅsìý…VŠü A™èþ°
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ º…†° ´ëÍ‹Ù ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÐóþÆóÿ Ìôý§æþ…sôý »êÅsŒýÞÐðþ$¯Œþ _™èþMöPyæþ™éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ MðüÈÆŠÿ Ý÷…™èþ…. ÆðÿO¯é Ðèþ*Å^ŒþË$ Byæþ$™èþ$¯èþ²
{ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>YË A¯óþÓçÙ×ýÌZ ç³yìþ…¨. ¯èþÆæÿMæü{´ëÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° CsîýÐèþÌôý BïÜ‹Ü õ³çÜÆŠÿ 糚yæþ$ A™èþ° »êÅsìý…VŠü¯èþ$ G…gêÄŒý$
©°ÌZ ¿êVæü…V> º…†° ÐóþÆóÿ ÆæÿMæü…V> sêÅ…ç³ÆŠÿ MæüÑ$¯ŒþÞ Mæü*yé AÀ{´ëÄæý$ç³yézyæþ$. sê…ç³Ç…VŠü¯èþ$ ^óþÝë¢. Äæý$$ÐèþÆ>gŒý, òÜàÓVŠü, çÜ_¯Œþ sñý…
^óþÄæý$yé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$† CÐéÓË° ^èþ*Ýù¢…¨. ©°ò³O IïÜïÜ °õÙ«¨…_¯é... Ðèþ*Å^Œþ ^óþgêÇ´ù™èþ$¯èþ² yæþ*ËPÆŠÿ ™èþÆæÿà {MìüMðürÆŠÿ. ÒÇ ™èþÆæÿà
ÐèþM>ÆŠÿ Äæý$*°‹Ü ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éyæþ$. JMæü ¸ëÜŠt §æþÔèýÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë™ø º…† ÌZ¯óþ {ç³™èþÅǦ »oËÆæÿÏò³O ç³…™Œþ ^óþõÜ yéÑ$
»oËÆŠÿV> ¯óþ¯èþ$ C…§æþ$Mæü$ ÐèþņÆóÿMæü…. º…†ò³O BM>Æ>°² Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢…sêÆæÿ$. íÜÙŒþ, ÐéÆæÿ²ÆŠÿ ¯óþçÙ¯Œþ »êVæü$…r$…¨ A° ÆðÿO¯é õ³ÆöP¯é²
EÑ$ð Ææÿ$§æþªyæþ… A¯óþ¨ çÜçßýf…V> fÇVóü {ç³{MìüÄæý$. E§æþ…™èþ…ÌZ ÝëÅ…yŠþ õ³ç³ÆŠÿ (E糚 M>W™èþ…) yæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ÇçÙ¿Œý ç³…™Œþ MìüÏçÙtÐðþ$O¯èþ ç³Ç
C¨ JMæü AËÐér$V> ÐèþÝù¢…¨. º…†° JMæüÇ ÐéyæþV>...Væü™èþ…ÌZ ïÜÝë ¼Ææÿyé, ^ðþr$t hVæü$Ææÿ$, íܦ†° G§æþ$ÆöP…r$¯é²yæþ$. ÇçÙ¿Œý
§æþVæüYÆæÿ$²…_ JMæüÇMìü Ðèþ*Ææÿ$aMæü$…r* »oËÆŠÿ ^óþ†Mìü ÐéÅ‹ÜίŒþ, ´ëÅ…sŒý h‹³, gñýÎÏ ½¯ŒþÞ, Ðèþ$sìýt... CÌê AÆæÿ…Vóü{r…ÌZ A§æþÆæÿVösìýt¯é B ™èþÆ>Ó™èþ
C^óþa {MæüÐèþ$…ÌZ çÜÌñýOÐé¯èþ$ Ææÿ$§æþªyæþ… B¯èþÐéÆÿ$$¡V> M>§óþ¨ sê…ç³Ç…VŠüMæü$ A¯èþÆæÿá… A¯èþ²r$ÏV> G¯ø² A™èþ°ÌZ §æþ*Mæü$yæþ$ ™èþWY…¨. A§óþ çÜÐèþ$
ÐèþçÜ$¢…¨. AÌê M>Mæü$…yé yðþOÆðÿMæŠütV> A…ò³OÆæÿÏ çœ$r¯èþË$ fÇV>Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ C糚yæþ$ IïÜïÜ Äæý$…ÌZ ç³…™ŒþMæü$ V>Äæý$… M>Ðèþyæþ…,
MæüÆ>` : »êÌŒý sêÅ…ç³Ç…VŠü¯èþ$ ^èþrtº§æþ®… ^óþÄæý*˯óþ çÜÐèþ$„æü…ÌZ ÐóþÆæÿ$ 糧æþ®†ÌZ sêÅ…ç³Ç…VŠü ^óþÄæý$yæþ… H§ðþO¯é JMæü {ç³™óþÅMæü 糧éÆ>¦°² A«¨M>ÇMæü…V> ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : sîýÑ$…yìþÄæý* Äæý$$Ðèþ ÑMðüsŒý Mîüç³ÆŠÿ ÇçÙ¿Œý MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒýMæü$ »ê«§æþÅ™èþË$ Aç³µ^ðþ´ëµ
Äñý*^èþ¯èþÌZ E¯èþ² A…™èþÆ>j¡Äæý$ {MìüMðüsŒý MæüÆðÿMæŠüt M>§æþ$. D ^èþÆæÿa A¯óþ¨ GÌê Ðèþ_a…§ø ¯éMðüO™óþ sê…ç³Ç…VŠüMæü$ ÐéyóþÌê G…í³Mæü ^óþÄæý*Ë° ç³…™Œþò³O ÐðþrÆæÿ¯Œþ {MìüMðürÆŠÿ çÜ$ÆóÿÔŒý ÆðÿO¯é {ç³Ôèý…çÜË$ Ææÿ$. B AÐèþM>Ôé°² Æ>çßý$ÌŒý Ñ°Äñý*W…
Ðèþ$…yæþÍ(IïÜïÜ)ò³O ´ëMìüÝ뢯Œþ Ðèþ*i õ³çÜÆŠÿ ÐèþM>ÆŠÿ ™ðþÍÄæý$§æþ$. C¨ Mæü_a™èþ…V> ™èþõ³µ. ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ E¯èþ² ¿êÑÝù¢…¨. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> {ç³çÜ$¢™èþ… Mæü$Çí³…^éyæþ$. ÇçÙ¿Œý ç³…™Œþ JMæü AÝ뫧éÆæÿ×ý ^èþ$MøÐèþyæþ…™ø ç³…™Œþ FõÜ ÌôýMæü$…yé
Äæý$*°‹Ü «§æþÓfÐðþ$™é¢yæþ$. C§öMæü AÆæÿ¦…Ìôý° {ç³fËMæü$ D {糆´ë§æþ¯èþ _Æ>Mæü$ ™ðþí³µÝù¢…¨. C¨ Ðéyæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë º…™èþ$Ë$ G‹Üi, {MìüMðürÆŠÿ A…r* Mö°Äæý*yéyæþ$. ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒýÌZ ´ùÆÿ$$…¨ sîýÑ$…yìþÄæý* Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒýMæü$. ç³…™ŒþMæü$ G…™é.. ÌôýMæü´ù™óþ G…™é A¯óþ ç³Çíܦ†Mìü Ðèþ^óþaÔéÆæÿ$.
{糆´ë§æþ¯èþV> ÐèþM>ÆŠÿ AÀÐèþÇ~…^éyæþ$. D ™èþÆæÿà A¯éÌZ_™èþ °Ææÿ~Äæý$…. çÜÌñýOÐé õ³Ï‹ÜÌZ Mæü–{†Ðèþ$ Mæü*M>º${Æ>, yæþ*ÅMŠüÞË°²…sìýò³O JMóü ÆæÿMæü…V> çÜ_¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ, Äæý$$ÐèþÆ>gŒý íÜ…VŠü, ÒÆóÿ…{§æþ H „æü×ý…ÌZ V>Äæý$Ððþ$O…§ø M>± A¨ A™èþ° MðüÈÆŠÿ¯óþ {ç³çÜ$¢™èþ fr$tÌZ ç³…™Œþ ÌôýMæü$¯é² HÒ$ M>§æþ¯óþ çÜ…Móü
{糆´ë§æþ¯èþ¯èþ™ø {MìüMðüsŒý¯èþ$ GMæüPyìþMìü ¡çÜ$Mðüâæý§éÐèþ$° 糧æþ®†ÌZ Mö™èþ¢ 糧æþ®†° ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… A¯óþMæü ç³°^óþõÜÌê B 糧éÆæÿ¦… E…yé˯óþ¨ MîüËMæü çÜ*^èþ¯èþ. òÜàÓVŠüË Ðèþ*¨Ç {MìüMðüsŒý A° {ç³Ôèý…íÜ…^éyæþ$. yðþOËÐèþ*ÌZ ç³yóþíÜ…¨. Æ>çßý$ÌŒý Mîüç³ÆŠÿV>, »êÅsŒýÞÐèþ$ ™éË$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Iï³GÌŒý&13Ðèþ ïÜf¯Œþ™ø V>yìþÌZ
IïÜïÜ A¯èþ$Mæü$…r$…ÌZ ™ðþÍÄæý$yæþ… Ìôý§æþ…r* A¯èþ$Ðèþ*¯éËMæü$ ™ðþÆæÿ¡çÜ$¢…¨ A° ÐèþM>ÆŠÿ D ÆæÿMæü…V> ^èþ*õÜ¢ º…† Ððþ$Ææÿ$³æ# MøçÜ… Ìñý§æþÆŠÿ sîýÑ$…yìþÄæý* íÜÞ¯èþ²ÆŠÿ Äæý$gôýÓ…{§æþ ^èþçßýÌŒý™ø C¯Œþ ¯ŒþV> Æ>×ìý…^èþyæþ…™ø G§æþ$Ææÿ$ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. ç³yéË° ç³…™Œþ ¿êÑ…_¯é C糚yæþ$ B ç³Çíܦ†
ÑÐèþ$ÇØ…^éyæþ$. º…†ò³O ÌêÌêfË…(çÜÌñýOÐé)¯èþ$ õ³ÆöP¯é²yæþ$. sñýçÜ$tÌZÏ MóüÐèþË… BÆæÿ…¿æý KÐèþÆæÿÏÌZ Ðèþ*Æÿ$$ÔèýaÆðÿOfÆŠÿ, Ððþ$O¯èþ…, çÙ* ´ëÍ‹Ù Mö…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ Ýët{V>ÐŒþ$ ÌñýOÐŒþ òÜçÙ¯ŒþÌZ Ðèþ$$^èþasìý…_¯èþ {MæüÐèþ$…ÌZ ç³…™Œþ JMæü sêÌñý…sñýyŠþ {MìüMðürÆŠÿ A° A™èþ°Mìü ÐèþÆæÿ$çÜ Ìôý§æþ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> Iï³GÌŒý fÆæÿVæüyæþ…
糧óþ 糧óþ Ææÿ$§æþªyæþ… Ðèþ$¯èþMæü$ çÜ$ç³Ç_™èþ…. M>V>, Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé B ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$V>Y çœÍ™èþÑ$^óþa AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²r$Ï ÇçÙ¿Œý {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ Ðèþ_a…¨.D {MæüÐèþ$…ÌZ ÆðÿO¯é Ðèþ* V> AÐèþM>ÔéË$ CõÜ¢ ™èþõ³µÐèþ$$…§æþ° ^ðþí³µ¯èþ fr$t A¯èþ$Ðèþ*¯èþ…V> Ðèþ*Ç…¨. D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ç³…™ŒþMæü$
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> çÜÌñýOÐé¯èþ$ º…†ò³O »êÅsŒýÞÐðþ$¯ŒþMæü$, »oËÆæÿÏMæü$ Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$Ððþ$O¯èþ ´ùÆæÿ$ ç³ÇÖ˯èþÌZ ™óþÍ…¨. sêÏyæþ$™èþ*.. ¯é §æþ–íÙtÌZ ÇçÙ»Œý ç³…™Œþ JMæü sꋳ ÌZ° Mö…§æþÆæÿ$ ò³§æþªË$.. C糚yæþ$ A™èþ° E…sôý AÐèþM>ÔéË$ Æ>Ðèþyé°Mìü ^éÌê çÜÐèþ$Äæý$… ç³sŸt^èþ$a.
ôV’≤<äsêu≤<é
ãß<Ûäyês¡+
29 @Á|æ˝Ÿ 2020

features@suryaa.com
8

A{VæüÆ>fÅ… AÐðþ$ÇM>ò³O MæüÆø¯é ÑËÄæý$™é…yæþÐèþ… Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ AMæüPyæþ 1,330 Ðèþ$…¨
MøÑyŠþ&19™ø Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþ ç³yézÆæÿ$. ©…™ø Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$Ææÿ×êË çÜ…QÅ 56,634Mæü$ ^óþǯèþr$Ï Væü×ê…M>Ë$ ÐðþËÏyìþçÜ$¢ ¯é²Æÿ$$.
CMæü BǦMæü Æ>f«§é° ¯èþ*ÅÄæý*ÆæÿŠPò³O MæüÆø¯é ¡{Ðèþ {糿êÐèþ… ^èþ*í³¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ AMæüPyæþ §é§é³æ#
17,303 MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êË$ çÜ…¿æÑý …^éÆÿ$$. Æðÿ…yæþ$¯èþ²Ææÿ Ë„æüËMæü$ ò³OV> ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ Äæý*ÅÆÿ$$. M>V> MæüÆø¯é
°ÐéÆæÿ×ýMæü$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþõÜ¢¯óþ §é° ¯èþ$…_ Ðèþ*¯èþÐéã ÑÐèþ$$Mìü¢ ´÷…§æþVæüÍVóü AÐèþM>ÔéË$¯é² Äæý$¯èþ²¨
A…§æþÇMîü ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæ$ý Ðóþ$. Cç³µsìýMóü A{VæüÆ>fÅ… AÐðþ$ÇM> çÜà Äæý$*Móü, ^ðþO¯é, ÆæÿÚëÅ, fÆæÿñ, ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ…sìý §óþÔéË$ {´÷òœçÜÆŠÿ A{yìþÄæý$¯Œþ íßýÌŒý
MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæ$ý ÌŒýÞ {´ëÆæÿ…À…^éÆÿ$$. ÒsìýÌZ Ðèþ$¯èþ§óþÔèýÐóþ$ {糫§æþÐèþ$…V> E…§æþ¯èþ² ÐéÆæÿË¢ $ B¯èþ…§æþ§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþÐóþ...
Ë ÔéQ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ LçÙ«§éË$, ï³ï³D MìürÏ ™èþÄæý*È,
{ç³ ç³…^èþ §óþÔé˯èþ$ MæüM>ÑMæüË… ^óþçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$ Mæürtyìþ ^óþõÜ ÐéÅMìüÞ¯Œþ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$
ÑçÜ¢−–™èþ…V> ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐðþOÆæÿ‹Ü ³æ#sìýt¯èþ ^ðþO¯é™ø ´ër$ A{VæüÆ>fÅ…
AÐðþ$ÇM>, C{gêÄñý$ÌŒý, Mæü*Å»ê ™èþ¨™èþÆæÿ §óþÔéÌZÏ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ AçßýDzÔèýË$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç
™ðþË…V>×ýÌZ
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇMìü ÑÆæÿ$Væü$yæþ$ sîýM> ™èþÄæý*ÈÌZ.. ¿êÆæÿ™Œþ ºÄñý*sñýMŠü, C…yìþÄæý$¯Œþ CÐèþ$*Å
ÌêhMæüÌŒýÞ, ºÄñý*ÌêhMæüÌŒý C, hyæþ‹Ü M>yìþÌê, Ððþ$O¯ŒþÐéMŠüÞ, ïÜÆæÿÐŒþ$ C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ C…yìþÄæý*
™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü Ððþ…sìýÌôýrÆæÿ$Ï ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËMæü$ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… Cç³µsìýMóü òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ°
ÑÑ«§æþ LçÙ«§æþ çÜ…çܦ˯èþ$ {´ù™èþÞíßýÝù¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. M>V> ¿êÆæÿ™Œþ Cç³µsìýMóü sîýM>Ë ™èþÄæý*ÈÌZ
{ç³ç³…^èþ Ýë¦Æÿ$$ Móü…{§æþ…V> (VøϺ̌ý ÐéÅMìüÞ¯Œþ çßý»Œý) E…¨. ¿êÆæÿ™Œþ A† ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü sîýM>¯èþ$ A…
¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ*sôýÑ$sìý? ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÌZÏ ¿êÆæÿ™Œþ GMæüPyæþ E…¨? çÜVæür$ Ðèþ$°íÙMìü Ðèþ^óþa çÜ…§óþçßý… C¨. {ò³OÐóþsŒý ÍÑ$sñýyŠþ.. õÜÆæÿϯèþ$ AÑ$™é»Œý M>…™Œþ {ç³Ýë¢Ñ…_¯èþ D 6 çÜ…çܦÌZÏ ¿êÆæÿ™Œþ ºÄñý*sñýMŠü, ºÄñý* §æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéÍ, {ç³ç³…^èþ… ¯èþ$…_ MæüÆø¯é¯èþ$ ™èþÇÑ$MösêtÍ A° ±† BÄñý*VŠü ïÜDÐø
AÆÿ$$™óþ.. ÐéÅMìüÞ¯Œþ Mæü¯èþ$Mæü$P¯óþ ÆóÿçÜ$ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ Mæü*yé Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿçÜÌZ¯óþ E…§æþ° {ç³ç³…^èþ ÌêhMæüÌŒý C, C…yìþÄæý$¯Œþ CÐèþ$*ÅÌêhMæüÌŒýÞ.. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Móü…{§æþ…V> ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$…r* MóüsîýBÆŠÿ AÑ$™é»Œý M>…™Œþ BM>…„ìü…^éÆæÿ$.
ÐéÅç³¢…V> ÐèþçÜ¢$¯èþ;ç³² ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯éË$ A…§æþDZ B¯èþ…§æþ…ÌZ Ðèþ$$…^ðþ™èþ¢$ ™èþ$¯é²Æÿ$$. BÆæÿ$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÈsîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ° BÆæÿ$ LçÙ«§æþ çÜ…çܦË$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅMìüÞ¯Œþ MøçÜ… ç³ÇÔZ«§æþ ¯èþË$ ^óþçÜ$¢
çÜ…çܦË$ ºÇÌZ E¯é²Äæý$° ±† BÄñý*VŠü ïÜDÐø AÑ$™é»Œý M>…™Œþ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. ¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÒsìýÌZ Ðèþ$*yæþ$ çÜ…çܦË$ ™ðþË…V>×ýÐóþ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙÐèþ$…r* Isîý, ç³Ç{ÔèýÐèþ$ {ç³ç³…^é°² Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ BMŠüÞçœÆŠÿz
MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$…_ D {ç³ç³…^é°² Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™èþÄæý*È MøçÜ… ÑÔèýÓ
ÐéÅç³¢…V> E¯èþ² A°² §óþÔéËÌZ° Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯óþ E¯é²Ææÿ$. D ÆóÿçÜ$ÌZ
A¯óþMæü ÆøV>Ëò³O ÐèþÅMìüÞ¯èþ$Ï ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ BMæü޹ƊÿzÐèþÇÞsîýÌZ° {ç³Äñý*VæüÔéË Mæü*yé ™èþ¯èþ ÐóþVæü…
^èþ*í³Ýù¢…¨. BMŠüçÜçœÆŠÿz gñý¯èþ²ÆŠÿ C°Þtr*ÅsŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ {´÷òœçÜÆŠÿ A{yìþÄæý$¯Œþ íßýÌŒý ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ°
º–…§æþ… MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅMìüÞ¯èþ$² ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yé°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ K ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯é°² ¯èþ*Å
Äæý*ÆŠÿP sñýOÐŒþ$ ÐðþË$ÐèþÇ…_…¨. D Mæü£æþ¯èþ… {ç³M>Ææÿ… Cç³µsìýMóü A™èþÅ…™èþ ¿æý{§æþ™èþ ¯èþyæþ$Ðèþ$ ÑÔèýÓÑ
§éÅËÄæý$…ÌZ° gñý¯èþ²ÆŠÿ C°Þtr*ÅsŒý Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ JMæü sîýM> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþr$t ™ðþË$Ýù¢…¨. ©°
Mæ üÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$ BMŠüÞçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ AÀÐèþ–¨® ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. D º–…§æþ…ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$
Ðèþ$íßýâê Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ Mæü*yé E¯é²Ææÿ$. ÐéÅMìüÞ¯Œþ AÀÐèþ—¨®ÌZ BÐðþ$ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. MøÌŒýMæü™éMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ^èþ…{§é §æþ™é¢
(34) BMŠüÞçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™èþÄæý*È Ñ¿êVæü…ÌZ° M>ÓÍsîý GçÙ*ÅÆðÿ¯ŒþÞ Ðóþ$¯óþfÆŠÿV> Ñ«§æþ$Ë$
ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ {糧æþÇØ…^èþyé°Mìü ^éÌê Ðèþ$…¨ ÔéçÜ¢Ðóþ™èþ¢Ë fr$Ï Mö°² Ðèþ…§æþË Ðèþ$…¨ ò³O _¯èþ²
MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæý$ÌZÞ¢ {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$t ™ðþË$Ýù¢…¨. MöÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O ´ùÆ>sê°Mìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt¯èþ
°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MøÌŒýMæü™éÌZ° VøQÌôý Ððþ$Ððþ*ÇÄæý$ÌŒý VæüÆæÿÏÞ çÜ*PÌZÏ {´ë£æþÑ$Mæü ѧæþÅ, òßýÇsôýgŒý C°Þtr*ÅsŒý B‹œ sñýM>²ËiÌZ ½sñýMŠü ÒÆæÿ…V> Ðèþ^óþa ¯ðþË _ÐèþÇ ¯ésìýMìü 6,000 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> ´ëÌŸY¯óþ ÐéÇ Mö™èþ¢ MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅMìüÞ¯Œþ
(ºÄñý*sñýM>²Ëi) ³æNÇ¢^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… 2009ÌZ {¼r¯øÏ° ÎyŠþÞ Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ G…GïÜÞ (ºÄñý*òÜO¯ðþÞ‹Ü) MøÆæÿ$Þ¯èþ$ Äñý$$MæüP ç³È„æü˯èþ$ ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþªÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ°, C¨ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ… A° Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé,
A¿æýÅíÜ…^éÆæÿ$. ™èþÆ>Ó™èþ {ç³ç³…^èþ {ç³Ðèþ$$Q ¸ëÆ>ÃÌZÏ ç³°^óþíÜ, BMŠüÞçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇÞsîý MìüÏ°MæüÌŒý ºÄñý*&Ðèþ*ůèþ$¸ëÅMæüaÇ…VŠü A§æþ$™èþ…V> ç³°^óþçÜ$¢…§æþ° Mæü*yé BÕçÜ$¢¯èþ²r$t BMæü޹Ɗÿz Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ {ç³Mæüsì…ý ^éÆæÿ$. D ÐéÅMìüÞ¯Œþ
òœíÜÍsîýÌZ M>ÓÍsîý GçÙ*ÅÆðÿ¯ŒþÞ Ðóþ$¯óþfÆ>Y ^óþÆ>Ææÿ$. ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™èþÄæý*È ¯é×ýÅ™èþ {ç³Ðèþ*×êË$, Ñ«§é¯é˯èþ$ §æþ™é¢ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ BÐðþ*§æþ…™ø ¡çÜ$Mæü$Ðèþ$¢¯èþ²r$t ÑÔèýÓ Ñ§éÅËÄæý$ ÐèþÆ>YË Ðèþ*r. M>V> Òsìý° Ððþ$$§æþr
Mö°² Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Ððþ*™é§æþ$Ë$V> òÜò³t…ºÆæÿ$ ¯ésìýMìü ËÀ…^óþ BÝëPÆæÿ…E…§æþ° ¿êÑ…_¯é, A…™èþ
ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™èþÄæý*ÈMìü çÜ…º…«¨…_ õ³ç³ÆŠÿ ÐèþÆŠÿP ç³ÇÖ˯èþ ³æNÇ¢^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ, M>ÓÍsîý Mæü…{sZÌŒý Ñ¿êVæü… ©°° {«§æþ$ÒMæüÇÝë¢Ææÿ$..
{ç³çÜ$¢™èþ… ÐéÅMìüÞ¯Œþ MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæý$Ë$P Ððþãå¯èþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ° §æþ™é¢ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. C§ø Vöç³µ A¯èþ$¿æýÐèþÐèþ$°, ^èþ…{§é §æþ™é¢ Mæü¯é² ^éÌê ¯ðþËË Ðèþ$$…§óþ ™èþÐèþ$ {ç³Äæý$™é²Ë$ çœÍçÜ$¢¯èþ²r$t ^ðþ³æ#
Væü™èþ ¯ðþË G…™ø J†¢yìþ° G§æþ$ÆöP¯é²Ðèþ$°, M>± ™èþ„æü×ýÐóþ$ §é°° ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yézÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§é §æþ™é¢ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ™èþ$¯é²Ææÿ$. M>V>DÐèþÅMìüÞ¯Œþ {糿êÐèþÐèþ…™èþ…V> E…§æþ°
Ò$yìþÄæý* çÜ…çÜ® {糆°«¨™ø ¸ù¯øÏ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæý$Ë$ÞMæü$ Ðèþ$$…§óþ ³æ#×ôýÌZ° ïÜÆæÿ… C°íÜtr*ÅsZÏ ÝëÐèþ$*íßýMæü ™èþÄæý* °Ææÿ*í³™èþÐðþ$O™óþ {ç³ç³…^èþ… Mæü_a™èþ…V> MøË$Mæü$¯óþ BÝëP
È° {´ëÆæÿ…À…^éË° ¿êÑ…^éÐèþ$°, M>ºsìýt MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæý$ÌŒýÞ çÜMðüÞ‹Ü AÆÿ$$¯èþ Ððþ…r¯óþ Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…§æþ Ææÿ… E…r$…§æþ¯èþ²¨ ÐéÇ Ðèþ*r.
¯é²Ææÿ$. ÐéÅMìüÞ¯Œþ AÀÐèþ–¨®Mìü Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ðèþ$*yæþ$ ¯èþ$…_ ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ç³yæþ$™èþ$…¨.. ™éÐèþ$$ ©°² Mö°² ¯ðþËÌZÏ ³æNÇ¢ & }ÐèþÍÏ ™èþ¯èþÃÄŒý$,
^óþÄæý$yé°Mìü {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²…. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ™éÐèþ$$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 600 sîýM>Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÔé …. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
Òsìý° 1,000Mìü ò³…^éË° ¿êÑçÜ$¢¯é²….. AÌêVóü {¼r¯øÏ Ðèþ$Ç°² E™éµ§æþMæü çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$
ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²Ææÿ$.. C¨ C…M> QÆ>Ææÿ$ M>Ìôý§æþ$ A° BÐðþ$ A¯é²Ææÿ$.Ðèþ^óþa ¯ðþËÌZ Ðèþ$Æø 800 Ðèþ$…¨
ÐéË…sîýÆæÿÏò³O ÐéÅMìüÞ¯Œþ {ç³Äñý*V>°Mìü BMæü޹Ɗÿz º–…§æþ… çÜÐèþ*Äæý$™èþ¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.. C¨
ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O™óþ Mðü¯éÅÌZ ç³È„æüËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$† MøçÜ… B {糿æý$™éÓ°² çÜ…{糨Ýë¢Ææÿ°
A¯é²Ææÿ$. {¼sîý‹Ù BÑçÙPÆæÿ×ý AÆÿ$$¯èþ…§æþ$¯èþ ©°ò³O õ³sñý…sŒý §é°Móü E…r$…§æþ°
A¯èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. ÒÌñýO¯èþ…™èþ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ {ç³ç³…^é°Mìü A…§æþgôýÄæý*ÍÞ Mæ üÆø¯éMæü$ Ðèþ$*yìþ¯èþsôýϯé? {ç³ç³…^é°² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ A…™èþ$ ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ V>yŠþ ¸ë§æþÆŠÿ Ææÿ…Væü…ÌZMìü
Ðèþ^éaÆæÿ$. C…™èþ ¼Ëz‹³ HÑ$r…sêÆ>? D ò³§éªÄæý$¯èþ Væü$Ç…_ ³æNÇ¢V> ™ðþÍõÜ¢.. D Ðèþ*{™èþ… AÐèþçÜÆæÿÐóþ$¯èþ°
A¯èþ$MøÐèþr… RêÄæý$…. 1960ÌZ AÐðþ$ÇM>¯èþ$ MæüM>ÑMæüË… ^óþíܯèþ Ææÿ$»ñýÌêÏ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇMìü ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$r…ÌZ
E…r$…° BÐðþ$ §æþ™é¢ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$.
MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙ…_¯èþ yéMæütÆŠÿ Ýët±Ï ´ëÏsŒý Mìü° C糚yæþ$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. C糚yéÄæý$¯èþ ÐèþÄæý$çÜ$ 87 Hâæý$Ï. C…
yæþ[ïÜtÌZ BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² Ðèþ$$§æþ$ªõ³Ææÿ$ V>yŠþ ¸ë§æþÆŠÿ B‹œ ÐéÅMìüÞ¯ŒþÞV> í³Ë$^èþ$Mæü$¯óþ BÄæý$¯èþ.. MæüÆø¯é çÜ…Væü† ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$
çÜÓÄæý$…V> ÌêÅ»Œý Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C… §æþ$ÌZ ¿êVæü…V> {ç³Ðèþ$$Q AÐðþ$ÇMæü¯Œþ ´ëÆ>à Mæü…ò³±Ë™ø ç³° ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ
ÆðÿÉîþ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ™é¯èþ$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ Mæü°ò³sìýt¯èþ Ææÿ$»ñýÌêÏ ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$.. MæüÆø¯éMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ™óþyé ^éÌê E…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. Ææÿ$»ñýÌêÏ
ÐéÅ«¨™ø A…§æþÇMìü Ðèþ$$糚 E¯èþ² ç³µsìýMîü VæüÇÂ×ý$Ë ´ëÍr Ðèþ*{™èþ… {´ë×ê…™èþMæü…V> E…yóþ¨. Aç³µsZÏ {糆 Ðèþ…§æþÐèþ$…¨ VæüÇÂ
×ý$ÌZÏ JMæüÇ° Ææÿ$»ñýÌêÏ ºÍ ¡çÜ$Mæü$ ¯óþ¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü A…§æþ$Mæü$ À¯èþ²Ðèþ$…r$¯é²Ææÿ$. B§æþÐèþ$ÇõÜ¢ A…§æþÇ° ºÍ ¡çÜ$Mæü$¯óþ…™èþ yóþ…f
Ææÿ…r$¯èþ² BÄæý$¯èþ.. ©° M>Ææÿ×ý…V> ò³§æþª ÐéÇMìü Cº¾…¨ GMæü$PÐèþ¯é²Ææÿ$. Ææÿ$»ñýÌêÏ ´ùÍÄñý*.. B…{™éMŠüÞ.. Æóÿ¼‹Ü.. Æøsê ÐðþOÆæÿ‹Ü ËMæü$
sîýM> Ͳ yðþÐèþË‹³ ^óþíܯèþ »êÅMŠü {Vú…yŠþ D ò³§éªÄæý$¯èþ Ý÷…™èþ…. ÐðþOÆæÿ‹Ü ˯èþ$ GÌê °ÈÓÆæÿÅ… ^óþÄæý*˯èþ² ÑçÙÄæý$…ò³O BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² ç³r$t
A´ëÆæÿÐèþ$° ^ðþº$™éÆæÿ$. A…§æþ$Móü MæüÆø¯é çÜ…Væü† ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ Ææÿ…Væü…ÌZì ¨V>Ææÿ$. ÐéÅMìüÞ ¯èþ$Ï
yðþÐèþË‹³ ^óþÄæý$rÐèþ$…sôý íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ïܯŒþ Ðèþ*Ça¯èþ…™èþ Di M>§æþ…r$¯èþ² BÄæý$¯èþ.. §é° Ððþ¯èþ$Mæü G…
™ø {ÔèýÐèþ$™ø ´ër$.. A¯óþMæü §æþÔèýË {ç³Äñý*Væü ç³È„æüË$ E…sêÄæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü™èþ… ÌZ
ÐéÅMìüÞ¯èþÏ ™èþÄæý*ÈMìü HâæýÏMæü$ Hâæý$Ï ç³sôýtÐèþ°.. Ðèþ*ǯèþ Ýë…Móü†Mæü™ø Hyé¨.. Hy騯èþ²Ææÿ
M>Ë…ÌZ¯óþ MæüÆø¯é ÐéÅMìüÞ¯Œþ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… E…§æþ…r$¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$Ç.. V>yŠþ ¸ë§æþÆŠÿ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W¯èþ Ðóþâæý.. MæüÆø¯éMæü$ Ðèþ$*yìþ¯èþsôýϯèþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ
ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. Ðèþ$Ç.. M>Ë… HÐèþ$° yìþòÜOyŠþ ^óþçÜ$¢…§ø ^èþ*yéÍ.
yéMæütÆŠÿ Ýët±Ï ´ëÏsŒý Mìü°
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.
{Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷düTÿ\ |ü+|æD° nìïXÊK\ dæã“+~øÏ n+~düTÔHêïeTHêïs¡T.ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D Á|ü‘√ø£ÿ]
u≤<Ûä´‘·>± uÛ≤$+#ê\Hêïs¡T.qs¡düsêe⁄ù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À s√Es√E≈£î
ô|s¡T>∑T‘·Tqï bÕõ{Ïyé πødüT\qT #·÷dæ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q
#Ó+<äe<ä›Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T bÕ{Ï+#·&É+,e´øÏÔ >∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·,
>∑T+≥÷s¡T
ãT<Ûäyês¡+
kÕe÷õø£ <ä÷s¡+ bÕ{ÏùdÔ ø£s√HêqT ø£≥º&ç#˚j·Te#·ÃHêïs¡T.nq+‘·s¡+ 29 @Á|æ˝Ÿ 2020
qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T»sY q÷´dt : {Ï&ç|æ C≤rj·T n<Ûä´≈£î\T,e÷JeTTK´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D˝À X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ÁX¯$TdüTÔqï ns¡$+<é u≤ãT j·T÷‘Y düuÛÑT´\T |ü≥ºD+˝Àì nìïÁbÕ+‘ê\˝À
ÁbÕ+rj·T+ eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHêÃØ® &Üø£ºsY b˛©dt,bÕ]X¯ó<äΔ´, yê©+≥Ø,dü∫yê\j·T,ÄXÊes¡ÿs¡¢≈£î s¡ø£åD ø£e#ê\T e÷düTÿ\T. XÊìfÒsTT»s¡¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ |ü≥ºD
#·<ä\yê&É ns¡$+<é u≤ãT H˚‘·�‘·«+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ e÷düTÿ\T n+~+#ê*‡+~>± bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Ä<˚•+#·&É+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑÷&ÉT] X‚KsY,&Üø£ºsY |”sY kÕôV≤uŸ, qJsY,Áoø±+‘Y
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ yês¡Ô\T ,XÊìfÒsTT»s¡¢ |ü+|æD° »]–+~.á dü+<äs¡“¤+>± ns¡$+<é u≤ãT »]–+<äHêïs¡T.|ü≥ºD+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
I

»>∑qqï $<ë´ ªByÓqµ


-2020-21 dü+e‘·‡sêìøÏ
e÷¬sÿ≥¢˝À yê´bÕs¡T\T ‘·|üŒìdü]>±
e÷düTÿ¢ <Ûä]+#ê*: q>∑s¡ ø£$TwüqsY

dü+ã+~Û+∫ Á‘Ó’e÷dæø£ |ò”E\T H˚s¡T>±


‘·\T¢\ U≤‘ê\πø ÇdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. $<ä´≈£î MTs¡T Ç#˚à ÁbÕ<Ûëq´‘· Bì <ë«sê ‘Ó\TdüTÔqï~.
-ø±˝ÒJ j·÷»e÷Hê´\T eTÚ*ø£ $T>∑‘ê sêÁcÕº\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì\TdüTÔHêïs¡T. |ò”E ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ
#Ó*¢+#·ø£b˛e&É+ e\¢ #ê˝≤ ø±˝ÒJ\T eT÷‘·ã&˚ |ü]dæú‹. dæÿ˝Ÿ &Óe\|tyÓT{Ÿ >∑T+≥÷s¡T, eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé, y˚T»sY q÷´dt :>∑T+≥÷s¡T q>∑s¡+˝À
dü<äTbÕj·÷\T yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·Tø√yê* 2019-20e dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ø±˝ÒJ j·÷»e÷Hê´\≈£î ˇø£ÿ
s¡÷|ü+˝À ≈£L&Ü MTs¡T ø=‘·Ô ø=‘·Ô dü+düÿs¡D\T rdüT≈£îedüTÔqï+<äT≈£î
<Ûäq´yê<ë\T nHêïs¡T.á M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À >∑T+≥÷sY ø£\ø£ºπs{Ÿ qT+&ç
@sêŒ≥T #˚dæq ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ≥¢˝À yê´bÕs¡T\T ‘·|üŒìdü]>± e÷düTÿ¢,
>ö¢E\T <Ûä]+#˚˝≤ |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷\ì, ø£+f…ÆHÓà+{Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢
õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ◊ XÊeT÷´˝Ÿ Äq+<é ≈£îe÷sY, Ä#ês¡´ Hê>±s¡T®q $X¯«
-d”m+ yÓ’ mdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü ãø±sTT ˝Ò≈£î+&Ü 4200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ÄHé ˝…’Hé
<ë«sê yê] U≤‘ê\≈£î »eT #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.2020-21
$<ë´\j·T+ yÓ’dt #Ûêq‡\sY sê» X‚KsY, ]õÁcÕºsY s√X¯j·T´, Á|æì‡|ü˝Ÿ
»s¡T>∑T‘·Tqï düπs« y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\˙ q>∑s¡ ø£$TwüqsY #·˝≤¢ nqTsê<Ûä
n~Ûø±s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·eT s√EyêØ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>±
>∑T+≥÷s¡T, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, y˚T»sY q÷´dt :»>∑qqï $<ë´ ByÓq |ü<∏äø£+ •ej·T´, Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY eTÚs¡´ Hêsê|ü⁄ ¬s&ç¶, õ˝≤¢ ¬s$q÷´ n~Ûø±] ns¡+&É˝Ÿ ù|≥, j·THé.{Ï.ÄsY. ùdº&çj·T+˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ, >±E\yê] M~Û,
dü+e‘ê‡ìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á‘Ó’e÷dæø£ |ò”E\T H˚s¡T>± ‘·\T¢\ U≤‘ê\≈£î »eT dü‘·´Hêsêj·TD, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î\T
ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ <˚e⁄&ÉT HêøÏ∫Ãq neø±X¯eTì, á dü+‘√cÕìï e÷≥˝À¢ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˝ÒJ\˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ≈£îeTàs¡ ãC≤sY, j·T˝Ÿ._.q>∑sY Äs√>∑´ πø+Á<ä+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢
#Ó|üŒ˝Òqì, Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T u≤>√ ˝Òø£b˛sTTHê, sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± eT<ÛäTdü÷<Ûäqsêe⁄, $$<Ûä ø±˝ÒJ\ j·÷»e÷Hê´\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, $<ë´s¡T›\ |üs¡´{Ï+#ês¡T.‘=\T‘· j·THé.{Ï.ÄsY.ùdº&çj·T+˝Àì ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ ì
yÓTs¡T>∑T |üs¡#·Tø√yê\ì, eT+∫ Á|üe÷D≤\T e⁄+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì ø±˝ÒJ ‘·\T¢\T bÕ˝§ZHêïs¡T. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ nq+‘·s¡+
Hê≈£îqï düeTdü´\T ø£Hêï, MT düeTdü´\T ô|<ä›$ nì uÛ≤$+∫, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î j·÷»e÷Hê´\≈£î $»„|æÔ #˚düTÔHêïqHêïs¡T.e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ |ü]o*+∫ nø£ÿ&É yê´bÕs¡T\T #˚‘·T\≈£î >ö¢E\T, e÷dtÿ \T <Ûä]+#·≈£î+&Ü
}s¡≥>± á |ü<Ûäø±ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïeTì sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ yÓ’.j·Tdt. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ◊ XÊeT÷´˝Ÿ Äq+<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, »>∑qqï $<ë´ yê´bÕs¡+ #˚j·T&É+, Á|ü»\ ≈£L&Ü <äTø±D≤\ eTT+<äT >∑T+|ü⁄\T>± ñ+&É≥+
Á‘Ó’e÷dæø£+ qT+&ç ‘·\T¢\T H˚s¡T>± e∫à |ò”E #Ó*¢+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+˝À ø±˝ÒJ\T ByÓq |ü<Ûäø£+ ÁøÏ+<ä ¬s+&Ée $&É‘·˝À õ˝≤¢˝Àì 1,21,780 eT+~
»>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ eTTK´eT+Á‹ ø±´+|ü⁄ #·÷kÕÔs¡T ø±ã{Ϻ yê]øÏ dü+‘√wü+ ø£*–+#˚˝≤ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T >∑eTì+∫ düeT+~‘· ¬s’‘·T ãC≤sY mùdº{Ÿ n~Ûø±] ô|ò’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+
ø±sê´\j·T+ qT+&ç »>∑qqï $<ë´ ByÓq |ü<∏äø£+ ø±s¡´Áø£e÷ìï sêÁwüº $<ë´s¡T›\≈£î dü+ã+~Û+∫ 210 ø√≥¢ 40 \ø£å\ 31 y˚\ 581 s¡÷bÕj·T\T #˚XÊs¡T. Ç˝≤H˚ e´eVü≤]ùdÔ Á|ü»\ Äs√>∑´ <ä�cÕº´ dü<äs¡T <äTø±D≤\qT
yÓTs¡T>∑T |üs¡#ê\ì ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T.M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À >∑T+≥÷s¡T |ò”E ]j·T+ãsY‡ yÓT+{Ÿ #Ó*¢+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À
eTTK´eT+Á‹ yÓ’.j·Tdt. »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø£\ø£ºπs{Ÿ qT+&ç bÕ˝§Zqï Áô|ÿy˚≥T Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ Á|ü‹ì~∏ ‘=\–kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ ˝Àì yê´bÕs¡T\T,
dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, ø±˝ÒJ 3, 03, 107 eT+~ $<ë´s¡T›\≈£î dü+ã+~Û+∫ 246 ø√≥¢ 97 \ø£å\ 70 Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ yÓTÆø˘ ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·–q uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+
ñe÷X¯+ø£sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |ò”E ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ Çã“+<äT\qT y˚\ 453 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+|ü⁄ #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.»>∑qqï
j·÷»e÷Hê´\T, $<ë´s¡T›\ ‘·\T¢\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTTK´eT+Á‹ yÓ’ mdt bÕ<äj·÷Á‘·˝À MT <ä�wæºøÏ rdüT≈£îsêe&É+ »s¡T>∑>±,Äs√CÒ MTs¡T |üP]Ô |ò”E bÕ{Ï+#ê\ì, >ö¢E\T, e÷dtÿ \T ‘·|üŒìdü]>± <Ûä]+#ê\ì
»>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 2018-19 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ edü‹ ByÓq ÁøÏ+<ä Ç+‘·≈£î ÁøÏ‘·+ õ˝≤¢≈£î e+<ä ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T $&ÉT<ä\ ø√sês¡T.j·T˝Ÿ._.q>∑sY Äs√>∑´ πø+Á<ëìï |ü]o*+∫ dü<äs¡T ÁbÕ+‘·+˝À
ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿô|’ Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.ø£s√Hê ˝≤+{Ï düeTj·T+˝À ø±ã&çq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.
#Ó*¢+#ê*‡q 1880 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ãø±sTT\T #Ó*¢+#·&É+ »]–+<äì, ≈£L&Ü MTs¡T <ÛÓ’s¡´+ #˚dæ Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘êÔìï |ò”E ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ øÏ+<ä »s¡T>∑T‘·Tqï düπs« $esê\qT yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY ì n&ç– ‘Ó\TdüTø=ì e÷{≤¢
&ÉT‘·÷ düπs« y˚>∑+>± |üPØÔ #˚j·÷\Hêïs¡T. düπs«˝À ùdø£]+∫q $esê\qT
m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ÄHé ˝…’Hé #˚j·÷\ì n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕ+πø‹ø£
e÷≥ $qø£b˛‘˚ MTÇwüº+ Áô|’eTØ, ôdø£+&ÉØ ø±+{≤ø˘º‡ qT yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+#ê*: õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæã“+~ì yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì kÕúìø£ @.á.ì
Ä<˚•+#ês¡T.düπs«˝À bÕ˝§ZH˚ dæã“+~ ‘·–q s¡ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\
-&çmd”Œ Msê¬s&ç¶ Hêïs¡T.ns¡+&É˝Ÿ ù|≥, >±E\yê] M<äT˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\qT ‘·ìF #˚dæ
qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T»sY q÷´dt: ø£s√Hê ø£≥º&ç $wü ø±\Te˝À¢ #Ó‘·Ô ù|s¡T≈£îb˛≈£î+&Ü Á|ü‹ s√E rsTT+#ê\ì, s√&ÉT¢, ø±\Te˝À¢
j·T+˝À HÓ\qïs¡ qT+&ç qj·÷Hê uÛÑj·÷Hê #Ó|ü⁄ÔHêïeTì #Ó‘·Ô y˚ùd yê] qT+&ç n|üsê<Ûä s¡TdüT+ $~Û+#ê\Hêïs¡T.mø£ÿ&Ó’Hê ø£\«s¡Tº¢
nsTTq|üŒ{Ïø° ø=+<ä]˝À ìs¡¢ø£å´+ ø£ìŒdüTÔqï<äì &çj·Td”Œ ≈£î+– eTTs¡T>∑T bÕs¡T<ä\ ì*ùdÔ XÊì≥Ø ÇHÓ‡Œø£ºsY, @.á.\T düeTq«j·T+
Msê¬s&ç¶ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.qs¡düsêe⁄ù|≥˝À #˚düTø=ì düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T.|üs¡´≥q˝À áá Áoìyêdt, j·Tdt
ãT<Ûä,>∑Ts¡Tyêsê\˝À neT\T#˚j·TqTqï dü+|üPs¡í ˝≤ø˘ j·Tdt sê+u≤ãT, Á|üC≤s√>∑´, Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø±s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.
&ÍHé $wüj·TyÓTÆ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q ø±s¡´\j·T+˝À
n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å »]bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷
ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D ≈£î düVü≤ø£]+#·eTì #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° e÷s¡TŒsêø£b˛e&É+
eTs√ cÕø˘ Ç∫Ãq ø£s√q..!
u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T.z |üø£ÿ <ëyêq+˝≤ qs¡düsêe⁄ù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À ø£s√Hê
πødüT\ yê´|æÔ 78øÏ #˚s¡T≈£î+<äqï $wüj·T+ Á|ü»\T >∑eTì+#·&É+˝Ò<äHêïs¡T ÄdüŒÁ‹, &ç.$.dæ ÄdüT|üÁ‘·T\qT dæ<ä›+ #˚j·÷\Hêïs¡T. M{Ï˝À eT÷&ÉT wæ|òtº
.Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ düVü≤ø£]+∫ ìã+<Ûäq\ø£qT>∑TD+>± >∑T+≥÷s¡T, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, y˚T»sY q÷´dt: ø£s√Hê yÓ’s¡dt yê´|æÔì
n<äT|ü⁄#˚ùd+<äT≈£î |ò”˝Ÿ¶ düπs« ˝…Hé‡ ã�+<ë\T bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\ ø±+{≤ø˘º‡ \˝À |üì #˚ùd+<äT≈£î yÓ’<ä´ dæã“+~, yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\qT, s√Eyê]
q&ÉT#·Tø√yê\Hêïs¡T.dü+|üPs¡í ˝≤ø˘ &ÍHé neT\T≈£î düVü≤ø£]+#·ø£b˛‘˚ $ìjÓ÷–+#˚ edüTÔe⁄\qT @sêŒ≥T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+
ø£]ƒq#·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√bÕ≥T m≥Te+{Ï dü+C≤w”\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü ÁfÒdæ+>¥ ì M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± #˚dæ, yê] XÊ+|æ˝Ÿ‡ qT yÓ+≥H˚ |üØøÏå+#˚˝≤
Á|üD≤[ø± Á|üø±s¡+ |üø£&É“+BÛ>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ◊ Ä<˚XÊ\T neT\T˝À Çã“+<äT\T ñ‘·ŒqïyÓTÆ‘˚ yÓ+≥H˚ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\
dü<äs¡T e´≈£îÔ\qT H˚s¡T>± ø±«s¡+f…Hé πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*kÕÔeTHêïs¡T. <ä�wæºøÏ rdüT≈£îe∫à |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À bÕõ{Ïyé πødüT\T
XÊeT÷´˝Ÿ Äq+<é ≈£îe÷sY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑ fi ¯ y ês¡ +
ìs¡Tù|<ä\≈£î ì‘ê´edüsê\ |ü+|æD° ø£\ø£ºπs{Ÿ ˝Àì mdt. ÄsY X¯+ø£s¡Hé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À meT¬s®˙‡ ¬skÕŒHé‡
{°eTT˝Àì ì|òü÷ eT]j·TT ìs¡«Vü≤D ã�+<ë\ n~Ûø±s¡T\‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ◊
qyÓ÷<äT ne⁄‘·Tqï <ä�cÕº´ n~Ûø±s¡T\T eT]+‘· nÁ|üeT‘·Ô‘·‘√ |üì #˚dæ
ø£s√Hê yÓ’s¡dt yê´|æÔì n]ø£{≤º\Hêïs¡T. dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY m mdt ~H˚wt
qs¡düsêe⁄ù|≥ y˚T»sY q÷´dt : ≈£îe÷sY e÷&Ü¢&ÉT‘·÷, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´
s√Eyê] ≈£L© |üqT\T #˚düT≈£îì XÊeT÷´˝Ÿ Äq+<é ≈£îe÷sY düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á XÊK C≤Ø #˚düTÔqï ø√$&é -19 Äs¡¶sY ˝À yÓ+≥H˚ ÁøÏ+~ kÕúsTT˝À e⁄qï
J$+#˚ dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î #Ó+~q dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\ Áô|’eTØ, ôdø£+&ÉØ dæã“+~øÏ ne>±Vü≤q ø£*π>˝≤ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T
Çs¡yÓ’◊<äT ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î ø±+{≤ø˘º‡ qT yÓ+≥H˚ e÷´|æ+>¥ #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À s√E≈£î Á≥÷Hê{Ÿ, rdüTø√yê\Hêïs¡T. Á|ü‹ bÕõ{Ïyé πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±+{≤ø˘º‡ ÁfÒdæ+>¥
kÕúìø£ Vü≤´+&é‡Ä|òt ø£+bÕwüHé øÏ¢j·÷, ÄsY {Ï |æ dæ ÄsY \ <ë«sê ø£s√Hê yÓ’s¡dt ìsêΔs¡D |üØø£å\T düTe÷s¡T
|üø£&É“+BÛ>± #˚j·÷\Hêïs¡T. ì|òü÷ eT]j·TT ìs¡«Vü≤D ã�+<ë\T Á|ü‹ s√E
dü«#·Ã+<ä ùdyê dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À 1700 es¡≈£î #˚ùd neø±X¯+ e⁄+<äì, n<˚ kÕúsTT˝À XÊ+|æ˝Ÿ‡
eT+>∑fi¯yês¡+ ì‘ê´edüs¡ ùdø£]+#˚+<äT≈£î yÓ’<ä´ ã�+<ë\qT ô|+|ü⁄<ä\ #˚j·÷\Hêïs¡T. bÕõ{Ïyé πøåÁ‘· kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+∫, ÁøÏ+~ kÕúsTT dæã“+~ õ˝≤¢ kÕúsTT qT+&ç C≤Ø -n+<√fi¯q˝À Á|ü»\T
πødüT\ Áô|’eTØ, ôdø£+&ÉØ ø±+{≤ø˘º‡ qT ø±«s¡+f…ÆHé ◊k˛˝ÒwüHé πø+Á<ë\ #˚düTÔqï Ä<˚XÊ\T @ $<Ûä+>± neT\T #˚düTÔqï~ |ü]o*+∫ nedüs¡yÓTÆq neTsêe‹- ã÷´s√:ø£s√Hê yÓ’s¡dt ≈£î dü+ã+~Û+∫q n<Ûä´j·Tq+ nìï
düs¡T≈£î\T,e÷düTÿ\T dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T n+~+#ê\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T\˝À ø√$&é -
n+<äCÒXÊs¡T.|ü≥ºD •yês¡T Áoìyêdüq>∑sY,ø√≥|üŒø=+&É,$qTø=+&É s√&É¢˝À ‘·s¡*+|ü⁄, XÊ+|æ˝Ÿ‡ ùdø£s¡D, |üØø£å\ |òü*‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô &˚{≤qT <˚XÊ˝À¢ $düÔ�‘·+>± kÕ>∑T‘√+~. Ä yÓ’s¡dt ≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\ô|’
19 yê´|æÔì ø£≥º&ç #˚ùd $<ÛäT\˝À bÕ˝§Z+≥Tqï n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ ∫‘·ÔX¯ó~›, XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T, |ü]XÀ<Ûä≈£î\T,$X¯«$<ë´\j·÷\T n<Ûä´j·Tq+ #˚düTÔHêïsTT. Ä
>∑T&Üsê\˝À ìedæ+#˚ yê]øÏ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.ádü+<äs¡“¤+>± dü+düú &Ó’¬sø£ºsY Á|ü‹ s√E ‘˚B\ yê]>± n|t ˝À&é #˚j·÷\Hêïs¡T. Á≥÷Hê{Ÿ |üØø£å\ ìã<䛑·‘√ düeTs¡›‘·e+‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤ùdÔH˚ ø£s√Hê yÓ’s¡dt qT
{Ï.Äq+<é u…+õeTHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê eTVü≤e÷à]‘√ ˝≤ø˘ &ÍHé ˝À ìs¡«Vü≤D≈£î Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï 18 $Twüq¢‘√ bÕ≥T eTs√ 9 $TwüqT¢ yÓ’s¡dt |ü⁄≥Tº |üPs√«‘·Ôsê\ qT+∫ Ä yÓ’s¡dt $»�+_Û+#·&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T,
bÕs¡Á<√\>∑\eTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY eTÚs¡´ Hêsê|ü⁄ ¬s&ç¶, ø£≥º&ç #˚j·T&ÜìøÏ $s¡T>∑T&ÉT ø£ìô|fÒº Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. nsTT‘˚
JeH√bÕ~ ˝Òø£ <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‹˝À ñqï ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äTø√yê\qï n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTqï+<äTq, eT]+‘· m≈£îÿe XÊ+|æ˝Ÿ‡ |üØøÏå+#˚˝≤ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY -2 Áo<ÛäsY ¬s&ç¶, õ˝≤¢ ¬s$q÷´ n~Ûø±] dü‘·´Hêsêj·TD,
dü+ø£\Œ+‘√ ‘·eTdü+düú Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£eT+ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï á Áø£eT+˝À ø£s√Hê yÓ’s¡dt $wüj·T+˝À s√Eø=ø£ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\T
mHé ÄsY ◊ ÄdüT|üÁ‹‘√ bÕ≥T, õ õ ôV≤#Y, ø±≥÷] yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ , ôdŒwü˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ãTsêe⁄, õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±]DÏ &Ü. CÒ. yÓ\¢&Ée⁄‘·THêïsTT. ÇHêïfi¯ó¢ ø£s√Hê \ø£åD≤\T »\TãT, »«s¡+, <ä>∑TZ, ˇfi¯ó¢,
ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú dæã“+~ Hê>∑sêE, MTsê j·÷dæàHé ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
kÕôV≤uŸ, >√$+<äT,Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ\ZHêïs¡T. eTDÏbÕ˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹, \*‘ê dü÷|üsY ôdŒcÕ*{Ï ÄdüT|üÁ‹, ‘ÓHê* Á|üuÛÑT‘·« >=+‘·T H=|ü⁄Œ\T nqT≈£î+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT]ø=ìï \ø£åD≤\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Ä
yÓ’s¡düTÿ dü+ã+~Û+∫q Äs¡T ø=‘·Ô \ø£åD≤\qT nyÓT]ø± >∑T]Ô+∫+~.ø£s√Hê

ø±]à≈£î˝…e«s¡T Äø£*‘√ ñ+&É≈£L&É<äT..! yÓ’s¡dt Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $düÔ]dü÷Ô e÷qyê[ Á|ü|ü+#êìï eDÏøÏk˛Ô+~. á


Áø£eT+˝À <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q eT]ìï ø=‘·Ô \ø£åD≤\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ
edüTÔHêïsTT. ~ ôd+≥sY‡ |òüsY &çd”CŸ ø£+Á{À˝Ÿ n+&é Á|æyÓq¸Héµ (d”&ûd”) ‘·q
n<Ûä´j·Tq+˝À Äs¡T ø=‘·Ô \ø£åD≤\T ñHêïj·Tì yÓ\¢&ç+∫+~. #·*
ndüÔe÷q+ #·*‘√ ≈£L&çq eDT≈£î, ø£+&Ésê\ H=|æŒ, ‘·\H=|æŒ >=+‘·T
-n+<ä]øÏ ì‘ê´edüsê\T n+~kÕÔ H=|æŒ, s¡T∫, yêdüq >∑T]Ô+#·˝Òø£b˛e&É+ e+{Ï$ ≈£L&Ü ø£s√Hê \ø£åD≤\T>±
-sêj·T˝Ÿ yÓT¬s’Hé n~ÛH˚‘· y˚π>X¯q qπs+Á<ä es¡à Ä dü+düú ù|s=ÿ+~. kÕ<Ûës¡D \ø£åD≤\‘√ bÕ≥T Ç$ n<äq+>± ñ+{≤j·Tì
Ä dü+düú $e]+∫+~. ÇH˚ïdæ \ø£åD≤\T ø£s√Hê ñ+fÒ Çø£ @ yê´~Û e∫ÃHê
u≤|ü≥¢, y˚T»sY q÷´dt:‘·eT dü+düú˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î˝…e«s¡T ˝≤ø˘ &ÍHé e\¢ ø£s√Hê>± uÛ≤$+#ê*‡ ek˛Ô+<äì Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.
|üP≥ >∑&Éeì dæú‹˝À ñ+&É{≤ìøÏ M˝Ò¢<äì sêj·T˝Ÿ yÓT¬s’Hé Ç+ô|ø˘‡ Áô|’y˚{Ÿ
*$Tf…&é n~ÛH˚‘·, u≤|ü≥¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ ÇHé #ÛêsY® qπs+Á<ä es¡à düŒwüº+
#˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·eT dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À |üì#˚düTÔqï
1200 eT+~ ø±]à≈£î\≈£î ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T Äj·Tq n+<äCÒXÊs¡T. á
es¡à Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ˝≤ø˘ &ÍHé e\¢ |üqT\T ˝Òì ù|<ä ø±]à≈£î\T,
Ä{À Á&Ó’es¡T¢ \ø£å\eT+~ Äø£* πøø£\‘√ n\eT{ÏdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ø£˙dü+
á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #·\q+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ã&Ó®{À¢ Bìø√dü+
myÓTà˝Ò´ >√|æ¬s&ç¶ W<ës¡´+
dü+<äs¡“¤+>± qπs+Á<ä es¡à e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 15 πøJ\ _j·T´+, 5 øÏ˝À\
ñ*¢bÕj·T\T , 2 øÏ˝À\ q÷HÓ, 2 øÏ˝À\ ø£+~|ü|ü⁄Œ ‘√ ≈£L&çq øÏ{Ÿ qT \ø£
Á|ü‹ ø±]à≈£îìøÏ n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Bìø√dü+ düTe÷s¡T>± 13
å\ q>∑<äTqT yÓ∫Ã+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.
Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü Ä<äTø√yê*..
sêÁwüº+˝À H˚&ÉT ù|<äyê&ç |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+<äì qπs+Á<ä
ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì ‘êeTT &çe÷+&é #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ù|<äyê&çøÏ
@ ø£wüº+ e∫ÃHê u≤|ü≥¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ‘êqT m\¢y˚fi¯˝≤
n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì qπs+Á<ä es¡à Á|ü»\≈£î uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T.
n_Ûq+<ä˙j·T+
qs¡düsêe⁄ù|≥,y˚T»sY q÷´dt : Á¬ø’düÔe dü+|òüT ø±|üs¡T\ nuÛÑT´qï‹øÏ
düVü≤ø±s¡+ n+~+∫ ‘·q W<ësê´ìï #ê≥T≈£îqï @y˚Tà˝Ò´ &Üø£ºsY >√|æ¬s&ç¶

<äfi≤s¡T\ #˚‹˝À yÓ÷düb˛e<äT› Áoìyêdü¬s&ç¶ ùde\T n_Ûq+<ä˙j·TeTì k‘Y Ç+&çj·÷ ¬ø$Tdtº n+&é Á&É–Zwtº
nc˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T ¬ø|æ s¡+>±sêe⁄ nHêïs¡T. >√|æ¬s&ç¶ #ê]{°dt
Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\|üs¡~Û˝Àì ñ|üŒ\bÕ&ÉT Á>±eT
•yês¡T˝Àì z Á|üsTTy˚≥T n‹~Û >∑�Vü≤+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì
◊<äTe+<ä\eT+~ dü+|òüTø±|üs¡T\ (#·]à bÕdüºsY)≈£î ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T,
_j·T´+ ,e÷düTÿ\T,XÊìfÒsTT»s¡T¢,≈£Ls¡>±j·T\T |ü+|æD° ø±s¡´Áø£+ »]–+~.
-Á|ü‹ –+»qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√\T #˚düTÔ+~ á dü+<äs¡“¤+>± ¬ø|æ s¡+>±sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê ø±s¡D+>± nH˚ø£
Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï bÕdüºs¡¢qT >∑T]Ô+∫ &Üø£ºsY >√|æ¬s&ç¶ ‘·qe+‘·T
- @|” &ç|üP´{° d”Œø£sY ø√q s¡|òüTT|ü‹ düVü≤j·T düVü≤ø±sê\+~+#·&É+ Äj·Tq eT+∫ eTqdüT≈£î ‘êsêÿDeTHêïs¡T.
yÓ’j·TkÕ‡sY dæ|æ eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T y˚T&ÉyéT düTC≤‘·bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
u≤|ü≥¢, y˚T»sY q÷´dt:sêÁwüº yê´|üÔ+>± <äfi≤s¡T\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ¬s’‘·T≈£î ˝≤ø˘ &ÍHé H˚|ü<Ûä´+˝À ñbÕ~Û ˝Òø£ rÁe ø£cÕº\˝À ñqï dü+|òüT ø±|üs¡T\≈£î
–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ e#˚à $<Ûä+>± eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑Hé #·s¡´\T Ç‘√~Ûø£+>± düVü‰j·T+ #˚dæq >√|æ¬s&ç¶øÏ <ä[‘· ,Á¬ø’düÔe, _dæ esêZ\≈£î #Ó+~q
rdüT≈£î+≥THêïs¡ì @|” &ç|üP´{° d”Œø£sY ø√q s¡|òüTT|ü‹ nHêïs¡T. dü+|òüT ø±|üs¡T\+<äs¡T s¡TD|ü&ç ñ+{≤eTHêïs¡T.my˚Tà˝Ò´ Áoìyêdü¬s&ç¶øÏ
eT+>∑fi¯yês¡+ u≤|ü≥¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ˝À yÓTTø£ÿC§qï ø=qT>√\T ù|<ä\ ø£cÕº\T rs¡Ã&Éy˚T |üs¡e÷e~Û nì düTC≤‘·bÕ˝Ÿ nHêïs¡T.n+<ä]øÏ
πø+Á<ëìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &ç|üP´{° d”Œø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç ùde#˚j·÷\+≥T e÷ Hêj·T≈£î&ÉT nqTø£åD+ eTeTà*ï
>∑‘· Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫q ¬s’‘·qï ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î yÓTTø£ÿC§qï πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ø√q s¡|òüTT|ü‹ Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔs¡Hêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY dæ|æ Hêj·T≈£î\T eT˝…¢\
H√#·Tø√ì <Ísꓤ>∑´ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~ nHêïs¡T. Bìï <ä�wæº˝À ñ+#·T≈£îì nXÀø˘,ø£+<äT\ j·TÁC≤,¬>+≥qbÕ{Ï >±Á_j·T˝Ÿ, ‘·˝≤] Hêì,H˚\≥÷]
eTTK´eT+Á‹ »>∑Hé sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê |ü+≥\ ø=qT>√\T≈£î Á>±e÷˝À¢ yÓTTø£ÿC§qï ≈£î 1300 s¡÷bÕj·T\T $T+∫ <äfi≤s¡T\T ¬s’‘·T≈£î yÓTTø£ÿC§qï\qT |ü]o*düTÔqï <ä�X¯´+ eTTs¡[,$T≥º|ü*¢ X‚KsY, Äπsÿ¬scÕº¬s+{Ÿ j·T»e÷ì ô|~›¬s&ç¶, õ˝≤¢¬s’dt $T\¢sY‡
Áoø±s¡+ #·T{≤ºs¡Hêïs¡T. u≤|ü≥¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø£s¡¢bÕ˝…+ eT+&É\+˝À #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.
550 mø£sê\T, u≤|ü≥¢ eT+&É\+˝À 1400 mø£sê\T yÓTTø£ÿ C§qï kÕ>∑T ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ñ|ü düuÛ≤|ü‹ s¡|òüTT|ü‹ ‘Ó*bÕs¡T. á nc˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT }s¡ u≤düÿs¡sêe⁄,j·TTHÓ’f…&é bÕdüºsY‡ ô|ò˝Àwæ|t
nc˛wæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T sêj·Tqï\‘√bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì
#˚dæq≥Tº n~Ûø±s¡T\ <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yêdüÔe+>± ¬s’‘·T ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq á C§qï\ ø=qT>√\T πø+Á<ë*ï ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé >∑$ì ø£�wüíeT÷]Ô, u≤|ü≥¢ eT+&É\ yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ Hêj·T≈£î\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T, |ü\TÁ>±e÷\≈£î #Ó+~q #·]ÃbÕdüºs¡T¢
Á|üuÛÑT‘·« <Ûäs¡ Á|üø±s¡+ yÓTTø£ÿC§qï≈£î 1760 s¡÷bÕj·T\T, ‘Ó\¢C§qï\≈£î ¬s’‘·T\+<äs¡÷ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. C§qï\T $Áø£sTT+∫q bÕغ ø£˙«qsY ø√øÏ sê|òüTe ¬s&ç¶, @ m+ dæ &Ó’¬sø£ºs¡T¢, |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.
2550 s¡÷bÕj·T\T ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡>± ¬s’‘·T≈£î n+<ë*‡ ñ+~. ø±˙ ¬s’‘·T\≈£î πøe\+ yês¡+ s√E˝À¢H˚ yê] u≤´+≈£î U≤‘ê˝À¢ q>∑<äT »eT bÕ˝§ZHêïs¡T
���������
�������������
�����������

II

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���������� ������ ������� �������� ����� �������� ������������ �������� ������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������� ������� ������������ ������������ ��� ������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������� ���������������� ��������������� ��������������������������
������ ������������� ������������������������� ���������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������� �������� ������� �������� �������� ������������� ����� �����
� ���� �������������������������������������������� �������������� ������ ����������� ������ ������� ����������� ����� ��������� �������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ������ ��������� ������� ������ ��������� ������������� �������������
� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ������
�������������������������� ������������������������������������� � ���������� ���������� ������������ ����� ����������� � ������������� ������ �� � ��� � �
���������������� �������� ���� ������ ��������� ����������������� �������� ������ ��� �������
� ����������� ������������ �������������� ����������� ���� ��������� ��������������� ������� ������������������������������������������� ������ ������
������������������������������������������������ �������������� ����� ������������������������������������������������������������������� �������� ���������
������ ������ ���� ����� ����������� ����������� ������������� �������� ����� ������ �������� �������� ����� ���������� ������ ����������� ����������� �� ������
��������������� ��������������������������������������������������������������������� ���� ���������� �������� ����
� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������� ������� ��������� �� �
��������������������������������������������������������������� �������� � ������������������������������������������������������������� ��������� ���������� �������� ����������
��������������������������������� ���������������� �������������� ���� ������������ ��������������� ������� ���������������������������������������������
� ��������������������������������������������� �������������� ���������� ���������� ���������� ��������������� ��������������� ��������� ������
����������
�����������������������������������������������������������������
���������������� �������� ������������������������� ������������������
������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ������������� ��� ��� ����������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ��������� ����� ���������� ���� ���� ������
�� �������������
����������� �������
����������������������������������������������������������������
������� ���������������������������� �������� ����������������������
����� ��������������� ������������������������� ������������������ �������������������������������������������������������������� ������������ ������ �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������������������������� ��������� ��������� �����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������� �������� ������� ���� ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� �������� �����������
� ��������������������������������������������������������������� � �� ����������������������������������������������������������������� ����������� ��������
������������������������������������������������������� ������� ������������������������������������������������������������������������ ������ ����������� �������� ������� ������ �������� ������� ������ ���� ��� �������
����������������������������������� � ���������� �������������� ���������������������������������� ������� �������� ��������� ��������� ������ �������������� ���� ��������
���������������� � ������������������������������������������������ � ��������������������������������������������������������������� ����� ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ���������������� ������� �������� ����������������� ������ � ����� ������ ������� ���� ����������������������������������
������������������������� � ��������������������� ������ ������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� � ������������������������������������������� �����
����������������������������
� ������������� ���� � ������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ������������� ������� ���� ��������
������ ��������������������������������������������������������� ������������������������� �������������������������������� ��������������������������������
��������������������� � ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ������������
�������� ���������������� ����������������������������������������� � ��������� ������� � �����������
������������������������ � ������������������������ ���������������� ������ �������������������� ���� ���������� �������� ����� ������� �����
�������������������������������� ����������������� ������������
������������������������������������������������������������������������� � ������������������������ ��������� ������ ���������� ������� ������� ������ ������ ������� ����� ��������� ������� �������� ���� ��������������
�������������������������� ������������������������������������������ ��������� ������� ���������� �������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������������� ���������� ������� ���� ��������������������
��������������������������� ���������������������� ���� ����������� �� ������ �������� ���������� ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������� ���������� ��������������������
���������������������������������������������������������������� ������� ���������������������������������������
������������ ��������� ������ �������� ��������� ������������ � ������������ � ������������������������� �������������������������������������������
����� �������� ������� ������ ������� ������ ��������� ��������� ������ ���� ���������� ����� ������ ����� ����� ������������ ������������
����������������������������������������������������� ����������������� ���������� ������� ���� ������ ������� �� �������� ���������� ������� �������� �������� ����������� ����� �������
��������� ��������� ������������� ������� ������������� ������ ���� ����� ��������������������������������������������� ������������ �������� ��������� ����������� ����
������������������������������ ������������������������� �������������� � ���������� ���������������������� ������ ��������������������������� ����������� ������� ����������� ������ ����
�������������������������������������������������� ����� ���������� ������� ����� ������ ������� �������� ����� ��� ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������������������������� ������������ ��������� ������ ����� ����� ��� ����������������� ������ ������ �������� ������ ������� ����������� ��������������� ����� ��������� �������� ��������� ����� ����� ���������
���������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������ �������� ��������������� ������ �������������������������������� ������������� ���� ������� ������� ��������� �����������
��������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������ �������������� ������������� �������������� ����
������� �������� ����������������� � ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
���������� �������� ����������� �������������������������������������� ������� ������������������������ ��������� ��������� ���������� ����������
�������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������ ����������������������������������������������������� ������
����������������������������� ��������� �������� ������������� ������ ���������� ������� ���������� ������� �������������������������� ����� ������ ���������� ������������ ��������������� ����� ����������
������������ ������������������ ������ �������� ������� ������� ������ ������� �������� ����������� ������������������������� ����������� ����������� ������� �������������� �������������������
��������� ������� ������� �������������������������������������� ������ ����������� �������� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� � ���������� ������ ��������������� ����������� ����������� ������ ������������������� �������������� �������� ������� ������ ������������ �������� ����������� ��������
���������������������������������������������������� ����������� ������� ������� �������� �������� ����������� ���������� ������ �������������������������� ��������� ������� ������������� ������� ������������ ������� ���������
���������������������������������������������������� ������������������������ ����������������������������������������������
������������������������������ � ������������ ����������������������������������� ������� �������� ����� ������ ���������� ����
������� ����� ��������� ������������� ������� ������ ������� ��������� ������� �� ������ �������������������������������� ��������������������������������
����� ������������������� ����� ����������������������������������������������������������������
���������������������������
������� �������� ���������
��� ������ ���������� ����
����������������������������������� �������������������������������
�������� ������������� �������� ������� �������� ��������������
������������� ������������������ ���������� ����������������������������
���� �������������� ���������
���������������� ������� �����������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���� ����� ������������ ��������� �� ��������� ������ ��������� ����������
������� ��������� ����������� ������������� ������������ �������� ����������� ��������� �������� �����
������� ������� �����
�������������������������
��������� ���������� ���� �� ������� ���������
���������� �����
����������������������
� �������� ���� ������
���������������������������
�������� ���������� ������������� ��������� ���� ������ ��������� ������
���������������������� ���������� �������������� ��� ������������������������
�������� ����������� ��������� ������������������������������������
������� ������� ����� ��� �������� ����� ���� �������
����������� ������ ����
���������� ������� ���������
���������������������������
��� ��������������� �����
�����������������������
���� �������� ��������
��������� ������� �����
��
�����������������������������
��������� ���������� �����
��������� ����������� ���������
��������� ����������� ������ � ������� ������ ������ ������ �����������������
������� ��������� ������ ���������������������������� �������������� �����������
����������������������������� ������������ ��������������������������� ������ ��������� �������� ���������� ��
������������������������������������������������ ������� ���� ���� ������ ���������������������������
���������������������� ������������������������������������������������������������������� ������� ��� ������� ����������� ��
� �������������������������������������������������������������� ��������� �����������������������
��������������������������������������������������������������������� ���������� ���������� ����� ���������������������������������
������������������������������������������������������������������ �����������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������� �������������� ������������������ ������� ��������
����������������������������������������������� ������������������������������
����� ���� ������� ������������ ���������� ������� ���������� ���������� ����������������������������������������������������� ����� � �� � � � ��� � ������ � � ��� � �� � � � ������������������������������������
�������������� ��������� �������� ���� ���� ������� ���������������� �� ���� ����������� ���������� ����������� ������� ����� �������������� ��������������������������������������� ������ ����������������������� ���
����������� �������� ���������� �������� ����� ��������� �� ����� ���������� ���������������������������������������������������������������� ������ �� ��������� ���������������������������
����� ��� �������������� ������ ������� ��������� ������������ ������ �������������� � ������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������������������������� ���������� ���������������������������������� ���
���������� ������������� ����� ������������ ����������� ���� ���� ��������������������������������������������������������������������� ���������� ��������
������������������ ������������������������������������ �������������� ������� ������ ���� ����� ��������������� ���� �������� ���������� ������ ���������� ���������� ���
��������� ���������� ������������������� ������������ ����������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������������������� ������ ������������� ���������� ��������������� ��������������������������������������� ������ ������ ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������� ������������� �������� �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ���������� ������� ����������������� �����������������������������������������������������������������������
����������������������� �������� ���������� ����������������������������� ������������ ���� ������ �������� � �����
����� ������� ������������ ��������������� ��� ���������� ���������� ������� ������������ ��������� �����������������������������������������������������������������������
� ������������� ����������������� ����������������� �������������
���������������������������������������������������������������������� ��������� �� �������� ������ �������� �� �������� �������� �������� ������������ ����������� �������������� ������������ ���������������� �������������� ������� �������������� ��������� ������������ ���������������
�������� ��������� ��������������� ����������� ������������������� ���� ��������� ��������� ��� ���������� ���������� �������� ��������� ������� ���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �������������������������� ����������������������������������� ����������� ��������
���������� ��������� ���� ������������ ����� ��� ������ ������������ ���������� �����
���������
���������������������������������������������������������������������������������� ������������� ������� ������ ������ �������������� ����� ��� ������ BDPS ���������
����������������������������������������������������������������������������������� �������������
���������� ����� ��������� ������ �������� ������������� �� ����������� ����������� �����������
��������������������������������������������������������������������������� ����������� ��������� ������ ����� ��� ���� ���������� ���������� ������� ���������� ����
������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������������������������������
������������������������������ III

����������������������������� ���������������������������� ������� ������������������ ����������


������������������� ��������� �������� ����� ���� ������ ����������� �������
�������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������������������������������������
����������������������� ����������� ����� ���������� ����������������
������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ��������� ���������� �������� ������ ������ �������������
��������������� ���� �������� ������������� ���������������� �� ����
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ������� ������ ����������������������� ����� ����������� ���
��������������������������������������������������������������� ��� �������� ������������ � ���� ������� ��� ����������� ���������������
����������������� ������ ���������� ������ ������ �������� ������������ ������������ ������ �� ������������������ ������������ � �������
��������������������������������������������������������������������������� ������ ���������������� ������� ���������� ����������� ����������
���������� �� �������������� ���������������� ������� ���������� ����� ���������������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������������������������� ���������� ������� �����������
������������������������������������������ ��������������������
��������������������� ������ ��������������������������������������� ������
��������� ������ ������������������ ������� �������� ������ ���������
�������� ���� ����� ��������� �������� ������ �������� � �������
������� � ������ ������������� � ���� ��������� ������� ������ ���������
������������ ������� ������� ���������� �������������� ���������������
������������ ���������� ���������� ������������� ���������� ��� ������������������������������������������������������������������������� ������������� ������������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ����� �����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ��������� ����� ��� �������������� ��������� ��� ������� ����� ����� �� ���������������������������������������������� �� ������������� ������������ ���������� ���������� ��� �����
��������������������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������� ���������������������������������������������������� �����������������������������������������
�������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������
���������������� ���������� ������
��������������������������� ������ �������������������������� ��������� ���������� ��������� ���������� ������� ������� ������������ �������� ������� ������������ ��������
������������� ���������� ������������ ������������ �������� ������� ����������� ���������� ���������� ��� ������ ����� �������� ������� ���� �������� ���� ����� ����
����������� �������������������� ������������� � �������� �������� �������� ������� ������� ������� ������� ������ ���������� ������� ������� ����������������� ���������������
������������� ������� ���������� ����� ������������ �������������� ������� ����������� ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ����������� ���� �������� ������ ������� ���������� ������� �������� ��������� ������������ �������
������������������� ������������� ����� ������� ���������������������� ������ ����� ����� ��� ��������� ����� �������� ������ ���������� ������� �������� ������ ���������� ����
������ ������������ ������� ������ ������������ ������ ��������� �������������������� ������ ������������������������������������� ����� ������� ������������ ���
���������� ������������ �������� ����������� ���������� ���������������������������� ����������� ������������������� ����� �������������� ����� ������������ �������������� � ������������� �����
������������������ �������� � ���������� �������� ������ ��������� ���� ���� ������ ��������� �������� ���������� ������������ ������ �������������������������������������������������������������
������������ ���������� ���� ��������� ���������� ��������� ������ ���������������� ����� ������������ ��������� ������� ������� ������� ���������� ���� ���� �������� �������� ������������� �����������
��������� ������� ��� ������� ������� �������� ����� ����������� ���������������� ��������� ���������� ����� ���������� ��������� ������ ������� ��������� ����� ������� ����������� �������� �������� ���������� ��������� ������ �������� �������������������� ������� ��������
������������������������������������������������ ����������������� �������� ���������� �������� ���� ��� ��� ������ ����� ��������� ������ ������ �������� ������ ��� ���������� ���� �������� ����������� ����������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��������� ����������� ������ �������� ����� ������������� ��������� ����������� ������������ ���������� ����������� �������� ��������������� ����������� ��������� ����������� �����
������������ ���������� ��������� ������� ������������ ��������� ������ ������������ ����� ������ �������� ����������� ����� ��������
������������ ��������� �������� ���� ����� ����� ��������� ����� ���������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��������� ������� �������� �������� ��������� �����
���������� ��������� ������� �������� ����������� ��������������
���������������������������������������� �����������������������������
������������������������������� ������������� ��������� ������ ���������� ��������� ����� �������
������� ������� ����������� �������� �� ����� ����� ��������� ���
��������������� ��������������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������� �������
���������������� ��������� �������� ��������� ������ ������������� ���� ������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��������� ����������� ���������
������������������ ��������� ����� � �������� �������� ��������� ���
�������� ����������� ���� �������� �������� ������ ���������� �������
���������������� ���������� ����������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ������� �������� ���� ������� �����������
����������������������
������������� ������������ ���������� ������ ������ �������� ������������� ���������������
������������������������� ���������������������������� ������ �������
������� ����������� � ������� ���������� ����� ������ ��������
��������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������ ���������� ������ ������� � �� �����������
�������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ������� �������������� �������������� ������� �����
�����������������
�������� ������������� ����������� ����������� ����������� ���������� ���������������� ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ����������������������� ����������������������������������� ����������� ��������� ����������� ������ ������ ���� ������������ ������ ���������
������� � ����� ������ ��� ��������� ����������� ���� ����������� ���������� �� ���������� ���������� ���� ������ �������� ������� ������ ������ ������ ���������� ������� ��������� ���������� ������� �������������� �
����������� ���������������������� �� �������� ���������� ��������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������������� ��������� ���������� ���������������
��������� ������������ ��������� ������� ��������� ��������� �������
�������� ��������� �������� ������������ ��������� ����������� �� �����
������� �������������� �������� ����������� �������� ��������� �
������� ���� ���������� �������� ����� ��������� ������� ��������
���������������������������������
����������������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� ��������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ����� ���������� ����������� ����������� ������� �������� ������������ �����������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������� ������������������������������ ������������ ������������������� ���� ���������������� ������ �� ��������� �������� ����������� ��������
������������� ���������� ������������� ����� �������� ������������ ��������������������������������� ����� ������������������������ �������������������������������� �������������������������������
������������������������ ����� ������� ��� ��������� ������������������������ ��������� ���� �������� ���� �������� ����������� ��������� ���� ���������� ������ ����� ���������������������������� ��������� �������
����������������������������������������������������������������� ������������� ������������� ����� ������ ����� ������ ���� ������ ���� ����� ��������� ������� ������������ ��������� ���������
������������������ ���������� ��������������������������� ������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������� ������������������������� �������������������
���������������������������������������������� ���������� ���������������������� �������������������������� ��������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������
���������� ���������� �������� ������������� ������ ���������
��������������������������� ������������� ��������� ������ ��������� ��������� ������ ������ �����
�������� ������� ����������� ����������� ����������� ���� ������������
������� ������ ����� ����������� �������������� ����������
���������������� ������������ ������� ������ �� �������� ���� ��������� ������� ����� ���������������������������������������������������������������������� ���������
���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������
������������ �������� ����������� ������������� ����������� ������� �� ���������� ����� ��������� ���������� �������� ������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
������������ ������ � �������������� � ��������� ������ ������ ������ �������� �������������������������������������������������������������
������������ �������� ������� ������������ ��� ���������������� ��� ��� � ������ �������� ����� ������� ��������� ������ ������ ����� �����
������������������������������������������������������������ ������� � �������� ������� ����� ������ ������� ����� ������������
������������������� ����������������������������������������������� �������������������� ������������� ������ ����� ������������� ������
��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������
������������������ ���� �������� ������������ ������ ���� ����������
�������������������� ������������������������������������

�������������������������� ���������������������������������
���������������� ������ �� ������� ����� ��������� ������������ ��������
������������������������������������������������������������� ���������������� ������ �� ���������� �� ����� ������ ���������������
��������� ������� ��� ������������� ��������� ���� ������������
������ ������ ������ � �������� ���������� ���� �������������� ��������� ��� ����������������� ���������� ����������� ���������� ������� ���������
���������������������� ����� ������������� �������������������� ������������������������� ������ ������������������� ��������������������
�������� ������������ ������ ��������������� �������������� ���� ����������� �������� ������������ ����������� ��������� ����������� �������
����������������������������������������������������������������� ����������� ��������� ������������� �������� ������������ ���
��������� ������������� ��������� �������� ���������� ����� ���� ������ ����� ������� ������ ��������� ������������� ��� �� ���
�������������� ��������� ��������� �������� ���������� ���� ���� ���������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������� ������������� �������� ������������� ���������� ������ ��
�������� ������������� ��������� ���������� ��������� ����������� ����� �����������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��������� ������ ������ ������� ������������ ������ �������� ��������� ���� ���� ������� ������������� �������� ����
�������� ������� �������� ������������ ������� ����� ��� ��������� ���� ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������
������ ������� ����� ������������ ���������� ������� �������� ������ ������������������������������������������������������������ ����������������������� ������� ��������� ������������� �������������
�������������� ������ ��������������� ������� ���������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������������ ������� ���������������� �� �������������� ���� ��������� �������
���� ����������� ��������������� ���� ������ ����������� ���� ��� ������������������������������������������������������������ ������������ ������ ����������� �������� ������������� ��������
������������������������������������� ����� �������������������
����������� ����� ������ ����������������� ������������ ��������� ������
��������������������� ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������� ����������� �������������� ��������� ������������� ������ �� ��
���������� ������� ������ ������������ ������������� ��������� ���������� �������� ��������� ����� �������� ������� ������ �������� �������
��������������������������� ������������������������������������ � ������������������������������������������������������������������ ���������� �����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� �������������� ����� ��������� ���������� ���������� ����� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
��������� ������������� ����� ������� � ���������������� �IFSC ������������������������������������
ANDB������������������������������
������ ���������������������������������������������������� ��������
\j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄVü‰s¡+ $‘·s¡D õ³§æþËMæü$ f¯èþõÜ¯é º–…§æþ… ¼Äæý$Å… ç³…í³×îý
ˇ+>√\T, y˚T»sYq÷´dt: \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt ˇ+>√\T Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕVüA J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ f¯èþõÜ¯é ´ëÈt B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ
>∑T+≥÷s¡T bòÂ+&˚wüHé düVü≤ø±s¡+‘√ ˝≤ø˘&ÍHé˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï b˛©dt, ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° °Ææÿ$ õ³§æþËMæü$ ¼Äæý$Å… ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. f¯èþõܯé
ãT<Ûäyês¡+ bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ, bÕ]X¯ó<ä› ø±]à≈£î\≈£î, ù|<ä\≈£î ÄVü‰s¡|ü⁄ bı{≤¢\T, eT+∫˙{Ï ¯èþVæüÆæÿ º–…§æþ… C…sìý…sìýMìü ÐðþãÏ ¼Äæý$Å… A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ÌêMŠü
$‘·s¡D #˚j·T≥+ »]–+<äì ø£¢uŸ Áô|dæ&Ó+{Ÿ \j·THé &Üø£ºsY cÕø°sY ‘Ó*bÕs¡T. yú¯ŒþÌZ õ³§æþËMæü$ BÆ>®MæüÍ™ø E…yæþMæü*yæþ§æþ¯óþ E§óþ®ÔèýÅ…™ø ´ëÈt
29 @Á|æ˝Ÿ 2020 á dü+<äs¡“¤+>± ø£¢uŸ Áô|dæ&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY cÕø°sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý B§óþÔéË™ø, J…VøË$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý
s√E\T eT+∫ ˙{Ï $‘·s¡D≈£î <ë‘·>± e´eVü≤]+∫q \j·THé sêCŸ ≈£îe÷sY C¯Œþ^éÆŠÿj õÙMŠü ÇÄæý*gŒý ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ D õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$
bÕÁ‘·qT n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£¢uŸ ø√XÊ~Ûø±] \j·THé u≤*XË{Ϻ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ²r$Ï f¯èþõÜ¯é ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. D
Áoìyêdü sêe⁄, \j·THé‡ õ˝≤¢ bÕ¢dæºø˘ ìs¡Tà\q #Ó’s¡àHé \j·THé &Üø£ºsY Á|üdüqï M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ∫f…º+ Á|ükÕ<é,ø£fi≤´DY eTT‘ê´\,sêCÒwt, Áo
IV ≈£îe÷sY, kÕVüA bòÂ+&˚wüHé bòÂ+&ÉsY ∫{Ϻu≤ãT, dü˝≤àHé bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕsTT, <ä+&˚ nì˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hêdæs¡ø£+ düs¡T≈£î\‘√ »s¡ï*düTº\qT nee÷ìkÕÔsê?!


J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ ç³…í³×îý ^óþíܯèþ
¯éÔèýÆæÿMæüç³# °™éÅÐèþçÜÆ>Ë ç³…í³×îýò³O ÑÑ«§æþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ì‘ê´edüsê\ |ü+|æD°˝À ø£≈£îÿ]Ô dæ>∑TZ#˚≥T ` HêD´‘·˝Òì ì‘ê´edüsê\ |ü+|æD°ô|’ <äTe÷s¡+ {糿æý$™èþÓ… A±² Ñ«§éË$V> B§æþ$MøÐéË° ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é
´ëÈt Æ>çÙ‰ M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY çÜ¿æý$ÅË$ »Ÿ§æþ$ªË*Ç B…f¯óþÄæý$$Ë$
çܵ…¨…^éÆÿ$$. MìüÏçÙt ç³ÇíÜ®™èþ$ÌZÏ B§æþ$MøÐéÍÞ¯èþ hÌêÏ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ õ³Ææÿ$™ø hÌêÏ Äæý$…{™é…Væü…
Äæý$…{™é…Væü… fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ AÐèþ$Ðèþ*°…^èþyæþ… §éÆæÿ$×ýÐèþ$… õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ rs¡TqT ‘·|ü⁄Œ|ü{Ϻq sê»ø°j·T bÕغ\T ` ø£s√Hê ø£≥º&ç˝À MT&çj·÷ bÕÁ‘· ø°\ø£+ fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ ¯éÔèýçÜÆæÿMæüç³# °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…§æþgôýíÜ
r* «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë ¡Ææÿ$¯èþ$ ¡{Ðèþ Ýë®Æÿ$$ÌZ AÐèþÐèþ*°…^èþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿÐèþ$¯é²Ææÿ$. hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë ¡Ææÿ$¯èþ$
™èþ糚ç³sêtÆæÿ$. fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ A…¨…^óþ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë çÜÆæÿ$ u≤<ÛäT´\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* ` õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY b˛˝≤ uÛ≤düÿsY≈£î H˚‘·\ $»„|æÔ A«¨M>Ææÿ ´ëÈt Mæü…§æþ$Mæü*Ææÿ$ Ôéçܯèþ çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ*¯èþ$Væü$…r
Mæü$Ë ç³…í³×îýÌZ MæüMæü$PÇ¢ ç³yìþ¯èþ A«¨M>Ææÿ$Ëò³O ^èþÆæÿÅË$ Ðèþ$ïßý«§æþÆŠÿÆðÿyìþz Mæü*yé ™èþ糚 ç³rtyæþ… ÒÇ ¡Ææÿ$Mæü$ A§æþª…
¡çÜ$MøÐéË° sìýyìþí³ Mö…yóþí³ Ôéçܯèþ çÜ¿æý$ÅË yøÌê »êË ÌôýÅ yøÌê »êË ÒÆ>…f¯óþÄæý$ ì»+>± ás√E Á|üø±X¯+ ç³yæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ B§æþ$MøÐéÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
ÒÆ>…f¯óþÄæý$ÝëÓÑ$™ø ´ër$ f¯èþõܯé, ¼gôýí³, M>…{Vðü‹Ü ÝëÓÑ$ MøÆ>Ææÿ$. õ˝≤¢˝À 12 AÐèþÐèþ*°…^èþyæþ… çÜÆðÿO¯èþ 糧æþª† M>§æþ¯é²Ææÿ$. {´ë×ê˯èþ$ òÜO™èþ…
´ëÈtË$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÌñýMæüP^óþÄæý$yæþ… MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ý Ñ«§æþ$ÌZÏ °ÆæÿÓÇ¢çÜ$¢¯èþ²
»ê«§æþ$ÅËò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ: GÐðþ$ÃÌôýÅ ÝëÓÑ$ fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À¢ ≈£L&Ü
fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ iÑ™èþ ¿æýÆøÝë Mæü͵…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é
AÐèþÐèþ*°…^èþyæþ… |üì #˚düTÔqï≥Te+{Ï
E…§æþ° »Ÿ§æþ$ªË*Ç A¯é²Ææÿ$.
fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ç³…í³×îý õ³Ææÿ$™ø »ê«§éMæüÆæÿ…: f¯èþÜõ ¯é XÊdüqdüuÛÑT´\T me¬s’Hê
¯éíÜÆæÿMæü… °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ A…§æþgôýíܯèþ A«¨M>Ææÿ$Ëò³O Ñ^éÆæÿ×ý ÇÄæ*ý gŒý ñHêïs¡+fÒ n~ ˇø£ÿ çÜÐèþ${Væü Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³sêtÍ: M>…{Vðü‹Ü D§é
fÇW ^èþrtç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Mö…yóþí³ Ôéçܯèþ MæüÆø¯éò³O °Ææÿ…™èþÆæÿ… {ç³f eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚T çÜ$««§éMæüÆŠÿÆðÿyìþz
çÜ¿æý$ÅË$ yøÌê »êË ÒÆ>…f¯óþÄæý$ÝëÓÑ$ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿMæü$ ÌôýQ ÌZÏ ^ðþO™èþ¯èþÅ… °…ç³#™èþ*... eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶øÏ »qùdq fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ ¯é×ýÅ™èþ Ìôý° °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý ^óþíܯèþ
§éÓÆ> Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é MæürtyìþÌZ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜàÄæý$ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýM>Æ>°² bÕغ ‘·s¡|ü⁄q Vü≤�<äj·T A«¨M>Ææÿ$Ëò³O Ñ^éÆæÿ×ý fÇí³ Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË°
çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨çÜ*¢... {ç³fÌZÏ ^ðþO™èþ¯èþÅ MæüÍYçÜ$¢¯èþ² fÆæÿ²Í A…¨çÜ$¢¯èþ² Ñ$yìþÄæý* |üPs¡«ø£ ø£�‘·»„ ‘·\T M>…{Vðü‹Ü hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ D§é çÜ$«§éMæüÆŠÿÆðÿyìþz yìþÐèþ*…yŠþ
çÜ$t˯èþ$ AÐèþÐèþ*°…^èþyæþ… §æþ$Æ>ÃÆæÿYÐèþ$¯é²Ææÿ$. °™éÅÐèþçÜÆ>Ë Ñ${™èþ$ËMæü$ ¯éÔèýÇMæüç³# °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý ^óþíÜ ÐéÇ° ‘Ó*bÕs¡T. J‘ê\T ˝Òe⁄ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é Mæürtyìþ MøçÜ… {糿æý$™éÓ°Mìü, {ç³fËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ
ç³…í³×îýÌZ Mæü*yé CÌê A«¨M>Ææÿ$Ë$ MæüMæü$PÇ¢ ç³yæþr… íÜVæü$Y AÐèþÐèþ* °…^èþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿÐèþ$° J…VøË$ f¯èþõÜ¯é »s¡ï*düTº\øÏ ‹q&ÜìøÏ ‹+&ç˝Ò<äT yêfi¯¢øÏ @<Ó’Hê ;Ûe÷ ÐéÆæÿ«¨V> ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² Ñ$yìþÄæý* Ñ${™èþ$ËMæü$ ¯éÔèýÇMæüç³#
^óþr¯é²Ææÿ$. B§æþ$MøÐéÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý C¯Œþ^éÆŠÿj õÙMŠü ÇÄæý*gŒý Ñ^éÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. #˚≈£Ls¡≥+ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ »s¡ï*düTº\≈£î _j·T´+ kÂø£s¡´+ #˚≈£Ls¡ÃeTì Ç{°e\ »qùdqbÕغ n<Ûä´≈£åî\T °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ A…§æþgôýíÜ AÐèþÐèþ*°…^èþyæþ… çÜÆðÿO¯èþ 糧æþª†
AÐèþÐèþ*°…^èþyæþ… çÜÆðÿO¯èþ 糧æþª† M>§æþ° çÜ*_…^éÆæÿ$. eTTK´+>± ‘√{Ï »s¡ï*düTº\≈£î J‘ê\T ˝Òe⁄, ‹q{≤ìøÏ |ü+|æD° #˚ùdÔ Ä_j·T´+ |ü⁄s¡T>∑T\T |ü{Ϻq _j·T´+ |üeHé ø£fi≤´DY ˇø£ |üÁ‹ø±eTTK+>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T. M>§æþ¯é²Ææÿ$. fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ B§æþ$MøÐéÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
»s¡ï*düTº\≈£î |ü+|æDÏ #˚dæq düs¡T≈£î\ô|’ $#ês¡D »]|æ, ‹+&ç ˝Ò<äT yê≥ìï{Ï˙ e~˝Òdæ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\H˚ n~Ûø±s¡bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\T ≈£L&Ü ø£+<äT≈£Ls¡T fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ B§æþ$MøÐéÍ: ¼gôýí³ »Ÿ§æþ$ªË*Ç AÐèþÐèþ*°…^èþyæþ… íÜVæü$Y ^óþr¯é²Ææÿ$. ¯éÔèýÇMæüç³# °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$
yÓ+≥H˚ u≤<ÛäT´˝…’q n~Ûø±s¡T\ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\ ˇø£ <ä�ø£Œ<∏ä+‘√ ás√E Á|üC≤ùde˝À ñHêïs¡T. yêfi¯¢øÏ XÊdüqdüuÛÑT´\T ≈£L&Ü <ëìï ás√E e∫à e÷{≤¢&É≥+ °Ææÿ…™èþÆæÿ… MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýÌZ Cr$ {糿æý$™éÓËMæü$, ç³…í³×îý ^óþíܯèþ A«¨M>Ææÿ$Ëò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° hÌêÏ
rdüTø=ì »s¡ï*düTº ≈£î≥T+ u≤\qT Ä<äTø√yê\ì GÐðþ$à sêe\dæq≥Te+{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m≥Te+{Ï \_›∆ »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï Á|ü•ï+#·&É+ #·÷düTÔ+fÒ {ç³fËMæü$ ^ðþO§æþ¯èþÅ Ðé«Ææÿ«¨V> ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ MæüÌñýMæütÆŠÿ ´ùË ¿êçÜPÆŠÿ¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

e\dü ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+#ê*


çÜÓçÜ®ÌêËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^óþÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ & hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ ´ùÌê ¿êçÜPÆŠÿ B§óþÔèý…
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ ˝≤ø˘&ÍHé˝À e⁄+fÒ yê]øÏ yÓ’<ä´
∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq e\dü ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+#ê |üØø£å\T #˚j·÷\ì
\ì, nq+‘·s¡+ yê]ì dü«düú˝≤\≈£î ‘·s¡*+#· Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T
&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T b˛\ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´
uÛ≤düÿsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. e\dü ÁbÕ+‘·+ qT+&ç
»s¡ï*düTº\≈£î ì‘ê´edüsê\T |ü+|æD° ø±]à≈£î\ ‘·s¡*+|ü⁄\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£
Á|üø±X¯+ uÛÑeq+˝Àì ø£˝…ø£ºsY #Ûê+ãsY˝À n~Û
ø±s¡T\‘√ Äj·Tq düMTøÏå+#ês¡T. dü«düú˝≤\≈£î
yÓfi‚¢ yê]ì >∑T]Ô+#ê\ì Äy˚Ts¡≈£î n˙ï
>∑eT´kÕúHêìøÏ yÓfi‚¢
es¡≈£î
yêVü≤Hêìï
dü+ã+~Û‘·

ì\|üsê<äì Äj·Tq
mø£ÿ&Ü
#˚j·T÷‘·ì∫Ãq <ëeT#·s¡¢ »Hês¡∆Hé, •<ë∆ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄\T eT+&É˝≤\˝À y˚>∑+>± düπs« ìs¡«Væ≤+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. e\dü
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ ø£s√Hê H˚|ü<ä´+˝À »s¡ï*düTº\≈£î M{Ïì n+~+#ê\ì ‘Ó\T>∑T ‘êqT ‘·q e+‘·T kÕj·T+ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. Á^CÀH√¢ e⁄qï yê]øÏ e÷Á‘·y˚T y˚\ 682 eT+~, ]©|òt ôd+≥s¡¢˝À 2 y˚\ 807 ≈£L©\qT ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ ÄsY.{Ï.dæ ãdüT‡\qT
õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À $$<Ûä ~q|üÁ‹ø£\T, {°M˝À¢ <˚X¯+ n<Ûä´≈£åî\T <ëeT#·s¡¢ »Hês¡›Hé @|æ&ÉãT¢´ »s¡ï*düTº\≈£î ‘êqT m\¢y˚fi¯˝≤ düVü‰j·T düVü≤ dü«düú˝≤\≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ neø±X¯+ e⁄+≥T+<äì, eT+~ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\T, Ç‘·s¡ dæ<ä∆+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq
|üì#˚düTÔqï »s¡ï*düTº\T, bòı{ÀÁ>±|òüs¡T¢, M&ç CÒm|òt H˚‘·\qT ø√sês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø±sê\T n+~kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. e]ÿ+>∑T yê] dü«düú\+ ≈£L&Ü Á^CÀHé nsTTe⁄+&Ü\ì õ˝≤¢\ qT+&ç e\dü ≈£L©\T>± Ä<˚•+#ês¡T. Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ õ˝≤¢≈£î
jÓ÷Á>±|òüs¡¢≈£î <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ @|æ&ÉãT¢´ $◊|” s√&ÉT¶˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ]ÁXÊ ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T >={ϺbÕ{Ï Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü]ÁX¯eT\T, yêDÏ»´ dü+düú Á|üø±X¯+˝À e⁄Hêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. e∫Ãq e\dü ≈£L©\qT 28 s√E\ bÕ≥T
CÒm|t H˚‘·�‘·«+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ _j·T´+, $Tø£y˚‘·Ô •<ë› yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ #˚‘·T\T MT<äT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, md”« ÁãVü≤à+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »s¡ï \T, e´ekÕj·T s¡+>∑ dü+düú\T, e´ekÕj·T yÓTT‘·Ô+>± õ˝≤¢˝À sê»kÕúHé sêÁwüº+ qT+&ç ôVA+ ◊k˛˝ÒwüHé ˝À e⁄+#ê\ì Äj·Tq
ø£+~|ü|ü⁄Œ, $Tq|ü|ü|ü⁄Œ ‘·~‘·s¡ ì‘ê´edüsê\ >± bÕÁ‹πøj·TT\T, bò˛{À, M&çjÓ÷Á>±|òüs¡¢≈£î *düTº\≈£î ø£s√Hê H˚|ü<∏ä´+˝À ø£cÕº\qT >∑T]Ô+∫ ≈£L©\T>± e∫Ãq yê]ì >∑T]Ô+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ e∫Ãq yês¡T 12 y˚\ eT+~ e⁄qï≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á>±eT, eT+&É\ kÕúsTT˝À
qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ì‘ê´edüsê\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. á ì‘ê´edüsê\T n+~+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n<Ûä´ dü‘·«s¡y˚T ÁbÕs¡+_Û+#ê\Hêïs¡T. eTT+<äT>± düπs«˝À ‘˚*+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ¬s$q÷´ dæã“+~, ø±]àø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T
õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <ëeT#·s¡¢ »Hês¡›Hé, Á|üeTTK dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê ≈£åî\T <ëeT#·s¡¢ »Hês¡∆q≈£î, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ]©|òt ôd+≥s¡¢˝À ÄÁX¯j·T+ bı+<äT‘·Tqï yês¡T eTTK´+>± e´ekÕj·T |ü+≥\ ≈£L©\T>± ø£*dæ düπs« #˚j·÷\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T.
bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô •<ë› yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄\T ìj·T+Á‘·D˝À »s¡ï*düTº\ bÕÁ‘· ø°\ø£+>± •<ë› yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄≈£î ø£�‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. @@ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi≤¢˝À ìsêú]+#ê\Hêïs¡T. e∫Ãq yê]ì >∑T]Ô+∫ ‹]– |ü+|ü&ÜìøÏ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY
#˚j·T÷‘·ì#êÃs¡T. ì‘ê´edüsê\qT n+~+ ñ+<ä Hêïs¡T. ˝≤ø˘&ÍHé e\¢ »s¡ï*düTº\T ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T »s¡ï*düTº\T, ¬øyÓTsê e\dü ≈£L©\ ìsê∆s¡D˝À Ä<ÛësY ø±s¡T¶ yê] nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. mdt.wüH√àVü≤Hé, õ˝≤¢ ¬s$q÷´ n~Ûø±]
#ês¡T. ‘êqT ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ñqï+<äTq |ü&ÉT‘√qï ÁX¯eTqT, Çã“+<äT\qT >∑T]Ô+∫ yÓTqT¢, bòı{ÀÁ>±|òüs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ∫s¡THêe÷ >∑T]Ô+#˚˝≤ Ç‘·s¡ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ qT+∫ ‘·s¡*+#˚ e\dü $.yÓ+ø£≥düTã“j·T´, e÷sêÿ|ü⁄s¡+ z.mdt.&ç
qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ≈£L©\qT Á≥÷Hê{Ÿ j·T+Á‘ê\ <ë«sê yÓ’<ä´ #Í&˚X¯«], ˇ+>√\T, ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷sêÿ|ü⁄s¡+
n˝≤π> e\dü yÓ[¢q yê]ì eTq õ˝≤¢≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. ø£s√Hê yÓ’s¡dt k˛ø£ ÄsY.&ç.z\T Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, zãT˝ÒdüT, X‚wæ¬s&ç¶,
kÕsTTùdïVü≤ $TÁ‘· ã�+<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÀ»q+ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ ‘·–q @sêŒ≥T¢
#˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ |ü]ÁX¯eT\ e<ä› 22
˝Ò<äì ìsê∆]+∫q ‘·s¡Tyê‘· yê]øÏ <Ûä�Mø£s¡D
|üÁ‘ê\T n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. yê´~Û \ø£åD≤\T
ø±]àø£ XÊK ñ|ü ø£MTwüqsY mdt.Áoìyêdü
≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ u…’bÕdt ôd+≥sY˝Àì kÕsTT ùdïVü≤ $TÁ‘· ã�+<ä+ Ä<ä«s¡´+˝À 23e
s√E nq>± eT+>∑fi¯yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì ø£s¡÷ï\T s√&é ô|ò’¢zesY, eT+>∑eTà ø±˝ÒJ s√&é, qeuÛ≤s¡‘Y
Vü‰˝Ÿ, n<ä›+øÏ ãkÕº+&é, ÇkÕ¢+ù|≥, Äغd” ãkÕº+&é, eT+>∑eTTs¡T s√&é, eT‘· •X¯ó •X¯óyÓ’<ë´XÊ\
|ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ø£s√Hê Á|üuÛ≤e+‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\øÏ, b˛©dt
j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Ç‘·s¡ dæã“+~øÏ, ÄHê<∏ä\≈£î uÛÀ»q dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#·&É+ »]–+~.
áø±s¡´Áø£eT+˝À >√fi¯¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |ü\¢b˛‘·T y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢, b˛*H˚ì yÓ+ø£≥s¡‘·ï+,
_.•eÁ|ükÕ<é, Äe⁄\ ø±•s¡‘·ï+, ø√≥bÕ{Ï ø±osêe⁄, ¬ø.n+»H˚j·TT\T, qÁsêe⁄\ Áoìyêdtsêe⁄-
n&É«πø{Ÿ n+^s¡≈£î\ ø√≥j·T´, ‘·÷eTT düTu≤“sêe⁄.bÕ\÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, es¡ø±\
Áoìyêdüsêe⁄, @ ∫qï ø£dæ, s¡eDj·T´, |æ.øÏc˛sY, eTTs¡∞ø£�wüí, yÓ÷‘·T≈£î] Áoìyêdüsêe⁄, j·T+. ªnyês¡T¶ dü«#·Ã¤+<ä
eT*¢ø±s¡T®Hé, >√fi¯¢ ÁoqT, ás¡¢ sêE, |üeTT\bÕ{Ï øÏc˛sY, yÓTÆì+>¥ øÏc˛sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÇÃMæü$ËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý dü+düúµ Ä<Ûä«s¡´+˝À
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ø£s√Hêô|’ ne>±Vü≤q {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ M>ÇÃMæü$ËMæü$ 50
qej·TT>∑ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À
ø=‘·Ô ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ e<ä› >∑\
»s¡T>∑TeT*¢, y˚T»sYq÷´dt, (dæ+>∑sêj·T yê\+{°s¡¢≈£î e÷dtÿ\qT n+<äCÒdæq Ë„æüË ÁÐèþ* {ç³Mæüsìý…^éÍ
˙{Ï |ü+|æD° πø+Á<ä+ q+<äT
ø=+&É): eT+&É\+˝Àì _Á≥>∑T+≥ myÓTà˝Ò´ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ r…Væü$r*Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ˯èþ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰
Á>±eT+˝Àì GïÜt ø±\˙ n+>∑Hê«&û ôd+≥sY {糿æý$™éÓË$ ÌêMŠüyú¯Œþ {ç³Mæüsìý…_¯èþç³µsìýMìü ´ëÇÔèý$§æþªüÅ M>ÇÃMæü$Ë$ Ñ«¨
eTTì‡|ü˝Ÿ yê≥sY |ü+|æD° #˚ùd
{≤´+ø£sY Á&Ó’es¡¢≈£î Mæü*ÆæÿV>Äæý*Ë$
q+<äT >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î, u≤*+‘·\≈£î ªªnyês¡T¶ >∑T&É÷¢s¡T, y˚T»sYq÷´dt: kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À °ÆæÿÓçßý×ýÌZ E…yæþV> ÐéÇMìü GÌê…sìý {ç³Ðèþ*§æþ… çÜ…¿æýÑ…_¯èþ 50 Ë„æüË ÁÐèþ*
ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$°Þç³ÌŒý C…f±ÆŠÿ
dü«#·Ã¤+<ä dü+düúµµ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø√$<é 19 ø£s√Hê eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT yê\+{°s¡¢≈£î myÓTà˝Ò´ e÷qT>∑T+≥ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ ç³£æþMæü… {ç³Mæüsìý…^éË° íÜIsìýÄæý$$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ç³…^éÆÿ$$¡ M>Æ>ÅËÄæý$… Ðèþ§æþª
düT+<äs¡sê$T¬s&ç¶ #˚‘·T\MT<ä>±
yÓ’s¡dt >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ e÷dtÿ\qT n+<äCÒXÊs¡T. myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s=Hê eTVü≤e÷à] °Ææÿçܯèþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü E§øÅVæü ¿æý{§æþ™èþ 132 iK ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ
≈£Ls¡>±j·T\T A…§æþgôýÔéÆæÿ$.
»]–+~.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± u≤] qT+&ç ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î e÷dtÿ\qT K∫Ñ·+>± <Ûä]+#ê* AÐèþ$Ë$ç³Ææÿ^é˯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ yìþÐèþ*…yŠþË {糿æý$™èþÓ… ç³ÇçÙPÇ…^èþMæü´ù™óþ ™èþÐèþ$
‘ê>∑T˙{Ïì Á|ü»\≈£î n+<äCÒùd
Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù e÷˝≤´Á~ sêe⁄ nHêïs¡T eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ yê]øÏ e÷dtÿ\qT yê\+≥Ø\ Ñ«§æþ$Ë$ ºíßýçÙPÇ…_ çÜÐðþ$à ^óþÝë¢Ðèþ$° {糿æý$™éÓ°² òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. D
Á&Ó’es¡T¢ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#ê\ì eø£Ô\T dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bòÂ+&˚wüHé #Ó’s¡àHé
bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·T ˝≤ø˘ &ÍHé H˚|ü<∏ä´+˝À <ë«sê |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. m+&çz e÷{≤¢&ÉT‘ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ íÜIsìýÄæý$$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ sìý.Æ>Ðèþ$$, ™èþ$ÍϼÍÏ »êËMørÄæý$Å,
ø=$TàH˚ì eTkÕÔHé #Í<ä], nãT›˝Ÿ dü‘êÔsY j·TTe‘·s¡+ düØ«dt kÕsTT øÏs¡DY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
Á|ü‹ˇø£ÿs¡T uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ïdü÷Ô n‘·´edüs¡ 8000 e÷düTÿ\T Ç|üŒ{ÏøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì nHêïs¡T. õ³Æ>º†¢¯èþ _¯èþ Møsôý‹Ù , ç³…^éÆÿ$$¡ M>ÇÃMæü$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
düeTj·T+˝À ãj·T≥≈£î e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒì
Væü${Ææÿ… gêçÙ$Ðé M>˱ÌZ AÆæÿsìý ç³…yæþ$Ï ç³…í³×îý dü]>± e÷düTÿ\T <Ûä]+#ê\ì, #˚‘·T\qT ÄXÊes¡ÿsY s¡÷.10 y˚\T $sêfi¯+
düãT“ XÊìf…ÆCÒsY ‘√ X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉT>∑Tø√yê\ì >∑T&É÷¢s¡T, y˚T»sYq÷´dt: ø£s√Hê eTVü≤e÷à]ì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î
J … V ø Ë $ , ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.n+>∑Hê«&û dü÷|ü¬s’«»sY uÛ≤s¡‹ #˚|ü&ÉT‘·Tqï s¡ø£åD #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± <ë‘·|üs¡ø=+&ÉbÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ
Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ ¯èþVæüÆæÿ e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑]“¤D°Ád”Ô\T u≤*+‘·\T bÂwæ˜ø£ #Ó+~q X‚wüeTà ÄXÊes¡ÿsY |ü~y˚\ s¡÷bÕj·T\qT eT+&É\ |ü]wü‘Y
ÕÐéÆæÿ$ M>˱ÌZÏ {ç³fËMæü$ ÄVü≤s¡+ rdüT≈£î+≥T ∫qï ∫qï ø±sê´\j·T+˝À myÓTà˝Ò´ e÷qT>∑T+≥ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À
íÜIsìýÄæý$$, MðüÑí³G‹Ü, yê´j·÷e÷\T #˚dü÷Ô dü+‘√wü+ >± ñ+&Ü\ì m+&çz m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ n+<äCÒXÊs¡T. ÄX¯ es¡ÿsY X‚wüeTà myÓTà˝Ò´
í³G¯ŒþG…, {ç³gê çÜ…çœ*Ë #ÓbÕŒs¡T. ádü+<äs¡“+>± nyês¡T¶ Á|ü‹ì<ÛäT\T n_Ûq+~+#ês¡T.
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ §é™èþË$ C≤wüßyê eT]j·TT eT<äHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑]“¤D° q\T>∑Ts¡T ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº
çÜçßýM>Ææÿ…™ø AÆæÿsìý Ád”Ô\T ø£s√Hê yÓ’s¡dt e\q Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]
ç³…yæþ$Ï ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. ø±≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì e÷qdæø£+>± <ä�&É+>± s¡÷.6020\T q>∑<äT kÕ«BÛq+
MðüMæüÆæÿÏ A¯èþ²ç³NÆæÿ~Ðèþ$à ñ+&Ü\ì ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »]–+~. ‘·<äq+ |ü⁄\¢\#Ós¡Te⁄, y˚T»sYq÷´dt: eT+&É\+˝Àì eT\¢ bÕ˝…+ Á>±eT+˝À
gêqç³M>Ææÿ®… ÐéÇ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢
V>ÆæÿÏ´ësìý çÜ$gê™èþ,
‘·s¡+ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù, n+>∑Hê«&û
dü÷|ü¬s’«»sY #˚‘·T\ MT<äT>± >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î,
eT+>∑fi¯yês¡+ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï q\T>∑Ts¡T j·TTe≈£î\qT b˛©düT\T
n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. eT\¢bÕ˝…+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+‘·eT+~
yéÓ{M> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜ$¯é² Ðèþyîþz Ææÿ$×êË$
Ðóþ×ý$»êº$ çÜçßýM>Ææÿ…™ø Væü${Ææÿ… gêçÙ$Ðé M>˱ÌZ 130 Mæü$r$…»êËMæü$ AÆæÿsìý M>Äæý$Ë$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. u≤*+‘·\≈£î bÂwæ˜ø£ ÄVü≤s¡+ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. j·TTe≈£î\T Á>±e÷ìøÏ <ä÷s¡+˝À>∑\ bı˝≤˝À¢ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï r…Væü$r*Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ r…Væü$r*Ææÿ$ÌZ° ÐéõÜç³ÍÏ´ëyæþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ
D M>ÆæÿÅ{Mæü…Ðèþ$ÌZ V>ÆæÿÏ´ësìý Ðóþ×ý$»êº$ õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² E§óþ®Õ…_ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êj·Tr &çõ≥˝Ÿ düeTj·T+˝À kÕúìø£ mdt◊ y˚eTT\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… yéÓ{M> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ðèþ*i çÜÆæÿµ…^Œþ, ÐðþOM>´ë hÌêÏ {糫§é¯èþ
MðüÑí³G‹Ü ¯èþVæüÆæÿ M>ÆæÿŧæþÇØ H. }°ÐéçÜ$Ë$, Ððþ…MæürÆðÿyìþz, {ç³gê ¯érÅÐèþ$…yæþÍ M>ÆæÿÅÇØ çÜ$»ê¾Æðÿyìþz, ndæôdº+{Ÿ dü+B|t, nyês¡T¶ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|üdüqï b˛©düT\T |üø±ÿ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î yê]ì |ü≥Tº≈£îì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. M>ÆæÿŧæþÇØ Í…Væü…Væü$…r ÆæÿÑ»êº$ ^óþ™èþ$Ë™ø çÜ$¯é²Ðèþyîþz Ææÿ$×êË Ðèþ$…lÆæÿ$
íÜIsìýÄæý$$ ¯èþVæüÆæÿ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÝëÆÿ$$ M>˱ ÐéË…rÈ, ÒBÆŠÿÐøË$ }°ÐéçÜÆðÿyìþz, Mæü–Úë~Æ>Ðèþ#, ¼.õ³™èþ$Ææÿ$, ≈£îe÷sY, u≤ãT, n+>∑Hê«&û {°#·s¡T¢, ÄXÊ yê] e<ä› qT+&ç 6020 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ç³{™éË$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ íÜíÜ Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#, ÁÐèþ* Ñ${™èþ,
_Ææÿ…iÑ, Ððþ…MæürÆðÿyìþz™ø ´ër$ M>˱ÐéçÜ$Ë$ E¯é²Ææÿ$. ø±s¡´ø£s¡Ô, Á>±eT yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. mdt◊ yÓ+ø£fÒX¯«sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. yéÓ{M> Ðèþ$íßýâæýË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.