Вы находитесь на странице: 1из 12

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


������������� ��������������� ��������� �������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ������������
�������

��������������� �������������� �������


��������

�������
������
���
�������������� ����

���������������� ������������������������������ ������� ����

�������������������������
�������������������� �������� ��
�������������� ���

������������������� ���������� ���������� ������ �����������


������� ����
������������������������������������������ ���������������������������������� ����� �������� ��
���������������������������������������� ����������������������� ������������������ �������������� ���
��������� ��������������������������������� ������������� ���������������������������������� �������� ����
���������������� �������������������������������� �������� ����
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°««¨: ¯óþ¯èþ$ ѯ鲯èþ$, ¯óþ¯èþ$ E¯é²¯èþ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ^ðþO¯é Æ>Åí³yŠþ sñý‹Üt Mìürϯèþ$ CMæü ¯èþ$…` ÐéyæþÆ>§æþ° Æ>çÙ‰é˯èþ$
A…r* ´ë§æþÄæý*{™èþÌZ C_a¯èþ {糡 çßýÒ$° ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$çÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ���������� IïÜG…BÆŠÿ B§óþÕ…_…¨. ^ðþO¯é Æ>Åí³yŠþ sñý‹Üt MìüsŒýÞÌZ ¯é×ýÅ™èþ ÌZí³…_…§æþ° ����� ����
ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ðèþ$Æø 糫§æþM>°² Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. 12 Ë„æüË
������������������������������ �������� MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ý,
{ç³Mæüsìý…_¯èþ IïÜG…BÆŠÿ BÄæý* Mìürϯèþ$ ^ðþO¯éMæü$ Ððþ¯èþMæü$P ç³…í³…^éË° �������� ����
Ðèþ$…¨ ™èþË$ÏËMæü$ ™èþ§éÓÆ> ÐéÇ í³ËÏËMæü$ D 糫§æþMæü… §éÓÆ> Æ>çÙ‰é˯èþ$ MøÇ…¨. CMæü §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… JMæüPÆøgôý 1396 MæüÆø¯é
˼ª´÷…§æþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþÌZ ™öÍÝëÇV> A°² {™ðþOÐèþ*íÜM>ËMæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ ç³Çíܦ™èþ$Ëò³O ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ÐðþË$Væü$^èþ*ÔéÆÿ$$. ����������� ����
çÜ…º…«¨…_ ^ðþÍÏ…^èþÐèþÍíܯèþ ïœkË$ ºM>Æÿ$$Ë$ ÌôýMæü$…yé JMóü BǪMæü ��������������������� �������������� ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ »êǯèþç³yìþ
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ^ðþÍÏ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$$¯èþ$ò³¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V>
^èþÇa…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø �������� ���
™èþË$ÏËMæü$, ÐéÇ í³ËÏË ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë MøçÜ… MóüÐèþË… 11 ¯ðþËË M>Ë…ÌZ¯óþ
��������������������������� ����������� {糫§é¯èþÐèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 872 Ðèþ$…¨
Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ° Móü…{§æþ BÆøVæüÅ Ðèþ$…{†™èþÓ �������������� ���
ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…
§é§é³æ# Ææÿ*.12,000 Mør$Ï D {糿æý$™èþÓ… A…¨çÜ$¢…¨. Cç³µsìýMóü fVæü¯èþ¯èþ² ��������������� ������������������������� °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
ÔéQ ÐðþËÏyìþ…_…¨. 6185 Ðèþ$…¨
������������ ���
AÐèþ$à Jyìþ, fVæü¯èþ¯èþ² Ðèþç܆ ©Ððþ¯èþ 糫§æþM>˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ {糿æý$™èþÓ… MøË$Mæü$° Bçܵ{™èþ$Ë ¯èþ$…_ yìþÔéaÇj
™égêV> fVæü¯èþ¯èþ² ѧéÅ©Ððþ¯èþ 糫§æþM>°² Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$…¨. ����������������������������� ÌêMŠüyú¯Œþò³O çÜ$©Ææÿƒ…V> ^èþÇa…^éÆæÿ$. AÄæý*ÅÆæÿ° �
��������� �� �������������������������
���������
�����������
��������������������� ��������������
���������������
�������
�����������������
�������������������������������������� �������������������������� ��������
��������������������������������������������������������������� ���� �������������������������� ��������� ��������������� ������� ������
�������������� ������������� ��� �������
�������������������������� �������������������������������������������������������� �������� ������
���������� �������������� ������ �����
������������������� ����� �����
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ^ðþO¯é ¯èþ$…_ Ææÿí³µ…_¯èþ Æ>Åí³yŠþ sñýíÜt…VŠü ������� ������
MìüsŒýÞ¯èþ$ Æðÿsìýt…³æ# Ìê¿êËMæü$ AÐèþ$$ÃMæü$¯é²Ææÿ¯óþ ÐéÆæÿ¢Ëò³O
M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© çܵ…¨…^éÆæÿ$. ^ðþO¯é ������ ������
MìüsŒýÞ¯èþ$ Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐéÇò³O Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$
^óþç³sêtË° {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*©Mìü Æ>çßý$ÌŒý Ñfqí³¢ ����������� �����
^óþÔéÆæÿ$. ^ðþO¯é MìürÏò³O Æðÿsìýt…³æ# «§æþÆæÿ Ððþ_a…_ Mö¯èþ$VøË$ ������������ ���
^óþíܯèþ D ç³ÇMæüÆ>Ëò³O ™èþ糚yæþ$ çœÍ™éË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$¯óþ ÐéÆæÿ¢Ëò³O Æ>çßý$ÌŒý çܵ…¨çÜ*¢ §óþÔèýÐèþ$…™é
MøÑyŠþ&19ò³O ´ùÆ>yæþ$™èþ$…sôý Mö…§æþÆæÿ$ CÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Mæü*yé Ìê¿êË$ §æþ…yæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ����� �����
{ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ$..CÌê…sìý ÐéÇ° §óþÔèý… G¯èþ²yæþ* „æüÑ$…^èþ§æþ° Æ>çßý$ÌŒý sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
™èþÐèþ$ A¯é²^ðþÌñýÏâæý$Ï »ê«§æþç³yæþ$™èþ* E¯èþ²çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ* Ar$Ðèþ…sìý ç³Çíܦ† BçÜÆ>V> ¡çÜ$Mæü$° ����������� �����
Ìê¿êË$ §æþ…yæþ$MøÐéË° H JMæüPÆðÿO¯é {ç³Äæý$†²Ýë¢Æ> A¯óþ¨ Ðèþ$¯èþ FçßýMæü…§æþ° ÑçÙÄæý$Ðèþ$° Ðèþ$Æø
sîýÓsŒýÌZ Æ>çßý$ÌŒý A¯é²Ææÿ$. D ÝëPÐŒþ$ {糆 ¿êÆæÿ¡Äæý$$yìþMìü AÐèþÐèþ*¯èþMæüÆæÿÐèþ$°, D Aѱ†Mìü
������� ���
����������
´ë˵yìþ¯èþÐéÇò³O Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° {糫§é°° MøÆæÿ$™èþ$¯é²¯èþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^ðþO¯é Æ>Åí³yŠþ sñý‹Üt
MìürÏ ÐéyæþM>°² °Íí³ÐóþÄæý*Ë° IïÜG…BÆŠÿ Æ>Úë‰Ë¯èþ$ B§óþÕ…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D MìüsŒýÞò³O çœÍ™éË$ çÜÐèþÅ…V> Æ>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ° IïÜG…BÆŠÿ õ³ÆöP…¨. D MìüsŒýÞ¯èþ$ ^ðþO¯éMæü$
†í³µç³…´ëË° Æ>çÙ‰é˯èþ$ IïÜG…BÆŠÿ B§óþÕ…_…¨. �������
���������������������
���������������� Ðèþ$$…»ñýO: MøÑyŠþ &19 çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BǦMæü
¿êÆ>°²G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² çÜ…çܦ˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$
¯óþç³£æþÅ…ÌZ GÐŒþ$G‹œËò³O ÍMìüÓyìþsîý J†¢yìþ° ™èþWY…^óþ
E§óþªÔèý…™ø, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² ^èþÆæÿÅË$
������ ���������

������������������� ÇfÆæÿ$Ó »êÅ…Mæü$ B‹œ C…yìþÄæý* (BÆŠÿ½I) ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ™ðþÍí³…¨. G‹ÜGÌŒýG‹œ&G…G‹œ


ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… MîüËMæü °Ææÿ~Äæý*°² {ç³Mæüsìý…_…¨. MæüÆø¯é Mìü…§æþ, BÆŠÿ¼I 90 ÆøkË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Æðÿ´ù
������������������ �������� ÐðþOÆæÿ‹Ü çÜ…„ø¿æý…™ø Cº¾…§æþ$ÌZÏ E¯èþ² Ðèþ$*Å^èþ$ÐèþÌŒý M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ °È~™èþ Æðÿ´ù Æóÿr$™ø BÆŠÿ½I
眅yŠþÞ (G‹ÜGÌŒýG‹œ&G…G‹œ), BǦMæü íܦÆæÿ™éÓ°² °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…¨. 2020 H{í³ÌŒý 27 ¯èþ$…yìþ 2020 Ðóþ$
����������������� M>´ëyæþsê°Mìü Ææÿ*. 50,000 MørÏ {ç³™óþÅMæü ÍMìüÓyìþsîý 11 ÐèþÆæÿMæü$ Ìôý§é MóüsêÆÿ$$…_¯èþ Ððþ$$™é¢°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†
çܧæþ$´ëÄæý*°² A…¨…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï Ðèþ#…r$…¨. G‹ÜGÌŒýG‹œ&G…G‹œ, B¯Œþ&sêÅ‹³K,
���������������������������
�������������� ��������� BÆŠÿ¼I ™ðþÍí³…¨. D çܧæþ$´ëÄæý$… D Æøk ¯èþ$…_ ò³¯Œþ&G…yðþyŠþ, »êÅ…Mæü$Ë$ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ…& Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
Ðóþ$ 11Ðèþ ™óþ©ÐèþÆæÿMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ Ðèþ#…r$…§æþ° ÐèþÆæÿMæü$ (òÜËÐèþ#Ë$ Ñ$¯èþàÆÿ$$…_) çÜ…º…«¨™èþ
�������������������������������� �������������������� çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü , ÌêMŠü yú¯Œþ B…„æüË °«§æþ$Ë$ ´÷…§æþsê°Mìü ™èþÐèþ$ ��������� �� � �����������������
���������
������������
�� �����������
�������������������������������������������������
M>Mìü¯éyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü$Çíܯèþ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË M>Ææÿ×ý…V> ´ëyðþO¯èþ ç³…rË$ §ðþº¾†¯èþ²r$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ç³…r ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü¯èþ²»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AM>Ë ÐèþÆ>ÛË™ø ç³…r ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$ B…§øâæý¯èþÌZ
Ææÿ½ ç³…r˯èþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. M>Mìü¯éyæþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ E¯é²yæþ° GÐèþÆðÿO¯é ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿMæü$ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ¢ {糿æý$™èþÓ… ÐéÇò³O Mæüv¯èþ
Ææÿ*ÆæÿÌŒýÌZ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ç³ÆæÿÅsìý…_¯èþ Ðèþ$…{† Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 7,455 ÐèþÇ B§óþÕ…_¯èþr$Ï Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ*ÆæÿšVø§éÐèþÇ hÌêÏÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> 2266 ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$…§æþ° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ™èþ„æü×ýÐóþ$ »Ÿ…yéË$ ÆæÿMæü… «§é¯èþÅ…

2
§ðþº¾†¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {´ë£æþÑ$Mæü A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² 539 òßýM>tÆæÿÏÌZ, òßýM>tÆæÿÏÌZ ç³…rË$ §ðþº¾†¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. ™èþyìþ_¯èþ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Ë…sôý Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$Ðèþ$° Ñ$ËÏÆæÿϯèþ$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. MæüÌêÏË Ðèþ§óþª «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$
¯èþ$Ðèþ#ÓË$ 275, ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü 23, çܯŒþçœÏÐèþÆŠÿ 5 òßýM>tÆæÿÏÌZ Ððþ$$™èþ¢… 8,314 òßýM>tÆæÿÏÌZ Móü…{§æþ… A¯èþ$Ðèþ$† ¡çÜ$MøÐéË°, §é°² Mæü*yé ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË ^óþõÜÌê HÆ>µr$Ï ^óþÔéÐèþ$° Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

�����������������������������������

���������������������� ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÌZ ç³Ë$ ѧéÅ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË


ÑçÙÄæý$…ÌZ MîüËMæü °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sZ¯èþ² fVæü¯Œþ çÜÆ>PÆŠÿ Ðèþ$Æø MîüËMæü
Ayæþ$Væü$ ÐóþíÜ…¨. VæüÐèþÆæÿ²Ððþ$…sŒý çÜ*PÌŒýÞÌZ ^èþ¨Ðóþ çÜ*tyðþ…sŒýÞ Äæý$*°¸ë… MæüËÆŠÿ
Ðèþ*Ææÿa¯èþ$¯èþ²r$Ï õ³ÆöP…¨. Ðèþ^óþa Hyé¨ ¯èþ$…_ 6Ðèþ ™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…_ 10 ™èþÆæÿVæü†
ѧéÅÆæÿ$¦Ë Äæý$*°¸ë… MæüËÆŠÿ Ðèþ*Ææÿa¯èþ$¯èþ²r$Ï Hï³ Ñ§éÅ ÔéQ ™ðþÍí³…¨.
Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ ™ðþË$³æ#, ±Ë…, Ðèþ$$§æþ$Ææÿ$ ±Ë… Ææÿ…Væü$Ë ºrtË$
CçÜ$¢…yæþV>..Ðèþ^óþa Hyé¨ ¯èþ$…_ Væü$Ìê½ Ææÿ…Væü$ §æþ$çÜ$¢Ë$ CÐèþÓ¯èþ$¯èþ²r$Ï
�������������������������������������� ™ðþÍí³…¨. »êË$ÆæÿMæü$ ´ëÅ…sŒý, çÙÆŠÿt , »êÍMæüËMæü$ ç³…gê½ {yðþ‹Ü CÝë¢Ðèþ$°,
ºrt˯èþ$ {糿æý$™èþÓÐóþ$ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢…§æþ° õ³ÆöP…¨.

(AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨): §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü MæüÆø¯é


ÐðþOÆæÿ‹Ü sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰… B…{«§æþ{糧óþÔŒý A°, {糆 10 Ë„æüË f¯é¿êMæü$ ��������������������������������������� ��������������������������������
1396 sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz
™ðþÍ´ëÆæÿ$. D¯ðþË ÆøkÌZÏ sñýíÜt…VŠü ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ ò³…^èþ$Mæü$¯é²Ðèþ$°, MæüÆø¯é
���������� ������������������������������������� ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ {糆 Æøk
ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË MøçÜ… Æ>çÙ‰…ÌZ 9 ÒBÆŠÿyîþGÌŒý, 44 {r*¯ésŒý ÌêÅ»ŒýË$ Mæü*yé ����������������������������� �������������� ¿êÈV> ò³ÇW´ù™ø…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Væü™èþ 24 Væü…rÌZÏ
HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Mö™èþ¢V> Ðèþ$Æø 80 Ðèþ$…¨Mìü MöÑyŠþ&19 ´ëhsìýÐŒþ
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 74,551 sñýçÜ$tË$ ^óþÔéÐèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯ŒþMæü$ ������������������������������������� MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐðþO§æþÅ,
çÜçßýMæüÇçÜ$¢¯èþ² {ç³fË…§æþÇMìü «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. ÆðÿyŠþ, BÆðÿ…gŒý, {X¯Œþ ������������������������������ BÆøVæüÅ ÔéQ º$Ìñýsìý¯ŒþÌZ ™ðþÍí³…¨. MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ
gZ¯èþϯèþ$ Cç³µsìýMóü Væü$Ç¢…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. ÆðÿyŠþgZ¯ŒþÌZ 63, BÆðÿ…gŒý gZ¯ŒþÌZ 54, Mö™èþ¢V> 13, Væü$…r*Ææÿ$ÌZ 23, Mæü—GÚë~ hÌêÏÌZ 33, ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇÌZ 3,
{X¯Œþ gZ¯ŒþÌZ 559 Ðèþ$…yæþÌêË$¯é²Äæý$°, 5 MøÑyŠþ {MìüsìýMæüÌŒý MóüÆŠÿ Bçܵ{™èþ$Ë$ �������������������������� {ÖM>Mæü$âæý…ÌZ 1, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ÌZ 7 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ
HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ òÜ…rÆæÿÏÌZ A°² ÐèþçÜ™èþ$Ë$ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ JMæüP MóüçÜ$ Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ìôý§æþ$.
Mæü͵çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ {ç³çÜ…V>°² Mö¯èþÝëWçÜ*¢ MæüÆø¯é ÐéÅ«¨ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D¯ðþË ÆøkÌZÏ sñýíÜt…VŠü ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ ò³…^èþ$Mæü$¯é²Ðèþ$°, MæüÆø¯é ©…™ø Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ Ððþ$$™èþ¢… 1,177Mìü ^óþÇ…¨. MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ
ÝùMìü™óþ A…rÆ>°™èþ¯èþ…V> ¿êÑ…^ö§æþ$ª. gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sôý MæüÆø¯é ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË MøçÜ… Æ>çÙ‰…ÌZ 9 ÒBÆŠÿyîþGÌŒý, 44 {r*¯ésŒý ÌêÅ»ŒýË$ Mæü*yé A™èþÅ«¨Mæü…V> 292, B ™èþÆ>Ó™èþ Væü$…r*Ææÿ$ÌZ 237 MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$
¯èþÄæý$Ððþ$O´ù™èþ$…¨. MæüÆø¯é E¯èþ²r$ÏV> 80Ôé™èþ… Ðèþ$…¨Mìü ™ðþÍÄæý$¯óþ ™ðþÍÄæý$§æþ$. HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… {ç³f˯èþ$ E§óþªÕ…_ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Æÿ$$. MøÑyŠþ Bçܵ{™èþ$ÌZÏ A§æþ¯èþ…V> yéMæütÆæÿ$Ï, ¯èþÆæÿ$ÞË$, ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. M>V>, Hï³ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$—G™èþ$Ë çÜ…QÅ 31Mìü
GÌê…sìý Ë„æü×êË$ Mæü°í³…^èþMæü$…yé¯óþ MæüÆø¯é ÐéÅí³çÜ$¢…¨. 81Ôé™èþ… Ðèþ$…¨Mìü Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 74,551 sñýçÜ$tË$ ^óþÔéÐèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯ŒþMæü$ sñýMîü²ïÙÄæý$¯èþϯèþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÔé…. 14410 sñýÎÐðþ$yìþíܯŒþ M>ÌŒý òÜ…rÆŠÿ¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÇ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² ÐéÇ çÜ…QÅ 911V>
CâæýÏÌZÏ E…sôý¯óþ ¯èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. MóüÐèþË… 14 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜçßýMæüÇçÜ$¢¯èþ² {ç³fË…§æþÇMìü «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. ÆðÿyŠþ, BÆðÿ…gŒý, {X¯Œþ ^óþÔé…. Cç³µsìýMóü Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï Mæü$r$…º çÜÐèþ${Væü çÜÆóÿÓ °ÆæÿÓíßý…^é…. E…¨. 235 Ðèþ$…¨ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$Mæü$¯é²Ææÿ$.
Bçܵ{†Mìü ÐðþâôýÏ ç³Çíܦ†. ÆøVæü °Æø«§æþMæüÔèýMìü¢ ò³…^èþ$Mæü$¯óþÌê BàÆæÿ³æ# AËÐér$Ï gZ¯èþϯèþ$ Cç³µsìýMóü Væü$Ç¢…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. ÆðÿyŠþgZ¯ŒþÌZ 63, BÆðÿ…gŒý gZ¯ŒþÌZ 54, BǦMæüÌZr$ E¯é² ÝëÐèþ*¯èþ$ÅyìþMìü Cº¾…¨ MæüËVæüMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²….
E…yéÍ. ÆðÿyŠþ, BÆðÿ…gŒý gZ¯èþÏÌZ ^óþíܯèþ 70Ôé™èþ… ç³È„æüÌZÏ 1.61 Ôé™èþ…
Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$ÌŸ^éaÄæý$° A¯é²Ææÿ$.
{X¯Œþ gZ¯ŒþÌZ 559 Ðèþ$…yæþÌêË$¯é²Äæý$°, 5 MøÑyŠþ {MìüsìýMæüÌŒý MóüÆŠÿ Bçܵ{™èþ$Ë$
HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ òÜ…rÆæÿÏÌZ A°² ÐèþçÜ™èþ$Ë$
¯ðþËÆøkÌZÏ Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï ÆóÿçÙ¯Œþ A…¨…^óþ HÆ>µr$Ï ^óþÔé…. {糆 õ³§æþ
Mæü$r$…»ê°Mìü Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$Å ÝëÄæý$… A…¨…^é…. 56 Ë„æüË Ðèþ$…¨
�����������������������������������
MæüÆø¯é ÝùMìü™óþ A…rÆ>°™èþ¯èþ…V> ¿êÑ…^ö§æþ$ª : §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü MæüÆø¯é Mæü͵çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ {ç³çÜ…V>°² Mö¯èþÝëWçÜ*¢ MæüÆø¯é ÐéÅ«¨ AÐéÓ™é™èþËMæü$ ò³¯èþÛ¯Œþ A…¨…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : §óþÔèý…ÌZ¯óþ {糆
ÐðþOÆæÿ‹Ü sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰… B…{«§æþ{糧óþÔŒý A°, {糆 10 Ë„æüË f¯é¿êMæü$ ÝùMìü™óþ A…rÆ>°™èþ¯èþ…V> ¿êÑ…^ö§æþ$ª. gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sôý MæüÆø¯é Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ GMæü$PÐèþÐèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… : G°² ^èþÆæÿÅË$ Æøl A™èþÅ«¨Mæü MøÑyŠþ ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³È„æüË$ fÆæÿ$³æ#™èþ$¯èþ²
1396 sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ¯èþÄæý$Ððþ$O´ù™èþ$…¨. MæüÆø¯é E¯èþ²r$ÏV> 80Ôé™èþ… Ðèþ$…¨Mìü ™ðþÍÄæý$¯óþ ™ðþÍÄæý$§æþ$. ¡çÜ$Mæü$¯é² MæüÆø¯é¯èþ$ Mæürtyìþ ^óþÄæý$ÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ðèþ$° ïÜG… fVæü¯Œþ Æ>çÙ‰…V> Hï³ A{VæüÝ릯é°Mìü GVæü»êMìü…§æþ°
GÌê…sìý Ë„æü×êË$ Mæü°í³…^èþMæü$…yé¯óþ MæüÆø¯é ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ MæüÆø¯é™ø MæüÍíÜ iÑ…^éÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† ÐðþOGÝëÞÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt G…ï³ ÑgêÅÞÆÿ$$Æðÿyìþz
ÐéÅí³çÜ$¢…¨. 81Ôé™èþ… Ðèþ$…¨Mìü CâæýÏÌZÏ E…r$…§æþ°, Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ GMæü$PÐèþÐèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$¯èþ² sñýíÜt…VŠü ÌêÅ»ŒýËMæü$™øyæþ$
E…sôý¯óþ ¯èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. MóüÐèþË… 14 E…§æþ° ïÜG… A…^èþ¯é ÐóþÔéÆæÿ$. Bçܵ{™èþ$ÌZÏ {´÷sñý„æü¯Œþ MìüsŒýË$, Ðèþ*çÜ$PË$ Ñ$Wͯèþ hÌêÏÌZÏ Mö™èþ¢Ñ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë°
Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Bçܵ{†Mìü ÐðþâôýÏ ç³Çíܦ†. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ÐéÅ«¨ ¿æýÑçÙÅ™ŒþÌZ A…§æþÇMîü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz
ÆøVæü °Æø«§æþMæüÔèýMìü¢ ò³…^èþ$Mæü$¯óþÌê BàÆæÿ³æ# Æ>Ðö^èþa°, MæüÆø¯é ÆøVæü$Ë ç³rÏ ÑÐèþ„æü ^èþ*´÷§æþª° BÄæý$¯èþ çÜ*_…^éÆæÿ$. B§óþÕ…^éÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³Mìü Móü…{§æþ…
AËÐér$Ï E…yéÍ. ÆðÿyŠþ, BÆðÿ…gŒý gZ¯èþÏÌZ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sôý MæüÆø¯é¯èþ$ ¯èþÄæý$… ^óþÄñý$$^èþa°, MæüÆø¯é™ø ¯èþ$…_ A¯èþ$Ðèþ$† ËÀ…_…§æþ°, CÐèþ±² AÝ뫧éÆæÿ×ý ÑfÄæý*Ë°
^óþíܯèþ 70Ôé™èþ… ç³È„æüÌZÏ 1.61 Ôé™èþ… ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþÐéÆæÿ$ ÑÑ«§æþ ÆøV>Ë™ø »ê«§æþç³yézÆæÿ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ° {ç³gêÝëÓÐèþ$Å §óþÔéË°²sìýÌZ
Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$ÌŸ^éaÆÿ$$. ÝùMìü¯èþ Mö…™èþÐèþ$…¨ÌZ H {糿êÐèþ… E…yæþr…Ìôý§æþ°, MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ {糆糄æü ´ëÈtË$¯é²Æÿ$$. MæüÆø¯é MæüçÙt M>Ë…ÌZ GMæüPyé {糿æý$™èþÓ…ò³O Mæü${r
¿o†Mæü§æþ*Ææÿ… Mæü_a™èþ…V> ´ësìý…^éÍ. Ðèþ_a¯èþÐéÇÌZ H Ë„æü×êË$ Ìôý°ÐéÆæÿ$ 80Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ³æNÇ™èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþÐèþ#. {ç³fË$ ´ù™óþ ´ùÄæý*Ææÿ$ V>° {糿æý$™éÓ°Mìü Ðèþ$…_
Ðèþ$°íÙMìü, Ðèþ$°íÙMìü Ðèþ$«§æþÅ JMæü Ò$rÆŠÿ §æþ*Ææÿ… 4Ôé™èþ… Ðèþ$…¨Móü IïÜÄæý$*ÌZ _Mìü™èþÞ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, {糆 JMæüP C…sìýMîü õ³Ææÿ$ Æ>Ðèþ§æþª° A¯èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ$. JMæüP Hï³ÌZ Ðèþ*{™èþ… ç³^èþa ´ëÈt, GÌZÏ
E…yóþÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ. Cç³µsìýMóü {糆 Ðèþ*çÜ$PË$ ç³…í³×îý ^óþÝë¢Ðèþ$° fVæü¯Œþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ Mö…§æþÆæÿ$ Ò$yìþÄæý* AÌê MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. »êº$ ï³yæþ Æ>çÙ‰é°Mìü ÑÆæÿVæüyæþÄôý$Å ¯ésìýMìü
C…sìýMìü Ðèþ*çÜ$PË$ A…¨çÜ$¢¯é²…. {糆 Cº¾…¨ ç³yæþr… çÜçßýfÐóþ$¯èþ°, ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMæü$ GÌê…sìý Cº¾…¨ ÌôýMæü$…yé Qgê¯éÌZ 100 MøsôýÏ Ñ$WÌêÆÿ$$. MæüÆø¯é ÐèþËÏ Æ>ºyìþ ³æNÇ¢V> ™èþWY…¨. Ðèþ^óþa
Ðèþ$°íÙMìü Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*çÜ$PË$ CÐéÓË° ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$. õ³§æþË$ Cº¾…¨ ç³yæþMæü*yæþ§æþ° ¼Äæý$Å…, 2&3 ¯ðþËË$ CÌêVóü E…yö^èþ$a. ÌêMŠü yú¯ŒþÌZ GÐèþÆæÿ* Cº¾…¨ ç³yæþMæü*yæþ§æþ°
B§óþÔéÍ^éa…. 40 ÐóþË »ñýyŠþÞÌZ 25 ÐóþË$ Ææÿ*.1000 C^éaÐèþ$°, ¯ðþËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï ÆóÿçÙ¯Œþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ïÜG… fVæü¯Œþ A¯óþMæü ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. àÒ$Ë$ ¯ðþÆæÿÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é
íÜ…WÌŒý IÝùÌôýçÙ¯Œþ »ñýyŠþÞ E¯é²Æÿ$$. {糆 ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé C…sìý…sìýMîü ÐðþãÏ ò³¯èþÛ¯èþ$Ï CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° fVæü¯Œþ ç³^èþa Ðèþ*íœÄæý* Hyæþ$çÜ*¢¯óþ E…¨ A° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$.
Bçܵ{†ÌZ Ðèþ*çÜ$PË$, {´÷sñý„æü¯Œþ Mìür$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
�����������������������������������
���������������������������������������������� Mæüyæþç³, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : B…{«§æþ{糧óþÔŒý
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz
{糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$…§ðþ¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> ѧæþÅMæü$
A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ C_a…§æþ° {糿æý$™èþÓ `‹œ Ñ‹³
¿æýÄæý$… ÐèþËÏ E§øÅVæü$Ë$ Æ>Mæü$…yé BÄæý* {V>Ðèþ*Ë {ç³fË$ {ÖM>…™Œþ Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ´ëuæÿÔéË˯èþ$ ºÌZõ³™èþ…
�������������������������������� ��������� Ayæþ$zç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Ðé´ùÄæý*Ææÿ$. ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZÏ ç³°^óþõÜ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$† ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$¯èþºyìþ ¯éyæþ$ & ¯óþyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…
���������������������������� ��������� ´÷…¨¯èþ E§øÅVæü$ËMæü$ GÌê…sìý Ayæþz…Mæü$Ë$ ÌôýMæü$…yé ¯óþÆæÿ$V> ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ §éÓÆ> Ðèþ$*yæþ$ Ñyæþ™èþÌZÏ JMøP °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°Mìü
Ððþ$$§æþsìý Ñyæþ™èþV> 126 ´ëuæÿÔéËËMæü$ 30 Mørϯèþ$
Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ D&´ëçÜ$Ë$ gêÈ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. ÌêMúz¯Œþ M>Ìê°Mìü
������������������� ������������������������ E™èþµ™èþ$¢Ë$ Mö¯èþÝëW…^èþ° ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ íܦÆæÿ ѧæþ$Å™Œþ ^éÈj˯èþ$ Ðèþ*ïœ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø
^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. D MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü*yé Cº¾…§æþ$˯èþ$ A«¨VæüÑ$çÜ*¢ MøÑyŠþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ´ëuæÿÔéËË Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$ËMøçÜ… JMøPMæüP hÌêÏMæü$ 60 Mør$Ï,
������������������������������������� °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢¯èþ² ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ Ðèþ$…{† Ðèþ$¯èþºyìþ ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ Mìü…§æþ 2 ¯èþ$…_ 3 Ðèþ…§æþË MørÏ™ø Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$˯èþ$
{ÖíÜsîý, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Ðé×ìýfÅ…, Isîý ÔéRêÐèþ*™èþ$ÅË$ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþË$³æ#™èþ*, ÑÑ«§æþ Ðèþ$…yæþÌêË ¯èþ$…yìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÌZ HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. JMøP hÌêÏMæü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü 6 ¯èþ$…_
Ðóþ$Mæü´ësìý Vú™èþ…Æðÿyìþz ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… {ÖíÜsîý ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ç³°¡Ææÿ$ò³O çÜÒ$„æü ç³°^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ^óþa E§øÅVæü$Ë Æ>Mæü´ùMæüËMæü$ GÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$ ™èþÌñý™èþ¢Mæü$…yé 7Ðèþ…§æþË Mørϯèþ$ {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËË BÀÐèþ—G¨ªMìü Eç³Äñý*W…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$°
°ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. {ÖíÜsîý ¼h¯ðþ‹Ü òÜ…rÆøÏ HÆ>µsñýO¯èþ {ç³™óþÅMæü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ™éÐèþ$° BÄæý$¯èþ àÒ$ C^éaÆæÿ$. ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÐèþÆ>YË Cº¾…§æþ$Ë$, ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÐèþ$ÃJyìþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… §éÓÆ> JMøPMæüP °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ 40
´ëÌŸY¯èþ² BÄæý$¯èþ, {ÖíÜsîý Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÆæÿÒ…§æþ{ çܯé²Æðÿyìþz, ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ C™èþÆæÿ {糆´ë§æþ¯èþ˯èþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ ÍS™èþ ³æNÆæÿÓMæü…V> CÐéÓË° MøÆ>Ææÿ$. ¯èþ$…_ 50 ÐóþË Ðèþ$…¨ ™èþË$ÏË Rê™éÌZMìü Ææÿ*.15,000 ^ö糚¯èþ ¯èþVæü§æþ$ fÐèþ$
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë {糆°«§æþ$Ë™ø ^èþÇa…^éÆæÿ$. {ÖíÜsîý òÜgŒý yðþÐèþËò³Ã…sŒý MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, C™èþÆæÿ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ^èþÇa…_ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ^óþÔéÐèþ$° {ÖM>…™Œþ Æðÿyìþz ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… ò³…yìþ…VŠü ò³sìýt¯èþ Ææÿ*. 2
Ðèþ$$™èþ$¢Æ>gŒý, Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë {糆°«§æþ$Ë$ ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O Ðèþ$ÇMö°² ¯ðþËË$ A…§æþÆæÿ* çÜÑ$íÙtV> ´ùÆ>yéÍÞ ÐóþË MørÏ ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý ^ðþÍÏ…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¯é×ýÅ™èþ MæüÍW¯èþ
D ^èþÆæÿaÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$, {MæüÄñý*gñý°MŠü sêÅ…Mæü$Ë ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅËò³O ^èþÇa…^óþ…§æþ$Mæü$ {ÖíÜsîý Ñ^óþaíܯèþ Ðèþ#…§æþ° í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþVæü$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìýçÜ*¢ {糿æý$™èþÓ ¿Zf¯èþ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ïÜG… fVæü¯Œþ VøÆæÿ$Ðèþ$$§æþª¯èþ$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$.
™èþÄæý*È ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÒBÆŠÿÒ BíÜÄæý* ç³íÜíœMŠü {ò³OÐóþsŒý ÍÑ$sñýyŠþ ¯èþ$ Ðèþ$…{† Ðèþ$…{†Mìü {ç³™óþÅMæü Mæü—G™èþ\ýq™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ÖíÜsîý ´ùÎçÜ$Ë$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÐèþÆ>YË °º…«§æþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ ÌêMŠüyú¯Œþ B…„æüË$ ´ësìýçÜ*¢ Ðèþ$¯èþºyìþ ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ³æNÇ¢
çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… BçÜ$ç³{™èþ$ËÌZ ÐðþO§æþÅ BMìüÞf¯ŒþMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜçßýM>Ææÿ…, Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË çœÍ™èþ…V> MæüÆø¯é Ææÿíßý™èþ {´ë…™èþ…V> {ÖíÜsîý E™èþµ™èþ$¢Ë$ Mö¯èþÝëW…^èþÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$. ©°Mìü ^óþÄæý*Ë°, ÌôýMæü$…sôý ¯é»êÆæÿ$z °«§æþ$Ë$ Ððþ¯èþMæü$P ÐðþâôýÏ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ¯é²Ææÿ$.
BÐèþÔèýÅMæü™èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ, ÍMìüÓyŠþ BMìüÞf¯Œþ ÆæÿÐé×êMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÍMìüÓyŠþ BMìüÞf¯Œþ Mö¯èþÝëVæü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÌêMúz¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ÖíÜsîýÌZ Mö°² ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ çÜ…º…«¨…_ ç³Ë$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. fVæü¯èþ¯èþ² M>¯èþ$Mæü õ³Ææÿ$™ø ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ çÜ*PÌŒý {yæþ‹Ü, »êÅVæü$Ë$
íÜÍ…yæþÆæÿ$Ï Ðèþ$ÇÄæý$$ sêÅ…Mæü$˯èþ$ E™èþµ†¢ D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ E™èþµ†¢ ^óþÝù¢…¨. E™èþµ™èþ$¢Ë$ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ E¯èþ²ç³µsìýMîü, ÑÑ«§æþ Ðèþ$…yæþÌêË ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Móü…{§æþ… f¯èþÆæÿÌŒý A…§æþgôýÄæý$¯èþ$¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
§óþÔèý…ÌZ {MæüÄñý*gñý°MŠü ÝùtÆóÿgŒý, Ðèþ$ÇÄæý$$ sêÅ…Mæü$˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ Æðÿ…yæþ$ ¯èþ$…yìþ E§øÅVæü$Ë Æ>Mæü´ùMæüËMæü$ MæüË$Væü$™èþ$¯èþ² Cº¾…§æþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> Ðóþ$¯óþfÆŠÿ {ç³Ý맊þ, _™èþ*¢Ææÿ$
{糫§é¯èþ çÜ…çܦËÌZ ÒBÆŠÿÒ JMæüsìý. Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìýMìü Ýë§æþÆæÿ ÝëÓVæü™èþ… ç³ÍMìü¯èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ý MæüçÙtÝ뫧æþÅ…V> Ðèþ*Ç…§æþ…r* ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë {糆°«§æþ$Ë$ D
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† §æþ—GíÙtMìü ™ðþ^éaÆæÿ$. {ÖíÜsîý ç³ÇçÜÆæÿ {V>Ðèþ*ÌZϯèþ$ MæüÆø¯é
ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÔéQ gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ {糙鋳 ����������������������������
{ÖíÜsîý G…yîþ, MæüÆø¯é Ñç³™èþPÆæÿ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢ E™èþµ†¢ Æðÿyìþz, {ÖíÜsîý yîþGïܵ ÑÐèþ$ËMæü$Ðèþ*Ç D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
ÑÔéQç³r²…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : íÜsîýÌZ Ðóþ$ 3
������������������������������� ��������
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰
ÌZ BǦMæü ÌZr$ E¯èþ²ç³µsìýMîü çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>˯èþ$
Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† ÐðþËÏ…ç³ÍÏ {Ö°Ðé‹Ü
A¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… Ò$yìþÄæý*™ø
�����������������������������
�������������������������� §é§é³æ# 400 X™èþ M>ÇÃMæü$Ë Mæü$r$…»êËMæü$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^óþõÜ
ÐèþÆæÿMæü$ Mæü…sZ¯ðþÃ…sŒý gZ¯ŒþÌZ °º…«§æþ¯èþË$
AÐèþ$ËÐèþ#™éÄæý$° Ðèþ$…{† AÐèþ…† {Ö°Ðé‹Ü
™ðþÍ´ëÆæÿ$. {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ ÆðÿO™èþ$Ë Mö¯èþ$Vøâæý$Ï
AÐèþ$ÃM>ËMìü GÌê…sìý Ayæþz…Mæü$Ë$ ÌôýMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$
^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ íÜÓXY §éÓÆ> A…¨…^óþ
Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$

Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* 2500 Ðèþ$…¨ AÆæÿaMæü$ËMæü$ Ææÿ*. 5 A«¨M>Ææÿ… GÐèþÇ^éaÆæÿ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ©°ò³O çÜÐèþ${Væü §æþÆ>ųæ#¢ fÆæÿV>Ë°, {糆 çܧæþ$´ëÄæý$… íÜsìýÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…§æþ°
ÐóþË$ ^ö糚¯èþ BǦMæü ÝëÄæý$… A…§æþgôýçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ���������������������������������������� X™èþ M>ÇÃMæü Mæü$r$…»ê°Mìü ¯éÅÄæý$… fÇVóü…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ sîýyîþï³ ´ùÆ>yæþ$™èþ$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$ïܧæþ$ÌZÏ° Ðèþ˜fÐŒþ$, ^èþÇa ´ëçÜtÆæÿÏMæü$ ^èþ…{§æþ»êº$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþ iÑ™èþM>Ë…ÌZ Ðèþ$*yæþ$ ™èþÆ>Ë X™èþM>ÇÃMæü$ËMæü$ 11,330 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇW…§æþ° ÐéÇÌZ 22
Ææÿ*. 5 ÐóþË$ CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. A°² Ðèþ$™é˯èþ$ çÜÐèþ*¯èþ…V>
�������������������������������������������� iÐèþ¯é«§éÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨ ™ésìý ^ðþr$t. AÌê…sìý¨ M>Mìü¯éyæþ Ææÿ*ÆæÿÌŒý, ¯óþÐèþ$… Ðèþ$…¨ÌZ ´ëhsìýÐŒþ Ë„æü×êË$ E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. bé† BçÜ$ç³{†ÌZ Ôé…í³ÌŒýÞ
^èþ*çÜ*¢, BǦMæü Cº¾…§æþ$Ë$ E¯èþ²ç³µsìýMîü ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ D °Ææÿ~Äæý$… (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ Æ>™èþ[Mìü Æ>™èþ[ 1500 ™ésìý ^ðþrϯèþ$, 500 D™èþ ç³È„ìüçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ´ëhsìýÐŒþ ÐèþõÜ¢ X™èþ… Ððþ$yìþMæüÌŒý M>ÌôýiMìü ÐéÇ° ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²Ðèþ$°
¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. VúÆæÿÐèþ±Äæý$$ÌñýO¯èþ ÑfÄæý$Ðèþ$à çÜ*^èþ¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ EËÏ…íœ$çÜ*¢ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ ÐóþVæü…V> ^ðþrϯèþ$ gôýïܽ˙ø Mæü*ÌôýaíÜ…¨ {糿æý$™èþÓ…. {V>Ðèþ$…ÌZ §é§é³æ# AÐèþ…† õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 11,265 Ððþ$yìþMæüÌŒý Mìür$Ï Ðèþ^éaÄæý$°,
AÆæÿaMæü$˯èþ$ B§æþ$MøÐèþyæþ… fÇW…§æþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ ÐéÅí³…ç³^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ*i ïÜG… ^èþ…{§æþ»êº$ sîýÓsŒý 400 X™èþ M>ÇÃMæü Mæü$r$…»êËMæü$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^óþõÜ A§æþ¯èþ…V> C…Mø 16 ÐóþË Æ>Åí³yŠþ sñýçÜŠt Mìür$Ï ™ðþí³µçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ E…yìþ Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ^óþÔéÆæÿ$. ÑÔéQ G…ï³, Ðèþ$…{† B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÐðþOïÜï³ A«¨M>Ææÿ… GÐèþÇ^éaÆæÿ$?. °¯èþ²sìýÐèþÆæÿMæü$ Câæýå çܦÌêË õ³Ææÿ$^ðþí³µ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ õÜÐèþË$ A…¨çÜ$¢¯èþ² {糆 E§øÅWMìü E_™èþ…V> MøÑyŠþ ç³È„æüË$
§óþÔèý…ÌZ H Æ>çÙ‰…ÌZ ^óþÄæý$¯èþ²° MæüÆø¯é sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ JMóü^ør çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Ðèþyæþ… ÌêMŠüyú¯Œþ §æþã™èþ$Ë ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ÌêMæü$P° ÐéÇMìü iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ÌôýMæü$…yé °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Æðÿѯèþ*Å, Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë$ ™èþç³µ°çÜÇV> MøÑyŠþ
^ðþ´ëµÆæÿ$. ç³^èþa, ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ MæüÆø¯èþò³O AçÜ™èþÅ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÐðþËÏ…ç³ÍÏ °º…«§æþ¯èþËMæü$ ÑÆæÿ$§æþ®Ðèþ$° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A§óþ ^óþÔéÆæÿ$. C糚yæþ$ CÌê ½ïÜ, GïÜÞ, GïÜt ÐèþÆ>YËò³O HÑ$sîý ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^èþ$MøÐéË° AÐèþ…† çÜ*_…^éÆæÿ$.
Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü C¨ çÜÐèþ$Äæý$… M>§æþ° íßý™èþÐèþ# Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… ™é™éPÍMæü M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ Açßý…M>Ææÿ³æNÇ™èþ ^èþÆæÿÅË$? ©°ò³O çÜÐèþ${Væü §æþÆ>ųæ#¢ fÆæÿV>Í.
ç³ÍM>Ææÿ$. Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ^èþ…{§æþ»êº$, ç³Ðèþ¯Œþ, Mæü¯é² ËMîü‡ ¯éÆ>Äæý$×ý Móü…{§æþ…V> Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$…§æþ¯é²Ææÿ$. ^éÌê Ðèþ$…¨
MöÑyŠþ&19 ç³È„æüË °Æ>®Ææÿ×ý MøçÜ… Ðóþ_ E…yéÍÞ
{糆 X™èþ M>ÇÃMæü Mæü$r$…»ê°Mîü ¯éÅÄæý$… fÇVóüÐèþÆæÿMæü*
™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ùÆ>yæþ$™èþ$…¨. A° »êº$ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
��������������������������������
Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. Mæü¯é² ïÜG… fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþzMìü M>§æþ$
ï³G… ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*©Mìü ÌôýQË$ Æ>Äæý*˯é²Ææÿ$. ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý sîýyîþï³ ¯óþ™èþV> Ðèþ_a…§æþ° ^èþ…{§æþ»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ ^óþõÜ Mìüyîþ² »ê«¨™èþ$˯èþ$ B§æþ$Mø…yìþ : Æ>çÙ‰…ÌZ Mìüyîþ² »ê«¨™èþ$Ë ç³rÏ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$˯èþ$ çÜÒ$„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÅMóüiMìü AÐèþ$$Ãyæþ$ ´ùÆÿ$$¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ ÐéÇV> ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ Ðèþ*Ææÿyæþ… ^èþ*íÜ BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*¯èþ…r* õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… {Ôèý§æþ® ^èþ*´ëË…r* Æ>çÙ‰ ÐðþO§æþÅBÆøVæüÅ ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ Móü…{§æþ… {ç³™óþÅMæü º—…§é˯èþ$ ç³…´ëË° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$…{† M>ËÓ
MæüâêÅ׊ý {糿æý$™èþÓ…ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ A™èþÅ…™èþ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ÌZ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ çÜ*ç³ÆŠÿ {òܵyæþÆŠÿÞV> Ðèþ*Ææÿyæþ… ^èþ*íÜ M>ÆæÿŧæþÇØMìü sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> {Ö°ÐéçÜ$Ë$ Móü…{§é°² MøÆ>Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ
Aѱ†ç³Ææÿ$yæþ$ Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý A° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$, BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*¯èþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÒsìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ K ÒyìþÄñý*¯èþ$ ^èþ…{§æþ»êº$ E§éª¯èþ… çÜà C™èþÆæÿ {´ë…™éÌZÏ° Mìüyîþ² ÆøVæü$Ë$ yæþÄæý*ËíÜ‹Ü BÄæý$¯èþ.. MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅÌZÏ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… òœ*Ææÿ…V>
§óþѯóþ° EÐèþ* ç³°MìüÐèþ*ͯèþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÐðþËÏ…ç³ÍÏ ´ù‹Üt ^óþÔéÆæÿ$. CÌê MæüËÐèþyæþ… §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yóþ ^óþÆÿ$$…^èþ$MøÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. yæþÄæý*ËíÜ‹Ü Móü…{§éË°² MøÑyŠþ ÑçœËÐðþ$O…§æþ¯é²Ææÿ$. ïÜG… fVæü¯Œþ, ÐðþOïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ MæüÍíÜ Æ>çى鰲 H…
ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ C…sZÏ E…yìþ ©„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ ™èþç³µ {ç³Ðèþ*§æþ…ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, Æðÿsìýt…³æ# çÜ…QÅÌZ MóüçÜ$Ë$ ò³ÇVóü…§æþ$Mæü$ {ïÜP°…VŠü ç³È„æüÌZÏ °Ðèþ$Væü²Ððþ$O¯èþ$…¯èþ…§æþ$¯èþ Mìüyîþ² ÆøVæü$ËMæü$ çÜM>Ë…ÌZ ÐðþO§æþÅ… ^óþÝë¢Æø¯èþ° ¿æýÄæý$Ðóþ$Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ EËÏ…íœ$…_¯èþ
{ç³fËMæü$ GÌê…sìý çÜàÄæý$… ^óþÄæý$r…Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. §éÇ¡çÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. A…§æþMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MøÑyŠþ çœÍ™éË BËçÜÅ… ¯óþ™èþ˯èþ$ fVæü¯Œþ G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$…§æþÍ…^èþyæþ… Ìôý§æþ° M>ËÓ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. {ç³fËMæü$
A§óþÑ«§æþ…V> GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ$ÌêϨ ÑçÙ$~ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. §óþÐéËÄæý*Ë$, {´ëÆæÿ®¯é iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^óþõÜ A«¨M>Ææÿ… GÐèþÇ^éaÆæÿ$ : CâæýÏ çܦÌêË õ³Ææÿ$ ^ðþí³µ M>Ææÿ×ý…V> yæþÄæý*ËíÜ‹Ü Móü…{§éÌZÏ Mìüyîþ² ÆøVæü$ËMæü$ òÙyæþ*ÅÌŒý {ç³M>Ææÿ… ïÜG… fVæü¯Œþ ¿æýÆøÝë Mæü͵…^éË° A¯é²Ææÿ$. ïÜG… fVæü¯Œþ AçÜÐèþ$Ææÿ¦™èþ ÐèþÌôýÏ
Ðèþ$…¨Æ>ÌZÏ H ÌZr$ ÌôýMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °¯èþ²sìý§éM> §æþã™èþ$Ë ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ÌêMæü$P° ÐéÇMìü iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ÌôýMæü$…yé A…§éÍÞ¯èþ ÐðþO§æþÅ… A…§æþMæü ÐéÇ {´ë×êËMóü Ðèþ$$糚 ÐésìýÌôýÏ {ç³Ðèþ*§æþ… Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ò³ÇV>Äæý$° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Ðèþ$*íÜò³rtyæþ…..
§óþÐéËÄæý*ÌZÏ «§æþ*ç³©ç³ ¯ðþOÐóþ§éÅË$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Äæ$ý ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^óþÔéÆæÿ°, C糚yæþ$ X™èþ M>ÇÃMæü$ËMæü$ A¯éÅÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° {糿æý$™èþÓ…ò³O ÐèþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> ÆæÿÐé×ê ÝûMæüÆæÿÅ… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø çÜM>Ë…ÌZ §é_ ò³rzyæþ… {糿æý$™èþÓ Ñ«§é¯èþ… A° M>ËÓ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. D M>Ææÿ×ý…V>¯óþ
ÌêMúz¯Œþ Ðèþ˯èþ AÆæÿaMæü$Ë$, Ðèþ˜fÐŒþ$, ´ëçÜtÆŠÿË$ Cº¾…¨ ç³yæþMæü*yæþ§æþ° ïÜG… {糆糄æü ¯óþ™èþ, sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÔéÆæÿ$. ÐðþO§æþÅ… A…§æþMæü Mìüyîþ² ÆøVæü$Ë$ ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ A° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$.
ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ææÿ*. I§æþ$ ÐóþË$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {»êçßýÃ×ý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ M>Mìü¯éyæþ Ææÿ*ÆæÿÌŒý, ¯óþÐèþ$… {V>Ðèþ$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… Æ>™èþ[Mìü Æ>™èþ[ Æðÿ…yæþ$ ÐóþË ™ésìý, ^óþÔéÆæÿ$. Mìüyîþ² ÆøVæü$Ë çÜÐèþ$çÜůèþ$ Ððþ…r¯óþ ç³ÇçÙPÇ…_.. çÜM>Ë…ÌZ ÐðþO§æþÅ… MæüÆø¯é ÐéÅ«¨ ÝùMæüyé°Mìü {糿æý$™èþÓ °ÆæÿÏ„æüÅÐóþ$ M>Ææÿ×ýÐèþ$°, C…™èþsìý AçÜÐèþ$Ææÿ¦
§éÓÆ> 16, 500 Ðèþ$…¨Mìü ò³¯èþÛ¯ŒþË$ CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. D™èþ ^ðþrϯèþ$ gôýïܽ˙ø Mæü*ÍaÐóþíÜ…§æþ° B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {V>Ðèþ$…ÌZ A…§óþÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ^èþ…{§æþ»êº$ ™èþ¯èþ ÌôýQÌZ MøÆ>Ææÿ$. {糿æý$™éÓ°² G糚yæþ* ^èþ*yæþÌôý§æþ¯é²Ææÿ$.
��������������������������������������������������������� ���������
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Æ>çÙ‰…ÌZ E§éůèþÐèþ¯èþ ç³…rË ÆðÿO™èþ$Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðèþ$…{† àÒ$ AÆæÿMöÆæÿV>¯óþ AÐèþ$ËÐèþ#™ø…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý$… A糚˿êÆæÿ… ò³ÇW ÆðÿO™èþ$Ë$ B™èþÃçßý™èþÅËMæü$ ´ë˵yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ������������
Vøyæþ$ ѯóþÐéÆóÿ MæüÆæÿÐèþÄæý*ÅÆæÿ° sîýyîþï³ gê¡Äæý$ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯éÆ> ÐéçÜ¢Ðèþ… M>§é? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý$… ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. �� �����������
ÌZMóüÔŒý BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë ç³Çíܦ† §æþÄæý$±Äæý$…V> ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ç³…r˯èþ$ ÆøyæþÏò³O¯óþ ´ëÆæÿ»ZçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… A…§æþ$Móü D&{M>‹³ º$Mìü…VŠü ™ø çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæü$…yé {糿æý$™èþÓÐóþ$
Ðèþ*Ç…§æþ°, A¯èþ²§é™èþË$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r˯èþ$ AÐèþ$$ÃMøÌôýMæü Ò$ §æþ—GíÙtMìü Æ>Ìôý§é? A…r* ïÜG… fVæü¯Œþ ¯èþ$ °Ë©ÔéÆæÿ$. Ðèþ*ÆŠÿP òœyŠþ §éÓÆ> A°² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ

3
AÐèþçܦË$ ç³yæþ$™èþ$…sôý ç³sìýt…^èþ$MøÐéÍÞ¯èþ ïÜG… °Ðèþ$ÃMæü$ ±Æðÿ†¢¯èþr$t Ððþ$$§æþ$ª °{§æþ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Æ> A…r* Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. BÆæÿ$V>Ë… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ ^ðþÍÏ…^éË° ÌZMóüÔŒý yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. D
ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ç³…r˯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯óþ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…rËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿË$ ËÀ…^èþMæü´ùÐèþyæþ…™ø Ðóþ$ÆæÿMæü$ ïÜG… fVæü¯Œþ Mæü$ BÄæý$¯èþ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$.

������������������������������������ ������������������������
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: sîýyîþï³ò³O Ðèþ$…{†
Ððþ*í³§óþÑ Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×ý ÐéÅQÅË$ õßýÄæý$Ðèþ$° B
´ëÈt ¯óþ™èþ ¯èþM>P B¯èþ…§æþ»êº$ ™èþ糚ºsêtÆæÿ$. AçÜ
Ðèþ$Ææÿ¦™èþ, ^óþ™èþV>°™èþ¯èþ… Mæüí³µ³æ#^èþ$aMæü$¯óþ…§æþ$Móü sîýyîþï³ò³O
BÆøç³×ýË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. MæüÆø¯éò³O
������������������������������������������������������ ïÜG… fVæü¯Œþ ^éÌê ^èþ$ËMæü¯èþV> Ðèþ*sêÏyéÆæÿ°, MæüÆø¯é
ÐðþOÆæÿ‹Üò³O {ç³fËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^èþyæþ…ÌZ ÑçœËÐèþ$
Äæý*ÅÆæÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐèþËÏ G°²MæüË$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþÔéÆæÿ° ^èþ$ËMæü¯èþV>
����������������������������������� ��������������������������������������� Ðèþ*sêÏyéÆæÿ°, MæüÆø¯é™ø Æ>çÙ‰ {ç³fË…™é ¿æýÄæý${¿ê…™èþ$ËMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ°
B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþÌôý EËÏ…íœ$…^éÆæÿ°
����������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� B¯èþ…§æþ»êº$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. õ³§æþËMæü$ C^óþa ÝëÄæý*°² ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ G°²MæüË
{ç³^éÆæÿ…Ìê °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. MæüÆø¯é sñýçÜ$tËò³O ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$
�������������������� ����������������������������������������������� çÜÆðÿO¯èþ {ç³Mæür¯óþ ^óþÄæý$yæþ…Ìôý§æþ°, MæüÆæÿ*²Ë$, Væü$…r*Ææÿ$, ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ MæüÆø¯é
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ¸ëÆæÿÃÆŠÿ {MðüyìþsŒý M>Ææÿ$z, yðþ¼sŒý M>Ææÿ$zË$ ¼Íz…Væü$Ï ÆðÿyîþV> E¯é²Äæý* A° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$AyìþW¯èþ ïÜG…? ´ëhsìýÐŒþËò³O {糿æý$™èþÓ… {ç³fËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… CÐéÓË° ¯èþM>P B¯èþ…
¡çÜ$Mæü$Æ>VæüÍW™óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³Äñý*f¯èþ… E…r$…§æþ° Hí³ïÜG… ÐðþOG‹Ü Ðèþ˜ÍMæüçܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Mæü*yé BȾMóüË$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äôý$Å ¯ésìýMìü HÆ>µr$ §æþ»êº$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþËMæü$ ^ðþõ³µ «§ðþOÆæÿÅ… ÌôýMóü sîýyîþï³ò³O BÆøç³×ýË$
fVæü¯øÃçßý{¯ðþyìþz A¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ÌñýÐèþÆæÿ* ¯é yæþº$¾ ¯é ^óþ†Mìü Æ>§æþ$ A¯èþ² ¿æýÄæý$… ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMóü A¯óþMæü {´ë…™éÌZÏÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Ðèþ$…_ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ AÐéMæü$Ë$, ^èþÐéMæü$Ë$ õ³Ëyæþ… Ðèþ*¯èþ$MøÐéÍ A°
E…yæþMæü*yæþ§æþ$, çÜ…º…«¨™èþ »êÅ…Mæü$P Ððþãå M>Ææÿ$z^èþ*ç³V>¯óþ yæþº$¾ ÆðÿO™èþ$ çܵ…§æþ¯èþ ÐèþÝù¢…§æþ¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$ ç³Ôèý$ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý M>Ææÿ$z (Äæý*°Ðèþ$ÌŒý B¯èþ…§æþ»êº$ òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$.
ò³sêtË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…_¯èþ ïÜG…. {ç³Mæü—G† õܧéÅ°Mìü Mæü*yé
^óþ†Mìü^óþaÌê E…yéË° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ™éyóþç³ÍÏÌZ° ™èþÐèþ$
Ñyìþ¨ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ïÜG… fVæü{¯ðþO™èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§éËò³O çÜÒ$„æü
òßýÌŒý¢ M>ÆŠÿz) ÑÐèþÆ>Ë$ ïÜG…Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.ÆðÿO™èþ$¿æýÆøÝë Móü…{§éË Ðèþ§æþª ´÷Ë…
ºyìþ, ç³Ôèý$ Ñgêq¯èþ ºyìþ õ³Ææÿ$™ø ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BM>Ó
™èþW¯èþ{´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐéÓ˯èþ² ïÜG…. BȾMóü Äæý*…{yéÆÿ$$yŠþ Äæý*‹³ ÑÐèþÆ>Ë$
ïÜG…Mìü ÑÐèþÇ…_¯èþ A«¨M>Ææÿ$Ë$. D Äæý*´ùÏ çÜÈÓòÜ‹Ü (M>ÌñýÞ…rÆŠÿ)Mæü*yé
����������������������������������
°ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ A{WMæüËaÆŠÿ Ñ$çÙ¯Œþ ÐðþOòÜ•aÆæÿïŒþ G…ÒG‹Ü ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ïœyæþ$, ïÜyæþ$A…§éÍ. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ H Ñ«§æþ…V> M>ÌñýÞ…rÆŠÿ E…^éÍ. «§é¯èþÅ… õÜMæüÆæÿ×ý, Ðèþ*ÆðÿPsŒý C…sñýÍgñý¯ŒþÞ, D&{M>‹³ ¯èþ$…_ {M>´ùϯŒþÞ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: C_a¯èþ àÒ$ËMæü$
¯éWÆðÿyìþz, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$, Ðèþ*ÆðÿPsìý…V>ØQ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$, D HÆ>µr$ ^óþÔéÆø BM>Ó ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü*yé A§óþ Ñ«§æþ…V> M>ÌñýÞ…rÆŠÿ E…yéÍ. Í…Mìü…VŠü, D {M>´ù¢ Ñ$Wͯèþ Ðésìý° Mæü*yé Í…MóüaÄæý*Í. Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$z˯èþ$ çÜ$¯é²Ë$ ^èþ$rtyæþ… Hï³ ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ AËÐésñýO…§æþ°
çÜ…§æþÆæÿÂV> BȾMóüÌZÏ HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ² MìüÄñý*çÜ$P² ïÜG… fVæü¯Œþ {糡^øsê BM>ÓsñýíÜt…VŠü òœíÜÍsîý E…yéÍ, ïÜyŠþ, ÝëÆÿ$$ÌŒý sñýíÜt…VŠü MìüsŒýÞ íܧæþª… Ðèþ$Ç…™èþ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> Ðéyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…^éÍÞ¯èþ A…ÔéËò³O sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$ A°™èþ G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. çÜ$¯é²
ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. D&{M>çœ$PÍ…MŠü ^óþçÜ*¢ {MðüyìþsŒý M>Ææÿ$z E…yéÍ. {糿æý$™èþÓ… C^óþa ^óþçÜ$MøÐéË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…_¯èþ ïÜG…. MìüÄñý*‹ÜP H ÆðÿO™èþ$MðüO¯é {ç³×êãMæüË$ íܧæþ®… ^óþÄæý*Ë°A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…_¯èþ ïÜG…. f¯èþ™é ºgêÆæÿϯèþ$ Ðèþyîþz ç³£æþMæü… §éÓÆ> ç³£æþMæü… {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$íßýâæýË ¯øsZÏ
yæþº$¾ yðþ¼sŒý M>Ææÿ$z §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Mæü$ A…§éÍ. Mö™èþ¢ {MðüyìþsŒý M>Ææÿ$zË$ ¯éÌñýyéj¾Å…M>Ï ç³°^óþçÜ$¢…§æþ¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$. M>Ëç³ÇÑ$† Ðèþ$$Wíܯèþ Ñ™èþ¢¯éË$ Mæü*yé Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*ÆæÿzÏ™ø Mæü¯ðþMìütÑsîý E…yóþÌê {ç³×êãMæüË$ íܧæþª… ^óþÄæý*Ë° çÜ$¯èþ²… MösêtÆæÿ° sìýÓrtÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
CÐèþÓyæþ…™ø´ër$ Mö™èþ¢AMú…r$Ï Kò³¯Œþ ^óþÄæý*Í. 56 Ë„æüË {MðüyìþsŒý, 56 Ë„æüË Gsìýt ç³ÇíÜ®™èþ$ÌZÏ AÐèþ$ÃMæü*yæþ§æþ° ïÜG…çÜ*_…^éÆæÿ$. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$, ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$™éÐèþ#ÌôýMæü$…yé ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> Ñ™èþ¢¯éË Mæü…ò³±Ë ¯èþ$…_ Mö¯èþ$Vøâæý$å çÜ$¯é²ÌôýÄæý$z…, C_a¯èþ àÒ$Ë$P çÜ$¯é²Ë$ ^èþ$rtz…
yðþ¼sŒý M>Ææÿ$zË$ D QÈíœP íܧæþªÐèþ$ÐéÓÍ. {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ {Vóüyìþ…VŠü, ´ëÅMìü…VŠü çÜÇtòœO ^óþíܯèþ Ñ™èþ¢¯éË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ CÐéÓÍ. Gsìýt ç³ÇíÜ®™èþ$ÌZÏ ÆðÿO™èþ$ fÆæÿV>Ë° ïÜG… çÜ*_…^éÆæÿ$. l¯Œþ 1 MæüÌêÏ BȾMóüË$ íܧæþª…V>E…sêÄæý$° AÌêÓsñýO¯èþ ïÜG… V>Ææÿ*! çÜ$¯é²Òzz §éÓÆ> 糦P… {´ëPÆæÿ… Ñ$áâæýÏ ¯øsZÏ çÜ$¯èþ²…
fÇW™óþÐèþ$…_ çœÍ™éË$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… 11,158 ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§éË$ ¯èþçÙt´ùMæü*yæþ§æþ$. M>ÓÍsîýsñýíÜt…VŠü {´ëòÜòÜ•µ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ ÑÐèþÆ>Ë$ AyìþW¯èþ ïÜG… A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^èþV> õÜMæüÆæÿ×ý, Ðèþ*ÆðÿPsŒý C…sñýÍgñý¯ŒþÞ, {Vóüyìþ…VŠü, ´ëÅMìü…Væü$Ï MösêtÆæÿ$. {Mø¯é „>tPË…ÌZ yéÓ{M> Ñ$áâæý$ÏP JMöP[MìüPMîü 10 ÐóþÍ_a Ò$ _™èþ$¢Ø¨®
HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ² {糿æý$™èþÓ…. 10,592 ¿æýÐèþ¯é˯èþ$ Cç³µsìýMóüVæü$Ç¢…^éÐèþ$°, ™èþÄæý*ȧéÆæÿ$ Ðèþ§æþª Mæü*yé M>ÓÍsîý sñýíÜt…VŠü E…yéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. BȾMóü Mæü*yé BȾMóüMæü$ Í…MŠü AÐéÓÍ, A…§æþ$Mæü$AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ °Ææÿ*í³…^èþ$Mø…yìþ A° A°™èþ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
l¯Œþ 1 MæüÌêÏ A±² íܧæþªÐèþ$Ðèþ#™éÄæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… çßýºÞµ°¡Ææÿ$¯èþ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÑÐèþÇ…^èþV> {ç³Mæü—G† õܧæþÅ…ò³O Mæü*yé §æþ—GíÙt íܧæþª… ^óþçÜ$MøÐéË° ïÜG… fVæü¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
�����������������������
������������������������������ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯é Ðèþ$—G™èþ$Ë
A…™èþÅ{MìüÄæý$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ Äæý$…{™é…Væü…

��������������������������������
çÜ…Äæý$Ðèþ$¯èþ… ´ësìý…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯Œþ Mæü$
sîýyîþï³ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å sìýÓrtÆŠÿ §éÓÆ> K
çÜËà C^éaÆæÿ$. Ðèþ$—G™èþ$Ë Mæü$r$…»êË B^éÆæÿ
ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$ VúÆæÿÑ…^éË° A¯é²Ææÿ$. 1977ÌZ
¨ÑïÜÐèþ$ Eò³µ¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ^óþíܯèþ A…™èþÅ{MìüÄæý$Ë A¯èþ$¿æýÐéË$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü
¡çÜ$MøÐéË° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$—G™èþ$Ë º…«§æþ$Ðèþ#Ë Ðèþ$¯ø¿êÐéË$ §ðþº¾†¯èþMæü$…yé
^èþ*yéË° çÜ*_…^éÆæÿ$

������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������


��������������� ����������������������������������������������� �������������� ������������������� Ðèþ$_Îç³r²…, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Hï³Mìü ç³sìýt¯èþ yóþ…fÆŠÿ
ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐðþOïÜﳯóþ¯èþ° Ðèþ*i Ðèþ$…{† MöË$Ï ÆæÿÒ…§æþ{
�������������������������������������� ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢Mìü sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$
Mæü${r ^óþÔéÆæÿ¯èþ² Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþÑ ÐéÅQÅ˯èþ$ BÄæý$¯èþ
ÐðþËVæü³æNyìþ çÜ_ÐéËÄæý$…, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰…ÌZ E™èþµ†¢Mìü çÜ…º…«¨…_ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² Cº¾…§æþ$˯èþ$ VæüÐèþ$°…_ Móü…{§æþ Q…yìþ…^éÆæÿ$. Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþÑ ÐéÅQÅË$ A™èþÅ…™èþ
BM>ÓÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$Mö° Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ˯èþ$ Mæü͵…_ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ A«¨Mæü {糿æý$™èþÓ…™ø Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ^èþÆæÿaË$ fÆæÿ$³æ#™èþ* AÐðþ$ÇM> ¯èþ$…_ ™èþÍÏ ÆöÄæý$Å õßýÄæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. »ê«§æþÅ™èþ VæüË Ðèþ$…{™èþ$Ë$, ÐðþOïÜï³
«§æþÆæÿËMæü$ ç³…r¯èþ$ AÐèþ$$ÃMøÐèþyæþ…ÌZ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ í³ËÏ˯èþ$ M>ÆøY {ç³Äæý*×ý Ý뫧é¯éË §éÓÆ> ™ðþí³µ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþíܯèþ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ$ §æþ$Ææÿ§æþ—GçÙtMæüÆæÿ… ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐéÅí³¢Mìü
Æðÿyìþz {ç³™óþÅMæü ^öÆæÿÐèþ ^èþ*í³…^èþyæþ… §éÓÆ>¯óþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…§æþ° Æ>çÙ‰ ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü, ÑçÙÄæý*°² Ðèþ$…{† {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMóü BM>Ó ™èþÍÏ ÆöÄæý$Å˯èþ$ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþÌôý M>Ææÿ×ýÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Æ>fMîüÄæý*Ìôý ÐéÇ Agñý…yé A°
Ðèþ$™èþÞÅÔéQ Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþÑ Ððþ…Mæür ÆæÿÐèþ$×ý A¯é²Ææÿ$. çÜ_ÐéËÄæý$… ¯éËYÐèþ ™ðþí³µ…^óþ…§æþ$Mæü$ A°² A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{† ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. ç³¼ÏíÜsîý MøçÜ… ÝëÐèþ*¯èþ$ÅË iÑ™éË™ø BrË$ Byæþ$MøÐèþ§æþª°
»êÏMŠü {ç³^éÆæÿ Ñ¿êVæü… G§æþ$Ææÿ$V> E¯èþ² ç³_aMæüÌZ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ѧóþÔéË ¯èþ$…_ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ™èþÍÏ ÆöÄæý$Å˯èþ$ I§æþ$ ÆøkË ´ër$ MöË$Ï ÆæÿÒ…§æþ{ çÜ*_…^éÆæÿ$.
Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$…{† Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ BM>Ó Ææÿ…Væü… §éÓÆ> M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ÌZ E…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… Gr$Ðèþ…sìý ÐðþOÆæÿ‹Ü Ë$ Ìôý§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý
A™èþÅ«¨Mæü E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ GVæü$Ðèþ$† ^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰… B…{«§æþ{糧óþÔŒý JMæüPsôý¯èþ° Væü$Ææÿ$¢
^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË™ø ´ër$V>
AÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ Æ>çÙ‰éËMæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ
¿êVæü…V> Cç³µsìýMóü ^ðþ¯ðþ²ÌZ° Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… §éÓÆ> ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² Æ>iÐŒþ V>…«©
Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ AÑ$Ùóþ Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$
Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ™öÍÝëÇ BM>Ó òÜM>tÆæÿ$ÌZ {糿æý$™èþÓ…
�������������������������
BM>Ó Ææÿ…Væü… AÀÐèþ—G¨®Mìü {糿æý$™èþÓ… ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü—GíÙ° Ðèþ$…{† ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. òÜ…{rÌŒý BM>Ó M>ÓÆðÿ…sñýO¯Œþ Móü…{§æþ…(BÆŠÿ.h.íÜ.G.íÜ) ÌZ 5 ÆøkË$ ´ër$ gZMæüÅ… ÐèþËÏ A{MæüÐèþ*ËMæü$ ^ðþMŠü ò³sìýt¯èþr$Ï AÆÿ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. ©…™ø ´ër$V> Æ>çÙ‰ ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÌêMŠüyú¯Œþ
ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…rËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿË™ø ´ër$V> §óþÔèý…ÌZ BM>Ó ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Cí³µ…^óþ HÆ>µr$Ï ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï {糿æý$™èþÓ… BM>Ó A£éÇsìý çÜ…çܦ¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ «§æþÆæÿË òßý^èþ$a ™èþVæü$Y˯èþ$ ºsìýt M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> Ðèþ$§æþÅ… Ñ{MæüÄæý*Ë$ GMæüPyæþ
E™èþµ™èþ$¢Ë$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰… ¯èþ$…^óþ 55 Ôé™èþ… GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ ÆöÄæý$Å í³ËÏË E™èþµ†¢ Móü…{§éË$ 550 E…sôý JMæüP ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° Ðèþ$…{† fÆæÿVæüMæü$…yé {糿æý$™èþÓ… Mæür$t ¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$
ÑçÙÄæý*°² Ðèþ$…{† ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÌZ¯óþ 420 ÐèþÆæÿMæü$ E…yæþr… Vöç³µ ÑçÙÄæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÍÏ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ BM>Ó Ææÿ…V>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ A°² Ñ¿êV>˯èþ$ HMæü…^óþíÜ ^óþç³sìýt…¨. ©…™ø Ðèþ$§æþÅ… ËÀ…^èþMæü Ðèþ$…§æþ$»êº$Ë$
^óþÆÿ$$…^èþyé°Mìü ™öÍÝëÇV> {糿æý$™èþÓ… ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…§æþ° ÆöÄæý$Å˯èþ$ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ M>ÆöY òœíÜÍsîýMìü Mö…™èþ Cº¾…¨ {糿æý$™èþÓ °Äæý$…{™èþ×ýÌZ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkË$ ÑËÑËÌêyìþ´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$§æþÅ… MøçÜ… A¯óþMæü
A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ÆæÿÐé×ê ÐèþÅÐèþçܦ ³æNÇ¢V> E…yæþr… Ðèþ$*Ìê¯èþ ïÜyŠþ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$ÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ðèþ$° õßý^èþÈ Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ D BM>Ó Ææÿ…V>°Mìü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† BÌZ^èþ¯èþË$ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ A¯óþÓíÙÝù¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ C§óþ A§æþ$¯èþ$V>
°Í_ ´ùÆÿ$$ ÆðÿO™èþ$Ë$ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ BM>Ó E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ ^ðþç³µyæþ…™ø D ÑçÙÄæý$Ððþ$O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz gZMæüÅ… E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþ§éÓÆ> BM>Ó E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ìê¿êËMæü$ AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> ^óþçÜ$Mö° Mæü΢ Ðèþ$§æþÅ… ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ ÐéÆæÿ$ Æðÿ_a´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. A¯óþMæü Ðèþ$…¨
¯èþçÙt… Æ>Mæü$…yé ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† {ç³™óþÅMæü ^öÆæÿÐèþ ^èþ*´ëÆæÿ° Ðèþ$…{† ^óþçÜ$Mö° Æðÿ…yæþ$ ç³Æ>ÅÄæý*Ë$ Ñ$°[ïÜt‹Ü B‹œ M>Ðèþ$ÆŠÿÞ,Ñ$°[ïÜt B‹œ íœçÙÈ‹Ü ™ø ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ÆæÿÐé×ê ÝûMæüÆ>ÅË$ {´ë×êË™ø ^ðþËV>r Ðèþ*yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ©…™ø Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ¯ér$ ÝëÆ>
A¯é²Ææÿ$. BM>Ó E™èþµ™èþ$¢Ë AÐèþ$ÃM>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ÆæÿÐé×ê ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ çÜ…{糨…³æ#Ë$ fÇ´ëÆæÿ¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ AÐðþ$ÇM> ¯èþ$…_ Æ>çÙ‰é°Mìü ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² Cº¾…§æþ$˯èþ$ §æþ—GíÙtÌZ ò³r$tMö° yéÓ{M> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ ÐéÇò³O {糿æý$™èþÓ… {ç³™óþÅMæü §éyæþ$Ë$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. D ÑçÙÄæý$…
Móü…{§æþ…™ø Ðèþ*sêÏyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ¯èþçÙt ´ùMæü$…yé ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ™èþÍÏÆöÄæý$Å({»ZyæþÆŠÿÞ)¯èþ$ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…çœ*Ë §éÓÆ> AÐèþ$ÃM>Ë$ ^óþç³sôýt {ç³MìüÄæý$Mæü$ {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. ò³O yìþ³æNÅsîý ïÜG… ¯éÆ>Äæý$×ý ÝëÓÑ$ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ™éyóþç³ÍÏÌZ Ò$yìþÄæý*™ø
¡çÜ$Mæü$…r*¯óþ,C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éËMæü$ ç³…r¯èþ$ GVæü$Ðèþ$† ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ M>ÆöY òœíÜÍsîý Mæü͵…^éË°, °º…«§æþ¯èþË$ çÜyæþÍ…^éË° Móü…{§æþ{糿æý$™éÓ°² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$, AÐèþË…ÀçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éË$ §óþÔé°Móü Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¯ér$ÝëÆ> ò³O Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> {ç³™óþÅMæü…V> §éyæþ$Ë$
¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. AMæüPyæþMæüPyé 10Ôé™èþ… çÜÐèþ$çÜÅË$ HÆæÿµyìþ¯èþç³µsìýMîü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MøÆæÿyæþ…™ø MìüÏÄæý$Æðÿ¯ŒþÞ CÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ ™èþÍÏÆöÄæý$Å B§æþÆæÿØ…V> °Í^éÄæý$¯é²Ææÿ$.A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿMæü$ BM>Ó ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ¯ér$ÝëÆ> ™èþÄæý*ȧéÆæÿ$Ë$, ÐéÇMìü çÜçßýMæüÇ…^óþ ÐéÇò³O
Ðésìý° A«¨VæüÑ$…^èþVæüÍV>Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ©…™ø BM>ÓÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ìê¿êË$ Æ>Ðèþyæþ…ÌZ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Mæü$ Æ>V>¯óþ ïÜyŠþ E™èþµ†¢ AÐèþ#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ õßý^èþÈ‹Ü E™èþµ™èþ$¢Ë$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ, GMæü$PÐèþ «§æþÆæÿMæü$ AÐèþ$ÃMøÐèþyæþ… §éÓÆ> BM>Ó ÆðÿO™èþ$¯èþ$ Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ™èþç³µÐèþ° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. Ar$Ðèþ…sìý ÐéÇò³O ï³yîþ Äæý*MæŠüt Mìü…§æþ
{糿æý$™èþÓ… ÑÔóýçÙ…V> Mæü—GíÙ ^óþíÜ…§æþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ ÆöÄæý$Å í³ËÏË «§æþÆæÿ˯èþ$ 30 ò³OçÜË ¯èþ$…yìþ 35 ò³OçÜËÌZõ³ B§æþ$Mö¯óþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz B§æþÆæÿØ…V> MóüçÜ$Ë$ ò³sêtË° Gïܹ˯èþ$ B§óþÕ…^éÐèþ$° ¯éÆ>Äæý$×ý ÝëÓÑ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Æðÿ…yæþÐèþ §æþÔèýÌZ¯èþ* A§óþ Ñ«§é¯é°² A¯èþ$çÜÇ…_ : BM>Ó ç³…r Æðÿ…yø ïÜyŠþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþ*ÃË° çÜ*_…^éÆæÿ$. A…™èþMæü$ Ñ$…_¯èþ «§æþÆæÿËMæü$ GÐèþÆðÿO¯é õßý^èþÈ °Í^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ë…ÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 4371 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíܯèþr$Ï ¯éÆ>Äæý$×ý
ÝëÓÑ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÇÌZ 4435Ðèþ$…¨° AÆðÿçÜŠt ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$
������������������������������
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰
G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ (G‹ÜDïÜ) ¡çÜ$Mö¯óþ °Ææÿ~Äæý*˱²
������������������������������������������ 37,632 ÎrÆæÿÏ Iyîþ, 31 r¯èþ$²Ë ¯èþËÏ»ñýËÏ… ïÜgŒý ^óþíÜr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©…™ø
´ër$ 1130 Ðéçßý¯é˯èþ$ ïÜgŒý ^óþíܯèþr$Ï BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.

�����������������������
DïÜ M>ÆæÿŧæþÇØMìü ^ðþ´ëµÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° Ðèþ*i
G‹ÜDïÜ °Ðèþ$ÃVæüyæþz ÆæÿÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ òßýOMøÆæÿ$tÌZ
���������������������������������������������������� ¯èþVæüÇ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf—
AíœyæþÑsŒý §éQË$ ^óþÔéÆæÿ$. G‹ÜDïÜ ç³§æþÒM>Ë… ������� ��������������������������������������������� G…ÀçÜ$¢¯èþ² D Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ {ç³fËMæü$
Mæü$¨…³æ# ÐéÅfÅ…ò³O Çò³•Ï í³sìýçÙ¯Œþ Ðóþíܯèþ BÄæý$¯èþ MæüÑ$ ÝëÄæý$… ^óþÄæý$Mæü$…yé ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ C…sìýMóü
çÙ¯èþÆŠÿ 糯èþ$ÌZÏ ÝëÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Móü òÜ{MæürÈ Ñ«§æþ$Ë$ ç³ÇÑ$™èþÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. �������������� ������������������������������������ ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ° ÐðþOGÝëÞÆŠÿï³ï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ BÆóÿP
G°²MæüË ÐéÆÿ$$§é Vøç³Å…V> ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ °Ææÿ~Äæý$Ðèþ$° ^ðþí³µ¯èþ BÄæý$¯èþ.. DïÜ Æøgê ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³fË$ MæüÚëtÌZÏ E…sôý A…yæþV>
¯éÅÄæý$Ñ¿êVæü… ÐéÆÿ$$§é ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÔéMóü ™é¯èþ$ çÜ…™èþMæü… ^óþÔé Ðéçßý¯éË §éÓÆ> çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. D Ðéçßý¯é˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$ Æ>Ðé˯é²Ææÿ$.7 ÆøyæþÏ §æþVæüYÆæÿ E…yæþMæü´ùÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé õÜÐèþ ^óþõÜ «§æþ—GMæüµ£æþ…™ø
¯èþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ñ^èþ„æü×ý™ø ÐéÆÿ$$§éÐóþõÜ A«¨M>Ææÿ… G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿMæü$ {´ë…™èþ…ÌZ {糆Æøk ½Ï_…VŠü ´ûyæþÆŠÿ, ÝùyìþÄæý$… E¯èþ² Ðèþ$…§æþ$Ë Úë³æ#ËÌZ GMæü$PÐèþV> f¯èþçÜ…^éÆæÿ… °Ææÿ…™èþÆæÿ… {ç³fË Ðèþ$«§æþÅÌZ E…r$¯èþ² ™èþ¯èþ Ìê…sìý GÐðþ$ÃÌôýÅËò³O §æþ$[çÙµ^éÆæÿ…
E…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. G‹ÜDïÜ °Ææÿ~Äæý*˱² DïÜ E§øÅVæü$Ë™ø ^èþÇa…^éÍÞ¯èþ òßýO´ùMøÏÆðÿOyŠþ {§éÐèþ×ý… {õܵ ^óþÆÿ$$…_ ´ëÇÔèý$§æþ®Å E…r$…§æþ° D {´ë…™èþ…ÌZ Ðèþ$…§æþ$Ë Úë³æ# ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… BÐðþ$ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é
AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° ÆæÿÐóþ$ÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ çܵçÙt…^óþÔéÆæÿ$. Mæüyæþç³, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : hÌêÏÌZ MæüÆø¯é MæürtyìþMìü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÐóþVæüÐèþ…™èþ… ^óþÄæý*Ë° Ðèþ$$°Þç³ÌŒý Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Úë³æ# ™óþÇ^óþ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$*íܯèþ Mæürtyìþ MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²
A«¨M>Ææÿ$Ë$ AçßýDzÔèýË$ {ÔèýÑ$çÜ$¢¯é²Ææÿ° ÒÇ {ÔèýÐèþ$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. Mæüyæþç³ ç³rt×ý…ÌZ 6 ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÝùyìþÄæý$… òßýO´ùMøÏÆðÿOyŠþ {§éÐèþ×ý… {õܵ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {ç³fË$ çßýÇÛçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. H Æ>çÙ‰…ÌZ Ìôý° Ñ«§æþ…V>
��������������������������������������� Mæü—GíÙ G¯èþ²yæþ$ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÌôý°§æþ° Æ>çÙ‰ Eç³ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ E¯é²Äæý$° ÒsìýÌZ I§æþ$ MóüçÜ$Ë$ ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. Mæüyæþç³ÌZ Mö°² Ðèþ$…§æþ$Ë$ §öÆæÿMæüMæü Hï³ÌZ ÐéË…rÈ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ° {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$.
���������������������������� Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† , Ððþ$O¯éÈt çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† G‹Ü
¼. A…gê§é¾çÙ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$°Þç³ÌŒý
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ MæüÆø¯é Mæürtyìþ ò³O hÌêÏÝë¦Æÿ$$ sê‹ÜP
¯ðþVæüsìýÐŒþ Æ>V> ÐéÇ° yìþbéÆŠÿj ^óþÄæý$yæþ…
fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Ñ$Wͯèþ JMæüP MóüçÜ$ Mæü*yé ¯ðþVæüsìýÐŒþ
{ç³fË$ Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° {ç³fËMæü$
AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…§æþ$Ë$ ÐðþO§éÅ«¨M>Ææÿ$˯èþ$
ïÜG… fVæü¯Œþ ´ë˯èþÌZ {ç³fËMæü$ MæüÚëtË$ Æ>Mæü$…yé ^èþ*çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$°
™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Ðèþ*i Ðèþ_a…§æþ° ™èþÓÆæÿÌZ D MóüçÜ$ Mæü*yé yìþÔéaÆŠÿj ^óþíÜ ™ðþÍÄæý$gôýõÜ¢ 48 Væü…rË ÌZç³Ë ÐéÇMìü M>ÐèþËíܯèþ
G‹ÜDïÜ ÆæÿÐóþ$‹ÙMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™öËW…³æ#ò³O Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ¸ùÆŠÿÞ MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D Mæüyæþç³ ç³rt×ê°² ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ ¯èþ$…_ {X¯Œþ gZ¯Œþ V> Ðèþ$…§æþ$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$Ýë¢Ææÿ¯é²Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*ÆŠÿz ���������������������������������������
òßýOMøÆæÿ$tÌZ ™èþ$¨ Ñ^éÆæÿ×ý fÆæÿVæü¯èþ$…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† G‹Ü ¼. A…g꧊þ Væü$Ç¢Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ç³rt×ý…ÌZ ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨ ÝëÓ»Œý ¯èþ…§æþ$ çßýÐèþ*ÎËMæü$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O Gr$Ðèþ…sìý ÑÔéQç³r²…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : MæüÆø¯é Ñç³™èþ$¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ fÆæÿ²ÍçÜ$tË$
¯óþç³£æþÅ…ÌZ G‹ÜDïÜ Mæü¯èþVæüÆ>gŒý òßýOMøÆæÿ$tÌZ Mú…rÆŠÿ »êÚë Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðóþ$ 3Ðèþ ™óþ© ÐèþÆæÿMæü$ °ÆæÿÓíßý…^óþ Ôé…í³ÌŒýÞ,Æ>í³yŠþ sñýíÜt…VŠü Mìür$Ï §éÓÆ> MæüÆø¯é AÐèþV>çßý¯èþ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. AMæüPyæþ E¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…¨çÜ$¢¯èþ² õÜÐèþË$ {ç³Ôèý…çܱÄæý$Ðèþ$° »êË çÜ¡‹Ù Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ…
AíœyæþÑsŒý §éQË$ ^óþÔéÆæÿ$. ÆæÿÐóþ$‹ÙMæü$Ðèþ*ÆŠÿ í³sìýçÙ¯Œþ ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ {糆 JMæüPÆæÿ* sñýíÜt…VŠü ç³È„æüË$ ^óþíÜ ™èþVæü$ °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$zÌZ ç³°^óþõÜ Mæü*ÎËMæü$ MæüÆø¯é ò³O CMæüPyæþ Ñgôý‹œ ѯø§æþ Ðóþ¨MæüÌZ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ GË[M>t°MŠü, {í³…sŒý Ò$yìþÄæý*
Ñ$¯èþà Ñ$Væü™é í³sìýçÙ¯èþÏò³O Ñ^éÆæÿ×ý AÐèþçÜÆæÿ…Ìôý§æþ° ´ësìý…^é˯é²Ææÿ$, MìüÆ>×ê Úë³æ#, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË ¯èþ$…_ Mæüyæþç³ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…_ {糆 JMæüPÇMìü Ðèþ*çÜ$PË$ fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$, ÒyìþÄñý* {V>çœÆŠÿ ËMæü$, ¯èþ*Å‹Ü {ò³gñ…ý rÆŠÿÞ Mæü$, ¸ùsZ fÆæÿ²Í‹Üt Ë
Mæü¯èþVæüÆ>gŒý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. í³sìýçÙ¯èþ$Ï Ðóþíܯèþ ÐéÆæÿ$ G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþÄæý$Ìôý§æþ°, ™ø³æ#yæþ$º…yæþÏ Ñ{MæüÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ™èþç³µMæü$…yé ç³rt×ê°Mìü çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ {œæNsŒýÞ °™èþÅÐèþçÜÆæÿ ç³…í³×îý ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü Mæü$, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æý{§æþ™é ÝëÐèþ${W A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ÐðþOgêVŠü fÆæÿ²ÍçÜ$tË ¸ùÆæÿ…
Mö…™èþÐèþ$…¨ KrÆæÿ$Ï Mæü*yé M>§æþ° AíœyæþÑsŒýøÏ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. BÇz¯ðþ¯ŒþÞ §éÓÆ> Ðèþ*çÜ$PË$ »oÏkË$ «§æþÇ…_ Ñ{MæüÆÿ$$…^é˯é²Ææÿ$. ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë Ðéçßý¯é˯èþ$ FÇ ºÄæý$r Bí³ Ðèþ$¯èþ fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz {糆 ÐèþÅMìü¢Mìü Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*Ææÿ$PË$ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ Ðèþ*‹ÜP.Ë$, Ýë°sñýOf Ææÿ$Ï, VúÏgŒý
G‹ÜDïÜ° ™öËW…^éÆæÿ¯èþyæþ… °f…M>§æþ° Mæü¯èþVæüÆ>gŒý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌê Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ°ÐéÇò³O ´ùÎ‹Ü MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ {´ë…™é°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÌZMæüÌŒý {yðþOÐèþÆæÿÏ™ø CÐéÓ˯óþ E§óþªÔèý…™ø Ðèþ$¯èþ hÌêÏMæü$ 10 Ë„æüË Ë$, GË[M>t°MŠü Ò$yìþÄæý*Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÌñýOÐŒþ íÜtMŠü Ë$ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. »êË çÜ¡‹Ù
^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³fË$ ºÄæý$sìýMìü ºÄæý$sìý Ðéçßý¯é˯èþ$ ç³rt×ý…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa Ðèþ*çÜ$PË$ CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ
��������������������������������������������������� Ððþãå¯èþ糚yæþ$ ™èþç³µMæü$…yé ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° Ðèþ$$°Þç³ÌŒý MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Mæü$ Ðèþ$*yæþ$ Ë„æüË Ðèþ*çÜ$PË$ ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ…
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é {´ëÆæÿ…¿æý… ¯èþ$…_ Mæü*yé ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ §éÓÆ> ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ Mìü
^óþÄæý$*™èþ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Mæü*yé ™èþÐèþ$ õÜÐèþË$
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : G‹ÜDïÜ ÑÐé§æþ…ò³O Hï³ {糿æý$™èþÓ… ´ësìý…^é˯é²Ææÿ$. ¯óþyæþ$ ç³rt×ý…ÌZ° ÑÑ«§æþ çÜ*_…^éÆæÿ$. {ç³MæüP Æ>çÙ‰éËÌZ MæüÆø¯é {糿êÐèþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ë™èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÌZ E¯èþ² MìüÆ>×ê Mö¯èþÝëVæü$™éÄæý$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Çyìþ çÜ…çܦ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÕÐéi Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* fÆæÿ²ÍçÜ$tË$
§éQË$ ^óþíܯèþ AyìþçÙ¯èþÌŒý Mú…rÆŠÿ AíœyæþÑsŒýMæü$ Ðèþ*i G‹ÜDïÜ °Ðèþ$ÃVæüyæþz ÆæÿÐóþ$‹Ù {´ë…™éËÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ë$ HÆ>µr$ A«¨Mæü…V> E¯èþ²…§æþ$¯èþ C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË ÐèþÅMæü$¢Ë ç³rÏ Ú닳 ˯èþ$ {糆Æøk Æðÿ…yæþ$ Væü…rË$ ™ðþÇ_ °Ææÿ…™èþÆæÿ… çÜÐèþ*f… MøçÜ… ´ër$ç³yæþ$™èþ* E¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ {糆
Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ í³sìýçÙ¯Œþ ÐóþÔéÆæÿ$. ©°ò³O Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… òßýOMøÆæÿ$tÌZ Ñ^éÆæÿ×ý ^óþíÜ {ç³fË Ææÿ©ª° ™èþWY…^èþyæþ… ÐèþËÏ ^éÌêÐèþÆæÿMæü* gê{Væü™èþ¢V> E…yé˯óþ E§óþªÔèý…™ø CÌê…sìý Ðèþ$$…§æþ$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ JMæüPÆæÿ$ çÜçßýM>ÆæÿÐèþ$$ A…¨…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü
fÆæÿVæü¯èþ$…¨. Væü™èþÐéÆæÿ… fÇW¯èþ Ñ^éÆæÿ×ý çÜ…§æþÆæÿ¾…V> Mú…rÆŠÿ AíœyæþÑsŒý MæüÆø¯é ¯èþ$ °Äæý$…{†…^èþVæüÍV>Ðèþ$¯é²Ææÿ$. gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Mæü͵…^éË° yîþGïܵ Mìü çÜ*_…^éÆæÿ$. ç³Ñ{™èþ A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_¯èþ ÐðþOgêVŠü fÆæÿ²ÍçÜ$tË ¸ùÆæÿ… A«§æþÅ„æü$Ë$ Væü…rÏ {Ö¯èþ$»êº$
§éQË$ ^óþÝë¢Ðèþ$° {糿æý$™èþÓ… ^ðþí³µ…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜÆ>PÆŠÿ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþ… ç³rt×ý…ÌZ° ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ HÇÄæý*ËÌZ °™èþÅÐèþçÜÆæÿ Ðéçßý¯é˯èþ$ ç³rt×ý…ÌZ Mìü ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ^óþa Ðèþ$$…§æþ$ Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$Ë$ A…§æþÆæÿ* Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ çÜ…º…«¨…_ BÆæÿ$ Ñyæþ™èþË$V> A¯óþMæü
AyìþçÙ¯èþÌŒý Mú…rÆŠÿ AíœyæþÑsŒý §éQË$ ^óþíÜ…¨. ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, Ððþ$yìþíܯŒþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, Ððþ$$»ñýOÌŒý Ðéçßý¯èþ M>ż¯øÏ MøÏǯóþçÙ¯Œþ ^óþíÜ ÌZMæüÌŒý {yðþOÐèþÆæÿÏ™ø ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^é˯é²Ææÿ$. ÆæÿM>Ë ¿æý{§æþ™é ÝëÐèþ*{W° çÜÐèþ${Væü…V> A…§æþ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$.
gê¡Äæý$ çÜÇçßý§æþ$ªË$ §ésìý {ÔèýÐèþ$Ë$ , BÌZ^èþ¯èþË$ , ¯ðþO³æ#×êÅË$ õÜÓ^èþeV> ³æ#¯é§æþ$Ë$ ÐóþÔéÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ Ðèþ*ÆðÿPr$tÌZ ´ùsîý , çܼÞyîþË Mø™èþ , GVæü$Ðèþ$† Ðèþ$ÆøÐðþOç³# ¯èþ*¯ðþ Ñ$Ë$ÏË$ Ðèþ*ÆðÿPr$tÌZ ¨Væü$Ðèþ$† AÐèþ#™èþ$¯èþ² BÆÿ$$ÌŒý ´ùsîýMìü
òßO§ý æþÆ>»ê§Šþ {ç³Ðèþíßý…^èþyé°² {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýV> õ³ÆöP¯èþÐèþ^èþ$a. A…™èþÆ>j¡Äæý$ {§æþÐèþÅ°«¨ ¨Væü$Ðèþ$† Ñ«§é¯èþ…ÌZ B…„æüË G†¢Ðóþ™èþ , ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë {ç³Ðéçßý…ÌZ ™èþr$tMøÌôýMæü A¯óþMæü^ørÏ Ðèþ$*™èþç³yézÆÿ$$. M>…{sêMŠüt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ¯èþ*™èþ¯èþ
Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…
28, H{í³ÌŒ,ý 2020 {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý¯èþ$ çÜÇçßý§æþ$ªË AÐèþ™èþË ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ÐèþçÜ$¢õÜÐèþË ÐèþÅÐèþÝëÄñý*™èþµ ™èþ$¢Ë «§æþÆæÿË ™èþWY…ç³#, {ç³ç³…^èþ Ðé×ìýfÅ çÜ…çܦ Jç³µ…§æþ…, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Ðèþ$$QÅ A…Ôèý…. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ñ™èþ¢¯éË™ø´ër$ C™èþÆæÿ
ÌêÐé§óþÒË$. A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ò³r$tºyìþ {ç³ÐéàË$, ÑçÜ¢−–™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü …ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý*«§éÇ™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…çܦË$, ÝëVæü$¨¯èþ$ çÜ$˱² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…™ø ´ër$V> ç³…yìþ¯èþç³…r˯èþ$ Mæü*yé ,
4 A°² ¨ÔèýËMæü$ {ç³Ðèþíßý…^óþ Ýë…Móü†Mæü {ç³ÐéàË™ø §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ ÆøkÆøkMæü$
ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ç³ÆæÿçܵÆæÿ B«§éÇ™èþ BǦMæüíܦ†V> õ³ÆöP…r$…¨. ç³ÆæÿçܵÆæÿ B«§éÇ™èþ,
GÆæÿ$Ðèþ#Ë çÜ…çÜ¦Ë {ò³OÐóþsîýMæüÆæÿ×ý™ø ´ër$ Ðèþ*ÆðÿPr$ÌZMìü {ò³OÐóþr$ Ææÿ…Væü…
{ç³ÐóþÕ…_…¨ .¯èþ*™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> M>ÆöµÆóÿr$, M>…{sêMŠüt
C_a¯èþÐéÆóÿ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ ç³§æþª†° M>…{sêMŠüt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A…sêÆæÿ$.
ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü…ò³± ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ JMæü Jç³µ…§æþ… AÐèþ$Ë$ÌZ E…§æþ¯èþ²Ðèþ*r.
����������������������������������� çÜÑ$Ãã™èþ {ç³ç³…^èþ ÐèþÅÐèþçܦÐðþOç³# Ðèþ*Ææÿsê°² {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýV> ^éÆðÿÏ‹Ü íßýÌŒýÞ
ÑÔóýÏíÙ…^éÆæÿ$. {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý Ðèþ˯èþ ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O E¯èþ² ¯é×ýÅ™èþMæü$
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþç³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O ç³ÇÐèþ*×ê™èþÃMæü
B…„æüË$ Ææÿ§æþ$ª^ óþÄæý$yæþ… {ç³ç³…^èþ Ðé×ìýfÅ çÜ…çܦ Jç³µ…§æþ…ÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ
ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$, ç³#Ææÿ$Væü$ËÐèþ$…§æþ$Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ «§æþÆæÿ˯èþ$, AÌêVóü
ÐèþÅÐèþÝëÄñý*™èþµ™èþ$¢Ë «§æþÆæÿ˯èþ$ ÐéÆóÿ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþyæþ…, ¯é×ýÅ™èþ Ìôý§æþ¯óþ õ³Çr
{´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> ç³Ë$ §óþÔéÌZÏ° Mæü…ò³±
çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³ÇÐèþ*×ê™èþà ç³ÇÑ$™èþ$˯èþ$ , Møsê˯èþ$ ™öÍW…^èþyæþ…, E™èþµ™èþ$¢Ë Mö¯èþ$VøË$¯èþ$ Mæü…ò³±Ë$ °Æ>MæüÇ…_¯èþ ^óþÄæý$VæüÍ…§óþÑ$Ìôý§æþ$ .
Ë$, Ðèþ$$QÅ…V> Isîý Mæü…ò³±Ë$ ™èþÐèþ$ E§øÅVæü$ËMæü$ C…sìý ¯èþ$…_
ç³°^óþõÜ ÐðþçÜË$»êr$¯èþ$ Mæü͵…^éÆÿ$$. ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ G†¢ÐóþÔéMæü Ðèþ$ ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O çÜ$…M>˯èþ$, A«¨Mæü…V> E¯èþ² MæüÆðÿ±Þ ÑË$Ðèþ˯èþ$ ™èþWY…^èþyæþ… {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅË$! ÆðÿO™èþ$ËMæü$ »ôýÆæÿÐèþ*yóþ ÔèýMìü¢ E…yæþ§æþ$. CÌê ÆðÿO™èþ$Ë$ °Ë$Ðèþ#§øí³yìþMìü Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ*
äÏ E§øÅVæü$Ë$ ™èþÐèþ$ BïœçÜ$ËMæü$ ÐðþãÏ ç³° ^óþÄæý*ÍÞ…§óþ. ÌêMŠüyú¯Œþ ^óþÝë¢Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ° Ñ«§é¯éË Ðèþ˯èþ Ñ°Äñý*Væü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ¨Væü$Ðèþ$™èþ$˯èþ$ JMöPMæüPÝëÇ B™èþÃçßý™èþÅ Ë$ Mæü*yé ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. {糆 _¯èþ² ç³°Mìü
G†¢ÐóþÔéMæü Mæü*yé MøÆæÿ$Mæü$¯èþ² E§øÅVæü$ËMæü$ C…sìý ¯èþ$…^óþ ç³° ^óþõÜ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþíÜ, ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü E™èþµ†¢§éÆæÿ$ËMæü$ E™èþµ†¢ {MæüÐèþ$…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÙÆæÿ™èþ$ËÌZ JMæü sìý. þ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðésìý° ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… GÐèþÓÆæÿ* Äæý$…{™é˯èþ$ç³Äñý*W…_ , §é°ò³O B«§éÆæÿç³yìþ¯èþÐéÇMìü GÌê…sìý 糯èþ$Ë$
çßýMæü$P Mæü͵…^éË° fÆæÿñ °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ K ¼Ë$ϯèþ$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, ¿êÈ Äæý$…{™èþ ç³ÇMæüÆ>Ë ¨Væü$Ðèþ$†Mìü A¯èþ$Mæü*Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ò³rt Ææÿ$, ò³OV> ™èþç³#µ Mæü*yé M>§æþ$. Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZMìü ¨Væü$Ðèþ$† ÌôýMæü$…yé ^óþíÜ, ÐéÇ ÐèþËçÜËMæü$ M>Ææÿ×ýÐðþ$O , ÐéÇiÑ™èþ… AVæüÐèþ$ÅVø^èþÆæÿ…V>
Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° B §óþÔèý M>ÇÃMæü Ðèþ$…{† çßý$ºÆæÿt‹Ü òßýOÌŒý MæüË$VæügôýçÜ$¢…¨. MæüÆðÿ±Þ ÑË$Ðèþ ™èþWY…ç³#™ø A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> Mö¯èþ$VøË$ÔèýMìü¢ AÐèþ#™èþ$¯èþ² ÐésìýÌZ ¿êÈG™èþ$¢¯èþ çܼÞyîþ ËÀçÜ$¢¯èþ² çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ §óþÔèý…ÌZ ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ*Ææÿyé°Mìü {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÄôý$¯èþ° ^ðþç³µyæþ…ÌZ GÌê…sìý AÐéçÜ¢Ðèþ… Ìôý§æþ$. A¯óþMæü
Ò$yìþÄæý*Mæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. fÆæÿñÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ §é§é³æ# I§æþ$ ™èþWY´ù™èþ$…¨. MæüÆðÿ±Þ ÑË$Ðèþ ™èþWY…ç³# Ðèþ˯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ¨Væü$Ðèþ$† «§æþÆæÿË$ «§æþÆæÿËMæü* AÐèþ$ÃVæü Ë$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü ò³ÇW¯èþ °ËÓË$, «§æþÆæÿ˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ M>Ææÿ×êË {糿êÐèþ… Ðèþ˯èþ {ç³fË$ {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…yìþ ç³rt×êËMæü$ ÐèþËçÜË$ Ððþäå
ÐóþËMæü$ ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…™ø A°² ѧéÅ çÜ…çܦ˯èþ$ Ðèþ$*íÜÐóþÔéÆæÿ$. Isîý A«¨MæüÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. çÜÆæÿäMæüÆæÿ×ý Ðèþ˯èþ ѧóþÖ Mæü…ò³±Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ ç³™èþ¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ^úMæüV> ¨Væü$Ðèþ$† AÐèþ#™èþ$¯èþ² Ðèþ…r¯èþ*¯ðþË ÐèþËÏ AMæüPyæþ {ç³Ôé…™èþÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯èþÑ«§é¯èþ… ÌôýMæü´ùÐèþ#r , °Ææÿ$§øÅVæü…, MæüË$íÙ™èþ
çÜà ç³Ë$ Mæü…ò³±Ë$ ™èþÐèþ$ E§øÅVæü$ËMæü$ C…sìý ¯èþ$…_ ç³° ÐóþÆæÿ$Ôèý¯èþVæü, ´÷§æþ$ª†Ææÿ$Væü$yæþ$, ´ëÐèþ*Æÿ$$ÌŒý W…fË$, Möº¾Ç ™èþ¨™èþÆæÿ
^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$¯èþ$ Mæü͵…^éÆÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… fÆæÿñÌZ 25 Ñ°Äñý*Væü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ ^úMæü «§æþÆæÿËMæü$ ¨Væü$Ðèþ$† AÐèþr… Ðèþ˯èþ ´ùsîý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, Mæü΢ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë$, ÔéÈÆæÿMæü Ðèþ*¯èþíÜMæü {ÔèýÐèþ$,
A«¨MæüÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ §óþÖÄæý$ çÜ…çܦË$ E™èþµ†¢ ÐèþÅÄæý*°² ¯èþ*¯ðþW…fË «§æþÆæÿ Ë$ ™èþWY ÆðÿO™èþ$Ë$ §ðþº¾†…r$¯é²Ææÿ$. A¯óþMæü {´ë…™éËÌZ A¯éÆøVæüÅ…, A…r$ÐéÅ«§æþ$Ë$, Ðèþ$$ÇMìüÐéyæþË çÜÐèþ$çÜÅË$, {õ³Ðèþ*ÀÐèþ*¯éË$
Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ E§øÅVæü$Ë$ C…sìý ¯èþ$…_ ç³° ^óþçÜ$¢…yæþV>, 12
Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ BïœçÜ$ËMæü$ ÐðþãÏ ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ñ$Væü™é ÐéÆæÿ$ ™èþWY…^èþ$MøÐèþyæþÐðþ* Ìôý§é Ðèþ$*íÜÐóþÄæý$yæþÐðþ* ^óþÝë¢Æÿ$$. 1991 ÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ ´ëÐèþ*Æÿ$$ÌŒý ™ørË ¯èþ$ ¯èþÇMìüÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê ÆðÿO™é…VæüÐèþ$…™é GÌê…sìý ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, A«¨Mæü QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ iÐèþ¯èþÑ«§é¯èþ… Ðèþ˯èþ AçÙtMæüÚëtË$
HÒ$ ÌôýMæü$…yé òÜËÐèþ#ÌZÏ Væüyæþ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$Mæü$ Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. Ìê¿êË$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ™ø´ër$ Cº¾…§æþ$Ë´ëË$ V>Ðèþr…™ø §é°ò³O ç³yæþsê°Mìü M>Ææÿ×ý… {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÄôý$¯èþ° ^ðþç³µyæþ…ÌZ GÌê…sìý AÐéçÜ¢Ðèþ…
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ò³r$t ºyæþ$Ë ™èþWY…³æ# , çÜ…Ýë¦Væü™èþ Ææÿ$×êË ™èþWY…³æ#Mæü$ B«§éÆæÿç³yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË ç³°¨¯éË$, ¨¯èþçÜÇ Mæü*ÎË$ ™èþV>YÆÿ$$. Ìôý§æþ$.
MæüÆø¯é M>r$... ѧéÅÆæÿ…V>°Mìü ´ùr$
^èþ§æþ$Ðèþ#ËMæü* çÜÐéË„æü çÜÐèþ$çÜÅË$
ѧæþůèþ$ Òyæþ° Ñç³™èþ$¢
gêq¯èþ çÜÐèþ$$´ëÆæÿj¯èþMæü* Væü…yéÌôý
ѧæþÅò³O¯é Ðèþ$$õ³µr §éyìþ
MæüÆø¯é .... A…§æþÇMîü
���������������������������
çÜ$ç³Ç_™èþÐðþ$O…¨. A…™èþ CÆæÿÐðþO ™öÑ$è çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*ÝùP Ððþâæýåyé°Mìü Æðÿ…yóþâæýå {Mìü™èþÐóþ$ 1985ÌZ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ ÝùÑÄæý$sŒý JMæü ÐðþË$Væü$ ÐðþÍV>Ææÿ$. BÄæý$¯èþ H… ^óþíܯé, H… Ðèþ*sêÏyìþ¯é B ÆøkÌZÏ sîýÒÌZÏ,
sê ¯óþ¯èþ$¯é²¯èþ$. §æþVæüYÆæÿÐèþ# çÜ…Væü™èþ$Ë$. Væü$Ææÿ$¢…^èþ$MøÐèþ yæþÐèþ$$ MæüÐèþ$*Å°‹Üt ´ëÈt Móü…{§æþ MæüÑ$sîý {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ AÄæý*ÅÆæÿ$. A…sôý B §óþÔèý…ÌZ ç³{†MæüÌZÏ ç³™éMæü ÖÇÛMæüËÌZ Ðèþ^óþa¨. ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯ŒþÌZ BÄæý$¯èþ
™é¯èþ$ A…r* çÜÐéÌŒý MæüçÙtÐóþ$. Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ Ðèþ$* MæüçÙtÐóþ$. †Ææÿ$Væü$Ìôý° A«¨M>Æ>°² ^ðþÌêÆÿ$$…^èþVæüÍVóü AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² HMðüOMæü 糧æþÑ A¯èþ²Ðèþ*r. {´ëÆæÿ…À…_¯èþ BÇ®Mæü, Æ>fMîüÄæý$ {ç³Äñý*V>Ë™ø ´ëÔéa™èþÅ §óþÔéÌZÏ Mæü*yé BÄæý$¯èþ
ÑçÜ$Ææÿ$™ø…¨. çÜMæüË ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ë… C…§æþ$Mæü$ A…™èþsìý G§æþ$Ææÿ$Ìôý° A«¨M>Ææÿ… Væü$ò³µsZÏ E…§æþ¯óþ «§ðþOÆæÿÅÐóþ$ M>»ZË$ AÌê…sìý ÐéÇ õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿ$Ððþ*Væü$™èþ$…yóþ¨. Ò$yìþÄæý*ÌZ A¯èþ$¨¯èþ… Mæü¯èþºyé˯óþ ^éç³ËÅ…
Ææÿ…V>˯èþ* Ððþ…sêyæþ$™ø… ç³°Mö_a…¨. çܵÚëtçܵçÙt Ððþ$O¯èþ ^óþ™èþ GMæü$PÐèþ Ðèþ*sêÏyìþçÜ$¢…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ JMæü ¯éË$V>Mæü$Ë$ GMæü$PÐèþ BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² ºËïßý¯èþ™èþÌZÏ JMæür° ^ðþÐèþ#Ë$ MöÆæÿ$Mæü$P¯óþÐéÆæÿ$.
¨. D ´ësìýMóü ™èþ¯èþ ™èþyé §æþ–ÔéÅË$ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Mæü§æþÌê yéÆÿ$$. ^èþ¨ÐéÆæÿ° A¯èþ$MøÐèþ^èþ$a. Ðèþ*ÝùPÌZ¯óþ M>§æþ$, Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔèý…ÌZ H Ðèþ$*Ë sîýÒ A«¨M>Ææÿ… ´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé VøÆæÿÂ^óþÐŒþ D AËÐér$¯èþ$ Ðèþ§æþ$Ë$MøÌôý§æþ°
Rê ^èþ*í³…_…¨. C…§æþ$ ÐésìýMìü çܵçÙt™èþ CÐèþÓyé°Mìü Ðèþ$ÇMö…™èþ ò³sìýt¯é, ÆóÿyìþÄñý* ò³sìýt¯é BÄæý$¯èþ H§ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Mæü°í³…^óþÐéÆæÿ$. Væü…rË$ BÄæý$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ A«¨M>Ææÿ ç³V>YË$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ »ZÇ‹Ü GÌŒý¢ íܯŒþ §æþVæüYÆæÿ {ò³‹Ü
ÌZ ѧéÅÆæÿ…V>°Mîü Ñ$¯èþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔé¯èþ$. CÆæÿÐðþO Væü…rË$ {ç³çÜ…W…_¯é ÝùÑÄæý$sŒý sñýÍÑf¯Œþ {ç³™èþÅ„æü {ç³ÝëÆæÿ… ^óþçÜ*¢ Ðèþ#…yóþ¨. òÜ{MðürÈV> ç³°^óþíܯèþ ÐéÅ^ðþÝëÏÐŒþ MøíÜ¢MöÐŒþ ™èþ¯èþ gêqç³M>Ë ç³#çÜ¢Mæü…ÌZ
àÆÿ$$…ç³#ÌôýÏÐèþ#. ѧæþÅMæü* ™öÑ$çóþâæýåMæü$ ç³NÆæÿÓ… ¯éË$VóüâæýåMæü$ BÄæý$¯èþMæü$ ç³{†MæüË…sôý {´ë×ý…. H… ^óþíܯé H… Ðèþ*sêÏyìþ¯é A¨ ¯èþË$Væü$ÇMîü Æ>çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
MæüÆæÿ*¹üÅ M>Ðèþ$¯ŒþÌê D ò³OV> ÆóÿyìþÄñý* Ðèþ*ÝùP ™ðþË$Væü$ ™ðþÍÄæý$yæþ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$¯óþ ¿êÐèþ¯èþ BÄæý$¯èþ¨. ò³OV> B ÆøkÌZÏ ç³{†MæüË$, ÆóÿyìþÄñý*, MøÐèþ$ÞÐèþ*ÌŸçÜPÄæý* {´ëÐéª A¯óþ ç³{†MæüMæü$ C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓÅÌZ VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ
Ñ¿êVæü…ÌZ ç³°^óþçÜ*¢ Ðèþ*ÝùPÌZ sñýÍÑf¯Œþ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ {ç³^éÆæÿ, {ç³ÝëÆæÿ, çÜÐèþ*^éÆæÿ Ý뫧æþ¯é˱² {糿æý$™èþÓ Mæü¯èþ$çܯèþ²ÌZÏ JMæüÝëÇ »ZÇ‹Ü GÍ¢Þ¯Œþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ™èþ*Æ>µÆæÿºsêtÆæÿ$. B C…rÆæÿ*ÓÅ ^óþíÜ…¨
&^ðþ¯èþ$²´ësìý Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ÐðþOÆæÿ‹Ü ^èþ$r$tÐèþ$$sìýt…¨. E…yæþyæþÐóþ$ D BçÜMìü¢Mìü M>Ææÿ×ý…. ç³°^óþõÜÑ. {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿç³#¯èþ CgñýÓíÜ¢Äæý*, MæüÐèþ$*Å°‹Üt ´ëÈt ™èþÆæÿçœ#¯èþ {´ëÐéª A¯óþ ¨Ñ${¡ Ðèþ$$Ææÿ™øÐŒþ. B ÑÌôýMæüÇ A…sôý VøÆæÿÂ^ðþÐŒþMæü$ ^éÌê CçÙt…. ÝùÑÄæý$sŒý
ѧéÅ {ç³Ðèþ*×êË Ðèþ*sñýÌê
&9959021483 E¯é² ... AçÜË$ ѧéÅ 1991 BVæüçÜ$t Æðÿ…yøÐéÆæÿ… _ÐèþÆøÏ
& ¿æý…yéÆæÿ$ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ JMæü A§æþ$™èþ, E™èþP…u æÿç³NÇ™èþ
ç³{†MæüË$ ÐèþçÜ$¢…yóþÑ. CÑ M>Mæü, sê‹Ü A¯óþ ÐéÆ>¢ çÜ…çܦ A«¨M>ÇMæü çÜÐèþ*^éÆ>°² A«¨¯óþ™èþV> Æ>i¯éÐèþ* ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ Ðèþ$$Ææÿ™øÐŒþMìü ¸ù¯Œþ ^óþíÜ B ç³{†MæüÌZ
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐóþ$ _¯é²À¯èþ²Ððþ$O…¨. K ¯ðþË Ar$ Cr$ AÆÿ$$¯é A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ç³{†MæüËMæü$ ^óþÆæÿÐóþçÜ$¢…yóþ¨. ÝùÑÄæý$sŒý Çç³¼ÏMŠüËÌZ Mæü*yé BÄæý* ™é¯èþ$ Mæü*yé ¯ðþËMøÐèþ*Ææÿ$ JMæü ïœ^èþÆŠÿ Æ>Ý뢯èþ° AyìþV>Ææÿ$. Aç³µsìýMóü B ç³{†Mæü
í³ËÏËMæü$ ѧéź$§æþ$®Ë$ ¯óþǵ…^éË° ™èþçßý™èþçßýÌêyóþ ™èþÍϧæþ…{yæþ$ 9849130595 Æ>fMîüÄæý$ ¯érM>°Mìü A§óþ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… Ðèþ$$u>Ë$V> Ñyìþ´ùÆÿ$$, ÐéâæýåÌZ Ðéâæý$å Mîü^èþ$Ìêyæþ$Mæü$…r*
ËMæü$ C§ø çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. M>Ææÿ×ý… GMæüPyìþMæüMæüPyæþ ÌêMŠüyú¯Œþ Hyé¨ _ÐèþÆøÏ ™ðþÆæÿ ç³yìþ…¨. Ðèþ#…yæþyæþ… ÐèþËÏ VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ MøÇMæü ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿÌôý§æþ$. VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ B ç³{†Mæü¯èþ$
Ë$, Mæürtyæþ$Ë$ Ýë„>™èþPÇ…^éÆÿ$$. í³ËÏË ^èþ§æþ$Ðèþ#ËMæü$ MæüÆø¯é ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ çÜÐèþ${Væü™èþ¯èþ$ M>´ëyé˯óþ ÐèþÆ>YËMæü$, Çç³¼ÏMŠüËMæü$ G…^èþ$MøÐèþyé°Mìü M>Ææÿ×ý… §é°Mìü ´ëuæÿMæü$ÌZÏ E¯èþ² B§æþÆæÿ×ý. 1990
{»ôýMŠüyú¯ŒþË$ ™ðþ_a¯èþ "ç³È„æü'Ë$ A±² C±² M>Ðèþ#. çÜÆæÿÓçÜ™é¢Mæü õÜÓ^èþa¯èþ$ {ç³Ý먅^éË° ç³r$tºyæþ$™èþ$¯èþ² ÐèþÆ>YËMæü$ ¯èþyæþ$Ðèþ$ {´ë…™éÌZϯóþ B ç³{†Mæü çÜÆæÿ$PÅÌôýçÙ¯Œþ Æðÿ…yæþ$MørÏ Ðèþ$$ç³µÆÿ$$ Ë„æüË$. AÆÿ$$¯é
{´ë£æþÑ$Mæü ѧæþÅ Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ E¯èþ²™èþ ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë §éM> C§óþ fÇW¯èþ A«¨M>Ææÿ ´ùÆæÿ$ÌZ A¯óþMæü A…M>ËMæü$ B ¯éË$Væü$¯èþ²Ææÿ ¯ðþËË B ç³{†MæüÌZ ç³°^óþõÜÐéÇÌZ HÆæÿµyæþz Ë$MæüË$MæüË M>Ææÿ×ý…V> {MæüÐèþ$…V>
çÜ…¨Væü¦™èþ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. CMæüPyé AMæüPyé A° ÌôýMæü$…yé ÑÔèýÓ M>ËÐóþ$ JMæü Ðóþ¨MæüV> Ðèþ*Ç…¨. Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ðèþ$$Ææÿ™øÐŒþ Ðèþ…sìý fÆæÿ²ÍçÜ$tË$ B ç³{†Mæü¯èþ$ Ðèþ¨ÌôýÔéÆæÿ$. Ðèþ¨ÌôýíÜ ¯öÐèþÄæý*
ÐéÅç³¢…V> ѧéÅÆæÿ…Væü… Mæü$§óþÌñýO…¨. ѧéÅÆæÿ$®Ë iÑ™é˯èþ$ A™èþÌê A«¨¯éÄæý$Mæü$yìþV> K ÐðþË$Væü$ ÐðþÍW¯èþ Ñ$àÆÿ$$ÌŒý òÜÆóÿYÑ^Œþ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ¯èþ$ Væügôý™èþ (¯èþ*Å VðühsŒý) A¯óþ õ³Ææÿ$™ø JMæü Mö™èþ¢ ç³{†Mæü¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ç³{†Mæü
Mæü$™èþË… ^óþíÜ…¨. §æþÇÑ$Ìê ÐéÇMìü ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ ËÀ…^óþ E´ë«¨ BÄæý$¯èþ ¿êÆæÿÅ ÆðÿOÝë VøÆ>Â^óþÐé™ø çÜà ¯èþËÏçÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ…ÌZ° AÆÿ$$™óþ ò³sêtÆæÿ$ M>± §é°² °Ë»ñýsôýt BÇ®Mæü Ýù¦Ðèþ$™èþ ÐéÇMìü Ìôý§æþ$. ÝëÄæý$… ^óþõÜ
AÐèþM>ÔéË Ë¿æýÅ™èþMæü* Br…Mæü… MæüË$Væü$™ø…¨. ѧéÅÆæÿ$®Ë ѧéÅ {ò³íÜyðþ…sŒý ÐóþçÜÑ Ñyìþ¨ÌZ Væü–çßý °Ææÿ¾…«§æþ…ÌZ Ðèþ#…^èþyæþ…, BÄæý$¯èþMæü$ ÐéÇMøçÜ… Ðéâæý$å G§æþ$Ææÿ$^èþ*³æ#Ë$ ^èþ*çÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$¨.
VæüÐèþ$¯èþ…ÌZ ™öÍÐðþ$r$sêY Ðèþ$¯èþ…§æþÆæÿ… ¿êÑ…^óþ 糧ø ™èþÆæÿVæü† ´ëÈtÌZ¯óþ Æ>fMîüÄæý$ {ç³™èþÅÇ® AÆÿ$$¯èþ »ZÇ‹Ü GÍ¢Þ¯Œþ ÆæÿçÙůŒþ ÝùçÙÍ‹Üt A«§æþÅ„æü 糧æþÑ° Òyìþ¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ, VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ ™èþ¯èþ {ç³çÜ…V>Ë$, Ææÿ^èþ¯èþË §éÓÆ>
ç³È„æüË$ fÆæÿ$Væü$™éÄæý*? G糚yæþ$? D çÜ…¨Væü¦™èþ A…§æþDZ Çç³¼ÏMŠü {ò³íÜyðþ…sŒýV> G°²MæüÌZÏ ¯ðþWY A™èþ$ůèþ²™èþ A«¨M>Ææÿ ï³u>°Mìü çÜ…´ë¨çÜ$¢¯èþ² Ý÷Ðèþ$$Ùø JMæü ¸û…yóþçÙ¯Œþ Ýë¦í³…^éÆæÿ$. CMæüPyæþ JMæü ÑçÙÄæý$…
Ðóþ«¨Ýù¢…¨. {糆 Hsîý Ðèþ$¯èþ ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰ÌZÏ Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨ ^óþÆæÿ$ÐèþM>Ðèþyæþ…, ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ý릯èþ…ÌZ ÝùÑÄæý$sŒý Çç³¼ÏMŠüË ^ðþç³#µMøÐéÍ. VøÆæÿÂ^ðþÐŒþMæü$ BÄæý$¯èþ çÜÓ§óþÔèý…ÌZ Ðèþ*r GÌê Ðèþ#¯é²
ѧéÅÆæÿ$®Ë$ ™èþÐèþ$ ¿æýÑçÙÅ™Œþ »êrMæü$ ç³È„æüË ¯ðþ§æþ$ÆöP…sêÆæÿ$. çÜÐèþ*QÅ HÆ>µr$ M>Ðèþyæþ…, _ÐèþÇMìü Ææÿ§æþªÆÿ$$¯èþ ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ^èþMæüPsìý õ³Ææÿ$ {ç³RêÅ™èþ$Ë$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. 1991ÌZ BÄæý$¯èþMæü$
G糚yø Ðèþ*Ça, H{í³ÌŒý ¯ðþËÌZÏ ™öÍ Ððþ$r$t¯ðþMìüP ò³OMìü EÇMóü BQÆæÿ$ A«§æþÅ„æü$yìþV> Ñ$çßýÆÿ$$ÌŒý VøÆæÿÂ^óþÐŒþ Æ>i¯éÐèþ* ^óþÄæý$yæþ…, BÄæý$¯èþ ¯øº$ÌŒý Ôé…† ç³#ÆæÿÝëPÆæÿ… ËÀ…_…¨. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐéË™ø Æ>íܯèþ
ѧéÅÆæÿ$®ËMæü$ MæüÆø¯é ™èþ¯èþ {ç³™éç³… ^èþ*í³…_…¨. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ Ý릯èþ…ÌZ çÜÐèþ*QÅ A«§æþÅ„æü$yìþV> »ZÇ‹Ü GÍ¢Þ¯Œþ A«¨M>Ææÿ ç³V>YË$ JMæü {Væü…«§æþ… §é§éç³# G¯èþ¿ñýO {ç³ç³…^èþ ¿êçÙÌZÏMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_ {ç³^èþ$Ç…^éÆæÿ$.
C糚yæþ$¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ç³ÇÖÍõÜ¢ ....GÌñýÏyæþÌê ѧéÅÆæÿ$®Ë…™é ïÜÓMæüÇ…^èþyæþ… A±² Ððþ$Ææÿ$ç³# ÐóþVæü…™ø fÇW´ùÄæý*Æÿ$$. MørÏ çÜ…QÅÌZ B ç³#çÜ¢M>Ë$ AÐèþ$$Ãyæþ$ ´ùÄæý*Æÿ$$. AÐðþ$ÇM>Mìü ´ùsîýV>
CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. ç³È„æüË MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ñ$àÆÿ$$ÌŒý òÜÆóÿYÑ^Œþ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ. JM>¯öMæü M>Ë…ÌZ ™èþ¯èþ Ñ«§é¯éË™ø, °Ë_¯èþ ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ BÄæý$¯èþ çßýÄæý*Ðèþ$$ÌZ¯óþ A…VæüÐèþ…Væü Mæüã…Væü
Hyé§æþ…™é K G™èþ$¢ ... D ç³È„> M>Ë… K G™èþ$¢V> ¿êÑ…_ {ç³çÜ…V>Ë™ø Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^é°² BMæür$tMæü$¯èþ² ÝùÑÄæý$sŒý MæüÐèþ$*Å°‹Üt §óþÔéË Ðèþ*¨ÇV> Ñ_a¯èþ²… M>Ðèþyæþ…, »ñýÇϯŒþ Vøyæþ Mæü*ÍaÐóþ™èþ, Æðÿ…yæþ$ fÆæÿñË
´ëÈt A«¨¯éÄæý$Mæü$yæþ$. {ç³ç³…^èþ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ AÐðþ$ÇM> ò³™èþ¢¯é°² çÜÐéË$ ^óþçÜ*¢ ¿êçÙÌZÏ ç³{†MæüË$ {ç³^èþ$Ç…^óþÐéÆæÿ$. G°² ç³{†MæüË$ Ðèþ#¯é² {糿æý$™èþÓ »ê×ìý, ´ëÈt HMîüMæüÆæÿ×ý fÆæÿVæüyæþ…, B眃°Ý뢯Œþ ¯èþ$…_ ÝùÑÄæý$sŒý Ý린Mæü ºËV>Ë Eç³çÜ…çßýÆæÿ×ý,
ç³È„æüË Ðèþ$$…Wr ^óþÆ>Ææÿ$. r*ÅçÙ¯èþ$Ï, C…sìý ç³r$t ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ Ðé×ìý° Ñ°í³…^èþyæþ… Ñ$¯èþà ÐésìýMìü ÐóþÆæÿ$ Væü™èþÅ…™èþÆæÿ… Ìôý§æþ$. °gê°Mìü VøÆæÿÂ^óþÐŒþ
Mö¯èþÝëW…_ ™éÐèþ$$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² ѧéÅ ´ërÐé˯èþ$ BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ñ_e†¢Mìü »êrË$ Ðóþíܯèþ ÐèþÅMìü¢V> ^èþÇ{™èþ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> A×êÓÄæý$$«§éË çÜ…Qůèþ$ ¿êÈV> Mæü$¨…^èþyæþ…ÌZ BÄæý$¯èþ
ç³#rËMæü$ GMìüP¯èþ ÝùÑÄæý$sŒý ¯óþ™èþ. 1985 ¯èþ$…_ 1991 ÐèþÆæÿMæü$ ÝùÑÄæý$sŒý çßýÄæý*Ðèþ$$ÌZ BÄæý$¯èþ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ V>ÏÝù²‹Ü¢ ³æ#×ýÅÐèþ* A° ç³{†MæüËMæü$ M>íÜ…™èþ ´ùíÙ…_¯èþ ´ë{™èþ CÌê A¯óþM>¯óþMæü M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ Mæü$ ÑÔèýÓ ÑRêņ
{糧æþÇØ…^óþ…§æþ$Mæü$ EVæüYºsìýt °Ë$^èþ$¯é²Ææÿ$. E¯èþ²r$t…yìþ D õÜÓ^èþa ËÀ…_…¨ A¯óþ ^ðþç³#µMøÐéÍ. A¨ Mæü*yé ¯éÐèþ$Ðèþ*{™èþÐóþ$. §óþÔèý…ÌZ HÑ$
Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ç³…gêMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Cç³µsìý§éM> Ñfjpý™èþ™ø, MæüÐèþ$*Å°‹Üt ´ëÈt A«¨¯éÄæý$Mæü$yìþV> †Ææÿ$Væü$Ìôý° A«¨M>Æ>°² ^ðþÌêÆÿ$$…_¯èþ B ËÀ…_…¨. A…^óþ™èþ BÄæý$¯èþ A«¨M>Ææÿ… ^óþgêÇ´ùÆÿ$$¯é ¿êÆæÿÅ ÆðÿOÝë™ø MæüËíÜ
G§æþ$Ææÿ$Ìôý° ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ {ç³çÜ$¢™èþ… H… ^óþçÜ$¢¯èþ²r$t? fÆæÿ$Væü$™ø…¨ A¯óþ¨ §óþÔèý…ÌZ E¯èþ² ÐéÇMóü ™ðþÍõÜ ç³Çíܦ† Ðèþ#…yóþ¨ M>§æþ$. ¯óþ¯èþ$ °Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> iÑçÜ*¢, ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ÌZÏ {ç³çÜ…V>Ë$ ^óþçÜ*¢, Ææÿ^èþ¯éÐéÅçÜ…Væü…
{MæüÐèþ$Õ„æü×ý™ø B ѧæþůèþ$ J…rºsìýt…^èþ$Mæü$¯èþ² ѧéÅÆæÿ$®Ë$ ç³°^óþõܨ ^óþíÜ…¨ ÆóÿyìþÄñý* Ðèþ*ÝùP ™ðþË$Væü$ Ñ¿êVæü…ÌZ. §é§éç³# G¯èþ¿æýÄŒý$ {ç³ç³…^èþ
C糚yæþ$ ÐéÆÿ$$§éË ç³ÆæÿÓ…™ø ^èþ¨Ñ¯èþ§æþ…™é fqí³¢ÌZ¯óþ B ÌñýMæüPMæü$ ÐèþõÜ¢, JMæüç³#µyæþ$ ™èþÐèþ$ Mæü…sìý ^èþ*ç³#™ø §óþÔé˯èþ$ ÔéíÜ…_¯èþ ÝëWçÜ*¢ M>Ë„óüç³… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÆøkËÑ. AÆÿ$$¯é H§ø Ñ«§æþ…V> Ðèþ$äå A«¨M>Ææÿ
A…™èþÆ>j¡Äæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ A¯óþMæü$Ë$ ™èþÐèþ$ Ðèþ$$¨Ñ$ ÐèþÄæý$çÜ$ÞÌZ H… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$? ¿êçÙÌZÏ D {ç³ÝëÆ>Ë$ fÇVóüÑ. ÒsìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ѧóþÖ ¿êÚë °ç³#×ý$Ë$ ç³V>Y˯èþ$ ^óþç³sêt˯óþ M>…„æü BÄæý$¯èþÌZ ^éÐèþÌôý§æþ°, A…§æþ$Móü sîýÒË$, ç³{†MæüË
E…^èþ$Mæü$…sêÆ>? Ðèþ$Ææÿ_´ù™éÆ> A¯èþ²¨ ç³È„æüMæü$ °Í_…¨. Ðèþ*ÝùP ÆóÿyìþÄñý*ÌZ ç³°^óþçÜ$¢…yóþÐéÆæÿ$. B {ç³ÝëÆæÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë {糫§é¯èþ E§óþªÔèý…
Ðèþ$¯èþçÜ$ÞÌZ K òÙyæþ*ÅË$¯ø, VæüÐèþ$¯é°² E…^èþ$Mæü$¯èþ² ÐéÆæÿ…™é H… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$? CÌê…sìý ÑçÙÄæý*Ë$ ™ðþË$çÜ$MøÐé˯óþ BçÜMìü¢ çÜçßýf…V> §éÓÆ> ™èþ¯èþMæü$ f¯èþ…ÌZ E¯èþ² B§æþÆæÿ×ý¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^èþ$Mæü$° Ðèþ$ÆøÝëÇ A«¨M>Ææÿ
Ðèþ#…r$…¨. çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ*ǵyìþ M>§æþ$. ÝùÑÄæý$rÏ ´ë˯èþ Væü$Ç…`, MæüÐèþ$*Å°f… Ðèþ*¯èþÐéãMìü ï³uæÿ… ^óþhMìüP…^èþ$MøÐé˯óþ MøÇMæü BÄæý$¯èþÌZ ´ë™èþ$Mæü$´ùÆÿ$$ Ðèþ#…§æþ°, A…§æþ$ÐèþÌôýÏ
çÜçßýf…V>¯óþ C糚yðþ§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² {»ôýMŠüËMæü$ ™èþËÏyìþË$Ï™èþ$¯é²Ææÿ$. ^óþõÜ Ðóþ$Ë$ Væü$Ç…` Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ {ç³^éÆæÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþçÜ$¢…yóþÐéÆæÿ$.
CMæü ç³È„æü˯èþ$ ^èþÑ^èþ*yæþMæü$…yé¯óþ CâæýÏMæü$ ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. ¯óþ¯èþ$ 1987 ¯èþ$…_ 1991 ÐèþÆæÿMæü$ ¯éË$VóüâæýåMæü$ ò³OV> Ðèþ*ÝùP ÆóÿyìþÄñý*ÌZ ç³{†Mæü˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ ç³° ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ° Mæü*yé VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ Ò$§æþ Aç³°…§æþË$
ç³°^óþÔé¯èþ$. B ÆøkÌZÏ ÝùÑÄæý$sŒý MæüÐèþ$*Å°‹Üt A«¨¯éÄæý$Mæü$yæþ$ Ñ$àÆÿ$$ÌŒý ¯é Ðèþ*ÝùP ÆóÿyìþÄñý* ÆøkË ^èþÆæÿÐèþ*…Mæü…ÌZ §óþÔèý Æ>fMîüÄæý$ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$.
MæüÆø¯é M>r$ Ðèþ$*Ë…V> Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ sñý¯Œþ¢, C…rÆŠÿ, yìþ{X Ðèþ–†¢ A¯èþ*çßýÅ…V> Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† Ðèþ*ÝùP ÆóÿyìþÄñ*ý ÌZ ç³°^óþõÜ Ðèþ*Móü ™ðþÍÄæý$§æþ$.
ѧéÅ MøÆæÿ$ÞË$ A¿æýÅíÜ…^éË° ¿êÑçÜ$¢¯èþ²ÐéÇ ¿æýÑçÙÅ™Œþ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ õ³Ææÿ$ Ððþ$$™èþ¢… ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯ŒþÌZ¯óþ M>§æþ$ Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^èþ§óþÔéÌZÏ ç³{†Mæü¯èþ$ GÌê ¯èþyæþ´ëÍ? ¯èþyæþç³yé°Mìü H… ^ðþÄæý*ÅÍ A° Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ$ËÏVæü$ÌêÏË$
Ðèþ*Ææÿ$Ððþ*Væü$™èþ* Ðèþ#…yóþ¨. Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ A…sôý ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ E^èþe 1986 H{í³ÌŒýÌZ A…sôý ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*ÝùP Ððþâæýåyé°Mìü K Hyé¨ Ðèþ$$…§æþ$ E{MðüÆÿ$$¯Œþ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 20 286& Mæü…³æNÅrÆæÿ$Ï Ðèþ* BïœçÜ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$ A°
AVæüÐèþ$ÅVø^èþÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. ç³È„æüË$ G糚yæþ$ fÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$? Æ>çÙ‰…ÌZ° ^ðþÆø²¼ÌŒýÌZ A×ý$ ÇÄæý*MæütÆŠÿ §æþ$Ææÿƒr¯èþ fÇW…¨. Ðèþ…§æþÌê¨Ðèþ$…¨
çœÍ™éÌñý糚yæþ$ ÐèþÝë¢Æÿ$$? ™èþ§æþ$ç³Ç ^èþ§æþ$Ðèþ#ËMæü$ {ç³ÐóþÔèý ç³È„æüË$ §æþÔèýÌZ E¯èþ² M>Ë…ÌZ ÆæÿçÙůŒþ MæüÐèþ$*Å°‹Üt ¯éÄæý$Mæü$Ë…sôý ´ëÔéa™èþÅ §óþÔéÌZÏ° ÐéÇMìü ^ðþ´ëµyæþ$ Ðèþ$$Ææÿ™øÐŒþ B¯èþ…§æþ…V>.
Wsôýt¨ M>§æþ$. ò³r$tºyìþ§éÈ çÜÐèþ*gê°Mìü {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ¯óþ M>Ææÿ×ý…™ø {´ë×êË$ MøÌZµÄæý*Ææÿ$. ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ A…VæüÑMæüË$Ææÿ$V> Ðèþ*Æ>Ææÿ$. D ÑçÙÄæý$… 1993 ¯ésìý ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ VæüÐèþ$¯èþ…ÌZ ò³r$tMæü$…sôý, B M>Ë…ÌZ B Mæü…³æNÅrÆóÿÏ
Væü{sê G糚yæþ$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$? BÄæý* MæüâêÔéËË$ G糚yæþ$ Væü$Ç…_ ÆæÿçÙůèþÏMóü A«¨M>ÇMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ìôý§æþ$. CÌê…sìý çÜ…Væü™èþ$Ë$ MæüÆ>~MæüÇ~V>
™ðþÆæÿ$^èþ$Mæü$…sêÆÿ$$? AçÜË$ ¿æýÑçÙÅ™Œþ GÌê E…r$…¨? AMæüPyæþ ç³ÕaÐèþ$ §óþÔéË ÐéÇç³rÏ ÆæÿçÙůèþÏMæü$ ÐðþOÐèþ$¯èþçÜÅ ¿êÐèþ… Ðèþ#…yóþ¨. AÌê…sìý ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ A™èþÅ…™èþ B«§æþ$°MæüÐðþ$O¯èþÑ. QȧðþO¯èþÑ. VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ ç³…í³¯èþ B Mæü…ç³NÅrÆæÿÏ™ø¯óþ Ðóþ$Ðèþ$$
JMæü ÝùÑÄæý$sŒý ¯éÄæý$Mæü$yìþMìü, A™èþyìþ Ñ«§é¯éËMìü, A™èþyìþ {ç³çÜ…V>ËMìü ´ëÔéa™èþÅ ™ðþÍÄæý$Ðèþ_a¯é Ðésìý° Væü$Ç…_ CâæýåÌZÏ Mæü*yé ºíßýÆæÿ…Væü…V> Ðèþ*sêÏyæþ$MøÌôý° ç³{†Mæü¯èþ$ ¯èþyæþç³yæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÐèþ$$. VøÆæÿÂ^ðþÐŒþ çÜÓÄæý$…V> ¯öÐèþÄæý$ Væüh™èþ
Væü™èþ…ÌZÌê ç³Çíܦ™èþ$Ë$ E…sêÄæý*? G°² Ðèþ*Ææÿ$µË$…sêÄñý*? ç³Çíܦ™èþ$Ë$.
... CÌê ÌñýMæüPÌôý¯èþ°² {ç³Ôèý²Ë$, çÜÐèþ*«§é¯èþ… §öÆæÿMæü° çÜÐèþ$çÜÅË$. §óþÔéÌZÏ {ºçßýÃÆæÿ«§æþ… ç³rtyæþ… A¯èþ²¨ BÚëÐèþ*ïÙ ÑçÙÄæý$… M>§æþ$. B AÐèþM>Ôèý… ç³{†MæüÌZ Ðèþ$*yæþ$ Ë„æüË yéËÆæÿ$Ï ò³r$tºyìþ ò³sêtÆæÿ$ A° Ðèþ$$Ææÿ™øÐŒþ ^ðþ´ëµÆæÿ$.
E¯èþ²™èþ ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë$ Mö¯èþÝëW…ç³#¯èþMæü$ MæüÆø¯é ò³§æþª {糆º…«§æþMæü…V> Ñ$çßýÆÿ$$ÌŒý VøÆæÿÂ^óþÐŒþMæü$ §æþMìüP…¨. ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*ÝùP ÆóÿyìþÄñý*ÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#µyæþ$ ÝùÑÄæý$sŒý A«¨¯éÄæý$Mæü$yìþV> VøÆæÿÂ^óþÐŒþ (Ñ$Væü™é Æóÿç³sìý çÜ…_MæüÌZ)
Ðèþ*Ç…¨. ÆæÿMæüÆæÿM>Ë òÜr$Ï, Ðèþyæþ´ù™èþË$, fÌñýÏyæþË$ GÌê Ææÿ*ç³# V>Ææÿ$ 'çÜÓ^èþe¿êÆæÿ™Œþ
^ðþ…§æþ$™é^èþÄñý*? çÜÇMö™èþ¢ çÜÐéâæý$Ï H Væü†¯èþ E…sêÄñý*? ...
™ðþÍÄæý$° ç³Çíܦ† ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë Ðèþ$$…§æþ$ BÑçÙP−–™èþÐðþ$O…¨. Mö°² Ðèþ$°íÙ Ðèþ$°íÙV> Ðèþ*Æóÿ…§æþ$Mæü$ °ÇÃ…^èþ…yìþ »ê»Z...
A…sôý Ðèþ$¯èþ…

{ç³Mæü–† çÜ…«¨…_¯èþ Aç܈… MæüÆø¯é'


Mö°² ™èþÆæÿVæü™èþ$ÌZÏ BçÜË$ ç³È„æüÌôý ÌôýMæü$…yé {ç³Ððþ*sŒý ^óþÄæý*Ë° ç³sìýt…^èþ$Mø…. A…™èþMæü$
Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ D ´ësìýMóü °Ææÿ~Æÿ$$…^óþÔéÆÿ$$. ѧéÅ Ðèþ$$…§æþ$ G¯èþ²yø... JMæü
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… BËçÜÅÐèþ$Ðèþyæþ…, Cç³µsZÏ B ç³È„æüË °ÆæÿÓçßý×ý, ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ MîüϯŒþ A…yŠþ
¨§æþ$ª»êr$ ^èþÆæÿÅË$, M>Ìê¡™èþ… C™éŨ A…ÔéË {´ë†ç³¨Mæü¯èþ {X¯Œþ A¯é²yæþ$. AÆÿ$$¯é
_¯èþ² ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë Ñ§éÅÆæÿ$®ËMæü$ MæüÆø¯é Ææÿ*ç³…ÌZ Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ… ѯèþÌôý. M>±
ËÀ…_…¨. AÆÿ$$™óþ M>ËÐðþ$…™èþ Mæü¯ðþ²{Ææÿ ^óþíܯé AçÜË…r* MöÑyŠþ 19 A…sôý MöÆø¯é™ø {ç³ç³… ^èþ… C糚yæþ$ Ðèþ*{™èþ… Væü…rMøÝëÇ ^óþ™èþ$Ë$ ™ðþVæü Mæüyæþ$ Væü$™èþ$¯é²…. GÐèþÆæÿ* J†¢yìþ
ç³È„æü˯óþÑ E…yéÍ Mæü§é? CMæüPyóþ D M>Ça^èþ$a Ððþ$$§æþÌñýO…¨. A…™èþÐðþ$O´ù™èþ$…§é... Ðèþ*¯èþÐèþgê † ^óþÄæý$Ìôý§óþ. ç³ÇçÜÆ>Ë$ Ôèý${¿æýÐèþ$$V> , A´ëÆæÿ$tÐðþ$ …r$Ï yîþÔé°sñýOfçÙ¯Œþ
Mö°² Mö°² {´ë…™éÌZÏ, Mö°² Mö°² Æ>Úë‰ÌZÏ ç³ÇÑ$™èþ MøÆæÿ$ÞËMæü$ çÜÆæÿÓ¯éÔèý¯èþ… AÐèþ#™èþ$…§é! D ¿æý*Ñ$çæþ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$ , AÆÿ$$¯é G…§æþ$Mæü$ ^óþçÜ$¢¯é²…. {´ë×ý¿æýÄæý$…. HÐðþ$O™óþ¯óþ…. &
ç³È„æüË °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ B¯ŒþÌñýO¯Œþ Ñ«§é¯èþ… AÐèþË…¼…^éË° Ðèþ$°íÙMìü Ðèþ$¯èþ$Væüyóþ Ìôý§é ..BÄæý$¯èþ Ðèþ$¯èþ… çÜÓ^èþa ¿êÆæÿ™Œþ CÌêVðüO¯é ^óþçÜ$¢¯é²…. Ðèþ$…_ §óþ.' Ðèþ$°íÙ iÑ™é°Mìü AÆæÿ¦… HÑ$sìý ?
¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ D B¯ŒþÌñýO¯Œþ Ñ«§é¯èþ… A°² ^øsêÏ, A°² & GÌŒý. Ðèþ*Ææÿ$¡ Ôèý…MæüÆŠÿ, º™èþM>Í . ' 2012 ' A¯óþ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ_a¯èþ C¨ G¯ø² Hâæý$ÏV> Ðèþ*¯èþÐèþ gꆰ Ðóþ«¨çÜ$¢¯èþ² {ç³Ôèý². ³æ#rtr…, †¯èþr…, ™èþç³#µË$
çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ AÀËçÙ×îýÄæý$… M>§æþ°, Ìôý°´ù° çÜÐèþ$çÜÅË$ 98494 55777 C…XÏ‹Ù íÜ°Ðèþ*ÌZ {ç³ç³…^èþÐèþ$$ ^óþÄæý$r…, AçÜ*Äæý$& D Æ>Væü§óþÓÚëË™ø ÆæÿWÍ´ùÐèþr…, _Ð èþÇMìü ÐèþÄæý$çÜ$ Ò$§æþç³yìþ
G§æþ$ÆæÿÄôý$Å AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…§æþ° ѧéÅÆæÿ…Væü °ç³#×ý$Ë$ A…™èþÐðþ$O´ù™èþ$¯èþ²ç³µsìýMîü º†Móü…§æþ$Mæü$ ^èþ°´ùÐèþ r…& C§óþ¯é iÑ™èþ… A…sôý.. iÑ™èþ… A…sôý ™ðþË$çÜ$MøÐèþr…. Ñgêq¯é°²
ÐéÅRêÅ°çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ò³OV> ¨Væü$Ðèþ ™èþÆæÿVæü™èþ$ÌZÏ A¯ŒþÌñýO¯Œþ Ñ«§é¯èþ…ò³O Mö…™èþÐèþ$…¨ BÆ>rç³yìþ §é°MøçÜ… çÜÆæÿÓ… Ðèþ§æþ$Ë$Mö° ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡íܯèþr$ÏV> çÜÐèþ$$´ëÇj…^èþr…, D Ñgêq¯é°² Ðèþ$¯èþ ™èþÆ>Ó† ™èþÆ>°Mìü A…¨…^èþr… & C§óþ Ðèþ$°íÙ
ѧéÅÆæÿ$®ÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ A…™èþ…™óþ¯èþ¯èþ²¨ A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ. Ðèþ$¯èþ… Mæü*yé MöÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$¯óþ º™èþM>Í, Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ$ GÌê iÑ™é°Mìü °fÐðþ$O¯èþ AÆæÿ®…. Ñgêq¯éÆæÿj¯óþ çÜ…™øçÙ…, çÜ…™èþ–í³¢ MæüÍW…^óþ¨.
Ýë…Móü†Mæü ç³Ææÿ…V> Ðèþ$¯èþ ѧéÅÆæÿ$®ÌZÏ íÜ…çßý¿êVæü… B¯ŒþÌñýO¯ŒþMæü$ Mæü*Å ´ùÆÿ$$¯èþ ç³Æ>ÓÌôý§æþ$. CÌê E¯é²Æÿ$$, GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ BÌZ^èþ¯èþË$. M>± ¯éMðü…§æþ$Mø B§æþÆæÿØ{´ëÄæý$Ððþ$O¨. ©°² Ðèþ$°íÙ {Væüíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü JMæü AÐèþM>Ôé°²
Mæürtyæþ… C糚yæ Äôý$Å ç³° M>§æþ° A…§æþÆæÿ* A¯óþ§óþ. À¯èþ²Ððþ$O¯èþ §æþ–íÙt Mø×ý… Mæü°í³Ýù¢…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅ«¨ CÐéâæý M>Mæü´ù™óþ Æóÿç³sìýMðüO¯é C_a…¨. Ñgêq¯èþ çÜÐèþ$$´ëÆæÿj¯èþMæü$ {糫§é¯èþ Ðèþ*ÆæÿY… A«§æþÅÄæý$ ¯èþ…. ^èþ§æþ$Ðèþ#, ™ðþË$çÜ$Mø.
ѧóþÖ ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë ÑçÙÄæý*°MöõÜ¢ .... ïÜf¯èþÏ ÐéÈV> ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™èþ$…¨. ™èþÆ>Ó™èþ Mö™èþ¢ {ç³ç³…^èþ… BÑçÙP−–™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ°í³Ýù¢…¨. A§óþ Cç³#µyæþ$ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
AÐðþ$ÇM>, {¼r¯Œþ, B{õÜtÍÄæý*, Mðü¯èþyé ™èþ¨™èþÆæÿ §óþÔéÌZÏ E¯èþ²™èþ Ðèþ$àMæüÑ {Ö{Ö A¯é²Æóÿ... Ðèþ$Æø{ç³ç³…^èþ…... Ðèþ$Æø{ç³ç³…^èþ…& A°, AÌê…sìýÑ Ýë¯èþ$Mæü*Ë §æþ–Mæüµ£æþ… Ðèþ*¯èþÐéãMìü Ðóþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…¨. çÜ…™øÚë°² °…ç³#™èþ$…¨.
ѧéÅ¿êÅÝë°Mìü {´ëÐèþ*×ìýMæüÐðþ$O¯èþ {ç³{MìüÄæý$ °ÆæÿÓçßý×ý {ç³Ôé²Ææÿ¦M ÐèþçÜ$¢…§óþÐðþ*. Mö™èþ¢ º…V>Ææÿ$ ÌZMæü… A¯èþ²Ðèþ*r. Mö™èþ¢ º…V>Ææÿ$ ÌZMæü… GÌê ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ò³O BÔèýË$ ò³…^èþ$™èþ$…¨. G§æþ$sìýÐéyìþ Ò$§æþ ç³yìþ Hyìþa, »ê«§æþç³yìþ,
æü…V> Ðèþ*Ç…¨. ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V> MæüÆø¯é »êǯèþ ç³yìþ¯èþ §óþÔéÌñý¯ø² E…r$…¨? A™éÅÔèý Ðèþ*¯èþÐèþgꆰ ¯éÔèý¯èþ… ^óþÝù¢…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý çßý¯èþ¯èþ… Mæü*yé AçÜ*Äæý$™ø ÆæÿWÍ´ùÆÿ$$ Ý뫨…^óþ¨ Ìôý§æþ$. °¯èþ$² ±Ðèþ# {õ³Ñ$…_, °¯èþ$² ¯èþÐèþ$$ÃMæü$¯èþ²
{ç³Äæý*×ý Æ>Mæü´ùMæüͲ ç³NÇ¢V> °õÙ«¨…^éÆÿ$$. CMæü AMæüPyæþ ^è BMøÐèþÌZ°§óþ. yæþº$¾... A«¨M>Ææÿ….....©°Ððþ¯èþ$Mæü Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡çÜ$¢ A¯èþ$º…«§é°² ºËç³Ç ^óþ…§æþ$Mæü$, Æøl ç³Ææÿ$ Væü$Ë$ ¡çÜ$¢¯èþ² Ðèþ$¯èþ…... JMæü „æü×ý… ÐéâæýÏ°, ± ^èþ*r*t E¯èþ² ÐéâæýÏ° çÜ…™øçÙò³r$t. ± §éÓÆ> Ðèþ$«§æþ$ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÃ−–™èþ$Ë$
§æþ$Ðèþ#Ìñý糚yæþ$ Ððþ$$§æþÌo™éÄñý*? G°² °Äæý$…{™èþ×ýË$ çÜÇMö™èþ¢V> ¯é²Ææÿ$. ÐèþÅMæü$¢Ë$, çÜ…çܦË$ §óþÔéË$... ^óþõÜ Ðèþ$…^ðþO¯é, ^ðþyðþO¯é & JMæü Ë„æüÅ… MøçÜ… BW Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþ… ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ JMæü AÐèþM>Ôèý… D Ææÿ*ç³…ÌZ ÐéÇÌZ Ñ$WÍ´ùÄôý$rr$Ï, ±ÐöMæü ¡Äæý$° gêqç³Mæü…V> ÌêV> ÐéÇ Ðèþ$¨ÌZ
™ðþÆæÿÒ$§æþMöÝë¢Äñý* ™ðþÍÄæý$° ç³Çíܦ†. BǦMæü Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ…ÌZ AÆÿ$$™óþ M>§æþ$, ÝëÓÆæÿ¦ BÌZ^èþ¯èþË™ø¯óþ. Ðèþ$°íÙ° Ðèþ$°íÙ ^èþ…ç³#MøÐèþr… AÆÿ$$¯é, Ðèþ_a…§óþÐðþ*¯èþ° A°í³Ýù¢…¨. {ç³Äæý*×êË$ BW´ùÄæý*Æÿ$$... V>Í, ´÷Væü, §æþ$Ðèþ$*à E…yìþ´ùÄôý$rr$Ï ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþ$. ± Væü$Ç…_ JMæü BÌZ^èþ¯óþ ÐéÇ Ðèþ$¯èþçÜ$¯èþ$
ѧéÅÆæÿ…Væü… ç³Äæý$¯èþ… G°² Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ BËÐéËÐèþ˜™èþ$…§ø¯èþ¯èþ² Mö™èþ¢Mö™èþ¢ sñýM>²Ëi˯èþ$ BÑçÙPÇ…^èþr… AÆÿ$$¯é yæþº$¾ MøçÜÐóþ$. Ðèþ$°íÙ {´ë×ý… «§æþ*ã ™èþWY BM>Ôèý… ™óþr»ê Ç…§óþ. Ðèþ$¯èþ… ï³Ìôýa V>Í »êVæü$…¨. C…sZÏ sôýº$ÌŒý Ò$§æþ, çÜ…™øçÙ…™ø °…yìþ´ùÄôý$rr$Ï {ç³ÐèþÇ¢…^èþ$. C…™èþMæü …sôý Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ…
çÜ…ÔèýÄæý$… A…§æþDZ Ðóþ«¨Ýù¢…¨. ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$$QÅ…V> Mæü…sôý yæþ»ôý¾ GMæü$PÐðþO´ùÆÿ$$¯èþç³#µyæþ$ Cr$Ðèþ…sìý Eç³{§æþÐéÌôý Ðèþ$$…^èþ$MöÝë¢Æÿ$$. M>Ææÿ$ yìþMîüP Ò$§æþ §æþ$Ðèþ$$à õ³Ææÿ$MøÐèþr… Ìôý§æþ$! ç³…gê»ZÏ° AÐèþ$–™èþçÜÆŠÿ ¯èþ$…_ 200 HÐèþ$$…r$…¨. C糚yæþ$ Ðèþ$¯èþ A…§æþÆæÿÐèþ$* Mæü$r$…ºÐèþ$$™ø Ðèþ$¯èþ ¡í³ gêqç³M>Ë$™ø
Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ ѧæþÅ, E´ë«¨ ò³§æþª ò³r$tV> E¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ç³Mæü–† Ðèþ$°íÙÌZ° D A™éÅÔèý ™öËW´ùÆÿ$$¯èþ糚yóþ Ðèþ*¯èþÐèþgê† Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ… ÌZ E¯èþ² íßýÐèþ*ËÄæý*Ë$ §é§éç³# ¯èþË¿ñýO HâæýÏ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$äÏ GÌê Væüyæþ$³æ#™èþ$¯é²Ðèþ$$. C§æþ…™é MæüÆø¯é Ðèþ$íßýÐóþ$ ...
{ç³Møç³… ™ðþ^óþa MæüçÙt ¯èþÚëtËò³O A…^èþ¯éË$ ¿êÈV>¯óþ E¯é²Æÿ$$. Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. B Ðèþ*Ææÿ$µ Æ>ÐéÍ. A…§æþ$Mæü$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæü°í³ çÜ$¢¯é² Æÿ$$! M>Ë$çÙÅ… ™èþVæüYr…™ø¯óþ Mæü§é. A…sôý Ðèþ$¯èþ… D A…§æþÐðþ$O¯èþ CÐèþ±² ^èþ*çÜ$¢…sôý, HÐèþ$°í³Ýù¢…¨. béÆðÿÏ‹Ü yéÇÓ¯Œþ ^ðþí³µ¯èþ ç³Ç×êÐèþ${MæüÐèþ*…
ѧéÅÆæÿ$®Ë ¿æýÑçÙÅ™ŒþMæü$ çÜÇMö™èþ¢ »êrË$ HÆæÿµÆæÿ^éÍÞ E…¨. §øçßý§æþç³yæþ$™ø…§æþ¯óþ¨ ¯é ÑÔéÓçÜ…. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅ«¨ ÑçÜ¢Ææÿ×ý¯èþ$ Ayæþ$z ¿æý*Ðèþ$… yæþÌê°² C¯é²âæý*Ï G…§æþ$Mæü$ ç³°MìüÆ>°¨V>, çÜÆæÿÓ¯éÔèý¯èþ… ^óþíÜ ò³sêtÐèþ$¯èþ² íܧ鮅™èþ…ÌZ (¤Äæý$È A‹œ GÐèþË*ÅçÙ¯Œþ ) MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü JMæü ¿êVæüÐóþ$¯èþ°
G¯èþ²yæþ* Mæü±Ñ± GÆæÿ$Væü° D Ðèþ$çß Ðèþ*ÃÇ ^óþíܯèþ / ^óþçÜ$¢¯èþ² ^óþr$ MøÐèþsê°Mìü {糿æý$™éÓË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË™ø Ðèþ$¯èþMæü$ G¯ø² Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*Ë$ Ðèþ*r. A§óþ Cç³#µyæþ$ ™ðþË$Ýù¢…¨. ' ç³° ÌôýMæü´ù™óþ º™èþMæür… G…™èþ MæüçÙt…. Cç³#µ yæþ$ A°í³çÜ$¢…¨. A§æþ$ç³# ™èþí³µ¯èþ Ðèþ$°íÙ° Mæürtyìþ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Mæü–† ÑíÜǯé
¯èþ$…_ ѧéÅ Ææÿ…V>ç°² ºÄæý$rç³yóþõÜÌê °ç³#×ý$Ë$, {糿æý$™éÓË$ ™ðþÍíÜÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþ… Ðèþ*ÆæÿšMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$¯èþMæü$ H¨ Ðèþ$$QÅÐðþ* AÆæÿ®Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨ Mæü§é. 糨 MørÏ Ðèþ$…¨ M>ÇÃMæü$Ë$ ÆøyæþÏ Ò$§æþ iÑçÜ$¢¯é² Ææÿ$. {ºàÃç܈Ðèþ$° A°í³çÜ$¢…¨. H§ðþO™óþ¯óþ…... çÜÐèþ*f…ÌZ Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþÎMæü$…yé¯óþ Ðèþ*Ææÿ$µ
ç³ÇÚëPÆæÿ ¨ÔèýV> çÜ*_…^éË° A…§æþÇ BM>…„æü! ^ðþõ³µ…§æþ$Móü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ…sìý Eç³{§æþÐèþ… Ðèþ_a…§æþ° A¯èþ$Mæü$…sôý... ' Mæü$r$…º…™ø Ý÷…™èþ*Ææÿ$ ÐðþãÏ MæüÌZÏ Væü…gZ ™éVóü AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé Ìôý§æþ$. ' Ðèþ$¯èþ {糫§é° Ððþ*yîþ ÐèþÝù¢…¨. D Ðèþ*Æóÿa ¯óþ¯èþ$ , Ò$Ææÿ$ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯èþ²¨, Æ>ÐéË° BÔèýç³yæþ$™èþ$¯èþ²¨.
���������������������������������������������������������������������������������������� AÌêVóü gñý…yé Væü$Ç…_ ÐèþÇ~çÜ*¢..
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ sîýBÆŠÿG‹Ü BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ Ðóþyæþ$MæüË$ MæüÑ™é™èþÃMæü…V> ò³sìýt¯èþ sîýÓr$Ï BMæür$tMæü$…r$¯é²Æÿ$$. ™ðþË…V>×ýMæü$ Væü$…yðþ ºÌê°²_a¯èþ gñý…yé ���������
™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ °Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> fÇV>Æÿ$$. ™ðþË…V>×ý {ç³™óþÅMæü Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯óþ ""JMæüP í³yìþMìüÍ ¼WõÜ¢ ¼Væü$çÜ$Mæü$¯èþ²ÄŒý$ MørÏ í³yìþMìüË$Ï Væü$…yðþ Væü$…yðþ¯èþ$ JMæüsìý ^óþíܯèþ gñý…yé ������������
HMðüOMæü Ë„æüÅ…V> HÆ>µsñýO¯èþ E§æþÅÐèþ$ ´ëÈt D Æøk 20Ðèþ ÐèþçÜ…™èþ…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ JMæüP Vö…™èþ$ gñýOMöyìþ™óþ f…Væü$ òÜOÆæÿ¯èþÆÿ$$Å…¨ E§æþÅÐèþ*°Mìü Fí³Ç ´ùíܯèþ gñý…yé õ³§æþÐéyìþ BMæüÍ ¡Ça¯èþ gñý…yé ���������������
ò³sìýt¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> sîýBÆŠÿG‹Ü M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü A«§æþÅ„æü$yæþ$, Ðèþ$…{† MæüËÓMæü$…rÏ çÜ*¹Ç¢ {糧é™é Ðèþ…§æþ¯èþ….. E§æþÅÐèþ$ çÜ*Ææÿ$Åyé Ðèþ…§æþ¯èþ… ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ ¿æýÆøÝë C_a¯èþ gñý…yé ™ðþË…V>×ý {ç³fËMæü$ A…yé §æþ…yé Ðèþ$¯èþ

5
™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#ÿ Væü$Ìê½ {Ôóý×ý$ËMæü$ Ôèý$¿êM>…„æüË$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> 20 ÐèþçÜ…™é˯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ…V> E§æþÅÐèþ$ ¼yæþzË…§æþÇMîü Væü$Ìê½ gñý…yé Ðèþ$¯èþ Væü$Ìê½ gñý…yé ç³#sìýt¯èþ Æøk ç³…yæþVæü, {糆 Væü$Ìê½
BÄæý$¯èþ ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ MóüïÜBÆŠÿ E§æþÅÐèþ$ çÜ*¹Ç¢°, Væü$Ìê½ gñý…yé MîüÇ¢° ÐèþÇ~çÜ*¢ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ Ôèý$¿êM>…„æüË$ gñýO ™ðþË…V>×ý! gñýOgñýO MóüïÜBÆŠÿ A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. òÜO°Mæü$yìþMìü gñýO ™ðþË…V>×ý A…r* BÄæý$¯èþ ÐèþÇ~…^éÆæÿ$.

����������������������������������� ����������������������������������
°ÆæÿÃÌŒý, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ™ðþË…V>×ý {ç³fË {ç³™óþÅMæü
Æ>çÙ‰ BÔèýÄæý*°² MóüïÜBÆŠÿ ¯ðþÆæÿÐóþÆ>aÆæÿ°
§óþÐé§éÄæý$ÔéQ Ðèþ$…{† C…{§æþMæüÆæÿ׊ýÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$.
{´ë×ê˯èþ$ ç³×ý…V> ò³sìýt¯èþ ™ðþË…V>×ý Ý뫨…_¯èþ
çœ$¯èþ$yæþ$ MóüïÜBÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü BÑÆ>ÂÐèþ
��������������������������� ����������������������������������������������� ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> °ÆæÿÃÌŒýç³rt×ý…ÌZ° ™èþ¯èþ
°ÐéçÜ… Ðèþ§æþª ´ëÈt gñý…yé˯èþ$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. D
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ §óþÔèý…ÌZ ^éÌê Æ>Úë‰Ë$ E¯é² MæüÆø¯é ^óþÝë¢Ææÿ$. ÒÇÌZ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ ç³Ë$ çÜÐèþ$çÜÅË™ø E…sêÆæÿ$. CÌê…sìýÐéÇMìü çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt DÆøk C°² ÑfÄæý*Ë$
ÑçÙÄæý$…ÌZ ™ðþË…V>×ý ÐðþOç³# ^èþ*çÜ$¢¯èþ² ÐéÆðÿ…§æþÆø. ©°Mìü M>Ææÿ×ý… ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. {sîýsŒý Ððþ$…sŒý C^óþa çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…V> Ððþ…sìýÌôýrÆæÿÏò³O_Mìü™èþÞ Ý뫨…_ {ç³çÜ$¢™èþ… íÜ®†ÌZ E…yæþyé°Mìü M>Ææÿ×ý… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ
§óþÔé°Mìü MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Ðèþ_a¯èþ Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*yæþ$ Æ>Úë‰ÌZÏ ™ðþË…V>×ý JMæüsìý. A…¨…^éÍÞ E…r$…¨. CMæü.. ¯èþÐèþgê™èþ ÕÔèý$Ðèþ#Ë$.. _¯é²Ææÿ$ËMæü$ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…, BÄæý$¯èþ C_a¯èþ çÜ*µÇ¢ M>Ææÿ×ýÐèþ$° BÄæý$¯èþ Mö°Äæý*yéÆæÿ$.
A…™óþ¯é.. GMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>ÐèþrÐóþ$ M>§æþ$.. Væüyìþ_¯èþ Mö¨ªÆøkË$V> ÝùMìü™óþ ÐéÇ° {ç³™óþÅMæü MóürWÈV> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. CÌê…sìý ÕÔèý$Ðèþ#Ë MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ÝëÆæÿ«§æþÅ…ÌZ ™ðþË…V>×ý ç³#¯èþDzÆ>Ã×ý… G…™ø
™èþMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ ¡Ææÿ$™ø ´ër$.. Ððþ$$™èþ¢… ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$Ë$.. V>…«©ÌZ BÆø A…™èþçÜ$¢ÌZ {ç³™óþÅMæü ÐéÆæÿ$z¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÝë¢Ææÿ$. ´ëhsìýÐŒþ V> A§æþ$™èþ…V> fÆæÿ$Væü$™ø…° A¯é²Ææÿ$. Æ>Úë‰ÀÐèþ–¨ªMìü A¯óþMæü çÜ…„óüÐèþ$ç³£æþM>Ë$
A…§æþ$ÌZ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$Ææÿ×êͲ ^èþ*íܯèþ糚yæþ$ ™ðþË…V>×ýÌZ Ðèþ$Ææÿ×êË ™óþͯèþ ÆøVæü$ËMæü$ _Mìü™èþÞ¯èþ$ Ððþ…r¯óþ çÙ$Ææÿ* ^óþÄæý$r…™ø ´ër$.. ÆøkMæü$ {ç³ÐóþÔèý ò³sìýt ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰² A°²Ææÿ…V>ÌZÏ AÀÐèþ–¨® ¨ÔèýV>
Æóÿr$ ™èþMæü$PÐèþV> E…§æþ° ^ðþ´ëµÍ. C糚yæþ$¯èþ² Væü×ê…M>Ë {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$Ææÿ×êË Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï fÓÆæÿ… G…™èþ? ½ï³ G…™èþ¯èþ² ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. ¯èþyìþí³çÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ {ç³ÐóþÔèý ò³yæþ$™èþ$¯èþ² ç³£æþM>Ë$
Æóÿr$ §æþVæüYÆæÿ §æþVæüYÆæÿ 2.5 Ôé™èþÐóþ$ E…¨. °gê°Mìü ™ðþË…V>×ýÌZ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² fÓÆæÿ… E¯èþ² ÐéÇMìü ´ëÆ>íÜrÐèþ*ÌŒý.. fË$º$ E…sôý íÜ{rh¯Œþ CçÜ$¢…sêÆæÿ$. §óþÔèý… §æþ–íÙt° BMæüÇÛçÜ$¢¯é²Äæý$° A¯é²Ææÿ$. M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæŠüt °Æ>Ã×ý…,
MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êÌZÏ ò³§æþª ÐèþÄæý$çÜ$PË$ GMæü$PÐèþV> E…yæþr….. MæüÆø¯é Ðèþ_a…§æþ¯èþ² ÐéÇÌZ B Ë„æü×êË$ ™èþWY´ùÆÿ$$¯èþ Ððþ…r¯óþ Ðèþ$…§æþ$Ë$ CÐèþÓr… Ðèþ*¯óþíÜ.. ò³…yìþ…VŠü {´ëgñýMæü$tË ç³NÇ¢™ø ¯óþyæþ$ ™ðþË…V>×ý G…™ø çÜ$À„æü…V> E…§æþ°
AÐèþV>çßý¯èþ ÌôýMæü.. Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ ÐðþO§æþÅ… ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$…r* Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ ÐéÆæÿ$ ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢° ò³…´÷…¨…^óþ ÑrÑ$¯Œþ íÜ.. ¼M>…ò³ÏMŠüÞ Ðèþ$…§æþ$Ͳ CÐèþÓr… Ðèþ$…{† Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ÐèþÇP…VŠü {ò³íÜyðþ…sŒý MóüsîýBÆŠÿ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ »êrÌZ
ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. ÐéÆæÿ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ fÇí³¯èþ ç³È„æüÌZÏ MæüÆø¯é E¯èþ²r$ÏV> Ððþ$$§æþË$ ò³yæþ™éÆæÿ$. §æþVæü$Y.. fË$º$.. fÓÆæÿ… ¡{Ðèþ™èþ B«§éÆæÿ…V> òßýO{yéMîüÞ ¯èþyæþ$çÜ*¢´ëÈt° çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mðüâæý$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$.
™óþͯèþ ÐðþO¯é°² ^èþ*íܯèþ糚yæþ$.. MæüÆø¯é _Mìü™èþÞ ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$…r* ™èþ$¨ÔéÓçÜ
Ñyìþ_¯èþ ÐéÇ çÜ…QÅ gê¡Äæý$ çÜVæür$ Mæü…sôý ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. C§æþ…™é
MøÏÆøMìüÓ¯Œþ yø‹Ü ˯èþ$ Mæü*yé CÝë¢Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ.. ÆøWMìü E…yóþ Ë„æü×êË B«§éÆæÿ…
V> çܧæþÆæÿ$ ÐðþO§æþ$Åyæþ$ HÐóþ$… CÐéÓÍ? G…™èþ CÐéÓ˯èþ²¨ °Ææÿ~Æÿ$$Ýë¢Ææÿ$. ÔéÓçÜ ���������������������
^èþ*íܯèþ糚yæþ$ ™ðþË…V>×ýÌZ MæüÆø¯é õ³òÙ…rÏMæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² {sîýsŒý Ððþ$…sŒý.. ÐéÇMìü
_Mìü™èþÞ ÑçÙÄæý$…ÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éÌôý M>Ææÿ×ý…V> ^ðþ´ëµÍ. MæüÆø¯é
ÒÆæÿ$ ^ðþí³µ¯èþ §é° {ç³M>Ææÿ….. MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþ õ³òÙ…sŒý ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢
B«§éÆæÿ…V> _Mìü™èþÞ¯èþ$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï çܵçÙt… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢
¡çÜ$MøÐèþr… MæüçÙt…V> E¯é².. BMìüÞf¯Œþ A…§æþMæü´ùÐèþr… Ìê…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$
E…sôý.. ÐéÇMìü BMìüÞf¯Œþ ™ø ´ër$.. Ððþ…sìýÌñýrÆŠÿ HÆ>µr$ ^óþÝë¢Ææÿ$. çÙ$VæüÆŠÿ..
����������������������������
õ³òÙ…rÏ A…§æþÇMìü JMóüÌê {sîýsŒý Ððþ$…sŒý CÝë¢Æ>? ÐóþÆæÿ$ÓÆæÿ$V> CÝë¢Æ>? A¯èþ² A«¨Mæü…V> E¯èþ² ÐéÆæÿ$ 糧é²Ë$Væü$ÆøkÌZϯóþ D ÐðþOÆæÿ‹Ü »êÇ ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mæü$¢Ë$ ½ï³Ë$ E…sôý ÐéÇMìü ™èþW¯èþ Ðèþ$…§æþ$Ë$ CÝë¢Ææÿ$. MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ V> ™óþͯèþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ´ë™èþºïÜ¢ÌZ
çÜ…§óþçßý… ^éÌêÐèþ$…¨ÌZ E…¨. G…§æþ$Mæü…sôý.. ©°² ¯èþÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÄôý$Å AÐèþM>ÔéË$ GMæü$PÐèþ. MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ V> ™óþͯèþ ÐéÇMìü ^óþõÜ {sîýsŒý ÐéÇMìü ç³Ë$ çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ ç³Ë$ sñýçÜ$tË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. yìþÔéaÇj çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ* Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ ´ësìý…^èþyæþ… Ìôý§æþ° ½gôýï³
ÐéÅMìüÞ¯Œþ Ìôý§æþ$. A…™óþM>§æþ$.. MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþ ÐéÆæÿ…§æþÇMìü JMóüÌê…sìý BÆøVæüÅ Ððþ$…sŒý ÐéÇ ÐèþÄæý$çÜ$Mæü$ B«§éÆæÿ…V> ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 15 & 50 HâæýÏ ÌZç³# ÐéÇ° Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï ÐèþÆæÿ$çÜV> ¯ðþWsìýÐŒþ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ yìþÔéaÇj ^óþÝë¢Ææÿ$. ÐéÆæÿ… _Mìü™èþÞ GÐðþ$ÃÌôýÅ Æ>fíÜ…VŠü BÆøí³…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
çÜÐèþ$çÜÅË$ E…yæþÐèþ#. Mö…§æþÇMìü fÓÆæÿ… GMæü$PÐèþV> E…sôý.. Ðèþ$ÇMö…§æþÇMìü Vö…™èþ$ H MóürWÇV> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. ÒÇMìü MæüÆø¯é Ë„æü×êË$ ™èþMæü$PÐèþV> E…yæþsê°² ™èþÆ>Ó™èþ G°Ñ$§ø Æøk M>± ™öÑ$çø Æøk M>± ÆøW ¯èþÐèþ$*¯éͲ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
¯öí³µ çÜÐèþ$çÜÅ ¡{Ðèþ…V> E…r$…¨. C…Mö…§æþÇMìü ÑÆø^èþ¯éË$ GMæü$PÐèþV> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÒÇÌZ 80 Ôé™é°Mìü ™èþMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ _Mìü™èþÞ çÜÇ´ù™èþ$…¨. õÜMæüÇÝë¢Ææÿ$. A糚yæþ$ ´ëhsìýÐŒþ ÐèþõÜ¢.. Ðèþ$…§æþ$Ë yø‹Ü ò³…^èþ$™éÆæÿ$. 糧é²Ë$Vø Ææÿ…gꯌþ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ…§æþÌê¨ Ðèþ$…¨ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$
AÐèþ#™èþ$…sêÆÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ MæüÆø¯é õ³òÙ…rÏMæü$ H ¡Ææÿ$ÌZ ÐðþO§æþÅ… 50&70 HâæýÏ ÐéÇ° ¼ MóürWÇ Mìü…§æþMæü$ ¡çÜ$Mö^éaÆæÿ$. ÒÇÌZ ÔéÓçÜMøÔèý Æøk Æðÿ…yøÝëÇ ¯èþÐèþ$*¯éͲ õÜMæüÇ…_ ÌêÅ»Œý Mæü$ ç³…³æ#™éÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. G…gôý
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ²¨ BçÜMìü¢MæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. çÜÐèþ$çÜÅË$.. çÙ$VæüÆŠÿ.. ½ï³.. Mìüyîþ².. Væü$…yðþ.. ÍÐèþÆŠÿ çÜÐèþ$çÜÅË$ GMæü$PÐèþV> E…yóþ Ðèþ$ÆøÝëÇ ç³È„æü fÇí³.. ÐèþÆæÿ$çÜ ¯ðþWsìýÐŒþ Ë$ ÐèþõÜ¢¯óþ ÆøW° yìþÔéaÇj ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý , EÝëïŒþ Væü…gŒý {´ë…™éÌZÏ ÌêMŠüyú¯Œþ
{sîýsŒý Ððþ$…sŒý Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ™ðþË…V>×ýÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éË ÐéÇMìü {ç³™óþÅMæü…V> ÐðþO§éÅ°² A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ÐèþÄæý$çÜ$ ÐéÇÌZ C™èþÆæÿ Ððþ$$™èþ¢…V> A…§æþÇMìü JMóüÌê M>Mæü$…yé.. {糆 ÆøW° {ç³™óþÅMæü…V>.. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> AÐèþ$Ë$ M>Ðèþr… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. EV>¨, {ÖÆ>Ðèþ$¯èþÐèþÑ$ , çßý¯èþ$Ðèþ*¯Œþ
Væü$Ç…_ V>…«©Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐðþO§æþ$ÅË$ yéMæütÆŠÿ ѯèþÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ.. bé¡ BçÜ$ç³{†Mìü fº$¾Ë$ E…sôý.. ÆøVæü°Æø«§æþMæüÔèýMìü¢ ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…¨. 70 HâæýÏMæü$ ò³Oºyìþ¯èþ ÐéÇMæü$…yóþ ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢° A…^èþ¯é ÐóþíÜ.. ÐéÆæÿ$ G§æþ$ÆöP¯óþ BÆøVæüÅ fÄæý$…†Ë¯èþ$ íßý…§æþ$Ðèþ#Ë$ CâæýåÌZϯóþ fÆæÿ$ç³#Mæü$¯é²Ææÿ° Æ>gêíÜ…VŠü
^ðþ…¨¯èþ ÐðþO§æþ$Åyæþ$ Ðèþ$çßýº*»Œý Rꯌþ Ë$ JMæü Ò$yìþÄæý* çÜ…çܦMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÐéÇ° ïÜ MóürWÇ Mìü…§æþ ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. ÒÇ° ¯éË$Vø§æþÔèý ÆøVæü$Ë$V> {sîýsŒý çÜÐèþ$çÜÅË B«§éÆæÿ…V>¯óþ MæüÆø¯é _Mìü™èþÞ E…r$…§æþ¯èþ²¨ Ðèþ$Ça´ùMæü*yæþ§æþ$. õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$† GÌê CçÜ$¢¯é²Ææÿ°
{ç³Õ²…^éÆæÿ$. °º…«§æþ¯èþË$ Mæüv¯èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° yîþiï³°
MøÆæÿ$™èþ$¯é²¯èþ¯é²Ææÿ$. VøÚëÐèþ$àÌŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ

����������������������������� �����������������������������������������������
����������������������������������� ��������
������������������������
MóüçÜ$Ë$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° Æ>fíÜ…VŠü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

�����������������������������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ sîýBÆŠÿG‹Ü ´ë˯èþò³O Ðèþ$ÌêPhWÇ G…ï³ ^é˧æþ¯èþ²r$t AM>Ë ÐèþÆæÿÛ…™ø Ðèþ_a¯èþ A¯èþ$Mø° ¯èþçÙt… ÆðÿO™èþ$Ë ¡çÜ$MøÐèþyé°² °ÆæÿíÜçÜ*¢ ÆðÿO™èþ$Ë$ «§é¯éÅ°² Æøyæþ$zò³O ´ùíÜ ������������������������������������
A¯èþ$Ðèþ$$Ë ÆóÿÐèþ…™ŒþÆðÿyìþz Ðèþ$ÆøÐèþ*Ææÿ$ ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ òœOÆŠÿAÄæý*ÅÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… Mæü…r Mæü±²Ææÿ$ ò³sìýtÝù¢…¨. B§æþ$MøÐéÍÞ¯èþ {糿æý$™èþÓ…... BÆ>¾ ™èþVæüË»ñýsìýt °ÆæÿçÜ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. fW™éÅË hÌêÏ, ò³Væüyæþç³ÍÏ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : ÆðÿO™èþ$
¯éyæþ$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿMæü$ Æ>íܯèþ ºíßýÆæÿ…VæüÌôýQÌZ {糿æý$™èþÓ ´ë˯èþò³O §æþ$Äæý$Å r³æ# {ç³Mæür¯èþË™ø çÜÇò³yæþ$™ø…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ Ðèþ$…yæþË…, ™éÅVæüËÐèþ${Ç Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§æþ…ÌZ ³æ#Ææÿ$Væü$Ë çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþMæü$…yé
ºsêtÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüÚëtË çÜ$yìþVæü$…yæþ…ÌZ E¯é²Ææÿ°, «§é¯èþÅ… ÐéçÜ¢ÐéË$ Mö°²…sìý° CMæüPyæþ E§æþçßýÇÝ뢯èþ$. AM>Ë ÐèþÆ>ÛË™ø Ðèþ$…§æþ$ yæþ»ê¾Ë™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ °Ææÿçܯèþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ´ùsîýç³yìþ ™ðþË…V>×ý Ðèþ$…{™èþ$Ë$
Mö¯èþ$VøâæýÏÌZ §øí³yîþ° ™èþr$tMøÌôýMæü «§é¯èþÅ… ™èþVæü$Ë»ñýyæþ$™èþ$¯é² Mæü×ìýMæüÆæÿ… ^èþ*ç³ H{í³ÌŒý 14¯èþ EÐèþ$Ãyìþ B¨Ìê»ê§Šþ, °gêÐèþ*»ê§Šþ, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ, hÌêÏ ´ùÆæÿ…yæþÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$zÌZ ™èþÆæÿ$Væü$ ™èþÐèþ$ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Æ>çÙ‰
yæþ…Ìôý§æþ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. A™èþ¢Ý÷Ðèþ$$Ùø AË$Ïyìþ ÝùMæü$ A¯èþ²r$t Æ>çÙ‰…ÌZ ÆðÿO™èþ¯èþ² Ððþ$§æþMŠü, Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏÌZÏ ¡{Ðèþ ç³…r¯èþçÙt… fÇW…¨. D§æþ$Ææÿ$ õ³Ææÿ$™ø §øí³yîþ° °ÆæÿíÜçÜ*¢ ÆðÿO™èþ$Ë$ «§æþÆ>²Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. ^öç³µ ½gôýï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yìþ çÜ…fÄŒý$
MæüÚët°² Æ>fMîüÄæý$…V> Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü Mö¨ª ÆøkË$V> Ò$Ææÿ$ V>Ë$Ë$, ÐèþyæþVæüâæýÏ ÐèþÆæÿÛ…™ø H{í³ÌŒý 24¯èþ Mæü$Ðèþ$$Ææÿ… Á…, ¿æýÐèþ¯ §æþ…yìþÌZ «§é¯éÅ°² Æøyæþ$zò³O ´ùíÜ °Ææÿçܯèþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CÌê BÆøí³…^éÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ
ç³yæþ$™ø¯èþ² ™éç³{™èþÄæý$… ^èþ*çÜ$¢…sôý BÔèýaÆæÿÅ… MæüË$Væü$™ø…§æþ° ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ ÔðýOÍÌZ èþWÇ, EÐèþ$Ãyìþ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏÌZÏ ¡{Ðèþ ç³…r ¯èþçÙt… fÇW…¨. ^ðþ糚Mæü$…r* ´ù™óþ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> A¯óþMæü çÜ…çœ$r¯èþË$ ™èþÑ$âæýòÜO™ø ¿ôýsîý A¯èþ…™èþÆæÿ… Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ BÄæý$¯èþ.. ½gôýï³ò³O
ÑÆæÿ$^èþ$Mæüç³yézÆæÿ$. MæüÆæÿÛMæü$yìþ MæüÚët°² Ò$ çœ$¯èþ™èþV> {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü Æ>f z¯èþ² íÜÇíÜËÏ hÌêÏÌZ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË™ø ÐóþË GMæüÆ>Ë ÐèþÇ ç³…r, 613 E¯é²Æÿ$$. °gêÐèþ*»ê§Šþ, M>Ðèþ*Æðÿyìþz, fW™éÅË hÌêÏÌZÏ 1.30 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ Ðèþ$…{™èþ$Ë™ø ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÆÿ$$çÜ*¢.. ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Æ>„æüÝë¯èþ…§æþ…
íÜVæü$Y…yéÍ! ÆðÿO™èþ$ MæüçÙt…, {ç³Mæü–† §æþÄæý$ ÐèþËÏ ç³…r ¨Væü$ºyìþ A«¨Mæü…V> Ðèþ_a…¨. GMæüÆ>ÌZÏ Ðèþ*Ñ$yìþMìü ¯èþçÙt… fÇW…¨. Ððþ$§æþMŠü hÌêÏÌZ Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§æþ…ÌZ ç³çÜ$³æ# ç³…r ç³…yìþ…¨. ÌêMŠü yú¯Œþ Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$ MìüÓsêÌŒý ç³çÜ$³æ# Hyæþ$ ÐóþËMæü$ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. ÆðÿO™é…Væü çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$
ÆðÿO™èþ$ MæüâæýÏÌZ B¯èþ…§æþ… ÐðþÍÏ ÑÇÄæý*ÍÞ¯èþ D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ò$ °ÆæÿÏ„æüÅ… M>Ææÿ 1500 MìüÓ…sêâæýÏ «§é¯èþÅ… ™èþyìþíÜ´ùÆÿ$$…¨. 150 GMæüÆ>ÌZÏ Ðèþ*Ñ$ yìþMìü ¯èþçÙt… Mö¯èþ² ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ C糚yæþ$ 4,500 Mæü$ Ñ$…_ Mö¯èþ»ZÐèþ$…r$¯é²Ææÿ$. ç³ÇçÙPÇ…^éÍÞ…¨V> VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ¯èþ$ MøÆ>Ðèþ$° º…yìþ Ò$yìþÄæý*Mæü$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
×ý…V> BÐóþ§æþ¯èþ ™ö×ìýMìüçÜÌêyæþ$™ø…§æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. ÆóÿÐèþ…™ŒþÆ>íܯèþ ºíßýÆæÿ…Væü fÇW…¨. çÜ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ gZWõ³r Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$zÌZ Æðÿ…yæþ$ ÐóþË MìüÓ…sêâæýÏ ´÷Ææÿ$Væü$¯èþ Ðèþ$à Æ>çÙ‰ÌZ MìüÓ…sêÌŒý Ææÿ*.7,500 ç³Ë$Mæü$™ø…¨. ÌêMŠü yú¯Œþ Ñ$ËÏÆæÿ$Ï, ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ çÜÑ$† çÜ¿æý$ÅÌôý §æþâêÆæÿ$Ë$V> Ðèþ*Æ>Ææÿ°.. ™èþÆæÿ$Væü$
ÌôýQÌZ ç³NÇ¢V>@ „óü{™èþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ MæüçÙt…&¯èþçÙt… Ò$ Mæü…sìýMìü Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$... «§é¯èþÅ… ™èþyìþíÜ´ùÆÿ$$…¨. gŸ¯èþ², EÍÏ, ™ðþËÏ Mæü$çÜ$Ðèþ$ ç³…r §ðþº¾ †¯èþ²¨. õ³Ææÿ$™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ A¯èþ$º…«§æþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌñýO¯èþ h°²…VŠü Ñ$Ë$Ï˯èþ$ Ðèþ$*íÜ õ³Ææÿ$™ø ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Ððþ*çÜ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ BÆøí³…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$
^ðþÑMìü Ñ°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. Ò$ÆöMæü Fà {ç³ç³…^èþ…ÌZ ÑçßýÇçÜ*¢, {ç³fË…™é M>Ðèþ*Æðÿyìþz, íܨ®õ³r, °gêÐèþ*»ê§Šþ, Æ>f¯èþ² íÜÇíÜËÏ hÌêÏËÌZ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË ÐóþÔéÆæÿ$. ©…™ø 糆¢ Mö¯èþ$VøË$ °Í_´ùÆÿ$$…¨. 糆¢° CâæýÏÌZ °ËÓ çÜÐèþ$çÜÅËò³O sîýBÆŠÿG‹Ü ´÷ÍsìýMæüÌŒý Ððþ$O…yŠþ VóüÐŒþ$ Byæþ$™ø…¨. ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ$çÜÅË$,
AÌêVóü ÑçßýÇ…^éË° MøÆæÿ$Mæü$…r$ ¯é²Ææÿ$. Äæý*çÜ…W ¨Væü$ºyìþ »êV>Ðèþ_a… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ´÷Ë… 糯èþ$ÌZÏ E¯èþ² I§æþ$Væü$Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ í³yæþ$Væü$ ´ër$Mæü$ Væü$ÆðÿO ^óþçÜ$MøÌôýMæü, AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ™èþÐèþ$™èþ… AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþò³O ASË糄æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý… HÆ>µr$ ^óþÄæý*Í. ÐèþËçÜ Mæü*Î˯èþ$
§æþ°, {糆 MìüÌZ {糿æý$™èþÓÐóþ$ Mö…r$… §æþ° Mö¨ª ÆøkË {Mìü™èþ… Ò$yìþÄæý* Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþ ç³yézÆæÿ$. Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§éÌZÏ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ §æþV> ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$àÆ>[çÙt, Væü$fÆ>™Œþ ËÌZ h°²…VŠü Ñ$Ë$Ï˯èþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A¯èþ$º…«§æþ B§æþ$MøÐèþr…ÌZ {糿æý$™èþÓ… ÑçœËÐðþ$O…¨. Ðèþ$…{™èþ$Ë$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ò$Ææÿ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©° MøçÜ… Ææÿ*.30 ÐóþË Mør$Ï MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯èþ²r$t çÜ…çœ$r¯èþË$ MøMöËÏË$. ™éË$, ™óþÐèþ$, ™èþÆæÿ$Væü$ õ³Ææÿ$™ø ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$V> Væü$Ç¢…_ ÌêMú yú¯Œþ ÌZ Mæü*yé ¯èþyæþ$³æ#Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ ç³ÆæÿÅsìý…_ ÆðÿO™èþ$Ë çÜÐèþ$çÜÅË$ ™ðþË$çÜ$MøÐéÍ. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A™èþ¢V>Ç
{ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$.C糚yæþ$ „óü{™èþ…ÌZ ^èþ*õÜ¢ ÆðÿO™èþ$ËÌZ §æþ$Q… E´÷µ…Væü$™ø…¨. °Ë$Ðèþ#¯é §ø^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©…™ø A¯óþMæü ^ørÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ °ÆæÿçܯèþËMæü$ ¨Væü$ C^éaÆæÿ$. Ò$Ææÿ$ B ÐðþOç³#V> Mæü±çÜ {Ôèý§æþ® Mæü¯èþºÆæÿ^èþyæþ… Ìôý§æþ$. Æ>çÙ‰…ÌZ A«¨Væü hÌêÏÌZ¯óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÆøyæþÏ Ò$§æþMöçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ëò³O ´ùÎçÜ$Ë ¡Ææÿ$¯èþ$
«§é¯éÅ°² ¯èþyìþÆøyæþ$zò³O ´ùíÜ °ç³šò³r$tMæü$… sZ¯èþ² °çÜÞàÄæý$™èþ Mæü°í³Ýù¢…¨. ™èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>f¯èþ² íÜÇíÜËÏ hÌêÏ, ™èþ…VæüâæýÏ ç³ÍÏ Ðèþ$…yæþË…, ËMîü‡ç³NÆŠÿ IMóüï³ ¨Væü$ºyìþ Æ>»Z™ø…§æþ° Ò$Mæü$ °f…V> A…^èþ¯é E…yìþ E…sôý B Ðóþ$ÆæÿMæü$ Væü±² Q…yìþçÜ$¢¯é²…. JMöP Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§æþ…ÌZ JMøP 糧æþ®†°
³æ#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$ yæþ»ê¾Ë™ø Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§éÌZÏ °Ææÿçܯèþ §æþ–ÔéÅË$ Mæü°í³çÜ$¢ Móü…{§æþ…ÌZ «§æþ¯éÅ°Mìü ÆðÿO™èþ$Ë$ °ç³š ò³sìýt °ÆæÿçܯèþMæü$ ¨V>Ææÿ$. ò³§æþªç³ÍÏ hÌêÏ, »êÅVæü$˯èþ$ G…§æþ$Mæü$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøÌôý§æþ$? «§é¯èþÅ… õÜMæüÆæÿ×ý Ððþ$$§æþË$ ò³sìýt¯èþ AÐèþË…ÀçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯ŒþMæü$ ½gôýï³ çÜçßýÇçÜ$¢¯é² ½gôýï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$
¯é²Æÿ$$. ™èþÐèþ$ MæüÚët°² §æþâêÈË$ §ø^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨ Ðèþ$…£æþ° Ðèþ$…yæþË…, GV>Ï‹Ü ç³NÆŠÿ ÌZ MìüÓ…sêÌŒý Mæü$ Æðÿ…yæþ$¯èþ²Ææÿ MóüiË$ A«¨Mæü…V> ™èþÆ>Ó™èþ B{Vø‹Ü §éÓÆ> sêÆ>µÍ¯èþÏ Mö¯èþ$VøË$Mæü$ sñý…yæþÆæÿ$Ï í³Í^éÆæÿ$. Cº¾…§æþ$Ë$ ò³yæþ$¢¯é²Ææÿ$. ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ìôý §æþçßý¯èþ… ^óþÄæý$r…
»ê«§éMæüÆæÿ… A° º…yìþ çÜ…fÄŒý$ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
������������������������������������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ l¯Œþ 2¯èþ
™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$Ë Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$
çܧæþçÜ$Þ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþË…V>×ý
���������������������������� ����������������������������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ {糿æý$™èþÓ çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$
´ësìý…^éË°, ïÜÓÄæý$ °Ææÿ¾…«§æþÐóþ$ }Æ>Ðèþ$ Ææÿ„æü A°, MæüÆø¯é
ÆæÿMæüPíÜ° °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³fË…™é {糿æý$™éÓ°Mìü
½ïÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$yæþ$ G‚ýÊ ��������������������������������������� ����������������������������������������������������������� çÜçßýMæüÇ…^éË° ™ðþË…V>×ý Ðèþ*¨Væü çÜ…çœ$… Æ>çÙ‰
çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ MæüyìþVæüËÏ Æ>k Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ JMæü {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ {ç³ç³…^é°² Ðèþ×ìýMìüçÜ*¢ ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ* M>ͯèþyæþMæü¯èþ çÜÓ…™èþ*âæýÏMæü$ ÐðþâôýÏ
C糚yìþ糚yóþ §óþÔé°², Äæý*Ðèþ™Œþ Æ>Ú뉰² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÇMìü 23ÆøkË´ër$ {ç³™óþÅMæü…V> Ðéçßý¯éË$ ò³sìýt ÐéÇ Æ>Úë‰Ë çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>ÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$.
^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$QÌZ ç³#sìýt 糺¾ÌZ MæüÍíÜ´ùÄôý$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ÐðþOÆæÿ‹Ü °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$ AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$°
çÜÓ¿êÐèþ…, ¯óþç³£æþÅ…™ø ç³#sìýt¯èþ ´ëÈtMìü, ¯èþ$…_ Æ>Ú뉰², {ç³fË {´ë×ê˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ çÜÇçßý§æþ$ªMæü$ ™èþÆæÿÍ…_¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §é§éç³#V> Ðèþ$*yæþ$ ÐóþË
JMæüPsôý ÔèýÆæÿ×ýÅÐèþ$°, C…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ yìþòÜ…ºÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Ðèþ$…¨° ÐèþËçÜM>ÇÃMæü$˯èþ$ ™èþÐèþ$ çÜÓ{V>Ðèþ*ËMæü$, çÜÓÆ>Úë‰ËMæü$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. M>V> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$*ÌêË$ Væü™èþ Ðèþ*Ça 17¯èþ Æ>Ðèþ$Væü$…yæþ…ÌZ
iÐèþ™éÓ°²_a¯èþ Ðèþ$çßZ¯èþ²™èþ$˯èþ$ Ðéyæþ$Mö°, Mæü±çÜ… ÐéÇ õ³Ææÿ$ Mæü*yé Ðèþ$ÆæÿPgŒý Äæý*{†Mæü$Ë Ðèþ§æþ® ËÀ…^éÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° 40 {´ë…™éË
™èþËÐèþMæü$…yé Ðèþ$Ææÿ_¯èþ ´ëÈtMîü DÆøk 20 HâæýÏ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Mö¯èþÝëW…^éË° ™èþ¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ AÀ{´ëÄæý$Ðèþ$° çÜ…V>Æðÿyìþz çÜÓ…™èþQÆæÿ$aË™ø ™èþÆæÿÍ…_¯èþr$Ï ™èËÌñýC´ëÆæÿ$. çÜ…V>Æðÿyìþz AòÜ…½Ï
GÐðþ$ÃÌôýÅ fV>YÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ AòÜ…½Ï °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ çÜàÄæý$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ¯èþ$…yìþ §é§éç³# ÐóþÆÿ$$ Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> Ðèþ$ÆæÿPgŒýMæü$ Ððþãϯèþr$Ï ™ðþÍíܯé..§é°ò³O
sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþ–™èþÓ… Ò$§æþ AÐèþV>çßý¯èþ E¯èþ²ç³µsìýMìü §ö…Vø, §öÆø Ðèþ_a¯øyìþMìü Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍÞ¯èþ {糿æý$™èþÓ… E§éïܯèþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_§æþ¯óþ
iÐèþÑ$Ýë¢Ææÿ°, D ¯óþ™èþ Mæü…sôý ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï A¯óþMæü… A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B^éÆæÿÅ Ò$yìþÄæý*¸ëÆÿ$$…sŒý Ðèþ§æþª Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {´ë×êËMæü$ òÜO™èþ… ™ðþW…_ Ñ«§æþ$Ë$
ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ^óþa ÝëÐèþ$*íßýMæü ç³…yæþ$VæüË$ Ææÿ…gꯌþ, º{Mîü§Šþ, ѯéÄæý$Mæü^èþц, °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² yéMæütÆŠÿ, ¯èþÆæÿ$Þ ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… A°² ÆæÿM>Ë çܧæþ$´ëÄæý$Ë$ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐðþË$ÏÐðþ™é¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é¯èþ$ A…™èþ… ^óþõÜ ÑçÙÄæý$…ÌZ
Mö…yé ËMæü‡×Šý »êç³Ni, BÌñý ¯èþÆóÿ…{§æþ, ç³…yìþ™Œþ Äæý$….¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz, Ððþ$™èþMæü ÐðþOQÇ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³gê Ææÿ„æü×ôý «§óþÅÄæý$…V> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²
{´÷òœçÜÆŠÿ fÄæý$Ôèý…MæüÆŠÿ, §óþÕ° _¯èþÐèþ$ËÏÄæý$Å, WÈ‹Ù çÜ…íœ$ Ìê…sìý Ðéâæý$Ï §æþçÜÆ>, º™èþ$MæüÐèþ$à 糅yæþ$VæüË$¯é²Äæý$° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. D ç³…yæþ$VæüË$ MæüÍW…^é˯é²Ææÿ$. º†Mæü$…sôý HÐðþ$O¯é Ý뫨…^ö^èþa¯èþ²¨ ™èþ¯èþ
ÝëÐèþ$*íßýMæü …V> °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$…sêÐèþ$°, ÌêMŠüyú¯Œþ G™óþ¢õÜ¢ ç³Çíܦ† G…sZ AÀÐèþ$™èþÐèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÝëÐèþ*¯èþÅ, Ðèþ$§æþÅ™èþÆæÿVæü† {ç³fËMæü$ {糿æý$™èþÓ… {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇ…_° ÐéÇ ç³rÏ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$.
°Ë»ñýsìýt¯èþ ´ëÈt, ¯óþyæþ$ Mæü±çÜ… ÐéÇ õ³Ææÿ$ Mæü*yé ™èþËÐèþr… Ìôý§æþ…sôý, ´ë™èþºïÜ¢ÌZ Væü™èþ Æ>{† ´ùÎçÜ$Ëò³O Mö…™èþ Ðèþ$…¨ AËÏÇ Ðèþ$*MæüË$ §éyìþMìü
Ððþ*ÝëË™ø G…™èþ ¨sZt ™óþr ™ðþËÏÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. D §óþÔèý…ÌZ BÌZ_çÜ$¢…sôý ¿æýÄæý$Ðóþ$çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ G™óþ¢õÜ¢ A…r$Mæü$…r§æþ°, B§æþ$MøÐéË° MøÆ>Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ yæþº$¾¯èþ² Ðèþ$àÆ>kË$ G…§æþÆø E¯é²Ææÿ°,
A…r$Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ GÐèþÓÆóÿÑ$ ^óþíܯé {ç³fË {´ë×êË$ M>´ëyæþÌôýÐèþ$¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ*˯èþ$ §æþ™èþ¢™èþ ¡çÜ$Mö° °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ çÜàÄæý$… ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. ´ë˵yæþ… §éÆæÿ$×ý… A¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý çœ$r¯èþË$ ç³#¯èþÆ>Ðèþ–™èþ… M>Mæü$…yé
Ððþ$$§æþsìý §æþÔ麪…ÌZ..Ìôý§é ÐèþÅÐèþÝë¦ç³¯èþÌZ .. MæüçÙtç³yìþ ç³°^óþíܯèþ 99.9Ôé™èþ… ^èþ*yéË°, AÝë…ïœ$Mæü ÔèýMæü$¢Ë ç³rÏ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° BÄæý$¯èþ
Ðèþ$…¨Mìü A«¨M>Ææÿ…ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… CÐèþÓ° HMðüOMæü ´ëÈt C§óþ¯èþ° BÄæý$¯èþ ÐðþOÆæÿ‹Ü °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ {糫§é¯èþÐèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþÐðþ*yîþ, ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ AM>Ë ÐèþÆ>ÛËÐèþËÏ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéÍ...
Ðèþ$$…§æþ$gê{Væü™èþ¢V> ÌêMŠü yú¯Œþ {ç³Mæüsìý…^èþyé°² ™é¯èþ$ Ðèþ$§æþª™èþ$°çÜ$¢¯é²¯èþ¯é²Ææÿ$. BM>Ë ÐèþÆ>ÛË ÐèþËÏ ç³…r ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™é…V>°² {糿æý$™èþÓ… B§æþ$MøÐéË° {糿æý$™éÓ°Mìü Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË çÜ*^è ¯èþ˯èþ$ ´ësìý…_,
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. JMæüÐðþOç³# {糫§é° Ððþ*© {ç³çÜ$¢™èþ Æ>fMîüÄæý$ íܦ†™ø çÜ…º…«§æþ… ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° ™èþÆæÿÑ$Mösôýt…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ Mæü–íÙV> CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþ…
ÌôýMæü$…yé ¯ésìý ÐèþÅÐèþÝë¦ç³¯èþ §æþÔèýÌZ E¯èþ² Æ>Ðèþ$ÝëØÑ$ ¯èþ$…yìþ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý ™ðþË…V>×ê™ø ´ër$ Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ fV>YÆðÿyìþz MøÆ>Ææÿ$. ç³…r ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ §é°ò³O A…^èþ¯é ÐóþíÜ, ç³…rò³O ò³sìýt¯èþ
ÑÆæÿ$^èþ$Mæüç³yìþ…§æþ°, Ðèþ$ÇMö°² Æ>Úë‰ËÌZ C…M> Ñf–…ÀçÜ$¢¯èþ²§æþ° ÌêMŠüyú¯Œþ ò³rtºyìþ° {糿æý$™èþÓ… A…§æþgôýÄæý*˯é²Ææÿ$. CsîýÐèþË Mæü$Çíܯèþ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË M>ÐéË° Mðü.Æ>k çÜ*_…^éÆæÿ$.
Æðÿyìþz ÐèþÆæÿMæü$ ç³ËMæüÇçÜ$¢…sôý, ¯óþsìý ¯óþ™èþ MóüïÜBÆŠÿ A…§æþ$Mæü$ ÑÆæÿ$§æþ®…V> ÐèþÅÐèþÝë¦ç³¯èþ
§æþÔèýÌZ E¯èþ² ÐéÇ°, ÐéÇ E°Mìü° A…™èþ… ^óþÄæý$sê°Mìü ç³°²¯èþ, 糯èþ$²™èþ$¯èþ²
Mæü${r˯èþ$ ºsìýt BÄæý$¯èþ Ðèþ$¯èþçܦ™éÓ°² A…^èþ¯é ÐóþÄæý$Ðèþ^èþa° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ÐèþËÏ C糚yìþ糚yóþ ç³Çíܦ† Mæü$§æþ$rç³yæþ$™èþ$¯èþ²§æþ°, D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÌêMŠüyú¯Œþ
G™óþ¢õÜ¢ B{VæüÆ>fÅÐðþ$O¯èþ AÐðþ$ÇM> ç³Çíܦ† §éç³#ÇçÜ$¢…§æþ° B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢…
ÐèþËÏ «§é¯èþÅ… ÆðÿO™èþ$Ë™ø ´ër$ Ðèþ*Ñ$yìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ¯é²Ææÿ$.
ÌêMŠüyú¯Œþ ´÷yìþW…^éË° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿMæü$ ÌôýQ Æ>Äæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï fV>YÆðÿyìþz ������������������������������������
A«¨M>Ææÿ… Æ>Mæü Ðèþ$$…§æþ$ ™èþ¯èþ MørÈ Ððþ$$™èþ¢… °…yìþ¯èþ ½ïÜË$, ¯óþyæþ$ A«¨M>Ææÿ ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ BǦMæü…V>, BàÆæÿ… MøçÜ… Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… MìüÏçÙtç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ E¯é²Ðèþ$°, D B糧æþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ MæüÆø¯é ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ BÆðÿMæüsìýMæü
MørÈÌZ H JMæüPÆæÿ* ÌôýMæü´ùÐèþr…™ø BÄæý$¯èþ Ððþ*çÜç³NÇ™èþ çœNÅyæþÌŒý ¯ðþOf… °Ææÿ$õ³§æþË$, ÐèþËçÜMæü*Î˯èþ$ {糿æý$™èþÓ…™ø ´ër$ yæþº$¾¯èþ² ò³§æþªË$, çÜ…çܦË$ Æ>fMîüÄæý*Ë$ Ðèþ*sêÏyæþMæü$…yé {ç³fËMæü$ õÜÐèþ^óþÄæý*˯èþ² §é°ò³O¯óþ Mæü$Ë Ðèþ–†¢§éÆæÿ$˯èþ$ BǦMæü…V> B§æþ$MøÐéË° ™ðþË…V>×ý BÆðÿ MæüsìýMæü õÜÐé
™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨ ½ïÜË$, ºçßý$f¯èþ$Ë B§æþ$MøÐéË° MøÆ>Ææÿ$. GÐèþÇMìü ÐéÆæÿ$V> õÜÐèþ ^óþçÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ «§éÅçÜò³sêtË°, A…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé ÐèþÅÐèþçßýÇ…^é˯é²Ææÿ$. çÜÑ$† A«§æþÅ„æü$yæþ$ MæüâêÅ…MæüÆŠÿ DÔèýÓÆŠÿ ^ú§æþÇ {糿æý$™éÓ°Mìü Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. D
B™éÃÆæÿµ×ýË$, {ç³™èþÅ„æü Äæý$$§é®Ë™ø Ý뫨…^èþ$Mæü$¯èþ² Æ>fÅ… ¯óþyæþ$ JMóü ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, AÆÿ$$™óþ C…M> çÜàÄæý$…ÌZ §é™èþ–™èþÓ… {糧æþÇØ…^é˯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ sîýï³ïÜïÜ `‹œ¯èþ$ ™é¯èþ$ MøÆæÿ¯èþ$¯èþ²r$Ï fV>YÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³Ñ{™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… BÆðÿ MæüsìýMæüË yìþÐèþ*…yæþÏ Ý뫧æþ¯èþMðüO JMæü Æøk °Æ>àÆæÿ
Mæü$r$…»ê°Mìü ¿ZfÅ… M>Ðèþr…, ™ðþË…V>×ý ™ð ^èþ$aMö° 70 Hâæý$Ï Ððþ¯èþMìüP MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþËÏ ™èþÐèþ$ B«¨¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý*V>…«©, A«¨¯óþ™èþ Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ… {´ëÆæÿ…¿æý… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ fV>YÆðÿyìþz ©„æü¯èþ$ ^óþç³sêtÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ
ÐðþãÏ…§æþ¯óþ ¿êÐèþ¯èþ MæüÍW¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D A…ÔéË°²…sìýò³O l¯Œþ 2¯èþ Æ>çßý$ÌŒýV>…«©, sîýï³ïÜïÜ `‹œ E™èþ¢ÐŒþ$ B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ E…r* Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Æÿ$$Å Ææÿ…gꯌþ {´ëÆæÿ¦¯èþË$ M>Ææÿ×ý…V> E´ë«¨ MøÌZµÆÿ$$¯èþ AÆðÿMæüsìýMæü Mæü$Ë Ðèþ–†¢§éÆæÿ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË°
gêVø‹ÙMæüÆŠÿ §óþÔèý„æü õ³Ææÿ ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$Ë çܧæþçÜ$Þ HÆ>µr$ ^óþÝë¢Ðèþ$° °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ ^óþ™èþ¯ðþO¯èþ…™èþ çÜàÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, °ÆæÿÓíßý…^éË°, ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$…_ {ç³f˯èþ$ Ææÿ„ìü…^éË° AÌêϯèþ$ {´ëǦ…^éË° {糿æý$™éÓ°² MøÆ>Ææÿ$. A…§æþ$MøçÜ… {糆 JMæüP BÆðÿ MæüsìýMæü Mæü$r$…»ê°Mìü
G‚ýÊ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜ…V>Æðÿyìþz, ç³r¯Œþ^ðþÆæÿ$Ó ™èþ¨™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü$ º™èþ$Mæü$§ðþÆæÿ$Ðèþ#MøçÜ… Ðèþ_a, BÄæý$¯èþ Ðèþ$$ïÜÏ… {ç³f˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. Ææÿ*.9000Ë ¯èþVæü§æþ$¯èþ$ A…¨^éË° MøÆ>Ææÿ$. D Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ
Mæü$ËÐèþ–†¢ ^óþõÜ ÐéÇMìü {糿æý$™èþÓ… A°² A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ CÐéÓË°, ™èþVæü$

���������������������������������� §æþ$M>×ý§éÆæÿ$Ë$.. {ç³çÜ$¢™èþ… Ææÿ*.220Mæü$ ò³…^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ™ø BǦMæü


Cº¾…§æþ$ÌZÏ {ç³fËMæü$ C…™èþ Ððþ$$™èþ¢… Ððþ_a…_ _Mðü¯Œþ †¯èþyæþ… MæüçÙt…V>
Ðèþ*Ç…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü ¯ðþË ÆøkË {Mìü™èþ… MæüÆø¯é ¿æýÄæý$…™ø _Mðü¯Œþ ÐðþO³æ#
^èþ*õÜÐéÆóÿ MæüÆæÿ$ÐèþÄæý*ÅÆæÿ$. ©…™ø _Mðü¯Œþ «§æþÆæÿË$ JMæüPÝëÇV> ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$.
gê{Væü™èþ¢Ë™ø Ðèþ$…yìþ˯èþ$ ™ðþÇí³…_, Mæü$Ë Ðèþ–†¢Mìü ¿æý{§æþ™èþ Mæü͵…^éË° MøÆ>Ææÿ$.
Mæü΢ Ðèþ*…çÜ… AÐðþ$à ÐèþÅMæü$¢Ëò³O ^èþrtç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË°
{糿æý$™éÓ°Mìü çÜ*_…^éÆæÿ$. BÆðÿ MæüsìýMæü Mæü$Ìê°Mìü {ç³™óþÅMæü òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ HÆ>µr$
^óþíÜ Mæü$ËÐèþ–†¢ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐéÇMìü ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×êË$ CÐéÓË° DÔèýÓÆŠÿ ^ú§æþÇ
���������������������������������������������������������������������������������� ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ç³Ë$ ^ørÏ íÜP¯ŒþÌñýŠçÜ _Mðü¯Œþ¯èþ$ MìüÌZMæü$ Ææÿ*.40 ¯èþ$…_ Ææÿ*.50Mæü$ {糿æý$™éÓ°Mìü Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ Væü™èþ ¯ðþË ÆøkË {Mìü™èþ… _Mðü¯Œþ¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^éÆæÿ$. CÚët¯èþ$ÝëÆæÿ…V> «§æþÆæÿË ç³sìýtMæüÌZ Æ>Äæý$Mæü$…yé «§æþÆæÿ ò³…_ Ñ{MæüÆÿ$$…^éÆæÿ$.
†¯ø²yóþ Ìôýyæþ$. ©…™ø _Mðü¯Œþ «§æþÆæÿ¯èþ$ ™èþWY…_¯é, E_™èþ…V> C_a¯èþ MæüÆø¯é Ñ{MæüÄæý*Ë$ Mö¯èþÝëW…_¯é iòßý^ŒþG…ïÜ M>±, {糿æý$™èþÓ… M>° GÌê…sìý íÜP¯Œþ™ø Mæü*yìþ¯èþ _Mðü¯Œþ¯èþ$ Ææÿ*.30Móü C^éaÆæÿ$. Mö°² {´ë…™éÌZϯðþO™óþ
¿æýÄæý$…™ø †¯óþ…§æþ$Mæü$ CçÙtç³yæþÌôý§æþ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ™ø ´ër$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÌôý§æþ$. Ðèþ*…çÜ…, _Mðü¯Œþ «§æþÆæÿ˯èþ$ ò³…_ Ñ{MæüÆÿ$$õÜ¢ Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ E_™èþ…V>¯óþ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. M>±, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ.. _Mðü¯Œþ, Væü$yæþÏ™ø ÆøVæü
Ðèþ$…{™èþ$Ë$ MóüsîýBÆŠÿ, DsñýË Æ>gôý…§æþÆŠÿ ¸ûÎtç³Ç{ÔèýÐèþ$¯èþ$ Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ _M𠯌þ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° Ðèþ$…{† ™èþËÝë° òßý^èþaÇMæü˯èþ$ òÜO™èþ… HÐèþ*{™èþ… °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ° {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…™ø f¯èþ… _Mðü¯Œþ Úë³æ#Ë
†…sôý MæüÆø¯é Æ>§æþ° ^ðþí³µ¯èþç³µsìý ¯èþ$…_ _Mðü¯ŒþMæü$ Ðèþ*…çÜ{í³Äæý$$Ë$ Mæü*Å ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. Ðèþ$Æøç³MæüP iòßý^ŒþG…ïÜ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ*…çÜ… §æþ$M>×êËò³O Ðèþ§æþª Mæü*Å Mæürtyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ©…™ø {MæüÐèþ$…V> _Mðü¯Œþ «§æþÆæÿË$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ*
MæüsêtÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> MæüÆø¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$r¯Œþ «§æþÆæÿ˯èþ$ 700 ¯èþ$…_ §éyæþ$Ë$ Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é² «§æþÆæÿË$ Ðèþ*{™èþ… ™èþWY…^èþMæü´ùÐèþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. MæüÆø¯é ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. 15 ÆøkË {Mìü™èþ… íÜP¯ŒþÌñý‹Ü _Mðü¯Œþ «§æþÆæÿ MìüÌZMæü$ Ææÿ*.120
800ÐèþÆæÿMæü$ ò³…^èþyæþ…™ø Ðèþ$r¯Œþ †¯óþ…§æþ$Mæü$ CçÙtç³yæþMæü, AÌêVóü ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ »êǯèþ ç³yæþMæü$…yé E…yéË…sôý ÔèýÈÆæÿ…ÌZ ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢° ò³…^èþ$MøÐéË°, E…yæþV>, {ç³çÜ$¢™èþ… Ææÿ*.80 A§æþ¯èþ…V> ò³ÇW Ææÿ*.200 E…¨. Væü™èþ ÐéÆæÿ…
Ðèþ$r¯ŒþÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðèþ*…çÜ… MæüÍí³ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ëò³O B¨ÐéÆæÿ… C…§æþ$Mæü$ Møyìþ Væü$yæþ$Ï, _Mðü¯Œþ †…sôý Ðèþ$…_§æþ° BÆøVæüÅ °³æ#×ý$Ë$ ÆøkÌZϯóþ Ææÿ*.40 ò³ÇW…¨. íÜP¯Œþ™ø Mæü*yìþ¯èþ _Mðü¯Œþ¯èþ$ MìüÌZ Ææÿ*.150Mìü
¯éyæþ$ Ðèþ$r¯Œþ †¯óþ…§æþ$Mæü$ GÐèþÆæÿ$ Mæü*yé CçÙtç³yæþÌôý§æþ$. C§óþ A§æþ$¯èþ$V> ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. C§óþ A§æþ¯èþ$V> ¿êÑçÜ$¢¯èþ² _Mðü¯Œþ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$.. «§æþÆæÿ¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$° A«¨Mæü Æóÿrϯèþ$ AÇMæüsêtË°
¿êÑ…_¯èþ _Mðü¯Œþ §æþ$M>×ê§éÆæÿ$Ë$ _Mðü¯Œþ «§æþÆæÿ˯èþ$ HMæü…V> ò³…_ ò³…^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¯ðþË {Mìü™èþ… MìüÌZ _Mðü¯Œþ¯èþ$ Ææÿ*.50Mæü$ AÑ$ïèþ {ç³fË$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
��������������������������������������������������������������������������������� Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ º–…§é°Mìü ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… çÜÆøh±§óþÑ Mæü…sìý
BçÜ$ç³{†ÌZ HÆ>µr$^óþíܯèþ {糿æý$™èþÓ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ Móü…{§é°² ç³ÇÖÍ…_…¨. CMæüP
��������� òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ Æ>çÙ‰ Æ>f«§é° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ$à sñýO¯ŒþÐðþ$…sŒýgZ¯Œþ¯èþ$ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ Móü…{§æþ º–…§æþ… yæþÄæý*»ñýsìýMŠü, ò³Æ>ÍÞ¯Œþ, ¼í³, yæþ$¯èþ² ÐèþçÜ™èþ$Ë Væü$Ç…_ ÐéMæüº$ ^óþÔéÆæÿ$. A§óþ BÐèþÆæÿ×ýÌZ E¯èþ² òÜ…{rÌŒý {yæþVŠü
������������ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Ñf–…À…_¯èþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ Mæürtyìþ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ™ðþË…V>×ý {糿æý$ C™èþÆæÿ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ MóüçÜ$ËMæü$ HÑ«§æþ…V> õÜÐèþË$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ÑçÙÄæý$… ò³O C… ÝùtÆŠÿ¯èþ$ Móü…{§æþ º–…§æþ… ™èþ°T ^óþíÜ…¨. A°² hÌêÏÌZÏ E¯èþ² {糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³
��������������� ™èþÓ…, A«¨M>Ææÿ$Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$ ¿ôýçÙ$V>Y E¯é²Äæý$° Móü…{§æþ º–… §æþ… sìý…sìýMìü †ÇW {糆 Æøl °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ïœÐèþÆŠÿçÜÆóÿÓ, {õܵÆÿ$$…VŠü, òܵçÙÌŒý Ôé°s {™èþËMæü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$ H Ñ«§æþ…V> çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$, {sꯌþÞ´ùÆóÿtçÙ¯Œþ Væü$Ç…_
çÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. f…r¯èþVæüÆ>ÌZÏ MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ, {糿æý$™èþÓ… ôýçÙ¯Œþ Væü$Ç…_ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ^èþÇa…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Mæü…sñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý gZ¯Œþ ^èþÇa…^éÆæÿ$. AÌêVóüMøòßýyŠþ19 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$ËMæü$ ÐðþO§æþÅõÜÐèþË$ A…¨çÜ$¢¯èþ² yéM

6
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^èþyé°Mìü ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢¯èþ² Móü…{§æþ º–… ÌZç³ÍMìü ÐðþãÏ °™éÅÐèþçÜÆ>˯èþ$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ææÿ$Ï, C™èþÆæÿ íܺ¾…¨ Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Ææÿ„æü×ý ç³ÇMæüÆ>ËMìüsŒýÞ, JMæüÝëÇ Ñ°
§æþ… ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… RñýOÆæÿ™é»ê§Šþ gZ¯ŒþÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_…¨. çßý$Ðèþ*Äæý$$¯Œþ ¯èþVæüÆŠÿ Mæü… DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> iòßý^ŒþG…íÜ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ÌZMóüÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ BÄæý* A…ÔéËò³O ¡çÜ$ Äñý*W…_ ç³yæþÐóþõÜ »ñýyŠþïÙr$Ï, rÐèþÌŒýÞ, Ðèþ*çÜ$PË ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$.

�������������������������������� ���������������������������
�����������������������������������������������
¯èþ*ÅÉìþÎ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
¯óþç³£æþÅ…ÌZ §óþÔèý…ÌZ AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² ÌêMŠüyú¯ŒþMæü$
çÜ…º…«¨…_ A¯óþMæü çÜyæþÍ…ç³#Ë$ C^éaÐèþ$° Móü…{§æþ
çßZ…ÔéQ çÜàÄæý$Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
������������������������������� ����������������������������������������� ÆðÿyŠþgZ¯Œþ, àsŒýÝëµsŒýË$ Ìôý° {´ë…™éÌZÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$,
§æþ$M>×êË$ ™ðþÆæÿ$^èþ$MøÐèþ^èþa° çÜyæþÍ…³æ#Ë$ C_a¯èþr$Ï
��������������������������������� ����������������������������������������������������� BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÉìþÎÏÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ¿æýÐèþ¯éË$,
����������� ������������������������������������������������ {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×êËMæü$ Móü…{§æþ… A¯èþ$Ðèþ$†_a…§æþ°, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$ËMæü$
Mæü*yé çÜyæþÍ…ç³#Ë$ C_a…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ÑçÙÄæý$…ò³O A°² Æ>Úë‰Ë
GÐðþ$ÃÌôýÅË$, G…ï³Ë$, GÐðþ$ÃÎÞË™ø ´ër$ sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt Ðèþ$$Qůóþ™èþË$, ^óþÔéÆæÿ$. Br$Ðèþ…sìý AÐèþõßýâæý¯èþ˯èþ$, Ððþr M>Ææÿ˯èþ$,`§æþÇ…ç³#˯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ {糫§é¯èþÐèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþÐðþ*© ™ðþË$çÜ$Mæü$…
{ç³gê{糆°«§æþ$Ë$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ GÐèþÇ CâæýÏò³O ÐéÆæÿ$ Væü$Ìê¼gñý…yé¯èþ$ ç³sêç³…^èþË$ ^óþçÜ*¢ Æ>Ú뉰² Ý뫨…_¯èþ ´ëÈt V> ™ðþË…V>×ê Ý뫨…_¯èþ r$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 8 Æ>Úë‰ÌZÏ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ÌôýÐèþ°, Ðèþ$ÆæÿPgŒýMæü$
GVæü$ÆæÿÐóþÔéÆæÿ$. Mö…™èþÐèþ$…¨ ç³rt×êË$, ¯èþVæüÆ>ËÌZ Mæü*yæþâæýÏ Ðèþ§æþª ´ëÈt ¯óþ™èþV> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ^èþÇ{™èþ çÜ–íÙt…^éÆæÿ° Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ÐðþâŸÏ_a¯èþ ÐéÇ™ø¯óþ GMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$° Móü…{§æþ Ðèþ$…{†
gñý…yé¯èþ$ GVæü$ÆæÿÐóþÔéÆæÿ$. ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ….. gñý…yé GVæü$ÆæÿÐóþíܯèþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ A¯é²Ææÿ$. §æþÔèýË ÐéÈV> ÌêMŠüyú¯Œþ G†¢ÐóþÄæý*Ë° Mö°² Æ>Úë‰Ë$ Ñfqí³¢
Äæý*Ðèþ™Œþ§óþÔé°Mìü ¨Mæü*Þ_V> Væü$Ìê¼´ëÈt@ fVæü©ÔŒýÆðÿyìþz sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt 20Ðèþ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ Ðóþyæþ$MæüË$ Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> ^óþÔéÄæý$°, ÌêMŠüyú¯Œþ G†¢Ðóþíܯé Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË ÐèþÆæÿMæü$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìý…^éÍ
™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† §óþÔèý Æ>fMîüÄæý$ËÌZ¯óþ çÜ…^èþ˯éËMæü$ Móü…{§æþ çœ$¯èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Ðèþ$…{™èþ$Ë$, {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ ÑÑ«§æþ {´ë…™éÌZÏ MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz çÜ*_…^éÆæÿ$. Ðèþ*çÜ$PË$ ÌôýMæü$…yé H JMæüPÆæÿ* ºÄæý$rMæü$
¼…§æþ$Ðèþ#V> °Í_…§æþ° Ðèþ$…{† fVæü©‹Ù Æðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÐèþÄæý$çÜ$ ™èþMæü$PÐóþ ´ëÈt gñý…yé¯èþ$ GVæü$ÆæÿÐóþÔéÆæÿ$. ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏ Móü…{§æþ…ÌZ° ´ëÈt Æ>Mæü*yæþ§æþ°, {糆JMæüPÆæÿ* ¿o†Mæü§æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éË° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ ™ðþË…V>×ý {ç³™óþÅMæü Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯óþ AÆÿ$$¯èþ ç³Ç×ìý†™ø ç³°^óþíܯèþ…§æþ$¯óþ A§æþ$™èþ ÑfÄæý*Ë$ sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$…{† fVæü©‹ÙÆðÿyìþz sîýBÆŠÿG‹Ü gñý…yé¯èþ$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. D §óþÔèý…ÌZMìü ѧóþÖ ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³ÆæÿVæü»Z™èþ$¯é²Äæý$°, ÆðÿO™èþ$Ë$ GÌê…sìý
Ë„æüÅ…V> BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ÝùÐèþ$ÐéÆ>°Mìü 20Ðèþ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$…§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. ´ëÈt BÑÆæÿÂÑ…_ 19 çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MóüMŠü MæüsŒý^óþíÜ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D B…§øâæý¯èþË$ ^ðþ…§éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$*yæþ$¯èþ²Ææÿ HâæýÏMæü$
ÐèþçÜ…™èþ…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ ò³sìýt…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$Ì꼧æþâæý糆, ™ðþË…V>×ý ÐèþçÜ…™éË$ ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$° 20 Ðèþ ÐèþçÜ…™èþ…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ ò³yæþ$™èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ gñýyîþµ ^ðþOÆæÿïŒþ º…yæþ ¯èþÆóÿ…§æþÆŠÿÆðÿyìþz, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Mæü…^èþÆæÿÏ çÜÇç³yé BàÆæÿ «§é¯éÅË$ Ðèþ$¯èþ §æþVæüYÆæÿ E¯é²Äæý$°, Mö™èþ¢V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MæüËÓMæü…rÏ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆ>Ðèþ# ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþMæü$ ^óþÆæÿ$Mö° çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏ Móü…{§æþ…ÌZ° ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ BÄæý$¯èþ ¿æý*´ëÌŒýÆðÿyìþz, _Ææÿ$Ðèþ$Ç¢ Í…VæüÄæý$Å ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿhÌêÏÌZ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ GÌê §é^èþ$MøÐé˯èþ²§é°ò³O MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Móü…{§æþ
™ðþË…V>×ý ™èþÍÏ Ñ{Væüà°Mìü ç³NËÐèþ*ËÐóþÔéÆæÿ$. AÌêVóü, fÄæý$Ôèý…MæüÆŠÿ ÝëÆŠÿ sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt ç³™éM>°² BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. Ý린Mæü ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ Mæü…^èþÆæÿÏ Ðèþ$…{† }°Ðé‹ÜVúyŠþ, Ðèþ¯èþç³Ç¢ hÌêÏÌZ Ðèþ$…{† íÜ…WÆðÿyìþz °Ææÿ…f¯ŒþÆðÿyìþz, çßZ…ÔéQ çÜàÄæý$Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ñ{Væüà°Mìü ç³NËÐèþ*Ë ÐóþíÜ °Ðéâæý$Ëǵ…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ´ëÈt ç³™éM>°² ¿æý*´ëÌŒý Æðÿyìþz A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ fÇW¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ hÌêÏ {ç³gê ç³ÇçÙ™Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏÌZ Ðèþ$…{† çܼ™é C…{§éÆðÿyìþz, Ððþ$yðþaÌŒýÌZ Ðèþ$ÌêÏÆðÿyìþz, ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ
BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÈt M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü A«§æþÅ„æü$yæþ$, Isîý º…yé ¯èþÆóÿ…§æþÆŠÿ Æðÿyìþz,¯èþMìüÆóÿMæüÌŒý ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ _Ææÿ$Ðèþ$Ç¢ Í…VæüÄæý$Å, ¯èþÌŸY…yæþ Ðèþ$…{† }°Ðé‹ÜÄæý*§æþÐŒþ, yìþç³NÅsîý ïܵMæüÆŠÿ 糧éÃÆ>Ðèþ#VúyŠþ, Ðèþ$çßýÐèþ$*çŠþAÎ, ��������������������������������������������
ÔéQ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ, çßZ… Ðèþ$…{† Ðèþ$çßýÐèþ$*§Šþ AÎ, BǦMæü Ðèþ$…{† DrË Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ$…§æþyìþ òÜO¨Æðÿyìþz,hÌêÏ {Væü…«§éËÄæý* çÜ…çܦ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÆóÿQË GÐðþ$ÃÌôýÅË$, G…ï³Ë$, M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆðÿïèþ$Ï Væü$Ìê¼ gñý…yé¯èþ$ GVæü$ÆæÿÐóþíÜ Ððþ$§æþMŠü @ Ððþ$§æþMŠü so¯Œþ ÌZ° K 眅„æü¯Œþ àÌŒý ÌZ
Æ>gôý…§æþÆŠÿ, G…ï³ Móü MóüÔèýÐèþÆ>Ðèþ#, Ðèþ*i ïܵMæüÆŠÿ Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯é^éÇ, ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ ¿æý{§é{¨,I íÜ yìþ Äæý$‹Ü Èf¯èþÌŒý Mø BÇz¯óþrÆŠÿ Ðèþ*Ìôý ÔèýÆæÿ×êÅ Æðÿyìþz,Ðèþ*i Äæý$… E§æþÅÐèþ$…™ø ´ër$ Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯èþMæü$ MóüïÜBÆŠÿ ´ùÆ>yìþ¯èþ ¡Ææÿ$¯èþ$ ¯ðþÐèþ$Ææÿ$ ¯éÆÿ$$ {ºçßýÃ×ý$ËMæü$, ´ëçÜtÆæÿÏMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë ç³…í³×îý
çÜÑ$† A«§æþÅ„æü$yæþ$, GÐðþ$ÃÎÞ ç³ÌêÏ Æ>gôýÔèýÓÆŠÿ Æðÿyìþz, ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. GÌŒý íÜ ³æNË ÆæÿÑ…§æþÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> fÇW¯èþ ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÇW…¨. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ²
†Ææÿ$Væü$Ìôý° Æ>fMîüÄæý$ÔèýMìü¢V>... çÜ¿æýÌZ Ðèþ$…{† Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* çÜÐèþ$M>ίèþ Æ>fMîüÄæý*ËÌZ †Ææÿ$Væü$Ìôý° ¯óþ™èþV> °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏ ÐéÅç³¢…V> ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ Ðóþyæþ$MæüË$ °Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> Ðèþ$…{† çßýÈÔŒý Æ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... MæüÆø¯é
2001 H{í³ÌŒý 27¯èþ BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ™ðþÆ>çÜ D Æðÿ…yæþ$ §æþÔé»êªË M>Ë…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ °Í^éÆæÿ° BÄæý$¯èþ {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$.Ðèþ$*yæþ$¯èþ²Ææÿ MørÏ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. hÌêÏ Ðèþ$…{† ÐóþÐèþ$$Ë {ç³Ôé…™Œþ Æðÿyìþz ÐóþË*µÆŠÿ Ðèþ$…yæþË Ñç³™èþ$¢ÌZ õ³§æþ˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ…
G¯ø² ÐèþNÅçßý {糆ÐèþNÅàË™ø A¯óþMæü ÑfÄæý*ç³fÄæý*Ë$, Jyæþ$§öyæþ$Mæü$Ë$ {ç³fË BM>…„æü ¯èþ$ Ý뫨…_¯èþ ¯óþ™èþV> ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ*i Æ>çى糆 {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj Móü…{§æþ…ÌZ° ™èþ¯èþ çÜÓVæü—Gçßý…ÌZ ´ëÈt gñý…yé GVæü$ÆæÿÐóþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> »êÅ…Mæü$ÌZÏ yæþº$¾Ë$ ÐóþÝù¢…¨. »êÅ…Mæü$ÌZ {糿æý$™èþÓ…
G§æþ$ÆöP° §óþÔèý…ÌZ †Ææÿ$Væü$Ìôý° Æ>fMîüÄæý$ ÔèýMìü¢V> G¨W…¨. §óþÔèý ™ø AÀ¯èþ…¨…^èþºyìþ¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… MøçÜ… C糚yæþ$ BÄæý$¯èþ ÐóþË*µÆŠÿÌZ° {´ë£æþÑ$Mæü BÆøVæüÅMóü…{§æþ…ÌZ ÆæÿMæü¢§é¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. Ðóþíܯèþ yæþº$¾Ë$ GMæüPyìþMîü ´ùÐèþ#. yæþº$¾Ë$ ¡çÜ$MøMæü´ù™óþ Ððþ¯èþMìüP ÐðþãÏ´ù™éÄæý$°
Æ>fMîüÄæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþõÜÌê 20Ðèþ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐé°² çœ$¯èþ…V> Äæý*Ðèþ™Œþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜÇV>Y 19 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë çÜçßýç³…Mìü¢ ¿Zf¯èþ… ^óþíܯèþ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ†... §æþ$[çÙµ^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. C¨ ™èþ糚. ò³OçÜË$ AÐèþçÜÆæÿ… E¯èþ² ÐéÆæÿ$
fÆæÿ$ç³#MøÐéË° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯é MæüÆø¯é™ø ¯ðþËMö¯èþ² Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ {Mìü™èþ… f˧æþ—GÔèýÅ…ÌZ Væü$Ìê½ ´ëÈt ç³#Ææÿ$yæþ$ ´ùçÜ$Mæü$…r$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý*°Mìü Æ>çÙ‰ WÇf¯èþ, ï܈&ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ$ÔéQ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ »êÅ…Mæü$Ë Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþâæýÏ…yìþ. A…§æþÆæÿ* ÐðþãÏ Væü…§æþÆæÿVøâæý… çÜ—
°Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> fÆæÿ´ëË° B ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ MóüïÜBÆŠÿ , M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßýMæü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ Ððþ…r I§æþ$ ÐðþË Ðèþ$…¨ ™ðþË…V>×ý Ý뫨Ýë¢Ðèþ$¯èþ² «§ðþOÆæÿÅ… Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ GÐðþ$ÃÌôýÅ M>…ç³# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ´ëÈt gñý…yé¯èþ$ GíÙt…^èþÐèþ§æþª° Ðèþ$…{† çßýÈÔŒý Æ>Ðèþ# í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. ç³°Ò$§æþ ºÄæý$rMæü$
A«§æþÅ„æü$yæþ$ MóüsîýBÆŠÿ Væü$Ìê½ {Ôóý×ý$ËMæü$ í³Ë$ç³#°ÐèþÓyæþ…™ø Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ™ø Ayæþ$Væü$ ÐóþÔéÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$MæüPÌZ ç³#sìýt ç³#º¾ÌZ ´ù™èþ$…§æþ…r* GVæü$ÆæÿÐóþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ý린Mæü 眅„æü¯Œþ àÌŒýÌZ ´ëÇÔèý$§æþ®ÅM>ÇÃMæü$Ë$, Ððþãϯèþ糚yæþ$ Ðèþ*‹ÜP ™èþç³µ° çÜÇV> «§æþÇ…^éË°, ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ™èþç³µ°çÜÇV>
°Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> BÑÆ>ÂÐèþ Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$ fÆæÿ$ç³#Mæü$¯é²Ææÿ$. hÌêÏËÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë$, AÐèþõßýâæý¯èþË$, Ððþr M>Æ>Ë$ ^óþíܯèþ E§æþ…™éË° BÄæý$¯èþ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$Ææÿ$¢ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$, ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë™ø MæüÍíÜ çÜçßýç³…Mìü¢ ¿Zf¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. ´ësìý…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ¯éÆÿ$$ {»êçßýÃ×ý$ËMæü$ Úëç³#Ë$ ™ðþÆæÿÐèþMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ
Cº¾…¨ MæüË$Væü$™ø…¨.MæüÆø¯é ÌêMŠü yú¯Œþ ¯èþ$…yìþ ÇÌêMóüÞçÙ¯Œþ Mö…™èþ CÐèþÓyé°Mìü
ïÜG… BÌZ_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMìü糚yóþ MæüÆø¯é ´ù§æþ°...°ç³#×ý$Ë$
��������������������������������� ¿æý{§é^èþË… G…GÌŒý H ´÷§ðþ… ÒÆæÿÄæý$Å, ´ëÈt
M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë ò³O ò³sìýt¯èþ MóüçÜ$Ë$ G†¢ÐóþÄæý*Í.
{糆糄æü G…GÌŒýHËò³O MóüçÜ$Ë$ ò³yìþ™óþ
^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ïÜG… A…™é BÌZ^èþ¯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. º™èþ$Mæü$ §ðþÆæÿ$Ðèþ# Cº¾…¨
ÌôýMæü$…yé E…yóþÌê MóüïÜBÆŠÿ ™èþ…{yìþÌê BÌZ_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¯éÆÿ$$ {»êçßýÃ×ý$Ë$
ÌêMŠü yú¯Œþ Ðèþ$$WÝëMæü ™èþÐèþ$ Úë³æ#Ë$ ™ðþÇ_¯é... ™èþç³µMæü$…yé Ðèþ*‹ÜP Ë$
��������������������������������������������������������������������������� çÜ…íßý…^óþ¨ Ìôý§æþ$. ´ù§ðþ… ÒÆæÿÄæý$ÅMìü M>…
{Vðü‹Ü G…GÌŒýHË Ðèþ$§æþª™èþ$ .E™èþ¢ÐŒþ$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
«§æþÇ…^éÍ. Ðóþyìþ BçßýÆæÿ…, Ðóþyìþ ±âæý$Ï ™éVæü…yìþ, {íœgŒý ÌZ ò³sìýt †¯èþMæü…yìþ. ^èþËÏsìý
ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ †¯èþÐèþ§æþ$ª. ç³çÜ$³æ#¯èþ$ Ðóþyìþ ±âæýÏÌZ ÐóþíÜ BÑÇç³rt…yìþ. Ýë°sñýOfÆŠÿÞ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ @ Æ>çÙ‰…ÌZ K ç³MæüP MæüÆø¯é MæüÆø¯èþ Væü$Ç…_ Ðèþ$$…§óþ òßý^èþaÇMæüË$ ^óþíܯèþç³µsìýMîü Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$ Ðéyæþ…yìþ. çܺ$¾™ø ™èþÆæÿ^èþ* ^óþ™èþ$Ë$ Mæüyæþ$MøP…yìþ. {´÷sîý¯Œþ BàÆæÿ
Ðèþ$àÐèþ*ÃÇ {ç³f˯èþ$ °{§éç³rt±Äæý$yæþ…Ìôý§æþ°, C…sìý ¯èþ$…_ ÐðþâêÏË…sôý ¿æýÄæý$ ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëÆŠÿt sñýO… g껌ý §éÆæÿ$ËMæü$, AÌêVóü ç³Ç{ÔèýMæüÐèþ$ÌZÏ ç³°^óþõÜ A…¨çÜ$¢¯èþ² ¼Äæý$Å… ç³ç³šË Væü$Ç…_ íÜ G… 糧éÆ>¦Ë$, ™égê ç³…yæþ$ †¯èþ…yìþ. ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. MæüÆø¯éMæü$
ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, Ðèþ$Æø ç³MæüP BÆæÿ$V>Ë… MæüíÙt…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r˯èþ$ M>ÇÃMæü$ËMæü$, {ò³•ÐóþsŒý çÜ…çܦÌZÏ ç³°^óþõÜ ÐéÇMìü i™éË$ CÐéÓË° {糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµË¯é²Ææÿ$. ¯ðþË ÆøkË$ sîýM> Ðèþ^óþa ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$¯èþ… gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìý…^éÍ. §óþÔé°² M>´ëyæþr…ÌZ {糡
°Ë$Ðèþ#§øí³yîþ ^óþçÜ$¢¯é² ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ H Ðèþ*{™èþ… ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ…Ìôý§æþ°, ^ðþí³µ¯é i™éË$ CÐèþÓyæþ…Ìôý§æþ°, Mö°² ç³{†MæüÌZÏ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇMìü Mæü*yé §ésìý¯èþç³µsìýMìü 1500 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ C…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ A…§æþÇMìü G…§æþ$Mæü$ A…§æþÌôý ÐèþÅMìü¢ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ÅË$ M>ÐéË° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.
MóüÐèþË… {ò³‹Ü Ò$sŒýËMóü ç³ÇÑ$™èþÐèþ$ Äæý*Åyæþ° ïÜGε ¯óþ™èþ ¿æýsìýt Ñ{MæüÐèþ*ÆæÿP Ðèþ$Ë$Ï i™éË$ ÌôýMæü ç³çÜ$¢Ë™ø M>Ë… ÐðþâæýÏ©çÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…§æþÇMìü ÆóÿçÙ¯Œþ §æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. MæüÆø¯èþ ÐèþËÏ õ³§æþ ÐèþÆ>YË ÐéÇMìü M>…{Vðü‹Ü M>ÅyæþÆŠÿ çÜàÄæý$…
BÆøí³…^éÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… Ðèþ$«¨Ææÿ GÐðþ$ÃÌôýÅ M>Å…ç³# M>Æ>ÅËÄæý$… CÝë¢Ðèþ$° ^ðþí³µ¯èþ {糿æý$™èþÓ… C…M> A¯ó Mæü ÐèþÆ>YË ÐéÇMìü ÆóÿçÙ¯Œþ §öÆæÿMæüyæþ… A…§æþ^óþçÜ$¢ A§æþ$™èþ…V> ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý ÌZ°MóüçÜ$Ë �����������������������
¯èþ$…_ ïÜGε çÜ¿æý$ÅË™ø BÄæý$¯èþ ÒyìþÄñý*M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*‹ÜP Ë ç³…í³×ìý °ÆæÿÏ„æüÅ…V> E…§æþ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. çÜ…QÅ ™èþMæü$PÐèþ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ ÐèþÅMæü¢… AÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$° E™èþ¢ÐŒþ$
V> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Ææÿ*Ã˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$, ÆðÿO™èþ$Ë$, C…yæþÏ ÌZMìü ÆóÿçÙ¯Œþ ç³…í³…^óþ HÆ>µr$Ï ^óþÄæý*Ë°, ÐèþÆæÿPÆŠÿÞ ËMæü$ Ðèþ*‹ÜP Ë$, A¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$† �������������������������������
{ç³fË çÜÐèþ$çÜÅËò³O ÑçÜ¢−–™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ^èþÇa…_¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü GÐðþ$à 糅í³×ìý ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ MóüÐèþË… Ò$yìþÄæý* C_a¯é Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…þ {ò³OÐóþsŒý àíܵrÌŒýÌZ ^óþÄæý$Mæü…yé G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ : ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ´ëÈt
ÌôýÅË$ GMæüPyìþÐéÆæÿ$ AMæüPyìþ ¯èþ$…^óþ ´ëÌŸY¯èþV> çÜ…V>Æðÿyìþz GÐðþ$ÃÌôýÅ fV>YÆðÿyìþz çÜÐèþ*ÐóþÔéËMóü ç³ÇÑ$™èþ… AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ° ¿æýsìýt ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. «§é¯èþÅ… Ayæþ$zç³yæþ$™èþ$¯èþ²§æþ¯é²Ææÿ$. ©°Mìü çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. 20Ðèþ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{†
Ðèþ*{™èþ… ïÜGε M>Æ>ÅË… ¯èþ$…_ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. lÐŒþ$ Äæý*‹³ §éÓÆ> M>…{Vðü‹Ü AÐèþ$ÃM>Ë$ ¯èþ™èþ¢¯èþyæþMæü ÝëVæü$™ø…§æþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ¼Äæý$Å… ™èþç³µ HÒ$ CÐèþÓyæþ… §é°Mìü MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ§æþª ¯èþ$…_ fÐéº$ çÜÇV>Y Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. sñýíÜt…VŠü Ë$ ò³§æþª Ýë¦Æÿ$$ çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ Ðèþ*¯èþ$MørÌZ° õ³§æþËMæü$, ÐèþËçÜ
G…GÌŒýHË$, ´ëÈt A«§æþÅ„æüË$ E™èþ¢ÐŒþ$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz ´ëÌZY¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é °Ææÿ*à Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.. °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿMæü$˯èþ$ CÐéÓ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë Mæü$ òÙËtÆŠÿ, Ððþ$yìþMæüÌŒý ÌZ ^óþÄæý*Í Ýû™Œþ MöÇÄæý* ¯èþ$ B§æþÆæÿØ…V> ¡çÜ$MøÐéͯé²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý ÌZ M>ÇÃMæü$Ë$, ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$Ë$, ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨™ø
˯èþ MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$ , «§é¯èþÅ… Mø¯èþ$VøË$ò³O ^èþÇa…^éÆæÿ$. òßýÌŒý¢ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E¯èþ²ç³µsìýMîü ÐéÇ° ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. Ë„æü Ðèþ$…¨ÌZ MóüÐèþË… 37 Ðèþ$…¨Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ sñýíÜt…VŠü ^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. D MæüÍíÜ ¿Zf¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ,
BM>Ë ÐèþÆ>ÛÌêË™ø ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° {糿æý$™éÓ°² ïÜGε ÒyìþÄñý* M>¯èþµÆðÿ¯ŒþÞ ÌZ ïÜG… Mìü ÌôýQ Æ>Äæý*Í ïÜGε ™èþÆæÿ$³æ#¯èþ yìþhí³° çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ }«§æþÆŠÿ»êº$, ïÜ™èþMæüP, MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz Æ>fVø´ëÌŒýÆðÿyìþz, D {糿æý$™èþÓ…ÌZ ç³°^óþÄæý$yæþ… A§æþ–çÙt…V>
yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ïÜGε ¯óþ™èþ ¿æýsìýt Ñ{MæüÐèþ*ÆæÿP Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>çßý$ÌŒý V>…«© MæüËÐéË° ¼Äæý$Å… A…§æþÇMìü CÐéÓÍ. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý*Í. ´÷yðþ… ÒÆæÿÄæý$Å, fV>YÆðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰²Ý뫨…_¯èþ ´ëÈt
BÑÆæÿÂÑ…_ 20 Hâæý$Ï AÆÿ$$¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çÜ…ºÆ>Ë$ ^óþçÜ$MøÐéËíÜ E…¨.
{ç³ç³…^èþ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæürtyìþ MøçÜ… ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$Ë$
��������������������� ���������������������������������� ^óþçÜ$¢¯èþ²…§æþ$¯èþ, D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…_ ™ðþË…V>×ý {ç³f˯èþ$ Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$
GÐèþÇ C…sìý Ðèþ§æþª ÐéÆæÿ$ gñý…yé GVæü$ÆóÿíÜ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐéË$ fÆæÿ´ëË°
������������������������������ ����������������������������
ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý : ÆðÿO™èþ$Ë$ °È~™èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ¯é×ýÅ™é {ç³Ðèþ*×êË$
´ëÈt A«¨¯óþ™èþ í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ
Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ ÌZ° GÐðþ$ÃÌôýÅ M>Å…‹³ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ gñý…yé GVæü$Æóÿíܯèþr$Ï
Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ÌêMŠü yú¯Œþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰…ÌZ H JMæüPÆæÿ* Mæü*yé
Ë…yæþ¯Œþ : Væü™èþ Mö°² ÐéÆ>Ë$V> MæüÆø¯é Móü.sîý.BÆŠÿ B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ¯é×ýÅ™é {ç³Ðèþ*×êË$ ´ësìý…^éÍ. ´ësìý…^éÍÞ…§óþ¯èþ°, AÆÿ$$™óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ BMæüÍ™ø E…yö§æþª¯èþ² ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ í³Ë$ç³#¯èþ¯èþ$çÜÇ…_ Ðèþ*¯èþ$MørÌZ°
Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ {ç³ç³…^èþ §óþÔé˯èþ$ Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþË…V>×ý {ç³ÐéçÜ$ËMæü$ çÜàÄæý$… ^óþçÜ*¢ ÐéÇÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Gsìýt ¯èþçÙt´ùMæü$…yé, Cº¾…§æþ$Ë$ ÌôýMæü$…yé õ³§æþË$, ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$, ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$Ë$, ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨ §é§é³æ#
™ðþÍíÜ…§óþ. ©° Ðèþ˯èþ {ç³fË$ BÆøVæüÅç³Ææÿ…V>¯óþ Ðèþ*¯èþíÜMæüòÜ•¦Æ>Å°² °…³æ#™èþ$¯é²Ðèþ$° ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯèþ* Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$Ç ^èþ*yéÍÞ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ A«¨M>Ææÿ$˧óþ¯èþ° 500 Ðèþ$…¨Mìü ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¿Zf¯èþ HÆ>µr$Ï ^óþíÜ,
M>Mæü$…yé, °™éÐèþçÜÆ>Ë ç³Ææÿ…V>, BǦMæü…V>, Ðèþ*¯èþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ A°ÌŒý Mæü*Æ>Ã^èþË… õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ^óþÄæý$Ðèþ§æþ$ª. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯é×ýÅ™èþËò³O B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü çÜÓÄæý$…V> Ðèþyìþz…^éÆæÿ$.A¯èþ…™èþÆæÿ… ÐéÇMìü Ðèþ*‹ÜP Ë$, Ôé°sñýOfÆæÿ$Ï
íÜMæü…V> G¯ø² Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$ ¯é²Ææÿ$. G¯é²ÆðÿO ™ðþÆ>çÜ Äæý$*Móü çÜ¿æý$ÅË$ Væü™èþ ¯ðþË ÆøkË AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éÍ. ^ðþO™èþ¯èþÅ… ÐèþÇ Mø¯èþ$VøâæýÏ ç³ÇÖ˯èþ... ç³…í³×îý ^óþíÜ, MæüÆø¯é MæürtyìþÌZ A…§æþÆæÿ* çÜçßýMæüÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. A…§æþÆæÿ*
GMæüPyìþ {糿æý$™éÓË$ AMæüPyæþ ÒÌñýO¯èþ…™èþ çÜàÄæý$… ¯èþ$…yìþ Ý린Mæü…V> ¯óþ M>Mæü$…yé „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ^óþÄæý*Í A° Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ ´ëËMæü$Ç¢ ÆðÿO™èþ$ õÜÐé çÜçßýM>Ææÿ çÜ…™øçÙ…V> E…yéË° MøÆæÿ$Mæü$¯óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüíÜBÆŠÿ ™èþ¯èþ {´ë×ê˯èþ$
^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$, {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> G…™ø Ðèþ$…¨ G…™øÐèþ$…¨Mìü °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ A…¨…^éÆæÿ°, §æþÄæý*MæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. çÜ…çœ$… Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§æþ… Ðèþ§æþª ç³×ý…V> ò³sìýt Ý뫨…_¯èþ ™ðþË…V>×ý¯èþ$, §óþÔèý…ÌZ A…§æþÆæÿ* {ç³Ôèý…íÜ…^óþÌê
ÐèþÅÓMæü$¢Ë$ & çÜ…çܦË$ B糧æþÌZ E¯èþ²ÐéâæýÏMæü$ ÒÌñýO¯èþ…™èþ çÜàÄæý$… Äæý$*Móü ÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² {ç³ÐéçÜ ™ðþË…V>×ý ÐéÇMìü H§ðþO¯é sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt 20Ðèþ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ BV>Ææÿ$. AMæüPyæþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² AÀÐèþ—G¨® ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, A°² ÐèþÆ>YË ÐéÆæÿ$ çÜ…™øçÙ…V>, çÜ$À„æü…V>
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$, ÐéÆæÿ…§æþÇMîü sîýBÆŠÿG‹Ü G¯é²ÆðÿO Äæý$*Móü Ñ¿êVæü… çÜàÄæý$… M>ÐéË…sôý Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ nritrs@gmail.com çÜ…§æþÆæÿÂ…V> EÐèþ$Ãyìþ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏÌZ Mö¯èþ$Vøâæýå¯èþ$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$ E…yóþ…§æþ$Mæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, AÌê…sìý {糿æý$™èþÓ…ÌZ
Mæü–™èþ\ý™èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨. ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰Ë ¯èþ$…yìþ {¼r¯Œþ Mæü$ §éÓÆ> çÜ…{糨…^èþÐèþ^èþa° çÜËà Ðèþ$…yæþÍ ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ íÜM>P ÑçÜ¢−–™èþ…V> ç³ÆæÿÅsìý…_, ´ëÈt gñý…yé˯èþ$ ÆøkË {Mìü™èþ… V>Í Ðé¯èþMæü$ ¯èþÚëtË$ fÇV>Äæý* ç³°^óþÄæý$yæþ… A§æþ–çÙt…V> ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ hÌêÏ fyîþµ
Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…yìþ ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ E¯èþ²™èþ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ VúyŠþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MðüíÜBÆŠÿ §óþÔèýÐóþ$ BÑçÙPÇ…_¯èþ Ðèþ$…{† ç³Ë$ ^ørÏ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ A° AyìþV>Ææÿ$. ÌôýÐèþ¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ðèþ$…{† ^ðþOÆŠÿ ç³ÆæÿÞ¯Œþ Mæü$Ðèþ*Ç A…Vø™èþ$ ¼…§æþ$, G…ï³ Ðèþ*ÌZ™Œþ MæüÑ™èþ, GÐðþ$ÃÌôýÅ Ôèý…MæüÆŠÿ
^èþ§æþ$Ðèþ# MøçÜ… Ðèþ^éaÆæÿ$. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐèþËÏ CMæüPyæþ ѧéÅ VæüÇÓ…^óþ Ñ«§æþ…V> {ç³f˯èþ$ MæüÆø¯èþ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…yìþ Mæü…sìýMìü MæüÍÔéÆæÿ$. ÐéÇ™ø Ðèþ$$^èþasìý…^éÆæÿ$. ÐéÇ MæüÚët˯èþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, Mö¯èþ$Vøâæý$å ÝëïœV> ÝëVóüÌê ¯éÄæý$MŠü, Ý린Mæü ¯óþ™èþË$, A«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
Ææÿ$¦Ë$ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë$V> Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü G¯é²ÆðÿO
sîýBÆŠÿG‹Ü Äæý$*Móü Ñ¿êVæü… ÒÌñýO¯èþ…™èþ çÜàÄæý$… ^óþçÜ*¢ ÐéÇMìü
Æðÿç³µÌê M>´ëyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. M>ºsìýt {ç³fË…™é ÐéÇMìü
çÜçßýMæüÇ…_ ÝëÐèþ*hMæü§æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éË° E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ ¯èþÒ¯Œþ
AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Ææÿ*ÆæÿÌŒý hÌêÏ
ç³ÆæÿÓ™èþWÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ
çÜçßýMæüÇ…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é Mæürtyìþ
AÄôý$ŧéM> ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Æ>°² ´ësìý…^éË° �������������������������������������
A…yæþ§æþ…yæþV> E…§æþ° {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ Ææÿ™é²MæüÆŠÿ Mæüyæþ$§æþ$Ë Æðÿyìþz MøÆ>Ææÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt 20 Ðèþ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… §æþÄæý*MæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# C…sìýMìü ÐðþâêåÆæÿ$. ™èþÐèþ$ «§é¯éÅ°² ^ðþ´ëµÆæÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë$ HÐðþO¯é Cº¾§æþ$Ë çÜ— òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË
™ðþÍ´ëÆæÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt 20Ðèþ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯éÄæý$Mæü$ËMæü$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$, {ÔóýÄæý*ÀÌêçÙ$ËMæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yæþ…Ìôý§æþ° íœÆ>ŧæþ$ GíÙtõÜ¢, ™èþÐèþ$ §æþ—GíÙtMìü ™óþÐéË° ^ðþ´ëµÆæÿ$. M>Ææÿ×ý…V> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… Ððþ…r¯óþ
§æþÆæÿÂ…V> Ðóþyæþ$MæüËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> E…r* ' MðüíÜBÆŠÿ Mæü*糯ŒþÞ' Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰Mìü MðüíÜBÆŠÿ ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† Ððþ…r¯óþ Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ hÌêÏ ™ö{Ææÿ*Ææÿ$ Ðèþ$…yæþË… B§æþ$MøÐéË° ¿æý$Ðèþ¯èþWÇ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$ÅË$
õ³Ææÿ$™ø ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Æ>°² ´ësìýçÜ*¢ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 200 ËMæü$ ò³OV> ¯éÄæý$Mæü™èþÓÐóþ$ {ÖÆ>Ðèþ$ Ææÿ„> A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ѧæþÅÆæÿ$¦ËMæü$ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Ææÿ*ÆæÿÌŒý hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ çßýÇ™èþ™ø A¯é²Ææÿ… {V>Ðèþ$…ÌZ ™èþ¯èþMæü$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz Ððþ…MæüsŒý Æðÿyìþz yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. JMæüÐðþOç³#
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ¯ðþËMæü$ çÜÇç³yé °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ ÐéÇ A…¨…_¯èþ °™éÅÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜçßýMæüÇ…_¯èþ A°ÌŒý Mæü*Æ>Ã^èþË…, Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë íœÆ>ŧæþ$° BÐðþ$ §æþ—GíÙtMìü Ðèþ$…{† Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. «§é¯èþÅ… JMóüÝëÇ Mö¯èþ$VøË$ ™ðþË…V>×ýÌZ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$Ë$
Ý린Mæü §æþ$M>×êËÌZÏ ¡çÜ$Mö¯óþÌêV> HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$° A«§æÅ íÜM>P ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ VúyŠþ, ¯èþÒ¯Œþ Æðÿyìþz, Ææÿ™é²MæüÆŠÿ Mæüyæþ$§æþ$Ë, çÜ¡‹Ù ¡çÜ$MðüâêåÆæÿ$. ©…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþ*Æ>µÌê ç³rtyé°Mìü Ý뫧æþÅ… M>§æþ°, ÆðÿO™èþ$Ë$ Kí³Mæü ç³yìþ™óþ, ÐéÇ Ððþ$$™èþ¢… MæüÚëtË´ëËÐèþ#™èþ$…sôý sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ
„æü$yæþ$ AÔZMŠü VúyŠþ §æþ*çÜÇ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mæü*糯Œþ BÑçÙPÇ…_ VösñýtÐèþ$$MæüPË, ÆæÿÐóþ$‹Ù DòÜ…ç³ÍÏ, çßýÇ ¯èþÐéõ³sŒý, çÜ$Æóÿ‹Ù Vø糆, CçÙtç³yæþr… Ìôý§æþ°, ™éË$ Æ>Ðèþyæþ…™ø ÐéâæýåMìü ¯èþ^èþa «§é¯èþÅ…ÌZ° BQÆæÿ$ W…f ÐèþÆæÿMæü$ Mæü*yé E™èþÞÐéË$ ^óþçÜ$MøÐér… íÜVæü$Y^óþr$° A¯é²Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… G…ï³
{´ù™èþÞíßý…_¯èþ G…ï³ çÜ…™ø‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Mæü$ AÔZMŠü VúyŠþ Mæü—G™èþ\ýq ÕÐèþ VúyŠþ , ÆæÿÑ {糩‹³ ç³#Ë$çÜ$, çÜ–f¯èþ Æðÿyìþz ^éyæþ ™èþ¨™èþÆæÿ$ËMæü$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ðèþ$° MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ$…{†Mìü ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©…™ø {糿æý$™èþÓÐóþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢…§æþ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. IMóüï³, ï³HïÜG‹Ü òÜ…rÆæÿÏÌZ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ÌZ gêç³Å…
™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MðüíÜBÆŠÿ çÜ*¹Ç¢™ø, Ðèþ$…{† A«§æþÅ„æü$yæþ$ AÔZMŠü VúyŠþ §æþ*çÜÇ {ç³™óþÅMæü Mæü–™èþ\ýq™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$…{† Ar$ ÆðÿO™èþ$Ë$, Cr$ MæüÌñýMæütÆŠÿ ™ø Ðèþ$…{† ¿æýÆøÝë C^éaÆæÿ$. ^óþçÜ*¢ 6 ¯ðþËË ç³…r¯èþ$ ±sìý´ëË$ ^óþÔéÆæÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Ððþ…r¯óþ
{糿æý$™èþÓ… çܵ…¨…_ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ÐèþÆæÿÛ…™ø
™èþyìþíÜ «§é¯éÅ°² ^èþ*õÜ¢ Væü$…yðþ ™èþÆæÿ$Mæü$P´ù™èþ$…§æþ°, ÐèþÆ>ÛË M>Ææÿ×ý…V> ^óþ†Mìü

���������������������� ���������������������������������������� ��������


������������������������������������ ���������������
������������������ ������������������������������������
������������ ����������������������������������������
Ðèþ_a¯èþ «§é¯èþÅ… ±âæýÏ ´ëË$ AÐèþ#™èþ$…sôý {糿æý$™èþÓ… °Ðèþ$ÃMæü$ ±Æðÿ†¢¯èþr$t
ÐèþÅÐèþçßýÇÝù¢…§æþ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. 15 ÆøkË$V> IMóüï³, ï³HïÜG‹Ü òÜ…rÆæÿÏÌZ
ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³yìþV>ç³#Ë$ M>çÜ$¢¯èþ² ç³sìýt…^èþ$Mæü$¯óþ ¯é«§æþ$yóþ Ìôýyæþ°, {糿æý$™èþÓ…
^óþ™èþM>°™èþ¯èþ… ÐèþÌôýÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D MæüÚëtË$ Ðèþ^éaÄæý$° MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz Ððþ…MæürÆðÿyìþz
BÆøí³…^éÆæÿ$. EÐèþ$Ãyìþ ¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏÌZ° ^èþ…yæþ*Ææÿ$, ¯é…ç³ÍÏ, ´ù^èþ…ç³ÍÏ,
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ §óþÐèþ#yæþ$ ÐèþÆæÿÑ$_a¯é.. ³æNgêÇ {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_¯èþ ¯èþVæü§æþ$ ^óþÄæý$*™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ������������������������������������������ _…™èþç³ÍÏ, ç³Ë$ Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ IMóüï³ òÜ…rÆæÿÏÌZ «§é¯èþÅ… ™èþyìþíÜ´ùÆÿ$$…§æþ°,
MæüÆæÿ$×ìý…^èþÌôý§æþ¯óþ ÝëÐðþ$™èþ¯èþ$ Væü$Ææÿ$¢Mæü$ ™ðþÝù¢…¨ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ ¡Ææÿ$. ÔéQ Ððþ$$…yìþ^óþÆÿ$$ ^èþ*í³…_…¨. ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Cº¾…¨ ò³rtMæü$…yé ™èþyìþíܯèþ «§é¯éÅ°² Ððþ…r¯óþ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ
MæüÆø¯é ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z MæüÍW¯èþ {糆 õ³§æþ àÒ$Mìü À¯èþ²…V>.. ¿êVæü…V> ÆóÿçÙ¯Œþ ¼Äæý$Å… ç³MæüP§éÇ ç³rtMæü$…yé Mæürtyìþ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° A¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ M>¯éÓÆÿ$$Ë™ø
Mæü$r$…»ê°Mîü E_™èþ ¼Äæý$Å…™ø ´ër$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë MøçÜ… ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ çÜ…çÜPÆæÿ×ýÌZÏ¿êVæü…V> BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé ÆóÿçÙ¯Œþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$Mæü$¯é².. M>Ææÿ$z {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$r… ™èþç³µ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^óþíܯèþ Ðóþ$Ë$ HÑ$ Ìôý§æþ°
Ææÿ*.1500 BǦMæü ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ {ç³Mæüsìý…_…¨ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…. M>±.. ÑÑ«§æþ C_a¯èþ çܵçÙtÐðþ$O¯èþ àÒ$° òÜO™èþ… MæüçÙtM>Ë…ÌZ V>ÍMìü Ðèþ¨Ìôýíܯèþr$Ï Mæü°í³Ýù¢…¨. Ææÿ§æþ$ª M>§æþ°, AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$¯èþ² M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çܼÞyîþ ¼Äæý$Å… ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈtMìü {ç³^éÆæÿ… ™èþç³µ õÜÐèþ ^óþõÜ ™èþ™èþÓ… Ìôý§æþ°,
M>Ææÿ×êË™ø ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË$ ÆóÿçÙ¯Œþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$° õ³§æþ {糿æý$™èþÓ ^úMæü«§æþÆæÿË §æþ$M>×êË §éÓÆ> õ³§æþ Mæü$r$…»êË$ ÐèþÆæÿ$çÜV> çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ¡çÜ$MøÐéË° Ñfqí³¢ ^óþíÜ…¨. ©…™ø A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐèþ$$¯èþ² M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ {ç³fË MæüÚët˯èþ$ V>ÍMìü Ðèþ¨ÌôýíÜ çÜ…ºÆ>Ë$ fÆæÿ$³æ#MøÐèþyæþ… Ñyæþ$zÆæÿ…V>
Mæü$r$…»êËMæü$ MæüçÙtM>Ë…ÌZ ¯èþVæü§æþ$ ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ {yé ^óþÄæý$Mæü$¯é².. M>Ææÿ$z Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$»ZÐèþ$° {ç³Mæüsìý…_.. {糿æý$™èþÓ ¯èþVæü§æþ$ {糆¯ðþÌê çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþçÜ$¢…yæþV>, Ñ$WͯèþÐéÆæÿ$ ÑÑ«§æþ M>Ææÿ×êË™ø E…§æþ¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ… ÆøkÌZÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÆæÿVæüMæü´ù™óþ IMóüï³,
°Íí³ÐóþíÜ…¨. ÐéçÜ¢Ðèþ…V> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ MæürtyìþÌZ ^óþÄæý$*™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ C…§æþ$Mæü$ À¯èþ²…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ ÒË$ç³yæþMæü Ðèþ$*yæþ$, ¯éË$Væü$ ¯ðþËËMøÝëÇ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþçÜ*¢ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ï³HïÜG‹Ü Móü…{§éË Ðèþ§æþª «§æþÆ>² ^óþÝë¢Ðèþ$° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. º™é¢Æÿ$$ Móü…{§é˯èþ$
¿êVæü…V> ^úMæü«§æþÆæÿË §æþ$M>×êË §éÓÆ> {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé ÆóÿçÙ¯Œþ {yé ^óþçÜ$Mæü$¯óþ §éÇ¡Ýù¢…¨. ÐéçÜ¢Ðèþ…V> Æðÿ…yóþâæýÏ {Mìü™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ ©…™ø {糿æý$™éÓ°Mìü {糆 ¯ðþÌê çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 30 Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ çܼÞyîþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ {糿æý$™èþÓ… JMæüP ÆðÿO™èþ$ §æþVæüYÆæÿ Mæü*yé º™é¢Æÿ$$˯èþ$ Mö¯èþ$VøË$
M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ £æþÆæÿŠt ´ëÈt Iyðþ…sìýíœMóüçÙ¯Œþ §éÓÆ>, ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË$ ÑÑ«§æþ M>Ææÿ×êË™ø ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$Mæü$…sôý Ñ$Væü$Ë$»êr$ AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ™égêV> ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… ^óþÄæý$Ìôý§æþ° B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. º™é¢Æÿ$$, °Ðèþ$Ã, Ðèþ*Ñ$yìþ ç³…yæþϯèþ$
çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$° M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ D´ù‹Ü ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü Væü$Ç¢…³æ# §éÓÆ> BÌê…sìý M>Ææÿ$z˯èþ$ Væü$Ç¢…_ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ Ðésìý° Ææÿ§æþ$ª ^óþõܨ. ©…™ø ^óþÄæý$*™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$° Mæü$r$…»êË {糿æý$™èþÓÐóþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ õ³§æþÐéâæýÏMæü$ ç³…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ…
E_™èþ ¼Äæý$Å… A…¨…^éË° çÜ*_…_…¨. ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþM>Ææÿ$z MæüÍW¯èþ {糆 Mæü$r$…º… çܼÞyîþ ¼Äæý$Å… AÐèþçÜÆæÿ… E¯é².. ÑçÙÄæý$…ÌZ C…§æþ$Mæü$ À¯èþ²…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… ÑçÜÃÄæý*°Mìü Væü$Ç^óþÝù¢…¨. D ç³…r¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ ÆóÿçÙ¯Œþ §æþ$M>×êË §éÓÆ> {ç³fËMæü$
(f¯èþÐèþÇ ¯èþ$…_ Ðèþ*Ça) ÐèþÆæÿMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$° M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ H{í³ÌŒý ÌôýMæü$¯é² {yé ^óþÄæý$yæþ…™ø ï³yîþG‹Ü ¼Äæý$Å… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ç³MæüP§éÇ ç³sìýt {糿æý$™èþÓ {VóürÆŠÿ ç³Ç«¨ÌZ° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4.18 Ë„æüË õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ ¯èþVæü§æþ$ ˼® A…¨…^éË°, Ðóþ$ 7 ÌêMŠü yú¯Œþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÆðÿO™èþ$Ë ç³„>¯èþ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt
¯ðþË E_™èþ ÆóÿçÙ¯Œþ Møsê ç³…í³×îý fÇW¯é.. °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë MøçÜ… Ë„æüÅ… ¯ðþÆæÿÐóþÆóÿ¨ M>§æþ$. ©°° ç³íÜVæüsìýt¯èþ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ çÜ…çÜPÆæÿ×ýÌZÏ °Í_´ùÆÿ$$…¨. ™èþÆæÿ$³æ#¯èþ ò³§æþª E§æþÅÐèþ$… ^óþÝë¢Ðèþ$° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$.
������������������������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: Æ>çÙ‰…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ ç³Mæüyæþ¾…©V> AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ²
����������������������������������������� ��������������������������������������������������
���������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������
Mö™èþ¢V> ºÄæý$r ç³yæþ$™èþ$¯èþ² {´ë…™éÌZÏ ÌêMŠüyú¯Œþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ° M>Ë…´ër$ Mö¯èþÝëW…^éË° Møǯèþr$Ï ÑÔèýÓçܱÄæý$…V> ™ðþÍíÜ…¨. Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ïÜG…Ë™ø {糫§é° A¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ….
������������
M>Ææÿ×ý…V> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ C糚yìþ糚yóþ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™ø… õ³ÆöP¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ý, ÌêMŠüyú¯Œþ A…Ôèý…ò³O ÌêMŠüyú¯Œþ G™óþ¢õÜ¢ GÐèþDz Mæü*yé Bç³ÌôýÐèþ$°, ©…™ø Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ Æøyæþ$z¯èþ AÆÿ$$™óþ MöÑyŠþ {糿êÐèþ… ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ² Æ>çÙ‰éÌZÏ hÌêÏË ÐéÈV> �������������
§æþ°, ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Ðèþ$ÇMö…™èþ M>Ë… ´÷yìþWõÜ¢¯óþ »êVæü$…r$…§æþ° Ðèþ$$QÅ çßZ…Ðèþ$…{† AÑ$™ŒþÚë™ø MæüÍíÜ ïÜG…Ë™ø {糫§é° ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ç³yìþ {ç³fË {´ë×ê˯èþ$ ¡çÜ$¢…§æþ° BÄæý$¯èþ B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ç³Çíܦ† çÜÒ$„ìü…_ Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ëò³O °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ��������������
Ðèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ¡{Ðèþ™èþ ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… 9 Ðèþ$…¨ ïÜG…Ë$ D Ðèþ$$QÅ…V> ™ðþË…V>×ê Æ>çÙ‰ çÜÇçßý§æþ$ªÌZ° Ðèþ$àÆ>çÙ‰, MæüÆ>²rMæü, ^ðþí³µ¯èþr$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨.
GMæü$PÐèþV> E¯èþ² {´ë…™éÌZÏ ÌêMŠüyú¯Œþ Mö¯èþÝëW…ç³#¯èþMóü Móü…{§æþ… Ððþ$$Væü$Y M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ Ðèþ$$W…ç³#¯èþMæü$ I§æþ$Væü$Ææÿ$ ïÜG…Ë$ ^èþ¡¢‹Ùçœ$yŠþ, Hï³ËÌZ MæüÆø¯é Ñf–…ÀçÜ$¢¯èþ²§æþ°, CMæüPyìþ ¯èþ$…_ {ç³fËò³O Ðèþ$ÇMö…™èþM>Ë… çÜçßýMæüÇ…^èþ…yîþ : Ðèþ$ÇMö°² ÆøkË ÐèþÆæÿMæü$ {ç³fË$
^èþ*í³çÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø fÇW¯èþ ÒyìþÄñý*
M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ D Ðóþ$ÆæÿMæü$ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© ïÜG…Ë™ø A¯èþ²r$Ï
çÜÐèþ*^éÆæÿ…. MæüÆø¯é {糿êÐèþ… GMæü$PÐèþV> E¯èþ² àsŒýÝëµsŒý {´ë…™éË$,
Ððþ$$Væü$Y ^èþ*ç³V>.. ´÷yìþW…^éË° ¯èþË$Væü$Ææÿ$ ïÜG…Ë$ Møǯèþr$Ï
çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ™ðþË…V>×êÌZ C糚yìþ糚yóþ A§æþ$ç³#ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…§æþ°
Æ>çÙ‰… ¯èþ$…_ MæüÆø¯é¯èþ$ ç³NÇ¢V> °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ Ðèþ$ÇMö…™èþ
§æþ…yæþÄæý*{™èþ ^óþõÜ {ç³Ðèþ*§æþ… çÜíßý™èþ… ÌôýMæü´ùÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V>
™ðþË…V>×êMæü$ çÜÇçßý§æþ$ª Æ>Úë‰ËMæü$ º…«§æþ$™èþÓ… E…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ çÜÒ$„ìü…_ Ðóþ$ 3 ™èþÆ>Ó™èþ ÌêMŠüyú¯Œþ Mö¯èþÝëW…ç³#ò³O °Ææÿ~
ÌêMŠü yú¯Œþ Mæü$ çÜçßýMæüÇ…_, MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ °Æø«§é°Mìü {糿æý$™èþÓ…
çÜ*_…_¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ ´ësìýõÜ¢ ç³Çíܦ† Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$…§æþ°
B¨ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Møǯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ!.
7
����������������������
��������������������������
�������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
������� �����������������������������
���� ������������������������������������
������������ �������������������������
Mö§øª Vö´ùµ MóüçÜ$Ë$ Ðèþ^èþa¯é Ððþ…r¯óþ Væü$Ç¢…_, ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… ò³§æþª
������������������������������� MæüçÙtÐóþ$Ò$ M>§æþ$ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ������������ �����������������������
Æ>[çÙt…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢° AÇMæürtyé°Mìü {糿æý$™èþÓ… A™èþÅ…™èþ �������������������
ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²¨. ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü¯èþ ÐéÇ° Væü$Ç¢…^èþyé°Mìü ÐðþO§æþÅ
������������������������������������ BÆøVæüÅ ÔéQ, ´ùÎçÜ$ ÔéQ G…™èþV>¯ø {ÔèýÑ$çÜ$¢¯èþ²¨. Ððþ$$§æþr ѧóþÔéË ¯èþ$…_ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: §óþÐèþ#yæþ$ ÐèþÆæÿÑ$_a¯é.. ³æNgêÇ
MæüÆæÿ$×ìý…^èþÌôý§æþ¯óþ ÝëÐðþ$™èþ¯èþ$ Væü$Ææÿ$¢Mæü$ ™ðþÝù¢…¨ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ ¡Ææÿ$.
������������������������������������������ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ §éÓÆ> Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMæü$™èþ$¯èþ²r$Ï ™óþÍ…¨. ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$ÆæÿPgŒý
{´ëÆæÿ¦¯èþÌZÏ ´ëÌŸY¯èþ² ÐéÇ §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ_a¯èþr$Ï {Væüíßý…^é…. ѧóþÔéË MæüÆø¯é ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z MæüÍW¯èþ {糆 õ³§æþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨: Æ>çÙ‰…ÌZ ÆøkÆøkMæü* MæüÆø¯é ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐéDZ, Ðèþ$ÆæÿPgŒý ÐðþãÏ Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ…§æþDZ Væü$Ç¢…_ ç³È„æüË$ Mæü$r$…»ê°Mîü E_™èþ ¼Äæý$Å…™ø ´ër$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë MøçÜ…
ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ™èþVæü$Y™èþ$…yæþyæþ… Ôèý$¿æýçÜ*^èþMæüÐèþ$°, Æ>»ZÄôý$ Mö¨ª ÆøkÌZϯóþ °ÆæÿÓíßý…^é…. ÐéÇÌZ ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ° Væü$Ç¢…_, BçÜ$ç³{†ÌZ ò³sìýt Ææÿ*.1500 BǦMæü ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ {ç³Mæüsìý…_…¨ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…. M>±.. ÑÑ«§æþ
MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ Ìôý° Æ>çÙ‰…V> ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… Ðèþ*Æóÿ AÐèþM>ÔéË$ _Mìü™èþÞ ^óþÔé…. ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ$ GÐèþÆðÿÐèþÇ° MæüÍÔéÆø Væü$Ç¢…_, ÐéÇMîü M>Ææÿ×êË™ø ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË$ ÆóÿçÙ¯Œþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$° õ³§æþ
çܵçÙt…V> Mæü°í³çÜ$¢¯é²Äæý$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆ>Ðèþ# AÀ{´ëÄæý$ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^é…. Ðèþ$äÏ ÐéÇÌZ GÐèþÇMìü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…§ø Væü$Ç¢…_, Mæü$r$…»êËMæü$ MæüçÙtM>Ë…ÌZ ¯èþVæü§æþ$ ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ
ç³yézÆæÿ$. H{í³ÌŒý 28 ¯ésìýMìü Æ>çÙ‰…ÌZ° 21 hÌêÏË$ JMæüP MæüÆø¯é BMìütÐŒþ MóüçÜ$ ÐéÆæÿ$ GÐèþÆðÿÐèþÇ° MæüÍÔéÆø Væü$Ç¢…_, ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ ´ù™èþ$¯é²…. ÝùÐèþ$ °Íí³ÐóþíÜ…¨. ÐéçÜ¢Ðèþ…V> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ MæürtyìþÌZ
Mæü*yé Ìôý° hÌêÏË$V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Äæý$° íÜG… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÆæÿ… fÇí³¯èþ ç³È„æüÌZÏ C§æþªÇMìü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. ÐéǧæþªÇ± BçÜ$ç³{†ÌZ ¿êVæü…V> ^úMæü«§æþÆæÿË §æþ$M>×êË §éÓÆ> {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé ÆóÿçÙ¯Œþ {yé ^óþçÜ$Mæü$¯óþ
ÝùMìü¯èþ ÐéÇÌZ Mæü*yé 97 Ôé™é°Mìü ò³OV> õ³çÙ…r$Ï MøË$Mæü$°, yìþÔéaÇj ò³sìýt _Mìü™èþÞ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$, ÐéÆæÿ$ GÐèþÆðÿÐèþÇ° MæüÍÔéÆæÿ¯óþ Í…MŠü §öÆæÿMæüºsìýt M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ £æþÆæÿŠt ´ëÈt Iyðþ…sìýíœMóüçÙ¯Œþ §éÓÆ>, ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË$
AÐèþ#™èþ$…yæþyæþ… Ðèþ$…_ ç³Ç×êÐèþ$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢, {糿êÐèþ… »êV> 1003 Ðèþ$…¨ M>V>, A…§æþ$ÌZ 332 Ðèþ$…¨ Cç³µsìýMóü MøË$Mæü$° yìþÔéaÇj ÐéÇMîü ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýÝ뢅. ÐéÇÌZ GÐèþÇMðüO¯é ´ëhsìýÐŒþ ÐèþõÜ¢, ÐéÇ §éÓÆ> çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$° M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ D´ù‹Ü ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü Væü$Ç¢…³æ# §éÓÆ>
™èþVæü$Y™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü…sñýO¯ðþÃ…rÏ çÜ…QÅ Mæü*yé {MæüÐèþ$…V> ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ²r$Ï AÄæý*ÅÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ 646 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$¯é²Æÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… 糨 Í…Mæü$ §öÆæÿMæüºsìýt A…§æþÇMîü ç³È„æüË$ ^óþçÜ$Mæü$…r* ´ù™é…. Í…Mæü$ÌZ _ÐèþÇ E_™èþ ¼Äæý$Å… A…¨…^éË° çÜ*_…_…¨. ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË$
{ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ$ÆæÿPgŒý ÐðþãÏ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMæü$™èþ$¯èþ² ÐéÇ Í…MŠü hÌêÏÌZÏ (Ðèþ$$Ë$Væü$, ¿æý{§é{¨ Mö™èþ¢Væü*yðþ…, ¯éÆ>Äæý$×ýõ³r, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Ææÿ*ÆæÿÌŒý, ÐèþÅMìü¢ ÐèþÆæÿMæü$ A…§æþDZ Væü$Ç¢…_, ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ {ç³{MìüÄæý$ Mö¯èþÝëVæü$ (f¯èþÐèþÇ ¯èþ$…_ Ðèþ*Ça) ÐèþÆæÿMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$° M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ H{í³ÌŒý
Ððþ$$™èþ¢… Væü$Ç¢…_, A…§æþÇMîü ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ {ç³{MìüÄæý$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ²§æþ° Ðèþ¯èþç³Ç¢, ¯éVæüÆŠÿ MæüÆæÿ*²ÌŒý, Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ, íܨªõ³r, Äæý*§é{¨ ¿æý$Ðèþ¯èþWÇ, ™èþ$…¨. Ðèþ$ÆæÿPgŒý Í…Mæü$ ÌôýMæü$¯é² ÆøkMæü$ §é§é³æ# Ðèþ…§æþ Ðèþ$…¨ ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯ðþË E_™èþ ÆóÿçÙ¯Œþ Møsê ç³…í³×îý fÇW¯é.. °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë MøçÜ…
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {ç³fÌñýÐèþÆæÿ* B…§øâæý¯èþ ç³yéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°, Væü™èþ Mö¨ª Ðèþ$…_Æ>ÅË) {ç³çÜ$¢™èþ… JMæüP ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$ Mæü*yé Ìôý§æþ$. Ðèþ$Æø 11 Ë„æü×êË$ Mæü°í³…_¯èþ ÐéÇ° Mæü*yé ç³È„ìüçÜ$¢¯é²… A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_¯èþ ¯èþVæü§æþ$ ^óþÄæý$*™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë
ÆøkË$V> Æ>çÙ‰…ÌZ «§øÆæÿ×ìý ({sñý…yŠþ) ^èþ*çÜ$¢…sôý ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ hÌêÏË$(fW™éÅË, f¯èþV>Ðèþ$, ò³§æþªç³ÍÏ, çÜ…V>Æðÿyìþz, fÄæý$Ôèý…MæüÆŠÿ ¿æý*´ëËç³ÍÏ, ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt¯èþ…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ {糿æý$™èþÓ… ÔéQ Ððþ$$…yìþ^óþÆÿ$$ ^èþ*í³…_…¨.
™èþWY…§æþ¯é²Ææÿ$. H§ðþO¯é A¯èþ$Mø° ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Ðèþ$äå ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ Ðèþ_a¯é, M>Ðèþ*Æðÿyìþz, Ðèþ$çßýº*»Œý ¯èþVæüÆŠÿ, Ððþ$§æþMŠü, Æ>f¯èþ² íÜÇíÜËÏ, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ, ¯èþÌŸY…yæþ) HÐèþ*{™èþ… E§éïܯèþ…V> E…yæþ§æþ$. {糡„æü×ý… A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V>¯óþ E…sê…. Ðèþ$äÏ àÒ$Mìü À¯èþ²…V> : ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ çÜ…çÜPÆæÿ×ýÌZÏ¿êVæü…V> BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ
Ððþ…r¯óþ Væü$Ç¢…_ ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ A°² Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… (H{í³ÌŒý 28) ¯ésìýMìü JMæüP ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$ Mæü*yé Ìôý° hÌêÏË$V> H§ðþO¯é A¯èþ$Mø° Eç³{§æþÐèþ… Ðèþ_a, MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ò³ÇW¯é çÜÆóÿ, çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ C_a¯èþ çܵçÙtÐðþ$O¯èþ àÒ$° òÜO™èþ… MæüçÙtM>Ë…ÌZ V>ÍMìü
Ñ«§éÌê çÜ…íܧæþ®…V> E…§æþ° íÜG… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ*Ææÿ¯èþ$¯é²Æÿ$$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*Æ>Åõ³r, Væü§éÓË, ÑM>Æ>»ê§Šþ Ìê…sìý G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü A°² Ñ«§éÌê ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ íܧæþ®…V> E…¨. sñýíÜt…VŠü MìüsŒýÞ, Ðèþ¨Ìôýíܯèþr$Ï Mæü°í³Ýù¢…¨. {糿æý$™èþÓ ^úMæü«§æþÆæÿË §æþ$M>×êË §éÓÆ> õ³§æþ
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… {糫§é¯èþÐèþ$…{†™ø Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ ÌZ {´ë…™éÌZϯóþ GMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. Ñ$Væü™é hÌêÏÌZÏ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ í³í³C Mìür$Ï, G¯Œþ 95 Ðèþ*çÜ$PË$, C™èþÆæÿ Ðèþ*{™èþË$, ç³ÇMæüÆ>Ë$, »ñýyæþ$Þ A±² Mæü$r$…»êË$ ÐèþÆæÿ$çÜV> çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$Mæü$¯é².. M>Ææÿ$z Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$»ZÐèþ$°
´ëÌŸY¯èþ² A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ {ç³Væü† ¿æýÐèþ¯Œþ ÌZ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…QÅÌZ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$¯é²Æÿ$$. hòßý^ŒþG…íÜ ç³Ç«¨ÌZ 30 çÜÇPâæý$Ï E…sôý, íܧæþ®…V> E¯é²Æÿ$$. G°² MóüçÜ$ÌŸ_a¯é HÐèþ*{™èþ… Cº¾…¨ ÌôýMæü$…yé _Mìü™èþÞ {ç³Mæüsìý…_.. {糿æý$™èþÓ ¯èþVæü§æþ$ ^óþÄæý$*™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ C…§æþ$Mæü$ À¯èþ²…V>
çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{† DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ, ^éÌê çÜÇPâæýÏÌZ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ÌôýÐèþ#. Mö°Þ çÜÇPâæý$Ï BMìütÐŒþ MóüçÜ$Ë$ Ìôý° ^óþÄæý$yé°Mìü çÜÆæÿÓçܯèþ²§æþ®Ðèþ$Æÿ$$ E¯é²… A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ §éÇ¡Ýù¢…¨. ÐéçÜ¢Ðèþ…V> Æðÿ…yóþâæýÏ {Mìü™èþ… ÐèþÆæÿMæü$
çßZ…ÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ$çßýÐèþ$*§Šþ AÎ, sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ ´ëÈt ¯óþ™èþ çÜÇPâæý$ÏV> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. Mö¯èþ² çÜÇPâæýÏMóü ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O…¨. ©…™ø ^éÌê Æ>[çÙt…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$ {ç³Mæüsìý…_¯èþr$Ï Ðóþ$ 7 ÐèþÆæÿMæü$ ÌêMŠü yú¯Œþ Mö¯èþÝëVæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ ÑÑ«§æþ M>Ææÿ×êË™ø ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË$
Mðü.MóüÔèýÐèþÆ>Ðèþ#, {糿æý$™èþÓ Ðèþ$$QÅ çÜËà§éÆæÿ$ Æ>iÐŒþ ÔèýÆæÿÃ, íÜG‹Ü ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü…sñýO¯ðþÃ…r$Ï {ïœ AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. Äæý*MìütÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ² Mö©ª Mæü…sñýO¯ðþÃ…rÏ ™èþ$…¨. {ç³fË$ °º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…_ çÜçßýMæüÇ…^éÍ. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ… AÆÿ$$™óþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$Mæü$…sôý BÌê…sìý M>Ææÿ$z˯èþ$ Væü$Ç¢…_ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ
Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, yìþhí³ Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$ ¯èþÇÞ…VŠü Æ>Ðèþ#, Ôé…™èþ çÜ…Qůèþ$ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ… ™èþWYçÜ$¢¯èþ²¨. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> Mæü*yé ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü¯èþ ™èþç³µ ºÄæý$rMæü$ Æ>Ðèþ§æþ$ª. A°² Ðèþ$™éË ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ {´ëÆæÿ¦¯é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$, Ðésìý° Ææÿ§æþ$ª ^óþõܨ. ©…™ø BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþM>Ææÿ$z MæüÍW¯èþ {糆 Mæü$r$…º… çܼÞyîþ
Mæü$Ðèþ*Ç, hòßý^ŒþG…íÜ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ÌZMóüÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ðèþ*i ïܵMæüÆŠÿ Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯é ÐéÇÌZ A™èþÅ«¨Mæü Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ï³ÇÄæý$yŠþ Ðóþ$ 8 ¯ésìýMìü ç³…yæþ$Væü˯èþ$ C…yæþÏÌZ¯óþ ^óþçÜ$MøÐéÍ. ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ² Mö©ª, BMìütÐŒþ ¼Äæý$Å… AÐèþçÜÆæÿ… E¯é².. ÌôýMæü$¯é² {yé ^óþÄæý$yæþ…™ø ï³yîþG‹Ü ¼Äæý$Å… ò³§æþª
^éÇ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ Q_a™èþ…V> Ðèþ$$Væü$çÜ$¢¯èþ²¨. Mö¨ª ÆøkË$V> ç³Çíܦ† VæüÐèþ$°çÜ$¢…sôý Æ>çÙ‰…ÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ MóüçÜ$Ë$ Ìôý° {´ë…™éÌZÏ Mæü…sñýO¯ðþÃ…sŒý gZ¯èþÏ çÜ…QÅ Mæü*yé ™èþWYÝ뢅. M>± G™èþ$¢¯èþ ç³MæüP§éÇ ç³sìýt {糿æý$™èþÓ Ë„æüÅ… ¯ðþÆæÿÐóþÆóÿ¨ M>§æþ$. ©°° ç³íÜVæüsìýt¯èþ
AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢° çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> AÇMæürtVæüË$Væü$™èþ$¯èþ²r$Ï »êV> ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt…¨. Æ>»ZÄôý$ Mö¨ª ÆøkÌZϯóþ JMæüP ´ëhsìýÐŒþ Mæü*yé Mæü…sñýO¯ðþÃ…sŒý Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² {´ë…™éÌZÏ Ðèþ*{™èþ… {ç³fË$, A«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ çÜ…çÜPÆæÿ×ýÌZÏ ¿êVæü…V> ÆóÿçÙ¯Œþ ¼Äæý$Å… ç³MæüP§éÇ
MóüïÜBÆŠÿ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>[çÙt…ÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ$ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯ésìýMìü Æ>° ç³Çíܦ† ÐèþçÜ$¢…§æþ¯óþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… HÆæÿµyæþ$™èþ$¯èþ²¨. B ™èþÆ>Ó™èþ AMæüPyø CMæüPyø A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéÍ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MøÆ>Ææÿ$. ç³rtMæü$…yé Mæürtyìþ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé
ÆóÿçÙ¯Œþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$Mæü$¯é².. M>Ææÿ$z Ææÿ§æþ$ª M>§æþ°, AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$¯èþ²

���������������������������������
M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çܼÞyîþ ¼Äæý$Å… ¡çÜ$MøÐéË° Ñfqí³¢ ^óþíÜ…¨. ©…™ø
A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐèþ$$¯èþ² M>Ææÿ$z§éÆæÿ$Ë$ {糆¯ðþÌê çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþçÜ$¢…yæþV>,
Ñ$WͯèþÐéÆæÿ$ ÑÑ«§æþ M>Ææÿ×êË™ø ÒË$ç³yæþMæü Ðèþ$*yæþ$, ¯éË$Væü$ ¯ðþËËMøÝëÇ
çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþçÜ*¢ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©…™ø {糿æý$™éÓ°Mìü {糆 ¯ðþÌê çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 30
Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ çܼÞyîþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Ñ$Væü$Ë$»êr$ AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ™égêV>
ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… ^óþÄæý$*™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé
^óþÄæý$° Mæü$r$…»êË ÑçÙÄæý$…ÌZ C…§æþ$Mæü$ À¯èþ²…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ…
ÑçÜÃÄæý*°Mìü Væü$Ç^óþÝù¢…¨.
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������� °Í_¯èþ ¯èþVæü§æþ$ ˼® : {VóürÆŠÿ ç³Ç«¨ÌZ° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4.18 Ë„æüË õ³§æþ
������������������������������������� ������������������������������������������������ �������� Mæü$r$…»êËMæü$ ¯èþVæü§æþ$ ˼® °Í_´ùÆÿ$$…¨. ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ àÒ$Mìü
ÌZºyìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ {yé ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…™ø MæüçÙt M>Ë…ÌZ BǦMæü ^óþÄæý$*™èþò³O
���������������������������������������������� ������������������������������������������������ §ðþº¾ç³yìþ…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðóþ$yæþaÌŒý Ææÿ…V>Æðÿyìþz ç³Ç«¨ÌZ MæüÍí³ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: MøÑyŠþ19¯èþ$ °Äæý$…{†…^èþyæþ…ÌZ §æþ„ìü×ê{íœM> GÐèþÆæÿ* §æþ„ìü×ê{íœM> ÐèþNÅçßý… A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$…V> E…§æþ° Móü…{§æþ A«¨M>Ææÿ Äæý$…{™é…Væü… M>Ææÿ$zË$ MæüÍW¯èþ 16 Ë„æüË 930 Mæü$r$…»êË$ E¯é²Æÿ$$.
Fíßý…^èþ° Ñ«§æþ…V> A§æþ$™èþ…V> Æ>×ìý…_…¨. H{í³ÌŒý 25 ¯ésìýMìü 4,300 ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$tV> õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§ðþO™óþ, 85 Ðèþ$…¨ {´ë×êË$ MøÌZµÄæý*Ææÿ$. Ðèþ*Ça 26 ¯èþ$…_ ÐèþNÅçßý… C§óþ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢, BÄæý* {´ë…™éÌZÏ §é°° ������������������������
§æþ„ìü×ê{íœM>ÌZ ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$ÌZÏ E…¨. {ç³fË {´ë×êͲ M>´ëyæþ$Mæü$…r*¯óþ G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü BÆøVæüÅ Ææÿ…Væü…ÌZ E¯èþ² çܯèþ²§æþ®™èþ B«§éÆæÿ…V> §óþÔé°² AÆÿ$$§æþ$
BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ V>yìþÌZ ò³rtyé°Mìü B §óþÔèý… Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Ç‹ÜP GyðþjòÜtyŠþ
ÐèþNÅçßý… A…§æþÇMîü B§æþÆæÿØ…V> °Ë$Ýù¢…¨. Ðóþ$ 1 ¯èþ$…_ §æþÔèýËÐéÈV>
ÌêMŠüyú¯Œþ G™óþ¢Äæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ §æþ„ìü×ê{íœM> Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅÌZÏ
gZ¯èþ$ÏV> Ñ¿æýh…^éÆæÿ$. JMøP gZ¯ŒþÌZ JMøP Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ B…„æüË$ E…sêÆÿ$$.
íÜ°Ðèþ* ¤Äôý$rÆæÿ$Ï, çßZrâæý$Ï, ç³Æ>ÅrMæü…, {MîüyæþË °ÆæÿÓçßý×ý, Ýë…çÜP−–†Mæü
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ °õÙ«§æþ… Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$
���������������������
¿êVæü…V> Mæü*Å»ê ¯èþ$…_ ÐðþO§æþ$ÅͲ Ææÿí³µ…_…¨. §óþÔèýÐéÅç³¢…V> A°²
{´ëѯŒþÞËÌZ Mæü*Å»ê ÐðþO§æþ$ÅͲ Ððþ*çßýÇ…^éMæü D ÐèþNÅà°² AÐèþ$Ë$
^óþÄæý$¯èþ$…¨. Ðóþ$ 3 ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Mæü*yé ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ G†¢ÐóþÄæý*˯óþ
yìþÐèþ*…yæþ$Ï GMæü$PÐèþÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ*¨ÇV>¯óþ §æþ„ìü×ê{íœM> Mæü*yé
MøÑyŠþ¯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> G§æþ$ÆöP…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ §æþÔèýË ÐéÈV> G†¢ÐóþÄæý$yé°Mìü
Ðèþ*çÜ$PË$ ™èþç³µ°çÜÇ. ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… Mæü_a™èþ…V> ´ësìý…^éÍ. 60 HâæýÏ
ò³Oºyìþ¯èþ ÐéÆæÿ$, ÔéÓçÜMøÔèý ÐéÅ«§æþ$Ë$ E¯èþ² ÐéÇMìü C…sìý ¯èþ$…_ ç³°
^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†°Ýë¢Ææÿ$.
1. ÐðþOÆæÿ‹Ü ™èþMæü$PÐèþ ÐéÅí³¢, ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ çܯèþ²§æþ®™èþ. A°² Ææÿ…V>Ë$ ³æNÇ¢
Ýë¦Æÿ$$ÌZ 糯èþ$Ë$ {´ëÆæÿ…ÀÝë¢Æÿ$$. ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ôé°sñýOgŒý ^óþçÜ*¢ A°²
GÐóþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, CM>Ðèþ$ÆŠÿÞ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$Ðèþ$†.
ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ {ç³Äæý*×ìýMæü$Ë™ø ÆæÿÐé×ê õÜÐèþË$. {´ëѯèþ$ÞË Ðèþ$«§æþÅ
����������������
¼yæþϯèþ$ çÜÐèþ$ǵ…^èþÐèþ^èþa° ™ðþÍí³…¨.
BÆøVæüÅ…, BǦMæü… Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$™èþ$ËÅ™èþ Ý뫨…^èþyé°Mìü B §óþÔèý… Ææÿ_…_¯èþ ÆæÿÐé×ê çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþÝë¢Æÿ$$. {´ëѯèþ$ÞË Ðèþ$«§æþÅ {ç³Äæý*×êËò³O °õÙ«§æþ…. 4. Ðèþ$«§æþÅçܦ… ¯èþ$…_ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ GMæü$PÐèþ, K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ G‹ÜGÌŒýG‹œ&G…G‹œ Mìü…§æþ ËÀ…^óþ ÍMìüÓ
ÐèþNÅçßý… A…§æþÇMîü B§æþÆæÿØ…V> °Ë$Ýù¢…¨. Móü…{§æþ… Mæü*yé D ÐèþNÅà°² ÆæÿÐé×êMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†Ýë¢Ææÿ$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ {ç³Äæý*×êËò³O B…„æüË$ çܯèþ²§æþ®™èþ. °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, §é° A¯èþ$º…«§æþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, yìþsîý çÜ´ùÆŠÿt òßý^ŒþsìýGÐŒþ$ ´ùÆæÿŠt¸ùÍ Äñý*ÌZ
AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Í A° ç³¼ÏMŠü òßýÌŒý¢ ¸û…yóþçÙ¯Œþ B‹œ C…yìþÄæý* A«§æþÅ„æü$yæþ$ Mðü. Mö¯èþÝëVæü$™éÆÿ$$. 2. Ðèþ$«§æþÅçܦ…V> ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢, ³æNÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ çܯèþ²§æþ®™èþ. M>W™èþ…, Ððþ$O°…VŠü Ææÿ…V>ËMæü$, sñýÍMæü…, Isîý Ææÿ…V>ËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†. ¿o†Mæü ^óþÆæÿayé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†…_¯èþ Ððþ$$™èþ¢… ò³r$t
{ÖM>…™Œþ Æðÿyìþz A…r$¯é²Ææÿ$. B…„æüͲ çÜyæþÍ…^èþyé°Mìü ÑÑ«§æþ {ç³×êãMæü˯èþ$ °Æ>Ã×ý…, ™èþÄæý*È, Ððþ$O°…VŠü, ÇsñýOÌŒý, ´ëÇÔèý$§æþ®Å…, Isîý, {糿æý$™èþÓ §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^óþÌê A† ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨™ø {ç³Äæý*×êËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†. ºyìþÌZ 25 Ôé™é°Mìü Ñ$…_ Ððþ$^èþ*ÅÇsîý
Ææÿ_çÜ$¢¯èþ² Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ÑÑ«§æþ §óþÔéË$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯éͲ Mæü*yé Ææÿ…V>Ë°²…sìýMîü A¯èþ$Ðèþ$†. ÑÐèþ*¯èþ {ç³Äæý*×êË$, M>Ææÿ$ {ç³Äæý*×êË$ {´ëѯèþ$ÞË Ðèþ$«§æþÅ {ç³Äæý*×êËò³O °õÙ«§æþ…. (òßý^ŒþsìýG…) E…r$…§æþ° ÐðþËÏyìþ…_…¨.
ç³ÇÖÍÝù¢…§æþ° MøÑyŠþ¯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ Móü…{§æþ{糿æý$™éÓ°² ¨Ôé°ÆóÿªÔèý… ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý. 1, 2 gZ¯èþÏÌZ {´ëѯèþÞÏ Ðèþ$«§æþÅ {ç³Äæý*×êËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†. 5. ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ A«¨Mæü…, ™èþMæü$PÐèþ Ýë¦Æÿ$$ çܯèþ²§æþª™èþ. MóüÐèþË… °™éÅÐèþçÜÆ>ËMæü$ D Ðèþ$§æþª™èþ$ »êÅ…Mæü$Ë M>Åí³rÌŒý Ðèþ*ÆðÿPsŒý
^óþÄæý$yé°Mìü C…yìþÄæý$¯Œþ Mú°ÞÌŒý B‹œ Ððþ$yìþMæüÌŒý A…yŠþ ÈòÜÆŠÿa HÆ>µr$ ^óþíܯèþ 3. ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ Ðèþ$«§æþÅçܦ…, çܯèþ²§æþ®™èþ Mæü*yé Ðèþ$«§æþÅçܦ…. °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$, Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$Ðèþ$†. ºçÜ$ÞË$, sêÅMîüÞË$ ç³ÇÑ$™èþ ÐóþâæýÌZÏ ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨™ø GMŠüÞ´ùfÆŠÿ ç³ÇÑ$™èþ$Ë ¯èþ$…yìþ
¯óþçÙ¯èþÌŒý sêçÜŠP¸ùÆŠÿÞ çÜ¿æý$Åyæþ$ Mæü*yé AÆÿ$$¯èþ {ÖM>…™Œþ Æðÿyìþz ^ðþ´ëµÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ GË[MìütMŠü, GË[M>t°MŠü, ѧéÅÆæÿ…Væü…, ÇsñýOÌŒý™ø ´ër$ B¯ŒþÌñýO¯Œþ çœ#yŠþ yðþÍÐèþÈ, sôýMŠü †ÆæÿVæüyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†. {´ëѯèþ$ÞË Ðèþ$«§æþÅ {ç³Äæý*×êË$ E…yæþÐèþ#. Ñ$¯èþàÆÿ$$…^èþ ºyæþ$™èþ$…§æþ° BÆŠÿ½I
™ðþÍí³…¨. {ç³çÜ$¢™èþ BÇ®Mæü J†¢yìþò³O BÆŠÿ¼I

�������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ��������


A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V>, BǦMæü íܦÆæÿ™éÓ°² M>´ëyæþ
sê°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sê
Ðèþ$° õ³ÆöP…¨. BÆŠÿ½I ™égê °Ææÿ~Äæý$…™ø Ðèþ$*Å^èþ$ÐèþÌŒý 眅yŠþ Mæü…ò³±Ë$
çÜ…™øÚë°² ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ÐéÆæÿ¢Ë™ø Ðèþ$*Å^èþ$ÐèþÌŒý 眅yŠþ õÙÆæÿϱ²
§æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ Mö¯èþ$VøâæýÏ™ø Ìê¿êË gZ‹Ù ÌZ E¯é²Æÿ$$.
BȾI çÜ™èþÓÆæÿ ^èþÆæÿÅ {ç³Ôèý…çܱÄæý$… & _§æþ…ºÆæÿ…
ÇfÆæÿ$Ó »êÅ…Mæü$ B‹œ C…yìþÄæý*(BÆŠÿ½I) ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý$…ò³O ïÜ°Äæý$ÆŠÿ
M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ, Móü…{§æþ Ðèþ*i BǦMæü Ðèþ$…{† í³ _§æþ…{º… çܵ…¨…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é
��������������������� ������������������������������������������ ����������� ÐðþOÆæÿ‹Ü, ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ~…V> §ðþ¼¾¢¯èþ² Ðèþ$*Å^èþ$ÐŒþÏ çœ…yŠþÞ {í³[Ôèý$ÃP {§æþÓÅ Ë¿æýÅ™èþ
MøçÜ… ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÇfÓ »êÅ…Mæü$ Ææÿ*.50,000 MørÏ ´ëÅMóüi {í³Pt…^ét°²
��������������� ������������������������� ����������������������������� BÄæý$¯èþ ÝëÓVæü†…^éÆæÿ$. BÆŠÿ½I çÜ™èþÓÆæÿ ^èþÆæÿÅ Ðèþ$*Å^èþ$ÐŒþÏ çœ…yŠþÞ Ñ¿êVæü…ÌZ
ÌêMŠüyúMŠü M>Ææÿ×ý…V> B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>YË$ ³æNÇ¢V> Ðèþ$*™èþç³yæþr…™ø.. Æ>çÙ‰éËMæü$ {´ë…™éË ÐéÈV> çÜyæþÍ…ç³# CçÜ$¢…§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. Ðèþ$ÇMö°² õÜÐèþËMæü$ ¯ðþÌŸP¯èþ² B…§øâæý$²ÏP FÆæÿr°çÜ$¢…§æþ° BÄæý$¯èþ {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$.
BǦMæü E©ªç³¯èþ °«§æþ$ÍÐéÓË° {糫§é°° MøÆ>Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ™ø Ýë¯èþ$Mæü*Ë çÜyæþÍ…ç³# CçÜ*¢¯óþ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Mæüv¯èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþõÜÌê Móü…{§æþ… BÌZ^èþ¯èþ {³æ#ÃQ ò³r$t¼z çÜ…çܦ {¸ë…MìüϯŒþ sñý…³æ#Ët¯Œþ ¿êÆæÿŠ¢ÌZ° BÆæÿ$ ç³£æþM>˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª
çœÍ™éË$ Ðèþ^éaÄæý$° {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ^óþÝù¢…¨. ©°ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ A«¨Mæü…V> {´ë…™éÌZÏ B…„æü˯èþ$ ^óþíܯèþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ÒsìýÌZÏ ™èþ¯èþ ò³r$t¼z° Mö¨ªÆøkË {Mìü™èþ…
M>Ææÿ×ý…V> ÐóþË Ðèþ$…¨ {´ë×ê˯èþ$ M>´ëyæþ$MøVæüÍV>…. ™èþ„æü×ý çܵ…§æþ¯èþ Ðèþ$¯èþ Ðèþ$Ç…™èþ Mæüv¯èþ™èþÆæÿ… ^óþíÜ MóüÐèþË… °™éÅÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$Ðèþ$† C^óþa çÜ¢…À…ç³gôýíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ ò³r$tyìþ§éÆæÿ$Ë$ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ…
Ë„æüÅ… M>ÐéÍ. §ø VæügŒý §æþ*È (2 VæügêË §æþ*Ææÿ…) Ðèþ$…{™èþ… M>ÐéÍ. MæüÆø¯é™ø AÐèþM>Ôèý… E…¨. ºçÜ$ÞË$, sêÅMîüÞË$ ç³ÇÑ$™èþ ÐóþâæýÌZÏ ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨™ø Ìôý§æþ°, ÐéÇ Ý÷Ðèþ$$ïèþ$ †ÇW ^ðþÍÏÝë¢Ðèþ$° çܵçÙt™èþ °_a…¨. {¸ë…MìüϯŒþ sñý…³æ#Ët¯Œþ
´ùÆæÿ$ Mö¯èþÝëWçÜ*¢¯óþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦMæü$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ°ÐéÓÍ. Æ>¯èþ$¯èþ² Mö°² ¯ðþËË †ÆæÿVæüyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$† CÝë¢Ææÿ¯óþ AÀ{´ëÄæý$… Mæü*yé ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. °Ææÿ~Äæý$…™ø §óþÖÄæý$ ò³r$t¼z§éÆæÿ$Ë$ B…§øâZ²Ï ´ëzzÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ
´ër$ MæüÆø¯é {糿êÐèþ… Mæü°í³çÜ$¢…¨. A…§æþ$Móü Ðèþ*çÜ$PË$, õœ‹Ü MæüÐèþÆæÿ$Ï ™ðþË…V>×ý, Ðèþ$àÆ>[çÙt, ÉìþÎÏ, Æ>fÝ뢯Œþ, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Ìê…sìý Æ>Úë‰Ë$ Ðèþ*{™èþ… {í³íܦ™èþ$˯èþ$ _PPª§óþª…§æþ$Mæü$ BÆŠÿ½I ÍMìüÓyìþsîý çܧæþ$´ëÄæý*°² {í³Pt…_…¨.
iÑ™èþ…ÌZ ¿êVæü… M>ÐéÍ. §óþÔèý… Cç³µsìýMóü 2 ÌêMŠüyú¯èþ$Ï ^èþ*íÜ…¨. CMæü Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë ´ër$ ÌêMŠüyú¯Œþ B…„æü˯èþ$ Mö¯èþÝëW…^éË° Móü…{§æþ

¯èþ*ÅÉìþÎÏ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ý, ÌêMŠüyú¯Œþ ç³Çíܦ™èþ$Ëò³O ^èþÇa…^óþ…


§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø {糫§é¯èþÐèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÒyìþÄñý*
H… ^óþÄæý*˯èþ² ÑçÙÄæý$…ò³O §æþ–íÙt ò³sêtÍ. Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ…
Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r* çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéÍ. àsŒýÝëµsŒý & ÆðÿyŠþ
gZ¯èþÏÌZ B…„æüË$ Mæüv¯èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Í. ÆðÿyŠþ gZ¯èþϯèþ$ BÆðÿ…gŒý, {X¯Œþ
{糿æý$™éÓ°² MøÆóÿ AÐèþM>Ôèý… E…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ÉìþÎÏ, Ðèþ$àÆ>[çÙt,
™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf–…ÀÝù¢…¨. A§óþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ$Ææÿ×êË$
Mæü*yé ^ør$^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ G†¢ÐóþõÜ¢ ¡{Ðèþ
�������������������
M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… Ðèþ$$WíÜ…¨. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ÌêMŠüyú¯Œþò³O çÜ$©Ææÿƒ…V> gZ¯èþ$ÏV> Ðèþ*Æóÿa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý*Í A° Ððþ*yîþ MøÆ>Ææÿ$. Aç³Æ>¦Ë$ ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° BÄæý* Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ {糫§é° ™ðþÍí³…¨. Ðèþ$*yæþ$ Æ>Úë‰ÌZϯóþ 68 Ôé™èþ… ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$¯é²Äæý$°
^èþÇa…^éÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> {糫§é° Ððþ*yîþMìü ïÜG…Ë$ ç³Ë$ çÜ*^èþ¯èþË$, {´ë…™éËÐéÈV> çÜyæþÍ…ç³# C^óþa AÐèþM>Ôèý…! : Ðèþ$ÆøÐèþ…Mæü ÐðþOÆæÿ‹Ü E§æþ®−–† §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mö_a¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Æ>Úë‰Ë Ñfqí³¢ Ðóþ$ÆæÿMæü$ õ³ÆöP…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$…_ ÇMæüÐèþÈ Æóÿr$ 22.17 Ôé™èþ… ò³ÆæÿVæüyæþ… FÆæÿr
çÜËàË$ ^óþÔéÆæÿ$. BÄæý* Æ>çÙ‰éÌZÏ E¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ Ððþ$gêÈt Æ>Úë‰Ë$ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Mö¯èþÝëW…^éË° ÌêMŠüyú¯Œþ Mö¯èþÝëW…ç³#¯èþMóü Ððþ*yîþ Ððþ$$Væü$Y^èþ*³æ#™éÆæÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# MæüÍWÝù¢…§æþ° BÆøVæüÅ Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ çÜ…Äæý$$Mæü¢ M>ÆæÿŧæþÇØ ËÐŒþ AVæüÆ>ÓÌŒý
ÐéÅí³¢ GMæü$PÐèþ, ™èþMæü$PÐèþV> {´ë…™é˯èþ$ gZ¯èþÏ ÐéÈV> Ñ¿æýh…_ ç³°^óþÄæý*Ë° ç³r$tç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ÆøkÆøkMæü* MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ´ëhsìýÐŒþ {ç³fË {´ë×êͲ M>´ëyæþ$Mæü$…r*¯óþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ V>yìþÌZ ò³rtyé°Mìü ÑÑ«§æþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. CMæü §óþÔèýÐéÅç³¢…V> 20,835 MóüçÜ$Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y E¯é²Äæý$°
{糫§é°Mìü çÜ*_…^éÆæÿ$. {X¯ŒþgZ¯èþÏÌZ ³æNÇ¢ çÜyæþÍ…³æ# C_a.. ÆðÿyŠþgZ¯èþÏÌZ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ´ër$ Ðèþ$–™èþ$ÅË çÜ…RêÅ 1000Mìü ^óþÆæÿ$ÐèþÐèþ#™ø…¨. §óþÔéË$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯éͲ Mæü*yé ç³ÇÖÍÝù¢…¨. ©°ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ Ðóþ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ EËÏ…çœ$¯èþ$Ëò³O Æ>çÙ‰éË$ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË°
ÌêMŠüyú¯Œþ Mö¯èþÝëW…^éË° Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ çÜËà C^éaÆæÿ$. BǦMæü D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糫§é° Ððþ*© ÌêMŠüyú¯Œþò³O GÌê…sìý °Ææÿ~Äæý$…ò³O 3 ¯èþ$…_ §æþÔèýË ÐéÈV> ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ G†¢ÐóþÝë¢Ææÿ¯óþ FàV>¯éË$ Mæü*yé A¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mö°² çÜyæþÍ…³æ#Ë$ C^éaÐèþ$°, {糿æý$™èþÓ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë
ÐèþÅÐèþçܦ Mæü$…r$ç³yæþMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. AÌêVóü ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ¯óþ¨ E™èþP…uæÿV> Ðèþ*Ç…¨. ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ¯èþ$ ºsìýt Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. {ç³M>Ææÿ… {V>Ò$×ý E´ë¤ àÒ$ 糯èþ$Ë$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÄæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
������������
�������������
��������������

8 features@suryaa.com

�� üÆø¯é {糿êÐé°² ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ Væü™èþ 糨õßý¯èþ$ÆøkË ¯èþ$…_ ÐðþO¯Œþ Úë³æ#Ë$ Ðèþ$*íÜ ÌêMŠü
yú¯Œþ AÐèþ$ Ë$ ^óþçÜ$¢E…yæþr…™ø Mö™èþ¢ çÜÐèþ$çÜÅË$ Ðèþ_a ç³yæþ$™èþ$¯é² Æÿ$$. ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MæüË$Ï M>…´û…yŠþË$, Ðèþ$§æþÅ… Úë³æ#Ë$ Ðèþ$*™èþ ç³yæþr…™ø, Ðèþ$…§æþ$Mæü$ AËÐér$ ç³yìþ¯èþ {´ë×ê
Ë$ ÑËÑÌêÏyæþ$™èþ$ ¯é² Æÿ$$. §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*ÍÞ ÐèþçÜ$¢ ¯èþ²…§æþ$¯èþ, GMæüPyé �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
°™éÅÐèþçÜÆ>Ë §æþ$M>×êË$ Ñ$¯èþà Ðèþ$Æóÿ Úë³æ#Ë$ ™ðþÆæÿ_ E…yæþyæþ… Ìôý§æþ$. {糫§é¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˱²
³æNÇ¢V> çÜ¢…À…_´ùÐèþyæþ…™ø f¯éË$ M>çÜ¢ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. C¨Ìê E…sôý, HâæýÏ ™èþÆæÿºyìþ ������ ������������� ������������ ����� ������� ��������� �������� ����� ������������� ������� �������� ��������� �������
Ðèþ$«§æþÅ´ë¯é°Mìü »ê°çÜV> Ðèþ*ǯèþ ÐéÇ VøçÜ Ðèþ$È §éÆæÿ$×ý…V> E…sZ…¨. °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿMæü$Ë
§æþ$M>×êË$ ™èþç³µ Ðèþ$ÆóÿÒ ™ðþÆæÿÐèþ° Ðóþâæý.. ÐéÇMìü Ðèþ$…§æþ$ §öÆæÿMæüyæþ… VæüVæü¯èþ…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ©…™ø
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ðèþ$…§æþ$»êº$ËMæü$ çÜÐèþ*gŒý M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. ������ ��������� ������ ��������� ��� ���������� ���������� ��������� �������� ���� ������ ����������� ���������
í³_a í³_aV> {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©…™ø
òßýOÆ>¯é ç³yæþ$™ø¯èþ² Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$.. ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������
ÐéÇ° G{ÆæÿVæüyæþz Bçܵ{†Mìü ¡çÜ$MöçÜ$¢¯é²
Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþËÏ Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* �������������������������������������������������������������������������������
Ìôý°Ñ«§æþ…V> Bçܵ{† ÆøVæü$Ë™ø °…y
ìþ´ù™ø…¨ Ðèþ$†íÜ¢Ñ$™èþ… MøÌZµ™èþ$¯é²Ææÿ° Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅË$ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯
é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$«§æþÅ… §öÆæÿMæüMæü´ùÐèþyæþ…™ø ^éÌê Ðèþ$…¨
AÐèþçܦË$ ÐèþÆæÿ~¯é¡™èþ… Ðèþ$…§æþ$»êº$Ë$ Ñ_{™èþ {ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° yéMæütÆæÿ$Ï ™ðþË$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$.
Æ>çÙ‰…ÌZ GMæüPyé ^èþ$MæüP §öÆæÿMæüP ´ùÐèþ yæþ…
™ø Mö¨ª ÆøkË$V> Ðèþ$…§æþ$ »êº$Ë$ BËPàÌŒý Ñ™Œþ{yéÄæý$ÌŒý íÜ…{yøÐŒþ$
ç³yæþ$™èþ$¯èþ² AÐèþçܦË$ ÐèþÆæÿ~¯é¡™èþ…V> C§óþ ÑçÙÄæý$…ò³O Ðèþ$ÌêPgŒýWÇ hÌêÏ àíܵrÌŒýÌZ ÐðþO§æþ$ÅÆ>Ë$ BÔé Ðèþ˜°Mæü
E¯é² Æÿ$$. Mö°² ^ørÏ ÐéÆæÿ$ í³_a ç³sìýt¯èþr$Ï, Ðèþ$†íÜ¢Ñ$™èþ… MøÌZµÆÿ$$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* °™èþÅ… Ðèþ$«§æþÅ… AËÐér$ E¯èþ² ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ JMæüPÝëÇV>
{ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢…sôý, Ðèþ$ÇMö°² ^ørÏ ™èþr$tMøÌôýMæü B™èþÃçßý™èþÅË$, ^éMæü$Ë™ø Ðèþ$«§æþÅ… §öÆæÿMæüMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÆæÿ$ AÝ뫧éÆæÿ×ý…V> {ç³ÐèþÇ¢Ýë¢Ææÿ° ™ðþÍ
Vö…™èþ$ MøçÜ$Mæü$…r$¯èþ² çœ$r¯èþ Ë* ÐðþË$Væü$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ´ëÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅ… §öÆæÿMæüMæü´ùÄôý$çÜÇMìü Mö…§æþÇMìü ÔèýÈÆæÿ…ÌZ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ
™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éË ç³Ç«¨ÌZ¯óþ Ðèþ$§æþÅ… §æþ$M> ×êË ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæüv¯èþ…V> Ðèþ×ý$Mæü$ ÐèþçÜ$¢…§æþ° ©°° BËP
ÐèþÅÐèþçß ýÇçÜ$¢…yæþyæþ…™ø ÐéÆæÿ$ E…yæþ ºrtÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. àÌŒý Ñ™Œþ{yéÄæý$ÌŒý íÜ…{yøÐŒþ$ A…
sêÆæÿ° yéMæütÆŠÿ BÔé Ðèþ˜°Mæü ™ðþÍ´ë
í³_a í³_aV> {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢ Ææÿ$. Ððþ$$§æþsìý §æþÔèýÌZ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ
¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*¯èþíÜMæü çÜÐèþ$çÜÅË™ø G{ÆæÿVæüyæþz Ðèþ*¯èþíÜMæü ÐðþO§æþÅÔéËMæü$ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ Ðö×ý$Mæü$ ÐèþçÜ$¢…§æþ°
ÆøkÆøkMæü* G…™ø Ðèþ$…¨ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$§æþÅ… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø Mö…™èþ ™èþÆ>Ó™èþ CÌê…sìý ÐéÇMìü íœsŒýÞ Ðèþ^óþa
Ðèþ$…¨ í³_a í³_aV> {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢¯é²Ææÿ$. G{ÆæÿVæüyæþz Ðèþ*¯èþíÜMæü ÐðþO§æþÅÔéËMæü$ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° yéMæütÆŠÿ ™ðþÍ
´ùsñý™èþ$¢™èþ$¯é²Ææÿ$. °¯èþ² JMæüPÆøkÌZ BçÜ$ç³{†Mìü 94 Ðèþ$…¨° _Mìü™èþÞ ´ëÆæÿ$. C¨ Ðèþ$$¨Ç™óþ ÆøW í³_a
°Ñ$™èþ¢… ¡çÜ$Mæü$° Ðèþ^éaÆæÿ…sôý ç³Çíܦ†° AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. ÐéyþÌêV> {ç³ÐèþÇ¢Ýë¢Ææÿ°, B™èþÃç
ÒÆæÿ…§æþÇMîü Ððþ…r¯óþ _Mìü™èþÞ¯èþ$ A…¨…^èþMæü$…sôý, {ç³Ðèþ*§æþÐèþ$° ßý™èþÅ ^óþçÜ$MøÐèþ yæþ…, C™èþÆæÿ$˯èþ$
ÐðþO§æþ$ÅË$ òßý^èþaÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. V>Äæý$ç³Ææÿayæþ…, ™èþÐèþ$Mæü$™éÐèþ$$
B™èþÃçß™ý éÅ Äæý$™é²Ë$ V>Äæý$ç³Ææÿ$aMøÐèþyæþ… ÌêsìýÑ
ç³Çíܦ† ÑçÙÐèþ$…V> ^óþÝë¢Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. CÌê…sìý ÐéÆæÿ$
Ðèþ$§æþÅ… A…§æþMæü, í³_aV> {ç³ÐèþÇ¢çÜ*¢, Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> Ðèþ$§éÅ°Mìü »ê°òÜO¯èþ K Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ¯èþyìþ Æøyæþ$zò³O Vö…™èþ$ MøçÜ$ Mæü$¯é²yæþ$. Væü™èþ G°Ñ$¨ ™èþ„æü×ý… ÐðþO§æþ$Å˯èþ$ çÜ…{糨… ^éË°, A{Ôèý§æþ® ^óþõÜ¢
çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 13 Ðèþ$…¨ B™èþÃçßý™èþÅË$ ^óþçÜ$MøV>, Ðèþ$Æø 20 ÆøkË$V> Ðèþ$§æþÅ… §öÆæÿMæüMæü´ùÐèþyæþ…™ø Úë³æ#Ë ^èþ$r*t †ÇW †ÇW ÑÆæÿMìü¢ ^ðþ…¨¯èþ BÄæý$¯èþ _…™èþÌŒý ºïÜ¢ {´ë×êËMóü {ç³Ðèþ*§æþÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. G{ÆæÿVæüyæþzÌZ° {糿æý$™èþÓ
Ðèþ$…¨ B™èþÃçßý™éÅÄæý$™é²ËMæü$ ´ë˵yìþ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ _Mìü™èþÞ {´ë…™èþ…ÌZ »ôýÏyæþ$™ø Vö…™èþ$ MøçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. Æøyæþ$zò³O ÆæÿMæü¢³æ# Ðèþ$yæþ$Væü$™ø Mæü°í³…^èþyæþ…™ø ´ùÎçÜ$Ë$ A™èþ×ìý² Ðèþ*¯èþíÜMæü ÐðþO§æþÅÔé˯èþ$ çÜ…{糨…^èþ Ðèþ^èþa° çÜ*_…^éÆæÿ$.
´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$§æþÅ…, MæüË$Ï §öÆæÿMæüMæü¯óþ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ VæüÐèþ$°…_ Bçܵ{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. ÑM>Æ>»ê§Šþ hÌêÏ ™øÆæÿ$Ðèþ*Ñ$yìþMìü ^ðþ…¨¯èþ Ððþ$$Væü$ËÄæý$Å (38) AÆæÿ®Æ>{†
Ñ…™èþV> {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÒÇÌZ A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ Ðèþ$«§æþÅ
§ésêMæü {Ö¯èþVæüÆŠÿ M>˱ÌZ {sꯌþÞ¸ëÆæÿÃÆŠÿ¯èþ$ ç³r$tMæü$¯é²yæþ$. ¡{Ðèþ V>Äæý*Ë™ø AMæüPyìþMæüMæüPyóþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$.
BçÜ$ç³{†Mìü ÐðâêÏÍÞ…§óþ
ÐèþÄæý$çÜ$ÐéÆóÿ¯èþ° G{ÆæÿVæüyæþz Ðèþ*¯èþíÜMæü ÐðþO§æþ$ÅË$ A…r$¯é²Ææÿ$. C¨ÌêÐèþ#…yæþV>, Ðèþ$§æþÅ…, MæüË$ÏMæü$ AËÐér$ç³yæþz ÐéÆæÿ$
BçÜ$ç³{†Mìü Ðèþ_a¯èþ 94 Ðèþ$…¨ÌZ 46 Ðèþ$…¨ ç³Çíܦ† ÐðþË$ÏÇ¢ Ðèþ$…yæþË… Ðèþ*ÝëÆÿ$$õ³rMæü$ ^ðþ…¨¯èþ M>ÔèýÐðþ$O¯èþ MìüçÙtÄæý$Å ™èþ¯èþ C…sZϯóþ §æþ*Ìê°Mìü EÇÐóþçÜ$Mæü$° Mæü™èþ$¢Ë™ø ^óþ™èþ$Ë$ MøçÜ$MøÐèþyæþ…, ¿æýÐèþ¯éË ò³O¯èþ$…_ §æþ*Mæü
ÑçÙÐèþ$…V> E…yæþr…™ø, ÐéÇ° BçÜ${糆ÌZ AyìþÃsŒý ^èþ°´ùÄæý*yæþ$. °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏ »Z«§æþ¯Œþ ç³rt×ê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ çÜÄæý$ŧŠþ GgêgŒý A¯óþ ÐèþÅMìü¢ MæüË$Ï §öÆæÿMæüP yæþ…, ÆøyæþÏò³O ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ò³rtyæþ…, B…§øâæý¯èþ™ø GÐèþÆø ™èþÐèþ$
^óþçÜ$MøÐéÍÞ Ðèþ_a…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. í³_aí³_aV> {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢¯é²yæþ$. ™èþr$tMøÌôý° A™èþ¯èþ$ C…sZÏ ¯èþ$…_ Mæü†¢ ™ðþ^èþ$aMö° ´÷rt ¿êVæü…ÌZ MøçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. ¯èþ$ ^èþ…õ³…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ° ¿æýÄæý$ç³yæþr…, Byæþ$z
Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ Ððþ…r¯óþ ´ùÎçÜ$ËMæü$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… C_a, »Z«§æþ¯ŒþøÏ° {糿æý$™èþÓ Bçܵ{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. Ððþ$§æþMŠü Ðèþ_a¯èþ Mæü$r$…½Mæü$˯èþ$ ^èþ…õ³…§æþ$Mæü$ Mæü*yé Ððþ¯èþ$M>yæþMæü
ÒÇ™ø gê{Væü™èþ¢ hÌêÏ ^óþVæü$…rMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯èþ†¢ Ðèþ$…VæüÐèþ$à MæüË$Ï ËÀ…^èþMæü Ðèþ$†íÜ¢Ñ$™èþ… MøÌZµÆÿ$$ C…sZϯóþ Mìü…§æþ ç³yìþ ¡{Ðèþ…V> ´ùÐèþyæþ… Ðèþ…sìý Ë„æü×êË$ Mæü°í³…_¯èþ ÐéÇ° Ððþ…r¯óþ
Ðèþ$ÌêPhWÇ hÌêÏ çßýíܵrÌŒýMæü$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 15 Ðèþ$…¨ V>Äæý*Ë´ëÌñýO ^èþ°´ùÆÿ$$…¨. °gê…õ³r Ðèþ$…yæþË… º^èþ$aÆ>gŒýç³ÍÏ {V>Ðèþ$çÜ$¦yæþ$ MìüçÙtÄæý$Å (40) Mæü$r$…º BçÜ$ç³{†Mìü ¡çÜ$Mæü$° Æ>ÐéË° ÐðþO§æþ$ÅË$ çÜ*_çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
ÆøVæü$Ë$ _Mìü™èþÞ MøçÜ… Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅ… §öÆæÿMæüMæü çÜ¿æý$ÅË…™é °{§æþ´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C…sZÏ ¯èþ$…_ ´ëÇ´ùÆÿ$$ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZ §æþ*Mìü B™èþÃçßý™èþÅ ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. & G… Æ>Ќþ$Vø´ëÌýŒ , ß
ò ýO§þæ Æ>»ê§Šþ

PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.
ø£s√Hê yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·Dô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î
$e]+#·≥ »]–+~. H˚&ÉT *+>±|ü⁄s¡+,
eT+&Ó|üP&ç,HÓeT*ø£\T¢,ñ+>∑T≥÷s¡T,ø£s¡¢|üP&ç, >∑T+≥÷s¡T
neTsêe‹ y˚T»sY q÷´dt eT+&É\ |ü]~˝À ø£s√Hê yÓ’s¡dt eTVü≤e÷à] Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·T≥ »]–+~. kÕe÷õø£, 14yÓTÆ\T,˝ÒeT˝…¢,j·T+Á&ÜsTT,qs¡T≈£îfi¯flbÕ&ÉT eT+>∑fi¯yês¡+
ìj·T+Á‘·D˝À uÛ≤>∑+>± ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ p|üP&ç <ä÷sêìï bÕ{Ï+#ê\ì,Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $~Û>± e÷düTÿ\T Á>±e÷˝À¢ ø£s√Hê yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D Á|üC≤
(;.dæ)Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T eT]j·TT ø£uŸ e÷düºsY ã\TdüTbÕ{Ï <ä]+∫ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì,nqedüs¡+>± 28 @Á|æ˝Ÿ 2020
#Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZqT≥ »]–+~.á
ÁbÕ+rj·T+ dü‘·´Hêsêj·TD k˛eTyês¡+ ø£s√Hê yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D Á|üC≤ #Ó’‘·q´
ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·T≥ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>±
ãj·T≥ ‹s¡>∑sê<äì,˝≤øö¶Hé ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>±
q&ÉT#·Tø√yê\ì Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ #Ó’‘·q´ |üs¡#·&É+ »]–+~.yê´~Û
ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø√{≤ n˙˝Ÿ bÕ˝§ZHêïs¡T.e÷düTÿ\T

I
n+~+∫ e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·˝À uÛ≤>∑+>± XÊìf…Æ»s¡¢‘√ ÁùdŒ#˚dæ
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ yês¡Ô\T yÓTÆ≈£î,ø£s√Hê yÓ’s¡dt e÷düTÿ\T,XÊìf…Æ»s¡T¢<ë«sê e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ \ø£åD≤\T, yê´|æ+#·T $<Ûëq+, yÓ’s¡dt k˛ø£≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ø£s¡|üÁ‘ê\T n+~+#·≥ »]–+~.

ù|≥˝À »&É\T $|æŒq ø£s√q


XÊK\ eT<Ûä´ ø=s¡e&çq düeTq«j·T+ HÓ\ <ë{ÏHê Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ;¢∫+>¥, ø√¢]H˚wüHé #˚j·T˝Ò<ä+fÒ n~Ûø±s¡T\ e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ï+#·ø£b˛‘˚ uÛ≤Ø eT÷\´+
$<äT´‘Y düs¡|òüsê
ø=qkÕ–+#ê*
|üìrs¡TqT ns¡Δ+ #˚düTø√e#·TÃ. ˇø£yÓ’|ü⁄ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s√Hê #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·ù|Œ |ü]dæú‘·T\T Á|üdüTú‘· |ü]D≤e÷\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïj·Tì
b˛©düT\ô|’H˚ yÓTT‘·Ô+ |üìuÛ≤s¡+ ìyês¡D≈£î nìïs¡ø±\ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì Á|üø£≥q\T >∑T|æŒdüTÔ+fÒ -@ md”Œ #·Áø£e]Ô
|ü˝≤ï&ÉT˝À ø£s√Hê yê´|æÔøÏ ù|≥˝ÀH˚ eT÷˝≤\T! πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üì#˚ùd n~Ûø±s¡T\˝À e÷Á‘·+ ìs¡¢ø£å´+ ø£qã&ÉT‘√+<äì
$eTs¡Ù˝§düTÔHêïsTT. ø£s√Hê bÕõ{Ïyé e∫Ãq ÁbÕ+‘ê˝À¢ Vü≤&Üe⁄&ç>± qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T»sY q÷´dt : ø£s√Hê ˝≤ø˘ &ÍHé düeTj·T+˝À $<äT´‘Y
düs¡|òüsê˝À @˝≤+{Ï n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T >∑+≥\bÕ≥T
uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï Á|üC≤˙ø£+ u≤]πø&ÉT¢ ô|≥º&É+, ¬s&é CÀHé nì u≤´qsY ô|{Ϻ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ;¢∫+>¥,
$<äT´‘Y düs¡|òüsê ø=qkÕπ>˝≤ #·÷&Ü\ì $<äT´‘Y XÊK Ç.Ç. Áoìyêdü
ø√¢]H˚wüHé #˚dæ b˛©düT\qT ô|{Ϻ Ä ÁbÕ+‘êìøÏ sêø£b˛ø£\T ìùw~Û+#·&É+
|ü≥ºD+˝À ø£ì|æ+#·ì ;¢∫+>¥, ø√¢]H˚wüHé eTeT nì|æ+#·Tø√e&É+ Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï<äì kÕúì≈£î\T u≤ãT≈£î n<äq|ü⁄ md”Œ #·Áø£e]Ô dü÷∫+#ês¡T.k˛eTyês¡+ ø£s√Hê
ìj·T+Á‘·D˝À u≤>∑+>± ˝≤ø˘ &ÍHé H˚|ü<Ûä´+˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘·eT
Äs√|ædüTÔHêïs¡T. $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê˝À¢ m≥Te+{Ï ìyês¡D #·s¡´\T
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]q yÓ’q+ #˚|ü≥ºø£b˛e&É+, Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ »Hê\ sêø£b˛ø£\T nqTeT‹+#·&É+ XÊK n~Ûø±s¡T\T,dæã“+~øÏ m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì
˝≤+{Ï$ #·÷düTÔ+fÒ ø£s√Hê πødüT\T eT]+‘· ô|]π> neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ø√s¡T‘·÷ &çmd”Œ ø±s¡´\j·T+˝À Ç.Ç.Áoìyêdü u≤ãT b˛©dt n~Ûø±s¡T\‘√
qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T»sY q÷´dt Á|ü‹ì~Û: >∑‘·yÓT+‘√ |òüTq ø°]Ô ø£*–q ø£s√Hê bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\qT+&ç ˇø£{Ï, ¬s+&√ ø±+{≤ø˘º \qT >∑T]Ô+#·&É+˝À s√&ÉT¢ eT÷ùddæHê ìs¡¢ø£å´+>± sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔqï Á|ü»\T düe÷y˚X¯yÓTÆj·÷´s¡T.Ç.Ç. ‘·eT<ä �wæºøÏ rdüT≈£îe∫Ãq n+XÊ\ô|’ n<äq|ü⁄
qs¡düsêe⁄ù|≥ ø£s√Hê s¡ø£ÿdæ ø√s¡˝À¢ ∫øÏÿ X¯\´eTe⁄‘·T+~ . m|ü⁄Œ&ÉT @ n~Ûø±s¡T\ yÓ’|òü\´+ ø={§º∫Ãq≥T¢ ø£qã&ÉT‘√+<äì Á|ü»\T ãVæ≤s¡+>∑+>± md”Œ #·Áø£e]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ $~Û
ÁbÕ+‘·+˝À m+‘·eT+~øÏ yÓ’s¡dt k˛øÏ+<äqï yês¡Ô\T $Hê*‡edüTÔ+<√qì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.m≥Te+{Ï dü÷#·q\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ñ<äj·T+ ì‘·´edüs¡ #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. ìs¡«Vü≤D $wüj·T+˝À ‘·eT XÊK qT+&ç dü+|üPs¡í düVü≤ø±s¡+
Á|üC≤˙ø£+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·T+~. nìï s¡ø±\ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï düs¡T≈£î\T ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î e#˚à yê] |ü≥¢ ì|òü÷ ø=s¡e&ç+~.ÇB˝≤ ø√$&é 19 Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] >± @md”Œ #·Áø£e]Ô n+~kÕÔeTHêïs¡T.&çmd”Œ Msê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡T\T ,dæã“+~ $~Û>±
bÕõ{Ïyé πødüT˝…+<äT≈£î ô|]–b˛‘·THêïjÓ÷ ns¡ú+ø±ø£ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ñ+fÒ ≈£Ls¡>±j·T\T, øÏsêD≤ cÕ|ü⁄\ e<ä› ;¢∫+>¥ yÓ<ä»\¢&É+ ø√¢]H˚wüHé Ç|üŒ{Ϭø’Hê düeTdü´ rÁe‘·qT >∑T]Ô+∫q õ˝≤¢ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ◊&ç ø±s¡T¶\T $ìjÓ÷–+#ê\Hêïs¡Tmø£ÿ&Ü $<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+
dü‘·eTe⁄‘·T+~. BìøÏ ‘√&ÉT XÊK\ eT<Ûä´ düeTq«j·T˝À|ü+ ‘√ yÓ’s¡dt >±ì #˚düTÔqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ñ<äj·T+ |üP≥ ªø£s√Hêµ $ÁXÊ+‘· ‘·eTXÊK˝Àì ø=+<äs¡T πøåÁ‘· kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T #˚dæq ‘·|æŒ<ë\≈£î ø£*–‘˚ ÄÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£îì düs¡|òüsêqT |ü⁄qs¡~›+#˚+<äT≈£î yÓfi‚fl
yê´|æÔ ìj·T+Á‘·D $wüj·T+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ‘·\H=|æŒ>± ‘·j·÷¬s’+~. düeTj·T+˝≤ uÛ≤$dü÷Ô Á|ü»\qT s√&É¢ô|’øÏ $#·Ã\$&ç>± sêø£b˛ø£\T ~<äT›u≤≥T #·s¡´\≈£î |üPqT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. qs¡düsêe⁄ù|≥˝À ˝≤ø˘ yêVü≤Hê\≈£î nqTeT‘·T*kÕÔeTHêïs¡T.dü<äs¡T düe÷#êsêìï dæã“+~øÏ
qs¡düsêe⁄ù|≥˝À k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ ø£s√Hê πødüT\ dü+K´ 78 ≈£î ø=qkÕ–+#·&É+, yê]ô|’ b˛©düT\ ì|òü÷ ø=s¡ee&É+,Á|ü»\T #ê˝≤eT+~ &ÍHé qT |ü{Ï wüº+>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î b˛©dt XÊK |ü&Ésêì bÕ≥T¢ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ø√sês¡T.
#˚]+~. qs¡düsêe⁄ù|≥ |ü≥ºD+ qT+&ç |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+˝Àì $$<Ûä
Á>±e÷\≈£î ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüT\T $düÔ]+#·&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T ‘·\\T
|ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. z Áô|’y˚{Ÿ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ <ë«sê uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕõ{Ïyé
~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ Ç<ä›s¡T, eTT>∑TZs¡T Á|üj·÷DÏ+#·&É+, ø=+‘·eT+~ ø£˙dü+ |ü&ÉT‘·Tqï<äq&ÜìøÏ sêÁ‹+ãefi¯ófl ø£+{ÏMT<ä ≈£îqTø£H˚~ ˝Ò≈£î+&Ü $<ÛäT\T
e÷düTÿ\T <Ûä]+#·≈£î+&Ü ãj·T≥≈£î sêe&É+ ˝≤+{Ï ìs¡¢ø£å´|ü⁄ <Û√s¡DÏ‘√
ø£s√Hê eT]+‘· eT+~øÏ k˛πø Á|üe÷<ä+ ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø ø£s√Hê
ìs¡«Væ≤düTÔqï rs¡T n<ä›+ |ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ yê]øÏ ø=ìï XÊK\qT+&ç dü¬s’q
düVü‰ø±s¡+ n+<ä&É+˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ ≈£î
ø£©Ô eT<ä´+ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+
ø√$&é-19 ìj·T+Á‘·D Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] >± @md”Œ #·Áø£e]Ôì ìj·T$Tdü÷Ô
πødüT\T ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ Ç|üŒ{Ïπø
n+#·Hêø=#êÃs¡T. ‘=\T‘· |ü≥ºD+˝Àì es¡eø£≥º ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˇø£ÿ
qs¡düsêe⁄ù|≥ |ü≥ºD+˝À m˝≤ e∫Ã+<√, m˝≤ ô|s¡T>∑T‘·T+<√ ns¡Δ+ ø±ø£
‘·\ |ü≥Tº≈£î+≥Tqï ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î Ç~ eT]+‘· ‘·\H=|æŒ>± k‘Y ø√düº˝Ÿ CÀHé(>∑T+≥÷s¡T πs+CŸ) ◊õ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ Ç{°e\ ñ‘·Ôs¡T«\T -&ç|üP´{° d”m+ Hêsêj·TD kÕ«$T
πødüT ‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq ø£s√Hê yÓ’s¡dt ~q~q Á|ües¡úe÷q+>± ù|ÁfÒ– e÷s¡T‘·T+~. ø√$&é-19 ìyês¡D≈£î C≤Ø #˚XÊs¡T. 8 eT+~ d”◊ \qT, 14 eT+~ môd’‡ \qT, 10 eT+~ neTsêe‹ ã÷´s√ :˝≤ø˘&ÍHé ø±s¡D+>± sêÁwüºyê´|üÔ+>± eT<ä´+ $Áø£j·÷\T
b˛‘·T+~. nq+‘·s¡+ πøãT˝Ÿ e´øÏÔ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, ôVA+>±s¡T¶≈£î n~Ûø±s¡T\T #˚ùd ‘·÷.. ‘·÷.. ôV≤&é ø±ìùdºãTfi¯¢qT, 50 eT+~ ø±ìùdºãTfi¯ófl\‘√ bÕ≥T eT÷&ÉT|ü¢≥÷q¢ mø£ÿ&É »s¡>∑≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tº ~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. B+‘√
ø£s√Hê bÕõ{Ïyé e∫à Ç|ü⁄Œ&ÉT es¡eø£≥º ÁbÕ+‘·+˝À eT]+‘· yê´|æÔøÏ eT+Á‘·|ü⁄ #·s¡´\‘√ ø£s√Hê‘√ Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îì ˝≤ø˘ &ÍHé qT |ü{Ïwüº+>± eT<ä´+ \_Û+#·ø£ eT+<äTu≤ãT\T $\$\˝≤&çb˛‘·THêïs¡T. eT<ä´+ ø√dü+
ø±s¡DyÓTÆ+~. ‘=\T‘· ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT πødüT\T yÓ\T>∑T #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT eT]+‘· eTT|ü⁄Œ yê{Ï˝Ò¢ neT\T #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. nsTT‘˚ nìï XÊK\qT nH˚ø£ e÷sêZ\qT nH˚«wæk˛ÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç<˚ n<äTqT>± #˚düTø=ì ø£©Ô
|üø£&É“+B>± eP´Vü≤ s¡#·q #˚dæ yÓ’s¡dt yê´|æÔ eT÷˝≤\qT ø£qT>=ì ñ+fÒ Á|üe÷<ä+ ñ+~. düeTq«j·T |üs¡T#·T≈£îì ø£s√HêqT Äj·Tq @ y˚Ts¡≈£î eT<ä´+ ‘·j·÷s¡T #˚ùd yês¡T ¬s∫Ãb˛‘·÷ Á|ü»\ ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥
Á|üdüTú‘·+ |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+&˚~ ø±<äqï $wüj·T+ n~Ûø±s¡T\ eTqkÕ‡øÏåì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ ìj·T+Á‘·D #˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡H˚~ eT]ø=~› s√E˝À¢H˚ e÷&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ sêÁwüº yê´|üÔ+>± Hê≥T kÕsê ‘·j·÷s¡T #˚ùd yê]ô|’
Á|ü•ïdüTÔ+~. n+‘˚ø±ø£ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡¢ø£å´+ ≈£L&Ü z Ä<˚XÊ\‘√ düŒwüº+ ø±qT+~. nqedüs¡+>± s√&É¢ô|’q ‹]π>yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤k˛Ô+~.á $wüj·T+ ô|’ &ç|üP´{° d”m+
ø±s¡D+>± ø£ìŒdüTÔ+<äì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ ø±«s¡+f…ÆHé ≈£î ‘·s¡*kÕÔeTì Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢ s¡÷s¡˝Ÿ Hêsêj·TD kÕ«$T k˛eTyês¡+ ‘ê&˚|ü*¢˝À MT&çj·÷‘√
&ûmd”Œ Msê¬s&ç¶ md”Œ $»j·Tsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nsTTHê Á|ü»˝À¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷....Hê≥TkÕsê ô|’ sêÁwüºyê´|üÔ+>± Á|ü‘˚´ø£+>± <ë&ÉT\T
Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷s¡TŒ ø£ì|æ+#·ø£b˛>± ˝…ø£ÿ˝Òì‘·q+..Ä eTq<ëø± #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Hê≥TkÕsê ‘·j·÷Ø<ës¡T\T, yê]øÏ düVü≤ø£]+#˚ yê]ô|’
b˛©düT eùdÔ #·÷düT≈£î+<ë+˝Ò nH˚ <Û√s¡DÏ ø£ìŒdüTÔqï<˚ ø±˙ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n≥Te+{Ï yê]ô|’ |”&û j·÷ø˘º øÏ+<ä
j·T+Á‘ê+>∑+ Á|üuÛÑT‘·«+ me]ø√dü+ Ç+‘· jÓ÷#·q #˚düTÔqï<äqï πødüT\T ô|{≤º\ì md”Œ¤\qT Ä<˚•+#êeTì Hêsêj·TD kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T.
sêÁ‹fi¯ófl ≈£L&Ü ø£˙dü $»„‘· ø=s¡e&ÉT‘·T+<äq&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. ˝≤ø˘&ÍHé ø±\+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 4371 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢
ìÁ<äe÷qT≈£îì b˛©dt XÊKπø |ü{Ϻ+<ë...? Hêsêj·TD kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. yê]˝À 4435eT+~ì n¬sdtº #˚XÊeTHêïs¡T.
$<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D e´eVü≤s¡+ ˇø£ÿ b˛©dt XÊKπø düTe÷s¡T 37,632 ©≥s¡¢ ◊&û, 31 ≥qTï\ q\¢u…\¢+ d”CŸ #˚dæ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.
ø=+‘·eT+~ eTTì‡bÕ*{°, @md”Œ #·Áø£e]Ô |ü{Ϻq≥T¢ |ü≥ºD+˝À ø£ìŒdüTÔqï |ü]D≤e÷\T |ü\T B+‘√ bÕ≥T 1130 yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.
¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T dæã“+~ nqTe÷\qT πsπø‹ÔdüTÔHêïsTT. ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D Á|üÁøÏj·T˝À
≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ e<ä› ;¢∫+>¥ #˚j·T≈£î+&Ü e~˝Òdæq s√&ÉT¶ e÷Á‘·+ >∑T+&Ó\ MT<ä
#˚‘·T˝ÒdüT≈£îì ìÁ<äb˛‘·THêïs¡ì $eTs¡Ù\T
>∑‘·ø=~› s√E\T>± #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï |ü\T |ü]D≤e÷\T
}‘·$TdüTÔHêïsTT. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ &çmd”Œ dæm+ düVü‰j·T ì~ÛøÏ $$<Ûä dü+düΔ\
Msê¬s&ç¶, Áf…Æ˙ &çmd”Œ e÷<Ûäe¬s&ç¶\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À Äغd” dæã“+~ì
>∑‘· HÓ\˝À »q‘ê ø£s¡÷Œ¤´ dü+<äs¡“¤+>± |ü≥ºD+˝À M<ÛäT˝À¢ ;¢∫+>¥,
ø√¢]H˚wüHé #˚|ü{Ϻq n~Ûø±s¡T\T HÓ\ <ë{ÏHê ¬s+&√ $&É‘· bÕ]X¯ó<äΔ´
yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. |ü≥ºD+˝À bÕ]X¯ó<äΔ´ ìs¡«Vü≤D, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î
#Ó+~q e´≈£îÔ\ sêø£b˛ø£\T ìj·T+Á‘·D, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ n~Ûø£πs≥T¢, ø£\T|ü⁄≈£îì düTe÷s¡T yÓsTT´eT+~ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.nsTT‘˚
ø°\ø£yÓTÆq ø=ìïXÊK\qT+&ç dü¬s’q düVü≤ø±s¡+ n+<ä&É+˝Ò<äì ‘Ó\TdüTÔ+~.
<ë«sê s¡÷.2\ø£å\70y˚\T $‘·s¡D
ìs¡«Vü≤D #˚j·T˝Ò<ä+fÒ yê] ìs¡¢ø£å´+ @bÕ{Ï<√ ns¡Δ+ #˚düTø√e#·TÃ. Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D, n‘·´edüs¡ ùde˝À¢ bı©düT\‘√ bÕ≥T eTTì‡|ü˝Ÿ,
¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T dæã“+~ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚ùdÔ ø£s√Hê s¡Væ≤‘· eT] $T–*q XÊK\ rs√...!
ø£s√Hê bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\ ø£+{≤ø˘º \qT >∑T]Ô+#·&É+˝À, bÕ]X¯ó<äΔ´ yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D˝À $T–*q ø°\ø£ XÊK˝À¢ yÓ’<ë´s√>∑´, ¬syÓq÷´,
ìs¡«Vü≤D˝À, s√&É¢ô|’øÏ e#˚à yêVü≤q<ës¡T\qT ø£≥º&ç #˚j·T&É+˝À |ü≥ºD+>± qs¡düsêe⁄ù|≥ ñ+≥T+~. ˝Ò<ä+fÒ ù|≥˝À ¬s&é CÀHé
ÁbÕ+‘ê\T eT]ø=ìï ô|]–b˛‘êj·Tq&É+˝À @e÷Á‘·+ dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. eTTì‡|ü˝Ÿ, dü∫yê\j·T, yê\+≥Ø e´edüú\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*‡
n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+, ø=+<äs¡T Á|ü»\ ne>±Vü≤q sêVæ≤‘·´+ yÓs¡dæ H˚&ÉT ñ+&É>± yÓ’<ä´XÊK ùde\T nìs¡«#·˙j·TeTì #Ó|üŒe#·TÃ. Çø£ eTTì‡|ü˝Ÿ
ø£s√Hê πødüT\T qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝À $» �+uÛÑq≈£î ø±s¡D+ nì #Ó|üŒ&É+˝À mø£ÿ&É Á|üuÛÑT‘·« ùde\T n+<äø£b˛sTTHê, n$˙‹øÏ ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü #·≥º
e´‹πsø£yÓTÆq #·s¡´\T »]–Hê ì$TcÕ\ e´e~Û˝À dü∫yê\j·T+, XÊK $wüj·÷ìø=ùdÔ bÕ]X¯ó<äΔ´ dæã“+~ ùde\T n_Ûq+<ä˙j·T+>±
dü+ø√∫+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ñqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\ rs¡T Äπøå|üD°j·T+>± ñ+<äqï $eTs¡Ù\T
e÷qyê[øÏ ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔqï ø£s√Hê eTVü≤e÷à] yê\+{°s¡¢ <ë«sê n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. ø±˙ qs¡düsêe⁄ù|≥˝À n˝≤
»s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. m+<äT≈£î? ˝À|ü+ mø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·T+~? dü∫yê\j·T $ì|ædüTÔHêïsTT. Çø£ dü∫yê\j·T n~Ûø±s¡T\T dæã“+~ |üìrs¡T
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À ø£s¡÷ï\T, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À n‘·´+‘· rÁe HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ñ+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~. yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D e´eVü≤s¡+˝À
kÕúsTT˝À $» �+_ÛdüTÔ+~. |ü˝≤ï&ÉT˝À eTTK´+>± qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝À dæã“+~ m+‘· eT+~ ñHêïs¡T. ø£˙dü+ K∫Ñ·yÓTÆq düe÷#ês¡+ m+<äT≈£î
Çe«˝Òø£b˛‘·THêïs¡T...? ø£s√ÿ≥ø£ ø£s√Hê sê≈£î+&Ü yê´|æ+#·≈£î+&Ü Á|üX¯+dü\T bı+<äT‘·Tqï yê©+≥Ø e´edüú qs¡düsêe⁄ù|≥˝À ø=ìï
#ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ y˚>∑+>± $düÔ]dü÷Ô s√Es√E≈£î |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± ÁbÕ+‘ê\˝À X¯uÛ≤wt nì|æ+#·T≈£î+≥T+fÒ eT]ø=ìï#√≥¢ rÁe
e÷s¡T‘·T+~. ø£s√Hê ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î b˛©düT n~Ûø±s¡T\T ‘·|üŒ #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T #˚|ü≥º&ÜìøÏ b˛©düT\πø |ü{Ϻ+<ë..! J‘·+ dü+>∑‹
<˚e⁄&Ós¡T>∑T ø£˙dü+ kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü ø£s¡TyÓ’+<ë...? b˛©düT\≈£î $eTs¡Ù\bÕ\e⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ¬s$q÷´ XÊK $wüj·T+˝ÀøÏ yÓ[‘˚
¬syÓq÷´, eTTì‡|ü˝Ÿ, dü∫yê\j·Tdæã“+~ yê\+{°s¡T¢ |ü≥ºD+˝À ø=ìï $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D˝À, ìs¡íj·÷\qT rdüT≈£îH˚ n+X¯+˝À me]øÏ yêπs
#√≥¢ n≈£î+]ƒ‘· Bø£å˝À |üì #˚düTÔ+&É>± eT] ø=ìï #√≥¢ uÛÑ÷‘·<ä›y˚Tdæ ‘·|üŒ $T>∑‘ê n~Ûø±s¡T\≈£î u≤<Ûä´‘· ˝Ò<ë? |ü≥ºD Á|ü»\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+
yÓ‹øÏHê mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.ø£s√Hê b˛©düT\T #˚düTÔqï ø£ �wæøÏ $T>∑‘ê n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ j·TeTTHê rπs nqï #·+<ä+>± e´eVü≤]düTÔqï≥T¢ $ìøÏ&ç. |üìuÛ≤sêìï ˝…ø£ÿ
˝Ò<äH˚ dü+<˚Vü≤+ Á|ü»˝À¢ HÓ\ø=+~. ø£s√Hê s¡Væ≤‘· |ü≥ºD+>± #˚j·Tø£ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$TdüTÔqï b˛©düT, yÓ’<ä´XÊK\≈£î $T–*q XÊK\T
qs¡düsêe⁄ù|≥˝À $|üØ‘·+>± ô|]–b˛‘·Tqï á ‘·s¡TD+˝À ìyês¡D ìkÕ«s¡ú+>± düVü≤ø£]ùdÔ ø£s√Hê yê´|æÔì ìyê]+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. ‘ÓHê*`y˚T»sY q÷´dt : ø£s√Hê eTVü≤e÷à]ì ø£≥º&ç #˚j·T&É+˝À sêÁwüº
#·s¡´\T |ü≥ºD+˝À @ ø√XÊHê ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.e÷]à HÓ\˝À »q‘ê qs¡düsêe⁄ù|≥qT r]Ã~<˚›+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´#·s¡DqT düeT]Δdü÷Ô dæm+ düVü‰j·T ì~ÛøÏ $$<Ûä
ø£s¡÷Œ¤´ düeTj·T+˝À |ü≥ºD+˝Àì |ü\T $<ÛäT˝À¢ ;¢∫+>¥, ø√¢]H˚wüHé #˚XÊs¡T. ñ+~. Á|ü»\T ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« dü÷#·q\qT bÕ{Ïdü÷Ô, d”«j·T ìj·T+Á‘·D, dü+düΔ\ <ë«sê n+~q düVü≤ø±s¡+ |ü≥¢ myÓTà˝Ò´ •e≈£îe÷sY <Ûäq´yê<ë\T
‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ kÕΔìø£ >∑+>±qeTàù|≥˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À
düπs« ìs¡«Væ≤düTÔqï yê]øÏ Á|ü»\T
düVü≤ø£]+#ê*: q>∑s¡ ø£$TwüqsY ìeTà>∑&ɶ e¬s‡dt »>∑Hé düsêÿsY.. ! ø=+&ÉM{Ï ùdyê dü$T‹ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ù|s¡+ dü+Je¬s&ç¶, >√|æ¬s&ç¶
lìyêdü¬s&ç¶\T s¡÷.1\øå±50y˚\T #Ó≈£îÿqT myÓTà˝Ò´ •e≈£îe÷sY
n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ •e≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£wüº
ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+&É>± <ë‘·\T m+‘√ eT+~ ñ<ës¡+>±
düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì, Ç<˚ Áø£eT+˝À ø=+&ÉM{Ï ùdyê dü$T‹ n+~düTÔqï
düVü≤ø±s¡+ |ü≥¢ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± mHéÄsY◊
-sêÁwüº+˝À ø£s√HêHê ....ìeTà>∑&ܶ...! ìeTà>∑&ɶ... »>∑Hé düsêÿs¡Tô|’ Á|ü‘·´ø£å b˛s¡Tπø dæ<äΔeTj·T´s¡T. H˚s¡T>±
ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæq ìeTà>∑&ɶ... ‘·qqT mdtád” |ü<ä$
ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé dæm+ düVü‰j·T ì~ÛøÏ n+~+∫q \ø£å s¡÷bÕj·T\ $sêfi≤ìï
≈£î<äs¡e*¢ ñeTl myÓTà˝Ò´ •e≈£îe÷sY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±
qT+∫ ~+ù| n~Ûø±s¡+ »>∑Hé düsêÿs¡T≈£î ˝Ò<ä+fÒ ˝Ò<äì
-@|æ sê»ø°j·÷\˝À Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ >± #ÓãT‘·THêïs¡T.ìeTà>∑&ɶ |æ{ÏwüHé ô|’ $#ês¡D »]|æq ôV’≤ø√s¡Tº... »>∑Hé
yêø£sY‡ ø£¢uŸ ‘ÓHê*, $mdtÄsY n+&é mHé$ÄsY ø±˝Òõ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À
dæm+ düVü‰j·T ì~ÛøÏ s¡÷.20y˚\T $sêfi≤ìï myÓTà˝Ò´ •e≈£îe÷sY≈£î
düsêÿs¡T≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ ø√s¡Tº˝À »>∑Hé düsêÿs¡T øö+≥sY n+<äCÒXÊs¡T. <ë‘·\T n+~düTÔqï düVü≤ø±s¡+ |ü≥¢ myÓTà˝Ò´ •e≈£îe÷sY
e÷]q ìeTà>∑&ɶ m|æk˛&é <ëK\T #˚j·Tø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. mdtád” |ü<ä$ qT+∫ ìeTà>∑&ɶqT <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=+&ÉM{Ï ùdyê dü$T‹
neTsêe‹ -ã÷´s√:ì»y˚T... ÁbÕD≤+‘·ø£ ‘=\–+#·&É+˝À ‘êy˚TMT ø√XÊ~Ûø±] ñ&ÉTeTT\ ∫qu≤\ø√{Ϭs&ç¶, yêø£sY‡ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T
∑T+≥÷s¡T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé, y˚T»sY q÷´dt :ø£s√q yÓ’s¡dt (ø√$&é 19) e´øÏÔ>∑‘· ø£ø£å\T,
yê´|æÔ ìs√<Ûäø£ #·s¡´\˝À uÛ≤>∑+>± ø£+f…ÆH˚à+{Ÿ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü‘˚´ø£ düπs« eTVü≤e÷à] ø£s√Hê yÓ’s¡dt _.ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé, ø±s¡´<ä]Ù >∑TeTà&ç yÓ+ø£≥ Hêsêj·TD, >±\+øÏ düTu≤“sêe⁄,
$X¯«yê´|üÔ+>± $\j·T ‘ê+&Ée+ ø±s¡ŒD≤´\≈£î n+ãØwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
ìs¡«Væ≤düTÔqï yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\øÏ Á|ü»\T düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì q>∑s¡ b˛˝Ò<äì
#˚düTÔqï |ü]dæú‘·T˝À¢
ø£MTwüqsY #·˝≤¢ nqTsê<Ûä ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+
ø£MTwüqsY |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± Äq+<äù|≥ ˝Àì ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT, j·÷Hê qyê´+Á<Ûä˝À ø£s√HêqT
Á>±eT yê\+{°s¡¢
~ ø±\˙\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£MTwüqsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷,
ø£s√q yÓ’s¡dt (ø√$&é19) yê´|æÔ ìs√<ÛëìøÏ ø£+f…ÆH˚à+{Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£˝…ø£ºsY
Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î düπs« ìs¡«Væ≤+#·T≥ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. düπs«
$T+∫q ÄdüøÏÔø£s¡ n+X¯+>±
sêÁwüº e÷J mìïø£\
ø£$TwüqsY ìeTà>∑&ɶ s¡y˚TXŸ
e¬s‡dt ìj·÷eTø±ìøÏ Ç+≥s¡÷«´\T
ì$T‘·Ô+ &√sY ≥T &√sY e#˚à &Üø£ºs¡¢øÏ, m.j·THé.j·T+ \≈£î, yê\+{°s¡¢≈£î ≈£îe÷sY e´eVü‰s¡+
Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\T, »\TãT, <ä>∑TZ, »«s¡+, ÄkÕà, >∑T+&Ó, }|æ]‹‘·TÔ\ e÷]b˛sTT+~. mdtád”
dü+ã+~‘· düeTdü´\T, yê´<ÛäT\T >∑÷]Ã düe÷#êsêìï Á|ü»\T n+~+∫Û |ü<ä$ qT+∫ ‘·qqT ~+#˚ mdtád”
düVü≤ø£]+#ê\ì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. düπs« ì$T‘·Ô+ yÓfi‚fl dæã“+~ ≈£L&Ü ìπs›•+ $wüj·T+˝À »>∑Hé düsêÿs¡T |ü<ä$˝À
∫q $<Ûä+>± Á|ü»\ e<ä› qT+&ç $esê\T ùdø£]+#ê\ì, eTTK´+>± ndü«düú ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·˝Ò<äqï ìj·T$T‘·T\T
‘√, yÓ’s¡dt \ø£åD≤\‘√ me¬s’Hê ñ+f… >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷ yê<äq‘√ ìeTà>∑&ɶ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î mø£ÿ>±... nj˚T´ e´øÏÔ ôV’≤ø√s¡Tº »&ç®
#êsêìï n+~+∫, yê] e<ä› qT+&ç XÊ+|æ˝Ÿ‡ ùdø£]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘êy˚TMT ìeTà>∑&ɶqT e´øÏÔ>∑‘·+>± {≤¬sZ{Ÿ kÕΔsTT ñ+fÒ.. eT]+‘·
yê\+{°s¡T¢, m j·THé j·T+ \T ø£+f…ÆH˚à+{Ÿ ÁbÕ+‘ê\˝Àì Á|ü»\≈£î yÓ’s¡dt #˚j·T&É+ ˝Ò<äì mdtád”ì eT]+‘· bÕs¡<äs¡Ùø£+>± r]Ã~<˚›+<äTπø Ä]¶HÓHé‡ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ M\T+≥T+<äì uÛ≤$+∫ Ä]¶HÓHé‡
yê´|æÔô|’ e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. qT rdüT≈£îe#êÃeTì »>∑Hé düsêÿs¡T #ÓãT‘√+~. yÓTT‘·Ô+>± s√Eø√ {Ï«dtº ‘Ó#êÃeTì #Ó|æŒ+~. Ç+‘·<ëø± u≤>±H˚ ñHêï.. $wüj·T+ ø√s¡Tº |ü]~Û˝À
düπs« ì$T‘·Ô+ &√sY ≥T &√sY yÓfi‚fl dæã“+~ nedüs¡yÓTÆq s¡ø£åD |ü]ø£sê\qT ‘√ kÕ>∑T‘·Tqï ìeTà>∑&ɶ m|æk˛&é... ø£s√Hê ø£+fÒ ≈£L&Ü Ç+≥¬sdæº+>¥ ñ+&É>± yÓ’d”|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ H˚‘· $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ #˚dæq |òæsê´<äT
<Ûä]+#ê\Hêïs¡T. ø£+f…ÆH˚à+{Ÿ ÁbÕ+‘ê\T>± &çπø¢sY #˚dæq ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T bÕsTT+{Ÿ >± e÷]b˛sTT+~.ø£s√Hê $» �+uÛÑD≈£î eTT+<äT »>∑Hé düsêÿs¡T Ä<Ûës¡+>± d”◊&û s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–b˛e&É+ πø+Á<ä ôVA+ XÊK≈£î ìeTà>∑&ɶ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢, y˚T»sYq÷´dt: Ç{°e\ eT÷&Ée $&É‘· Á>±eT yê\+{°s¡¢
sêø£b˛ø£\qT |üP]Ô>± Ä|æy˚j·÷\ì, nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\≈£î dæ<äΔyÓTÆb˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À... eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô sêdæq ˝ÒKô|’ $#ês¡D #˚|ü≥º&É+ n+<äT˝À ìeTà>∑&ɶ ‘·|ü⁄Œ #˚dæq≥T¢>± m+|æø£≈£î H√{Ï|òæπøwüHé Ç∫Ãq ‘·s¡TD+˝À k˛eTyês¡+ kÕúìø£ m+|æ&çz
düs¡T≈£î\T, ≈£Ls¡>±j·T\T e+{Ï ì‘ê´edüsê\qT &√sY ≥T &√sY &Ó*eØ #˚düTÔ #·s¡´>± mìïø£\qT s¡<äT› #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ mìïø£\ yêsTT<ëqT rÁe+>± Á|üø£≥q\T yÓ\Te&É≥+ ì»+>± ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]b˛sTT+<äì #ÓbÕŒ*. ø±sê´\j·T+˝À Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ m+|æ&çz õ ø±X¯j·T´
HêïeTì, Á|ü»\T mes¡T Çfi¯fl qT+&ç ãj·T≥≈£î sê≈£L&É<äì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. e´‹πsøÏ+∫q »>∑Hé düsêÿs¡T... ìeTà>∑&ɶ #·s¡´\ô|’ u≤Vü‰≥+>±H˚ ‘êC≤>± ndü\T mìïø£\ s¡<äT›≈£î dü+ã+~Û+∫ ìeTà>∑&ɶ e´eVü≤]+∫q ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î ø±X¯j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì Áu≤Vü≤àD|ü*¢,
ì‘ê´edüsê\≈£î e#˚à Á|ü»\T ≈£L&Ü >∑T+|ü⁄\T>± #˚s¡≈£î+&Ü kÕe÷õø£ $s¡T#·T≈£î|ü&ç+~. ìeTà>∑&ɶ e¬s‡dt »>∑Hé düsêÿs¡T e´eVü‰s¡+ ø±kÕÔ... rs¡T dü]>± ˝Ò<äqï Ø‹˝À @ø£+>± mìïø£\ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù #˚‘· »>∑Hé ø±y˚T|ü*¢, #ÓHêïj·TbÕ˝…+, >∑T‹Ôø=+&É Á>±e÷\≈£î #Ó+~q e´≈£îÔ\≈£î
<ä÷s¡+ bÕ{Ïdü÷Ô, nedüs¡yÓTÆq düs¡T≈£î\qT ø=qT>√\T #˚j·÷\ì ‘Ó*j·T »>∑Hé düsêÿs¡T e¬s‡dt $|üøå±\T>± e÷]b˛sTT+~. Ä ‘·sê«‘· ìeTà>∑&ɶqT düsêÿs¡T ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚sTT+#·&É+ #·÷düTÔ+fÒ... ì»+>±H˚¿ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á Á>±e÷\≈£î m+|æ¬ø’q yês¡T
#˚XÊs¡T.dü<äs¡T |üs¡´≥q˝À j·T+.ôV≤#Y.z Áo<˚$, á.á XÊ+‹ sêE , mdtád” |ü<ä$ qT+∫ ‘=\–+#˚+<äT≈£î @ø£+>± Ä]¶HÓHé‡ qT rdüT≈£îe∫Ãq ìeTà>∑&ɶ e´eVü‰s¡+ @|”˝À ø£s√HêqT $T+∫q Ç+≥¬sdæº+>¥ bÕsTT+{Ÿ >± ‘·«s¡˝ÀH˚ $<ÛäT˝À¢ #˚πs+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á
&Üø£ºs¡T¢, m.j·THé.j·T+ \T, ôdÁø£≥Ø\T, yê\+{°s¡T¢, XÊì≥Ø ÇHÓ‡Œø£ºs¡T¢ »>∑Hé düsêÿs¡T.. @ø£+>± Ä |ü<ä$˝À eTÁ<ëdt ôV’≤ø√s¡Tº ]f…ÆsY¶ Hê´j·TeT÷]Ô e÷]+<äì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. Ç+≥s¡÷«´˝À ‘·q‘√ bÕ≥T C≤qbÕ&ÉT |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù ¬ø
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. »dæºdt ø£q>∑sêCŸ qT ìj·T$T+#˚dæ+~. B+‘√ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫q kÕ«$THêj·Tø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
>∑T+≥÷s¡T
ns¡“Hé |ü]~Û˝À mdt ◊ \T>± b˛dæº+>∑T¢
eT+>∑fi¯yês¡+
28 @Á|æ˝Ÿ 2020 >∑T+≥÷s¡T,y˚T»sY q÷´dt: >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé õ˝≤¢≈£î πø{≤sTT+#·ã&çq ns¡“Hé õ˝≤¢≈£î πø{≤sTT+#· ã&çq ¬ø •ej·T´qT (1119) ˝≤˝≤ù|≥ |æmdt ˝À @mdt◊ >± |üì#˚sTT #·Tqï ‘ê&˚|ü*¢ @mdt◊ õ •e Á|ükÕ<é (1816)
mmdt◊ sê´+ø˘ qT+&ç mdt◊ \T>± Á|üyÓ÷wüHé bı+~q ◊<äT>∑T]øÏ >∑T+≥÷s¡T mdt◊ >±, ˝≤˝≤ù|≥ |æmdt q+<äT |üì#˚j·TT#·Tqï bÕ‘· >∑T+≥÷s¡T @mdt◊ ì >∑T+≥÷s¡T &çdæÄ]“ môd’‡>± ìj·T$T+#ês¡T.dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T
ns¡“Hé md”Œ |æ.ôV≤#Y.&ç sêeTø£ �wüí b˛dæº+>¥‡ Ç∫ÃHês¡T.˝≤˝≤ù|≥ mmdt◊
>± |üì #˚j·TT#·÷ mdt◊ >± Á|üyÓ÷wüHé bı+~q ÄsY m+ $»jYT ≈£îe÷sY
ùwø˘ dü˝≤+ (1335)øÏ q>∑s¡+bÕ˝…+ b˛©dt ùdºwüHé mdt◊ >±, eT+>∑fi¯–]
{ÖHé b˛©dt ùdºwüHé q+<äT @mdt◊ >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï mHé d”‘ê
◊<äT>∑Ts¡T mdt◊\qT q÷‘·q b˛dæº+>¥‡ q+<äT C≤sTTHé n>∑T≥≈£î >±qT
yÓ+≥H˚ ]©yé #˚j·T e\dæ+~>±, ns¡“Hé md”Œ sêeTø£ �wüí k˛eTyês¡+
ÁbÕ+rj·T+
II (2165) ≈£î bÕ‘· >∑T+≥÷s¡T b˛©dt ùdºwüHé, >∑T+≥÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ õ˝≤¢ qT+&ç sêeTj·T´ (1582) qT õ˝≤¢ ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y mdt◊ >±, n<˚$<Ûä+>± &çdæÄ]“ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ yês¡Ô\T
Äغd” Vü≤j·T´sY ãdt Á&Ó’es¡¢≈£î Ä]úø£

Ç≥¢sTT‘˚ Çfi¯fl≈£î ‘êfi≤˝Ò..!


>∑T+≥÷s¡T ã÷´s√-y˚T»sY q÷´dt:-s√Es√E≈£î yê´|æÔøÏ ø±s¡≈£î\T ne⁄‘·THêïs¡T. d”«j·T ìs¡“+<Ûä+ bÕ{Ï+#·eTì
düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì ìs¡düq

ø£s√q yÓ’s¡dt ø£sêfi¯ q �‘·´+ #˚düTÔ+~. b˛©düT\T, b˛©düT\T, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T #Óù|Œ e÷≥\qT Á|ü»\T
Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T mìï #·s¡´\T #˚ã&ÉT‘·THêï ô|&É#Ó$q ô|{Ϻ ÇcÕºsê»´+>± M<ÛäT\ yÓ+≥ dü+#·]düTÔHêïs¡T.
ø£s√q yê´|æÔì ìs√~Û+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.ø£s√q M<ÛäT˝À¢øÏ b˛©düT yêVü≤q+ edüTÔqï<äì Á>∑Væ≤+∫ Ä ø=+#·+ ùd|ü⁄
s√Eø=ø£ Áø=‘·Ô ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ $düÔ]+∫ |ü+C≤ Çfi¯¢˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. b˛©düT\T yÓfi¯fl>±H˚ eT∞fl ãj·T≥≈£î e∫Ã
$düTs¡T‘·T+~. πø+Á<ä+ ìj·T$T+∫q kÕ~Ûø±s¡ >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± eTT#·Ã≥T¢ ô|&ÉT‘·THêïs¡T.eT] Ç≥Te+{Ï
ø£$T{° y˚T HÓ\ 3 ‘êØKT es¡≈£î πødüT\ dü+K´ $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ u≤<ä´‘· eTs¡∫ e´eVü≤]düTÔqï düe÷C≤ìï dü‘ÓÔq|ü*¢, y˚T»sY q÷´dt: dü‘ÓÔq|ü*¢ Äغd” &çb˛ Vü≤j·T´sY ãdt Á&Ó’esY‡
>∑D˙j·T+>± ô|]π> neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ø£≥º&ç #˚j·÷\+fÒ #Ó’Hê˝Àì ePVü≤Hé q>∑s¡+˝À nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ eT]j·TT es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ø±]à≈£î\T ‘·eT
dü÷∫düTÔ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sê´|æ&é øÏ≥¢ <ë«sê f…düTº\T #˚|ü{Ϻq #·s¡´\T Çø£ÿ&Ü #˚|ü{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq¬ø’ &çb˛ Äes¡D˝À yÓ÷ø±fi¯flô|’ ì\ã&ç $q÷‘·q+>± ìs¡düq
#˚dæ ø£s√q u≤~Û‘·T\qT >∑T]Ô<ë›eTT n+fÒ á |ü&ÉT‘·THêïs¡T.ePVü‰Hé q>∑s¡+˝À ø£s√q bÕõ{Ïyé πødüT\T ø£≥º&ç ‘Ó*bÕs¡T. dü<äs¡T ø±]à≈£î\T ˝≤ø˘ &ÍHé ø±s¡D+>± >∑‘· 36 s√E\T>± ãdt\T
sê´|æ&é øÏ≥¢ <ë«sê #˚ùd |üØø£å˝À¢ j·÷≈£î´s¡dæ XÊ‘·+ #˚ùd+<äT≈£î nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+∫+~. &çb˛˝ÀH˚ ì*∫ b˛j·÷j·T˙, |òü*‘·+>± ñbÕ~Ûì ø√˝ÀŒsTT |üP≥ >∑&Ée≥+
‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ ◊dæm+ÄsY (Ç+&çj·THé b˛©düT\T m+‘· #Ó|æŒq $q≈£î+&Ü ãj·T≥≈£î e#˚à yê] Çfi¯fl≈£î ø£wüº+>± ñ+<ä˙ yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Vü≤j·T´sY ãdt zqs¡T¢
øöì‡˝Ÿ |òüsY yÓT&çø£˝Ÿ ØôdsYÃ) sê´|æ&é øÏ≥¢ <ë«sê ‘êfi≤\T y˚XÊs¡T.m≈£îÿe »HêuÛ≤ e⁄+&˚ >∑ �Vü≤ düeTT<ëj·÷\ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ô|+&ç+>¥ _\T¢\T Ç+‘·es¡≈£î sê˝Ò<ä˙, n$ eùdÔ dü<äs¡T
|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#êsê<äì Ä<˚•+∫+~. ÄsY {Ï- ‘·\T|ü⁄\≈£î,eTTK´ <ë«sê\≈£î u≤´]πø&ÉT¢ n&ÉT¶ô|{Ϻ yÓ*¶+>¥ \T #˚dæ ø±]à≈£î\≈£î düVü‰j·T+ #˚kÕÔeTqï≥T¢>± yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe\¢ ø±]à≈£î\
|ædæÄsY(]j·T˝Ÿ f…ÆyéT ]esY‡ Á{≤Áì‡ÿ|ü¸Hé b˛©eTπsCŸ Á|ü»\T ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü ø£≥º&ç #˚XÊs¡T.Ç≥Te+{Ï ø£]ƒq dü+πøåeT+ <äècÕº´ Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T ô|+&ç+>¥ _\T¢\qT ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\
#Ó’Hé ]j·÷ø£åHé) f…düTº\ <ë«sêH˚ ø£s√q πødüT\T #·s¡´\T Ç|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&É ø£s√q πødüT\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ Á|üXÊ+‘· #˚j·÷\˙ ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, Vü≤j·T´sY ãdt\ j·÷»e÷q´+yês¡T Á|ü‹
ìsêΔ]+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. eT] á ÄsY {Ï- yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~.Ç|ü⁄Œ&ÉT ePVü‰Hé q>∑s¡+˝À ùd«#·Ã¤>± ø±]à≈£îìøÏ 25000/` s¡÷bÕj·T\T Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+∫ ø±]à≈£î\qT
|ædæÄsY |ü]ø£sê\T ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ ø£s√q ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. Ç<˚ ø√e˝À ‘Ó\+>±D Ä<äTø√yê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &çe÷+&ÉT\‘√ ≈£L&çq $q‹
bÕõ{Ïyé πødüT\ ìsêΔs¡D Ä\dü´+ ne⁄‘·T+~.á sêÁwüº+˝Àì CÀ>∑T˝≤+ã >∑<ë«\ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T |üÁ‘êìï Äغd” j·÷»e÷Hê´ìø°, me÷às√« ‘·~‘·s¡T\≈£î n+~+#ês¡T.
˝À|ü⁄ nqTe÷ì‘·T\T düe÷»+˝À j·T<∏˚#·Ã¤>± #˚|ü{≤ºs¡T.¬s&é CÀHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\T ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊{°j·T÷d” »˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£+u≤\ lìyêdt, ìjÓ÷»ø£
‹s¡T>∑T‘·÷ ø£s√q yÓ’s¡dt yê´|æÔøÏ Ç‘√~Ûø£+>± düVü≤ø£]düTÔHêïs¡T. Á|ü»\T s√>∑T\qT >∑T]Ô+#·&É+˝À dü‘·Œ¤*‘ê\T ìe«&É+˝Ò<äT.Ms¡T yÓTT≈£îÿã&ç>± eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T Çfi¯fl≈£î ‘êfi≤\T y˚düTÔHêïs¡T. ‘êfi¯+ y˚dæq Çfi¯fl˝À¢ì es¡Z ø±s¡´<ä]Ù sTTØàj·÷, >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT q]X‚{Ï y˚DT>√bÕ˝Ÿ, Äغd”
ne>±Vü≤q ˝Ò≈£î+&Ü u≤<Ûä´‘· eTs¡∫ ì‘ê´edüsê\T, ≈£Ls¡>±j·T\ ù|]≥ »\TãT,<ä>∑TZ, »«s¡+ e⁄+<ë nì n&ç– yÓfi¯ó‘·THêïs¡ì Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q yê] bò˛Hé q+ãs¡T¢ ùdø£]+∫ yê]ì Á|ü‹s√E bò˛Hé <ë«sê dü+Á|ü~dü÷Ô Vü≤j·T´sY ãdt Á&Ó’esY‡, es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé H˚‘·\T n+õ¬s&ç¶, dü‘·´+,
dü+#·]düTÔHêïs¡T.Äø£‘êsTT\T nsTT‘˚ düπsdü]. d”«j·T ìj·T+Á‘·D, ìs¡“+<Ûä+ ø£*Œ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\T ‘·÷ ‘·÷ eT+Á‘·+>± kÕ–düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T yê]øÏ ø±e\dæq ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T,≈£Ls¡>±j·T\T Çfi¯¢πø Msê¬s&ç¶, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
<˚e⁄&Ós¡T>∑T ≈£Ls¡>±j·T\T, düs¡T≈£î\ <äTø±D≤\ e<ä› b˛©düT\T #Ó|æŒq+‘·
ùd|ü⁄ #ÓbÕŒø£ ˝≤؃ s¡a[|æùdÔ ø±ì uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ï+#·&É+
n_ÛÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.$»j·Tyê&É˝À z Á|üãT<äTΔ&ÉT ˝≤Ø Á&Ó’esY >±
|üì#˚dü÷Ô |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ yÓfi§fl∫à Ç+{Ï<ä>∑Zs¡ Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yê]‘√
#˚s¡y˚düTÔHêïs¡T.á $<ÛäyÓTÆq ø£]ƒq #·s¡´\T >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì ¬s&é CÀHé
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü neT\T #˚ùd |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì |ü\Te⁄s¡T kÕe÷õø£
Á|ü»\T ø£s√Hê yÓ’s¡dt |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>±
˝Ò<äT.düe÷»+˝À Ç≥Te+{Ï u≤<Ûä´‘·˝Òì yê]‘√ ø£s√q kÕe÷õø£ yê´|æÔ˝ÀøÏ
sêÁwüº+ HÓ{Ϻ y˚j·Tã&ÉT‘·T+~.eTTK´+>± >∑T+≥÷s¡T,ø£ �cÕí, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À
ù|ø±≥ •_sêìï @sêŒ≥T #˚dæ 50 eT+~øÏ ô|’>± yÓ’s¡dt yê´|æÔøÏ
ø±s¡DeTj·÷´&ÉT. Ç≥Te+{Ï u≤<Ûä´‘· ˝Òì yê]‘√ düe÷»+ Á|üe÷<ä+˝À
$X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s&é CÀHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê]ì Ç+{À¢
ô|{Ϻ ‘êfi¯+ y˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, b˛©düT\øÏ #ê˝≤ es¡≈£î yÓdüT\Tu≤≥T
ñ+&Ü* : myÓTà˝Ò´ q+ã÷s¡T X¯+ø£s¡sêe⁄
yÓ’s¡dt $X¯ �+K\+>± $» �+_ÛdüTÔ+~.sêÁwüº+˝À ø£s√q u≤~Û‘·T˝À¢ |ü<äT\ |ü&ÉT‘·T+~. >∑T+≥÷s¡T q>∑s¡+˝Àì _sê´˙ ôVA≥˝Ÿ j·T»e÷ì ø£s√Hê‘√ \_ÛdüTÔ+<äì, ãj·T≥≈£î e#˚Ãyê]ì ø£≥º&ç #˚ùd+ <äT≈£î $ìjÓ÷–düTÔqï ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT y˚T»sYq÷´dt : Á|ü»\T
dü+K´˝À Ç|üŒ{ÏøÏ yÓ’s¡dt m{≤¢ k˛øÏ+<√ ø£ìô|≥º ˝Òø£b˛j·÷s¡T.>∑T+≥÷s¡T eT �‹#Ó+~q yês¡Ô q>∑s¡+˝À |ü\Te⁄]ì $düàj·÷ìøÏ >∑T]#˚dæ+~.á dæã“+~ì #ê˝≤ es¡≈£î ‘·–Z+∫ y˚πs n‘·´edüs¡ |üqT \≈£î $ìjÓ÷–+#· ø£s√Hê yÓ’s¡dt |ü≥¢ eT]+‘·
õ˝≤¢˝À >∑T+≥÷s¡T q>∑s¡+, qs¡düsêe⁄ù|≥,<ë#˚|ü*¢ e+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ #ê˝≤ ôVA≥˝Ÿ j·T»e÷ì >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± »\TãT, »«s¡+‘√ e#·Ãì #ÓãT‘·THêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s√q yê´|æÔ ìs√<ÛëìøÏ $ìjÓ÷–+#˚ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ,nedüs¡yÓTÆ‘˚
eT+~ yÓ’s¡dt k˛øÏq $<Ûëq+ ‘Ó*≈£î+&ÜH˚ eT �‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T.sê´|æ&é, u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&Éì ‘Ó*dæ+~.eTTì‡|ü˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ n~Ûø±s¡T\T, ÄXÊ ì<ÛäT\T, e÷düTÿ\T,XÊìf…Æ»sY \≈£î ô|f…º ì<ÛäT\T ø£s√q u≤~Û‘·T\øÏ,¬s&é CÀHé ‘·|üŒ Ç+{Ï qT+&ç ãj·T≥≈£î sêe<ä›ì
Á≥÷Hê{Ÿ f…düTº\ <ë«sê ô|<ä› m‘·TÔq f…düTº\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$+∫q ø±s¡´ø£s¡Ô\T,@ mHé m+ \T,yê\+{°s¡T¢ me«s¡÷ ≈£L&Ü Ç‘·ì nHês√>±´ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#·&ÜìøÏ $ìjÓ÷–+#· e#·Ãì ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT kÕúìø£ XÊdüq düuÛÑT´\
◊dæm+ÄsY Ä<˚XÊ\‘√ á f…düTº\qT ì*|æy˚j·÷*‡q |ü]dæú‹.‘·<ë«sê yÓ’s¡dt >∑T]Ô+#·˝Òø£ b˛j·÷s¡T.‘·q≈£î ‘êH˚ z Áô|’y˚{Ÿ yÓ’<ä´XÊ\≈£î ∫øÏ‘·‡ ø√düeTì $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ m{≤¢>∑÷ ‘êfi¯+ ø£|üŒ\T ñ+&É≥+ q+ã÷s¡T X¯+ø£s¡sêe⁄
u≤~Û‘·T\qT ø£ìô|fÒº |üì eT]+‘· Ä\dü´+ nj˚T´ neø±X¯+ e⁄+~.sêÁwüº yÓ[¢ eT �‘·T´yê‘· |ü&ܶ&Éì düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. á $<Ûä+>± düs¡«kÕ<Ûës¡D+.ny˚ ‘êfi≤\T yê] Çfi¯flπø y˚ùdùdÔ dü]b˛‘·T+<äì ‘êfi≤\ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.nqedüs¡+>± dü¬s’q
Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± eT÷&ÉT <äbòÕ\T>± Ç+{Ï+{Ï düπs«˝…Hé‡ ÁøÏ+<ä Ä]Δø£+>± dæú‹eT+‘·T\T,ø=+‘·eT+~ kÕe÷qT´\T ôd’‘·+ Äs√>∑´ düeTdü´\T ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ ø=qT>√\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ø±s¡D+ ˝Ò≈£î+&Ü ãj·T≥≈£î eùdÔ
Á>±eT,yês¡T¶ yê\+{°s¡T¢,@mHém+ \T,ÄXÊ ø±s¡´ø£s¡Ô\ <ë«sê düπs« #˚dæq e⁄Hêï <ë∫ô|{Ϻ ù|ø±≥\T, bÕغ\˝À bÕ˝§Z+≥÷ ø£s√q yÓ’s¡dt kÕe÷õø£ e⁄+&É<äì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷#·q\T #˚düTÔHêïs¡T. n{Ϻ yê]ì ø±«s¡+f…ÆHé≈£î |ü+|ü≥+
»s¡ T >∑ T ‘· T +<ä H êïs¡ T .sêÁwü º + ˝À
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ 237 ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüT\‘√ ¬s+&Ée kÕúq+˝À

&ç$»H√¢ |üP]Ô ˝≤ø˘ &ÍHé ñ+<äì,Áô|’eTØ ôdø£+&ÉØ ø±+Á{≤ø˘º πødüT\T edüTÔHêïj·Tì Á|ü»\T d”«j·T
ì‘·+Á‘·D bÕ{Ïdü÷Ô eT]+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü\ì nHêïs¡T.Á|ü<Ûëì
yÓ÷B,eTTK´eT+Á‹ »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î |ü$Á‘· s¡+C≤Hé
ÁbÕs¡›q\qT Ç+{Ï e<ä›H˚ #˚düT≈£î+≥Tqï eTTdæ¢+ Á|ü»\qT #·÷dæ
H˚s¡TÃø√yê\ì ø£s√Hê ìs√<ëìøÏ yê]øÏ ñqï kÕe÷õø£ düèVü≤qT
π>s¡$+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.e´ekÕj·T ≈£L©\T,ñbÕ~Û ≈£L©\T uÛÖ‹ø£
-õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Hêïs¡T.n˝≤π> #ê˝≤eT+~ u≤~Û‘·T\T &çXÊÃ]® nj·÷´s¡ì >√|æ¬s&ç¶ #ÓbÕŒ
s¡T.¬s+&ÉT s√E\ ˝≤ø˘ &ÍHé ˝À me¬s’Hê ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>±
<ä÷s¡+ bÕ{Ïdü÷Ô |üqT\T #˚düTø√yê\ìïs¡T.eT+&É˝≤\ eT<Ûä´ sêø£ b˛ø£\T
e<ä›ì,n<Ûävø±s¡T\T ≈£L&Ü kÕúìø£+>± ñ+&Ü\ì myÓTà˝Ò´ X¯+ø£s¡sêe⁄
qs¡düsêe⁄ù|≥,y˚T»sY q÷´dt :qs¡düsêe⁄ù|≥ &ç$»H√¢ s√E s√E≈£î e´eVü≤]ùdÔ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüTø√eTì b˛©düT\≈£î dü÷∫+#êeTHêïs¡T. ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.ø£s√Hê yÓ’s¡dt |ü≥¢ n‘·´+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü\ì
ô|]–b˛‘·Tqï ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüT\qT <ä �wæº˝À ô|≥Tº≈£îì á HÓ\ 29,30 qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝À õ˝≤¢ kÕúsTT˝À s√E≈£î 500 \ ø£s√Hê ìsêús¡D e<ä+‘·T\T,|ü⁄ø±s¡¢qT qeTàe<ä›ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.sê|æ&éøÏ≥¢ <ë«sê |üØø£å\T
‘˚~\˝À &ç$»Hé yÓTT‘·Ô+ ˝≤ø˘ &ÍHé neT\T#˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Äq+<é |üØø£å\T »s¡T>∑T‘·T+fÒ qs¡düsêe⁄ù|≥˝À düTe÷s¡T s√EøÏ 400\ |üØø£å\T m≈£îÿe eT+~øÏ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì n+<äTe\¢ πødüT\T ‘·«s¡>±
XÊeT÷´˝Ÿ nHêïs¡T. ø£s√HêyÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D≈£î #˚|ü{≤º*‡q »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T.|üØø£å\T n~Ûø£+>± »]–‘˚ πødüT\T m≈£îÿ>± ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïj·Tì,Bì <ë«sê eTs¡D≤\ dü+K´ ‘·–Z+#·e#·Ãì Äj·Tq
#·s¡´\T,nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤\ô|’ õ˝≤¢kÕúsTT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ düMTø£å qyÓ÷<äe⁄‘êj·Tì n˝≤ qyÓ÷<Ó’q πødüT\qT ã{Ϻ ìj·T+Á‘·D #˚ùd neø±X¯+ nHêïs¡T.áø£s√Hê ø£wüº ø±\+˝À ≈£L&Ü ns¡Ã≈£î\≈£î,bÕwüºs¡¢≈£î,Çe÷eTT\≈£î,
düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì |ü+#êj·Tr sêCŸ n‹~Û >∑ �Vü≤+˝À ñ+≥T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ s¡÷s¡˝Ÿ md”Œ $»j·Tsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê eTÚC≤q¢≈£î HÓ\≈£î 5 y˚\ s¡÷bÕj·T\ Ä]Ôø£ kÕj·T+ Çe«≥+ eTq eTTK´
»]–+~.á dü+<Ûäs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY XÊeT÷´˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qs¡düsêe⁄ù|≥ ìj·T+Á‘·D $wüj·T+˝À Çø£qT+&ç ø£]ƒq+>± e´eVü≤]kÕÔeTHêïs¡T. eT+Á‹ »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶øÏ ñqï >=|üŒ eTqdüTqT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+<äHêïs¡T.n˝≤¬>
&ç$»Hé |ü]~Û˝À n~Ûø£+>± bÕõ{Ïyé πødüT\T qyÓ÷<äe⁄‘·THêïj·THêïs¡T.Bìì mìïs¡ø±\T>± #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° Á|ü»\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛‘˚ n˝≤+{Ï yê]ì áHÓ\ 29 e ‘˚~ qT+&ç eT÷&Ée $&É‘· ñ∫‘· πswüHé Çe«≥+
<ä �wæº˝À ô|≥Tº≈£îì Çø£ qT+&ç ø£]ƒq#·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<ä H˚s¡T>± ø±«s¡+f…q¢≈£î ‘·s¡*kÕÔeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À mmd”Œ #·Áø£e]Ô,õ˝≤¢ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.Ä]›ø£+>± mH√ïÇã“+<äT\T ñHêï ˝≤ø˘&ÍHé ø±s¡D+>±
Hêïs¡T.ø£s√HêqT n]ø£{≤º\+fÒ e´øÏÔ >∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, kÕe÷õø£ <ä÷s¡+ ø√$&é Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] sê»X‚KsY,Äضy√ yÓTT–* y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢,&çmd”Œ ù|<ä\T |üdüTÔ\T ñ+&É ≈£L&É<äH˚ d”j·T+ »>∑Hé Ä$<Ûä+>± düe÷j·T+
bÕ{Ï+#·&Éy˚T Á|ü<ÛëqeTHêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ |ü≥ºD+˝Àì es¡eø£≥º, Msê¬s&ç¶,Áf…Æ˙ &çmd”Œ e÷<Ûäe¬s&ç¶ ,eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY •yê¬s&ç¶ \‘√ bÕ≥T #˚j·T≥+ >=|üŒ $wüj·T+ nHêïs¡T.BìøÏ Á|ü»\T ≈£L&Ü düVü≤ø£]+∫ ø£s√Hê
sê$T¬s&ç¶ù|≥, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ yÓ’s¡dt yê´|æÔ n~Ûø£+>± ñ+<äì ø£˝…ø£ºsY bÕõ{Ïyé πødüT\qT #·÷dæ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äe<ä›Hêïs¡T. yÓ’s¡dt |ü\TXÊK\≈£î #Ó+~q õ˝≤¢, &ç$»Hé kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T
ìj·T+Á‘·D ø√dü+ nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ |üHÓï+&ÉT Á|ü‘˚´ø£ ã �+<ë\qT bÕ˝ÀZHêïs¡T.düe÷y˚X¯+ eTT–dæq nq+‘·s¡+ md”Œ $»j·Tsêe⁄ ¬s&é CÀHé yê´~Û ìs√<ÛëìøÏ Çfi¯fl˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì nqedüs¡+>± ãj·T≥≈£î e∫Ãq
#ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉTs√E\ dü+|üPs¡í ˝≤ø˘ &ÍHé neT\T ìs¡íj·÷ìï >∑eTì+∫ yê]ô|’ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T eT]+‘· ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+∫ ø±«s¡+f…ÆHé ≈£î
Á|ü»\T ‘·eT≈£î ø±yê*‡q ì‘ê´edüsê\T,≈£Ls¡>±j·T\T düeT≈£Ls¡Tà ø√yê\ @sêŒ≥T#˚XÊeTHêïs¡T.ø£s√Hê bÕõ{Ïyé e∫Ãq yês¡T e‹Ô&çøÏ >∑T]ø±e*‡q ÁbÕ+‘·yÓTÆq es¡eø£≥º |ü]düsê\˝À |üs¡´{Ï+∫ Á|ü‘˚´ø£ ã �+<ë\≈£î
nedüs¡+ ˝Ò<äì Ä<ÛäTHê‘·q yÓ’<ä´∫øÏ‘·‡‘√ ø£s√HêqT n~Û>∑$T+#·e#·Ã |ü\Tdü÷#·q\T #˚XÊs¡T. |ü+|æ+#·≥+ »s¡T>∑T‘√+<äì myÓTà˝Ò´ X¯+ø£s¡sêe⁄ dü÷∫+#ês¡T.
Hêïs¡T. myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY >√|æ¬s&ç¶ Áoìyêdü¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|s¡T>∑T‘·Tqï
|æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï
b˛©düT\ ô|’ õ˝≤¢ yÓTbÕà W<ës¡´+
>∑T+≥÷s¡T, y˚T»sY q÷´dt: >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé b˛©dt $uÛ≤>∑+˝À
|üì#˚j·TT#·Tqï dæã“+~,n~Ûø±s¡T\ ø√dü+ eT]j·TT >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé
@mdt◊ ≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æq ns¡“Hé md”Œ ø£s√Hê πødüT qyÓ÷<äT
>∑T+≥÷s¡T-y˚T»sY q÷´dt:|ü+C≤uŸ sêÁwüº @mdt◊ b˛©düT\T >±j·T|ü&ܶs¡T. <ë&ç˝À rÁe+>±
|ü]~Û˝À ã+<√ãdüTÔ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Äغd”, m¬ø’‡CŸ, bòÕ¬sdtº, yê´j·÷eT
Vü≤Ø®‘Y dæ+>¥ øÏ dü+|ò”T uÛ≤e+>± ‘·q<Ó’q XË’*˝À >±j·T|ü&çq @mdt◊ ì #·+&û|òüT&é ˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ
ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\ $ìjÓ÷>∑+ ø=s¡≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ yÓTbÕà >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé md”Œ |æ.ôV≤#Y.&ç sêeTø£ �wüí ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~+#ês¡T. &Üø£ºs¡¢ ã �+<ä+
n~Ûø±] ÁoeT‹ õ kÕ$Á‹ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ eT÷&ÉT e÷düTÿ\T n+<äCÒùd j·T÷ìbòÕs¡+ ô|’q Vü≤]®‘Y dæ+>¥ ù|s¡T‘√ ñqï H˚yéT #˚dæq düs¡®Ø˝À ‘Ó–b˛sTTq #˚‹ì &Üø£ºs¡T¢ ‹]–
Áø£eT+˝À ‘=*$&É‘·>± ás√E ns¡“Hé b˛©dt n~Ûø±] &ç◊õ |æ.ôV≤#Y.&ç ù|¢{Ÿ <Ûä]+#ês¡T. n‹øÏ+#ês¡T. eTVü≤e÷à] ÁbÕD≤+‘·ø£ ø£s√Hê yÓ’s¡dt
sêeTø£ �wüíøÏ 1000 e÷düTÿ\T n+<ä CÒj·T&É+ »]–+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚X¯yê´|üÔ+>± ø£s√Hê yÓ’s¡dt eTVü≤e÷à] yê´|æÔ yê´|æÔ düeTj·T+˝Àq÷ b˛©düT\T ÁbÕD≤\≈£î ‘Ó–+∫
>∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y &ç mdt |æ u≤\ düT+<äs¡sêe⁄, ÄsY◊ C… #Ó+<ä≈£î+&Ü πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T $~+∫q ˝≤ø˘ ˝≤ø˘ &ÍHé $<ÛäT\T ìs¡« Væ≤düTÔHêïs¡T.
sêC≤sêe⁄, yÓTbÕà ø±sê´\j·T ñ<√´– sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. &ÍHé qT Á|ü»\≈£î ø£s√Hê yÓ’s¡dt k˛ø£≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eT+&ÉTf…+&ÉT˝À¢ &É÷´{°\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»\T
˝≤ø˘&ÍHé H˚|ü<Ûä´+˝À b˛©düT #·s¡´>± <˚X¯eT+‘·{≤ |ü{Ïwüº+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï
dü+<äs¡“¤+˝À, |ü+C≤uŸ sêÁwüº+˝Àì |ü{Ïj·÷˝≤
ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü #·÷dü÷Ô ø£s√Hê yê´|æÔì n&ÉT¶
ø√e&É+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. ø±˙, <äTs¡<ä |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢, y˚T»sYq÷´dt: |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢ |ü≥ºD+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ø£s√Hê πødüT
XÊK≈£î áπs $TìÁd”ºdt ùde\T q>∑s¡+˝À ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ <ä>∑Zs¡ ˝≤ø˘ &ÍHé
$<ÛäT˝À¢ ñqï b˛©düT\ô|’ ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T
�wüºeXÊ‘·TÔ ø=ìï #√≥¢ b˛©düT\ ô|’q, yÓ’<äT´\ ô|’q,
Ç‘·s¡T\ ô|’q <ë&ÉT\T »s¡T>∑T ‘·THêïsTT. á
qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± |ü≥ºD+ n+‘ê ñ*øÏÿ|ü&çq≥T¢ nsTT+~.
B+‘√ |ü≥ºD+˝Àì Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T.
‘ÓHê*`y˚T»sY q÷´dt : ‘ÓHê* düuŸ &ç$»Hé˝À ˝≤ø˘&ÍHé neT\e⁄‘·Tqï y˚fi¯ ø£‘·TÔ\‘√ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. bÕdt \T dü+<äs¡“¤+>± Ç≥Te+{Ï #·s¡´\qT K+&çdü÷Ô, $~Û <ë#˚|ü*¢ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q z e´øÏÔ |æ&ÉT>∑Tsêfi¢̄˝À e⁄+≥Tqï ‘·q
b˛©düT &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ n+~düTÔqï ùde\T yÓ\ø£≥º˝Òìeì áπs $TìÁd”ºdt #·÷|æ+#ê\ì n&É>∑≥+‘√ yês¡T b˛©düT\ô|’ <ë&çøÏ ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. ndæôdº+{Ÿ ìs¡«Vü≤D˝À ÁbÕD≤\≈£î ‘Ó–+∫ $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï b˛©dt yê]øÏ ns¡“Hé n‘·Ô>±]+{ÏøÏ á HÓ\ 16e ‘˚Bq e#êÃ&ÉT. nsTT‘˚ Ä e´øÏÔ Ç{°e\
&Ó’¬sø£ºsY _wü|t düTBÛsY≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ áπs $TìÁd”ºdt düuŸ ÇHéôdŒø£ºsY Vü≤Ø®‘Y dæ+>¥ #˚‹ì ø£‹Ô‘√ q]ø±s¡T.eTs√ eTT>∑TZs¡T md”Œ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. <ë#˚|ü*¢˝À ø£s√Hê yê´~Û u≤]q |ü&çq z ˝≤´uŸ f…ø°ïwæj·THé e<ä› wüß>∑sY
Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT dæã“+~øÏ XÊìf…Æ»s¡T¢, e÷düTÿ\T, ;ø±¢+ô|dt dæs¡|ü⁄\qT f…düTº #˚sTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n|üŒ{Ï qT+&ç Ä e´øÏÔøÏ <ä>∑TZ, XÊ«dü
|ü+|æD° #˚XÊs¡T. &çmd”Œ ø±sê´\j·T+˝À |ü≥ºD+˝Àì Hê\T>∑T b˛©dt
ùdºwüHé\˝À áπs $TìÁd”ºdt <ë«sê |ü+|æD° »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _wü|òt eT÷&√ $&É‘· πswüHé |ü+|æD°˝À ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ $<ÛëHêìï e´‹πsøÏdüTÔHêï+ Ä&Éø£b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢˝Àì z Áô|’y˚≥T yÓ’<ä´XÊ\˝À
#·÷|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ á HÓ\ 16e ‘˚Bq |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢˝Àì ¬s’˝Ò«ùdºwüHé
s√&ÉT¶˝À e⁄+≥Tqï ‘·q n‘·Ô>±]+{ÏøÏ e#êÃ&ÉT. á Áø£eT+˝À 16e ‘˚B
düTBÛsY, dü+dü› düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
sêÁwüº &û\s¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ~$ ©˝≤ e÷<Ûäesêe⁄ ø=qkÕ–+#ê\Hêïs¡T. bÕ‘· $<Ûëq+ düÁø£eT+>± ñqï|ü&ÉT eTs¡˝≤ ø=‘·Ô qT+&ç |ü≥ºD+˝Àì z Áô|’y˚≥T yÓ’<ä´XÊ\˝À ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢
Á>±eT yê\+{°s¡¢ b˛düTº\T uÛÑØÔ : $<Ûëq+ <˚ìø£Hêïs¡T. ø£s√Hê e∫Ãq e´øÏÔ y˚*eTTÁ<ä y˚ùdÔ ø£s√Hê yê´|æÔ
‘ÓHê*`y˚T»sY q÷´dt : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ áHÓ\ 29qT+&ç #˚|ü≥ºqTqï #Ó+<˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ãjÓTyÓTÁ{Ïø˘ <ë«sê πswüHé |ü+|æD° #˚j·T&É+ ‘Ó\Tk˛Ô+~. k˛eTyês¡+ Ä e´øÏÔøÏ ø£s√Hê yÓ’s¡dt bÕõ{Ïyé>± e⁄qï≥T¢
ìsêΔs¡D nsTT+~. B+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢ |ü≥ºD+˝À n\»&ç
j·T+|æ&ûz #·*y˚+Á<ä sêCÒwt eT÷&√ $&É‘· πswüHé |ü+|æD°˝À ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ $<ÛëHêìï πswüHé &û\s¡T¢ &û\s¡T¢ ÁbÕD≤\πø eTT|üHêïs¡T. >∑‘·+˝À ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ y˚dæq $ÄsYz\T,
nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡ì, ø£s√Hê H˚|ü<Ûä´+˝À á $<Ûëq+ e\¢ yê\+{°s¡¢≈£î Çq÷´‡¬sqT‡, e÷düTÿ\T, XÊìf…Æ»s¡T¢ düs¡|òüsê »]–+<äHêïs¡T. yÓTT<ä˝…’+~. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡C≤\ ÄsY&çz bÕs¡›kÕs¡~∏, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢
‘·Vü≤o˝≤›sY uÛ≤düÿs¡sêe⁄, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |æôV≤#Ydæ
ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT y˚T»sYq÷´dt : ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT Á|üC≤ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ &û\sY≈£î uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äì sêÁwüº &û\s¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ~$ ©˝≤ e÷<Ûäesêe⁄ πswüHé cÕ|ü⁄ &û\s¡T¢≈£î Çq÷´‡¬sqT‡ kÂ\uÛÑ´+, eTπsuÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äHêïs¡T. yÓ’<äT´sê\T |æ XÊ´eT\, dæ◊ s¡‘·Ôj·T´, mdt◊\T, b˛©düT dæã“+~ Ä e´øÏÔ
q+<äT yê\+{°s¡¢≈£î Ç+≥s¡÷«\qT k˛eTyês¡+ j·T+|æ&ûz #·*y˚+Á<ä ù|s=ÿHêïs¡T. kÕΔìø£ bÕ+&ÉTs¡+>∑ù|≥˝À k˛eTyês¡+ πswüHé &û\s¡¢ düe÷y˚X¯+ |ü≥ºD+˝À 50πswüHé cÕ|ü⁄\THêïj·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ‘· $<ÛëHêìï e⁄+≥Tqï Ç+{Ï e<ä›≈£î yÓ[¢ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. Ä e´øÏÔ‘√ bÕ≥T Ä
sêCÒwt,‘êo˝≤›sY eT<äeT+∫ uÛÑyêì X¯+ø£sY,Çz|æÄsY&ç j·T+.ìs¡à\ \ø°åà ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ~$ ©˝≤ e÷<Ûäesêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neT\T #˚dæ πswüHé |ü+|æD° »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì, ˝Ò<ä+fÒ πswüHé &û\s¡T¢ Ç+{À¢ e⁄+≥Tqï n‘·ì uÛ≤s¡´, n‘·Ô, u≤eeT]~ì n+<ä]˙ >∑T+≥÷s¡T˝Àì
≈£îe÷] düeTø£å+˝À »]>±sTT.á dü+<Ûäs¡“+>± #·*y˚+Á<ä sêCÒwt ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ $<Ûëq+ e\¢ 29y˚\ eT+~ &û\s¡¢ ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü yê{Ï˝Ò¢ eè‹ÔHÓ’Hê e<ä\T≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä›|ü&É‘ês¡ì á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&ç ø±«s¡+f…ÆHé≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ ÄsY&çz ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ä
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á yê\+{°s¡¢ Ç+≥s¡÷«\≈£î 30 eT+~ >±qT 21 eT+~ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ø√{Ï 47\ø£å\ πswüHé <ës¡T\THêïs¡ì, e´eVü≤]ùdÔ πswüHé &û\s¡T¢ u≤sTTø±{Ÿ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢ @]j·÷qT ¬s&éCÀHé>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, á @]j·÷≈£î mes¡÷
e÷Á‘·y˚T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì,9 eT+~ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø√{Ï 35\ø£å\ πswüHé ø±s¡T¶\ |ü+|æD° »]–+<äHêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ πswüHé <ä>∑Zs¡ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ πswüHé &û\s¡¢≈£î sêyê*‡q s¡÷.45ø√≥¢ ø£MTwüHé sê≈£î+&Ü #·÷ùd+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄsY&çz
Ç+≥s¡÷«\˝À ø£+uÛÑ+bÕ&ÉT≈£î yÓTT‘·Ô+ 3 Vü‰»s¡yê«*‡ ñ+&É>± 2 eT+~ 700qT+&ç 800eT+~ πswüHé rdüT≈£îH˚ $<Ûëq+ ñ+<äHêïs¡T. ø£s√Hê &û\s¡¢≈£î Ç+‘· es¡≈£î sê˝Ò<äHêïs¡T. &û\s¡¢≈£î ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ Çq÷´‡¬sqT‡ $e]+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± Ä e´øÏÔ ∫øÏ‘·‡ bı+~q yÓ’<ä´XÊ\˝Àì kÕº|òtqT,
,VüQùd‡q>∑s¡+ Á>±e÷ìøÏ >±qT eTT>∑TZs¡T Vü‰»s¡yê«*‡ñ+&É>± ñ<äè‘·+>± ñqï Á|üdüTÔ‘· düeTj·T+˝À dü∫Ãyê\j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T ≈£L|üqT¢ Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. &û\s¡¢ düeTdü´\qT ˝≤ø˘&ÍHé nq+‘·s¡+ πø+Á<ä yÓ’<äT´\qT ø±«s¡+f…ÆHé≈£î ‘·s¡*+∫ yÓ+≥H˚ f…düTº\T #˚sTT+#·&É+
Ç<ä›s¡T,\>∑&ÉbÕ&ÉT Ç<ä›]øÏ >±qT ˇø£ÿs¡T,ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT 21 eT+~øÏ >±qT ÇùdÔ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T πswüHé cÕ|ü⁄\ e<ä›≈£î e∫à y˚* eTTÁ<ä\T y˚j·T≈£î+&Ü eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[fl yê]øÏ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.
15 eT+~,eTTkÕ‡|ü⁄s¡+ 1 Vü‰»s¡j·÷´s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πswüHé rdüT≈£îyÓfi‚fl $<ÛëHêìï >∑‘·+˝À ne\+_Û+#ês¡ì, n<˚ $<ÛëHêìï
������������������������������������������������
�������������������������������� ����������������������� ������ ������������������ ��������� ��������������������� ��������������������� �������������������������������
���������
���������������
�����������
����������������������������������������������������� ����� �������� ��������� ����� ��������� ������ ��� �������� ������� �������� ������� �������� ������������� ����������
���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������� �������� ������� ���� ������� ������������
������������������������������ ����������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������ III

������������������������������������������������������� �����
������������������������������������� �������� ���������� ������� ������
������ ��� ������� ��������� ����� ����������������������������������
�������� ���������� ����������� ��������� ��������� ������������������������
��������� ������� ����������������� ���� �������������������������������������
������������������������������������ ����� ������� ������� ������������
������ ��������� ������ �������� � ����� ���������� ��������� ������� ��
����������� ������� ������� ����������� ������������ ������� ������� ����������
��������� ���������� � ������ ������ ���� �������� ������������� ��������� ����������������������������������������
�������������������������������� ����� ������� � �������� ���������
������� ������� ������������� � ���� �������� ������������ �����������
��� �� ��������� ��� ��������� ������� ����������� ������ �������������� ���
������� ������������������ ����������� ������ ������������ �������� ����������
��������������������������������������� �������������������������������������
���� ������� ������� ������� ����������� ������ ������������� ��������������� ���
������������� ��������� ������� ��� ���������� ���������� ��������������
����������� ������������� �������� �����������������������������������
�������������������� ���������������� ������� ������� ���� ����� �������
����������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������� ���������� ���������������� ����������������
����� �������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������� ����������������������� �������� ���������� ������������ ������ ������ ������������ ���������� ��� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� � ������������� ������������ ���������� ���������� ��� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ���� ���� ���� ������ ��������� ���������� ������ ����������� ������
����������������������������������������������������������������
�������� ���������������� �������� ���������� ��������� �����������

���������������������������������������������� ������������� ������� ������������ ���� ��� ����� ����� �����


�������������������������������������������������������������������
�� �������� ������ ���������� ����� ����������� ������������� ���
���������������������������������������������������������������
������������ ������� ������ �� ������� ��������� ������������� ����� ��� ������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������������ �������� �������������� �������������� ����� ����������������������������������������������
����������� ������ ��������� ��� ������ ���������� ����� ������������
�������������� �������������� ���������������� ������� ���������� ��� �������������������
���������������� �������� �����������������������������������������
���������� ������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������� � ������ ������� �������� ��������� � �������� ���������

��������� � ��������
����������������������������
� � �� � �������������� � �������������� ���� ������������������ ������ ������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������� �������� ������������� �����
����������� ������������� ������ ������������ ��������������� �����
������������������������������ �������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ����������� ��������� ���������� ������������ ���� �������� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ��������� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������� �������� ����� ��������� ���������� ������ ������ �������� ������ �����
��������� ����������� ��������� �������� ������������ ������������ ������ �������������������������������������������������������������������� ��������� ���������� ������ ����������� ������������� �����������
����������������������������������������������������������������� ���������� ��������������� ���������� � ��������� ������ �������� ����������������������������������������������������������������
�������� �������� ������������� ����������� �� ������������������ ��� � ����
������������������������������������������������������������������
����� ������� ���������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������������
��������������������������������������� ���������� �������������������� ������ � ����� ����� ������������������
������ ����������� �������� ��������� ������������ ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ����������� ����������� ��������������������������������������������������������������������
������� ������ ������������� ���������� ������� ����� ������ ��������� ����������� ������� ��� ������� ������� ���������� ������� �������� ���
��������������������������������������������������������������� ��������� ��� �������������� ���� ���������� ������������� ������
��������� ������� �������������� ������������� ����� ����������
����������������������������������������������������������������������
����������������������� ������������ ����� ��������� ������� ������ ������� ������ ����������
������ ������������ ��������� ����������� �������� ����������� �����
�������������������������������������������� ��������� ����� ���������� ������ ���������� ����������� ���
��������� ����� ������������������ ����� �������� ������� ������
���������������������� ������������������������������������ �������
������������ ������� ��������� ����������������� ����� ��������� �
����������������������������������������������������������������� ���������� �������������� ���� ����������� ������� � �������������
����������������������������������������������������������� ���������������������� ������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������ �������� ������ ��������� �� �������������� ��� ������
������������������������������������������������������������ ������������������ ����������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������������� ��������� ��������� ������� ������� �������������������������������������������� ���������������� ��������� ������� ����������� ���������������� ����������
�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ������������


��������������������� �������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ������������ ��� �������� ���������������� ������������� ������������� ������������ ��������� ����� ����
������� ������� ���������� ��������� ������������ �������� ��������� ��������������������������������� ���������� �������� ��������������� �����
��������������������� ���������� ������ � ������������������������ ����������� ���������� ��������� ��������� �������� �������� ������� ���� ���� ��������� ���� ����������� ����� ����������� ��������
�������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������� �������� �������� ������ �������������� ��������� ������� ����� ����
���������������������������������������������������������������� ���������� ������������� ��� �� ���� �������������� ��������� �������� ���������������� ������������� ������ �������� �������� ��������
��������������������������������������������������������������� �������� ���������� ���� ����� �������������� ������������� �������� ����������� �������������� ��������� ��������� �������� ������� ���
����������������������������������������������������������������� ������������� ���������� ��������� �������� ������������� � �������� ������������ ������� ������������ ���� �������� ���������
�������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������������
������ ������������ ������ ��������� ��������� �������������� �������� �������� �������� ������ �������� ��������� �������� ������������ �������� �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �������� ��������� �������� ������ ������������ ������ ����������� ���������� �������� �������� ����������� ������ ������ ������� ������� ������ �����������
��������������������������������������������������������������� ������� ����� ����������� ������������������ ����� ������� ������ ������������ ����� ����� ����������������� �� ������������� ����� ����
�������������������������������������������������������������� ������ ������� ������ ������ �������� ��� ����������� ������ ����� ���������� ������� �������� �������� ��������� �������� ��������
������ ������ ��������� ���� ������ ��������� ���� ������ ��������� ����������������� ������������� ������� ������ �������� ���������� ������ ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ���������� ������� ������ �� ������� ���������� ����������� ������ ������� ���������� ����� �� ������������� ������������� ������� ��������� ����������� ���������� ������������ �� ���������� ����
������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ����� ��������������� ������������ ���������� �� �������������� �������� �������� ������� ������� ���������� ������� ������� ������������ ��������� ����� ������
������ ������� �������� ������ ��������� ������� ���������� ������� ��� ��������� ������������ ������������ ����������� ����� ��������� ������������� ��������� ������� �������� ��������� ��������� ��� ����������������������������������
������������������������������������������������������������ ���������������������� ��������������������� ������������������������� �����������������������
������� ��������� ����������������� ������ ����������� ����� ������ �� ����� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ����� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������
����������������� ������ ����������������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ����
�������������� �������� ������������ ����������� ���������������
�������� �������� ����� �������������� �������� ��������� �����������
������������ ����� ���� ������������� ������������ ������������� ������ ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������� ��������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ��������������������������
�������������������������
������������ ������� ������� ���������������� ������������ ���������
������� ������� ���������� ������������� �������� ��������� ����� ���� ������������� ���������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������� ��������� ��������� ������������������ � ���������������� �����
������� ��������������� ������������������� ����������������������� ����� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������������� �����������������������������������������������������������
������� ������������� ������ ���������� ��������� ������� ����� �� �������� ����� ��������� ��������� ������� ���������� ���������� �����
������������������������������������������������������������������� ����������� ������������� �������� ����������� �������������� � �������� ������� �������������������� ��������� ���������������������� �����
���������������������������������������������������������������� �� ��������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
������������ ������������ ������������ �������� ��������� ������� ��������� ����������������������������������������������������������� ������������������
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ yês¡T, yês¡T sêÁcÕºìøÏ yÓ[¢q
sêÁcÕºìøÏ Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T ñqï sêÁcÕº\ qT+&ç
e∫Ã, Çø£ÿ&É ñ<√´>±\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«
ñ<√´>∑düTÔ\qT, yê] kı+‘· sêÁcÕº\≈£î
Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ Çã“+<äT\qT >∑T]Ô+#·+&ç: ø=eTTà düT»Hé ‘·sê«‘·, á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+,
yê]yê] sêÁwüº eTTK´eT+Á‘·T\‘√
e÷{≤¢&ç, ø√s¡+{ÏHé \≈£î
>∑T+≥÷s¡T |ü+bÕ*‡q nedüs¡+ G…™ðþO¯é E…§æþ° e÷~>∑ dü+πøåeT b˛sê≥ Çø£ÿ&É ∫≈£îÿ≈£îì ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É me¬s’‘˚ ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïs√ ˇø£kÕ] ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT <ä�wæº˝À ô|≥Tº≈£îì, Ä˝À∫+ ˝Ò≈£î+&Ü ôVAyéT ø√s¡+fÒHé ˝À
eT+>∑fi¯yês¡+ dü$T‹ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT düT»Hé e÷~>∑ ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· HÓ\ uÛÑs¡Ô>±˙, uÛ≤s¡´>±˙, |æ\¢\T>±ì, Çø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï yês¡T #·e\dæq nedüs¡+ ñ+<äì, e÷~>∑ dü+πøåeT b˛sê≥ dü$T‹>± ñ+&˚≥≥T¢>±, Ä Á|üuÛÑT‘ê«\qT
e÷]à 22e ‘êØKTq, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î nìï ˇø£#√≥, yê] ≈£î≥T+ã+ eTs=ø£#√≥, rÁe Çã“+<äT\≈£î $»„|æÔ ø√s¡T#·THêïeTT.. yê]øÏ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\T, yê] ø√sê\ì, e÷~>∑ dü+πøåeT b˛sê≥
28 @Á|æ˝Ÿ 2020 sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T, ˇø£ÿs√E ªª»q‘ê ø£s¡÷Œ¤´µµ @sêŒ≥T #˚dæq >∑Ts¡e⁄‘·÷, s¡÷eTT\øÏ |ü]$T‘·eTe⁄‘·÷, #ê˝≤ e÷qdæø£ øå√uÛÑqT Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓ[¢, yê] ≈£î≥T+u≤\‘√, ˝≤ø˘ &ÍHé |üPs¡Ôj˚T´es¡≈£î dü$T‹>±, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
‘·s¡Tyê‘· 23 qT+&ç ás√E es¡≈£î ªª˝≤ø˘ &ÍHéµµ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. <äj·T#˚dæ Á|üuÛÑT‘·«+, n˝≤+{Ï ñ<√´>∑T\ ñ+{≤s¡T ø±e⁄q, Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T düVü≤ �<äj·T+‘√ Ä˝À∫+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ,eTTK´eT+Á‹ »>∑Hé
ñ+~. n~ m|üŒ{Ïø° nsTTb˛‘·T+<√, me]øÏ ‘Ó*j·T<äT. |ü≥¢, ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\T dü&É*+|ü⁄, Çyê«*‡q nedüs¡+ #ê\ì, ø√s¡T#·THêï+. n<˚$<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑düTÔ\qT, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ $»„|æÔ #˚düTÔHêï+.
<ëìe\q, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sê»<Ûëì neTsêe‹˝À dü∫yê\j·T+˝À ñ+~. ø±e⁄q <äj·T#˚dæ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ »>∑Hé yê]yê] &çbÕ¬sºà+≥˝Ÿ Ä<Ûës¡+>± *dtº ne⁄{Ÿ #˚dæ, yê] ñ<√´>∑düTÔ\T Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î #Ó|üŒ˝Òø£, e÷qdæø£+>± #ê˝≤
IV |üì#˚düTÔqï nH˚ø£ eT+~ ñ<√´>∑düTÔ\T, ˝≤ø˘ &ÍHé ø±s¡D+>± yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, n<˚$<Ûä+>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&û >±s¡T, sêÁcÕº\≈£î |ü+bÕ*‡q nedüs¡+ ñ+~. n<˚$<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.

çÜ*ÆæÿÅ{糆°«¨, J…VøË$
MæüÆø¯é MæüçÙtM>Ë…ÌZ ¯óþ¯èþ$¯é²¯èþ…r*... ç³Ææÿ*aÆæÿ$
{ç³gê Ææÿ„æü×ôý {糫£æþÐèþ$ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…V> Ayæþ$Væü$Ë$ & 5 ÐóþË Ðèþ*‹ÜPË$, 3 ÐóþË Ôé°sñýOfÆæÿ$Ï ç³…í³×îý
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY {ç³fÌZÏ Ôéçܯèþ çÜ¿æý$ÅË$ HË*Ç Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ#
{ç³fÌZÏ Mö…yæþ…™èþ §ðþOÆ>Å°² °…ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³fË MæüÚëtÌZÏ
{V>Ðèþ*ÌZÏ ^èþÍÏ…^óþ…§æþ$Mæü$ 2 ÐóþË ÎrÆæÿÏ òßýO´ù MøÏÇMŠü Äæý*íÜyŠþ
¿êVæüÝëÓÑ$ AÐèþ#™èþ* Ðèþ*¯èþÐèþ™éÓ°² ^ér$™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³gê
Ææÿ„æü×ôý {糫£æþÐèþ$ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…V> ¿êÑ…_ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ ¿êÈV>
ç³…^éÄæý$¡, ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨Mìü 250 G¯Œþ95 Ðèþ*‹ÜPË$, 200 í³í³ MìüsŒýÞ
MæüÆø¯é Ææÿ„æü×ý ç³ÇMæüÆ>Ë$, Mìürϯèþ$ A…§æþgôýíÜ Ðèþ$Æø ÝëÇ
§é™èþ–™éÓ°² ^ésêÆæÿ$. Á|ü»\≈£î ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î
ç³Ææÿ*aÆæÿ$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY {ç³fËMæü$ Mö…yæþ…™èþ «§ðþOÆæÿÅ…
˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔqï ø£s√Hê eTVü≤e÷à] ø£≥º&çøÏ myÓTà˝Ò´
@\÷] kÕ+ã•esêe⁄ q&ÉT+ _–+#ês¡T. Ä|ü<ä˝À ñqï
MæüÆø¯é MæüçÙtM>Ë…ÌZ GÐðþ$ÃÌôýÅ HË*Ç Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ# §é™èþ–™èþÓ…
Á|ü»\≈£î eTs√ kÕ] H˚qTHêïq+≥÷ <ÛÓ’s¡´+ ø£*ŒdüTÔHêïs¡T.
ø£s√Hê yÓ’s¡dt ø£≥º&ç #˚ùd+<äT≈£î ‘·q e+‘·T ø£s¡Ôe´+>± ø±s¡´Áø£e÷\T <ë‘·�‘·«+ |ü≥¢ Á|ü»\ eT~˝À #Ós¡>∑ì
@\÷] Á≥düTº <ë«sê eTs√kÕ] |üs¡÷Ãs¡T eTTÁ<ä y˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ @\÷]
ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\qT >∑&É>∑&É ˝≤&çdüTÔqï yÓ’s¡dt
ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ù|<ä e\¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. n+<äT≈£î
Á|ü»\ ø√dü+ @\÷] Á≥dtº <ë«sê nH˚ø£ ùdyê Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\≈£î Á|ü»\T
ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–+∫q myÓTà˝Ò´ @\÷] ‘êC≤>± düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. Á|ü»\T d”«j·T ìj·T+Á‘·D
Ä|ü‘êÿ\+˝À ñqï Á|ü»\≈£î n+&É>± ñ+&˚+<äT≈£î bÕ{Ï+∫, kÕe÷õø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. ø£s√Hê
Á|üC≤πøåÁ‘·+˝ÀøÏ ø£~˝≤s¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü»\≈£î eTVü≤e÷à]ì ‘·]$Tø=≥º&Éy˚T <Û˚´j·T+>± n+<äs¡÷ |üì
s¡ø£åD #·s¡´\T ø£*Œ+#˚ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï #˚j·÷\Hêïs¡T. @\÷] Á≥dtº <ë«sê eT]ìï ùdyê
myÓTà˝Ò´ 5000 e÷düTÿ\T, 3000 XÊìf…Æ»s¡T¢ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ìjÓ÷»ø£es¡Z
n+~+#˚+<äT≈£î eT+&É˝≤\≈£î |ü+bÕs¡T. n˝≤π> ø£s√Hê yê´|üÔ+>± Á|ü‘˚´ø£ XÊìfÒwüHé ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ø£≥º&çøÏ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$TdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z yê´|üÔ+>± Äj·÷ Á>±e÷˝À¢,eT+&É˝≤˝À¢ yê´|üÔ+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T
bÕõ{Ïyé πødüT\T qyÓ÷<Ó’q ÁbÕ+‘·+‘√bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z ôV’≤b˛ø√¢]ø˘ j·÷dæ&é #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ¬s+&ÉT y˚\ ©≥s¡¢ mHé 95 e÷düTÿ\T, XÊìf…Æ»s¡T¢, |üs¡‡q˝Ÿ Ábıf…ø£åHé øÏ{Ÿ‡ bÕغ Hêj·T≈£î\T n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü»\≈£î n+~+#˚˝≤ dü«#·Ã¤+<ä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì yê{Ïì
Á<ëeD≤ìï Á>±e÷\≈£î |ü+|ædüTÔHêïs¡T. düe÷»+˝À ø£s√Hê n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. k˛eTyês¡+ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. myÓTà˝Ò´ @\÷] #˚düTÔqï Á|üC≤ ùde eT]+‘· $düÔ�‘· |üs¡TkÕÔeTHêïs¡T.

{糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ*°Mìü Æ>çÙ‰Ýë®Æÿ$$ ÔéÔèýÓ™èþ çÜ¿æýÅ™èþÓ… mdt.m˝Ÿ.>∑T&çbÕ&ÉT˝À ù|<ä\≈£î Õ§é® Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# §é™èþ–™èþÓ…
hÌêÏ A«§æþÅ„æü, M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$ Æ>gêÆ>Ðèþ#, Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþzË$ çßýÆæÿÛ… ≈£Ls¡>±j·T\ |ü+|æD°: u≤∫q ø£�wüí#Ó’‘·q´
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ*°² Væü$Ç¢…_
gêÆÿ$$…sŒý Ýët‹œ Mú°ÞÌŒýÌZÏ ÔéÔèýÓ™èþ çÜ¿æýÅ™èþÓ… Mæü͵…_¯èþ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ã*¢≈£îs¡e, qT+&ç ãj·T≥≈£î
fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþzMìü hÌêÏ çÜ…çœ$ A«§æþÅ„æü, M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$ ѯèþ$Mö…yæþ Æ>gêÆ>Ðèþ#, íÜòßý^Œþ MìüÆæÿ׊ý y˚T»sYq÷´dt: ø£s√Hê sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì
Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Ýë®Æÿ$$ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ*ÌZÏ ÔéÔèýÓ™èþ yÓ’s¡dt eTVü≤e÷à] n‹ ø√sês¡T. m˝≤+{Ï ≈£L*
çÜ¿æýÅ™èþÓ… {糿æý$™èþÓ… iÐø . 36¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yæþ…ò³O hÌêÏ MæüÑ$sìý çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. y˚>∑+>± yê´|æÔ #Ó+<äT |üìøÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü Ç+{Ï
Æ>çÙ‰…ÌZ E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ^èþÇ{™èþÌZ JMæü ¯èþ*™èþ¯èþ A§éÅÄæý*°Mìü }M>Ææÿ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ‘·÷ Á|ü|ü+#êìï uÛÑj·T <ä>∑Zπs ñ+&ç Çã“+~
hÌêÏ Ýë®Æÿ$$ÌZ E§øÅVæü$Ë çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³ÇçÙPÇ…^èþyé°Mìü Ðèþ$Ç…™èþ AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. ÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T] |ü&ÉT‘·Tqï ìs¡Tù|<ä˝…’q
{糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ*°² Væü$Ç¢…_, gêÆÿ$$…sŒý Ýët‹œ Mú°ÞÌŒýÌZÏ ÔéÔèýÓ™èþ çÜ¿æýÅ™èþÓ… #˚düTÔ+<äì Bìï >∑eT yê]øÏ ≈£Ls¡>±j·T\T,
Mæü͵…^èþyæþ… çÜ$¿æýç³Ç×êÐèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþz, {糿æý$™èþÓ ò³§æþªËMæü$ ì+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑T&É¢qT |ü+|æD°
çÜ…çœ$… Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$Ë$ MðüBÆŠÿ çÜ*ÆæÿÅ ¯éÆ>Äæý$×ý, {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ i. BÝëPÆæÿÆ>Ðèþ#Mìü hÌêÏ MæüÑ$sìý AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç #˚j·T&É+ô|’ eT+&É\
™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é Ñç³™èþPÆæÿ ç³ÇíÜ®™èþ$ÌZÏ Ñ«§æþ$Ìôý M>Mæü$…yé ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþV> çÜ…çœ$… ç³° ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉTø√ Hêj·T≈£î\qT n_Ûq+
E§øÅVæü$Ë çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆ>°Mìü Mæü–íÙ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. D iÐø 36 §éÓÆ> Ðèþ* »ê«§æþÅ™èþ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³ÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. yê*‡q |ü]dæú‹ m+‘Ó’Hê ~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£
{糡 E§øÅW B™èþà VúÆæÿÐèþ…™ø E…yóþ Ñ«§æþ…V> çÜ…çœ$… ç³° ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² E§øÅVæü$Ë$ Ðèþ* ñ+<äì n<ä›+øÏ yÓ’ø±bÕ eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´
çÜ…çœ*°Mìü ™ðþÍÄæý$gôýçõÜ¢ Ðésìý ç³ÇÚëPÆ>°Mìü ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÇHé#Ûê]® u≤∫q ø£�wüí ≈£åî\T ∫+‘·\ ù|s¡j·T´,
\j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À $‘·s¡D #Ó’‘·q´ nHêïs¡T.
k˛eTyês¡+ eT+&É\+
u≤|ü≥¢ bÕs¡¢yÓT+≥T
j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£*¢
ˇ+>√\T, y˚T»sYq÷´dt: \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt ˝Àì j·Tdt j·T˝Ÿ n+»˙ Á|ükÕ<é¬s&ç¶,
ˇ+>√\T Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕVüA bòÂ+&˚wüHé >∑T&çbÕ&ÉT, >∑T&çbÕ&ÉT j·Tdtπø MTsêe*,
düVü≤ø±s¡+‘√ ˝≤ø˘&ÍHé˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±\˙˝À ù|<ä\≈£î j·Tdtπø ÁoqTe*, ø£{≤º
b˛©dt, bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ, bÕ]X¯ó<ä› ø±]à≈£î\≈£î, ≈£Ls¡>±j·T\qT |ü+|æD° düT<Ûëø£sY, eT+&É\
ù|<ä\≈£î ÄVü‰s¡|ü⁄ bı{≤¢\T, eT+∫˙{Ï #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´
$‘·s¡D #˚j·T≥+ »]–+<äì ø£¢uŸ Áô|dæ&Ó+{Ÿ u≤∫q ø£�wüí#Ó’‘·q´ e÷ ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T
\j·THé &Üø£ºsY cÕø°sY ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<ä {≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ˝≤ø˘&ÍHéqT >ös¡$+∫ Ç+{Ï bÕ˝§ZHêïs¡T.
s¡“¤+>± ø£¢uŸ Áô|dæ&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY cÕø°sY e÷{≤¢&ÉT
‘·÷ ø√˝≤ ìrwt, n+øÏ ¬s&ç¶ ‘·T\dæ |ü⁄{Ϻqs√E
dü+<äs¡“¤+>± M] ‘·*¢ H˚&ÉT á ø±s¡´Áø£e÷ìï ´ùÎçÜ$ËMæü$ çÜ™èþÅÝëÆÿ$$ õÜÐé çÜÑ$† Ðèþ*‹ÜPË$ A…§æþgôý™èþ
<ë‘·>± e´eVü≤]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£ J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ çÜ™èþÅÝëÆÿ$$ õÜÐé
eT+˝À ø£¢uŸ ø√XÊ~Ûø±] \j·THé u≤*XË{Ϻ Áoìyêdüsêe⁄, \j·THé‡ õ˝≤¢ bÕ¢dæºø˘ ìs¡÷à\q #ÛÓ’s¡àHé \j·THé &Üø£ºsY çÜÑ$† hÌêÏ B«§éņÃMæü çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ MæüÆæÿ¢ H. Mæü–çÙ~ X™èþ
Á|üdüqï ≈£îe÷sY, kÕVüA bòÂ+&˚wüHé bòÂ+&ÉsY ∫{Ϻu≤ãT, dü˝≤àHé bÕ˝§ZHêïs¡T. J…VøË$ ´ùÎçÜ$ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ*‹ÜPË$
kÕsTT ùdïVü≤ $TÁ‘· ã�+<ä+ Ä<ä«s¡´+˝À uÛÀ»q dü<äTbÕj·T+ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. hÌêÏ ÐøG‹Üyìþ Mðü.^úyóþÔèýÓÇMìü Ðèþ*‹ÜPË$ J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² õ³§æþËMæü$,
A…§æþgôýíÜ, MæüÆø¯é Ñ«§æþ$ÌZÏ ´ùÎçÜ$ õÜÐèþË$ Ñ«§æþ$ÌZÏ E¯èþ² ÐðþO§æþÅ, ´ùÎçÜ$, ´ëÇÔèý$§æþ®üÅ M>ÇÃMæü$ËËMæü$ {ç³Ðèþ$$Q
ˇ+>√\T, y˚T»sYq÷´dt: u…’bÕdt ôd+≥sY AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ G‹Ü¼&2 ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ™èþ¢ Õ§é® Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ A…¨çÜ*¢ Ðèþ*¯èþÐèþ™éÓ°²
˝Àì kÕsTT ùdïVü≤ $TÁ‘· ã�+<ä+ Ä<ä«s¡´+˝À G¯Œþ íÜI G¯Œþ. }M>…™Œþ»êº$, {sñý•± yìþGïܵ ^ér$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¸ëÅMæütÈÌZ° M>ÇÃMæü$ËMæü$ Ðèþ*çÜ$PË$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. A§óþ
22e s√E nq>± k˛eTyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì Mðü.}Ðèþ…†Æ>ÐŒþ$, G….}°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, íÜI çÜ™èþÅÝëÆÿ$$ Ñ«§æþ…V> ÇÐŒþ$ÞÌZ ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² ´ëÇÔèý$§æþ®üÅ M>ÇÃMæü$ËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$
ø£s¡÷ï\T s√&é ô|ò’¢zesY, eT‘· •X¯ó yÓ’<ä´XÊ\ õÜÐé çÜ…çÜ® çÜ¿æý$ÅË$ G…, Æ>gôýÔèýÓÇ, i çÜ…©‹³ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° BÄæý$¯èþ °ÐéçÜ…ÌZ D õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…
ø√sYº ôd+≥sY, eT+>∑eTà ø±˝ÒJ s√&é, ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ ÐðþÆÿ$$ÅÐèþ$…¨Mìü ¿Zf¯èþ Ðèþç܆ Mæü͵…^èþyæþ… ç³rÏ ÐøG‹Üyìþ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. ^óþç³sêtÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ ´ùÎçÜ$Ë$,
qeuÛ≤s¡‘Y Vü‰˝Ÿ, n<ä›+øÏ ãkÕº+&é G¯ŒþsìýBÆŠÿ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Mæü*yé CÌê…sìý õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÑçÜ–¢™èþ… V> ^óþç³sêtË° BM>…„ìü…^éÆæÿ$. ÐðþO§æþÅ$Ë$, ´ëÇÔèý$§æþ®üÅ M>ÇÃMæü$Ë õÜÐèþË$ AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ MøçÜ…
çÜÇPÌŒý |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ø£s√Hê yÓ’s¡dt Á|üuÛ≤ AçßýDzÔèýË$ {ÔèýÑ$çÜ$¢¯èþ² ÐéÇMìü Ðèþ$¯èþMæü$ ^óþ™èþ¯ðþO¯é çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë$
e+‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø± eT<ä´+ <äTø±D+ |ü]o\q A…¨…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$.
s¡T\øÏ, b˛©dt j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Ç‘·s¡ dæã“+ »s¡T>∑TeT*¢, y˚T»sYq÷´dt (dæ+>∑sêj·Tø=+&É): eT+&É\+˝Àì
~øÏ, ÄHê<∏ä\≈£î uÛÀ»q dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+ _Á≥>∑T+≥˝Àì Á|üuÛÑT‘·« eT<ä´+ cÕ|ü⁄˝À ns¡∆sêÁ‹ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT
#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï >∑+≥\ düeTj·T+˝À Äs¡T>∑Ts¡T <=+>∑\T Ä{À˝À e∫à yê#Y
yês¡T, >√fi¯¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |ü\¢b˛‘·T y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢, b˛*H˚ì yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, _.•eÁ|ükÕ<é, Äe⁄\ ø±•s¡‘·ï+, yÓTHéì ø£fÒºdæ |üø£ÿq |ü&˚dæ cÕ|ü⁄ ‘êfi≤\qT >∑&ɶbÕs¡‘√ |ü>∑\ø={Ϻq
ø√≥bÕ{Ï ø±osêe⁄, ¬ø.n+»H˚j·TT\T,qÁsêe⁄\ Áoìyêdt sêe⁄, n&É«πø{Ÿ n+^s¡≈£î\ ø√≥j·T´, ‘·÷eTT sêø£b˛e&É+‘√ ô|’ πs≈£î\T |ü>∑\ø={Ϻ #√]øÏ Á|üj·T‹ï+∫q ˝À|ü\
düTu≤“sêe⁄, bÕ\÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, es¡ø±\ Áoìyêdüsêe⁄, @.∫qïø£dæ, s¡eDj·T´, |æ.øÏc˛sY, eTTs¡∞ø£�wüí, ◊s¡Hé ø£≥ø£{≤\T ñ+&É≥+‘√ <=+>∑\T yÓqT~]–q≥T¢ n+~q
yÓ÷‘·T≈£î] Áoìyêdüsêe⁄, j·T+.eT*¢ø±s¡T®Hé, >√fi¯¢ ÁoqT, ás¡¢sêE, |üeTT\bÕ{Ï øÏc˛sYu≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î VüQ{≤VüQ{Ïq ‘·q dæã“+~‘√ dü+|òüT≥q
f¯èþõÜ¯é º–…§æþ… õ³§æþËMæü$ †¯èþ$º…yéÆ>Ë$ A…§æþgôý™èþ ÁbÕ+‘êìøÏ dæ◊ e÷<Ûä$ \‘· #˚s¡Tø=ì ˇ+>√\T eT<ä´+ >∑÷&Ó+
y˚TH˚»sY düe÷#ês¡+ ‘Ó\|ü&É+‘√ yÓ+≥H˚ eT<ä´+ &çb˛ ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY u≤ãTsêe⁄ eT<ä´+ cÕ|ü⁄ e<ä›≈£î
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ ÌêMŠü yú¯ŒþÌZ #˚s¡Tø=ì cÕ|t˝Àì eT<ä´+ ˝…ø£ÿ\T |ü]o*+#·>± ˝…ø£ÿ\T n˙ï dü]b˛sTTq≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² õ³§æþËMæü$ f¯èþõܯé BçÜÆ>V>
°Ë$çÜ$¢…¨. Ñ«§æþ$ÌZÏ E¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë$, ÐðþO§æþÅ >±* ;uÛÑ‘·‡+
íܺ¾…¨Mìü MæüÆø¯é Ææÿ„æü×ý ç³ÇMæüÆ>Ë$,
°™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ A…§æþgôýçÜ*¢ Ðèþ*¯èþÐèþ™éÓ°²
ø=+&É|æ, y˚T»sYq÷´dt: eT+&É\+˝À M∫q>±\T\T
‘˚*ø£bÕ{Ï es¡¸ìøÏ |ü\TÁ>±e÷\˝À #Ó≥T¢$s¡>∑&É+‘√bÕ≥T
Ððþ*r$Ðèþ*ËÌZ õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý
^ér$™èþ$…¨. B¨ÐéÆæÿ… Mæü*yé J…VøË$ s√&ÉT¢n˙ï ãTs¡<äeTj·T+>± e÷]b˛sT÷HêsTT. ø=+&˚|æ˝ÀH˚ J…VøË$, Mö™èþ¢ç³r²…, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ Mö™èþ¢ç³r²… Ðèþ$…yæþË ç³Ç««¨ÌZ°
´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý C¯Œþ^éÆŠÿj õÙMŠü ÇÄæý*gŒý B§óþÔéË™ø >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ düMT|ü+˝À >±*rÁe‘· @≈£îÿeø±e&É+‘√ ÄsY Ððþ*r$Ðèþ*Ë {V>Ðèþ$…ÌZ õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$.
¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ÌêMŠü yú¯ŒþÌZ E¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë$, íܺ¾…¨Mìü AÖyä˛ _ s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq ñqï≥Te+{Ï ô|<ä› #Ó≥Tº s√&ÉT¶ô|’q ^ðþÆæÿ$Mæü*Ç MìüÆæÿ׊ý B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ C…sìý…sìýMìü ÐðþãÏ õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$
ÝëÄæý$…{™èþ… Ðóþâæý †¯èþ$»Ÿ…yæþÆ>Ë$ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. |ü&É≥+‘√ ø=+‘· düeTj·T+ bÕ≥T sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ E§óþ®ÔéÅ°² ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> MæüÆø¯é
A§óþ Ñ«§æþ…V> õ³§æþËMæü$ Mæü*yé Ýë²MŠüÞ, ÐérÆŠÿ ø£*–+~ kÕúìø£ b˛©dt yê] düVü≤ø±s¡+‘√ gñýíܼ düVü≤j·T+‘√ #Ó≥TºqT |üø£ÿ≈£î HÓ{Ϻy˚j·T&É+‘√ sêø£b˛ø£\≈£î ÐðþOÆæÿ‹Üò³O AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ »Ÿfj ÒÆæÿÄæý$Å, ç³#¯èþ²Äæý$Å,
»êsìýâæý$Ï A…§æþgôýÔéÆæÿ$. n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&É b˛sTT+~. B {V>Ðèþ$ Äæý$$Ðèþ™èþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.