Вы находитесь на странице: 1из 12

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


�������� ��������������� ��������� �������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ������������� ���� ��������������������������������������


������������
�������
�������
������
��������������������������� ����������������������
�������� ���
�������������� ����
����������������������������������������� �������������������� �������
������������ ���������������� ����������������������������������� ������� ���
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: {糿æý$™èþÓ… ���������������� ��������������� �������� ��
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$,ïÜG… °™èþÅ… çÜÒ$„æüË$,
Mæür$t¨rt…V> AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² ÌêMŠüyú¯ŒþÐèþËÏ, MæüÆø¯é
��������������������� ��������� �������������� ���
ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü¯èþ ÐéÇ° Gç³µsìýMæü糚yæþ$ Væü$Ç¢…_Mæürtyìþ
^óþçÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> Æ>[çÙt…ÌZ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢
�������������������������������� �����������
™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™ø…¨. Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþ… ���������������������������� ������� ����
ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ÐðþOÆæÿ‹Ü ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™èþ$…§æþ¯èþ²
B¿êÐé°²ÐèþÅMæü¢… ^óþÄæý$yæþ… A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> �������� �������������������������� �������� ��
Væü$Ææÿ$, Ôèý${MæüÐéÆ>ÌZÏ Æ>çÙ‰…ÌZ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ
Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ùÐèþyæþ…™ø ™ðþË…V>×ý ÐéÅç³¢…V> ����������� ����������������� �������������� ���
Fí³Ç ï³Ë$aMæü$…r$¯èþ²¨. Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ ´ëhsìýÐŒþ
MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ Ðèþ$Ç…™èþ ™èþVóüYAÐèþM>Ôèý… E…§æþ° D ������������������������������������ �������� ����
ÑMæüçÙÄæý*°² ™ðþÍí³¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ!. M>V>, �������� ����
MæüÆø¯é ÐéÅí³ ¢ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ���� ��������������������������
^èþÆæÿÅË$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ GÌê AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²Äñý*
����������������� ���������� ����� ����
ç³ÇÖÍ…^èþyé°Mìü Ôèý°ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… Móü…{§æþ A«¨M>Ææÿ$Ë
�������� ����
º–…§æþ… ¯èþVæüÆ>°Mìü Ðèþ_a…¨. ïÜG‹Ü™ø º–…§æþ… ��������� ����������������������
çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O…¨. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜG…MóüïÜBÆŠÿ.. ����������� ����
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþçÜà, Æ>çÙ‰…ÌZ °ÑÑ«§æþ {´ë…™éÌZÏ ç
³Çíܦ†° çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. V>…«© Bçܵ{†ÌZ A…§æþ$™èþ$¯èþ²
��������������� ������������� �������� ���
��������������� 2
_Mìü™èþÞÑÐèþÆ>˯èþ$ AyìþW �
��������� �� �� �������������� ���
������������ ���
������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������

�������������� ��������� ���������������


���������
���������
���������������
�������

���������
�����������������
��������
������� ������
6 ��� �������
��
�������� ������
����������������������������� ������ �����
������������������������� ������������������������������������� 7
������� �������������������� �� ����� �����
����������� ���������� ���������������������������� ���������� ��������������������� ������� ������
�������
Móü…{§æþ ÑhÌñý¯ŒþÞ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ(íÜÑíÜ)V> çÜ…fÄŒý$
Möu>È Ôèý°ÐéÆæÿ… »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$.
���������������������������������������� ����������������������������
������������ �������������������
������ ������
����������� �����
��������������������� ������������ ���
Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ Æ>çى糆Mìü M>ÆæÿŧæþÇØV> ��������������������� ������������������������������� ������������������ ����� �����
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$. Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> CMæüPrÏ$ A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯èþ² ÐèþËçÜ
çÜÐèþ$„æü…ÌZ Möu>È Æ>çى糆 ¿æýÐèþ¯øÏ {ç³Ðèþ*×ý ����������� �������������������������������������������������������� M>ÇÃMæü$˯èþ$ B§æþ$MøÐèþËíÜ…¨V> Ðèþ*i G…ï³, ����������� �����
ïÜÓM>Ææÿ… ^óþÔéÆæÿ$. ïÜÒïÜ `‹œ 糧æþÑ Mìü…§æþsôýyé¨ MöÑyŠþ 19 Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ AÐðþ$ÇM>ò³O ç³yæþVæü Ñí³µ…¨. H §óþÔèý…ÌZ¯èþ* ¯èþÐðþ*§æþ$M>¯èþ°² MæüÆø¯é ™ðþË…V>×ý ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ AÆÿ$$¯èþ Ñ.
l¯Œþ ¯èþ$…_ RêäV> E…¨. {糫§é¯èþÐèþ$…{† çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ# Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.
������� ���
Ðèþ$Ææÿ×êË$, MóüçÜ$Ë™ø A{VæüÆ>fÅ… B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ÑËÑËÌêyæþ$™ø…¨. GÌê
¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ HÆ>µsñýO¯èþ E¯èþ²™èþÝë¦Æÿ$$
MæüÑ$sîý Möu>È° ïÜÒïÜ `‹œV> D Hyé¨
A§æþ$ç³# ^óþÄæý*ÌZ ™ðþÍÄæý$° ç³Çíܦ† B §óþÔé°² Ðèþ$$í³µÇVö…¨. ™égê Væü×ý…M>Ë$ B §óþÔèý ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆ>Ðèþ#Mæü$ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
BÄæý$¯èþ Ôèý°ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… Æ>çÙ‰ `‹œ òÜ{MæürÈ
��������
íœ{ºÐèþÇÌZ¯óþ íܸëÆæÿ$Þ ^óþíÜ…¨.
ç³Çíܦ†ò³O A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ B…§øâæý¯èþ¯èþ$ MæüÍWÝù¢…¨.A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$ÌZÏ
Ðèþ$*yø Ðèþ…™èþ$ CMæüPyìþÐóþ. CMæü Ðèþ$Ææÿ×êË çÜ…QÅ ¯éË$Vø Ðèþ…™èþ$V> E…¨.
ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿMæü$ ѯèþ† ç³{™é°² A…§æþgôýÔéÆæÿ$. �������
��������������� ����������
��������� �� ���� ����
����������������������������� �������������
��������������������� ��������������������� ������������������������������ ������ ���������
_¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿà Mæü…ò³±Ë¯èþ$
������������������������������
B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ I§æþ$ çÜ*^èþ¯èþË$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ÆøkÆøkMæü$ ™ðþË…V>×ýÌZ 26, E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒýÌZ 26, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ 22,
ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ Mö™èþ¢V> 1,490 MæüÆø¯é MæüÆ>~rMæü 18, ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒýÌZ 18 Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. CMæü
^óþçÜ*¢ {糫§é¯èþÐèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþMìü ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. 56 Ðèþ$…¨ Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþ Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> 6817 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$.
M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý* ç³yézÆæÿ$. ¿êÆæÿ™ŒþÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐèþÏ çÜ…QÅ Væü$fÆ>™ŒþÌZ 2815, ÉìþÎÏÌZ 2514, Æ>fÝ뢯ŒþÌZ 2034,
V>…«© Ôèý°ÐéÆæÿ… ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. ÌêMŠü 24,942Mæü$ ^óþÇ…¨. C…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ 779 Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. Væü$fÆ>™ŒþÌZ 2815, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ 1952, E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒýÌZ
yú¯Œþ ÐèþËÏ §óþÔèý…ÌZ 6.3 MørÏ 5,210 Ðèþ$…¨ yìþÔéaÆŠÿj AÄæý*ÅÆæÿ° Móü…{§æþ BÆøVæüÅ ÔéQ 1778 MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. Ðèþ$ÆöMæüÐèþ…Mæü,
����������������������������� G…G‹ÜG…DË$ BǦMæü…V> ÐðþËÏyìþ…_…¨. §óþÔèý…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… 18,953 Äæý*MìütÐŒþ MæüÆø¯é {ç³çÜ$¢™é°Mìü MæüÆø¯é Ôé…†çÜ$¢¯èþ²r$Ï Mæü°í³…_¯èþç³µsìýMîü, l¯Œþ,
��������������������������� MóüçÜ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ 779 Ðèþ$Ææÿ×êËÌZ lÌñýO ¯ðþËÌZÏ Ðèþ$äå Ñf–…À…^óþ {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ° Ôéç܈kqË$
Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Äæý$°, 6 A™èþÅ«¨Mæü…V> Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ 301, Væü$fÆ>™ŒþÌZ 127, òßý^èþaÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>ºsìýt {ç³fË$ gê{Væü™èþ¢V> Ððþ$ËV>Ë°
��������������� Ðésìý° B§æþ$MøÐéË° MøÆ>Ææÿ$. �� Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ 92, ÉìþÎÏÌZ 53, Hï³ÌZ 29, Æ>fÝ뢯ŒþÌZ 27, òßý^èþaÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. �����������������
^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ ^èþ$ÆæÿMæüË$ Asìýt…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Æ>fMîüÄæý*Ë$ Ðèþ§æþª°

ôV’≤<äsêu≤<é
u≤>∑ß|ü&ɶ yêfi¯ó¢ ‘·|æŒ+#·ß≈£î+fÒ m˝≤ : $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ »êº$ A…r$…sêyæþ$. {糆糄æü ¯éÄæý$Mæü$yìþV> ò³§æþª Ðèþ$¯èþçÜ$ ^ér$MøÐéÍÞ¯èþ sñýO…
Ðèþ_a…¨. ïÜG… Ç΋œ 眅yŠþMæü$ ÑÇÑV> ÑÆ>âêÍÐéÓË° ™èþ¯èþ$ C¯é²âæý$Ï Æ>çÜ$Mæü$
³æNçÜ$Mæü$ †ÇW¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ Ñ${™èþ$ËMæü$ ¯èþ^èþa^ðþ´ëµË° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz çÜ*_…^éÆæÿ$.
Ä~yês¡+
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Æ>çى髨¯óþ™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦™èþ, ÝëçßýÝùõ³™èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ yæþº*ÏÅòßý^ŒþÐø Mæü*yé BÆ> ¡Ýù¢…§æþ° BÄæý$¯èþ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. {r*¯ésŒý MìüsŒýÞ™ø¯óþ C¯Œþ òÜOyæþÆŠÿ {sôýyìþ…Væü$™ø »êVæü$ç³yæþzÐéâæý$Ï ™èþí³µ…^èþ$Mæü$…sôý GÌê A° BÄæý$¯èþ
26 @Á|æ˝Ÿ 2020 ¡çÜ$MøVæüÍVóü ^öÆæÿÐèþ, çÜ…„ø¿æý çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ {ç³f˯èþ$ B糧æþ ¯èþ$…_ VæüsñýtMìüPÝë¢Äæý$° MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ ™ðþÍÄæý$¯èþr$t…§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ç³ç³š ¯éÄæý$$yæþ*.. C…™èþMîü ¯èþ$Ðèþ#Ó...Ò$ ¯é¯èþ² CË$Ï Mæü§æþËMæü$…yé
ÐðþOïÜï³ Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz sìýÓrÆŠÿÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MøÑyŠþ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz Ðèþ$Æø sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. Ðésìý Væü$Ç…_ Mö™èþ¢V> Ñ° E…sêÆæÿ°.. M>ç³Ìê E¯é²Ðé? ÌôýMæü ±Mæü$ ¯èþ$Ðèþ#Ó M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþÌZ E¯é²Ðé? A…r* BÄæý$¯èþ G§óþªÐé
°Äæý$…{™èþ×ý, ™èþMæü$PÐèþ {´ë×ý¯èþçÙt…™ø Hï³ ¨Ôé °ÆóÿªÔèý… ^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. {糆 Æ>çÙ‰… sñýçÜ$tË$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþç³µsìý ¯èþ$…_ {r*¯ésŒý Mìürϯóþ Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ^óþÔéÆæÿ$. Ò$ C§æþªÇ° B…{«§æþ{糧óþÔŒý í³Ë$Ýù¢…¨..Ææÿ…yìþ. A糚yæþ糚yðþO¯é Mæü§æþÍÆæÿ…yìþ
Hï³° A¯èþ$çÜÇçÜ$¢…§æþ°.. Móü…{§æþ… Cç³µsìýMóü {ç³Ôèý…íÜ…_…§æþ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü$Ç…_ ™èþ¯èþ Ðèþ§æþª çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…§æþ° ¼Ëz‹³ CÐèþÓyé°Mìü CÌê…sìýÑ õ³Ë$çÜ$¢…sêyæþ° A…r* sìýÓrÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz ^èþÌZMæü$¢Ë$ ÑíÜÆ>Ææÿ$.
2
@|”˝À 61,266 eT+~ qß+∫ XÊ+|æ˝Ÿ‡

»>∑Hé sê´|æ&¥ <ë&ç


ø=$&¥ eTVü≤e÷à]ì ‘·ß<äeTT{Ϻ+#˚+<äß≈£î @|” d”m+ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ :
B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐéÅç³¢…V>
JMæüPÆøk(H{í³ÌŒý 25) 61,266 Ðèþ$…¨
CÐéâæý
¯èþ$…_ Ôé…í³ÌŒýÞ¯èþ$ õÜMæüÇ…_ MæüÆø¯é sñý‹Üt
^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ° Æ>çÙ‰ ÐðþO§æþÅBÆøVæüÅ ÔéQ
ÐðþËÏyìþ…_…¨. 2020 H{í³ÌŒý 25 E§æþÄæý$…
10 Væü…rËMæü$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 61,266 Ðèþ$…¨ ¯èþ$…_ Ôé…í³ÌŒýÞ õÜMæüÇ…^èþyæþ…
fÇW…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐésìýÌZ {ÖM>Mæü$âæý… & 3,188, ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… &
1,806, ÐðþOgêVŠü & 8,141, ™èþ*ÆæÿšVø§éÐèþÇ & 5,547, ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ &
sê´|æ&¥ f…dtº\ dü+K´ ô|+|ü⁄‘√ \ø£å´+ ~X¯>± n&ÉT>∑ß\ß es¡ßdü>± Hê\ß>√ s√p f…dtº˝À¢ @|” {≤|t 4,272, Mæü–Úë~hÌêÏ & 5,275, Væü$…r*Ææÿ$ & 6,541, {ç³M>Ôèý… & 2,961,
¯ðþË*ÏÆæÿ$ & 5,003, _™èþ*¢Ææÿ$ & 5,458, Mæüyæþç³ & 4,820, A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… &
lø±≈£îfi¯+ πødüß\‘√ eT]+‘· n˝…sYº nsTTq d”m+ ø£wüºø±\+˝À @|”ì Ä<äß≈£î+≥ßqï πø+Á<ä+ 3,282, MæüÆæÿ*²ÌŒý & 4,972 ^ö糚¯èþ Ôé…í³ÌŒýÞ õÜMæüÇ…_ MøÑyŠþ&19 sñýçÜ$tË$
°ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇW…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
f…düߺ˝À¢ @|” |òüdtº sêh+˝À |ü~ \ø£å\ »HêuÛ≤≈£î 830 f…düߺ\ß <˚X¯+˝À |ü~ \ø£å\ eT+~ »HêuÛ≤≈£î
»s¡ß>∑ß‘·ßqï f…düߺ\ß 334 809 f…düߺ\ dü>∑≥ß‘√ ¬s+&√ kÕúq+˝À sê»kÕúHé 5 e kÕúq+˝À >∑ß»sê‘Y ø£s√Hê |üØø£å\ß #˚sTT+#·ß≈£îqï m+|” >√s¡+≥¢ e÷<Ûäyé
A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: íßý…§æþ*³æ#Ææÿ… ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ïÜï³ G…ï³ VøÆæÿ…rÏ
584 f…düߺ\ß #˚dü÷Ô 6e kÕúq+˝À πøs¡fi¯ n+<äßu≤≥ß˝ÀøÏ øÏ¢j·÷yÓTw”qߢ Çø£ f…dtº\˝À eT]+‘· <ä÷≈£î&ÉT Ðèþ*«§æþÐŒþ Ôèý°ÐéÆæÿ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D ç³È„æüÌZÏ
(AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : Æ>çÙ‰…ÌZ ÇM>Ææÿ$z Ýë¦Æÿ$$ÌZ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. {r*¯ésŒý ç³È„æüË BÄæý$¯èþMæü$ ¯ðþWsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø
MøÑyŠþ19 ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüÌZÏ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ¯èþÐðþ*§æþ$Mæü$ IïÜG…BÆŠÿ A¯èþ$Ðèþ$† C_a…§æþ°, Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… JMæüP Æøgôý 5,757 Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. {糆糄æü ¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ¡Ææÿ$ A¯ðþO†MæüÐèþ$°,
§óþÔèý…ÌZ¯óþ Ððþ$$§æþsìý Ý릯èþ…ÌZMìü §æþ*çÜ$MðüãÏ…¨. ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰éÌZÏ fÇW¯èþ °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ ^óþÔéÐèþ$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D çÜÒ$„æüÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë$ {ç³f˯èþ$ A¿æý{§æþ™é ¿êÐé°Mìü Væü$Ç^óþõÜÌê ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$.
sñýçÜtÏ Væü×ê…M>Ë$ ^èþ*õÜ¢ Æ>çÙ‰… Ððþ$$§æþsìý Ý릯èþ…ÌZ °Í_…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ÐðþËÏyìþ…_¯èþ A…ÔéË$, ïÜG… B§óþÔéË$ CÌê E¯é²Æÿ$$. ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ïÜï³ {ç³gê {糆°«§æþ$Ë$ {´ë×êË$ òÜO™èþ… ÌñýMæüP ^óþÄæý$Mæü$…yé MæüÆø¯é
糨 Ë„æüË Ðèþ$…¨ f¯é¿êMæü$ çÜVæür$¯èþ 334 sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢…yæþV> B…{«§æþ{糧óþÔŒý M>ÓÆæÿ…sñýO¯øÏ E¯èþ² ÐéÆæÿ…§æþÇMîü ç³È„æüË$ : {ç³çÜ$¢™èþ… M>ÓÆæÿ…sñýO¯øÏ E¯èþ² 7,587 ò³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$°, Òsìý° Ðèþ$Ç°² A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$MöçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ÆðÿyŠþgZ¯èþÏÌZ ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ïÜï³ {Ôóý×ý$Ë$ Mæü*yé
830 sñýçÜ$tÏ ^óþíÜ…¨. ¯éË$Væü$ ÆøkË$V> Æ>fÝ릯Œþ, Hï³ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ Ðèþ$…¨Mìü ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éË° ïÜG… çÜ*_…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…, {ç³M>Ôèý…, ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {糆 6 Væü…rËMæü$ JMæüÝëÇ BMìüÞf¯Œþ ÌñýÐèþÌŒý ^ðþMŠü ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° {ç³fËMæü$ õÜÐèþ ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ C…sZÏ Mæü*Æöa°
sñýçÜ$tÏ ^óþçÜ*¢ Ðèþ^éaÆÿ$$. ÐéÆæÿ… ÆøkË {Mìü™èþ… 5Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ E¯èþ² Hï³ sñýçÜtÏ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏÌZÏ IïÜÄæý$* »ñýyæþϯèþ$ ò³…^éË°, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ MóüçÜ$Ë ¡{Ðèþ™èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. {糆 ÆøWMîü Móü‹Ü ïÙsŒý ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. MøÑyŠþ ÝùMìü¯èþ BÆøç³×ýË$ ^óþÄæý$r… ™èþVæü§æþ° íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþ$Mæü$° Ððþ$$§æþsìý Ý릯é°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. 糨 GMæü$PÐèþV> E¯èþ² ç³rt×êÌZϯóþ Bçܵ{™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ AMæüPyóþ _Mìü™èþÞ ÆøWMìü A…¨…^éÍÞ¯èþ ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯èþ…ò³O Ýëz…yæþÆŠÿz {´÷sZM>ÌŒý Mæü*yé fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ$$…§æþ$^èþ*³æ#™ø ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ
Ë„æüË Ðèþ$…¨ f¯é¿êMæü$ 809 sñýçÜtÏ™ø Æ>fÝ릯Œþ Æ>çÙ‰… Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ E…¨. A…¨…^éË° ïÜG… B§óþÕ…^éÆæÿ$. ò³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ÌZ MøÑyŠþ Bçܵ{™èþ$Ìôý GMæüPyé Ìôý° Ñ«§æþ…V> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³È„æüË ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ò³…^éÆæÿ°, §æþ„ìü×ý
781 sñýçÜtÏ™ø ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰… 3Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ, 665 sñýçÜtÏ™ø Ðèþ$àÆ>[çÙt 4Ðèþ MöÇÄæý* Æ>Åí³yŠþ MìürÏ ç³°¡Ææÿ$ çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿ… : Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰é°Mìü Æ>fÝ릯Œþ M>Mæü$…yé hÌêÏÌZÏ {ç³£æþÐèþ$…V> Væü$Ç¢…_¯èþ Bçܵ{™èþ$Ë™ø MæüÍí³ Ððþ$$™èþ¢… 18 MöÇÄæý* ¯èþ$…_ Ë„æü Æ>Åí³yŠþ Mìür$Ï ™ðþí³µ…^éÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糆 õ³§æþ
Ý릯èþ…ÌZ, 604 sñýçÜtÏ™ø Væü$fÆ>™Œþ 5Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ °Í^éÆÿ$$. ™èþÆæÿà ^ðþO¯é MìüsŒýÞ¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨™èþ ÐèþÅMæü$¢Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Bçܵ{™èþ$ÌZÏ D {´ùsZM>ÌŒý AÐèþ$ËÄôý$ÅÌê ^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ïÜG…Mæü$ Mæü$r$…»ê°Mìü 1000 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ¯èþVæü§æþ$ C_a B§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ°, Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï
A…§æþ$»êr$ÌZMìü MìüÏÄæý* Ððþ$ïÙ¯èþ$Ï : Æ>çÙ‰…ÌZ íœ{ºÐèþÇ ¯ésìýMìü JMóü JMæü Ðèþ^éaÆæÿ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö°² Mìürϯèþ$ ^ðþMŠü ^óþíÜ ^èþ*ÔéÐèþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÐðþO§æþ$ÅËMæü$ ™èþW¯èþ Õ„æü×ý CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {糆 MøÑyŠþ õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÔéÆæÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
ÐðþOÆ>Ëi ÌêÅ»ŸÆóÿrÈ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþV> C糚yé çÜ…QÅ 9Mìü ò³ÇW…¨. ¯é²Ææÿ$. C¨ÐèþÆæÿMóü ç³È„æüÌZÏ ´ëhsìýÐéY °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$, ¯ðþVðüsìýÐéY BçÜ$ç³{†ÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü Ë„æü×êË$ E¯èþ² ÐéÇMìü Ððþ…r¯óþ ÐðþOÆæÿçÜ$² °Æ>®Ç…^óþÌê JMæü
225 {r*¯ésŒý Ððþ$ïÙ¯èþÏ §éÓÆ> sñýçÜ$tÏ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÑM>Mæü C糚yæþ$ 5 MìüÏÄæý*
Ððþ$ïÙ¯èþ$Ï A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. ÒsìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÆæÿÝëÄæý$¯éË$
°Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ B MìüsŒýÞ §éÓÆ> ç³È„ìüõÜ¢ çœÍ™éË$ çÜ…™èþ–í³¢ MæüÆæÿ…V>
Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐðþâæýÏÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. ©°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ
{r*¯ésŒý Ñ$çÙ¯èþ$² ò³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ©°ÐèþËÏ 2 Væü…rÌZÏV> çœÍ™èþ… M]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\ß rdüßø√+&ç
ÐèþçÜ$¢…§æþ°, ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒËÐèþ#™èþ$…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>çÙ‰é°Mìü ^óþÆ>Æÿ$$. JMøP Ððþ$ïÙ¯Œþ ¯èþ$…_ VæüÇçÙt…V> ÆøkMæü$ ÐðþÆÿ$$Å Æ>Åí³yŠþ sñý‹Üt Mìürϯèþ$ MöÇÄæý* ¯èþ$…_ ™ðþí³µ…^èþ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. °Ææÿ…™èþÆæÿ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý : õ³òÙ…rÏ BÆøVæüÅ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ K
°Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…¨. ©…™ø sñýçÜtÏ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… Ðèþ$Ç…™èþ AÐðþ$ÇM>Mæü$ ÐðþâêÏÍÞ¯èþ D Mìürϯèþ$.. A† MæüçÙt…ò³O ^éÆæÿtÆŠÿ ÑÐèþ*¯èþ… §éÓÆ> ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^èþyé°Mìü ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë™ø ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ çܧæþ$´ëÄæý$… G…™èþ çÜ¿æýò³O çܵ…¨…_¯èþ sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$ ¿æý*Ðèþ*
Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÇVóü AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° A«¨M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. ™ðþí³µ…^èþ$Mæü$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMìü 5 ¯èþ$…_ 6 ÐóþË Ôé…í³âæýϯèþ$ ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ_a…§æþ° ïÜG… {ç³Õ²…^èþV>, A¨ AÐèþ$Ë$ÌZ E…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ASË {í³Äæý$ ÐðþOïÜï³ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþíÜ, B ´ëÈt
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü—íÙ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿþyìþz ç³ÇÖÍ…^éÐèþ$°, Ðèþ$…_ ç³°¡Ææÿ$ Mæü¯èþºÆæÿ$çÜ$¢¯é²Äæý$° ïÜG…Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ïÜG…Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. BMìüÞf¯èþ$P ™èþW¯èþ HÆ>µr$Ï ^óþçÜ$MøÐéË°, ÒÌñýO¯èþ°² ¯óþ™èþËò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Móü…{§æþ çßZ…
AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ 糧æþ®™èþ$Ë$ : MøÑyŠþ19 ÆøVæü$ËMæü$ ÑÑ«§æþ §óþÔéÌZÏ »ñýyæþÏMæü$ BMìüÞf¯Œþ çÜÆæÿçœÆ> AÄôý$ÅÌê ^èþ*çÜ$MøÐéË° ïÜG… çÜ*_…^éÆæÿ$. 300 ÔéQ¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. 'MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
ÇM>Ææÿ$z Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³È„æüË$ : Æ>çÙ‰…ÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 41,512 Ðèþ$…¨Mìü A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯éËò³O °Ææÿ…™èþÆæÿ A«§æþÅÄæý$¯èþ…, ç³ÇÖ˯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…¨ ÐðþO§æþ$ÅË$ ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² sñýÎ Ððþ$yìþíܯŒþ §éÓÆ> Ðèþ$…_ õÜÐèþË$ A…¨…^éË° MæüÆæÿ*²Ë$ ^éÌê {ç³Ðèþ*§æþ…ÌZ E…¨.. {糆Æøk
ç³È„æüË$ ^óþíܯèþr$Ï A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ ÆðÿþyìþzMìü A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. MøÑyŠþ ÝùMìü¯èþ ÆøWMìü °Ææÿ…™èþÆæÿ… BMìüÞf¯Œþ ïÜG… B§óþÕ…^éÆæÿ$. sñýÍ Ððþ$yìþíܯøÏ M>ÌŒý ^óþíܯèþ ÐéÇMìü {í³íÜPç³Û¯èþ$Ï CÐèþÓyæþÐóþ$ Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë$ ^èþ°´ù™èþ$¯é²Ææÿ$.. M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþMæü$
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. MøÑyŠþ19 °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËò³O º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ M>Å…³æ# ÌñýÐèþÌñý•Þµ {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÆøVæü$ËMæü$ ç³ÌŒýÞ BMîüÞ Ò$rÆæÿ$Ï M>Mæü$…yé, Ðèþ$…§æþ$Ë$ Mæü*yé ç³…í³…^óþ HÆ>µr$Ï ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. Ððþâæý$™èþ$¯é²Ææÿ$. Cr$Ðèþ…sìý ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ CÌê…sìý
çÜ¿æý¯èþ$ fÆæÿç³yé°Mìü ¯èþ…§éÅË G…ï³, BâæýÏVæüyæþz GÐðþ$ÃÌôýÅ, GÐðþ$ÃÎÞËMæü$
´ùÎçÜ$Ë$ GÌê A¯èþ$Ðèþ$† C^éaÆæÿ$? Móü…{§æþ çßZ… ÔéQ çÜàÄæý$ Ðèþ$…{†
‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\ß Ä]úø£ Çã“+<äß\ßHêï MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz V>Ææÿ$ ©°ò³O Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ¯óþ¯èþ$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²¯èþ$' A°
ASË {í³Äæý$ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ K
&ç.õ.|æ <ëyÓ÷<äs¡ >ö‘·+ düyê+>¥ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ¸÷sZ¯èþ$ BÐðþ$ ´ù‹Üt ^óþÔéÆæÿ$.

ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :


ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓÇ¢çÜ*¢ MæüÆø¯é™ø Ðèþ$–†
ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D |üC≤s√>∑´ |ü]s¡ø£åD˝À sêJ|ü&=<äß› ø£&É|ü õ˝≤¢˝À 55≈£î #˚]q ø£s√Hê πødüß\ß
Mæüyæþç³, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Mæüyæþç³ hÌêÏÌZ ÆøkÆøkMæü* MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ò³Ææÿ$Væü$
^ðþ…¨¯èþ ç³ÇW HG‹ÜI Mæü$r$…»ê°Mìü 50 Ë„æüË πø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé >öã
Ææÿ*´ëÄæý$Ë GMŠüÞ {VóüíÙÄæý* {ç³Mæüsìý…_¯èþ ™èþ*¯óþ E…¨. CÐéâæý Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ ÆðÿyìþzMìü Hï³ §æþ$M>×ê˱² Äæý$«§éÑ«¨V> °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$ Mæü͵…^èþyæþ… ¯óþyæþ$¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ ¯éË$Væü$ MóüçÜ$Ë™ø MæüÍí³ hÌêÏÌZ Ððþ$$™èþ¢… MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 55Mæü$
yîþiï³ Vú™èþÐŒþ$çÜÐé…VŠü Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ° {X¯Œþ gZ¯ŒþËÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ BǦMæü ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. CÐéãt ¯éË$Væü$ MóüçÜ$ÌZÏ {´÷§æþ$ªr*Ææÿ$ÌZ Ðèþ$*yæþ$, G{ÆæÿVæü$…rÏÌZ
Ôèý°ÐéÆæÿ… ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ò$yìþÄæý* M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^èþyæþ… §éÓÆ> ÌêMŠü yú¯Œþ JMæü MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. M>V> CÐéâæý JMæüPÆøgôý hÌêÏ ÐéÅç³¢…V> 4,820
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Vú™èþÐŒþ$ çÜÐé…VŠü Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÚëtË ¯èþ$…yìþ {V>Ò$×ý$ËMæü$ Mö…™èþ Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ Ôé…í³ÌŒýÞ¯èþ$ õÜMæüÇ…_ MæüÆø¯é sñý‹Üt ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ° Æ>çÙ‰ ÐðþO§æþÅBÆøVæüÅ ÔéQ
»ê«¨™èþ Mæü$r$…»ê°Mìü ^ðþMŠü A…§æþgôýíܯèþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ¯óþ Äæý*¿ñýO Ë„æüË ¡çÜ$MøÐéË° Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ˯èþ$ Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº MøÆ>Ææÿ$. ÐðþËÏyìþ…_…¨.
ç³ÇàÆæÿ… {ç³Mæüsìý…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ fVæü¯Œþ {糿æý$™éÓ°§óþ A° Vú™èþÐŒþ$çÜÐé…VŠü A§óþÑ«§æþ…V> ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰éÌZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² ÐèþËçÜMæü*ÎËMæü$ ™èþW¯èþ ÝûMæüÆ>ÅË$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ç³Çíܦ† C© : Æ>çÙ‰…ÌZ Væü™èþ 24 Væü…rÌZÏ fÇW¯èþ
Mö°Äæý*yéÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Mæü͵…_ B§æþ$MøÐèþyæþÐóþ$V>Mæü Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ B§óþÔéËMæü$ ÌZºyìþ çÜ…º…«¨™èþ MøÑyŠþ&19 ç³È„æüÌZÏ 61 MóüçÜ$Ë$ ´ëhsìýÐéY ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ°
çœ$¯èþ™èþ Hï³ {糿æý$™éÓ°Móü §æþMæü$P™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯éò³O ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ ÐðþËVæü³æNyìþ çÜ_ÐéËÄæý$…, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþËÏ Æ>çÙ‰éË™ø Ðèþ*sêÏyìþ ÐéÇ° çÜÓ…™èþ Æ>çÙ‰éËMæü$ HÑ«§æþ…V> ^óþÆ>aÌZ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ Ððþ$$™èþ¢… MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 1016. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* 171 Ðèþ$…¨ yìþÔéaÆŠÿj
™èþ糚yæþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ ÐéÇò³O Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ™é™éPÍMæü…V> BǦMæü Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆðÿO¯èþç³µsîýMîü {ç³gêÆøVæüÅ ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ ^èþÇa…_ Ý뫧éÅÝ뫧éÅ˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_ ™èþW¯èþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐéË° M>V>, 31 Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ²ÐéÇ çÜ…QÅ
MæüÆø¯é Ìê…sìý Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Æ>fMîüÄæý*Ë$ ™èþVæüÐèþ° íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. G…™èþÐèþ*{™èþ… Æ>iç³yö§æþª° Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.A§óþ Ñ«§æþ…V> ѧóþÔéËÌZ _Mæü$PMæü$¯èþ² ¿êÆæÿ¡Äæý$$˯èþ$ çÜÓ§óþÔé°Mìü 814 A° ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ Ò$yìþÄæý* º$Ìñýsìý¯ŒþÌZ ™ðþÍí³…¨.
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†_a¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A°² çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O Ôèý°ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ÉìþÎÏ ¯èþ$…yìþ ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰éË ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa A…Ôèý…ò³O Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþÝù¢…§æþ° H˚&ÉT ñ|ü eTTK´ eT+Á‹ Äfi¯fl ø±∞ ø£èwüí lìyêdt sêø£
ÔéQË™ø ´ùÎçÜ$ËÐéÆæÿ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°, ´ùÎçÜ$ËMìü {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË™ø ÒyìþÄñý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.HÐðþ$O¯èþç³µsìýMîü Ðóþ$ 3 ÐèþÆæÿMæü* ÌêMŠü yú¯Œþ¯èþ$ ç³sìýçÙt…V> AÐèþ$Ë$
ï³ï³D MìürÏMøçÜ… 2.89 Mør$Ï Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CMæü Hï³Mìü DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>iÐŒþ Vúº Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ ¯ðþËÆøkËMæü$ ò³OV> ÌêMŠü yú¯Œþ ¯èþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰éË$ ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ {ÖM>Mæü$âæý…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰ Eç³ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{†, ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ
ѧóþÔéË ¯èþ$…_ 28000 Ðèþ$…¨, ÉìþÎÏ fÐèþ*™Œþ ¯èþ$…_ 1185 Ðèþ$…¨ Ðèþ^éaÆæÿ° Mæür$t¨rt…V> AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ*¢ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ ÑÔóýçÙ Mæü–íÙ Vúº MøÆ>Ææÿ$. D ÒyìþÄñý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ±Ë… Mæü$r$…º çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† Bâæýå M>ä Mæü–çÙ~ {Ö°Ðé‹Ü B¨ÐéÆæÿ… hÌêÏMæü$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÆæÿ…§æþÇ° M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþÌZ E…_¯èþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^óþçÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ A°² Æ>çÙ‰é˯èþ$ {ç³™óþÅMæü…V> AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ™ø Ýëíßý² Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÌêMŠü yú¯Œþ ™ø {ç³fË$ A¯óþMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é² Æ>¯èþ$¯é²Ææÿ$. E§æþÄæý$… 10 Væü…rËMæü$ {ÖM>Mæü$âæý… ^óþÆæÿ$Mæü$° hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ
A…yæþV> °Í_¯èþ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†ÐèþÆæÿ$ÅËMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$ : MæüÆø¯éò³O MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýÌZ Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ Ðèþ*ÆæÿšË$ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Äæý$° Ðóþ$3 ÐèþÆæÿMæü* D {糿æý$™èþÓ…ò³O ³æNÇ¢ ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø E¯é²Ææÿ° M>Ðèþ#¯èþ ÐéÇ Cº¾…§æþ$˯èþ$ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ, hÌêÏ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ
^óþçÜ$¢¯èþ² D ´ùÆ>r…ÌZ ´ùÎçÜ$Ë$, ÐðþO§æþ$ÅË$, ¯èþÆæÿ$ÞË$, ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$ ç³Çíܦ† CÌêVóü Mø¯èþÝëW…^éË° MøÆ>Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å A«¨VæüÑ$…^óþÌê ^èþ*yéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…¨ A¯é²Ææÿ$.{ç³çÜ$¢™èþ… {X¯Œþ gZ¯Œþ A«¨M>Ç™ø hÌêÏÌZ MæüÆø¯é ç³ÇíÜ®™èþ$Ë™ø ^èþÇa…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ…
˨ MîüËMæü ´ë{™èþ. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýÌZ ¿êVæü…V> {´ë×êË$ MøÌZµ™óþ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ³æNÇ¢V> ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$° D¯ðþË 20 {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ {´ë…™éÌñýO¯èþ {V>Ðèþ*ÌZÏ BǦMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ {´ëÆæÿ…¿æý… AÄæý*ÅÄæý$° ºÄæý$Ë$ §óþÇ HË*Ææÿ$ Ððþâæý™éÆæÿ$. Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ
50 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë GMŠüÞ {VóüíÙÄæý* Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_…¨. °Ææÿ…™èþ ^éÌê ÐèþÆæÿ$Mæü* ÌêMŠü yú¯Œþ ¯èþ$…yìþ Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#Ë$ CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^ðþ´ëµÆæÿ$.§óþÖÄæý$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPr$Ï Ðèþ$*íÜ E¯èþ²…§æþ$¯èþ ™èþW¯èþ Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° V>Ææÿ$ ¯óþsìý ¯èþ$…yìþ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$ E™èþ¢Æ>{«§æþÌZ ÑçÜ¢–™èþ
Ææÿ… {ç³fË {´ë×ê˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$ {´ë×ê˯èþ$ òÜO™èþ… ÌñýMæüP^óþÄæý$ Mæü$… ^óþÔéÆæÿ$.Ðèþ$$QÅ…V> {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$, E´ë«¨ àÒ$ 糯èþ$Ë$ GVæü$Ðèþ$™èþ$ËMæü$ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü E§éůèþÐèþ¯èþ, BM>Ó ™èþ¨™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë$ Cº¾…¨ ç³ÆæÿÅr¯èþ : Æ>çÙ‰Ðèþ$$ÌZ MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ AË$ò³Ææÿ$Væü°´ùÆ>r… ^óþçÜ*¢,,
yé CÆæÿÐðþO ¯éË$Væü$ Væü…rË ´ër$ ÆøyæþÏò³O Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ´ùÎçÜ$ ÔéQMæü$ ³æNÇ¢V> fÇVóüÌê ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtyæþ… fÇW…§æþ° A¯é²Ææÿ$. AÌêVóü {V>Ò$×ý ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° íÜG‹Ü ±Ë… Ýëíßý² Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº §æþ–íÙtMìü AÑ{Ôé™èþV> A°² hÌêÏËÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_ {糿æý$™èþÓ A«¨M>Ææÿ$Ë$™øÐèþ$…{† BâæýÏ
Mæü*yé D Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ 50 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë GMŠüÞ {VóüíÙÄæý* ÐèþÇ¢…^óþ Ñ«§æþ…V> {´ë…™èþ {X¯Œþ gZ¯èþÏ ç³Ç¤ÌZ° ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, ™èþÄæý*È Äæý$*°r$Ï, G‹ÜCfyæþ$Ï, ™ðþ^éaÆæÿ$. DÒyìþÄñý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ ¯é° {ç³™óþÅMæü…V> çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ °ÆæÿÓíßý…_ {ç³f˯èþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† ÐðþOG‹ÜfVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. GMŠüÞ ´ùÆŠÿt gZ¯èþ$Ï Ðèþ…sìýÑ ç³°^óþõÜÌê ÐésìýÌZ ç³°^óþõÜ M>ÇÃMæü$Ë$ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… M>ÆæÿŧæþÇØ yé.MðüG‹Ü.fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz, Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË A§æþ¯èþ³æ# yìþh ÆæÿÑÔèý…MæüÆŠÿ ^óþÔéÆæÿ$. ™öÍ ÝëÇV> {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ…™ø
A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> CsîýÐèþË A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… hÌêÏ, ç³ÇW ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯ŒþMìü ^ðþ…¨¯èþ ´ësìýçÜ*¢ 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþÌê ^èþ*yéË° A¯é²Ææÿ$.A…™óþV>Mæü °™éÅÐèþçÜÆæÿ, AÄæý$ůé²ÆŠÿ, çßZ…ÔéQ Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÑÔèýÓh™Œþ, Æ>çÙ‰ 糯èþ$²Ë `‹œ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO‹Ü fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþz ™èþ„æü×ýÐóþ$ çܵ…¨…_ Ðèþ$…{† BâæýÏ
HG‹ÜI ེ$ÌêÏ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýÌZ Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ AÐèþ$Ææÿ$ °™éÅÐèþçÜÆóÿ™èþÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$ A…™èþÆ>[çÙt ÆæÿÐé×êMæü$ Mæü*yé ³æNÇ¢V> MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ í³Äæý$*‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ Mæü$r$…º çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ ¯é°° E™èþ¢Æ>{«§æþÌZ ç³ÆæÿÅr¯èþ ^óþÄæý*Ë° A§óþÕ ^éÆæÿ$.
yðþOÄæý$Óyæþ$. B Mæü$r$…»ê°Mìü 50 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë GMŠüÞ {VóüíÙÄæý*¯èþ$ Ðèþ$$QÅ A¯èþ$Ðèþ$†…^éÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÌêVóü {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ _¯èþ² _¯èþ² Mðü.¿êçÜPÆŠÿ, Ih G¯ø¹ÆðÿÞÃ…sŒý ѱ™Œþ {¼gêÏÌŒý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…Ðóþ$ M>Mæü$…yé, B…{«§æþ {糧óþÔŒý Çø£HÓ’Hê j·T+Á‘ê+>±ìøÏ düVü≤ø£]+#·+&ç
yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý B‹œ ´ùÎ‹Ü Vú™èþÐŒþ$ çÜÐé…VŠü¯èþ$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> HG‹ÜI ེ$ {ÖM>Mæü$âæý…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : MæüÆø¯é ÐéÅí³…^èþ
ÌêÏ Mæü$r$…»ê°Mìü ^ðþMæü$P¯èþ$ A…§æþgôýÄæý*ÍÞ…¨V> çÜ*_…^éÆæÿ$. B§óþÔéË
Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Æøk 50 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë GMŠüÞ {VóüíÙÄæý*¯èþ$ Ðèþ$–†¢yìþ ¿êÆæÿÅMæü$
A…«§æþgôýÔéÆæÿ$. D çÜ…«§æþÆæÿÂ…V> yìþìjµ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é™ø Ðèþ$–† ^ðþ…¨¯èþ
ç³ÇW HG‹ÜI Mæü$r$…»ê°Mìü 50 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë GMŠüÞ {VóüíÙÄæý* {ç³Mæüsìý…_
¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹ÜfVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz V>ÇMìü Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔèý…
e+–e+– <ä+&Ü\ß ô|{≤º˝≤
yê\+{°s¡¢ô|’ MT H˚‘·\ ô|‘·Ôq+ @$T{° ø£s√Hê kÕj·T+ yÓ’d”|” H˚‘·\ß |ü+#·&É+ @$T{° bı>±≈£î uÀs¡ß¶
Mæü$…yé hÌêÏÌZ Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ HÆ>µr$Ï ^óþçÜ*¢,
{ç³fËMæü$ °™èþÅ… AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵çÜ*¢ A«¨M>Ææÿ
Äæý$…{™é…Væü… çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt¯èþç³µ
sìýMîü hÌêÏÌZ Ðèþ$*yæþ$ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$
M>Ðèþyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿÐèþ$° Ðèþ$…{† «§æþÆ>ïèþ Mæü–çÙ~
ÌZ¯óþ ´ùÎçÜ$Ë$Mæü$ Äæý*¿ñýO Ë„æüË ç³ÇàÆæÿ… {ç³Mæüsìý…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý §é‹Ü ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ JMæüP ´ëhsìýÐŒþ
{糿æý$™éÓ°§óþ A°, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýÌZ ™èþÐèþ$ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ õÜÐèþË$ #Ó’s¡àHé≈£î #·+Á<äu≤ãß ˝ÒK $T*j·THé øÏ˝À\ bı>±≈£î ñ‘·Œ‹Ô ˝≤ø˘&ÍHé ø±s¡D+>± ‘=* <äX¯ y˚\+ yêsTT<ë MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>° hÌêÏV> VúÆæÿÐèþ… ´÷…¨, H
A…¨çÜ$¢¯èþ² A±² ÔéQË íܺ¾…¨Mìü çÜÌê… A¯é²Ææÿ$. ´ùÎçÜ$ËMæü$ ï³ï³D Mìür$Ï Mö…§æþÇ °ÆæÿÏ„æüÅ… ÐèþËϯø C糚yæþ$ Aç³Ðé§æþ$ Ðèþ$*r Væür$tMæü$¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
Mö¯èþ$VøË$ MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… 2.89 Mør$Ï Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…¨ A°, ´ùÎçÜ$ Ç~ eT]+‘· Ä\dü´yÓTÆ‘˚ ¬s’‘·ß\ß qwüºb˛‘ês¡ß Hêsê #·+Á<äu≤ãß Hêj·TT&ÉT Ôèý°ÐéÆæÿ… Ðèþ$«§éÅçßý²… Ðèþ$ºV>… M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ JMæü
ÔéQ MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…yìþ ÐèþçÜ$¢¯èþ² {´ùçܦçßý…™ø íܺ¾…¨ Ðèþ$Ç…™èþ (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþËMæü$ ^èþ…{§æþ»êº$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° B¨ÐéÆæÿ…
B™èþÃòÜ•¦ÆæÿÅ…, Mæü–™èþ°_aÄæý$…™ø Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ¯é²Ææÿ$. Ðèþ…WÐèþ…W §æþ…yéË$ ò³sôýt…§æþ$M> ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ ´÷V>Mæü$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$Mø…yìþ : ÌêMŠüyú¯Œþ E§æþÄæý$… {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏMæü$ Æ>¯èþ$¯é²Ææÿ°, A«¨M>Ææÿ Äæý$…{™é…Væü…™ø çÜÒ$„æü
°Äæý$Ñ$…_…¨ A° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ M>Ææÿ×ý…V> Hï³ÌZ ´÷V>Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ°, A¯èþ…™èþÆæÿ… MøÑyŠþ&19 BçÜ$ç³{™èþ$˯èþ$ çÜ…§æþÇØÝë¢Ææÿ¯é²Ææÿ$.
n~Ûø±s¡ß\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ Ðèþ*r M>§æþ¯èþ² ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$
Ñ«§æþ$ÌZÏ…_ ™öËW…^èþyæþ… H…sìý A° °Ë©ÔéÆæÿ$.
G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅËò³O §æþ–íÙt ÝëÇ…^éË°
sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¯éÆ>
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ÌêMŠü yú¯Œþ ç³Mæüyæþ¾…©V> AÐèþ$Ë$ ^óþÔéÐèþ$°, Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$…§æþ$
_¯èþ²´ësìý çÜyæþÍ…³æ# Mæü*yé ÌôýMæü$…yé Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍÞ E…§æþ¯é²Ææÿ$.
Ðéâæý$ϯèþ²¨ {ç³fË MøçÜÐèþ*, ´ëÈtMøçÜÐèþ* A° ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ ´÷V>Mæü$ »ZÆæÿ$z ^ðþOÆæÿïŒþ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ ™óþͯèþ ÐèþÅMæü$¢Ë Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$, ÐéÇ M>…sêMæütÞMæü$ ÐðþO§æþÅ
{ç³Ôèý²Ë ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… Ææÿçœ$$¯é£æþ»êº$Mæü$ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ç³È„æüË$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ™é¯èþ$ GÐèþDZ ™èþ糚 ç³rtyæþ… Ìôý§æþ°,
hÌêÏÌZ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË Ðèþ*r ѯèþÌôý§æþ° ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ Cç³µsìýMóü 124 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ MìüÌZË ´÷V>Mæü$ E™èþµ†¢ ÉìþÎÏ Ìôý§é §æþ*Ææÿ {´ë…™éË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ$ ™èþç³µ°çÜÇV> ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$
™öËW…^éÆæÿ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. Ðèþ$íßýâê ÐéË…sîýÆŠÿ AÆÿ$$…§æþ°, ©°° AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ ÌôýMæü °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ^éÌê Ðèþ$…¨ çÜÓ^èþe…§æþ…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
B™èþÃçßý™éÅÄæý$™èþ²… ^óþçÜ$Mæü$…§æþ°, HÑ$sîý ÆðÿO™èþ$Ë$ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ^èþ…{§æþ»êº$ B Ðèþ_a ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°, Ñ$Væü™éÐéÆæÿ$ Mæü*yé Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðé
Ðóþ«¨…³æ#Ë$. ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ ò³r$tMæü$…¨ ÐðþOïÜï³ ÌôýQÌZ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ë° MøÆ>Ææÿ$. hÌêÏ {ç³fË BÆøVæüÅÐóþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$° Ðèþ$…{† ^ðþ´ëµÆæÿ$.
¯óþ™èþËMæü$ Ðèþ…WÐèþ…W §æþ…yéË$ ò³rtyé°M> A° E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ÇsñýOÌŒý Ðèþ*ÆðÿPsZÏ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ {ç³fË$ Mæü*yé ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ…™ø ´ër$ {糿æý$™èþÓ °Äæý$Ðèþ$ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$
¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : ¯ðþË*ÏÆæÿ$ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ ^èþ…{§æþ»êº$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ Ðèþ*r ѯèþ° AÐèþM>Ôèý… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ E…§æþ°, M>± ´÷V>Mæü$ Mæü_a™èþ…V> ´ësìý…^éË° MøÆ>Ææÿ$. MæüÆø¯éò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý{¯ðþyìþz
M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ…§æþ$ I.sìý, Ðé×ìýfÅ, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý Vú™èþ… ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ Ðóþ«¨…³æ#ËMæü$ Væü$Ç ^óþçÜ*¢, E§øÅV>Ë {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… hÌêÏ, hÄæý$ÅÐèþ$ÃÐèþËçÜ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… A°²ÆæÿM>Ë ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$§æþ° A¯é²Ææÿ$.
Æðÿyìþz, Æ>çÙ‰ fËÐèþ¯èþÆæÿ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† yéMæütÆŠÿ í³. A°ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ ™öËWçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³fËMæü$ Ðèþ$…yæþË…, Vðüyæþz†Ææÿ$ÐéyæþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ »Ÿ…Væü$ M>È¢MŠü, Ðèþ*Ça ™öÍ ÐéÆæÿ…ÌZ¯óþ fÆæÿV>ÍÞ¯èþ ™öÍ §æþÔèý ÐóþË… Æ>çÙ‰…ÌZ {糡 Æøl Hyæþ$ ÐóþËMæü$ ò³OV> MæüÆø¯é ç³È„æüË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°,
°ÐéÆæÿ×ýMæü$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$, «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$, AÌêVóü ÆóÿçÙ¯Œþ {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>Ë$ A…¨…^èþyé°Móü A° ^ðþí³µ Vøí³Ôðýsìýt Ææÿn*±Þ˯èþ$ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË Ðèþ*r ѯèþÌôý§æþ° MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…§æþ°, C¨ hÌêÏÌZ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$…§æþ$ CMæüPyæþ MøÑyŠþ
çÜÆæÿ$Mæü$Ë ç³…í³×îý Ëò³O hÌêÏ sê‹ÜP ¸ùÆæÿ$Þ A«¨M>Ææÿ$ÌñýO¯èþr$Ðèþ…sìý gêÆÿ$$…sŒý ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. {ç³gꫧæþ¯èþ…™ø ÐéâæýåMìü Ñ«§æþ$ÌZÏ…_ ™öËW…^éÆæÿ$. Ææÿn*±Þ B™èþÃçßý™éÅ Ðèþ$Ç…™èþ BËçÜÅÐðþ$O™óþ ´÷V>Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ¡{Ðèþ…V> &19 ç³È„æüË ÝëÐèþ$Æ>®Å°² ò³…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{† Mæü—GçÙ~§é‹Ü B {ç³Mæür¯èþÌZ
MæüÌñýMæütÆŠÿ, AyìþçÙ¯èþÌŒý G‹Ü.í³., yìþ.BÆŠÿ.K., yìþ.G…. A…yŠþ òßý^Œþ.K., ¯øyæþÌŒý i™éË$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌê…r糚yæþ$ MæüÆø¯é Äæý$™èþ²… ^óþíÜ…¨. HÑ$sîý Ðóþ«¨…³æ#Ë$, {ç³fË ¯èþçÙt´ùÄôý$ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ¯é²Ææÿ$. »ZÆæÿ$z Ððþ…r¯óþ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$¯èþ²¨ ç³È„> M>ËÐèþ$° ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨, ´ù΋Ü,
BïœçÜÆŠÿ ¯èþVæüÆæÿ´ëËMæü çÜ…çܦ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ, ™èþ¨™èþÆæÿ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜÒ$„> ÝëÄæý$… Mìü…§æþ C^óþa 1,000 Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ ÐðþOïÜï³ yæþº$¾™ø ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ °Äæý$Ñ$…_…¨ ÐðþOïÜï³ çܵ…¨…_ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ Æðÿѯèþ*Å, ´ëÇÔèý$§æþ®Å, ç³…^éÄæý$¡ Æ>gŒý, çÜ_ÐéËÄæý$ íܺ¾…¨, {V>Ðèþ$
çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ¯óþ™èþË$ CÝë¢Ðèþ$¯èþyæþ… H…sìý A° BÄæý$¯èþ ¯óþ™èþËMæü$ Ðèþ…WÐèþ…W §æþ…yéË$ ò³rtyé°M> A° ^óþç³sêtË° ^èþ…{§æþ»êº$ B ÌôýQÌZ MøÆ>Ææÿ$. ÐéË…sîýÆæÿ$Ï Ðèþ$Ç…™èþ °º§æþ®™èþ™ø ç³° ^óþÄæý*ÍÞ E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$.
uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\qß Ä<äßø√+&ç : »>∑Hé≈£î Hêsê ˝Àπøwt ˝ÒK ôV’≤<äsêu≤<é
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$ËMæü$ Ææÿ*.10 ÐóþË$ VæüyæþÐèþ° §æþ$ÆæÿÂÆæÿ iÑ™èþ… Væüyæþ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ° ÌZMóü‹Ù BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… ¿æýÆøÝë Mæü͵…^óþÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ÌZMóü‹Ù ÌôýQÌZ Ä~yês¡+
BÇ®Mæü ÝëÄæý$… ^óþÄæý*Ë…r* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯ŒþMæü$ sîýyîþï³ gê¡Äæý$ ¯èþ*™èþ¯èþ CçÜ$Mæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ˯èþ E´ë«¨ ÌôýMæü, Mæü$r$…»ê˯èþ$ ´ùíÙ…^èþÌôýMæü õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰…ÌZ 50 Ë„æüË Ðèþ$…¨.. ¿æýÐèþ¯èþ 26 @Á|æ˝Ÿ 2020
{糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯éÆ> ÌZMóü‹Ù ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Mö…§æþÆæÿ$ B™èþÃçßý™èþÅMæü$ ´ë˵yæþr… G…™ø MæüË_ ÐóþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$ËMæü$ E´ë«¨ ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…§æþ° B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢…
Æ>çÙ‰…ÌZ 50Ë„æüË Ðèþ$…¨ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$ËMæü$ E´ë«¨ ÌôýMæü$…yé ÌêMŠüyú¯Œþ ÐéÇ° Ðèþ$Ç…™èþ §ðþº¾¡íÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. M>ÇÃMæü$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ ^óþÔéÆæÿ$. D Hyé¨ CçÜ$Mæü çÜÐèþ$çÜÅ M>Ææÿ×ý…V> ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yìþ™óþ..
´ùÆÿ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. D Hyé¨ ™öË$™èþ CçÜ$Mæü çÜÐèþ$çÜÅ M>Ææÿ×ý…V> ¿æýÐèþ¯èþ E¯èþ² 1900MørÏ ¼Íz…VŠü òÜ‹Ü ÐéÇ çÜ…„óüÐèþ*°Móü QÆæÿ$a ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ ³æNr VæüyæþÐèþ° ç³Çíܦ† E…§æþ° ÌôýQÌZ ÌZMóü‹Ù
M>ÇÃMæü$Ë$ ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…sôý.. ™égêV> ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ ³æNr ^èþ…{§æþ¯èþ² ½Ðèþ*¯èþ$ ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþr…™ø ´ër$ ÐéÇ iÐèþ¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢Mæü$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 3
ø£&Ée\ ø=~› ø£˙ïs¡ß ø±]ÃHê..qeTà&É+ ˝Ò<äß
Á>±e÷˝À¢ $˝ÒCŸ øÏ¢ìø˘‡ ø°\ø£ bÕÁ‘· (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : MøÑyŠþ ¡{Ðèþ™èþ¯èþ$
Mæüí³µò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ MæüyæþÐèþË Mö¨ª
Mæü±²Ææÿ$ M>Ça¯é GÐèþÆæÿ* ¯èþÐèþ$Ãyæþ… Ìôý§æþ° ÐðþOGÝëÞÆŠÿ
M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz
G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. »ê°çÜ ÑÔéÓçÜ…™ø MìüÆæÿçܯéÆÿ$$Ë$
Ar$†í³µ Cr$†í³µ ^èþ…{§æþ»êº$ BÆøç³×ý¯èþ$ {糆
ÐéÆæÿ¢Mæü$ Í…Mæü$ ò³sìýt Ðèþ§æþ$Ë$™èþ$¯é²yæþ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. §éõÜ¢ Mæü¯èþç³yæþMæü$…yé
ìqï ˇø£ÿs√CÒ 6,928 |üØø£å\ß #˚dæq n~Ûø±s¡ß\ß ´ùÐèþyé°Mìü Ò$ ¼¯éÒ$ BçÜ$¢Ë$, »êÏMŠü Ðèþ$± M>§æþ° sìýÓrÆŠÿÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
MøÑyŠþ ¡{Ðèþ™èþ¯èþ$ Mæüí³µò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° »êº$ MæüyæþÐèþË Mö¨ª Mæü±²Ææÿ$ M>Ça¯é
eTÚ*ø£ dü<äßbÕj·÷\ß yÓTs¡ß>∑ß|üs¡ß#·ßø√yê* f…*yÓT&çdæHéqß XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q q&ÉbÕ* GÐèþÆæÿ* ¯èþÐèþ$Ãyæþ… Ìôý§æþ$. »ê°çÜ ÑÔéÓçÜ…™ø MìüÆæÿçܯéÆÿ$$Ë$ Ar$†í³µ Cr$†í³µ
»êº$ BÆøç³×ý¯èþ$ {糆 ÐéÆæÿ¢Mæü$ Í…Mæü$ ò³sìýt Ðèþ§æþ$Ë$™èþ$¯é²yæþ$. §éõÜ¢
Á|æÅdæÿ|ü¸Hé‘√ bÕ≥ß eT+<äß\÷ |ü+|æ+#ê\ì Ä<˚X¯+ ø£s√Hêô|’ d”m+ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Mæü¯èþç³yæþMæü$…yé ´ùÐèþyé°Mìü Ò$ ¼¯éÒ$ BçÜ$¢Ë$, »êÏMŠü Ðèþ$± M>§æþ$. MøÑyŠþ
ç³È„æüÌZÏ Æ>çÙ‰… §óþÔèý…ÌZ¯óþ A{VæüÝ릯èþ…ÌZ E…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Üò³O ÑfÄæý$…
düMTø£å ˝≤´uŸ\ß ˝Òì õ˝≤¢˝À¢ yÓ+≥H˚ ˝≤´uŸ\ß @sêŒ≥ß #˚j·÷\ì dü÷#·q ø£s√Hê ˝≤´uŸ\ß ˝Òì Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… EMæü$P çÜ…Mæü˵…™ø {ÔèýÑ$Ýù¢…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D
Äæý$$§æþ®…ÌZ {ç³fË çÜçßýM>ÆæÿÐóþ$ MîüËMæüÐèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ A¯óþMæü Ñ«§éË$V>
õ˝≤¢˝À¢ yÓ+≥H˚ ˝≤´uŸ\ß eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ÐéÅí³çÜ$¢…§æþ°, ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü E°Mìü°
™èþ$yìþ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$.
(AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : MæüÆø¯é Ìê…sìý Ñç³™èþ$¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. GMæüPyé ÌZ´ëË$ ÌôýMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$
G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü BÆøVæüÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ ¡çÜ$MøÐéË° ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ B§óþÕ…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ ÑÌôýgŒý MìüÏ°MŠüÞ MîüËMæü´ë{™èþ 15 y˚\ dü÷ÿfi¯¢qß n_Ûeè~∆ #˚düßÔHêï+
Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$aMøÐèþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ÔéÔèýÓ™èþ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ sñýÎ Ððþ$yìþíܯŒþ : MæüÆø¯é Ìê…sìý Ñç³™èþ$¢Ë¯èþ$ ´ùíÙÝë¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ÌêÅ»Œý Ë$ Ìôý° hÌêÏÌZÏ Ððþ…r¯óþ ÌêÅ»Œý Ë$
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü BÆøVæüÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ¯éyæþ$& ¯óþyæþ$
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °ÐéÆæÿ×ê ^èþÆæÿÅËò³O çÜÒ$„æü fÇ´ëÆæÿ$. yìþ³æNÅsîý ïÜG… Aâæýϯé°, ç³Ææÿ$aMøÐèþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ïÜG…Mæü$ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ °¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mìü…§æþ Ððþ$$§æþsìý §æþÔèýÌZ 15 ÐóþË çÜ*Pâæýϯèþ$
Ðèþ$…{™èþ$Ë$ »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$, ïÜG‹Ü ±Ë… Ýëíßý², AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. {V>Ðèþ*ÌZÏ ÑÌôýgŒý MìüÏ°MŠüÞ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙÝë¢Äæý$° ïÜG… JMæüPÆøgôý 6,928 ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþr$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Hï³ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ AÀÐèþ—G¨® ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° B…{«§æþ{糧óþÔŒý ѧéÅÔéQ
ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz, C™èþÆæÿ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. MöÑyŠþ& 19 °Æø«§æþMæü ^èþÆæÿÅËò³O çÜÒ$„ìü…_¯èþ BÄæý$¯èþ 61,266 ç³È„æüË$ fÇí³¯èþr$t ïÜG…Mæü$ °Ðóþ¨…^éÆæÿ$. M>V>, ïÜG… fVæü¯Œþ Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù A¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ…
àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. {V>Ðèþ*ÌZÏ ÑÌôýgŒý MìüÏ°MŠüÞ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙÝë¢Äæý$° ïÜG… {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ¯èþ*MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ÐðþË$Væü$ ^èþ*íܯèþ…§æþ$¯èþ B hÌêÏÌZ ©° {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ Mìü…§æþ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O¯é çÜÒ$„æü BÄæý$¯èþ ™éyóþç³ÍÏÌZ° ïÜG… M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÌêÅ»ŒýË$ Ìôý° Ñ$Wͯèþ hÌêÏÌZ ÌêÅ»ŒýË$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° ïÜG… ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýMæü$ K {ç³™óþÅMæü A«¨M>Ç° °Äæý$Ñ$…^éË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ ^óþç³sêtÆæÿ$. ´ëuæÿÔéËÌZÏ çœÈ²^èþÆŠÿ, ^éMŠü »ZÆæÿ$zË$ ™èþ¨™èþÆæÿ ÐèþçÜ$¢ ÝëÐèþ${W MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz °ÆæÿÓíßý…_¯èþ
°Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ Mæü*yé MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ…™ø B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ç³È„æüË MøçÜ… ÌêÅ»ŒýË$ Ìôý° Ñ$Wͯèþ hÌêÏÌZÏ ÌêÅ»ŒýË$ sñý…yæþÆæÿ$Ï ³æNÆæÿ¢Äæý*ÅÄæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>, çÜÒ$„æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$…{† çÜ$Æóÿ‹Ù Ò$yìþÄæý*™ø
ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> G§æþ$ÆöP¯óþ…§æþ$Mæü$ A«¨M>Ç° °Äæý$Ñ$…^éË° ïÜG… HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° ïÜG… A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. C¨ÐèþÆæÿMóü °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ Ðèþ^óþa ѧéÅçÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü V>¯èþ$ çÜ*PË$ í³ËÏËMæü$ CÐèþÓ¯èþ$¯èþ² Äæý$*°¸ë… Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ 糧ø ™èþÆæÿVæü† ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ
B§óþÕ…^éÆæÿ$.Ðèþ$$…§óþ °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ Ñ«§æþ…V> MæüÆæÿ*²Ë$ iiòßý^Œþ¯èþ$ MøÑyŠþ Ñ«§æþ…V> MæüÆæÿ*²Ë$ {糿æý$™èþÓ Bçܵ{†° MöÑyŠþ Bçܵ{†V> Ðèþ*Æ>aË° ïÜG… §æþ$çÜ$¢Ë$, çÜ*PË$ »êÅVæü$Ë ¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. Bò³O M>ÏçÜ$Ë$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ѧéÅÆæÿ$¦Ë…™é Òsìý° Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐéË°
BçÜ$ç³{†V> Ðèþ*Æ>aË° ïÜG… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °¯èþ²(Ôèý${MæüÐéÆæÿ…) JMæüPÆøgôý 6928 çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Hï³ÌZ sñýÎ Ððþ$yìþíܯŒþ¯èþ$ ÔéÔèýÓ™èþ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ¯èþyæþ´ëË° ïÜG… A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ç³Ë$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. MøÆ>Ææÿ$. Äæý$*°ÐèþÈÞsîýËÌZ Mæü*yé B¯ŒþÌñýO¯Œþ M>ÏçÜ$ ^ðþõ³µ {ç³Äæý$™é²Ë$
MæüÆø¯é ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^éÐèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. B§óþÕ…^éÆæÿ$. M>ÌŒý ^óþíܯèþ ÐéÇMìü {í³íÜPç³Û¯èþ$Ï CÐèþÓyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÐéÇMìü ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ò³O ïÜG… fVæü¯Œþ çÜÒ$„æü : {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZ ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ Mìü…§æþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. VóüsŒý Mø_…VŠü Mæü*yé B¯ŒþÌñýO¯Œþ §éÓÆ> C^óþa…§æþ$Mæü$ gôýG¯ŒþsîýÄæý$*
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 61,266 ç³È„æüË$ ^óþÔéÐèþ$°.. {糆 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ f¯é¿êMæü$ 1147 Ðèþ$…§æþ$Ë$ Mæü*yé ç³…í³…^éË°, ©°ÐèþËÏ {ç³fËMæü$ Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz çÜÒ$„æü {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþÝù¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ïÜG… fVæü¯Œþ B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜ*Pâæý$Ï
ç³È„æüË$ ^óþíÜ §óþÔèý…ÌZ¯óþ {ç³£æþÐèþ$Ý릯èþ…ÌZ Hï³ °Í_…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† AÀ{´ëÄæý$ ç³yézÆæÿ$. sñýÎÐðþ$yìþíܯŒþ sZÌŒý {ïœ ¯ðþ…ºÆæÿ$ 14410Mæü$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… ™éyóþç³ÍÏÌZ° ïÜG… M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ™ðþÇ^éMæü ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ Äæý$*°¸ëÐŒþ$Þ, º$MŠüÞ¯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°
sñýÍÐðþ$yìþíܯŒþ¯èþ$ ÔéÔèýÓ™èþ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ¯èþyæþ´ëÍ : sñýÍÐðþ$yìþíܯŒþ¯èþ$ ÔéÔèýÓ™èþ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³^éÆæÿ… Mæü͵…^éË° ïÜG… çÜ*_…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù, C™èþÆæÿ Ðèþ$…{† çÜ$Æóÿ‹Ù õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
{´ë†ç³¨Mæü¯èþ ¯èþyæþ´ëË° ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ B§óþÕ…^éÆæÿ$. M>ÌŒý ^óþíܯèþ ÐéÇMìü Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìýçÜ*¢ A¯èþ$Ðèþ$†…_¯èþ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ïÜG… fVæü¯Œþ
{í³íÜPç³Û¯èþ$Ï CÐèþÓyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÐéÇMìü Ðèþ$…§æþ$Ë$ Mæü*yé ç³…í³…^éË°, ©°ÐèþËÏ
{ç³fËMæü$ Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ïÜG… A¯é²Ææÿ$. sñýÍ Ððþ$yìþíܯŒþMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ
{´ë…™éÌZÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, C™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$
Mö¯èþÝëW…^éÍÞ…¨V> ïÜG… B§óþÔéË$ C^éaÆæÿ$. AMæüPyæþ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇMìü
ç³Ë$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. l¯Œþ MæüÌêÏ ç³¯èþ$Ë$ ³æNÆæÿ¢Äôý$ÅÌê M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý íܧæþ®…
^óþÄæý*Ë° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. çÜ*PâæýÏÌZ çœÇ²^èþÆŠÿ, ^éMŠü»ZÆæÿŠzÞ ™èþ¨™èþÆæÿ
|üs¡ße⁄ qwüº+ <ëyê y˚kÕÔ
ÐésìýMìü §é§é³æ#V> sñý…yæþÆæÿ$Ï ³æNÆæÿ¢Äæý*ÅÄæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ Væü$…r*Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz
{ç³^éÆæÿ… Mæü͵…^éË° ïÜG… çÜ*_…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ gê{Væü™èþ¢Ëò³O AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^é˯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë „æüÐèþ*ç³×ý ^ðþç³µMæü´ù™óþ ç³Ææÿ$Ðèþ# ¯èþçÙt… §éÐé ÐóþÝ뢯èþ°
A¯èþ$çÜÇ…_ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìýçÜ*¢ A¯èþ$Ðèþ$†…_¯èþ {´ë…™éÌZÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, ´ëÅMìü…VŠü, {´ë£æþÑ$Mæü {´ëòÜíÜ…VŠü, Ñ{MæüÄæý*Ë$ MøçÜ… ^óþç³rt¯èþ$¯èþ² f¯èþ™éºgêÆæÿÏ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ A…ÔéËMæü$ Mæü*yé ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ sñý…yæþÆæÿÏ
{ç³{MìüÄæý$ ³æNÇ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. 72,596 {X¯Œþ ^éMŠü »ZÆæÿŠzÞ MøçÜ… ÇÐèþÆŠÿÞ sîýyîþï³ ¯óþ™èþ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. Móü…{§é°Mìü
C™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Mö¯èþÝëW…^é˯é²Ææÿ$. AMæüPyæþ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² BÌZ^èþ¯èþMæü$ Ðèþ$…_ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀÝù¢…§æþ° Ðèþ$…{† Mæü¯èþ²»êº$ ïÜG…Mæü$ ÌôýQ Æ>íܯèþr$Ï Ðèþ*i G‹ÜDïÜ ÆæÿÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
ÐéÇMìü ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ gê{Væü™èþ¢Ëò³O AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^éË° ïÜG… MøÆ>Ææÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. JMæüPÆøgôý 6928 MæüÆø¯é ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^éÐèþ$° sñý…yæþÆæÿÏÌZ Ææÿ*.5.07Mør$Ï B§é AÆÿ$$¯èþr$Ï ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ææÿ*.79.84 Mør$Ï sñý…yæþÆæÿÏÌZ GÌŒý1 MøsŒý^óþõÜ¢ ÇÐèþÆŠÿÞ sñý…yæþÆæÿÏÌZ Ææÿ*. çÜÓÄæý*¯é J糚Mæü$¯é² ѯèþÆ> A° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz°
Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀÝù¢…¨ : f¯èþ™éºgêÆæÿÏ BÌZ^èþ¯èþMæü$ Ðèþ$…_ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀÝù¢…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 61,266 ç³È„æüË$ ^óþíܯèþr$t sîýyîþï³ ¯óþ™èþ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ïÜIyîþ §æþÆ>ųæ#¢
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ Ðèþ$…{† Mæü¯èþ²»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>ÆöµÆóÿçÙ¯èþ$Ï, ^ðþ´ëµÆæÿ$. {糆 10 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü 1147 Ðèþ$…¨Mìü ç³È„æüË$ ^óþíÜ §óþÔèý…ÌZ¯óþ 74.77 Mør$ÏV> QÆ>ÆðÿO…§æþ¯é²Ææÿ$. AÌêVóü 16,334 AËÃÆ>Ë MøçÜ…
Ææÿ*.19.58 MørÏMæü$ GÌŒý1 MøsŒý ^óþõÜ¢, ÇÐèþÆŠÿÞ sñý…yæþÆæÿÏÌZ Ææÿ*. 15.35Mæü$ õ³Ææÿ$™ø MøÆæÿ$t˯èþ$ ç³MæüP§éÇ ç³sìýt…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐðþOïÜï³ Mæü$Äæý$$Mæü$¢Ë$ ^óþÝù¢…§æþ°
Ðèþ$$°Þ´ëÎtÌZÏ ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ê ^èþÆæÿÅËò³O {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ…ÌZ Hï³ °Í_¯èþr$t A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Ððþ*ÝëË$ ^óþõÜ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ Æðÿyìþz Ææÿ…Væü$ {ç³fËMæü$ GÆæÿ$Móü A°
{ç³f˯èþ$…_ AÀ{´ëÄæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü Ðèþ$…{† »Ÿ™èþÞ Hï³ ïÜG… fVæü¯Œþ CÐéâæý çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔéË™ø ¼iV> E¯é²Ææÿ$. MöÑyŠþ&19 QÆ>ÆðÿO…§æþ°, ™èþ§éÓÆ> Ææÿ*. 4.23 Mør$Ï B§é AÆÿ$$Å…§æþ° ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ ¯óþ™èþ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å õ³ÆöP¯é²Ææÿ$
çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ïœyŠþ »êÅMŠü B«§éÆæÿ…V> ^èþÆæÿÅË$ °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËò³O ïÜG… fVæü¯Œþ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ^èþÇa…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
u≤ãß~ $wü dü+düÿè‹
<˚X¯+˝ÀH˚ @|” {≤|t, bÕõ{Ï${Ï πs≥ß 1.66%
sêh Äs√>∑´ XÊK Á|ü‘˚´ø£ eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù »eVü≤sY ¬s&ç¶ °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰… B…{«§æþ{糧óþÔóý¯èþ° òßýËŠ¢ òܵçÙÌŒý ïÜG‹Ü
ÑÔéQ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ^èþ…{§æþ»êº$ {糆糄æü…ÌZ
E¯èþ²ç³µsìýMîü C…M> ™é¯óþ A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯é²¯èþ¯óþ {¿æýÐèþ$
ÌZ E¯é²Ææÿ° ÐðþOïÜï³ Æ>çÙ‰ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ §éyìþ ÒÆæÿ¿æ
ý{§æþÆ>Ðèþ# ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* C…M> A«¨M> Ææÿ$˯èþ$ ™èþ¯èþ
fÐèþçßýÆŠÿÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. {糆 10 Ë„æüË Ðèþ$…¨ÌZ 1,147 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é Væü$ò³µsZÏ E…^èþ$MøÐé˯óþ ¿êÐèþ¯èþ™ø A«¨M>Ææÿ…ÌZ
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ´ëhsìýÑsìý Æóÿr$ÌZ Äæý*Ðèþ™Œþ °Æ>¦Ææÿ×ý ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ ^óþíܯèþ ç³È„æüÌZÏ E¯èþ²r$Ï ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. Ðèþ*i G°²MæüË
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ÐéÅç³¢…V> 1.66 Ôé™èþ…™ø Hï³ sꋳÌZ E…§æþ° Æ>çÙ‰ BÆøVæüÅÔéQ 60,250 Ðèþ$…¨Mìü ¯ðþVðüsìýÐŒþ Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ °Ðèþ$ÃVæüyæþ ÆæÿÐóþ$‹Ù Móü…{§é°Mìü Æ>ÔéÆæÿ° ^ðþº$™èþ$¯èþ² ÌôýQ BÄæý$¯èþ
{ç³™óþÅMæü Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ GMæü$PÐèþ ç³È„æüË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ñ$Væü™é Æ>çÙ‰éË™ø ´ùÍõÜ¢ Hï³ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ´ëhsìýÐŒþ Æóÿr$ Æ>íÜ…¨ M>§æþ° Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$Åyæþ$ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz ^óþíܯèþ íœÆ>ŧæþ$ ÐéçÜ¢Ðèþ…
^óþíܯèþ Æ>çÙ‰… Hﳯóþ A° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… ™èþMæü$PÐèþV> E…§æþ¯é²Ææÿ$. D Æøk Mö™èþ¢V> Ðèþ_a¯èþ 61 MóüçÜ$ÌZÏ 52 MóüçÜ$Ë$ ´ë™èþ A° ™óþÍ…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ MæüÆø¯é Mæü…sôý Æ>f«§é°° GMæüPyæþ
Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ BÄæý$¯èþ Væü™èþ 24 Væü…rÌZÏ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$Ë Væü$Ç…_, MæüÏçÜtÆæÿÏ ¯èþ$…^óþ Ðèþ^éaÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏ ´ë™èþç³r²…ÌZ 3 ´ëhsìýÐŒþ ÑÔéQMæü$ ™èþÆæÿÍ…^óþÝë¢Ææÿ¯óþ »ê«§óþ GMæü$PÐèþV> E…§æþ¯é²Ææÿ$. ÑÔéQMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V>
Ôé…í³ÌŒý sñýçÜŠtËò³O ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. °¯èþ² 61 MóüçÜ$Ë$ ´ëhsìýÐŒþV> Ðèþ^éaÄæý$¯é²Ææÿ$. MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ A¯óþMæü í³sìýçÙ¯èþϯèþ$ MøÆæÿ$tÌZ ÐóþÆÿ$$…^èþyæþ… Ððþ¯èþ$Mæü ÑÔéQò³O BÄæý$¯èþMìü E¯èþ² ÑçÙ
Æ>çÙ‰…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 1016 M>V> Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* 171 Ðèþ$…¨ MøË$Mö° 171 Ðèþ$…¨ yìþÔéaÆæÿŠj AÄæý*ÅÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. »êyîþÌZ Ôé^èþ*ÅÆóÿçÙ¯Œþ çÜ…çÜP—G†Mìü °§æþÆæÿدèþÐèþ$° °ç³šË$ ^ðþÇV>Ææÿ$. Æ>gêÅ…Væüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çßýMæü$P˯èþ$
yìþÔéaÆŠÿj AÄæý*ÅÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… JMæüPÆøgôý 26 Ðèþ$…¨° yìþÔéaÆŠÿj ^óþÔéÐèþ$° ÌñýÐèþÌŒý ™èþVæüYyæþ…ò³O {ç³™óþÅMæü §æþ—GíÙt ò³sêtÐèþ$¯é²Ææÿ$. Gç³µsìýMæü糚yæþ$ BMìüÞf¯Œþ M>´ëyéË° çÜ${ï³… MøÆæÿ$tÌZ ÇÑf¯Œþ í³sìýçÙ¯Œþ ÐóþÄæý*Ë…r* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
Ò$yìþÄæý*Mæü$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {糆 糨 Ë„æüË Ðèþ$…¨ÌZ 1147 Ðèþ$…¨Mìü ç³È„æüË$ Ôé^èþ*ÅÆóÿçÙ¯Œþ ÌñýÐðþÌŒý ¯èþ$ ç³È„æü ^óþíÜ ™èþ„æü×ýÐóþ$ A…¨…^éË° MøÑyŠþ Bçܵ{™èþ$ËMæü$ ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ÌôýQ Æ>ÔéÐèþ$° §éyìþ ÒÆæÿ¿æý{§æþÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
^óþíܯèþr$Ï BÄæý$¯èþ °Õ™èþ…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. GMæü$PÐèþ Ôé…í³ÌŒýÞ ç³È„ìü…_¯èþ A¯óþMæü çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©° MøçÜ… 1174 Ðèþ$…¨ ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$˯èþ$
Æ>çÙ‰éË Mæü…sôý ™èþMæü$PÐèþV> E¯é²…. 61 MóüçÜ$ÌZÏ 3 {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ Ðèþ^éaÆÿ$$. Ñ$çÙ¯ŒþË$ A°² hÌêÏËMæü$ ç³…´ë…. 1170 Ðèþ$…¨ Ððþ$yìþMæüÌŒý BïœçÜÆŠÿ˯èþ$ °Äæý$Ñ$…_¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MóüçÜ$Ë$ GMæü$PÐèþ E¯èþ² {´ë…™éËMæü$ yéMæütÆæÿϯèþ$ ç³…í³
¯èþ*Å ÉìþÎÏÌZ ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅMìü¢Mìü Ððþ$$§æþr ¯ðþVðüsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. Ðèþ$äÏ ç³È„æü ^óþÄæý$V> hÌêÏËMæü$ ç³…´ëÐèþ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ 22 ÐóþË Ðèþ$…¨ õÜÐèþË$ A…¨…^èþyé°Mìü AMæüPyæþ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþÌê ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÐèþ$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ Ðóþâæý
MæüÆø¯é ÝùMìü ™èþWY¯èþr$t ™ðþÍíÜ…¨. ÐéÇ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ MæüÆø¯é ÝùMìü…¨. Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a ´ùÆæÿtÌŒýÌZ ÇhçÜtÆŠÿ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. MöÑyŠþ BçÜ$ç³{†ÌZ 718 yæþÄæý*ËíÜ‹Ü ÆøVæü$ËMæü$ Cº¾…§æþ$Ë$ MæüËVæüMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÐèþ$¯é²Ææÿ$.
°¯èþ² Hï³ÌZ MæüÏçÜtÆŠÿË çÜ…QÅ 189. ™égê MóüçÜ$ÌZÏ 10 MóüçÜ$Ë$ 7 Mö™èþ¢ MæüÏçÜtÆŠÿÞÌZ Ðèþ$…¨ yæþÄæý*ËíÜ‹Ü õ³çÙ…sŒýÞ¯èþ$ §æþVæüYÆóÿ E¯èþ² {ò³OÐóþsŒý, {糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{†Mìü {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ 718 Ðèþ$…¨ yæþÄæý*ËíÜ‹Ü ÆøVæü$Ë$ E¯é²Ææÿ°, ÐéÆæÿ…§æþÇ°
Ðèþ^éaÆÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… Æ>çÙ‰…ÌZ 196 MæüÏçÜtÆŠÿÞ E¯é²Æÿ$$. 122 AÆæÿ¯Œþ, 74 Ææÿ*ÆæÿÌŒý ™èþÆæÿÍ…^é…. BÄæý*çÜ…, Fí³Ç Byæþ° ÐéÆæÿ$ 104 Mìü M>ÌŒý ^óþõÜ¢ Ððþ…r¯óþ ç³È„æüË$ §æþVæüYÆæÿÌZ E¯èþ² {糿æý$™èþÓ, {ò³OÐóþsŒý Bçܵ{™èþ$ËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^éÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
MæüÏçÜtÆŠÿÞ E¯é²Æÿ$$. MøÑyŠþ õ³çÙ…sŒýÞÌZ BMìüÞf¯Œþ ™èþVæü$Y™èþ$…§æþ°° ÑÑ«§æþ §óþÔéË °ÆæÿÓíßýÝ뢅 A° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰ {ç³fËMæü$ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÆðÿyŠþgZ¯Œþ, Mæü…sñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý MæüÏçÜtÆæÿÏÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ ÔéÓçÜ A…§æþMæü Cº$¾…§æþ$Ë$ ç³yìþ™óþ
¯èþ$…_ ™ðþË$Ýù¢…¨. {糆 ÆøW ç³ÌŒýÞ Æóÿr$, BMìüÞf¯Œþ Ôé™èþ… ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^óþ A™èþÅ«¨Mæü ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰… Hﳯóþ : §óþÔèý…ÌZ A™èþÅ«¨Mæü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ™èþ„æü×ýÐóþ$ 104Mæü$ ¸ù¯Œþ ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$.

rs¡ßŒô|’ Hê´j·T ì|ü⁄Dß\qß ø£s√Hê ø£≥º&çøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ï+#ê*
dü+Á|ü~düßÔHêï+ : |ü⁄wüŒ lyêDÏ Mæüyæþç³, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…yìþ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$.
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : WÇf¯èþ ºÄæý$rç³yéË…sôý {糆 JMæüPÆæÿ* ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… {糿æý$™éÓ°Mìü B§éÄæý$… ÌôýMæü ´ùÆÿ$$¯é {ç³çÜ$¢™èþ Ñç³™èþPÆæÿ
{´ë…™éËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ iÐø ¯èþ…ºÆŠÿ 3¯èþ$ ´ësìý…^éË° Æ>çÙ‰ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, Ððþ$O¯éÈt çÜ…„óüÐèþ$ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ yéÓ{M> Ðèþ$íßýâæýË B§æþ$MøÐé˯óþ E§óþªÔèý…™ø
çÜ${ï³…MøÆæÿ$t MösìýtÐóþíܯèþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ WÇf¯èþ$ËMæü$ ÔéQ Ðèþ$…{† G‹Ü ¼. A…gê§é¾çÙ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Eç³ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*ËMæü$ çÜ$¯é² Ðèþyîþz Mìü…§æþ 14
¯éÅÄæý$… ^óþÄæý$yé°Mìü GÌê…sìý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐé˯óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐèþÆæÿ$ÅË$ Ðèþ*Ýëõ³r ¼íÜÃÌêÏ ¯èþVæüÆŠÿ ÌZ Ðèþ…§æþË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ÐéÇ AMú…sŒý Mæü$ fÐèþ$
A…Ôèý…ò³O Hï³ {糿æý$™èþÓ… ¯éÅÄæý$ °³æ#×ý$Ë çÜËà˯èþ$ õ³§æþËMæü$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ*Ýëõ³r ÌZ
MøÇ…§æþ° yìþ³æNÅsîý ïÜG… ³æ#çÙµ{ÖÐé×ìý JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> MæüÆø¯é yéÓ{M> Ðèþ$íßýâæýË$ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯øÃ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ¡Ææÿšò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Mæü*yé ÐéMæüº$ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ {ç³f˯èþ$ A™èþÌêMæü$™èþË… ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çßý¯Œþ Æðÿyìþz _{™èþç³sê°Mìü ´ëÌêÀõÙMæü… ^óþÔéÆæÿ$. {糆
^óþÔéÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Hgñý±Þ {´ë…™éÌZÏ fÇVóü {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü °Äæý*Ðèþ$M>ÌZÏ ©…™ø §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ÌêMŠüyú¯Œþ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… Ðèþ$ïܧæþ$Mæü$ I§æþ$ Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐðþãÏ Ðèþ$ïÜ §æþ$ÌZ {´ëÆæÿ¦ ¯èþVæüÆŠÿ ÌZ 700 Mæü$r$…»êËMæü$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…í³×îý :
Ý린Mæü WÇf¯èþ$ËMóü A°² E§øÅV>Ë$ Ðèþ^óþaÌê 100 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ õ³§æþË$ E´ë«¨ MøÌZµÆÿ$$ ¯èþË$ ^óþçÜ$MøÐéÍÞ E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$Ë$ 38 Ðèþ yìþÑ f¯Œþ ¼íÜÃÌêÏ ¯èþVæüÆŠÿ ÌZ
CÐéÓË…r* EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² 2000 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ †¯èþyé°Mìü †…yìþ ÌôýMæü ç³Ë$ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$ A…§æþÆæÿ* MæüÆø¯é ¯èþ$ §æþ—GíÙtÌZ E…^èþ$Mö° ™èþVæü$ ËÄæý$¯Œþ RêíÜ… Rꯌþ, BÌŒý çßý½»ê
Aç³µsìý VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ iÐø ¯ðþ…ºÆŠÿ.3 ¯èþ$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ D iÐø ¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ §é™èþË çÜçßýM>Ææÿ…™ø õ³§æþËMæü$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mø Ðé˯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ýëõ³r ÌZ 15 Ðèþ… ѧéÅçÜ…çÜ¦Ë ^ðþOÆæÿïŒþ, AMæü¾ÆŠÿ Rꯌþ, ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+
B«§éÆæÿ…V> Hgñý±Þ HÇÄæý*ÌZ° sîý^èþÆæÿÏ °Äæý*Ðèþ$M>ÌZÏ WÇf¯èþ$ËMæü$ 100 Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. §æþË Mæü$r$…»êËMæü$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ç³…í³×îý : Ðèþ*Ýëõ³r ѧéÅ Ý뫧æþ¯èþ ѧéÅçÜ…çÜ¦Ë Ç`Ábı≈£
$TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä XÊK
L´sYyÓT+{Ÿ f…+&És¡T Á|üø£≥q
Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï CÐèþÓyé°² B„óüí³çÜ*¢ Mö…™èþ Ðèþ$…¨ çÜ${ï³… MøÆæÿ$t¯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýMæü$ {糆 JMæüPÆæÿ$ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ™ø ´ër$ 26Ðèþ yìþÑf¯Œþ C…^éÇj ™éÅVæüÆ>k, Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯èþVæüÆæÿ MæüÆæÿÝëµ…yðþ…sŒý Ðèþ$¯èþ*Þ ÆŠÿ AÎ Rꯌþ HÓ+ . {Ï 1 /f…
+ &É s¡ T¢ /02/2019`20 ‘˚~: 25`04`2020
|üìù|s¡T : $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä ÁøÏ+<ä |òüs¡÷sYq>∑sY (eT+ˆˆ) ø£+kÕHé|ü*¢ (Á>±ˆˆ), M/s ‘Ó\+>±D ùdº{Ÿ
…^èþV>, 100 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï CÐèþÓyæþ… Æ>gêÅ…Væü ÑÆæÿ$§æþ®Ðèþ$° ÐéRêÅ°çÜ*¢ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ç³ÇÔèý${¿æý™èþ ´ësìý…^é˯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ C…sìý A«§æþÅ„æü$Ë$ ³æ#Í çÜ$±ÌŒý, GïÜÞ òÜÌŒý hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ VæüÆæÿ$ ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø Hyæþ$ Ðèþ…§æþË ˝…’yékÕºø˘ &Óe\|tyÓT+{Ÿ @C…˙‡ (TSLDA)≈£î ô|’|t˝…’Hé y˚j·TT≥. n+#·Hê e´j·T+: s¡÷. 9.50
çÜ${ï³… MøÆæÿ$t Æ>gêÅ…Væü «§æþÆ>Ãçܯèþ… iÐø ¯ðþ…ºÆŠÿ.3¯èþ$ Mösìýt ÐóþíÜ…§æþ° ç³ÇçÜÆæÿ {´ë…™é˯èþ$ Ôèý${¿æýç³Ææÿ$^èþ$Mæü$° §øÐèþ$Ë$ DVæüË$ yé{¨, ¯èþVæüÆæÿ A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ çÜ…ç³™Œþ ÐéÇ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Mæü$r$…»êËMæü$ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
\ø£å\T. Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ bÕ¢{ŸbòÕs¡+˝À f…+&És¡T &Ü≈£î´yÓT+≥¢ \uÛÑ´‘·: 04`05`2020 qT+&ç
09`05`2020 eTˆˆ 3,00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. f…+&És¡¢ d”«ø£s¡D: 09`05`2020, kÕˆˆ 5.00 >∑+ˆˆ\
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. D ¡Ææÿš ¯óþç³£æþÅ…ÌZ WÇf¯èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÇVóüÌê H ^èþÆæÿÅË$ Ðèþ—G¨® ^ðþ…§æþMæü$…yé ™èþVæü$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. 15 Ðèþ…§æþË Mæü$r$…»êËMæü$ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐèþÆæÿ$ÅË$ ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V>
es¡≈£î. f…+&És¡T¢ ‘Ós¡#·T≥: 11`05`2020q ñˆˆ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î. ‘·<äT|ü] $esê\qT ÇÇ
ø±sê´\j·T+, $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä Á–&é &ç$»Hé ø±sê´\j·T+ cÕ<éq>∑sY˝À cÕ|æ+>¥ yÓT<∏ä&é ù|¢dt
¡çÜ$MøÐé˯óþ ÑçÙÄæý$…V> ¯éÅÄæý$ Møѧæþ$˯èþ$ çÜ…{糨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz MæüÆø¯é ^óþ™èþ$ËÒ$§æþ$V> Mæü*Ææÿ V>Äæý$Ë$ ç³…í³ ×îý ^óþÔéÆæÿ$. ¼íÜÃÌêÏ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. qT+&ç bı+<äe#·TÃqT. /
dü+ ` m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙sY, $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä
DIPR.RO.No.2763-DP/CL/Advt/1/2020-21, Dt : 25-04-2020 Á–&é &ç$»Hé, cÕ<éq>∑sY

\ø£åàDπsK <ë{Ï‘˚ #·s¡´\ß ‘·|üŒe⁄


ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ¯èþVæüÆæÿ íÜsîý
MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿÆóÿsŒý ç³Ç«¨ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü MæüËÐèþÆæÿ…
³æ#sìýtÝù¢…¨. MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ 107Mìü ^óþÆæÿ$Mø
Ä~yês¡+ ∫¬øHé, eT≥Hé <äßø±D≤\ß ã+<é
†Ææÿ$糆, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : †Ææÿ$糆 ¡çÜ$Møºyæþ$¯èþ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ _Mðü¯èþ$, Ðèþ$r¯Œþ
Ðèþyæþ…™ø {ç³fË$ ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþË$ ^ðþ…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü— ¯èþVæüÆæÿ´ëËMæü çÜ…çܦ ç³Ç«¨ÌZ (MøÑyŠþ&19) §æþ$M>×êË$ çÜÓ^èþe…§æþ B¨ÐéÆæÿ… Úë³æ#Ë$
GçÙ~Ë…Mæü, M>ÇÃMæü¯èþVæüÆŠÿ, ¿æýÐé±³æ#Ææÿ…, Q$§æþ*ª‹Ü ¯èþVæüÆŠÿ, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$ÌZÏ E…¨ Ðèþ$*íÜÐóþÄæý$…yìþ. D °º…«§æþ¯èþË$
HG‹Ü ¯èþVæüÆŠÿ ËÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþ$™ø…¨. Mæü—GçÙ~Ë…Mæü, M>ÇÃMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ ÆðÿyŠþ gZ¯èþ$Ï ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ…, EËÏ…íœ$…_¯èþ Äñý$yæþË §æþ$M>×ý… ïÜgŒý ^óþíÜ,
¯èþVæüÆŠÿËÌZ C§æþªÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ë °ÆæÿÏ„æüÅ… M>Ææÿ×ý…V> 40 MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ A…r$ ÐéÅ«§æþ$Ë$ {糺ËMæü$…yé {sôýyŠþ ÌñýOòܯŒþÞ Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$ºyæþ$¯èþ$. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ
¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ©…™ø íÜsîý ´ùÎçÜ$Ë$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ðèþ$ Äæý*ÅÆæÿ$. ÐèþÅMìü¢ °ÆæÿÏ„æüÅ… E…yæþ$rMæü$ B¨ÐéÆæÿ… †Ææÿ$糆 ¯èþVæüÆæÿ´ëËMæü ç³ÇÔèý${¿æý™èþ, ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ…, ïÜÓÄæý$
çœÍ™èþ …V> 14 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é : çÜÆæÿ§é MøçÜ… õ³M>r, çßoïÜ Byìþ¯èþ…§æþ$Mæü$ JMóü çÜ…çܦ ç³Ç«¨ÌZ _Mðü¯èþ$, ^óþç³Ë$, Ðèþ$r¯èþ$ °Äæý$…{™èþ×ý {糆 JMæüPÆæÿ* ´ësìý…^éÍ.
^ør 25 MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° ÑfÄæý$Ðéyæþ ¯èþVæüÆæÿ ïÜï³ §æþ$M>×êË$ ™ðþÆæÿ$ÐèþÆ>§æþ$. ÌêMŠü yú¯Œþ {ç³gêBÆøVæüÅÐèþ$$¯èþ$ §æþ—GíÙtÌZ Ðèþ#…^èþ$Mö° ¯èþVæüÆæÿ´ëËMæü çÜ…çܦ ç³Ç«¨ÌZ _Mðü¯Œþ, Ðèþ$r¯Œþ
§éÓÆæÿM> †Ææÿ$Ðèþ$ ËÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþ Äæý*™ø Ðèþ$$WõÜÐèþÆæÿMæü$ {糆 B¨ÐéÆæÿ… ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅ Ar$Ï §æþ$M>×êË$ ™ðþÇ_¯èþ^ø ¯èþVæüÆæÿ´ëËMæü çÜ…çܦ
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$Æø {´ë…™èþ…ÌZ JMæü ÐèþÅMìü¢ °ÆæÿÏ„æüÅ… M>Ææÿ×ý…V> 14 Ðèþ$…¨Mìü ^óþç³Ë$, _Mðü¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$r¯Œþ §æþ$M>×êË$ çÜ*^èþ¯èþË$ ´ësìý…^èþMæü §æþ$M>×ýÐèþ$$Ë$ ™ðþÇ_¯èþ M>ÌŒý òÜ…rÆŠÿ 0877&2256766 Mìü
MæüÆø¯é ÝùMìü…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™ðþÆæÿÐèþMæü*yæþ§æþ$ A° ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. D ^èþÆæÿÅ Äñý$yæþË ^èþrt ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
Ä~yês¡+
26 @Á|æ˝Ÿ 2020

4
yÓ\ß>∑ß ‘√s¡D≤\ß y˚˝≤&ÉBkÕÔ <˚e‘·\ß ôd’‘·+ Ç#˚Ã+<äß≈£î dü+ø√#·|ü&˚ esê\ß ÇfÒº Ç#˚Ãdæb˛‘ês¡ß! Mfi¯¢≈£î >±˙ ø£wüí+ ø£*–+#˚ #˚wüº\≈£î <˚e‘·\ß bÕ\Œ&ܶ XÊbÕ\ß ô|{Ϻ eTØ yêfi¯ó¢ düs¡«HêX¯q+ nj˚T´<ëø± ìÁ<ë ì|ü⁄Œ\
CÀ*≈£Lÿ&Ü b˛s¡ß! >ö‘·eTT&ÉT Ç+Á<äßDÏï X¯|æ+#ê&ÉT.. >∑ßs¡ßÔ+<ë! uÛÑè>∑ße⁄ $wüßíe⁄qß eDÏøÏ+#ê&ÉT.. eT]Ãb˛‘˚ m{≤¢! ÇVü‰ e÷‘·+>∑ß&ÉT düπs dü].. yê*ì |üìøÏe÷*qyê&ç>± e÷πsÃkÕ&ÉT X¯|æ+#˚dæ
eTØ! ø£s√Hê s√E\ß. ø±\ß u…’≥ô|≥º&ÜìøÏ ˝Òø£ #˚ùd+<äß≈£î eTs√ |üì˝Òø£ @*Hêï{Ï øÏ+<ä mes√ #·<äeeTì ñ<ës¡+>± <ëq+ #˚dæq sêe÷j·TD+ ˇø£ÿ yês¡+ bÕ≥ß ‹s¡π>ùdÔH˚ .. |ü∫à ø£eT÷´ìdüߺ
e÷ u≤u≤jYT.. Ç{≤¢ ô|’‘ê´+‘·ø£+ e÷Á‘·\ß <=s¡ø£ì ù|ôw+≥ß˝≤ e÷]b˛j·÷&˚! Ç+ø± mHÓïìï Çfi¯¢˝À¢ mHÓïìï $+‘·\ß $∫Á‘ê\ß $&Ée≈£î+&Ü »]–b˛‘·ßHêïjÓ÷!
MæüÆæÿÏ´ëÌñý… çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#
Mæüyæþ$³æ#ÌZ †õ³µr$Ï…¨! àá.. àá..àá! †…yìþ †ç³µË…sôý Væü$Ææÿ$¢Möca…¨ÆøÄŒý$! Ðèþ$¯èþMæü$ Væü$×ý´ëuæÿ… M>ÐéË$Þ…¨. Ö™éM>Ë…ÌZ òÜO™èþ… ™èþyìþºrtË™ø ™ðþË$Ýë! ^óþõÜÑ, çÜÇMö™èþ¢V> ^óþÄæý$»ZÄôý$ ´ë´ë˱² AyéÓ¯èþ$ÞV>
B Ææÿ$íÙ³æ#…VæüÐèþ#Ë$ ¿Zf¯èþ Ñ«§é¯èþ… G…™èþ Ñ_{™èþ…V> E…r$…§ø ™ðþË$çÜ$¯é ™èþç³çÜ$ÞË$, ¯èþyìþ ¯ðþ†¢ ò³O¯èþ çÜ*Èyæþ$ ^èþ…{yæþ°ç³šË$ Væü$í³µçÜ$¢¯é² ¯èþË$ ¨Mæü$PÌê ç³sêç³…^èþËÆÿ$$´ù™éÆÿ$$. ÔèýÈÆ>°Mìü H §øçÙÐèþ$* A…r§æþ¯èþ² çÜ${XÐèþ#yìþ
ÐésêÞ‹³ : +918142283676 ±Mæü$? ±Mæü$ Ðèþ$ÌôýÏ ç³§éªM> CyîþÏË$, Mæü$yæþ$Ðèþ$$Ë…r* Ðèþ*Æ>Ðèþ$$Ë$ AW² Væü$…yéË$! B ™èþÆæÿà {ºçßýÙóþfçÜ$Þ™ø íܦÆæÿÄñý*Væü… Ý뫧æþ¯èþ Ò$§æþ Ðèþ$¯èþçÜ$ çÜËà Ò$§æþsôý² {ÖÆ>Ðèþ$$yæþ…™èþsìý Ðèþ$Æ>ŧæþÆ>Ðèþ$$yæþ* B çÜç³¢f¯èþ$Ë B{ÔèýÐèþ$…
^óþçÜ*¢Mæü*ÆøaÆæÿ½¾! ´÷r$t ¡íܯèþ ™èþ–×ý «§é¯éÅÌôý A¯èþ$´ëM>Ë$. Ðèþ…sê ÐéÆæÿ*µ ËVæü²… ^óþçÜ$Mæü$…sôý Ðèþ$¯èþ Ðèþ$«§æþÅ Cç³#µyìþ°² ËyéÆÿ$$Ë$ G…§æþ$Mæü$ ÐèþÝë¢ÄŒý$? Ðèþ$$…§æþ$ ÝëWËç³yìþ´ùÄæý*yæþ$. Ðèþ$¯èþ §æþVæüYÆæÿ Ðèþ$¯èþçÜ$…yæþºrtÌôýMæü Ðèþ…sìý Ò$¨ ò³O

õ³ Ææÿ$Móü¯é {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… A¼¾V>? MæüÖÃÆæÿ$ Mæüà± Mæü¯é² AÄñý*«§æþÅ


Ðé×ìý GMæü$PÐèþV> Ñ°í³çÜ$¢…§óþ f¯éË$ G¯èþ$²Mæü$¯èþ² {糿æý$Ðèþ#Ë…§æþÇMîü!
»ê»ZÄŒý$! ¯èþ$ÑÓsêÏ…sìý Ðèþ$$^èþarÏMæü$ ¨W™óþ ¯é ÐèþËÏ M>§æþ$ »ê»êÄŒý$!
í³°²^óþa íœËtÆŠÿ M>ïœ Ðèþ$ÇW Æøl ç³ÆæÿVæüyæþ$³æ#¯óþ Ðèþ_a´ù™èþ$¯é²¯èþ¯é Mæü$âæý$Ï!
Æ>Ðèþ$$ÌZÇ Ò$§æþ ^èþÆæÿa ò³sôýtõÜ¢ Ò$ Ò«¨ÐðþOò³O¯é Æ>¯èþ° Mæü§é ± Fçßý? AÐèþ$Ã
A…r* ™èþ…sêÌôýÒ ò³r$tMøMæü$…yé AsêÏVóü à….. çœsŒýÐèþ$…r$
ÌêW…^óþòÜÄæý$ÅyæþÐóþ$! B VæüyîþzV>§æþ…
Mæü*yé §öÆæÿMæüP E™éµ™èþM>Ë$
ÐèþçÜ$¢…sêÆÿ$$ Mæü§é.. G…™èþsìý
Ðèþ$¯èþMìü糚yæþ$ ç܅糧óþ ™èþç³çÜ$Þ. Ðèþ$$¯èþ$ËMæü$ Aç³µsZÏ ™èþç³õÜÞ ç܅糧æþ!
Ðèþ$$¯èþ$Ë$ ™èþ´ù«§æþ¯èþ$Ë$. Ðèþ$¯èþ… «§æþ¯èþ…
MøçÜ… ™èþí³…^óþ Ððþ«§æþÐéÆÿ$$Ë…. M>Ðèþ$
{Mø«§éË Ðèþ…sìý {ç³ÌZ¿êË ÐèþËÏ
ºrt M>çÜ¢sêÏ ç³MæüP¯èþ ´ëÆóÿíÜ Væü$âæýÏÌZÏ †ÇW¯èþ…§æþ$Móü ´ëç³… ´ë™èþ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ
¯èþÆæÿíÜÐèþ$á°² íßýÆæÿ×ýÅMæüÕ³æ#ËMæü$ Ñ$…_ „ø¿æýò³sêtÆÿ$$ {糆糄>Ë$! B Ææÿ$çÙ$Ë$
ÆæÿMæüÆæÿM>Ë ™èþç³çÜ$ÞË MøçÜ… ÆæÿWÍ…_¯èþ AVæü$²Ë$ Cç³µsìýMîü BÆæÿMæü$…yé
ÆæÿVæü$Ë$™èþ*¯óþ E¯é²Äæý$…sêÆæÿ$.. °fÐðþ$…™ø ™ðþΧæþ$! §æþ„ìü×êW², V>Ææÿáç³™éÅW²,
Væü$r$t Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ §æþVæüYÆæÿsêÏ! ± M>ïœ Æ>Væü… M>Ýë¢õ³íÜ Ðèþ$$…§æþ$ ¯é Hyæþ$³æ# Æ>Ðèþ*Äæý$×ý M>Ë… çÜÓÆæÿYÄæý$$Væü…V> ™èþ´ù«§æþ¯èþ… ™èþWY´ù™èþ$…§æþ° Ðèþ$$¯èþ$Ë AÐèþçßý±Äæý*W² Ðésìý õ³Ææÿ$Ï. ç³ËMæüyé°Mìü Ðèþ$¯èþ² º…yæþ ¯øâæýÏMæü$ ¯éË$MæüË$ †ÇW
Mæü*yé Mæü*íÜ…™èþ ѯèþÆ> »êº*! Æ>™èþ[ Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… Ò$§æþ K ™èþÐèþ*Úë ÐéÅçÜ… ÝëW¯é! Ðèþ$Ç MæüÆæÿ$Ðèþ#Ë$ »ê«§æþ. ™èþÐèþ$° íßý…çÜò³sôýt ^éÐèþÐèþ#. ™ðþË$Væü$¯èþ$ §æþ*Ææÿ…V> ™èþVæüÌôýõÜ¢ CsêÏ…sìýÐóþ C…M> G¯ðþ²¯ø² Mö™èþ¢ Mö™èþ¢
^èþ¨Ðé{¯é! B Æ>íܯéÄæý$¯èþ GÐèþÆø M>± Ðèþ$à¯èþ$¿êÐèþ#yæþ$.. Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$Ë* G†¢ M>rM>ÌŸ_a ç³yìþ™óþ¯ø? Æ>„æüÝ뫧æþÐèþ$$Ë Ò$§æþ A§óþ ¡Ææÿ$ÌZ MæüÚëtË$ ç³#r$tMöÝë¢ÄŒý$! Ðèþ$…_ ^ðþç³µMæü´ù™óþ ç³#r$MæüP° Mø´ëÌŸÝë¢ÄŒý$ V>±!
§æþ…yæþ… ò³sôýtÄæý$^èþ$a! ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$…sôý Ðèþ$¯èþ AÄôý$ÅÄæý$‹Ü A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, B M>Ë… Ðèþ$¯èþ A«¨M>Ææÿ$Ë Ðèþ$ÌôýÏ {ç³ÐèþÇ¢…^óþ ÔèýMìü¢ »ZÌñýyæþ…™èþ E…yîþ.. Cç³#µyæþ$ ÌZMæüÐèþ$…™èþsê ÆæÿWÌôý D MæüÆø¯é AW² Væü$…yæþ… Ðèþ$Ç H AçÙtÐèþ$Äñý*W
¯ésìý Ææÿ$íÙ ç³#…VæüÐèþ#ËMæü$ ^éÌê §æþVæüYÆæÿ çÜ…º…«§éÌôý E¯èþ²r$ϯé²Æÿ$$Æ>! Ðèþ$§æþÅ… Ðé¯èþ§óþÐèþ#yæþ$ MæüÆæÿ$×ý Ðèþ* ^óþ™èþ$ÌZÏ Ææÿ„æü×ý MøçÜ… Æ>k˯èþ$ ÆæÿWÍ…_…§ø M>±.. BÆóÿ Ðèþ*ÆæÿYÐóþ$ Mæü°í³…^èþyæþ…Ìôý§æþ$Æ> Ðèþ$Ç! B {ÖÆ>Ðèþ$$yóþ
´ëËïÜ Ò$§æþ V>± ± ÑçÜ$Ææÿ$Ï M>§æþ$ Mæü§é! AÆÿ$$¯é Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…ÌZ ±Mæü$ B Ìôý§æþ…r* º$M>Æÿ$$…³æ#ËMóüÒ$ ¨VæüÆóÿÏ B{ÔèýÆÿ$$…^óþÐéâæý$å. AVæüçÜ$¢Åyìþ ™èþËÐèþ…_¯èþ AW² Væü$…yæþ… Mæü§é.. Ðèþ$È Æ>Ðèþ$ Æ>fÅ…ÌZ GÐèþÇ ç³#×êůèþ
±Æ> çÜÆæÿ$Mæü$ GMæüPyæþ §öÇMìü…¨ »ê»êÄŒý$! C…sZÏ M>ïœ.. »ñýOr ±Æ>! G糚yæþ* ¯éÄæý$¯é! Ðèþ$¯èþ Ñ.I.í³.ËMæü$ A…sôý B{ÔèýÐèþ$…ÌZ §óþÐèþ™èþË$, Væü…«§æþÆæÿ$ÓË$, BÆæÿ$™èþ$…§ø Ðóþ_^èþ*yéÍÞ…§óþ Ðèþ$Ç! GÐèþÆ>ǵ¯é Ðèþ$¯èþMæü$ B Ðèþ$à§óþÐèþ#âæý$Ï,
™éVæü$»Z™èþ$ BÌZ^èþ¯èþÌôý¯é HÑ${sê ±Mæü*? A«¨M>Ææÿ… Mæü*yé Ðèþ$™èþ$¢ 糧éÆæÿ¦… H çÜ_ÐéËÄæý$ M>…sìý¯èþÏÌZ ^èþÐèþMæü íܧæþ$®Ë$ Væü{sê E™èþ¢Ðèþ$ gê† iÐèþ#Ë$ Ðèþ$õßýÔèýÓÆæÿÏ™ø ºÆ>ºÆŠÿ.
ÌñýMæüP¯óþ! Ææÿ$_ Ðèþ$ÇW™óþ Jçßý ç³sêt¯èþ Ðèþ¨Íò³rt º$¨® M>§æþ$ Æðÿ…yìþ…sìý±! »êÆæÿ$ÌZ «§æþÆæÿMæü$ ^èþMæüPsìý í³gêj ºÆæÿYÆøÏ, ºij Væü$…³æ#Ë$ Væü$…ç³#Ë$V> Ðèþ$$¯èþ$Ë…sôý Ðèþ$¯èþMæü$ »êÆðÿyæþ$ VæüyézË$, Ðèþ$*Æðÿyæþ$ Ò$ÝëË Ðóþ$Mæü糚˙ø
œæ#ÌŒý .. §éÇÌZ à‹œ .. Ñ$Væü™é¨ C…sìý §æþVæüYÆæÿ ÌêVæü$…¨ ï³Mæü$Ìêr! »êVæü$…¨Ìôý E´ëÃÌZ çÜò³•Ï Er$…¨! †Ææÿ$Væü$™èþ$…yóþÐéâæý$å. Ðéâæý$Ï íÜ°Ðèþ* çÙ*sìý…Væü$ {»ôýMæü$Ë糚yæþ$ íÜWÆðÿr$Ï ™éVóü l°Äæý$ÆŠÿ BÇtçÜ$tË$ ™èþç³µ
M>±.. ™èþÌê ™øM> ÌôýMæü$…yé D yðþOÌêVæü$ÌôýÑ$sìý »ê»êÄŒý$! Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… sñýO…ÌZ Æ>{†âæý$Ï MøÆæÿ$Mö¯èþ²Ñ Ððþ…r¯óþ Ý뫨…^èþ$Mö¯óþ º${ÆæÿMæü$ ™èþrtyæþ…Ìôý¨ç³šyæþ$. D Æ>Ðèþ*Äæý$×ý M>Ë… ¯ésìý Ðèþ$$¯èþ$Ë$ §óþÐèþ™
A…r$…sìýÑ.. Æ> Ðóþ$rÆŠÿ ™ðþçÜ$¢…sìýÑ! ¯éMæü$ ™ðþÍÞ B ³æ#Æ>×ý…ÌZ E…yóþÐèþ±² BM>Ôèý…ÌZ ^èþ…{§æþ §æþÆæÿدèþÐèþ$Äôý$Å º$©®, ºËÐèþ$* E…yîþ èþËMæü¯é² ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ${Ìê »êº* °f… ^ðþ´ëµË…sôý. ™èþË$^èþ$Mæü$…sôý Mö™èþ¢ ÑÔéÓ
HÐø Ðèþ$$¯èþ$Ë*.. Æ>„æüçÜ$Ë ËyéÆÿ$$Ë$! ¯èþ$ÐðþÓ™èþ$¢Mæü$E…§óþÐðþ*.. Ðèþ$¯èþ §éM> G§æþ$Ææÿ$™ðþ¯èþ$²Ë$ M>Äæý$yæþÐóþ$! A¯èþ²´ë±Äæý*Ë$ °{Væüíßý…^èþ$Mæü$° ¯èþ²Æÿ$$¯é çÜ–íÙt…^óþ º$¨®´ërÐèþ… ³æ#çÙPË…V> MæüËÐéâæý$Ï. Ðèþâæý$Ï Ðèþ$…yìþ™óþ Ðèþ$äÏ
A«¨M>Ææÿ$Ë ºyéÆÿ$$Ë$Æ> »ê½j! çÜ_ÐéËÄæý$… Ìôý¯èþ…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ ^èþ…{§æþ §æþÆæÿدèþ… AÐèþyæþ… BÎçÜ…... Ðèþ$È M>Ë… ÐðþâæýϺ$^óþaÐéâæý$Ï. BÄæý$¯èþ ÐéâôýÏ D ÑÔéÓÝë˯èþ$ Ððþ$$™èþ¢… JMæüP H MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü çÜ–íÙt™ø¯ø çÜÆæÿÓ¯éÔèý¯èþ…
çÜ_ÐéËÄñý*§øÅVæü$Ë VöyæþÐèþ#Ë$…yæþÐèþ¯é? Æ>{† Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²…™èþ Ððþ¯ðþ²Ë MìüÆæÿ×ê˯óþ ç³…^èþ ¿æý„æüÅ ç³ÆæÿÐèþ*¯é²Ë¯èþ$Mæü$° çÜ$çÙ$tV> ÌêW…^ðþÄæý$Åyæþ…! B{ÔèýÐèþ$…ÌZ Aº§é®ËÆ>Äæý$$âæý$å, {Mæü*Ææÿ™èþÓ… {糧æþÇØ…^óþÐéâæý$å, Ððþ*çÜV>âæý$Ï, Mæü*yé ^óþõÜÄæý$VæüË çÜÐèþ$Ææÿ$®Ë$. D Ðèþ$$¯èþ$˯èþ$ çÜ…™øçÙò³sêt…yìþÆ> Ðèþ$$…§æþ$.
õܳæN Æ>Ðèþ$ËMæü‡×ý$Ë$, Æ>Ðèþ×ýÑÁçÙ×ý$Ë VøËMæü$ Ñ$…_ Ðèþ$¯èþ Cç³µsìý BMæü$Ë$ AËÐèþ$Ë$ †° iÇ~…^èþ$Møyæþ… ÐéâæýÏMæü$ Ððþ¯èþ²™ø ò³sìýt¯èþ ѧæþÅ. Æøâæý*Ï §æþ$Æ>ÃÆ>Y°² çܯéÃÆæÿY…V> º$M>Æÿ$$…^óþÐéâæý$Ï, Ðèþ*r ™èþç³µ…§óþ AçÜË$ Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ìôý §óþÐèþ™èþË$ òÜO™èþ… C^óþa…§æþ$Mæü$ çÜ…Mø^èþç³yóþ ÐèþÆ>Ë$ Csôýt C^óþaíÜ´ù™éÆæÿ$! ÒâæýÏMæü$
A«¨M>Ææÿ$Ë ™èþÆæÿàÌZ Mæü°í³…^óþ Ðèþ$$¯èþ$Ë$, Ææÿ$çÙ$Ë Ðèþ$çßý™èþ$¢Ìôý ¿æýÌôý VæüÐèþ$Ùèþ$¢V> ÆøMæüâæý*Ï Mæü°ò³rt° M>Ë… Mæü§é A¨.. A…§æþ$Móü ¯øâæýÏÌZ° ç³âôýÏ MæüÌêÓË$, M>§æþ¯èþ²r$Ï {ç³ÐèþÇ¢…^óþ «§æþ*Ææÿ$¢ËMæü$, ´ëç³#ËMæü$ ÆæÿÐèþ…™ðþO¯é ^ør$…yóþ¨ M>§æþ$. V>± MæüçÙ~… MæüÍW…^óþ ^óþçÙtËMæü$ §óþÐèþ™èþË$ ´ë˵yéz Ôé´ëË$ ò³sìýt Ðèþ$È Ðéâæý$Ï
A°í³…^éÆÿ$$Æ> º$ij! B ³æ#Æ>×ý… {ç³M>Ææÿ… GMæüPyðþMæüPyìþ ¯èþ$…^ø ³æ#r$tMö^éaÆ> Væü*sêË$V> Ðéyæþ$Mö¯óþ ÐéâêÏ Ðèþ$$¯èþ$Ë$! Vö…™èþ$ §éM> Møç³… Mæüyæþ$ç³#ÌZ º$$çÙÅÐèþ$*Mæü… §æþVæüYÆæÿ Ðèþ*™èþ…Væü$yæþ$ A¯óþ Ðèþ$$° B{ÔèýÐèþ$… E…¨. B ç³#×êÅ™èþ$Ãyìþ çÜÆæÿÓ¯éÔèý¯èþ… AÄôý$ŧéM> °{§é °ç³#µË gZÍMæü*Pyé ´ùÆæÿ$! Vú™èþÐèþ$$yæþ$ C…{§æþ$
Ðèþ$à¯èþ$¿êÐèþ#Ë$. {ºçßýÃV>Ç VøâæýÏ ¯èþ$…yìþ ³æ#sìýt¯èþ ÐðþORê¯èþçÜ$Ë$ Mö…§æþÆðÿO™óþ, B §é^èþ$Mæü$¯óþ Ðèþ$¯èþMæü$ B Ææÿ$çÙ$Ìê ÆøkÌZ Ðèþ$*yö…™èþ$Ë$ ±âæýÏÌZϯóþ Ðèþ$$°W {糿êÐèþ… ÐèþËϯóþ B ç³ÆæÿÓ™èþ {´ë…™èþÐèþ$…™é ´ëç³Ææÿíßý™èþ…V> Cç³µsìý MæüÆø¯é M>Ë… ×ìý² Ôèýí³…^éyæþ$.. Væü$Ææÿ$¢…§é! ¿æý–Væü$Ðèþ# ÑçÙ$~Ðèþ#¯èþ$ Ðèþ×ìýMìü…^éyæþ$.. Ðèþ$Ça´ù™óþ
Ñ«§é™èþ k™èþ$¢ ¯èþ$…_ Æ>Íç³yæþz ÐéËSË$ÅË$ Mö…§æþÆæÿ$. »êËM>…yæþÌZ ÐèþíÜçÙ$xyìþ M>Ë„óüç³… Væü{sê ^óþòÜÄæý$Åyæþ… Ñ_{™èþ…V>¯óþ E…r$…¨ Ðèþ$Ç. yìþÝûP…sôýÏÐóþÐø ¯ésìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ*¨Ç ç³Ñ{™èþ…V> Ðèþ*ǯèþr$Ï Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… FÇçÜ*¢ GsêÏ! Cà Ðèþ*™èþ…Væü$yæþ$ çÜÆóÿ çÜÇ.. ÐéÍ° ç³°MìüÐèþ*ͯèþÐéyìþV> Ðèþ*ÆóÿaÝëyæþ$
B{ÔèýÐèþ$… °…yé Ðèþ$¯èþ AÐèþ$Æ>Ðèþ† çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ Ðèþ*¨Ç Ðèþ$$¯èþ$Ìôý ÆæÿMæüÆ>Ë$ ¿êÈV> BçœÆŠÿ ^óþõÜ ç³…yæþ$VæüËMæü$ ç³»ê¾ËMæü$ Mæüâæý$Ï M>Äæý$Ë$ M>^óþÌê ÐèþÇ~çÜ$¢…¨. ™èþÐèþ*Úë H…r…sôý B {´ë…™èþ…ÌZ ç³Æ>Æÿ$$ Ý÷™èþ$¢ Ò$§æþ Mæü¯óþ²íÜ Ôèýí³…^óþíÜ Ðèþ$È! MæüÆø¯é ÆøkË$. M>Ë$ »ñýOrò³rtyé°Mìü ÌôýMæü ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$Æø
Ðèþ$$¯èþ$Ë$. Ææÿ$çÙ$Ìôý Ææÿ$çÙ$Ìôý. Ðèþ$$¯èþ$Ë$.. Ææÿ$çÙ$Ë$ JMæüsôý Mæü§æþ¯é²! G§æþ$Ææÿ$^èþ*Ý뢅 Mæü§é Ðèþ$¯èþ Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† çÜ…ÝëÆæÿ$Ë…! B »êç³™èþ$ ^ðþÄôý$ÅõÜ ´ëyéÌZ^èþ¯èþ H §æþ$Æ>ÃÆæÿ$Yyæþ$ ^óþíܯé Ðèþ*™èþ…Væü Ðèþ$çßýÇÛMìü °{§æþÌZ¯óþ ç³°ÌôýMæü Hͯé²sìý Mìü…§æþ GÐèþÆø ^èþ§æþÐèþÐèþ$° E§éÆæÿ…V> §é¯èþ… ^óþíܯèþ Æ>Ðèþ*
AÄôý$ÅÄæý$çÜ$ÞË*.. Ií³Äæý$çÜ$ÞË* JMæüsôý¯é ^ðþ糚! C© A…™óþ! AÔèý»Z™èþ$Æ>Äæý$$âæýÏ…™é '»ê»ZÄŒý$' A…r* Væü$…yðþË$ »ê§óþçÜ$Mö¯óþ ѯéÅçÜ… uæÿMæü$P¯èþ ™ðþÍíÜ´ù™èþ$…yóþ¨r. Äæý$×ý… JMæüP ÐéÆæÿ… ´ër$ †ÆæÿVóüõÜ¢¯óþ .. ç³_a MæüÐèþ$*Å°çÜ$t Ðèþ* »ê»êÄŒý$.. CsêÏ
ÌZM>Ë°²…sìý± B {ºçßýÃÄôý$Å çÜ–íÙt…^éyæþ° Mæü§é Ðèþ$¯èþ… A¯èþ$Mæü$¯óþ¨. M>§é?! Ðèþ$Æør$…¨Æ> B Ðèþ$$°ç³#…VæüÐèþ#Ë §æþVæüYÆæÿ! ™èþÐèþ$ ÔèýÈÆ>ÐèþÄæý$Ðé˯óþ ´ë¯èþ$³æ# ÐéÍ B ç³ÆæÿÓ™èþ béÄæý$ËMæü*Pyé Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü*Pyé myìþíÜ^éÐèþyé°Mìü A§óþ ò³O™éÅ…™èþMæü… Ðèþ*{™èþË$ §öÆæÿMæü° õ³òÙ…r$Ìê Ðèþ*Ç´ùÄæý*yóþ! C…M> G¯ðþ²°²
A¨ {¿æýÐèþ$ ¯éÄæý$¯é! çÜ–íÙtMæüÆæÿ¢ CÚëtÆÿ$$ÚëtË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé Mæü*yé ÝëÐèþ*¯èþ$V> çÜÆæÿ$ªMæü$´ùÄôý$ çÜÆæÿ$ª»êr$Væü$×ý…. Æøf…™é Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý…! M>ºsôýt çÜ${XÐèþ#yìþMìü A¨ §éMæü$P¯óþ õÜòœ‹Üt õ³Ï‹Ü AÆÿ$$…¨. Cç³#µyæþ$ CâæýÏÌZÏ G¯ðþ²°² Ñ…™èþË$ Ñ_{™éË$ ÑyæþÐèþMæü$…yé fÇW´ù™èþ$¯é²Äñý*! C¨Vø
ç³#r$tMö_a¯èþ Ðèþ$à¯èþ$¿êÐèþ#Ë$ Ðèþ$…§æþË$ Ðèþ$…§æþË$V> Mæü°í³Ýë¢{Æ> A¯èþ$Úëx¯éË Ðèþ$«§æþůèþ M>Ë… Væüyìþõ³ Ðèþ$$°gê†Mìü Ôèý$_V> Ðèþ…yæþ$Mæü$ †¯óþ CMæüPyæþC…yìþÄæý*ÌZ ¯é¯é bèþ…yéË糚¯èþ$Ë$ ^óþíÜ §éMæü$P¯óþ §é°Mìü H Ë…yæþ¯ø, D MæüÆø¯é òœ*Ææÿ… ¯èþ$…_ »ñýOr ç³yézMæü V>° B Ñ…™èþ Ñ…™èþ Mæü£é MæüÐèþ*Ñ$çÙ$˱
Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… {ç³Ðèþ*×ý…V> ¡çÜ$Mæü$…sôý. {ºçßýçóþÐèþ#yæþ$Mìü ™ðþÎMæü$…yé¯óþ Bçܯèþ… ÐèþÅÐèþ«§é¯èþ… GMæüPyæþ$…r$…¨ ^ðþ糚! A…§æþ$Móü §öÇMìü¯èþ…™èþÌZ ¿Zf¯é°Mìü ±âæý$å, MæüÆ>`¯ø Ýë¦ÐèþÆ>ËÐèþ#™èþ$¯é²ÄŒý$ §é°Mìü GV>jsŒý V> B´ùhsŒýV>! Æ>Ðèþ$$yæþ$ »ñýOrMæü$ {ç³^éÆæÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþ#! í³°² C^óþa M>ïœ, §øòÜËMæü$ BÔèýç³yìþ C…M> ¯óþ°MæüPyóþ
Mìü…§æþ$…yóþ ±âæýÏÌZÏ ¯èþ$…yìþ ç³#r$tMö_a BÄæý$¯èþ M>âæý$Ï MæüyìþW B ±âæý$Ï ¯ðþ†¢ Ò$§æþ V>Ìôý ÐéâæýÏ {糫§é¯èþ A¯èþ$´ëM>Ë$. yæþº$ÌŒý »ñý{yæþ*… CâæýÏ ò³O¯èþ »ZÌñýyæþ…™èþ {yéÐèþ* Ðèþ¯èþÐéçÜ…ÌZ ¿êÆæÿůèþ$ ´ùVör$tMö° Ððþ™èþ$Mæü$P¯óþ çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ çÜ${XÐèþ#yìþ™ø A™èþ$Mæü$P° Mæü*Ææÿ$a…sôý ¯é Væü†° Væü$Ç…_ Ðèþ* {ÖÐèþ$† Ñ^éÇ…^óþ ç³Çíܦ
fË$ÏMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mör$tMæü$ ^èþ^óþa çÜ…{糄æüË$Ë$ »ZÌñýyæþ…™èþ Ðèþ$…¨! D M>âæý$Ï ¯èþyìþ^óþ Ðèþ$¯èþ fÐèþ*¯éMæü$ _…Mìü ™ésêMæü$ ^é´ë, f…º$Rê¯é AÆÿ$$¯é ç³Ææÿ$^èþ$Mæü$ õܲçßý… MæüÍW…¨ M>§é! A Ñ${™èþ$yæþ$ Æ>Ðèþ$$yìþMìü MìüíÙP…«§æþ ç³ÆæÿÓ™èþ… ^èþ$r*t™é ™öçÜ$¢…¨. AçÜÌôý ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ… E§æþ®−–™èþ…V> ÝëVóü ÆøkË$. ™èþ$Ðèþ$$à §æþVæü$Y
MæüyìþVóü ´ùsîý »êÅ_ Ðèþ$¯èþ çÜ_ÐéËÄæý*ËÌZ Mæü*yé {糡 õ³ïÙÌZ¯èþ* ç³yæþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý…Ìôý° M>Ë… Kr$…¨ f…º*©Óç³…ÌZ A° ±Mæü$ ™ðþË$çÜ$¯é! E¯èþ² çÜç³¢f¯èþ$Ë$ A¯óþ Ðèþ$$¯èþ$Ë$…yóþ B{ÔèýÐèþ$… ^èþ*í³Ýë¢yæþ$. B çÜç³¢f¯èþ$Ë$ Hyæþ$ MóüçÜ$Ë$ Ñ$¯èþà ÐðþO§æþůéÆ>Äæý$×ý$Ë$ Mæü*yé ÐóþÆóÿ ÆøVæü$˯èþ$ ïÜÇÄæý$‹ÜV> ¡çÜ$
§æþÆæÿدèþÑ$çÜ$¢…r$…¨.. ±Mæü$ ™ðþË$çÜ$¯ø Ìôý§ø! í³°² Mæü°í³…^èþyæþ…Ìôý§óþ! M>ø BM>ÔèýÐóþ$ C…sìýMìü ò³OMæü糚V> AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²…™èþ Ðóþ$Æ> çÜÆæÿ$ªMæü$´ùÆÿ$$¯èþ B ÆøkËMøÝëÇ Væü$ò³µyæþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ V>Í ï³Ë$aMæü$…r* Hyæþ$ Ðèþ…§æþË Hâæý$Ï Møyæþ…Ìôý§æþ$. MøÑyŠþ &ç³…£öÑ$è sñýOÐèþ$$ÌZ Ðèþ* BÑyæþV>ÇMðü…§æþ$Mæü$ A¯èþÐèþçÜÆæÿ…
´ër$ M>çÜ¢ CyîþÏ §øòÜË Mæü*yé Æðÿ…yæþ$ ç³yæþMæü´ù™óþ ± †MæüP †MæüP ´ùÍMæüËMæü$ Ðóþ$«§øÐèþÆ>Y°² ^èþ*òÜO¯é Ðèþ$¯èþMæü$ JMìü…™èþ C…W™èþ… Ðèþ…rºyìþ™óþ »êÐèþ#×ý$²Æ> °Æ>r…Mæü…V> iÑ…^éÆæÿ$! Ðéâæý$Ï…yóþ B B{ÔèýÐèþ$… Ðèþ$$…§æþ$ A…Væü {糧æþ„ìü×ý… V> Ç‹ÜP? J…sìý ÐóþË$ ^èþ*í³…_ »ñýOsìýMìü J_a¯èþ Ðé×ìý² Ðèþ$äÏ »ê»êÄŒý$ C…sZÏMìü
A»ê¾ÄŒý$! C…{¨Äæý*˯èþ$ °çÙxV> A§æþ$³æ#¯èþ E…^èþ$Mæü$¯óþ ÐéâæýÏ °{Væüçßý… °gê°Mìü ^óþíܯé, sñýO… Mæü$§æþÆæÿMæü´ù™óþ ÝëÚët…Væü {ç³×êÐèþ$…™ø çÜÇç³#_a¯é ^éË$.. {ç³ÐóþÕ…^èþÌôý§æþ$.

ÁX¯eDù|j·T+>± Äø±X¯yêDÏ Á|ükÕsê\ß düßK


bÕ‘· ø±s¡´Áø£e÷\‘√ |ü<äßqß n\Hê{Ï ø£fi≤ø±s¡ß\ >∑fi≤\‘√ eT+Á‘·eTT>∑∆+
ø£s√Hê ø±\+˝À ÁXÀ‘·\≈£î kÕ«+‘·q eTs¡Dy˚T
™éÆ>P×êÌñýO¯èþ ´ë™èþM>Ëç³# Aç³#Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ ÇM>Ææÿ$z˯èþ$ D ÌêMŠüyú¯Œþ çÜ…§æþÆæÿ¾…V> ÆóÿyìþÄñý*
{í³Äæý$$ËMæü$ Ðésìý° Ñ°í³…_ A˯ésìý gêqç³M>˯èþ$ Væü$Ææÿ$¢^óþÄæý$sê°Mìü BM>ÔèýÐé×ìý
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ðèþ$$§éÐèþçßý…. {糆 Ððþ$$§æþsìý, Æðÿ…yæþÐèþ, Ðèþ$*yæþÐèþ B¨ÐéÆ>ÌZÏ E§æþÄæý$…
10.30 °Ðèþ$$ÚëËMæü$ çÜÃÆæÿ ÐéÆæÿ…..ÐéÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> E{çÙÖ Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… {ç³ÝëÆæÿ…
dü>∑+ dü«s¡Z+
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…™óþ M>Mæü$…yé °Ææÿ…™èþÆæÿ {ÔèýÐèþÅ ^ðþO™èþ¯èþÅ {çÜÐèþ…† Ðèþ$¯èþ Ððþ…sôý E…r* çÜËà C^éayæþ$. ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ÐéÆæÿ$ Ðèþ$…_ Ðéâæýå° f¯èþ…
MæüÐèþ$±Äæý$…V> ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$«§æþ$Æøçßý˯èþ$, A¯èþ$ ¿æý*™èþ$˯èþ$ çܹ$Ææÿ×ýMæü$ ™ðþ^óþa A˯ésìý ´÷Wyìþ¯é A±² ™ðþÍíܯèþ §óþÐèþ#yæþ$ íܸëÆæÿçÜ$V> A…XMæüÇ…^èþyæþr.
¯érM>Ë$ Ðèþ$äÏ Ðèþ$¯èþÐèþ$$…§æþ$Mö_a Ò¯èþ$Ë Ñ…§æþ$ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Äæý$° BM>ÔèýÐé×ìý yìþ³æNÅsîý ç³#×ýÅ íܦ†ÌZ §óþÐèþ#°Mìü Ñ«§óþÄæý$$yæþ$V> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý {ÖÐèþ$† Ðèþ$ÌêϨ ÔðýOËf çÜ$Ðèþ$¯Œþ {ç³Mæüsìý…^èþyæþ… {ÔZ™èþËMæü$ K çÜ…ºÆæÿÐóþ$. ^èþ°´ù™óþ çÜÓÆæÿY… ËÀçÜ$¢…¨. A…™èþMæü¯é² GMæü$PÐèþV> AÌêÏ‹ßý
AçÜË$ ´ë™èþÐéÇ Mæü¯é² Mö™èþ¢V> ÆóÿyìþÄñý* Ñ…r$¯èþ² ÐéÆæÿ$ D çÜ…§æþÆæÿ¾…V> AÐèþ–çÙtÐèþ…™èþ$˯óþ §æþÆæÿدèþ ¿êVæüÅ… MæüËVæüyæþ… Mæü¯é² Ðóþ$Ë$ C…Móü… M>ÐéÍ A°
Äø±X¯yêDÏ &û&ûJ XË’\C≤ düßeTHé ^ðþ´ëµÍ. A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ Væüâæý…, E^éaÆæÿ×ý, çÜ…¿êçÙ ×ýË$ ^ðþç³µyæþ…ÌZ Ðèþ$äÏ CÌêsìý VæüâêË$
ѯèþVæüËÐèþ*,A¯èþ²…™èþ Vöç³µV> º…§é Mæü¯èþMæü Í…VóüÔèýÓÆæÿ Æ>Ðèþ#, Ѽ Mæü¯èþMæü§æþ$ÆæÿY, ÔéÆæÿ§é Mæ üÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×ý… G…™èþ
»ê«§éMæüÆæÿ…V> E…r$…§ø
G§æþ$Ææÿ$ AyìþV>yæþ$. Ðèþ$äå §ðþOÐèþ§æþÆæÿدèþ… MøçÜ… B™èþÃçßý™èþÅ
^óþçÜ$Mæü$…sôý ´ëç³… M>ºsìýt ¯èþÆæÿMæü… ÐèþçÜ$¢…§æþr. _ÐèþÇMìü çÜÓÆæÿY…ÌZ
Ðóþ$âæý$å HÑ$sZ ÑyìþV> ^ðþç³µÌôýMæü´ùÄæý*yæþ$. Cç³#µyæþ$ Ðèþ$¯èþÐèþ$$

Ðóþ$ Ðèþ$$ Ò$MøçÜ… ç³°^óþÝ뢅..Ò$Ææÿ$ Ðèþ*{™èþ… Ðèþ*MøçÜ… C…sìýç³r$t¯óþ E…yæþ…yìþ {Ö°ÐéçܯŒþ, ¯èþ…yæþ*Ç ÑuæÿÌŒý, Mæü…§æþ$Mæü*Ç _Ææÿ…iÑÆ>Ðèþ#, ÆæÿÑ ÐèþÆæÿÃ, ¯èþ…yæþ*Ç çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#, ¯ðþsZÏ ÒyìþÄñý* ËÌZ
A¯èþ² °¯é§æþ…™ø.. {ÔZ™èþ˯èþ$ Gç³µsìýMæüç³#µyæþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³ÝëÆæÿ MøM> çÜ…iÐèþ Æ>Ðèþ# Ðèþ…sìý ¯èþr$Ë$, {ç³Äñý*Mæü¢Ë$ ÆóÿyìþÄñý* ¯érM>˯èþ$ ç³Çç³#çÙt… ^óþíÜ,™èþÆæÿ ^èþ*Ôé…. GVæüFí³Ç™ø ÔéÓçÜ A¯èþ$¿æýÑ…^óþ MæüÚëtÌôý ¯èþÆæÿMæü…, A¯èþ$¿æýÑ…^óþ çÜ$RêÌôý çÜÓÆæÿYÐèþ$°
Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ËÌZ MæüÆø¯é çÜ…§æþÆæÿ¾…V> A™èþÅ…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ®…V> ç³°^óþíܯèþ ÐèþÅÐèþçܦ, ™èþÆ>ËMæü$ A…¨çÜ*¢ JMæü {ç³Äñý*VæüÔéËÌêV> ¯érMîüÄæý$…V> Mæü¯èþç³yæþ° ´ë{™èþËMæü$ iÐèþ… ´ùíÜ ByæþMæü çßý–§æþÄæý$ ѧéÆæÿMæü…V> ^èþ° Mö…§æþÆæÿ$ ™óþÌêaÆæÿ$. Ððþ*„æü… §éÓÆ>¯óþ Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.
{ç³fËMæü$ A†^óþÆæÿ$ÐðþO AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ, çÜÐèþ*^éÆ>˯èþ$ A…¨…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþçܦ, Ðèþ$¯èþÐèþ$$…§æþ$ {糆íÙt…_¯èþ G…§æþÆø A§æþ$™èþ Aç³#Ææÿ*ç³ Væüâê˯èþ$ Ðèþ$¯èþÐèþ$$…§æþ$ E…^èþ$™ø…¨ ´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> MæüÆæÿà {ç³M>ÆæÿÐóþ$ Ðóþ$Ë$ ËÀçÜ$¢…¨ V>± MøÇ™óþ H¨ ËÀ…^èþ§æþ$.
A´ùçßýËMæü$ ™éÐèþ#ÌôýMæü$…yé Q_a™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…^èþr…ÌZ BM>ÔèýÐé×ìý õÜÐèþË$ BM>ÔèýÐé×ìý. D A§æþ$™èþ çÜÃ−–™èþ$˯èþ$ ÑÑ«§æþ BM>ÔèýÐé×ìý Móü…{§éË BÆðÿOüPÐŒþÞ ¯èþ$…_ G…í³Mæü §é§é³æ# Æðÿ…yæþ$ Ë„æüËÐèþ$…¨ §ðþOÐèþÐèþ$$ ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ÌZ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢V> E…yìþ GÐèþÇ MæüÆæÿà {ç³M>ÆæÿÐèþ$$
A¯èþ¯èþÅÐðþ$O¯èþÑ. Gç³µsìýMæüç³#µyæþ$ {ç³™óþÅMæü Ñ¿êV>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐðþO§æþź–…§éË™ø çÜËàË$ ^óþíÜ {糆 Ôèý° B¨ ÐéÆ>ÌZÏ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü Mö°² {ç³ÝëÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. {ç³fË$ Mö°² ¯ðþËÌZϯóþ ^èþ° ÐéÇ° ¯èþyìþí³çÜ$¢…¨. ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ÌZ iÐèþ#yæþÐðþO ¯èþ$Ðèþ#Ó ^óþÄæý$° ç³°
CÐèþÓr…, {´ë…™éËÐéÈV> A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…¨çÜ$¢¯èþ² õÜÐèþË$, sZÌŒý {ïœ ¯ðþ…ºÆæÿÏ™ø çÜà Ðèþ$ÇMö°² Æ>»ZÄôý$ ÆøkËÌZ {ç³ÝëÆæÿ… M>¯èþ$¯é²Æÿ$$. ÒsìýÌZ Væü×ý糆, ÐèþÆæÿÑ{MæüÄæý$…, ´ùÄæý*Ææÿ$. AÐðþ$ÇM>ÌZ¯óþ 44 ¯óþ¯óþ ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ$ A° A¯èþMæü*yæþ§æþ° Ðèþ$Æø Ñ${™èþ$° çÜËà.
{ÔZ™èþËMæü$ ™ðþËç³rÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðèþ$¯øÐðþOgêq°MæüÐóþ™èþ¢Ë™ø ™èþW¯èþ «§ðþOÆæÿÅÐèþ^èþ¯éË$ Mæü¯éÅÔèý$ËP…, ç³#Ææÿ*ÆæÿÐèþ, ¿êVæüůèþVæüÆæÿ… Ðèþ…sìýÑ {ç³ÝëÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. í³Ñ.Æ>fÐèþ$¯é²ÆŠÿ ¯èþ*ÆŠÿ »êÚë Ææÿçßý…™èþ$ÌêÏ ÐóþËÐèþ$…¨ {´ë×êË$ Ðèþ¨ÌêÆæÿ$. f¯èþ¯èþ… «§æþÆæÿÃÐèþ$± Ðèþ$Ææÿ×ý… MæüÆæÿÃÐèþ$±, ™ðþÍíܯé f¯èþ¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ý
^ðþí³µçÜ*¢..»ZÌñýyæþ…™èþ ÝëÄæý$… A…¨…^éÆæÿ$. ÌêMúz¯ŒþÌZ C…sìý¯èþ$…yìþ M>Ë$ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ$¯øÆæÿÐèþ$, ´ë¯èþ$Væü…sìý ÐéÇ Mæü…u>¿æýÆæÿ×ý…, º…§é ÐéÇ A¯éÆæÿPÍ, MæüÆæÿ$×ý{Ö Ñ{Ôé…™èþ òܵçÙÌŒý {VóüyŠþ C°² ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$ ^èþ{MæüÐèþ*Væü§æþ$, ç³#Ðèþ#ÓË$ ËÍ™èþÐèþ$° ™éMìü™óþ Æ>Ë$¯èþ°, ™ðþÍíܯé
ò³rtÌôý° D MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BM>ÔèýÐé×ìý A…yæþ ÌôýMæü$…sôý ÝëÐèþ*¯èþ$ÅË A¯èþÐèþçÜÆæÿ Ýû…§æþÆæÿ¯èþ…§æþ…, çÜ™èþÅ… Ôèý…MæüÆæÿÐèþ$…_ çßýÆæÿçßýÆæÿÐèþ$à§óþÐèþ, ÑÔèýÓ¯é£æþ V>Ç ^ðþÍÄæý$ÍMæürt yìþç³NÅsîý MæüÌñýMæütÆŠÿ Mæü¯èþ$Mæü$P¯èþ² Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$, ÐðþO§æþ$ÅË$ ò³¯èþ$V>Í Æ>Mæü BVæü§æþ$, Ðèþ$Ææÿ×ý… ™èþ«§æþÅÐèþ$± H iÑMìü ™èþç³µ§æþ±,
BÌZ^èþ¯èþË$, Ðèþ§æþ…™èþ$Ë$ ºÌê§æþ*ÆŠÿV> ^èþMæüPÆæÿ$Ï MösôýtçÜ$¢…sôý, Gç³µsìýMæüç³#µyæþ$ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ…sìý Ðèþ$Æðÿ¯ø² A§æþ$™èþ ¯érM>Ë$ AËÇ…^èþ¯èþ$¯é²Æÿ$$. D ÆóÿyìþÄñý* M>ÏíÜMŠüÞ° ÝëÃÆŠÿt 6301493266 çÜ$Q…V> Äæý*™èþ¯èþÌôýMæü$…yé ™ðþÍíܯé D Ðèþ$°íÙ ™èþ糯èþ BVæü§æþ$, D {º™èþ$Mæü$ ™èþ糯èþ BVæü§æþ$
çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨çÜ*¢ Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Ëºyìþ…§æþ…sôý G…™èþ Ðèþ*{™èþ… A†ÔèýÄñý*Mìü¢ M>§æþ$. ¸ù¯ŒþÌZ Mæü*yé ѯóþ AÐèþM>Ôèý… Mæü˧æþ°, C…§æþ$MøçÜ… allindiaradiolive app° ^èþ°´ùÄôý$ Ðèþ$…§æþ$ C…™èþÐèþÆæÿMæü$ A° §éçÜÇ ¯éÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ# V>Ç ´ër Væü$Ææÿ$¢Mö_a…¨. JM>Ððþ$
°ÝëÓÆæÿ¦ õÜÐèþ˯èþ…¨…^óþ ÐéË…sîýÆæÿÏ Væü$Ç…_¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Ðèþ$ÇMö…§æþÇMìü {õ³Ææÿ×ñýO app news on air° yú¯øÏyŠþ ^óþçÜ$Mö° GMæüPyìþ ¯èþ$…yðþO¯èþ Mæü¯èþ$MøPÌôý§æþ$. AçÜË$ çÜ$Q Ðèþ$Ææÿ×ý… A¯óþ {ç³Ýë¢Ðèþ¯óþ GÐèþÆæÿ* J…rÇV> ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþMìü A…™èþÅ{MìüÄæý$Ë$ ^óþíÜ…¨. Aç³#µyæþ$ 糨
°Í^éÆÿ$$. Ðèþ$«§æþ$ÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ërË™ø »êr$ Ðé§æþÅ çÜ…X™éË$, MæüÆ>~rMæü çÜ…X™èþ…, {ç³Ðèþ$$Q ѯèþÐèþ^èþ$a¯èþ$. A…™óþM>Mæü$…yé {ç³ÝëÆæÿ… ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé bé¯ðþÌŒý ™óþÐèþyæþ…Ìôý§æþ$. ÆøVæü$Ë$ ÌZç³ÌZÏç³Ìôý »ZÌñýyæþ…™èþ BÐóþ§æþ¯èþ Ðèþ*ÝëË$ Ððþ*ÔéÐèþ# í³ËÏ˯èþ$, {º™èþ$Mæü…™é Ððþ*ÔéÐèþ# »ê«§æþ˯èþ$,
ÐèþÅMæü$¢Ë™ø ç³Ç^èþÄæý*Ë$, {ç³çÜ…V>Ë$ AËÇ…^éÆÿ$$. ÌêMúz¯Œþ çÜ…§æþÆæÿ¾…V> BM>ÔèýÐé×ìý Mö°² ÌZ Mæü*yé A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ… Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$$§éÐèþçßý…. ^ðþ…§æþ$™èþ$…sêÆæÿ$. »ê«§æþË$ ™èþWY¯èþç³#µyæþ$ ÆøVæü$Ë$ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> C°² Ððþ*íܯèþ °¯èþ$², Ððþ*õÜ Ðéâæý$å ÌôýMæü Ððþâæý$™èþ$¯é²Ðèþ# A¯óþ
{ç³™óþÅMæü {ç³ÝëÆ>Ë »Ÿ¯é…gê™ø {ÔZ™èþË Ðèþ$¯øçœËMæü…ò³O íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$${§æþË$ ÐóþíÜ…¨. {ÔZ™èþË$ D Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ Gç³µsìýMæüç³#µyæþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$° Aç³# E…sêÆæÿ$. çÜ$Q…V> {º™èþMæüyæþ… G…™èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ* çÜ$Q…V> B{™óþÄæý$V>Ç ´ër Ðèþ$¨ÌZ Ðóþ$¨Í…¨. MæüÆø¯é ¿æýÄæý$…™ø ÑíÜÇ
íÜ°Ðèþ* àâæý$Ï FÆæÿ*Æ> Ìôý¯èþç³#µyæþ$ Væü™èþ…ÌZ Ôèýºª_{™éË {ç³ÝëÆæÿ…™ø B¨ÐéÆ>ËMæü$ Ææÿ*ç³ MæüÌêË Ææÿ^èþ¯èþËMæü$, A…™óþ A§æþ$™èþ Væüâê˯èþ$ A…¨…_¯èþ ^èþ°´ùÐèþr… Mæü*yé A…™èþ AÐèþçÜÆæÿ… A°í³Ýù¢…¨. ´ëÆóÿíܯèþ Ðèþ–«§é MøyìþVæü$yæþÏ Væü$rtÌZ…_ GÐèþÇMîü AMæüPÆæÿÌôý°
A…§æþÐðþ$O¯èþ BrÑyæþ$ç³#°^óþa¨. C糚yæþ$ Ðèþ$äÏ BM>ÔèýÐé×ìý A…§æþÐðþ$O¯èþ, BçÜMìü¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BM>ÔèýÐé×ìý MæüâêM>Ææÿ$Ë$ A…§æþÇMîü çßý–§æþÄæý$…ÌZ Væü$yìþ Mæür$t °È~™èþ M>Ìê°Mìü Ðèþ$¯èþ {´ë×êË$ §óþÐèþ#° ç³ÇÃçÙ¯Œþ™ø¯óþ iÐèþ#Ë$V> ÐóþÌê¨ Møyìþí³ËÏË$ BÔèýaÆæÿÅMæüÆæÿ…V> ç³#sêtÆÿ$$.
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë gê¼™éÌZ E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ AÆæÿ$§ðþO¯èþ ¯érM>Ë$, Ôèýºª _{™éË$ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$r… Mæü$° E…sêÆæÿ$. B Ðèþ$çßý±Äæý$$Ë… §æþÇMîü AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$. H ´ù™éÆÿ$$. Ðèþ$¯èþ A¯èþ$Ðèþ$† ÌôýMæü$…yé¯óþ ´ù™éÆÿ$$. iÐèþ#ËMæü$ ^éÐèþ# iÐø™èþµ†¢ BVæüÌôý§æþ$ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ BVæü§æþ$. AÄñý*Å Møyìþí³ËÏ˨
°f…V> Æøk Ææÿ$_MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ…rË$ ÐèþyìþzçÜ$¢¯èþ²…™èþV> AËÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ºÄæý$r íÜ°Ðèþ* Ñç³™èþ$¢ çÜ…¿æýÑ…_¯é Ðèþ$¯èþ Ððþ¯èþ²…sìý E…yìþ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþÄæý$ ™èþç³µ§æþ$ A° A°² Ðèþ$™éË »Z«§æþ. MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×ý… G¯ø² ™é™éPÍMæü f¯óþïé? ÒsìýMìü W…fË$ ÐóþíÜ ±âæý$Ï´ùíÜ
àâæý$Ï ™ðþÆæÿÐèþ° D çÜ…§æþÆæÿÂ… ÌZ. Ôèý° B¨ ÐéÆ>ÌZÏ AÆæÿ$§ðþO¯èþ ¯érM>Ë$ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ… yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé {ÔZ™èþË B¯èþ…§é°Mìü àÆæÿ† ç³sôýt BM>ÔèýÐé×ìý BÌZ^èþ¯èþË$ Æóÿí³…¨. Ðèþ$Ææÿ×ý… §éÓÆ> çÜ–íÙtMæüÆæÿ¢ GÌê ¯éÅÄæý$… M>´ëyóþ§ðþÐèþÆæÿ$? A° »ê«§æþ ç³yézÐèþ$$. B _sìýt iÐèþ#Ë ÒyìþÄñý*
Ðèþ$ÆöMæü Vöç³µ A…Ôèý…. çÜÃÆæÿÐéÆæÿ…... ÐéÆæÿ… G…§æþÆø Ðèþ$àÐèþ$çßý$ÌñýO¯èþ MæüâêM>Ææÿ$Ë {糆¿æýMæü$ Ææÿ$×ý… HÑ$_a ¡Ææÿ$aMøVæüË…...!? & AÐèþ«§é¯èþ… AÐèþ$–™èþÐèþÍÏ, 9052912120 ^óþÝë¢yæþ$? HÑ$ Ðóþ$âæý$å CÝë¢yæþ$? ÕÐèþ#° Bfq ÌôýMæü´ù™óþ ±Ðèþ# °f… M>§æþ° Ðèþ$°íÙ Mæü*yé »ê«§éMæüÆæÿ…V> ^èþ°´ù™èþ$¯é²yæþ± Ðèþ$Æø
^éÐèþÌôýÐèþ# ™èþÐèþ$$Ãyæþ* A° ¯éVæü¿æý*çÙ×ý… G±tBÆŠÿ™ø A…sêyæþ$ Ñ${™èþ$yæþ$ »ê«§æþ ç³yézyæþ$. MæüÆø¯é Ìê…sìý »ê«§éMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ê°²
JMæü íÜ°Ðèþ*ÌZ. Ðèþ$™èþ {Væü…«§é˱² C§óþ Ðèþ*r. ^èþ°´ùÄæý*Mæü GÐèþÆæÿ$ MøÆæÿ$Mæü$…sêÆæÿ$? Ðèþ$¯èþ f¯éà C…™óþ¯é? A° BÌZ^èþ¯èþË$

ç³N ÆæÿÓ… ò³§æþªË$


^ð þ í ³ µ¯è þ r $Ï
BÆøVæ ü Å Ðó þ $
Ðèþ$à¿êVæüÅ… C糚yæþ$ A†
>√fi¯fl ø£‹Ô]+|üP yÓ’s¡dt ìs√<Ûäø£y˚T! çÜÓÆæÿY… ÐèþçÜ$¢…§æþ° A…§æþ$ÌZ ¯é¯éÆæÿM>Ë ç³…yæþ$Ï †…sêÐèþ$°,
Ððþ*„æü…ÌZ G¯ø² ¿ZV>Ë$ E…sêÄæý$° AÑ §öÆæÿM>Ë…sôý ±
MæüÆæÿÃË Ððþ*™èþ ™èþWY…^èþ$MøÐéË° B«§éņÃMæüÐóþ™èþ¢Ë$ ^ðþº$™éÆæÿ$.
JMæü° f¯èþè¯èþ… Mæü…sôý Ðèþ$Ææÿ×ý ¨¯èþÐóþ$ Ðóþ$Ë$ A¯é²yæþ$ {ç³çÜ…W.
MæüÍV>Æÿ$$.
Ðóþ$Ë…sôý A¯éÄæý*çÜ Ðèþ$Ææÿ×ýÐóþ$¯èþ± , Ððþ*„æü…ÌZ §öÇMóü Ðóþ$Ë$
Ææÿ…¿æý FÆæÿÓÕ Ìê…sìý çÜÓÆæÿY Mæü¯èþÅË ´÷…§æþ$ M>§æþ°,
f¯èþÃÆ>íßý™èþÅÐóþ$¯èþ°, Ðèþ$äå ç³#rtMæü´ùÐèþrÐóþ$ ò³§æþª Ðóþ$Ë°
{´ë«§é¯èþÅ Ððþ$O¯èþ¨. A…§æþÆæÿ* Ðèþ$¯èþ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ BàÆæÿ…ÌZ B ÐðþOÆæÿ‹ÜË$ ^óþ† VøâæýÏ §éÓÆ> Ðèþ$Ææÿ×ý… GÌêVæü Ðóþ$Ìê A° Ððþ$$¯èþ² ¯é f¯èþè¯èþ… Æøk¯èþ Ððþ*„æüÐèþ$° J糚Mæü$¯é²Ææÿ$. BMæüÍ §æþç³#µË$ ÆøV>Ë$
ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Ôèý${¿æý™èþ ò³O §æþ–íÙt ´÷rtÌZMìü ^óþÆæÿ™éÆÿ$$. ©° §éÓÆ> ÆæÿMæüÆæÿM>Ë fº$¾Ë$ Ðèþ^óþa BÌZ_…^é¯èþ$. Ñ${™èþ$Ë…§æþDZ BÌZ^èþ¯èþÌZ ¨…´ë¯èþ$. Ôèý$¿æýÐèþ* E…yæþMæü´ùÐèþyæþÐóþ$ ò³§æþª Ðóþ$Ë$ A¯é²Ææÿ$. çÜ$Q Ðèþ$Ææÿ×ýÐóþ$ ò³§æþª
ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ôèý${¿æý™èþ A¯óþ¨ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. iÐèþ Ôéï܈Äæý$…V> Vøâæý$Ï A¯óþÑ A° ç³#sìýt¯èþÆøk¯éyæþ$ D ^éÐèþ# BÌZ^èþ¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐèþ* A° çÜÓÆæÿY… A° ™óþÌêaÆæÿ$. »ê«§óþ ÝûQÅÐèþ$¯óþ ¿êÐèþ¯èþ Æ>°ÐèþÓr…
A…§æþÆæÿ* Væü$Æðÿ¢ÆæÿVæü° ÑçÙ Ðèþ$°íÙMìü AÐèþÔóýçÙ AÐèþÄæý$ÐéË$ . ÒsìýMìü {ç³™óþÅMæü Ñ«¨ A…r* Mö…§æþÆæÿ$ Ððþ¯èþ$¨ÇV>Ææÿ$. HÐðþ$O¯é _ÐèþÇMìü ^éÐèþ# ™èþç³µ§æþ$ Mæü§é A° §óþÐèþ§éçÜ$ Ë„æü×ý…. CMæüPyæþ GÌê ^èþ°´ùÆÿ$$¯é Ðèþ$äå Ðèþ$Æø ^ør
Äæý$…. Mö…§æþÇMîü _¯èþ²ç³µsìý H© Ìôý§æþ$ .ÔèýÈÆ>°Mìü °Ææÿ$ç³Äñý*VæüÐðþ$O¯èþ Òsìý° A…§æþ… V> Mö…§æþÆæÿ$ ÑkqË$, «©Ææÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ^èþÆæÿaÌZ °ËºyézÆæÿ$. ç³#rtMæü ™èþç³µ§æþ$ A° Mö…§æþÆæÿ$ A…r$¯é²Ææÿ$. D f¯èþÃMæü$ Ðèþ*{™èþ…
Væü$Ðèþ$Ãyìþ ¯èþ$…_ ^óþ† Vøâæý$Ï ò³…^èþ$Mø ¿êÑçÜ*¢ A¯éÆøV>Å°² ™ðþ^èþ$aMøÐèþyæþ… Ðèþ$…_¨ M>§æþ$. ^éÌê ^ðþyæþzÐéyæþ$ ^èþ°´ù™óþ ï³yæþ ÑÆæÿVæüyæþ AÆÿ$$Å…§æþ° Ðóþ$Ë$V> ¯öí³µ Ìôý° Ðèþ$Ææÿ×ê°² ^éÌêÐèþ$…¨ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.
ËMìüØà ¯éÆ>Äæý$×ý Ðèþyæþ… A¯óþ AËÐér$ ç³Ç Ðèþ$…¨Mìü Vøâæý$å MöÇMóü AËÐér$ E…r$…¨. A† ¿êÑÝë¢Ææÿ° ¿êÑ…_¯èþ Ñ${™èþ$yæþ$ Ðèþ$…_Ðéyæþ$ ^èþ°´ù™óþ¯ø A…sôý çÜ$Q Ðèþ$Ææÿ×ê°² {ç³Ý먅^óþ ´ëÍÄôý$sìýÐŒþ MóüÆŠÿ Ìê…sìý ÐðþO§æþÅ…
7989134271 ´ësìýV> Ðèþ*Ç…¨. Ðèþ$¯èþÒ$§æþ Mö¨ªÐèþ$…¨Mìü Ðóþâæýå¯èþ$ ¯øsZÏ ò³r$tMæü$¯óþ AËÐér$ E…r$…¨. Ðóþ$Ë$ H…sZ ^ðþç³µÌôýMæü´ùÄæý*yæþ$. Ðèþ$§æþÆŠÿ £ðþÇÝëÌêV> Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ–¨® ^ðþ…§éÍ. ^úMæüV> §öÇM>Í. Ðèþ$Ææÿ×ý Äæý*™èþ¯èþ
Ðèþ$¯èþMæü$¯èþ² A† ¯èþÐèþ$ÃMæüÐðþ* ! B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯øsìý §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü ÌZç³ÍMìü Ððþâæý$™èþ$…¨. Ðèþ$…_Ðéyæþ$ ™èþ¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ý ¨¯èþ… Ðèþ˯èþ 糨Ðèþ$…¨Mìü ™ðþË$Ýë¢yæþ° ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$$çÜÍÐéÇMìü, ÆøVæü$ËMæü$ çÜ$Q Ðèþ$Ææÿ×ê˯èþ$
HÐðþ* V>° B ÑçÙÄæý*°² A…™èþV> ç³sìýt…^èþ$MøÆæÿ$ .GÐèþÇMìü A…r* Mö™èþ¢ ¸ëÅçÙ¯Œþ Mæü$ AËÐér$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Vøâæýϯèþ$ í³ËÏË$ BÆæÿ$ºÄæý$r BrÌêyæþ$™èþ$¯èþ²ç³šyæþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$Æø Ñ${™èþ$yæþ$ çÜ*{¡MæüÇ…^éyæþ$. MæüË$Væü°ÐéÓÍ. AÐèþ$ïèþ$ »ê«§æþ™ø ç³…í³õÜ¢ ¯é¯èþ²¯èþ$ ÆøVæü»ê«§æþ
ÐéÆæÿ$ Vøâæýϯèþ$ Ôèý${¿æý… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° A†¯èþÐèþ$ÃMæü… ò³…^èþ$MøÐèþyæþ… ^èþ*yéz°Mìü A…§æþ…V>¯óþ E¯é² BÆøV>Å°Mìü ò³§æþªÐéÆæÿ$ 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ Ðèþ$sìýt ^óþÆæÿyæþ… Ðèþ$*Ìê¯èþ Gç³µsìýMðüO¯é ™èþç³µ° Ðèþ$Ææÿ×ý¨¯èþ… Væü$Ç…_ ÔZMæü… Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþÍÄæý$Mæü$…yé àÆÿ$$V> ç³…õ³ÔéÐèþ$$ D ´ëÍÄôý$sìýÐŒþ MóüÆŠÿ
GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. A¨ BÆøVæüÅ Ë„æü×ý… M>§æþ$. A…™èþ Ðèþ$…_¨ M>§æþ$. Cç³#µyæþ$ E¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Vøâæý$Ï JMøPÝëÇ sôýsê¯èþ‹Ü {MìüÐèþ$$Ë$ VøâæýÏÌZMìü ^óþÇ´ù™éÆÿ$$. Ìôý§æþ$. A¨ Ðóþ$ÌñýO¯èþ¨ GÌêVø Cç³#µyóþ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sôý Ðóþ$Ë$ Mæü§é? ÐðþO§æþÅ… §éÓÆ> A¯é²yæþ$ AMìüP¯óþ° ¯éV>Ææÿ$j¯èþ. M>ůèþÞÆŠÿ JMæüPsôý
G…§æþ$Mæü…sôý Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ VøâæýåÌZ Ðèþ$sìýt ^óþÆæÿyæþ… ÐèþËÏ AçÜÞË$ ò³…^èþ$MøMæü*yæþ§æþ$ A° ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë$ V>Äæý*ÌñýO¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ… ÌZ¯èþ* sñýr¯èþ‹Ü {MìüÐèþ$$Ë$ ÔèýÈÆæÿ…ÌZMìü A¯óþ ^èþÆæÿa ÝëW…^é…. ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ^éÌê ´÷yæþÐðþO¯èþ M>Mæü$…yé ¯èþÄæý$Ðèþ$Äôý$Å AÐèþM>Ôèý… Ìôý° AÎjÐèþ$ÆŠÿÞ, Mìüyîþ², ÍÐèþÆŠÿ
Vøâæý$Ï A¯óþÑ Ðèþ…§æþÌê¨ {MìüÐèþ$$ËMæü$ BÐéçÜ…V> ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ™égê °Ðóþ¨MæüË {ç³M>Ææÿ… MæüÆø¯é ÐéÅí³¢Mìü ^óþÆæÿ™éÄŒý$. A…§æþ$ÐèþËÏ «§æþ¯èþ$Æ>Ó™èþ… (sôýsê¯èþ‹Ü), iÑ™èþ… ^éÌê §æþ$ÆæÿÂÆæÿ…V> E…r$…§æþr. {º†Mìü E¯èþ²ç³#µyóþ Ìê…sìý G¯ø² ÆøV>ËMæü$, Ðèþ$Ææÿ×ý ÔèýÄæý$Åò³O _ÐèþÇ ÆøkÌZÏ
Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ^óþ™èþ$Ë A…§é°Mìü {糫§é¯èþ BMæüÆæÿÛ×ýV> ´÷yæþÐðþO¯èþ Vøâæý$å Mæü*yé M>Ææÿ×ý… A…r$¯é²Ææÿ$ yéMæütÆæÿ$Ï. AÒ$¼Äæý*íÜ‹Ü (AÒ$¼MŠü yîþòÜ…{sîý) Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… ç³#×ýÅ… ^óþçÜ$Mæü$° ´ëç³… çßýÇ…^èþ$MöÐèþ$ð, ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ E¯èþ²ÐéÇMìü ¯öí³µ° J†¢yìþ° °ÐéÇ…^óþ D ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯éËMæü$
Vøâæýϯèþ$ ò³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÐésìýMìü çÜ…{糧éÄæý$…V> ^óþ™èþ$˯èþ$ Ôèý${¿æý… ^óþçÜ$Mæü$¯é² ÐéÅ«¨M>ÆæÿMæü ÐðþOÆæÿ‹ÜË$, E…r$…¨. Òr°² sìý¯èþ$…_ ™èþí³µ…^èþ$MøÐéË…sôý H AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé ËÀ…^èþ§æþ° iÑ™èþ… Ðèþ$–™èþ$ÅÐèþ# Mæü…sôý ^éÌê ¿êÈV> °«§æþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$…^éÍ. çÜÓ™èþ…{™èþ§óþÔèý…ÌZ ^éÐèþ# Mæü*yé
VøÇ…sêMæü$ ò³sôýt º§æþ$Ë$ ÑÑ«§æþ Ææÿ…Væü$Ë$ ÐóþíÜ »êÅMîütÇÄæý*Ë$ VøâæýÏÌZ¯óþ E…yìþ´ù™éÄæý$…r$¯é²Ææÿ$. Mæü_a™èþ…V> Vøâæýϯèþ$ Gç³µsìý Mæü糚yæþ$ _¯èþ²ÑV> ÑË$ÐðþO…¨ M>ºsìýt ç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…^èþyé°Mìü C…M> iÑ™èþ ò³ãÏ Ìê…sìý§óþ {º§æþÆŠÿ A¯èþ² Ðèþ$¯èþçÜ$ MæüÑ MøÇMæü ¡Æóÿr$Ï {ç³fËMæü$
Ðèþ$$ÇíÜ´ù™èþ$…sêÆæÿ$. ÒsìýMìü ™øyæþ$ Mö™èþ¢V> '¯ðþÆÿ$$ÌŒý BÆŠÿt' ´÷yæþÐésìý VøâæýÏÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü íܦÆæÿ…V> E…r$…¨. D M>Ææÿ×ý…V> Mæü†¢Ç…^èþ$Mö…sôý {MìüÐèþ$$Ë §éyìþ ¯èþ$…_ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$…sê…. M>Ë… ´÷yìþW…^èþÐèþ$° AÌêÏ‹ßý ¯èþ$ Ðóþyæþ$MøÐéË° Ðèþ$Æø Ñ${™èþ$yæþ$ çÜ$Q…V> ^èþ°´ùÄôý$ ÐðþO§éÅ°² A…¨õÜ¢ çÜVæü… çÜÓÆæÿY… §öÇMìü¯èþsôýÏ.
|ædæ_ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü‹ Á>±eT|ü+#êsTTrøÏ 50 e÷dtÿ\ |ü+|æD° : eT+Á‹ Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ Ðèþ$$°Þç³ÌŒ ýÔé°sôýçÙ¯Œþí ܺ¾…¨Mìü Ðèþ*çÜ$PË$ , ¼Äæý$Å…, ¯èþ*¯ðþ çÜÆæÿçœÆ>
°ÆæÿÃÌŒý : hÌêÏÌZ A…§æþÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢^ðþ…§æþ Mæü$…yé ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ AÇMæür tVæüÍV>Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yìþ¯èþ 20 Ðèþ$…¨ÌZ ^óþÔéÐèþ$°™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVó ü{V>Ò$×ý {´ë…™èþ çܸëÆÿ$$ M>ÇÃMæü$ËMæü$ B¨ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ ôV’≤<äsêu≤<é
AÇMæürtVæüÍV>Ðèþ$° Æ>[çÙtArÒ, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýÔéQ Ðèþ$…{† AÌZÏË G°Ñ$¨Ðèþ$…¨ ç³NÇ¢V> MøË$Mæü$° Ôèý${MæüÐéÆæÿ… yìþÔéaÇa AÄæý*ÅÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. yìþÔéaÈj çÜÆæÿµ…^Œþ, ÐéÆŠÿzÐðþ$…ºÆæÿ$Ï, G…í³sìýíÜ, gñýyîþµsîýïÜË B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ¼Äæý$Å…, ¯èþ*¯ðþË$, Ä~yês¡+
C…{§æþMæüÆæÿ׊ýÆðÿyìþzA¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… °ÆæÿÃÌŒý ç³rt×ý…ÌZ° Ðèþ$…{† M>Å…ç³# AÆÿ$$¯èþ ÐéÇ°ç ßZÐŒþ$M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþÌZ E…_ {糆Æøl ÐðþO§æþ$ÅË ^óþç³È„æüË$ ç³ç³šËÐèþ…sìýÑ A…§æþ…^èþ¯èþ$¯èþ²r$t^ðþ´ëµÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {ç³fË$ 26 @Á|æ˝Ÿ 2020
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ M>Ë$çÙÅ°Äæý$…{™èþ×ýÐèþ$…yæþÍ (í³íܼ) ™èþÆæÿç³#¯èþ yìþí³K B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. yìþÔéaÇa AÆÿ$$¯èþ ÐéÆæÿ$™èþÐèþ$™èþÐèþ$C…yæþÏÌZ¯óþE…yìþ Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$ÇM>Ðèþ§æþª° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
{糆 {V>Ðèþ$ç³…^éÆÿ$$¡Mìü 50 Ðèþ*‹ÜPË ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ° º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^é˯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýÌZ ÐðþO§æþ$ÅË$, ™ðþË…V>×ý Æ>[çÙtçÜÑ$† BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ…çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Mö…yéç³NÆŠÿ Ç…VŠü
DçÜ…§æþ§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* °ÆæÿÃÌŒý hÌêÏÌZ A…§æþÇç ÜçßýM>Ææÿ…™ø MæüÆø¯é ´ùÎçÜ$Ë$, ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, Ôé°sôýçÙ¯Œþíܺ¾…¨ »êV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþË Æøyæþ$zÐèþ§æþªB¨ÐéÆæÿ… A¯èþ²§é¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. 5
<∏äغ &˚dt... ˇHé˝≤ø˘ yÓVæ≤ø£˝Ÿ‡ d”CŸ
Ä |ü~ ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ dü>±ìøÏô|’>± πødüß\ß..! |ü~ \ø£å\ #·˝≤Hé‡...! ˝≤ø˘&ÍHé ø£]ƒq‘·s¡+
X¯ìyês¡+ ˇø£ÿs√CÒ 7y˚\ß s√&ÉT¶ô|’ ‹]π>
yêVü≤Hê\ô|’H˚ q»sY ˝≤ø˘&ÍHé ‘·sê«‘· ø√s¡ßº˝À #ê]®w”≥ߢ
Áπ>≥sY˝À 52 XÊ‘êìøÏô|’>± bÕõ{Ïyéπødüß\ß nø£ÿ&˚ Vü≤&É˝…‹ÔdüßÔqï |ü~b˛©dtùdºwüq¢ |ü]<Ûäß\ß ˇπø b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À 47 bÕõ{Ïyé\ß <ëK\ß rs¡ßŒ Á|üø±s¡+ •ø£å\ß Ksês¡ß Áô|dt yÓVæ≤ø£˝Ÿ‡≈£î
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àn‘·´~Ûø£+ nø£ÿ&˚ Ç|üŒ{ÏπøÄj·÷ÁbÕ+‘ê˝À¢ 15 eT+~eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, ôd’ãsêu≤<é, sê#·ø=+&É ø£$Twüqπs{Ÿ\ß 141 ˝≤ n+&¥ #·˝≤Hé‡ yês¡Ô\ß ùdø£]+#˚+<äß≈£î n&ɶ+≈£î\ß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ
Äs¡¶sY b˛©dtùdºwüHé\ß.. ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüß\ß 436 πø+Á<ä n~Ûø±s¡ß\ ãè+<ä+ q>∑sêìøÏ sêø£, |ü]dæú‘·ß\ düMTøå± {糫§é¯è þ{糆°«¨ @ Äæý*Ðèþ™Œþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ Æ>çÙ‰ Æ>f«§é° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ$…¨Mìü Mæü*yé ÐðþOÆæÿ‹Ü °Æ>ªÆæÿ×ý AÆÿ$$…¨. ÉìþÎÏMìü ^ðþ…¨¯èþ KÐèþ$íßýâæý ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ {ç³ç³…^é¯óþ² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ²
Ðèþ$à¯èþVæüÆæÿ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$ AyæþzV> Ðèþ*Ææÿ$™ø…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ °§æþÆ>Y¯èþ$çÜ…§æþÇØ…^èþyé°Mìü Ðèþ_a M>Ðèþ*sìýç³#Æ>ÌZ E…yóþ õܲíßý™èþ$Æ>Í C…sìýMìü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V>
ÑçܢDž^èþMæü$…yé Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Mæüv¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é² MóüçÜ$Ë$ ^óþÇ…¨. ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇMìü ç³È„æüË$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¿êVæü…V> BÐðþ$¯èþ$ G¯ø² §óþÔéË$ ÌêMŠüyú¯ŒþÌZMìü
™èþVæüYr… Ìôý§æþ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Ðèþ$$QÅ…V> 糨 {´ë…™éÌZϯóþ ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ²§æþ–ÚëtüÅ Mæü*yé ç³È„ìü…^èþV> ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. BÐðþ$ õܲíßý™èþ$Æ>Í C…sZ ÏÐèþ$Æø ÐðþãÏ´ù Äæý*Æÿ$$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…
Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ gê¼™éÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ^óþÇ´ùÆÿ$$…¨. ÐéÅ«¨ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ C§æþªÇMìü Mæü*yé ´ëhsìýÐŒþV> °Æ>®Ææÿ×ýAÆÿ$$…¨. ÌZ Mæü*yé D ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðè
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$, ™èþ¨™èþÆ>˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… yæþ½ÆŠÿç³#Æ> ´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œ þç³Ç«¨ÌZ þ{ç³™éç³… ^èþ*í³Ýù¢…¨. ™ðþË…
A«¨M>Ææÿ$Ë º–…§é°² ¯èþVæüÆ>°Mìü ç³…í³…¨. AÆÿ$$™óþ.. ÒsìýÌZ 243 MóüçÜ$Ë$ yæþ½ÆŠÿç³#Æ> ´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œ þç³Ç«¨ÌZ 14 Ðèþ$…¨, ^é§æþÆŠÿçœ*sŒý ´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œþ V>× ýÆ>[çÙt…ÌZ ÌêMŠüyú¯Œþ
MóüÐèþË… 糨 ´ù΋ÜõÜtçÙ¯èþÏç ³Ç«§æþ$ÌZϯóþ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþr$Ï Væü×ê…M>Ë$ ç³Ç«¨ÌZ 18 ÐèþÆæÿMæü$ ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$M>V>.. JMóü C…sZÏ 11 Ðèþ$…¨Mìü {ç³Mæüsìý…_ 30 ÆøkË$ ç³NÇ¢
^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$à¯èþVæüÆæÿ…ÌZ çÜV>°Mìüò³OV> (52 Ôé™èþ…) Ðèþ$$糚 MæüÆø¯é Ðèþ_a…¨. AÆÿ$$Å…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ ÆøkÌZÏ{ç³fË$ ÆøyæþÏ Ò$§æþMæü$ Æ>Ðèþ§æþª°.. MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü
BÄæý*{´ë…™éÌZϯóþ E¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. ^èþ…´ëõ³r yìþÑf¯ŒþÌZ »êÅ…MŠü E§øÅW(37)Mìü Væü™è þB¨ÐéÆæÿ… ´ëhsìýÐŒþV> MæürtyìþM ìüçÜçßýMæüÇ…^éË° çÜÓÄæý$…V> ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ §æþ…yæþ…ò³sìtý Ðèþ$È MøÆ>Ææÿ$.
¿æýÐ鱯èþVæüÆŠÿ ç³Ç«¨ÌZ 41 MóüçÜ$Ë$ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. A™èþyìþ° Ððþ…r¯óþ V>…«© BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. Ar$ ÐðþO§æþ$ÅË$, °ç³#×ý$Ë$ çÜ*_çÜ$¢¯é² Mö…™èþÐèþ$…¨ AÐóþÑ$ ç³sìýt…^èþ$
¿æýÐ鱯èþVæüÆŠÿ ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZCç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 41 MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ A™èþ°¿êÆæÿÅ, C§æþªÆæÿ$ í³ËÏ˯èþ$ ç³È„æüË MøçÜ… Æ>Ðèþ$…™éç³NÆŠÿÌZ° M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþMæü$ MøMæü$…yé ÆøyæþÏò³OMìü ç³Ææÿ$Vðü†¢ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÆÿ$$. Fí³Ç †™èþ$¢Ë™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ* ç³Ë$ ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^èþMæü$…yé ºÄæý$sìýMìü ÐèþçÜ$¢¯èþ² f¯èþ…™ø ÐðþOÆæÿ‹Ü
BçÜ$ç³{™èþ$Ë ^èþ$r*tÆæÿ †ÇW 31Ðèþ$…¨Mìü ÐéÅ«¨° A…rVæüsìýt¯èþ BÐóþ$ CsîýÐèþË ¡çÜ$Mæü$ÐðþâêÏÆæÿ$. BÐðþ$Mæü$ MæüÆø¯é Ë„æü×êË$ E…sôý V>…«© BçÜ$ç³{†Mìü VøÌŸP…yæþ ´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ ¡{ÐèþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²¨. K §æþÔèýÌZ {ç³fË™ø ´ër$ {糿æý$™éÓ°² MæüËÐèþÆæÿò³sìýt…¨.
Ðèþ$–† ^ðþ…¨…¨. BÐðþ$ ¯èþ$…_ A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§óþ BçÜ$ç³{† ÐèþÆ>YË$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. AMæüPyæþ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ* D¯ðþË 11¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_…¨. BÐðþ$ VøÌŸP…yæþ ´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ h§éª ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ JMæüÐèþ$íßýâæ ý§éÓÆ> §æþ…yæþ…ò³sìýt Møǯé ѯèþyæþ… Ìôý§æþ°, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ Mæürtyóþ Ë„æüÅ…V> Ðèþ$$…
ÆæÿMæü¢¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^èþV> BÐðþ$Mæü$ Mæ Æø¯é ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a¯èþr$Ï C…sZÏÐéÇMìü ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^èþV> 10 Ðèþ$…¨Mìü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. BÐðþ$ BC…sZÏ E¯èþ² I§æþ$Væü$ÇMìü ÐðþOÆæÿ‹ÜÝùMìü…¨. çßý$Ðèþ*Äæý$$¯Œþ¯èþVæüÆŠÿ ´ù΋ÜõÜtçÙ¯ §æþ$Mæü$ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ Mæüv¯èþ…V> AÐèþ$Ë$
™ðþÍíÜ…¨. ©…™ø EÐèþ$Ãyìþ Mæü$r$…º…V>E¯èþ² BÐðþ$Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$, Mæü*™èþ$âæýÏMæü$ E…yóþºïÜ¢ÌZÐèþ$Æø 11 Ðèþ$…¨Mìü Mæü*yé ´ëhsìýÐŒþÐèþ_a…¨. Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ Œþç³Ç«¨ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 9 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. çßý½»Œý¯èþVæüÆŠÿ ´ùÎ‹Ü ^óþÄæý*Ë°, yîþiï³° B§ó Õ…^èþyæþ…™ø yîþiï³ E¯èþ²™èþÝë¦Æÿ$$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓ
D¯ðþË 12¯èþ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÐéÇÌZ 17 Ðèþ$…¨Mìü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. Ðèþ–§æþ$®Æ>Í Mæü$r$…º…ÌZ GÐè Ææÿ$ Ðèþ$ÆæÿPgŒý {´ëÆæÿ¦¯èþËMæü$ ÐðþâæýÏÌôý§æþ$. ÐéÇ õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 14 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ÝùMæüV>.. K Äæý$$¯é± íßý…_ A¯èþÐèþçÜÆæÿ…V> ºÄæý$sìýMìü Ðèþ^óþa ÐéÇò³O Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË°,
©…™ø ÐéÆæÿ$ GÐèþÆðÿÐèþÇ° MæüÍÔéÆæÿ$.. A° ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…_ ÐéÇ Mæü$r$…º Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$ ºÄæý$r †ÇW¯èþ…§æþ$Mæü$ MæüÆø¯é Ðèþ_a E…r$…§æþ°, ÐéÇ §éÓÆ> ÐðþO§æþ$Åyæþ$ Ðèþ$–†^ðþ…§éyæþ$. Mæü…^èþ¯Œþ»êVŠü ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþç ³Ç«¨ÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ Ðéçßý¯é˯èþ$ òÜO™èþ… ïÜgŒý ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^èþyæþ…™ø ´ùÎçÜ$Ë$ ™èþÐèþ$ ç³°Mìü
çÜ¿æý$ÅË$, º…«§æþ$Ðèþ#Ë™ø ´ër$ BÐèþ$–§æþ$®Æ>ÍMìü ÐðþO§æþÅ… A…¨…_¯èþ yéMæütÆŠÿMæü$ç ™èþÍÏMìüÝùMìü Ðèþ$Ææÿ×ìý…_ E…r$…§æþ° yéMæütÆæÿ$Ï ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 20 MæüÆø¯é ´ëhsîýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$M>V> CsîýÐèþË ¯èþË$Væü$Ææÿ$ BçÜ$ç³{™èþ$ËÌZ 糧æþ$¯èþ$ ò³sêtÆæÿ$. ïÜG… B§óþÕ…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Væü™èþ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ JMæüPÆøgôý
³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^èþV> ÐéÆæÿ… ÆøkË{Mìü™èþ… Ðèþ$Æø 17 Ðèþ$…¨Mìü ´ëhsìýÐŒþ BíÜ‹œ¯èþVæüÆŠÿ ï³G‹Ü ÍÑ$sŒýÞ& 47 MøË$Mö° yìþÔéaÇjAÄæý*ÅÆæÿ$. KÐèþ–§æþ$®Æ>Ë$ (70) Ðèþ$–†^ðþ…¨…¨. Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> §é§éç³#V> 7 ÐóþË Ðéçßý¯é˯èþ$ ïÜgŒý ^óþíÜ A¯èþÐèþçÜÆæÿ…V> Æøyæþ$z
Ðèþ_a…¨. B™èþÆ>Ó™èþ A§óþ{´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$Æø Hyæþ$Væü$ÇMìü Mæü*yé ´ëhsìýÐŒþ ™ðþË…V>×ýÌZ¯óþ BíÜ‹œ¯èþVæüÆŠÿ 47 MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë™ø MæüÆø¯éò³O ´ùÆæÿ$Mæü$ ¯ðþË..! ò³OMìü Ðèþ^óþaÐéÇMìü §æþyæþç³#sìýt…^éÆæÿ$. Ðèþ^óþa ¯ðþË 7 ÐèþÆæÿMæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ C§óþ Ñ«§æþ…V>
Ðèþ_a…¨. ÒÇÌZ KyéMæütÆŠÿ, C§æþªÆæÿ$¯èþÆæÿ$ÞË$ E¯é²Ææÿ$. Ðèþ–§æþ$®Æ>Í {ç³£æþÐèþ$Ý릯èþ…ÌZ E…¨. Ðèþ$Ç Mö…§æþÇ Ç´ùÆæÿ$tË$ Æ>ÐéÍÞE…¨. Bï³G‹Ü Mæü°í³…^èþ° Ôèý{™èþ$Ðèþ#™ø çÜÐèþ$íÙt ´ùÆ>r… Ððþ$$§æþÌñ ýO¯ðþËÆøkÌñýO…¨. Ðèþ*Ça AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$.
Mæü$r$…º…ÌZ¯óþ 31 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ Æ>Ðèþyæþ… MæüËMæüË… çÜ–íÙt…_…¨. ç³Ç«¨ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Ðèþ$–†^ðþ…§éÆæÿ$. Cç³µsìýMóü BÄæý* {´ë…™éÌZÏ 2¯èþ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Ððþ$$§æþsìý MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. Bïœ‹Ü ç³°ò³O M>Ææÿ×ý… ÌôýMæü$…sôý A…™óþ Ðèþ$È....
ÆðÿÆÿ$$¯Œþ ºgêÆŠÿ ç³Ç«¨ÌZ.. 7 Mæürtyìþ {´ë…™é˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ §æþ$»êÄŒý$ Ððþãϯèþ KÐèþÅMìü¢Mì üÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü¯èþr$t °Æ>®Ç…^éÆæÿ$. ©…™ø {糿æý$™èþÓ… GÌê…sìý M>Ææÿ×ý… ÌôýMæü$…yé¯óþ Æøyæþ$zÒ$§æþMæü$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇ Ðéçßý¯é˯èþ$
ÆðÿÆÿ$$¯Œþ ºgêÆŠÿ ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþç ³Ç«¨ÌZ Mæü*yé K Ðèþ–§æþ$ªÆ>Ë$ Ðèþ$–† ò³Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþ E…¨. Ððþ$íßý©ç³r²… {´ë…™èþ…ÌZ° K yéMæütÆŠÿ Mæü$r$…º… Mæü*yé A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ððþ$O…¨. ѧóþÔéË ¯èþ$…_ Ðèþ^óþaÐéÇ™ø ¯óþÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþçÜ$¢…§æþ° Væü$Ç¢…_ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. Væ™èþ þ¯ðþËÆøkË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Ë„æüMæü$ò³OV> Ðéçßý
^ðþ…¨…¨. _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ÆæÿMæü¢¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ MæüÆø¯é »êǯèþç³yìþ…¨. B Mæü$r$…º…ÌZ BÆæÿ$Væü$ÇMìü ´ëhsìýÐŒþV> °Æ>®Ææÿ× Ôèý…Úë»ê§Šþ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$…ÌZ £æþÆæÿÃÌŒ ý[ïÜP°…VŠüMæü$ {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$. ѧóþÖ ¯é˯èþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ íÜsîý, Æ>^èþMö…yæþ,
ç³È„ìü…^èþV> BÐðþ$Mæü$ ´ëhsìýÐŒþ A°™óþÍ…¨. BÐðþ$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ ç³È„æüË$ ýAÆÿ$$…¨. {ç³Äæý*×ý… ^óþíÜ Ðèþ_a¯èþ Ð éÆæÿ$ 14 ÆøkË$M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþÌZE…yóþÌê gê{Væü™èþ¢Ë$ òÜOºÆ>»ê§Šþ MæüÒ$çÙ¯èþÆóÿsŒý {sêíœMŠü, ÌêA…yŠþ BÆæÿzÆŠÿ Ñ¿êV>ËÌZÏ Ððþ$$™èþ¢… 10
°ÆæÿÓíßý…^èþV> BC…sZÏ 10 Ðèþ$…¨Mì üÐðþOÆæÿ‹ÜÝùMìü…¨. B´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ M>Ðèþ*sìýç³#Æ> ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ë„æüËMæü$ò³O ^èþÌê¯èþ$Ï gêÈ^óþÄæý$yæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Òr°²…sìýò³O ÌêMŠüyú¯Œþ ç³NÆæÿ¢
Ðèþ$Æø 17 Ðèþ$…¨Mìü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. M>Ðèþ*sìýç³#Æ> ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ & 50 HâæýÏ ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² Mìüyîþ² »ê«¨™èþ$yæþ$ Ðèþ$ÆæÿPgŒýÍ…Mæü$™ø Ðèþ$ÆæÿPgŒý Í…Mæü$™ø ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ MóüçÜ$Ëç Ü…QÅ Væü×ý±Äæý$…V> Æÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ´ùÎçÜ$Ë$ MøÆæÿ$tÌZÏ béÈjïÙrϯèþ$ §éQË$ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. MøÆæÿ$t
M>Ìêç³™èþÆ¢ ŠÿÌZ... ÐðþO§æþÅ… MøçÜ… BçÜ$ç³{™èþ$ËMæü$ ÐðþãÏ Ðèþ^óþaÐéyæþ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZBÄæý$¯èþMæü$ MæüÆø¯é ò³ÇW…¨. Ðèþ*Ça Ðèþ$*yø ÐéÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü$ 50ÌZç³# E¯èþ² MóüçÜ$Ë çÜ…Q ůðþË C^óþa¡Ææÿš B«§éÆæÿ…V> EËÏ…çœ$¯èþ§éÆæÿ$ËMæü$ òœO¯Œþ, gñýOË$ Õ„æüÑ«¨…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$.
M>Ìêç³™èþ¢ÆŠÿ ´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œþç ³Ç«¨ÌZ KÐèþ–§æþ$®Æ>ÍMìü fÓÆæÿ… ÐèþõÜ ¢BçÜ$ç³{†Mìü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…¨. BÄæý$¯èþ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅËMæü$ ç³È„æüË$ ^óþÄæý$V> Ðèþ$Æø 9 ÆøkÌZÏ 446Mæü$ ^óþÇ…¨. Ðèþ*Ça 22 & H{í³ÌŒý 25 MóçÜ$ËÑÐèþÆ>Ë$ :
^èþÌê¯èþ$Ï : òßýO§æþÆ>»ê§Šþ (4,16,000), òÜOºÆ>»ê§Šþ (5,05,459).
ø£s√Hê yÓ’s¡dt yê´|æÔ ìs¡÷à\q≈£î Æ>^èþMö…yæþ (85,000). º…yæþÏïÜgŒý : òßýO§æþÆ>»ê§Šþ (76,259). òÜOºÆ>»ê§Šþ

ø£≥ߺ~≥ºyÓTÆq #·s¡´\ß : k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯è þ{糆°«¨@
Äs√>∑´ ùd‘·ß u≤&û>±s¡ß¶˝≤ |üì #˚düßÔ+~ (13,000). Æ>^èþMö…yæþ (12,000).

eT<䛑·ß <Ûäs¡ sê˝Ò<äì


™ðþË…V>×ýÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ{糆°«¨ @ {糿æý$™éÓË$ πø+Á<ä ôVA+ eT+Á‹ øÏwüHé¬s&ç¶ @ ˇø£ÿ¬s’‘·ß qß+∫ ìs¡÷|æ+#·>∑\sê?
{糿æý$™èþÓ… Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sZ…§æþ° MæüÆø¯é¯èþ$ G§æþ$ÆöP¯óþ…§æþ$Mæü$ A…Mìü™èþ¿êÐèþ…™ø ç³°
^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ «§é¯èþÅ…
{糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÝùÐóþ$ÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ {ç³fËMæü$ õÜÐèþË…¨Ýë¢Ðèþ$° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, J†¢yìþ ÌZE¯é² Mö¯èþ$VøË$ÌZ {糿æý$™èþÓ… §æþâêÈÌê ÐèþÅÐèþçßýÇ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… Móü…{§æþ Móü¼¯ðþsŒý òÜ{MæürÈ Æ>iÐŒþ A¯é²Ææÿ$. ½gôýï³ Ððþ$yìþMæüÌñýÞÌŒý B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZò ßýO§æþÆ>»ê§Šþ hÌêÏ {ç³gêõÜÐèþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ ÐéÇMìü AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ððþ$yìþMæüÌŒý ¸ùÆæÿtÌŒý¯èþ$ Ôèý°ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ýù¢…§æþ° ½gôýï³ Æ>[çÙt A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yì þçÜ…fÄŒý$
Vúº §óþÔèýÐéÅç³¢…V> BÄæý* Æ>[ÚëtË `‹œ òÜ{MæürÈ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÅQÅ˯èþ$ ¡{Ðèþ…V> Q…yìþçÜ$¢¯èþ²r$t ´ûÆæ
Ë™ø ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. {糆 AòÜ…½ÏÌZ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ õÜÐèþMæü$Ë$ E…sêÆæÿ°,
MæüÆø¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ–§æþ$®Ë$, Ðèþ$íßýâæýË$, ¨ÐéÅVæü$ËMæü$ ÿçÜÆæÿçœÆ>Ë çÜ…çܦ bðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*Æðÿyìþ z{Ö°Ðé‹ÜÆðÿy
ÆæÿÂ…V> ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °ÐéÆæÿ×ýò³O ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË H§ðþO¯é A¯éÆø VæüÅ…™ø »ê«§æþç³yìþ™óþ çÜ…º…¨™èþ yéMæütÆæÿÏMæü$ ¸ù¯Œþ ìþzA¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ÐéÅQÅË$ Mæüâæý$Ï…yîþ ^èþ*yæþÌôý°
¯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Ðóþ$ 7Ðèþ™óþ© ÐèþÆæÿMæü* D´ùÆæÿtÌŒý §éÓÆ> A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ÐðþO§æþÅõÜÐèþË$ A…¨…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$° ^óþíÜ ™ðþÍí³™óþ ÐðþO§æþÅ… A…§æþgôýÝë ¢Ææÿ¯é²Ææÿ$. A°² Ñ¿êV>Ë
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö°²¯èþVæüÆ>ËÌZÏ A«¨Mæü…V> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæü»Z¨Ìê E¯é²Äæý$°, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$
{ç³Mæüsìý…^éÐèþ$°, ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ™èþ GMæü$PÐè þE¯èþ² {´ë…™é˯èþ$ Mæü…sñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý yéMæütÆæÿ$Ï C…§æþ$ÌZ E¯é²Ææÿ°™ðþÍ´ëÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ç³Ç«¨ÌZ «§æþÆæ ÿCÐèþÓyæþ… Ìôý§æþ° {ç³Õ²…^èþyæþ… ÔZ^èþ±Äæý$
gZ¯èþ$ÏV> Ñ¿æýh…_ ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$¯é²Äæý$°, C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… Ðèþ$ÆæÿPgŒý çܧæçÜ$ÞMæü$ ÐðþãÏ Ðèþ_a¯èþ JMøP yéMæütÆŠÿMæü$ C§æþªÆæÿ$ ½gôýï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ AíÜòÜt…r$ÏV> E…sêÆæÿ° A¯é²Ææÿ$.
çÜ¿æý$ÅË$ ™ðþË…V>×ý™ø´ër$, §óþÔèý…ÌZ° A°² Æ>[ÚëtËMæü$ ÐðþâêÏÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ÌZ
D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ–§æþ$ªË$, Ðèþ$íßýâæýË$, ¨ÐéÅ…Væü$Ë MøçÜ… HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$° Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* §óþÔèý…ÌZ ½gôýï³ ´ëÍ™èþ Æ>[ÚëtÌôý M>Mæü$…yé H {ç³ý¿æý$™éÓË$
60 Ôé™èþ… Ðèþ$ÆæÿPgŒýMæü$ Ðè_a¯èþÐéÇ MóüçÜ$Ìôý E¯é²Äæý$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÇMó üÐðþ$$§æþsìý {´ë«§é¯èþÅ… E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþç
d”mdt‘√ πø+Á<ä ãè+<ä+ uÛÒ{° {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇ…^èþyæþ…, çÜËàÍ^óþa…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ A«¨M>Ææÿ$Ë º–…§é°² ÜÐèþ$Äæý$…ÌZ DyéMæütÆæÿÏõ ÜÐèþ˯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþ$ MøÐéË° {ç³fË ¯èþ$ Ðèþ$…{†
Mæü*yé BÄæý* Æ>[ÚëtÌZÏ ç³…yìþ¯èþ «§é¯éÅ°² Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
AÌêVóü Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… çÜM>Ë…ÌZ çܼÞyîþË$ CÐèþÓMæü´ùÐèþyæþ…, ¿êÆæÿ™èþ BàÆæÿ
Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… ç³…í³…§æþ° þ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö°² Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ë$ Móü…{§æþ… MøÆ>Ææÿ$. çÜ…ç³™ŒþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² MøBÇz¯óþsŒý ^óþÝë¢Ææÿ°, ¨ÐéÅ…Væü$Ë$,
C_a¯é.. Æ>çÙ ‰ç³{¿æý$™èþÓ… ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÌêMŠüyú¯Œþ ^óþíÜ…§æþ° A¯é²Ææÿ$. íÜMìü… çÜ…çܦ (G‹œíÜI)¯èþ$…_ ¼Ë$ÏË$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Æ>Mæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ Æ>{çÙ‰
Ðèþ–§æþ$ªËMæü$ C…sìýMóü Ððþ$yìþíܯŒþ ™ðþ_aÝë¢Ææÿ° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyæþyìþz ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³fË$ 糿æý$™èþÓ…ò³O BÇ®Mæü¿êÆæÿ… ç³yæþ$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$.
{§é»ê§ŠþÌZ Ý린Mæü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ÑçÜ¢−–™èþ…V> Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÌêMŠüyú¯Œþ Mæü$çÜçßýMæüÇ…^èþyæþ…Ìôý§æþ$, ©…™ø Mö¨ªV> Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. H M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü í³Ë$õ³°_a¯é ½gôýï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ´ësìýçÜ$¢¯é²Ææÿ° ¯é²Äæý$° þA¯é²Ææÿ$. òÜÌŒý¹ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ^óþçÜ$Mö° Mæü$r$…º çÜ¿æýÅ˯èþ$ M>´ëyæþ$MøVæü
Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþzA¯é²Ææÿ$. ËÐèþ$°, MøÑyŠþMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V >´ùÆ>yæþ$ ™èþ*õÜÐèþË$ A…¨çÜ$¢¯èþ² ÐéÆæÿ$gê{Væü™èþ¢Ë$ zj·T÷ &çÁ^, |”J ø√s¡ß‡\ |üØøå± |òüò*‘ê\ß $&ÉT<ä\
BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ Kï³Ë¯èþ$ Ðèþ$*íÜÐóþÔéÆæÿ$. GÐèþ$Æðÿj±Þ MóüçÜ$Ë$ ç³NÇ¢V> ¡çÜ$MøÐéË° BÄæý$¯è þçÜ*_…^éÆæÿ$. {ç³fË HõÜÐè þ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ @ EÝëðÄæý* Äæý$*°ÐèþÇÞsîý
™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. H§ðþO¯é fº$¾ ÐèþõÜ¢GMæüPyìþMì üÐðþâêÏÌZ Mæü*yé AÆæÿ¦… M>°ç³Çíܦ† Ðèþ_a¯é ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ…´ësìý…^é¯é²Ææÿ$. MæüÐèþ*…yŠþ Mæü…{sZÌŒý Ææÿ*…ÌZ E…yó ç³Ç«¨ÌZ° ÑÑ«§æþ yìþ{X, ï³i MøÆæÿ$ÞËç ³È„> çœÍ™é˯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþr$Ï
E…§æþ°, AÌê…sìý ÐéÇ° B§æþ$MøÐéË° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÆøVæüÅõÜ™èþ$ Äæý*‹³ þíܺ¾…¨ õ³§æþË$, Ðèþ–§æþ$ªË$, Ðèþ$íßýâæýË$ HõÜÐèþË$ AyìþW¯é ÑçÜ$MøPMæü$…yé KÄæý$* Mæü…{sZËÆŠÿ B‹œ¨ GV>jÑ$¯óþçÙ¯ŒþÞ {´÷òœçÜÆŠ ÿ{ÖÆ>…Ððþ…MæüsôýÔŒý JMæü
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {ç糫§é¯èþ{糆°«¨@ MæÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü, ÌêMŠüyú¯Œþ ÌZ BÆøVæüÅ ÑÐèþÆ>Ë$ ´÷…§æþ$ç³ÇõÜ¢, MæüÆø¯éMæü$ ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ^ðþº$ õÜÐèþ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. òßýÌŒý GÐèþ$Æðÿj±Þ E¯èþ² ÐéÆæÿ$ Ðèþ*òßýËŠµÌñýO¯Œþ ¯èþ…ºÆŠÿ {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ½H, ½M>…, ½½H, ½GïÜÞ, ½G‹Üyæþº*ÏÅ ™èþ¨™èþÆæÿ
ç³Çíܦ™èþ$Ëò³O {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ™ø Móü…{§æþ º–…§æþ… çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O…¨. ™èþ$…§æþ° BÄæý$¯èþ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³fË…™é DÄæý*‹³¯èþ$ yú¯ŒþÌZyŠþ ^óþçÜ$ Mæü$…sôý 9959261273 Ìôý§é MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþzA¯óþ Ððþ»ŒýòÜOsŒý, õœ‹Üº$MŠü, sìýÓrÆŠÿÌZò ³sìýt¯èþ MøÆæÿ$ÞË Ððþ$$§æþsìý, Ðèþ$*yø, AÆÿ$$§øò ÜÑ$çÜtÆŠÿ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ ç³È„æüË ÇÐéË$Å
MæüÆø¯é, ÌêMŠüyú¯Œþ ç³Çíܦ™èþ$Ëò³O ç³ÐèþÆŠÿ ¸ëÆÿ$$…sŒý {ç³gñý…sôýçÙ¯Œþ §éÓÆ> Móü…{§æþ Ò$^èþ$r* tE¯èþ²ÐéÇMìü MæüÆø¯é E…sôý AËÆóÿ ^óþçÜ$¢…§æþ° Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ÑÐèþÇ… ÎçÜ$t¯èþ$ ^èþ*íÜ çÜ…ç³Ææÿ¨…^éË°BÄæý$¯èþMøÆ>Ææÿ$. 180 Ðèþ$…¨yéMæütÆæÿ$Ï BÄæý* Äôý$çÙ¯Œþ çœÍ™é˯èþ$ KÄæý$*Ððþ»ŒýòÜOsŒý ...ÌZE…_¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµ Ææÿ$.
º–…§é°Mìü ïÜG‹Ü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Væü_a»oÍ Açܵ{† HÆ>µrÏò³O çÜ…™èþ–í³Mæü¢V> ^éÆæÿ$. A¨»êyî þV>Ææÿ$zÌêç ³°^óþçÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. õ³§æþ˯èþ$ ÐðþO§æþÅç³Ææÿ…V> çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ A…§æþ$»êr$ÌZ E…sêÆæÿ° Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. GMæü¯éÑ$MŠüÞ, ´÷ÍsìýMæüÌŒýòÜO¯ŒþÞ, íßýçÜtÈ, C…XÏ‹Ù, BÇPÄæý*Ëi, EÆæÿ*ª,
E…§æþ° Móü…{§æþ º–…§æþ… ïÜG‹ÜMæü$ ™ðþÍí³…¨. Mæü…sZ¯ðþÃ…sŒý gZ¯èþ$Ï Væü$Ç¢…_¯èþ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ yéMæütÆæÿÏ º–…§æþ…™ø Ðèþ*sêÏyìþ {糆°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ DM>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ {ç³M>ÔŒýÆðÿyìþz, Vú™èþ…Æ>Ðèþ#, AfÄŒý$, yéMæütÆæÿ$ ç³ÇÛÄæý$¯Œþ, íœÌêçÜïœ, Ðèþ$Æ>w Ñ¿êV>ÌZÏ G…H, GÐðþ$ÃïÜÞ GË[M>t°MŠüÞ, G…M>…
Ñ«§é¯èþ… Væü$Ç…_ Móü…{§æþ º–…§æþ… ïÜG‹Ü¯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$…¨. òßýO§æþÆ> õÜÐèþË…¨…^èþyé¯èþMìü íܧæþª…V> E¯é²Ðèþ$° þ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^éÌêÐèþ$…¨ yéMæütÆæÿ$Ï ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. {糫§æþÐèþ$ òÜÑ$çÜtÆŠÿ ç³È„> çœÍ™é˯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
»ê§ŠþÌZ MóüçÜ$Ë$ E§æþ–† H Ñ«§æþ…V> fÇW…§æþ¯èþ²§é°ò³O BÆ> ¡ÔéÆæÿ$. M>ÅÐ
Ææÿ…sñýOçܯŒþ çÜÐèþ$Äæý$… 28 ÆøkË$ ´÷yìþW…ç³#, §é° ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯éË$
Móü…{§æþ º–…§é°Mìü ïÜG‹Ü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$ËMæü$ A…¨çÜ$¢¯èþ² &çm ì\ß|ü⁄<ä\≈£î ôV’≤ø√s¡ßº˝À @|” mìïø£\ dü+|òüT+ á q+ãsY≈£î Á|ü#ês¡+ ø£*Œ+#·+&ç
¿Zf¯èþ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ Væü$Ç…_ Móü…{§æþ º–…§æþ… AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$…¨. Açܵ{™èþ$Ë - e÷J m+|” ø£$‘·
ø±s¡´<ä]Ù n|òæ&É${Ÿ
ç³ÇÔèý${¿æý™èþò³O ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅËò³O ÑÐèþÆ>Ë$ þõÜMæüÇ…^éÆæÿ$. MæüÆðÿ¯é
»ê«¨™èþ$ËMæü$ H Ñ«§æþ…V> _Mìü™èþÞ A…¨çÜ$¢¯é²Æø ÐðþOçܧæþ$ÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²
^èþÆæÿÅËò³O Móü…{§æþ º–…§æþ… ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…_…¨. ïÜG‹Ü™ø ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Móü…{§æþ
Ç~ düeTj·T+ ø±<äß AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ
{糆°«¨ : B…{«§æþ{糧óþÔŒý
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ :¯èþVæüÆæÿ…ÌZ
ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$, ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$
ò³§æþªG™èþ$¢¯è þE¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ÌêMŠüyú¯Œþ
MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË™ø ´ër$ C§æþªÆæÿ$ Æ>çÙ‰{糆°«§æþ$Ë$, iòßý^ŒþG…ïÜ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ
ÌZMóü‹ÙMæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. ½BÆŠÿMóü¿æýÐèþ¯ŒþÌZ Móü…{§æþ º–…§æþ… ¿ôýsîý
πø+Á<ä+ô|’ e÷J Á|ü<Ûëì $eTs¡Ù G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿV> °Ðèþ$ÃVæüyæþz ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÐéâæýÏÌZ Mö…™èþ Ðèþ$…¨ Ý÷…™èþ*âæýÏMæü$
ÆæÿÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ¯èþ$ ™öËW…³æ# ÐðþãÏ´ùV>... ^éÌê Ðèþ$…¨ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ¯óþ E…yìþ´ù
§é§éç³# 3Væü…rË$ Mö¯èþÝëW…¨. ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : MæüÆø¯é çÜ…„ø¿æý… Äæý*Ææÿ$. DMæüçÙtM>Ë…ÌZ ÐéÇMìü {糿æý$™èþÓ… ÝëÄæý$Ðèþ$…¨çÜ$¢¯é².. C…Mö…™èþ
¯óþç³£æþÅ…ÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$, ÐèþÅÐèþàÆæÿ… gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ
àsŒý sêí³MŠü AÆÿ$$¯èþ ÑçÙÄæý$… Ðèþ$…¨ RêäMæüyæþ$ç³# ^óþ™èþç³sìý tÝëÄæý$… MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý
πød”ÄsY XÊ|ü+ zyÓ’d”øÏ e]ÔdüßÔ+<ë? ò³¯èþÛ¯Œþ§éÆæÿ$ËMæü$ CsîýÐèþË ò³…_¯èþ MæüÆæÿ$Ðèþ#
¿æý™éÅ°² (yîþH) Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ™ðþÍíÜ…§óþ. C¨ ÐèþÆæÿMóü òßýOMøÆæÿ$tMæü$ ^óþǯèþ D ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O AçÜË$ ÐéÇMøçÜ… Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ÔéQ K¯èþ…ºÆŠÿ¯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mö_a…¨.
BÄæý$¯èþ$² G…§æþ$Mæü$ ™öËW…^éÍÞ Ðèþ_a…¨..? ÇsñýOÆŠÿz fyæŠþj¯èþ$ 040&21111111Mæü$ ¸ù¯Œþ^óþõÜ¢ ÐéÇMìü BàÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZMì üÐèþçÜ$¢…¨.
- $»j·TXÊ+‹ °Íí³ÐóþÄæý$yæþ… çÜÐèþ$…fçÜ… M>§æþ° Ðèþ*i
G…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MøÐéÍÞ Ðèþ_a…§æþ¯óþ ÑçÙÄæý*Ëò³O Cç³µsìýMóü D ÑçÙÄæý*¯óþ² ^ðþº$™èþ* 040&21111111Mæü$ {ç³^éÆæÿ… Mæü͵…^èþÐèþ$° Ðèþ*i
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ {糆°«¨@ {糫§é° Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü G…ï³ MæüÑ™è þMøÆ>Ææÿ$. D¯èþ…ºÆŠÿMæü$ ¸ù¯Œþ^óþõÜ AÐèþçÜÆ>Ææÿ$¦ËMæü$ iòßý^ŒþG…ïÜ
AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. MøÑyŠþ19 çÜ…„ø¿æý… {í³ÍÑ$¯èþÈ Mú…rÆŠÿ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… §éQË$ ^óþíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ò³sìýt¯èþ Ôéç³… Væü$Ç…_ ™égêV> G°²MæüË çÜ…çœ$… M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>Ðèþ$çÜ$…§æþÆæÿ Æðÿyìþz BàÆæ ÿÐèþç܆ HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BMæüÍ™ø GÐèþÆæÿ* »ê«§æþç³yæþ
G…IG… Ôéçܯèþ çÜ¿æý$Åyæþ$ AMæü¾Ææÿ$©¯Œþ ªJÐðþOïÜMìü ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$ËMæü$ Mæü*yæþ§æþ¯èþ² E§óþªÔèý…™ø ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ B§óþÔéË™ø D¯èþ…ºÆŠÿ HÆ>µsñýO…§æþ°
2021 lÌñýO ÐèþÆæÿMæü$ ò³…_¯èþ òßýOMøÆæÿ$tÌZ AíœyæþÑsŒý §éQË$ ^óþÔéÆæÿ$. D BíœyæþÑsŒýÌZ ç³Ë$
™ðþÍÄæý$Mæ ü´ùÐèþ^èþa° ™ðþË…V>×ý M>…{Vðü‹Ü {ç³^éÆæÿ çÜ…^èþ˯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. sìýÓrtÆŠÿÌZ MæüÑ™èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
MæüÑ$sîý ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ ÑfÄæý$Ôé…† A¯é²Ææÿ$. MóüïÜBÆŠÿ MæüÆæÿ$Ðèþ#¿æý™èþÅ…(yîþH) ^ðþÍÏ…³æ#˯èþ$
°Íí³ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$Ï BǦMæü ÔéQ {ç³Mæüsìý…_¯èþ AçÜË$ AíœyæþÑsŒýÌZ HÐèþ$$…¨ : {糿æý$™èþÓ…™ø çÜ…{糨…
ò³sìýt¯èþ Ôéç³… Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$Móü V>…«© Bçܵ{† ò³OJÐðþOïÜ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþíÜ ^èþMæü$…yé¯óþ °Ðèþ$ÃVæüyæþz Ýë®°Mæü G°²MæüË$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþÔéÆæÿ$. G°²MæüË Çø£ yêHêø±\+, j·÷dü+– d”»qߢ
Ðèþ#…sêÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü »ê«¨™èþ$ËMæü$ ÐðþO§æþÅ… A…¨çÜ$¢¯èþ² V>…«© ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. D °Ææÿ~Äæý$…
{糿êÐèþ… 50 Ë„æüË Ðèþ$…¨ Móü…{§æþ… °Ææÿ~Äæý*°² Æ>çÙ‰éË$ Mæü*yé ÐéÆÿ$$§é ¯øsìýí³MóüçÙŠ²ò³O {ò³‹ÜÒ$sŒýÌZ °Ðèþ$ÃVæüyæþz çÜ…™èþMæü… ^óþÔéÆæÿ$.
BçÜ$ç³{† gñýOË$Ðèþ*¨ÇV> E…§æþ° JÐðþOïÜ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËò³O ÑfÄæý$Ôé…† G°²MæüË ÐéÆÿ$$§é {ç³{MìüÄæý$ A…™é °Ðèþ$ÃVæüyæþz ÆæÿçßýçÜÅ…V> ³æNÇ¢ d”m+ Ä<˚X¯+‘√ ñ‘·Ôs¡ß«\ß C≤Ø
õœ‹Üº$MŠüÌZ ÐèþÅ…VæüÅ…V> çܵ…¨…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇò ³O´ùÆæÿ$ÌZ E§øÅVæü$Ë™ø´ër$ 61 Ë„æüË Ðèþ$…¨ AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ{糆°«¨@ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü*ç³ QÈ‹œ ™èþÆ>Ó™èþ Æðÿ…yø
í³…bèþ¯èþ$§éÆæÿ$Ëò³O ç³yæþ¯èþ$…¨. BǦMæü ÔéQ E™èþ¢Ææÿ$ÓË çœÍ™èþ…V>.. ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é {糿êÐèþ…ò³O BÄæý$¯èþ {糿æý$™éÓ°² AçÜË$
A…§æþÆæÿ* {糿æý$™éÓ°Mì ü»êçÜrV> °ËÐéË° ïÜG…MóüïÜBÆŠ ÿCsîýÐèþË ÑÌôýMæüÆæÿ$Ëç çÜ…{糨…^èþÌôý§æþ$. G°²MæüË BÆøç³×ýË™ø A«¨M>Ææÿ$Ë º¨ÎMìü ç³…rV> Ææÿ½V> õ³ÆöP…r$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>V> CMæü ¯èþ$…_ QÈ‹œ, Ææÿ½ õ³Ææÿϯèþ$
ÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ MøÆ>Ææÿ$. ÐðþO§æþÅ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÌôýÐèþ# A¯èþ²…§æþ$Móü MæüÆø¯é 2020 f¯èþÐèþÇ 1Ðèþ ™óþ© ¯èþ$…_ Móü…{§é°Mìü Ææÿ*.37,530 Mør$Ï, Ðé¯éM>Ë…, Äæý*çÜ…W ïÜf¯èþ$ÏV> Ðèþ*Æ>aË° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ B§óþÕ…^éÆæÿ$.
^ðþÍÏ…^éÍÞ¯èþ A§æþ¯èþ³æ# ÐéÆÿ$$§é yîþH¯èþ$ Æ>çÙ‰éËMæü$ 82,566 Mør$Ï MæüÍí³ çÜ…º…«¨…_ Ðèþ*Mæü$ GÌê…sìý çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ìôý§æþ$. GÌê…sìý òœOÌŒý
Æ>Ðé˯èþ² MóüïÜBÆŠÿ.. Ðèþ$Ç V>…«© BçÜ$ç³{†gñýOË$ Ðèþ*¨ÇV> E…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ… ¯èþyæþÐèþÌôý§æþ$. A«¨M>Ææÿ$Ë º¨Îò³O Ò$yìþÄæý*ÌZ ÐéÆæÿ¢Ë$, Æ>fMîüÄæý$ ©…™ø Ôèý°ÐéÆæÿ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ Ðèþ$…{† °Ææÿ…f¯ŒþÆðÿyìþz BÐðþ*§æþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$
_¯èþ AMæü¾Ææÿ$©ª¯ŒþMæü$ GÌê…sì ýÔé糯éÆ>¦Ë$ò³yæþ™éÆø¯èþ° ™ðþË…V>×ý {ç³fË$ 2021 l¯Œþ 30 ÐèþÆæÿMæü$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ææÿ*.1.20 Ë„æüË Mør$Ï B§é {糿æý$™èþÓ… Ðé¯éM>Ë…, Äæý*çÜ…WV> Ðèþ*Ææÿ$çÜ*¢ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ M>ÆæÿŧæþÇØ
°Íí³ÐóþÄæý*Ë° BǦMæü ÔéQ M>¯èþ$¯é²Æÿ$$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> {糿æý$™èþÓ ´ëÈtË íœÆ>ŧæþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^èþ*Ôé…. A«¨M>Ææÿ$Ë º¨ÎËò³O
¿æýÄæý$ç³yæþ$ ™èþ$¯é²Ææÿ$. ºçßý$Ôé MóüïÜBÆŠÿò³sìýt¯èþ Ôéç³…Væü$Ç…_ KÐðþOïÜMìü òÜO™èþ… °Ðèþ$ÃVæüyæþz Ðèþ*™ø çÜ…{糨…^èþÌôý§æþ$. MæüÆø¯éò³O Móü…{§é°² yéMæütÆŠÿ ¼.f¯éÆæÿ¦¯ŒþÆðÿyìþz E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. CMæü¯èþ$…_ ÔéRêç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ
™ðþÍíÜE…yæþMæü´ù Ðèþ^èþ$a. Ìôý§é MóüïÜBÆŠÿ, ™éÐèþ$$ JMæüsôý Mæü¯èþ$Mæü D Ôé´ëË$ °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² 17 E§øÅVæü$Ë yîþH¯èþ$ {§æþÐøÅ˾×ý… E™èþ¢Ææÿ$ÓË$,, ç³{™éËÌZ Mæü*yé Ðé¯éMæüË…, Äæý*çÜ…W 糧é˯èþ$ ÐéyéË°
Ôé™èþ… yîþH¯èþ$ Äæý$£é{ç³M>Ææÿ… B«§éÆæÿ…V> Hyé¨ÌZ Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï °Ðèþ$ÃVæüyæþz çÜ…{糨…_¯èþr$Ï Ðèþ* Ðèþ§æþª GÌê…sìý çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ìôý§æþ$.
™èþ¯èþMæü$ ÐèþÇ¢…^èþÐèþ° AMæü¾Ææÿ$©®¯Œþ Ñ$¯èþ²Mæü…yìþ´ùÐèþ^èþ$P, Ìôý§é ™èþÐèþ$Mæü$ DÔé´ëË$ G°²MæüË çÜ…çœ$…ÌZ {糿æý$™èþÓ ^óþç³sìýt¯èþ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ BàÓ°…^èþ {糿æý$™èþÓ… gêÈ ^óþíܯèþ E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMóü
™èþVæüËÐèþ°... ™éÐèþ$$ A°²sìýMîü A¡™èþÐèþ$° AMæü¾Ææÿ$©ª¯Œþ ¿êÑ…_E…yö^èþ$a. ^ðþÍÏÝë¢Ðèþ$° õ³ÆöP…¨. 2020 lÌñýO 1Ðèþ çÜÐèþÇÝë¢Ææÿ$. BǦMæü ÔéQ °Ææÿ~Äæý$…™ø M>§æþ$, ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯èþ² ÐéÇMìü Mæü*yé QÈ‹œ, Ææÿ½ 糧é˯èþ$ Ðéyóþ ÑçÙÄæý$…ÌZ
™óþ©, 2021 f¯èþÐèþÇ 1Ðèþ ™óþ©ÌZÏ Ñ$Wͯèþ Ððþ$$™é¢°² MøÑyŠþò³O ´ùÆ>sê°Mìü §æþW¯èþÑ. Væü™èþ…ÌZ {糿æý$™éÓË$ ^ðþí³µ¯èþr$ÏV> G°²MæüË çÜ…çœ$…
Ðèþ$Ç Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ AMæü¾Ææÿ$©ª¯ŒþMæü$ MóüïÜBÆŠÿ Ôéç³…ò³yæþ™éÆ>? ÌôýMæü ^èþ*ïÜ ¯èþyæþ$^èþ$Mæü$¯óþ¨. G°²MæüË çÜ…çœ$… çÜÓ™èþ…{™èþ™èþ MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… Væü…§æþÆæÿVøâæý… ¯ðþËMö…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$, E§éůèþ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$,
^èþ*yæþMæü$…yé çÜÆæÿ$ªMæü$ ´ù™éÆ>A¯óþ ÑçÙÄæý*°² Ðóþ_^èþ*yéÍ A…r* CÐéÓÍÞ¯èþ yîþH ºM>Æÿ$$Ë ^ðþÍÏ…³æ#Ë$ Ðèþ$ãÏ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$ MæüË$Væü$™èþ$…§æþ° M>ÆöµÆóÿçÙ¯èþ$Ï, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ M>Æ>ÅËÄæý*ËMæü$ çÜ*^èþ¯èþ ^óþçÜ*¢ {糿æý$™èþÓ…
°Í_´ù™éÆÿ$$. yîþH ÑçÙÄæý$…ÌZ A«¨M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$ ÐðþËÏyìþ…^éÆÿ$$. ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý$… çÜÆðÿO¯èþ§óþ A° AíœyæþÑsŒýÌZ Æ>Ðèþ$çÜ$…§æþÆæÿ Æðÿyìþz
ÑfÄæý$Ôé…† õœ‹Üº$MŠüÌZ Æ>çÜ$Mö^éaÆæÿ$. °Õ™èþ…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨.
íÜyîþ² : B[õÜtÍÄæý* Ðèþ*i BÌŒý Æú…yæþÆŠÿ {VóüÐŒþ$ ÐérÞ¯Œþ (75)
ôV’≤<äsêu≤<é
Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. Væü™èþ Mö…™èþM>Ë…V> M>ůèþÞÆŠÿ™ø ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² Äd”dt e÷J Ä˝Ÿsö+&ÉsY ø£qßïeT÷‘·
{VóüÐŒþ$ ÐérÞ¯Œþ ™èþ$¨ ÔéÓçÜ Ñyìþ_¯èþ ÑçÙÄæý*°² A…™èþÆ>j¡Äæý$ {MìüMðüsŒý Ðèþ$…yæþÍ (IïÜïÜ) ™èþ¯èþ sñýçÜ$tÌZ ÐérÞ¯Œþ ™èþ¯èþ MðüÈÆŠÿÌZ¯óþ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ »oÍ…VŠü {糧æþÆæÿدèþ ^óþíܯèþç³µsìýMîü B[õÜtÍÄæý*
Ä~yês¡+ 26 sîýÓrÆŠÿ AMú…sŒý §éÓÆ> ™ðþÍí³…¨. 1966&72 ÐèþÆæÿMæü* BïÜ‹Ü {MìüMðüsŒý fr$tÌZ Mö¯èþÝëW¯èþ íÜÈ‹Ü MøÌZµÆÿ$$…¨. ÐérÞ¯Œþ ™èþ¯èþ MðüÈÆŠÿÌZ ™èþÆæÿ$^èþ$ V>Äæý*Ë™ø¯óþ çÜ™èþÐèþ$™èþÐèþ$Äôý$ÅÐéÆæÿ$.
@Á|æ˝Ÿ 2020 ÐérÞ¯Œþ.. I§æþ$ sñýçÜ$t Ðèþ*Å^ŒþË$, Æðÿ…yæþ$ Ðèþ¯óþzË$ ByéÆæÿ$. Ñ$yìþÌŒý BÆæÿzÆŠÿ »êÅsŒýÞÐèþ$¯Œþ, çœÜŠtM>Ï‹Ü {MìüMðüsŒýÌZ 4, 674 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…_¯èþ {VóüÐŒþ$ ÐérÞ¯Œþ.. 186 ÑMðürϯèþ$ ¡ÔéÆæÿ$.
Ò$yìþÄæý$… õ³çÜÆŠÿ AÆÿ$$¯èþ {VóüÐŒþ$ ÐérÞ¯Œþ 1966&67 ïÜf¯ŒþÌZ §æþ„ìü×ê{íœM> ç³ÆæÿÅr¯èþ™ø ™èþ¯èþ {MìüMðüsŒý MðüÈÆŠÿ¯èþ$ ÑMøtÇÄæý* ™èþÆæÿœæ#¯èþ BÆæÿ…À…_¯èþ ÐérÞ¯Œþ..Bò³O Ððþ[çÜt¯Œþ B[õÜtÍÄæý*Mæü$
A…™èþÆ>j¡Äæý$ AÆæÿ…Vóü{r… ^óþÔéÆæÿ$. B ç³ÆæÿÅr¯èþ Æðÿ…yø sñýçÜ$tÌZ ÐérÞ¯Œþ à‹œ òÜ…^èþÈ Ðèþ*Æ>Ææÿ$. 1971&72, 1972&73, 1974&75 ïÜf¯èþÏÌZ Ððþ[çÜt¯Œþ B[õÜtÍÄæý* òÙçœËŠz ïÙËŠz
6 Ððþ$ÇÔéyæþ$. M>V>, V>Äæý$… M>Ææÿ×ý…V> B ™èþÆ>Ó™èþ sñýÜŠtMìü §æþ*ÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. CMæü ¯éË$Vø {sZïœË$ VðüËÐèþyæþ…ÌZ ÐérÞ¯Œþ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$.

sêVüQ˝Ÿ f…Æy¥ß e∫Ã+~.. <Û√ì˝≤ Áf…Æ#ÓjYT!


¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> òßýÆÿ$$ÆŠÿ {yðþçÜÞÆŠÿÞ Ðèþ$*™èþç³yìþ´ùÐèþyæþ…™ø
Mæüsìý…VŠüMæü$ ò³§æþª Cº¾…§óþ Ðèþ_aç³yìþ…¨. Cç³µsìýMóü Ò$ÝëË$, VæüyézË™ø ´ër$
òßýÆÿ$$ÆŠÿ Mæü*yé ò³ÇW´ùÆÿ$$ ^éÌê Ðèþ$…¨ Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü±çÜ…
òßýÆÿ$$ÆŠÿ òÜ•tÌŒýÞ Úë³æ#ËMæü$ B…„æüË çÜyæþÍ…³æ# CõÜ¢ »êVæü$…r$…§æþ¯èþ² ÐéÆæÿ$
s¡$XÊÅdæÔ dü\Vü‰H˚
Mæü*yé A«¨Mæü…V>¯óþ E¯é²Ææÿ$. Ò$ÝëË$, VæüyézË$ AÆÿ$$™óþ Ðèþ$¯èþÐóþ$ õÙÐŒþ
^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. M>± fr$t¯èþ$ Mæü†¢Ç…^èþ$MøÐéË…sôý òßýÆÿ$$ÆŠÿ Mæüsìý…VŠü
Úë³æ#MðüO¯é ÐðþâêÏÍ.. ÌôýMæü´ù™óþ »êÆæÿ¾ÆŠÿ Ò$ C…sìýMðüO¯é Æ>ÐéÍ. Ðèþ$Ç D
ÌêMŠüyú¯Œþ™ø GMæüPyìþÐéÆæÿ$ AMæüPyóþ Væü‹³^èþ$‹³ A¯èþ²r$ÏV> E…yæþr…™ø Mæüsìý…VŠü
Ðèþ*sôý Ðèþ$Ça´ùÐéÌôýÐðþ*. »êÆæÿ¾ÆŠÿ Úë³æ#ËMæü$ Cç³µsZÏ çÜyæþÍ…³æ# C^óþa
BÌZ^èþ¯èþË$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø fr$t¯èþ$ ò³…^èþ$MøÐèþyæþ… JMæü çÜ$Ë¿æýÐðþ$O¯èþ
Hê ¬øØsYqß e÷πsÃdæ+~
Ðèþ*ÆæÿYÐðþ$O™óþ, Ðèþ$¯èþÐóþ$ Ý÷…™èþ…V> Mö™èþ¢ Ë$MŠü¯èþ$ {sñýO ^óþÄæý$yæþ… MæüçÙtÐðþ$O¯èþ Ðèþ* � ãsYÔ &˚ dü+<äs¡“¤+>± >∑‘· düàè‘·ß\qß HÓeTπsdüß≈£îqï dü∫HéY
ÆæÿY…. CÌê sîýÑ$…yìþÄæý* Mðüò³t¯Œþ ÑÆ>sŒý MøíßýÏ Mö™èþ¢ òÜ•tÌŒý¯èþ$ {sñýO ^óþÔéyæþ$.
M>Mæü´ù™óþ CMæüPyæþ MøíßýÏ ¿êÆæÿÅ A¯èþ$çÙP ÔèýÆæÿà ÝëÄæý$… ^óþÄæý$yæþ…™ø B � 16 @fi¯¢ ej·Tdüß˝ÀH˚ uÛ≤s¡‘· »≥ߺ≈£î m+|æ¬ø’q *{Ï˝Ÿ e÷düºsY
{sìýÐèþ$ÃÆŠÿ Mæüsìý…VŠü MøíßýÏMìü çÜÇMö™èþ¢ Ë$MŠü¯èþ$ ™ðþ_aò³sìýt…¨. CMæüPyæþ Ðèþ$Æø � ‘=* n+‘·sê®rj·T |üs¡´≥q bÕøÏkÕúHé˝ÀH˚... yÓ’|òü\´+
sîýÑ$…yìþÄæý* {MìüMðürÆŠÿ MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒý ç³Çíܦ† À¯èþ²…. AçÜË$ fr$t¯èþ$
H§öÌê MæüsŒý ^óþçÜ$Mæü$° ¯èþ*ÅË$MŠü¯èþ$ {sñýO ^óþÄæý*Ìê.. ÌôýMæü fr$t¯èþ$ ò³…^èþ$ Ðèþ$$…»ñýO : ¿êÆæÿ™ŒþÌZ {Mìü Væü$Ææÿ$¢…^èþ$MøÐéÍ. ÐéâæýÏ ÝëÐèþ$Æ>¦Å°², ¯ðþO³æ#×êÅ°² VúÆæÿÑ…^éÍ.
MøÐéÌZ ™ðþÍÄæý$Mæü çÜ™èþÐèþ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²yæþ$. ©°ò³O ™èþ¯èþMæü$ M>ÏÇsîý M>ÐéË…r* sîýÓrÆŠÿÌZ AÀÐèþ*¯èþ$˯èþ$ AyìþVóüÔéyæþ$ MðüsŒý §óþÐèþ#yìþV> Ðèþ$¯èþ²¯è Ððþ$O§é¯èþ…ÌZMìü ÐðþãÏ K Væü…rõܳæ# {MîükÌZ °Í^éÐèþ…sôý ÐéâæýÏ
Æ>çßý$ÌŒý. AÆÿ$$™óþ Æ>çßý$ÌŒý MæüÓÔèýa¯ŒþMæü$ çÜÐèþ*«§é¯éË$ À¯èþ²…V> ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Æ>çßý$ÌŒý.. °¯èþ$² «§ø°Ìê ^èþ*yé˯èþ$ þË$ A…§æþ$Mæü$¯óþ çÜ_¯Œþ õ³‹ÜMæü$ DiV> AË Ðér$ ç³yæþ™éÐèþ#. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ {糆© ±
Mæü$…r$¯é². JMæüPÝëÆðÿO¯é «§ø°Ìê ´÷yæþÐésìý kË´ëË$ ò³…^èþ$ {»Z A° JMæüÆæÿ$ sîýÓsŒý ^óþÄæý$V>, fr$t »êV> ò³…_ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ A…™èþÆ>j¡ °Äæý$…{™èþ×ýÌZMìü ÐèþçÜ$¢…¨ A° ÆæÿÑÔéí܈ íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>yæþ°, B
™èþË´ëV>™ø Mö™èþ¢V> {sñýO ^óþÆÿ$$ A° Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ çÜÐèþ*«§é¯èþ… C^éaÆæÿ$. D ÑçÙÄæý*°² Ò$ VæüÆÿŠÏ{眅yŠþ A†Äæý* Ôðýsìýt° Äæý$ {MìüMðüsŒý Äæý$Ðèþ°Mæüò³O Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Ðèþ*Å^Œþ ÌZ ÆæÿÑÔéí܈ ^ðþí³µ…¨ A„æüÆ>Ìê ´ësìý…_ 59
AyìþW™óþ ´ùÌê A° Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ fÐé¼^éaÆæÿ$. AÆóÿ Æ>çßý$ÌŒý.. sñýOÐŒþ$ ÐóþÜŠt ^óþÄæý$Mæü$Æ> ¯éÄæý$¯é.. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíܯèþ ÇM>Ææÿ$z ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþÔé ¯èþ° çÜ_¯Œþ ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ Brò³O
ÐéÅMìüÞ¯Œþ¯èþ$ ™ö…§æþÆæÿV> ¡çÜ$Mæü$Æ> A° Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ gZMŠü ^óþÔéÆæÿ$. Ë$ A±²C±² M>Ðèþ#. ™èþ¯èþ §æþ–Mæüµ£æþ… ÌZ Ðèþ*Ææÿš Ðèþ_a…§æþ°, C§óþ Ððþ$$§æþsìý¨, _ÐèþÇ
A…™èþsìý ¨VæüYf… Mæü*yé íÜÈ‹Ü A¯èþ$Mæü$¯èþ² ™é¯èþ$ Bò³O Ððþ¯èþ$¨ÇW ^èþ*çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ
™öÍ íÜÈ‹ÜÌZ G…™ø AÐèþçÜÆæÿ… HÆæÿµyæþÌôý§æþ° ™ðþÍ´ëyæþ$.

ªdæ\«sY dæ+<Ûäßµ nH˚yês¡ß


� n|üŒó&ÉT #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&˚<ëqïì dæ+<Ûä÷ Äy˚<äq
°Æ>ÔèýMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*Åyæþ
r. ò³§æþªV> ç³Ææÿ$Væü$Ë$
^óþÄæý$ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø MðüÈÆŠÿ Ðèþ$$Wíܯèþsôýt¯èþ° ¿êÑ…^éÍÞ
Ðèþ_a…§æþ° çÜ_¯Œþ K C…rÆæÿ*ÓÅÌZ ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. çÜ_¯Œþ 16 HâæýÏ
B Ðèþ*r™ø iÑ™èþ…ÌZ òÜÏyìþj…VŠü ^óþÄæý$ÌôýMæü´ùÄæý*¯èþ$ : çÜM>ÏÆÿ$$¯Œþ
MæüÆ>` : {MìüMðüsŒý ^èþÇ{™èþÌZ Br™ø¯óþ M>Mæü$…yé ™èþ¯èþ ÐèþÅMìü¢™èþÓ…
™ø¯èþ* M>…™èþ$ΰ¯èþ A† Mö¨ªÐèþ$…¨ÌZ çÜ_¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ
JMæüyæþ$. Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ gñý…sìýËïŒþ A…sôý çÜ_¯Œþ õ³Æóÿ ^ðþ糚MøÐéÍ
ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ¯óþ ¿êÆæÿ™èþ fr$tÌZ Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$ Mæü$¯é²yæþ$. A¯óþÌê ™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ çÜÆæÿã™ø Væü$Ç¢…³æ# ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ$. »oËÆæÿ$Ï f¯èþè¯èþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ëMŠü Ðèþ*i íܵ¯èþ²ÆŠÿ çÜM>ÏÆÿ$$¯Œþ Ðèþ$$Ýë¢MŠü
� 2019˝À es¡˝Ÿ¶ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>*∫ #·]Á‘· düèwæº+∫q dæ+<Ûäß çÜ_¯Œþ ™öÍ ç³ÆæÿÅr¯èþ ´ëMìüÝ릯Œþ BçÜMìü¢MæüÆæÿ ÑçÙÄæý$… ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. KÝëÇ çÜ_¯Œþ ò³O òÜÏyìþj…VŠü ^óþõÜ
ÌZ fÇW…¨. B çÜÐèþ$ Äæý$…ÌZ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþíÜ §ðþº¾†¯é²¯èþ° çÜM>ÏÆÿ$$¯Œþ ¸ù¯Œþ §éÓÆ> ¿êÆæÿ™èþ
� n+‘·≈£îeTT+<äß ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\ß ô|ò’q˝Ÿ yÓT≥ߺô|’ $|òü\+ ÐèþïÜ… A{MæüÐŒþ$, ÐèþM>ÆŠÿ Äæý$*°‹Ü Ò$yìþÄæý* çÜ…çܦMæü$ ÑÐèþÇ…^éyæþ$.
� 2017, 2018˝À dæ\«sY‡ kÕ~Û+∫q ôV’≤<äsêu≤B gZyîþ Ôèý{™èþ$ÁMæüÆæÿ §æþÓÄæý$…V> 1997ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMŠü Ðèþ$«§æþÅ Mðü¯èþyéÌZ íÜÈ‹Ü fÇW…¨.
õ³Ææÿ$™ðþ^èþ$aMæü$…¨. AÌê…sìý ¸ë‹Üt Aç³µsìýMìü ¯óþ¯èþ$ fr$tÌZ Mö™èþ¢Ðéyìþ°. çÜ_¯Œþ ¯èþ$ òÜÏyìþj…VŠü ^óþÄæý$yæþ…
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : ¿êÆæÿ™èþ »êÅyìþÃ…r¯Œþ Ðèþ$íßýâæýË Ñ¿êVæü…ÌZ ™ðþË$VæüÐèþ*ÃÆÿ$$ ï³Ò »oËÆæÿϯèþ$ G§æþ$ÆöP…r* çÜ_ ¯Œþ A§óþ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ. M>± çÜ_¯Œþ G…™ø {ç³Ôé…™èþ…V> ¯é Ðèþ§æþªMæü$
íÜ…«§æþ$ K çÜ…^èþ˯èþ…. CsîýÐèþÌôý ÐèþÆæÿÌŒýz »êÅyìþÃ…r¯Œþ ^é…í³Äæý$¯Œþ íÙ‹³ ¯ðþWY B ™èþ¯èþ ™öÍ A…™èþÆ>j¡Äæý$ C°²…VŠüÞ Ðèþ_a ¯óþ¯ðþ糚yæþ* ±™ø ^ðþyæþ$V> {ç³ÐèþÇ¢…^èþÌôý§æþ$, ¯èþ$ÐðþÓ…§æþ$Mæü$
çœ$¯èþ™èþ Ý뫨…_¯èþ ™öÍ ¿êÆæÿ™èþ çÙrÏÆŠÿ V> ^èþÇ{™èþ çÜ—GíÙt…_…¨. AÆÿ$$™óþ B ÌZ 15 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯é™ø ^ðþyæþ$V> {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢¯é²Ðèþ#? A° AyìþV>yæþ$. §é…™ø H…
çœ$¯èþ™èþ Ý뫨…^èþyé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ íÜ…«§æþ$ ç³Ë$ Ðèþ*Ææÿ$Ï òœO¯èþÌŒý Ððþ$r$t ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ_a ^óþÄæý$VæüÍV>yæþ$. §é…™ø A§óþ ™èþ¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµÌZ ¯éMæü$ ™ø^èþÌôý§æþ$. çÜ_¯Œþ AÌê
ÑçœËÐðþ$O¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂË$¯é²Æÿ$$. ™égêV> yæþº$ÌŒý {rº$ÌŒý A¯óþ B¯Œþ ÌñýO¯Œþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$íßýâê {MìüMðürÆæÿ$Ï çÜÃ−–† Ðèþ$…«§æþ¯èþ, _ÐèþÇ C°²…VŠüÞ A° °Æ>®Ææÿ×ýMæü$ Ðèþ*sêÏyæþ™éyæþ° Fíßý…^èþ° ¯óþ¯èþ$ G…™ø Cº¾…¨ç³yéz¯èþ$.
gñýÒ$Ðèþ* Æøyæþ[VŠüÞ AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²ËMæü$ ï³Ò íÜ…«§æþ$ çÜÐèþ*«§é¯éË$ C_a…¨. 2019 {ç³ç³…^èþ »êÅyìþÃ…r¯Œþ sZȲMìü Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ^óþaÔéyæþr. AÆÿ$$™óþ ™èþ¯èþ BÌZ A…™óþM>§æþ$, K ÐèþÅMìü¢V>, BrV>yìþV> °¯èþ$² G…™ø E¯èþ²™èþ…V>
¯éò³O ^éÌê J†¢yìþ E…¨. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§óþ C§óþ sZȲÌZ Æðÿ…yæþ$ íÜËÓÆŠÿ Ððþ$yæþÌŒýÞ, Æðÿ…yæþ$ M>…çÜÅ ç³™èþM>Ë$ VðüÍ^é¯èþ$. ^èþ¯é çÜÆæÿã° Aç³µsìý ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$ A° Mæü*yé çÜ_¯Œþ A¯é²yæþ$. §é…™ø ¯é òÜÏyìþj…VŠü Mæü$
Æðÿ…yæþ$ ç³Æ>ÅÄæý*Ë$ òœO¯èþÌŒý ^óþǯé òÜMæü…yŠþ õ³ÏçÜ$™ø çÜÇò³r$tMøÐéÍÞ Ðèþ_a…¨. §é…™ø {ç³fË$ 'íÜËÓÆŠÿ íÜ…«§æþ$' A¯èþyæþ… BrV>yæþ$ ÆæÿÑÔéí܈ Ðèþ*ÆóÿaÔéyæþ° A§óþ BQÆæÿ$. A糚yóþ M>§æþ$, çÜ_¯Œþ ¯èþ$ C…Mðü糚yæþ* òÜÏyìþj…VŠü
Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ 2019 sZȲÌZ òœO¯èþÌŒý ^óþÆ>¯èþ$. B òœO¯èþÌZϯèþ* Kyìþ´ùÆÿ$$ {ç³fË™ø Ðèþ$äÏ 'íÜËÓÆŠÿ çÜ_¯Œþ ÑÐèþÇ…^éyæþ$. ÆæÿÑÔéí܈ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. ¯é »oÍ…VŠü ÌZ »o…yæþÈË$ »ê§æþ$™èþ$¯é² ¯øÆæÿ$
íÜ…«§æþ$' A°í³…^èþ$MøÐèþyæþ… CçÙt…Ìôý§æþ$. A…§æþ$Móü çÜÆæÿÓÔèýMæü$¢Ë$ Jyìþz f´ë¯Œþ AÐèþ*ÃÆÿ$$ ¯èþgZÒ$ JMæü$çßýÆ>ò³O VðüÍ_ ÐèþÆæÿÌŒýz C_a¯èþ çÜËà ™èþ¯èþ MðüÈÆŠÿ¯óþ gêÆæÿÌôý§æþ$. B Ðèþ*Å^Œþ ™èþÆ>Ó™èþ çÜ_¯Œþ Mæü$ „æüÐèþ*ç³×ýË$ ^ðþ´ëµ¯èþ$
sñýOsìýÌŒý ^óþhMìüP…^èþ$Mæü$¯é²¯èþ$ A° íÜ…«§æþ$ ÑÐèþÇ…_…¨. íÜ…«§æþ$ {ç³ç³…^èþ »êÅyìþÃ…r¯Œþ ^é…í³Äæý$¯Œþ íÙ‹³ ^èþÇ{™èþÌZ 2013, Ðèþ*ÆóÿaíÜ…§æþ° ^ðþ´ëµyæþ$. D Mæü*yé. ¯óþ¯èþ$ MæüÍíܯèþ ÐéÇÌZ G…™ø ѯèþÄæý$ÖÍ A…sôý çÜ_¯Œþ
2014ÌZ M>…çÜÅ ç³™èþM>Ë$ VðüËÐèþV>, 2017, 2018ÌZ Ææÿf™èþ ç³™èþM>Ë$ A…§æþ$Mæü$…¨. CMæü, 2019ÌZ íÜÓrjÆ>Ï…yŠþÌZ° Ðèþ*Å^Œþ ¯èþ$ K çÜ*PÌŒý Ðèþ*Å^Œþ ™èþÆæÿàÌZ ByóþÔéÐèþ#. AÆÿ$$™óþ ¯èþ$Ðèþ#Ó ™èþ¯èþò³O òÜÏyìþj…VŠü Mæü$ ¨W¯é GMæüPyé Ðèþ*r gêÆæÿMæü$…yé ™èþ¯èþ »êÅsŒý õ³Æóÿ ^ðþ´ëµÍ A…r* çÜM>ÏÆÿ$$¯Œþ ¯ésìý ÑçÙÄæý*˯èþ$
»ôýòÜÌŒýÌZ fÇW¯èþ sZȲÌZ Ñgôý™èþV> °Í_ ¿êÆæÿ™èþ MîüǢ糙éMæü Æðÿç³Æðÿç³ÌêyóþÌê ^óþíÜ…¨. {ç³ç³…^èþ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ »oÍ…VŠü gZyîþ° G§æþ$ÆöP¯é²Ðèþ° ™ø¯óþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþç³µyæþ… çÜ_¯Œþ Móü ^ðþÍÏ…¨. CÐéâæý çÜ_¯Œþ Væü$Ææÿ$¢^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

dæ$dæ>± ø=sƒêØ
nÁ>∑sê»´+ >∑f…ºπøÿHê!
nyÓT]ø±ô|’ ø=s√Hê |ü&É>∑ eTè‘·ß\˝À Hê\ß>√ e+‘·ß nÁ>∑sê»´+˝ÀH˚ u≤~Û‘·ß\÷ eT÷&√ e+‘·ß nø£ÿ&˚
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: Móü…{§æþ
MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ(íÜÑíÜ)V> çÜ…fÄŒý$ Möu>È
ÑhÌñý¯ŒþÞ

Ôèý°ÐéÆæÿ… »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. Cç³µsìý


ÐèþÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ Æ>çى糆Mìü M>ÆæÿŧæþÇØV>
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$. Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ
MøÑ…§Šþ çÜÐèþ$„æü…ÌZ Möu>È Æ>çى糆 ¿æýÐèþ¯øÏ
{ç³Ðèþ*×ý ïÜÓM>Ææÿ… ^óþÔéÆæÿ$. ïÜÒïÜ `‹œ 糧æþÑ
Ä]úø£ Çã“+<äß\ß rπsÃ+<äß≈£î H√≥¢ eTTÁ<äD Ç~ m+‘·es¡≈£L düããß? @ <˚XÊì¬ø’Hê Ç<˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ Mìü…§æþsôýyé¨ l¯Œþ ¯èþ$…_ RêäV> E…¨.
Á|üdüßÔ‘êìøÏ Çã“+~ ˝Òø£b˛sTTHê Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e´edüúqß <Óã“rùd Á|üe÷<ä+ {糫§é¯èþÐèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ
HÆ>µsñýO¯èþ E¯èþ²™èþÝë¦Æÿ$$ MæüÑ$sîý Möu>È°
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ: MöÑyŠþ 19 Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ AÐðþ$ÇM>ò³O ç³yæþVæü Ñí³µ…¨. H òܵÆÿ$$¯Œþ(22,524), {¸ë¯ŒþÞ(22,245), Äæý$*Móü(19,506) ÐèþÆæÿ$çÜV> E¯é²Æÿ$$. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ AÐðþ$ÇM> E§øÅVæü$Ë ¿æý{§æþ™èþ MøçÜ… {r…‹³.. õ³^ðþMŠü ïÜÒïÜ `‹œV> D Hyé¨ íœ{ºÐèþÇÌZ¯óþ íܸëÆæÿ$Þ ^óþíÜ…¨. G…í³Mæü {ç³{MìüÄæý$ò³O
§óþÔèý…ÌZ¯èþ* ¯èþÐðþ*§æþ$M>¯èþ°² MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êË$, MóüçÜ$Ë™ø A{VæüÆ>fÅ… JMæüP ¯èþ*ÅÄæý*ÆøPϯóþ 2,71,890 Ðèþ$…¨ ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yæþyæþ…™ø CMæüPyóþ {´÷sñý„æü¯Œþ {´ù{V>ÐŒþ$ A…yŠþ òßýÌŒý¢ MóüÆŠÿ G¯ŒþௌþÞÐðþ$…sŒý Äæý*MŠüt Mìü…§æþ 320 M>…{Vðü‹Ü A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÄæý$yæþ…™ø gêç³Å… ^ør$^óþçÜ$Mæü$…¨. Möu>È
B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ÑËÑËÌêyæþ$™ø…¨. GÌê A§æþ$ç³# ^óþÄæý*ÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> 17,671 Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. Ðèþ$ÆøÐèþ…Mæü §óþÔèýÐéÅç³¢…V> MæüÆø¯é ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ Ñyæþ$§æþËMæü$ çÜ…º…«¨…_ çÜ…™èþMæü… ^óþÔéÆæÿ$. C¨ _¯èþ² 1978 »êÅ^ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ IHG‹Ü A«¨M>Ç. çßýÆ>ůé MóüyæþÆŠÿÌZ
™ðþÍÄæý$° ç³Çíܦ† B §óþÔé°² Ðèþ$$í³µÇVö…¨. ™égê Væü×ý…M>Ë$ B §óþÔèý ç³Çíܦ†ò³O MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™ø…§æþ° {r…‹³ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… Æ>{† ÐðþOsŒý çßo‹ÜÌZ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Ððþ$O¯éÈt ÐèþÆ>YË çÜ…çܦË$, B{íœM> AÐðþ$ÇMæü¯èþÏMæü$ BǦMæü ÝëÄæý$… ç³°^óþÔéÆæÿ$.þBÄæý$¯èþ 2016ÌZ 糧æþÑ ÑÆæÿÐèþ$×ý ^óþÔéÆæÿ$. ™èþ§æþ$ç³Ç ç³¼ÏMŠü
A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ B…§øâæý¯èþ¯èþ$ MæüÍWÝù¢…¨.A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$ÌZÏ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü™èþÐéÆæÿ… ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿPÌZ 38 A…¨…^èþ¯èþ$…¨. AÌêVóü 80 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ Mæü$r$…»êË$ D´ësìýMóü G…rÆŠÿ{ò³•gñý‹Ü òÜÌñý„æü¯Œþ »ZÆŠÿz(ï³DGïܾ) `‹œV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$. 2017ÌZ
Ðèþ$*yø Ðèþ…™èþ$ CMæüPyìþÐóþ. CMæü Ðèþ$Ææÿ×êË çÜ…QÅ ¯éË$Vø Ðèþ…™èþ$V> E…¨. Ôé™èþ… Mö™èþ¢ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$M>V>, D ÐéÆæÿ… 28 Ôé™èþ… ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° 3400 yéËÆæÿÏ ^ö糚¯èþ ¯ðþËçÜÇ B§éÄæý$… ´÷…§éÆæÿ° {r…‹³ A¯é²Ææÿ$. D Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§ŠþMæü$ M>ÆæÿŧæþÇØV> °Äæý$Ñ$™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$.
Mìü…§æþsôýyé¨ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿÌZ ^ðþO¯éÌZ° FௌþÌZ ÐðþË$Væü$^èþ*íܯèþ ÐðþOÆæÿ‹Ü ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$Ææÿ×êË çÜ…QÅ Mæü*yé 40 Ôé™èþ… ™èþWY…§æþ¯é²Ææÿ$. Ë*íÜÄæý*¯éÌZ ^èþÆæÿÅË™ø AÐðþ$ÇM> ´ûÆæÿ$Ë…§æþÆæÿ* MæüÍíÜMæür$tV> Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ°
1,95,000 Ðèþ$…¨° Mæüºã…_…¨. 27 Ë„æüË Ðèþ$…¨° AËÏÌêÏyìþÝù¢…¨.
AÐðþ$ÇM>ÌZ Ððþ$$™èþ¢… ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 9.2 Ë„æüËò³O¯óþ. Ðèþ$–™èþ$Ë$ 51
25 ¯èþ$…_ 15 Ôé™é°Mìü MóüçÜ$Ë$ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sêtÄæý$¯é²Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢…V> ^èþ*õÜ¢
18 Æ>Úë‰ÌZÏ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþV>YÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ°
G§æþ$ÆöP…r$¯é²Ææÿ¯óþ ¿êÐèþ¯èþ MæüË$Væü$™èþ$…§æþ° A«§æþÅ„æü$yæþ$ BÔé¿êÐèþ…
ÐèþÅMæü¢…^óþÔéÆæÿ$. AÐðþ$ÇM> {ç³f˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ ¡Ææÿ$ÌZ Ñ$Væü™é §óþÔéË$ ™èþÐèþ$
@|”˝À 61 ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüß\ß
ÐóþË ò³OÐèþ*sôý. ©° ™èþÆ>Ó™èþ òܵÆÿ$$¯Œþ(219,764), CrÎ(1,92,994), çÜV>°Mìü ò³OV> Æ>çÙ‰éË$ ™èþÐèþ$ BǦMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ §óþÔé°² VæüÐèþ$°çÜ$¢¯é²Äæý$°, ™é¯èþ$ C™èþÆæÿ §óþÔ髨¯óþ™èþË™ø¯èþ* çÜ…{糨…³æ#Ë$ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
{¸ë¯ŒþÞ(1,59,495), fÆæÿñ(1,54,545), Äæý$*Móü(1,44,635), rÈP íܧæþ®Ðèþ$Äæý*ÅÄæý$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ûÆæÿ$Ë…§æþÆæÿ* ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ç³ÇÔèý fÇ´ë¯èþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ Ððþ…sìýÌôýrÆæÿÏ ÝëÄæý$… AyìþV>Ææÿ°, A…§æþ$Mæü$ ™é¯èþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ Mö™èþ¢V> 61
(1,04,912) A™èþÅ«¨Mæü MóüçÜ$Ë™ø E¯é²Æÿ$$. A°² §óþÔéË™ø ´ùÍõÜ¢ AÐðþ$ÇM>ÌZ {¿æý™èþ ´ësìý…^èþyæþ…™ø ´ër$ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ…™ø Ððþ$ËV>Ë°, AÌêVóü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢° íܧæþ®…V> E¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµ¯èþ° {r…‹³ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMóü Ððþ$MìüÞMø, à…yæþÆæÿ‹Ü, MæüÆø¯é(MøÑyŠþ&19) ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$
Ðèþ$–™èþ$Ë çÜ…QÅ GMæü$PÐðþO¯é, Ðèþ$Ææÿ×êË Ôé™èþ… Ðèþ*{™èþ… ™èþMæü$PÐèþV>¯óþ E…¨. AÇMæürtyé°Mìü Mæü_a™èþ…V> Ðèþ*çÜ$PË$ «§æþÇ…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. C…yø¯óþíÙÄæý*ËMæü$ Ððþ…sìýsôýrÆæÿ$Ï ç³…³æ#™èþ$¯èþ² AÐðþ$ÇM>.. CMæüò³O òܵÆÿ$$¯Œþ, ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ©…™ø Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢…
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ AÐðþ$ÇM>ÌZ 51 ÐóþË Ðèþ$…¨ Ðèþ$–†^ðþ…§æþV>.. CrÎ(25,969), õ³^ðþMŠü {´÷{V>ÐŒþ$ÌZ A§æþ¯èþç³# ¯èþVæü§æþ$ Ðèþ$${§æþ×ý CrÎ, {¸ë¯ŒþÞMæü$ Mæü*yé çÜàÄæý$… ^óþçÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$Ë çÜ…QÅ 1016Mæü$ ^óþÇ…¨.
ÒÇÌZ Ððþ$$™èþ¢… 171 Ðèþ$…¨ yìþÔéaÆæÿŠj M>V> Cç³µsìý
ÐèþÆæÿMæü$ 31 MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êË$ çÜ…¿æýÑ…^éÆÿ$$. CMæü
Çfi¯¢˝ÀH˚ ñ+&ç ÁbÕs¡úq\ß #˚düßø√yê* ø£s√Hê ìyês¡D≈£î Á|üuÛÑß‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ø£èwæ {ç³çÜ$¢™èþ… 814 Ðèþ$…¨ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
hÌêÏË ÐéÈ ÑÐèþÆ>Ë {ç³M>Ææÿ… A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…ÌZ Mö™èþ¢V> 5, ™èþ*Ææÿš Vø§éÐèþÇÌZ
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ 3, Væü$…r*Ææÿ$ÌZ 3, Mæüyæþç³ÌZ 4, {MìüÚë~ÌZ 25, MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ 14, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ÌZ
{糆°«¨ : ç³Ñ{™èþ Ææÿ…gꯌþ ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ MæüÆø¯é Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ™èþÐèþ$ 4, {ÖM>Mæü$âæý…ÌZ 3 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. CMæü {ç³M>Ôèý…, ÑÔéQç³r²…,
Ðèþ*çÜ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$$íÜÏ… ÐéÅí³¢ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ÐðþOíÜí³ {糿æý$™èþÓ… _™èþ¢Ôèý$¨®™ø {糿æý$™èþÓ… õ³§æþË çÜ…„óüÐèþ*°² Mæü—GíÙ ^óþçÜ$¢…§æþ° ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…, ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ, _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏÌZÏ Mö™èþ¢V> JMæüP MæüÆø¯é MóüçÜ$
Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ç³°^óþçÜ$¢…§æþ° Æ>çÙ‰ §óþÐé§éÄæý$ «§æþÆ>çéÄæý* D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ¼Äæý$Å… Ðèþ$*yæþ$ £æþ¸ëË$V>, ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ìôý§æþ$.Æ>çÙ‰…ÌZ Mö™èþ¢V> yìþÔéaÆæÿŠj AÆÿ$$¯èþ ÐéÇ ÑÐèþÆ>Ë$ : Væüyìþ_¯èþ
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý ÔéRêÐèþ$…{† ÐðþË…ç³ÍÏ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. Ôèý¯èþVæüË$ °™èþÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢… 24 Væü…rÌZÏ 26 Ðèþ$…¨ MøÑyŠþ ¯èþ$…_ MøË$Mæü$° yìþÔéaÆæÿŠj AÄæý*ÅÆæÿ$.
çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ Ôèý$¿ê M>…„æüË$ {糆 JMæüPÆæÿ* ÐéÇÐéÇ CâæýåMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O ÌêMŠü §æþ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐèþËÏ BǦMæü…V> Cº¾…§æþ$Ë$ {ç³M>Ôèý…ÌZ 11, ™èþ*Ææÿš Vø§éÐèþÇÌZ 4, MæüçÙ~ÌZ 4, MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ 3,
™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ ´ësìýõÜ¢ MæüÆø¯é¯èþ$ ´ë{Ææÿ§øË G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² õ³§æþËMæü$ çÜàÄæý$… A…¨…^óþ… A¯èþ…™èþ³æNÆŠÿ, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ÌZ C§æþªÇ ^ö糚¯èþ yìþÔéaÆæÿŠj AÄæý*ÅÆæÿ$.
ÐéÅí³çÜ$¢¯èþ² ™èþÆæÿ$ ×ý…ÌZ Ðèþ^èþa° í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. VæüÐèþÆæÿ²Ææÿ$õ³rÌZ° ¨ ÆðÿO‹Ü §æþ$Mæü$ ¨ ÆðÿO‹Ü Ðèþ$Ææÿa…sŒýÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ BÄæý$¯èþ Mö°² Ðèþ$Ææÿa…sŒýÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ 23Ðèþ Æ>Ðèþr… Ðèþ$$§æþ$çÜÓ¿êÐèþ… A¯é²Ææÿ$. òÜ…{rÌŒý õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ »êçÜrV> °ËÐé˯èþ² my¥ßmdtmy¥ßá\qß Ä<äßø√+&ç
çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ yìþÑf¯Œþ ÐðþOíÜí³ M>ÆöµÆóÿrÆŠÿ A¿æýÅǦ B™èþÃMæü*Ç GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ$ÌêϨ ÑçÙ$~ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {糆 E§óþªÔèýÅ…™ø ÐðþÆÿ$$Å MìüÌZË ¼Äæý*Å°² yìþÑf¯Œþ ÌZ°
Ñç³™èþPÆæÿ ç³ÇíÜ®™èþ$Ë çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# çÜçßýM>Ææÿ…™ø Ôèý°ÐéÆæÿ… ÐðþÆÿ$$Å MìüÌZË AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ »ê«§æþÅ™èþV> MæüÆø¯é ÐèþËÏ C…sìý…sìýMîü yøÆŠÿ yøÆŠÿ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°
Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK sêdæq ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹
¯óþ糫§æþÅ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ¼Äæý*Å°² 200 Ðèþ$…¨ õ³§æþËMæü$ A…¨…^óþ ¨ÔèýV> Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² õ³§æþ˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ JVæü$Y ÑMìüP, ^èþÌêÏ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿà Mæü…ò³±Ë¯èþ$
ç³Ñ{™èþ Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ… ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ^óþç³sêtÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{Mæü óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþr… çÜ…™øçÙMæüÆæÿÐèþ$¯é²Ææÿ$. çÜ$«§éMæüÆŠÿ, G‹Ü. Ðèþ$$Ææÿä, ÕÐéÆðÿyìþz, §éÐèþ$ÆæÿÏ Ðèþ$$Ææÿä, B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ I§æþ$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþçÜ*¢
{´ëÆæÿ®¯èþ˯èþ$ ™èþÐèþ$ °ÐéçÜ Væü— Ðèþ*°Mìü Ðèþ$$QÅ A†«¨V> Ñ^óþaíܯèþ Ðèþ$…{† ÐðþË…ç³ÍÏ A¯èþ…™èþÆæÿ… 23Ðèþ yìþÑf¯Œþ ÐðþOM>´ë M>ÆöµÆóÿrÆŠÿ íÜ. òßý^Œþ. ç³…yæþ$, Ôðýsìýt A…h»êº$, Vö…rÏ {糫§é¯èþÐèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþMìü M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt
GàË ¯èþ$…yóþ ^óþç³sêtË° ѯèþ²Ñ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý… MìüÏçÙt §æþÔèýÌZ E…§æþ°, {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>çÙ‰… MæüÆø¯é ÐèþËÏ A¿æýÅǦ B™èþÃMæü*Ç çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* 200 Æ>Ððþ*Ãçßý¯Œþ Æ>Ðèþ# ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý* V>…«© Ôèý°ÐéÆæÿ… ÌôýQ
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐéÅí³¢° AÇMæürtyæþ…ÌZ A°² ÐèþÆ>YË {ç³fË$ Æ>ÔéÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ §óþÔèý…ÌZ 6.3 MørÏ
A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜçßýMæüÇ…^éË° í³Ë$³æ# °^éaÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢… G…G‹ÜG…DË$ BǦMæü…V> Cº¾…§æþ$Ë$
f¯é¿ê¯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíܯèþ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐéÅí³¢° AÇMæürtyé°Mìü
Móü…{§æþ…, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ A°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Äæý$° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ
@|”˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡ß¶˝À¢q÷ ¬s’‘·ß ãC≤s¡ß¢ ç³yæþ$™èþ$¯é²Äæý$°, Ðésìý° B§æþ$MøÐéË° MøÆ>Ææÿ$.
G…G‹ÜG…D Ææÿ…Væü… ÆøkMæü$ Ææÿ*.30 ÐóþË MørÏ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ° A°² Ðèþ$™éË$, Mæü$ÌêË$, ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ {ç³fË AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Äæý*Ææÿ$zÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mö¯èþ$VøË$ ÆðÿO™èþ$ºgêÆæÿϯèþ$ Mæü*yé A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ_a…¨. ÐèþÆæÿMæü$ ¯èþçÙt´ù™èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÐðþ$ ^óþíܯèþ 5 çÜ*^èþ¯èþË$ CÌê E¯é²Æÿ$$. 1.
^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ çÜçßýM>Ææÿ…™ø MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Üò³O fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ´ùÆ>r…ÌZ ÑfÄæý$… Æ>çÙ‰…ÌZ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$zÌZÏ Ôèý°ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ Móü…{§éË$ E¯é²Æÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Äæý*ÆæÿŠzMæü$ °™èþÅ… AÐèþçÜÆæÿ… AÆÿ$$¯èþ {´ë…™éÌZÏ {糿æý$™èþÓ… BÈtïÜ G…G‹ÜG…ïÜ ÐóþgŒý {´÷sñý„æü¯Œþ MøçÜ… Ææÿ*.Ë„æü MørÏ ´ëÅMóüi° {ç³Mæüsìý…^éÍ. 2
Ý뫨…^èþVæüËÐèþ$¯èþ² BÔé¿êÐé°² VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ*¯èþÐèþgê† ÆðÿO™èþ$ºgêÆæÿ$Ï {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü 200Ðèþ$…¨ ÐèþÆæÿMæü* ÐèþçÜ$¢¯èþ²r$Ï A…^èþ¯é. ©…™ø ºçÜ$ÞÌZÏ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿ$Ï °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. Ææÿ*.Ë„æü MørÏ {MðüyìþsŒý V>ÅÆðÿ…sîý 眅yŠþ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Í. 3 BȾI ^èþÆæÿÅË$
MæüÆø¯é Ææÿ*ç³… ÌZ A† ò³§æþª çÜÐéË$¯èþ$ G§æþ$Ææÿ$P…r$…§æþ° {糆 JMæüPÆæÿ* ™èþÐèþ$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ç³fË BÆøV>Å°Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ°çÜ*¢ ç³ÇçÜÆæÿ {´ë…™éË {ç³fËMæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> E…yóþÌê Ðèþ…§æþ Äæý*Ææÿ$zË Væü$Ç¢…³æ# : Æ>çÙ‰…ÌZ° 216 Ðé×ìýfÅ »êÅ…Mæü$ËÌZ Mæü_a™èþ…V> AÐèþ$ËÄôý$ÅÌê ^èþ*yéÍ. G…G‹ÜG…DËMæü$
ÝëÐèþ*hMæü, Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^èþÐèþËíܯèþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Äæý*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$zÌZÏ CMæüPyóþ Mö™èþ¢ ÆðÿO™èþ$ºgêÆæÿ$Ï HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. AÌêVóü Ðèþ*ÆðÿPsŒý MæüÑ$sîýË ç³Ç«¨ÌZ 150 Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$z çÜM>Ë…ÌZ çÜ$Ë$Ðèþ#V>, ™èþW¯èþ…™èþ Ææÿ$×ý… ËÀ…^óþ Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$
AÐèþçÜÆæÿ… H…™ðþO¯é E…§æþ° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ… A¯èþ² ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿ$Ï HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒý Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³…yæþϯèþ$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿMóü A…§æþ$»ê Ë$ E¯é²Æÿ$$. ÝûMæüÆ>ÅË$¯èþ² 100 Äæý*Ææÿ$z˯èþ$ ¡çÜ$MøÐéÍ. 4. BȾI {ç³Mæüsìý…_¯èþr$t Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ÐèþÆæÿMóü M>Mæü$…yé
ºçßý$Ðèþ^èþ¯èþ… ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜÐèþ*f…ÌZ A…™èþÆ>ÂVæüÐèþ$°, ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜP— Äæý*Ææÿ$zÌZ° Vøyú¯èþ$Ï, ´ëÏsŒý¸ëÆ>Ëò³O Mæü*ÆæÿV> r$ÌZ E…yóþÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÌêVóü A«¨M>Ææÿ$Ë$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÐésìýÌZ CÐéãt ¯èþ$…_ G…G‹ÜG…DË$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ææÿ$×êËò³O Ðèþ*ÆæÿsZÇÄæý$…¯èþ$ ´÷yìþW…^éÍ.
G†ÌZ C¨ A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ A…Ôèý… M>V>, ç³Ë$ çÜÐé âæýϯèþ$ G§æþ$Ææÿ$P¯óþ Äæý$Ë$, ç³…yæþ$Ï Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$ Vøyú¯èþ$Ï Ìôý° Äæý*Ææÿ$zÌZÏ ™é™éPÍMæü…V> òÙyæþ$Ï ÐóþíÜ AÐèþ$ÃM>Ë$ {´ëÆæÿ…¿æý… AÄæý*ÅÆÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… D G…G‹ÜG…DËMæü$ Mö°² 糯èþ$² Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#Ë$ Ìôý§é ™èþWY…³æ#Ë$ Mæü͵…^éÍ.
{MæüÐèþ$…ÌZ ÑÀ¯èþ² Ðèþ$™éË ÐéÆæÿ$ IMæüÅ…V> ´ùÆ>sêË$ ^óþíÜ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ Mæü$…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ° 216 Ðèþ*ÆðÿPsŒý MæüÑ$sîýÌZÏ 150 AÐèþ$ÃM>Ë$ {´ëÆæÿ…À…^éË° Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ÔéQ Äæý*Ææÿ$zÌZϯóþ {糿æý$™èþÓ… HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 5. G…G‹ÜG…DËMæü$ ÌZ¯èþ$Ï Æ>ÐéË…sôý ^èþ*í³…^éÍÞ¯èþ MöÌôýrÆæÿÌŒý
^èþÇ{™èþ ¿êÆæÿ™éÐèþ° Ý÷…™èþÐèþ$° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*ÆæÿŠzË$ E…yæþV>, {ç³çÜ$¢™èþ… D °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. A…™óþM>Mæü$…yé Ððþ$$»ñýOÌŒý E™èþµ™èþ$¢Ë Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§éË$ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. òÜMæü*ÅÇsîýMìü ç³ÇÚëPÆæÿ Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*´ëÍ.
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.
ôV’≤<äsêu≤<é
Ä~yês¡+
26 @Á|æ˝Ÿ 2020

7
˝≤ø˘ &ÍHé˝À dü÷|üsY kÕºsY düreTDÏ
@+ #˚düßÔ+<√ ‘Ó\ßkÕ?
Ò$yìþÄæý*ÌZ AÀÐèþ*¯èþ$Ë™ø ç³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ òÜË{»ñý
sîýË$ C°² ÆøkË$ ™èþÐèþ$ÌZ §éVæü$¯èþ² sêÌñý…r$° ºÄæý$rò³yæþ$
™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ MæüÆø¯é ÐèþËÏ M>ÐéÍÞ¯èþ…™èþ çÜÐèþ$Äæý$…
§öÆæÿMæüyæþ…™ø ÐéÇ íÜPÌŒýÞ C…{³æNÐŒþ ^óþçÜ$Mö¯óþ ç³°ÌZ ç³yézÆæÿr. D
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ §öÇMìü¯èþ D çÜÐèþ$Äæý*°² ¯èþ{Ðèþ$™é ÕÆø§æþPÆŠÿ
yÓT>± eT©ºkÕºs¡sY
™ðþË$Væü$ íܱ C…yæþ[ïÜtÌZ sꋳ ïßýÆøV> ^éÌê M>Ë… ´ër$ ÐðþË$Væü$ Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý™ø MæüÍíÜ _Ææÿ…iÑ
Mö™èþ¢ íÜPÌŒýÞ ¯óþÆæÿ$aMøÐèþyé°Mìü Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…sZ…§æþr.
A¯èþ$MøMæü$…yé Ðèþ_a¯èþ D çÜÐèþ$Äæý*°² Gç³µsìý ¯èþ$…^ø
¯óþÆæÿ$aMøÐé¯èþ$Mæü$…r$¯èþ² íÜt_a…VŠü Ðèþ$ÇÄæý$$ G…{»êÆÿ$$yæþÈ íÜPÌŒýÞ
¯óþÆæÿ$aMæü$…sZ…§æþr. ©° MøçÜ… Cç³µsìýMóü ™èþ¯èþ {òœ…yŠþÞ ™ø MæüÍíÜ B¯Œþ
ÌñýO¯Œþ M>ÏçÜ$ËÌZ gêÆÿ$$¯Œþ AÆÿ$$…§æþr. D ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíܯèþ ÐéÆæÿ$
ÐðþÍV>Ææÿ$ Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ. çÜÓÄæý$…MæüGíÙ™ø íÜ°Ðèþ*ÌZÏMìü G…™ø {糆Úët™èþÃMæü…V> ™ðþÆæÿMðüMæüP¯èþ$¯èþ² B^éÆæÿÅ'ÌZ _Ææÿ…iÑ™ø ´ër$ çÜ*ç³ÆŠÿ ÝëtÆŠÿ ÐðþO‹œ AÄæý$$Å…yìþ CÌê…sìýÑ Mæü*yé ¯óþÆæÿ$aMæü$…sZ…§é
{ç³ÐóþÕ…_¯èþ BÄæý$¯èþ.. MðüÈÆŠÿ BÆæÿ…¿æý…ÌZ¯óþ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ÑfÄæý*˯èþ$ Ððþ$V> ç³ÐèþÆŠÿ ÝëtÆŠÿ Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý Mæü*yé ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ²r$Ï _{™èþ Äæý$*°sŒý A…r* BÔèýaÆæÿÅ´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. C¨Ìê E…yæþV> ¯èþ{Ðèþ$™èþ ™èþ¯èþ ÌñýO‹œ ÌZMìü
™èþ¯èþ Rê™éÌZ ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> A¯èþ† M>Ë…ÌZ¯óþ ÝëtÆŠÿ ïßýÆø A«¨M>ÇMæü…V> {ç³Mæüsìý…_…¨. §é§é³æ# 30 °Ñ$ÚëË ´ër$ E…yóþ D çÜ*ç³ÆŠÿ ÝëtÆŠÿ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ çÜ¡Ðèþ$×ìý ¯èþ{Ðèþ$™é ÕÆø§æþPÆŠÿ Væü$Ç…_ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ¯èþÌZ ^éÌê ^óþ…gŒý Ðèþ_a…§æþ° Ðèþ$õßý‹Ù A¯óþMæü
AÆÿ$$´ùÄæý*Ææÿ$. ©…™ø ¿êÈ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ¸ëůŒþ ¸ëÌZÆÿ$$…Væü$² çÜ…´ë¨… ´ë{™èþ Mæü£æþ¯èþ$ Ðèþ$Ë$³æ# †ç³š™èþ$…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$. ^èþÆæÿ׊ý ^óþõÜ ´ë{™èþ ÐèþÌôýÏ ™ðþÍÄæý$° ÐéÆæÿ$…yæþÆæÿ$. õ³Ææÿ$Mìü ™èþVæüYr$tV>¯óþ G…™ø ѯèþ{Ðèþ$™èþ™ø çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ ^ðþ³æN¢¯óþ ÐèþçÜ$¢¯é²yæþ$. Ðèþ$õßý‹Ù »êº$Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A°²
^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ayæþ$Væü$ ò³sìýt¯èþ BÄæý$¯èþ.. _Ææÿ…iÑ çÜ*¹Ç¢ ´÷…§æþ$™éyæþ° ™ðþÍíÜ…¨. ¸ëÏ‹Ù »êÅMŠü Gí³ÝùyøÏ C¨ E…r$…§æþ° C…yæþ[ïÜtÌZ A…§æþÆæÿ* ^ðþ³æ#¢…sêÆæÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé íܱ ÑçÙÄæý*ÌZÏ ¯èþ{Ðèþ$™èþ gZMæüÅ… ^óþçÜ$Mæü$…r* ¿æýÆæÿ¢Mìü A…yæþV> °Ë$çÜ*¢
Mö¯óþ²âæýÏ {Mìü™èþ… íÜ°Ðèþ*ÌZÏMìü ÈG…r[ C^éaÆæÿ$. D ÝëÇ ÐèþÆæÿ$çÜ íÜ° ^èþ*í³Ýë¢Ææÿ° çÜÐèþ*^éÆæÿ… C…yæþ[ïÜtÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* ¯èþ{Ðèþ$™èþ Væü$Ç…_ GÌê…sìý ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐèþçÜ$¢…¨. C糚yæþ$ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ A°² ÐéÅ´ëÆ>ÌZÏ Ayæþ$Væü$ò³rtyé°Mìü
Ðèþ*Ë™ø §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ _Ææÿ$ ÐèþÆæÿ$çÜV> Æðÿ…yæþ$ _Ææÿ…iÑ íÜ°Ðèþ*ÌZ AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ Mîü ÆøÌŒý ѯèþç³yæþÌôý§æþ$. H ÑÐé§æþ…ÌZ¯èþ* ¯èþ{Ðèþ$™èþ CÆæÿ$MøPÌôý§æþ$. ò³ãÏ ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé ¯èþ{Ðèþ$™é ¯óþ M>Ææÿ×ýÐèþ$° C…yæþ[ïÜtÌZ A…§æþÆæÿ* A…r$…sêÆæÿ$.
Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ Ðèþ$*ÒË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþÑ$âæý…ÌZ çÜ*ç³ÆŠÿ íßýsŒý AÆÿ$$¯èþ Mæü†¢' B^éÆæÿÅ' ™èþÆ>Ó™èþ Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ Ë*íÜçœÆŠÿ' ÈÐóþ$MøÏ ™èþ¯èþ íܱ MðüÈÆŠÿ Mæü$ Væü$yŠþ »ñýO ^ðþí³µ ³æNÇ¢V> Mæü$r$…º »ê«§æþÅ™èþËMóü
ÈÐóþ$MŠü RñýO© ¯ðþ…ºÆŠÿ 150'™ø ÈG…r[ C^éaÆæÿ$ Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ. ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©°° Äæý$…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ çÜ$h™Œþ ™ðþÆæÿMðüMìüP…^èþ¯èþ$¯é²yæþ$. ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ ¯èþ{Ðèþ$™èþ A…sôý A…§æþÇMìü VúÆæÿÐèþ¿êÐèþ… E…r$…¨.
çÜ$©ÆæÿƒÐðþ$O¯èþ V>Å‹³ Ðèþ_a¯èþç³µsìýMîü ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$˯èþ$ Ððþ$í³µ…_¯èþ BÄæý$¯èþ JÇh¯èþÌŒý Ðèþ$*ÒÌZ Ððþ*çßý¯Œþ ÌêÌŒý ^óþíܯèþ ´ë{™èþ¯èþ$ _Ææÿ…iÑ òœÑ$¯é Ñ$‹Ü C…yìþÄæý* MìüÈsê°² VðüË$^èþ$Mæü$¯èþ² ¯èþ{Ðèþ$™é ÕÆø§æþPÆŠÿJ
çÜ*ç³ÆŠÿ íßýr$² Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ$çÜÅËò³O ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ D ^óþçÜ$¢…yæþV>... ç³G¥Ó Æ>gŒý ^óþíܯèþ ´ë{™èþ¯èþ$ AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ ´ùíÙÝë¢yæþ° Mæü糚yæþ$ sꋳ Ððþ*yæþÌŒý. Ðèþ$õßýÔŒý ™ø ^óþíܯèþ 'Ðèþ…Ö' _{™èþ ç³Ç^èþÄæý$…™ø¯óþ
Ðèþ$*Ò G¯ø² ÇM>Ææÿ$zË$ º§æþªË$ Mösìýt…¨. AÆÿ$$™óþ, B ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ_a¯èþ gZÆæÿ$V> {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D ÐéÆæÿ¢ÌZ °f… C§æþªÇ Ðèþ$«§æþÅ {õ³Ðèþ$ ³æ#sìýt A¨ ò³ãÏMìü §éÇ¡íÜ…¨ ò³ãÏ ™èþÆ>Ó™èþ Ððþ*yæþ
òÜOÆ>: ¯èþÆæÿíÜ…àÆðÿyìþz' Ðèþ*{™èþ… °Æ>Ôèý ç³Ç_…¨. Ìôý§æþ° Ððþ$V> M>…´û…yŠþ ¯èþ$…_ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$™ø…¨. Í…VŠü ¯èþr¯èþMæü$ çÜÓíÜ¢ ç³ÍMìü C…sZÏ CÌêÏÍV> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Ææÿ$. ¿æýÆ>¢
Ðèþ$ÆøÝëÇ ´ùÆ>r… ^óþçÜ$¢¯èþ² Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ ¿êÈ Ðèþ$Ît ÝëtÆæÿÆŠÿ Ðèþ$*Ò¯óþ í³ËÏË »êVøVæü$Ë$ ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ çÜÐèþ$Äæý*°² MóüsêÆÿ$$…_…¨.
sêÎÐèþ#yŠþ ºyé yðþOÆðÿMæütÆŠÿ MöÆæÿsêË ÕÐèþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ Ë*íÜçœÆŠÿ' ÈÐóþ$MøÏ AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ ^óþíܯé ^óþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é... A™èþÅ…™èþ A…™óþM>Mæü$…yé õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> ´ëÌŸY…r* A…§æþÇ
_Ææÿ…iÑ B^éÆæÿÅ' A¯óþ íÜ°Ðèþ* ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §óþÐé§éÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ç³G¥Ó Æ>gŒý ´ë{™èþ¯èþ$ ÐóþÆóÿ H ïßýÆø AÆÿ$$¯é ^óþÄæý*ÍÞ Ðèþ$¯èþ²¯èþË$ ´÷…§æþ$™ø…¨. C¨Ìê E…yæþV> ÌêMŠü yú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
B{MæüÐèþ$×ýËò³O ´ùÆ>r… ^óþõÜ ÐèþÅMìü¢V> C…§æþ$ÌZ BÄæý$¯èþ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. E…r$…¨. {´ëÐèþ$$QÅ… E¯èþ² ´ë{™èþ M>Ðèþyæþ…™ø Ððþ$V> M>…´û…yøÏ° C…sìýMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ òÜË{»ñýsîýË$ A¯èþ$MøMæü$…yé Ðèþ_a¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°²
Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý, Ðèþ*Åsîý² Ðèþ$*Ò‹Ü çÜ…çܦ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯èþ² D ïßýÆø¯óþ ¡çÜ$MøÐéË° _Ææÿ…iÑ ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. D ÆæÿMæüÆæÿM>Ë$V> Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. C…sZÏ ^óþõÜ Ðèþ…rË
íÜ°Ðèþ*Mæü$ Ðèþ$×ìýÔèýÆæÿà çÜ…X™èþ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$a™èþ$¯é²yæþ$. ïßýÆøÆÿ$$¯èþ$² {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ÐèþÆæÿ$׊ý ™óþgŒý M>±, ÝëÆÿ$$ «§æþÆæÿÐŒþ$ ™óþgŒý M>± D ÆøÌŒý ^óþõÜ ÒyìþÄñý*˯èþ$.. ÐèþÆŠÿP LsŒý ÒyìþÄñý*˯èþ$.. y鯌þÞ ÒyìþÄñý*˯èþ$ ÝùçÙÌŒý
G…í³Mæü ^óþÄæý*ÍÞ E…¨. AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Äæý$° çÜÐèþ*^éÆæÿ….

m˙ºÄsY düs¡düq X¯è‹ Vü‰düHé ~∏j˚T≥s¡ß¢ q&Éyê\+fÒ


Äæý$…VŠü sñýOVæüÆŠÿ G±tBÆŠÿ íÜ°Ðèþ*Ë gZ‹Ù Mæü…sìý¯èþ*Å AÐèþ#™ø…¨. íÜ°Ðèþ*ÌZ C§æþªÆæÿ$ ïßýÆøÆÿ$$¯èþÏMæü$ ÝùP‹³ E¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨.
eTs√ Äs¡ß HÓ\\ß : »ø£ÿqï
ÐèþÆæÿ$çÜ ÑfÄæý*Ë…§æþ$Mæü$…r* ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç AÀÐèþ*¯èþ$ËMæü$ AÆÿ$$™óþ 看Üt ïßýÆøÆÿ$$¯éY ³æNgê òßýVóüz, MìüÄæý*Æ> A§éÓ±, gê±Ó §æþÆæÿØMæü «©Ææÿ$yæþ$ Æ>fÐèþ˜ã ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯é² íÜ°Ðèþ* BÆŠÿBÆŠÿBÆŠÿ. D
Mæü¯èþ$²Ë ç³…yæþVæü ™ðþçÜ$¢¯èþ² BÄæý$¯èþ Ðèþ$ÇMö¨ª ÆøkÌZÏ {†Ñ{MæüÐŒþ$ Mæü³æNÆŠÿ õ³Ææÿϯèþ$ ç³ÇÖÍ…_¯èþ {†Ñ{MæüÐŒþ$ òœO¯èþÌêY MæüÐèþ$ÌŒý àçܯŒþ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ´ë¯Œþ C…yìþÄæý* íÜ°Ðèþ*V> ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ.
{Ö°ÐéÝù¢ òÜsŒýÞ ò³OMìü Ððþâæýϯèþ$¯é²Ææÿ$. BÆŠÿ BÆŠÿ BÆŠÿ çÙ*sìý…VŠü Mæü*™èþ$Ææÿ$ Ôèý–† àçܯŒþ ÐðþO³æ# Ððþ$$Væü$Y ^èþ*´ëÆæÿ¯óþ¨ Ìôýsñý‹Üt sêMŠü. D AÆÿ$$™óþ {ç³çÜ$¢™èþ… {ç³ç³…^é°² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> D
³æNÇ¢M>MæüÐèþ$$…§óþ {†Ñ{MæüÐŒþ$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ðèþ$*ÒMìü {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÐðþ$™ø çÜ…{糨…³æ#Ë$ Mæü*yé ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. íÜ°Ðèþ* çÙ*sìý…VŠü °Íí³ÐóþÄæý$ºyìþ…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ BÆŠÿBÆŠÿBÆŠÿ _{™èþ º–…§æþ…
C^óþaíܯèþ G±tBÆŠÿ.. B Ðèþ$*Ò MøçÜ… {í³õ³ÆŠÿ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. D ÌêMúz¯Œþ 휰‹Ù M>V>¯óþ çÙ*sìý…VŠü {´ëÆæÿ…À…_ Ðèþ^óþa Hyé¨ C…sZϯóþ E…r$¯é²Ææÿ$. CMæü fMæüP¯èþ Ðèþ*{™èþ… {ç³çÜ$¢™èþ… ™èþ¯èþ íÜ°Ðèþ*
AÆÿ$$™óþ D _{™èþ…ÌZ G±tBÆŠÿ çÜÆæÿçܯèþ ¯èþsìý…^èþ»ZÄôý$ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ ÐóþçÜÑÌZ D _{™é°² Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*˯óþ¨ {†Ñ{MæüÐŒþ$ ´ëϯŒþ. D {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ ÌZ ¿êVæü…V> C…rÆæÿ*ÓÅË$ CçÜ$¢¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ D Ðèþ$«§æþÅ
ÑçÙÄæý$Ððþ$O »êV> BÌZ_…_¯èþ {†Ñ{MæüÐŒþ$ _ÐèþÆæÿMæü$ Ôèý—G† àçÜ°² Mø×ý…ÌZ¯óþ BÄæý$¯èþ òÙyæþ*ÅÌŒýÞ Æðÿyîþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿr. A…§æþ$Mæü$ C_a¯èþ K C…rÆæÿ*ÓÅÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¤Äôý$rÆæÿ$Ï ¯èþyæþÐéË…sôý Ðèþ$Æø BÆæÿ$
òœO¯èþÌŒý ^óþÔéÆæÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. Væü™èþ…ÌZ G±tBÆŠÿ& {†Ñ{MæüÐŒþ$ A¯èþ$Væü$×ý…V>¯óþ G±tBÆŠÿ ¯èþ$…_, Ôèý–† àçܯŒþ ¯èþ$…_ yóþsŒýÞ ¯ðþËË$ ç³yæþ$™èþ$…§æþ¯é²yæþ$. G…§æþ$Mæü…sôý {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
M>…»ZÌZ Ðèþ_a¯èþ 'AÆæÿÑ…§æþ çÜÐóþ$™èþ' Ðèþ$*Ò AÀÐèþ*¯èþ$Ë A…^èþ AyìþV>Ææÿ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Aç³µsZÏ G±tBÆø¢ 'Æ>Ðèþ$Äæý*Å ÐèþÝë¢Ðèþ {糿êÐèþ… C糚yæþ糚yóþ ™èþVóüYrr$Ï Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. AÌêVóü {ç³fËMæü$
¯éË$ A…§æþ$Mæü$…¨. C§óþ M>…»Z Ðèþ$ÆøÝëÇ Çï³sŒý M>¯èþ$…yæþr… Äæý*Å' íÜ°Ðèþ*ÌZ ÆöÐèþ*¯ŒþÞ ^óþíÜ…¨ Ôèý—G† àçܯŒþ. A§óþ gZyîþ° Mæü*yé D ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O ¿æýÄæý$… ³æNÇ¢V> ™öÍW´ùÆÿ$$ †ÇW ÐéÆæÿ$ Äæý$£éÑ«¨V>
{õ³„æüMæü$ÌZÏ A…^èþ¯éË$ ò³…^èþ$™ø…¨. àÇMæü A…yŠþ àíÜ° D ÝëÇ çÜÇMö™èþ¢V> Ððþ…yìþ™ðþÆæÿò³O BÑçÙP—G™èþ… ^óþÄæý*Ë° òÜP^Œþ ¤Äôý$rÆæÿÏMæü$ Æ>ÐéË…sôý Mæü±çÜ… C…M> BÆæÿ$ ¯ðþËË çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…§æþ°
»êůèþÆø¢ ´ër$ G±tBÆŠÿ BÆæÿtÞ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃ…^èþ»Z™ø¯èþ² D Æðÿyîþ ^óþÔéÆæÿr {†Ñ{MæüÐŒþ$. fMæüP¯èþ ÑÐèþÇ…^éyæþ$.

d”«j·T ìs¡“+<Ûäy˚T lsêeT s¡ø£å e\dü ø±]à≈£î\qß Ä<äßø√yê*


áX¯«s˘ #Í<ä]
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ïÜÓÄæý$ °Ææÿ¾…«§æþÐóþ$
}Æ>Ðèþ$ Ææÿ„æü A°, MæüÆø¯é ÆæÿMæüPíÜ° °ÐéÇ…
^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³fË…™é {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇ…
^éË° ™ðþË…V>×ý BÆðÿ MæüsìýMæü õÜÐé çÜÑ$†
ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü A«§æþÅ„æü$yæþ$ MæüâêÅ׊ýMæüÆŠÿ DÔèýÓÆŠÿ
ø£>∑∫sÃuÖ*˝Àì
√Hê{°yùd¥ß‡ πøe\ß uÛ Ò w
+Á<ä ãè+<ä+ |ü]o\q
t
! πød”ÄsY≈£î MôV≤#Y $q‹
düVü‰j·T ì<Ûäß\ qß+∫ 10XÊ‘·+ πø{≤sTT+#ê*
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: §óþÔèý
ÐéÅç³¢…V> CMæüPrÏ$ A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯èþ² ÐèþËçÜ
M>ÇÃMæü$˯èþ$ B§æþ$MøÐèþËíÜ…¨V> Ðèþ*i
G…ï³, ™ðþË…V>×ý ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$
^ú§æþÇ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>ÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰ AÆÿ$$¯èþ Ñ.çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ# Ðèþ$$QÅ
{糿æý$™èþÓ… ÐðþOÆæÿ‹Ü °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$…{† Mðü. ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆ>Ðèþ#Mæü$ Ñfqí³¢
AÐèþ#™èþ$…¨.M>V> §óþÔèý…ÌZ A†ò³§æþªMæüÆø¯é àsŒýÝëµsŒý {´ë…™éÌZ ÏòßýO§æþÆ>»ê§Š ^óþÔéÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ Ôèý°ÐéÆæÿ…
^èþÆæÿÅË$ AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. M>V> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$*ÌêË$ Væü™èþ þMæü*yéE…¨. ©…™ø DÐèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐéÅí³¢ A«¨Mæü…V> E…yæþr…™ø Ñç³™èþ$¢
Ðèþ*Ça 17¯èþ Æ>Ðèþ$Væü$…yæþ…ÌZ Ðèþ$ÆæÿPgŒý Äæý*{†Mæü$Ë Ðèþ§æþ® ËÀ…^éÄæý$° ÝëÄæý$…{™èþ… Æ>çÙ‰ `‹œ òÜ{MæürÈ ÝùÐóþ$‹Ù
°ÆæÿÓçßý×ý ^èþrt…&2005 °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ Dº–…§æþ… ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿMæü$ ѯèþ† ç³{™é°² A…§æþgôýÔéÆæÿ$.
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° 40 {´ë…™éË ¯èþ$…yìþ §é§éç³# ÐóþÆÿ$$ Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ç³ÇÖ˯èþ^óþÝù¢…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… Móü…{§æþ {糿æý$™éÓ°Mìü K°Ðóþ¨Mæü
Ðèþ$ÆæÿPgŒýMæü$ Ððþãϯèþr$Ï ™ðþÍíܯé..§é°ò³O Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍÞ¯èþ {糿æý$™èþÓ… {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† çÜàÄæý$ °«¨, Ðèþ$$QÅ
çÜÐèþ$ǵ…^èþ¯èþ$…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ™ø Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² °Ææÿ$õ³§æþË$, ÐèþËçÜ Ðèþ$…{† çÜàÄæý$ °«¨ ¯èþ$…_ 糨 Ôé™èþ… °«§æþ$˯èþ$ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$˯èþ$
E§éïܯèþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_§æþ¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐðþË$ÏÐðþ™é¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é¯èþ$ Mæü*Î˯èþ$ °™èþÅ… »Zf¯éË$ A…§æþ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï D º–…§é°Mìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.D
A…™èþ… ^óþõÜ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ððþ$™èþMæü ÐðþOQÇ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³gê Ææÿ„æü×ôý B§æþ$MøÐèþyé°Mìü MóüsêÆÿ$$…^éË° B ѯèþ†ç³{™èþ…ÌZ MøÆ>Ææÿ$. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$
º–…§æþ… Ððþ…r iòßý^ŒþG…ïÜ gZ¯èþÌŒýMæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ ÆæÿÑMìüÆæÿ׊ý, yîþïÜ Ððþ…MæüsôýÔèýÓ Ë¯èþ$ B§æþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ^ðþº$™èþ$¯èþ²ç³µsìýMîü, B gêyæþË$
«§óþÅÄæý$…V> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇ…_° ÐéÇ ç³rÏ Mæüv¯èþ…V> ÆæÿÆ>Ðèþ#, Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ A§æþ¯èþç³# MæüÌñýMæütÆŠÿ {糡MŠügñýO¯Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$¯é²Ææÿ$.
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ´ë™èþºïÜ¢ÌZ Væü™èþ Æ>{† ´ùÎçÜ$Ëò³O Mö…™èþ Ðèþ$…¨ Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. M>ÇÃMæü$Ë$ çÜÓçܦÌêËMæü$ Ððþâæýåyé°Mìü ^ðþç³#µÌôýÏ° M>âæýå™ø
MæüÆø¯éÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Csîý ÐèþÌôý òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° Væü_a»oÍ ÝùµÆŠÿt G{Ææÿsìý G…yæþÌZ ¯èþyìþ_ Ððþyæþ$™èþ$¯èþ² §æþ–ÔéÅË$ C…M> Mæü°í³çÜ$¢¯é²Äæý$° Ñòßý^Œþ
AËÏÇ Ðèþ$*MæüË$ §éyìþMìü ´ë˵yæþ… §éÆæÿ$×ý… A¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý çœ$r¯èþË$ ÑÌôýgŒýM>…ò³ÏMŠüÞ ¿æýÐèþ¯èþ… ÌZMøÑyŠþ&19 A«§æþ$¯é™èþ¯èþ Bçܵ{† ™ðþË…V>× ýC¯ŒþíÜ
ç³#¯èþÆ>Ðèþ–™èþ… M>Mæü$…yé ^èþ*yéË°, AÝë…ïœ$Mæü ÔèýMæü$¢Ë ç³rÏ Mæüv¯èþ…V> ^ðþ´ëµÆæÿ$. E´ë«¨ MøçÜ… JMæü {´ë…™èþ… ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø {´ë…™é°Mìü Ððþâôýå çÜ…^éÆæÿ
tr*ÅsŒý B‹œ Ððþ$yìþMæüÌŒý òÜO¯ðþÞ‹Ü A…yŠþ ÈòÜÆŠÿa(sìýÐŒþ$Þ) A…§æþ$»êr$ÌZMìüÐèþ_a…¨. gê™èþ$ÌñýO¯èþ hï³Þ˯èþ$ ™èþËí³çÜ$¢¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. §óþÔèýÐéÅç³¢…V>
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° BÄæý$¯èþ {糿æý$™éÓ°Mìü Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ 1,500 »ñýyŠþË™ø Mæü*yìþ¯èþ DBçܵ{†ÌZ{ç³™óþÅMæ üÐéÆæÿ$zË$, ÐðþO§æþÅç³ÇMæüÆ>Ë$,
{糿æý$™éÓË çÜ*^è ¯èþ˯èþ$ ´ësìý…_, ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° ™èþÆæÿÑ$Mösôýt…§æþ$Mæü$ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ ÑíÜÆóÿíܯèþr$Ï E¯é²Ææÿ±, ÐéÇ° B§æþ$Møyé°Mìü çÜÆðÿO¯èþ {ç³×êãMæü
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: ™ðþË…V>×êÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü IïÜÄæý$*, Ððþ…sìýÌôýrÆŠÿ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ E¯é²Æÿ$$. DBçܵ{†ÌZ 468 Ìôý§æþ± ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÇ° B§æþ$MøÐèþyé°Mìü ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ Mæü*yé ÌôýÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ Mæü–íÙV> CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>ÐéË° DÔèýÓÆŠÿ ^ú§æþÇ çÜ*_…^éÆæÿ$. Væü§æþ$Ë$E…yæþV> 153 Ðèþ$…¨yéMæütÆæÿ$Ï, 228 Ðèþ$…¨¯èþÆæÿ$ÞË$, 578 Ðèþ$…¨ C™èþÆæÿ
°ÐéÆæÿ×ýMæü$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$ ¿ôýçÙ$V>Y E¯é²Äæý$° Móü…{§æþ A«¨M>Ææÿ$Ë
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|”øÏ kÕìf…Æ»s¡¢qß º–…§æþ… çÜ…™èþ–í³¢° ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. MæüÆø¯é E««§æþ–† A«¨Mæü…V> E¯èþ² ¯èþVæüÆ>ÌZÏ ÐðþO§æþÅíܺ¾…¨ õÜÐèþË$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. CMæü MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$, yÓTî<ä{Ï ù|J ‘·s¡ßyêsTT
Móü…{§æþ º–…§éË$ ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> Móü…{§æþ º–…§æþ… A¯èþ$Ðèþ*°™èþ$Ë çÜ…QÅ™èþVæüYyæþ…™ø Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° ç³Ë${´ë…™éÌZ
n+<äCÒdæq mÄ؇ ˝Òu§πs≥Ø
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü:
Ôèý°ÐéÆæÿ… òßýO§æþÆ>»ê§Š þ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. Væü_a»oÍÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ…V> HÆ>µr$ ^óþíܯèþ
{sìýÐŒþ$µ Bçܵ{† ÌZç çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ Móü…{§æþ º–…§æþ… ç³ÇÖÍ…_…¨. AMæüPyìþ
ÏMæü…sñýO¯ðþÃ…sŒ ýMæüÏçÜtÆæÿϯèþ$ G†¢ÐóþÔéÆæÿ$. Ðèþ$Ç Mö° ²{´ë…™éÌZÏ Mö™èþ¢V> MóüçÜ$Ë$
ÐðþË$Væü$ ÌZMìüÆ>Ðèþyæþ…™ø BÄæý*{´ë…™é˯èþ$ ÆðÿyŠþgZ¯èþ$ÏV> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$.
ø£s√Hê ‘·>∑ßZ‘√+~
¯èþ$…_ ¯éÇÞ…VŠüÌZ° A†ò³§æþª Mìü^ðþ¯Œþ A„æüÄæý$´ë{™èþ¯èþ$ D º–…§æþ… ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é ÐéÅí³ ¢ A°²{´ë…™éÌZ ™èþVæü$YÐèþ$$Q…
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf–…ÀçÜ$¢¯èþ² ™èþÆæÿ$ çÜ…§æþÇØ…_…¨. Móü…{§æþ fËÔèýMìü¢ ÔéQ AyìþçÙ¯èþÌŒý òÜ{MðürÈ A¯èþ$׊ý ºÆøM> ç³sìýt¯èþç Ü*^èþ¯èþË$ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Äæý$° ÐðþO§éÅ«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>[çÙt…ÌZ
×ý…ÌZ Ë„æüË$ QÆæÿ$a ^óþíÜ àÅ…yŠþ ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° D {糆°«¨ º–…§æÔþ…ÌZ ç³¼ÏMŠü òßýÌŒý¢ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ òܵçÙÍçÜ$t MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþ ÐéÆæÿ…§æþÇ ±Væü$Ç¢…^é…. ..... ÐéÇ §éÓÆ> GÐèþÆðÿÐèþÇMìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMóü
Ýë°sñýOfÆæÿ$Ï E_™èþ…V> ç³…í³×ìý yéMæütÆŠÿ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Vðüyæþ…, ¯óþçÙ¯èþÌŒý C°íÜtr*ÅsŒý B‹³ ¯èþ*Å{sìýçÙ¯Œþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ yéMæütÆŠÿ AÐèþM>Ôèý… E…§ø gê¼™é ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜç³È„æüË$ fÇ´ë…. ©…™ø Æ>[çÙt
^óþÄæý$yæþ… çßýÆæÿÛ±Äæý$Ðèþ$° Ðèþ$çßý õßýÐèþ$Ë™èþ, Mæü¯èþ*jüÅÐèþ$ÆŠÿ BòœOÆŠÿÞ Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ G‹ÜG‹Ü u>Mæü*ÆŠÿ , ÐéÅç³¢…V> HÄôý${´ë…™éÌZÏ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü¯èþÐéÆæÿ$¯é²Æø JMæüA…^èþ
º*»Œý ¯èþVæüÆŠÿ G…ï³ G…. }°Ðé‹Ü ¯óþçÙ¯èþÌŒý yìþgêçÜtÆŠÿ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý AÝùíÜÄôý$sŒý {¸÷õœçÜÆŠÿ ÔóýQÆŠÿ ^èþ™èþ$ÆóÿÓ¨ ¯é§öÇMìü…¨. ©° B«§éÆæÿ…V> Æ>[çÙtÐéÅç³¢…V> Mæü…sñýO¯ðþÃ…r$Ï HÆ>µr$^óþÔé….
Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ôèý${Mæü ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$¯é²Ææÿ$. D º–…§æþ… Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË´ër$ Dº–…§æþ… òßýO§æþÆ> AMæüPyæþ {ç³f˯èþ$ ºÄæý$rMæü$ Æ>±Äæý$Mæü$…yé, ºÄæý$sìýÐéÇ° AMæüPyìþMìü ÐðþâæýÏMæü$…yé
ÐéÆæÿ… G…ï³ }°Ðé‹ÜÆðÿyìþzMìü GBÈÞ Ë»ŸÆóÿrÈ Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ yéMæütÆŠÿ »ê§ŠþÌZ¯óþ E…yæþ¯èþ$…¨. Ôèý°ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^é…. M>…sêMæü$t ÐèþÅMæü$¢Ë…§æþDZ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ^óþÔé…. ©°M>
HË*Ç Æ>Ðèþ$^èþ…{§éÆðÿyìþz àÅ…yŠþ Ýë°sñýOfÆæÿϯèþ$ A…§æ gôýÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÝùÐóþ$ÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ™ø º–…§æþçÜ¿æý$ÅË$¿ôýsîý AÄæý*ÅÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… yîþiï³ Ææÿ×ý…V> ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢° çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> AÇMæürtVæüÍV>…. Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> ÌêMŠüyú¯Œþ
G…ï³ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D Ýë°sñýOfÆæÿϯèþ$ Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ ÌZ Mæü*yé ç³…í³×ìý M>Æ>ÅËÄæý$…, ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… iòßý^ŒþG…ïÜ Mæü…{sZÌŒý Ææÿ*ÐŒþ$¯èþ$ ç³ÇÖÍ… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> AÐèþ$ËÐèþ#™ø…¨. {ç³fË$ Mæü*B çÜçßý MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$ÇMö°²
^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. ©°ò³O yéMæütÆŠÿ HË*Ç Ððþ…r¯óþ çܵ…¨çÜ*¢ çÜÆæÿçœÆ> ^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$Æø ÝëÇïÜG‹Ü™ø DMóü…{§æþ º–…§æþ… Ðèþ*ÐóþÔèý… ÆøkË$ {ç³fË$ CÌêVóü çÜçßýMæüÇ…_ ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$, Mæü…sñýO¯ðþÃ…sŒý
^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ™é¯èþ$ íܧæþ®…V> E¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. °º…«§æþ¯èþË$ ´ësìýõÜ ¢Mæü_a™èþ…V> çœÍ™èþ… E…r$…¨ A° ïÜG…õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
Ä~yês¡+
26 @Á|æ˝Ÿ 2020

features@suryaa.com
8

ÇËÄæ$ý ¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê± Ðèþ$äÏ BíÜÄæ*ý ÌZ A™èþÅ…™èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþV>
AÐèþ™èþÇ…^éÆæÿ$. º*ÏÐèþ$¾ÆŠÿY ¼ÍÄæ$ý ±ÆŠÿ C…yðþMŠüÞ {ç³M>Ææÿ….. hÄñý*ÌZ ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý* ¨VæüfY …
õœçÜ$¾MŠü 9.99 Ôé™èþ… Ðésê¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$$MóüÔŒý ç܅糧æþ 49.2 ¼ÍÄæý$¯Œþ
yéËÆæÿÏMæü$ ò³ÇW…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Aλê»ê {Væü*‹³ A«¨¯óþ™èþ gêMŠü Ðèþ*¯èþ$ Ððþ¯èþMìüP ¯ðþsìtý BíÜÄæý*
Aç³ÆæÿMæü$»ôýÆæÿ$yìþ Ý릯鰲 †W ´÷…§éÆæÿ$. 46 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ ç܅糧æþ™ø Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* BíÜÄæ*ý
Mæü$»ôýÆæÿ$yìþV> E¯èþ² gêMŠü Ðèþ*¯èþ$ A«¨VæüÑ$…_ Ðèþ$$MóüÔŒý ™èþ¯èþ Ý릯鰲 糨˅ ^óþçÜ$Mæü$°. §óþÔè…ý ÌZ¯óþ
A™èþÅ…™èþ ç܅糯èþ$²yìþV> E¯èþ² Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê± C糚yæþ$ BíÜÄæ*ý ÌZ¯óþ A™èþÅ…™èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþV>
AÐèþ™èþÇ…^éÆæÿ$.
ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü A«¨¯óþ™èþ Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê± Ðèþ$ÆøÝëÇ BíÜÄæý*ÌZ¯óþ A™èþÅ…™èþ ç܅糯èþ$²yìþ yîþÌŒý ³æNÆæÿ¢Äæý*ÅMæü õœçÜ$¾MŠü.. hÄñý* ´ëÏsê¹Ððþ*ÞÏ A†ò³§æþª Ððþ$O¯éÇsîý õÙÆŠÿçßZËzÆŠÿ M>¯èþ$…¨. õœ‹Üº$MŠü Ðóþ™èþ¯é°² çÜÓ^èþe…§æþ…V> Ææÿ*.15 MørÏMæü$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C™èþÆæÿ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆðÿMæütÆæÿÏ
Ý릯鰲 §æþMìüP…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. hÄñý*ÌZ ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý* ¨VæüYf… õœçÜ$¾MŠü 9.99 Ôé™èþ… Ðésê¯èþ$ ™ø ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Jç³µ…§æþ… §éÓÆ> A…»ê ± °MæüÆæÿ BçÜ$¢Ë ÑË$Ðèþ 4.69 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï(Ææÿ*. 35 Ðóþ™èþ¯éË$ ò³ÇW¯èþç³µsìýMîü.. DÄæý$¯èþ Ðèþ*{™èþ… B Ððþ$$™é¢°Móü Mæür$tºyìþ E¯é²Ææÿ$.
Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$$MóüÔŒý ç܅糧æþ 49.2 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏMæü$ ò³ÇW…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÐóþË Mør$Ï) ò³ÇW…¨. ©…™ø BÄæý$¯èþ Ððþ$$™èþ¢… °MæüÆæÿ BçÜ$¢Ë ÑË$Ðèþ 49.2 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏMæü$
Aλê»ê {Væü*‹³ A«¨¯óþ™èþ gêMŠü Ðèþ*¯èþ$ Ððþ¯èþMìüP ¯ðþsìýt BíÜÄæý* Aç³ÆæÿMæü$»ôýÆæÿ$yìþ Ý릯鰲 †W ^óþÇ…¨.D Jç³µ…§æþ…ÌZ ¿êVæü…V> hÄñý* ´ëÏsŒý¸ëÐŒþ$Mæü$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÑË$Ðèþ¯èþ$ Ææÿ*.4.62 Ë„æüË º…«§æþ$Ðèþ#Ë i™éË$ ò³ÇV>ÄŒý$ : ¬ A…»ê± º…«§æþ$Ðèþ#ÌñýO¯èþ °SÌŒý BÆŠÿ Ðóþ$ÝëÓ±, íßý™éÌŒý BÆŠÿ
´÷…§éÆæÿ$. 46 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ ç܅糧æþ™ø Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* BíÜÄæý* Mæü$»ôýÆæÿ$yìþV> E¯èþ² gêMŠü Ðèþ*¯èþ$ Mør$Ï (6,595 MørÏ yéËÆæÿ$Ï)V> ÌñýMæüPVæüsìýt¯èþr$Ï ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü ÍÑ$sñýyŠþ (BÆŠÿIGÌŒý) Ðóþ$ÝëÓ± Mæü*yé Mæü…ò³±ÌZ ÔéÔèýÓ™èþ yðþOÆðÿMæütÆæÿ$ÏV> E¯é²Ææÿ$. ÒÇ Ðóþ™èþ¯éË$ Ææÿ*. 20.57MørÏMæü$
A«¨VæüÑ$…_ Ðèþ$$MóüÔŒý ™èþ¯èþ Ý릯鰲 糨˅ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü ÍÑ$sñýyŠþ ÐðþËÏyìþ…_…¨. Ðésê Ñ{MæüÄæý$ {ç³{MìüÄæý$ÌZ ¿êVæü…V> õœçÜ$¾Mæü$P ™égê DMìüÓsîý õÙÆæÿϯèþ$ gêÈ ò³ÇV>Æÿ$$. GWjMæü*ÅsìýÐŒþ ï³G…G‹Ü {ç³Ý맊þ Ðóþ™èþ¯èþ… Ææÿ*. 8.99MørÏ ¯èþ$…_ Ææÿ*. 10.01MørÏMæü$
(BÆŠÿIGÌŒý) ™èþÐèþ$ yìþhrÌŒý Ñ¿êV>Ë°²…sìý± çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþíÜ hÄñý* ¸ëÏsê¹ÐŒþ$ÞV> HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ hÄñý* ´ëÏsê¹ÐŒþ$Þ »ZÆæÿ$zÌZ Ý릯èþ… Mæü*yé Mæü͵…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï BÆŠÿIGÌŒý ™ðþÍí³…¨. ò³ÇW…¨. ±™é A…»ê± çÜà Mæü…ò³± ¯é¯Œþ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆðÿMæütÆæÿÏMæü$ Ææÿ*. 1.65MørÏ MæüÑ$çÙ¯Œþ
çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ©°² A† ò³§æþª yìþhrÌŒý çÜ…çܦV> Ðèþ*Æóÿa…§æþ$Mæü$ ÇËÄæý$¯ŒþÞ Mæü—GíÙ ^óþÝù¢…¨. D A…»ê± Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ BM>ÔŒý, Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ CÚë D Mæü…ò³± »ZÆæÿ$zÌZ
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™èþÐèþ$ Ë„æüÅ Ý뫧æþ¯èþMæü$ õœçÜ$¾Mø¢ Mæü$¨Ç¯èþ Jç³µ…§æþ… Ðèþ$…_V> Mæü$¨Ç…§æþ° ÇËÄæý$¯ŒþÞ çÜ¿æý$ÅË$V> E¯é²Ææÿ$. hÄñý*ÌZ õœ‹Ü º$MŠü Ææÿ*. 43, 574 MørÏ
çÜ…çܦ ¿êÑÝù¢…¨. ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³sìýt…¨. {ç³ç³…^èþ §óþÔéË$ ¿êÆæÿ™Œþ ÐðþO³æ#
^èþ*çÜ$¢¯é²Äæý$¯èþyé°Mìü D Jç³µ…§æþ… °§æþÆæÿدèþÐèþ$° Mö…§æþÆæÿ$
ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> ò³ÇW¯èþ ç܅糧æþ : A…»ê± ç܅糧æþ ÑË$Ðèþ 4.7 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ A…r$¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ ò³r$tºyæþ$ËMæü$ ¿êÆæÿ™Œþ Móü…{§æþÝ릯èþ…
ò³Ææÿ$Væü$§æþË™ø 49.2 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏMæü$ ^óþÇ…¨. ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü õÙÆæÿ$Ï 10 Ôé™èþ… Æ>ÅÎ AÐèþ#™èþ$…§æþ° B¯èþ…§Šþ Ðèþ$ïßý…{§æþ A¯é²Ææÿ$. {»êÐø Ðèþ$$Móü‹Ù A°
^óþÄæý$yæþ… C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü A«¨¯óþ™èþ Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê±Mìü ^ðþ…¨¯èþ hÄñý* Mö°Äæý*yéÆæÿ$. D yîþÌŒý ³æNÆæÿ¢Äæý*ÅMæü õœ‹Üº$MŠü.. hÄñý*
´ësŒý¸ëÐŒþ$ ÝùçÙÌŒý ¯ðþrÓÇP…VŠü ¨VæüYf… õœçÜ$¾MŠü fr$t Mæüsìýt¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. õœçÜ$¾MŠü™ø ´ëÏsŒý¸ëÐŒþ$ÞÌZ A†ò³§æþª Ððþ$O¯éÇsîý õÙÆŠÿçßZËzÆŠÿ M>¯èþ$…¨. D
^óþçÜ$Mæü$¯èþ² yîþÌŒý §éÓÆ> A…»ê± Ðèþ$ÆøÐèþ*Ææÿ$ BíÜÄæý*ÌZ° A™èþÅ…™èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþ gê¼™éÌZ Jç³µ…§é°Mìü Ðèþ$$…§æþ$, 2020 ÌZ A…»ê± ç܅糧æþ 14
^óþÆ>Ææÿ$. Ðèþ$Æøç³MæüP Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ BíÜÄæý*ÌZ A™èþÅ…™èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþV> E¯èþ² gêMŠü Ðèþ* °MæüÆæÿ BçÜ$¢Ë ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ „îü×ý™èþ¯èþ$ ^èþÑ ^èþ*íÜ…¨. C¨ BíÜÄæý*ÌZ
ÑË$Ðèþ 46 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$ÏV> E…¨. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ M>Ææÿ×ý…V> Væü™èþ 29 HâæýÏÌZ Mæü±Ñ° GÐèþÇMðüO¯é yéËÆŠÿ ç³Ææÿ…V> A†ò³§æþª ç³™èþ¯èþ…. ©°² ºsôýt õœ‹Üº$MŠü,
GÆæÿ$Væü° ȆÌZ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ ç³™èþ¯é°Mìü Væü$ÆðÿO…¨. D §ðþº¾ ÇËÄæý$¯ŒþÞò³O ¿êÈV> ç³yìþ…¨. C§óþ hÄñý* yîþÌŒý ç'`íÙt…_¯èþ çÜ$¯éÒ$...
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A…»ê± Ý릯鰲 ^ðþO¯é ¨VæüYf… Aλê»ê A«¨¯óþ™èþ gêMŠü Ðèþ* A«¨VæüÑ$…^éÆæÿ$.
CMæü A…™é B¯ŒþÌñýO¯Œþ : õœçÜ$¾MŠü MóüÐèþË… ÇËÄæý$¯ŒþÞ
õœ‹Üº$MŠü™ø Jç³µ…§æþ… : ™égêV>, õœ‹Üº$MŠü™ø ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Jç³µ…§æþ…™ø A…»ê± hÄñý*ÌZ ÐésêË$ Mö¯èþyæþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðèþ$Æø yîþÌŒý¯èþ$
Ðèþ$ÆøÐèþ*Ææÿ$ ™èþ¯èþ Ý릯鰲 MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$ Mæü$¯é²Ææÿ$. M>V>, hÄñý* ´ëÏsŒý¸ëÐŒþ$Mæü$ 9.99 Ôé™èþ… Mæü*yé Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$…¨. õœçÜ$¾MŠü ÐésêÞ‹³, ÇËÄæý$¯ŒþÞ hÄñý*
Ðésê¯èþ$ 570 MørÏ yéËÆæÿÏMæü$ (Ææÿ*. 43,574 Mør$Ï) õœ‹Üº$MŠü™øŠü çÜ…çܦ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ…¨. D Ðèþ*ÆŠÿt Ðèþ$«§æþÅ ÐèþNÅà™èþÃMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Mæü*yé Mæü$¨Ç…¨. ©…™ø
hÄñý* Ðèþ*ÆŠÿt §éÓÆ> ÐésêÞ‹³ ÝëÄæý$…™ø B¯Œþ ÌñýO¯Œþ
C…sìýMìü çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ BÆæÿzÆŠÿ C_a yðþÍÐèþÈ ´÷…§ö^èþ$a.
õœçÜ$¾MŠü, ÇËÄæý$¯ŒþÞ yîþÌŒýÞ ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü õÙÆæÿ$Ï ËÀ…_…¨. íÜsìýt…VŠü ïœkMæü$ C¨ A§æþ¯èþ…. A…™èþ{Mìü™èþ… Hyé¨ D MæüÑ$çÙ¯Œþ Ææÿ*. 1.5Mør$ÏV>
ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ò³sêtÆÿ$$. ©…™ø A…»ê± çÜ…§æþç³ ÑË$Ðèþ ò³ÇW…¨. E…¨. íÜsìýt…VŠü ïœk Mìü…§æþ ±™é A…»ê± Ææÿ*. 7Ë„æüË$ A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Væü™óþyé¨ ÇËÄæý$¯ŒþÞ
»ZÆæÿ$zÌZ ^óþǯèþ GïܾI Ðèþ*i bðþOÆæÿµÆæÿÞ¯Œþ AÆæÿ$…«§æþ¡ ¿æýsêtbéÆæÿÅ Ææÿ*. 75Ë„æüË MæüÑ$çÙ¯Œþ
BÄæý$¯èþ Ðóþ™èþ¯èþ… ò³ÆæÿVæüÌôý : Aç³Ææÿ Mæü$»ôýÆæÿ$yæþ$ Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê± ÐèþÆæÿ$çÜV> 糧æþ Mö…yø ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
Hyé¨ ™èþ¯èþ ÐéÇÛMæü Ðóþ™èþ¯é°² Ææÿ*. 15MørÏMæü$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÇË Äæý$¯ŒþÞ
C…yæþ[ïÜt‹Ü bðþOÆæÿïŒþ çßZ§éÌZ 2008&09 ¯èþ$…_ Ðèþ$$MóüÔŒý C…™óþ i™èþ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Bλê»êMæü$ ¯èþÚëtË$ : Aλê»ê {Væü*‹³ çßZÍz…VŠü ÍÑ$sñýyŠþ JMæü ¼ÍÄæý$¯èþÏ yéËÆæÿϯèþ$
§é§é³æ# Hsê Ææÿ*. 24Mørϯèþ$ ™èþ–×ý{´ëÄæý$…V> Ðèþ§æþ$Ë$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. Mæü…ò³±ÌZ MøÌZµÆÿ$$…¨. 29 HâæýÏÌZ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ A†ò³§æþª ç³™èþ¯é°² ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$yæþ…™ø Ðèþ*Ça {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ,
ÔéÔèýÓ™èþ yðþOÆðÿMæütÆæÿÏ…§æþÇ i™éË$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é² Ðèþ$$MóüÔŒý Ðèþ*{™èþ… ™èþ¯èþ Ðóþ™èþ¯é°² ò³…^èþ$Mæü$ gêMŠü Ðèþ*, A…»ê±° A«¨VæüÑ$…_ A™èþÅ…™èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþV> °Í^éÆæÿ$. MúÏyŠþ Mæü…³æNÅsìý…VŠü õÜÐèþË$,
¯óþ…§æþ$Mæü$ CçÙtç³yæþsôýϧæþ$. bðþOÆæÿïŒþ, Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê± MøÇMæü Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Ððþ$$»ñýOÌŒý A¯èþ$ÐèþÆæÿ¢¯éË yìþÐèþ*…yŠþ ™èþVæüYyæþ…™ø gêMŠü Ðèþ* ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ° Bλê»ê çßZÍz…VŠüÞ
Hyé¨ Mæü*yé BÄæý$¯èþ Ðóþ™èþ¯é°² Ææÿ*. 15Mør$ÏV> °Ææÿ~Æÿ$$…^é…. Äæý*fÐèþ*¯èþÅ Ðóþ™èþ¯èþ ¯èþÚët˯èþ$ ^èþÑ ^èþ*Ýù¢…¨.Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# ÇËÄæý$¯ŒþÞ hÄñý*ÌZ õœçÜ$¾MŠü ò³r$tºyæþ$Ë™ø §óþÔèý…ÌZ¯óþ ™öÍ
Ýë¦Æÿ$$Ë$ ™èþMæü$PÐèþV> E…yéË° ^ðþç³µyé°Mìü Ðèþ$$MóüÔŒý ÐèþÅMìü¢Væü™èþ E§éçßýÆæÿ×ýV> °Í^éÆæÿ$ I§æþ$ çÜ…çܦÌZÏ JMæüsìýV> hÄñý* Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. A…™óþM>Mæü$…yé Mö°² §óþÔéË iyîþï³
A° ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü ™èþ¯èþ ÐéÇÛMæü °Ðóþ¨MæüÌZ õ³ÆöP…¨. 2018&19ÌZ¯èþ* Ðèþ$$MóüÔŒý Mæü¯é² hÄñý* Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ… GMæü$PÐèþ E…yæþr… ÑÔóýçÙ…. h…»ê»ôýÓ iyîþï³ 19.4 ¼ÍÄæý$¯Œþ
C…™óþ Ððþ$$™èþ¢… i™èþ…V> ¡çÜ$ Mæü$¯é²Ææÿ$. 2018&19ÌZ Ðèþ$$MóüÔŒý Ææÿ*. 4.45Mør$Ï yéËÆæÿ$Ï, Ðèþ*ÇçÙ‹Ü iyîþï³ 14 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï, IÌê…yŠþ iyîþí³ 26.6 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï M>V>
i™èþ…V> A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CMæü MæüÑ$çÙ¯Œþ Mìü…§æþ Ææÿ*. 9.53Mør$Ï, C™èþÆæÿ ¿æý™éÅË$ Ææÿ*. hÄñý* Mæü…ò³± ÑË$Ðèþ HMæü…V> 65.95 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï Ðèþ#…§æþ° ™égê Væü×ê…M>Ë §éÓÆ>
31Ë„æüË$, 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý {ç³Äñý* f¯éË Mìü…§æþ Ææÿ*. 71Ë„æüË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™ðþË$Ýù¢…¨
ïÜDKË Ðóþ™èþ¯èþ ç³ÇÐèþ*×êËò³O ^èþÆæÿa ¯óþç³£æþÅ…ÌZ AMøtºÆæÿ$ 2009¯èþ A…»ê± ™èþ¯èþ & }ÐèþÍÏ ™èþ¯èþÃÄŒý$, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.
@|”øÏ bı+∫ ñqï eTs√ Á|üe÷<ä+ ôV≤#·Ã]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü»\T
eT]+‘· nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*‡q
nedüs¡+ ñ+~. m+<äTø£+fÒ $»j·Tyê&É
-yê‘·es¡D XÊK ôV≤#·Ã]ø£ + sêj·T\d”eT˝À¢ì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ á<äTs¡T>±\T\T - |æ&ÉT>∑T\T - yê‘êes¡D+˝À ‘˚eT - o‘·\ Ä~yês¡+
e&É>∑fi¯¢‘√ ≈£L&çq esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì Á|üø£{Ï+∫+~.Çø£ yês¡+ s√E\T>± yê‘êes¡D+ ñ+fÒ eT]+‘·>±
neTsêe‹, ã÷´s√:ø£s√Hê y˚fi¯ @|”øÏ nqTø√ì ñ|üÁ<äe+ e∫Ã|ü&ç+~. ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. X¯óÁø£yês¡+ sêj·T\d”eT ˝À ô|ò’˝Ÿ bòı{À 26 @Á|æ˝Ÿ 2020
zyÓ’|ü⁄ ø£s√Hê rÁe‘· ‘·>∑Zø£b˛>±.. <ëìï eT]+‘· ô|+#˚˝≤ eTs√ $|ü‘·TÔ ø£s√Hê yê´|ædüTÔ+~. m+&É\πø Ç+‘·
ÁbÕ+rj·T+ ek˛Ô+~. <äøÏåD n+&Ée÷Hé düeTTÁ<ä+ Äπ>ïj·T ã+>±fi≤K‘·+˝À á HÓ\
|ü\T#√≥¢ ≈£î]XÊsTT. ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü esê¸\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. Çe˙ï
#Ó&É>=≥Tº yêq\T. ø√‘·≈£î e∫Ãq e] - Ç‘·s¡ |ü+≥\qT e&É>∑fi¯¢‘√
$düÔ]düTÔ+fÒ.. Çø£ yêq\T ø=&ç‘˚ Ç~

I
29q n\Œ|”&Éq+ @s¡Œ&ç ã\|ü&ÉT‘·T+<äì yê‘êes¡D XÊK u≤+ãT #ê˝≤ &˚+»sY nì ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.Çø£ e´ekÕj·T |üqT\T #˚ùd
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ yês¡Ô\T ù|*Ã+~. Bì Á|üuÛ≤e+‘√ X¯ìyês¡+ qT+∫ Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T ø√kÕÔ
HêX¯q+ #˚kÕÔsTT. |æ&ÉT>∑T\‘√ |üX¯óe⁄\T - ¬s’‘·T\ ÁbÕD≤\T rkÕÔsTT.H˚{Ï
qT+∫ @|”˝À esê¸\T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì yê‘êes¡D XÊK
¬s’‘·T\T esê¸\ ø±s¡D+>± nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T.

MT dü+πøåeTy˚T Á|üuÛÑT‘·« <Û˚´j·T+ dæm+ düVü‰j·T ì~ÛøÏ s¡÷.51y˚\T $‘·s¡D

‘ÓHê*`y˚T»sY q÷´dt : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s√Hê eTVü≤e÷à]ì ø£≥º&ç


#˚ùd+<äT≈£î kÕVü≤k˛ù|‘·+>± rdüT≈£î+≥Tqï ìs¡íj·÷\≈£î Á|ü»\T ‘·eT e+‘·T
düVü≤ø±s¡+ n+~+#·&Éy˚T ø£ø£ nH˚ø£ dü+düΔ\T Ä]Δø£+>± ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹
düVü‰j·T ì~ÛøÏ ‘·eT ‘√&ÜŒ≥TqT n+~düTÔHêïj·Tì ‘ÓHê* |òü⁄&é Á¬>’Hé n+&é
øÏs¡D≤ eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé ‘·eT e+‘·T>± düVü≤ø£]+#·&É+
eTT<ëeVü≤eTì myÓTà˝Ò´ •e≈£îe÷sY nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ n_Ûeè~›
ø±sê´\j·T+ e<ä› ~.‘ÓHê* |òü⁄&é Á¬>’Hé n+&é øÏsêD≤ eTs¡Ã+{Ÿ‡
nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T dæm+ düVü‰j·T ì~ÛøÏ s¡÷.51y˚\ #Ó≈£îÿqT myÓTà˝Ò´
•e≈£îe÷sY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T
mHé.$.mdt.>∑T|ü⁄Ô, >∑TÁs¡+ ñ<äj·TX¯+ø£sY, ¬ø.Vü≤]øÏc˛sY, Hêfi¯+ s¡»˙≈£îe÷sY,
lsêeTT\T, ùd‘·Te÷<Ûäyé, düTÁãeTD´+, s¡|òüTTHê<Ûä>∑T|ü⁄Ô ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

-ôVA+ eT+Á‹ düT#·]‘· esêZ\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$TkÕÔqì


‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.ø£s√q yÓ’s¡dt yê´|æÔ ìs√<ÛëìøÏ $~Û+∫q ˝≤ø˘ &ÍHé ø±s¡D+>±
$|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ eTVæ≤fi¯\qT Ä]Δø£+>± Ä<äT≈£îì Ç+{Ï ô|<ä›qï>±
ì*#ês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T.Á>±MTD, |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì 8.78\ø£å\ dü+|òü÷\˝À
sê´|æ&é øÏ{Ÿ\ <ë«sê ø£s√Hê
Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, y˚T»sY q÷´dt :- Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 4551dü«j·T+
düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î 3 ø√≥¢ 35 \ø£å\ 43 y˚\ s¡÷bÕj·T\qT yÓ’j·TdtÄsY
nìï esêZ\ Á|ü»\T ñbÕ~Ûø√˝ÀŒsTT ø£cÕº\T nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
Ç≥Te+{Ï $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä<ëj·T+ ˝Òø£b˛sTTHê &Ü«Áø±
eTVæ≤fi¯\qT Ä<äTø√yê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î düTHêï
ñqï 91 \ø£å\ eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î á düTHêï e&û¶ |ü<∏äø£+ <ë«sê y˚T\T
#˚≈£Ls¡T‘·T+<äì ˝≤ø˘ &ÍHé düeTj·TeTT˝À dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î
eTTK´eT+Á‹ n+&É>± ì*#ês¡ì ôVA+eT+Á‹ düT#·]‘· nHêïs¡T.Á|ü‹ÔbÕ&ÉT
$esê\T ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ
düTHêï e&û¶ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä sêÁwüº ôVA+ eT+Á‹ y˚Tø£‘√{Ï düT#·]‘· $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ôVA+ eT+Á‹ Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z e&û¶ |ü<Ûäø£+ ÁøÏ+<ä 1,400 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT yê] nøö+≥¢˝À »eT ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’mdtÄsY ø±s¡´ø£s¡Ô\ düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\‘√ |ü‹ÔbÕ&ÉT ˝Àì
Á|ü»\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\ n_Ûe �~Δ ø√dü+ #˚j·T&É+ »]–+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ yÓ’j·Tdt bÕdüºs¡¢≈£î, |üPC≤s¡T\≈£î ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á
nVü≤]ïX¯\T ø£ �wæ #˚kÕÔqì eT] eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î n+~düTÔHêïs¡ì ø±s¡´Áø£eT+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡eTC≤Hé dü‘êÿsê´\ düe÷Vü‰s¡+ e÷#·s¡¢, y˚T»sYq÷´dt : Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î


>∑T]#˚düTÔqï ø£s√Hê eTVü≤e÷à] bÕõ{°yê, HÓ–{°yê ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î dæm+
øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T\˝À s¡eTC≤Hé eTq #˚düTÔ+<√ yêπs s¡eTC≤Hé X¯óuÛ≤_Ûq+<äq\≈£î ns¡TΩ\T. s¡+C≤Hé e÷dü+˝ÀH˚
Ä‘·à\qT Á|üøå±fi¯q #˚düT≈£îì eTq*ï ~e´ KTsYÄHé ~$qT+&ç uÛÑT$øÏ ~– eTìwæøÏ e÷s¡Z<äs¡Ùø£+ #˚dæ+~. ø±˙ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìøÏ sê´|æ&é øÏ{Ÿ\qT |ü+|æq≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« $|t,
eTq+ düeTdüÿ]+#·T ø√e\dæq eTTdæ¢+ düe÷»+ ˝Àì n‹ô|<ä› düeT÷Vü≤+ ~e´KTsYÄHé ≈£î <ä÷s¡+>± myÓTà˝Ò´ |æHÓï*¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À
nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~ . eTìwæ ñ+~. <Ûäs¡à+, <Ó’e $<Û˚j·T‘ê <Ûäs¡à+ ,düHêàs¡Z+ #·÷|ü&ÜìøÏ ~e´KTsYÄHé ø£s√Hê sê´|æ&é øÏ{Ÿ\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. Á|ü»\T
#˚ùd ‘·|æŒ<ë\T eTTK´+>± s¡eTC≤Hé HÓ\˝À ne‘·]+∫+~. <Ó’e $<Û˚j·T‘· e÷s¡Z+ ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ m≥Te+{Ï Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. Á|ü»\T ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü
e´_Û#ês¡+, p<ä+, eT<ä´bÕq+, e÷qe eTqT>∑&É≈£î düeTT∫‘·+ ø±<äì #ÓãT‘·T+~ ~e´KTsYÄHé. n<˚ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì, n~Ûø±s¡T\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T.
$X¯ �+K\‘·«+ á eTVü‰ bÕbÕ\ düVü≤»yÓTÆsTTq, Á|üø£ �‹øÏ düìïVæ≤‘·yÓTÆq e÷s¡Z+eT+≥T+~. ‘·eT J$‘ê\qT á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY |ædæôV≤#Y yÓ+ø£j·T´, ø£MTwüqsY –]≈£îe÷sY,
e\¢ düs¡«dü �wæºø£s¡Ô ø√|ü+ e\¢ e#˚à X¯óuÛÑø£s¡+>±, X¯óuÛÑÁ|ü<ä+>± XÀuÛ≤j·Te÷q+>± r]Ã~<ë›s¡T ≈£îH˚+<äT≈£î yÓ’<äT´\T s¡+>±sêe⁄, ¬ø sêeTø√≥j·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
á eTVü≤e÷à] yê´<ÛäT\qT <ä÷s¡+
#˚j·÷\ì n˝≤¢Vt≤ ‘√ y˚&ÉTø√yê*.
Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. ø±˙ yê]øÏ mø£ÿ&É dü¬s’q e÷s¡Z+ ø±qsêø£
n+<Ûäø±s¡+˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. KTsYÄHé #·÷ù| e÷sêZìï ns¡ú+
bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè<Û˚› d”j·T+ »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶
eTq*ï eTq+ eTq ‘·|æŒ<ë\qT dü] #˚düT≈£îì, neT\T #˚ùdÔ eTTdæ¢eTT\T Á|ü|ü+#êìøÏ Ä<äs¡Ù+>± ì\TkÕÔs¡T. \ø£å´+ : myÓTà˝Ò´ q+ã÷s¡T X¯+ø£s¡sêe⁄
#˚düTø√yê* .dü �wæºø£s¡Ô eTq≈£î eTTdæ¢y˚T‘·s¡T\≈£î dü‘·´ <Ûäsêà qï+~+#˚ u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’Hê ñ+~. ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT y˚T»sYq÷´dt :
n+~+∫q >=|üŒ ãVüQe÷q+ ø±ã{Ϻ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ s¡+C≤Hé HÓ\˝À mìï dü‘êÿsê´\T #˚j·T>∑\s√ X¯øÏÔ eTqã&ç Hê&ÉT H˚&ÉT ø±s¡´Áø£eT+˝À
s¡eTC≤Hé e÷dü+ . eTTdæ¢+\˝À e+#·q ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√+&ç. dü«s¡Z <ë«sê\˙ï MTø√dü+ ‘Ós¡T#·T≈£îH˚ <ë«sê sêÁwüº+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·«
düVü≤q+, <ë‘· �‘·« >∑TD≤\ ñHêïsTT. ˇø£y˚fi¯ <ëq<Ûäsêà\ <ë«s¡+>∑T+&Ü dü«s¡Z+˝ÀøÏ yÓfi¯¢ <ä\T#·Tø=+fÒ bÕsƒ¡XÊ\\ düeTÁ>∑ n_Ûeè<˚›
ô|+|ü⁄<ä\ô|’ <˚e⁄&ÉT Á|ü‹ j˚T&ÉT <ëq<Ûäsêà\ <ë«s¡+ >∑T+&ÜH˚ yÓfi¯fl+&ç. s√C≤ (ñ|üyêdü+) <ë«s¡+ >∑T+&Ü eTTK´eT+Á‹ »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶
s¡eTC≤qT ñ|üyêkÕ\T <ë«sê ø£*ùdÔ s√C≤ <ë«s¡+>∑T+&Ü yÓfi¯fl+&ç .KTsêHé bÕsêj·TD+ <ë«sê Á|üy˚•+∫ \ø£å´eTì kÕúìø£ XÊdüq düuÛÑT´\T
|æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢, y˚T»sY q÷´dt: s¡eTC≤Hé X¯óuÛ≤\ edü+‘·+ s¡eTC≤Hé dü‘êÿsê\ HÓ\s√E\bÕ≥T $~Û>± Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ‘Ó*ùdÔ Ä e÷sêZìï yÓ[¢ dü«s¡Z+˝À Á|üy˚•+#·+&ç. bÕbÕ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&ç q+ã÷s¡T X¯+ø£s¡sêe⁄ X¯ìyês¡+
düe÷Vü‰s¡+. s¡eTC≤Hé esê\ nq+‘·+. Ç+‘·{Ï eTôVAqï‘· e÷dü+ @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. ø£˙dü+ á •ø£åD ø±\+˝À eTq*ï eTq+ dü+düÿ]+#·T dü«s¡Z+˝ÀøÏ yÓfi¯fl>∑*–‘˚ Ä $<Ûä+>±H˚ yÓfi¯fl+&ç yÓTT‘·Ô+ MT<ä dü«s¡Z+˝ÀøÏ Äj·Tq ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À
eTs√kÕ] eTq*ï |ü⁄˙‘·T*ï #˚düTÔ+~. á dü+e‘·‡s¡+ ø√$&é 19 yÓ’s¡dt ø±ø£b˛‘˚ ñ|üyêkÕ\ e\¢ Á|üjÓ÷»q+ @$T{Ï? s√C≤ bÕ{ÏdüTÔqï e´øÏÔ Á|üy˚•+#·&ÜìøÏ nedüs¡eTj˚T´ nìï e÷sêZ\T MTø√dü+ ‘Ós¡T#·T≈£îì $˝Ò≈£îs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À
e\¢ »qdü+Á<ä+‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&˚ eTd”<äT\T U≤∞ nj·÷´sTT, eÁdüÔ <äTø±D≤\T <äTsꓤwü˝≤&Ésê<äì, >=&Ée\T >∑+<äs¡>√fi≤\ CÀ*øÏ b˛≈£L&É<äì eTVü‰ Á|üeø£Ô ñHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT $TeTà*ï MTs¡T dü«s¡Z Á|üy˚XÊìøÏ ns¡TΩ\T>± eT\T#·T≈£îH˚ e÷{≤¢&Üs¡T.ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT
eT÷‘·|ü&ܶsTT. Á|ü»\˝À uÛÑj·T+‘√ ãj·T≥≈£îsêì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. á eTTVü≤eTà<é (dü) #Ó|æŒq Á|üe#·q+ me] Ä+‘·sê´ìï CÀ´‹s¡àj·T+ |üì MT #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì n#·Ã+ù|≥ ø£dü÷Ô]u≤ $<ë´\j·T\+ q+<äT 1.6 ø√≥¢
s¡÷bÕj·T\T,n˝≤¬> Á|ü‹ eT+&É\ ôV≤&é ø±«s¡ºsY˝Àì õ˝≤¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y
kÕsê ã{°º\ô|’ m¬ø’‡CŸXÊK Äø£dæàø£ <ë&ÉT\T
uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ ‘√H˚ ø£s√HêqT ìyê]+#·>∑\+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ qT yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ >± r]à ~<˚›+<äTø£ nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T
ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ≈£î 23.06 \ø£å\T,Áø√dü÷s¡T õ˝≤¢
|ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ≈£î 10.05 \ø£å\T, u…\¢+ø=+&É õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ
≈£î 74\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T,*+>±|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ≈£î 66.63
‘ê&çø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T,n#·Ã+ù|≥ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ≈£î 126.04 \ø£å\T
eT+ps¡j·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Hê&ÉT H˚&ÉT ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>±
Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üVü≤Ø >√&É\ ìsêàDeTTq≈£î ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT
myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY ñ+&Ée*¢ Áo<˚$ eT+&É\+˝À 12 bÕsƒ¡yê\\≈£î >±qT 1ø√{≤ 3\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ≈£î >±qT
neTsêe‹ eT+&É\+˝À 9 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î >±qT 75.10 \ø£å\
y˚T&çø=+&É÷s¡T y˚T»sY q÷´dt..uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+‘√H˚ ø£s√HêqT s¡÷bÕj·T\T,n#·Ã+ù|≥ eT+&É\+˝À 13 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î >±qT94.75 \ø£å\
ìj·T+Á‹+#·>∑\eTì ‘ê&çø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY ñ+&Ée*¢ s¡÷bÕj·T\T,Áø√dü÷s¡T eT+&É\+˝À 12 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î >±qT 152.22 \ø£å\
Áo<˚$ nHêïs¡T.eT+&É\ |ü]~Û˝Àì y˚T&çø=+&É÷s¡T Á>±eT+˝Àì s¡÷bÕj·T\T,u…\¢+ø=+&É eT+&É\+˝À 6 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î >±qT 34.51 \ø£å\
e\dü≈£L©\≈£î eT]j·TT ìs¡Tù|<ä\≈£î _j·T´+ eT]j·TT ≈£Ls¡>±j·T\ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì n+‘˚ø±ø£ ø=ìï eT+&É˝≤\˝À
|ü+|æD° X¯ìyês¡+ #˚XÊs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± myÓTà˝Ò´ Áo<˚$ Ç|üŒ{Ïπø |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.Çy˚ ø±ø£ ø=ìï
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#êìï >∑&É>∑&É˝≤&çdüTÔqï ø£s√Hê |ü]dæú‘·T˝À¢ eTq
Á|üuÛÑT‘·«+ #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï~ nì,eTTK´+>± ø£s√Hê yê´|æÔì ‘·eT≈£î n+&É>± ñ+{≤s¡ì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T.y˚T&çø=+&É÷s¡T Á>±eT+˝À eT+&É˝≤\˝À dü÷ÿfi¯fl˝À 9 s¡ø±\ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T {≤sTT ˝…{Ÿ,
‘·–Z+#·&É+˝À eTq sêÁwüºeTT <˚XÊìøÏ ‘·\e÷ìø£+>± ì*∫%o%~ nì <ë<ë|ü⁄ 2000 ≈£î≥T+u≤\≈£î ≈£Ls¡>±j·T\qT |ü+|æDÏ #˚j·T&ÜìøÏ Á‘ê>∑T˙s¡T,_*¶+>¥ ]ù|s¡T¢,ø£¬s+≥T düs¡|òüsê,&çõ≥˝Ÿ ø±¢düT\T yÓTT<ä\T>∑Tqï$
|æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢, y˚T»sY q÷´dt: eT+&É\+˝Àì >∑T‹Ôø=+&É Á>±eT •yês¡T˝À #ÓbÕŒs¡T.düe÷»+˝À ø£s√Hê πødüT\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq ˝≤ø˘ &ÍHé eTT+<äT≈£î e∫Ãq Hêj·T≈£î\+<ä] ø£ �‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.n+<äs¡÷ á ø£*Œ+#·{≤ìøÏ ì<ÛäT\qT dü÷ÿ˝Ÿ y˚TH˚CŸ yÓT+{Ÿ ø£$T{° nøö+{Ÿ \≈£î $&ÉT<ä\
ìs¡«Væ≤düTÔqï Hê≥TkÕsê ã{°º\ô|’ X¯ìyês¡+ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢ m¬ø’‡CŸXÊK |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚düTÔHêïeTì <ëìì >ös¡$+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ ˝≤ø˘ &ÍHé düeTj·T+˝À ˇø£]øÏ ˇø£s¡T düVü‰j·T+ #˚düTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T.Á|ü‹ #˚j·T≥+ »]–+<äì,‘·«]‘· >∑‹q |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫ |üP]Ô #˚j·÷\ì
n~Ûø±s¡T\T Äø£dæàø£ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <ë&ÉT\˝À >∑T‹Ôø=+&É ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«,b˛©dt,yÓ’<äT´\T, ¬syÓq÷´,bÕ]X¯ó<äΔ´ dæã“+~ ˇø£ÿs¡T kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· m≈£îÿe>± |ü+&ÉT¢,m≈£îÿe Áb˛{°Hé ÄVü‰s¡+ Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Á|ü»\+<äs¡÷ ø£s√Hê yÓ’s¡dt |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>±
Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z e´øÏÔ e<ä› \uÛÑ´yÓTÆq 500 ©≥s¡¢ u…\¢+}≥ <Ûä«+dü+ $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ø£s√HêqT ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&çø=+&É÷s¡T d”◊ ñ+&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T.ø£s√Hê yê´|æÔ ñ<Ûäè‘·+ ne⁄‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À
#˚j·T>±, yê]e<ä› 20 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêqT ≈£L&Ü kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Á|üj·T‹ï+∫Hê uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡y˚T ÁbÕe÷DÏø£+>± ì\TdüTÔ+<äHêïs¡T.ø£s√Hê Äq+<äsêe⁄,eT+&É\ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY,m+&çz eT+&É\ ¬syÓq÷´ ÇHÓ‡Œø£ºsY,eT+&É\ Á|ü»\T dü«#·Ã+<ä+>± y˚T 3 e ‘˚~ es¡≈£î Çfi¯fl˝ÀH˚ ñ+&ç ˝≤ø˘&ÍHé
|æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢ m¬ø’‡CŸ dæ◊ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ˝≤ø˘&ÍHé H˚|ü<Ûä´+˝À yê´|æÔì ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î á øÏ¢wüºdüeTj·T+˝À Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ <äj·T#˚dæ n<Ûä´≈£åî\T ‘êfi¯S¢] e+o ø£ �wüí,e÷J eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ø£+<äT\ bÕ{Ï+#ê\ì myÓTà˝Ò´ q+ã÷s¡T X¯+ø£s¡sêe⁄ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.
sêÁwüº+˝À eT<ä´+ <=s¡ø£ÿb˛e&É+‘√ n+<äs¡÷ Hê≥T kÕsêô|’ |ü&ܶs¡ì,
m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢ kÕsê ‘·j·÷Ø<ës¡T\qT >∑T]Ô+∫ yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT
Ç+{Ï qT+&ç ãj·T≥≈£î sêe<ä›ì me«]˙ ø£\e<ä›ì uÛÖ‹ø£<ä÷s¡+
bÕ{Ï+#ê\ì myÓTà˝Ò´ Áo<˚$ nHêïs¡T.Á|ü»\≈£î Á>±eT+˝À m≥Te+{Ï
dæ<ä›j·T´,e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ u≤õ,|òæs¡+–|ü⁄s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ #Ó’s¡àHé
dü+Je¬s&ç¶,e÷J m+|”{°d” düuÛÑT´\T sêCÒwt,Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T e�<äTΔ\≈£î ì‘ê´edüsê\ |ü+|æD°
#˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç{°e\ ø=~›s√E\ ÁøÏ‘·+ >∑T‹Ôø=+&É Á>±eT+˝À z kÕsê Çã“+<äT\T m<äT¬s’q ‘·eT <ä �wæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì e÷ Hêj·T≈£î\+‘ê #Óqïj·T´,ãTõ®,Ä]|òt,U≤d”+,>ödt,s¡y˚Twt,nMTsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
ã{°ºô|’ <ë&ç#˚dæ 5 ©≥s¡¢ kÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T&É+
»]–+<äì, eTs¡˝≤ Ç|ü⁄Œ&ÉT j·T<∏˚X¯Ã>± Hê≥TkÕsê kÕúesê\T @sêŒ≥T
#˚dæq≥T¢ ‘·eT<äèwæºøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. nÁø£eT+>± kÕsê ‘·j·÷Ø #˚dæq
e´≈£îÔ\qT m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢ e<ä\uÀeTì dæ◊ ù|s=ÿHêïs¡T. á <ë&ÉT\˝À
mdt◊ düTuÛ≤ì, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
n+ã{Ï πøsY Ä<Ûä«s¡´+˝À nqï<ëq+
ø√$&é ÄdüT|üÁ‹ qT+&ç ø±]à≈£î\≈£î X¯ìyês¡+ nqï<ëq+ #˚XÊs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’d”|” j·TTe»q Hêj·T≈£î\T n#·T´‘·
•eÁ|ükÕ<é, ùwø˘ nVü≤eTà<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6>∑Ts¡T &çXÊÃ]®
>∑T+≥÷s¡T, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, y˚T»sY q÷´dt: mHéÄsY◊ yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\
kÕúìø£ XÊdüq düuÛÑT´\T n+ã{Ï sê+u≤ãT |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î
n+ã{Ï H˚düÔ+ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ >öØ X¯+ø£sY f…+{Ÿ
Vü≤Ödt eqe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ yê] Ä]úø£ düVü‰j·T+‘√
qs¡düsêe⁄ù|≥ y˚T»sY q÷´dt : kÕúìø£ ãs¡+ù|≥ @+C…˝Ÿ bòÂ+&˚wüHé ˝Àì
ejÓ÷e �<äTΔ\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î eT~› sê|òüTej·T´ u≤$ Á|üuÛÑ ø£$T{°
Ä≈£î\ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, Ä≈£î\ s¡y˚Twt\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ ì‘ê´edüs¡düs¡T≈£î\T,_j·T´+ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.ádü+
ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï e´≈£îÔ\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q |üØø£å˝À ¬s+&ÉT |ü≥ºD+˝Àì 23 e yês¡T¶ j·÷Hê~ ø±\˙ yêdüT\≈£î <äs¡“¤+>± ø£$T{° n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T |üsƒêHé U≤C≤ , n&ɶ–] nbÕŒsêe⁄\T
kÕs¡T¢ ø£s√Hê yÓ’s¡dt HÓ–{Ïyé sêe&É+‘√ 6 >∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT ÄdüT|üÁ‹ X¯ìyês¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ @<äTs√ÿ+≥Tqï $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ nHêïs¡TÔ\qT
qT+&ç &çXÊÃsY® #˚j·T&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ◊ XÊeT÷´˝Ÿ Äq+<é ø±s¡´Áø£eT+˝À n+ã{Ï H˚düÔ+ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘·TeTà\ Ä<äTø√yê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+
≈£îe÷sY X¯ìyês¡+ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. M]˝À >∑T+≥÷s¡T q>∑sêìøÏ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ≈£L≈£î≥¢ lìyêdüsêe⁄, e˝…¢+ ˝À bÂ+&˚wüHé e´ekÕú|ü≈£îsê\T ¬ø.s¡a÷˙‡ \ø°åà, ø£$T{° Á|ü‹ì<ÛäT\T
#Ó+~q yês¡T eTT>∑TZs¡T ø±>± , eT+>∑fi¯–]øÏ #Ó+~q ˇø£]ì, y˚»+&É¢≈£î qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, <˚es¡XË{Ϻ s¡$≈£îe÷sY, >∑Ts¡C≤\ ¬ø.s¡+>∑Hêj·T≈£î\T, ø√{Ϭs&ç¶, j·THé. u§_“* Hêj·TT&ÉT, j·THé. Á|ükÕ<é
#Ó+~q ˇø£]ì, n#·Ã+ù|≥≈£î #Ó+~q ˇø£]ì mHé ÄsY ◊ ÄdüT|üÁ‹ lìyêdüsêe⁄, eT+<ä&É|ü⁄ kÕsTT, sêE y˚TÁdæÔ, eT~› yÓ’. y˚DT>√bÕ˝Ÿ @. |üPs¡í , ¬ø.X¯+ø£sY ¬s&ç¶, øÏs¡DY ≈£îe÷sY , j·THé. kÕsTT
qT+&ç X¯ìyês¡+ &çXÊÃsY® #˚j·T&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˇø£ |üÁ‹ø± dü‘ÓÔq|ü*¢, y˚T»sY q÷´dt: n+ã{Ï πøsY˝À uÛ≤>∑+>± ø=‘êÔ sêeTø£èwüí
Á|üø£≥q ˝À ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚f…&é #˚dæq kÕ«$T sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄(ø±´≥]+>¥ sêeTT) n+ã{Ï sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄, ‹s¡TeT\sêe⁄, XË{Ϻ Äq+<é, ø£©˝Ÿ eT]j·TT j·÷Hê~ #·+<é, ¬ø. Áoìyêdt , ùwø˘ eTÚ˝≤* ,ùwø˘ >ödt , Hê>∑eTDÏ , m˝Ÿ. X‚wüeTTì
πøsY #Ûê˝…+CŸ ‘·s¡|ü⁄q |ü≥ºD+˝Àì ìs¡Tù|<ä\≈£î, j·÷#·≈£î\≈£î, e\dü ø±\˙ yÓ’d”|” Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
cÕ~U≤Hê˝À ø±«s¡+f…ÆHé @sêŒ≥T ô|’ kÕΔì≈£î\ ìs¡düq
$»j·Tyê&É
Ä~yês¡+ >∑T+≥÷s¡T dæ{°, y˚T»sY q÷´dt: >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 35 e &ç$»Hé $$<Ûä |üqT\T #˚ùd ¬sø±ÿ&ç‘˚ &=ø±ÿ&Éì >∑T&çôd yêdüT\T ìyêdü ÁbÕ+‘·eTì
26 @Á|æ˝Ÿ 2020 >∑÷¢ø√dt ø£+ô|ì s√&ÉT¶˝Àì cÕBU≤Hê q+<äT ø±«s¡+f…ÆHé ôd+≥sY @sêŒ≥T #˚j·T≥+ ‘Ó*bÕs¡T.cÕBU≤Hê yÓTTsTTHé s√&ÉT¶yÓ+ø£≥s¡eTDø±\˙,d”‘·eTàø±\˙, ø±\˙ yêdüT\
|ü≥¢ kÕΔì≈£î\ qT+&ç e´‹πsø£‘· e´ø£ÔyÓTÆ+~.á dü+<äs¡“¤+>± e÷J ø±s√Œπs≥sY @\÷Ã] sêø£b˛ø£\≈£î eT÷\+ nì nHêïs¡T. |ü\T ø±s¡D≤\ ]‘ê´ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT
yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ÿ ø£s√Hê πødüT ≈£L&Ü ˝Òì ÁbÕ+‘·+˝À ø±«s¡+f…ÆHé ìs¡íj·÷ìï yÓqø£≈£î rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À »qùdq ÁbÕ+rj·T+
II
ôd+≥sY @sêŒ≥T düeTs¡Δ˙j·T+ ø±<äì, á ÁbÕ+‘·+ |ü{≤º_Û|ü⁄s¡+, Hêj·T≈£î\T bÕø£Hê{Ï s¡e÷<˚$,‘·˙ïs¡TÁ|ükÕ<é,ÇeTà&çsêeTø£�cÕí,_.C….|æ sêÁwüº
XÊ´eT˝≤q>∑sY,düΔ+u≤\>∑s¡Te⁄ \≈£î πø+Á<ä+>± ñ+&É≥y˚T ø±ø£ q>∑s¡ q\TeT÷\\ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´&ÉT á<äs¡Áoìyêdü¬s&ç¶, kÕΔìø£ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ yês¡Ô\T

Äø£* πøø£\øÏ-ns¡>∑ì ‘˚|ü⁄\øÏ eT<Ûä´ sê»ø°j·T+


nHêïs¡Tú\ Äø£* πøø£\ Äs¡ÔHê<ë\T es¡íHêr‘·+. Äø£* <ä|ü⁄Œ\‘√ n\eT{Ïdü÷Ô, |üf…º&Éqï+ ô|f…º yês¡T˝Òø£ q+~+#˚yê] ô|’ sê»ø°j·T eTTÁ<ä y˚dæ yês¡T #˚|üfÒº düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\≈£î
e\dü ø±]à≈£î\qT
dü«düú˝≤\≈£î |ü+|æ+#ê*
ÁbÕD≤\T $&ÉTdüTÔqï <äj·T˙j·TyÓTÆq |ü]dæú‹. Á|üuÛÑT‘ê«\T Äsꓤ≥+>± nqTeT‘·T\T ìsêø£] düTÔHêïs¡T. @ yÓ’q ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·÷\qï -ù|<ä\≈£î 50 πøJ\ _j·T´+, >√<ÛäTeT\T
nuÛ≤>∑T´\≈£î #ê© #ê\ì Á|üuÛÑT‘·« kÕj·T+ Á|üø£≥q\T Çdü÷Ô #˚düTÔqï #ê© #ê\ì n~Ûø±s¡ bÕغ H˚‘·˝Ò #˚j·T\qï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T
neTà ô|≥º<äT- n&ÉTø√ÿ ˙j·T<äT kÕj·T+ @ ø√XÊq e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. dü«#·Ã¤+<ä+>± |üì#˚ùd ùdyê ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚j·÷*
dü+düú\≈£î ôd’‘·+ n~Ûø±s¡T\T nqTeT‘·T\T
nqï #·+<ëq sê»ø°j·÷\T ìsêø£]düTÔHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤ sTT+∫q dü+düú\πø -d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£ �wüí
nqTeT‘·T\T ÇdüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï ø£wüº ø±\+˝À
#˚j·TT‘·q+~+#˚yê] me¬s’Hê |üf…º&Éqï+ ô|&É‘êsê nì m<äTs¡T #·÷ùd >∑T+≥÷s¡T dæ{°, y˚T»sY q÷´dt:
nHêïs¡TÔ\T á sê»ø°j·÷\T #·÷dæ ndüVæ≤´+ πø+Á<ä+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î
ô|’ sê»ø°j·T eTTÁ<ë..! #·T≈£î+≥THêïs¡T. ne÷à ô|≥º<äT n&ÉTø√ÿ˙j·T<äT ø√{Ïqïs¡ ≥qTï\ ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\T
<ë‘· �‘·«+ #êfÒ <ë‘·˝À¢ HÓ’sêX¯´+ nqï #·+<ëq e÷]+~ì dü>∑≥T eTìwæ uÛ≤$+#˚ |ü+|æD° #Ój·÷´\ì, e\dü
|ü]dæú‹. dü«#·Ã¤+<ä+>± |üì #˚ùd ùdyêdü+düú\T, ø±]à≈£î\≈£î, ù|<ä\≈£î 50 πøJ\
$Tqï≈£î+≥Tqï dü«#·Ã¤+<ä ùdyê dü+düú\T ô|ò’˝Ÿ bò˛{À $Twüj·T˙ sY‡,Á≥düTº\T á $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ _j·T´+ >√<ÛäTeT\T ñ∫‘·+>±
‘·eTe+‘·T #˚j·T÷‘· q+~+ #ê\ì dü+ø£*Œ+∫q n+~+#ê\ì,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
70 edü+‘ê\ dü«‘·+Á‘· n~Ûø±s¡T\T nqTeT‘·T\ ù|s¡TqT ‘ê‘ê‡s¡+ #˚j·T&É+ ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\ ø√dü+ πø+Á<ä+ô|’
dü]b˛fÒ¢<äT.Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì, e\dü
uÛ≤s¡‘êeì˝À Äø£* #êe⁄\T _j·T´+, ø£+~|ü|ü⁄Œ,X¯q>∑\T m≈£îÿe BìøÏ ‘√&ÉT sê»ø°j·T eTTÁ<ä y˚düTÔHêïs¡qï uÛ≤eq‘√ eTq¬ø+<äT≈£î˝Ò nì
ø±]à≈£î\qT ¬s+&ÉT s√E˝À¢ yêfi¯¢ dü«düú˝≤\≈£î |ü+|æ+#ê\ì d”|”◊ sêÁwüº
>∑T+≥÷s¡T ã÷´s√-y˚T»sY q÷´dt:-˝≤ø˘ &ÍHé $~Û+∫q HÓ\ s√E\ uÛ≤>∑+ eTTøÏÿb˛sTT ñ+&É≥+‘√ yê{Ïì $Tqï≈£î+≥THêïsTT. ñs¡TeTT ñ]$T eT+>∑fi¯+ MT<ä |ü&ɶ≥Tº á sê»ø°j·T ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£ �wüí &çe÷+&é #˚XÊs¡T.eT+>∑fi¯–] ìs¡à\ ø£fi≤XÊ\ bòÕs¡àd”˝À
e´e~Û˝À dü>∑≥T uÛ≤s¡rj·TTì ã‘·T≈£î ã+&ç n\dæb˛sTT $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£ eT+∫$ ø=q˝Òø£ $Hê´kÕ\T Á|üuÛ≤e+ Äø£*‘√ n\eT{Ï+#˚ nHêïs¡TÔ\ ô|’ |ü&ÉT‘·T+~. e\dü ø±]à≈£î\T øÏ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚dæq ôw\ºsY qT X¯ìyês¡+ dæ|æ◊
Ä–b˛sTT+~.70 dü+e‘·‡sê\ düTBs¡È dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· >∑T+≥÷s¡T ˝À n\eT{ÏdüTÔqï nHêïs¡Tú\T eT<Ûä´‘·s¡>∑‹,~>∑Te eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Ç≥Te+{Ï <Ísꓤ>∑´|ü⁄ sê»ø°j·÷\T #˚j·T&É+ eT+∫~ ø±<äì düVü‰j·T+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£ �wüí , õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù »+>±\ n»jYT ≈£îe÷sY
<˚X¯+˝À Äø£* #êe⁄\‘√ nuÛ≤>∑T´\T H˚\ sê\T‘·THêïs¡T.ø£wüº Á|ü»\T |üdüTÔ\T+≥Tqï e÷≥ #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ãq yê]ô|’ nqTeT‘·T\ ù|]≥ ‘ê‘ê‡s¡+ dü+<ä]Ù+∫ nø£ÿ&É ñqï e\dü ø±]à≈£î\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T, yê] u≤<Ûä\qT
ø±\+ ˝À Ä<äTø√yê*‡q Á|üuÛÑT‘ê«\T HÓ\ s√E\πø Ä]Δø£+>± H˚\ ø=]–q yêdüÔe+. Ç≥Te+{Ï $cÕ<ä,$|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ düVü≤»+>± <ë‘· �‘ê«ìï #˚j·T&É+ eT+∫ |ü<äΔ‹ ø±<äì,Ç<˚ yÓ’K] ø=qkÕ–‘˚ ‹s¡>∑ã&˚ |ü]dæú‹ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT+>∑fi¯–] Ä{Àq>∑s√¢ ñqï ˝ÒãsY
|ü]dæú‹.¬sø±ÿ&ç‘˚ >±ì &=ø±ÿ&Éì dü>∑≥T J$ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± #êfÒ Vü≤�<äj·÷\T e⁄+{≤ sTT. dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î ekÕÔsTT. edüTÔ+<äì Á|ü»\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.Ç≥Te+{Ï yÓ’K]‘√ ø£s√q eTs¡DHê\ ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+˝À ˝ÒãsY ø£$TwüqsY πsU≤ sêDÏ øÏ e\dü ≈£L©\T
e÷]+~. #˚‹˝À ∫*¢>∑e« ˝Òø£ @MT ø=q˝Òì |ü]dæú‹ Á|ü»\ ø√dü+ |üì#˚ùd bÕغ\T #˚j·T÷‘·ì kÕÔsTT.ø±˙ H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·THêï ø£+fÒ Äø£* #êe⁄\T n~Ûø£eTÚ‘êj·Tì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. düeTdü´\qT $e]dü÷Ô yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± sêeTø£
HÓ\ø=+~.e\dü≈£L©\T,ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ Jeq dæú‹>∑‘·T\T sê»ø°j·T Áø°&Ü $Hê´dü+˝À Äø£*‘√ n\eT{ÏdüTÔqï nHêïs¡TÔ\ ≈£î #˚j·T÷‘· �wüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê e\q nH˚ø£ eT+~ ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\T
Äø£*‘√ ñHêïs¡ì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ø√{Ï ≥qTï\ ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\T

ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D≈£î Á|ü‘˚´ø£ ã�+<ë\T sêÁcÕº\≈£î n+<äCÒj·÷\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.e\dü ø±]à≈£î\T, ù|<ä\T, ‘ê|”
ø±]à≈£î\T, ø£Áq‡ºø£åHé‡ ø±]à≈£î\T ˇø=ÿø£ÿ] øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ 50 πøJ\ _j·T´+,
50 πøJ\ >√<ÛäTeT\T ñ∫‘·+>± Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\ì, ◊<äT ø√≥¢ 30 \ø£å\
-Á>±MTD md”Œ $»j·Tsêe⁄ nH˚«wækÕÔs¡Hêïs¡T.‘=\T‘· es¡eø£≥º ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ e´øÏÔøÏ bÕõ{Ïyé sêe&É+
∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ Ä e´øÏÔ eT �‹ #Ó+<ä≥+ »]–+<äHêïs¡T.Äj·Tq <ë«sê
≥qTï\ ÄVü‰s¡ <Ûëq´+, >√<ÛäTeT, _j·T´+ >√<ëeTT˝À¢ ñHêïj·Tì n$
ø±≈£î+&Ü Çyêfi¯ s¡; ˝À ã+|üsY Áø±|òt e∫Ã+<äì yê{Ïì ì\« ñ+#·{≤ìøÏ
>∑ìï u≤´>¥‡ ˝Òeì <ÛëHê´ìï ì\« #˚j·T&ÜìøÏ >√<ëeTT\T ˝Òeì Çe˙ï e
qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T»sY q÷´dt : ø£s√HêyÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D≈£î qs¡düsêe⁄ù|≥ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ◊<äT>∑T]øÏ yÓ’s¡dt yê´|æ+#·&É+‘√bÕ≥T eT �‘·Tì >∑ �Vü≤
|ü]~Û˝À Á|ü‘˚´ø£ ã �+<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ s¡÷s¡˝Ÿ õ˝≤¢ md”Œ dæ.ôV≤#Y. düMT|ü+˝À ìedæ+#˚ z Vü‰+>±s¡T¶≈£î n‘·ì uÛ≤s¡´≈£î yÓ’s¡dt k˛ø£&É+ �<Ûë nj˚T´ |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì nHêïs¡T.πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
$»j·Tsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ ÁbÕ+‘·+‘√ bÕ≥T |ü˝≤ï&ÉT˝Àì ø=ìï »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T.|ü≥ºD+˝Àì õ._.ÄsY yÓ’<ä´XÊ\ <ë«sê eTs√ 14 ˇ‹Ô&ç ‘ÓùdÔ sê»ø°j·T bÕغ\˙ï eT<䛑·T ÇkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T, πø+Á<ä+
eT+&É˝≤˝À¢ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüT\ ìj·T+Á‘·D eT+~‘√bÕ≥T $$<Ûä e´≈£îÔ\ qT+&ç yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î 26 eT+~øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ y˚\ ≥qTï\ ÄVü‰s¡<ÛëHê´\qT >√<ëeTT˝À¢ <ë#·Tø=ì Äø£*‘√
ô|’ X¯ìyês¡+ kÕúìø£ &çmd”Œ ø±sê´\j·T+˝À b˛©dt n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq yÓTT‘·Ô+ 48 eT+~øÏ yÓ’s¡dt k˛øÏq≥T¢ ìsêús¡D nsTT+<äHêïs¡T.b˛©düT,Ç‘·s¡ nHêïs¡T.¬s&é CÀHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ nqedüs¡+>± ‹]–‘˚ ø±«s¡+f…Hé πø+Á<ë\≈£î n˝≤¢&ÉT‘·Tqï e\dü ø±]à≈£î\≈£î Çe«{≤ìøÏ Çã“+~ |ü&ÉT‘·T+<äì, e\dü
düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ e´eVü≤]+∫ bÕõ{Ïyé e∫Ãq yê]ì ‘·s¡*kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.qs¡düsêe⁄ù|≥ |ü]~Û˝Àì Äs¡T ø±«s¡+f…Hé ø±]à≈£î\≈£î ÄVü‰sêìï n+~+#·ø£b˛e&É+ e\q dü+ø£˝À _&ɶ\T
qs¡düsêe⁄ù|≥˝À Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ ø£s√HêyÓ’s¡dt n~Ûø£+>± Á|üã\‘·Tqï<ä ø±«s¡+f…Hé πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*+#ês¡ì,nsTT‘˚ M] <ë«sê eT¬s+‘·eT+~øÏ πø+Á<ë˝À¢ bÕõ{Ïyé πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 200 eT+~ì yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äø£*‘√ n\eT{ÏdüTÔ ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.e\dü ≈£L©\ qT
Hêïs¡T.ndü\T yÓ’s¡dt yê´|æÔøÏ ø±s¡D+ ,ø£≥º&ç#˚ùd+<äT≈£î rdüTø√yê*‡q yÓ’s¡dt yê´|æÔ #Ó+~+<√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø Á|ü‘˚´ø£ ã �+<ë\T @sêŒ≥T |üs¡´y˚ø£åD˝À ñ+#êeTHêïs¡T. dü&É*+|ü⁄ düeTj·T+˝ÀH˚ ì‘ê´edüsê\qT yêfi¯¢ dü«düú˝≤\≈£î #˚sêÃ\ì eTTK´+>± õ˝≤¢ qT+&ç Ç+ø√ õ˝≤¢≈£î b˛j˚T
#·s¡´\ô|’ düeTÁ>∑+>± düMTø£å #˚XÊeTHêïs¡T.|ü≥ºD+˝Àì es¡eø£≥º, #˚XÊeTHêïs¡T.nqTe÷ì‘·T\qT >∑T]Ô+∫ ø£s√Hê ìsêús¡D |üØø£å\T ø=qT>√\T #˚düTø√yê˝Ò>±˙ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]ùdÔ neø±X¯+ ñ+<äì Ms¡+<äØï düú˝≤\≈£î |ü+|æ+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· sêÁwüº
sê$T¬s&ç¶ù|≥, ìeTà‘√≥,yÓ÷Væ≤B›Hé ù|≥,z>∑Ts¡Tø√≥,eT+&É\+˝Àì #˚sTTdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. s¡÷s¡˝Ÿ õ˝≤¢ |ü]~Û˝À düTe÷s¡T 75 πødüT\T ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.ÄsY m+ |æ,|æ m+ |æ \T ‘·eTe<ä›≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ì~ nì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ e\dü ø±]à≈£î\qT Á{≤Hé‡
n\÷¢]yê]bÕ˝…+,qø£]ø£\T¢ eT+&É\+ #ê>∑\T¢ Á>±e÷˝À¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 48 qyÓ÷<äT ø±>± eTT>∑TZs¡T eT �‹ #Ó+<ës¡ì,yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î »\TãT, <ä>∑TZ,»«s¡+ ‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T yÓ’<ä´+ ø√dü+ e#˚Ãyê] $esê\qT b˛s¡Tº @sêŒ≥T #˚dæ yê] dü«düú˝≤\≈£î |ü+|æ+∫ Ä]úø£ düVü‰j·T+
bÕõ{Ïyé πødüT\T qyÓ÷<Ó’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. πødüT\ ìj·T+Á‘·D ø√dü+ Ç<ä›s¡T |ü~eT+~ &çXÊÃ]® nj·÷´s¡q $T–*q 62 eT+~ ∫øÏ‘·‡ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì,n˝≤π> yê]øÏ yÓ’<ä´ùde\T n+~+#ê\ì ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ eT+>∑fi¯–] ìjÓ÷»ø£es¡Z
n<äq|ü⁄ md”Œ \qT ìj·T$T+#êeTì yê] |üs¡´y˚ø£åD˝À Ç<ä›s¡T &çmd”Œ\T,12 bı+<äT‘·THêïs¡Hêïs¡T.qs¡düsêe⁄ù|≥˝Àì es¡eø£≥º ÁbÕ+‘·+˝À n‘·´~Ûø£+>± n+~+#·&É+ H˚s¡eTì >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. Á|ü»\T yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D≈£î ø±s¡´<ä]Ù ∫ìï ‹s¡T|ü‘·j·T´, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ø£+#·s¡¢ ø±X¯j·T´, eT+&É\
eT+~ dæ◊\T Á|ü‘˚´ø£ ã �+<ë\T>± @s¡Œ&ç yÓ’s¡dt yê´|æÔøÏ>∑\ ø±s¡D≤\qT 29 πødüT\T qyÓ÷<äTø±e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. Ä ÁbÕ+‘·+˝À dædæ ¬øyÓTsê düVü≤ø£]+∫q|ü⁄Œ&˚ ø£s√HêqT dü+|üPs¡í+>± ìs¡÷à*+#·>∑\eTì $»j·Tsêe⁄ ø±s¡´<ä]Ù C≤˝≤~ C≤Hé u≤ãT, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
\qT @sêŒ≥T #˚dæ |üø£&É“+~>± ì|òü÷ ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢ $»j·Tsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø±uÀ‘·T áX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìsê≥+ø£+>± ì‘·´edüs¡
yÓ’s¡dt e∫Ã+~..yÓ\T>∑T\T ì+|æ+~..!
eT+<äTu≤ãT\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì eT<ä´+ ø±ã{Ϻ Ç˝≤ ñ+≥THêï+ ø±˙ MT nqï $Hê´kÕ\T ‘·≥Tºø√˝Òø£ b˛j˚T ‘Ó∫Ã+<äì n‹e\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T.ø£s√HêyÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D≈£î
düs-q>∑
¡T≈£îs\T¡ ø£MdüTwüsq¡|sYòüsê
>∑T+≥÷s¡T, eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé, y˚T»sY q÷´dt: ø£+f…ÆH˚à+{Ÿ
ÁbÕ+‘ê\˝À ñ+&˚ eTTdæ¢+\≈£î s¡+C≤Hé e÷dü+ ñ|üyêkÕ\≈£î m≥Te+{Ï
<ëìï nqdü÷j·T...n+‘ê ˙≈£î ‘Ó\TdüT>± ne÷àjYT..ne⁄qT Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T#˚düTÔqï ˝≤ø˘ &ÍHé Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± eT<ä´+ düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T düs¡|òüsê #˚j·÷\ì q>∑s¡
ø=‘·Ô˝À Çã“+~ |ü&ܶ yÓT\¢>± ì»y˚T>± e~q.. qTe⁄« |æ\¢\T qs¡ø£j·÷‘·q |ü&ç+~ neTàø±\ ìùw<ä ìs¡íj·T+ eT<ä´+ Á|æj·TT\ ≈£î≥T+ã J$‘ê\˝À ø£MTwüqsY #·˝≤¢ nqTsê<Ûä n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+
e÷≈£î ‘Ó\TdüT>± e~Hê...Ç|ü⁄Œ&˚$T{Ï e÷s¡TŒ‘Ó∫Ã+~. eT<ä´+ nÁø£eT+>± n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T
e´düHêìøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·Tqï |ü]dæú‹..@eTT+~ nqT MT nqï Ç+{À¢ qT+&ç #·s¡´\T rdüTø√e&É+,ˇø£y˚fi¯ mø£ÿ&√ ˇø£{Ϭs+&ÉT#√≥¢ <=]øÏHê eT<ä´+
ø£MTwüqsY ‘·eT |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± #êø£*≈£î+≥, Äq+<äù|≥,
Áoìyêdüsêe⁄ ‘√≥ ÁbÕ+‘ê\˝Àì ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT \qT ‘·ìF #˚dæ
ø±\T u…’≥ ô|≥º&É+˝≤..e+&ç+~ <Ûäs¡\T #·Tø£ÿ\T #·÷|ædüTÔ+&É≥+‘√ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ e´düq|üs¡T\T
eT<ä´+ Á|æj·TT\T ‹+≥THêï&ÉT..|æ\¢\‘√ eT<ä´bÕHêìøÏ ˝≤ø˘ &ÍHé Á|üø£{Ï+#·T≈£îHêïs¡ì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT.ì‘·´+
rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î, dæã“+~øÏ ‘·>∑T Ä<˚XÊ\T C≤Ø
#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #êø£*≈£î+≥, Äq+<äù|≥, Áoìyêdüsêe⁄ ‘√≥
≈£î<äT≥ |ü&ÉT‘·Tqï eT+<äTu≤ãT\ Ä≥˝≤&ÉT≈£î+≥T
≈£î<äTs¡T>±ñ+≥THêï&ÉT..nsTT‘˚
eT<Ûä´+ eT‘·TÔ˝À ≈£î≥T+u≤\qT ∫Hêï_Ûqï+ #˚düTø√e&É+‘√bÕ≥T Äs√>∑´
düeTdü´\T, Ä]úø£+>± ∫‹øÏb˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü düe÷»+˝À ‘·eT
ÁbÕ+‘ê\˝Àì ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT \qT ‘·ìF #˚dæq ø£MTwüqsY
n~Ûø±s¡T\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, X¯ìyês¡+ qT+&ç s¡+C≤Hé e÷dü+
Äs√>∑´ düeTdü´\T |üqT\T ˝Òeqï u≤<Ûä ‘·|挑˚ n+‘ê
Á|üXÊ+‘·+ ne÷àjYT ..Ç<ä+&û
e´øÏÔ‘ê«ìï ø√˝ÀŒj·÷ eTqï jÓ÷#·q˝À eT<Ûä´+ e´düq |üs¡T\T
uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~ .B+‘√ ≈£î≥T+u≤\qT düHêàs¡Z+˝À q&ç|æ+#ê\ì
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq+<äTq, yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\qT düs¡|òüsê
#˚j·÷\ì, yê]øÏ n+~+#˚ ì‘ê´edüsê\˝À Á&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡ ≈£L&Ü n+<˚˝≤
ÄVü‰¢<ä+>± ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ Á|ü‹s√E Ç<ä›s¡T Ä&Éyêfi¯fl eT<Ûä´ dü+ø£*ŒdüTÔHêïs¡T.eT<ä´bÕHêìøÏ |ü⁄˝Ÿ kÕº|t ô|{Ϻ, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT \ e<ä› m≈£îÿe
>∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï yÓ’q+ ôd˝Ÿ bò˛q¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï
dü+u≤wüD\T.. ø£s√HêyÓ’s¡dt ø£ã[düTÔqï<äì n+<äs¡÷ Ä+<√fi¯q |ü&ÉT‘·T+fÒ
ø±\+>∑&É|ü&Éy˚T ø±≈£î+&Ü u≤<Ûä´‘·\qT >∑T]ÔdüTÔHêïs¡ì eT<ä´+ e´düq|üs¡T\
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T #Ó|üŒø√düTÔHêïs¡T.@~ myÓTÆq|üŒ{ÏøÏ ø£s√HêyÓ’s¡dt ø=ìï
eT+~ dæã“+~ >∑T$T ≈£L&É≈£î+&Ü, $<ÛäT\T πø{≤sTT+∫q ÁbÕ+‘ê\≈£î
ìπs›•‘· düeTj·÷ìøÏ yÓfi≤¢\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±+f…ÆH˚à+{Ÿ ÁbÕ+‘ê\˝À
Ç{≤¢ e⁄+fÒH˚ dü+‘√wü+>± yÓ’s¡dt eùdÔ e∫Ã+~ø±˙ e÷ es¡≈£î e÷Á‘·+ e÷ ≈£î≥T+u≤\˝À ø=+‘·
yÓ\T>∑T ‘Ó∫Ã+<äì ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T yÓ’s¡dt eTT|ü⁄Œ≈£î z
≈£î≥T+u≤\˝À $cÕ<ä+ ì+|ü⁄‘·T+fÒ eT] ø=+<ä]
J$‘ê\˝ÀyÓ\T>∑Tì+|ü⁄‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T yê´K´ìdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTú‘·+
ñ+&˚ Á|ü»\T Á|ü‹ |üìøÏ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT e<ä›≈£î sê≈£î+&Ü @yÓTÆHê |üqT\T
ñ+f… ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT q≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. ø£+f…ÆH˚à+{Ÿ
e⁄+<ä+≥Tqï ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |üø£ÿ$#ê]dü÷ÔH˚...eTs√|üø£ÿ eT<Ûä´+ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£ ‘·eT e´düHêìøÏ $sêeT+ Ç∫à düÁ‘·Œes¡Ôq ÁbÕ+‘ê\˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï m.j·THé.j·T+ \qT n&ç– ‘Ó\TdüTø=ì,
qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T»sY q÷´dt: Vü≤˝À e~Hê u≤>∑THêïsê..? Ä Äq+~düTÔHêïs¡T. ø£s√HêyÓ’s¡dt Á|üã\≈£î eTT+<äT Á|ü‹ø£åD+ yês¡T |ü&çq ~X¯>± n&ÉT>∑T˝ÒdüTÔqï yês¡T XÊX¯«‘·+>± eT<Ûä´bÕHêìï e~* Ä]úø£+>±, ìs¡«Væ≤düTÔqï düπs« |üø±ÿ>± ñ+&Ü\ì, me]¬ø’Hê ø£s√Hê yÓ’s¡dt \ø£åD≤\T
u≤>∑THêï+.. nqdü÷j·T MT¬s˝≤ ñHêïs¡T..<˚e⁄&ç <äj·T e\q Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ø£cÕº˝Ò BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì |ü\Te⁄s¡T $X‚¢wü≈£î\T Äs√>∑´|üs¡+>± J$‘ê\T ø=qkÕ–+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ñqïf…Æ¢‘˚ yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æ |üØø£å\T ìs¡«Vü≤D≈£î #·s¡´\T
u≤>±H˚ ñHêï+. ≈£îe÷] e~q...düπs>±˙ MT ñfiÀfl ø£s√Hê s√>∑+ #Ó|ü⁄Œø=düTÔHêïs¡T.sêÁ‹+ãefi¯ó¢ ø£wüº|ü&ç dü+bÕ~+∫q kıeTTà‘√ |üP≥T>± ÇB˝≤e⁄+fÒ ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À ø£©Ô ø£\T¢,>∑+C≤sTT, Hê≥T kÕsêsTT rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T, &√sY ≥T &√sY düπs« ìs¡«Væ≤+#˚ m.j·THé.j·T+
m≈£îÿe>± ñ+<ä+ ≥>± C≤Á>∑‘·Ôe~Hê..düπs˝Ò>±˙... nqï eT+<äT‘ê>∑&É+ eT<Ûä´+ ùd$+∫ ‘·eT Ç+{≤j·Tq Ç+{ÏøÏ m|ü⁄Œ&√kÕÔ&√ ‘Ó*j·Tø£..eùdÔ ,eT‘·TÔ _fi¯fl\T j·T<˚#·Ã>± \uÛÑ´eTe⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.Bìô|’ \T, ÄXÊ es¡ÿs¡T¢, yê\+{°s¡T¢ ‘·–q s¡ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, e÷dtÿ \T,
ÄbÕ&Ü.... Á|üdüTú‘êìøÏ Äù|kÕ&ÉT nqdü÷j·T..Ä ø£s√Hê s√>∑yÓTT∫à @dæú‹˝À ekÕÔ&√ ns¡ú+ ø±ø£..e∫ÃHê ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ m˝≤ n~Ûø±s¡T\T ì|òü÷ ô|{Ϻ nÁø£eT+>± yê{Ïì $Áø£sTTdü÷Ô ≈£î≥T+u≤\qT Vü‰´+&é >ö¢dt \qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê&Ü\ì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. &√sY ≥T &√sY düπs«
n+<äØï bı≥ºq ô|≥Tº≈£î+≥T+<äqï u≤<Ûä ñ+~>±˙ nqdü÷j·T Hê≈£î e´eVü‰]kÕÔ&√,m≥Te+{Ï n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&É‘ê&√qì nqTø£åD+ düs¡«HêX¯q+ #˚ùd+<äT≈£î ø£+ø£D+ø£≥Tº≈£îqï dü+|òüT$Á<√VüQ\ô|’ ø£]ƒq ì$T‘·Ô+ yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\≈£î yÓ’s¡dt yê´|æÔ ô|’ e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ô|’
e÷Á‘·+ ø=+‘· Á|üXÊ+‘·+>± ñ+≥T+<ä+fÒ qeTTà.nyÓ÷à á s√>∑yÓTT∫+~ Ä+<√fi¯q#Ó+~q ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\≈£î ø£s√Hê ñô|Œq ø=+‘· }s¡≥ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eTVæ≤fi¯\T Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\qT y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. ø£+f…ÆH˚à+{Ÿ ÁbÕ+‘ê\˝À bÕ]X¯ó
<Ûä´ |üqT\T |üø±ÿ>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì, dü<äs¡T ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü‹ s√E
k˛&çj·T+ ôV’≤b˛ø√¢¬s’&é, ø√¢]Hé, ;¢∫+>¥ e+{Ï Á<ëeø±\qT ¬s+&ÉT |üP≥\

˝≤ø˘ &ÍHé qT sêÁcÕº\T |ü{Ïwüº+>± neT\T #Ój·÷´* ÁùdŒ #˚sTT+#ê\ì Á|üC≤s√>±´~ø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.dü<äs¡T |üs¡´≥q ˝À
ø£MTwüqsY ‘√ &ç|üP´{° ø£MTwüqsY &ç. Áoìyêdüsêe⁄, á.á \T <ëdü]
Áoìyêdüsêe⁄, XÊ+‹ sêE, ôdÁø£≥Ø \T, m.j·THé.j·T+ \T, yê\+{°s¡T¢
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
-πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé >öã eTTK´eT+Á‹ e÷qe‘·«+‘√ Ä˝À∫+#ê*
>∑T+≥÷s¡T, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, y˚T»sY q÷´dt:ø£s√Hê yÓ’s¡dt e\¢ ‘ê‘êÿ*ø£+>± Ä]úø£ ..&Üø£ºsY ns¡$+<é u≤ãT
Çã“+<äT\T m<äT¬s’q|üŒ{Ïø°, Á|üC≤s√>∑´ |ü]s¡ø£åD˝À m+‘·e÷Á‘·+ qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T»sY q÷´dt :sê»<Ûëì neTsêe‹
sêJ|ü&=<ä›ì πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé >öã sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ $wüj·T+˝À sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt
düŒwüº+ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ ø£s√Hê yÓ’s¡dt ô|’ πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ e÷qe‘·«+‘√ Ä˝À∫+#ê\ì
>öã &Ûç©¢ qT+&ç $$<Ûä sêÁcÕº\ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ M&çjÓ÷ #˚k˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. @yÓTÆq|üŒ{Ïø° y˚T 3 es¡≈£L ˝≤ø˘ &ÍHé qT |ü{Ïwüº+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ ÇHêÃ]® &Üø£ºsY #·<ä\yê&É ns¡$+<é
düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêJyé >öã e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· neT\T #˚ùd+<äT≈£î sêÁcÕº\T ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì πø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù u≤ãT X¯ìyês¡+ eTTK´eT+Á‹øÏ ˝ÒK Áyêdæq≥T¢
HÓ\ s√E\≈£î ô|’>± ˝≤ø˘ &ÍHé qT ø£≥Tº~≥º+>± neT\T #˚dü÷Ô ø£s√Hê yÓ’s¡dt sêJyé >öã ø√sês¡T. á M&çjÓ÷ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« #ÓbÕŒs¡T.ˇø£sê»<Ûëì e<äT› eT÷&ÉTsê»<ÛëqT ˝Ò eTT<äT›
ìj·T+Á‘·D≈£î $X‚wü ø£ �wæ #˚düTÔqï+<äT≈£î nìï sêÁcÕº\qT Á|ü‘˚´ø£+>± n+‘·sêÁwüº s¡yêD≤≈£î ≈£L&Ü |üP]Ô>± nqTeT‹+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. Á>±MTD
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫qï ∫qï <äTø±D≤\ìï j·T<Ûë$~Û>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ˙\+ kÕVæ≤ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝≤ø˘ &ÍHé ‘√ Á|ü»\T nH˚ø£ nH˚ <Û√s¡DÏì $&ÉHê&ç sê»<Ûëì ø√dü+ eT÷&ÉT |ü+≥\T
n_Ûq+~+#ês¡T. ˝≤ø˘ &ÍHé ‘√ ø£s√Hê ìyês¡D˝À >∑D˙j·TyÓTÆq e÷s¡TŒ\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ |üP]Ô qeTàø£+‘√ ñHêïs¡ì, ø±e⁄q |ü+&˚ $\TyÓ’q eT÷ô|’Œ◊<äT mø£sê\ uÛÑ÷$T∫Ãq ¬s’‘·qï\ >√&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø√yê
ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì, y˚T3 es¡≈£î á |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ø=qkÕ–+#ê\ì ø√sês¡T. M\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á^Hé CÀq¢˝À ô|<ä›
m‘·TÔq Ä]úø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ yê] Çã“+<äT\qT n~Û>∑$T+#˚˝≤ #·÷&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. \Hêïs¡T.neTsêe‹ sê»<Ûëìì πø+Á<ä+ >∑T]Ô+∫ <˚X¯ |ü≥+˝À bı+<äT
nsTT‘˚ ˝≤ø˘ &ÍHé e\¢ m<äTs¡j˚T´ düeTdü´\qT |üP]Ô>± |ü]>∑Dq˝ÀøÏ Á|üdüTÔ‘·+ Á^Hé CÀHé ÁbÕ+‘ê˝…’q Á>±e÷˝À¢ Ä]úø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ |üs¡#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü sê»<Ûëì ìsêàD X¯+≈£îkÕú|üq≈£î dü«j·T+>± Á|ü<Ûëì
rdüT≈£îì á HÓ\ 20 Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ #ê˝≤ es¡T≈£î ˝≤ø˘ &ÍHé qT+&ç <ë«sê, ˝≤ø˘ &ÍHé ø£cÕº\ qT+&ç Á>±MTDT\≈£î ø=+‘· ñ|üX¯eTq+
ø£*–+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´<äs¡TÙ\qT πø_HÓ{Ÿ nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. <˚oj·T, n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ≥T¢ eT÷dæ ñqï+<äTq qπs+Á<äyÓ÷&û e#êÃs¡qï $wüj·T+ eTs¡e≈£L&É<äHêïs¡T.‘·eT uÛÑ÷eTT\qT
$TqVü‰sTT+|ü⁄\T Çe«&É+ »]–+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eTTK´+>± Á>±MTD ‘·–q m>∑TeT‘·T\≈£î neø±X¯+ ˝Òø£ ñ<ë´qeq, Äø±« ‘·~‘·s¡ ¬s’‘·T\T <ëq+#˚j·T&É+‘√ bÕ≥T 130 s√E\T>± Bø£å #˚düTÔqï neTsêe‹ ÁbÕ+‘·
ÁbÕ+‘ê˝À¢ e´ekÕj·T, ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T |üP]Ô>± »]π>˝≤ #·s¡´\T ø±s¡´<ä]Ù sêJyé >öã ø√sês¡T. $$<Ûä sêÁcÕº˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï e\dü≈£L©\≈£î
‘·–q kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫ Ä<äTø√e&Éy˚T>±ø£, πø+Á<ä ôVA+XÊK Ä<˚XÊ\≈£î Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì dæmdt ˙\+ kÕVæ≤ï πø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù sêJyé >öã ¬s’‘·T\ ‘ê´>±ìï dæm+ »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ e÷‘· �eT÷]Ô $»j·TeTà,k˛<ä]
#˚|ü≥º&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á^Hé CÀq¢ |ü]~∏˝Àì <ä �wæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T.>∑T+≥÷s¡T ø£\ø£ºπs{Ÿ qT+&ç dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY ~H˚wt wü]à\eTà\T ns¡ú+ #˚düT≈£îì »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ eTqdüT e÷]à neTsêe‹ ¬s’‘·T\
|ü]ÁX¯eT\T,‘·j·÷Ø j·T÷ì≥T¢, mdtÇ»&ÉT¢, mø˘‡ b˛sYº CÀqT¢ e+{Ï$ ˝Àã&ç dü+ã+~Û‘· sêÁcÕº\‘√ e÷{≤¢&ç yê]ì dü«+‘· sêÁcÕº\≈£î @$<Ûä+>±
#˚sêÃ˝À |üs¡düŒs¡+ #·]Ã+∫ kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+∫ ‘·–q ìs¡íj·T+ ≈£îe÷sY, >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé md”Œ |æ ôV≤#Y &ç sêeTø£ �wüí, s¡÷s¡˝Ÿ md”Œ dü+πøåe÷ìøÏ ø£ �wæ #˚j·÷\Hêïs¡T.ø£s√Hê øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ nHêïs¡TÔ \≈£î ùde\+
|üì#˚ùd˝≤, yê{Ï˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ïdü÷Ô |üqT\T $»j·÷sêe⁄, Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY eTÚs¡´ Hêsê|ü⁄ ¬s&ç¶, ôdŒwü˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ãTsêe⁄ ~+#˚+<äT eTT+<äTø=düTÔqï e÷˝≤+{Ï yê]ì nqTeT‘·T\ ù|]≥ n~Ûø±s¡T\T
#˚düT≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡, ì‘ê´edüπs‘·s¡ düs¡T≈£î\ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. $<˚XÊ\˝À ∫≈£îÿ≈£îqï uÛ≤s¡rj·TT\qT
dü«<˚XÊìøÏ rdüT≈£îe#˚à n+X¯+ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eTTeTàs¡ Á|üj·T‘êï\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n&ÉT¶ø√e&É+ u≤<Ûäø£s¡eTì ns¡$+<é u≤ãT ˝ÒK˝À ù|s=ÿqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.
��������������������������������������������������� ���������
�������������������������������� ������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������� ����������� ������������������������������������� ���������������������������� �������� ����������������� �����������
����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �����������������
������������������������������ ����������������������������������������������� ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������������ III
���������������
������������������������������������������������������
��������������� ������ � �������� ����� ������������
������������ ���� ������������������������ ����������
���������������������������������
������ ����������� ����������� �����������
��������������������������
��������������������������������������������� ����� �� ������ ����� ������������� ��������� ������ ��� ������������� ��������� �����
���������������������������������������������� ������������� ������ ����������� ������ ������� ��������������� �������������� ������
������� ��������� �������� ����� ����� ����������� ������������������������������������� ����������� �������� ���� ��������� ��������� ��������
����������������� ����� ���������������������������� ����������� �������� ����� ������������ �������� ��������� ���������� ������ �������� ����
������� ���������� ������������ ������� ��������� �������� ��������� ����� ����������� ���������� ������ ��������� ��������� ����� ������ ���������������������������������������������
������ �������������������������������������������� ������������ ������ ����������� ������� �������� ��������� �������� ��� ��������� ������
������������� ���� ������������ ������ ���������
������� ������������������ �������� ���������������� �����
�������������������������������������
���� ������ ��������� ��������� ������
������������� �������������������� ����������������
������������ ��������� ����������� ����������� �������
�������������������������������������
������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������������
��� ����� ���������� �������� ������� �������� ���� ������������������������������������� ������������������������������������������������ ��������������������������������� � ����������������������������������
������ ������� ������� �������� ������������ ����� ��������������������������������� ������������������� ������ ��������� �������� ������ ������ ����������� ���������� ���������������������� ����� ��������
������� ������� ���������� ����� ����� ����� ��� ��������������������������������������� ���������������� ����� ����������� ����� ����� ��������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������������ ������ ���� ���� ��������� ��������� ������� ���������� �������� ����������� ������������� ����� ������������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������������� ������������� ������������ ��������� ����������� �������� ���������� ������������� ���� ������������������� ���������� ��������� ������� ���������������� ����
������ ������� ��������� �������� ����� ���������� ������ ����������� ��������� ��������� ����� ������������������������������ ������� ������������������������ �����������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������� �������� ������������������ ����������� ����������

�������������������������������������
��������� ������ ������ ������ ���� ������������ ������� �������� ����
��������������������������� ��������������������������������������
������������ �� ������������� ����������� ���������� ����� ������
�������� ������ ���������� ����������� ����� ��������� �������������
����������������� ������ ������������������������������������������� ������������ �������������� �������� ���������������� ��������������
������������ ������������������������������� ������������������������ ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ���� ���� ��������� ����� ��������� �������������������������������� ��������� ������������ �������������
����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������
���������� �������� ������� ����������� ����� ����� ��������� ������������ ������ ��������� ����� ������� ���� ������� ������� ��������������� ������
������������������������ ��������� ������������� ���������� ���������� �������� ��������������� ������� �������������� ����������� ��������
�������� ����������� ��������� ����������������� ��������� ������������������� ���������������������������������������������������������������� �
���������� ����������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������ �������� ������������������������������������������� ��������
��������������������������������������������� �������� ������ �������� ����������� ������������ ��� ����������� ����� ������ ������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������ � ����������������������� ��������������� ������������������������������������������������������������������ ����� ����������� ���������� ����������� ���������� ���������� ����������
�������� ������������������������ ����������������������������������� ��� �������� �������� ������� ��������������� ��������� ��� ����� �����
������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������� ����������������� ������ ������������� ���������� ������������� ����������� ������� ������
����������������� ����� ����������������������������� ������������������� ���� ����� �������������� ������������� �������� ������������� ���� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ������������������������� �������� �����������������������������
������ �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������������������������� ��������� ������ �������� ���������������� �� ������������� ������� ���������������������� ���������������������������������������
������������� ���� ��� ����������� ������� �������� �������� ��������� �������������� �������� �������� �������� ������������� ������ ���� ������
����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��������� �� ������������ ��������� ������������ ���� ��������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ���������������� ���� ���������� ������������ ���
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������� �������
������������� ���������� ������ ����������� ��������� ���� �������
�������������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������������ ����������� ������������ �� ����������� �������
������������������������������������������������������������������ ��������� ��������� �������� ������� ������
�������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������� ������������ �������� ������������ �������
��������������������� ��������� ����������� ������� ��������� ���������

��������������������� ����������������� ���������� ���������� ��������� �����


������������ ���� ����� ��� �������� ������� ��������
������������ ��������������� ���������� �� ������
������� ������������� ��������� ��������� ������ ����
����������������������������������������������� �������������� �������� ��������� ��������� ������
����������������������������������������������������������������
���������������������������� ��������� ��������� ������������� �����������
����������� ����������� ������� ��������� �������� ���������� ���������������������������������������������������������
������������������������������������ �������������� ���� �������������������� ���������� ������ �����
����������������������� �����������������������������������������������������������������
������� �������� ������� ������������� ������ ����� ����� ����������� ��������� �������� ���������� ���� ������� �������
�������������������������������������������������������������������� ���������� ��������� ��������� �������� ���� ������������� ������ ����������������������������������������� ������������������� �����
������������������������������������������������������������������ ������������� ������� ���� ������������� ����� ����� �������� ���� ������������������������� �����������������������������������
������������������������ ��������� ��������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �������� ��������������������������������������������� �����������������
����������������������������������������������� �������������������� ������������� ����� ������� �������� �������� ������� ������������ ������ �������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������ �������� ���� ��������� ������ �������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������������� �������������� ������������� ������
��������� ���������������� ����������������������������������������
�������� ������� ������ �� ��������������� ������ ������ ���������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ������������ �� ������������� ������ �����
��������� ���������� ������ ��� ���� ����� ������������ ����� �������� ���� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ���������� �� ���������� ������ ����� ���������� ��������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ������ �������� �������� ��������������� ��������
��������� ������ ������� �������� ��������� ������������� ��������� �
�������������� ������������ ���������� ����� ������������� ��������
��������������������������
�������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������������ �������� ������ ����������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������
������ �������������������� ������������ ���������� ����� �������
�����������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������������������� ������� �������� ��������� ����� ���������������� ��� �������� ����������������������� �����������������������������������������
����� ������ �������� ����� ������ �������� ������ ������������� ���� ����������� ������������� ������� ���������� �������� ������� ����������� �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �������� �������������������� ����������������� ������ ���������������� ������� �������� �������� ������� ��������� ������� �������� �����
����������� ������������������������������������������������ ��������� ������ ��������� ����� ���� ��������� ��� ������������� ��������� ����������� �������������������� ����� ��������� ��������� ������� �����
������������������������������������������������������������������ ������������ ������� ����� ����� �������� ���������� ��� ��������� � ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������� ������������ �� ������� ��������� ������������� ������ ����� �������������� ������������������ ������ ������� ���������� ����� ����� ����� ���������������������������������������� ����������������
�������������������������������������� ����� ������������������������ ����������������������������������������������������������������������� ������������� ����������������� ������������������������ ������������������� ���������� ����������� ������������ ������ �������� ������ �����
������������������������������������������������� ������������� ����������������������������� ������ ������� ���������� ������������������ ���������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������� ���������������������������������
��������������������������������������� ����������������������������
���������� �������� ������������� ������� �������������� ���������
���������� �� ��������� ��������� ��������� �������� ����������
���������� ��������� ������� ��������� �� ��� ������������� �������
�������������������������������������������� ������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������ �������� ������ �������� ������������ ��������� ������� ������� ������������� ����������� ����������������������������������
���������������������������� �������������������� ��������������������� �����������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� ����������������� ������ ����������� ������� ����������������������������������������������� ����� ������� ������
����������������� ���� ������ ��������� ���������� ������ ����� ������������� ��������������������� ������������� ������� ��������������
����������������������������������� ���� ������� ��������� �������� ������ �������������� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������������ ������ ������� ���� ������� �� ������ ����
������������������������� ����� �����������������������������������
������������� �������������������������������������������������������������������� �����������
��������� ���������� ��������������� ��� �������������� ������ ����
�������������� ������� ��� ������� ������ �� ����������� ����� ������� ����������� ������� ������������������� ���������� ���������������� ������� ����� ���������� ��������� ��������� �� ���� ������� �����
��������� ����������������� ������� ���������� ����������� ����� ������� ������ ������ ������ ��������� ������������ ������������ ��������� �������� �������� ����� ���������������� ����������������� ����������
��������� ����� ������� ������� ���������� ���� ����� ������ ������ ������ ���������������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ��������������� ������ ���� ������� ����������� �������� �������� �� ��� ������ ��������� ���������� ������������������
{ç³fË çÜçßýM>Ææÿ…™ø¯óþ MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ× : BâæýÏ ÆæÿÒ…{§éÆðÿyìþz
$»j·Tyê&É
Ä~yês¡+
J…VøË$, Mö™èþ¢ç³r²…, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ Á|ü»\+<ä] düVü≤ø±s¡+ ñ+fÒH˚ ø£s√Hê yê´~Ûì ìj·T+Á‹+#·>∑\eTì ø=‘·Ô|ü≥ï+ eT+&É\ yÓ’mkՇ؇|” n<Ûä´≈£åî&ÉT Äfi¯¢ s¡M+Á<ë¬s&ç¶
nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ yÓ’.mdt.»>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ˝≤ø˘&ÍHé e\¢ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï ù|<ä Á|ü»\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î yÓ’mkÕ‡sY bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T
ø£<ä*sêyê\Hêïs¡T. »>∑qï |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+˝Àì 3 y˚\ ≈£î≥T+u≤\≈£î X¯ìyês¡+ ≈£Ls¡>±j·T\T, ì‘ê´edüsê\qT Äj·Tq Hêj·Tø£‘·«+˝À |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á
Á|üø±X¯+
26 @Á|æ˝Ÿ 2020
dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=‘·Ô|ü≥ï+ mdt◊ m+.Áoìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç≥Te+{Ï ø£wüºø±\+˝À düVü‰j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ <ë‘·\T eTT+<äT≈£î sêyê\Hêïs¡T.
ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D≈£î ˝≤ø˘ &ÍHé ˇø£ÿfÒ e÷s¡ZeTHêïs¡T. eT+&É\ n_Ûe�~› n~Ûø±]DÏ |æ.düTC≤‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü»\T ˝≤ø˘ &ÍHé ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. Çfi¯¢ qT+∫
ãj·T≥≈£î sê≈£L&É<äHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï eT+∫ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T
õ˝≤¢
IV
n~Ûø±s¡T\T, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£wüºø±\+˝À ù|<ä\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\Hêïs¡T. ˝≤ø˘ &ÍHé qT |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚ùdÔ
ø£s√HêqT ìj·T+Á‹+#·e#·ÃHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT <ë#·÷] >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, ázÄض ã\+ #Óqïj·T´, kÕ∆ìø£ Hêj·T≈£î\T ø£düT≈£î]Ô
Áoìyêdüsêe⁄, neT�‘·bÕDÏ, ã‘·Ô\ áX¯«s¡eTà, uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, y˚T&çø=+&É ns¡T®qsêe⁄, ã+&Üs¡T yÓ+ø£≥ düTu≤“sêe⁄, n<ä÷›] |ü⁄\¢j·T´, q&É|ü sêeTj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.
yês¡Ô\T
qeTàø±ìï ¬>*|æ+#ês¡T..
Nsê\ sê»ø°j·÷˝À¢ ø=‘·Ô X¯ø£+ ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ø£s¡D+ ã\sêeTø£èwüíeT÷]Ô
Á|ü»\ $XÊ«dü+‘√H˚ $CÒ‘·>± ì*∫q ø£s¡D+ ` ‘·+Á&ç u≤≥˝ÀH˚ Á|üC≤ùde˝À ø£s¡D+ yÓ+ø£fÒwt
‘Ó<˚bÕ n~ÛcÕºHêìøÏ ‘·q dü‘êÔ #ê{Ï#Ó|æŒq ã\sê+ ` Á|üC≤ùde˝À mH√ï n&ɶ+≈£î\T.. Á|ür~ sê»ø°j·T+
sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± Á|üC≤ùde ` Á|ü»\≈£î eT+∫ #˚ùd+<äT≈£î yÓ’ø±bÕ˝À #˚]ø£
ã\sê+ yÓ’ø±bÕ˝À #˚s¡&É+‘√ ˇπø‘ê{Ï‘·ô|’øÏ Hêj·T≈£î\T ` n_Ûeè~∆ u≤≥˝À Nsê\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+
çÜ*ÆæÿÅ{糆°«¨, J…VøË$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ¯èþ* ¸ëůŒþV>Í A§óþÝë¦Æÿ$$ÌZ Fíßý…^èþ° ^èþ*çÜ$¢…yæþr…™ø AÀÐèþ–¨®Mìü, {ç³fËMæü$ õÜÐèþ^óþÄæý$yæþ…ÌZ
Ñ«§æþ…V> HMæü糄æü…V> G°²MæüË$ fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° `Æ>Ë ÐðþOM>´ë {糆Mæü*Ë™èþË$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ©°° A«¨VæüÑ$…^óþ…§æþ$Mæü$
Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ¯èþÐèþ$ÃMæü… AÐèþçÜÆæÿ….. B ¯èþÐèþ$ÃMæü… E¯èþ² A¿æýÅǦMìü «©r$V> °Í^óþÐéÆæÿ$ sìýyìþí³ÌZ ÌôýÆæÿ¯óþ {ç³^éÆæÿ… G°² {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþíܯé çœÍ™èþ… Ðèþ*{™èþ… ¯éÐèþ$Ðèþ*{™èþ…V>
ÐéÇ° {ç³fË$ ÑÔèýÓíÜÝë¢Ææÿ$.. ÐéÇ Ððþ…r ¯èþyæþ$Ýë¢Ææÿ$.. ´ëÈt gZÆæÿ…§æþ$Mæü$…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ sìýyìþí³ A«¨Úët¯èþ… hÌêÏÌZ Mö°² E…yæþr…™ø ©°° Æ>fMîüÄæý$…V>¯óþ G§æþ$ÆøPÐéË° ¿êÑ…_¯èþ
H§ðþO¯é ™èþÐèþ$¯èþ$ ¯èþyìþí³…^óþ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ Ðèþ$¯èþ MøçÜ… Ððþ¯èþ²…sìý Ý릯éËÌZ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ °Íõ³ ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþç³µryæþ$Væü$Ë$ MæüÆæÿ×ý… ºËÆ>…, {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ™é¯óþ M>Mæü$…yé ™èþ¯èþ
E…sêyé.. Ðèþ$¯èþ çÜÐèþ$çÜÅÌZÏ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… AÐèþ#™éyé.. ÐóþíÜ ò³§æþª ´÷Ææÿ´ër$ ^óþíÜ…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÔéçܯèþçÜ¿æýÅ, Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ MæüÆæÿ×ý… Ððþ…Mæüsôý‹Ù §éÓÆ> ™ðþË$çÜ$Mö° Ðésìý°
{ç³gêõÜÐèþMóü Mæür$tºyæþ$™éÆ> A¯óþ¨ {ç³fË$ BÌZ_…_ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý Ý릯éËMæü$ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ Ððþ†Móü ç³°ÌZ sìýyìþí³ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D
¯éÄæý$Mæü$Ë ÐðþOç³# ¯èþyæþ$Ýë¢Ææÿ$.. AÌê {ç³fË AÀÐèþ*¯èþ… A«¨Úët¯èþ… Ðèþ$$°W´ùÆÿ$$…¨. C§óþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ G°²MæüËMæü$ {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ÐðþOM>´ë A«¨¯óþ™èþ, Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
´÷…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$V> °Ëºyìþ A±² ™éÐóþ$ A° Mö°² ¯ðþËË Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ `Æ>ËÌZ sìýyìþí³Mìü A…yæþV> E¯èþ² fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz çÜÐèþ$„æü…ÌZ MæüÆæÿ×ý… Ððþ…Mæüsôý‹Ù ´ëÈtÌZ
{ç³fËMæü$ ¿æýÆøÝë Mæü͵çÜ*¢ ÐéÇ MøçÜ… °Ææÿ…™èþÆæÿ… {ÔèýÑ$Ýë¢Ææÿ° Aç³µsìý GÐðþ$ÃÌôýÅ BÐèþ$…_ Mæü–çÙ~Ððþ*çßý¯Œþ ÐðþOM>´ëMæü$ ÐðþâæýÏyæþ…™ø ^óþÆæÿyæþ…, GÐðþ$ÃÌôýÅV> MæüÆæÿ×ý… ºËÆ>… ÐðþOM>´ëMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$
{ç³fË ÑÔéÓçÜ….. B MøÐèþMóü ^ðþ…§æþ$™éÆæÿ$ `Æ>Ë `Æ>ËÌZ sìýyìþí³Mìü Ôèý*¯èþÅ… ¯ðþËMö…¨. D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ CÐèþÓyæþ…™ø {ç³fËMæü$ õÜÐèþ˯èþ$ ^ó õÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*ÆæÿY…
ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ MæüÆæÿ×ý… ºËÆ>Ðèþ$Mæü–çÙ~Ðèþ$*Ç¢. G°²MæüË BÐèþ$…_ sìýyìþí³° Òyóþ糚yæþ$ ^óþíܯèþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Æ>fMîüÄæý$ çÜ$VæüÐèþ$Ððþ$O…¨. ©…™ø {ç³çÜ$¢™èþ… `Æ>Ë Æ>fMîüÄæý$ çÜÐèþ$çÜÅË$
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ Æ>fMîüÄæý$ {ç³™èþÅÆæÿ$®Ë$ E¯é².. hÌêÏ ÐðþOçÙÐèþ*Å˯èþ$ ò³…^éÆÿ$$. ©°° {糆Úët™èþÃMæü…V> sìýyìþí³ ™öËW {ç³fËMæü$ Ðèþ$…_ õÜÐèþ˯èþ$ {ç³gê{糆°«¨V> MæüÆæÿ×ý…
ÐéÅç³¢…V> ¸ëůèþ$ V>Í ÒçÜ$¢¯é² Ðésìý° G§æþ$ÆöP° A«¨Úët¯èþ… ¿êÑ…_¯é Aç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ GÐðþ$ÃÌôýÅV> E…yìþ ¿êÑ…_¯èþ MæüÆæÿ×ý… ™èþ¯èþ Æ>fMîüÄæý$ A¯èþ$¿æýÐèþ…™ø {ç³fÌZÏ ™èþ¯èþò³O ¯èþÐèþ$ÃMæü… ò³r$tMæü$¯èþ² ´ëÈt A«¨Úët¯é°Mìü ÑfÄæý$… ºËÆ>… A…¨çÜ$¢…yæþr…™ø AMæüPyæþ ÐðþOM>´ë ´ëÈtMìü Ðèþ$Ç…™èþ
™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈtMìü `Æ>Ë Ý릯èþ… Mæürt»ñýsìýt ™èþ¯èþ Æ>fMîüÄæý$ `Æ>ËÌZ HMæü糄æü…V> Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² BÐèþ$…_° ¯èþÐèþ$ÃMæü… MæüÍW…^éÆæÿ$. Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ HMæü糄æü Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ A…¨…^èþyæþ…, ™é¯èþ$ ¯èþÑ$ïèþ {ç³fËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþÐèþÓyæþ…™ø¯óþ D ºË… ò³ÇW…¨. G°²MæüË ÐèþÆæÿMæü$ sìýyìþí³ÌZ E¯èþ² ´ù™èþ$Ë
A¯èþ$¿æýÐé°² hÌêÏÐéçÜ$ËMæü$ ^ésìý^ðþ´ëµÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ hÌêÏÌZ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ… sìýyìþí³Mìü MæüçÙt™èþÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ `Æ>Ë °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ {ç³fË BÔèýË$, ÑfÄæý$… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. çÜ$±™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$…{† ´ëÌôýsìý Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#, Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ
`Æ>ËÌZ MæüÆæÿ×ý… A¯èþ*çßýÅ ÑfÄæý$… GÌê Ý뫨…^éÆæÿ$, A† Mö¨ªM>Ë…ÌZ sìýyìþí³ `Æ>Ë A¿æýÅǦV> sìýyìþí³ A«¨Úët¯èþ… BM>…„æüËMæü$ ™èþVæüYr$tV> K ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ Ðèþ^éayæþ° ¿êÑ…_¯èþ {ç³fË MøçÜ… ™èþç³µ° ç³Çíܦ† BÐèþ$…_ Mæü–çÙ~Ððþ*çßý¯Œþ A…§æþÆæÿ* ÐðþOM>´ë ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ
{ç³fË$ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÑÔèýÓíÜ…^éÆæÿ$ GÌê Ý뫧æþÅç³yìþ…§æþ¯óþ §é°ò³O MæüÆæÿ×ý… ºËÆ>…¯èþ$ {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…™ø AMæüPyæþ Æ>fMîüÄæý$ õÜÓ^ée {ç³fË$ BÄæý$¯èþ ÐðþOç³# ¯èþyìþ^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. MæüÆæÿ×ý… `Æ>Ë GÐðþ$ÃÌôýÅV> MæüÆæÿ×ý… ºËÆ>Ðèþ$Mæü–çÙ~Ðèþ$*Ç¢ ÐéÆóÿ M>Ðèþyæþ…™ø A…§æþDZ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…r* MæüÆæÿ×ý…
{ç³™óþÅMæü Mæü£æþ¯èþ…... Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ¯ðþËMö…¨. çÜÐèþ$Äæý$… ™èþMæü$PÐèþV> E¯é² ºËÐðþ$O¯èþ Mæü*yé A§óþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ™èþ¯èþ¯èþ$ ¯èþÑ$ïèþ {ç³fËMæü$ G糚yæþ* VðüË$´÷…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™èþ¯èþ Æ>fMîüÄæý$ iљ鰲 `Æ>ËÌZ ºËÆ>… {ç³gê{糆°«¨V> A°²Ðè Æ>YË {ç³f˯èþ$ MæüË$ç³#Mö°
2019 G°²MæüË$ hÌêÏÌZ E™èþP…uæÿ¯èþ$ Æóÿ´ëÆÿ$$. Aç³µsìý Æ>fMîüÄæý$ {ç³™èþÅǦ JMæ ÐðþOç³#, sìýyìþí³ ¯éÄæ$Mæü$Ë$V> ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ A…yæþV> E…yé˯óþ Ë„æüÅ…™ø FÆæÿ*Ðéyé ™óþyé ÌôýMæü$…yé Ðèþ$Ç…™èþ ºÌZõ³™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. `Æ>Ë AÀÐèþ–¨®° °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MæüÆæÿ×ý…
ÐèþÆæÿMæü$ A«¨M>Ææÿ ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$V> ^ðþÌêÐèþ$×ìý E¯é² ÐéÆæÿ$ ´ëÈt ÐðþOç³# {ç³f˯èþ$ BMæüÇÛ…^èþyæþ…ÌZ ¯éÐèþ$ A…§æþÇMîü ^óþÆæÿ$ÐðþO ÐéÇÌZ JMæüÇV> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Ææÿ$. G°²MæüÌZÏ G°²MæüÌZÏ sìýyìþí³ ™èþÆæÿç³#¯èþ VðüÍ_¯èþ B ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>° ºËÆ>… MóüÐèþË… ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$yìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$
AÆÿ$$¯èþ sìýyìþí³ ÐèþÈYÄæý$$Ë$ G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¡{Ðèþ Ðèþ*{™èþ…V> E¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ sìýyìþí³ AòÜ…½Ï A¿æýÅǦV> ºÇÌZ AÐèþ$…_Mìü Mæü…^èþ$MørÌê E¯èþ² `Æ>˯èþ$ ½rË$ ÐéÆóÿÌê ^óþíÜ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ `Æ>Ë {ç³fË$ MæüÆæÿ×ý… ¯èþ$…_ BÕ…_¯èþ õÜÐèþ¯èþ$ M>§æþ$ JMæü ´ëÈt ò³r$tMæü$¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃM>°², ÐóþË Ðèþ$…¨ {ç³fË
B…§øâæý¯èþMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. M>Ææÿ×ý… GMæüPyæþ ^èþ*íܯé ÐðþOM>´ë ¨W¯èþ MæüÆæÿ×ý… ºËÆ>…Mæü$ AMæüPyæþ Æ>fMîüÄæý$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… {ç³fË A…yæþ™ø `Æ>Ë GÐðþ$ÃÌôýÅV> VðüÍ_ hÌêÏÌZ sìýyìþí³Mìü ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³fËMæü$ A…¨…^óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ayæþz…Mæü$Ë$ ÑÔéÓÝë°² VðüÍí³…_¯èþ Æ>fMîüÄæý$Ðóþ™èþ¢V> hÌêÏÌZ
gZÆæÿ$, ¸ëůŒþ V>Í ¡{Ðèþ…V> ÒçÜ$¢…§æþ¯óþ A…^èþ¯éË$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ… çÜ$Ë¿æýÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… M>§æþ° AÆæÿ®Ððþ$O…¨. ©…™ø ÑfÄæý$… A…¨…_ sìýyìþí³ ´ëÈt A«¨¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ò³r$tMæü$¯èþ² G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. G°² {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþíܯé {糆 ç³°° õ³Ææÿ$´÷…§éÆæÿ$. °º§æþª™èþ™ø ç³°^óþõÜ¢ GMæüPyðþO¯é Æ>×ìý…^èþÐèþ^èþ$a
ÆøkÆøkMæü* §ér$™èþ* Ðèþ^éaÆÿ$$. D {MæüÐèþ$…ÌZ `Æ>Ë ç³M>P{ç³×êãMæü™ø {ç³gê§æþÆæÿ×ý ´÷…¨™óþ¯óþ ÑfÄæý$… Ý뫧æþÅÐèþ$° ¯èþÐèþ$ÃM>°² ¯ðþÆæÿÐóþÆ>aÆæÿ° ^ðþ´ëµÍ. MæüÆæÿ×ý… D G°²MæüË §éÓÆ> A«¨M>Ææÿ$Ë$, ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Æ>fMîüÄæý$ Mø×ý…ÌZ A¯óþ §é°Mìü MæüÆæÿ×ý… ºËÆ>… °§æþÆæÿدèþ…V> °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$.

} ¿æýÐé± ÝùµMðü¯Œþ C…XÏçÙ$ Mø_…VŠü òÜ…rÆŠÿ §é™èþ–™èþÓ…


e´øÏÔ>∑‘· X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#ê* J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ J…VøË$ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ°
B{VæüàÆæÿ… Äæý*¯é¨ çÜ…çœ$…ÌZ 30 Mæü$r$…»êËMæü$
çÜ…™èþõ³rÌZ° } ¿æýÐé± ÝùµMðü¯Œþ C…XÏçÙ$ Mø_…VŠü
ù|<ä\≈£î ≈£Ls¡>±j·T\ |ü+|æD°˝À u≤∫q ø£�wüí#Ó’‘·q´ òÜ…rÆŠÿ ÐéÇ BÇ®Mæü çÜàM>Ææÿ…™ø õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$
ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. çÜ…çÜ® Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆóÿMæütÆŠÿ Ððþ*™èþ$Mæü*Ç
Ä<Ûä«s¡´+˝À ù|<ä\≈£î ≈£Ls¡>±j·T\ |ü+|æD° Ððþ…Mæü{sêÐèþÐèþ$à Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é MæüçÙtM>…ÌZ õ³§æþËMæü$
ø±s¡´Áø£eT+ X¯ìyês¡+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {糡 JMæüPÆæÿ$ Ðèþ*¯èþÐèþ™é §æþ–Mæüµ§æþ…™ø
ø£�wüí#Ó’‘·q´ eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zì |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðé˯é²Ææÿ$. Ðèþ* C°çÜ*tüÅsŒý º*_
á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ™óþfÕÓ° Væü™èþ ¯éË$Væü$ Æøk {Mìü™èþ… MæüÆø¯é¯èþ$ Mæürtyìþ
e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·‘√ bÕ≥T kÕe÷õø£ <ä÷s¡+
bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ˝≤ø˘ &ÍHé Ðèþ$Ææÿ$Væü$§öyæþ$Ï{´ëÆæÿ…¿æý… ^óþÄæý$yé°Mìü ™èþ¯èþ$ §é^èþ$Mæü$¯èþ² yæþº$¾Ë¯èþ$ çÜÆ>çÜÇ hÌêÏ
MæüÌñýMæütÆŠÿMìü, Gïܵ çÜÐèþ$„æü…ÌZ ÑÆ>âæý… A…§æþgôýíܯèþ ÑçÙÄæý*°² ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. {糡 JMæüPÆæÿ$ Ðèþ*¯èþÐèþ™é §æþ–Mæüµ§æþ…™ø
Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À n+<äs¡÷ Çfi¯fl˝À¢H˚ Mæü…§æþ$Mæü*Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: Mæü…§æþ$Mæü*Ææÿ$ Ææÿ*ÆæÿÌŒý ´ù΋ÜõÜtçÙ¯øÏ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ$… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ^óþçÜ$¢¯èþ² õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$
ñ+&Ü\ì eTTK´yÓTÆq |üì nsTT‘˚ e÷Á‘·y˚T ¯èþ*™èþ¯èþ…V> °ÇÃ…_¯èþ Ðèþ$Ææÿ$Væü$§öyæþϯèþ$ yìþGïܵ Mðü.}°ÐéçÜ$Ë$ {´ëÆæÿ…À… ™éÐèþ$$ Mæü*yé ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ÅË… AÐèþ#Ðèþyæþ… ^éÌê B¯èþ…§æþ…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë
ãj·T≥≈£î sêyê\ì nHêïs¡T. <ä>∑TZ »\TãT »«s¡+ ^éÆæÿ$. Ðèþ$…yæþË…ÌZ° ÑMìüPÆ>Ëõ³r {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Væü…VæüÐèþÆæÿç³# Ððþ…Mæür çÜ…çœ$… hÌêÏ A«§æþÅ„æüË$ ѯèþ$Mö…yæþ Æ>gêÆ>Ðèþ#, òßýÌŒýµ çÜ…çÜ® {糆°«¨ ¼Ñ ÝëVæüÆŠÿ, íÜí³G… ¯éÄæý$Mæü$Ë$ iÑ Mö…yéÆðÿyìþz,
e+{Ï düeTdü´\T ñqï yê]ì >∑T]Ô+∫q≥¢sTT‘˚ Æ>Ðèþ# BÇ®Mæü çÜàÄæý$…™ø ±sìý Ðèþç܆ MøçÜ… 15 ÐóþË™ø Ððþ*rÆŠÿ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ÐóþçÜ$´ùVæü$ »êËMørÄæý$Å, ÑfÄæý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ¿ê¯èþ$ Ðèþ$*Ç¢, }Æ>Ðèþ$ }°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, A†¢…sìý }°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, WÇf¯èþ
yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §é™èþ¯èþ$ yìþGïܵ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ GòÜOÞË$ çÜ…çœ$… ¯éÄæý$Mæü$Ë$ }Æ>… }°Ðé‹Ü, ¿æýÆæÿ§éÓf, °†¯Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
dü÷∫+#ês¡T. yÓ’ø±bÕ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ n+&É>±
ñ+≥T+<äì sêÁwüº+ ø£s√Hê yÓ’s¡dt Á|üuÛ≤e+‘√ Ä]úø£
MðüMðü †Ææÿ$糆Æ>Ðèþ#, A…MæüÐèþ$à ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
çÜ${ï³… MøÆæÿ$t ÐéÅQÅË$ çÜÇM>§æþ$: ±Ë… ¯éVóü…{§æþÆ>Ðèþ#
dü+øå√uÛÑ+˝À ñqï|üŒ{Ïø° Ç∫Ãq Á|ü‹ Vü‰MTì J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ GïÜÞ, GïÜt, ¼ïÜ
HÓs¡y˚s¡Tdü÷ÔeTTK´eT+Á‹ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ $X‚wü ø£�wæ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏò³O çÜ${ï³… MøÆæÿ$t Æ>gêÅ…Væü «§æþÆ>Ãçܯèþ… ^óþíܯèþ
#˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ &Ü«Áø± ÐéÅQÅË$ çÜÇM>§æþ° §æþã™èþ çßýMæü$PË ç³Ç Ææÿ„æü×ý çÜÑ$†
Á>∑÷|t düuÛÑT´\≈£î yÓ’mkÕ‡sY düTHêï e&û¶ |ü<∏äø±ìï hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ ±Ë… ¯éVóü…{§æþÆ>Ðèþ# B{Væüà… ÐèþÅMæü¢…
neT\T #˚dü÷Ô sêÁwüº yê´|üÔ+>± 14 e+<ä\ ø√≥¢ ^óþÔéÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° G…ïÜH ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ fÇW¯èþ
s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ÑÌôýQÆæÿÏ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ±Ë… Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Mæü$Ìê
Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ˝≤ø˘ &ÍHé ìã+<Ûäq\T bÕ{Ïdü÷Ô ø£s√Hê gê¼™é˯èþ$ Ðèþ*Æóÿa A«¨M>Ææÿ… Æ>{çÙt {糿æý$™éÓËMæü$,
yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. ¯éÅÄæý$ Ý뮯éËMæü$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏMæü$ Ðèþ$¯èþ$Ðé§æþ$Ë
n<ä›+øÏ, y˚T»sYq÷´dt: Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ e´øÏÔ>∑‘· nq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝Àì ◊<√ yês¡T¶˝À ù|<ä\≈£î ¯èþ$…_, A{VæüMæü$Ë Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ¯èþ$…_ Ðèþ$$糚
|ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+∫ ø£s√Hê yÓ’s¡dt ìj·T+Á‘·D≈£î ns¡{Ï |ü+&ÉT¢ ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Æ>Mæü$…yé E…yóþ…§æþ$Mæü$ 1950ÌZ¯óþ A…»ôý§æþPÆŠÿ
düVü≤ø£]+#ê\ì yÓ’ø±bÕ n<ä›+øÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√≥ Áoìyêdt ≈£îe÷sY, ø±ø±ì ÇfÆóÿÓçÙ¯èþϯèþ$ BÇtMæüÌŒý 341ÌZ ´÷…§æþ$ ç³Ç^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. §óþ± Mæü$Ìê°² GïÜÞ, GïÜt gê¼™éÌZ ^óþÆ>a˯é², ™öËW…^é˯é²
ÇHé#Ûê]® u≤∫q ø£ �wüí#Ó’‘·q´ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì sê<Ûëø£�wüíeT÷]Ô, ø=+&ܬs&ç¶, bıqï\÷] øÏs¡DY≈£îe÷sY, ‘·*¢ _&ܶ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&çq »s¡ï*dtº j·÷≈£LuŸ U≤Hé Ðèþ$*yìþ…r Æðÿ…yæþ$ Ðèþ…™èþ$Ë$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$ÅË BÐðþ*§æþ…™ø¯óþ Ý뫧æþÅÐèþ˜™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. A…»ôý§æþPÆŠÿ §éÆæÿØ°Mæü™èþ ÐèþÌôýϯóþ
<˚qTe ø=+&É Á>±eT+˝À yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T Ä~¬s&ç¶ >∑÷&Ü Áoìyêdü¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. –<ä›\÷s¡T, y˚T»sYq÷´dt: –<ä›\÷s¡TøÏ #Ó+~q ùwø˘ wüø°˝≤ nqT GïÜÞ, GïÜt Mæü*ÎË gê¼™é Cç³µsìýMîü ç³Ñ{™èþ…V>¯óþ E…§æþ¯é²Ææÿ$. Kr$ »êÅ…Mæü$ Æ>fMîüÄæý*Ë MøçÜ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþϯèþ$ Ayæþ$z
>∑s¡“¤e‹øÏ &Ó*eØ ø√dü+ n‘·´edüs¡+>± @ bÕõ{Ïyé s¡ø£Ô+ ø±yê\ì ò³r$tMæü$…r$¯èþ² ¯éÄæý$Mæü$Ë {ç³Äæý$™é²Ë$ »ñýyìþíÜ MösêtÄæý$¯é²Ææÿ$. EÐèþ$Ãyìþ Møsê E¯é², çÜ»Œý MøsêË$ E¯é² ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯èþ²
ø£s√Hê ø£≥º&çøÏ ªyÓqTï|üPdüµ kÕj·T+ &Üø£ºs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï »s¡ï*dtº |üsƒêHé j·÷≈£LuŸ U≤Hé
s¡ø£Ô <ëq+ #˚j·T{≤ìøÏ eTT+<äTø=#êÃs¡T. U≤Hé e´øÏÔ >∑‘·+>± 25 kÕs¡T¢
ÐéÇMóü ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ çœÌêË$ §æþMæü$P™éÄæý$¯èþ² °gê°² çÜ${ï³… MøÆæÿ$t «§æþÆ>Ãçܯèþ… Væü$Ç¢…^é˯é²Ææÿ$. AÐèþM>Ôèý… _MìüP¯èþ糚yæþÌêÏ
çÜ${ï³… MøÆæÿ$t ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü$Ìê˯èþ$ AÐèþÐèþ*°çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$.D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´÷sìýMæüË ç³Nyìþ fÄæý$Æ>…, §éÆ>
ˇ+>√\T, y˚T»sYq÷´dt: ø£s√Hê ø£≥º&çøÏ πø+Á<ä, s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæ H˚{Ï j·TTe‘·≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡T. j·TTe πøsY yÓ˝ÒŒ¤sY A…fÄæý$Å, º…M> _Ææÿ…iÑË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ˝≤øö¶Hé ˝≤+{Ï mH√ï #·s¡´\T
rdüT≈£î+≥Tqï á düeTj·T+˝À Á|ü»\T ãj·T≥≈£î
kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT nØ|òü⁄~∆Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ –<ä›\÷s¡T ˝Àì ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ
Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ˝À n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹˝À ñqï ˇø£ >∑s¡“¤e‹øÏ @-bÕõ{Ïyé
104, 108 E§øÅVæü$ËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý
sê≈£î+&Ü ˇ+>√\T 45e &ç$»Hé yÓ’mkՇ؇|” Hêj·T s¡ø£Ô+ ø±yê\ì dü+Á|ü~+#ês¡T. ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ j·÷≈£LuŸ U≤Hé J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ ¯èþÐèþ Äæý$$Væü ¸û…yóþçÙ¯Œþ
≈£î&ÉT yÓqTï|üPdü yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ (dæm+) yê] &ç$»Hé yÓ+≥H˚ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ #˚s¡Tø=ì s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæ ‘·*¢ _&ܶ ÁbÕD≤\qT B««§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° Ðèþ*™èþ ÕÔèý$ ÐðþO§æþÅÔéËÌZ 104,
˝Àì Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ |ü~s√E\≈£î dü]|ü&Ü ì‘ê´edü ø±bÕ&Üs¡T. ù|wü+{Ÿ ≈£î≥T+;≈£î\T U≤HéøÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. 108, ´ëÇÔèý$§æþ®üÅ M>ÇÃMæü$ËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý
sê\T, ≈£Ls¡>±j·T\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ m+‘√ n_Û ^óþÔéÆæÿ$. çÜ…çÜ® bðþOÆæÿïŒþ MöÑ$ïóþ° Ðèþ$Ý뢯Œþ ^ú§æþÇ, MöÌêÏ
q+<ä˙j·TeTì ˇ+>√\T eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY |æ }§óþÑ, MöÌêÏ Ðèþ$«§æþ$ çÜçßýM>Ææÿ…™ø¯óþ fÇW¯èþ D õÜÐé
ìs¡+»Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ 45e &ç$»Hé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ðèþ$$°Þç³ÌŒý MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ í³yìþ™èþË °Ææÿ…
˝À |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á f¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ$$QÅA†¤V> àfÆðÿOÄæý*ÅÆæÿ$. E§øÅVæü$ËMæü$
dü+<äs¡“¤+>± yÓqTï|üPdü yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq eTTK´eT+Á‹ eT]j·TT Hê >∑Ts¡Te⁄ sêÁwüºeT+Á‹ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. 104 E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ$…
u≤*H˚ì Áoìyêdü¬s&ç¶ MT<ä ñqï n_Ûe÷q+‘√ Hê e+‘·T ñ&É‘ê kÕj·T+>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Ç<˚ $<Ûä+>± hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ Mðü.çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþ$Æ>Ðèþ# §é™èþËMæü$
>∑‘· yês¡+˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ¬s+&ÉT e÷düTÿ\T ≈£L&Ü |ü+|æD° #˚XÊeTHêïs¡T. á |ü+|æD°˝À yÓqTï|üPdü ≈£îe÷], Mæü–™éfq™èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.
&ç.qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶, |æ*¢ Áoìyêdü¬s&ç¶, ø=+&ܬs&ç¶, yÓ’mkՇ؇|” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
29Ðèþ yìþÑf¯ŒþÌZ f¯èþõÜ¯é º–…§æþ… °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý ù|<ä\≈£î ì‘ê´edüsê\T |ü+|æD°
bÕeT÷s¡T, y˚T»sq÷´dt: ˝≤ø˘&ÍHé H˚|ü<∏ä´+˝À
J…VøË$, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü @ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ 29Ðèþ yìþÑf¯ŒþÌZ |üqT\T ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï ù|<ä\≈£î dæ|æ
f¯èþõÜ¯é º–…§æþ… õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ ç³…í³×îý m+ bÕغ nqTã+<Ûä dü+|òü÷\T Ä+Á<Ûä|ü<˚XŸ e´ekÕ
^óþÔéÆæÿ$. ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý B§óþÔéË™ø
J…VøË$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý C¯Œþ^éÆŠÿj õÙMŠü ÇÄæý*gŒý ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ
1150 ©≥s¡¢ u…\¢+ }≥ <Ûä«+dü+ j·T ø±]àø£ dü+|òüT+, ≈£î\ $eø£å b˛sê≥ dü+|òüT+
Ä<Ûä«s¡´+˝À ù|<ä Á|ü»\≈£î ì‘ê´edüsê\T |ü+|æD°
´ëÈt ¯óþ™èþË$ §æþ…yóþ A±ÌŒý, MæüÌêÅ׊ý Ðèþ$$™éÅË B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ –<ä›\÷s¡T, y˚T»sYq÷´dt: –<ä›\÷s¡T eT+&É\+ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ #˚XÊs¡T. ø=\˙&ç Hê>±s¡T®q, qπswt Ä]úø£ düVü≤ø±s¡+‘√
f¯èþõܯé ÒÆæÿ Ðèþ$íßýâæý }§óþÑ ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþV> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ‘·+&Ü˝À Hê≥T kÕsêqT ‘·j·÷s¡T #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñ+∫q 1150 eT+&É\+˝Àì u§&Éyê&É, πsDÏeT&ÉT>∑T Á>±e÷˝À¢ì
ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… MæüÆø¯éò³O AÐèþV>çßý¯èþ ©≥s¡¢ u…\¢+}≥qT >∑T]Ô+∫q môd’‡ düeT+<äsY e* >∑T]Ô+∫q u…\¢|ü⁄ md”‡, md”º ù|<ä ≈£î≥T+u≤\ ù|<ä Á|ü»\≈£î _j·T´+,
Mæü͵…^éÆæÿ$. MæüçÙtM>Ë…ÌZ õ³§æþËMæü$ f¯èþ õܯé A…yæþV> }≥qT ‘·q dæã“+~‘√ ø£*dæ <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. Hê≥TkÕsêqT ‘·j·÷s¡T ø£+~|ü|ü⁄Œ |ü\T s¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\T n+<äCÒXÊs¡T.
°Ë$çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »qùdq #˚j·T&É+ neTà&É+ H˚s¡eTì n≥Te+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê] á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ @|”y√ e÷#·s¡¢, dæ|æm+ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ø=eTà\bÕ{Ï e÷˝≤´Á~,
Hêj·T≈£î\T ∫f…º+ Á|ükÕ<é, ø£fi≤´DY eTT‘ê´\, <˚M es¡ Á|ükÕ<é, XÊ\T, ÁoqT, eT≥º, $qjYT, >∑TD, »qùdq düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì düe÷#ês¡+ n+~+∫q $esê\T >√|ü´+>± u§&Éyê&É |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù ùwø˘ ;_C≤Hé, U≤<äsY u≤cÕ, sêeTø£�wüí, eTVü≤<˚ej·T´, düTπswt, ÇkÕ‡≈£î,
Ms¡ eTVæ≤fi¯\T B|æÔ, ø√eT* ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ+#·ã&É‘êsTT nì ‘Ó*bÕs¡T. n+ø£j·T´, Á>±eT yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Вам также может понравиться