Вы находитесь на странице: 1из 8

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


������������ ��������������� ��������� �������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������
�������
������� ������
�������� ���
�������������� ����
������������� �������
�����
����������������������
�������
��������
���
��
�������������� ���
���������������������������� �����������
������������������ ������� ���

����������������
��������������������������� �������� ��
���������������������� �������� ������������������������������
���������������������������� �������������� ���
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ–¨® Æóÿr$ò³O ÚëMìü…VŠü A…^èþ¯éË$
��������� ������������������������ �������� �����

������������ �������� ��������������


ÐðþË$ÐèþyézÆÿ$$. {ç³Ðèþ$$Q Æóÿsìý…VŠü çÜ…çܦ íœ^Œþ Æóÿsìý…VŠüÞ
¿êÆæÿ™èþ iyîþï³ò³O Ðèþ$ÆøÝëÇ B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ A…^èþ¯é˯èþ$ ������ ���
ÐðþË$ÐèþÇ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ–¨®
Æóÿr$ MóüÐèþË… 1 Ôé™èþ… ¨Væü$Ðèþ¯èþ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðö^èþa°
��������������� ������� ����� ����
AÀ{´ëÄæý$ç³yìþ…¨. Ðèþ$*yæþ$ ÐéÆ>Ë {Mìü™èþ… A…^èþ¯é ����������������� �������������� ����������� ����
Ðóþíܯèþ 2 Ôé™èþ… A…^èþ¯é¯èþ$ çÜ…çܦ ™égêV> ©°²0.8 �������� ���
Ôé™é°Mìü ™èþWY…_…¨. ^ðþO¯éÌZ Mæü*yé 2020 ÌZ 0.7
Ôé™èþ… ÐèþG¨® ¯èþÐðþ*§æþ$ M>¯èþ$…§æþ° ™ðþÍí³…¨.
������������������������� �������� ����
C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ A…^èþ¯é Ðóþíܯèþ 1.9 Ôé™èþ…™ø ´ùÍõÜ¢
2020 ÌZ {ç³ç³…^èþ iyîþï³ 3.9 Ôé™é°Mìü ç³™èþ¯èþ…
M>¯èþ$…§æþ° íœ^Œþ
����������������������� §óþÔèýÐéÅç³¢…V> MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$Ë çÜ…QÅ ò³Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþ E…¨.
{ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ 21 ÐóþË$
§ésìý´ùÄæý*Æÿ$$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 21,393 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$
�������������� ���
������������ ���
5
�� ������������������������������ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> Mö™èþ¢V> 5
�� �������������������������
������� 1409 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ÐðþË$Væü$^èþ*ÔéÆÿ$$.
���������
�������� ���������������������������� ���������������
�������
������������������������������
����������������������
����������������
����������� ��������
����������������
�������������� ������������������������������������������������ 3
��
�����������������

���
��������
������� ������

��������
�������
������
��������������������������������������� ���������������������� ������������� ����������������������������������

�������
������ �����
������������������������������������������������������������������� ����� �����
3 ������� ������
�� ������ ������
����������� �����
��������������������������� ������������ ���
Ðèþ$$…»ñýO : õœ‹Üº$MŠü , ÇËÄæý$¯ŒþÞ hÄñý* Ððþ$V> yîþÌŒý ��������� �������������������������� ����� �����
A¯óþMæü çÜ…^èþ˯éËMæü$ ¯é…¨ ç³ÍMìü…¨. A†ò³§æþª yîþÌŒý
V> °Í_¯èþ ÇËÄæý$¯ŒþÞ hÄñý*ÌZ 10 Ôé™èþ… Ðésê¯èþ$ �������������� ��������������������� ����������� �����
õœ‹Üº$MŠü Ææÿ*.43,574 Mør$Ï(570 MørÏ yéËÆæÿ$Ï)
Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²§æþ¯èþ² ÐéÆæÿ¢ ÇËÄæý$¯ŒþÞ ™ø´ër$ ������ ���������������������������� ������� ���
ç³Ë$ Ææÿ…V>ÌZÏ gZ‹Ù °…í³…¨. ©…™ø º$§æþÐéÆæÿ…¯ésìý
Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÌZ ÇËÄæý$¯ŒþÞ õÙÆæÿ$ 糨 Ôé™é°Mìü ò³OV>
�������������� ������������������������ ��������
������� �������������������
GWíÜ…¨. ©…™ø ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü A«¨¯óþ™èþ Ðèþ$$MóüÔŒý
A…»ê± Ðèþ$Æø çœ$¯èþ™èþ¯èþ$ ™èþ¯èþ Rê™éÌZ ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
Cç³µsìýMóü Aç³Ææÿ Mæü$»ôýÆæÿ$Ë gê¼™éÌZ ��������������������������������������� �������
�������������
�����������������
������ ���������
��������������������������������� ������������������������������ �����
�������������������������������������������������� àíܵrâæýϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é Ë„æü×êË$ E¯èþ² ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$
Væü$Ç¢…_ ÐéÇMìü ÐðþO§æþÅ çÜàÄæý$… A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, AÌêVóü C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü MæürtyìþMìü §óþÔèý…ÌZ¯óþ ™öÍ Ððþ$$»ñýOÌŒý ÐðþOÆ>Ëi MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ C…™èþ ¡{Ðèþ…V> E…yóþ¨ M>§æþ° BÄæý$¯èþ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$ËMæü$ A°² ÐèþçÜ™èþ$Ë$ Mæü͵çÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$.
ÌêÅ»Œý òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. A…™èþÆ>j¡Äæý$ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýMæü$ MæüÍíÜMæür$tV> Mæü–íÙ ^óþ§éªÐèþ$° MìüçÙ¯Œþ Æðÿyìþz Móü…{§æþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. õ³§æþ
{ç³Ðèþ*×êË™ø, A«§æþ$¯é™èþ¯èþ Ýë…Móü†Mæü™èþ™ø Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ºÄñý*õÜïœt í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. ÐðþOÆ>Ëi ÌêÅ»Œý Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ ^óþíܯèþÐéÇ° BÄæý$¯èþ Mæü$r$…»êËMæü$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.1500 BǦMæü ÝëÄæý$… A…¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{†
ÌñýÐèþÌŒý (½G‹ÜGÌŒý)& 3 ÐðþOÆ>Ëi ÌêÅ»Œý¯èþ$ Móü…{§æþÐèþ$…{™èþ$Ë$ Æ>gŒý¯é£Šþ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. MóüsîýBÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. DG‹ÜI Ððþ$yìþMæüÌŒý M>ÌôýiÌZ HÆ>µsñýO¯èþ D Ððþ$$»ñýOÌŒý
íÜ…VŠü, MìüçÙ¯Œþ Æðÿyìþz Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é MæürtyìþMìü A°² ^èþÆæÿÅË$: MóüsîýBÆŠÿ ÐðþOÆ>Ëi ÌêÅ»ŒýÌZ MæüÆø¯é™ø´ër$ A¯óþMæü C™èþÆæÿ ÐðþOÆæÿçÜÏ °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüËMæü$,
D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ MóüsîýBÆŠÿ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Móü…{§æþ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. MæüÆø¯é MæürtyìþMìü A°² ^èþÆæÿÅË$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ °ÆæÿÓíßý…^èþÐèþ^èþ$a. I MîüϯŒþ, I õÜ‹œ çÜ…çÜ¦Ë çÜçßýM>Ææÿ…™ø
��������������������� çßZ…ÔéQ çÜàÄæý$Ðèþ$…{† MìüçÙ¯Œþ Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... §óþÔèý…ÌZ¯óþ ï³ï³D ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Væü¼a»oÍÌZ 20 ÆøkÌZϯóþ 1500 ç³yæþMæüË™ø yîþBÆŠÿyîþÐø ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ D ÌêÅ»ŒýÌZ {糆Æøk çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ ÐðþÆÿ$$Å °Æ>¦Ææÿ×ý
���������������������������� Mìürϯèþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ÉìþÎÏ Ðèþ$ÆæÿPgŒý çœ$r¯èþ ÌôýMæü$…sôýMæüÆø¯é sìýÐŒþ$Þ HÆ>µr$ ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MøÑyŠþ&19 _Mìü™èþÞ MøçÜ… 8 {ç³™óþÅMæü ç³È„æüË$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. �����������������
òßO§ý æþÆ>»ê§Šþ
Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
MæüÆø¯é ÐéÅí³¢Mìü ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþÌôý M>Ææÿ×ý…: AÄæý$ůèþ²´ë{™èþ$yæþ$
24, G{í³ÌŒý, 2020 Væü$…r*Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü:MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýÌZ ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… {糿æý$™èþÓ… B§æþ$MøÐéË° AÄæý$ůèþ² õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüçÙtM>Ë…ÌZ¯èþ* ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Ðèþ#™ø…§æþ°, {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅË$ ´ëËMæü$ËMæü$ ç³rtyæþ… Ìôý§æþ° B{Væüçßý…
òœ*Ææÿ…V> ÑçœËÐðþ$O…§æþ° AÄæý$ůèþ²´ë{™èþ$yæþ$ Ðèþ*i Ðèþ$…{†, sîýyîþï³ ¯óþ™èþ Æ>fMîüÄæý$Ðóþ$¯é?, fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ¡Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéË° BÄæý$¯èþ Ñfqí³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. CMæü¯ðþO¯é A«¨M>Ææÿ ´ëÈt ¯óþ™èþË$ Æ>fMîüÄæý*Ë$ ç³MæüPç³ò³sêtË°,
AÄæý$ůèþ²´ë{™èþ$yæþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Hï³ÌZ MæüÆø¯é E«§æþG™èþÐèþ$Ðèþ#™ø…¨°, ^óþÔéÆæÿ$. {ç³fË Cº¾…§æþ$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… Væü$Ç¢…^éË°, A…MðüË V>Ææÿyìþ™ø MæüÆø¯é ¯èþ$…_ {ç³f˯èþ$ M>´ëyéË° AÄæý$ůèþ²´ë{™èþ$yæþ$ çÜ*_…^éÆæÿ$. {r‹Üt
MæüÆø¯é MæürtyìþÌZ ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… ÑçœËÐðþ$O…§æþ¯é²Ææÿ$. ïÜG… fVæü¯Œþ Ððþ$$…yìþV> {ç³f˯èþ$ Ððþ*çÜ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Hï³ÌZ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢Mìü ÐðþOïÜï³ õ³Ææÿ$™ø Mö…§æþÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ë$ §é™èþË ÝëÄæý*°² §ø^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, õ³§æþËMæü$ ÝëÄæý$…
2 ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ¨¯èþçÜÇ Mæü*ÎË ç³Çíܦ† §éÆæÿ$×ý…V> E…§æþ°, ÐéÆæÿ° ¯óþ™èþÌôý M>Ææÿ×ýÐèþ$° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… MóüÐèþË… {ç³Mæür¯èþËMóü ^óþÄæý$Mæü$…yé Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ Ayæþ$zMæü$…r$¯é²Ææÿ° AÄæý$ůèþ²´ë{™èþ$yæþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.

A¨ ò³§æþª ÝëP… A¯é²Ææÿ$..


@|”˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 48 y˚\ f…düߺ\ß Ðèþ$Ç ©°¯óþÐèþ$¯éÍ : ÌZMóü‹Ù
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) '§óþÔèý…ÌZ¯óþ MæüËV>
Ñ$WÍ´ùÆÿ$$¯èþ ¯èþ§æþ$Ë A¯èþ$çÜ…«§é¯é°² °f… ^óþíÜ
^èþ*í³…^éÆæÿ$ ^èþ…{§æþ»êº$ A° sîýyîþï³ gê¡Äæý$
{糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯éÆ> ÌZMóü‹Ù õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
47 eT+&É˝≤\ß Ä¬s+CŸ CÀH√¢ µ |üØø£å\ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ô|+#ê+ ç³sìýtïÜÐèþ$ §éÓÆ> Vø§éÐèþÇ & MæüGÚë~ ¯èþ§æþ$˯èþ$
MæüÍ´ëÆæÿ$. A§óþ çÜ*¹Ç¢™ø, Vø§éÐèþÇ, ò³¯é² ¯èþ§æþ$˯èþ$
@|” yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »eVü≤sY¬s&ç¶ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþíÜ, ÝëVæüÆŠÿ BÄæý$Mæür$tMìü ±Ææÿ$
CÐéÓË°, ™èþÍ_ 糯èþ$Ë$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. B Æøk,
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰…ÌZ° 893 MæüÆø¯é MóüçÜ$ÌZÏ f¯é¿êMæü$ 961 ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ sñýçÜ$tË$ C§ø ò³§æþª ÝëP… A°, A…™é Ðèþ*Äæý$ A°, ±âæý$Ï Æ>Ðèþ# A…r*, GVæü™éã
A™èþÅ«¨Mæü…V> ¯éË$Væü$ hÌêÏÌZϯóþ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° Hï³ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ çÜÇV> ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ¯èþyæþ… çÜÇM>§æþ¯é²Ææÿ$. MóüçÜ$˯èþ$ §éçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯èþyæþ…ÌZ ^óþíÜ…¨ ÐðþOïÜï³. AÆÿ$$™óþ, D Æøk A§óþ {´ëgñýMŠüt, H§ðþO™óþ Ðèþ*Äæý$ A¯é²Æø, ÝëP…
{ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ fÐèþçßý{Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ ÐésìýÌZ 590 ÐéçÜ¢Ðèþ… Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ Mösìýt´ëÆóÿÔéÆæÿ$. °f…V> MóüçÜ$˯èþ$ §éõÜ¢ B ÐèþÅMìü¢ ÐèþËÏ A¯é²Æø, ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþ õ³Ææÿ$™ø õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ça, ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ ç³Ìê²yæþ$ MæüÆæÿÐèþ# °ÐéÆæÿ×ý
MóüçÜ$Ë$ 4 hÌêÏÌZϯóþ E¯èþ²r$Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ G…§æþÆø GòœMŠüt AÐèþ#™éÆæÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. GÐèþÆðÿO¯é ÒIï³° Væü$Ç¢…^èþMæü´ù™óþ BÄæý$¯èþ 糫§æþMæü…V> õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ça, A§óþ Ææÿ*.6020 MørÏ™ø, A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ C^éaÆæÿ$.
Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ 573 çÜ*ç³ÆŠÿ {òܵyæþÆ>Y Ðèþ*Ææÿ$™éyæþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$ Bçܵ{†° Mæü*yé MæüÆø¯é CÌê…sìý ÐéÇ° HÐèþ$¯éÍ, B Æøk A°² Aº§é®Ë$ ^ðþí³µ, D Æøk A§óþ
Ðèþ$…yæþÌêË$ {X¯Œþ gZ¯øÏ 47 Ðèþ$…yæþÌêË$ BÆðÿ…gŒý gZ¯øÏ E¯é²Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Bçܵ{†V> Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. 3 Ë„æüË ï³ï³D Mìür$Ï, {´ëgñýMŠüt, A§óþ yæþº$¾Ë™ø A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ C_a, fVæü¯Œþ V>Ææÿ$ ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþ õ³Ææÿ$
çÜÇV> ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… Ìôý§æþ¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ çÜÇM>§æþ° fÐèþçßý{Æðÿyìþz 45Ë„æüË Ðèþ*çÜ$PÏ, 31Ë„æüË VúÏkÏ E¯é²Äæý$°, M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ 14 ÆøkÌê, 28 ò³r$tMæü$°, {ç³f˯èþ$ Ðèþ$¿æýÅò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. C¨ ¯óþsìý Æ>fMîüÄæý$…' A°
^ðþ´ëµÆæÿ$. Hï³ÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 48 ÐóþË sñýçÜ$tË$ ^óþÔéÐèþ$° Hï³ ÐðþO§æþÅ ÆøkÌê A¯óþ¨ ^èþ*yéË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. Mö°² MóüçÜ$ÌZÏ 14 ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
BÆøVæüÅÔéQ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ fÐèþçßý{Æðÿyìþz {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. {糆 10 Ë„æüË ÆøkÌZÏ ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé ´ëhsìýÐŒþ ÐèþÝù¢…§æþ° fÐèþçßý{Æðÿyìþz ^ðþ´ëµÆæÿ$.
ÐéÇ° B§æþ$Mø…yìþ: fVæü¯ŒþMæü$ ¯éÆ> ÌZMóü‹Ù ÌôýQ
ÌêMúz¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> A°² ÐèþG™èþ$¢Ë ÐéÆæÿ* ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë ´ëËÐèþ#™èþ$¯é² Ææÿ$.
yê]ì kı+‘· ÁbÕ+‘ê\øÏ rdüß≈£îekÕÔ+ ³æNr VæüyæþÐèþyæþ… Mæü*yé MæüçÙt…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ çÜÓÆæÿ~M>
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V>
B…{«§æþ{糧óþÔŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$™èþÞM>Ææÿ$Ë$ Væü$fÆ>™ŒþÌZ
@|”˝À ø=‘·Ô>± eTs√ 80 ø£s√Hê πødüß\ß Ææÿ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° MøÆæÿ$™èþ* Hï³ ïÜG… fVæü¯èþ$P sîýyîþï³ gê¡Äæý$ {糫§é¯èþ
M>ÆæÿŧæþÇØ ¯éÆ> ÌZMóü‹Ù ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. ÌêMúz¯ø¢ çÜÓÆæÿ~M>Ææÿ$Ë$ ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ù
™èþ$¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> E¯èþ² çÜÓÆæÿ~M>Ææÿ$ËMæü$ BÇ®Mæü
_Mæü$PMæü$´ùÄæý*Ææÿ°, ÐéÇ° ¡çÜ$Mö^óþa…§æþ$Mæü$ A°² HÆ>µr$Ï ´ëÅMóüh {ç³Mæüsìý…^éË° ¯éÆ> ÌZMóü‹Ù ÌôýQÌZ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.
fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° MøÑyŠþ&19 sêçÜŠP¸ùÆŠÿÞ ^ðþOÆæÿïŒþ MæüGçÙ~»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. µ ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüß\ dü+K´ 893 µ Á|üdüßÔ‘·+ sêh+˝À 725 ø£s√Hê j·÷øϺyé πødüß\ß
ÐéÇ Mæü$r$…ºçÜ¿æýÅË$ GÐèþÆæÿ$ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ™éyóþç³ÍÏÌZ° Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : B…{«§æþ{糧óþÔZÏ Mö™èþ¢V> Ðèþ$Æø 80
MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ©…™ø Hï³ÌZ Ððþ$$™èþ¢… MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ
>∑‘˚&Ü~ |ò”E˝Ò edü÷\ß #˚j·÷*
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Væü$fÆ>™Œþ ïÜG… AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…ËV> Æ>çÙ‰…ÌZ°
ÑfÄŒý$Ææÿ*´ë±™ø D ÑçÙÄæý$…ò³O Ðèþ*sêÏyéÆæÿ°, Ðèþ$¯èþ ÐéâæýÏMìü AMæüPyæþ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 893Mìü ^óþÇ…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰ ¯øyæþÌŒý A«¨M>Ç òßýÌŒý¢ º$Ísñý¯Œþ ´ëuæÿÔéËË$ Ðèþ$*™èþç³yæþz ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. AÆÿ$$™óþ CÌê…sìý Cº¾…¨MæüÆæÿ
BàÆ>°² A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. §é°Mìü MøçÜ… Hï³ {糿æý$™èþÓÐóþ$ ÐéÇ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… hÌêÏÌZ 6, _™èþ*¢Ææÿ$ ç³Çíܦ†ÌZϯèþ* ç³Ë$ Äæý*fÐèþ*¯éÅË$ Ðèþ*{™èþ… ïœkË$ MæüsêtË…r* í³ËÏË
QÆæÿ$a ¿æýÇÝù¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. BàÆæÿ… ÑçÙÄæý$…ÌZ GÌê…sìý Cº¾…§æþ$Ë$ hÌêÏÌZ 14, ™èþ*Ææÿš Vø§éÐèþÇ hÌêÏÌZ 6, Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏÌZ 18, MæüGÚë~ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ëò³O J†¢yìþ ™ðþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ {ò³OÐóþr$ ´ëuæÿÔéËË$,
ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþç܆ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mö…™èþ Cº¾…¨ E…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. òܵçÙÌŒý hÌêÏÌZ 2, MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ 31, ÑÔéQç³r²… hÌêÏÌZ 1, {ç³M>Ôèý… hÌêÏÌZ l°Äæý$ÆŠÿ M>Ìôýi ïœkËò³O ´ëuæÿÔéË Ñ§éÅÔéQ °Äæý$…{™èþ×ý, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý
MóüçÜ$ Mìü…§æþ ÐéÇ° CMæüPyìþMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° ïÜG… A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ 2 MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþr$t õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÑ$çÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ fíÜt‹Ü M>…™éÆ>Ðèþ# ç³Ë$ B§óþÔéË$ gêÈ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ
B§óþÕ…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. {ç³™óþÅMæü ÐðþòÜÞÌŒý §éÓÆ> ÐéÇ° Hï³Mìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþÝë¢Ðèþ$° Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ Hï³ÌZ 21 Ðèþ$…¨ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$Mæü$° yìþÔéaÆŠÿj çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ïœkË$ MæüsêtË° Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$Ç^óþÄæý$Ðèþ§æþª° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþOG‹ÜfVæü¯Œþ ÐéÇ° ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ A°² {ç³Äæý$™é²Ë$ AÄæý*ÅÆæÿ$.. ©…™ø Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$Mæü$¯èþ² ÐéÇ çÜ…QÅ ´ëuæÿÔéËË$, l°Äæý$ÆŠÿ M>ÌôýiÌZÏ Væü™èþ Hyé¨ °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ ïœkË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. CMæüPyìþMìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÇMìü A°² ÆæÿM>Ë 141Mìü ^óþÇ…¨. Mö™èþ¢V> MæüÆø¯é™ø C§æþªÆæÿ$ Ðèþ$G†^ðþ…§æþyæþ…™ø Ððþ$$™èþ¢… ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^éÆæÿ$. A¨ Mæü*yé Ððþ$$§æþsìý {™ðþOÐèþ*íÜMæü M>Ë… ïœk
ÐðþO§æþÅç³È„æüË$ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. AMæüPyæþ E¯èþ² Ðèþ$™èþÅM>Ææÿ$ËÌZ C§æþªÆæÿ$ Ðèþ$G™èþ$Ë çÜ…QÅ 27V> ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. M>V>, {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ 725 MæüÆø¯é Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÄæý*Ë° ѧéÅ çÜ…çÜ¦Ë Äæý*fÐèþ*¯éÅËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.
^èþ°´ùÄæý*Ææÿ°, AÆÿ$$™óþ ÐéÇMìü MæüÆø¯é Ë„æü×êË$ ÌôýÐèþ° MæüGçÙ~»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Äæý*MìütÐŒþ MóüçÜ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. Ððþ$$§æþsìý {™ðþOÐèþ*íÜMæü ïœk¯èþ$ Mæü*yé Æðÿ…yæþ$ Ñyæþ™èþË$V> ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÄæý*Ë°
^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ïœkË$ õ³Ææÿ$™ø GÐèþÓÇMîü AyìþÃçÙ¯èþ$Ï
†ÆæÿçÜPÇ…^èþMæü*yæþ§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ÐéÇ yæþº$¾ ÐéÇMóü QÆæÿ$a ò³rt…yìþ
»]e÷Hê\ß #Ó*¢+#·≈£î+&Ü (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø)
Ýù°Äæý*, Æ>çßý$Ìñý• µ ÑçÙ… _Ðóþ$Ã
Ñ«§æþ…V> AÆæÿ²»Œý VøÝëÓÑ$ ÐèþÅÐèþçßýÇ…
^éÆæÿ° Hï³ ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$

ø=‘·Ô MkÕ‘√ ≈£îyÓ’{Ÿ sêe#·ßÃ


AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÒÝë Væüyæþ$Ðèþ# Ðèþ$$WíÜ´ùÆÿ$$¯é
ÔðýOËgê¯é£Šþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¯óþyæþ$ BÄæý$¯èþ
íÜí³ §éÓÆæÿM> †Ææÿ$Ðèþ$Ë° MæüÍÔéÆæÿ$.
A¯èþ…™èþÆæÿ… Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
AÆæÿ²»Œý ÐéÅQÅË$ §óþÔé°Mìü ¯èþçÙt…
^óþMæü*Æóÿa Ñ«§æþ…V> E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
AÆæÿ²º$² AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý$Ðèþ$° ïÜï³° MæüÍíÜ
Mæü$ÐðþOsŒý ÌZ E…r$¯èþ² Ðèþ$¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë$ „æüÐèþ*¼„æü ( BÐðþ$²ïÜt ) §éÓÆ> @|”mHéÄغmdt n<Ûä´≈£åî\ß yÓ+ø£{Ÿ mdt y˚T&ÉbÕ{Ï, &Ó’¬sø£ºsY _.ôV≤#Y Ç*j·÷dt íœÆ>ŧæþ$ ^óþíܯèþr$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯éò³O
Gr$Ðèþ…sìý fÇÐèþ*¯éË$ ^ðþÍÏ…^èþMæü$…yé, Ðèþ$ãÏ Mö™èþ¢ ÒÝë ™ø Mæü$ÐðþOsŒý Æ>Ðèþ^èþ$a Hï³ {糿æý$™èþÓ… {Ôèý§æþ® ^èþ*í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ M>…{sêMæütÆæÿÏMæü$
A¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ Mæü͵…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü, ÐéÇ° ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…Mæü$ ç³…õ³ »ê«§æþÅ™èþ ç³…ç³Ðèþ$° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. VæüÌŒý¹ §óþÔéËÌZ Æ>çÙ‰é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ G…™ø Ðèþ$…¨ yæþº$¾ÍÐèþÓyæþ…, G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯èþÆæÿ$² Ðèþ*Ææÿayæþ… ™èþç³µ MæüÆø¯éò³O ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$Mæü$°, çÜÓ§óþÔé°Mìü ç³…õ³ ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÇ° òÙËtÆæÿÏÌZ E…_ Ðèþ$…_ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ E¯é²Ææÿ$. ÒÇÌZ ç³Ë$ çÜ…çܦÌZÏ òßý˵ƊÿÞ V>, {yðþOÐèþÆæÿ$ÏV>, Ôèý*¯èþÅÐèþ$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ¡{Ðèþ™èþ ºsìýt {糆 hÌêÏMæü$ ÐðþÆÿ$$Å Mør$Ï
çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Mæü͵çÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$, Mæü$ÐðþOsŒý {糿æý$™éÓ°Mìü B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ CâæýåÌZÏ ç³¯èþ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² ÐéÆóÿ A«¨Mæü…V> E¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ MóüsêÆÿ$$…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. {´ë×êËMæü$ ™ðþWçÜ$¢¯èþ² fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ Mìürϯèþ$
{糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿœæ#¯èþ, Mæü$ÐðþOsŒý ÌZ E¯èþ² Hï³ ™ðþË$Væü$ ÐéÇ ™èþÆæÿœæ#¯èþ B…{«§æþ {糧óþÔŒý ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÒÆæÿ…§æþÆæÿ$ E´ë«¨ MøÌZµÐèþyæþ… ™ø ÆøkÐéÇ AÐèþçÜÆ>Ë$ A…§æþ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. yéMæütÆæÿϯèþ$, ´ùÎçÜ$˯èþ$, fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$, Ôé°sôýçÙ¯Œþ
{糿æý$™èþÓ çÜ…çܦ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ¯é¯Œþ ÆðÿíÜyðþ…sŒý ™ðþË$Væü$ Ý÷òÜOsîý (Hï³G¯ŒþBÈtG‹Ü) ¡Ææÿ$aMøÐèþyæþ… MæüçÙt…V> Ðèþ*Ç…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ E´ë«¨ ÌôýMæü$…yé E…r$¯èþ² M>ÇÃMæü$˯èþ$ M>´ëyéË° ÔðýOËgê¯é£Šþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$…r*
A«§æþÅ„æü$Ë$ Ððþ…MæüsŒý G‹Ü Ðóþ$yæþ´ësìý, yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ¼.òßý^Œþ CÍÄæý*‹Ü MæüG™èþfq™èþË$ ÐéÇMìü BàÆæÿ…, Ðèþç܆ A…¨…^èþÐèþ$° VæüÌŒý¹ §óþÔéËÌZ° ÑÑ«§æþ ¿êÆæÿ™èþ Vöç³µË$ ^ðþç³µyæþ… M>§æþ°.. A…§æþDZ ç³È„ìü…^éË° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
™ðþË$³æ#™èþ* çÜ…Äæý$$Mæü¢ {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. ѧóþÔéËÌZ MæüÆø¯é Æ>Äæý$»êÆæÿ M>Æ>ÅËÄæý*ËMæü$ C&Ððþ$Æÿ$$ÌŒý ç³…´ëÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Hï³ Mìü A¯èþ$Ðèþ*°™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…^éË°.. {糿æý$™èþÓ… QÆæÿ$aò³sôýt {糡 Ææÿ*´ëÆÿ$$
Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ §ðþº¾Mæü$ ÌêMŠü yú¯Œþ AÆÿ$$¯èþ…§æþ$¯èþ 糯èþ$Ë$ ÌôýMæü Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ^ðþ…¨¯èþ ™ðþË$Væü$ AÝùíÜÄôý$çÙ¯ŒþÞ, Hï³G¯ŒþBÈtG‹Ü Mø BÇz¯óþrÆæÿ$Ï, G¯ø² {ç³f˧óþ¯èþ¯é²Ææÿ$. D Ñç³™èþPÆæÿ ç³ÇíÜ®™èþ$ÌZÏ ÐéÇ yæþº$¾ ÐéÇMóü QÆæÿ$aò³sêtË°
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ™ðþË$Væü$ ÐéÇ°, ÝëÐèþ*hMæü õÜÐèþ ^óþçÜ*¢, Vöç³µ ÝëÐèþ*hMæü õÜÐèþ çÜ…çܦË$ ÐéÇMìü BàÆæÿ…, C™èþÆæÿ °™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ¯èþ° ÔðýOËgê¯é£Šþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÌêMúz¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
Ðèþ$¯èþçÜ$™ø B§æþ$Mæü$…r$¯èþ² ÐéÆæÿ…§æþÆæÿ* AMæüPyìþ {糿æý$™éÓË B§óþÔéË$ ´ësìýçÜ*¢, A…¨çÜ$¢¯é²Äæý$° A¯é²Ææÿ$. çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨çÜ$¢¯èþ² VæüÌŒý¹ §óþÔéËÌZ° {糿æý$™éÓÌôý C…sìý…sìýMìü çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ç³…´ëË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢ ÐèþËçÜ Mæü*Î˯èþ$
{糆 JMæüPÆæÿ$ §æþÄæý$^óþíÜ ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ… ´ësìýçÜ*¢, ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¿êÆæÿ™èþ Æ>Äæý$»êÆæÿ M>Æ>ÅËÄæý$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, ÑÑ«§æþ ™ðþË$Væü$ AÝùíÜÄôý$çÙ¯ŒþÞ, B§æþ$MøÐé˯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é Gr$¯èþ$…_ Gr$ ÐèþçÜ$¢…§ø ™ðþÍÄæý$§æþ$ M>ºsìýt
¡çÜ$MøÐéË° Ðèþ$¯èþÑ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> Mæü$ÐðþOsŒý, §æþ$»êÆÿ$$, Q™éÆŠÿ ËÌZ Hï³G¯ŒþBÈtG‹Ü Mø BÇz¯óþrÆæÿÏMæü$ Hï³G¯ŒþBÈtG‹Ü «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþË$³æ#™ø…¨ {ç³fË…™é A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéË° ÔðýOËgê¯é£Šþ çÜ*_…^éÆæÿ$
Hï³G¯ŒþBÈtG‹Ü çÜ¿æý$ÅË$, G¯ø² çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çÜ®Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÝëÐèþ*hMæü õÜÐèþË$
AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. GÐèþÆæÿ$ AÆÿ$$™óþ ™é™éPÍMæü ´ë‹Ü ´ùÆŠÿt MöÆæÿMæü$
A¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ BÐðþ$²ïÜt ò³O Ðèþ$ÇÄæý$$ òÜËÐèþ#Ëò³O Æ>çÙ‰é°Mìü Ðèþ^óþa
ÐéÆæÿ$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Æ>ªÆæÿ×ý ç³È„æüË$ ™èþç³µ°çÜÇV> ^óþÆÿ$$…^èþ$MøÐéË°
A…º$Ìñý¯èþ$Þ õÜÐèþ A…¨…^èþyæþ… ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$
ÐéÆ>Ë$V> A¯óþMæü Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÐèþyæþ… ™ø E_™èþ A…º$Ìñý¯ŒþÞ õÜÐèþ¯èþ$
ÐéÆæÿ$ ÌêMŠü yú¯Œþ ´ësìý…^èþsôýϧæþ$
§æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æø ÐéÆæÿ$ 26 & 04 & 2020 ¯èþ Æðÿ…yæþÐèþ Ñyæþ™èþ BÐðþ$²ïÜt ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糆JMæüPÆæÿ$ C…§æþ$Mæü$ çÜçßýMæüÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… Æ>çÙ‰ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ A…¨…^èþÌôýMæü´ù™èþ$¯é²… A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Hï³ÌZ MæüÆø¯é ÑfG…ÀçÜ$¢¯é²
MöÆæÿMæü$ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ òÙËtÆŠÿ Mæü$ Ððþâôýå Ðèþ$$…§æþ$, §æþÄæý$^óþíÜ Hï³G¯ŒþBÈtG‹Ü {糿æý$™èþÓ… Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…r* M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ MöÆæÿMæü$ Hí³G¯ŒþBÇtG‹Ü òßýÌŒýµ ÌñýO¯Œþ ¯èþ…ºÆæÿ$Ï 0863 2340678, {糿æý$™èþÓ… ™èþW¯èþ ȆÌZ çܵ…¨…^èþsôýϧæþ °,
òßýÌŒýµ ÌñýO¯Œþ ÐésêÞ‹³ ¯ðþ… : +91 8500627678 Mæü$ ³æNÇ¢ ÑÐèþÆ>Ë$ Móü…{§é˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÝù¢…§æþ° ™ðþÍÄæý$gôýÝëÆæÿ$. Hï³G¯ŒþBÈtG‹Ü E_™èþ 8500627678 ˯èþ$ çÜ…{糨…^èþ…yìþ. ÐðþOïÜï³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$
´ësìý…^èþsôýϧæþ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ °Ðèþ$ÃM>Äæý$Ë
{r*¯ésŒý MìürÏ™ø sñýíÜt…VŠüË ÐóþVæü… ò³…^èþ…yìþ AÆæÿ²»Œýò³O §éyìþ° Q…yìþ…_¯èþ sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ _¯èþÆ>fç³µ ÑÐèþ$ÇØ…^é Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ
MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³ÇVóü ç³Çíܦ†
Mæü°µÝù¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ç³È„æüË
ÐðþçÜ$Ë$»êr$ E¯é² Hï³ {糿æý$™èþÓ… B ¨ÔèýV> ^èþÆæÿÅË$ (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) ïÜ°Äæý$ÆŠÿ çœÍ™é˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… Ððþ…r¯óþ
^óþç³rtÌôý§æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. Hï³ ïÜG‹Ü ±Ë… Ýëíßý²Mìü fÆæÿ²Í‹Üt AÆ>²»Œý VøÝëÓÑ$ò³O §éyìþ° sîýyîþï³ ºÄæý$rò³rtsôýϧæþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ÐðþO§æþÅ,
sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é ò³O A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ Q…yìþ…^éÆæÿ$. CÌê…sìý ´ù΋Ü, ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, ´ëÇÔèý$§æþ®Å íܺ¾…¨Mìü
´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ íܺ¾…¨Mìü Ææÿ„æü×ý ç³ÇMæüÆ>Ë$ ѧóþÓçÙ ³æNÆæÿÓMæü §éyæþ$˯èþ$ Ayæþ$zMøÐéË°, çÜÇç³yé Mìür$Ï CÐéÓË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
CÐéÓ˯é²Ææÿ$. {r*¯ésŒý MìürÏ ÝëÄæý$…™ø MæüÆø¯é °Æ>ªÆæÿ×ý
ç³È„æü˯èþ$ ÐóþVæüÐèþ…™èþ… ^óþÄæý*Ë° BÄæý$¯èþ ÌôýQÌZ
fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$ Ë„æüÅ…V> ^óþçÜ$MøÐèþyé°²
°Æø«¨…^éË° sìýÓrtÆŠÿ §éÓÆ> MøÆ>Ææÿ$.
H§ø fÆæÿ$Væü$™ø…¨: ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Hï³ÌZ MæüÆø¯é ÐóþVæü…V> ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþ$™ø…§æþ° Çç³¼ÏMŠü sîýÒ `‹œ GyìþrÆŠÿ AÆ>²»Œý VøÝëÓÑ$, ÌêMúz¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ °º…«§æþ¯èþË$ EËÏ…íœ$Ýù¢…sôý ÐéÇò³O
™ðþÍ´ëÆæÿ$. C…M> 16 ÐóþË ç³È„æüË çœÍ™éË$ ò³…yìþ…VøÏ A™èþ° ¿êÆæÿÅ M>Ææÿ$ÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>™èþ[ G…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþsôýϧæþ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
E…yæþr… çܺº$M>§æþ¯é²Ææÿ$. {ò³OÐóþr$ ÌêÅºÏ çÜçßýM>Ææÿ… C…sìýMìü †ÇW Ððþâæý$™èþ$…yæþV> Ððþ*sêÆæÿ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý$… çÜÇV> ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ
¡çÜ$Mæü$¯óþ ¨ÔèýV> {糿æý$™èþÓ… ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtÌôý§æþ° õ³ÆöP¯é² òÜOMìüË$ò³O Ðèþ_a¯èþ C§æþªÆæÿ$ §æþ$…yæþVæü$Ë$ §éyìþMìü A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. 'Æ>[çÙt…ÌZ H§ø fÆæÿ$Væü$™ø…¨. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
Ææÿ$. {r*¯ésŒý ç³È„æüË çœÍ™é˯èþ$ BÈtiGçÜ$P A¯èþ$çÜ…«§é ´ë˵yìþ¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. M>Ææÿ$ò³O ¯èþËÏ V>ÇMìü A…§æþÐèþËíܯèþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… çÜÇV> A…§æþyæþ… Ìôý§æþ$. C…sñýÍgñý…sŒý,
¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé °ÐéÇ…^ íÜÆ> ^èþÍϯèþ C§æþªÆæÿ$ §æþ$…yæþVæü$Ë$ AMæüPyìþ ¯èþ$…_ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý$… çÜÇV> ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï Ìôý§æþ$. çÜÇV> ç³°^óþõÜ¢,
èþÐèþ^èþa° çÜ*_…^éÆæÿ$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ÐðþO§æþ$Å ç³Æ>ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ°.. ´ùÎçÜ$ËMæü$ C_a¯èþ ÑfÄæý$ ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz Ò$§æþ, M>âæýçßýíÜ¢, Mæü°WÇ, ¯èþVæüÇ GÐðþ$ÃÌôýÅË Ò$§æþ ^èþÆæÿÅÌôýÒ?
Ë$, BÆøVæüÅíܺ¾…¨, ´ùÎ‹Ü ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$ íœÆ>ŧæþ$ÌZ AÆ>²»Œý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$…»ñýOÌZ° A…§æþ$Móü A…r$¯é², Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° `MæüsZÏ Ðèþ#…^éÆæÿ°' A…r* ÐèþÆæÿÏ
ËMæü$ C…™èþÐèþÆæÿMæü* Ææÿ„æü×ý ç³ÇMæüÆ>Ë$ A…§æþgôýÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ… G¯ŒþG…gZíÙ Ðèþ*ÆŠÿY ´ùÎçÜ$Ë$ çœ$r¯èþò³O Æ>Ðèþ$Äæý$Å sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
§æþ$Ææÿ§æþGçÙtMæüÆæÿÐèþ$¯é²Ææÿ$. ¯é×ýÅ™èþÌôý° ç³ÇMæüÆ>Ë$ A…§æþgôý §æþÆ>ųæ#¢ ^óþç³sìýt C§æþªÆæÿ$ °…¨™èþ$˯èþ$ A§æþ$³æ#ÌZMìü ¡çÜ$Mæü¯é²Ææÿ$. C¨ÌêÐèþ#…sôý ™èþ¯èþò³O §éyìþ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë ç³° A°
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Äæý$yæþ… ÐèþËÏ ÐéÇ {´ë×êËMæü$ Ðèþ$$糚 ÐésìýÌôýÏ {ç³Ðèþ*§æþ…
Æ>çÙ‰…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ sñýíÜt…VŠü ÌêÅ»Œý Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø¯óþ HÆæÿµyìþ…§æþ° ^èþ…{§æþ»êº$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ
AÆ>²»Œý BÆøí³…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ò³O §éyìþMìü Ýù°Äæý*V>…«© »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. §éyìþ A¯èþ…™èþÆæÿ… ¯óþ¯èþ$ ïÜG…V> ç³°Mìü Æ>yæþ° ^ó™èþ$Ìñý™óþ¢ÔéÆ>
G¯ŒþG… gZíÙ ´ùÎçÜ$õÜtçÙ¯èþ$Mæü$ Ðèþ_a íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔé¯èþ$, ©°ò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ´ùÎçÜ$˯èþ$ MøÆ>¯èþ$ A° AÆ>²»Œý
çœÍ™éË$ BËçÜÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é² Äæý$°, C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² ÐéÇç³rÏ {糿æý$™èþÓ… D Ñ«§æþ…V> sìýÓrtÆøÏ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþËMæü$ {ç³fË {´ë×êË Mæü…sôý ç³¼ÏíÜsîý
Æ>fMîüÄæý*Ìôý Ðèþ$$QÅÐèþ$°.. ç³¼ÏíÜsîý ´ëÍsìýMæü$ÞP Ðèþ$…§æþ$ Ìôý§æþ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ,

ÐéÇMìü M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§é


Ðèþ*¨ÇV> {ò³OÐóþsŒý ÌêÅ»Œý Ë çÜçßýM>Æ æÿ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… çÜÇM>§æþ° BÄæý$¯èþ íßý™èþÐèþ#ç³ÍM>Ææÿ$
Móü…{§æþ Ðèþ*iÐèþ$…{† MørÏ çÜ*ÆæÿÅ {ç³M>‹Ù Æðÿyìþz ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³fË {´ë×êË

Æ>fMîüÄæý$ çÜÐèþ*«¨ MæüsêtÍ ÑÔéQ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü:ÐéË…sîýÆæÿÏ ÐèþÅÐèþçܦ™ø C…sìý…sìýMìü ÆóÿçÙ¯Œþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ç³…í³×îý ^óþÝë¢Ðèþ$° ^ðþí³µ¯èþ Ðèþ*rË$ GMæüPyæþ°
ÑÔéQ ™èþ*Ææÿš sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ ÐðþËVæü³æNyìþ Æ>Ðèþ$MæüGçÙ~»êº$ ÐðþOïÜï³ {糿æý$™éÓ°² {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ
H½G¯Œþ B…{«§æþgZņ™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ ÑfÄæý$ÐéyæþMæü$ ÐèþõÜ¢ M>ÓÆæÿ…sñýO¯øÏ
ç³rÏ ïÜG…Mæü$ HÐðþ$O¯èþ _™èþ¢Ôèý$¨® E…§é A¯óþ A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… MæüË$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$.
Æ>fMîüÄæý$ çÜÐéâæýϯèþ$ ç³MæüP¯èþ ò³sìýt MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËò³O §æþGíÙt
ò³sêtË° çÜ*ÆæÿÅ {ç³M>{òÙyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Mæü„æü, {糡M>Æ>Ë$ ™èþí³µ…_ ïÜG…Mæü$
HÒ$ ç³rtÐé? G…™èþõܳæ# {糆 糄>˯èþ$ †rtyæþÐóþ$¯é..? {ç³fË {´ë×êË Mæü…sôý
Ò$Mæü$ G°²MæüÌôý Ðèþ$$QÅÐèþ*..? ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E…yéË°
A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü:MæüÆø¯éÌê…sìý Ñç³™èþPÆæÿ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ Mæürtyìþ MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ
ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Mæü*yé ^èþ…{§æþ»êº$ ±^èþ Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþÄæý$ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ÆóÿÆÿ$$…ºÐèþâæý$Ï {ÔèýÑ$çÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ò³yæþ™éÐèþ$…r$¯é²Ææÿ°, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ÑfÄæý$Ðéyæþ, ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… {´ë…™éË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Æ>... ÌôýMæü ïÜG…V> ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ç³°Mìü Æ>yæþ° ^óþ™èþ$Ìñý™óþ¢
r… íÜVæü$Y^óþr$ A° ÐðþOïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ A¯èþ…™èþ Ððþ…MæürÆ>Ñ$ ïÜG… MæüGíÙ ÐèþÌôýÏ MæüÆø¯é ç³È„æüË$ ÝëÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz, »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Mæü¯èþ²»êº$ËMæü$ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§é A° °Ë©ÔéÆæÿ$. {糆 ÔéÆ>..? A…r* {ç³Ôèý²Ë ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ…ÌZ MæüÆø¯éò³O
Æðÿyìþz Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ Mæü*Æöa° fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ GÐðþ$ÃÌôýÅ ÐèþÆæÿMæü$ A…§æþÆæÿ* õ³§æþ{ç³f˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° ^èþ…{§æþ»êº$ ´ùÆ>yóþ ÔèýMìü¢° Äæý*Ðèþ™Œþ Ðèþ*¯èþÐèþ gê†Mìü {ç³Ý먅^èþÐèþ$° Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ {´ëÆæÿ®¯èþË$
Hï³ {糿æý$™èþÓ… ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÄæý$r… »ê«§éMæüÆæÿÐèþ$° BÐ ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ §óþÔèýÐèþ$…™é AÀ¯èþ…¨Ýù¢…§æþ¯èþ² BÄæý$¯èþ B§óþÕ…^éÆæÿ° ÐðþËVæü³æNyìþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ Væü™èþ 糨ÆøkË$V> A°² ÐéÆæÿ$zÌZÏ §é§é³æ# Ææÿ*. Ë„> 40 ÐóþË ^óþÄæý*Ë° çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>{òÙyìþz MøÆ>Ææÿ$. ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþËMæü$ {ç³fË {´ë×êËMæü…sôý
§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ C…sZÏ Mæü*Æöa° {糿æý$ ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ DÆæÿÆæÿ¹Å, AçÜ*Äæý$ ^éÌê GMæü$PÐèþ¯é²Ææÿ$. çßZÑ$Äñý*糆 Ðèþ$…§æþ$Ë$ ç³…í³×îý ^óþíܯèþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü™èþ ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ ÑÔéQ ™èþ*Ææÿš °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ Æ>fMîüÄæý*Ìôý Ðèþ$$QÅÐèþ$° BÄæý$¯èþ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý$ çÜÐéâæýϯèþ$ ç³MæüP¯èþ»ñý
™èþÓ… ò³O A¿ê…yéË$ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, {ç³fË…§æþÆæÿ* sîýyîþï³Mìü A…§æþ$Móü fVæü¯èþ$P Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ Æ>Ðèþyæþ… CçÙt… ÌôýMæü Ìôý°´ù° ÐéÆæÿ$zËÐéÈV> õ³§æþ Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† Mæü$r$…»êËMæü$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…í³×îý ^óþíܯèþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. ´ëÈt ¯óþ™èþË$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ sìýt...MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýò³O §æþGíÙtò³sêtË° BÄæý$¯èþ çÜ*_…^éÆæÿ$.
Æ>fMîüÄæý$ çÜÐèþ*«¨ MæüsêtË° í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. MæüÆø¯é BÆøç³×ýË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ððþ…MæürÆ>Ñ$Æðÿyìþz «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$ ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ… ´ësìýçÜ*¢ ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêtÐèþ$¯é²Ææÿ$ Mæü„æüË$, {糡M>Æ>Ë$ ™èþç³µ ïÜG…Mæü$ HÒ$ ç³rtÐé A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
{ÖM>Mæü$âæý…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : çܯé™èþ¯èþ
çÜ…çÜPG† çÜ…{糧éÄæý*˯èþ$
V>ÍMö¨ÌôýÄæý$yæþ…ÐèþÌôýÏ MæüÆø¯é Ìê…sìý
n+<äße˝Ò¢ ø£s√Hê yÓ’s¡dt : @|” nôd+;¢ d”Œø£sY ‘·$TàH˚ì d”‘êsê+ ôV’≤<äsêu≤<é
ÐéÅ«§æþ$Ë$ ÝùMæü$™èþ$¯é²Äæý$° Hï³ AòÜ…½Ï ïܵMæüÆŠÿ ™èþÑ$ïóþ° ïÜ™éÆ>… MîüËMæü A†{MæüÑ$…_ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ {ç³fË$ çÜ…{糧éÄæý*˯èþ$ ^óþÔéÆæÿ$. ³æNÆæÿÓ… C…™èþMæü…sôý {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéÅ«§æþ$Ë$ Ðèþ^éaÄæý$¯é²Ææÿ$. õ³ÏVæü$, X¯óÁø£yês¡+
ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜPG†ÌZ¯óþ ÆøV>ËMæü$ °ÐéÆæÿ×ý Ðèþ*ÆæÿY… Ðèþ¨Í ´ëÔéa™èþÅ ´ùMæüyæþËMæü$ AËÐér$ ç³yæþyæþ…ÐèþÌôýÏ D A¯èþÆ>¦Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$° yðþ…X ÐéÅ«§æþ$Ë$ Ðèþ_a¯é ÐésìýMìü B^éÆæÿ çÜ…{糧éÄæý*˧éÓÆ> ç³ÇÚëPÆæÿ Ðèþ*Æ>YË$ 24 @Á|æ˝Ÿ 2020
E…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_¯èþ BÄæý$¯èþ õ³§æþËMæü$ ™èþÑ$ïóþ° A¯é²Ææÿ$. E…yóþÐèþ¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ B ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ B^éÆæÿ çÜ…{糧éÄæý*Ë$ GÐèþÆæÿ*
°™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GMæüPyìþMø ç³ÇVðüyæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$°, AÌê ç³Ææÿ$Vðüsìýt, ç³Ææÿ$Vðüsìýt AËíÜ´ùÆÿ$$ ´ësìý…^èþyæþ…Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³fË$ B^éÆ>˯èþ$ ´ësìý…^èþMæü´ù™óþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ
Ë„æüÌê¨Ðèþ$…¨ {ç³fË$ í³rtË$ Æ>Í´ùÆÿ$$¯èþr$Ï Æ>Í´ù™èþ$¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. òÜ• A…sìý…^èþ$Mæü$¯èþ² f»ôý¾ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü A° A¯é²Ææÿ$. ³æNÆæÿÓ… ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Ç°² Cº¾…¨MæüÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ E…sêÄæý$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
Ó¯èþ*¹Ï, yðþ…X ÐéÅ«§æþ$Ë™ø ^éÌê Ðèþ$…¨ ^èþ°´ùÄæý*Ææÿ°, D ÐéÅ«§æþ$Ë°²…sìý° B^éÆæÿ çÜ…{糧éÄæý*˯èþ$ GÐèþÆæÿ* ´ësìý…^èþyæþ…Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… {ç³fË$ ÝëÐèþ*h§æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éË° ™èþÑ$ïóþ° çÜ*_…^éÆæÿ$. 3
>∑ß»sê‘Y eTTK´eT+Á‹‘√ bò˛H√¢ e÷{≤¢&çq d”m+ »>∑Hé
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : B…{«§æþ{糧óþÔŒý
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý{¯ðþyìþz Ðèþ$ÆøÝëÇ
Væü$fÆ>™Œþ ïÜG… ÑfÄŒý$ Ææÿ*´ë±™ø ¸ù¯øÏ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
Væü$fÆ>™øÏ _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$¯èþ Hï³Mìü Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$
Hê\߬>’<äß s√E˝À¢ *|ü⁄º\˙ï dæ<ä∆+ #˚j·T+&ç
çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ*ÆæÿY… §éÓÆ> ™èþÆæÿÍ…^éË° ïÜG…
yêqø±\+˝ÀH˚ ø=+&Éb˛#·eTà kÕ>∑sY≈£î
°Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ˙{Ï ‘·s¡*+|ü⁄
Væü$fÆ>™Œþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü ¸ù¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. AÌêVóü
Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ìØí‘· >∑&ÉTe⁄˝À>± $<äß´‘Ÿ |üqß\ß |üP]Ô
HÆ>µr$Ï ^óþÄæý*ÍÞ…¨V> A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ B§óþÕ…^éÆæÿ$. M>V> ´÷rtMæü*sìý MøçÜ… ÐèþËçÜ ÐðþãÏ Ç‘·s¡ XÊK\≈£î Ä<äs¡Ù+
Væü$fÆ>™øÏ _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË°, ÐéÇMìü Ðèþç܆, ¿Zf¯èþ çܧæþ$´ëÄæý$…
Mæü͵…^éË° ïÜG… fVæü¯Œþ D ¯ðþË 21¯èþ B Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†™ø ¸ù¯øÏ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. $<äß´‘Y dü+düú d”m+&ûøÏ bò˛Hé #˚dæ |üqß\ô|’ Äsê
ïÜG… fVæü¯Œþ Ñfqí³¢ò³O Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> çܵ…¨…_¯èþ ÑfÄŒý$ Ææÿ*´ë± ™ðþË$Væü$ÐéÇ° B§æþ$MøÐèþyé°Mìü ™èþW¯èþ
^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° àÒ$ Mæü*yé C^éaÆæÿ$. eTTK´eT+Á‹ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄
eT‘·‡´ø±s¡ß\ì sêÅcÕºìøÏ s¡|æŒkÕÔ+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ : {ç³çÜ$¢™èþ…
Ææÿ…Væü¯éÄæý$MæüÝëVæüÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> M>âôýÔèýÓ
Ææÿ… {´ëgñýMæü$t ±Ææÿ$ ÐèþçÜ$¢¯èþ²§æþ°, B ±sìý° D Ðé¯éM>
çÜ…çÜ¦Ë ïÜG…yìþ {糿êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ# {ç³Mæüsìý…
^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… M>âôýÔèýÓÆæÿ…±sìý° Ææÿ…Væ
ü¯éÄæý$MŠüÝëVæüÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V>
eT‘·‡´ø±s¡ XÊK eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD Ë…ÌZ¯óþ Mö…yæþ´ù^èþÐèþ$à ÝëVæüÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æ Íçœ#t ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ðèþ$°, AMæüPyìþ
ÑfÄæý$Ðéyæþ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Væü$fÆ>™øÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² þ$Mæü$ ѧæþ$Å™ŒþçÜ…çܦ ^óþçÜ$¢¯èþ² HÆ>µrÏò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¯èþ$…_ Mö…yæþ´ù^èþÐèþ$ÃÝëVæüÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$
Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ Æ>çÙ‰é°Mìü Ææÿí³µÝë¢Ðèþ$° Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ ÔéQ Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþÑ MæüËÓMæü$…rÏ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆ>Ðèþ# çÜ…™èþ–í³P™èþ ÐèþÅMæü¢… ±sìý° ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ Äæý$$§æþª{´ë†ç³¨
Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ ^óþÔéÆæÿ$ AM>PÆæÿ… Ðèþ$$Ææÿ*ÅMŠü ç³…ç³#çßokË Ðèþ§æþª Mæü¯èþ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ {ç³™óþÅMæü MæüGíÙ™ø C¨ ™èþ°TË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ѧæþ$Å™Œþ çÜ…çÜ¦Ë ïÜG…yìþ M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t ç³Ç«¨ÌZ° AM>P
Ý뫧æþÅÐðþ$O…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü$fÆ>™øÏ E¯èþ² 5000 Ðèþ$…¨ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ {糿êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ#Mæü$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ¸ù¯Œþ^óþíÜ Ðèþ*sêÏyé Ææÿ…, Ðèþ$$Ææÿ*PMŠü ç³…ç³# çßokË ç³¯èþ$Ë
{ç³™óþÅMæü »Zr$ËÌZ Ææÿí³µçÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ*ÆæÿY… §éÓÆ> Hï³Mìü Ææÿ$. Mö…yæþ ´ù^èþÐèþ$ÃÝëVæüÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ ±sìý° ™èþÆæÿÍ…^óþ… ¯èþ$ {糿êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ# Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BMæüíÜÃMæü…V> ™èþ°T G†¢´ùÄæý$yé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Íç³#t˯èþ$ ѧæþ$Å™ŒþÔéQ {ç³™óþÅMæü A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë™ø Ðèþ$$…»ñýO ¯èþ$…_
™èþÆæÿÍ…^èþyé°Mìü Væü$fÆ>™Œþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A…XMæüÇ…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. §æþ$Mæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Íçœ#t 糯èþ$Ëò³O ïÜG… BÆ> ¡Ôé ^óþÔéÆæÿ$. AMæüPyìþ íܺ¾…¨Mìü ™èþVæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. Äæý$$§æþª{´ë†ç³¨Mæü¯èþ¯èþ íܧæþª… ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. D{Mìü¢ 162 °ç³#×ý$Ë Æ>Mæü....
Ææÿ$. ¯éË$VðüO§æþ$ ÆøkÌZÏ Íçœ#t˱² íܧæþª… ^óþÄæý*Ë° MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ fÆæÿVæüMæü$…yé A°² °Äæý$Ðèþ*Ë$ Ððþ$V>ÐérÏ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… (6x27MæüÍW¯èþ ç³…ç³#òÜr$Ï ç³…ç³#çßokË Móüº$ÌŒý 糯èþ$Ë$ ^óþõÜ Æ>çßý$ÌŒý Móüº$ÌŒý
MøÆ>Ææÿ$. D Ðé¯éM>Ë…ÌZ¯óþ Mö…yæþ ´ù^èþÐèþ$à ÝëVæüÆŠÿ ´ësìý…^éË°, ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìýçÜ*P™èþ 糯èþ$Ë$ íܧæþª…V> E¯é²Æÿ$$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ±Ææÿ$ Ðèþ$Ææÿ*PMŠü C…f±Ç…VŠüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ °ç³#×ý$Ë º–…§æþ… ÌêMŠüyú¯Œþ
s¡+C≤Hé ÁbÕs¡∆q\ß Ç+{Ï e<ä› qß+&˚... ÐèþÆæÿMæü$ ±sìý° ™èþÆæÿÍÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ѧæþ$Å™ŒþÔéQ
Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…_ °È~™èþ Væüyæþ$Ðèþ#ÌZV> ™èþÐèþ$ 糯èþ$Ë$
^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿ¾…V> {糿êMæüÆŠÿ
Æ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ¯óþ M>âôýÔèýÓÆæÿ…
^óþÆæÿ$Mæü$…r$…¨. Ðèþ$Ææÿ*PMŠü ¯èþ$…_ ±sìý° G†¢´ùÄæý$
yé°Mìü 204 Ððþ$V>ÐérÏ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… (6x34) MæüÍW¯èþ
M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$$…»ñýOÌZ _Mæü$PMæü$…¨. ÐéÆæÿ$ ÐèþõÜ¢ ™èþç³µ
CMæüPyæþ 糯èþ$Ë$ fÇVóü AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ$. ©…™ø
µ|ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+ dü+<äs¡“¤+>± eTTdæ¢+\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\ß ‘Ó*|æq _X¯«uÛÑ÷wüHé ç³NÇ¢ ^óþíÜ Ñ$Væü™é ÔéQË ÐéÇMìü B§æþÆæÿØ…V> ±sìý° Ææÿ…Væü¯éÄæý$MŠüÝëVæüÆŠÿ Ðèþ$Ëϯèþ²ÝëVæüÆŠÿ, Mö…yæþ ç³…ç³#Ë$ íܧæþªÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. ¯éË$Væü$ º–…§éË$ {sꯌþÞMø ïÜG…yìþ {ç糿êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ# ™ðþË…V>×ý yîþiï³
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ç³Ñ{™èþ Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ… °Ë$çÜ$¢¯èþ²§æþ¯é²Ææÿ$. ´ù^èþÐèþ$à ÝëVæüÆŠÿ ÇfÆ>ÓÄæý$ÆæÿÏMæü$ ™èþÆæÿÍ…BË° ïÜG… ÆóÿÆÿ$$…ºÐèþâæý$Ï ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. sñýíÜt…VŠü ç³NÇ¢ ^óþíÜ, Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿÆðÿyìþzMìü ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. yîþiï³ Ðèþ$çßýÆ>çÙ‰
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Ðèþ*¯èþ±Äæý$ ¯éË$VðüO§æþ$ÆøkÌZÏ Íçœ#tË$ íܧæþ…ª @ {糿êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ# MóüïÜBÆŠÿ Væüsìýt ç³r$t§æþË™ø E¯èþ²…§æþ$¯èþ A…§æþ$Mæü$ ¯éË$VðüO§æþ$ ÆøkÌZϯóþ íܧæþ ^óþÝë¢Ðèþ$° {糿êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ# yîþiï³Mìü ÌôýQ Æ>íÜ, ¸ù¯Œþ§éÓÆ> Ðèþ*sêÏyìþ {ç³™óþÅMæü
¼ÔèýÓ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýEt ±sìý° D Ðé¯éM>Ë…ÌZ Mö…yæþ ™èþVæüYr$Ï ç³…ç³#çßok˯èþ$ íܧæþª… ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. ^ðþ´ëµÆæÿ$. ïÜG…yîþ {糿êMæüÆŠ Æ>Ðèþ# Ððþ…r {sꯌþÞMø A¯èþ$Ðèþ$† Cí³µ…^éÆæÿ$. ©…™ø {ç³™óþÅMæü A¯èþ$Ðèþ$†™ø
Ñç³™èþPÆæÿ ç³ÇíÜ®™èþ$Ë ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ç³Ñ{™èþ Ææÿ…gꯌþ ´ù^èþÐèþ$à ÝëVæüÆŠÿ ÇfÆ>ÓÄæý$ÆŠÿMæü$ ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t ±Ææÿ$ Ææÿ…Væü¯éÄæý$MŠüÝëVæüÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ gôýG…yìþ }°Ðé‹ÜÆ>Ðèþ#, yðþOÆðÿMæütÆŠÿ çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔŒý, Cyìþ Mæü*yìþ¯èþ Ðéçßý¯éÌZÏ °ç³#×ý$Ë º–§æþ… D¯ðþË 21¯èþ
Ðèþ*çÜ… {´ëÆæÿ®¯èþ˯èþ$ ™èþÐèþ$ °ÐéçÜ VæüGàË ¯èþ$…yóþ ^óþç³sêtË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿB§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ A°² Íçœ#tË ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ Ðèþ$Ëϯèþ² ï³Ò {ç³»êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ#, G‹ÜC A…f¯óþÄæý$$Ë$, G‹ÜC íܨªõ³rMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. ÐéÇ B§æþÓÆæÿÅ…ÌZ
ѯèþ²Ñ…^éÆæÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ {Ö çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {ç³çÜ$¢™èþ… ¯èþ$ ¯éË$VðüO§æþ$ ÆøkÌZϯóþ íܧæþª… ^óþÝë¢Ðèþ$° ѧæþ$Å™Œþ ÝëVæüÆŠÿMæü$ ™èþÆ>Ó™èþ Mö…yæþ ´ù^èþÐèþ$à ÝëVæüÆŠÿMæü$ ±sìý° Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý ™èþ¨™èþÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ç³…ç³#çßokË Móüº$ÌŒý 糯èþ$Ë$ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$.
§óþÔèý… MìüÏçÙt §æþÔèýÌZ E…§æþ°, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐéÅí³¢°
AÇMæürtyæþ…ÌZ A°² ÐèþÆ>YË {ç³fË$ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜçßýMæüÇ…^éË°
í³Ë$³æ# °^éaÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢… f¯é¿ê¯èþ$
{糿êÑ™èþ… ^óþíܯèþ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐéÅí³¢° AÇMæürtyé°Mìü
Móü…{§æþ…, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ A°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Äæý$°
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ° A°² Ðèþ$™éË$, Mæü$ÌêË$, ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ {ç³fË ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ çÜçßýM>Ææÿ…™ø
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿòÜ• µ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ´ùÆ>r…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþVæüËÐèþ$¯èþ² BÔé¿êÐé°² VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ÐèþÅMæü¢…
^óþÝëÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ*¯èþÐèþgê† MæüÆø¯é Ææÿ*ç³…ÌZ A† ò³§æþª çÜÐéË$¯èþ$ G§æþ$Ææÿ$P…r$…§æþ° {糆 JMæüPÆæÿ*
meT¬s®˙‡ πødüß\≈£î Çã“+<äß\ß+&=<äß›
™èþÐèþ$ ÝëÐèþ*hMæü, Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… H…™ðþO¯é 'H çÜÐèþ$çÜÅ E¯é² 1902Mìü M>ÌŒý' °ÆóÿªÕ…_¯èþ {´÷sZM>ÌŒý {ç³M>Ææÿ…
E…§æþ° VúÆæÿÐèþ ¼ÔèýÓ ¿æý*çÙ¯Œþ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ, Ýù§æþÈÐèþ$×ý$Ë$ A…§æþÆæÿ* C…sZϯóþ Æ>Åí³yŠþ sñýíÜt…VŠü MìürÏ™ø ç³È„æüË$'' ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ ÑçÙÄæý$…
E…yìþ, {ç³ç³…^é°² Ý뫧éÆæÿ×ý íܦ†Mìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ºË… ^óþMæü*ÆóÿÌê ÑÔèýÓÐéã MøçÜ…
{´ëǦ…^éË° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. Ðóþ$Ðèþ$$, Ðèþ$¯èþ… A¯èþ² ºçßý$Ðèþ^èþ¯èþ… ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜÐèþ*f…ÌZ ÌZ Ððþ¯èþMæüyæþ$Væü$ ÐóþÄñ$ý $§æþ$ª' MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ê ^èþÆæÿÅËò³O ïÜG…
A…™èþÆ>ÂVæüÐèþ$°, ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜPG†ÌZ C¨ A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ A…Ôèý… M>V>, ç³Ë$ çÜÐéâæýϯèþ$ fVæü¯Œþ çÜÒ$„æü' ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíß…ý ^óþ çÜ…Qůèþ$ {MæüÐèþ$…V> ò³…^é
G§æþ$Ææÿ$P¯óþ {MæüÐèþ$…ÌZ ÑÀ¯èþ² Ðèþ$™éË ÐéÆæÿ$ IMæüÅ…V> ´ùÆ>sêË$ ^óþíÜ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ ^èþÇ{™èþ
¿êÆæÿ™éÐèþ° Ý÷…™èþÐèþ$° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$Ææÿ$¢ ^óþÝëÆæÿ$. Í' M>ůèþÞÆŠÿ, yæþÄæý*ËíÜ‹Ü ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢Ëò³O {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sêtÍ'
& B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþ.z
e+<äπø Hê\ß>∑ß s¡ø±\ |ü+&ÉT¢ ¨Ôé°ÆóÿªÔèý… ^óþÔéÆæÿ$. {糆´ë
¨™èþ Mö™èþ¢ ÐðþO§æþÅ MæüâêÔéËË
Mö¯èþÝëW…^é˯é²Ææÿ$. D Ñ«§é¯èþ… ÔéÔèýÓ™èþ
{´ë†ç³¨Mæü¯èþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVóüÌê ^èþ*yéË°
µñ<ë´q XÊK <ë«sê Á|ü»\≈£î Áô|òwt Á|òüP{Ÿ‡ øÏ{Ÿ , ≈£Ls¡>±j·T\ øÏ{Ÿ (AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë™ø ïÜG… çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é HÆ>µr$Mæü$ Ððþ…r¯óþ çܦÌêË$ Væü$Ç¢…^éË° B§óþÕ… õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë$
Hï³ÌZ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ê ^èþÆæÿÅËò³O ïÜG… fVæü¯Œþ ç³È„æüË çÜ…QÅ »êV> ò³ÇW…§æþ° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ fVæü ^éÆæÿ$. H çÜÐèþ$çÜÅ E¯é² 1902Mìü M>ÌŒý ^óþÄæý*Ë° »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Mæü¯èþ²»êº$, ïÜG‹Ü ±Ë…
µ @|” Á|üuÛÑß‘·«+ ìs¡íj·T+ µ eT+Á‘·ß\ß ø£qïu≤ãß, yÓ\¢+|ü*¢ lìyêdt çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. °¯èþ² JMæüPÆøgôý 6,520 BÈtï³ïÜBÆŠÿ ¯Œþ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. °¯èþ² JMæüPÆøgôý 6,520 BÈtï³ïÜ {ç³fËMæü$ ïÜG… çÜ*_…^éÆæÿ$. Ýëíßý², yîþiï³ Vú™èþ… çÜÐé…VŠü, {糿æý$™èþÓ çÜËà§éÆæÿ$
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ sñýçÜ$tË$ ^óþÔéÐèþ$°, Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Ððþ$$™èþ¢… 48,034 BÆŠÿ sñýçÜ$tË$ ^óþÔéÐèþ$°, Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Ððþ$$™èþ¢…V> MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËò³O ïÜG… fVæü¯Œþ çÜÒ$„æü çÜfjË Æ>Ðèþ$MæüGÚë~Æðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
{糆°«¨ : Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> Ðèþ…§æþ ç³È„æüË$ ^óþÔéÐèþ$° fVæü¯Œþ Mæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 48,034 ç³È„æüË$ ^óþíܯèþr$Ï A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ MæüÆø¯é ÌêMúz¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™èþËõÜÑ$Äæý*, M>ůèþÞÆŠÿ, ™èþ糚yæþ$ Mæü£æþ¯éËò³O çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþÆæÿa :
Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ ¯éË$Væü$ ÆæÿM>Ë MöÇÄæý* ¯èþ$…_ ™ðþí³µ…_¯èþ MìürÏMæü$ IïÜG…BÆŠÿ A¯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. §æþ„ìü×ý MöÇÄæý* ¯èþ$…_ ¡çÜ$Mö_a¯èþ yæþÄæý*ËíÜ‹Ü Ìê…sìý ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢Ëò³O {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏ D³æNÆæÿ$ Ðèþ$…yæþË…ÌZ »ŸÌêÏ
ç³…yæþϯèþ$ {糿æý$™èþÓ… ç³…í³×îý Ðèþ$† C_a…§æþ°, °ÆóÿªÕ…_¯èþ {´÷sZM>ÌŒý {ç³M>Ææÿ… Æ>Åí³yŠþ MìürÏMæü$ IïÜG…BÆŠÿ A¯èþ$Ðèþ$† C_a…§æþ° ò³sêtË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý{¯ðþyìþz ÒÆ>…f¯óþÄæý$Ë$, Æö…í³^èþÆæÿÏ Ðèþ$…yæþË… Ñç³µÆæÿÏ
^óþÄæý$¯èþ$…¨. ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë Æ>Åí³yŠþ sñýçÜ$t MìürÏ™ø ç³È„æüË$ fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. °ÆóÿªÕ…_¯èþ {´÷sZM>ÌŒý {ç³M>Ææÿ… Æ>Å A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü GÌê…sìý AÝûMæü Æðÿyìþz´ëÌñý…ÌZ MæüÆæÿ*¾gê ç³…r ´÷Ë…ÌZ
çÜ…Væü… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ç³…yæþϯèþ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>Åí³yŠþ sñýçÜ$t MìürÏ™ø Cç³µsìý í³yŠþ sñýíÜt…VŠü MìürÏ™ø ç³È„æüË$ fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° A«¨M> ÆæÿÅ… ÌôýMæü$…yé ^èþ*çÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. MøÑyŠþ&19 Ðèþ¨ÌôýÔéÆæÿ…r* Ðèþ_a¯èþ Mæü£æþ¯èþ…™ø´ër$ Mæüyæþç³
ç³…í³×îý ^óþÄæý*Ë° {糿æý$™èþÓ… ÐèþÆæÿMæü* 14,423 ç³È„æüË$ ^óþÔéÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D MìürÏ™ø Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 14,423 °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËò³O Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓ ¯èþ$…_ ™ðþí³µ…_¯èþ AÆæÿsìý ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ ÆðÿO™èþ$
°Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. ™öË$™èþ ÑfÄæý$ MæüÆø¯é ç³È„æüË çÜ…QÅ »êV> ò³ÇW…§æþ° A«¨M>Ææÿ$ sñýçÜ$tË$ °ÆæÿÓíßý…^éÐèþ$°, ÐésìýÌZ 11,543 íßý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MæüÆø¯é ç³È„æüË çÜ…QÅ ºgêÆæÿÏMæü$ ^óþÆæÿMæü Mæü$ãÏ´ù™èþ$¯é²Äæý$…r* {ç³^èþ$Ç…_¯èþ
Ðéyæþ ¿æýÐé±³æ#Ææÿ…ÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ˯èþ$ fVæü¯Œþ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ç³È„æüË$ sñýçÜ$tË$ Æðÿyøj¯èþÏÌZ¯óþ ^óþíܯèþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>Åí³yŠþ »êV> ò³ÇW…§æþ° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. Mæü£æþ¯éËò³O çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþÆæÿa fÇW…¨. D
Mæü¯èþ²»êº$, ÐðþËÏ…ç³ÍÏ {Ö°Ðé‹Ü °ÆæÿÓíßý…^óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ððþ¯èþMæüyæþ$Væü$ ÐóþÄñý$$§æþª°, sñýíÜt…VŠü MìürÏ™ø ^óþíܯèþ ç³È„æüÌZÏ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 30Mìüò³OV> Ðèþ$Ç…™èþ Ñç܈G™èþ…V> ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éË° çÜ…§æþÆæÿÂ…V> D Æðÿ…yæþ* ™èþ糚yæþ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø
ç³…yæþÏ ç³…í³×îý° {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ çÜ…Qůèþ$ {MæüÐèþ$…V> ò³…^éË° ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$°, Òsìý° °Æ>®Ææÿ×ý B§óþÕ…^éÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ GÐèþ$Æðÿj±Þ MóüçÜ$Ë$ Mæü*yìþ¯èþÐóþ¯èþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ °Ðóþ¨…^éÆæÿ$. MæüÆæÿ*¾gê
D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† Mæü¯èþ²»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü ò³§æþª ï³r ÐóþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, E§éůèþ ÔéQ çÜ*_…^éÆæÿ$. M>ůèþÞÆŠÿ, yæþÄæý*ËíÜ‹Ü Ðèþ…sìý ÐéÅ«¨{Væü MøçÜ… ï³ïÜBÆŠÿ sñýçÜ$tËMæü$ ç³…í³…^éÐèþ$° A«¨M>Ææÿ$ Ðèþ$$QÅ…V> yðþÍÐèþÈ MóüçÜ$ËMæü$ Cº¾…¨ Æ>Mæü$…yé ç³…r ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…º…™ø
§éÓÆ> {ç³fËMæü$ {òœ‹Ù {œæNsŒýÞ MìüsŒý , Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë MìüsŒý CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ*Ñ$yìþ GVæü$Ðèþ$™èþ$ËMæü$ çÜ$¢Ëò³O {ç³™óþÅMæü §æþGíÙt ò³sêtË°, ÐéÇMìü GÌê…sìý Ë$ ïÜG…Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. §æþ„ìü×ý MöÇÄæý* ¯èþ$…_ ^èþ*yé˯é²Ææÿ$. 104Mæü$ M>ÌôýaõÜ¢ Ððþ…r¯óþ Ðèþ*sêÏyéÐèþ$°, Æðÿ…yæþ$ Mø™èþË$ MøíÜ ç³…r¯èþ$
ç³Ë$ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. E§éůèþ ÔéQ §éÓÆ> íÜÓfÆ>Ï…yæþ$P 1.2 r¯èþ$²Ë Ðèþ*Ñ$yìþ AÝûMæüÆæÿÅ… ÌôýMæü$…yé ^èþ*yéË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. A™èþÅ ™ðþí³µ…_¯èþ Æ>Åí³yŠþ sñýçÜ$t MìürÏ ç³°¡Ææÿ$ »êVæü$…§æþ° çܵ…¨…^éË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. GÐèþÇMîü H çÜÐèþ$çÜÅ Cç³µsìýMóü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$°, Wr$t»êr$ Æóÿr$ Mæü*yé
GVæü$Ðèþ$† AÆÿ$$…§æþ°, ¯èþ*ÅhÌêÅ…yŠþ, ´ëMìüÝ뢯Œþ §óþÔéËMæü$ ™èþÓÆæÿÌZ Ðèþ*Ñ$yìþ GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ E…sêÄæý$° ÐèþçÜÆæÿ MóüçÜ$ËMæü$, yðþÍÐèþÈ MóüçÜ$ËMæü$ Cº¾…¨ Æ>Mæü$… A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ïÜG… E¯é² 1902Mæü$ M>ÌŒý ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. A§óþ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$°, Ðèþ$*yø Mø™èþÌZ ¯éíÜÆæÿMæü… M>Äæý$Ë
™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´÷ÌêÌZϯóþ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$Ï Ðèþ$…{† Mæü¯èþ²»êº$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Ðèþ$…{† yé ^èþ*yéË° 104Mæü$ M>ÌŒý ^óþõÜ¢ Ððþ…r¯óþ çܵ…¨… fVæü¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é ç³È„æüË çÜ…QÅ Ñ«§æþ…V> Mö™èþ¢ Ððþ$yìþMæüÌŒý M>ÌôýiËMæü$ Ððþ…r¯óþ çܦÌê˯èþ$ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ¨ÌôýÔéÐèþ$° ^ðþí³µ¯èþr$Ï Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
ÐðþËÏ…ç³ÍÏ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* 100 Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ {œæNsŒýÞ {ç³fËMìü CÐéÓË° ïÜG… B§óþÕ…^éÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^óþÌê E…yéË° A¯é²Ææÿ$. Hï³ÌZ {糆´ë¨™èþ ÐðþO§æþÅ {MæüÐèþ$…V> ò³…^éË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. Væü$Ç¢…^éË° ïÜG… fVæü¯Œþ B§óþÕ…^éÆæÿ$. CMæü ç³…r §æþGíÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðésìý° ™èþÆæÿÍõÜ¢ ÆæÿÐé×ê
Æðÿyøj¯øÏ E¯èþ² ÐéâæýåMìü A±² A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ç³°Mìü Ðèþ*ͯèþ MæüâêÔéËËMæü$ Ððþ…r¯óþ çܦÌêË$ Væü$Ç¢…^éË° B§óþÕ… M>ůèþÞÆŠÿ, yæþÄæý*ËíÜ‹Ü Ðèþ…sìý ÆøVæü$Ëò³O {ç³™óþÅMæü §æþGíÙt ^óþ†Mö_a¯èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ {V>Ðèþ*ÌZÏ° ÆðÿO™èþ$Ë$ QÆæÿ$aË$ Mæü*yé Æ>Ðèþ¯óþ E§óþªÔèý…™ø¯óþ CÌê ^óþíܯèþr$Ï
sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ D Æøk MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþÄæý$Ðèþ$° ç³Ðèþ¯Œþ ^éÆæÿ$. H çÜÐèþ$çÜÅ E¯é² {ç³fË$ 1902Mæü$ M>ÌŒý ^óþ ò³sêtË°, ÐéÇMìü GÌê…sìý AÝûMæüÆæÿÅ… MæüËVæüMæü$…yé A{WMæüËaÆŠÿ AíÜòÜt…r$² çÜ…{糨…^éË° B Mæü$r$…º… ^ðþí³µ…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. CMæü
Æ>fMîüÄæý*Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ™éyæþ°, AÎ »ê»ê ¯èþË¿ñýO §ö…VæüË$V> ^èþ…{§æþ»êº$, Mæü¯é², ç³Ðèþ¯Œþ ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ° Äæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ç³È„æüË ÑçÙÄæý$…ÌZ ^èþ*yéË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. 104Mìü M>ÌŒý ^óþõÜ¢ Ððþ…r¯óþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A{WMæüËaÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý §éÓÆ> ç³…rË ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ AÆæÿsìýVðüËË$ Mæü*yé Mæüyæþç³ ¯èþ$…_
Ðèþ$…{† ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. Ððþ¯èþMæüyæþ$Væü$ ÐóþÄñý$$§æþª° Hï³ ïÜG… fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz çܵ…¨…^óþÌê A«¨M>Ææÿ$Ë$ íܧæþ®…V> E…yé˯é²Ææÿ$. ç³Çíܦ™èþ$Ë$.. «§æþÆæÿË ç³Çíܦ™èþ$Ëò³O Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ™ðþí³µ…_, Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ ç³…í³…^éÐèþ$°,
A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý yðþÍÐèþÈ MóüçÜ$Ë™ø´ër$ GÐèþ$Æðÿj±Þ MóüçÜ$ËMæü$ GÌê…sìý {糿æý$™éÓ°Mìü °Ðóþ¨…^èþÐèþ^èþa° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…™óþ™èþç³µ Ðésìý° Ðèþ¨ÌôýÄæý$Ìôý§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$
^èþÆæÿÅËò³O ™éyóþç³ÍÏÌZ° M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Cº¾…¨ Æ>Mæü$…yé ^èþ*yéË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ïÜG… Ææÿ*.100Móü ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ç³…yæþ$Ï CÐèþÓsê°² çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
$|ü‘·ßÔ˝À¢ sê»ø°j·T \_› Ä•+#·&É+ u≤ãßπø #Ó\ߢ
µÁ|üuÛÑß‘·« dü\Vü‰<ës¡ß dü»®\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶
á-˝…]ï+>¥ j·÷|t nuÛ≤´dü ÁbÕs¡+uÛÑ+ ˝≤ø˘&ÍHé ø±s¡D+>± #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eTqß Ä<äßø√yê*
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Ñç³™èþ$¢ÌZÏ, Á|ü<Ûëì yÓ÷&ûøÏ ˝ÒK sêdæq Ä*+&çj·÷ Vü‰´+&É÷¢y¥ß uÀsY¶ düuÛÑß´&ÉT ¬ø.mdt #·Áø£<Ûë]
çÜ…„ø¿êÌZÏ, ^éÐèþ#ÌZÏ Æ>fMîüÄæý*Ë Ë¼ª° BÕ…^èþyæþ…
^èþ…{§æþ»êº$Móü ^ðþÍÏ…§æþ° {糿æý$™èþÓ çÜËà§éÆæÿ$ çÜfjË sêh $<ë´XÊK eT+Á‹ Ä~eT÷\|ü⁄ düßπswt AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨ : MøÑyŠþ&19
Æ>Ðèþ$MæüGÚë~Æðÿyìþz ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ç³È„æüË$ ÐéÆÿ$$§é ç³yæþr… fÇW…¨. CÌê…sìý MìüÏçÙt ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> ^óþ¯óþ™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$, §é° A¯èþ$º…«§æþ
ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ {糿æý$™èþÓ… Ò$§æþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ _¯é²Ææÿ$Ë ¿æýÑçÙÅ™Œþ ´ëyæþÐèþMæü$…yé Ðèþ–™èþ$¢Ëò³O B«§éÆæÿç³yìþ¯èþ ÐéÇ° B§æþ$MøÐéË° BÍ…yìþÄæý*
DÆæÿÛÅ, §óþÓçÙ…, AçÜ*Äæý$¯èþ$ 糄æü¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ºÄæý$rò³r$tMæü$…r$¯é²Ææÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. E…yóþ…§æþ$Mæü$, C…sZÏ çÜÐèþ$Äæý*°² Væü$×ê™èþÃMæü…V> àÅ…yæþ*ÏÐŒþ$ »ZÆŠÿz çÜ¿æý$Åyæþ$ Mðü.G‹Ü ^èþ{Mæü«§éÇ MøÆ>Ææÿ$. B
ç³È„æüË$ ^óþõÜ¢¯óþ Mæü§é? ÐðþOÆæÿ‹Ü H Ýë¦Æÿ$$ÌZ E…§ø ™ðþË$çÜ$¢…§æþ° »êº$ Ððþ$$§æþsZÏ Ð騅^éÆæÿ° Væü$Ææÿ$¢ Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþyé°Mìü E´ë«§éÅÄæý$$ËMæü$, JMæüsìý Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ ¿êÆæÿ™èþ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþMìü K ÌôýQ
^óþÔéÆæÿ$. {糆 10 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü A™èþÅ«¨Mæü ç³È„æüË$ ^óþíܯèþ Æ>çÙ‰…V> Hï³ Ððþ$$§æþsìýÝ릯èþ…ÌZ E…yóþçÜÇMìü ¯èþ$…yìþ I§æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ѧéÅÆæÿ$¦Ë A„æüÆ>çÜÅ™èþ Ðèþ$Ç…™èþ Æ>ÔéÆæÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ ^óþ¯óþ™èþ, §é° A¯èþ$º…«§æþ
MóüçÜ$˯èþ$ §éçÜ$¢¯é²Ææÿ…r* C…Mø Ñ{çÙç³^éÆæÿ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. MæüÆø¯é Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yóþ…§æþ$Mæü$ {¼yìþj MøÆæÿ$Þ˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^é˯èþ² Ðèþ–™èþ$¢Ëò³O B«§éÆæÿç³yìþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4Ë„æüË Ðèþ$…¨
ÐðþOÆæÿ‹Ü(MøÑyŠþ&19) ^èþ…{§æþ»êº$ çßýÄæý*…ÌZ Ðèþ_a E…sôý {糆 AÐèþM>Ôé°² ^èþ…{§æþ»êº$ ™èþ¯èþ BǦMæü, E§óþªÔèý…™ø {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…§óþ D òÜÌŒý¹ ÌñýDz…VŠü Äæý*‹³ iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐéÇÌZ C…M> Mö°² ÐóþËÐèþ$…¨Mìü
Æ>fMîüÄæý$ ˼®Mìü Ðéyæþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. Mæüyæþ$³æ# Ðèþ$…r ™èþr$tMøÌôýMæü ç³MæüP Æ>çÙ‰é˯èþ$ A¿êÅçÜ. B…{yéÆÿ$$yŠþ ¸ù¯èþÏÌZ Væü*Væü$ÌŒý õ³Ï ÝùtÆŠÿ §éÓÆ> Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË$ CÐèþÓÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. ^óþ¯óþ™èþ, §é°
´÷Væü$yæþ$™èþ*, ™èþ¯èþ Ý÷…™èþ Æ>çى鰲 †yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. A¿êÅçÜ Äæý*‹³ yú¯Œþ ÌZyŠþ ^óþçÜ$Mö…sôý A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ A¯èþ$º…«§æþ Ðèþ–™èþ$¢ËÌZ ¯éË$Væü$ Ë„æüË Mæü$r$…»êË$
ÒyìþÄñý*Ë$, f¯èþÆæÿÌŒý C…XÏ‹Ù Ðèþ$ÇÄæý$$ Væü×ìý™èþ…, ¿o†Mæü, A…sôý 20Ë„æüË Ðèþ$…¨ ÐèþÆæÿMæü$ E…sêÆæÿ°, ÌêMŠüyú¯Œþ
|”m+ πøsY |òü+&¥‡≈£î Ç+&Édt ≥esY‡ s¡÷.35 ø√≥¢ $sêfi¯+ iÐèþ, Ýë…ïœ$Mæü Ôéç܈éËMæü$ ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ´ëu>˯èþ$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ¯ésìý ¯èþ$…_ D Ðèþ–†¢° Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ ç³NÇ¢V> °Íí³
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ² Ðóþâæý ™èþÐèþ$Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$…V> C…yæþ‹Ü ÒyìþÄñý*Ë$V> Ææÿ*´÷…¨…_ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþyæþ… fÇW…¨. ÐóþÔéÄæý$¯é²Ææÿ$. ^óþ¯óþ™èþË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ ÐèþÝëˆË$ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ^óþçÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý…
rÐèþÆŠÿÞ ï³G… MóüÆŠÿÞMæü$ ¿êÈ ÑÆ>âê°² {ç³Mæüsìý…_…¨. A…™óþM>Mæü$…yé CÌê…sìý Ñç³™èþ$¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐðþËVæü³æNyìþ çÜ_ÐéËÄæý$…, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : A§óþ Ñ«§æþ…V> B¯Œþ ÌñýO¯Œþ ç³È„æüË$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…sêÆÿ$$. ÌôýMæü$…yé ÆæÿÐé×ê ÝûMæüÆæÿÅ… ç³NÇ¢V> BW´ùÆÿ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. íܵ°²…VŠü Ñ$Ë$ÏË$
MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP˯èþ$ çÜgêÐèþ#V> °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. C…yæþ‹Ü rÐèþÆŠÿÞ í³G… MóüÆŠÿÞ çœ…yŠþMæü$ Ææÿ*.35 Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ gZyìþ…_ ™èþ§éÓÆ> Ñgêq¯é°² AÇj…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ MøÑyŠþ &19 ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ… Ðèþ$ÇÄæý$$ ïÜÓÄæý$ Ðèþ$*íÜÐóþíܯèþ…§æþ$ÐèþËÏ ^óþ¯óþ™èþMæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ (Æ> Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒý) ç³NÇ¢V>
Mørϯèþ$ A…¨…_…¨. MøÑyŠþ&19Mæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V> °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ´ùÆ>sê°Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$ CÐèþÓyæþ…ÌZ ¿êVæü…V> E´ë«§éÅÄæý$$Ë$, ѧéÅÆæÿ$¦Ë MøçÜ… ѧéÅÔéQ °ÆæÿÂ…§æþ… ™èþç³µ°çÜÇ AÆÿ$$¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ D ïÜÓÄæý$ A¿êÅçÜ BW´ùÆÿ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. MøÝ뢅{«§æþ {´ë…™èþ…ÌZ Ðèþ$$™èþMæü ÆæÿM>Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝë¢Ææÿ°,
°º§æþ®™èþ VæüË ¿êVæüÝëÓÑ$V> °Ë$Ýù¢…¨. A…™óþM>Mæü A§æþ¯èþ…V> Ððþ$$»ñýOÌŒý rÐèþÆæÿÏ §éÓÆ> ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ D ÌñýDz…VŠü Äæý*‹³ A¿êÅçÜ ¯èþ$ Æ>çÙ‰ ѧéÅÔéQ Äæý*‹³ Ææÿ*´÷…¨…^èþºyìþ…¨. ïÜÓÄæý$ A¿æýÅçܯèþ §éÓÆ> Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$, Ððþ…MæürWÇ {´ë…™éÌZÏ fÈ ÐèþÝëˆË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝë¢Ææÿ¯é²Ææÿ$.
AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ…ÌZ C…yæþ‹Ü rÐèþÆŠÿÞ º–…§éË$ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…§æþÇ Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. ÐðþËVæü³æNyìþ çÜ…{Væüçßý×ý ÔèýMìü¢ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…yæþr…™ø GÐèþÇMìüÐéÆæÿ$ ïÜÓÄæý$ {´ë…™éËÐéÈV> çÜÐèþ$çÜÅË$ E¯é²Äæý$°, Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ¼Äæý$Å…, Mæü…¨ç³ç³š ™èþ¨™èþÆæÿ
çÜçßýM>Ææÿ… ÐèþËϯóþ ÌêMŠüyú¯Œþ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… AÐèþ#™ø…§æþ° C…yæþ‹Ü rÐèþÆŠÿÞ íÜCK ¼Ðèþ$ÌŒý §æþÄæý*ÌŒý çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ° ™èþ¯èþ b酺Ɗÿ ÌZ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ѧéÅÔéQ A¿æýÅçܯèþ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ>, ѯèþyæþ…™ø ´ër$ ^èþ*yæþr… ÐèþËÏ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë™ø´ër$ Ææÿ*.1000 CÐèþÓyé°² AÀ¯èþ…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, AÆÿ$$™óþ AÑ ç³NÇ¢V>
™ðþÍ´ëÆæÿ$. C…yæþ‹Ü rÐèþÆŠÿÞ E§øÅVæü$Ë$ ÐðþO§æþ$ÅË$, ¯èþÆæÿ$ÞË$, ´ëÆ> Ððþ$yìþMæüÌŒý Ðèþ…sìý ÐðþO§æþÅ °ç³#×ý$ËMæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø MæüÍíÜ Ðèþ$…{† D Äæý*‹³ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. çÜ™èþ¹Í™éË$ ÐèþÝë¢Äæý$° A¿êÅçÜ Äæý*‹³ Mæü$ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ ¨Væü$Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ ^óþ¯óþ™èþË ÐèþÆæÿMæü$ ^óþÆæÿÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ý÷òÜOsîýËMæü$ Æ>ÐéÍÞ¯èþ
Ðèþ*‹ÜPË$, Ôé°sñýOfÆæÿ$Ï, àÅ…yŠþ VøÏÐŒþÞ, ç³NÇ¢ »êyîþ çÜ*r$Ï, Ôé°sñýOgôýçÙ¯ŒþMìür$Ï Ìê…sìý Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ MøÑyŠþ&19, ÌêMŠü yú¯Œþ Ìê…sìý Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ fÇW…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> ѧéÅÔéQ JMæü Äæý$*r*Å»Œý bé¯èþÌŒý Ææÿ*.69 Mør$Ï ´ë™èþ ºM>Æÿ$$ËMæü$V>¯èþ$ 24 Mør$Ï Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, AÑ
Ææÿ„æü×ý ç³ÇMæüÆ>Ë ç³…í³×îý° ^óþç³sìýt¯èþr$Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMóü ѧéÅçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ$$WÄæý$yæþ…, 糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† Ææÿ*´÷…¨…_…¨. çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ*ËMæü$ A…§æþMæü$…yé ÐóþÆóÿ ÐéÇMìü Ðèþ$ãÏ…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.
§óþÔèý ÐéÅç³¢…V> {ç³çÜ$¢™èþ… MæüÆø¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {V>Ò$×ý °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ E´ë«¨ Mæü$ËÐèþ–™èþ$¢Ë ÐéÆæÿ$ Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ , ^óþÄæý$yé°Mìü 糯èþ$Ë$ÌôýMæü , ´÷rtMæü*sìýMðüO §éÇ[§æþÅÆóÿQMæü$ ¨Væü$Ðèþ ÐèþÆ>YË ¿æý*Ðèþ$$Ë AÀÐèþG¨® , ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ , Mæü$…rËÌZ
òßO§ý æþÆ>»ê§Šþ Mæü͵…^é˯óþ ¯ðþç³…™ø {糆Úëx™èþÃMæü…V> {ç³ÐóþÔèýò³sìýt Mö…™èþ BǦMæü¿æýÆøÝë 糯èþ$Ë °Ñ$™èþ¢… ¯èþVæüÆ>ËMæü$ , ç³rt×êËMæü$ ÐèþËçÜË$ Ððþãå ÑÑ«§æþ AçÜ…íœ$sìý™èþ ³æNyìþMæü¡™èþ , ÐèþÆæÿÛ³æ# ±sìý° ¿æý*Ñ$ ÌZMìü C…Mìü´ùÐèþyé°Mìü F™èþÑ$^óþa C…Mæü$yæþ$
Ôè$ý {MæüÐéÆæÿ… Mæü͵…^éË° Móü…{«§æþ {糿æý$™èþÓ… Äñý*_çÜ$¢…¨. JMæüPÝëÈ D ç³£æþMæü… Äñý$$MæüP ÐèþÅÐèþçܦÌZ M>ÇÃMæü$Ë$V> ^óþÇ , AMæüPyìþ QÆæÿ$a˯èþ$ ¿æýÇ…^èþÌôýMæü Ðèþ$$ÇMìüÐéyæþËÌZ Væü$…™èþË$ , ^ðþM>zÅÐèþ$$Ë °Æ>Ã×ê˯èþ$ ^óþç³rtyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
24, H{í³ÌŒý 2020
^éÇ{†Mæü ¯óþç³£æþÅ… , AÐèþçÜÆæÿ… , çœÍ™é˯èþ$ ¯ðþÐèþ$Ææÿ$ÐóþçÜ$Mæü$…sôý. °ÐéçÜ… HÆæÿµÆæÿ^èþ$Mö° , ^éÎ ^éË° Ðóþ™èþ¯éË™ø , Aç³ÇÔèý${¿æý ç³ÇçÜÆ>Ë {V>Ðèþ*ËÌZ {ç³fË$ {Væü*³æ#Ë$V> HÆæÿµyìþ , Ðóþ$r$ , ïœÌŒýz AíÜòÜt…sŒý , sñýMîü²MæüÌŒý
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýÐèþ$…sôý¯óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*«§é Ç™èþMæü$ {糆Ææÿ*ç³…. §é§éç³# 80 Ôé™é°Mìü Ðèþ˯èþ BÆøVæüÅçÜÐèþ$çÜÅË™ø , Ý린Mæü A«¨ M>Ææÿ$Ë™ø Cº¾…§æþ$˯ðþ§æþ$Ææÿ$P…r* AíÜòÜt…sŒý , Ðèþ$…yæþÌêÀÐèþG¨ª A«¨M>Ææÿ$Ë çÜàÄæý$…™ø 糯èþ$Ë ¯èþ$
4 ò³OV> {ç³fË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… , §é°ò³O B«§éÆæÿç³yìþ iÑ…^óþÐéÆæÿ$ . AÌê…sìý¨ AçÙtMæüÚëtË$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ÐéÇ çÜÐèþ$çÜÅË$ ÑçܢDž_ {糿æý$™éÓ°Mìü HÆæÿµÆæÿ^èþ$Mö° °Ææÿ$õ³§æþ {V>Ò$×ý {ç³fËMæü$ BǪMæü…V>™øyæþµyóþ ѧæþ…V>
{ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V> Äæý*Ðèþ™èþ$¢ {ç³ç³… ^èþ… JMæü Mæü${V>Ðèþ$…Ìê ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…™ø ©°Mìü ç³ÇÚëPÆæÿÐèþ*ÆæÿY… ^èþ*´ëË ¯óþ ¯ðþç³…™ø A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜàMæüÇ…_…§æþ¯èþyæþ…ÌZ GÌê…sìý A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… AMæüPÆæÿÌôý§æþ$ .{´ëÆæÿ…¿æý³æ#
í³^øayø VæüsZtyø .. ™èþÄæý*ÆæÿÆÿ$$Å , {ç³ç³…^èþ…ÌZ GÐèþÓÆðÿO¯é ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ™èþ¢Ë$ GMæüPyðþO¯é
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ ¯ðþËMöËšMæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… HÆæÿµyìþ , §é°Mìü™øyæþ$ AMæüPyìþ
^èþÇa…_ Aç³µsìý Äæý$*ï³H {糿æý$™èþÓ… {V>Ðèþ*ËÌZ° °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ E´ë«¨
Mæü͵…^é˯óþ E§óþªÔèýÅ…™ø 2006 íœ{ºÐèþÇ 2 ¯èþ Ðèþ$à™èþÃV>…«¨ gê¡Äæý$
§æþÔèýËÌZ Mö…™èþÐóþ$Ææÿ Aѱ†Mìü ´ë˵yìþ , ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é±²
Eç³Äñý*W… ^èþ$Mø° , {V>Ðèþ$ çÜ¿æýËÌZ¯óþ ÝùçÙÌŒý ByìþsŒý fÆæÿ$³æ#Mæü$…r*
{糿æý$™éÓË$ òÜO™èþ… G¯ø² Æ>Æÿ$$¡Ë¯èþ$ Mæü͵…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨ . §óþÔèý… MæüÆø¯é çÜÐèþ$Äæ$ý …ÌZ E´ë«¨ àÒ$ {ÔóÄ
ý ñý*§éÄæý$Mæü…! Aѱ†° òÜO™èþ… ™èþWY…^èþ$ Mæü$…r* , §óþÔèýÐéÅç³¢…V> õ³§æþ{ç³fËMæü$ JMæü ò³§æþª
Mö¨ª ¯ðþËÌZÏ ™óþË$™èþ$…¨ òÜO™èþ… M>Ìê¯èþ$Mæü¯èþ$Mæü*Ë…V> , B«§æþ$±MæüÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V> , AÀÐèþ–¨® A¯óþ
¯ðþç³…™ø ™èþMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÌZ ¿êVæüÐðþ$O _¯èþ² , ò³§æþª
¨Mæü$PV> Ðèþ*Ç…§æþ¯èþyæþ…ÌZ GÌê…sìý BÔèýaÆæÿÅÐèþ$MæüPÆæÿÌôý§æþ$ . {ç³çÜ$¢™èþMæüÆø¯é
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¯èþVæüÆ>Ë$ , ç³rt×êËÌZ ç³°^óþõÜ AçÜ…íœ$sìý™èþ M>ÇÃMæü$Ë$
Ðéyø í³^øayæþ$. §óþÔé°² ¯éÔèý¯èþ… {V>Ò$×ý E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþM>±² {´ëÆæÿ…À…_ Ððþ$$§æþrV> 200 hÌêÏËÌZ
¸ëÅMæütÈË$ , ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ , Ðèþ$Ît ¯óþçÙ¯èþÌŒý Mæü…ò³±ËMæü$ °ËÄæý$Ððþ$O , Ðèþ$$yìþ AÐèþ$Ë$ç³Ç_ ™èþÆ>Ó™èþ 130 hÌêÏËMæü$ ÑçܢDž_ Bò³O §óþÔèýÐéÅç³¢…V> fÇVóüÌê H§øAÌê ™èþ¯èþ °ÐéçÜ {V>Ðèþ*ËMæü$ ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ… , §óþÔèý ÐéÅç³¢…V>
^óþÄæý$yé°Móü Ðèþ 糧éÆ>¦ËMðüO AyæþÐèþ#Ë$ , çÜÐèþ$${§éË$ , ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ç³…yìþ…^óþ ç³…rË$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ÌêMŠü yú¯Œþ ÌZ °Ðèþ$Væü²…M>Ðèþyæþ… , Móü…{«§æþ , Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ Ë$
^éayæþ$AÐðþ$ÇM>ÌZ GÐèþÇ ¯èþ¯é²
^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
, M>ÇÃMæü$Ë AÐèþçÜÆ>ËMðüO §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ™èþ¯èþ ±yæþ¯èþ$ ^é_…¨ . C…MóüÐèþ$$…¨ D ç³£æþMæü… §éÓÆ> ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$ËMæü$ , ¿æý*Ñ$Ìôý° °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ , òÜO™èþ… ¼Äæý$Å… , °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ , Mö…™èþ ¯èþVæü§æþ$¯èþ$ ^ðþÍÏ…_ ÐéÇ°
Mæü¨ÍõÜ¢ ^éÌêÐèþ$ …¨ {r…‹³ ç³…yìþ…^óþ ç³…rËÌZ Ðèþ*Ææÿš , Äæý$…{™éË$ç ³Äñý*Væü…, AyæþÐèþ#Ë A…™èþ… , fË §éÇ[§æþÅÆóÿQMæü$ ¨Væü$Ðèþ¯èþ$¯èþ²ÐéÇMìü ÐéÇ {V>Ðèþ*ËÌZ ÐóþçÜÑM>Ë…ÌZ, B§æþ$ Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² , {ç³çÜ$¢™èþ D ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
Væü$Ç…_ ^ðþõ³µ Ðèþ*rË$. , ÐéÄæý$$ , Ôèýºª M>Ë$ÚëÅË™ø ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý M>Ë$ ÚëÅ°Mìü §éÇ¡Äæý$yæþÐóþ$ 糯èþ$Ë$Ìôý° çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 100 ÆøkË´ër$ E´ë«¨ Mæü͵…_ , BÇ®Mæü…V> Mö°²¯ðþËË ´ër$ GMæüPyìþÐéÇ° AMæüPyóþ E…^é˯óþ ¯ðþç³…™ø ÐéÇ°
°gê°Mìü C…§æþ$ÌZ V>Mæü$…yé {MæüÐèþ$…V> EÚù~{Væü™èþ ò³Ææÿ$Væü$§æþËMæü$ , ¿æý*VæüÆæÿÂfÌêË$ ¨VæügêÇ´ùÐèþ B§æþ$MøÐèþyæþÐóþ$V>Mæü$…yé ÐèþËçÜ˯èþ$ °Äæý$…{†…^èþyé°Mìü {V>Ðèþ*ËÌZ E…_ E´ë«¨Mæü͵…^é˯óþ E§óþªÔèýÅ…™ø D ç³£æþM>°Mìü
°fÐðþ$…™èþ?^èþ* yæþyé°Mìü ò³§æþª yé°Mìü F™èþÑ$_a…§æþ¯èþyæþ…ÌZ GÌê…sìý A†ÔèýÄñý* Mìü¢Ìôý§æþ$ . çÜÆðÿO¯èþ ÐèþÆ>ÛË$ §øçßý§æþºyæþ$™èþ$…§æþ¯èþyæþ…ÌZ GÌê…sìý çÜ…§óþçßý… AMæüPÆæÿÌôý§æþ$ . CMæüPyæþ C…Mø {´ëÐèþ$$QÅ™èþ°ÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨ . Cç³µsìýMóü Móü…{«§æþ {糿æý$™èþÓ… D BÇ®Mæü
™éVæü$»Z ™èþ$Ìê Mæü°í³…^óþ D ÌôýMæü , ¿æý*VæüÆæÿÂfÌêË$ A…™èþÇ…_´ùÐèþyæþ…™ø GÌê…sìý ç³… rË$ {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*°² {Væüíßý…^èþÐèþ^èþ$a.A§óþÑ$r…sôý D ç³£æþMæü… ÐèþËÏ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü 2149.78 Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…_ , 494 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$
ò³§æþª Ðèþ$°íÙMìü ™éVæü$yæþ$ A…sôý ç³…yìþ…^èþÌôýMæü Mö…™èþÐèþ$…¨ , Ðé×ìýfÅ ç³…rËMæü$ §éÇ¡íÜ A«¨Mæü ò³r$tºyìþ Mæü͵…^óþ 糯èþ$Ë$òÜO™èþ… M>Ìê¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*ÆæÿšËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ^ðþÍÏ…_ , ÆøkMæü$ {糆 ÐèþÅMìü¢Mîü 237 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯óþ
Wrt§æþ$. ¯øÆæÿ$ ™ðþÇõÜ¢ H… °Ñ$™èþ¢… ¯èþçÙt´ùÆÿ$$ E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ AÐèþ$$ÃMø° C…Mö…™èþÐèþ$…¨ , ÐèþÅÐèþÝë ç³ÇÚëP Æ>Ë$ ^èþ*õ³ {MæüÐèþ$…ÌZ ±sìý´ëÆæÿ$§æþË ÝûMæüÆ>ÅË ò³…³æ# , ^ðþrÏ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ Mæü͵çÜ*¢ , ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ , E§éůèþÐèþ¯èþ Ææÿ…V>ËMæü$ »êçÜrV> E…yóþ
¿æý…yéÆæÿ$ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²yæþ$Æ> »êº* Äæý*«§éÇ™èþ Mæü$r$…»êË$ , ¿æý*Ñ$Ìôý° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË$ , ÑÑ«§æþ ò³…ç³Mæü… , ArÒ , Ðèþ¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý , ÐèþÆæÿ§æþË °Äæý$…{™èþ×ý , GíÜÞ , GïÜt E´ë«¨ 糯èþ$ËMæü$ V>Ñ…_¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ Ñyæþ$§æþË^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨.
9849130595

f¯èþiÑ™èþ…ÌZ MæüÆø¯é MæüÌZÏË…


A° Ðèþ$$Mæü$PÒ$§æþ ÐóþÌôýçÜ$Mæü$¯óþÌê
Ðèþ#…sêÆÿ$$ AÄæý$¯èþ Ðèþ*rË$. AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ M>MæüÐèþ$$…§æþ$, AÆÿ$$¯èþ
™èþÆ>Ó™é BÄæý$¯èþ ¡Ç…™óþ! Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Ðèþ*r ò³OMìü A¯óþÄæý$yæþ… ™èþç³µ AÌê
A¯èþyæþ…ÐèþËÏ Ðèþ^óþa Ðèþ$…`^ðþyæþ$Ë Væü$Ç…_ ç³sìýt…^èþ$Mø° ¿ZâêÔèý…MæüÆæÿ$yæþ$. 1987
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯ésìýMìü BÄæý$¯èþMæü$ Æ>fMîüÄæý*Ë Ðéçܯèþ ™ðþÍÄæý$§æþ$. ™èþ¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ…
™èþç³µ ÐóþÆóÿ ÐéÅç³M>Ë$ ÌôýÐèþ#. ÌêÈ Mìü…VŠü B {ç³Ôóý² AyìþV>yæþ$, Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ðèþ^óþa
AÐèþM>Ôèý… E…§é? A°. {r…‹³ CÌê fÐéº$ ^ðþ´ëµyæþ$. G…™èþÐèþ*{™èþ… Ìôý§æþ$.
M>± JMæü ÑçÙÄæý$…. ¯óþ¯èþ$ AÐðþ$ÇM> {ò³íÜyðþ…sŒý M>ÐéË° A¯èþ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$Ææÿ$„æü×ý…
B ç³°ÌZ¯óþ Ðèþ#…sê¯èþ$. Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$…. AÌê ¯óþ¯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ
ºçßý$Ôé...Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$
Ðèþ…§æþË çÜ…Ðèþ ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ
A{VæüÆ>fÅ…..A˵Æ>fÅ… A¯óþ ¿ôý§æþ… Ìôý§æþ$ °ÆæÿÐèþ«¨Mæü A«¨M>Ææÿ º…§æþ$Ë$ C§óþ {ç³£æþÐèþ$…
¯èþ¯ðþ²ÐèþÓÆæÿ* {ò³íÜyðþ…sŒý M>Mæü$…yé Ayæþ$zMøÌôýÆæÿ$ AÌê¯óþ AÄæý*ÅÆæÿ$ CÆæÿÐðþO
™öÑ$çóþâæýå ™èþÆ>Ó™èþ. A© Ððþ$$§æþsìý {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ¯óþ. {ò³íÜyðþ…sŒý GË„æü¯èþÏMæü$
{ç³ç³…^èþ… Ððþ$$™èþ¢… ¯èþË¿ñýO
ÆøkË$V> Ðèþ$*™èþç³yæþr… Mæü±Ñ±
¯èþçÙ´t ùÄôý$ Ææÿ…V>Ìñý¯ø² G¯ø²¯ø² ç³ NÆæÿÓ ÐðþO¿æýÐèþ… {´ëí³¢ Gç³µsìýMø
Ðèþ$$…§æþ$ {r…‹³ Ðèþ$Æø Ðèþ*r ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý BÇ®Mæü ÐèþÅÐèþçܦ, Ðèþ$¯èþ… Vöç³µË$ GÆæÿ$Væü° Ñç³È™èþ ç³Ç×ê Ðèþ$…. ÐéÇ° AÀ¯èþ…¨…^éÍÞ …§óþ. M>±, ™èþÐèþ$Mæü$ GÐèþÆø JMæüÇ §æþÄæý$Ðèþ˯èþ ¿Zf ¯èþ… ¯èþ$…_ I§æþ$Ðèþ…§æþËÐèþ$…¨ E§øÅVæü$Ë$ ç³°^óþ çÜ$¢…sêÆæÿ$. JMóüÆøk Æðÿ…yæþ$
^ðþ糚Mæü$¯óþ…™èþ Vöç³µ§óþÒ$ M>§æþ$. °f… ^ðþ´ëµË…sôý A§öMæü V>Í º$yæþVæü. H JMæüÆøk Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$ º…§æþ$Ë$ §öÆæÿ$Mæü$™èþ$¯èþ²¨ Mæü§é A°, CÌêVóü ¯ðþËË ™èþÆæÿºyìþ ÝëV>Ë° MøÆæÿ$MøÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$ ò³ãÏâæý$Ï fÇW¯é M>ÅrÇ…VŠü ^óþõÜ ò³§æþª ò³§æþª çÜ…çܦË$ E¯é²Æÿ$$. CMæü
„æü×ý…ÌZ¯ðþO¯é õ³Í´ùÐèþ^èþ$a AÐðþ$ÇM> AÐðþ$ÇMæü¯èþϨ. ÐóþÆóÿ §óþÔéË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ^ðþÄæý$Åyæþ …, Mö°² ÐèþÆ>YË ÐéÆæÿ$ G…§æþ$Mæü…sôý ÒÆæÿ$ ÝùÐèþ$Ç™èþ ¯èþ…™ø C™èþÆæÿ$Ë Ò$§æþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑ™é˯èþ$ MæüâêÅ×ý Ðèþ$…r´ë°² AË…MæüÇ…^óþ M>ÇÃMæü$Ë$, MæüÆðÿ…sŒý ç³°ÐéÆæÿ$, ç³Ï…ºÆæÿ$Ï,
Ðéâæý$å G糚yðþO¯é ™èþsêtº$sêt çÜÆæÿ$ªMæü$ ´ùÐéÍÞ…§óþ CÌê ÝëVóüÑ BÄæý$¯èþ G°²MæüË Mö°² Ææÿ…V>ÌZÏ çÜÐðþ$à ^ðþÄæý$Å yæþ…, Væüyìþõ³ÐéÆæÿ$ M>Ææÿ$. B™éÃÀÐèþ*¯èþ…™ø ^ðþÐèþ$sZyìþa ç³°^óþíÜ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$° òÜMæü*ÅÇsîý íܺ¾…¨, M>ÆæÿÏ Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$, {yðþOÐèþÆæÿ$Ï, ç³NË$, ç³…yæþ$Ï çÜÆæÿçœ Æ>
{ç³çÜ…V>Ë$.Cç³#µyæþ$ MöÆ>¯é ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé BÄæý$¯èþ¨ ÐóþÆóÿ §éÇ. {ç³çÜ$¢™èþ çœÍ™èþ…V> Mö…™èþÐèþ$…¨ Cº¾…¨ Mæü$r$…»ê˯èþ$ ´ùíÙ…^èþ$ Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ C™èþÆæÿ$Ë L§éÆæÿÅ… Ò$§æþ ^óþõÜÐéÆæÿ$, ïÜÓr$Ï çÜò³• Ï ^óþõÜÐéÆæÿ$, Ðóþ$âæý™éâêË MæüâêM>Ææÿ$Ë$, ò³ãÏâæýÏÌZ ´ërË$
§æþ$íܦ†Mìü M>Ææÿ×ý… {r…‹³ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² °Ææÿ~Äæý*Ìôý A° AÀ{´ëÄæý$ç³yóþÐéâôýå ç³yæþr… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* º™èþMæüyé°Mìü ÒÆæÿ$ Mö…^ðþ… íÜVæü$Y ç³yæþ™éÆæÿ$. Gç³#µyðþç³#µyæþ$ ÌêMŠü yú¯Œþ Ðèþ$$WíÜ ´ëyæþ$™èþ* iÑ…^óþ V>Äæý$± V>Äæý$Mæü$Ë*, ÐéÆÿ$$§æþÅ MæüâêM>Ææÿ$Ë$, yîþgôý Ë$,
GMæü$PÐèþ B §óþÔèý…ÌZ. D ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ¯óþ AÄæý$¯èþ Ðèþ$Æø »ê…º$ õ³ÌêaÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ… ^èþ*íÜ…¨. M>±, A{Væü ™èþÐèþ$Mæü$ Ðèþ$äå ç³°^ó þçÜ$Mæü$° º†Móü AÐèþM>Ôèý… ÐèþçÜ$¢…§é A° G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*Ýë¢Ææÿ$. çÜ…X™èþ, ¯èþ–™èþÅ MæüâêM>Ææÿ$Ë$, A†«¨ Ðèþ$Æ>ŧæþË MøçÜ… Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ
ºÄæý$sìý §óþÔéË ÐéâæýÏMìü AÐðþ$ÇM>ÌZMìü ¯ø G…{sîý A° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$.BÄæý$¯èþMìü Æ>fÅ…, A˵Æ>fÅ… A¯óþ ¿ôý§æþ… ÒÇÌZ A¯óþMæüÐèþ$…¨ _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$...A¯èþV> Ðèþ{yæþ…W, çßZçÜ$t˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþõÜ çÜ…çܦË$, ò³ãå Möyæþ$Mæü$, ò³ãÏ Mæü*™èþ$Ææÿ$Mæü$ Ðóþ$Mæü‹³ ÐóþõÜ
B™èþÃÑÔéÓçÜ… GMæü$PÐèþ A° 1987ÌZ C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓÅÌZ¯óþ MæüÐèþ$ÃÇ, Mæü$Ðèþ$ÃÇ, ^óþ¯óþ™èþ, ¯éÆÿ$* {»êçßýÃ×ý$Ë$, òÜOMìüâæý$å, M>Ææÿ$Ï, »ñýOMæü$Ë$ º$ÅsîýíÙÄæý$¯ŒþÞ .....CÌê Mæü±çÜ… Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ…§æþËÐèþ$…¨ íܺ¾…¨
™óþÍ´ùÆÿ$$…¨.M>§æþ$ A¨ Açßý…M>Ææÿ… A…r$…¨ AMæüPyìþ Ððþ$gêÇsîý Ò$yìþÄæý*. & CË´ëÐèþ#Ë*Ç Ðèþ$$Ææÿä ÌôýMæü$…yé {ç³ ç³…^èþ…ÌZ° A°² ç³…^èþÆæÿ$Ï ÐóþçÜ$Mæü$° iÑ…^óþÐéÆæÿ$, õÜtçÙ¯èþÈ Úë³æ#Ë$, gñýÆ>MŠüÞ, DõÜÐèþ òÜ…rÆæÿ$Ï çÜçßýMæüÇõÜ¢¯óþ GÌê…sìý Br…M>Ë$ ÌôýMæü$…yé ÑÐéàË$ ÝëïœV> ÝëW´ù™é Æÿ$$.
§óþÔéË$ çÜ¢…À…_ ´ùÐèþyæþ… ™öÍÝëÇ
Ò$yìþÄæý* ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ° BÄæý$¯èþ Væü™èþ G°²MæüÌZϯóþ §ðþº¾¡ÔéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ¨ Ððþ*çßý¯èþ Æ>Ðèþ# ^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. Væü™èþ ¯ðþË Ðèþ$*yø ¯èþyæþ$³æ#Mæü$¯óþÐé Ææÿ$, ÐðþÍz…VŠü Úë³æ#Ë$ °ÆæÿÓíßý…^óþÐéÆæÿ$, l‹Ü, ^ðþÆæÿ$Mæü$ÆæÿçÜ… C…M> ^ðþç³#µMøÐéË…sôý ºrtË §æþ$M>×êË ÐéÆæÿ$, º…V>Ææÿ$ §æþ$M>×êËÐéÆæÿ$,
B™èþÃÑÔéÓçÜÐèþ* ÌôýMæü Açßý…M>ÆæÿÐèþ* ™óþË$aMøÐèþyé°Mìü Ðèþ$Ç Mö¨ª ¯ðþËÌZÏ fÇVóü ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Æ>fMîüÄæý$ ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ ÐéÆæÿ…ÌZ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ÌêMŠü yú¯Œþ Ðèþ^óþa AÐèþ$$ÃMæü$° G…yéM>Ë…ÌZ ¯éË$Væü$ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ BÇj…^óþÐéÆæÿ$, ÆøyæþÏ ç³MæüP¯èþ ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$ AÐóþ$à Úë³æ#ËÐéÆæÿ$ ..... ÒÆæÿ…§æþÆæÿ* MæüÆø¯é ¿æý*™èþ MæüÆ>âæý
AÐðþ$ÇMæü¯Œþ {ò³íÜyðþ…sŒý G°²MæüË$ Ðóþ¨Mæü M>»Z™èþ$¯é²Æÿ$$. D ÝëÇ Mæü*yé ¯ðþË Ðèþ$*yø ™éÈMæü$ ÐèþÆ æÿMæü$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé çÜyæþÍÝë¢ Æø sìý휯Œþ òÜ…rÆæÿ$Ï ¯èþyæþ$³æ#Mæü$¯óþÐéÆæÿ$, _¯èþ² _¯èþ² çßZrâæý$Ï ¯èþyæþ$³æ#Mæü$¯óþÐéÆæÿ$, §æþ…[çÙtËMæü$ Bçßý$™ðþO´ùÄæý*Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ò³ãÏâæý$Ï C糚yæþ$ ^éÌê QȧðþO¯èþ
Ò$yìþÄæý* Kyìþ´ù™óþ CMæü §é° ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ ç³NÇ¢ {ç³Ôé²Ææÿ®MæüÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ÌôýMæü ´÷yìþWÝë¢Æø çܵçÙt™èþ Ìôý§æþ$. G…™ø ÔèýMìü¢Ðèþ$…™èþ Ððþ$O¯èþ {糿æý$™éÓË$ òÜO™èþ… BsZÇ„>Ë$ ¯èþyæþ$³æ#Mæü$¯óþÐéÆæÿ$... CÌê A¯óþMæü ÆæÿM>Ë ÐéÆæÿ$ E…sêÆæÿ$. ÒÆæÿ$ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…V> Ðèþ*Æ> Æÿ$$. Mæü±çÜ…V> 糨 Ë„æü˯èþ$…_ Møsìý Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÆæÿMæü$
BÇ®Mæü…V> Mæü$§óþÌñýO´ùÆÿ$$ E§øÅVæü$Ë i™éÌZÏ Mø™èþË$ Ñ«¨…^éÄæý$…sôý CMæü Ýë º™èþMæüyæþÐóþ$ M>Mæü, ™èþÐèþ$ ÐéÅ´ëÆ>Ë §éÓÆ> ÒÆæÿ$ Ðèþ$Æø ¯èþË$Væü$ÆðÿO §æþ$Væü$Ææÿ$ Ðèþ$¯èþ ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éÌZÏ ÐèþÅÄæý$… ^óþõÜÐéÆæÿ$¯é² Ææÿ$. Mæü±çÜ Ððþ$$™èþ¢… 糨 Ë„æüË
Ò$ ^óþ™èþ$ÌZϯóþ MæüÆø¯éMæü$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ Ðèþ*¯èþ$Åyìþ ç³Çíܦ† HÑ$sìý? {糿æý$™éÓË$ CÐéâæý M>Mæü´ù™óþ Æóÿò³O¯é H§øÑ«§æþ…V>
MøË$Mæü$…sêÆÿ$$. «§æþ¯ èþÐèþ…™èþ$Ë CMæüPr$Ï Mæü*yé ™é™éPÍMæü…. †¯èþyé°Mìü, E
M>ÇÃMæü$˯èþ$ ´ùíÙçÜ$¢…sêÆæÿ$. CÌê…sìýÐé Ææÿ$ ÌêMŠü yú¯Œþ Gç³#µyðþç³#µyæþ$ G™óþ¢Ýë¢Æ>
A° Mæüâæý$å M>Äæý$Ë$ ^èþ*õÜr$Ï G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢…sêÆæÿ$. ÒÇMìü »êÅ…MŠü
Ææÿ*´ëÄæý$Ë$V> ÌñýMóüPíܯé 糨ÐóþË ò³ãÏâæýÏMæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$a çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ ÐðþÆÿ$$ÅMørÏ
Ææÿ*´ëÄæý$Ë ò³OÐèþ*sôý. A…™èþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ¯èþçÙt´ùÄæý*Æÿ$$! CMæü
´ë™èþ¯óþ ç³#¯èþÔèýaÆæÿ×ý ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²… …yæþsê°Mìü ÌZr$ Ìôý°ÐéÇMìü ÌêMŠü yú¯Œþ ò³§æþª Ñç³™èþ$¢ Ìê Mæü°í³…^èþ§æþ$. AÌêVóü »ê˯èþ$ÞË$ §æþ…yìþV> E…yæþÐèþ#. òßýÌŒý¢ M>ÆŠÿzÞ, yðþ¼sŒý, {MðüyìþsŒý M>ÆŠÿzÞ E…yæþÐèþ#. {ç³Ðèþ$$Q…V> {ç³Ýë¢Ñ…^èþ$MøÐèþËíÜ…¨ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² fÇí³…^óþ ç³#Æøíßý™èþ$Ë$.
i™éË$ CçÜ*¢ ÌêMŠü yú¯Œþ {ç³Mæüsìý…_¯èþ Mæü…ò³±Ë E§øÅVæü$Ë$, ÐèþÆŠÿP {çœÐŒþ$ çßZÐŒþ$ ¨¯èþ¨¯èþVæü…yæþ… ¯èþ*Æóÿâæýå BÄæý$$çÙ$ Ìê…sìý iÑ™é˯èþ$ Væüyìþõ³ÐéÇMìü MæüÆø¯é 糨ÐóþË ÑÐéàË$ A…sôý çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Äæý*¿ñýO ÐóþËÐèþ$…¨ ç³#Æø íßý™èþ$Ë$ ¿æý$Mìü¢
BÆøVæüÅÐóþ$ Ðèþ$à¿êVæüÅ… °™èþůèþ*™èþ¯èþ çÜ*Mìü¢ Ðèþç܆ MæüÍW¯èþ Mæü…ò³±Ë E§øÅVæü$Ë$, ¯ðþÌêQ Ææÿ$ Æøk¯èþ »êÅ…Mæü$ Rê™éÌZ ¿æýÄæý$…MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ï³yæþMæüËV> Ñ$WÍ…¨. ´÷…§óþ çÜÐèþ$Äæý$… C¨. ç³#Æøíß ý™èþ$Ë$ Mæü…ò³± E§øÅVæü$Ë$ M>Ææÿ$. ÐéÇMìü
CMæü CMæüPyæþ {ç³Ðèþ$$Q…V> {ç³Ýë¢Ñ…^èþ$MøÐéÍÞ…¨ D G…yéM>Ë… ò³ãÏâæý$Ï, ¯ðþËi™éË$ Æ>Ðèþ#. Hyé¨Mìü JMöPMæüP ç³#Æøíßý™èþ$yìþMìü 糧ø 糯ðþ²…yø
MæüÆø¯é Ðèþ$$…§æþ$ A°² A…™èþÆ>Ë$ A…™èþÆ>¦¯èþ… Ðóþ™èþ¯éË$ fÐèþ$ AÄôý$Å ÝûMæüÆæÿÅ… MæüÍW¯èþÐéÆæÿ$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ GMæü$PÐèþM> Ë…
ÌêMŠü yú¯Œþ Mö¯èþÝëV>Ë° MøÆæÿ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÐéÇ §æþ–íÙtÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ¯èþ$ G†¢ÐóþõÜ¢ °Õa™éÆ>®Ë$, E糯èþÄæý$¯éË$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ôèý$¿æýM>Æ>Å ËMæü$ ïÜf¯Œþ. Ðèþ*ÆŠÿa ¯èþ$…_ Ôèý$¿æýM>Æ>ÅË$ ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… ËÀçÜ$¢…¨. Hyé¨ iÐèþ¯é°Mìü çÜÇç³yé ÐéÆæÿ$ B
A{VæüÆ>gêÅË A×ýÓÝëˆË$ AMæüPÆæÿMæü$ Æ>Ìôý§óþ? ^éÌê {ç³Ðèþ*§æþ…. {ç³ †Æøl Äæý*¿ñýO AÆæÿÐðþO ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÐ èþ#™èþ$¯èþ² l¯Œþ ÐèþÆæÿMæü$ MæüâêÅ×ý Ðèþ$…r´ëË$ ÑÐéàË™ø MìürMìürÌêyìþ´ù™èþ$…sê Æÿ$$. Ý÷Ðèþ$$ïóþ Ðéyæþ$MøÐéÍ. A¨ Mæü*yé A…§æ þÇMîü Æ>§æþ$. ÒÆæÿ…§æþÇ {º™èþ$Mæü$˯èþ$
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ G†¢ÐóþõÜ¢ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> ÐéÅí³çÜ$¢…§æþ°, Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ ÆøkÌZÏ MæüâêÅ×ý Ðèþ$…r´ëË$ Hyé¨ Ðèþ$$…§æþ$V> º$MŠü MæüÆø¯é ¿æý*™èþ… c{§æþ… ^óþíÜ…¨. Æ>Úë‰ËMæü$, ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ ™èþ¢ËMæü$, çÜ…çܦËMæü$
ÐðþOÆæÿ‹Ü ºÄñý* Ððþ糯Œþ M>Mæü´ùÐèþ^èþ$a §óþÔèý… Ððþ$$™èþ¢… ÔèýÐé˨º¾V> Ðèþ*Ç´ù™èþ$…§æþ° AÀ{´ëÄæý$ ç³yæþ™éÆæÿ$. ™èþÐèþ$Mæü$ ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. JMæü A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰ÌZÏ {糆 Hyé¨ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… HÐø Æ>Æÿ$$¡Ë$, E©ªç³ ¯èþË$ C_a B§æþ$ Mæü$…r$…¨ A¯óþ¨
D ïÜf¯ŒþÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 糨ÐóþËMæü$ ò³OV> ò³ãÏâæý$Ï fÆæÿ$Væü$™èþ$…sêÆÿ$$. ò³ãÏ A…sôý °fÐóþ$ M>Ðèþ^èþ$a. M>±, Ðèþ$¯èþ… ò³O¯èþ ^ðþç³#µMæü$¯èþ² ºyæþ$Væü$ iÑ™éËMæü$ GÐèþÆæÿ$ GÌê
C§óþ A¯èþ$¿æýÐèþ…V> Ðèþ$Æø §óþÔèý… AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$^èþ$a ™èþÐèþ$ {´ë×êË Mæü¯é² §óþÔèý„óüÐèþ$… Vöç³µ A¯èþ²r$Ï {ç³Mæür¯èþË$ CçÜ$¢…sêÆæÿ$.
Ðèþ$Ç ÆðÿM>Pyìþ™óþ V>± yöM>Pyæþ° ÐéÇ ç³Çíܦ† HÑ$sìý? HÆøk MóüÐèþË… JMæü f…r E§æþÂÑ…^èþyæþ… M>§æþ$.. A¯óþMæü Ðèþ…§æþËÐèþ$…¨ iÑ™é Ë$ …sìý E©ªç³¯èþË$ CÐèþÓVæüËÆæÿ$? JMæüÐóþâæý Ðóþ$ ¯ðþË Ðèþ$*yø™éÈMæü$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÌêMŠü
çÜ…´ë§æþ¯èþ™ø BÆøk Væüyæþ$ç³#Mæü$¯óþ A™èþÅ…™èþ õ³§æþÐèþÆ>YË ÐéÇ iÑ™éË Ðèþ*r Ðèþ$$yìþç³yìþ E¯èþ² JMóü JMæü Ôèý$¿æýM>ÆæÿÅ…. ò³ãÏ A…sôý MæüâêÅ×ý Ðèþ$…r´ëË yú¯Œþ¯èþ$ çÜyæþÍ…_¯é ÌôýMæü ™öËW…_¯é, {ç³fË Ðèþ$¯èþçÜ$ÞÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ ¿æýÄæý*…
(Ðèþ$*yø ¿êVæü…)
HÑ$sìý? ÐéÇÌZ A¯óþMæüÐèþ$…¨Mìü {糿æý$™èþÓ… °™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢ Ðèþ#Ë ç³…í³×îý Äæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ JMæü B§éÄæý$ …. MæüâêÅ×ý Ðèþ$…r´ë°² ¯èþÐèþ$$ÃMæü$° Mæü±çÜ… §øâæý¯èþË$ A…™èþ ™ö…§æþÆæÿV> çÜÐèþ$íÜ´ùÐèþ#. G…§æþ$Mæü…sôý D¯ésìý ÐèþÆæÿMæü$ Mæü*yé
(°¯èþ²sìý çÜ…_Mæü ™èþÆæÿ$ÐéÆÿ$$)
^ðþÄæý$Åyæþ… §éÓÆ> Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… MæüË$Væü$ ™èþ$¯èþ²¨. AÌêVóü Mö°² çÜÓ^èþe…§æþ Äæý*¿ñýO Ðèþ$…¨ íܺ¾…¨ ç³° ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. ™èþ§æþ$ç³Ç ´ë{™èþ MóürÇ…VŠü çÜ…çܦ˨. ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ HÐèþ*{™èþ… ™èþVæüYyæþ… Ìôý§æþ$ çÜÇMæü§é ÆøkÆøkMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$
õ³Ææÿ$¯èþ² Äæý$*°ÐèþÇÞsîýËÌZ Mæü*yé
çÜ…çܦË$, Ðèþ§é¯èþ$Å Ë$ D AÐèþçÜÆæÿ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ò³§æþª Ðèþ$¯èþçÜ$ ^óþçÜ$Mæü$° MæüçÜtÐèþ$ÆŠÿ ™éçßý™èþ$¯èþ$ ºsìýt JMøP õ³ÏsŒý Æðÿ…yæþ$ Ðèþ…§æþ˯èþ$…_ ¯é²Æÿ$$. ºÄæý$r Mæü$ ÐðþâêÏË…sôý {糆JMæüPÆæÿ* ¿æýÄæý$ç³yæþ$ ™èþ$¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ™èþW¯èþ…™èþV> fÆæÿVæür…
A¯èþ²§é¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþçÜ*¢ õ³§æþË º™èþ$Mæü$˯èþ$ M>^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. §é°Mìü Æðÿ…yæþ$ÐóþËÆæÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÆæÿMæü$ béÆŠÿj E…r$…¨. MóürÇ…VŠü çÜ…çܦÌZÏ Mæü*yé Äæý*¿ñýO ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Ðèþ$¯èþ Ý뫧éÆæÿ×ý iÑ™èþ… ç³NÆæÿÓÐðþO¿æýÐé°² ^èþ*yéË…sôý MæüçÙtÐóþ$.
Ìôý§æþ$. VøϺÌñýOgôýçÙ¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$
Ý÷…™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯éËÄæý*˯èþ$ Ðèþ$*íÜ
ÐóþíÜ, ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yézÆæÿ$.
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ^óþç³sìýt¯èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$
{糿æý$™èþÓ… ™èþW¯èþ…™èþ °«§æþ$Ë$, {´ù™éÞ
{ç³ç³…^é°² VæüyæþVæüyæþÌêyìþçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é
Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yæþyæþ…
{ç³ç³…^èþ…ÌZ A°² §óþÔéËMæü$ K AW²
ç³È„æüV> Ðèþ*Ç…¨. Ðèþ$$QÅ…V> {糫§é°
MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ.. Ððþ*©Mìü AW²ç³È„æü
çßýM>Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿar… Ìôý§æþ$. CMæü ™èþÇÑ$Mörtyæþ…ÌZ¯èþ* çÜÐðþ$OMæüÅ…V> Mæü–íÙ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… ^óþÆÿ$$…^èþ$Mø° M>ÇÃMæü$Ë$ Mæü*yé ò³§æþªçÜ…QÅÌZ¯óþ E¯é²Ææÿ$.
{糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$Ë Ðèþ§æþªMæü$ ÐèþõÜ¢ G…™èþ ¯èþÆóÿ…{§æþÐðþ*© ¯éÄæý$Mæü™éÓ°Mìü C§ø ò³¯èþ$
çÜÐéË$V> Ðèþ*Ç…¨. BÆóÿâæý$åV> ™èþ¯èþ ÑÔóýçÙ…. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ A…™èþMæü…™èþMæü* fyæþË$ Ñ糚Mæü$° Ñf–…ÀçÜ$¢¯èþ² D JMæüÐóþâæý ÌêMŠü yú¯Œþ Ðèþ$Æø ¯ðþË Mö¯èþÝëW¯èþ 糄æü…ÌZ ÐèþËçÜM>ÇÃMæü$Ë ç³Çíܦ†
^ðþ糚Mæü$…sôý A…™èþ Ðèþ$…_¨. ÐðþO§æþ$ÅË$ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþÐðþ*© çÜÆæÿÓ ÔèýMæü$¢Ë* ç³×ý…V> ò³sìýt Mæü–íÙ A™èþÌêMæü$™èþË… AÆÿ$$´ù™èþ$…¨. Cç³µsìýMóü ^éÌê Ðèþ$…¨ ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ CâæýÏMæü$,
&yé. Mðü.I. ÐèþÆæÿ{ç³Ý맊þÆðÿyìþz ÌôýÆæÿ$, ¯èþÆæÿ$ÞË$ ÌôýÆæÿ$, Ðèþ$…§æþ$Ë$ ÌôýÐèþ#, A{糆çßý™èþ {ç³gêq ´ërÐéË™ø çÜÐèþ$
Ææÿ$¦yðþO¯èþ ¯éÄæý$Mæü$yìþV> °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$¯èþ² ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø çÜà {糆糄æü ¯éÄæý$Mæü$Ë…™é §óþÔèý FÆæÿÏMæü$ ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ ¡{Ðèþ…V> ™èþ…sêË$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ç³Çíܦ† Æ>¯èþ$ Æ>¯èþ*
ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü ^ðþOÆæÿïŒþ, Ôé…™é ç³yæþMæüË$ ÌôýÐèþ#, ÐèþçÜ™èþ$Ë$ ÌôýÐèþ#, GMìüÓ‹³Ððþ$ {糫§é° Ððþ*©Mìü C¨ Mæü†¢Ò$§æþ ÝëÐóþ$. {ç³fË {´ë×ê˯èþ$ M>´ëyæþyæþ… ò³O¯óþ §æþ–íÙt ò³sêtÆæÿ$. °ÆæÿÏ„æüÅ…V> Ðèþ$È ¡{Ðèþ…V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ²¨. Ðèþ$Æø ç³MæüP Ððþ$O¯éÇsîý MæüÐèþ$$Å°sîý,
…sŒý Ìôý§æþ$, ÆøVæü$Ë$ †ÆæÿVæüºyézÆæÿ$, GÐðþ$à ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ Æ>Mæü$…yé Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. õ³§ðþO¯é, «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yðþO¯é ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Mö¯óþ ÐéÆæÿ$ MæüÆæÿÐðþO¯èþ M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$Ë
ºÄñý*sñýMìü²MŠüÞ ÌôýÅË$ yéMæütÆæÿϯèþ$ MösêtÆæÿ$, l°Äæý$ÆŠÿ Ððþ*© í³Ë$ç³#°õÜ¢ Ððþ$$™èþ¢… §óþÔèý… Aç³N
A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅ… ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ {´ë×êË$ Ææÿ„ìü…^èþ$MøÐèþyæþÐóþ$ Mæü¯é² AçÜ…™èþ–í³¢, BÐóþ§æþ¯èþ ò³ÇW´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. CMæü ç³Æ>ÅrMæü Ææÿ…Væü…
yéMæütÆæÿ$Ï çÜÐðþ$à ^óþÔéÆæÿ$. G糚yæþ$ ^èþ*íܯé CÐóþ Mæü§é ÐéÆæÿ¢Ë$! CMæü {´ë£æþÑ$Mæü & A°™é çÜË*gê, ÆæÿÓȆÌZ Ðèþ$§æþª™èþ$°_a…¨. MøsêϨÐèþ$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨ Ðèþ$ÆöMæüsìý Ìôý§æþ$ Mæü§é. Mæü$§óþÌñýO´ùÐèþyæþ…™ø çßZrÌŒý ç³Ç{ÔèýÐèþ$, ÆæÿÐé×ê, _¯èþ² §æþ$M>×êËÌZ ç³°^óþõÜ
BÆøVæüÅ Móü…{§éÌñýO™óþ ^ðþç³µ¯óþ AMæüPÆóÿϧæþ$. HÒ E…yæþr… Ìôý§æþ$. Òsìý° G…yæþVæüsìýt ¯èþÅ*ÉìþÎÏ …¨ {ç³fË$ f¯èþ™é º…§ŠþMæü$, ÌêMŠü yú¯Œþ
Mæü$ ÝëÓVæü†…^éÆæÿ$. »êËP±ËÌZ °Í_ GÐèþÆðÿO¯é H§ø K çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mö°² ÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ ™öMìüPò³rtÐèþ^èþ$a¯óþÐðþ* Ë„æüÌê¨Ðèþ$…¨ M>ÇÃMæü$Ë$ ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯é²Ææÿ$.
õ³çÙ…rϯèþ$ BÆøVæüÅ} õ³Ææÿ$™ø M>ÆöµÆóÿrÏ BçÜ$ç³{™èþ$ËMæü$ ™øË$™èþ$¯é²Ææÿ$. A…sôý M>±, A…†Ðèþ$…V> çÜ™èþÅÐóþ$ çÜ$çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ {ç³fËò³O ÑÑ«§æþ Æ>Úë‰Ë Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ Ðèþ$$QÅ…V> {糆糄>Ë ´ëÍ™èþ Æ>Úë‰Ë
{糿æý$™èþÓ… ™èþ¯èþ BçÜ$ç³{™èþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐðþOçœÌêÅ°² ™èþ¯óþ J糚Mæü$¯èþ² MæüÆæÿ™éâæý «§æþÓ¯èþ$Ë™ø Aç³NÆæÿÓ õÜÐèþË…¨çÜ$¢ ¯èþ² ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨Mìü çÜ…ïœ$¿êÐèþ…
™ðþÍ´ë Ææÿ$. Ðèþ$Æø í³Ë$ç³#™ø MöÐúÓ™èþ$¢Ë$, ¯èþ*¯ðþ ©´ëË™ø ©´ù™èþÞÐèþ… ¿o†Mæü…V>, BǦMæü…V> Mæü*yé ¡{Ðèþ {糿êÐèþ… ^èþ*ç³#™ø…¨. Kr$ ÐóþíÜ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓÐóþ$ ™èþÐèþ$¯èþ$ D Væü…yæþ… ¯èþ$…_ VæüsñýtMìüP…^éË°
rÏÆÿ$$…¨. D¯éyæþ$ MæüÆø¯é Æ>V>¯óþ çßýu>™èþ$¢V> {糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$Ë AÐèþçÜÆæÿ… {糿æý$™éÓ˯èþ$ Ðèþ*ÆæÿaVæüË {ç³gê çÜÐèþ$*çßýÐóþ$ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ™ø MæüÚët˯èþ$ ç³NÇ¢V> MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* BÄæý*
A…§æþÇMîü Væü$Ææÿ$¢Mæü$ Ðèþ_a…¨. C¯é²âæý*Ï °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþÄæý$ºyìþ, Cç³µsìýMìü糚yæþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. §óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ¯óþ ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© A™èþÅ…™èþ {ç³gê§æþÆæÿ×ý ´÷…¨¯èþ
¯éÄæý$Mæü$yìþV> G¨V>Ææÿ$. ºçßý$Ôé ¿êÆæÿ™èþ {ç³£æþÐèþ$ {糫§é° fÐèþçßýÆŠÿ ÌêÌŒý G§æþ$ÆöP…sZ…¨. MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþ ÐéÇ°ü ç³È„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ sñýíÜt…VŠü MìüsŒý Ë$ Æ>Úë‰Ë ¿êÆ>°² ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ Væüsìýt Mæü–íÙ ^óþíÜ…§óþ Ìôý§æþ$. Móü…{§æþ… §óþÔèý BǦMæü
C…{§æþgêÍMæü$yìþ Ðèþ${‚ìý^ðþr$t çßýu>™èþ$¢V> G¨W ±yæþ °ÐéÓË…sôý ÐésìýMìü ™èþW¯èþ…™èþÌôýMæü ´ùÐèþyæþ…™ø Móü…{§æþ… M>±, ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐèþÅÐèþçܦ Mæü$§óþË$ M>Mæü$…yé ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ »êǯèþ$…_ §óþÔèý
Ý뫧æþÅÐèþ*? M>ÆöµÆóÿsŒý BçÜ$ç³{™èþ$Ë$ ÐðþO§æþÅ õÜÐèþ˯èþ…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. M>± ÝëÐèþ* ¯ðþ{çßý*, C…¨Æ>V>…«©Ë¯èþ$ {ç³gê§æþÆæÿ×ýÌZ Ñ$…_´ùÄæý*Ææÿ$.
M>ÖÃÆŠÿ A…Ôé°² IMæüÅÆ>fÅ çÜÑ$† ç³ÇÖ˯èþMæü$ ç³…ç³yæþ…, 1962 ^ðþO¯é Ðèþ$Ðèþ$™é »ñý¯èþÈj M>± °…§æþË$ ç³yæþMæü ™èþç³µyæþ… Ìôý§æþ$. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ M>Ææÿ×ý…V> {ç³fË…§æþDZ Ææÿ„ìü…^óþ ^èþÆæÿÅËÌZ ™èþËÐèþ$$¯èþMæüÌñýO E…¨. {糆糄>Ë$ A«¨M>Ææÿ…ÌZ
¯èþ$ÅyìþMìü AÑ ¿êÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯óþ íœÆ>ŧæþ$ Mæü*yé E…¨. Ôé…™é ºÄñý*sñýMìü²MŠü ºÌñýO´ù™èþ$¯èþ² ÐéÇ çÜ…QÅ ÆøkÆøkMæü* ò³ÇW ´ù™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÒÆæÿ$ E¯èþ² Ðèþ$àÆ>[çÙt, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, ÉìþÎÏ, ™ðþË…V>×ý, B…{«§æþ{糧óþÔŒý, MóüÆæÿâæý Æ>Úë‰Ë$
Ðèþ…sìý §óþÖÄæý$ çÜ…çܦË$ ^úMæü«§æþÆæÿËMæü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$, sîýM>Ë$ A…¨…^éÆÿ$$. M>± Äæý$$§æþ®…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ KrÑ$ ´ëÌñýO¯èþ Æðÿ…yæþ$ çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ ¯ðþ{çßý* {ç³gê§æþÆæÿ×ýMæü$
ò³§æþªÑçœ*™èþÐóþ$ MæüÍW…¨. AÌêVóü, C…¨Æ>V>…«© 1980ÌZ †ÇW çœ$¯èþ Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏ…^èþMæü ™èþç³µ§æþ$. MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×ê˯èþ$ ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$, ÐéÅ«¨ °Æø«§æþMæü ^èþÆæÿÅË™ø ™èþ…sêË$
§æþ*Ææÿ§æþ–íÙt ÌZí³…_¯èþ {糿æý$™èþÓ… LçÙ«§æþ çÜ…çܦÌZÏ Mæü*yé ¯èþ*sìýMìü ¯èþ*Ææÿ$ Ôé™èþ… MæüÆø¯é Ñf–…ÀçÜ$¢¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™èþ¯èþ õ³Ææÿ$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$Ðèþ$™é »ñý¯èþÈjMìü D
ѧóþÖ ò³r$tºyæþ$˯èþ$ A¯èþ$Ðèþ$†…^èþyæþ…™ø AÑ Ñ§óþÖ ò³r$tºyìþ§éÆæÿ$Ë ^óþ™èþ$ÌZÏ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯é, 1975ÌZ GÐèþ$Æðÿj±Þ Ñ«¨…^èþyæþ…, 1977 ÝëÆæÿÓ{†Mæü
G°²MæüËÌZ _™èþ$¢V> Kyìþ´ùÆÿ$$¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂË$ BÐðþ$ {ç³gê§æþÆæÿ×ýMæü$ {糆çÙtËMæü$ ÑçÙÐèþ$ ç³È„æü G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ²ç³µsìýMîü, {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ iÐèþ¯èþÃÆæÿ×ý çÜÐèþ$çÜÅV> ç³Ç×ýÑ$…_…¨. 2021ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ
Mìü ÐðþãÏ´ùÆÿ$$, ÐéÇ Ñ«§é¯éËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V>, ÐéÅ´ëÆæÿ «§øÆæÿ×ìý A¯èþ$Ðèþ#V> ç³° {糆 ´ûÆæÿ$yìþ± M>´ëyæþyæþÐóþ$ Ë„æüÅ…V>, A…§æþÇMîü ¿æý$Mìü¢ Mæü͵…^èþyæþÐóþ$ Ðèþ$$QÅ… G°²MæüË$ fÆæÿV>ÍÞ E…yæþyæþ…™ø MìüÏçÙt ç³Çíܦ† G§æþ$ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é
^óþõÜ ç³Çíܦ† Ðèþ_a…¨. M>ÆöµÆóÿsŒý BçÜ$ç³{™èþ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ* A§óþ fÆæÿ$Væü$™ø VöyæþzÍò³r$tV> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. BÐðþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯é Cç³µsìýMîü °Äæý$…™èþ A¯èþ²
Aç³Rêņ ™öËW´ùÌôý§æþ$. Ððþ*©Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü* Væü$fÆ>™Œþ AËÏÆæÿ$Ï A…r* 24 Væü…rË* Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. gꯌþ Á.. fௌþ Á A° »ê«¨™èþ$ËMæü$ °«§æþ$Ë Mæü˵¯èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ BǦMæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ _Mæü$PË™ø Móü…{§æþ…,
…¨. {糿æý$™èþÓ… ™èþ¯èþ BçÜ$ç³{™èþ$Ë §éÓÆ> E_™èþ ÐðþO§æþÅ… A…¨…^èþÌôý§æþ$ çÜÇMæü§é, °¯èþ¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. JMæü ç³MæüP¯èþ ÌêMŠü yú¯Œþ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢¯óþ, Ðèþ$Æø ç³MæüP ÐéÅ«¨ M>çÜ¢ Æ>çÙ‰… ç³ÆæÿçܵÆæÿ… °…§éÆøç³×ýË$, ÑÐèþ$ÆæÿØË™ø Ðèþ$Æø Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ ç³Çíܦ†
™èþ¯èþ Ñ«§é¯éË Ðèþ˯èþ LçÙ«§éË$ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMæü$ ËÀ…^óþ AÐèþM>Ôé±² ^ðþyæþVö {ç³fË §æþ–íÙtÌZ K ^èþÇ{™èþ. Cç³#µyæþ$ BÄæý$¯èþ {ç³gê çÜ…„óüÐèþ*°Mìü BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ
§æþ*™èþ. BÄæý$¯èþ H… ^óþíܯé çÜÆðÿO¯èþ§óþ¯èþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ. BÄæý$¯èþ ™èþç³#µ ^óþÄæý$yæþ¯èþ² Ôé…†…_¯èþ {´ë…™éÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ C™èþÆæÿ BǦMæü G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ²¨.
sìýt…¨. C糚yæþ$ A…§æþÆæÿ* VæüVøYË$ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ððþ…sìýÌôýrÆŠÿÞ Ðèþ…sìý ÐðþO§æþÅ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ †ÇW {´ëÆæÿ…À…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ BǦMæü M>…{Vðü‹Ü G…ï³ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© A糚yæþ糚yæþ$ çܵ…¨çÜ*¢ {糫§é° Ððþ*© ò³O
ç³ÇMæüÆ>Ë$, sñýíÜt…VŠü MìüsŒýÞ, sñýíÜt…VŠü Ì껌ýÞ ÌôýÐèþ° C糚yæþ$ A…§æþÆæÿ* VøËò³yæþ$ ¿æýÆøÝë. MøÑyŠþ 19V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü {ç³çÜ$¢™èþ… {糫§é° Ððþ*©Mìü
G§æþ$ÆðÿO¯èþ A†ò³§æþª çÜÐéÌŒý. C¨ §óþÔèý…ÌZ° 138MørÏ {ç³fË ò³O¯é {ç³™èþÅ„æü…V> ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ëÅMóüiË$ {ç³MæüsìýçÜ*¢, E´ë«¨ àÒ$ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÐèþ$ÆæÿدéÝëˆË$ çÜ…«¨…^óþ AÐèþM>Ôèý…MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯èþ²r$Ï Mæü°µçÜ$¢¯èþ²¨.
™èþ$¯é²Ææÿ$. ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ ÝëÐèþ*{W ÌôýMæü´ùºsôýt Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é Mæü*ÎË$, ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$, ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ… M>° Ææÿ…V>ËÌZ° M>ÇÃMæü$Ë$, {{ç³çÜ$¢™é°Mìü ÑÐèþ$ÇØ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$ M>±, ¿æýÑçÙÅ™Œþ MøçÜ… ™èþ¯èþ ÐéÅQÅ˯èþ$
ÐéÅ«¨ {VæüçÜ$¢Ë çÜ…QÅ QÆ>Ææÿ$V> ™ðþÍÄæý$r…Ìôý§æþ° Äæý*Ðèþ{™èþµç³…^èþ… ÐéÅRêÅ° {糿êÐèþ… ^èþ*ç³yæþ… {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…. MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ Ððþ*©
¡çÜ$Mæü$¯óþ {糆 °Ææÿ~Äæý$… ÐèþËÏ B {ç³fËMæü$ {ç³™èþÅ„æü…V> {ç³Äñý*f¯èþ… B¯é²Ææÿ$¢Ë$ A…§æþÇ MæüÚët˯èþ$ ¡Æóÿa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢, ÝëÐèþ*¯èþ$Åyìþ ç³rÏ ™èþ¯èþ ÇfÆæÿ$Ó ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï Mæü°µçÜ$¢¯èþ²¨. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ C…M> çÜÐèþ$íÜ ´ùÌôý§æþ$ Mæü§é.
Ýù¢…¨. Ðèþ$Ç Òsìý Ò$§æþ ´ëËMæü$Ë$ G…§æþ$Mæü$ {Ôèý§æþ® ò³rtyæþ… Ìôý§æþ$? Cç³µsìýMìü糚 BÐóþ§æþ¯èþMæü$ A§æþª… ç³yæþ$™èþ* ´ër$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© Ðèþ*{™èþ… M>…{Vðü‹Ü B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ° {糆糄æü… ™èþ¯èþò³O
yæþ$ CÐèþ±² M>ÐéË…sôý ç³#rt$Mæü$° ÐèþÝë¢Äæý*? Ðèþ_a¯é Ðésìý ¯é×ýÅ™èþ Væü$Ç…_ MæüËVæüyæþÐðþ*, à° MæüËVæüyæþÐðþ* ™èþç³µ§æþ$. A…§æþ$Móü A¨ BÄæý$¯èþMæü$ {´ë×ê…™
èþMæüÐðþ$O¯èþ çÜÐéÌŒý. GÌê…sìý {ç³^éÆ>Ë* BÄæý$¯èþ Cº¾…§æþ$Ͳ ™èþWY…^èþÌôýÐèþ#. AÆÿ$$™óþ, {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² ™èþ„æü×ý çÜÐèþ$çÜÅ ÌêMŠü yú¯Œþ G…™èþM>Ë… G糚yðþ糚yæþ$ ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ ç³yóþ…§æþ$Mæü$ G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯èþ²§ø Væü$Æðÿ¢ÇW
V>ÅÆæÿ…sîý E…§é? §éçßýÐèþ$Äæý*ÅMæü »êÑ ™èþÐèþÓyé°Mìü ç³N¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° AÆæÿ¦ Mö¯èþÝëWÝë¢Ææÿ¯èþ²¨. °ÆæÿÐèþ«¨Mæü…V> Mö¯èþÝëW…^èþyæþ… AÝ뫧æþÅ…. ç³Çíܦ† M>çÜ¢ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yæþ$ §æþÄæý$™èþË^èþMæü$…sôý, ç³Çíܦ† A§æþ$³æ# ™èþõ³µ§óþ.
Ððþ$O…¨ Mæü§é. D íܦ†Mìü M>ÆæÿMæü$ÌñýÐèþÓÆæÿ$? ´ëËMæü$Ë$! ÐéÇ° G¯èþ$²Mæü$°, ÐéÆóÿ… ÑfÄæý$Ððþ$O¯é, ÐðþOçœËÅÐðþ$O¯é BÄæý$¯óþ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ fyìþj.
ÑçÙÐèþ$ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ BÄæý$¯èþ Gr$Ðèþ…sìý ´÷Ææÿ´ër$Ï ^óþÝë¢Æ> A¯èþ² ^èþMæüPºyìþ™óþ §óþÔèý… MøË$MøÐèþ^èþ$a. ÐðþOÆæÿ‹Ü {ç³Ðèþ*§æþ… G糚yæþ* ´÷…_ E…¨. B A…§æþ$Móü BÄæý$¯èþ ™èþ„æü×ý… çܵ…¨…_ ÌêMŠü yú¯Œþ {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…™ø ´ër$,
^óþíܯé FÆæÿ$Mæü$…r$¯èþ² Ðèþ$¯èþÌê…sìý °çÜ¢ºª, °õÜ¢f ´ûÆæÿ$Ë…! "Ðèþ* {´ë×êËMæü$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ´ëÈt íܧ鮅™éË$, ´ëÈt ÐèþÅÐèþàÆæÿ ÔðýOÍ, Mæü–íÙ MîüËMæüÐèþ$Äôý$Ũ. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. õ³§æþËMæü$ FÆæÿr MæüÍY…^óþ BǦMæü çÜàÄæý$…,
Ðèþ$$糚 ÐèþÝù¢…¨. Ò$ {´ë«§é¯èþÅ™é{MæüÐèþ*°² Ðèþ*Ææÿ$aMø…yìþ, ÌôýMæü´ù™óþ çÜíßý…^èþ…' AÐèþM>Ôèý…MøçÜ… Ððþ*© {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë$ G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
çܵçÙt…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþ¯èþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ »ê«§æþ$Åyìþ° ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðóþ_ Cç³µsìýMóü çÜÐèþ*f…ÌZ K ÐèþÆæÿY… {糿æý$™èþÓ… ç³rÏ ¯èþÐèþ$ÃMæü… MøÌZµ™èþ$¯èþ²r$Ï Mö°² BàÆæÿ «§é¯éÅË çÜÆæÿçœÆ> Ðèþ…sìý ç³Ë$ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. AçÜ…çœ$sìý™èþ
A° Ðèþ$$Mæü¢Mæü…uæÿ…™ø Ðèþ$¯èþ… GË$Vðü†¢ ^ðþ´ëµÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ_a…¨. "§óþÔé°Mìü MóüçÜ$Ë$ ´÷yæþ^èþ*ç³#™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> Ððþ$O¯éÇsîý ÐèþÆ>YË$, ÉìþÎÏÌZ ™èþ¼ÏX Ææÿ…Væü…ÌZ M>ÇÃMæü$ËMæü$ ÆøkMæü$ Æðÿ…yæþ$ ç³NrÌê †…yìþ Mæü͵…^óþÌê ^èþ*yæþyæþÐóþ$
M>ÐéÍÞ…¨ A×ýÓÝëˆË$ M>§æþ$, A¯èþ² ÐèþÝëˆË$' A¯é²yæþ$ }}. D¯éyæþ$ Ðèþ$¯èþ… ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÑçÙÄæý$…ÌZ Ððþ*© Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* çÜÆðÿO¯èþ ¨ÔèýÌZ¯óþ
çÜ$çܵçÙtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ´ûÆæÿ$Ë {´ë×ê˯èþ$ fÐèþ*™Œþ, E™èþ¢Ææÿ{糧óþÔŒýÌZ° Ððþ$$Æ>§é»ê§ŠþÌZ, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ° C…§øÆŠÿ ÌZ K ¿æýXÆæÿ£æþ {ç³Äæý$™èþ²…V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ²¨. Móü…{§æþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ D
"LçÙ«§éË$, ÐðþO§æþ$ÅË$' A° ^ðþç³µÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ðèþ_a…¨. ™èþW¯èþ…™èþ Ðèþ$…¨ CsîýÐèþË fÇW¯èþ çœ$r¯èþË$ ÐèþņÆóÿMæü ÔèýMæü$¢Ë °ÆæÿçܯèþËMæü$ A§æþª… ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÑçÙÄæý$…ÌZ ™éÐèþ$$ VæüsìýtV> Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ糚Mæü$…r$¯é², ^éÌê Ðèþ$…¨
ÐðþO§æþ$ÅË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ M>Mæü´ùÐèþyæþ…ÌZ ´ûÆæÿçÜÐèþ*f… ´ë{™é E…¨. §é°ÌZ ¯óþ¯èþ*, M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$, ÐéÇMìü †…yìþ, E´ë«¨, Mæü±çÜ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa…§æþ$Mæü$ A°²
Ñ«§éÌê Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$, õ³§æþËMæü$ Ðèþ$Ç°² ÝûMæüÆ>ÅË$ òßýÌŒý¢ ÐèþÆæÿPÆŠÿÞ ™ø çÜçßýMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐèþņÆóÿMìü…_¯èþ çœ$r¯èþË$ CÑ. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ Ayæþ$Væüyæþ$Væü$¯é Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþMæü ™èþç³µyæþ… Ìôý§æþ$.
Ò$Ææÿ* A…§æþÆæÿ… »ê«§æþ$ÅËÐóþ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ç³#sñýtyæþ$ C…f±Ç…VŠü M>ÌôýiË$…sôý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ §óþÔéË Ðèþ*¨ÇV> M>§æþ$. Ðèþ$¯èþ {糫§é° Ððþ*©Mìü G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² A† ò³§æþª çÜÐéÌŒý §óþÔèý f¯é¿êÌZ 22 Ôé™èþ…
MóüÐèþË… ç³#…iyæþ$ Ððþ$yìþMæüÌŒý M>ÌôýiË$…r$¯é²Æÿ$$. Mæü…ç³NÅrÆæÿ$ JMæüPsìý E…sôý Mæü͵…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÄæý$yæþ… ™èþç³µ {糆 糄>Ë ¯éÄæý$Mæü$ÌñýÐèþÇMîü BÄæý$¯èþ¯èþ$
{ç³Õ²…^óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü°µ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý §óþÔèý…ÌZ ç³Ë$ {´ë…™éËÌZ {ç³fË$ ÆøkÐéÈ Mæü*Îò³O B«§éÆæÿç³yìþ Ðóþ$Ææÿ E¯èþ² õ³§æþËMæü$ ¿æý$Mìü¢ Mæü͵…^èþyæþÐóþ$. ÐéÇ MæüçÙt¯èþÚët˯èþ$ ¡Ça AçÜ…™èþ–í³¢
^éË$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… AMæüPÆæÿÌôý§æþ$, ÐéÅ´ëÆæÿ… AMæüPÆæÿÌôý§æþ$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ ´÷rtVæüyæþ$ç³#Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… G…™èþ Mæü–íÙ ^óþíܯèþç³µsìýMîü ^éÌêÐèþ$…¨ MæüËVæüMæü$…yé ^èþ*yæþyæþÐóþ$. AÌêVóü, Ððþ$O¯éÇsîý ÐèþÆ>YËÌZ çܯèþ²WË$Ï™èþ$¯èþ²
AMæüPÆæÿÌôý§æþ$, AÐðþ$ÇM> ÐðþãÏ yéËÆæÿ$Ï ¯öË$ÏMæü$° Ðèþ^óþaÄæý$^èþ$a A¯èþ$Mæü$¯óþ BÌZ^èþ¯é V>…«© Cç³#µyæþ$ Ððþ*©ò³O ÑÐèþ$ÆæÿدéÝëˆË$ çÜ…«¨…^èþyæþ… Mæü*yé Ðèþ*¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
°Æ>Ã×ê™èþÃMæü çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ™éÐèþ$$ çÜ$Ðèþ$$Q…V> E¯é²Ðèþ$° {ç³fË$ BàÆæÿ…, Mæü±çÜ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþ Ý÷Ðèþ$$à A…§æþyæþ… MæüçÙt…V>¯óþ E…¨. ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ ç³Æ>M>çÙtMæü$ ^óþǯèþ M>Ææÿ×ý…V> ^èþMæüP¨§óþª…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅ…V> E™èþ¢Ææÿ
«§øÆæÿ×ìý° ´ëËMæü$Ë$ {´ù™èþÞíßý…_ çÜÐèþ*gê°² AÌê ´ù™èþ´ùÔéÆæÿ$. §é…™ø {糿æý$™èþÓ… ÐèþËçÜ Mæü*ÎËMæü$ §é§éç³# 35 ÐóþË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë BǦMæü çÜàÄæý$… {糧óþÔŒýÌZ Væüsìýt Mæü–íÙ ^óþç³sêtÍÞ E…¨. ç³Çíܦ† ¨VæügêÇ Ðèþ$™èþ MæüÌZÏÌêËMæü$ §éÇ
{ç³fË$ íÜÑÌŒý, Ððþ$M>°MæüÌŒý, GË{MìütMæüÌŒý Ðèþ…sìý »ôýíÜMŠü C…f±Ç…VŠü ÔéQͲ Mæü*yé Mæü*yé {ç³MæüsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 糫§é° Ððþ*© A°² Æ>[ÚëtË Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø
Ðèþ$$RêÐèþ$$T çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZϯèþ*, {糆糄>Ë™ø ^èþÆæÿaËÌZ¯èþ*, Ððþ$$™èþ¢… A…§æþÆæÿ* {ç³Mæüsìý…_¯èþç³µsìýMîü, {糆 JMæüPÇMîü A…§óþ AÐèþM>ÔéË$ ™èþMæü$PÐóþ. ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü ¡Äæý$Mæü$…yé ^èþ*yéÍÞ E…¨. ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ^èþrt… ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Cç³µsìýMóü
Ðèþ$*Ëç³yóþÔéÆæÿ$. (Ñ$Væü™é Æóÿç³sìý çÜ…_MæüÌZ) »êÅ…Mæü$ AMú…sôýÏ ÌôýÐèþ#. °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë çÜ…„óüÐèþ$ »ZÆæÿ$z Ðèþ§æþª ÇhçÜtÆŠÿ ÉìþÎÏÌZ Ðèþ$™èþMæüÌZÏÌêË$ fÇW¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.
Mæü*yé MøÑyŠþ 19 MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° G§æþ$ÆöP¯èþyæþ…ÌZ¯èþ*,
yêdüÔyê\qß eÁø°ø£]+#=<äß›... e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ ≈£îs¡kÕ\ ø£qïu≤ãß ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËϯóþ «§æþÆæÿ ™èþWY…§æþ¯é²Ææÿ$.
Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ë…™èþ…ÌZ ç³…yìþ¯èþ AÆæÿsìý° ôV’≤<äsêu≤<é
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Mö°² ç³{†MæüË$ E§óþªÔèý³æNÆæÿÓMæü…V> {糿æý$™èþÓ…ò³O ¨VæügêÆæÿayé°Mìü Mö°² ç³{†MæüË$ ÐéçÜ¢ÐéË$ Æ>Äæý$Mæü$…yé Ðèþ{MîüMæüÇçÜ$¢¯é²Äæý$° °ç³šË$ ^ðþÇV>Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ E¯èþ² A° ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿÏMæü$ X¯óÁø£yês¡+
™èþ糚yæþ$ ÐéÆæÿ¢Ë$ {ç³^èþ$ÇçÜ$¢¯é²Äæý$° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ç³_a Aº§é®Ë$ {ç³^èþ$ÇõÜ¢ {糿æý$™èþÓ… ^èþ*çÜ*¢ FÆæÿ$Mø§æþ¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é 24 @Á|æ˝Ÿ 2020
Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ™ø ´ër$ §óþÐé§éÄæý$ ÔéQ Ðèþ$…{† ÐðþËÏ…ç³ÍÏ {Ö°Ðé‹Ü, Hï³ ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ¯óþ ¿êÐèþ¯èþ MæüÍW…^óþÌê AçÜ™éÅ˯èþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yé°² Ðèþ$…{† çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ…ò³O {糆糄>Ë$ º$Ææÿ§æþ
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ$çÙ¯Œþ ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ G…ÒG‹Ü ¯éWÆðÿyìþz ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° Móü§éÆóÿÔèýÓÆæÿõ³r ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿ$² ™èþ糚ç³sêtÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²… : ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý*˯óþ E§óþªÔèý…™ø ^èþË$Ï™èþ*.. ±^èþ Æ>fMîüÄæý*ËMæü$
çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Mæü¯èþ²»êº$ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {糿æý$™èþÓ {糆çÙt¯èþ$ {糿æý$™èþÓÐóþ$ AÆæÿsìý° Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢…§æþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. C™èþÆæÿ §óþÔéËMæü$ GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ ´ë˵yæþ$™èþ$¯é²Äæý$° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$.
5
¬s&¥ CÀq¢ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº
uÛ≤s¡‘Y˝À ø£s√Hê eTè‘·ß\ß 681 d”m+ »>∑Hé Ä<‚•+#ês¡qï Äfi¯fl Hêì
MæüÆæÿ*²Ë$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : hÌêÏÌZ
{ç³Mæüsìý…_¯èþ Æðÿyøj¯èþÏÌZ Ñ$° MøÑyŠþ&19
òÜ…rÆæÿϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$»Z™èþ$¯èþ²r$Ï
BÆøVæüÅÔéQ Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
24 >∑+≥˝À¢ 1409 πødüß\ß... <˚X¯+˝À $»è+_ÛdüßÔqï eTVü≤e÷à] Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ MæüÆø¯é
´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ GMæü$PÐèþV>
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: §óþÔèýÐéÅç³¢…V> MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$Ë çÜ…QÅ ò³Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþ E…¨. ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$¯é²Ææÿ$. hÌêÏ ÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢… 896 MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ
{ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ 21 ÐóþË$ §ésìý´ùÄæý*Æÿ$$.
eTVü‰sêh˝À n‘·´~Ûø£ bÕõ{Ïyé πødüß\ß >∑ß»sê‘Y, &Ûç©¢ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþr$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ©…™ø hÌêÏÌZ° 3 ÐóþËMæü$ò³OV>
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 21,393 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. Væüyìþ_¯èþ 24 Ôé…í³Ë$Þ² MøÑyŠþ&19 ç³È„æüËMæü$ ç³…í³…^èþV> C…§æþ$ÌZ Mö°² ¯ðþWrÐŒþ
Væü…rÌZÏ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> Mö™èþ¢V> 1409 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ÐðþË$Væü$^èþ*ÔéÆÿ$$.
@|”˝À ˇπø s√E 80 πødüß\ß qyÓ÷<äß ø£s¡÷ï\ß˝À 31, >∑ß+≥÷s¡ß˝À 18 Ä+<√fi¯q Ðèþ^éaÄæý$¯é²Ææÿ$. Æ>í³yŠþ MìüsZÞ¢ sñýçÜ$tË$ ^óþÄæý$»Z™èþ$¯é²Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. CMæü
D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ M>Ææÿ×ý…V> 681 Ðèþ$…¨ Ðèþ$–† ^ðþ…§æþV>.. 4,257 Ðèþ$…¨ ø£*–düßÔqï rÁe‘· @|”˝À 10 \ø£å\ eT+~˝À 961eT+~øÏ |üØø£å\ß Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý{¯ðþyìþz MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏò³O {ç³™óþÅMæü §æþGíÙt ò³rtÐèþ$°
MøË$Mæü$¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Móü…{§æþ ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… K {ç³Mæür¯èþ ^ðþç³µyæþ…™ø ÐðþO§æþÅ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜÒ$„æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$.
Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. AÌêVóü A™èþÅ«¨Mæü ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë™ø Ðèþ$àÆ>[çÙt Ðèþ$$…§æþ$ ÌêMúz¯Œþ ¯èþ$…_ Mö°² §æþ$M>×êËMæü$ Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³# M>V> 37 {´ë…™é˯èþ$ Æðÿyøj¯èþ$ÏV> {ç³Mæüsìý…_ AMæüPyæþ {ç³™óþÅMæü HÆ>µr$Ï
ÐèþÆæÿ$çÜÌZ E…¨. B Æ>çÙ‰…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 6,710 ^óþÇ…¨. MæüÆø¯é ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Cº¾…§æþ$˯èþ$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² §óþÔèý BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. A…™óþV>Mæü {ç³™óþÅMæü ïœÐèþÆŠÿ àíܵrË$² HÆ>µr$ ^óþíÜ JMæü
»êǯèþ ç³yìþ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 269Ðèþ$…¨ ^èþ°´ùÄæý*Ææÿ$. Væü™èþ 24 Væü…sZÏÏ 18 V>yìþÌZ ò³sôýt…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$Æø MîüËMæü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. Ððþ$yìþMæüÌŒý BíœçÜÆæÿ$² Mæü*yé °Äæý$Ñ$çÜ$¢¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{† õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$…¨ ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþç³yìþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþV>, ÐéÇÌZ 糨Ðèþ$…¨ Ðèþ$$…»ñýOMìü ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ë…ÌZ §óþÔèý {ç³fËMæü$ çÜÓ˵ FÆæÿr°_a…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ B…„æüË
^ðþ…¨¯èþÐéÆóÿ E¯é²Ææÿ$. AÌêVóü 789Ðèþ$…¨ MøË$Mæü$¯é²Ææÿ$. CMæü MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë™ø ¯èþ$…_ §óþÔèý…ÌZ° AÆæÿ¾¯Œþ {´ë…™éÌZÏ° ¯é¯Œþ àsŒýÝëµsŒý {´ë…™éÌZÏ ç³Ë$ eTTK´eT+Á‹ düVü‰j·Tì~ÛøÏ $sêfi≤\ß
Væü$fÆ>™Œþ Æðÿ…yæþ$, ÉìþÎÏ Ðèþ$*yø Ý릯èþ…ÌZ °Í^éÆÿ$$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#Ë$ C_a…¨. Ððþ$$»ñýOÌŒý Ç^éÆŠÿj, íÜÐðþ$…sŒý, ³æ#çÜ¢M>Ë Úë³æ#Ë$
{ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> 26Ë„æüË Ðèþ$…¨ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ »êǯèþ ç³yæþV>, Ë„>, Ðèþ…sìý ÐésìýMìü Móü…{§æþ… ÌêMŠüyú¯Œþ ¯èþ$…_ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ Mæü͵…_…¨. àsŒýÝëµsŒý Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ
G¯èþ¿ñýOÐèþ$*yæþ$ Ë„æüË Ðèþ$…¨ Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþ ç³yézÆæÿ$. {´ë…™éÌZÏ GÌê…sìý Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#Ë$ ÌôýÐèþ#° ™ðþÍí³…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Móü…{§æþ {糆°«¨ : MøÑyŠþ 19
BÇz¯ðþ¯ŒþÞMæü$ Æ>çى糆 BÐðþ*§æþ Ðèþ$${§æþ ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ çÜ…Äæý$$Mæü¢ M>ÆæÿŧæþÇØ ËÐŒþ AVæüÆ>ÓÌŒý Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Ò$yìþÄæý* °ÐéÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V> çÜàÄæý$
MæüÆø¯éò³O ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² ÐðþO§æþ$ÅË$, C™èþÆæÿ íܺ¾…¨ Ææÿ„æü×ý °Ñ$™èþ¢… Móü…{§æþ… çÜÐèþ$ÐóþÔèý… §éÓÆ> ÑÐèþÆ>˯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {V>Ò$×ý BÇxMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ V>yìþÌZ ^èþÆæÿÅË MøçÜ…
™ðþ_a¯èþ BÇz¯ðþ¯ŒþÞMæü$ Æ>çى糆 Æ>…¯é£Šþ MøÑ…§Šþ BÐðþ*§æþ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþO§æþ$ÅË$, ç³yóþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… D MîüËMæü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü §óþÔèý ÑÔéQç³rt×ý…™ø ´ër$ Æ>çÙ‰
C™èþÆæÿ ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨ò³O §éyæþ$Ë$ ^óþõÜ¢ HyóþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ gñýOË$ Õ„æü, Ææÿ*. 5 Ë„æüË ÐéÅç³¢…V> ¯øyæþÌŒý A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ °Äæý$Ñ$Ýë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÅç³¢…V> ÑÑ«§æþ {´ë…™éËMæü$
ÐèþÆæÿMæü$ fÇÐèþ*¯é Ñ«¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$ Mæü͵…^óþ BÇz¯ðþ¯ŒþÞMæü$ Móü…{§æþ Móü¼¯ðþsŒý Ñ$¯èàÆ$$…ç³# C_a¯è §æ$M>×êË$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ…çÜ®Ë$, ÐèþÅMæü$¢Ë$
°¯èþ² (º$«§æþÐéÆæÿ…) BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. B BÇz¯ðþ¯ŒþÞ¯èþ$ ¯èþ$…_ I§óþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ gñýOË$ Õ„æü, Ææÿ*. 50 ÐóþË ¯èþ$…_ Ææÿ*. 2 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü$ ³æ#çÜ¢M>Ë$, õÜtçÙ¯èþÈ Úë³æ#Ë$, °Æ>Ã×ý Ææÿ…V>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Ððþ$sìýÈÄæý$ÌŒý C_a¯èþ 2 MørÏ 97 Ë„æüË 23
Móü…{§æþ… Æ>çى糆Mìü ç³…ç³V>, BÄæý$¯èþ Ððþ…r¯óþ BÇz¯ðþ¯ŒþÞMæü$ BÐðþ*§æþ Ðèþ$${§æþÐóþíÜ, fÇÐèþ*¯é E…r$…¨. JMæüÐóþâæý §éyìþ ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ fÇW, »ê«¨™èþ ÐðþO§æþÅ Úë³æ#Ë$, Ððþ$$»ñýOÌŒý Ç^éÆŠÿj Úë³æ#Ë$, Bsê Mæü…ò³±Ë$, ÆøyæþÏ °Æ>Ã×êËò³O B…„æüË$ ÐóþË 975 Ææÿ*´ëÄæý$Ë
VðühsŒý ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. ©…™ø D BÇz¯ðþ¯ŒþÞ ™èþ„æü×ýÐóþ$ AÐèþ$ÌZÏMìü íܺ¾…¨Mìü V>Äæý*Ë$ ¡{Ðèþ…V> E…sôý.. HyóþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ gñýOË$ Õ„æü, Ææÿ*. 5 Ë„æüË G†¢Ðóþ™èþ, ¸ëůèþ$Ï Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ GË[MìütMæüÌŒý §æþ$M>×êË$, íÜÐðþ$…sŒý Ñ{MæüÄæý*ËMæü$ ÑÆ>âê˯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨Mìü ÐðþOÄæý$ÝëÞÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt
Ðèþ_a…¨. D Mö™èþ¢ ^èþrt… {ç³M>Ææÿ….. Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ §éyæþ$ËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ÐèþÆæÿMæü$ fÇÐèþ*¯é E…r$…¨. A¯èþ$Ðèþ$†, í³…yìþ Ñ$Ë$ÏËMæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ ¯èþ$…_ Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#. ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ ´ëÈt ¯óþ™èþ Ñ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ Æðÿyìþz A…§æþgôýÔéÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
M>Å…ç³# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ D ÑÆ>âêËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ^ðþMæü$P˯èþ$ ïÜG…
ÐðþOÄæý$‹Ü. fVæü¯ŒþMæü$ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. MøÑyŠþ 19 °ÐéÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V> çÜàÄæý$
^èþÆæÿÅË MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨Mìü Hï³ òœ{Æø AÌêÏÆÿ$*‹Ü

<Ûëq´+ ø=qß>√fi¯¢˝À ñeTà&ç q˝§Z+&É {≤|t {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Møsìý Ë„æü 51 ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ÑÆ>âæý…
A…¨…^éÆæÿ$. çÜàÄæý$ ^èþÆæÿÅË MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨Mìü Æðÿ…yæþ$
MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ Hï³ {ò³ÐóþsŒý Ððþ$yìþMæüÌŒý A…yŠþ yðþ…rÌŒý M>Ìôýgñý‹Ü
BÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ A…§æþgôýíÜ…¨. AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ G¯Œþ.Eõ³…{§æþ¯é§Šþ,
h.¿êçÜPÆæÿÆ>Ðèþ#(M>ÆæÿŧæþÇØ), M>…™éÆðÿyìþz, Ôé…†Æ>Ðèþ$$yæþ$(çÜ¿æý$ÅË$) D
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøâæýÏÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ EÐèþ$Ãyìþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏ A{Væü¿êV>¯èþ °Í_…§æþ° Æ>çÙ‰ ѧæþ$Å™Œþ ÔéRêÐèþ$…{† Væü$…rMæü…yæþÏ
Ç|üŒ{Ïπø ◊<äß \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qßï\ <Ûëq´+ ø=qß>√fi¯ó¢ e´ekÕj·T #·]Á‘·˝ÀH˚ q÷‘·q
fVæü©‹Ù Æðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ çÜ*ÆæÿÅõ³r hÌêÏÌZ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ$$…§ðþ¯èþ²yæþ* n<Ûë´j·T+ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ø£èùw ø±s¡D+ eT+Á‹ »>∑Bwt ¬s&ç¶
Fíßý…^èþ° ȆÌZ ÇM>ÆŠÿz AÆÿ$$…§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ yÓTî<ä{Ï ù|J ‘·s¡ßyêsTT
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ AçßZÆ>{™èþ$Ë {ÔèýÐèþ$ §éW Ðèþ#…§æþ° Ðèþ$…{† fVæü©‹Ù Æðÿyìþz AÀÐèþÇ~…^éÆæÿ$. §é°Mìü ™øyæþ$ çÜ*ÆæÿÅõ³r hÌêÏÌZ A© Äæý*çÜ…W ç³…rÌZ
Mö°Äæý*yéÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Ðèþ$«§éÅçßý²… çÜ*ÆæÿÅõ³r °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY ç³Ç«¨ÌZ° C…™èþsìý ¨Væü$ºyìþ Æ>Ðèþyé°Mìü M>âôýÔèýÓÆæÿ… Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ
{ç³gê{糆°«§æþ$Ë™ø fÇí³¯èþ sñýÎ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ ÌZ Ðèþ$…{† fVæü©‹Ù Æðÿyìþz
Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøâæýÏ A…Ôèý…ò³O {V>Ðèþ*Ë ÐéÇV> ÑÐèþÆ>Ë$ AyìþW
™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Äæý*Ðèþ™Œþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ¯óþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰Ðèþ$$ «§é¯èþÅ…
A…¨…_¯èþ ÐèþÆæÿÐóþ$ çÜ*ÆæÿÅõ³r hÌêÏÌZ «§é¯èþÅç³# Æ>Ôèý$Ë$ ´÷VæüÄæý*ÅÄæý$°
BÄæý$¯èþ ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. Vø§éÐèþÇ fÌêË$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ò³rtyæþ…™ø çÜÐèþ$–¨®V>
ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþ$Mö° ¨Væü$ºyìþ ÌZ ÇM>Ææÿ$z Ë$ çÜ–íÙt…_¯èþ ÆðÿO™é…Væü…
eTTUÒXŸ HÓ+ãsY-1
Mö¯èþ$VøâæýÏÌZ Ðèþ$$…§æþ$…sôý A…§æþ$ÌZ EÐèþ$Ãyìþ ¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏ Ððþ$$§æþsìý Ý릯èþ…ÌZ çÜ…º$Æ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü {糺Ëyæþ… Ðèþ$¯èþ #Ó’Hê ≈£îuÒs¡ßDÏí yÓqøÏÿ HÓ{Ϻq uÛ≤s¡‘·
E…yæþyæþ… ÑÔóýçÙÐèþ$° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 糨 Ë„æüË ò³O _Ë$Mæü$ §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþ$° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Væü°² »êÅVæü$˯èþ$ yê´bÕs¡ ~>∑Z»+ Ädæj·÷˝À n‘·´+‘·
Ððþ${sìýMŠü r¯èþ$²Ë «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$Vøâæý$Ï fÇW™óþ A…§æþ$ÌZ AÆÿ$$§æþ$ Ë„æüË Ððþ${sìýMŠü Gç³µsìýMæü糚yæþ$ I Móü í³ Móü…{§éËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ…™ø ´ër$ ÆðÿO‹Ü Ñ$ËÏÆŠÿÞ ™ø
r¯èþ$²Ë «§é¯éÅ°² Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ hÌêÏV> EÐèþ$Ãyìþ ¯èþÌŸY…yæþ °Í_…§æþ¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë$ fÇí³¯èþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Mæü*yé «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$Vøâæý$Ï ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V> dü+|üqßïì>± ne‘·]+∫q ]\j·THé‡ n~ÛH˚‘·
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéRê ^èþÇ{™èþÌZ¯óþ Æÿ$$¨ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ A° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. fÆæÿVæüyé°Mìü §øçßý§æþç³yìþ…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$
Mö¯èþ$VøâæýÏ ÌZ {糿æý$™èþÓ… ´ùsîýMìü ¨Væüyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$Mæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mö° Ñ$W™é «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$Vøâæý$Ï fÇõ³Ë §æþ–íÙt °Í_¯èþ A…»ê± ™égê ç³Ç×êÐèþ$…™ø ^ðþO¯é ¼ÍÄæý$±ÆŠÿ Aλê»ê A«¨¯óþ™èþ
ËÀ…_…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$Ðèþ*ÃsìýMìü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ çœ$¯èþ™èþ V> BÄæý$¯èþ ÝëÇ…^éË° BÄæý$¯èþ MøÆ>Ææÿ$. gêMŠü Ðèþ*¯èþ$ A«¨VæüÑ$…_ BíÜÄæý*ÌZ A™èþÅ…™èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþV> °Í^éÆæÿ$.
(AÐðþ$gꯌþ, íœÏ‹³M>ÆæÿŠ$tP ÚëMìüÐèþÓ¯èþ$¯èþ² hÄñý* Ðèþ*ÆŠÿt) ÇËÄæý$¯ŒþÞ A…»ê± ç܅糧æþ
4.69 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï ò³ÇW 49.2 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…§æþ°
s¡+C≤Hé ÁbÕs¡úq\qß º*ÏÐŒþ$»ñýÆŠÿY ¼ÍÄæý$±ÆŠÿÞ C…yðþMŠüÞ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ™ðþÍí³…¨. º*ÏÐŒþ$»ñýÆŠÿY ¼ÍÄæý$±ÆŠÿÞ

Çfi¯¢˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+#·ßø√yê* eT<䛑·ß <Ûäs¡\πø <ÛëHê´ìï neTTàø√yê* C…yðþMŠüÞ {ç³M>Ææÿ…, A†ò³§æþª BÆÿ$$ÌŒý ÇòœO¯èþÈ Äæý$fÐèþ*° Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê±
ç܅糧æþ gêMŠü Ðèþ* Mæü…sôý çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ Ðóþ$Ææÿ ò³ÇW…¨. gêMŠü Ðèþ*
ç܅糧æþ 46 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï. D Jç³µ…§é°Mìü Ðèþ$$…§æþ$, 2020 ÌZ A…»ê±
ç܅糧æþ 14 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ „îü×ý™èþ¯èþ$ ^èþ*íÜ…¨. C¨ BíÜÄæý*ÌZ GÐèþÇMðüO¯é
Á|üuÛÑß‘·« $~Û$<ÛëHê\≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç ø£s√Hê Á|ür –+» ø=+{≤eT+≥ßqï Á|üuÛÑß‘·«+... d”Œø£sY b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ yéËÆŠÿ ç³Ææÿ…V> A†ò³§æþª ç³™èþ¯èþ…. ©°² ºsôýt õœ‹Üº$MŠü, hÄñý* yîþÌŒý çÜGíÙt…_¯èþ
eTVü≤eTà]ì bÕs¡<√˝Ò+<äß≈£î bÕ≥ß|ü&Ü* n+C≤<é u≤cÕ çÜ$¯éÒ$° AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. Aλê»ê {Væü*‹³ çßZÍz…VŠü ÍÑ$sñýyŠþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ {糿æý$™èþÓ Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§éË M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ EÐèþ$Ãyìþ °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏ yîþïܽïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ¯ésìýMìü 1 ¼ÍÄæý$¯èþÏ yéËÆæÿϯèþ$ MøÌZµÆÿ$$…¨. 29
Mæüyæþç³, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : ç³Ñ{™èþ Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë…§æþÆæÿ* §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ A…§æþ$™èþ$…§æþ° ÔéçܯèþçÜ¿æý ´ù^éÆæÿ… ¿êçÜPÆŠÿ Æðÿyìþz ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ {´ë«§æþÑ$Mæü
CâæýÏÌZ¯óþ {´ëÆæÿ¦¯èþË$ ^óþçÜ$Mæü$…r* MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ A†ò³§æþª ç³™èþ¯é°² ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$yæþ…™ø Ðèþ*Ça
çÜ¿ê糆 ´ù^éÆæÿ… {Ö°ÐéçÜ Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ*Ë Ë B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ D {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ, gêMŠü Ðèþ*, A…»ê±° A«¨VæüÑ$…_ A™èþÅ…™èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþV>
çÜçßýMæüÇ…^éË° Æ>çÙ‰ Eç³Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† G‹Ü.¼.A…g꧊þ »êÚë hÌêÏ ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r˯èþ$ Ðèþ$§æþª™èþ$ Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§éËÌZ {糿æý$™èþÓ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ™ø ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…yìþ
{ç³fËMæü$ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ç³Ñ{™èþ Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ…ÌZ {糿æý$™èþÓ °Äæý$Ðèþ$ °Í^éÆæÿ$. MúÏyŠþ Mæü…³æNÅsìý…VŠü õÜÐèþË$, Ððþ$$»ñýOÌŒý A¯èþ$ÐèþÆæÿ¢¯éË yìþÐèþ*…yŠþ
«§æþÆæÿMæü$ AÐèþ$$ÃMøÐèþyæþ… °f…V> A§æþ–çÙtÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ¯óþÆæÿ$V> çܯŒþ çœÏÐèþÆŠÿ W…fË Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$¯èþ$¯é…²Ææÿ$. ™èþVæüYyæþ…™ø Aλê»ê çßZÍz…VŠüÞ ¯èþÚët˯èþ$ ^èþÑ ^èþ*Ýù¢…¨.
°º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^óþ ÑçÙÄæý$Ððþ$O Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Mæüyæþç³ÌZ ™èþ¯èþ °ÐéçÜ… Ðèþ§æþª §óþÔèý…ÌZ° H Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ C…™èþÌê DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïܵMæüÆŠÿ ´ù^éÆæÿ… ÆðÿO™èþ$˯èþ$ E§óþªÕ…_ Mö™èþ¢ E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$, Mö™èþ¢ ÐéÅ´ëÆ>Ë$: A…»ê±
Æ>çÙ‰ Eç³Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A…g꧊þ »êÚë ´ë{†MóüÄæý$$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔé°² çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^èþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë MæüçÙtçÜ$RêË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÐèþÇ, Ðèþ$MæüPË$, gŸ¯èþ², Ôèý¯èþVæü, çܯŒþ çœÏÐèþÆŠÿ Ðèþ…sìý
°ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿ¾…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ÌêMŠü Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# ÇËÄæý$¯ŒþÞ hÄñý*ÌZ õœ‹Üº$MŠü ò³r$tºyæþ$Ë™ø §óþÔèý…ÌZ¯óþ ™öÍ 5
™ðþÍíܯèþ, ÆðÿO™èþ$ 糄æü´ë† MóüïÜBÆŠÿ , ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E…yæþyæþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mö¯èþ$VøË$Mæü$ D Äæý*çÜ…WÌZ Ææÿ*. Ðèþ$$ò³•µ ÐóþË Mørϯèþ$ çÜ…çܦÌZÏ JMæüsìýV> hÄñý* Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. A…™óþM>Mæü$…yé Mö°²
yú¯Œþ AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ²…§æþ$¯èþ D Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë…§æþÆæÿ* Æ>çÙ‰ ÆðÿO™èþ$Ë A§æþ–çÙtÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. »ê¯èþ$ÞÐéyæþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY ç³Ç«¨ÌZ° Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… MóüsêÆÿ$$…_…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 6900 Mö¯èþ$VøË$
CâæýÏÌZϯóþ Ææÿ…gꯌþ {´ëÆæÿ¦¯èþË$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøÐéÍ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. C¨ §óþÔéË iyîþï³ Mæü¯é² hÄñý* Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ… GMæü$PÐèþ E…yæþr… ÑÔóýçÙ….
½Ææÿ*PÆŠÿ Ðèþ$…yæþË Móü…{§æþ…, MørWÇ Ðèþ$…yæþË…ÌZ° ´ù™èþ…VæüÌŒý, MørWÇ, Móü…{§é˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ ÐèþÇ «§é¯éÅ°² Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. h…»ê»ôýÓ iyîþï³ 19.4 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï, Ðèþ*ÇçÙ‹Ü iyîþï³ 14 ¼ÍÄæý$¯Œþ
Ðèþ$¯èþçÜ$Mæü$ MæüçÙtÐðþ$O¯èþ Ðèþ*r AÆÿ$$¯é çÜÆóÿ ^ðþç³µMæü ™èþç³µ° ç³Çíܦ†. {ç³ç³…^èþ Æ>Äæý$Mæü*ÆŠÿ {V>Ðèþ*ËÌZ çܯŒþ çœÏÐèþÆŠÿ W…fË Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§é˯èþ$ Æ>çÙ‰ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™ö…§æþÆæÿç³yìþ {ò³OÐóþr$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë ^óþ†ÌZ Ððþ*çÜ´ùMæü$…yé ™èþÐèþ$
ÐéÅç³¢…V> {ç³çÜ$¢™èþ… G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² MæüÆø¯é Ñ眙èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ {糆 yéËÆæÿ$Ï, IÌê…yŠþ iyîþí³ 26.6 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï M>V> hÄñý* Mæü…ò³± ÑË$Ðèþ
ÔéçܯèþçÜ¿æý çÜ¿ê糆 ´ù^éÆæÿ… {Ö°ÐéçÜ Æðÿyìþz {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$ . D «§é¯éÅ°² Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿMóü AÐèþ$$ÃMøÐéË° ïܵMæüÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. HMæü…V> 65.95 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï Ðèþ#…§æþ° ™égê Væü×ê…M>Ë §éÓÆ>
JMæüPÇMîü ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$ A°, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿçÜ$² A«¨VæüÑ$…^óþ…§æþ$Mæü$ Væü™èþ
Mö°² ÆøkË$V> Móü…{§æþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ A°² ÆæÿM>Ë ^èþÆæÿÅË$ ™ðþË$Ýù¢…¨.
¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. MøÑyŠþ&19 °ÐèþÆæÿ×ýò³O ^èþÆæÿÅÌZÏ ¿êVæü…V>
{糫§é¯èþ…V> {糆JMæüPÆæÿ* ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ…™ø ´ër$ ïÜÓÄæý$ VæüGçßý °Ææÿ¾…«§æþ…
´ësìý…^é˯óþ E§óþªÔèýÅ…™ø {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*Ça ¯ðþË Ðèþ$*yø ÐéÆæÿ… ¯èþ$…yìþ ÌêMŠü
yú¯Œþ ^óþç³rtyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ ç³…yæþ$Væü
Çø£ |üP]ÔkÕúsTT ø=$&¥ Ädüß|üÁ‹ >±+BÛ ˇø£ XÊ‘·+˝Àù| J&û|”
ç³ÆæÿÓ¨¯éÌZÏ òÜO™èþ… §óþÐéËÄæý*Ë$, ^èþÈaÌZÏ, Ðèþ$i§æþ$ÌZÏ ³æNfË$, {´ëÆæÿ¦¯èþË$ uÛ≤s¡‘Yô|’ |òæ#Y n+#·Hê ø£s√Hê, ˝≤ø˘ &ÍHé
ÝëÐèþ$*íßýMæü…V> ^óþçÜ$MøÌôý° ç³Çíܦ™èþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÄæý$¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþÌôý Äs¡ß j·T÷ì≥ߢ>± $uÛÑõ+#ê\ì Ä<˚X¯+ Á|ür j·T÷ì{Ÿ Ç+#ê]®>± Ábıô|òdüsY
EV>¨, {ÖÆ>Ðèþ$ ¯èþÐèþÑ$, Væü$yŠþ {òœOyóþ, DçÜtÆŠÿ ç³…yæþ$Væü˯èþ$ Mæü*yé CâæýÏÌZϯóþ dü+øå√uÛÑ+ eT]+‘· e÷+<ä´+˝ÀøÏ Á|ü|ü+#· Ä]úø£
^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ÑçÙÄæý$… Ðèþ$¯èþ…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ. {ç³çÜ$¢™èþ… Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ… ø£s√Hêô|’ eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY düMTøå± düe÷y˚X¯+
BÆæÿ…¿æý… M>¯èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$Ë$ Mæü*yé CâæýÏÌZ¯óþ E…r* e´edüú uÛ≤s¡‘Yô|’ ≈£L&Ü rÁe Á|üuÛ≤e+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: V>…«© BçÜ$ç³{†°
{´ëÆæÿ¦¯èþË$ ^óþçÜ$MøÐéÍÞ¯èþ ™èþç³µ°çÜÇ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ¯ðþËMö¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ MøÑyŠþ BçÜ$ç³{†V> {ç³Mæüsìý…^éÐèþ$° Æóÿsìý…VŠüÞ ™ðþÍí³…¨. C¨ Äæý$$§é®¯èþ…™èþÆæÿ M>Ë… ¯ésìý AÝ뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O¯èþ
ç³ÆæÿÓ¨¯éË °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ Mæü*yé CÌê…sìý B…„æüË™ø Mæü*yìþ¯èþ Ñ«¨Ñ«§é¯éË$ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{† DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ Ðèþ*…§æþÅ… A° ÐéÅRêÅ°…_…¨. MøÑyŠþ&19, ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ {ç³ç³…^èþ BǦMæü
´ësìý…^èþyæþ…, Ðèþ$¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$Mæü$ Mö…™èþ MæüçÙtÐèþ$Æÿ$$¯é çÜÆóÿ {ç³gê {ÔóýÄæý$çÜ$Þ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ V>…«© BçÜ$ç³{†ÌZ ÐèþÅÐèþçܦ Ðèþ*…§æþÅ… Væü$í³µsZÏMìü ÐðþãÏ´ù™èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ B {糿êÐèþ… ¿êÆæÿ™Œþò³O
MøçÜ… ´ësìý…^èþyæþ… ™èþç³µ° ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…§æþ¯é²Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… Ðèþ$$íÜÏ… MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ ÐèþÅMæü$¢Ë AyìþÃçÙ¯èþ$Ï, ÐðþO§æþÅ…, E…yö^èþa° íœ^Œþ Æóÿsìý…VŠüÞ ÑÐèþÇ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
Ðèþ$™èþ ò³§æþªË$ {ç³gêÆøVæüÅ… MøçÜ… ´ër$ç³yæþ$™èþ$¯èþ² {糿æý$™èþÓ Ñ«§é¯éËMæü$ ç³È„æüË$, yìþÔéeÆæÿjÏò³O çÜÒ$„æü fÇ´ëÆæÿ$. D ÐèþÆæÿ$çÜV> Æðÿ…yæþ$ {™ðþOÐèþ*íÜM>ÌZÏ çÜ…Mø^èþ… Ìôý§é {糆Mæü*Ë {糆Mæü*Ë ÐèþG¨®°
çÜçßýMæüÇ…_.. D Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ…ÌZ CâæýÏÌZϯóþ {´ëÆæÿ¦¯èþË$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþÌê çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ#…r$…§æþ°, AÆÿ$$™óþ 2021&22ÌZ iyîþï³ 6.7 Ôé™é°Mìü ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ°
Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$Ë…§æþÇMîü AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éË° Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ »ê«¨™èþ$Ë…§æþÇMìü CMæüPyóþ A…^èþ¯é ÐóþíÜ…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü çÜ…„ø¿æý… A…™èþÆ>j¡Äæý$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦò³O
ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz CsîýÐèþÌôý ÒyìþÄñý* M>¯ðþ¹Æðÿ¯èþ$Þ §éÓÆ> A°² hÌêÏË ÐðþO§æþÅ _Mìü™èþÞ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. V>…«© ¡{Ðèþ {糿êÐé°² ^èþ*ç³»Z™ø…§æþ° ™ðþÍí³…¨. BǦMæü ç³™èþ¯èþ…
¯èþ$…yìþ Ðèþ$$íÜÏ… Ðèþ$™èþò³§æþªË¯èþ$ MøÆæÿyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿ¾…V> Æ>çÙ‰ BçÜ$ç³{†° Ððþ$$™èþ¢… BÆæÿ$ Äæý$*°r$ÏV> {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ³æ#¯èþÆ>Ðèþ–™èþÐèþ$Ðèþ#™ø…§æþ±, Ðèþ$$QÅ…V> AÀÐèþ–¨®
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐéÇ çÜ*^èþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ Äæý*Ðèþ™Œþ Ðèþ$ïܧæþ$ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$, Ñ¿æýh…^éË°.. {糆 Äæý$*°sŒýMæü$ JMæü ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPrÏ iyîþï³ Ðèþ$Ç…™èþ ¨VæügêÆæÿ¯èþ$…§æþ° A…^èþ¯éÐóþíÜ…¨.
Ðèþ$*™èþÐèþÎÏ, CÐèþ*Ðèþ$$Ë$, Ðèþ˜f¯èþ$Ï B^èþÇ…^éÍÞ¯èþ A…Ôé˯èþ$ Eç³Ðèþ$$QÅ {´÷òœçÜÆŠÿ¯èþ$ C…béÇjV> °Äæý$Ñ$…^éË° Ðèþ$…{† Ðèþ*ůèþ$¸ëÅMæüaÇ…VŠü çÜò³• Ï ^ðþÆÿ$$¯Œþ ÐèþÅÐèþçܦò³O {糆Mæü*Ë {糿êÐèþ…
Ðèþ$…{† A…g꧊þ »êÚë ™ðþÍÄæý$gôýçÜ*¢ Ðésìý° AÐèþ$ËÄôý$ÅÌê ^èþ*yéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ÐéÅí³…_…§æþ°, GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë ç³Çíܦ† Mæü*yé
MøÆ>Ææÿ$. Ææÿ…gꯌþ Ðèþ*çÜ… A…™èþ Mæü*yé {糡Æøl Ðèþ$i§Šþ ËÌZ 5 ³æNrÌê {糆Mæü*Ë…V> Ðèþ#…§æþ° ™ðþÍí³…¨. ç³yìþ´ù™èþ$¯èþ² ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë «§æþÆæÿË$, Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ
{´ëÆæÿ¦¯èþË$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç…™èþ gê{Væü™èþ¢V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍ.. {ç³ÐéàË$, Ðèþ$Ç…™èþ ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ´ëËïÜ Ñ«§é¯éË$ §óþÖÄæý$
A±² Äæý$*°rÏÌZ çÜÐèþ*¯èþ…V> ÆøVæü$Ë$ yæþÄæý*»ñýsìý‹Ü, ½ï³, C™èþÆæÿ A¯éÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅË$ A…¨…^éË° MøÆ>Ææÿ$. V>…«© BçÜ$ç³{†ÌZ
{ç³™óþÅMæü ™èþÆ>Ò {´ëÆæÿ¦¯èþË$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ MóüÐèþË… 5 Ðèþ$…¨Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯èþ² ÐéÇ ç³rÏ Ðèþ$Ç…™èþ gê{Væü™èþ¢V> MóüÐèþË… MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ »ê«¨™èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐðþOÆæÿ‹Ü&°Äæý$…{™èþ×ý ^èþÆæÿÅË$ {糿êÐé°² ò³…^èþ$™èþ$¯é²Äæý$° ™ðþÍí³…¨. ^ðþO¯é
A¯èþ$Ðèþ$†. ç³ÇÑ$™èþ…V> çÜ*_…_¯èþ ÐéÇMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$Ðèþ$†. Ý뫧éÆæÿ×ý E…yóþÌê ^èþ*yéË° BçÜ$ç³{† çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Æðÿ…yìþ…sìý ÐèþG¨ª JMæü Ôé™èþ… ¨Væü$ÐèþMæü$ A…^èþ¯é Ðóþíܯèþ…§æþ$¯èþ,
Æ>gêÆ>Ðèþ#¯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. »ê«¨™èþ$yæþ$ AyìþÃsŒý ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° Ðèþ$…{† B§óþÕ…^éÆæÿ$. E¯é²Ææÿ$ M>ºsìýt.. ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ fÆæÿVæüMæü$…yé A±²
Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$Ë…§æþÆæÿ* 5³æNrÌê {´ëÆæÿ¦¯èþË$, Ôèý${MæüÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ¦¯èþË$, AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPrÏ iyîþï³ 2020ÌZ Ðèþ$Ç…™èþ „îü×ìýçÜ$¢…§æþ°
{ç³™óþÅMæü ™èþÆ>Ò {´ëÆæÿ¦¯èþË$ CâæýÏÌZ¯óþ ^óþçÜ$MøÐéÍÞ E…r$…¨. {糆 JMæüP AÆÿ$$¯èþç³µsìý ¯èþ$…_ yìþÔéaÆŠÿj AÄôý$Å ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÆæÿ$ Ñ«¨V> ï³ï³D Mìür$Ï «§æþÇ…^éÍ.. gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. ÐðþO§æþ$ÅË$, ™ðþÍí³…¨. 1980Ë ¯ésìýMæü…sôý §éÆæÿ$×ýÐðþ$O¯èþ ç³ÇíÜ¢† A° õ³ÆöP…¨. M>V>
Ðèþ$i§æþ$ÌZÏ BÄæý* Ðóþ$¯óþgñýÃ…sŒý ÐéÆæÿ$.. 5 ³æNrÌê {´ëÆæÿ¦¯èþË$ ™èþÆ>Ò Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ç³NÇ¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ… íܧæþ®…V> _¯èþ² í³ËÏË ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ BçÜ$ç³{†ÌZ E…sôý ¯èþÆæÿ$ÞË$, ´ëÆ>Ððþ$yìþMæüÌŒý, Ôé°sôýçÙ¯Œþ íܺ¾…¨ 2020&21ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… 1.9Ôé™èþ… ÐèþG¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…§æþ° A…™èþÆ>j¡Äæý$
{´ëÆæÿ¦¯èþË$, Ôèý${MæüÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ¦¯èþË$, òÜçßýÈ, C¸ë¢ÆŠÿ çÜÐèþ$Äæý*˯èþ$ E…^éË° Ðèþ$…{† MøÆ>Ææÿ$. »ê«¨™èþ$ËMæü$ ÐéÇ §æþVæüYÆóÿ E…^éË° Ðèþ$…{† çÜ*_…^éÆæÿ$. Ñ«¨V> ï³ï³D Mìür$Ï «§æþÇ…^éË° Ðèþ$…{† DrË {§æþÐèþÅ °«¨ A…^èþ¯é ÐóþíÜ…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Ðèþ–¨® 1.5& 4
çÜ*_…^óþ…§æþ$Mæü$ Agꯌþ, òÜOÆæÿ¯Œþ C^óþa…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†ÐèþÓyæþ… fÇW…¨. E§æþÄæý$…, ÝëÄæý$…{™èþ… ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éË°.. ï³yìþÄæý*{sîýíÙÄæý$¯èþÏ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ _Mìü™èþÞ Æ>gôý…§æþÆŠÿ çÜ*_…^éÆæÿ$. Ôé™èþ… Ðèþ§æþª A…^èþ¯é Ðóþíܯèþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ.
ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À e\dü≈£L©\ |ü]dæú‹ Ä<Ûë«q+>± ñ+~
X¯óÁø£yês¡+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ MæüÆø¯ø ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë ç³Çíܦ† §éÆæÿ$×ý…V> E…§æþ° 3 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü ¼Äæý$Å…, ç³{™éËÌZÏ MøÆ>Ææÿ$. «§é¯èþÅ… ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ, ÆðÿO‹Ü Ñ$Ë$ÏËÌZ ^ðþ™èþ¢
{糿æý$™éÓË$ A…§æþgôýçÜ$¢¯èþ² çÜçßýÄæý$, çÜàM>Æ>Ë$ õ³§æþËMæü$ ç³NÇ¢V> ¯èþVæü§æþ$ CçÜ$¢¯èþ²r$t {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_…¨ M>± §é§éç³# 8 Ë„æüË Ðèþ$…¨ õ³Ææÿ$™ø Mø™èþ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° §é°² °ÐéÇ…_ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË°
24 @Á|æ˝Ÿ 2020 A…§æþyæþ… Ìôý§æþ° M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË$ A¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ H hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿMæü$ B ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ E¯é²Ææÿ° ÐéÇMìü ¼Äæý$Å…, ¯èþVæü§æþ$ CÐéÓË°, ç³#¯èþÆ>ÐéçÜ MøÆ>Ææÿ$. CsîýÐèþË ÐèþyæþVæüâæýÏ™ø, A«¨Mæü ÐèþÆ>ÛË™ø ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$
hÌêÏ yîþïÜïÜ A«§æþÅ„æü$Ë$ ѯèþ†ç³{™é°² A…§æþgôýÔéÆæÿ$. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ Móü…{§éË$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë$ Ðèþ*Ñ$yìþ, º™é¢Æÿ$$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ù™èþ$¯é²Ææÿ° ÐéÇ° B§æþ$MøÐéË°
õ³§æþËMæü$ ¼Äæý$Å…, V>Å‹Ü, Mæü…¨ ç³ç³š, ¯èþVæü§æþ$ CçÜ$¢¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™ðþËÏ ÆóÿçÙ¯Œþ Mö¯èþ$VøË$ÌZ gêç³Å… ÌôýMæü$…yé ^èþ*yé˯é²Ææÿ$. Væü°² »êÅVæü$Ë MöÆæÿ™èþ MøÆ>Ææÿ$. E´ë«¨ àÒ$ M>ÇÃMæü$ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ò³§æþªG™èþ$¢¯èþ 糯èþ$Ë$
M>Ææÿ$z Ìôý° õ³§æþ˯èþ$ Mæü*yé Væü$Ç¢…_ ÐéÇ° B§æþ$MøÐé˯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ õ³Ææÿ$™ø gêç³Å… fÇW™óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ¯èþçÙt´ù™éÆæÿ° yîþïÜïÜ A«§æþÅ„æü$Ë$ ™èþÐèþ$ ѯèþ† Mæü͵…^é˯é²Ææÿ$.
6
õ˝≤¢\˝À ñqï‘ê~Ûø±s¡ß\ |üs¡´≥q
ø£s√Hê ªbÕdtµ≈£î ]Á|òæõπs≥sY \+#·+..! ˝≤ø˘&ÍHé neT\ß rs¡ßô|’ Äsê
ø£˝À¢*‘· õ˝≤¢\˝À H˚&ÉT |üs¡´≥q -d”m+ Ä<˚X¯+

eT+∫sê´\ @d”|” ìsê«ø£+ &ûJ|” ø±sê´\j·÷ìøÏ n{≤#Y ˝≤ø˘&ÍHé˝À cÕ<éq>∑sY mdt◊ \+#ê\ß?
ôd’ãsêu≤<é≈£î n{≤#Y Ç<˚ rs¡ß˝À |ü\ße⁄s¡ß?
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° Æ>çÙ‰… ¯èþ$…_ ç³r$tºyæþz çÜ…çœ$r¯èþË$ C…§æþ$Mæü$ ºÌê°² ^óþMæü*Ææÿ$a™èþ$¯é²Æÿ$$. ÌêMŠüyú¯Œþ
™èþÇÑ$Mösôýt…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…"Mæüv¯èþ…V> ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$' AÐèþ$Ë$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ JMæü FÇ ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø FÇMìü ÐðþâæýÏyé°Móü f¯èþ… Ðèþ×ìýMìü´ù™èþ$¯é²Ææÿ$.
^óþÄæý$yæþ…™ø Mö…™èþ Ðèþ$…¨ Aѱ† ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ M>çÜ$Ë$ MöËÏVö Mæüv¯èþ °º…«§æþ¯èþË$ AÐèþ$ÌZÏ E…yæþr…™ø Æ>Mæü´ùMæüËò³O ç³NÇ¢ °Äæý$…{™èþ×ý Ý뫨…
yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ´ùÎçÜ$Ë$ ^èþVæüÍV>Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ´ù΋ÜÔéQÌZ° Mö…™èþÐèþ$…¨ {ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþ™ø ÐéÇ MæüçÙtÐèþ$…™é
Æ>{†…ºÐèþâæý$Ï ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»ê°² Ñyìþ_ ÆøyæþÏò³O M>ç³# (Ñ«§æþ$Ë$) M>çÜ$¢…yæþV> º*yìþ§æþÌZ ´ùíܯèþ ç³±²ÆæÿÐèþ#™ø…¨. Ý÷…™èþ ÔéQÌZ° ÐéÆóÿ A{MæüÐèþ*ËMæü$
Ðèþ$Ç Mö…™èþ Ðèþ$…¨ M>çÜ$ËMæü$ MæüMæü$PÇ¢ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯èþ² BÆøç³×ýË$ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ# ´ë˵yæþ$™èþ$…yæþyæþ…™ø ÌêMŠüyú¯Œþ çÜ*¹Ç¢Mìü ™èþ*r$Ï ´÷yìþ_¯èþr$Ï AÐèþ#™ø…¨.
™èþ$¯é²Æÿ$$. MæüÆø¯é MæüÌZÏË…ÌZ Mæü*yé A{MæüÐèþ*ËMæü$ ´ë˵yæþ$™èþ* A…¨¯èþM>yìþMìü ÑÐèþÆ>ÌZÏMìü Ððþã™óþ.Aѱ†Mìü ´ë˵yìþ Ðèþ$…_Æ>ÅË HïÜï³ ËMìü‡ ¯éÆ>Äæý$×ý
§æþ…yæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ Äæý$«§óþ^èþaV> †ÇVóü…§æþ$Mæü$ ´ëçÜ$Ë gêÈ ¯èþ$…_ A¿êçÜ$´ëËÄæý*ÅÆæÿ$. HïÜï³ gêÈ ^óþíܯèþ M>ÆŠÿ ´ë‹Ü™ø K ÐèþÅMìü¢ òßýO§æþ Æ>»ê§ŠþMæü$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ MæüÆø¯é ÐéÅ«¨ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ Mæv¯èþ
A{MæüÐèþ$ MæüË$Ï, Ðèþ$§æþÅ… Ñ{MæüÄæý*ËMæü$ A…§æþyæþ…yæþË$ A…¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï ºËÐðþ$O¯èþ Ðèþ^éayæþ$. D ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíܯèþ A™èþ° õܲíßý™èþ$yæþ$...™èþ¯èþMæü* A§óþ ™èþÆæÿàÌZ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é² Mö°² hÌêÏËÌZ MóüçÜ$Ë$ A«¨Mæü… M>Ðèþyæþ…ò³O ïÜG…
BÆøç³×ýË$¯é²Æÿ$$. A{MæüÐèþ$ Ðèþ$§æþÅ…, MæüË$Ï Ñ{MæüÄæý*˯èþ$ yæþº$¾Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r* M>ÆŠÿ ´ë‹Ü CÐéÓË° Æ>^èþMö…yæþ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ¯èþ$ MøÆ>yæþ$. A™èþyìþ Ðèþ*rËMæü$ ÚëMŠü MóüïÜBÆŠÿ ¡{Ðèþ B…§øâæý¯èþ, AçÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
{´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ºËÐðþ$O¯èþ BÆøç³×ýË$¯é²Æÿ$$. AÌêVóü A»êPÇÔéQ †¯èþ² Æ>^èþMö…yæþ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ A™èþyìþ Ñfqí³¢° †ÆæÿçÜPÇ…^éyæþ$. Ðèþ$…_Æ>ÅË HïÜï³ fÇí³…^èþV>...Ç{íœhÆóÿrÆŠÿ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$t™óþÍ…¨. ÐèþÅMìü¢ C_a¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø ¯èþ$…_ {ç³fË {´ë×ê˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Mæüv¯èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢
G‹ÜIË$, Mö…™èþÐèþ$…¨ ïÜIË$ A{MæüÐçèþ$ Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>ËMæü$ {´÷™èþÞíßýçÜ$¢… Ç{íœhÆóÿrÆŠÿ ¡çÜ$Mæü$° ™èþ¯èþ õܲíßý™èþ$°Mìü M>ÆŠÿ ´ë‹Ü C^éaÆæÿ°...™èþ¯èþMæü* B M>Ææÿ$¯èþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…_Æ>ÅË HïÜï³° yîþiï³ ¯é² ÐéÅ«¨ÑçܢDž^èþyæþ…ò³O ïÜG… {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙtÝëÇ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯éÐéÅí³¢° °Æø
yæþyæþ…™ø ´ër$ Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ´ùÎçÜ$Ë$ Ðèþ$§æþÅ… A{MæüÐèþ$ ÆæÿÐé×ê ^óþçÜ*¢ CÐéÓË° 糧óþ 糧óþ {´ë««§óþÄæý$ç³yézyæþ$. ©…™ø fÇW¯èþ çœ$r¯èþò³O Ñ^éÆæÿ×ý M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü çÜÆðÿ…yæþÆŠÿ ^óþçÜ*¢ E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. «¨…^èþyé°Mìü{糿æý$™èþÓ…¡çÜ$Mæü$¯èþ²°Ææÿ~Äæý*Ë$„óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZGÌê AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²
Äñý* çÜÓÄæý$…V>ç³ÇÖÍ…^èþyé°MìüÆ>[çÙtÝë¦Æÿ$$E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ hÌêÏÌZÏç³ÆæÿÅ
sìý…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQ{Æ>Ðèþ#B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯éÐéÅí³¢
°ÐéÆæÿ×ýMæü$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²^èþÆæÿÅË$, ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$Ë$™èþ¨™èþÆæÿA…ÔéËò³O

¬s’‘·ß\≈£î n+&É>± myÓTà˝Ò´ »>±Z¬s&ç¶


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË$V>
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…{ç³Væü†¿æÐý èþ¯ŒþÌZ E¯èþ²™èþÝë¦Æÿ$$ ÏçÜÒ$„æü°ÆæÿÓ
íßý…^éÆæÿ$. çÜÒ$„æüÌZ {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÝùÐóþ$ÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, yìþhí³Ðèþ$
õßý…§æþÆŠÿÆðÿyìþz, BÆøVæüÅÔéQÐèþ$$QÅM>ÆæÿŧæþÇØ Ôé…™èþMæü$Ðèþ*Ç ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY
¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ Æ>f«§é° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ™ø çÜàÑÑ«§æþ{´ë…™éÌZÏç
³Çíܦ†°çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZç³ÆæÿÅsìý…_, ç³Çíܦ†°ç
ÜÓÄæý$…V> ç³ÇÖÍ…^éË° çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. íÜG… B§óþÔèý…
Ðóþ$ÆæÿMæü$í ïÜG‹Ü ÝùÐóþ$ÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, yìþhí³Ðèþ$õßý…§æþ{Æðÿyìþz, BÆøVæüÅÔéQÐèþ$$QÅ
D§æþ$Ææÿ$V>Ë$Ë™ø, ÐèþyæþVæüâæýÏ Ðé¯èþË™ø ÆðÿO™èþ$ Mæü±²Ææÿ$ Ðèþ$$±²Ææÿ$ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$.
BÆæÿ$V>Ë… MæüçÙtç³yìþ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r ^óþ†Mö^óþa çÜÇMìü BM>Ë ÐèþÆæÿÛ…™ø B´ëÆæÿ
Äø±\ esê¸ìøÏ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·ß≈£î |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄ M>ÆæÿŧæþÇØÔé…™èþMæü$Ðèþ*Ç, Ððþ$yìþMæüÌŒ A…yŠþ òßýÌŒý¢ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ }°Ðé‹Ü º$«§æþÐéÆæÿ…
çÜ*Æ>Åõ³r, Væü§éÓË, ÑM>Æ>»ê§Šþ hÌêÏËÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_ ÌêMŠüyú¯Œþ, ÐðþOÆæÿ‹Ü
¯èþçÙt… MæüÍW…¨. Ðèþǧé¯èþÅ…™ø ´ër$ Mø™èþMö_a¯èþ Ðèþ*Ñ$yìþ M>Äæý$Ë$ V>ÍMìü Ë° fV>YÆðÿyìþz{糿æý$™éÓ°² Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.çÜ…V>Æðÿyìþz°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ç³ÇÖÍ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$.
Æ>Ëyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü±²Ææÿ$ Ðèþ$$±²Ææÿ$ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. AM>Ë ÐèþÆ>ÛËMæü$ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… Mæü$Çíܯèþ AM>ËÐèþÆ>Û°MìüÐèþ*Ñ$yìþÆðÿO™èþ$Ë$ ¡{Ðèþ… ºÄñý*ËhMæüÌŒý C Ææÿ*.Møsìý ÑÆ>âæý…....
¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ…V>Æðÿyìþz GÐðþ$ÃÌôýÅ ¯óþ¯èþ$¯é²¯èþ…r* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a V>¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. V>ÍÐé¯èþ ½¿æý™èþÞ…M>Ææÿ×ý…V> Mæü…¨, çÜ…V>Æðÿyìþz MæüÆø¯éÐéÅí³¢ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ {糿æý$™èþÓ… ^óþçÜ$¢¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ç Üà Äæý$…V>
ÐéÇMìü A糯èþ² çßýçܦ… A…¨…^éÆæÿ$. AM>Ë ÐèþÆæÿÛ…ÐèþËÏ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ*Ñ$yìþ Ðèþ$…yæþÌêËÌZ Ðèþ…§æþË GMæüÆ>ÌZÏÐèþ*Ñ$yìþç³…rMæü$¯èþçÙt…fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Eç³Äñý*Væüç³yæþyé°Mìü òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ºÄñý*ÌêhMæüÌŒý &C&ÍÑ$sñýyŠþ
MúË$ÆðÿO™èþ$Mæü$ fV>YÆðÿyìþzÆæÿ*.50ÐóþË$BǦMæü ÝëÄæý$… ^óþÔéÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> AÆæÿÐðþOÐóþË$ A糚¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a Æðÿ…yðþMæüÆ>ËÐèþ*Ñ$yìþ™ør¯èþ$MúË$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$ Mæü…ò³±Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†çÜàÄæý$°«¨MìüMøsìýÆæÿ*´ëÄæý$ËÑÆ>âæý…A…¨…_…¨.
Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë™ø fV>YÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* AM>ËÐèþÆæÿÛ…M>Ææÿ×ý…V> ¯é²Ðèþ$°, Mæü$r$…ºÐèþ$…™é çÜà™ørÌŸ¯óþE…yìþMæüçÙtç³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° MúË$ ©°MìüçÜ…º…«¨…_¯èþ^ðþMæü$P¯èþ$çÜ…çܦG…yìþÐèþ$íßýÐèþ*§érÏ ïÜG…Mæü$ A…§æ gôýÔéÆæÿ$.
Ðèþ*Ñ$yìþÆðÿO™èþ$Ë$¡{Ðèþ…V>¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü‡×Šý GÐðþ$ÃÌôýÅfV>YÆðÿyìþz™øBÐóþ§æþ¯èþÐèþÅMæü¢…^óþÔéÆæÿ$. ¡Æ>M>Äæý$Ë$MøõÜ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ yéMæütÆŠÿ C…¨Æ>Æ>k Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… {ç³Væü†¿æýÐèþ¯ŒþÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
MúË$ÆðÿO™èþ$Ëç³Çíܦ†Ðèþ$ȧæþÄæý$±Äæý$…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… Ððþ…r¯óþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü V>ÍÐé¯èþ Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ¯èþçÙtç³Ç_…§æþ°, A糚Ë$¡ÆóÿÐèþ*ÆæÿY… MóüïÜBÆŠÿ¯èþ$ MæüÍíÜ ^ðþMŠü¯èþ$ A…¨…^éÆæÿ$.
çܵ…¨…_ ç³…r¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË °fV>YÆðÿyìþzyìþÐèþ*…yóþaÔéÆæÿ$. Mæü¯èþºyæþr… Ìôý§æþ° ÆðÿO™èþ$ ËMæü‡×Šý BÐóþ§æþ¯èþÐèþÅMæü¢… ^óþÔéyæþ$. ç³…r¯èþçÙt´ùÆÿ$$
Ðèþ$$QÅ…V> MúË$ÆðÿO™èþ$Ëò³O {糿æý$™èþÓ…{ç³™óþÅMæü§æþ–Ùtò ³sêt˯é²Ææÿ$. çÜ…V>Æðÿyìþz ¯èþÑçÙÄæý$…™ðþË$çÜ$Mæü$° {糿æý$™èþÓA«¨M>Ææÿ$Ë$Ðèþ^éaÆæÿ°, ç³sêt§éÆæÿ$ËMæü$™èþç³µ yêfi¯fl≈£î Äj·TT<Ûë\ß m˝≤ e#êÃsTT?
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… Mæü…¨ Ðèþ$…yæþË…ÌZ V>ÍÐé¯èþ ½¿æý™éÞ°Mìü Ðèþ*Ñ$yìþç³…rMæü$ MúË$ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {糿æý$™èþÓçÜàÄæý$…Æ>§æþ°^ðþ´ëµÆæÿ° , ™èþÐèþ$° GÌêVðüO¯éB§æþ$MøÐé
A´ëÆæÿ ¯èþçÙt… çÜ…ºÑ…_…¨.D ÑçÙÄæý*°² ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² GÐðþ$ÃÌôýÅ fV>YÆðÿyìþz bË° GÐðþ$ÃÌôýÅfV>YÆðÿyìþz°ÆðÿO™èþ$Ðóþyæþ$Mæü$¯é²yæþ$. ËMæü‡×Šý ç³ÇíÜ®†° ^èþ*íÜ^èþÍ… $»j· T XÊ+‹ Á | ü X ¯ ï
^èþÍ…_ ´ùÆÿ$$ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…_, BǦMæü çÜàÄæý*°² A…§æþ (Äæý*¿ñýOÐóþË) BǦMæü çÜàÄæý*°² A…§æþ^óþíÜ ™èþ¯èþ §é™èþ–™éÓ°² ^ér$Mæü$¯é²Ææÿ$. _¯èþ GÐðþ$ÃÌôýÅfV>YÆðÿyìþ zÆðÿO™èþ$ ËMæü‡¯ŒþMæü$ Äæý*¿ñýOÐóþËÆæÿ*´ëÄæý$ ËBǦMæüçÜàÄæý$… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆
^óþÔéÆæÿ$. Mæü…¨{V>Ðèþ$…ÌZ ç³…r¯èþtçÙt´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ*Ñ$yìþ MúË$ÆðÿO™èþ$ «©¯èþíܦ†° ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéÍ.... A…¨…^éyæþ$. AM>ËÐèþÆ>ÛËMæü$¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ç³{¿æý$™èþÓ…™èþ„æü×ýÐóþ$ °«¨@ Ðèþ$àÆ>[çÙt…ÌZ Ý뫧æþ$Ðèþ#
^èþ*íÜ GÐðþ$ÃÌôýÅfV>YÆðÿyìþz çܵ…¨…^éÆæÿ$. Ðèþ*Ñ$yìþMúË$ÆðÿO™èþ$Mæü$ 50,000 AM>Ë ÐèþÆ>Û°Mìü ç³…r¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþÆðÿO™é…V>°² {糿æý$™èþÓ…™èþ„æü×ýÐóþ$B§æþ$MøÐé B§æþ$MøÐéË°Ñfqí³¢^óþÔéÆæÿ$. çßý™èþÅò³O™ðþË…V>× ý{糧óþÔŒý M>…{Vðü‹Ü
{ç³^éÆæÿMæüÑ$sîý^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ ÑfÄæý$
˝≤ø˘&ÍHé≈£î n+‘·+ m|üŒó&ÉT ? ÄKs¡ß –+» es¡≈£î ø=qß>√\ß #˚kÕÔ+ Ôé…† ÝùçÙÌŒýÒ$yìþÄæý*§éÓÆ> çܵ…
¨…^éÆæÿ$. KÐðþOç³# MæüÆø ¯éçÜÐèþ$çÜÅ
y˚T 3 ‘·sê«‘· Ä+ø£å\qß dü&É*+#˚Hê yÓTT<ä{Ï $&É‘· ™ø{ç³gê±Mæü….. {糿æý$™éÓË$ Ððþ$$™èþ¢…
çÜ™èþÐèþ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²ç ÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
˝≤ø˘&ÍHé˝À 500πødüß\ß Á|üdüßÔ‘·+ 20y˚\≈£î #˚s¡ße˝À Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ A†MìüÆ>™èþMæü…V>§éy
ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüß\ß s√Es√E≈£L ô|s¡ß>∑ß‘·ßqï sê>∑qï >∑÷&Ó+˝À <Ûëq´+ ø=qß>√\ß πø+Á<ëìï Äø£dæàø£ ‘·ìF #˚dæq eT+Á‹ mÁsÑu…*¢ þ^óþíÜÝ뫧æþ$Ðèþ#˯èþ$çßý™èþÐèþ*Ææÿa yæþ…õßý
Äæý$Ððþ$O¯èþ^èþÆæÿÅA°A¯é²Ææÿ$. D§é
bÕõ{Ïyé πødüß\ dü+K´ á HÓ˝≤Ks¡ß es¡≈£î ¬s{Ϻ+|ü⁄ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ G°² AÐé…™èþÆ>Ë$ Ææÿ$×ê°²Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔèý…¡{Ðèþ…V>
G§æþ$ÆðÿO¯é Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MðüíÜBÆŠÿ ÐðþÆæÿÐèþyæþ…Ìôý§æþ$. Q…yìþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. Dçœ$r¯èþMæü$
nj˚T´ #ÛêHé‡ Ä+ø£å\ qß+&ç $eTTøÏÔ¬ø’ Á|ü»\ ÄX¯\ß çÜÐèþ$çÜÅÌñý°² E¯é² õ³§æþË çÜ…„óüÐèþ*°² Òyæþr… »ê«§æþ$ÅÌñýO¯èþÐéÇò³O™èþ„æü×ýÐóþ$^èþÆæÿÅË$¡çÜ$MøÐéË°yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é
|ü]dæú‹ #˚C≤]‘˚..˝≤ø˘&ÍHé bı&ç–+ù| Ìôý§æþ$. Ðèþ$¯èþMæü$ A¯èþ²… ò³sôýt ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë¯èþ$ M>Ææ ÿ × ý … V>C…sì ý ¯ è þ $ …_ºÄæ ý $ rMæ ü $ Æ>Ðö§æ þ ª ¯ è þ ² °º…« § æ þ ¯ è þ Ë $E¯è þ ² ç ³ šyæ þ $ ...
B§æþ$MøÐèþyé°Móü {´ë«§é¯èþÅÑ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZÝ뫧æþ$Ðèþ#Ëò³O§éyìþ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ò³§æþªçÜ…QÅÌZf¯èþ…GÌêVæü$Ñ$Væü*yéÆæÿ$
pHé 1 es¡≈£î Ä+ø£å\ß ‘·|üŒyê <˚X¯ Á|ü»˝À¢ rÁe GMæüPyé Ìôý° Ñ«§æþ…V> {糿æý$™èþÓÐóþ$ «§é¯èþÅ… ?.. ÐéÇÐèþ§æþªMæü$BÄæý$$«§éË$GÌêÐèþ^éaÆÿ$$? Dçœ$r¯èþfÇW¯èþ{´ë…™èþ…ÌZ
Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. ÆðÿO™èþ$Ë$V> Ðèþ$¯èþ… ç³Çíܦ†°A§æþ$ç³#ÌZMìü™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$Ý린Mæü´ùÎçÜ$Ë$HÑ$^óþÔéÆæÿ$?A°{ç³Õ²…^éÆæÿ
ñ‘·ÿ+sƒ¡ πs|ü⁄‘·ßqï ø£s√Hê πødüß\ dü+K´ ^óþÄæý*ÍÞ…§æþÌêÏ... ¯é×ýÅ™é {ç³Ðèþ*×êË$ $. DÐóþ$ÆæÿMæü$ÑfÄæý$Ôé…†Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…K{ç³Mæür¯èþÑyæþ$§æþË^óþÔéÆæÿ$. D§é
´ësìý…^éÍ. ™éË$ ÌôýMæü$…yé, ™óþÐèþ$ ÌôýMæü$…yé, Ææÿ$×ýçœ$r¯èþA¯èþ*çßýÅ…V>fÇW…§é? ÌôýMæüE§óþªÔèýç³NÆæÿÓMæü…V>fÇW…§é? A¯óþ
«§é¯éÅ°² »êV> BÆæÿ»ñýsìýt... Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§éËMæü$ ^èþÆæÿaçÜÐèþ*f…ÌZÐðþ$$§æþÌñýO…§æþ¯é²Ææÿ$. Dçœ$r¯èþ ò³OfÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Ðé§øç³
™óþÐéÍ. A° Æ>çÙ‰ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý, Ðé§æþ¯èþË$^èþ*çÜ$¢…sôýB…§øâæý¯èþMæüË$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. Ôé…†¿æý{§æþ™èþË çÜÐèþ$çÜÅ™èþ
{V>Ò$×êÀÐèþ–¨®, {V>Ò$×ý Ðèþ$…_±sìý çÜÆæÿçœÆ>ÔéRê Ìñý™èþ¢Mæü$…yégê{Væü™èþ¢ç³yéÍÞ¯èþ»ê«§æþÅ™èþ{糿æý$™éÓËò³OE…§æþ°BÐðþ$Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ*™èþ$ÅË$ G{Ææÿ»ñýÍÏ §æþÄæý*MæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# ÆðÿO™èþ$ËMæü$ MðüíÜBÆŠÿ ™èþÆæÿàÌZ ÆðÿO™èþ$Ë MøçÜ… ´ër$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² «§é¯èþÅ… ÑË$ÐèþË$ ç³yìþ´ùÄæý*Äæý$°, ©…™ø §óþÔèý…ÌZAËfyìþ çÜ–íÙt…^óþ…§æþ$Móü Mö…§æþÆæÿ$M>Ðé˯óþD§éÆæÿ$×ê°Mìü JyìþVæüsêtÆæÿ¯óþ
Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Ææÿ*ÆæÿÌŒý hÌêÏ Æ>Äæý$ç³Ç¢ {糿æý$™éÓÌôý ÌôýÐèþ° G{Ææÿ»ñýÍÏ A¯é²Ææÿ$. 24 Væü…rË Ðéâæýå…™é Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ «§é¯èþÅ… AÐèþ$$ÃMøÐèþyé°Mìü Ðé§æþ¯èþMæü*yéÑ°í³Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ç³Çíܦ†A§æþ$ç³# ™èþç³µMæüÐèþ$$…§óþ™èþW¯èþ^èþÆæÿÅË$
Ðèþ$…yæþË… Æ>Væü¯èþ² Væü*yðþ…ÌZ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ѧæþ$Å™Œþ, Ñ™èþ¢¯éË$, GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ò³r$tºyæþ$Ë$ A±² ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. D §æþÔèýÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$V> ^óþç³sêtÍÞ¯èþ»ê«§æþÅ™èþMóü…{§æþ, Æ>{çى糿æý$™éÓËò³OE…§æþ° ÑfÄæý$Ôé…† A¯é²Ææÿ$.
Móü…{§é°² BMæüíÜÃMæü ™èþ°T ^óþíܯèþ Ðèþ$…{†, Mö˯Œþ CçÜ*¢¯óþ, _ÐèþÆæÿMæü$ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ$¯èþÐèþ$…™é íÜG… MðüíÜBÆŠÿ Mìü çÜçßýMæüǧéªÐèþ$°,
ç³ÍÏÌZ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§é°² GMæüPyé Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. A¯èþ²§é™èþ¯èþ$ B§æþ$Mæü$…sôý... ™éË$ ÌôýMæü$…yé, ™óþÐèþ$ ÌôýMæü$…yé »êV> BÆæÿ»ñýsìýt¯èþ |æ\¢˝À¢ düè»Hê‘·àø£‘·qß ô|+bı+~+#ê*
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ÌêMŠü yú¯Œþ Mæü$ A…™èþ… G糚yæþ$? G糚yæþ$ ÌêMŠü {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D Æðÿ…yæþ$ çÜ…§æþÆ>ÂÌZϯèþ* Ðèþ$¯èþMæü$ C…™èþ A¯èþ²… §öÆæÿ$Mæü$™èþ$…¨. A…§æþ$Móü «§é¯éÅ°² Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§é°Mìü MóüsêÆÿ$$…_¯èþ
yú¯Œþ G†¢ÐóþÝë¢Ææÿ$? f¯é˯èþ$ G糚yæþ$ ÇÎgŒý ^óþÝë¢Ææÿ$? C糚yæþ$ C§óþ sêí³MŠü §óþÔèý Ðèþ$…{† ÆðÿO™èþ$Ë$, A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ïÜG… MðüíÜBÆŠÿ BǦMæü, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü çÜ…„ø¿æý…ÌZ¯èþ* ™óþ©ÌZϯóþ Æ>ÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. AÌêVóü MæüÆø¯é eT+Á‹ á≥\
{ç³fË…§æþÇÌZ¯èþ* E™èþP…uæÿ Æóÿç³#™ø…¨. ç³Çíܦ† ^èþ*çÜ$¢…sôý ÌêMŠü yú¯Œþ Ðóþ$ 3™ø çÜÐèþ$çÜÅË$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ÆðÿO™é…V>°Mìü A°² Ñ«§éË$V> Ððþ¯èþ$²§æþ¯èþ$²V> ÐðþOÆæÿ‹Ü °Ææÿ*Ã˯èþ fÇVóü ÐèþÆæÿMæü$ Mæü…ï³ÏsŒý ÌêMŠü yú¯Œþ ° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ MæüÆø¯é
ÆðÿO™èþ$˯èþ$§óþªÕ…_ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† E¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. ^èþ¡¢‹Ü VæüyŠþ Ðèþ…sìý ç³MæüP Æ>Úë‰ÌZÏ ´ësìý§éªÐèþ$° Ðèþ$…{† ÆðÿO™èþ$ËMæü$ í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. àÍyóþ‹Ü ÌZ í³ËÏÌZÏ çÜ–f¯é™èþÃMæü™èþ
A…™èþ… AÄôý$ÅÌê Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$.Ððþ$$§æþsìý Ñyæþ™èþ ÌêMŠü yú¯Œþ {ç³Mæür¯èþMæü$ ò³…´÷…§óþÌê ò³§æþªË$ {´ù™èþÞíßý…^éË°
Ðèþ$$…§æþ$ ¿êÆæÿ™Œþ ÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ MóüÐèþË… §é§éç³# 500V> E…yóþÑ. H{í³ÌŒý ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{†
14ÐèþÆæÿMæü$ Ñ«¨…_¯èþ ÌêMŠü yú¯Œþ ÌZ 10ÐóþË$ §ésêÆÿ$$. A…sôý çÜÆ>çÜÇ 20 Æðÿr$Ï
MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. C¨ r*Ðèþ$^Œþ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢. A…§æþ$Móü Ðóþ$ 3ÐèþÆæÿMæü$
{糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþÐðþ*yîþ ÌêMŠü yú¯Œþ ´÷yìþW…^éÆæÿ$. D 10 ÆøkÌZϯóþ MæüÆø¯é
MóüçÜ$Ë$ §óþÔèý…ÌZ 20ÐóþË$ §ésêÆÿ$$. C…M> ò³Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$Ç C…M>
H… ^óþÄæý*Í? ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ ™èþWY.. MóüçÜ$Ë ¯èþÐðþ*§æþ$
˝≤ø˘ &ÍHé≈£î düVü≤ø£]+#ê*
sêÁùwº‘·s¡ß\≈£î ≈£L&Ü ì‘ê´edüs¡ edüßÔe⁄\ß, q>∑<äß n+~kÕÔ+ Çã“+<äß\ß+fÒ 9866199999 HÓ+ãs¡ß≈£î
DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. Ððþ$O
{yîþÐŒþ$Þ MìüyŠþÞ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ ™ðþË$Væü$
¯óþÆæÿ$aMæü$…§é… ÒyìþÄñý* ° BÄæý$¯èþ
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é
¿æý*™èþ… ÑËÄæý*°² ^èþ*íÜ í³ËÏË _°²
™èþVæü$Y™èþ$…§æþ° Móü…{§æþ… BÕ…_…¨. M>± Mö™èþ¢ MóüçÜ$Ë$ A…™èþMæü…™èþMæü* Ðèþ$¯èþçÜ$Ë$ ^èþÍ…^éÆÿ$$.. ™èþÐèþ$Ðèþ…™èþ$
ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…yæþyæþ….. ÐéÅí³¢° °Æø«¨…^èþyæþ…ÌZ Móü…{§æþ… Æ>Úë‰Ë$ ÑçœËÐèþ$Ðèþ#™èþ*¯óþ HÐðþ$O¯é ^óþÄæý*Ë° ™èþí³…^éÆÿ$$.
E¯é²Æÿ$$. ™égêV> Ðóþ$ 3 ¯èþ$…_ §óþÖÄæý$ ÑÐèþ*¯èþ {ç³Äæý*×ê˯èþ$ A¯èþ$Ðèþ$†… bò˛Hé #˚j·T+&ç Ädüß|üÁ‹˝À yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡ bı+<äß‘·ßqï e\dü ≈£î≥ß+;≈£î\≈£î eT+Á‹ Vü≤ØXŸ |üsêeTs¡Ù AÑ$™é»Œý i õÜt çßZ… ÒyìþÄñý* ^èþ*íܯèþ ™èþÆ>Ó ™èþ ÐéÇMîü JMæü BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ_a…¨..
^éÆæÿ$. l¯Œþ 1 ¯èþ$…_ ѧóþÖ {ç³Äæý*×êËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Í^éaÆæÿ$. ©…™ø sìýMðürÏ Ððþ…r¯óþ AÐèþ$ÌZÏ ò³sôýtÔéÆæÿ$.. ÐéâæýÏ IyìþÄæý* ѯèþ² ™èþÆ>Ó™èþ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ìôý M>¯ðþÞ‹³t
íܨ®õ³r: Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ÌêMŠü yú¯Œþ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅMæü.. ¯é Ðéçßý¯èþ… C_a Ñ$Ðèþ$à Æ>íÜ, MðüÐðþ$Æ>Ððþ$¯èþ$ÏV> Ðèþ*Ç JMæü ÒyìþÄñý* íœÍ… ¡ÔéÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,
AÐèþ$ÃM>˯èþ$ GÆÿ$$ÆŠÿ ÌñýO¯ŒþÞ çÜ…çܦË$ Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆÿ$$. M>± A¯èþ*çßýÅ…V> Ͳ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý ç³…í³Ý뢯èþ° Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ$íÜÙèþ VæüÇÂ×îý
¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… sìýMðürÏ AÐèþ$ÃM>Ë$ Bõ³Äæý$…yæþ…r* §óþÔèý ѧóþÖ ÑÐèþ*¯èþÄæý*¯èþ »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$, ÑÔéQ, ÑfÄæý$Ðéyæþ CÌê JMöPMæüPÆæÿ* JMøP ^ør E…sêÆæÿ$. M>±
Mæü$r$…½Mæü$ËMæü$ Æ>çÙ‰ BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† çßýÈÔŒý Æ>Ðèþ# ¿æýÆøÝë C^éaÆæÿ$. MæüÆø¯é JMóü^ør E¯èþ²r$t A§æþ$™èþ…V> ¯èþsìý…^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é GòœMŠüt ™ø Ðèþ_a¯èþ àÍyóþ‹Ü
çÜ…çܦ˯èþ$ B§óþÕ…_…¨. {糫§é° Ððþ*yîþ D ¯ðþË 27¯èþ Ðèþ$ÆøÝëÇ Æ>çÙ‰éË ïÜG… ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… Ñ«¨…_¯èþ ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> EÐèþ$Ãyìþ Ððþ$§æþMŠü hÌêÏ
Ë™ø ¿ôýsìý M>»Z™èþ$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ Væüyæþ$Ðèþ# ´÷yìþW…^éÌê Ðèþ§éª A¯óþ§é°ò³O D °çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mö° Ðèþ*™èþ–¿êçÙ° ¯óþÆæÿ$aMæü$…§é… A…r* C_a¯èþ
¯éÆ>Äæý$×ýRôýyŠþ ¯èþ$…_ Æ>Ðèþ$Äæý$…õ³r Ò$§æþ$V> §é§éç³# 10 Ðèþ$…¨ çÜ…§óþÔèý… Ðèþ$¯èþçÜ$Ͳ ™éMæü$™ø…¨. MæüÆø¯éò³O ´ùÆæÿ$Mìü Ò$Mæü$ ™ø_¯èþ ÝëÄæý$…™ø
çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ™èþÆ>Ó™èþ AÀ{´ëÄæý*Ë$ ¡çÜ$Mö° Ððþ*yîþ °Ææÿ~Æÿ$$Ýë¢Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Mæü$r$…½Mæü$Ë$ MæüÍíÜ Væü™èþ ¯éË$Væü$ ÆøkË$V> M>ͯèþyæþMæü¯èþ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý Mæü$
C¨ÐèþÆæÿMæü$ Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï Ò$sìý…VŠü ™èþÆ>Ó™èþ Ððþ*yîþ ÌêMŠü yú¯Œþ ´÷yìþW…^éÆæÿ$. {糿æý$™éÓ°Mìü »êçÜrV> °ËÐèþ…yìþ A° í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. C…™èþMîü C…§æþ$ÌZ
ºÄæý$Ë$§óþÆ>Ææÿ$. ÒÇÌZ JMæüÆðÿO¯èþ çÜ$íÜÙèþ VæüÇÂ×îýV> E…yæþV>, BÐðþ$Mæü$ ÐðþO§æþÅ ¯èþsìý…_¯èþ ÐéÆæÿ…™é 糧óþâæýÏÌZç³# í³ËÏÌôý M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ….
C糚yæþ$ Mæü*yé Ðóþ$ ¯ðþÌêQÆæÿ$ ÐèþÆæÿMæü$ ´÷yìþW…^èþyæþ… RêÄæý$Ðèþ$° ™ðþË$Ýù¢…¨. _Mìü™èþÞ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*°² ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$…{† Ñ$Ðèþ$ÃͲ A±² ÆæÿM>Ë$V>
l¯Œþ 1 ÐèþÆæÿMæü$ ÌêMŠü yú¯Œþ ´÷yìþWÝë¢Ææÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ™èþWY™óþ ÌêMŠü
yú¯Œþ G†¢ÐóþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…¨. M>± ÆøkÆøkMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþ E¯é²Æÿ$$.
^èþ*çÜ$Mæü$…sêÐèþ$°, ÐéÇ° íܨ®õ³r hÌêÏ BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
hÌêÏ Móü…{§æþÐðþ$O¯èþ íܨ®õ³r {糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{†ÌZ ÐðþO§æþÅ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ²
πød”ÄsY yÓ’K] dü]ø±<äß: MôV≤#Y
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯éò³O A°² Æ>Úë‰Ë ïÜG…Ë™ø {糫§é°
©…™ø ™èþWY¯é Mæü*yé Ðèþ$äÏ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. Gr$¯èþ$…_ GMæüPyæþ ÐðþOÆæÿ‹Ü çÜ$íÜÙèþ¯èþ$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çÜ$íÜÙèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.. M>± ™ðþË…V>×ý ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ*{™èþ… CMæüPyìþ ¯óþ™èþË™ø
A…r$™èþ$…§ø ™ðþÍÄæý$° ç³Çíܦ†. A…§æþ$Móü ÌêMŠü yú¯Œþ G™óþ¢õÜ¢ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³Ðèþ*§æþ… ™èþÐèþ$ A™èþ¢V>Ç…sìýMìü ÐðþâêåÍÞ E…§æþ°, Ðèþ*Móü CÌê G…§æþ$Mæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§ø Ðèþ*sêÏyæþr… Ìôý§æþ° M>…{Vðü‹Ü ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ Òòßý^Œþ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
Ýù.. ´÷yìþW…^èþÐèþ^èþa° A…r$¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ ÌêMŠü yú¯Œþ ™èþÆæÿj¯èþºÆæÿj¯èþ ™ðþÍÄæý$yæþ… Ìôý§æþ…r*.. ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º A™èþ¢, Ðèþ*Ðèþ$, ™èþÐèþ$ ç³#sìýt…sìý ÐéÇ BÐóþ Ðèþ_a…§æþ° Ñ$Ðèþ$ÃͲ »êV> ^èþ*çÜ$Mæü$…sê¯èþ° ÐéÇMìü Ðèþ*r C^éa¯èþ°, Ò$Mæü$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË çÜËàË$
ç³yæþ$™èþ$¯èþ² Móü…{§æþ… ™égêV> Ðóþ$ 3 ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé ÌêMŠü yú¯Œþ ´÷yìþW…^óþ §æþ¯èþ¯èþ$ Ðèþ$…{†™ø ^ðþ糚Mö_a…¨. D ÌêMŠü yú¯Œþ ÌZ, ò³OV> G…yæþÌZ M>ͯèþyæþMæü¯èþ Ðèþ*r CçÜ$¢¯èþ²r$Ï ÌêMŠü yú¯Œþ ³æNÆæÿ¢Äôý$Å…™èþ ÐèþÆæÿMæü* GMæüPyìþMìü ÐðþâZϧæþª° Ðèþ*Mæü$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ BÌZ^èþ¯èþ MóüïÜBÆŠÿMæü$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþõ³µ çÜËàËMóü MóüïÜBÆŠÿ
AÐèþM>ÔéË$¯èþ²r$t Mæü°í³Ýù¢…¨. MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ CÌê¯óþ ò³ÇW™óþ Ðóþ$ _ÐèþÇ ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþâæýÏyæþ… Ðèþ$…_¨ M>§æþ°, Ò$Mæü$ A¯èþ²… ò³sìýtÝë¢, M>ÐéÍÞ¯èþ ç³° Cí³µÝë¢., Ðóþ$ 7Ðèþ çÜçßýMæüÇ…^éË°, C…MóüÐðþ$O¯é Ò$Mæü$ Cº¾…§æþ$Ë$ E…sôý ™èþ¯èþ ¸ù¯Œþ 98661 ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MóüïÜBÆŠÿ »ŸÐèþ$ÃË™ø Ðèþ*çÜ$PË$ CÐèþÓyæþ…
Mæü*yé ÌêMŠü yú¯Œþ ´÷yìþW…^èþyæþ… ™èþç³µ Móü…{§é°Mìü Ðèþ$Æø Ðèþ*ÆæÿY… ÌôýMæü$…yé ´ùÄôý$ ™óþ©¯èþ ÌêMŠü yú¯Œþ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅMæü ¯é {ç³™óþÅMæü Ðéçßý¯èþ…ÌZ Ñ$Ðèþ$ÃͲ ¯óþ¯óþ 99999 ¯ðþ…ºÆæÿ$Mæü$ ¸ù¯Œþ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. Æ>õÙ‰™èþÆæÿ$ËMæü$ Mæü*yé °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÇM>§æþ$..ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ MæüÆø¯é° Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ Ðéyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° Ñòßý^Œþ
AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. Móü…{§æþ… Mæü*yé C§óþ BÌZ_çÜ$¢¯èþ²r$t ™ðþË$Ýù¢…¨. C§óþ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý ÌZ° ÐéÇ çÜÓçܦÌê°Mìü ç³…í³Ý뢯èþ° Ðèþ*r C^éaÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$, ÐéÇMìü òÙËtÆŠÿ CÐèþÓyæþ…™ø ´ër$, ÐéÇ BÆøVæüÅ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
fÇW™óþ §óþÔèý…ÌZ BǦMæü ç³Çíܦ† Ðèþ$Ç…™èþ ¨VæügêÆóÿ {ç³Ðèþ*§æþ… E…r$…¨. ïÜH…K M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…_ Ñ$Ðèþ$ÃͲ »êV> ^èþ*çÜ$MøÐéË°, ™èþ¯èþMæü$ ¸ù¯Œþ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ BÆ> ¡çÜ*¢ ÐéÇMìü A…yæþV> E…sêÐèþ$° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ç©¢... eT∞¢... ek˛Ô+<ä≥ ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+
24 @Á|æ˝Ÿ 2020
ç³ ÐèþÆŠÿÝëttÆŠÿ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý™ø VøÐé º*Åsîý CÍÄæý*¯é
ÆöÐèþ*¯ŒþÞ ^óþÄæý$¯èþ$…§æþ¯óþ ÐéÆæÿ¢ ¯ðþsìýt…r çßýËaÌŒý ^óþÝù¢…¨.
Æðÿ…yóþâæýÏ ´ër$ Æ>fMîüÄæý*Ë™ø ¼iV> E…yìþ C糚yæþ$ ÐèþÆæÿ$çÜ
íÜ°Ðèþ*˯èþ$ ÌñýO¯øÏ ò³sêtÆæÿ$ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý. Æ>fMîüÄæý$ 7
M>ÆæÿÅMæüÌê´ëÌZÏ ´ëÌŸY…r*¯óþ íÜ°Ðèþ* çÙ*sìý…VŠüÞ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ
³æNÇ¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² 'ÐèþMîüÌŒý Ý뻌ý'
íÜ°Ðèþ*ÌZ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ CÍÄæý*¯éMæü$ AÐèþM>Ôèý…
Mæü͵…^éÆæÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨.»êÎÐèþ#yŠþ »êÏMŠü@»êçÜtÆŠÿ Ðèþ$*Ò 'í³…MŠü'
_{™é°Mìü ÈÐóþ$M>Y Ðóþ×ý$ {ÖÆ>ÐŒþ$ §æþÆæÿØ™èþÓ…ÌZ D 'ÐèþMîüÌŒý Ý뻌ý'
Ææÿ*´÷…§æþ$™ø…¨. ¨ÌŒý Æ>k, »Z±Mæü³æNÆŠÿ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃ
çÜ$¢¯èþ² D íÜ°Ðèþ*ÌZ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý çÜÆæÿçܯèþ A…fÍ, °Ðóþ™èþ
Á|üuÛ≤dt düs¡düq ÁX¯<ë∆ ø£|üPsY
£éÐèþ$‹Ü, A¯èþ¯èþÅ ¯éVóüâæýÏ ïßýÆøÆÿ$$¯èþ$ÏV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü »êÎÐèþ#yŠþ ¿êÐèþ$Ë$ sêÎÐèþ#yŠþ »êr ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. CMæüPyìþ Mæü£æþË$,
80 Ôé™èþ… çÙ*sìý…VŠü Mæü*yé 휰‹Ù AÆÿ$$…¨. AÆÿ$$™óþ yðþOÆðÿMæütÆæÿÏ ç³°¡Ææÿ$ Ððþ$_a ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢
C…§æþ$ÌZ D Ðèþ$$Væü$YÇ™ø ´ër$ Ðèþ$Æø ïßýÆøÆÿ$$°P ÝùP‹³ ^èþ*³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü G…§æþÆø A…§éË ™éÆæÿË$ »êÎÐèþ#yŠþ r$
E…§æþr. C…§æþ$MøçÜ… Ôèý–†àçÜ°² òœO¯èþÌŒý ^óþÔéÆæÿ° ÐéÆæÿ¢Ë$ sêÎÐèþ#yŠþ òÜtõ³µÔéÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ CsîýÐèþÌôý 'ÝëçßZ' íÜ°Ðèþ*™ø
Ðèþ^éaÆÿ$$. M>± A…§æþ$ÌZ °f… Ìôý§æþ° Ôèý–† M>ÏÇsîý C^óþaÄæý$ ™ðþË$Væü$ _{™èþ…ÌZMìü G…{sîý C_a…¨ »êÎÐèþ#yŠþ º*Åsîý {Ôèý§éª Mæü³æNÆŠÿ.
yæþ…™ø Ðèþ$Æø {Móüi ¯èþ*Å‹Ü ºÄæý$rMö_a…¨. {糿ê‹Ü çÜÆæÿçܯèþ _…§æþ$Ìôýíܯèþ DÐðþ$ ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæüÌZM>°² ÑÔóýçÙ…V>
'ÐèþMîüÌŒý Ý뻌ý' íÜ°Ðèþ*ÌZ Ôè–ý † àçܯŒþ º§æþ$Ë$V> CÍÄæý*¯é¯èþ$ BMæür$tMæü$…¨. ©…™ø BÐðþ$Mæü$ sêÎÐèþ#yŠþ ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø BçœÆŠÿ §æþMìüP…§æþ°
òœO¯èþÌŒý ^óþÔéÆæÿ¯óþ ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐðþOÆæÿÌŒý AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$ÌZ ™ðþË$Ýù¢…¨.CsîýÐèþÌôý 'çÜÇÌôýÆæÿ$ ±MðüÐèþÓÆæÿ$' íÜ°Ðèþ*™ø çÜ*ç³ÆŠÿ çÜMðüÞ‹Ü
°gê°gêË çÜ…Væü† ç³MæüP¯èþ»ñýyìþ™óþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ×Z¢ VøÐé º*Åsîý Ý뫨…_¯èþ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$.. ™èþ¯èþ ™èþ§æþ$ç³Ç íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ç³ÆæÿÔèý$Æ>ÐŒþ$
CÍÄæý*¯é ÆöÐèþ*¯ŒþÞ ^óþÄæý$¯èþ$…yæþr… A¯óþ¨ Ððþ$V> AÀÐèþ* §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… {íÜP‹³t 糯èþ$Ë™ø ¼iV> E¯èþ²
¯èþ$ÌZÏ E™éÞçßý… °…³æ#™ø…¨. Væü™èþ…ÌZ ç³Ðèþ¯Œþ& CÍÄæý*¯é yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ç³ÆæÿÔèý$Æ>ÐŒþ$, D ÌêMúz¯Œþ 휰‹Ù M>V>¯óþ ³æNgê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$
M>…»ZÌZ Ðèþ_a¯èþ 'fÌêÞ' Ðèþ$*Ò çÜ*ç³ÆŠÿ íßýsŒý Ý뫨…_…¨ °ÆæÿÓíßý…_ D Ðèþ$*Ò ÝëtÆŠÿt ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿr. ©…™ø D ÝëÇ Ðèþ$õßýÔŒý
M>ºsìýt 'ÐèþMîüÌŒý Ý뻌ý' A§óþ òÜ…sìýÐðþ$…sŒý Çï³sŒý ^óþÄæý$yæþ… »êº$™ø gZyîþ Mæüsôýt ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ GÐèþÆæÿ¯óþ §é°ò³O A…§æþÇÌZ E™èþP…uæÿ
RêÄæý$Ðèþ$° ^ðþ糚Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.JM>¯öMæü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþ¯èþ ¯ðþËMö…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ Ðóþr {´ëÆæÿ…À…_¯èþ
A…§éË™ø sêÎÐèþ#yŠþ C…yæþ[ïÜt° õÙMŠü ^óþíܯèþ CÍÄæý*¯é.. ç³ÆæÿÔèý$Æ>ÐŒþ$.. »êÎÐèþ#yŠþ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ {Ôèý§éª Mæü³æNDz òœO¯èþÌŒý ^óþõÜ
{ò³gñý…sŒý õœyŠþ AÐèþ#sŒý AÆÿ$$…¨. »êÎÐèþ#yøÏ ç³Ë$ íÜ°Ðèþ*Ë$ BÌZ^èþ¯èþÌZ E¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨.Ðèþ$õßý‹Ù »êº$& ç³ÆæÿÔèý$Æ>ÐŒþ$
^óþíܯèþ D Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à CsîýÐèþÌôý 'AÐèþ$ÆŠÿ AMæü¾ÆŠÿ B…sZ±' M>…»ZÌZ Ææÿ*´÷…§æþ¯èþ$¯èþ² D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ¿êÈ ºyðþjsŒý MóüsêÆÿ$$…_
íÜ°Ðèþ*ÌZ Ððþ$Çíܯèþç³µsìýMîü ò³§æþªV> {ç³Äñý*f¯èþ… Ìôý§æþ$. Ýù.. ´ëůŒþ C…yìþÄæý* Ðèþ$*ÒV> {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>¯èþ$¯é²Ææÿ$.
^èþ*yéÍ Ðèþ$Ç JMæüÐóþâæý ç³Ðèþ¯ø¢ ÆöÐèþ*¯ŒþÞ ^óþõÜ¢ BÐðþ$ MðüÈÆŠÿ †ÇW ò³OV> ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ M>ÅÆðÿMæütÆŠÿ òßýOÌñýOsŒý AÄôý$ÅÌê {íÜP‹³t
V>yìþÌZ ç³yæþ$™èþ$…§é? Ìôý§é? A¯óþ¨. Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²Ææÿr yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ç³ÆæÿÔèý$Æ>ÐŒþ$. A…§æþ$Móü »êÎÐèþ#yŠþ
ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ {Ôèý§éª Mæü³æNÆŠÿ ÐðþO³æ# Ððþ$$Væü$Y ^èþ*³æ#™èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. D
Ðóþ$ÆæÿMæü$ Cç³µsìýMóü BÐðþ$™ø çÜ…{糨…³æ#Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²r$Ï sêMŠü.

yÓT>± y˚Tq\ߢ&ç ªñô|Œqµ


ÝëÆÿ$$ «§æþÆæÿÐŒþ$ ™óþgŒý ™èþÐèþ$$Ãyæþ$, Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ Ðóþ$¯èþË$Ïyæþ$ ÐðþOçÙ~ÐŒþ ™óþgŒý ïßýÆøV> G…{sîý CÐèþÓ»Z™èþ$¯èþ² íÜ°Ðèþ* Eò³µ¯èþ.
A…sôý A糚yæþ$ Äæý$…VŠü ÆðÿºÌŒý ÝëtÆø¢ _…§óþíܯèþ º*Åsîý {Ôèý§éª..
C糚yæþ$ Ðèþ$õßýÚù¢ ÆöÐèþ*¯ŒþÞ ^óþÄæý$¯èþ$…§æþ¯èþ²Ðèþ*r. ^èþ*yéÍ Ðèþ$Ç BÐðþ$
ÑçÙÄæý$…ÌZ òœO¯èþÌŒý yðþïÜçÙ¯Œþ GÌê ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ¯óþ¨.

çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÕçÙ$Åyæþ$ º$_a»êº$ Ýë¯èþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ Ððþ$O{† Ðèþ$*Ò Ðóþ$MæüÆŠÿÞ,
çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÆðÿOsìý…VŠüÞ »êůèþÆæÿ$Ï çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐðþOçÙ~ÐŒþ ™óþgŒý çÜÆæÿçܯèþ Mæü—G† ÔèýÆæÿÃ
¯èþsìýÝù¢…¨. ÐðþOçÙ~ÐŒþ ™óþgŒý gêËÇV> Mæü°í³…^èþ¯èþ$…yæþr… ÑÔóýçÙ…. çÙ*sìý…VŠü 휰‹Ù ^óþçÜ$Mö° Ñyæþ$§æþËMæü$
íܧæþªÐðþ$O¯èþ D Ðèþ$*Ò ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…¨. M>V> ™égê çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ D
Mæü*ÅsŒý ËÐŒþ ÝùtÈ° ™èþÑ$âæý ¿êçÙÌZ¯èþ* ÈÐóþ$MŠü ^óþÄæý$»Z™èþ$¯é²Ææÿ° ™ðþÍíÜ…¨.D Ðèþ$*Ò ™èþÑ$âŒý
ÈÐóþ$MŠü çßýMæü$P˯èþ$ ÑfÄŒý$ õÜ™èþ$糆 §æþMìüP…^èþ$Mæü$¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. D ÈÐóþ$MøÏ ™èþÑ$âŒý ÝëtÆŠÿ ïßýÆø
Ä eT©º kÕºs¡sY ø±´ì‡˝Ÿ?
ÑfÄŒý$ Möyæþ$Mæü$ gêçܯŒþ çÜ…fÆÿ$$² ïßýÆøV> ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÄæý*Ë° ´ëϯŒþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿr. ÑfÄæý$$P {ç³çÜ$¢™èþ… Ýû™Œþ C…yæþ[ïÜtÌZ Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ Mìü çÜ…º…«
ÑfÄŒý$ õÜ™èþ$糆Mìü Ðèþ$…_ E¯èþ² õܲçßýº…«§æþ…™ø D Ðèþ$*Ò §éÓÆ> gêçܯŒþ çÜ…fÄŒý$ MðüÈÇP ³æ#¯é¨ ¨…_¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë$ GMæü$PÐèþV> Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. C§æþª
ÐóþÄæý*˯óþ BÌZ^èþ¯èþMæü$ Ðèþ^éaÆæÿr.{ç³çÜ$¢™èþ… ÑfÄŒý$ Möyæþ$Mæü$ gêçܯŒþ çÜ…fÄŒý$ Mðü¯èþyéÌZ E¯èþ²™èþ ѧæþÅ Ææÿ$ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøË$ MæüÍíÜ ¯èþsìý…^èþyæþ… A¯óþ BÌZ
A¿æýÅíÜçÜ$¢¯é²yæþ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ³æNÆæÿ¢Æÿ$$¯èþ Ððþ…r¯óþ BÄæý$¯èþ ѧóþÔéË ¯èþ$…_ †ÇW ÐèþÝë¢yæþ°, B Ððþ…r¯óþ
òÜsŒýÞ Ò$§æþMæü$ Æ>Ðö^èþa° MøÎÐèþ#yŠþ ÐèþÆ>YË çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Eò³µ¯èþ ™ðþË$Væü$ ÐèþÆæÿÛ¯èþ$P §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ ^èþ¯èþ¯èþ$ {ç³fË$ BÌŒý Ððþ*‹Üt Ðèþ$Ç_´ùÄæý*Ææÿ$.
º$_a »êº$Äôý$ ™èþÑ$âæý…ÌZ Mæü*yé §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï sêMŠü. A† ™èþÓÆæÿÌZ D íÜ°Ðèþ*Mæü$ ïßýÆø ËMæü$ çÜÐèþ$¯éÅÄæý$… ^óþÄæý$ÌôýÐèþ$° ^éÌê
çÜ…º…«¨…_¯èþ ³æNÇ¢ ÑÐèþÆ>Ë$ {ç³Mæüsìý…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ° A…r$¯é²Ææÿ$. ÝëÆæÿ$Ï B Mæü£æþË ÐðþO³æ# §æþÆæÿØMæüË$ Mæü*yé C…{sñý‹Üt
^èþ*ç³Ìôý§æþ$. BÆŠÿBÆŠÿBÆŠÿ ³æ#×ýÅÐèþ* A° CçÙtÐðþ$O¯èþ
ÝëtÆŠÿ ïßýÆø˯èþ$ JMóü {õœÐŒþ$ ÌZ ^èþ*õÜ AÐèþM>Ôèý…
§æþMæüP¯èþ$…¨.{糿ê‹Ü Vøí³^èþ…§Šþ Ðèþ…sìý ïßýÆøË$

≈£îÁs¡ V”≤s√\qß {≤¬sZ{Ÿ #˚dæ... Ðèþ$…_ ÝùçÙÌŒý ´ëÆÿ$$…sŒý ° òÜÌñýMŠüt ^óþçÜ$Mö° ByìþÄñý$¯ŒþÞ GMæü$PÐèþV> BMæüÇÛ…^óþ MöÆæÿsêË ÕÐèþ
Mæü*yé B Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ íÜ°Ðèþ*
^óþÝë¢Ææÿ¯óþ sêMŠü Ðèþ_a…¨. JMæü C…rÆæÿ*ÓÅÌZ Vøí³
^èþ…§Šþ Mæü*yé ™èþç³µMæü$…yé {糿ê‹Ü ¯óþ¯èþ$ MæüÍíÜ JMæü
íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý*Ë° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²… A° ÑÐèþÆæÿ
×ý C^éayæþ$. Vøí³^èþ…§Šþ C_a¯èþ M>ÏÇsìýMìü Aç³µsZÏ
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ KrÑ$° ^èþ*yæþÌôý§æþ$. §æþÆæÿØMæü$yìþV> Ñ$Ça íÜ°Ðèþ* ¯èþ$…_ ¿æýÆæÿ™Œþ A¯óþ ¯óþ¯èþ$ ÐèþÆæÿMæü$ CÆæÿ$ ÐèþÆ>YË AÀÐèþ*¯èþ$ÌZÏ B¯èþ…§éË$ Ððþ$$§æþË
¯éË$Væü$ íÜ°Ðèþ*Ë$ »êMŠüÞ Bïœ‹Ü Ðèþ§æþª Ðèþ$…_ MæüÌñý„æü¯ŒþÞ ° A…§æþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒý Äæý*ÅÆÿ$$. {糿ê‹Ü Vøí³^èþ…§Šþ G…™èþ Ðèþ*…_
Äæý*…WÌŒý ÌZ Ðèþ*…_ çÜ…§óþÔé°² CÐèþÓVæüË MöÆæÿsêË ¯ðþMæüÞt Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ B^éÆæÿÅ íÜ°Ðèþ*™ø õܲíßý™èþ$ÌZ òܵçÙÌŒýV> ^ðþç³µ¯èþÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. C§æþªÇ
Æ>»Z™èþ$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøË™ø¯óþ ¼VŠü ºyðþjsŒý íÜ°Ðèþ*˯èþ$ MðüÈÆŠÿ Ë$ §é§é³æ# JMóüÝëÇ Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÆÿ$$. íÜ°Ðèþ*ÌZÏMìü Æ>Mæü Ðèþ$$…§æþ$ ¯èþ$…^óþ »ñýOMæü$Ë Ò$§æþ VæüÎÏËÌZÏ †ÇVóüÐéÆæÿ$. ÐèþÆæÿÛ… íÜ°Ðèþ*™ø {糿ê‹Ü
^óþíܯèþ MöÆæÿsêË ÕÐèþ Ðèþ^óþa Hyé¨ Mæü${Ææÿ ïßýÆø˯èþ$ Mæü*yé ÌñýO¯Œþ ÌZ ò³sñýt AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²r$Ï ïßýÆøV> Vøï³^èþ…§Šþ Ñ˯Œþ V> JMæü Æóÿ…gŒý ÌZ MìüÏMæüPÄæý*ÅÆæÿ$. C§æþªÆæÿ$ MæüÍíÜ Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ íÜ°Ðèþ* ^óþõÜ¢ »êÐèþ#…r$…§æþ° A糚yóþ sêMŠü Ððþ$$§æþÌñýO…¨. MðüÈÆŠÿ
™ðþË$Ýù¢…¨. B^éÆæÿÅMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÙ*sìý…VŠü 糯èþ$Ë$ C…M> ^éÌê E¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ ÌZ {糿ê‹Ü íÜ°Ðèþ* íÜ°Ðèþ*Mæü$ ™èþ¯èþ {MóügŒý ° ò³…^èþ$Mæü$…r* ´ù™èþ$…yæþV> Vøí³^èþ…§Šþ Ðèþ*{™èþ… Ò$yìþÄæý$… õÜtgŒý ÌZ¯óþ BW´ùÄæý*yæþ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ
çÙ*sìý…VŠü ³æNÇ¢ ^óþÄæý$yé°Mìü ´ëϯŒþ ÆðÿyîþV> E…¨. ÌêMŠü yú¯Œþ A¯èþ…™èþÆæÿ… Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËÌZÏ B ÐèþÆŠÿP Mæü$¨Ç™óþ Vøí³^èþ…§Šþ ™ø Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý*Ë° {糿ê‹Ü ^éÌê ÝëÆæÿ$Ï A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿr. M>± Mæü£æþ òÜrtÐèþÓÌôý§æþ$. CMæü B Ðèþ$«§æþÅ Vøí³^èþ…§Šþ hÌŒý íÜ°Ðèþ*
휰‹Ù ^óþõÜ b鯌þÞ E…§æþr.CsîýÐèþË C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓÅÌZ MöÆæÿsêË I§óþâæýÏÌZ ™èþ¯èþ yðþOÆðÿ„æü¯Œþ ÐèþÆŠÿP ^óþÄæý$yé°Mìü {糿ê‹Ü Ðèþ$$QÅ M>Ææÿ×ý…. Äæý$*Ò {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ÌZ b鯌þÞ Cí³µ…_ Vøí³ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ò³ÇVóüÌê ^óþÔéyæþ$.
Mìü ÇsñýOÆðÿÃ…sŒý CÝ뢯èþ° ^ðþ´ëµyæþ$. Cç³µsìýMóü 3 {íÜP‹³t ˯èþ$ Æðÿyîþ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² D §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ »êçßý$ºÍ íÜ°Ðèþ*™ø çÜMðüÞ‹Ü A…§æþ$Mæü$¯èþ² {糿ê‹Ü JMæüPÝëÇV> ´ë¯Œþ C…yìþÄæý* ÝëtÆŠÿ V> Væü$Ç¢…³æ# ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. {糿ê‹Ü Æóÿ…gŒý AÐèþ*…™èþ…V>
Ðèþ$…_ ÆöÐèþ*…sìýMŠü G…rÆðÿ•t¯èþÆŠÿ Mæü£æþ˯èþ$ Mæü*yé Æðÿyîþ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. ÌêMŠü yú¯Œþ ÌZ ò³ÇW´ùÐèþyæþ…™ø {糿ê‹Ü ™ø Vøí³^èþ…§Šþ Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ A…sôý ÆðÿÝ뵯ŒþÞ GÌê E…r$…§ø ™ðþÍÄæý$§æþ$. A…§æþ$Móü Vøí³^èþ…§Šþ BÌZ_…_ C§æþªÇMìü A¨ Ððþ$O¯ðþ‹Ü
MöÆæÿsêË GMæü$PÐèþV> ÆðÿOsìý…VŠü ™ø¯óþ M>Ìê°² Væüyæþ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿr. CMæü Mö™èþ¢ Mæü£æþËÌZ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ¯óþsìý™èþÆæÿ… V>¯óþ E…r$…§æþ° B {´ëgñýMŠüt ° M>Å°ÞÌŒý ^óþÔéÆæÿr. BÌŒý Ððþ*‹Üt Mæü£æþ òÜrtÆÿ$$Å…¨ A¯èþ$Mæü$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ GÐèþÇMìü ™ðþÍÄæý$Mæü$…yé¯óþ M>Å°ÞÌŒý
Äæý$…VŠü ïßýÆøÌôý ¯èþsìý…^óþ b鯌þÞ E¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ M>ÏÇsîý Æ>ÐéË…sôý Ðèþ*ÇMö°² ÆøkË$ ÐðþÆÿ$$sŒý ^óþÄæý*ÍÞ…§óþ. ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç ¿æýÑçÙÅ™Œþ ÌZ Vøí³^èþ…§Šþ MðüÈÆŠÿ MøçÜÐðþ$O¯é {糿ê‹Ü JMæü íÜ°Ðèþ* ^óþÝë¢yóþÐðþ* ^èþ*yéÍ..

{≤©e⁄&¥ V”≤s√\ #Ûê˝…+CŸ\ß ø£s√Hêô|’ b˛s¡ß≈£î


¯éÑ$¯óþsŒý ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ÔèýÆ>Ó¯èþ…§Šþ, Æ>¯é Ðèþ…sìý ÝëtÆŠÿÞ
Mæü*yé D béÌñý…gŒý ˯èþ$ ³æNÇ¢ ^óþÄæý*ÍÞ E…¨.
D béÌñý…gŒý ËÌZ ¯éÑ$¯óþsŒý M>ÐéÍÞ¯èþ ÐéÆæÿ$ ^éÌê Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$.
ÇkÕàsYº uÛ≤eT kÕj·T+ MæüÆø¯é {MðüOíÜ‹Ü béÇsîýMìü ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$
AÆÿ$$™óþ ÐéÇÌZ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý, Ðèþ$õßý‹Ù »êº$, {糿ê‹Ü Ðèþ…sìý ÝëtÆŠÿ ÑÆ>âæý… A…§æþgôýíÜ…¨. AÌêVóü
ïßýÆø˯èþ$ ¯éÑ$¯óþsŒý ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ… àsŒý sêí³MŠü V> Ðèþ*Ç…¨. f…™èþ$Ðèþ#ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ MæüÍW¯èþ ç³ÐèþÆŠÿ ÝëtÆŠÿ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$˯èþ$
¯éÑ$¯óþsŒý ^óþõÜ¢ ^èþ*yéË° ByìþÄñý$¯ŒþÞ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. {糿ê‹Ü Mæü*yé
¯óþçÙ¯èþÌŒý ÐðþOyŠþ V> Væü$Ç¢…³æ# E¯èþ² ïßýÆø M>ºsìýt CÌê…sìý Ðèþ$…_ 糯èþ$ÌZÏ
¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… AÆÿ$$™óþ »êÐèþ#…r$…§æþ° M>Ððþ$…sŒýÞ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$.
ç³ÐèþÆŠÿ ÝëtÆŠÿ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý ° GÐèþÆæÿ$ ¯éÑ$¯óþsŒý ^óþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é BÄæý$¯èþ
^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ™èþ¯èþ ç³° ™é¯èþ$ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ ¼hV>¯óþ E…sêÆæÿ$. CMæü
ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ íܱ ™éÆæÿË$ G糚yæþ$ Ìôý° Ñ«§æþ…V> CâæýÏMóü Ðèþ$õßý‹Ù Væü$Ç…_ òܵçÙÌŒý V> ^ðþç³µ¯èþÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ {糿ê‹Ü
ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. çÙ*sìý…VŠüÞ E…sôý ÆøkMø {´ë…™é°Mìü ÐðþâôýÏ íܱ Ðèþ*{™èþ… M>çÜ¢ Æðÿ‹Üt ¡çÜ$Mæü$¯óþ ç³ÆæÿÞ¯Œþ M>ºsìýt BÄæý$¯èþ GÌê…sìý 糯èþ$Ë$
ÝëtÆŠÿÞ {ç³çÜ$¢™èþ… JMóü ^ør E…r* M>Ìê°² Væüyìþõ³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ^óþçÜ$¢¯é²Æø ™ðþÍÄæý$§æþ$. CMæü Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkÌZÏ ÒÇ° GÐèþÆðÿO¯é ¯éÑ$¯óþsŒý
Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ Ðèþ*{™èþ… çÜÇMö™èþ¢ béÌñý…gŒý Ë™ø ByìþÄñý$¯ŒþÞ Mìü Ðèþ$…_ ^óþíÜ D béÌñý…gŒý ÌZ »êVæüÝëÓÐèþ$$Å˯èþ$ ^óþÝë¢Æø Ìôý§ø ^èþ*yéÍ.
MìüMìüPçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…sZÏ ç³¯èþ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r* C™èþÆæÿ ¯èþsîý¯èþr$ËMæü$ Mæü*yé
A§óþ ™èþÆæÿàÌZ béÌñý…gŒý Ë$ ÑçÜ$Ææÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_... »ñýrÆæÿÞÏ sñýOVæüÆŠÿ {çÙé‹œ ïßýÆøV> ¯èþsìý…_¯èþ íßý…© íÜ°Ðèþ* Ðèþ$$¯é²Ððþ$ORñýÌŒý™ø ÐðþÌôý¹ÆŠÿ B‹³ {õÜt yéVŠüÞ™ø, çÜ*µÇ¢
Ðèþ*¯Œþ A¯óþ àÅ‹Ù sêÅVŠü ° Ððþ$$§æþr AÆæÿ$j¯Œþ Æðÿyìþz §æþÆæÿØMæü$yæþ$ çÜ…¨‹³ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> G…{sîý C_a¯èþ °«¨ AVæüÆ>ÓÌŒý.. B ™èþÆ>Ó™èþ ¯éVæü ^ðþO™èþ¯èþÅ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$…™ø ´ër$ ïÜG…
Ðèþ…V> »êV> ÐðþOÆæÿÌŒý ^óþÔéyæþ$. B béÌñý…gŒý Æ>fÐèþ˜ã §æþVæüYÆæÿMæü$ ÐðþâæýÏyæþ…™ø ïßýÆøV> ¯èþsìý…_¯èþ çÜÐèþÅÝë_™ø ™ðþË$Væü$ C…yæþ[ïÜtMìü ç³Ç^èþÄæý$Ððþ$O…¨. Ç΋œ ç³…yŠþMæü$ ÑÆ>âæý…
AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøË ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþãÏ…¨. ©…™ø D béÌñý…gŒý ³æNÈ fVæü¯é²£Šþ yðþOÆðÿ„æü¯ŒþÌZ Æ>ÐŒþ$ ïßýÆøV> Ðèþ_a¯èþ CÝëÃÆŠÿt Ôèý…MæüÆŠÿ A…§æþgôýíܯèþr$t {ç³Mæüsìý…_…¨.
{sôý…yìþ…VŠü Í‹Üt ÌZ ^óþÇ´ùÆÿ$$…¨. G±tBÆŠÿ, Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ Ðèþ$*ÒÌZ ¯èþsìý…_ çÜ*ç³ÆŠÿ íßýsŒý A…§æþ$Mæü$…¨. B íßýsŒý™ø sêÎÐèþ#yŠþ
_Ææÿ…iÑ, MöÆæÿsêË ÕÐèþ CÌê ^éÌê Ðèþ$…¨ íܱ ÝëtÆŠÿÞ béÌñý…gŒý ˯èþ$ sꋳ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ ÍçÜŠtÌZ D ¿êÐèþ$ Mæü*yé ^óþÇ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ ÌêMŠüyú¯Œþ
³æNÇ¢ ^óþíÜ ÐóþÆóÿ ÝëtÆŠÿÞ ° ¯éÑ$¯óþsŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. sñýOÐŒþ$¯èþ$ Ðóþ‹Üt ^óþÄæý$Mæü$…yé ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP íœÌŒýà MøÆæÿ$Þ¯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ
Æ>fÐèþ˜ã ¯èþ$…_ B béÌñý…gŒý Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý, ™éÆæÿMŠü ËMæü$ ÐðþãÏ…¨. B ¯óþÆæÿ$aMæü$…r$…¨. ™égêV> °«¨ AVæüÆ>ÓÌŒý MæüÆø¯é ò³O ´ùÆ>r…ÌZ
™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÆæÿ$ Ñ$Væü™é ïßýÆø˯èþ$ ¯éÑ$¯óþsŒý ^óþÔéÆæÿ$. »êË{MìüçÙ~, ¿êVæü…V> ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mö_a…¨. C…§æþ$ÌZ
¯éV>Ææÿ$j¯èþ, Ððþ…Mæüsôý‹Ù, Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ Ðèþ…sìý ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ïßýÆø˯èþ$ ¿êVæü…V> ï³G… MóüÆŠÿÞ™ø ´ër$ ™ðþË$Væü$ _{™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+
24 @Á|æ˝Ÿ 2020

features@suryaa.com
8

™ø Hy騴ër$ ѧóþÖÄæý$$ÌñýÐèþDZ AÐðþ$ÇM>Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†…^óþ AÐèþM>ÔéË$ ÌôýÐèþ° ™ðþË$Ýù¢…¨.


{ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êË$, MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯èþ² AÐðþ$ÇM> Ðèþ$$糚¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yóþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅ…V> ^ðþO¯é, ¿êÆæÿ™Œþ ¯èþ$…_ ÐðþâôýÏÐéÇ° °Æø«¨…^é˯èþ² Ë„æüÅ…™ø¯óþ {r…‹³ D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$
¯èþ²r$Ï {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. CMæüPyìþ ¯èþ$…_ AÐðþ$ÇM>Mæü$ ÐðþâôýÏÐéÇò³O °õÙ«§æþ… Ñ«¨…^èþyæþ…™ø´ër$
Ôèý™èþÑ«§éÌê {ç³Äæ$ý †²Ýù¢…¨. ^ðþO¯é ™èþÐèþ$¯èþ$ Ë„æüÅ…V> ^óþçÜMæü$° ÐðþOÆæÿçÜ$ ³æ#sìýt…_…§æþ…r* Ðèþ$…yìþç³yæþ$™èþ$¯èþ² §óþÔ髧æþÅ„æü$yæþ$ Cç³µsìýMóü AÐðþ$ÇM>ÌZ E¯èþ²ÐéÇMìüMæü*yé C¨ ÐèþÇ¢çÜ$¢…§æþ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. AÆÿ$$™óþ D °Ææÿ~Äæý$…ò³O
yö¯éÌŒýz {r…‹³ çÜ…^èþ˯èþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. ™èþÐèþ$ §óþÔè…ý ÌZMìü C™èþÆæÿ §óþÔéË {ç³fË$ ÐèþËçÜ Æ>Mæü$…yé ™é™éPÍMæü °õÙ«§æþ… {r…‹³ çÜ…™èþMæü… ^óþÔéMæü A…§æþ$ÌZ E…yóþ Ñ«¨Ñ«§é¯éË {ç³M>Ææÿ… GÐèþÆðÿÐèþÇMìü AÐðþ$ÇM>ÌZMìü A¯èþ$
Ðèþ$† E…§ø, E…yæþ§ø ™ðþË$çÜ$¢…§æþ° AÐðþ$ÇM>ÌZ íܦÆæÿç³yæþz ¿êÆæÿ™èþ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.
Ñ«¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Mæü…sìýMìü Mæü°í³…^èþ° Ôèý{™èþ$Ðèþ#™ø ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ Vöç³µÐéâæýÏÄñý$O¯èþ AÐðþ$ÇMæü¯èþÏ Ñ§éÅÆæÿ$® Ë ç³Çíܦ†
E§øÅV>˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐéÍ. A…§æþ$Móü AÐðþ$ÇM>Mæü$ ÐèþËçÜËò³O ™é™éPÍMæü…V> °õÙ§« é°² Ñ«¨çÜ$¢¯é²…. ©°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ™égê ç³Ç×êÐèþ*Ë™ø ÒÝëË$ Ðèþ$…lÆðÿO¯èþ ѧéÅÆæÿ$¦ÌñýÐèþÆæÿ* E¯èþ²™èþ ѧæþÅ MøçÜ… AÐðþ$ÇM>Mæü$ ÐðþâôýÏ
ç³Çíܦ† ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… C…f±Ç…VŠü _ÐèþÇ òÜÑ$çÜtÆŠÿ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ѧéÅÆæÿ$¦Ë$
E™èþ¢Ææÿ$ÓËò³O ¯óþ¯èþ$ çÜ…™èþM>Ë$ ^óþÝ뢯èþ$ A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐèþËÏ AÐðþ$ÇM> A°² Ææÿ…V>ÌZÏ §ðþº¾†…sZ…¨. kÌñýO, BVæüçÜ$t Ðèþ*çÜ…ÌZ AÐðþ$ÇM> ÐðþãÏ ÑÑ«§æþ MøÆæÿ$ÞÌZÏ ^óþÆ>ÍÞ E…¨. Cç³µsìýMóü ÐéÆæÿ…™é iBÆŠÿD,
sZòœÌŒý ç³È„æüËMæü$ àfÆðÿO AÆæÿá™èþ Ý뫨…^éÆæÿ$. ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ËMæü$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$° I&20°
Hyæþ$ Ë„æüËMæü$ò³VO > MóüçÜ$, §é§é³æ# 40 Ðèþ$Ææÿ×êË$ çÜ…¿æÑý …^éÆÿ$$. D Ñç³™èþ$¢ ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yéz°Mìü ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ´÷…§éÍÞ E…¨. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ {r…‹³ í³yæþ$Væü$Ìê…sìý °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐèþyæþ…™ø ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, ÐéÇ
^èþÆæÿÅË$ çÜÆðÿ¯O èþ çœÍ™éÍÐèþÓyæþ… Ìôý§æþ$. ò³OV> A«§æþÅ„æü G°²MæüË$ Mæü*yé çÜÒ$í³çÜ$¢yæþyæþ…™ø {r…‹³ ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> ´ëÐèþ#Ë$ ™è°ÍíþͳϧÐóæþ…{yæþçÜ$¢þ$¯Ë$èþ²r$Ïçß{ç³ý™MæéÔèüsý$ìý…ËÄæ^éÆæý*ÿ$ÅÆæ. {r…‹
ÿ$.A…§æþ$Móü C™èþÆæÿ §óþÔéË ¯èþ$…_ ÐèþËçÜ˯èþ$ ™é™éPÍMæü…V>
³ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² D °Ææÿ~Äæý$…™ø C糚yæþ糚yóþ ¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë$
AÐðþ$ÇM>ÌZ Ayæþ$Væü$ò³sôýt AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ$. E§øÅVæüÈ™éÅ AÐðþ$ÇM>ÌZ íܦÆæÿç³yéË° MæüËË$ Mæü…r$¯èþ²
Mæü§æþ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ° Æ>fMîüÄæý$ ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ ¿êÑçÜ¢$¯é²Ææÿ$. ¿êÆæÿ™èþ ´ûÆæÿ$Ë$ Ðèþ$ÇMö…™èþM>Ë… Ðóþ_ E…yæþMæü ™èþç³µ§æþ$.

A Ððþ$ÇM> ÐéçÜ$ËMìü çÜÓÆ>Y°² ™èþËí³…^óþ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ G¯ø² E¯é² MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> _¯é²À¯èþ²…
AÆÿ$$Å´ùÄæý*Æÿ$$.{ç³çÜ$¢™èþ… AÐðþ$ÇM>ÌZ ç³Çíܦ† G…™ø À¯èþ²…V> E…¨.GMæüPyæþ ^èþ*íܯé
ÆøyæþÏò³O ÆøVæü$Ìôý Mæü°í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$.Æøyæþϱ² °Æ>ïèþ$çÙÅ…V> ÆøVæü$Ë™ø °…yìþ´ùÐèþyæþ…™ø ¿æýÄæý*¯èþMæü
ÑÐèþ$ÆæÿØË ÐðþËÏ$Ðèþ
AÐðþ$ÇM> {ç³fËMóü E§øÅV>ÐèþM>ÔéË$ Mæü͵…^é˯óþ E§óþªÔèý…™ø¯óþ ™é¯èþ$ D°Ææÿ~Äæý$…
¡çÜ$Mæü$¯é²¯èþ° {r…‹³ çÜÐèþ$Ǧ…^èþ$Mæü$¯é² ÔéÔèýÓ™èþ °ÐéçÜ çßZ§é({X¯Œþ M>Ææÿ$z) MøçÜ… Ðèþ^óþa ÐéÇ°
Ðé™éÐèþÆæÿ… Mæü°í³Ýù¢…¨. {ç³fË…§æþÆæÿ* CâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>Ðèþyæþ…™ø §ðþÄæý*ÅË$ °…yìþ¯èþ {´ë… Ë„æüÅ…V> ^óþçÜ$Mæü$¯óþ AÐèþ$ÌZÏMìü ™ðþçÜ$¢¯èþ²r$Ï AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. AÐðþ$ÇM>ÌZ° °Ææÿ$§øÅVæü ´ûÆæÿ$
™èþ…Ìê AÐðþ$ÇM> Mæü°í³Ýù¢…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$. D¯óþ糫§æþÅ…ÌZ¯óþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü™ø A{VæüÆ>fÅ… ËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþ… E…yé˯óþ E§óþªÔèý…™ø¯óþ ÐèþËçÜͲ °Íí³ÐóþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$ Mæü$¯é²….
A™èþÌêMæü$™èþË… AÐèþ#™ø…¨.. FçßýMæü$ A…§æþ° Ñ«§æþ…V> MæüÆø¯é ´ëhsìý ÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ò³ÇW´ù™èþ$… BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ ³æ#…kMæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ Ý린Mæü$ËMæü$ E§øÅV>ÌZÏ ™öÍ {´ë«§é¯èþÅ… E… yóþ…§æþ$Mæü$
yæþV>.. Ðèþ$Ææÿ×êË$ Mæü*yé A§óþÝë¦Æÿ$$ÌZ çÜ…¿æýÑçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ©…™ø.. ÐèþËçÜËò³O 60 ÆøkË »êůŒþ D Mæüv¯èþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²… A…r* {r…‹³ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ÐèþËçÜ Ñ«§é¯é˯èþ$ Mæüv¯èþ™èþÆæÿ…
Ñ«¨…_…¨ AÐðþ$ÇM>.. §é°° Ðèþ$Ç…™èþ ´÷yìþW…^éÌê..? Ðèþ§éª..? A¯èþ²¨ ç³ÇÖÍÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$ ^óþÄæý*Ë° ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² BÆøç³×ýË$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. A¯óþMæü §óþÔéÌZÏ° {ç³fË$
AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ {r…‹³.. {X¯ŒþM>Ææÿ$zMæü$ §æþÆæÿ RêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðéâæýϯèþ$ ™èþç³µ... ѧóþÖÄæý$$Ͳ {r…‹³ °Ææÿ~Äæý$…ò³O °Ææÿçܯèþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢ ¯é²Ææÿ$. BMæüÝëÙèþ$¢V> {r…‹³ °Ææÿ~Äæý$… {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…™ø
Æ>°ÐèþÓ»ZÐèþ$° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$ {r…‹³. Mæü¯èþº yæþ° Ôèý{™èþ$Ðèþ# §éyìþ ¯èþ$…_ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, ™èþÐèþ$ MæüËË$ MæüâæýÏËÄæý*ÅÄæý$Å° Ðé´ù™èþ$ ¯é²Ææÿ$. CMæü AÐðþ$ÇM>Mæü$ ÐèþËçÜ ÐðþâôýÏÐéÇÌZ ¿êÆæÿ™Œþ,
AÌêVóü AÐðþ$ÇM> ´ûÆæÿ$Ë E§øÅV>˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZMìü ÐèþËçÜ˯èþ$ ^ðþO¯é §óþÔéçÜ$¦Ìôý A«¨MæüÐèþ$° ^ðþ´ëµÍ. Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ ÐèþËçÜ˯èþ$ °Äæý$…{†…^éË°
™é™éPÍMæü…V> °Íí³ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$t {r…‹³ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßýMæü ^èþ*çÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ™égêV> MøÑyŠþ&19¯èþ$ Ayæþ$zò³r$tMæü$° {r…‹³ ™èþ¯èþ Ý÷…™èþ
E™èþ¢Ææÿ$ÓËò³O çÜ…™èþMæü… ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü §éyìþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ AÐðþ$ÇM> ´ûÆæÿ$Ë Agñý…B¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ° AÐðþ$ÇMæü¯èþ$Ï õ³ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é¯èþ$ °Äæý$…{†…^èþyæþ…ÌZ
E§øÅV>˯èþ$ Ææÿ„ìü…^éÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… Bçܯèþ²Ððþ$O…§æþ°, A…§æþ$ÐèþÌôýÏ ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZMìü ÐèþËçÜ˯èþ$ {r…‹³ òœ*Ææÿ…V> ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ°..B ÐðþOçœ ËÅ… ¯èþ$…_ {ç³fË §æþ–íÙt° Ðèþ$ãÏ…^óþ…§æþ$Móü D
™é™éPÍMæü…V> °Íí³Ð óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï {r…‹³ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…¨…_¯èþ {ç³Mæür¯èþ ^óþÔéÆæÿ° AMæüPyìþ ÐéÆæÿ$ ÑÐèþ$ÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$
E™èþ¢Ææÿ$ÓËò³O ™é¯èþ$ çÜ…™èþMæü… ^óþÄæý$»Z™èþ$¯é²¯èþ° Mæü*yé ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. C¨ M>ÆæÿÅÆæÿ*ç³… §éÍõÜ¢
Hsê 25ÐóþË Ðèþ$…¨ Ððþâæý$™èþ$…sêÆæÿ° CMæüPyìþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ M>¯èþ$ÞÌôýsŒý A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.
™èþ§æþ$ç³Ç E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ ÐðþË$Ðèþyóþ ÐèþÆæÿMæü$ ѧóþÖÄæý$$ÌñýÐèþÆæÿ* AÐðþ$ÇM>ÌZMìü {ç³ÐóþÕ…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$† G°²MæüË MøçÜÐóþ$
E…yæþ§æþ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf—G…¿æý×ý ÐèþËÏ E§øÅV>Ë$ MøÌZµÆÿ$$¯èþ ÐéÇ Ý릯èþ…ÌZ ÐèþËçÜ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ° Ðèþ$Æø 5ÐóþËÐèþ$…¨ ÝëõœtÓÆŠÿ C…f ±Ææÿ$Ï AÐðþ$ÇM>ÌZ° çÜ…çܦÌZÏ ç³°^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éË ¯èþÐèþ…ºÆøÏ G°²MæüË$ çÜÒ$í³çÜ$¢¯èþ² Ðóþâæý MæüÆø¯é ÐèþËÏ {ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ¯ðþËMö¯èþ² BÆøVæüÅ
^óþÆæÿ$aMæü$…sôý §óþÔèý ´ûÆæÿ$Ë$P A¯éÅÄæý$… ^óþíܯèþsôýÏ AÐèþ#™èþ$…¨² ÐéÅSŲ…^éÆæÿ$. AÐðþ$ÇM> ´ûÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ Ððþâæý$™èþ$…sêÆæÿ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. {r…‹³ ™égêV> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý$… ™ø Ðèþ^óþa Hyé¨ çÜ…„ø¿æý…ò³O {r…‹³ Ðèþ$…yìþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ©° {糿êÐèþ… GMæüPyæþ G°²MæüË çœÍ™éËò³O ç³yæþ$™èþ$…§ø¯èþ°
çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ Ðèþ* ™öÍ {´ë«§é¯èþÅÑ$² Mæü*yé ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. M>Ë…ÌZ ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éË ¯èþ$…_ AÐðþ$ÇM> ÐðþâôýÏ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨ Mæü*yé BÄæý$¯èþ ¿æýÄæý$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ »êÇ ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yæþyæþ… GÌêVø ™ðþÍÄæý$Mæü
E§øÅV>Ë$ MøÌZµÆÿ$$ Æøyæþ$z¯èþ ç³yóþ ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…¨. AÐðþ$ÇM> {糿æý$™èþÓ A«¨M>Ææÿ ÌñýMæüPË {ç³M>Ææÿ… çÜ™èþÐèþ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ¯èþ²¨ Æ>fMîüÄæý$ ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ ^ðþç³#™èþ$¯èþ² Ðèþ*r$ ÑÐèþ$þÆæÿØË$ ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$
™ðþË$Væü$ÐéâæýÏò³O {糿êÐèþ… 2.2MørÏ Ðèþ$…¨ Äæý$$Ðèþ¡,Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ E´ë«¨ MøÌZµÄæý*Ææÿ°, ÒÆæÿ…™é °Ææÿ$§øÅVæü ¿æý–† MøçÜ…
AÐðþ$ÇM>Mæü$ ÐèþËçÜ˯èþ$ (CÑ$Ã{VóüçÙ¯Œþ) ¯èþ$ ™é™éPÍ Mæü…V> °Íí³ÐóþÄæý$yæþ…™ø B {糿êÐèþ… ¿êÆæÿ™èþ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. C…M> A¯óþMæü Ðèþ$…¨ C§óþ »êrÌZ E¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ÆðÿâO æý¿Ï ZXËÌZ °ÐéçÜ…
ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, ÝëõœtÓÆŠÿ C…f±ÆæÿÏò³O ç³yóþ AÐèþM>Ôèý… E…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éË ¯èþ$…_ E¯èþ²™èþ AÐðþ$ÇM>ÌZ õ³§æþË ç³Çíܦ† Ðèþ$È §éÆæÿ$×ý…V> ™èþÄæý*ÆæÿÆÿ$$Å…¨. çÜçßýfÐðþ$O¯èþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$
^èþ§æþ$Ðèþ#Ë MøçÜ… {糡 Hsê 25ÐóþË Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ AÐðþ$ÇM>Mæü$ Ððþâæý$™èþ$…sêÆæÿ°, AÐðþ$ÇM> 糨˄æüËMæü$ ò³OÐèþ*sôý E…yìþE…sôý GÌêVøÌê Mæüyæþ$³æ# °…³æ#Mæü$¯óþ ÐéÆæÿ$ M>± C糚yæþ$ GMæüPyé f¯éË$ M>¯èþÆ>° ç³Çíܦ†
¡çÜ$Mæü$¯èþ² D°Ææÿ~Äæý$…™ø ÐéÆæÿ…™é CMæüPyóþ E¯èþ²™èþ ^èþ§æþ$Ðèþ#¯èþ$ A¿æýÅíÜ…^éÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…§æþ° Væü×ê…M>Ë {ç³M>Ææÿ… ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éË ¯èþ$…_ AÐðþ$ÇM>ÌZ E¯èþ²™èþ ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜçÜ$¢¯èþ²ÐéÆæÿ$, E§øÅ _¯èþ² ç³° ^óþçÜ$MøÐéË¯é² ç³° §öÆæÿMæüMæü BMæüÍ™ø AËÐèþ$sìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$.†¯èþyé°Mìü †…yìþ Ìôý§æþ$,
^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éÌZÏ ¯éË$VóüâæýÏ C…f±Ç…VŠü, Æðÿ…yóþâæýÏ G…½H, AÆÿ$$§æþ$¯èþ² ÆóÿâæýÏ V>Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ²ÐéÇ çÜ…QÅ 10Ë„æüËMæü$ ò³OV>¯óþ E…r$…¨. 40Äôý$âæýÏ {Mìü™èþ… AÐðþ$ÇM> ÐðþãÏ íܦÆæÿ°Ðé E…yæþsê°Mìü CË$Ï ÌôýMæü ^éÌêÐèþ$…¨ AÐðþ$ÇMæü¯ŒþÞ ÆðÿOâæýÏÌZ° ¿ZXËÌZ ç³yæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.ÆøyæþÏÒ$§æþMìü
G…½½G‹Ü MøÆæÿ$Þ˯èþ$ ³æNÇ¢^óþíܯèþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ AÐðþ$ÇM> ÐðþãÏ AMæüPyæþ E¯èþ²™èþ ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜçÜ$¢¯èþ² çÜ… HÆæÿµÆæÿ$^èþ$Mæü$¯èþ² Mæü$r$…»êË$ 50ÐóþËMæü$ ò³OV>¯óþ E…sêÄæý$° A…^èþ¯é. AÐðþ$ÇM>ÌZ E¯èþ²™èþ ÐèþõÜ¢ MæüÆø¯é GMæüPyæþ ÝùMæü$™èþ$…§ø¯èþ¯óþ ¿æýÄæý$…™ø ÆðÿOâæýåÌZ¯óþ M>Ë… Væüyæþ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$.C¨ A{Væü
çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. AÐðþ$ÇM>ÌZ° ÑÑ«§æþ çÜ*PâæýÏÌZ E¯èþ²™èþ ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜçÜ$¢¯èþ² ѧéÅÆæÿ$¦ÌZÏ A™èþÅ« ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜ…_, íܦÆæÿç³yìþ¯èþ ÐéÇ çÜ…QÅ Ë„æüÌZÏ E…r$…§æþ°, CMæü Ýë眊tÐóþÆŠÿ E§øÅVæü… MøçÜ… Æ>fÅ…ÌZ AÐðþ$ÇMæü¯ŒþÞ {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ†. & }ÐèþÍÏ ™èþ¯èþÃÄŒý$, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
¨Mæü…V> Ðèþ$¯èþ §óþÔé°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$ E…yæþ yæþ…, A¨Mæü*yé ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ÐðþãϯèþÐéÆæÿ$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ¯óþ E…sêÆæÿ° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {r…‹³ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² D ™égê °Ææÿ~Äæý$…
ÌêMŠüyú¯Œþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
ÌêMŠüyú¯Œþ Ðèþ$$WÔéMæü AÐðþ$ÇMæü¯èþÏMæü$ E§øÅV>Ë$ Mæü͵…^èþyæþ… Mæü*yé
AÐðþ$ÇM> Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐéÌŒý.. AÌêVóü, ѧóþÔéË ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa ÐéâæýÏ
Mæü…sôý... ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yóþ AÐðþ$ÇMæü¯èþÏMæü$ {´ë«§é¯èþÅ… CÐéÓÍÞ
E…r$…¨. ©…™ø.. 60 ÆøkË ÐèþÆæÿMæü* ѧóþÔéË ¯èþ$…_ GÐèþȲ
Æ>°ÐèþÓ»Z… A…sZ…¨ AÐðþ$ÇM>.. B ™èþÆ>Ó™èþ ´÷yìþW…^éÍÞ
E…r$…§é A¯èþ²¨ çÜÒ$„ìüÝ뢅.. {X¯ŒþM>Ææÿ$zMæü$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²
Ðéâæýϯèþ$ ™èþç³µ ѧóþÖÄæý$$Ͳ Æ>°ÐèþÓ… A…r$¯é²Ææÿ$. AÐðþ$ÇM>
M>ÇÃMæü$Ͳ M>´ëyæþ$Møyé°Mìü Ðèþ$$¯èþ$Ã…§æþ$ Ðèþ$Ç°² ^èþÆæÿÅË$
^óþç³rt»Z™èþ$¯é²Ææÿ$.. AÐðþ$ÇM> ´ûÆæÿ$ËMæü$ MîüËMæü ÐðþO§æþÅ
çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÌê ^èþ*Ý뢅.. E´ë«¨ Ìôý°
AÐðþ$ÇMæü¯èþϯèþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ ÐèþÆæÿMæü* Mö™èþ¢ ÐèþËçÜËò³O B…„æüË$
Mö¯èþÝëVæü$™éÆÿ$$ A…sZ…¨ A{VæüÆ>fÅ….
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.