Вы находитесь на странице: 1из 2

ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1573

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
1 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АПОСТОЛОВ БЛАГОЈ 27.09.1963
2 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АРСОВА АНА 12.09.1940
3 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 БОГДАНОВСКИ ДАМАСКИН 17.07.1974
4 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВ АЦО 19.03.1961
5 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВА ВЕРКА 27.10.1954
6 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВСКИ ЉУПЧО 19.03.1955
7 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИЌ ЈОВАН 06.03.1996
8 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЃОРЃИЕВ ГЕРАСИМ 16.09.1970
9 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАРЕВСКА УБАВКА 01.03.1966
10 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАРЕВСКИ ЛАЗАР 03.06.1955
11 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВА ЛЕНЧЕ 28.08.1963
12 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВА ЦВЕТА 01.11.1949
13 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА БИЛЈАНА 01.03.1975
14 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА ЈОВАНА 29.04.1998
15 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА МИТРА 01.02.1954
16 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА ОЛГИЦА 14.08.1962
17 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА СЛАВИЦА 05.11.1965
18 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА СТАНА 07.07.1933
19 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ ВЛАСТИМИР 25.11.1966
20 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ ЈОВАН 17.03.1954
21 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ КИРЕ 23.02.1958
22 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ МИРОСЛАВ 11.02.1961
23 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 КУЗМАНОВСКИ ИСАК 03.01.1979
24 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЛАЗАРОВ МАРЈАНЧО 04.12.1984
25 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНЧЕВ ТРИФЧО 11.02.1959
26 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНЧЕВА МАРИКА 05.06.1935
27 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЈАЛКОВСКИ ДИМИТАР 25.11.1980
28 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛАНОВ ДИМИТРИ 28.10.1965
29 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛАНОВ НИКОЛЧЕ 20.08.1971
30 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛЕВ ТОДЕ 10.02.1958
31 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛЕВСКИ ТРАЈЧЕ 21.11.1957

1 од 2
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1573

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
32 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВА ТЕРЕЗИЈА 17.01.1939
33 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВСКИ ТОМЕ 04.10.1958
34 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИХАЈЛОВСКИ ВЛАСТИМИР 18.02.1943
35 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МОНЕВСКИ ЈОРДАН 28.03.1954
36 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НАСЕВСКИ ДРАГАН 28.01.1967
37 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НИКОЛИЌ ЉИЉАНА 20.09.1947
38 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВ ЗОРАН 19.03.1968
39 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВА ВЕСНА 16.05.1969
40 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВСКИ БЛАГОЈА 25.10.1994
41 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 РИСТОВСКИ МИЛАН 05.09.1979
42 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СЕРАФИМОВСКИ ИЛАРИОН 13.01.1973
43 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈАНОВ ЛАЗАР 29.03.1955
44 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈАНОВА ВИТА 11.11.1955
45 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈКОВСКИ НИКОЛА 20.11.1937
46 ЛЕСНОВО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0011 НАСЕВСКА ЦВЕТА 29.03.1960

2 од 2