Вы находитесь на странице: 1из 5

ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1572

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
1 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АПОСТОЛОВА КРСТАНА 24.09.1976
2 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АПОСТОЛОВА ЛИЛЈАНА 19.02.1958
3 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АПОСТОЛОВА МАРИЈА 12.06.1999
4 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АТАНАСОВ БЛАЖЕ 19.09.1948
5 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АТАНАСОВА ГАНА 26.07.1952
6 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 БОШКОВСКИ ПЕНЕ 17.10.1964
7 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ВЕЛКОВСКА ПАВЛИНА 24.08.1933
8 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГИЧЕВА СЛАВКА 11.01.1936
9 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГЛИГОРОВ ИГОР 03.09.1972
10 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДАВИТКОВ ДИМИТАР 15.09.1942
11 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДАВИТКОВА СТОЈКА 03.07.1941
12 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДАВИТКОВСКА ЕЛЕНА 25.02.1985
13 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДАВИТКОВСКА УБАВКА 27.12.1962
14 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДАВИТКОВСКИ БЛАГОЈ 13.05.1960
15 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДАНИЛОВСКА РУЖА 19.05.1958
16 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДАНИЛОВСКИ ДАРКО 01.01.1980
17 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВСКА ВЕСКА 19.04.1979
18 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВСКИ ГРУИЦА 05.12.1971
19 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВСКИ ЕМИЛ 21.02.2000
20 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВСКИ СПАСО 30.05.1970
21 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ДИМИТРОВСКИ СТОЈАН 07.06.1941
22 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДАР 24.09.1935
23 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЕФРЕМОВА МАРИЈА 04.11.1937
24 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЗАРЕВСКИ МЕТОДИ 30.09.1959
25 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВ АНГЕЛЧЕ 12.03.1995
26 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВ БЛАГЕ 17.02.1975
27 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВ БОЖИДАР 23.02.1994
28 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВ ГОРАНЧО 19.05.1969
29 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВ ТОНИ 08.06.1972
30 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИВАНОВА БЛАЖУНКА 11.03.1950
31 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИГНАТОВ ВИКТОР 27.11.1965

1 од 5
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1572

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
32 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ИГНАТОВА ЗАГОРКА 24.03.1943
33 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАКОВЛЈЕВСКА ЉУБИЦА 15.02.1940
34 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАКОВСКИ ОРЦЕ 18.10.1964
35 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНЕВ ДЕЈАН 14.05.1973
36 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНЕВ ЗВОНКО 05.07.1969
37 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНЕВ КРУМ 04.02.1942
38 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНЕВА ЈОРДАНКА 31.08.1939
39 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНЕВСКА КИРКА 01.03.1965
40 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈАНЕВСКИ ГОРАНЧО 02.02.1968
41 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВ БОБЕ 18.10.1983
42 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВ ВЛАТКО 22.07.1985
43 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВ ВЛАТКО 14.04.1974
44 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВ ИЛЕ 13.04.1965
45 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВ МИТРЕ 24.06.1957
46 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВ ТРАЈЧО 13.08.1958
47 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВА БОЈАНА 22.06.1985
48 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВА ВЕЛИКА 11.04.1941
49 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВА РАЈНА 15.06.1962
50 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА БИСЕРА 05.10.1936
51 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА БЛАГОРОДНА 27.03.1938
52 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА БОЦА 25.05.1966
53 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА ЛЕПА 17.11.1940
54 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКА УБАВКА 31.03.1968
55 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 02.11.1989
56 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ ВЛАДИМИР 10.04.1937
57 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ ДАРКО 25.02.1991
58 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ ДОБРЕ 11.03.1962
59 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ ЈОВАН 26.06.1940
60 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ МАДЕ 15.11.1964
61 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОВАНОВСКИ СТАМЕН 01.10.1961
62 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОСИФОВ ВИТЕ 14.08.1965

2 од 5
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1572

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
63 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОСИФОВА МИЛАНКА 09.08.1936
64 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОСИФОВСКА СУЗАНА 22.11.1965
65 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОСИФОВСКИ ВИДАН 28.01.1957
66 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОСИФОВСКИ ЗОРАН 06.04.1959
67 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОСИФОВСКИ ПАНЧЕ 13.02.1957
68 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЛАЗАРЕВА ДРАГИЦА 02.10.1961
69 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВ НИКОЛА 26.01.1943
70 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВ СЛАВЧО 26.04.1980
71 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВА ВЕСЕЛИНКА 24.10.1961
72 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВА ЈОВАНКА 04.03.1934
73 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВА ЛИДИЈА 08.12.1984
74 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВА МИЛЕНКА 22.04.1941
75 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВСКА ВИТА 05.05.1959
76 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВСКА ИВАНА 30.04.1989
77 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВСКА НАДА 14.01.1958
78 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВСКИ БЛАГОЈ 24.05.1956
79 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВСКИ ДРАГАН 12.12.1982
80 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЕВСКИ ЛАСТО 26.01.1957
81 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНАСИЈЕВ ТРАЈКО 29.06.1940
82 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЈАЛЧЕВА ТРАЈАНКА 08.11.1947
83 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВ САНДЕ 07.03.1960
84 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВСКА ЛИДИЈА 26.10.1966
85 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВСКИ ЈОВИЦА 09.03.1959
86 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИТЕВСКИ САВЧЕ 22.11.1987
87 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦОВ ВЛАДИМИР 11.09.1933
88 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦОВА САВА 11.01.1936
89 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦОВСКА ЈУЛИЈАНА 15.12.1963
90 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦОВСКИ ЈОВИЦА 10.10.1959
91 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШЕВСКА РЕНАТА 27.12.1984
92 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШЕВСКИ АЛЕКСАНДАР 21.03.1984
93 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШЕВСКИ ДРАГАН 20.04.1952

3 од 5
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1572

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
94 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШЕВСКИ ЛАЗАР 03.02.1988
95 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШОВ АЛЕКСАНДАР 05.12.1981
96 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШОВ ГОРАН 23.11.1982
97 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШОВ ИЛЕ 23.12.1984
98 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШОВ ЈОВЕ 30.07.1958
99 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШОВА ЕЛИЗАБЕТА 22.01.1961
100 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИШОВА МИЛЕНА 26.12.1996
101 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НАУНОВСКА ВЕСНА 19.08.1965
102 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 НАУНОВСКИ ИВАНЧО 23.06.1957
103 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПАНОВ БОБАН 16.06.1980
104 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПАНОВ РИСТЕ 27.02.1984
105 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПАНОВА ВЕРКА 25.02.1941
106 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТКОВСКА ЈАСМИНКА 10.09.1967
107 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТКОВСКА ЈОРДАНА 07.12.1975
108 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТКОВСКИ ГОЦЕ 27.03.1966
109 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВ ЃОРГЕ 03.04.1934
110 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВ СТОЈАН 22.04.1942
111 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВА БЛАГОРОДНА 30.07.1941
112 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВА МИРА 18.09.1929
113 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВА ПАВЛИНКА 01.07.1947
114 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВСКА МАРИНА 13.04.1965
115 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВСКИ АЛЕКСАНДАР 09.05.1987
116 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВСКИ МАРЈАН 23.01.1994
117 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ПЕТРОВСКИ ОЛИВЕР 15.10.1963
118 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 САЛТИРОВ КРИСТИЈАН 29.08.1992
119 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СМИЛКОВ ФИЛИП 18.04.1948
120 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈАНОВА РОЦА 16.09.1952
121 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТОНЧЕВСКИ ВЛАДО 20.02.1955
122 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈАНОВ ГОРАНЧО 03.11.1971
123 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈАНОВА ТОДОРА 20.02.1950
124 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈЧЕВ ВИТЕ 24.03.1956

4 од 5
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1572

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
125 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈЧЕВА ЈАГУДА 01.11.1961
126 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈЧЕВСКА ЛИМОНКА 16.05.1969
127 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈЧЕВСКА МАГДЕЛЕНКА 25.05.1969
128 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈЧЕВСКИ ДАВОР 25.06.1994
129 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈЧЕВСКИ МАРКО 08.01.1982
130 ДРЕВЕНО НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТРАЈЧЕВСКИ МАРТИН 31.12.1992

5 од 5

Вам также может понравиться