Вы находитесь на странице: 1из 49

Návod na obsluhu a údržbu

Operation and maintenance handbook


Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
... / ... / ...

Šroubový kompresor
Air screw compressor
Винтовый компрессор
ALBERT E 120 V Danfoss VLT 2881

ATMOS Chrást s.r.o.; Plzeňská 168; 330 03 Chrást u Plzně; Česká republika
Tel. (Тел.) : + 420 / 19 / 7860 - 181
+ 420 / 19 / 7860 - 111
ATMOS Chrast Ltd.; Plzenska 168; 330 03 Chrast u Plzne; Czech Republic + 420 / 19 / 79 45 247
Fax (Факс) : + 420 / 19 / 79 45 379
АТМОС Храст т.о.о.; Пльзеньска 168; 330 03 Храст у Пльзни; Чешская республика

Verze / Version / Версия

At 4004 / N1 V.12.2001
OBSAH CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ
Bezpečnostní předpisy Safety instructions Правила техники безопасности 2
Úvod Introduction Введение 6
Záruční podmínky Guarantee conditions Условия гарантии 7
Technické parametry Technical parameters Технические параметры 8
Popis skupin Description of groups Описание групп 12
1. Vzduchový a olejový okruh 1. Air and oil circuits 1. Воздушный и масляный контуры 13
2. El. zařízení kompresoru 2. Compressor electrical equipment 2. Эл. оборудование компрессора 17
3. Vzdušník 3. Air reciever 3. Ресивер 20
4. Sušička vzduchu 4. Dryer 4. Cушилка воздуха 21
5. Popis funkce 5. Description of function 5. Описаниефункции 21
6. Kryt 6. Cover 6. Кожух 23
Obsluha zařízení Operating instructions Обслуживание установки 24
1. Upozornění pro uživatele 1. Caution for users 1. Предупреждение для пользователей 24
2. Instalace kompresoru 2. Compressor installation 2. Инсталяция компрессора 27
3. Uvedení do provozu 3. Putting into service 3. Ввод в эксплуатацию 27
4. Řídící automat 4. Control unit 4. Управляющий автомат 28
5. Spuštění kompresoru 5. Starting the machine 5. Пуск компрессора 32
6. Zastavení kompresoru 6. Stopping the machine 6. Остановка компрессора 33
7. Kontrola během provozu 7. Monitoring during operation 7. Контроль во время работы 33
8. Provoz ve ztížených podmínkách 8. Operation under hard conditions 8 Работа в затрудненных климатических условиях 34
9. Spuštění po provozní odstávce 9. Starting after operation shutdown 9. Пуск после рабочей остановки 35
Údržba kompresoru Compressor maintenance Уход за компрессором 36
1. Upozornění pro údržbu 1. Caution for maintenance 1. Предупреждение для yходa 36
2. Kompresorový olej 2. Compressor oil 2. Компрессорное масло 37
3. Olejový filtr 3. Oil filter 3. Масляный фильтр 39
4. Vložka odlučovače oleje 4. Oil separator element 4. Вкладыш маслоотделителя 40
5. Vzduchový filtr 5. Air filter 5. Воздушный фильтр 40
6. Chladič 6. Cooler 6. Охладитель 40
7. Elektromotor 7. Electromotor 7. Электромотора 40
8. Pojistný ventil 8. Safety valve 8. Предохранительный клапан 41
9. Elektrické zařízení 9. Compressor electrical equipment 9. Электрическое оборудование 42
10. Vzdušník 10. Air receiver 10. Ресивер 43
11. Seznam spotřebních dílů 11. List of consumption parts 11. Перечень расходных частей 44
12. Intervaly údržby 12. Maintenance intervals 12. Интервалы ухода 45
13. Vyhledávání závad 13. Trouble-shooting 13. Устранение неисправностей 47
Ukončení provozu Termination of compressor operation Окончение работы 50
Bezpečnost a první pomoc Safety and first aid Безопасность и первая помощъ 51

1 At 4004 / N1
V.12.2001
2 At 4004 / N1
V.12.2001

BEZPEČNOST SAFETY ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Nespouštěj ! Přečti návod na obsluhu ! Pozor ! Horký povrch !

Do not start ! Read instructions for operation ! Attention ! Hot surface !

Не включай ! Прочти инструкцию по эксплуатации ! Внимание ! Горячая поверхность !

Pozor ! Před prováděním servisních prací přečti Pozor ! Nestoupat na kohouty nebo jiné části
návod ! tlakového systému !
Attention ! Read instructions before starting service Attention ! Do not stand on cocks and other parts of
work ! pressure systém !
Внимание ! Не становиться на краны или на другие
Внимание ! Перед проведением технического части системы находящиеся под
обслуживания прочти инструкцию ! давлением !

Pozor ! Tlak ! Pozor ! Neotvírat výstupní kohout před připojením


vzduchové hadice !
Attention ! Pressure !
Attention ! Do not open the output cock before air
hoses are connected !
Внимание ! Внимание, высокое давление !
Внимание ! Перед присоединением воздушного
шланга не открывать выпускной кран !

Pozor ! Automatický chod ! Pozor ! Neotvírat kryty při při chodu kompresoru !
Attention ! Do not operate the compressor while door
Attention ! Automatically run !
or covers are open !

Внимание ! Автоматический ход ! Внимание ! Не открывай щиты кожуха при работе


компрессора !

Plnění kompresorového oleje Zvedací bod, kotvící bod

Compressor oil filling Lifting point, anchoring point

Наполнение компрессорным маслом Подъёмный пункт, анкерный пункт (для транспорта)


BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SAFETY INSTRUCTIONS ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
VÝSTRAHY WARNINGS ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Výstrahy stanovují činnosti, které musí být z důvodu Warnings indicate activities that have to be unconditionally Предостережения устанавливают деятельности, которые по
nebezpečí úrazu nebo smrti bezpodmínečně dodržovány. observed for danger of injury or death. причинам опасности травмы или смерти должны быть
безусловно соблюданы.

UPOZORNĚNÍ CAUTIONS
Upozornění zdůrazňují pokyny, které je nutné dodržovat, aby Cautions emphasize instructions that have to be observed in order ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
nedošlo k poškození nebo porušení funkce stroje nebo poškození the machine function or the environmental conditions not to be Предупреждения подчеркивают инструкции, которые нужно
životního prostředí. damaged. соблюдать, чтобы не дошло к повреждению или нарушению функции
машины или не был нанесен ущерб окружающей среде.

POZNÁMKY NOTES
Poznámky přináší důležité doplňující informace. Notes bring important additional information. ЗАМЕЧАНИЯ
Замечания приносят важные дополнительные информации.

VŠEOBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION


Přesvědčte se, zda je obsluha stroje seznámena se všemi Be sure the compressor operating staffs are acquainted well with all ОБЩИЕ ИНФОРМАЦИ
bezpečnostními označeními a pokyny a návodem k obsluze a safety signs and instructions for machine operation before putting it Убедитесь, что персонал обслуживающий машину познакомлен со
údržbě dříve než uvede zařízení do provozu, nebo zahájí jeho into operation or the maintenance would be started. всеми обозначениями безопасности, указаниями и Руководством по
údržbu. Guarantee the Operation and maintenance handbook be always at обслуживанию и уходу перед этим, чем он вводит установку в
Zajistěte, aby návod k obsluze a údržbě byl vždy k dispozici disposal directly at the machine. экслуатацию или начнет работатъ за ее уходом.
přímo u stroje. Guarantee the maintenance personnel is always professionally Обеспечите, чтобы Руководство по обслуживанию и уходу находилось
Zajistěte, aby personál provádějící údržbu byl vždy odborně trained and acquainted with instructions for operation and всегда в распоряженни прямо у машины.
vyškolen a seznámen s návodem k obsluze a údržbě. maintenance. Обеспечите, чтобы персонал работающий по уходу прошел всегда
Přesvědčte se před každým uvedením stroje do provozu, že jsou Be sure all protective covers are installed and shut out before every специальной подготовкой и был познакомлен с Руководством по
namontovány a uzavřeny všechny ochranné kryty. putting the machine into operation. обслуживанию и уходу.
Убедитесь перед каждым введением машины в эксплуатацию, что все
Výstraha : Warning : защитные панели кожуха машины хорошо смонтированы и закрыты.
Provedení tohoto stroje neumožňuje použití v prostředí s The machine design such as this does not make possible to use
nebezpečím výbuchu. it in surroundings where danger of explosion exists. Предостережение:
Má-li být stroj v takovém prostředí použit, musí být zajištěno If the machine is to be operated in such a surroundings, it must Конструкция этой машины не позволяет ее применение в среде с
úplné splnění všech místních přepisů, norem a nařízení be guaranteed all local rules, standards and regulations would опасностью взрыва.
vhodnými doplňujícími zařízeními, např. hlásiči plynu, be met by completion the equipment with suitable device e.g. Если машина должна в такой среде работать, то надо полностью
odvodem spalin, bezpečnostními ventily, tak aby bylo gas presence alarm, combustion products removal, safety обеспечить выполнение всех местных пресдписаний, норм и
veškeré riziko odstraněno. valves, so that all risks be eliminated. постановлений с помощью дополнительных оборудований, напр.
извещателя газа, отводом продуктов сгорания,
предохранительными вентилями так, чтобы весь риск был
устранен.

3 At 4004 / N1
V.12.2001
4 At 4004 / N1
V.12.2001

Upozornění : Caution : Предостережение:


Kompresor je určen pro prostředí s teplotou okolí +5 až +40°C při Compressor is designed for use in surroundings with ambient Компрессор предназначен для среды с температурой с +5 до +40 оС
relativní vlhkosti max. 90%. temperatures +5 to +40°C. при отностительной влажности макс. 90%.
S nadmořskou výškou klesá výkonnost kompresoru. With altitude above the sea level the compressor capacity decreases. С высотой сверх моря мощность компрессора падает.

STLAČENÝ VZDUCH COMPRESSED AIR СЖАТЫЙ ВОЗДУХ


Zajistěte, aby stroj pracoval pouze při jmenovitém tlaku, a že je s Guarantee the machine will be operated on nominal pressure only Обеспещите, чтобы машина работала только при номинальном
tímto obsluha stroje seznámena. and the compressor operating staffs are acquainted with this давлении и что обслуживающий персонал с этим указанием
Všechna, ke stroji připojená tlakovzdušná zařízení musí být se instruction. познакомлен.
jmenovitým tlakem ve výši nejméně jako je jmenovitý tlak stroje. All the compressed air equipment may be connected to the machine Номинальные давления всех оборудований работающих с сжатым
Je-li k tlakovzdušnému zařízení připojeno více kompresorů not before its pressure level is at least the same as the machine воздухом и подключенных к машине должны минимально равняться
současně, musí být každý stroj vybaven zpětnou klapkou tak, aby nominal pressure level. номинальному давлению машины.
bylo zamezeno zpětnému proudění vzduchu přes výstupní If more than one compressor is connected to the pneumatic Если к оборудованию работающему с сжатым воздухом подключено
kohouty do stroje. equipment at the same time, every machine shall be equipped with больше компрессоров одновременно, каждый компрессор должен
non-return flap valve, so that back air streaming through the output быть оснащен обратной заслонкой так, чтобы воспрепятствовать
Výstraha : cocks into the machine might be avoided. обратному току воздуха через выходные краны в машину.
Stlačený vzduch nesmí být v žádném případě použit k
dýchání !!! Warning : Предостережение:
Při práci se stlačeným vzduchem musí mít obsluha vždy Under no circumstances the compressed air is allowed to be Die Druckluft darf in keinem Fall eingeatmet werden !!!
vhodný ochranný oděv. used for human respiration !!! При работе с сжатым воздухом обслуживающий персонал
Všechny součásti zatěžované tlakem, včetně tlakových hadic Working with compressed air, the staffs shall always wear a должен всегда иметь пригодную защитную одежду.
musí být pravidelně přezkušovány. Nesmí jevit žádné convenient protective clothes. Все детали нагруженные давлением, в том числе напорные
známky poškození a musí být používány v souladu s All with pressure loaded parts including the pressure hoses рукавы, необходимо регулярно испытывать. Не разрешается,
návodem nebo předpokládaným účelem použití. shall be tested regularly. No signs of damage shall be observed чтобы на рукавах появились любые признаки повреждения и их
Stlačený vzduch může být při nevhodném použití and all parts shall be used in conformance with instructions for можно применять только в соответствии с инструкциями или для
nebezpečný !!! their use and/or for supposed aim of use. предполагаемых целей их потребления.
Výstupní vzduch obsahuje malé množství kompresorového oleje. By improper use the compressed air could be dangerous !!! При неподходящем применении сжатый воздух может быть
Z tohoto důvodu je nutné prověřit kompatibilitu použitých zařízení очень опасным !!!
Outlet air always contains a small quantity of compressor oil. For this
napojených na tlakový vzduch. reason it is necessary to verify the compatibility of all used equipment Выходной воздух содержит небольшое количество компрессорного
Proudí-li stlačený vzduch do uzavřeného prostoru, je nutné zajistit connected to the compressed air source. масла. По этой прищине необходимо проверять пригодность
jeho potřebné chlazení. If compressed air streams into the closed space, cooling of that air примененных оборудований, подключенных к системе сжатого
shall be ensured. воздуха.
Výstraha : Если сжатый воздух притекает в замкнутое пространство, нужно
Před jakoukoli prací, údržbou nebo opravou stroje musí být Warning : обеспечить его требуемое охлаждение.
tlakový systém zcela vyprázdněn (zbaven přetlaku). Kromě Before starting any work - maintenance or machine repair - the
toho musí být stroj zajištěn proti jakémukoli neúmyslnému pressure system shall be fully empty (free from over-pressure). Предостережение:
spuštění. Except for this, the machine shall be secured against Перед началом любой работы, ухода или ремонтасистема
Vyvarujte se jakémukoli kontaktu těla se stlačeným unintentional starting. давления машины всегда должна быть полностшью опорожнена
vzduchem !!! Avoid any contact of your body with the compressed air !!! (избавлена избыточного давления). Кроме того машина должна
быть обеспечена против любому неумышленному пуску.
Избежайте любого контакта тела человека со сжатым воздухом !!!
Výstraha : Warning : Предостережение :
Pojistný ventil na vzdušníku musí být pravidelně dle pokynů The safety valve on the pressure vessel shall be tested regularly Предохранительный клапан на ресивере должен быть регулярно
uvedených dále přezkušován. according to hereafter given instructions. испытыван по дальше указанным инструкциям.

ODPADY WASTE ОТХОДЫ


Během provozu stroje vzniká kondenzát odpouštěný ze During the machine operation the condensate occurs which is Во время работы машины возникает конденсат выпыскаемый из
vzdušníku. discharged from the receiver. ресивера.
Kondenzát je nutné shromažďovat a likvidovat v souladu s It is necessary to collect and dispose the condensate in Конденсат необходимо собирать и ликвидировать в
platnými zákony. compliance with laws in force. соответствии с действительными законами.
Dbejte na to, aby bylo vždy zajištěno dostatečné větrání a přístup Pay attention to securing the sufficient and the free access of air for Соблюдайте всегда достаточную вентиляцию и доступ воздуха
vzduchu nutný pro chladící systém. the cooling system. нужного для охлаждающей системы.
Při výrobě stroje byly použity následující látky které mohou být při During the machine manufacture following materials have been used При изготовлении машины былы применены следующие вещества,
neodborné obsluze zdraví škodlivé: that could be harmful to health when not-professionally used in которые при неквалифицированной манипуляции могут вредить
− kompresorový olej operation : здоровью:
− konzervační tuk − compressor oil − компрессорное масло
− protikorozní nátěry − conservation grease − консервирующий жир
Zabraňte kontaktu těchto látek s pokožkou a vdechování jejich − anticorrosive coatings − антикоррозионные покрытия
výparů !!! Prevent contacts of those materials with skin and breathing in their Избежайте контакту этих веществ с кожей людей и вдыханию их
Vnikne-li některá z těchto látek do očí, musí být oči ihned alespoň vapours !!! испарений!!!
5 minut proplachovány čistou vodou. If some of those substances would get into your eyes, the eyes must Если случится, что некоторое из этих веществ вникло в глаза, их
Při kontaktu některé z těchto látek s kůží musí být látka ihned be rinsed out immediately by clean water at least for 5 minutes. должно немедленно промывать по меньшей мере 5 минут чистой
umyta. If your skin has been contacted by some of those matters, the skin водой.
Při požití většího množství některé z těchto látek je nutné ihned shall be washed immediately. При контакту с кожей необходимо вещество сразу помыть.
vyhledat lékařskou pomoc. If some of those substances have been eaten to larger extent, the При покушании большего количества некоторого из этих веществ
Při vdechnutí většího množství některé z těchto látek je nutné medical aid shall be called immediately. необходимо сразу разыскать врачебную помощь.
ihned vyhledat lékařskou pomoc. If some of those substances have been inhaled to larger extent, the При вдыхнутии большего количества некоторого из этих веществ
Postiženému, který má křeče nikdy nepodávejte žádné tekutiny a medical aid shall be called immediately. необходимо сразу разыскать врачебную помощъ. Пострадавшему, у
pokud možno vyvolejte zvracení. Do never serve any liquid to persons being struck by cramps, if которого явны спазмы, никогда не давайте никаких жидкостей и по
Bezpečnostní předpisy jsou převzaty od výrobců těchto látek. possible try to cause vomiting. возможности вызывайте рвоту.
Safety instructions are taken over from manufacturers of those Правила безопасности приняты от изготовителей этих веществ.
TRANSPORT STROJE substances.
Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byly použity ТРАНСПОРТ МАШИНЫ
pouze předepsaná zdvihací a upevňovací místa. MACHINE TRANSPORT При накладке или транспорту машины обеспечите, чтобы былы
Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byla použita For loading or transporting the machine secure that only the применены только предписанные подъёмные и укрепляющие пункты.
pouze zdvihací zařízení, která mají minimální povolenou sílu prescribed lifting and fastening points would be used. При накладке или транспорту обеспечите, чтобы былы применены
odpovídající hmotnosti stroje. For loading or transport the machine secure that only such lifting только такие подъёмные механизмы, у которых минимальная
equipment would be used that have minimum allowed force допускаемая сила соответствует массе машины.
corresponding to the machine mass.

5 At 4004 / N1
V.12.2001
6 At 4004 / N1
V.12.2001

ÚVOD INTRODUCTION ВВЕДЕНИЕ


Obsah tohoto návodu k obsluze a údržbě je vlastnictvím firmy Contents of this Operation and maintenance handbook is proprietary Содержание этого Руководстава по обслуживанию и уходу является
ATMOS Chrást, je s každou výrobní sérií pravidelně doplňován a of the firm ATMOS Chrást. This handbook is amended and updated собственносtъю фирмы АТМОС Храст, оно регулярно допoлняется и
aktualizován a nesmí být bez písemného souhlasu dále regularly for each production series and it is not allowed to copy it актуализируется и нельзя его без письменного согласия дальше
kopírován. without written permission. копировать.
V tomto návodu jsou uvedeny všechny informace potřebné pro In this Handbook all information for machine routine operation and В этом Руководству приведены все информации нужные для
běžný provoz a údržbu stroje. Podrobnější informace a postupy maintenance are set forth. More detailed information and procedures обыкновенной работы и ухода за машиной. Более детальные
větších oprav nejsou v tomto návodu obsaženy a jsou k dispozici for larger repairs are not presented in this Handbook, but are at информации и ход больших ремонтных работ Руководство не
pouze u autorizovaných servisních partnerů firmy ATMOS Chrást. disposal at all authorized service partners of the firm ATMOS Chrást. содержает и они в распоряжении только у авторизованных сервисных
Konstrukce stroje odpovídá platným předpisům. Provádění The machine design comply with all regulations. It is strictly партнеров фирмы АТМОС Храст.
jakýchkoli změn na jednotlivých dílech a skupinách stroje je prohibited to make any changes on individual machine parts and Конструкция машины соответствует действительным предписаниям.
přísně zakázáno a vede k neplatnosti prohlášení o shodě. design groups. Not observing of this prohibition leads to lost of Проведение любых изменений на отдельных деталях и группах
Všechny díly, příslušenství, potrubí, hadice a přípojky, kterými validity of compliance with Conformity. машины строго воспрещено и ведет к недействительности Заявления
prochází stlačený vzduch musí být: All parts, accessories, piping, hoses and connections through which о согласии.
− zaručené kvality a výrobcem schváleny pro dané použití the compressed air flows shall be Все детали, принадлежности, трубопровода, рукавы и присоединения,
− of guaranteed quality and approved by the manufacturer for которыми проходит сжатый воздух должны быть:
− schváleny pro jmenovitý tlak o výši rovné minimálně
maximálnímu provoznímu tlaku stroje pertinent use − гарантированного качества и одобрены изготовителем для
− approved for the nominal pressure level amounted minimally to данного применения
− použitelné v kontaktu s kompresorovým olejem
machine maximum operation pressure − одобрены для номинального давления высотой равной
− dodávány s návodem k instalaci a bezpečnému provozu минимально максимальному рабочему давлению машины
− usable in contact with compressor oil
Podrobnosti o vhodnosti použítí jednotlivých dílů Vám mohou být − применительными при контакту с компрессорным маслом
poskytnuty prodejními a servisními středisky ATMOS. − delivered together with the Handbook for installation and safe
operation − поставляны с инструкциями для инсталяции и безопасной работы
Použití jiných než originálních náhradních dílů uvedených v
katalogu náhradních dílů ATMOS může vést k situaci, za kterou You will be provided with all details concerning suitability of Детали об удобности применения отдельных частей предоставляют
nenese firma ATMOS žádnou odpovědnost. V tomto případě individual parts for use by selling and servicing centres ATMOS. места продажи и сервиса АТМОС.
nepřebírá firma ATMOS žádnou zodpovědnost za případně Application of other than original spare parts given in ATMOS Spare Применение других чем оригинальных запасных частей приведенных
vzniklé škody. Parts Catalogue could lead to the situation, under which the firm в каталоге запчастей АТМОС может привести к ситуации, в которой
ATMOS cannot bear any responsibility. In such a case the firm фирма АТМОС не несет ответственность. В этом случае фирма
ATMOS does not take over any responsibility for pertinently arising АТМОС не несет какуюлибо ответственность за или же возникнувший
Předpokládané způsoby použití stroje jsou uvedeny níže. damages. ущерб.
Mohou však být i neobvyklé způsoby použití nebo
pracovního prostředí stroje, které nebyly firmou ATMOS
předpokládány. The supposed ways of machine use are presented below. There Предполагаемые способы применения машины приведены ниже.
V takovém případě se laskavě obraťte na výrobce ! could also be, of course, even unusual ways of machine use or Но могут возникнуть даже не обыкновенные способы
occurrence of operation surroundings that were not supposed применения или рабочей среды машины, которые фирма АТМОС
by the firm ATMOS. не предполагала.
In such a case, please, establish contact with the manufacturer ! В таком случае обращайтесь пожалуйста к заводуизготовителю !
Tento stroj byl konstruován a dodán pouze pro použití za This machine has been designed and supplied for use under при следующих условиях:
následujících podmínek : following conditions only : − сжимание обыкновенного воздуха не содержавшего никаких
− stlačování běžného vzduchu neobsahujícího žádné přídavné − compressing the usual air that does not contain any additional добавочных газов, паров или примесей
plyny, páry nebo přísady gases, vapours or additives − машина работает при температурах окружающей среды
− stroj je provozován při teplotách okolí uvedených v kapitole − the machine will be operated at temperatures shown in the приведенных в главе Общие информации.
Všeobecné informace chapter General information − машина работает в соответствии с этим Руководством по
− stroj je provozován v souladu s tímto návodem k obsluze a − the machine will be operated in conformance with this обслуживанию и уходу
údržbě Operation and maintenance handbook.

Предостережение !
Výstraha ! Warning ! Не разрешается применять машину :
Stroj nesmí být používán : The machine is not allowed to be used : как непосредственный источник воздуха для дыхания
− jako přímý zdroj tlakového vzduchu pro dýchání − as a direct supply of pressurized air for respiration в среде содержавшей взрывчатые газы или пары
− v prostředí obsahujícím výbušné plyny nebo páry purposes
с отсутствующими элементами безопасности
− provozován s chybějícími nebo nefunkčními − in surroundings containing explosive gases or vapours
с принадлежностями не рекомендованными фирмой АТМОС
bezpečnostními prvky − for operation with missing or not functional safety design
− s příslušenstvím, které není firmou ATMOS doporučeno elements
− with accessories not recommended by the firm ATMOS Фирма АТМОС не принимает любую ответственность за ошибки
возникнувшие переводом этого оригинала.
Firma ATMOS nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby vzniklé
překladem tohoto originálu. The firm ATMOS does not take over any responsibility for errors
arising from translation of this original.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GUARANTEE УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ


Záruční doba a záruční podmínky poskytnuté při prodeji jsou The guarantee period and conditions provided at sale are presented Гарантийный срок и гарантийные условия предоставленные при
uvedeny v záručním listě, který je dodáván s každým strojem. in the Guarantee booklet supplied with every machine. продаже машины приведены в Гарантии, которая поставляется с
Výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko zajišťuje The manufacturer or its authorized service centre provides for all каждой машиной.
veškeré servisní práce a opravy. service work and repairs. Изготовитель или его авторизованный центр сервиса обеспечивают
V případě potřeby se obracejte přímo na výrobce nebo jeho In case of needs turn please directly to the manufacturer or his все сервисные и ремонтные работы.
autorizované servisní středisko, kde Vám ochotně poskytneme authorized service centre where you will be provided with all В случае надобности обращайтесь прямо к заводуизготовителю или
potřebné informace a rady. necessary information and recommendations. его авторизованному сервисному центру, кде Вам будут с
удоволствием предоставлены нужные информации и советы.

7 At 4004 / N1
V.12.2001
8 At 4004 / N1
V.12.2001

TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Kompresor Compressor Компрессор E120

Typ šroubového bloku Air end type Тип винтового блока B 100
Mazání Lubricate Смазка vstřikování oleje / oil injection / вприскание масла
Jmenovitá výkonnost Nominal capacity Номинальная производительность [m3/min] [м3/мин] 0.9-2.15
Maximální výtlačný přetlak Max. discharge overpressure Максимальное давление выдавливания [bar] [бар] 9
Nastavení pojišťovacího ventilu Safety valve setting Установка предохранительного клапана [bar] [бар] 11.5
Jmenovité otáčky šroubového bloku Air end nominal speed Номинальные обороты винтового блока [min-1] [мин-1] 2 940
Chlazení Cooling Система охлаждения vzduchové / by air / воздушное
Objem olejové náplně kompresoru Compressor oil filling Обьем заряда масла [l] [л] 4

Elektromotor Electromotor Электродвигатель

Jmenovitý výkon elektromotoru Main motor nominal power Номинальная мощность эл. мотора [kW] [кВт] 11
Jmenovité otáčky Nominal speed Номинальные обороты [min-1] [мин-1] 2 940
Jmenovité napětí Nominal voltage Номинальное напряжение [V] [В] 400 / 50 Hz
Jmenovitý proud Nominal current Номинальная сила тока [A] [A] 21,2

Řídící automat Control system Управляющий автомат

Typ Type Тип Danfoss VLT2881


Napájení Power supply Номинальное напряжение [V] [В] 400 V / 50 Hz
Údaje o emisi hluku* Noise emission data* Данные эмиссии шума *

Hladina akust. výkonu A LWA (84/533/EEC) Acoustic power level A LWA Уровенъ акуст. Мошности A LWA [dB (A)/1pW] [дБ (А)/1пВт] 80-88
Emisní hladina akust. tlaku A LpA (84/533/EEC) Acoustic pressure emission level A LpA Эмиссионная уровенъ ак. мошности A LpA [dB (A)/1pW] [дБ (А)/1пВт] 63-71
* podle ISO 3744 * according to ISO 3744 * по ИСО 3744

Všeobecné parametry General data Общие данные

Vzdušník Air receiver Ресивер [m3] [м3] 0,5


Teplota pracovního prostředí Operating ambient temperature Температура рабочей среды [°C] [°] +5 až +40 1)
Druh pracovního prostředí Type of working environment Вид рабочей среды AB 5 2)
Rosný bod (se sušičkou vzduchu) Dew point (with condensate dryer) Точка росы (со сучилкой воздуха) [°C] [°] +4
Jmenovité množství chladícího vzduchu Nominal volume of cooling air Номиналь. количество охлажд. воздуха [kg/min] [кг/мин] 35
Teplota stlačeného vzduchu (při 20°C) Discharge air temperatute (at 20°C) Температура сжатого воздуха (при 20°C) [°C] [°] 35
Provedení stroje Machine design Исполнение IP 20
Šířka (a) Length (a) Макс. длина (a) [mm] [мм] 1 990
Hloubka (b) Width (b) Ширина (b) [mm] [мм] 600
Výška (c) Height (c) Высота (c) [mm] [мм] 1 470
Celková hmotnost bez / včetně vdušníku Total mass without / with vessel Общая масса без / с ресивером Comfort [kg] [кг] 180 / 380
Comfort plus [kg] [кг] 225 / 425
Výstupní kohout Outlet cock Выходнoй кран G 3/4“

1) 1) 1)
Pro teploty pod +5°C a nad 35°C je nutné použít odpovídající For temperatures below +5°C and above 35°C, suitable compressor Для температур среды ниже +5°C и выше 35°C необходимо
kompresorové oleje, které jsou uvedeny v dalším textu oils which are specified below are to be used. применить соответствующие компрессорные масла, которые
приведённы в следующем тексту.
V těchto případech kontaktujte výrobce kompresoru nebo servisní In these cases, please, contact the compressor manufacturer or
středisko. service centre. В этих случаях установите контакт с заводомизготовителём
компрессора или его сервисным центром.
2) 2)
2)
Dle ČSN 33 2000-3 prostředí vnitřní normální s rozsahem teplot –5 až In accordance with ČSN 33 2000-3, internal environment is to be
+40°C s relativní vlhkostí vzduchu max. 85% a s absolutní vlhkostí usual with temperatures ranging from -5 to +40°C, relative humidity of Среда простая основная определяется как внутренняя среда, кде
max. 25g/m3. 85% max. and absolute humidity of 25g/m3 max. диапазон температур есть -5 до +40°C, относительная влажность
3
макс. 80%, абсолютная влажность макс. 25 г/м .

9 At 4004 / N1
V.12.2001
10 At 4004 / N1
V.12.2001

 


ALBERT E 120 VARIO


 Vstup chladícího vzduchu – sání kompresoru  Kompresor  Výpust kondenzátu


Inlet of cooling air – compressor suction Compressor Condensate drain
Вход охлаждающего воздуха - всасываниe компрессора Компрессор Выпускной кран
 Výstup chladícího vzduchu  Nosná konzola pro manipulaci
Outlet of cooling air Preparation for transfer
Выход охлаждающего воздуха Несущая консолъ для манипуляции
 Výstupní kohout  Vzdušník
Outlet cock Air receiver
Выходной крaн Ресивер


 


 

ALBERT E 120 VARIO

 Vstup chladícího vzduchu – sání kompresoru  Kompresor  Vzdušník


Inlet of cooling air – compressor suction Compressor Air receiver
Вход охлаждающего воздуха - всасываниe компрессора Компрессор Ресивер
 Výstup chladícího vzduchu  Nosná konzola pro manipulaci  Výpust kondenzátu
Outlet of cooling air Preparation for transfer Condensate drain
Outlet of cooling air Несущая консолъ для манипуляции Выпускной кран
 Výstupní kohout  Kondenzační sušička vzduchu
Outlet cock Condensate dryer
Выходной крaн Конденсационная сушилка воздуха

11 At 4004 / N1
V.12.2001
12 At 4004 / N1
V.12.2001

POPIS SKUPIN DESCRIPTION OF PARTS ОПИСАНИЕ ГРУПП

pouze model se sušičkou


only model with dryer
Толъко c cучилкoй воздуха

1. Vzduchový filtr 1. Air filter 1. Воздушный фильтр


2. Regulátor sání 2. Intake valve 2. Регулятор всасывания
3. Elektromagnetický ventil 3. Electromagnetic valve 3. Электромагнитный вентиль
4. Šroubový blok 4. Air end 4. Винтовый блок
5. Nádoba odlučovače 5. Separator vessel 5. Сосуд сепаратора
6. Odlučovač oleje 6. Oil separator 6. Маслоотделитель
7. Ventil minimálního tlaku 7. Minimum pressure valve 7. Вентиль минимального давления
8. Termostat 8. Thermostat 8. Термостат
9. Olejový filtr 9. Oil filter 9. Масляный фильтр
10. Chladič oleje 10. Oil cooler 10. Охладитель масла,
10a. Dochlazovač vzduchu 10a. Aftercooler 10a. Дополнительный охладитель воздуха
11. Vzdušník 11. Air receiver 11. Ресивер
12. Sušička vzduchu 12. Condensate dryer 12. Сучилка воздуха
13. Odvaděč kondenzátu 13. Condensate 13. Отводитель конденсата
14. Výstupní kohout 14. Outlet cock 14. Выходной кран
1. VZDUCHOVÝ A OLEJOVÝ OKRUH AIR UND OIL CIRCUIT ВОЗДУШНЫЙ И МАСЛЯНЫЙ КОНТУРА

1.1. ŠROUBOVÝ BLOK AIR END ВИНТОВЫЙ БЛОК

Šroubový blok sestává ze dvou protiběžných šroubových rotorů, The air end consists of two counter-rotating screw rotors mounted in Винтовый блок состоит из двух встречных винтовых роторов,
uložených ve valivých ložiscích, v jejichž zubových mezerách se anti-friction bearings, in toothed spaces of which the sucked air is вложеных в подшипники качения, в щелах которых воздух сжимается
stlačuje nasávaný vzduch. Mazání a chlazení šroubového bloku compressed. и вытесняется в сосуд сепаратора. Смазка и охлаждение винтового
je zajištěno olejem. The air end is driven by electromotor. блока обеспечены маслом, которое впрыскивается избыточным
Šroubový blok je poháněn elektromotorem. давлением в всасывающий трубопровод блока и в подшипники. Масло
одновременно уплотняет щели между зубами винтовых роторов и
отводит компрессное тепло из сжатого воздуха.
Винтовый блок приводится в движение электромотором.

1.2. REGULÁTOR SÁNÍ SUCTION REGULATOR РЕГУЛЯТОР ВСАСЫВАНИЯ

Regulátor sání zajišťuje otevírání nebo uzavírání sání šroubového The suction regulator ensures opening or closing of the air end Регулятор всасывания обеспечивает открывание и закрывание
bloku v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu. suction in dependence on compressed air consumption. всасывания винтового блока в зависимости от потребления сжатого
Regulátor sestává z regulační klapky, která je ovládána The regulator consists of a regulation flap operated by pneumatic воздуха.
pneumatickým válcem, elektromagnetického ventilu, regulačního cylinder, electromagnetic valve, regulation piping etc. Регулятор состоит из регулирующей заслонки, управляемой
potrubí atd. An air end suction flap serves also as a back-pressure closure. пневматическим цилиндром, электромагнитнго вентиля,
Sací klapka šroubového bloku slouží zároveň jako zpětný uzávěr. трубопроводов регулирования и других частей.
Заслонка всасывания винтового блока служит одновременно как
обратный затвор.

1.3. NÁDOBA ODLUČOVAČE SEPARATOR VESSEL СОСУД СЕПАРАТОРА

Nádoba odlučovače slouží zároveň jako olejová nádrž a Separator vessel serves at the same time as an air and oil receiver. Сосуд сепаратора служит одновременно как маслобак и воздушный
vzduchojem. V nádobě dochází k hrubému odloučení oleje ze In the vessel the gross oil separation from compressed air is резервуар. В сосуде приходит к грубому отделению масла из сжатого
stlačeného vzduchu. realized. воздуха.
Na nádobě odlučovače je umístěna plnící zátka kompresorového On the separator vessel the oil filling plugs for compressor oil, outlet На сосуде сепаратора помещен заправочный патрубок с пробкой.
oleje, vypouštěcí potrubí kompresorového oleje, které je uzavřeno piping with drain cock with plug, safety valve and fittings to Выпускной трубопровод выведён из самого низкого места сосуда и
vypouštěcím kohoutem, pojišťovací ventil a přípojky pro olejový compressor oil circuit are located. закрыт выпускным краном и пробкой, предохранительный клапан,
okruh kompresoru. который обеспечивает защиту установки против перевышению
допускаемого давления.

13 At 4004 / N1
V.12.2001
14 At 4004 / N1
V.12.2001

1.4. ODLUČOVAČ OLEJE OIL SEPARATOR МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

Kompaktní vložka odlučovače oleje je namontována shora na The oil separator compact element is fitted from above to the cube Маслоотделитель находится в контуре сжатого воздуха на выходе из
rozváděcí kostce tlakového rozvodu kompresoru. Vložka piece of the compressed air distributing system. This oil separator сосуда сепаратора масла перед входом воздуха до дополнителного
odlučovače zachytává olejovou mlhu, obsaženou ve stlačeném element catches the oil mist contained in the compressed air. The охладителя. Вкладыш отделителя подхватывает масляную мглу,
vzduchu. Odloučený olej je odsáván zpět do šroubového bloku. separated oil is sucked back into the air end. которая находится в сжатом воздухе перед его входом до
дополнительного охладителя. Сепарированное масло отсасывается
назад в винтовый бл.

1.5. VENTIL MINIMÁLNÍHO TLAKU MINIMUM PRESSURE VALVE ВЕНТИЛЬ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Ventil minimálního tlaku je osazen na výstupu stlačeného The minimum pressure valve is fitted on the compressed air outlet Вентиль минимального давления встроен в головку маслоотделителя
vzduchu z odlučovače oleje. from the oil separator. ма выходе сжатого воздуха из вкладыша маслоотделителя.
Ventil minimálního tlaku otevírá výstup stlačeného vzduchu až po Minimum pressure valve opens the compressed air outlet not before Вентиль минимального давления открывает выход сжатого воздуха
dosažení přetlaku cca 4,5 bar. Tento přetlak je dostatečný pro the overpressure 4,5 bar is reached. This overpressure is sufficient только после достижения избыточного давления около 4,5 бар. Это
mazání šroubového bloku při zatížení. for lubrication of the loaded air end. давление уже достаточным для смазки винтового блока при нагрузке.
Zároveň ventil minimálního tlaku plní funkci zpětné klapky a Simultaneously the minimum pressure valve has the function as a Вентиль минимального давления выполняет одновременно функцию
zamezuje zpětnému proudění stlačeného vzduchu. non-return flap valve and prevents the back flow of the compressed обратной заслонки и воспрепятствует обратному току сжатого воздуха.
air.

1.6. TERMOSTAT THERMOSTAT ТЕРМОСТАТ

Termostat je umístěn v rozváděcí kostce tlakového rozvodu na The thermostat placed in the the cube piece of the compressed air Термостат находится в распределительном кубике масляного контура
výstupním olejovém potrubí z nádoby odlučovače. distributing system on oil circuit in the output piping from separator компрессора на выходном масляном трубопроводе из сосуда
Termostat zajišťuje optimální provozní teplotu kompresorového vessel. сепаратора.
oleje. Při nízké teplotě je otevřen by-pass chladiče a olej se přes The thermostat ensures the optimum compressor oil temperature. By Термостат обеспечивает оптимальную рабочую температуру
olejový filtr ihned vrací do šroubového bloku. Při dosažení low temperature the flow goes through by-pass of cooler and the oil компрессорного масла. При низкой температуре (пуск компрессора,
požadované teploty se by-pass uzavře a veškerý olej prochází comes immediately back through the oil filter into air end. At demand низкий отбор сжатого воздуха) термостат откроет проток масла цепью
přes chladič do olejového filtru a zpět do šroubového bloku. temperature the by-pass becomes to be closed and all the oil goes короткого замыкания и масло возвращается через масляный фильтр
Termostat zajišťuje optimální provozní teplotu a tím viskozitu through the cooler into the oil filter and then back into the немедленно в винтовый блок. При трeбyeмoй температуре цепь
mazacího oleje. Správná provozní teplota zabraňuje compressor. короткого замыкания закрывается и всё масло проходит через
shromažďování zkondenzované vody ve vnitřním okruhu So not only the optimum operation temperature but also the right oil охладитель в масляный фильтр и назад в винтовый блок.
kompresoru a zajišťuje správné mazání a dlouhou životnost viscosity is ensured. The right temperature prevents collection of Термостат обеспечивает оптимальную рабочую температуру и тем
šroubového bloku. Kondenzát ve vnitřním okruhu může způsobit condensated water in the oil and ensures the proper lubrication and тоже и вязкость смазочного масла. Правильная рабочая температура
nežádoucí korozi dílů a následně poruchu kompresoru. long service life of the compressor. препятствует скоплению сконденсировавшей воды во внутреннем
контуре компрессора и обеспечивает правильную смазку и долгий срок
Upozornění ! Caution ! службы винтового блока. Во внутреннем контуре конденсат может
Nastavení termostatu provádí pouze autorizovaný servis Setting the thermostat is to be carried out by authorized причинить нежелательную коррозию частей и в следствии того аварию
výrobce ! manufacturer‘s service only ! машины.
Предупреждение !
Настроение термостатa производит только авторизованный сервис
изготовителя!
1.7. CHLADIČ COOLER ОХЛАДИТЕЛЬ

Slouží pro odvedení tepla, získaného při kompresi vzduchu, z Its task is to conduct away the air compression heat from the oil. Служит для отовода тепла, возникающего при сжимании воздуха, из
kompresorového oleje. компрессорного масла.
The cooler is made of aluminium, designed for the pressure 1,5 MPa.
Охлдитель цельноалюминевый, конструирован для давления 1.3 Мпа.
Chladič je celohliníkový, dimenzovaný na tlak 1,5 MPa. Je It is divided into oil and air sections. The air section cools the oil up to
Он разделен на масланую и воздучную секции. Воздушная секция
rozdělen na sekci olejovou a vzduchovou. Vzduchová sekce the temperature 10 to 15°C above the temperature of the
(дополнительный охладитель) охлаждает сжатый воздух на
(dochlazovač) ochlazuje stlačený vzduch na teplotu o cca 10 až environment. During operation it is necessary to keep cover closed.
температуру на 10 - 15 оС выше температуры окружающей среды. Для
15°C vyšší než je teplota okolí. Pro zajištění dostatečného With open cover the overpressure cooling is not working properly ! обеспечения оптимального эффекта охлаждения необходимо закрыть
chladícího účinku je nutné uzavřít kryt kompresoru.
кожух компрессора.
Chlazení kompresoru je přetlakové a otevřením krytu se naruší
Охлаждание компрессора работает с повышенным давлением и
optimální směr proudění chladícího vzduchu od ventilátoru
открытием кожуха нарушается оптимальное направление тока
k chladiči !
охлаждающего воздуха от вентилятора к охладители !

1.8. VZDUCHOVÝ FILTR AIRFILTER ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Vzduchový filtr je umístěn na sání šroubového bloku. The air filter is located on the air end suction input. Воздушный фильтр находится во всасывающем трубопроводе
Filtr se skládá z plastového tělesa a vyměnitelné papírové filtrační The filter consists of a plastic body and replaceable paper filter винтового блока.
vložky. element. Воздушный фильтр служит к очистке всасываемого воздуха перед
Vzduchový filtr slouží k čištění nasávaného vzduchu před The air filter ensures cleaning the air before its coming into the входом до винтового блока. Бумажный вкладыш воздушного фильтра
vstupem do šroubového bloku. Papírová filtrační vložka compressor. The filter element catches mechanical impurities larger подхватывает механические нечистоты большие чем 0,01 µм.
vzduchového filtru zachycuje mechanické nečistoty větší než than 0,01 µm. Its design enables the long-lasting filtration function. Конструкция вкладыша обеспечивает его длительную
0,01µm. Její konstrukce zajišťuje dlouhodobou funkčnost. Interval работоспособность. Интервал замены бывает около 1000 рабочих
Element change interval is ca. 1000 operation hours but it may be
výměny je cca 1000 provozních hodin. часов.
adapted in dependence on dust amount in compressor operation
Interval výměny může být na základě doporučení výrobce environment. По рекомендации заводаизготовителя интервал замены может быть
upraven v závislosti na prašnosti pracovního prostředí изменен в зависимости от запылённости рабочей среды компрессора.
kompresoru.

1.9. OLEJOVÝ FILTR OILFILTER МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Kompaktní olejový filtr je namontován na rozváděcí kostce The compact oil filter is mounted on the cube piece of the Компактный масляный фильтр находится на распределительном
tlakového rozvodu kompresoru. Filtr je zařazen před vstupem compressed air distributing system. кубике масляного контура компрессора. Фильтр находится в масляном
oleje do šroubového bloku. контуре перед входом компрессорного масла в винтовый блок.
The compressor oil filter is placed in front of oil input into the air end.
Olejový filtr zajišťuje plnoprůtokové čištění kompresorového oleje. Фильтр обеспечивает полнопроточную фильтрацию компрессорного
масла.

15 At 4004 / N1
V.12.2001
16 At 4004 / N1
V.12.2001

1.10. VENTILÁTOR VENTILATOR ВЕНТИЛЯТОР

Ventilátor je součástí elektromotoru. Vrtule je nasazena přímo na The ventilator is integrated to the electromotor. Вентилятор является частью электромотора. Пропеллер вентилятора
zadním konci hřídele elektromotoru. The cooling air enters the compressor unit space through the inlet насажен прямо на задний конец вала электромотора.
Chlazení kompresoru je přetlakové. Chladící vzduch je nasáván located on the lateral side of the unit cover. The ventilator ensures Охлаждание компрессора работает с избыточным давлением.
do vnitřního prostoru skříně kompresoru mřížkou na bočním krytu the sufficient air streaming through the all compressor unit space and Охлаждающий воздух всасыван до внутреннего пространства шкафа
a po prostupu chladičem proudí do výstupního kanálu, který je deflects the cooling air flow through both sections of the cooler. компрессора через речетку на боковом щите кожуха и после прохода
vyústěn vertikálně v bočním krytu kompresoru. охладителем протекает до выходного канала, который выходит
вертикально в боковом щите кожуха компрессора.
2. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ KOMPRESORU COMPRESSOR ELECTRICAL EQUIPMENT ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПР.

2.1. POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ DESCRIPTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Kompresor se připojuje na třífázovou proudovou soustavu 3/N/PE The compressor set is connected to the 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz. Компрессор подключается к трехфазной системе эл. тока 3/N/PЕ АС
AC 400/230V, 50Hz. 400/230В, 50 Гз.
The supply cable cable (CYSY 5 x 4mm2) furnished with a
Přívodní kabel cable (CYSY 5 x 4mm2) zakončený vidlicí 32 A je terminating plug 32 A is connected directly to the compressor main Вводный кабель (СУSУ 5 x 4 мм2) законченный вилкой 32 А подключен
připojen přímo do hlavního vypínače kompresoru. switch. прямо к главному выключателю компрессора.
Kompresor je poháněn asynchronním elektromotorem s kotvou The compressor is driven by an asynchronous electromotor with Компрессор приводится в движение асинхронным электромотором с
nakrátko. short-circuit armature. коротко замкнутым ротором.
Automatický provoz v nastaveném rozsahu provozního přelaku Automatic operation within the preset air overpressure range is Автоматическую работу в настроенном диапазоне рабочего
zabezpečuje mikroprocesorový řídící automat. guaranteed by the control unit. избыточного давления обеспечивает микропроцессоровый управ-
ляющий автомат.
(viz. schéma elektrického zapojení) (see electrical circuit diagram)
(См. схему электрического включения)

2.2. ROZVADĚČ ELECTROCASE РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Rozvaděč je umístěn v pravé části kompresoru za ovládacím The switchboard is located inside the right part of compressor unit. Распределитель помещен в правой части кожуха компрессора за
panelem. The switchboard accesable after opening of the control panel. панелем управления.
Elektrické přístroje jsou přístupné po demontáži ovládacího The control panel is located on the compressor unit front side. Электрические приборы доступны после демонтажа панеля
panelu. управления.
Electrical Equipment report and electric scheme is in attachment.
Ovládací panel na čelní straně krytu je součástí rozvaděče. Панель управления на торцевой стороне кожуха является частью
Podrobný popis elektrického zařízení a schéma el. zapojení jsou Warning ! распределителя.
uvedeny v technické zprávě el. rozvaděče, která je v příloze Electric equipment is under power even if the "Main switch" is Подробное описание электрического оборудования и схема эл.
tohoto návodu. on. In course of maintenance activities must be external main включения приведены в техническом отчете распределителя в
switch off (unit must be disconnected from power net). приложении к этому Руководству.
Výstraha !
Elektrické zařízení kompresoru je pod napětím i při ВНИМАНИЕ !
vypnutém "Vypínači ovládání". Při práci je nutné zařízení Caution ! Электрическое оборудование находится под напряжением даже
odpojit od el. sítě externím hlavním vypínačem. If reverse sense of rotation of the phase on the supply cable, control при выключенном ”Выключителе управления”. При работах
unit blocking the start and control lamp "Motor rotation" is on. When оборудование необходимо отключить от эл. сети экстерным
главным выключателем.
reverse sense of rotation is established, change the phase on the
Upozornění ! supply cable.
Pokud není na el. přívodu správný sled fází, řídící automat
blokuje start kompresoru a rozsvítí se kontrolka "Motor rotation". Предупреждение !
V takovém případě je nutné zaměnit sled fází na el. přívodu. Пока на электр. вводу нет правилный след эл. фаз, то упраляющий
автомат блокирует старт компрессора и контрольная лампочка "Мотор
обороты" горит. В таком случае необходимо заменить след фаз на эл.
вводу.

17 At 4004 / N1
V.12.2001
18 At 4004 / N1
V.12.2001

2.3. OVLÁDACÍ PANEL CONTROL BOARD ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Ovládací panel je umístěn na čelní straně soustrojí. The control panel is located on the compressor unit front side. Панель управления помещена на торцевой стороне компрессора.
Na ovládacím panelu je umístěn mikroprocesorový automat, The control panel contains micro-controller, control voltage switch На панели управления помещен микропроцессоровый автомат,
vypínač ovládání a havarijní vypínač pro nouzové vypnutí and emergency switch for emergency stopping. главный включатель и выключатель аварии для аварийного
kompresoru. The micro controller provides all functions for operation and выключения компрессора.
Automat zajišťuje veškeré funkce pro ovládání a monitorování monitoring and control of the compressor unit. Управляющий автомат обеспечивает все требуемые функции
provozu kompresoru. компрессора.

Ovladaci panel
Displej
Control panel
Display
Панель управыления
Дисплей

Tlačítko „Cnange Data“


Tlačítko „Quick Menu“
Button „Change Data“
Button „Quick Menu“
Кнопка "Изменение даты "
Кнопки "Quick Menu "

Tlačítko „Stop/Resetr“ LED kontrolky „Porucha / Napájení“


Button „Stop/Reset“ Indikation LEDS „Alarm / Power“
Кнопка „Stop/Reset " ЛЭД контрол. лампощки: "Дефект / Питание "

Tlačítko „Start“
Řídící automat Button „Start“
Control unit Кнопка "Старт "
Автомат управления

Hlavní vypínač
Nouzový vypínač
Main switch
Emergency stop
Главный выключателъ
Аварийный выключателъ
2.4. ELEKTROMOTOR ELECTROMOTOR ЭЛЕКТРОМОТОР

V kompresoru je použito vestavné provedení elektromotoru se The built-in electromotor design has been used for this compressor В компрессоре применена встроенная конструкция электромотора со
speciálním provedením hřídele rotoru. Elektromotor je přímo with special design of the rotor shaft. The electromotor is connected специальным валом ротора. Элелктромотор соединен механически с
mechanicky spojen s hlavním rotorem šroubového bloku. directly with the airend main rotor. главным ротором винтового блока.
Elektrické a mechanické vlastnosti jsou identické se standardním Electrical and mechanical properties are the same as for the Электромотор компрессора трехфазный асинхронный с
provedením elektromotoru. Elektromotor je třífázový asynchronní electromotor standard design. The compressor electromotor is three- короткозаамкнутым ротором.
s kotvou nakrátko. phase asynchronous squirrel cage motor. Электромотор спускается с автоматическим разбегом Υ - ∆.
Rozběh elektromotoru je proveden automatickým přepnutím Y - The electromotor is with star-delta switching. Электромотор в основном исполнении оснащен закрытыми
∆. The electromotor in its basic version is fitted with anti-friction bearings подшипниками качения с длительным зарядом смазочного жира.
Elektromotor v základním provedení je osazen valivými ložisky encased with a permanent grease filling. Замечание :
uzavřenými s trvalou náplní mazacího tuku. Note : Контроль, уход и ревизии электромоторов производятся на
Poznámka : Checking, maintenance and inspection of electromotors is to be основе требований и рекомендаций изготовителя
Kontrola, údržba a revize elektromotorů se provádí na carried out according to requirements and recommendations of электромоторов и в соответствии с интервалами контроля
základě požadavků a doporučení výrobce elektromotorů a v the electromotor manufacturer and in compliance with intervals компрессора, приведёнными в этом Руководству.
souladu s intervaly údržby kompresoru, které jsou uvedeny v of compressor maintenance specified in the Handbook.
tomto návodu.

2.5. ŘÍDÍCÍ AUTOMAT CONTROL UNIT УПРАВЛЯЮЩИЙ АВТОМАТ

Řídící automat zajišťuje všechny požadované funkce kompresoru The control unit ensures all the demanded compressor functions : Управляющий автомат обеспечивает все требуемые функции
: компрессора :
− starting and stopping the compressor
− rozběh a zastavení kompresoru − разбег и остановка компрессора
− automatic operation of the compressor in the preset pressure
− automatický provoz kompresoru v nastaveném tlakovém range − автоматическая работа компрессора в настроенном диапазоне
rozsahu давления
− stopping the compressor in mode "Automatic"
− vypínání kompresoru v režimu "Automat" − выключение компрессора в режиме "Автомат"
− compressor protection and stopping by failure
− ochranu kompresoru a jeho odstavení při poruše − защиту компрессора и его остановление при аварии
− compressor relief during shutting-down
− odtlakování kompresoru při zastavení − понижение давления в компрессоре к нулю при остановке
Max. allowed operation overpressure is specified on a production
Maximální dovolená hodnota provozního přetlaku je uvedena na plate. The unloading pressure level which is set using the control unit Максимальная допустимая величина рабочего избыточного давления
štítku kompresoru. Hodnota odlehčovacího přetlaku, nastavená must not exceed the value! указана на щитке компресора. Величина разгружающего избытощного
pomocí řídícího automatu, nesmí tuto hodnotu překročit ! давления, настроенная с помощью управляющего автомата, не
должна эту величину превысить !

19 At 4004 / N1
V.12.2001
20 At 4004 / N1
V.12.2001

2.6. OCHRANA KOMPRESORU SAFEGUARD EQUIPMENT ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Kompresor je vybaven zabezpečovacím systémem, který The compressor aggregate is furnished with a system ensuring Компрессор оснащен системой, которая обеспечивает внезапное
zajišťuje okamžité zastavení stroje, jestliže při provozu dojde stopping the unit, if the preset operation parameters should be остановление машины, если произошло недопустимомое превышение
k nedovolenému překročení sledovaných hodnot. exceeded : стороженных величин :
− překročení max. dovolené teploty (110°C) kompresorového − oil temperature is exceed (over 110°C) - temperature sensor − превышение макс. допустимой температуры (110оС)
oleje (teplotní čidlo) − pressure is exceed (pressure sensor) компрессорного масла (датчик температуры)
− překročení dovoleného přetlaku (tlakové čidlo) − electromotor is overloaded or short circuit − превышение допустимого избыточного давления (датчик
− přetížení elektromotoru nebo zkrat (nadproudová ochrana v давления)
Aggregate protection against the allowed pressure overrun is ensured
rozvaděči) by the safety valve located on the separator vessel. − перегрузка электромотора или короткое замыкание (кание
Kompresor je vystrojen pojišťovacím ventilem na nádobě (сверхтковая защита в распределителе)
odlučovače. Компрессор оснащен предохранительными клапанами на сосуде
сепаратора и на ресивере.

3. VZDUŠNÍK RECEIVER РЕСИВЕР


Standardní provedení kompresoru je dodáváno se vzdušníkem o The standard compressor design is supplied with a receiver having Компрессор в стандартном произведении поставляется с ресивером
objemu 500 l. Na přání je možné dodat po dohodě s výrobcem the volume 500 l. On demand is supplied with a different type of объёмом 500 л. По желанию и договору с изготовителем возможно
kompresor s jiným typem vzdušníku. receiver. поставить компрессор с другим типом ресивера.
Vzdušník slouží jako zásobník stlačeného vzduchu. The receiver serves also as a compressed air storage tank. Ресивер служит как резервуар сжатого воздуха.
Na vzdušníku je namontován kulový kohout pro výstup To the receiver is spherical cock for compressed air output На ресивере смонтирован шаровый кран для выхода сжатого воздуха.
stlačeného vzduchu. Typ" Comfort plus" má vývod ze vzdušníku assembled. At type "Comfort plus" is output from receiver connected У типа "Комфорт плюс" выход из ресивера приведен к сушилке
napojen do sušičky stlačeného vzduchu a výstup stlačeného to condensate dryer and spherical cock for compressed air output is сжатого воздуха и выход сжатого воздуха находится за сушилкой.
vzduchu je za sušičkou. located behind the dryer. Ресивер оснащен предохранительным клапаном.
Vzdušník je vystrojen pojistným ventilem. The reicever is furnished with safety valve. По желанию возможно вставить редукционный вентиль для
Na přání je možné osadit redukční ventil pro odběr stlačeného On demand the air distributor can be fitted with pressure reducing потребления сжатого воздуха при константном давлении для
vzduchu při konstantním tlaku pro vzduchové nářadí. valve and filter for compressed air offtake with constant pressure for воздушного орудия.
Pro vypouštění kondenzátu je ve spodní části vzdušníku výpust pneumatic tools. Для выпуска конденсата в нижней части ресивера находится выпуск
uzavřená kulovým kohoutem. To the receiver bottom side is condensate drain output with spherical закрытый шаровым краном.
V horní části vzdušníku jsou navařeny úchyty, na kterých je cock assembled. В верхней части ресивера приварены укрепляющие детали, к которым
namontován kompresor event. sušička vzduchu nebo jiné At the receiver upper part some grips are welded on which the смонтирован компрессор или сушилка воздуха или другие
zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. compressor is mounted and possibly also the air dryer or another оборудования для отделки сжатого воздуха.
equipment used for compressed air treatment.
4. SUŠIČKA VZDUCHU CONDESATE DRYER СУШИЛКА ВОЗДУХА
Typ "Comfort plus" je standardně dodáván se sušičkou The standard compressor design "Comfort plus" is supplied with a Модель "Комфорт плюс" поставляется как стандарт со сушилкой
stlačeného vzduchu. condensate dryer. воздуха.
Návod na obsluhu a údržbu sušičky je dodáván samostatně. Original Instructions for operation and maintenance of the dryer are Инструкции по пользованию и уходу за сушилкой поставляются
supplied separate. отдельно.
Upozornění : Při vypnuté sušičce (kompresoru) nesmí přes
ní proudit stlačený vzduch, může dojít k jejímu Cautions : Avoid leaving the dryer (compressor) stopped Предупреждение: При выключенной сушилке (компрессоре)
poškození ! when compressed air flows through !!! сжатый воздух не должен проходить через
сушилку, может дойти к ее повреждению !!!

5. KRYT COVER КОЖУХ


Kryt chrání soustrojí před nepříznivými vlivy okolí a zároveň The cover pretects the machine against adverse surrounding Кожух предохраняет агрегат от неблагоприятных влияний окружающей
omezuje hluk vznikající při chodu stroje. Kryt má otevírací nebo environment and at the same time, it reduces noise of machine среды и одновременно ограничивает шум возникающий при ходе
odnímatelné panely, které umožňují přístup ke všem částem running. The cover has opening or removable panels enabling машины. У кожуха открывающиеся или отнимательные крыля,
kompresoru. Vnitřní plochy krytu jsou vylepeny protihlukovou access to all compressor parts. Inner surfaces of the cover are которые позволяют доступ к всем компонентам компрессора. На
izolací. Sání a výfuk chladícího vzduchu jsou vedeny lomenými provided with sound insulation. Suction and exhaust of cooling air is внутренних поверхностях кожуха наклеена противошумовая изоляция.
kanály, které zabraňují přímému výstupu hluku z kompresoru. led through pointed channels avoiding direct noise outlet from the Всасывание и выпуск охлаждающего воздуха ведёны
Podmínkou správné funkce a účinnosti přetlakového chlazení compressor. криволинейными каналами, которые препятствуют прямому выходу
kompresoru je uzavření všech krytů. For proper function and efficiency of compressor overpressure шума из компрессора.
cooling, it is necessary to close all covers. Предупреждение !
Upozornění !
V žádném případě nesmí být odstraňovány tepelné a protihlukové Caution ! Ни в коем случае устраняйте тепловые и противошумовые изоляции, в
izolace včetně těsnících profilů na krytech ! Under no circumstances, thermal and sound insulation incl. sealing том числе уплотняющие профили на частях кожуха !
profiles of covers must be removed !

21 At 4004 / N1
V.12.2001
22 At 4004 / N1
V.12.2001

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ OPERATING INSTRUCTION ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

1. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE CAUTION FOR USERS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OPERATION ENVIRONMENT РАБОЧАЯ СРЕДА

Kompresor ve standardním provedení je určen pro běžné vnitřní Compressor is designed for use in surroundings with ambient Компрессор в стандартном произведении предназначен для
prostředí, kde rozsah teplot je +5
+40°C, rel. vlhkost vzduchu temperatures +5 to +40°C, relative humidity 90% max, and absolute обыкновенной внутренней среды с диапазоном температур с +5 до
max. 90%, absolutní vlhkost max. 15 g/m3. humidity of 15 g/m3 max. +40°C, относительная влажность воздуха макс. 90%, абсолютная
V případě použítí v odlišných podmínkách kontaktujte výrobce Possible use of compressor in the other condition consult always with влажность макс. 15 г/м3 .
kompresoru nebo servisní středisko : the compressor manufacturer : В случае применения в отличающхся условиях обратитесь к заводу-
1. Teploty prostředí pod +5°C nebo nad 40°C, event. rychlé 1. Ambient temperature under +5°C or over 40°C or fast changes изготовителю или к сервисному центру :
teplotní změny během provozu. of temperatures in the course of operation. 1. Температуры среды под +5°C или сверх 40°C, или быстрые
2. Vysoká prašnost, vlhkost nebo jiné zatížení pracovního 2. heavy dust amount in compressor operation environment, heavy изменения температур при рабочем ходу.
prostředí. humidity etc. 2. Высокое запыление, влажность или другие нагрузки рабочей
среды.

1.2. UPOZORNĚNÍ K INSTALACI KOMPRESORU CAUTION TO THE COMPRESSOR ERECTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНСТАЛЯЦИИ КОМПРЕСОРА

1. K transportu používejte jen odpovídajících zdvihacích a 1. For transport, use suitable lifting and transporting equipment 1. Для транспорта применяйте только соответствуюущие
dopravních prostředků. Při manipulaci je nutné dbát zvýšené only. By handling, enhanced attention shall be paid to транспортные средства. При манипуляции необходимо соблюсти
opatrnosti, aby nedošlo k poškození výstupního kohoutu. manipulation with the compressor in order to prevent damage of усиленную осторжность, чтобы не дошло к повреждению
2. Při instalaci odstraňte zaslepovací víčka apod. Napojované the outlet cock. выпускного крана.
zařízení musí svými parametry odpovídat nejvyššímu 2. When installing, remove blinding lids etc. Parameters of 2. При инсталяции устраните ослепяющие колпачки итп. Можно
provoznímu přetlaku kompresoru. connected equipment must correspond to the highest operation присоединять только такие оборудования, параметры которых
3. Zajistěte správné připojení na el. síť dle platných norem. overpressure of compressor. соответствуют максимальному рабочему избыточному давлению
3. Connect the electrical circuit according to valid standards. компрессора.
4. Ke kompresoru musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu
pro chlazení a sání. Vzduch nesmí obsahovat hořlavé a 4. Sufficient supply of air for cooling as well as suction shall be 3. Обеспечите правильное подключение к эл. сети согласно
výbušné látky. ensured. No flammable as well as explosive substances shall be действительным стандартам.
5. Otvor pro sání musí být zabezpečen proti přisátí volných contained in the air. 4. Для компрессора нужно обеспечить достаточный подвод воздуха
předmětů. 5. Opening for suction shall be secured against the suction-in any для охлаждания и всасывания. Воздух не должен содержать
free objects. любые горючие и взрывные вещества.
6. Na výstupní kohout stlačeného vzduchu nesmí působit žádné
vnější síly. 6. No external forces are allowed to act on the compressed air 5. Отверстие всаывания должно быть обеспечено против
outlet cock. присасывания свободных предметов.
7. Ovládací prvky, servisní místa, armatury a potrubní přípojky
tlakové nádoby musí být přístupné. 7. Control elements, fittings and piping connections to the pressure 6. На выходной кран сжатого воздуха не должны влиять любые
vessel have to be always accessible. внешние силы.
8. Poblíž stroje instalujte skříňky první pomoci a hasící přístroje
tak, aby byly připraveny pro nouzové situace jako zranění 8. Have first-aid boxes and fire-extinguishers near the unit ready for 7. Управляющие элементы, арматура и трубопроводные вводы
nebo požár. emergency situations such as injuries and a fire. корпуса давления должны быть всегда доступны.
8. В непосредственной близозти поставте шкафчик первой помощи и
огнетушител так, чтобы былы готовы для временных мер как
ранение или пожар.
1.3. UPOZORNĚNÍ K PROVOZU CAUTION TO THE COMPRESSOR OPERATION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

1. Pokud je kompresor v chodu, nesmí se převážet ani jinak 1. As far as the compressor is in operation, it is not allowed to be 1. Пока компрессор в ходу, не разрешается его перевозить и ни с им
s ním manipulovat. transported not even manipulated. какимнибудь способом манипулировать.
2. Používejte pouze neporušené hadice a potrubí, které 2. Use the undamaged hoses and piping only that correspond to 2. Применяйте только неповрежденные рукавы и трубопровода,
odpovídají parametrům kompresoru. compressor parameters. которые соответствуют параметрам компрессора.
3. Kompresor nesmí být provozován mimo tlakové rozpětí 3. The compressor shall not be operated out of the pressure range 3. Не разрешается применять компрессор мимо пределов давления
uvedené v dokumentaci. given in the documentation. указанных в документации.
4. Všechny kryty musí být při provozu uzavřeny. Výjimkou je 4. In the course of operation, all covers must be closed. An 4. Все кожуха должны быть при работе закрыты. Исключения
pouze provádění kontroly nebo zkoušek. Po tuto dobu je exception is only by checking and testing. During this time, it is разрешаются только во время контроля или испытаний. В этих
nutné používat ochranu sluchu. necessary to use ear protection. случаях применять защиту против шума объязательно.
5. Bezpečnostní zařízení, ochranné kryty, tepelné a protihlukové 5. Safety means, protective covers, thermal and noise insulations 5. Не разрешается устранять предохранительные устройства,
izolace nesmí být odstraněny. shall not be removed. защитные щиты кожуха, тепловые и противошумовые изоляции.
6. Při používání stlačeného vzduchu k čištění dbejte zvýšené 6. When using the compressed air for cleaning, take more care and 6. При использовании сжатого воздуха для очистки соблюдайте
opatrnosti a používejte brýle pro ochranu zraku. Při use glasses for protection of your eyesight. By hoses blowing повышенную осторожность и применяйте очки для защиты зрения.
profukování hadic zabezpečte upevnění jejich konců. secure they ends. При продувке шлангов обеспечите укрепление их свободных
7. Konce hadic při práci zajistěte proti šlehnutí při eventuálním 7. Secure ends of hoses against the back movement occurring in концов.
uvolnění hadicových spon. case of hose clips releasing. 7. Во время работы обеспечите конца шлангов против стегнутию при
8. Při provozu je nutné provádět pravidelnou kontrolu podle 8. In operation regular controls shall be made according to случайном ослаблении шланговых пряжок.
doporučených instrukcí. recommended instructions. 8. Во время работы необходимо производить регулярный контроль
по рекомендованным инструкциям.
Upozornění ! Caution !
• Před každým spuštěním stroj zkontrolujte včetně • Check the machine including safety means and protective Предупреждение !
bezpečnostních zařízení a ochranných krytů. Při zjištění covers every time before starting operation. When trouble • Перед каждым пуском проверте компрессор вклучая
závady stroj odstavte a před opětným spuštěním is found, shut unit down and repair problem before re- предохранительных утройстев и защитных щитов. Пока
závadu odstraňte. starting. обнаружите дефект, компрессор немедленно выключите и
• Při práci se stlačeným vzduchem musí mít obsluha vždy • Working with compresed air, the operators shall always wear дефект перед новым пуском отремонтируйте.
vhodný ochranný oděv. Noste helmu, bezpečnostní brýle, convenient protective equipment. Wear Helmet, safety glasses, • При работе с сжатым воздухом обслуживающий персонал
ušní ucpávky, bezpečnostní boty, bezpečnostní rukavice a ear-plugs, safety shoes, safety gloves and a mask according to должен всегда иметь пригодную защитную одежду. Носите каску,
podle požadavků dané operace i masku. the requirements of each operation. защитные очки, ушное затычки, защитную обувь, перчатки и
• Při obsluze stroje nenoste volný oblek, oblek s nezapnutými • When handling machine, do not wear loose clothes, clothes согласно с работой тоже маску.
rukávy, volně visící kravatu nebo šálu, různé doplňky jako with unbuttoned sleeves, hanging tie or scarf, accessories such • Во время обслуживания компрессора неносите свободную
např. neupevněné klenoty. Takové vybavení může být as dangling jewelry. Such outfit could be caught in the machine одежду, одежду с незастёгнутыми рукава, свободной галстук или
strojem zachyceno nebo vtaženo do rotujících částí stroje, or dragged in the rotating portion of the machine, and this could шарф, различные аксессуары как неприкрепляеные
což může způsobit vážné zranění. cause a serious injury. драгоценности. Такое оборудование можно зацепиться машиной
или втянуться в вращающее части машины и можно причинить
серёзное ранение.
Výstraha ! Warning !
Při provozu je kompresor pod tlakem ! Hrozí nebezpečí úrazu In the course of operation, the compressor is under pressure!
při neodborné manipulaci. Danger of injuries due to unskilled manipulation. Предостережение !
Во время работы компрессор находится под давлением! При
неграмотной манипуляции угроза травмы !

23 At 4004 / N1
V.12.2001
24 At 4004 / N1
V.12.2001

Výstraha ! Warning ! Предостережение !


Za žádných okolností neotvírejte uzávěr doplňování oleje na Do not, under any circumstance, open the oil filler cap of Никогда неоткрывайте пробку сосуда сепаратора во время ходу
nádobě odlučovače za chodu nebo hned po zastavení chodu separator receiver tank while running or immediately after или сразу после остановлении компрессора.
stroje. stopping operation. Это очень опасное, потому что сжатый воздух может пробку
Je to velmi nebezpečné, protože uzávěr může být odfouknut It is very dangerous because the oil filler cap could be blown off метнуть и компрессорное масло с высокой температурой может
a stlačený vzduch a kompresorový olej o vysoké teplotě and high temperature compressed air and oil could jet out from брызнуть из заправочнoгo патрубкa и причинить серёзное
mohou vytrysknout z plnícího hrdla a způsobit vážné the filler port and cause serious injury. ранение.
zranění.

Warning ! Предостережение !
Výstraha ! Never put your hand near the fan during operation and do not Во время ходу машины неприблизите руки к вентипятору, не
Za chodu stroje se nepřibližujte rukou k ventilátoru, touch rotating parts while unit is running. It could cause serious прискайтесь ремня или вращающих частей. Зацепление руки
nedotýkejte se rotujících částí. Zachycení ruky rotující částí injury if a hand should be caught in it. вращающей частей может причинить серёзное ранение.
může způsobit vážné zranění.

Warning ! Предостережение !
Výstraha ! Compressor unit parts especially oil piping, air end and Некоторые части компрессора, именно масляные трубопровода,
Některé části kompresoru, zejména olejové potrubí, separator container, reach up to 100°C in operation ! винтовый блок и сосуд сепаратора могут при ходу достигать
šroubový blok a nádoba odlučovače, mohou dosáhnout při температуры до 100 оС !
provozu teploty až 100°C !
Notice !
For optimal operating mode of compressor, compressor efficiency is Предупреждение !
Upozornění ! to be by approx. 20% higher than the real consumption of Для обеспечения оптимального рабочего режима мощность
Pro zajištění optimálního provozního režimu kompresoru musí být compressed air. The required amount of output reserve depends on a компрессора должна быть на 20 % больше чем действительный объём
výkonnost kompresoru o cca 20% vyšší než je skutečná spotřeba compressed air consumption diagram, receiver size, etc. потребления сжатого воздуха. Требуемая величина резерва мощности
stlačeného vzduchu. Požadovaná velikost výkonové rezervy je The manufacturer is not responsible for damages and injuries caused зависит от диаграммы потребления сжатого воздуха, размерности
závislá na diagramu spotřeby stlačeného vzduchu, velikosti by non-observance of the mentioned instructions or by non- ресивера, итп.
vzdušníku apod. observance of safety instructions for operation, checking, Изготовитель компрессора не отвечает за ущерб и ранения
Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobená nedodržením maintenance or repairs incl. those which are not specified in the возникнувщие несоблюдением указанных инструкций или
uvedených pokynů, nebo nedodržením bezpečnostních předpisů Handbook and which are generally accepted for machines and несоблюдением правил безопасности при работе, контролe, уходу или
při provozu, kontrole, údržbě nebo při opravách včetně těch, které equipment in use. ремонту в том числе тех, которые не указанны в этом Руководству и
nejsou uvedeny v tomto návodu a jež jsou obecně platná pro которые принимаются обще при эксплуатации машин и установок.
používané stroje a zařízení.
2. INSTALACE KOMPRESORU COMPRESSOR INSTALLATION ИНСТАЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА
1. Kompresor ustavit na vodorovný pevný podklad. Instalace 1. Set the compressor on a horizontal solid base. Compressor 1. Компрессор уставить горизонтально на твёрдое основание.
kompresoru nevyžaduje speciální základy nebo kotevní installation doesn’t require any special foundations or anchor Инсталяция компрессора не требует специальные фундаменты
místa. Při ustavení dbát na dodržení odstupových vzdáleností plates. When setting, pay attention to specified distance или якорные места. При инсталяции соблюсти условия о
od stěn a dalšího zařízení z hlediska zajištění servisního separations from walls and other equipment in order to ensure расстояниях от стен и других оборудований с точки зрения
přístupu. service access. сервисного доступа к машине.
2. Provést připojení kompresoru k elektrické síti, případně 2. Connect the compressor to power supply and/or connect a 2. Подключить компрессор к эл. сети или присоединить дальное
připojit dálkové ovládání nebo nadřazený systém řízení podle remote control or superior control system as per wiring diagram. управление или сверхстоящую систему управления по схеме
schématu elektrického zapojení. Přívod el. energie musí být Power supply has to be protected with a possibility of safety электрического подключения. Эл. питание должно быть
jištěn s možností havarijního vypnutí ! switching-off! обеспечено с возможностью аварийного выключения.
3. Napojit výstupní potrubí na soustavu tlakového vzduchu. 3. Connect the output piping to a compressed air system. Piping to 3. Присоединить выпускной трубопровод к системе сжатого
Potrubí musí být připojeno tak, aby nedocházelo k přenosu is be connected so that vibrations and adverse forces are not воздуха. Присоедининение трубопровода произвести так, чтобы
chvění a nežádoucích sil na kompresor. transferred to the compressor. на компрессор не действовали вибрации и нежелательные силы.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU PUTTING INTO OPERATION ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


1. Překontrolovat stav oleje v nádobě odlučovače. Zkontrolovat, 1. Check on the oil level in the separator vessel. Check on the 1. Сконтролировать уровень масла в сосуде сепаратора.
zda nedochází k úniku oleje netěsností v olejovém okruhu. possible oil escape due to leakage in oil circuit. Сконтролировать если не приходит к утечке масла неплотностью в
2. Překontrolovat utažení všech výpustných zátek a nálevního 2. Check on tightening of all outlet plugs and filling nozzle on the масланом контуре.
hrdla na nádobě odlučovače. separator vessel. 2. Сконтролировать затяжку всех выпускных пробок и пробки
3. Překontrolovat elektrické zařízení včetně el. přípojky a jejího 3. Check the electrical equipment incl. electric connection and its наливного патрубка на сосуде сепаратора включая
jištění. protection. предохранительный клапан.
3. Сконтролировать эл. оборудование в том числе электрический
Upozornění ! Caution ! ввод и его защиту.
Před spuštěním po provozním odstávce delší než 1 měsíc Providing that you start the compressor after a shutdown longer than
proveďte opatření dle odstavce č.8 - Spuštění po provozní 1 month, carry out measures according to Article 8 - Starting after Предупреждение !
odstávce. Případně kontaktujte servisní středisko ATMOS. the operating shutdown. Or contact a service centre ATMOS. Перед пуском после рабочей отставки большей чем 1 месяц
принимайте меры по абзацу No.8 - Пуск после рабочей отставки или
установите контакт со сервис- центром АТМОС.
Upozornění ! Caution !
Kompresor s elektrickou regulací (který je vybaven tlakovým The compressor with electric regulation (fitted with air-pressure
spínačem) může být provozován pouze s rozvodem tlakového switch) may be operated only with compressed air distribution system Предупреждение !
vzduchu, který je vybaven vzdušníkem o objemu, který zajistí, že with receiver of volume which is able to ensure closing and opening Компрессор с электрической регуляцией (снабженный включателем
regulační klapka kompresoru bude zavírat a otvírat max. 10x za of regulation flap 10 times per hour max. (average for 8 hrs.) not often давления) можно эксплуатировать только с таким распределением
hodinu (průměr za 8 hod.), nejčastěji však 1x za 4 minuty. Po than 1x in 4 minutes. Check these data after putting the compressor воздуха, в котором встроен ресивер имеющий ёмкость, которая
uvedení kompresoru do provozu, případně po každé podstatné into operation, or after each significant change of air consumption. In обеспечит, что регуляционная заслонка компрессора будет открывать
změně spotřeby vzduchu je toto nutno překontrolovat. V případě the event of deviation from the values, please, contact the и закрывать макс. 10 раз в час (в среднем из 8 часов), но чаще всего 1
odchylky od těchto hodnot se laskavě obraťte na výrobce ! manufacturer! раз в 4 минуты. Это нужно сконтролировать после ввода компрессора
в эксплуатацию или же по каждом существенном изменению расхода
воздуха. В случае отклонений от наименованных величин обратитесь
к заводу-изготовителю !

25 At 4004 / N1
V.12.2001
26 At 4004 / N1
V.12.2001

4. ŘÍDÍCÍ AUTOMAT CONTROL UNIT УПРАВЛЯЮЩИЙ АВТОМАТ


Řídící jednotka je vybavena třímístným sedmisegmentovým LED The controller is equipped with a 4 digit seven-segment LED-display, Управляющий автомат оснащен 4-местным ЛЭД-дисплейем, 7
displejem, 7 tlačítky, 2 indikačními LED a jednou silovou LED. 5 push buttons, 7 indication LED's and one power LED. кнопками, 2 указывающими ЛЭД и одной силовой ЛЭД лампочками.

Ovladaci panel
Displej
Control panel
Display
Панель управыления
Дисплей

Tlačítko „Cnange Data“


Tlačítko „Quick Menu“
Button „Change Data“
Button „Quick Menu“
Кнопка "Изменение даты "
Кнопки "Quick Menu "

Tlačítko „Stop/Resetr“ LED kontrolky „Porucha / Napájení“


Button „Stop/Reset“ Indikation LEDS „Alarm / Power“
Кнопка „Stop/Reset " ЛЭД контрол. лампощки: "Дефект / Питание "

Tlačítko „Start“
Řídící automat Button „Start“
Control unit Кнопка "Старт "
Автомат управления

Hlavní vypínač
Nouzový vypínač
Main switch
Emergency stop
Главный выключателъ
Аварийный выключателъ
5. SPUŠTĚNÍ STARTING THE MACHINE ПУСК
1. Uzavřít všechny kryty a zkontrolovat otevření výstupního 1. Close all covers and check whether the compressor output cock 1. Закрыть все панели кожуха и сконтролировать открытие
kohoutu kompresoru. is open. выходного крана компрессора.
Upozornění ! Caution ! Предупреждение !
Neotvírat výstupní kohout před připojením kompresoru do Do not open the compressor output cock before pressure air system Неоткрывать выходной кран компрессора перед подключением
rozvodu stlačeného vzduchu ! are connected ! компрессора к системе сжатого воздуха !
2. Otočením hlavního vypínače do polohy "I" připojit kompresor 2. Turn main switch to the position "I" (light indicator LED "Power"). 2. Поворотом главного выключателя до положения "|" подключить
na síť (rozsvítí se kontrolka "Power"). At type "Comfort plus" simultaneously dryer plug in. компрессор к сети (горит контрол. лампочка "Power").
U typu "Comfort plus" se zároveň zapne sušička. 3. Elect compressor control mode. Control mode is to be change 3. У типа "Комфорт плюс" одновременно подключится сушилка.
3. Zvolit provozní režim kompresoru. Provozní režim je možné any time during operation. 4. Выбрать рабочий режим компрессора. Рабочий режим можно
změnit kdykoliv během chodu kompresoru. 4. Keep the button "Start" the compressor starts. заменить в любое время хода компрессора.
4. Tlačítkem "Start" na ovládacím panelu spustit kompresor. 5. Check on if the compressor unloaded after the maximum 5. Кнопкой "Старт" на панели упрвления пустить компрессор в ход.
5. Kontrolovat zda při dosažení max. tlaku kompresor odlehčuje. pressure is reached. 6. Контролировать если при достижении максимального давления
компрессор разгружается.

Upozornění ! Caution !
Pokud je systém na provozním tlaku, kompresor v režimu Aut se If the system is under working pressure in Aut mode, compressor will Предупреждение !
nerozběhne a čeká v pohotovostním režimu. not start and will be waiting in stand-by mode. Пока в ресивере давление, компрессор в режимe Aut не заработает и
Kompresor pracuje v automatickém režimu a je zapínán a The compressor operates in automatic mode and is being switched- ждать в режимe готовности
vypínán v závislosti na přetlaku ve vzdušníku. on or switched-off in dependence on pressure level in the receiver. Компрессор работает в автоматическом режиме и включается и
Během provozu kompresoru musí být všechny kryty uzavřené! In the course of compressor operation, all covers have to be closed. выключается в зависимости от избыточного давления в ресивере.
Pokud se kompresor nerozběhne a kontrolka LED Rotation rychle If the compressor doesn’t run and a LED Rotation is flashing quickly, Во время хода компрессора все части кожуха должны быть закрыты !
bliká, je nutné zaměnit sled fází na přívodním kabelu. sequence of phases in a supply cable is to be changed. Пока компрессор не заработает и контрол. лампочка ЛЭД Обороты
быстро мигает, необходимо заменить след фаз на вводном кабеле.

27 At 4004 / N1
V.12.2001
28 At 4004 / N1
V.12.2001

6. ZASTAVENÍ KOMPRESORU STOPPING THE MACHINE ОСТАНОВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА


1. Doporučujeme ponechat kompresor cca 1 min. v chodu 1. We recommend let the compressor in idle running with closed 1. Компрессор предоставить прибл. 1 минуту в холостом ходу (напр.
naprázdno (např. po uzavření výstupního kohoutu) suction flap for approx. 1 min. (e.g. until the output cock is после закрытия выходного крана) с закрытой заслонкой
s uzavřenou sací klapkou event. v režimu "S vypínáním" closed) or in “With Switching-off” mode, wait until the compressor всасывания или в режиме ”С выключанием” подождать
vyčkat zastavení kompresoru (doběh kompresoru) po stops (compressor after-running) after the unload pressure level остановления компрессора (добег компрессора) после
dosažení odlehčovacího přetlaku (event. po uzavření is attained (or after the output cock is closed). достижения разгрузочного избыточного давления (или после
výstupního kohoutu). 2. When using a compressor remote control, we recommend to закрытия выходного крана).
2. V případě dálkového ovládání kompresoru doporučujeme switch to local control. 2. В случае дального управления компрессора рекомендуется
přepnout na místní ovládání. 3. To turn the compressor off, push “Stop” button переключить на местное управление.
3. Tlačítkem "Stop" vypnout kompresor. 4. To disconnect compressor actuating circuits, Use the main 3. Кнопкой "Стоп" выключить компрессор.
4. "Hlavním vypínačem" odpojit ovládací obvody kompresoru, switch; LED „Power“ is off. 4. Выключителем управления” отсоединить управляющие цепи
kontrolka "Ovládací napětí" musí zhasnout. 5. In the course of servicing, maintenance etc., turn off the external компрессора, контрольная лампочка ”Power” должна погаситься.
5. Při servisních pracech, údržbě apod. vypnout externí hlavní main switch of power supply and close the output cock of 5. При сервисных работах, уходу итп. Выключить экстерный
vypínač na přívodu el. energie a uzavřít výstupní kohout compressed air. главный выключатель на вводу эл. энергии и закрыть выходной
stlačeného vzduchu. Note : кран сжатого воздуха.
Poznámka : If a superior control system is installed, the compressor is Замечание :
Pokud je instalován nadřazený systém řízení, provede se switched off / on according to instructions given for the Если инсталирована сверхстоящая система управления,
vypnutí (spuštění) kompresoru dle instrukcí uvedených pro installed control system. производится выключение (пуск) компрессора по инструкциям
instalovaný systém řízení. After stopping the compressor, its restarting is locked for the указанным для инсталированной системы управления.
Při zastavení kompresoru je opětovné spuštění blokováno preset time (Restart). При остановлении компрессора повторный пуск блокирован по
po předem nastavenou dobu (Restart). всё преднастроенное время (Рестарт).

7. KONTROLA BĚHEM PROVOZU MONITORING DURING OPERATION КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ


1. Periodicky kontrolovat těsnost všech spojů vzduchového a 1. Check periodically the tightness of all connections in compressor 1. Периодически контролировать плотность всех соединений
olejového okruhu kompresoru. air as well as oil circuits. воздушного и масляного контуров компрессора.
2. Kontrolovat přetlak vzduchu. Hodnota nesmí trvale překročit 2. Check the air operation overpressure. Its value is not allowed to 2. Контролировать избыточное давление воздуха. Величина
nastavenou úroveň provozního přetlaku. exceed permanently the set up operation level. давления не должна длительно превысить настроенный уровень
3. Kontrolovat provozní teplotu oleje. 3. Check the operating oil temperature. рабочего избыточного давления.
4. Kontrolovat zda při dosažení max. tlaku kompresor odlehčuje. 4. Check on if the compressor unloaded after the maximum 3. Контролировать рабочую температуру масла.
pressure is reached. 4. Контролировать если при достижении максимального давления
компрессор разгружается.
8. PROVOZ VE ZTÍŽENÝCH OPERATION UNDER HARD РАБОТА В ЗАТРУДНЕННЫХ
KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH CLIMATIC CONDITIONS КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

8.1. PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ OPERATION IN WINTER SEASON РАБОТА В ЗИМНОМ ВРЕМЕНИ ГОДА

• Kompresor po skončení práce uložit v temperovaném • After finishing the work store the compressor in a tempered room • После окончения работы компрессор уложить в темперированном
prostoru s min. teplotou +5°C. with minimum temperature +5°C. пространстве с мин. температурой +5°С.
• Při nízkých teplotách konzultovat s výrobcem použití • For extremely low temperatures consult the manufacturer as for • При низких температурах консультировать изготовителя о
vhodného kompresorového oleje. the suitable types of compressor oil. применении пригодного компрессорного масла.

8.2. PROVOZ V PRAŠNÉM PROSTŘEDÍ OPERATION IN DUSTY ENVIRONMENT РАБОТА В ЗАПЫЛЕННОЙ СРЕДЕ

• Dbát na pravidelné čištění teplosměnné plochy chladiče a • Pay attention to regular cleaning of heat-exchanging surfaces of • Соблюдать регулярную очистку теплообменной поверхности
chladících žeber elektromotoru. cooler and cooling fins of the electromotor. охладителя и охлаждающих ребер элмотора.
• Pravidelně kontrolovat a udržovat vzduchový sací filtr. • Check and maintain regularly the air suction filter. • Регулярно контролировать и содержать воздушной фильтр
• Zkrátit interval výměny olejového filtru kompresoru. • Reduce exchange intervals of compressor oil filters. всасывания.
• Zkrátit interval výměny olejové náplně podle doporučení • Reduce exchange intervals of all oil fillings according to • Сократить интервал замены масляного фильтра компрессора.
výrobce a druhu použitého oleje. manufacturer´s recommendation and type of oil used. • Сократить интервал замены заряда масла согласно рекомендации
изготовителя и сорту примененного масла.

29 At 4004 / N1
V.12.2001
30 At 4004 / N1
V.12.2001

9. SPUŠTĚNÍ PO PROVOZNÍ ODSTÁVCE STARTING AFTER THE OPERATING SHUTDOWN ПУСК ПОСЛЕ РАБОЧЕЙ ОСТАНОВКИ
Po provozní odstávce delší než 1 měsíc je nutné před spuštěním Providing that you start the compressor after the operating shutdown После рабочей остановки большей чем 1 месяц необходимо перед
kompresoru provést mimo běžnou kontrolu následující opatření. V longer than 1 month, carry out the following measures besides usual пуском компрессора произвести мимо обыкновенного контроля
případě potřeby kontaktujte servisní středisko nebo přímo výrobce checking. Contact the service centre or directly the compressor следующие меропринятия. В случае надобности установите контакт с
kompresoru. manufacturer if required. сервисцентром или прамо с заводом-изготовителем.
1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
1 month 2 months 6 months 12 months Doporučené přípravné operace Рекомендованные сервисные операции
1 Monat 2 Monate 6 Monate 12 Monate
X X X X Zkontrolovat ozubený řemen Check indented belt. Сkонтролировать зубовый ремeнь.
X X X X Zkontrolovat těsnost tlakového okruhu Check tightness of pressure circuit Визуально сконтролировать плотность контура давления.
X X X X Zkontrolovat sací filtr Check a suction filter Сконтролировать фильтр всасывания, или же заменить.
X X X X Zkontrolovat množství oleje Check oil level Сконтролировать количество комрессорного масла, или же
долить.
X X X X Provést zkušební spuštění bez zatížení. Carry out a trial start without any load. Check Произвести опытный ход в холостом режиме.
Zkontrolovat provozní přetlak vzduchu operating air overpressure. Сконтролировать выходное избыточное давление.
X X Demontovat sací filtr a přes sací klapku nalít Dismantle a suction filter and via a suction flap pour Демонтировать фильтр всасывания (трубопровод
cca 0,2 l oleje do šroubového bloku. Krátce approx. 0.2 l of oil to air end. Short turn the air end. всасывания) и механически открыть заслонку всасывания.
spustit šroubový blok. Винтовый блок залить ца. 0,2 литра компрессорного масла.
Коротко проточить винтовый блок.
X X Krátce spustit s uzavřeným kohoutem na cca Start with a closed cock for approx. 20 sec. Repeat Коротко пускать с закрытым выходным краном на ца. 20 сек.
20 s. Opakovat spuštění na dobu cca 60 s. running for approx. 60 sec. Следить за ростом давления после открытия заслонки
всасывания. Повторять пуск с интервалом 60 сек.
X Vyměnit kompresorový olej a olejový filtr. Change the compressor oil and oil filter (synthetic Заменить компрессорное масло и масляный фильтр.
(syntetické kompresorové oleje po 2 letech compressor oils after 2 years or according to checking Синтетические компрессорные масла не надо заменять, пока
nebo na základě posouzení stavu oleje) of oil condition) остановка не больше 2 лет (в зависимости от сорта масла).
X Zkontrolovat přívodní kabely elektromotorů Check electromotor supply cables incl. connecting Контроль эл. оборудования, контроль силовых каблей и их
včetně připojovacích svorek. terminals. присоединение.
Při odstavení delším než 12 měsíců kontaktujte After a shutdown longer than 12 months, please, При остановке дольшей чем 12 месяцев установите контакт с
vždy servisní středisko ! always contact a service centre! сервисом АТМОС !

Pozor ! Dodržujte maximální čistotu. Do šroubového Warning ! Keep on the maximum cleaness. A impurity are Предостережение ! Соблюдайте максимальную чистоту В
bloku se nesmí dostat nečistoty. Hrozí not allowed to come into air end. Destruction of винтовый блок не должен вникнутъ никакой
nebezpečí zničení šroubového bloku ! the air end treatens ! грязь. Грозить разрушение винтового блока!
Uvedené pokyny slouží k základní orientaci při spouštění The mentioned instructions serve as a basic guide for starting the Указанные инструкции служат для основной ориентации при вводе
odstaveného kompresoru. Některé úkony je vhodné provést dříve compressor from shutdown. Some points should to be carried out дольше остановелнного компрессора в эксплуатацию. Некоторые
nebo je opakovat s ohledem na konkrétní pracovní prostředí a sooner or should be repeated regarding specific working environment рекомендованные операции пригодно произвести раньше с уважением
stav kompresoru. (doporučujeme kontaktovat servis). and compressor condition (we recommend to contact a service влияния среды и состояния компрессора. По состоянию компрессора
centre). пригодно некоторые операции в ходу пуска повторять.
ÚDRŽBA KOMPRESORU COMPRESSOR MAINTENANCE УХОД ЗА КОМПРЕССОРОМ

Výstraha ! Warning ! Предостережение !


Před prováděním jakékoli údržby nebo opravy zastavte Before starting any work - maintenance or machine repair - Любого работу на компрессоре, уход или ремонт, можно
kompresor, zajistěte proti spuštění a kompresor odtlakujte. ensure against switching on and unload the compressor производить только пока машина отключена от эл. сети
Pozor, tlakový okruh kompresoru obsahuje horký olej ! pressure system (it should be free from over-pressure). вынутием вилки подвижного подвода из штепсельной розетки и
Be careful, the compressor pressure circuit contains hot oil ! пока давление понижено к нулю и машина отделена от системы
распределения сжатого воздуха..
Внимание, контур давления компрессорa содержит горячее
масло !

1. UPOZORNĚNÍ PRO ÚDRŽBU CAUTIONS FOR MAINTENANCE ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ УХОДА


1. Pro opravy je dovoleno používat pouze odpovídající nářadí a 1. For repairs appropriate tools and original spare parts supplied by 1. При ремонту разрешено применять только соответствующие
originální náhradní díly dodávané servisním střediskem ATMOS Service centre may be used only. инструменты и оригинальные запасные части поставляемые
ATMOS. 2. In the course of compressor shut down for maintenance, repairs сервис центром АТМОС.
2. Při odstávce z důvodu údržby, opravy apod. musí být etc., the aggregate shall be ensured against to unintended 2. При остановке по причинам ухода, ремонта итп. компрессор
kompresor zajištěn proti spuštění a musí být oddělen od starting and separated from compressed air distribution net. должен быть обеспечен против пуску и отделен от системы
rozvodu stlačeného vzduchu. 3. Use always appropriate protective means. распределения сжатого воздуха.
3. Vždy používejte odpovídající ochranné prostředky. 4. No interventions into compressor aggregate including the 3. Всегда применяйте соответствующие защитные средства.
4. Není dovoleno provádět jakékoliv zásahy do soustrojí electromotor and especially air end are allowed without the 4. Не разрешается производить какиенибудь вмешательства до
kompresoru včetně elektromotoru a zejména šroubového manufacturer or the service organization knowledge. агрегата компрессора в том числе элмотора и именно винтового
bloku bez vědomí výrobce nebo servisní organizace ! 5. After finishing the repair work, setting up of all compressor блока без ведома изготовителя или сервис. организации !
5. Po ukončení opravy musí být překontrolováno nastavení operation parameters shall be reviewed. 5. После окончения ремонта необходимо сконтролировать
provozních parametrů kompresoru. 6. Observe all safety measures including those not given in this настроение рабочих параметров компрессора.
6. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření včetně těch, která Operation and maintenance handbook. 6. Соблюдайте все меры безопасности включительно тех, которые
nejsou uvedena v tomto návodu. не указаны в этом Руководству.
Note :
Poznámka : The manufacturer is not responsible for any damage and injury Замечание :
Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobená caused by not observing the given instructions or by not Изготовитель не отвечает за ущерб и ранения возникнувчие
nedodržením uvedených pokynů, nebo nedodržením observing the safety regulations in the course of operation, несоблюдением указанных инструкций или несоблюдением
bezpečnostních předpisů při provozu, kontrole, údržbě nebo controls, maintenance as well as repairs not included into this правил безопасности при работе, контролю, уходу или при
při opravách včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto Handbook, but generally valid for used machines and ремонту в том числе тех, которые не указанны в этом
návodu a jež jsou obecně platná pro používané stroje a equipment. Руководству и которые принимаются обще при эксплуатации
zařízení. машин и установок.

31 At 4004 / N1
V.12.2001
32 At 4004 / N1
V.12.2001

2. KOMPRESOROVÝ OLEJ COMPRESSOR OIL КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

2.1. TYP OLEJE TYPE OF OIL СОРТ МАСЛА

Z výrobního závodu jsou kompresory naplněny minerálním The compressors are filled in manufacturing plant with compressor В заводеизготовителе компрессоры наполняются минеральным
kompresorovým olejem Mogul Atmos VDL46, který je vhodný pro mineral oil Mogul Atmos VDL46 that is suitable for year-round компрессоровым маслом Могул Атмос VDL 46, которое пригодно для
celoroční provoz. operation. годовой работы.
Konkrétní užití vhodného oleje a intervaly jeho výměny We recommend the concrete application of the suitable oil and Конкретное применение пригодного масла рекомендуется
doporučujeme konzultovat s výrobcem zejména při použití intervals of its exchange is to be consulted with the manufacturer, консультировать с изготовителем именно для применения
kompresoru za zvláštních provozních podmínek : especially in cases when the compressor is to be used under special компрессора при специальных рабочих условиях :
− trvale vysoké nebo trvale nízké teploty okolí operating conditions : − постоянно высокие или постоянно низкие температуры
− zvýšená prašnost, přítomnost agresivních látek − at permanently high and/or low ambient temperature окружающей среды
− stlačování plynů nebo vzduchu s obsahem plynů − in highly dusty surroundings or with presence of aggressive − повышенное запыление, присутствие агрессивных веществ
substances − сжимание газов или воздуха со содержанием газов
− by compressing the gas or air with high share of gas. Для компрессоров Атмос рекомендуется применять только
Pro kompesory Atmos doporučujeme používat výhradně speciální
kompresorové oleje : For compressors ATMOS the following special compressor oils are специальные компрессорные масла :
recommended :

Výrobce / Producer / Изготовитель Minerální kompresorové oleje / Mineral compressor oils / Минеральные компрессорные масла Syntetické oleje / synthetic oils / Синтетищеские масла

(+0° ÷ +35°C) (+20° ÷ +40°C) (-20°C ÷ +45°C)


MOGUL MOGUL ATMOS VDL 46 - -
MOBIL RARUS 425 RARUS 426 RARUS SHC 1025
SHELL COMPTELLA OIL S 46 COMPTELLA OIL S 68 COMPTELLA SM, MADRELA AS 46
KERNITE SYNCOLUBE
ARAL MOTANOL HE 46 MOTANOL HE 68 -

Případné použití jiné značky kompresorového oleje vždy Possible use of the other type of compressor oil consult always with Возможное применение компрессорного масла другой марки
konzultujte s výrobcem kompresoru ! the compressor manufacturer ! консультируйте всегда со заводом-изготовителем компрессора !
Poznámka : Note : Замечание :
Pro vysoce náročné prostředí Atmos doporučí vysoce For highly demanding surroundings ATMOS will recommend Для высоко трудоемкой среды Атмос рекомендует
výkonné oleje event. ekologicky odbouratelné oleje, které high powerful, aptly ecologically easy removable oils that do not высокомощные масла или экологически сломательные масла,
neznečišťují životní prostředí. contaminate the environment. которые не загрязняют окружающую среду.
Výstraha ! Warning ! Предостережение !
Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím The manufacturer is not responsible for damages caused by Изготовитель не отвечает за ущерб нанесенный применением
nesprávného oleje, nebo nedodržením doporučených using the incorrect oil or by not observing the recommended неправильного масла или несоблюдением рекомендованных
intervalů výměny olejové náplně ! intervals for oil filling exchange ! интервалов замены заряда масла !
2.2. KONTROLA OLEJE OIL CHECK КОНТРОЛЬ МАСЛА

Hladinu oleje doporučujeme z důvodu ustálení olejové náplně It is recommended to check the oil level prior the compressor starting По причине фиксирования уровня масла рекомендуется
kontrolovat před spuštěním kompresoru. for reasons the oil is laid down at the bottom. контролировать уровень масла перед пуском компрессора.
Výstraha ! Warning ! Предостережение !
Při kontrole musí být vnitřní okruh kompresoru bez tlaku ! During the check the compressor inner circuit shall be without Во время контроля внутрений контур компрессора должен быть
pressure ! без давления !
Postup kontroly :
1. Kompresor vypnout a zajistit proti náhodnému zapnutí. Check procedure : Последовательность контроля :
2. Vyčkat cca 10 minut při klidovém stavu. 1. Turn off the compressor and secure it against the accidental 1. Компрессор выключить и обеспечить против случайному
turning on. включению.
3. Otevřít uzávěr plnicího hrdla nádoby odlučovače.
2. Wait ca.10 minutes at a standstill. 2. Компрессор выдержать прибл. 10 мин. в состоянии покоя.
4. Zkontrolovat hladinu oleje, hladina musí dosahovat úrovně
MIN – MAX (viz. obr.). 3. Open the closure of the filling nozzle on the separator vessel. 3. Открыть крышку заправочного патрубка сосуда сепаратора.
5. Dolít potřebné množství oleje stejného druhu na maximální 4. Check the oil level that must reach the level MIN – MAX (see 4. Сконтролировать уровень масла, уровень должен достигать
hladinu. picture). уровня MIN – MAX (см. эскиз).
6. Uzávěr rukou pevně zašroubovat. 5. Fill up the necessary quantity of the same type oil to the 5. Долить до максимального уровня необходимое количество масла
maximum level. того же сорта.
7. Po spuštění překontrolovat těsnost uzávěru, popřípadě
vyměnit těsnící kroužek v uzávěru. 6. Screw in the closure by hand firmly. 6. Крышку рукой хорошо завинтить.
7. After starting the compressor check the closure tightness, aptly 7. После пуска компрессора сконтролировать плотность крышки, в
replace the sealing ring in the closure. случае необходимости заменить уплотнительное кольцо в крышке.
Upozornění !
Šroubový uzávěr plnicího hrdla má z boku vyvrtaný bezpečnostní
otvor, kterým může ucházet zbylý tlakový vzduch. Pokud při Caution ! Предупреждение !
otevírání uzávěru otvorem ještě uniká vzduch, je nutné čekat There is drilled a hole in the lateral side of the screw closure by which Винтовая крышка заправочного патрубка имеет с боку
dokud se tlaky nevyrovnají. rest of air may escape. If it is seen by unscrewing the closure that air предохранительное отверстие сквозь которое может выходить
is still escaping, wait as long as the pressures become equal. оставшийся воздух. Пока при вывинчивании крышки ещё выходит из
крышки воздух, надо подождать до равновесия давлений.

33 At 4004 / N1
V.12.2001
34 At 4004 / N1
V.12.2001

2.3. VÝMĚNA OLEJE OIL EXCHANGE ЗАМЕНА МАСЛА

Základní interval výměny pro olej Mogul Atmos VDL46 je 3000 The basic interval for oil Mogul Atmos VDL 46 exchange is 3000 Основным интервалом замены для масла Mogul Atmos VDL 46
provozních hodin (nejméně 1x ročně). Při použití jiného oleje je hours (1x a year as minimum). If another oil type is used the является 3000 рабочих часов (минимально 1 раз в год). При
třeba intervaly výměny konzultovat s výrobcem. exchange intervals shall be consulted with the manufacturer. применении другого масла интервалы замены необходимо
Olej se vypustí vyšroubováním vypouštěcí zátky na vypouštěcím The oil will be discharged by screwing out the discharging plug at the консультировать с изготовителем компрессора.
potrubí nádoby odlučovače. separator outlet piping. Масло выпускается открытием крана на выпускном трубопроводе в
нижней части сосуда сепаратора. На выпускной кран можно
Upozornění ! Caution ! присоединить трубопровод для отвода (или отсасывания)
Servisní středisko výrobce si vyhrazuje právo upravit interval Manufacturer´s Service centre reserves for itself the right to modify выпускаемого масла до сборного бака.
výměny kompresorového oleje, event. olejového filtru a vložky the intervals of compressor oil or oil filter and separator element
odlučovače podle pracovního prostředí kompresoru ! exchange according to compressor operation surroundings ! Предупреждение !
Сервисный центр изготовителя оставает за собой право поправить
интервал замены компрессорного масла или масляного фильтра и
вкладыша маслоотделителя на основе рабочего опыта !

3. OLEJOVÝ FILTR OIL FILTER МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР


Olejový filtr je třeba vyměnit při každé výměně oleje, pokud není The oil filter shall be replaced by every oil exchange until determined Масляный фильтр необходимо заменять при каждой замене масла,
výrobcem určeno jinak. by the manufacturer otherwise. пока нет изготовителем указано по другому. При первом вводу в
Postup výměny : Replacement procedure : эксплуатацию масляный фильтр заменяется после 50 рабочих часов.
1. Kompresor vypnout a odtlakovat. 1. Turn off the compressor and decrease the pressure to Последовательность замены :
2. Demontovat olejový filtr. zero. 1. Компрессор выключить и давление понизить к нулю.
3. Nový filtr lehce rukou našroubovat, po dosednutí 2. Dismount the oil filter. 2. Демонтировать масляный фильтр.
těsnících ploch dotáhnout o 3/4 otáčky (max. 3. Screw in the new filter easy by hand, tighten it after 3. Фильтр привинтить легко вручную, после
utahovací moment 25 Nm). fitting closely by 3/4 rotation (max. tightening moment соприкосновения уплотняющих поверхностей подтянуть
4. Po spuštění překontrolovat těsnost filtru. 25 Nm). на 3/4 оборота (макс. утягивающий момент 25 Нм).
4. After starting the compressor check the filter 4. После пуска сконтролировать плотность фильтра.
tightness.
Poznámka :
Před montáží nového filtru doporučujeme filtr naplnit olejem Замечание :
a pryžové těsnění potřít olejem. Note : Перед монтажом нового фильтра рекомендуется фильтр
Lubricate the new filter sealing lightly with oil and fill up the наполнить маслом и резиновое уплотнение натереть маслом.
filter with oil before it being mounted.
4. VLOŽKA ODLUČOVAČE OLEJE OIL SEPARATOR ELEMENT ВКЛАДЫШ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ
Vložka odlučovače se mění po 3000 provozních hodinách. Postup Oil separator element shall be replaced after 3000 operation hours. Вкладыш маслоотделителя заменяется после 3000 рабочих часов.
výměny je analogický jako při výměně olejového filtru. Replacement procedure is analogical to oil filter. Последовательность замены аналогическая замене масляного
фильтра. При замене вкладыша производится одновременно очистка
Doporučujeme provádět výměnu současně s výměnou oleje a We recommend to carry out the replacement together with change of
трубопроводов для отсасывания отделённего масла из вкладыша, в
olejového filtru. oil and oil filter.
том числе присоединений.
Рекомендуется замену вкладыша маслоотделителя производить
одновременно со заменой масла и масляного фильтра

5. VZDUCHOVÝ FILTR AIR FILTER ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР


Interval výměny je 1000 provozních hodin. Interval je nutné The air filter replacement interval is 1000 operation hours. Interval Основным интервалом замены филтрирующего вкладыша воздушного
přizpůsobit prašnosti pracovního prostředí kompresoru. must be adapted to dustiness of the compressor operation фильтра является 1000 рабочих часов. Интервал необходимо
Filtrační vložka se vyjme po demontáži víka filtru. surroundings. приспособить запылению рабочей среды компрессора. При появлении
The air filter element can be removed out after dismounting the filter сигнала об чрезмерном загрязнении (серийно оснащается оптический
cover. индикатор) необходимо вкладыш немедленно заменить.
Фильтрирующий вкладыш вынимается после демонтажа крышки
фильтра.

6. CHLADIČ COOLER OХЛАДИТЕЛЬ


Čistota chladiče je důležitou podmínkou dostatečné účinnosti Cleanness of cooler is a significant condition of sufficient efficiency of Чистота охладителья является важным условием достаточной
chlazení kompresoru. Lamely chladiče je nutné podle obsahu compressor cooling. Considering the dust content in the air, cooler эффективности охлаждения компрессора. По содержанию пылы в
prachu v ovzduší pravidelně čistit vyfoukáním stlačeným fins have to be regularly cleaned using compressed air. окружающей среде необходимо регулярно чистить пластинки
vzduchem. Access to the cooler is possible after dismounting a cover at a lateral охладителя продуванием сжатым воздухом.
Přístup k chladiči je možný po demontáži krytu na boční straně side of compressor. If the foulness is heavy, clean the cooler in a Доступ к холодильнике возможный после демонтажа крышки на
kompresoru. Při větším znečištění je nutné chladič vyčistit v čistící cleaning bath. Dismounting the cooler should be carried out by a боковой стороне компрессора. При большом загрязнении холодильник
lázni. Demontáž chladiče doporučujeme svěřit servisnímu service centre. необходимо вычистить в очищающей ванне. Рекомендуется
středisku výrobce. In the course of maintenance working, the operators shall always демонтаж холодильника поручить сервисному центру завода-
Při práci musí mít obsluha vždy vhodný ochranný oděv. wear convenient protective equipment. изготовителя.
При работе обслуживающий персонал должен всегда иметь пригодную
Upozornění ! Caution ! защитную одежду.
Noste helmu, bezpečnostní brýle, ušní ucpávky, Wear Helmet, safety glasses, ear-plugs, safety shoes, safety
bezpečnostní boty, bezpečnostní rukavice a podle gloves and a mask according to the requirements of each Предупреждение !
požadavků dané operace i masku. operation. Носите каску, защитные очки, ушное затычки, защитную обувь,
перчатки и согласно с работой тоже маску.

35 At 4004 / N1
V.12.2001
36 At 4004 / N1
V.12.2001

7. ELEKTROMOTOR ELECTROMOTOR ЭЛЕКТРОМОТОР


Podle provozních podmínek je nutné provádět pravidelné Considering service conditions, carry out regular checking По рабочим условиям необходимо производить регулярные
kontrolní prohlídky jednotlivých částí elektromotoru. inspections of electromotor parts. контрольные инспекции отдельных частей электромотора.
Elektromotor je nutné udržovat v čistém stavu zvláště mezi žebry. Keep electromotor in a clean condition, esp. between ribs. Foulness Электромотор надо держать в чистоте именно между ребрами.
Znečištění elektromotoru vede k nežádoucímu oteplení motoru a of electromotor can cause undesirable motor heating and significant Загрязнение электромотора приводит к нежелательному потеплению
tím podstatné snížení životnosti. shortening of service life. мотора и тем к существительнному понижению срока его службы.
Důležitá je pravidelná kontrola a dotažení připojovacích svorek Regular checking and tightening of electromotor connecting terminals Важным является регулярный контроль и подтянутие
elektromotoru. Předepsaný dotahovací moment pro mosazné is very important. The specified torque for brass bolts and nuts M6 is присоединительных клемм электромотора. Предписанный
šrouby a matice M6 je 4 Nm (M8 - 8 Nm, M10 - 13 Nm). 4 Nm (M8 - 8 Nm, M10 - 13 Nm). затягивающий момент латунных винтов и гайки М 6 есть 4 Нм (М8 - 8
U elektromotorů bez přimazávacího zařízení se provádí výměna For electromotors without lubricating device, replace bearings or Нм, M10 - 13 Нм).
ložisek nebo mazacího tuku podle údajů výrobce, nejdéle ale po 3 grease according to manufacturer’s instructions, however, not later Подшипники электромоторов смазываются смазкой литийного типа
letech. than after 3 years. для интервала рабочих температур -30°C do 130°C с точкой откапания
Ložiska elektromotoru se mažou plastickým mazivem lithného Electromotor bearings shall be lubricated with plastic grease for мин. 170°C в интервалах указанных в таблице ”Интервалы ухода”. При
typu pro rozsah provozních teplot -30°C do 130°C s bodem service temperature ranging from -30°C to 130°C with a dropping замене жира и при подсмазке не должно дойти к переполнению
skápnutí min. 170°C v intervalech uvedených v tab. "Intervaly point of 170°C min. at intervals specified in Table “Maintenance подшипника жиром. Переполнение ведёт к чрезмерному нагреванию
údržby. Při výměně tuku a při domazávání nesmí dojít k přeplnění Intervals”. When changing grease and lubricating, do not overfill подшипника и к аварии.
ložiska mazacím tukem! Přeplnění vede k nadměrnému zahřívání bearings with grease! Overfilling causes excessive heating of bearing Для смазки подшипников можно применить жир Mogul LV2-3, Shell
ložiska a k havárii. and breakdown. Alvania R2 R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrease LS3,
Pro mazání ložisek lze použít tuk Mogul LV2-3, Shell Alvania R2 For lubricating bearings, use grease Mogul LV2-3, Shell Alvania R2 SKF65 итп.
nebo R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrease LS3, or R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrease LS3, SKF65 Предупреждение !
SKF65 apod. etc.
Ревизии электромоторов производят в сроках и объёме
Upozornění ! Caution ! указанных стандардом ЧСН 33 1500 . При работе безусловно
Revize elektromotorů se provádějí ve lhůtách a rozsahu Electromotor inspections are carried out in periods and to необходимо соблюдать ЧСН 34 3205 ”Обслуживание
stanoveném normou ČSN 33 1500. Při provozu kompresoru extent given by ČSN 33 1500. When operating a compressor, it электрических вращающихся машин и работа с ними”.
je bezpodmínečně nutné dodržovat ČSN 34 3205 - "Obsluha is prerequisite to follow ČSN 34 3205 - “Operation of rotational
elektrických strojů točivých a práce s nimi". electrical machines and work with them”
8. POJISTNÝ VENTIL SAFETY VALVE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Pozor ! Warning ! Предостережение !


Nepřibližujte obličej nebo ruce proudu výtlačného vzduchu z Keep face or hand away from the discharging outlet of safety Неприблизите лицо или руки кпотоку воздуха из
pojistného ventilu. valve. предохранительного клапана.
Je to velmi nebezpečné, protože z ventilu tryská vysokotlaký It is very dangerous because high-pressure compressed air jets Это очень опасное, потому что воздуха из предохранительного
vzduch. out. клапана брызгает сжатый воздух.
Zajistěte kontrolu pojistného ventilu dle platných předpisů, ale Be sure to check the safety valve performance once a month. Обеспечите регулярный контроль предохранительного клапана
minimálně 1x měsíčně. минималъно 1 x 1х в месяц.
Caution !
Upozornění ! Wear safety glasses. Предупреждение !
Vezměte si bezpečnostní brýle. Close the service valve completely and turn the test cap of the safety Применяйте очки для защиты зрения.
Při kontrole úplně uzavřete výstupní ventily a povolte víčko valve to check the performance. Discharge pressure gauge should Во время контроля совершенно закройте выходной кран сжатого
pojišťovacího ventilu. Manometr by měl při kontrole ukazovat be min. 5 bar (0.5 MPa) when you check the performance. It is воздуха и ослабите крышку клапана. Барометр во время контроля
přetlak min. 5 bar (0.5 MPa). Ventil pracuje normálně, jestliže performing normally when the pressure inside the safety valve jets должeн показивать мин. 5 бар.
stlačený vzduch začne unikat již při malém povolení. out with a little turn. Предохранительный клапан работает нормально если сжатый воздух
Po kontrole nezapomeňte víčko opět pevně zašroubovat ! After check tighten the test cap again. начинает уходить уже при маленким ослаблении.
После контроля незабыте крышки вентиля снова прочно подтянуть.

Test cap

Safety valve

S000012

37 At 4004 / N1
V.12.2001
38 At 4004 / N1
V.12.2001

9. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ ELECTRICAL EQUIPMENT ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Elektrické zařízení včetně čidel a snímačů nevyžaduje zvláštní Electrical equipment including switches and sensors requires no Электрическое оборудование не требует особенного ухода. По плану
údržbu. Dle plánu údržby provádějte pravidelně kontrolu el. special maintenance. According to maintenance schedule carry out ухода производится регулярно контроль эл. конекторов и
konektorů a preventivní dotažení připojovacích svorek el. vodičů. regularly all the inspections and preventive tightening of connecting превентивная подтяжка присоединительных клемм эл. проводов.
clamps of electrical wires.

9.1. SNÍMAČE TLAKU A TEPLOTY PRESSURE AND TEMPERATURE SENSORS ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Pokud máte pochybnosti o správné funkci snímačů (na displeji se When any abnormality is found (displayed value is not really), ask Пока сомневаетесь правительной функции датчикa температуры или
zobrazují hodnoty, které neodpovídají skutečnosti) požádejte your service center for checking the performance of or changing давления (дисплей показает величины, которые несходится с
servis o kontrolu nebo výměnu čidla. sensor. действительностю) попросите сервис о контроль или обмену датчикa.
V případě poruchy čidla se na displeji zobrazí 3 pomlčky ( - - - ) a In case sensor fault dispayed 3 dashes ( - - - ) in display and В случае помехи датчикa дисплей показает 3 еипе ( - - - ) и компрессор
kompresor se odstaví. compressor shutdown. выключается.

10. VZDUŠNÍK RECEIVER РЕСИВЕР


Pravidelně po (dle klimatických podmínek) vypusťte kondenzát According to climatic conditions discharge regularly the condensate Регулярно (по климатическим условиям) выпускайте конденсат
otevřením kohoutu na vypouštěcím potrubí vzdušníku. Kondenzát by opening the cock in receiver discharging piping. The condensate открытием крана на выпускном трубопроводу ресивера. Конденсат
vypouštějte při přetlaku v nádobě max. 0,5 bar do připravené is to be discharged into a prepared container when the overpressure выпускайте при избыточном давлении в сосуде макс. 0,5 бар до
nádoby. Kohout otevírejte pozvolna, aby nedošlo k rozstřiku in the vessel comes up to max. 0,5 bar. The cock should be opened приготовленного сосуда. Кран открывать медленно, чтобы недошло к
kondenzátu. slowly in order not to come to condensate spraying. брызганию конденсата.
Průchodnost pojišťovacího ventilu na rozváděcí kostce vzdušníku Once a month during the operation check the air passage through the Проходимость предохранительного клапана на распределительном
kontrolujte za provozu 1x měsíčně. Při povolení čepičky ventilu safety valve on the distributing cubic piece of the receiver. During кубике ресивера контролируйте во время работы 1х в месяц. При
musí dojít k odpuštění stlačeného vzduchu. loosening the valve cap the compressed air blowing off must occur. ослаблении крышки вентиля должно дойти к выпуску сжатого воздуха.

Poznámka : Provoz, údržba a kontrola vzdušníku se řídí dle Remark : Operation and maintenance shall follow the Замечание : Работа, уход и контроль ресивера подлежат нормам
norem platných v daném místě (ČSN 69 0012). EU standard. действительным в данном месте (ГОСТ,DIN, EU ….).
11. SEZNAM SPOTŘEBNÍCH DÍLŮ LIST OF CONSUMPTION PARTS ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ

Kat. číslo Množství


Název Name Наименование Catalogue No Quantity
Каталожный номер Кол-во
Vložka odlučovače oleje Separator cartridge Вкладыш маслоотделителя 627 960 719 200 1

Olejový filtr Oil filter Масляный фильтр 627 960 094 100 1

Vzduchový filtr Air filter Воздушный фильтр - вкладыш 427 104 316 279 1

Kompresorový olej Mogul Atmos VDL 46 Compressor oil Mogul Atmos VDL 46 Компрессорное масло Могул Атмос VDL 46 111 128 000 000 10 l
dle konkrétního požadavku
Ostatní typy kompresorových olejů Other type of compressor oil Компрессорное масло другой марки according to concrete demand
по конкретному требованию

Důležité upozornění ! Important caution ! Вaжнoe прeдyпреждeниe !

Veškeré opravy a servisní práce provádějte pouze na Carry out all repairs and servicing on stopped and Все ремонтные и сервисные работы производите только на
odstaveném a odtlakovaném kompresoru, který je zajištěn depressurized compressor which is ensured against остановленном компрессоре с давлением ровном нулю и
proti nechtěnému spuštění. Odpojte elektrické zařízení undesirable start. Disconnect electrical equipment of the обеспеченном против нежелательному пуску. Отключите эл.
kompresoru od sítě a uzavřete výstupní kohout stlačeného compressor and close the compressed air output cock. оборудование компрессора от сети питания и закройте выходной
vzduchu. кран сжатого воздуха.

Records of maintenance
Záznamy o údržbě Each compressor is supplied with a service journal to which we ЗАПИСИ О УХОДУ
S každým kompresorem je dodávána servisní knížka, do které recommend to record all activities carried out within maintenance. С каждым компрессором поставляется книга сервиса, до которой
doporučujeme zapisovat veškeré úkony prováděné v rámci Also, enter to your service journal all guarantee inspections, regular рекомендуется записывать все операции сделаные в рамках ухода.
údržby. Do servisní knihy jsou rovněž zapisovány záruční servicing and repairs carried out by the Manufacturer’s service if any. Записываются тоже гарантийные инспекции, регулярные сервисные и
prohlídky, pravidelné servisní práce a případně i opravy These records are necessary for identifying causes of potential ремонтные работы произведённые сервисом изготовителя. Эти записи
prováděné servisem výrobce. Tyto záznamy jsou nezbytné pro failures and granting a guarantee for the compressor or its parts. необходимые для выяснения причины возможного дефекта и
zjištění příčiny případné poruchy a uznání záruky na kompresor признания гарантии на компрессор или его часть.
nebo jeho části.

39 At 4004 / N1
V.12.2001
40 At 4004 / N1
V.12.2001

12. INTERVALY ÚDRŽBY MAINTENANCE INTERVALS ИНТЕРВАЛЫ УХОДА

Interval Provozní hodiny


Time period Operating hours Činnost Activity Деятельность
Интервал Рабочие часы
před uvedením do provozu Kontrola hladiny oleje v nádobě odlučovače Check on oil levels in separator vessel Контрль уровня масла в сосуде сепаратора
prior putting into operation Kontrola těsnosti Check on tightness Контроль плотности
Перед вводом в эксплуатацию Kontrola nastavení pracovního přetlaku Check operating pressure setting-up (the basic preset is made Контроль настроения рабочего избыточного давления (основное
(základní nastavení provedeno výrobcem) by the manufacturer) настроение сделано изготовителем)
Po prvních 100 provozních Výměna oleje 1) Oil exchange 1) Замена масла по определённому состоянию масла 1)
hodinách (1. servisní prohlídka) Výměna olejového filtru 2) Oil filter exchange 2) Замена масляного фильтра, очистка грубого фильтра масла 2)
After first 100 hours 1st. service Kontrola a dotažení svorek silových kabelů Check and tighten power cable terminals Подтянутие клемм инсталированного эл. Оборудования
inspection
Kontrola nastavení pracovního přetlaku Check the operation parameters setting Контроль настроения рабочего избыточного давления
После первых 100 часов
Kontrola zatížení kompresoru 6) Check the compressor loading 6) Контроль нагрузки элмотора 6)
(1. сервисная инспекция)
před spuštěním Kontrola hladiny oleje v nádobě odlučovače Check on oil levels in separator vessel Контроль уровня масла в сосуде сепаратора
Denně prior starting Kontrola těsnosti Check on tightness Контроль плотности
Daily Перед пуском
Ежедневно 8 Kontrola těsnosti Check on tightness Контроль плотности
Kontrola pracovního přetlaku Check on operating overpressure Контроль рабочего избыточного давления
Kontrola provozní teploty Check on operating temperature Контроль рабочей температуры
Měsíčně 100 Kontrola znečištění vzduchového filtru Check the air filter soiling Контроль загрязнения воздушного фильтра
Monthly Kontrola hladiny oleje v nádobě odlučovače Check on oil levels in separator vessel Контроль уровня масла в сосуде сепаратора
Еже-месячно 500 Kontrola pojišťovacího ventilu 5) Check on safety valve 5) Контроль предохранительного клапана 5)
Kontrola chladiče, při znečištění vyčistit Check the cooler, if dirty, clean using compressed air Контр. Холодильника, загрязнeный очистить сжатым воздухом
tlakovým vzduchem
Ročně Výměna vložky vzduchového filtru 3) Air filter element exchange 3) Замена фильтрирующего вкладыша воздушного фильтра 3)
Yearly 1000 Kontrola nastavení provozních parametrů Check the operation parameters setting Контроль настроения рабочих параметрoв
Еже-годно Kontrola zatížení kompresoru 6) Check the compressor loading 6) Контроль нагрузки элмотора 6)
Výměna oleje (minerální olej) 1) (syntetický olej Oil exchange (mineral oil) (synthetic oil cc. 6000h)
1) Замена масла (минеральные компрссорные масла) 1)
3000 cca 6000h) Oil filter exchange 2) (синтетические компрессорные масла прибл. 6000h)
Výměna olejového filtru 2) Exchange of oil separator element 4) Замена масляного фильтра 2)
Výměna vložky odlučovače oleje 4) Check and clean the oil drawing off from separator element Замена вкладыша маслоотлучителя 4)
Kontrola a vyčištění odsávání oleje z vložky Контроль и очистка отсасывания масла из вкладыша
odlučovače маслоотлучителя
18 měsíců / - Výměna : hadice, ventil min. tlaku, termostat, Change of : Hose, Minimum pressure valve, Thermostat, Замена : Pукавы, Вентиль минимального давления, Термостат,
18months / teplotní spínač, tlakový spínač Temp. switch, Press. switch Датчик температуры, Переключатель давления
18 месячно Repase : klapka sání Repair : Intake valve Peмонт : Регулятор всасывания
Ročně Kontrola elektrického zařízení, celková Check electrical equipment, overall inspection of the machine Контроль электрического оборудования, Общий осмотр установки
Yearly 3000 prohlídka stroje
Еже-годно 6000 Výměna oleje (syntetický olej- podle zjištěného Oil exchange (synthetic oil- accordig to oil appearance) 1) Замена масла (синтетические компрссорные масла) 1)
stavu) 1)
1x za 3roky / in 3 years / 3 года Kontrola a celková revize elektromototoru Check and overall inspection of electromotor Контроль und oбщий осмотр электромотора

1) Používejte pouze doporučené kompresorové oleje (viz Use the recommended compressor oil types only (see the chapter Применяйте только рекомендованные компрессорные масла.
kapitola Údržba a péče o stroj). Dodržujte zásady uvedené v Machine care and maintenance). Observe principles set forth in this Соблюдайте принципы указанные во главе Уход и забота о машине.
této kapitole. Intervaly výměny oleje jsou odlišné podle typu chapter. Oil exchange intervals differ according to compressor oil Соблюдайте принципы указанные в этой главе. Интервалы замены
kompresorového oleje (zejména syntetické oleje mají vyšší type (especially the synthetic oils have higher life). In the table basic масла отличаются по сорту компрессорного масла (именно
životnost). V tabulce je uveden základní interval. interval is given. синтетические масла имеют высший срок службы). В таблице указан
основной интервал.
2) Používejte pouze originální olejové filtry. Dodržujte zásady Use the original oil filter only. Observe principles set forth in chapter Применяйте только оригинальные масляные фильтры. Соблюдайте
uvedené v kapitole Údržba a péče o stroj. Machine care and maintenance. принципы указанные во главе Уход и забота о машине.
3) Nutno přizpůsobit pracovnímu prostředí. V prašném prostředí Air filter element exchange intervals shall be adapted according to Необходимо приспособить рабочей среде. В запылённой среде
častěji. working surroundings. In dusty surroundings shorten the exchange чаще.
intervals.
4) Nebo, pokud tlaková ztráta na vložce odlučovače oleje při And/or whenever the pressure drop on oil separator element in And/or whenever the pressure drop on oil separator element in
provozu překročí 1bar. Používejte pouze originální vložky operation exceeds 1 bar. Use the original oil separator elements operation exceeds 1 bar. Применяйте только оригинальные
odlučovače oleje. only. вкладыши маслоотделителя.
5) Při povolení čepičky při natlakovaném kompresoru musí dojít After loosen the small cap by compressor under pressure the air При ослаблении крышки с компрессором под давлением должно
k odfouknutí pojistného ventilu. Pak opět utáhnout. safety blow-off must occur. Then tighten the small cap again. дойти к отдувке предохранителюного клапана. Потом опять
подтянуть.
6) V reálném provozu může být kompresor provozován pouze s In real operation the compressor can be used with such a pressure В настоящей работе компрессор можно эксплуатировать только со
rozvodem tlakového vzduchu, který zajistí, že kompresor air distribution that will ensure the compressor would be switched on системой распределения сжатого воздуха, которая обеспечит, что
bude zapínat max. 10x za hodinu (průměr za 8 hod.), 10-times a hour as maximum (average for 8 hours), but once in 4 компрессор будет включаться макс. 10х в час (среднее из 8 часов), но
nejčatěji však 1x za 4 minuty. Po uvedení kompresoru do min. as most frequently. After putting the compressor into operation чаще всего 1х в 4 минуты. Это надо контролировать после ввода
provozu, případně po každé podstatné změně spotřeby and also with every substantial air consumption change these data компрессора в эксплуатацию или по каждом существенном
vzduchu je toto nutno překontrolovat. V případě odchylky od shall be checked. In case some differences have been found out , изменению потребления воздуха. В случае отклонений от этих
těchto hodnot se laskavě obraťte na výrobce ! please contact the manufacturer ! величин обратитесь пожалуйста к заводу изготовителю !
Upozornění : Caution : Предупреждение :
Činnosti uvedené v tabulce provádějte v předepsaných časových Activities detailed in the Table should be carried out at given Указанные деятельности производите в предписанных интервалах
intervalech nebo podle skutečných provozních hodin, podle toho, intervals or according to real service hours whichever is shorter. времени или по действительным рабочим часам, по тому, что
která skutečnost nastane dříve. происходит раньше.
For documenting the real service time of compressor, we
Pro dokladování skutečného provozu kompresoru doporučujeme recommend to have a service journal incl. records of replacements Для доказывания действителной работы компрессора рекомендуется
vést provozní deník včetně záznamů o výměnách a údržbě and maintenance relating to compressor. вести рабочий журнал включая записи о заменах и уходу за
kompresoru. компессором.

41 At 4004 / N1
V.12.2001
42 At 4004 / N1
V.12.2001

13. VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

Závada Příčina Náprava

Kompresor se nerozběhne, LED Rotation rychle bliká Opačný sled fází Na přívodním kabelu zaměnit sled fází

Souprava dodává malé množství vzduchu Sací filtr znečištěn Vyčistit, vyměnit
Netěsnost kompresoru Servis výrobce

Kompresor nenatlakuje Ztráta olejové náplně Kontrola


Servis výrobce
Kompresor se rozbíhá ztěžka Nízká okolní teplota Stroj zahřát, jiný druh oleje
Hustý olej Správný druh oleje
Kompresor pod tlakem (neodlehčuje) Kontrola, servis výrobce

Stroj vypne před dosažením požadovaného tlaku Vadné tlakové čidlo, špatné nastavení provozního tlaku Kontrola, servis výrobce
Vadná nadproudová ochrana elektromotoru Kontrola, servis výrobce
Přetížení elektromotoru Kontrola zatížení elektromotoru

Pojišťovací ventil odpouští Vadný ventil Kontrola, servis výrobce


Vadné tlakové čidlo, špatné nastavení provozního tlaku Kontrola, servis výrobce

Olej v tlakovém vzduchu Ucpané odsávání oleje Vyčistit přípojku odsávání oleje
Vadná vložka odlučovače Kontrola, případně výměna

Přehled uvedených závad slouží pro základní orientaci zákazníka při výskytu poruchy kompresoru a jeho částí.
Závady vedouci k odstavení stroje jsou signalizovány na displeji ovládacího panelu.
Při výskytu závady ihned kontaktujte autorizovaný servis výrobce.
TROUBLE-SHOOTING

Fault Cause Náprava

Compressor not started, Rotation LED's fast blinking Reversed sequence of el. phases Change termination of two supply conductors

The aggregat supplies little air quantity Suction filter soiled Clean up, replace
Leakage in the compressor Manufacturer´s service

No air pressure can be reached Loss of oil filling Check on


Manufacturer´s service
Machine runs-up heavily Low ambient temperature Machine heat-up, use another oil type
Heavy oil Use the right oil type
Compressor under pressure (not unloaded) Check on, manufacturer´s service

Machine turns-off before the required pressure is reached Defective pressure sensor, incorrect pressure setting Check on, manufacturer´s service
Defective electromotor overcurrent protection Check on, manufacturer´s service
Electromotor overloading Check on the elctromotor loading

Safety valve blows off Defective valve Check on, manufacturer´s service
Defective pressure sensor, incorrect pressure setting Check on, manufacturer´s service

Oil in pressure air Clogged oil drawing off Clean up the oil drawing off connection
Defective separator element Check on, aptly replacement

Survey of faults shown serves for the customer ground orientation in case of compressor or its parts defects.
Faults leading to machine shut down are signalized on control board display.
By fault occurence establish contact with authorized manufacturer´s service immediately..

43 At 4004 / N1
V.12.2001
44 At 4004 / N1
V.12.2001

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Причина Устранение

Машина не заработает, ЛЭД Обороты быстро мигает Перепутана последовательность фаз На вводном кабели заменить след фаз

Агрегат поставляет низкое кличество воздуха Фильтр всасывания загрязнен Вычистить, заменить
Неплотность компрессора Сервис изготовителя

Компрессор недаст давление Потеря заряда масла Контроль


Сервис изготовителя
Машина начинает работать тяжело Низкая температура окружающей среды Машину нагреть, другой сорт масла
Густое масло Правильный сорт масла
Компрессор под давлением Контроль регуляции, Сервис изготовителя
Машина остановится недостигнув требуемого давления Дефектный датчик давления, неправильное настроение рабочего Контроль, сервис изготовителя
давления Контроль, сервис изготовителя
Дефектная сверхтоковая охрана элмотора Контроль нагрузки компрессора
Перегрузка элмотора

Предохранительный клапан отпускает Дефектный клапан Контроль, сервис изготовителя


Дефектный датчик давления, неправильное настроение рабочего Контроль, сервис изготовителя
давления

Масло в сжатом воздухе Засоренное отсасывание масла Вычистить присоединение отсасывания масла
Дефектный вкладыш отделителя Контроль или замена

Список указанных неисправностей служит для основной ориентации заказчика при наличии дефекта в компрессоре и его составных частях.
Неисправности ведущие к отставлению машины сигнализируются на панели управления.
При обнаружении неисправности установите немедленно контакт с авторизованным сервисом завода-изготовителя.
UKONČENÍ PROVOZU TERMINATION OF COMPRESSOR OPERATION ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
Při ukončení provozu kompresoru je nutné některé jeho části, It is necessary by termination of compressor operation to take care of После окончания работы компрессора необходимо некоторые его
klasifikované jako nebezpečné odpady, likvidovat v souladu some parts that are classified as dangerous waste in compliance with части, класифицированные как опасные отходы, ликвидировать в
s platným zákonem o odpadech : valid law on wastes : соответствии с действительным законом об отходах :
− olejová náplň kompresoru − compressor oil filling − заряд масла компрессора
− olejové a vzduchové filtry − oil and air filters − масляные и воздушные фильтры
− ostatní součásti kontaminované olejem − other by oil contaminated parts − остальные части загязненные маслом
Mezi části, které jsou klasifikovány jako zvláštní odpady a je Among parts that are classified as special waste and therefore shall К частям, которые класифицируются как особенные отходы и которые
nutné je předat k recyklování nebo likvidaci patří : be delivered to recycling or liquidation belong : должны быть переданы к рецыкляции или к ликвидации, принадлежат:
− kabely, vodiče a další části elektrozařízení − cables, conductors and other electroparts − кабли, провода и другие части электрооборудования
− součásti z pryže a plastů − rubber as well as plastic parts − части из резины и пластов
− tepelně izolační materiály z minerálních vláken − thermally insulating materials made of mineral fibres. − термоизоляционные материалы из минеральных
волокон

BEZPEČNOST A PRVNÍ POMOC SAFETY AND FIRST AID ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


Zacházení s elektrickým zařízením při požáru Handling with electrical equipment in the event of fire Обращение с электрическим оборудованием в случае пожара
Při úniku oleje při poruše nebo během opravy může dojít v By escape of oil due to a defect or during the repair the equipment При утечке масла в случае дефекта или во время ремонта может
důsledku neopatrné manipulace s otevřeným ohněm, svařování fire could occur as a result of careless manipulation with an open дойти в следствии неосторожной манипуляции с открытым огнём,
apod. k požáru zařízení. flame, by welding and so one. сварке итп. к пожару установки.
Postup při likvidaci požáru : Steps in liquidation of fire : Ход при ликвидации пожара:
a) elektrické zařízení není pod napětím a) electrical equipment is dead a) электрическое оборудование нет под напряжением
• při hašení hořícího oleje použít hasícího přístroje • or extinction of the burning oil the foam extinguisher should • при тушении горющего масла можно применить пенный
pěnového podle ČSN 38 9125 be used огнетушитель согласно ЧСН 38 9125
• v nouzi lze použít suchého písku nebo hlíny • in emergency case the dry sand or clay could be used • нужде можно применить сухой песок или глину.
b) elektrické zařízení je pod napětím b) electrical equipment is alive b) электрическое оборудование есть под напряжением
• při hašení požáru v blízkosti elektrického zařízení nebo • for extinction of fire close to electrical equipment or direct of • при тушении пожара в близости эл. оборудования или самого
požáru samotného elektrického zařízení je nutno použít electrical equipment the following extinguisher should be эл. оборудования необходимо применять порошкового
práškového hasicího přístroje (viz ČSN 38 9138) used powder extinguisher огнетушителa согласно ЧСН 38 9138
• při záchranných pracích musí být udržována bezpečná • for relief work the safe distance from electrical equipment 2 • при спасательных работах должно соблюдать безопасное
vzdálenost od elektrického zařízení 2 m m shall be kept расстояние от электрического оборудования 2 м.
• pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30m • it is prohibited to work with continuous stream of water up to • воспречается работать с непрерывной струей воды до
od elektrického zařízení pod napětím je zakázáno 30 m from alive electrical equipment расстояния 30 м от электрического оборудования под
напряжением.

45 At 4004 / N1
V.12.2001
46 At 4004 / N1
V.12.2001

První pomoc při úrazech elektřinou First aid at injuries by electrical current Первая помощь при травмах электричеством
Všechny organizace, kde je při práci zvýšené nebezpečí úrazů All institutions where at work the enhanced danger of injuries by Все организации кде при работе существует повышенная опасность
elektrickým proudem, jsou povinny zajistit opatření pro electrical current exists are duty-bound to take measures to provide травм электричеством должны обеспечить меры для оказывания
poskytování první pomoci při úrazech elektřinou. K těmto first aid at injuries by electrical current. To that measures it belongs: первой помощи при травмах электричеством. К этим мерам
opatřením patří poučení všech pracovníků, výběr a praktický to advise all personnel on first aid at injuries by electrical current, to принадлежит поучение всех работников, подбор и практическое
výcvik určených pracovníků a rozmístění pomůcek pro poskytnutí provide help means and practically train the certain workers in offer of обучение избранных работников и размещение пособий для оказания
první pomoci při úrazech elektřinou, jakož i vyvěšení stručného first aid at injuries by electrical current as well as to post up the short первой помощи при травмах электричеством и тоже вывешение
návodu pro poskytnutí první pomoci. instruction for giving the first aid. коротких инструкций для оказания первой помощи.
Steps in giving the first aid : Ход при оказывании первой помощи :
Postup při první pomoci : a) pull out the struck person from the range of el. current by a) Вытащить пострадавшего человека из пределов досагаемости эл.
a) Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu vypnutím switching off the proper current-breaker, pulling out the plug from el. тока выключением соответствующего включателя, вытащением
příslušného vypínače, vytažením zástrčky ze zásuvky, odsunutím socket, pushing aside the el. conductor or by pulling the struck штекера из штепсельного гнезда, отодвинутием провода или
vodiče nebo odtažením postiženého (suchým dřevem, suchým person by suitable means (piece of dry wood, dry rope, dry clothes). оттащением пострадавшего (сухым деревом, сухым шпагатом, сухой
provazem, suchým oděvem). Pracujte pokud možno jen jednou To work as far as possible by one hand only. Not to touch by bare одеждой). Работайте пока возможно только одной рукой. Не
rukou. Nedotýkejte se holou rukou ani těla postiženého ani hand either the body nor the wet pieces of clothes of the struck прикасайтесь голой рукой ни тела ни мокрых частей одежды
vlhkých částí jeho oděvu. person. пострадавшего.
b) If the struck person does not breathe, start the artificial breathing b) Пока пострадавший не дышет, немедленно завести искуственное
b) Pokud postižený nedýchá, zavést ihned umělé dýchání.
immediately. To lay the person on her back, remove possible дыхание. Пострадавшего положить на спину, устранить ему из полости
Postiženého položit na záda, odstranit mu případné překážky z
obstacles from her oral cavity and bend her head as much as back. рта возможные препятствия дыхания и закинуть его голову как можно
ústní dutiny a zaklonit mu co nejvíce hlavu dozadu. Sevřít nos,
To clamp her nose, by own widely open mouth to embrace her больше назад. Сжать нос, широко открытым ртом обнять рот
široce rozevřenými ústy obemknout ústa postiženého. Hluboce
mouth. To breathe out deeply into mouth of the struck person ca. 10- пострадавшего. Глубоко выдыхнуть в рот пострадавшего почти 10x
vydechnout do úst postiženého asi 10x rychle za sebou přibližně
times in quick succession one by one second. Then to continue with быстро за собой приблизительно по 1 секунде. Далше продолжать
po 1 sekundě. Dále pokračovat rychlostí 12x až 16x za minutu.
frequency 12- to 16-times a minute. To follow the breathing motions скоростью 12x до 16x в минуту. Следить за дыхательными взмахами
Sledovat dýchací pohyby hrudníku postiženého. Umělé dýchání
of the person's chest. To perform the artificial breathing without грудной клетки пострадавшего. Искуственное дыхание производить
provádět bez přerušení až do oživení, ukončit pouze na příkaz
interruption till the restoring back to life, to stop on the doctor order без перерыва до самого оживления, окончить только по приказе врача.
lékaře.
only. c) Нетли у пострадавшего бесспорного пульса, сразу начать
c) Nemá-li postižený hmatný tep, ihned zahájit nepřímou
c) If the pulse of the struck person is not tangible, to start the heart косвенный сердечный массаж.. Ладонь правой руки положить на
srdeční masáž. Dlaň pravé ruky položit na dolní část hrudní kosti,
massage immediately. To put the palm of your right hand on the нижнюю часть грудной кости, палцы направлены к правому локотю
prsty směřují k pravému lokti postiženého a nedotýkají se
lower part of the struck person breastbone, your fingers are directed пострадавшего и не дотрагиваются грудной клетки. Левую руку
hrudníku. Levou ruku položit napříč přes pravou a vahou těla
to the right elbow of the person but do not touch the person's chest. положить поперёк через правую руку и весом тела с помощью
prostřednictvím natažených horních končetin stlačovat hrudní
To put your left hand crosswise over your right hand and then with full протянутых верхних конечностей сжимать грудную кость в
kost směrem k páteři do hloubky 4 až 5 cm asi 60x za minutu. Na
weight of your body and by means of your stretched upper limbs to направлении к позвоночнике на глубину с 4 do 5 см прибл. 60x в
pět stlačení hrudní kosti připadá jeden vdech metodou dýchání z
press the person's breastbone in direction to her spine in depth 4 to 5 минуту. На пять сжиманий грудной кости приходится один вдох
plic do plic.
cm with frequency ca. 60-times a minute. After every five breastbone методом дыханияя из лёгких в лёгкие.
d) Přivolat lékaře. pressing down the person receives one breath by breathing method d) Вызвать врача.
e) Co nejdříve uvědomit příslušného vedoucího pracoviště. from lungs to lungs. e) Как можно скорее уведомить заведующего рабочим местом.
d) Call for the doctor.
e) To inform the pertinent head of the workplace concerned as soon
as possible.
Parts specification Attachment

Type : E 120 bar : Model : K V S Serial No.:

Part Name Type Code / No. Catalogue No Quantity


Control unit CMC Airmaster M3 Y00ATM01.00 No.: 427 900 095 301 1
Software : A3ATMOS.E01
UL File : E199472
Electrocase Elektronn No: 1
Electromotor Siemens No.: 1
Fan 1
Screw unit Atmos B100 No : Ks 100 725 1
Pressure vessel Atmos TN At 101 474 1
Safety valve – compressor Herose TÜV-SV-96-651-7 1
D/G-0,60- MPa
Cooler Nissens NC4/45 No : 427 900 083 100 1
Suction regulator ( assembly group ) VMC R 20 E/H – 24V 510.0250 427 900 035 126 1
Solenoid VMC (Sirai) Z 610 A – 24V 1
Pressure sensor CMC 4 – 20mA Y01CM24.00 427 900 095 313 1
Temperature sensor CMC PT 1000 Y00CM02.00 427 900 095 320 1
Air filter (ass. group with cartridge) Mann Picolino 44 040 87 998 627 963 087 998 (1)
Air filter cartridge Mann Picolino C 1140 C 1140 1
Oil separator cartridge Rotorcomp (Mann) R 12 476 ( LB 962/2 ) 427 900 041 016 ( 627 963 100 000 ) 1
Oil filter cartridge Mann W 712 ( W 940 ) 627 960 094 100 ( 627 960 941 000 ) 1
Air receiver SEA R500112 ( 11bar / 500l ) No : 427 100 500 050
Safety valve – air receiver Herose TÜV-SV-01-651-7 427 104 414 220
D/G-0,60-1,1MPa
Hose ( compressor - air receiver ) Atmos DN12/500/DKL90/DKL90/180 336 644 130 522
Dryer