Вы находитесь на странице: 1из 48

Návod na obsluhu a údržbu

Operation and maintenance handbook


Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
... / ... / ...

Šroubový kompresor
Air screw compressor
Винтовый компрессор
ALBERT E 40 / 50 / 60
ATMOS Chrást s.r.o.; Plzeňská 168; 330 03 Chrást u Plzně; Česká republika
Tel. (Тел.) : + 420 / 19 / 7860 - 181
+ 420 / 19 / 7860 - 111
ATMOS Chrast Ltd.; Plzenska 168; 330 03 Chrast u Plzne; Czech Republic + 420 / 19 / 79 45 247
Fax (Факс) : + 420 / 19 / 79 45 379
АТМОС Храст т.о.о.; Пльзеньска 168; 330 03 Храст у Пльзни; Чешская республика

Verze / Version / Версия

At 4002 / N1 V.09.2004
OBSAH CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ
Bezpečnostní předpisy Safety instructions Правила техники безопасности 2
Úvod Introduction Введение 6
Záruční podmínky Guarantee conditions Условия гарантии 7
Technické parametry Technical parameters Технические параметры 8
Popis skupin Description of groups Описание групп 13
1. Vzduchový a olejový okruh 1. Air and oil circuits 1. Воздушный и масляный контуры 14
2. El. zařízení kompresoru 2. Compressor electrical equipment 2. Эл. оборудование компрессора 17
3. Vzdušník 3. Air reciever 3. Ресивер 20
4. Sušička vzduchu 4. Dryer 4. Cушилка воздуха 21
5. Kryt 5. Cover 5. Кожух 21
Obsluha zařízení Operating instructions Обслуживание установки 22
1. Upozornění pro uživatele 1. Caution for users 1. Предупреждение для пользователей 22
2. Instalace kompresoru 2. Compressor installation 2. Инсталяция компрессора 25
3. Uvedení do provozu 3. Putting into service 3. Ввод в эксплуатацию 25
4. Spuštění kompresoru 4. Starting the machine 4. Пуск компрессора 26
5. Zastavení kompresoru 5. Stopping the machine 5. Остановка компрессора 27
6. Kontrola během provozu 6. Monitoring during operation 6. Контроль во время работы 28
7. Provoz ve ztížených podmínkách 7. Operation under hard conditions 7. Работа в затрудненных климатических условиях 29
8. Spuštění po provozní odstávce 8. Starting after operation shutdown 8 Пуск после рабочей остановки 30
Údržba kompresoru Compressor maintenance Уход за компрессором 31
1. Upozornění pro údržbu 1. Caution for maintenance 1. Предупреждение для yходa 31
2. Kompresorový olej 2. Compressor oil 2. Компрессорное масло 32
3. Olejový filtr 3. Oil filter 3. Масляный фильтр 34
4. Vložka odlučovače oleje 4. Oil separator element 4. Вкладыш маслоотделителя 35
5. Vzduchový filtr 5. Air filter 5. Воздушный фильтр 35
6. Chladič 6. Cooler 6. Охладитель 35
7. Elektromotor 7. Electromotor 7. Электромотора 36
8. Pojistný ventil 8. Safety valve 8. Предохранительный клапан 37
9. Elektrické zařízení 9. Compressor electrical equipment 9. Электрическое оборудование 38
10. Vzdušník 10. Air reciever 10. Ресивер 38
11. Seznam spotřebních dílů 11. List of consumption parts 11. Перечень расходных частей 39
12. Intervaly údržby 12. Maintenance intervals 12. Интервалы ухода 40
13. Vyhledávání závad 13. Trouble-shooting 13. Устранение неисправностей 42
Ukončení provozu Termination of compressor operation Окончение работы 45
Bezpečnost a první pomoc Safety and first aid Безопасность и первая помощъ 45

1 At 4002 / N1
V.09.2004
2 At 4002 / N1
V.09.2004

BEZPEČNOST SAFETY ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Nespouštěj ! Přečti návod na obsluhu ! Pozor ! Horký povrch !

Do not start ! Read instructions for operation ! Attention ! Hot surface !

Не включай ! Прочти инструкцию по эксплуатации ! Внимание ! Горячая поверхность !

Pozor ! Před prováděním servisních prací přečti Pozor ! Nestoupat na kohouty nebo jiné části
návod ! tlakového systému !
Attention ! Read instructions before starting service Attention ! Do not stand on cocks and other parts of
work ! pressure systém !
Внимание ! Не становиться на краны или на другие
Внимание ! Перед проведением технического части системы находящиеся под
обслуживания прочти инструкцию ! давлением !

Pozor ! Tlak ! Pozor ! Neotvírat výstupní kohout před připojením


vzduchové hadice !
Attention ! Pressure !
Attention ! Do not open the output cock before air
hoses are connected !
Внимание ! Внимание, высокое давление !
Внимание ! Перед присоединением воздушного
шланга не открывать выпускной кран !

Pozor ! Automatický chod ! Pozor ! Neotvírat kryty při při chodu kompresoru !
Attention ! Do not operate the compressor while door
Attention ! Automatically run !
or covers are open !

Внимание ! Автоматический ход ! Внимание ! Не открывай щиты кожуха при работе


компрессора !

Plnění kompresorového oleje Zvedací bod, kotvící bod

Compressor oil filling Lifting point, anchoring point

Наполнение компрессорным маслом Подъёмный пункт, анкерный пункт (для транспорта)


BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SAFETY INSTRUCTIONS ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
VÝSTRAHY WARNINGS ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Výstrahy stanovují činnosti, které musí být z důvodu Warnings indicate activities that have to be unconditionally Предостережения устанавливают деятельности, которые по
nebezpečí úrazu nebo smrti bezpodmínečně dodržovány. observed for danger of injury or death. причинам опасности травмы или смерти должны быть
безусловно соблюданы.

UPOZORNĚNÍ CAUTIONS
Upozornění zdůrazňují pokyny, které je nutné dodržovat, aby Cautions emphasize instructions that have to be observed in order ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
nedošlo k poškození nebo porušení funkce stroje nebo poškození the machine function or the environmental conditions not to be Предупреждения подчеркивают инструкции, которые нужно
životního prostředí. damaged. соблюдать, чтобы не дошло к повреждению или нарушению функции
машины или не был нанесен ущерб окружающей среде.

POZNÁMKY NOTES
Poznámky přináší důležité doplňující informace. Notes bring important additional information. ЗАМЕЧАНИЯ
Замечания приносят важные дополнительные информации.

VŠEOBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION


Přesvědčte se, zda je obsluha stroje seznámena se všemi Be sure the compressor operating staffs are acquainted well with all ОБЩИЕ ИНФОРМАЦИ
bezpečnostními označeními a pokyny a návodem k obsluze a safety signs and instructions for machine operation before putting it Убедитесь, что персонал обслуживающий машину познакомлен со
údržbě dříve než uvede zařízení do provozu, nebo zahájí jeho into operation or the maintenance would be started. всеми обозначениями безопасности, указаниями и Руководством по
údržbu. Guarantee the Operation and maintenance handbook be always at обслуживанию и уходу перед этим, чем он вводит установку в
Zajistěte, aby návod k obsluze a údržbě byl vždy k dispozici disposal directly at the machine. экслуатацию или начнет работатъ за ее уходом.
přímo u stroje. Guarantee the maintenance personnel is always professionally Обеспечите, чтобы Руководство по обслуживанию и уходу находилось
Zajistěte, aby personál provádějící údržbu byl vždy odborně trained and acquainted with instructions for operation and всегда в распоряженни прямо у машины.
vyškolen a seznámen s návodem k obsluze a údržbě. maintenance. Обеспечите, чтобы персонал работающий по уходу прошел всегда
Přesvědčte se před každým uvedením stroje do provozu, že jsou Be sure all protective covers are installed and shut out before every специальной подготовкой и был познакомлен с Руководством по
namontovány a uzavřeny všechny ochranné kryty. putting the machine into operation. обслуживанию и уходу.
Убедитесь перед каждым введением машины в эксплуатацию, что все
Výstraha : Warning : защитные панели кожуха машины хорошо смонтированы и закрыты.
Provedení tohoto stroje neumožňuje použití v prostředí s The machine design such as this does not make possible to use
nebezpečím výbuchu. it in surroundings where danger of explosion exists. Предостережение:
Má-li být stroj v takovém prostředí použit, musí být zajištěno If the machine is to be operated in such a surroundings, it must Конструкция этой машины не позволяет ее применение в среде с
úplné splnění všech místních přepisů, norem a nařízení be guaranteed all local rules, standards and regulations would опасностью взрыва.
vhodnými doplňujícími zařízeními, např. hlásiči plynu, be met by completion the equipment with suitable device e.g. Если машина должна в такой среде работать, то надо полностью
odvodem spalin, bezpečnostními ventily, tak aby bylo gas presence alarm, combustion products removal, safety обеспечить выполнение всех местных пресдписаний, норм и
veškeré riziko odstraněno. valves, so that all risks be eliminated. постановлений с помощью дополнительных оборудований, напр.
извещателя газа, отводом продуктов сгорания,
предохранительными вентилями так, чтобы весь риск был
устранен.

3 At 4002 / N1
V.09.2004
4 At 4002 / N1
V.09.2004

Upozornění : Caution : Предостережение:


Kompresor je určen pro prostředí s teplotou okolí +5 až +40°C při Compressor is designed for use in surroundings with ambient Компрессор предназначен для среды с температурой с +5 до +40 оС
relativní vlhkosti max. 90%. temperatures +5 to +40°C. при отностительной влажности макс. 90%.
S nadmořskou výškou klesá výkonnost kompresoru. With altitude above the sea level the compressor capacity decreases. С высотой сверх моря мощность компрессора падает.
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
STLAČENÝ VZDUCH COMPRESSED AIR Обеспещите, чтобы машина работала только при номинальном
Zajistěte, aby stroj pracoval pouze při jmenovitém tlaku, a že je s Guarantee the machine will be operated on nominal pressure only давлении и что обслуживающий персонал с этим указанием
tímto obsluha stroje seznámena. and the compressor operating staffs are acquainted with this познакомлен.
Všechna, ke stroji připojená tlakovzdušná zařízení musí být se instruction. Номинальные давления всех оборудований работающих с сжатым
jmenovitým tlakem ve výši nejméně jako je jmenovitý tlak stroje. All the compressed air equipment may be connected to the machine воздухом и подключенных к машине должны минимально равняться
not before its pressure level is at least the same as the machine номинальному давлению машины.
Je-li k tlakovzdušnému zařízení připojeno více kompresorů
současně, musí být každý stroj vybaven zpětnou klapkou tak, aby nominal pressure level. Если к оборудованию работающему с сжатым воздухом подключено
bylo zamezeno zpětnému proudění vzduchu přes výstupní If more than one compressor is connected to the pneumatic больше компрессоров одновременно, каждый компрессор должен
kohouty do stroje. equipment at the same time, every machine shall be equipped with быть оснащен обратной заслонкой так, чтобы воспрепятствовать
non-return flap valve, so that back air streaming through the output обратному току воздуха через выходные краны в машину.
Výstraha : cocks into the machine might be avoided. Предостережение:
Stlačený vzduch nesmí být v žádném případě použit k
dýchání !!! Warning : Ни в коем случае нельзя применить сжатый воздух для
Under no circumstances the compressed air is allowed to be дыхания !!!
Při práci se stlačeným vzduchem musí mít obsluha vždy
vhodný ochranný oděv. used for human respiration !!! При работе с сжатым воздухом обслуживающий персонал
Working with compressed air, the staffs shall always wear a должен всегда иметь пригодную защитную одежду.
Všechny součásti zatěžované tlakem, včetně tlakových hadic
musí být pravidelně přezkušovány. Nesmí jevit žádné convenient protective clothes. Все детали нагруженные давлением, в том числе напорные
známky poškození a musí být používány v souladu s All with pressure loaded parts including the pressure hoses рукавы, необходимо регулярно испытывать. Не разрешается,
návodem nebo předpokládaným účelem použití. shall be tested regularly. No signs of damage shall be observed чтобы на рукавах появились любые признаки повреждения и их
and all parts shall be used in conformance with instructions for можно применять только в соответствии с инструкциями или для
Stlačený vzduch může být při nevhodném použití
their use and/or for supposed aim of use. предполагаемых целей их потребления.
nebezpečný !!!
By improper use the compressed air could be dangerous !!! При неподходящем применении сжатый воздух может быть
Výstupní vzduch obsahuje malé množství kompresorového oleje. очень опасным !!!
Z tohoto důvodu je nutné prověřit kompatibilitu použitých zařízení Outlet air always contains a small quantity of compressor oil. For this
napojených na tlakový vzduch. reason it is necessary to verify the compatibility of all used equipment Выходной воздух содержит небольшое количество компрессорного
connected to the compressed air source. масла. По этой прищине необходимо проверять пригодность
Proudí-li stlačený vzduch do uzavřeného prostoru, je nutné zajistit
примененных оборудований, подключенных к системе сжатого
jeho potřebné chlazení. If compressed air streams into the closed space, cooling of that air воздуха.
shall be ensured.
Výstraha : Если сжатый воздух притекает в замкнутое пространство, нужно
Před jakoukoli prací, údržbou nebo opravou stroje musí být Warning : обеспечить его требуемое охлаждение.
tlakový systém zcela vyprázdněn (zbaven přetlaku). Kromě Before starting any work - maintenance or machine repair - the Предостережение:
toho musí být stroj zajištěn proti jakémukoli neúmyslnému pressure system shall be fully empty (free from over-pressure).
spuštění. Except for this, the machine shall be secured against Перед началом любой работы, ухода или ремонтасистема
unintentional starting. давления машины всегда должна быть полностшью опорожнена
Vyvarujte se jakémukoli kontaktu těla se stlačeným
(избавлена избыточного давления). Кроме того машина должна
vzduchem !!! Avoid any contact of your body with the compressed air !!!
быть обеспечена против любому неумышленному пуску.
Избежайте любого контакта тела человека со сжатым воздухом !!!
Výstraha : Warning : Предостережение :
Pojistný ventil na vzdušníku musí být pravidelně dle pokynů The safety valve on the pressure vessel shall be tested regularly Предохранительный клапан на ресивере должен быть регулярно
uvedených dále přezkušován. according to hereafter given instructions. испытыван по дальше указанным инструкциям.

ODPADY WASTE ОТХОДЫ


Během provozu stroje vzniká kondenzát odpouštěný ze During the machine operation the condensate occurs which is Во время работы машины возникает конденсат выпыскаемый из
vzdušníku. discharged from the receiver. ресивера.
Kondenzát je nutné shromažďovat a likvidovat v souladu s It is necessary to collect and dispose the condensate in Конденсат необходимо собирать и ликвидировать в
platnými zákony. compliance with laws in force. соответствии с действительными законами.
Dbejte na to, aby bylo vždy zajištěno dostatečné větrání a přístup Pay attention to securing the sufficient and the free access of air for Соблюдайте всегда достаточную вентиляцию и доступ воздуха
vzduchu nutný pro chladící systém. the cooling system. нужного для охлаждающей системы.
Při výrobě stroje byly použity následující látky které mohou být při During the machine manufacture following materials have been used При изготовлении машины былы применены следующие вещества,
neodborné obsluze zdraví škodlivé: that could be harmful to health when not-professionally used in которые при неквалифицированной манипуляции могут вредить
− kompresorový olej operation : здоровью:
− konzervační tuk − compressor oil − компрессорное масло
− protikorozní nátěry − conservation grease − консервирующий жир
Zabraňte kontaktu těchto látek s pokožkou a vdechování jejich − anticorrosive coatings − антикоррозионные покрытия
výparů !!! Prevent contacts of those materials with skin and breathing in their Избежайте контакту этих веществ с кожей людей и вдыханию их
Vnikne-li některá z těchto látek do očí, musí být oči ihned alespoň vapours !!! испарений!!!
5 minut proplachovány čistou vodou. If some of those substances would get into your eyes, the eyes must Если случится, что некоторое из этих веществ вникло в глаза, их
Při kontaktu některé z těchto látek s kůží musí být látka ihned be rinsed out immediately by clean water at least for 5 minutes. должно немедленно промывать по меньшей мере 5 минут чистой
umyta. If your skin has been contacted by some of those matters, the skin водой.
Při požití většího množství některé z těchto látek je nutné ihned shall be washed immediately. При контакту с кожей необходимо вещество сразу помыть.
vyhledat lékařskou pomoc. If some of those substances have been eaten to larger extent, the При покушании большего количества некоторого из этих веществ
Při vdechnutí většího množství některé z těchto látek je nutné medical aid shall be called immediately. необходимо сразу разыскать врачебную помощь.
ihned vyhledat lékařskou pomoc. If some of those substances have been inhaled to larger extent, the При вдыхнутии большего количества некоторого из этих веществ
Postiženému, který má křeče nikdy nepodávejte žádné tekutiny a medical aid shall be called immediately. необходимо сразу разыскать врачебную помощъ. Пострадавшему, у
pokud možno vyvolejte zvracení. Do never serve any liquid to persons being struck by cramps, if которого явны спазмы, никогда не давайте никаких жидкостей и по
Bezpečnostní předpisy jsou převzaty od výrobců těchto látek. possible try to cause vomiting. возможности вызывайте рвоту.
Safety instructions are taken over from manufacturers of those Правила безопасности приняты от изготовителей этих веществ.
TRANSPORT STROJE substances.
Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byly použity ТРАНСПОРТ МАШИНЫ
pouze předepsaná zdvihací a upevňovací místa. MACHINE TRANSPORT При накладке или транспорту машины обеспечите, чтобы былы
Při nakládání nebo transportu stroje zajistěte aby byla použita For loading or transporting the machine secure that only the применены только предписанные подъёмные и укрепляющие пункты.
pouze zdvihací zařízení, která mají minimální povolenou sílu prescribed lifting and fastening points would be used. При накладке или транспорту обеспечите, чтобы былы применены
odpovídající hmotnosti stroje. For loading or transport the machine secure that only such lifting только такие подъёмные механизмы, у которых минимальная
equipment would be used that have minimum allowed force допускаемая сила соответствует массе машины.
corresponding to the machine mass.

5 At 4002 / N1
V.09.2004
6 At 4002 / N1
V.09.2004

ÚVOD INTRODUCTION ВВЕДЕНИЕ


Obsah tohoto návodu k obsluze a údržbě je vlastnictvím firmy Contents of this Operation and maintenance handbook is proprietary Содержание этого Руководстава по обслуживанию и уходу является
ATMOS Chrást, je s každou výrobní sérií pravidelně doplňován a of the firm ATMOS Chrást. This handbook is amended and updated собственносtъю фирмы АТМОС Храст, оно регулярно допoлняется и
aktualizován a nesmí být bez písemného souhlasu dále regularly for each production series and it is not allowed to copy it актуализируется и нельзя его без письменного согласия дальше
kopírován. without written permission. копировать.
V tomto návodu jsou uvedeny všechny informace potřebné pro In this Handbook all information for machine routine operation and В этом Руководству приведены все информации нужные для
běžný provoz a údržbu stroje. Podrobnější informace a postupy maintenance are set forth. More detailed information and procedures обыкновенной работы и ухода за машиной. Более детальные
větších oprav nejsou v tomto návodu obsaženy a jsou k dispozici for larger repairs are not presented in this Handbook, but are at информации и ход больших ремонтных работ Руководство не
pouze u autorizovaných servisních partnerů firmy ATMOS Chrást. disposal at all authorized service partners of the firm ATMOS Chrást. содержает и они в распоряжении только у авторизованных сервисных
Konstrukce stroje odpovídá platným předpisům. Provádění The machine design comply with all regulations. It is strictly партнеров фирмы АТМОС Храст.
jakýchkoli změn na jednotlivých dílech a skupinách stroje je prohibited to make any changes on individual machine parts and Конструкция машины соответствует действительным предписаниям.
přísně zakázáno a vede k neplatnosti prohlášení o shodě. design groups. Not observing of this prohibition leads to lost of Проведение любых изменений на отдельных деталях и группах
Všechny díly, příslušenství, potrubí, hadice a přípojky, kterými validity of compliance with Conformity. машины строго воспрещено и ведет к недействительности Заявления
prochází stlačený vzduch musí být: All parts, accessories, piping, hoses and connections through which о согласии.
− zaručené kvality a výrobcem schváleny pro dané použití the compressed air flows shall be Все детали, принадлежности, трубопровода, рукавы и присоединения,
− of guaranteed quality and approved by the manufacturer for которыми проходит сжатый воздух должны быть:
− schváleny pro jmenovitý tlak o výši rovné minimálně
maximálnímu provoznímu tlaku stroje pertinent use − гарантированного качества и одобрены изготовителем для
− approved for the nominal pressure level amounted minimally to данного применения
− použitelné v kontaktu s kompresorovým olejem
machine maximum operation pressure − одобрены для номинального давления высотой равной
− dodávány s návodem k instalaci a bezpečnému provozu минимально максимальному рабочему давлению машины
− usable in contact with compressor oil
Podrobnosti o vhodnosti použítí jednotlivých dílů Vám mohou být − применительными при контакту с компрессорным маслом
poskytnuty prodejními a servisními středisky ATMOS. − delivered together with the Handbook for installation and safe
operation − поставляны с инструкциями для инсталяции и безопасной работы
Použití jiných než originálních náhradních dílů uvedených v
katalogu náhradních dílů ATMOS může vést k situaci, za kterou You will be provided with all details concerning suitability of Детали об удобности применения отдельных частей предоставляют
nenese firma ATMOS žádnou odpovědnost. V tomto případě individual parts for use by selling and servicing centres ATMOS. места продажи и сервиса АТМОС.
nepřebírá firma ATMOS žádnou zodpovědnost za případně Application of other than original spare parts given in ATMOS Spare Применение других чем оригинальных запасных частей приведенных
vzniklé škody. Parts Catalogue could lead to the situation, under which the firm в каталоге запчастей АТМОС может привести к ситуации, в которой
ATMOS cannot bear any responsibility. In such a case the firm фирма АТМОС не несет ответственность. В этом случае фирма
ATMOS does not take over any responsibility for pertinently arising АТМОС не несет какуюлибо ответственность за или же возникнувший
Předpokládané způsoby použití stroje jsou uvedeny níže. damages. ущерб.
Mohou však být i neobvyklé způsoby použití nebo
pracovního prostředí stroje, které nebyly firmou ATMOS
předpokládány. The supposed ways of machine use are presented below. There Предполагаемые способы применения машины приведены ниже.
V takovém případě se laskavě obraťte na výrobce ! could also be, of course, even unusual ways of machine use or Но могут возникнуть даже не обыкновенные способы
occurrence of operation surroundings that were not supposed применения или рабочей среды машины, которые фирма АТМОС
by the firm ATMOS. не предполагала.
In such a case, please, establish contact with the manufacturer ! В таком случае обращайтесь пожалуйста к заводу-изготовителю !
Tento stroj byl konstruován a dodán pouze pro použití za This machine has been designed and supplied for use under при следующих условиях:
následujících podmínek : following conditions only : − сжимание обыкновенного воздуха не содержавшего никаких
− stlačování běžného vzduchu neobsahujícího žádné přídavné − compressing the usual air that does not contain any additional добавочных газов, паров или примесей
plyny, páry nebo přísady gases, vapours or additives − машина работает при температурах окружающей среды
− stroj je provozován při teplotách okolí uvedených v kapitole − the machine will be operated at temperatures shown in the приведенных в главе Общие информации.
Všeobecné informace chapter General information − машина работает в соответствии с этим Руководством по
− stroj je provozován v souladu s tímto návodem k obsluze a − the machine will be operated in conformance with this обслуживанию и уходу
údržbě Operation and maintenance handbook.

Предостережение !
Výstraha ! Warning ! Не разрешается применять машину :
Stroj nesmí být používán : The machine is not allowed to be used : как непосредственный источник воздуха для дыхания
− jako přímý zdroj tlakového vzduchu pro dýchání − as a direct supply of pressurized air for respiration в среде содержавшей взрывчатые газы или пары
− v prostředí obsahujícím výbušné plyny nebo páry purposes
с отсутствующими элементами безопасности
− provozován s chybějícími nebo nefunkčními − in surroundings containing explosive gases or vapours
с принадлежностями не рекомендованными фирмой АТМОС
bezpečnostními prvky − for operation with missing or not functional safety design
− s příslušenstvím, které není firmou ATMOS doporučeno elements
− with accessories not recommended by the firm ATMOS Фирма АТМОС не принимает любую ответственность за ошибки
возникнувшие переводом этого оригинала.
Firma ATMOS nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby vzniklé
překladem tohoto originálu. The firm ATMOS does not take over any responsibility for errors
arising from translation of this original.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GUARANTEE УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ


Záruční doba a záruční podmínky poskytnuté při prodeji jsou The guarantee period and conditions provided at sale are presented Гарантийный срок и гарантийные условия предоставленные при
uvedeny v záručním listě, který je dodáván s každým strojem. in the Guarantee booklet supplied with every machine. продаже машины приведены в Гарантии, которая поставляется с
Výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko zajišťuje The manufacturer or its authorized service centre provides for all каждой машиной.
veškeré servisní práce a opravy. service work and repairs. Изготовитель или его авторизованный центр сервиса обеспечивают
V případě potřeby se obracejte přímo na výrobce nebo jeho In case of needs turn please directly to the manufacturer or his все сервисные и ремонтные работы.
autorizované servisní středisko, kde Vám ochotně poskytneme authorized service centre where you will be provided with all В случае надобности обращайтесь прямо к заводу-изготовителю или
potřebné informace a rady. necessary information and recommendations. его авторизованному сервисному центру, кде Вам будут с
удоволствием предоставлены нужные информации и советы.

7 At 4002 / N1
V.09.2004
8 At 4002 / N1
V.09.2004

TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Kompresor Compressor Компрессор E 40 E 50 E 60

Typ šroubového bloku Air end type Тип винтового блока B 100
Mazání Lubricate Смазка vstřikování oleje / oil injection / вприскание масла
Jmenovitá výkonnost Nominal capacity Номинальная производительность [m3/min] [м3/мин] 0,5 0,8 0,8
Maximální výtlačný přetlak Max. discharge overpressure [bar] [бар] 9,0 9,0 12,0
Nastavení tlakového spínače Pressure switch setting [bar] [бар] 6,5 - 9,0 6,5 - 9,0 9,0 – 12,0
Nastavení pojišťovacího ventilu Safety valve setting Установка предохранительного клапана [bar] [бар] 11,5 11,5 13,5
Jmenovité otáčky šroubového bloku Air end nominal speed Номинальные обороты винтового блока [min-1] [мин-1] 950 1 450 1 455
Chlazení Cooling Система охлаждения vzduchové / by air / воздушное
Objem olejové náplně kompresoru Compressor oil filling Обьем заряда масла [l] [л] 3,5 3,5 3,5

Elektromotor Electromotor Электродвигатель

Jmenovitý výkon elektromotoru Main motor nominal power Номинальная мощность эл. мотора [kW] [кВт] 4,0 5,5 7,5
Jmenovité otáčky Nominal speed Номинальные обороты [min-1] [мин-1] 950 1 450 1 455
Jmenovité napětí Nominal voltage Номинальное напряжение [V] [В] 400 / 50 Hz
Jmenovitý proud Nominal current Номинальная сила тока [A] [A] 9,4 12,1 15,1

Všeobecné parametry General data Общие данные

Teplota pracovního prostředí Operating ambient temperature Температура рабочей среды [°C] [°] -5 - +45 1)
Druh pracovního prostředí Type of working environment Вид рабочей среды AB 5 2)
Provedení stroje Machine design Исполнение IP 20
Jmenovité množství chladícího vzduchu Nominal volume of cooling air Номиналь. количество охлажд. воздуха [kg/min] [кг/мин]
Výstupní kohouty Outlet cocks Выходнoй кран 1x G 1/2"
Tab.1

Typ E 40 E 40 V E 50 E 50 V E 50 K E 50 KV E 50 KS E 50 KVS E 60 E 60 V
Type (Comfort
(Comfort)
Тип plus)
Hladina akust. výkonu A LWA
Acoustic power level A L W A *[dB(A)/1pW] 78 78 85 85 79 79 79 79 85 85
Уровенъ акуст. мошности A LWA
Emisní hladina akust. tlaku A LpA
Acoustic pressure emission level A L pA *[dB(A)/20mPa] 65 66 71 72 65 65 65 65 71 72
Эмис. уровенъ ак. мошности A LpA
Délka / Length / Длина [mm] 1203 1540 (1710) 1203 1540 (1710) 1203 1540 (1710) 1640 1640 (1710) 1203 1540 (1710)
Šířka / Width / Ширина 430 620 (740) 430 620 (740) 540 620 (740) 540 620 (740) 430 620 (740)
[мм]
Výška / Height / Высота 678 1305 678 1305 690 1360 690 1360 678 1305
Общая масса [kg] 210 (220) 210 (220)
Total mass 110 210 (220) 110 130 230 (240) 175 275 (285) 110
Gesamt gewicht
[кг] 220 220
Objem vzdušníku [m3] 270 (300) 270 (300)
Volume of vessel - 270 (300) - - 270 (300) - 270 (300) -
[м3]
Ресивер 250 250
*Údaje o emisi hluku podle ISO 3744 *Noise emission data according to ISO 3744 direction * Данные эмиссии шума по ISO 3744

1) 1) 1)
Pro teploty pod +5°C a nad 35°C je nutné použít odpovídající For temperatures below +5°C and above 35°C, suitable compressor Для температур среды ниже +5°C и выше 35°C необходимо
kompresorové oleje, které jsou uvedeny v dalším textu oils which are specified below are to be used. применить соответствующие компрессорные масла, которые
приведённы в следующем тексту.
V těchto případech kontaktujte výrobce kompresoru nebo servisní In these cases, please, contact the compressor manufacturer or
středisko. service centre. В этих случаях установите контакт с заводом-изготовителём
компрессора или его сервисным центром.
2) 2)
2)
Dle ČSN 33 2000-3 prostředí vnitřní normální s rozsahem teplot –5 až In accordance with ČSN 33 2000-3, internal environment is to be
+40°C s relativní vlhkostí vzduchu max. 85% a s absolutní vlhkostí usual with temperatures ranging from -5 to +40°C, relative humidity of Среда простая основная определяется как внутренняя среда, кде
max. 25g/m3. 85% max. and absolute humidity of 25g/m3 max. диапазон температур есть -5 до +40°C, относительная влажность
3
макс. 80%, абсолютная влажность макс. 25 г/м .

9 At 4002 / N1
V.09.2004
10 At 4002 / N1
V.09.2004

Tab.2 Přehled standardně dodávaných modelů List of delivered design Обозрение типов

Typ E 50 KV E 50 KVS
Type E 40 E 40 V E 50 E 50 V E 50 K (Comfort) E 50 KS (Comfort E 60 E 60 V
Тип plus)
Kryt ano ano ano ano
Cover X X X X yes yes yes yes X X
Кожух да да да да
Vzdušník ano ano ano ano ano
Air receiver X yes X yes X yes X yes X yes
Ресивер да да да да да
Sušič VTS45A ano ano
Dryer VTS45A X X X X X X yes yes X X
Cушилка воздуха ja ja
VTS45A
Spouštění Y-∆ volitelné volitelné volitelné volitelné ano ano ano ano ano ano
Starting Star-Delta option option option option yes yes yes yes yes yes
Переключением Y - ∆ выбор выбор выбор выбор да да да да да да

Poznámka : Note : Примечание :


Po dohodě s výrobcem je možné dodat nestandardní sestavy On demand is supplied with a different design of compressor. Специалные варирианта компресора возможно изготовыть после
kompresoru. договора с производителем.
E 40 / 50 KV 

 

 Vstup chladícího vzduchu – sání kompresoru  Kompresor  Výpust kondenzátu


Inlet of cooling air – compressor suction Compressor Condensate drain
Вход охлаждающего воздуха - всасываниe компрессора Компрессор Выпускной кран
 Výstup chladícího vzduchu  Nosná konzola pro manipulaci
Outlet of cooling air Preparation for transfer
Выход охлаждающего воздуха Несущая консолъ для манипуляции
 Výstupní kohout  Vzdušník
Outlet cock Air receiver
Выходной крaн Ресивер

11 At 4002 / N1
V.09.2004
12 At 4002 / N1
V.09.2004

E 40 / 50 KVS
 


 

 Vstup chladícího vzduchu – sání kompresoru  Kompresor  Vzdušník


Inlet of cooling air – compressor suction Compressor Air receiver
Вход охлаждающего воздуха - всасываниe компрессора Компрессор Ресивер
 Výstup chladícího vzduchu  Nosná konzola pro manipulaci  Výpust kondenzátu
Outlet of cooling air Preparation for transfer Condensate drain
Выход охлаждающего воздуха Несущая консолъ для манипуляции Выпускной кран
 Výstupní kohout  Kondenzační sušička vzduchu
Outlet cock Condensate dryer
Выходной крaн Конденсационная сушилка воздуха
POPIS SKUPIN DESCRIPTION OF PARTS ОПИСАНИЕ ГРУПП

pouze model se sušičkou


only model with dryer
Толъко c cучилкoй воздуха

1. Vzduchový filtr 1. Air filter 1. Воздушный фильтр


2. Regulátor sání 2. Intake valve 2. Регулятор всасывания
3. - 3. - 3. -
4. Šroubový blok 4. Air end 4. Винтовый блок
5. Nádoba odlučovače 5. Separator vessel 5. Сосуд сепаратора
6. Odlučovač oleje 6. Oil separator 6. Маслоотделитель
7. Ventil minimálního tlaku 7. Minimum pressure valve 7. Вентиль минимального давления
8. Termostat 8. Thermostat 8. Термостат
9. Olejový filtr 9. Oil filter 9. Масляный фильтр
10. Chladič oleje 10. Oil cooler 10. Охладитель масла,
10a. Dochlazovač vzduchu 10a. Aftercooler 10a. Дополнительный охладитель воздуха
11. Vzdušník 11. Air receiver 11. Ресивер
12. Sušička vzduchu 12. Condensate dryer 12. Сучилка воздуха
13. Odvaděč kondenzátu 13. Condensate 13. Отводитель конденсата
14. Výstupní kohout 14. Outlet cock 14. Выходной кран

13 At 4002 / N1
V.09.2004
14 At 4002 / N1
V.09.2004

1. VZDUCHOVÝ A OLEJOVÝ OKRUH AIR UND OIL CIRCUIT ВОЗДУШНЫЙ И МАСЛЯНЫЙ КОНТУРА

1.1. ŠROUBOVÝ BLOK AIR END ВИНТОВЫЙ БЛОК

Šroubový blok sestává ze dvou protiběžných šroubových rotorů, The air end consists of two counter-rotating screw rotors mounted in Винтовый блок состоит из двух встречных винтовых роторов,
uložených ve valivých ložiscích, v jejichž zubových mezerách se anti-friction bearings, in toothed spaces of which the sucked air is вложеных в подшипники качения, в щелах которых воздух сжимается
stlačuje nasávaný vzduch. Mazání a chlazení šroubového bloku compressed. и вытесняется в сосуд сепаратора. Смазка и охлаждение винтового
je zajištěno olejem. The air end is driven by electromotor. блока обеспечены маслом, которое впрыскивается избыточным
Šroubový blok je poháněn elektromotorem. давлением в всасывающий трубопровод блока и в подшипники. Масло
одновременно уплотняет щели между зубами винтовых роторов и
отводит компрессное тепло из сжатого воздуха.
Винтовый блок приводится в движение электромотором.

1.2. REGULÁTOR SÁNÍ SUCTION REGULATOR РЕГУЛЯТОР ВСАСЫВАНИЯ

Regulátor sání zajišťuje otevírání nebo uzavírání sání šroubového The suction regulator ensures opening or closing of the air end Регулятор всасывания обеспечивает открывание и закрывание
bloku v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu. suction in dependence on compressed air consumption. всасывания винтового блока в зависимости от потребления сжатого
Sací klapka šroubového bloku slouží zároveň jako zpětný uzávěr. An air end suction flap serves also as a back-pressure closure. воздуха.
Заслонка всасывания винтового блока служит одновременно как
обратный затвор.

1.3. NÁDOBA ODLUČOVAČE SEPARATOR VESSEL СОСУД СЕПАРАТОРА

Nádoba odlučovače slouží zároveň jako olejová nádrž a Separator vessel serves at the same time as an air and oil receiver. Сосуд сепаратора служит одновременно как маслобак и воздушный
vzduchojem. V nádobě dochází k hrubému odloučení oleje ze In the vessel the gross oil separation from compressed air is резервуар. В сосуде приходит к грубому отделению масла из сжатого
stlačeného vzduchu. realized. воздуха.
Na nádobě odlučovače je umístěna plnící zátka kompresorového On the separator vessel the oil filling plugs for compressor oil, outlet На сосуде сепаратора помещен заправочный патрубок с пробкой.
oleje, vypouštěcí potrubí kompresorového oleje, které je uzavřeno piping with drain cock with plug, safety valve and fittings to Выпускной трубопровод выведён из самого низкого места сосуда и
vypouštěcím kohoutem, pojišťovací ventil a přípojky pro olejový compressor oil circuit are located. закрыт выпускным краном и пробкой, предохранительный клапан,
okruh kompresoru. который обеспечивает защиту установки против перевышению
допускаемого давления.

1.4. ODLUČOVAČ OLEJE OIL SEPARATOR МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

Kompaktní vložka odlučovače oleje je namontována shora na The oil separator compact element is fitted from above to the cube Маслоотделитель находится в контуре сжатого воздуха на выходе из
rozváděcí kostce tlakového rozvodu kompresoru. Vložka piece of the compressed air distributing system. This oil separator сосуда сепаратора масла перед входом воздуха до дополнителного
odlučovače zachytává olejovou mlhu, obsaženou ve stlačeném element catches the oil mist contained in the compressed air. The охладителя. Вкладыш отделителя подхватывает масляную мглу,
vzduchu. Odloučený olej je odsáván zpět do šroubového bloku. separated oil is sucked back into the air end. которая находится в сжатом воздухе перед его входом до
дополнительного охладителя. Сепарированное масло отсасывается
назад в винтовый бл.
1.5. VENTIL MINIMÁLNÍHO TLAKU MINIMUM PRESSURE VALVE ВЕНТИЛЬ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Ventil minimálního tlaku je osazen na výstupu stlačeného The minimum pressure valve is fitted on the compressed air outlet Вентиль минимального давления встроен в головку маслоотделителя
vzduchu z odlučovače oleje. from the oil separator. ма выходе сжатого воздуха из вкладыша маслоотделителя.
Ventil minimálního tlaku otevírá výstup stlačeného vzduchu až po Minimum pressure valve opens the compressed air outlet not before Вентиль минимального давления открывает выход сжатого воздуха
dosažení přetlaku cca 4,5 bar. Tento přetlak je dostatečný pro the overpressure 4,5 bar is reached. This overpressure is sufficient только после достижения избыточного давления около 4,5 бар. Это
mazání šroubového bloku při zatížení. for lubrication of the loaded air end. давление уже достаточным для смазки винтового блока при нагрузке.
Zároveň ventil minimálního tlaku plní funkci zpětné klapky a Simultaneously the minimum pressure valve has the function as a Вентиль минимального давления выполняет одновременно функцию
zamezuje zpětnému proudění stlačeného vzduchu. non-return flap valve and prevents the back flow of the compressed обратной заслонки и воспрепятствует обратному току сжатого воздуха.
air.

1.6. TERMOSTAT THERMOSTAT ТЕРМОСТАТ

Termostat je umístěn v rozváděcí kostce tlakového rozvodu na The thermostat placed in the the cube piece of the compressed air Термостат находится в распределительном кубике масляного контура
výstupním olejovém potrubí z nádoby odlučovače. distributing system on oil circuit in the output piping from separator компрессора на выходном масляном трубопроводе из сосуда
Termostat zajišťuje optimální provozní teplotu kompresorového vessel. сепаратора.
oleje. Při nízké teplotě je otevřen by-pass chladiče a olej se přes The thermostat ensures the optimum compressor oil temperature. By Термостат обеспечивает оптимальную рабочую температуру
olejový filtr ihned vrací do šroubového bloku. Při dosažení low temperature the flow goes through by-pass of cooler and the oil компрессорного масла. При низкой температуре (пуск компрессора,
požadované teploty se by-pass uzavře a veškerý olej prochází comes immediately back through the oil filter into air end. At demand низкий отбор сжатого воздуха) термостат откроет проток масла цепью
přes chladič do olejového filtru a zpět do šroubového bloku. temperature the by-pass becomes to be closed and all the oil goes короткого замыкания и масло возвращается через масляный фильтр
Termostat zajišťuje optimální provozní teplotu a tím viskozitu through the cooler into the oil filter and then back into the немедленно в винтовый блок. При трeбyeмoй температуре цепь
mazacího oleje. Správná provozní teplota zabraňuje compressor. короткого замыкания закрывается и всё масло проходит через
shromažďování zkondenzované vody ve vnitřním okruhu So not only the optimum operation temperature but also the right oil охладитель в масляный фильтр и назад в винтовый блок.
kompresoru a zajišťuje správné mazání a dlouhou životnost viscosity is ensured. The right temperature prevents collection of Термостат обеспечивает оптимальную рабочую температуру и тем
šroubového bloku. Kondenzát ve vnitřním okruhu může způsobit condensated water in the oil and ensures the proper lubrication and тоже и вязкость смазочного масла. Правильная рабочая температура
nežádoucí korozi dílů a následně poruchu kompresoru. long service life of the compressor. препятствует скоплению сконденсировавшей воды во внутреннем
контуре компрессора и обеспечивает правильную смазку и долгий срок
Upozornění ! Caution ! службы винтового блока. Во внутреннем контуре конденсат может
Nastavení termostatu provádí pouze autorizovaný servis Setting the thermostat is to be carried out by authorized причинить нежелательную коррозию частей и в следствии того аварию
výrobce ! manufacturer‘s service only ! машины.
Предупреждение !
Настроение термостатa производит только авторизованный сервис
изготовителя !

1.7. CHLADIČ COOLER ОХЛАДИТЕЛЬ

Slouží pro odvedení tepla, získaného při kompresi vzduchu, z Its task is to conduct away the air compression heat from the oil. Служит для отовода тепла, возникающего при сжимании воздуха, из
kompresorového oleje. The oil cooler is made of copper pipe wound on the electromotor компрессорного масла.
Olejový chladič je proveden z měděné trubky navinuté na plášti jacket. The cooler is shielded by a protecting cover which serves Масляный радиатор изготовлен из медной трубки, обмотанной вокруг
elektromotoru. Chladič je chráněn krytem, který zároveň simultaneously for directing the cooling air flow from the ventilator. корпуса электродвигателя. Радиатор защищён кожухом, который,
usměrňuje proudění chladícího vzduchu od ventilátoru. одновременно, направляет поток охлаждающего воздуха от
вентилятора.
15 At 4002 / N1
V.09.2004
16 At 4002 / N1
V.09.2004

1.8. VZDUCHOVÝ FILTR AIRFILTER ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Vzduchový filtr je umístěn na sání šroubového bloku. The air filter is located on the air end suction input. Воздушный фильтр находится во всасывающем трубопроводе
Filtr se skládá z plastového tělesa a vyměnitelné papírové filtrační The filter consists of a plastic body and replaceable paper filter винтового блока.
vložky. element. Воздушный фильтр служит к очистке всасываемого воздуха перед
Vzduchový filtr slouží k čištění nasávaného vzduchu před The air filter ensures cleaning the air before its coming into the входом до винтового блока. Бумажный вкладыш воздушного фильтра
vstupem do šroubového bloku. Papírová filtrační vložka compressor. The filter element catches mechanical impurities larger подхватывает механические нечистоты большие чем 0,01 µм.
vzduchového filtru zachycuje mechanické nečistoty větší než than 0,01 µm. Its design enables the long-lasting filtration function. Конструкция вкладыша обеспечивает его длительную
0,01µm. Její konstrukce zajišťuje dlouhodobou funkčnost. Interval работоспособность. Интервал замены бывает около 1000 рабочих
Element change interval is ca. 1000 operation hours but it may be
výměny je cca 1000 provozních hodin. часов.
adapted in dependence on dust amount in compressor operation
Interval výměny může být na základě doporučení výrobce environment. По рекомендации завода-изготовителя интервал замены может быть
upraven v závislosti na prašnosti pracovního prostředí изменен в зависимости от запылённости рабочей среды компрессора.
kompresoru.

1.9. OLEJOVÝ FILTR OILFILTER МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Kompaktní olejový filtr je namontován na rozváděcí kostce The compact oil filter is mounted on the cube piece of the Компактный масляный фильтр находится на распределительном
tlakového rozvodu kompresoru. Filtr je zařazen před vstupem compressed air distributing system. кубике масляного контура компрессора. Фильтр находится в масляном
oleje do šroubového bloku. контуре перед входом компрессорного масла в винтовый блок.
The compressor oil filter is placed in front of oil input into the air end.
Olejový filtr zajišťuje plnoprůtokové čištění kompresorového oleje. Фильтр обеспечивает полнопроточную фильтрацию компрессорного
масла.

1.10. VENTILÁTOR VENTILATOR ВЕНТИЛЯТОР

Ventilátor je součástí elektromotoru. Vrtule je nasazena přímo na The ventilator is integrated to the electromotor. Вентилятор является частью электромотора. Пропеллер вентилятора
zadním konci hřídele elektromotoru. насажен прямо на задний конец вала электромотора.
2. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ KOMPRESORU COMPRESSOR ELECTRICAL EQUIPMENT ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПР.

2.1. POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ DESCRIPTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Kompresor se připojuje na třífázovou proudovou soustavu 3/N/PE The compressor set is connected to the 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz. Компрессор подключается к трехфазной системе эл. тока 3/N/PЕ АС
AC 400/230V, 50Hz. 400/230В, 50 Гз.
The supply cable furnished with a terminating plug plug 16 A (or
Přívodní kabel zakončený vidlicí 16 A (nebo 32 A) je připojen 32 A) is connected directly to the compressor electrocase. Вводный кабель законченный вилкой 16 A (или 32 А) подключен прямо
přímo do rozvaděče kompresoru. в распределитель компрессора.
The compressor is driven by an asynchronous electromotor with
Kompresor je poháněn asynchronním elektromotorem s kotvou short-circuit armature. Компрессор приводится в движение асинхронным электромотором с
nakrátko. коротко замкнутым ротором.
Automatic operation within the preset air overpressure range is
Automatický provoz v nastaveném rozsahu provozního přelaku guaranteed by the pressure switch of the compressor. Автоматическую работу в установленном диапазоне рабочего
zabezpečuje tlakový spínač kompresoru. давления обеспечивает переключатель давления, размещённый на
Electrical equipment delivered on demand :
компрессоре.
Elektrické zařízení se dodává na přání : − Electromotor is started directly without star-delta switching.
− без переключения Υ-∆
− Elektromotor spouštěný přímo (bez rozběhu Y-∆). − The automatic starting with star-delta switching.
− автоматический разгон с переключением Υ-∆
− Automatický rozběh elektromotoru s přepínáním Y-∆. − Special design of electrical equipment on deman
− cпециалные варирианта электрического оборудовния возможно
− Ostatní verze elektrického zařízení dodávané na přání. (see electrical circuit diagram) изготовыть после договора с производителем
(viz. schéma elektrického zapojení)
(См. схему электрического включения)

2.2. ROZVADĚČ ELECTROCASE РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Elektrické přístroje jsou osazeny v plastové skříňce rozvaděče, The switchboard is located inside the compressor unit. The electrical Электрическое оборудование помещено в шкафе разпределитела,
která je umístěna na soustrojí kompresoru. Přístroje jsou instruments accesable after opening of the top cover. которая помещена на компресоре. Электрические приводы доступны
přístupné po otevření horního krytu. The control panel is located on elektrocase (type without cover) or on после демонтажа покрытия.
Ovládací panel je součástí rozvaděče (typ bez krytu) nebo je the compressor unit front side (type with cover). Панель управления является частью распределителя (тип без кожуха)
umístěn v odděleně na čelní straně krytu kompresoru (typ Electrical Equipment report and electric scheme is in attachment. или на передной стороне кожуха (тип в кожухе).
v krytu). Подробное описание электрического оборудования и схема эл.
Podrobný popis elektrického zařízení a schéma el. zapojení jsou Warning ! включения приведены в техническом отчете распределителя в
uvedeny v technické zprávě el. rozvaděče, která je v příloze Electric equipment is under power even if the "Main switch" is приложении к этому Руководству.
tohoto návodu. off. In course of maintenance activities must be external main
switch off or disconnect compressor by supply cable take out ВНИМАНИЕ !
Výstraha ! from power net. Электрическое оборудование находится под напряжением даже
Elektrické zařízení kompresoru je pod napětím i při при выключенном ”Главном выключателе”. При работах
vypnutém “Hlavním vypínači”. Při práci je nutné vypnout оборудование необходимо отключить от эл. сети экстерным
externí hlavní vypínač nebo kompresor odpojit od el. sítě главным выключателем или компрессор отключить от эл. сети
vytažením přívodu ze zásuvky. вытащением вводу из штепсельной розетки.

17 At 4002 / N1
V.09.2004
18 At 4002 / N1
V.09.2004

Upozornění ! Caution ! Предупреждение !


Po připojení na síť je nutné překontrolovat správný smysl Before putting the machine into operation check the right После включения компресора в элю сетъ необходимо
otáčení elektromotoru. Správný směr otáčení je vyznačen direction of electromotor rotation. The right sense of rotation is контролироватъ правителъное направление оборотов
šipkou na krytu chladiče, Při správném směru otáčení proudí given by the arrow on the cooler cover. For right sense of электродвыгателя. Хорошее направление оборотов показано
vzduch směrem na šroubový blok. V případě opačného rotation the cooling air flows in direction to the airend. When стрелкой на капоте радиатора. Пока на электр. Вводы нет
směru otáčení zaměňte sled fází na přívodním kabelu, jinak reverse sense of rotation is established shut down the правилный след эл. Фаз, в таком случае необходимо заменитъ
hrozí poškození kompresoru ! compressor immediately and change the phase on the supply след фаз на эл. Вводу !
cable, otherwise destruction of the machine threatens !

2.3. OVLÁDACÍ PANEL CONTROL BOARD ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Ovládací panel je umístěn na rozvaděči kompresoru. U verzí s The control panel is located on elektrocase or on the compressor unit Панелъ управления на разпределителию У версий с протившумным
krytem je skříňka ovládacího panelu vestavěna do čelní strany front side (type with cover). кожухом панелъ управления на торцевой стороне кожуха.
krytu. The control panel contains main switch and control lamp for operation На панеле управления помещен главный включателъ и лампочки
Na ovládacím panelu je umístěn hlavní vypínač chodu a kontrolky and failure monitoring. сигнализирующее включение управления и аварию.
signalizující spuštění kompresoru a poruchu kompesoru.

PROVOZ PORUCHA

Kontrolka “Provoz“
Control lamp “Operation“
Kонтрол. лампощкa“ Работа“ Kontrolka “Porucha“
Control lamp “Failure“
Kонтрол. лампощкa“ Дефект“
Hlavní vypínač “Start / Stop“
Main switch “Start / Stop“
Главный выключателъ “ Старт / Стоп“ 


2.4. ELEKTROMOTOR ELECTROMOTOR ЭЛЕКТРОМОТОР

V kompresoru je použito vestavné provedení elektromotoru se The built-in electromotor design has been used for this compressor В компрессоре применена встроенная конструкция электромотора со
speciálním provedením hřídele rotoru. Elektromotor je přímo with special design of the rotor shaft. The electromotor is connected специальным валом ротора. Элелктромотор соединен механически с
mechanicky spojen s hlavním rotorem šroubového bloku. directly with the airend main rotor. главным ротором винтового блока.
Elektrické a mechanické vlastnosti jsou identické se standardním Electrical and mechanical properties are the same as for the Электрические и механические характеристики одинаковы со
provedením elektromotoru. Elektromotor je třífázový asynchronní electromotor standard design. The compressor electromotor is three- свойствами электродвигателя в стандартном исполнении.
s kotvou nakrátko. phase asynchronous squirrel cage motor. Электромотор компрессора трехфазный асинхронный с
Rozběh elektromotoru je proveden automatickým přepnutím Y - The electromotor is with star-delta switching (some type only on короткозаамкнутым ротором.
∆ (některé typy pouze na přání). demand). Разбег электромотора произведен автоматическим переключением Y -
Elektromotor v základním provedení je osazen valivými ložisky The electromotor in its basic version is fitted with anti-friction bearings ∆ (некоторые типы только после договора).
uzavřenými s trvalou náplní mazacího tuku. encased with a permanent grease filling. Электромотор в основном исполнении оснащен закрытыми
подшипниками качения с длительным зарядом смазочного жира.
Poznámka : Note :
Kontrola, údržba a revize elektromotorů se provádí na základě Checking, maintenance and inspection of electromotors is to be Замечание :
požadavků a doporučení výrobce elektromotorů a v souladu s carried out according to requirements and recommendations of the Контроль, уход и ревизии электромоторов производятся на основе
intervaly údržby kompresoru, které jsou uvedeny v tomto návodu. electromotor manufacturer and in compliance with intervals of требований и рекомендаций изготовителя электромоторов и в
compressor maintenance specified in the Handbook. соответствии с интервалами контроля компрессора, приведёнными в
этом Руководству.

2.5. TLAKOVÝ SPÍNAČ PRESSURE SWITCH ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Tlakový spínač zajišťuje automatický provoz kompresoru v The control unit ensures automatic operation of the compressor in the Переключатель давления обеспечивает aвтоматическую работу
nastaveném tlakovém rozsahu preset pressure range компрессорa в установленном диапазоне рабочего давления.
Maximální dovolená hodnota provozního přetlaku je uvedena na Max. allowed operation overpressure is specified on a production Максимальная допустимая величина рабочего избыточного давления
štítku kompresoru. Hodnota odlehčovacího přetlaku, nastavená plate. The unloading pressure level which is set using the pressure указана на щитке компресора. Величина разгружающего избытощного
pomocí tlakového spínače, nesmí tuto hodnotu překročit! switch must not exceed the value ! давления, настроенная с помощью управляющего автомата, не
должна эту величину превысить !

Upozornění ! Caution !
Предупреждение !
Tlakový spínač je nastaven ve výrobním závodě. Nastavení Preseting made by the manufacturer's Service Dpt. only !
tlakového spínače není dovoleno měnit bez vědomí servisní Настроение переключателя давления производит только
organizace ! авторизованный сервис изготовителя !

19 At 4002 / N1
V.09.2004
20 At 4002 / N1
V.09.2004

2.6. OCHRANA KOMPRESORU SAFEGUARD EQUIPMENT ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Kompresor je vybaven zabezpečovacím systémem, který The compressor aggregate is furnished with a system ensuring Компрессор оснащен системой, которая обеспечивает внезапное
zajišťuje okamžité zastavení stroje, jestliže při provozu dojde stopping the unit, if the preset operation parameters should be остановление машины, если произошло недопустимомое превышение
k nedovolenému překročení sledovaných hodnot. exceeded : стороженных величин :
− překročení max. dovolené teploty (110°C) kompresorového − oil temperature is exceed (over 110°C) - temperature sensor − превышение макс. допустимой температуры (110оС)
oleje (teplotní čidlo) − electromotor is overloaded or short circuit компрессорного масла (датчик температуры)
− přetížení elektromotoru nebo zkrat (nadproudová ochrana v Aggregate protection against the allowed pressure overrun is ensured − перегрузка электромотора или короткое замыкание (кание
rozvaděči) by the safety valve located on the separator vessel and air reservoir. (сверхтковая защита в распределителе)
Ochrana kompresoru proti překročení dovoleného přetlaku je Компрессор оснащен предохранительными клапанами на сосуде
zajištěna pojistným ventlem na nádobě odlučovače a na сепаратора и на ресивере.
vzdušníku.

3. VZDUŠNÍK RECEIVER РЕСИВЕР


Standardní provedení kompresoru je dodáváno se vzdušníkem o The standard compressor design is supplied with a receiver having Компрессор в стандартном произведении поставляется с ресивером
objemu 250 až 300 l. Na přání je možné dodat po dohodě the volume 250 to 300 l. On demand is supplied with a different type объёмом c 250 пo 500 л. По желанию и договору с изготовителем
s výrobcem kompresor s jiným typem vzdušníku. of receiver. возможно поставить компрессор с другим типом ресивера.
Vzdušník slouží jako zásobník stlačeného vzduchu. The receiver serves also as a compressed air storage tank. Ресивер служит как резервуар сжатого воздуха.
Na vzdušníku je namontován kulový kohout pro výstup To the receiver is spherical cock for compressed air output На ресивере смонтирован шаровый кран для выхода сжатого воздуха.
stlačeného vzduchu. Typ" Comfort plus" má vývod ze vzdušníku assembled. At type "Comfort plus" is output from receiver connected У типа "Комфорт плюс" выход из ресивера приведен к сушилке
napojen do sušičky stlačeného vzduchu a výstup stlačeného to condensate dryer and spherical cock for compressed air output is сжатого воздуха и выход сжатого воздуха находится за сушилкой.
vzduchu je za sušičkou. located behind the dryer. Ресивер оснащен предохранительным клапаном.
Vzdušník je vystrojen pojistným ventilem. The reicever is furnished with safety valve. По желанию возможно вставить редукционный вентиль для
Na přání je možné osadit redukční ventil pro odběr stlačeného On demand the air distributor can be fitted with pressure reducing потребления сжатого воздуха при константном давлении для
vzduchu při konstantním tlaku pro vzduchové nářadí. valve and filter for compressed air offtake with constant pressure for воздушного орудия.
Pro vypouštění kondenzátu je ve spodní části vzdušníku výpust pneumatic tools. Для выпуска конденсата в нижней части ресивера находится выпуск
uzavřená kulovým kohoutem. To the receiver bottom side is condensate drain output with spherical закрытый шаровым краном.
V horní části vzdušníku jsou navařeny úchyty, na kterých je cock assembled. В верхней части ресивера приварены укрепляющие детали, к которым
namontován kompresor event. sušička vzduchu nebo jiné At the receiver upper part some grips are welded on which the смонтирован компрессор или сушилка воздуха или другие
zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. compressor is mounted and possibly also the air dryer or another оборудования для отделки сжатого воздуха.
equipment used for compressed air treatment.
4. SUŠIČKA VZDUCHU CONDESATE DRYER СУШИЛКА ВОЗДУХА
Typ "Comfort plus" je standardně dodáván se sušičkou The standard compressor design "Comfort plus" is supplied with a Модель "Комфорт плюс" поставляется как стандарт со сушилкой
stlačeného vzduchu. condensate dryer. воздуха.
Návod na obsluhu a údržbu sušičky je dodáván samostatně. Original Instructions for operation and maintenance of the dryer are Инструкции по пользованию и уходу за сушилкой поставляются
supplied separate. отдельно.
Upozornění !
Při vypnuté sušičce nesmí přes ní proudit stlačený vzduch, může Cautions ! Предупреждение !
dojít k jejímu poškození ! Avoid leaving the dryer stopped when compressed air flows through! При выключенной сушилке (компрессоре) сжатый воздух не должен
проходить через сушилку, может дойти к ее повреждению !

Upozornění ! Cautions !
Kondenzát odpouštěný ze sušičky je nutné zachytit do vhodné It is necessary to collect and dispose the condensate from dryer in Предупреждение !
nádoby a následně likvidovat v souladu s platnými předpisy ! compliance with laws in force ! Конденсат выпыскаемый из сушилкы необходимо собирать и
ликвидировать в соответствии с действительными законами !

Poznámka : Note :
Na přání je možné kompresor vystrojit jiným typem sušičky. On demand is supplied with a different type of condensate dryer. Замечание :
По желанию и договору с изготовителем возможно поставить
компрессор с другим типом сушилкы.

5. KRYT COVER КОЖУХ


Kryt chrání soustrojí před nepříznivými vlivy okolí a zároveň The cover pretects the machine against adverse surrounding Кожух предохраняет агрегат от неблагоприятных влияний окружающей
omezuje hluk vznikající při chodu stroje. Kryt má otevírací nebo environment and at the same time, it reduces noise of machine среды и одновременно ограничивает шум возникающий при ходе
odnímatelné panely, které umožňují přístup ke všem částem running. The cover has opening or removable panels enabling машины. У кожуха открывающиеся или отнимательные крыля,
kompresoru. Vnitřní plochy krytu jsou vylepeny protihlukovou access to all compressor parts. Inner surfaces of the cover are которые позволяют доступ к всем компонентам компрессора. На
izolací. Sání a výfuk chladícího vzduchu jsou vedeny lomenými provided with sound insulation. Suction and exhaust of cooling air is внутренних поверхностях кожуха наклеена противошумовая изоляция.
kanály, které zabraňují přímému výstupu hluku z kompresoru. led through pointed channels avoiding direct noise outlet from the Всасывание и выпуск охлаждающего воздуха ведёны
compressor. криволинейными каналами, которые препятствуют прямому выходу
Upozornění ! шума из компрессора.
V žádném případě nesmí být odstraňovány tepelné a protihlukové Caution !
izolace včetně těsnících profilů na krytech ! Under no circumstances, thermal and sound insulation incl. sealing Предупреждение !
profiles of covers must be removed ! Ни в коем случае устраняйте тепловые и противошумовые изоляции, в
том числе уплотняющие профили на частях кожуха !

21 At 4002 / N1
V.09.2004
22 At 4002 / N1
V.09.2004

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ OPERATING INSTRUCTION ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

1. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE CAUTION FOR USERS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OPERATION ENVIRONMENT РАБОЧАЯ СРЕДА

Kompresor ve standardním provedení je určen pro běžné vnitřní Compressor is designed for use in surroundings with ambient Компрессор в стандартном произведении предназначен для
prostředí, kde rozsah teplot je +5  +40°C, rel. vlhkost vzduchu temperatures +5 to +40°C, relative humidity 90% max, and absolute обыкновенной внутренней среды с диапазоном температур с +5 до
max. 90%, absolutní vlhkost max. 15 g/m3. humidity of 15 g/m3 max. +40°C, относительная влажность воздуха макс. 90%, абсолютная
V případě použítí v odlišných podmínkách kontaktujte výrobce Possible use of compressor in the other condition consult always with влажность макс. 15 г/м3 .
kompresoru nebo servisní středisko : the compressor manufacturer : В случае применения в отличающхся условиях обратитесь к заводу-
1. Teploty prostředí pod +5°C nebo nad 40°C, event. rychlé 1. Ambient temperature under +5°C or over 40°C or fast changes изготовителю или к сервисному центру :
teplotní změny během provozu. of temperatures in the course of operation. 1. Температуры среды под +5°C или сверх 40°C, или быстрые
2. Vysoká prašnost, vlhkost nebo jiné zatížení pracovního 2. heavy dust amount in compressor operation environment, heavy изменения температур при рабочем ходу.
prostředí. humidity etc. 2. Высокое запыление, влажность или другие нагрузки рабочей
среды.

1.2. UPOZORNĚNÍ K INSTALACI KOMPRESORU CAUTION TO THE COMPRESSOR ERECTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНСТАЛЯЦИИ КОМПРЕСОРА

1. K transportu používejte jen odpovídajících zdvihacích a 1. For transport, use suitable lifting and transporting equipment 1. Для транспорта применяйте только соответствуюущие
dopravních prostředků. Při manipulaci je nutné dbát zvýšené only. By handling, enhanced attention shall be paid to транспортные средства. При манипуляции необходимо соблюсти
opatrnosti, aby nedošlo k poškození výstupního kohoutu. manipulation with the compressor in order to prevent damage of усиленную осторжность, чтобы не дошло к повреждению
2. Při instalaci odstraňte zaslepovací víčka apod. Napojované the outlet cock. выпускного крана.
zařízení musí svými parametry odpovídat nejvyššímu 2. When installing, remove blinding lids etc. Parameters of 2. При инсталяции устраните ослепяющие колпачки итп. Можно
provoznímu přetlaku kompresoru. connected equipment must correspond to the highest operation присоединять только такие оборудования, параметры которых
3. Zajistěte správné připojení na el. síť dle platných norem. overpressure of compressor. соответствуют максимальному рабочему избыточному давлению
3. Connect the electrical circuit according to valid standards. компрессора.
4. Ke kompresoru musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu
pro chlazení a sání. Vzduch nesmí obsahovat hořlavé a 4. Sufficient supply of air for cooling as well as suction shall be 3. Обеспечите правильное подключение к эл. сети согласно
výbušné látky. ensured. No flammable as well as explosive substances shall be действительным стандартам.
5. Otvor pro sání musí být zabezpečen proti přisátí volných contained in the air. 4. Для компрессора нужно обеспечить достаточный подвод воздуха
předmětů. 5. Opening for suction shall be secured against the suction-in any для охлаждания и всасывания. Воздух не должен содержать
free objects. любые горючие и взрывные вещества.
6. Na výstupní kohout stlačeného vzduchu nesmí působit žádné
vnější síly. 6. No external forces are allowed to act on the compressed air 5. Отверстие всаывания должно быть обеспечено против
outlet cock. присасывания свободных предметов.
7. Ovládací prvky, servisní místa, armatury a potrubní přípojky
tlakové nádoby musí být přístupné. 7. Control elements, fittings and piping connections to the pressure 6. На выходной кран сжатого воздуха не должны влиять любые
vessel have to be always accessible. внешние силы.
8. Poblíž stroje instalujte skříňky první pomoci a hasící přístroje
tak, aby byly připraveny pro nouzové situace jako zranění 8. Have first-aid boxes and fire-extinguishers near the unit ready for 7. Управляющие элементы, арматура и трубопроводные вводы
nebo požár. emergency situations such as injuries and a fire. корпуса давления должны быть всегда доступны.
8. В непосредственной близозти поставте шкафчик первой помощи и
огнетушител так, чтобы былы готовы для временных мер как
ранение или пожар.
1.3. UPOZORNĚNÍ K PROVOZU CAUTION TO THE COMPRESSOR OPERATION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

1. Pokud je kompresor v chodu, nesmí se převážet ani jinak 1. As far as the compressor is in operation, it is not allowed to be 1. Пока компрессор в ходу, не разрешается его перевозить и ни с им
s ním manipulovat. transported not even manipulated. каким-нибудь способом манипулировать.
2. Používejte pouze neporušené hadice a potrubí, které 2. Use the undamaged hoses and piping only that correspond to 2. Применяйте только неповрежденные рукавы и трубопровода,
odpovídají parametrům kompresoru. compressor parameters. которые соответствуют параметрам компрессора.
3. Kompresor nesmí být provozován mimo tlakové rozpětí 3. The compressor shall not be operated out of the pressure range 3. Не разрешается применять компрессор мимо пределов давления
uvedené v dokumentaci. given in the documentation. указанных в документации.
4. Všechny kryty musí být při provozu uzavřeny. Výjimkou je 4. In the course of operation, all covers must be closed. An 4. Все кожуха должны быть при работе закрыты. Исключения
pouze provádění kontroly nebo zkoušek. Po tuto dobu je exception is only by checking and testing. During this time, it is разрешаются только во время контроля или испытаний. В этих
nutné používat ochranu sluchu. necessary to use ear protection. случаях применять защиту против шума объязательно.
5. Bezpečnostní zařízení, ochranné kryty, tepelné a protihlukové 5. Safety means, protective covers, thermal and noise insulations 5. Не разрешается устранять предохранительные устройства,
izolace nesmí být odstraněny. shall not be removed. защитные щиты кожуха, тепловые и противошумовые изоляции.
6. Při používání stlačeného vzduchu k čištění dbejte zvýšené 6. When using the compressed air for cleaning, take more care and 6. При использовании сжатого воздуха для очистки соблюдайте
opatrnosti a používejte brýle pro ochranu zraku. Při use glasses for protection of your eyesight. By hoses blowing повышенную осторожность и применяйте очки для защиты зрения.
profukování hadic zabezpečte upevnění jejich konců. secure they ends. При продувке шлангов обеспечите укрепление их свободных
7. Konce hadic při práci zajistěte proti šlehnutí při eventuálním 7. Secure ends of hoses against the back movement occurring in концов.
uvolnění hadicových spon. case of hose clips releasing. 7. Во время работы обеспечите конца шлангов против стегнутию при
8. Při provozu je nutné provádět pravidelnou kontrolu podle 8. In operation regular controls shall be made according to случайном ослаблении шланговых пряжок.
doporučených instrukcí. recommended instructions. 8. Во время работы необходимо производить регулярный контроль
по рекомендованным инструкциям.
Upozornění ! Caution !
• Před každým spuštěním stroj zkontrolujte včetně • Check the machine including safety means and protective Предупреждение !
bezpečnostních zařízení a ochranných krytů. Při zjištění covers every time before starting operation. When trouble • Перед каждым пуском проверте компрессор вклучая
závady stroj odstavte a před opětným spuštěním is found, shut unit down and repair problem before re- предохранительных утройстев и защитных щитов. Пока
závadu odstraňte. starting. обнаружите дефект, компрессор немедленно выключите и
• Při práci se stlačeným vzduchem musí mít obsluha vždy • Working with compresed air, the operators shall always wear дефект перед новым пуском отремонтируйте.
vhodný ochranný oděv. Noste helmu, bezpečnostní brýle, convenient protective equipment. Wear Helmet, safety glasses, • При работе с сжатым воздухом обслуживающий персонал
ušní ucpávky, bezpečnostní boty, bezpečnostní rukavice a ear-plugs, safety shoes, safety gloves and a mask according to должен всегда иметь пригодную защитную одежду. Носите каску,
podle požadavků dané operace i masku. the requirements of each operation. защитные очки, ушное затычки, защитную обувь, перчатки и
• Při obsluze stroje nenoste volný oblek, oblek s nezapnutými • When handling machine, do not wear loose clothes, clothes согласно с работой тоже маску.
rukávy, volně visící kravatu nebo šálu, různé doplňky jako with unbuttoned sleeves, hanging tie or scarf, accessories such • Во время обслуживания компрессора неносите свободную
např. neupevněné klenoty. Takové vybavení může být as dangling jewelry. Such outfit could be caught in the machine одежду, одежду с незастёгнутыми рукава, свободной галстук или
strojem zachyceno nebo vtaženo do rotujících částí stroje, or dragged in the rotating portion of the machine, and this could шарф, различные аксессуары как неприкрепляеные
což může způsobit vážné zranění. cause a serious injury. драгоценности. Такое оборудование можно зацепиться машиной
или втянуться в вращающее части машины и можно причинить
серёзное ранение.
Výstraha ! Warning !
Při provozu je kompresor pod tlakem ! Hrozí nebezpečí úrazu In the course of operation, the compressor is under pressure!
při neodborné manipulaci. Danger of injuries due to unskilled manipulation. Предостережение !
Во время работы компрессор находится под давлением! При
неграмотной манипуляции угроза травмы !

23 At 4002 / N1
V.09.2004
24 At 4002 / N1
V.09.2004

Výstraha ! Warning ! Предостережение !


Za žádných okolností neotvírejte uzávěr doplňování oleje na Do not, under any circumstance, open the oil filler cap of Никогда неоткрывайте пробку сосуда сепаратора во время ходу
nádobě odlučovače za chodu nebo hned po zastavení chodu separator receiver tank while running or immediately after или сразу после остановлении компрессора.
stroje. stopping operation. Это очень опасное, потому что сжатый воздух может пробку
Je to velmi nebezpečné, protože uzávěr může být odfouknut It is very dangerous because the oil filler cap could be blown off метнуть и компрессорное масло с высокой температурой может
a stlačený vzduch a kompresorový olej o vysoké teplotě and high temperature compressed air and oil could jet out from брызнуть из заправочнoгo патрубкa и причинить серёзное
mohou vytrysknout z plnícího hrdla a způsobit vážné the filler port and cause serious injury. ранение.
zranění.

Warning ! Предостережение !
Výstraha ! Never put your hand near the fan during operation and do not Во время ходу машины неприблизите руки к вентипятору, не
Za chodu stroje se nepřibližujte rukou k ventilátoru, touch rotating parts while unit is running. It could cause serious прискайтесь вращающих частей. Зацепление руки вращающей
nedotýkejte se rotujících částí. Zachycení ruky rotující částí injury if a hand should be caught in it. частей может причинить серёзное ранение.
může způsobit vážné zranění.

Warning ! Предостережение !
Výstraha ! Compressor unit parts especially oil piping, air end and Некоторые части компрессора, именно масляные трубопровода,
Některé části kompresoru, zejména olejové potrubí, separator container, reach up to 100°C in operation ! винтовый блок и сосуд сепаратора могут при ходу достигать
šroubový blok a nádoba odlučovače, mohou dosáhnout při температуры до 100 оС !
provozu teploty až 100°C !
Notice !
For optimal operating mode of compressor, compressor efficiency is Предупреждение !
Upozornění ! to be by approx. 20% higher than the real consumption of Для обеспечения оптимального рабочего режима мощность
Pro zajištění optimálního provozního režimu kompresoru musí být compressed air. The required amount of output reserve depends on a компрессора должна быть на 20 % больше чем действительный объём
výkonnost kompresoru o cca 20% vyšší než je skutečná spotřeba compressed air consumption diagram, receiver size, etc. потребления сжатого воздуха. Требуемая величина резерва мощности
stlačeného vzduchu. Požadovaná velikost výkonové rezervy je The manufacturer is not responsible for damages and injuries caused зависит от диаграммы потребления сжатого воздуха, размерности
závislá na diagramu spotřeby stlačeného vzduchu, velikosti by non-observance of the mentioned instructions or by non- ресивера, итп.
vzdušníku apod. observance of safety instructions for operation, checking, Изготовитель компрессора не отвечает за ущерб и ранения
Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobená nedodržením maintenance or repairs incl. those which are not specified in the возникнувщие несоблюдением указанных инструкций или
uvedených pokynů, nebo nedodržením bezpečnostních předpisů Handbook and which are generally accepted for machines and несоблюдением правил безопасности при работе, контролe, уходу или
při provozu, kontrole, údržbě nebo při opravách včetně těch, které equipment in use. ремонту в том числе тех, которые не указанны в этом Руководству и
nejsou uvedeny v tomto návodu a jež jsou obecně platná pro которые принимаются обще при эксплуатации машин и установок.
používané stroje a zařízení.
2. INSTALACE KOMPRESORU COMPRESSOR INSTALLATION ИНСТАЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА
1. Kompresor ustavit na vodorovný pevný podklad. Instalace 1. Set the compressor on a horizontal solid base. Compressor 1. Компрессор уставить горизонтально на твёрдое основание.
kompresoru nevyžaduje speciální základy nebo kotevní installation doesn’t require any special foundations or anchor Инсталяция компрессора не требует специальные фундаменты
místa. Při ustavení dbát na dodržení odstupových vzdáleností plates. When setting, pay attention to specified distance или якорные места. При инсталяции соблюсти условия о
od stěn a dalšího zařízení z hlediska zajištění servisního separations from walls and other equipment in order to ensure расстояниях от стен и других оборудований с точки зрения
přístupu. service access. сервисного доступа к машине.
2. Provést připojení kompresoru k elektrické síti, případně 2. Connect the compressor to power supply and/or connect a 2. Подключить компрессор к эл. сети или присоединить дальное
připojit dálkové ovládání nebo nadřazený systém řízení podle remote control or superior control system as per wiring diagram. управление или сверхстоящую систему управления по схеме
schématu elektrického zapojení. Přívod el. energie musí být Power supply has to be protected with a possibility of safety электрического подключения. Эл. питание должно быть
jištěn s možností havarijního vypnutí ! switching-off! обеспечено с возможностью аварийного выключения.
3. Napojit výstupní potrubí na soustavu tlakového vzduchu. 3. Connect the output piping to a compressed air system. Piping to 3. Присоединить выпускной трубопровод к системе сжатого
Potrubí musí být připojeno tak, aby nedocházelo k přenosu is be connected so that vibrations and adverse forces are not воздуха. Присоедининение трубопровода произвести так, чтобы
chvění a nežádoucích sil na kompresor. transferred to the compressor. на компрессор не действовали вибрации и нежелательные силы.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU PUTTING INTO OPERATION ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


1. Překontrolovat stav oleje v nádobě odlučovače. Zkontrolovat, 1. Check on the oil level in the separator vessel. Check on the 1. Сконтролировать уровень масла в сосуде сепаратора.
zda nedochází k úniku oleje netěsností v olejovém okruhu. possible oil escape due to leakage in oil circuit. Сконтролировать если не приходит к утечке масла неплотностью в
2. Překontrolovat utažení všech výpustných zátek a nálevního 2. Check on tightening of all outlet plugs and filling nozzle on the масланом контуре.
hrdla na nádobě odlučovače. separator vessel. 2. Сконтролировать затяжку всех выпускных пробок и пробки
3. Překontrolovat elektrické zařízení včetně el. přípojky a jejího 3. Check the electrical equipment incl. electric connection and its наливного патрубка на сосуде сепаратора включая
jištění. protection. предохранительный клапан.
3. Сконтролировать эл. оборудование в том числе электрический
ввод и его защиту.
Upozornění ! Caution !
Při uvedení do provozu překontrolujte správný směr otáčení Before putting the machine into operation check the right
elektromotoru a tím i šroubového bloku. Správný smysl direction of electromotor rotation and thus also of the airend. Предупреждение !
otáčení je určen šipkou na krytu chladiče. Při správném The right sense of rotation is given by the arrow on the cooler После включения компресора в элю сетъ необходимо
smyslu otáčení proudí chladící vzduch směrem na šroubový cover. For right sense of rotation the cooling air flows in контролироватъ правителъное направление оборотов
blok Při opačném smyslu otáčení kompresor ihned odstavte direction to the airend. When reverse sense of rotation is электродвыгателя. Хорошее направление оборотов показано
a přepojte fáze na přívodním kabelu, hrozí nebezpečí zničení established shut down the compressor immediately and change стрелкой на капоте радиатора. Пока на электр. Вводы нет
stroje !!! the phase on the supply cable, otherwise destruction of the правилный след эл. Фаз, в таком случае необходимо заменитъ
machine threatens !!! след фаз на эл. Вводу !

Upozornění !
Před spuštěním po provozní odstávce delší než 1 měsíc proveďte Caution ! Предупреждение !
opatření dle odstavce č.8 - Spuštění po provozní odstávce. Providing that you start the compressor after a shutdown longer than Перед пуском после рабочей отставки большей чем 1 месяц
Případně kontaktujte servisní středisko ATMOS. 1 month, carry out measures according to Article 8 - Starting after принимайте меры по абзацу No.8 - Пуск после рабочей отставки или
the operating shutdown. Or contact a service centre ATMOS. установите контакт со сервис- центром АТМОС..

25 At 4002 / N1
V.09.2004
26 At 4002 / N1
V.09.2004

Upozornění ! Caution ! Предупреждение !


Kompresor s elektrickou regulací (který je vybaven tlakovým The compressor with electric regulation (fitted with air-pressure Компрессор с электрической регуляцией (снабженный включателем
spínačem) může být provozován pouze s rozvodem tlakového switch) may be operated only with compressed air distribution system давления) можно эксплуатировать только с таким распределением
vzduchu, který je vybaven vzdušníkem o objemu, který zajistí, že with receiver of volume which is able to ensure switching of воздуха, в котором встроен ресивер имеющий ёмкость, которая
kompresor bude spínat max. 10x za hodinu (průměr za 8 hod.), compressor 10 times per hour max. (average for 8 hrs.) not often than обеспечит, что регуляционная заслонка компрессора будет открывать
nejčastěji však 1x za 4 minuty. Po uvedení kompresoru do 1x in 4 minutes. Check these data after putting the compressor into и закрывать макс. 10 раз в час (в среднем из 8 часов), но чаще всего 1
provozu, případně po každé podstatné změně spotřeby vzduchu operation, or after each significant change of air consumption. In the раз в 4 минуты. Это нужно сконтролировать после ввода компрессора
je toto nutno překontrolovat. V případě odchylky od těchto hodnot event of deviation from the values, please, contact the manufacturer в эксплуатацию или же по каждом существенном изменению расхода
se laskavě obraťte na výrobce ! воздуха. В случае отклонений от наименованных величин обратитесь
к заводу-изготовителю !

4. SPUŠTĚNÍ STARTING THE MACHINE ПУСК


1. Uzavřít všechny kryty a zkontrolovat otevření výstupního 1. Close all covers and check whether the compressor output cock 1. Закрыть все панели кожуха и сконтролировать открытие
kohoutu kompresoru. is open. выходного крана компрессора.
Upozornění ! Caution ! Предупреждение !
Neotvírat výstupní kohout před připojením kompresoru do Do not open the compressor output cock before pressure air system Неоткрывать выходнойкрана компрессора перед подключением
rozvodu stlačeného vzduchu ! are connected ! компрессора к системе сжатого воздуха !
2. Otočením hlavního vypínače do polohy "I" spustit kompresor 1. By turn main switch to the position "I" compressor starts (light 2. Поворотом главного выключателя до положения "|" пустить
(rozsvítí se kontrolka "Provoz"). indicator "Operation"). компрессор в ход (горит контрол. лампочка "Работа").
U typu "Comfort plus" se zároveň zapne sušička. At type "Comfort plus" simultaneously dryer plug in. У типа "Комфорт плюс" одновременно подключиться сушилкa.
3. Kontrolovat zda při dosažení max. tlaku kompresor vypíná. 2. Check on if the compressor switch off after the maximum 3. Контролировать если при достижении максимального давления
pressure is reached. компрессор выключиться.

Upozornění !
Pokud je systém na provozním tlaku, kompresor se nerozběhne a Caution ! Предупреждение !
čeká v pohotovostním režimu. If the system is under working pressure, compressor will not start and Пока в ресивере давление, компрессор не заработает и ждать в
Kompresor pracuje v automatickém režimu a je zapínán a will be waiting in stand-by mode. режимe готовности.
vypínán v závislosti na přetlaku ve vzdušníku. The compressor operates in automatic mode and is being switched- Компрессор работает в автоматическом режиме и включается и
Během provozu kompresoru musí být všechny kryty uzavřené! on or switched-off in dependence on pressure level in the receiver. выключается в зависимости от избыточного давления в ресивере.
In the course of compressor operation, all covers have to be closed ! Во время хода компрессора все части кожуха должны быть закрыты !
5. ZASTAVENÍ KOMPRESORU STOPPING THE MACHINE ОСТАНОВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА
1. Doporučujeme vyčkat zastavení kompresoru po dosažení 1. We recommend wait until the compressor stops after the unload 1. Pекомендуется подождать остановления компрессора после
odlehčovacího přetlaku (event. po uzavření výstupního pressure level is attained (or after the output cock is closed). достижения разгрузочного избыточного давления (возможно
kohoutu). 2. When using a compressor remote control, we recommend to после закрытия выходного крана).
2. V případě dálkového ovládání kompresoru doporučujeme switch to local control. 2. В случае дального управления компрессора рекомендуется
přepnout na místní ovládání. 3. By the main switch the compressor off; light “Power“ is off. переключить на местное управление.
3. Hlavním vypínačem vypnout kompresor, kontrolka "Provoz" 4. In the course of servicing, maintenance etc., disconnect the 3. Главным выключителем выключить компрессор, контрольная
musí zhasnout. electrical supply, close the output cock of compressed air and лампочка ”Pабота” должна погаситься.
4. Při servisních pracech, údržbě apod. odpojit el. přívod, decrease the pressure in the receiver to zero. 4. При сервисных работах, уходу итп. выключить вводный кабель
uzavřít výstupní kohout stlačeného vzduchu a odtlakovat законченный вилкой и закрыть выходной кран сжатого воздуха.
vzdušník.
Caution !
Avoid leaving the dryer stopped when compressed air flows through !
Предупреждение !
Upozornění ! При выключенной сушилке сжатый воздух не должен проходить через
Při vypnuté sušičce nesmí přes ní proudit stlačený vzduch, může сушилку, может дойти к ее повреждению !
dojít k jejímu poškození ! Note :
If a superior control system is installed, the compressor is switched
Замечание :
off / on according to instructions given for the installed control
Poznámka : system. Если инсталирована сверхстоящая система управления, производится
Pokud je instalován nadřazený systém řízení, provede se vypnutí выключение (пуск) компрессора по инструкциям указанным для
(spuštění) kompresoru dle instrukcí uvedených pro instalovaný инсталированной системы управления.
systém řízení.

27 At 4002 / N1
V.09.2004
28 At 4002 / N1
V.09.2004

6. KONTROLA BĚHEM PROVOZU MONITORING DURING OPERATION КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ


1. Periodicky kontrolovat těsnost všech spojů vzduchového a 1. Check periodically the tightness of all connections in compressor 1. Периодически контролировать плотность всех соединений
olejového okruhu kompresoru. air as well as oil circuits. воздушного и масляного контуров компрессора.
2. Kontrolovat přetlak vzduchu. Hodnota nesmí trvale překročit 2. Check the air operation overpressure. Its value is not allowed to 2. Контролировать избыточное давление воздуха. Величина
nastavenou úroveň provozního přetlaku. exceed permanently the set up operation level. давления не должна длительно превысить настроенный уровень
3. Kontrolovat zda při dosažení max. tlaku kompresor vypíná. 3. Check on if the compressor switch off after the maximum рабочего избыточного давления.
pressure is reached. 3. Контролировать если при достижении максимального давления
компрессор выключиться.
Upozornění !
Warning ! Предупреждение !
Při nízkém provozním zatížení kompresoru ndosáhne provozní
teplota olejové náplně kompresoru optimální hodnoty, která je cca In case the compressor is running in low operational load conditions, При низкой производственной нагрузке компрессора производственная
80 – 86°C. Následně dochází ke shromažďování vzdušné vlhkosti the operating temperature of the compressor oil filling does not reach температура масляного наполнения компрессора не достигнет
v nádobě odlučovače ve formě kondenzátu nebo olejové emulze. optimum value, i.e. approximately 80 – 86° C. This results in the оптимальной величины 80 – 86°C. Потом собирается влажность
Tento jev může vznikat v závislosti na okolních podmínkách subsequent accumulation of atmospheric moisture in the separator воздуха в емкости сепаратора в форме конденсата или масляной
(teplota, vlhkost) již při zatížení kompresoru nižším než 50% (50% tank, forming a condensate or an oil emulsion. Depending on the эмульсии. Это явление может возникать в зависимости от окружающих
doby v chodu – 50% doby stání kompresoru). ambient conditions (temperature, humidity), this effect may also occur условий (температура, влажность) уже при нагрузке компрессора ниже
if the operational load of the compressor is lower than 50% (50% of 50% (50% производственного времени – 50% времени стояния
Pro zajištění optimální životnosti oleje, vložky odlučovače oleje компрессора).
(separátoru) a pro zamezení vzniku koroze šroubového bloku je operating time – 50% of idle time).
nutné provádět následující opatření: In order to ensure optimum service life of the oil and the oil separator В целях обеспечения оптимального срока службы масла, вкладыша
cartridge and in order to avoid corrosion of the screw arc, the сепаратора масляного наполнения, и в целях предотвращения
Pokud je kompresor málo zatížen nebo je využíván jen občas,
following measures should be performed: возникновения коррозии блока винтов необходимо принять
zajistěte jeho pravidelné zahřátí 1). Doporučujeme pravidelně 1x
следующие меры:
týdně nechat kompresor v chodu po dobu cca 1 hodiny při In case the compressor is running in low operational load or if it is
přetlaku min. 7 bar 2). used occasionally, ensure its regular warm-up 1). We recommend to Если компрессор имеет недостаточную нагрузку или его применяют
leave the compressor running for approximately 1 hour and with a только время от времени, необходимо обеспечить его регулярный
Jako náhradní opatření lze v některých případech postupovat
minimum compression ratio of 7 bar 2) once a week and on a regular подогрев 1). Рекомендуется регулярно 1 раз в неделю оставить
následovně:
basis. компрессор работать в течение 1 часа при избыточном давлении мин.
Pravidelně (podle využití kompresoru min. 1x týdně) vypusťte 7 бар 2).
z nádoby odlučovače kondenzát nebo olejovou emulzi 3) a In some cases, the following procedure may be implemented as an
alternative measure: В некоторых случаях можно поступать по-другому:
případně doplňte olej. Toto provádějte před spuštěním
kompresoru po odstavení v trvání min. 12 hodin a v případě, že On a regular basis (depending on the use of the compressor once a Регулярно (в зависимости от использования компрессора мин. 1 раз в
emulze není vytvořena v celém objemu olejové náplně week at minimum), discharge the condensate or the oil emulsion 3) неделю) выпустите из емкости сепаратора конденсат или масляную
(zkontrolujte po vyšroubování plnící zátky). from the separator tank and refill oil if necessary. This procedure эмульсию 3) и в случае необходимости дополните масло. Это сделайте
should be performed before actuating the compressor after it has до включения компрессора после стояния в течение мин. 12 часов и в
been shut-down for at least 12 hours and in case if the emulsion has случае, что эмульсия не создается во всем объеме масляного
1) Při optimální provozní teplotě oleje dojde k vyloučení наполнения (проверьте после вывертывания разливные пробки).
not been created in the whole volume of the oil filling (check after
kondenzátu a jeho odstranění z vnitřního okruhu kompresoru.
screwing off the refill cap).
2) V tomto případě je pravděpodobně nutné stlačený vzduch
1) При оптимальной производственной температуре масла
vypouštět do atmosféry. Pro vypouštění používejte tlumič, který
1) Under optimum operating temperature of the oil, the condensate выделяется конденсат и таким способом освобождается внутренний
omezí hluk vznikající odpouštěním stlačeného vzduchu a jeho
is eliminated and removed from the internal compressor circuit. круг компрессора.
expanzí do atmosféry.
2) In this case, it may be necessary to discharge compressed air 2) В таком случае правдоподобно необходимо сжатый воздух
into the atmosphere. When discharging compressed air, use a выпустить в атмосферу. После выпуска используйте амортизатор,
silencer that limits noise resulting from the relief of compressed air который понизит шум, возникающий при выпуске сжатого воздуха и
and its expansion into the atmosphere. при его расширении в атмосферу.
3) Požádejte servisní středisko o konzultaci v jakém intervalu a 3) Contact the service centre for advice on how often and in what 3) Потребуйте у сервисного центра консультации, в каком
jakým způsobem provádět odpouštění. Zároveň lze za příplatek manner discharge should be performed. Concurrently, you may order промежутке времени и каким способом необходимо выпускать сжатый
požádat o doplnění vypouštěcího kohoutu pro usnadnění uvedené the installation of an additional discharge cock to simplify the воздух. Одновременно можно за добавочную плату потребовать
operace. operation at an extra charge. дополнения выпускного крана в целях облегчения приведенной
операции.
Doporučení : Recommendation:
Pokud je nízká okolní teplota, zakryjte částečně sací mřížku If the ambient temperature is low, cover the compressor cooling Рекомендация :
chlazení kompresoru (např. kartonem) pro rychlejší dosažení a suction grid partially (e.g. by carton), to achieve and to maintain Если окружающая температура низкая, закройте частично решетку для
udržení optimální teploty. Zakrytí je možné v případě nízkého optimum temperature faster. In case of low compressor operational насасывания охлаждения компрессора (напр. картоном) в целях
zatížení kompresoru ponechat trvale. load, the cover may be left on the compressor permanently. быстрейшего достижения и сохранения оптимальной температуры. В
случае низкой нагрузки компрессора его можно закрыть постоянно.

Poznámka: Note:
Pokud dochází k extrémnímu shromažďování vody v oleji vlivem In the event of extreme accumulation of water in the oil caused by the Замечание:
prostředí a k rychlému vzniku emulze v celém objemu olejové ambient environment and rapid formation of the emulsion in the Если экстремально собирается вода в масле из-за среды и быстро
náplně, konzultujte s výrobcem možnost použití jiného whole volume of the oil filling, consult the manufacturer about возникает эмульсия во всем объеме масляного наполнения,
kompresorového oleje. possible use of other types of compressor oils. договоритесь с производителем о возможности использования другого
масла для компрессора.

7. PROVOZ VE ZTÍŽENÝCH OPERATION UNDER HARD РАБОТА В ЗАТРУДНЕННЫХ


KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH CLIMATIC CONDITIONS КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

7.1. PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ OPERATION IN WINTER SEASON РАБОТА В ЗИМНОМ ВРЕМЕНИ ГОДА

• Kompresor po skončení práce uložit v temperovaném • After finishing the work store the compressor in a tempered room • После окончения работы компрессор уложить в темперированном
prostoru s min. teplotou +5°C. with minimum temperature +5°C. пространстве с мин. температурой +5°С.
• Při nízkých teplotách konzultovat s výrobcem použití • For extremely low temperatures consult the manufacturer as for • При низких температурах консультировать изготовителя о
vhodného kompresorového oleje. the suitable types of compressor oil. применении пригодного компрессорного масла.

7.2. PROVOZ V PRAŠNÉM PROSTŘEDÍ OPERATION IN DUSTY ENVIRONMENT РАБОТА В ЗАПЫЛЕННОЙ СРЕДЕ

• Dbát na pravidelné čištění teplosměnné plochy chladiče a • Pay attention to regular cleaning of heat-exchanging surfaces of • Соблюдать регулярную очистку теплообменной поверхности
chladících žeber elektromotoru. cooler and cooling fins of the electromotor. охладителя и охлаждающих ребер элмотора.
• Pravidelně kontrolovat a udržovat vzduchový sací filtr. • Check and maintain regularly the air suction filter. • Регулярно контролировать и содержать воздушной фильтр
• Zkrátit interval výměny olejového filtru kompresoru. • Reduce exchange intervals of compressor oil filters. всасывания.
• Zkrátit interval výměny olejové náplně podle doporučení • Reduce exchange intervals of all oil fillings according to • Сократить интервал замены масляного фильтра компрессора.
výrobce a druhu použitého oleje. manufacturer´s recommendation and type of oil used. • Сократить интервал замены заряда масла согласно рекомендации
изготовителя и сорту примененного масла.

29 At 4002 / N1
V.09.2004
30 At 4002 / N1
V.09.2004

8. SPUŠTĚNÍ PO PROVOZNÍ ODSTÁVCE STARTING AFTER THE OPERATING SHUTDOWN ПУСК ПОСЛЕ РАБОЧЕЙ ОСТАНОВКИ
Po provozní odstávce delší než 1 měsíc je nutné před spuštěním Providing that you start the compressor after the operating shutdown После рабочей остановки большей чем 1 месяц необходимо перед
kompresoru provést mimo běžnou kontrolu následující opatření. V longer than 1 month, carry out the following measures besides usual пуском компрессора произвести мимо обыкновенного контроля
případě potřeby kontaktujte servisní středisko nebo přímo výrobce checking. Contact the service centre or directly the compressor следующие меропринятия. В случае надобности установите контакт с
kompresoru. manufacturer if required. сервисцентром или прамо с заводом-изготовителем.
1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
1 month 2 months 6 months 12 months Doporučené přípravné operace Рекомендованные сервисные операции
1 Monat 2 месяцы 6 месяцы 12месяцы
X X X X Zkontrolovat připojení kompresoru na el. síť Check supply cable Сkонтролировать вводный кабель.
X X X X Zkontrolovat těsnost tlakového okruhu Check tightness of pressure circuit Визуально сконтролировать плотность контура давления.
X X X X Zkontrolovat sací filtr Check a suction filter Сконтролировать фильтр всасывания, или же заменить.
X X X X Zkontrolovat množství oleje Check oil level Сконтролировать количество комрессорного масла, или же
долить.
X X X X Provést zkušební chod. Zkontrolovat provozní Carry out a trial start. Check operating air Произвести опытный ход. Сконтролировать выходное
přetlak vzduchu overpressure. избыточное давление.
X X X Demontovat sací filtr a přes sací klapku nalít Dismantle a suction filter and via a suction flap pour Демонтировать фильтр всасывания (трубопровод
cca 0,2 l oleje do šroubového bloku. Krátce approx. 0.2 l of oil to air end. Short turn the air end. всасывания) и механически открыть заслонку всасывания.
spustit šroubový blok. Винтовый блок залить ца. 0,2 литра компрессорного масла.
Коротко пускать винтовый блок.
X X X Krátce spustit s uzavřeným kohoutem na cca Start with a closed cock for approx. 20 sec. Check Коротко пускать с закрытым выходным краном на ца. 20 сек.
20 s. Zkontrolovat provozní přetlak vzduchu. operating air overpressure. Сконтролировать выходное избыточное давление.
Opakovat spuštění do vypnutí po natlakování Repeat running until the compressor stops after the Повторять пуск до остановления компрессора (пока ресивер
vzdušníku, event. na dobu cca 90 s. unload pressure level is attained, event. for approx. 90 не заполняется), или с интервалом 90 сек.
sec.
X X Vyměnit kompresorový olej a olejový filtr. Change the compressor oil and oil filter (synthetic Заменить компрессорное масло и масляный фильтр.
(syntetické kompresorové oleje po 2 letech compressor oils after 2 years or according to checking Синтетические компрессорные масла не надо заменять, пока
nebo na základě posouzení stavu oleje) of oil condition) остановка не больше 2 лет (в зависимости от сорта масла).
X Zkontrolovat přívodní kabely elektromotorů Check electromotor supply cables incl. connecting Контроль эл. оборудования, контроль силовых каблей и их
včetně připojovacích svorek. terminals. присоединение.
Při odstavení delším než 12 měsíců kontaktujte After a shutdown longer than 12 months, please, При остановке дольшей чем 12 месяцев установите контакт с
vždy servisní středisko ! always contact a service centre! сервисом АТМОС !

Pozor ! Dodržujte maximální čistotu. Do šroubového Warning ! Keep on the maximum cleaness. A impurity are Предостережение ! Соблюдайте максимальную чистоту В
bloku se nesmí dostat nečistoty. Hrozí not allowed to come into air end. Destruction of винтовый блок не должен вникнутъ никакой
nebezpečí zničení šroubového bloku ! the air end treatens ! грязь. Грозить разрушение винтового блока!
Uvedené pokyny slouží k základní orientaci při spouštění The mentioned instructions serve as a basic guide for starting the Указанные инструкции служат для основной ориентации при вводе
odstaveného kompresoru. Některé úkony je vhodné provést dříve compressor from shutdown. Some points should to be carried out дольше остановелнного компрессора в эксплуатацию. Некоторые
nebo je opakovat s ohledem na konkrétní pracovní prostředí a sooner or should be repeated regarding specific working environment рекомендованные операции пригодно произвести раньше с уважением
stav kompresoru. (doporučujeme kontaktovat servis). and compressor condition (we recommend to contact a service влияния среды и состояния компрессора. По состоянию компрессора
centre). пригодно некоторые операции в ходу пуска повторять.
ÚDRŽBA KOMPRESORU COMPRESSOR MAINTENANCE УХОД ЗА КОМПРЕССОРОМ

Výstraha ! Warning ! Предостережение !


Před prováděním jakékoli údržby nebo opravy zastavte Before starting any work - maintenance or machine repair - Любого работу на компрессоре, уход или ремонт, можно
kompresor, zajistěte proti spuštění a kompresor odtlakujte. ensure against switching on and unload the compressor производить только пока машина отключена от эл. сети
Pozor, tlakový okruh kompresoru obsahuje horký olej ! pressure system (it should be free from over-pressure). вынутием вилки подвижного подвода из штепсельной розетки и
Be careful, the compressor pressure circuit contains hot oil ! пока давление понижено к нулю и машина отделена от системы
распределения сжатого воздуха..
Внимание, контур давления компрессорa содержит горячее
масло !

1. UPOZORNĚNÍ PRO ÚDRŽBU CAUTIONS FOR MAINTENANCE ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ УХОДА


1. Pro opravy je dovoleno používat pouze odpovídající nářadí a 1. For repairs appropriate tools and original spare parts supplied by 1. При ремонту разрешено применять только соответствующие
originální náhradní díly dodávané servisním střediskem ATMOS Service centre may be used only. инструменты и оригинальные запасные части поставляемые
ATMOS. 2. In the course of compressor shut down for maintenance, repairs сервис центром АТМОС.
2. Při odstávce z důvodu údržby, opravy apod. musí být etc., the aggregate shall be ensured against to unintended 2. При остановке по причинам ухода, ремонта итп. компрессор
kompresor zajištěn proti spuštění a musí být oddělen od starting and separated from compressed air distribution net. должен быть обеспечен против пуску и отделен от системы
rozvodu stlačeného vzduchu. 3. Use always appropriate protective means. распределения сжатого воздуха.
3. Vždy používejte odpovídající ochranné prostředky. 4. No interventions into compressor aggregate including the 3. Всегда применяйте соответствующие защитные средства.
4. Není dovoleno provádět jakékoliv zásahy do soustrojí electromotor and especially air end are allowed without the 4. Не разрешается производить какие-нибудь вмешательства до
kompresoru včetně elektromotoru a zejména šroubového manufacturer or the service organization knowledge. агрегата компрессора в том числе элмотора и именно винтового
bloku bez vědomí výrobce nebo servisní organizace ! 5. After finishing the repair work, setting up of all compressor блока без ведома изготовителя или сервис. организации !
5. Po ukončení opravy musí být překontrolováno nastavení operation parameters shall be reviewed. 5. После окончения ремонта необходимо сконтролировать
provozních parametrů kompresoru. 6. Observe all safety measures including those not given in this настроение рабочих параметров компрессора.
6. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření včetně těch, která Operation and maintenance handbook. 6. Соблюдайте все меры безопасности включительно тех, которые
nejsou uvedena v tomto návodu. не указаны в этом Руководству.

Note :
Poznámka : The manufacturer is not responsible for any damage and injury Замечание :
Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobená caused by not observing the given instructions or by not Изготовитель не отвечает за ущерб и ранения возникнувчие
nedodržením uvedených pokynů, nebo nedodržením observing the safety regulations in the course of operation, несоблюдением указанных инструкций или несоблюдением
bezpečnostních předpisů při provozu, kontrole, údržbě nebo controls, maintenance as well as repairs not included into this правил безопасности при работе, контролю, уходу или при
při opravách včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto Handbook, but generally valid for used machines and ремонту в том числе тех, которые не указанны в этом
návodu a jež jsou obecně platná pro používané stroje a equipment. Руководству и которые принимаются обще при эксплуатации
zařízení. машин и установок.

31 At 4002 / N1
V.09.2004
32 At 4002 / N1
V.09.2004

2. KOMPRESOROVÝ OLEJ COMPRESSOR OIL КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

2.1. TYP OLEJE TYPE OF OIL СОРТ МАСЛА

Z výrobního závodu jsou kompresory naplněny minerálním The compressors are filled in manufacturing plant with compressor В заводе-изготовителе компрессоры наполняются минеральным
kompresorovým olejem Mogul Atmos VDL46, který je vhodný pro mineral oil Mogul Atmos VDL46 that is suitable for year-round компрессоровым маслом Могул Атмос VDL 46, которое пригодно для
celoroční provoz. operation. годовой работы.
Konkrétní užití vhodného oleje a intervaly jeho výměny We recommend the concrete application of the suitable oil and Конкретное применение пригодного масла рекомендуется
doporučujeme konzultovat s výrobcem zejména při použití intervals of its exchange is to be consulted with the manufacturer, консультировать с изготовителем именно для применения
kompresoru za zvláštních provozních podmínek : especially in cases when the compressor is to be used under special компрессора при специальных рабочих условиях :
− trvale vysoké nebo trvale nízké teploty okolí operating conditions : − постоянно высокие или постоянно низкие температуры
− zvýšená prašnost, přítomnost agresivních látek − at permanently high and/or low ambient temperature окружающей среды
− stlačování plynů nebo vzduchu s obsahem plynů − in highly dusty surroundings or with presence of aggressive − повышенное запыление, присутствие агрессивных веществ
substances − сжимание газов или воздуха со содержанием газов
− by compressing the gas or air with high share of gas. Для компрессоров Атмос рекомендуется применять только
Pro kompesory Atmos doporučujeme používat výhradně speciální
kompresorové oleje : For compressors ATMOS the following special compressor oils are специальные компрессорные масла :
recommended :

Výrobce / Producer / Изготовитель Minerální kompresorové oleje / Mineral compressor oils / Минеральные компрессорные масла Syntetické oleje / synthetic oils / Синтетищеские масла

(+0° ÷ +35°C) (+20° ÷ +40°C) (-20°C ÷ +45°C)


MOGUL MOGUL ATMOS VDL 46 - -
MOBIL RARUS 425 RARUS 426 RARUS SHC 1025
SHELL COMPTELLA OIL S 46 COMPTELLA OIL S 68 COMPTELLA SM, MADRELA AS 46
KERNITE SYNCOLUBE
ARAL MOTANOL HE 46 MOTANOL HE 68 -

Případné použití jiné značky kompresorového oleje vždy Possible use of the other type of compressor oil consult always with Возможное применение компрессорного масла другой марки
konzultujte s výrobcem kompresoru ! the compressor manufacturer ! консультируйте всегда со заводом-изготовителем компрессора !
Poznámka : Note : Замечание :
Pro vysoce náročné prostředí Atmos doporučí vysoce výkonné For highly demanding surroundings ATMOS will recommend high Для высоко трудоемкой среды Атмос рекомендует высокомощные
oleje event. ekologicky odbouratelné oleje, které neznečišťují powerful, aptly ecologically easy removable oils that do not масла или экологически сломательные масла, которые не загрязняют
životní prostředí. contaminate the environment. окружающую среду.

Výstraha ! Warning ! Предостережение !


Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím The manufacturer is not responsible for damages caused by Изготовитель не отвечает за ущерб нанесенный применением
nesprávného oleje, nebo nedodržením doporučených using the incorrect oil or by not observing the recommended неправильного масла или несоблюдением рекомендованных
intervalů výměny olejové náplně ! intervals for oil filling exchange ! интервалов замены заряда масла !
2.2. KONTROLA OLEJE OIL CHECK КОНТРОЛЬ МАСЛА

Hladinu oleje doporučujeme z důvodu ustálení olejové náplně It is recommended to check the oil level prior the compressor starting По причине фиксирования уровня масла рекомендуется
kontrolovat před spuštěním kompresoru. for reasons the oil is laid down at the bottom. контролировать уровень масла перед пуском компрессора.
Výstraha ! Warning ! Предостережение !
Při kontrole musí být vnitřní okruh kompresoru bez tlaku ! During the check the compressor inner circuit shall be without Во время контроля внутрений контур компрессора должен быть
pressure ! без давления !
Postup kontroly :
1. Kompresor vypnout a zajistit proti náhodnému zapnutí. Check procedure : Последовательность контроля :
2. Vyčkat cca 10 minut při klidovém stavu. 1. Turn off the compressor and secure it against the accidental 1. Компрессор выключить и обеспечить против случайному
turning on. включению.
3. Otevřít uzávěr plnicího hrdla nádoby odlučovače.
2. Wait ca.10 minutes at a standstill. 2. Компрессор выдержать прибл. 10 мин. в состоянии покоя.
4. Zkontrolovat hladinu oleje, hladina musí dosahovat úrovně
(MIN – MAX) dané značením na měrce v uzávěru. 3. Open the closure of the filling nozzle on the separator vessel. 3. Открыть крышку заправочного патрубка сосуда сепаратора.
5. Dolít potřebné množství oleje stejného druhu na maximální 4. Check the oil level that must reach the level (MIN – MAX) given 4. Сконтролировать уровень масла, уровень должен достигать
hladinu. by the mark on the gauge mounted in the closure. уровня MIN – MAX.
6. Uzávěr rukou pevně zašroubovat. 5. Fill up the necessary quantity of the same type oil to the 5. Долить до максимального уровня необходимое количество масла
maximum level. того же сорта.
7. Po spuštění překontrolovat těsnost uzávěru, popřípadě
vyměnit těsnící kroužek v uzávěru. 6. Screw in the closure by hand firmly. 6. Крышку рукой хорошо завинтить.
7. After starting the compressor check the closure tightness, aptly 7. После пуска компрессора сконтролировать плотность крышки, в
replace the sealing ring in the closure. случае необходимости заменить уплотнительное кольцо в крышке.
Upozornění !
Šroubový uzávěr plnicího hrdla má z boku vyvrtaný bezpečnostní
otvor, kterým může ucházet zbylý tlakový vzduch. Pokud při Caution ! Предупреждение !
otevírání uzávěru otvorem ještě uniká vzduch, je nutné čekat There is drilled a hole in the lateral side of the screw closure by which Винтовая крышка заправочного патрубка имеет с боку
dokud se tlaky nevyrovnají. rest of air may escape. If it is seen by unscrewing the closure that air предохранительное отверстие сквозь которое может выходить
is still escaping, wait as long as the pressures become equal. оставшийся воздух. Пока при вывинчивании крышки ещё выходит из
крышки воздух, надо подождать до равновесия давлений.

33 At 4002 / N1
V.09.2004
34 At 4002 / N1
V.09.2004

2.3. VÝMĚNA OLEJE OIL EXCHANGE ЗАМЕНА МАСЛА

Základní interval výměny pro olej Mogul Atmos VDL46 je 3000 The basic interval for oil Mogul Atmos VDL 46 exchange is 3000 Основным интервалом замены для масла Mogul Atmos VDL 46
provozních hodin (nejméně 1x ročně). Při použití jiného oleje je hours (1x a year as minimum). If another oil type is used the является 3000 рабочих часов (минимально 1 раз в год). При
třeba intervaly výměny konzultovat s výrobcem. exchange intervals shall be consulted with the manufacturer. применении другого масла интервалы замены необходимо
Olej se vypustí vyšroubováním vypouštěcí zátky na vypouštěcím The oil will be discharged by screwing out the discharging plug at the консультировать с изготовителем компрессора.
potrubí nádoby odlučovače. separator outlet piping. Масло выпускается открытием крана на выпускном трубопроводе в
нижней части сосуда сепаратора. На выпускной кран можно
Upozornění ! Caution ! присоединить трубопровод для отвода (или отсасывания)
Servisní středisko výrobce si vyhrazuje právo upravit interval Manufacturer´s Service centre reserves for itself the right to modify выпускаемого масла до сборного бака.
výměny kompresorového oleje, event. olejového filtru a vložky the intervals of compressor oil or oil filter and separator element
odlučovače podle pracovního prostředí kompresoru ! exchange according to compressor operation surroundings ! Предупреждение !
Сервисный центр изготовителя оставает за собой право поправить
интервал замены компрессорного масла или масляного фильтра и
вкладыша маслоотделителя на основе рабочего опыта !

3. OLEJOVÝ FILTR OIL FILTER МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР


Olejový filtr je třeba vyměnit při každé výměně oleje, pokud není The oil filter shall be replaced by every oil exchange until determined Масляный фильтр необходимо заменять при каждой замене масла,
výrobcem určeno jinak. by the manufacturer otherwise. пока нет изготовителем указано по другому. При первом вводу в
Postup výměny : Replacement procedure : эксплуатацию масляный фильтр заменяется после 50 рабочих часов.
1. Kompresor vypnout a odtlakovat. 1. Turn off the compressor and decrease the pressure to Последовательность замены :
2. Demontovat olejový filtr. zero. 1. Компрессор выключить и давление понизить к нулю.
3. Nový filtr lehce rukou našroubovat, po dosednutí 2. Dismount the oil filter. 2. Демонтировать масляный фильтр.
těsnících ploch dotáhnout o 3/4 otáčky (max. 3. Screw in the new filter easy by hand, tighten it after 3. Фильтр привинтить легко вручную, после
utahovací moment 25 Nm). fitting closely by 3/4 rotation (max. tightening moment соприкосновения уплотняющих поверхностей подтянуть
4. Po spuštění překontrolovat těsnost filtru. 25 Nm). на 3/4 оборота (макс. утягивающий момент 25 Нм).
4. After starting the compressor check the filter 4. После пуска сконтролировать плотность фильтра.
tightness.
Poznámka :
Před montáží nového filtru doporučujeme filtr naplnit olejem a Замечание :
pryžové těsnění potřít olejem. Note : Перед монтажом нового фильтра рекомендуется фильтр наполнить
Lubricate the new filter sealing lightly with oil and fill up the filter with маслом и резиновое уплотнение натереть маслом.
oil before it being mounted.
4. VLOŽKA ODLUČOVAČE OLEJE OIL SEPARATOR ELEMENT ВКЛАДЫШ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ
Vložka odlučovače se mění po 3000 provozních hodinách. Postup Oil separator element shall be replaced after 3000 operation hours. Вкладыш маслоотделителя заменяется после 3000 рабочих часов.
výměny je analogický jako při výměně olejového filtru. Replacement procedure is analogical to oil filter. Последовательность замены аналогическая замене масляного
фильтра. При замене вкладыша производится одновременно очистка
Doporučujeme provádět výměnu současně s výměnou oleje a We recommend to carry out the replacement together with change of
трубопроводов для отсасывания отделённего масла из вкладыша, в
olejového filtru. oil and oil filter.
том числе присоединений.
Рекомендуется замену вкладыша маслоотделителя производить
одновременно со заменой масла и масляного фильтра

5. VZDUCHOVÝ FILTR AIR FILTER ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР


Interval výměny je 1000 provozních hodin. Interval je nutné The air filter replacement interval is 1000 operation hours. Interval Основным интервалом замены филтрирующего вкладыша воздушного
přizpůsobit prašnosti pracovního prostředí kompresoru. must be adapted to dustiness of the compressor operation фильтра является 1000 рабочих часов. Интервал необходимо
Filtrační vložka se vyjme po demontáži víka filtru. surroundings. приспособить запылению рабочей среды компрессора.
The air filter element can be removed out after dismounting the filter Фильтрирующий вкладыш вынимается после демонтажа крышки
cover. фильтра.

6. CHLADIČ COOLER OХЛАДИТЕЛЬ


Čistota chladiče je důležitou podmínkou dostatečné účinnosti Cleanness of cooler is a significant condition of sufficient efficiency of Чистота охладителья является важным условием достаточной
chlazení kompresoru. Chladič je nutné podle obsahu prachu v compressor cooling. Considering the dust content in the air, cooler эффективности охлаждения компрессора. По содержанию пылы в
ovzduší pravidelně čistit vyfoukáním stlačeným vzduchem. have to be regularly cleaned using compressed air. окружающей среде необходимо регулярно чистить охладитель
Při větším znečištění je nutné chladič vyčistit v čistící lázni. If the foulness is heavy, clean the cooler in a cleaning bath. продуванием сжатым воздухом.
Demontáž chladiče doporučujeme svěřit servisnímu středisku Dismounting the cooler should be carried out by a service centre. При большом загрязнении холодильник необходимо вычистить в
výrobce. In the course of maintenance working, the operators shall always очищающей ванне. Рекомендуется демонтаж холодильника поручить
Při práci musí mít obsluha vždy vhodný ochranný oděv. wear convenient protective equipment. сервисному центру завода-изготовителя.
При работе обслуживающий персонал должен всегда иметь пригодную
Upozornění ! Caution ! защитную одежду.
Noste helmu, bezpečnostní brýle, ušní ucpávky, Wear Helmet, safety glasses, ear-plugs, safety shoes, safety
bezpečnostní boty, bezpečnostní rukavice a podle gloves and a mask according to the requirements of each Предупреждение !
požadavků dané operace i masku. operation. Носите каску, защитные очки, ушное затычки, защитную обувь,
перчатки и согласно с работой тоже маску..

35 At 4002 / N1
V.09.2004
36 At 4002 / N1
V.09.2004

7. ELEKTROMOTOR ELECTROMOTOR ЭЛЕКТРОМОТОР


Podle provozních podmínek je nutné provádět pravidelné Considering service conditions, carry out regular checking По рабочим условиям необходимо производить регулярные
kontrolní prohlídky jednotlivých částí elektromotoru. inspections of electromotor parts. контрольные инспекции отдельных частей электромотора.
Elektromotor je nutné udržovat v čistém stavu zvláště mezi žebry. Keep electromotor in a clean condition, esp. between ribs. Foulness Электромотор надо держать в чистоте именно между ребрами.
Znečištění elektromotoru vede k nežádoucímu oteplení motoru a of electromotor can cause undesirable motor heating and significant Загрязнение электромотора приводит к нежелательному потеплению
tím podstatné snížení životnosti. shortening of service life. мотора и тем к существительнному понижению срока его службы.
Důležitá je pravidelná kontrola a dotažení připojovacích svorek Regular checking and tightening of electromotor connecting terminals Важным является регулярный контроль и подтянутие
elektromotoru. Předepsaný dotahovací moment pro mosazné is very important. The specified torque for brass bolts and nuts M6 is присоединительных клемм электромотора. Предписанный
šrouby a matice M6 je 4 Nm (M8 - 8 Nm, M10 - 13 Nm). 4 Nm (M8 - 8 Nm, M10 - 13 Nm). затягивающий момент латунных винтов и гайки М 6 есть 4 Нм (М8 - 8
U elektromotorů bez přimazávacího zařízení se provádí výměna For electromotors without lubricating device, replace bearings or Нм, M10 - 13 Нм).
ložisek nebo mazacího tuku podle údajů výrobce, nejdéle ale po 3 grease according to manufacturer’s instructions, however, not later Подшипники электромоторов смазываются смазкой литийного типа
letech. than after 3 years. для интервала рабочих температур -30°C do 130°C с точкой откапания
Ložiska elektromotoru se mažou plastickým mazivem lithného Electromotor bearings shall be lubricated with plastic grease for мин. 170°C в интервалах указанных в таблице ”Интервалы ухода”. При
typu pro rozsah provozních teplot -30°C do 130°C s bodem service temperature ranging from -30°C to 130°C with a dropping замене жира и при подсмазке не должно дойти к переполнению
skápnutí min. 170°C v intervalech uvedených v tab. "Intervaly point of 170°C min. at intervals specified in Table “Maintenance подшипника жиром. Переполнение ведёт к чрезмерному нагреванию
údržby. Při výměně tuku a při domazávání nesmí dojít k přeplnění Intervals”. When changing grease and lubricating, do not overfill подшипника и к аварии.
ložiska mazacím tukem! Přeplnění vede k nadměrnému zahřívání bearings with grease! Overfilling causes excessive heating of bearing Для смазки подшипников можно применить жир Mogul LV2-3, Shell
ložiska a k havárii. and breakdown. Alvania R2 R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrease LS3,
Pro mazání ložisek lze použít tuk Mogul LV2-3, Shell Alvania R2 For lubricating bearings, use grease Mogul LV2-3, Shell Alvania R2 SKF65 итп.
nebo R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrease LS3, or R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrease LS3, SKF65 Предупреждение !
SKF65 apod. etc.
Ревизии электромоторов производят в сроках и объёме
Upozornění ! Caution ! указанных стандардом ЧСН 33 1500 . При работе безусловно
Revize elektromotorů se provádějí ve lhůtách a rozsahu Electromotor inspections are carried out in periods and to необходимо соблюдать ЧСН 34 3205 ”Обслуживание
stanoveném normou ČSN 33 1500. Při provozu kompresoru extent given by ČSN 33 1500. When operating a compressor, it электрических вращающихся машин и работа с ними”.
je bezpodmínečně nutné dodržovat ČSN 34 3205 - "Obsluha is prerequisite to follow ČSN 34 3205 - “Operation of rotational
elektrických strojů točivých a práce s nimi". electrical machines and work with them”
8. POJISTNÝ VENTIL SAFETY VALVE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Pozor ! Warning ! Предостережение !


Nepřibližujte obličej nebo ruce proudu výtlačného vzduchu z Keep face or hand away from the discharging outlet of safety Неприблизите лицо или руки кпотоку воздуха из
pojistného ventilu. valve. предохранительного клапана.
Je to velmi nebezpečné, protože z ventilu tryská vysokotlaký It is very dangerous because high-pressure compressed air jets Это очень опасное, потому что воздуха из предохранительного
vzduch. out. клапана брызгает сжатый воздух.
Zajistěte kontrolu pojistného ventilu dle platných předpisů, ale Be sure to check the safety valve performance once a month. Обеспечите регулярный контроль предохранительного клапана
minimálně 1x měsíčně. минималъно 1 x 1х в месяц.
Caution !
Upozornění ! Wear safety glasses. Предупреждение !
Vezměte si bezpečnostní brýle. Close the service valve completely and turn the test cap of the safety Применяйте очки для защиты зрения.
Při kontrole úplně uzavřete výstupní ventily a povolte víčko valve to check the performance. Discharge pressure gauge should Во время контроля совершенно закройте выходной кран сжатого
pojišťovacího ventilu. Manometr by měl při kontrole ukazovat be min. 5 bar (0.5 MPa) when you check the performance. It is воздуха и ослабите крышку клапана. Барометр во время контроля
přetlak min. 5 bar (0.5 MPa). Ventil pracuje normálně, jestliže performing normally when the pressure inside the safety valve jets должeн показивать мин. 5 бар.
stlačený vzduch začne unikat již při malém povolení. out with a little turn. Предохранительный клапан работает нормально если сжатый воздух
Po kontrole nezapomeňte víčko opět pevně zašroubovat ! After check tighten the test cap again. начинает уходить уже при маленким ослаблении.
После контроля незабыте крышки вентиля снова прочно подтянуть.

Test cap

Safety valve

S000012

37 At 4002 / N1
V.09.2004
38 At 4002 / N1
V.09.2004

9. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ ELECTRICAL EQUIPMENT ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Elektrické zařízení včetně čidel a snímačů nevyžaduje zvláštní Electrical equipment including switches and sensors requires no Электрическое оборудование не требует особенного ухода. По плану
údržbu. Dle plánu údržby provádějte pravidelně kontrolu el. special maintenance. According to maintenance schedule carry out ухода производится регулярно контроль эл. конекторов и
konektorů a preventivní dotažení připojovacích svorek el. vodičů. regularly all the inspections and preventive tightening of connecting превентивная подтяжка присоединительных клемм эл. проводов.
clamps of electrical wires.

9.1. SNÍMAČE TLAKU A TEPLOTY PRESSURE AND TEMPERATURE SENSORS ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Pokud máte pochybnosti o správné funkci snímačů požádejte When any abnormality is found, ask your service center for checking Пока сомневаетесь правительной функции датчиков попросите сервис
servis o kontrolu nebo výměnu čidla. the performance of or changing sensor. о контроль или обмену датчикa.

10. VZDUŠNÍK RECEIVER РЕСИВЕР


Pravidelně po (dle klimatických podmínek) vypusťte kondenzát According to climatic conditions discharge regularly the condensate Регулярно (по климатическим условиям) выпускайте конденсат
otevřením kohoutu na vypouštěcím potrubí vzdušníku. Kondenzát by opening the cock in receiver discharging piping. The condensate открытием крана на выпускном трубопроводу ресивера. Конденсат
vypouštějte při přetlaku v nádobě max. 0,5 bar do připravené is to be discharged into a prepared container when the overpressure выпускайте при избыточном давлении в сосуде макс. 0,5 бар до при
nádoby. Kohout otevírejte pozvolna, aby nedošlo k rozstřiku in the vessel comes up to max. 0,5 bar. The cock should be opened готовленного сосуда. Кран открывать медленно, чтобы недошло к
kondenzátu. slowly in order not to come to condensate spraying. брызганию конденсата.
Průchodnost pojišťovacího ventilu na vzdušníku kontrolujte za Once a month during the operation check the air passage through the Проходимость предохранительного клапана ресивера контролируйте
provozu 1x měsíčně. Při povolení čepičky ventilu musí dojít k safety valve on the receiver. During loosening the valve cap the во время работы 1х в месяц. При ослаблении крышки вентиля должно
odpuštění stlačeného vzduchu. compressed air blowing off must occur. дойти к выпуску сжатого воздуха.
Poznámka : Note : Замечание :
Provoz, údržba a kontrola vzdušníku se řídí dle norem platných v Operation and maintenance shall follow the EU standard. Работа, уход и контроль ресивера подлежат нормам действительным
daném místě (ČSN 69 0012). в данном месте (ГОСТ,DIN, EU ...).
11. SEZNAM SPOTŘEBNÍCH DÍLŮ LIST OF CONSUMPTION PARTS ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ

Kat. číslo Množství


Název Name Наименование Catalogue No Quantity
Каталожный номер Кол-во
Vložka odlučovače oleje Separator cartridge Вкладыш маслоотделителя 427 900 041 100 1

Olejový filtr Oil filter Масляный фильтр 627 960 094 100 1

Vzduchový filtr Air filter Воздушный фильтр - вкладыш 627 962 011 400 1

Kompresorový olej Mogul Atmos VDL 46 Compressor oil Mogul Atmos VDL 46 Компрессорное масло Могул Атмос VDL 46 111 128 000 000 10 l
dle konkrétního požadavku
Ostatní typy kompresorových olejů Other type of compressor oil Компрессорное масло другой марки according to concrete demand
по конкретному требованию

Důležité upozornění ! Important caution ! Вaжнoe прeдyпреждeниe !

Veškeré opravy a servisní práce provádějte pouze na Carry out all repairs and servicing on stopped and Все ремонтные и сервисные работы производите только на
odstaveném a odtlakovaném kompresoru, který je zajištěn depressurized compressor which is ensured against остановленном компрессоре с давлением ровном нулю и
proti nechtěnému spuštění. Odpojte elektrické zařízení undesirable start. Disconnect electrical equipment of the обеспеченном против нежелательному пуску. Отключите эл.
kompresoru od sítě a uzavřete výstupní kohout stlačeného compressor and close the compressed air output cock. оборудование компрессора от сети питания и закройте выходной
vzduchu. кран сжатого воздуха.

Records of maintenance
Záznamy o údržbě Each compressor is supplied with a service journal to which we ЗАПИСИ О УХОДУ
S každým kompresorem je dodávána servisní knížka, do které recommend to record all activities carried out within maintenance. С каждым компрессором поставляется книга сервиса, до которой
doporučujeme zapisovat veškeré úkony prováděné v rámci Also, enter to your service journal all guarantee inspections, regular рекомендуется записывать все операции сделаные в рамках ухода.
údržby. Do servisní knihy jsou rovněž zapisovány záruční servicing and repairs carried out by the Manufacturer’s service if any. Записываются тоже гарантийные инспекции, регулярные сервисные и
prohlídky, pravidelné servisní práce a případně i opravy These records are necessary for identifying causes of potential ремонтные работы произведённые сервисом изготовителя. Эти записи
prováděné servisem výrobce. Tyto záznamy jsou nezbytné pro failures and granting a guarantee for the compressor or its parts. необходимые для выяснения причины возможного дефекта и
zjištění příčiny případné poruchy a uznání záruky na kompresor признания гарантии на компрессор или его часть.
nebo jeho části.

39 At 4002 / N1
V.09.2004
40 At 4002 / N1
V.09.2004

12. INTERVALY ÚDRŽBY MAINTENANCE INTERVALS ИНТЕРВАЛЫ УХОДА

Interval Provozní hodiny


Time period Operating hours Činnost Activity Деятельность
Интервал Рабочие часы
před uvedením do provozu Kontrola hladiny oleje v nádobě odlučovače Check on oil levels in separator vessel Контрль уровня масла в сосуде сепаратора
prior putting into operation Kontrola těsnosti Check on tightness Контроль плотности
Перед вводом в эксплуатацию Kontrola nastavení pracovního přetlaku Check operating pressure setting-up (the basic preset of the Контроль настроения рабочего избыточного давления (основное
(základní nastavení tlakového spínače pressure switch is made by the manufacturer) настроение сделано изготовителем)
provedeno výrobcem)
do 6 měsíců od uvedení do provozu Výměna oleje 1) Oil exchange 1) Замена масла по определённому состоянию масла 1)
(1. servisní prohlídka) Výměna olejového filtru 2) Oil filter exchange 2) Замена масляного фильтра, очистка грубого фильтра масла 2)
Within 6 months from the putting Výměna vložky odlučovače oleje 4) Oil separator exchange 4) Замена вкладыша маслоотлучителя 4)
into operation (1st. service
Kontrola funkce a správnosti nastavení Check the function and accuracy of the pressure switch Контроль функции и настройки включателя давления 7)
inspection)
tlakového spínače 7) setting-up 7) Контроль нагрузки элмотора 6)
B первых 6 месяцев
Kontrola zatížení kompresoru 6) Check the compressor loading 6) Подтянутие клемм инсталированного эл. oборудования
(1. сервисная инспекция)
Kontrola a dotažení svorek silových kabelů Check and tighten power cable terminals
před spuštěním Kontrola hladiny oleje v nádobě odlučovače Check on oil levels in separator vessel Контроль уровня масла в сосуде сепаратора
Denně prior starting Kontrola těsnosti Check on tightness Контроль плотности
Daily Перед пуском
Ежедневно 8 Kontrola těsnosti Check on tightness Контроль плотности
Kontrola pracovního přetlaku Check on operating overpressure Контроль рабочего избыточного давления
100 Kontrola znečištění vzduchového filtru Check the air filter soiling Контроль загрязнения воздушного фильтра
Kontrola hladiny oleje v nádobě odlučovače Check on oil levels in separator vessel Контроль уровня масла в сосуде сепаратора
Měsíčně - Kontrola pojišťovacího ventilu 5) Check on safety valve 5) Контроль предохранительного клапана 5)
Monthly 200 Kontrola funkce a správnosti nastavení Check the function and accuracy of the pressure switch Контроль функции и настройки включателя давления 7)
Еже-месячно tlakového spínače 7) setting-up 7)
za 2 měsíce 500 Výměna vložky vzduchového filtru 3) Air filter element exchange 3) Замена фильтрирующего вкладыша воздушного фильтра 3)
in 2 months Kontrola manometru na přesnost nulové Check the manometer as for the zero point accuracy 8) Manometer-Kontrolle auf Nullwert-Genauigkeit 8)
2 месячно hodnoty 8)
Ročně (2. servisní Výměna oleje (minerální olej) 1) Oil exchange (mineral oil) 1) Замена масла (минеральные компрссорные масла) 1)
prohlídka) 3000 Výměna olejového filtru 2) Oil filter exchange 2) Замена масляного фильтра 2)
Yearly (2st. service Výměna vložky odlučovače oleje 4) Exchange of oil separator element 4) Замена вкладыша маслоотлучителя 4)
inspection)
Kontrola a vyčištění odsávání oleje z vložky Check and clean the oil drawing off from separator element Контроль и очистка отсасывания масла из вкладыша
Еже-годно (2. сервисная odlučovače маслоотлучителя
инспекция)
Ročně Kontrola elektrického zařízení, celková Check electrical equipment, overall inspection of the machine Контроль электрического оборудования, Общий осмотр установки
Yearly 3000 prohlídka stroje Check the compressor loading 6) Контроль нагрузки элмотора 6)
Еже-годно Kontrola zatížení kompresoru 6)
18 měsíců / 18months / 18 - Výměna : hadice, ventil min. tlaku, termostat, Change of : Hose, Minimum pressure valve, Thermostat, Замена : Pукавы, Вентиль минимального давления, Термостат,
месячно teplotní spínač, tlakový spínač, klapka sání Temp. switch, Press. switch, Intake valve Датчик температуры, Переключатель давления, Регулятор
всасывания
1x za 3roky / in 3 years / 3 6000 Výměna oleje (syntetický olej- podle zjištěného Oil exchange (synthetic oil- accordig to oil appearance) 1) Замена масла (синтетические компрессорные масла) 1)
года stavu) 1)
— Kontrola a celková revize elektromototoru Check and overall inspection of electromotor Контроль und oбщий осмотр электромотора

Používejte pouze doporučené kompresorové oleje (viz kapitola Údržba a péče o Use the recommended compressor oil types only (see the chapter Machine care and Применяйте только рекомендованные компрессорные масла. Соблюдайте принципы
1) stroj). Dodržujte zásady uvedené v této kapitole. Intervaly výměny oleje jsou maintenance). Observe principles set forth in this chapter. Oil exchange intervals differ according указанные во главе Уход и забота о машине. Соблюдайте принципы указанные в этой
odlišné podle typu kompresorového oleje. V tabulce je uveden základní interval. to compressor oil type. In the table basic interval is given. главе. Интервалы замены масла отличаются по сорту компрессорного масла. В таблице
указан основной интервал.
Používejte pouze originální olejové filtry. Dodržujte zásady uvedené v kapitole Use the original oil filter only. Observe principles set forth in chapter Machine care and Применяйте только оригинальные масляные фильтры. Соблюдайте принципы указанные
2) Údržba a péče o stroj. maintenance. во главе Уход и забота о машине.
Nutno přizpůsobit pracovnímu prostředí. V prašném prostředí častěji. Air filter element exchange intervals shall be adapted according to working surroundings. In dusty Необходимо приспособить рабочей среде. В запылённой среде чаще.
3) surroundings shorten the exchange intervals.
Nebo, pokud tlaková ztráta na vložce odlučovače oleje při provozu překročí And/or whenever the pressure drop on oil separator element in operation exceeds 1 bar. Use the And/or whenever the pressure drop on oil separator element in operation exceeds 1 bar.
4) 1bar. Používejte pouze originální vložky odlučovače oleje. original oil separator elements only. Применяйте только оригинальные вкладыши маслоотделителя.
Při povolení čepičky při natlakovaném kompresoru musí dojít k odfouknutí After loosen the small cap by compressor under pressure the air safety blow-off must occur. Then При ослаблении крышки с компрессором под давлением должно дойти к отдувке
5) pojistného ventilu. Pak opět utáhnout. tighten the small cap again. предохранителюного клапана. Потом опять подтянуть.
V reálném provozu může být kompresor provozován pouze s rozvodem In real operation the compressor can be used with such a pressure air distribution that will ensure В настоящей работе компрессор можно эксплуатировать только со системой
6) tlakového vzduchu, který zajistí, že kompresor bude zapínat max. 10x za hodinu the compressor would be switched on 10-times a hour as maximum (average for 8 hours), but распределения сжатого воздуха, которая обеспечит, что компрессор будет включаться
(průměr za 8 hod.), nejčatěji však 1x za 4 minuty. Po uvedení kompresoru do once in 4 min. as most frequently. After putting the compressor into operation and also with every макс. 10х в час (среднее из 8 часов), но чаще всего 1х в 4 минуты. Это надо
provozu, případně po každé podstatné změně spotřeby vzduchu je toto nutno substantial air consumption change these data shall be checked. In case some differences have контролировать после ввода компрессора в эксплуатацию или по каждом существенном
překontrolovat. V případě odchylky od těchto hodnot se laskavě obraťte na been found out , please contact the manufacturer ! изменению потребления воздуха. В случае отклонений от этих величин обратитесь
výrobce ! пожалуйста к заводу изготовителю !
Při správné funkci tlakového spínače musí kompresor pracovat v danném For pressure switch right function the compressor shall operate within the preset pressure range For pressure switch right function the compressor shall operate within the preset pressure
7) tlakovém rozsahu a při zastavení kompresoru musí dojít k odlehčení tlakového and in case of shut-down the compressor pressure circuit has to be relieved by overpressure range and in case of shut-down the compressor pressure circuit has to be relieved by
okruhu kompresoru odpuštěním přetlaku (úplné odlehčení za cca 40 s). blowing-off (full relief in approx. 40 sec.). Accuracy of pressure switch setting-up may be overpressure blowing-off (full relief in approx. 40 sec.). Accuracy of pressure switch setting-up
Správnost nastavení tlakového spínače kontrolovat podle manometru na checked by the manometer on the receiver. may be checked by the manometer on the receiver.
vzdušníku.
Manometr při nulovém přetlaku ve vzdušníku nesmí vykazovat odchylku od By zero overpressure in the receiver the manometer shall have no deviation from the zero point By zero overpressure in the receiver the manometer shall have no deviation from the zero
8) nulové hodnoty. of the scale. point of the scale.
Upozornění : Caution : Предупреждение :
Činnosti uvedené v tabulce provádějte v předepsaných časových intervalech Activities detailed in the Table should be carried out at given intervals or according to real service Указанные деятельности производите в предписанных интервалах времени или по
nebo podle skutečných provozních hodin, podle toho, která skutečnost nastane hours whichever is shorter. действительным рабочим часам, по тому, что происходит раньше.
dříve. For documenting the real service time of compressor, we recommend to have a service journal Для доказывания действителной работы компрессора рекомендуется вести рабочий
Pro dokladování skutečného provozu kompresoru doporučujeme vést provozní incl. records of replacements and maintenance relating to compressor. журнал включая записи о заменах и уходу за компессором.
deník včetně záznamů o výměnách a údržbě kompresoru.

41 At 4002 / N1
V.09.2004
42 At 4002 / N1
V.09.2004

13. VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

Závada Příčina Náprava

Kompresor se se točí obráceně Opačný sled fází Na přívodním kabelu zaměnit sled fází

Souprava dodává malé množství vzduchu Sací filtr znečištěn Vyčistit, vyměnit
Netěsnost kompresoru Servis výrobce

Kompresor nenatlakuje Ztráta olejové náplně Kontrola


Servis výrobce
Kompresor se rozbíhá ztěžka Nízká okolní teplota Stroj zahřát, jiný druh oleje
Hustý olej Správný druh oleje
Kompresor pod tlakem (neodlehčuje) Kontrola, servis výrobce

Stroj vypne před dosažením požadovaného tlaku Vadný tlakový spínač, špatné nastavení provozního tlaku Kontrola, servis výrobce
Vadná nadproudová ochrana elektromotoru Kontrola, servis výrobce
Přetížení elektromotoru Kontrola zatížení elektromotoru

Pojišťovací ventil odpouští Vadný ventil Kontrola, servis výrobce


Vadný tlakový spínač, špatné nastavení provozního tlaku Kontrola, servis výrobce

Olej v tlakovém vzduchu Ucpané odsávání oleje Vyčistit přípojku odsávání oleje
Vadná vložka odlučovače Kontrola, případně výměna

Přehled uvedených závad slouží pro základní orientaci zákazníka při výskytu poruchy kompresoru a jeho částí.
Závady vedouci k odstavení stroje jsou signalizovány na displeji ovládacího panelu.
Při výskytu závady ihned kontaktujte autorizovaný servis výrobce.
TROUBLE-SHOOTING

Fault Cause Náprava

Compressor rotation is fault (opposite) Reversed sequence of el. phases Change termination of two supply conductors

The aggregat supplies little air quantity Suction filter soiled Clean up, replace
Leakage in the compressor Manufacturer´s service

No air pressure can be reached Loss of oil filling Check on


Manufacturer´s service
Machine runs-up heavily Low ambient temperature Machine heat-up, use another oil type
Heavy oil Use the right oil type
Compressor under pressure (not unloaded) Check on, manufacturer´s service

Machine turns-off before the required pressure is reached Defective pressure switch, incorrect pressure setting Check on, manufacturer´s service
Defective electromotor overcurrent protection Check on, manufacturer´s service
Electromotor overloading Check on the elctromotor loading

Safety valve blows off Defective valve Check on, manufacturer´s service
Defective pressure switch, incorrect pressure setting Check on, manufacturer´s service

Oil in pressure air Clogged oil drawing off Clean up the oil drawing off connection
Defective separator element Check on, aptly replacement

Survey of faults shown serves for the customer ground orientation in case of compressor or its parts defects.
Faults leading to machine shut down are signalized on control board display.
By fault occurence establish contact with authorized manufacturer´s service immediately..

43 At 4002 / N1
V.09.2004
44 At 4002 / N1
V.09.2004

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Причина Устранение

Обратные oбороты компрессора Перепутана последовательность фаз На вводном кабели заменить след фаз

Агрегат поставляет низкое кличество воздуха Фильтр всасывания загрязнен Вычистить, заменить
Неплотность компрессора Сервис изготовителя

Компрессор недаст давление Потеря заряда масла Контроль


Сервис изготовителя
Машина начинает работать тяжело Низкая температура окружающей среды Машину нагреть, другой сорт масла
Густое масло Правильный сорт масла
Компрессор под давлением Контроль регуляции, Сервис изготовителя
Машина остановится недостигнув требуемого давления Дефектный включатель давления, неправильное настроение рабочего Контроль, сервис изготовителя
давления Контроль, сервис изготовителя
Дефектная сверхтоковая охрана элмотора Контроль нагрузки компрессора
Перегрузка элмотора

Предохранительный клапан отпускает Дефектный клапан Контроль, сервис изготовителя


Дефектный включатель давления, неправильное настроение рабочего Контроль, сервис изготовителя
давления

Масло в сжатом воздухе Засоренное отсасывание масла Вычистить присоединение отсасывания масла
Дефектный вкладыш отделителя Контроль или замена

Список указанных неисправностей служит для основной ориентации заказчика при наличии дефекта в компрессоре и его составных частях.
Неисправности ведущие к отставлению машины сигнализируются на панели управления.
При обнаружении неисправности установите немедленно контакт с авторизованным сервисом завода-изготовителя.
UKONČENÍ PROVOZU TERMINATION OF COMPRESSOR OPERATION ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
Při ukončení provozu kompresoru je nutné některé jeho části, It is necessary by termination of compressor operation to take care of После окончания работы компрессора необходимо некоторые его
klasifikované jako nebezpečné odpady, likvidovat v souladu some parts that are classified as dangerous waste in compliance with части, класифицированные как опасные отходы, ликвидировать в
s platným zákonem o odpadech : valid law on wastes : соответствии с действительным законом об отходах :
− olejová náplň kompresoru − compressor oil filling − заряд масла компрессора
− olejové a vzduchové filtry − oil and air filters − масляные и воздушные фильтры
− ostatní součásti kontaminované olejem − other by oil contaminated parts − остальные части загязненные маслом
Mezi části, které jsou klasifikovány jako zvláštní odpady a je Among parts that are classified as special waste and therefore shall К частям, которые класифицируются как особенные отходы и которые
nutné je předat k recyklování nebo likvidaci patří : be delivered to recycling or liquidation belong : должны быть переданы к рецыкляции или к ликвидации, принадлежат:
− kabely, vodiče a další části elektrozařízení − cables, conductors and other electroparts − кабли, провода и другие части электрооборудования
− součásti z pryže a plastů − rubber as well as plastic parts − части из резины и пластов
− tepelně izolační materiály z minerálních vláken − thermally insulating materials made of mineral fibres. − термоизоляционные материалы из минеральных
волокон

BEZPEČNOST A PRVNÍ POMOC SAFETY AND FIRST AID ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


Zacházení s elektrickým zařízením při požáru Handling with electrical equipment in the event of fire Обращение с электрическим оборудованием в случае пожара
Při úniku oleje při poruše nebo během opravy může dojít v By escape of oil due to a defect or during the repair the equipment При утечке масла в случае дефекта или во время ремонта может
důsledku neopatrné manipulace s otevřeným ohněm, svařování fire could occur as a result of careless manipulation with an open дойти в следствии неосторожной манипуляции с открытым огнём,
apod. k požáru zařízení. flame, by welding and so one. сварке итп. к пожару установки.
Postup při likvidaci požáru : Steps in liquidation of fire : Ход при ликвидации пожара:
a) elektrické zařízení není pod napětím a) electrical equipment is dead a) электрическое оборудование нет под напряжением
• při hašení hořícího oleje použít hasícího přístroje • or extinction of the burning oil the foam extinguisher should • при тушении горющего масла можно применить пенный
pěnového podle ČSN 38 9125 be used огнетушитель согласно ЧСН 38 9125
• v nouzi lze použít suchého písku nebo hlíny • in emergency case the dry sand or clay could be used • нужде можно применить сухой песок или глину.
b) elektrické zařízení je pod napětím b) electrical equipment is alive b) электрическое оборудование есть под напряжением
• při hašení požáru v blízkosti elektrického zařízení nebo • for extinction of fire close to electrical equipment or direct of • при тушении пожара в близости эл. оборудования или самого
požáru samotného elektrického zařízení je nutno použít electrical equipment the following extinguisher should be эл. оборудования необходимо применять порошкового
práškového hasicího přístroje (viz ČSN 38 9138) used powder extinguisher огнетушителa согласно ЧСН 38 9138
• při záchranných pracích musí být udržována bezpečná • for relief work the safe distance from electrical equipment 2 • при спасательных работах должно соблюдать безопасное
vzdálenost od elektrického zařízení 2 m m shall be kept расстояние от электрического оборудования 2 м.
• pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30m • it is prohibited to work with continuous stream of water up to • воспречается работать с непрерывной струей воды до
od elektrického zařízení pod napětím je zakázáno 30 m from alive electrical equipment расстояния 30 м от электрического оборудования под
напряжением.

45 At 4002 / N1
V.09.2004
46 At 4002 / N1
V.09.2004

První pomoc při úrazech elektřinou First aid at injuries by electrical current Первая помощь при травмах электричеством
Všechny organizace, kde je při práci zvýšené nebezpečí úrazů All institutions where at work the enhanced danger of injuries by Все организации кде при работе существует повышенная опасность
elektrickým proudem, jsou povinny zajistit opatření pro electrical current exists are duty-bound to take measures to provide травм электричеством должны обеспечить меры для оказывания
poskytování první pomoci při úrazech elektřinou. K těmto first aid at injuries by electrical current. To that measures it belongs: первой помощи при травмах электричеством. К этим мерам
opatřením patří poučení všech pracovníků, výběr a praktický to advise all personnel on first aid at injuries by electrical current, to принадлежит поучение всех работников, подбор и практическое
výcvik určených pracovníků a rozmístění pomůcek pro poskytnutí provide help means and practically train the certain workers in offer of обучение избранных работников и размещение пособий для оказания
první pomoci při úrazech elektřinou, jakož i vyvěšení stručného first aid at injuries by electrical current as well as to post up the short первой помощи при травмах электричеством и тоже вывешение
návodu pro poskytnutí první pomoci. instruction for giving the first aid. коротких инструкций для оказания первой помощи.
Steps in giving the first aid : Ход при оказывании первой помощи :
Postup při první pomoci : a) pull out the struck person from the range of el. current by a) Вытащить пострадавшего человека из пределов досагаемости эл.
a) Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu vypnutím switching off the proper current-breaker, pulling out the plug from el. тока выключением соответствующего включателя, вытащением
příslušného vypínače, vytažením zástrčky ze zásuvky, odsunutím socket, pushing aside the el. conductor or by pulling the struck штекера из штепсельного гнезда, отодвинутием провода или
vodiče nebo odtažením postiženého (suchým dřevem, suchým person by suitable means (piece of dry wood, dry rope, dry clothes). оттащением пострадавшего (сухым деревом, сухым шпагатом, сухой
provazem, suchým oděvem). Pracujte pokud možno jen jednou To work as far as possible by one hand only. Not to touch by bare одеждой). Работайте пока возможно только одной рукой. Не
rukou. Nedotýkejte se holou rukou ani těla postiženého ani hand either the body nor the wet pieces of clothes of the struck прикасайтесь голой рукой ни тела ни мокрых частей одежды
vlhkých částí jeho oděvu. person. пострадавшего.
b) If the struck person does not breathe, start the artificial breathing b) Пока пострадавший не дышет, немедленно завести искуственное
b) Pokud postižený nedýchá, zavést ihned umělé dýchání.
immediately. To lay the person on her back, remove possible дыхание. Пострадавшего положить на спину, устранить ему из полости
Postiženého položit na záda, odstranit mu případné překážky z
obstacles from her oral cavity and bend her head as much as back. рта возможные препятствия дыхания и закинуть его голову как можно
ústní dutiny a zaklonit mu co nejvíce hlavu dozadu. Sevřít nos,
To clamp her nose, by own widely open mouth to embrace her больше назад. Сжать нос, широко открытым ртом обнять рот
široce rozevřenými ústy obemknout ústa postiženého. Hluboce
mouth. To breathe out deeply into mouth of the struck person ca. 10- пострадавшего. Глубоко выдыхнуть в рот пострадавшего почти 10x
vydechnout do úst postiženého asi 10x rychle za sebou přibližně
times in quick succession one by one second. Then to continue with быстро за собой приблизительно по 1 секунде. Далше продолжать
po 1 sekundě. Dále pokračovat rychlostí 12x až 16x za minutu.
frequency 12- to 16-times a minute. To follow the breathing motions скоростью 12x до 16x в минуту. Следить за дыхательными взмахами
Sledovat dýchací pohyby hrudníku postiženého. Umělé dýchání
of the person's chest. To perform the artificial breathing without грудной клетки пострадавшего. Искуственное дыхание производить
provádět bez přerušení až do oživení, ukončit pouze na příkaz
interruption till the restoring back to life, to stop on the doctor order без перерыва до самого оживления, окончить только по приказе врача.
lékaře.
only. c) Нетли у пострадавшего бесспорного пульса, сразу начать
c) Nemá-li postižený hmatný tep, ihned zahájit nepřímou
c) If the pulse of the struck person is not tangible, to start the heart косвенный сердечный массаж.. Ладонь правой руки положить на
srdeční masáž. Dlaň pravé ruky položit na dolní část hrudní kosti,
massage immediately. To put the palm of your right hand on the нижнюю часть грудной кости, палцы направлены к правому локотю
prsty směřují k pravému lokti postiženého a nedotýkají se
lower part of the struck person breastbone, your fingers are directed пострадавшего и не дотрагиваются грудной клетки. Левую руку
hrudníku. Levou ruku položit napříč přes pravou a vahou těla
to the right elbow of the person but do not touch the person's chest. положить поперёк через правую руку и весом тела с помощью
prostřednictvím natažených horních končetin stlačovat hrudní
To put your left hand crosswise over your right hand and then with full протянутых верхних конечностей сжимать грудную кость в
kost směrem k páteři do hloubky 4 až 5 cm asi 60x za minutu. Na
weight of your body and by means of your stretched upper limbs to направлении к позвоночнике на глубину с 4 do 5 см прибл. 60x в
pět stlačení hrudní kosti připadá jeden vdech metodou dýchání z
press the person's breastbone in direction to her spine in depth 4 to 5 минуту. На пять сжиманий грудной кости приходится один вдох
plic do plic.
cm with frequency ca. 60-times a minute. After every five breastbone методом дыханияя из лёгких в лёгкие.
d) Přivolat lékaře. pressing down the person receives one breath by breathing method d) Вызвать врача.
e) Co nejdříve uvědomit příslušného vedoucího pracoviště. from lungs to lungs. e) Как можно скорее уведомить заведующего рабочим местом.
d) Call for the doctor.
e) To inform the pertinent head of the workplace concerned as soon
as possible.