Вы находитесь на странице: 1из 66

CONFIDENTIAL:

B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ô>çܯèþÐèþ$…yæþÍ
ÐðþËVæüç³Nyìþ

A¯èþ$çÜ*_™èþ ÐèþÆæÿ~Ðèþ$$Ë çÜ…„óüÐèþ$ çÜÑ$†

(15.12.2020 ¯èþ$…yìþ 18.12.2020 ÐèþÆæÿMæü$)

A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþò³O °Ðóþ¨Mæü

***
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ô>çܯèþ Ðèþ$…yæþÍ
ÐðþËVæüç³Nyìþ
***
A¯èþ$çÜ*_™èþ ÐèþÆæÿ~Ðèþ$$Ë çÜ…„óüÐèþ$ çÜÑ$†
Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… 15Ðèþ ™óþ¨, yìþÔèý…ºÆŠÿ, 2020
***
àfÆæÿ$:
} VöËÏ »êº*Æ>Ðèþ#, ^ðþOÆæÿïŒþ

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþçÜ¿æý):
} Mö…yóþsìý _sìýt»êº$
} E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþç³ÇçÙ™Œþ):
}Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý

Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ç:


}Ðèþ$† h. ¿æýÆæÿ™èþËMìü‡, çÜàÄæý$ M>ÆæÿŧæþÇØ.

***
MæüÑ$sîý Ðèþ$«§éÅçßý²… Væü…. 3.00ËMæü$ Ô>çܯèþçÜ¿æý {´ë…Væü×ý…ÌZ° çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$…¨Ææÿ…ÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mæü$° ^èþÇa…_…¨. A§óþ
Æøk Æ>{† 7.00Væü…rËMæü$ ÆðÿOË$ Ðèþ*Æ>Y¯èþ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏMæü$ üºÄæý$Ë$§óþÇ…¨.

1
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ô>çܯèþ Ðèþ$…yæþÍ
ÐðþËVæüç³Nyìþ
***
A¯èþ$çÜ*_™èþ ÐèþÆæÿ~Ðèþ$$Ë çÜ…„óüÐèþ$ çÜÑ$†
º$«§æþÐéÆæÿ… 16Ðèþ ™óþ¨, yìþÔèý…ºÆŠÿ, 2020
***
M>Å…‹³: A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$
àfÆæÿ$:
} VöËÏ »êº*Æ>Ðèþ#, ^ðþOÆæÿïŒþ

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþçÜ¿æý):
} Mö…yóþsìý _sìýt»êº$
} E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþç³ÇçÙ™Œþ):
}Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý

Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ç:


}Ðèþ$† h. ¿æýÆæÿ™èþËMìü‡, çÜàÄæý$ M>ÆæÿŧæþÇØ.
***

E§æþÄæý$… Væü….6.15 °.ËMæü$ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² MæüÑ$sîýMìü hÌêÏ Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$
Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ Ýë§æþÆæÿ ÝëÓVæü™è … ç³ÍM>Ææÿ$.

({糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–çßý…ÌZ MæüÑ$sîýMìü Ðèþç܆ HÆ>µr$^óþÔ>Ææÿ$)

{糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–çßý…@

Mö¨ªõÜç³# ÑÆ>Ðèþ*¯èþ…™èþÆæÿ…, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ ^óþç³sêtÍÞ¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Væü$Ç…_


^èþÇa…^èþ$Mæü$¯èþ² í³§æþç³, VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* çÜ…º…«¨™èþ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ MæüÑ$sîý ÐèþçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$
Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ E§øÅVæü$Ë$ JMæü Æøk Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Ðèþ_a hÌêÏÌZ° A°² Ô>QËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
2
ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ °Õ™èþ…V> ç³ÇÖÍ…^éË°, HÄôý$ Ô>QË$ ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ çÜÇV> Ððþ$Æÿ$$…sñý¯Œþ
^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$, HÄôý$ Ô>QË$ ^óþÄæý$sôýϧø JMæü °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ MæüÑ$sîý ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Ðèþ^óþarç³µsìýMìü
ÆðÿyîþV> E…^éË° Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çÜ*_…^éÆæÿ$.

GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ {sêMæütÆŠÿÞ, C&BsZË$ ™èþ$糚 ç³sìýt Ðèþ–£éV> ç³yìþ E¯èþ²r$t ¯óþyæþ$
(™óþ¨@16.12.2020) ¯èþ B…{«§æþ{糿æý, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ÐéÆ>¢ ç³{†MæüÌZ Mæü£æþ¯èþ… Ðèþ_a…§æþ°,
ç³ÇÖ˯éÆæÿ¦… GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ ç³ÆæÿÅsìý§éªÐèþ$°, MæüÑ$sîý Ððþ…r Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Dyìþ° Mæü*yé
¡çÜ$Mæü$Ððþâæý§éÐèþ$°, A¯èþ…™èþÆæÿ… Ý린Mæü…V> E¯èþ² ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý çÜ*PÌŒýÞ¯èþ$ Mæü*yé çÜ…§æþÇاéªÐèþ$°,
MæüÑ$sîý™ø´ër$ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ (BçÜÆ>)¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Ððþâæý§éÐèþ$°, ™èþ§æþ$ç³Ç ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$
ç³ÇÖͧéªÐèþ$¯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… çÜ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* }Mæü–çÙ~ §óþÐèþÆ>Äæý$ (G‹Ü.Mðü.)


ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 65Ðèþ$…¨ E§øÅVæü$Ë$ Asñý…yæþÆæÿ$ ¯èþ$…_ {´÷òœçÜÆæÿÏ
ÐèþÆæÿMæü$ MøÆæÿ$t õÜt Ò$§æþ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐéÇò³O “ õÜt ” G†¢ ÐóþõÜÌê MæüÑ$sîý ™èþÆæÿ³ç #¯èþ {糿æý$™éÓ°Mìü JMæü ÌôýQ
{ÐéÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ §éÓÆ> {sêMæütÆæÿ$Ï, M>Ææÿ$Ï, C¯ø²Ðé Ðéçßý¯éËMæü$ ÌZ¯èþ$Ï CçÜ$¢¯èþ²r$ÏV>
^éÌê Ðèþ$…¨ GïÜÞËMæü$ ™ðþÍÄæý$yæþ… Ìôý§æþ°, çܧæþÆæÿ$ ÑçÙÄæý$…ÌZ GïÜÞËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$
ç³{†M> Ðèþ$$Q…V> {ç³Mæür¯èþ C^óþa Ñ«§æþ…V> ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ
çܵ…¨çÜ*¢ “ õÜt ” G†¢Ðóþ™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ G‹Ü.Mðü. Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ÐðþO‹Ü bé¯èþÞËÆŠÿ Ìôý§é Çh{ÝëtÆŠÿ¯èþ$ í³Íí³…_
ÐéÇ §éÓÆ> MæüÑ$sîý ™èþÆæÿç³#¯èþ E¯èþ²™èþ ѧéÅ Ô>Q M>ÆæÿŧæþÇØMìü ÌôýQ Æ>Æÿ$$…_ ç³…í³§éªÐèþ$°, GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$
Ææÿ$×êË$ ´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÇ AÐèþV>çßý¯èþ MöÆæÿMæü$ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
^èþÇa§éªÐèþ$¯é²Ææÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ^éÌêÐèþ$…¨ GïÜÞËMæü$ Ææÿ$×êË$ CÐèþÓyæþ…


Ìôý§æþ° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>V>, A…§æþ$Mæü$ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢ {ç³™óþÅMìü…_ Ar$Ðèþ…sìý A…Ôèý…
H§ðþO¯é E…sôý ™èþ¯èþMæü$ ^ðþ´ëµË°, Væü™èþ {糿æý$™èþÓ…ÌZ GïÜÞËMæü$ Ææÿ$×êË$ C^óþaÐéâæý$Ï M>§æþ°, M>± ¯óþyæþ$
Ô>^èþ$ÅÆóÿçÙ¯Œþ ³ç §æþ®†ÌZ ˼®§éÆæÿ$Ë…§æþÇMîü Ææÿ$×êË$ CÐéÓÍÞ…§óþ¯èþ° VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^ðþç³µyæþ…
fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.

3
Üç ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ…ÌZ 糧éÃÐèþ† ÑÔèýÓ
ѧéÅËÄæý$…ÌZ “Ææÿ…Væü¯èþ²” A¯ó ÐèþÅMìü¢° Çh{ÝëtÆŠÿV> ™é¯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, ™èþ§æþ$ç³Ç 糧éÃÐèþ†
ÑÔèýÓ Ñ§éÅËÄæý$…ÌZ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ糚yæþ$ “Ææÿ…Væü¯èþ²” A¯óþ ÐèþÅMìü¢ “Çh{ÝëtÆŠÿ” A° BÄæý$¯èþ òÜO¯Œþ»ZÆæÿ$z
Mæü°í³…^èþsôýϧæþ$, GMæüPyæþ E¯é²Ææÿ° Ayæþ$VæüV>, çÜ*ç³Æðÿ…sñý…yðþ…sŒý Væü¨ÌZ JMæü Ðèþ$*Ë sôýº$ÌŒý, Mæü$Èa ÐóþíÜ
BÄæý$¯èþ¯èþ$ Mæü*Æøa»ñýrtyæþ… fÇW…§æþ°, Ððþ…r¯óþ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý ÆøkMæüÌêÏ BÄæý$¯èþMæü$ {ç³™óþÅMæü…V> JMæü Væü¨°
MóüsêÆÿ$$…^èþÐèþ$° ÐðþO‹Ü bé¯èþÞËÆŠÿMæü$ ™é¯èþ$ ^ðþ´ëµ¯èþ°, 100 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ AÆÿ$$¯é D “Mæü$Ë…” A¯óþ
Ææÿ$VæüÙèþÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ Æ>§æþ…r* AçÜçßý¯èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$.

A…™èþsìý™ø A†¤ Væü–çßý…ÌZ çÜ¿æý$ÅË$ ™èþÐèþ$ÌZ ™éÐèþ$$ ^èþÇa…^èþyæþ… Ðèþ$$WíÜ…¨.

A¯èþ…™èþÆæÿ… E§æþÄæý$… Væü….11.00°.ËMæü$ {糿æý$™èþÓ A†¤Væü–çßý… ¯èþ$…yìþ ºÄæý$Ë$§óþÇ, ÆøçÜtÆŠÿ


ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþ °Ñ$™èþ¢… Ý린Mæü hÌêÏç³ÇçÙ™Œþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Æ>°Mìü MæüÑ$sîý ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. Ðèþ$$…§æþ$V>,
çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ E¯èþ² yé.¼.BÆŠÿ.A…»ôýyæþPÆŠÿ V>Ç _{™èþç³sê°Mìü VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ, çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$
hÌêÏ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$ ç³NËÐèþ*ËË$ ÐóþíÜ gZņ{ç³fÓ˯èþ ^óþÔ>Ææÿ$.

D {Mìü…§æþ õ³ÆöP¯èþ² A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ™ø çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü


àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$.

çÜÆæÿÓ} / }Ðèþ$†
1. G. Gangadhar Goud, Joint Collector (A & W)
2. B. Gayathri Devi, DRO
3. M. Shobha Swaroopa Rani, CEO, ZP
4. N. Siva Ram Prasad, Dy.T.C.
5. Dr.Y.Kameswara Prasad, DM&HO
6. PVVS Murthy, Commissioner, Ananthapuram Municipal Corpn.
7. Y. Rama Krishna, JD, Agriculture
8. A. Kalyani, Dist. Employment Officer
9. M. Narasaiah, DBCWO
10. D. Padmamma, Joint Director, Seri Culture
11. Y. Viswamohan Reddy, DD, Social Welfare
12. B. Yougandhar, DD, BC Welfare & ED SC Corporation i/c
13. S. Lakshmi Kumari, Assistant Project Director, DW&CDA
14. P. Padmalatha, DDH
15. N. Lakshminarayanaswamy, Assistant Registrar, O/o DCO

4
16. I. Narasimha Reddy, PD, DRDA
17. N. Venugopal Reddy, PD, DWMA
18. M. Ramana Reddy, PD, MEPMA
19. Yalla Appa Rao, SE, AP TRANSCO
20. D.S.Vara Kumar, SE, APSPDCL
21. Dr.M.Ramesh Nath, DCWS
22. G. Sudarsan Babu, GM/JD, DIC
23. K.S.Md. Anwar, AD, DIC
24. T.Rangaiah, Dy.EE. PA to SE
25. V. Rajitha, AD, Archalogy
26. K. Anjaneyulu, AD, Agriculture
27. P. Dhanalakshmi, CDPO, ICDS, Kadiri
28. Sumanth Radoni, Regional Manager, APSRTC
29. Y. Fakruddin, APRO, O/o AD, I&PR (DPRO)

***

A¯èþ…™èþÆæÿ…, Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {´ëÆæÿ…¿Z糯éÅçÜ…


^óþÄæý*Ë° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ*™èþ* çÜ¿æý$ÅËMæü$, Ô>çܯèþçÜ¿æý A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$,


´ë{†MóüÄæý$$ËMæü$ ¯èþÐèþ$ÝëPÆ>Ë$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ô>çܯèþçÜ¿æý MæüÑ$sîýÌZÏ GïÜÞ MæüÑ$sìý ^éÌê
{´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$¯èþ²§æþ°, GïÜÞËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Móü…{§æþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>Ë$, ÐéÇ
çßýMæü$PËMæü$ çÜ…º…«¨…_, çÜÐèþ*f…ÌZ §æþã™èþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² MæüÚët˯èþ$ HÑ«§æþ…V> ´ëÆæÿ{§øÌêÌZ ÐésìýMìü
AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ*^èþ¯èþË™ø Mæü*yìþ¯èþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ {糿æý$™éÓ°Mìü, Ô>çܯèþçÜ¿æýMæü$ çÜÐèþ$ǵ…^óþ
»ê«§æþÅ™èþ MæüÑ$sîýò³O E…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ çÜÐèþ$ǵ…_¯èþ °Ðóþ¨Mæü˯èþ$ MæüÑ$sîý ^èþ*íÜ,
ç³ÇÖÍ…_ ÐðþãÏ´ù™éÆæÿ¯óþ °ÆæÿÏ„æü Å ¿êÐèþ¯èþ™ø A«¨M>Ææÿ$Ë$ E…sêÆæÿ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ô>°² ™é¯èþ$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V>
¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ° A¯é²Ææÿ$.

ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿ$Ï, ´ëÆÿ$$…sŒýÞ¯èþ$ GÌê °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Æø MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^èþyé°Mìü hÌêÏ


Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ Mæü_a™èþ…V> àfÆæÿ$ M>ÐéË°, GÐèþÆðÿO¯é àfÆæÿ$ M>° 糄æü…ÌZ Ððþ…r¯óþ ¸ù¯èþ$Ï ^óþíÜ
çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü àfÆæÿ$ M>ÐéË° BÄæý* Ô>RꫨM>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. Ææÿ*ÌŒý B‹œ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏ Væü$Ç…_
çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ AyìþW¯èþ糚yæþ$ BÄæý* Ô>QË$ °ÆæÿÓíßýÝù¢¯èþ² ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÙtÆæÿϯèþ$ Mæü_a™èþ…V>

5
MæüÑ$sîýMìü ^èþ*í³…_, Ðésìý Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…_¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏÌZ ™èþ¯èþ çÜ…™èþM>˯èþ$ ¡çÜ$MøÐéË°
A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

ÆøçÜtÆŠÿ ´ëÆÿ$$…sŒýÞ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…ÌZ H§ðþO¯é ™èþ糚 fÇW™óþ ÐésìýMìü A«¨M>Ææÿ$Ìôý »ê«§æþ$ÅË$


AÐèþ#™éÆæÿ°, ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿ$Ï çÜÇV> °ÆæÿÓíßý…^èþÌôý°Äñý$yæþË ^éÌê ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅV> ¿êÑ…_ çÜ…º…«¨™èþ
A«¨M>Ææÿ$Ëò³O MæüÑ$sìý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ÆøçÜtÆŠÿ
ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþMæü$ hÌêÏ«¨M>Ææÿ$Ë$ GÐèþÆðÿO™óþ àfÆæÿ$ M>Ìôý§ø, ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË °Ñ$™èþ¢… ÐéÇ õ³Ææÿϯèþ$ hÌêÏ
MæüÌñýMæütÆŠÿ V>ÇMìü ç³…ç³yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.

Væü™èþ…ÌZ ™é¯èþ$ ç³…^éÆÿ$$¡Æ>gŒý Ô>QÌZ yîþyîþKV>, A§æþ¯èþç³# MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿV> ç³°^óþÔ>¯èþ°, MæüÑ$sîý


çÜ¿æý$ÅË$ ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ hÌêÏ _…™èþËç³Nyìþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… GÐðþ$ÃÌôýÅ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÍgê V>Ææÿ$ Móü…{§æþ
{糿æý$™èþÓ…ÌZ° MæüçÜtÐŒþ$Þ Ô>QÌZ MæüçÜtÐŒþ$Þ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿV> ç³°^óþÔ>Ææÿ°, ™èþ*Ææÿ$µ Vø§éÐèþÇ hÌêÏ í³.Væü¯èþ²ÐèþÆæÿ…
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… GÐðþ$ÃÌôýÅ } Mö…yóþsìý _sìýt»êº$ V>Ææÿ$ G¯ø² ò³§æþª ò³§æþª ѧéÅ çÜ…çܦ˯èþ$ Ýë¦í³…_
G…™øÐèþ$…¨Mìü E§øÅV>ÐèþM>Ô>Ë$, ѧéŧé¯èþ… ^óþÔ>Ææÿ°, GÐðþ$ÃÎÞ V>ÆðÿO¯èþ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý
™é¯èþ$ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯óþ ÆøkË ¯èþ$…^óþ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ E¯é²Ææÿ°, Væü™èþ…ÌZ GÐðþ$ÃÌôýÅV>, Ðèþ$…{†V> ç³°^óþÔ>Ææÿ°,
A¯óþMæü MæüÑ$sîýËMæü$ ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯ŒþV> Mæü*yé ç³°^óþÔ>Ææÿ°, BÑyæþ Mæü*yé A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ °ÐéíÜ A°, ™é¯èþ$
BïœçÜÆŠÿV> BÐðþ$ Ððþ…r †ÇW¯èþ ÆøkË$ Mæü*yé Ðèþ$Ça´ùÌôý§æþ¯é²Ææÿ$.

™èþ§æþ$ç³Ç A«¨M>Ææÿ$Ë ç³Ç^èþÄæý$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÇW…¨.

A¯èþ…™èþÆæÿ… {Mìü…§æþ õ³ÆöP¯èþ² Mö°² Ô>QË ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ ç³ÇÖÍ…_ ÐésìýÌZ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ
Üç …™èþM>Ë$ ^óþÔ>Ææÿ$.

C…yæþ{ïÜt‹Ü yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒý, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ, sìýyøP, BÆŠÿyìþJ&


A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$, yðþç³NÅsîý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ&Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q, à…yæþ*ÏÐŒþ$Þ A…yŠþ sñýMŠüÞsñýOÌŒýÞ, ç³¼ÏMŠü òßýÌŒý¢,
ç³…^éÄæý$¡ Æ>gŒý, Èf¯èþÌŒý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ&Gí³G‹ÜBÆŠÿsìýíÜ, yìþyìþ&{sꯌþÞ´ùÆŠÿ,t í³yìþ&Ððþ$´ëÃ, GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ,
G…´ëÏÆÿ$$Ððþ$…sŒý A…yŠþ [sñýO°…VŠü.

6
DM&HO & SE-R&B ÆøçÜtÆŠÿÞ çÜÇV> °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… Ìôý§æþ° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ AçÜçßý¯èþ… ÐèþÅMæü¢…
^óþÔ>Ææÿ$.

(ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ ç³ÇÖÍçÜ$¢…yæþV> G‹Ü.Mðü. Äæý$*°ÐèþÇÞsîý Çh{ÝëtÆŠÿ çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$)

(çÜ¿æý$ÅË$ } ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìýV>Ææÿ$ {糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–çßý…ÌZ {ç³Ýë¢Ñ…_¯èþ }Mæü–çÙ~


§óþÐèþÆ>Äæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ 65 ´ùçÜ$tËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ õÜt ÐðþMóüsŒý G†¢ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ E¯èþ²™èþ ѧæþÅ
M>ÆæÿاæþÇØMìü MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþ Æ>çÜ$¢¯èþ²r$ÏV> ÌôýQ¯èþ$ {í³õ³ÆŠÿ ^óþíÜ ÝëÄæý$…{™èþ…ÌZV> ™èþ¯èþMæü$ CÐéÓË° MøÆæÿV>,
Ððþ…r¯óþ Çh{ÝëtÆŠÿ çܵ…¨…_, Mö¨ª çÜÐèþ$Äæý$… ™èþÆæÿÐé™èþ {Mìü…¨ ÌôýQ¯èþ$ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþMæü$ A…§æþgôýÔ>Ææÿ$)

A¯èþ…™èþÆæÿ… Ô>…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Dyìþ çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü àfÆæÿ$ M>V> GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ
{sêMæütÆæÿ$Ï, BsZË$ Ðèþ–£éV> ç³yìþ E¯é²Äæý$°, ç³…í³×îý ^óþÄæý$Mæü$…yé M>ËÄæý*糯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ÐéÆ>¢

7
³ç {†MæüÌZ Ðèþ_a…¨ ÐésìýMìü VæüË M>Ææÿ×êË$ HÑ$ A° AyæþVæüV>, ÝùçÙÌŒý ÐðþÌôý¹ÆŠÿ Dyìþ çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$çÜ*¢
Ðésìý° ¯óþÆæÿ$V> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓÐóþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ…§æþ°, Mö°² {sêMæütÆæÿÏMæü$ Mæü…ò³± ¯èþ$…_ òßýyŠþÞ Æ>ÐèþËíÜ
E…§æþ° ™ðþË$ç³V>, Ðésìý ç³ÇÖ˯èþ °Ñ$™èþ¢… ÝëÄæý$…{™èþ… GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ MæüÑ$sîý ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢…§æþ°
^ðþOÆæÿïŒþ A¯é²Ææÿ$.

(A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY çÜ¿æý$ÅË$ ™èþÌêÇ Ææÿ…VæüÄæý$Å V>Ææÿ$ Ðèþ_a VúÆæÿÐèþ


^ðþOÆæÿïŒþ¯èþ$ MæüÍíÜ ç³#çÙµVæü$^ée°² A…§æþgôýíÜ ÐðþãÏ´ùÄæý*Ææÿ$)

™èþ§æþ$ç³Ç ÑÑ«§æþ Ô>QË ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþ¯èþ$ Mö¯èþÝëWçÜ*¢, {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, Gí³G…Ií³ÌZ
7, 16, 27 ÆøçÜtÆæÿÏÌZ BÄæý* ´ùçÜ$t˯èþ$ íœË‹³ ^óþÄæý*Ë°, çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$&ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ¦Mæü
Ô>QÌZ çÜ…º…«¨™èþ ´ùçÜ$tMæü$ çÜ…º…«¨…_ 27Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿÌZ, yìþBÆŠÿJÌZ sñýOí³çÜ$t ´ùçÜ$tÌZÏ 22Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿ,
[yðþOÐèþÆæÿÏ ´ùçÜ$tÌZÏ 41Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿÌZ, hÌêÏ ç³ÇçÙ™ŒþÌZ çÜ…º…«¨™èþ ´ùçÜ$tMæü$ çÜ…º…«¨…_ 9Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿÌZ íœË‹³
^óþÄæý*Ë°, gñýyìþ&òÜÇMæüËaÆŠÿ, gñýyìþ&A{WMæüËaÆŠÿ Ô>QË ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ çÜÇV> {í³õ³ÆŠÿ ^óþÄæý*Ë°, `‹œ
´ëÏ°…VŠü BÜÌZ BÄæý* ´ùçÜ$tËMæü$ çÜ…º…«¨…_ 2, 7Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿÌZ íœË‹³ ^óþÄæý*Ë°,
G‹Ü.C.&CÇVóüçÙ¯ŒþÌZ l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…rÏ ´ùçÜ$tÌZÏ 22Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿ, sñýOí³çÜ$t ´ùçÜ$tÌZÏ 27Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿ,
l°Äæý$ÆŠÿ sñýMìü²MæüÌŒý BïœçÜÆŠÿÞ ´ùçÜ$tÌZÏ 27Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿ, sñýMìü²MæüÌŒý AíÜòÜt…sŒýÞÌZ 22Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿÌZ, Gí³&
G‹Üí³yìþíÜGÌŒýÌZ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…rÏ ´ùçÜ$t˯èþ$ íœË‹³ ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^éÆæÿ$.

ArÒ Ô>QMæü$ çÜ…º…«¨…_ º…V>Ï Ðé^èþÆŠÿ ´ùçÜ$tÌZ 4Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿ, Æðÿ…yæþ$ [yðþOÐèþÆŠÿ ´ùçÜ$tË$, sñýOí³‹Üt,
l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý, AíÜòÜt…sŒý ½sŒý BïœçÜÆŠÿ ´ùçÜ$t˯èþ$ íœË‹³ ^óþÄæý*Ë°, ¸ëÅMæütÈ‹Ü yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒýÌZ
Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$t˯èþ$, G‹ÜC&{sꯌþÞMøÌZ RêäV> E¯èþ² ´ùçÜ$t˯èþ$ íœË‹³
^óþÄæý*Ë°, G‹ÜD&ç³¼ÏMŠü òßýÌŒý¢ yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒýÌZ l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…r$Ï 2, Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ BÜ
çÜ»êÇz¯óþsŒý ´ùçÜ$t˯èþ$ Mæü*yé íœË‹³ ^óþÄæý*Ë°, hÌêÏ {Væü…£éËÄæý$…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 26 ´ùçÜ$tËMæü$ V>¯èþ$
15Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$tË$ RêäV> E¯é²Äæý$° Ðésìý° ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*Ë°, yìþíÜòßý^ŒþG‹ÜÌZ 16Ðèþ ÆøçÜtÆŠÿÌZ íœË‹³
^óþÄæý*Ë°, BÄæý* Ô>QË ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏÌZ {ç³™óþÅMæü…V> °ÆóÿªÕçÜ*¢ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çÜ…™èþM>Ë$ ^óþÔ>Ææÿ$.

³ç Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ¦Mæü Ô>Q ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆŠÿ¯èþ$ çÜ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý ç³ÇÖÍçÜ*¢
2010Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ 91´ùçÜ$tË$ íœË‹³ ^óþÄæý$Mæü$…yé RêäV> E…^éÆæÿ°, ÐésìýMìü VæüË M>Ææÿ×ê˯èþ$
MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…^éË°, A§óþÑ«§æþ…V> ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý Ô>QÌZ 23 ´ùçÜ$tË$ RêäV> E¯é²Äæý$°

8
™ðþËç³V>, Ðésìý° íœË‹³ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ A¯èþ$Ðèþ$† Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý
Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ ™ðþË$ç³V>, A…§æþ$Mæü$ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢ »êÅMŠüÌêVŠüÞV> E¯èþ² l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…r$Ï,
Asñý…yæþÆæÿÏ ´ùçÜ$tËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ A¯èþ$Ðèþ$† AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°, MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$†™ø Ðésìý°
íœË‹³ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ } GÎgê AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> {V>Ò$×ý ±sìý çÜÆæÿçœÆ> Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ëÇÔèý$§æþÅ®
Ô>Q çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý ™èþÐèþ$ Ô>QÌZ A°² Ñ¿êV>ÌZÏ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² E§øÅVæü$Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ ÑÐèþÇçÜ*¢,
gZ¯èþÌŒý MóüyæþÆŠÿ ´ùçÜ$tËMæü$ çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý C…f±ÆŠÿ (G‹ÜD)&MæüÆæÿ*²Ë$ ÆøçÜtÆŠÿ¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ°,
HDË$, yîþDË ÆøçÜtÆŠÿ¯èþ$ DG¯ŒþïÜ&ÑfÄæý$Ðéyæþ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ°, l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…r$Ï, sñýOí³çÜ$tË$,
Asñý…yæþÆæÿ$Ï, ¯ðþOsŒý Ðé^ŒþÐðþ$¯èþÏ ÆøçÜtÆæÿϯèþ$ ™éÐèþ$$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ™èþÐèþ$ Ô>QÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² l°Äæý$ÆŠÿ
AíÜòÜt…r$Ï, sñýOí³çÜ$tË$, ÇM>Ææÿ$t AíÜòÜt…r$Ï, Asñý…yæþÆæÿ$Ï, ¯ðþOsŒý Ðé^ŒþÐðþ$¯èþÏ ´ùçÜ$tÌZÏ AÆæÿá™èþ MæüÍW¯èþ Ðéâæý$Ï
Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ hÌêÏç³ÇçÙ™Œþ ïÜDK V>Ææÿ$ ¿æýÈ¢^óþçÜ*¢ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, E§øÅW BÌŒýÆðÿyîþ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ çܧæþÆæÿ$
´ùçÜ$t RêäV> E¯èþ²r$Ï ¯øsìýòœO ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… E…yæþ§æþ°, GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ f¯èþÆæÿÌŒý AÆæÿá™èþ MæüÍW¯èþ
A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ {ç³Ððþ*çÙ¯èþ$Ï C^óþa AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé E…yæþ§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ, Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒý ´ùçÜ$t˯èþ$ ¯øsìýòœO ^óþÔ>Ðèþ$°, çܧæþÆæÿ$ ´ùçÜ$t˯èþ$ ¯øyæþÌŒý BïœçÜÆŠÿV>
MæüÌñýMæütÆŠÿV>Æóÿ ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ææÿ°, Æðÿ…yæþÐèþ ÆøçÜtÆŠÿ ´ëÆÿ$$…sZÏ GïÜÞ Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ (Ðèþ#Ððþ$¯Œþ) ´ùçÜ$t¯èþ$ 2018ÌZ
MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ææÿ$ ¯øsìýòœO ^óþíܯé C…™èþÐèþÆæÿMæü$ ¿æýÈ¢ M>Ìôý§æþ°, {ç³çÜ$¢™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ Gr$Ðèþ…sìý E™èþ¢Ææÿ$Ó Æ>Ìôý§æþ°,
BÆæÿzÆŠÿ Ðèþ_a¯èþsñý•Ï™óþ Ððþ…r¯óþ gêÆÿ$$¯Œþ ^óþçÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

M>Ææÿ$×ýÅ °Äæý*Ðèþ$M>Ë Mìü…¨ C…rÆŠÿ, yìþ{X ç³NÇ¢ ^óþíܯèþ ÐéÆæÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, HyæþÐèþ
™èþÆæÿVæü† Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ AÆæÿá™èþ VæüË A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ GÐèþÆæÿ* Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ°, C…rÈÃyìþÄæý$sŒý, yìþ{X AÆæÿá™èþ E…sôý
l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜ…t sŒý ´ùçÜ$t¯èþ$, ³ç §æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† AÆæÿá™èþ E¯èþ² Ðéâæý$Ï A…sñýyæþÆŠÿ ´ùçÜ$tMæü$ Ððþâæý$™èþ$¯é²Ææÿ°,
ÐéÇ ÐéÇ AÆæÿá™èþ¯èþ$ ºsìýt ´ùçÜ$tË$ ¿æýÈ¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, HyæþÐèþ ™èþÆæÿVæü† Mæü…sôý GMæü$PÐèþ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯èþ² Ðéâæý$Ï
ÐèþçÜ$¢¯èþ²…§æþ$¯èþ Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$t ¿æýÈ¢ M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ {Ö GÎgê V>Ææÿ$ Mìü…§æþ ™ðþÍí³¯èþ ÇÐèþ*Ææÿ$P˯èþ$ {V>Ò$×ý ±sìý çÜÆæÿçœÆ> Ðèþ$ÇÄæý$$
´ëÇÔèý$§æþ®Å Ô>Q ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÙtÆŠÿÌZ ¯øsŒý ^óþÔ>Ææÿ$.

“Roster point No:2 notified to the concerned authority on 18-04-2018.


However it is not filled till now. Further Roster point No:7 was not
notified, they are advised to notify and pursue for which already notified”
9
GïÜÞ ¯ðþOsŒý Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ (Ðèþ#Ððþ$¯Œþ) ´ùçÜ$t¯èþ$ 2018ÌZ MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ææÿ$ü ¯øsìýòœO ^óþíܯé C…™èþÐèþÆæÿMæü$ ¿æýÈ¢
M>¯èþ…§æþ$¯èþ MæüÑ$sìý ¡{Ðèþ…V> ¿êÑ…_, ÐésìýMìü VæüË M>Ææÿ×ê˯èþ$ ¯øsŒý Ææÿ*ç³…ÌZ MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…^éË°
çÜ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎg A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$.

AíÜòÜt…sŒý C…f±ÆŠÿÞ MóüyæþÆŠÿ {òÜt…£Šþ 91E…§æþ°, ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÙtÆŠÿ¯èþ$


DG¯ŒþïÜ&ÑfÄæý$Ðéyæþ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. sñýOí³çÜ$t ´ùçÜ$tË$ ÐóþMðü±Þ˯èþ$, ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÙtÆŠÿ¯èþ$ hÌêÏ
ç³ÇçÙ™Œþ ïÜDK&A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, E§øÅVæü$Ë$ ç³° ^óþõܨ
JMæü^ør ÆøçÜtÆŠÿ °ÆæÿÓíßý…^óþ¨ Ðèþ$ÆöMæü^øsê A° {ç³Õ²çÜ*¢ AçÜçßý¯èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$.

Üç àÄæý$ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ BÜ, §óþÐé§éÄæý$ Ô>Q çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý ÑÐèþÇçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Ô>QÌZ BÆæÿ$
Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒý ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ M>V> 糨õßý¯èþ$ Ô>™èþ… GïÜÞ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ {ç³M>Ææÿ… JMæü ´ùçÜ$t
GïÜÞËMæü$ ÐèþçÜ$¢…§æþ°, Væü™èþ…ÌZ GïÜÞ MóürWÇ ´ùçÜ$t˯èþ$ Æðÿ…yæþ$, Hyæþ$ ´ëÆÿ$$…rÏ ÆøçÜtÆŠÿ¯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_
Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒý ´ùçÜ$t˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÔ>Ðèþ$°, {ç³çÜ$¢™èþ… ¯éË$Væü$ Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒý ´ùçÜ$tË$ ¿æýÈ¢
M>ÐéÍÞÐèþ#…§æþ° çܧæþÆæÿ$ ´ùçÜ$t˯èþ$ ÆøçÜtÆŠÿ ´ëÆÿ$$…rÏ {ç³M>Ææÿ… ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$°, 2004ÌZ BÆæÿÐèþ ÆøçÜtÆŠÿ
´ëÆÿ$$…sŒý {ç³M>Ææÿ… Visually handicapped Office Subordinate post ¯èþ$ General Category
Mìü…§æþ ¿æýÈ¢ ^óþÔ>Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎg Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* SC (Women) Attender post¯èþ$


™óþ¨@03&12&1987 ÌZ ¿æýÈ¢ ^óþÔ>Ææÿ°, ™èþ§æþ$ç³Ç çܧæþÆæÿ$ E§øÅW 糧æþÒÑÆæÿÐèþ$×ý ^óþíܯèþr$Ï ÇhçÙtÆŠÿÌZ
^èþ*í³…^éÆæÿ$ M>± G糚yæþ$ 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý ^óþíܯèþ ™óþ©° õ³ÆöP¯èþÌôý§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> Ðèþ$ÇÄñý$$Mæü E§øÅW
ÑçÙÄæý$…ÌZ SC Attender post¯èþ$ ™óþ¨@31&03&1989ÌZ ¿æýÈ¢ ^óþÔ>Ææÿ°, ™èþ§æþ$ç³Ç çܧæþÆæÿ$þ E§øÅW
çÜÈÓ‹ÜÌZ E…yìþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþr$Ï ÇhçÙtÆŠÿÌZ ^èþ*í³…^éÆæÿ$ M>± G糚yæþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ¯óþ ™óþ©°
õ³ÆöP¯èþÌôý§æþ°, ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÙtÆŠÿÌZ Insufficient information E…¨ Mæü¯èþ$Mæü MæüÑ$sîý ¡{Ðèþ…V> ¿êÑ…_
Mìü…¨ ÇÐèþ*Ææÿ$P˯èþ$ ÇhçÙtÆŠÿÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨.
“It is verified that Roster Point No:2 and 7 are vacant. It is
mentioned that the cavancy arose due to retirement and death. Date
of retirement and date of death not mentioned in the Register. It is
informed verbally that these vacancies are lying vacant for the past 4
years. The concerned authorities are informed that they should fill up
this vacancies immediately. ”

³ç Ë$ Ô>QË$ ÆøçÜtÆŠÿ¯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ°, ÆøçÜtÆŠÿ ´ëÆÿ$$…r$Ï exhaust AÆÿ$$¯èþ
™èþÆæÿÐé™èþ AÑ GÐèþÇMìü C^éaÆø ÇhçÙtÆæÿÏÌZÏ õ³Ææÿ$Ï Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþ$^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ°, GïÜÞ ´ùçÜ$tË$ RêäV>
E¯é² Ìôý¯èþr$tV> ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ° çÜ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎg AçÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$.
10
VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* C…M> GÐèþÇÐðþO¯é ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿ$Ï ^èþ*yéÍÞ¯èþÑ E…sôý {糿æý$™èþÓ
A†¤ Væü–à°Mìü Ðèþ_a ^èþ*í³…_ ÇhçÜtÆæÿÏÌZÏ çÜ…™èþM>Ë$ ¡çÜ$MøÐéË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

¿Zf¯èþ ÑÆ>Ðèþ$… MøçÜ… {糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–à°Mìü MæüÑ$sîý ºÄæý$ÌôýªÇ…¨.

{糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–çßý…@

¿Zf¯èþ ÑÆ>Ðèþ*¯èþ…™èþÆæÿ… D {Mìü…¨ õ³ÆöP¯èþ² Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ {糿æý$™èþÓ A†¤


Væü–à°Mìü ¡çÜ$Mö_a VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ™ø çÜ…™èþM>Ë$ ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

ICDS-Anantapuram(Urban), Government Polytechnic-Uravakonda, Welfare of


Disabled & Senior Citizens, Welfare of Differentely Abled and Senior Citizens, AD-
Welfare of Differentely Abled Transgender and Senior Citizens, PD-District Women
& Child Development Agency, SE-HNSS-Circle No.2, JD-Agriculture, Commissioner-
Tadipatri Municipality,Commissioner-Kadiri Municipality, Commissioner-Rayadurgam
Municipality, ICDS-Hindupur, ICDS-Kalyanadurg, ICDS-Rayadurg, ICDS-Tadipatri,
ICDS-Kambadur, ICDS-Kadiri(East), ICDS-Kadiri(West),ICDS-C.K.Palli, ICDS-
Madakasira, ICDS-Uravakonda, DD-Fishiries, SE-TBPHLC, District Survey & Land
Records, Registration & Stamps, Sainik Welfare-APSP, Commissioner-Tadipatri
Municipality, Treasuries & Accounts, Commissioner - Hindupur Minicipality.

GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ (ò³¯é²ÆŠÿ ¿æýÐèþ¯Œþ) ÑhsŒý@

ÝëÄæý$…{™èþ… GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ (ò³¯é²ÆŠÿ ¿æýÐèþ¯Œþ) Bïœ‹Ü {´ë…Væü×ý…ÌZ Ðèþ–£éV> ç³yìþ E¯èþ²
Tractors, e-Autos Ðéçßý¯éË ç³ÇÖ˯èþMæü$ MæüÑ$sîý çÜ…§æþÇØ…_…¨.

^ðþOÆæÿïŒþ AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ C¯Œþ^éÇj Dyîþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*,


G…yìþ&GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ ¯èþ$…_ 63 Mechanized Drainage Cleaning Machines (Tractor with
Trolley), 353 C&BsZË$ Ðèþ^éaÄæý$°, {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ËÌZ Ýë°sôýçÙ¯Œþ 糯èþ$Ë$ ^óþÄæý$$rMæü$
{sêMæütÆŠÿ™ø Mæü*yìþ¯èþ [yðþO¯óþgŒý MîüÏ°…VŠü Ñ$çÙ¯Œþ˯èþ$ AÆæÿ$áÌñýO¯èþ GïÜÞËMæü$ CÐéÓË°, Ððþ$$™èþ¢… Äæý$*°sŒý ÑË$Ðèþ
Ææÿ*.15Ë„æüË$ M>V>, A…§æþ$ÌZ 35Ô>™èþ… çܼÞyîþ™ø Ææÿ*.5,25,000Ë$, G¯Œþ.G‹Ü.G‹œ.yìþ.íÜ.Ææÿ$×ý… §éÓÆ>
Ææÿ*.9,55,000, ˼®§éÆæÿ$° Ðésê Ææÿ*.20ÐóþË$ E…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

11
{V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ËÌZ ™èþyìþ, ´÷yìþ ^ðþ™èþ¢ õÜMæüÇ…^èþ$r MöÆæÿMæü$ ç³ÐèþÆŠÿ BsZ˯èþ$ AÆæÿ$áÌñýO¯èþ GïÜÞËMæü$
CÐéÓË°, tripartite agreement §éÓÆ> ˼®§éÆæÿ$ËMæü$ C^óþa…§æþ$Mæü$ °Ææÿ~Æÿ$$…^éÐèþ$°, çܧæþÆæÿ$
Ðéçßý¯éË$ Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… Ðèþ^éaÄæý$°, G°²MæüË$ Æ>Ðèþyæþ…, Mö™èþ¢ {糿æý$™èþÓ… A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü
Æ>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ çܧæþÆæÿ$ Ðéçßý¯é˯èþ$ ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿVæüÌôý§æþ° ™ðþËç³V>, 糨ÆøkÌZÏ AÆæÿ$áÌñýO¯èþ
˼®§éÆæÿ$ËMæü$ Ðéçßý¯é˯èþ$ ç³…í³×îý ^óþÄæý*Ë°, ÐéçÜ¢Ðèþ Væü×ê…M>Ë$, ÑÐèþÆæÿ×ê™èþÃMæü °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ Æóÿç³#
(™óþ¨@17.12.2020) E§æþÄæý$… Væü….9ÌZç³# MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…^éË° GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ C¯Œþ^éÇj Dyîþ°
^ðþOÆæÿïŒþ B§óþÕ…^éÆæÿ$.
A…™èþsìý™ø ò³¯é²ÆŠÿ ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ° {sêMæütÆŠÿÞ, C&BsZË$ Ðéçßý¯éË ç³ÇÖ˯èþ Ðèþ$$WíÜ…¨. ™èþ§æþ$ç³Ç
BÆŠÿ A…yŠþ ¼ A†¤ Væü–à°Mìü MæüÑ$sîý ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ²¨.

{糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–çßý…@

(hÌêÏ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý A«¨M>Ç×ìý {糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–à°Mìü Ðèþ_a VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþMæü$ ç³#çÙµVæü$^ée°²
A…§æþgôýçÜ*¢, Æ>Äæý$§æþ$ÆæÿY… çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü Ððþãϯèþ…§æþ$¯èþ E§æþÄæý$… çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü àfÆæÿ$ M>ÌôýMæü´ùÄæý*¯èþ$
A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.)

^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ò³¯é²ÆŠÿ ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ E¯èþ² GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ {sêMæütÆæÿ$Ï, C&BsZË$ G…§æþ$Mæü$
Ðèþ–«£éV> ç³yìþ E¯é²Äñý* Dyìþ, GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ¯èþ$ E§æþÄæý$… 9Væü…rËÌZç³# ¯øsŒý Ææÿ*ç³…ÌZ JMæü
°Ðóþ¨Mæü¯èþ$ CÐèþÓÐèþ$° ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ô>°² hÌêÏ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý A«¨M>Ç×ìý™ø
A¯é²Ææÿ$.

BÆŠÿ A…yŠþ ¼ A†¤ Væü–çßý…ÌZ çÜ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A°² Ô>QË ÆøçÜtÆŠÿ
ÇhçÜÏÆæÿÏ ³ç ÇÖ˯èþ °Ñ$™èþ¢… Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$ MóüsêÆÿ$$…_, {糆 糨 yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…rÏMæü$ sñýO… ÝëÏsŒý
MóüsêÆÿ$$…_ òܵçÙÌŒý [yðþOÐŒþ Mìü…§æþ ^óþç³yìþ™óþ »êVæü$…r$…§æþ¯èþ² AÀ{´ëÄæý*°² ÐðþË$º$^èþaV>, A…§æþ$Mæü$ VúÆæÿÐèþ
^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢ 10yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…rÏ ^ö糚¯èþ yìþÐðþOyŠþ ^óþíÜ, gñýíÜ V>Ç°, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ ç³MæüP¯èþ
Mæü*Æøa»ñýr$tMæü$° ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ ç³ÇÖÍõÜ¢ çÜÐèþ$Äæý$… çÜÇ´ù™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.

12
VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆøçÜtÆæÿÏ ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþ C…M> BËçÜÅ… AÆÿ$$™óþ Ðèþ$íßýâê
E§øÅVæü$Ë$ Cº¾…¨ ç³yæþ™éÆæÿ¯èþ² E§óþªÔèý…™ø A°² IíÜyìþG‹Ü {´ëgñýMæü$tË ÆøçÜtÆæÿÏ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ ç³ÇÖÍ…_
çÜ…™èþM>Ë$ ^óþíÜ ç³…í³…^óþÔ>Ææÿ$.

A…™èþsìý™ø ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþ Ðèþ$$WíÜ…¨.

13
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ô>çܯèþ Ðèþ$…yæþÍ
ÐðþËVæüç³Nyìþ
***
A¯èþ$çÜ*_™èþÐèþÆæÿ~Ðèþ$$Ë çÜ…„óüÐèþ$ çÜÑ$†
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… 17Ðèþ ™óþ¨, yìþÔèý…ºÆŠÿ ¯ðþË, 2020

***
M>Å…‹³: A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$, {糿æý$™èþÓ A†¤Væü–çßý…
àfÆæÿ$:
} VöËÏ »êº*Æ>Ðèþ#, ^ðþOÆæÿïŒþ

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþçÜ¿æý):
} Mö…yóþsìý _sìýt»êº$
} E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþç³ÇçÙ™Œþ):
}Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý

Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ç:


}Ðèþ$† h. ¿æýÆæÿ™èþËMìü‡, çÜàÄæý$ M>ÆæÿŧæþÇØ.
***

¯óþyæþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Væü$Ç…_ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çÜ¿æý$ÅËMæü$ ÑÐèþÇçÜ*¢, Ý린Mæü


Ô>çܯèþçÜ¿æý$ÅË$ } A¯èþ…™èþ Ððþ…Mæür Æ>Ñ$Æðÿyìþz Ðèþ$ÇÄæý$$ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY
çÜ¿æý$ÅË$ } ™èþÌêÇ Ææÿ…VæüÄæý$Å yé.¼.BÆŠÿ A…»ôýyæþPÆŠÿ òœ•ÏKÐèþÆŠÿ BÆŠÿa °Æ>Ã×ý Ôèý…Q$Ýë¦ç³¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü
MæüÑ$sîý° BàÓ°…^éÆæÿ°, A¯èþ…™èþÆæÿ… Mæü$Ææÿ$Væü$…rÌZ E¯èþ² »êËÄñý*W Væü$Ææÿ$Mæü$Ìê°² (»êÍMæüË$)
çÜ…§æþÇاéªÐèþ$° ™ðþË$ç³#™èþ*, ¯óþyæþ$ AÈj˯èþ$ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ A†¤Væü–çßý…ÌZ¯óþ ïÜÓMæüǧéªÐèþ$°, AÈjË$
ïÜÓMæüÇ…^óþr糚yæþ$ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$ (BçÜÆ>), Gïܵ V>Ç° Mæü*yé Mæü*Æøa»ñýr$tMæü$¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ Ððþ…r¯óþ
GïÜÞË çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþyé°Mìü AÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. Mæü$Ë çÜ…çœ*Ë…™é JMóüÝëÇ Æ>Mæü$…yé
ÐéÇMìü ÝëÏsŒý Ñ«§é¯èþ…ÌZ JMöPMæüPÇMîü JMøP ¯èþ…ºÆæÿ$ íÜÏ‹³ C_a, JMøP Mæü$Ë çÜ…çœ$… ™èþÆæÿçœ#¯èþ Bïœ‹Ü »ôýÆæÿÆŠÿÞ¯èþ$

14
ÌZç³ÍMìü A¯èþ$Ðèþ$†…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ÐéâæýÏ ÌZr$´ërϯèþ$ Ñ° AMæüPyóþ ÐéÇ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$
AÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$.

™èþ§æþ$ç³Ç Mæü$Ææÿ$Væü$…r {V>Ðèþ$…ÌZ E¯èþ² Væü$Ææÿ$Mæü$Ë »êÍMæüË ´ëuæÿÔ>Ë/MæüâêÔ>Ë (»êËÄñý*W


Væü$Ææÿ$Mæü$Ë…)¯èþ$ MæüÑ$sîý çÜ…§æþÇØ…_…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> A…»ôý§æþPÆŠÿ _{™èþç³sê°Mìü ç³NËÐèþ*ËË$ ÐóþíÜ, gZņ
{ç³fÓ˯èþ ^óþíÜ °Ðéã Aǵ…^éÆæÿ$.

Ðèþ$$…§æþ$V> ѧéÅÆæÿ$¦Ë^óþ ‘Ðèþ$àVæü×ý糆… Ðèþ$¯èþÝë çÜÃÆ>Ñ$’ {´ëÆæÿ¦¯èþ¯èþ$ BËí³…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ


Æ>gêÅ…Væü {ç³ÐóþÕMæü / ï³vMæü (Constitution Preamble) ¯èþ$ C…XÏçÙ$, ™ðþË$Væü$ ¿êçÙÌZÏ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë$
ç³v…^éÆæÿ$. ѧéÅ çßýMæü$P BÇtMæüÌŒý 21G {´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ Væü$Ç…_ 糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² Mæü$Ðèþ*Ç
MîüÇ¢} ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ѧéÅ çßýMæü$P ^èþrt… Væü$Ç…_ Ñç³#Ë…V> ÑÐèþÇ…_¯èþ Mæü$Ðèþ*Ç MîüÇ¢}° MæüÑ$sìý
AÀ¯èþ…¨…_…¨.

™èþ§æþ$ç³Ç ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþÐèþ$ {í³Äæý$™èþÐèþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz V>Ææÿ$ ѧéÅ
çßýMæü$P ^èþsêt°² ç³MæüyæþÂ…©V> AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Æ>çÙ‰…ÌZ {糆 JMæüPÆæÿ* ѧéÅçßýMæü$P¯èþ$ »ê«§æþÅ™èþV>
ïÜÓMæüÇ…_ Ðèþ$«§æþÅÌZ ^èþ§æþ$Ðèþ# Ðèþ*°Ðóþíܯèþ í³ËÏ˯èþ$ ºyìþÌZ ^óþǵ…^é˯é²Ææÿ$. ™èþ§æþ$ç³Ç MæüÑ$sîý ¿êÆæÿ™èþ
Æ>gêÅ…Væü… (Constitution of India) ç³#çÜ¢M>˯èþ$ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ç³…í³×îý ^óþíÜ…¨.
™èþ§æþ$ç³Ç hÌêÏ Ñ§éÅ«¨M>Ç Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… hÌêÏMæü$ Ñ^óþaíܯèþ MæüÑ$sîýMìü
AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü ¨ÓÐèþ*Ýù™èþÞÐéË$ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26, 2020 ¯èþ$…_
f¯èþÐèþÇ 26, 2021 ÐèþÆæÿMæü$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, §óþÔèý…ÌZ GMæüPyé Ìôý°Ñ«§æþ…V> Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*ÝëË$ Æ>gêÅ…Væü
¨ÓÐèþ*Ýù™èþÞÐéË$ fÆæÿ$ç³#MøÐéË° {ç³×êãMæü ^óþÔ>Ðèþ$°, Æ>gêÅ…Væü… Äñý$$MæüP {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$
™ðþÍÄæý$gôýÄæý$yæþ…, Æ>gêÅ…Væü…ÌZ E¯èþ² çßýMæü$P˯èþ$, »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ ´ëuæÿÔ>ËÌZÏ, MæüâêÔ>ËÌZÏ ^èþ§æþ$Ðèþ#™ø¯èþ²
{糆 ѧéÅǦMìü, {糆 ´ûÆæÿ$yìþMìü ™ðþÍÄæý$gôýõÜÑ«§æþ…V>, ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Æ>gêÅ…Væü… ç³rÏ AÐèþV>çßý¯èþ
Mæü͵…^éË°, çܧæþÆæÿ$ {´ù{V>ÐŒþ$¯èþ$ fÄæý${糧æþ…V> fÆæÿ$ç³#Mö° çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ MæüÌñýMæütÆŠÿ V>ÇMìü
çÜÐèþ$ǵÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$.
^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* »êËÄñý*W Væü$Ææÿ$Mæü$Ë… çÜ…§æþÆæÿدèþMæü$ Ðèþ_a ѧéÅÆæÿ$¦Ë™ø ´ëÌŸY¯èþ²…§æþ$Mæü$
^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ°, ѧéÅÆæÿ$¦Ë {MæüÐèþ$Õ„æü×ý, E´ë«§éÅÄæý$$Ë A…Mìü™èþ¿êÐèþ… ^èþ*íÜ ^éÌê
çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ°, ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ_a 74 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌñýO¯é ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ðèþ$…_ ѧæþůèþ$
A…¨…^èþÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ°, A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË {ç³fË$ ¯óþsìýMîü §æþ$ÆæÿÂÆæÿÐðþ$O¯èþ iÑ™èþ… Væüyæþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ°,
òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$ÌêË, òÙyæþ*ÅÌŒýz gê™èþ$Ë Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë$, ÐéÇ ^èþ§æþ$Ðèþ# AÆÿ$$´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ÐéÆæÿ$ Ðèþ$…_

15
E¯èþ²™èþ Ý릯éÌZÏ E…yéË°, Æ>fMîüÄæý$, BǦMæü, ÝëÐèþ*hMæü Ææÿ…V>ËÌZ Ðèþ$$…§æþ$…yéË°, A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË
{ç³fË E¯èþ²†Mìü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz V>Ç {糿æý$™èþÓ… QÆæÿ$a ^óþÝù¢…§æþ°, {´ë£æþÑ$Mæü ѧéÅ §æþÔèý ¯èþ$…_ C…XÏ‹Ù
Ò$yìþÄæý$… {ç³ÐóþÔèý ò³rtyé°Mìü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† V>Ææÿ$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Cr$Ðèþ…sìý º–çßý™èþ¢ÆæÿÐðþ$O¯èþ
çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ §óþÔèý…ÌZ GMæüPyé ÌôýÐèþ°, Òsìýç³rÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† V>Ç Mæü–íÙ AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

™é¯èþ$, MæüÑ$sîýÌZ° çÜ¿æý$ÅË$ òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$Ìê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿÐèþ$°, ™é¯èþ$ _¯èþ²ç³šyæþ$ ^éÌê
MæüçÙtç³yìþ ^èþ¨Ñ ò³OMìü Ðèþ^éa¯èþ°, ™èþ¯èþ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ ^éÌê ½§æþÐéÆæÿ°, †¯èþyé°Mìü †…yìþ, ^èþ§æþ$Ðèþ#Møyé°Mìü
ç³#çÜ¢M>Ë$ E…yóþÑ M>Ðèþ°, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ Mæü*ÍMìü Ððþâôý¢¯óþ ™èþÐèþ$ Mæüyæþ$ç³#Ë$ °…yóþÐèþ°, JMæü Æøk 糯èþ$ËMæü$
ÐðþâæýÏMæü´ù™óþ ç³çÜ$¢Ë$ E…yóþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ E…yóþÐèþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

{ç³çÜ$¢™èþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ G…™ø A§æþ–çÙtÐèþ…™èþ$Ë°, Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz V>Ææÿ$ ѧæþÅMæü$,


E´ë«¨Mìü çÜ…º…«¨…_ Ðèþ$…_ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐéÇ° çÜ…çÜPÆæÿ×ýMæüÆæÿ¢ A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a¯èþ°,
çÜ…çœ$ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ çÜÐèþ*f… E¯èþ²†Mìü G…™ø Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Ðèþ…§æþË Mö¨ª
ç³£æþM>˯èþ$ ¡çÜ$MöçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐésìýÌZÏ AÐèþ$ÃJyìþ, Æðÿ™O èþ$ ¿æýÆøÝë, ѧéÅ M>¯èþ$Mæü, ѧéÅ Ðèþç܆, ѧéÅ
©Ððþ¯èþ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÐèþ°, ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… §éÓÆ> {糿æý$™èþÓ çÜ*Pâæýϯèþ$ {ç³Æÿ$$Ðóþr$ çÜ*PâæýÏMæü$
«©r$V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, {ç³Æÿ$$Ðóþr$ çÜ*Pâæýϯèþ$ °Ææÿ$™éÞçßýç³Ææÿ$çÜ*¢ {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔ>Ë˯èþ$
AÀÐèþ–¨®ç³£æþ…ÌZ ¡çÜ$Mö° ÐðþãÏ, ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ™èþÐèþ$ ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜ…_¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ EfÓË ¿æýÑçÙÅ™Œþ
E…r$…§æþ° BÕçÜ$¢¯é²¯èþ°, ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ A…Mìü™èþ¿êÐèþ…, ç³r$t§æþË E…sôý Gr$Ðèþ…sìý Ë„>ÅÌñý¯O é
Ý뫨Ýë¢Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

{糿æý$™èþÓ… Mæü͵çÜ$¢¯èþ² ç³£æþM>˯èþ$ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$…sôý º…V>Ææÿ$ ¿æýÑçÙÅ™Œþ


E…r$…§æþ°, Væü™èþ…ÌZ ™é¯èþ$ hÌêÏ ç³ÇçÙ™ŒþÌZ yìþ{íÜtMŠüt yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý BïœçÜÆŠÿV> ç³° ^óþÔ>¯èþ°, ™èþ¯èþ Mìü…§æþ
yîþDÐø, G…ï³yîþK, G…™øÐèþ$…¨ ò³§æþª ò³§æþª A«¨M>Ææÿ$Ë$ E…yóþÐéÇ°, JMæü Mæü*Í Möyæþ$Mæü$ Ë„> Å°²
^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ…sôý ™èþ¯èþ ç³r$t§æþË, A…Mìü™èþ¿êÐèþÐóþ$ M>Ææÿ×ýÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… C^óþa ç³£æþM>Ë™ø,
ÝûMæüÆ>ÅË™ø ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ IHG‹Ü, Iï³G‹Ü, yéMæütÆŠÿÞ, C…f±ÆŠÿÞ M>ÐéË° Ë„æü Å… ò³r$tMö° ^èþ¨Ñ™óþ
™èþç³µMæü$…yé ÑfÄæý$… Ý뫨Ýë¢Ææÿ°, »ê»ê Ýëòßý»Œý A…»ôýyæþPÆŠÿ¯èþ$, ™èþÍϧæþ…{yæþ$˯èþ$, Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz V>Ç° G糚yæþ* Ðèþ$ÆæÿÐèþÆ>§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

_ÐèþÆæÿV> ѧéÅǦ¯èþ$Ë^óþþ‘»êÍMæü ÑM>çÜ…’ A¯óþ ¯érMæü… {糧æþÇØ…^èþºyìþ…¨. A…™èþsìý™ø »êËÄñý*W


Væü$Ææÿ$Mæü$Ë ´ëuæÿÔ>Ë çÜ…§æþÆæÿدèþ Ðèþ$$WíÜ…¨.

†ÇW {糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–à°Mìü MæüÑ$sîý ^óþÆæÿ$Mæü$…¨.


16
{糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–çßý…@

AÈjË$ ïÜÓMæüÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü àfÆæÿÄôý$Å Ðèþ$$…§æþ$ Mö…™èþÐèþ$…¨ Mæü$Ë çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë$


Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏÌZ GïÜÞËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Gr$Ðèþ…sìý Æ>çÙ‰, A…™èþÆ>j¡Äæý$ çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ ò³sìýt¯é hÌêÏ
ç³ÇçÙ™ŒþÌZ¯óþ fÆæÿ$Væü$™éÄæý$°, MæüÑ$sîý Agñý…yé {ç³M>Ææÿ… Mæü*yé hÌêÏ ç³ÇçÙ™ŒþÌZ¯óþ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ý
E…r$…§æþ° ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, M>± C糚yæþ$ {糿æý$™èþÓ A†¤Væü–çßý…ÌZ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…
ò³rtyæþ… çÜ…{糧éÄæý*ËMæü$ ÑÆæÿ$§æþª… AÐèþ#™èþ$…§æþ° ™ðþË$ç³V>, A…§æþ$Mæü$ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢, {糿æý$™èþÓ
A†¤ Væü–çßý…ÌZ AÆÿ$$™óþ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$¯èþ$, GïܵV>Ç° Mæü*yé ç³MæüP¯èþ Mæü*Æøa»ñýr$tMæü$¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ
Ððþ…r¯óþ §æþã™èþ$Ë çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³ÇÚëPÆæÿ… AÄôý$Å…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ¯èþ²§óþ ™èþÐèþ$ E§óþªÔèýÐèþ$°
™ðþË$ç³V>, A…§æþ$Mæü$ Mæü$Ë çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë$ çܵ…¨çÜ*¢ hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ AÈjË
ïÜÓMæüÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ ™éÐèþ$…™é çÜçßýMæüÇÝë¢Ðèþ$°, hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…
Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ¯óþ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ý ^óþç³sêtË° A¿æýÅǦ…^èþV>, A…§æþ$Mæü$ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çÜÐèþ$ÆçÜ*¢, AÈjË
ïÜÓMæüÆæÿ×ý °Ñ$™èþ¢… hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Æ>°Mìü MæüÑ$sîý ºÄæý$ÌôýªÇ…¨.

AÈj˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^óþ Ðèþ$$…§æþ$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ E¯èþ² yé.¼.BÆŠÿ.A…»ôýyæþPÆŠÿ V>Ç _{™èþ


³ç sê°Mìü VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ¿æý$ÅË$ ³ç NËÐèþ*ËË$ ÐóþíÜ gZņ{ç³fÓ˯èþ ^óþÔ>Ææÿ$.

§æþã™èþ {ç³fË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ §æþã™èþ çÜ…çœ*Ë ¯èþ$…yìþ D {Mìü…¨ AÈj˯èþ$ MæüÑ$sîý ïÜÓMæüÇ…_…¨.
ѯèþ† ç³{™éË$:
LIST OF PETITIONS RECEIVED BY SC CMMITTEE DURING THE VISIT TO ANANTAPURAMU DISTRICT

Sl. Name of the Petition referred to


Name of the Village Name of the Mandal Issue of the petition
No. Petitioner & address whom

1 2 3 4 5 6
DRO,
1 M Sai deep Venkatareddy palli Penukonda Require job
Ananthapuramu

To issue a Duplicate RDO


2 K Prabhakar Garladinne Garladinne
passbook Ananthpauramu
RDO
N YELLANNA & Need compensation Ananthpauramu &
3 Chigicherla Ananthapur
others amount for their land RDO,
Dharmavaram

17
Bukkarayasamudra RDO
4 H Lakshamamma Bommalatapallli Land issue
m Ananthpauramu

Require Burrial grounds in RDO


5 O Nalappa Ananthapur Ananthapur
SC colonies Ananthpauramu

Require Burrial grounds RDO


6 M Anjaneyulu Pamidi Pamidi
for SC ST Ananthpauramu

Require amenties for Sc RDO


7 O Nalappa & others Ananthapur Ananthapur
colonies Ananthpauramu

Construction of SC RDO
8 O Nalappa & others Ananthapur Ananthapur
Community halls Ananthpauramu

RDO
9 J Chandrayudu Bhudedu Garladinne Land issue
Ananthpauramu

Need computer operater RDO


10 D Gangabhavani Ananthapur Ananthapur
job in any office Ananthpauramu

Bukkarayasamudra RDO
11 B Chandhrashekhar Venkatapuram Land issue
m Ananthpauramu

RDO
12 M Anjaneyulu Pamidi Pamidi To issue patta passbook
Ananthpauramu

To issue land for RDO


13 M Anjaneyulu Pamidi Pamidi
AISCSTWA district office Ananthpauramu

To issue land for RDO


14 M Anjaneyulu Pamidi Pamidi
AISCSTWA central office Ananthpauramu

To issue caste certificates RDO


15 M Anjaneyulu Pamidi Pamidi
for yanadhi Ananthpauramu

To issue a passbook RDO


16 M Rajanna Thopudurthi Atmakur
adangal Ananthpauramu

k Kondayya Financial assistance to RDO


17 Ananthapur Ananthapur
(Obuleshu) faced illegal cases on him Ananthpauramu

To fill Sc St Backlog posts RDO


18 M Obulesu Ananthapur Ananthapur
and to issue health cards Ananthpauramu

To sanction enroached RDO


19 B Ramudu Tadipatri Tadipatri
house Ananthpauramu

k Kondayya To sanction ambedkar RDO


20 Peddavaduguru Peddavaduguru
(Obuleshu) bhavan Ananthpauramu

RDO
21 P Surendra Yadiki Yadiki To sanction passbook
Ananthpauramu

RDO
22 B Ramulamma Ananthapur Ananthapur To sanction Housing loan
Ananthpauramu

RDO
23 S Anji Ananthapur Ananthapur To issue caste certificates
Ananthpauramu

Bukkarayasamudra Require Transfer due to RDO


24 G Ramanjaneyulu Siddalapuram
m parents health issue Ananthpauramu

RDO
25 P Bhagyalakshmi Yadiki Yadiki Land issue
Ananthpauramu

RDO
26 G Yelayya Ananthapur Ananthapur Transfer issue
Ananthpauramu

RDO
27 D Sankar Kona Uppalapadu Yadiki Land issue
Ananthpauramu

RDO
28 M Nagabhushanam Bopepalli Yellanur To sanction land for sc st
Ananthpauramu

RDO
29 O Nalappa Ananthapur Ananthapur Land issue
Ananthpauramu

18
RDO
30 Kulayappa Marikomma colony Ananthapur Land issue
PENUKONDA

RDO
31 BCR Das Ananthapur Ananthapur Land issue
Ananthpauramu

Sethappa and RDO


32 vegicharla Atmakur Land issue
others Ananthpauramu

RDO
33 D Sankar Kona Uppalapadu Yadiki Land issue
Ananthpauramu

RDO
34 Subba Lakshmi Kothapalli Peddapappur Require agriculture land
Ananthpauramu

RDO
35 Subba Lakshmi Kothapalli Peddapappur Require agriculture land
Ananthpauramu

RDO
36 O Nallappa Ananthapur Ananthapur Atrocity issue
Ananthpauramu

Bukkarayasamudra RDO
37 H mareppa Bodiganidoddi To sanction passbook
m Ananthpauramu

RDO
38 P Aruna & others Yadiki Yadiki Require land
Ananthpauramu

To issue bonded labour RDO


39 MC Kulayappa Marikomma colony Ananthapur
certificate Ananthpauramu

RDO
40 CP Obulesu Ram nagar Ananthapur Need DVMC membership
Ananthpauramu

RDO
41 M Anjaneyulu Pamidi Pamidi Land issue
Ananthpauramu

Bukkarayasamudra RDO
42 T nagamma Chinnampalli Land issue
m Ananthpauramu

RDO
43 M Obulapathi Kurugunta Ananthapur to issue patta passbook
Ananthpauramu

Require land , House land RDO


44 BCR Das Ananthapur Ananthapur
and burrial land Ananthpauramu

RDO
45 Anjineyya Tondapadu Gooty Land issue
Ananthpauramu

RDO
46 B Bala Kondayya Arakata vemula Putluru Sanction passbooks
Ananthpauramu

RDO
47 Vara lakshmi Illuru Garladinne Require house
Ananthpauramu

RDO
48 M Anjaneyulu Pamidi Pamidi Land issue
Ananthpauramu

Require Computer RDO


49 K Rajeswari Ananthapur Ananthapur
operater post Ananthpauramu

Land issue , e autos and RDO


50 KP Narayana swami Ananthapur Ananthapur
others Ananthpauramu

RDO
51 N Yella mandayya Ananthapur Ananthapur land issue
Ananthpauramu
RDO
52 Y Narasimhulu Thumparthi Dharmavaram To Issue a Patta passbook
Dharmavaram
RDO
53 B Kullayappa Chinna chigulla revu Tadimarri To issue a enroached land
Dharmavaram

Y Muthyalappa & RDO


54 Maddelacheruvu Kanaganapalli Land issue
others Dharmavaram

RDO
55 Y Naganna Maddelacheruvu Kanaganapalli Land issue
Dharmavaram

RDO
56 Muthyalappa Maddelacheruvu Kanaganapalli Land issue
Dharmavaram

19
Financial assistance to RDO
57 B Salayya Dharmavaram Dharmavaram
build a prayer hall Dharmavaram
58 O Nalappa Srirangapuramu Belugappa Land issue RDO Kalayandurg
To release PMJJBY
59 SK Venkatesh Kundurpi Kundurpi RDO Kalayandurg
amount
N Nalappa and To grant sachivalayam in Sub Collector
60 Julukunta Somandapalli
others Sc area in their land Penukonda

To issue patta passbook Sub Collector


61 M Narayanappa Julukunta Somandapalli
and title deed Penukonda

Sub Collector
62 H Adhemma Peddireddypalli Parigi Land issue
Penukonda

G Narasimha Sub Collector


63 Patha chamalapalli Chilamatur To issue a passbook
murthy Penukonda

Provide employment in Sub Collector


64 M Sireesha Penukonda Penukonda
any office Penukonda

Sub Collector
65 M Mudhanna Chilamathur Chilamatur To sanction passbook
Penukonda

Sub Collector
66 G Venu gopal Chamula palli Chilamatur To sanction passbook
Penukonda

Sub Collector
67 N Saritha Parigi Parigi To sanction house
Penukonda

Sub Collector
68 Maddileti Kodanahalli Parigi Land issue
Penukonda

Sub Collector
69 M Narayanappa Julukunta Somendapalli Land issue
Penukonda

Sub Collector
70 M.Bhutappa Kallukunta Roddam Issue of Land dispute
Penukonda
71 K Prabhakar Talagachipalli Garladinee For Release of Funds ADCC Bank
M.
RAMANJINEYULU
ADMISSION IN TO
C/O 4/94 SC. DCO,APSWRS,
72 KONAPURAM ANANTHAPURAMU APSWRS JUNIOR
COLONY , ATP
COLLEGE Regarding.
KONAPURAM,
ANANTHAPURAMU
MADHU PRASAD, ADMISSION IN TO
DCO,APSWRS,
73 SC/ST ఐక క. ANANTHAPURAMU ANANTHAPURAMU APSWRS JUNIOR
ATP
COLLEGE Regarding.

1. Sri n. Nallappa
S/o
Hanumanthappa
2. Sri K.
Sanjeevappa S/o
Chinna Requested for sanction of Assistant Director,I
74 Hanumanthappa Julukunta (V) Somandepalli pension under Dappu &
3. Sri G. Artists PR,Aananthapur.
Hanumanthappa
S/o Chinnappayya
4. Sri M.
Hanumantharayudu
S/o Chinnappayya

Requested for sanction of Assistant Director,I


75 Sri U.Onnurappa Ananthapuramu Ananthapuramu pension under Thunder &
artists PR,Aananthapur.

Assistant Director,I
N.Nallappa S/o To sanction of Pensions
76 Julukunta Somandepalli &
N.Hanumanthappa for Dappu eligible artists
PR,Aananthapur.

20
To sanction Pakka house DRDA,
S.Jayamma w/o
under PMAYS scheme HOUSING,RDO
77 Late Julukunta Somandepalli
and to sanction Widow ANANTHAPURAM
S.Hanumanthappa
Pension U

Mandala Ramesh To make Dalita colonies


D.P.O,Ananthapur
78 Court Road Ananthapuramu Ananthapuramu into separate panchayats
amu
Ananthapuramu in Andhra pradesh State.

sri M. Somanath,
School Assistant, Requeste for sanction of
79 Ananthapuramu Ananthapuramu DEO
ZPH School, subsistence Allowance
Ananthapuramu

Requested to Government
Teachers in terms of the
Sri M. Anjaneyulu, Thirty Second
Founder & National Constitutional Amendment
President, All Inidia Act, 1973 (Article 371-D)
80 Ananthapuramu Ananthapuramu DEO
SC ST Welfare and Inspecting Officer
Association, 1-1040, posts, like DEO and MEO
BC Colony, Pamidi not filled for long period
gives bad impact on
education activities.
Requested to take action
who are working 4
Sri M. Anjaneyulu,
teachers in ZPH School,
Founder & National
Kothacheruvu (M),
President, All Inidia
81 Kodapaganipalli Kothacheruvu Kodapagani palli (V) name DEO
SC ST Welfare
1.Smt Shashikala, 2. Smt
Association, 1-1040,
Aruna (HM), (3) Sri
BC Colony, Pamidi
Mahammad Ansar basha
and 4. sri Hari prasad
Requested to provide seat
Sri H. Sampath DCO,APSWRS,
82 Kottur (V) Kalyandurgam in APWRS, Tekulodu in
Kumar ATP
5th class
Sri M. Requested to sanction of
83 Narayanappa, ex Julukunta (V) Somandepalli pension by DM&HO DM &HO
sarpanch Scheme
Requested to take action
84 Smt B. Adi lakshmi Maruru (V) Rapthadu on smt Sridevi, Medical DM &HO
officer, ANM Pavani
To Resposibilities of Indicn
Citizen to Corona Virus to
Sri M. Anjaneyulu, support to Indian
Founder & National government cooperate to
President, All Inidia control covid -19 All India
85 Ananthapuramu Pamidi DM &HO
SC ST Welfare SC/ST welfare association
Association, 1-1040, is alerting people at the
BC Colony, Pamidi level of sountry, state,
District, Mandal and
Remote villages
To sanction of Financial DRDA,Ananthapur
86 Chinna Lingamma Kodigenahalli Parigi
assistant of my Cow amu
M. SANDEEP
KUMAR S/O LATE
M.BHASKAR DTWO,
SGT POST Regularization
87 RAO,7-216, PAMIDI ANANTHAPURAMU ANANTHAPURAM
- regarding.
PAMIDI, U
ANANTHAPURAMU
.

Requested to amend rules


Sri M. Anjaneyulu, for fixation of height for
Founder & National promotion by transfer from
President, All Inidia the cadre of Senior Dy.Commissioner,
88 Ananthapuramu Pamidi
SC ST Welfare Assistants to Probition & Excise,
Association, 1-1040, Excise inspectors on par
BC Colony, Pamidi with women employees of
Smt M. Ramadevi

89 S Nagaraju Kothakota Bukkapatnam Financial Assistante ED SC Corp


90 R Srinivasulu Vankarakunta Roddam Financial Assistante ED SC Corp

21
91 N Yalanna Ananthapuramu Ananthapuramu Fillup Blacklog Posts ED SC Corp
92 D Lakshminarayana Kotapalli Thanakal Financial Assistante ED SC Corp
93 S Ramanjaneulu Kothacheruvu Kothacheruvu Allotment of Land ED SC Corp
New Connetion of
94 Yasodimma V Agraharam Amarapuramu ED SC Corp
Electricity
G Jayaramudu & New Connetion of
95 Chinnapadimala Tadipatri ED SC Corp
Others Electricity
Issue of Bores and Pump
96 C Ukkappa Mallapuram Rayadurg ED SC Corp
Sets
97 L Prasanna Kodigenahalli Parigi Land Issue ED SC Corp
98 G Gangadharappa Parigi Parigi Financial Assistante ED SC Corp
99 M Muthyallappa Kuduru Kuduru Financial Assistante ED SC Corp

100 G Narshmimurthy Pathachamala Palli Chilamathuru Financial Assistante ED SC Corp

101 Dara Sankar Ananthapuramu Ananthapuramu NSFDC Loans List ED SC Corp


102 Chinna Anjineyulu Ananthapuramu Ananthapuramu Departmental Action ED SC Corp
103 A Prasad Mannila Ananthapuramu Financial Assistante ED SC Corp
Issue of Bores and Pump
104 A Prasad & Others Mannila Ananthapuramu ED SC Corp
Sets
105 M Shiva Bogasamudram Tadipatri Bore and Pipe Line ED SC Corp
106 A Prasad & Shobha Mannila Ananthapuramu Financial Assistante ED SC Corp
107 T Paramesh Ananthapuramu Ananthapuramu SC Schemes ED SC Corp
Manavala Lone and Financial
108 BC Colony Pamidi ED SC Corp
Anjineyulu Assistante
Manavala
109 Pamidi Pamidi Financial Assistante ED SC Corp
Anjineyulu

Sri M.C. Kullayappa,


D.No. 28/1/408,
Requested for realese
110 Maravakomma some villages Madakasira ED SC Corp
from banded labours
Colony,
Ananthapuramu

111 Mala Narayanappa Julukanta Somandapalli Lone for Cows LDM


The road from Saptagiri
Circle to Rudrampet Muncipality
112 Sri H. Nagalingayya Ananthapuramu Ananthapuramu Bypass Flyover Bridge Commissioner,
should be named as Ananthapuramu
Ambedkar Road.
Muncipality
113 J Raja Puttaparthy Puttaparthy Vacation of House Commissioner,
Puttaparthy

Muncipality
Ambedkar Statue
114 H Nagalingaih Ananthapuramu Ananthapuramu Commissioner,
Fundation at Kalyandurg
Ananthapuramu

Muncipality
115 Dara Sankar Ananthapuramu Ananthapuramu Financial Assistante Commissioner,
Ananthapuramu

To Provide Employment in Muncipality


116 M.Anjaneyulu Pamidi Pamidi Municipalities & Nagara Commissioner,
Panchayaties Pamidi
Sri M. Requested for sanction of
117 Narayanappa, ex Julukunta (V) Somandepalli Houses to 120 SC PD, Housing
sarpanch Families in Julukunta (V)
Smt Thippamma Requested for sanction of
118 Kundurpi Kundurpi PD, Housing
and others House bills
1. Requested for sanction
of YSR House to 500
Sri M. Sivananda,
Families residing in
119 Kadarakunta (V), Kadarakunta (V) Kuderu PD, Housing
Kadarakunta (V) 2.
Kuderu M)
Requested to provide
deinking water

22
Sri M.
Requested for sanction of
120 Narayanappa, ex Julukunta (V) Somandepalli PD, ICDS
Anganwadi center
sarpanch

MUCHO KOTA
ANAND KUMAR,
Door No.3-95, Indira BUKKARAYA BUKKARAYA Ambedkar Overseas Vidya Social Welfare
121
Nagar, Bukkaraya SAMUDRAM SAMUDRAM Nidhi 2nd term fees - Reg. Department
samudram(V)(M)<A
nanthapuramu.

Ambedkar Overseas Vidya Social Welfare


122 MADRI ANANDAM ANANTAPUR ANANTAPUR
Nidhi 2nd term fees - Reg. Department

SC/ST ATROCITY Social Welfare


123 O.NALLAPPA ANANTAPUR ANANTAPUR
CASES Department

M.MADDILETI S/o
m. Narasimhulu
Social Welfare
124 Late, d.no.28-1-376- ANANTAPUR ANANTAPUR Request for attender post
Department
b, buddappa Nagar,
Ananthapuramu

SC/ST సం మం సం
POLA మ య ద పరం ా, ఉ ా
VIRANJINEYULU,
పరం ా ా అభ న Social Welfare
125 UDIRIPIKONDA, ANANTAPUR ANANTAPUR
Department
KUDERU(M),
పత క కలకర ను
ANANTAPUR
య ం
T.C.
MIUUTHYALAPPA, ాం క సం మ ాఖ , బ ల ర
ల ఉ ాధ ల ,
బ కల వస గృహమ లల
ల , సం క సం మ Social Welfare
126 ANANTAPUR ANANTAPUR ప ేయ ా ప టౖం
ాఖ , SC/ST , 4 వ Department
అల ఉ ో గమ గ ల
తరగ ఉ ో గ ల సంఘం
ేయడం గ ం .
, అనంతప రమ

ాం క సం మ ాఖ , బ ల ర
H. SOMASEKHAR
S/O HARIJANA బ కల వస గృహమ లల
YELLAPPA, KANAGANA PALLI ప ేయ చు ను నను Social Welfare
127 GUNTAPALLI
GUNTHAPALLI (M) Department
(V),(M), అవ ం ేయడం
ANANTHAPURAMU
గ ం .

H. SHIVAPPA S/O
HARIJANA
SUBBANNA, ాం క సం మ ాఖ , బ ల ర
TURAKALAPATNA TURAKALA బ కల వస గృహమ లల Social Welfare
128 RODDAM
M (V), RODDAM PATNAM Department
(M), అవ ం ఉ ో గం రక
ANANTHAPURAMU
(DT)

M. SUDHARSHAN
SC/ST జ ష క ంచడం
MSF ాష అధ ల , BHOGA Social Welfare
129 TADIPATRI
SAMUDRAM గ ం Department
అనంతప రమ

MADHU PRASAD, BAS అ ష య ా


Social Welfare
130 SC/ST ఐక క. ANANTHAPURAMU ANANTHAPURAMU
న ా ంచడం గ ం . Department

23
G. MALLIKARJUNA
NA NAYAK, D.NO.
19-6-205-36, BAS అ ష మ య
BHAGYA NAGAR, Social Welfare
131 ANANTHAPURAMU ANANTHAPURAMU అంబద ఓవ ద
ANANTHAPURAMU Department
. GPS ాష అధ ల , అభ లక క ంచడం గ ం .
JAC , వ ం ి ి ేం

B. SRIDEVI SWGH, GRADE - I PROMOSION Social Welfare


132 PUTTAPARTHY PUTTAPARTHY రక
PUTTAPARTHY. Department

B. GRADE - I PROMOSION Social Welfare


133 ANANTHAPURAMU ANANTHAPURAMU రక
BABU,HWO,BKS,. Department

O.Nallappa,D.no-1-
To sanction of Dappu &
1-980,Indiragandhi Social Welfare
134 Ananthapuramu Ananthapuramu Cobbler Instruments to
Nagar,Ananthapura Department
eligible artists
mu

Issue in submitting Social Welfare


135 H ramakrishna Ananthapur Ananthapur
certificates Department

Promotion for govt sc st Social Welfare


136 B Babu, HWO,BKS. Ananthapur Ananthapur
employees Department

M.Anjaneyulu,D.no- Superintendent of
To conduct of counceling
137 1/1040,B.C.Colony, Pamidi Pamidi Police,Ananthapur
on my family members
Pamidi amu
KAMAGIRI S/O
KAMBAGIRI, మ ెట వడం
BHOGA Superintendent of
BHOGA జ న ావ న మ క
138 SAMUDRAM(V), TADIPATRI Police,Ananthapur
SAMUDRAM
TADIPATRI (M), amu
యమ ేయడం గ ం .
ANANTHAPURAMU
.
Superintendent of
Issue of Properties
139 K.Sujatha Pamidi Pamidi Police,Ananthapur
between Brother & Sister
amu

P.Pakkirappa,D.no-
Superintendent of
7/183,Prakash
140 Ananthapuramu Ananthapuramu Issue of Family Pension Police,Ananthapur
Road,
amu
Ananthapuramu

G.Tirupal s/o Swami Superintendent of


141 Das,Jallipalli,Kuderu Jallipalli Kuderu Issue of Atrocity Police,Ananthapur
Mandal amu

Superintendent of
Y.Naganna s/o
142 Maddelacheruvu Kanaganapalli Issue of Atrocity Police,Ananthapur
Y.Mutyalappa
amu

Superintendent of
T.Krishna murthy
143 Bodayapalli Tadipatri Issue of Atrocity Police,Ananthapur
S/o T.Obulesu
amu

Superintendent of
S.Ramulamma W/o
144 Dharmavaram Dharmavaram Issue of Atrocity Police,Ananthapur
Late S.Ramakrishna
amu

To take action on Head


Superintendent of
K.Sujatha W/o Constable working in
145 Ananthapuramu Ananthapuramu Police,Ananthapur
K.Anand Peddavaduguru Police
amu
station
Superintendent of
H.Narayana S/o
146 Mavaturu Penukonda Issue of Atrocity Police,Ananthapur
Late H.Subbanna
amu

24
To issue of Arrest warrant Superintendent of
147 K.Sukumar Ananthapuramu Ananthapuramu on General Manager Police,Ananthapur
B.S.N.L.Ananthapupramu. amu

Superintendent of
K.Subbarayudu s/o
148 P.Nagireddypalli Kuderu Issue of Properties Police,Ananthapur
K.Nallappa
amu

Superintendent of
Ananthapuramu(Rur
149 B.Nagesh Devarauppara palli Issue of Atrocity Police,Ananthapur
al)
amu

Superintendent of
H.Sampath Kumar Rejoining of duty as Police
150 Krishnapuramu Kundurpi Police,Ananthapur
S/O H.Mareppa Check post Guard
amu
That the case should be
J.Honnurswami S/o registered with the Superintendent of
151 J.Mutyalappa D.no- Ananthapuramu Ananthapuramu complaint given at 2 Town Police,Ananthapur
5-68 Police amu
Station,Ananthapuramu.
To provide electricity to
152 K Obayya Ananthapuram Ananthapuram SE, APSPDCL
kundurpi village
153 Gangadhar & others Kundurpi Kundurpi To provide transformer SE, APSPDCL
154 S Narayana Nasanakota Ramagiri To provide electricity SE, APSPDCL
To provide SC ST power
155 M Anjaneyulu Pamidi pamidi SE, APSPDCL
benefits to employees
To provide Electrical and
156 K Obayya Kundurpi Kundurpi SE, APSPDCL
DB
Release street light
157 K Obayya Kundurpi Kundurpi SE, APSPDCL
services to panchayath
Manavala.Anjaneyul Manipulations in selection ZILLAPARISHAD,
158 Ayyavaripalli Guntakal
u of Grama Volunteers Ananthapuramu

AÈj§éÆæÿ$yæþ$ } G…. Ðèþ$¨ªÌôýsìý MæüÑ$sîýMìü ѯèþ† ç³{™èþ… CçÜ*¢ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™é¯èþ$ ÑMæüÌê…Væü$yæþ$,
GïÜÞ Ðèþ*¨Væü, 糧æþÐèþ™èþÆæÿVæü† ´ëòÜO E¯é²¯èþ°, ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_ MæüÌñýMæütÆæÿ$, yìþyìþ-&ÝùçÙÌŒý ÐðþÌôý¹ÆŠÿ,
Hyìþ&ÑMæüÌê…Væü$Ë BïœçÜ$ ^èþ$r*t †Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²¯èþ°, çܵ…§æþ¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ E´ë«¨, E§øÅVæü àÒ$
M>ÐéË° G¯ø² AÈjË$ ò³r$tMæü$¯é² A«¨M>Ææÿ$ÌñýÐèþÆæÿ* ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ…Ìôý§æþ°, Mæü±çÜ… Úëç³# V>°, Ìôý§é
Úëç³# ò³r$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ææÿ$×ý… Mæü*yé CÐèþÓMæü$…yé ™èþ¯èþMæü$ A¯éÅÄæý$… ^óþÔ>Ææÿ°, ™èþ¯èþ Vøyæþ$ H JMæüP
A«¨M>Ç Ñ°í³…^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ°, ™èþ¯èþMæü$ í³…bèþ¯èþ$ ™èþç³µ H B«§éÆæÿÐèþ$* Ìôý§æþ…r* »ê«§æþ™ø, BÐóþ§æþ¯èþ™ø
MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mö^éaÆæÿ$. MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅÆ>ÌñýO¯èþ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìýV>ÇMìü ™èþ¯èþ ç³Çíܦ†
™ðþË$çÜ$¯èþ°, yìþyìþ&ÝùçÙÌŒý ÐðþÌôý¹ÆŠÿ BïœçÜ$Mæü$ Ððþã™óþ ™èþ¯èþ¯èþ$ Mæü±çÜ… BïœçÜ$ ÌZç³ÍMìü Mæü*yé Æ>°ÐèþÓÆæÿ°,
MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ ^ðþí³µ¯é ÝùçÙÌŒýÐðþÌôý¹ÆŠÿ yîþyîþþ ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ…r* ™èþ¯èþ »ê«§æþ¯èþ$ MæüÑ$sîýMìü Ððþͺ$^èþaV>,
A…§æþ$Mæü$ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢ çܧæþÆæÿ$ ÑMæüÌê…Væü$°Mìü 15ÆøkÌZÏ Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ E§øÅVæü… CÐéÓË…r* Eç³
çÜ…^éËMæü$Ë$, Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q¯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$.

25
™èþ§æþ$ç³Ç ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÑ$sîýMìü Ðèþ_a¯èþ ѯèþ†ç³{™é˯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ M>ï³Ë¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$
^óþíÜ JMæüsìý MæüÑ$sîýMìü, JMæüsìýü Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, JMæüsìý MæüÌñýMæütÆŠÿ V>ÇMìü CÐéÓË°,
Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. çÜ™èþÓÆæÿÐóþ$ Ðésìý° ç³ÇÖÍ…_ BÄæý* Ô>QË
§éÓÆ> »ê«¨™èþ$ËMæü$ çÜ™èþÓÆæÿ ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý$ÐèþÍÞ…¨V> gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ¯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$.

_ÐèþÆæÿV> ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* C_a¯èþ {糆 AÈj° ÇhçÜtÆŠÿÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$^óþíÜ, Ô>Rê ç³Ææÿ…V>
Ñ¿æýh…_, A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$«§éÅçßý²… hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…
fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, 15ÆøkË ÌZç³# C_a¯èþ AÈj§éÆæÿ$ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ… CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, çܧæþÆæÿ$
»ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$ (BçÜÆ>) Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$ËMæü$
Aç³µgñýç³µyæþ… fÇW…§æþ°, ѯèþ†ç³{™éÌZÏ ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ gñý¯èþ*ůŒþV> E¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅÌôý E¯é²Äæý$°, G….
Ðèþ$¨ªÌôýsìý A¯èþ$ ÑMæüÌê…Væü$yæþ$ AÈj CçÜ*¢ ™èþ¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ¯èþ$ Ððþͺ$^éayæþ¯é²Ææÿ$.

ÆøçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþÌZ ¿êVæü…V> hÌêÏÌZ RêäV> E¯èþ² l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…r$Ï, Asñý…yæþÆæÿ$Ï,


Ðé^ŒþÐðþ$¯èþ$Ï 300 ¯èþ$…_ 400 E§øÅV>Ë$ C^óþa…§æþ$Mæü$ ò³§æþªÄñý$™èþ$¢¯èþ MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°,
çܧæþÆæÿ$ ´ùçÜ$t˯èþ$ íœË‹³ ^óþÄæý$Ðèþ$° MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç° B§óþÕÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$äÏ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ¯óþyæþ$ C_a¯èþ AÈj˯èþ$ G…™èþÐèþÆæÿMæü$ ç³#¯èþ@ç³ÇÖÍ…^éÆø
çÜÒ$„æü ^óþÝ뢯èþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ A†¤ Væü–çßý…ÌZ¯óþ AÈjË$ ¡çÜ$Mæü$° AMæüPyóþ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜÐèþ$çÜůèþ$
ç³ÇçÙPǧéªÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ°, M>± Mö…™èþÐèþ$…¨ §æþã™èþ çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë$ hÌêÏ ç³ÇçÙ™ŒþÌZ¯óþ AÈjË$
ïÜÓMæüÇ…^éË° Møǯèþ í³Ðèþ$Ãr A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ*sêÏyóþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Æ>Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü ¯óþyæþ$ AÈj˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_ Mö…™èþ ¯éÅÄæý$… ^óþíܯèþ í³Ðèþ$Ãsôý A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêϯèþ$…_
Ððþâæý™é¯èþ…r* çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü àfÆðÿO¯èþ §æþã™èþ$ËMæü$ çÜѯèþÄæý$…V> Ðèþ$¯èþÑ ^óþÔ>Ææÿ$.

A…™èþsìý™ø ѯèþ†ç³{™éË ïÜÓMæüÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$$WíÜ…¨.

¿Zf¯èþ ÑÆ>Ðèþ*¯èþ…™èþÆæÿ… hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Äôý$Å Ðèþ$$…§æþ$ hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ


M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ E¯èþ² MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç b酺ƊÿÌZ MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Æÿ$$…¨.

MæüÌñýMæütÆæÿ$ b酺Ɗÿ (hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ M>Æ>ÅËÄæý$…)@


26
^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* §æþã™èþ$Ë ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ AÈjËÌZ GMæü$PÐèþV> ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, í³…bèþ¯èþ$Ï, ç³M>P
Væü–àË$, {糿æý$™èþÓ Ô>QÌZ 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$, ÑÐèþ„æü Ðóþ«¨…ç³#Ë$, A™éÅ^éÆ>Ëò³O¯óþ GMæü$PÐèþV> E¯é²Äæý$°,
çÜ»ñýjMŠütÐðþOgŒýV> Ñ¿æýh…_ Ðèþ$*yæþ$ M>ï³Ë¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ MæüÑ$sîý §æþVæüYÆæÿ JMæüsìý, MæüÌñýMæütÆŠÿ V>ÇMìü JMæü M>ï³,
Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ JMæü M>ï³ CÐéÓË°, A{sêíÜsîý MóüçÜ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ AÈj˯èþ$
MæüÌñýMæütÆŠÿ V>ÇMìü A…§æþgôýõÜ¢ ™èþ§æþ$ç³Ç ^èþÆæÿÅË °Ñ$™èþ¢… Gïܵ V>ÇMìü CÝë¢Ææÿ°, ©°° A™èþÅ…™èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ
»ê«§æþÅ™èþV> Væü$Ç¢…_ ^óþÄæý*Ë° Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$˯èþ$ B§óþÕ…^èþV>, Ðèþ_a¯èþ
ѯèþ†ç³{™é˯èþ$ çÜ»ñýjMæü$tË ÐéÈV> Ñ¿æýhçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>ÇMìü
A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$° Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çܧæþÆæÿ$ AÈjË$ G…™èþÐèþÆæÿMæü$
ç³ÇÚëPÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÄñý* Ô>çܯèþçÜ¿æýMæü$, {糿æý$™éÓ°Mìü, MæüÑ$sîý °Ðóþ¨Mæü Ææÿ*ç³…ÌZ çÜÐèþ$ǵ…^éÍÞ
E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$.
A¯èþ…™èþÆæÿ… hÌêÏ Gïܵ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 211 A{sêíÜsîý MóüçÜ$Ë$ E¯é²Äæý$°,
{ç³çÜ$¢™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 150 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÄæý$° Ðésìýò³O ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$°
™ðþË$ç³V>, hÌêÏÌZ A{sêíÜsîý MóüçÜ$Ë$ G°² ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÆÿ$$, G°² béÇjïÙsŒýÞ §éQË$ ^óþÔ>Æø Ðésìý
ÑÐèþÆ>˯èþ$ MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…^éË° hÌêÏ Gïܵ V>Ç° MæüÑ$sîý MøÇ…¨.

Eç³µÆæÿç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ çÜ*PË$Mæü$ ÐðþâôýÏ GïÜÞ í³ËÏ˯èþ$ ÆøyæþÏò³O Ððþâæý$™èþ$…sôý Mö…§æþÆæÿ$ M>âæýÏ™ø
™èþ…™èþ$¯é²Ææÿ° MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mö_a…§æþ°, çܧæþÆæÿ$ ÑçÙÄæý$… ^éÌê §éÆæÿ$×ýÐèþ$°, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$
hÌêÏÌZ Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {´ë…™éÌZÏ Cr$Ðèþ…sìý çœ$r¯èþË$ fÆæÿVæür… §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿÐèþ$…r* ^ðþOÆæÿïŒþ BÐóþ§æþ¯èþ
ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ hÌêÏ Gïܵ çܵ…¨çÜ*¢, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ A{sêíÜsîý MóüçÜ$Ë$ GMæüPyðþO¯é
¯èþÐðþ*§æþ$ AÆÿ$$™óþ G…™èþsìýÐéǯðþO¯é Ñyìþ_ò³sôýt, Æ>iç³yóþ ç³Çíܦ† E…yæþ§æþ°, Ðésìýò³O ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ_a 74 Hâæý$Ï AÐèþ#™èþ$¯é² A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË {ç³fË$ ¯óþsìýMîü §æþ$ÆæÿÂÆæÿ iÑ™èþ…
Væüyæþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ°, A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË {´ë…™éÌZÏ GÐèþ*ÃÆøÓË$, GòÜOÞË$, ïÜIË$ 糨õßý¯èþ$ ÆøkËMø Ìôý§é
¯ðþËMöMæüÝëÆø §æþã™èþÐéyæþÌZÏ ¯ðþOsŒýàÌŒýt ^óþõÜ¢ ÐéÇMìü ¿æýÆøÝë C_a¯èþ ÐéÆæÿÐèþ#™éÐèþ$°, {V>Ðèþ$ çÜÐèþ$çÜÅËò³O
A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæü*Æöa° ^èþÇa…^óþ Ñ«§æþ…V> ^óþÄæý*˯óþ¨ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ç AÀÐèþ$™èþÐèþ$° ^ðþOÆæÿïŒþ A¯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ MæüÆ>~rMæü çÜÇçßý§æþ$ª {´ë…™éÌñýO¯èþ Ðèþ$yæþMæüÕÆæÿ, Æ>Äæý$§æþ$ÆæÿY…, MæüÌêÅ×ý§æþ$ÆæÿY…


{´ë…™éÌZÏ §æþã™èþ$Ë$ A…rÆ>°™èþ¯é°² GMæü$PÐèþV> A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯é²Ææÿ° çÜ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ
ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mö^éaÆæÿ$.

27
^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÑ$sîýMìü Ðèþ_a¯èþ AÈjËÌZ JMæü ¯éÅÄæý$Ðé¨ò³O A¯éÅÄæý$…V> MóüçÜ$Ë$
ò³sêtÆæÿ°, BÄæý$¯èþ¯èþ$ ^éÌê íßý…íÜ…^éÆæÿ°, ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý$Ðèþ$° Hyæþ$çÜ*¢ AÈj C^éaÆæÿ°, C¨ ^éÌê
§éÆæÿ$×ýÐèþ$°, çܧæþÆæÿ$ A…Ôèý…ò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° hÌêÏ Gïܵ V>Ç° B§óþÕ…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ {í³Äæý$™èþÐèþ$
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz V>Ç B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÐðþOGÝëÞÆŠÿ {糿æý$™èþÓ… ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþÐèþÆ>YË E¯èþ²†Mìü
´ër$ç³yæþ$™èþ$…§æþ°, A…§æþ$Mæü¯èþ$Væü$×ý…V> MæüÑ$sîý ¯èþyæþ$^èþ$MøÐéË° ™éç³{™èþÄæý$ç³yæþ$™èþ$…§æþ°,
§é°Mæü¯èþ$Væü$×ý…V> hÌêÏ Äæý$…{™é…Væü… Mæü*yé E…yé˯é²Ææÿ$.

^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ææÿ$ MæüÑ$sîýMìü ^éÌê VúÆæÿÐèþ… C_a E§æþÄæý$… A…»ôýyæþPÆŠÿ
òœ•ÏKÐèþÆŠÿ BÆŠÿa °Æ>Ã×ý Ôèý…Q$Ýë¦ç³¯èþ ^óþÆÿ$$…_¯èþ…§æþ$Mæü$ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ç°üMæüÑ$sîý
AÀ¯èþ…¨çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$.
^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ §æþã™èþ$Ëç³rÏ ÑÐèþ„æü, õ³§æþÇMæü…, °Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ
GMæü$PÐèþV> E…§æþ°, Òr°²…sìý± Ææÿ*ç³#Ðèþ*ç³yé°Mìü hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë$ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ^èþ*´ëË°, §æþã™èþ
M>˱ËMæü$ Æøyæþ$Ï, ™éVæü$±sìý çÜÆæÿçœÆ>, [yðþO¯óþh C™èþÆæÿ ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ Mæü͵…^éË°, §æþã™èþ$Ë$ A…sôý
»ôý§æþ¿êÐèþ… ÌôýMæü$…yé E…yóþÑ«§æþ…V>, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ÆøÌŒýÐðþ*yæþÌŒýV> ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$ ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$MøÐéË° hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.
A{sêíÜsîý MóüçÜ$ÌZÏ »ê«¨™èþ$ËMæü$ çÜ™èþÓÆæÿ ¯éÅÄæý$… fÇVóüÌê ^èþ*yéË°, AòÜO¯Œþz ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$
GÐèþÆðÿ¯O é Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ¢ Ððþ…r¯óþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Ë° ^ðþOÆæÿïŒþ ™ðþËç³V>, GïÜÞ, GïÜt A{sêíÜsìý
MóüçÜ$ÌZÏ »ê«¨™èþ$ËMæü$ A…yæþV> °Ë$Ýë¢Ðèþ$°, Ðésìý° ç³sìýçÙt…V> AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° hÌêÏ Gïܵ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
{V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ÌZÏ Æðÿ…yæþ$ V>ÏçÜ$Ë ç³§æþ®†, gZW° 糧æþ®†, A…rÆ>°™èþ¯èþ… ÌôýMæü$…yé
çÜ…º…«¨™èþ ÑÌôýgŒý ÆðÿÐðþ¯èþ*Å A«¨M>Ç {糆 BÆæÿ$ ¯ðþËËMæü$ JMæüÝëÇ BÄæý* ç³…^éÄæý$¡ÌZÏ çÜÆóÿÓ ^óþíܯèþ
í³Ðèþ$Ãr Æðÿ…yæþ$ V>ÏçÜ$Ë ç³§æþ®†, gZW° 糧æþ®†, A…rÆ>°™èþ¯èþ… ÌôýÐèþ° çÜÇtíœMóüsŒý C^óþa Ñ«§æþ…V> MæüÑ$sîý
ÆðÿMæüÐðþ$…yŠþ ^óþÄæý*Ë° hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$ MøÆæÿV>, çܧæþÆæÿ$ ÑçÙÄæý*°² ÑÐèþÆæÿ…V> Æ>íÜ MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵõÜ¢
AÐèþ$Æ>Ðèþ†ÌZ {í³°Þç³ÌŒý òÜ{MæürÈË™ø ^èþÇa…_ ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> ^óþÝ뢯èþ° ^ðþOÆæÿïŒþ
™ðþÍ´ëÆæÿ$.
hÌêÏ Gïܵ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* JMæü MóüçÜ$ÌZ §æþã™èþ AÐèþ*ÃÆÿ$$ AÐèþÐèþ*¯é°Mìü Væü$ÆðÿO B™èþÃçßý™èþÅ
^óþçÜ$Mæü$…sñý i.K.¯ðþ….95ÌZ E¯èþ² Mö°² òÜ„æü¯ŒþÞ {ç³M>Ææÿ… çܧæþÆæÿ$ Mæü$r$…»ê°Mìü ç³ÇàÆæÿ… Æ>Ìôý§æþ°,

28
iÐø¯èþ$ çÜÐèþÆæÿ×ý ^óþÄæý*Ë° MøÆæÿV> çܧæþÆæÿ$ A…Ô>˯èþ$ ¯øsŒý Ææÿ*ç³…ÌZ MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ
™é¯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† V>Ç §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mö° Ððþâæý™é¯èþ° ^ðþOÆæÿïŒþ A¯é²Ææÿ$.
™èþ§æþ$ç³Ç çÜ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎgê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ°
f…V>ÆðÿyìþzVæü*yðþ… Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýMìü Væü™èþ {糿æý$™èþÓ…ÌZ GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ °«§æþ$˯èþ$ GïÜÞ ÐèþÆ>YËMæü$ QÆæÿ$a
^óþÄæý$Mæü$…yé BÆæÿ$MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ Ððþ¯èþMæü$P ÐðþãÏ´ùÄæý*Äæý$°, BÆæÿ$ MørÏ™ø GïÜÞ M>˱ËMæü$ Æøyæþ$Ï
ÐóþÄæý$Ðèþ^èþ$a, {™éVæü$±Ææÿ$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a, G¯ø² 糯èþ$Ë$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ°, AÌêVóü A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$
hÌêÏMæü$, Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ °«§æþ$Ë$ G…™èþ
Ðèþ^éaÆÿ$$, G…™èþ QÆæÿ$a ò³sêtÆæÿ$, QÆæÿ$a ò³rtMæü$…yé G°² °«§æþ$Ë$ Ñ$WÍ´ùÄæý*Æÿ$$ Ðésìý ÑÐèþÆ>Ë$
MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…^èþÐèþ$° MøÆæÿV> MæüÌñýMæütÆŠÿ çܵ…¨…_ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ °«§æþ$ÌZÏ Ý뫧éÆæÿ×ý…V>
AÆæÿÐðþO ¯èþ$…_ yðþ»ñýO¾ Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Äæý$$sìýÌñýOgôýçÙ¯Œþ E…r$…§æþ°, Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ¯èþË¿ñýO Ô>™èþ… GïÜÞ
f¯é¿ê E…sôý¯óþ GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ ¯èþ$…_ °«§æþ$Ë$ ¡çÜ$Mö° Æøyæþ$Ï ÐóþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, M>± Mö°²
^ørÏ ¯éË$Væü$, I§æþ$ GïÜÞ C…yæþ$Ï E¯é² GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ ¯èþ$…^óþ °«§æþ$Ë$ ¡çÜ$Mö° Æøyæþ$Ï
ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$.

³ç …^éÄæý$†Æ>gŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ BÆŠÿyæþº*ÏÅG‹Ü Ô>QË$ Æøyæþ$Ï ÐóþÄæý$yé°Mìü, {™éVæü$±Ææÿ$ çÜÆæÿçœÆ>


^óþÄæý$yé°Mìü BÄæý* {´ë…™éË$ GïÜÞ, GïÜt M>…´ù¯ðþ…sŒý Mìü…§æþMæü$ ÐèþçÜ$¢…§é, ¯èþË¿ñýO Ô>™èþ… GïÜÞ f¯é¿ê
E…§é ™èþ°T ^óþçÜ$Mö° Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë §éÓÆ> V>±, WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³
çÜ…^éËMæü$Ë §éÓÆ> V>± hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿMæü$ü ѯèþ²Ñ…^éË°, çܧæþÆæÿ$ ³ç §æþ®†° ´ësìý…^èþMæü$…yé 糨 Ô>™èþ…
GïÜÞ, GïÜt f¯é¿ê E¯é² Mæü*yé ¯èþË¿ñýO Ô>™èþ… GïÜÞ, GïÜt f¯é¿ê E¯èþ²r$Ï ^èþ*í³…_ 糯èþ$Ë$
fÇí³çÜ$¢¯é²Ææÿ°, AÌê ^óþíܯé Mæü*yé AÆæÿÐðþO ¯èþ$…_ yðþ»ñýO¾ Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ»Œý´ëϯŒþ °«§æþ$Ë$
Äæý$$sìýÌñýOgôýçÙ¯Œþ AÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. JMæüÐóþâæý ¯èþË¿ñýO Ô>™èþ… GïÜÞ, GïÜt f¯é¿ê E…yóþ {ç³M>Ææÿ… ^óþíܯé
Mæü*yé ¯èþË¿ñýO ¯èþ$…_ Äæý*¿ñýO Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Äæý$$sìýÌñýOgôýçÙ¯Œþ AÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$°, Ñ$Wͯèþ °«§æþ$Ë$ Ððþ¯èþMìüP
ÐðþãÏ´ùÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. WÇf¯èþ {´ë…™éÌZÏ àíܵrÌŒý MæüsêtË…sôý GïÜt çÜ»Œý´ëϯŒþ °«§æþ$˯èþ$
Eç³Äñý*W…_ Mæüyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… _ÐèþÇÌZ °«§æþ$Ë$ Ñ$WÍ´ù™èþ$¯é²Äæý$° çßýyéÑyìþV>
糯èþ$Ë$ ^óþíÜ¯é °«§æþ$Ë$ Äæý$$sìýÌñýOgôýçÙ¯Œþ M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ý뫧éÆæÿ×ý…V> çÜ»Œý´ëϯŒþ °«§æþ$Ë$ M>ÓÆæÿtÆŠÿ ÐðþOgŒýV> Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ°, Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*yæþ$
[™ðþOÐèþ*íÜM>Ë$ »êV>¯óþ Ðèþ$…lÆæÿ$ AÐèþ#™éÄæý$°, _ÐèþÇ [™ðþOÐèþ*íÜMæü… Ðèþ$…lÆæÿ$ M>§æþ°, M>ÓÆæÿtÆŠÿÐðþOgŒýV>
Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþõÜr糚yæþ$ _ÐèþÇ M>ÓÆæÿtÆŠÿ Mæü*yé Mö…™èþ Ðèþ$$…§æþ$V> Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý$VæüÍW™óþ
»êVæü$…r$…§æþ¯èþ² ™èþ¯èþ AÀ{´ëÄæý*°² Ððþͺ$^éaÆæÿ$.

29
1975ÌZ C…¨Æ>V>…«© çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ´ëϯŒþ ºyðþjsŒý, ¯é¯Œþ´ëϯŒþ ºyðþjsŒý E…yóþÐèþ°, ´ëϯŒþ ºyðþjsŒýÌZ
GïÜÞ, GïÜt çÜ»Œý´ëϯŒþ ºyðþjr$Ï E…sêÄæý$°, 2013ÌZ MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz V>Ææÿ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>
E¯èþ²ç³šyæþ$ GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ ^èþsêt°² ^óþÔ>Ææÿ°, ´ëϯŒþ, ¯é¯Œþ ´ëϯŒþ Ìôý¯èþç³#yæþ$ çÜ»Œý´ëϯŒþ A¯èþ²¨ E…yæþ§æþ°,
2014ÌZ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… {糿æý$™èþÓ… Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ´ëϯŒþ ºyðþjsŒý, ¯é¯Œþ ´ëϯŒþ ºyðþjr$Ï ¡íÜÐóþíÜ…§æþ°,
EÐèþ$Ãyìþ Æ>çÙ‰…ÌZ 2013ÌZ GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ ^óþíܯèþ ^èþsêt°² ™ðþË…V>×ýÌZ 2017ÌZ Mö…™èþ çÜÐèþÆæÿ×ý
^óþÔ>Ææÿ°, M>± Ðèþ$¯èþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ çܧæþÆæÿ$ ^èþrt çÜÐèþÆæÿ×ý fÆæÿVæüÌôý§æþ°, ^èþsêt°² çÜÐèþÆæÿ×ý ^óþõÜ¢
»êVæü$…r$…§æþ¯èþ² AÀ{´ëÄæý*°² MæüÌñýMæütÆŠÿ Ððþͺ$^éaÆæÿ$.

^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¯èþÐèþÆæÿ™é²ÌZÏ ¿êVæü…V> °«§æþ$Ë$ ¯óþÆæÿ$V> ˼®§éÆæÿ$ËMæü$ A…§óþÑ«§æþ…V>


{ç³çÜ$¢™èþ {糿æý$™èþÓ… yìþgñýO¯Œþ ^óþíÜ…§æþ°, The National Scheduled Castes Finance and
Development Corporation (NSFDC) ¯èþ$…_ Ðèþ$¯èþ Æ>Ú‰ë°Mìü Væü™èþ…ÌZ GMæü$PÐèþ °«§æþ$Ë$ Ðèþ^óþaÐèþ°,
{ç³çÜ$¢™èþ… I§æþ$ MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ Mæü*yé Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ°, Ðésìý° ò³…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ°, GïÜÞ
ÐèþÆ>Y˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$$QÅ B«§éÆæÿ… ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ô>Q A°, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ô>Q Mìü…§æþ çÜÈÓ‹Ü
òÜM>tÆŠÿÌZ, ™èþÄæý*È òÜM>tÆŠÿÌZ, ™èþ¨™èþÆæÿ òÜM>tÆŠÿÌZÏ IrÐŒþ$Þ¯èþ$ çܼÞyîþÌZÏ CçÜ$¢¯é²Ææÿ°, M>Ææÿ$ ¡çÜ$MøÐéË…sôý
Væü™èþ…ÌZ Ðèþ$$ò³Oµ Ô>™èþ… çܼÞyîþ C^óþaÐéÆæÿ°, {ç³çÜ$¢™èþ… Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… ¯èþË¿ñýO Ô>™èþ… çܼÞyîþ CÝù¢…§æþ°,
GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ Væü™èþ…ÌZ °«§æþ$Ë MöÆæÿ™èþ E…yóþ§æþ°, M>± C糚yæþ$ Ar$Ðèþ…sìý ³ç Çíܦ† Ìôý§æþ°,
Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ C…M> ò³ÆæÿVæüÐèþ^èþ$a¯èþ° A¯é²Ææÿ$. fVæü¯èþ¯èþ² ºyæþ$Væü$ ÑM>çÜ ç³£æþMæü… §éÓÆ> GïÜÞ˯èþ$
AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý*Ë°, ÐéÇMìü GMæü$PÐèþ AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ hÌêÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ô>Q f¯èþÆæÿÌŒý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ
{ç³Äæý$™èþ²… ^óþõÜ¢ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ °«§æþ$Ë$ ÐèþÝë¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

A…™èþsìý™ø hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ E¯èþ² MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç b酺ƊÿÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… Ðèþ$$WíÜ…¨.

™èþ§æþ$ç³Ç ÝëÄæý$…{™èþ… Væü….4.00ËMæü$ hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$…¨Ææÿ…ÌZ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ


A«¨M>Ææÿ$Ë™ø MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇW…¨. çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü D {Mìü…¨ A«¨M>Ææÿ$Ë$
àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$.
(Ý린Mæü Ô>çܯèþ ç³ÇçÙ™èþ$¢ çÜ¿æý$ÅË$ } Ððþ¯èþ²ç³NçÜ Vø´ëËÆðÿyìþz {ç³™óþÅMæü BàÓ°™èþ$Ë$V> çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü
àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$)
çÜÆæÿÓ} / }Ðèþ$†
1. Gandham Chandrudu, Collector & District Magistrate
2. B.S.Yesu Babu, Superintendent of Police
3. Dr.A. Siri, Joint Collector (Development)
4. G. Gangadhara Goud, Joint Collector (A&W)
5. T. Nishanthi, Sub Collector & SDM, Penukonda Revenue Division

30
6. D. Padmamma, JD, Sericulture
7. Y. Rama Krishna, JD, Agriculture
8. B.S.Subbarayudu, PD, APMIP
9. Y.V.M.Reddy, DD, Social Welfare
10. P. Padmalatha, DD, Horticulture
11. K. Santhi, DD, Fishries
12. R. Yugandhar, ED, SC Cropration i/c
13. M. Ram Mohan, RDO, Kalyandurgam
14. C. G.U.V.L. Bhushana Reddy, RDO, Ananthapuram

***
çÜÒ$„æü {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äôý$Å Ðèþ$$…§æþ$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ E¯èþ² yé.¼.BÆŠÿ.A…»ôýyæþPÆŠÿ V>Ç _{™èþ
ç³sê°Mìü VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ, çÜ¿æý$ÅË$, hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$Ï ç³NËÐèþ*ËË$ ÐóþíÜ
gZņ{ç³fÓ˯èþ ^óþÔ>Ææÿ$.

hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$ çÜÐèþ*ÐóþÔ>°² {´ëÆæÿ…ÀçÜ*¢, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏMæü$ Ñ^óþaíܯèþ òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$ÌêË


çÜ…„óüÐèþ$ çÜÑ$† VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ VöËÏ »êº*Æ>Ðèþ# V>ÇMìü, çÜ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf V>ÇMìü, }Ðèþ$†
ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý V>ÇMìü, Ý린Mæü Ô>çܯèþç³ÇçÙ™Œþ çÜ¿æý$ÅË$ Ððþ¯èþ²ç³NçÜ Vø´ëÌŒý Æðÿyìþz V>ÇMìü, GïܵV>ÇMìü,
gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæüÆt æÿÏMæü$, AòÜ…½Ï A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, ´ë{†MóüÄæý$$ËMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$
¯èþÐèþ$ÝëPÆ>˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$V> A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$ÌêË
çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ Ææÿ„æü×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ô>Ëò³O ^èþÇa…^èþyæþ…, ïœÌŒýz C¯Œþòܵ„æü¯ŒþÞ ^óþÄæý$yæþ…,
ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ ç³ÇÖÍ…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÑ$sîý ç³ÇÖÍ…_¯èþ A…Ô>Ë Væü$Ç…_ ™èþ¯èþ b酺ƊÿÌZ
^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, Ñ$Væü™é A…Ô>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ¯óþsìý çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþÇa§éªÐèþ$¯é²Ææÿ$.
©°Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$ hÌêÏÌZ fÆæÿ$Væü$™ø¯èþ² AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Væü$Ç…_ MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ…
^ðþOÆæÿïŒþV>Ææÿ$ ™èþ¯èþ {´ëÆæÿ…¿Z糯éÅçÜ…™ø çÜÐèþ*ÐóþÔ>°² Mö¯èþÝëWÝë¢Ææÿ° hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

hÌêÏ AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Væü$Ç…_ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$ ÑÐèþÇçÜ*¢, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ 2011
f¯é¿ê ÌñýMæüPË {ç³M>Ææÿ… Ððþ$$™èþ¢… 40,81,000 f¯é¿êMæü$ V>¯èþ$ 5,83,000Ðèþ$…¨ GïÜÞ f¯é¿ê
E¯é²Ææÿ°, Ððþ$$™èþ¢… 14 °Äñý*fMæüÐèþÆ>YÌZÏ Õ…Væü¯èþÐèþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$yæþMæüÕÆæÿ °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$ GïÜÞ
°Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$V> E¯é²Äæý$°, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ ¯èþÐèþÆæÿ™é²ËÌZ ¿êVæü…V> §é§éç³# 22ç³£æþM>Ë$
AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$°, ™èþ§éÓÆ> JMóü Mæü$r$…º…ÌZ C§æþªÆæÿ$, Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ^ö糚¯èþ ˼® ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ°,
Ìôý§é JMóü ÐèþÅMìü¢ Æðÿ…yæþ$, Ðèþ$*yæþ$ ç³£æþM>ÌZÏ Mæü*yé ˼® ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, DÑ«§æþ…V> §é§éç³# G°Ñ$¨
Ë„æüË ÝëÆæÿ$Ï 22ç³£æþM>Ë §éÓÆ> §æþã™èþ$Ë$ ˼® ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$.

31
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4,500 {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔ>ËË$¯é²Äæý$°, ÐésìýÌZ 1274
´ëuæÿÔ>ËÌZÏ ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ ç³£æþMæü… Mìü…§æþ 糯èþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°, Ý뫧éÆæÿ×ý…V> BǦMüæ …V> Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ
E¯èþ² õ³§æþÐéâæý$Ï, A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ í³ËÏÌôý GMæü$PÐèþV> {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔ>ËÌZÏ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$…sêÆæÿ°,
ÐéÆæÿ…§æþÆæÿ* »êV> ^èþ§æþ$Ðèþ#MøÐé˯óþ E§óþªÔèý…™ø ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ Mìü…§æþ ^óþç³sìýt¯èþ 糯èþ$Ë$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V>
ç³NÆæÿ¢Ðèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. D ¯ðþË _ÐèþÇ MæüÌêÏ ç³¯èþ$˱² ç³NÇ¢ ^óþÄæý*˯óþ Ë„æü Å… ò³r$tMæü$¯é²Ðèþ$°,
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ {糿æý$™èþÓ, [ò³OÐóþr$ ´ëuæÿÔ>ËÌZÏ §é§éç³# BÆæÿ$ Ë„æüË Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$…yæþV>
ÐéÇÌZ 95,000Ðèþ$…¨ GïÜÞ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë$¯é²Ææÿ°, ÐéâæýÏ…™é {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔ>ËÌZϯóþ ^èþ§æþ$Ðèþ#MøÐèþyæþ…
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ ç³£æþMæü…ÌZ ¿êVæü…V> ´ëuæÿÔ>ËË$ Æðÿyîþ AÆÿ$$´ù™óþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë iÑ™éË$
Mæü*yé Ðèþ*Ç´ùÄôý$ ³ç Çíܦ† ÐèþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> ¯èþÐèþÆæÿ™é²ÌZÏ ¿êVæü…V> “õ³§æþË…§æþÇMîü Câæý$ÏÏ” M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mìü…§æþ 1,026ÌôýAÐèþ#sŒýÞ¯èþ$


AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yæþ…, 2,25,000Ðèþ$…¨Mìü D ¯ðþË 25Ðèþ ™óþ©¯èþ CâæýÏ ç³sêtË$ CÐèþÓyæþ…, yìþòÜ…ºÆæÿ$ 25¯èþ
“{MìüçÜÃ‹Ü ç³…yæþVæü M>§æþ$ & CâæýÏ ç³sêtË ç³…yæþVæü” A° {ç³fË$ A¯èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$
Mö™èþ¢V> 1,14,000 Câæý$Ï CççÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ñ$Væü™éÑ sìýyøP Câæý$Ï A°, BÌŒýÆðÿyîþ çܦ˅ E¯èþ²ÐésìýMìü ´÷òÜçÙ¯Œþ
çÜÇtíœMóür$Ï CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. 1,14,000CâæýÏÌZ §é§éç³# 19,500Ðèþ$…¨ GïÜÞ
˼®§éÆæÿ$Ë$¯é²Ææÿ°, Æ>gêÅ…Væüº§æþ®…V> GïÜÞËMæü$ Æ>ÐèþËíܯèþ 16Ô>™èþ… Mæü…sôý GMæü$PÐèþV>¯óþ E…§æþ¯é²Ææÿ$.

VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ææÿ$ G糚yæþ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯é GïÜÞ˯èþ$ BǦMæü…V> AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yæþÐóþ$


M>Mæü$…yé ÐéÇÌZ ÝëÐèþ*hMæü AÀÐèþ–¨® Mæü*yé E…yéË° G糚yæþ* ^ðþº$™èþ$…sêÆæÿ° {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$.
1,026 ÌôýAÐèþ#sŒýÞ A°²…sìý± C…sìý{VóüsñýyŠþ M>˱Ë$V>, GÐèþÆæÿ$ GMæüPyæþ E…yé˯óþ¨ ÌêrÈ §éÓÆ>
Æ>…yæþÐŒþ$V> ¡Äæý$yæþ…, GMæüPyé Mæü$Ë… {ç³M>Ææÿ… Ñ¿æýh…^èþÌôý§æþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 2,25,000 CâæýÏÌZ
Ñ$Wͯèþ1,11,000Ðèþ$…¨Mìü Mæü*yé C…yæþ$Ï Mæür$tMøyé°Mìü yìþòÜ…ºÆæÿ$ ¯ðþË 25Ðèþ ™óþ©¯èþ Ô>…„æü¯ŒþÞ Mæü*yé
CÐèþÓ»Z™èþ$¯é²Ðèþ$°, 1,11,000ÌZÏ Mæü*yé Ðèþ$äÏ GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜË$ G…™èþÐèþ$…¨ E¯é²Æø ^èþ*íÜ ÐéâæýÏÌZ
Mæü*yé 16Ô>™èþ… GïÜÞËMæü$ ˼® ^óþMæü*Æóÿ Ñ«§æþ…V> ^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ÐéÆæÿ$ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ çÜçßýM>Ææÿ…™ø
Câæý$Ï Mæür$tMæü$° ÐéâæýÏ Ý÷…™èþ CâæýÏÌZÏ E…yóþÌê ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

JMæü糚yæþ$ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ hÌêÏ˯èþ$ §æþ™èþ¢ Ðèþ$…yæþÌêË$ A¯óþÐéÆæÿ°, JMæü Æ>fÅ… Kyìþ´ù™óþ Ðóþ$Ðèþ$$
Kyìþ´ùÄæý*Ðèþ$$ M>ºsìýt Mö…™èþ ¿æý*Ñ$° C^óþaÝë¢Ðèþ$° B Ñ«§æþ…V> ¯éË$Væü$ hÌêÏ˯èþ$ §æþ™èþ¢™èþ ^óþíÜ CÐèþÓyæþ…
Ðèþ˯èþ Ðésìý° §æþ™èþ¢ Ðèþ$…yæþÌêË$ A¯óþÐéÆæÿ°, AÌê A¯èþr… »êVøÌôý§æþ° ™èþÆæÿÐé™èþ §é°° Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$V>
õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿayæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. MøÝë¢ hÌêÏË™ø ´ùË$aMæü$…sôý Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ Ððþ¯èþ$Mæü»êr$™èþ¯èþ… ^éÌê
çܵçÙt…V> E…§æþ°, {ç³™óþÅMæü…V> çœNÅyæþÌŒý ÑçÙÄæý*Ë$ ^éÌê E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. B çœNÅyæþÌŒý Ððþ$…sêÍsîý°

32
´ùVösôýt Ñ«§æþ…V>, AÀÐèþ–¨® çœÌêË$ A…§æþÇMîü A…§óþ Ñ«§æþ…V> VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ç B§óþÔ>Ë {ç³M>Ææÿ…
BǦMæü Agñý…yé™ø´ër$ ÝëÐèþ*hMæü Agñý…yé¯èþ$ Mæü*yé ò³r$tMæü$° ç³°^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$.

‘A…§æþÇMîü Ñfqí³¢&D M>Æ>ÅËÄæý$… Ðèþ$¯èþ…§æþÇ©, CMæüPyæþ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Ò$Ææÿ$ MæüÍõÜ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ


§æþÄæý$^óþíÜ ^ðþ糚Ë$ ÑyæþÐèþMæü…yìþ, ^óþ™èþ$Ë$ Mæür$tMö° Ðèþ…W °ËºyæþMæü…yìþ, Mæü±²âæý$Ï ò³r$tMøMæü…yìþ, M>âæý$å
Ððþ$$MæüPMæü…yìþ, B™èþÃVúÆæÿÐèþ…™ø Ò$ çÜÐèþ$çÜůèþ$ çܵçÙt…V> ÑÐèþÇ…^èþ…yìþ&Cr$Ï } Væü…«§æþ… ^èþ…{§æþ$yæþ$&IHG‹Ü,
MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ hÌêÏ Ððþ$h{õÜtsŒý, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$’ A° Æ>íÜÐèþ#¯èþ² JMæü ç³ÏM>Ææÿ$z¯èþ$ VúÆæÿÐèþ MæüÌñýMæütÆæÿ$
MæüÑ$sîýMìü, hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÇMîü ^èþ*í³çÜ*¢ {糆 BïœçÜ$ÌZ ò³sìýt…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ 5,30,000 í³…bèþ¯èþ$Ï E¯é²Äæý$°, D Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ Mö°²


í³…bèþ¯èþ$Ï ò³…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, ÒsìýÌZ §é§éç³# 75,000 í³…bèþ¯èþ$Ï GïÜÞËMæü$ CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ°,
çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 15Ô>™èþ…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. C…M> GÐèþÆðÿO¯é AÆæÿ$áË$…sôý ÐéÇMìü C^óþa…§æþ$Mæü$ Mæü*yé A°² ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> C…yæþ{íÜtÄæý$ÌŒý yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒý §éÓÆ> ^éÌê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°,


C…yæþ{íÜtÄæý$ÌŒý ´ëËïÜÌZ ¿êVæü…V> GïÜÞ, GïÜt A…yŠþ Ðèþ#Ððþ$¯Œþ »ñý°íœçÙÈ‹Ü MøçÜ… 2016ÌZ Ýët…yæþ‹³
C…yìþÄæý* ïÜPÐŒþ$¯èþ$ Ððþ$$§æþË$ò³rtyæþ… fÇW…§æþ°, 2020ÐèþÆæÿMæü$ ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ MóüÐèþË… 132
Ðèþ$…¨Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ˼® ^óþMæü*Ææÿayæþ… fÇW…§æþ°, Væüyæþ_¯èþ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 3,000 Aí³ÏMóüçÙ¯èþ$Ï
Ðèþ^éaÄæý$° ÐéÆæÿ…§æþDZ ´ëÇ{Ô>Ñ$MæüÐóþ™èþ¢Ë$V> ¡Ça¨§æþªyé°Mìü M>ÐèþËíܯèþ BǦMæü çÜàÄæý*°Mìü {´ëòÜ‹Ü
^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> ÝëÐèþ*hMæü Agñý…yéÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ¯èþÐèþ…ºÆæÿ$ 26Ðèþ ™óþ© ¯èþ$…yìþ f¯èþÐèþÇ 26Ðèþ ™óþ©
ÐèþÆæÿMæü$ Æ>gêÅ…Væü ¨ÓÐèþ*Ýù™èþÞÐéÌZÏ ¿êVæü…V> A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ Æ>gêÅ…Væü ¿æýÐèþ¯Œþ¯èþ$
°ÇÃ…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™éÓ°Mìü {糆´ë§æþ¯èþ˯èþ$ ³ç …í³…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.

A„æüÆ>çÜÅ™èþÌZ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ E…§æþ°, Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 2011 f¯é¿ê ÌñýMæüPË
{ç³M>Ææÿ… A„æüÆ>çÜÅ™èþ 67Ô>™èþ… E…sôý, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ 63.5Ô>™èþ… E…§æþ°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞÌZÏ
56Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…§æþ°, A„æüÆ>çÜÅ™èþ¯èþ$ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ ¯éyæþ$&¯óþyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü…V> {糿æý$™èþÓ
ç³£æþMæü… Ðèþ*¨Ç M>Mæü$…yé JMæü Ðèþ$àÄæý$fq…Ìê ¡çÜ$Mæü$° A…§æþÆæÿ… Ððþ*sìýÐóþçÙ¯Œþ™ø ç³°^óþÄæý$yæþ…
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. VúÆæÿÐèþ MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþ ^éÌê A…Ô>˯èþ$ ™èþ¯èþ b酺ƊÿÌZ ^ðþ´ëµÆæÿ°, Ðér°²sìýò³O¯èþ
§æþ–íÙt ò³sìýt ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$. VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ™èþÐèþ$Ç {ç³Ôèý²ËMæü$

33
BÄæý* Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ ÆðÿÝëµ…yŠþ AÐèþ#™èþ* çÜÐèþ*«§é¯èþ… CÝë¢Ææÿ° ™ðþË$ç³#™èþ*, M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² VúÆæÿÐèþ
^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MðüâêÏË° MøÆ>Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü Ñ^óþaíܯèþ çÜ¿æý$ÅË$ {Ö E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf


V>ÇMìü, }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý V>ÇMìü, Ý린Mæü Ô>çܯèþç³ÇçÙ™Œþ çÜ¿æý$ÅË$ Ððþ¯èþ²ç³NçÜ Vø´ëÌŒý Æðÿyìþz
V>ÇMìü, hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>ÇMìü, GïܵV>ÇMìü, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿÏMæü$, AòÜ…½Ï A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, ´ë{†MóüÄæý$$ËMæü$
Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ¯èþÐèþ$ÝëPÆ>˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$.

Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$V> GïÜÞ çÜ…„óüÐèþ$ çÜÑ$† A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêϯèþ$ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ
°¯èþ² (™óþ¨@16.12.2020) fÇí³¯èþ ÑÑ«§æþ Ô>QË ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþÌZ Mö…™èþÐèþÆæÿMæü* »êV>¯óþ
°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é², C…M> Mö°² Ô>QË Ðéâæý$Ï Ðésìý° çÜÇ^óþçÜ$MøÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. JMæü {糿æý$™èþÓ
E§øÅVæü… A…sôý Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ, Asñý…yæþÆŠÿ, l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý H§ðþO¯é JMæü _¯èþ² E§øÅVæü… A×ýV>ǯèþ
ÐèþÆ>YËMæü$ Æ>ÐèþËíÜ…§óþ¯èþ°, A¨ ÐéÇMìü Æ>gêÅ…Væü… {ç³Ý먅_¯èþ çßýMæü$P A°, §é°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V>
A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YËMæü$ ˼® ^óþMæü*Æóÿa Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ A…Ô>°Mìü çÜ…º…«¨…_ ¯ðþË ÆøkË ÌZç³# Äæý*„æü¯Œþ sôýMðü¯Œþ Ç´ùÆæÿ$t¯èþ$ MæüÑ$sîýMìü
ç³…í³…^éË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$†™ø l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜ…t r$Ï,
Ìê‹Üt {VóüyŠþ çÜÈÓçÜ$ A…sñý…yæþÆæÿ$Ï, Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$t˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ææÿ$
D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ¯èþ²Ææÿ M>Ë…ÌZ AÐèþ$Ë$^óþÝù¢¯èþ² A¯óþMæü ÝëçßýÝùõ³™èþÐðþ$O¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>Ë$, AÀÐèþ–¨®
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ñ$Mæü ´ùíÙ…^óþ¨ A«¨M>Ææÿ$Ìôý¯èþ° A¯é²Ææÿ$. ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ_a
74çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ AÆÿ$$¯é Mæü*yé DÆøkMìü Mæü*yé ÝëÐèþ*hMæü ÑÐèþ„æü, ÝëÐèþ*hMæü °Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ, A°²sìýMîü
Ñ$…_ õ³§æþÇMæü…ÌZ Ðèþ$Væü$Y™ø¯èþ² A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË MøçÜ… hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë…™é çÜàÄæý$ç³yéÍÞ¯èþ
AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é E…§æþ¯é²Ææÿ$.

^ðþOÆæÿïèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™ø¯èþ² {糆 ç³°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ºyðþjsŒý¯èþ$ AòÜ…½Ï


BÐðþ*¨…^éÍÞ E…r$…§æþ°, AòÜ…½Ï ºyðþjsŒý¯èþ$ BÐðþ*¨…^èþMæü´ù™óþ _ÍÏ VæüÐèþÓ Mæü*yé GÐèþÆæÿ* QÆæÿ$a
ò³rtyé°Mìü ÒË$…yæþ§æþ°, _ÐèþÇMìü E§øÅVæü$Ë i™éË$, í³…bèþ¯èþ$Ï Æ>ÐéË¯é² AòÜ…½Ï ºyðþjsŒý¯èþ$
BÐðþ*¨…_¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ¯óþ QÆæÿ$a ò³rtyé°Mìü ÒË$…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. Committee can summon any
officer in the District, Committee can take any serious action against any officer who
is not discharging their duties especially on welfare schemes. ÝëÐèþ*hMæü…V>, BǦMæü…V>
GïÜÞ˯èþ$ ò³OMìü ¡çÜ$Mö^óþa…§æþ$Mæü$ ¯óþyæþ$ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ G¯ø² ç³£æþM>˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™ø¯èþ²
ÑçÙÄæý$… CMæüPyæþ$¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ¯èþ° A¯é²Ææÿ$. çܧæþÆæÿ$ A…Ôèý…ÌZ A°² Ô>Q˯èþ$ JMóüÝëÇ

34
Üç Ò$„æü ^óþÄæý$sê°Mìü Mæü$§æþÆæÿMæü´ùÆÿ$$¯é GïÜÞ çÜ…„óüÐèþ*°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Mö°² yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒý˯èþ$ çÜÒ$„æü
^óþÝ뢯èþ¯é²Ææÿ$. QÆæÿ$a ò³sìýt¯èþ {糆 ò³OÝëMæü$ AMú…sìý¼Ísîý ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË°, {糆 ç³£æþMæü…ÌZ E¯èþ²
˼®§éÆæÿ$Ë ÑÐèþÆ>Ë™ø JMæü ç³sìýtMæü¯èþ$ MæüÑ$sîýMìü CÐéÓ˯é²Ææÿ$. Ðèþ$äÏ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ÌZõ³ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$
hÌêÏ ç³ÆæÿÅrMæü$ MæüÑ$sîý ÐèþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$.

¯óþyæþ$ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ C§óþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ Ðèþ…§æþÐèþ$…¨ §æþã™èþ$Ë BÐóþ§æþ¯èþ,
ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë çÜÐèþ$çÜÅËò³O Ë»Z¨»Z Ðèþ$…r* Hyæþ$çÜ$¢¯é²Ææÿ°, VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† JMæü³ç MæüP¯èþ total
transparency, total corruption free, total saturation point of view A° A…r$¯é²Ææÿ°, ™èþÐèþ$
{糿æý$™éÓ°Mìü Kr$ Ðóþíܯé ÐóþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é {糆 JMæüPÇMîü {糆 ç³£æþMæü… §éÓÆ> ˼® ^óþMæü*Æ>a˯èþ² ò³§æþª
Ðèþ$¯èþçÜ$™ø VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A¯óþMæü çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>˯èþ$ AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. M>±
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏMæü$ MæüÑ$sîý ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Æ>V>¯óþ A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË ÐéÆæÿ$ ÐóþË çÜ…QÅÌZ Ðèþ_a ÐéâæýÏ
BÐóþ§æþ¯èþ, Æø§æþ¯èþ¯èþ$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ô>˯èþ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ AÆæÿ¦…^óþçÜ$Mö° çÜÐèþ$çÜÅË
ç³ÇÚëPÆ>°Mìü Mæü–íÙ ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$.

¯óþyæþ$ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ¯èþ$ MæüÑ$sîý Ððþ$^èþ$aMøMæü ™èþç³µ§æþ$ A° ÑÐèþÇçÜ*¢, ™é¯èþ$ Mæü*yé MöÑyŠþ ¿êǯèþ
ç³yéz¯èþ°, ÑÔ>Qç³rt×ý…ÌZ C…sZÏ E…yìþ sîýÒËÌZ ^èþ*çÜ$¢…sôý A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ MöÑyŠþ
ÆøVæü$ËMæü$ ÝùµÆŠÿtÞ Ò$sŒý ò³rtyæþ… fÇW…§æþ°, MöÑyŠþ ÆøVæü$ËMæü$ ÝùµÆŠÿtÞ Ò$sŒý ò³sôýt BÌZ^èþ¯èþ Æ>Ðèþyæþ…
A§æþ–çÙtMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ A…ÔèýÐèþ$° hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ¯èþ$ Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ^èþMæüP° ¿êÐéË$ MæüÍW¯èþ A«¨M>ÇV> hÌêÏ
MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ E¯é²Ææÿ$ Væü¯èþ$Mæü, çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÌZõ³ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ ^èþ*í³…_ hÌêÏMæü$ Ðèþ$…_õ³Ææÿ$
¡çÜ$Mæü$Æ>Ðé˯é²Ææÿ$.

¯óþyæþ$ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ýÌZ §é§éç³# 70 ¯èþ$…_ 80Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü* ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, ÐðþÌôý¹ÆŠÿ, A{sêíÜsîý
MóüçÜ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþÐóþ Ðèþ^éaÄæý$°, Ðèþ$$QÅ…V> çܧæþÆæÿ$ Ðèþ$*yæþ$ Ô>QË$ Mæü*yé GïÜÞË çÜ…„óüÐèþ*°Mìü
çÜ…º…«¨…_¯èþÐóþ¯èþ°, G…™èþ GMæü$PÐèþ f¯é¿ê E…sôý A…™èþ ^ðþO™èþ¯èþÅ… E…r$…§æþ° ™é¯èþ$ Mæü*yé ѯèþr…
fÇW…§æþ°, GïÜÞ f¯é¿ê GMæü$PÐèþ E¯èþ² hÌêÏ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ÌZ ^ðþO™èþ¯èþÅ… Mæü*yé ^éÌê GMæü$PÐèþV>
E…§æþ¯é²Ææÿ$. Æóÿç³# §æþã™èþ$Ë$ MæürtË$ ™ðþ…^èþ$Mæü$…sôý Ar$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, Cr$ {ç³gê {糆°«§æþ$ËMæü$
C§æþªÇMîü {ç³Ðèþ*§æþÐóþ$¯èþ° A¯é²Ææÿ$.

VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æ>fMîüÄæý$¯éÄæý$Mæü$yìþV>, Æ>f±†kqyìþV>, çÜ…çÜPÆæÿ×ýMæüÆæÿ¢V> M>Mæü$…yé, JMæü


M>Ææÿ×ý f¯èþ$ÃyìþV> 24Væü…rË* õ³§æþÐéyæþ$ õ³§æþÐéyæþ$, õ³§æþÐéyìþMìü ˼® fÇW õ³§æþÇMæü…, °Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ
´ùÐéÍ, Ðéâæý…Ï ™é BǦMæü…V>, ÝëÐèþ*hMæü…V> ò³OMìü Æ>ÐéË° ™èþí³…^óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$¯èþMæü$ §öÆæÿMæüyæþ… Ðèþ$¯èþ
A§æþ–çÙtÐèþ$°, Ðèþ$¯èþ… H¯éyø D Æ>Ú‰ë°Mìü ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ç³#×ýÅ…V> ™é¯èþ$ ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ¯é²Ææÿ$.
35
MæüÑ$sîýMìü Ðèþ_a¯èþ AÈjË°²…sìý± çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÇMîü Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$, Ýë…íœ$Mæü
çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q ÐéÆæÿ$ ¯óþyø, Æóÿ´ù ç³…ç³yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, ÐésìýÒ$§æþ 15ÆøkÌZÏ Äæý*„æü¯Œþ sôýMðü¯Œþ
Ç´ùÆæÿ$t¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý*Ë°, AÈjÌZÏ ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ _¯èþ² _¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅË$ E¯é²Äæý$°, ÌêÅ…yŠþ
CçÙ*Å‹ÜMæü$ çÜ…º…«¨…_ GÐèþ*ÃÆøÓ, G…yîþÐø, GòÜOÞ ÌñýÐèþÌŒýÌZ õ³§æþÐéÇMìü {ç³™óþÅMæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐéÓ˯é²Ææÿ$.
Væü™èþ {糿æý$™éÓË$ G¯èþ²yæþ* õ³§æþÐéÇ Væü$Ç…_ BÌZ_…^èþÌôý§æþ°, Væü™èþ {糿æý$™éÓË$ M>ÆöµÆóÿsŒý {糿æý$™éÓË$
MóüÐèþË… «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$ËMæü$ ÝëÄæý$… ^óþõÜ {糿æý$™éÓË$ A°, M>± ¯óþyæþ$ õ³§æþÐéÇMìü çÜàÄæý$… ^óþõÜ {糿æý$™èþÓ…
A…§æþ$»êr$ÌZ E…§æþ¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÆæÿ* çܧæþÆæÿ$ A…Ô>˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMøÐé˯é²Ææÿ$.

VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ç ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ Mæü*yé A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyæþr…


™é¯èþ$ MæüâêÏÆ> ^èþ*yæþr… fÇW…§æþ°, çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… {Mìü™èþ… MæüÑ$sîý }M>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ ç³ÆæÿÅsìý…^èþyæþ…
fÇW…§æþ°, ™èþ§æþ$ç³Ç A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ ç³ÆæÿÅsìý…^óþ…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, ¯óþyæþ$ Ðèþ_a¯èþ {糆
AÈjMìü çÜÐèþ*«§é¯èþ… C_a Äæý*„æü¯Œþ sôýMðü¯Œþ Ç´ùÆæÿ$t¯èþ$ VúÆæÿÐèþ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>ÇMìü ç³…í³…^éË°, ÒÌñýO¯èþ…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$
´ëhsìýÐŒþV> ¡çÜ$Mæü$° çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^éË° hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$, Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Ðèþ$ÇÄæý$$ E´ë«¨Mæü˵¯èþ A«¨M>Ç C§æþªÆæÿ* {糆
Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËËMöMæüÝëÇ ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿϯèþ$ ç³ÇÖÍ…_, RêäË$¯èþ² ´ùçÜ$tÌZÏ, GïÜÞË Ç{Mæü*sŒýÐðþ$…sŒýMæü$
çÜ…º…«¨…_ l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…r$Ï, Asñý…yæþÆæÿ$Ï, Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$tËMæü$ Mö™èþ¢ ¯øsìýíœMóü¯Œþ CÐéÓÍÞ¯èþ
AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°, MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$†™ø ´ùçÜ$t˯èþ$ íœË‹³ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a A¯é²Ææÿ$. JMæüÐðþOç³# E§øÅV>Ë
Mæü˵¯èþ, Æðÿ…yæþÐèþ¨ BǦMæü…V> GïÜÞ˯èþ$ ò³OMìü ¡çÜ$Mö^óþa…§æþ$Mæü$ A¯óþMæü çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>Ë$, Ðèþ$*yæþÐèþ¨
A{sêíÜsîý MóüçÜ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé §æþã™èþ$Ë B™èþÃVúÆæÿÐéÆæÿ¦…ò³O A«¨M>Ææÿ$Ë$ §æþ–íÙt ò³sêt˯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ ç³rt×ê°Mìü Mæü*™èþÐóþr$ §æþ*Ææÿ…ÌZ E¯èþ² GïÜÞ M>˱ÌZ GïÜÞ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë$


ç³#çÜ¢M>Ë$ ç³r$tMæü$° Æøyæþ$z Ò$§æþ Ððþã™óþ Ðéâæýϯèþ$ ™èþ¯óþ²íÜ ç³yóþçÜ$¢¯èþ²r$t MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü Ðèþ_a…§æþ°, çܧæþÆæÿ$
A…Ô>°² ^éÌê ïÜÇÄæý$‹ÜV> MæüÑ$sîý ç³ÇVæü×ìýçÜ$¢…§æþ°, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ MæüÑ$sîý™ø´ër$ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç°, Gïܵ
V>Ç° B {´ë…™é°Mìü ¡çÜ$Mðüâê¢Ðèþ$° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. Ar$Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý$…ÌZ Æ>gêÅ…Væü…
C_a¯èþ çßýMæü$P¯èþ$ AÐèþ$Ë$^óþÄæý*ÍÞ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÇò³O¯èþ E…§æþ¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ$Ë…™é
Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ {ç³RêÅ™èþË$ çÜ…´ë¨…^éË°, ™é¯èþ$ Mæü*yé Væü™èþ…ÌZ JMæü {糿æý$™éÓ«¨M>ǯóþ°, ÑÔ>Qç³rt×ý…,
™èþ*Ææÿ$µ Vø§éÐèþÇ, Mæüyæþç³, QÐèþ$Ã…, ¯éË$Væü$ hÌêÏ ç³ÇçÙ™ŒþËÌZ yìþí³JV>, í³yìþV>, yðþç³NÅsîý yðþOÆðÿMæütÆŠÿV>,
íÜCKV> 14çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ç³°^óþíÜ, A¯èþ$MøMæü$…yé Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.
A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÇò³O Ýë¯èþ$¿æý*†, {õ³Ðèþ$, A¯èþ$Æ>Væü… E¯èþ² Ðèþ$°íÙ° A°, {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>Ë°²…sìý± ™èþ*.^èþ.

36
™èþç³µMæü$…yé AÐèþ$Ë$^óþíÜ, {糿æý$™éÓ°Mìü Ðèþ$…_õ³Ææÿ$ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþDZ MøÆæÿ$™èþ*
«§æþ¯èþÅÐé§é˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$.

hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* çÜÐèþ$Äæý$… ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ²…§æþ$¯èþ A°² Ô>QË çÜÒ$„æü


Mæü$§æþÆæÿMæü´ùÐèþ^èþ$a¯èþ°, Ô>RꫨM>Ææÿ$Ë$ ÐéÇ ÐéÇ Ô>QË Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…^óþr糚yæþ$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ$*yæþ$
´ëÆÿ$$…rϯèþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mö° ÑÐèþÆ>˯èþ$ çÜ…„ìüç³¢…V> ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*ÍÞ…¨V> MøÆ>Ææÿ$. ÐóþMðü±ÞËMæü$
çÜ…º…«¨…_¯èþ Ææÿ*ÌŒý B‹œ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ, Væüyìþ_¯èþ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Ô>Rêç³Ææÿ…V> G…™èþ ºyðþjsŒý Ðèþ_a…¨,
G…™èþ ºyðþjsŒý¯èþ$ QÆæÿ$a ^óþÔ>Ææÿ$, A…§æþ$ÌZ GïÜÞÐèþÆ>YË MøçÜ… G…™èþ QÆæÿ$a ^óþÔ>Ææÿ$, GïÜÞË AÀÐèþ–¨®Mìü
Gr$Ðèþ…sìý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Æø çܧæþÆæÿ$ ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Ë° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.
hÌêÏÌZ Ððþ$$™èþ¢… 68 Ô>QË$ E¯é²Äæý$°, A°² Ô>Q˯èþ$ çÜÒ$„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜÐèþ$Äæý$… çÜÇ´ù§æþ°,
Ðèþ$$…§æþ$V> {糫§é¯èþ Ô>QÌñýO¯èþ A{WMæüËaÆŠÿ, àÇtMæüËaÆŠÿ, òÜÇMæüËaÆŠÿ, ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ¦Mæü Ô>QËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐéÇ ÐéÇ Ô>QË$ ^óþç³sìýt¯èþ, ^óþç³rt»Z™èþ$¯èþ² 糯èþ$˯èþ$, ÑÑ«§æþ MóürWÈÌZÏ ç³°^óþçÜ$¢¯þè ²
E§øÅVæü$Ë Væü×ê…M>Ë$, A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ÆøçÜtÆŠÿ Ñ«§é¯é°² Mæü$Ïç³¢…V> ÑÐèþÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$.

Ðèþ$$…§æþ$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$ ÆøçÜtÆŠÿ Ñ«§é¯èþ… Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢ ™èþÐèþ$
Ô>QÌZ G°Ñ$¨ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ´ùçÜ$tËÌZ ÑÑ«§æþ MóürWÇÌZÏ E§øÅVæü$Ë$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÑÑ«§æþ MóürWÇÌZÏ
452 ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ M>V> °¯èþ² (™óþ¨@16.12.2020) ÐðþÇòœO ^óþíܯèþ ÆøçÜtÆŠÿ Ñ«§é¯èþ…ÌZ 11
´ùçÜ$tËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ÚëÆŠÿt¸ëÌŒý E…§æþ°, §é°ò³O VúÆæÿÐèþ çÜ¿æý$ÅË$ çÜ*^èþ¯èþË$ C^éaÆæÿ°, Ðésìý°
™èþç³µMæü$…yé ´ësìýçÜ*¢, Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ Mæü*yé ÆøçÜtÆŠÿ Ñ«§é¯èþ…ÌZ GïÜÞË ´ùçÜ$t˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$°
™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$.

A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ 6.82 Ë„æüË òßýM>tÆæÿÏÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$ ÝëVæü$ÌZ E…yæþV>, 5.86
Ë„æüË Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ hÌêÏÌZ E¯é²Ææÿ°, A…§æþ$ÌZ 65,722 Ðèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°²
Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐéÆæÿ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ B«§éÆæÿ…V> ^óþçÜ$Mö° iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$
Ô>QMæü$ {糿æý$™èþÓ… Mæü͵…_¯èþ {糆 Äæý*‹³ÞÌZ Ñ™èþ¢¯éËò³O çܼÞyîþ, ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë ÐèþËÏ GïÜÞ
ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> {´ë«§é¯èþÅ™èþ C_a¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ¯óþ ò³§æþª ÆðÿO™èþ$Ë$
¯èþÐðþ*§æþ$^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏÌZ GïÜÞ MúË$ ÆðÿO™èþ$Ë$ G…™èþÐèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$, GïÜÞ ÌêÅ…yŠþ çßZÍz…VŠüÞ
G°² E¯é²Æÿ$$, ¨Ðèþ…Væü™èþ¯óþ™èþ Æ>fÔóýQÆæÿ Æðÿyìþz V>Ææÿ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E¯èþ²ç³šyæþ$ I§æþ$¯èþ²Ææÿ Ë„æüË
GMæüÆ>Ë {糿æý$™èþÓ ¿æý*Ñ$° GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³…^éÆæÿ°, ¯óþsìýMîü çܧæþÆæÿ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ GïÜÞË ^óþ™èþ$ÌZÏMìü
Æ>Mæü´ùÐèþyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ$çÙtMæüÆæÿÐèþ$°, Æ>fÔóýQÆæÿÿ Æðÿyìþz V>Ææÿ$ GMæüPyðþ™O óþ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ C^éaÆø AÑ

37
ÐéÇ ^óþ™èþ$ÌZÏMìü Ðèþ^óþaÑ«§æþ…V> MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ç çÜàÄæý$…™ø M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Ææÿ*´÷…¨…^éË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$
B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>QÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… fËMæüâæý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÐèþ$ËÐèþ#™ø…§æþ°, Ððþ$O{Mø CÇVóüçÙ¯Œþ
ç³£æþMæü… Mæü*yé AÐèþ$Ë$ÌZ E…§æþ°, GïÜÞËMæü$ C_a¯èþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ GMæüPyðþO™óþ Væü$Ç¢…^éÆø AMæüPyæþ AÀÐèþ–¨®
^óþÄæý*Ë°, GïÜÞ ÌêÅ…yŠþ çßZÍz…VŠüÞ¯èþ$ »êV> AÀÐèþ–¨® ^óþíÜ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ç³Ææÿ…V> GïÜÞ ÆðÿO™èþ$˯èþ$
ºÌZõ³™èþ… ^óþõÜÑ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° B§óþÕ…^èþV>, MæüÑ$sîý C_a¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$, çÜËà˯èþ$
™èþç³µMæü$…yé ´ësìýÝë¢Ðèþ$° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

^ðþOÆæÿïŒþ AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏÌZ Ððþ$$™èþ¢…


1026 Crop Cultivator Rights Cards (CCRC) C^éaÐèþ$°, ÐésìýÌZÏ 327M>Ææÿ$zË$ GïÜÞËMæü$
C^éaÐèþ$°, GïÜÞÌZÏ MúË$ Ñ«§é¯èþ… A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… hÌêÏÌZ ™èþMæü$PÐèþV> E…§æþ°, MúË$ Ñ«§é¯é°²
{´ù™èþÞíßý…^èþyé°Mìü hÌêÏÌZ Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï òܵçÙÌŒý [yðþOÐŒþÞ ^óþÔ>Ðèþ$¯é²Ææÿ$. GïÜÞ MúË$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ïÜïÜBÆŠÿïÜ
M>Ææÿ$zË §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë, C™èþÆæÿ ç³£æþM>Ë$ C^óþa Ñ«§é¯èþ… {ç³çÜ$¢™èþ… Ìôý§æþ°, §é°ò³O {糿æý$™èþÓ… çܵçÙt™èþ
C_a…§æþ°, ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë õ³Ææÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ Ñ«§é¯èþ… {ç³çÜ$¢™èþ… AÐèþ$ÌZÏ E…§æþ°,
ÐéÇMóü Ñ™èþ¢¯éË çܼÞyîþ, ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë, C™èþÆæÿ ç³£æþM>Ë {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþ$™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
Mö…™èþÐèþ$…¨ MúË$ Æðÿ™O èþ$ËMæü$ ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë A¯èþ$Ðèþ$†™ø ïÜïÜBÆŠÿïÜ M>Ææÿ$zË$ Ðèþ^éaÄæý$° ™ðþË$ç³V>,
A…§æþ$Mæü$ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ çܵ…¨çÜ*¢, Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… fÇí³¯èþ çÜÆóÿÓ {ç³M>Ææÿ… Ððþ$$™èþ¢… 21 Ô>™èþ… MúË$
ÆðÿO™èþ$Ë$ E¯é²Ææÿ°, A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþí³µ¯èþ§é° {ç³M>Ææÿ… 5,86,000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ë„æüÐèþ$…¨
MúË$ ÆðÿO™èþ$Ë$ E…yéË°, M>± 726 Ðèþ$…¨ MúË$ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯èþ²r$tV> ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°,
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþí³µ¯èþ ÌñýMæüP˯èþ$ çÜÇ^èþ*çÜ$MøÐéË…r* B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$.

çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏÌZ Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$ 12,87,000


òßýM>tÆÿæ $Ï (30 Ë„æüË GMæüÆ>Ë$) E…§æþ°, MúË$§éÆæÿ$Ë$ ïÜïÜBÆŠÿïÜ M>Ææÿ$zË$ ¡çÜ$Møyé°Mìü
¿æý*Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë A¯èþ$Ðèþ$† ¡çÜ$Mæü$…sôý MúË$§éÆæÿ$Ë$V> ¯èþÐðþ*§æþ$ AÐèþ#™éÆæÿ°, GÐèþÆðÿ™O óþ ÐéçÜ¢Ðèþ…V>
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Æø ÐéÇ õ³Ææÿϯèþ$ C&{M>‹³ º$Mìü…VŠü §éÓÆ> ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ ÐéÇMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ïÜïÜBÆŠÿïÜ
M>Ææÿ$zË$ CçÜ$¢¢¯é²Ðèþ$° ™ðþËç³V>, A…§æþ$Mæü$ MæüÌñýMæütÆŠÿ çܵ…¨çÜ*¢, ÐéçÜ¢Ðèþ…V> ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë ç³£æþMæü… ÆðÿO™èþ$Ë
MøçÜÐèþ$°, ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë ç³£æþMæü…ÌZ absentee cultivators {ç³Äñý*f¯èþ… ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, GÐèþÆðÿO™óþ
ç³…r¯èþ$ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Æø ÐéÇ õ³Ææÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ C&{M>‹³ º$Mìü…VŠüÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>ÐéË°, Ðésìý B«§éÆæÿ…V>
ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë ç³£æþMæü… CÐéÓË°, C&{M>‹³ º$Mìü…VŠüÌZ ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë õ³Ææÿ$Ï ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Mæü$…yé
Æðÿѯèþ*Å Ô>Q ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË°, hÌêÏÌZ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E¯é²Ææÿ°, ÐéÆæÿ$ AÀÐèþ–¨®
^ðþ…§óþ Ñ«§æþ…V>, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¿æýÆøÝë C^óþaÑ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q A«¨M>Ææÿ$˯èþ$
B§óþÕ…^éÆæÿ$.

38
{ç³çÜ$¢™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ððþ$$™èþ¢… 89 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÑË$ÐðþO¯èþ Ñ™èþ¢¯éË ç³…í³×îýÌZ ™öÑ$è¯èþ²Ææÿ
MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ÑË$ÐðþO¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³…í³×îý ^óþÄæý*Ë° {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…§æþ°,
§é°{ç³M>Ææÿ… ç³…í³×îý ^óþÔ>Ðèþ$°, ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë ç³£æþMæü… Mìü…§æþ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ 2019&20 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü
Ææÿ*.94 Mør$Ï ºyðþjsŒý MóüsêÆÿ$$…^èþV>, Ððþ$$™èþ¢… GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨…^éÐèþ$°, MæüçÜtÐŒþ$ÿòßýOÇ…VŠü
òÜ…rÆŠÿ¯èþ$ {糆 Æðÿ™O èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§æþ…ÌZ HÆ>µr$þ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, MæüçÜÐt Œþ$ÿ òßýOÇ…VŠü òÜ…rÆŠÿÌZ 糨 ¯èþ$…_
糨õßý¯èþ$ Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅͲ G…í³Mæü ^óþíÜ, ÐéÆæÿ$ ^óþç³rt»ZÄôý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$Ëò³O ^èþÇa…^èþ$Mæü$° Ææÿ*.12
Ë„æüË ¯èþ$…_ Ææÿ*.15 Ë„æüË$ JMæü Äæý$*°sŒý Mìü…§æþ ÌZ¯Œþ Ðèþ$…lÆæÿ$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ 50 Ô>™èþ… ÌZ¯Œþ
E…r$…§æþ°, A…§æþ$ÌZ 40 Ô>™èþ… çܼÞyîþ, 糨 Ô>™èþ… ÆðÿO™èþ$ M>…{sìýº*ÅçÙ¯Œþ E…r$…§æþ°, çܧæþÆæÿ$
ç³£æþMæü… {´ëÆæÿ…¿æý… M>ÐèþÍÞÐèþ#…§æþ°, Ððþ$$™èþ¢… 4,525 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ E…sôý A…§æþ$ÌZ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$ 15.4
Ô>™èþ… {ç³M>Ææÿ… 695 Ðèþ$…¨° Væü$Ç¢…^éÐèþ$°, ÐéÆæÿ$ Äæý*MìütÐóþçÙ¯ŒþÌZ E¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§éÌZÏ Mæü*yé {ï³---AyðþOÓfÈ »ZÆŠÿz Ðèþ$…yæþâæýϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÔ>Ðèþ$°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞ
{´ë†°£æþÅ… ™èþç³µ°çÜÇV> E…yóþÑ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$°, 859 BÆŠÿ½MóüË$ E¯é²Äæý$°, {糆
BÆŠÿ½MóüÌZ {ï³-- -AyðþOÓfÈ »ZÆŠÿz˯èþ$ HÆ>µr$^óþÔ>Ðèþ$°, 732 Ðèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜ¿æý$ÅË$V> ò³sêtÐèþ$°
™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q


çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$ çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$çÜ*¢ ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§éÌZÏ MæüçÜtÐŒþ$ÿòßýOÇ…VŠü òÜ…rÆæÿÏ §éÓÆ>
ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Ææÿ$×êË$ C^óþa Ñ«§é¯èþ… {ç³çÜ$¢™èþ… AÐèþ$Ë$ÌZ Ìôý§æþ°, {Væü*í³…VŠü ÌZ¯Œþ Ñ«§é¯èþ… §éÓÆ> Ðèþ*{™èþÐóþ$
Ææÿ$×êË$ CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° MæüÑ$sîýMìü ™ðþËç³V>, A…§æþ$Mæü$ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢, Æðÿ…yæþ$¯èþ²Ææÿ GMæüÆ>ËMæü$ JMæü
{sêMæütÆŠÿ M>ÐéË…sôý C§æþªÆæÿ$ Ìôý§é Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüÍíÜ ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$
^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, Æðÿ…yæþ$¯èþ²Ææÿ GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ G…™èþ Ðèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ E…r$…§æþ°, C§æþªÆæÿ$ Ìôý§é
Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüÍíÜ ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…sôý ÐéÇ Ðèþ$«§æþÅ ÐðþOÆæÿ$«§æþÅÐóþ$ ™èþç³µ HÒ$ E…yæþ§æþ¯é²Ææÿ$.
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ G…™èþÐèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {sêMæütÆæÿ$Ï C^éaÆæÿ° ^ðþOÆæÿïŒþ {ç³Õ²…^èþV>, çÜ…Äæý$$Mæü¢
çÜ…^éËMæü$Ë$ çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$çÜ*¢, 859 ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§éÌZÏ 786 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$Å˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÐèþ$°,
{Væü*í³…VŠü ÌZ¯Œþ Ñ«§é¯èþ… §éÓÆ> {sêMæütÆæÿ$Ï ÐèþÝë¢Äæý$°, ÐéÇMìü C^óþa Ææÿ*.12 Ë„æüË ¯èþ$…_ Ææÿ*.15 Ë„æüËÌZ
ÐéÇMìü M>ÐèþËíܯèþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é°² G…í³Mæü ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {sêMæütÆæÿ$Ï A…¨…^óþ ç³£æþMæü… Ðèþ$…_ ç³£æþMæüÐèþ$°, hÌêÏÌZ


G…™èþÐèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G°² {sêMæütÆæÿ$Ï C^éaÆø Ðésìý ÑÐèþÆ>Ë$ MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…^éË°, MæüÌñýMæütÆŠÿ
39
V>Ç™ø ^èþÇa…_ °º…«§æþ¯èþË$ Mö…™èþ çÜyæþÍ…_ AÆÿ$$¯é GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {sêMæütÆæÿϯèþ$ ç³…í³×îý ^óþõÜ
Ñ«§é¯é°² ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

™èþ§æþ$ç³Ç {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, Gí³G…Ií³, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆøçÜtÆŠÿÞMæü$ çÜ…º…«¨…_


Gí³G…Ií³ÌZ Mö…™èþÐèþ$…¨ AÐèþ#sŒýÝùÇÞ…VŠü E§øÅVæü$Ë$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐéÇ™ø´ër$ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ íܺ¾…¨
yðþç³NÅsôýçÙ¯Œþ Ò$§æþ ç³°^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. G…Ií³ÌZ 68´ùçÜ$tË$ Ô>…„æü¯Œþ M>V>, BÆæÿ$
MóürWÈÌZÏ íÜ…WÌŒý ´ùçÜ$tÌôý E¯é²Äæý$°, ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯éÆæÿ¦… RêäV> E¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ ´ùçÜ$t˯èþ$
íœË‹³ ^óþÄæý$Ðèþ$° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, Ðésìý° Mæü*yé íœË‹³ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> 2017&18, 2018&19, 2019&20Mæü$ Ððþ$O{Mø CÇVóüçÙ¯Œþ {´ù{V>ÐŒþ$¯èþ$


A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ AÐèþ$Ë$^óþÔ>Ðèþ$°, ÒsìýÌZ GïÜÞËMæü$ çÜ…º…«¨…_ 2017&18ÌZ Ææÿ*.33Mør$Ï
MóüsêÆÿ$$…^èþV> Ææÿ*.15.35Mør$Ï QÆæÿ$a ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, ™èþ§éÓÆ> 2028Ðèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$˯èþ$
MæüÐèþÆŠÿ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> 2018&19ÌZ Ææÿ*.54Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^èþV> Ææÿ*.11.29Mør$Ï
QÆæÿ$a ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, ™èþ§éÓÆ> 1550Ðèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {yìþ‹³, {íܵ…MìüÏ…VŠü ç³ÇMæüÆ>˯èþ$
A…§æþgôýÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, 2019&20Mìü çÜ…º…«¨…_ Ææÿ*.24Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^èþV> Ææÿ*.10.02Mør$Ï
QÆæÿ$a ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, ™èþ§éÓÆ> 1188Ðèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ MæüÐèþÆŠÿ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.

VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ àÈtMæüËaÆŠÿÌZ G°² Ðèþ…§æþË Ðèþ$…¨ GïÜÞ
ÆðÿO™èþ$Ë$ E¯é²Ææÿ$, Ðéâæý$Ï àÈtMæüËaÆŠÿÌZ HÄôý$ ç³…rË$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ A° {ç³Õ²…^èþV>, Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü*
àÈtMæüËaÆŠÿÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 15000Ðèþ$…¨ ò³§æþª ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüÐèþÆŠÿ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ°, _¯èþ² çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$,
±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… Ìôý° ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³NË$ ÐóþçÜ$Mæü$° ç³…yìþ…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$
6,000Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ° {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, Gí³ G…Ií³ çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$^éaÆæÿ$. çܧæþÆæÿ$ ç³…rËMæü$ ±sìý Ðèþç܆
^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ²…§æþ$¯èþ JMæüsìý¯èþ²Ææÿ, Æðÿ…yæþ$ GMæüÆ>Ë ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ¯óþ E§óþªÔèý…™ø
ÐéâæýÏMæü$ {íܵ…MæüÏÆŠÿÞ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. 2020&21 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü C…M> ºyðþjsŒý
MóüsêÆÿ$$…^èþ¯èþ…§æþ$¯èþ C…M> ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüÐèþÆŠÿ M>Ìôý§æþ°, Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ïÜPÐŒþ$¯èþ$ AÐèþ$Ë$^óþíܯèþ糚yæþ$
VúÆæÿÐèþ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ JMæü çÜ*^èþ¯èþ ^óþÄæý$r… fÇW…§æþ°, GïÜÞ, GïÜt ÆðÿO™èþ$Ë$ GÐèþÆðÿO¯é ÐéÆæÿ$ MæüsêtÍÞ¯èþ ¯é¯Œþ
çܼÞyîþ ´ùÆæÿÛ¯Œþ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿçœ#¯èþ Mæüyæþ§éÐèþ$°, Ar$Ðèþ…sìý Ðéâæýϯèþ$ Væü$Ç¢…^èþÐèþ$° VúÆæÿÐèþ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$
™èþÐèþ$Mæü$ ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§éÌZÏ E¯èþ² A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Mæü*yé çÜ*^èþ¯èþË$
CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ°, ÐésìýMìü M>ÐèþËíܯèþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ Ðèþ_a¯èþ Ððþ…r¯óþ ^éÌêÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ MæüÐèþÆŠÿ
^óþÝë¢Ðèþ$°, ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÇMîü ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë Mæü*yé ÐèþÝù¢…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ
çܵ…¨çÜ*¢, 15000Ðèþ$…¨ ò³§æþª GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$ E¯é²Ææÿ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, A{WMæüËaÆŠÿ

40
yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒýÌZ àÈt MæüËaÆŠÿ, òÜÈ MæüËaÆŠÿ A…§æþ$ÌZ° ¿êV>Ìôý¯èþ°, ÒsìýÌZ GMæü$PÐèþV> AòÜO¯Œþz ÌêÅ…yŠþÞ
E…sêÄæý$°, çܧæþÆæÿ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ñ™èþ¢¯éË$, ±âæý$Ï CÐéÓÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ°,
©°° JMæü òܵçÙÌŒý {´ëgñýMæü$tV> ¡çÜ$Mæü$° C§æþªÆæÿ$, Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ MæüÍíÜ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$†™ø
ò³§æþªG™èþ$¢¯èþ ^óþç³sìý¯t èþrÏÆÿ$$™óþ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ _ÆæÿM>Ë… GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$ Væü$Ææÿ$¢ò³r$tMæü$…sêÆæÿ° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ
A¯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… MæüÌñýMæütÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {ç³çÜ$¢™èþ… ÑÑ«§æþ Ô>QËÌZ Gí³G…Ií³ »ñý°íœçÙÄæý$È


Iyðþ…sìýíœMóüçÙ¯Œþ, Äæý*°Ðèþ$ÌŒý çßýgñý¾…yæþÈ »ñý°íœçÙÄæý$È Iyðþ…sìýíœMóüçÙ¯Œþ ïÜPÐŒþ$ÞÌZ òœOË$ ò³sôýtr糚yæþ$ V>Å‹³
Æ>Mæü$…yé ™èþç³µ°çÜÇV> 15Ô>™èþ… GïÜÞË$, 6Ô>™èþ… GïÜtË$¯é²Æ> A¯óþ¨ ç³ÇÖÍ…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°,
Væü™èþ…ÌZ 15Ô>™èþ… GïÜÞË$ E¯é²Æ> Ìôý§é A¯óþ¨ ç³ÇÖÍ…^óþÐéâæý$Ï M>§æþ°, M>± ™é¯èþ$ MæüÌñýMæütÆæÿ$V> Ðèþ_a¯èþ
™èþÆæÿÐé™èþ Mæü_a™èþ…V> 15Ô>™èþ… GïÜÞË$ E…yóþÑ«§æþ…V> ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²¯èþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþË$ç³#™èþ*, çܧæþÆæÿ$
A…Ôèý…ò³O hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë…™é §æþ–íÙt ò³sêt˯é²Ææÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* G…™èþÐèþ$…¨ GïÜÞ Æðÿ™O èþ$ËMæü$ `±


Ððþ$$MæüPË$, ç³…yæþÏ Ððþ$$MæüPË$ ç³…í³×îý ^óþÔ>Ææÿ°, G…™èþÐèþ$…¨Mìü {X¯Œþ çßoòÜ‹Ü CçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ayæþ$VæüV>,
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ 53GMæüÆ>ËÌZ Ææÿ*.35Ë„æüË™ø ò³r$tºyìþ ò³sêtÍÞ E…§æþ°, »êÅ…Mæü$™ø rÄæý$Å‹³
M>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, AÐèþ˜…sŒý Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ¯óþ çܼÞyîþ Mìü…§æþ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°,
^éÌêÐèþÆæÿMæü$ {X¯Œþ çßoò܋ܯèþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… MæüçÙt…V> E…§æþ° {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, Gí³ G…Ií³
çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$^éaÆæÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý Ðèþ$ÆæÿÌê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* àÈtMæüËaÆŠÿ Mìü…§æþ


Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² _¯èþ²M>Ææÿ$ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$ G…™èþÐèþ$…¨ E¯é²Ææÿ°, A§óþÑ«§æþ…V> G…™èþÐèþ$…¨Mìü
`± ^ðþr$Ï, çÜ´ùsê ^ðþr$Ï çܼÞyîþ Mìü…§æþ CçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ayæþ$VæüV>, òÜÇMæüËaÆŠÿ gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ
çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$çÜ*¢, 2017&18ÌZ Ææÿ*.203Ë„æüË ºyðþjsŒý MóüsêÆÿ$$…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë
ÝëVæü$ÌZ JMæü òßýM>tÆæÿ$Mæü$ Ææÿ*.1500Ë$ çܼÞyîþ™ø GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$.

{´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, Gí³ G…Ií³ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü 430 ¯èþ$…_ 450òßýM>tÆæÿÌÏ Z Ðèþ*{™èþÐóþ$
Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, òßýO{¼yŠþ ïÜyŠþ¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²Mæü, A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïœÌŒýz
C¯Œþòܵ„æü¯Œþ ^óþíܯèþ í³Ðèþ$Ãr ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Æ>Æÿ$$¡ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, Ðèþ*WjÐèþ$ÐŒþ$ 8 ¯èþ$…_ 10Ô>™èþ…
GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$…
™èþMæü$PÐèþ E¯é² Mæü*yé àÈtMæüËaÆŠÿ ^óþÄæý*˯óþ °º…«§æþ¯èþ E¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ…
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ç³…r ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþMæü$PÐèþV> E…§æþ¯èþ²¨
41
ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ° {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, Gí³ G…Ií³ º§æþ$ÍÐèþÓV>, VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$¯èþ$
±sìý çܧæþ$´ëÄæý$…™ø ÑçܢDž^óþ…§æþ$Mæü$ ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… òÜÇMæüËaÆŠÿ, gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ ç³ÇÖ˯èþÌZ ¿êVæü…V>


òÜÇMæüËaÆŠÿÌZ Ððþ$$™èþ¢… 51Ðèþ$…¨Mìü V>¯èþ$ C§æþªÆæÿ$ Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ E§øÅVæü$˯èþ$, Asñý…yæþÆæÿϯèþ$ íœË‹³ ^óþÄæý$Ðèþ$°
ÆøçÜtÆŠÿ ÇhçÜtÆæÿÏ ³ç ÇÖ˯èþÌZ ™èþÐèþ$Mæü$ ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$†™ø íœË‹³ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
òÜÇMæüËaÆŠÿÌZ Ððþ$$™èþ¢… 27,131Ðèþ$…¨ ÆðÿO™þè $Ë$¯é²Ææÿ°, ÐéÇÌZ 548GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$¯é²Ææÿ°, Ðèþ$$QÅ…V>
òÜÇMæüËaÆŠÿÌZ AçÜ*ÅÆŠÿz CÇVóüçÙ¯Œþ E…yéË°, Ððþ$$MæüPË$ ¯ésìý¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ÐésìýMìü òÙyæþ$Ï Mæü*yé MæüsêtÍÞ
E…r$…§æþ°, òÜÈMæüËaÆŠÿMæü$ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…r$…§æþ°,
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ Ðèþ$yæþMæüÕÆæÿ, íßý…§æþ*ç³#ÆæÿÐèþ$$, MæüâêÅ×ý§æþ$ÆæÿY…ËÌZ GMæü$PÐèþÐèþ$…¨ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë$
òÜÇMæüËaÆŠÿ¯èþ$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ ¯ðþËMæü$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ææÿ*.30,000¯èþ$…_ Ææÿ*.40,000
B§éÄæý*°² çÜ…´ë¨çÜ$¢¯é²Ææÿ°, òÜÇMæüËaÆŠÿMæü$ Ðèþ_a¯èþ ºyðþjsŒý¯èþ$ GïÜÞ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ðèþ$°,
ÆðÿO™èþ$Ë…™é çÜ…™øçÙ…V> E¯é²Ææÿ° ™ðþË$ç³#V>, A…§æþ$Mæü$ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢ Æ>{çÙt…ÌZ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$
Ðèþ$ÇÄæý$$ _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏÌZϯóþ òÜÈ MæüËaÆŠÿ¯èþ$ GMæü$PÐèþV> ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Ðésìý° C…M> {´ù™èþÞíßý…^éË°
A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$, Ðèþ$™èþÞüÅÔ>Q Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ 100çÜçßýM>Ææÿ


çÜ…çœ*ËÌZ 7,756Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ E…yæþV>, ÐéÇÌZ Hyæþ$ Ô>™èþ… §æþã™èþ$Ë$ çÜ¿æý$ÅË$V> ¯èþÐðþ*§ðþO
E¯é²Ææÿ°, {糆 çÜ…çœ$…ÌZ 15Ô>™èþ… GïÜÞË$ E…yóþrr$t G¯ŒþÆøÌŒý ^óþÄæý$Ðèþ$° Væü™èþ ¯ðþËÌZ MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ
Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, B ¨ÔèýV> G¯ŒþÆøÌŒý ^óþÄæý$sê°Mìü {ç³×êãMæü ÐóþçÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü™èþ I§æþ$
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ Ðèþ$™èþÞüÅÔ>QMæü$ Ææÿ*.4.49Mør$Ï ºyðþjsŒý MóüsêÆÿ$$…^èþV>, Ææÿ*.1.34Mør$Ï QÆæÿ$a ^óþÄæý$yæþ…
fÇW…§æþ°, ™èþ§éÓÆ> 575Ðèþ$…¨ GïÜÞË$ ˼® ´÷…§éÆæÿ°, Ææÿ*ÌŒý B‹œ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$™èþÞüÅÔ>QÌZ
Æðÿ…yæþ$ íœçÙÆŠÿÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$tË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯é²Äæý$°, ÐésìýÌZ JMæüÆæÿ$ Væü™èþ Üç …Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÇsñýOÆŠÿ
AÆÿ$$´ùÄæý*Ææÿ°, Ðèþ$Æø ´ùçÜ$t (EÐðþ$¯Œþ) V> E…§æþ°, §é°° f¯èþÆæÿÌŒýMæü$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$° B ´ùçÜ$t¯èþ$ Mæü*yé
íœË‹³ ^óþÝë¢Ðèþ$° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü Ô>Q Dyìþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü Ô>QÌZ Æ>çÙ‰…,
Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ Gr$Ðèþ…sìý ç³£æþM>Ë$ AÐèþ$Ë$^óþÄæý$Ìôý§æþ°, M>± Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïèþÏÌZ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏ
{ç³M>Ææÿ… GïÜÞËMæü$ 15Ô>™èþ…, GïÜtËMæü$ 6Ô>™èþ… ^ö糚¯èþ MóüsêÆÿ$$…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ÆøçÜtÆŠÿÌZ

42
Mæü*yé íÜ…WÌŒý ÝëÍrÈ ´ùõÜt E…§æþ°, Mæüyæþç³ÌZ Èf¯èþÌŒý gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ E…sêÆæÿ° MæüÑ$sîýMìü
çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$^éaÆæÿ$.

Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$, Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>QÌZ G°Ñ$¨
Ðèþ$…¨ AHWs ç³°^óþçÜ$¢…yæþV>, ÐéÇÌZ JMæü GïÜÞ E§øÅW E¯é²Ææÿ°, 78Ðèþ$…¨ ÐéÆðÿz¯ŒþÞ ç³°^óþÄæý$V>
ÐéÇÌZ 19Ðèþ$…¨ GïÜÞË$¯é²Ææÿ°, Ô>™èþ… ç³Ææÿ…V> ^èþ*çÜ$Mæü$…sôý 24.5Ô>™èþ… E¯é²Ææÿ°, Ðèþ…rÐèþ$¯èþ$çÙ$Ë$
(Mæü$MŠüÞ) 48Ðèþ$…¨ ç³°^óþÄæý$V> ÐéÇÌZ 32Ðèþ$…¨ GïÜÞË$¯é²Ææÿ°, 52Ðèþ$…¨ Ðé^ŒþÐðþ$¯ŒþËMæü$ V>¯èþ$
40Ðèþ$…¨ GïÜÞË$¯é²Ææÿ°, Ææÿ*ÌŒý B‹œ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ {ç³M>Ææÿ… 15Ô>™èþ… MóüsêÆÿ$$…^éÍÞ E…yæþV> 40Ô>™èþ…
GïÜÞ E§øÅVæü$Ë$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ™èþ* Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q ™èþÆæÿçœ#¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>˯èþ$


AÐèþ$Ë$^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé, Òsìý™ø´ër$ AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O Ñ$Væü™é Ô>QË™ø Mæü*yé
™èþç³µMæü$…yé MøBÇz¯óþsŒý ^óþçÜ$MøÐéË°, Ææÿ*ÌŒý B‹œ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþò³O §æþ–íÙt ò³sêtË°, A°²…sìýMæü…sôý Ðèþ$$QÅ…V>
¯óþyæþ$ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ýÌZ A{sêíÜsîý MóüçÜ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ^éÌê BÆøç³×ýË$ Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°,
A{sêíÜsîý MóüçÜ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ °«§æþ$ËMæü$ hÌêÏ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å BïœçÜÆŠÿ (yìþBÆŠÿK) ™ø MøBÇz¯óþsŒý
^óþçÜ$MøÐéË° Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q, Eç³ çÜ…^éËMæü$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$, Ýë…íœ$Mæü
çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q BïœçÜ$Mæü$ Ððþã™óþ Mæü±çÜ… §æþã™èþ$˯èþ$ ÌZç³ÍMìü ÆæÿÐèþ$ð í³ËÐèþÆæÿ$, ÐðþãÏ´ùÐèþ$° ^ðþº$™éÆæÿ°,
ÐéâæýÏ »ê«§æþË$, MæüÚët˯èþ$ ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ…Ìôý§æþ…r* MæüÑ$sîý Ðèþ$$…§æþ$ ^éÌêÐèþ$…¨ BÐóþ§æþ¯èþ¯èþ$
Ððþͺ$^éaÆæÿ°, §æþÄæý$^óþíÜ Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ…™ø ç³°^óþÄæý*Ë° Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$˯èþ$
MøÆ>Ææÿ$. Ðèþ^óþa Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ Ðèþ$äÏ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ MæüÑ$sîý Ðèþ^óþaÌZç³# Ðèþ$…_
çœÍ™é˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË°, ÐésìýMìü Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$ Ðèþ$*ËçÜ¢…¿æý…V>
E…yéË° MøÆ>Ææÿ$.

™èþ§æþ$ç³Ç Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$ ºyðþjsŒý Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢, fVæü¯èþ¯èþ² ѧéÅ
©Ððþ¯èþ, fVæü¯èþ¯èþ² Ðèþç܆ ©Ððþ¯èþ Æðÿ…yæþ$ {´ëgñýMæü$tË$ AÐèþ$Ë$ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, Òsìý {糫§é¯èþ E§óþªÔ>Å°²
ÑÐèþÇçÜ*¢, Væü™èþ…ÌZ ½ïÜËMæü$, D½ïÜËMæü$ r*ÅçÙ¯Œþ ïœk Mìü…§æþ MóüÐèþË… Ææÿ*.35,000Ë$ C^óþaÐéÆæÿ°, JMæü
E§éçßýÆæÿ×ý¯èþ$ Er…MìüçÜ*¢ JMæü MæüâêÔ>ËÌZ Ææÿ*.1.25Ë„æüË$ ïœk E…sôý MóüÐèþË… Ææÿ*.35,000Ë$
Ðèþ*{™èþÐóþ$ Væü™èþ {糿æý$™èþÓ…ÌZ C^óþaÐéÆæÿ°, Ñ$Wͯèþ ïœkMæü$ ÐéâæýÏ CË$Ï, ÐéMìüÍ AÐèþ$$ÃMö° MæüsôýtÐéÆæÿ°, M>±
43
fVæü¯èþ¯èþ² ѧéÅ ©Ððþ¯èþ ïÜPÐŒþ$ §éÓÆ> ½ïÜËMæü$, D½ïÜËMæü$, GïÜÞËMæü$, GïÜtËMæü$ A°² MóürWÈËÌZ Ðèþ…§æþ
Ô>™èþ… r*ÅçÙ¯Œþ ïœk ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¯óþyæþ$ ѧéÅ çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë$ “A…»ôýyæþPÆŠÿ KÐèþÆŠÿïÜ‹Ü Ñ§éÅ
°«¨” ç³£æþMæü… Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, DÐèþ$«§æþÅ Ðésìý °«§æþ$˯èþ$ Bõ³ÝëÆæÿ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°
™ðþË$ç³V>, Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$, Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q çܵ…¨çÜ*¢, °«§æþ$Ë$ Bõ³Ô>Ææÿ¯èþr… ÐéâæýÏ
A´ùõßý¯èþ°, ºyðþjsŒý CsîýÐèþÌôý Ðèþ_a…§æþ°, {ç³çÜ$¢™èþ… C§æþªÆæÿ$ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ѧóþÖ Ñ§æþůèþ$
A¿æýÅíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Væü™èþ…ÌZ G…¼¼G‹Ü, í³h MøÆæÿ$Þ ^èþ§æþÐèþyæþÐèþ$¯óþ¨ MóüÐèþË… I§æþ$ §óþÔ>ÌZÏ AÐèþ$Ë$ÌZ
E…yóþ§æþ°, ÐéÇMìü JMöPMæüPÇMìü Ææÿ*.10Ë„æüË$ C^óþaÐéÆæÿ°, {ç³çÜ$¢™èþ {糿æý$™èþÓ… A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ
™èþÆæÿÐé™èþ §é°° Ææÿ*.15Ë„æüËMæü$ ò³…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> Ðèþ$Æø 10§óþÔ>˯èþ$ Mæü*yé Äæý*yŠþ
^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… 15§óþÔ>ËÌZ GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë$ C™èþÆæÿ §óþÔ>ËMæü$ Mæü*yé ÐðþãÏ
^èþ§æþ$Ðèþ#MøÐèþyé°Mìü AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° ™ðþË$ç³V>, A…§æþ$Mæü$ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ
I§éÆæÿ$Væü$Ææÿ$ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ¯óþyæþ$ MæüÑ$sîý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> íœÍï³µ¯ŒþÞÌZ JMæü
ѧéÅǦ° yéMæütÆŠÿ MøÆæÿ$Þ ^èþ§æþ$Ðèþ#™ø…§æþ°, çܧæþÆæÿ$ ѧéÅǦ°Mìü °«§æþ$Ë$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý$Ìôý§æþ° BÐðþ$
Ðèþ$ÇÄæý$$ BÐðþ$ ™èþ…{yìþ C§æþªÆæÿ* Ðèþ_a MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, Ðèþ$*yæþ$, ¯éË$Væü$
ÆøkÌZÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$† ¡çÜ$Mæü$° ÐéâæýÏMæü$ °«§æþ$Ë$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý$…yæþ° ^ðþº$™èþ*,
A§óþÑ«§æþ…V> GïÜÞ ÐðþÌôý¹ÆŠÿ MæüÑ$sîý A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ѧéÅǦ° Ðèþ$ÇÄæý$$
BÐðþ$ ™èþ…{yìþ C§æþªÆæÿ* Ðèþ_a MæüÑ$sîý° MæüÍÔ>Ææÿ°, MæüÑ$sîý ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç çÜÐèþ$„æü…ÌZ çܧæþÆæÿ$
A…Ôèý…ò³O °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…§æþ° ÐéÆ>¢ ³ç {†MæüÌZÏ Mæü*yé 糼ϋ٠^óþÄæý*Ë°, A糚yóþ MæüÑ$sîýMìü
Ðèþ$ÇÄæý$$ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ ÐèþçÜ$¢…§æþ°, ™èþ§éÓÆ> ѧéÅǦ°Mìü Mæü*yé ˼®
^óþMæü*Ææÿ$™èþ$…§æþ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ô>°Mìü A™èþÅ«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐéÓË°, MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþV> ™é¯èþ$ Mæü*yé
çÜ…º…«¨™èþ Ô>Q M>ÆæÿŧæþÇØ° çÜ…{糨Ý뢯èþ° Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q, Eç³ çÜ…^éËMæü$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> {ç³Ððþ*çÙ¯èþÏÌZ Mæü*yé ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ ´ësìý…^éË°, ¯óþyæþ$ ^éÌêÐèþ$…¨ _Ææÿ$ E§øÅVæü$Ë$


™éÐèþ$$ 20çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_ JMóü ´ùçÜ$tÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, ÐésìýÌZ sñýMìü²MæüÌŒý ¸ëÏ
E…r$…§æþ°, Ðésìý° A«¨M>Ææÿ$Ë$ KÐèþÆŠÿMæüÐŒþ$ ^óþíÜ {ç³Ððþ*çÙ¯èþ$Ï C^óþa Ñ«§æþ…V> Ðésìýò³O Mæü*yé §æþ–íÙt ò³sêtË°
A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

44
Eç³ çÜ…^éËMæü$Ë$, Ýë…íœ$Mæü çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q C…M> ÑÐèþÇçÜ*¢, “fVæü¯èþ¯èþ² Ðèþç܆ ©Ððþ¯èþ”
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Mæü*yé {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, çܧæþÆæÿ$ ç³£æþMæü… {ç³M>Ææÿ… Væü™èþ…ÌZ yìþ{X, ï³i MøÆæÿ$Þ
^èþ¨Ðóþ ѧéÅǦMìü Ððþ$‹Ü ^éÈjË Mìü…§æþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ææÿ*.7,000Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ C^óþaÐéÆæÿ°, {ç³çÜ$¢™èþ
{糿æý$™èþÓ…ÌZ Ææÿ*.20,000Ë$ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, JMóüÝëÇ Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï Ë¼® ^óþMæü*Ææÿayæþ…
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, ´ëÍsñýMìü²MŠü ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Ææÿ*.10,000Ë$, IsìýI ^èþ¨ÐóþÐéâæýÏMæü$ Ææÿ*.15,000Ë$
^ö糚¯èþ Ððþ$‹Ü ^éÈjË Mìü…§æþ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$.

A…»ôýyæþPÆŠÿ KÐèþÆŠÿïÜ‹Ü Ñ§éÅ °«¨ ³ç £æþMæü… Væü$Ç…_ VúÆæÿÐèþ MæüÌñýMæütÆæÿ$ ÑÐèþÇçÜ*¢, B§éÄæý$ ³ç ÇÑ$†
Ææÿ*.6Ë„æüË$ A° ò³rtyæþ… fÇW…§æþ°, Ææÿ*.6Ë„æüË ¯èþ$…_ Ææÿ*.15Ë„æüË$ Ìôý§é Ææÿ*.20Ë„æüËMæü$ ò³…_™óþ
»êVæü$…r$…§æþ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ôèý… BÌŒýÆðÿyîþ {糿æý$™èþÓ §æþ–íÙtÌZ Mæü*yé E…§æþ°, MæüÑ$sîý A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$
ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ…§æþ$¯èþ çܧæþÆæÿ$ A…Ô>°² Mæü*yé {糿æý$™éÓ°Mìü ÇMæüÐðþ$…yŠþ ^óþÄæý*Ë…r* hÌêÏ Ýë…íœ$Mæü
çÜ…„óüÐèþ$ Ô>Q ¯èþ$…_ Mæü*yé JMæü ÌôýQ¯èþ$ MæüÑ$sîýMìü Æ>Äæý*Ë° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ Dyìþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ Ç{Mæü*sŒýÐðþ$…sŒý ™èþMæü$PÐèþV>


E…r$…§æþ°, MóüÐèþË… l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý ´ùçÜ$tË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯é²Äæý$°, ÐésìýÌZ JMæü GïÜÞ Ðèþ$íßýâæý
ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ »êÅ…Mæü$ Í…MŠüz ïÜPÐŒþ$Þ, ¯é¯Œþ »êÅ…Mæü$ Í…MŠüz ïÜPÐŒþ$Þ A° Æðÿ…yæþ$
ÆæÿM>Ë Ææÿ$×êË$ E…sêÄæý$°, Væü™èþ…ÌZ »êÅ…Mæü$ Í…MŠüz ïÜPÐŒþ$ÞÌZ òÜÌŒý¹ G…´ëÏÆÿ$$Ððþ$…sŒý MöÆæÿMæü$ Online
Beneficiary Management and Monitoring System (OBMMS) ÌZ 2016&17, 2017&18,

2018&19ÐèþÆæÿMæü* fÇV>Äæý$°, ™èþÆæÿÐé™èþ 2019&20, 2020&21ÌZ OBMMS ¯èþ$ Bõ³Ô>Ææÿ°,


2016&17ÌZ 1159Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ*.16Mør$Ï, 2017&18ÌZ 2,533Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ*.40Mør$Ï,
2018&19Mæü$ 1176Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ*.16.73Mør$Ï CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> Äæý*°Ðèþ$ÌŒý
çßýgñý¾…yæþÈ ïÜPÐŒþ$ÞÌZ Vö{ÆðÿË$, Ðóþ$MæüË$ CçÜ$¢…sêÐèþ$°, 2016&17ÌZ 676Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ*.6.93Mør$Ï,
2017&18ÌZ 1229Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ*.12.61Mør$Ï, 2018&19Mæü$ 448 Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ*.4.49Mør$Ï »êÅ…Mæü$
Í…MŠüz ïÜPÐŒþ$ÞÌZ çÜÓÄæý$… E´ë«¨ MöÆæÿMæü$ Ææÿ$×êË$ CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ°, 2019&20, 2020&21Mæü$
Äæý*„æü¯Œþ ´ëϯŒþ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ GÐèþÇMîü Ô>…„æü¯Œþ ^óþÄæý$Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> ¯é¯Œþ »êÅ…MŠüz Í…MŠüÞ §éÓÆ> gZW×îýË$, ºçÜçßý ^髧æþÌŒý gZW×îýËMæü$ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç
^öÆæÿÐèþ™ø 2016&17ÌZ 42 Ðèþ$…¨Mìü JMöPMæüPÇMìü Ë„æü ^ö糚¯èþ Ææÿ*.42Ë„æüË$ BǦMæü ¿æýÆøÝë CÐèþÓyæþ…
45
fÇW…§æþ°, 2017&18ÌZ 19Ðèþ$…¨Mìü, {ç³çÜ$¢™èþ… 68Ðèþ$…¨° Væü$Ç¢…^éÐèþ$°, ÒÇ MöÆæÿMæü$ Ææÿ*.68Ë„æüË$
Æ>ÐèþËíÜ E…§æþ¯é²Ææÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> Ððþ$O¯èþÆŠÿ CÇVóüçÙ¯Œþ òÜM>tÆæÿ$ Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ »ZÆæÿ$, Ððþ*sêÆæÿ$ CÐèþÓyæþ…
fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, Væü™èþ…ÌZ GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ sôýMæü‹³ ^óþõܧæþ°, ¯óþyæþ$ ÆðÿO™èþ$ ¿æýÆøÝë Móü…{§éË §éÓÆ>
CçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, 2016&17ÌZ 44Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ*.30Ë„æüË$ C^éaÐèþ$°, ÐésìýÌZ »ZÆŠÿÐðþÌŒýMæü$
Ææÿ*.70,000Ë$, Ððþ*sêÆæÿ$Mæü$ Ææÿ*.50,000Ë$ ^ö糚¯èþ JMöPMæüPÇMìü Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.1.20Ë„æüË$
CçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {ç³çÜ$¢™èþ {糿æý$™èþÓ… A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ¯èþÐèþÆæÿ™é²ÌZÏ


¿êVæü…V> fË Mæüâæý ç³£æþMæü… Ðèþ_a…§æþ°, GïÜÞ ÆðÿO™èþ$Ë ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ GMæüPyðþO™óþ »ZÆæÿ$ AÐèþçÜÆæÿ… E…§ø AMæüPyæþ
Äæý$$§æþ® {´ë†ç³¨Mæü¯èþ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$†™ø ³ç ¨, ³ç ¨õßý¯èþ$ ÆøkÌZÏ G°² »ZÆæÿ$Ï AÐèþçÜÆæÿ… E…sôý A°²
»ZÆæÿ$Ï ÐóþÄæý*Ë°, ¯óþyæþ$ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ýÌZ “100ÝëÆæÿ$Ï Cyìþ BïœçÜ$ ^èþ$r*t †Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²¯èþ$, »êÅ…Mæü$
Ðéâæý$Ï CÝë¢Ðèþ$…r$¯é²Ææÿ$ V>± Dyìþ V>Ææÿ$ Ðèþ*Mæü$ ÌZ¯Œþ Ô>…„æü¯Œþ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ°” ^éÌêÐèþ$…¨ ¯óþyæþ$
MæüÑ$sîý §æþ–íÙMt ìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ Mæü_a™èþ…V> °«§æþ$Ë$ ÐèþÝë¢Äæý$°,
Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Äæý*„æü¯Œþ ´ëϯŒþ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$° ˼®§éÆæÿ$Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ ÆðÿyîþV> ò³r$tMæü$¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ
°«§æþ$Ë$ Ðèþ_a¯èþ Ððþ…r¯óþ Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ ç³£æþMæü… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐèþÐèþ#™èþ$…§æþ° Dyìþ, ÝùçÙÌŒýÐðþÌôýµÆŠÿMæü$
VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çÜ*_…^éÆæÿ$.

Ðèþ$Æø A† Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢, °¯èþ² (™óþ¨@16.12.2020) AMæüÝëÙèþ$¢V>


MæüÑ$sîý ò³¯é²ÆŠÿ ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ E¯èþ² GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþÌZ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ糚yæþ$ AMæüPyæþ Mö°² Ðéůèþ$Ï, ÆæÿMæüÆæÿM>Ë
{rMæü$PË$, C&BsZË$ Ðèþ–«£éV> ç³yìþ E¯é²Äæý$°, Ðésìý Væü$Ç…_ A¯óþMæü ÐéÆ>¢ ç³{†MæüÌZÏ Mæü£æþ¯éË$
Ðèþ^éaÄæý$°, AÑ çÜÓ^ée…{«§æþ{糧óþÔŒý ïÜPÐŒþ$ÞMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþÑ A° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, Dyìþ, GïÜÞ
M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ, yìþ{íÜtMŠüt ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý BïœçÜÆŠÿ, çÜÓ^ée…{«§æþ{糧óþÔŒý A«¨M>Ææÿ$Ë…™é MøBÇz¯óþsŒý ^óþçÜ$Mæü$°
çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…_ MæüÑ$sîýMìü °Ðóþ¨Mæü ç³…í³…^éË°, MæüÑ$sîý çÜ…§æþÇØ…_¯èþ糚yóþ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk MæüÌêÏ
°Ðóþ¨Mæü CÐèþÓÐèþ$° Dyìþ, GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, M>± C…™èþÐèþÆæÿMæü* °Ðóþ¨Mæü
CÐèþÓÌôý§æþ…r* AçÜçßý¯èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$. AËçÜ™èþÓ… Ðèþíßý…^èþMæü$…yé Æðÿ…yæþ$, Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ MæüÑ$sîýMìü

46
Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ ^èþ*í³…^éË°, GïÜÞË AÀÐèþ–¨®Mìü GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ Dyìþ A† Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A«¨M>Ç
A° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ A¯é²Ææÿ$.

GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ {´ë…Væü×ý…ÌZ °Ææÿ$ç³Äñý*Væü…V> E¯èþ² BsZË$, {rMæü$PË Væü$Ç…_ GïÜÞ


M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ Dyìþ ÑÐèþÆæÿ×ý CçÜ*¢, Mechanized Drainage Cleaning Machines (MDCMs) ËMæü$
çÜ…º…«¨…_ Æ>çÙ‰ Ððþ$$™é¢°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ôèý… A°, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ 241 BsZË$
E…yæþV> ÐésìýÌZ 30BsZË$ Mæü…yìþçÙ¯ŒþÌZ ÌôýÐèþ# A°, Ñ$Wͯèþ 211 BsZ˯èþ$ 10ÆøkÌZÏ ç³…í³×îý
^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, ç³…í³×îýÌZ Æ>çÙ‰… Ððþ$$™èþ¢…ÌZ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêϯóþ Ððþ$$§æþsìý¨
AÐèþ#™èþ$…§æþ°, Ñ$Væü™é A°² hÌêÏÌZÏ Mæü*yé °Ææÿ*ç³Äñý*Væü…V>¯óþ E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. yìþíÜG…Ë$ 63 Ô>…„æü¯Œþ
M>V>, ÐésìýÌZ 15Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ çœ#ÌŒýõÙ‹³ÌZ òßýyŠþÞ, {sêÎË$ Ðèþ^éaÄæý$°, 48 yìþíÜG…ËMæü$ K±Ï {sêÎÌôý
C^éaÆæÿ°, ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç §éÓÆ> Mæü*yé ^éÌêÝëÆæÿ$Ï òßýyŠþ BïœçÜ$Mìü ÌôýQ Æ>Ô>Ðèþ$°,
òßýyŠþÞ Ðèþ_a¯èþ Ððþ…r¯óþ ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. hÌêÏ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý
BïœçÜÆŠÿMæü$ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ B§óþÔ>Ë$ CÐèþÓV>, ÐéÆæÿ$ Mæü*yé ´ëhsìýÐŒþV>¯óþ ÆðÿÝëµ…yŠþ AÄæý*ÅÆæÿ°, Væü™èþ Æðÿ…yæþ$
ÆøkÌZÏ 30 BsZË$ ç³…í³×îý ^óþÔ>Ðèþ$°, Ñ$Væü™é BsZË$ Mæü*yé ç³…í³×îý ^óþÝë¢Ðèþ$°, {糆 hÌêÏÌZ¯èþ*
òßýyŠþÞ Æ>Mæü$…yé C…M> AçÜ…ç³NÇ¢V>¯óþ E¯é²Äæý$°, ÐóþÆóÿ hÌêÏÌZ C¯Œþ Mæü…ï³ÏsŒýV> E¯èþ²ÐésìýÌZ…_ Mö°²
òßýyŠþÞ¯èþ$ ¡çÜ$Mö_a A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ C^óþaÑ«§æþ…V> MæüÑ$sîý ÇMæüÐðþ$…yŠþ ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ çܧæþÆæÿ$
ÇMæüÐðþ$…yóþçÙ¯Œþ¯èþ$ GïÜÞ MæüÑ$çÙ¯èþÆóÿsŒýMæü$ Mæü*yé ç³…í³Ýë¢Ðèþ$° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

(GïÜÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ {´ë…Væü×ý…ÌZ °Ææÿ*ç³Äñý*Væü…V> E¯èþ² BsZË$, {rMæü$PËMæü$ çÜ…º…«¨…_


MæüÑ$sîý ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ AyìþW¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ D {Mìü…§æþ õ³ÆöP¯èþ² ¯øsŒý Ææÿ*ç³…ÌZ Dyìþ, GïÜÞ
M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ çÜ…™èþMæü…™ø MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$)

47
48
49
™èþ§æþ$ç³Ç yîþBÆŠÿyîþH {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþÐèþ$ Ô>QÌZ A…§æþÆæÿ* òßý^ŒþBÆŠÿ E§øÅVæü$Ë$
E…sêÆæÿ°, Ô>QÌZ AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² Ææÿ*ÌŒý B‹œ ÇfÆóÿÓçÙ¯ŒþÞ Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢ GÌŒý5/GÌŒý4 MóüyæþÆŠÿ Mìü…§æþ
{´ëgñýMŠüt Ðóþ$¯óþfÆæÿ$Ï/yðþç³NÅsìý {´ëgñýMŠüt Ðóþ$¯óþfÆæÿ$Ï 13 ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ AÄæý*ÅÄæý$°, A…§æþ$ÌZ
GïÜÞËMæü$ 15 Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Møsê Mìü…§æþ Æðÿ…yæþ$ ´ùçÜ$tË$ ÐèþÝë¢Äæý$° ÐéÇÌZ C§æþªÆæÿ$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°,
GÌŒý3 MóüyæþÆŠÿ Mìü…§æþ AíÜòÜt…sŒý {´ëgñýMŠüt Ðóþ$¯óþfÆæÿ$Ï 93 ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ AÄæý*ÅÄæý$° A…§æþ$ÌZ
GïÜÞËMæü$ 15 Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Møsê Mìü…§æþ 14 ´ùçÜ$tË$ ÐèþÝë¢Äæý$° 32 Ðèþ$…¨ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, 18
Ðèþ$…¨ GMðüÞ‹ÜV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, GÌŒý2 MóüyæþÆŠÿ Mìü…§æþ MæüÏçÜtÆŠÿ MøBÇz¯óþrÆæÿ$Ï(íÜíÜ) 187 ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$

50
AÄæý*ÅÄæý$°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞËMæü$ 15 Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Møsê Mìü…§æþ 28 ´ùçÜ$tË$ ÐèþÝë¢Äæý$° 48 Ðèþ$…¨
ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, CÆæÿÐðþO Ðèþ$…¨ GMðüÞ‹ÜV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, GÌŒý1 MóüyæþÆŠÿ Mìü…§æþ MæüÏçÜtÆŠÿ MøBÇz¯óþrÆæÿ$Ï(íÜíÜ)
138 ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ AÄæý*ÅÄæý$°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞËMæü$ 15 Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Møsê Mìü…§æþ 21
´ùçÜ$tË$ ÐèþÝë¢Äæý$° 49 Ðèþ$…¨ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, CÆæÿÐðþO G°Ñ$¨ Ðèþ$…¨ GMæü$PÐèþV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, 58
GÐŒþ$G‹ÜíÜíÜ ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ AÄæý*ÅÄæý$°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞËMæü$ 15 Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Møsê Mìü…§æþ
™öÑ$è ´ùçÜ$tË$ ÐèþÝë¢Äæý$° 19 Ðèþ$…¨ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, 糨Ðèþ$…¨ GMðüÞ‹ÜV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, 26
çÜ´ùÇt…VŠü Ýët‹œ ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ AÄæý*ÅÄæý$°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞËMæü$ 15 Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Møsê Mìü…§æþ
¯éË$Væü$ ´ùçÜ$tË$ ÐèþõÜ¢ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, BÆæÿ$ Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒý ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$
AÄæý*ÅÄæý$°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞËMæü$ 15 Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Møsê Mìü…§æþ JMæü ´ùçÜ$t ÐèþçÜ$¢…§æþ° {ç³çÜ$¢™þè …
JMæüÆæÿ$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

yîþBÆŠÿyîþHÌZ {糫§é¯èþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Mìü…§æþ í³…bèþ¯èþ$Ï Mæü*yé E¯é²Äæý$°, hÌêÏÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢…


5,31,062 Ðèþ$…¨Mìü í³…bèþ¯èþ$Ï ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ÐésìýMìü V>¯èþ$ Ææÿ*.132.42 Mør$Ï QÆæÿ$a
AÐèþ#™ø…§æþ°, A…§æþ$ÌZ 74,104 í³…bèþ¯èþ$Ï GïÜÞ MóürWÇ Mìü…§æþ E¯é²Ææÿ°, ÐéÇMìü Ææÿ*.16.673Mør$Ï
QÆæÿ$a ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ô>^èþ$ÅÆóÿçÙ¯Œþ M>¯ðþÞ‹³t Mìü…§æþ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþíܯèþ GïÜÞËMæü$ í³…bèþ¯èþ$Ï ç³…í³×îý
^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ðèþ^óþa çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… l¯Œþ ¯èþ$…_ Ææÿ*.2,500 ³ç …í³×îý ^óþÝë¢Ðèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† V>Ææÿ$
{ç³Mæüsìý…^éÆæÿ° ™ðþËç³V>, A…§æþ$Mæü$ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢, ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ^óþÄæý$*™èþ, BçÜÆ> ç³£æþM>Ë Mìü…§æþ
AÆæÿ$áÌñý¯O èþ GïÜÞ Ë¼®§éÆæÿ$Ë$ GMæü$PÐèþV> E…yóþ Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË°, ÐéÇç³rÏ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ^èþ*í³õÜ¢
ÐéÇ BǦMæü ÑM>Ýë°Mìü §øçßý§æþç³yìþ¯èþÐéÆæÿÐèþ#™éÆæÿ° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

AÐèþ$*ÌŒý, {´ëMæütÆŠÿ A…yŠþ V>Å…º$ÌŒý Mæü…ò³±Ë™ø {糿æý$™èþÓ… rÄæý$Å‹³ ^óþçÜ$Mæü$…§æþ°, Ðèþ$$QÅ…V>


õ³§æþÐéÇMìü ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §éÓÆ> GMæü$PÐèþ B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢…§æþ°, {糿æý$™èþÓ…, BÄæý* Mæü…ò³±Ë$ Mö…™èþ çܼÞyîþ°
CçÜ$¢¯é²Äæý$°, Ðésìý §éÓÆ> íÜ…çßý¿êVæü… AÆÿ$$¯èþ õ³§æþ GïÜÞË$ ˼® ´÷…§óþ Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË°
A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

Væü™èþ…ÌZ Vóü§ðþ˯èþ$ Mö¯éË…sôý çßýÆ>ůé, MæüÆ>~rMæü, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ËMæü$ ÐðþâôýÏÐéÆæÿ°, {ç³çÜ$¢™èþ… GMæüPyìþMîü


ÐðþâêÏÍÞ¯èþ ç³°ÌôýMæü$…yé Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ°, çܧæþÆæÿ$ ç³£æþM>°²

51
{´ù™èþÞíßý…^éË°, õ³§æþËMæü$ çÜàÄæý$… ^óþÄæý*Ë° MøÆæÿV>, yîþBÆŠÿyîþH {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
^ðþOÆæÿïŒþ V>Ææÿ$ C_a¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$, çÜËà˯èþ$ ™èþç³µMæü$…yé ´ësìýÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

{´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* BçÜÆ> ç³£æþMæü… Mìü…§æþ 47,325 çÜ…çœ*ËMæü$ Ððþ$$§æþsìý Ñyæþ™èþ Mìü…§æþ
Ææÿ*.362.91Mør$Ï Ææÿ$×ýÐèþ*ïœ ^óþÔ>Ðèþ$°, A…§æþ$ÌZ GïÜÞËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 8,475 çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü
çÜ…çœ*ËMæü$ (GïÜÞ&G‹Üòßý^ŒþiË$) Ææÿ*.65Mør$Ï ç³…í³×îý ^óþÔ>Ðèþ$°, Ððþ$$™èþ¢…ÌZ 17.9 Ô>™èþÐèþ$°,
^óþÄæý$*™èþ ç³£æþMæü… Mìü…§æþ Ððþ$$™èþ¢… hÌêÏÌZ 2,29,831 Ðèþ$…¨° 45&60 ÐèþÄæý$çÜ$ E¯èþ² ˼®§éÆæÿ$˯èþ$
G…í³Mæü ^óþÔ>Ðèþ$° ÐéÇÌZ 18.27Ô>™èþ… ^ö糚¯èþ 41,998 GïÜÞË$ E¯é²Ææÿ° ÐéÇMìü Ææÿ*.78.74 Mør$Ï
C^éaÐèþ$°, ÇsñýÆÿ$$ÌŒý Äæý*MìütÑsîý° ò³§æþªV> {ç³Ððþ*sŒý ^óþÄæý$Ìôý§æþ°, sheep and goat milch animals
ç³£æþMæü…ÌZ 84,000 Ðèþ$…¨° Væü$Ç¢…_ {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨Mìü C^éaÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ñ$ÌŒýa
Äæý*°Ðèþ$ÌŒýÞ¯èþ$ GMæüPyðþO¯é Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ˼®§éÆæÿ$ËMóü Bç³Û¯Œþ C^éaÐèþ$°, ÌZMæüÌŒý Mö¯èþ$Vøâæýϯèþ$
ò³§æþªÄñý$™èþ$¢¯èþ {ç³Ððþ*sŒý ^óþÄæý$yé°Mìü {ç³Äæý$†²Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
GïÜÞ çÜ»Œý´ëϯŒþ Mìü…§æþ E¯èþ²† ç³£æþMæü… yîþBÆŠÿyîþHÌZ AÐèþ$ËÐèþ#™ø…§æþ° (loan disbursement)
2016&17ÌZ Ææÿ*.6.96 Mør$Ï CÐéÓË° Ë„æü Å… ò³r$tMö° ^óþõÜ¢ Ææÿ*.6.91 Mør$Ï C^éaÐèþ$°,
2017&18ÌZ Ææÿ*.5.88 Mør$Ï CÐéÓË° Ë„æü Å… ò³r$tMö° ^óþõÜ¢ Ææÿ*.5.87 Mør$Ï §é§éç³#ýÐèþ…§æþÔ>™èþ…
C^éaÐèþ$°, 2018&19ÌZ Ææÿ*.6.88 Mør$Ï CÐéÓË° Ë„æü Å… ò³r$tMö° ^óþõÜ¢ Ææÿ*.6.80 Mør$Ï
C^éaÐèþ$°, 2017&18ÌZ need assessment survey ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ GÌê…sìý sêÆðÿYsŒý CÐèþÓÌôý§æþ°,
2020&21ÌZ Ææÿ*.21.85 Mør$Ï CÐéÓË° Ë„æü Å… ò³r$tMö…sôý {ç³çÜ$¢™é°Mìü Ææÿ*.8.92 Mør$Ï C^éaÐèþ$°
™ðþÍ´ëÆæÿ$.

yîþBÆŠÿyîþHÌZ GïÜÞËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*ËMæü$(GïÜÞ&G‹Üòßý^ŒþiË$)


»êÅ…MŠü Í…MóügŒý ^óþÔ>Ðèþ$°, Væü™èþ ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Ë„> Å˯èþ$ ç³ÇÖÍõÜ¢ 2017&18ÌZ 6866
{Væü*ç³#ËMæü$ sêÆðÿYsŒý E…sôý, 6195 {Væü*ç³#˯èþ$ A`ÐŒþ ^óþíÜ Ææÿ*.146Mør$Ï ç³…í³×îý ^óþÔ>Ðèþ$°,
2018&19ÌZ 4034 {Væü*ç³#ËMæü$ bank linkage achievement ^óþÄæý*Ë° sêÆðÿYsŒý E…sôý, 5051
{Væü*ç³#ËMæü$ §é§éç³# Ææÿ*.149 Mør$Ï ç³…í³×îý ^óþÔ>Ðèþ$°, 2019&20ÌZ 8572 {Væü*ç³#ËMæü$ bank
linkage achievement ^óþÄæý*Ë° sêÆðÿYsŒý E…sôý, 5713 {Væü*ç³#ËMæü$ §é§éç³# Ææÿ*.167 Mør$Ï

ç³…í³×îý ^óþÔ>Ðèþ$°, 2020&21ÌZ 5295{Væü*ç³#ËMæü$ Ææÿ*.146 Mør$Ï bank linkage achievement


^óþÄæý*Ë° sêÆðÿYsŒý E…sôý, 5941 G‹Üòßý^Œþi {Væü*ç³#ËMæü$ {ç³çÜ$¢™é°Mìü Ææÿ*.87.64 Mør$Ï ç³…í³×îý
^óþÔ>Ðèþ$°, Æ>»ZÄôý$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ Ë„> Å°² Ý뫨Ýë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

52
yéÓÐèþ* {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* yéÓÐèþ*ÌZ yðþOÆðÿMæü$t Ç{Mæü*sŒýÐðþ$…sŒýÞ E…yæþÐèþ°, ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ
E§øÅVæü$Ë$ GÐèþÆæÿ* E…yæþÆæÿ°, {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$ yéÓÐèþ*ÌZ yðþç³NÅsôýçÙ¯Œþò³O ç³°^óþÝë¢Ææÿ°, ™èþÐèþ$ Ô>QÌZ
Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ GïÜÞ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$ (15.78Ô>™èþ…) ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Fixed Tenure
Employees(FTE) 118Ðèþ$…¨ (16.2Ô>™èþ…) E¯é²Ææÿ°, LsŒýÝùÇÞ…VŠü Mìü…§æþ 34 GïÜÞ E§øÅVæü$Ë$

(26.35 Ô>™èþ…) ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Minimum Time Scale (MTS) E§øÅVæü$Ë$ 34 GïÜÞ E§øÅVæü$Ë$
(14.28Ô>™èþ…) ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$.

G…iG¯ŒþBÆŠÿCiG‹Ü Mìü…§æþ 2017&18ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 18.28Ô>™èþ… House Hold SC families


Mæü$ E´ë«¨ Mæü͵…^éÐèþ$°, 18.2 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ E´ë«¨ Mæü*ÎËMæü$ (Wage Seekers) E´ë««¨
Mæü͵…^éÐèþ$°, Ððþ$$™èþ¢… Ðóþgñý‹Ü ò³Æÿ$$yŠþ AÐèþ˜…sŒýÌZ 19.64 Ô>™èþ… GïÜÞ Mæü$r$…»êËMæü$ ^ðþÍÏ…^éÐèþ$°,
2018&19ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 17.73 Ô>™èþ… House Hold SC families Mæü$ E´ë«¨ Mæü͵…^éÐèþ$°, 17.61
Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ E´ë«¨ Mæü*ÎËMæü$ (Wage Seekers) E´ë«¨ Mæü͵…^éÐèþ$°, Ððþ$$™èþ¢… Ðóþgñý‹Ü ò³Æÿ$$yŠþ
AÐèþ˜…sŒýÌZ 16.35Ô>™èþ… GïÜÞ Mæü$r$…»êËMæü$ ^ðþÍÏ…^éÐèþ$°, {ç³çÜ$¢™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… 2019&20ÌZ
Ððþ$$™èþ¢… 18.23 Ô>™èþ… House Hold SC families Mæü$ E´ë«¨ Mæü͵…^éÐèþ$°, 18.1 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨
E´ë«¨ Mæü*ÎËMæü$ (Wage Seekers) E´ë«¨ Mæü͵…^éÐèþ$°, Ððþ$$™èþ¢… Ðóþgñý‹Ü ò³Æÿ$$yŠþ AÐèþ˜…sŒýÌZ
17.34Ô>™èþ…, 2020&21ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 19.16 Ô>™èþ… House Hold SC families Mæü$ E´ë«¨
Mæü͵…^éÐèþ$°, 19.17 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ E´ë«¨ Mæü*ÎËMæü$ (Wage Seekers) E´ë«¨ Mæü͵…^éÐèþ$°,
Ððþ$$™èþ¢… Ðóþgñý‹Ü ò³Æÿ$$yŠþ AÐèþ˜…sŒýÌZ 18.92 Ô>™èþ… GïÜÞ Mæü$r$…»êËMæü$ ^ðþÍÏ…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* G…iG¯ŒþBÆŠÿCiG‹Ü Mìü…§æþ {糆 hÌêÏÌZ Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ GïÜÞ
HÇÄæý*ÌZÏ Æøyæþ$Ï, ™éVæü$±Ææÿ$, çÜÃÔ>¯èþ ÐésìýMæüË MöÆæÿMæü$ Ææÿ*.15MørÏ ¯èþ$…_ Ææÿ*.20Mør$Ï yéÓÐèþ* Ô>Q
¡çÜ$Mæü$¯èþ²§æþ°, ™èþ§éÓÆ> G°² ç³£æþM>Ë$ AÐèþ$Ë$^óþÔ>Ææÿ$, A§óþÑ«§æþ…V> çÜÃÔ>¯èþ ÐésìýMæüË$ °ÇÃ…^èþyé°Mìü
G…iG¯ŒþBÆŠÿCiG‹Ü ç³£æþMæü…™ø rÄæý$Å‹³ ^óþçÜ$MøÐéË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

yéÓÐèþ* {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ææÿ$ {ç³™óþÅMæü ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mö° G…ï³ ™èþÌêÇ
Ææÿ…VæüÄæý$Å V>Ç™ø Ðèþ*sêÏyìþ A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY ç³Ç«¨ÌZ Ææÿ*.100MørÏ™ø
A…^èþ¯éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ Ðèþ^óþa ÐéÆæÿ… ÆøkÌZÏ GïÜÞ M>˱ÌZÏ çÜÃÔ>¯èþ ÐésìýMæüË$ °ÇÃ…^óþ…§æþ$Mæü$
çÜ…Mæü͵…^éÆæÿ°, GïÜÞ M>˱ÌZÏ çÜÃÔ>¯èþ ÐésìýMæüË$ °ÇÃ…^èþyé°Mìü GMæü$PÐèþV> ^öÆæÿÐèþ ^èþ*´ëË° MæüÌñýMæütÆŠÿV>Ææÿ$

53
Mæü*yé ™èþÐèþ$¯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ° ™ðþËç³V>, ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢, A…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øíÙÝ뢯èþ°, MæüÌñýMæütÆŠÿ,
G…ï³, hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ {ç³™óþÅMæü AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²¯èþ° Ñ$Væü™é HÇÄæý*ÌZÏ Mæü*yé çÜÃÔ>¯èþ
ÐésìýMæüË Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$Ë$, Mö™èþ¢V> çÜÃÔ>¯èþÐésìýMæüË$ °ÇÃ…^éË° çÜ*_…V>, MæüÑ$sîý çÜ*^èþ¯èþË$,
çÜËà˯èþ$ ™èþç³µMæü$…yé ´ësìý…_ çÜÃÔ>¯èþ ÐésìýMæüË$ °ÇÃ…^èþyé°Mìü, E¯èþ² çÜÃÔ>¯èþ ÐésìýMæüË Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$Ë
糯èþ$˯èþ$ MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ç™ø ^èþÇa…_ ^óþÝë¢Ðèþ$° {´ëgñýMŠüt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
™èþ§æþ$ç³Ç ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ô>Q f¯èþÆæÿÌŒý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþÐèþ$ Ô>QÌZ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨
E§øÅVæü$Ë$ E…sêÆæÿ°, ™èþÐèþ$ Ô>QMæü$ ÆøçÜtÆŠÿ ÐèþÇ¢…^èþ§æþ°, ºyðþjsŒý {´ùÑf¯Œþ {ç³™óþÅMæü…V> E…yæþ§æþ°, HÐðþO¯é
§æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ Ðèþ_a¯èþrÏÆÿ$$™óþ {糿æý$™éÓ°Mìü Æ>íÜ °«§æþ$˯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

ç³£æþM>Ë Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢ Prime Minister Employment Generation Programme


(PMEGP) Scheme which was Government of India Scheme linked with bankers for
SC entrepreneurs, 2018-19ÌZ 54 SC entrepreneurs sêÆðÿYsŒýMæü$ V>¯èþ* 糨õßý¯èþ$ Ðèþ$…¨ SC
entrepreneurs {Vú…yŠþ ^óþÔ>Ðèþ$°, 2019&20ÌZ 38Ðèþ$…¨ SC entrepreneurs¯èþ$, 2020&21ÌZ
7Ðèþ$…¨ SC entrepreneurs ¯èþ$ {Vú…yŠþ ^óþÔ>Ðèþ$°, Væü™èþ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ Ðèþ$$ò³Oµ ÆæÿM>Ë ÑÑ«§æþ
ç³£æþM>Ë Mìü…§æþ §é§éç³# 73Ðèþ$…¨ GïÜÞ˯èþ$ (Bakery products, Bamboo and Cane work,
Cable TV network, Cashew processing, Cement blocks, Centring works, Chappal
making, Computer centre, concrete mixer, Embroidery of fabrics etc.) MæüÐèþÆŠÿ ^óþÔ>Ðèþ$°
™ðþÍ´ëÆæÿ$.
^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GïÜÞË AÀÐèþ–¨®, çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
ÐðþO.G‹Ü.fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþzV>Ææÿ$ A…»ôýyæþPÆŠÿ BÔèýÄæý*ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ç³Ç´ë˯èþ ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Møsìý
Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ çܼÞyîþ C^óþa {糿æý$™èþÓ… ÐðþO.G‹Ü.fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþzV>Ç B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÐðþOGÝëÞÆŠÿ
{糿æý$™èþÓÐèþ$…r* fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþzV>ÇMìü ™èþ¯èþ {ç³™óþÅMæü Ôèý$¿êÀÐèþ…§æþ¯éË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. Ðèþ$…yæþÌêË
ÐéÈV> M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý {ç³×êãMæü¯èþ$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ô>Q ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mö°, ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>ÌZÏ E¯èþ² GïÜÞ
Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…_ 45Ô>™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ {ç³M>Ææÿ… çÜÈÓ‹Ü òÜM>tÆŠÿÌZ yðþ»ñý¾O I§æþ$ Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë
çܼÞyîþ° ´÷…§óþÑ«§æþ…V> ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.
General Manager, District Industry Centers (GMDIC), Zonal Manager, Andhra
Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (ZMAPIIC) ÒǧæþªÇ ÐèþËÏ Mö°²Ðèþ…§æþË Ðèþ$…¨
GïÜÞËMæü$ ˼® ^óþMæü*Æóÿ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ°, ÐésìýMøçÜ… Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ Training programs, awakening
programs ^óþõÜ¢, ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>ÌZÏ E¯èþ² GïÜÞ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ Væü$Ç¢õÜ¢ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨Mìü ˼® ^óþMæü*Æóÿ AÐèþM>Ôèý…
E…r$…§æþ° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

54
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ô>Q f¯èþÆæÿÌŒý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÌñýMæütÆŠÿ V>Ç B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Stand up India
programme ° {´ëÆæÿ…À…^éÐèþ$°, ™èþ§éÓÆ> 1006Ðèþ$…¨ GïÜÞ˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÐèþ$°, ÐéÇMìü »êÅ…MŠü
§éÓÆ> °«§æþ$Ë$ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yé°Mìü {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ºyæþ$Væü$ ÑM>çÜ… ç³£æþMæü… Mìü…§æþ
{糆 »êÅ…MæüÆŠÿMæü$ M>Å…ç³#Ë$ ò³sìýt çܼÞyîþË Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ˼®§éÆæÿ$ËMæü$ 45 Ô>™èþ… çܼÞyîþ,
ç³Ç{ÔèýÐèþ$MðüO™óþ Møsìý Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ çܼÞyîþ CÝë¢Ðèþ$°, çÜÈÓ‹Ü òÜM>tÆŠÿÌZ AÆÿ$$™óþ 75 Ë„æüË$ CÝë¢Ðèþ$°, õÜÌŒýÞ
sêÅMŠüÞ Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#ÌZ Ðèþ…§æþÔ>™èþ… ^ö糚¯èþ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞ ^óþÝë¢Ðèþ$°, ç³ÐèþÆŠÿ
çܼÞyîþÌZ Ææÿ*.1.50ò³O. ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞ ^óþÝë¢Ðèþ$°, M>ÓÍsîý çÜÇtíœMóüsŒýMæü$ü çÜ…º…«¨…_ ½IG‹ÜÌZ §é§éç³#
I§æþ$ Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÆæÿMæü* ÈÆÿ$$…ºÆŠÿÞ ^óþÝë¢Ðèþ$° çܧæþÆæÿ$ ç³£æþM>Ë$ §é§éç³# 糨 ÐèþÆæÿMæü*
E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
GÐðþ$ËÜG…C ´ëÆæÿ$PÌZÏ GïÜÞ, GïÜtËMæü$ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ E…§æþ°, ^éÌê ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> B¯ŒþÌñýO¯øÏ
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, 2016 ¯èþ$…_ Mæü_a™èþ…V> AÐèþ$ËÐèþ#™ø…§æþ°, GïÜÞ, GïÜtË$ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ §öÆæÿMæü° 糄æü…ÌZ
ÐóþMðü…sŒý ò³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° ÐóþÆóÿ ÐéÇMìü MóüsêÆÿ$$…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, A…§æþ$ÌZ 50% subsidy or Rs.20 lakhs
whichever is less A¨ ¡íÜÐóþíܯèþ ™èþÆæÿÐé™èþ Ðèþ^óþa AÐèþ˜…sŒýÌZ 25Ô>™èþ… Mæüyìþ™óþ ¿æý*Ñ$° Aç³µW…^èþyæþ…
fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, ™èþÆæÿÐé™èþ C¯ŒþÝëttÌŒýÐðþ$…sŒý {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ°, ¿æý*Ñ$° MóüsêÆÿ$$…_¯èþ í³Ðèþ$Ãr
Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ ¸ëÅMæütÈ {´ëÆæÿ…À…^éÍÞ E…r$…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.
ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ºyæþ$Væü$ ÑM>çÜ… ç³£æþM>°Mìü çÜ…º…«¨…_ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…yìþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë MøçÜ…
G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ´ë…ò³ÏsŒýÞ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý*ÌZÏ
AÐèþV>çßý¯é Õ„æü×ê Õ¼Æ>˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯èþ…ÌZ 2017&18ÌZ 114 Ðèþ$…¨, 2018&19ÌZ 119 Ðèþ$…¨,


2019&20ÌZ 55 Ðèþ$…¨, 2020&21ÌZ 16 Ðèþ$…¨ GïÜÞË$ ˼® ´÷…§éÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

MæüÌñýMæütÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A…§æþÆæÿ$ BÈzKË$ GïÜÞË ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÆøçÜtÆæÿMÏ æü$
çÜ…º…«¨…_, íÜÑÌŒý çÜò³•Ï‹Ü, çÜÐèþ${Væü çÜÆóÿÓ, çßo‹Ü òÜOsŒýÞ Væü$Ç…_ JMöPMæüPÆæÿ* Ðèþ_a MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éË°
MøÆ>Ææÿ$.

MæüâêÅ×ý§æþ$ÆæÿY… BÆŠÿyìþJ, ÆøçÜtÆŠÿÞ Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢, Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒýÞ 29Mæü$ V>¯èþ$ C§æþªÆæÿ$ GïÜÞ
E§øÅVæü$Ë$ E…yæþV>, Æðÿ…yæþ$ ´ùçÜ$tË$ RêäV> E¯é²Äæý$°, Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$tË$ 11Mæü$ V>¯èþ$ Æðÿ…yæþ$
´ùçÜ$tË$ CÐéÓÍÞ E…§æþ°, Òsìý° Mæü*yé ™èþÓÆæÿV> ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

55
õ³§æþË…§æþÇMîü C…yæþÏ {´ù{V>ÐŒþ$ÌZ MæüâêÅ×ý§æþ$ÆæÿY… yìþÑf¯ŒþÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 143 ÌôýAÐèþ#sŒýÞ¯èþ$
yðþÐèþË‹³ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, ÒsìýÌZ GïÜÞ Ë¼®§éÆæÿ$˯èþ$ 2,525 Ðèþ$…¨° Væü$Ç¢…^éÐèþ$°, Ððþ$$™èþ¢…
¿æý*Ñ$ GMæüÆ>Ë$ 317.38 òÜ…rϯèþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ Hyæþ$ Ñyæþ™èþË$V> ¿æý*ç³…í³×îý
^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, ÐésìýÌZ GïÜÞË…§æþÇMîü ´÷òÜçÙ¯Œþ çÜÇtíœMóür$Ï C^éaÐèþ$°, ¿æý* ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ
944Ðèþ$…¨ GïÜÞËMæü$ V>¯èþ$ 2042.47òÜ…r$Ï ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, ¯óþyæþ$ Ðèþ_a¯èþ AÈj˯èþ$
Mæü*yé ç³ÇÖÍ…_ Äæý*„æü¯Œþ sôýMðü¯Œþ Ç´ùÆæÿ$t¯èþ$ MæüÑ$sîýMìü çÜÐèþ$ǵÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… çÜ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* BÌŒýÆðÿyîþ Mö…™èþÐèþ$…¨ BMæü$Åò³O ^óþíÜ


E…r$¯èþ²ÐéÇMìü ´÷òÜçÙ¯Œþ çÜÇtíœMóür$Ï CçÜ$¢¯é²Ææÿ°, M>± VúÆæÿÐèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ææÿ$ Ðèþ$íßýâæýË õ³Ææÿ$ Ò$§æþ
{ç³çÜ$¢™èþ… yìþ&¯èþÐèþ$*¯é ç³sêt CÝë¢Ææÿ°, ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ yìþ&¯èþÐèþ$*¯é ç³sêt¯èþ$ ¯éÆæÿÃÌŒý ç³sêtV> ¡çÜ$Mæü$°
»êÅ…Mæü$ ¯èþ$…yìþ Ææÿ$×ý… ´÷…§æþyé°Mìü ÒË$…r$…§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ç E§óþªÔèýÐèþ$° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… BMæü$Åò³O ^óþíÜ E…r$¯èþ² ÐéÇMìü ´÷òÜçÙ¯Œþ çÜÇtíœMóür$Ï CÐèþÓyæþ… Ðèþ˯èþ ÐéâæýÏMæü$ »êÅ…Mæü$
Ææÿ$×ý… Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… E…yæþ§æþ$ M>ºsìýt çÜ…º…«¨™èþ ÌêÅ…yŠþ¯èþ$ {糿æý$™èþÓÐóþ$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$° ÐésìýMìü
yìþ&¯èþÐèþ$*¯é ç³sêt CÐéÓË°, ™èþÆæÿÐé™èþ Ðèþ$äÏ ÐéâæýÏMæü$ ¯éÆæÿÃÌŒý ç³sêt ÐèþçÜ$¢…§æþ° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$
çÜ*_…^éÆæÿ$.
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ BÆŠÿyìþJ ÆøçÜtÆŠÿÞ Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢, 42´ùçÜ$tË$ E…yæþV>, ÐésìýÌZ Hyæþ$ GïÜÞ
´ùçÜ$tË$¯é²Äæý$°, 1109 ^úMæü«§æþÆæÿË §æþ$M>×êËMæü$ V>¯èþ$ 166 §æþ$M>×êË$ GïÜÞËMæü$ CÐèþÓyæþ…
fÇW…§æþ°, Ææÿ*ÆæÿÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ AÆæÿ¾¯ŒþÌZ çßo‹Ü òÜOsŒýÞMæü$ çÜ…º…«¨…_ Ððþ$$™èþ¢… ˼®§éÆæÿ$Ë$
56,000Ðèþ$…¨ E…yæþV> ÐéÇÌZ 14,963Ðèþ$…¨ GïÜÞ Ë¼®§éÆæÿ$Ë$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 2014 ¯èþ$…_
AòÜO¯ŒþÐðþ$…sŒý MæüÑ$sîý fÆæÿVæüÌôý§æþ$ A°, M>± Mö…™èþÐèþ$…¨ õ³Ææÿϯèþ$ Ðèþ$…yæþË BÜÌZ ÌñýMìüP…^èþyæþ…
fÇW…§æþ°, B§óþÔ>Ë$ Ðèþ_a¯èþ Ððþ…r¯óþ 90 ÆøkÌZÏ ç³sêtË$ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, Ìôý AÐèþ#sŒýÞÌZ JMæü
MóürWÇ A° M>Mæü$…yé ÌêrÈ {ç³M>Ææÿ… Æ>Å…yæþ…V> GMæüPyæþ ÐèþõÜ¢ AMæüPyæþ ¡çÜ$MøÐéÍ ™èþí³µ™óþ ÐóþÆóÿ Ðèþ*ÆæÿY…
Ìôý§æþ…r* MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¯óþyæþ$ AÈjË ïÜÓMæüÆæÿ×ýÌZ ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ ÆðÿÐðþ¯èþ*ÅMæü$


çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ô>Ìôý Ðèþ^éaÄæý$°, Ðésìý ÑçÙÄæý$…ÌZ BÆŠÿyìþKË$, çÜ»ŒýMæüÌñýMæütÆæÿ$Ï JMæü {ç³×êãMæü¯èþ$
™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$° Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþÐèþÆæÿMæü* 15ÆøkÌZÏ ç³ÇçÙPÇ…^éË°, ÌêÅ…yŠþÞMæü$ çÜ…º…«¨…_

56
§æþã™èþ$ÌZÏ ÐéâæýÏÌZÏ ÐéâôýÏ Mö…™èþÐèþ$…¨ Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$Ç^óþçÜ$¢…sêÆæÿ°, Mö…™èþÐèþ$…¨ yæþº$¾¯èþ²Ðéâæý$Ï Mæü*yé
Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$Ç^óþÝë¢Ææÿ°, Ðèþ$$QÅ…V> GïÜÞÌZÏ °Ææÿ„æüÆ>çÜ$ÅË$, õ³§æþÇMæü…, A°²…sìýMæü…sôý
¯èþ*ůèþ™é¿êÐèþ… E…r$…§æþ°, ¯ðþËMæü$ Ìôý§é Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËËMæü$ JMæüÝëÇ õ³§æþ ÐèþÆ>YË M>˱ËÌZ BÆŠÿyîþKË$
ºçÜ ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ ^éÌê çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ¯é²Ææÿ$.

ßç o‹ÜòÜOsŒý ÌôýÐèþ#sŒýÞ Mæü*yé CçÙtÐðþ$$_a¯èþr$ÏV> Mö…yæþÌZÏ, Mø¯èþÌZÏ, FÇMìü §æþ*Ææÿ…V> çßoòÜOsŒý


ÌôýAÐèþ#r$Ï ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, 95Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ CâæýÏÌZÏMìü ^óþÆóÿÑ«§æþ…V> ^èþ*yéË°, Ìôý°Äñý$yæþË A«¨M>Ææÿ$ËMæü$,
{ç³gê {糆°«§æþ$ËMæü$, {糿æý$™éÓ°Mìü ^ðþyæþz õ³Ææÿ$ ÐèþçÜ$¢…§æþ°, 15Ë„æüË$ C…yæþ$Ï MæüsìýtÝë¢Ðèþ$°
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ææÿ$ ^ðþ³ç µyæþ… fÇW…§æþ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ôèý…ò³O A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÆæÿ* {ç³™óþÅMæü…V> §æþ–íÙt
ò³sêt˯é²Ææÿ$.

™èþ§æþ$ç³Ç Mæü¨Ç BÆŠÿyìþJ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Mæü¨Ç yìþÑf¯ŒþÌZ 19 Bïœ‹Ü çÜ»êÇz¯óþsŒý ´ùçÜ$tËMæü$ V>¯èþ$
BÆæÿ$ Ðèþ$…¨ GïÜÞË$¯é²Ææÿ°, Æðÿ…yæþ$ Ðé^ŒþÐðþ$¯Œþ ´ùçÜ$tËMæü$ V>¯èþ$ C§æþªÆæÿ* GïÜÞÌôý E¯é²Ææÿ°, [yðþOÐèþÆŠÿ ´ùçÜ$t
JMæüsìý RêäV> E…§æþ°, Ñ$Wͯèþ Rêä ´ùçÜ$t˯èþ$ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç A¯èþ$Ðèþ$†™ø íœË‹³ ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

çßo‹Ü òÜOsŒý ç³sêtËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Ææÿ*ÆæÿÌŒýÌZ 7,492Ðèþ$…¨Mìü, AÆæÿ¾¯ŒþÌZ 5,928Ðèþ$…¨Mìü


ç³sêtË$ CÝë¢Ðèþ$°, ÐéÇÌZ 2,326Ðèþ$…¨ GïÜÞËMæü$ ç³sêtË$ CÝë¢Ðèþ$°, Ææÿ*ÆæÿÌŒýÌZ JMæüsìý¯èþ²Ææÿ òÜ…r$,
AÆæÿ¾¯ŒþÌZ JMæü òÜ…r$ {ç³M>Ææÿ… çßo‹Ü òÜOsŒý CÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

A´ëÆÿ$$…sŒýÐðþ$…rÏÌZ Ææÿ*ÌŒý B‹œ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ ´ësìýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, CsîýÐèþÌñý BÈzK˯èþ$


A´ëÆÿ$$…sìý…VŠü A£éÇsîýV> iK gêÈ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, JMæüsìý ¯èþ$…_ HyæþÐèþ õœgŒý ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ_a¯èþ
AòÜO¯ŒþÐðþ$…sŒýÞ A°²…sìýMîü ´÷òÜçÙ¯Œþ çÜÇtíœMóür$Ï CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… MæüÌñýMæütÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¿æý* çÜÐèþ$çÜÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÆøçÜtÆŠÿËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ


A…Ô>˯èþ$ ¯øsŒý ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…§æþ°, ÒsìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$ (ÆðÿÐðþ¯èþ*Å) ÐóþÆóÿ
çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü ÐðþâæýÏyæþ… fÇW…§æþ°, Òsìý°²sìý± ™é¯èþ$ Mæü*yé ç³ÇÖÍÝ뢯èþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

57
A¯èþ…™èþÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ Gïܵ Ðèþ*sêÏyæþ™èþ* VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ VöËÏ »êº*Æ>Ðèþ# V>ÇMìü, çÜ¿æý$ÅË$
E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf V>ÇMìü, }Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý V>ÇMìü, MæüÌñýMæütÆæÿ$V>ÇMìü, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿÏMæü$,
AòÜ…½Ï çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$, ´ë{†MóüÄæý$$ËMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$
¯èþÐèþ$ÝëPÆ>˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ G°Ñ$¨ ´ùÎ‹Ü çÜ»Œý yìþÑf¯èþ$Ï E¯é²Äæý$°,
GïÜÞ, GïÜt òÜÌŒý yìþGïܵË$ Æðÿ…yæþ$ ´ùçÜ$tË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ M>V>, A…§æþ$ÌZ JMæü ´ùçÜ$t RêäV> E…§æþ°, GïÜÞ,
GïÜt MóüçÜ$ÌZÏ {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ ºsìýt í³sìýçÙ¯Œþ Ðóþíܯèþç³µsìý ¯èþ$…_ béÆŠÿjïÙsŒý òœOÌŒý ^óþõÜ…™èþÐèþÆæÿMæü$ Mæü…sìý¯èþ*Å‹ÜV>
{sêMŠü ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ææÿ$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ¨Ôèý ´ùÎçÜ$ õÜtçÙ¯èþϯèþ$
ò³sêtÆæÿ°, hÌêÏ ÐéÅç³¢…V> E¯èþ² GïÜÞ, GïÜt MóüçÜ$ÌZÏ »ê«¨™èþ$Ë$V> E¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË MóüçÜ$Ë$ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ
ç³ÇÚëPÆ>°Mìü yìþGïܵ (¨Ôèý) V>Ææÿ$ C¯ðþÓíÜtVóüsìý…VŠü BïœçÜÆŠÿ(I.J.)° °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ°, béÇjïÙr$Ï òœOÌŒý ^óþíÜ
AÆðÿ‹Üt ^óþíÜ, Õ„æü ç³yóþ Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. ¨Ôèý yìþGïܵ, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$
ç³rt×ý yìþGïܵ, GïÜÞ, GïÜt òÜÌŒý yìþGïܵ, ò³¯èþ$Vö…yæþ C¯Œþ^éÆŠÿj yìþGïܵ çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ°, ÐéÆæÿ$
Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ ™é¯èþ$ ÆðÿÝëµ…yŠþ AÐèþ#™é¯èþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ ç³rt×ý yìþGïܵV>Ç
ç³Ç«¨ÌZ E¯èþ² GïÜÞ, GïÜt MóüçÜ$Ë ÑÐèþÆ>Ë$, ç³rt×ý çÜÐèþ$çÜÅË$, A§óþÑ«§æþ…V> C…rÆŠÿ yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…rÏ™ø
MøBÇz¯óþçÙ¯ŒþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ô>Ë$ HÐðþO¯é E…sôý Ðésìý° MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° ´ùÎçÜ$
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ çÜ»Œý yìþÑf¯Œþ BïœçÜÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþÐèþ$ çÜ»Œý yìþÑf¯ŒþÌZ ™èþÐèþ$Mæü$ C_a¯èþ MóüçÜ$Ìôý
M>Mæü$…yé GïÜÞ, GïÜt òÜÌŒý MóüçÜ$Ë$, íÜíÜG‹Ü MóüçÜ$Ë$ Mæü*yé C^éaÆæÿ°, ™èþ¯èþ ç³Ç«¨ÌZ E¯èþ² GïÜÞ, GïÜt MóüçÜ$ÌZÏ
13 C¯ðþÓíÜtVóüçÙ¯Œþ õÜjgŒýÌZ E¯é²Äæý$°, JMæü MóüçÜ$ÌZ AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý*ÍÞ E…§æþ°, JMæü MóüçÜ$ÌZbéÇjïÙsŒý ò³…yìþ…VŠü
E…§æþ°, Ñ$Væü™é 11 MóüçÜ$ÌZÏ òœO¯èþÌŒý Ç´ùÆæÿ$tË$ ÐóþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËÌZÏ E¯èþ² MóüçÜ$˱²
òœO¯èþÌñýOgŒý ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Eç³µÆæÿç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ fÇW¯èþ çÜ…çœ$r¯èþ Væü$Ç…_ VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ
{ç³Ýë¢Ñ…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, Ií³íÜ òÜ„æü¯Œþ 323, 324 {ç³M>Ææÿ… çÜ…çœ$r¯èþ fÇW¯èþ Ððþ…r¯óþ ™öÑ$è
Ðèþ$…¨° AÆðÿ‹Üt ^óþÔ>Ðèþ$°, Væü™èþ 糨 ÆøkË ¯èþ$…_ ÐéÆæÿ$ kyîþíÙÄæý$ÌŒý MæüçÜtyîþÌZ¯óþ E¯é²Ææÿ°, »ñýÆÿ$$ÌŒý¯èþ$
Mæü*yé †ÆæÿçÜPÇ…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, Eç³µÆæÿç³ÍÏ {V>Ðèþ*°² çÜ…§æþÇØ…_ AMæüPyìþ {ç³fËMæü$ «§ðþOÆæÿÅ… ^ðþ´ëµÐèþ$°,
{ç³çÜ$¢™èþ… AMæüPyæþ Gr$Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅ Ìôý§æþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Üç ¿æý$ÅË$ } E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GïÜÞ, GïÜt A{sêíÜsîý MóüçÜ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ¯óþyæþ$
GMæü$PÐèþ AÈjË$ Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ°, GïÜÞ, GïÜt A{sêíÜsîý yìþGïܵV>Ç ¯èþ$…_ çÜÆðÿO¯èþ ÆðÿÝ뵯ŒþÞ Æ>Ðèþyæþ…
58
Ìôý§æþ° MæüÑ$sîýMìü §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿÐèþ$°, GïÜÞ, GïÜt òÜÌŒý A{sêíÜsîý MóüçÜ$Ëò³O yìþGïܵV>Ææÿ$
{ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sêt˯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ çÜ»Œý yìþÑf¯Œþ BïœçÜÆŠÿ çܵ…¨çÜ*¢, GïÜÞ, GïÜt
A{sêíÜsîý MóüçÜ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Ðèþ…§æþ Ô>™èþ… ÆðÿÝ뵯ŒþÞ CçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª¯èþ$¯èþ² MóüçÜ$˯èþ$ ¯ðþË
ÆøkËÌZõ³ ç³ÇçÙPÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ÌêÅ…yŠþ CçÙ*Å‹ÜMæü$ çÜ…º…«¨…_ ÇM>Ææÿ$zË$ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐèþËíÜ E…sôý
Ðèþ*{™èþ… Mö…™èþ çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ MóüçÜ$Ë$ ™ö…§æþÆæÿV>
MìüÏÄæý$ÆŠÿ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ {ç³™óþÅMìü…_ GïÜÞÌZÏ ^éÌê õ³§æþÇMæü…,


°Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ, ¯èþ*ůèþ™é¿êÐèþ… E¯é²Äæý$°, A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ ´ùÎçÜ$ Ô>Q Mæü±çÜ… §æþã™èþ$ËMæü$
¯éÅÄæý$… Mæü*yé ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ°, §æþã™èþ$Ë B™èþÃVúÆæÿÐèþ… §ðþº¾†…sZ…§æþ°, ´ùÎçÜ$ õÜtçÙ¯ŒþMæü$ Ððþã™óþ Mæü±çÜ
VúÆæÿÐèþ… Mæü*yé CÐèþÓyæþ… Ìôý§æþ°, Mæü±çÜ… ÐéâæýÏ Ðèþ*r Mæü*yé ѯèþyæþ… Ìôý§æþ° MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü Ðèþ_a…§æþ°,
CMæüPyæþ$¯èþ² ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$Ë…™é Ðèþ$…_ A¯èþ$¿æýÐèþkq˯é²Ææÿ$.

§æþã™èþ$ËMæü$ Æ>gêÅ…Væü… G¯ø² ÐðþçÜ$Ë$»êr$Ï Mæü͵…_…§æþ°, AÐèþ±² §æþã™èþ$ËMæü$ ™ðþÍíÜ çÜÆðÿO¯èþ


糧æþ®†ÌZ Ðéâæý$Ï Eç³Äñý*W…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³gê {糆°«§æþ$Ë$ A…§æþÆæÿ…
Cº¾…¨ç³yæþ™éÐèþ$°, BÑ«§æþÐðþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$Ë$ Æ>Mæü$…yé A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^èþ*yé˯é²Ææÿ$.

Eç³µÆæÿç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ fÇW¯èþ çÜ…çœ$r¯èþ Væü$Ç…_ Ðèþ$ÆæÿÌê {ç³Ýë¢ÑçÜ*¢, òÜOMìüÌŒý Ò$§æþ, ¯èþyìþ_ Ððþãϯèþ
GïÜÞ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> M>Ë$ò³sìýt ™èþ…™èþ$¯èþ²r$Ï, ÆæÿMæüÆæÿM>Ë º*™èþ$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ²r$Ï
^éÌêÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$ Mæü*yé ^ðþº$™èþ$¯èþ²r$t MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü Ðèþ_a…§æþ°, Eç³µÆæÿç³ÍÏ
{V>Ðèþ$…ÌZ Æðÿ…yæþ$ V>ÏçÜ$Ë Ñ«§é¯èþ… Mæü*yé E…§æþ°, ¯óþÆæÿ$V> Mæü$Ë… õ³Ææÿ$ ò³sìýt †rtyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°,
çܧæþÆæÿ$ A…Ôèý…ò³O {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sìýt Eç³µÆæÿç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË°, GòÜOÞ Ìôý§é íÜI
Eç³µÆ>ç³ÍÏÌZ ¯ðþOsŒý àÌŒýt ^óþõÜ¢ çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇçÙPÇ…^èþºyæþ$™èþ$…§æþ° ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.
A…§æþ$Mæü$ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ çÜ»Œý yìþÑf¯Œþ BïœçÜÆŠÿ çܵ…¨çÜ*¢, çÜ…çœ$r¯èþ fÇW¯èþç³µsìý ¯èþ$…_ Væü™èþ ÐéÆæÿ…
ÆøkË$V> GòÜOÞV>Ææÿ$ í³Mðüsìý…VŠü ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ ¯ðþOsŒý àÌŒýt ^óþÔ>Ææÿ°, {ç³çÜ$¢™èþ… Eç³µÆæÿç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ
Gr$Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅ Ìôý§æþ°, AMæüPyìþ {ç³fË…™é «§ðþOÆæÿÅ…V> E¯é²Ææÿ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

59
VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ$ÆæÿÌê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GïÜÞ, GïÜt A{sêíÜsîý MóüçÜ$˯èþ$ _ÐèþÇ §æþÔèýMæü$
¡çÜ$Mö^óþaÐèþÆæÿMæü$ Ðésìýò³O {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sêtË°, çܧæþÆæÿ$ A…Ô>°² Ðèþ^óþa AòÜ…½Ï ºyðþjsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËÌZ
{ç³Ýë¢ÑÝ뢯èþ°, õ³§æþ §æþã™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý*Ë° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$.

GïÜÞ, GïÜt òÜÌŒý&1 yìþGïܵ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ E¯èþ²


¯éË$Væü$ çÜ»Œý yìþÑf¯èþÏMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ MóüçÜ$Ë$ ™èþ¯èþ ç³Ç«¨ÌZMìü ÐèþÝë¢Äæý$°, ÒÌñýO¯èþ…™èþ ™èþÓÆæÿV> Ðésìý°
ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$°, {ç³çÜ$¢™èþ… ™èþ¯èþ Ðèþ§æþª 39MóüçÜ$ËMæü$ V>¯èþ$ 10MóüçÜ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯é²Äæý$°,
Ñ$Wͯèþ MóüçÜ$Ë$ òœO¯èþÌñýOgŒý AÆÿ$$´ùÄæý*Äæý$°, Æðÿ…yæþ$ MóüçÜ$ÌZÏ Õ„æü ç³yìþ¯èþÐéÇ° gñýOË$ÌZ E…^èþyæþ…
fÇW…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
™èþ§æþ$ç³Ç íÜíÜG‹Ü yìþGïܵ, ò³¯èþ$Vö…yæþ C¯Œþ^éÆŠÿj Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª 23MóüçÜ$Ë$ E…yæþV>,
ÐésìýÌZ 13MóüçÜ$ËMæü$ béÇjïÙsŒý ÐóþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, ¯éË$Væü$ MóüçÜ$Ë$ òœO¯èþÌñýOgŒý AÄæý*ÅÄæý$°, Ðèþ$*yæþ$
MóüçÜ$Ë$ ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯é²Äæý$°, AÑ Mæü*yé Mìü…§æþsìý ¯ðþËÌZ¯óþ Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
¯èþ$…_ MöÑyŠþ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ E¯èþ²…§æþ$¯èþ {ç³çÜ$¢™èþÐèþ$$¯èþ² MóüçÜ$Ë$ A±² {rÄæý$ÌŒý õÜtgŒýÌZ¯óþ E¯é²Äæý$°
MæüÑ$sîýMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糆 ¯ðþË _ÐèþÇ ÐéÆæÿ…ÌZ JMæüÆøk çÜ»Œý yìþÑf¯ŒþÞÌZ E¯èþ² GòÜOÞË$ ™èþç³µMæü$…yé
Ðèþ$…yæþË A«¨M>Ææÿ$Ë™ø JMæü {V>Ðèþ*°² çÜ…§æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ°, íÜÑÌŒý ÆðÿOsŒýÞ M>Å…‹³Þ ò³sìýt {V>Ðèþ$ {ç³fÌZÏ
AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^èþyæþ… Mæü*yé fÆæÿ$Væü™ø…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.
A¯èþ…™èþÆæÿ… ¨Ôèý & yìþGïܵ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ…ÌZ ™é¯èþ$ ™éyìþ³ç {† yìþGïܵV> ç³°^óþÔ>¯èþ°, MæüÑ$sîý
§æþ–íÙMt ìü Æðÿ…yæþ$ A…Ô>˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Æ>§æþË^èþ$Mæü$¯é²¯èþ°, ™éyìþ³ç {†ÌZ ç³°^óþõÜr糚yæþ$ Äæý*yìþMìü Ðèþ$…yæþË…,
Mø¯èþ$糵˴ëyæþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ JMæü §æþã™èþ Äæý$$Ðèþ†ò³O¯èþ Æóÿ‹³ ^óþíܯèþ³ç šyæþ$ Ððþ…r¯óþ GïܵV>Ææÿ$, MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$,
™é¯èþ$ çܵ…¨…_ 24 Væü…rÌZÏ çÜ…º…«¨™èþ ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, {V>Ðèþ$…ÌZ í³Mðüsìý…VŠü
°ÆæÿÓíßý…_ AMæüPyìþ {ç³fËMæü$ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> Ðèþ$Æø {V>Ðèþ$…ÌZ JMæü
ÐéË…sîýÆŠÿ¯èþ$ ¸ù¯ŒþÌZ »ñý¨Ç…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, A糚yæþ$ Mæü*yé GïܵV>Ææÿ$ Ððþ…r¯óþ çܵ…¨…_, çܧæþÆæÿ$
ÐèþÅMìü¢° 24Væü…rÌZÏ AÆðÿ‹Üt ^óþíÜ {V>Ðèþ$…ÌZ E¯èþ² §æþã™èþ$ËMæü$ «§ðþOÆæÿÅ… CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ° MæüÑ$sîý §æþ–íÙtMìü
¡çÜ$Mö^éaÆæÿ$.

™é¯èþ$ ¨Ôèý yìþGïܵV> Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 19MóüçÜ$˯èþ$ GïܵV>Ææÿ$ ™èþ¯èþMæü$ Aç³µW…^èþyæþ…
fÇW…§æþ°, ÒsìýÌZ 16MóüçÜ$ÌZÏ ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ AÆðÿ‹Üt ^óþíÜ ^éÇjïÙsŒý òœOÌŒý ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Ñ$Væü™é

60
Ðèþ$*yæþ$ MóüçÜ$ÌZÏ Ñ^éÆæÿ×ý ³ç NÇ¢ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. {糆 º$«§æþ, Ôèý${Mæü ÐéÆ>ÌZÏ
A¯èþ$¿æýÐèþÐèþ$$¯èþ² ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ G¯ŒþiKË B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Mú°ÞÍ…VŠü °ÆæÿÓíßý…_ Mæü$r$…º
çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ Kí³V>Y Ñ…r* Mö°² çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþyæþ…™ø´ër$ Mö°² f…r˯èþ$ Mæü*yé MæüËç³yæþ…
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, Mö°²…sìýMìü ÒË$ M>° Äñý$yæþË MøÆæÿ$tÌZ ¯éÅÄæý$ç³Ææÿ…V> {´÷ïÜyŠþ Mæü…yìþ A° ^ðþç³µyæþ…
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… “¨Ôèý” Äæý*‹³¯èþ$ Ðèþ$íßýâæýË ¸ù¯èþÌÏ Z
C¯ŒþÝëtÌŒý ^óþçÜ$MøÐéË°, {糆 hÌêÏÌZ ¨Ôèý ´ùÎçÜ$ õÜtçÙ¯Œþ¯èþ$ ò³rtyæþ… fÇW…§æþ°, Ðésìý {´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$
Ðèþ$íßýâê ÐéË…sîýÆæÿÏ §éÓÆ> {ç³fÌZÏMìü ¡çÜ$MðüâôýÏ Ñ«§æþ…V> ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ðèþ$íßýâê ^èþsêtË ç³rÏ {ç³fËÌZ
^ðþO™èþ¯èþÅ… MæüÍWçÜ*¢, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^óþ Ñ«§æþ…V> ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° MæüÑ$sîýMìü
™ðþÍ´ëÆæÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… hÌêÏ Gïܵ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ*Ça 20, 2018ÌZ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t fyìþjÐðþ$…sŒý CçÜ*¢, GïÜÞ,
GïÜt MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$^óþíܯèþ糚yæþ$ Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ {í³ÍÑ$¯èþÈ G…MæüÓÆÿ$$È Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^èþyæþ…
fÇW…§æþ°, A§óþÑ«§æþ…V> {糿æý$™èþÓ A«¨M>Ææÿ$Ë Ò$§æþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþõÜr糚yæþ$ Ðèþ$$…§æþ$V>
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë A¯èþ$Ðèþ$† ¡çÜ$MøÐéË° ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ°, Ðèþ$$QÅ…V> GïÜÞ, GïÜt ^èþrt…ÿ ç³Ç«¨ÌZMìü
Ðèþ^óþa MóüçÜ$ÌZÏ CrPC {´÷ïÜfÆŠÿ {ç³M>Ææÿ… Anticipatory Bail {´÷Ñf¯Œþ Gsìýt ³ç Çíܦ†ÌZ ÐèþÇ¢…^èþ§æþ°
çܵçÙt…V> E…yóþ§æþ°, M>± 2018ÌZ¯óþ çܧæþÆæÿ$ {´÷Ñf¯Œþ¯èþ$ yðþOË*ÅsŒý ^óþçÜ*¢ Anticipatory Bails Mæü*yé
CÐèþÓÐèþ^èþ$a A° fyìþjÐðþ$…sŒý Æ>Ðèþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> E§æþÅÐèþ$… Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿÐé™èþ
Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… 2018ÌZ¯óþ Ðèþ$äÏ çÜÐèþÆæÿ×ý ^óþçÜ*¢ Gsìýt ç³Çíܦ†ÌZ Anticipatory Bails CÐèþÓMæü*yæþ§æþ$,
GMæüPyðþO¯é GMŠüÞ{sêÆæÿz¯èþÈ íÜr$ÅÄôý$çÙ¯ŒþÞÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ar$Ðèþ…sìý FIRs ¯èþ$ M>Ó‹Ù ^óþÄæý*Í ™èþç³µ
Ðèþ$$§éªÆÿ$$ËMæü$ Anticipatory Bails C^óþa…§æþ$Mæü$ Gsìýt ç³Çíܦ†ÌZ AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ° MæüÑ$sîýMìü
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> fíÜt‹Ü ËÍ™ŒþMæü$Ðèþ*Ç fyìþjÐðþ$…sŒý {ç³M>Ææÿ… {í³ÍÑ$¯èþÈ G…MæüÓÆÿ$$È A¯èþ² {ç³çÜMóü¢ Ìôý§æþ°,
íœÆ>ŧæþ$ Ðèþ_a¯èþ Ððþ…r¯óþ G‹œIBÆŠÿ¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$^óþÄæý*Ë° çܧæþÆæÿ$ fyìþjÐðþ$…sŒýÌZ õ³ÆöP¯èþyæþ…
fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ${ï³… MøÆæÿ$t C_a¯èþ fyŠþjÐðþ$…sŒý¯èþ$ Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… yðþOË*ÅsŒý ^óþíܯèþ {´÷Ñf¯ŒþÞ¯èþ$ ¯èþÍÏòœO
^óþÄæý$sê°Mìü 2018ÌZ ^èþrt…ÌZ çÜÐèþÆæÿ×ý ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþ§æþ$ç³Ç D çÜÐèþÆæÿ×ýMæü$
çÜ…º…«¨…_ Ðèþ$äÏ çÜ${ï³…MøÆæÿ$tÌZ béÌñý…gŒý ^óþÄæý$r… fÇW…§æþ°, AMøtºÆæÿ$ 1, 2019¯èþ Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ…
çÜÐèþÆæÿ×ý ^óþíܯèþ §é°¯óþ çÜ${ï³… MøÆæÿ$t uphold ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ°, {ç³çÜ$™èþ¢… H íœÆ>ŧæþ$¯èþ$ òœOÌŒý ^óþíܯé
61
G‹œIBÆŠÿ¯èþ$ ™èþç³µMæü$…yé ÇhçÜtÆŠÿ ^óþÄæý*Ë°, A§óþÑ«§æþ…V> GïÜÞ, GïÜt MóüçÜ$ËMæü$ Anticipatory Bails

CÐèþÓMæü*yæþ§æþ° Mæü*yé E…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

A§óþÑ«§æþ…V> {糿æý$™èþÓ A«¨M>Ææÿ$Ë Ò$§æþ íœÆ>ŧæþ$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$, Official Acts, Personnel


Acts A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë ^èþsêtË$…sêÄæý$°, E…sêÄæý$°, Personnel Acts ÌZ {糿æý$™èþÓ E§øÅW°

MæüÒ$sŒý ^óþíܯèþ §é°Mìü Gsìýt ç³Çíܦ†ÌZ {í³ÍÑ$¯èþÈ G…MðüOÓÈMìü E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$˯èþ$…_ A¯èþ$Ðèþ$†


¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°, Ððþ…r¯óþ G‹œIBÆŠÿ ÇhçÜtÆŠÿ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ° ^ðþç³µyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.

498(G) MóüçÜ$˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° Arnesh Kumar Vs State of Bihar fyìþjÐðþ$…sŒý


CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ°, §é°° Mö…™èþÐèþ$…¨ GïÜÞ, GïÜt MóüçÜ$ËMæü$ Mæü*yé B´ë¨çÜ*¢, C…§æþ$ÌZ Ðèþ*Mæü$
¯øsîýçÜ$Ë$ C^óþaÄæý$…yìþ, AÆðÿçÜ$tË$ ^óþÄñý$$§æþ$ª A° ^ðþç³µyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, ^èþrt…ÌZ¯óþ Anticipatory
Bail Mæü$ {´÷Ñf¯Œþ ÌôýMæü$…yé ^óþíܯèþ糚yæþ$ CMæü ¯øsîýçÜ$ C^óþa {ç³Ôóý² E™èþµ¯èþ²… AÐèþÓ§æþ$ A°, Gsìýt ³
ç Çíܦ†ÌZ
GïÜÞ, GïÜt MóüçÜ$ÌZÏ òÜ„æü¯Œþ 323 E¯é² çÜÆóÿ AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý*Í ™èþç³µ, ¯øsîýçÜ$Ë$ C^óþa ³ç Çíܦ† Ìôý§æþ° A…§æþÇMîü
B§óþÔ>Ë$ CçÜ*¢ AÐèþ$Ë$^óþÄæý$r… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþ§éÓÆ> {ç³fÌZÏ E¯èþ² A´ùçßýË$, A«¨M>Ææÿ$ÌZÏ
E¯èþ² Mæü¯èþ*¹Åf¯Œþ¯èþ$ M>ÏÇòœO ^óþÄæý$r… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$.

Mö°² ¯ðþËË {Mìü™èþ… A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ A¯èþ$MøMæü$…yé Mö°² çÜ…çœ$r¯èþË$ fÇV>Äæý$°,


ÒMæüÆŠÿ òÜ„æü¯ŒþÞ, ç³NÆæÿÆŠÿ òÜ„æü¯ŒþÞÌZ E¯èþ² ÐéÇ çßýMæü$P˯èþ$ M>´ëyæþrÐóþ$ M>Mæü$…yé, ÐéÇç³rÏ Mö°² ^ørÏ
§æþ$Ææÿ$çÜ$V> {ç³ÐèþÇ¢…_¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂË$ Mæü*yé E¯é²Äæý$°, ™èþÆæÿÐé™èþ VúÆæÿÐèþ yìþhí³ V>Ææÿ$ C_a¯èþ B§óþÔ>Ë
Ðóþ$ÆæÿMæü$ hÌêÏÌZ E¯èþ² {糆 çÜ»Œý C¯ŒþòܵMæütÆŠÿ, {糆 M>°õÜtº$ÌŒý A…§æþÇMîü çÜ»Œý yìþÑf¯Œþ ÌñýÐèþÌŒýÞÌZ ÐèþÆŠÿPÚ닳Þ
°ÆæÿÓíßý…_ ÒMæüÆŠÿ òÜ„æü¯ŒþÞMæü$, ç³NÆæÿÆŠÿ òÜ„æü¯ŒþÞMæü$ Gr$Ðèþ…sìý {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐéÓÍ, ÐéâæýÏ í³sìýçÙ¯ŒþÞ¯èþ$ H
ÆæÿMæü…V> ¡çÜ$MøÐéÍ, A{sêíÜsîý‹Ü MæüÒ$sŒý ^óþíܯèþÑ ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ Mæü*yé ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ ÐðþOÆæÿÌŒý
AÄæý*ÅÄæý$°, Ar$Ðèþ…sìý ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Ðèþ$äÏ ç³#¯èþÆ>Ðèþ–™èþ… M>Mæü*yæþ§æþ¯óþ E§óþªÔèý…™ø A…§æþÇMîü ÐèþÆŠÿPÚ닳Þ
°ÆæÿÓíßý…_ Ðésìýò³O §æþ–íÙt° Móü…{©MæüÇ…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. A…™óþV>Mæü$…yé
¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$ËMæü$ C¯ðþÓíÜtVóüsìý…VŠü BïœçÜÆŠÿ (I.J.)¯èþ$ °Äæý$Ñ$…_ Ððþ…r¯óþ MóüçÜ$˯èþ$ Ñ^éÇ…^èþyæþ…,
AÆðÿ‹Üt ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ béÇjïÙsŒý òœOÌŒý ^óþÄæý$r…, CÐèþ±² {ïÜtÐŒþ$ÌñýO¯Œþ AÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$° MæüÑ$sîýMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

62
A§óþÑ«§æþ…V> çÜ*òÜOyŠþ MóüçÜ$Ë$ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$V> E…sêÄæý$°, ÐésìýÌZ Ý÷…™èþ M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ
çÜ*òÜOyŠþ ^óþçÜ$Mæü$° ^èþ°´ùÐèþyæþ…, Æðÿ…yæþÐèþ¨ JMæüÇ {õ³Æóÿç³×ý ÐèþËÏ çÜ*òÜOyŠþ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, A»ôýsŒýÐðþ$…sŒý ^óþíܯèþ
ÐèþÅMæü$¢Ë$ GïÜÞË$ AÆÿ$$ E…yìþ A™èþ° {´ë×ý… ´ùÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ar$Ðèþ…sìý MóüçÜ$ÌZÏ ÐéÇMìü ç³ÇàÆæÿ…
Ìôý§æþ°, Ar$Ðèþ…sìý ÐésìýMìü Ðèþ¯Œþ sñýO… GMŠüÞòÜç³Û¯Œþ Mìü…§æþ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ Ðéâæý$Ï Mæü*yé õÜÐŒþ AÐèþ#™éÆæÿ…r*
™èþ¯èþ AÀ{´ëÄæý*°² Ððþͺ$^èþ$a™èþ*, ¯óþyæþ$ MæüÑ$sîýMìü Ðèþ_a¯èþ AÈj˯èþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ õßý…yøÐèþÆŠÿ ^óþÄæý$yæþ…
fÇW…§æþ°, Ðésìý¯èþ²sìý± ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ ç³ÇÖÍ…_ Äæý*„æü¯Œþ sôýMðü¯Œþ Ç´ùÆæÿ$t¯èþ$ MæüÑ$sîýMìü ç³…ç³#™éÐèþ$¯é²Ææÿ$.

A¯èþ…™èþÆæÿ… VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* òÜ„æü¯Œþ H§ðþO¯é M>Ðèþ^èþ$a¯èþ°, GÐèþÆðÿO¯é {õ³Æóÿí³…_


B™èþÃçßý™èþÅ ^óþçÜ$Mæü$…sôý ÐéÇMìü ç³ÇàÆæÿ… Ìôý§æþ$ A° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ô>°² ÐéÆæÿ… ÆøkË
ÌZç³# {糿æý$™èþÓ… §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Ððþâæý™é¯èþ°, ÒÌñýO™óþ yìþhí³V>Ç°, çßZ… Ñ$°çÜtÆŠÿV>Ç°, VúÆæÿÐèþ
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ç° Mæü*yé MæüÍíÜ çܧæþÆæÿ$ A…Ôèý…ò³O çܵçÙt™èþ Ðèþ^óþa Ñ«§æþ…V> ^óþÝ뢯èþ°, {糆 A{sêíÜsîý MóüçÜ$
ÑÐèþÆ>˯èþ$ hÌêÏ GïܵV>Ææÿ$ MæüÑ$sîýMìü CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ°, A…§æþ$Mæü$ ÐéÇMìü {ç³™óþÅMæü «§æþ¯èþÅÐé§é˯èþ$
™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$.
_ÐèþÆæÿV> VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Mö°² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…rÏ™ø¯óþ ¯óþyæþ$ çÜÒ$„æü
°ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, CÐóþ M>Mæü$…yé ÐðþO§æþÅ… Ðèþ$ÇÄæý$$ BÆøVæüÅ…, ѧæþÅ, fË Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$,
ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý, hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ, yìþí³J, G‹Ü.C&ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý, G‹Ü.C.&CÇVóüçÙ¯Œþ, G‹Ü.C.&
BÆŠÿ.yæþº$Å.G‹Ü. CÌê…sìýÑ ^éÌê Ô>QË$ E¯é²Äæý$°, GïÜÞËMæü$ Ðèþ^óþa °«§æþ$˯èþ$ ÐóþÆóÿ ÐésìýMìü
Ðèþ$ãÏ…^èþMæü$…yé, §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü… ^óþÄæý$Mæü$…yé gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$Ï {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sêt˯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>Ç BÔèýÄæý*ËMæü$, BÌZ^èþ¯èþËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> Ðèþ$¯èþ…§æþÆæÿ… MæüÍíÜ ç³°^óþÄæý*Ë°
çÜÐèþ*ÐóþÔ>°Mìü àfÆðÿO¯èþ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>ÇMìü, gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿÏMæü$, GïܵËMæü$, yìþGïܵËMæü$, C™èþÆæÿ hÌêÏ
A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ™èþ¯èþ «§æþ¯èþÅÐé§é˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$.

yìþí³J V>Ææÿ$ JMæü Mæü…´ëíÙ¯óþsŒý A´ëÆÿ$$…sŒýÐðþ$…sŒý (M>Ææÿ×ýÅ °Äæý*Ðèþ$Mæü…) E™èþ¢Ææÿ$Ó¯èþ$ Æðÿyîþ


^óþÔ>Ææÿ°, MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç çÜÐèþ$„æü…ÌZ ÐéÇ ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V> Mæü…´ëíÙ¯óþsŒý A´ëÆÿ$$…sŒýÐðþ$…sŒý¯èþ$
ïÜÓMæüÇ…^éË° çܧæþÆæÿ$ E§øÅW° VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ MøÆ>Ææÿ$. MæüÑ$sîý çÜÐèþ$„æü…ÌZ Mæü…´ëíÙ¯óþsŒý A´ëÆÿ$$…sŒý
çܧæþÆæÿ$ E§øÅWMìü A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$° ™éÐèþ$$ Fíßý…^èþÌôý§æþ°, {ç³™óþÅMæü…V> hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² G¯ø²
C¯ö²ÐóþsìýÐŒþ {´ù{V>ÐŒþ$Þ, çÜÐèþ*ÐóþÔ>°² ^éÌê ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ…§æþ$¯èþ MæüÑ$sîý ™èþÆæÿçœ#¯èþ
Ðèþ$ÇÄæý$$ hÌêÏ Äæý$…{™é…Væü… ™èþÆæÿçœ#¯èþ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>ÇMìü {ç³™óþÅMæü AÀ¯èþ…§æþ¯èþ˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$.
63
_ÐèþÇV> yìþí³J Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ GïÜÞ E§øÅVæü$Ë$ ç³°^óþõܨ yìþí³J
Äæý$*°sŒýÌZ¯óþ¯èþ°, ¯óþyæþ$ MæüÆø¯é¯èþ$ ™èþÇÑ$Mösôýt ÑçÙÄæý$…ÌZ yìþí³J E§øÅVæü$Ìôý {´ë£æþÑ$Mæü ¿æý*Ñ$Mæü
Ðèþíßý…^éÆæÿ°, çܧæþÆæÿ$ A…Ôèý…ÌZ MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$° hÌêÏ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý E§øÅVæü$Ë…§æþȲ
VúÆæÿÑ…^èþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ Væü™èþ yìþÔèý…ºÆæÿ$ÌZ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏÌZ gêÆÿ$$¯Œþ AÆÿ$$¯èþ
Ððþ…r¯óþ GïÜÞ M>˱ A° õ³Ææÿ$ GMæüPyé Mæü°í³…^èþyæþMæü*yæþ§æþ$, Ðésìý A°²…sìý õ³Ææÿ$Ï Ðèþ*Æ>aË° ™èþÐèþ$Mæü$
^ðþ´ëµÆæÿ°, 390 GïÜÞ M>˱ËMæü$ õ³Ææÿ$Ï Ðèþ*Ça, GïÜÞËMæü$ CçÙtÐðþ$$_a¯èþ õ³ÆæÿÏ™ø {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ ™èþÆæÿçœ#¯èþ
¯óþÐŒþ$ »ZÆæÿ$zË$ Mæü*yé ò³sìýt…^èþyæþ… fÇW…§æþ°, GMæü$PÐèþV> A…»ôýyæþPÆŠÿ M>˱ A° õ³Ææÿ$ ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ°, C¨
^éÌê VæüÇÓ…^èþ§æþVæüY ÑçÙÄæý$Ðèþ$°, CÐèþ±² MæüÌñýMæütÆæÿ$V>Ç ^öÆæÿÐèþ™ø¯óþ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ° ™ðþËç³V>, A…§æþ$Mæü$
VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿïŒþ çܵ…¨çÜ*¢, {¼ÍÄæý$…sŒý IyìþÄæý* A…r* VúÆæÿÐèþ MæüÌñýMæütÆŠÿ¯èþ$ Ððþ$^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$.

_ÐèþÆæÿV> hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÑ$sîý ^ðþí³µ¯èþ A°² A…Ô>˯èþ$ ¯øsŒý ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…
fÇW…§æþ°, ÆøçÜtÆŠÿÞ, AÈjË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {ç³Ýë¢Ñ…_¯èþ A°² A…Ô>ËMæü$ Mæü_e™èþ…V> yìþòÜ…ºÆæÿ$
31Ðèþ ™óþ© ÌZç³# Äæý*„æü¯Œþ sôýMðü¯Œþ Ç´ùÆæÿ$t ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ… A…§æþÆæÿ$ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$Ï f¯èþÐèþÇ
Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZV> M>…ç³ÏÄæý$¯ŒþÞ Ç´ùÆæÿ$t˯èþ$ MæüÑ$sîýMìü ç³…í³…^é˯é²Ææÿ$.

A…™èþsìý™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèý… Ðèþ$$WíÜ…¨.

çÜÓ˵ ÑÆ>Ðèþ*¯èþ…™èþÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… Væü….6.25°Ñ$ÚëËMæü$ A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ¯èþ$…_ ÆðÿOË$


Ðèþ*Æ>Y¯èþ AÐèþ$Æ>Ðèþ†Mìü MæüÑ$sîý ºÄæý$Ë$§óþÇ…¨.

64
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ô>çܯèþ Ðèþ$…yæþÍ
ÐðþËVæüç³Nyìþ
***
A¯èþ$çÜ*_™èþÐèþÆæÿ~Ðèþ$$Ë çÜ…„óüÐèþ$ çÜÑ$†
Ôèý${MæüÐéÆæÿ… 18Ðèþ ™óþ¨, yìþÔèý…ºÆŠÿ ¯ðþË, 2020
***
M>Å…‹³: ÐðþËVæüç³Nyìþ
àfÆæÿ$:
} VöËÏ »êº*Æ>Ðèþ#, ^ðþOÆæÿïŒþ

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþçÜ¿æý):
} Mö…yóþsìý _sìýt»êº$
} E¯èþ²Ðèþ$rÏ GÎf

Üç ¿æý$ÅË$ (Ô>çܯèþç³ÇçÙ™Œþ):
}Ðèþ$† ç³Ñ$yìþ ÔèýÐèþ$…™èþMæüÐèþ$×ìý

Ô>çܯèþçÜ¿æý çÜ_ÐéËÄæý$ A«¨M>Ç:


}Ðèþ$† h. ¿æýÆæÿ™èþËMìü‡, çÜàÄæý$ M>ÆæÿŧæþÇØ
***

MæüÑ$sîý A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ¯èþ$…_ ÆðÿOË$Ðèþ*ÆæÿY… §éÓÆ> E§æþÄæý$… Væü….6.40°.ËMæü$


ÑfÄæý$ÐéyæþMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$°, Æøyæþ$z Ðèþ*Æ>Y¯èþ ÐðþËVæüç³Nyìþ, AÐèþ$Æ>Ðèþ† Mìü Væü….7.30°Ñ$ÚëËMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$°
A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþ ÑÔóýÚëËò³O ™èþÐèþ$ÌZ ™éÐèþ$$ ^èþÇa…^èþ$Mæü$¯èþ² í³§æþç³ MæüÑ$sîý yìþçܵƊÿÞ
AÆÿ$$…¨.

A…™èþsìý™ø MæüÑ$sîý A¯èþ…™èþç³#ÆæÿÐèþ$$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$$WíÜ…¨.

*****

65