Вы находитесь на странице: 1из 146

ÑÖÅÍÀÐÈÉ
ÎÍÑ
ÆÎÝËÜ ÄÆ
Ñ. ÐÈ×
È ÄÆÅÉÌÈ
ÐÈÓÍÎÊ
ÎÍÑ
ÆÎÝËÜ ÄÆ
ÖÂÅÒ
ÐÅÄ
ËÀÓÐÀ ÎËË

Ã È Í À Ë Ü Í Û Å ÍÀÄÏÈÑÈ
ÎÐ È
Ð À Í Ê A K A CRANK!
ÊÐÈÑ Ê

Издательство АСТ
Москва
УДК 821.111-312.9
ББК 84(4Вел)-44
Д42

Joёlle Jones and Jamie S. Rich


LADY KILLER

Originally published in the English language


by Dark Horse Comics, Inc. under the title
Lady Killer

Editor: Scott Allie


President and Publisher: Mike Richardson

Печатается с разрешения издательства Dark Horse Comics, Inc.

Джонс, Жоэль.
Д42 Леди-киллер : графический роман / Жоэль Джонс, Джейми С. Рич;
перевод с английского А. А. Костенко — Москва : АСТ, 2016. — 144 с. —
(Леди-Киллер. Графический роман).
ISBN 978-5-17-096430-7

Америка. Середина ХХ века. Домохозяйка Джози Шуллер — будто сошла со страниц дамских
журналов: любящий муж, дочери-близняшки, своевольная свекровь, порядок в доме. Но у Джози
есть секрет — она хладнокровный наёмный убийца. Но столь непростое занятие, в конце концов,
ставит Джози перед выбором: работа или семья. Американская мечта вот-вот разобьётся о же-
стокую реальность. Но наша героиня не из тех, кто преждевременно опускает руки.

Text and illustrations of Lady Killer™ © 2015, 2016 Joёlle Jones and Jamie S. Rich. Dark Horse
Books® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various
categories and countries. All rights reserved.
©А.А. Костенко, перевод на русский язык
ISBN 978-5-17-096430-7 © ООО «Издательство АСТ», 2016
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
ÄÆÎÇÈ ØÓËËÅÐ ÎÁËÀÄÀÅÒ ëÿåì ìóæåé. Óáèðàòü ïðè-õîäèòñÿ
ÄÂÓÌß ÊÀ×ÅÑÒÂÀÌÈ, ÊÎÒÎ- ìåíüøå.
ÐÛÌÈ ß ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ
ÂÎÑÕÈÙÀÞÑÜ Â ËÞÄßÕ: Ïîòðåáîâàëîñü âðåìÿ, ïðåæäå
îíà çíàåò, êàê óñòðîèòü îãëóøà- ÷åì ÿ ïîíÿëà, ÷òî íà ñàìîì
þùóþ âå÷åðèíêó, è îíà ìîæåò äåëå ëþäåé èíòåðåñóåò íå òî,
óáèòü ÷åëîâåêà ãîëûìè ðóêàìè. êàê ìíå ïðèøëà â ãîëîâó èäåÿ
î ñåðèéíîì óáèéöå-æåíùèíå,
ß çíàþ êîå-êàêîé òîëê â êðàñè- à òî, ïî÷åìó ÿ ðåøèëà, ÷òî ìîÿ
âûõ æåíùèíàõ ñ íîæàìè. ß ïèøó ãåðîèíÿ óáèâàåò êàê ìóæ÷èíà.
öèêë òðèëëåðîâ ñ ó÷àñòèåì êðà-
ñèâîé æåíùèíû – ñåðèéíîãî Î÷åâèäíî, äàìàì íå ñâîéñòâåí-
óáèéöû ïî èìåíè Ãðåòòåí Ëîóýëë. íî êðîâîïðîëèòèå. Ìû îæèäàåì,
Êíèãè âîâñå íå î Ãðåòòåí, à îá ÷òî æåíùèíû – âîñïèòàííûå,
îäåðæèìîì åþ äåòåêòèâå. Îí – äîáðûå, ëþáÿùèå æåíùèíû –
ãëàâíûé ãåðîé. Íî ìíîãèå ñî èçáåãàþò íàñèëèÿ äàæå, êîãäà
ìíîé íå ñîãëàñÿòñÿ. Êòî-òî å¸ êîãî-òî óáèâàþò.
îáîæàåò, êòî-òî íåíàâèäèò, íî
âñå õîòÿò å¸ îáñóäèòü.  êîíöå Äæîçè, êàê è Ãðåòòåí, íå áîèòñÿ
êîíöîâ ðàçãîâîð ïðèõîäèò êðîâè. À êàêàÿ æåíùèíà áîèòñÿ?
ê òîìó, ÷òî ìåíÿ íà÷èíàþò
ñïðàøèâàòü: «Ñåðèéíûé óáèéöà – Ó íàñ êàæäûé ìåñÿö èä¸ò êðîâü
äåâóøêà? Êàê âû äîäóìàëèñü öåëóþ íåäåëþ. Ñåðü¸çíî.
äî òàêîãî?» Îãëÿíèòåñü. Ó êîãî-òî èç æåí-
ùèí, êîòîðûõ âû âèäèòå ïðÿìî
Äåëî â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî ñåé÷àñ, èä¸ò êðîâü. Îíè òåðÿþò
ñåðèéíûõ óáèéö – ìóæ÷èíû. Îíè ñîçíàíèå? Áåãàþò òóäà-ñþäà â
íàìíîãî ÷àùå ëèøàþò æèçíè èñòåðèêå? Íåò. Ïîëàãàþ, îíè
íåçíàêîìöåâ. Æåíùèíû æå ïðîñòî çàíÿòû ïîâñåäíåâíûìè
ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ óáèâà- õëîïîòàìè è íå ïîíèìàþò,
þò ëþäåé, êîòîðûõ çíàþò ëè÷íî. ïî÷åìó âû óñòàâèëèñü íà íèõ.
Ìóæ÷èíû â ïðîöåññå óñòðàèâàþò Âû êîãäà-íèáóäü âèäåëè, êàê
æóòêèé áåñïîðÿäîê. Ìû æå äó- æåíùèíà ðîæàåò? Ïîãîâîðèì î
øèì íàøèõ ìëàäåíöåâ è îòðàâ- æåñòîêîñòè. Çíàåòå ñöåíó
ñ Äæîíîì Õ¸ðòîì èç «×óæîãî»? òèòñÿ âîêðóã âíåøíîñòè. Äæîçè
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðîæäåíèåì ìîæåò âûãëÿäåòü êàê èäåàëüíàÿ
ðåá¸íêà ýòî öâåòî÷êè. äîìîõîçÿéêà. Ìèëîé ñòþàðäåñ-
ñîé, ïðåêðàñíîé æåíîé è ëþáÿ-
Âàøà ìàìà äåëèòñÿ ñâîåé êðîâüþ ùåé ìàòåðüþ. Íî îíà ïðèòâî-
ñ âàìè. Îíà ïðèíåñëà âàñ â ýòîò ðÿåòñÿ. Ó íå¸ åñòü òàéíàÿ æèçíü,
ìèð. È îíà äàëà âàì æèçíü. â êîòîðîé îíà íà¸ìíûé óáèéöà.
Èìåííî òàê. Ïîýòîìó, ïîâåðüòå, Îíà íåçàâèñèìà. Óâåðåíà â ñåáå.
â êàêîé-òî ìîìåíò ó íå¸ âîçíè- Îäàðåíà. ×òî èç ýòîãî áîëåå
êàëà ìûñëü âàñ óáèòü. Ýòî ìîãëî ñîöèàëüíî îïàñíî?
áûòü â òå÷åíèå íåäåëè-äâóõ ïîñëå
òîãî, êàê îíà óçíàëà ðåçóëüòàò Ìû âñå äîëæíû õîðîøî óïðàâ-
òåñòà íà áåðåìåí-íîñòü. Èëè, ìî- ëÿòüñÿ ñ êóõîííûìè íîæàìè. Ýòî
æåò, ïîçæå, ïîñðåäè íî÷è, êîãäà ïîìîãàåò ðàñïîëîæèòü ê ñåáå.
âû ðåâåëè íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè
÷àñîâ. Âîçìîæíî, îíà äåðæàëà Ãîòîâà ïîñïîðèòü, ÷òî ñðåäè
ïîäóøêó â äþéìå îò âàøåãî äåðç- âàøèõ çíàêîìûõ íàâåðíÿêà åñòü
êîãî, ìèëîãî íîñèêà. Ñêîðåå æåíùèíû-êèëëåðû. Íî íå ñòîèò
âñåãî, ýòà ìûñëü ïðîìåëüêíóëà ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê íèì. Îíè
ó íå¸ â ãîëîâå âñåãî íà ñåêóíäó, çàìåòÿò, çà íèìè íàáëþäàþò.
è îíà, èñïóãàâøèñü, òóò æå ïðî-
ãíàëà å¸. Íî ìûñëü áûëà. Íàïîè- Îñòàâëþ âàñ âîò ñ òàêîé ìûñëüþ:
òå å¸, è îíà ñàìà âàì âñ¸ ðàñ- áûòü ìîæåò, ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé
ñêàæåò. ìû ïðåäñòàâëÿåì ñåðèéíûõ óáèéö
íèê÷¸ìíûìè ìóæ÷èíàìè ñðåäíåãî
Æåíùèíû – ìîãóùåñòâåííûå ñî- âîçðàñòà, â òîì, ÷òî îáû÷íî òîëü-
çäàíèÿ. Ñî âñåìè ýòèìè êðîâîòå- êî òàêèõ è ëîâÿò.
÷åíèÿìè è æèçíåííî-âàæíûìè
ðåøåíèÿìè. Ïðèÿòíîãî ÷òåíèÿ.

È âñ¸ æå áîëüøèíñòâî æåíñêèõ ×ÅËÑÈ ÊÅÉÍ,


àðõåòèïîâ, îòðàæàþùèõ íàñ 2015
â ìàññîâîé êóëüòóðå, ñëàáûå.
Îíè áû íèêîãäà íå ïðîøëè ×åëñè Êåéí – àâòîð ñåðèè òðèëëåðîâ,
áåñòñåëëåðîâ ïî âåðñèè New York Times,
òåñò Áåêäåë*. Îíè ñòðàäàþò îò îá Àð÷è Øåðèäàíå, âêëþ÷àþùåé òàêèå
íåóâåðåííîñòè â ñåáå. Ó íèõ íåò êíèãè, êàê «Ñåðäöå óáèéöû» (Heartstick),
ñâîáîäû âûáîðà. Íî îíè ÿâíî «Äóøåíüêà» (Sweetheart), «Çëî â äóøå»
(Evil at Heart), «Ñåçîí íî÷åé» (The Night
íàõîäÿò â íàñ îòêëèê, èíà÷å ìû Season), «Óáèòü òåáÿ äâàæäû» (Kill You Twice)
áû íå ñèäåëè íà äèåòàõ. è «Îòïóñòè ìåíÿ» (Let Me Go). Ñòèâåí Êèíã
âêëþ÷èë äâà å¸ ðîìàíà â ñâîé ñïèñîê äåñÿòè
«Ëåäè-êèëëåð» èçÿùíî è îñòðî- êíèã ãîäà.
óìíî âûñìåèâàåò âñå ýòè ñòåðåî-
òèïû. Ìîæíî ñêàçàòü, âûâîðà÷è-
âàåò èõ íàèçíàíêó.

Àìåðèêà ñåðåäèíû âåêà áûëà


ïîìåøàíà íà ñòèëå. Âîò ÷òî ïðî-
èñõîäèò, êîãäà ëþäåé ñêîâûâàþò
ñîöèàëüíûìè íîðìàìè: âñ¸ êðó-
*Òåñò Áåêäåë — òåñò íà ãåíäåðíóþ ïðåäâçÿòîñòü äëÿ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Â â ôèëüìå èëè êíèãå
äîëæíû áûòü õîòÿ áû äâà æåíñêèõ ïåðñîíàæà, êîòîðûå âåäóò áåñåäó î ÷¸ì-ëèáî, êðîìå ìóæ÷èí. Ìíîãèå
ñîâðåìåííûå ïðîèçâåäåíèÿ íå ïðîõîäÿò ýòó ïðîñòåéøóþ ïðîâåðêó. Òåñò íàçâàí â ÷åñòü àìåðèêàíñêîé
êàðèêàòóðèñòêè Ýëèñîí Áåêäåë. Èçíà÷àëüíî áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îöåíêè ôèëüìîâ. – Ïðèì. ðåä.
с р ед ст во !
а льное х п ятен
Иде б л ем ны
от про
ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÀß
ćīļĺĻij
ĭİĽļĽĭľİĽ
ÃĊĜĕġĠÄè

9
ďīĵ Ĥķijļļijļ
ĺĹıijĭī ąĸįİĻļĹĸ
ijŊĨġ
İĽİ ĥĘĞēĔĮĻīļļĵīIJīĽŇ
ĭīķĹĸĹĭĹĴĭİļİĸ
ĸİĴĵĹĶĶİĵŁijij
ĵĹķĺīĸijij
ÃĢĴĭĹĸÄè

ĒĹĻķīĶŇ
ĸĹĺĹıij
ĭīʼn

āģēĠĤě
ćņ ĸİ
ĺĹıīĶİİĽİ.
ĢģĘĝģēĥěè ĔĻĹļĽĹ ĺĹĻīIJij-
ĽİĶŇĸĹ, ĵīĵľʼn ĽĹĶŇ-
ĵĹ ĵĹļķİĽijĵľ ĸİ
įİĶīʼnĽ ĭ ĸīŃİ
ĭĻİķŊ.

10
ďīĵĹĴľĭīļ
ĢģĘĝģēĤĠĮĜ
įĹķ
ķijļļijļ
ĕĹķīĸ
ćņıİ ČĹĭij
ķijļļijļĕĹķīĸ
ĽİķİĸŊ
ŊĸİĹŃijĬ ĉĹĻijļ
ĶīļŇ

ĔĹĸīŃijķ
IJīĺijļŊķ

ĭņľıİĺĹĵľ
ĺīĶijľĸīļ
ĵĹļķİĽijĵľ

ēįijĸĻīIJ đijļļijļ
ĵľĺijĶīĺīĻŃij ĕĹķīĸ
ĵĹĮįī
ĭņĴĽʼnĬijĵĺĹķī ĭņĭĺĹļĶİįĸijĴ
įņ
ĽīĵĭņĽİĺİĻŇ ĻīIJIJīĸijķīĶijļŇ
ĭļʼnĹļĽīĭŃľʼnļŊ ļĹĬĹĴ
ıijIJĸŇĬľįİĽİ
įĹļĽīĭīĽŇ

11
đňķ
ķĸİ
ijĺĻīĭįī
ĸİijĸĽİĻİ

ĚĹłľĺĹĵīIJīĽŇ
ĭīķĸīŃijĸĹĭņİ
ŁĭİĽī

Ęĸīļ
İļĽŇĻľķŊĸīĸī
ĕĤĘļĶľłīij
ıijIJĸij

ĖīķĹİĽĹ
ćIJŊĽŇ
įĶŊıİĸńijĸņ
ĵĺĻijķİĻľ
ļĭīŃijķŁĭİĽĹķ
ĸĹĭľʼnĶijĸijʼn ĵĹıij
ĵĹĻīĶĶĹĭĹĴ
ĺĹķīįņ

čįİīĶŇĸņĴ
īĻĹķīĽeķľı
łijĸņĬľįľĽļŀĹ
įijĽŇĺĹĭīķ
ļľķīè

üħĦè

12
ĕīįij YĝĨē[
ĽīĵĹĮĹĭİįŇ
ijľķİĻİĽŇĸİ
ıīĶĵĹ YĝĨĘ[

ĒīIJņĭīİĽļŊ
ÃĈīĻįİĸijŊijIJįıľĸĮ
ĶİĴÄ ĒīļĽĹŊńīŊ
ňĵIJĹĽijĵīè

ēĴ
įĹĻĹĮīŊ

ŊĽīĵĭijĸĹ
ĭīĽī

ćĹĽ

ĭņĺİĴĽİd

íĨĪijģĥè

ĜŋĻĽĹĭņ
ĺļijĸņè

13
Ĥıİ
ļĵīIJīĶī

ĚĹłľİńŋ ĺĻĹļĽĹ
ĻīIJijIJĭijĸijĽŇļŊ
ĉĹĻd
ķijļļijļĕĹķīĸĹĭī
đĸİĽīĵıīĶŇ

ďīĵĭņ
ķİĸŊĸī
IJĭīĶij

ÃýġğēĠġĕēÄe ĒİIJĸīʼn

ňĽĹĭİįŇĭīŃī ĵĽĹŀĹłİĽ
ĸīļĽĹŊńīŊ ĭīŃİĴļķİĻĽij
ĿīķijĶijŊ ijĺĹłİķľ
ĒĹĹįĸĹ
IJĸīʼnĽĹłĸĹIJī
ĽİįİĸŇĮij
łĽĹķĸİ
ĺĶīĽŊĽ
ľĸijŀįĹĶı
ĸīĬņĽŇłİĻĽĹĭļĵij
ľĬİįijĽİĶŇĸīŊ
ĺĻijłijĸī

14
ðĨēè

úĠħè

15
íĨĨģģģĖ!

16
úĠħħè

Yĸĸĸ[

17
YĖĝ ĝ}

ûĨè

18
ćĹĽ
łŋĻĽ

19
ĉİĭĹłĵij

ĢġęēĞĦĜĤĥē

ľĬİĻijĽİijĮĻľŃĵij
ēĽİŁĭĹĽ ĭĹĽ
ĭİĻĸŋĽļŊ

ĖĶľ
ŃīĴĽİļŇ
ķīķľ
įİ
ĭĹłĵijd

20
ĔĻijĭİĽ

įĹĻĹĮīŊ
ėŊıŋĶņĴ
įİĸŇ

üēĢġĪĝēè

ēŀ
Ľņ ĔīĺĹłĵī
Ihre faule
ıİIJĸīİŃŇe īŊěĠėĘĜĝēè frau kam
ĵīĵĹĬņł zu spAt.*
ĸĹ

ėņŀĹĽİĶī đīķ
ķņĭİįŇ
ļĵīIJīĽŇ ļĽĹĬĹĴľıİ
ěĠėěēĠĝē
ĹĬļľıįīĶijd
IJīĴĵī
ĈĹĭĹĻij
ĺĹ īĸĮĶijĴļĵij
ėņıİIJĸīİŃŇ

ĉıĹIJijĸİĺĹĸij
ķīİĽĸİķİŁ
ĵijĴ

*ĸİķ ėĭĹŊĸİĻīįijĭīŊıİĸīĺĹIJįĸĹĭİĻĸľĶīļŇ

21
ėĭĹŊıİĸīe
ĹĸīĺĹIJįĸĹĺĻij
ŀĹįijĽįĹķĹĴĹĽ
ķŊļĸijĵī
īĸī
ļĽĹĶİĸİĽ
ľıijĸī

ĘıijĸĭĹĽ
ĭĹĽĬľįİĽ
ĮĹĽĹĭ
ĔĻĹļĽij

ĉıijĸdĤŀĹįijĶī
ĭķīĮīIJijĸijĸī
ĽĵĸľĶīļŇĸī
ĺĹįĻľıİĵ

ćijįijŃŇ

ķīķĘıijĸ
ĺĹłĽij
ĮĹĽĹĭ

ĔĿ ĉĹķ
ĝľĶĶİĻĹĭ

22
ĉıĹIJij
ĢĽĹĔİĵ ĉĶŊ
ĽİĬŊİļĽŇ
ĸĹĭīŊ
ĻīĬĹĽī

ĆİĻŋŃŇ ďĽĹĽīķ

ķijĶīŊ

ĔĻĹļĽijĽİ
ļňĻ
ĒİĭīĶŊĴ
ĸĹĭĽīĵĹİĺĹIJįĸİİ įľĻīĵī

ĭĻİķŊķİĸŊļĹĭİĻ ĉıĹIJij
ŃİĸĸĹĸİijĸĽİĻİļľ
ʼnĽļĽĻīŀĹĭņİ
ľļĶľĮij

ĒİļīķĹİ
ĔĻĹļĽijĽİ
ĺĹįŀĹįŊńİİĭĻİ
ĸĹļİĴłīļ ķŊ
łĽĹĬņĺĻİį
ľıijĸ ĶīĮīĽŇļĭĹij
ľļĶľĮij

23
ćļĽĻİĽijķļŊĸī
ķİĽīĶĶľĻĮijłİļĵĹķ
IJīĭĹįİĭĹįijĸĸīį
ŁīĽŇ ĘıňĽĹ ĽĹįĶŊ
ĽİĬŊĺĹįŀĹ
įŊńİ

ĖňĻ
ĸİŀĹłľ
ĺĹĵīIJīĽŇļŊ
ĮĻľĬĹĴ
ĸĹŊ
ĭņĸľıįİĸī
ĺĹĭİļijĽŇ
ĽĻľĬĵľ

ĀęěĠ
Ėġĥġĕè

24
ĢĴ
ĉıĹ

IJĸīİŃŇ
ĭłŋķĻīIJ
ĸijŁīķİıįľļĽĹĶĹķ ďĹĸİłĸĹ

ijĽīĬľĻİĽĹķ ĺī

ėĹĮįī
ľĬİĻijļĭĹijĸĹĮij
ļĹļĽĹĶī

ĔĹļķĹĽ
ĻijŃŇ
ĵĽĹ
Ľīķ
įĹĻĹ
ĮīŊ

ćİłİĻĹ
łİĵ
ķī ĜĽĹĽņIJįİļŇ
įīķ ėĘĞēĘīį

ėĻľĬņ
ĸİIJīļĹ
ĻijĶijļŇ

25
ĔĹĵīIJīĶĹļŇ
ĘķİĸŊ
łĽĹĽņĻİŃijĶī ğĦęįĹķīè
ĸİĺĻijŀĹįijĽŇ ĤļīĸĽİŀ
ĸīĸīŃľ ĸijĵ
ĭļĽĻİłľ Čīķīļĵij
ĻĹĭīĶļŊ

ĤIJĸīʼn
ĔĹňĽĹķľijIJī
ķīļĵijĻĹ
ĭīĶļŊ

đĹıİĽ

ĵīĵijİĺĻĹĽİłĵij
İļĽŇ
đijĶīŊ

ĵĽĹ
ēłīĻĹĭī ňĽĹ
ĽİĶŇĸĹ

ē
ĺĻijĭİĽ
üģěĕĘĥ

đīĻįıè ĝģēĤēĕĪěĝè
û
ĢģġĤĥġ
ĠēīēĤġĤĘėĝē
ùēģėę

úēĤĪijĥ
ĚēĕĥģēīĠĘĜ
ģēĤĢģġėēęě
ĕĮĢĘĪĝě

üģĘĝģēĥěè

26
Ĥĸīļİĵľĸ ĒľĽņijĸīĮĶİŁ

įĹłĵľļŀĹıľ Ĕİĵ
eIJīŊĭijĶļŊ
ĵđīĻįı
įĹĻĹ ĺĻŊķĹĵĹķĸİ
ĮĹĴ ĖĵĹĻĹ įĹķĹĴ
ĭİĻĸľļŇ

ĊļĽŇĻīĬĹĽī

ĵĹĽĹĻľʼnĸľıĸĹ
ĭņĺĹĶĸijĽŇ
ėņĭįİĶİ
ijĶijĵīĵ

ĔĹįĻĹĬĸĹļĽij
IJīįīĸijŊ

27
ďĶľĬ ėīĵĽņ
ÃďĹŃİł ĹĸijŀļĶņ
ĵīÄ ŃīĶī

ćĽĹłĵľ ėĭĹŊ
ĆīĻįĶŊ ŁİĶŇe4'. ĵĶijİĸĽ
ijIJĭĻīńİĸŁİĭ
ĵĶľĬī
ĮįİĹĿijŁijīĸĽĵij
ĻīļŀīıijĭīʼnĽ
ĭĵľĺīĶŇ
ĸijĵīŀ

ēĬņłĸĹŊĸİįīʼn
ĽİĬİĽīĵijİĵĻľĺĸņİ
IJīįīĸijŊ
ĸĹľňĽĹĮĹ
IJīļĻīĸŁīĵľłīĽİĶĹ
ŀĻīĸijĽİĶİĴ
ÿįğē
ĺĻĹļĽĹ

ĒijĵĽĹijIJ
ķĹijŀĻİĬŊĽ
ijĬĶijIJĵĹĵĸİ
ķľĸİĺĹįĹ
ĬĻīĶļŊ

ēĸĹįijĸ

ĸīĭİĻĸĹİ

ĽĹĶŇĵĹĵĹĮįīĸī
ĽĹĶłĵİ čĶijĸī
ęĘĠĬěĠĘ

ĔĻĹļĽij ČīĬņĶ
ĵīĵ
ĶİĮĵĹĽİĬŊ
IJīįİĽŇ

28
Ēľ
ĵīĵĬņĽīķ ēĴ
įīĶīįĸĹ
ēĬŊIJīĽİĶŇĸĹ
ĸijĬņĶĹ
ľĽİĬŊ ŊĺĻĹļĽĹĺĹ ĬņĽŇĽīĵijķ
İļĽŇĵĹİ łĽĹ
łİĮĹ ŃľĽijĶ ĺĹŃĶŊĵĹķ
ĸİĽľįĻľĮijŀ
ļĹĽĻľįĸijĵĹĭ þěĤįĝě

購Ĺıİ

ĉī

ĺĻĹļĽij
ĔĻĹłijĽīʼn ďīĵıİĽņ
ÃēĽłİĸīŃÄ ĸīįĹİĶ
ŃİļĽŇĻīIJ

ĒİĺĹį
ėľĽĭļŊ ĭİįijķİĸŊ

ijĸĿĹĻķīŁijŊ ąŊĵĹĮįī
ĉıĹIJij ĸijĬľįŇĺĹį
ĺĹIJīįīĸijʼn
ĭĹįijĶī

29
čįij
ļʼnįī

ĵijļīè
Ýëåãàíòíî
äëÿ íå¸...

...äîñòàòî÷íî
âìåñòèòåëüíî
äëÿ îñòàëüíûõ!
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß
33
ĉĹĬĻņĴĭİłİĻ

įıİĸĽĶŇķİĸņ
đİĸŊIJĹĭľĽďĻijļ
ĽīĶ
ijļİĮĹįĸŊ
ŊĬľįľĭīŃijķ
ĵĹĽŋĸĵĹķ ĜĽĹ
ĬľįİĽİ
ĺijĽŇ

ĖĵĹĽłļĹ ćijļĵij

ĶŇįĹķ łijļĽņĴ

Ģķd
ķŊĽĸņĴ
ĶijĵŋĻ

ąŊĬņ
ĭIJŊĶĵľļĹ
łİĵĨĕġĤĥě
ĝē
įĹĻĹĮľ
Ńī

ďļĹıīĶİĸijʼn

ļňĻ
ňĽĹĮĹ
ĭķİĸʼnĸİĽ

ČĸīłijĽ

ĬľįľįĹĭĹĶŇ
ļĽĭĹĭīĽŇļŊ
ĭijļĵij

34
ėņĬņĭijįİĶ ĉīĹĸ
İĮĹĶijŁĹè łľĽŇĶijĸİ
ģĮėēĞè

35
ĔĻĹļĽijĽİ

ĺīĻĸij
ĸĹķĸİ
ĸľıĸĹĹĽĶľłijĽŇļŊ
ĭĹįĸĹķİļ
ĽİłĵĹ

ĔĻijĭİİİĽ

ďijļ ĵijļ

ĆľįŇ đīĶŇłijĵīķ
ŀĹĻĹŃİĴ ĸİĸĻīĭŊĽļŊ
ĵijļĹĴ įİĭłĹĸĵij
ĵĹ
ĽĹĻņŀĽĻľįĸĹ
ĺĹĶľłijĽŇ

36
ĜĽĹIJī
łŋĻĽd

íĖĨè

ĝŃŃŃ

ĚĿĿd

ĚĿd

YĨģĝ[

37
ðģģĨĨ!
ĒİIJĸīʼn

łĽĹĽņĹļİĬİ
ĭĹIJĹķĸijĶī

ĽľĺīŊŃĶʼn
ŀī

ĒĹĽņ
įīıİĸİĺĻİįļĽīĭ
ĶŊİŃŇ
ļĵİķ
ļĭŊIJīĶīļŇ

ēd

ĤĢģĘĝģēĤ
ĠġIJĸīʼn

ĵĽĹĽņ
ĽīĵĹĴ

38
ľĬŇʼn

ðĨĨè

YŀĻĵ[

...

39
ėīĵļij
ĭņIJņĭīĶij
ąĽİĬİ
ijįŋĽ
ĸīĻŊį

ĉıĹIJij

ėņIJįİļŇ
ķĹĮĶīĬņĺĹį
ĻīĬīĽņĭīĽŇĸī
ĻİĮľĶŊĻĸĹĴ
ĹļĸĹĭİ

ĒİŀĹłİŃŇ
ĺĹķĹłŇijIJ ĖĶľŃīĴ

ĬīĭijĽŇļŊĹĽ ĸİIJĸīʼn
IJī
ňĽĹĮĹĺīĻ ĸŊĽīĶijĽņ
ĸŊ ĭĺŊĽĸijŁľ

ĸĹ
čĶij
ĬľįİŃŇ
ijįīĶŇŃİ
ĺŊĶijĽŇļŊ

ēĽĭīĶij

üĘĝ 

42
Ěİ
÷ĥġ ĥġ
ļĶijŃĵĹķ
ĭņļĹĵĹĮĹ
ĹļİĬİķĸİ
ĸijŊ

ćĻľĬij
ľıİķĹIJĮij

îġĞįīġĜĔġĤĤ
ĺĻĹļijĽ
łĽĹĬĽņ
ĵĸİķľIJīŃĶī

ĖĽİĸŀĹĶŇķ
ĖĵīIJīĶIJī
łİķ

Ēİ ī

ĺĻĹļĽĹŀĹ
łİĽļĽĹĬĹĴ
ĭļĽĻİĽijĽŇ
ļŊ
ćĹĽĽīĵè

ćņĮĶŊ
įijĽĵīĵ
ĸĹĭİĸŇ
ĵijĴ

43
ćĹĽĽīĵ

ĺĻijŊĽİĶŇ ćĸīłī
ĶİĹįĸľĸĹĮľ
ĺĹ
ĽĹķįĻľĮľʼn

ĀħèĔĹıīĶľĴ

ęģēĥįĽņĶʼnĬijŃŇ
İńŋĬĹĶŇŃİ
łİķ
ĕĮĢěĕēĥį

ąĭĹĽĘijŊ ĊļĶijĹįĸīıįņ
ĬņĸİĹĽĵīIJīĶļŊ ĺĹĺīįŋĽİĭĬİįľ

įĹĭİIJĽijįĹ ķijĶīŊĶİįij
e
įĹķī ĺĹIJĭĹĸijĽİ
ķĸİ

ĊļĶijĽİĬİ
ĺĹĵīıİĽļŊ
łĽĹ
ļİĴłīļļĽĹŃĸijĽ

ĽĹįİĶīĴňĽĹ
ĭīĞIJĢĦ

44
ėİĻĺİĽŇĸİķĹĮľ

ĵĹĮįīįİĶĹįĹŀĹįijĽ
įĹĭņĸĹļīķŋĻĽĭĹĮĹ ėīĵŊķĹĮľ
ĮĻľIJī ļĵīIJīĽŇĖĽİĸ
ŀĹĶŇķľ
łĽĹĽņ
ĬľįİŃŇľĸİĮĹ
ĭŃİļĽŇ

ďĹĸİłĸĹ ĒİĽ
ļĽĹĴ
ćňĽĹĭĻİķŊĉıijĸ
įĹķī đĹıİĽ

ĭĽĻij

ĆĻĹļŇ
ĉıĹIJij

ĽņķİĸŊĺĻĹļĽĹ
ľĬijĭīİŃŇ ĐīįĸĹ

ėņķĹıİŃŇ
ĺĻĹļĽĹĺĹĺĻĹ
ļijĽŇİĮĹĕīįij
ğĘĠIJ

ïġĥĽņ ĖİįŇķĹĴ
Įįİ
ďĻijļ ļĽĹĶijĵĺĻĹļijĽ
ĽīĶè ĺĹĭĽĹĻijĽŇ
IJīĵīIJ

45
ĔĻĹŃľĺĻĹńİĸijŊ
IJīĹĺĹIJįīĸijİ

ķijļļijļĝľĶĶİĻ
ēłİĻİįŇĭĵīĿİ
ĸİļĵĹĶŇĵĹIJī
ĽŊĸľĶīļŇ

46
ĔĻijļīıij
ĭīĴĽİļŇ ćņĭİįŇ
ĸİĺĻĹĽijĭ

łĽĹŊİķ
ĒİŀĹłľ
ĺŊĶijĽŇļŊ ĒİĽ
ĻīIJľ
ĭĭİĻŀ
ĺĹĵī ķİİĽļŊ
ĸİĽ
Ŋİķ ćņıİĹłİĸŇ
ĢġĝĞēėěĤĥēIJ
ąĽĹĸİļĭī įİĭĹłĵī
ĻİĸijİĬľįİĽ

ďĻĹķİ
ĽİŀļĶľłīİĭ

ĵĹĮįīňĽĹįİĴ
ļĽĭijĽİĶŇĸĹ
ĸľıĸĹ

ĖĵīıijĽİ

ķijļļijļĝľĶ
ĶİĻ
ĭīķĸĻī
ĭijĽļŊĭīŃī
ĻīĬĹĽī

ĉī
ļňĻ
ĕīIJľķİİĽ đķ ŀķķķ čĵīĵ
ļŊ įĹĶĮĹĭņľıİ
ĭĵĹķĺīĸijij

ĔŊĽĸīįŁīĽŇ
ĶİĽ
ļňĻ

47
ćİĻĸĹ ĉĹļĽīĽĹłĸĹ
įĹĶĮĹ
łĽĹĬņĺĹĸŊĽŇ
ĉľķīʼn

ĸīļĵĹĶŇĵĹĤĘģįijĚĠġ įī
ĽĹ
łİķķņIJīĸij
ķīİķļŊ ćņĭİįŇĹĽĸĹ
ļijĽİļŇĵĻīĬĹĽİ
ļİĻŇŋIJĸĹ

įī

ćņ ĔĹĶīĮīʼn

ijįĹĶıĸņ ĵļĭĹİĴļİķİĴ
ĸĹĴıijIJĸijĭņĽĹıİ
ļİĻŇŋIJĸĹĹĽĸĹļijĽİļŇ
čňĽĹķĹıİĽĺĹķİ
ŃīĽŇĭīķįİĶīĽŇ
ĭīŃľĻīĬĹĽľ

ĖĵīıijĽİ
Ĥĸİĭijıľ
łĽĹ Ĥĭļİķ
ĬņľĭīļĬņĶij įĹĭĹĶŇ ĚĹĻĹŃĹ

ķijļļijļĝľĶĶİĻ
ĺĹĽĹķľłĽĹ
ĵīĵijķijĭņĭij īķĬijŁijij ąĭļİ ĸī
ĺĶʼnļņĻīĬĹĽņ ľķİĸŊįĶŊĭīļ
įijĽİļĭĹijĺİĻ įİĶijĵīĽĸĹİ
ļĺİĵĽijĭņ ĻīļĵĻņĭīʼnĽļŊ
ĺĹļĶİĺīĻņ IJīįīĸijİ
ĶİĽ
ĔİĻļĺİĵ
Ľijĭņ

dijŊĸİŀĹłľ
ľļĶņŃīĽŇĹĽĔİĵī

łĽĹľĭīļĠĘĥ
ĕģĘğĘĠě

48
ďĶľĬÃďĹ ĔİĵĺĻİ
ŃİłĵīÄĸİĺİĻĭņĴ ľĭİĶijłijĭīİĽ
ĻīIJ
ĵĹĮįīĭņĸİ
ķĹĮĶijĭņįİĶijĽŇ
ĭĻİķŊĸīIJī
įīĸijİ

ĔĶīĸijĻĹĭīĸijİe ąĭīŃī
ĭļİĮĹĶijŃŇĹįĸī ļİķŇŊēĸī
ijIJĺĻĹĬĶİķ ĽĹıİĹįĸīijIJňĽijŀ
ĺĻĹĿİļļijij ÃĺĻĹĬĶİķÄ

đĹŊļİķŇŊ ĔĹįľķīĴĽİ čłİķĭņ


ijĻīĬĹĽīe ĹĬňĽĹķ
ķijļļijļ ĻīįijňĽĹĮĹĮĹ
įĭİĻīIJĸņİ ĝľĶĶİĻ ĕİŃijĽİ
ĽĹĭņĺĹıİĻ
ĭİńij łĽĹįĶŊĭīļ ĽĭĹĭīĽŇ
ĭīıĸİİ

49
ĤĭņĺĹĶĸʼn
IJīįīĸijİ
ĵīĵ
ijĺĹĶĹıİĸĹ
ėīĵıİ
ĵīĵ
ijĭļİĮįī

ĚĹĻĹŃĹ
č
ĵīĵŊľıİ
ĮĹĭĹĻijĶ
ĹĸĹ čŀĹłľ
ĽĻİĬľİĽįİĶij ĕĘģěĥį
łĽĹ
ĵīĽĸĹļĽij ĭņĺĹįŀĹįijĽİ
įĶŊįīĸĸĹĴ
ĻīĬĹĽņ

čĺĹįľķīĴĽİ
ĒİŀĹłľ
ĹķĹijŀļĶĹĭīŀ
ľĭijįİĽŇ
ĵīĵĭņ
ćņļķĹıİĽİĺĻĹįĭij
ļĹļĵĹĶŇIJĸŋĽİij
ĸľĽŇļŊĺĹĵīĻŇİĻĸĹĴ
ĹĽļĽľĺijĽİ
ĶİļĽĸijŁİ
ķijļļijļ
ĝľĶĶİĻ

ĉľķīʼn

ŊĭīļĺĹĸŊĶī

ķijļĽİĻĖĽİĸ
ŀĹĶŇķ

50
ĜĽĹı
ŀĹĻĹŃĹ ĕīį
ĒīļĶīı
łĽĹķņįĻľĮįĻľĮī įīĴĽİļŇĭņŀĹį
ĸņķijļĹļĭĹİĴ ÃĉİĭĹłĵij
ĺĹķĹĮijĽİ
ĺĹĸŊĶij ķīĽİĻijįĹĸİļĽij
ļİķŇŋĴ
ķijļļijļ
ĝľĶĶİĻ ļľķĵijèÄ

ĉī

ļňĻ

ėĻľįĸņĴ
įİĸŇ

đĹıĸĹ
ijĽīĵļĵī
IJīĽŇ

51
Ēľ
ŀĹĻĹŃĹŀĹĽŇ

łĽĹğēğēąĦĞĞĘģĸİ
ĺĻĹĽijĭĺĻijļķīĽĻijĭīĽŇ
IJīįİĭĹłĵīķij
ĺĹĵī
ĽņIJīĸŊĽīĭĹĶĹĸĽŋĻ
ļĵĹĴįİŊĽİĶŇ
ĸĹļĽŇʼn

ėĹĶŇĵĹ ĚĹĽŊĸīļīķĹķ
ĮĶŊĸŇ
ĵīĵĹĸī įİĶİĸİĺĹĸijķīʼn

ļłīļĽĶijĭī ĵīĵĽņķĹıİŃŇ
ĻīĬĹĽīĽŇĭ
ŀĹļĺijļİ ĤĬņ

Ăě Ĩěè ĸīĭİĻĸĹ
ľıİ
ĤĦğēĤġīĞē
ĺĹ
ļĽĹŊĸĸĹļķĹĽ
ĻİĽŇ
ĵīĵĶʼnįij
ľķijĻīʼnĽ

ĤĺĻij
ĭņĵĶī

ĜĽĹ ĽĹĭ ďĻĹķİ


ňĽĹķİļĽŇeĬņĽŇ ĽĹĮĹ
ĵĽĹ ĽĹ ĔĻijįŋŃŇ
ļĸijķijĭijŀĺĹ ıİįĹĶıİĸ IJīĭĽĻīĸīĭİłİ
ļĶİįĸijİķĮĸĹ ėīĵĺĹłİķľ Ļijĸĵľĉıijĸī
ĭİĸijŊ ĬņĸİŊ
ĔĻij
ĺĹĶĸĹķ
ĺīĻīįİ

ĔĻijĸİļij
ļīĶīĽ
ĵĹĽĹĻņĴ
įİĶīĶīĭĺĻĹŃ
ĶņĴĻīIJ ĉıijĸ
ĽĹĶŇĵĹĹĸŋķ
ijĮĹĭĹĻijĽè
ĚĹĻĹŃĹ
ćňĽĹĽĻīIJĺĹ
ĶĹıľĽľįīİńŋ
IJİĿijĻĹĵè

ďīĵ
ıİĸńijĸī
Ľņĵľįī
ĶľłŃİ

łİķŊ

52
ĖķĹĽĻij
ĉıİĴĸ

łĽĹŊĸīŃĶī
ňĽĹĸİĽĭĹŋ
ķīķĹłĵīè

ĉıİĴĸĬľįľĽ
ĻľĮīĽŇ

ĔĻĹļĽij

ķīķ

ĔĹķĹĴĽİ ĒijĵĽĹĸijĵĹ
ĮĹĻľĮīĽŇĸİ
ĻľĵijĺİĻİį
ĬľįİĽ
ľıijĸĹķ

53
ĉī Čĸīʼn
Ľņ
ĉĹĻĹĮĹĴ ĈĹĭĹĻijĽ
İĴ ŀĹĽİĶĺĹİŀīĽŇ
ĸľıĸĹĺĹķĹłŇ ĭĆİĴĸĬĻijįı
ļĺĹŃijĭĹķĸĹ
ĭĹĮĹĺĶīĽŇŊ
Ěķķ
ĤļİĮĹįĸŊ
ĮĹĭĹĻijĶī
ļļİļĽĻĹĴ
ĺĹĽİĶİ
ĿĹĸľ

ē

ĒĹĽņıİ
IJĸīİŃŇİŋ đĹıİĽ
Ēİ
İIJıīĴ
ķĸİĺĻĹļĽĹĹĽĵī ĤĹļĽīĸľļŇįĹķī
IJīĽŇİĴ ijĺĹĻīĬĹĽīʼn

ĔĻijŊĽĸņŀ
ĒİĽ
ĺĻīĭįī
ļĸĹĭ
ĉıijĸ
ĽĹĶŇĵĹ
ļĵīıij

ijŊ ĘĭijįijķļŊ
ĭĭĹļĵĻİļİĸŇİ

ĶʼnĬijķīŊ

54
И Т л ю бо й
Х
е че ри нк и !
в

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß
ĈĹĭĹĻʼn
ıİ
ĆĹĬ
ķijĻ
ķİĸŊİĽļŊ

ĤĸİĺŇŊĸī
ĸİīįİĵĭīĽĸņĴ ďĽĹ
ĽľĽĽĹĶŇĵĹ ĬľįİĽİńŋ
ĥĮè ķīĻĽijĸij
ďĭĹļİķ
ĸīįŁīĽĹĴijĮĻİ
ĹĸĬņĶľıİ
ĭĺĹĶĸĹķ
ķijĸľļİ

ćļİķijĻĸīŊ
ĭņļĽīĭĵīeňĽĹ
ĹłİĸŇŀĹĻĹŃĹ

ĹĸīĺĻijĸİļŋĽ
ĵľłľįİĸİĮ

ĔĻİĵĻīĽij
ĽĭĹŊęĘĠē
ķĹıİĽIJī ĉľķīİĽ

ķİĽijĽŇè łĽĹİĴĭļŋ
İńŋŃİļĽ
ĸīįŁīĽŇd

57
Ėįĸŋķ ĤĸİĮĹĭĹĻʼn

ĻĹıįİĸijŊ
łĽĹĽņĢĞġĨġĭņ
ĉıijĸè ĮĶŊįijŃŇ
ĖŇʼnIJīĸ Ĥ
ĭļİĮĹĶijŃŇļĵīIJīĶī

łĽĹıŋĶĽņĴĽİĬİ
ĸİijįŋĽè

ĉİĭĹłĵij

ĭļŋ
ŀĭīĽijĽ
ĔĹĻīĭĵĻĹ
ĭīĽŇ

Ēľľľľľ

ķīķè

ĉıijĸļĵīIJīĶ

İķľĸľıĸĹİńŋ
ĭijŃİĸįĶŊ ĖİĴłīļ
ĵĹĵĽİĴĶŊ ĺĻijĸİļľ ĔĻij
ļķĹĽĻijŃŇ
IJīĕľĽ

ċijĭĹ

58
ēĽĶijłĸīŊ Ĥįīķ
ĭİłİĻijĸĵī
ĽİĬİĻİŁİĺĽè
ĉıĹIJijèûĔġ
ęēıňĽĹĽ
ļīĶīĽè

ďīĵĽņ

įĹĻĹĮľŃī

ćĹĽ
Ă Ğı ıı Ģ!
ĭĹIJŇķij

ĭņĺİĴ

ĖĺĹĵĹĴĸĹĴ
ĸĹłij
įİĭĹłĵij
ĔĻijŊĽĸņŀ
ļĸĹĭè

ĖĺĹĵĹĴĸĹĴ

ķīķè

íĨè

59
đīķīĝľĶĶİĻè
ćņķİĸŊĸī
ĺľĮīĶij

ĒīįİʼnļŇ

ķņĭīļĸİ
ĻīIJĬľįij
Ķij

đľIJņĵī Ich sehe dich.*


ļĶijŃĵĹķ ĒİķĹĮľ ėņĺĻĹĺīįīİŃŇ
ĮĻĹķĵīŊ IJīļĸľĽŇ čIJ ĺĹįĹĶĮľĸİijIJ
Ėĵīıľĉıijĸľ
IJīĽİĬŊ
ĸĹ ĭİļĽĸĹĮįİ
īŊĺĻij
łĽĹĬņļįİĶīĶ ĸİĺĹĽĹķľ
ĮĶŊįņĭīʼnIJī
ĺĹĽijŃİ ĺĹłİķľĽņ įİĽŇķij Das
įľķīİŃŇ ist nicht
recht.**

ĔĻīĭįī

ĤIJĸīʼn
ĖĹĭİĻŃİĸĸĹ
łİķĽņIJīĸijķī ĸİĺĹĸijķīʼn

İŃŇļŊè ēłŋķ ĹłŋķĭņĮĹ


ĭņd ĭĹĻijĽİ

Ich se-
he...***

*ĸİķ ĤļĶİıľIJīĽĹĬĹĴ
**ĸİķ  ĢĽĹĸİĺĻīĭijĶŇĸĹ
***ĸİķ Ĥĭijıľd

60
ėņĸİĻīĬĹĽīİŃŇ
ĭŀĹļĺijļİ Ĥĭijıľ

ĵīĵĽņľİIJıīİŃŇ
ļĽİķķľıłijĸĹĴ

ĭİĮĹķīŃijĸİ ĉľķīİŃŇ

ŊĸİIJīķİłīʼn

ĸĹŊĺĹĵīıľĉıij
ĸľ
ĵīĵľʼnıİĸ
ńijĸľĹĸĭIJŊĶ
ĭıŋĸņ

ĔĻĹļĽijĽİ

ćņĹŃijĬīİĽİļŇ
łĽĹĻīIJ
ķīķīĝľĶĶİĻ ĬľįijĶij
ĒİĽĸijĵīĵĹ ĭīļ
ĮĹķľıłijĸņ
ćīķ
įĹĶıĸĹ ćņľļĽīĶij
ĬņĽŇ
ĺĹĵī ijĸīĭIJĭĹįİ
IJīĶĹļŇ ćīķĸīįĹĹĽ
įĹŀĸľĽŇ

Ėĵīıľ
ĮĹļĽŊķ
łĽĹĬņ
ĭİĶijļİĬŊ
ĽijŃİ
ĉıĹIJij

ĕľĽĹłİĸŇ
ĸİŀĹĻĹŃĹ Čī
ŀĭīĽijŃŇ
ĵĹĿİ

ďĹĸİłĸĹ
ĖĺĹĵĹĴĸĹĴ
ĽĹĶŇĵĹĭĹIJŇ ĠġĪě
ķīķī
ķľįĶŊĉıijĸī ĝľĶĶİĻ
İĮĹĭijŃĸij

61
ėİĬİ
ĮĹĭĹĻijĶij
łĽĹ
ĽņĽĹłŇ ĭ ĽĹłŇ
ĉĹĻijļĉňĴ

Ěij

ĉī įīè ćijįijķĹ

ėĹĶŇĵĹļijķĺī Yĵŀİķ[ įī
ĽijłĸİĴ čĬĹĶİİ đijļĽİĻĔİĵ
ĹIJĹĻĸīŊ ľĸīļĭĻĹįİ
ĸīIJĸīłİĸī
ĭļĽĻİłī
Ěij ŀij

ĆľįľĺĻijIJĸīĽİĶİĸ

İļĶijĭįīĶŇĸİĴŃİķ
ĽņĭĹIJįİĻıijŃŇļŊĹĽ
įĹķĹĮīĽİĶŇļĽĭ
ĵķĹijķļĹĽĻľį
ĸijĵīķ

62
ĢĴ
ġĠē
ĺİĻĭīŊĸī
łīĶī
ĒĹ ĒİĽ
ļĹķĸİĭīʼnļŇ

łĽĹĭņijķİĸĸĹ
ňĽĹŀĹĽİĶij
ĹĬļľįijĽŇ

ďīĵĽņIJĸīİŃŇ

ŊĻİŃijĶĞěĪĠġijIJľ
łijĽŇĸİįīĭĸijİIJī
ĽĻľįĸİĸijŊļķijļļijļ
ĝľĶĶİĻ

ĔĹłİķľ
ĽĹŊĸİ
ľįijĭĶŋĸ

63
ĖľłŋĽĹķĭņĻīıİĸĸĹĴ
ĽĹĬĹĴĹIJīĬĹłİĸĸĹļĽijŊļłŋĶ

łĽĹĻīIJľķĸĹĬľįİĽĹŁİĸijĽŇİŋ
ĬľįľńijĴĺĹĽİĸŁijīĶ ćĻİIJľĶŇĽī
ĽİIJěĤēğĹIJīĬĹĽijĶļŊ
ĔĹįĹĬĸīŊİĴ
ıİĸńijĸīĭĬľįľńİķ
ķĹıİĽļĽīĽŇįĶŊ
ĸīļľĮĻĹIJĹĴ

ĊļĶijĹĺīļīİĽİļŇ
łĽĹĹĸīľĴįŋĽĭļīķĹ
ĭĹĶĵľdĸľ
ňĽĹĸİĺĻĹķĹʼnįİĭĹłĵľ
ąĮİĸĽņ
İŋĽijĺī
ĸīįĹĶĮĹ ēĸīĹįĸīijIJ
ĹļĽīĭĶİĸĸņİĬİIJĺĻij ĶľłŃijŀķĹijŀļĹ
ļķĹĽĻī
ĭĵĹĸİłĸĹķ ĽĻľįĸijŁ
ļłŋĽİĺĻijĸĹļŊĽ
ĸİĺĻijŊĽĸĹļĽij ĤīĬļĹĶʼnĽĸĹ
ľĭİĻİĸĭİŋĺĻİ
įīĸĸĹļĽij
ijĽİķ
ćĻİIJľĶŇĽīĽİĹĸij ĬĹĶİİŊİŋĺĹĶ
ļĽīĸĹĭŊĽļŊĸİįİİļĺĹļĹ ĸĹļĽŇʼnĵĹĸ
Ĭĸņķij ĒİķĹĮľĽĻīĬĹĽīĽŇ ĽĻĹĶijĻľʼn
ĭļijļĽİķİ
ĸİļĺĹļĹĬĸņ
ıijĽŇĸĹĻķīĶŇĸĹĴ
ıijIJĸŇʼn

čijķİĸĸĹ
İĥġ
ķijļĽİĻ
Ĕİĵ
ŊŀĹĽİĶ
ļĭīķijĹĬ
ļľįijĽŇ

ĉľķīʼn

ĹĽĭİĽļĽĭİĸĸĹļĽŇ
ĶĹıijĽļŊĸī
ĽİĬŊ

ĤĭĽİĬİ
ĸİļĹķĸİĭī
ʼnļŇ
Ĕİĵ
ĸĹ
ĻijļĵİļĽŇ
Ļijļĵ
ĆĹʼnļŇ

łĽĹ
ĵīĵĽĹĶŇĵĹ
ĉıĹIJijĭņĺĹĶĸijĽļĭĹŋ
ĽİĵľńİİIJīįīĸijİ

İŋĺĻijįŋĽļŊ
ľįīĶijĽŇ

64
ĔĻijĭļŋķ
ľĭīıİĸijij
ļĹ
ķĸİĭīʼnļŇ
łĽĹ
ļķĹĮľĭīķ
ĺĹķĹłŇ ĔĹłİķľĬņ
ĺĻĹļĽĹĸİļĹĵĻī
ĽijĽŇİŋijĹĽĺĻīĭijĽŇ
ĸīĵľŀĸʼnĔľļĵīĴ
ĭĹļĺijĽņĭīİĽ
įİĽijŃİĵ

ĉīňĽijķ ĉīĭīĴĸİĬľįİķ
įİĽŊķĶľłŃİĬņĽŇ čĵīĵīŊıİĹĸī ĺĻİįīĭīĽŇļŊļİĸĽij
ļijĻĹĽīķij
łİķĻīļĽij ıİĸńijĸī
ķijļĽİĻ ķİĸĽīĶŇĸņķijĶĶʼn
ļĥēĝġĜıİĸńijĸĹĴ
ĖĽİĸŀĹĶŇķ IJijŊķ ĒīŃĬijIJĸİļ
ĵīĵĹĸī ķİĸŊİĽĶʼnįİĴ

ėİ ıİ ĵīłİļĽĭī,
ĵĹĽĹĻņİ įİĶīʼnĽ ıİĸ-
ńijĸ ĺĹĶİIJĸņķij, ĻīĸĹ
ijĶij ĺĹIJįĸĹ ĭİįľĽ
ĵ ľĬņĽĵīķ.

ďīıİĽļŊ

ĭņļīķijľıİĭļŋ
ĜĽĹı ĻİŃijĶij

čķİĸĸĹ
Ľīĵ

65
ĊļĶijňĽīIJīįīłī
ĽİĬİĸİĺĹĺĶİłľ

ŊĶİĮĵĹĸīĴįľĬĹĶİİ
ĺĹįŀĹįŊńİĮĹĸī
ĽĭĹʼnįĹĶı
ĸĹļĽŇ
ĒľĽīĵłĽĹ

ĉňĭijį

ĐīįĸĹ

ćĽīĵĹķ
ļĶľłīİķņĭļŋ
ĹĬļľįijĶij

66
Ėĵľłī
Ķī

67
Ģķ

ĔĻijĭİĽ
IJįĻīļŇĽİ

đİĸŊIJĹ
ĭľĽĖīĻī
Ģķ
įī

ĤĬņĶī ĵĹĸİłĸĹ
ľĭīļĸīįĸŊŀ
ijĵĹİ łĽĹIJī
ĬņĶī ĤķĹĮľ
IJīĴĽijijIJī
ĬĻīĽŇļĭĹʼn
ĭİńŇ

ĤĺĻijĸĹļijĶī ėĭĹŊķīķī
ĵīļĽĻʼnĶʼnijĺĻĹļ ļĵīIJīĶī
łĽĹ
ŊķĹĮľIJīİŀīĽŇ
ĽĹŀĹłľİŋ
ĭĶʼnĬĹİ
IJīĬĻīĽŇ ĭĻİķŊ

68
ďĹĮįī ėİĬİĸİĵī
đĹŊ ĹĸīňĽĹ ıİĽļŊ
łĽĹĽņ
ķīķī ļĵīIJī IJīįīŋŃŇĤĞěī
Ķī ĝġğğĠġĖġ
Ēľįī
ĭĹĺĻĹ
ļĹĭ

ćłİĻī
ĔĹĽİĶİ
ĿĹĸľ

ďĹĸİłĸĹ

ĮĹĭĹĻij
Ķī
ėņĸİ
ĤĬņĸİ
ėņĸİ ļĽīĶīĽīĵ
ĮĹĭĹ ĭĻīĽŇ
ĻijĶī
ļĸİĴ

ĒĹĭņļĹĭĻī čķīķī

Ķij ĔĹĽĹķľłĽĹ ijĺīĺīĽĹıİ
ĭņĶĮľĸŇŊijĸij ķŋĻĽĭ čŀľĬijĶij
ĵĹĮįīļĸİĴĸİ ĤļīķĕěėĘĞè
ĮĹĭĹĻijĶij

ĔĹĽĹķľłĽĹ
ķĹŊķīķī
ğĘģĥĕē

ĉŊįŊ
ļĵīIJīĶ
łĽĹ
ŊĭĹĺīļĸĹļ
Ľij ėņĺĻijŃĶī
ijğĘĠIJ
ľĬijĽŇ

69
72
ĜĽĹı ćijįij ĖĺĻŊĽīĶīļŇ
ćİĻĹŊĽĸĹ
ĹĸľĬİıīĶ
ķĹ
IJįİļŇİĮĹ Ĭņ
ĺĹĵīįŊįŊ
ĵļĹļİįŊķ
ĮįİĬľįİĽ
ĸİĽ ĒīĭİĻĸĹ
ĸİĭİĻĸŋĽļŊ
ĭĬİIJĹĺīļĸĹļĽij ĔĹ
ĹĸľĬİıīĶ įĹķĹĴ
ĺĹĽĹķ
ĵĻīĴĸİĴķİĻİ
ŊĬņ
ļĵīıľįŊįİ

ĽīĵļįİĶīĶī
łĽĹŊĭĹĺīļ
ĸĹļĽij

ĔĹĽĹķľłĽĹ
İļĶijĹĸijĺĻīĭįī
ĺĹĶijŁİĴļĵijĴ
Ĺĸ
ļķĹıİĽļĺĻŊĽīĽŇ
ķİĸŊ

ďľįī ĸijĬľįŇ

ĮįİŊļķĹĮľĭņĻīļĽij

ijĸijĵĽĹĸijĵĹĮįīĬĹĶŇ
ŃİĸİĺĻijłijĸijĽ
ķĸİĬĹĶŇ

ĖĹıīĶİʼn
ĹĽĭĹijŀĻĹ
įijĽİĶŊŀ

Ęįīłij

73
Ąijģĥè

74
75
76
77
ďľįī ĽĹ
ļĹĬĻīĶīļŇ
и ль н а я
Ст м !
во всё

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß
ĒİľıİĶij čķİĸĸĹ
ĒĹĽņ
İńŋķĹ
ıİŃŇĭļŋ
ijļĺĻī
ĭijĽŇ

ėņļīķī
ĸīļİĬŊňĽĹ
ĸīĭĶİĵĶī

ĉıĹIJij
ėņıİ
ĺĹĸijķī
İŃŇ

ĊļĽŇįĻľĮĹĴ
ĭİĻĸijļŇ
ĖįİĶīĴ ŊĬİĻľĺijļĽĹĶİĽ
ijĺĻijĵĹĸłij
ňĽĹ
łĽĹĬņŊ ijĺľļĵīʼnĽİĬİ
ĺīŁīĸī
ķĹĮĭļŋľĶī ĺľĶʼnĭĶĹĬ
įijĽŇ

ĢĽĹĹįijĸ
ĭīĻijīĸĽ

ėņňĽĹĮĹĸİ
ļįİĶīİŃŇ

ĤIJĸīʼn
ĵīĵ
ĽņĹĽĸĹļijŃŇļŊ
ĵĺľŃĵīķ

čĸīłİ
ĸīļĬņIJįİļŇ
ĸİĬņĶĹ

81
ĖįīŋĽļŊķĸİ
Ľņ
ĽİĺİĻŇĺĻİļķņ
ĵīİŃŇļŊĺİĻİį
ĖĽİĸŀĹĶŇķĹķ

ûĦè
þĦĝēè

ÿĮĘėěĠ
ĤĥĕĘĠĠĮĜ
ĝĥġ
ĢġĥĘģIJĞĝġĠĥ
ģġĞįè

ČĸīİŃŇ

ŊijIJĸīłīĶŇĸĹ
ĸİŀĹĽİĶňĽĹ
ĮĹįİĶīĽŇd

ĒĹ

ļįīŋĽļŊ
ķĸİ
ĽİĺİĻŇ
ŊĺĹĶľłľ
ĦėġĕġĞįĤ
ĥĕěĘ

82
ĚĹĻĹŃīŊ
ijįİŊ

ĐľłŃİĺĻij
ĵĹĸłijĽŇĽİĬŊ
ĭĽīłĵİ

ĆľįİĽ ą
ĺĹŀĹıİĸī îģġĤį
ĽĹĽİŋ ĢĦīĝĦěĕĮĞĘ
ļļĹĻľĶʼn ĺĻijĵĹĸ
ĬĹĭĸij ĚēĜěĚğē
łijĶ īěĠĮè
ĵĹĭ
ĆīĬī
ĭņĭİĶī
ķľıijĵīijIJ
ļİĬŊ

83
ĔĹĶİĮłİ
ĒİĺİĻİĮĸij
ļĽīĻijĸī ĺīĶĵľ

ćņĭ
ĺĹĻŊįĵİ

ķňķ

Ĥĸİ
IJĸīʼn
ĵĽĹ
ňĽĹĽğē
ĠįIJĝè

ûĠĤĥġĞĝ
ĠĦĞğĘĠIJ
ĤėġģġĖě
ěĠēĢēĞ

ĉİĻıij îġęĘ
ĸİ
ĽİİĮĹ ĤĺĹ ķĹʼnĥēĪĝĦ

İįľIJīĺĹĶij đijĸľ ĉıĹIJijè


ŁijİĴ ĽĹłĵľ

ďīĵĹĮĹ Ŋĸİįľ
łŋĻĽīĭņėĘ ķīʼn
ĞēĘĥĘ

ÿĕġığēĥįè

84
ėņłĽĹ

ĤĢIJĥěĞ
Ĥ

ĒİķĹʼn
łŋĻĽĹĭľĥēĪ
ĝĦ, ĉıĹIJij

85
86
ĔĻijĭİĽ

ĢįijĽ

ąĶĶĹ
ĢĽĹ
įĹķĖňķĺ ĉıĹIJijĝľĶ
ļĹĸĹĭ ĶİĻijIJ

ĭĸijIJĺĹ
ľĶijŁİ

87
ą
IJįĻīĭļĽĭľĴ
ċīĶŇ
łĽĹķĸİ
ĉıĹIJij
ĹłİĸŇ ĺĻijŀĹįijĽļŊIJĭĹĸijĽŇ
ĺĻijŊĽĸĹ ĺĻijĽīĵijŀĹĬļĽĹŊ
ĽİĶŇļĽĭīŀ
÷ēĝġĜ
ļʼnĻĺĻijIJ ĒĹĭņıİ
ļīķijĺĻijIJņĭīĶij
ĭļİŀļĹļİįİĴĬņĽŇ
ĹłİĸŇĭĸijķīĽİĶŇ
ĸņķij

ēĹĹĹĹd ēĵĹĶĹ
łİļĽĸĹ
ĽņłĽĹ ĽĹ ŃĵĹĶŇĸĹĴ
ĮĹĭĹĻŊ

ĚēğĘĥěĞē ĺĶĹńīįĵijĺĻij
įī
ĺīĻĵĹĭīĸīļĽĻīĸ
ĸīŊķīŃijĸī ćņ
İŋįīıİķĹıİĽİ
ľĭijįİĽŇijIJ
Ĺĵĸī

ĉī įī
ĖĺĹĻĽijĭĸīŊ Ēľ
ĸİĬľįİķ
ĕěęĦè ķīŃijĸīĉľķīİŃŇ
ĽĹĻĹĺijĽŇļŊļĭņ
ňĽĹĵīĵĹĴ ĸijĬľįŇ ĭĹįīķij
ěĚĕģēĬĘĠĘĩēĬĹ
ıİ
ŊIJĸīĶī
łĽĹĻī ĔĻĹļĽĹ

ĸĹijĶijĺĹIJįĸĹłĽĹ IJĸīİĽİ
ĺĹįľķī
ĸijĬľįŇĽīĵĹİļĶľ Ķī
łĽĹ
ĬņĽŇķĹ
łijĽļŊ ČįİļŇļĽĹĶŇ ıİĽ
ĭņķĹĮĶij
ĵĹĠĘĢģěIJĥĠĮĨ ĬņĺĹļĶİįijĽŇ
ĞěĪĠġĤĥĘĜ IJīĸİĴ
ĬĻĹįijĽ

÷ġĠĘĪĠġęĘè
ĚĹĻĹŃĹ
łĽĹĽņķĸİ
ĺĹIJĭĹĸijĶī ČĸīİŃŇ

ŊĸīįĸŊŀĭijįİĶī
ĵīĵ
ĵīĵijİ ĽĹįİĽijŃĵijĵľ
ĻijĶijĥģēĕĝĦ
ĭĹIJĶİ

Ěķ

88
ĕīIJĭİŊľĽĻĹķĸİ ĔĹňĽĹķľķĸİĸľıİĸ
ĒİĹıij ĮĹĭĹĻijĶīĤĹļĽī ĽĭĹĴĺijĵīĺ
łĽĹĬņ
įīĶ
łĽĹ ĭijĶīİŋĭĻİķĹĸĽİ ĹĽĭİIJĽijįİĭĹłİĵ
Ľņľıİ ĸīĸĹłŇ ĸīĽīĸŁņ ėņıİ
įĹķī ĸİĺĻĹĽijĭ
Ĉįİ
ĽĭĹŊķī
Ńijĸī

ėĹĶŇĵĹļĹļŁİĺ
ĶİĸijİķĹļĽĹĻĹı
ĸĹ
ŀĹĻĹŃĹ

ďĹĸİłĸĹ

įĹĻĹĮĹĴ

đīķī
įıİĴĸļĵīIJīĶī
ĽĹĽķīĶŇłijĵ
ĹĸīĭIJŊĶīķī
ķīķĹĮľŊd

89
Ēİįľķīʼn
łĽĹňĽĹļĺĻīĭİį
ĶijĭĹľĸİĮĹĽīĵĹĴ
ķijĶņĴĺŋļijĵ
Ŋĸİĸīĭijıľ
ĽīĸŁņ

ñęġĚěè ĢĴ

ñęġĚěè

Ąĥġ

Ċėěĥ
IJĭĹĸijĶī

ļĵīIJīĶī
łĽĹ
ĵĽĹ ĽĹĤĘĞĭğē
īěĠĦ ēłŋķĹĸī
ĭĹĹĬńİ

ą
ĠěġĪijğ
úĦĞēėĠġ
įĹĻĹĮĹĴ ėņıİ ýēĚĕĞĘĝēĜ
İŋIJĸīİŃŇ
ĭļʼnįľ ĥĘĤį
įİ
ļľŋĽļĭĹĴ ĭĹłĵijè
ĠġĤ

üġĝē

ĉıijĸè

üġĝē

ĺīĺĹłĵīè

ĆĹıİ
ĸľ
ŊıİĺĻĹļijĶ
ĬņĽŇĺĹīĵĵľ
ĻīĽĸİĴ
ĉıĹ
IJijd

90
Ăě Ĩě Ĩěè

îĮĤĥģĘĘ

ķīķĹłĵīè

ÿĮİIJįijŃŇ
ĺĻŊķĹĵīĵĢēĢē
ĺĻĹŃĶņķĶİĽĹķ
ĺĹļĶİĬīĻ
Ĭİĵʼn

ĒĹĺīĺī
ĸİįĹĶıİĸ
ĹĬňĽĹķIJĸīĽŇ

ĭİĻĸĹĢĽĹ
ĽĹĶŇĵĹķİıįľ
ĸīķij
įİ
ĭĹłĵīķij

91
đīķī

īĮįİ
ķņ

ėīĵ

ĵĽĹŀĹłİĽ
ķĹĻĹıİ
ĸĹĮĹ

ĔĻĹļĽijĽİ

ļňĻ
ĸĹĭņ
ľĭİĻİĸņ
łĽĹ
ĭņĽľįīĺĻij
ŃĶij

92
Ċįīĭīķ łĽĹĬņŊķĹĮĶī
ķĹıİĽĺĹĵīIJīĽŇ ĹĽĭİĽijĽŇĭīķ
ļŊġĤĥģĘĘ
łİķ ÃĸİĽÄ
ĹĬņłĸĹ
ĔĻĹļĽijĽİIJī
ĹĺĹIJįīĸijİ
ĸī ĒľŀĭīĽijĽ

įİʼnļŇ
ĿijĻķİĸ ĕľĬij ĚĹĻĹ
ĸĹİĬĶʼnįĹİńŋ ŃĹijĮĻī
ĹļĽīĶĹļŇ İŃŇ
ĤľıİĮĹĭĹ
ĻijĶī
ŊňĽijķ
ĉĶŊĸīłīĶī ĬĹĶŇŃİĸİIJī
ĭīķİĮĹĸīįĹ ĸijķīʼnļŇ
ĬņĶĹIJīĵī
IJīĽŇ

ĢĽĹĸİķĹĴĭņĬĹĻ

ĕľĬij
ijĸİĽĭĹĴ ûĜ
ķīķ

ĤĽĹĶŇĵĹĺĹķĹ īĶİįijģĦĖĠĦ
ĮīʼnĥĘĔĘIJīĺĶī ĞēĤįè
ĽijĽŇĺĹįĹĶ
Įīķ

÷ēĝēIJ
ıİĽņ
Įĸijįīè

ėļļļè
ėijŃİ

ĉıİĴĸè

ĜĽĹIJīĵī
IJņĭīĽŇĬľ
įİĽİ

ĽĻijĺĹĻŁijij
ķĹĻĹıİĸĹĮĹ

ĺĹıīĶľĴ
ļĽī

93
čIJĭijĸijĽİ
ķňķ
ĐīįĸĹ
ĽĹĮįīĺĹĻ
ĸĹľĸīļĸİĽķĹ ŁijʼnĺİłİĸŇŊijĽĻij
ĻĹıİĸĹĮĹ ĽĹĶŇĵĹ ĵĹĵī ĵĹĶņ
ĺİłİĸŇİļĺĻİį
ļĵīIJīĸijŊķij

ûġġġè
üĘĪĘĠįĘè

ĚķķĿ
ĶīĹĭīĴ

ñęĘĜĠè

?..

ഠਗ
*ĵijĽ eijĸĹļĽĻīĸİŁ

94
÷ēĝēIJ ĄĘĖġè
ıīĶĹļĽŇèĔĻĹļĽij ĒĹňĽĹ
ĽİķĹʼnįĹłŇè ĸİŊè

ĒijłİĮĹĸİ
ĮĹĭĹĻij ĒīįĹĺĹĮĹĭĹ
ĻijĽŇ ćļĽĻİĽijķļŊ
ĭĺĹĶĸĹłŇĭįĹ
ĵīŀďĹĶķīĸī
ĤIJĸīʼn

ĵĽĹĽņ

ĔİłİĸŇİ
čįŋķĽİ
ĺĹĽĹķĵľ
įİĭĹłĵij
ĺĹĻī ĺijķ
ĸīĽīĸŁņ

ĒİłİļĽĸĹ
ŀĹłľĺijļīĽŇķī
ķīļķĹĽĻijĵīĵ
ŊĽīĸŁľʼnè

95
Ĥ
IJįİļŇ

ĒľĽīĵ
łĽĹ

ĤĉıĹIJij ĒİIJĸīʼn

ĖĺīļijĬĹ
łĽĹ łĽĹĽİĬİĹĽ
ĺĻijŃĶī ķİĸŊĸīįĹ

ĔĻĹļĽijIJī
ļİĮĹįĸŊŃĸİİ
ĔĻĹļĽĹ

96
ĒĹĸīłĸŋķ
ļĽĹĮĹ
łĽĹĽņ
ļĵīıİŃŇ
ĝĥġ
ĽņĽīĵīŊ

YĠĖĖĨ[
ĤīĮİĸĽ ĵīĵ
ijĽņ

ĕīĬĹ
ĽīʼnĸīþĥĘĠ
ĨġĞįğē

ēĸĺĻijĵī
IJīĶľĬĻīĽŇ
ķİĸŊ

ĤĽľĽĺĻijłŋķ ĒĹķņĹĬİ
IJĸīİķ
łĽĹĸīķ
ňĽĹĮĹĸijĵĹĮįī
ĸİĺĹIJĭĹĶŊĽ

ėņĸī
ĹłİĻİįij

İļĶijĸİĺĹ
ĤļĶņŃīĶī
ķĹıİŃŇ
ĵīĵĽņĮĹĭĹ ķĸİ
ĻijĶīļĔİĵĹķ
Čĸīʼn
ĽņŀĹ
łİŃŇĭņĴĽij

97
đĹıİĽ

ĒİŀĹłľĽĹĻĹ
įĶŊĸīłīĶī
ĺijĽŇ
ĸĹĽņįĹĶ
ļĶİIJİŃŇ
ıĸīĺĻijĸŊĽŇĻİ
Ńİĸijİ

ĜĽĹĽİĺİĻŇ
ļĵīıİŃŇĚĹ
ĐīįĸĹ łİŃŇĹļĭĹĬĹ
įijĽŇļŊĹĽ ĆĹĶŇŃİĭļİĮĹ
ĭļİĮĹňĽĹ ĸīļĭİĽİ ĒĹįīĭīĴ
ĮĹ ĭĸīłīĶİĵĹİ łĽĹ
ĺĻĹŊļĸijķ

čįŋĽ
ĤĸİĺĻijĸij
ķīʼnĺĻijĵīIJņĹĽ
ĽİĬŊ
ijİļĶijĵĽĹ
ĽĹijľĬŇŋĽĔİĵī

ĽĹňĽĹĬľįľIJ

čİļĶijķņ
ļĹĬijĻīİķļŊ
ňĽĹļįİĶīĽŇ

98
ÃdĽĹĸīķ
ĺĹĸīįĹ
ĬijĽļŊĺĹ
ķĹńŇÄ

YľĿĿ[

ēŀ

ĬĹıİè

ĔĻĹļĽijĽİ
ķĹĶĹ
įĹĴłİĶĹĭİĵ
ĸĹ

ĵīıİĽļŊ
ľķİĸŊ
ĺĻĹĬĶİķī

ćņĸİķĹĮĶij
ĬņĺĹķĹłŇļĽī
Ļijĵľ

ēłŋķĻİłŇ

ĺīĺīŃī

99
ĖĺīļijĬĹ

ćļĭĹŋĭĻİķŊ
ŊķĹĮĺĹįĸŊĽŇļŊĺĹ
ĶİļĽĸijŁİIJīĻīIJ
ĬİIJ
ĭļŊĵijŀIJīĽĻľį
ĸİĸijĴ

÷ĥġľ
ĸīļĮĻŊIJĸīŊ
ļĭijĸŇŊ

ī

ĉī įī

īŀĶİĬļĽĹ Ĥ
ĮĹļĺĹ
ijĶĹįijĸ ıī
ĺİĸĸij

ĔijĽİĻ

ľĸīļĸİĽ
ĭĻİķİĸij

đĹĴķľı
ĭİĻĸŋĽļŊ
ĭīĘĤĥįè

ĘĽijŀĸij
ĤĹĽĭİIJľĽİĬŊ
ĭĹĭĻİķŊ

ĸĹĮij
ĭķİļĽİ
ĶĹĵĽij

100
ėņľĭİĻİĸ

łĽĹňĽīĽī
ĵĭīĻĽijĻī

įİįľĶŊ

ĄĥġĚē
ēįī
Ĩģ
ĭĺĹĶĸİ

ėņłĽĹ
ĸijĬľįŇļĶņ
ŃīĶ

Ăğ
Ĩğ Ĩğè

101
ĔĻijĭİĽ

čĻĭijĸĮ

đĹıİķ
ĺĹĮĹĭĹ
ĻijĽŇ

102
о с лу ч и л ос ь
«Эт е»
вы ст а вк
на Всемирной

ÃËÀÂÀ ÏßÒÀß
ďīıįņĴŀĹłİĽ
ľĭijįİĽŇIJīŀĭīĽņĭīʼn ĉĹĬĻĹ
ńľʼnïĤĘğěģĠĦıĕĮĤ ĺĹıīĶĹĭīĽŇ
ĥēĕĝĦĭĖijňĽĶİè ĭĬľįľńİİ
Įįİĭļİ
łľįİļīįĭīįŁīĽŇ
ĺİĻĭĹĮĹĭİĵīè

ēĽĺĻīĭŇ
ĽİļŇĭĻīĵİĽİĸī ĘIJĻijĽİ
ùēģĤĭIJīŀĭīĽņ ĭİĶijĵĹĶİĺĸņĴ
ĭīʼnńİķįľŀĸīľł ĮĹĻĹįĬľįľńİĮĹ
ĸĹķĺīĭijĶŇĹĸİ ĭĹĮĻĹķĸĹķ
Ėĝąè ďĹĶijIJİİè

ĢĽĹe
čĭİļİĶijĽİļŇ ĭĹĶĸľʼnńİİ
ļĬİIJIJīĬĹĽĸĹĴ ĺĻijĵĶʼnłİĸijİ
ĽĹĶĺĹĴè ĭļİĴıijIJĸijè

čĽīĵ

ęĻīĸ
įīĴ ĺİĻİįĽİķĵīĵ
ļĭİĽ
ĺĹıī ĹĽĺĻīĭijĽİļŇĺĹ
ĶľĴļĽī ļĭĹijķķİļĽīķ

ĸīĺĹķĸʼnĭļİĮ
įīĦĞĮĔēĜ
ĥĘĤį

ĖįİĶīĴĽİ
ňĽĹķİĻĹĺĻijŊĽijİ
ľĸijĵīĶŇĸņķijIJī
ĺĹķijĸīʼnńijķļŊ
įĶŊĕĤĘĨĸīŃijŀ
ĮĹļĽİĴè

105
čĺĻĹļĶİįijĽİ
ćļĽľĺijĽİĶŇĸīŊĻİłŇ
łĽĹĬņĹĸijĸİĺĻĹ ĢģĘĚěėĘĠĥē÷ĘĠĠĘėěĬľ
ĺľļĽijĶijľĮĹńİĸijİ įİĽĽĻīĸļĶijĻĹĭīĽŇļŊ
ĭĸīľłĸĹķĺī ĭĺĻŊķĹķňĿijĻİ
ĭijĶŇĹĸİ ijIJāĞġģěėĮè

čĻĭijĸĮ
ĸīķİļĽİĔİĵ ĢĽĹ
ijĖĽİĸŀĹĶŇķļijįŊĽĸī ĬľįİĽ
ĽĻijĬľĸİ ĖįİĶīĴĭļŋ
ĶİĮĵĹ
łĽĹĬņĺĻijĭĶİłŇ
ijŀĭĸijķīĸijİ
ĤĺĻijĭİįľ
ijŀĺĻŊķĹ
ĵĽİĬİ

ĕľĬij

Ęįīłij

106
ėĹ
ĵīĵķņ
ĹĽĵĻņĭīİķļİĮĹį
ĸŊŃĸʼnʼnĭņļĽīĭĵľ

ĺĹĶĸĹļĽŇʼnļĹĹĽĭİĽ
ļĽĭľİĽİŋĽİķİe łĽĹĬņ
ĵĹļķijłİļĵĹĴ ĺİĻİŀĭīĽijĽŇļijĮĸīĶ
ňĻİ ĭĭijįİĻīįijĹĭĹĶĸ

ĵĹĽĹĻņķľıİįİļŊĽŇ
ĽņļŊłĶİĽ
ijĸīłīĽŇ
ŊĻķīĻĵľ
đņĬľĵĭīĶŇĸĹ
įĹĽŊĸľĶijļŇļĵĭĹIJŇ
ĵĹļķĹļ
ĸīŃĸĹĭņĴ
Ĺĵİīĸ
ĵIJĭŋIJįīķ

ĵĹĽĹĻņŀĺĻİıįİ
ĸİĭijįİĶij

ĢĽĹĽļijĮĸīĶ
ijļŀĹįijĽijIJďēĤ
ĤěġĢĘě íĭļİĭİĻ
ĸĹķĺĹĶľŃīĻijij
ĸİĬī

đņĸīįİİķļŊ
ĤľĭİĻİĸ

łĽĹļĭİĽĹĽIJĭİIJįņ
łĽĹ
Ľīĵıİ
ĵīĵķņ
ĵĹĽĹĻņĴĸīłīĶļĭĹĴ ijļĺĹĶŇIJľİķňĽĹĽ
徼ŇįİļŊĽŇĽņļŊłĶİĽ ļijĮĸīĶijIJĵĹļķĹļī

ĸīIJīį
ĺĻijĬņĭĵĸīķ
łĽĹĬņĸīłīĽŇ
ľĭijįijĽIJįİļŇļłīļĽ ŊĻķīĻĵľ
ĶijĭņĴķijĻĬİIJ
ĭĹĴĸņ

ĽīĵijŊĻķīĻĵīĭļĭĹʼn
ĹłİĻİįŇĹĽĵĻĹİĽįĭİĻijįĶŊ
ĸĹĭņŀĸīľłĸņŀIJīĭĹİĭīĸijĴ

ĺĹIJĭĹĶijĭĭļİķĸīķľĭijįİĽŇ

łİĮĹķņįĹļĽijĮĶijľıİ
ļİĮĹįĸŊ

ĔİĻİįĹķĸĹĴ
ĽİĶİĮĻīĿĸņĴĵĶʼnł

ijķİʼnńijĴĹļĹĬĹİ
IJĸīłİĸijİ

107
ēĸijļĺĹĶŇ
IJĹĭīĶļŊĤĘğįı
ĺĻİIJijįİĸĽīķijįĹ
ķİĸŊįĶŊĹĽĵĻņĽijŊ
ĭİĶijłīĴŃijŀ
ĭņļĽīĭĹĵ

ňĽijķĵĶʼnłĹķķņĹĽ ēĬŅŊĭĶŊʼn
ĵĻņĭīİķĸİĽĹĶŇĵĹĆĹĶŇ ĭņļĽīĭĵľ
ŃľʼnćļİķijĻĸľʼnĭņļĽīĭĵľ ĹĽĵĻņĽĹĴè
ķņĹĽĵĻņĭīİķňĻľķijĻī
ijļĹĮĶīļijŊķİıįľĭļİķ
łİĶĹĭİłİļĽĭĹķ

ñęġĚěè

108
ĉıijĸè ĉľķīĶľįijĭijĽŇ Čĸīʼn IJĸīʼn

ĜĽĹĽņ ĽİĬŊ
ĺĹĵīIJīĭ ėīĵ ĽņÃĹłİĸŇIJīĸŊĽīÄ
įİĭĹłĵīķ
ĵīĵijŀ ķijĶĹļĽĭĹ ĔĻĹļĽĹĮĹĻıľļŇ
ķīķīĻīĬĹĽīİĽ İĴļĽĹĻĹĸņ
ļĭĹİĴıİĸĹĴ
ĭĺĹĽİĶijŁīè įĹĻĹĮĹĴ

ĸĹ
ĉľķīʼn

įĶŊıİĸńijĸņ
ňĽĹŀĹĻĹŃĹe
łİķ ĽĹIJīĸijķīĽŇ
ļŊ ĺĹIJĭĹĶŊİĽ
ļĹŀĻīĸŊĽŇĹļĽ
ĻņĴľķ

đīķ

ĺīĺīļĵīIJīĶ

ķņķĹıİķ
ĺĹĵīĽīĽŇļŊ
ĸīģĦĤĤĝěĨ
ĖġģĝēĨè

ĒİĬľįİķĽİĬŊ ĊĜè
IJīįİĻıijĭīĽŇ
Ķʼn īĵĵľĻīĽĸİĴ

ĬijķīŊ ĘĭijįijķļŊ ĺĻijŊĽİĶŇè


ĭİłİĻĹķ
ďĹĸİłĸĹ

įĹĻĹĮĹĴ YĹŀ[

Mein gott*!
ĢĽĹıİġĠè

*ĸİķ  ĬĹıİķĹĴè

109
110
Ēijĵī
ĵijŀĺľŃİĵ
ćņļĽĻİĶņ
ĺĻijĭĶİĵľĽ
ĽĹĶĺľ

ðĨēè

111
ĒĮĮ

ĈĮĮŀ

112
í ēē ĖĨè

113
đ įī
ķijĶīŊ

ŊĺĻijĮĶīļijĶ
ĵĸīķĺĻijŊĽİ
ĶİĴļĻīĬĹĽņ

īĽņķİĸŊĽīĵ
ĺĹIJĹĻijŃŇ

ēłİĸŇıīĶŇ

Ĥijķ ĸĹľĸīļļĔİ
IJīĴķľļŇ
ĵĹķĹįĸĹĸİIJī
ĉıĹIJij ĒīĴįij ĵĹĸłİĸĸĹİ
čĻĭijĸĮī đņĽīĵĠĘ įİĶŇŁİ
ėġĖġĕēģěĕē ĉīĭīĴĺĻij
ĞěĤį
ĕľĬij įİĻıijĭīĽŇļŊ
ĺĶīĸī
ĢĽĹ
ĠĘĢģġĤįĔē

ĉıĹIJij

114
ĐīįĸĹ čĬľįŇ
ĒĹIJīĵĹĸłij ĹļĽĹĻĹı
ļĸijķĬņļ ĸī
ĽĻİİ

ąŊĭļŋ
ĮīįīĶ
ĵĽĹıİ
ĺĹŊĭijĽļŊ

ĉīıİ
ĸİļĵĹĶŇĵĹ
ĻīIJĹłīĻĹĭīĸ

łĽĹňĽĹĽņ

ćĹĽ ėņķĸİ ėĭĹijĸľıįņ


ĺĹłİķľŊĹĬņłĸĹ ĸľıİĸ
łĽĹĬņ ķİĸŊļĹĭİĻŃİĸĸĹ
ĺİĻİĺĹĻľłīʼnĻīĬĹĽľ ĹĽĹIJĭīĽŇIJīĵīIJ ĸİijĸĽİĻİļľʼnĽ

įĻľĮijķ ĸīķİĸŊ įİĭĹłĵī

ćļİĽĭĹij
ĺĻĹĬĶİķņĸī
łīĶijļŇ
ĺĹĽĹķľ
łĽĹĽņIJīĬņĶī

ĝĥġĚėĘĤį
ĔġĤĤ

115
ĉľķīİŃŇ

ķĹıİŃŇĺĻĹļĽĹ
ĦĜĥěijĺĻĹįĹĶıijĽŇ
ĔĹŀĹıİ
Ľņ ijĮĻīĽŇĭĺĻijķİĻ
ĸİĺĹĸijķīİŃŇ
ĸľʼnıİĸľ
łİķķņĚēĠě
ğēĘğĤIJ

ėĹĶŇĵĹĸİ
ĮĹĭĹĻij
łĽĹĽİĬİ
ĺĻīĭįīĢġĠģēĕěĞēĤį
ļİķİĴĸīŊıijIJĸŇ
ėīĵĹĴıİĸńijĸİ

ĔĻĹŃľ ĵīĵĽņ
ĭİıĶijĭĹ
ĹĽIJĹĭij
IJīĵīIJ

ćĹĽĽľĽ ĽĹ
ĽņijĹŃijĬīİŃŇ
ļŊ
ķijĶĹłĵī
ĘĽİĬŊ
ĸijĵĹĮįīĠĘ
ĔĮĞġĭņ
ĬĹĻī
ĢĽĹ
ĬņĶķĹĴ
ĭņĬĹĻ

116
ėņ
ĻīĬĹĽīİŃŇ
ĸīğĘĠIJ

ćĺĹļĶİį
ĸijĴĻīIJ

ĵĹĮįī

ĘĻĵ

Ľņ
IJīĬņĭ

íēģģģĖĨĨ!

117
ñęġĚě

ĠĘĥè

þĥġĜ

ĉıĹIJijèėņ
ĸľıĸīýĦĔě
ĹĸīĭĬİįİè

ĘĬijĻīĴļŊ

õģĕěĠĖèĤįĹĶı
ĸīĢġĝġĠĪěĥį
ļňĽijķè

čįij ĔĹķĹĮij
ĤĢġĤĞĘęĦ ĕľĬij ľĽİĬŊ
IJīĸijķè İńŋĬľįİĽĭĻİ
ķŊļįİĶīĽŇļ
ňĽijķĵľļĵĹķ
ĖġĕĠēĭļŋ
łĽĹ
IJīŀĹłİŃŇè

øēėĠġ
Ēijĵľįīĸİ
ľŀĹįij
ĔġĤĤ

ĤķijĮĹķ

118
ĉī

ļĽĹĴĽīĵ

íĖ ĖĖ ĖĨè

ĕ ĕīĴĸŀīĻįĽ
ćłŋķ
įİĶĹ
ķijļĽİĻ
ĖĽİĸŀĹĶŇķ
ĒİľIJĸīŋĽİ
ķİĸŊ

ćĽĹłĵľ

ĒİĽ
ĸİĽ ĸİĽ
ĤĥġĜèĔĻĹ
Ńľè

úĘĘĘ ĘĘĘĥè

119
Ąijģĥè

120
ĒĮĮĮĮŀ

ýēģģģĖĨè

121
ČīĬīĭĸĹ

įīķņ
łĽĹĭņ
ĭįĻľĮIJīķĹĶ
łīĶij

ēĽĬīĬ
ļĶijŃĵĹķ
ķĸĹĮĹŃľ
ķī

ĤĸİĽĹłĽĹ
ĬņıīĶľʼnļŇ

122
ĖĨēè

íĖĖĖĖĨ

ĒīIJĹ ĤĬņįīıİĺĹ
ýĦĔěè ĭŋķňĽĹ IJĭĹĶijĶĽİĬİľĴĽij
ĸijłŇİĴ
ĹĽļʼnįī ČīĽīijļŇĮįİ
ĉıĹIJij ĸijĬľįŇļĹļĭĹijķij
Ęĸīļ įİĽijŃĵīķij
īŊĺĹ
ļĽĹĬĹĴ ĵīľĶīıľĭļŋňĽĹ
İļĽŇłĽĹ ļĵĹķĺīĸijİĴ
ĭļĺĹķ
ĸijĽŇ

123
đņĹĬīIJĸīİķ

łĽĹŊĺĻijįľĺĻŊķĹĵĽİ
ĬİįĹķĹĴijľĬŇʼnĵīıįĹ
ĮĹłİĶĹĭİĵī
ĵĹĽĹĻņĴ
ĽİĬİįĹĻĹĮ
Ľņ

îġęĘğġĜ

ñęġĚĘħěĠè
ĄĥġĥĮè

úĘĘĘĥè

124
đīķī
ĝľĶĶİĻ
łĽĹĭņ
IJįİļŇįİ
ĶīİĽİ

ĤĺĹŃĶī
IJīłİĶĹĭİĵĹķ

ŊIJĸīĶīİĮĹ
ĬĹıİ
ňĽĹİĮĹ
ĻľĵįİĶĹèĤIJĸī
ĶīİĮĹļĭĹĴ
ĸņ

ĤĺĹŃĶīIJīĸijķ
ĹĸĺĶĹŀĹĭņĮĶŊįİĶ
ĤįľķīĶī

đīķī

ĺĹĮĹĭĹĻijķĹĬ
ňĽĹķĺĹIJıİ

üģIJğġ
ĤĘĜĪēĤĸīķĸīįĹ
ľĴĽij ĔĻijįľĽĶʼnįij

ĸĹĸīļIJįİļŇĬņĽŇ
ĸİįĹĶıĸĹ

ĤļĺĻŊĽīĶī
Ĺįİıįľ ĊļĶij
ĺĹļĺİŃijķ
ķĹıİķ
ľļĺİĽŇľĴĽij

ĉī
ĸĹ
ĕīĴĸŀīĻįĽ
ijĽņ

Ĝİķıİ
ĽņIJīĸijķī
İŃŇļŊ

125
đņĺĹ
ĮĹĭĹĻijķ
ĹĬňĽĹķ
ĺĹIJıİ

ÃąĺĹĵīľĭīļİļĽŇĭĹIJ
ķĹıĸĹļĽŇĺĹįľķīĽŇ

įİĴļĽĭijĽİĶŇĸĹ
ĶijĭņŀĹĽijĽİ

IJīįīĽŇļĭĹij
ĭĹĺĻĹļņÄ

126
ĉī
ĜİķķĹĮľ
ĺĹķĹłŇ

ďīĵ ĒĹĻ
ĺĹıijĭīİĽİ ķīĶŇĸĹ
Ĥķijļļijļ ĺĹıijĭīʼn đijļļijļ
đĹĻĻijļ ĝľĶĶİĻ

đijļļijļ
ĝľĶĶİĻ
ĵĹĮįīĭņ
ĭĺĹļĶİįĸijĴĻīIJ
IJīĸijķīĶijļŇ
ļĹĬĹĴ

127
ďĽĹ
ňĽĹĬņĶ

įĹĻĹĮīŊ

ÃĜİķ Ēľ
ĸİĝġĠĝģĘĥĠġ
ą
ĺĻĹļĽĹ ĸijĬľįŇ ňĽijķ ĸĹ
IJīĻīĬīĽņĭīŊ
ĻīĬĹĽĸijŁīijIJ ĽīĵijķÄ ļĹĬļĽĭİĸĸņİįİĸŇĮij
Ľņ
ÃĢĴĭĹĸÄ ķĹĮĶīĬņľIJĸīĽŇłĽĹ ĸijĬľįŇ
ĹĬijIJĸİļİ
ĮĹĻįijĶīļŇĬņ
ľļĺİŀīķij
ČĸīİŃŇ
īĭİįŇ
įĶŊıİĸńijĸĭĸīŃİ
ĭĻİķŊňĽĹijĺĻīĭįī
ŀĹĻĹŃĹ

ėņķĹĮĶī
ĬņIJīĸŊĽŇļŊ
łİķ ĸijĬľįŇ
Ľīĵijķ

ąIJĸīİŃŇ

ķijĶņĴ
ňĽĹ
ĸİĺĶĹŀīŊ
ķņļĶŇ

ĉľķīʼn

ļĹĬļĽĭİĸĸņĴ
ĬijIJĸİļeňĽĹ
ġĥĞěĪĠēIJ
ijįİŊ

128
ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ Â íà÷àëå 2011 ãîäà
Æîýëü Äæîíñ çà
âûïèâêîé ðàññêàçàëà
ìíå ïðî «Ëåäè-êèëëåð»;
ìû îæèäàëè íà÷àëà
ôèëüìà «ß âèäåë
äüÿâîëà» Êèì ×æè
Óíà. Íà òîò ìîìåíò
ó íàñ áûë ïåðåðûâ
ìåæäó ïðîåêòàìè,
è ìû ïëàíèðîâàëè
ñîâìåñòíóþ ðàáîòó
íàä ñèêâåëîì íàøåãî
êîìèêñà î ÷àñòíîì
äåòåêòèâå You Have
Killed Me («Òû ìåíÿ
óáèë»), íî îêàçàëîñü,
ó Æîýëü áûë êîíöåïò
ñîáñòâåííîãî êîìèêñà,
è îíà õîòåëà îáñóäèòü
åãî ñî ìíîé.

Èäåÿ áûëà
ïðîñòà: 1950-å,
äîìîõîçÿéêà – òàéíûé
ïðàâèòåëüñòâåííûé
óáèéöà. Çîâóò å¸ Äæîçè.
Ó Æîýëü óæå áûëà ïàðà
ìûñëåé, êàê ââåñòè
ãëàâíóþ ãåðîèíþ â ïî-
âåñòâîâàíèå, êàêîé
ñòèëü ðèñóíêà äîëæåí
áûòü è íàñêîëüêî
æåñòîêîé äîëæíà áûòü
êíèãà. (Ïî ñëó÷àéíîìó
ñîâïàäåíèþ òàêîé æå
æåñòîêîé, êàê è ôèëüì,
êîòîðûé ìû æäàëè.)
Âûáðàííàÿ ýïîõà íå
áûëà ïðîñòî ïîâîäîì
ïîðèñîâàòü ýñêèçû
îäåæäû è ñòàðèííóþ
ìåáåëü; Æîýëü âèäåëà
êóëüòóðíîå çíà÷åíèå
â òîì, ÷òî Äæîçè
áûëà äîìîõîçÿéêîé
â Àìåðèêå ñåðåäèíû
âåêà è óáèéñòâî
äðóãèõ ëþäåé áûëî
äëÿ íå¸ ðàçðÿäêîé.
Æîýëü ïîñîâåòîâàëà
ìíå ïðî÷èòàòü «Òàéíó
æåíñòâåííîñòè» Áåòòè
Ôðèäàí, ÷òîáû ïîíÿòü, Íàì òàêæå ïîâåçëî äîëãîãî ïðèêëþ÷åíèÿ.
÷òî çíà÷èò áðîñèòü çàïîëó÷èòü Êðýíêà äëÿ Êîãäà ÿ ïîâñòðå÷àëñÿ
îáðàçîâàíèå è êàðüåðó, øðèôòîâ. Êàæåòñÿ, ýòî ñ Æîýëü Äæîíñ â 2005
÷òîáû çàáîòèòüñÿ î ìó- óæå ìîÿ ïÿòàÿ êíèãà ãîäó, ÿ óâèäåë â íåé
æå è äåòÿõ è èçî äíÿ ñ Êðýíêîì. Íå ìîãó íå÷òî ïîðàçèòåëüíîå.
â äåíü íàâîäèòü ïîðÿ- îòäåëàòüñÿ îò íåãî. ß òâåðäèë ìíîãèì,
äîê â äîìå. ÷òî èç âñåõ àâòîðîâ,
Ê òîìó æå ó íàñ åñòü ñ êîòîðûìè ÿ ïðåæäå
Êîíå÷íî, ïðåæäå ÷åðòîâñêè êëàññíàÿ ðàáîòàë, ó íå¸
âñåãî îíà õîòåëà ðåäàêöèîííàÿ êîìàíäà, íàèáîëüøèé ïîòåíöèàë.
çíàòü, íàõîæó ëè ÿ åå êîòîðàÿ ñâåëà âñ¸ È ÿ ãîâîðèë ñåðü¸çíî.
èäåþ óäà÷íîé è íå âîåäèíî. Ïðîñòî «Ëåäè-êèëëåð» –
õî÷ó ëè ïîìî÷ü â å¸ ïîñìîòðèòå, ÷òî Dark äîêàçàòåëüñòâî ýòîãî.
âîïëîùåíèè. Horse ñäåëàëè ñ ýòèìè Êîìèêñ ñòàë ìîùíûì
ïÿòüþ âûïóñêàìè. äâèæêîì, êîòîðûé
Ýòî çàíÿëî ó ìåíÿ Ñêàçàòü, ÷òî ìû çàâ¸ë ýòó ìàøèíó,
ñòîëüêî âðåìåíè, ïîðàæåíû óñïåõîì è ÿ ñ âîñõèùåíèåì
ñêîëüêî òðåáóåòñÿ êíèãè – íè÷åãî íå íàáëþäàë, êàê îíà
÷åëîâåêó, ÷òîáû ñêà- ñêàçàòü. È òåïåðü íàáèðàåò îáîðîòû.
çàòü ñëîâî «äà», ò.å. ÿ ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó Âñåãäà áûëî ÿñíî, ÷òî
ÿ ïðîñòî ñêàçàë äà. å¸ îòïóñòèòü. ß çíàþ – îíà ñìîæåò ðàçîãíàòüñÿ
î íåé ïîçàáîòÿòñÿ. äî ìàêñèìóìà, íî ýòî
È âîò ìû çäåñü ñïóñòÿ ñëó÷èëîñü ðàíüøå,
÷åòûðå ãîäà. Çà ýòî Ïðèêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå ÷åì ÿ îæèäàë.
âðåìÿ «Ëåäè-êèëëåð» ìû íàçûâàåì «êîìèê- Íå ìîãó äîæäàòüñÿ,
ïåðåæèëà ìíîæåñòâî ñàìè», ïðèîáðåëè äëÿ ÷òîáû óçíàòü, ÷òî
òðàíñôîðìàöèé. ìåíÿ íîâîå çíà÷åíèå. æå ìîé ëó÷øèé äðóã
Áûëè è áåñêîíå÷íûå ß ïèøó ýòè ñòðîêè, ñîçäàñò ïîñëå ýòîãî
ïîèñêè, è ðàííÿÿ ñåðèÿ ãîòîâÿñü ñòàòü ñòàðøèì ÷óäåñíîãî êîìèêñà,
çàðèñîâîê, è íåñêîëüêî ðåäàêòîðîì Vertigo. êîòîðûé ìû ñäåëàëè
îòâåðãíóòûõ âåðñèé Åñëè áû äàæå ìåñÿö âìåñòå.
ñöåíàðèÿ, è êó÷à íàçàä âû ìíå ñêàçàëè,
ñîææåííîãî êîíöåïò- ÷òî òàêîå ìîæåò Êîãäà Äæîçè Øóëëåð
àðòà, ïðåæäå ÷åì ïðîèçîéòè, ÿ áû íàä âåðí¸òñÿ ñ íîâîé
ìû çàêîí÷èëè. Æîýëü âàìè ïîñìåÿëñÿ. Òåì ìèññèåé, ÿ, êàê è âû,
òâ¸ðäî âçÿëà áðàçäû íå ìåíåå, òàê æå êàê ñ âñòàíó â î÷åðåäü, ÷òîáû
ïðàâëåíèÿ â ñâîè «Ëåäè-êèëëåð», ÿ ñðàçó êóïèòü ñâåæèé âûïóñê.
êðàéíå òàëàíòëèâûå ïîíèìàþ, êîãäà ìíå ß çíàþ, ýòî áóäåò
ðóêè è ïðèâåëà íàñ ïðåäëàãàþò õîðîøóþ óäèâèòåëüíî! Æîýëü,
ê êíèãå, êîòîðóþ âû èäåþ. Ëàóðà è îñòàëüíûå
òîëüêî ÷òî ïðî÷ëè. íåñïîñîáíû íà
Ó ìåíÿ òÿæåëî íà ìåíüøåå.
Ïðîñòî ïîòðÿñàþùå ñåðäöå, áóäüòå óâåðåíû.
âèäåòü, êàê âñ¸ íàêîíåö ß îáîæàþ ýòó êíèãó. Äæåéìè Ñ. Ðè÷,
ñëîæèëîñü. Ðàáîòà Îáîæàþ Äæîçè. Â äîðîãå, 2015
ñ öâåòîì Ëàóðû Îëëðåä È äàæå Ïåêà ÿ îáîæàþ.
ïîðàçèëà íàñ äî ß áóäó ñèëüíî ñêó÷àòü
ãëóáèíû äóøè. Æîýëü ïî ðàáîòå ñ íèìè,
ñïðîñèëà ìåíÿ «Åñëè êîãäà ÿ âêëàäûâàë
áû òû ìîã âçÿòü ëþáîãî ñëîâà â èõ óñòà.
êîëîðèñòà íà êíèãó,
êòî áû ýòî áûë?», è ìû Íî â òî æå âðåìÿ ýòî
ïðèãëàñèëè Ëàóðó. çàâåðøåíèå áîëåå
ÑÎÂÅÒ ÎÒ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ

Äæîçè îòâå÷àåò íà æèçíåííûå âîïðîñû


ñ íåîæèäàííîé òî÷êè çðåíèÿ.

Ïèøèòå íà:
ladykillers@darkhorse.com

Дорогая Джози, С моей точки зрения, есть Уважаемая миссис


как у молодого два пути её решения: Шуллер,
и начинающего автора, в настоящее время
у меня были свои 1. Позвольте вашей я проживаю в Лондоне,
трудности. Я старался профессиональной зависти и насколько я ценю
много работать взять над вами верх разнообразие маршрутов,
в последнее время, и влиять на вашу работу. которые может пред-
но очень много Или же... ложить столица
талантливых Англии, настолько же
и признанных авторов 2. Подпитывайте своё я бесконечно озадачен
получают всю работу. творческое пламя и ис- грубостью жителей её
Может, ты могла бы пользуйте его, чтобы пригородов. В особен-
подсказать мне, как создать новую и лучшую ности тех, кто заскакивает
перестать волноваться работу. Могу порекомен- в автобусы и поезда, не
обо всех этих ужасных довать вам упражнения, дождавшись пока выйдут
писаках и заставить которые помогут в этом. прибывшие пассажиры.
наконец людей замечать Каждый день, перед По Вашему твёрдому
меня? Я не против и руки началом работы, пять убеждению, как лучше
замарать. минут отведите на всего бороться с этими
то, чтобы предаваться патологически невеж-
Подпись: фантазиям. Представьте ливыми персонажами?
Дейв Шайдт, себе других авторов,
Чикаго, Иллинойс получающих почести за Искренне ваш,
свои достижения, затем Мистер Эндрю
представьте какое-нибудь Уотерфилд
Уважаемый мистер ужасное происшествие Лондон, Англия
Шайдт, с ними. Например,
насколько мне известно, страшную автомобильную
очень трудно сделать аварию или побои. Уважаемый мистер
карьеру в творческой Вообразите себе это во Уотерфилд,
сфере, не говоря уже о том, всех деталях, весь путь до хамство может
чтобы быть успешным. кровавого итога, затем, принимать различные
И хотя я всего лишь по истечении этих пяти формы, но важно не
женщина, которая минут, заприте эти позволить социальной
обычно обходит стороной чувства глубоко внутри бестактности
творческие поиски, я всё себя и принимайтесь за возобладать над нами.
же попробую вам помочь. работу!
Люди должны быть с моей... проблемой сражена. Мы начали
осведомлены о том, что по уборке. постоянные отношения
правило этикета было после нашего третьего
нарушено, но не менее Искренне Ваш, свидания.
важно не устраивать Джереми Примерно через месяц
сцену. он стал отдаляться.
Для некоторых Улыбки были всё реже
достаточно пассивно- Дорогой Джереми, и реже. Однажды вечером
агрессивного покачивания я часто сталкиваюсь я хотела устроить ему
головой и поднятой с подобными проблемами. сюрприз и приготовила
брови, но, я считаю, В первую очередь Вам печенье, но когда пришла
юмор может смягчить следует избегать к нему, он открыл дверь,
почти любую ситуацию. попадания крови на обнимая какую-то
Например, когда кто-то ковёр во время вашей блондинку. Я выскочила
проталкивает себе путь «деятельности», но от него, с печеньями
на поезд, похвалите его я понимаю, что иногда в руках!
за энтузиазм в выбран- подобное неизбежно. А мой вопрос к тебе,
ном занятии. Или Так что чем раньше Вы Джози, заключается вот
скажите: «Не так начнёте, тем лучше. в чём: как бы поступила
быстро! Пострадайте- Смешайте аммиак ты? Следует ли мне
ка с остальными!» и тёплую воду (1:1). отомстить, и если да,
Укажите, что все мы При помощи губки то как? Кроме того, есть
в одной упряжке. Если нанесите непосредственно способ узнать, говнюк ли
ничего не помогает, на пятно. Трите, пока парень, прежде чем начать
спокойно наклонитесь раствор полностью не действовать?
и прошепчите ему на ухо, впитается. Полейте
что если он не подождёт холодной водой прямо Спасибо за твой совет,
своей очереди, вы ударите на пятно и протрите Энн из Индианы
его тростью по почкам. насухо. Если ничего не
помогло, купите новый
небольшой коврик, чтобы Дорогая Энн,
Дорогая Джози, прикрыть пятно. не существует верного
как Вы отстирываете способа узнать, является
пятна крови с ковра? Есть ли парень «говнюком»,
ли какие-нибудь способы, Дорогая Джозефина, но лучше обдумать
которыми Вы можете позволь вначале сказать: ситуацию и напомнить
поделиться, как держать я твоя большущая себе, что в этом нет
дом в чистоте после фанатка! С нетерпением твоей вины. Прими
интенсивных... жду, когда смогу читать во внимание этот
домашних дел? Как твою колонку на факт и реши, хочешь
человек, который регулярной основе! ли ты продолжать эти
совмещает спокойную, А теперь моя история... отношения? Но если всё
семейную жизнь Мы встретились на это не сработает, узнай,
с некоторым вечеринке по случаю где живёт та блондинка
нетрадиционным... Рождества, и я была и подожги ей машину.
активным отдыхом. уверена, что он «тот
Надеюсь, Вы сможете самый». Он давал смелые
помочь мне. От не- обещания, оставлял
которых пятен (и людей) большие надежды
действительно очень и всегда мило мне
трудно избавиться, улыбался. Не стоит даже
и я оценил бы Ваши и говорить, что уже очень
советы, как справиться скоро я была полностью
ÑÊÅÒ×ÁÓÊ Ñ ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈßÌÈ ÄÆÎÝËÜ ÄÆÎÍÑ È ÄÆÅÉÌÈ Ñ. ÐÈ×À

Äæîýëü: Çäåñü ïðåäñòàâëåíû


ïðåäâàðèòåëüíûå íàáðîñêè
è èëëþñòðàöèè, êîòîðûå
ÿ ñäåëàëà íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä ñàìûì íà÷àëîì ðàáîòû
íàä ñåðèåé. Ïî áîëüøåé ÷àñòè
ÿ ïðîñòî ïîèãðàëà ñ öâåòàìè
è ïîïûòàëàñü îïðåäåëèòüñÿ
ñ õàðàêòåðîì Äæîçè.

Äæåéìè: Èëëþñòðàöèÿ ñ «Áèáëèåé


äîìîõîçÿéêè» áûëà îáëîæêîé íàøåé
èçíà÷àëüíîé çàÿâêè íà êíèãó, êîòîðàÿ
íà÷èíàëàñü ñòèëèçàöèåé ïîä
òåëåðåêëàìó.
«Áèáëèÿ äîìîõîçÿéêè»
Äæîýëü: Âî âðåìÿ ïîäáîðà ìàòåðèàëà
äëÿ êíèãè ÿ ñäåëàëà íåñêîëüêî ïàðîäèé,
÷òîáû íåìíîãî ïîâåñåëèòüñÿ. Îíè
äîëæíû áûëè ïàðîäèðîâàòü ðåêëàìó
òîãî âðåìåíè. ß èçíà÷àëüíî íàðèñîâàëà
èõ äîâîëüíî ãðóáîâàòûìè è ñîáñòâåííî-
ðó÷íî ñäåëàëà òåêñò íà íèõ.

Äîïîëíèòåëüíûå íàäïèñè – Crank.

Äæåéìè: Ïîìíþ, êàê îäíàæäû ëîìàë


ñ Äæîýëü ãîëîâó íàä òåêñòîì äëÿ ðåêëàìû
àâòîìîáèëÿ, íî îíà íå ñòàëà å¸ äåëàòü,
ïîòîìó ÷òî ñäåëàëà ðåêëàìó ìîðîëèçêè
íè÷óòü íå õóæå.

«Òåïåðü – åù¸ áîëüøå ìåñòà,


÷òîáû ñîõðàíèòü âñå âàøè
îñòàòêè çàìîðîæåííûìè!»

«Ñ ýôôåêòíîé óëûáêîé
Âàì ñ ðóê ñîéäåò äàæå óáèéñòâî».
«Îí áîëüøå íèêîãäà
íå áóäåò æàëîâàòüñÿ
íà ïîçäíèé óæèí!»

Ìûøüÿê.
«Ñïðîñèòå ó ìàìû, ÷åãî îíà
íà ñàìîì äåëå õî÷åò
íà Ðîæäåñòâî...»
«Ðàçäðàæåíû?
Çàêóðèòå Old Port».
«Íà÷íèòå âñ¸ ñ íóëÿ
Êðåì äëÿ ëèöà è ðóê Lake».
ËÅÄÈ ÊÈËËÅÐ ¹1
ÎÁËÎÆÊÀ ÄËß ÂÒÎÐÎÃÎ ÒÈÐÀÆÀ.
ËÅÄÈ ÊÈËËÅÐ ¹2
ÎÁËÎÆÊÀ ÄËß ÂÒÎÐÎÃÎ ÒÈÐÀÆÀ.
т ь в С и э т л
обро пожа лова ать!
Д ите от с юда уез ж
Вы не захот

ÂÀÐÈÀÍÒÍÀß ÎÁËÎÆÊÀ ÂÛÏÓÑÊÀ 1


ÄËß EMERALD CITY COMICON (ECCC)
Öâåòà – Íèê Ôèëàðäè
ÎÁËÎÆÊÀ ÄËß ÆÓÐÍÀËÀ BLEEDING COOL
Öâåòà – Íèê Ôèëàðäè
Литературно-художественное издание
18+

Жоэль Джонс
Джейми С. Рич

ЛЕДИ-КИЛЛЕР
Графический роман

Заведующий редакцией Сергей Тишков


Переводчик Александр Костенко
Редактор Татьяна Королёва
Корректор Елена Захарова
Компьютерная вёрстка QUELLER

ООО «Издательство АСТ»


129085 г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО


129085 г. Мəскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E - mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор жəне өнім бойынша


арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей


Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 27.01.2016. Формат 70x108/16.


Усл. печ. л. 12,60
Тираж экз. Заказ

Вам также может понравиться