Вы находитесь на странице: 1из 12

А) НОРМИ И НРАВИ

КАКВО БЕШЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА „НОРМИ“?


КОЛКО ВИДА НОРМИ СЪЩЕСТВУВАТ?
КАК СЕ ПРЕДАВАТ ОТ ПОКОЛЕНИЕ НА
ПОКОЛЕНИЕ?
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „НРАВИ“ :
УСТАНОВЕНИТЕ ЧРЕЗ ОБИЧАЯ СТАНДАРТИ
ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ХОРАТА В ДАДЕНА
ОБЩНОСТ. НОРМИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ КОЕ Е
ПРАВИЛНО И КОЕ НЕ Е.
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „НРАВСТВЕНОСТ“

Б) ЕТОС – ТОВА Е ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, В КОЯТО


СЕ РАЗВИВАТ ЧОВЕШКИТЕ
ОТНОШЕНИЯ.ЕТОСЪТ Е ТОВА, КОЕТО СЕ
РАЗВИВА И ПРЕДАВА ВЪВ ВРЕМЕТО И
ФОРМИРА НРАВСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА
ЧОВЕКА
В) МОРАЛ – ВЪТРЕШЕН РЕГУЛАТОР НА
ПОВЕДЕНИЕТО , КОЙТО ДЕЙСТВА ЧРЕЗ
СЪЗНАНИЕТО ЗА ЦЕННОСТТА НА ДРУГИТЕ
ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА И ОТНОШЕНИЯ

СЪВЕСТ
- СВОБОДНО И ОТГОВОРНО СЛЕДВАНЕ НА
ВСЕОБЩИТЕ И НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ;
- ПРАВО НА ИЗБОР В ОБЩНОСТ, В КОЯТО
ЧОВЕКА ЖИВЕЕ;
- САМОКРИТИЧНО САМОСЪЗНАНИЕ

Г) ЦЕННОСТТА НА НОРМИТЕ – ЧРЕЗ НОРМИТЕ


СЕ ПОДДЪРЖА ЖИВОТА НА ОБЩНОСТТА

КАК МИСЛИТЕ, КАКВА Е ЧИСЛЕНОСТТА НА


НАСЕЛЕНИЕТО НА ТАЗИ ПУСТИННА ДЪРЖАВА?
 Когато човек не зачита моралните норми и
пренебрегва ценностното им преживяване, той
губи ориентация в общността!Не може да
отличи правилно от неправилно!
- МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
ОБРАЗЦОВИ ИДЕИ И ПРЕДСТАВИ ЗА
ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И ОТНОШЕНИЯТА С
ДРУГИТЕ, КОИТО ЗАДАВАТ ЦЯЛОСТНИЯ
СМИСЪЛ НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. ТЕ
СА ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ И ОСОБЕНИ
ЕМОЦИОНАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И СА
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА СОБСТВЕНОТО
ПОВЕДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ.
А) ОПРЕДЕЛЕНИЕ – ТОВА Е НАУКА ЗА
НРАВСТВЕНОСТТА И МОРАЛА
Аристотел –
философът поставил
основите на етиката
като философско
учение.Той първи
употребява
понятието етика
като знанеи, което
изучава етоса,
моралните ценности
и тяхната
необходимост
Б) ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРАКТИЧЕСКОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ
В) ЕТИКАТА КАТО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФСКИ АСПЕКТ ПРИЛОЖЕН АСПЕКТ

ИЗСЛЕДВА КАК
ИЗУЧАВАНЕ И ВЪЗНИКВАТ
ПОЗНАВАВАНЕ НА МОРАЛНИТЕ
ЕТИЧНИТЕ ПОНЯТИЯ ИЗИСКВАНИЯ, КАК СЕ
И ИДЕИ РАЗБИРАТ И
САНКЦИОНИРАТ
Г) ФИЛОСОФИТЕ, ЕТИКАТА И ЕПОХАТА

ИМАНУЕЛ
КАНТ

АРИСТОТЕЛ

СОКРАТ
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!