Вы находитесь на странице: 1из 29

The

Project Gutenberg EBook of Prvi Srpski bukvar, by Vuk Stefanovic Karadzic

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: Prvi Srpski bukvar

Author: Vuk Stefanovic Karadzic

Release Date: May 7, 2005 [EBook #15791]

Language: Serbian

Character set encoding: Unicode UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PRVI SRPSKI BUKVAR ***

Produced by Project Rastko, Nikola Smolenski, Zoran


Stefanovic and Distributed Proofreaders Europe at
http://dp.rastko.net .

Први Српски
Б У К В А Р .

Написао

В у к С т е ф . К а р а џ и ћ,

Философије доктор, и учени друштва; Санктпетербургскога вољнога


љубитеља Руске Словесности, Краковскога, Тирингско - Саксонскога за
истраживање отач. старине, и Краљевско - Гетингскога член кореспондент.

У Б е ч у,
у штампарији Јерменскога намастира.
1827

ALPHABETI SERBICI
Д Л Я Р У С С К И Х Ъ.
ОГЛЕД СРПСКОГА БУКВАРА.
С ѵ м в о л ъ п р а в о с л а в н ы ѧ в ѣ р ы.
М о л и т в а Г о с п о д н ѧ.
Исправке приређивача
ALPHABETI SERBICI
cum
viciniorum popularium et aliis cultioris Europae alphabetis παραλληλισμός.

Serbic. Illyr. Bohem. Polon. Hungar. German. Ital. Gall.


А а а а a a á a a a
Б б б b b b b b b b
В в в v w w v w v v
Г г г g g g g g g:gara g:gant
Д д д d d d d d d d
Ђ ђ ђ dj ď — gy — — —
Е е е е e e e e e e
Ж ж ж ž ž z̓ zs — — j
З з з z — z z s:lesen s:rosa z
И и и i i i i i i i
Ј ј ј j j i:ia j j j i:mien
К к к k k k k k c:caro c:car
Л л л l l l?:wilk l l l l
Љ љ љ lj — l:li ly — gl:gli il:ail
М м м m m m m m m m
Н н њ nj n n n n n n
Њ њ њ n ň ń ny — gn gn
О о о o o o o o o o
П п п p p p p p p p
Р р р r r r r r r r
С с с s s s sz ß s:sono s:son
Т т т t t t t t t t
Ћ ћ ћ ć ť — ty — — —
У у у u u u u u u ou
Ф ф ф f f f f f f f
Х х х h ch ch h ch — —
Ц ц ц c c c cz z z:zio —
Ч ч ч č č cz cs tsch(?) c:ciò —
Џ џ џ dž — — — — ge —
Ш ш ш š š sz s sch sc:esce ch:cher
Ъ ъ ъ[*] — — — — — — —
[*]
Nil sonat, sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque
ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem r litera ad
praecedentem aut sequentem syllabam trahatur, e. g. умръо, lege u-mr-
o.
Д Л Я Р У С С К И Х Ъ.

Буквы, употребляемыя Сербами, суть тѣже, какъ Русскихъ, и имѣютъ тоже


значеніе. О нѣкоторыхъ немногихъ особенностяхъ должно замѣтить
слѣдющее:
1) Ђ (ђ, ђ) выражаетъ звукъ, котораго не существуетъ въ Русскомъ языкѣ.
Онъ образуется изъ д, жд и иногда (въ чужестранныхъ словахъ) изъ г.
Выговаривается еще мягче, чѣмъ по-русски дьжь; н. п. дође произноси
какъ додьжьє; такъ и: међу, рођен (Церковно-Славянски: между, рожденъ);
анђео (отъ ангелъ).
2) Ћ (ћ, ћ) также не существуетъ въ Русскомъ языкѣ. Оно происходитъ отъ
т, шт (щ) и иногда (въ чужестранныхъ словахъ) отъ к. Произносится еще
мягче, нежели по-русски тьчь; н. п. доћи произноси какъ дотьчьи; такъ и:
ноћ, позлаћен (ЦС. нощь, позлащенъ); ћивот (отъ κιβωτός).
9) Џ (џ, џ) и въ Сербскомъ языкѣ употребляется большею частію въ
чужестранныхъ словахъ. Произноситея почти какъ Русское дж или чж; н.
п. хоџа произноси какъ ходжа или хочжа.
4) Љ составлено изъ л и ь. Такъ вездѣ и произносится; н. п. земљом
произноси зэмльомъ.
5) Њ составлено изъ н и ь. Также и произносится; н. п. њему, њом
произноси ньэму, ньомъ.
6) Ј (ј) выговаривается вездѣ какъ Русское й, н. п. јој ироизноси йой, дјеца
произноси дйеца, чују произноси чуйу.
7) Е (е) вездѣ и во всякомъ положеніи выговаривается какъ Русское э; н. п.
ево произноси эво, идете произноси идэтэ.
Всѣ прочія буквы выговариваются совершенно такъ, какъ у Русскихъ.
ОГЛЕД СРПСКОГА БУКВАРА.

ПРЕДГОВОР.

Што су гођ људи на овоме свијету измислили, ништа се не може


испоредити с п и с м о м . Пријатељу или знанцу своме, који је на далеко
преко бијелог свијета, послати мисли своје на комаду артије; читати, што су
други писали прије двије иљаде година, и написати, да могу други послије
неколико иљада година читати; то је наука, која ум љуцки готово
превазилази, и могло би се рећи, да је онај, који је први њу измислио, био
више Бог, него човек. Писмо је отворило пут уму љуцкоме, да се приближи
к Богу по могућству своме. Оно је измишљено, од прилике, прије четири
иљаде година; и послије свога тешкога и чуднога постања тако је ласно
постало, да данас на свијету нема никаква заната лакшега од њега; и тако се
по свијету размложило, да данас у Европи има народа, у којима нема
човека, да не зна читати и писати. Срби су овај дар Божиј примили тек са
законом ришћанским, прије иљаду година; и прем да се у нашим народним
пјесмама врло често књиге пишу и уче, опет су у народу нашему још врло
ријетки људи, који знаду ч и т а т и и п и с а т и! Што Срби још слабо
почињу к њ и г у учити, и што је још сва Српска књига у читању часловца и
псалтира, томе је криво млого којешта; али што млоги учи по двије и по
три године ч и т а т и , па опет не може да научи, него остане
с в р з и с л о в о , томе су само криви буквари и учитељи. Сваки прави и
паметни родољубац мора желити, да се и у нас буквари начине и школе
уреде према данашњем вијеку; а онаке родољупце, који, „имајући ревност,
но не по разуму“, вичу, да се ништа не поправља, него све да остаје по
старом обичају, онаке, велим, ваља сажаљавати, и молити се Богу, да би ји
опаметио и на прави пут извео. То је највећа разлика између човека
паметна, и између простака, што паметан човек једнако жели и труди се, да
што б о љ е научи или измисли, и да он буде паметнији од својије стари, а
његова ђеца од њега; простак пак све је рад, да остане, као што су му и
стари били, а његова ђеца, као и он што је. Какав би јадан и жалостан род
љуцки и овај свијет био, да су сви људи остајали онаки, као што су и њиови
стари били! Бог је само безумним животињама усудио, да остају до вијека,
као што су им и стари били; а човека је одредио, да се једнако учи, и све
нараштај од нараштаја паметнији да постаје. Што се гођ људи по овој
наредби Божјој већма труде и напредују, то све срећнији и славнији постају;
а што се гођ већма лијене и задржавају, то наличнији на звјериње остају.
Тако су пред нама измакли Енглези и Французи, и млоги други народи
Европејски; тако су иза нас заостали млоги дивљаци по Африци и по
Америци, који и данас живе голи по шумама и једу љуцко месо.
Да не узимамо за углед народе други закона и племена, но ево Руса, који су
с нама једнога закона и племена. Они су прије сто година, како су њиов
језик и писмо одвојили од црквенога језика и писма, познали, да су
и м е н а наши слова тешка и претешка за учење читати; зато су они још
онда по њиовим школама мјесто аз, буки, вједи, глагољ, добро, јест,
живјете, земља, иже, како, људи, мисљете, наш, он, покој, рци, слово,
твердо, ферт, хјер, черв, почели, учити: а, бе, ве, ге, де, же, зе, і, ка, ел, ем,
ен, о, пе, ер, ес, те, еф, хе, че. Истина да је овако сто пута лакше научити
читати; али ни ово још нијесу права имена полугласни слова, јер, н. п. б не
може се читати бе, док се не метне предањга е, него је његов прави глас бъ.
Тако учитељ, који је рад кога н а ј л а к ш е да научи читати, ваља да му не
казује никака и м е н а слова, него само њиове г л а с о в е , које имају у
читању; па онда нема с р и ц а њ а , него, како се познаду слова, одма се
може ч и т а т и . Тако може човек врло ласно за д е с е т д а н а научити
читати! Ја сам то огледао још прије неколико година у Бесарабији и у
Србији, и сад овђе у Бечу. Кад сам овако почињао учити, подсмијевали су
ми се млоги, који су по старом обичају научили читати; но колика је моја
радост била, кад сам прошавше године у Али (Halle), у ондашњој славној и
на далеко чувеној с и р о т и њ с к о ј к у ћ и, виђео, да иљаде ђеце тако уче
читати!
Желећи од свега срца, да би се учење писма у народу нашему облакшало,
написао сам овај буквар, у коме су слова намјештена по реду, како је кога
глас најлакше изговорити.

ае и оу
рс шз жц ч џ
тћ д ђл љк г
вфб пм н њј
1.

ае ао; ос ош од он оп ој ис из иш им уд уз уш уб ум ај еј.

2.

са се си со су ва ви во да де до би та те ти то ту га го ђа ђе ћа ће ћу за ли ко
на не ни но ну ње њи њу па пи по ма ме ми му ја је ји.

3.

ба-ба, бе-ба, бо-ба, бу-ба, ба-ра, во-да, го-ра, ду-ша, зи-ма, же-на, ја-је, јо-
ва, ју-не, је-ло, ку-ћа, ли-це, ло-за, лу-ка, љу-ди, љо-ке, ма-ма, ма-ти, му-ња,
на-ма, но-га, њи-ва, па-ра, пе-ро, са-мо, се-бе, со-ба, ра-на, ро-са, ру-ка, та-
ко, те-ле, ца-ру, ча-ша, че-ло, чи-ни чу-до, ша-ра, ши-ра, ше-ва, шу-ма, џи-
џа.

4.

а-ко, а-мо, е-во, е-но, е-то, и-ва, и-за, и-ди, и-ли, и-ма, и-ћи, о-ба, о-во, о-ди,
о-де, о-но, о-ко, у-ба, у-во, у-же, у-до, у-ђи, у-ћи, у-ка.

5.

бан бар без бир боб бог бор бос буд вас век вид вир вис воз вук гај гој год
гуњ дан дар дај дом дуд ђак жар жир жут зар зид зоб зуб јад јаз јак јеж још
јој југ кад кас кос коњ кум куј лад лед лој луб лук луч љеб љок љут мак мед
мир мој моћ муж наш нај нов нож њин пањ поп пун рад ред род рој рај сад
сир сом суд тај тор туђ туп ћуд ћук цар цер час чеп чун шав шиб.

6.

ба-рем, ви-сок, го-лем, да-нак, ђа-чић, жи-вац, за-јам, ја-дан, је-дан, ја-вор,
ју-гов, ко-сац, ла-буд, љу-бав, ме-кан, мо-дар, му-чан, ни-зак, по-пов, ра-
дин, су-дац, то-вар, ца-рев, це-ров, ча-сак, чо-век, ша-рац, ша-рен, бум-бар,
муч-њак, кут-њак, воћ-ка, већ-ма, мањ-ма.
7.

бо-со-ног, ве-се-љак, до-го-вор, жи-во-тан, жи-во-ти-ња, ја-за-вац, је-ди-


нац, је-ди-ни-ца, ка-ло-пер, ла-бу-дић, ла-бу-ди-ца, љу-ба-ван, муш-ка-рац,
на-ши-нац, ро-ди-тељ, са-мо-во-љац, во-де-ни-ца, во-де-ни-чар, во-де-ни-
чи-ште, по-бо-жан, ца-ре-вац, дан-гу-ба, дан-гу-би-ти, ко-мид-ба, ко-сид-ба,
рав-ни-на.

8.

бра-на, вра-на, гра-на, гра-ђа, дра-го, зра-ка, кра-ва, мрав, мрак, мра-ка,
прав-да, срам, тра-ва, траг, бре-за, вре-ћа, гре-да, гри-ва, грив-на, гроб,
гром, гру-да, дре-њи-на, зре-ло, кре-мен, мре-жа, пре-ђа, сре-ћа, тре-ћи,
бри-га, ври-је-жа, дри-на, зри, кри, мри, при, три, брод, броћ, број, дроб,
кро-пи-ти, про-ћи, троп, брус, врућ, друг, кру-на, труд, прут.

9.

бла-го, вла-га, вла-да, гла-ва, глад, гљи-ва, дла-ка, зла-то, клас, млад, млаз,
млак, плав, плач, сла-ва, са-бља, зе-мља, кљук, кљун, кључ, кле-ти, бле-ка,
гле-дај, кло-ња, кло-бук, зло, плуг, слу-га, сло-га, глув, пло-ча, гло-ба, бли-
зу, клин, пли-ва, пљу-ван-ка, бје-жи, вје-ра, дје-ца, зје-ни-ца, мје-ра, пје-на,
рје-чит, пе-рје, пе-рја-ни-ца, сје-ме, сјај-но, тје-ме, о-ру-жје, по-ду-шје, на-
ру-чје, су-ди-ја, о-лу-ја, спа-се-ни-је.

10.

сва, све, сви, свак, свој, свла-чи-ти, свра-ка, скот, скок, скра-си-ти, скроб,
сма-ми-ти, сми-сли-ти, смо-ла, смуђ, смла-чи-ти, смрад, смре-ка, сна-га,
сне-би-ва-ти-се, сни-ти, сноп, сње-жан, спа-ва-ти, спе-ча-ли-ти, спи-ри-ти,
спо-мен, спу-чи-ти, сплав, спле-сти, спра-ва, спре-га, спро-ћу, ста-ти, сте-
ћи, стид, стог, стуб, гост, мост, сваст, сласт, раст, ра-дост, стра-на, стре-а,
стриц, струк, ствар, створ, зба-ци-ти, зби-ља, збор, збу-ни-ти, збра-ти, зва-
ти, зве-ка, зви-жда-ти, зво-но, зга-зи-ти, зго-да, згло-би-ти, згра-да, згру-ва-
ти, са-зда-ти, грозд, здрав, здро-би-ти, змај, зми-ја, зна-ти, зној, жбан, жва-
ле, жган-ци, жде-ра-ти, дужд, ждра-ло-ви, ждри-је-ло, жли-ца, жље, жми-
ра-ти, жму-ри-ти, жње-ти, ква-сац, квар, кве-ка, кво-чка, кмет, кнез, књи-га,
твар, твор, твој, тка-ти, тла-чи-ти, цват, цви-јет, чва-рак, чво-рак, чкаљ,
члан, чма-ва-ти, чпаг, шви-гар, шко-ла, шкло-ца, шкри-па, шљи-ва, штап,
ште-не, штит, што, шту-ка, пришт.

11.

бр-бла, брв-но, бр-гља, бр-до, брз, брк, брст, брч-ну-ти, вр, врг, вр-ба, врб-
љак, врв-ца, вр-да-ти, вр-зи, врн-ча-ни-ца, вр-ста, вр-шид-ба, гр-до-ба, грк,
грм, гр-ло, грч, др-во, др-жи, др-ма-ти, др-ну-ти-се, дрш-ка-ти, жр-вањ, зр-
но, зрњ-ка-ти, зрн-це, кр-бу-ља, крв, крст, крт, крш, мр-ва, мрв-ке, мрк, мрс,
први, пр-жи-ти, пр-зни-ца, пр-љи-ти, прст, прт, р-бат, р-вач, р-ђа, р-за-ти, р-
ка-ти, р-ња-ти-се, р-па, рт, рт-ни-ца, р-чак, срб, ср-баљ, ср-бин, ср-бљин, ср-
би-ја, срг, ср-дит, срп, ср-це, ср-ча, скр-ши-ти, смрт, смр-ви-ти, свр-ши-ти,
стрв, стр-ви-на, стр-мен, стр-њи-ка, тр-бу, тр-за-ти, трк, трм-ка, трн, тр-ска,
тврд, црв, цр-ква, црп-сти, чврст, шкр-ге, шкр-гут.

12.

ко ради, бог не брани.


порадивши бог ће дати.
беспослица је мати свију гријова и прошње; а радња је мати среће.
ко се брине за туђе послове, сам своје заборави.
млоги човек није назадан богом, већ собом.
бог ником дужан не остаје.
бог не плаћа сваке суботе.
ради, као да ћеш сто година живити; а моли се богу, као да ћеш сјутра
умријети.
боље је поклизнути ногом, него језиком.
у лажи су кратке ноге.
у лажи је плитко дно.
ко један пут слаже, други пут му се не вјерује, ако и истину каже.
и криво сједи, а право реци.
ако правда не поможе, кривда не ће помоћи.
отето проклето.
ко зло чини, нек се добру не нада.
ко добро чини, не ће се кајати.
ко другоме јаму копа, сам ће у њу пасти.
завист сама себе једе.
признат грије пола је опроштен.
лијепа ријеч гвоздена врата отвора.
ко тебе каменом, ти њега љебом.
не враћај зло за зло, ни псовку за псовку; цигани се псују.
ко у један пут млого иште, с празном се торбом кући врати.
ко оће веће, изгуби и оно из вреће.
ко не зна на орау, не зна ни на товару.
боље је поштење у сиромаштву, него богатство без поштења.
здравље је највеће богатство.
рука руку пере, а образ обадвије.
што нијеси рад да ти други људи чине, не чини ни ти ни коме; а што желиш
да теби други људи чине, чини и ти свакоме.

1З.

Обичај је, да се на ђекојим мјестима сваке ријечи, а ђекоје ријечи на сваком


мјесту, почињу с великим словима; а ђекоја су велика слова мало друкчија
од мали, зато се и она ево овђе постављају, и то у старом реду, као што у
броју иду једно за другим:
А Б В Г Д Ђ Е ЖЗ ИЈ К
а б в г д ђ е ж з и ј к
Л ЉМНЊО ПР СТ ЋУ
л љм н њо п р с т ћ у
ФХ Ц Ч Џ Ш
ф х ц ч џ ш.

14.

Славенска или Ћирилова слова, која су у нашим црквеним књигама:

(слова) (имена) (значење)


А а, аз, а.
Б б, буки, б.
В в, вједи, в.
Г г, глагољ, г.
Д д, добро, д.
Е е, јест, е,је.
Ж ж, живјете, ж.
Ѕ ѕ, зјело, з.
З з з, земља, з.
И и, иже, и.
І ї и, и.
К к, како, к.
Л л, људи, л.
М м, мисљете, м.
Н н, наш, н.
О о, он, о.
П п, покој, п.
Р р, рци, р.
С с, слово, с.
Т т, твердо, т.
У у, ук, у.
Ѹ ѹ, у, у.
Ф ф, ферт, ф.
Х х, хјер, х.
Ѿ ѿ, от, от.
Ц ц, ци, ц.
Ч ч, черв, ч.
Ш ш, ша, ш.
Щ щ, шта (шча), шт,шч.
Ъ ъ, јер,
Ы ы, јери, и.
Ь ь, јер,
Ѣ ѣ, јат, је.
є, је, је,е.
Ю ю, ју, ју.
Ѫ ѫ, јус,
Ѡ ѡ̒ ҄ ѽ, о, о.
Я я, ја, ја.
Ѧ ѧ, ја, ја.
Ѯ ѯ, кси, кс.
Ѱ ѱ, пси, пс.
Ѳ ѳ, тита, т.
Ѵ ѵ, ижица, и,в.

Код ови слова ваља узети на ум;


1) е стоји само у сриједи и на крају; и прем да се зове ј е с т , али се само
послије самогласни слова чита је, а послије полугласни свагда е, н. п.
спасенїе, мое, рече, туне, младенецъ.
2) ї слитном састављено са й (їй) кад дође послије н, онда се н чита њи, н.
п. горнїй, вечернїй, ближнїй.
3) л по имену ваљало би да у читању значи љ; а по значењу ваљало би да се
зове л у д и .
4) ъ не значи данас ништа, него само онако стоји на крају ријечи послије
полугласни слова.
5) ь у ђекојим ријечма кад стоји послије л и н, онда се л чита као љ, а н као
њ, н. п. ѹчитель, конь; а послије остали слова, као у ђекојим ријечма и
послије л и н (н. п. соль, печаль, єлень, аминь), ни оно не значи ништа.
6) ѣ, ю, ѧ кад стоје послије л и н, онда се л чита као љ, а н као њ, а ѣ као е,
ю као у, ѧ као а, н. п. лѣто, нынѣ; любити, богиню; землѧ, богинѧ.
7) ѫ у данашњим књигама не налази се као слово, него само у скарама.
8) ѵ у ђекојим се ријечма чита као и, н. п. мѵро; а у ђекојим као в, н. п.
Паѵелъ.
9) є у почетку се чита као је, н. п. єдинъ, єлень, єсть; а кад је у сриједи
(послије полугласни слова), онда се чита као е.

15.

Млоге су ријечи у црквеним књигама скраћене (под титлама), од који се


овђе додају нај обичније у наше вријеме:

(чита се)
Аг҃глъ ангел
аг҃глскїй ангелски
архаг҃глъ архангел
архаг҃глскїй архангелски
ап̒҄лъ апостол
ап̒҄лскїй апостолски
Бг҃ъ бог
бж̒҄тво божество
бл҃женъ блажен
бл̒҄гвенъ благословен
бг҃облдгтный богоблагодатни
блдгть благодат
Влдка владика
влдчца владичица
влдчество владичество
воскр̒҄нїе воскресеније
Гд̒҄ь господ
гд̒҄ство господство
гд̒҄инъ господин
гд̒҄нь господењ
гд̒҄рь господар
гп̒҄жа госпожа
гл҃ъ глагол
Дх҃ъ дух
дх҃овный духовни
дв҃дъ давид
дв҃ца дјевица
дв̒҄тво дјевство
дн҃ь дењ
дш҃а душа
Еп̒҄кпъ јепископ
єѵ̒҄лїе јевангелије
єѵ̒҄лїстъ јевангелист
єст̒҄тво јестество
Їи̒҄ль исраиљ
їи̒҄лскїй исраиљски
їи҃съ исус
їер̒҄лимъ јерусалим
кр̒҄тъ крест
кр̒҄щенїе крештеније
кр̒҄тль креститељ
Любомдръ љубомудр
людскїй људски
мрдъ мудр
мрдсть мудрост
мл҃тва молитва
мт҃и мати
мл҃сть милост
мл̒҄рдїе милосердије
мл̒҄тынѧ милостиња
мр҃їа марија
мц̒҄ъ мјесјац
мч҃никъ мученик
млднцъ младенец
Нб҃о небо
нб̒҄ный небесни
нн҃ѣ ниње
нлдѧ недјеља
нш҃ъ наш
оц҃ъ отец
оч҃ь отеч
оч҃ство отечество
премдрсть премудрост
пр̊҄ркъ пророк
прдтеча предтеча
пр̒҃нѡ присно
пр̒҃тъ пресвјат
пр̒҃толъ престол
прпдбенъ преподобен
првднъ праведен
пндлникъ понедјелник
Рж̒҃тво рождество
рж̒҃твенъ рождествен
Ст̒҃ъ свјат
сщ҃енникъ свјаштенник
сл҃нце солнце
ст̒҃рть страст
см҃рть смерт
сл҃ва слава
срдце сердце
ст҃ль свјатитељ
тр̒҃тъ трисвјат
тр̒҃тое трисвјатое
тр̊҄ца троица
тр̊҄ченъ троичен
Ѹч҃тль учитељ
ѹч҃нкъ ученик
ѹчн҃ческъ ученическ
Хр̒҃тосъ христос
хр̒҃товъ христов
хр̒҃тїанинъ христианин
Цр҃ь цар
цр̒҃тво царство
цр̒҃кїй царски
цр҃ца царица
цр҃ковь церков
Чл҃къ человјек
чл҃чь человјеч
чл҃ческїй человјечески
чт̒҃ь чест
чт̒҃ный честни
чст̒҃нѣйшїй честњејши
чт̒҃ота чистота

16.
С ѵ м в о л ъ п р а в о с л а в н ы ѧ в ѣ р ы.
Вѣрую во єдинаго Бг҃а Оц҃а вседержителѧ, творца н҃бу и земли, видимымъ
же всѣмъ и невидимымъ. И во єдинаго Гд̒҄а Іи҃са Хр̒҄та, Сн҃а Бж҃їѧ,
єдинороднаго, иже ѿ Оц҃а рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ. Свѣта ѿ свѣта,
Бг҃а истинна ѿ Бг҃а истинна, рожденна, не сотворенна, єдиносущна Оц҃у,
имже всѧ быша. Насъ ради чл҃къ, и нашегѡ ради сп҃сенїѧ, сшедшаго съ
н҃бсъ, и воплотившагосѧ ѿ Дх҃а ст̒҄а, и Мр҃їи дв҃ы, и вочл҃вѣчшасѧ. Распѧтаго
же за ны при Понтїйстѣмъ Пїлатѣ; и страдавша, и погребена, и воскр̒҄шаго
въ третїй день по писанїємъ. И возшедшаго на нб҃са, и сѣдѧща ѡ десную
Оц҃а. И паки грѧдущаго со славою, судити живымъ и мєртвымъ, єгѡже
цр̒҃твїю не будетъ конца. И въ Дх҃а стаго, Гд̒҃а, животворѧщаго, иже ѿ Оц҃а
исходѧщаго, иже со Оц҃емъ и Сн҃омъ спокланѧема, и сславима,
глаголавшаго пр̊҄роки. Во єдину ст̒҃ую соборную, и ап̒҃лскую Цр҃ковь.
Исповѣдую єдино крещенїе, во ѡставленїе грѣхѡвъ. Чаю воскр̒҃нїѧ
мертвыхъ. И жизни будущагѡ вѣка. аминь.

17.
М о л и т в а Г о с п о д н ѧ.
Оч҃е нашъ, иже єси на нб҃сѣхъ, да свѧтитсѧ имѧ твое, да прїидетъ цр̒҄твїе
твое, да будетъ волѧ твоѧ, якѡ на нб҃си, и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный
даждь намъ днесь. И ѡстави намъ долги нашѧ, якѡже и мы ѡставлѧемъ
должникѡмъ нашымъ. И не введи насъ во искушенїе, но избави насъ ѿ
лукавагѡ.
Якѡ твое єсть цр̒҄тво, и сила, и слава во вѣки, аминь.

18.

З н а ц и б р о ј а.

црквени обични латински значи


а҃ 1 I један
б҃ 2 II два
г҃ 3 III три
д҃ 4 IV четири
е҃ 5 V пет
ѕ҃ 6 VI шест
з҃ 7 VII седам
и҃ 8 VIII осам
ѳ҃ 9 IX девет
і҃ 10 X десет
аі҃ 11 XI једанаест
бі҃ 12 XII дванаест
гі҃ 13 XIII тринаест
ді҃ 14 XIV четрнаест
еі҃ 15 XV петнаест
ѕі҃ 16 XVI шеснаест
зі҃ 17 XVII седамнаест
иі҃ 18 XVIII осамнаест
ѳі҃ 19 XIX деветнаест
к҃ 20 XX двадесет
ка҃ 21 XXI двадесет и један
кб҃ 22 XXII двадесет и два
кг҃ 23 XXIII двадесет и три
кд҃ 24 XXIV двадесет и чет.
ке҃ 25 XXV двадесет и пет
кѕ҃ 26 XXVI двадесет и шест
кз҃ 27 XXVII двадесет и сед.
ки҃ 28 XXVIII двадесет и осам
кѳ҃ 29 XXIX двадесет и дев.
л҃ 30 XXX тридесет
м҃ 40 XL четрдесет
н҃ 50 L педесет
ѯ҃ 60 LX шесет
о҃ 70 LXX седамдесет
п҃ 80 LXXX осамдесет
ч҃ 90 XC деведесет
р҃ 100 C сто (стотина)
с҃ 200 CC двјеста
т҃ 300 CCC триста
у҃ 400 CD четири стотине
ф҃ 500 D пет стотина
х҃ 600 DC шест стотина
ѱ҃ 700 DCC седам стотина
ѡ҃ 800 DCCC осам стотина
ц҃ 900 CM девет стотина
҂а҃ 1000 M иљада

19.
Један пут један.

1 пут 1 чини 1 5 пута 5 чини 25


2 — 2 — 4 5 — 6 — 30
2 — 3 — 6 5 — 7 — 35
2 — 4 — 8 5 — 8 — 40
2 — 5 — 10 5 — 9 — 45
2 — 6 — 12 5 — 10 — 50
2 — 7 — 14
2 — 8 — 16 6 пута 6 чини 36
2 — 9 — 18 6 — 7 — 42
2 — 10 — 20 6 — 8 — 48
6 — 9 — 54
3 пут 3 чини 9 6 — 10 — 60
3 — 4 — 12
3 — 5 — 15 7 пута 7 чини 49
3 — 6 — 18 7 — 8 — 56
3 — 7 — 21 7 — 9 — 63
3 — 8 — 24 7 — 10 — 70
3 — 9 — 27
3 — 10 — 30 8 пута 8 чини 64
8 — 9 — 72
4 пута 4 чини 16 8 — 10 — 80
4 — 5 — 20
4 — 6 — 24 9 пута 9 чини 81
4 — 7 — 28 9 — 10 — 90
4 — 8 — 32
4 — 9 — 36
4 — 10 — 40

Стр. 7: р за-ти -> р-за-ти


Стр. 10: и (їй) -> й (їй)
Стр. 10: знаи љ -> значи љ
Стр. 12: свјат. -> свјат
Стр. 12: чст̒҃иѣйшїй -> чст̒҃нѣйшїй
End of Project Gutenberg's Prvi Srpski bukvar, by Vuk Stefanovic Karadzic

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PRVI SRPSKI BUKVAR ***

***** This file should be named 15791-h.htm or 15791-h.zip *****


This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/1/5/7/9/15791/

Produced by Project Rastko, Nikola Smolenski, Zoran


Stefanovic and Distributed Proofreaders Europe at
http://dp.rastko.net .

Updated editions will replace the previous one--the old editions


will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.

*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE


PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free


distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.net/license).

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm


electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm


electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be


used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"


or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net

1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived


from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm


License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this


electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.net),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,


performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing


access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any


money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm


electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable


effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right


of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a


defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied


warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of


electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the


assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive


Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit


501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.


Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:


Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg


Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide


spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we


have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make


any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: http://pglaf.org/donate

Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic


works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm


concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed


editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

http://www.gutenberg.net

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,


including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

*** END: FULL LICENSE ***

Вам также может понравиться