Вы находитесь на странице: 1из 15

2020/2021 узув йилида республика олий таълим муассасалари бакалавриатининг кундузги

таълим шакли буйича давлат буюртмаси асосида уцишга 1$абул цилиш параметрларидан давлат
гранти асосидаги 1$абул курсаткичлари доирасида халц таълими со^асида олий маълумотли
кадрларга э^тиёж юцори булган ^удудлар учуй маг$садли цабул параметрлари
ТА^СИМОТИ
@eduuz (олис, чекка ва tofah ^удудларда жойлашган умумтаълим мактаблари учун)

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Олий таълим муассасалари ва таълим
Шифр Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | рус узбек | рус
Педагогика со^аси буйича 5 969 4 653 1 316 19 431 15 032 4 399
222 723
игу жумладан, мацсадли к,абул буйича 980 799 181
59
К^орацалпогистон Республикаси буйича мацсадли
цабул параметрлари 62 62
59
Нукус давлат педагогика
института 500 139 361 1 625 406 1 219
214 691
37 138
25 75
шу жумладан, мацсадли к,абул буйича 62 62
59 М
5110100 Математика ва информатика 50 10 5 125 15 20
25 КК 50 КК
5 коз 20 коз
5 TVD 20 tvd
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 18 18 м
5110100 Математика ва информатика (Турткул тумани) 5 5КК
5110100 Математика ва информатика (Тахтакупир тумани) 2 2 КК
5110100 Математика ва информатика (Муйноц тумани) 5 5КК
5110100 Математика ва информатика (Эллик^алъа тумани) 6 бкк
5110200 Физика ва астрономия 25 5 5 75 20 20
15 КК 35 КК
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 5 5м
5110200 Физика ва астрономия (Тахтакупир тумани) 1 1 КК
5110200 Физика ва астрономия (Муйно^ тумани) 3 Зкк
5110200 Физика ва астрономия (Эллик^алъа тумани) 1 1 КК
5110300 Кимё 25 7 12 КК 75 18 38 КК
6 коз 19 коз
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 6м
5110300 Кимё (Тахтакупир тумани) 2 2 КК
5110300 Киме (Муйно1$ тумани) 1 1 КК
5110300 Кимё (Элликцалъа тумани) 3 Зкк
5110400 Биология 25 7 12 КК 75 18 38 КК
6 коз 19 коз
шу жумладан, мацсадли цабул буйича б 6м
5110400 Биология (Тахтакупир тумани) 2 2 КК
5110400 Биология (Муйноц тумани) 2 2 КК
5110400 Биология (Элликцалъа тумани) 2 2 КК
5110600 Тарих 15 5 5 60 20 20
5 КК 20 кк
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 Зм
5110600 Тарих (Турткул тумани) 1 1 КК
5110600 Тарих (Элликцалъа тумани) 2 2 КК
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 20 10 10 КК 30 15 15 КК
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2м
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1 КК
(Тахтакупир тумани)
2
@eduuz Давлат грантлари Тулов-контракт
Олий таълим муассасалари ва таълим асосида асосида
Шифр Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | рус узбек | рус
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1 КК
(Эллик^алъа тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва ^yi$yi$ таълими 5 5 ад 20 20 ад
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2 ад
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва таълими 1 1 ад
(Муйнов; тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва ^ут$ут$ таълими 1 1 кк
(Эллик^алъа тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 20 20 55 55
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 3 3
(Эллик^алъа тумани)
5111302 Она тили ва адабиёти: ^ора^алпо^ тили 30 30 ЦК 70 70 цц
адабиёти
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4 ад
5111302 Она тили ва адабиёти: ^ора^алпо^ тили 1 1 КК
адабиёти (Турткул тумани)
5111302 Она тили ва адабиёти: ^ора^алпо^ тили 2 2 КК
адабиёти (Тахтакупир тумани)
5111302 Она тили ва адабиёти: 1$ора1$алпоц тили 1 1 КК
адабиёти (Муйноц тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 30 10 5 120 35 20
15 ад 65 ад
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 11 11 ад
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Турткул 3 Зад
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 2 2 КК
(Тахтакупир тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз ТИЛИ (МуЙНО1$ 2 2 КК
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 4 4 КК
(Элликцалъа тумани)
5110900 Педагогика ва психология 25 5 5 100 20 20
5 КК 20 ад
5 коз 20 коз
5tvd 20 tvd
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2 ад
5110900 Педагогика ва психология (Тахтакупир тумани) 1 1 КК
5110900 Педагогика ва психология (Элликцалъа тумани) 1 1 КК
Бухоро вилояти буйича
мацсадли цабул параметрлари_________________ 53 47 6
Бухоро давлат
университета_________________________________ 928 760 168 2 972 2 440 532
шу жумладан, мацсадли к,абул буйича 53 47 6
5130100 Математика 40 32 8 85 68 17
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5130100 Математика (Ромитан тумани) 1 1
5130100 Математика (Пешку тумани) 2 2
5130100 Математика (Шофиркон тумани) 1 1
5330100 Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари
(йуналишлар буйича) 10 10 40 40
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5330100 Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари
(йуналишлар буйича) (Пешку тумани) 3 3
5330100 Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари
(йуналишлар буйича) (Шофиркон тумани) 1 1
5140200 Физика 20 16 4 105 84 21
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 5 5
5140200 Физика (Ромитан тумани) 1 1
5140200 Физика (Пешку тумани) 3 3
5140200 Физика (Шофиркон тумани) 1 1
5140500 Кимё 20 16 4 105 84 21
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 5 5
5140500 Кимё (Пешку тумани) 3 3
5140500 Кимё (Гиждувон тумани) 1 1
5140500 Кимё (Шофиркон тумани) 1 1
5140100 Биология (турлари буйича) 25 20 5 100 80 20
@eduuz 3

Давлат грантлари Тулов-контракт


Олий таълим муассасалари ва таълим асосида асосида
Шифр Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек I рус
шу жумладан, мацсадли цабул буйича
5140100 Биология (турлари буйича) (Пешку тумани)
5140100 Биология (турлари буйича) (Биждувон тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минта^алар буйича)
шу жумладан, мацсадли цабул буйича
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минта^алар буйича)
(Ромитан тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минта^алар буйича)
(Пешку тумани)
5140600 География 50 5 5 45 45
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5140600 География (Ромитан тумани) 1 1
5140600 География (Пешку тумани) 2 2
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва \yi$yi$ таълими 50 5 5 45 45
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва таълими 1 1
(Ромитан тумани)
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва >>yi$yK таълими 1 1
(Пешку тумани)
5112500 Уз га тилли гуру^ларда рус тили 175 60 60 115 115
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 6
5112500 Уз га тилли гуру^ларда рус тили (Ромитан тумани) 1 1
5112500 Уз га тилли гуру^ларда рус тили (Пешку тумани) 3 3
5112500 Уз га тилли гуру^ларда рус тили (Шофиркон 2 2
тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 125 30 30 95 95
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 1 1
(Ромитан тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 2 2
(Пешку тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 1 1
(Шофиркон тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 150 60 42 18 90 58 32
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Ромитан 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Пешку 4 4
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Еиждувон 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 1 1
(Шофиркон тумани)
5110900 Педагогика ва психология 50 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5110900 Педагогика ва психология (Ромитан тумани) 2 2
5111700 Бошлангач таълим 200 50 44 6 150 131 19
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5111700 Бошлангач таълим (Пешку тумани) 2 2
5111500 Ча^иривдача ^арбий таълим 75 10 10 65 65
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5111500 Ча^иривдача ^арбий таълим (Ромитан тумани) 1 1
5111500 Ча^ириккача ^арбий таълим (Шофиркон тумани) 1 1
3 Жиззах вилояти буйича
мацсадли цабул параметрлари 82 82 75 7
Жиззах давлат педагогика
института 2 325 615 515 100 1 710 1 385 325
шу жумладан, мацсадли к,абул буйича 82 75 7
5110100 Математика ва информатика 200 60 50 10 140 125 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 10 10
5110100 Математика ва информатика (Фориш тумани) 4 4
5110100 Математика ва информатика (Бахмал тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Галлаорол тумани) 2 2
5110100 Математика ва информатика (Зомин тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Янгиобод тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Ш.Рашидов тумани) 1 1
5110200 Физика ва астрономия 125 35 30 5 90 70 20
4

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Шифр Олий таълим муассасалари ва таълим
йуналишлари Жами
шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | рус узбек | рус
шу жумладан, ма^садли цабул буйича 8 8
5110200 Физика ва астрономия (Фориш тумани) 1 1
5110200 Физика ва астрономия (Бахмал тумани) 3 3
5110200 Физика ва астрономия (Баллаорол тумани) 1 1
5110200 Физика ва астрономия (Зомин тумани) 2 2
5110200 Физика ва астрономия (Ш.Рашидов тумани) 1 1
5110300 Кимё 125 35 30 5 90 70 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 13 13
5110300 Кимё (Фориш тумани) 1 1
5110300 Кимё (Бахмал тумани) 3 3
5110300 Кимё (Галлаорол тумани) 1 1
5110300 Кимё (Зомин тумани) 4 4
5110300 Кимё (Янгиобод тумани) 3 3
5110300 Кимё (Ш.Рашидов тумани) 1 1
5110400 Биология 125 35 30 5 90 70 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 10 10
5110400 Биология (Бахмал тумани) 2 2
5110400 Биология (Галлаорол тумани) 1 1
5110400 Биология (Зомин тумани) 4 4
5110400 Биология (Янгиобод тумани) 2 2
5110400 Биология (Ш.Рашидов тумани) 1 1
5110600 Тарих 75 25 20 5 50 30 20
шу жумладан, махрадли цабул буйича 2 2
5110600 Тарих (Фориш тумани) 1 1
5110600 Тарих (Зомин тумани) 1 1
5110500 География ва ицтисодий билим асослари 75 25 25 50 50
шу жумладан, ма^садли цабул буйича 3 3
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Фориш 1 1
тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1
(Галлаорол тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1
(Янгиобод тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва ^yi$yi$ таълими 50 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва ^yi$yi$ таълими 1 1
(Фориш тумани)
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва ^у^у^ таълими 1 1
(Янгиобод тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва з^у^у^ таълими 1 1
(Ш.Рашидов тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 75 20 20 55 55
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Фориш тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 2 2
(Бахмал тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 2 2
(Галлаорол тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Зомин тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Ш.Рашидов тумани)
5111200 Узбек тили ва адабиёти 150 50 50 100 100
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Фориш тумани) 1 1
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Бахмал тумани) 1 1
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 175 40 30 10 135 95 40
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 17 17
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Фориш 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Бахмал 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Галлаорол 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Зомин 4 4
тумани)
5

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Олий таълим муассасалари ва таълим
Шифр Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | рус узбек | PVC
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Янгиобод 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 1 1
(Ш.Рашидов тумани)
5110900 Педагогика ва психология 20 20 80 80
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 5 5
5110900 Педагогика ва психология (Фориш тумани) 2 2
5110900 Педагогика ва психология (Бахмал тумани) 3 3
5111700 Бошлангич таълим 45 40 5 130 110 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5111700 Бошлангич таълим (Бахмал тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Ш.Рашидов тумани) 1 1
^апщадарё вилояти буйича
мацсадли цабул параметрлари 197 167 30
1£арши давлат
университета________________________________ 500 445 55 1 775 1 655 120
шу жумладан, мацсадли к,абул буйича 141 123 13
5110100 Математика ва информатика 20 20 55 55
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 15 15
5110100 Математика ва информатика (Деадонобод тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Миришкор тумани) 2 2
5110100 Математика ва информатика (Муборак тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Чиро^чи тумани) 2 2
5110100 Математика ва информатика (Китоб тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Замаши тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Косой тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Fy3op тумани) 3 3
5110100 Математика ва информатика (Яккабог тумани) 2 2
5110100 Математика ва информатика (Ша^рисабз тумани) 1 1
5140200 Физика 25 25 75 75
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 13 13
5140200 Физика (Миришкор тумани) 4 4
5140200 Физика (Муборак тумани) 2 2
5140200 Физика (Чиро^чи тумани) 3 3
5140200 Физика (^амаши тумани) 1 1
5140200 Физика (Яккабог тумани) 3 3
5140500 Кимё (турлари буйича) 25 25 75 75
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 14 14
5140500 Кимё (турлари буйича) (Деэдонобод тумани) 2 2
5140500 Кимё (турлари буйича) (Муборак тумани) 1 1
5140500 Кимё (турлари буйича) (Чиро1$чи тумани) 5 5
5140500 Кимё (турлари буйича) (Китоб тумани) 1 1
5140500 Кимё (турлари буйича) (Замаши тумани) 1 1
5140500 Кимё (турлари буйича) (Яккабог тумани) 2 2
5140500 Кимё (турлари буйича) (Ша^рисабз тумани) 2 2
5140100 Биология (турлари буйича) 25 25 75 75
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 5 5
5140100 Биология (турлари буйича) (Де^онобод тумани) 1 1
5140100 Биология (турлари буйича) (Миришкор тумани) 1 1
5140100 Биология (турлари буйича) (Чиро^чи тумани) 1 1
5140100 Биология (турлари буйича) (Р^амаши тумани) 2 2
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 10 10 65 65
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Деэдеонобод тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Миришкор тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Чиро^чи тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) (Китоб 1 1
тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 2 2
(Яккабог тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Ша^рисабз тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 15 15 60 60
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 11 11
6

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Шифр Олий таълим муассасалари ва таълим
йуналишлари Жами
Жами
шу жумладан: шу жумладан:
Жами
узбек | РУС узбек | РУС
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 2 2
(Миришкор тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Муборак 1 1
тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Чиро^чи 3 3
тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Китоб 2 2
тумани)
5110500 География ва ицтисодий билим асослари (Яккабог 2 2
тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1
(Ша^рисабз тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва таълими 25 5 5 20 20
шу жумладан, макрадли цабул буйича 3 3
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва ^yi$yi$ таълими 1 1
(Деадонобод тумани)
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва ^yi$yi$ таълими 1 1
(Китоб тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва ^yi$yi$ таълими 1 1
(Яккабог тумани)
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили 75 25 25 50 50
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 18 18
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Де^онобод 3 3
тумани)
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Миришкор 3 3
тумани)
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Муборак тумани) 1 1
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Чиро^чи тумани) 4 4
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Касби тумани) 1 1
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Косой тумани) 3 3
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Fy3op тумани) 3 3
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 125 40 40 85 85
шу жумладан, макрадли цабул буйича 15 15
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 2 2
(Дездеонобод тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 3 3
(Миришкор тумани)
5120101 Филология ва тилларни ут$итиш: узбек тили 1 1
(Муборак тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 9 9
(Чироцчи тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 175 30 25 5 145 125 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 18 18
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 3 3
(Дехцонобод тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 3 3
(Миришкор тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Муборак 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Чиро^чи 5 5
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Касби 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Косой 2 2
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Гузор 3 3
тумани)
5110900 Педагогика ва психология 50 10 10 40 40
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 6
5110900 Педагогика ва психология (Дех^онобод тумани) 2 2
5110900 Педагогика ва психология (Миришкор тумани) 1 1
5110900 Педагогика ва психология (Чиро^чи тумани) 2 2
5110900 Педагогика ва психология (Замаши тумани) 1 1
5111700 Бошлангач таълим 125 30 24 6 95 76 19
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 16 16
5111700 Бошлангач таълим (Дех^онобод тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Миришкор тумани) 3 3
7

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Шифр Олий таълим муассасалари ва таълим
йуналишлари Жами
Жами
шу жумладан: шу жумладан:
Жами
узбек | РУС узбек | рус
5111700 Бошлангич таълим (Муборак тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Чиро^чи тумани) 6 6
5111700 Бошлангич таълим (Косой тумани) 2 2
5111700 Бошлангич таълим (Fy3op тумани) 3 3
Тошкент давлат педагогика университетининг
Ша^рисабз филиали_______ _________________ 150 120 30 325 255 70
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 56 44 12
5112500 Узга тилли гуруэ$ларда рус тили 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 12 12
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Китоб тумани) 3 3
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (^амаши тумани) 2 2
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Яккабог тумани) 5 5
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Ша^рисабз 2 2
тумани)
5111200 Узбек тили ва адабиёти 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 12 12
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Китоб тумани) 5 5
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Замаши тумани) 3 3
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Яккабог тумани) 1 1
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Ша^рисабз тумани) 3 3
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 12 12
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Китоб 5 5
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Замаши 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Яккабог 2 2
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 2 2
(Ша^рисабз тумани)
5110900 Педагогика ва психология 5 5 20 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5110900 Педагогика ва психология (Китоб тумани) 1 1
5110900 Педагогика ва психология (Яккабог тумани) 1 1
5110900 Педагогика ва психология (Ша^рисабз тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим 30 30 70 70
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 17 17
5111700 Бошлангич таълим (Китоб тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Замаши тумани) 3 3
5111700 Бошлангич таълим (Яккабог тумани)_________ 13 13
Навоий вилояти буйича
мацсадли цабул параметрлари 63 57 6
Навоий давлат педагогика
института 515 398 117 1 760 1 392 368
8 32
25 100
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 63 57 6
5110100 Математика ва информатика 50 42 5 175 153 10
3 коз 12 коз
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5110100 Математика ва информатика (Уч^удук тумани) 2 2
5110100 Математика ва информатика (Хатирчи тумани) 2 2
5110200 Физика ва астрономия 30 25 5 70 60 10
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5110200 Физика ва астрономия (Томди тумани) 1 1
5110200 Физика ва астрономия (Конимех тумани) 1 1
5110300 Кимё 25 22 3 75 63 12
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 10 10
5110300 Кимё (Уч^удук тумани) 2 2
5110300 Кимё (Томди тумани) 4 4
5110300 Кимё (Конимех тумани) 4 4
5110400 Биология 25 22 3 коз 75 63 12 коз
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 1 1
5110400 Биология (Уч^уду$ тумани) 1 1
5110600 Тарих 20 17 3 коз 80 68 12 коз
шу жумладан, макрадли цабул буйича 6 б
5110600 Тарих (Уч1$уду]$ тумани) 2 2
8

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Шифр Олий таълим муассасалари ва таълим
йуналишлари Жами
Жами
шу жумладан: шу жумладан:
Жами
узбек | рус
5110600 Тарих (Томди тумани) 1 1
5110600 Тарих (Конимех тумани) 3 3
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 125 30 27 3 95 83 12
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5110500 География ва ицтисодий билим асослари (Хатирчи 2 2
тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва ^укук таълими 25 10 10 15 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5111600 Миллий боя, маънавият асослари ва ^укук таълими 2 2
(Томди тумани)
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва ^укук таълими 1 1
(Конимех тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва КУКУК таълими 1 1
(Хатирчи тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 100 20 20 80 80
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 6
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 4 4
(Учкудук тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Конимех тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Хатирчи тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 175 40 30 10 135 120 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 20 20
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Уч^удут$ 5 5
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Томди 6 6
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Конимех 5 5
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Хатирчи 4 4
тумани)
5110900 Педагогика ва психология 100 10 7 3 коз 90 78 12 коз
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 6
5110900 Педагогика ва психология (Томди тумани) 2 2
5110900 Педагогика ва психология (Конимех тумани) 3 3
5110900 Педагогика ва психология (Хатирчи тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим 150 35 24 5 115 81 10
Зкк 12 КК
3 коз 12 коз
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5111700 Бошлангич таълим (Уч^удук тумани) 2 2
6 Самарканд вилояти буйича
мацсадли цабул параметрлари 151 151 134 17
Самарканд давлат
университети 3 325 763 557 206 2 562 1 873 689
тож
шу жумладан, мацсадли цабул буйича
5110100 Математика ва информатика

шу жумладан, мацсадли цабул буйича


5110100 Математика ва информатика (Нуробод тумани)
5110100 Математика ва информатика (Катта^уртон тумани)
5110100 Математика ва информатика (^ушработ тумани)
5110100 Математика ва информатика (Ургут тумани)
5110100 Математика ва информатика (Иштихон тумани)
5110100 Математика ва информатика (Пахтачи тумани)
5110100 Математика ва информатика (Нарпай тумани)
5110100 Математика ва информатика (Пайари^ тумани)
5140200 Физика
шу жумладан, мацсадли цабул буйича
5140200 Физика (Нуробод тумани)
5140200 Физика (Катта^ургон тумани)
5140200 Физика (Кушработ тумани)
5140200 Физика (Нарпай тумани)
5140500 Кимё (турлари буйича)
шу жумладан, мацсадли цабул буйича
9

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Шифр Олий таълим муассасалари ва таълим
Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | РУС узбек | рус
5140500 Кимё (Нуробод тумани) 6 6
5140500 Кимё (Катта1$уррон тумани) 2 2
5140500 Кимё (Кушработ тумани) 3 3
5140500 Кимё (Пайариц тумани) 1 1
5140100 Биология (турлари буйича) 75 20 15 5 55 40 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 8 8
5140100 Биология (турлари буйича) (Нуробод тумани) 5 5
5140100 Биология (турлари буйича) (^ушработ тумани) 2 2
5140100 Биология (турлари буйича) (Пахтачи тумани) 1 1
5110600 Тарих 50 15 10 5 тож 35 20 15 тож
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5110600 Тарих (Нуробод тумани) 2 2
5110600 Тарих (Катта^ургон тумани) 2 2
5110600 Тарих (^ушработ тумани) 1 1
5110600 Тарих (Пахтачи тумани) 1 1
5110600 Тарих (Пайарш$ тумани) 1 1
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 50 10 6 4 40 24 16
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Нуробод тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(^ушработ тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Пахтачи тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 50 10 7 3 40 23 17
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 б
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Нуробод 2 2
тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1
(Катта^ургон тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1
(Кушработ тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Пахтачи 1 1
тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Пайари^ 1 1
тумани)
5120102 Филология ва тилларни у^итиш: рус тили 125 25 25 100 100
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 17 17
5120102 ■
Филология ва тилларни у^итиш: рус тили 3 3
(Нуробод тумани)
5120102 Филология ва тилларни у^итиш: рус тили
■ 1 1
(Катта^ургон тумани)
5120102 Филология ва тилларни у^итиш: рус тили
■ 5 5
(Кушработ тумани)
5120102 Филология ва тилларни у^итиш: рус тили
• (Ургут 2 2
тумани)
5120102 филология ва тилларни уцитиш: рус тили
■ 2 2
(Иштихон тумани)
5120102 Филология ва тилларни у^итиш: рус тили (Пахтачи 1 1
тумани)
5120102 Филология ва тилларни у^итиш: рус тили (Нарпай 2 2
тумани)
5120102 филология ва тилларни у^итиш: рус тили 1 1
(Пайарш$ тумани)
5120101 Филология ва тилларни ут$итиш: узбек тили 150 40 40 110 110
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 16 16
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 3 3
(Нуробод тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 1 1
(Катта^ургон тумани)
5120101 Филология ва тилларни ут$итиш: узбек тили 5 5
(^ушработ тумани)
5120101 Филология ва тилларни уцитиш: узбек тили (Ургут 3 3
тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 3 3
(Иштихон тумани)
10

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Шифр Олий таълим муассасалари ва таълим
йуналишлари Жами
Жами
шу жумладан: шу жумладан:
Жами
РУС
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 1 1
(Пайари1$ тумани)
5210203 Психология: амалий психология 75 5 4 1 70 51 19
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5210203 Психология: амалий психология (Кушработ 1 1
тумани)
5210203 Психология: амалий психология (Пахтачи тумани) 1 1
5210203 Психология: амалий психология (Нарпай тумани) 1 1
5111700 Бошлангач таълим 175 30 20 5 145 105 20
5 тож 20 тож
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 14 14
5111700 Бошлангач таълим (Нуробод тумани) 1 7
5111700 Бошлангач таълим (Кушработ тумани) 1 7
Самарканд давлат чет тиллар
1 225 167 128 39 1 058 772 286
института
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 31 31
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 300 60 50 10 240 200 40
шу жумладан, мацсадли к,абул буйича 31 31
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Нуробод 8 8
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 3 3
(Каттакургон тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Кушработ 9 9
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Ургут 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Иштихон 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Пахтачи 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Нарпай 3 3
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Пайарик; 1 1
тумани)
7 Сурхондарё вилояти буйича
ма^садли ^абул параметрлари 189 189 167 22
Термиз давлат
университета 2 625 579 514 65 2 046 1 836 210
тож 10 40
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 112 96 16
5130100 Математика 125 40 35 5 85 65 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 17 17
5130100 Математика (Шурчи тумани) 2 2
5130100 Математика (Бойсун тумани) 3 3
5130100 Математика (Шеробод тумани) 3 3
5130100 Математика (Сариосиё тумани) 4 4
5130100 Математика (Узун тумани) 1 1
5130100 Математика (1^ум1$ургон тумани) 2 2
5130100 Математика (Олтинсой тумани) 2 2
5140200 Физика 100 25 25 75 75
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 8 8
5140200 Физика (Шурчи тумани) 1 1
5140200 Физика (Бойсун тумани) 1 1
5140200 Физика (Шеробод тумани) 2 2
5140200 Физика (^умкургон тумани) 4 4
5140500 Кимё (турлари буйича) 100 25 25 75 75
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 16 16
5140500 Кимё (турлари буйича) (Бойсун тумани) 4 4
5140500 Кимё (турлари буйича) (Шеробод тумани) 8 8
5140500 Кимё (турлари буйича) (KyMi$ypFOH тумани) 4 4
5140100 Биология (турлари буйича) 100 25 25 75 75
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5140100 Биология (турлари буйича) (Бойсун тумани) 2 2
5140100 Биология (турлари буйича) (Шеробод тумани) 1 1
5140100 Биология (турлари буйича) (ItyMi$ypFOH тумани) 1 1
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 50 10 10 40 40
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 5 5
и

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Олий таълим муассасалари ва таълим
Шифр Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | РУС узбек | рус
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Бойсун тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 3 3
(Кумзургон тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 1 1
(Олтинсой тумани)
5140600 География 10 10 40 40
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5140600 География (Бойсун тумани) 1 1
5140600 География (Шеробод тумани) 1 1
5140600 География (Сариосиё тумани) 1 1
5140600 География (Узун тумани) 1 1
5140600 География (Кумкургон тумани) 2 2
5140600 География (Олтинсой тумани) 1 1
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва \yi$yi$ таълими 5 5 20 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва таълими 1 1
(Бойсун тумани)
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва таълими 1 1
(Шеробод тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва wyis таълими 1 1
(Узун тумани)
5112500 Уз га тилли гуру^ларда рус тили 25 25 50 50
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 16 16
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Шурчи тумани) 3 3
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Бойсун тумани) 5 5
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Шеробод тумани) 5 5
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (I^yM^ypFOH 3 3
тумани)
5120101 Филология ва тилларни ут$итиш: узбек тили
• 35 35 90 90
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 11 11
5120101 ■
Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 6 6
(Шеробод тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили
■ 5 5
(KyMi^ypFOH тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 40 35 5 110 90 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 23 23
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Шурчи 5 5
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Бойсун 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Шеробод 12 12
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (^ум^ургон 2 2
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Олтинсой 3 3
тумани)
5111700 Бошлангич таълим 30 20 5 95 55 20
5 тож 20 тож
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 2 2
5111700 Бошлангич таълим (Бойсун тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Шеробод тумани) 1 1
Денов тадбиркорлик ва педагогика
270 260 10 405 390 15
институти__________________________________
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 61 55 6
5110100 Математика ва информатика 10 10 15 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 б
5110100 Математика ва информатика (Сариосиё тумани) 3 3
5110100 Математика ва информатика (Узун тумани) 3 3
5140200 Физика 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича б б
5140200 Физика (Узун тумани) 4 4
5140200 Физика (Олтинсой тумани) 2 2
5140500 Кимё (турлари буйича) 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5140500 Кимё (турлари буйича) (Сариосиё тумани) 3 3
5140500 Кимё (турлари буйича) (Узун тумани) 2 2
12

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Шифр Олий таълим муассасалари ва таълим
йуналишлари Жами
шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | PVC узбек | рус
5140500 Кимё (турлари буйича) (Олтинсой тумани) 2 2
5140100 Биология (турлари буйича) 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5140100 Биология (турлари буйича) (Узун тумани) 1 1
5140100 Биология (турлари буйича) (Олтинсой тумани) 2 2
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 10 10 15 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) 4 4
(Сариосиё тумани)
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йуналишлар буйича) (Узун 3 3
тумани)
5112500 Узга тилли гуру^арда рус тили 10 10 15 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 6
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Сариосиё тумани) 3 3
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Узун тумани) 2 2
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Олтинсой тумани) 1 1
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 8 8
5120101 Филология ва тилларни ут$итиш: узбек тили 2 2
(Сариосиё тумани)
5120101 Филология ва тилларни у^итиш: узбек тили (Узун 5 5
тумани)
5120101 Филология ва тилларни ут$итиш: узбек тили 1 1
(Олтинсой тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 14 14
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Сариосиё 8 8
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Узун 6 6
тумани)
5111700 Бошлангич таълим 20 20 30 30
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5111700 Бошлангич таълим (Сариосиё тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Узун тумани) 3 3
Тошкент давлат педагогика университетининг
Термиз филиали_______________________________ 100 90 10 500 435 65
шу жумладан, мацсадли х,абул буйича 16 16
5110100 Математика ва информатика 30 30 120 120
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 16 16
5110100 Математика ва информатика (Шурчи тумани) 2 2
5110100 Математика ва информатика (Бойсун тумани) 4 4
5110100 Математика ва информатика (Шеробод тумани) 5 5
5110100 Математика ва информатика (К/ум^ургон тумани) 5 5
Тошкент вилояти буйича
мацсадли цабул параметрлари 115 97 18
Тошкент вилояти Чирчиц давлат педагогика
института 405 305 100 1 295 990 305
15 50
тож 15 50
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 115 97 18
5110100 Математика ва информатика 175 45 35 10 130 115 15
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 25 25
5110100 Математика ва информатика (Бекобод тумани) 6 6
5110100 Математика ва информатика (Бука тумани) 3 3
5110100 Математика ва информатика (О^ангарон тумани ) 4 4
5110100 Математика ва информатика (Чиноз тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (OijijypFOH тумани) 3 3
5110100 Математика ва информатика (Р^уйи Чирчи^ 6 6
тумани)
5110100 Математика ва информатика (Ангрен тумани) 2 2
5110200 Физика ва астрономия 100 25 20 5 75 55 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 12 12
5110200 Физика ва астрономия (Бекобод тумани) 2 2
5110200 Физика ва астрономия (Бустонлиц тумани) 2 2
5110200 Физика ва астрономия (О^ангарон тумани) 2 2
5110200 Физика ва астрономия (Оедургон тумани) 1 1
5110200 Физика ва астрономия (Куйи Чирчи^ тумани) 3 3
13

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Олий таълим муассасалари ва таълим
Шифр Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | РУС узбек | рус
5110200 Физика ва астрономия (Ангрен тумани) 2 2
5110300 Кимё 100 25 20 5 75 55 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5110300 Кимё (Бекобод тумани) 2 2
5110300 Кимё (Бука тумани) 1 1
5110300 Кимё (Бустонли1$ тумани) 1 1
5110300 Кимё (Оз$ангарон тумани) 1 1
5110300 Кимё (Т^уйи Чирчи^ тумани) 2 2
5110400 Биология 100 25 20 5 75 55 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5110400 Биология (Бекобод тумани) 2 2
5110400 Биология (Бустонли1$ тумани) 1 1
5110400 Биология (О^ангарон тумани) 2 2
5110400 Биология (O^ypFOH тумани) 2 2
5110600 Тарих 50 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли к,абул буйича 7 7
5110600 Тарих (Бекобод тумани) 1 1
5110600 Тарих (Бука тумани) 1 1
5110600 Тарих (Бустоили^ тумани) 2 2
5110600 Тарих (О^ангарон тумани) 1 1
5110600 Тарих (Чиноз тумани) 2 2
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 50 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5110500 География ва и1$тисодий билим асослари (Бекобод 2 2
тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 2 2
(Бустонлиц тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 1 1
(Оэ$ангарон тумани)
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (1^уйи 2 2
Чирчи^ тумани)
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва \yi$yj$ таълими 50 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 8 8
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва ТОГО таълими 4 4
(Бекобод тумани)
5111600 Миллий гоя, маънавият асослари ва таълими 1 1
(Бустонли^ тумани)
5111600 Миллий fob, маънавият асослари ва таълими 2 2
(О^ангарон тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва таълими 1 1
(1^уйи Чирчиц тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 50 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 9 9
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 2 2
(Бекобод тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Бустонлиц тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 2 2
(Ох;ангарон тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Чиноз тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Oi$i$ypFOH тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти (Р^уйи 1 1
Чирчиз тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Ангрен тумани)
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили 50 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 9 9
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Бекобод тумани) 2 2
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Бустонли1$ 2 2
тумани)
5112500 Узга тилли гурузрларда рус тили (О^ангарон 1 1
тумани)
5112500 Узга тилли гуру\ларда рус тили (Чиноз тумани) 1 1
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (О1деургон тумани) 2 2
14

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Олий таълим муассасалари ва таълим
Шифр
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | рус узбек | рус
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Куйи Чирчи^ 1 1
тумани)
5111200 Узбек тили ва адабиёти 25 25 50 50
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 4 4
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Бекобод тумани) 1 1
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Бустонли^ тумани) 1 1
5111200 Узбек тили ва адабиёти (О^ангарон тумани) 1 1
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Окургон тумани) 1 1
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 15 10 5 85 65 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Бекобод 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Бука 1 1
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Бустонли1$ 2 2
тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Куйи 2 2
Чирчи1$ тумани)
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Ангрен 1 1
тумани)
5110900 Педагогика ва психология 10 10 40 40
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5110900 Педагогика ва психология (Бекобод тумани) 1 1
5110900 Педагогика ва психология (Бустонли1$ тумани) 2 2
5110900 Педагогика ва психология (СДангарон тумани) 2 2
5110900 Педагогика ва психология (OiysyproH тумани) 1 1
5110900 Педагогика ва психология (Куйи Чирчик тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим 25 10 5 100 50 20
5 тож 15 тож
5 коз 15 коз
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 6
5111700 Бошлангич таълим (Бекобод тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Бустонлиц тумани) 2 2
5111700 Бошлангич таълим (О^ангарон тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Чиноз тумани) 1 1
5111700 Бошлангич таълим (Куйи Чирчиц тумани) 1 1
Фаргона вилояти буйича
ма^садли цабул параметрлари 68 55 13
Ку^он давлат педагогика
института____________________________________ 477 422 55 1 398 1 203 195
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 68 55 13
5110100 Математика ва информатика 55 50 5 120 100 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 11 11
5110100 Математика ва информатика (Риштон тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Фаргона тумани) 1 1
5110100 Математика ва информатика (Сух тумани) 9 9
5110200 Физика ва астрономия 25 25 50 50
шу жумладан, макрадли цабул буйича 5 5
5110200 Физика ва астрономия (Риштон тумани) 1 1
5110200 Физика ва астрономия (Сух тумани) 4 4
5110300 Кимё 25 25 50 50
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5110300 Кимё (Фаргона тумани) 1 1
5110300 Кимё (Сух тумани) 2 2
5110400 Биология 25 25 50 50
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 1 1
5110400 Биология (Сух тумани) 1 1
5110600 Тарих 20 15 5 55 35 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 3 3
5110600 Тарих (Фаргона тумани) 1 1
5110600 Тарих (Сух тумани) 2 2
5110500 География ва и^тисодий билим асослари 17 17 58 58
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 1 1
5110500 География ва и^тисодий билим асослари (Риштон 1 1
тумани)
5111600 Миллий гоя, маънавият асослари ва хут$ук таълими 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 11 11
@eduuz 15

Давлат грантлари Тулов-контракт


асосида асосида
Олий таълим муассасалари ва таълим
Шифр Жами
йуналишлари шу жумладан: шу жумладан:
Жами Жами
узбек | рус узбек | РУС
5111600 Миллий боя, маънавият асослари ва таълими 1 1
(Фаргона тумани)
5111600 Миллий foh, маънавият асослари ва таълими 10 10
(Сух тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 15 15 35 35
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 7 7
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 1 1
(Фаргона тумани)
5111301 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти (Сух 6 6
тумани)
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили 15 15 60 60
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 6 б
5112500 Узга тилли гуру^ларда рус тили (Сух тумани) 6 6
5111200 Узбек тили ва адабиёти 25 25 75 75
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 1
5111200 Узбек тили ва адабиёти (Риштон тумани) 1 1
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 35 30 5 140 120 20
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 71 11
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили (Сух 11 11
тумани)
5110900 Педагогика ва психология 15 15 60 60
шу жумладан, мацсадли цабул буйича 8 8
5110900 Педагогика ва психология (Фаргона тумани) 2 2
5110900 Педагогика ва психология (Сух тумани) 6 6