Вы находитесь на странице: 1из 15

¯ûǼì¸ò «

Å¡Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ


¾Ãõ ¿¢

1.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷ À¢ýÀüÈìÜÊ ºÁ ¦¿È¢:


«ñ¨¼ 1 ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çì þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø.
«Âġ⨼§Â 1.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷ À ÜÚÅ÷.
¯È¨Å ¢ýÀüÈìÜÊ ºÁ ÅÆì¸õ «ñ¨¼ அÂġ⨼§Â ¯È¨Å ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
ÅÖôÀÎò¾ì «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç 2 ÅÖôÀÎò¾ì ÜÊ ºÁ ÅÆì¸õ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
ÜÊ ºÁ ±ÎòÐ측ðθټý ÜÚÅ÷. ¢ý ÌÎõÀò¾¡÷ À¢ýÀüÚõ ºÁÂ
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
ÅÆì¸õ «øÄÐ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸û
«ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ
¿õÀ¢ì¨¸¸û. 1.2 «ñ¨¼ «Âġ⨼§Â ¦¾¡¼÷À¡É Å¢ÀÃô ÀðÊÂø
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ¨¾Ôõ
¯È¨Å ÅÖôÀÎò¾ìÜÊ ºÁ 3 «øÄÐ §¿÷측½ø ¦ºö¾ø.
«ÅüÈ¢ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾Ôõ
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç
¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
1 Å¢ÅâôÀ÷. ¢ý ÌÎõÀò¾¡÷ À¢ýÀüÚõ ºÁÂ
«ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸Â¡ø ²üÀÎõ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸û
2 1.3 «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ 4 ¦¾¡¼÷À¡¸ô Àø§ÅÚ ãÄí¸Ç
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç ÁÉவு½÷¨Å «¨¼Â¡¸ñÎ ¦ÅÇ
¢Ä¢ÕóÐ ¾¸Åø¸¨Çò ¾
3 Á¾¢ôÀ¾ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢Ãðξø.
¢ÇìÌÅ÷. «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
5 ¢ý ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ
1.4 «ñ¨¼ «Â§Ä¡Ã¢ý ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ¾ý Óì¸
ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¢ÂòÐÅòÐÅõ ¦¾¡¼÷À¡É
¢ì¨¸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ ‘ºí¸¢Ä¢ò ¦¾¡¼÷’; Chains Link’
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸 §Áü¦¸¡ûÇø.
¢ôÀÎòÐÅ÷. ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¿¢¨Ä¡öî
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
6 ¢ý ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ
1.5 «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ¢¸úÅ÷.
¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç
Өȸ¨Çô §À¡Äî ¦ºö¾ø.
Á¾¢ìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî

¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
¯ûǼì¸ò «
Å¡Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¾Ãõ ¿¢
4 2.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: 1 «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¦¿È¢:
«ñ¨¼ ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ¿ýÁÉõ
«Âġâý 2.1 «ñ¨¼ «Âġâý ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
§¾¨Å¸û, §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð ±ÎòÐ측ட்டு¸Ù¼ý ÜÚÅ÷. ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÇø ÀüÈ¢Â
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û,
«ì¸¨È ±ÎòÐ측ட்டு¨Çì ÜÚÅ÷. 2 ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÅÆ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
¦¸¡ûÇø. ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
¢Ó¨Ã¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
2.2 «ñ¨¼ «Âġâý «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, «ì¸¨È ¦¸¡ûÇø ÀüÈ¢
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ Áɧšð¼Å¨Ã உருÅ¡ì̾ø.
3
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢¸¨Ç Å ÁÉôÀ¡ý¨ÁÔõ «¾ý Óì¸
¢ÇìÌÅ÷. ¢ÂòÐÅò¨¾Ôõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
2.3 «ñ¨¼ «Âġâý ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢¸û
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð 4 ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî ¦ºôÂøÀÎШ¸Â¢ø ¦¾¡¼÷À¡¸ ‘¾¸Åø ¯Ä¡’ ‘gallery
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ²üÀÎõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â walk’ ¿¼ÅÊ쨸 §Áü¦¸¡ûÇø.
5 ÁÉôÀ¡ý¨Á¢ý Óì¸ «¨¼Â¡¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
¢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÅâôÀ÷. «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û,  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
6 ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
2.4 «ñ¨¼ «Âġâý 5
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ «ì¸¨È ¦¸¡ûžý Óì¸
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¢ÂòÐÅò¨¾ «È¢Â
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÁÉôÀ¡ýÀ «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¸ÕòàüÚӨȨÁ ¿¼ÅÊ쨸
¢¨Éî ¦ºÂøÀÎòШ¸Â¢ø ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ §Áü¦¸¡ûÇø.
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ
¢ôÀÎòÐÅ÷. ¿¢¨Ä¡öî ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷;  Á¡½Å÷¸û ¾í¸û ź¢ôÀ¢¼ò¾
2.5 «ñ¨¼ «Âġâý 6 ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾¢¸úÅ÷. ¢ÖûÇ «ñ¨¼ «Âġâý
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û ÀüÈ¢ ¯üÈÈ
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
¢óÐ «ò¾¸Åø¸¨Ç ÅÌôÀ¨ÈÂ
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ
¢ø À¨¼ò¾ø.
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
7 3.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ¦¿È¢:
«ñ¨¼ ¸¼¨ÁÔ½÷×.
1 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ±Îòи¡ðÎக்
8
«ÂÄ¡÷À¡ø 3.1 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø
¸¼¨ÁÔ½÷×. கூறுவர். ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊÂ
9 ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ±Îòи¡ðÎî 2 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì
ÝÆø¸¨Ç ÅÆíÌÅ÷. ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅÆ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¢Ó¨È¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
3.2 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý
±ÎòÐ측ðÎî சூÆø¸û «È
3 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Åயும் அ¾ன்
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊÂ
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅƢӨȸ¨Ç ¢§Å¡ð¼ Ũ芿¢¨È×
Ó츢ÂòÐÅò¨¾Ôõ
Å¢ÅâôÀ÷. ` ¦ºö¾ø.
¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷.
அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø
3.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø
 Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊ 4 ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¦ºÂøÀÎòО¡ø
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý Óì¸ ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «¨¼Â¡¸ñÎ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¢ÂòÐÅò¨¾ ¬öÅ÷. ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅƢӨȸ¨Çô
அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì À¡¸§Á÷Ú ¿Êò¾ø.
3.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡À¡ø 5 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¯öòн÷óÐ
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¸¼¨ÁÔ½÷¨Åî அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¦ºÂøÀÎòО¡ø ²üÀÎõ ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ýÓ츢ÂòÐÅõ
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å
¦¾¡¼÷À¡É ¦¾¡í¸¡Ê¨Â
¯öòÐத்து½÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî (mobail) ¯ÕÅ¡ì̾ø.
3.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
¸¼¨ÁÔ½÷¨Åî 6 ¢¸úÅ÷.  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
«ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¸¼¨ÁÔ½÷× ÝÆø¸ÙìÌ
²üÈÅ¡Ú ¿Êò¾ø.

¯ûǼì¸ò «
Å¡Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¾Ãõ ¿¢
10 4.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ÅÆ¢¸¨Çì ÜÚÅ÷.
¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø.
11 «ÂÄ¡÷À¡ø 4.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å
¿ýÈ¢Ô½÷×. ¿Å¢Öõ ÅÆ¢¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
2
மாதச் ¢øžý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÇìÌÅ÷. ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
சோதனை 3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å
4.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¢Ä¡¨ÁÔõ «¾ý Å¢¨Ç׸¨ÇÔõ
¿Å¢øžý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¢ÅâôÀ÷. . «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ÅÆ
4 ¢ø¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¢¸¨Çì ¸¡¦½¡Ç¢Â¢ø ¸ñÎ
4.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. Á£ðν÷× ¦ºö¾ø.
¿Å¢Ä¡¨Á¢ý Å¢¨Ç¨Å °¸ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ
¢ôÀ÷. 5 Àñ¨À ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼
 Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
4.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ÀñÀ
¿Å¢ø¨¸Â¢ø ²üÀÎõ Àñ¨À ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî ¢ý Ó츢ÂòÐõ ÀüÈ¢î º¢Ú
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ ¸ðΨà ±ØÐÅ÷.
¢¸úÅ÷.
4.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¿Å¢øÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Ä¡¨Á¢ý
12 Å¢¨Ç׸¨Çô ÀüÈ¢ ó¾¢÷¸¡ÄÅ
¢Âø «ÊÀ¨¼Â¢ø µ÷ «È
6 ¢ì¨¸¨Âò ¾Â¡Ã¢ò¾ø.
13
 Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
«ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ
¦À¡ÚðÎ, ÀÆìÜðÎ «øÄÐ
âí¦¸¡òÐ ¾Â¡÷ ¦ºöÐ
¦¸¡Îò¾ø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
14 5.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¯Â÷¦Åñ½õ
15 «ÂÄ¡÷À¡ø À½ 5.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ±ÎòÐ측ðÎî ¦ºÂø¸¨Çô ÜÚÅ÷.
¢ÅýÒõ ¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ 2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¿ýɨ¼ò¾¢Ôõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ±ÎòÐ측ðÎî ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ
16
¦¸¡ûÇø. ¦ºÂø¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷. ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
5.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ À½
3
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ºÂø¸¨ÇÔõ «¾ý Óì¸ ¢ÅýÒ ¿ýɼò¨¾î ¦ºÂø¸¨Ç
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ Å¢ÅâôÀ÷. ¢ÂòÐŨ¾Ôõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. «È¢Â ¸ÕòàüÚ Ó¨È¨Á
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ §Áü¦¸¡ûÇø.
5.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½
4
¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¢ôÀÎòШ¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ÅÆ
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¦¸¡ûÙõ Óì¸ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢Ó¨È¸¨Çô À¡¼Ä¡¸
¢ÂòÐÅò¨¾î º£÷à츢 Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ ¯ÕÅ¡ì̾ø.
¢ÇìÌÅ÷. ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
5
Àñ¨À ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ À½
5.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¢ÅýÒ ¿ýɼò¨¾ ¦¾¡¼÷À¡É
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ «È¢×ô§À¡ðÊ¢ø ÌØÅ¡¸ô
¦ºÂøÀÎòШ¸Â¢ø ²üÀÎõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ Àí¦¸Îò¾ø.
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. Àñ¨À ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòШ¸Â¢ø
5.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ 6 ¢¸úÅ÷. ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å èƨÄ
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ
«ÊÀÊ¡¸ì¦¸¡ñ¼ ÌÚ¿ÊôÀ
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
¢ý (sketsa) ÅÆ¢
¿ÊòÐ측𦼪¾ø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
17 6.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý Á⡨¾
18 «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ò¾ø. ÜÚÅ÷.
6.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÅÆ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
2
¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¸¡ðθټý ¦Á¡Æ¢Å÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 Àñ¨ÀÔõ «¾ý ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ Á¾¢ìÌõ ¸¡¦½¡Ç¢¨Âì ¸¡ðº
6.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷. ¢¨Âô À¡÷ò¾À¢ý «¾ý
ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. 4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ì¨¸Â¢ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸Õòи¨Ç
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å Á£ðν÷¾ø.
6.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ «Ê¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
¿ý¨Á¸¨Ç ¬öÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÀñÀ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
5 ¢¨É ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø Á¾¢ôÀ¨¾ Å¢Ç츒¦Åõ¨Á
6.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾ ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. «ÁÃø’ (hot seat) ¿¼ÅÊ쨸¨Â
¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÀñÀ §Áü¦¸¡ûÇø.
¦ÅÇ¢ôÀÊòÐÅ÷. ¢¨É ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ Á¾¢ôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Ç
6.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¢¸úÅ÷. Á¾¢ôÀ¢¼’º¢ó¾¢-þ¨½-À¸¢÷’ (think,
ÀñÀ¢¨Éî ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. pair &share) ±Ûõ
6
¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÇø.
 Á¡½Å÷¸û À¡¸õ ²üÈø
¿¼ÅÊ쨸¢ý ÅÆ¢ «ñ¨¼
«ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.

19 அரையாண்டுச் சோதனை
«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
7.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý «ýÒ¨¼¨Á
«ÂÄ¡÷À¡ø «ýÒ ÜÚÅ÷.
¦¸¡ûÇø. 7.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÅÆ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
20 2
¢ìÌõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
21 3 ¢¨ÉÔõ «¾ý ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ §¿º¢ìÌõ ±ÎòÐì
7.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. ¸¡ðÎÂø¸¨Ç Áɧšð¼
22 ¢ìÌõ ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ì¨¸Â¢ø ÅâŢø ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
4 ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
7.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. §¿º¢ìÌõ Өȸ¨ÇÅð¼ §Á¨º
¢ìÌõ ¿ý¨Á¸¨Çò ¦¾¡ÌôÀ÷. 5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ ¸ÄóШá¼ø ÅÆ¢ «È¢óÐ
¢¨É ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦¸¡ûÙ¾ø.
7.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ §¿º¢ôÀ¾¡ø ²üÀÎõ
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢¨É ¯öòн÷Ð ¿¢¨Ä¡öî ¿ý¨Á¸¨Çì ¸ÕòàüÚ
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ ӨȨÁ š¢ġ¸ «È¢¾ø.
7.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º
6
¢¸úÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¢ìÌõ ÀñÀ¢¨Éî §¿º¢ìÌõ ÁÉ×½÷¨Å þ¨ºÀ¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¿Êò¾ø (pantomim) ¿¼ÅÊ쨸Â
¢ý ÅÆ¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
23 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦¿È¢:
8.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý ¿Î׿¢¨Ä¨Á
24 «ñ¨¼ ÜÚÅ÷.
«ÂÄ¡÷À¡ø 8.1 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦ºÂø¸¨Ç 2
25 ¿Î׿¢¨Ä¨Á ¦ºÂø¸Ç¢ý ¿ý¨Á¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¦¸¡ûÇø. ±ÎòÐì ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áô  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 §À½¡¨ÁÔõ «¾ý Å¢¨Ç¨ÅÔõ ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §ÀÏžý
8.2 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. ¦¾¡¼÷À¡¸ì ¸ÄóШá¼ø.
¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦ºÂø¸Ç¢ý «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ì¨¸Â¢ø  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¿ý¨Á¸¨Çò Å¢ÅâôÀ÷. 4 ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âì ¸ÎôÀ
«¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Ç
8.3 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø 5 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø §À½ Å¢Ç츢 Òò¾¸ þÎ츢 ¾Â¡Ã¢ò¾ø.
¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §À½¡Å¢Êø §ÅñÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀñÀ¢¨É  Á¡½Å÷¸û ÝÆø «ð¨¼¸û
²üÀÎõ Å¢¨Ç׸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ÅÆ¢ «ñ¨¼ «Âġ⨼§Â
8.4 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø §À½ ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §À½¡Å¢Êø
¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §ÀϨ¸Â¢ø §ÅñÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀñÀ¢¨É ²üÀÎõ Å¢¨Ç׸û ¦¾¡¼÷À¡¸
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî ’§ÀÕóÐ ¿¢Úò¾õ’ (bus Stop)
¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ ¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÅ÷.
6 ¢¸úÅ÷. Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
8.5 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «Âġ⨼§Â ¸ÊôÀ¢Êì¸ì
¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô ÀñÀ¢¨É ÜÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¦ºÂø¸¨Çô §À¡Äî ¦ºö¾ø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
26 அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ ¦¿È¢:
9.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ¿Î׿¢¨Ä¨Á
1 அண்¨¼ அயைோரி¼ம் துணிவு
27 «¨ÉÅâý
ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ 8.1 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ ¦¸¡ûÙõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
28 «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã «ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷.
¢¼õ н¢× ¦¸¡ûÙõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
¦¸¡ûÇø. ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷.
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
2
8.2 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ ¦¸¡ûளும் போது ஏற்படும் அÂġâ¼õ துணிவு
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× சÅ¡ல்¸¨Ç விளக்குவர். ¦¸¡ள்ளும் நைவடிக்¨¸¸û
¦¸¡ûÙõ §À¡Ð ²üÀÎõ
ºÅ¡ø¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ பற்றிய விபரப்பட்டியல்
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு ¾Â¡÷ ¦ºய்¾ø.
8.3 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸
3 ¦¸¡ûவ¨¾Ôõ «¾ý  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢×
¦¸¡ûž¡ø ²üÀÎõ முக்கியத்துவத்¨¾Ôõ வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
¿ý¨Á¸¨Çî º£òà츢 Å ¦¾¡¼÷ÒÀடுத்துவர். அÂġâ¼õ துணிவு
¢ÇìÌÅ÷.
4 அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ ¦¸¡ள்ளும் போது ²üÀð¼
8.4 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு சÅ¡ø¸¨Çத் ¾ன்
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× н¢× ¦¸¡ûÙ¨¸Â¢ø ஏற்படும் பட்¼றிவின் மூÄம்
¦¸¡ûÙ¨¸Â¢ø ²üÀÎõ
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ñÎ
¦Åளிப்படுத்துவர். பகிர்ù¾ல்.
8.5 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸
அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢×
¦¸¡ûÙõ ÀñÀ¢¨É அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. 5 ¦¸¡ள்ளும் ÁÉப்À¡ன்¨Á¨Â அÂġâ¼õ துணிவு
உய்த்து½ர்ந்து அன்È¡¼ ¦¸¡ள்ளுž¡ø ஏற்படும்
Å¡ழ்வில் ¦ºயல்படுத்துவர். நன்¨Á¸û குறித்து ‘¾¸Åø
அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ ¯Ä¡’ (gallery walk)
ந¼வடிக்¨¸¨Â
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு
§Áü¦¸¡ûளல்.
¦¸¡ள்ளும் பண்பினை
 Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡ச்
வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
¦ºயல்படுத்துவர்;
6 அÂġâ¼õ துணிவு
எடுத்துக்¸¡ட்¼¡¸ò
¦¸¡ள்ளுŨ¾
தி¸ழ்வர்.
¦Åளிப்படுத்தும்
சூÆல்¸னளக் ¦¸¡ண்டு
நடித்¾ல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
1 §¿ர்¨Á¢ý ¾ý¨Á¸¨Çக் கூறுவர். ¦¿È¢:
10.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: §¿÷¨Á
29
«ñ¨¼ அண்¨¼ அÂġ⨼§Â
«ÂÄ¡÷À¡ø ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
30 10.1 §¿÷¨Á¢ý ¿ý¨Á¸¨Çô 2 ¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய §¿ர்¨Áî
§¿÷¨Á ¦¸¡ûÇø.
ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷. சூÆல்¸¨Ç விளக்குவர்.  Á¡½Å÷¸û §¿ர்¨Á¢ý
31
3 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¾ý¨Á¸ள் ¦¾¡¼ர்À¡¸ போ
10.2 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன் ¿¼ப்ப¨¾Ôõ «¾ý சிந்¾¨É வ¨ÃôÀ¼ம்
¦ºயல்படுத்¾க் கூடிய நன்¨Á¸¨Çயும் உருவோக்கு¾ல்.
§¿ர்¨Áச் சூÆல்¸¨Ç ¦¾¡¼ர்புப்படுத்துவர்.  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼ அÂÄ¡Ã
அ¨¼Â¡Çí¸¡ண்பர். அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¢¨¼§Â ¦ºயல்படுத்¾க் கூடிய
§¿ர்¨Áயு¼ன் ¿¼ì¨¸Â¢ø §¿ர்¨Áச் சூÆல்¸¨Çக்
10.3 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¸¡¦½¡Ç¢ வழி ¸ண்டு
4 ஏற்படும் ÁÉவு½ர்¨Å
§¿ர்¨Á¼ன் ¿¼ப்À¾¡ல் மீ ட்டு½ர்வு ¦ºய்¾ல்.
அ¨¼Â¡Çங்¸ண்டு
ஏற்படும் நன்¨Á¸¨Ç  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼
¦Åளிப்படுத்துவர்.
விவரிப்பர். அÂÄ¡ரி¨¼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன்
அண்¨¼ அÂġ⨼§Â
¦ºயல்படுத்¾ §Åண்டிய §¿ர்¨Áப் ¿¼ப்À¾¡ல் ஏற்படும்
10.4 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â
5 பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து நன்¨Á¸¨Çக் ¸Äந்து¨Ã¡Ê
§¿ர்¨Áனையு¼ன்
அன்È¡¼ Å¡ழ்வில் ‘¾¸வல் ¯Ä¡’ (gallery walk)
¿¼ì¨¸யில் ஏற்படும்
¦ºயல்படுத்துவர். ¿¼வடிக்¨¸¨Â
ÁÉவு½ைர்¨Å
அண்¨¼ அÂġ⨼§Â §Áü¦¸¡ள்ளல்.
¦Åளிப்படுத்துவர்.
¦ºயல்படுத்¾ §Åண்டிய §¿ர்¨Áப்  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼
10.5 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து அÂÄ¡ரி¨¼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன்
6 நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்; ¿¼க்கும் வழி¸Çச் சூÆல்
§¿ர்¨Áô பண்பினைச்
¦ºயல்படுத்துவர். எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர். Å¡யிÄ¡¸ ¦Åளிக்¸¡ட்டு¾ல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
32 1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
11.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: °ì¸Ó¨¼¨Á
Å¡ழ்쨸யில் ¸¡½க்கூடிய
33 «ñ¨¼
«ÂÄ¡Õ¼ý 11.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸¨Ç ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
34 þ¨½óÐ எடுத்துக் ¸¡ட்டு¸Ù¼ý கூறுவர்.
Å¡ú¨¸Â¢ø இ¨½ந்து Å¡ழ்쨸யில் அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
°ì¸Ó¨¼¨Á «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
¸¡½க்கூடிய ஊக்¸Ó¨¼¨Áî Å¡ழ்쨸யில் §Åண்டிய
¦¸¡ûÇø. 2 ¸¡½ìÜÊ கூடிய
¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸¨Ç
ஊக்¸Ó¨¼¨Áî சூÆல்¸¨Çப்
¸¡ட்டு¸Ù¼ý கூறுவர். விளக்குவர்.
படித்¾ நன்¦ÉÈ¢ì ¸¨¾¸ளின்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
11.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு வழி மீ ட்டு½ர்வு ¦ºய்¾ல்.
Å¡ழ்쨸யில் §Åண்டிய
இ¨½ந்து Å¡ழ்쨸யில்  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
3 ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸னளயும் «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
§Åண்டிய
«¾ன் முக்கியத்துவத்¨¾யும் ஊக்¸Ó¨¼¨Á வளர்க்கும்
ஊக்¸மு¨¼¨Áì¸¡É ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர். வழி¸ள் ¦¾¡¼÷À¡¸î
வழி¸¨Ç விவரிப்பர்.
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு சுவÃரோட்டி ¾Â¡Ã¢த்¾ல்.
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
11.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
¦ºயல்படு¨¸Â¢ø ஏற்படும் «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
4
இ¨½ந்து Å¡Æ ஊக்¸ÓʨÁ ஊக்¸Ó¨¼¨Á¢ý
ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு
¢ý முக்கியத்துவத்¨¾ முக்கியத்துவத்¨¾ அறிய
¦Åளிப்படுத்துவர்.
அ¨¼Â¡Çí¸¡ñபர். ‘ஊக் முனைனைச் சக்¸ரம்’
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
(roda kerajinan) எனும்
11.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Å¡ழ்쨸¢ø ஊக்¸Ó¨¼¨Áô
வினளயோட்டினை
ஊக்¸ ÓʨÁÔ¼ý இ¨½ந்து 5 பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து
வினளயோடு¾ல்.
¦ºயல்படு¨¸Â¢ø ஏற்படும் அன்È¡¼Å¡ழ்வில்
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ÁÉவு½ர்¨Å ¦ºயல்படுத்துவர்.
¦ºÂøÀÎò¾ ¦ºயல்படுத்¾
¦ºளிப்படுத்துவர். அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
§Åண்டிய ஊக்¸முʨÁப்
Å¡ழ்쨸¢ø ஊக்¸Ó¨¼¨Áô
பண்பு¸¨Ç¦Â¡ðடி
11.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து
விபரப்பட்டிய¨Ä நி¨Èவு
இ¨½ந்து வோழ்쨸யில் 6 நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்;
¦ºய்¾ல்.
ஊக்¸மு¨¼¨Á பண்பினைச் எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.
¦ºயல்படுத்துவர்.
«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
12.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில்
«ñ¨¼
«ÂÄ¡Õ¼ý 12.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 1 ¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ஒத்து¨Æப்புச் ¦ºயல்¸¨Ç  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
Å¡ú¨¸Â¢ø «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய எடுத்துக் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
´òШÆôÒ. ஒத்து¨Æப்புî ¦ºயல்¸¨Ç
ஒத்து¨Æப்புச் ¦ºயல்¸¨Ç அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
வி¨Ãவுக்கூற்று
எடுத்துக் ¸¡ðθټன் Å¡ழ்¨¸யில் ஒத்து¨Æப்¨À
2 ¿¼வடிக்¨¸யின் வழி அÈ
கூறுவர். நி¨Äநிறுத்தும் ÅÆ¢¸¨Ç
¢¾ல்.
விளக்குவர்.
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
12.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்Å¢ல் Å¡ழ்žü¸¡É ஒத்து¨Æப்புச் Å¡ú¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்¨À
ஒத்து¨Æப்¨À 3
35 ¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý நி¨Ä¿¡ட்டும் வழி¸¨Çச்
நி¨Äநிறுத்தும் வழி¸¨Ç ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ சுய ¦ºயல்திட்¼ம் மூÄம்
36 விளக்குவர். ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர்.
உருவோக்கு¾ல்.
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
37
12.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்
ஒத்து¨Æத்து Å¡ழ்¨¸யில் Å¡ú¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்À¾¡ø
ஒத்து¨Æப்பின் நன்¨Á¸¨Ç 4
²üÀÎõ ÁÉவு½ர்¨Å ஏற்படும் நன்¨Á¸¨Ç
விவரிப்பர்.
அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு விவரிக்¸ப் பல்வ¨¸
¦Åளிப்படுத்துவர். °¼¸ங்¸ ளின் வழி ¾¸வல்
12.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து தேடு¾ல்.
இ¨½ந்து ஒத்து¨Æத்து
Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்புô  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஏற்படும்
5 பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î ஒத்து¨ÆòÐî
ÁÉவு½ர்¨Å
அன்È¡¼Å¡ழ்வில் ¦ºö¾ ¿¼Åடிக்கைைகைச்
¦Åளிப்படுத்துவர்.
¦ºயல்படுத்துவர். சம்Àவப் Àதிவுக்குறிப்பு
12.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 6 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து (rekod anekdot) வழி எழுதிப்
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸Â¢ø Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்புô ப¨¼த்¾ல்.
ஒத்து¨Æப்புப் பண்பினைச் பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து
¦ºயல்படுத்துவர். நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்;
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.

¯ûÇ¼ì¸ «
Å¡Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
ò ¾Ãõ ¿¢
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
13.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில் §À½க்கூடிய Á
«ñ¨¼ 1
«ÂÄ¡Õ¼ 13.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¢¾Á¡É ¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
ý இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
þ¨½óÐ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
§À½ìகூடிய மி¾Á¡É அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
Å¡ú¨¸Â¢ø «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Ç எடுத்துக் 2 Å¡ழ்¨¸யில் Á¢¾Á¡É §À¡ì¸¢ü¸¡É
§À¡ìÌ Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
¸¡ðθټன் கூறுவர். ÅÆ¢¸¨Ç விளக்குவர்.
38 ¦¸¡ûÇø மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Áயின்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
எடுத்துக்¸¡ட்டு¸ள்
13.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Å¡ழ்¨¸Â¢ø §À½க்கூடிய Á¢¾Á¡É
¦¾¡¼÷À¡É ‘சிந்தி-இ¨½-
39 இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் 3 ¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý
இறுதியாண்டுச் பகிர்’ (Think-Pair-Share)
மி¾Á¡É போக்கிற்¸¡É ÅÆ ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ
சோதனை ¿¼வடிக்¨¸யினை
¢¸¨Ç விவரிப்பர். ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர்.
§Áற்¦¸¡ûளல்.
40 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
13.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
ஒத்து¨Æத்து Å¡ழ்¨¸யில்
மி¾Á¡¸ ¿¼ந்து ¦¸¡ள்žன் 4 Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
²üÀÎõ ÁÉவு½ர்¨Å
நன்¨Á¸¨Ç அ¨¼Â¡Çங் மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Á
அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு
¸¡ண்பர். ¦¾¡¼÷À¡¸î சிறு¸¨¾
¦Åளிப்படுத்துவர்.
எழுது¾ல்.
5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸
13.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் உய்த்து½ர்ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
மி¾Á¡¸ ¿¼ந்து அன்È¡¼Å¡ழ்வில் Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
¦¸¡ள்Ù¨¸யில் ஏற்படும் ¦ºயல்படுத்துவர். மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Áயின்
ÁÉவு½ர்¨Å அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸ பண்பின் சிÈப்பு¸ள்
¦¾¡¼÷À¡¸ô
¦Åளிப்படுத்துவர். ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை
§Àச்சுப் போட்டினய
உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡öî
13.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¿¼த்து¾ல்.
¦ºயல்படுத்துவர்;
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர். «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
மி¾Á¡É பண்பினைச் 6
Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
¦ºயல்படுத்துவர்.
மி¾Á¡É பண்பு ¦¾¡¼÷À¡¸ô
போÄச் ¦ºய்¾ல் ¿¼வடிக்¨¸
§Áü¦¸¡ள்ளல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
14.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக்
«ñ¨¼ 1
«ÂÄ¡Õ¼ý 14.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¦¸¡டுக்கும் ¦ºயல்¸¨Ç ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
41 þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் எடுத்துக் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
Å¡ú¨¸Â¢ø Å  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
42 விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும் அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
¢ðÎì ¦¸¡ÎìÌõ «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
ÀñÒ. ¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக்
43 2 Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
¸¡ðθټன் கூறுவர்.. ¦¸¡டுக்கும் ÀñÀ¢¨É ÅÇ÷ìÌõ
¦¸¡டுக்கும் ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â
ÅÆ¢¸¨Ç விளக்குவர்.
¸¡¦½¡Ç¢¨Âì ¸ñÎ
14.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
3 Á£ðν÷¾ø.
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் Å¡ழ்¨¸Â¢ø விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும்  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும் ¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý Óì¸ «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
பண்பினை வளர்க்கும் ¢ÂòÐÅò¾¢Ôõ ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர். Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
வழி¸¨Ç விவரிப்பர். அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¦¸¡டுக்கும் ÀñÀ¢¨É
ÅÇ÷ìÌõ ÅÆ¢¸û ¦¾¡¼÷À¡É
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து
14.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¨¸§ÂÎ ¾Â¡Ã¢ò¾ø.
Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக் ¦¸¡டுòÐ  Á¡½Å÷¸û ’§Á¨ºÅ¢Ã¢ôÒ’
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் 4
¿¼óÐ ¦¸¡û¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¢ý ÅÆ¢ «ñ¨¼
விட்டுக் ¦¸¡டுத்து ¿¼ந்து ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
¦¸¡ûžன் ¦Åளிப்படுத்துவர். Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
முக்கியத்துவத்¨¾ அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸ ¦¸¡டுôÀ¾ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾
ஆáய்வர். ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை ±Øоø.
உய்த்து½ர்ந்து  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
5
14.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
அன்È¡¼Å¡ழ்வில்
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
¦ºயல்படுத்துவர்.
விட்டுக் ¦¸¡டுத்து ¿¼ந்து ¦¸¡டுக்கும் ¦ºÂø¸û
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு விட்டுக்
¦¸¡û¨¸Â¢ø ஏற்படும் ¦¾¡¼÷À¡¸ «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¦¸¡டுக்கும் பண்பினை §¿÷측½ø ¦ºöÐ «È¢ì¨¸
ÁÉவு½ர்¨Å
உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡öî ±Øоø.
±ளிப்படுத்துவர்.
¦ºயல்படுத்துவர்;
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.
14.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 6
`
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்
விட்டுக் ¦¸¡டுìÌõ
பண்பினைச்
¦ºயல்படுத்துவர்.

Вам также может понравиться