Вы находитесь на странице: 1из 4

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы

Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Adresa/Адрес: conform legislaţiei în vigoare.
RAPORT STATISTIC
(anual) В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
Raionul (municipiul, UTA
9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________
официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
CTAT ИCTИЧEСКИЙ ОТЧ ET - имеют право получать статистические данные от всех
физических и юридических лиц, независимо от формы
(годовой) собственности;
Satul (comuna),
- гарантируют конфиденциальность полученных индиви-
oraşul___________________________________________
дуальных данных и их использование только в статистических
Село (коммуна), город
целях.
Непредставление в установленный срок статистических данных,
Strada_______________________________________________nr.
_______ Nr. 1-MF представление недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Улица
действующим законодательством

Аргоbat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova


Cod CUIÎO ________________ Nr. 81 din 20.06.2014
Код Existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe
Наличие и движение основных средств Утвержден приказом НБС Республики Молдова
Nr. 81 от 20.06.2014
Cod IDNO __________________________
Код
în anul 20 __ Acest formularul se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
Conducătorul teritorial pentru statistică pînă la data de 31 martie de către
_____________________________________________ - primăriile satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor;
за 20 год - Banca Naţională a Moldovei ;
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
- băncile comerciale;
- societăţile de asigurare
Этот вопросник представляется на бумажном носителе до
31 марта:
- примэрии сел (коммун), городов, муниципиев;
(Semnătura/Подпись) - Национальный банк Молдовы;
„______”________________________________ - коммерческие банки;
L.Ş. М.П. - страховые общества.

Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe
Наличие и движение основных средств
mii lei, тыс. лей
Denumirea activităţii Existenţa Intrate Corectarea valorii Ieşite Transferate Existenţa Suma de uzură Uzura mijloacelor Valoarea de
economice* mijloacelor fixe la Поступило Корректировка стоимости Выбыло Переведено mijloacelor fixe acumulată la fixe, calculată în bilanţ a
Наименование экономической începutul anului la sfîrşitul anului sfîrşitul anului cursul anului de mijloacelor fixe
деятельности Наличие Наличие Накопленный gestiune (col.7-col.8)
основных total inclusiv основных износ на конец Начисленный Балансовая
средств на всего reevaluarea средств на года износ основных стоимость
начало года (+, -) конец года средств за основных
в том числе отчетный год средств
переоценка (гр.7-гр.8)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Agricultura, silvicultură şi
pescuit
Сельское хозяйство,
лесоводство и рыболовство
2. Intermedieri financiare şi
asigurări
Финансовая деятельность и
страхование
3. Tranzacţii imobiliare
Операции с недвижимым
имуществом                  
4. Administraţie publică şi
apărare; asigurări sociale
obligatorii
Государственное управление
и оборона; обязательное
социальное страхование                  
5.Învăţămînt
Образование                  
6.Sănătate şi asistenţă socială
Здравоохранение и
социальные услуги                  
7. Activităţi culturale şi de
agrement
Искусство, развлечения и
отдых
8. Alte activităţi de servicii
Предоставление прочих
видов услуг                  
Total
Всего                  
* Notă: Distribuirea valorii mijloacelor fixe pe genuri de activitate se efectuează în conformitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM REV2). Primăriile satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor vor distribui valoarea
mijloacelor fixe în dependenţă de tipul instituţiilor, finanţate din bugetul local.
Примечание: Распределение стоимости основных средств по видам деятельности производится в соответствии с классификатором видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ REV2). Примэрии сел (коммун), городов,
муниципиев распределяют стоимость основных средств в зависимости от типа учреждения, финансированные из местного бюджета.
Precizări metodologice privind modul de întocmire a Raportului statistic Nr.1-MF „Existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe”
Методологические указания по заполнению статистического отчета 1-MF «Наличие и движение основных средств»

Raportul statistic se întocmeşte anual de către autorităţile publice locale ale municipiilor Chişinău, Bălţi şi Comrat, primăriile oraşelor, satelor (comunelor), Banca Naţională a Moldovei, băncile comerciale şi societăţile de asigurare.
Totalurile coloanelor 1- 9 (pentru instituţiile şi organizaţiile bugetare) trebuie să corespundă coloanelor din formularul nr.5 „Raport privind circulaţia mijloacelor fixe”, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.11
din 01.02.2007.
Corespondenţa coloanelor este următoarea:
Col. 1 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.120, col. 3 a formularului nr.5;
Col. 2 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.140, col.3 a formularului nr.5;
Col. 5 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.170, col.3 a formularului nr.5;
Col.7 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.120, col.6 a formularului nr.5;
Col.8 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.130, col.6 a formularului nr.5;
Col.9 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.131, col.6 a formularului nr.5.
Rîndul 1 „Agricultura, silvicultură şi pescuit” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile ce prestează servicii în domeniul culturii plantelor, în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare).
Rîndul 2 ” Intermedieri financiare şi asigurări” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în Banca Naţională a Moldovei, băncile comerciale, societăţile de asigurare.
Rîndul 3 „Tranzacţii imobiliare” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile cu domeniul de cercetare şi dezvoltare şi de servicii prestate întreprinderilor.
Rîndul 4 „Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în organele administraţiei publice centrale şi locale, serviciul fiscal, serviciul vamal, serviciile economice, statistice şi
sociologice, justiţiei, poliţiei, unităţile de pompieri.
Rîndul 5 „Învăţămînt” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile primare, secundare, superioare, pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt.
Rîndul 6 „Sănătate şi asistenţă socială” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile ce prestează servicii veterinare şi de asistenţă socială.
Rîndul 7 „Activităţi culturale şi de agrement” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile cu activităţi recreative, culturale şi sportive
Rîndul 8. „Alte activităţi de servicii” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în organizaţiile asociative (asociaţiile de specialişti: scriitori, pictori, actori ş.a.), sindicatele salariaţilor, organizaţiile politice şi religioase ş.a.

Статистический отчет заполняется один раз в год местными органами управления муниципиев Кишинэу, Бэлць и Комрат, примэриями городов, сел (коммун), Национальным банком Молдовы, коммерческими банками и
страховыми обществами.
Итоги столбцов от 1-9 (для бюджетных организаций и учреждений) должны соответствовать строкам отчета nr.5 „Отчет движения основных средств”, утвержденный приказом №.11 от 01.02.2007 Министерства
Финансов Республики Молдова.
Соответствие граф следующее:
Гр.1 «Всего» стат.отчета 1-MF стр.120, гр.3 отчета nr.5;
Гр.2 «Всего» стат.отчета 1-MF стр.140, гр.3 отчета nr.5;
Гр.5«Всего» стат.отчета 1-MF стр.170, гр.3 отчета nr.5;
Гр.7 «Всего» стат.отчета 1-MF стр.120, гр.6 отчета nr.5;
Гр.8 «Всего» стат.отчета 1-MF стр.130, гр.6 отчета nr.5;
Гр.9 «Всего» стат.отчета 1-MF стр.131 гр.6 отчета nr.5.
Строка 1 «Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях предоставляющих услуги выращивания культур и услуги в области животноводства (кроме
ветеринарных).
Строка 2 «Финансовая деятельность и страхование» содержит информацию о движении основных средств Национального Банка Молдовы, коммерческих банков и страховых обществ.
Строка 3 «Операции с недвижимым имуществом» предприятиям» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях исследований и разработок и предоставлении услуг предприятиям .
Строка 4 «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» содержит информацию о движении основных средств в центральных и местных органов управления, налоговой службы, таможни,
экономических и социологических служб, юстиции, полиции.
Строка 5 «Образование» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях начального, среднего, высшего, для взрослых и прочего образования.
Строка 6 «Здравоохранение и социальные услуги» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях предоставляющие ветеринарные и социальные услуги.
Строка 7 «Искусство, развлечения и отдых» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях занятыми организацией отдыха и развлечений, культуры и спорта.
Строка 8 «Предоставление прочих видов услуг» содержит информацию о движении основных средств в членские организации (ассоциации специалистов: писателей, художников, актеров и др.), профсоюзы наемных
работников, политические и религиозные организации и др..

Вам также может понравиться