Вы находитесь на странице: 1из 34

Ðàäèî / CD / MP3

Brighton MP35 7 645 160 510


Essen MP35 7 645 150 510

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

http://www.blaupunkt.ru
ÊÍÎÏÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

 Êíîïêà äëÿ âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ àó-  Êíîïêè êóðñîðà


äèîñèñòåìû, à òàêæå äëÿ áûñòðîãî îò-  Êíîïêà MENU
êëþ÷åíèÿ çâóêà.
Êðàòêîå íàæàòèå: Îòêðûâàåò ìåíþ íà-
 Êíîïêà SRC ñòðîåê.
Êðàòêîå íàæàòèå: Âûáèðàåò ðåæèì CD/ Äîëãîå íàæàòèå: Çàïóñêàåò ôóíêöèþ ñêà-
MP3, CD-÷åéíäæåð (åñëè ïîäêëþ÷åí) è íèðîâàíèÿ.
âíåøíèå èñòî÷íèêè AUX.
 Êíîïêà AUDIO äëÿ ðåãóëèðîâêè âûñîêèõ
Äîëãîå íàæàòèå: Îäíîêðàòíûé âûâîä è íèçêèõ ÷àñòîò, áàëàíñà è ôåéäåðà.
âðåìåíè íà äèñïëåé
Äëÿ âûáîðà ïðåäóñòàíîâêè ýêâàëàéçåðà.
 Êíîïêà âûáðîñà êîìïàêò-äèñêà èç àóäèî-
Äëÿ àêòèâàöèè, äåàêòèâàöèè è ðåãóëèðîâ-
ñèñòåìû.
êè ôóíêöèè X-BASS.
 Ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè
 Êíîïêè 1 - 6
 Îòñåê äëÿ êîìïàêò-äèñêà
 Êíîïêà BND•TS
 Êíîïêà TRAF RDS
Êðàòêîå íàæàòèå: Âûáîð áàíêîâ ïàìÿ-
Êðàòêîå íàæàòèå: Âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò òè FM è äèàïàçîíîâ MW è LW (MW/LW
ðåæèì îæèäàíèÿ èíôîðìàöèè î äîðîæ- òîëüêî íà ìîäåëè Brighton MP35).
íîì äâèæåíèè
Äîëãîå íàæàòèå: Çàïóñêàåò ôóíêöèþ
Äîëãîå íàæàòèå: Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷å- Travelstore.
íèå ôóíêöèè RDS

2
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèå Ñêàíèðîâàíèå òðåêîâ (SCAN) ......................20
è äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè .. 4 Ïîâòîð îòäåëüíûõ òðåêîâ èëè âñåõ äèðåêòî-
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ................ 5 ðèé (REPEAT) ...............................................20
Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè ................. 6 Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ (PAUSE) ..20
Óñòàíîâêà ãðîìêîñòè âêëþ÷åíèÿ .................6 CD-÷åéíäæåð .............................21
Áûñòðîå óìåíüøåíèå ãðîìêîñòè (MUTE) ....6 Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì CD-÷åéíäæåðà .....21
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ñèãíàëà Âûáîð êîìïàêò-äèñêîâ ...............................21
ïîäòâåðæäåíèÿ .............................................7 Âûáîð òðåêà .................................................21
Ïðèãëóøåíèå çâóêà äëÿ âåäåíèÿ Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì) .........21
òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ ..............................7 Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè ........................21
Ðåæèì ðàäèî .............................. 7 Ïîâòîð îòäåëüíûõ òðåêîâ èëè âñåãî
Ðåãóëèðîâêà âûñîêèõ ÷àñòîò .........................7 äèñêà (REPEAT) ............................................21
Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì ðàäèî .....................8 Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå òðåêîâ (MIX) 22
Ôóíêöèè RDS ................................................8 Ñêàíèðîâàíèå âñåõ òðåêîâ íà âñåõ
Âûáîð äèàïàçîíà/áàíêà ïàìÿòè ...................8 êîìïàêò-äèñêàõ (SCAN) ...............................22
Íàñòðîéêà íà ðàäèîñòàíöèþ .........................8 Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ (PAUSE) ..22
Íàñòðîéêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïîèñêà ×ÀÑÛ È ÂÐÅÌß ..........................23
ðàäèîñòàíöèé ................................................9 Çâóê ........................................24
Çàïîìèíàíèå ðàäèîñòàíöèé .........................9 X-BASS ....................................25
Àâòîìàòè÷åñêîå çàïîìèíàíèå ñòàíöèé Íàñòðîéêà èíäèêàòîðà óðîâíåé ......26
(Travelstore) ...................................................9 Âíåøíèå àóäèîèñòî÷íèêè ..............26
Ïðîñëóøèâàíèå ñîõðàíåííûõ ñòàíöèé ......10 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ..........27
Ñêàíèðîâàíèå äîñòóïíûõ ñòàíöèé (SCAN) .10
Íàñòðîéêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ñêàíèðîâàíèÿ ..............................................10
Òèï ïðîãðàììû (PTY) .................................10
Îïòèìèçàöèÿ ðàäèîïðèåìà.........................12
Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè ......................12
Äîðîæíàÿ èíôîðìàöèÿ ................13
CD-ïðîèãðûâàòåëü .......................14
Ïåðåêëþ÷åíèå â CD-ðåæèì ........................14
Âûáîð òðåêà .................................................14
Áûñòðûé âûáîð òðåêà ..................................14
Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì) .........14
Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå òðåêîâ (MIX) 15
Ñêàíèðîâàíèå òðåêîâ (SCAN) .....................15
Ïîâòîð òðåêà (REPEAT) ...............................15
Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ (PAUSE) ..15
Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè ......................15
Îòîáðàæåíèå CD-òåêñòà ..............................16
Îáúÿâëåíèÿ î äîðîæíîé ñèòóàöèè
â CD-ðåæèìå ................................................16
Âûáðîñ êîìïàêò-äèñêà ..............................16
MP3-ïðîèãðûâàòåëü ....................17
Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì ÌÐ3.......................18
Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè ......................18
Âûáîð äèðåêòîðèè ......................................19
Âûáîð òðåêà/ôàéëà ....................................19
Áûñòðûé ïîèñê ...........................................19
Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå òðåêîâ (MIX) 19
3
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ È ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèå è Äîðîæíàÿ áåçîïàñíîñòü
äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè  Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãå èìååò îïðåäå-
ëÿþùåå çíà÷åíèå.
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûáîð ïðîäóêòà êîìïàíèè
Blaupunkt. Íàäååìñÿ, ÷òî ïîëüçîâàíèå íàøåé Ïîëüçóéòåñü àóäèîñèñòåìîé òîëüêî òîãäà,
íîâîé àóäèîñèñòåìîé äîñòàâèò Âàì íåìàëî êîãäà ïîçâîëÿþò äîðîæíûå óñëîâèÿ. Ïðå-
óäîâîëüñòâèÿ. æäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ýêñïëóàòàöèè ñèñòå-
ìû âî âðåìÿ äâèæåíèÿ, âíèìàòåëüíî îçíà-
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ýêñïëóàòàöèè ñèñ- êîìüòåñü ñ åå óïðàâëåíèåì.
òåìû, ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàé-
òå íèæåñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè. Íè÷òî íå äîëæíî ìåøàòü Âàì ñëûøàòü çâó-
êîâûå ñèãíàëû ìàøèí ìèëèöèè, ïîæàðíîé
Ðåäàêòîðû êîìïàíèè ïîñòîÿííî ðàáîòàþò ñëóæáû è ñêîðîé ïîìîùè íà äîñòàòî÷íîì
íàä òåì, ÷òîáû ñäåëàòü íàøè ðóêîâîäñòâà ïî ðàññòîÿíèè. Âñåãäà âûáèðàéòå óìåðåííóþ
ýêñïëóàòàöèè ïðîùå è ïîíÿòíåå. ãðîìêîñòü çâó÷àíèÿ Âàøåé àóäèîñèñòåìû.
Òåì íå ìåíåå, ïðè âîçíèêíîâåíèè êàêèõ-ëèáî
âîïðîñîâ, ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ ê ïðî- Óñòàíîâêà
äàâöó, â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñ êîìïàíèè. Åñëè Âû ïëàíèðóåòå óñòàíîâèòü àóäèîñèñòåìó
Àäðåñà ñåðâèñîâ Âû íàéäåòå íà ïîñëåäíåé ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðî÷èòàéòå ðóêîâîäñòâî ïî
ñòðàíèöå ýòîé áðîøþðû. óñòàíîâêå è ïîäêëþ÷åíèþ, ïðèëàãàþùååñÿ ê
äàííîé èíñòðóêöèè.
Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
Èñïîëüçóéòå òîëüêî òå äîïîëíèòåëüíûå ïðè-
íàäëåæíîñòè, êîòîðûå ðåêîìåíäîâàíû êîì-
ïàíèåé Blaupunkt.
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ RC 08 èëè
RC 10 îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê îñíîâíûì ôóí-
êöèÿì àóäèîñèñòåìû íåïîñðåäñòâåííî ñ ðó-
ëåâîãî êîëåñà.
Ñ ïîìîùüþ ïóëüòà íåâîçìîæíî âêëþ÷èòü/
âûêëþ÷èòü àóäèîñèñòåìó.
Óñèëèòåëè
Âû ìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè óñèëèòåëÿìè
Blaupunkt è Velocity.
CD-÷åéíäæåðû
Ñ àóäèîñèñòåìîé ñîâìåñòèìû ñëåäóþùèå
CD-÷åíäæåðû Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09
and CDC A 03.

4
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå Ïðèìå÷àíèå:
Ñ ïîìîùüþ ïóëüòà Âû ìîæåòå âêëþ÷èòü/âû- Åñëè ïåðåä óñòàíîâêîé êîìïàêò-äèñêà íà
êëþ÷èòü àóäèîñèñòåìó ñëåäóþùèìè ñïîñî- àâòîìîáèëå áûëî âûêëþ÷åíî çàæèãàíèå,
áàìè: Âû äîëæíû áóäåòå ïðåäâàðèòåëüíî âêëþ-
÷èòü àóäèîñèñòåìó íàæàòèåì êíîïêè ,
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ïîñðåäñòâîì çà- ÷òîáû âîñïðîèçâåñòè ýòîò äèñê.
æèãàíèÿ
Åñëè àóäèîñèñòåìà ïðàâèëüíî ïîäêëþ÷åíà ê
ñèñòåìå çàæèãàíèÿ àâòîìîáèëÿ è áûëà âû-
êëþ÷åíà ñ ïîìîùüþ êíîïêè , îíà áóäåò
âêëþ÷àòüñÿ/âûêëþ÷àòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ çà-
æèãàíèåì.
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå êíîïêîé 
ON/OFF
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ àóäèîñèñòåìû íàæìèòå
êíîïêó .
Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû óäåðæèâàéòå
êíîïêó  íå ìåíåå 2 ñåêóíä.
Óñòðîéñòâî âûêëþ÷àåòñÿ.
Ïðèìå÷àíèå:
• Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçðÿäêè àêêóìóëÿòî-
ðà àóäèîñèñòåìà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè âû-
êëþ÷àòüñÿ ÷åðåç ÷àñ, åñëè çàæèãàíèå âû-
êëþ÷åíî.
Âêëþ÷åíèå ïðè óñòàíîâêå êîìïàêò-äèñêà
Åñëè àóäèîñèñòåìà âûêëþ÷åíà è â íåé íåò
êîìïàêò-äèñêà,
ìÿãêî âñòàâüòå CD â ïðîèãðûâàòåëü  ìàð-
êèðîâàííîé ñòîðîíîé ââåðõ è çàäâèãàéòå,
ïîêà íå ïî÷óâñòâóåòå ñîïðîòèâëåíèå.
Ìåõàíèçì óñòàíîâêè àâòîìàòè÷åñêè âòÿíåò
êîìïàêò-äèñê.
Íå ñëåäóåò óäåðæèâàòü èëè ïîäòàëêèâàòü ìå-
õàíèçì óñòàíîâêè êîìïàêò-äèñêà.
Àóäèîñèñòåìà âêëþ÷àåòñÿ è íà÷èíàåò âîñ-
ïðîèçâîäèòü êîìïàêò-äèñê.

5
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ
Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè Ïðèìå÷àíèå:
Ãðîìêîñòü ìîæíî ðåãóëèðîâàòü â äèàïàçîíå • Äëÿ çàùèòû Âàøåãî ñëóõà ãðîìêîñòü âêëþ-
îò 0 (îòêëþ÷åíèå çâóêà) äî 66 (ìàêñèìóì) ÷åíèÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ âåëè÷èíîé 38 åäè-
åäèíèö. íèö. Åñëè óðîâåíü ãðîìêîñòè áûë âûøå òî-
ãî, ÷òî ïðèìåíÿëñÿ ïðè ïîñëåäíåì âûêëþ-
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ãðîìêîñòè, ÷åíèè ñèñòåìû, è àêòèâèðîâàíà íàñòðîéêà
➮ ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð  ïî ÷àñîâîé ñòðåë- LAST VOL, ñèñòåìà çàäàñò ãðîìêîñòü 38
êå. åäèíèö ïðè ïîâòîðíîì âêëþ÷åíèè.
Äëÿ óìåíüøåíèÿ ãðîìêîñòè, Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð  ïðîòèâ ÷àñîâîé ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
ñòðåëêå.
Áûñòðîå óìåíüøåíèå ãðîìêîñòè
Óñòàíîâêà ãðîìêîñòè âêëþ÷åíèÿ (MUTE)
Ïðèìå÷àíèå: Âû ìîæåòå áûñòðî óìåíüøèòü ãðîìêîñòü
• Àóäèîñèñòåìà îáîðóäîâàíà ôóíêöèåé (mute) äî çàäàííîãî óðîâíÿ.
îæèäàíèÿ. Åñëè, íàïðèìåð, íàæàòü êíîïêó ➮ Êðàòêî íàæìèòå êíîïêó .
 MENU è âûáðàòü ïóíêò ìåíþ, ñèñòåìà Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü MUTE.
âêëþ÷èòñÿ ñíîâà ïðèìåðíî ÷åðåç 8 ñåêóíä
ïîñëå íàæàòèÿ ïîñëåäíåé êíîïêè. Âñå èç- Îòìåíà MUTE
ìåíåíèÿ íàñòðîåê áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ. Äëÿ âîçâðàòà ê ïðåæíåìó óðîâíþ ãðîìêîñòè
Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü ãðîìêîñòü âêëþ÷åíèÿ. ➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó  ñíîâà.
➮ Íàæìèòå êíîïêó MENU . Óñòàíîâêà óðîâíÿ ãðîìêîñòè MUTE
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïî- Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü óðîâåíü ãðîìêîñòè
êà íà äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü OFF MUTE.
VOLUME. ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
➮ Óñòàíîâèòå ãðîìêîñòü âêëþ÷åíèÿ ñ ïîìî- ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
ùüþ êíîïîê   . äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MUTE LVL.
×òîáû îáëåã÷èòü ðåãóëèðîâêó, ñèñòåìà áóäåò ➮ Óñòàíîâèòå ãðîìêîñòü MUTE ñ ïîìîùüþ
ïîâûøàòü èëè óìåíüøàòü ãðîìêîñòü â õîäå êíîïîê   .
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
Åñëè çàäàòü íàñòðîéêó LAST VOL, áóäåò àêòè-
âèðîâàòüñÿ ãðîìêîñòü, íàñòðîåííàÿ ïðè ïîñ- ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó  MENU.
ëåäíåì âûêëþ÷åíèè ñèñòåìû.

6
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ ÐÀÄÈÎ
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ñèãíàëà Ðåæèì ðàäèî
ïîäòâåðæäåíèÿ Ýòà àóäèîñèñòåìà îáîðóäîâàíà ðàäèîïðèåì-
Äëÿ íåêîòîðûõ ôóíêöèé ñèñòåìà áóäåò âû- íèêîì ñ ôóíêöèåé RDS. Ìíîãèå FM-ðàäèî-
äàâàòü ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ, åñëè êíîïêà ñòàíöèè ïåðåäàþò ñèãíàë, êîòîðûé íåñåò íå
óäåðæèâàåòñÿ íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä, íàïðè- òîëüêî ïðîãðàììó, íî è äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ìåð, êîãäà Âû îïðåäåëÿåòñÿ ðàäèîñòàíöèþ ôîðìàöèþ, òàêóþ êàê íàçâàíèå ñòàíöèè è òèï
äëÿ êíîïêè ñîõðàíåíèÿ. Âû ìîæåòå âêëþ- ïðîãðàììû (PTY).
÷àòü/âûêëþ÷àòü ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ. Íàçâàíèå ñòàíöèè ïîÿâëÿåòñÿ íà äèñïëåå, êàê
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU. òîëüêî òþíåð ïðèíèìàåò ýòîò ñèãíàë.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà Ðåãóëèðîâêà âûñîêèõ ÷àñòîò
äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BEEP ON èëè
BEEP OFF. Äëÿ ãàðàíòèè ïðàâèëüíîé ðàáîòû òþíåðà àó-
äèîñèñòåìà äîëæíà áûòü íàñòðîåíà íà ðå-
➮ Íàñòðîéòå ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ ñ ïîìî- ãèîí, â êîòîðîì îíà ðàáîòàåò. Âû ìîæåòå
ùüþ êíîïîê   . OFF îçíà÷àåò îòêëþ- âûáèðàòü ìåæäó Åâðîïîé (EUROPE), Ñîåäè-
÷åíèå ñèãíàëà, à ON – åãî âêëþ÷åíèå. íåííûìè Øòàòàìè (USA), Þæíîé Àìåðèêîé
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè (SAMERICA) è Òàèëàíäîì (THAI). Ïî óìîë÷à-
➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU. íèþ òþíåð íàñòðîåí íà òîò ðåãèîí, ãäå ïðîäà-
íà àóäèîñèñòåìà. Åñëè ó Âàñ âîçíèêàþò ïðî-
Ïðèãëóøåíèå çâóêà äëÿ âåäåíèÿ áëåìû ñ ïðèåìîì ðàäèîñèãíàëà, ïðîâåðüòå
òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ êîíôèãóðàöèþ òþíåðà.
Åñëè Âàøà àóäèîñèñòåìà ïîäêëþ÷åíà ê ìî- Îïèñàííûå â ýòîì ðóêîâîäñòâå ôóíêöèè ðà-
áèëüíîìó òåëåôîíó, åå ãðîìêîñòü áóäåò ïðè- äèîïðèåìíèêà õàðàêòåðíû äëÿ åâðîïåéñêîé
ãëóøàòüñÿ, êàê òîëüêî Âû ñíèìèòå òðóáêó. êîíôèãóðàöèè òþíåðà.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî, ÷òîáû ìîáèëüíûé òå- ➮ Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêè 1 è 5 
ëåôîí áûë ïîäêëþ÷åí ê àâòîìîáèëüíîé àó- îäíîâðåìåííî è ñíîâà âêëþ÷èòå ñèñòåìó
äèîñèñòåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâî ïî íàæàòèåì êíîïêè .
óñòàíîâêå.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü TUNER.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü PHONE.
➮ Âûáåðèòå ñâîé ðåãèîí ñ ïîìîùüþ êíîïêè
  èëè .
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ êîíôèãóðàöèè
➮ âûêëþ÷èòå àóäèîñèñòåìó è ñíîâà âêëþ÷èòå
åå èëè ïîäîæäèòå ïðèìåðíî 8 ñåêóíä. Àó-
äèîñèñòåìà âêëþ÷àåò ïîñëåäíþþ àêòèâè-
ðîâàííóþ íàñòðîéêó (ðàäèî, CD/MP3, CD-
÷åéíäæåð èëè âíåøíèé èñòî÷íèê AUX).

7
ÐÀÄÈÎ
Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì ðàäèî Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ôóíêöèè REGIONAL
Åñëè àóäèîñèñòåìà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå CD/ ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
MP3, CD-÷åéíäæåðà èëè âíåøíåãî èñòî÷íè- ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
êà (AUX), äèñïëåå ïîÿâèëàñü íàäïèñü REG.
➮ íàæìèòå êíîïêó  BND•TS. OFF èëè ON îòîáðàæàåòñÿ âìåñòå ñ íàäïè-
èëè ñüþ REG.
➮ íàæèìàéòå êíîïêó  SRC , ïîêà íà äèñ- ➮ Äëÿ âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè
ïëåå íå ïîÿâèòñÿ áàíê ïàìÿòè (íàïðèìåð, REGIONAL íàæìèòå êíîïêó   èëè .
FM1). ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Ôóíêöèè RDS Âûáîð äèàïàçîíà/áàíêà ïàìÿòè
Óäîáíûå RDS-ôóíêöèè AF (Àëüòåðíàòèâíàÿ Äàííàÿ àóäèîñèñòåìà ìîæåò ïðèíèìàòü ðà-
÷àñòîòà) è REGIONAL ðàñøèðÿþò âîçìîæíîñ- äèîâåùàíèå â FM-äèàïàçîíå, à òàêæå íà
òè ðàäèîïðèåìíèêà. ñðåäíèõ (MW ) è äëèííûõ ( LW ) âîëíàõ â
➮ AF: Åñëè àêòèâèðîâàíà ôóíêöèÿ RDS, ðà- äèàïàçîíå ÀÌ (MW è LW òîëüêî äëÿ ìîäåëè
äèîïðèåìíèê àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåò- Brighton MP35). Äëÿ äèàïàçîíà FM äîñòóïíû
ñÿ íà ëó÷øóþ ïðèíèìàåìóþ ÷àñòîòó òîé òðè áàíêà ïàìÿòè.
ñòàíöèè, êîòîðàÿ ïðîñëóøèâàåòñÿ â íàñòî- (FM1, FM2 è FMT) è ïî îäíîìó äëÿ êàæäîãî
ÿùåå âðåìÿ. èç äèàïàçîíîâ MW è LW. Êàæäûé áàíê ïàìÿ-
➮ REGIONAL: Èíîãäà íåêîòîðûå ðàäèîñòàí- òè ìîæåò õðàíèòü äî 6 ñòàíöèé.
öèè âåùàþò â ðåãèîíàõ íåñêîëüêî èíà÷å. Âû Äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó áàíêàìè ïàìÿòè
ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ REG è òåì FM (FM1, FM2 è FMT) è ïàìÿòüþ äèàïàçîíîâ
ñàìûì çàïðåòèòü ñèñòåìå ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà MW è LW ,
àëüòåðíàòèâíûå ÷àñòîòû, êîòîðûå ïåðåäàþò
➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó  BND•TS
èíîå ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû.
Ïðèìå÷àíèå: Íàñòðîéêà íà ðàäèîñòàíöèþ
• Íàäïèñü REGIONAL äîëæíà áûòü àêòèâèðî- Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû íàñòðîéêè
âàíà/äåàêòèâèðîâàíà â ìåíþ îòäåëüíî. íà ðàäèîñòàíöèþ.
Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ôóíêöèè RDS Àâòîìàòè÷åñêèé ïîèñê ðàäèîñòàíöèé
Åñëè Âû õîòèòå èñïîëüçîâàòü ôóíêöèè RDS ➮ Íàæìèòå êíîïêó   èëè .
(AF è REGIONAL), Ñèñòåìà íàñòðîèòñÿ íà áëèæàéøóþ äîñòóï-
➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó TRAF RDS íóþ ñòàíöèþ.
íå ìåíåå 2 ñåêóíä.
Ôóíêöèÿ RDS àêòèâèðóåòñÿ ïðè ïîÿâëåíèè íà
äèñïëåå ñèìâîëà RDS.

8
ÐÀÄÈÎ
Íàñòðîéêà íà ðàäèîñòàíöèè âðó÷íóþ ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
Âû ìîæåòå òàêæå íàñòðîèòüñÿ íà ðàäèîñòàí- äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü SENS è òåêó-
öèè âðó÷íóþ. ùàÿ âåëè÷èíà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðèåìà.
Ïðèìå÷àíèå: SENS HI6 îçíà÷àåò, ÷òî íà òþíåðå óñòàíîâëåí
• Ðó÷íàÿ íàñòðîéêà âîçìîæíà ëèøü ïðè îò- ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè.
êëþ÷åíèè ôóíêöèé RDS. SENS LO1 îçíà÷àåò, ÷òî ÷óâñòâèòåëüíîñòü òþ-
➮ Íàæìèòå êíîïêó   èëè . íåðà ñàìàÿ íèçêàÿ.
Ïðîéäèòåñü ïî ðàäèîâåùàòåëüíûì ñåòÿì ➮ Âûáåðèòå íóæíûé óðîâåíü ÷óâñòâèòåëü-
(òîëü FM) íîñòè ïðè ïîìîùè êíîïîê   .
Åñëè ðàäèîñòàíöèè ïåðåäàþò íåñêîëüêî ïðî- Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
ãðàìì, Âû ìîæåòå ïðîéòèñü ïî ðàäèîâåùà- ➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU.
òåëüíûì ñåòÿì. Ïðèìå÷àíèå:
Ïðèìå÷àíèå: • Âû ìîæåòå çàäàâàòü ðàçíûå óðîâíè ÷óâñ-
• Ôóíêöèè RDS äîëæíû áûòü àêòèâèðîâàíû òâèòåëüíîñòè äëÿ äèàïàçîíîâ FM è MW
äî èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé îñîáåííîñòè. èëè LW (AM) (MW/LW òîëüêî äëÿ ìîäåëè
➮ Íàæìèòå êíîïêó   èëè  äëÿ ïåðåêëþ- Brighton MP35).
÷åíèÿ íà ñëåäóþùóþ ñòàíöèþ ðàäèîâåùà- Çàïîìèíàíèå ðàäèîñòàíöèé
òåëüíîé ñåòè. Çàïîìèíàíèå ðàäèîñòàíöèé âðó÷íóþ
Ïðèìå÷àíèå: ➮ Âûáåðèòå áàíê ïàìÿòè (FM1, FM2, FMT) èëè
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé îñîáåííîñòè Âû îäèí èç äèàïàçîíîâ (MW èëè LW) (MW/LW
ñìîæåòå ïåðåêëþ÷àòüñÿ ëèøü íà òå ñòàí- òîëüêî äëÿ ìîäåëè Brighton MP35).
öèè, êîòîðûå óæå ïðèíèìàëè ïðåæäå. Äëÿ ➮ Íàñòðîéòåñü íà íóæíóþ ñòàíöèþ.
ïðèåìà ñòàíöèé âîñïîëüçóéòåñü ôóíêöèåé
ñêàíèðîâàíèÿ èëè Travelscan. ➮ Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêè ñîõðàíå-
íèÿ 1 - 6  íå ìåíåå 2 ñåêóíä äëÿ çàïî-
Íàñòðîéêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïîèñêà ìèíàíèÿ ñòàíöèè íà ýòîé êíîïêå.
ðàäèîñòàíöèé Àâòîìàòè÷åñêîå çàïîìèíàíèå ñòàíöèé
Âû ìîæåòå âûáðàòü, äîëæíî ëè ðàäèî íà- (Travelstore)
ñòðàèâàòüñÿ ëèøü íà ñòàíöèè ñ ñèëüíûì ñèã-
íàëîì, èëè îíî òàêæå ìîæåò íàñòðàèâàòüñÿ Âû ìîæåòå àâòîìàòè÷åñêè ñîõðàíèòü âïëîòü
íà ñëàáûå ñèãíàëû. äî øåñòè ñòàíöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ íàèëó÷-
øèé ïðèåì â ðåãèîíå (òîëüêî äëÿ äèàïàçîíà
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU. FM). Ýòè ñòàíöèè çàïîìèíàþòñÿ â áàíêå ïà-
ìÿòè FM.

9
ÐÀÄÈÎ
Ïðèìå÷àíèå: Îñòàíîâêà ñêàíèðîâàíèÿ è ïðîäîëæåíèå ïðî-
• Ïðè ýòîì ñòàíöèè, ñîõðàíåííûå â äàííîì ñëóøèâàíèÿ ñòàíöèè
áàíêå ïàìÿòè ðàíåå, óäàëÿþòñÿ. ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
➮ Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó  BND•TS Ñêàíèðîâàíèå ïðåêðàùàåòñÿ, è ðàäèî ïðî-
íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä. äîëæàåò âîñïðîèçâîäèòü ñòàíöèþ, íà êîòî-
Íà÷èòàåòñÿ ïðîöåññ çàïîìèíàíèÿ ñòàíöèé. ðóþ îíî áûëî íàñòðîåíî äî ñêàíèðîâàíèÿ.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü FM TSTORE. Íàñòðîéêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà ñèñòåìà áóäåò ñêàíèðîâàíèÿ
âîñïðîèçâîäèòü ñòàíöèþ, êîòîðàÿ ñîõðàíè-
ëàñü â áàíêå ïàìÿòè FMT ïîä öèôðîé 1. ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêè   èëè , ïîêà íà
Ïðîñëóøèâàíèå ñîõðàíåííûõ ñòàíöèé äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü SCAN TIME.
➮ Âûáåðèòå áàíê ïàìÿòè èëè äèàïàçîí.
➮ Âûáåðèòå íóæíûé óðîâåíü ÷óâñòâèòåëü-
➮ Íàæìèòå êíîïêó ñîõðàíåíèÿ  1 – 6, êî- íîñòè ïðè ïîìîùè êíîïîê   .
òîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò íóæíîé Âàì ñòàíöèè.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
Ñêàíèðîâàíèå äîñòóïíûõ ñòàíöèé ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó  MENU.
(SCAN) Ïðèìå÷àíèå:
Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ ñêàíèðî- • Çàäàííîå âðåìÿ ñêàíèðîâàíèÿ òàêæå èñ-
âàíèÿ äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî ïðîñëóøèâàíèÿ ïîëüçóåòñÿ ïðè ñêàíèðîâàíèè â ðåæèìå
âñåõ ïðèíèìàåìûõ ñòàíöèé. Âðåìÿ ñêàíèðî- CD/MP3 è CD-÷åéíäæåðà.
âàíèÿ ìîæåò áûòü çàäàíî â ìåíþ îò 5 äî 30
ñåêóíä (ïðè øàãå 5 ñåêóíä). Òèï ïðîãðàììû (PTY)
Çàïóñê ñêàíèðîâàíèÿ Íåêîòîðûå FM-ðàäèîñòàíöèè, êðîìå ñâîåãî
➮ Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó  MENU íàçâàíèÿ, òàêæå ïåðåäàþò ñâåäåíèÿ î òèïå
íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä. òåêóùåé ïðîãðàììû. Âàøà àóäèîñèñòåìà ìî-
æåò ïðèíèìàòü è îòîáðàæàòü ýòè ñâåäåíèÿ.
Ñêàíèðîâàíèå íà÷èíàåòñÿ. Íà äèñïëåå íåíà-
äîëãî ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü SCAN ñ ìèãàþùèì Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå òèïû ïðîãðàìì:
íàçâàíèåì èëè ÷àñòîòîé ñòàíöèè. CULTURE (êóëüòóðà)
TRAVEL (ïóòåøåñòâèÿ)
JAZZ (äæàç)
SPORT (ñïîðò)
NEWS (íîâîñòè)
POP (ïîï-ìóçûêà)
ROCK (ðîê-ìóçûêà)
CLASSICS (êëàññèêà)
Âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ôóíêöèåé PTY
äëÿ âûáîðà ñòàíöèé êîíêðåòíîãî òèïà âå-
ùàíèÿ.

10
ÐÀÄÈÎ
PTY-EON Âûáîð ÿçûêà PTY
Ïîñëå òîãî êàê Âû âûáðàëè îïðåäåëåííûé Âû ìîæåòå âûáðàòü ÿçûê, íà êîòîðîì îòîáðà-
òèï ïðîãðàììû è íà÷àëè ïîèñê ñòàíöèè, ïðè- æàþòñÿ òèïû ïðîãðàìì.
åìíèê ïåðåêëþ÷èòñÿ ñ òåêóùåé ñòàíöèè íà Äîñòóïíû ñëåäóþùèå ÿçûêè:
ñòàíöèþ ñ ïðîãðàììîé âûáðàííîãî òèïà.
DEUTSCH (ÍÅÌÅÖÊÈÉ), ENGLISH (ÀÍÃËÈÉÑ-
Ïðèìå÷àíèå: ÊÈÉ) è FRANCAIS (ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ).
• Åñëè òþíåð íå íàõîäèò ñòàíöèþ, ñîîòâåòñ- ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
òâóþùóþ âûáðàííîìó òèïó ïðîãðàììû, Âû
óñëûøèòå çâóêîâîé ñèãíàë, è íà äèñïëåå íà ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàäïèñü NO PTY. äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PTY LANG.
 ýòîì ñëó÷àå ïðèåìíèê âåðíåòñÿ ê ñòàí- ➮ Âûáåðèòå íóæíûé ÿçûê ïðè ïîìîùè êíî-
öèè, êîòîðàÿ ïðèíèìàëàñü äî ýòîãî. ïîê   .
• Åñëè ïîçäíåå òåêóùàÿ ðàäèîñòàíöèÿ èëè Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
äðóãàÿ ñòàíöèÿ â ñåòè âåùàíèÿ íà÷íåò ïå- ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
ðåäàâàòü ïðîãðàììó âûáðàííîãî Âàìè òè- Âûáîð òèïà ïðîãðàììû è çàïóñê ïîèñêà
ïà, ïðèåìíèê àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷èòñÿ ðàäèîñòàíöèé
ñ òåêóùåé ñòàíöèè èëè èç ðåæèìà CD/MP3
èëè CD-÷åéíäæåðà íà ñòàíöèþ, ÷åé òèï ➮ Íàæìèòå êíîïêó   èëè .
ïðîãðàììû ñîîòâåòñòâóåò âûáðàííîìó. Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ òåêóùèé òèï ïðîãðàì-
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ôóíêöèè PTY ìû.
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU. ➮ Åñëè Âàì íóæåí äðóãîé òèï ïðîãðàììû,
íàæèìàéòå íà êíîïêó   èëè , ïîêà íå
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà ïîÿâèòñÿ íóæíàÿ èíäèêàöèÿ.
äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PTY ON èëè
PTY OFF. Âûáðàííûé òèï ïðîãðàììû ïîÿâëÿåòñÿ íà
äèñïëåå êðàòêîâðåìåííî.
➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ âû-
áîðà PTY ON èëè OFF. - Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ íà÷à-
ëà ïîèñêà ñòàíöèé.
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Ðàäèî íàñòðîèòñÿ íà ñëåäóþùóþ ñòàíöèþ, êî-
òîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò âûáðàííîìó òèïó ïðî-
ãðàìì.

11
ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÃËÀÂÛ
Îïòèìèçàöèÿ ðàäèîïðèåìà ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
HICUT ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
Ôóíêöèÿ HICUT óëó÷øàåò ïðèåì ïðè ïëîõîé äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü TUN DISP.
òðàíñëÿöèè (òîëüêî äëÿ FM). ➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ âû-
 ñëó÷àå ïîìåõ èõ óðîâåíü àâòîìàòè÷åñêè áîðà ìåæäó CLOCK è FREQUENCY.
ñíèæàåòñÿ. ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ôóíêöèè HICUT
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
äèñïëåå ïîÿâèëàñü íàäïèñü HICUT.
➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ íà-
ñòðîéêè óðîâíÿ HICUT.
HICUT 0 îçíà÷àåò, ÷òî àâòîìàòè÷åñêîå îñëàá-
ëåíèå óðîâíÿ ïîìåõ íå ïðîèñõîäèò. HICUT 1
îçíà÷àåò, ÷òî ïîìåõè ñíèæàþòñÿ àâòîìàòè-
÷åñêè.
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè
 ðàäèî-ðåæèìå èìååòñÿ îïöèÿ îòîáðàæå-
íèÿ äèàïàçîíà âîëí âìåñòå ñ áàíêîì ïàìÿòè/
ìåñòîì çàïîìèíàíèÿ è
âðåìåíåì èëè íàçâàíèåì ñòàíöèè / ÷àñòîòû
ñòàíöèè.
Âûáåðèòå FREQUENCY äëÿ îòîáðàæåíèÿ
íàçâàíèÿ ñòàíöèè / ÷àñòîòû èëè âûáåðè-
òå CLOCK äëÿ îòîáðàæåíèÿ äèàïàçîíà âîëí
âìåñòå ñ áàíêîì ïàìÿòè / ìåñòîì çàïîìèíà-
íèÿ è âðåìåíåì.

12
ÄÎÐÎÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Äîðîæíàÿ èíôîðìàöèÿ • åñëè Âû ïåðåíàñòðàèâàåòå ðàäèî ñî ñòàí-
öèè ñ äîðîæíîé èíôîðìàöèåé íà ñòàíöèþ,
Ýòà àóäèîñèñòåìà îáîðóäîâàíà ðàäèîïðèåì- íå ïåðåäàþùóþ òàêîé èíôîðìàöèè.
íèêîì ñ ôóíêöèåé RDS-ÅON. EON îçíà÷àåò
Enhanced Other Network (Óëó÷øåííàÿ äðóãàÿ Óñëûøàâ ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàë, Âû ìî-
ñåòü). æåòå ëèáî âûêëþ÷èòü ïðèîðèòåò äîðîæíîé
èíôîðìàöèè, ëèáî íàñòðîèòüñÿ íà ñòàíöèþ,
Ïðè âñÿêîé òðàíñëÿöèè îáúÿâëåíèÿ î ñîñòîÿ- êîòîðàÿ ïåðåäàåò òàêóþ èíôîðìàöèþ.
íèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÒÀ) ñèñòåìà àâòî-
ìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷àåòñÿ ñ òåêóùåé ñòàíöèè, Óñòàíîâêà ãðîìêîñòè äîðîæíûõ
íå ïåðåäàþùåé äîðîæíóþ èíôîðìàöèþ, íà ñîîáùåíèé
ñòàíöèþ âíóòðè ñåòè âåùàíèÿ, ïåðåäàþùóþ ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
òàêóþ èíôîðìàöèþ.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïî-
Ïîñëå ïðèåìà äîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ ñèñòå- êà íà äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü ÒÀ
ìà âåðíåòñÿ ê ïðîãðàììå, êîòîðàÿ ïðîñëóøè- VOLUME.
âàëàñü äî ýòîãî.
➮ Óñòàíîâèòå ãðîìêîñòü ñ ïîìîùüþ êíîïîê
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ïðèîðèòåòà äîðîæ-   .
íûõ ñîîáùåíèé
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ Êðàòêî íàæìèòå êíîïêó TRAF .
➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
Ïðèîðèòåò äîðîæíûõ ñîîáùåíèé àêòèâèðóåò-
Ïðèìå÷àíèÿ:
ñÿ ïðè ïîÿâëåíèè íà äèñïëåå ñèìâîëà «äî-
ðîæíàÿ ïðîáêà». • Ïðè ïîìîùè ðåãóëÿòîðà ãðîìêîñòè  Âû
ìîæåòå èçìåíÿòü ãðîìêîñòü òåêóùåãî äî-
Ïðèìå÷àíèå:
ðîæíîãî ñîîáùåíèÿ íà âðåìÿ åãî âîñïðî-
Âû óñëûøèòå ïðåäóïðåæäàþùèé ñèãíàë: èçâåäåíèÿ.
• åñëè àâòîìîáèëü ïîêèäàåò çîíó ïðèåìà • Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü íàñòðîéêè çâóêà
ñòàíöèè ñ èíôîðìàöèåé î ñèòóàöèè íà äî- è ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè äëÿ äîðîæíûõ
ðîãàõ, êîòîðàÿ ïðèíèìàåòñÿ â äàííûé ìî- ñîîáùåíèé. Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìà-
ìåíò. öèåé îáðàùàéòåñü ê ãëàâå «Çâóê».
• åñëè â ðåæèìå CD/MP3-ïðîèãðûâàòåëÿ,
CD-÷åéíäæåðà èëè âíåøíåãî èñòî÷íèêà
AUX àâòîìîáèëü ïîêèäàåò çîíó ïðèåìà
ñòàíöèè ñ èíôîðìàöèåé î ñèòóàöèè íà äî-
ðîãàõ, íà êîòîðóþ íàñòðîåíà ñèñòåìà â äàí-
íûé ìîìåíò, è ïîñëåäóþùèé àâòîìàòè÷åñ-
êèé ïîèñê íå ìîæåò íàéòè íîâóþ ñòàíöèþ ñ
äîðîæíîé èíôîðìàöèåé.

13
CD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ
CD-ïðîèãðûâàòåëü Ïðèìå÷àíèå:
Àóäèîñèñòåìà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ • Åñëè ïåðåä óñòàíîâêîé êîìïàêò-äèñêà íà
âîñïðîèçâåäåíèÿ îáû÷íûõ àóäèî-CD, CD-R è àâòîìîáèëå áûëî âûêëþ÷åíî çàæèãàíèå,
CD-RW äèàìåòðîì 8 èëè 12 ñì. Âû äîëæíû áóäåòå ïðåäâàðèòåëüíî âêëþ-
÷èòü àóäèîñèñòåìó íàæàòèåì êíîïêè 1,
 Îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèÿ CD-ïðîèãðûâà- ÷òîáû âîñïðîèçâåñòè ýòîò äèñê.
òåëÿ!
Åñëè êîìïàêò-äèñê óæå âñòàâëåí â ïðîèãðû-
Êîìïàêò-äèñêè íåñòàíäàðòíîé ôîðìû íå âàòåëü,
ïîäõîäÿò äëÿ äàííîé àóäèîñèñòåìû. Ìû íå
íåñåì îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáûå ïîâðåæäå- ➮ íàæèìàéòå êíîïêó SRC , ïîêà íà äèñ-
íèÿ CD-ïðîèãðûâàòåëÿ èëè äèñêà ïî ïðè÷è- ïëåå ïîÿâèëàñü íàäïèñü CD.
íå èñïîëüçîâàíèÿ íåñòàíäàðòíûõ CD. Âîñïðîèçâåäåíèå äèñêà íà÷íåòñÿ ñ òîãî ìåñ-
×òîáû ãàðàíòèðîâàòü ïðàâèëüíîå ôóíêöè- òà, íà êîòîðîì îíî áûëî ïðåðâàíî ïðè ïîñ-
îíèðîâàíèå ñèñòåìû, èñïîëüçóéòå òîëüêî ëåäíåì ïðîñëóøèâàíèè.
êîìïàêò-äèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ëîãîòè- Âûáîð òðåêà
ïîì. Ïðè ïîïûòêå âîñïðîèçâåäåíèÿ êîìïàêò ➮ Íàæìèòå îäíó èç êíîïîê êóðñîðà  äëÿ
äèñêîâ ñ çàùèòîé îò êîïèðîâàíèÿ ìîãóò âîç- âûáîðà ïðåäûäóùåãî èëè ñëåäóþùåãî òðå-
íèêàòü ïðîáëåìû. Êîìïàíèÿ íå ãàðàíòèðóåò êà.
ïðàâèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ïîäîáíûõ äèñ-
êîâ. Åñëè Âû íàæìåòå êíîïêó   èëè  îäèí
ðàç, òåêóùèé òðåê áóäåò âîñïðîèçâåäåí åùå
Ïîìèìî âîñïðîèçâåäåíèÿ àóäèî êîìïàêò- ðàç ñ íà÷àëà.
äèñêîâ íà ýòîì óñòðîéñòâå, Âû ìîæåòå ïðî-
èãðûâàòü äèñêè, ñîäåðæàùèå ìóçûêàëüíûå Áûñòðûé âûáîð òðåêà
ôàéëû ÌÐ3. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ Äëÿ áûñòðîãî âûáîðà òðåêà (íàçàä èëè âïå-
ïðèâîäèòñÿ â ãëàâå «ÌÐ3-ïðîèãðûâàòåëü». ðåä)
Ïåðåêëþ÷åíèå â CD-ðåæèì ➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêè  /,
Åñëè êîìïàêò-äèñê óæå âñòàâëåí â ïðîèãðû- ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðûé âûáîð òðåêà íà-
âàòåëü, çàä/âïåðåä.
➮ Ìÿãêî âñòàâüòå CD â ïðîèãðûâàòåëü  Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì)
ìàðêèðîâàííîé ñòîðîíîé ââåðõ è çàäâè- Äëÿ áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ ïî äèñêó âïåðåä
ãàéòå, ïîêà íå ïî÷óâñòâóåòå ñîïðîòèâëå- èëè íàçàä
íèå. ➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêè   ,
Ìåõàíèçì óñòàíîâêè àâòîìàòè÷åñêè âòÿíåò ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðûé ïîèñê òðåêà íà-
êîìïàêò-äèñê. çàä/âïåðåä.
Íå ñëåäóåò óäåðæèâàòü èëè ïîäòàëêèâàòü ìå-
õàíèçì óñòàíîâêè êîìïàêò-äèñêà.
Íà÷èíàåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå êîìïàêò-äèñêà.

14
CD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ
Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå òðåêîâ Îòêëþ÷åíèå ïîâòîðà
(MIX) Åñëè Âû õîòèòå îòìåíèòü ôóíêöèþ ïîâòîðà,
➮ Íàæìèòå êíîïêó 5 MIX : ➮ íàæìèòå êíîïêó 4 RPT  ñíîâà.
Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä-
ïèñü MIX CD è çàãîðèòñÿ ñèìâîë MIX. Çàòåì ïèñü RPT OFF è ñèìâîë RPT ïîãàñíåò.
íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå ñëåäóþùåãî, ñëó- Äàëåå âîñïðîèçâåäåíèå ïðîèñõîäèò â îáû÷-
÷àéíî âûáðàííîãî òðåêà. íîì ðåæèìå.
Îòìåíà MIX
Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ
➮ Íàæìèòå êíîïêó 5 MIX  ñíîâà. (PAUSE)
Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ➮ Íàæìèòå êíîïêó 3  :
ïèñü MIX CD è ñèìâîë MIX ïîãàñíåò.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü PAUSE.
Ñêàíèðîâàíèå òðåêîâ (SCAN) Îòìåíà ïàóçû
Âû ìîæåòå ïðîñêàíèðîâàòü (êðàòêî ïðîñëó-
➮ Íàæìèòå êíîïêó 3  , ïîêà àêòèâèðî-
øàòü) âñå òðåêè íà äèñêå.
âàíà ïàóçà.
➮ Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó  Âîñïðîèçâåäåíèå ïðîäîëæèòñÿ.
MENU íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä.
Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè
Íà÷íåò ñêàíèðîâàòüñÿ ñëåäóþùèé òðåê.
Ïðèìå÷àíèå: Âû ìîæåòå âûáèðàòü èç äâóõ ðåæèìîâ èíäè-
êàöèè ïðè ïðîèãðûâàíèè êîìïàêò-äèñêîâ:
• Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ñêàíèðîâàíèÿ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå • Íîìåð òðåêà è ÷àñû
ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðî÷òèòå ðàçäåë • Íîìåð òðåêà è èíäèêàòîð âðåìåíè âîñïðî-
«Óñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñêàíèðî- èçâåäåíèÿ.
âàíèÿ» â ãëàâå «Ðàäèî». ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Îñòàíîâêà ñêàíèðîâàíèÿ è ïðîäîëæåíèå ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
ïðîñëóøèâàíèÿ òðåêà äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü CD DISP.
• Äëÿ îñòàíîâêè ñêàíèðîâàíèÿ íàæìèòå ➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ âû-
êíîïêó MENU . áîðà ìåæäó PLAY TIME è CLOCK.
Ïðîäîëæèòñÿ íîðìàëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
ñêàíèðóåìîãî òðåêà.
Ïîâòîð òðåêà (REPEAT)
Åñëè Âû õîòèòå ïîâòîðèòü âîñïðîèçâåäåíèå
òðåêà,
➮ íàæìèòå êíîïêó 4 RPT .
Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä-
ïèñü RPT TRCK è çàãîðèòñÿ ñèìâîë RPT. Òðåê
áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ íåïðåðûâíî äî òåõ ïîð,
ïîêà Âû íå äåàêòèâèðóåòå ôóíêöèþ ïîâòîðà.

15
CD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ
Îòîáðàæåíèå CD-òåêñòà Âûáðîñ êîìïàêò-äèñêà
Íåêîòîðûå êîìïàêò-äèñêè ñîäåðæàò CD-òåêñò. - Íàæìèòå êíîïêó âûáðîñà 3 ðÿäîì ñ îòñå-
CD-òåêñò ìîæåò ñîäåðæàòü èìåíà èñïîëíèòå- êîì CD.
ëåé, íàçâàíèÿ àëüáîìà è òðåêà. Êîìïàêò-äèñê âûáðàñûâàåòñÿ.
Âû ìîæåòå îòîáðàæàòü ýòîò CD-òåêñò êàê ïðî- - Ïåðåñòàâüòå êîìïàêò-äèñê.
êðóòêó òåêñòà ïðè âñÿêîì ïåðåõîäå íà äðóãîé
òðåê. Ïîñëå îäíîêðàòíîãî ïîêàçà âñåãî CD- Ïðèìå÷àíèå:
òåêñòà äèñïëåé ïåðåéäåò â ðåæèì, çàäàííûé - Åñëè êîìïàêò-äèñê îñòàåòñÿ âûáðîøåííûì,
ïî óìîë÷àíèþ. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìà- ìåõàíèçì àâòîìàòè÷åñêè çàòÿíåò åãî îá-
öèÿ ïðèâîäèòñÿ â ðàçäåëå «Çàäàíèå ðåæèìà ðàòíî ïðèìåðíî ÷åðåç 10 ñåêóíä.
èíäèêàöèè». - Âû íå ìîæåòå âûíóòü êîìïàêò-äèñêè, ïîêà
Òðåê áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà Âû àóäèîñèñòåìà âûêëþ÷åíà, èëè ïîêà àêòèâè-
íå îòêëþ÷èòå RPT. ðîâàí äðóãîé èñòî÷íèê.
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå CD-òåêñòà
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü CD TEXT.
➮ Âêëþ÷èòå (TEXT ON) èëè âûêëþ÷èòå (TEXT
OFF) CD-òåêñò ïðè ïîìîùè êíîïêè  
èëè .
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
Îáúÿâëåíèÿ î äîðîæíîé ñèòóàöèè â
CD-ðåæèìå
Ïðè æåëàíèè ïîëó÷àòü ñîîáùåíèÿ î äîðîæ-
íîì äâèæåíèè ïðè àêòèâèðîâàííîì CD-ïðî-
èãðûâàòåëå,
➮ íàæìèòå êíîïêó  TRAF.
Ïðèîðèòåò îáúÿâëåíèé î äîðîæíîì äâèæå-
íèè àêòèâèðóåòñÿ ïðè ïîÿâëåíèè íà äèñï-
ëåå ñèìâîëà àâòîìîáèëüíîé ïðîáêè. Çà áî-
ëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü
ê ãëàâå «Ïðèåì èíôîðìàöèè î äîðîæíîì
äâèæåíèè».

16
MP3-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ
MP3-ïðîèãðûâàòåëü Ä
è
Ýòà àóäèîñèñòåìà ìîæåò òàêæå èñïîëüçî- ð
âàòüñÿ äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ CD-R è CD-RW, å
ñîäåðæàùèõ ìóçûêàëüíûå ôàéëû â ôîðìà- ê
ò
òå ÌÐ3. î
Ïîäãîòîâêà MP3-äèñêà ð
è
Ñóùåñòâîâàíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðàçíûõ è
òèïîâ CD-ðåêîðäåðîâ, ïðîãðàìì äëÿ çàïèñè Ò
è ñàìèõ äèñêîâ èíîãäà ïðèâîäèò ê ïðîáëå- ð
ìàì âîñïðîèçâåäåíèÿ íåêîòîðûõ CD. Åñëè ó å
Âàñ âîçíèêíóò ïîäîáíûå ïðîáëåìû, ïîïðî- ê
è
áóéòå èñïîëüçîâàòü äèñê äðóãîãî ïðîèçâîäè- /
òåëÿ èëè öâåòà. Ô
Âàø CD äîëæåí áûòü ôîðìàòà ISO 9660 Level à
é
1 / Level 2 èëè Joliet. Ïðàâèëüíîå âîñïðîèç- ë
âåäåíèå äðóãèõ ôîðìàòîâ íå ãàðàíòèðóåòñÿ. û
Îäèí äèñê ìîæåò ñîäåðæàòü íå áîëåå 253 äè-
ðåêòîðèé. Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó ñèñ-
òåìó äëÿ äîñòóïà ê êàæäîé èç äèðåêòîðèé. Êàæäàÿ äèðåêòîðèÿ ìîæåò èìåíîâàòüñÿ ñ ïî-
Âíå çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà äèðåêòîðèé ìîùüþ êîìïüþòåðà. Ñèñòåìà ñïîñîáíà îòîá-
íà êîìïàêò-äèñêå, óñòðîéñòâî ìîæåò ðàáî- ðàæàòü èìÿ äèðåêòîðèè. Âû äîëæíû ïîèìå-
òàòü ìàêñèìóì ñ 999 ÌÐ3-ôàéëàìè íà îä- íîâàòü äèðåêòîðèè è òðåêè/ôàéëû ñ ïîìî-
íîì äèñêå, ïðè 255 ôàéëàõ â îäíîé äèðåêòî- ùüþ ìåòîäà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïðîãðàììîé
ðèè ìàêñèìóì. çàïèñè CD. Ðóêîâîäñòâî ïî ïðîãðàììíîìó
îáåñïå÷åíèþ ïîäðîáíî îïèñûâàåò, êàê ýòî
äåëàåòñÿ.
Ïðèìå÷àíèå:
• Èìåíà äèðåêòîðèé è ôàéëîâ íå äîëæíû
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû.
Åñëè Âû õîòèòå óïîðÿäî÷èòü ôàéëû, ðàñïî-
ëîæèòå èõ ïî àëôàâèòó â ïðîãðàììå çàïèñè
CD.
Åñëè Âàøà ïðîãðàììà ëèøåíà òàêîé âîçìîæ-
íîñòè, Âû ìîæåòå óïîðÿäî÷èòü ôàéëû âðó÷-
íóþ. Äëÿ ýòîãî â íà÷àëå èìåíè êàæäîãî ôàé-
ëà ââåäèòå ïîðÿäêîâûé íîìåð (íàïðèìåð,
001, 002 è ò.ä.), âêëþ÷àÿ íóëè, êîòîðûå ñòîÿò
ïåðâûìè.

17
ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÃËÀÂÛ
ÌÐ3-ôàéëû ìîãóò ñîäåðæàòü äîïîëíèòåëü- Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè
íóþ èíôîðìàöèþ – èìÿ èñïîëíèòåëÿ, íàçâà-
Äèñê ÌÐ3-CD äîëæåí áûòü âñòàâëåí â ñèñòå-
íèÿ ïåñíè è àëüáîìà (ID3-òýãè). Ñèñòåìà ìî-
ìó äî èçìåíåíèÿ ñëåäóþùèõ íàñòðîåê.
æåò îòîáðàæàòü òýãè ID3 (âåðñèÿ 1).
Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè ïî óìîë÷àíèþ
Ïðè ñîçäàíèè ÌÐ3-ôàéëîâ èç àóäèîôàéëîâ
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü áèòîâóþ ñêîðîñòü íå Âû ìîæåòå îòîáðàæàòü ðàçëè÷íûå òèïû èí-
áîëåå 256 Êáèò/ñåê. ôîðìàöèè íà òåêóùåì òðåêå:
Àóäèîñèñòåìà ìîæåò âîñïðîèçâîäèòü ÌÐ3- • Íîìåð òðåêà è èíäèêàòîð âðåìåíè âîñïðî-
ôàéëû ëèøü ñ ðàñøèðåíèåì .ÌÐ3. èçâåäåíèÿ. (TRCK-TIME)
• Íîìåð òðåêà è ÷àñû (TRCK-CLK)
Ïðèìå÷àíèå:
• Íîìåð äèðåêòîðèè è íîìåð òðåêà (DIR-
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîãî âîñïðîèç-
TRCK)
âåäåíèÿ:
• Íîìåð äèðåêòîðèè è ÷àñû (DIR-CLK)
• íå ïûòàéòåñü ïðîñëóøàòü ôàéëû äðóãèõ
ôîðìàòîâ, èçìåíèâ èõ ðàñøèðåíèå íà • Íîìåð äèðåêòîðèè è èíäèêàòîð âðåìåíè
.mp3. Ñèñòåìà áóäåò èãíîðèðîâàòü ýòè îò- âîñïðîèçâåäåíèÿ (DIR-TIME)
äåëüíûå ôàéëû â ïðîöåññå âîñïðîèçâåäå- Ïðèìå÷àíèå:
íèÿ.
• Ïîñëå ñìåíû òðåêîâ ñèñòåìà êðàòêîâðå-
• Íå èñïîëüçóéòå ñìåøàííûå êîìïàêò-äèñ- ìåííî îòîáðàæàåò ïðîêðóòêó òåêñòà ÌÐ3, à
êè, ñîäåðæàùèå òðåêè ÌÐ3 è äðóãèå äàí- çàòåì îòîáðàæàåò ýòó èíôîðìàöèþ íåïðå-
íûå (ñèñòåìà ñïîñîáíà ñ÷èòûâàòü òîëüêî ðûâíî.
ÌÐ3-ôàéëû â ýòîì ðåæèìå).
Äëÿ ïåðåõîäà ìåæäó ðàçíûìè îïöèÿìè îòîá-
• Íå èñïîëüçóéòå êîìïàêò-äèñêè, ñîäåðæà- ðàæåíèÿ
ùèå îäíîâðåìåííî ÌÐ3-çàïèñè è àóäèî-
òðåêè CD. Ïðè ïîïûòêå âîñïðîèçâåäåíèÿ ➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU.
ñìåøàííîãî äèñêà ñèñòåìà áóäåò âîñïðî- ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
èçâîäèòü òîëüêî àóäèîòðåêè CD. äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü CD DISP.
Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì ÌÐ3 ➮ Âûáåðèòå íóæíóþ îïöèþ ñ ïîìîùüþ êíîï-
êè   èëè .
Ðåæèì ÌÐ3 âêëþ÷àåòñÿ òàê æå, êàê îáû÷íûé
ðåæèì CD. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
èíôîðìàöèè ïðî÷òèòå ðàçäåë «Ïåðåêëþ÷å- ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
íèå â ðåæèì CD» â ãëàâå «CD-ïðîèãðûâà-
òåëü».

18
MP3-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ
Íàñòðîéêà ïðîêðóòêè ÌÐ3-òåêñòà Âûáîð äèðåêòîðèè
Ïðè âñÿêîé ñìåíå òðåêà êðàòêîâðåìåííî Äëÿ ïåðåõîäà ââåðõ èëè âíèç ê äðóãîé äèðåê-
îòîáðàæàåòñÿ îäíà èç ñëåäóþùèõ ïðîêðóòîê òîðèè
òåêñòà. Çàòåì ïîêàçûâàåòñÿ çàäàííûé ïî ➮ íàæìèòå êíîïêó   èëè  îäèí èëè íå-
óìîë÷àíèþ äèñïëåé. ñêîëüêî ðàç.
Äîñòóïíû ñëåäóþùèå ïðîêðóòêè òåêñòà:
Âûáîð òðåêà/ôàéëà
• Èìÿ äèðåêòîðèè (DIR NAME)
Äëÿ ïåðåõîäà ââåðõ èëè âíèç ê äðóãîìó òðå-
• Íàçâàíèå òðåêà (SONG NAME) êó/ôàéëó â òåêóùåé äèðåêòîðèè
• Íàçâàíèå àëüáîìà (ALBM NAME) ➮ íàæìèòå êíîïêó   èëè  îäèí èëè íå-
• Èìÿ èñïîëíèòåëÿ (ARTIST) ñêîëüêî ðàç.
• Èìÿ ôàéëà (FILE NAME) Åñëè Âû íàæìåòå êíîïêó   îäèí ðàç, òå-
êóùèé òðåê áóäåò âîñïðîèçâåäåí åùå ðàç ñ
Ïðèìå÷àíèå:
íà÷àëà.
• Íàçâàíèÿ àëüáîìà, òðåêà è èìÿ èñïîëíèòå-
ëÿ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ òýãà MP3-ID (âåðñèÿ 1) Áûñòðûé ïîèñê
è ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ ëèøü â òîì ñëó÷àå, Äëÿ áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ ïî äèñêó âïåðåä
åñëè îíè áûëè ñîõðàíåíû ñ ÌÐ3-ôàéëàìè èëè íàçàä
(áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðèâîäèò- ➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêè   èëè
ñÿ â ðóêîâîäñòâå äëÿ ïðîãðàììíîãî îáåñ- , ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðûé ïîèñê òðåêà
ïå÷åíèÿ ÌÐ3 èëè ðåêîðäåðà). íàçàä/âïåðåä.
Äëÿ ïåðåõîäà ìåæäó ðàçíûìè îïöèÿìè îòîá-
Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå òðåêîâ
ðàæåíèÿ
(MIX)
➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ òðåêîâ òåêóùåé äèðåê-
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà òîðèè â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå
äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü ÌÐ3 DISP.
➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 5 MIX :
➮ Ïîëüçóéòåñü êíîïêîé   èëè  äëÿ âû-
áîðà íóæíîé ïðîêðóòêè òåêñòà ÌÐ3. Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MIX DIR è çàãî-
ðèòñÿ ñèìâîë MIX.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ âñåõ òðåêîâ íà âñòàâ-
➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó  MENU. ëåííîì MP3-CD â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå
➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó 5 MIX 
íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä.
Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MIX CD è çàãî-
ðèòñÿ ñèìâîë MIX.

19
MP3-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ
Îòìåíà MIX Äëÿ ïîâòîðíîãî ïðîñëóøèâàíèÿ âñåé äèðåê-
Äëÿ îòìåíû MIX òîðèè
➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 5 MIX . ➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó 4 RPT 
íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä.
Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MIX OFF è ñèì-
âîë MIX ïîãàñíåò. Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü RPT DIR.
Îòêëþ÷åíèå ïîâòîðà
Ñêàíèðîâàíèå òðåêîâ (SCAN)
Åñëè Âû æåëàåòå îòêëþ÷èòü ïîâòîðíîå âîñ-
Âû ìîæåòå ïðîñêàíèðîâàòü (êðàòêî ïðîñëó-
ïðîèçâåäåíèå òåêóùåãî òðåêà èëè òåêóùåé
øàòü) âñå òðåêè íà äèñêå.
äèðåêòîðèè,
- Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó  MENU íå
➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 4 RPT .
ìåíåå äâóõ ñåêóíä. Íà÷íåò ñêàíèðîâàòüñÿ
ñëåäóþùèé òðåê. Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä-
ïèñü RPT TRCK è èñ÷åçíåò ñèìâîë RPT.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü TRC SCAN ñ
ìèãàþùèìè íîìåðàìè òðåêîâ. Òðåêè íà êîì- Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ
ïàêò-äèñêå êðàòêîâðåìåííî îòîáðàæàþòñÿ â (PAUSE)
âîçðàñòàþùåì ïîðÿäêå.
➮ Íàæìèòå êíîïêó 3  :
Ïðèìå÷àíèå:
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü PAUSE.
• Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü ïðîäîëæèòåëü-
Îòìåíà ïàóçû
íîñòü ñêàíèðîâàíèÿ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå
ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðî÷òèòå ðàçäåë ➮ Íàæìèòå êíîïêó 3  : ïîêà àêòèâèðî-
«Óñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñêàíèðî- âàíà ïàóçà.
âàíèÿ» â ãëàâå «Ðàäèî». Âîñïðîèçâåäåíèå ïðîäîëæèòñÿ.
Îñòàíîâêà ñêàíèðîâàíèÿ è ïðîäîëæåíèå
ïðîñëóøèâàíèÿ òðåêà
➮ Íàæìèòå êíîïêó MENU .
Ïðîäîëæèòñÿ íîðìàëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå
ñêàíèðóåìîãî òðåêà.
Ïîâòîð îòäåëüíûõ òðåêîâ èëè âñåõ
äèðåêòîðèé (REPEAT)
Äëÿ ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ òåêóùåãî
òðåêà
➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 4 RPT .
Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä-
ïèñü RPT TRCK è çàãîðèòñÿ ñèìâîë RPT.

20
CD-×ÅÉÍÄÆÅÐ
CD-÷åéíäæåð Çàäàíèå ðåæèìà èíäèêàöèè
Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ CD-÷åéíäæåðà äîñòóïíû ïÿòü ðåæèìîâ
èíäèêàöèè:
• Èíôîðìàöèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ êîìïàêò-äèñ-
êàìè è óïðàâëåíèè Âàøèì CD-÷åéíäæåðîì • Íîìåð òðåêà è èíäèêàòîð âðåìåíè âîñïðî-
äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â ðóêîâîäñòâå ê íåìó. èçâåäåíèÿ (TRCK-TIME)
• Íîìåð òðåêà è ÷àñû (TRCK-CLK)
Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì CD-÷åéíäæåðà
• Íîìåð CD è íîìåð òðåêà (CD-TRCK)
• Íàæèìàéòå êíîïêó  SRC , ïîêà íà äèñ-
ïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü CHANGER. • Íîìåð CD è ÷àñû (CD-CLK)
Àóäèîñèñòåìà íà÷èíàåò âîñïðîèçâåäåíèå • Íîìåð CD è èíäèêàòîð âðåìåíè âîñïðîèç-
ïåðâîãî êîìïàêò-äèñêà, êîòîðûé îáíàðóæè- âåäåíèÿ (CD-TIME)
âàåò CD-÷åéíäæåð. ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Âûáîð êîìïàêò-äèñêîâ ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
äèñïëåå íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü CDÑ DISP.
Äëÿ ïåðåõîäà ââåðõ èëè âíèç ê äðóãîìó êîì-
ïàêò-äèñêó ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè  , ïîêà íå
ïîÿâèòñÿ íóæíàÿ Âàì îïöèÿ.
➮ íàæìèòå êíîïêó   èëè  îäèí èëè íå-
ñêîëüêî ðàç. ➮ Äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .
Ïðèìå÷àíèå: Ïîâòîð îòäåëüíûõ òðåêîâ èëè âñåãî
• Ñèñòåìà áóäåò èãíîðèðîâàòü ïóñòûå ñëîòû äèñêà (REPEAT)
â ÷åéíäæåðå, à òàêæå ñëîòû, ñîäåðæàùèå ×òîáû ïîâòîðèòü âîñïðîèçâåäåíèå òåêóùåãî
äåôåêòíûå êîìïàêò-äèñêè. òðåêà,
Âûáîð òðåêà ➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 4 RPT .
Äëÿ ïåðåõîäà ââåðõ èëè âíèç ê äðóãîìó òðåêó Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä-
íà òåêóùåì äèñêå ïèñü RPT TRCK è çàãîðèòñÿ ñèìâîë RPT.
➮ íàæìèòå êíîïêó   èëè  îäèí èëè íå- ×òîáû ïîâòîðèòü âîñïðîèçâåäåíèå òåêóùåãî
ñêîëüêî ðàç. êîìïàêò-äèñêà,
Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì) ➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó 4 RPT 
íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä.
Äëÿ áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ ïî äèñêó âïåðåä
èëè íàçàä Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä-
ïèñü RPT DISC è çàãîðèòñÿ ñèìâîë RPT.
➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêè   ,
ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðûé ïîèñê òðåêà íà-
çàä/âïåðåä.

21
CD-×ÅÉÍÄÆÅÐ
Îòêëþ÷åíèå ïîâòîðà Îòìåíà ñêàíèðîâàíèÿ
Äëÿ îñòàíîâêè ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ×òîáû îñòàíîâèòü ñêàíèðîâàíèå,
òåêóùåãî òðåêà èëè òåêóùåãî êîìïàêò-äèñêà ➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó MENU .
➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 4 RPT . Ïðîäîëæèòñÿ íîðìàëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå
Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü RPT OFF è èñ- ñêàíèðóåìîãî òðåêà.
÷åçíåò ñèìâîë RPT. Ïðèìå÷àíèå:
Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå òðåêîâ • Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü ïðîäîëæèòåëü-
(MIX) íîñòü ñêàíèðîâàíèÿ. Çà áîëåå ïîäðîáíîé
Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ òðåêîâ íà òåêóùåì èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü ê ðàçäåëó «Óñ-
êîìïàêò-äèñêå â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå òàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñêàíèðîâà-
íèÿ» â ãëàâå «Ðàäèî».
➮ êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 5 MIX .
Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä-
Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ
ïèñü MIX CD è çàãîðèòñÿ ñèìâîë MIX. (PAUSE)
Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ òðåêîâ íà âñåõ âñòàâëåí- ➮ Íàæìèòå êíîïêó 3  .
íûõ êîìïàêò-äèñêàõ â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü PAUSE.
➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó 5 MIX  Îòìåíà ïàóçû
íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä. ➮ Íàæìèòå êíîïêó 3   ïîêà àêòèâèðîâà-
Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- íà ïàóçà.
ïèñü MIX ALL è çàãîðèòñÿ ñèìâîë MIX. Âîñïðîèçâåäåíèå ïðîäîëæèòñÿ.
Îòìåíà MIX
➮ Êðàòêî íàæìèòå êíîïêó 5 MIX .
Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MIX OFF è èñ-
÷åçíåò ñèìâîë MIX.
Ñêàíèðîâàíèå âñåõ òðåêîâ íà âñåõ
êîìïàêò-äèñêàõ (SCAN)
Äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ (êðàòêîãî âîñïðîèçâåäå-
íèÿ) âñåõ òðåêîâ íà âñåõ âñòàâëåííûõ äèñêàõ
â âîñõîäÿùåì ïîðÿäêå
➮ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó  MENU
íå ìåíåå äâóõ ñåêóíä.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü TRC SCAN ñ
ìèãàþùèìè íîìåðàìè òðåêîâ.

22
×ÀÑÛ È ÂÐÅÌß
×ÀÑÛ È ÂÐÅÌß Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Èíäèêàöèÿ âðåìåíè
Äëÿ êðàòêîâðåìåííîé èíäèêàöèè âðåìåíè Ïîñòîÿííàÿ èíäèêàöèÿ âðåìåíè, êîãäà
óñòðîéñòâî âûêëþ÷åíî, à çàæèãàíèå
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó  SCR , ïîêà íà äèñ-
ïëåå íå ïîÿâèòñÿ èíäèêàöèÿ âðåìåíè. âêëþ÷åíî
Äëÿ ïîñòîÿííîãî îòîáðàæåíèÿ âðåìåíè, êîã-
Óñòàíîâêà âðåìåíè äà àóäèîñèñòåìà âûêëþ÷åíà, à çàæèãàíèå
Äëÿ óñòàíîâêè âðåìåíè âêëþ÷åíî,
➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU. ➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü MENU.
äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü CLOCK SET.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
➮ Íàæìèòå êíîïêó  . äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü CLOCK ON
Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ âðåìÿ. èëè CLOCK OFF.
Ïîëÿ äëÿ ÷àñîâ ìèãàåò è ìîæåò áûòü çàïîë- ➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ âû-
íåíî. áîðà íàñòðîéêè ON/OFF.
➮ Óñòàíîâèòå ÷àñû ñ ïîìîùüþ êíîïîê  Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
/. ➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Ïîñëå çàïîëíåíèÿ ïîëÿ ÷àñîâ Êðàòêîâðåìåííûé âûâîä âðåìåíè íà
- íàæìèòå êíîïêó  . äèñïëåé âûêëþ÷åííîé àóäèîñèñòåìû
Òåïåðü ìèãàþò ìèíóòû. Äëÿ êðàòêîãî âûâîäà âðåìåíè íà äèñïëåé âû-
- Óñòàíîâèòå ìèíóòû ñ ïîìîùüþ êíîïîê  êëþ÷åííîé àóäèîñèñòåìû
/. ➮ íàæìèòå êíîïêó  SRC .
- Äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU . Âðåìÿ áóäåò îòîáðàæàòüñÿ â òå÷åíèå 8 ñå-
Âûáîð ìåæäó 12-÷àñîâûì è 24- êóíä.
÷àñîâûì ðåæèìàìè
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü MENU.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü 12H MODE
èëè 24 H MODE.
➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ âû-
áîðà íóæíîãî ðåæèìà.

23
ÇÂÓÊ
Çâóê Íàñòðîéêà ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè –
Âû ìîæåòå íàñòðàèâàòü çâó÷àíèå (âûñîêèå ëåâûé/ïðàâûé êàíàëû (áàëàíñ)
è íèçêèå ÷àñòîòû) îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî èñ- Äëÿ íàñòðîéêè ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè
òî÷íèêà (ðàäèî, CD/MP3, CD-÷åéíäæåð è âíå- ìåæäó ëåâûì è ïðàâûì êàíàëàìè (áàëàíñ)
øíèé èñòî÷íèê AUX). ➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .
Ðàñïðåäåëåíèå ãðîìêîñòè (áàëàíñ è ôåéäåð) Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü BASS.
ïðèìåíèìî êî âñåì èñòî÷íèêàì (çà èñêëþ÷å- ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó  , ïîêà íà äèñïëåå
íèåì îáúÿâëåíèé î äîðîæíîì äâèæåíèè). íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BAL.
Íàñòðîéêè áàëàíñà è ôåéäåðà äëÿ îáúÿâëå- ➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ íà-
íèé î äîðîæíîì äâèæåíèè ìîãóò ðåãóëèðî- ñòðîéêè áàëàíñà (ëåâûé/ïðàâûé).
âàòüñÿ òîëüêî â ìîìåíò çâó÷àíèÿ ýòèõ îáú-
ÿâëåíèé. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .
Íàñòðîéêà íèçêèõ ÷àñòîò
➮ Íàæìèòå êíîïêó AUDIO . Ðåãóëèðîâêà ðàñïðåäåëåíèÿ
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü BASS. ãðîìêîñòè – ôðîíòàëüíûé/òûëîâîé
➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ íà-
êàíàëû (ôåéäåð)
ñòðîéêè íèçêèõ ÷àñòîò. Äëÿ ðåãóëèðîâêè ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñ-
òè ìåæäó ôðîíòàëüíûì/òûëîâûì êàíàëàìè
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
(ôåéäåð)
➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .
➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .
Íàñòðîéêà âûñîêèõ ÷àñòîò Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü BASS.
➮ Íàæìèòå êíîïêó AUDIO . ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó  , ïîêà íà äèñïëåå
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü BASS. íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü FADER.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó  , ïîêà íà äèñïëåå ➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ íà-
íå ïîÿâèëàñü íàäïèñü TREBLE. ñòðîéêè ôåéäåðà (ôðîíòàëüíûé/òûëîâîé).
➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ íà- Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
ñòðîéêè âûñîêèõ ÷àñòîò. ➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

24
ÇÂÓÊ X-BASS
Ïðåäóñòàíîâêè ýêâàëàéçåðà X-BASS
Àóäèîñèñòåìà îáîðóäîâàíà ýêâàëàéçåðîì, Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ X-Bass
êîòîðûé èìååò çàâîäñêèå íàñòðîéêè äëÿ ìó- äëÿ ïîä÷åðêèâàíèÿ íèçêèõ ÷àñòîò ïðè ìàëûõ
çûêàëüíûõ ñòèëåé ROCK, POP è CLASSIC. óðîâíÿõ ãðîìêîñòè.
Äëÿ âûáîðà ïðåäóñòàíîâêè ýêâàëàéçåðà Âûáðàííàÿ íàñòðîéêà X-Bass ïðèìåíÿåòñÿ êî
➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO . âñå àóäèîèñòî÷íèêàì (ðàäèî, CD/ÌÐ3, CD-
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü BASS. ÷åéíäæåð èëè âíåøíèé èñòî÷íèê AUX).
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó  , ïîêà íà äèñï- Âû ìîæåòå íàñòðîèòü ôóíêöèþ X-Bass ïîý-
ëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü POP, ROCK èëè òàïíî â äèàïàçîíå îò 1 äî 3.
CLASSIC. XBASS OFF îçíà÷àåò, ÷òî ôóíêöèÿ X-BASS
➮ Âîñïîëüçóéòåñü êíîïêàìè   èëè  äëÿ îòêëþ÷åíà.
âûáîðà îäíîé èç ïðåäóñòàíîâîê èëè âûáå- Íàñòðîéêà ôóíêöèè X-BASS
ðèòå EQ OFF äëÿ îòêëþ÷åíèÿ ýêâàëàéçåðà. ➮ Íàæìèòå êíîïêó AUDIO .
Åñëè âûáðàòü îäíó èç ïðåäóñòàíîâîê, îíà
áóäåò íåïðåðûâíî îòîáðàæàòüñÿ íà äèñï- Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü BASS.
ëåå. ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó  , ïîêà íà äèñïëåå
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü XBASS âìåñòå ñ òåêó-
ùåé íàñòðîéêîé.
➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íå
ïîÿâèòñÿ íóæíàÿ Âàì íàñòðîéêà.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

25
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀ ÓÐÎÂÍÅÉ ÂÍÅØÍÈÅ ÀÓÄÈÎÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
Íàñòðîéêà èíäèêàòîðà óðîâíåé Âíåøíèå àóäèîèñòî÷íèêè
Èíäèêàòîð óðîâíÿ âðåìåííî îáåñïå÷èâà- Âìåñòî CD-÷åéíäæåðà Âû ìîæåòå ïîäêëþ-
åò ñèìâîëè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå íàñòðîåê ÷èòü ê àóäèîñèñòåìå âíåøíèé èñòî÷íèê, îáî-
ãðîìêîñòè è çâóêà, ïîêà Âû ðåãóëèðóåòå ýòè ðóäîâàííûé ëèíåéíûì âõîäîì.  êà÷åñòâå
íàñòðîéêè. èñòî÷íèêîâ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïîðòàòèâíûå
Åñëè íàñòðîéêè íå èçìåíÿþòñÿ, èíäèêàòîð CD-ïëååðû, ïðîèãðûâàòåëè ìèíè-äèñêîâ èëè
óðîâíÿ îòîáðàæàåò ïèêîâóþ ìóçûêàëüíóþ/ ÌÐ3-ïëååðû.
ðå÷åâóþ ìîùíîñòü. Âû ìîæåòå âêëþ÷àòü/âû- Äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ âíåøíåãî èñòî÷íèêà Âàì
êëþ÷àòü èíäèêàòîð óðîâíÿ. ïîíàäîáèòñÿ êàáåëü ñ ïåðåõîäíèêîì. Ýòîò
➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU. êàáåëü ìîæíî ïîëó÷èòü ó àâòîðèçîâàííîãî
äèëåðà (Blaupunkt no.: 7 607 897 093).
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü MENU.
Ïðèìå÷àíèå:
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PEAK LVL. • Åñëè CD-÷åéíäæåð íå ïîäêëþ÷åí, âõîä âíå-
øíåãî èñòî÷íèêà äîëæåí àêòèâèðîâàòüñÿ â
➮ Äëÿ âêëþ÷åíèÿ PEAK ON èëè âûêëþ÷åíèÿ ìåíþ.
PEAK OFF èíäèêàòîðà óðîâíåé èñïîëüçóé-
òå êíîïêè   èëè . Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå âõîäà
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè âíåøíåãî èñòî÷íèêà (AUX)
➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó  MENU. ➮ Íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü MENU.
➮ Íàæèìàéòå êíîïêó   èëè , ïîêà íà
äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü AUX OFF èëè
AUX ON.
➮ Èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  äëÿ
âêëþ÷åíèÿ èëè âûêëþ÷åíèÿ âõîäà AUX.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè
➮ íàæìèòå êíîïêó  MENU.
Ïðèìå÷àíèå:
• Åñëè àêòèâèðóåòñÿ âõîä AUX, Âû ìîæåòå
âûáðàòü åãî íàæàòèåì êíîïêè  SRC. Íà
äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü AUX INPUT.

26
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Óñèëèòåëü
Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 4 x 25 âàòò ñèíóñîèäàëüíàÿ
â ñîîòâåòñòâèè
ñ DIN 45 324
ïðè 14,4 Â
4 x 45 âàòò ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü
Òþíåð
Äèàïàçîíû â Åâðîïå:
FM: 87.5 - 108 ÌÃö
MW: 531 - 1602 êÃö
LW : 153 -279 êÃö
×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè:
35 -16 000 Ãö
CD-ïðîèãðûâàòåëü
×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè:
20 -20 000 Ãö
Âûõîä ïðåäóñèëèòåëÿ:
4 êàíàëà: 2Â
Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
Âõîä AUX: 2 Â/ 6 êÎì
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû!

27
Êîîðäèíàòû ñåðâèñíûõ ñëóæá:

Ðîññèÿ:

Ìîñêâà, «Ñîâèíñåðâèñ»,
Óë. Ì. Ðàñêîâîé, ä.12
Òåë.: (095) 213-25-79, 212-47-77

Ñ.-Ïåòåðáóðã, «Ñîâèíñåðâèñ»,
Ñóâîðîâñêèé ïð., 35
Òåë.: (812) 275-01-21

Í. Íîâãîðîä, «Ñîâèíñåðâèñ - Í.Íîâãîðîä»,


Óë. Çàâîäñêèé ïàðê, 21
Òåë.: (8312) 29-60-87

Ïåíçà, «Ñîâèíñåðâèñ - Ïåíçà»,


Óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 28
Òåë.: (8412) 55-85-98

Óêðàèíà:

Êèåâ, «KROK»,
Ïð. Ìàÿêîâñêîãî, 26
Òåë.: +38 044 545 10 19
(DE) Hinweis zum PTY-EON-Empfang
Wenn Ihr Blaupunkt-Gerät von einem gehörten Radioprogramm zu einem anderen
Radioprogramm oder von einer gewählten Quelle (CD oder CD-Wechsler) zu
einem Radioprogramm umschaltet, so überprüfen Sie bitte, ob Sie PTY
(Programm-Typ) eingeschaltet haben.
Möchten Sie diese PTY-EON-Umschaltung nicht haben, so schalten Sie diese im
Menü mit „PTY off” aus. Drücken Sie zuvor eine der Tasten AUDIO, SRC oder
BND.
Bitte lesen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung unter „Radiobetrieb” den
Absatz „Programm-Typ (PTY)”.

(GB) Note regarding PTY-EON reception


If your Blaupunkt system switches from your chosen radio programme to another
radio programme or from your chosen audio source (CD or CD changer) to a radio
programme, please check whether you have activated the PTY (programme type)
function.
If you do not want this PTY-EON switching to occur, you should deactivate it in the
menu by selecting “PTY off”. Press one of the AUDIO, SRC or BND buttons
beforehand.
Please also read about this in the operating instructions in the section entitled
“Programme type (PTY)” under “Radio mode”.

(FR) Remarque concernant la réception PTY EON


Quand votre appareil Blaupunkt commute d’une émission de radio que vous êtes
en train d’écouter à un autre programme radio ou d’une source (CD ou changeur
CD) que vous avez choisie, assurez-vous d’avoir activé PTY (type de programme).
Si vous ne souhaitez pas cette commutation PTY EON, désactivez-la en
sélectionnant « PTY off » dans le menu. Appuyez au préalable sur l’une des
touches AUDIO, SRC ou BND.
Pour plus d’informations, reportez-vous également au paragraphe « Type de
programme (PTY) » du chapitre « Mode radio » du mode d’emploi.

(IT) Nota sulla ricezione del PTY-EON


Quando il vostro apparecchio Blaupunkt si sintonizza da un radioprogramma in
ascolto ad un altro, oppure si disinserisce dalla fonte audio selezionata (CD o
multilettore CD) e passa alla ricezione di un programma radio, controllate per
favore se avete inserito la funzione PTY (tipo di programma).

8 622 404 794


1

_PTY_20spr.pmd 1 17.11.2005, 11:15 Uhr


Se volete evitare queste commutazioni PTY-EON, selezionate nel menu la funzione
"PTY off". Prima di fare ciò premete uno dei tasti AUDIO, SRC o BND.
Leggete per favore a tale proposito quanto riportato nelle istruzioni d’uso nella
sezione "Esercizio Radio" al punto "Tipo di programma (PTY)".

(NL) Aanwijzing bij de PTY-EON-ontvangst


Wanneer uw Blaupunkt-apparaat van één beluisterde radiozender overschakelt op
een andere, of van een gekozen geluidsbron (cd of cd-wisselaar) op een
radiozender, kunt u controleren of u PTY (programmatype) hebt ingeschakeld.
Wanneer u geen prijs stelt op deze PTY-EON-omschakeling, schakelt u deze in het
menu uit met "PTY off". Druk van tevoren op een van de toetsen AUDIO, SRC of
BND.
Lees hiervoor ook in de gebruiksaanwijzing onder "Radioweergave" de alinea
"Programmatype (PTY)".

(SW) Information om mottagning med PTY-EON


Byter din Blaupunkt bilstereo självmant från inställt radioprogram eller spelad cd/cd-
växlare till annat radioprogram? Då är möjligen funktionen Programtyp (PTY-EON)
tillkopplad.
Om Du vill undvika detta, frånkopplar Du funktionen Programtyp (PTY-EON) i
menyn. Tryck först på någon av knapparna AUDIO, SRC eller BND och välj sedan
"PTY off".
För mer information, se avsnittet "Programtyp (PTY)" i bruksanvisningens kapitel
"Radio".

(ES) Observaciones sobre la recepción PTY-EON


Si su equipo Blaupunkt cambia de la emisora de radio que está escuchando a otra,
o de la fuente de sonido seleccionada (CD o cambiadiscos) a una emisora de
radio, verifique si tiene activada la función PTY (tipo de programa).
Si no desea que el equipo cambie automáticamente a emisoras PTY-EON,
desactive dicha función seleccionando la opción “PTY off” en el menú. Pulse
previamente una de las teclas AUDIO, SRC o BND.
Para más detalles, consulte el punto “Tipo de programa (PTY)” en el capítulo
“Modo de radio” de las instrucciones de manejo.

_PTY_20spr.pmd 2 17.11.2005, 11:15 Uhr


(PT) Informação sobre a recepção no modo PTY-EON
Se o seu aparelho mudar de um programa para outro programa ou de uma fonte
que está a ouvir actualmente (CD ou CDC) para um programa radiofónico,
verifique se a função PTY (tipo de programa) está activada.
Se não desejar usar a função PTY-EON, desactive-a no menu escolhendo a opção
“PTY OFF”. Prima anteriormente uma das teclas AUDIO, SRC ou BND.
Para tal, leia também o parágrafo “Tipo de programas (PTY)” no capítulo “Rádio”
nas instruções de serviço.

(DK) Oplysning om PTY-EON-modtagelse


Hvis din Blaupunkt radio slår fra det aktuelle radioprogram over i et andet eller fra
en valgt kilde (CD eller Multi CD) over i et radioprogram, bør du tjekke om du har
tændt for PTY (programtype).
Hvis PTY-EON-omskiftningen ikke ønskes, deaktiveres funktionen med "PTY off" i
menuen. Forinden trykkes på en af tasterne AUDIO, SRC eller BND.
Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i
betjeningsvejledningen.

(SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje


Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radio-
ohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radio-
ohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä.
Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon
avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Paina ensin jotain
painikkeista AUDIO, SRC tai BND.
Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)".

(PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON


Gdy urzàdzenie prze∏àcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego
êród∏a audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to nale˝y
sprawdziç, czy w∏àczony program jest programem typu PTY.
Je˝eli nie chcà Paƒstwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim
menu wybraç opcj´ „PTY off”. Przed wybraniem tej opcji trzeba wcisnàç jeden z
przycisków AUDIO, SRC lub BND.
Dalsze informacje na ten temat znajdà Paƒstwo w instrukcji obs∏ugi w rozdziale
„Tryb obs∏ugi radia”, w punkcie „Typ programu (PTY)”.

_PTY_20spr.pmd 3 17.11.2005, 11:15 Uhr


(CZ) Upozornûní k pfiíjmu s funkcí PTY-EON
Pokud se vበpfiístroj pfiepne ze stanice, kterou právû posloucháte, na jinou
rozhlasovou stanici, nebo ze zvoleného zdroje (CD nebo mûniã CD) na jiné
rozhlasové vysílání, zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce PTY (typ programu).
Pokud si nepfiejete, aby do‰lo k pfiepínání pfiístroje funkcí PTY-EON, vypnûte ji
v nabídce bodem „PTY off”. Stisknûte nejprve jedno z tlaãítek AUDIO, SRC nebo
BND.
Bliωí informace k tomuto bodu naleznete v návodu k obsluze v kapitole „ReÏim
rádia” v odstavci „Typ programu (PTY)”.

(HU) Utasítás a PTY-EON vételhez


Ha az Ön Blaupunkt készüléke egy hallgatott rádiómæsorról egy másik
rádiómæsorra vagy egy kiválasztott forrásról (CD vagy CD-váltó) egy rádiómæsorra
kapcsol át, úgy kérjük ellenœrizze, hogy bekapcsolta-e a PTY-t (mæsortípus).
Ha Önnek nem megfelelœ ez a PTY-EON átkapcsolás, kérjük, kapcsolja azt ki a
menüben a „PTY off”-fal. Elœtte azonban nyomja le az AUDIO, SRC vagy BND
gombok egyikét.
Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutató „Rádió üzemmód”
fejezetében a „Mæsortípus (PTY)” c. bekezdést.

(KR) Napomena uz PTY-EON-prijem


Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa
jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmjenjivaã) na neki radio-program, onda
molimo da provjerite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).
Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa „PTY
off”. Prethodno pritisnite jednu od tipki AUDIO, SRC ili BND.
Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputama za upotrebu pod „Rad radija” poglavlje
„Tip programa (PTY)”.

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem


Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa
jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivaã) na neki radio-program, onda
molimo da proverite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).
Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa “PTY
off”. Prethodno pritisnite jedan od tastera AUDIO, SRC ili BND.
Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputstvu za upotrebu pod “Rad radija” pasus
“Tip programa (PTY)”.

_PTY_20spr.pmd 4 17.11.2005, 11:15 Uhr


(SK) Pokyny pre príjem PTY-EON
Ak Vበprístroj Blaupunkt prepína z poãúvaného rádioprogramu na in˘
rádioprogram alebo z niektorého zvoleného zdroja (CD alebo meniãa CD) na in˘
rádioprogram, tak prosím skontrolujte, ãi ste zapnuli PTY (Program Type).
Ak nechcete toto prepínanie PTY-EON, vypnite ho v menu pomocou “PTY off”.
Stlaãte pred t˘m niektoré z tlaãidiel AUDIO, SRC alebo BND.
Preãítajte si prosím k tomu tieÏ v návode na obsluhu, pod “Rádiová prevádzka”
odsek “Program Type (PTY)”.

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem


Ko se Va‰a Blaupunkt naprava preklopi iz slu‰nega radijskega programma na
drugi radijski program, oziroma iz izbrane zveze (CD ali CD-menjalca) na radijski
program, Vas prosimo, da preverite, ãe ste vklopili PTY (programni-tip).
âe noãete preklop PTY-EON, potem priklopite le-tega v meniju na „PTY off”.
Pritisnite pred tem na tipko AUDIO, SRC oziroma na BND.
Prosimo, da si preberete v navodilih za uporabo pod “radijo delovanje” odstavek
“program-tip (PTY)”.

(TR) PTY-EON yay∂n∂ al∂nmas∂ ile ilgili bilgi


Eπer Blaupunkt cihaz∂n∂z dinlediπiniz bir radyo program∂ndan baµka bir radyo
program∂na veya seçmiµ olduπunuz bir kaynaktan (CD veya CD deπiµtirici) bir
radyo program∂na geçerse, PTY (program tipi) fonksiyonunu açm∂µ olup
olmad∂π∂n∂z∂ lütfen kontrol ediniz.
Eπer bu PTY-EON geçiµini istemiyorsan∂z, bu fonksiyonu menü üzerinden "PTY off"
ile kapat∂n∂z. Bu iµlemden önce AUDIO, SRC veya BND tuµlar∂ndan birine bas∂n∂z.
Lütfen bu konu ile ilgili olarak, kullanma k∂lavuzunda "Radyo modu" bölümündeki
"Program tipi (PTY)" k∂sm∂n∂ okuyunuz.

(GR) Àfi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë PTY-EON

ŸÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ Blaupunkt ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fi ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
·ÎÔ‡Ù Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ·fi ÌÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ‹ (CD
‹ ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ CD) Û ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙfiÙ ÂϤÁÍÙ ·Ú·Î·ÏÒ,
Â¿Ó ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ PTY (Ù‡Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜).
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ¤¯ÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ PTY-EON, ÙfiÙÂ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ì “PTY OFF”. ¶·Ù‹ÛÙ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤Ó·
·fi Ù· Ï‹ÎÙÚ· AUDIO, SRC ‹ BND.
¢È·‚¿ÛÙ ·Ú·Î·ÏÒ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Û˘ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ οو ·fi
“§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘” ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∆‡Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (PTY)”.
5

_PTY_20spr.pmd 5 17.11.2005, 11:15 Uhr


(RU) Указание по приему PTY-EON
При переключении тюнера аппарата Blaupunkt на другую радиостанцию или
переключении с радиоприема на другой источник звука (проигрыватель CD
или CD-чейнджер) проверьте, пожалуйста, включена ли функция PTY (тип
программы). Eсли Вы хотите отключить автоматический выбор программ
PTY-EON, то выключите эту функцию опцией меню "PTY off". Для этого
нажмите одну из следующих клавиш – AUDIO, SRC или BND.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующими инструкциями о включении
автоматического режима выбора программ (PTY) в разделе "Прием
радиопередач" пользовательской документации к Вашему аппарату
Blaupunkt.

_PTY_20spr.pmd 6 17.11.2005, 11:15 Uhr

Вам также может понравиться