Вы находитесь на странице: 1из 20

Bibliografia istoriei Romaniei

BIBLIOGRAFIE ISTORIA ROMANIEI


alcătuită de Marin Pruteanu

ACHIM, Viorel, Ţiganii în istoria României, Bucureşti, 1998.


ALEXANDRESCU, Sorin, Paradoxul român, Bucureşti, 1998.
AMBRUSTER, Adolf, La romanité des Roumains: histoire d’une idée, Bucureşti, 1977.
ANTOHI, Sorin, Imaginaire culturel et réalité politique dans la Roumanie moderne: le
stigmate et l’utopie, Paris, 1999.
BĂLAN, Ştefan, MIHĂILESCU, Nicolae Şt., Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Date
cronologice, Bucureşti, 1985.
BĂRBULESCU, Mihai, DÖRNER, Anton E., GLODARIU, Ioan et al., Istoria
Transilvaniei, vol. I: până la 1541, Cluj-Napoca, 2003.
BĂRBULESCU, Mihai, DELETANT, Dennis, HITCHINS, Keith et al., Istoria
României, Bucureşti, 2002.
BIANCHINI, Stefano, DOGO, Marco (eds.), The Balkans: national identities in a
historical perspective, Ravenna, 1998.
BOCŞAN, Nicolae, LUMPERDEAN, Ioan, POP, Ioan-Aurel, Ethnie et confession en
Transylvanie (du XIIIe au XIXe siècles), Cluj-Napoca, 1996.
BOIA, Lucian, Geschichte und Mythos : über die Gegenwart des Vergangenen in der
rumänischen Gesellschaft, Köln, 2003.
Idem, Romania: borderland of Europe, London, 2002.
BRĂTIANU, Gheorghe I., La Bessarabie: droits nationaux et historiques, Bucarest,
1995.
BUTURĂ, Valer, Etnografia poporului român: cultura materială, Cluj-Napoca, 1978.
BUZATU, Gh., O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, 1998.
CALAFETEANU, Ion (ed.), Istoria politicii externe româneşti în date, Bucureşti, 2003.
CASTELLAN, Georges, History of the Balkans: from Mohammed the Conqueror to
Stalin, Boulder, 1992.
Idem, A history of the Romanians, Boulder, 1989.
CĂLINESCU, George, Istoria literaturii române. De la origini până în prezent, ed. II,
Bucureşti, 1995.
CIOBANU, Ştefan, La Bessarabie: sa population, son passé, sa culture, Bucarest, 1941.
CIUPALĂ, Alin, Despre femei şi istoria lor în România, Bucureşti, 2004.
CONSTANTINIU, Florin, O istorie sinceră a poporului român, ed. III, Bucureşti, 2002.
CRACIUN, Maria, GHITTA, Ovidiu (ed.), Ethnicity and religion in Central and Eastern
Europe, Cluj-Napoca, 1995.
DELETANT, Denis, Studies in Romanian history, Bucharest, 1991.
DJUVARA, Neagu, Aromânii: istorie, limbă, destin, Bucureşti, 1996.
Idem, O scurtă istorie a românilor, povestită celor tineri, ed. IV, Bucureşti, 2002.
DRACE-FRANCIS, Alex, The making of modern Romanian culture : literacy and the
development of national identity, London, 2006.
DRAGOMIR, Silviu, La Transylvanie roumaine et ses minorités ethniques, Bucarest,
1934.
DURANDIN, Catherine, Histoire des Roumains, Paris, 1995.
DUŢU, Alexandru, Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei europene, Bucureşti, 1999.
Idem, Political models and national identities in “Orthodox Europe”, Bucharest, 1998.
DYER, Donald, Studies in Moldovan. The history, culture, language and contemporary
politics of the people of Moldova, Boulder, 1996.
EDROIU, Nicolae, PUŞCAŞ, Vasile, Les Hongrois de Roumanie, Cluj-Napoca, 1995.
FLORESCU, Radu R., Essays on Romanian history, Iaşi, Oxford, Portland, 1999.
GEORGESCU, Vlad, The Romanians: a history, London, 1991.
GIURESCU, C. C., Istoria românilor, vol. I–III, Bucureşti, 1935–1946, editor Dinu C.
Giurescu, Bucureşti, 2000.
GIURESCU, Dinu C, MATEI, Horia C., NICOLESCU, Nicolae C. et al., Istoria
României în date, Bucureşti, 2003.
GIURESCU, Dinu, FISCHER-GALATI, Stephen, Romania: A historic perspective,
Boulder, 1998.
GÜNDISCH, Konrad, Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen, München, 1998.
GÜNDISCH, Konrad, HÖPKEN, Wolfgang, MARKEL, Michael (Hrsg.), Das Bild des
Anderen in Siebenbürgen: Stereotypen in einer Multiethnischen Region, Köln, 1998.
GUSTI, Dimitrie, ORGHIDAN, Constantin, VULCĂNESCU, Mircea (eds.),
Enciclopedia României, vol. I–IV, Bucureşti, 1938–1943.
HEPPNER, Herald, Contribuţii la istoria României şi a românilor, Cluj-Napoca, 2002.
HUPCHICK, Dennis P., The Balkans. From Constantinople to Communism, New York,
2004.
HUTTENBACH, Henry, PRIVITERA, Francesco, Self-determination. From Versailles
to Dayton. Its historical legagy, Ravenna, 1999.
IORGA, N., Istoria românilor, Bucureşti, 1936–1939; ed. II: vol. I–VI, Bucureşti, 1988–
2000.

• * * Istoria românilor (colectiv), vol. I–VIII, Bucureşti, 2001–2003.

JANOS, Andrew C., East Central Europe in the modern world: the politics of the
borderlands from pre- to postcommunism, Stanford, 2000.
JELAVICH, Barbara, History of the Balkans, vol. I–II, Cambridge, 1983.
KOLAR, Othmar, Rumänien und seine nationalen Minderheiten 1918 bis heute, Wien,
1997.

• * * La Transylvanie (colectiv), Bucarest, 1938.

LAZĂR, Marius, Paradoxuri ale modernizării: elemente pentru o sociologie a elitelor


culturale româneşti, Cluj-Napoca, 2002.
LUPAŞ, Ioan, Istoria bisericească a românilor ardeleni, ed. II, Cluj-Napoca, 1995.
MAKKAI, Laszlo, MOCSY, Andras, SZASZ, Zoltan (eds.), History of Transylvania, vol.
I–III, Highland Lakes, 2001–2002.
MANUILĂ, Sabin, études sur la démographie historique de la Roumanie, Cluj-Napoca,
1992.
MATEI, Horia C., CHIRIACESCU, Alexandru, Romania: basic facts, Bucharest, 2002.
MATEI, Horia C., POPA, Marcel D., STOICESCU, Nicolae, et al., Chronological
history of Romania, Bucharest, 1974.
MITU, Sorin, Die ethnische Identität der Siebenbürger Rumänen, Köln, 2003.
MYSS, Walter (Hrsg.), Die Siebenbürger Sachsen Lexikon: Geschichte, Kultur,
Zivilisation, Wissenschaften, Wirtschaft, Lebensraum Siebenbürgen (Transsilvanien),
Würzburg, 1993.
NEAGOE, Stelian, Istoria guvernelor României: de la începuturi–1859 până în zilele
noastre–1999, ed. II, Bucureşti, 1999.
NICOLESCU, Nicolae C., Şefii de stat şi de guvern ai României (1859–2003), Bucureşti,
2003.
NISTOR, Ion I., Istoria românilor, vol. I–II, Bucureşti, 2002.
NOUZILLE, Jean, La Transylvanie: terre de contacts et de conflits, Strasbourg, 1993.
PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia, DEMÉNY, Lidia, Carte şi tipar în
societatea românească şi sud-est europeană: (secolele XVII–XIX), Bucureşti, 1985.
PĂCURARIU, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I–III, ed. II, Bucureşti,
1991–1994.
PAVLOWITCH, Stevan K., A history of the Balkans, 1804-1945, London, 1999.
PETCU, Marian (coord.), Cenzura în spaţiul cultural românesc, Bucureşti, 2006.
PREDA, Cristian, România postcomunistă şi România interbelică, Bucureşti, 2002.
PRODAN, David, Transylvania and again Transylvania: a historical exposé, Cluj-
Napoca, 1992.
RĂDULESCU, Adrian, BITOLEANU, Ion, Istoria Dobrogei, Constanţa, 1998.
România: atlas istoric = Atlas historique-géographique = Historical-geographical atlas
= Historischer-geographischer atlas, Bucureşti, 1996.
RUBEL, Alexander (Hg.), Rumänien in Europa: Geschichte, Kultur, Politik, Konstanz,
2002.
SALA, Marius, Du latin au roumain, Paris, Bucarest, 1999.
SCURTU, Ioan, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866–1947), vol. I–IV,
Bucureşti, 2001.
Idem (ed.), Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003, ed. III, Bucureşti, 2003.
SCURTU, Ioan, ALEXANDRESCU, Ion, BULEI, Ion et al., Enciclopedia partidelor
politice din România: 1859–2003, Bucureşti, 2003.
SELLIER, André, SELLIER, Jean, Atlas des peuples d’Europe Centrale, Paris, 1993.
SETON-WATSON, R. W., A History ot the Roumanians: from Roman times to the
completion of unity, Hamden, Conn., 1963.
SOULET, Jean-François, Histoire comparée des états communistes de 1945 à nos jours,
Paris, 1996.
STAHL, Henri H., Probleme confuze în istoria socială a României, Bucureşti, 1992.
THEODORESCU, Răzvan, Roumains et Balkaniques dans la civilisation sud-est
européenne, Bucarest, 1999.
TISMĂNEANU, Vladimir, Reinventing politics: Eastern Europe from Stalin to Havel,
New York, 1992.
TOMI, Marian Nicolae, Maramureşul istoric în date, Cluj-Napoca, 2005.
TRENCSENYI, Balázs (ed.) et al., Nation-building and contested identities: Romanian
and Hungarian case studies, Budapest, Iaşi, 2001.
TREPTOW, Kurt W., POPA, Marcel, Historical dictionary of Romania, Lanham, 1996.
WAGNER, Ernst, Istoria saşilor ardeleni, Bucureşti, 2000.
WINNIFRITH, T. J., The Vlahs: the history of a Balkan people, London, 1987.
XENOPOL, A.D., Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. I–VI, Iaşi, 1888–1893: ed.
III: vol. I–XIV, Bucureşti, 1925–1930; ed. IV, vol. I–IV, Bucureşti, 1985–1993.
ZACIU, Mircea, PAPAHAGI, Marian, SASU, Aurel (eds.), Dicţionarul scriitorilor
români, vol. I–IV, Bucureşti, 1995–2002.
1000 BC–476 AD
ALEXANDRESCU, Petre, L’Aigle et le Dauphin. études d’archéologie pontique,
Bucureşti, 1999.
ANTONESCU, Dinu, Introducere în arhitectura dacilor, Bucureşti, 1984.
ARCHIBALD, Z.H., The Odrysian Kingdom of Thrace, Oxford, 1998.
AVRAM, Alexandru, Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis. Ein Beitrag zum
römischen Völkerrecht, Amsterdam, 1999.
BAUMANN, V.H., Aşezări rurale antice în zona Gurilor Dunării: contribuţii
arheologice la cunoaşterea habitatului rural: (sec. I–IV p. Chr.), Tulcea, 1995.
BĂRBULESCU, Mihai (ed.), Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
Idem (ed.), Funeraria dacoromana: arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca,
2003.
BEJAN, Adrian, Dacia Felix: istoria Daciei romane, Timişoara, 1998.
BENEA, Doina, Dacia sud-vestică în secolele III–IV, vol. I–II, Timişoara, 1996–1999.
BERCIU, Dumitru, Contribution à l’étude de l’art thraco-gète, Bucureşti, 1974.
BERCIU, Ion, PETOLESCU, Constantin C., Les cultes orientaux dans la Dacie
méridionale, Leiden, 1976.
BORONEANŢ, Vasile, Paléolithique supérieur et épipaléolithique dans la zone des
Portes de Fer, Bucureşti, 2000.
BOUNEGRU, Octavian, Economie şi societate în spaţiul ponto - egeean : (sec. II a. C.-
III p. C.), Iaşi, 2003.
BUZOIANU, Livia, Civilizaţia greacă în zona vest-pontică şi impactul ei asupra lumii
autohtone (sec. VII–IV a. Chr.), Constanţa, 2001.
CHIRICĂ, Vasile, BORZIAC, Ilie, CHETRARU, Nicolae, Gisements du Paléolithique
supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, Iaşi, 1996.
CIZEK, Eugen, L’ empereur Aurélien et son temps, Paris, 1994.
COMŞA, Eugen, Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, 1987.
COVACEF, Zaharia, Arta sculpturală în Dobrogea romană: secolele I–III, Cluj-Napoca,
2002.
CRIŞAN, Ion Horaţiu, Burebista şi epoca sa, ed. II, Bucureşti, 1977.
Idem, Civilizaţia geto-dacilor, Bucureşti, 1993.
CRIŞAN, Viorica, Dacii din estul Transilvaniei, Sfântu Gheorghe, 2000.
DAICOVICIU, Hadrian, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj-Napoca, 1972.

• * * Din istoria Europei romane = From the history of the roman Europe
(colectiv), Oradea, 1995.

DUMITRESCU, Vladimir, BOLOMEY, Alexandra, MOGOŞANU, Florea, Esquisse


d’une préhistoire de la Roumanie: jusqu’à la fin de l’âge du bronze, Bucarest, 1983.
DUMITRESCU, Vladimir, VULPE, Alexandru, Dacia înainte de Dromichete, Bucureşti,
1988.
ELIADE, Mircea, Zalmoxis, the vanishing God: comparative studies in the religions and
folklore of Dacia and Eastern Europe, Chicago, 1986.
FLOREA, Gelu, Ceramica pictată dacică: artă, meşteşug şi societate în Dacia
preromană: (sec. I a. Chr.–I p. Chr.), Cluj-Napoca, 1998.
GAZDAC, Cristian, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate de la Traian
la Constantin I, Cluj-Napoca, 2002.
GHEORGHIU, Gabriela, Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului : (sfârşitul sec. II a. Ch. -
începutul sec II p. Ch.), Cluj-Napoca, 2005.
GIMBUTAS, Marija, Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe, Paris, The
Hague, London, 1965.
GLODARIU, Ioan, Arhitectura dacilor: civilă şi militară: (sec. II î.e.n.– Ie.n.), Cluj-
Napoca, 1983.
GLODARIU, Ioan, IAROSLAVSCHI, Eugen, RUSU-PESCARU, Adriana et al.,
Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei preromane, Deva, 1996.
GOSTAR, Nicolae, LICA, Vasile, Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal,
Iaşi, 1984.
GRAMATOPOL, Mihai, Arta romană în România, Bucureşti, 2000.
HUSAR, Adrian, Celţi şi germani în Dacia romană, Cluj-Napoca, 1999.
Idem, Din istoria Daciei Romane, Cluj-Napoca, 2002.
IAROSLAVSCHI, Eugen, Tehnica la daci, Cluj-Napoca, 1997.
IERCOSAN, Neta, Cultura Tiszapolgar în vestul României, Satu Mare, Cluj-Napoca,
2002.
IONIŢĂ, Ion, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi: dacii din spaţiul est-carpatic în
secolele II–IV e. n., Iaşi, 1982.
LUCA, Sabin Adrian, Aşezări neolitice pe Valea Mureşului = Steinzeitliche Siedlungen
im Murestal = Neolithic Settlements in the Mures Valley, vol. I–II, Alba Iulia, Bucureşti,
1997–2001.
OPREANU, Coriolan Horaţiu, Dacia romană şi Barbaricum, Timişoara, 1998.
PÂRVAN, Vasile, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1982.
Idem, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, ed. II, Bucureşti, 1974.
PĂUNESCU, Alexandru, Paleoliticul şi mezoliticul din spaţiul cuprins între Carpaţi şi
Dunăre, Bucureşti, 2000.
PETOLESCU, Constantin C., Auxilia Daciae: contribuţie la istoria militară a Daciei
romane = Auxilia Daciae: contributo alla storia militare della Dacia romana, Bucureşti,
2002.
Idem, Dacia şi Imperiul Roman, Bucureşti, 2000.
Idem, Decebal, regele dacilor, Bucureşti, 1991.
PETRE, Zoe, Practica nemuririi: o lectură critică a izvoarelor greceşti referitoare la
geţi, Iaşi, 2004.
PETRESCU-DÂMBOVIŢA, M., DAICOVICIU, Hadrian, TEODOR, Dan Gh. et al.,
Istoria României: de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Bucureşti, 1995.
PIPPIDI, Dionisie M., Contribuţii la istoria veche a României, ed. II, Bucureşti, 1967.
Idem, Scythica Minora. Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la
mer Noire, Bucarest, Amsterdam, 1975.
PISO, Ioan, Fasti provinciae Daciae. 1, Die senatorischen Amtsträger, Bonn, 1993.
POPA, Dumitru, Viaţa rurală în Transilvania romană, Sibiu, 2001.
PREDA, Constantin, Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998.
Idem (ed.), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I–III, Bucureşti,
1994–2000.
PROTASE, Dumitru, La continuité daco-romaine: (IIe–VIe siècles), Cluj-Napoca, 2001.
Idem, Autohtonii în Dacia, vol. I: Bucureşti, 1980, vol. II: Dacia postromană până la
slavi, Cluj-Napoca, 2000.
RUSSU, I. I., Die Sprache der Thrako-Daker, Bucureşti, 1969.
RUSTOIU, Aurel, Metalurgia bronzului la daci, Bucureşti, 1996.
SANIE, Silviu, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, Iaşi, 1999.
SÂMPETRU, Mihai, Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1994.
SCHULLER, Wolfgang (Hrsg.), Siebenbürgen zur Zeit der Römer und der
Völkerwanderung, Köln, 1994.
SÂRBU, Valeriu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-
dacilor, Galaţi, 1993.
SÂRBU, Valeriu, FLOREA, Gelu, Les Géto-Daces: iconographie et imaginaire, Cluj-
Napoca, 2000.
STANCIUGEL, Robert ; BALASA, Liliana Monica, Dobrogea în secolele VII-XIX :
evoluţie istorică, Bucureşti, 2005.
SUCEVEANU, Alexandru, La céramique romaine des Ier–IIIe siècles ap. J.-C.,
Bucarest, 2000.
SUCEVEANU, Alexandru, BARNEA, Alexandru, La Dobroudja romaine, Bucureşti,
1991.
TUDOR, D., Oltenia romană, ed. IV, Bucureşti, 1978.
Idem, Oraşe, târguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968.
URSULESCU, Nicolae, Contribuţii privind neoliticul şi eneoliticul din regiunile Est-
Carpatice ale României = Contributions concernant le néolithique et l’énéolitique des
régions orientales de la Roumanie, vol. I, Iaşi, 2000.
Idem, Începuturile istoriei pe teritoriul României, ed. II, Iaşi, 2002.
VASILIEV, Valentin, Sciţii agatârşi pe teritoriul României, Cluj-Napoca, 1980.
VELKOV, Velizar, Cities in Thrace and Dacia in late antiquity: (studies and materials),
Amsterdam, 1977.
VERTAN, Antoaneta, Circulaţia monetară în Dobrogea Romană: (secolele I–III) = The
money circulation in Roman Dobrudja (1st–3rd centuries after Christ), Cluj-Napoca,
2002.
VULPE, Radu, Studia Thracologica, Bucureşti, 1976.
476–1300
BĂNESCU, Nicolae, Imperiul Bizantin Clasic: 610–1081, Bucureşti, 2003.
BEJAN, Adrian, Banatul în secolele IV–XII, Timişoara, 1995.
BRATIANU, Gheorghe I., La mer Noire: des origines à la conquête ottomane, München,
1969.
Idem, Une énigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest, 1989.
CIOCÂLTAN, Virgil, Mongolii şi Marea Neagră în secolele XIII–XIV: contribuţia
cinghizhanizilor la transformarea Bazinului Pontic în placa turnantă a comerţului euro-
asiatic = Die Mongolen und das Schwarze Meer im 13. und 14. Jahrhundert: der Beitrag
der Tschingisiden zur Umwandlung des Pontischen Beckens im eine Drehscheibe des
Eurasischen Handels, Bucureşti, 1998.
CURTA, Florin, The making of the slavs: history and archaeology of the Lower Danube
Region, ca. 500–700, New York, 2001.
DIACONU, Petre, Les Coumans au bas-Danube aux XI-e et XII-e siècles, Bucureşti,
1978.
Idem, Les Petchénègues au Bas-Danube, Bucarest, 1970.
GOROVEI, Ştefan S., Întemeierea Moldovei: probleme controversate, Iaşi, 1997.
GUDEA, Nicolae, GHIURCO, Ioan, Din istoria creştinismului la români: mărturii
arheologice, Oradea, 1988.
HARHOIU, Radu, Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien, Bukarest, 1998.
HOREDT, Kurt, Siebenbürgen in Frühmittelalter, Bonn, 1986.
Idem, Siebenbürgen in spätrömischer Zeit, Bukarest, 1982.
KRISTÓ, Gyula, Ardealul timpuriu : (895-1324), Szeged, 2004.
MADGEARU, Alexandru, Continuitate şi discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în
secolele VII–VIII, Buureşti,1997.
Idem, Rolul creştinismului în formarea poporului român, Bucureşti, 2001.
Idem, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001.
MARE, Mircea, Banatul între secolele IV-IX, Timişoara, 2004.
MIHĂESCU, H., La romanité dans le Sud-Est de l’Europe, Bucureşti, 1993.
NISTOR, Ion I., Originea românilor din Balcani şi vlahiile din Tesalia şi Epir, Bucureşti,
2003.
OBOLENSKY, Dimitri, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500–1453, New
York, 1971.
OLTEANU, Ştefan, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV–XI. Structuri
demo-economice şi social-politice, Bucureşti, 1997.
OPREANU, Coriolan Horaţiu, Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada
migraţiilor: schiţă de istorie culturală, Cluj-Napoca, 2003.
OSTROGORSKY, George, Pour l’histoire de la féodalité byzantine, Bruxelles, 1954.

• * * Paleocreştinism şi creştinism pe teritoriul României: secolele III–XI


(colectiv), Bucureşti, 2000.

PANAITESCU, P. P., Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969.


PAPACOSTEA, Şerban, Between the Crusade and the Mongol Empire: the Romanians
in the 13th century, Cluj-Napoca, 1998.
Idem, Geneza statului în Evul Mediu românesc, Bucureşti, 1999.
PONCEA, Traian-Valentin, Geneza oraşului medieval românesc extracarpatic: secolele
X–XV, Bucureşti, 1999.
POP, Ioan-Aurel, Romanians and Hungarians from the 9th to 14th century: the genesis
of the Transylvanian Medieval State, Cluj-Napoca, 1996.
POPESCU, Emilian, Christianitas daco-romana: florilegium studiorum, Bucureşti, 1994.
ROESLER, Robert, Romänische Studien: Untersuchungen zur älteren Geschichte
Romäniens, Leipzig, 1871.
RUSSU, Ion I., Etnogeneza românilor: fondul autohton traco-dacic şi componenta
latino-romanică, Bucureşti, 1981.
SĂLĂGEAN, Tudor, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea: afirmarea
regimului congregaţional, Cluj-Napoca, 2003.
SCHRAMM, Gottfried, Ein Damm bricht: Die römische Donaugrenze und die
Invasionen des 5.–7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern, München, 1997.
SPINEI, Victor, Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridională în secolele X–XIII:
români şi turanici, Iaşi, 1985.
Idem, The great migrations in the East and South East of Europe from the ninth to the
thirtheenth century, Cluj-Napoca, Brăila, 2003.
STĂNESCU, Eugen (ed.), Răscoala şi statul Asăneştilor, Bucureşti, 1989.
ŞTEFAN, Gh., BARNEA, I., COMŞA, Maria, COMŞA, Eugen, Dinogeţia, Bucureşti,
1967.
TENTIUC, Ion, Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI–XIII, Iaşi, 1996.
TEODOR, Dan Gheorghe, Creştinismul la Est de Carpaţi: de la origini şi până în
secolul al XIV-lea, Iaşi, 1991.
Idem, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV–XI, Iaşi, 1996.
TREADGOLD, Warren, A history of the Byzantine state and society, Stanford, 1997.
VELTER, Ana-Maria, Transilvania în secolele V–XII: interpretări istorico-politice şi
economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V–XII,
Bucureşti, 2002.
ZIMMERMANN, Harald, Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici. Vorträge und
Forschungen zur südostdeutschen Geschichte, Köln, 1996.
ZUGRAVU, Nelu, Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos în mileniul I, Iaşi,
1999.
Idem, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997.
Idem, Istoria romanităţii nord-dunărene: (secolele II–VIII): contribuţii la etnogeneza
românilor, Iaşi, 1994.
1300–1714
ACHIM, Viorel, Banatul în Evul Mediu: studii, Bucureşti, 2000.
ALEXIANU, Al., Mode şi veşminte din trecut: cinci secole de istorie costumară
românească, vol. I–II, Bucureşti, 1987.
ANDEA, Susana, Din relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. al
XVII- lea, Cluj-Napoca, 1997.
BARBU, Violeta, De bono coniugali: o istorie a familiei din Ţara Românească în
secolul al XVII-lea, Bucureşti, 2003.
BOLDUR, Alexandru V., Adunările de stări sociale în istoria Moldovei şi a Ţării
Româneşti: sfatul mare de obşte, Bucureşti, 2001.
BRĂTIANU, Gheorghe I., La Moldavie et ses frontières historiques, Bucarest, 1995.
Idem, Adunările de stări în Europa şi în Ţările Române în Evul Mediu, Bucureşti, 1996.
BREZEANU, Stelian, Identităţi şi solidarităţi medievale : controverse istorice,
Bucureşti, 2002.
CERNOVODEANU, Paul, În vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi diplomaţia
promovate de Constantin Brâncoveanu (1688–1714), Bucureşti, 1997.
CIOBANU, Tiberiu, Domnitori români mai puţin cunoscuţi, Timişoara, 2005.
CIOBANU, Veniamin, Românii în politica Est-Central europeană: 1648–1711, Iaşi,
1997.
DRĂGAN, Ioan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440–1514,
Bucureşti, 2000.
DUMITRAN, Ana, GUDOR, Botond, DĂNILĂ, Nicolae, et al., Relaţii interconfesionale
româno-maghiare în Transilvania: (mijlocul secolului XVI – primele decenii ale
secolului XVIII), Alba Iulia, 2000.
FELEZEU, Călin, Statutul principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta
Otomană: (1541–1688), Cluj-Napoca, 1996.
FENEŞAN, Cristina, Constituirea principatului autonom al Transilvaniei, Bucureşti,
1997.
GEMIL, Tahsin, Românii şi otomanii în secolele XIV–XVI, Bucureşti, 1991.
GEORGESCU, Valentin Al., Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului
al XVIII-lea, Bucureşti, 1980.
GHEŢIE, Ion, Graiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea – al XVI-lea: (până la 1521),
Bucureşti, 2000.
GHEŢIE, Ion, MAREŞ, Al., Diaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba română,
Bucureşti, 1994.
GRIGORAŞ, N., Instituţii feudale din Moldova, vol. I: Organizarea de stat până la
mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 1971.
IORGA, N., Byzantium after Byzantium, Iaşi, 2000.
LUKÁCS, Antal, Ţara Făgăraşului în Evul Mediu: secolele XIII–XVI, Bucureşti, 1999.
MAXIM, Mihai, L’Empire ottoman au nord du Danube et l’autonomie des Principautés
Roumaines au XVIe siècle. études et documents, Istanbul, 1999.
Idem, Ţările Române şi Înalta Poartă: cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane în
Evul Mediu, Bucureşti, 1993.
MAZILU, Dan Horia, Recitind literatura română veche, vol. I–III, Bucureşti, 1994–
2000.
MURGESCU, Bogdan, Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI-lea,
Bucureşti, 1996.
NICOLESCU, Adrian, Secolul al XVII-lea : 1603-1714, Iaşi, 2001.
PANAITESCU, P. P., Obştea tărănească în Ţara Românească şi Moldova: orînduirea
feudală, Bucureşti, 1964.
PANAITESCU, P.P., Interpretări româneşti: studii de istorie economică şi socială, ed.II,
Bucureşti, 1994.
PAPACOSTEA, Şerban, Evul mediu românesc: realităţi politice şi curente spirituale,
Bucureşti, 2001.
PIPPIDI, Andrei, Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI–XVIII,
Bucureşti, 1983.
POP, Ioan Aurel, Instituţii medievale româneşti: adunările cneziale şi nobiliare
(boiereşti) din Transilvania în secolele XIV–XVI, Cluj-Napoca, 1991.
Idem, Naţiunea română medievală: solidarităţi etnice româneşti în secolele XIII–XVI,
Bucureşti, 1998.
POPA, Radu, La începuturile evului mediu românesc: Ţara Haţegului, Bucureşti, 1988.
Idem, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, ed. II, Bucureşti, 1997.
PRODAN, David, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. I–III, Bucureşti,
1967–1968.
Idem, Supplex Libellus Valachorum: Aus der Geschichte der rumänischen
Nationsbildung: 1700–1848, Bukarest, 1981.
REZACHEVICI, Constantin, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi
Moldova, vol. I: Secolele XIV–XVI, Bucureşti, 2001.
Idem, Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în Evul Mediu, Bucureşti, 1998.
Idem, Rolul românilor în apărarea Europei de expansiunea otomană. Secolele XIV–XVI.
Evoluţia unui concept în contextul vremii, Bucureşti, 2001.
ROSETTI, R., Istoria artei militare a românilor până la mijlocul veacului al XVII-lea,
Bucureşti, 2003.
RÜSZ-FOGARASI, Enikö, Privilegiile şi îndatoririle oraşelor din Transilvania
voievodală, Cluj-Napoca, 2003.
SACHELARIE, Ovidiu, STOICESCU, Nicolae, Instituţii feudale din Ţările Române:
dicţionar, Bucureşti, 1988.
SOLCAN, Şarolta, Femeile din Moldova, Transilvania şi Ţara Românească în Evul
Mediu, Bucureşti, 2005.
SPINEI, Victor, Moldova în secolele XI–XIV, Chişinău, 1994.
STAHL, Henri H., Les anciennes communautés villageoises roumaines: asservissement
et pénétration capitaliste, Bucarest, Paris, 1969.
STOICESCU, Nicolae, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi
Moldova: sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971.
Idem, Sfatul Domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (secolele XV–
XVII), Bucureşti, 1968.
STURDZA, Mihai Dim., Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească.
Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I: Abaza-Bogdan, Bucureşti, 2004.
THEODORESCU, Răzvan, Bucovine: la peinture murale moldave aux XV–XVI siècles =
Bucovina: the Moldavian mural painting in the fifteenth and sixteenth centuries,
Bucureşti, 1994.
Idem, Civilizaţia românilor între medieval şi modern: orizontul imaginii: (1550–1800),
Bucureşti, 1987.
TREPTOW, Kurt W. ed., Dracula: essays on the life and times of Vlad Ţepeş, Boulder,
1991.
VĂTĂŞIANU, Virgil, Istoria artei feudale în Ţările Române, Cluj-Napoca, 2001.
VENIAMIN, Ciobanu, Les pays roumains au seuil du 18e siècle: Charles XII et les
Roumains, Bucarest, 1984.
VÎRTOSU, Emil, Titulatura Domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi
Moldova pînă în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1960.
ZACH, Cornelius R., Staat und Staatsträger in der Walachei und Moldau im 17.
Jahrhundert, München, 1992.
1714–1821

• * * 300 de ani de la Unirea Bisericii Româneşti din Transilvania cu Biserica


Romei: actele Colocviului Internaţional din 23–25 noiembrie (colectiv), Cluj-
Napoca, 2000.

ANDEA, Avram, Iluminism şi modernizare în societatea românească, Cluj-Napoca,


1996.
ANDEA, Susana, ANDEA, Avram, Structuri transilvane în epoca luminilor, Cluj-
Napoca, 1996.
BĂICAN, Vasile, Geografia Moldovei reflectată în documentele cartografice din secolul
al XVIII-lea, Bucureşti, 1996.
BARBU, Daniel, Scrisoare pe nisip: timpul şi privirea în civilizaţia românească a
secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 1996.
BERNATH, Mathias, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române, Cluj-Napoca,
1994.
BÎRSAN, Cristina, Dimitrie Cantemir and the Islamic world, Istanbul, 2004.
BOICU, Leonid, Principatele române în raporturile politice internaţionale: (1792–
1821), ed. II, Iaşi, 2001.
CÂMPEANU, Remus, Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea,
Cluj-Napoca, 1999.
CEAUŞU, Mihai Ştefan, Bucovina habsburgică. De la anexare la Congresul de la Viena.
Iosefinism şi postiosefinism (1774–1815), Iaşi, 1998.
CERNOVODEANU, Paul, BINDER, Paul, Cavalerii apocalipsului: calamităţile
naturale din trecutul României: (până la 1800), Bucureşti, 1993.
CIOBANU, Veniamin, Statutul juridic al Principatelor Române în viziune europeană:
sec. al XVIII-lea, Iaşi, 1999.
CONSTANTINESCU-MIRCEŞTI, C., Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în
Transilvania şi Ţara Românească în secolele XVIII–XIX, Bucureşti, 1976.
CONSTANTINIU, Florin, Constantin Mavrocordat, Bucureşti, 1985.
Idem, Relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1972.
CORNEA, Paul, Originile romantismului românesc: spiritul public, mişcarea ideilor şi
literatura între 1780–1840, Bucureşti, 1972.
DJUVARA, Neagu, Le Pays roumain entre Orient et Occident: les principautés
danubiennes au début du XIXe siècle, Paris, 1989.
DUŢU, Alexandru, European intellectual movements and modernization of Romanian
culture, Bucureşti, 1981.
Idem, Humanisme, baroque, lumières: l’exemple roumain, Bucarest, 1984.
EDROIU, Nicolae, Horea’s uprising: the 1784 Romanian peasants revolt of
Transylvania, Bucharest, 1978.
ELIADE, Pompiliu, De l’influence française sur l’esprit public en Roumanie: les
origines: étude sur l’état de la société roumaine à l’époque des règnes phanariotes,
Paris, 1896.
FENEŞAN, Costin, Administraţie şi fiscalitate în Banatul imperial: 1716–1778,
Timişoara, 1997.
FILITTI, Jean-C., Rôle diplomatique des phanariotes de 1700 à 1821, Paris, 1901.
FIRCZAK, Gheorghe, Interferente, convergenţe şi divergenţe culturale româno-
maghiare în epoca luminilor, Deva, 2000.
GEHL, Hans, CIUBOTA, Viorel (eds.), Relaţii interetnice în zona de contact româno-
maghiaro-ucraineană din secolul al XVIII-lea până în prezent = Interethnische
Beziehungen im Rumänisch-Ungarisch-Ukrainischen Kontaktraum vom 18. Jahrhundert
bis zur Gegenwart = A Román, Magyar és Ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya
a 18. századtól napjainkig, Satu Mare, 1999.
GHIŢULESCU, Constanţa, În şalvari şi cu işlic: Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ
în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2004.
GORUN, Gheorghe, Reformismul austriac şi violenţele sociale din Europa Centrală:
1750–1800, Oradea, 1998.
HITCHINS, Keith, The Rumanians: 1774–1866, Oxford, 1996.
ISAR, Nicolae, Principatele Romane în Epoca Luminilor (1770-1830) : cultura, spiritul
critic, geneza ideii naţionale, ed. a 2-a rev. şi adăugită, Bucureşti, 2005.
JELAVICH, Charles, JELAVICH, Barbara, The Balkans in transition: essays on the
development of Balkan life and politics since the eighteenth century, Hamden, 1974.
JEWSBURY, George F., The russian annexation of Bessarabia: 1774–1828: a study of
imperial expansion, Boulder, 1976.
LEMNY, Ştefan, Întâlniri cu istoria în secolul XVIII: teme şi figuri din spaţiul românesc,
Iaşi, 2003.
Idem, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, Bucureşti, 1990.
LIVADA-CADESCHI, Ligia, De la milă la filantropie: instituţii de asistare a săracilor
din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 2001.
MIHORDEA, V., Relaţiile agrare din secolul al XVIII-lea în Moldova, Bucureşti, 1968.
MISCHEVCA, Vladimir, Moldova în politica Marilor Puteri la începutul secolului al
XIX-lea = Moldova in the policy of the Great Powers in the early 19th century =
Moldova in der Politik der Grossen Machte Anfang der XIX-en Jahrhundert, Chişinău,
1999.
MUREŞANU, Camil, Transilvania între medieval şi modern, Cluj-Napoca, 1996.
NICOARĂ, Toader, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680–1800):
societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj-Napoca, 2001.
PALL, Francisc, Inochentie Micu-Klein: exilul la Roma: 1745–1768, vol. I–III, Cluj-
Napoca, 1997.
PAPACOSTEA, Şerban, Oltenia sub stăpânirea austriacă (1718–1739), Bucureşti, 1998.
PAPADIMA, Ovidiu, Ipostaze ale iluminismului românesc, Bucureşti, 1975.
PENELEA, Georgeta, Les foires de la Valachie pendant la période 1774–1848, Bucarest,
1973.
PIPPIDI, Andrei, Hommes et idées du sud-est européen à l’aube de l’âge moderne,
Bucureşti, Paris, 1980.
PRODAN, David, Răscoala lui Horea, Bucureşti, 1979.

• * * Progrès technique et évolution des mentalités en Europe centrale (1750–


1840) (colectiv), Paris, 1991.

RADOSAV, Doru, Sentimentul religios la români: o perspectivă istorică (sec. XVII–XX),


Cluj-Napoca, 1997.
SASAUJAN, Mihai, Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania: (1740–
1761), Cluj-Napoca, 2002.
STAN, Apostol, Independenţa României. Detaşarea de piaţa otomană şi reataşarea de
Europa, 1774–1875, Bucureşti, 1998.
ŞTEFĂNESCU, Ştefan, Istoria românilor în secolul al XVIII-lea: între tradiţie şi
modernitate, Bucureşti, 1999.
ŞTREMPEL, Gabriel, Antim Ivireanul, Bucureşti, 1997.
TCACI, Vladimir, Moldova în relaţiile politice internaţionale (1763–1776), Chişinău,
1999.
TEODOR, Pompiliu (ed.), Enlightenment and Romanian society, Cluj-Napoca, 1980.
TIGHILIU, Iolanda, Între diavol şi bunul Dumnezeu: cler şi cultură în Principatele
Dunărene: (1600–1774), Bucureşti, 2002.
WOLFF, Larry, Inventing Eastern Europe: Map of Civilization on the Mind of the
Enlightenment, Stanford, 1994.
ZUB, Alexandru (ed,), Cultură şi societate: studii privitoare la trecutul românesc,
Bucureşti, 1991.
Idem, Reflection on the impact of the French Revolution: 1789, de Tocqueville, and
Romanian culture, Iaşi, Oxford, Portland, 2000.
1821–1918
BEREND, Ivan T., History derailed. Central and Eastern Europe in the long nineteenth
century, Berkeley, 2003.
BERINDEI, Dan, Epoca Unirii, ed. II, Bucureşti, 2000.
Idem, Revoluţia Română din 1848–1849, Bucureşti, 1998.
Idem, Societatea românească în vremea lui Carol I: (1866–1876), ed. II, Bucureşti, 2002.
BINDER–IIJIMA, Edda, Die Institutionalisierung der rumänischen Monarchie unter
Carol I: 1866–1881, München, 2003.
BINDREITER, Uta, Die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Österreich-Ungarn und Rumänien in den Jahren 1875–1888, Wien, 1976.
BOLOVAN, Sorina Paula, Familia în satul românesc din Transilvania: a doua jumătate
a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Cluj-Napoca, 1999.
BULEI, Ion, Arcul aşteptării: 1914, 1915, 1916, Bucureşti, 1981.
Idem, Lumea românească la 1900, Bucureşti, 2004.
Idem, Conservatori şi conservatorism în România, Bucureşti, 2000.
BULEI, Ion, CIUPALĂ, Alin (eds.), Ipostaze ale modernizării în vechiul regat,
Bucureşti, 1997.
CERNOVODEANU, Paul, Basarabia: drama unei provincii istorice româneşti în
context politic internaţional (1806–1920), Bucureşti, 1993.
CHIRIŢĂ, Grigore, Societatea din Principatele Unite Romane în perioada constituirii
Statului Naţional : (1856-1866), Bucureşti, 2004.
CIUPALĂ, Alin, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea: între public şi
privat, Bucureşti, 2003.
CLIVETI, Gheorghe, România şi crizele internaţionale: 1853–1913, Iaşi, 1997.
CORNEA, Paul, Oamenii începutului de drum. Studii şi cercetări asupra epocii
paşoptiste, Bucureşti, 1974.
COTAN, Claudiu, Ortodoxia şi mişcările de emancipare naţională din sud-estul Europei
în secolul al XIX-lea, Bucureşti, 2004.
CRĂCIUN, Georgeta, Moldova în vremea domniei lui Grigore Alexandru Ghica, 1849–
1856, Iaşi, 1996.
DAMEAN, Sorin Liviu, Carol I al României: (1866–1881), vol. I, Bucureşti, 2000.
DICULESCU, Vladimir, Bresle, negustori şi meseriaşi în Ţara Românească (1830–
1848), Bucureşti, 1973.
DRONCA, Lucian, Băncile româneşti din Transilvania în perioada dualismului austro-
ungar: (1867–1918), Cluj-Napoca, 2003.
EIDELBERG, Philip Gabriel, The great Rumanian peasant revolt of 1907: origins of a
modern jacquerie, Leiden, 1974.
FLORESCU, Radu R. N., The struggle against Russia in the Roumanian Principalities.
1821–1854, Iaşi, 1997.
FLORIAN Radu, HUREZEANU, Damian, FLORIAN, Alexandru, Tranziţii în
modernitate: România în secolele XIX–XX, Bucureşti, 1997.
HITCHINS, Keith, A nation affirmed: the Romanian national movement in Transylvania:
1860–1914, Bucharest, 1999.
Idem, Rumania: 1866–1947, Oxford, 1994.
HÂNCU, Dumitru, „Noi” şi germanii „noştri”: 1800–1914: un studiu imagologic:
urmat de Tablouri dintr-o lume care a fost, Bucureşti, 1998.
IACOB, Gh., IACOB, Luminiţa, Modernizare-europenism: [România de la Cuza Vodă
la Carol al II-lea], vol. I–II, Iaşi, 1995.
Idem, Principatele Române în epoca modernă, vol. I–II, Bucureşti, 1996.
JELAVICH, Barbara, Russia and the formation of the Romanian national state 1821–
1878, Cambridge, 1984.
KELLOGG, Frederick, The road to Romanian independence, West Lafayette, 1995.
MAIER, Lothar, Rumänien auf dem Weg zur Unabhängigkeitserklärung 1866–1877:
Schein und Wirklichkeit liberaler Verfassung und staatlicher Souveränität, München,
1989.
MAIOR, Liviu, 1848–1849: români şi unguri în revoluţie, Bucureşti, 1998.
MAMINA, Ion, Monarhia Constituţională în România: Enciclopedie politică. 1866–
1938, Bucureşti, 2000.
MICHELSON, Paul E., Conflict and crisis: Romanian political development, 1861–1871,
New York, 1987.
Idem, Romanian politics 1859–1871. From Prince Cuza to Prince Carol, Iaşi, Oxford,
Portland, 1998.
MITU, Melinda, Problema românească reflectată în cultura maghiară din prima
jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2000.
NEAMŢU, Gelu, BOLOVAN, Ioan, Revoluţia de la 1848 în Transilvania: ancheta
Kozma din Munţii Apuseni, Cluj-Napoca, 1998.
NEGRUŢI, Ecaterina, Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova.
1800–1859, Iaşi, 1997.
ORNEA, Z., Junimea şi junimismul, Bucureşti, 1998.
OŢETEA, Andrei, Tudor Vladimirescu şi mişcarea eteristă în Ţările româneşti: 1821–
1822, Bucureşti, 1945.
PLATON, Gh., De la constituirea naţiunii la Marea Unire: studii de istorie modernă,
vol. I–IV, Iaşi, 1995–2002.
PLATON, Gh., RUSSU, V., IACOB, Gh. et al., Cum s-a înfăptuit România modernă: o
perspectivă asupra strategiei dezvoltării, Iaşi, 1993.
PLATON, Gheorghe, PLATON, Alexandru-Florin, Boierimea din Moldova în secolul al
XIX-lea: context european, evoluţie socială şi politică: (date statistice şi observaţii
istorice), Bucureşti, 1995.
PŔL, Judith, Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea, Cluj-
Napoca, 1999.
PRODAN, Costică, PREDA, Dumitru, The Romanian army during the first world war,
Bucharest, 1998.
RĂDULESCU, Mihai Sorin, Elita liberală românească: (1866–1900), Bucureşti, 1998.
RUSSU, Vasile V., Viaţa politică în România: (1866–1871), vol. I–II, Iaşi, 2001.
STAN, Apostol, Putere politică şi democraţie în România : 1859-1918, Bucureşti, 1995.
STAN, Apostol, IOSA, Mircea, Liberalismul politic în România: de la origini până la
1918, Bucureşti, 1996.
STAN, Valeriu Alexandru, Ioan Cuza, 1820–1873, Bucureşti, 1984.
STROIA, Marian, Relaţiile internaţionale în Sud-Estul Europei în primele trei decenii
ale secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1996.
SUCIU, Dumitru, From the Union of the Principalities to the creation of Greater
Romania, Cluj-Napoca, 1993.
TORREY, Glenn E., Romania and world war I: a collection of studies, Iaşi, Oxford,
1998.
TURCZYNSKI, Emanuel, Geschichte der Bukowina in der Neuzeit: zur Sozial- und
Kulturgeschichte einer mitteleuropäisch geprägten Landschaft, Wiesbaden, 1993.
VAN GOUDOEVER, Albert Peter (ed.), Romanian history: 1848–1918, Groningen,
1979.
VLAD, Laurenţiu, Imagini ale identităţii naţionale: România şi expoziţiile universale de
la Paris: 1867–1937, Bucureşti, 2001.
ZACH, Krista (Hrsg.), Rumänien im Brennpunkt: Sprache und Politik Identität und
Ideologie im Wandel, München, 1998.
ZBUCHEA, Gheorghe, România şi războaiele balcanice: 1912–1913: pagini de istorie
sud-est europeană, Bucureşti, 1999.
1918–1989
APOR, Balázs (ed.), The leader cult in communist dictatorships. Stalin and the eastern
bloc, Basingstoke, 2004.
BALTA, Sebastian, Rumänien und die Grossmächte in der Ära Antonescu, 1940-1944,
Stuttgart, 2005.
BARBU, Bogdan, Vin americanii! Prezenţa simbolică a Statelor Unite în România
Războiului Rece, Bucureşti, 2006.
BÖHM, Johann, Die Deutschen in Rumänien und das Dritte Reich 1933–1940, Frankfurt
am Main, 1999.
BOZGAN, Ovidiu, România versus Vatican: persecuţia bisericii catolice din România
comunistă în lumina documentelor diplomatice franceze, Bucureşti, 2000.
BUCUR, Maria, Eugenics and modernization in interwar Romania, Pittsburgh, 2002.
BUZATU, Gh. (ed.), Mareşalul Antonescu la judecata istoriei: contribuţii, mărturii şi
documente, Bucureşti, 2002.
CATANUS, Dan, Cadrilaterul: ideologie cominternistă şi iredentism bulgar: 1919–
1940, Bucureşti, 2001.
CÂMPEANU, Pavel, Ceauşescu: the countdown, Boulder, 2003.
CHELCEA, Liviu, LATEA, Puiu, România profundă în comunism: dileme identitare,
istorie locală şi economie secundară la Sântana, Bucureşti, 2000.
CIOROIANU, Adrian, Ce Ceausescu qui hante les Roumains : le mythe, les
représentations et le culte du Dirigeant dans la Roumanie communiste, Bucureşti, 2005.
CLARK, Charles Upson, United Roumania, Bucureşti, 1999.
CRAMPTON, R. J., Eastern Europe in the Twentieth Century, London, 1994.
DELETANT, Denis, Hitler’s forgotten ally : Ion Antonescu and his regime, Romania
1940-44, New York, 2006.
Idem, Communist terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the police state, 1948–1965,
New York, 2000.
Idem, Romania under communist rule, ed. II, Portland, 1999.
Idem, Ceausescu and the Securitate: coercion and dissent in Romania, 1965–1989,
Armonk, 1995.
DOBRINESCU, Valeriu Florin, România şi Ungaria de la Trianon la Paris: (1920–
1947): bătălia diplomatică pentru Transilvania, Bucureşti, 1996.
DIMITRIU, Robert, Die Außenpolitik Rumäniens 1918 - 1939 zwischen Solidarität und
Sacro egoismo, Frankfurt am Main, 2006.
FICEAC, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea „Omului nou”, Bucureşti, 1999.
GABANYI, Anneli Ute, Systemwechsel in Rumänien: von der Revolution zur
Transformation, München, 1998.
Idem, The Ceausescu cult: propaganda and power policy in communist Romania,
Bucharest, 2000.
GAFENCU, Grigore, La Roumanie devant la Conférence de la Paix, Paris, 1946.
GILLET, Olivier, Religion et nationalisme: l’idéologie de l’église Orthodoxe Roumaine
sous le régime communiste, Bruxelles, 1997.
GIURESCU, Dinu C., Romania’s communist takeover: the Radescu government,
Boulder, 1994.
HANNAK, Christof (hrsg.), Zwangsaufenthalt mit Demütigungen : die Evakuierungen
1952 im Burzenland (Siebenbürgen), Heidelberg, 2006.
HAYNES, Rebecca, Romanian policy towards Germany, 1936-40, Basingstoke, 2000.
HEUBERGER, Valeria, KOLAR, Othmar, SUPPAN, Arnold (Hrsg.), Nationen,
Nationalitäten, Minderheiten: Probleme des Nationalismus in Jugoslawien, Ungarn,
Rumänien, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen, der Ukraine, Italien und Österreich
1945–1990, Wien, München, 1994.
IANCU, C., L’émancipation des Juifs de Roumanie (1913–1919). De l’inégalité civique
aux droits des minorités; l’originalité d’un combat; à partir des guerres balkaniques et
jusqu’à la Conférence de paix de Paris, Montpellier, 1992.
IOANID, Radu, The Holocaust in Romania: the destruction of Jews and Gypsies under
the Antonescu Regime, Chicago, 2000.
IONESCU, Ghiţă, Communism in Rumania, 1944–1962, Westport, Conn., 1976.
KARNOOUH, Claude, L’invention du peuple: chroniques de Roumanie, Paris, 1990.
KLIGMAN, Gail, The politics of duplicity: controlling reproduction in Ceausescu’s
Romania, Berkeley, 1998.
LAIGNEL-LAVASTINE, Alexandra, Cioran, Eliade, Ionesco: l’oubli du fascisme, Paris,
2002.
LE BRETON, Jean-Marie, L’Europe centrale et orientale de 1917 à 1990, Paris, 1994.
LEUŞTEAN, Lucian, România şi Ungaria în cadrul "Noii Europe" : [1920-1923], Iaşi,
2003.
LEVY, Robert, Ana Pauker: the rise and fall of a jewish communist, Berkeley, 2001.
LIVEZEANU, Irina, Cultural Politics in Greater Romania: regionalism, nation-building
and ethnic struggle, 1918–1930, Ithaca, London, 1995.
MANER, Hans-Christian, Parlamentarismus in Rumänien: 1930–1940, München, 1997.
MANOLESCU, Florin, Enciclopedia exilului literar românesc 1945–1989, Bucureşti,
2003.
MANUILĂ, S., GEORGESCU, D. C., Populaţia României, Bucureşti, 1937.
MARINESCU, Aurel Sergiu, O contribuţie la istoria exilului românesc, vol. I–IV,
Bucureşti, 1999.
MARKHAM, Reuben, Rumania under the soviet yoke, Boston, 1949.

• * Miturile comunismului românesc (colectiv), Bucureşti, 1998.

MOISA, Gabriel, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească : 1965-1989, Cluj-


Napoca, 2003.
MULLER, Florin, Politică şi istoriografie în România: 1948–1964, Cluj- Napoca, 2003.
Idem, Metamorfoze ale politicului romanesc : 1938-1944, Bucureşti, 2005.
MUTTI, Claudio, Les plumes de l’archange: quatre intellectuels roumains face à la
Garde de Fer, Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Chalon-sur-
Saône, 1993.
NECULAU, Adrian (ed.), Viaţa cotidiană în comunism, Iaşi, 2004.
NEGRICI, Eugen, Literature and propaganda in Communist Romania, Bucharest, 1999.
NELSON, Daniel N., Romanian politics in the Ceauşescu Era, New York, 1988.
ORNEA, Z., Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Bucureşti, 1995.
PĂIUŞAN, Cristina, ION, Narcis Dorin, RETEGAN, Mihail, Regimul comunist din
România: o cronologie politică, 1945–1989, Bucureşti, 2002.
PETRENCU, Anatol, România şi Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial,
Chişinău, 1999.
POP, Adrian, Tentaţia tranziţiei: o istorie a prăbuşirii comunismului în Europa de Est,
Bucureşti, 2002.
POPESCU, Livia, Structură socială şi societate civilă în România interbelică, Cluj-
Napoca, 1998.
PREDA, Dumitru, ALEXANDRESCU, Vasile, PRODAN, Costică, La Roumanie et sa
guerre pour l’unité nationale: campagne de 1918–1919, Bucarest, 1995.
PROST, Henri, Destin de la Roumanie, 1918–1945, Paris, 1945.
RĂDULESCU-ZONER, Şerban, BUŞE, Daniela, MARINESCU, Beatrice, Instaurarea
totalitarismului comunist în România, Bucureşti, 1995.
REINERTH, Karl; CLOOS, Fritz, Zur Geschichte der Deutschen in Rumänien, 1935-
1945 : Beiträge und Berichte, Bad Tölz, 1988.
RETEGAN, Mihai, In the shadow of the Prague spring: Romanian foreign policy and
the crisis in Czechoslovakia 1968, Iaşi, 2000.
ROTMAN, Liviu, Evreii din România în perioada comunistă : 1944-1965, Iaşi, 2004.
SAIU, Liliana, The Great Powers and Rumania: 1944–1946, Boulder, 1992.
SAURER, Andreas, Modernisierung und Tradition : das Rumänische Dorf 1918-1989,
Sankt-Augustin, 2003.
SCHOPFLIN, George, Politics in Eastern Europe: 1945–1992, Oxford, 1993.
SCURTU, Ioan (ed.), Political structures in central and south-eastern Europe (1918–
2001), vol. I, Bucharest, 2003.
SHAFIR, Michael, Romania: politics, economics and society: political stagnation and
simulated change, London, 1985.
ŞANDRU, Dumitru, Reforma agrară din 1945 în România, Bucureşti, 2000.
Idem, Mişcări de populaţie în România (1940–1948), Bucureşti, 2003.
TĂNASE, Stelian, Elite şi societate: guvernarea Gheorghiu-Dej: 1948–1965, Bucureşti,
1998.
Idem, Miracolul revoluţiei: o istorie politică a căderii regimurilor comuniste, Bucureşti,
1999.
TISMANEANU, Vladimir, Stalinism for all seasons: a political history of Romanian
Communism, Berkeley, 2003.
TRONCOTĂ, Cristian, Istoria securităţii regimului comunist din România, Bucureşti,
2003.
TURDEANU, Emil, Modern Romania: the achievement of national unity 1914–1920,
Oakland, 1988.
VASILE, Cristian, Între Vatican şi Kremlin: Biserica Greco-Catolică în timpul regimului
comunist, Bucureşti, 2003.
VEIGA, Francisco, La mistica del ultranacionalismo. Historia de la Guardia de Hierro.
Romania 1919–1941, Bellaterra, 1989.
VERDERY, Katherine, National ideology under socialism: identity and cultural politics
in Ceauşescu’s Romania, Berkeley, 1995.
VOLOVICI, Leon, Nationalist ideology and antisemitism: the case of Romanian
intellectuals in the 1930s, Oxford, 1991.
WATTS, Larry L., Romanian Cassandra: Ion Antonescu and the struggle for reform,
1916–1941, Boulder, 1993.
ZUB, Alexandru, SOLOMON, Flavius (eds.), Sovietization in Romania and
Czechoslovakia: history, analogies, consequences, Iaşi, 2003.
1989–2005
ABRAHAM, Dorel, BĂDESCU, Ilie, CHELCEA, Septimiu, Interethnic relations in
Romania: social diagnosis and evaluation of tendencies, Cluj-Napoca, 1995.
ALIGISAKIS, Maximos, DE BELLET, Marc, SAINT-OUEN, François (eds.),
Nationalismes en Europe centrale et orientale: conflits ou nouvelles cohabitations,
Genève, 1997.
ANDREESCU, Gabriel, MOLNÁR Gusztáv (eds.), Problema transilvană, Iaşi, 1999.
ANTOHI, Sorin, TISMĂNEANU, Vladimir (eds.), Between past and future: the
revolutions of 1989 and their aftermath, Budapest, New York, 2000.
AUTENGRUBER, Christian, Die politischen Parteien in Bulgarien und Rumänien : eine
vergleichende Analyse seit Beginn der 90er Jahre, Stuttgart, 2006.
BARBU, Daniel, Republica absentă: politică şi societate în România postcomunistă,
Bucureşti, 1999.
BĂDESCU, Gabriel, USLANER, Eric M., Social capital and the transition to
democracy, London, 2003.
BEREVOESCU, Ionica, CHIRIBUCĂ, Dan, COMŞA, Mircea Ioan et al., Feţele
schimbării: românii şi provocările tranziţiei, Bucureşti, 1999.
BERRY, David, The Romanian mass media and cultural development, Hampshire, 2004.
BOZOKI, Andras (ed.), Intellectuals and Politics in Central Europe, Budapest, 1999.
CAREY, Henry F., Romania since 1989: politics, economics and society, Lanham, 2004.
CHIRIBUCĂ, Dan, Tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia modernităţii în România,
Cluj-Napoca, 2004.
DE WAELE, Jean-Michel, Partis politiques et démocratie en Europe Centrale et
Orientale, Bruxelles, 2002.
EYAL, Gil, Making capitalism without capitalists: the new ruling elites in Eastern
Europe, London, 2001.
FOWKES, Ben, The rise and fall of communism in Eastern Europe, ed. II, Basingstoke,
1995.
GALLAGHER, Tom, Democraţie şi naţionalism în România 1989–1998, Bucureşti,
1999.
Idem, Romania after Ceauşescu: the politics of intolerance, Edinburgh, 1995.
Idem, Romania since communism, London, 2004.
GĂNESCU, Eleonora, Ethnische Minderheiten in der rumänischen Presse : eine
quantitative und diskurshistorische Zeitungsanalyse, Frankfurt am Main, 2006.
HANN, C. M., Postsocialism: ideals, ideologies and practices in Eurasia, London, New
York, 2002.
HOLLIS, Wendy, Democratic consolidation in Eastern Europe. The influence of the
communist legacy in Hungary, the Czech Republic, and Romania, Boulder, 1999.
IONESCU, Cristian, Regimul politic în România, Bucureşti, 2002.
KING, Charles, The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture, Stanford,
2000.
LATAWSKI, Paul (ed.), Contemporary Nationalism in East Central Europe New York,
1995.
LHOMEL, Edith (ed.), L’Europe centrale et orientale: dix ans de transformations:
(1989–1999), Paris, 2000.
LIGHT, Duncan, Post-communist Romania: coming to terms with transition,
Basingstoke, New York, 2001.
MARINESCU, Valentina, Mass media şi schimbarea politică în România, Bucureşti,
2004.
MIROIU, Adrian (ed.), Instituţii în tranziţie, Bucureşti, 2002.
MUNGIU-PIPPIDI, Alina, Politica după comunism. Structură, cultură şi psihologie
politică, Bucureşti, 2002.
Idem, Românii după ’89: istoria unei neînţelegeri, Bucureşti, 1995.
NASTASĂ, Lucian, SALAT, Levente, KOVACS, Maria (eds.), Interethnic relations in
post-communist Romania, Cluj-Napoca, 2000.
NEAU, Patrice (ed.), La Transylvanie dans la Roumanie post-communiste, Cluj-Napoca,
1999.
NECULAU Adrian (ed.), Noi şi Europa, Iaşi, 2002.
PASTI, Vladimir, MIROIU, Mihaela, CODIŢĂ, Cornel, România: starea de fapt,
Bucureşti, 1997.
PAVEL, Dan, Leviathanul bizantin: analize, atitudini şi studii politice, Iaşi, 1998.
PLASSERAUD, Yves, Les nouvelles démocraties d’Europe Centrale: Hongrie, Pologne,
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, Paris, 1991.
PONS, Emmanuelle, Les tsiganes en Roumanie – des citoyens à part entière?, Paris,
1995.
POP, Liliana, Democratising capitalism? : the political economy of post-communist
transformations in Romania, 1989-2001, Manchester, 2006.
PREDA, Marian, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Iaşi, 2002.
PUŞCAŞ, Vasile (ed.), Central Europe since 1989: concept and developments, Cluj-
Napoca, 2000.
ROMAN, Denise, Fragmented identities: popular culture, sex, and everyday life in
postcommunist Romania, New York, 2003.
SANDU, Dumitru, Sociologia tranziţiei: valori şi tipuri sociale în România, Bucureşti,
1996.
STAN, Lavinia (ed.), Romania in transition, Aldershot, 1997.
STEVEN, Roper, Romania: The Unfinished Revolution, Amsterdam, 2000.
STOICA, Stan, Dicţionarul partidelor politice din România (1989–2004), ed. IV,
Bucureşti, 2004.
Idem, Romania : a chronological history : 1989-2005, Bucureşti, 2005.
TISMĂNEANU, Vladimir, Fantasies of salvation: democracy, nationalism, and myth in
post-communist Europe, Princeton, 1998.
VAWTER KLEIN, Patricia, HELWEG, Arthur, MCCREA, Barbara, Struggling with the
communist legacy. Studies of Yugoslavia, Romania, Poland and Czechoslovakia,
Boulder, 1998.
VERDERY, Katherine, The vanishing hectare: property and value in postsocialist
Transylvania, Ithaca, New York, 2003.
VOICU, George, Zeii cei răi: cultura conspiraţiei în România postcomunistă, Iaşi, 2000.
VRABIE, Genoveva (ed.), Les Régimes politiques des pays de l’U.E. et de la Roumanie,
Bucureşti, 2002.
ZUB, Alexandru, Globalism şi dileme identitare: perspective româneşti, Iaşi, 2002.
Contributions to http://prolibro.wikispaces.com are licensed under a Creative Commons
Attribution Share-Alike 2.5 License.
Portions not contributed by visitors are Copyright 2010 Tangient LLC.
Home

Loading...
Home Turn Off "Getting Started"

Loading...