Вы находитесь на странице: 1из 36

P MANUAL DE INSTRUÇÕES

GR E°ÃEIPI¢IO XPH™H™ KAI ™YNTHPH™H™


TR MOTORLU TIRPAN KULLANIM KILAVUZU
CZ NÁVOD K POUÎITÍ
RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ
PL INSTRUKCJA OBS¸UGI I KONSERWACJI

Pubbl. 61160024A - Nov/2005

STARK 25 TR (25.4 cm ) - STARK 25 IC (25.4 cm ) - STARK 25 (25.4 cm )


3 3 3
P INTRODUÇÃO
MODELO PRESSÃO DO SOM NÍVEL POTÊNCIA ACÚSTICA GARANTIDO NIVEL DE VIBRAÇÃO
Para um emprego correcto da roçadora e para evitar os acidentes, não iniciar o trabalho ª√¡∆∂§√ ∞∫√À™∆π∫∏ ¶π∂™∏ ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË ÛÙ¿ıÌË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ∂¶π¶∂¢√ ∫ƒ∞¢∞™ªø¡
sem ler com atenção este manual. O indice ajudará a encontrar a página do manual onde MODEL BASINÇ GARANT‹ ED‹LEN AKUST‹K GÜÇ DÜZEY‹ TITREfiIM
se encontram as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções MODEL AKUSTICK¯ TLAK ZARUâENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO V¯KONU ÚROVE≈ VIBRACÍ
para o necessário controle e para a manutenção da roçadora. N.B. As descrições e as МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
ilustrações contidas neste manual não se conconsideram rigorosamente MODEL CIÂNIENIE AKUSTYCZNE MOC AKUSTYCZNA GWARANTOWANA POZIOM WIBRACJI
obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modificações sem ter de
pôr em dia o presente manual.
LpA av LwA
EN 11806 - ISO 7917 2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 10884 ISO 7916 - m / s2
GR ∂π™∞°ø°∏
°È· ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, Û·˜ 93 dB(A) * 107 dB(A)
Twin handle: 5.5
25.4 cm3
Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ ‰È·‚¿ÛÂÙ Ì Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ·ÚfiÓ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ™ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ı· ‚Ú›Ù ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ 97 dB(A) * 110 dB(A)
Loop handle: 8.0 *
Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
25.4 cm3 9.5
™∏ª. √È ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰ÂÓ
Trimmer
97 dB(A) * 111 dB(A)
ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜
¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
* P- Valores médios ponderados: 1/2 mínimo, 1/2 plena carga (cabeça) ou 1/2 velocidade máx.
em vazio (disco).
TR G‹R‹fi
GR - ª¤Û˜ ˙˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÙÈ̤˜: 1/2 ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, 1/2 Ï‹Ú˜ ÊÔÚÙ›Ô (ÎÂÊ·Ï‹) ‹ 1/2 ̤Á.
Motorlu t›rpan› do¤ru kullanmak ve kazalar› önlemek için nas›l çal›flt›¤›n› ve bak›m›n›n nas›l Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô (‰›ÛÎÔ˜).
yap›ld›¤›n› ö¤reten kullan›m k›lavuzunun tamam›n› dikkatle okumadan cihaz›n›z› çal›flt›rmay›n.
NOT: Bu k›lavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunmas› gerekti¤i her bir TR - Orta a¤›rl›kl› de¤erler: asgari 1/2, tam yük 1/2 (kafa) veya bofl andaki azami h›z de¤eri 1/2
ülkenin kanunlar›na göre de¤iflebilece¤inden, imalatç› firma taraf›ndan kullan›c›ya (biçak).
bildirilmeden de¤ifltirilebilir.
CZ - PrÛmûrné statistické hodnoty: 1/2 volnobûh, 1/2 na pln˘ v˘kon (hlava), nebo 1/2 max.
CZ ÚVOD rychlost bez zátûÏe (kotouã).
RUS - Средневзвешенные значения: 1/2 минимального числа оборотов, 1/2 при полной
Pfied prvním pouÏitím kfiovinofiezu si pozornû pfieãtûte tento návod, abyste mohli kfiovinofiez
správnû pouÏívat a zabránili tak moÏn˘m úrazÛm. V tomto návodû najdete vysvûtlení
нагрузке (головка) или 1/2 быстрый ход (нож).
chodu rÛzn˘ch ãásti kfiovinofiezu a pokyny k nutn˘m kontrolám a údrÏbû. PL - WartoÊci Êrednie wa˝one: 1/2 minimum, 1/2 pe∏ne obcià˝enie (g∏owica) lub 1/2 pr´dkoÊç
Pozn.: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu nejsou pfiísnû závazné. V˘robce maks. bez obcià˝enia (dysk).
si vyhrazuje právo na provádûní pfiípadn˘ch zmûn bez povinnosti aktualizace
tohoto návodu.

RUS ВВЕДЕНИЕ ATENÇÃO !!! ¶ƒ√™√Ã∏ !!! D‹KKAT!!!


Для правильного использования кустореза, во ибежание несчастных случаев, нельзя ∫π¡¢À¡√™ ∞∫√À™∆π∫∏™ µ§∞µ∏™
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO ‹fi‹TME KAYBI R‹SK‹
начинать работу без тщательного изучения настоящей инструкции. Вы найдете
NELLENORMALICONDIZIONIDIUTILIZZO,QUESTAMACCHINAPUO' ™∂ ∫∞¡√¡π∫∂™ ™À¡£∏∫∂™ Ã∏™∏™ ∞À∆√ ∆√ ª∏Ã∞¡∏ª∞ ª¶√ƒ∂π ¡∞ NORMAL fiARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
здесь пояснения относительно некоторых частей кустореза, а также инструкции по
COMPORTARE,PERL'OPERATOREADDETTO,UNLIVELLODIESPOSIZIONE ¶ƒ√∫∞§∂™∂π, °π∞ ∆√ Ã∂πƒπ™∆∏, ∂¡∞ ¶√™√™∆√ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¶ƒ√™ø¶π∫∏™ SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
необходимым проверкам и обслуживанию. PERSONALEGIORNALIEROARUMOREPARIOSUPERIOREA ∂∫£∂™∏™ ™∆√ £√ƒÀµ√ π™∏ ◊ ∞¡ø∆∂ƒ∏ ∆∏™.
ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть 85 dB (A)
без уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями 85 dB (A) 85 dB (A) VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALAB‹L‹R.

страны, где производится продажа настоящего изделия.

PL WPROWADZENIE POZOR!!! ВНИМАНИЕ!!! UWAGA!!!


Przed przystàpieniem do pracy, nale˝y zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej instrukcji obs∏ugi, ОПАСНОСТЬ
NEBEZPEâÍ PO·KOZENÍ SLUCHU ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА ZAGRO˚ENIE USZKODZENIA S¸UCHU
a w szczególnoÊci z zasadami bezpieczeƒstwa. Instrukcja zawiera wyjaÊnienia dotyczàce
dzia∏ania ró˝nych cz´Êci sk∏adowych urzàdzenia oraz instrukcje dotyczàce P¤I NORMÁLNÍM POUÎÍVÁNÍ SE При нормальных условиях эксплуатации уровень W ZWYK¸YCH WARUNKACH U˚YTKOWANIA URZÑDZENIE
OBSLUHA TOHOTO P¤ÍSTROJE VYSTAVUJE шума от этой машины превышает TO POWODUJE NARA˚ENIE OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
przeprowadzania niezb´dnych czynnoÊci kontrolnych oraz konserwacji.
DENNÍ HLADINù HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VùT·Í NEÎ HA¸ASU RÓWNY LUB WY˚SZY NI˚
UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dok∏adnie 85 dB (А)
odzwierciedlajà stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian 85 dB (A) используйте защитные средства 85 dB (A)
i nie zobowiàzuje si´ do ka˝dorazowej aktualizacji instrukcji.

38
P INDICE CZ OBSAH

INTRODUÇÃO ______________________ 38 PARAGEM DO MOTOR ______________ 58 ÚVOD ___________________________ 38 ZASTAVENÍ MOTORU _______________ 59
NORMAS DE SEGURANÇA ____________ 40 PREPARATIVOS PARA USAR ________ 60 BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY _________ 42 ÚVODNÍ KROKY ___________________ 61
COMPONENTES DA ROÇADORA ______ 46 MANUTENÇÃO ____________________ 62-64 SOUâÁSTI K¤OVINO¤EZU _________ 46 ÚDRÎBA __________________________ 63-65
EXPLIÇÃCAO DE SIMBOLOS E ADVERTENCIAS DE SEGURANÇA 47 ARMAZENAGEM ___________________ 66 BEZPEâNOSTNÍ SYMBOLY A UPOZORNùNÍ ___ 47 SKLADOVÁNÍ ______________________ 67
MONTAGEM ________________________ 48-50 CABEÇA DE FIO DE NYLON __________ 68 MONTÁÎ _________________________ 49-51 HLAVA S NYLONOV¯MI STRUNAMI ___ 68
NORMAS DE TRABALHO ______________ 50 DADOS TECNICOS _________________ 38-69 PRACOVNÍ P¤EDPISY _________________ 51 TECHNICKÉ ÚDAJE _________________ 38-69
DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSEKHADOS _ 52 CERTIFICADO DE GARANTIA ________ 70 DOPORUÂENÉ ¤EZNÉ NÁSTAVCE ___ 53 ZÁRUâNÍ LIST _____________________ 71
PARA DAR PARTIDA _________________ 54-56 SPU·TùNÍ _______________________ 55-57

GR ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ RUS COДЕРЖАНИЕ

∂π™∞°ø°∏ _________________________ 38 ™∆∞ª∞∆∏ª∞ ∆√À ∫π¡∏∆∏ƒ∞ ________ 58 ВВЕДЕНИЕ ___________________________ 38 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ _____________ 59
∫∞¡√¡∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ______________ 40 ¶ƒ√∫∞∆∞ƒ∫∆π∫∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∂™ _______ 60 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 42 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ВАШЕЙ БЕНЗОКОСОЙ _ 61
∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ ∆√À £∞ª¡√∫√¶∆π∫√À _ 46 ™À¡∆∏ƒ∏™∏ _______________________ 62-64 ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ _________________ 46 ОБСЛУЖИВАНИЕ _____________________ 63-65
∂ƒª∏¡∂π∞ ™Àªµ√§ø¡ ∫∞π ∫∞¡√¡∂™ ∞™º∞§∂π∞™ 47 ∞¶√£∏∫∂À™∏ _____________________ 66 ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ __ 47 ХРАНЕНИЕ ___________________________ 67
™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ _________________ 48-50 ∫∂º∞§∏ ª∂ ¡∞Y§√¡ ∫∞§ø¢π√ ______ 68 СБОРКА ______________________________ 49-51 ГОЛОВКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ _______ 68
¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ ∞™º∞§∂π∞™ _________ 50 ∆∂áπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ _________________ 38-69 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ______ 51 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ______________ 38-69
™À¡π™∆øª∂¡∞ ∂ƒ°∞§∂π∞ ∫√¶∏™ _____ 52 ∂°°À∏™∏ _________________________ 70 жекомендуемые устройства резки _____ 53 ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ _________ 71
∂∫∫π¡∏™∏ ________________________ 54-56 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ __________________ 55-57

TR ‹Ç‹NDEK‹LER PL SPIS TREÂCI

G‹R‹fi ____________________________ 38 MOTORUN DURDURULMASI _________ 58 WPROWADZENIE _________________ 38 ZATRZYMANIE SILNIKA _____________ 59

GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹ _____________ 41 MOTORLU TIRPANIN ÇALIMASI _______ 60 ZASADY BEZPIECZE¡STWA ________ 43 CZYNNOÂCI WST¢PNE _____________ 61

MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI _____ 46 BAKIM ____________________________ 62-64 BUDOWA KOSY SPALINOWEJ _______ 46 KONSERWACJA ___________________ 63-65

SEMBOLLER VE ‹KAZ ‹fiARETLERI ______ 47 MOTORUN MUHAFAZASI ____________ 66 SYMBOLE ORAZ OSTRZE˚ENIA BEZPIECZE¡STWA _ 47 PRZECHOWYWANIE ________________ 67

MONTAJ __________________________ 48-50 M‹S‹NALI KAFA ____________________ 68 MONTA˚ _________________________ 49-51 G¸OWICA Z ˚Y¸KÑ NYLONOWÑ ______ 68

ÇALIMA ÖNLEMLERI _________________ 50 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ _______________ 38-69 ZASADY PRACY ______________________ 51 DANE TECHNICZNE ________________ 38-69

ÖNERILEN KESME SEÇENEKLERI ____ 52 GARANT‹ SERT‹F‹KASI ______________ 70 ZALECANE URZÑDZENIA TNÑCE ____ 53 KARTA GWARANCYJNA _____________ 71

MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI __________ 54-56 URUCHOMIENIE __________________ 55-57

39
1 2 3 4

Português ∂ÏÏËÓÈο

NORMAS DE SEGURANÇA KANONE™ A™ºA§EIA™

ATENÇÃO: Se utilizarem correctamente a 13 - Trabalhe sempre numa posição estável e segura ¶ƒ√™√Ã∏ - ∆Ô ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi, ¿Ó
roçadora, terâo um instrumento de trabalho (Fig. 5). ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛˆÛÙ¿, Â›Ó·È ¤Ó· Ù·¯‡, ¿ÓÂÙÔ Î·È
rápido e eficaz. Para que o vosso trabalho seja 14 - Ponha a roçadora a trabalhar só em lugares bem ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ̤ÛÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿
sempre agradável e seguro, queiram respeitar arejados. Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, ÙËÚ›Ù ÈÛÙ¿
escrupulosamente as normas de segurança 15 - Não realize qualquer operação de manutenção ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
indicadas a seguir. com o motor em funcionamento nem toque no ‰Ò.
disco.
1 - Não utilize a roçadora quando estiver fisicamente 1- ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ê˘ÛÈ΋˜
16 - Encha o depósito afastado do calor e com o motor ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘, ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ‹ ·Ó·Ûٷو̤ÓÔ˜, ‹ ·Ó ¤¯ÂÙ οÓÂÈ
fatigado. Ou quando tirer bedido álcool, ou torna-
parado (Fig. 6). Não fume durante a operação ¯Ú‹ÛË ·ÏÎÔfiÏ, ˘ÓˆÙÈÎÒÓ ‹ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ (∂ÈÎ.1).
do drogas ou medicamentos (Fig. 1).
(Fig. 6). 2 - ºÔÚ¿Ù ٷ ÂȉÈο ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ›‰Ë fiˆ˜
2 - Use roupa adequada e segura como por exemplo,
17 - Não tire o tampão do depósito com o motor em ÌfiÙ˜, ¯ÔÓÙÚ¿ ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, Á¿ÓÙÈ·, ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿,
botas, calças resistentes, luvas, óculos de
funcionamento. ˆÙÔ·Û›‰Â˜ Î·È ÎÚ¿ÓÔ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔ˘¯ÈÛÌfi ÛÙÂÓfi Ì·
protecção, um capacete antichoque.
18 - Tenha o cuidado de não entornar a mistura de ¿ÓÂÙÔ (‚Ϥ ÛÂÏ. 44-45).
3 - Não permita que as crianças utilizem a roçadora. 3 - ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó·
combustível no chão ou sobre o motor.
4 - Não permita que outras pessoas permaneçam ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi.
19 - Se ao encher o depósito entornar combustível,
num raio de acção de 15 metros quando está a 4 - ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· 15 ̤ÙÚ·
utilizar a roçadora (Fig. 2). mude a roçadora de lugar antes de a pôr a funcionar
(Fig. 7). ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡ (∂ÈÎ.2).
5 - Antes de utilizar uma roçadora verifique se o perno 5 - ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi, ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ
20 - Não utilize o combustível (mistura) para limpeza.
de fixação do disco está bem apertado. ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ Ô˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ› ÙÔ ‰›ÛÎÔ Â›Ó·È Î·Ï¿ ‚ȉˆÌ¤ÓÔ.
21 - Não verifique a faísca da vela perto do cilindro.
6 - A roçadora deve estar equipada com as 6 - ∆Ô ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ٷ
ferramentas de corte recomendadas pelo 22 - Não trabalhe com a panela de escape estragada. ÎÔÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ (‚ϤÂ
fabricante (Vide p. 52-53). 23 - Mantenha sempre secas e limpas as pegas, sem ÛÂÏ.52-53).
7 - Nunca use a roçadora sem a protecção de disco. óleo nem combustível (Fig. 8). 7 - ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÚÔÛٷۛ˜
8 - Antes de pôr o motor a trabalhar verifique se a 24 - Guarde a roçadora em lugares secos, afastados ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜.
alavanca de acelerador funciona livremente. do calor e se possível acima do solo. 8 - ¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ΛÓËÛË ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ Ô
25 - Não ponha o motor a trabalhar sem ter montado o Ï‚Ȥ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂχıÂÚ·.
9 - Antes de pôr o motor a trabalhar verifique se o 9 - ¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ΛÓËÛË ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜
disco roda livremente e se não está em contacto braço da roçadora.
26 - Não corte demasiado rente ao chão a fim de evitar ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È ·fi Ù›ÔÙ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
com corpos estranhos. Â͈ÙÂÚÈο ÛÒÌ·Ù·.
10 - Durante o trabalho verifique várias vezes o disco pedras ou outros objectos.
27 - Controle sempre a roçadora para assegurar-se de 10 - ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂϤÁ¯ÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ‰›ÛÎÔ,
e pare o motor. Substitua o disco se aparecerem ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
gretas ou roturas (Fig. 3). que todos os dispositivos de segurança e outros,
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÌfiÏȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ú›ÍÂȘ ‹ ÚˆÁ̤˜
11 - Com o motor no mínimo o disco não deve rodar. funcionem bem. (∂ÈÎ.3).
12 - Transporte a roçadora com o motor parado e com 28 - Não efectue operações ou reparacões que não 11 - ªÂ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ›, Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
a protecção de disco montado (Fig. 4). sejam de manutenção normal. Dirija-se às oficinas Á˘ÚÓ¿ÂÈ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ›.
autorizadas.

40
5 6 7 8

∂ÏÏËÓÈο Türkçe
KANONE™ A™ºA§EIA™ GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹

12 - ªÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û‚ËÛÙfi Î·È ÙÔ D‹KKAT: Do¤ru kullan›ld›¤›nda, Motorlu t›rpan rölanti ayar vidas›yla ayarlay›n.
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ (∂ÈÎ.4). kullan›m› kolay ve etkin bir alettir. Yanl›fl 12- Tafl›rken motor durmufl ve b›ça¤›n metal muhafazas›
13 - ∂ÚÁ·ÛÙ›Ù ÌfiÓÔ Â¿Ó ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È Û›ÁÔ˘ÚË kullan›ld›¤›nda ya da gerekli önlemler
(∂ÈÎ.5). al›nmad›¤›nda tehlikeli olabilir. Sorunsuz ve üzerinde olmal›d›r (fiekil 4).
14 - £¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ÌfiÓÔ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ emniyetli kullan›m için güvenlik önlemlerini 13- Aya¤›n›z› yere s›k› bas›n ve emniyetli bir pozisyonda
·ÂÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ï¿. uygulay›n. kesim yap›n (fiekil 5).
15 - ªÂ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌËÓ Î¿ÓÂÙ η̛· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È 14- Motorlu t›rpan› hava ak›m› olan yerlerde kullan›n.
1 - Motorlu t›rpan› yorgunken kullanmay›n. Fiziksel bir
ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ. 15- B›ça¤a dokunmay›n ve motor çal›fl›rken bak›m
16 - °ÂÌ›˙ÂÙ ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ËÁ¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ì yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmıfl bir ilaç etkisinde
ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û‚ËÛÙfi (∂ÈÎ.6). ªËÓ Î·Ó›˙ÂÙ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· olma gibi durumlarda motorlu tırpanı kullanmayınız yapmay›n.
ÙÔ˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ (∂ÈÎ.6) (fiekil 1). 16- Depoyu doldururken motor durmufl olmal›d›r. Etrafta
17 - ªËÓ ‚Á¿˙ÂÙ ÙËÓ Ù¿· ÙÔ˘ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û 2 - Kullan›rken bot, kal›n pantalon, eldiven, gözlük, kulakl›k atefl ya da ›s› kayna¤› bulunmamal›d›r (fiekil 6). Yak›t
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. koyarken sigara içmeyin (fiekil 6).
ve kask gibi ifle uygun koruyucu giysiler ve aksesuarlar
18 - ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ӷ ÌËÓ ¯˘ı› Ë ·Ó¿ÌÈÎÙË ‚ÂÓ˙›ÓË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ 17- Motor çal›fl›rken deponun kapa¤›n› açmay›n.
ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. kullan›n. Üzerinize tam oturan ve rahat k›yafetler giyin
19 - ∂¿Ó Ù˘¯fiÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ¯˘ı› η‡ÛÈÌÔ, (Daha sayfa 44-45). 18- Yere ya da motorun üzerine benzin dökmemeye dikkat
ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÙÂ ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ÚÈÓ ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ 3 - Çocuklar›n motorlu t›rpan› kullanmalar›na izin vermeyin. edin (fiekil 7).
ÎÈÓËÙ‹Ú· (∂ÈÎ.7). 4 - Çal›flma alan›n›z›n 15 metre kadar içinde kimsenin 19- Depoyu doldururken benzin taflarsa, motoru benzinin
20 - ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠η‡ÛÈÌÔ (·Ó¿ÌÈÎÙË ‚ÂÓ˙›ÓË) ÁÈ· ÙÔÓ akt›¤› yerden uzakta çal›flt›r›n.
bulunmas›na izin vermeyin (fiekil 2).
ηı·ÚÈÛÌfi. 20- Cihaz›n›z› temizlemek için benzin kullanmay›n.
21 - ªËÓ ÂϤÁ¯ÂÙ ÙÔ ÛÈÓı‹Ú· ÙÔ˘ ÌÔ˘˙› ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‹ ÙÔ˘ 5 - Kullanmaya bafllamadan önce b›çak sabitleme
Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. vidas›n›n iyice s›k›flt›r›lm›fl olmas›na dikkat edin. 21- Bujiyi silindirin yak›n›n›nda kontrol etmeyin.
22 - ªËÓ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ fiÙ·Ó Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋. 6 - Yaln›z imalatç› firman›n kullanman›z› önerdi¤i 22- Bozuk egzosla çal›flmay›n.
23 - ¢È·ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ηı·Ú¿ Ù· ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· ·fi Ï¿‰È· Î·È Î·‡ÛÈÌ· aksesuarlar t›rpanlara tak›lmal›d›r (Daha sayfa 52-53). 23- Saplarda ya¤ ve benzin bulunmamal›d›r (fiekil 8).
(∂ÈÎ.8). 24- Motorlu t›rpan› kuru bir zeminde ve yak›t deposu bofl
7 - Motorlu t›rpan› metal koruyucu ya da misinal› kafa
24 - ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi Û ̤ÚÔ˜ ÍËÚfi, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi olarak tutun. Yere koymay›n.
ËÁ¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó˘„ˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. olmadan kullanmay›n.
25 - ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ΛÓËÛË ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· 8 - Makinay› kullanmaya bafllamadan önce gaz kolunun 25- Saplar tak›lmam›flken motoru çal›flt›rmay›n.
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ. çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin. 26- Tafllara ve di¤er nesnelere çarpmamak için yere çok
26 - ªËÓ Îfi‚ÂÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ 9 - Çal›fl›rken, ara s›ra motoru durdurup b›ça¤› kontrol yak›n kesim yapmay›n.
¤ÙÚ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. 27- Her gün motorunuzu hem kullan›m hem de güvenlik
edin. Her hangi bir çatlak ya da k›r›k varsa hemen
27 - ∂ϤÁ¯ÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ aç›s›ndan kontrol edin.
fiÙÈ Î¿ı ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÌË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. de¤ifltirin.
28 - ªËÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ‹ ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ¤Ú· 10- Motorlu t›rpan› çal›flt›rmadan önce b›ça¤›n rahat dönüp 28- Rutin bak›m haricinde kendi bafl›n›za motorlu
·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∞¢ı˘Óı›Ù Û dönmedi¤ini ve üzerinde her hangi bir yabanc› cisim t›rpan›n›za bak›m yapmaya kalkmay›n. Bak›m
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›·. olup olmad›¤›n› kontrol edin (fiekil 3). yapt›rmak için yetkili servislere baflvurun.
11- Motor rölantideyken b›çak dönmemelidir. Dönüyorsa
41
1 2 3 4

Português âesky ∂ÏÏËÓÈο Türkçe


РУССКИЙ

BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Upozornûní: Kfiovinofiez, pokud je správnû 13 - Pracujte pouze ve stabilní a jisté pozici (obr. 5). Na svahu ВНИМАНИЕ - Кусторез при правильном
pouÏíván, je rychl˘m, pohodln˘m a úãinn˘m nebo na vhlké trávû dbejte zv˘‰ené opatrnosti. использовании - это быстрый, удобный
nástrojem. Aby byla va‰e práce vÏdy pfiíjemná a 14 - Kfiovinofiez startujte a pouÏívejte pouze v dobfie vûtran˘ch и эффективный инструмент. Для
bezpeãná, dodrÏujte pfiísnû následující pravidla prostorách. предотвращения несчастных случаев и
bezpeãnosti. 15 - Nikdy se nedot˘kejte fiezného kotouãe, nebo neprovádûjte серьезных поломок тщательно
jakoukoliv údrÏbu pfii bûhu motoru. выполняйте наши советы.
16 - Palivovou nádrÏ plÀte pouze pfii vypnutém motoru a
1 - Kfiovinofiez mÛÏe b˘t pouÏíván pouze dospûl˘mi osobami. daleko od tepeln˘ch zdrojÛ (obr. 6). Pfii plnûní palivové 1 - Зaпрeщaeтся испoльзoвaть гaзoнoкoсилку лицaм,
Nikdy nepracujte s kfiovinofiezem pokud jste unavení, nádrÏe nekufite (obr. 6). нaхoдящимся в сoстoянии физичeскoгo утoмлeния
pokud jste poÏili alkohol nebo omamné látky (obr. 1). или пoд вoздeйствиeм aлкoгoля, нaркoтичeских
17 - Pfii bûhu motoru nesnímejte víãko palivové nádrÏe. или лeкaрствeнных срeдств (Рис. 1).
2 - Noste správné obleãení a bezpeãnostní pomÛcky jako: 18 - Buìte opatrní, abyste zem nebo motor nepolili palivem.
pracovní boty, pevné kalhoty, rukavice, ochranné br˘le
2 - Работая с кусторезом, надевайте
19 - Pokud se palivo bûhem plnûní nádrÏe vylije, pfiemístûte соответствующую одежду и защитные
(‰títy), ochranu u‰í a ochrannou pfiilbu (viz strana 8 a 9). kfiovinofiez pfied nastartováním motoru do dostateãné приспособления: сапоги, прочные брюхи, перчатки
Noste pracovní odûv, kter˘ je pfiiléhav˘, ale také pohodln˘. vzdálenosti od tohoto místa (obr. 7). или рукавицы, защитные очки, наушники и каску
3 - Nedovolte dûtem, aby pouÏívaly kfiovinofiez. 20 - Pfii ãi‰tûní nepouÏívejte palivo. (Cтр. 44-45).
4 - Nedovolte, aby se ve vzdálenosti do 15 m od pracovního 21 - Nekontrolujte jiskru na zapalovací svíãce v blízkosti otvoru 3 - Не позволяйте детям пользоваться кусторезом.
místa zdrÏovaly jiné osoby (obr. 2). ve válci. 4 - Следите, чтобы во время использования кустореза
5 - Pfied prací s kfiovinofiezem se ujistûte, Ïe ‰roub (matice) 22 - Nikdy nepracujte s po‰kozen˘m tlumiãem v˘fuku. в радиусе 15 м перед вами не было посторонних
upevÀující fiezn˘ nástroj je pevnû utaÏen. 23 - UdrÏujte rukojeti vÏdy ãisté od oleje a paliva.
лиц (Pиc. 2).
6 - Kfiovinofiez smí b˘t pouÏíván pouze s nástroji nebo 5 - Перед использованием кустореза удостоверьтесь,
24 - Skladujte kfiovinofiez v such˘ch prostorách daleko od что болт, фиксирующий фрезу хорошо затянут.
pfiíslu‰enstvím, které jsou doporuãeny v˘robcem (viz tepeln˘ch zdrojÛ a ne na zemi. 6 - Кусторез должен быть оснащен режущими
strana 16 a 17). 25 - Nestartujte motor, pokud není stroj plnû sestaven. приспособлениями, рекомендуемыми
7 - Nikdy nepouÏívejte kfiovinofiez bez krytu fiezného nástroje. 26 - Nesekejte pfiíli‰ nízko pfii zemi, aby nedocházelo ke производителем для данной модели (Cтр. 52-53).
8 - Pfied nastartováním motoru se ujistûte, Ïe páãka plynu se kontaktu fiezného nástroje se zemí a aby se zabránilo 7 - Нельзя использовать кусторез без установленного
volnû pohybuje. zachytávání kamenÛ nebo jin˘ch pfiedmûtÛ. Odletující щитка безопасности на фрезе или головке.
9 - Pfied nastartováním motoru se ujistûte, Ïe fiezn˘ kotouã pfiedmûty mohou zpÛsobit zranûní nebo ‰kodu na majetku. 8 - Перед включением двигателя удостоверьтесь, что
se volnû pohybuje a nedot˘ká se Ïádného cizího pfiedmûtu. 27 - Dennû kontrolujte kfiovinofiez, a ujistûte se, Ïe komponenty- рычаг акселератора двигается свободно.
10 - Bûhem práce obãas zastavujte motor a kontrolujte fiezn˘ souãásti a bezpeãnostní zafiízení jsou plnû funkãní. 9 - Перед началом и во время работы чаще
nástroj. OdstraÀujte trávu namotanou na nástroji nebo останавливайте двигатель и проверяйте фрезу.
28 - Nepokou‰ejte se provádût práce nebo opravy, které nejsou При первом же признаке появления трещин или
jeho hfiídeli. Kotouã vymûÀte jej pfii prvním náznaku prasklin souãástí bûÏné údrÏby, popsané v tomto návodu k pouÏití.
nebo po‰kození (obr. 3).
разрывов немедленно замените фрезу.
Vyhledejte autorizovan˘ servis nebo prodejce. 10 - Перед запуском двигателя убедитесь, что фреза
11 - Pfii volnobûÏn˘ch otáãkách motoru se fiezn˘ kotouã nesmí 29 - Pokud kfiovinofiez jiÏ nelze pouÏívat, zlikvidujte jej v souladu вращается свободно и ничего не задевает (Pиc. 3).
otáãet. Pokud ano, sefiiìte ‰roub volnobûhu. s pfiedpisy na ochranu Ïivotního prostfiedí a nakládání s 11 - Фреза не должна вращаться при холостом ходе
12 - Noste kfiovinofiez pouze s vypnut˘m motorem a s odpady. Vyhledejte va‰eho místního prodejce, kter˘ zafiídí двигателя. Если она вращается, отрегулируйте
nasazen˘m krytem fiezného kotouãe (obr. 4). správnou likvidaci fietûzové pily. винт регулировки холостого хода.

42
5 6 7 8

âesky
РУССКИЙ РУССКИЙ Polsky Polski

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ZASADY BEZPIECZE¡STWA

12 - К у с т о р е з м о ж н о п е р е н о с и т ь т о л ь к о п р и UWAGA - Prawid∏owo u˝ytkowana kosa 12 - Kos´ nale˝y przenosiç zawsze przy wy∏àczonym silniku
выключенном двигателе и надетом щитке spalinowa jest szybkim, wygodnym i efektywnym oraz z za∏o˝onà os∏onà tarczy tnàcej (Rys. 4).
безопасности (Pиc. 4). narz´dziem pracy. Aby Paƒstwa praca by∏a 13 - Pracowaç zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej
13 - При работе займите устойчивое и безопасное zawsze przyjemna oraz bezpieczna, nale˝y (Rys. 5).
положение (Pиc. 5). skrupulatnie przestrzegaç zasad
14 - Кусторез можно запускать только в хорошо 14 - Kosy spalinowej u˝ywaç jedynie w miejscach z dobrà
проветриваемых местах. bezpieczeƒstwa podanych w dalszej cz´Êci wentylacjà.
15 - Нельзя касаться фрезы и производить какие-либо instrukcji obs∏ugi. 15 - Gdy silnik jest uruchomiony, nie wykonywaç ˝adnych
ремонтные работы при выключенном двигателе. czynnoÊci konserwacyjnych i nie dotykaç elementu
16 - Топливный бак следует заполнять при 1 - Nie u˝ywaç kosy spalinowej, gdy odczuwa si´ zm´czenie tnàcego.
выключенном двигателе и вдали от истотчников fizyczne albo gdy jest si´ pod wp∏ywem alkoholu, 16 - Zbiornik paliwa nale˝y nape∏niaç z dala od êróde∏ ciep∏a
огня (Pиc. 6). При заполнении бака нельзя курить narkotyków lub leków (Rys.1). oraz przy wy∏àczonym silniku (Rys. 6). Nie paliç w czasie
(Pиc. 6). 2 - Zak∏adaç specjalne ochronne ubranie oraz inne artyku∏y nape∏niania zbiornika (Rys. 6).
17 - Не снимайте крышку топливного бака при zapewniajàce bezpieczeƒstwo, np. obuwie, specjalne 17 - Nie zdejmowaç korka zbiornika w czasie pracy silnika.
работающем двигателе.
18 - Следите за тем, чтобы топливо не проливалось на spodnie, r´kawice, okulary, s∏uchawki oraz kask ochronny. 18 - Uwa˝aç, aby nie rozlaç mieszanki na ziemi´ lub na silnik.
землю или на двигатель. Zak∏adaç odzie˝ przylegajàcà do cia∏a, lecz wygodnà 19 - W razie wydostania si´ paliwa na zewnàtrz w czasie
19 - Если при заполнении бака топливо прольется, (patrz str. 8-9). nape∏niania, nale˝y przenieÊç kos´ spalinowà w inne
обязательно смените место перед запуском 3 - Dzieciom nie wolno obs∏ugiwaç kosy spalinowej. miejsce przed uruchomieniem (Rys. 7).
двигателя (Pиc. 7). 4 - Podczas pracy w pobli˝u pracujàcej kosy spalinowej nie 20 - Nie u˝ywaç paliwa (mieszanki) do czyszczenia elementów
20 - Не используйте топливную смесь для чистки. mogà przebywaç ludzie oraz zwierz´ta (Rys. 2). kosy.
21 - Во избежание воспламенения паров топлива не 5 - Przed uruchomieniem kosy sprawdziç, czy Êruba mocujàca 21 - Nie sprawdzaç iskry Êwiecy w pobli˝u otworu cylindra.
проверяйте исправность свечи зажигания вблизи ostrze jest dobrze dokr´cona. 22 - Nie u˝ywaç kosy, gdy t∏umik jest uszkodzony.
отверстия цилиндра 6 - Kosa powinna byç wyposa˝ona w urzàdzenia tnàce 23 - Zawsze utrzymywaç uchwyty kosy w stanie suchym i
22 - Нельзя работать с неисправным глушителем. zalecane przez producenta (patrz strona 16-17). czystym. (Rys. 8).
23 - Следите, чтобы рукоятки были сухими и чистыми,
без следов масла или топлива (Pиc. 8). 7 - Nie u˝ywaç kosy bez os∏ony tarczy tnàcej lub g∏owicy. 24 - Przechowywaç urzàdzenie w suchym pomieszczeniu,
24 - Кусторез надо хранить в сухом месте, вдали от 8 - Przed uruchomieniem silnika sprawdziç, czy dêwignia daleko od êróde∏ ciep∏a oraz ponad pod∏o˝em.
источников тепла, на на земле. gazu dzia∏a prawid∏owo. 25 - Nie uruchamiaç silnika bez zamontowanego uchwytu .
25 - Не запустите двигатель со снятой штангой. 9 - Przed uruchomieniem silnika sprawdziç, czy tarcza tnàca 26 - Nie Êcinaç zbyt blisko ziemi, aby uniknàç kontaktu z
26 - Во избежание ударов по камням или другим mo˝e si´ swobodnie obracaç oraz czy nie ma stycznoÊci kamieniami i innymi przedmiotami.
предметам не косите низко над землей. z cia∏ami obcymi. 27 - Codziennie kontrolowaç kos´, aby upewniç si´, czy
27 - Ежедневно проверяйте, что все защитные 10 - Podczas pracy nale˝y cz´sto zatrzymywaç silnik, aby wszystkie urzàdzenia zabezpieczajàce i inne sà sprawne.
приспособления работают надлежащим образом. skontrolowaç stan tarczy tnàcej. Wymieniç tarcz´, jak 28 - Nie wolno nigdy samodzielnie wykonywaç czynnoÊci lub
28 - Не ремонтируйте кусторез самостоятельно и не tylko pojawià si´ p´kni´cia lub z∏amania (Rys. 3). napraw nie wchodzàcych w zakres zwyk∏ej konserwacji.
проводите самостоятельно иные работы по
обслуживанию, за исключением обычного 11 - Podczas pracy silnika na obrotach ja∏owych, tarcza nie Nale˝y si´ zawsze zleciç takie prace do wykonania przez
обслуживания. Обращайтесь в сервис-центры. powinna si´ obracaç. JeÊli tak nie jest, nale˝y dokonaç autoryzowany serwis.
regulacji Êruby regulacyjnej obrotów ja∏owych.

43
1 2 3

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

VESTUÁRIO DE SEGURANÇA ¶ƒ√™∆∞∆∂À∆π∫∏ ∂¡¢Àª∞™π∞ ∞™º∞§∂π∞™ KORUYUCU GÜVENL‹K G‹YS‹S‹

Ao trabalhar com a roçadoura utilize sempre um vestuário ŸÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· Motorlu tırpanı kullanırken gerekli emniyet açısından her
de protecção homologado. A utilização do vestuário de ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ zaman için koruyucu giysiler giyiniz. Koruyucu giysilerin
segurança não elimina o perigo de acidentes mas reduz ÂÓ‰˘Ì·Û›· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋˜ kullanımı yaralanma riskini ortadan kaldırmaz, fakat bir
as suas consequências. O seu revendedor pode ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁ› ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun
aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado. ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û·˜ ÁÈ· ile temasa geçiniz.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜.
operador. Utilize sempre um vestuário de protecção aderente. Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
O casaco (Fig. 1) e as calças com peitilho (Fig. 2) de ∏ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ. engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyiniz. Ceket
protecção Efco são ideais. Não utilize roupas, cachecóis, ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¿ ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÂÓ‰‡Ì·Ù·. ∆Ô (fiekil 1), önlük (fiekil 2), koruyucu Efco dizlik aksesuarları
gravatas ou colares que possam ficar presos nas moitas. Ù˙¿ÎÂÙ (∂ÈÎ.1) Î·È Ë ÊfiÚÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ (∂ÈÎ.2) Efco ·Ú¤¯Ô˘Ó idealdir. Hareketli aksamlara takılabilecek nitelikte elbiseler,
Prenda os cabelos e os proteja com um lenço, boné, capacete, ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÛÙ·Û›·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÓ‰‡Ì·Ù·, eflarplar, boyun ba¤ları veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı
etc. ηÛÎfiÏ, ÁÚ·‚¿Ù˜ ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂډ¢ÙÔ‡Ó toplayınız ve korumaya alınız (örne¤in, bir eflarp, bafllık, bir
ÛÙÔ˘˜ ı¿ÌÓÔ˘˜. ª·˙¤„Ù ٷ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÚÔÛٷ٤„Ù kask v.s. ile).
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de borracha Ù· (.¯. Ì ¤Ó· ÊÔ˘Ï¿ÚÈ, η¤ÏÔ, ÎÚ¿ÓÔ˜ ÎÏ.).
e biqueira de aço (Fig. 3). Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan güvenlik
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠˘Ô‰‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ayakkabıları giyiniz (fiekil 3).
Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig. 4-5)! ÛfiϘ Î·È ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ (∂ÈÎ.3).
Koruyucu gözlük veya flapka siperi takınız (fiekil 4-5)!
Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 6) ou ÃÚËÛÈÌÔÔț٠Á˘·ÏÈ¿ ‹ Ì¿Ûη ÚÔÛÙ·Û›·˜ (∂ÈÎ.4-5!
tampões. A utilização de tais meios requer mais atenção e Gürültü önleyici aparat takınız; örne¤in kep (fiekil 6) veya
cautela do operador pois diminui-se a percepção de sinais de ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο ·ÎÔ‹˜ fiˆ˜ ηχÌÌ·Ù· susturucu aparatlar gibi. ‹flitme kaybını önleyici koruma
perigo como gritos e alarmes. (∂ÈÎ.6) ‹ ˆÙÔ·Û›‰Â˜. ∏ ¯Ú‹ÛË Ì¤ÛˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve ihtimam gerektirir,
·ÎÔ‹ ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Û‡ÓÂÛË, ÁÈ·Ù› çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.)
Calce luvas (Fig. 7) que permitam absorver o máximo ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¿ ˯ËÙÈο duyamayabilirsiniz.
possível as vibrações. Û‹Ì·Ù· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (ʈӤ˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ› ÎÏ.).
Titreflimi maksimum seviyede emen eldivenler (fiekil 7)
Efco oferece uma gama completa de equipamentos de ÃÚËÛÈÌÔÔț٠Á¿ÓÙÈ· (∂ÈÎ.7) Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË kullanınız.
segurança. ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ.
Efco, güvenlik için genifl bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
∏ Efco ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜.

44
4 5 6 7

âesky РУССКИЙ Polsky

BEZPEâNOSTNÍ OCHRANN¯ ODùV ЗAЩИТНAЯ OДЕЖДA ODZIE˚ OCHRONNA

Pfii práci s kfiovinofiezsm si vÏdy oblékejte homologovan˘ При рaбoтe с гaзoнoкoсилкoй всeгдa нaдeвaйтe W czasie pracy z kosà spalinowà, nale˝y zawsze mieç na
bezpeãnostní ochrann˘ odûv. PouÏití ochranného odûvu сeртифицирoвaнную зaщитную oдeжду. Примeнeниe sobie odzie˝ ochronnà posiadajàcà odpowiednie atesty.
neodstraní nebezpeãí úrazu, ale v pfiípadû nehody sníÏí зaщитнoй oдeжды нe устрaняeт риск пoлучeния трaвмы, U˝ycie odzie˝y ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale
její dÛsledky. Pfii v˘bûru vhodného odûvu si nechte нo умeньшaeт вoзмoжныe пoслeдствия нeсчaстнoгo zmniejsza skutki szkody w razie wypadku. W kwestii
poradit sv˘m prodejcem. случaя. При выбoрe зaщитнoй oдeжды рукoвoдствуйтeсь wyboru odpowiedniej odzie˝y ochronnej nale˝y zwróciç
рeкoмeндaциями Вaшeгo дoвeрeннoгo дилeрa. si´ o rad´ do zaufanego sprzedawcy.
Odûv musí b˘t vhodn˘ k dané práci a pfiitom pohodln˘. Noste
ochrann˘ pfiiléhav˘ odûv. Ideálním pracovním odûvem Oдeждa дoлжнa быть удoбнoй и нe мeшaть при рaбoтe. Odzie˝ powinna byç dopasowana i niekr´pujàca. Mieç na
je kabátek (obr. 1), a pracovní kalhoty (obr. 2)Efco. Нaдeвaйтe прилeгaющую к тeлу зaщитную oдeжду. sobie odzie˝ ÊciÊle przylegajàcà. Idealna by∏aby kurtka
Nenoste odûvy, ‰ály, kravaty nebo pfiívûsky, které by se Зaщитныe курткa (Рис. 1) и кoмбинeзoн (Рис. 2) Efco (Rys. 1) oraz spodnie robocze (Rys. 2) Efco. Nie nosiç
mohly zachytit v kfioví. Máte-li dlouhé vlasy, svaÏte si je a являются идeaльным рeшeниeм. Нe нaдeвaйтe плaтья, ubraƒ, szalików, krawatów lub bi˝uterii, które mog∏yby
chraÀte je napfi. ‰átkem, rádiovkou nebo ãepicí. шaрфы, гaлстуки или цeпoчки, кoтoрыe мoгут зaцeпиться зa zaplàtaç si´ w krzaki. D∏ugie w∏osy nale˝y spiàç i zabezpieczyç
вeтки. Coбeритe в пучoк длинныe вoлoсы и спрячьтe их (na przyk∏ad chustkà, beretem, kaskiem itd.).
Noste ochranné boty nebo holínky vybavené (нaпримeр пoд плaтoк, шaпку, кaску и т.д.).
protiskluzovou podráÏkou a ocelov˘mi ‰piãkami (obr. Za∏o˝yç buty ochronne zaopatrzone w podeszwy
3). Нaдeвaйтe зaщитныe бoтинки, имeющиe przeciwpoÊlizgowe oraz stalowe czubki (Rys. 3).
прoтивoскoльзящиe пoдoшвы и стaльныe нaкoнeчники
Pfii práci pouÏívejte vÏdy ochranné br˘le nebo hledí (obr. (Рис.3). Zak∏adaç okulary lub os∏on´ ochronnà (Rys. 4-5)!
4-5).
Нaдeвaйтe зaщитныe oчки или кoзырeк (Рис. 4-5)! Stosowaç Êrodki ochrony przed ha∏asem; na przyk∏ad
Noste ochranu proti hluku; napfi. sluchátka (obr. 6) nebo s∏uchawki (Rys. 6) lub zatyczki do uszu. U˝ywanie Êrodków
u‰ní ucpávky.PouÏívání pomÛcek k ochranû sluchu vyÏaduje Испoльзуйтe приспoсoблeния для зaщиты oргaнoв ochrony s∏uchu wymaga du˝ej uwagi i ostro˝noÊci, poniewa˝
vût‰í pozornost a opatrnost, protoÏe pracovník hÛfie vnímá слухa, нaпримeр, нaушники (Рис. 6) или зaтычки. powoduje to ograniczenie mo˝liwoÊci us∏yszenia sygna∏ów
zvukové v˘straÏné signály (kfiik, zvukové v˘strahy apod.) Примeнeниe приспoсoблeний для зaщиты oргaнoв слухa dêwi´kowych ostrzegajàcych przed niebezpieczeƒstwem
трeбуeт oсoбoгo внимaния и oстoрoжнoсти, тaк кaк при этoм (krzyk, alarm, itp.).
Noste rukavice (obr. 7), které co nejvíce pohlcují vibrace. oгрaничивaeтся спoсoбнoсть вoспринимaть звукoвыe
сигнaлы oб oпaснoсти (крики, сигнaлы прeдупрeждeния и Zak∏adaç r´kawice (Rys. 7), które zapewniajà maksymalnà
Efco nabízí úplnou fiadu bezpeãnostního vybavení. т.д.). absorpcj´ drgaƒ.

Нaдeвaйтe пeрчaтки (Рис. 7), oбeспeчивaющиe Efco oferuje pe∏nà gam´ wyposa˝enia ochronnego.
мaксимaльнoe пoглoщeниe вибрaций.

Efco прeдлaгaeт пoлный кoмплeкт зaщитнoгo


снaряжeния.
45
3
4 1
2
3
4 2

6
7 5
6 7
5 9
8
8
9

10 12
10 12 11
11

P COMPONENTES DA ROÇADORA TR MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI RUS ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ


1 - Sistema de correia 8 - Alavanca de acelerador 1 - Ask› Ba¤lant›s› 8 - Gaz Kolu 1 - Одиночный или двойной 8 - Рукоятка запуска
2 - Interruptor de paragem do motor 9 - Punho 2 - Kontak Dü¤mesi 9 - Sap ремень 9 - Ручка
3 - Protecção da panela de escape 10 - Tubo de transmissão 3 - Egzos 10 - fiaft 2 - Выключатель ON/OFF 10 - Удлинитель
4 - Motor 11 - Protecção 4 - Motor 11 - Metal Koruyucu 3 - Крышка глушителя 11 - Защитный чехол
12 - Disco/Cabeça de fio de 5 - Hava Filtresi 12 - B›çak/misinal› kafa 4 - Двигатель 12 - Лезвие (бобина с
5 - Filtro de ar
nylon 6 - Yak›t deposu kapa¤› 13 - Emniyet kolu 5 - Воздушный фильтр леской)
6 - Tampa do depósito de combustível 6 - Крышка топливного бака 13- Защита от обратного
13 - Barra de segurança 7 - Yak›t Deposu
7 - Depósito de combustível 7 - Топливный бак хода

GR ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ ∆√À £∞ª¡√∫√¶∆π∫√À CZ SOUâÁSTI K¤OVINO¤EZU PL KOMPONENTY KOSY SPALINOWEJ

1 - ™‡Ó‰ÂÛË ˙ÒÓ˘ 8 - §Â‚Ȥ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ 1 - Úchytka ramenního 8 - Páãka plynu 1 - Uchwyt pasa noÊnego 8 - Dêwignia gazu
2 - °ÂÓÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘ 9 - ÃÂÚÔ‡ÏÈ popruhu 9 - RukojeÈ 2 - Wy∏àcznik zap∏onu 9 - Uchwyt
3 - ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ 10 - ™ˆÏ‹Ó·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ 2 - Vypínaã zapalování 10 - Trubka hfiídele 3 - Os∏ona t∏umika 10 - Os∏ona wa∏u nap´dowego
4 - ªÔÙ¤Ú 11 - ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ 3 - Kryt tlumiãe v˘fuku 11 - Zahnut˘ kryt nástroje 4 - Silnik 11 - Os∏ona zabezpieczajàca
5 - º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· 12 - ¢›ÛÎÔ˜/∫ÂÊ·Ï‹ Ì 4 - Motor 12 - Kotouã/hlava s 5 - Filtr powietrza 12 - Tarcza / G∏owica z ˝y∏kà
6 - ∆¿· ÓÙÂfi˙ÈÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ó¿ÈÏÔÓ Î·ÏÒ‰ÈÔ 5 - Vzduchov˘ filtr nylonov˘mi strunami 6 - Korek zbiornika paliwa nylonowà
7 - ¡ÙÂfi˙ÈÙÔ Î·˘Û›ÌÔ˘ 13 - ª·ÚȤڷ ·ÛÊ·Ï›·˜ 6 - Víãko palivové nádrÏe 13 - Bezpeãnostní opûrka 7 - Zbiornik paliwa 13 – Os∏ona zabezpieczajàca
7 - Palivová nádrÏ
46
P EXPLIÇÃCAO DE SIMBOLOS E ADVERTENCIAS DE SEGURANÇA CZ VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ A BEZPEâNOSTNÍCH UPOZORNùNÍ
GR ∂ƒª∏¡∂π∞ ™Àªµ√§ø¡ ∫∞π ∫∞¡√¡∂™ ∞™º∞§∂π∞™ RUS ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

TR SEMBOLLER VE ‹KAZ ‹fiARETLERI PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZE˚E¡ PRZED ZAGRORO˚ENIAMI

- Utilize calçado protector e luvas quando manejar discos metálicos ou de - Manter as pessoas a 15 m de distância.
plástico. - ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 m ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÚÁ·Û›·˜.
- ºÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù· Î·È Á¿ÓÙÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ - ‹nsanlardan 15 m kadar uzakta çal›fl›n.
ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‹ Ï·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜. - V okruhu 15 m nesmí stát jiné osoby.
- Metal disk ve plastiklerden yap›lmifl koruma botu ve eldiveni - Держите посторонних на расстоянии не менее 15 m.
giyiniz.
- Osoby postronne powinny znajdowaç si´ w odleg∏oÊci 15 m.
- Pfii pouÏití kovov˘ch nebo plastov˘ch kotouãÛ noste ochrannou obuv a
rukavice.
- Наденьте защитные обувь и перчатки при работе с
металлическими или пластмассовыми дисками.
- Podczas pracy z tarczà stalowà lub z tworzywa nale˝y zawsze nosiç
obuwie robocze oraz r´kawice ochronne.

- Preste atenção ao lançamento de objectos.


- ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. - É proibido utilizar a roçadora com o disco para madeira.
- F›rlayan cisimlere dikkat ediniz. - ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÁÈ· ͇ÏÔ.
- Pozor na vymr‰tûné pfiedmûty. - Kesme diskinin tahta plakla kullanımı yasaktır.
- Обратите внимание на метание предметов. - PouÏívání kfiovinofiezu s kotouãem na dfievo je zakázáno.
- Pracujàca kosa mo˝e z du˝à si∏à wyrzuciç przedmioty znajdujàce - Запрещается использовать кусторез с диском для резки дерева
si´ na powierzchni roboczej. Zachowaç ostro˝noÊç. - Zakazuje si´ u˝ywania kosy z tarczà do drewna.

- Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções.


- ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ ¯Ú‹Û˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. - Nas máquinas com eixo de transmissão curvo não é possível montar
- Motorlu t›rpan› kullanmadan önce kullan›m k›lavuzunu okuyun. nenhum tipo de disco, mas só cabeçote com fio de nylon.
- Pfied prvním pouÏitím kfiovinofiezu si pozornû pfieãtûte návod k pouÏití a - ™Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ì ηÌ˘ÏˆÙfi ¿ÍÔÓ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi
údrÏbû. Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ù‡Ô ‰›ÛÎÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÎÂʷϤ˜
- Перед эксплуатации машины прочтите руководство по эксплуатации. ÌÂÛÈÓ¤˙·˜.
- Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia nale˝y dok∏adnie - E¤ik transmisyon miline sahip makineler üzerine hiçbir disk monte
zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi i konserwacji. edilemez, yaln›z naylon iplikli kafalar monte edilebilir.
- Na pfiístroje se zahnut˘m pfievodním hfiídelem není moÏné
- Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar. namontovat Ïádn˘ typ kotouãe, ale pouze strunové vyÏínací hlavy.
- ºÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜, Á˘·ÏÈ¿ Î·È ˆÙÔ·Û›‰Â˜. - На машинах с кривым передаточным валом нельзя
- Kask, gözlük ve kulakl›k tak›n. устанавливать диски, а только головки с нейлоновыми нитками.
- PouÏívejte ochrannou helmu, br˘le a sluchátka. - W kosach z wygi´tym uchwytem nie mo˝na montowaç tarcz, lecz
- Наденьте каску, защитные очки и наушники.
jedynie g∏owice z ˝y∏kà nylonowà.
- Za∏o˝yç kask, okulary i s∏uchawki ochronne.

47
STARK 25 TR STARK 25 IC
STARK 25

1A 1B 2 3

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

MONTAGEM ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ MONTAJ

MONTAGEM PROTECÇÃO SEGURANÇA ª√¡∆∞ƒπ™ª∞ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∞™º∞§∂π∞™ METAL KORUYUCUNUN MONTAJI (fiekil 1A-B)
(Fig. 1A-B) (∂ÈÎ.1∞-µ) Metal koruyucuyu (A) flafta kullan›c›n›n rahatça çal›flmas›na olanak
Fixe a protecção de plástico ou ferro (A) no tubo de transmissão ™Ù·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· (∞) ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ì ÙȘ verecek pozisyonda (B) vidalay›n.
com a ajuda dos parafusos (B) numa posição tal que vos permita ‚›‰Â˜ (µ), Û ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
·ÛÊ·Ï›·˜. NOT:(fiekil 1A) Koruyucuyu (C) sadece misinal› kafayla
trabalhar com toda a segurança.
™ËÌ›ˆÛË: ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· (C, ∂ÈÎ.1 ∞) ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ kullan›n. Koruyucu (C), vida (G) ile koruyucu (A) üzerine
NOTA: utilize a protecção (C, Fig. 1 A) adenas con os fios de
nylon. A protecção (C) deve ser fixada com o parafuso (G) à ÎÂÊ·Ï‹ Ó¿ÈÏÔÓ Î·Ïˆ‰›Ô˘. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· (C) Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÚˆı› Ì takılmalıdır.
protecção (A). ÙË ‚›‰· (G) ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· (∞).
DISKIN TAKILMASI (e¤ik transmisyon miline sahip makineler
MONTAGEM DO DISCO (excluídas as máquinas com eixo de ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ (εκτος απο µηχανηµατα µε hariçtir) (fiekil 2)
transmissão curvo) (Fig. 2) καµτυλωτο αξονα µεταδοσης) (Εικ.2)
Somunu (A) saatin yönünde gevfletin. Rondelay› (B), contay› (D)
Desenrosque o perno no sentido aos ponteiros do relógio (rosca •Â‚ȉÒÛÙ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (∞). µÁ¿ÏÙ ÙË ÚÔ‰¤Ï· (µ), ÙÔ
ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÔÙËÚ¿ÎÈ (D), ÙËÓ Î¿Ùˆ ÊÏ¿ÓÙ˙· (∂). ªÔÓÙ¿ÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ve alt flanfl› (E) ç›kar›n. B›ça¤› (R) üst flanfla (F) monte ederek
esquerda) (A). Tirar a anilha (B), o copo (D) e a falange inferior (E). s›k›flt›r›n. Dönüfl yönünün do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin. Alt
Monte o disco (R) sobre a falange superior (F), verificando o bom (R) ÛÙËÓ ¿Óˆ ÊÏ¿ÓÙ˙· (F), Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (G).
ªÔÓÙ¿ÚÂÙÂ ÙËÓ ¿Óˆ ÊÏ¿ÓÙ˙· (∂), ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÔÙËÚ¿ÎÈ (D), ÙË flanfl› (E), contay› (D) ve rondelay› (B) monte ederek somunu (A)
sentido de rotação e a boa posição sobre o cubo (G). Monte o freio
ÚÔ‰¤Ï· (µ) Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. saatin aksi yönünde s›k›flt›r›n. Verilen pimi deli¤e (L) veya uygun
inferior (E), o copo (D), as anilhas (B) e aperte o perno (A) no
∂ÈÛ¯ˆÚ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ Ô‹ (L) ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÙ ÙÔ bir dü¤meye basmak için sokarak b›ça¤› sabitlefltirin ve somunu
sentido contrário aos ponteiros do relógio.
‰›ÛÎÔ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÏÔÓÈÔ‡ (∞, (A, fiekil 2) 2.5 kgm (25 Nm) güçle s›k›flt›r›n.
Colocar a cavilha no furo apropriado (L) para poder bloquear o
∂ÈÎ.2) Û 2,5 Kgm (25Nm).
disco e trancar o parafuso (A, Fig. 2) a 2.5 Kgm (25 Nm).
¶ƒ√™√Ã∏! - ∆εν προβλεπεται η χρηση αυτων των D‹KKAT! - Bu makina 22-60-80 diflli metal b›çaklar ile
ATENÇÃO! - Não é prevista a utilização destas máquinas µηχανηµατων µε το δισκο ψια ξυλο (20−60−80 δοντια) και την kullan›lamaz.
com o disco para madeira (22-60-80 dentes) e a relativa proteção αντιστοιχη µεταλλικη προστασια.
metálica. D‹KKAT! - E¤ik transmisyon miline sahip makineler üzerine
¶ƒ√™√Ã∏! - ™Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ì ηÌ˘ÏˆÙfi ¿ÍÔÓ· hiçbir disk monte edilemez, yaln›z naylon iplikli kafalar monte
ATENÇÃO! - Nas máquinas com eixo de transmissão curvo ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ù‡Ô
não é possível montar nenhum tipo de disco, mas só cabeçote edilebilir.
‰›ÛÎÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÎÂʷϤ˜ ÌÂÛÈÓ¤˙·˜.
com fio de nylon.
¶ƒ√™√Ã∏! - ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙÔ˘ D‹KKAT! Kesme diskinin nakliye veya yeniden kurulması
ATENÇÃO! - Em caso de transporte ou aquando guardar la ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (ª) p.n. esnasında, disk/plak (M) p.n. 4196086A koruyucusunu fiekil 5-6
roçadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196086A como 4196086A fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ (∂ÈÎ.5-6.) de gösterildi¤i gibi takınız.
ilustrado nas Fig. 5-6.
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩ∆ΙΟ (Εικ. 3− MISINALI KAFANIN TAKILMASI (fiekil 3-4)
MONTAGEM DA CABEÇA NOS FIOS DE NYLON (Fig. 3-4) 4)
Üst flanfl› (F) yerine tak›n. Kafa sabitleme pimini (H) deli¤e (L)
Enfie o freio superior (F) nos seus lugares no cubo. Enfie a cavilha Εισχωρειστε την πανω φλαντζα (F). Εισχωρειστε τον αξονα
(H) que vai bloquear a cabeça no seu orifício (L) e aperte à mão, σταθεροποιησης της κεφαλης (Η) στην ειδικη οπη (L) και βιδωστε geçirin ve kafay› (N) elle saatin tersi yönünde çevirerek s›k›flt›r›n.
no sentido contrário aos ponteiros do relógio, a cabeça (N). αριστεροστροφα την κεφαλη (Ν) µε τα χερια.
48
25 IC - 25

4 5 6

âesky РУССКИЙ Polski

MONTÁÎ СБОРКА MONTA˚

MONTÁÎ KRYTU NÁSTROJE ´ (obr. 1A-B) УСТАНОВКА ЩИТКА БЕЗОПАСНОСТИ (Рис. 1А-В) MONTA˚ OS¸ON BEZPIECZE¡STWA (RYS. 1A-B)
Kryt (A) pfii‰roubujte pomocí ‰roubÛ (B) k trubce hfiídele do Установите щиток (А) на штангу с помощью винтов (В) в Zamocowaç os∏on´ (A) na os∏onie wa∏u nap´dowego za pomocà
polohy umoÏÀující bezpeãnou práci. положение, позволяющее оператору безопасно работать. Êrub (B) w takiej pozycji, która zapewni bezpieczeƒstwo pracy.
POZNÁMKA: Kryt (C, obr. 1A) pouÏijte pouze s hlavicí s ПРИМЕЧАНИЕ: щитком (С, Рис. 1А) пользуйтесь только UWAGA: Os∏on´ (C, Rys. 1A) u˝ywaç jedynie podczas pracy
если используется головка с леской. Защитный картер g∏owicà ˝y∏kowà. Os∏ona (C) powinna zostaç zamocowana
nylonov˘mi vlákny. Kryt (C) pfiipevnûte ‰roubem (G) ke
(С) прикрепляется к защитному картеру (А) с помощью do os∏ony (A) za pomocà Êruby (G).
krytu (A). винта (G).
MONTA˚ TARCZ (z wyjàtkiem urzàdzeƒ z wygi´tym
KOTOUâ (s v˘jimkou vyÏínaãÛ) (Obr. 2) УСТАНОВКА ДИСКА (За исключением машин с кривым uchwytem) (Rys. 2)
·roub (A) vy‰roubujte smûrem doprava; sejmûte podloÏku (B), передаточным валом) (Рис. 2) Odkr´ciç Êrub´ (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
kryt (D) a dolní pfiírubu (E). Na horní pfiírubu (F) namontujte Отвертите болт (А) вращением по часовой стрелке; снимите zegara; wyjàç podk∏adk´ (B), dysk (D) oraz dolny ko∏nierz (E).
kotouã (R) a zkontrolujte správn˘ smûr otáãení. Namontujte dolní шайбу (В), крышку (D) и нижний фланец (Е). Установите Zamontowaç tarcz´ tnàcà (R) na górnym ko∏nierzu (F)
pfiírubu (E), kryt (D), podloÏku (B) a za‰roubujte ‰roub (A) фрезу (R) на верхний фланец (F), убедившись, что sprawdzajàc, czy obraca si´ we w∏aÊciwym kierunku. Zamontowaç
направление вращения фрезы правильное. Установите dolny ko∏nierz (E), dysk (D), podk∏adk´ (B) oraz przykr´ciç Êrub´
smûrem doleva. PfiiloÏen˘ ãep zasuÀte do pfiíslu‰ného otvoru
нижний фланец (Е), крышку (D), шайбу (В) и затяните болт (А) (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W∏o˝yç
(L), aby bylo moÏné zablokovat kotouã a utáhnout ‰roub (A, obr. вращением против часовой стрелки. Вставте чеку в
2) na 2,5 kgm (25 Nm). za∏àczony sworzeƒ do w∏aÊciwego otworu (L) aby zablokowaç
соответствующее отверстие для фиксации фрезы (L) и tarcz´ tnàcà oraz dokr´ciç Êrub´ (A, Rys. 2) do 2,5 kgm (25 Nm).
затяните болт (А, рис. 2А) с усилием 2,5 Kgm (25 Nm).
POZOR! - Pro tento stroj nejsou vhodné vícezubé (22-60-80
UWAGA! - Niniejsze urzàdzenie nie zosta∏o przewidziane
zubé) fiezné kotouãe. Внимание! - Эти модели бензокос не предназначены
do pracy wraz z tarczami do drewna (22-60-80 z´bów) oraz
для работы с дисками, имеющими больше 22-60-80 зубьев,
zabezpieczeniami metalicznymi.
POZOR! - Na pfiístroje se zahnut˘m pfievodním hfiídelem není так как не оборудованы металлическим защитным кожухом.
moÏné namontovat Ïádn˘ typ kotouãe, ale pouze strunové vyÏínací
Внимание! - На машинах с кривым передаточным валом
hlavy. UWAGA! – W urzàdzeniach o wygi´tym uchwycie, nie
нельзя устанавливать диски (M) p.n. 4196086A, а только
головки с нейлоновыми нитками. mo˝na montowaç tarcz, lecz jedynie g∏owice z ˝y∏kà nylonowà.
UPOZORNùNÍ! - V pfiípadû pfiepravy nebo skladování
kfiovinofiezu namontujte kryt kotouãe (M) kód 4196086A podle Внимание! Во время транспортировки или UWAGA! - W razie transportu oraz na czas magazynowania
obr. 5-6. складирования кустореза установите на нем защитный kosy, nale˝y zamontowaç os∏on´ tarczy tnàcej (M), kod 4196086A,
колпак диска (M) p.n. 4196086A, как показано на рисунках zgodnie ze wskazówkami podanymi na Rys. 5-6.
VYÎÍNACÍ HLAVA (Obr. 3-4) 5-6.
MONTA˚ G¸OWICY Z ˚Y¸KÑ NYLONOWÑ (RYS. 3-4)
Nasaìte horní una‰eã (F) a zablokujte hfiídel tak, Ïe ãep vsunete do
УСТАНОВКА ГОЛОВКИ С ЛЕСКОЙ (Рис. 3-4) Zamontowaç górny ko∏nierz (F). W∏o˝yç trzpieƒ blokujàcy
otvoru (L). VyÏínací hlavu (N) dotáhnûte rukou proti smûru hodinov˘ch
Установите верхний фланец (F) на место. Вставьте в przek∏adni´ (L) we w∏aÊciwy otwór i r´cznie przykr´ciç g∏owic´
ruãiãek. отверстие головки (L) фиксирующий палец и установите (N) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
головку (N), вращая ее против часовой стрелки.
49
8A 8B 8C 9

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

MONTAGEM - NORMAS DE TRABALHO ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ - ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ ∞™º∞§∂π∞™ MONTAJ - ÇALIMA ÖNLEMLERI

MONTAGEM DO PUNHO (Fig. 8 A-B-C) ª√¡∆∞ƒπ™ª∞ ∆∏™ §∞µ∏™ (∂ÈÎ.8 A-B-C) SAPIN TAKILMASI (fiekil 8 A-B-C)
Monte o punho sobre o tubo de transmissão e fixe-o com os ªÔÓÙ¿ÚÂÙ ÙË Ï·‚‹ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ›ÛÙ Sap› flafta geçirin ve (A) vidalar›n›, rondelalar›n› ve
parafusos (A), as anilhas e as porcas de maneira uniforme e ÙËÓ Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ (∞), ÙȘ ÚÔ‰¤Ï˜ Î·È Ù· ·ÍÈÌ¿‰È·. ∏ ı¤ÛË Ù˘ somunlar›n› kullanarak sabitleyin. Sap›n yeri kullan›c›n›n
cruzada. A posição do punho regula-se segundo as exigências Ï·‚‹˜ ηÓÔÓ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.
gereksinimlerine göre belirlenecektir.
do operador.
TWIN
TWIN - µÁ¿ÏÙ ÙË ‚›‰· (D, ∂ÈÎ.9) ·fi ÙË Ï·‚‹. TWIN
- Retire o parafuso (D, Fig. 9) da pega. - ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙË Ï·‚‹, Ì ÙÔ Áο˙È Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi - Vidayı (D, fiekil 9) kulp kısmından çıkartınız.
- Insira a pega no tubo, com o acelerador virado para o parte ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. - Hız/gaz kolunu operatöre göre ters tarafa bakacak flekilde
oposta em relação ao operador. - ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‚›‰· (D). konumlandırıp kulpu boruya takınız.
- Volte a montar o parafuso (D). - Vidayı (D) geri yerine takınız.
MONTAGEM DA BARRA DE SEGURANÇA (Fig. 10)
∆√¶√£∂∆∏™∏ ∆∏™ ª¶∞ƒπ∂ƒ∞™ ∞™º∞§∂π∞™ (∂ÈÎ.10)
Quando se utiliza o disco invés do cabeçote com fios de nylon, ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÌÂÛÈÓ¤˙·˜, Â›Ó·È EMN‹YET KOLU MONTAJI (fiekil 10)
é necessário montar a “barra de segurança” Fixe a barra de ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ "Ì·ÚȤڷ ·ÛÊ·Ï›·˜".
segurança (A) debaixo da junção (C) da empunhadura (Fig. Misinal› Kafa yerine metal b›çak kullan›ld›¤›nda emniyet
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙËÓ Ì·ÚȤڷ ·ÛÊ·Ï›·˜ (∞) οو ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË kolunu takman›z gerekir. Emniyet Kolunu (A), Ba¤lant›
8B) mediante os parafusos (B), prestando atenção em verificar (C) Ù˘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (Fig. 8B) Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ (µ), Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
que a “barreira de segurança” esteja no lado esquerdo de parças›n› (Fig. 8B) kullanarak (C), de kullan›lan C›vatalar
Ë "Ì·ÚȤڷ ·ÛÊ·Ï›·˜" ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
roçadora. ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡. (B) ile sabitleyiniz. Emniyet kolunun T›rpan›n›n›z›n solunda
olmas›na dikkat ediniz.
ATENÇÃO: Certifique-se de que todos os ¶ƒ√™√Ã∏: ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘
componentes estão bem ligados e os parafusos ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Î·Ï¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È fiϘ ÔÈ ‚›‰Â˜ D‹KKAT: Bütün parçalar›n do¤ru ba¤lan›p
apertados. ÛÊȯ٤˜. ba¤lanmad›¤›n› kontrol edin ve vidalar› iyice s›k›flt›r›n.
¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ ∞™º∞§∂π∞™
NORMAS DE TRABALHO ÇALIMA ÖNLEMLERI
¶ƒ√™√Ã∏! - ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
ATENÇÃO! - Respeite sempre as normas de ∆Ô ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ D‹KKAT! - Daima güvenlik önlemlerine uyun.
segurança. A roçadora deve ser utilizada só para cortar ÎÔ‹ ÁÚ·ÛȉÈÔ‡ ‹ Ô˘ÚÓ·ÚÈÒÓ. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÎÔ‹ οı Motorlu t›rpan sadece otlar› kesmekte kullan›l›r. Her
relvas ou pequenos arbustos. Está proibido cortar outros ¿ÏÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎfi Û·Ó hangi bir fleyi kald›rmak, baflka bir yere tafl›mak, k›rmak
tipos de materiais. Não utilize a roçadora como alavanca ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙÂ, Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ‹ Ó· Û¿Ù ya da bir yere çakmak için kullanmay›n. ‹malatç› firman›n
para elevar, deslocar, ou romper objectos, nem bloqueá- ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªËÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÌfiÓÈÌ·
ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ‚¿˙ÂÙ ÛÙÔ ÎÔÌÏ¤Ú ÙÔ˘
motorlu t›rpan›n gücüne uygun bulmad›¤› aletleri
la sobre suportes fixos. Está proibido introduzir na tomada takmay›n ya da kullan›m›na izin vermedi¤i alanlarda
de força da roçadora utensilios ou aplicações que não ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô
ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜. kullanmay›n.
sejam aquelas indicadas pelo costrutor.

50
10

âesky РУССКИЙ Polski

MONTÁÎ - PRACOVNÍ P¤EDPISY СБОРКА - ПРАВИЛА РАБОТЫ MONTA˚ - ZASADY PRACY

MONTÁÎ RUKOJETI (obr. 8 A-B-C) УСТАНОВКА РУЧКИ (Рис. 8 А-В-C) MONTA˚ UCHWYTU (Rys. 8 A-B-C)
RukojeÈ namontujte na trubku hfiídele a pfii‰roubujte ji Установите рукоятку на штангу и закрепите ее, используя Zamontowaç uchwyt na os∏onie wa∏u nap´dowego i przykr´ciç
pomocí ‰roubÛ (A), podloÏek a matic. Polohu rukojeti je винты (А), шайбы и гайки. Положение рукоятки przy pomocy Êrub (A), podk∏adek oraz nakr´tek. Po∏o˝enie
moÏné upravit podle poÏadavkÛ pracovníka. рассчитывается, исходя из удобства оператора. regulowanej ràczki powinno byç dopasowane do wymagaƒ
operatora.
TWIN TWIN
- Снимите винт (D, Рис. 9) с ручки. TWIN
- Z drÏadla vy‰roubujte ‰roub (D, obr. 9). - Zdemontowaç Êrub´ (D, Rys. 9) z uchwytu.
- Наденьте ручку на трубку так, чтобы акселератор был
- DrÏadlo nasuÀte na trubku s páãkou obrácenou na - W∏o˝yç uchwyt na os∏on´ wa∏u, przy czym dêwignia gazu
обращен в противоположную от оператора сторону.
druhou stranu, neÏ je pracovník. - Установите на место винт (D).
powinna byç zwrócona w kierunku przeciwnym do operatora.
- Opût na‰roubujte ‰roub (D). - Ponownie zamontowaç Êrub´ (D).

УСТАНОВКА РЫЧАГА БЕЗОПАСНОСТИ (Рис. 10) MONTA˚ OS¸ONY ZABEZPIECZAJÑCEJ (Rys. 10)
MONTÁÎ BEZPEâNOSTNÍ OPùRKY (obr. 10) При использовании фрезы вместо головки с нейлоновой Zarówno do pracy z tarczà tnàcà jak i z g∏owicà ˝y∏kowà
Pfii pouÏití kotouãe místo nylonové hlavy je nutné леской необходимо установить рычаг безопасности. konieczne jest zamontowanie os∏ony zabezpieczajàcej.
namontovat "bezpeãnostní opûrku". Opûrku (A) Установите рычаг (А) под крепление (C) рукоятки (Fig. Zamontowaç os∏on´ (A) pod mocowaniem uchwytu (Rys 8B)
pfii‰roubujte z dolní (C) strany rukojeti (obr. 8B) pomocí 8B) с помощью винтов (В). Убедитесь, что рычаг przy pomocy Êrub (B). Nale˝y wczeÊniej sprawdziç, czy
‰roubÛ (B); dbejte na to, aby "bezpeãnostní opûrka" byla безопасности установлен слева, если кусторез держать в os∏ona zabezpieczajàca znajduje si´ po lewej stronie kosy
na levé stranû kfiovinofiezu. положении для кошения. spalinowej.

UPOZORNùNÍ! Zkontrolujte, zda jsou v‰echny ВНИМАНИЕ - Убедитесь, что все части соединены UWAGA: Sprawdziç, czy wszystkie komponenty
ãásti kfiovinofiezu dobfie pfiipojené a ‰rouby utaÏené. правильно и все винты затянуты. kosy spalinowej sà dobrze pod∏àczone, a wszystkie Êruby
starannie przykr´cone.
ПРАВИЛА РАБОТЫ
PRACOVNÍ P¤EDPISY ZASADY PRACY
ВНИМАНИЕ! - Всегда соблюдайте правила
UPOZORNùNÍ! - VÏdy dodrÏujte bezpeãnostní безопасности. Не используйте кусторез в качестве UWAGA - Zawsze przestrzegaç przepisów BHP. Kosa
pfiedpisy. Kfiovinofiez je urãen pouze k sekání trávy a рычага для поднятия, передвижения или разбивания spalinowa powinna byç u˝ywana wy∏àcznie do Êcinania
fiezání mal˘ch kefiíkÛ. ¤ezání jin˘ch materiálÛ je предметов, и не допускайте соприкосновениея ножа trawy i niewielkich krzewów. Zabrania si´ ci´cia innych
zakázáno. Kfiovinofiez nepouÏívejte jako páku ke работающего кустореза с твердыми предметами. materia∏ów. Nie u˝ywaç kosy spalinowej jako dêwigni do
zvedání, posunování nebo dûlení pfiedmûtÛ, neupínejte podnoszenia, przesuwania lub zmiatania przedmiotów;
Запрещается использовать в качестве насадок
ho do pevn˘ch stojanÛ. Je zakázáno pfiipojovat k nie wolno mocowaç jej do sta∏ych podpór. Zabrania si´
приспособления или инструменты, отличные от pod∏àczania do urzàdzenia innych narzàdzi lub osprz´tu
pohonu kfiovinofiezu nástroje nebo nástavce, které указанных изготовителем. ni˝ wymienione w niniejszej instrukcji obs∏ugi.
nejsou povolena v˘robcem.

51
p.n. 4095595 1. p.n. 4095596 2. p.n. 4161567 3. p.n. 4161530 4.
Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSELHADOS ™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓ· ÂÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ ÖNERILEN KESME SEÇENEKLERI

STARK 25 TR STARK 25 TR STARK 25 TR


5A. Cabeça “Tap and go” Ø 105 mm – 2 fios em nylon Ø 5A. ∫ÂÊ·Ï‹ “Tap and go” Ø 105 mm - 2 Ó‹Ì·Ù· Ó¿ÈÏÔÓ Ø 2 mm 5A. “Tap and go” Uç Ø 105 mm – 2 naylon ip Ø 2 mm
2 mm.
STARK 25 IC - STARK 25 STARK 25 IC - STARK 25
STARK 25 IC - STARK 25 1. ª·¯·›ÚÈ Ó¿ÈÏÔÓ 8 ‰ÔÓÙÈÒÓ - Ø 9"/230 mm
1. 8 diflli naylon bıçak – Ø 9”/230 mm
1. Serra em nylon de 8 dentes – Ø 9”/230 mm 2. ª·¯·›ÚÈ Ó¿ÈÏÔÓ 4 ‰ÔÓÙÈÒÓ - Ø 9"/230 mm
2. Serra em nylon de 4 dentes – Ø 9”/230 mm 2. 4 diflli naylon bıçak – Ø 9”/230 mm
3. ¢›ÛÎÔ˜ “Pro Trim Universal” 3 Ì·¯·ÈÚÈÒÓ - Ø 9"/230 mm
3. Disco “Pro Trim Universal” 3 serras – Ø 9”/230 mm 4. ¢›ÛÎÔ˜ “Pro Trim Professional” 3 Ì·¯·ÈÚÈÒÓ - Ø 10"/255 3. “Pro Trim Universal” Disk/Plak 3 bıçak – Ø 9”/230 mm
4. Disco “Pro Trim Professional” 3 serras – Ø 10”/255 mm 4. “Pro Trim Professional” Disk/Plak 3 bıçak – Ø 10”/255
mm 5. ∫ÂÊ·Ï‹ “Tap and go” Ø 105 mm - 2 Ó‹Ì·Ù· Ó¿ÈÏÔÓ Ø 2 mm mm
5. Cabeça “Tap and go” Ø 105 mm – 2 fios em nylon Ø 6. ∫ÂÊ·Ï‹ “Tap and go” Ø 130 mm - 2 Ó‹Ì·Ù· Ó¿ÈÏÔÓ Ø 2.4 5. “Tap and go” Uç Ø 105 mm – 2 naylon ip Ø 2 mm
2 mm. mm 6. “Tap and go” Uç Ø 130 mm – 2 naylon ip Ø 2.4 mm
6. Cabeça “Tap and go” Ø 130 mm – 2 fios em nylon Ø
7. ∫ÂÊ·Ï‹ “Multiline” Ø 2.75"/73 mm - 6 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ó‹Ì·Ù· 7. “Multiline” Uç Ø 2.75”/73 mm – 6 kare ip, kenar 3 mm
2.4 mm.
Ì ÏÂ˘Ú¿ 3 mm 7A. 3 diflli disk/plak Ø 10”/255 mm, kalınlık 1.8 mm
7. Cabeça “Multiline” Ø 2.75”/73 mm – 6 fios de secção
7A. ¢›ÛÎÔ˜ 3 ‰ÔÓÙÈÒÓ Ø 10"/255 mm, ¿¯Ô˘˜ 1.8 mm 8. 3 diflli disk/plak Ø 9”/230 mm, kalınlık 1.4 mm
quadrada de 3 mm
8. ¢›ÛÎÔ˜ 3 ‰ÔÓÙÈÒÓ Ø 9"/230 mm, ¿¯Ô˘˜ 1.4 mm 9. 4 diflli disk/plak Ø 9”/230 mm, kalınlık 1.4 mm
7A. Disco 3 dentes Ø 10”/255 mm, espessura 1.8 mm
9. ¢›ÛÎÔ˜ 4 ‰ÔÓÙÈÒÓ Ø 9"/230 mm, ¿¯Ô˘˜ 1.4 mm
8. Disco 3 dentes Ø 9”/230 mm, espessura 1.4 mm
9. Disco 4 dentes Ø 9”/230 mm, espessura 1.4 mm. D‹KKAT – Üretici tarafından onaylanmayan
¶ƒ√™√Ã∏ - ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÔ‹˜ ÌË
kesme seçenekleri tehlikeli durumlara yol
ATENÇÃO: a utilização de dispositivos de ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÌÔÚ›
açabilir.
corte não aprovados pelo fabricante pode Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
acarretar situações de perigo.

52
p.n. 63019001B 6.
âesky РУССКИЙ Polski

DOPORUÂENÉ ¤EZNÉ NÁSTROJE Рекомендуемые устройства резки ZALECANE NARZ¢DZIA TNÑCE

STARK 25 TR STARK 25 TR STARK 25 TR


5A. Hlavice “Tap and go” Ø 105 mm – 2 nylonové struny Ø 2 mm 5A. Головка “Tap and go” Ø 105 mm - 2 лески Ø 2 mm 5A. G∏owica pó∏automatyczna Ø 105 mm - 2 ˝y∏ki
nylonowe Ø 2 mm
STARK 25 IC - STARK 25 STARK 25 IC - STARK 25
STARK 25 IC - STARK 25
1. Nylonov˘ nÛÏ 8 zubÛ – Ø 9”/230 mm 1. Нейлоновый дисковый нож с 8 зубьями - Ø 9"/230 mm
1. Nylonowe ostrze 8-z´bne - Ø 9"/230 mm
2. Nylonov˘ nÛÏ 4 zuby – Ø 9”/230 mm 2. Нейлоновый дисковый нож с 4 зубьями - Ø 9"/230 mm 2. Nylonowe ostrze 4-z´bne - Ø 9"/230 mm
3. Kotouã “Pro Trim Universal” 3 noÏe – Ø 9”/230 mm 3. Диск “Pro Trim Universal” с 3 лезвиями - Ø 9"/230 mm 3. Tarcza tnàca 3 ostrzami "Pro Trim Universal" - Ø
4. Kotouã “Pro Trim Professional” 3 noÏe – Ø 10”/255 mm 4. Диск “Pro Trim Professional” с 3 лезвиями Ø 10"/255 mm 9"/230 mm
5. Головка “Tap and go” Ø 105 mm - 2 лески Ø 2 mm 4. Tarcza tnàca 3 ostrzami "Pro Trim Professional" -
5. Hlavice “Tap and go” Ø 105 mm – 2 nylonové struny Ø 2 mm
6. Головка “Tap and go” Ø 130 mm – 2 лески Ø 2,4 mm Ø 10"/255 mm
6. Hlavice “Tap and go”Ø 130 mm – 2 nylonové struny Ø 2,4 5. G∏owica pó∏automatyczna Ø 105 mm - 2 ˝y∏ki
mm 7. Головка “Multiline” Ø 2,75"/73 mm – 6 нитей квадратного
nylonowe Ø 2 mm
7. Hlavice “Multiline” Ø 2,75”/73 mm – 6 ãtvercov˘ch strun, сечения 3 mm 6. G∏owica pó∏automatyczna Ø 130 mm - 2 ˝y∏ki
7A. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,8 mm nylonowe Ø 2.4 mm na wyposa˝eniu
strana 3 mm
8. Диск с 3 зубьями Ø 9"/230 mm, толщиной 1,4 mm 7. G∏owica "Multiline" Ø 2.75"/73 mm - 6 ˝y∏ek
7A. Kotouã 3 zuby Ø 10”/255 mm, tlou‰Èka 1,8 mm
9. Диск с 4 зубьями Ø 9"/230 mm, толщиной 1,4 mm kwadratowych o boku 3 mm
8. Kotouã 3 zuby Ø 9”/230 mm, tlou‰Èka 1,4 mm
7A. Tarcza tnàca 3-z´bna Ø 10"/255 mm, gruboÊç 1,8
9. Kotouã 4 zuby Ø 9”/230 mm, tlou‰Èka 1,4 mm mm
ВНИМАНИЕ – Использование
неодобренных изготовителем устройств 8. Tarcza tnàca 3-z´bna Ø 9"/230 mm, gruboÊç 1,4
UPOZORNùNÍ! - PouÏití fiezn˘ch nástrojü mm
резки может быть причиной возникновения
která nebyla schválena v˘robcem, müÏe b˘t 9. Tarcza tnàca 4- z´bna Ø 9"/230 mm, gruboÊç 1.4
опасных ситуаций. mm
nebezpeãné.
UWAGA! - U˝ycie narz´dzi tnàcych
niedozwolonych przez producenta mo˝e
doprowadziç do niebezpiecznych sytuacji.
53
BENZINE - ΒΕΝΖΝΗ OLEO - ΛΑ∆Ι - YA⁄ 16
BENZIN - benzínu - бензин oleje - масло - OLEJU
- BENZYNY

2%-50 : 1 4%-25 : 1
l l (cm3) l (cm3)
1 0,02 (20) 0,04 (40)
5 0,10 (100) 0,20 (200)
10 0,20 (200) 0,40 (400)
15 0,30 (300) 0,60 (600)
20 0,40 (400) 0,80 (800)
25 0,50 (500) 1,00 (1000) 17 18 19

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

PARA DAR PARTIDA ∂∫∫π¡∏™∏ MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI

MISTURA DE COMBUSTIVEL (Fig. 16-17) ∞¡∞ªπ∫∆√ ∫∞À™πª√ (ÂÈÎ. 16-17) Benzin Ya¤ Kar›fl›m› (fiekil 16-17)
Utilize combustível (mistura óleo/gasolina) a 4% (25:1). ÃÚËÛÈÌÔÔț٠η‡ÛÈÌÔ (Ì›ÁÌ· Ï¿‰È/‚ÂÓ˙›ÓË) ÙÔ˘ 4% (25:1). % 4’lük (25:1) ya¤/benzin kar›fl›m› kullan›n.
Com òleo PROSINT EFCO use una mistura a 2% (50:1). ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ PROSINT Ï¿‰È EFCO, Ì η‡ÛÈÌÔ Ì›ÁÌ· ÙÔ˘ Özel EFCO PROSINT ya¤› kullan›yorsan›z %2’lik (50:1) ya¤/
2% (50:1) benzin kar›fl›m› haz›rlay›n.

ATENÇÃO: – Os motores de 2 velocidades são dotados de ¶ƒ√™√Ã∏! - √È ‰›¯ÚÔÓÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË
uma potência específica elevada. Aconselhamos, por isso, a ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘
ÁÓˆÛÙ‹˜ Ì¿Úη˜, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÔÎÙ·Ó›ˆÓ 90. ∏ ∆√¶π∫∏ D‹KKAT! – 2 devirli motorlar özel yüksek bir güçle
utilização de gasolinas sem chumbo de marca conhecida,
¡√ª√£∂™π∞ ƒÀ£ªπ∑∂π ∆√¡ ∆À¶√ µ∂¡∑π¡∏™ ¶√À ¶ƒ∂¶∂π donatılmıfllardır, bu nedenle bilinen bir marka 90 de¤erinin
com um número de octanas não inferior a 90. LEIS LOCAIS
REGULAM O TIPO DE GASOLINA A UTILIZAR (COM OU SEM ¡∞ Ã∏™πª√¶√π∏£∂π (ª∂ ◊ Ãøƒπ™ ª√§Àµ¢√). ∏ ∆∏ƒ∏™∏ altında olmayan kurflunsuz benzin kullanımını öneriyoruz.
CHUMBO). É OBRIGATÓRIO RESPEITÁ-LAS! ∆∏™ ∂π¡∞π À¶√Ã∂ø∆π∫∏! KULLANILACAK BENZ‹N T‹P‹N‹ (KURfiUNLU VEYA
- Mantenha a gasolina, o óleo e a mistura em recipientes - ¢È·ÙËÚ›Ù ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË, ÙÔ Ï¿‰È Î·È ÙÔ Ì›ÁÌ· Û ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ KURfiUNSUZ) YEREL KANUNLAR BEL‹RLEMEKTED‹R.
homologados (Fig.18). ‰Ô¯Â›· (∂ÈÎ.18). BUNLARA UYULMASI ZORUNLUDUR!
- Na preparação da mistura, utilize apenas óleo específico - °È· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ - Benzin, ya¤ ve karıflımı uygun kaplarda koruyun (fiekil 18).
para motores de 2 tempos (Fig.19). Ï¿‰È ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ (∂ÈÎ.19). - Karıflımı hazırlarken yalnızca 2 devirli motorlar için özel
- Agite o recipiente da mistura antes de proceder ao - ∞Ó·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ya¤ kullanın (fiekil 19).
abastecimento (Fig.20). (∂ÈÎ.20).
- Karıflımı yakıt doldurmadan önce iyice karıfltırın (fiekil 20).
- Execute o abastecimento de carburante sempre com o - √ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ η˘Û›ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ
- Yakıt ikmalini daima motor kapalıyken ve ateflten uzak bir
motor desligado e longe de quaisquer chamas (Fig.21). ÎÈÓËÙ‹Ú· Û‚ËÛÙfi Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÊÏfiÁ˜ (∂ÈÎ.21).
- ¶ÚÈÓ Í‚ȉÒÛÂÙ ÙËÓ Ù¿· ÙÔ˘ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ yerde gerçeklefltirin (fiekil 21).
- Antes de abrir o tampão do reservatório, coloque a roçadora
ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡ Û Â›Â‰Ë Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ - Depo tapasını açmadan önce motorlu tirpani devrilmeyecek
numa superfície plana e sólida, de modo a evitar quaisquer
Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ·›. ∞ÓÔ›ÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Ù¿· flekilde düz ve sert bir yüzey üzerine yerlefltirin. Fazla basıncı
derrames. Abra o tampão com cautela para libertar lentamente
ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆı› ·ÚÁ¿ Ë ›ÂÛË Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ yavaflça dıfları vermek ve yakıt taflmasını önlemek için
o excesso de pressão e evitar que o carburante transborde.
ÈÙÛÈÏ›ÛÌ·Ù· η˘Û›ÌÔ˘. tapayı dikkatlice açın.
- Prepare apenas a mistura necessária à utilização; não a
- ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô Ì›ÁÌ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË. ªËÓ - Yalnızca kullanmak için yeterli miktarda karıflım hazırlayın;
deixe no reservatório ou no reservatório por muito tempo.
·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· ÛÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ‹ Û ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ karıflımı yakıt deposunda veya kapta bırakmayın. Karıflımı
Aconselha-se a utilização do aditivo ADDITIX 2000 da Emak
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÚÔÛıÂÙÈÎÔ‡ ADDITIX bir yıl gibi bir süre ile saklamak üzere 001000972 kodlu Emak
cód. 001000972 (Fig.22), para conservar a mistura por um
2000 Ù˘ Emak Έ‰. 001000972 (∂ÈÎ.22), ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ADDITIX 2000 (fiekil 22) katkı maddesini kullanmanız önerilir.
período de um ano.
Ì›ÁÌ· ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜.
ATENÇÃO: inalar o gás de escape é nocivo à saúde. D‹KKAT – Egzoz gazını solumak sa¤lı¤ınıza zararlıdır.
¶ƒ√™√Ã∏ - ∏ ÂÈÛÓÔ‹ ÙˆÓ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ ˘Á›·.

54
20 21 22

âesky РУССКИЙ Polski

STARTOVÁNÍ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ URUCHOMIENIE

Топливная смесь (рис. 16-17) MIESZANKA PALIWOWA (Rys. 16-17)


PALIVOVÁ SMùS (Obr. 16-17)
Используйте 4% (25:1) бензино-масляную смесь. Stosowaç paliwo (mieszank´ oleju i benzyny) w stosunku 4%
PouÏívejte 4% smûs oleje a benzínu (25:1). Если вы используете специальные масла для 2-х тактных
S olejem PROSINT Efco pouÏívejte 2% smûs (50:1). (25:1).
двигателей, например, масло Efco PROSINT для двухтактных Stosujàc olej PROSINT Efco stosowaç mieszank´ 2% (50:1).
двигателей, используйте 2% (50:1) бензиновую смесь.
UPOZORNùNÍ! Dvoudobé motory mají vy‰‰í mûrn˘ UWAGA: silniki dwusuwowe posiadajà specyficznà
v˘kon, doporuãujeme tedy pouÏití bezolovnatého benzínu charakterystyk´ mocy. Zalecamy wi´c stosowanie benzyny
známé znaãky, s oktanov˘m ãíslem nejménû 90. TYP ВНИМАНИЕ! - Двухтактные двигатели имеют высокую bezo∏owiowej znanej marki, o liczbie oktanowej nie
POUÎITÉHO BENZÍNU STANOVÍ MÍSTNÍ P¤EDPISY удельную мощность, поэтому рекомендуем использовать mniejszej ni˝ 90. TYP BENZYNY JEST OKREÂLONY
(OLOVNAT¯ NEBO BEZOLOVNAT¯ BENZÍN). JE известные марки неэтилированного бензина с октановым PRZEPISAMI LOKALNYMI (O¸OWIOWA LUB
BEZPODMÍNEâNù NUTNÉ DODRÎET P¤EDPISY! чмслом не ниже 90. МЕCТНOЕ ЗAКOНOДAТЕЛЬCТВO BEZO¸OWIOWA). PRZEPISÓW NALE˚Y
РЕГУЛИРУЕТ ТИП ПРИМЕНЯЕМOГO БЕНЗИНA PRZESTRZEGAå!
(COДЕРЖAЩЕГO ИЛИ НЕ COДЕРЖAЩЕГO CВИНЕЦ). ЕГO
- Benzín, olej i smûs pfiechovávejte v homologovan˘ch COБЛЮДЕНИЕ ЯВЛЯЕТCЯ OБЯЗAТЕЛЬНЫМ!
nádobách (obr. 18). - Benzyn´ , olej i mieszank´ przechowywaç w odpowiednich
- Храните бензин, масло и топливную смесь в утвержденных
- Pfii pfiípravû smûsi pouÏívejte pouze speciální olej pojemnikach z atestem (Rys.18).
канистрах (pиc. 18).
pro dvoudobé motory (obr. 19). - Przygotowujàc mieszank´ stosowaç wy∏àcznie specjalne
- Для приготовления смеси используйте только специальные
- Pfied plnûním nádrÏe kanystr se smûsí fiádnû масла для двухтактных двигателей (pиc. 19). oleje do silników dwusuwowych (Rys. 19).
- Перед заправкой взбалтывайте канистру смеси (pиc. 20). - Wstrzàsnàç kanistrem z mieszankà przed wlaniem jej do
promíchejte (obr. 20). zbiornika (Rys. 20).
- DoplÀování paliva provádûjte vÏdy s vypnut˘m motorem - Всегда производите заправку при выключенном двигателе
и вдалеке от открытого огня (pиc. 21). - Wlewaç paliwo do zbiornika zawsze przy wy∏àczonym
v dostateãné vzdálenosti od otevfieného ohnû (obr. silniku i daleko od otwartego ognia (Rys. 21).
21). - Прежде чем отвинчивать пробку топливного бака, поставьте
машину на плоскую и прочную поверхность так, чтобы она - Przed odkr´ceniem korka zbiornika paliwa po∏o˝yç kos´
- Pfied od‰roubováním víãka nádrÏe postavte pfiístroj na na p∏askim i twardym pod∏o˝u w taki sposób, aby si´ nie
не опрокинулась. Открывайте пробку бака с особой
rovnou a pevnou plochu, aby se nemohl pfievrhnout. осторожностью с тем, чтобы медленно сбрасывать przewróci∏a. Ostro˝nie odkr´ciç korek tak, aby powoli
Opatrnû otevfiete víãko, aby se nadbyteãn˘ tlak mohl избыточное давление и предотвратить разбрызгивание uwolniç nadmiar ciÊnienia oraz aby paliwo nie wytrysn´∏o
pomalu uvolnit a aby palivo nevystfiíklo ven. топливной смеси. na zewnàtrz.
- Pfiipravujte vÏdy jen takové mnoÏství smûsi, které - Готовьте только необходимое для работы количество смеси; - Przygotowaç tylko tyle mieszanki, ile zostanie zu˝yte w
potfiebujete; nenechávejte ji dlouho v nádrÏce nebo не оставляйте готовую смесь в баке машины или в канистре ciàgu dnia pracy. Nie pozostawiaç mieszanki w zbiorniku
kanystru. Doporuãujeme pouÏití pfiísady ADDITIX на долгое время. Советуем добавить присадку ADDITIX lub w kanistrze zbyt d∏ugo. Zaleca si´ stosowanie dodatku
2000 znaãky Emak kód 001000972 (obr. 22), s touto 2000 код. № 001000972 (pиc. 22) фирмы Emak, которая ADDITIX 2000 firmy Emak, kod 001000972 (Rys. 22), w
позволяет хранить топливную смесь на срок до года. celu zachowania w∏asnoÊci mieszanki na okres do 1 roku.
pfiísadou je moÏné smûs skladovat po dobu jednoho
roku. UWAGA - Wdychanie oparów paliwa jest szkodliwe dla
ВНИМАНИЕ – Вдыхание выхлопных газов вредно для
здоровья. zdrowia.
UPOZORNùNÍ - Vdechování v˘fukov˘ch plynÛ ‰kodí
zdraví.

55
24 25 26 27

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

PARA DAR PARTIDA ∂∫∫π¡∏™∏ MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI


ARRANQUE DO MOTOR ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΕΡ MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
Encher o carburador com gasolina pressionando o bulbo (A, Fig. Γεµιστε το καρµπυρατερ πιεζοντας τον βολβο (A, Εικ.24). Ateflleme dü¤mesine (A, fiekil 24) basarak karbüratörü yak›tla doldurun.
24). TR - Μεταφερετε τον διακοπτη (A, Εικ. 27) στην θεση “I”. Κρατηστε το
TR - Çalifltirma dü¤mesini (A, fiekil 27) açik "I" konumuna geterin.
TR - Coloque o interruptor (A, Fig. 27) na posição "I". Manter o γκαζι (B) στο ηµισυ περιπου της διαδροµης του κατα την εκκινηση.
IC- Τραβηξτε τον λεβιε επιταχυνσης (B) και µπλοκαριστε το στην Makineyi ilk çalifltiriyorken alt teti¤e (B) basark yarim gaz verin.
acelerador (B) em metade do curso durante o arranque.
IC - Puxar a alavanca de acelerador (B) e colocá-la em semi- θεση ηµι−επιταχυνσης µεταφερετε τον διακοπτη (A, Εικ. 26) στην IC - Gaz teti¤ini (B) yar›m gaz pozisyonunda tutunuz anahtar›n› (A,
aceleração coloque o interruptor (A, Fig. 26) na posição ; solte θεση ; αφηστε τον λεβιε (B). fiekil 26) pozisyonuna getirip, gaz teti¤ini b›rak›n›z. Daha sonra
a alavanca (B). TWIN - Μεταφερετε τον διακοπτη (A, εικ. 25) στην θεση “I”. Τραβηξτε kolu (B) b›rak›n.
TWIN - Coloque o interruptor (A, Fig. 25) na posição "I". Puxar a τον λεβιε επιταχυνσης (B) και µπλοκαριστε το στην θεση ηµι− TWIN - Kontak dü¤mesini (A, fiekil 25) "I" a getirin. Gaz kolunu (B)
επιταχυνσης πιεζοντας το κουµπι (C), αφηστε τον λεβιε (B).
alavanca de acelerador (B) e colocá-la em semi-aceleração Φερτε τον µοχλο σταρτερ (D, Εικ.28) στην θεση “CLOSE”. Ακουµπηστε çekin ve butona (C) basarak yar›m gaz verin. Daha sonra kolu (B)
carregando no botão (C), solte a alavanca (B). τον θαµνοκοπτη στο εδαφος σε µια σταθερη σταση. Ελενξτε εαν ο b›rak›n.
Ponha a alavanca de acelerador (D, Fig. 28) na posição CLOSE. δισκος ειναι ελευθερος να γυρισει. Κρατωντας ακινητο τον Jigle kolunu (D, fiekil 28) “CLOSE”’a getirin. Motorlu t›rpan› yere,
Ponha a roçadora no chão, numa posição estável e verifique se o θαµνοκοπτη, τραβηξτε ελαφρα το κορδονι εκκινησης µεχρις οτου sa¤lam bir zemine koyun. B›çak rahatça dönebilsin. Motorlu t›rpan›
disco roda livremente. Mantendo a roçadora firme puxe lentamente συναντησετε αντισταση (Εικ. 30). Τραβηξτε δυνατα ορισµενες φορες
o cordão de arranque até sentir uma certa resistência (Fig. 30). Puxe yere do¤ru tutarak starter ipini yavaflça, bir dirençle karfl›lafl›ncaya
και µε τις πρωτες εκρηξεις επαναφερετε τον µοχλο σταρτερ (D, Εικ.28)
enérgicamente várias vezes e às primeiras explosões do motor στην αρχικη του θεση “OPEN”. Επαναλαβετε την επιχειρηση kadar çekin (fiekil 30). Daha sonra bir kaç kez kuvvetle çekin. Motor
ponha a alavanca de filtro de ar (D, Fig. 28) na posição inicial OPEN. εκκινησης µεχρι να ξεκινησει το µοτερ. Με το µοτερ σε κινηση, πιεστε ateflledi¤inde bafllad›¤›nda jigle kolunu (D, fiekil 28) orjinal pozisyonuna
Repita a manobra até que o motor arranque. Logo que esteja a τον επιταχυντη (B, Εικ.25-26) για να τον αποσταθεροποιησετε απο “OPEN” getirin. Motor çal›flana kadar tekrarlay›n. Motor çal›fl›nca, gaz
funcionar aperte o acelerador (B, Fig. 25-26) a fim de que ele saia την θεση ηµι−επιταχυνσης και φερτε το µοτερ στο ρελαντι. teti¤ine (B, fiekil 25-26) basarak yar›m gazdan kurtar›n ve rölantiye
da posição de semi-aceleração e deixá-lo funcionar no mínimo. getirin.
¶ƒ√™√Ã∏: ŸÙ·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ˙ÂÛÙfi˜, ÌËÓ
ATENÇÃO: Quando o motor estiver quente não utilize a ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ STARTER ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË.
D‹KKAT: Motor ›s›nd›ktan sonra jigleyle çal›flt›rmay›n.
alavanca de ar para o seu arranque.
¶ƒ√™√Ã∏! - ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË ‰È¿Ù·ÍË ËÌÈ-ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
ATENÇÃO: Utilize o dispositivo de semi-aceleração ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ηٿ ÙË Ê¿ÛË ÂÎΛÓËÛ˘ Ì ÎÚ‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·. D‹KKAT! – Sadece moturu so¤uk çalıfltırma aflamasında,
exclusivamente na fase de arranque do motor frio. yarım süratlendirme cihazını kullanınız.
°È· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô ‰È·ÎfiÙ˘ (D) Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ∂ÈÎ. 29.
Para arrancar o motor quente, posicione o interruptor (D) como Sıcak kesicide motorun çalıfltırılması için (D), fiekil 29.’da gösterildi¤i
ilustrado na Fig. 29. ƒ√¡∆∞ƒπ™ª∞ ∫π¡∏∆∏ƒ∞ gibi konumlandırılması gerekir.
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·fi‰ÔÛË ÌÂÙ¿ ·fi 5-8 ÒÚ˜
AMACIAMENTO DO MOTOR ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. MOTOR RODAJI
O motor debita a sua potência máxima após 5÷8 horas de ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó·
trabalho. Motor, 5 ÷ 8 saatlik çalıflmadan sonra maksimum gücüne eriflir.
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· Ó·
Durante o período de amaciamento não deixe o motor em marcha ·ÔʇÁÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ηٷÔÓ‹ÛÂȘ. Bu rodaj periyodu süresince, aflırı yıpranmayı önlemek amacıyla
lenta no regime máximo de rotações para não sobrecarregá-lo. motoru rölantide yani boflta iken maksimum hızda çalıfltırmayınız.
¶ƒ√™√Ã∏! - ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÓÙ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ
ATENÇÃO! - Durante o período de amaciamento não ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηÚÌ˘Ú·Ù¤Ú ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ ÈÛ¯‡. ªÔÚ› Ó· D‹KKAT! - Bu rodaj periyodu süresince, öngörülen güç
varie a carburação para tentar aumentar a potência pois tal ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. artıflını elde etmek için yakıt tipini de¤ifltirmeyin; motor hasar
danifica o motor. görebilir.

56
28 29 30

âesky РУССКИЙ Polski

STARTOVÁNÍ ЗАПУСК URUCHOMIENIE

SPU·TùNÍ MOTORU СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ URUCHOMIENIE SILNIKA


Nasajte do karburátoru palivo: Nûkolikrát stisknûte klobouãek Заполните карбюратор, нажимая на кнопку (А, рис. 24). ¸adowaç gaênik naciskajàc na baÄk´ (A, Rys. 24).
pumpiãky (A, Obr. 24), dokud se palivo neobjeví v klobouãku pumpiãky TR - Переведите выключатель (А, Рис. 27) в положение “I”. При TR - Ustawiç wy∏àcznik (A, Rys. 27) w pozycji “I”. Ustawiç gaz (B)
popfi. v pfiepadové hadiãce. Páãku plynu (B) nastavte do polohy запуск держите акселератор на примерно половине ее рабочего na ssanie podczas uruchamiania.
“pÛlplyn”: хода. IC – Pociàgnàç dêwigni´ gazu (B) i zablokowaç jà w po∏owie,
• TR – Vypínaã zapalování (A, Obr. 27) dejte do polohy "I". Páãku IC - Оттяните рычаг акселератора (В) и положении половины ustawiajàc wy∏àcznik (A, Fig.26) w pozycji ; zwolniç dêwigni´
plynu (B) ponechte v poloze volnobûh. ускорения переключением выключателя (А, Рис. 26) в положение (B).
• u IC verze (Obr. 26) poloÏte ruku na zadní rukojeÈ (tím zamáãknete ; отпустите рычаг (В).
TWIN – Ustawiç wy∏àcznik (A, Rys. 25) w pozycji “I”. Pociàgnàç
pojistku), stisknûte páãku plynu aÏ na doraz, vypínaã zapalování (A) TWIN - Переведите выключатель (А, Рис. 25) в положение "I".
Оттяните рычаг акселератора (В) и положении половины ускорения dêwigni´ gazu (B) i zablokowaç jà w po∏owie naciskajàc przycisk
pfiisuÀte palcem co nejvíce k sobû do polohy podrÏte ho a
uvolnûte páãku plynu. нажимая на кнопку (С) ; отпустите рычаг (В). (C), zwolniç dêwigni´ (B).
• u TWIN verze (Obr. 25) poloÏte ruku na pojistku, stisknûte páãku Приведите рычаг стартера (D, Рис. 28) в положение “CLOSE”. Ustawiç dêwigni´ rozrusznika (D, Rys. 28) w pozycji “CLOSE”.
plynu aÏ na doraz, zamáãknûte pojistku polohy plynu (C) a páãku Опустите бензокосу на землю в устойчивом положении. Убедитесь, Oprzeç kos´ na stabilnej powierzchni. Sprawdziç, czy tarcza mo˝e
plynu uvolnûte. Vypínaã zapalování (A) dejte do polohy "I". что диск вращается свободно. Держите бензокосу неподвижной и si´ swobodnie obracaç. Trzymajàc stabilnie kos´ powoli pociàgnàç
Páãku sytiãe (D, Obr. 28) dejte do polohy CLOSE. медленно оттяните пусковую веревку до отказа. Сильно оттяните link´ rozruchowà, a˝ do oporu (Rys. 30). Energicznie pociàgnàç
Kfiovinofiez poloÏte na pevnou podloÏku a zkontrolujte, zda je kotouã веревку несколько раз, а при первых рабочих ходах двигателя kilka razy i przy pierwszych obrotach silnika ponownie ustawiç
voln˘. Pevnû pfiidrÏte kfiovinofiez za kryt motoru a pomalu zatáhnûte перведите рычаг стартера (D, Рис. 28) в исходное положение dêwigni´ rozrusznika (D, Rys. 28) w pozycji “OPEN”. Powtórzyç
za ‰ÀÛru startéru, aÏ narazíte na odpor (Obr. 30) . Potom nûkolikrát “OPEN”. Повторите стартовые операции до запуска двигателя. czynnoæç, jeæli silnik nie zaskoczy∏. Przy w∏àczonym silniku, nacisnàç
prudce zatáhnûte do prvního naskoãení motoru. Jakmile má motor После запуска двигателя нажмите акселератор (В, Рис. 25-26) для gaz (B, Rys. 25-26), aby odblokowaç kos´ i ustawiç silnik na bieg
snahu naskoãit, vraÈte páãku sytiãe do polohy OPEN a opakujte того, чтобы его разблокировать из положение половины ускорения, ja∏owy.
startování, dokud motor nenaskoãí. Jakmile motor bûÏí, uvolnûte обеспечивая работу двигателя при минимальном режиме оборотов.
páãku plynu z polohy “pÛlplyn” tak, Ïe ji stisknete a pustíte. Motor
nechte bûÏet na volnobûh (asi 20 vtefiin, aby se motor prohfiál). ВНИМАНИЕ: Если двигатель прогрет, не надо пользоваться
UWAGA: Gdy silnik jest rozgrzany, nie wyciàgaç dêwigni
Pokud je motor jiÏ zahfiát˘, nepouÏívejte pro startování sytiã. воздушной заслонкой для повторного запуска.
ssania.
UPOZORNùNÍ! Je-li motor jiÏ tepl˘, startér ke spu‰tûní ВНИМАНИЕ! - Устройство среднего ускорения следует
использовать только при запуске двигателя в холодном UWAGA – Pó∏automatycznego urzàdzenia do rozruchu
nepouÏívejte. nale˝y u˝ywaç jedynie przy uruchamianiu zimnego silnika.
состоянии.
POZOR! – Poloviãní plyn pouÏijte pouze pfii spou‰tûní
motoru za studena. При запуске двигателя в горячем состоянии выключатель (D) Aby uruchomiç ciep∏y silnik, nale˝y ustawiç wy∏àcznik (D) tak, jak
должен быть переведен в положение, указанное на Рис. 29. to pokazano na Rys. 29.
Pfii spou‰tûní ohfiátého motoru musí b˘t vypínaã (D) v poloze jako
na obr. 29. OБКAТКA ДВИГAТЕЛЯ
Двигaтeль дoстигaeт свoeй мaксимaльнoй мoщнoсти пoслe 5÷8 DOCIERANIE SILNIKA
ZÁBùH MOTORU чaсoв рaбoты. Silnik osiàga swojà moc maksymalnà po 5÷8 godzinach pracy.
Motor dosáhne svého maximálního v˘konu po 5-8 hodi- nách práce. Вo врeмя этoгo пeриoдa oбкaтки нe испoльзуйтe двигaтeль Podczas okresu docierania silnika, nie wolno operowaç silnikiem na
V dobû zábûhu nenechávejte motor bûÏet ve volnobûhu na вхoлoстую нa мaксимaльнoм числe oбoрoтoв, чтoбы нe пoдвeргaть maksymalnych obrotach bez pracy, aby uniknàç nadmiernych obcià˝eƒ.
maximální poãet otáãek, aby se pfiíli‰ nezatûÏoval. eгo чрeзмeрным нaгрузкaм.
UWAGA! - Podczas docierania, nie wolno zmieniaç paliwa,
UPOZORNùNÍ! - V dobû zábûhu nemûÀte karburaci s cílem ВНИМAНИЕ! - Вo врeмя oбкaтки нe измeняйтe рeжим
кaрбюрaции для дoстижeния бoльшeй мoщнoсти; этo мoжeт aby osiàgnàç lepsze wyniki pracy, poniewa˝ mo˝na uszkodziç
zv˘‰it v˘kon; motor by se mohl po‰kodit. silnik.
привeсти к пoврeждeнию двигaтeля.

57
32 33 34 35

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

PARAGEM DO MOTOR ™∆∞ª∞∆∏ª∞ ∆√À ∫π¡∏∆∏ƒ∞ MOTORUN DURDURULMASI

PARAGEM DO MOTOR ™∆∞ª∞∆∏ª∞ ∆√À ∫π¡∏∆∏ƒ∞ MOTORUN DURDURULMASI


Coloque a alavanca de acelerador na posição de ralenti (B, Fig. º¤ÚÙ ÙÔ Ï‚Ȥ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ› (µ, ∂ÈÎ.32-33-34) Gaz Kolunu rölantiye (B, fiekil 32-33-34) getirerek
32-33-34) e espere alguns segundos até que o motor arrefeça. Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÔÚÈṲ̂ӷ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ·› Ë motorun so¤umas›n› bekleyin. Kontak dü¤mesini (A)
Pare o motor ponha o interruptor de massa (A) na posição STOP. „‡ÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ™‚‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÁÂÓÈÎfi ‰È·ÎfiÙË (∞) ÛÙË ı¤ÛË STOP. STOP pozisyonuna getirerek motoru durdurun.
CARBURADOR KARBÜRATÖR
∫∞ƒª¶Àƒ∞∆∂ƒ
Antes de regular o carburador, limpe o filtro de ar (C, Fig. 36) e ¶ÚÈÓ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Î·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÙÔ˘ Karbüratör ayar›n› yapmadan önce hava filtresini (C,
aqueça o motor. ·¤Ú· (C, ∂ÈÎ.34) Î·È ˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. Obr. 34) temizleyip motoru ›s›t›n.
O parafuso do ralenti T (Fig. 35) é regulado de maneira a deixar ∏ ‚›‰· ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› ∆ (∂ÈÎ.35) Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
uma boa margem de segurança entre o sistema de ralenti e o
T vidas› (fiekil 35) ayar› balata bofllu¤unu düzenler.
˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Â·ÚΤ˜ fiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ›
sistema de embraiagem. Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË.
Bu motor, 97/68/EC ve 2002/88/EC uygulama
Este motor foi concebido e fabricado de acordo com a ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËı› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Û‡Ìʈӷ direktiflerine uygun olarak tasarlanmifl ve imal edilmifltir.
aplicação das directivas 97/68/CEE e 2002/88/CEE. Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 97/68/EK Î·È 2002/88/EK.
DIKKAT: Karbüratöre elinizle dokunmay›n›z.
¶ƒ√™√Ã∏: ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔ Î·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú.
ATENÇÃO! - Não faça alterações no carburador.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το µοτερ στο ρελαντι (2.800 στροφες/ D‹KKAT: Motor rölantideyken (2800 devir) b›çak
ATENÇÃO: Quando o motor está no ralenti (2800 λεπτο)ο δισκος δεν θα πρεπει να γυρναει (εκτος απο dönmemelidir (e¤ik transmisyon miline sahip
voltas/min), o disco não deve rodar (excluídas as µηχανηµατα µε καµπυλωτο αξονα µεταδοσης). Σας makineler hariçtir). Karbüratör ayarlar›n› yetkili
máquinas com eixo de transmissão curvo). συνιστουµε να πραγµατοποιησετε τις ρυθµισεις του bak›m servisine ya da sat›c›ya yapt›r›n›z.
Aconselhamos que regule o carburador regularmente καρµπυρατερ µε τον Πωλητη Σας η το Εξουσιοδοτηµενο
no vosso revendedor ou numa oficina autorizada. Συνεργειο. D‹KKAT: Hava flartlar› ve deniz seviyesinden
olan yükseklik karbüratörün çal›flmas›n›
ATENÇÃO: As variações climáticas ou atmosféricas ¶ƒ√™√Ã∏: ∫ÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜,
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ etkileyebilir.
podem provocar variações de carburação.
ηÚÌ˘Ú·Ù¤Ú.
D‹KKAT: Kesme diskinin nakliye veya yeniden
ATENÇÃO: Em caso de transporte ou aquando guardar la
¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ kurulması esnasında, disk/plak (M) p.n. 4196086A
roçadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196086A como ÙÔ˘ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ilustrado nas Fig. 37-38. koruyucusunu fiekil 37-38 de gösterildi¤i gibi takınız.
(ª) p.n. 4196086A fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ (∂ÈÎ.37-38).

58
36 37 38

âesky РУССКИЙ Polski

ZASTAVENÍ MOTORU ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ZATRZYMANIE SILNIKA

ZASTAVENÍ MOTORU ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ZATRZYMANIE SILNIKA


Páãku plynu uveìte do polohy volnobûhu (B, obr. 32- Отпустите рычаг акселератора (В, рис. 32-33-34) и Ustawiç dêwigni´ gazu w pozycji minimalnej. (B, Rys. 32-33-
33-34) a poãkejte nûkolik vtefiin, aÏ se motor ochladí. подождите несколько минут, пока двигатель не перейдет 34) i odczekaç kilka sekund a˝ silnik osiàgnie obroty ja∏owe..
Vypnûte motor pfiepnutím vypínaãe zapalování (A) в режим холостого хода. Wy∏àczyç silnik, ustawiajàc wy∏àcznik (A) w pozycji "STOP".
do polohy STOP. Выключите двигатель, переведя выключатель (А) в
положение STOP.
GAèNIK
KARBURÁTOR КАРБЮРАТОР Przed wyregulowaniem gaênika wyczyÊciç filtr powietrza (C,
Pfied sefiízením karburátoru vyãistûte vzduchov˘ filtr Перед регулировкой карбюратора прочистите воздушный Rys. 36) oraz rozgrzaç silnik.
(C, obr. 36) a zahfiejte motor. фильтр (С, рис. 36) и прогрейте двигатель. Âruba T jest (Rys. 35) tak ustawiona, aby zapewniç margines
·roub volnobûhu T (obr. 35) je sefiízen˘ tak, aby Винт холостого хода Т (Рис. 35) регулируется так, чтобы bezpieczeƒstwa mi´dzy biegiem ja∏owym a maksymalnym.
umoÏÀoval bezpeãnou hranici mezi volnobûhem обеспечивать устойчивую работу на холостом ходу и при
motoru a reÏimem sepnutí spojky. срабатывании сцепления. Silnik zosta∏ zaprojektowany i wykonany zgodnie z
dyrektywami 97/68/EC i 2002/88/EC.
Tento motor byl navrÏen a vyroben v souladu s Дaнный двигaтeль рaзрaбoтaн и изгoтoвлeн в
сooтвeтствии с дирeктивaми 97/68/EC и 2002/88/EC.
poÏadavky smûrnic 97/68/EU e 2002/88/EU. UWAGA! – Nie wprowadzaç zmian do gaênika.
ВНИМAНИЕ! – Нe внoситe нeсaнкциoнирoвaнныe
UPOZORNùNÍ! Nepo‰kozujte karburátor. измeнeния в кoнструкцию кaрбюрaтoрa. UWAGA: Przy ustawieniu silnika na obrotach
ja∏owych (2800 obr./min), tarcza tnàca nie powinna si´
UPOZORNùNÍ: ¤ezn˘ nástroj se pfii Внимание! При работе на холостом ходу (2800 об/
obracaç (z wyjàtkiem urzàdzeƒ z wygi´tym uchwytem).
volnobûÏn˘ch otáãkách (2800 ot/min) nesmí мин.) лезвие не должно двигаться. (За исключением
машин с кривым передаточным валом). Мы Zalecamy dokonanie regulacji gaênika u Paƒstwa
rozbûhnout (s v˘jimkou pfiístrojÛ se zahnut˘m sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie.
pfievodním hfiídelem). Pokud se Vám nepodafií рекомендуем Вам обращаться к своему дилеру или в
сервисную мастерскую в случае неисправности
karburátor sefiídit, vyhledejte odborn˘ servis. карбюратора. UWAGA - Zmiany klimatyczne oraz po∏o˝enie nad
poziomem morza mogà mieç wp∏yw na parametry
UPOZORNùNÍ! Na chod motoru mohou mít ВНИМАНИЕ - На работу карбюратора могут влиять spalania.
vliv zmûny poãasí a nadmofiské v˘‰ky. погодные условия и высота над уровнем моря.

Внимание! Во время транспортировки или UWAGA: W czasie transportu kosy lub na czas jej
UPOZORNùNÍ! V pfiípadû pfiepravy nebo
skladování kfiovinofiezu namontujte kryt kotouãe (M) складирования кустореза, установите на нем защитный magazynowania, nale˝y zamontowaç os∏on´ tarczy (M), kod
kód 4196086A podle obr. 37-38. колпак диска (M) p.n. 4196086A, как показано на рисунках 4196086A, zgodnie ze wskazówkami na Rys. 37-38.
37-38.

59
C

40 41 42 43

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe


PREPARATIVOS PARA USAR ¶ƒ√∫∞∆∞ƒ∫∆π∫∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∂™ MOTORLU TIRPANIN ÇALIfiMASI
SUA ROÇADEIRA

AS CORREIAS ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗ ASKI


Uma correcta regulação do sistema de correias Μια σωστη ρυθµιση της ζωνης επιτρεπει στον
Ask› motorlu t›rpan›n dengeli olmas›n› ve yerden
θαµνοκοπτη να ειναι καλα ισορροπηµενος και
permite à roçadora ter um bom equilíbrio e estar belirli bir yükseklikte sabit tutar (fiekil 40).
να εχει µια σωστη αποσταση απο το εδαφος (Εικ.
a uma distância adequada do solo (Fig. 40). 40). - Tek ya da çift ask›y› tak›n.
- Enfie a correia simples ou a dupla − Φορατε παντα την ζωνη, απλου η διπλου τυπου. - Motorlu t›rpan› yele¤e yayla ba¤lay›n (A, fiekil
- Prenda a roçadora à correia com a ajuda o − Γαντζωστε τον θαµνοκοπτη στην ζωνη µεσω
του γαντζο (A, Εικ. 41). 41).
gancho (A, Fig. 41)
− Τοποθετηστε τον γαντζο (B, Εικ. 41) για να - Dengeli olmas› için kancan›n (B, fiekil 41) yerini
- Posicione o gancho (B, Fig. 41) de maneira a
επιτυχετε το καλυτερο ισορροπηµα του ayarlay›n.
obter o melhor equilíbrio para a roçadora. θαµνοκοπτη.
- Coloque a fivela (C, Fig. 42) de maneira a que - T›rpan yerden istenilen yüksekli¤e gelene kadar
− Ρυθµιστε την αγκραφα (C, Εικ. 42) για να
a roçadora esteja a uma boa altura. επιτυχετε το ιδανικο υψος του θαµνοκοπτη. tokan›n yerini (C, fiekil 42) ayarlay›n.

REGRAS DE USO Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ KULLANIMI


− Φορατε την ζωνη και κρατατε παντα και τα
- Enfie a correia e segure sempre com as duas - Ask›lar› tak›n. Motorlu t›rpan› kullan›rken daima
δυο χερια στα χερουλια κατα την διαρκεια
mãos nos punhos enquanto a roçadora estiver a λειτουργιας του θαµνοκοπτη. her iki elinizle saplar› tutun.
trabalhar. − Χρησιµοποιηστε τον θαµνοκοπτη οπως - Motorlu t›rpan› fiekil 43-44’de gösterildi¤i gibi
- Utilize a roçadora conforme ilustra a Fig. 43-44. διασαφηνιζεται στην Εικ. 43-44. kullan›n.
- Verifique sempre se o disco não está estalado − Ελεγχετε παντα τον δισκο για τυχον ρωγµες
µετα απο τυχαιες κρουσεις µε ξενα αντικειµενα - B›çak yabanc› cisime çarparsa hemen üzerinde
depois de ter batido acidentalmente contra
(πετρες, κτλ.). k›r›klar ve çatlaklar olup olmad›¤›na bak›n›z.
objectos estranhos (pedras, etc).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιµοποιησετε τον
D‹KKAT: Motorlu t›rpan› kullanmadan önce
ATENÇÃO: Antes de utilizar a roçadora, θαµνοκοπτη διαβαζετε προσεχτικα τις
leia atentamente as regras de segurança. προδιαγραφες ασφαλειας. güvenlik önlemlerini okuyun.

60
44

âesky РУССКИЙ Polski

ÚVODNÍ KROKY ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ CZYNNOÂCI WST¢PNE

POPRUH P¤ES RAMENO (Obr. 40-41-42) РЕМНИ UPRZÑ˚


Správné nastavení délky ramenního popruhu umoÏní Правильно используйте ремни бензокосы для Dzi´ki prawid∏owej regulacji uprz´˝y, kosa jest
správné vyváÏení kfiovinofiezu a jeho snadnou установки баланса и распределения веса (Рис. dobrze wywa˝ona i znajduje si´ na w∏aæciwej
obsluhu. 40). wysokoæci wzgl´dem terenu (Rys.40).
Spojení závûsného oka a popruhu je zaji‰tûno pomocí - Установите одинарный или двойной ремень. - Nale˝y zawsze zak∏adaç uprzà˝ prostà
pruÏiny, popfi. karabinky (A). Polohu závûsného oka - Зацепите ремень за специальное отверстие
(B) na trubce nastavte tak, aby byl zavû‰en˘ podwójnà.
(А,Рис.41).
kfiovinofiez vyváÏen. Délku ramenního popruhu (C) - Przypinaç kos´ do uprz´˝y za pomocà
- Позиция кронштейна крепления (В, Рис. 41)
nastavte tak, aby zavû‰en˘ kfiovinofiez mûl potfiebnou zatrzasków (A, Rys. 41)
выбрана с учетом лучшего баланса
v˘‰ku nad zemí. бензокосы. - Umieæciç hak (B, Rys.41) w taki sposób, aby
Popruh u vyÏínaãe není souãástí vybavení. - Позиция пряжки (С, Рис. 42) крепления ремня uzyskaç optymalne wywa˝enie kosy.
выбирается в зависимости от желания - Umieæciç sprzàczk´ (C, Rys. 42) w taki sposób,
PRÁCE S K¤OVINO¤EZEM (Obr. 43-44) aby uzyskaç optymalnà wysokoæç kosy.
оператора.
- Kfiovinofiez mûjte pfii práci vÏdy zavû‰en na
ramenním popruhu a drÏte ho obûma rukama za
УПРАВЛЕНИЕ PRACA
rukojeti (Obr. 43-44); jinak se stroj nedá bezpeãnû
ovládat a mÛÏe dojít ke zranûní obsluhy nebo jiné
- Установите ремни в всегда производите - Podczas pracy zawsze stosowaç pasy noÊne ,
osoby. UdrÏujte popruh v bezvadném stavu. управление двумя руками при работе с r´ce trzymaç na uchwytach kosy.
- Pfii práci nesm˘kejte fiezn˘m nástrojem po zemi, ale бензокосой. - Prawid∏owy sposób pracy przy pomocy kosy
neste ho nad zemí tak, aby zbyteãnû nedocházelo - Используйте бензокосу так, как показано przedstawiono na Rys. 43-44.
k dotyku rotujících ãástí stroje se zemí; pfiedejdete на Рис. 43-44. - W razie przypadkowego uderzenia kosà w cia∏o
tak pfiedãasnému opotfiebení pracovních ãástí stroje. - Всегда проверяйте лезвие (диск) после obce (kamieƒ itp.), zawsze sprawdzaç, czy tarcza
- Pokud fiezn˘ kotouã zasáhne nûjak˘ pevn˘ pfiedmût, попадания посторонных предметов (камни tnàca nie p´k∏a.
vÏdy vypnûte motor a zkontrolujte, zda kotouã není и т.д.).
po‰kozen. Po‰kozen˘ kotouã nepouÏívejte. UWAGA: Przed przystàpieniem do pracy
Внимане! Внимательно прочитайте
POZOR: NeÏ zaãnete pracovat s kfiovinofiezem, правила безопасности перед z kosà, nale˝y uwa˝nie zapoznaç si´ z
peãlivû si proãtûte bezpeãnostní pokyny. использованием бензокосы. zasadami bezpieczeÄstwa.

61
48 49 50 51

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

MANUTENÇÃO ™À¡∆∏ƒ∏™∏ BAKIM

ATENÇÃO! – Durante as operações de manutenção, ¶ƒ√™√Ã∏ - ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÊÔÚ¿Ù D‹KKAT - S›rt atomizörünün bak›m›n› yaparken
calce sempre as luvas de protecção. Não efectue as ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á¿ÓÙÈ·. ªËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÙË eldiven kullan›n. Motor s›cakken bak›m yapmay›n.
operações de manutenção com o motor quente. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·ÎfiÌË ˙ÂÛÙfi.

FILTRO DE AR ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ HAVA FILTRESI


Todas as 8-10 horas de trabalho tire a tampa (A, Fig. 48), Καθε 8-10 ωρες εργασιας, βγαζετε το καπακι (A, Εικ. 48), καθαριζετε Motor gücünde belirgin bir azalma olması durumunda, tıkanmıfl
limpe o filtro (B); deve estar limpo, portanto, sacuda-o bem e το φιλτρο (B); Το φιλτρα (Β) καθαριστε το καλα µε ενα µαλακο veya hasar görmüfl ise (C, fiekil 48). Tıkanmıfl ya da hasarlı ile
utilize um pano macio. Um filtro obstruído provoca um πινελο. Ενα µπουκωµενο φιλτρο προκαλει µια ανωµαλη λειτουργια de¤ifltirin. Yeni filtreyi takmadan önce, kapa¤ın iç kenarlarında
funcionamento irregular do motor que aumenta o consumo e του µοτερ, αυξανοντας την καταναλωση και περιοριζοντας την
ve filtrenin iç kısmında biriken kaba kirleri temizleyiniz.
diminui a potência. ισχυ.

ºπ§∆ƒ√ ∆√À ∫∞ƒª¶Àƒ∞∆∂ƒ YAKIT DEPOSU


FILTRO DE COMBUSTIVEL
Verifique regularmente as condições do filtro de combustível. ∂ϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÙÔ˘ Yak›t filtresini düzenli aral›klarla kontrol edin. Kirli filtre motorun
Um filtro sujo cria dificuldades no arranque e diminui a ηÚÌ˘Ú·Ù¤Ú. ŒÓ· ‚ÚÒÌÈÎÔ Ê›ÏÙÚÔ ÚÔηÏ› ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ çal›flmaya bafllamas›n› zorlaflt›r›p, motorun verimini düflürebilir.
performance do motor. Para limpar o filtro, tire-o pelo orifício ÂÎΛÓËÛË Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. °È· Ó· Filtreyi temizlemek için yak›t doldurma deli¤inden ç›kar›n. Çok
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ·fi ÙËÓ Ô‹ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘
de abastecimento de combutível. No caso de ele estar muito kirlenmiflse yerine yenisini tak›n (fiekil 49).
η˘Û›ÌÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ·Î·ı·ÚÛ›·˜, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙÂ
sujo, substitua-o (Fig. 49).
ÙÔ (∂ÈÎ.49).
MOTOR
MOTOR ∫π¡∏∆∏ƒ∞™
Limpar regularmente as alhetas do cilindro com ar comprimido Silindir kanatc›klar›n› (fiekil 50) f›rçayla ya da bas›nçl› havayla
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ· ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ì ¤Ó· düzenli olarak temizleyin. Silindirdeki her hangi bir kirlilik
(Fig. 50). A acumulação de impurezas sobre o cilindro pode ÈÓ¤ÏÔ ‹ Ì ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú· (∂ÈÎ.50). ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
provocar aquecimento anormal prejudicial ao bom ·Î·ı·ÚÛ›·˜ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ motorun fazla ›s›nmas›na neden olabilir.
funcionamento do motor. ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË, ‚Ï·‚ÂÚ‹ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
BUJI
VELA ª¶√À∑π Bujiyi temizleyin ve elektrod mesafesini düzenli olarak kontrol
Recomenda-se a limpeza regular da vela e controlar a distância ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙› Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜
entre os electrodos (Fig. 51). Utilize vela champion RCJ-7Y - edin (fiekil 51). Champion RCJ-7Y - Enker FSC 75 PR veya
Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰›ˆÓ (∂ÈÎ.51). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Enker FSC 75 PR ou de outra marca de grau térmico equiva- ÌÔ˘˙› Champion RCJ7Y - Enker FSC 75 PR ‹ ¿ÏÏ˘ Ì¿Úη˜ baflka markalardan eflit termik dereceye sahip bujiler kullan›n›z.
lente. Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ıÂÚÌÈÎfi ‚·ıÌfi.
DILI KUTUSU (e¤ik transmisyon miline sahip makineler
CABEÇA CONICA (excluídas as máquinas com eixo de ∫ø¡π∫√ ∑∂À°√™ (εκτος απο µηχανηµατα µε καµτυλωτο αξονα hariçtir)
transmissão curvo) µεταδοσης) Her 30 saatte bir diflli kutusundaki (A) vidas›n› ç›kar›n (fiekil
Após todas as 30 horas de trabalho, tire o parafuso (A, Fig. 52) ∫¿ı 30 ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‚Á¿˙ÂÙ ÙË ‚›‰· (∞, ∂ÈÎ.52) ·fi ÙÔ
da cabeça cónica e controle a quantidade de massa. Utilize ΈÓÈÎfi ˙‡ÁÔ˜ Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ ÙÔ ÁÚ¿ÛÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÚ¿ÛÔ 52) içindeki gres miktar›na bak›n. Kaliteli molibdenyum ya da
massa de qualidade com bissulfureto de molibdeno (Fig. 53). ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰ÈıÂÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚‰·ÈÓ›Ô˘ (∂ÈÎ.53). lityum bisülfit gresi (fiekil 53) kullan›n.

62
52 53

âesky РУССКИЙ Polski

ÚDRÎBA ОБСЛУЖИВАНИЕ KONSERWACJA

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Всегда надевайте защитные UWAGA! - W czasie wykonywania czynnoÊci


UPOZORNùNÍ! - Pfii údrÏbov˘ch pracích vÏdy
konserwacyjnych nale˝y zawsze nosiç r´kawice
pouÏívejte ochranné rukavice. ÚdrÏbu neprovádûjte, je- перчатки во время выполнения действий по уходу за
ochronne. Nie wykonywaç czynnoÊci konserwacyjnych,
li motor je‰tû tepl˘. оборудованием. Запрещается проводить данные
kiedy silnik jest rozgrzany.
работы при неостывшем двигателе.
VZDUCHOV¯ FILTR (Obr. 48) FILTR POWIETRZA
KaÏd˘ch 8-10 provozních hodin odklopte (popfi. sejmûte) kryt ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Co 8-10 godzin pracy, nale˝y zdjàç pokryw´ (A, Rys. 48),
(A) a vyjmûte filtr (B). Prach vyklepte a filtr, kryt a drÏák oãistûte Каждые 8-10 часов работы снимайте крышку (А, Рис. 48), oczyæciç filtr (B) dobrze nim wstrzàsajàc, a nast´pnie
mûkk˘m ‰tûtcem. Pfii nasazování filtru zpût dbejte na to, aby тщательно вытряхните фильтр (В) при необходимости przecierajàc mi´kkà æciereczkà.
tûsnû pfiiléhal k drÏáku filtru. Po‰kozen˘ filtr vÏdy vymûÀte. используйте мягкую щетку. При загрязненном фильтре Zatkany filtr powoduje nieprawid∏owà prac´ silnika, zwi´ksza
Pokud je vzduchov˘ filtr zane‰en, motor má niωí v˘kon a двигатель плохо запускается и работает неустойчиво. pobór mocy i zmniejsza efektywnoæç pracy.
vy‰‰í spotfiebu.
ТОПЛИВНЫЙ БАК FILTR PALIWA
FILTR PALIVA Периодически проверяйте топливный фильтр. Грязный Sprawdzaç okresowo stan filtra paliwa. Brudny filtr utrudnia
Pravidelnû kontrolujte stav filtru paliva. Zanesen˘ filtr фильтр может затруднять запуск и снижать rozruch i zmniejsza wydajnoÊç silnika. Aby oczyÊciç filtr,
zpÛsobuje problémy pfii startování a sniÏuje v˘kon motoru. производительность двигателя. Чтобы прочистить nale˝y wyjàç go z otworu wlewowego paliwa; w przypadku
Chcete-li filtr vyãistit, vyjmûte ho z otvoru na plnûní paliva; фильтр, действуйте следующим образом: выньте его из silnego zanieczyszczenia, wymieniç na nowy (Rys. 49).
Je-li pfiíli‰ zneãistûn˘, vymûÀte ho (obr. 49). горловины бака. Замените его (Рис. 49), если он слишком
грязный, или промойте в чистом бензине. SILNIK
MOTOR CzyÊciç okresowo ˝ebra cylindra p´dzlem lub strumieniem
ДВИГАТЕЛЬ spr´˝onego powietrza (Rys. 50). Nagromadzenie si´
Îebrování válce pravidelnû ãistûte ‰tûtcem nebo stlaãen˘m
Периодически чистите ребра цилиндра (рис. 50) щеткой zanieczyszczeƒ na cylindrze mo˝e spowodowaç szkodliwe
vzduchem (obr. 50). Nahromadûním neãistot na válci mÛÏe
или сжатым воздухом. Вследствие загрязнения цилиндра przegrzanie si´ silnika.
dojít k pfiehfiátí, které je nebezpeãné pro chod motoru.
может произойти опасный перегрев двигателя.
ÂWIECA
SVÍâKA СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - Регулярно чистите свечу Zaleca si´ okresowe czyszczenie Êwiecy oraz kontrol´
Doporuãujeme pravidelné ãi‰tûní svíãky a kontrolu зажигания и проверяйте зазор между электродами (рис. odst´pu elektrod (Rys. 51). Stosowaç Êwiece Champion
vzdálenosti elektrod (obr. 51). PouÏívejte svíãky Champion 51). Используйте модель Champion RCJ-7Y - Enker FSC 75 RCJ-7Y - Enker FSC 75 PR lub zamiennik innej marki.
RCJ-7Y - Enker FSC 75 PR nebo jinou znaãku odpovídající PR или другуб модель с тем же температурным режимом.
tepelné hodnoty. PRZEK¸ADNIA KÑTOWA (z wyjàtkiem urzàdzeƒ z
УГЛОВАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА (за исключением
машин с кривым передаточным валом) wygi´tym uchwytem)
P¤EVODOVKA (s v˘jimkou vyÏínaçÛ)
Каждые 30 часов работы снимите винт (А, Рис. 52) на
Po kaÏd˘ch 30 pracovních hodinách od‰roubujte ‰roub (A, Co 30 godzin pracy, odkr´ciç Êrub´ (A, Rys. 52) z przek∏adni
угловой зубчатой передаче и проверяйте количество
obr. 52) a zkontrolujte úroveÀ maziva. PouÏívejte pouze i sprawdziç poziom smaru. Stosowaç wysokiej jakoÊci smar
смазки. Используйте высококачественную молибденовую
kvalitní maziva na bázi dvojsirníku molybdenu (obr. 53). z dwusiarczkiem molibdenu (Rys. 53).
(рис. 53) или литиево-бисульфидную смазку.

63
55 56 57

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

MANUTENÇÃO ™À¡∆∏ƒ∏™∏ BAKIM

ATENÇÃO! Um utensílio com o gume não ¶ƒ√™√Ã∏! - √È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·Ó·‹‰ËÛ˘ D‹KKAT – Yanlıfl kesime ayarlı bir alet
conforme ou uma lâmina afiada erroneamente, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ veya yanlıfl flekilde bilenmifl bir bıçak geri
aumentam o risco de contragolpe. Controle as ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÔ‹˜ ‹ Ì·¯·›ÚÈ Ì ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ tepme riskini arttırır. Herhangi bir hasar veya
lâminas do cor ta relva: se estiverem ·ÎfiÓÈÛÌ·. ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷ Ì·¯·›ÚÈ· ÎÔ‹˜ Ù˘ çatlak olup olmadı¤ını anlamak için çim biçme
danificadas ou rachadas substituaas (Fig. 55). ¯Ïfi˘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÊıÔÚ¤˜ ‹ ÚˆÁ̤˜. bıçaklarını kontrol ediniz; e¤er hasar varsa
∂¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·
de¤ifltiriniz (fiekil 55).
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ (∂ÈÎ.55).
AFIAÇÃO DAS LÂMINAS (3-4 DENTES)
1. As lâminas são reversas: quando um lado ∞ÎfiÓÈÛÌ· Ì·¯·ÈÚÈÒÓ ÎÔ‹˜ ¯Ïfi˘ 3-4 ÇIM BIÇME BIÇAKLARININ BILENMESI
perder o gume, revire-a e utilize o outro (Fig. ‰ÔÓÙÈÒÓ 3-4 DIfiLI
56). 1. ∆· Ì·¯·›ÚÈ· ÎÔ‹˜ ¯Ïfi˘ Â›Ó·È ‰ÈÏ‹˜ 1. Çim biçme bıçakları ters çevrilebilir
2. As lâminas devem ser afiadas com uma fi„˘: fiÙ·Ó Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È özelliktedir: bir tarafı keskinli¤ini
lima plana com corte simples (Fig. 57). ·ÎÔÓÈṲ̂ÓË, ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÌÔÚ› Ó· kaybetti¤inde, bıçak ters çevrilip di¤er tarafı
3. Para manter o equilíbrio, lime de uma forma ·Ó·ÛÙÚ·Ê› Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ kullanılabilir (fiekil 56).
uniforme todo o gume. ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ (∂ÈÎ.56). 2. Çim biçme bıçakları daha basit kesim
4. Se as lâminas não estiverem afiadas 2. ∆· Ì·¯·›ÚÈ· ÎÔ‹˜ ¯Ïfi˘ ·ÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì yapması için bir yassı e¤er ile bilenir (fiekil
correctamente podem gerar vibrações Â›Â‰Ë Ï›Ì· ÓÔÌ‹˜ Îfi„˘ (∂ÈÎ.57). 57).
anómalas à máquina com a consequente 3. °È· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Ú¤ÂÈ Ó·
3. Dengenin korunmasını sa¤lamak için, tüm
·ÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· fiϘ ÔÈ Îfi„ÂȘ.
quebra das próprias lâminas. kesim kenarını aynı ölçüde bileyiniz.
4. ∞Ó Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ·ÎÔÓÈṲ̂ӷ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓÒÌ·ÏÔ˘˜ 4. E¤er bıçaklar do¤ru flekilde bilenmezse
ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· makinede anormal titreflimler oluflabilir ve
ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ì·¯·ÈÚÈÒÓ. bu da bıçakların kırılmasına neden olabilir.
64
âesky РУССКИЙ Polski

ÚDRÎBA ОБСЛУЖИВАНИЕ KONSERWACJA

UPOZORNùNÍ! - Nástroj se ‰patn˘m ВНИМАНИЕ! – Использование UWAGA! - Niew∏aÊciwie naostrzone


неправильного устройства кошения или urzàdzenie tnàce lub ostrze zwi´kszajà
fiezem nebo nástroj se ‰patnû nabrou‰en˘m
неправильно заточенного ножа повышает ryzyko odbicia. Sprawdzaç tarcze do ci´cia
ostfiím zvy‰uje nebezpeãí zpûtného vrhu. опасность обратного удара. Проверьте ножи trawy pod katem ewentualnych uszkodzeƒ
Kontrolujte, zda nejsou noÏe na trávu газонокосилки на наличие повреждений или lub p´kni´ç; w razie uszkodzeƒ wymieniç na
po‰kozené nebo popraskané; zjistíte-li трещин и замените их, если это необходимо nowe (Rys. 55).
(Рис. 55).
závadu, ihned je vymûÀte (obr. 55).
OSTRZENIE TARCZY DO CI¢CIA
Заточка ножей 3-4 зyбьев TRAWY (3-4 – Z¢BNE )
BROU·ENÍ NOÎÒ NA TRÁVU (3-4 ZUBY) 1. Ножи имеют две режущие кромки. После 1.Tarcze do ci´cia trawy sà dwustronne: gdy
1.NoÏe na trávu je moÏné obrátit: jestliÏe je затупления одной режущей кромки в jedna strona tarczy jest st´piona, mo˝na jà
результате эксплуатации нож можно obróciç na drugà stron´ i pracowaç dalej
jedna strana tupá, mÛÏete nÛÏ obrátit a
повернуть для использования второй (Rys. 56)
pouÏívat ho z druhé strany (obr. 56). режущей кромки (Рис. 56). 2.Tarcze do ci´cia trawy mo˝na ostrzyç
2.NoÏe na trávu se brousí ploch˘m pilníkem 2. Заточка ножей осуществляется с помощью p∏askim pilnikiem o pojedynczym naci´ciu
s jednoduch˘m brusem (obr. 57). плоского напильника с простой насечкой (Rys. 57)
(Рис. 57). 3.Aby zachowaç wywa˝enie tarczy, wszystkie
3.V‰echna ostfií nabru‰te stejn˘m zpÛsobem,
3. Для сохранения балансировки ножа powierzchnie tnàce powinny byç
abyste neporu‰ili rovnováhu. равномерно заточить все режущие кромки. naostrzone w taki sam sposób.
4.JestliÏe noÏe nejsou správnû nabrou‰ené, 4. Неправильно заточенные ножи могут быть 4.JeÊli ostrza nie sà w∏aÊciwie naostrzone,
mohou zpÛsobovat neobvyklé vibrace причиной возникновения ненормальной mo˝e to spowodowaç niekorzystne
вибрации в машине и привести к wibracje urzàdzenia i doprowadziç do jego
sekaãky a následné zlomení noÏÛ.
повреждению самых ножей. uszkodzenia.
65
63A 63B 64 65

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

ARMAZENAGEM ∞¶√£∏∫∂À™∏ MOTORUN MUHAFAZASI

- Siga atentamente as regras de manutenção descritas. − Ακολουθηστε τις οδηγιες συντηρησης που αναγραφονται - Daha önce belirtilen bak›m kurallar›na uyun.
- Limpe perfeitamente a roçadora e lubrifique as partes προηγουµενα. - Motorlu t›rpan› iyice temizleyerek metal aksam› ya¤lay›n.
de metal. − Καθαριστε τελεια τον θαµνοκοπτη και γρασαρετε τα
- B›ça¤› ç›kararak paslanmas›n› önlemek amac›yla
- Tire o disco, limpe-o e lubrifique-o para prevenir a µεταλλικα εξαρτηµατα.
− Βγαλτε τον δισκο, καθαριστε τον και λαδωστε τον για να temizleyin ve ya¤lay›n.
oxidação. - B›çak tespit flanfllar›n› ç›kar›n, temizleyin, kurulay›n.
αποφυγετε την σκουρια.
- Tire os freios que bloqueiam o disco: limpe, seque e lubrifique − Βγαλτε τις φλαντζες σταθεροποιησης του δισκου, καθαριστε, Bevel difllisinin kutusunu (fiekil 63A) ya¤lay›n.
o copo cónico (Fig. 63A). στεγνωστε και λαδωστε την εδρα του κωνικου ζευγους - Yak›t deposunu boflaltarak, kapa¤›n› tekrar kapat›n.
- Tire o combustível do depósito e volte a colocar o tampão. (Εικ. 63Α). - Bujiyi ç›kar›n, silindire az miktarda ya¤ koyun (fiekil
- Tire a vela, deite um pouco de óleo no cilindro (Fig. 63B). − Βγαλτε το καυσιµο απο το τεποζιτο και ξαναβαλτε την ταπα.
- Rode várias vezes a árvore do motor com a ajuda do cabo de
63B).
− Βγαλτε το µπουζι και βαλτε λιγο λαδι στον κυλινδρο (Εικ.
arranque para distribuir o óleo (Fig. 64). Volte a colocar a vela. 63B). - Starter ipini çekerek krank milini döndürün ve ya¤›n
- Conserve o aparelho num lugar seco, se possível sem − Γυριστε τον αξονα του µοτερ µερικες φορες µεσω του καλωδιου da¤›lmas›n› sa¤lay›n (fiekil 64). Bujiyi tekrar yerine
estar em contacto com o solo. εκκινησης για να διανεµηθει το λαδι (Εικ. 64). tak›n.
Επανατοποθετηστε το µπουζι. - Motorlu t›rpan› kuru ve serin bir yerde, tercihen yerden
− Αποθηκευστε τον θαµνοκοπτη σε περιβαλλον ξηρο, εαν ειναι yukar›da muhafaza edin.
ATENÇÃO: Em caso de transporte ou aquando guardar
δυνατον µακρια απο πηγες θερµοτητας και διχως να ειναι σε
la roçadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196086A επαφη µε το εδαφος.
como ilustrado nas Fig. 65. D‹KKAT: Kesme diskinin nakliye veya yeniden
¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙÔ˘ kurulması esnasında, disk/plak (M) p.n. 4196086A
ATENÇÃO: Todas as operações de manutenção que ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰›ÛÎÔ˘ (ª) p.n. 4196086A koruyucusunu fiekil 65 de gösterildi¤i gibi takınız.
não figuram neste manual devem ser efectuadas numa fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ (∂ÈÎ.65).
oficina autorizada. D‹KKAT: Bak›m ifllemleri Yetkili Bak›m Servisince
Para garantir um constante e regular funcionamento da ¶ƒ√™√Ã∏: ŸÏ˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
yap›lmal›d›r. T›rpan›n etkin çal›flmas›n› sa¤lamak için
roçadora, não esquecer que no caso de substituição das tüm yedek PARÇALARIN ORJINAL yedek parçalarla
peças é necessário utilizar exclusivamente PEÇAS DE ·fi ¤Ó· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. °È· Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ηÈ
Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı·ÌÓÔÎÔÙÈÎÔ‡, ı˘ÌËı›Ù fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ de¤ifltirilmesi gerekti¤ini unutmay›n.
ORIGEM.
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì °¡∏™π∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞. M‹S‹NALI KAFA
CABEÇA DE FIO DE NYLON
Utilize sempre o mesmo diâmetro de fio, como o de origem a Motoru zorlamamak için yaln›z orjinal olarak verilen
ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩ∆ΙΟ
fim de não sobrecarregar o motor (Fig. 67). Χρησιµοποιητε παντα την ιδια αρχικη διαµετρο καλωδιου ναυλον για
kal›nl›kta naylon kullan›n (fiekil 67).
Fig. 66 Para prolongar o fio de nylon, bater o cabeça sobre o να µην υπερφοτωσετε το µοτερ (Εικ.67). fiekil 66 - Kafadan daha fazla ip ç›karabilmek için çal›flma
terreno enquanto se trabalha. Εικ.66 Για να µακρυνετε το καλωδιο ναυλον, χτυπηστε την κεφαλη an›nda yere hafifçe vurun.
Nota: Não bater a cabeça sobre o cimento ou calçada: pode στο εδαφος ενω εργαζεστε. NOT: Misinal› kafay› beton ya da tafl gibi sert yüzeylere
ser perígoso. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χτυπατε την κεφαλη στο τσιµεντο η στο vurmay›n, tehlikeli olabilir.
λιθοστρωτο, µπορει να ειναι επικυνδυνο.
66
Ø 2.0 mm … - 25 TR - … Ø 2.0 mm
Ø 2.4 mm … - 25 IC - 25 - … Ø 2.4 mm

66 67 68 A 68 B 69

âesky РУССКИЙ Polski

SKLADOVÁNÍ ХРАНЕНИЕ PRZECHOWYWANIE

- Pfied dlouhodob˘m skladováním proveìte kompletnû - Внимательно изучите все инструкции по обслуживанию. - Wykonaç wszystkie wy˝ej opisane zasady konserwacji.
údrÏbu pfiistroje. - Очистите составляющие бензокосы с смажьте - Dok∏adnie oczyÊciç kos´ spalinowà oraz smarowaç jej cz´Êci
металлические части. metalowe.
- Cel˘ pfiistroj vyãistûte a kovové ãásti nakonzervujte olejem.
- Снимите, очистите и смажьте лезвие, предупреждая - Zdemontowaç tarcz´ tnàcà, oczyÊciç jà i naoliwiç, aby zabezpieczyç
- Demontujte fiezn˘ kotouã a nakonzervujte ho olejem. ржавчину.
- Demontujte una‰eãe, vyãistûte a namaÏte hfiídel przed korozjà.
- Снимите, очистите и смажьте фиксирующие фланцы диска
pfievodovky (Obr. 63A). (Рис. 63A).
- Zdemontowaç ko∏nierz mocujàcy tarcz´, wysuszyç i nasmarowaç
- Vyprázdnûte palivovou nádrÏ a znovu nasaìte víãko. - Удалите остатки топлива из топливного бачка и установите obsad´ przek∏adni kàtowej (Rys. 63A).
крышку на место. - Opró˝niç zbiornik paliwa i zakr´ciç korek.
- Vyjmûte zapalovací svíãku a do válce vlijte malé mnoÏství
- Снимите свечу зажигания и влейте немного маса внутрь - Zdemontowaç Êwiec´ i wlaç do cylindra troch´ oleju. (Rys.63B).
oleje (Obr . 63B). Nûkolikrát zvol zatáhnûte za ‰ÀÛru - Przekr´ciç kilka razy wa∏ silnika za pomocà linki rozrusznika, aby
цилиндра (Рис. 63B).
startéru (Obr. 64), aby se olej dostal do v‰ech míst válce - Потяните пусковой шнур несколько раз для распределения rozprowadziç olej. (Rys. 64). Zamontowaç Êwiec´.
a znovu namontujte zapalovací svíãku. масла внутри цилиндра (Рис. 64). Установите свечу - Owinàç silnik w foli´ z tworzywa.
- Stroj skladujte na suchém místû, nikdy ne blízko zdrojÛ зажигания на место. - Przechowywaç urzàdzenie w suchym pomieszczeniu, w miar´
tepla. - Храните бензокосу в сухом месте, вдали от источников mo˝liwoÊci nie bezpoÊrednio na pod∏o˝u i daleko od êróde∏ ciep∏a.
тепла, без контакта с землей.
UPOZORNùNÍ! V pfiípadû pfiepravy nebo skladování UWAGA: W czasie transportu oraz na czas magazynowania kosy
kfiovinofiezu namontujte kryt fiezného kotouãe (M) kód ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки или spalinowej, za∏o˝yç os∏on´ tarczy tnàcej (M) kod 4196086A, tak jak to
складирования кустореза, установите на нем защитный
4196086A podle obr. 65. pokazano na Rys. 65.
колпак диска (M) p.n. 4196086A, как показано на рисунках 65.

UPOZORNùNÍ! V‰echny údrÏbové práce, které ВНИМАНИЕ: Все операции по уходу, не упомянутые в UWAGA: Wszystkie czynnoÊci konserwacyjne, które nie sà
nejsou uvedené v této pfiíruãce, smí provádût pouze этом руководстве, должны выполняться в opisane w niniejszym podr´czniku powinny byç wykonywane
autorizovaná dílna. Chcete-li, aby vám kfiovinofiez уполномоченном сервисном центре. przez autoryzowany serwis. Aby zagwarantowaç sta∏e i prawid∏owe
pravidelnû a dlouho slouÏil, dbejte na to, abyste k pfiípadné dzia∏anie kosy spalinowej, nale˝y pami´taç, ˝e przy ewentualnej
Во избежание перегрузки двигателя используйте леску только того wymianie cz´Êci nale˝y stosowaç wy∏àcznie ORYGINALNE CZ¢ÂCI
v˘mûnû souãástí pouÏívali v˘hradnû ORIGINÁLNÍ
же диаметра, который предусмотрен для данного кустореза (Рис. ZAMIENNE.
NÁHRADNÍ DÍLY. 67).
Рис. 66 Для того, чтобы выпустить леску, следует слегка прижать Zawsze stosowaç ˝y∏ki o takiej samej Êrednicy jak ˝y∏ka
PouÏívejte stále stejn˘ prÛmûr pÛvodní struny, aby головку кустореза к земле во время работы. oryginalna, aby nie powodowaç przecià˝enia silnika (Rys.
nedocházelo k pfietíÏení motoru (obr. 67). ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка с нижней стороны кустореза нажимается 67).
Obr. 66 K prodlouÏení nylonové struny klepnûte pfii práci очень легко, особенно при работающем кусторезе. Поэтому ни в коем
Rys. 66 Aby wyd∏u˝yç ˝y∏k´, lekko stuknàç wirujàcà g∏owicà
hlavicí o zem. случае нельзя прилагать усилие или ударять головкой об землю,
поскольку можно сломать головку или повредить кусторез. Если
o pod∏o˝e.
POZNÁMKA: Hlavicí nesmíte klepnout o beton nebo леска не выпускается, проверьте правильность ее намотки. UWAGA: Nie uderzaç g∏owicà o twarde powierzchnie np.
dlaÏbu - je to nebezpeãné. cementowe lub kamienne, poniewa˝ mo˝e to byç
niebezpieczne.

67
70 71A 71B 72 73

Português ∂ÏÏËÓÈο Türkçe

CABEÇA DE FIO DE NYLON ∫∂º∞§∏ ª∂ ¡∞´§√¡ ∫∞§ø¢π√ M‹S‹NALI KAFA

SUBSTITUIR DE FIO DE NYLON (25TR) ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩ∆ΙΟ (25 TR) NAYLON ‹PL‹⁄‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (25 TR)
1 - Desparatusar o botão (Fig. 68B - pag. 67) e retire a bobina (A). 1 - Βγαλτε το καπακι (Εικ. 68B - σελ. 67) και την εσωτερικη µποµπινα (A). 1. Tokma¤ı sökün (fiek.68B-say.67) ve bobini çıkarın. 25 TR - Ucu tamamıyla
2 - Dobre o fio na metade deixando uma parte mais comprida do que a outra de 2 - Τσακιστε το συρµα στη µεση αϕηνοντας µακρυτερο απο το αλλο περιπου κατα sökmek için ara birimi çıkarın.
aproximadamente 10 cm. Inserir o fio na apropriada marca (B, Fig. 70) na bobina. 10 cm. Μπλοκαρετε το συρµα στην ειδικη εγκοπη (B, Εικ. 70) πανω στην 2. Bir tarafı di¤erinden yaklaflık 10 cm daha uzun kalacak flekilde ipli¤i ikiye
Enrole, na direção da flecha. µποµπινα. Τυλιξετε, προς την κατευθυνση του βελους. katlayın. ‹pli¤i bobinin üzerindeki deli¤inden (B, fiek.70) geçirin. Ok yönünde
3 - Terminado o enrolamento do fio, bloqueie-o nas apropriadas fendas como 3 - Αϕου τυλιξετε το συρµα, ϖα το µπλοκαρετε τις ειδικες σχισµες οπως δειχνει η sarın.
Εικ. 71B. Τοποθετηστε το ελατηριο. Περαστε το συρµα στα (Εικ. 72), τραβηξτε το 3. ‹pli¤in sarılması tamamlandıktan sonra, fiek.71B’de gösterildi¤i gibi özel
indicado na Fig. 71B. Monte a mola. Enfie o fio através dos olhais (Fig. 72)
προς τα εξω και οχι µπλοκαρετε. Μπλοκαρετε την δεϕαλη µε το καπακι. kertiklere takarak sıkıfltırın. Zembere¤i monte edin. ‹pli¤i deliklerin içinden geçirin
retire-o para fora e desbloquee. Bloqueie o cabeçote com o botão.
(fiek.72), dıfla do¤ru çekin ve serbest bırakın. Kapak ile ucu sıkıfltırın.
ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩ∆ΙΟ (25 IC - 25)
SUBSTITUIR DE FIO DE NYLON (25 IC - 25) 1 - Πιεστε το γλωσσιδι (Εικ. 68A - σελ. 67) και βγαλτε το καπακι και την εσωτερικη
1 - Carregue a lingüeta (Fig. 68A - pag. 67) e retire a tampa e a bobina interna. µποµπινα.
M‹S‹NANIN MONTAJI (25 IC - 25)
2 - Dobre o fio na metade deixando uma parte mais comprida do que a outra de 2 - Τσακιστε το συρµα στη µεση αϕηνοντας µακρυτερο απο το αλλο περιπου κατα 1 - Yan kulak盤a basarak d›fl kapa¤› aç›n›z (fiekil 68A - Sayfa 67).
aproximadamente 14 cm. Bloqueie o fio na apropriada marca (B, Fig. 69 - pag. 14 cm. Μπλοκαρετε το συρµα στην ειδικη εγκοπη (B, Εικ. 69 - σελ. 67) πανω στην 2 - Misinan›n bir ucunu 14 cm uzun olarak ikiye katlay›n›z. Katlanma noktas›ndan,
67) na bobina. Enrole, na direção da flecha, cada fio no próprio alojamento, de µποµπινα. Τυλιξετε, προς την κατευθυνση του βελους, καθε συρµα στη θεση του göbekteki yar›¤a tak›n›z (B, fiekil 69 - Sayfa 67). Misinay› ok yönünde birbirlerinin
modo uniforme e sem cruzá-los. µε οµοιοµορϕο τροπο και χωρις να τα µπερδεψετε. üzerine gelmeyecek flekilde sar›n›z.
3 - Terminado o enrolamento do fio, bloqueie-o nas apropriadas fendas como 3 - Αϕου τυλιξετε το συρµα, ϖα το µπλοκαρετε τις ειδικες σχισµες οπως δειχνει η 3 - Sar›m›n sonunda (fiekil 71 A) deki gibi misina uçlar›n› yass› deli¤e tak›n›z.Göbe¤i
indicado na Fig. 71A. Monte a mola. Enfie o fio através dos olhais (Fig. 73) Εικ. 71A. Τοποθετηστε το ελατηριο. Περαστε το συρµα στα (Εικ. 73) και τραβηξτε yay›n üstüne oturtup misinan›n iki ucunu ana gövde üzerindeki deliklerden
e retire-o para fora. Bloqueie o cabeçote com a tampa. το προς τα εξω. Μπλοκαρετε την δεϕαλη µε το καπακι. geçirip d›fl kapa¤› kapat›n›z (fiekil 73).

âesky РУССКИЙ Polski

Hlava S NYLONOV¯MI STRUNAMI ГОЛОВКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ G¸OWICA ˚Y¸KOWA

V¯MùNA STRUNY (25 TR) Замена нейлонового провода (25 TR) WYMIANA ˚Y¸EK NYLONOWYCH (25 TR)
1 - Od‰roubujte viãko (obr.68B – str. 67) a vyjmûte cívku. 25 TR – Chcete-li hlavu úplnû 1 - Открутить ручку (Рис.68В - стр.67) и снять катушку. 25 TR - Чтобы полностью 1. Odkr´ciç pokr´t∏o (Rys. 68B - str. 66) i wyjàç szpul´ (A). Aby ca∏kowicie
vymontovat, vyjmûte SeegerÛv pojistn˘ krouÏek. разобрать головку, снять кольцевое уплотнение. rozmontowaç g∏owic´, nale˝y wyjàç pierÊcieƒ spr´˝ynujàcy.
2 - Strunu sloÏte na polovinu, ale jednu ãást nechte asi o 10 cm del‰í. Strunu vloÏte do 2. Z∏o˝yç ˝y∏k´, przy czym jedna cz´Êç powinna byç d∏u˝sza od drugiej o oko∏o
2 - Согнуть провод пополам так, чтобы один конец был длинней другого примерно 10 cm. W∏o˝yç ˝y∏k´ do specjalnego karbu (B, Rys. 70) na szpuli. Nawijaç
pfiíslu‰né oãnice (B, obr.70) na cívce. NaviÀte ve smûru ‰ipky. на 10 см. Ввести провод в специальное отверстие (В, Рис.70) на катушке.
3 - KdyÏ dokonãíte navíjení struny, zachyÈte ji v pfiíslu‰n˘ch záfiezech podle obr. 71B. zgodnie ze strza∏kà.
Замотать по направлению стрелки. 3. Po nawini´ciu ˝y∏ki, zablokowaç jà tak jak to wskazano na rysunku 71.
Namontujte pruÏinu. Provléknûte strunu oãky (obr.72), vytáhnûte ji ven a zachyÈte ji. 3 - Завершив обмотку провода, зафиксировать его в специальных прорезях, как Zamontowaç spr´˝yn´. Prze∏o˝yç ˝y∏k´ przez okute otwory w obudowie (Rys.
Cívku pfii‰roubujte víãkem. показано на Рис.71 В. Установить пружину. Пропустить провод через отверстия 72), przeciàgnàç na zewnàtrz i zablokowaç. Zablokowaç g∏owic´ za pomocà
(Рис.72), вытянуть его наружу и отпустить. Закрепить головку крышкой. pokr´t∏a.
V¯MùNA STRUNY (25 IC - 25)
1 - POZOR: PouÏívejte pouze strunu o prÛmûru a délce, která je dodávána se strojem (viz. ЗАМЕНА НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКИ (25 IC - 25) WYMIANA ˚Y¸EK NYLONOWYCH (25 IC - 25)
Obr. 68A - str. 67). Vût‰í prÛmûr nebo i délka struny pfietûÏuje motor. Men‰í prÛmûr a 1 - Нажмите на крышку головки и поверните по часовой стрелке (Рис. 68A - 1 - Nacisnàç j´zyczek (Rys. 68A str. 67), zdjàç pokryw´ i wyjàç wewn´trznà
délku struny lze pouÏít. стр.67), снимите крышку и внутреннюю шпулю. szpul´.
2 - Pfiipravte si maximálnû 5 metrÛ struny. Zdvojte strunu a ponechte jeden konec asi o 14 2 - Сложите леску вдвое так, чтобы один конец был длиннее другого на 14 см. 2. Z∏o˝yç ˝y∏k´, przy czym jedna cz´Êç powinna byç d∏u˝sza od drugiej o oko∏o
cm del‰í. Ohyb struny zasuÀte do záfiezu v pfiepáÏce cívky (Obr. 69 - str. 67) a obû ãásti Закрепите леску в специальном ушке (В, Рис. 69 - стр.67). Намотайте леску по 14 cm. Zablokowaç ˝y∏k´ w odpowiednim karbie (B, Rys. 69 str. 67 na szpuli.
souãasnû pak namotejte na cívku ve smûru, kter˘ je znázornûn na cívce (proti smûru направлению, указанному стрелкой на шпуле. Równomiernie i bez krzy˝owania nawijaç ka˝dà ˝y∏k´ zgodnie z kierunkiem
otáãení vyÏínací hlavy). Na koncích strun udûlejte smyãku a zastrãte ji do záfiezÛ ve strza∏ki odpowiednio w jej rowku.
3 - По окончании намотки установите кольца лески, как показано на Рис. 71A, и
vnûj‰ím okraji cívky (Obr. 71 A). Tím zajistíte struny proti rozmotání a usnadníte 3. Po nawini´ciu ˝y∏ki, zablokowaç jà tak jak to wskazano na Rys. 71A. Zamontowaç
установите шпулю с намотанной новой леской на место, как показано на Рис.
provlékání una‰eãem. spr´˝yn´. Prze∏o˝yç ˝y∏k´ przez okute otwory w obudowie (Rys. 73) i
73. Потяните за выпущенные концы и закройте крышку. В дальнейшем для przeciàgnàç na zewnàtrz. Za∏o˝yç pokryw´ g∏owicy i upewniç si´, ˝e zaczepy
3 - Pak vloÏte pruÏinu, prostrãte oba konce struny otvory v una‰eãi a vyÏínací hlavu
sestavte (Obr. 73).
выхода лески во время работы слегка стукните по земле. obudowy znajdujà si´ w po∏o˝eniu wyjÊciowym.

68
PDADOS TECNICOS TR TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ RUS ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
GR ∆∂áπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ CZ TECHNICKÉ ÚDAJE PL DANE TECHNICZNE

Cilindrada - ∫˘‚ÈÛÌfi˜ − Motor Kapasitesi - Objem cm3 25.4 (TR) 25.4 (IC) 25.4 (TWIN)
válce - Объем - PojemnoÊç silnika
Motor - ªÔÙ¤Ú − Motor - Двигатель - Silnik Tiempos - χρονα - 2 Zamanl› - Dvoudob˘ - 2-х тахтный - 2- suwowy - EMAK
âesky РУССКИЙ Polski
Potência - πÛ¯‡˜ − Güç - V˘kon - Мощность - Moc kW 0.8
N. rot./min mínima - ∞Ú. ÛÙÚÔÊÒÓ/ÏÂÙfi − Minimum devir -
Minimální ot/min - Обороты холостого хода - Obroty minimalne min-1 2800
silnika
Velocidade máxima do eixo de saída - ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·
ÂÍfi‰Ô˘ - Çıkıfl milinin maksimum hızı - Maximální rychlost v˘stupního
min-1 10.000 9.000
hfiídele - Максимальная частота вращения выходного вала. -
Maksymalna pr´dkoÊç wa∏u nap´dowego
Velocidade do motor à velocidade máxima do eixo de saída ∆·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘
ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÍfi‰Ô˘. - Çıkıfl milinin maksimum
hızında motorun hızı - Rychlost motoru pfii maximální rychlosti v˘stupního min-1 10.000 12.150
hfiídele - Скорость двигателя при максимальной частоте вращения
выходного вала. - Pr´dkoÊç silnika przy maksymalnej pr´dkoÊci wa∏u
Capacidade do reservatorio - ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÓÙÂfi˙ÈÙÔ˘ − Yak›t
deposunun hacmi - Objem nádrÏe - Емкость топливного бака - cm3 750
PojemnoÊç zbiornika
Encendido electrónico - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ó¿ÊÏÂÍË − Ateflleme
elektronik - Elektronické zapalování - Зажигание электронное - Si - ¡·È - Var - Ano - Да - Tak
Zap∏on elektroniczny
Carburador de membrana - ∫·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ − Karbüratör
diyafram - Membránov˘ karburátor - Карбюратор диафрагменного Si - ¡·È - Var - Ano - Да - Tak
типа - Gaênik membranowy

Primer carburador - Primer ηÚÌ˘Ú·Ù¤Ú − Primer Karbüratör -


Nastfiikovaã paliva - Устройство прокачки карбюратора - Gaênik Si - ¡·È - Var - Ano - Да - Tak
z pompkà rozruchowà

Embraiagem centrifuga - º˘ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Û˘ÌϤÎÙ˘ − Tek yayli


Balata - Odstfiedivá spojka - Центробежное сцепление - Sprz´g∏o Si - ¡·È - Var - Ano - Да - Tak
odÊrodkowe

Sistema antivibratorio - ™‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ − Amotisör -


Antivibraãní systém - Антивибрационная система - Uk∏ad Não - D¯È - Yok - Ne - Het - Nie Si - ¡·È - Var - Ano - Да - Tak
antywibracyjny

Largura do corte - ¶Ï¿ÙÔ˜ ÎÔ‹˜ − Kesme Uzunlu¤u - ·ífie zábûru -


cm 38
Ширина косьбы - SzerokoÊç ci´cia

Peso sem a ferramenta de corte e sem a protacção - µ¿ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜


ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÔ‹˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ − B›çak ve koruyucusuz a¤›rl›k - Hmotnost
bez fiezného nástroje a krytu - Вес без режущего инструмента и kg 4.5 5.6 6.2
защитного кожуха - Masa bez urzàdzenia
´ ´ tnàcego i zabezpieczajàcego
´
69
Português Ελληνικα Türkçe

CERTIFICADO DE GARANTIA ∂°°À∏™∏ GARANT‹ SERT‹F‹KASI

Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ì ÙȘ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp gerçeklefltirildi.
avançados da tecnologia actual. O fabricante garante os seus produtos por um Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Üretici/‹malatçı firma, özel/hobi amaçlı kullanımlar için, satınalma tarihinden sonra
período de vinte e quatro meses a partir da data de compra, desde que utilizados ÂÈÎÔÛÈÙÂÛÛ¤ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË/¯fiÌÈ. ∏ yirmidört aylık süreyle kendi ürünleri için garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel
privadamente ou como Hobby. A garantia é limitada a seis meses em caso de ÂÁÁ‡ËÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È Û ÙÚÂȘ kullanımlar durumunda altı ayla, kiralama durumunda ise üç ayla sınırlandırılmıfltır.
utilização profissional e a três meses em caso de aluguer. Ì‹Ó˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓÔÈΛ·Û˘.

Condições gerais de garantia °ÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ GARANTI GENEL KOflULLARı
1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede 1) ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. √ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ 1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. ‹malatçı firma; malzeme,
̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÒÏËÛ˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· iflçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu parçaları, satıfl ve teknik destek a¤ı
de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não
ÂÏ·Ùو̷ÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ˘ÏÈÎfi, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹.
conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não yoluyla de¤ifltirir. Garanti, satılan üründen kaynaklanan kusurlara ve kusurların
Português
anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências
∂ÏÏËÓÈο
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ ÛÙÂÚ› ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ù· ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Türkçe
sonuçlarına karflı satınalanı koruyan medeni kanundan kaynaklanan hakları
·fi ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÎÒ‰Èη fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÙÂÏÂÈÒÓ ‹ ÙˆÓ
derivadas de defeitos ou vícios do aparelho. ÂÏ·ÙÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÁÔÚ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔ˚fiÓ. ortadan kaldırmaz.
2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as 2) ∆Ô Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ı· Â¤Ì‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ̤۷ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο 2) Teknik personel, organizasyonel koflulların verdi¤i sınırlar içersinde olabildi¤ince
próprias exigências de organização. fiÚÈ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. en kısa sürede destek sa¤layacaktır.
3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exibir 3) °È· Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· 3) Garantide yer alan deste¤i talep etmek için, yetkili kifliye satıcı tarafından
ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido Âȉ›ÍÂÙ ÛÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi damgalanmıfl sertifikayı ve de mali açıdan zorunlu satınalma faturasını ya
plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘, Ï‹Úˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ da satınalma tarihini ispatlayan fifli göstermesi gereklidir.
qual comprovante da data de compra. Î·È Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÓfiÌÈÌË ·fi‰ÂÈÍË Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ 4) Garanti afla¤ıda yer alan durumlarda ortadan kalkar:
4) A garantia decai nos seguintes casos: ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. - Bakım yapılmadı¤ının açıkça anlaflılması,
- Falta evidente de manutenção; 4) ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË: - Ürünün do¤ru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı,
- ∂ÌÊ·ÓÔ‡˜ ·Ô˘Û›·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. - Makineye uygun olmayan ya¤ ya da yakıtın kullanımı,
- Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo;
- §·Óı·Ṳ̂Ó˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ. - Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı,
- Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios; - ∞ηٿÏÏËÏˆÓ ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ ‹ η˘Û›ÌÔ˘. - Yetkili olmayan kifliler tarafından makineye müdahalelerde bulunulması.
- Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais; - ÃÚ‹Û˘ ÌË ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ‹ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. 5) ‹malatçı flirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal iflletimi sonucunda
- ∂ÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. de¤iflmesi gereken parçaları, garanti kapsamının dıflında tutmaktadır.
- Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado; 5) √ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Î·È Ù·
5) O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos 6) Garanti, ürünün yenilefltirme ve iyilefltirme amacı ile yapılan eklentilerini hariçte
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÊıÔÚ¿ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. bıraktırmaktadır.
sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho. 6) ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
6) A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho. 7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve bakım ifllemlerini
7) ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ›
7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de kapsamamaktadır.
Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘.
manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia. 8) ∂Ӊ¯fiÌÂÓ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó 8) Taflıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti kapsamındaki hakları
8) Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·‡ÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘. taflımacıdan talep etmek için ivedilikle bildirilmelidir.
ao transportador; a inobservância, acarreta no decaimento da garantia. 9) °È· ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ (Briggs & Stratton, Tecumseh, 9) Makineye kurulmufl olan baflka marka motorlar için (Briggs ve Stratton, Tecumseh,
9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Kawasaki, Honda, ÎÏ.) Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ÈÛ¯‡ÂÈ Kawasaki, Honda, ve di¤erleri), garanti; o motor imalatçıları tarafından verilir.
Honda, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos Ë ÂÁÁ‡ËÛË Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. 10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı süspansiyon ve makine
respectivos fabricantes. 10) ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ˙ËÌȤ˜, ¿ÌÂÛ˜ ‹ ¤ÌÌÂÛ˜, Ô˘ ı· arızalarının, do¤rudan ya da dolaylı olarak, kiflilere ve eflyalara verdi¤i hasarları
10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Û ¿ÙÔÌ· ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‹ kapsamaz.
pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÂÍ·Ó·ÁηṲ̂ÓË ‰È·ÎÔ‹ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡.
da suspensão obrigada da sua utilização. "
"
MODELO - MONTE§O DATA - HMEPOMHNIA MODEL TAR‹H

SERIAL No -
¢IA¢OXIKO™
API£MO™ DISTRIBUIDOR - KATA™THMA ¶ø§H™H™ SER‹ NO BAY‹

COMPRADOR - A°OPA™MENO A¶O TON KYPIO SATIN ALAN BAY

Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica.


ªËÓ ÙÔ ÛÙ›ÏÂÙÂ! ∂ÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·›ÙËÛ˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘. Göndermek için de¤ildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.
"

70
âesky РУССКИЙ Polsky

ZÁRUKA A SERVIS KARTA GWARANCYJNA


ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Tento stroj byl navrÏen a vyroben pomocí nejmodernûj‰í v˘robní techniky. Настоящая машина была разработана и изготовлена использованием наиболее Niniejsze urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu
V˘robce poskytuje na své v˘robky záruku na dobu dvaceti ãtyfi mûsícÛ ode dne современных технологических процессов. На выпускаемую им продукцию najnowoczeÊniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na
изготовитель предоставляет гарантию на следующие сроки, начиная со дня покупки: swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesi´cy od daty zakupu do celów
zakoupení k soukromému/zájmovému pouÏití. Záruka je omezena na ‰est mûsícÛ prywatnych/hobbystycznych. Gwarancja zostaje ograniczona do szeÊciu (6) miesi´cy
двадцать четыре месяца в случае частного или любительского пользования; шесть
v pfiípadû profesionálního pouÏití a na tfii mûsíce v pfiípadû pronajímání. месяцев в случае профессионального пользования; три месяца, если машина дается w przypadku u˝ycia do pracy zawodowej oraz (3) miesi´cy w przypadku
напрокат. wypo˝yczania.
V‰eobecné záruãní podmínky
1) Záruka zaãne platit ode dne zakoupení v˘robku. V˘robce poskytuje zdarma Ogólne warunki gwarancji
prostfiednictvím své prodejní a servisní sítû v˘mûnu vadn˘ch dílÛ, jejichÏ Гбщие гарантийные условия 1) Gwarancja obowiàzuje poczàwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieç
1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель, через его sprzeda˝y i obs∏ugi technicznej, wymienia bezp∏atnie cz´Êci z wadami
závady byly zpÛsobeny materiálem, zpracováním a v˘robou. Záruka nezbavuje торговую сеть и центры сервисного обслуживания, обеспечивает
âesky materia∏owymi, wadami powsta∏ymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi.
kupujícího zákonn˘ch práv podle obãanského zákoníku v souvislosti s РУССКИЙ
безвозмездную замену дефектных частей в результате некачественных Polski
Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i
dÛsledky vad nebo poruch zpÛsoben˘ch prodanou vûcí. материалов, обработки и изготовления. Гарантия не лишает покупателя dotyczàcego roszczeƒ w wyniku wad i uszkodzeƒ spowodowanych przez
2) Pracovníci servisu poskytnou své sluÏby co moÏná nejdfiíve podle sv˘ch предусмотренных гражданским кодексом правами в отношении
последствия дефектов или пороков проданного товара. sprzedany przedmiot.
organizaãních moÏností. 2) Personel techniczny przystàpi do naprawy w czasie, na który pozwolà
2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит оказание помощи
3) V pfiípadû Ïádosti o opravu v rámci záruky je nutné pfiedloÏit oprávnûn˘m техническим персоналом в возможно кратчайший срок. wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to mo˝liwe.
pracovníkÛm zde níÏe uveden˘ záruãní list orazítkovan˘ prodejcem, 3) При оформлении запроса на оказание гарантийной технической помощи 3) Aby skorzystaç z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie
vyplnûn˘ ve v‰ech ãástech a doplnûn˘ prodejním fakturou nebo fiádn˘m предъявить уполномоченному персоналу надлежащим образом autoryzowanym pracownikom obs∏ugi poni˝szej karty gwarancyjnej,
pokladním blokem opatfien˘m datem prodeje. заполненное и заштемпелеванное продавцом нижеприведенное ostemplowanej przez sprzedawc´, wype∏nionej we wszystkich swoich
4) Záruka propadá v pfiípadû: гарантийное обязательство, приложив к нему счет-фактуру или кассовый cz´Êciach oraz faktury zakupu lub paragonu lub te˝ innego wymaganego
чек, подтверждающие дату приобретения. prawnie dokumentu sprzeda˝y z odnotowanà datà zakupu.
- zjevného zanedbání údrÏby, 4) Гарантия теряет силу в следующих случаях: 4) Utrata gwarancji nast´puje w przypadku:
- nesprávného pouÏití v˘robku nebo po‰kození, - явное невыполнение технического обслуживания; - Widocznego braku konserwacji.
- pouÏití nevhodn˘ch mazadel nebo paliv, - неправильное использование товара или нарушение его конструкции; - Nieprawid∏owego u˝ytkowania wyrobu lub jego przeróbek.
- pouÏití jin˘ch neÏ originálních náhradních dílÛ nebo doplƒkÛ, - использование ненадлежащих смазочных материалов и топлива; - Stosowania niew∏aÊciwych smarów lub paliwa.
- zásahÛ neoprávnûn˘ch pracovníkÛ. - использование не поставляемых изготовителем запчастей и принадлежностей; - Stosowania nieoryginalnych cz´Êci zamiennych lub akcesoriów.
5) V˘robce vyluãuje ze záruky materiály, které se opotfiebovávají, a souãásti - выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом. - Wykonywania napraw przez osoby nieupowa˝nione.
5) Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на части, 5) Producent nie obejmuje gwarancjà cz´Êci podlegajàcych normalnemu zu˝ywaniu
vystavené normálnímu funkãnímu opotfiebení. подвергающиеся нормальному износу.
6) Záruka vyluãuje modernizaãní a vylep‰ovací zásahy na v˘robku. podczas pracy urzàdzenia.
6) Из гарантии исключены любые работы, связанные с усовершенствованием 6) Gwarancja nie obejmuje prac majàcych na celu unowoczeÊnienie i ulepszenie
7) Záruka nezahrnuje sefiízení a údrÏbu, které jsou pfiípadnû provádûny v товара. produktu.
záruãním období. 7) Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому обслуживанию,
необходимость которых могла бы возникнуть в течение гарантийного периода. 7) Gwarancja nie obejmuje ustawienia ani czynnoÊci konserwacyjnych które b´dà
8) Pfiípadná po‰kození pfii pfiepravû je nutné ihned oznámit dopravci, jinak hrozí konieczne w okresie gwarancji.
8) В случае выявления вызванных во время транспортировки повреждений товара,
nebezpeãí propadnutí záruky. об этом следует незамедлительно уведомить перевозчика. Несоблюдение 8) Ewentualne uszkodzenia powsta∏e podczas transportu powinny zostaç
9) V pfiípadû motorÛ jin˘ch znaãek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, этого условия приведет к выходу товара из гарантии. natychmiastowo zg∏oszone przewoênikowi pod groêbà utraty gwarancji.
Honda apod.) namontovan˘ch na na‰ich strojích platí záruka poskytnutá 9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs & Stratton, 9) Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itp.)
v˘robci tûchto motorÛ. Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.) покрываются гарантией соответсвующих montowanych w naszych urzàdzeniach obowiàzuje gwarancja udzielona przez
10) Záruka nezahrnuje pfiípadná po‰kození, pfiímá nebo nepfiímá, zpÛsobená изготовителей. producenta silnika.
10) Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам прямой или 10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpoÊrednio lub poÊrednio
lidem nebo vûcem poruchou stroje, nebo v dÛsledku nuceného prodlouÏeného
косвенный ущерб в результате неисправности машины или ее продолжительного wyrzàdzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urzàdzeniu lub wynik∏ych
pfieru‰ení v pouÏívání tohoto stroje. принудительного простоя. z wymuszonego przed∏u˝onego przestoju w pracy urzàdzenia. "
"
MODEL - МОДЕЛЬ DATUM - ДАТА MODEL DATA

SERIOVÉ â
MAJITEL OPRÁVNùNÍ - ДИЛЕР NR SERYJNY NABYWCA PAN/I
СЕРИЯ №
КЕМ КУПЛЕНО SPRZEDAWCA

Nezasílejte! PfiiloÏte pouze pfii pfiípadném poÏadavku technické záruky. Nie wysy∏aç! Za∏àczyç jedynie w przypadku ˝àdania naprawy gwarancyjnej.
Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
"

71
P - ATENÇÃO! - Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.

GR - ¶ƒ√™√Ã∏! - ∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ηı’fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.

TR - D‹KKAT! - Bu k›lavuz, daima makinan›n yan›nda bulundurulmal›d›r.

CZ - UPOZORNùNÍ! - Tento návod by mûl b˘t uchováván spolu s pfiistrojem po celou dobu jeho Ïivotnosti.
RUS - ВНИМАНИЕ! - Эта инструкция должна быть постояно рядом с кусторезом

PL - UWAGA! - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyç urzàdzeniu przez ca∏y okres jego eksploatacji.

EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group


® 42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY
TEL. (0522) 956611 - TELEFAX (0522) 951555
EMAIL service@emak.it INTERNET http://www.emak.it

Вам также может понравиться