Вы находитесь на странице: 1из 36

TRADUCERE

LEGE 289

LEGE Nr. 289


din 22-07-2004

privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de


asigurări sociale
ЗАКОН № 289
от 22-07-2004
о пособиях по временной нетрудоспособности и
других пособиях социального страхования

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare a prezentei legi


Статья 1. Цель и сфера применения закона

(1) Prezenta lege stabileşte dreptul la prestaţii de asigurări sociale pentru prevenirea,
limitarea, înlăturarea riscurilor sociale şi susţinerea financiară a persoanelor
îndreptăţite a le primi, în cazul producerii unor astfel de riscuri.
(1) Настоящий закон определяет право на пособия социального
страхования для предупреждения, ограничения, устранения
социальных рисков и материальной поддержки лиц, имеющих право
на получение таких пособий в случае наступления указанных рисков.

(2) Reglementările prezentei legi se aplică în cazul următoarelor riscuri sociale


asigurate: îmbolnăvirea, maternitatea, creşterea copilului şi decesul.
(3) Положения настоящего закона применяются при наступлении
следующих страховых социальных рисков: болезни, материнства,
воспитания ребенка, смерти.

1
Capitolul II
PRESTAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE
Глава II
ПОСОБИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Articolul 2. Dreptul la prestaţii de asigurări sociale


Статья 2. Право на пособия социального страхования

(1) Dreptul la prestaţii de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi, se exercită prin
sistemul public de asigurări sociale.
(1) Право на пособия социального страхования осуществляется в
соответствии с настоящим законом через государственную систему
социального страхования.

(2) La prestaţii de asigurări sociale au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau reşedinţa în


Republica Moldova şi şomerii cu drept la ajutor de şomaj (în continuare – şomeri)
(2) Право на пособия социального страхования имеют застрахованные лица,
постоянно проживающие или временно пребывающие в Республике
Молдова, а также безработные, имеющие право на пособие по безработице
(далее – безработные).

(3) Persoana are dreptul la prestaţiile de asigurări sociale legate de riscurile sociale de
care este asigurată.
(3) Лицо имеет право на пособия социального страхования, связанные с
социальными рисками, от которых оно застраховано.

(4) Persoanele asigurate au dreptul, în condiţiile prezentei legi, la prestaţii de asigurări


sociale şi în cazurile în care riscul asigurat s-a produs în perioada de probă sau în ziua
concedierii. În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe
durată determinată precum şi în cazul lichidării unităţii, dreptul la prestaţii încetează la
data încetării contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate şi
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă survenită în urma unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale. În cazul încetării contractului individual de muncă
pe durată determinată, precum şi în cazul lichidării unităţii în perioada aflării în
concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dreptul la
indemnizaţia pentru creşterea copilului se menţine şi după încetarea contractului, cu
condiţia că asiguratul nu se angajează la o altă unitate.
(4) В соответствии с настоящим законом застрахованные лица имеют право
на пособия социального страхования и в случаях наступления страхового
риска в период испытательного срока или в день увольнения. Лица,
работающие на основе индивидуального трудового договора на
определенный срок, а также лица, оказавшиеся в ситуации ликвидации
предприятия, лишаются права на пособия со дня истечения срока действия
трудового договора, за исключением права на пособие по материнству и
пособие по временной нетрудоспособности, обусловленной несчастным
2
случаем на производстве или профессиональным заболеванием. В случае
прекращения действия индивидуального трудового договора на
определенный срок, а также в случае ликвидации предприятия в период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
право на пособие по воспитанию ребенка сохраняется и после прекращения
действия трудового договора при условии, что застрахованное лицо не
трудоустроилось на другом предприятии.

(41) Dreptul persoanei asigurate la indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b),
d) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) se stabileşte dacă aceasta confirmă, prin declaraţie pe
propria răspundere, pierderea, la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, a venitului
asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical.
(41) Право застрахованного лица на пособия, предусмотренные пунктами а),
b), d) и g) части (1) статьи 5 и пунктом а) части (1) статьи 15,
устанавливается, если это лицо декларацией под личную ответственность
подтверждает потерю в полном объеме застрахованного дохода на всех
предприятиях, где оно работает, по всему периоду медицинского отпуска.

(5) Categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public sînt specificate în


Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
(5) Категории лиц, подлежащих обязательному государственному
страхованию, определены Законом о государственной системе социального
страхования № 489-XIV от 8 июля 1999 года.

Articolul 3. Acordurile (convenţiile) internaţionale


Статья 3. Международные соглашения (конвенции)

Dacă acordurile (convenţiile) internaţionale privind asigurările sociale la care Republica


Moldova este parte stabilesc alte dispoziţii decît cele din prezenta lege, se aplică
dispoziţiile acestor acorduri (convenţii).
Если международным соглашением (конвенцией) о социальном страховании,
одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные
положения по сравнению с предусмотренными настоящим законом,
применяются положения международного соглашения (конвенции).

Articolul 4. Sursele de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale


Статья 4. Источники финансирования пособий социального страхования

(1) Plata prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d), e), f),
g), h) se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(1) Выплата пособий социального страхования, предусмотренных пунктами
b), c), d), e), f), g), h) части (1) статьи 5, осуществляется полностью за счет
средств бюджета государственного социального страхования.

3
(21) Începînd cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor
prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, se efectuează în modul următor:
(21) Начиная с 2013 года выплата пособий по временной нетрудоспособности,
обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным
с работой, за исключением случаев, предусмотренных частью (3) настоящей
статьи, осуществляется следующим образом:

a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din


mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an
calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. În cazul
şomerilor, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte din
mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat din prima zi;

а) первые пять календарных дней временной нетрудоспособности


оплачиваются из средств работодателя, но не более 15 дней в общей сумме за
один календарный год в случае многочисленных периодов временной
нетрудоспособности. Безработным пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается из средств бюджета государственного социального
страхования с первого дня;

b) începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul


mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după
expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, indemnizaţia se
plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

b) начиная с шестого календарного дня временной нетрудоспособности, а в


случае многочисленных периодов временной нетрудоспособности начиная с
первого дня истечения 15 суммарных дней, оплаченных из средств
работодателя, пособие выплачивается из средств бюджета государственного
социального страхования.

(3) Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză,


de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum
şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se
află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul
asigurărilor sociale de stat, începînd cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară
de muncă.

(3) Выплата пособий по временной нетрудоспособности в случаях


заболевания туберкулезом, СПИДОМ, раком любого вида или возникновения
угрозы прерывания беременности, а также выплата пособий по временной
нетрудоспособности беременным женщинам, состоящим на учете в
санитарно-медицинских учреждениях, осуществляется полностью за счет
4
средств бюджета государственного социального страхования начиная с
первого календарного дня временной нетрудоспособности.

Articolul 5. Tipurile de prestaţii de asigurări sociale


Статья 5. Виды пособий социального страхования

(1) Asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale au dreptul la următoarele prestaţii:
(1) В государственной системе социального страхования застрахованные
лица имеют право на следующие пособия:

a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de


accidente nelegate de muncă;
а) пособие по временной нетрудоспособности, обусловленной общим
заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой;

b) indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);


b) пособие по предупреждению заболеваний (карантину);

c) prestaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă;


c) пособие по восстановлению трудоспособности;

d) indemnizaţie de maternitate;
d) пособие по материнству;

f) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;


f) пособие по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет;

g) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;


g) пособие по уходу за больным ребенком;

h) ajutor de deces.
h) пособие на погребение.

(2) Şomerii au dreptul la prestaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), d) şi h).


(2) Безработные имеют право на пособия, предусмотренные пунктами а), d) и
h) части (1).

(3) Modul de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale se stabileşte de Guvern.


(3) Порядок предоставления пособий социального страхования определяется
Правительством.

5
Articolul 6. Condiţiile de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale
Статья 6. Условия назначения пособий социального страхования

(1) Asiguraţii au dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă au un stagiu total de


cotizare de cel puţin 3 ani.
(1) Застрахованные лица имеют право на пособия социального страхования
при наличии общего страхового стажа не менее 3 лет.

(2) Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la
prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în
ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii
copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului.

(2) Застрахованные лица, у которых общий страховой стаж составляет менее


3 лет, имеют право на пособия социального страхования при наличии не
менее 9 месяцев страхового стажа из последних 24 месяцев,
предшествовавших наступлению страхового риска или рождению ребенка в
случае страхового риска воспитание ребенка.

(3) Asiguraţii care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe


durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, beneficiază de dreptul
la prestaţii de asigurări sociale dacăau stagiul de cotizare specificat la alin.(1) sau (2) ori
de cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului asigurat.

(3) Застрахованные лица, работающие по срочному индивидуальному


трудовому договору, в том числе занятые на сезонных работах, имеют право
на пособия социального страхования при наличии страхового стажа,
предусмотренного частями (1) или (2), или не менее 12 месяцев страхового
стажа из последних 24 месяцев, предшествовавших наступлению страхового
риска.

(4) Şomerii beneficiază de prestaţii de asigurări sociale cu condiţia suspendării pentru


această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj.

(4) Безработные имеют право на пособия социального страхования при


условии приостановления на этот период выплаты пособия по безработице.

(5) Ajutorul de deces se acordă asiguraţilor indiferent de durata stagiului de cotizare,


precum şi persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care confirmă stagiul de cotizare
de cel puţin 3 ani.

(5) Пособие на погребение выплачивается застрахованным лицам вне


зависимости от длительности страхового стажа, а незастрахованным лицам –
при подтверждении страхового стажа не менее 3 лет.

6
(6) Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata
stagiului de cotizare.

(6) Застрахованные женщины имеют право на пособие по материнству


независимо от продолжительности страхового стажа.

(7) Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de


maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu de cotizare specificat la alin. (1), (2)
sau (3). În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de
maternitate), dreptul la indemnizaţie se stabileşte pentru perioada de la data înregistrării
căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate.

   (7) Жена, находящаяся на содержании у застрахованного мужа, имеет право


на пособие по материнству в случае подтверждения мужем страхового  стажа,
указанного в частях (1), (2) или (3). В случае регистрации брака после
наступления страхового риска (отпуск по беременности и родам) право на
пособие устанавливается со дня регистрации брака до конца отпуска по
беременности и родам.

(8) Persoanele care au beneficiat sau beneficiază de prestaţii de asigurări sociale pe


teritoriul altui stat nu pot beneficia, în condiţiile prezentei legi, de indemnizaţie pentru
acelaşi risc asigurat şi pentru aceeaşi perioadă.

(8) Лица, которые получали или получают пособия социального страхования


на территории другого государства, не могут получать в соответствии с
условиями настоящего закона пособие за тот же страховой риск и за тот же
период.

Articolul 7. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale


Статья 7. Основа для исчисления пособий социального страхования

(1) Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit.
a), b), d) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în
ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din
care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.

(1) Основой для исчисления пособий социального страхования,


предусмотренных пунктами а), b), d) и g) части (1) статьи 5 и пунктом а)
части (1) статьи 15, является среднемесячный застрахованный доход за
последние предшествовавшие наступлению страхового риска 12
календарных месяцев, на который начислялись индивидуальные взносы
социального страхования.

7
(2) Baza de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f)
o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice
premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii
individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se
substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei
incluse în calcul.

(2) Основой для исчисления пособия социального страхования,


предусмотренного пунктом f) части (1) статьи 5, является среднемесячный
застрахованный доход за последние предшествовавшие месяцу рождения
ребенка 12 календарных месяцев, на который начислялись индивидуальные
взносы социального страхования. Календарные месяцы дородового отпуска
заменяются тем же числом календарных месяцев, непосредственно
предшествовавших расчетному периоду.

(3) Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al
indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi plafonul venitului din care se
calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale stabilit prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include
anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni
în care s-a calculat venitul asigurat.

(3) Застрахованный доход за месяцы, включенные в расчет при определении


основы для исчисления пособий социального страхования, не может
превышать предельный доход, на который начисляются индивидуальные
взносы социального страхования, установленный законом о бюджете
государственного социального страхования на соответствующий год. При
включении в расчет неполного календарного года предел застрахованного
дохода устанавливается исходя из количества месяцев, за которые
исчислялся застрахованный доход.

(4) Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat
realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii
riscului asigurat.

(4) Среднемесячный застрахованный доход определяется путем деления на 12


суммарного застрахованного дохода на всех предприятиях за последние 12
календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления страхового
риска.

8
(5) În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni
calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea
bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de concediu medical, concediu de
maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj
cu drept de ajutor de şomaj, aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în
cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau,
după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data
producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea
asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare
perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului
indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului
asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12
luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din
alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.

(5) В случае, если на всех предприятиях в одни и те же календарные месяцы


из периода 12 календарных месяцев, включенных в расчет с целью
определения основы для исчисления пособий, полностью отсутствует
застрахованный доход по мотивам медицинского отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, безработицы с правом на пособие по безработице, эти месяцы
включаются в расчет с месячным застрахованным доходом в размере одной
тарифной ставки I разряда оплаты труда работников бюджетной сферы или,
по обстоятельствам, в размере гарантированной минимальной заработной
платы в реальном секторе, действующем на момент наступления страхового
риска, по основному месту работы застрахованного лица. Эта норма не
применяется в случае полного отсутствия застрахованного дохода на всех
предприятиях в одни и те же календарные месяцы из периода 12
календарных месяцев, включенных в расчет при определении основы для
исчисления пособий по другим, чем указанные, мотивам или по указанным
мотивам в сочетании с другими мотивами либо, по заявлению
застрахованного лица, заменяются равным количеством календарных
месяцев, непосредственно предшествовавших включенному в расчет периоду,
при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

9
(51) Dacă venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni
calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul ori dacă venitul
lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai
mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după
caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu
medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, atunci aceste luni se includ în baza de
calcul al indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă
la împlinirea vîrstei de 3 ani cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar
pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim
garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la
locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi
număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu
condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere
nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi
aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la
determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau
din motivele menţionate combinate cu alte motive.

(51) Если застрахованный доход отсутствует на всех предприятиях в одни и те


же календарные месяцы из периода 12 календарных месяцев, включенных в
расчет, или если месячный застрахованный доход в период за 12
календарных месяцев, включенных в расчет, меньше тарифной ставки I
разряда оплаты труда работников бюджетной сферы или, по
обстоятельствам, меньше размера гарантированной минимальной
заработной платы в реальном секторе по мотивам медицинского отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, безработицы с правом на пособие по
безработице, эти месяцы включаются в основу исчисления пособия по
материнству и пособия по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3
лет с месячным застрахованным доходом в размере одной тарифной ставки I
разряда оплаты труда работников бюджетной сферы или, по
обстоятельствам, в размере гарантированной минимальной заработной
платы в реальном секторе, действующем на момент наступления страхового
риска, по основному месту работы застрахованного лица либо, по заявлению
застрахованного лица, заменяются равным количеством календарных
месяцев, непосредственно предшествовавших включенному в расчет периоду,
при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. Данная норма
не применяется в случае полного отсутствия застрахованного дохода на всех
предприятиях в одни и те же календарные месяцы из периода 12
календарных месяцев, включенных в расчет при определении основы для
исчисления пособий по другим, чем указанные, мотивам или по указанным
мотивам в сочетании с другими мотивами.
10
(6) În cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii producerii
riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la
toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul
unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii
riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului.

(6) Если застрахованное лицо работало в период, предшествующий месяцу


наступления страхового риска, менее 12 календарных месяцев, одни и те же
календарные месяцы, отсутствующие на всех предприятиях до поступления
на работу, включаются в расчет с месячным застрахованным доходом в
размере одной тарифной ставки I разряда оплаты труда работников
бюджетной сферы или, по обстоятельствам, в размере гарантированной
минимальной заработной платы в реальном секторе, действующем на момент
наступления страхового риска, по основному месту работы застрахованного
лица.

(7) În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii


producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de
concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la
împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul al
indemnizaţiei o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare
în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului
ori, la cererea asiguratului, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni
calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta
va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

(7) Если застрахованное лицо за последние 12 календарных месяцев,


предшествовавших месяцу наступления страхового риска, не имеет никакого
застрахованного дохода на всех предприятиях по мотивам медицинского
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, безработицы с правом на пособие по
безработице, основой для исчисления пособия является размер одной
тарифной ставки I разряда оплаты труда работников бюджетной сферы или,
по обстоятельствам, размер гарантированной минимальной заработной
платы в реальном секторе, действующий на момент наступления страхового
риска, по основному месту работы застрахованного лица, либо, по заявлению
застрахованного лица, эти месяцы заменяются равным количеством
календарных месяцев, непосредственно предшествовавших включенному в

11
расчет периоду, при условии, что это приведет к увеличению размера
пособия.

(71) În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii


producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate ori dacă venitul
lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic
decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,
decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu
medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul al indemnizaţiei de
maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3
ani o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul
bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare
la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la
cererea asiguratului, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice
imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la
majorarea cuantumului indemnizaţiei.

(71) Если застрахованное лицо за последние 12 календарных месяцев,


предшествовавших месяцу наступления страхового риска, не имеет никакого
застрахованного дохода на всех предприятиях или если месячный
застрахованный доход за последние 12 календарных месяцев, включенных в
расчет, меньше тарифной ставки I разряда оплаты труда работников
бюджетной сферы или, по обстоятельствам, меньше размера
гарантированной минимальной заработной платы в реальном секторе по
мотивам медицинского отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, безработицы с правом на
пособие по безработице, основой для исчисления пособия по материнству и
пособия по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет является
размер одной тарифной ставки I разряда оплаты труда работников
бюджетной сферы или, по обстоятельствам, размер гарантированной
минимальной заработной платы в реальном секторе, действующий на
момент наступления страхового риска, по основному месту работы
застрахованного лица, либо, по заявлению застрахованного лица, эти месяцы
заменяются равным количеством календарных месяцев, непосредственно
предшествовавших включенному в расчет периоду, при условии, что это
приведет к увеличению размера пособия.

12
(72) În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii
survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de
concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul
indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se
stabileşte reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii
pentru copilul precedent.

(72) Если застрахованное лицо за последние 12 календарных месяцев,


предшествовавших месяцу наступления страхового риска, не имело
застрахованного дохода на всех предприятиях по мотивам отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет, размер пособия по материнству и
пособия по воспитанию следующего ребенка определяется исходя из основы
для исчисления, на базе которой были исчислены эти пособия на
предыдущего ребенка.

(8) La determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale, lunile


calendaristice în care nu s-a realizat venit asigurat din motiv de concediu medical,
concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de
3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj se includ în calcul în modul prevăzut la alin.
(5), (6) şi (7) numai la unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază.
Unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază se consideră unitatea unde
se păstrează carnetul de muncă al asiguratului.

(8) При определении основы для исчисления пособий социального


страхования календарные месяцы, по которым отсутствует застрахованный
доход по мотивам медицинского отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, безработицы с
правом на пособие по безработице, включаются в расчет в порядке,
установленном частями (5), (6) и (7), только на предприятии, являющемся
основным местом работы застрахованного лица. Основным местом работы
считается предприятие, на котором хранится трудовая книжка
застрахованного лица.

(9) Prevederile alin. (4)–(8), (11) şi (12) se aplică la determinarea bazei de calcul al
indemnizaţiilor şi în cazul în care asiguratul activează la o singură unitate.

(9) Положения частей (4)–(8), (11) и (12) применяются при определении


основы для исчисления пособий и в случае, когда застрахованное лицо
работает только на одном предприятии.

(10) Lunile din perioada de 12 luni calendaristice premergătoare producerii riscului


asigurat în care venitul asigurat lipseşte din alte motive decît cele menţionate la alin. (5)
nu se exclud din calcul.

13
(10) Месяцы из периода последних 12 календарных месяцев,
предшествовавших наступлению страхового риска, в которых отсутствует
застрахованный доход по иным, чем указанные в части (5), мотивам, не
исключаются из расчета.

(11) În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii


producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din alte motive
decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului
pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj, indemnizaţia de
asigurări sociale nu se acordă.

(11) Застрахованному лицу, которое за последние 12 календарных месяцев,


предшествовавших наступлению страхового риска, не имеет застрахованного
дохода ни на одном предприятии по иным причинам, нежели медицинский
отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, безработица с правом на пособие по
безработице, пособие социального страхования не назначается.

(12) Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate care nu se


încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din prezenta
lege o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în
sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în
vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al femeii
asigurate.

(12) Основой для исчисления пособия по материнству застрахованным


женщинам, которые не соответствуют ни одному из условий,
предусмотренных частями (1), (2) и (3) статьи 6, является размер одной
тарифной ставки I разряда оплаты труда работников бюджетной сферы или,
по обстоятельствам, размер гарантированной минимальной заработной
платы в реальном секторе, действующий на момент наступления страхового
риска, по основному месту работы застрахованной женщины.

(13) Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate acordate soţiilor aflate la întreţinerea


soţilor asiguraţi o constituie venitul mediu lunar asigurat al soţului, determinat în
condiţiile prezentului articol.

(13) Основой для исчисления пособия по материнству, предоставляемого


женам, находящимся на содержании у застрахованных мужей, является
среднемесячный застрахованный доход мужа, определяемый в соответствии с
требованиями настоящей статьи.

14
(14) Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit.
a) şi d) şi art. 15 alin. (1) lit. a) pentru şomeri o constituie cuantumul lunar al ajutorului
de şomaj în vigoare la data producerii riscului asigurat.

(14) Основой для исчисления пособий социального страхования,


предусмотренных пунктами а) и d) части (1) статьи 5 и пунктом а) части (1)
статьи 15, в случае безработных является размер месячного пособия по
безработице, действующий на момент наступления страхового риска.

(15) Venitul asigurat se include în calcul în lunile pentru care a fost calculat.

(15) Застрахованный доход включается в расчет месяцев, по которым он


исчислен.

(16) Indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a)
se calculează şi se plătesc pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi
calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în
conformitate cu prevederile prezentului articol, la numărul de zile calendaristice din luna
pentru care se plăteşte indemnizaţia.

(16) Пособия, предусмотренные пунктами а), b), d) и g) части (1) статьи 5 и


пунктом а) части (1) статьи 15, исчисляются и выплачиваются за
календарные дни. Застрахованный доход за один календарный день
определяется путем деления среднемесячного застрахованного дохода,
исчисленного в соответствии с положениями настоящей статьи, на число
календарных дней месяца, за который выплачивается пособие.

(17) Indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) şi
art. 15 alin. (1) lit. a), stabilite în conformitate cu prezenta lege, nu se recalculează, cu
excepţia cazurilor legate de modificarea legislaţiei privind modul de salarizare.

(17) Пособия социального страхования, предусмотренные пунктами а), b), d),


f) и g) части (1) статьи 5 и пунктом а) части (1) статьи 15, назначенные в
соответствии с настоящим законом, не пересчитываются, за исключением
случаев, связанных с изменением законодательства о порядке оплаты труда.

15
Articolul 8. Confirmarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă
Статья 8. Подтверждение права на пособие по временной нетрудоспособности

Dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se confirmă prin


certificat de concediu medical, eliberat în modul aprobat de Guvern.

Право на пособие по временной нетрудоспособности подтверждается листком


о медицинском отпуске, выданным в порядке, утвержденном
Правительством.

Articolul 9. Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară


de muncă
Статья 9. Продолжительность периода, на который предоставляется пособие
по временной нетрудоспособности

(1) Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
este de cel mult 180 de zile în cursul unui an calendaristic. Plata indemnizaţiei se
efectuează în condiţiile art. 4.

(1) Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется на период не


более 180 дней в течение календарного года. Выплата пособия
осуществляется в соответствии с положениями статьи 4.

(2) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, începînd cu a 120-a zi, se


plăteşte în cazul prelungirii concediului medical, avizat de Consiliul Naţional pentru
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (în continuare - CNDDCM).

(2) Начиная со 120-го дня пособие по временной нетрудоспособности


выплачивается в случае, если медицинский отпуск продлен на основании
заключения Национального консилиума установления ограничения
возможностей и трудоспособности (далее –НКУОВТ).

(3) Asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată ce nu depăşeşte


un an, inclusiv celor angajaţi la lucrări sezoniere, şi şomerilor, în perioada de acordare a
ajutorului de şomaj, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă
pentru o perioadă de pînă la 30 de zile în cursul unui an calendaristic. Asiguraţilor cu
contract individual de muncă pe durată determinată ce depăşeşte un an indemnizaţia
pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în condiţiile alin.(1).

(3) Застрахованным лицам, работающим по индивидуальному трудовому


договору, заключенному на определенный срок, не превышающий одного
года, в том числе занятым на сезонных работах, и безработным в период
16
предоставления пособия по безработице пособие по временной
нетрудоспособности предоставляется на срок не более 30 дней в течение
календарного года. Застрахованным лицам, работающим по
индивидуальному трудовому договору, заключенному на определенный срок,
превышающий один год, пособие по временной нетрудоспособности
предоставляется в соответствии с частью (1).

(4) Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
tuturor beneficiarilor ce cad sub incidenţa prezentei legi, în caz de tuberculoză, SIDA şi
cancer de orice tip, cu avizareaCNDDCM, este de cel mult un an pe parcursul ultimilor
2 ani.

(4) В случаях заболевания туберкулезом, СПИДом, раком любого вида для


всех категорий лиц, подпадающих под действие настоящего закона,
продолжительность периода, на который предоставлено пособие по
временной нетрудоспособности, составляет на основании заключения
НКУОВТ до одного года в интервале последних двух лет.

(5) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu sarcina se


acordă pe durata concediului medical fără restricţii.

(5) Во время беременности на период нахождения в медицинском отпуске


пособие по временной нетрудоспособности предоставляется без ограничений.

(6) Pentru cazurile neîntrerupte de incapacitate temporară de muncă, cu trecere dintr-un


an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începînd cu
prima zi de incapacitate temporară de muncă.

(6) При непрерывной временной нетрудоспособности, переходящей из одного


календарного года в другой, учет дней ведется с охватом всего периода
начиная с первого дня временной нетрудоспособности.

Articolul 10. Dreptul la prelungirea perioadei pentru care se acordă indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă
Статья 10. Право на продление периода, на который предоставляется пособие
по временной нетрудоспособности

(1) Medicul curant propune încadrarea în grad de dizabilitate în cazul în care bolnavul
nu a fost recuperat la expirarea perioadei pentru care se acordă indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă, stabilită în conformitate cu prezenta lege. În cazul în
care măsurile de tratament şi reabilitare nu s-au soldat cu ameliorarea stării de sănătate,
boala sau trauma are o evoluţie îndelungată şi/sau au apărut semne de dizabilitate cu
pierderea capacităţii de muncă, trimiterea bolnavului la expertizare se efectuează
indiferent de durata concediului medical.

17
(1) Если больной не выздоровел по истечении периода, на который
предоставлено пособие по временной нетрудоспособности и который
установлен в соответствии с настоящим законом, лечащий врач предлагает
установить степень ограничения возможностей. В случае, если принятые
меры по восстановлению здоровья и реабилитации не привели к улучшению
состояния больного либо если болезнь или травма имеет продолжительное
развитие и/или появились симптомы ограничения возможностей с утратой
трудоспособности, направление больного на медицинскую экспертизу
осуществляется независимо от продолжительности медицинского отпуска.

(2) În situaţii temeinic motivate privind posibilitatea recuperării, medicul curant propune
prelungirea concediului medical peste 180 de zile, în scopul evitării încadrării în grad de
dizabilitate şi al menţinerii asiguratului în activitate.

(2) При наличии обоснованных возможностей для восстановления здоровья


больного лечащий врач предлагает продлить медицинский отпуск свыше 180
дней с целью избежания установления степень ограничения возможностей и
сохранения работоспособности застрахованного лица.

(3) CNDDCM decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea
programului recuperator, transferul temporar la o altă muncă, reducerea programului de
lucru, reluarea activităţii profesionale sau încadrarea în grad de dizabilitate.

(3) В случае необходимости НКУОВТ выносит решение о продлении


медицинского отпуска для продолжения программы восстановления
здоровья, о временном переводе на другую работу, сокращении рабочего дня,
о возобновлении трудовой деятельности или установлении степень
ограничения возможностей.

(4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 30 de zile,
în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare, în baza avizului
CNDDCM.

(4) Медицинский отпуск продлевается свыше 180 дней по заключению


НКУОВТ не более чем на 30 дней, в зависимости от состояния здоровья
больного и результатов оздоровительных мероприятий.

(5) În cazul prelungirii concediului medical peste 180 de zile, indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă se acordă pentru întreaga perioadă de concediu medical
prelungit.

(5) При продлении медицинского отпуска свыше 180 дней пособие по


временной нетрудоспособности предоставляется на весь период продленного
медицинского отпуска.

18
Articolul 11. Plata indemnizaţiei în cazul încadrării în grad de dizabilitate
Статья 11. Выплата пособия при установлении степень ограничения возможностей

În cazul în care CNDDCM a decis încadrarea în grad de dizabilitate, indemnizaţia pentru


incapacitate temporară de muncă se plăteşte pînă la data la care persoanei i s-a stabilit
grad de dizabilitate, fără a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă
indemnizaţie, prevăzută de prezenta lege.

Если НКУОВТ вынес решение об установлении степень ограничения


возможностей, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до
дня определения степень ограничения возможностей в пределах
максимальной продолжительности периода, на который было предоставлено
пособие, предусмотренной настоящим законом.

Articolul 12. Dreptul la indemnizaţii de asigurări


                       sociale în anumite situaţii
Статья 12. Право на пособия социального страхования в отдельных случаях

(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 15 alin. (1) lit. a) se
acordă şi în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul
concediului de odihnă anual. Concediul se prelungeşte cu durata incapacităţii temporare
de muncă ce a decurs în interiorul său.

(1) Пособия, предусмотренные пунктами а) и d) части (1) статьи 5 и пунктом


а) части (1) статьи 15, предоставляются и в случае наступления временной
нетрудоспособности в период ежегодного оплачиваемого отпуска. В этом
случае отпуск продлевается на количество дней временной
нетрудоспособности, имевшей место во время отпуска.

(2) Nu se acordă indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi g) şi art. 15
alin. (1) lit. a) pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit la locul de
muncă de bază, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor
contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.

(2) Пособия, предусмотренные пунктами а), b), d) и g) части (1) статьи 5 и


пунктом а) части (1) статьи 15, не предоставляются за дни, в течение которых
застрахованное лицо находилось по основному месту работы в отпуске без
сохранения заработной платы, за период приостановления индивидуального
трудового договора и иных договоров о выполнении работ или оказании
услуг.

19
(3) Nu se acordă indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g) şi art. 15 alin.
(1) lit. a) în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului
pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. Norma dată nu se aplică persoanelor care îşi reiau
activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de
pînă la 0,5 din salariul de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare
ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata
programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare, la fiecare dintre
unităţi.

(3) Пособия, предусмотренные пунктами а), b) и g) части (1) статьи 5 и


пунктом а) части (1) статьи 15, не предоставляются в период нахождения
застрахованного лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет. Эта норма не применяется в отношении лиц,
восстанавливающихся на работе на условиях неполного рабочего времени с
оплатой труда в размере до 0,5 должностного/тарифного оклада,
установленного в соответствии с тарифной системой оплаты труда, или в
размере причитающегося заработка за фактически отработанное время в
пределах 0,5 продолжительности рабочего времени в случае оплаты труда в
соответствии с нетарифными системами оплаты труда, на каждом из
предприятий

Articolul 13. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate 


                      temporară de muncă
Статья 13. Размер пособия по временной нетрудоспособности

(1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se


stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează:

(1) Месячный размер пособия по временной нетрудоспособности


устанавливается дифференцированно, в зависимости от продолжительности
страхового стажа получателя, следующим образом:

a) 60% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare de
pînă la 5 ani;

а) 60 процентов основы для исчисления пособия, установленной в


соответствии со статьей 7, при наличии страхового стажа до 5 лет;

b) 70% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare
cuprins între 5 şi 8 ani;

20
b) 70 процентов основы для исчисления пособия, установленной в
соответствии со статьей 7, при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет

c) 90% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare de
peste 8 ani.

c) 90 процентов основы для исчисления пособия, установленной в


соответствии со статьей 7, при наличии страхового стажа свыше 8 лет.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de


tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul stabilită
conform art.7.

(2) В случаях заболевания туберкулезом, СПИДом, раком любого вида


размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 100 процентов
основы исчисления, установленной в соответствии со статьей 7 .

Articolul 14. Indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor


Статья 14. Пособие по предупреждению заболеваний (карантину)

(1) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, asiguratul are dreptul la indemnizaţie pentru


carantină.

(1) Для предупреждения заболеваний застрахованные лица имеют право на


пособие по карантину.

(2) Indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguratului căruia i se interzice să-şi


continue activitatea din cauza carantinei, pe o durată stabilită prin certificat de concediu
medical, eliberat conform legislaţiei în vigoare.

(2) Пособие по карантину предоставляется застрахованным лицам, которым


запрещается продолжать работу по причине карантина на период,
установленный в листке о медицинском отпуске, выданном в соответствии с
действующим законодательством.

21
(3) Indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor se stabileşte în condiţiile şi în
cuantumurile prevăzute la art.13 alin.(1).

(3) Пособие по предупреждению заболеваний устанавливается согласно


условиям и в размерах, предусмотренных частью (1) статьи 13.

(4) Indemnizaţia pentru carantină nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în
concediul neplătit, în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3
ani şi pentru perioada suspendării contractului individual de muncă. Norma dată nu se
aplică persoanelor care îşi reiau activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial.

(4) Пособие по карантину не предоставляется за дни, когда застрахованное


лицо находилось в отпуске без сохранения заработной платы, в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и за период
приостановления индивидуального трудового договора. Эта норма не
применяется в отношении лиц, восстанавливающихся на работе на условиях
неполного рабочего времени.

Articolul 16. Indemnizaţia de maternitate


Статья 16. Пособие по материнству

(1) Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care s-au aflat la
evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la
concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal,
beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

(1) Застрахованным лицам, женам, находящимся на содержании у


работающих мужей, и безработным, находящимся на учете в санитарно-
медицинских учреждениях Республики Молдова, имеющим право на отпуск
по беременности и родам, включающий дородовой отпуск и послеродовой
отпуск, назначается пособие по материнству.

(2) Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o


perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a
doi sau mai mulţi copii – de 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai
mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile
calendaristice pentru concediul prenatal şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul
postnatal.

(2) Пособие по материнству выдается начиная с 30-й недели беременности


продолжительностью 126 календарных дней, а в случае осложненных родов
или рождения двух или более детей – на 140 календарных дней. В случае
беременности с тремя и более зародышами период обеспечения пособием по
дородовому отпуску увеличивается на 42 календарных дня, а послеродовой
отпуск – на 14 календарных дней.
22
(3) În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal,
indemnizaţia de maternitate se acordă pentru perioada stabilită, potrivit alin.(2).

(3) Если ребенок родился мертвым или умер в течение послеродового


отпуска, пособие по материнству предоставляется на период, установленный
в соответствии с частью (2).

(4) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul
stabilită conform art.7.

(4) Ежемесячный размер пособия по материнству составляет 100 процентов


основы для исчисления, установленной согласно статье 7.

(5) În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului


asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului
de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii
privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în
această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi
y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe
propria răspundere că nu este persoană asigurată.

(5) В целях настоящей статьи жена считается находящейся на содержании у


застрахованного мужа, если в течение 9 месяцев подряд, предшествовавших
месяцу предоставления отпуска по беременности и родам, она не находилась
ни в одной из ситуаций, предусмотренных статьей 4 Закона о
государственной системе социального страхования, или если она утратила в
этот период статус застрахованного лица по не зависящим от нее
обстоятельствам (пункты b), c), d), f), x) и y) части (1) статьи 86 Трудового
кодекса), что подтверждается трудовой книжкой и письменной декларацией
под личную ответственность о том, что она не является застрахованным
лицом.

Articolul 18. Indemnizaţia pentru creşterea copilului


Статья 18. Пособие по воспитанию ребенка

(1) Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi are dreptul la indemnizaţie
lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi pînă la vîrsta de 3 ani
a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă
de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a
concediului.

(1) Застрахованное лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком до


достижения им возраста 3 лет на всех предприятиях, где оно работает,
23
пользуется правом на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка начиная
со дня предоставления отпуска и до достижения ребенком возраста 3 лет.
Если дата предоставления отпуска по уходу за ребенком отличается у
соответствующих предприятий, пособие назначается со дня последней даты
предоставления отпуска.

(2) De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional:


unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea
copilului, precum şi tutorele, dacă sînt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de
realizare a stagiului de cotizare prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3).

(2) Правом на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка пользуется, по


заявлению, одно из следующих лиц: один из родителей, дедушка, бабушка,
другой родственник, непосредственно осуществляющий уход за ребенком, а
также опекун, если они являются застрахованными лицами и соответствуют
условиям, относящимся к страховому стажу, предусмотренным частями (1),
(2) или (3) статьи 6.

(3) În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pentru creşterea copilului îşi reia
activitatea în condiţiile timpului de muncă integral înainte de expirarea concediului
pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se
suspendă şi se stabileşte uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), dacă întruneşte
condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3).

(3) Если получатель пособия по уходу за ребенком восстанавливается на работе на


условиях полной продолжительности рабочего времени до истечения отпуска по
уходу за ребенком или устраивается на работу на другом предприятии, право на
пособие приостанавливается и назначается другому лицу из числа указанных в
части (2), если оно соответствует условиям, предусмотренным частями (1), (2) или
(3) статьи 6.

(4) În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în
condiţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia nu se suspendă.

(4) Если мать или отец (получатель пособия по уходу за ребенком)


восстанавливается на работе на условиях сокращенной продолжительности
рабочего времени, выплата пособия не прекращается.

(5) În cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de
dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional:
concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate menţionate la alin.
(2). Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/ indemnizaţii pentru
24
copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o
singură indemnizaţie.

(5) В случае детей-близнецов или нескольких детей в возрасте до 3 лет


правом на пособие по воспитанию ребенка пользуются, по заявлению,
одновременно оба родителя или одновременно двое из застрахованных лиц,
указанных в части (2). Каждое застрахованное лицо пользуется правом на
пособие/пособия на ребенка/детей, за которыми оно непосредственно
осуществляет уход. На каждого ребенка назначается одно пособие.

(6) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza
de calcul stabilită la art. 7, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare copil

(6) Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 30


процентов основы для исчисления, установленной в соответствии со статьей
7, но не менее 540 леев на каждого ребенка.

Articolul 19. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav


Статья 19. Пособие по уходу за больным ребенком

(1) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, iar în cazul
copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni
intercurente - pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, dacă copilul cu dizabilităţi nu îşi
exercită dreptul la muncă, se acordă în bază de certificat de concediu medical, eliberat în
condiţiile legislaţiei în vigoare.

(1) Пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до 10 лет, ребенком с


онкологическим заболеванием и ребенком с ограниченными возможностями
при заболеваниях, не связанных с ограничением возможностей, до
достижения им возраста 18 лет предоставляется на основании листка о
медицинском отпуске, выданного согласно действующему законодательству.

(11) Dreptul la indemnizaţie se acordă, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui.
În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu
pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie
oncologică în vîrstă de pînă la 18 ani, dacă copilul cu dizabilităţi nu îşi exercită dreptul
la muncă, sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, dacă copilul cu
dizabilităţi nu îşi exercită dreptul la muncă, indemnizaţia se acordă altor persoane
asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.

    (11) Право на пособие  предоставляется, по выбору, одному из родителей:


отцу или матери. В случае, если ни отец, ни мать по документально
подтвержденным уважительным причинам не могут ухаживать за больным
ребенком в возрасте до 10 лет, за ребенком с онкологическим заболеванием в
возрасте до 18 лет или за ребенком с ограниченными возможностями в
25
возрасте до 18 лет, пособие назначается другим застрахованным лицам:
опекуну, иному члену семьи, дедушке, бабушке.

(12) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pentru zilele în care
asiguratul s-a aflat în concediul anual (de bază sau suplimentar), în concediul neplătit, în
concediul pentru îngrijirea acestui copil pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi pentru
perioada suspendării contractului individual de muncă.

(12) Пособие по уходу за больным ребенком не предоставляется за дни, когда


застрахованное лицо находилось в ежегодном оплачиваемом отпуске
(основном или дополнительном), в отпуске без сохранения заработной платы,
в отпуске по уходу за указанным ребенком до достижения им возраста 3 лет, и
за период приостановления индивидуального трудового договора.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav se stabileşte în


conformitate cu art.13 alin.(1).

(2) Размер пособия по уходу за больным ребенком устанавливается в


соответствии с частью (1) статьи 13.

Articolul 20. Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru îngrijirea copilului
bolnav
Статья 20. Продолжительность периода, на который предоставляется пособие
по уходу за больным ребенком

(1) Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav este de
cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de
cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar
pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile
cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil.

(1) Пособие по уходу за больным ребенком предоставляется на срок не более


14 календарных дней в случаях оказания медицинской помощи в
амбулаторных условиях и до 30 календарных дней – в случаях оказания
медицинской помощи в стационаре (на период, когда ребенок нуждается в
уходе), но не более 60 дней суммарно за один календарный год на каждого
ребенка.

(2) În cazul în care copilul suferă de boli contagioase, este imobilizat într-un aparat
ghipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale, durata concediului medical se

26
stabileşte de către consiliul medical consultativ, iar indemnizaţia se acordă pentru
perioada integrală a concediului medical.

(2) Если у ребенка инфекционное заболевание, если он иммобилизован в


гипсовый аппарат или подвергся хирургическому вмешательству,
продолжительность медицинского отпуска устанавливается
Консультативным медицинским консилиумом, а пособие предоставляется на
весь период медицинского отпуска.

Articolul 21. Ajutorul de deces


Статья 21. Пособие на погребение

(1) În caz de deces al asiguratului, pensionarului din sistemul public de asigurări sociale,
şomerului sau persoanei care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani, de
ajutorul de deces beneficiază o singurăpersoană, care poate fi, după caz, soţul/soţia
supravieţuitor/supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, conform legislaţiei
în vigoare, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile
ocazionate de deces.

(1) В случаях смерти застрахованного лица, пенсионера государственной


системы социального страхования, безработного или лица, имеющего общий
страховой стаж не менее 3 лет, на пособие на погребение согласно
действующему законодательству имеет право одно лицо, которым может
быть супруг/супруга умершего, их ребенок, один из родителей, опекун или
попечитель, либо, в случае отсутствия таковых, лицо, которое докажет, что
понесло расходы на погребение.

(2) Asiguratul, şomerul şi pensionarul beneficiază de dreptul la ajutor de deces în caz de


deces al unui membru de familie care nu avea drept de asigurări sociale.

(2) Застрахованное лицо, безработный, пенсионер имеют право на пособие на


погребение в случае смерти члена семьи, не имевшего права на пособия
социального страхования.

(3) Se consideră membru de familie, în sensul prezentului articol:


(3) В соответствии с настоящим законом членами семьи являются:
a) soţul/soţia; а) супруг/супруга;
b) părinţii; b) родители;
c) copiii pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la
o instituţie de învăţămînt, - pînă la absolvire, însă pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani,
precum şi copiii inapţi pentru muncă, indiferent de vîrstă, dacă şi-au pierdut capacitatea
de muncă pînă la atingerea vîrstelor menţionate.

27
c) дети, не достигшие возраста 18 лет, или, если они обучались на дневном
отделении в учебном заведении, – до окончания учебы, но не позднее
достижения ими 23-летнего возраста, а также нетрудоспособные дети
независимо от возраста, если они потеряли трудоспособность до достижения
вышеуказанных возрастов.

(4) Ajutorul de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă.


(4) Пособие на погребение выплачивается единовременно, в фиксированной
сумме.

(5) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor
sociale de stat.
(5) Размер пособия на погребение устанавливается ежегодно законом о
бюджете государственного социального страхования.

Articolul 22. Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul


falimentului angajatorului
Статья 22. Выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае
банкротства работодателя

În cazul falimentului angajatorului, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de


muncă, ce a început să curgă anterior acestei situaţii, se plăteşte analogic salariului, în
temeiul art.54 din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001, din contul
bugetului asigurărilor sociale de stat.

В случае банкротства работодателя пособие по временной нетрудоспособности,


наступившей до этой ситуации, выплачивается застрахованным лицам аналогично
заработной плате (на основании статьи 54 Закона о несостоятельности № 632-XV
от 14 ноября 2001 года) из средств бюджета государственного социального
страхования.

Articolul 23. Acordarea indemnizaţiilor de asigurări sociale persoanelor care desfăşoară


activităţi în mai multe unităţi
Статья 23. Предоставление пособий социального страхования лицу,
работающему на нескольких предприятиях

Pentru persoana care desfăşoară activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată
conform legislaţiei, indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a),
b), d), f) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) se calculează în funcţie de venitul total asigurat,
calculat în conformitate cu art.7.

Лицу, работающему на нескольких предприятиях, застрахованному на


каждом из них в соответствии с действующим законодательством, пособия
28
социального страхования, предусмотренные пунктами а), b), d), f) и g) части
(1) статьи 5 и пунктом а) части (1) статьи 15, исчисляются исходя из всего
застрахованного дохода, определенного в соответствии со статьей 7.

Articolul 24. Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale


Статья 24. Исчисление и выплата пособий социального страхования

Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se efectuează de organele abilitate,


în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Исчисление и выплата пособий социального страхования осуществляются


уполномоченными на то органами в соответствии с действующим
законодательством.

Articolul 25. Termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurări sociale


Статья 25. Сроки выплаты пособий социального страхования

(1) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se efectuează:


(1) Выплата пособий социального страхования производится:

a) lunar, cel tîrziu la data achitării salariului pentru luna respectivă, în cazul asiguraţilor
cu contract individual de muncă;

а) застрахованным лицам, работающим по индивидуальному трудовому


договору, – ежемесячно, не позднее дня выплаты заработной платы за
соответствующий месяц;

b) la data depunerii certificatului medical sau în cel mult 10 zile de la această dată în
cazul celorlalte categorii de asiguraţi, al pensionarilor şi şomerilor.

b) остальным категориям застрахованных лиц, пенсионерам и безработным –


в день представления листка о медицинском отпуске или не позднее 10 дней
после этой даты.

(2) Plata ajutorului de deces se efectuează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data
prezentării tuturor actelor necesare.

(2) Пособие на погребение выплачивается в течение не более чем 3 рабочих


дней со дня подачи всех необходимых документов.

29
Articolul 26. Persoanele cărora li se plăteşte indemnizaţie de asigurări sociale
Статья 26. Лица, которым выплачиваются пособия социального страхования

(1) Indemnizaţia de asigurări sociale se plăteşte beneficiarului, reprezentantului legal sau


persoanei lui de încredere.

(1) Пособия социального страхования выплачиваются получателю, его


законному представителю или доверенному лицу.

(2) Indemnizaţia de asigurări sociale stabilită pentru luna în curs şi neplătită asiguratului
decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora,
persoanei care dovedeşte că l-a îngrijit pînă la data decesului.

(2) Невыплаченные пособия социального страхования, назначенные


умершему застрахованному лицу за текущий месяц, выплачиваются
пережившему его супругу, детям, родителям или, при отсутствии таковых,
лицу, подтвердившему то, что оно осуществляло уход за умершим до дня его
смерти.

(3) Indemnizaţia de asigurări sociale neplătită la timp din vina organului care o stabileşte
sau o plăteşte se plăteşte integral soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa
acestora, persoanei care dovedeşte că a îngrijit asiguratul decedat.

(3) Пособия социального страхования, не выплаченные своевременно


умершему получателю по вине органов, которые назначают или
выплачивают пособия, выплачиваются полностью супругу умершего, его
детям, родителям или, при отсутствии таковых, лицу, подтвердившему то,
что оно осуществляло уход за умершим.

Articolul Termenul de prescripţie pentru plata 


                      

30
      indemnizaţiei de asigurări sociale
Articolul 27. Termenul de prescripţie pentru plata indemnizaţiei de asigurări sociale
Статья 27. Срок давности для выплаты пособий социального страхования

(1) Indemnizaţia de asigurări sociale poate fi solicitată, în bază de acte justificative, în


termen de 12 luni calculat de la data îndeplinirii condiţiilor de stabilire a acestei
indemnizaţii, iar ajutorul de deces – din ziua următoare zilei de deces. Indemnizaţia
pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani solicitată după 12 luni de la
data naşterii copilului se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni
premergătoare datei solicitării, dacă solicitarea a avut loc pînă la împlinirea de către
copil a vîrstei de 3 ani.

(1) За пособиями социального страхования можно обратиться на основании


подтверждающих документов в течение 12 месяцев со дня выполнения
условий для назначения пособий, а за пособием на погребение – со дня,
следующего после дня смерти. В случае обращения за пособием по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет после истечения 12 месяцев со дня
рождения ребенка пособие назначается в ретроактивном порядке, но не более
чем за 12 месяцев, предшествовавших дню обращения, если обращение имело
место до достижения ребенком возраста 3 лет.

(2) Indemnizaţia stabilită, dar neîncasată la timp se plăteşte retroactiv pe o perioadă de


cel mult 3 ani anteriori datei solicitării.

(2) Назначенные, но не востребованные своевременно пособия


выплачиваются не более чем за 3 года, предшествовавших дню обращения.

(3) Indemnizaţia neplătită la timp din vina organului care o stabileşte sau o plăteşte se
achită fără nici o limită în termen.

(3) Пособия, не выплаченные своевременно по вине органов, назначающих


или выплачивающих пособия, выдаются без ограничения каким-либо
сроком.

31
Articolul 28. Încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii indemnizaţiilor de asigurări sociale
Статья 28. Прекращение, приостановление и возобновление выплаты
пособий социального страхования

(1) Plata indemnizaţiei de asigurări sociale încetează începînd cu ziua următoare celei în
care beneficiarul:
(1) Выплата пособий социального страхования прекращается начиная со дня,
следующего за днем, когда:

a) a decedat; а) получатель умер;


b) nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiei;
b) обнаружилось, что получатель не отвечает условиям, предусмотренным
законом для предоставления пособий;

c) şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Republica Moldova nu a
încheiat convenţii de asigurări sociale.
с) получатель переехал на постоянное жительство в другую страну, с
которой Республика Молдова не заключила соглашения о социальном
страховании.

(2) Plata indemnizaţiei de asigurări sociale încetează în cazul obţinerii indemnizaţiei în


baza unor documente false.
(2) Выплата пособий социального страхования прекращается при
получении пособий на основании поддельных документов.

(3) Plata indemnizaţiei de asigurări sociale se suspendă pe perioada decăderii


beneficiarului indemnizaţiei prevăzute la art.18 din drepturile părinteşti, abandonării sau
plasării copilului într-o instituţie socială.
(3) Выплата пособия, предусмотренного статьей 18, приостанавливается на
период, на который получатель пособия лишен родительских прав, или
отказался от ребенка, или ребенка поместили в социальное учреждение.

(4) Reluarea plăţii indemnizaţiei de asigurări sociale, suspendate potrivit alin.(3), se face
la solicitare, începînd cu ziua următoare celei în care a încetat cauza suspendării.

(4) Возобновление выплаты пособия социального страхования,


приостановленной в соответствии с частью (3), производится по заявлению
начиная со дня, следующего за днем, когда причины для приостановления
выплаты отпали.

32
Articolul 29. Stingerea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
Статья 29. Прекращение права на получение пособия по временной
нетрудоспособности

(1) Asiguratul nu este în drept să primească indemnizaţie pentru incapacitate temporară


de muncă în cazul în care:
(1) Застрахованное лицо не имеет права на получение пособия по временной
нетрудоспособности в случае

a) îşi cauzează premeditat daune sănătăţii а) причинения вреда здоровью


умышленно;

b) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime


b) потери трудоспособности в результате совершения преступления;

c) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu


dizabilităţi mintale;
с) прохождения принудительного лечения согласно судебному решению (за
исключением лиц с психическими расстройствами);

d) se află în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;


d) нахождения в местах лишения свободы или прохождения судебно-
медицинской экспертизы;

e) neglijează serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;


e) пренебрежения предоставленными ему медицинскими или
реабилитационными услугами;

f) prezintă acte false;


f) представления им подложных документов;

g) certificatul de concediu medical a fost anulat în modul stabilit de Ministerul


Sănătăţii;
g) аннулирования его листка о медицинском отпуске в порядке,
установленном Министерством здравоохранения;

h) se deplasează peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia


deplasării cu scop de tratament.
h) выезда его в период медицинского отпуска за пределы страны, за
исключением выезда на лечение.

(2) Modul de restituire a sumelor plătite necuvenit se stabileşte de Guvern.

33
(2) Порядок возвращения незаконно выплаченных сумм устанавливается
Правительством.

Articolul 30. Controlul acordării indemnizaţiilor de asigurări sociale


Статья 30. Контроль за назначением пособий социального страхования

Controlul asupra corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizaţiilor de asigurări


sociale îl exercită Casa Naţională de Asigurări Sociale, Inspecţia financiară,
Inspectoratul de Stat al Muncii şi structurile lor teritoriale.

Контроль за правильностью назначения, исчисления и выплаты пособий


социального страхования осуществляют Национальная касса социального
страхования, Финансовая инспекция, Государственная инспекция труда и их
территориальные структуры.

Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
Глава IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Articolul 32. Recuperarea sumelor plătite necuvenit


Статья 32. Возвращение необоснованно выплаченных сумм

(1) Angajatorul sau funcţionarii caselor teritoriale de asigurări sociale din a căror vină au
fost stabilite şi plătite necuvenit sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca
urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, sînt obligaţi să le restituie.

(1) Работодатель или служащие территориальных касс социального


страхования, по вине которых из-за несоблюдения положений действующего
законодательства были необоснованно назначены и выплачены те или иные
суммы из бюджета государственного социального страхования, обязаны их
возместить.

(2) Sumele plătite fără temei legal, ca urmare a prezentării unor acte false, se reţin din
contul persoanelor care le-au primit în mod necuvenit.
(2) Выплаченная в результате представления фальшивых документов сумма
удерживается с лица, которое получило ее необоснованно.

(3) Sumele nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se urmăresc.


(3) На суммы, не возвращенные умершими получателями, не обращается
взыскание.

34
Articolul 33. Soluţionarea litigiilor ce ţin de aplicarea prezentei legi
Статья 33. Разрешение споров, связанных с применением настоящего закона

Litigiile ce ţin de aplicarea prezentei legi se soluţionează de Casa Naţională de Asigurări


Sociale, a cărei decizie poate fi atacată în instanţă de judecată, conform legislaţiei în
vigoare.

Споры, связанные с применением настоящего закона, разрешаются


Национальной кассой социального страхования, решение которой может
быть обжаловано в судебные инстанции в соответствии с действующим
законодательством.

Articolul 34. Intrarea în vigoare a prezentei legi


Статья 34. Вступление в силу настоящего закона

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu excepţia art.7 alin.(5) şi art.16,
care intră în vigoare la data publicării.
(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением
части (5) статьи 7 и статьи 16, которые вступают в силу со дня
опубликования закона.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni:


(2) Правительству в шестимесячный срок:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în


concordanţă cu prezenta lege;
а) представить Парламенту предложения по приведению действующего
законодательства в соответствие с настоящим законом;

b) va aproba actele normative necesare punerii în aplicare a prezentei legi.


b) утвердить нормативные акты, необходимые для введения в действие
настоящего закона.

Articolul 33. Soluţionarea litigiilor ce ţin de 


                       aplicarea prezentei legi

лиц с психическими расстройствами); с) прохождения принудительного лечения согласно


судебному решению (за исключением лиц с

35
36