Вы находитесь на странице: 1из 164

Ñîñòàâèòåëü

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÈÄÛÊ

ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ
ÁÈÁËÈÈ

Ëüâ³â
ÊÀÌÅÍßÐ
2010
ÓÄÊ 299.513:22
ÁÁÊ 86.3
Ä19

Àâòîð “Äàî äý öçèí” (“Êàíîí ïóòè è áëàãîäàòè”) – êèòàéñêèé ôèëîñîô


VI–V âåêîâ äî í. ý., èçâåñòíûé ïîä ïñåâäîíèìîì Ëàî-Öçû (ñòàðûé
ó÷èòåëü). Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè îí ñëóæèë õðàíèòåëåì öàðñêîé
áèáëèîòåêè ãîñóäàðñòâà ×æîó.  ïðåêëîííîì âîçðàñòå, óâèäåâ óïàäîê
äðåâíåé öèâèëèçàöèè, îí îòïðàâèëñÿ èç ðîäíîé ñòðàíû íà çàïàä.
Íåñîìíåííî, â äðåâíèå âðåìåíà ó÷åíèå Ëàî-öçû ÿâëÿëîñü òàéíûì,
è õðàíèëè åãî ìóäðåöû ïðè öàðñêèõ äâîðàõ â äðåâíåì Âàâèëîíå, Åãèïòå
è Ãðåöèè, à ïîçæå – è â åëëèíèñòè÷åñêèõ øêîëàõ Ðèìñêîé èìïåðèè. Èóäàèçì
(îñîáåííî ó÷åíèå êàááàëû), õðèñòèàíñòâî è ìóñóëüìàíñòâî íà ïåðâûé
âçãëÿä íå èìåþò íè÷åãî îáùåãî ñ äðåâíåêèòàéñêèì òðàêòàòîì “Äàî äý
öçèí”. Öåëü ýòîãî èçäàíèÿ – ïîêàçàòü ïàðàëëåëè ìåæäó äðåâíèìè ó÷åíèÿìè,
ïîìî÷ü ëó÷øå ïîíÿòü êàê èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ, òàê è öåëü áèáëåéñêèõ
ïðîðîêîâ.

Àâòîð “Äàî äå öç³í” (“Êàíîí øëÿõó ³ áëàãîäàò³”) – êèòàéñüêèé ô³ëîñîô


VI–V ñòîë³òü äî í. å., â³äîìèé ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ëàî-Öçè (ñòàðèé ó÷èòåëü).
Á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ áóâ îõîðîíöåì öàðñüêî¿ á³áë³îòåêè äåðæàâè
×æîó.  ïîõèëîìó â³ö³, ïîáà÷èâøè çàíåïàä öèâ³ë³çàö³¿, â³í ïî¿õàâ ³ç ð³äíî¿
êðà¿íè íà çàõ³ä. Áåç ñóìí³âó, ó÷åííÿ Ëàî-öçè â äàâí³ ÷àñè òðèìàëîñü
ó òàºìíèö³, îõîðîíÿëè éîãî ìóäðåö³ ïðè öàðñüêèõ äâîðàõ ó äðåâíüîìó
Âàâèëîí³, ªãèïò³ ³ Ãðåö³¿, ï³çí³øå – â åëë³í³ñòè÷íèõ øêîëàõ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿.
²óäà¿çì (îñîáëèâî â÷åííÿ êàáàëè), õðèñòèÿíñòâî ³ ìóñóëüìàíñòâî íà ïåðøèé
ïîãëÿä íå ìàþòü í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç äàâíüîêèòàéñüêèì òðàêòàòîì “Äàî äå
öç³í”. Ìåòà âèäàííÿ – ïîêàçàòè ïàðàëåë³ ì³æ äàâí³ìè â÷åííÿìè, äîïîìîãòè
êðàùå çðîçóì³òè ÿê äæåðåëî íàòõíåííÿ, òàê ³ ìåòó á³áë³éíèõ ïðîðîê³â.

© Âîëîäèìèð ijäèê,
ISBN 978-966-607-134-0 óïîðÿäêóâàííÿ, 2010
Çíàé, ÷òî äóøè âåëèêèõ íàïîëíåíû âíåøíèì (îêðóæàþùèì)
èëè âíóòðåííèì (íàïîëíÿþùèì) ñâå÷åíèåì. È òå, ÷üè äóøè
íàïîëíåíû îêðóæàþùèì ñâå÷åíèåì, îáëàäàþò äàðîì
èçëàãàòü òàéíû, îáëà÷èâ èõ â ñëîâà òàê,
÷òî íå ïîéìåò èõ íåäîñòîéíûé.
Àðè

Îí äàë íàì ñïîñîáíîñòü áûòü ñëóæèòåëÿìè Íîâîãî Çàâåòà,


íå áóêâû, íî äóõà, ïîòîìó ÷òî áóêâà óáèâàåò,
à äóõ æèâîòâîðèò.
Èîàíí

Ìû äàëè Ìóñå Êíèãó (îòêðîâåíèé),


È âñëåä çà íèì îòïðàâèëè äðóãèõ ïðîðîêîâ;
Ìû äàëè Èce, ñûíó Mapéaì, çíàìåíüÿ ÿñíûå,
È Äóõ Ñâÿòîé äëÿ óêðåïëåíèÿ åãî.
Íå âû ëè âñÿêèé ðàç,
Êîãäà ïîñëàííèê ïðèíîñèë âàì òî,
×òî âàøè äóøè íå æåëàëè,
Ãîðäûíåþ ïðåâîçíîñèëèñü?
Ëæåöàìè îáúÿâëÿëè âû îäíèõ
È óáèâàåòå äðóãèõ.
Ìóõàììàä
" Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

Ëàî-Öçû
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
Ïåðåâîä ñ êèòàéñêîãî ßí Õèí-øóíà.
Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ: Õ è í - ø ó í ß í.
Äðåâíåêèòàéñêèé ôîëüêëîð Ëàî-Öçû. – Ì., 1950.

1
Äàî, êîòîðîå ìîæåò áûòü âûðàæåíî ñëîâàìè, íå åñòü ïîñòîÿííîå
(èñòèííîå)* äàî. Èìÿ, êîòîðîå ìîæåò áûòü íàçâàíî, íå åñòü ïîñòî-
ÿííîå èìÿ. Áåçûìÿííîå åñòü íà÷àëî Íåáà è Çåìëè, îáëàäàþùåå
èìåíåì — ìàòü âñåõ âåùåé. Ïîýòîìó òîò, êòî ñâîáîäåí îò ñòðàñòåé,
âèäèò ÷óäåñíóþ òàéíó äàî, à êòî èìååò ñòðàñòè, âèäèò òîëüêî åãî â
êîíå÷íîé ôîðìå. Áåçûìÿííîå è îáëàäàþùåå èìåíåì îäíîãî è òîãî
æå ïðîèñõîæäåíèÿ, íî ñ ðàçíûìè íàçâàíèÿìè (ñâîéñòâàìè). Âìåñòå
îíè íàçûâàþòñÿ ãëóáî÷àéøèìè. Ïåðåõîä îò îäíîãî ãëóáî÷àéøåãî ê
äðóãîìó — äâåðü êî âñåìó ÷óäåñíîìó.

2
Êîãäà âñå â Ïîäíåáåñíîé óçíàþò, ÷òî ïðåêðàñíîå ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñ-
íûì, ïîÿâëÿåòñÿ è áåçîáðàçíîå. Êîãäà âñå óçíàþò, ÷òî äîáðîå ÿâëÿåòñÿ
äîáðîì, âîçíèêàåò è çëî. Ïîýòîìó áûòè¸ è íåáûòè¸ ïîðîæäàþò äðóã
äðóãà, òðóäíîå è ë¸ãêîå ñîçäàþò äðóã äðóãà, äëèííîå è êîðîòêîå
âçàèìíî ñîîòíîñÿòñÿ, âûñîêîå è íèçêîå âçàèìíî îïðåäåëÿþòñÿ, çâóêè,
ñëèâàÿñü, ïðèõîäÿò â ãàðìîíèþ, ïðåäûäóùåå è ïîñëåäóþùåå ñëåäóþò
äðóã çà äðóãîì. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé, ñîâåðøàÿ äåëà, ïðåäïî-
÷èòàåò íåäåÿíèå; îñóùåñòâëÿÿ ó÷åíèå, íå ïðèáåãàåò ê ñëîâàì;
âûçûâàÿ èçìåíåíèÿ âåùåé, îí íå îñóùåñòâëÿåò èõ ñàì; ñîçäàâàÿ, íå
îáëàäàåò òåì, ÷òî ñîçäàíî; ïðèâîäÿ â äâèæåíèå, íå ïðèëàãàåò ê ýòîìó
óñèëèé; óñïåøíî çàâåðøàÿ ÷òî-ëèáî, íå ãîðäèòñÿ. Ïîñêîëüêó îí íå
ãîðäèòñÿ, åãî çàñëóãè íå ìîãóò áûòü îòáðîøåíû.

3
Åñëè íå ïî÷èòàòü ìóäðåöîâ, òî â íàðîäå íå áóäåò ññîð. Åñëè íå öåíèòü
ðåäêèõ ïðåäìåòîâ, òî íå áóäåò âîðîâ ñðåäè íàðîäà. Åñëè íå ïîêàçû-
âàòü òîãî, ÷òî ìîæåò âûçâàòü çàâèñòü, òî íå áóäóò âîëíîâàòüñÿ ñåðäöà
íàðîäà. Ïîýòîìó, óïðàâëÿÿ ñòðàíîé, ñîâåðøåííîìóäðûé äåëàåò
ñåðäöà ïîääàííûõ ïóñòûìè, à æåëóäêè — ïîëíûìè. Åãî óïðàâëåíèå
îñëàáëÿåò èõ âîëþ è óêðåïëÿåò êîñòè. Îí ïîñòîÿííî ñòðåìèòñÿ ê òîìó,
÷òîáû ó íàðîäà íå áûëî çíàíèé è ñòðàñòåé, à èìåþùèå çíàíèå íå
ñìåëè áû äåéñòâîâàòü. Îñóùåñòâëåíèå íåäåÿíèÿ âñåãäà ïðèíîñèò
ñïîêîéñòâèå.

* Çäåñü è äàëåå ñâåòëûì êóðñèâîì ïîäàíû óòî÷íåíèÿ ñîñòàâèòåëÿ èçäàíèÿ.


Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
4
Äàî ïóñòî, íî â ïðèìåíåíèè íåèñ÷åðïàåìî. Î, ãëóáî÷àéøåå! Îíî
êàæåòñÿ ïðàîòöîì âñåõ âåùåé. Åñëè ïðèòóïèòü åãî ïðîíèöàòåëüíîñòü,
îñâîáîäèòü åãî îò áåñïîðÿäêà, óìåðèòü åãî áëåñê, óïîäîáü åãî ïû-
ëèíêå, òî îíî áóäåò êàçàòüñÿ ÿñíî ñóùåñòâóþùèì. ß íå çíàþ, ÷ü¸ îíî
ïîðîæäåíèå, ÿ ëèøü çíàþ, ÷òî îíî ïðåäøåñòâóåò íåáåñíîìó âëàäûêå.

5
Íåáî è Çåìëÿ íå îáëàäàþò ÷åëîâåêîëþáèåì è ïðåäîñòàâëÿþò âñåì
ñóùåñòâàì âîçìîæíîñòü æèòü ñîáñòâåííîé æèçíüþ. Ñîâåðøåííî-
ìóäðûé íå îáëàäàåò ÷åëîâåêîëþáèåì è ïðåäîñòàâëÿåò íàðîäó
âîçìîæíîñòü æèòü ñîáñòâåííîé æèçíüþ. Ðàçâå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó
Íåáîì è Çåìë¸é íå ïîõîæå íà êóçíå÷íûé ìåõ? ×åì áîëüøå â í¸ì
ïóñòîòû, òåì äîëüøå îí äåéñòâóåò, ÷åì ñèëüíåå â í¸ì äâèæåíèå, òåì
áîëüøå èç íåãî âûõîäèò âåòåð. Òîò, êòî ìíîãî ãîâîðèò, ÷àñòî òåðïèò
íåóäà÷ó, ïîýòîìó ëó÷øå ñîáëþäàòü ìåðó.

6
Ïðåâðàùåíèÿ íåâèäèìîãî Äàî — áåñêîíå÷íû. Äàî — ãëóáî÷àéøèå
âðàòà ðîæäåíèÿ. Ãëóáî÷àéøèå âðàòà ðîæäåíèÿ — êîðåíü Íåáà è Çåìëè.
Îíî ñóùåñòâóåò âå÷íî, ïîäîáíî íåñêîí÷àåìîé íèòè, è åãî äåéñòâèå
íåèñ÷åðïàåìî.

7
Íåáî è Çåìëÿ — äîëãîâå÷íû. Íåáî è Çåìëÿ äîëãîâå÷íû ïîòîìó, ÷òî
ñóùåñòâóþò íå äëÿ ñåáÿ. Âîò ïî÷åìó îíè ìîãóò áûòü äîëãîâå÷íûìè.
Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ñòàâèò ñåáÿ ïîçàäè äðóãèõ, áëàãîäàðÿ
÷åìó îí îêàçûâàåòñÿ âïåðåäè. Îí ïðåíåáðåãàåò ñâîåé æèçíüþ, è òåì
ñàìûì åãî æèçíü ñîõðàíÿåòñÿ. Íå ïðîèñõîäèò ëè ýòî îòòîãî, ÷òî îí
ïðåíåáðåãàåò ëè÷íûìè èíòåðåñàìè? Íàïðîòèâ, îí äåéñòâóåò ñîãëàñíî
ñâîèì ëè÷íûì èíòåðåñàì.

8
Âûñøàÿ äîáðîäåòåëü ïîäîáíà âîäå. Âîäà ïðèíîñèò ïîëüçó âñåì
ñóùåñòâàì è íå áîðåòñÿ ñ íèìè. Îíà íàõîäèòñÿ òàì, ãäå ëþäè íå æåëàëè
áû áûòü. Ïîýòîìó îíà ïîõîæà íà äàî. ×åëîâåê, îáëàäàþùèé âûñøåé
äîáðîäåòåëüþ, òàê æå, êàê è âîäà, äîëæåí ñåëèòüñÿ áëèæå ê çåìëå;
åãî ñåðäöå äîëæíî ñëåäîâàòü âíóòðåííèì ïîáóæäåíèÿì; â îòíî-
øåíèÿõ ñ ëþäüìè îí äîëæåí áûòü äðóæåëþáíûì; â ñëîâàõ äîëæåí
áûòü èñêðåííèì; â óïðàâëåíèè ñòðàíîé äîëæåí áûòü ïîñëåäî-
âàòåëüíûì; â äåëàõ äîëæåí èñõîäèòü èç âîçìîæíîñòåé; â äåéñòâèÿõ
äîëæåí ó÷èòûâàòü âðåìÿ. Ïîñêîëüêó îí òàê æå, êàê è âîäà, íå áîðåòñÿ
ñ âåùàìè, îí íå ñîâåðøàåò îøèáîê.

9
Ëó÷øå íè÷åãî íå äåëàòü, ÷åì ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ÷òî-ëèáî
íàïîëíèòü. Åñëè ÷åì-ëèáî îñòðûì âñ¸ âðåìÿ ïîëüçîâàòüñÿ, îíî íå
ñìîæåò äîëãî ñîõðàíèòü ñâîþ îñòðîòó. Åñëè çàë íàïîëíåí çîëîòîì
$ Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
è ÿøìîé, òî íèêòî íå â ñèëàõ èõ óáåðå÷ü. Åñëè áîãàòûå è çíàòíûå
ïðîÿâëÿþò êè÷ëèâîñòü, îíè ñàìè íàâëåêàþò íà ñåáÿ áåäó. Êîãäà äåëî
çàâåðøåíî, ÷åëîâåê äîëæåí óñòðàíèòüñÿ.  ýòîì çàêîí íåáåñíîãî äàî.

10
Åñëè äóøà è òåëî áóäóò â åäèíñòâå, ìîæíî ëè ñîõðàíèòü åãî? Åñëè
ñäåëàòü äóõ ìÿãêèì, ìîæíî ëè ñòàòü áåññòðàñòíûì ïîäîáíî íîâîðîæ-
ä¸ííîìó? Åñëè ñîçåðöàíèå ñòàíåò ÷èñòûì, âîçìîæíû ëè òîãäà
çàáëóæäåíèÿ? Ìîæíî ëè ëþáèòü íàðîä è óïðàâëÿòü ñòðàíîé, íå
ïðèáåãàÿ ê ìóäðîñòè? Âîçìîæíû ëè ïðåâðàùåíèÿ â ïðèðîäå, åñëè
ñëåäîâàòü ìÿãêîñòè? Âîçìîæíî ëè îñóùåñòâëåíèå íåäåÿíèÿ, åñëè
ïîçíàòü âñå âçàèìîîòíîøåíèÿ â ïðèðîäå? Ñîçäàâàòü è âîñïèòûâàòü
ñóùåå; ñîçäàâàÿ, íå îáëàäàòü òåì, ÷òî ñîçäàíî; ïðèâîäÿ â äâèæåíèå,
íå ïðèëàãàòü ê ýòîìó óñèëèé; ðóêîâîäÿ, íå ñ÷èòàòü ñåáÿ âëàñòåëè-
íîì — âîò ÷òî íàçûâàåòñÿ ãëóáî÷àéøèì äý.

11
Òðèäöàòü ñïèö ñîåäèíÿþòñÿ â îäíîé ñòóïèöå, îáðàçóÿ êîëåñî, íî
óïîòðåáëåíèå êîëåñà çàâèñèò îò ïóñòîòû ìåæäó ñïèöàìè. Èç ãëèíû
äåëàþò ñîñóäû, íî óïîòðåáëåíèå ñîñóäîâ çàâèñèò îò ïóñòîòû â íèõ.
Ïðîáèâàþò äâåðè è îêíà, ÷òîáû ñäåëàòü äîì, íî ïîëüçîâàíèå äîìîì
çàâèñèò îò ïóñòîòû â íåì. Âîò ïî÷åìó ïîëåçíîñòü ÷åãî-ëèáî èìåþùå-
ãîñÿ çàâèñèò îò ïóñòîòû.

12
Ïÿòü öâåòîâ ïðèòóïëÿþò (íàñûùàþò) çðåíèå. Ïÿòü çâóêîâ ïðèòóïëÿþò
(íàñûùàþò) ñëóõ. Ïÿòü âêóñîâûõ îùóùåíèé ïðèòóïëÿþò (íàñûùàþò)
âêóñ. Áûñòðàÿ åçäà è îõîòà âîëíóþò ñåðäöå. Äðàãîöåííûå âåùè
çàñòàâëÿþò ÷åëîâåêà ñîâåðøàòü ïðåñòóïëåíèÿ. Ïîýòîìó ñîâåð-
øåííîìóäðûé ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü æèçíü ñûòîé, à íå ê
òîìó, ÷òîáû èìåòü êðàñèâûå âåùè. Îí îòêàçûâàåòñÿ îò ïîñëåäíåãî è
îãðàíè÷èâàåòñÿ ïåðâûì.

13
Ñëàâà è ïîçîð ïîäîáíû ñòðàõó. Çíàòíîñòü ïîäîáíà âåëèêîìó
íåñ÷àñòüþ â æèçíè. ×òî çíà÷èò âûðàæåíèÿ: ñëàâà è ïîçîð ïîäîáíû
ñòðàõó? Ýòî çíà÷èò, ÷òî íèæåñòîÿùèå ëþäè ïðèîáðåòàþò ñëàâó ñî
ñòðàõîì è òåðÿþò å¸ òàêæå ñî ñòðàõîì. ×òî çíà÷èò, çíàòíîñòü ïîäîáíà
âåëèêîìó íåñ÷àñòüþ â æèçíè? Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÿ èìåþ âåëèêîå íå-
ñ÷àñòüå, ïîòîìó ÷òî ÿ äîðîæó ñàìèì ñîáîé. Êîãäà ÿ íå áóäó äîðîæèòü
ñàìèì ñîáîþ, òîãäà ó ìåíÿ íå áóäåò è íåñ÷àñòüÿ. Ïîýòîìó çíàòíûé,
ñàìîîòâåðæåííî ñëóæà ëþäÿì, ìîæåò æèòü ñðåäè íèõ. Ãóìàííûé,
ñàìîîòâåðæåííî ñëóæà ëþäÿì, ìîæåò íàõîäèòüñÿ ñðåäè íèõ.

14
Ñìîòðþ íà íåãî è íå âèæó, à ïîýòîìó íàçûâàþ åãî íåâèäèìûì. Ñëóøàþ
åãî è íå ñëûøó, ïîýòîìó íàçûâàþ åãî íåñëûøèìûì. Ïûòàþñü ñõâàòèòü
åãî è íå äîñòèãàþ, ïîýòîìó íàçûâàþ åãî ìåëü÷àéøèì. Íå íàäî
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ %
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñòðåìèòüñÿ óçíàòü îá èñòî÷íèêå ýòîãî, ïîòîìó ÷òî ýòî åäèíî. Åãî âåðõ
íå îñâåù¸í, åãî íèç íå çàòåìí¸í. Îíî áåñêîíå÷íî è íå ìîæåò áûòü
íàçâàíî. Îíî ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ ê íåáûòèþ. È âîò íàçûâàþò åãî
ôîðìîé áåç ôîðì, îáðàçîì áåç ñóùåñòâà. Ïîýòîìó íàçûâàþò åãî
íåÿñíûì è òóìàííûì. Âñòðå÷àþñü ñ íèì è íå âèæó ëèöà åãî, ñëåäóþ çà
íèì è íå âèæó ñïèíû åãî. Ïðèäåðæèâàÿñü äðåâíåãî äàî, ÷òîáû
îâëàäåòü ñóùåñòâóþùèìè âåùàìè, ìîæíî ïîçíàòü äðåâíåå íà÷àëî.
Ýòî íàçûâàåòñÿ ïðèíöèïîì äàî.
15
 äðåâíîñòè òå, êòî áûë ñïîñîáåí ê ó÷¸íîñòè, çíàëè ìåëü÷àéøèå è
òîí÷àéøèå âåùè. Íî äðóãèì èõ ãëóáèíà íåâåäîìà. Ïîñêîëüêó îíà
íåâåäîìà, ÿ ïðîèçâîëüíî äàþ èì îïèñàíèå: îíè áûëè ðîáêèìè, êàê
áóäòî ïåðåõîäèëè çèìîé ïîòîê; îíè áûëè íåðåøèòåëüíûìè, êàê áóäòî
áîÿëèñü ñâîèõ ñîñåäåé; îíè áûëè âàæíûìè, êàê ãîñòè; îíè áûëè
îñòîðîæíûìè, êàê áóäòî ïåðåõîäèëè ïî òàþùåìó ëüäó; îíè áûëè
ïðîñòûìè ïîäîáíî íåîòäåëàííîìó äåðåâó; îíè áûëè íåîáúÿòíûìè,
ïîäîáíî äîëèíå; îíè áûëè íåïðîíèöàåìûìè, ïîäîáíî ìóòíîé âîäå.
Ýòî áûëè òå, êîòîðûå, ñîáëþäàÿ ñïîêîéñòâèå, óìåëè ãðÿçíîå ñäåëàòü
÷èñòûì. Ýòî áûëè òå, êîòîðûå ñâîèì óìåíèåì ñäåëàòü äîëãîâå÷íîå
äâèæåíèå ñïîêîéíûì ñîäåéñòâîâàëè æèçíè. Îíè ñîáëþäàëè äàî è
íå æåëàëè ìíîãîãî. Íå æåëàÿ ìíîãîãî, îíè îãðàíè÷èâàëèñü òåì, ÷òî
ñóùåñòâóåò, è íå ñîçäàâàëè íîâîãî.
16
Íóæíî ñäåëàòü ñâî¸ ñåðäöå ïðåäåëüíî áåñïðèñòðàñòíûì, òâåðäî
ñîõðàíÿòü ïîêîé, è òîãäà âñå âåùè áóäóò èçìåíÿòüñÿ ñàìè ñîáîé, à
íàì îñòàíåòñÿ ëèøü ñîçåðöàòü èõ âîçâðàùåíèå.  ìèðå — áîëüøîå
ðàçíîîáðàçèå âåùåé, íî âñå îíè âîçâðàùàþòñÿ ê ñâîåìó íà÷àëó.
Âîçâðàùåíèå ê íà÷àëó íàçûâàåòñÿ ïîêîåì, à ïîêîé íàçûâàåòñÿ
âîçâðàùåíèåì ê ñóùíîñòè. Âîçâðàùåíèå ê ñóùíîñòè íàçûâàåòñÿ
ïîñòîÿíñòâîì. Çíàíèå ïîñòîÿíñòâà íàçûâàåòñÿ äîñòèæåíèåì ÿñíîñòè,
à íåçíàíèå ïîñòîÿíñòâà ïðèâîäèò ê áåñïîðÿäêó è â ðåçóëüòàòå ê çëó.
Çíàþùèé ïîñòîÿíñòâî ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííûì; òîò, êòî äîñòèã
ñîâåðøåíñòâà, ñòàíîâèòñÿ ñïðàâåäëèâûì; òîò, êòî îáðåë ñïðàâåä-
ëèâîñòü, ñòàíîâèòñÿ ãîñóäàðåì. Òîò, êòî ñòàíîâèòñÿ ãîñóäàðåì, ñëåäóåò
íåáó. Òîò, êòî ñëåäóåò íåáó, ñëåäóåò äàî. Òîò, êòî ñëåäóåò äàî, âå÷åí, è
äî êîíöà æèçíè òàêîé ãîñóäàðü íå áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ îïàñíîñòè.
17
Ëó÷øèé ïðàâèòåëü òîò, î êîòîðîì íàðîä çíàåò ëèøü òî, ÷òî îí ñó-
ùåñòâóåò. Íåñêîëüêî õóæå òå ïðàâèòåëè, êîòîðûå òðåáóþò îò íàðîäà
èõ ëþáèòü è âîçâûøàòü. Åù¸ õóæå òå ïðàâèòåëè, êîòîðûõ íàðîä áîèòñÿ,
è õóæå âñåõ òå, êîòîðûõ íàðîä ïðåçèðàåò. Ïîýòîìó, êòî íå çàñëóæèâàåò
äîâåðèÿ, íå ïîëüçóåòñÿ äîâåðèåì ó ëþäåé. Êòî âäóì÷èâ è ñäåðæàí â
ñëîâàõ, óñïåøíî ñîâåðøàåò äåëà, è íàðîä ãîâîðèò, ÷òî îí ñëåäóåò
åñòåñòâåííîñòè.
& Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
18
Êîãäà óñòðàíèëè âåëèêîå äàî, ïîÿâèëèñü “÷åëîâåêîëþáèå” è
“ñïðàâåäëèâîñòü”. Êîãäà ïîÿâèëîñü ìóäðñòâîâàíèå, âîçíèêëî è
âåëèêîå ëèöåìåðèå. Êîãäà øåñòü ðîäñòâåííèêîâ â ðàçäîðå, òîãäà
ïîÿâëÿþòñÿ “ñûíîâíÿÿ ïî÷òèòåëüíîñòü” è “îòöîâñêàÿ ëþáîâü”. Êîãäà
â ãîñóäàðñòâå öàðèò áåñïîðÿäîê, òîãäà ïîÿâëÿþòñÿ è “âåðíûå ñëóãè”.

19
Êîãäà áóäóò óñòðàíåíû ìóäðñòâîâàíèå è ó÷¸íîñòü, íàðîä áóäåò
ñ÷àñòëèâåå âî ñòî êðàò; êîãäà áóäóò óñòðàíåíû ÷åëîâåêîëþáèå è
“ñïðàâåäëèâîñòü”, íàðîä âîçâðàòèòñÿ ê ñûíîâíåé ïî÷òèòåëüíîñòè è
îòöîâñêîé ëþáâè; êîãäà áóäóò óíè÷òîæåíû õèòðîñòü è íàæèâà,
èñ÷åçíóò âîðû è ðàçáîéíèêè. Âñå ýòè òðè âåùè ïðîèñõîäÿò îò
íåäîñòàòêà çíàíèé. Ïðîñòî íóæíî óêàçûâàòü ëþäÿì, ÷òî îíè äîëæíû
áûòü ïðîñòûìè è ñêðîìíûìè, óìåíüøàòü ëè÷íûå æåëàíèÿ è îñâîáîæ-
äàòüñÿ îò ñòðàñòåé.

20
Êîãäà áóäåò óíè÷òîæåíà ó÷¸íîñòü, òîãäà íå áóäåò è ïå÷àëè. Êàê
íè÷òîæíà ðàçíèöà ìåæäó îáåùàíèåì è ëåñòüþ è êàê âåëèêà ðàçíèöà
ìåæäó äîáðîì è çëîì! Íàäî èçáåãàòü òîãî, ÷åãî ëþäè áîÿòñÿ. Î! Êàê
õàîòè÷åí ìèð, ãäå âñ¸ åù¸ íå óñòàíîâëåí ïîðÿäîê. Âñå ëþäè ðà-
äîñòíû, êàê áóäóò ïðèñóòñòâóþò íà òîðæåñòâåííîì óãîùåíèè èëè
ïðàçäíóþò íàñòóïëåíèå âåñíû. Òîëüêî ÿ îäèí ñïîêîåí è íå âûñòàâëÿþ
ñåáÿ íà ñâåò. ß ïîäîáåí ðåá¸íêó, êîòîðûé íå ÿâèëñÿ íà ñâåò. Î! ß
íåñóñü! Êàæåòñÿ, íåò ìåñòà, ãäå ìîã áû îñòàíîâèòüñÿ. Âñå ëþäè ïîëíû
æåëàíèé, òîëüêî ÿ îäèí ïîäîáåí òîìó, êòî îòêàçàëñÿ îò âñåãî. ß —
ñåðäöå ãëóïîãî ÷åëîâåêà. Î, êàê îíî ïóñòî! Âñå ëþäè ïîëíû ñâåòà.
Òîëüêî ÿ îäèí ïîäîáåí òîìó, êòî ïîãðóæ¸í âî ìðàê. Âñå ëþäè ïûòëèâû,
òîëüêî ÿ îäèí ðàâíîäóøåí. ß ïîäîáåí òîìó, êòî íåñ¸òñÿ â ìèðñêîì
ïðîñòîðå è íå çíàåò, ãäå åìó îñòàíîâèòüñÿ. Âñå ëþäè ïðîÿâëÿþò ñâîþ
ñïîñîáíîñòü, è òîëüêî ÿ îäèí ïîõîæ íà ãëóïîãî è íèçêîãî. Òîëüêî ÿ
îäèí îòëè÷àþñü îò äðóãèõ òåì, ÷òî âèæó îñíîâó â åäå.

21
Ñîäåðæàíèå âåëèêîãî äý ïîä÷èíÿåòñÿ òîëüêî äàî. Äàî áåñòåëåñíî.
Äàî òóìàííî è íåîïðåäåë¸ííî. Îäíàêî â åãî òóìàííîñòè è íåîïðå-
äåë¸ííîñòè ñîäåðæàòñÿ îáðàçû. Îíî òóìàííî è íåîïðåäåë¸ííî.
Îäíàêî â åãî òóìàííîñòè è íåîïðåäåë¸ííîñòè ñêðûòû âåùè. Îíî
ãëóáîêî è òåìíî. Îäíàêî â åãî ãëóáèíå è òåìíîòå ñêðûòû òîí÷àéøèå
÷àñòèöû. Ýòè òîí÷àéøèå ÷àñòèöû îáëàäàþò âûñøåé äåéñòâè-
òåëüíîñòüþ è äîñòîâåðíîñòüþ. Ñ äðåâíèõ âðåì¸í äî íàøèõ äíåé åãî
èìÿ íå èñ÷åçàåò. Òîëüêî ñëåäóÿ åìó, ìîæíî ïîçíàòü íà÷àëî âñåõ
âåùåé. Êàêèì îáðàçîì ìû ïîçíà¸ì íà÷àëî âñåõ âåùåé? Òîëüêî
áëàãîäàðÿ åìó.
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ '
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
22
 äðåâíîñòè ãîâîðèëè: “Óùåðáíîå ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííûì, êðè-
âîå — ïðÿìûì, ïóñòîå — íàïîëíåííûì, âåòõîå ñìåíÿåòñÿ íîâûì.
Ñòðåìÿñü ê ìàëîìó, äîñòèãàåøü ìíîãîãî; ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìíîãîå
âåäåò ê çàáëóæäåíèÿì”. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé âíåìëåò ýòîìó
ïîó÷åíèþ, êîåìó íåîáõîäèìî ñëåäîâàòü â Ïîäíåáåñíîé! Ñîâåð-
øåííîìóäðûé èñõîäèò íå òîëüêî èç òîãî, ÷òî ñàì âèäèò, ïîýòîìó ìîæåò
âèäåòü ÿñíî; îí íå ñ÷èòàåò ïðàâûì òîëüêî ñåáÿ, ïîýòîìó ìîæåò
îáëàäàòü èñòèíîé; îí íå ïðîñëàâëÿåò ñåáÿ, ïîýòîìó èìååò çàñëó-
æåííóþ ñëàâó; îí íå âîçâûøàåò ñåáÿ, ïîýòîìó îí ñòàðøèé ñðåäè
äðóãèõ. Îí íè÷åìó íå ïðîòèâîáîðñòâóåò, ïîýòîìó îí íåïîáåäèì â
Ïîäíåáåñíîé. Ñëîâà äðåâíèõ: “Óùåðáíîå ñòàíîâèòñÿ ñîâåð-
øåííûì...” — ðàçâå ýòî ïóñòûå ñëîâà? Îíè äåéñòâèòåëüíî óêàçûâàþò
÷åëîâåêó ïóòü ê èñòèííîìó ñîâåðøåíñòâó.

23
Íóæíî ìåíüøå ãîâîðèòü, ñëåäîâàòü åñòåñòâåííîñòè. Áûñòðûé âåòåð
íå ïðîäîëæàåòñÿ âñ¸ óòðî, ñèëüíûé äîæäü íå ïðîäåðæèòñÿ âåñü äåíü.
Êòî äåëàåò âñ¸ ýòî? Íåáî è Çåìëÿ. Äàæå Íåáî è Çåìëÿ íå ìîãóò ñäåëàòü
÷òî-íèáóäü äîëãîâå÷íûì, òåì áîëåå ÷åëîâåê. Ïîýòîìó îí ñëóæèò äàî.
Òîò, êòî ñëóæèò äàî, òîò òîæäåñòâåí äàî. Òîò, êòî ñëóæèò äý, òîò
òîæäåñòâåíåí äý. Òîò, êòî òåðÿåò (îòäà¸ò), òîæäåñòâåí ïîòåðå
(îòäà÷è). Òîò, êòî òåðÿåò (îòäà¸ò) äàî, ïðèîáðåòàåò (ïîëó÷àåò) äàî.
Òîò, êòî òîæäåñòâåí äý, ïðèîáðåòàåò (ïîëó÷àåò) äý. Òîò, êòî òîæäåñòâåí
ïîòåðå (îòäà÷è), ïðèîáðåòàåò (ïîëó÷àåò) ïîòåðÿííîå (îòäàíîå). Òîëüêî
ñîìíåíèÿ ïîðîæäàþò íåâåðèå.

24
Êòî ïîäíÿëñÿ íà öûïî÷êè, íå ìîæåò äîëãî ñòîÿòü. Êòî äåëàåò áîëüøèå
øàãè, íå ìîæåò äîëãî èäòè. Êòî ñàì ñåáÿ âûñòàâëÿåò íà ñâåò, òîò íå
áëåñòèò. Êòî ñàì ñåáÿ âîñõâàëÿåò, òîò íå äîáóäåò ñëàâû. Êòî íàïàäàåò,
òîò íå äîñòèãàåò óñïåõà. Êòî ñàì ñåáÿ âîçâûøàåò, íå ìîæåò ñòàòü
ñòàðøèì ñðåäè äðóãèõ. Åñëè èñõîäèòü èç äàî, âñ¸ ýòî íàçûâàåòñÿ ëèø-
íèì æåëàíèåì è áåñïîëåçíûì ïîâåäåíèåì. Òàêèõ íåíàâèäÿò âñå
ñóùåñòâà. Ïîýòîìó ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé äàî, ýòîãî íå äåëàåò.

25
Âîò âåùü, â õàîñå âîçíèêàþùàÿ, ïðåæäå íåáà è çåìëè ðîäèâøàÿñÿ!
Î áåççâó÷íàÿ! Î ëèø¸ííàÿ ôîðìû! Îäèíîêî ñòîèò îíà è íå èçìåíÿåòñÿ.
Ïîâñþäó äåéñòâóåò è íå èìååò ïðåãðàä. Ÿ ìîæíî ñ÷èòàòü ìàòåðüþ
Ïîäíåáåñíîé! ß íå çíàþ å¸ èìåíè. Îáîçíà÷àÿ èåðîãëèôîì, íàçîâó å¸
äàî. Ïðîèçâîëüíî äàâàÿ åé èìÿ, íàçîâó å¸ âåëèêîå. Âåëèêîå — îíî â
áåñêîíå÷íîì äâèæåíèè. Íàõîäÿùååñÿ â áåñêîíå÷íîì äâèæåíèè, íå
äîñòèãàåò ïðåäåëà. Íå äîñòèãàÿ ïðåäåëà, îíî âîçâðàùàåòñÿ ê ñâîåìó
èñòîêó. Âîò ïî÷åìó âåëèêî äàî, âåëèêî íåáî, âåëèêà çåìëÿ, âåëèê
òàêæå è Ãîñóäàðü! Âî âñåëåííîé èìåþòñÿ ÷åòûðå âåëèêèõ, è ñðåäè
íèõ — Ãîñóäàðü. ×åëîâåê ñëåäóåò çàêîíàì çåìëè. Çåìëÿ ñëåäóåò
çàêîíàì Íåáà. Íåáî ñëåäóåò çàêîíàì äàî, à äàî ñëåäóåò ñàìîìó ñåáå.
 Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
26
Òÿæ¸ëîå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ë¸ãêîãî. Ïîêîé åñòü ãëàâíîå â äâèæåíèè.
Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé, øàãàÿ âåñü äåíü, íå îòõîäèò îò òåëåãè ñ
òÿæ¸ëûì ãðóçîì. Õîòÿ îí æèâåò ïðåêðàñíîé æèçíüþ, íî îí â íå¸ íå
ïîãðóæàåòñÿ. Ïî÷åìó âëàñòèòåëü äåñÿòè òûñÿ÷ êîëåñíèö, çàíÿòûé
ñîáîé, òàê ïðåíåáðåæèòåëüíî ñìîòðèò íà ìèð? Ïðåíåáðåæåíèå
ðàçðóøàåò åãî îñíîâó, à åãî òîðîïëèâîñòü ïðèâîäèò ê ïîòåðå âëàñòè.

27
Óìåþùèé øàãàòü íå îñòàâëÿåò ñëåäîâ. Óìåþùèé ãîâîðèòü íå
äîïóñêàåò îøèáîê. Êòî óìååò ñ÷èòàòü, íå ïîëüçóåòñÿ èíñòðóìåíòîì
äëÿ ñ÷¸òà. Êòî óìååò çàêðûâàòü äâåðè, íå óïîòðåáëÿåò çàïîð è
çàêðûâàåò èõ òàê êðåïêî, ÷òî îòêðûòü èõ íåâîçìîæíî. Êòî óìååò
çàâÿçûâàòü óçëû, íå óïîòðåáëÿåò âåð¸âêó, íî çàâÿçûâàåò òàê ïðî÷íî,
÷òî ðàçâÿçàòü íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ïîñòîÿííî
óìåëî ñïàñàåò ëþäåé è íå ïîêèäàåò èõ. Îí âñåãäà óìååò ñïàñàòü
ñóùåñòâà, ïîýòîìó îí íå ïîêèäàåò èõ. Ýòî íàçûâàåòñÿ ãëóáîêîé
ìóäðîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì, äîáðîäåòåëü ÿâëÿåòñÿ ó÷èòåëåì
íåäîáðûõ, à íåäîáðûå — å¸ îïîðîé. Åñëè íåäîáðûå íå öåíÿò ñâîåãî
ó÷èòåëÿ è äîáðîäåòåëü íå ëþáèò ñâîþ îïîðó, òî îíè, õîòÿ è ñ÷èòàþò
ñåáÿ ðàçóìíûìè, ïîãðóæåíû â ñëåïîòó. Âîò ÷òî íàèáîëåå âàæíî è
ãëóáîêî.

28
Êòî, çíàÿ ñâîþ õðàáðîñòü, ñîõðàíÿåò ñêðîìíîñòü, òîò, ïîäîáíî ãîðíîìó
ðó÷üþ, ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì â ñòðàíå. Êòî ñòàë ãëàâíûì â ñòðàíå, òîò
íå ïîêèäàåò ïîñòîÿííîå äý è âîçâðàùàåòñÿ ê ñîñòîÿíèþ ìëàäåíöà.
Êòî, çíàÿ ïðàçäíè÷íîå, ñîõðàíÿåò äëÿ ñåáÿ áóäíè÷íîå, òîò ñòàíîâèòñÿ
ïðèìåðîì äëÿ âñåõ. Êòî ñòàë ïðèìåðîì äëÿ âñåõ, òîò íå îòðûâàåòñÿ
îò ïîñòîÿííîãî äý è âîçâðàùàåòñÿ ê èçíà÷àëüíîìó. Êòî, çíàÿ ñâîþ
ñëàâó, ñîõðàíÿåò äëÿ ñåáÿ áåçâåñòíîñòü, òîò ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì â
ñòðàíå. Êòî ñòàë ãëàâíûì â ñòðàíå, òîò äîñòèãàåò ñîâåðøåíñòâà
ïîñòîÿííûì äý è âîçâðàùàåòñÿ ê åñòåñòâåííîñòè. Êîãäà åñòåñòâåí-
íîñòü ðàñïàäàåòñÿ, îíà ïðåâðàùàåòñÿ â ñðåäñòâî, ïðè ïîìîùè
êîòîðîãî ñîâåðøåííîìóäðûé ñòàíîâèòñÿ âîæä¸ì, âåëèêèé ïîðÿäîê
íå ðàçðóøàåòñÿ.

29
Åñëè êòî-íèáóäü ñèëîé ïûòàåòñÿ îâëàäåòü ñòðàíîé, òî, âèæó ÿ, îí íå
äîñòèãàåò ñâîåé öåëè. Ñòðàíà ïîäîáíà òàèíñòâåííîìó ñîñóäó, ê
êîòîðîìó íåëüçÿ ïðèêîñíóòüñÿ. Åñëè êòî-íèáóäü òðîíåò åãî, òî
ïîòåðïèò íåóäà÷ó. Åñëè êòî-íèáóäü ñõâàòèò åãî, òî åãî ïîòåðÿåò.
Ïîýòîìó îäíè ñóùåñòâà âåäóò, à äðóãèå — ñëåäóþò çà íèìè; îäíè
ðàñöâåòàþò, à äðóãèå âûñûõàþò; îäíè óêðåïëÿþòñÿ, à äðóãèå ñëàáåþò;
îäíè ñîçäàþòñÿ, à äðóãèå ðàçðóøàþòñÿ. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé
îòêàçûâàåòñÿ îò èçëèøåñòâ, óñòðàíÿåò ðîñêîøü è ðàñòî÷èòåëüíîñòü.
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ 
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
30
Êòî ñëóæèò ãëàâå íàðîäà ïîñðåäñòâîì äàî, íå ïîêîðÿåò äðóãèå ñòðàíû
ïðè ïîìîùè âîéñê, èáî ýòî ìîæåò îáðàòèòüñÿ ïðîòèâ íåãî. Ãäå
ïîáûâàëè âîéñêà, òàì ðàñòóò òåðíîâíèê è êîëþ÷êè. Ïîñëå áîëüøèõ
âîéí íàñòóïàþò ãîëîäíûå ãîäû. Èñêóñíûé ïîëêîâîäåö ïîáåæäàåò è
íà ýòîì îñòàíàâëèâàåòñÿ, è îí íå îñìåëèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü íàñèëèå.
Îí ïîáåæäàåò è ñåáÿ íå ïðîñëàâëÿåò. Îí ïîáåæäàåò è íå íàïàäàåò.
Îí ïîáåæäàåò è íå ãîðäèòñÿ. Îí ïîáåæäàåò ïîòîìó, ÷òî åãî ê ýòîìó
âûíóæäàþò. Îí ïîáåæäàåò, íî íå âîèíñòâåíåí. Êîãäà ñóùåñòâî,
ïîëíîå ñèë, ñòàíîâèòñÿ ñòàðûì, òî ýòî íàçûâàåòñÿ îòñóòñòâèåì äàî.
Êòî íå ñîáëþäàåò äàî, ïîãèáíåò ðàíüøå âðåìåíè.

31
Õîðîøåå âîéñêî — ñðåäñòâî, ïîðîæäàþùåå íåñ÷àñòüå, åãî íåíàâèäÿò
âñå ñóùåñòâà. Ïîýòîìó ÷åëîâåê, ñëåäóþùèé äàî, åãî íå óïîòðåáëÿåò.
Áëàãîðîäíûé ïðàâèòåëü âî âðåìÿ ìèðà ïðåäïî÷èòàåò áûòü
óñòóï÷èâûì â îòíîøåíèè ñîñåäíèõ ñòðàí è ëèøü íà âîéíå ïðèìåíÿåò
íàñèëèå. Âîéñêî — îðóäèå íåñ÷àñòüÿ, ïîýòîìó áëàãîðîäíûé ïðàâèòåëü
íå ñïåøèò èñïîëüçîâàòü åãî, îí ïðèìåíÿåò åãî, òîëüêî êîãäà åãî ê
ýòîìó âûíóæäàþò. Ãëàâíîå ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîáëþäàòü ñïî-
êîéñòâèå, à â ñëó÷àå ïîáåäû ñåáÿ íå ïðîñëàâëÿòü. Ïðîñëàâëÿòü ñåáÿ
ïîáåäîé — ýòî çíà÷èò ðàäîâàòüñÿ óáèéñòâó ëþäåé. Òîò, êòî ðàäóåòñÿ
óáèéñòâó ëþäåé, íå ìîæåò çàâîåâàòü ñî÷óâñòâèÿ â ñòðàíå. Áëàãî-
ïîëó÷èå ñîçäàåòñÿ óâàæåíèåì, à íåñ÷àñòüå ïðîèñõîäèò îò íàñèëèÿ.
Ñëåâà ñòðîÿòñÿ íà÷àëüíèêè ôëàíãîâ, ñïðàâà ñòîèò ïîëêîâîäåö.
Ãîâîðÿò, ÷òî èõ íóæíî âñòðåòèòü ïîõîðîííîé ïðîöåññèåé. Åñëè
óáèâàþò ìíîãèõ ëþäåé, îá ýòîì íóæíî ãîðüêî ïëàêàòü. Ïîáåäó ñëåäóåò
îòìå÷àòü ïîõîðîííîé ïðîöåññèåé.

32
Äàî âå÷íî è áåçûìÿííî. Õîòÿ îíî íè÷òîæíî, íî íèêòî â ìèðå íå ìîæåò
åãî ïîä÷èíèòü ñåáå. Åñëè çíàòü è ãîñóäàðè ìîãóò åãî ñîáëþäàòü, òî
âñå ñóùåñòâà ñàìè ñòàíîâÿòñÿ ñïîêîéíûìè. Òîãäà íåáî è çåìëÿ
ñîëüþòñÿ â ãàðìîíèè, íàñòóïÿò ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå, à íàðîä áåç
ïðèêàçàíèÿ óñïîêîèòñÿ. Ïðè óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà ïîÿâèëèñü èìåíà.
Ïîñêîëüêó âîçíèêëè èìåíà, íóæíî çíàòü ïðåäåë èõ óïîòðåáëåíèÿ.
Çíàíèå ïðåäåëà ïîçâîëÿåò èçáàâèòüñÿ îò îïàñíîñòè. Êîãäà äàî
íàõîäèòñÿ â ìèðå, âñ¸ ñóùåå âëèâàåòñÿ â íåãî, ïîäîáíî òîìó, êàê
ãîðíûå ðó÷üè òåêóò ê ðåêàì è ìîðÿì.

33
Çíàþùèé ëþäåé ðàçóìåí. Çíàþùèé ñåáÿ ïðîñâåù¸í. Ïîáåæäàþùèé
ëþäåé ñèë¸í. Ïîáåæäàþùèé ñàìîãî ñåáÿ ìîãóùåñòâåí. Çíàþùèé
äîñòàòîê áîãàò. Êòî äåéñòâóåò ñ óïîðñòâîì, îáëàäàåò âîëåé. Êòî íå
òåðÿåò ñâîþ ïðèðîäó, äîëãîâå÷åí. Êòî óìåð, íî íå çàáûò, òîò áåñ-
ñìåðòåí.
 Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
34
Âåëèêîå äàî ðàñòåêàåòñÿ ïîâñþäó. Îíî ìîæåò íàõîäèòüñÿ è íàïðàâî,
è íàëåâî. Áëàãîäàðÿ åìó âñ¸ ñóùåå ðîæäàåòñÿ è íå ïðåêðàùàåò
ñâîåãî ðîñòà. Îíî ñîâåðøàåò ïîäâèãè, íî ñëàâû ñåáå íå æåëàåò.
Ñ ëþáîâüþ âîñïèòûâàÿ âñå ñóùåñòâà, îíî íå ñ÷èòàåò ñåáÿ èõ
âëàñòåëèíîì. Îíî íèêîãäà íå èìååò ñîáñòâåííûõ æåëàíèé, ïîýòîìó
åãî ìîæíî íàçâàòü íè÷òîæíûì. Âñ¸ ñóùåå âîçâðàùàåòñÿ ê íåìó, íî
îíî íå ðàññìàòðèâàåò ñåáÿ èõ âëàñòåëèíîì. Åãî ìîæíî íàçâàòü
âåëèêèì. Îíî ñòàíîâèòñÿ âåëèêèì, ïîòîìó ÷òî íèêîãäà íå ñ÷èòàåò
ñåáÿ òàêîâûì.

35
Ê òîìó, êòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåëèêèé îáðàç äàî, ïðèõîäèò âåñü
íàðîä. Ëþäè ïðèõîäÿò, à îí èì íå ïðè÷èíÿåò âðåäà. Îí ïðèíîñèò èì
ìèð, ñïîêîéñòâèå, ìóçûêó è ïèùó. Äàæå ïóòåøåñòâåííèê ó íåãî
îñòàíàâëèâàåòñÿ. Êîãäà äàî âûõîäèò èçî ðòà, îíî ïðåñíîå, áåçâêóñíîå.
Îíî íåçðèìî è åãî íåëüçÿ óñëûøàòü.  äåéñòâèè íåèñ÷åðïàåìî.

36
×òîáû íå÷òî ñæàòü, íåîáõîäèìî ïðåæäå ðàñøèðèòü åãî. ×òîáû íå÷òî
îñëàáèòü, íóæíî ïðåæäå óêðåïèòü åãî. ×òîáû íå÷òî ñîáðàòü, íåîáõî-
äèìî ïðåæäå äàòü åìó ðàñöâåñòè. ×òîáû íå÷òî îò êîãî-òî ïîëó÷èòü,
íóæíî ïðåæäå äàòü åìó. Ýòî íàçûâàåòñÿ ãëóáîêîé èñòèíîé. Ìÿãêîå è
ñëàáîå ïîáåæäàåò òâ¸ðäîå è ñèëüíîå. Êàê ðûáà íå ìîæåò ïîêèíóòü
ãëóáèíó, òàê è ãîñóäàðñòâî íå äîëæíî âûñòàâëÿòü íàïîêàç ëþäÿì ñâîè
ñîâåðøåííûå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ.

37
Äàî ïîñòîÿííî îñóùåñòâëÿåò íåäåÿíèå, îäíàêî íåò íè÷åãî òàêîãî,
÷òî áû îíî íå äåëàëî. Åñëè çíàòü è ãîñóäàðè áóäóò åãî ñîáëþäàòü, òî
âñå ñóùåñòâà áóäóò èçìåíÿòüñÿ ñàìè ñîáîé. Åñëè òå, êîòîðûå
èçìåíÿþòñÿ, çàõîòÿò äåéñòâîâàòü, òî ÿ áóäó ïîäàâëÿòü èõ ïðè ïîìîùè
ïðîñòîãî áûòèÿ, íå îáëàäàþùåãî èìåíåì. Íå îáëàäàþùåå èìåíåì —
ïðîñòîå áûòèå — äëÿ ñåáÿ íè÷åãî íå æåëàåò. Îòñóòñòâèå æåëàíèÿ
ïðèíîñèò ïîêîé, è òîãäà ïîðÿäîê â ñòðàíå ñàì ñîáîé óñòàíîâèòñÿ.

38
×åëîâåê ñ âûñøèì äý íå ñòðåìèòñÿ äåëàòü äîáðûå äåëà, ïîýòîìó îí
äîáðîäåòåëåí; ÷åëîâåê ñ íèçøèì äý íå îñòàâëÿåò íàìåðåíèÿ ñîâåð-
øàòü äîáðûå äåëà, ïîýòîìó îí íåäîáðîäåòåëåí; ÷åëîâåê ñ âûñøèì
äý áåçäåÿòåëåí è îñóùåñòâëÿåò íåäåÿíèå; ÷åëîâåê ñ íèçøèì äý
äåÿòåëåí è åãî äåéñòâèÿ íàðî÷èòû; îáëàäàþùèé âûñøèì ÷åëîâåêî-
ëþáèåì äåéñòâóåò, îñóùåñòâëÿÿ íåäåÿíèå; ÷åëîâåê âûñøåé ñïðàâåä-
ëèâîñòè äåéñòâóåò, è åãî äåéñòâèÿ íàðî÷èòû; ÷åëîâåê, âî âñåì
ñîáëþäàþùèé ðèòóàë, äåéñòâóåò, íàäåÿñü íà âçàèìíîñòü. Åñëè îí íå
âñòðå÷àåò âçàèìíîñòè, òî îí ïðèáåãàåò ê íàêàçàíèÿì. Âîò ïî÷åìó äý
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ !
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå óòðàòû äàî; ÷åëîâåêîëþáèå — ïîñëå óòðàòû
äý; ñïðàâåäëèâîñòü — ïîñëå óòðàòû ÷åëîâåêîëþáèÿ; ðèòóàë — ïîñëå
óòðàòû ñïðàâåäëèâîñòè. Ðèòóàë — ýòî ïðèçíàê îòñóòñòâèÿ äîâåðèÿ è
ïðåäàííîñòè.  ðèòóàëå — íà÷àëî ñìóòû. Âíåøíèé âèä — ýòî öâåòîê
äàî, íà÷àëî íåâåæåñòâà. Ïîýòîìó âåëèêèé ÷åëîâåê áåð¸ò ñóùåñò-
âåííîå è îñòàâëÿåò íè÷òîæíîå. Îí áåð¸ò ïëîä è îòáðàñûâàåò åãî
öâåòîê. Îí ïðåäïî÷èòàåò ïåðâîå è îòêàçûâàåòñÿ îò âòîðîãî.
39
Âîò òå, êòî ñ äàâíèõ âðåìåí íàõîäÿòñÿ â åäèíñòâå. Áëàãîäàðÿ åäèíñòâó,
Íåáî ñòàëî ÷èñòûì, Çåìëÿ — íåçûáëåìîé, äóõ — ÷óòêèì, äîëèíà —
öâåòóùåé, è íà÷àëè ðîæäàòüñÿ âñå ñóùåñòâà. Áëàãîäàðÿ åäèíñòâó çíàòü
è ãîñóäàðè ñòàíîâÿòñÿ îáðàçöîì â ìèðå. Âîò ÷òî ñîçäà¸ò åäèíñòâî.
Åñëè Íåáî íå ÷èñòî, îíî ðàçðóøàåòñÿ; åñëè Çåìëÿ çûáêà, îíà ðàñêà-
ëûâàåòñÿ; åñëè äóõ íå ÷óòîê, îí èñ÷åçàåò; åñëè äîëèíû íå öâåòóò, îíè
ïðåâðàùàþòñÿ â ïóñòûíþ; åñëè âåùè íå ðîæäàþòñÿ, îíè èñ÷åçàþò;
åñëè çíàòü è ãîñóäàðè íå ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì áëàãîðîäñòâà, îíè áóäóò
ñâåðãíóòû. Íåçíàòíûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ çíàòíûõ, à íèçêîå —
îñíîâàíèåì äëÿ âûñîêîãî. Ïîýòîìó çíàòü è ãîñóäàðè ñàìè íàçûâàþò
ñåáÿ “îäèíîêèìè”, “ñèðûìè” è “íåñ÷àñòëèâûìè”. Ýòî ïðîèñõîäèò
îòòîãî, ÷òî îíè íå ðàññìàòðèâàþò íåçíàòíûõ êàê ñâîþ îñíîâó. Ýòî
ëîæíûé ïóòü. Åñëè ðàçîáðàòü êîëåñíèöó, îò íå¸ íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ.
Íåëüçÿ ñ÷èòàòü ñåáÿ “äðàãîöåííûì”, êàê ÿøìà, à íóæíî áûòü ïðîñòûì,
êàê êàìåíü.
40
Ïðåâðàùåíèå â ïðîòèâîïîëîæíîå — åñòü äåéñòâèå äàî, ñëàáîñòü —
åñòü ñâîéñòâî äàî. Â ìèðå âñå âåùè ðîæäàþòñÿ â áûòèè, à áûòèå
ðîæäàåòñÿ â íåáûòèè.
41
×åëîâåê âûñøåé ó÷¸íîñòè, óçíàâ î äàî, ñòðåìèòñÿ ê åãî îñóùåñò-
âëåíèþ. ×åëîâåê ñðåäíåé ó÷¸íîñòè, óçíàâ î äàî, òî ñîáëþäàåò åãî,
òî íàðóøàåò. ×åëîâåê íèçøåé ó÷¸íîñòè, óçíàâ î äàî, ïîäâåðãàåò åãî
íàñìåøêå. Åñëè îíî íå ïîäâåðãàëîñü áû íàñìåøêå, íå ÿâëÿëîñü áû
äàî. Ïîýòîìó ñóùåñòâóåò ïîãîâîðêà: êòî óçíàåò äàî, ïîõîæ íà ò¸ìíîãî;
êòî ïðîíèêíåò â äàî, ïîõîæ íà îòñòóïàþùåãî; êòî íà âûñîòå äàî, ïîõîæ
íà çàáëóæäàþùåãîñÿ; ÷åëîâåê âûñøåé äîáðîäåòåëè ïîõîæ íà
ïðîñòîãî; âåëèêèé ïðîñâåù¸ííûé ïîõîæ íà ïðåçèðàåìîãî; áåçãðà-
íè÷íàÿ äîáðîäåòåëüíîñòü ïîõîæà íà å¸ íåäîñòàòîê; ðàñïðîñòðàíåíèå
äîáðîäåòåëüíîñòè ïîõîæà íà å¸ ðàñõèùåíèå; èñòèííàÿ ïðàâäà
ïîõîæà íà å¸ îòñóòñòâèå. Âåëèêèé êâàäðàò íå èìååò óãëîâ; áîëüøîé
ñîñóä äîëãî èçãîòàâëÿåòñÿ; ñèëüíûé çâóê íåëüçÿ óñëûøàòü; âåëèêèé
îáðàç íå èìååò ôîðìû. Äàî ñêðûòî îò íàñ è íå èìååò èìåíè. Íî òîëüêî
îíî ñïîñîáíî ïîìî÷ü âñåì ñóùåñòâàì è ïðèâåñòè èõ ê ñîâåðøåíñòâó.
42
Äàî ðîæäàåò îäíî, îäíî ðîæäàåò äâà, äâà ðîæäàþò òðè, à òðè ðîæäàþò
âñå ñóùåñòâà. Âñå ñóùåñòâà íîñÿò â ñåáå èíü è ÿí, íàïîëíåíû öè è
" Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
îáðàçóþò ãàðìîíèþ. Ëþäè íå ëþáÿò èìåíà “îäèíîêèé”, “ñèðûé”,
“íåñ÷àñòëèâûé”. Ìåæäó òåì öàðè è êíÿçüÿ ýòèìè èìåíàìè íàçûâàþò
ñåáÿ. Ïîýòîìó âåùè âîçâûøàþòñÿ, êîãäà èõ ïðèíèæàþò, è ïðèíè-
æàþòñÿ, êîãäà èõ âîçâûøàþò. ×åìó ëþäè ó÷àò, òîìó îáó÷àþ è ÿ: ñèëüíûå
è æåñòîêèå íå óìèðàþò ñâîåé ñìåðòüþ. Ýòèì ÿ ðóêîâîäñòâóþñü â
ñâî¸ì îáó÷åíèè.

43
 Ïîäíåáåñíîé ñàìûå ñëàáûå ïîáåæäàþò ñàìûõ ñèëüíûõ. Íåáûòèå
ïðîíèêàåò âåçäå è âñþäó. Âîò ïî÷åìó ÿ çíàþ ïîëüçó îò íåäåÿíèÿ. Â
Ïîäíåáåñíîé íåò íè÷åãî, ÷òî ìîæíî áûëî áû ñðàâíèòü ñ ó÷åíèåì, íå
ïðèáåãàþùèì ê ñëîâàì, è ïîëüçîé îò íåäåÿíèÿ.

44
×òî áëèæå: ñëàâà èëè æèçíü? ×òî äîðîæå — æèçíü èëè áîãàòñòâî?
×òî òÿæåëåå ïåðåæèòü — ïðèîáðåòåíèå èëè ïîòåðþ? Êòî ìíîãîå
ñáåðåãàåò, òîò ïîíåñ¸ò áîëüøèå ïîòåðè. Êòî ìíîãî íàêàïëèâàåò, òîò
ïîòåðïèò áîëüøèå óáûòêè. Êòî çíàåò ìåðó, ó òîãî íå áóäåò íåóäà÷è.
Êòî çíàåò ïðåäåë, òîò íå áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ îïàñíîñòè. Îí ìîæåò
ñòàòü äîëãîâå÷íûì.

45
Âûñøåå ñîâåðøåíñòâî ïîõîæå íà íåñîâåðøåííîå, íî åãî äåéñòâèå
íå ìîæåò áûòü íàðóøåíî; âåëèêàÿ ïîëíîòà ïîõîæà íà ïóñòîòó, íî å¸
äåéñòâèå íåèñ÷åðïàåìî. Âåëèêàÿ ïðÿìîòà ïîõîæà íà êðèâèçíó;
âåëèêîå îñòðîóìèå ïîõîæå íà ãëóïîñòü; âåëèêèé îðàòîð ïîõîæ íà
çàèêó. Õîäüáà ïîáåæäàåò õîëîä, ïîêîé ïîáåæäàåò æàðó. Ñïîêîéñòâèå
ñîçäà¸ò ïîðÿäîê â ìèðå.

46
Êîãäà â ñòðàíå ñóùåñòâóåò äàî, ëîøàäè óíàâîæèâàþò çåìëþ; êîãäà â
ñòðàíå îòñóòñòâóåò äàî, áîåâûå êîíè ïàñóòñÿ â îêðåñòíîñòÿõ. Íåò
áîëüøå íåñ÷àñòüÿ, ÷åì íåçíàíèå ãðàíèöû ñâîåé ñòðàñòè, è íåò áîëüøåé
îïàñíîñòè, ÷åì ñòðåìëåíèå ê ïðèîáðåòåíèþ áîãàòñòâ. Ïîýòîìó êòî
óìååò óäîâëåòâîðÿòñÿ, âñåãäà äîâîëåí ñâîåé æèçíüþ.

47
Íå âûõîäÿ ñî äâîðà, ìîæíî ïîçíàòü ìèð. Íå âûãëÿäûâàÿ èç îêíà,
ìîæíî âèäåòü åñòåñòâåííîå äàî. ×åì äàëüøå èä¸øü, òåì ìåíüøå
ïîçíà¸øü. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé íå õîäèò, íî ïîçíà¸ò âñ¸. Íå
âèäÿ âåùåé, îí ïðîíèêàåò â èõ ñóùíîñòü. Íå äåéñòâóÿ, îí äîáèâàåòñÿ
óñïåõà.

48
Êòî ó÷èòñÿ, ñ êàæäûì äí¸ì óâåëè÷èâàåò ñâîè çíàíèÿ. Êòî ñëóæèò äàî,
èçî äíÿ â äåíü óìåíüøàåò ñâîè æåëàíèÿ. Â íåïðåðûâíîì óìåíüøåíèè
÷åëîâåê äîõîäèò äî íåäåÿíèÿ. Íåò íè÷åãî òàêîãî, ÷òî íå äåëàëî áû
íåäåÿíèå. Ïîýòîìó îâëàäåíèå Ïîäíåáåñíîé âñåãäà îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ïîñðåäñòâîì íåäåÿíèÿ. Êòî äåéñòâóåò, íå â ñîñòîÿíèè îâëàäåòü
Ïîäíåáåñíîé.

49
Ñîâåðøåííîìóäðûé íå èìååò ïîñòîÿííîãî ñåðäöà. Åãî ñåðäöå
ñîñòîèò èç ñåðäåö íàðîäà. Äîáðûì ÿ äåëàþ äîáðî è íåäîáðûì òàêæå
äåëàþ äîáðî. Òàêèì îáðàçîì è âîñïèòûâàåòñÿ äîáðîäåòåëü.
Èñêðåííèì ÿ âåðåí è íåèñêðåííèì òàêæå âåðåí. Òàêèì îáðàçîì è
âîñïèòûâàåòñÿ èñêðåííîñòü. Ñîâåðøåííîìóäðûé æèâ¸ò â ìèðå
ñïîêîéíî è â ñâî¸ì ñåðäöå ñîáèðàåò ìíåíèÿ íàðîäà. Îí ñìîòðèò íà
íàðîä, êàê íà ñâîèõ äåòåé.
50
Ñóùåñòâà ðîæäàþòñÿ è óìèðàþò. Èç äåñÿòè ÷åëîâåê òðè èäóò ê æèçíè,
òðè — ê ñìåðòè. Èç êàæäûõ äåñÿòè åù¸ èìåþòñÿ òðè ÷åëîâåêà, êîòîðûå
óìèðàþò îò ñâîèõ äåÿíèé. Ïî÷åìó ýòî òàê? Ýòî ïðîèñõîäèò îòòîãî, ÷òî
ó íèõ ñëèøêîì ñèëüíî ñòðåìëåíèå ê æèçíè. ß ñëûøàë, ÷òî êòî óìååò
îâëàäåâàòü æèçíüþ, èäÿ ïî çåìëå, íå áîèòñÿ íîñîðîãà è òèãðà, âñòóïàÿ
â áèòâó, íå áîèòñÿ âîîðóæ¸ííûõ ñîëäàò. Íîñîðîãó íåêóäà âîíçèòü â
íåãî ñâîé ðîã, òèãðó íåêóäà íàëîæèòü íà íåãî ñâîè êîãòè, à ñîëäàòàì
íåêóäà ïîðàçèòü åãî ìå÷îì.  ÷¸ì ïðè÷èíà? Ýòî ïðîèñõîäèò îòòîãî,
÷òî äëÿ íåãî íå ñóùåñòâóåò ñìåðòè.
51
Äàî ðîæäàåò âåùè, äý âñêàðìëèâàåò èõ. Âåùè îôîðìëÿþòñÿ, ôîðìû
çàâåðøàþòñÿ. Ïîýòîìó íåò âåùè, êîòîðàÿ íå ïî÷èòàëà áû äàî è íå
öåíèëà áû äý. Äàî ïî÷èòàåìî, äý öåíèìî, ïîòîìó ÷òî îíè íå îòäàþò
ïðèêàçàíèé, à ñëåäóþò åñòåñòâåííîñòè. Äàî ðîæäàåò âåùè, äý
âñêàðìëèâàåò èõ, âçðàùèâàåò èõ, âîñïèòûâàåò, ñîâåðøåíñòâóåò,
äåëàåò èõ çðåëûìè, óõàæèâàåò çà íèìè, ïîääåðæèâàåò èõ. Ñîçäàâàòü
è íå ïðèñâàèâàòü, òâîðèòü è íå õâàëèòüñÿ, ÿâëÿÿñü ñòàðøèì, íå
ïîâåëåâàòü — âîò ÷òî íàçûâàåòñÿ ãëóáî÷àéøèì äý.
52
 Ïîäíåáåñíîé èìååòñÿ íà÷àëî, è îíî — ìàòü Ïîäíåáåñíîé. Êîãäà
áóäåò ïîñòèãíóòà ìàòü, òî ìîæíî óçíàòü è å¸ äåòåé. Êîãäà óæå èçâåñòíû
å¸ äåòè, òî ñíîâà íóæíî ïîìíèòü îá èõ ìàòåðè.  òàêîì ñëó÷àå äî
êîíöà æèçíè ó ÷åëîâåêà íå áóäåò îïàñíîñòè. Åñëè ÷åëîâåê îñòàâëÿåò
ñâîè æåëàíèÿ è îñâîáîæäàåòñÿ îò ñòðàñòåé, òî äî êîíöà æèçíè íå
áóäåò ó íåãî óñòàëîñòè. Åñëè æå îí ðàñïóñêàåò ñâîè ñòðàñòè è ïîãëîù¸í
ñâîèìè äåëàìè, òî íå áóäåò ñïàñåíèÿ îò áåä. Âèäåíèå ìåëü÷àéøåãî
íàçûâàåòñÿ çîðêîñòüþ. Ñîõðàíåíèå ñëàáîñòè íàçûâàåòñÿ ìîãó-
ùåñòâîì. Ñëåäîâàòü ñèÿíèþ äàî, ïîñòèãàòü åãî ãëóáî÷àéøèé ñìûñë,
íå íàâëåêàòü íà ëþäåé íåñ÷àñòüÿ — ýòî è åñòü ñîáëþäåíèå ïîñòî-
ÿíñòâà.
53
Åñëè áû ÿ âëàäåë çíàíèåì, òî ø¸ë áû ïî áîëüøîé äîðîãå. Åäèíñò-
âåííàÿ âåùü, êîòîðîé ÿ áîþñü, — ýòî óçêèå òðîïèíêè. Áîëüøàÿ äîðîãà
$ Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñîâåðøåííî ðîâíà, íî íàðîä ëþáèò òðîïèíêè. Åñëè äâîðåö ðîñêîøåí,
òî ïîëÿ ïîêðûòû ñîðíÿêàìè è õëåáîõðàíèëèùà ñîâåðøåííî ïóñòû.
Çíàòü îäåâàåòñÿ â ðîñêîøíûå òêàíè, íîñèò îñòðûå ìå÷è, íå óäîâëåòâî-
ðÿåòñÿ îáû÷íîé ïèùåé è íàêàïëèâàåò èçëèøíèå áîãàòñòâà. Âñ¸ ýòî
íàçûâàåòñÿ ðàçáîåì è áàõâàëüñòâîì. Îíî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì äàî.

54
Êòî óìååò êðåïêî ñòîÿòü, òîãî íåëüçÿ îïðîêèíóòü. Êòî óìååò îïåðåòüñÿ,
òîãî íåëüçÿ ñâàëèòü. Ñûíîâüÿ è âíóêè âå÷íî ñîõðàíÿò ïàìÿòü î í¸ì.
Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî âíóòðè ñåáÿ, ó òîãî äîáðîäåòåëü ñòàíîâèòñÿ
èñêðåííåé. Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî â ñåìüå, ó òîãî äîáðîäåòåëü
ñòàíîâèòñÿ îáèëüíîé. Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî â äåðåâíå, ó òîãî
äîáðîäåòåëü ñòàíîâèòñÿ îáøèðíîé. Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî â
öàðñòâå, ó òîãî äîáðîäåòåëü ñòàíîâèòñÿ áîãàòîé. Êòî ñîâåðøåíñòâóåò
äàî â Ïîäíåáåñíîé, ó òîãî äîáðîäåòåëü ñòàíîâèòñÿ âñåîáùåé. Ïî
ñåáå ìîæíî ïîçíàòü äðóãèõ; ïî îäíîé ñåìüå ìîæíî ïîçíàòü îñòàëüíûå;
ïî îäíîé äåðåâíå ìîæíî ïîçíàòü îñòàëüíûå; ïî îäíîìó öàðñòâó
ìîæíî ïîçíàòü äðóãèå; ïî îäíîé ñòðàíå ìîæíî ïîçíàòü âñþ
Ïîäíåáåñíóþ. Êàêèì îáðàçîì ÿ óçíàþ, ÷òî âñÿ Ïîäíåáåñíàÿ òàêîâà?
Ïîñòóïàÿ òàê.

55
Êòî ñîäåðæèò â ñåáå ñîâåðøåííîå äý, òîò ïîõîæ íà íîâîðîæä¸ííîãî.
ßäîâèòûå íàñåêîìûå è çìåè åãî íå óæàëÿò, ñâèðåïûå çâåðè åãî íå
ñõâàòÿò, õèùíûå ïòèöû åãî íå çàêëþþò. Êîñòè ó íåãî ìÿãêèå, ìûøöû
ñëàáûå, íî îí äåðæèò äàî êðåïêî. Íå çíàÿ ñîþçà äâóõ ïîëîâ, îí
îáëàäàåò æèâîòâîðÿùåé ñïîñîáíîñòüþ. Îí î÷åíü ÷óòîê. Îí êðè÷èò
âåñü äåíü, è åãî ãîëîñ íå èçìåíÿåòñÿ. Îí ñîâåðøåííî ãàðìîíè÷åí.
Çíàíèå ãàðìîíèè íàçûâàåòñÿ ïîñòîÿíñòâîì. Çíàíèå ïîñòîÿíñòâà
íàçûâàåòñÿ ìóäðîñòüþ. Îáîãàùåíèå æèçíè íàçûâàåòñÿ ñ÷àñòüåì.
Ñòðåìëåíèå óïðàâëÿòü ÷óâñòâàìè íàçûâàåòñÿ óïîðñòâîì. Ñóùåñòâî,
ïîëíîå ñèë, ñòàðååò — ýòî íàçûâàåòñÿ íàðóøåíèåì äàî. Êòî äàî íå
ñîáëþäàåò, òîò ïîãèáàåò ðàíüøå âðåìåíè.

56
Òîò, êòî çíàåò, íå ãîâîðèò. Òîò, êòî ãîâîðèò, íå çíàåò. Òî, ÷òî îñòàâëÿåò
ñâîè æåëàíèÿ, îòêàçûâàåòñÿ îò ñòðàñòåé, ïðèòóïëÿåò ñâîþ ïðîíèöà-
òåëüíîñòü, îñâîáîæäàåò ñåáÿ îò õàîòè÷íîñòè, ïðèòóïëÿåò ñâîé áëåñê,
óïîäîáëÿåò ñåáÿ ïûëèíêå, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãëóáî÷àéøåå. Åãî
íåëüçÿ ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ íèì ñðîäíèòüñÿ; åãî íåëüçÿ
ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû èì ïðåíåáðåãàòü; åãî íåëüçÿ ïðèáëèçèòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû èì âîñïîëüçîâàòüñÿ; åãî íåëüçÿ ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî,
÷òîáû åãî âîçâûñèòü; åãî íåëüçÿ ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî
óíèçèòü. Âîò ïî÷åìó îíî óâàæàåìî â Ïîäíåáåñíîé.
57
Ñòðàíà óïðàâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâîñòüþ, âîéíà âåä¸òñÿ õèòðîñòüþ.
Ïîäíåáåñíóþ ïîëó÷àþò âî âëàäåíèå ïîñðåäñòâîì íåäåÿíèÿ. Îòêóäà
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ %
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ÿ çíàþ âñ¸ ýòî? Âîò îòêóäà: êîãäà â ñòðàíå ìíîãî çàïðåòèòåëüíûõ
çàêîíîâ, íàðîä ñòàíîâèòñÿ áåäíûì. Êîãäà ó íàðîäà ìíîãî îñòðîãî
îðóæèÿ, â ñòðàíå óâåëè÷èâàþòñÿ ñìóòû. Êîãäà ìíîãî èñêóñíûõ
ìàñòåðîâ, óìíîæàþòñÿ ðåäêèå ïðåäìåòû. Êîãäà ðàñòóò çàêîíû è
ïðèêàçû, óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî âîðîâ è ðàçáîéíèêîâ. Ïîýòîìó
ñîâåðøåííîìóäðûé ãîâîðèò: “Åñëè ÿ íå äåéñòâóþ, íàðîä áóäåò
íàõîäèòüñÿ â ñàìîèçìåíåíèè. Åñëè ÿ ñïîêîåí, íàðîä ñàì áóäåò
èñïðàâëÿòüñÿ. Åñëè ÿ ïàññèâåí, íàðîä ñàì ñòàíîâèòñÿ áîãàòûì; åñëè ÿ
íå èìåþ ñòðàñòåé, íàðîä ñòàíîâèòñÿ ïðîñòîäóøíûì”.

58
Êîãäà ïðàâèòåëüñòâî ñïîêîéíî, íàðîä ñòàíîâèòñÿ ïðîñòîäóøíûì.
Êîãäà ïðàâèòåëüñòâî äåÿòåëüíî, íàðîä ñòàíîâèòñÿ íåñ÷àñòíûì. Î
íåñ÷àñòüå! Îíî ÿâëÿåòñÿ îïîðîé ñ÷àñòüÿ. Î ñ÷àñòüå!  í¸ì çàêëþ÷åíî
íåñ÷àñòüå. Êòî çíàåò èõ ãðàíèöû? Îíè íå èìåþò ïîñòîÿíñòâà. Ñïðàâåä-
ëèâîñòü ñíîâà ïðåâðàùàåòñÿ â õèòðîñòü, äîáðî — â çëî. ×åëîâåê óæå
äàâíî íàõîäèòñÿ â çàáëóæäåíèè. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé
ñïðàâåäëèâ è íå îòíèìàåò íè÷åãî ó äðóãîãî. Îí áåñêîðûñòåí è íå
âðåäèò äðóãèì. Îí ïðàâäèâ è íå äåëàåò íè÷åãî ïëîõîãî. Îí ñâåòåë,
íî íå æåëàåò áëåñòåòü.

59
Óïðàâëÿÿ ëþäüìè è ñëóæà Íåáó, ëó÷øå âñåãî ñîáëþäàòü âîçäåðæàíèå.
Âîçäåðæàíèå äîëæíî ñòàòü ãëàâíîé çàáîòîé. Îíî íàçûâàåòñÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì äý. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äý — âñåïîáåæäàþùå.
Âñåïîáåæäàþùåå îáëàäàåò íåèñ÷åðïàåìîé ñèëîé. Íåèñ÷åðïàåìàÿ
ñèëà äà¸ò âîçìîæíîñòü îâëàäåòü ñòðàíîé. Íà÷àëî, ïðè ïîìîùè
êîòîðîãî óïðàâëÿåòñÿ ñòðàíà, äîëãîâå÷íî è íàçûâàåòñÿ ãëóáîêèì è
ïðî÷íûì, âå÷íî ñóùåñòâóþùèì äàî.

60
Óïðàâëåíèå áîëüøèì öàðñòâîì íàïîìèíàåò ïðèãîòîâëåíèå áëþäà
èç ìåëêèõ ðûá. Åñëè Ïîäíåáåñíîé óïðàâëÿòü, ñëåäóÿ äàî, òî çëûå
äóõè óìåðøèõ íå áóäóò äåéñòâîâàòü. Íî çëûå äóõè íå òîëüêî íå áóäóò
äåéñòâîâàòü, îíè òàêæå íå ñìîãóò âðåäèòü ëþäÿì. Íå òîëüêî îíè íå
ñìîãóò âðåäèòü ëþäÿì, íî è ñîâåðøåííîìóäðûå íå ñìîãóò âðåäèòü
ëþäÿì. Ïîñêîëüêó è òå, è äðóãèå íå ñìîãóò âðåäèòü ëþäÿì, èõ äý
ñîåäèíÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì.

61
Âåëèêîå öàðñòâî — ýòî íèçîâüå ðåêè, óçåë Ïîäíåáåñíîé, ñàìêà
Ïîäíåáåñíîé. Ñàìêà âñåãäà íåâîçìóòèìîñòüþ îäîëåâàåò ñàìöà, à ïî
ñâîåé íåâîçìóòèìîñòè îíà ñòîèò íèæå ñàìöà. Ïîýòîìó âåëèêîå öàðñòâî
ðàñïîëàãàåò ê ñåáå ìàëåíüêîå òåì, ÷òî ñòàâèò ñåáÿ íèæå ïîñëåäíåãî,
à ìàëåíüêîå öàðñòâî çàâîåâûâàåò ñèìïàòèþ âåëèêîãî öàðñòâà òåì,
÷òî ñòîèò íèæå ïîñëåäíåãî. Ïîýòîìó ðàñïîëàãàþò ê ñåáå ëèáî òåì,
÷òî ñòàâÿò ñåáÿ íèæå, ëèáî òåì, ÷òî ñàìè ïî ñåáå íèæå. Ïóñòü âåëèêîå
& Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
öàðñòâî áóäåò æåëàòü íå áîëüøå òîãî, ÷òîáû âñå îäèíàêîâî áûëè
íàêîðìëåíû, à ìàëîå öàðñòâî ïóñòü áóäåò æåëàòü íå áîëüøå òîãî,
÷òîáû ñëóæèòü ëþäÿì. Òîãäà îáà ïîëó÷àò òî, ÷åãî îíè æåëàþò. Âåëèêîìó
ïîëàãàåòñÿ áûòü âíèçó.
62
Äàî — ãëóáîêàÿ îñíîâà âñåõ âåùåé. Îíî ñîêðîâèùå äîáðûõ è çàùèòà
íåäîáðûõ ëþäåé. Êðàñèâûå ñëîâà ìîæíî ïðîèçíîñèòü ïóáëè÷íî,
äîáðîå ïîâåäåíèå ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü íà ëþäåé. Íî çà÷åì æå
ïîêèäàòü íåäîáðûõ ëþäåé?  òàêîì ñëó÷àå çà÷åì æå âûäâèãàþò
ãîñóäàðÿ è íàçíà÷àþò åìó òð¸õ ñîâåòíèêîâ? Ãîñóäàðü è ñîâåòíèêè
õîòÿ è èìåþò äðàãîöåííûå êàìíè è ìîãóò åçäèòü íà êîëåñíèöàõ, íî
ëó÷øå áóäåò èì ñïîêîéíî ñëåäîâàòü äàî. Ïî÷åìó â äðåâíîñòè öåíèëè
äàî? Â òî âðåìÿ ëþäè íå ñòðåìèëèñü ê ïðèîáðåòåíèþ áîãàòñòâ è
ïðåñòóïëåíèÿ ïðîùàëèñü. Ïîýòîìó äàî â Ïîäíåáåñíîé öåíèëîñü
äîðîãî.
63
Íóæíî îñóùåñòâëÿòü íåäåÿíèå, ñîáëþäàòü ñïîêîéñòâèå è âêóøàòü
áåçâêóñíîå. Âåëèêîå ñîñòîèò èç ìàëîãî, à ìíîãîå — èç íåìíîãîãî. Íà
íåíàâèñòü íóæíî îòâå÷àòü äîáðîì. Ïðåîäîëåíèå òðóäíîãî íà÷èíàåòñÿ
ñ ë¸ãêîãî, îñóùåñòâëåíèå âåëèêîãî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî, èáî â ìèðå
òðóäíîå îáðàçóåòñÿ èç ëåãêîãî, à âåëèêîå — èç ìàëîãî. Ïîýòîìó
ñîâåðøåííîìóäðûé íà÷èíàåò íå ñ âåëèêîãî, òåì ñàìûì îí ñîâåðøàåò
âåëèêîå. Êòî ìíîãî îáåùàåò, òîò íå çàñëóæèâàåò äîâåðèÿ. Ãäå ìíîãî
ë¸ãêèõ äåë, òàì ìíîãî è òðóäíûõ. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé
îòíîñèòñÿ ê äåëó, êàê ê òðóäíîìó, ïîýòîìó îí íå èñïûòûâàåò òðóä-
íîñòè.
64
Òî, ÷òî ñïîêîéíî, ëåãêî ñîõðàíèòü. Òî, ÷òî åù¸ íå ïîêàçàëî ïðèçíàêîâ,
ëåãêî íàïðàâèòü. Òî, ÷òî ñëàáî, ëåãêî ðàçäåëèòü. Òî, ÷òî ìåëêî, ëåãêî
ðàññåÿòü. Äåéñòâèå íàäî íà÷àòü ñ òîãî, ÷åãî åù¸ íåò. Íàâåäåíèå
ïîðÿäêà íàäî íà÷àòü òîãäà, êîãäà åù¸ íåò ñìóòû. Èáî áîëüøîå äåðåâî
âûðàñòàåò èç ìàëîãî, äåâÿòèýòàæíàÿ áàøíÿ íà÷èíàåò ñòðîèòüñÿ èç
ãîðñòêè çåìëè, ïóòåøåñòâèå â òûñÿ÷ó ëè íà÷èíàåòñÿ ñ îäíîãî øàãà.
Êòî äåéñòâóåò — ïîòåðïèò íåóäà÷ó. Êòî ÷åì-ëèáî âëàäååò — ïîòåðÿåò.
Âîò ïî÷åìó ñîâåðøåííîìóäðûé áåçäåÿòåëåí, è îí íå òåðïèò íåóäà÷è.
Îí íè÷åãî íå èìååò è ïîýòîìó íè÷åãî íå òåðÿåò. Òå, êòî, ñîâåðøàÿ
äåëà, ñïåøàò äîñòèãíóòü óñïåõà, ïîòåðïÿò íåóäà÷ó. Êòî îñòîðîæíî
çàêàí÷èâàåò ñâîå äåëî, ïîäîáíî òîìó, êàê îí åãî íà÷àë, ó òîãî âñåãäà
áëàïîëó÷èå. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé íå èìååò ñòðàñòè, íå öåíèò
òðóäíîäîáûâàåìûå ïðåäìåòû, ó÷èòñÿ ó òåõ, êòî íå èìååò çíàíèé, è
èä¸ò ïî òîìó ïóòè, ïî êîòîðîìó ïðîøëè äðóãèå. Îí ñëåäóåò åñòåñòâåí-
íîñòè âåùåé è íå îñìåëèâàåòñÿ ñàìîâîëüíî äåéñòâîâàòü.
65
 äðåâíîñòè òå, êòî ñëåäîâàë äàî, íå ïðîñâåùàëè íàðîä, à äåëàëè
åãî íåâåæåñòâåííûì. Òðóäíî óïðàâëÿòü íàðîäîì, êîãäà ó íåãî ìíîãî
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ '
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
çíàíèé. Ïîýòîìó óïðàâëåíèå ñòðàíîé ïðè ïîìîùè çíàíèé ïðèíîñèò
ñòðàíå íåñ÷àñòüå, à áåç èõ ïîìîùè ïðèâîäèò ñòðàíó ê ñ÷àñòüþ. Êòî
çíàåò ýòè äâå âåùè, òîò ñòàíîâèòñÿ ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ. Çíàíèå
ýòîãî ïðèìåðà åñòü çíàíèå ãëóáî÷àéøåãî äý. Ãëóáî÷àéøåå äý, îíî è
ãëóáîêî, è äàëåêî. Îíî ïðîòèâîïîëîæíî âñåì ñóùåñòâàì, íî ïðèâîäèò
èõ ê ïîëíîìó ñîîòâåòñòâèþ ñ íèì.

66
Ðåêè è ìîðÿ ïîòîìó ìîãóò âëàñòâîâàòü íàä ðàâíèíàìè, ÷òî îíè
ñïîñîáíû ñòåêàòü âíèç. Ïîýòîìó îíè âëàñòâóþò íàä ðàâíèíàìè. Êîãäà
ñîâåðøåííîìóäðûé æåëàåò âîçâûñèòüñÿ íàä íàðîäîì, îí äîëæåí
ñòàâèòü ñåáÿ íèæå äðóãèõ. Êîãäà îí æåëàåò áûòü âïåðåäè ëþäåé, îí
äîëæåí ñòàâèòü ñåáÿ ïîçàäè âñåõ. Ïîýòîìó õîòÿ îí è ñòîèò íàä
íàðîäîì, íî íàðîäó îí íå â òÿãîñòü; õîòÿ îí è íàõîäèòñÿ âïåðåäè,
íàðîä åìó íå âðåäèò. Ïîýòîìó ëþäè ñ ðàäîñòüþ åãî âûäâèãàþò è îò
íåãî íå îòâîðà÷èâàþòñÿ. Îí íå áîðåòñÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó îí â ìèðå
íåïîáåäèì.

67
Âñå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ìî¸ äàî âåëèêî è íå óìåíüøàåòñÿ. Åñëè áû îíî
óìåíüøèëîñü, òî ïîñëå äîëãîãî âðåìåíè îíî ñòàëî áû ìàëåíüêèì. Íå
óìåíüøàåòñÿ ïîòîìó, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ âåëèêèì. ß èìåþ òðè ñîêðî-
âèùà, êîòîðûìè äîðîæó: ïåðâîå — ýòî ÷åëîâåêîëþáèå, âòîðîå —
áåðåæëèâîñòü, à òðåòüå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÿ íå ñìåþ áûòü âïåðåäè
äðóãèõ. ß ÷åëîâåêîëþáèâ, ïîýòîìó ìîãó ñòàòü õðàáðûì. ß áåðåæëèâ,
ïîýòîìó ìîãó áûòü ùåäðûì. ß íå ñìåþ áûòü âïåðåäè äðóãèõ, ïîýòîìó
ìîãó ñòàòü óìíûì âîæäåì. Êòî õðàáð áåç ÷åëîâåêîëþáèÿ, ùåäð áåç
áåðåæëèâîñòè, íàõîäÿñü âïåðåäè, îòòàëêèâàåò òåõ, êòî íàõîäèòñÿ
ïîçàäè, — òîò ïîãèáàåò. Êòî âåäåò âîéíó ÷åëîâåêîëþáèâî, ïîáåæäàåò,
è âîçâåäåííàÿ èì îáîðîíà íåïðèñòóïíà. Íåáî åãî ñïàñàåò, ÷åëîâåêî-
ëþáèå îõðàíÿåò.

68
Óìíûé ïîëêîâîäåö íå áûâàåò âîèíñòâåíåí. Óìåëûé âîèí íå áûâàåò
ãíåâåí. Óìåþùèé ïîáåæäàòü âðàãà íå íàïàäàåò. Óìåþùèé óïðàâëÿòü
ëþäüìè íå ñòàâèò ñåáÿ â íèçêîå ïîëîæåíèå. Ýòî ÿ íàçûâàþ äý,
èçáåãàþùåå áîðüáû. Ýòî ñèëà â óïðàâëåíèè ëþäüìè. Ýòî çíà÷èò
ñëåäîâàòü ïðèðîäå è äðåâíåìó íà÷àëó äàî.

69
Âîåííîå èñêóññòâî ãëàñèò: ÿ íå ñìåþ ïåðâûì íà÷èíàòü, ÿ äîëæåí
îæèäàòü. ß íå ñìåþ íàñòóïàòü õîòÿ áû íà âåðøîê âïåðåä, à îòñòóïàþ
íà àðøèí íàçàä. Ýòî íàçûâàåòñÿ äåéñòâèåì ïîñðåäñòâîì íåäåÿíèÿ,
óäàðîì áåç óñèëèÿ.  ýòîì ñëó÷àå íå áóäåò âðàãà, è ÿ ìîãó îáõîäèòüñÿ
áåç ñîëäàò. Íåò áåäû òÿæåëåå, ÷åì íåäîîöåíèâàòü ïðîòèâíèêà.
Íåäîîöåíêà ïðîòèâíèêà ïîâðåäèò ìîåìó ñîêðîâåííîìó ñðåäñòâó äàî.
 ðåçóëüòàòå ñðàæåíèé òå, êòî ñêîðáèò, îäåðæèâàþò ïîáåäó.
 Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
70
Ìîè ñëîâà ëåãêî ïîíÿòü è ëåãêî îñóùåñòâèòü. Íî ëþäè íå ìîãóò ïîíÿòü
è íå ìîãóò îñóùåñòâèòü.  ñëîâàõ èìååòñÿ íà÷àëî, â äåëàõ åñòü ãëàâíîå.
Ïîñêîëüêó ëþäè èõ íå çíàþò, òî îíè íå çíàþò è ìåíÿ. Êîãäà ìåíÿ ìàëî
çíàþò, òîãäà ÿ äîðîã. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ïîäîáåí òîìó, êòî
îäåâàåòñÿ â ãðóáûå òêàíè, à ïðè ñåáå äåðæèò ÿøìó.

71
Êòî, èìåÿ çíàíèÿ, äåëàåò âèä, ÷òî íå çíàåò, òîò âûøå âñåõ. Êòî, íå
èìåÿ çíàíèé, äåëàåò âèä, ÷òî çíàåò, òîò áîëåí. Êòî, áóäó÷è áîëüíûì,
ñ÷èòàåò ñåáÿ áîëüíûì, òîò íå ÿâëÿåòñÿ áîëüíûì. Ñîâåðøåííîìóäðûé
íå áîëåí. Áóäó÷è áîëüíûì, îí ñ÷èòàåò ñåáÿ áîëüíûì, ïîýòîìó îí íå
áîëåí.

72
Êîãäà íàðîä íå áîèòñÿ ìîãóùåñòâåííûõ, òîãäà ïðèõîäèò ìîãóùåñòâî.
Íå òåñíèòå åãî æèëèùà, íå ïðåçèðàéòå åãî æèçíè. Êòî íå ïðåçèðàåò
íàðîäà, òîò íå áóäåò ïðåçð¸í íàðîäîì. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé,
çíàÿ ñåáÿ, ñåáÿ íå âûñòàâëÿåò. Îí ëþáèò ñåáÿ è ñåáÿ íå âîçâûøàåò.
Îí îòêàçûâàåòñÿ îò ñàìîëþáèÿ è ïðåäïî÷èòàåò íåâîçâûøåííîå.

73
Êòî õðàáð è âîèíñòâåíåí — ïîãèáàåò, êòî õðàáð è íå âîèíñòâåíåí —
áóäåò æèòü. Ýòè äâå âåùè îçíà÷àþò: îäíà — ïîëüçó, à äðóãàÿ — âðåä.
Êòî çíàåò ïðè÷èíû òîãî, ÷òî íåáî íåíàâèäèò âîèíñòâåííûõ?
Îáúÿñíèòü ýòî òðóäíî è ñîâåðøåííîìóäðîìó. Íåáåñíîå äàî íå
áîðåòñÿ, íî óìååò ïîáåæäàòü. Îíî íå ãîâîðèò, íî óìååò îòâå÷àòü. Îíî
ñàìî ïðèõîäèò. Îíî ñïîêîéíî è óìååò óïðàâëÿòü âåùàìè. Ñåòü
ïðèðîäû ðåäêà, íî íè÷åãî íå ïðîïóñêàåò.

74
Åñëè íàðîä íå áîèòñÿ ñìåðòè, òî çà÷åì æå óãðîæàòü åìó ñìåðòüþ? Êòî
çàñòàâëÿåò ëþäåé áîÿòüñÿ ñìåðòè è ñ÷èòàåò ýòî çàíÿòèå óâëåêà-
òåëüíûì, òîãî ÿ çàõâà÷ó è óíè÷òîæó. Êòî îñìåëèâàåòñÿ òàê äåéñòâî-
âàòü? Âñåãäà ñóùåñòâóåò íîñèòåëü ñìåðòè, êîòîðûé óáèâàåò. À åñëè
êòî åãî çàìåíèò — ýòî çíà÷èò çàìåíèòü âåëèêîãî ìàñòåðà. Êòî, çàìåíÿÿ
âåëèêîãî ìàñòåðà, ðóáèò òîïîðîì, ïîâðåäèò ñâîþ ðóêó.

75
Íàðîä ãîëîäàåò îòòîãî, ÷òî âëàñòè áåðóò ñëèøêîì ìíîãî íàëîãîâ. Âîò
ïî÷åìó íàðîä ãîëîäàåò. Òðóäíî óïðàâëÿòü íàðîäîì îòòîãî, ÷òî âëàñòè
ñëèøêîì äåÿòåëüíû. Âîò ïî÷åìó òðóäíî óïðàâëÿòü. Íàðîä ïðåçèðàåò
ñìåðòü îòòîãî, ÷òî ó íåãî ñëèøêîì ñèëüíî ñòðåìëåíèå ê æèçíè. Âîò
ïî÷åìó ïðåçèðàþò ñìåðòü. Òîò, êòî ïðåíåáðåãàåò ñâîåé æèçíüþ, òåì
ñàìûì öåíèò ñâîþ æèçíü.
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ 
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
76
×åëîâåê ïðè ñâî¸ì ðîæäåíèè íåæåí è ñëàá, à ïðè íàñòóïëåíèè ñìåðòè
òâ¸ðä è êðåïîê. Âñå ñóùåñòâà è ðàñòåíèÿ ïðè ñâî¸ì ðîæäåíèè íåæíûå
è ñëàáûå, à ïðè ãèáåëè — ñóõèå è ãíèëûå. Òâ¸ðäîå è êðåïêîå — ýòî
òî, ÷òî ïîãèáàåò, à íåæíîå è ñëàáîå — ýòî òî, ÷òî íà÷èíàåò æèòü.
Ïîýòîìó ìîãóùåñòâåííîå âîéñêî íå ïîáåæäàåò è êðåïêîå äåðåâî
ãèáíåò. Ñèëüíîå è ìîãóùåñòâåííîå íå èìåþò òîãî ïðåèìóùåñòâà,
êàêîå èìåþò íåæíîå è ñëàáîå.

77
Íåáåñíîå äàî íàïîìèíàåò íàòÿãèâàíèå ëóêà. Êîãäà ïîíèæàåòñÿ åãî
âåðõíÿÿ ÷àñòü, ïîäíèìàåòñÿ íèæíÿÿ. Îíî îòíèìàåò ëèøíåå è îòäàåò
îòíÿòîå òîìó, êòî â í¸ì íóæäàåòñÿ. Íåáåñíîå äàî îòíèìàåò ó áîãàòûõ
è îòäàåò áåäíûì òî, ÷òî îòíÿòî. ×åëîâå÷åñêîå æå äàî — íàîáîðîò.
Îíî îòíèìàåò ó áåäíûõ è îòäàåò áîãàòûì òî, ÷òî îòíÿòî. Êòî ìîæåò
îòäàòü äðóãèì âñ¸ ëèøíåå? Ýòî ìîãóò ñäåëàòü òîëüêî òå, êîòîðûå
ñëåäóþò äàî. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé äåëàåò è íå ïîëüçóåòñÿ
òåì, ÷òî ñäåëàíî, ñîâåðøàåò ïîäâèãè è ñåáÿ íå ïðîñëàâëÿåò. Îí
áëàãîðîäåí ïîòîìó, ÷òî ó íåãî íåò ñòðàñòåé.

78
Âîäà — ýòî ñàìîå ìÿãêîå è ñëàáîå âåùåñòâî â ìèðå, íî â ïðåîäîëåíèè
òâ¸ðäîãî è êðåïêîãî îíà íåïîáåäèìà, è íåò åé íà ñâåòå ðàâíîãî.
Ñëàáûå ïîáåæäàþò ñèëüíûõ, ìÿãêîå ïðåîäîëåâàåò òâ¸ðäîå. Ýòî
çíàþò âñå, íî ëþäè íå ìîãóò ýòî îñóùåñòâëÿòü. Ïîýòîìó ñîâåðøåííî-
ìóäðûé ãîâîðèò: “Êòî ïðèíÿë íà ñåáÿ óíèæåíèå ñòðàíû, — ñòàíîâèòñÿ
ãîñóäàðåì, è êòî ïðèíÿë íà ñåáÿ íåñ÷àñòüå ñòðàíû, — ñòàíîâèòñÿ
âëàñòèòåëåì”. Ïðàâäèâûå ñëîâà ïîõîæè íà ñâîþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü.

79
Ïîñëå óñïîêîåíèÿ áîëüøîãî âîçìóùåíèÿ íåïðåìåííî îñòàíóòñÿ åãî
ïîñëåäñòâèÿ. Êàê ìîæíî íàçâàòü ýòî äîáðîì? Ïîýòîìó ñîâåðøåííî-
ìóäðûé äà¸ò êëÿòâó, ÷òî îí íå áóäåò íèêîãî ïîðèöàòü. Äîáðûå
ñòðåìÿòñÿ ê ñîãëàøåíèþ, à íåäîáðûå — ê âûìîãàòåëüñòâó. Íåáåñíîå
äàî îòíîñèòñÿ êî âñåì îäèíàêîâî, îíî âñåãäà íà ñòîðîíå äîáðûõ.

80
Ïóñòü ãîñóäàðñòâî áóäåò ìàëåíüêèì, à íàñåëåíèå — ðåäêèì. Åñëè â
ãîñóäàðñòâå èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå îðóäèÿ, íå íàäî èõ èñïîëüçîâàòü.
Ïóñòü ëþäè äî êîíöà ñâîåé æèçíè íå óõîäÿò äàëåêî îò ñâîèõ ìåñò.
Åñëè â ãîñóäàðñòâå èìåþòñÿ ëîäêè è êîëåñíèöû, íå íàäî èõ
óïîòðåáëÿòü. Äàæå åñëè èìåþòñÿ âîèíû, íå íàäî èõ âûñòàâëÿòü. Ïóñòü
íàðîä ñíîâà íà÷èíàåò ïëåñòè óçåëêè è óïîòðåáëÿòü èõ âìåñòî ïèñüìà.
Ïóñòü åãî ïèùà áóäåò âêóñíîé, îäåÿíèå êðàñèâûì, æèëèùå óäîáíûì,
à æèçíü — ðàäîñòíîé. Ïóñòü ñîñåäíèå ãîñóäàðñòâà ñìîòðÿò äðóã íà
äðóãà, ñëóøàþò äðóã ó äðóãà ïåíèå ïåòóõîâ è ëàé ñîáàê, à ëþäè äî
ñàìîé ñòàðîñòè è ñìåðòè íå ïîñåùàþò äðóã äðóãà.
Ëàî-Öçû. ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
81
Âåðíûå ñëîâà íå èçÿùíû. Êðàñèâûå ñëîâà íå çàñëóæèâàþò äîâåðèÿ.
Äîáðûé íå êðàñíîðå÷èâ. Êðàñíîðå÷èâûé íå ìîæåò áûòü äîáðûì.
Çíàþùèé íå äîêàçûâàåò, äîêàçûâàþùèé íå çíàåò. Ñîâåðøåííîìóäðûé
íè÷åãî íå íàêàïëèâàåò. Îí âñ¸ äåëàåò äëÿ ëþäåé è âñ¸ îòäàåò äðóãèì.
Íåáåñíîå äàî ïðèíîñèò âñåì ñóùåñòâàì ïîëüçó è èì íå âðåäèò. Äàî
ñîâåðøåííîìóäðîãî — ýòî äåÿíèå áåç áîðüáû.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ
Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
Òåêñòû èç Áèáëèè ïîäàþòñÿ çà å¸ ðóññêèì
ñèíîäàëüíûì ïåðåâîäîì.

1
Äàî, êîòîðîå ìîæåò áûòü âûðàæåíî ñëîâàìè, íå åñòü ïîñòîÿííîå
(èñòèííîå) äàî. Èìÿ, êîòîðîå ìîæåò áûòü íàçâàíî, íå åñòü ïîñòî-
ÿííîå (èñòèííîå) èìÿ.

Èñõ. 3:13–15. È ñêàçàë Ìîèñåé Áîãó: âîò, ÿ ïðèäó ê ñûíàì


Èçðàèëåâûì è ñêàæó èì: Áîã îòöîâ âàøèõ ïîñëàë ìåíÿ ê âàì. À
îíè ñêàæóò ìíå: êàê Åìó èìÿ? ×òî ñêàçàòü ìíå èì? Áîã ñêàçàë
Ìîèñåþ: ß åñìü Ñóùèé. È ñêàçàë: òàê ñêàæè ñûíàì Èçðàèëåâûì:
Ñóùèé ïîñëàë ìåíÿ ê âàì. È ñêàçàë åùå Áîã Ìîèñåþ: òàê ñêàæè
ñûíàì Èçðàèëåâûì: Ãîñïîäü, Áîã îòöîâ âàøèõ, Áîã Àâðààìà, Áîã
Èñààêà è Áîã Èàêîâà ïîñëàë ìåíÿ ê âàì. Âîò èìÿ Ìî¸ íà âåêè, è
ïàìÿòîâàíèå î Ìíå èç ðîäà â ðîä.
×èñ. 23:19. Áîã íå ÷åëîâåê, ÷òîá Åìó ëãàòü, è íå ñûí ÷åëîâå÷åñêèé,
÷òîá Åìó èçìåíÿòüñÿ. Îí ëè ñêàæåò è íå ñäåëàåò? Áóäåò ãîâîðèòü è
íå èñïîëíèò?
Èîàí. 4:24. Áîã åñòü äóõ, è ïîêëîíÿþùèåñÿ Åìó äîëæíû ïîêëî-
íÿòüñÿ â äóõå è èñòèíå.
Èîàí. 17:6. ß îòêðûë èìÿ Òâî¸ ÷åëîâåêàì, êîòîðûõ Òû äàë Ìíå îò
ìèðà; îíè áûëè Òâîè, è Òû äàë èõ Ìíå, è îíè ñîõðàíèëè ñëîâî
Òâîå.
Äåÿí. 17:22–25. È, ñòàâ Ïàâåë ñðåäè àðåîïàãà, ñêàçàë: Àôèíÿíå! ïî
âñåìó âèæó ÿ, ÷òî âû êàê áû îñîáåííî íàáîæíû. Èáî, ïðîõîäÿ è
îñìàòðèâàÿ âàøè ñâÿòûíè, ÿ íàøåë è æåðòâåííèê, íà êîòîðîì
íàïèñàíî “íåâåäîìîìó Áîãó”. Ñåãî-òî, Êîòîðîãî âû, íå çíàÿ, ÷òèòå,
ÿ ïðîïîâåäóþ âàì. Áîã, ñîòâîðèâøèé ìèð è âñ¸, ÷òî â í¸ì, Îí,
áóäó÷è Ãîñïîäîì íåáà è çåìëè, íå â ðóêîòâîðåííûõ õðàìàõ æèâ¸ò
è íå òðåáóåò ñëóæåíèÿ ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ, êàê áû èìåþùèé â ÷¸ì-
ëèáî íóæäó, Ñàì äàÿ âñåìó æèçíü è äûõàíèå è âñ¸.
Äåÿí. 19:1, 2. Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ Àïîëëîñà â Êîðèíôå Ïàâåë,
ïðîéäÿ âåðõíèå ñòðàíû, ïðèáûë â Åôåñ è, íàéäÿ òàì íåêîòîðûõ
" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ó÷åíèêîâ, ñêàçàë èì: ïðèíÿëè ëè âû Ñâÿòîãî Äóõà, óâåðîâàâ? Îíè
æå ñêàçàëè åìó: ìû äàæå è íå ñëûõàëè, åñòü ëè Äóõ Ñâÿòîé.
Áåçûìÿííîå åñòü íà÷àëî íåáà è çåìëè, îáëàäàþùåå èìåíåì —
ìàòü âñåõ âåùåé.

Áûò. 1:1.  íà÷àëå ñîòâîðèë Áîã íåáî è çåìëþ.


Áûò. 1:27. È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî îáðàçó Ñâîåìó, ïî îáðàçó
Áîæèþ ñîòâîðèë åãî; ìóæ÷èíó è æåíùèíó ñîòâîðèë èõ.
Áûò. 2:24. Ïîòîìó îñòàâèò ÷åëîâåê îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ è
ïðèëåïèòñÿ ê æåíå ñâîåé; è áóäóò îäíà ïëîòü.
Ïðèò. 3:19, 20. Ãîñïîäü ïðåìóäðîñòüþ îñíîâàë çåìëþ, íåáåñà
óòâåðäèë ðàçóìîì; Åãî ïðåìóäðîñòüþ ðàçâåðçëèñü áåçäíû, è îáëàêà
êðîïÿò ðîñîþ.
Ïðèò. 8:22, 23. Ãîñïîäü èìåë ìåíÿ íà÷àëîì ïóòè Ñâîåãî, ïðåæäå
ñîçäàíèé Ñâîèõ, èñêîíè; îò âåêà ÿ ïîìàçàíà, îò íà÷àëà, ïðåæäå
áûòèÿ çåìëè.
Ëóê. 7:35. È îïðàâäàíà ïðåìóäðîñòü âñåìè ÷àäàìè åå.

Ïîýòîìó òîò, êòî ñâîáîäåí îò ñòðàñòåé, âèäèò ÷óäåñíóþ òàéíó äàî,


à êòî èìååò ñòðàñòè, âèäèò òîëüêî åãî â êîíå÷íîé ôîðìå.

Èîàí. 8:3–11. Òóò êíèæíèêè è ôàðèñåè ïðèâåëè ê Íåìó æåíùèíó,


âçÿòóþ â ïðåëþáîäåÿíèè, è, ïîñòàâèâ åå ïîñðåäè, ñêàçàëè Åìó:
Ó÷èòåëü! ýòà æåíùèíà âçÿòà â ïðåëþáîäåÿíèè; à Ìîèñåé â çàêîíå
çàïîâåäàë íàì ïîáèâàòü òàêèõ êàìíÿìè: Òû ÷òî ñêàæåøü? Ãîâîðèëè
æå ýòî, èñêóøàÿ Åãî, ÷òîáû íàéòè ÷òî-íèáóäü ê îáâèíåíèþ Åãî. Íî
Èèñóñ, íàêëîíèâøèñü íèçêî, ïèñàë ïåðñòîì íà çåìëå, íå îáðàùàÿ
íà íèõ âíèìàíèÿ. Êîãäà æå ïðîäîëæàëè ñïðàøèâàòü Åãî, Îí,
âîñêëîíèâøèñü, ñêàçàë èì: êòî èç âàñ áåç ãðåõà, ïåðâûé áðîñü íà
íåå êàìåíü. È îïÿòü, íàêëîíèâøèñü íèçêî, ïèñàë íà çåìëå. Îíè
æå, óñëûøàâ òî è áóäó÷è îáëè÷àåìû ñîâåñòüþ, ñòàëè óõîäèòü îäèí
çà äðóãèì, íà÷èíàÿ îò ñòàðøèõ äî ïîñëåäíèõ; è îñòàëñÿ îäèí
Èèñóñ è æåíùèíà, ñòîÿùàÿ ïîñðåäè. Èèñóñ, âîñêëîíèâøèñü è íå
âèäÿ íèêîãî, êðîìå æåíùèíû, ñêàçàë åé: æåíùèíà! ãäå òâîè
îáâèíèòåëè? íèêòî íå îñóäèë òåáÿ? Îíà îòâå÷àëà: íèêòî, Ãîñïîäè.
Èèñóñ ñêàçàë åé: è ß íå îñóæäàþ òåáÿ; èäè è âïðåäü íå ãðåøè.
Èîàí. 8:54, 55. Èèñóñ îòâå÷àë: åñëè ß Ñàì Ñåáÿ ñëàâëþ, òî ñëàâà
Ìîÿ íè÷òî. Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé, î Êîòîðîì âû ãîâîðèòå,
÷òî Îí Áîã âàø. È âû íå ïîçíàëè Åãî, à ß çíàþ Åãî; è åñëè ñêàæó,
÷òî íå çíàþ Åãî, òî áóäó ïîäîáíûé âàì ëæåö. Íî ß çíàþ Åãî è
ñîáëþäàþ ñëîâî Åãî.
Èîàí. 19:30. Êîãäà æå Èèñóñ âêóñèë óêñóñà, ñêàçàë: ñîâåðøèëîñü!
È, ïðåêëîíèâ ãëàâó, ïðåäàë äóõ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 27:54. Ñîòíèê æå è òå, êîòîðûå ñ íèì ñòåðåãëè Èèñóñà, âèäÿ
çåìëåòðÿñåíèå è âñå áûâøåå, óñòðàøèëèñü âåñüìà è ãîâîðèëè:
âîèñòèíó Îí áûë Ñûí Áîæèé.

Áåçûìÿííîå è îáëàäàþùåå èìåíåì îäíîãî è òîãî æå ïðîèñõîæ-


äåíèÿ, íî ñ ðàçíûìè íàçâàíèÿìè (ñâîéñòâàìè).

Èîàí. 10:30. ß è Îòåö — îäíî.


Èîàí. 10:37, 38. Åñëè ß íå òâîðþ äåë Îòöà Ìîåãî, íå âåðüòå Ìíå; à
åñëè òâîðþ, òî, êîãäà íå âåðèòå Ìíå, âåðüòå äåëàì Ìîèì, ÷òîáû
óçíàòü è ïîâåðèòü, ÷òî Îòåö âî Ìíå è ß â Íåì.
Èîàí. 17:26. È ß îòêðûë èì èìÿ Òâîå è îòêðîþ, äà ëþáîâü, êîòîðîþ
Òû âîçëþáèë Ìåíÿ, â íèõ áóäåò, è ß â íèõ.

Âìåñòå îíè íàçûâàþòñÿ ãëóáî÷àéøèìè.

Åô. 3:14–19. Äëÿ ñåãî ïðåêëîíÿþ êîëåíè ìîè ïðåä Îòöåì Ãîñïîäà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, îò Êîòîðîãî èìåíóåòñÿ âñÿêîå îòå÷åñòâî íà
íåáåñàõ è íà çåìëå, äà äàñò âàì, ïî áîãàòñòâó ñëàâû Ñâîåé, êðåïêî
óòâåðäèòüñÿ Äóõîì Åãî âî âíóòðåííåì ÷åëîâåêå, âåðîþ âñåëèòüñÿ
Õðèñòó â ñåðäöà âàøè, ÷òîáû âû, óêîðåíåííûå è óòâåðæäåííûå â
ëþáâè, ìîãëè ïîñòèãíóòü ñî âñåìè ñâÿòûìè, ÷òî øèðîòà è äîëãîòà,
è ãëóáèíà è âûñîòà, è óðàçóìåòü ïðåâîñõîäÿùóþ ðàçóìåíèå ëþáîâü
Õðèñòîâó, äàáû âàì èñïîëíèòüñÿ âñåþ ïîëíîòîþ Áîæèåþ.
1 Êîð. 2:10. À íàì Áîã îòêðûë ýòî Äóõîì Ñâîèì; èáî Äóõ âñå
ïðîíèöàåò, è ãëóáèíû Áîæèè.

Ïåðåõîä îò îäíîãî ãëóáî÷àéøåãî ê äðóãîìó — äâåðü êî âñåìó


÷óäåñíîìó.

Èîàí. 10:9. ß åñìü äâåðü: êòî âîéäåò Ìíîþ, òîò ñïàñåòñÿ, è âîéäåò,
è âûéäåò, è ïàæèòü íàéäåò.
Èîàí. 14:6. Èèñóñ ñêàçàë åìó: ß åñìü ïóòü, è èñòèíà, è æèçíü; íèêòî
íå ïðèõîäèò ê Îòöó, êàê òîëüêî ÷åðåç Ìåíÿ.

2
Êîãäà âñå â Ïîäíåáåñíîé óçíàþò, ÷òî ïðåêðàñíîå ÿâëÿåòñÿ ïðå-
êðàñíûì, ïîÿâëÿåòñÿ è áåçîáðàçíîå. Êîãäà âñå óçíàþò, ÷òî äîáðîå
ÿâëÿåòñÿ äîáðîì, âîçíèêàåò è çëî.

1 Êîð. 15:56. Æàëî æå ñìåðòè — ãðåõ; à ñèëà ãðåõà — çàêîí.


$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ðèì. 7:7–12. ×òî æå ñêàæåì? Íåóæåëè îò çàêîíà ãðåõ? Íèêàê. Íî ÿ
íå èíà÷å óçíàë ãðåõ, êàê ïîñðåäñòâîì çàêîíà. Èáî ÿ íå ïîíèìàë
áû è ïîæåëàíèÿ, åñëè áû çàêîí íå ãîâîðèë: íå ïîæåëàé. Íî ãðåõ,
âçÿâ ïîâîä îò çàïîâåäè, ïðîèçâ¸ë âî ìíå âñÿêîå ïîæåëàíèå: èáî
áåç çàêîíà ãðåõ ì¸ðòâ. ß æèë íåêîãäà áåç çàêîíà; íî êîãäà ïðèøëà
çàïîâåäü, òî ãðåõ îæèë, à ÿ óìåð; è òàêèì îáðàçîì çàïîâåäü,
äàííàÿ äëÿ æèçíè, ïîñëóæèëà ìíå ê ñìåðòè, ïîòîìó ÷òî ãðåõ, âçÿâ
ïîâîä îò çàïîâåäè, îáîëüñòèë ìåíÿ è óìåðòâèë åþ. Ïîñåìó çàêîí
ñâÿò, è çàïîâåäü ñâÿòà, è ïðàâåäíà, è äîáðà.

Ïîýòîìó áûòèå è íåáûòèå ïîðîæäàþò äðóã äðóãà, òðóäíîå è ëåãêî¸


ñîçäàþò äðóã äðóãà, äëèííîå è êîðîòêîå âçàèìíî ñîîòíîñÿòñÿ,
âûñîêîå è íèçêîå âçàèìíî îïðåäåëÿþòñÿ, çâóêè, ñëèâàÿñü,
ïðèõîäÿò â ãàðìîíèþ, ïðåäûäóùåå è ïîñëåäóþùåå ñëåäóþò äðóã
çà äðóãîì.

Åêêë. 3:1–8. Âñåìó ñâî¸ âðåìÿ, è âðåìÿ âñÿêîé âåùè ïîä íåáîì:
âðåìÿ ðîæäàòüñÿ è âðåìÿ óìèðàòü; âðåìÿ íàñàæäàòü è âðåìÿ
âûðûâàòü ïîñàæåííîå; âðåìÿ óáèâàòü è âðåìÿ âðà÷åâàòü; âðåìÿ
ðàçðóøàòü è âðåìÿ ñòðîèòü; âðåìÿ ïëàêàòü è âðåìÿ ñìåÿòüñÿ; âðåìÿ
ñåòîâàòü è âðåìÿ ïëÿñàòü; âðåìÿ ðàçáðàñûâàòü êàìíè è âðåìÿ ñîáèðàòü
êàìíè; âðåìÿ îáíèìàòü è âðåìÿ óêëîíÿòüñÿ îò îáúÿòèé; âðåìÿ èñêàòü
è âðåìÿ òåðÿòü; âðåìÿ ñáåðåãàòü è âðåìÿ áðîñàòü; âðåìÿ ðàçäèðàòü
è âðåìÿ ñøèâàòü; âðåìÿ ìîë÷àòü è âðåìÿ ãîâîðèòü; âðåìÿ ëþáèòü è
âðåìÿ íåíàâèäåòü; âðåìÿ âîéíå è âðåìÿ ìèðó.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé, ñîâåðøàÿ äåëà, ïðåäïî÷èòàåò


íåäåÿíèå;

Èîàí. 8:10, 11. Èèñóñ, âîñêëîíèâøèñü è íå âèäÿ íèêîãî, êðîìå


æåíùèíû, ñêàçàë åé: æåíùèíà! ãäå òâîè îáâèíèòåëè? íèêòî íå
îñóäèë òåáÿ? Îíà îòâå÷àëà: íèêòî, Ãîñïîäè. Èèñóñ ñêàçàë åé: è ß
íå îñóæäàþ òåáÿ; èäè è âïðåäü íå ãðåøè.
Èîàí. 8:28. Èòàê Èèñóñ ñêàçàë èì: êîãäà âîçíåñåòå Ñûíà
×åëîâå÷åñêîãî, òîãäà óçíàåòå, ÷òî ýòî ß è ÷òî íè÷åãî íå äåëàþ îò
Ñåáÿ, íî êàê íàó÷èë Ìåíÿ Îòåö Ìîé, òàê è ãîâîðþ.
Ëóê. 22:42. Ãîâîðÿ: Îò÷å! î, åñëè áû Òû áëàãîâîëèë ïðîíåñòè ÷àøó
ñèþ ìèìî Ìåíÿ! âïðî÷åì íå Ìîÿ âîëÿ, íî Òâîÿ äà áóäåò.
Ìàð. 10:52. Èèñóñ ñêàçàë åìó: èäè, âåðà òâîÿ ñïàñëà òåáÿ. È îí
òîò÷àñ ïðîçðåë è ïîø¸ë çà Èèñóñîì ïî äîðîãå.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
îñóùåñòâëÿÿ ó÷åíèå, íå ïðèáåãàåò ê ñëîâàì;

1 Êîð. 14:21. Â çàêîíå íàïèñàíî: èíûìè ÿçûêàìè è èíûìè óñòàìè


áóäó ãîâîðèòü íàðîäó ñåìó; íî è òîãäà íå ïîñëóøàþò Ìåíÿ, ãîâîðèò
Ãîñïîäü.
Èîàí. 10:37, 38. Åñëè ß íå òâîðþ äåë Îòöà Ìîåãî, íå âåðüòå Ìíå; à
åñëè òâîðþ, òî, êîãäà íå âåðèòå Ìíå, âåðüòå äåëàì Ìîèì, ÷òîáû
óçíàòü è ïîâåðèòü, ÷òî Îòåö âî Ìíå è ß â ͸ì.

âûçûâàÿ èçìåíåíèÿ âåùåé, îí íå îñóùåñòâëÿåò èõ ñàì;

Èîàí. 8:16. À åñëè è ñóæó ß, òî ñóä Ìîé èñòèíåí, ïîòîìó ÷òî ß íå


îäèí, íî ß è Îòåö, ïîñëàâøèé Ìåíÿ.
Èîàí. 8:42. Èèñóñ ñêàçàë èì: åñëè áû Áîã áûë Îòåö âàø, òî âû
ëþáèëè áû Ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî ß îò Áîãà èñø¸ë è ïðèø¸ë; èáî ß íå
Ñàì îò Ñåáÿ ïðèø¸ë, íî Îí ïîñëàë Ìåíÿ.
Èîàí. 16:13. Êîãäà æå ïðèèäåò Îí, Äóõ èñòèíû, òî íàñòàâèò âàñ íà
âñÿêóþ èñòèíó: èáî íå îò Ñåáÿ ãîâîðèòü áóäåò, íî áóäåò ãîâîðèòü,
÷òî óñëûøèò, è áóäóùåå âîçâåñòèò âàì.
Ëóê. 10:1. Ïîñëå ñåãî èçáðàë Ãîñïîäü è äðóãèõ ñåìüäåñÿò ó÷åíèêîâ,
è ïîñëàë èõ ïî äâà ïðåä ëèöåì Ñâîèì âî âñÿêèé ãîðîä è ìåñòî,
êóäà Ñàì õîòåë èäòè.

ñîçäàâàÿ, íå îáëàäàåò òåì, ÷òî ñîçäàíî;

Èîàí. 12:34–36. Íàðîä îòâå÷àë Åìó: ìû ñëûøàëè èç çàêîíà, ÷òî


Õðèñòîñ ïðåáûâàåò âîâåê; êàê æå Òû ãîâîðèøü, ÷òî äîëæíî
âîçíåñåíó áûòü Ñûíó ×åëîâå÷åñêîìó? êòî Ýòîò Ñûí ×åëîâå÷åñêèé?
Òîãäà Èèñóñ ñêàçàë èì: åù¸ íà ìàëîå âðåìÿ ñâåò åñòü ñ âàìè;
õîäèòå, ïîêà åñòü ñâåò, ÷òîáû íå îáúÿëà âàñ òüìà: à õîäÿùèé âî
òüìå íå çíàåò, êóäà èä¸ò. Äîêîëå ñâåò ñ âàìè, âåðóéòå â ñâåò, äà
áóäåòå ñûíàìè ñâåòà. Ñêàçàâ ýòî, Èèñóñ îòîø¸ë è ñêðûëñÿ îò íèõ.
Èîàí. 6:15. Èèñóñ æå, óçíàâ, ÷òî õîòÿò ïðèäòè, íå÷àÿííî âçÿòü åãî è
ñäåëàòü öàð¸ì, îïÿòü óäàëèëñÿ íà ãîðó îäèí.

ïðèâîäÿ â äâèæåíèå, íå ïðèëàãàåò ê ýòîìó óñèëèé;

Èîàí. 10:37. Åñëè ß íå òâîðþ äåë Îòöà Ìîåãî, íå âåðüòå Ìíå;


Èîàí. 5:20. Èáî Îòåö ëþáèò Ñûíà è ïîêàçûâàåò Åìó âñ¸, ÷òî òâîðèò
Ñàì; è ïîêàæåò Åìó äåëà áîëüøå ñèõ, òàê ÷òî âû óäèâèòåñü.
& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 14:10. Ðàçâå òû íå âåðèøü, ÷òî ß â Îòöå è Îòåö âî Ìíå?
Ñëîâà, êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ãîâîðþ íå îò Ñåáÿ; Îòåö, ïðåáû-
âàþùèé âî Ìíå, Îí òâîðèò äåëà.

óñïåøíî çàâåðøàÿ ÷òî-ëèáî, íå ãîðäèòñÿ.

Èñ. 10:15. Âåëè÷àåòñÿ ëè ñåêèðà ïðåä òåì, êòî ðóáèò åþ? Ïèëà
ãîðäèòñÿ ëè ïðåä òåì, êòî äâèãàåò å¸? Êàê áóäòî æåçë âîññòàåò
ïðîòèâ òîãî, êòî ïîäíèìàåò åãî; êàê áóäòî ïàëêà ïîäíèìàåòñÿ íà
òîãî, êòî íå äåðåâî!
1 Êîð. 13:4–7. Ëþáîâü äîëãîòåðïèò, ìèëîñåðäñòâóåò, ëþáîâü íå
çàâèäóåò, ëþáîâü íå ïðåâîçíîñèòñÿ, íå ãîðäèòñÿ, íå áåñ÷èíñòâóåò,
íå èùåò ñâîåãî, íå ðàçäðàæàåòñÿ, íå ìûñëèò çëà, íå ðàäóåòñÿ
íåïðàâäå, à ñîðàäóåòñÿ èñòèíå; âñå ïîêðûâàåò, âñåìó âåðèò, âñåãî
íàäååòñÿ, âñå ïåðåíîñèò.

Ïîñêîëüêó îí íå ãîðäèòñÿ, åãî çàñëóãè íå ìîãóò áûòü îòáðîøåíû.

Èîàí. 8:54, 55. Èèñóñ îòâå÷àë: åñëè ß Ñàì Ñåáÿ ñëàâëþ, òî ñëàâà
Ìîÿ íè÷òî. Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé, î Êîòîðîì âû ãîâîðèòå,
÷òî Îí Áîã âàø. È âû íå ïîçíàëè Åãî, à ß çíàþ Åãî; è åñëè ñêàæó,
÷òî íå çíàþ Åãî, òî áóäó ïîäîáíûé âàì ëæåö. Íî ß çíàþ Åãî è
ñîáëþäàþ ñëîâî Åãî.
Èîàí. 17:5. È íûíå ïðîñëàâü Ìåíÿ Òû, Îò÷å, ó Òåáÿ Ñàìîãî ñëàâîþ,
êîòîðóþ ß èìåë ó Òåáÿ ïðåæäå áûòèÿ ìèðà.
Ïðèò. 4:7–9. Ãëàâíîå — ìóäðîñòü: ïðèîáðåòàé ìóäðîñòü, è âñåì
èìåíèåì òâîèì ïðèîáðåòàé ðàçóì. Âûñîêî öåíè å¸, è îíà âîçâûñèò
òåáÿ; îíà ïðîñëàâèò òåáÿ, åñëè òû ïðèëåïèøüñÿ ê íåé; âîçëîæèò íà
ãîëîâó òâîþ ïðåêðàñíûé âåíîê, äîñòàâèò òåáå âåëèêîëåïíûé âåíåö.
Èîàí. 5:39. Èññëåäóéòå Ïèñàíèÿ, èáî âû äóìàåòå ÷ðåç íèõ èìåòü
æèçíü âå÷íóþ; à îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î Ìíå.

3
Åñëè íå ïî÷èòàòü ìóäðåöîâ, òî â íàðîäå íå áóäåò ññîð.

Ìàòô. 10:34. Íå äóìàéòå, ÷òî ß ïðèø¸ë ïðèíåñòè ìèð íà çåìëþ; íå


ìèð ïðèøåë ß ïðèíåñòè, íî ìå÷.
Èîàí. 16:2. Èçãîíÿò âàñ èç ñèíàãîã; äàæå íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà
âñÿêèé, óáèâàþùèé âàñ, áóäåò äóìàòü, ÷òî îí òåì ñëóæèò Áîãó.
Èîàí. 17:3. Ñèÿ æå åñòü æèçíü âå÷íàÿ, äà çíàþò Òåáÿ, åäèíîãî
èñòèííîãî Áîãà, è ïîñëàííîãî Òîáîþ Èèñóñà Õðèñòà.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ '
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åñëè íå öåíèòü ðåäêèõ ïðåäìåòîâ, òî íå áóäåò âîðîâ ñðåäè íàðîäà.

Ìàòô. 6:19–21. Íå ñîáèðàéòå ñåáå ñîêðîâèù íà çåìëå, ãäå ìîëü è


ðæà èñòðåáëÿþò è ãäå âîðû ïîäêàïûâàþò è êðàäóò, íî ñîáèðàéòå
ñåáå ñîêðîâèùà íà íåáå, ãäå íè ìîëü, íè ðæà íå èñòðåáëÿþò è ãäå
âîðû íå ïîäêàïûâàþò è íå êðàäóò, èáî ãäå ñîêðîâèùå âàøå, òàì
áóäåò è ñåðäöå âàøå.

Åñëè íå ïîêàçûâàòü òîãî, ÷òî ìîæåò âûçâàòü çàâèñòü, òî íå áóäóò


âîëíîâàòüñÿ ñåðäöà íàðîäà.

Ìàòô. 4:8–10. Îïÿòü áåð¸ò Åãî äèàâîë íà âåñüìà âûñîêóþ ãîðó è


ïîêàçûâàåò Åìó âñå öàðñòâà ìèðà è ñëàâó èõ, è ãîâîðèò Åìó: âñå
ýòî äàì Òåáå, åñëè, ïàâ, ïîêëîíèøüñÿ ìíå. Òîãäà Èèñóñ ãîâîðèò
åìó: îòîéäè îò Ìåíÿ, ñàòàíà, èáî íàïèñàíî: Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó
ïîêëîíÿéñÿ è Åìó îäíîìó ñëóæè.

Ïîýòîìó, óïðàâëÿÿ ñòðàíîé, ñîâåðøåííîìóäðûé äåëàåò ñåðäöà


ïîääàííûõ ïóñòûìè, à æåëóäêè — ïîëíûìè. Åãî óïðàâëåíèå îñëàá-
ëÿåò èõ âîëþ è óêðåïëÿåò êîñòè. Îí ïîñòîÿííî ñòðåìèòñÿ ê òîìó,
÷òîáû ó íàðîäà íå áûëî çíàíèé è ñòðàñòåé, à èìåþùèå çíàíèå íå
ñìåëè áû äåéñòâîâàòü.

Ìàð. 4:11, 12. È ñêàçàë èì: âàì äàíî çíàòü òàéíû Öàðñòâèÿ Áîæèÿ,
à òåì âíåøíèì âñå áûâàåò â ïðèò÷àõ; òàê ÷òî îíè ñâîèìè ãëàçàìè
ñìîòðÿò, è íå âèäÿò; ñâîèìè óøàìè ñëûøàò, è íå ðàçóìåþò, äà íå
îáðàòÿòñÿ, è ïðîùåíû áóäóò èì ãðåõè.
1 Ïåò. 5:5. Òàêæå è ìëàäøèå, ïîâèíóéòåñü ïàñòûðÿì; âñå æå,
ïîä÷èíÿÿñü äðóã äðóãó, îáëåêèòåñü ñìèðåííîìóäðèåì, ïîòîìó ÷òî
Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì äà¸ò áëàãîäàòü.
Ðèì. 13:2. Ïîñåìó ïðîòèâÿùèéñÿ âëàñòè ïðîòèâèòñÿ Áîæèþ
óñòàíîâëåíèþ. À ïðîòèâÿùèåñÿ ñàìè íàâëåêóò íà ñåáÿ îñóæäåíèå.

Îñóùåñòâëåíèå íåäåÿíèÿ âñåãäà ïðèíîñèò ñïîêîéñòâèå.

Åâð. 3:18. Ïðîòèâ êîãî æå êëÿëñÿ, ÷òî íå âîéäóò â ïîêîé Åãî, êàê íå
ïðîòèâ íåïîêîðíûõ?
Èåð. 6:16. Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: îñòàíîâèòåñü íà ïóòÿõ âàøèõ è
ðàññìîòðèòå, è ðàññïðîñèòå î ïóòÿõ äðåâíèõ, ãäå ïóòü äîáðûé, è
èäèòå ïî íåìó, è íàéäåòå ïîêîé äóøàì âàøèì. Íî îíè ñêàçàëè:
“Íå ïîéä¸ì”.
! ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
4
Äàî ïóñòî, íî â ïðèìåíåíèè íåèñ÷åðïàåìî. Î, ãëóáî÷àéøåå! Îíî
êàæåòñÿ ïðàîòöîì âñåõ âåùåé.

Èîàí. 3:6–8. Ðîæä¸ííîå îò ïëîòè – åñòü ïëîòü, à ðîæä¸ííîå îò


Äóõà – åñòü äóõ. Íå óäèâëÿéñÿ òîìó, ÷òî ß ñêàçàë òåáå: äîëæíî
âàì ðîäèòüñÿ ñâûøå. Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò, è ãîëîñ åãî ñëûøèøü,
à íå çíàåøü, îòêóäà ïðèõîäèò è êóäà óõîäèò: òàê áûâàåò ñî âñÿêèì,
ðîæä¸ííûì îò Äóõà.
1 Êîð. 6:19. Íå çíàåòå ëè, ÷òî òåëà âàøè ñóòü õðàì æèâóùåãî â âàñ
Ñâÿòàãî Äóõà, Êîòîðîãî èìååòå âû îò Áîãà, è âû íå ñâîè?
Èîàí. 10:34. Èèñóñ îòâå÷àë èì: íå íàïèñàíî ëè â çàêîíå âàøåì: ß
ñêàçàë: âû áîãè?
Áûò. 1:26. È ñêàçàë Áîã: ñîòâîðèì ÷åëîâåêà ïî îáðàçó Íàøåìó è ïî
ïîäîáèþ Íàøåìó, è äà âëàäû÷åñòâóþò îíè íàä ðûáàìè ìîðñêèìè,
è íàä ïòèöàìè íåáåñíûìè, è íàä çâåðÿìè, è íàä ñêîòîì, è íàä
âñåþ çåìëåþ, è íàä âñåìè ãàäàìè, ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïî çåìëå. È
ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî îáðàçó Ñâîåìó, ïî îáðàçó Áîæèþ ñîòâîðèë
åãî; ìóæ÷èíó è æåíùèíó ñîòâîðèë èõ.

Åñëè ïðèòóïèòü åãî ïðîíèöàòåëüíîñòü, îñâîáîäèòü åãî îò áåñïî-


ðÿäêà, óìåðèòü åãî áëåñê, óïîäîáü åãî ïûëèíêå, òî îíî áóäåò
êàçàòüñÿ ÿñíî ñóùåñòâóþùèì. ß íå çíàþ, ÷üå îíî ïîðîæäåíèå, ÿ
ëèøü çíàþ, ÷òî îíî ïðåäøåñòâóåò íåáåñíîìó âëàäûêå.

Äàí. 4:32. È âñå, æèâóùèå íà çåìëå, íè÷åãî íå çíà÷àò; ïî âîëå


Ñâîåé Îí äåéñòâóåò êàê â íåáåñíîì âîèíñòâå, òàê è ó æèâóùèõ íà
çåìëå; è íåò íèêîãî, êòî ìîã áû ïðîòèâèòüñÿ ðóêå Åãî è ñêàçàòü
Åìó: “×òî Òû ñäåëàë?”.
Èñ. 60:19. Íå áóäåò óæå ñîëíöå ñëóæèòü òåáå ñâåòîì äíåâíûì, è
ñèÿíèå ëóíû — ñâåòèòü òåáå; íî Ãîñïîäü áóäåò òåáå âå÷íûì ñâåòîì,
è Áîã òâîé — ñëàâîþ òâîåþ.
2 Ïàð. 2:6. È äîñòàíåò ëè ó êîãî ñèëû ïîñòðîèòü Åìó äîì, êîãäà
íåáî è íåáåñà íåáåñ íå âìåùàþò Åãî? È êòî ÿ, ÷òîáû ìîã ïîñòðîèòü
Åìó äîì? Ðàçâå òîëüêî äëÿ êóðåíèÿ ïðåä ëèöåì Åãî.

5
Íåáî è Çåìëÿ íå îáëàäàþò ÷åëîâåêîëþáèåì è ïðåäîñòàâëÿþò âñåì
ñóùåñòâàì âîçìîæíîñòü æèòü ñîáñòâåííîé æèçíüþ. Ñîâåðøåííî-
ìóäðûé íå îáëàäàåò ÷åëîâåêîëþáèåì è ïðåäîñòàâëÿåò íàðîäó
âîçìîæíîñòü æèòü ñîáñòâåííîé æèçíüþ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Áûò. 4:6, 7. È ñêàçàë Ãîñïîäü Áîã Êàèíó: ïî÷åìó òû îãîð÷èëñÿ? è
îò÷åãî ïîíèêëî ëèöå òâî¸? åñëè äåëàåøü äîáðîå, òî íå ïîäíèìàåøü
ëè ëèöà? à åñëè íå äåëàåøü äîáðîãî, òî ó äâåðåé ãðåõ ëåæèò; îí
âëå÷åò òåáÿ ê ñåáå, íî òû ãîñïîäñòâóé íàä íèì.
Åêêë. 9:7. Èòàê èäè, åøü ñ âåñåëüåì õëåá òâîé, è ïåé â ðàäîñòè
ñåðäöà âèíî òâî¸, êîãäà Áîã áëàãîâîëèò ê äåëàì òâîèì.
Ìàòô. 12:31. Ïîñåìó ãîâîðþ âàì: âñÿêèé ãðåõ è õóëà ïðîñòÿòñÿ
÷åëîâåêàì, à õóëà íà Äóõà íå ïðîñòèòñÿ ÷åëîâåêàì.
Ëóê. 15:11, 12. Åù¸ ñêàçàë: ó íåêîòîðîãî ÷åëîâåêà áûëî äâà ñûíà; è
ñêàçàë ìëàäøèé èç íèõ îòöó: îò÷å! äàé ìíå ñëåäóþùóþ ìíå ÷àñòü
èìåíèÿ. È îòåö ðàçäåëèë èì èìåíèå.

Ðàçâå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó Íåáîì è Çåìëåé íå ïîõîæå íà êóçíå÷-


íûé ìåõ? ×åì áîëüøå â í¸ì ïóñòîòû, òåì äîëüøå îí äåéñòâóåò;
÷åì ñèëüíåå â í¸ì äâèæåíèå, òåì áîëüøå èç íåãî âûõîäèò âåòåð.

Áûò. 1:2. Çåìëÿ æå áûëà áåçâèäíà è ïóñòà, è òüìà íàä áåçäíîþ, è


Äóõ (âåòåð) Áîæèé íîñèëñÿ íàä âîäîþ.
Áûò. 1:6–8. È ñêàçàë Áîã: äà áóäåò òâåðäü ïîñðåäè âîäû è äà
îòäåëÿåò îíà âîäó îò âîäû. È ñòàëî òàê. È ñîçäàë Áîã òâåðäü, è
îòäåëèë âîäó, êîòîðàÿ ïîä òâåðäüþ, îò âîäû, êîòîðàÿ íàä òâåðäüþ.
È ñòàëî òàê. È íàçâàë Áîã òâåðäü íåáîì. È óâèäåë Áîã, ÷òî ýòî
õîðîøî. È áûë âå÷åð, è áûëî óòðî: äåíü âòîðîé.
Ïñ. 18:2. Íåáåñà ïðîïîâåäóþò ñëàâó Áîæèþ, è î äåëàõ ðóê Åãî
âåùàåò òâåðäü.

Òîò, êòî ìíîãî ãîâîðèò, ÷àñòî òåðïèò íåóäà÷ó, ïîýòîìó ëó÷øå ñîáëþ-
äàòü ìåðó.

Ïðèò. 10:19. Ïðè ìíîãîñëîâèè íå ìèíîâàòü ãðåõà, à ñäåðæèâàþùèé


óñòà ñâîè — ðàçóìåí.
Åêêë. 9:11. È îáðàòèëñÿ ÿ, è âèäåë ïîä ñîëíöåì, ÷òî íå ïðîâîðíûì
äîñòàåòñÿ óñïåøíûé áåã, íå õðàáðûì — ïîáåäà, íå ìóäðûì —
õëåá, è íå ó ðàçóìíûõ — áîãàòñòâî, è íå èñêóñíûì — áëàãîðàñïî-
ëîæåíèå, íî âðåìÿ è ñëó÷àé äëÿ âñåõ èõ.
Ìàòô. 6:7, 8. À ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå ëèøíåãî, êàê ÿçû÷íèêè, èáî
îíè äóìàþò, ÷òî â ìíîãîñëîâèè ñâî¸ì áóäóò óñëûøàíû; íå óïî-
äîáëÿéòåñü èì, èáî çíàåò Îòåö âàø, â ÷¸ì âû èìååòå íóæäó, ïðåæäå
âàøåãî ïðîøåíèÿ ó Íåãî.
Ñèð. 7:14. Ïðåä ñîáðàíèåì ñòàðøèõ íå ìíîãîñëîâü è íå ïîâòîðÿé
ñëîâà â ïðîøåíèè òâî¸ì.
! ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
6
Ïðåâðàùåíèÿ íåâèäèìîãî Äàî — áåñêîíå÷íû. Äàî — ãëóáî÷àéøèå
âðàòà ðîæäåíèÿ. Ãëóáî÷àéøèå âðàòà ðîæäåíèÿ — êîðåíü Íåáà è
Çåìëè. Îíî ñóùåñòâóåò âå÷íî, ïîäîáíî íåñêîí÷àåìîé íèòè, è åãî
äåéñòâèå íåèñ÷åðïàåìî.

Åêêë. 1:7. Âñå ðåêè òåêóò â ìîðå, íî ìîðå íå ïåðåïîëíÿåòñÿ: ê òîìó


ìåñòó, îòêóäà ðåêè òåêóò, îíè âîçâðàùàþòñÿ, ÷òîáû îïÿòü òå÷ü.
Äàí. 6:26. Ìíîþ äà¸òñÿ ïîâåëåíèå, ÷òîáû âî âñÿêîé îáëàñòè öàðñòâà
ìîåãî òðåïåòàëè è áëàãîãîâåëè ïðåä Áîãîì Äàíèèëîâûì, ïîòîìó
÷òî Îí åñòü Áîã æèâûé è ïðèñíîñóùèé, è öàðñòâî Åãî íåñîêðóøèìî,
è âëàäû÷åñòâî Åãî áåñêîíå÷íî.
2 Êîð. 4:3, 4. Åñëè æå è çàêðûòî áëàãîâåñòâîâàíèå íàøå, òî çàêðûòî
äëÿ ïîãèáàþùèõ, äëÿ íåâåðóþùèõ, ó êîòîðûõ áîã âåêà ñåãî îñëåïèë
óìû, ÷òîáû äëÿ íèõ íå âîññèÿë ñâåò áëàãîâåñòâîâàíèÿ î ñëàâå
Õðèñòà, Êîòîðûé åñòü îáðàç Áîãà íåâèäèìîãî.
2 Êîð. 4:18. êîãäà ìû ñìîòðèì íå íà âèäèìîå, íî íà íåâèäèìîå:
èáî âèäèìîå âðåìåííî, à íåâèäèìîå âå÷íî.
Åâð. 11:1–3. Âåðà æå åñòü îñóùåñòâëåíèå îæèäàåìîãî è óâåðåííîñòü
â íåâèäèìîì.  íåé ñâèäåòåëüñòâîâàíû äðåâíèå. Âåðîþ ïîçíà¸ì,
÷òî âåêè óñòðîåíû ñëîâîì Áîæèèì, òàê ÷òî èç íåâèäèìîãî
ïðîèçîøëî âèäèìîå.
1 Òèì. 1:17. Öàðþ æå âåêîâ íåòëåííîìó, íåâèäèìîìó, åäèíîìó
ïðåìóäðîìó Áîãó ÷åñòü è ñëàâà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
Èîàí. 3:5–12.Èèñóñ îòâå÷àë: èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ òåáå, åñëè
êòî íå ðîäèòñÿ îò âîäû è Äóõà, íå ìîæåò âîéòè â Öàðñòâèå Áîæèå.
Ðîæä¸ííîå îò ïëîòè åñòü ïëîòü, à ðîæä¸ííîå îò Äóõà åñòü äóõ. Íå
óäèâëÿéñÿ òîìó, ÷òî ß ñêàçàë òåáå: äîëæíî âàì ðîäèòüñÿ ñâûøå.
Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò, è ãîëîñ åãî ñëûøèøü, à íå çíàåøü, îòêóäà
ïðèõîäèò è êóäà óõîäèò: òàê áûâàåò ñî âñÿêèì, ðîæä¸ííûì îò
Äóõà. Íèêîäèì ñêàçàë Åìó â îòâåò: êàê ýòî ìîæåò áûòü? Èèñóñ
îòâå÷àë è ñêàçàë åìó: òû — ó÷èòåëü Èçðàèëåâ, è ýòîãî ëè íå
çíàåøü? Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ òåáå: ìû ãîâîðèì î òîì, ÷òî
çíàåì, è ñâèäåòåëüñòâóåì î òîì, ÷òî âèäåëè, à âû ñâèäåòåëüñòâà
Íàøåãî íå ïðèíèìàåòå. Åñëè ß ñêàçàë âàì î çåìíîì, è âû íå
âåðèòå, — êàê ïîâåðèòå, åñëè áóäó ãîâîðèòü âàì î íåáåñíîì?

7
Íåáî è Çåìëÿ — äîëãîâå÷íû. Íåáî è Çåìëÿ äîëãîâå÷íû ïîòîìó,
÷òî ñóùåñòâóþò íå äëÿ ñåáÿ. Âîò ïî÷åìó îíè ìîãóò áûòü äîëãî-
âå÷íûìè.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 24:35. íåáî è çåìëÿ ïðåéäóò, íî ñëîâà Ìîè íå ïðåéäóò.
Èîàí. 14:24. Íåëþáÿùèé Ìåíÿ íå ñîáëþäàåò ñëîâ Ìîèõ; ñëîâî æå,
êîòîðîå âû ñëûøèòå, íå åñòü Ìî¸, íî ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà.
Èîàí. 5:30. ß íè÷åãî íå ìîãó òâîðèòü Ñàì îò Ñåáÿ. Êàê ñëûøó, òàê
è ñóæó, è ñóä Ìîé ïðàâåäåí; èáî íå èùó Ìîåé âîëè, íî âîëè
ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà.
Ðèì. 14:7, 8. Èáî íèêòî èç íàñ íå æèâ¸ò äëÿ ñåáÿ è íèêòî íå
óìèðàåò äëÿ ñåáÿ; à æèâ¸ì ëè — äëÿ Ãîñïîäà æèâ¸ì; óìèðàåì ëè —
äëÿ Ãîñïîäà óìèðàåì: è ïîòîìó, æèâ¸ì ëè èëè óìèðà¸ì, — âñåãäà
Ãîñïîäíè.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ñòàâèò ñåáÿ ïîçàäè äðóãèõ, áëàãîäàðÿ


÷åìó îí îêàçûâàåòñÿ âïåðåäè.

Èîàí. 7:18. Ãîâîðÿùèé ñàì îò ñåáÿ èùåò ñëàâû ñåáå; à Êòî èùåò
ñëàâû Ïîñëàâøåìó Åãî, Òîò èñòèíåí, è íåò íåïðàâäû â ͸ì.
Ìàòô. 7:12. Èòàê âî âñåì, êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè,
òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè, èáî â ýòîì çàêîí è ïðîðîêè.
Ìàòô. 20:16. Òàê áóäóò ïîñëåäíèå ïåðâûìè, è ïåðâûå ïîñëåäíèìè,
èáî ìíîãî çâàíûõ, à ìàëî èçáðàííûõ.
Èîàí. 8:54. Èèñóñ îòâå÷àë: åñëè ß Ñàì Ñåáÿ ñëàâëþ, òî ñëàâà Ìîÿ
íè÷òî. Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé, î Êîòîðîì âû ãîâîðèòå, ÷òî
Îí Áîã âàø.
Ôèëï. 2:3–11. Íè÷åãî íå äåëàéòå ïî ëþáîïðåíèþ èëè ïî òùå-
ñëàâèþ, íî ïî ñìèðåííîìóäðèþ ïî÷èòàéòå îäèí äðóãîãî âûñøèì
ñåáÿ. Íå î ñåáå òîëüêî êàæäûé çàáîòñÿ, íî êàæäûé è î äðóãèõ.
Èáî â âàñ äîëæíû áûòü òå æå ÷óâñòâîâàíèÿ, êàêèå è âî Õðèñòå
Èèñóñå: Îí, áóäó÷è îáðàçîì Áîæèèì, íå ïî÷èòàë õèùåíèåì áûòü
ðàâíûì Áîãó; íî óíè÷èæèë Ñåáÿ Ñàìîãî, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà,
ñäåëàâøèñü ïîäîáíûì ÷åëîâåêàì è ïî âèäó ñòàâ êàê ÷åëîâåê; ñìèðèë
Ñåáÿ, áûâ ïîñëóøíûì äàæå äî ñìåðòè, è ñìåðòè êðåñòíîé. Ïîñåìó
è Áîã ïðåâîçí¸ñ Åãî è äàë Åìó èìÿ âûøå âñÿêîãî èìåíè, äàáû
ïðåä èìåíåì Èèñóñà ïðåêëîíèëîñü âñÿêîå êîëåíî íåáåñíûõ, çåìíûõ
è ïðåèñïîäíèõ, è âñÿêèé ÿçûê èñïîâåäàë, ÷òî Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
â ñëàâó Áîãà Îòöà.

Îí ïðåíåáðåãàåò ñâîåé æèçíüþ, è òåì ñàìûì åãî æèçíü ñîõðà-


íÿåòñÿ.

Ëóê. 17:33. Êòî ñòàíåò ñáåðåãàòü äóøó ñâîþ, òîò ïîãóáèò å¸; à êòî
ïîãóáèò å¸, òîò îæèâèò å¸.
!" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 5:39. Èññëåäóéòå Ïèñàíèÿ, èáî âû äóìàåòå ÷ðåç íèõ èìåòü
æèçíü âå÷íóþ; à îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î Ìíå.
Èîàí. 10:17, 18. Ïîòîìó ëþáèò Ìåíÿ Îòåö, ÷òî ß îòäàþ æèçíü Ìîþ,
÷òîáû îïÿòü ïðèíÿòü å¸. Íèêòî íå îòíèìàåò å¸ ó Ìåíÿ, íî ß Ñàì
îòäàþ å¸. Èìåþ âëàñòü îòäàòü å¸ è âëàñòü èìåþ îïÿòü ïðèíÿòü åå.
Ñèþ çàïîâåäü ïîëó÷èë ß îò Îòöà Ìîåãî.
Ëóê. 22:42. Ãîâîðÿ: Îò÷å! î, åñëè áû Òû áëàãîâîëèë ïðîíåñòè ÷àøó
ñèþ ìèìî Ìåíÿ! âïðî÷åì íå Ìîÿ âîëÿ, íî Òâîÿ äà áóäåò.

Íå ïðîèñõîäèò ëè ýòî îòòîãî, ÷òî îí ïðåíåáðåãàåò ëè÷íûìè


èíòåðåñàìè? Íàïðîòèâ, îí äåéñòâóåò ñîãëàñíî ñâîèì ëè÷íûì
èíòåðåñàì.

Èîàí. 17:5. È íûíå ïðîñëàâü Ìåíÿ Òû, Îò÷å, ó Òåáÿ Ñàìîãî ñëàâîþ,
êîòîðóþ ß èìåë ó Òåáÿ ïðåæäå áûòèÿ ìèðà.
Ìàòô. 26:63, 64. Èèñóñ ìîë÷àë. È ïåðâîñâÿùåííèê ñêàçàë Åìó:
çàêëèíàþ Òåáÿ Áîãîì æèâûì, ñêàæè íàì, Òû ëè Õðèñòîñ, Ñûí
Áîæèé? Èèñóñ ãîâîðèò åìó: òû ñêàçàë; äàæå ñêàçûâàþ âàì: îòíûíå
óçðèòå Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî, ñèäÿùåãî îäåñíóþ ñèëû è ãðÿäóùåãî
íà îáëàêàõ íåáåñíûõ.
Îòêð. 3:21. Ïîáåæäàþùåìó äàì ñåñòü ñî Ìíîþ íà ïðåñòîëå Ìî¸ì,
êàê è ß ïîáåäèë è ñåë ñ Îòöåì Ìîèì íà ïðåñòîëå Åãî.
1 Êîð. 15:42–46. Òàê è ïðè âîñêðåñåíèè ì¸ðòâûõ: ñååòñÿ â òëåíèè,
âîññòàåò â íåòëåíèè; ñååòñÿ â óíè÷èæåíèè, âîññòàåò â ñëàâå; ñååòñÿ
â íåìîùè, âîññòàåò â ñèëå; ñååòñÿ òåëî äóøåâíîå, âîññòàåò òåëî
äóõîâíîå. Åñòü òåëî äóøåâíîå, åñòü òåëî è äóõîâíîå. Òàê è íàïèñàíî:
ïåðâûé ÷åëîâåê Àäàì ñòàë äóøåþ æèâóùåþ; à ïîñëåäíèé Àäàì
åñòü äóõ æèâîòâîðÿùèé. Íî íå äóõîâíîå ïðåæäå, à äóøåâíîå, ïîòîì
äóõîâíîå.
Åâð. 8:1, 2. Ãëàâíîå æå â òîì, î ÷åì ãîâîðèì, åñòü òî: ìû èìååì
òàêîãî Ïåðâîñâÿùåííèêà, Êîòîðûé âîññåë îäåñíóþ ïðåñòîëà âåëè÷èÿ
íà íåáåñàõ è åñòü ñâÿùåííîäåéñòâîâàòåëü ñâÿòèëèùà è ñêèíèè
èñòèííîé, êîòîðóþ âîçäâèã Ãîñïîäü, à íå ÷åëîâåê.
Åâð. 5:5. Òàê è Õðèñòîñ íå Ñàì Ñåáå ïðèñâîèë ñëàâó áûòü ïåðâî-
ñâÿùåííèêîì, íî Òîò, Êòî ñêàçàë Åìó: Òû Ñûí Ìîé, ß íûíå ðîäèë
Òåáÿ.
Îòêð. 3:21. Ïîáåæäàþùåìó äàì ñåñòü ñî Ìíîþ íà ïðåñòîëå Ìî¸ì,
êàê è ß ïîáåäèë è ñåë ñ Îòöåì Ìîèì íà ïðåñòîëå Åãî.

8
Âûñøàÿ äîáðîäåòåëü ïîäîáíà âîäå.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 4:10. Èèñóñ ñêàçàë åé â îòâåò: åñëè áû òû çíàëà äàð Áîæèé è
Êòî ãîâîðèò òåáå: äàé Ìíå ïèòü, òî òû ñàìà ïðîñèëà áû ó Íåãî, è
Îí äàë áû òåáå âîäó æèâóþ.

Âîäà ïðèíîñèò ïîëüçó âñåì ñóùåñòâàì è íå áîðåòñÿ ñ íèìè.

Èîàí. 13:14. Èòàê, åñëè ß, Ãîñïîäü è Ó÷èòåëü, óìûë íîãè âàì, òî è


âû äîëæíû óìûâàòü íîãè äðóã äðóãó.
Ëóê. 6:29. Óäàðèâøåìó òåáÿ ïî ùåêå ïîäñòàâü è äðóãóþ, è
îòíèìàþùåìó ó òåáÿ âåðõíþþ îäåæäó íå ïðåïÿòñòâóé âçÿòü è
ðóáàøêó.

Îíà íàõîäèòñÿ òàì, ãäå ëþäè íå æåëàëè áû áûòü. Ïîýòîìó îíà


ïîõîæà íà äàî.

Ìàòô. 23:12. Èáî, êòî âîçâûøàåò ñåáÿ, òîò óíèæåí áóäåò, à êòî
óíèæàåò ñåáÿ, òîò âîçâûñèòñÿ.
Èîàí. 3:13. Íèêòî íå âîñõîäèë íà íåáî, êàê òîëüêî ñøåäøèé ñ
íåáåñ Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ñóùèé íà íåáåñàõ.
Èîàí. 6:42. È ãîâîðèëè: íå Èèñóñ ëè ýòî, ñûí Èîñèôîâ, Êîòîðîãî
îòöà è Ìàòü ìû çíàåì? Êàê æå ãîâîðèò Îí: ÿ ñø¸ë ñ íåáåñ?

×åëîâåê, îáëàäàþùèé âûñøåé äîáðîäåòåëüþ, òàê æå, êàê è âîäà,


äîëæåí ñåëèòüñÿ áëèæå ê çåìëå; åãî ñåðäöå äîëæíî ñëåäîâàòü
âíóòðåííèì ïîáóæäåíèÿì; â îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè îí äîëæåí áûòü
äðóæåëþáíûì; â ñëîâàõ äîëæåí áûòü èñêðåííèì; â óïðàâëåíèè
ñòðàíîé äîëæåí áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûì; â äåëàõ äîëæåí èñõî-
äèòü èç âîçìîæíîñòåé; â äåéñòâèÿõ äîëæåí ó÷èòûâàòü âðåìÿ.
Ïîñêîëüêó îí, òàê æå êàê è âîäà, íå áîðåòñÿ ñ âåùàìè, îí íå ñîâåð-
øàåò îøèáîê.

Èîàí. 7:8. Âû ïîéäèòå íà ïðàçäíèê ñåé; à ß åù¸ íå ïîéäó íà ñåé


ïðàçäíèê, ïîòîìó ÷òî Ìî¸ âðåìÿ åùå íå èñïîëíèëîñü.
Äàí. 9:25–27. Èòàê çíàé è ðàçóìåé: ñ òîãî âðåìåíè, êàê âûéäåò
ïîâåëåíèå î âîññòàíîâëåíèè Èåðóñàëèìà, äî Õðèñòà Âëàäûêè ñåìü
ñåäìèí è øåñòüäåñÿò äâå ñåäìèíû; è âîçâðàòèòñÿ íàðîä è îáñòðî-
ÿòñÿ óëèöû è ñòåíû, íî â òðóäíûå âðåìåíà. È ïî èñòå÷åíèè øåñòè-
äåñÿòè äâóõ ñåäìèí ïðåäàí áóäåò ñìåðòè Õðèñòîñ, è íå áóäåò; à
ãîðîä è ñâÿòèëèùå ðàçðóøåíû áóäóò íàðîäîì âîæäÿ, êîòîðûé
ïðèä¸ò, è êîíåö åãî áóäåò êàê îò íàâîäíåíèÿ, è äî êîíöà âîéíû
áóäóò îïóñòîøåíèÿ. È óòâåðäèò çàâåò äëÿ ìíîãèõ îäíà ñåäìèíà, à â
ïîëîâèíå ñåäìèíû ïðåêðàòèòñÿ æåðòâà è ïðèíîøåíèå, è íà êðûëå
!$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñâÿòèëèùà áóäåò ìåðçîñòü çàïóñòåíèÿ, è îêîí÷àòåëüíàÿ ïðåäîïðå-
äåëåííàÿ ãèáåëü ïîñòèãíåò îïóñòîøèòåëÿ”.
Äàí. 12:4. À òû, Äàíèèë, ñîêðîé ñëîâà ñèè è çàïå÷àòàé êíèãó ñèþ
äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè; ìíîãèå ïðî÷èòàþò å¸, è óìíîæèòñÿ âåäåíèå.
Ëóê. 19:41–44. È êîãäà ïðèáëèçèëñÿ ê ãîðîäó, òî, ñìîòðÿ íà íåãî,
çàïëàêàë î í¸ì è ñêàçàë: î, åñëè áû è òû õîòÿ â ñåé òâîé äåíü
óçíàë, ÷òî ñëóæèò ê ìèðó òâîåìó! Íî ýòî ñîêðûòî íûíå îò ãëàç
òâîèõ, èáî ïðèäóò íà òåáÿ äíè, êîãäà âðàãè òâîè îáëîæàò òåáÿ
îêîïàìè è îêðóæàò òåáÿ, è ñòåñíÿò òåáÿ îòîâñþäó, è ðàçîðÿò òåáÿ,
è ïîáüþò äåòåé òâîèõ â òåáå, è íå îñòàâÿò â òåáå êàìíÿ íà êàìíå çà
òî, ÷òî òû íå óçíàë âðåìåíè ïîñåùåíèÿ òâîåãî.
Èîàí. 7:37–39.  ïîñëåäíèé æå âåëèêèé äåíü ïðàçäíèêà ñòîÿë Èèñóñ
è âîçãëàñèë, ãîâîðÿ: êòî æàæäåò, èäè êî Ìíå è ïåé. Êòî âåðóåò â
Ìåíÿ, ó òîãî, êàê ñêàçàíî â Ïèñàíèè, èç ÷ðåâà ïîòåêóò ðåêè âîäû
æèâîé. Ñèå ñêàçàë Îí î Äóõå, Êîòîðîãî èìåëè ïðèíÿòü âåðóþùèå
â Íåãî: èáî åùå íå áûëî íà íèõ Äóõà Ñâÿòàãî, ïîòîìó ÷òî Èèñóñ
åù¸ íå áûë ïðîñëàâëåí.
Ëóê. 17:21. È íå ñêàæóò: âîò, îíî çäåñü, èëè: âîò, òàì. Èáî âîò,
Öàðñòâèå Áîæèå âíóòðü âàñ åñòü.
Ïðèò. 4:23. Áîëüøå âñåãî õðàíèìîãî õðàíè ñåðäöå òâî¸, ïîòîìó ÷òî
èç íåãî èñòî÷íèêè æèçíè.

9
Ëó÷øå íè÷åãî íå äåëàòü, ÷åì ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ÷òî-ëèáî
íàïîëíèòü.

Ìàòô. 26:7–13. Ïðèñòóïèëà ê Íåìó æåíùèíà ñ àëàâàñòðîâûì ñîñóäîì


ìèðà äðàãîöåííîãî è âîçëèâàëà Åìó âîçëåæàùåìó íà ãîëîâó. Óâèäåâ
ýòî, ó÷åíèêè Åãî âîçíåãîäîâàëè è ãîâîðèëè: ê ÷åìó òàêàÿ òðàòà?
Èáî ìîæíî áûëî áû ïðîäàòü ýòî ìèðî çà áîëüøóþ öåíó è äàòü
íèùèì. Íî Èèñóñ, óðàçóìåâ ñèå, ñêàçàë èì: ÷òî ñìóùàåòå æåíùèíó?
îíà äîáðîå äåëî ñäåëàëà äëÿ Ìåíÿ: èáî íèùèõ âñåãäà èìååòå ñ
ñîáîþ, à Ìåíÿ íå âñåãäà èìååòå; âîçëèâ ìèðî ñèå íà òåëî Ìî¸,
îíà ïðèãîòîâèëà Ìåíÿ ê ïîãðåáåíèþ; èñòèííî ãîâîðþ âàì: ãäå íè
áóäåò ïðîïîâåäàíî Åâàíãåëèå ñèå â öåëîì ìèðå, ñêàçàíî áóäåò â
ïàìÿòü å¸ è î òîì, ÷òî îíà ñäåëàëà.

Åñëè ÷åì-ëèáî îñòðûì âñ¸ âðåìÿ ïîëüçîâàòüñÿ, îíî íå ñìîæåò


äîëãî ñîõðàíèòü ñâîþ îñòðîòó.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èñõ. 20:7. Íå ïðîèçíîñè èìåíè Ãîñïîäà, Áîãà òâîåãî, íàïðàñíî,
èáî Ãîñïîäü íå îñòàâèò áåç íàêàçàíèÿ òîãî, êòî ïðîèçíîñèò èìÿ
Åãî íàïðàñíî.
Åñëè çàë íàïîëíåí çîëîòîì è ÿøìîé, òî íèêòî íå â ñèëàõ èõ óáåðå÷ü.
Åñëè áîãàòûå è çíàòíûå ïðîÿâëÿþò êè÷ëèâîñòü, îíè ñàìè
íàâëåêàþò íà ñåáÿ áåäó.

Ìàòô. 6:27. Äà è êòî èç âàñ, çàáîòÿñü, ìîæåò ïðèáàâèòü ñåáå ðîñòó


õîòÿ íà îäèí ëîêîòü?
Ìàòô. 6:34. Èòàê íå çàáîòüòåñü î çàâòðàøíåì äíå, èáî çàâòðàøíèé
ñàì áóäåò çàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì: äîâîëüíî äëÿ êàæäîãî äíÿ ñâîåé
çàáîòû.
Ìàòô. 6:21. Èáî ãäå ñîêðîâèùå âàøå, òàì áóäåò è ñåðäöå âàøå.

Êîãäà äåëî çàâåðøåíî, ÷åëîâåê äîëæåí óñòðàíèòüñÿ.  ýòîì çàêîí


íåáåñíîãî äàî.

Èîàí. 17:4–6. ß ïðîñëàâèë Òåáÿ íà çåìëå, ñîâåðøèë äåëî, êîòîðîå


Òû ïîðó÷èë Ìíå èñïîëíèòü. È íûíå ïðîñëàâü Ìåíÿ Òû, Îò÷å, ó
Òåáÿ Ñàìîãî ñëàâîþ, êîòîðóþ ß èìåë ó Òåáÿ ïðåæäå áûòèÿ ìèðà.
ß îòêðûë èìÿ Òâî¸ ÷åëîâåêàì, êîòîðûõ Òû äàë Ìíå îò ìèðà; îíè
áûëè Òâîè, è Òû äàë èõ Ìíå, è îíè ñîõðàíèëè ñëîâî Òâîå.
Èîàí. 17:25, 26. Îò÷å ïðàâåäíûé! è ìèð Òåáÿ íå ïîçíàë; à ß ïîçíàë
Òåáÿ, è ñèè ïîçíàëè, ÷òî Òû ïîñëàë Ìåíÿ. È ß îòêðûë èì èìÿ Òâî¸
è îòêðîþ, äà ëþáîâü, êîòîðîþ Òû âîçëþáèë Ìåíÿ, â íèõ áóäåò, è
ß â íèõ.
Èîàí. 16:7. Íî ß èñòèíó ãîâîðþ âàì: ëó÷øå äëÿ âàñ, ÷òîáû ß
ïîøåë; èáî, åñëè ß íå ïîéäó, Óòåøèòåëü íå ïðèèäåò ê âàì; à åñëè
ïîéäó, òî ïîøëþ Åãî ê âàì.
Èîàí. 16:13. Êîãäà æå ïðèèäåò Îí, Äóõ èñòèíû, òî íàñòàâèò âàñ íà
âñÿêóþ èñòèíó: èáî íå îò Ñåáÿ ãîâîðèòü áóäåò, íî áóäåò ãîâîðèòü,
÷òî óñëûøèò, è áóäóùåå âîçâåñòèò âàì.
Èîàí. 16:26–28.  òîò äåíü áóäåòå ïðîñèòü âî èìÿ Ìî¸, è íå ãîâîðþ
âàì, ÷òî ß áóäó ïðîñèòü Îòöà î âàñ: èáî Ñàì Îòåö ëþáèò âàñ,
ïîòîìó ÷òî âû âîçëþáèëè Ìåíÿ è óâåðîâàëè, ÷òî ß èñø¸ë îò Áîãà.
ß èñø¸ë îò Îòöà è ïðèø¸ë â ìèð; è îïÿòü îñòàâëÿþ ìèð è èäó ê
Îòöó.
10
Åñëè äóøà è òåëî áóäóò â åäèíñòâå, ìîæíî ëè ñîõðàíèòü åãî?

Èîàí. 10:30. ß è Îòåö — îäíî.


!& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 14:28. Âû ñëûøàëè, ÷òî ß ñêàçàë âàì: èäó îò âàñ è ïðèäó ê
âàì. Åñëè áû âû ëþáèëè Ìåíÿ, òî âîçðàäîâàëèñü áû, ÷òî ß ñêàçàë:
èäó ê Îòöó; èáî Îòåö Ìîé áîëåå Ìåíÿ.
Èîàí. 16:28. ß èñø¸ë îò Îòöà è ïðèø¸ë â ìèð; è îïÿòü îñòàâëÿþ
ìèð è èäó ê Îòöó.
Ãàë. 4:29. Íî êàê òîãäà ðîæä¸ííûé ïî ïëîòè ãíàë ðîæä¸ííîãî ïî
äóõó, òàê è íûíå.
Ñèð. 37:28. Æèçíü ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîì äíåé, à äíè Èçðàèëÿ
áåñ÷èñëåííû.

Åñëè ñäåëàòü äóõ ìÿãêèì, ìîæíî ëè ñòàòü áåññòðàñòíûì ïîäîáíî


íîâîðîæä¸ííîìó?

Ïëà÷. 4:10–13. Ðóêè ìÿãêîñåðäûõ æåíùèí âàðèëè äåòåé ñâîèõ, ÷òîáû


îíè áûëè äëÿ íèõ ïèùåþ âî âðåìÿ ãèáåëè äùåðè íàðîäà ìîåãî.
Ñîâåðøèë Ãîñïîäü ãíåâ Ñâîé, èçëèë ÿðîñòü ãíåâà Ñâîåãî è çàæ¸ã
íà Ñèîíå îãîíü, êîòîðûé ïîæðàë îñíîâàíèÿ åãî. Íå âåðèëè öàðè
çåìëè è âñå æèâóùèå âî âñåëåííîé, ÷òîáû âðàã è íåïðèÿòåëü
âîø¸ë âî âðàòà Èåðóñàëèìà. Âñå ýòî — çà ãðåõè ëæåïðîðîêîâ åãî,
çà áåççàêîíèÿ ñâÿùåííèêîâ åãî, êîòîðûå ñðåäè íåãî ïðîëèâàëè
êðîâü ïðàâåäíèêîâ.
Ãàë. 6:8. Ñåþùèé â ïëîòü ñâîþ îò ïëîòè ïîæí¸ò òëåíèå, à ñåþùèé
â äóõ îò äóõà ïîæí¸ò æèçíü âå÷íóþ.
Èîàí. 5:26. Èáî êàê Îòåö èìååò æèçíü â Ñàìîì Ñåáå, òàê è Ñûíó
äàë èìåòü æèçíü â Ñàìîì Ñåáå.
1 Èîàí. 3:15. Âñÿêèé, íåíàâèäÿùèé áðàòà ñâîåãî, åñòü ÷åëîâåêî-
óáèéöà; à âû çíàåòå, ÷òî íèêàêîé ÷åëîâåêîóáèéöà íå èìååò æèçíè
âå÷íîé, â íåì ïðåáûâàþùåé.
Èîàí. 4:10. Èèñóñ ñêàçàë åé â îòâåò: åñëè áû òû çíàëà äàð Áîæèé è
Êòî ãîâîðèò òåáå: äàé Ìíå ïèòü, òî òû ñàìà ïðîñèëà áû ó Íåãî, è
Îí äàë áû òåáå âîäó æèâóþ.
Ïðèò. 5:15. Ïåé âîäó èç òâîåãî âîäîåìà è òåêóùóþ èç òâîåãî
êîëîäåçÿ.
Áûò. 1:6. È ñêàçàë Áîã: äà áóäåò òâåðäü ïîñðåäè âîäû è äà îòäåëÿåò
îíà âîäó îò âîäû.
Èîàí. 4:14. À êòî áóäåò ïèòü âîäó, êîòîðóþ ß äàì åìó, òîò íå áóäåò
æàæäàòü âîâåê; íî âîäà, êîòîðóþ ß äàì åìó, ñäåëàåòñÿ â í¸ì
èñòî÷íèêîì âîäû, òåêóùåé â æèçíü âå÷íóþ.
Ìàòô. 14:29, 30. Îí æå ñêàçàë: èäè. È, âûéäÿ èç ëîäêè, ϸòð ïîø¸ë
ïî âîäå, ÷òîáû ïîäîéòè ê Èèñóñó, íî, âèäÿ ñèëüíûé âåòåð, èñïóãàëñÿ
è, íà÷àâ óòîïàòü, çàêðè÷àë: Ãîñïîäè! ñïàñè ìåíÿ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ïåñí. 8:7. Áîëüøèå âîäû íå ìîãóò ïîòóøèòü ëþáâè, è ðåêè íå
çàëüþò å¸. Åñëè áû êòî äàâàë âñå áîãàòñòâî äîìà ñâîåãî çà ëþáîâü,
òî îí áûë áû îòâåðãíóò ñ ïðåçðåíüåì.
3 Öàð. 11:38. È åñëè áóäåøü ñîáëþäàòü âñ¸, ÷òî ß çàïîâåäóþ òåáå,
è áóäåøü õîäèòü ïóòÿìè Ìîèìè è äåëàòü óãîäíîå ïðåä î÷àìè Ìîèìè,
ñîáëþäàÿ óñòàâû Ìîè è çàïîâåäè Ìîè, êàê äåëàë ðàá Ìîé Äàâèä,
òî ß áóäó ñ òîáîþ è óñòðîþ òåáå äîì òâ¸ðäûé, êàê ß óñòðîèë
Äàâèäó, è îòäàì òåáå Èçðàèëÿ.

Åñëè ñîçåðöàíèå ñòàíåò ÷èñòûì, âîçìîæíû ëè òîãäà çàáëóæäåíèÿ?

Ìàòô. 7:21. Íå âñÿêèé, ãîâîðÿùèé Ìíå: “Ãîñïîäè! Ãîñïîäè!”, âîéä¸ò


â Öàðñòâî Íåáåñíîå, íî èñïîëíÿþùèé âîëþ Îòöà Ìîåãî Íåáåñíîãî.
Èîàí. 14:6. Èèñóñ ñêàçàë åìó: ß åñìü ïóòü, è èñòèíà, è æèçíü; íèêòî
íå ïðèõîäèò ê Îòöó, êàê òîëüêî ÷åðåç Ìåíÿ.

Ìîæíî ëè ëþáèòü íàðîä è óïðàâëÿòü ñòðàíîé, íå ïðèáåãàÿ ê


ìóäðîñòè?

Ëóê. 7:33–35. Èáî ïðèø¸ë Èîàíí Êðåñòèòåëü: íè õëåáà íå åñò, íè


âèíà íå ïü¸ò; è ãîâîðèòå: â í¸ì áåñ. Ïðèø¸ë Ñûí ×åëîâå÷åñêèé:
åñò è ïü¸ò; è ãîâîðèòå: âîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò åñòü è ïèòü
âèíî, äðóã ìûòàðÿì è ãðåøíèêàì. È îïðàâäàíà ïðåìóäðîñòü âñåìè
÷àäàìè å¸.
Ìàð. 2:17. Óñëûøàâ ñèå, Èèñóñ ãîâîðèò èì: íå çäîðîâûå èìåþò
íóæäó âî âðà÷å, íî áîëüíûå; ß ïðèø¸ë ïðèçâàòü íå ïðàâåäíèêîâ,
íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ.

Âîçìîæíû ëè ïðåâðàùåíèÿ â ïðèðîäå, åñëè ñëåäîâàòü ìÿãêîñòè?

Èñ. 45:7. ß îáðàçóþ ñâåò è òâîðþ òüìó, äåëàþ ìèð è ïðîèçâîæó


áåäñòâèÿ; ß, Ãîñïîäü, äåëàþ âñå ýòî.

Âîçìîæíî ëè îñóùåñòâëåíèå íåäåÿíèÿ, åñëè ïîçíàòü âñå âçàèìî-


îòíîøåíèÿ â ïðèðîäå?

Èîàí. 8:55. È âû íå ïîçíàëè Åãî, à ß çíàþ Åãî; è åñëè ñêàæó, ÷òî


íå çíàþ Åãî, òî áóäó ïîäîáíûé âàì ëæåö. Íî ß çíàþ Åãî è
ñîáëþäàþ ñëîâî Åãî.
Èîàí. 10:34. Èèñóñ îòâå÷àë èì: íå íàïèñàíî ëè â çàêîíå âàøåì: ß
ñêàçàë: âû áîãè?
" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 14:12. Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: âåðóþùèé â Ìåíÿ, äåëà,
êîòîðûå òâîðþ ß, è îí ñîòâîðèò, è áîëüøå ñèõ ñîòâîðèò, ïîòîìó
÷òî ß ê Îòöó Ìîåìó èäó.

Ñîçäàâàòü è âîñïèòûâàòü ñóùåå; ñîçäàâàÿ, íå îáëàäàòü òåì, ÷òî


ñîçäàíî; ïðèâîäÿ â äâèæåíèå, íå ïðèëàãàòü ê ýòîìó óñèëèé;
ðóêîâîäÿ, íå ñ÷èòàòü ñåáÿ âëàñòåëèíîì — âîò ÷òî íàçûâàåòñÿ
ãëóáî÷àéøèì äý.

Ìàð. 10:42–45. Èèñóñ æå, ïîäîçâàâ èõ, ñêàçàë èì: âû çíàåòå, ÷òî
ïî÷èòàþùèåñÿ êíÿçüÿìè íàðîäîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è âåëüìîæè
èõ âëàñòâóþò èìè. Íî ìåæäó âàìè äà íå áóäåò òàê: à êòî õî÷åò áûòü
áîëüøèì ìåæäó âàìè, äà áóäåì âàì ñëóãîþ; è êòî õî÷åò áûòü
ïåðâûì ìåæäó âàìè, äà áóäåò âñåì ðàáîì. Èáî è Ñûí ×åëîâå÷åñêèé
íå äëÿ òîãî ïðèø¸ë, ÷òîáû Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è
îòäàòü äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ.
Èîàí. 18:36. Èèñóñ îòâå÷àë: Öàðñòâî Ìî¸ íå îò ìèðà ñåãî; åñëè áû
îò ìèðà ñåãî áûëî Öàðñòâî Ìî¸, òî ñëóæèòåëè Ìîè ïîäâèçàëèñü
áû çà Ìåíÿ, ÷òîáû ß íå áûë ïðåäàí Èóäåÿì; íî íûíå Öàðñòâî Ìî¸
íå îòñþäà.
3 Èîàí. 1:4. Äëÿ ìåíÿ íåò áîëüøåé ðàäîñòè, êàê ñëûøàòü, ÷òî äåòè
ìîè õîäÿò â èñòèíå.
1 Èîàí. 3:18. Äåòè ìîè! ñòàíåì ëþáèòü íå ñëîâîì èëè ÿçûêîì, íî
äåëîì è èñòèíîþ.
1 Èîàí. 2:1–5. Äåòè ìîè! ñèå ïèøó âàì, ÷òîáû âû íå ñîãðåøàëè; à
åñëè áû êòî ñîãðåøèë, òî ìû èìååì õîäàòàÿ ïðåä Îòöåì, Èèñóñà
Õðèñòà, ïðàâåäíèêà; Îí åñòü óìèëîñòèâëåíèå çà ãðåõè íàøè, è íå
òîëüêî çà íàøè, íî è çà ãðåõè âñåãî ìèðà. À ÷òî ìû ïîçíàëè Åãî,
óçíàåì èç òîãî, ÷òî ñîáëþäàåì Åãî çàïîâåäè. Êòî ãîâîðèò: “ß
ïîçíàë Åãî”, íî çàïîâåäåé Åãî íå ñîáëþäàåò, òîò ëæåö, è íåò â
íåì èñòèíû; à êòî ñîáëþäàåò ñëîâî Åãî, â òîì èñòèííî ëþáîâü
Áîæèÿ ñîâåðøèëàñü: èç ñåãî óçíàåì, ÷òî ìû â ͸ì.

11
Òðèäöàòü ñïèö ñîåäèíÿþòñÿ â îäíîé ñòóïèöå, îáðàçóÿ êîëåñî, íî
óïîòðåáëåíèå êîëåñà çàâèñèò îò ïóñòîòû ìåæäó ñïèöàìè. Èç ãëèíû
äåëàþò ñîñóäû, íî óïîòðåáëåíèå ñîñóäîâ çàâèñèò îò ïóñòîòû â
íèõ. Ïðîáèâàþò äâåðè è îêíà, ÷òîáû ñäåëàòü äîì, íî ïîëüçîâàíèå
äîìîì çàâèñèò îò ïóñòîòû â í¸ì. Âîò ïî÷åìó ïîëåçíîñòü ÷åãî-ëèáî
èìåþùåãîñÿ çàâèñèò îò ïóñòîòû.

Äàí. 8:14. È ñêàçàë ìíå: “Íà äâå òûñÿ÷è òðèñòà âå÷åðîâ è óòð; è
òîãäà ñâÿòèëèùå î÷èñòèòñÿ”.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åâð. 9:11, 12. Íî Õðèñòîñ, Ïåðâîñâÿùåííèê áóäóùèõ áëàã, ïðèäÿ ñ
áîëüøåþ è ñîâåðøåííåéøåþ ñêèíèåþ, íåðóêîòâîðåííîþ, òî åñòü
íå òàêîâîãî óñòðîåíèÿ, è íå ñ êðîâüþ êîçëîâ è òåëüöîâ, íî ñî
Ñâîåþ Êðîâèþ, îäíàæäû âîø¸ë âî ñâÿòèëèùå è ïðèîáð¸ë âå÷íîå
èñêóïëåíèå.
Åâð. 9:24. Èáî Õðèñòîñ âîø¸ë íå â ðóêîòâîðåííîå ñâÿòèëèùå, ïî
îáðàçó èñòèííîãî óñòðîåííîå, íî â ñàìîå íåáî, ÷òîáû ïðåäñòàòü
íûíå çà íàñ ïðåä ëèöå Áîæèå.
1 Êîð. 6:19. Íå çíàåòå ëè, ÷òî òåëà âàøè ñóòü õðàì æèâóùåãî â âàñ
Ñâÿòàãî Äóõà, Êîòîðîãî èìååòå âû îò Áîãà, è âû íå ñâîè?
Ìàòô. 23:25–28. Ãîðå âàì, êíèæíèêè è ôàðèñåè, ëèöåìåðû, ÷òî
î÷èùàåòå âíåøíîñòü ÷àøè è áëþäà, ìåæäó òåì êàê âíóòðè îíè
ïîëíû õèùåíèÿ è íåïðàâäû. Ôàðèñåé ñëåïîé! î÷èñòè ïðåæäå
âíóòðåííîñòü ÷àøè è áëþäà, ÷òîáû ÷èñòà áûëà è âíåøíîñòü èõ.
Ãîðå âàì, êíèæíèêè è ôàðèñåè, ëèöåìåðû, ÷òî óïîäîáëÿåòåñü
îêðàøåííûì ãðîáàì, êîòîðûå ñíàðóæè êàæóòñÿ êðàñèâûìè, à âíóòðè
ïîëíû êîñòåé ìåðòâûõ è âñÿêîé íå÷èñòîòû; òàê è âû ïî íàðóæíîñòè
êàæåòåñü ëþäÿì ïðàâåäíûìè, à âíóòðè èñïîëíåíû ëèöåìåðèÿ è
áåççàêîíèÿ.
Ëóê. 9:62. Íî Èèñóñ ñêàçàë åìó: íèêòî, âîçëîæèâøèé ðóêó ñâîþ íà
ïëóã è îçèðàþùèéñÿ íàçàä, íå áëàãîíàäåæåí äëÿ Öàðñòâèÿ Áîæèÿ.
Äåÿí. 19:19. À èç çàíèìàâøèõñÿ ÷àðîäåéñòâîì äîâîëüíî ìíîãèå,
ñîáðàâ êíèãè ñâîè, ñîæãëè ïåðåä âñåìè, è ñëîæèëè öåíû èõ, è
îêàçàëîñü èõ íà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ äðàõì.
Ìàòô. 13:44. Åùå ïîäîáíî Öàðñòâî Íåáåñíîå ñîêðîâèùó, ñêðûòîìó
íà ïîëå, êîòîðîå, íàéäÿ, ÷åëîâåê óòàèë, è îò ðàäîñòè î í¸ì èä¸ò è
ïðîäàåò âñ¸, ÷òî èìååò, è ïîêóïàåò ïîëå òî.
Ìàòô. 5:5. Áëàæåííû êðîòêèå, èáî îíè íàñëåäóþò çåìëþ.
Åêêë. 12:7. È âîçâðàòèòñÿ ïðàõ â çåìëþ, ÷åì îí è áûë; à äóõ
âîçâðàòèëñÿ ê Áîãó, Êîòîðûé äàë åãî.
Åêêë. 3:21. Êòî çíàåò: äóõ ñûíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ âîñõîäèò ëè ââåðõ, è
äóõ æèâîòíûõ ñõîäèò ëè âíèç, â çåìëþ?
Èîàí. 3:6–8. Ðîæä¸ííîå îò ïëîòè åñòü ïëîòü, à ðîæä¸ííîå îò Äóõà
åñòü äóõ. Íå óäèâëÿéñÿ òîìó, ÷òî ß ñêàçàë òåáå: äîëæíî âàì ðîäèòüñÿ
ñâûøå. Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò, è ãîëîñ åãî ñëûøèøü, à íå çíàåøü,
îòêóäà ïðèõîäèò è êóäà óõîäèò: òàê áûâàåò ñî âñÿêèì, ðîæä¸ííûì
îò Äóõà.
Ïðèò. 25:28. ×òî ãîðîä ðàçðóøåííûé, áåç ñòåí, òî ÷åëîâåê, íå
âëàäåþùèé äóõîì ñâîèì.
" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
12
Ïÿòü öâåòîâ ïðèòóïëÿþò (íàñûùàþò) çðåíèå. Ïÿòü çâóêîâ ïðè-
òóïëÿþò (íàñûùàþò) ñëóõ. Ïÿòü âêóñîâûõ îùóùåíèé ïðèòóïëÿþò
(íàñûùàþò) âêóñ.

Ïñ. 49:12. Åñëè áû ß âçàëêàë, òî íå ñêàçàë áû òåáå, èáî Ìîÿ


âñåëåííàÿ è âñå, ÷òî íàïîëíÿåò å¸.
Äåÿí. 17:24, 25. Áîã, ñîòâîðèâøèé ìèð è âñ¸, ÷òî â í¸ì, Îí, áóäó÷è
Ãîñïîäîì íåáà è çåìëè, íå â ðóêîòâîðåííûõ õðàìàõ æèâ¸ò è íå
òðåáóåò ñëóæåíèÿ ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ, êàê áû èìåþùèé â ÷åì-ëèáî
íóæäó, Ñàì äàÿ âñåìó æèçíü è äûõàíèå è âñ¸.
Ìàòô. 25:40. È Öàðü ñêàæåò èì â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ âàì: òàê êàê
âû ñäåëàëè ýòî îäíîìó èç ñèõ áðàòüåâ Ìîèõ ìåíüøèõ, òî ñäåëàëè
Ìíå.
Ïðèò. 18:21. Îò ïëîäà óñò ÷åëîâåêà íàïîëíÿåòñÿ ÷ðåâî åãî;
ïðîèçâåäåíèåì óñò ñâîèõ îí íàñûùàåòñÿ.

Áûñòðàÿ åçäà è îõîòà âîëíóþò ñåðäöå.

Åêêë. 9:7–10. Èòàê èäè, åøü ñ âåñåëüåì õëåá òâîé è ïåé â ðàäîñòè
ñåðäöà âèíî òâî¸, êîãäà Áîã áëàãîâîëèò ê äåëàì òâîèì. Äà áóäóò
âî âñÿêîå âðåìÿ îäåæäû òâîè ñâåòëû è äà íå îñêóäåâàåò åëåé íà
ãîëîâå òâîåé. Íàñëàæäàéñÿ æèçíüþ ñ æåíîþ, êîòîðóþ ëþáèøü,
âî âñå äíè ñóåòíîé æèçíè òâîåé, è êîòîðóþ äàë òåáå Áîã ïîä
ñîëíöåì íà âñå ñóåòíûå äíè òâîè; ïîòîìó ÷òî ýòî — äîëÿ òâîÿ â
æèçíè è â òðóäàõ òâîèõ, êàêèìè òû òðóäèøüñÿ ïîä ñîëíöåì. Âñå,
÷òî ìîæåò ðóêà òâîÿ äåëàòü, ïî ñèëàì äåëàé; ïîòîìó ÷òî â ìîãèëå,
êóäà òû ïîéä¸øü, íåò íè ðàáîòû, íè ðàçìûøëåíèÿ, íè çíàíèÿ, íè
ìóäðîñòè.
Åêêë. 11:10. È óäàëÿé ïå÷àëü îò ñåðäöà òâîåãî, è óêëîíÿé çëîå îò
òåëà òâîåãî, ïîòîìó ÷òî äåòñòâî è þíîñòü — ñóåòà.

Äðàãîöåííûå âåùè çàñòàâëÿþò ÷åëîâåêà ñîâåðøàòü ïðåñòóïëå-


íèÿ. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü
æèçíü ñûòîé, à íå ê òîìó, ÷òîáû èìåòü êðàñèâûå âåùè. Îí îòêàçû-
âàåòñÿ îò ïîñëåäíåãî è îãðàíè÷èâàåòñÿ ïåðâûì.

Ïðèò. 11:28. Íàäåþùèéñÿ íà áîãàòñòâî ñâî¸ óïàäåò; à ïðàâåäíèêè,


êàê ëèñò, áóäóò çåëåíåòü.
Èîâ. 31:25–28. Ðàäîâàëñÿ ëè ÿ, ÷òî áîãàòñòâî ìî¸ áûëî âåëèêî è
÷òî ðóêà ìîÿ ïðèîáðåëà ìíîãî? Ñìîòðÿ íà ñîëíöå, êàê îíî ñèÿåò,
è íà ëóíó, êàê îíà âåëè÷åñòâåííî øåñòâóåò, ïðåëüñòèëñÿ ëè ÿ â
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
òàéíå ñåðäöà ìîåãî è öåëîâàëè ëè óñòà ìîè ðóêó ìîþ? Ýòî òàêæå
áûëî áû ïðåñòóïëåíèå, ïîäëåæàùåå ñóäó, ïîòîìó ÷òî ÿ îòð¸êñÿ áû
òîãäà îò Áîãà Âñåâûøíåãî.
Ìàòô. 6:31–33. Èòàê íå çàáîòüòåñü è íå ãîâîðèòå: ÷òî íàì åñòü? èëè
÷òî ïèòü? èëè âî ÷òî îäåòüñÿ? ïîòîìó ÷òî âñåãî ýòîãî èùóò ÿçû÷íèêè,
è ïîòîìó ÷òî Îòåö âàø Íåáåñíûé çíàåò, ÷òî âû èìååòå íóæäó âî
âñ¸ì ýòîì. Èùèòå æå ïðåæäå Öàðñòâà Áîæèÿ è ïðàâäû Åãî, è ýòî
âñ¸ ïðèëîæèòñÿ âàì.
13
Ñëàâà è ïîçîð ïîäîáíû ñòðàõó. Çíàòíîñòü ïîäîáíà âåëèêîìó
íåñ÷àñòüþ â æèçíè. ×òî çíà÷èò, ñëàâà è ïîçîð ïîäîáíû ñòðàõó?
Ýòî çíà÷èò, ÷òî íèæåñòîÿùèå ëþäè ïðèîáðåòàþò ñëàâó ñî ñòðàõîì
è òåðÿþò åå òàêæå ñî ñòðàõîì.

Èîàí. 8:23. Îí ñêàçàë èì: âû îò íèæíèõ, ß îò âûøíèõ; âû îò ìèðà


ñåãî, ß íå îò ñåãî ìèðà.
1 Èîàí. 4:18. Â ëþáâè íåò ñòðàõà, íî ñîâåðøåííàÿ ëþáîâü èçãîíÿåò
ñòðàõ, ïîòîìó ÷òî â ñòðàõå åñòü ìó÷åíèå. Áîÿùèéñÿ íåñîâåðøåí â
ëþáâè.
Ïðèò. 1:7. Íà÷àëî ìóäðîñòè — ñòðàõ Ãîñïîäåíü; äîáðîå ðàçóìåíèå
ó âñåõ, âîäÿùèõñÿ èì; à áëàãîãîâåíèå ê Áîãó — íà÷àëî ðàçóìåíèÿ;
ãëóïöû òîëüêî ïðåçèðàþò ìóäðîñòü è íàñòàâëåíèå.

×òî çíà÷èò, çíàòíîñòü ïîäîáíà âåëèêîìó íåñ÷àñòüþ â æèçíè? Ýòî


çíà÷èò, ÷òî ÿ èìåþ âåëèêîå íåñ÷àñòüå, ïîòîìó ÷òî ÿ äîðîæó ñàìèì
ñîáîé. Êîãäà ÿ íå áóäó äîðîæèòü ñàìèì ñîáîþ, òîãäà ó ìåíÿ íå
áóäåò è íåñ÷àñòüÿ. Ïîýòîìó çíàòíûé, ñàìîîòâåðæåííî ñëóæà
ëþäÿì, ìîæåò æèòü ñðåäè íèõ. Ãóìàííûé, ñàìîîòâåðæåííî ñëóæà
ëþäÿì, ìîæåò íàõîäèòüñÿ ñðåäè íèõ.

Ìàð. 10:45. Èáî è Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ òîãî ïðèø¸ë, ÷òîáû


Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è îòäàòü äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóï-
ëåíèÿ ìíîãèõ.
Ëóê. 19:37–40. À êîãäà Îí ïðèáëèçèëñÿ ê ñïóñêó ñ ãîðû Åëåîíñêîé,
âñå ìíîæåñòâî ó÷åíèêîâ íà÷àëî â ðàäîñòè âåëåãëàñíî ñëàâèòü Áîãà
çà âñå ÷óäåñà, êàêèå âèäåëè îíè, ãîâîðÿ: áëàãîñëîâåí Öàðü, ãðÿäóùèé
âî èìÿ Ãîñïîäíå! ìèð íà íåáåñàõ è ñëàâà â âûøíèõ! È íåêîòîðûå
ôàðèñåè èç ñðåäû íàðîäà ñêàçàëè Åìó: Ó÷èòåëü! çàïðåòè ó÷åíèêàì
Òâîèì. Íî Îí ñêàçàë èì â îòâåò: ñêàçûâàþ âàì, ÷òî åñëè îíè
óìîëêíóò, òî êàìíè âîçîïèþò.
Ìàòô. 21:46. È ñòàðàëèñü ñõâàòèòü Åãî, íî ïîáîÿëèñü íàðîäà, ïîòîìó
÷òî Åãî ïî÷èòàëè çà Ïðîðîêà.
"" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
14
Ñìîòðþ íà íåãî è íå âèæó, à ïîýòîìó íàçûâàþ åãî íåâèäèìûì.
Ñëóøàþ åãî è íå ñëûøó, ïîýòîìó íàçûâàþ åãî íåñëûøèìûì. Ïû-
òàþñü ñõâàòèòü åãî è íå äîñòèãàþ, ïîýòîìó íàçûâàþ åãî ìåëü÷àé-
øèì. Íå íàäî ñòðåìèòüñÿ óçíàòü îá èñòî÷íèêå ýòîãî, ïîòîìó ÷òî ýòî
åäèíî. Åãî âåðõ íå îñâåù¸í, åãî íèç íå çàòåìí¸í. Îíî áåñêîíå÷íî
è íå ìîæåò áûòü íàçâàíî. Îíî ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ ê íåáûòèþ. È
âîò íàçûâàþò åãî ôîðìîé áåç ôîðì, îáðàçîì áåç ñóùåñòâà.
Ïîýòîìó íàçûâàþò åãî íåÿñíûì è òóìàííûì. Âñòðå÷àþñü ñ íèì è
íå âèæó ëèöà åãî, ñëåäóþ çà íèì è íå âèæó ñïèíû åãî. Ïðèäåð-
æèâàÿñü äðåâíåãî äàî, ÷òîáû îâëàäåòü ñóùåñòâóþùèìè âåùàìè,
ìîæíî ïîçíàòü äðåâíåå íà÷àëî. Ýòî íàçûâàåòñÿ ïðèíöèïîì äàî.

2 Êîð. 3:18. Ìû æå âñå îòêðûòûì ëèöåì, êàê â çåðêàëå, âçèðàÿ íà


ñëàâó Ãîñïîäíþ, ïðåîáðàæàåìñÿ â òîò æå îáðàç îò ñëàâû â ñëàâó,
êàê îò Ãîñïîäíÿ Äóõà.
1 Èîàí. 2:14. ß íàïèñàë âàì, îòöû, ïîòîìó ÷òî âû ïîçíàëè Áåç-
íà÷àëüíîãî. ß íàïèñàë âàì, þíîøè, ïîòîìó ÷òî âû ñèëüíû, è
ñëîâî Áîæèå ïðåáûâàåò â âàñ, è âû ïîáåäèëè ëóêàâîãî.
Èîàí. 8:25–27. Òîãäà ñêàçàëè Åìó: êòî æå Òû? Èèñóñ ñêàçàë èì: îò
íà÷àëà Ñóùèé, êàê è ãîâîðþ âàì. Ìíîãî èìåþ ãîâîðèòü è ñóäèòü î
âàñ; íî Ïîñëàâøèé Ìåíÿ åñòü èñòèíåí, è ÷òî ß ñëûøàë îò Íåãî, òî
è ãîâîðþ ìèðó. Íå ïîíÿëè, ÷òî Îí ãîâîðèë èì îá Îòöå.

15
 äðåâíîñòè òå, êòî áûë ñïîñîáåí ê ó÷¸íîñòè, çíàëè ìåëü÷àéøèå è
òîí÷àéøèå âåùè.

Ïðåì. Ñîë. 7:21–28. Ïîçíàë ÿ âñ¸, è ñîêðîâåííîå è ÿâíîå, èáî


íàó÷èëà ìåíÿ Ïðåìóäðîñòü, õóäîæíèöà âñåãî. Îíà åñòü äóõ ðàçóìíûé,
ñâÿòûé, åäèíîðîäíûé, ìíîãî÷àñòíûé, òîíêèé, óäîáîïîäâèæíûé,
ñâåòëûé, ÷èñòûé, ÿñíûé, íåâðåäèòåëüíûé, áëàãîëþáèâûé, ñêîðûé,
íåóäåðæèìûé, áëàãîäåòåëüíûé, ÷åëîâåêîëþáèâûé, òâåðäûé,
íåïîêîëåáèìûé, ñïîêîéíûé, áåñïå÷àëüíûé, âñåâèäÿùèé è
ïðîíèêàþùèé âñå óìíûå, ÷èñòûå, òîí÷àéøèå äóõè. Èáî ïðåìóäðîñòü
ïîäâèæíåå âñÿêîãî äâèæåíèÿ, è ïî ÷èñòîòå ñâîåé ñêâîçü âñå
ïðîõîäèò è ïðîíèêàåò. Îíà åñòü äûõàíèå ñèëû Áîæèåé è ÷èñòîå
èçëèÿíèå ñëàâû Âñåäåðæèòåëÿ: ïîñåìó íè÷òî îñêâåðí¸ííîå íå âîéä¸ò
â íå¸. Îíà åñòü îòáëåñê âå÷íîãî ñâåòà è ÷èñòîå çåðêàëî äåéñòâèÿ
Áîæèÿ è îáðàç áëàãîñòè Åãî. Îíà — îäíà, íî ìîæåò âñ¸, è,
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ïðåáûâàÿ â ñàìîé ñåáå, âñ¸ îáíîâëÿåò, è, ïåðåõîäÿ èç ðîäà â ðîä
â ñâÿòûå äóøè, ïðèãîòîâëÿåò äðóçåé Áîæèèõ è ïðîðîêîâ; èáî Áîã
íèêîãî íå ëþáèò, êðîìå æèâóùåãî ñ ïðåìóäðîñòüþ.

Íî äðóãèì èõ ãëóáèíà íåâåäîìà. Ïîñêîëüêó îíà íåâåäîìà, ÿ


ïðîèçâîëüíî äàþ èì îïèñàíèå: îíè áûëè ðîáêèìè, êàê áóäòî
ïåðåõîäèëè çèìîé ïîòîê;

Ìàòô. 5:3. Áëàæåííû íèùèå äóõîì, èáî èõ åñòü Öàðñòâî Íåáåñíîå.

îíè áûëè íåðåøèòåëüíûìè, êàê áóäòî áîÿëèñü ñâîèõ ñîñåäåé;

Ìàòô. 5:5. Áëàæåííû êðîòêèå, èáî îíè íàñëåäóþò çåìëþ.

îíè áûëè âàæíûìè, êàê ãîñòè;

Ìàòô. 5:9. Áëàæåííû ìèðîòâîðöû, èáî îíè áóäóò íàðå÷åíû ñûíàìè


Áîæèèìè.
Ïðèò. 22:29. Âèäåë ëè òû ÷åëîâåêà ïðîâîðíîãî â ñâî¸ì äåëå? Îí
áóäåò ñòîÿòü ïåðåä öàðÿìè, îí íå áóäåò ñòîÿòü ïåðåä ïðîñòûìè.

îíè áûëè îñòîðîæíûìè, êàê áóäòî ïåðåõîäèëè ïî òàþùåìó ëüäó;

Ìàòô. 17:24–27. Êîãäà æå ïðèøëè îíè â Êàïåðíàóì, òî ïîäîøëè ê


Ïåòðó ñîáèðàòåëè äèäðàõì è ñêàçàëè: Ó÷èòåëü âàø íå äàñò ëè
äèäðàõìû? Îí ãîâîðèò: äà. È êîãäà âîø¸ë îí â äîì, òî Èèñóñ,
ïðåäóïðåäèâ åãî, ñêàçàë: êàê òåáå êàæåòñÿ, Ñèìîí? öàðè çåìíûå ñ
êîãî áåðóò ïîøëèíû èëè ïîäàòè? ñ ñûíîâ ëè ñâîèõ èëè ñ ïîñòî-
ðîííèõ? Ïåòð ãîâîðèò Åìó: ñ ïîñòîðîííèõ. Èèñóñ ñêàçàë åìó: èòàê
ñûíû ñâîáîäíû; íî, ÷òîáû íàì íå ñîáëàçíèòü èõ, ïîéäè íà ìîðå,
áðîñü óäó, è ïåðâóþ ðûáó, êîòîðàÿ ïîïàä¸òñÿ, âîçüìè, è, îòêðûâ ó
íåé ðîò, íàéä¸øü ñòàòèð; âîçüìè åãî è îòäàé èì çà Ìåíÿ è çà ñåáÿ.
1 Êîð. 8:13. È ïîòîìó, åñëè ïèùà ñîáëàçíÿåò áðàòà ìîåãî, íå áóäó
åñòü ìÿñà âîâåê, ÷òîáû íå ñîáëàçíèòü áðàòà ìîåãî.

îíè áûëè ïðîñòûìè ïîäîáíî íåîòäåëàííîìó äåðåâó;

Ïñ. 18:8. Çàêîí Ãîñïîäà ñîâåðø¸í, óêðåïëÿåò äóøó; îòêðîâåíèå


Ãîñïîäà âåðíî, óìóäðÿåò ïðîñòûõ.
"$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 10:16. Âîò, ß ïîñûëàþ âàñ, êàê îâåö ñðåäè âîëêîâ: èòàê
áóäüòå ìóäðû, êàê çìèè, è ïðîñòû, êàê ãîëóáè.

îíè áûëè íåîáúÿòíûìè, ïîäîáíî äîëèíå;

Ìàòô. 13:54. È, ïðèäÿ â îòå÷åñòâî Ñâî¸, ó÷èë èõ â ñèíàãîãå èõ, òàê


÷òî îíè èçóìëÿëèñü è ãîâîðèëè: îòêóäà ó Íåãî òàêàÿ ïðåìóäðîñòü è
ñèëû?
Ìàð. 6:2. Êîãäà íàñòóïèëà ñóááîòà, Îí íà÷àë ó÷èòü â ñèíàãîãå; è
ìíîãèå ñëûøàâøèå ñ èçóìëåíèåì ãîâîðèëè: îòêóäà ó Íåãî ýòî? ÷òî
çà ïðåìóäðîñòü äàíà Åìó è êàê òàêèå ÷óäåñà ñîâåðøàþòñÿ ðóêàìè
Åãî?

îíè áûëè íåïðîíèöàåìûìè, ïîäîáíî ìóòíîé âîäå.

Èîàí. 6:51–53. ß õëåá æèâûé, ñøåäøèé ñ íåáåñ; ÿäóùèé õëåá ñåé


áóäåò æèòü âîâåê; õëåá æå, êîòîðûé ß äàì, åñòü Ïëîòü Ìîÿ, êîòîðóþ
ß îòäàì çà æèçíü ìèðà. Òîãäà Èóäåè ñòàëè ñïîðèòü ìåæäó ñîáîþ,
ãîâîðÿ: êàê Îí ìîæåò äàòü íàì åñòü Ïëîòü Ñâîþ? Èèñóñ æå ñêàçàë
èì: èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: åñëè íå áóäåòå åñòü Ïëîòè Ñûíà
×åëîâå÷åñêîãî è ïèòü Êðîâè Åãî, òî íå áóäåòå èìåòü â ñåáå æèçíè.
Èîàí. 6:60–63. Ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ Åãî, ñëûøà òî, ãîâîðèëè: êàêèå
ñòðàííûå ñëîâà! êòî ìîæåò ýòî ñëóøàòü? Íî Èèñóñ, çíàÿ Ñàì â
Ñåáå, ÷òî ó÷åíèêè Åãî ðîïùóò íà òî, ñêàçàë èì: ýòî ëè ñîáëàçíÿåò
âàñ? ×òî æ, åñëè óâèäèòå Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî âîñõîäÿùåãî òóäà,
ãäå áûë ïðåæäå? Äóõ æèâîòâîðèò; ïëîòü íå ïîëüçóåò íèìàëî. Ñëîâà,
êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ñóòü äóõ è æèçíü.
Èîàí. 6:66–69. Ñ ýòîãî âðåìåíè ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ Åãî îòîøëè îò
Íåãî è óæå íå õîäèëè ñ Íèì. Òîãäà Èèñóñ ñêàçàë äâåíàäöàòè: íå
õîòèòå ëè è âû îòîéòè? Ñèìîí ϸòð îòâå÷àë Åìó: Ãîñïîäè! ê êîìó
íàì èäòè? Òû èìååøü ãëàãîëû âå÷íîé æèçíè: è ìû óâåðîâàëè è
ïîçíàëè, ÷òî Òû Õðèñòîñ, Ñûí Áîãà æèâàãî.

Ýòî áûëè òå, êîòîðûå, ñîáëþäàÿ ñïîêîéñòâèå, óìåëè ãðÿçíîå


ñäåëàòü ÷èñòûì.

Ìàð. 7:14, 15. È, ïðèçâàâ âåñü íàðîä, ãîâîðèë èì: ñëóøàéòå Ìåíÿ
âñå è ðàçóìåéòå: íè÷òî, âõîäÿùåå â ÷åëîâåêà èçâíå, íå ìîæåò
îñêâåðíèòü åãî; íî ÷òî èñõîäèò èç íåãî, òî îñêâåðíÿåò ÷åëî-
âåêà.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ýòî áûëè òå, êîòîðûå ñâîèì óìåíèåì ñäåëàòü äîëãîâå÷íîå
äâèæåíèå ñïîêîéíûì, ñîäåéñòâîâàëè æèçíè.

Ìàòô. 11:28–30. Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåí¸ííûå,


è ß óñïîêîþ âàñ; âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ,
èáî ß êðîòîê è ñìèð¸í ñåðäöåì, è íàéä¸òå ïîêîé äóøàì âàøèì;
èáî èãî Ìî¸ áëàãî, è áðåìÿ Ìî¸ ëåãêî.
Åêêë. 9:16–18. È ñêàçàë ÿ: ìóäðîñòü ëó÷øå ñèëû, è îäíàêî æå
ìóäðîñòü áåäíÿêà ïðåíåáðåãàåòñÿ, è ñëîâ åãî íå ñëóøàþò. Ñëîâà
ìóäðûõ, âûñêàçàííûå ñïîêîéíî, âûñëóøèâàþòñÿ ëó÷øå, íåæåëè
êðèê âëàñòåëèíà ìåæäó ãëóïûìè. Ìóäðîñòü ëó÷øå âîèíñêèõ îðóäèé;
íî îäèí ïîãðåøèâøèé ïîãóáèò ìíîãî äîáðîãî.

Îíè ñîáëþäàëè äàî è íå æåëàëè ìíîãîãî. Íå æåëàÿ ìíîãîãî, îíè


îãðàíè÷èâàëèñü òåì, ÷òî ñóùåñòâóåò, è íå ñîçäàâàëè íîâîãî.

Ìàòô. 5:17. Íå äóìàéòå, ÷òî ß ïðèø¸ë íàðóøèòü çàêîí èëè ïðîðîêîâ:


íå íàðóøèòü ïðèø¸ë ß, íî èñïîëíèòü.
Åêêë. 1:9. ×òî áûëî, òî è áóäåò; è ÷òî äåëàëîñü, òî è áóäåò äåëàòüñÿ,
è íåò íè÷åãî íîâîãî ïîä ñîëíöåì.
Èñ. 45:7. ß îáðàçóþ ñâåò è òâîðþ òüìó, äåëàþ ìèð è ïðîèçâîæó
áåäñòâèÿ; ß, Ãîñïîäü, äåëàþ âñå ýòî.
Èñ. 66:22. Èáî, êàê íîâîå íåáî è íîâàÿ çåìëÿ, êîòîðûå ß ñîòâîðþ,
âñåãäà áóäóò ïðåä ëèöåì Ìîèì, ãîâîðèò Ãîñïîäü, òàê áóäåò è ñåìÿ
âàøå è èìÿ âàøå.
Îòêð. 21:5. È ñêàçàë Ñèäÿùèé íà ïðåñòîëå: ñå, òâîðþ âñ¸ íîâîå. È
ãîâîðèò ìíå: íàïèøè; èáî ñëîâà ñèè èñòèííû è âåðíû.
16
Íóæíî ñäåëàòü ñâîå ñåðäöå ïðåäåëüíî áåñïðèñòðàñòíûì, òâåðäî
ñîõðàíÿòü ïîêîé, è òîãäà âñå âåùè áóäóò èçìåíÿòüñÿ ñàìè ñîáîé, à
íàì îñòàíåòñÿ ëèøü ñîçåðöàòü èõ âîçâðàùåíèå.

Ìàòô. 6:27. Äà è êòî èç âàñ, çàáîòÿñü, ìîæåò ïðèáàâèòü ñåáå ðîñòó


õîòÿ íà îäèí ëîêîòü?
Èîâ. 21:23–25. Îäèí óìèðàåò â ñàìîé ïîëíîòå ñèë ñâîèõ, ñîâåðøåííî
ñïîêîéíûé è ìèðíûé; âíóòðåííîñòè åãî ïîëíû æèðà è êîñòè åãî
íàïîåíû ìîçãîì. À äðóãîé óìèðàåò ñ äóøåþ îãîð÷¸ííîþ, íå âêóñèâ
äîáðà.
Åêêë. 9:17. Ñëîâà ìóäðûõ, âûñêàçàííûå ñïîêîéíî, âûñëóøèâàþòñÿ
ëó÷øå, íåæåëè êðèê âëàñòåëèíà ìåæäó ãëóïûìè.
Èîàí. 8:6–8. Ãîâîðèëè æå ýòî, èñêóøàÿ Åãî, ÷òîáû íàéòè ÷òî-íèáóäü
ê îáâèíåíèþ Åãî. Íî Èèñóñ, íàêëîíèâøèñü íèçêî, ïèñàë ïåðñòîì
"& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
íà çåìëå, íå îáðàùàÿ íà íèõ âíèìàíèÿ. Êîãäà æå ïðîäîëæàëè
ñïðàøèâàòü Åãî, Îí, âîñêëîíèâøèñü, ñêàçàë èì: êòî èç âàñ áåç
ãðåõà, ïåðâûé áðîñü íà íå¸ êàìåíü. È îïÿòü, íàêëîíèâøèñü íèçêî,
ïèñàë íà çåìëå.
Åâð. 3:18. Ïðîòèâ êîãî æå êëÿëñÿ, ÷òî íå âîéäóò â ïîêîé Åãî, êàê íå
ïðîòèâ íåïîêîðíûõ?

 ìèðå — áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå âåùåé, íî âñå îíè âîçâðàùàþòñÿ


ê ñâîåìó íà÷àëó.

Åêêë. 1:7. Âñå ðåêè òåêóò â ìîðå, íî ìîðå íå ïåðåïîëíÿåòñÿ: ê òîìó


ìåñòó, îòêóäà ðåêè òåêóò, îíè âîçâðàùàþòñÿ, ÷òîáû îïÿòü òå÷ü.
Åêêë. 9:5. Æèâûå çíàþò, ÷òî óìðóò, à ìåðòâûå íè÷åãî íå çíàþò, è
óæå íåò èì âîçäàÿíèÿ, ïîòîìó ÷òî è ïàìÿòü î íèõ ïðåäàíà çàáâåíèþ.
Åêêë. 12:7. È âîçâðàòèòñÿ ïðàõ â çåìëþ, ÷åì îí è áûë; à äóõ
âîçâðàòèëñÿ ê Áîãó, Êîòîðûé äàë åãî.

Âîçâðàùåíèå ê íà÷àëó íàçûâàåòñÿ ïîêîåì, à ïîêîé íàçûâàåòñÿ


âîçâðàùåíèåì ê ñóùíîñòè. Âîçâðàùåíèå ê ñóùíîñòè íàçûâàåòñÿ
ïîñòîÿíñòâîì.

Åâð. 3:18. Ïðîòèâ êîãî æå êëÿëñÿ, ÷òî íå âîéäóò â ïîêîé Åãî, êàê íå
ïðîòèâ íåïîêîðíûõ?
Åêêë. 7:14. Âî äíè áëàãîïîëó÷èÿ ïîëüçóéñÿ áëàãîì, à âî äíè íåñ÷àñòüÿ
ðàçìûøëÿé: òî è äðóãîå ñîäåëàë Áîã äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åëîâåê
íè÷åãî íå ìîã ñêàçàòü ïðîòèâ Íåãî.
×èñ. 23:19. Áîã íå ÷åëîâåê, ÷òîá Åìó ëãàòü, è íå ñûí ÷åëîâå÷åñêèé,
÷òîá Åìó èçìåíÿòüñÿ. Îí ëè ñêàæåò è íå ñäåëàåò? áóäåò ãîâîðèòü è
íå èñïîëíèò?
Èàê. 1:17. Âñÿêîå äàÿíèå äîáðîå è âñÿêèé äàð ñîâåðøåííûé íèñõîäèò
ñâûøå, îò Îòöà ñâåòîâ, ó Êîòîðîãî íåò èçìåíåíèÿ è íè òåíè
ïåðåìåíû.

Çíàíèå ïîñòîÿíñòâà íàçûâàåòñÿ äîñòèæåíèåì ÿñíîñòè, à íåçíàíèå


ïîñòîÿíñòâà ïðèâîäèò ê áåñïîðÿäêó è â ðåçóëüòàòå ê çëó.

Èîàí. 8:55. È âû íå ïîçíàëè Åãî, à ß çíàþ Åãî; è åñëè ñêàæó, ÷òî


íå çíàþ Åãî, òî áóäó ïîäîáíûé âàì ëæåö. Íî ß çíàþ Åãî è
ñîáëþäàþ ñëîâî Åãî.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 16:2, 3. Èçãîíÿò âàñ èç ñèíàãîã; äàæå íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà
âñÿêèé, óáèâàþùèé âàñ, áóäåò äóìàòü, ÷òî îí òåì ñëóæèò Áîãó. Òàê
áóäóò ïîñòóïàòü, ïîòîìó ÷òî íå ïîçíàëè íè Îòöà, íè Ìåíÿ.

Çíàþùèé ïîñòîÿíñòâî ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííûì; òîò, êòî äîñòèã


ñîâåðøåíñòâà, ñòàíîâèòñÿ ñïðàâåäëèâûì; òîò, êòî îáðåë ñïðàâåä-
ëèâîñòü, ñòàíîâèòñÿ ãîñóäàðåì.

Èîàí. 18:36, 37. Èèñóñ îòâå÷àë: Öàðñòâî Ìî¸ íå îò ìèðà ñåãî; åñëè
áû îò ìèðà ñåãî áûëî Öàðñòâî Ìî¸, òî ñëóæèòåëè Ìîè ïîäâèçàëèñü
áû çà Ìåíÿ, ÷òîáû ß íå áûë ïðåäàí Èóäåÿì; íî íûíå Öàðñòâî Ìî¸
íå îòñþäà. Ïèëàò ñêàçàë Åìó: èòàê Òû Öàðü? Èèñóñ îòâå÷àë: òû
ãîâîðèøü, ÷òî ß Öàðü. ß íà òî ðîäèëñÿ è íà òî ïðèø¸ë â ìèð,
÷òîáû ñâèäåòåëüñòâîâàòü î èñòèíå; âñÿêèé, êòî îò èñòèíû, ñëóøàåò
ãëàñà Ìîåãî.

Òîò, êòî ñòàíîâèòñÿ ãîñóäàðåì, ñëåäóåò íåáó. Òîò, êòî ñëåäóåò íåáó,
ñëåäóåò äàî.

Ìàòô. 7:21. Íå âñÿêèé, ãîâîðÿùèé Ìíå: “Ãîñïîäè! Ãîñïîäè!”, âîéä¸ò


â Öàðñòâî Íåáåñíîå, íî èñïîëíÿþùèé âîëþ Îòöà Ìîåãî Íåáåñíîãî.
Èîàí. 14:10. Ðàçâå òû íå âåðèøü, ÷òî ß â Îòöå è Îòåö âî Ìíå?
Ñëîâà, êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ãîâîðþ íå îò Ñåáÿ; Îòåö, ïðåáûâà-
þùèé âî Ìíå, Îí òâîðèò äåëà.
Èîàí. 3:12. Åñëè ß ñêàçàë âàì î çåìíîì, è âû íå âåðèòå, — êàê
ïîâåðèòå, åñëè áóäó ãîâîðèòü âàì î íåáåñíîì?

Òîò, êòî ñëåäóåò äàî, âå÷åí, è äî êîíöà æèçíè òàêîé ãîñóäàðü íå


áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ îïàñíîñòè.

Ïñ. 61:8.  Áîãå ñïàñåíèå ìî¸ è ñëàâà ìîÿ; êðåïîñòü ñèëû ìîåé è
óïîâàíèå ìî¸ â Áîãå.
Èîàí. 8:54. Èèñóñ îòâå÷àë: åñëè ß Ñàì Ñåáÿ ñëàâëþ, òî ñëàâà Ìîÿ
íè÷òî. Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé, î êîòîðîì âû ãîâîðèòå, ÷òî
Îí Áîã âàø.
2 Êîð. 4:3, 4. Åñëè æå è çàêðûòî áëàãîâåñòâîâàíèå íàøå, òî çàêðûòî
äëÿ ïîãèáàþùèõ, äëÿ íåâåðóþùèõ, ó êîòîðûõ áîã âåêà ñåãî îñëåïèë
óìû, ÷òîáû äëÿ íèõ íå âîññèÿë ñâåò áëàãîâåñòâîâàíèÿ î ñëàâå
Õðèñòà, Êîòîðûé åñòü îáðàç Áîãà íåâèäèìîãî.
Ãàë. 6:7, 8. Íå îáìàíûâàéòåñü: Áîã ïîðóãàåì íå áûâàåò. ×òî ïîñååò
÷åëîâåê, òî è ïîæí¸ò: ñåþùèé â ïëîòü ñâîþ îò ïëîòè ïîæí¸ò
òëåíèå, à ñåþùèé â äóõ îò äóõà ïîæí¸ò æèçíü âå÷íóþ.
# ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 14:12. Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: âåðóþùèé â Ìåíÿ, äåëà,
êîòîðûå òâîðþ ß, è îí ñîòâîðèò, è áîëüøå ñèõ ñîòâîðèò, ïîòîìó
÷òî ß ê Îòöó Ìîåìó èäó.
Îòêð. 3:21. Ïîáåæäàþùåìó äàì ñåñòü ñî Ìíîþ íà ïðåñòîëå Ìî¸ì,
êàê è ß ïîáåäèë è ñåë ñ Îòöåì Ìîèì íà ïðåñòîëå Åãî.

17
Ëó÷øèé ïðàâèòåëü òîò, î êîòîðîì íàðîä çíàåò ëèøü òî, ÷òî îí
ñóùåñòâóåò. Íåñêîëüêî õóæå òå ïðàâèòåëè, êîòîðûå òðåáóþò îò
íàðîäà èõ ëþáèòü è âîçâûøàòü. Åùå õóæå òå ïðàâèòåëè, êîòîðûõ
íàðîä áîèòñÿ, è õóæå âñåõ òå, êîòîðûõ íàðîä ïðåçèðàåò.

Îñ. 6:6. Èáî ß ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû, è Áîãîâåäåíèÿ áîëåå,


íåæåëè âñåñîææåíèé.
Ìàòô. 5:23, 24. Èòàê, åñëè òû ïðèíåñ¸øü äàð òâîé ê æåðòâåííèêó è
òàì âñïîìíèøü, ÷òî áðàò òâîé èìååò ÷òî-íèáóäü ïðîòèâ òåáÿ, îñòàâü
òàì äàð òâîé ïðåä æåðòâåííèêîì è ïîéäè ïðåæäå ïðèìèðèñü ñ
áðàòîì òâîèì, è òîãäà ïðèäè è ïðèíåñè äàð òâîé.
Ìàòô. 25:40. È Öàðü ñêàæåò èì â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ âàì: òàê êàê
âû ñäåëàëè ýòî îäíîìó èç ñèõ áðàòüåâ Ìîèõ ìåíüøèõ, òî ñäåëàëè
Ìíå.
Ìàð. 10:42–44. Èèñóñ æå, ïîäîçâàâ èõ, ñêàçàë èì: âû çíàåòå, ÷òî
ïî÷èòàþùèåñÿ êíÿçüÿìè íàðîäîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è âåëüìîæè
èõ âëàñòâóþò èìè. Íî ìåæäó âàìè äà íå áóäåò òàê: à êòî õî÷åò áûòü
áîëüøèì ìåæäó âàìè, äà áóäåì âàì ñëóãîþ; è êòî õî÷åò áûòü
ïåðâûì ìåæäó âàìè, äà áóäåò âñåì ðàáîì.

Ïîýòîìó êòî íå çàñëóæèâàåò äîâåðèÿ, íå ïîëüçóåòñÿ äîâåðèåì ó


ëþäåé. Êòî âäóì÷èâ è ñäåðæàí â ñëîâàõ, óñïåøíî ñîâåðøàåò äåëà,
è íàðîä ãîâîðèò, ÷òî îí ñëåäóåò åñòåñòâåííîñòè.

Èîàí. 9:31–33. Íî ìû çíàåì, ÷òî ãðåøíèêîâ Áîã íå ñëóøàåò; íî êòî


÷òèò Áîãà è òâîðèò âîëþ Åãî, òîãî ñëóøàåò. Îò âåêà íå ñëûõàíî,
÷òîáû êòî îòâåðç î÷è ñëåïîðîæä¸ííîìó. Åñëè áû Îí íå áûë îò
Áîãà, íå ìîã áû òâîðèòü íè÷åãî.

18
Êîãäà óñòðàíèëè âåëèêîå äàî, ïîÿâèëèñü “÷åëîâåêîëþáèå” è
“ñïðàâåäëèâîñòü”.

Ëóê. 18:19. Èèñóñ ñêàçàë åìó: ÷òî òû íàçûâàåøü Ìåíÿ áëàãèì?


íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí Áîã.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
1 Èîàí. 1:5. È âîò áëàãîâåñòèå, êîòîðîå ìû ñëûøàëè îò Íåãî è
âîçâåùàåì âàì: Áîã åñòü ñâåò, è íåò â ͸ì íèêàêîé òüìû.
1 Èîàí. 2:9. Êòî ãîâîðèò, ÷òî îí âî ñâåòå, à íåíàâèäèò áðàòà ñâîåãî,
òîò åù¸ âî òüìå.
1 Èîàí. 2:11. À êòî íåíàâèäèò áðàòà ñâîåãî, òîò íàõîäèòñÿ âî òüìå,
è âî òüìå õîäèò, è íå çíàåò, êóäà èä¸ò, ïîòîìó ÷òî òüìà îñëåïèëà
åìó ãëàçà.
1 Èîàí. 4:20. Êòî ãîâîðèò: “ÿ ëþáëþ Áîãà”, à áðàòà ñâîåãî íåíàâèäèò,
òîò ëæåö: èáî íå ëþáÿùèé áðàòà ñâîåãî, êîòîðîãî âèäèò, êàê
ìîæåò ëþáèòü Áîãà, Êîòîðîãî íå âèäèò?
1 Èîàí. 5:20. Çíàåì òàêæå, ÷òî Ñûí Áîæèé ïðèø¸ë è äàë íàì ñâåò è
ðàçóì, äà ïîçíàåì Áîãà èñòèííîãî è äà áóäåì â èñòèííîì Ñûíå
Åãî Èèñóñå Õðèñòå. Ýòî åñòü èñòèííûé Áîã è æèçíü âå÷íàÿ.

Êîãäà ïîÿâèëîñü ìóäðñòâîâàíèå, âîçíèêëî è âåëèêîå ëèöåìåðèå.

Èîâ. 34:19. Íî Îí íå ñìîòðèò è íà ëèöà êíÿçåé è íå ïðåäïî÷èòàåò


áîãàòîãî áåäíîìó, ïîòîìó ÷òî âñå îíè äåëî ðóê Åãî.
Ïðèò. 27:19. Êàê â âîäå ëèöî — ê ëèöó, òàê ñåðäöå ÷åëîâåêà — ê
÷åëîâåêó.
Âòîð. 10:14–19. Âîò ó Ãîñïîäà, Áîãà òâîåãî, íåáî è íåáåñà íåáåñ,
çåìëÿ è âñ¸, ÷òî íà íåé; íî òîëüêî îòöîâ òâîèõ ïðèíÿë Ãîñïîäü è
âîçëþáèë èõ, è èçáðàë âàñ, ñåìÿ èõ ïîñëå íèõ, èç âñåõ íàðîäîâ,
êàê íûíå âèäèøü. Èòàê îáðåæüòå êðàéíþþ ïëîòü ñåðäöà âàøåãî è
íå áóäüòå âïðåäü æåñòîêîâûéíû; èáî Ãîñïîäü, Áîã âàø, åñòü Áîã
áîãîâ è Âëàäûêà âëàäûê, Áîã âåëèêèé, ñèëüíûé è ñòðàøíûé,
Êîòîðûé íå ñìîòðèò íà ëèöà è íå áåð¸ò äàðîâ, Êîòîðûé äà¸ò ñóä
ñèðîòå è âäîâå, è ëþáèò ïðèøåëüöà, è äà¸ò åìó õëåá è îäåæäó.
Ëþáèòå è âû ïðèøåëüöà, èáî ñàìè áûëè ïðèøåëüöàìè â çåìëå
Åãèïåòñêîé.
Ìàòô. 5:46–48. Èáî åñëè âû áóäåòå ëþáèòü ëþáÿùèõ âàñ, êàêàÿ âàì
íàãðàäà? Íå òî æå ëè äåëàþò è ìûòàðè? È åñëè âû ïðèâåòñòâóåòå
òîëüêî áðàòüåâ âàøèõ, ÷òî îñîáåííîãî äåëàåòå? Íå òàê æå ëè
ïîñòóïàþò è ÿçû÷íèêè? Èòàê áóäüòå ñîâåðøåííû, êàê ñîâåðøåí
Îòåö âàø Íåáåñíûé.
Èàê. 2:8–10. Åñëè âû èñïîëíÿåòå çàêîí öàðñêèé, ïî Ïèñàíèþ:
âîçëþáè áëèæíåãî òâîåãî, êàê ñåáÿ ñàìîãî, — õîðîøî äåëàåòå.
Íî åñëè ïîñòóïàåòå ñ ëèöåïðèÿòèåì, òî ãðåõ äåëàåòå, è ïåðåä çàêîíîì
îêàçûâàåòåñü ïðåñòóïíèêàìè. Êòî ñîáëþäàåò âåñü çàêîí è ñîãðåøèò
â îäíîì ÷åì-íèáóäü, òîò ñòàíîâèòñÿ âèíîâíûì âî âñ¸ì.
# ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
1 Êîð. 4:6. Ýòî, áðàòèÿ, ïðèëîæèë ÿ ê ñåáå è Àïîëëîñó ðàäè âàñ,
÷òîáû âû íàó÷èëèñü îò íàñ íå ìóäðñòâîâàòü ñâåðõ òîãî, ÷òî
íàïèñàíî, è íå ïðåâîçíîñèëèñü îäèí ïåðåä äðóãèì.

Êîãäà øåñòü ðîäñòâåííèêîâ â ðàçäîðå, òîãäà ïîÿâëÿþòñÿ “ñûíîâ-


íÿÿ ïî÷òèòåëüíîñòü” è “îòöîâñêàÿ ëþáîâü”.

1 Êîð. 7:14. Èáî íåâåðóþùèé ìóæ îñâÿùàåòñÿ æåíîþ âåðóþùåþ, è


æåíà íåâåðóþùàÿ îñâÿùàåòñÿ ìóæåì âåðóþùèì. Èíà÷å äåòè âàøè
áûëè áû íå÷èñòû, à òåïåðü ñâÿòû.
Ìàòô. 6:33. Èùèòå æå ïðåæäå Öàðñòâà Áîæèÿ è ïðàâäû Åãî, è ýòî
âñå ïðèëîæèòñÿ âàì.

Êîãäà â ãîñóäàðñòâå öàðèò áåñïîðÿäîê, òîãäà ïîÿâëÿþòñÿ è


“âåðíûå ñëóãè”.

Èåç. 34:10. Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã: âîò, ß — íà ïàñòûðåé, è


âçûùó îâåö Ìîèõ îò ðóêè èõ, è íå äàì èì áîëåå ïàñòè îâåö, è íå
áóäóò áîëåå ïàñòûðè ïàñòè ñàìèõ ñåáÿ, è èñòîðãíó îâåö Ìîèõ èç
÷åëþñòåé èõ, è íå áóäóò îíè ïèùåþ èõ.
Ñîô. 3:13. Îñòàòêè Èçðàèëÿ íå áóäóò äåëàòü íåïðàâäû, íå ñòàíóò
ãîâîðèòü ëæè, è íå íàéä¸òñÿ â óñòàõ èõ ÿçûêà êîâàðíîãî, èáî ñàìè
áóäóò ïàñòèñü è ïîêîèòüñÿ, è íèêòî íå ïîòðåâîæèò èõ.
Ëóê. 4:18–20. Äóõ Ãîñïîäåíü íà Ìíå; èáî Îí ïîìàçàë Ìåíÿ
áëàãîâåñòâîâàòü íèùèì, è ïîñëàë Ìåíÿ èñöåëÿòü ñîêðóø¸ííûõ
ñåðäöåì, ïðîïîâåäûâàòü ïëåííûì îñâîáîæäåíèå, ñëåïûì ïðîçðåíèå,
îòïóñòèòü èçìó÷åííûõ íà ñâîáîäó, ïðîïîâåäûâàòü ëåòî Ãîñïîäíå
áëàãîïðèÿòíîå. È, çàêðûâ êíèãó è îòäàâ ñëóæèòåëþ, ñåë; è ãëàçà
âñåõ â ñèíàãîãå áûëè óñòðåìëåíû íà Íåãî.
Èîàí. 10:11–15. ß åñìü ïàñòûðü äîáðûé: ïàñòûðü äîáðûé ïîëàãàåò
æèçíü ñâîþ çà îâåö. À íà¸ìíèê, íå ïàñòûðü, êîòîðîìó îâöû íå
ñâîè, âèäèò ïðèõîäÿùåãî âîëêà, è îñòàâëÿåò îâåö, è áåæèò; è âîëê
ðàñõèùàåò îâåö, è ðàçãîíÿåò èõ. À íà¸ìíèê áåæèò, ïîòîìó ÷òî
íà¸ìíèê, è íåðàäèò îá îâöàõ. ß åñìü ïàñòûðü äîáðûé; è çíàþ
Ìîèõ, è Ìîè çíàþò Ìåíÿ. Êàê Îòåö çíàåò Ìåíÿ, òàê è ß çíàþ
Îòöà; è æèçíü Ìîþ ïîëàãàþ çà îâåö.
1 Èîàí. 2:27. Âïðî÷åì, ïîìàçàíèå, êîòîðîå âû ïîëó÷èëè îò Íåãî, â
âàñ ïðåáûâàåò, è âû íå èìååòå íóæäû, ÷òîáû êòî ó÷èë âàñ; íî êàê
ñàìîå ñèå ïîìàçàíèå ó÷èò âàñ âñåìó, è îíî èñòèííî è íåëîæíî, òî,
÷åìó îíî íàó÷èëî âàñ, â òîì ïðåáûâàéòå.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
19
Êîãäà áóäóò óñòðàíåíû ìóäðñòâîâàíèå è ó÷¸íîñòü, íàðîä áóäåò
ñ÷àñòëèâåå âî ñòî êðàò; êîãäà áóäóò óñòðàíåíû ÷åëîâåêîëþáèå è
“ñïðàâåäëèâîñòü”, íàðîä âîçâðàòèòñÿ ê ñûíîâíåé ïî÷òèòåëüíîñòè
è îòöîâñêîé ëþáâè; êîãäà áóäóò óíè÷òîæåíû õèòðîñòü è íàæèâà,
èñ÷åçíóò âîðû è ðàçáîéíèêè. Âñå ýòè òðè âåùè ïðîèñõîäÿò îò
íåäîñòàòêà çíàíèé.

Äåÿí. 19:18–20. Ìíîãèå æå èç óâåðîâàâøèõ ïðèõîäèëè, èñïîâåäóÿ


è îòêðûâàÿ äåëà ñâîè. À èç çàíèìàâøèõñÿ ÷àðîäåéñòâîì äîâîëüíî
ìíîãèå, ñîáðàâ êíèãè ñâîè, ñîæãëè ïåðåä âñåìè è ñëîæèëè öåíû
èõ, è îêàçàëîñü èõ íà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ äðàõì. Ñ òàêîþ ñèëîþ
âîçðàñòàëî è âîçìîãàëî ñëîâî Ãîñïîäíå.

Ïðîñòî íóæíî óêàçûâàòü ëþäÿì, ÷òî îíè äîëæíû áûòü ïðîñòûìè è


ñêðîìíûìè, óìåíüøàòü ëè÷íûå æåëàíèÿ è îñâîáîæäàòüñÿ îò
ñòðàñòåé.

Ìàòô. 11:25–30.  òî âðåìÿ, ïðîäîëæàÿ ðå÷ü, Èèñóñ ñêàçàë: ñëàâëþ


Òåáÿ, Îò÷å, Ãîñïîäè íåáà è çåìëè, ÷òî Òû óòàèë ñèå îò ìóäðûõ è
ðàçóìíûõ è îòêðûë òî ìëàäåíöàì; åé, Îò÷å! èáî òàêîâî áûëî Òâîå
áëàãîâîëåíèå. Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì, è íèêòî íå çíàåò
Ñûíà, êðîìå Îòöà; è Îòöà íå çíàåò íèêòî, êðîìå Ñûíà, è êîìó
Ñûí õî÷åò îòêðûòü. Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è
îáðåìåí¸ííûå, è ß óñïîêîþ âàñ; âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è
íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ, èáî ß êðîòîê è ñìèð¸í ñåðäöåì, è íàéä¸òå
ïîêîé äóøàì âàøèì; èáî èãî Ìî¸ áëàãî, è áðåìÿ Ìî¸ ëåãêî.

20
Êîãäà áóäåò óíè÷òîæåíà ó÷¸íîñòü, òîãäà íå áóäåò è ïå÷àëè.

Åêêë. 1:18. Ïîòîìó ÷òî âî ìíîãîé ìóäðîñòè ìíîãî ïå÷àëè; è êòî


óìíîæàåò ïîçíàíèÿ, óìíîæàåò ñêîðáü.

Êàê íè÷òîæíà ðàçíèöà ìåæäó îáåùàíèåì è ëåñòüþ è êàê âåëèêà


ðàçíèöà ìåæäó äîáðîì è çëîì!

1 Öàð. 16:7. Íî Ãîñïîäü ñêàçàë Ñàìóèëó: íå ñìîòðè íà âèä åãî è íà


âûñîòó ðîñòà åãî; ß îòðèíóë åãî; ß ñìîòðþ íå òàê, êàê ñìîòðèò
÷åëîâåê; èáî ÷åëîâåê ñìîòðèò íà ëèöå, à Ãîñïîäü ñìîòðèò íà ñåðäöå.
Ñèð. 37:7, 8. Âñÿêèé ñîâåòíèê õâàëèò ñâîé ñîâåò, íî èíîé ñîâåòóåò â
ñâîþ ïîëüçó; îò ñîâåòíèêà îõðàíÿé äóøó òâîþ è íàïåðåä óçíàé,
#" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
÷òî åìó íóæíî; èáî, ìîæåò áûòü, îí áóäåò ñîâåòîâàòü äëÿ ñàìîãî
ñåáÿ.
Èñ. 7:14, 15. Èòàê Ñàì Ãîñïîäü äàñò âàì çíàìåíèå: ñå, Äåâà âî ÷ðåâå
ïðèèìåò è ðîäèò Ñûíà, è íàðåêóò èìÿ Åìó: Åììàíóèë. Îí áóäåò
ïèòàòüñÿ ìîëîêîì è ìåäîì, äîêîëå íå áóäåò ðàçóìåòü îòâåðãàòü
õóäîå è èçáèðàòü äîáðîå.
Áûò. 3:5. Íî çíàåò Áîã, ÷òî â äåíü, â êîòîðûé âû âêóñèòå èõ,
îòêðîþòñÿ ãëàçà âàøè, è âû áóäåòå, êàê áîãè, çíàþùèå äîáðî è
çëî.

Íàäî èçáåãàòü òîãî, ÷åãî ëþäè áîÿòñÿ.

1 Èîàí. 4:18. Â ëþáâè íåò ñòðàõà, íî ñîâåðøåííàÿ ëþáîâü èçãîíÿåò


ñòðàõ, ïîòîìó ÷òî â ñòðàõå åñòü ìó÷åíèå. Áîÿùèéñÿ íåñîâåðøåí â
ëþáâè.

Î! Êàê õàîòè÷åí ìèð, ãäå âñå åùå íå óñòàíîâëåí ïîðÿäîê.

Ïðèò. 13:24. Ìíîãî õëåáà áûâàåò è íà íèâå áåäíûõ; íî íåêîòîðûå


ãèáíóò îò áåñïîðÿäêà.
1 Òèì. 3:4–5. Õîðîøî óïðàâëÿþùèé äîìîì ñâîèì, äåòåé ñîäåð-
æàùèé â ïîñëóøàíèè ñî âñÿêîþ ÷åñòíîñòüþ; èáî, êòî íå óìååò
óïðàâëÿòü ñîáñòâåííûì äîìîì, òîò áóäåò ëè ïåùèñü î Öåðêâè
Áîæèåé?

Âñå ëþäè ðàäîñòíû, êàê áóäóò ïðèñóòñòâóþò íà òîðæåñòâåííîì


óãîùåíèè èëè ïðàçäíóþò íàñòóïëåíèå âåñíû.

Ìàòô. 22:1–3. Èèñóñ, ïðîäîëæàÿ ãîâîðèòü èì ïðèò÷àìè, ñêàçàë:


Öàðñòâî Íåáåñíîå ïîäîáíî ÷åëîâåêó öàðþ, êîòîðûé ñäåëàë áðà÷íûé
ïèð äëÿ ñûíà ñâîåãî è ïîñëàë ðàáîâ ñâîèõ çâàòü çâàíûõ íà áðà÷íûé
ïèð; è íå õîòåëè ïðèäòè.

Òîëüêî ÿ îäèí ñïîêîåí è íå âûñòàâëÿþ ñåáÿ íà ñâåò.

Èîàí. 7:3–8. Òîãäà áðàòüÿ Åãî ñêàçàëè Åìó: âûéäè îòñþäà è ïîéäè
â Èóäåþ, ÷òîáû è ó÷åíèêè Òâîè âèäåëè äåëà, êîòîðûå Òû äåëàåøü.
Èáî íèêòî íå äåëàåò ÷åãî-ëèáî âòàéíå, è èùåò ñàì áûòü èçâåñòíûì.
Åñëè Òû òâîðèøü òàêèå äåëà, òî ÿâè Ñåáÿ ìèðó. Èáî è áðàòüÿ Åãî
íå âåðîâàëè â Íåãî. Íà ýòî Èèñóñ ñêàçàë èì: Ìî¸ âðåìÿ åù¸ íå
íàñòàëî, à äëÿ âàñ âñåãäà âðåìÿ. Âàñ ìèð íå ìîæåò íåíàâèäåòü, à
Ìåíÿ íåíàâèäèò, ïîòîìó ÷òî ß ñâèäåòåëüñòâóþ î í¸ì, ÷òî äåëà åãî
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ ##
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
çëû. Âû ïîéäèòå íà ïðàçäíèê ñåé; à ß åùå íå ïîéäó íà ñåé
ïðàçäíèê, ïîòîìó ÷òî Ìî¸ âðåìÿ åù¸ íå èñïîëíèëîñü.

ß ïîäîáåí ðåá¸íêó, êîòîðûé íå ÿâèëñÿ íà ñâåò. Î! ß íåñóñü!


Êàæåòüñÿ, íåò ìåñòà, ãäå ìîã áû îñòàíîâèòüñÿ.

2 Êîð. 3:17. Ãîñïîäü åñòü Äóõ; à ãäå Äóõ Ãîñïîäåíü, òàì ñâîáîäà.

Âñå ëþäè ïîëíû æåëàíèé, òîëüêî ÿ îäèí ïîäîáåí òîìó, êòî


îòêàçàëñÿ îò âñåãî. ß ñåðäöå ãëóïîãî ÷åëîâåêà. Î, êàê îíî ïóñòî!
âñå ëþäè ïîëíû ñâåòà. Òîëüêî ÿ îäèí ïîäîáåí òîìó, êòî ïîãðóæ¸í
âî ìðàê. Âñå ëþäè ïûòëèâû, òîëüêî ÿ îäèí ðàâíîäóøåí. ß ïîäîáåí
òîìó, êòî íåñ¸òñÿ â ìèðñêîì ïðîñòîðå è íå çíàåò, ãäå åìó
îñòàíîâèòüñÿ. Âñå ëþäè ïðîÿâëÿþò ñâîþ ñïîñîáíîñòü, è òîëüêî ÿ
îäèí ïîõîæ íà ãëóïîãî è íèçêîãî.

1 Êîð. 3:19. Èáî ìóäðîñòü ìèðà ñåãî åñòü áåçóìèå ïðåä Áîãîì, êàê
íàïèñàíî: óëîâëÿåò ìóäðûõ â ëóêàâñòâå èõ.
Èàê. 4:5, 6. Èëè âû äóìàåòå, ÷òî íàïðàñíî ãîâîðèò Ïèñàíèå: “äî
ðåâíîñòè ëþáèò äóõ, æèâóùèé â íàñ”? Íî òåì áîëüøóþ äà¸ò
áëàãîäàòü; ïîñåìó è ñêàçàíî: Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì
äàåò áëàãîäàòü.
Èñ. 53:2–6. Èáî Îí âçîø¸ë ïðåä Íèì, êàê îòïðûñê è êàê ðîñòîê èç
ñóõîé çåìëè; íåò â ͸ì íè âèäà, íè âåëè÷èÿ; è ìû âèäåëè Åãî, è
íå áûëî â ͸ì âèäà, êîòîðûé ïðèâëåêàë áû íàñ ê Íåìó. Îí áûë
ïðåçðåí è óìàëåí ïðåä ëþäüìè, ìóæ ñêîðáåé è èçâåäàâøèé
áîëåçíè, è ìû îòâðàùàëè îò Íåãî ëèöå ñâîå; Îí áûë ïðåçèðàåì, è
ìû íè âî ÷òî ñòàâèëè Åãî. Íî Îí âçÿë íà Ñåáÿ íàøè íåìîùè è
ïîí¸ñ íàøè áîëåçíè; à ìû äóìàëè, ÷òî Îí áûë ïîðàæàåì, íàêàçóåì
è óíè÷èæåí Áîãîì. Íî Îí èçúÿçâëåí áûë çà ãðåõè íàøè è ìó÷èì
çà áåççàêîíèÿ íàøè; íàêàçàíèå ìèðà íàøåãî áûëî íà ͸ì, è ðàíàìè
Åãî ìû èñöåëèëèñü. Âñå ìû áëóæäàëè, êàê îâöû, ñîâðàòèëèñü
êàæäûé íà ñâîþ äîðîãó: è Ãîñïîäü âîçëîæèë íà Íåãî ãðåõè
âñåõ íàñ.

Òîëüêî ÿ îäèí îòëè÷àþñü îò äðóãèõ òåì, ÷òî âèæó îñíîâó â åäå.

Èîàí. 4:31, 32. Ìåæäó òåì ó÷åíèêè ïðîñèëè Åãî, ãîâîðÿ: Ðàââè! åøü.
Íî Îí ñêàçàë èì: ó Ìåíÿ åñòü ïèùà, êîòîðîé âû íå çíàåòå.
Ïðèò. 15:14. Ñåðäöå ðàçóìíîãî èùåò çíàíèÿ, óñòà æå ãëóïûõ ïèòàþòñÿ
ãëóïîñòüþ.
#$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
21
Ñîäåðæàíèå âåëèêîãî äý ïîä÷èíÿåòñÿ òîëüêî äàî.

Ðèì. 8:9. Íî âû íå ïî ïëîòè æèâ¸òå, à ïî äóõó, åñëè òîëüêî Äóõ


Áîæèé æèâ¸ò â âàñ. Åñëè æå êòî Äóõà Õðèñòîâà íå èìååò, òîò è íå Åãî.
Èîàí. 14:10. Ðàçâå òû íå âåðèøü, ÷òî ß â Îòöå è Îòåö âî Ìíå?
Ñëîâà, êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ãîâîðþ íå îò Ñåáÿ; Îòåö,
ïðåáûâàþùèé âî Ìíå, Îí òâîðèò äåëà.
Èîàí. 12:49. Èáî ß ãîâîðèë íå îò Ñåáÿ; íî ïîñëàâøèé Ìåíÿ Îòåö,
Îí äàë Ìíå çàïîâåäü, ÷òî ñêàçàòü è ÷òî ãîâîðèòü.
1 Êîð.7:23. Âû êóïëåíû äîðîãîþ öåíîþ; íå äåëàéòåñü ðàáàìè
÷åëîâåêîâ.
Èîàí. 15:15. ß óæå íå íàçûâàþ âàñ ðàáàìè, èáî ðàá íå çíàåò, ÷òî
äåëàåò ãîñïîäèí åãî; íî ß íàçâàë âàñ äðóçüÿìè, ïîòîìó ÷òî ñêàçàë
âàì âñå, ÷òî ñëûøàë îò Îòöà Ìîåãî.

Äàî áåñòåëåñíî.

Èîàí. 4:24. Áîã åñòü äóõ, è ïîêëîíÿþùèåñÿ Åìó äîëæíû ïîêëî-


íÿòüñÿ â äóõå è èñòèíå.
Ëóê. 24:39. Ïîñìîòðèòå íà ðóêè Ìîè è íà íîãè Ìîè; ýòî ß Ñàì;
îñÿæèòå Ìåíÿ è ðàññìîòðèòå; èáî äóõ ïëîòè è êîñòåé íå èìååò, êàê
âèäèòå ó Ìåíÿ.
Ðèì. 2:28, 29. Èáî íå òîò Èóäåé, êòî òàêîâ ïî íàðóæíîñòè, è íå òî
îáðåçàíèå, êîòîðîå íàðóæíî, íà ïëîòè; íî òîò Èóäåé, êòî âíóòðåííî
òàêîâ, è òî îáðåçàíèå, êîòîðîå â ñåðäöå, ïî äóõó, à íå ïî áóêâå:
åìó è ïîõâàëà íå îò ëþäåé, íî îò Áîãà.
Ðèì. 8:1, 2. Èòàê íåò íûíå íèêàêîãî îñóæäåíèÿ òåì, êîòîðûå âî
Õðèñòå Èèñóñå æèâóò íå ïî ïëîòè, íî ïî äóõó, ïîòîìó ÷òî çàêîí
äóõà æèçíè âî Õðèñòå Èèñóñå îñâîáîäèë ìåíÿ îò çàêîíà ãðåõà è
ñìåðòè.
Ðèì. 8:5. Èáî æèâóùèå ïî ïëîòè î ïëîòñêîì ïîìûøëÿþò, à æèâóùèå
ïî äóõó — î äóõîâíîì.
Ãàë. 4:29. Íî êàê òîãäà ðîæä¸ííûé ïî ïëîòè ãíàë ðîæä¸ííîãî ïî
äóõó, òàê è íûíå.
1 Èîàí. 3:24. È êòî ñîõðàíÿåò çàïîâåäè Åãî, òîò ïðåáûâàåò â ͸ì, è
Îí â òîì. À ÷òî Îí ïðåáûâàåò â íàñ óçíàåì ïî äóõó, êîòîðûé Îí
äàë íàì.

Äàî òóìàííî è íåîïðåäåëåííî. Îäíàêî â åãî òóìàííîñòè è íåîïðå-


äåë¸ííîñòè ñîäåðæàòñÿ îáðàçû. Îíî òóìàííî è íåîïðåäåë¸ííî.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Îäíàêî â åãî òóìàííîñòè è íåîïðåäåë¸ííîñòè ñêðûòû âåùè. Îíî
ãëóáîêî è òåìíî. Îäíàêî â åãî ãëóáèíå è òåìíîòå ñêðûòû òîí÷àé-
øèå ÷àñòèöû. Ýòè òîí÷àéøèå ÷àñòèöû îáëàäàþò âûñøåé äåéñòâè-
òåëüíîñòüþ è äîñòîâåðíîñòüþ.

Èîàí. 3:8. Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò, è ãîëîñ åãî ñëûøèøü, à íå


çíàåøü, îòêóäà ïðèõîäèò è êóäà óõîäèò: òàê áûâàåò ñî âñÿêèì,
ðîæä¸ííûì îò Äóõà.
Èîàí. 16:12–14. Åù¸ ìíîãîå èìåþ ñêàçàòü âàì; íî âû òåïåðü íå
ìîæåòå âìåñòèòü. Êîãäà æå ïðèèä¸ò Îí, Äóõ èñòèíû, òî íàñòàâèò
âàñ íà âñÿêóþ èñòèíó: èáî íå îò Ñåáÿ ãîâîðèòü áóäåò, íî áóäåò
ãîâîðèòü, ÷òî óñëûøèò, è áóäóùåå âîçâåñòèò âàì. Îí ïðîñëàâèò
Ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî îò Ìîåãî âîçüìåò è âîçâåñòèò âàì.

Ñ äðåâíèõ âðåì¸í äî íàøèõ äíåé åãî èìÿ íå èñ÷åçàåò. Òîëüêî


ñëåäóÿ åìó, ìîæíî ïîçíàòü íà÷àëî âñåõ âåùåé. Êàêèì îáðàçîì ìû
ïîçíà¸ì íà÷àëî âñåõ âåùåé? Òîëüêî áëàãîäàðÿ åìó.

Èîàí. 17:25, 26. Îò÷å ïðàâåäíûé! è ìèð Òåáÿ íå ïîçíàë; à ß ïîçíàë


Òåáÿ, è ñèè ïîçíàëè, ÷òî Òû ïîñëàë Ìåíÿ. È ß îòêðûë èì èìÿ Òâî¸
è îòêðîþ, äà ëþáîâü, êîòîðîþ Òû âîçëþáèë Ìåíÿ, â íèõ áóäåò, è
ß â íèõ.
1 Èîàí. 4:1–13. Âîçëþáëåííûå! íå âñÿêîìó äóõó âåðüòå, íî
èñïûòûâàéòå äóõîâ, îò Áîãà ëè îíè, ïîòîìó ÷òî ìíîãî ëæåïðîðîêîâ
ïîÿâèëîñü â ìèðå. Äóõà Áîæèÿ è äóõà çàáëóæäåíèÿ óçíàâàéòå òàê:
âñÿêèé äóõ, êîòîðûé èñïîâåäóåò Èèñóñà Õðèñòà, ïðèøåäøåãî âî
ïëîòè, åñòü îò Áîãà; à âñÿêèé äóõ, êîòîðûé íå èñïîâåäóåò Èèñóñà
Õðèñòà, ïðèøåäøåãî âî ïëîòè, íå åñòü îò Áîãà, íî ýòî äóõ àíòè-
õðèñòà, î êîòîðîì âû ñëûøàëè, ÷òî îí ïðèä¸ò è òåïåðü åñòü óæå â
ìèðå. Äåòè! âû îò Áîãà, è ïîáåäèëè èõ; èáî Òîò, Êòî â âàñ, áîëüøå
òîãî, êòî â ìèðå. Îíè îò ìèðà, ïîòîìó è ãîâîðÿò ïî-ìèðñêè, è ìèð
ñëóøàåò èõ. Ìû îò Áîãà; çíàþùèé Áîãà ñëóøàåò íàñ; êòî íå îò
Áîãà, òîò íå ñëóøàåò íàñ. Ïî ñåìó-òî óçíàåì äóõà èñòèíû è äóõà
çàáëóæäåíèÿ. Âîçëþáëåííûå! áóäåì ëþáèòü äðóã äðóãà, ïîòîìó
÷òî ëþáîâü îò Áîãà, è âñÿêèé ëþáÿùèé ðîæä¸í îò Áîãà è çíàåò
Áîãà. Êòî íå ëþáèò, òîò íå ïîçíàë Áîãà, ïîòîìó ÷òî Áîã åñòü
ëþáîâü. Ëþáîâü Áîæèÿ ê íàì îòêðûëàñü â òîì, ÷òî Áîã ïîñëàë â
ìèð Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Ñâîåãî, ÷òîáû ìû ïîëó÷èëè æèçíü ÷åðåç
Íåãî. Â òîì ëþáîâü, ÷òî íå ìû âîçëþáèëè Áîãà, íî Îí âîçëþáèë
íàñ è ïîñëàë Ñûíà Ñâîåãî â óìèëîñòèâëåíèå çà ãðåõè íàøè.
Âîçëþáëåííûå! åñëè òàê âîçëþáèë íàñ Áîã, òî è ìû äîëæíû
#& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ëþáèòü äðóã äðóãà. Áîãà íèêòî íèêîãäà íå âèäåë. Åñëè ìû ëþáèì
äðóã äðóãà, òî Áîã â íàñ ïðåáûâàåò, è ëþáîâü Åãî ñîâåðøåííà åñòü
â íàñ. ×òî ìû ïðåáûâàåì â ͸ì è Îí â íàñ, óçíà¸ì èç òîãî, ÷òî Îí
äàë íàì îò Äóõà Ñâîåãî.

22
 äðåâíîñòè ãîâîðèëè: “Óùåðáíîå ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííûì,
êðèâîå — ïðÿìûì, ïóñòîå — íàïîëíåííûì, âåòõîå ñìåíÿåòñÿ
íîâûì. Ñòðåìÿñü ê ìàëîìó, äîñòèãàåøü ìíîãîãî; ñòðåìëåíèå
ïîëó÷èòü ìíîãîå âåä¸ò ê çàáëóæäåíèÿì”.

Ëóê. 11:35. Èòàê, ñìîòðè: ñâåò, êîòîðûé â òåáå, íå åñòü ëè òüìà?


Ëóê. 5:37–39. È íèêòî íå âëèâàåò ìîëîäîãî âèíà â ìåõè âåòõèå; à
èíà÷å ìîëîäîå âèíî ïðîðâ¸ò ìåõè, è ñàìî âûòå÷åò, è ìåõè ïðîïàäóò;
íî ìîëîäîå âèíî äîëæíî âëèâàòü â ìåõè íîâûå; òîãäà ñáåðåæ¸òñÿ
è òî, è äðóãîå. È íèêòî, ïèâ ñòàðîå âèíî, íå çàõî÷åò òîò÷àñ
ìîëîäîãî, èáî ãîâîðèò: ñòàðîå ëó÷øå.
Ñèð. 9:13. Äðóã íîâûé — òî æå, ÷òî âèíî íîâîå: êîãäà îíî ñäåëàåòñÿ
ñòàðûì, ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåøü ïèòü åãî.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé âíåìëåò ýòîìó ïîó÷åíèþ, êîåìó


íåîáõîäèìî ñëåäîâàòü â Ïîäíåáåñíîé! Ñîâåðøåííîìóäðûé èñõî-
äèò íå òîëüêî èç òîãî, ÷òî ñàì âèäèò, ïîýòîìó ìîæåò âèäåòü ÿñíî; îí
íå ñ÷èòàåò ïðàâûì òîëüêî ñåáÿ, ïîýòîìó ìîæåò îáëàäàòü èñòèíîé;
îí íå ïðîñëàâëÿåò ñåáÿ, ïîýòîìó èìååò çàñëóæåííóþ ñëàâó; îí íå
âîçâûøàåò ñåáÿ, ïîýòîìó îí ñòàðøèé ñðåäè äðóãèõ. Îí íè÷åìó íå
ïðîòèâîáîðñòâóåò, ïîýòîìó îí íåïîáåäèì â Ïîäíåáåñíîé.

Ñèð. 37:15–20. Íî îáðàùàéñÿ âñåãäà òîëüêî ñ ìóæåì áëàãî÷åñòè-


âûì, î êîòîðîì óçíàåøü, ÷òî îí ñîáëþäàåò çàïîâåäè Ãîñïîäíè,
êîòîðûé ñâîåþ äóøåþ — ïî äóøå òåáå è, â ñëó÷àå ïàäåíèÿ òâîåãî,
ïîñêîðáèò âìåñòå ñ òîáîþ. Äåðæèñü ñîâåòà ñåðäöà òâîåãî, èáî íåò
íèêîãî äëÿ òåáÿ âåðíåå åãî; äóøà ÷åëîâåêà èíîãäà áîëåå ñêàæåò,
íåæåëè ñåìü íàáëþäàòåëåé, ñèäÿùèõ íà âûñîêîì ìåñòå äëÿ
íàáëþäåíèÿ. Íî ïðè âñ¸ì ýòîì ìîëèñü Âñåâûøíåìó, ÷òîáû Îí
óïðàâèë ïóòü òâîé â èñòèíå. Íà÷àëî âñÿêîãî äåëà — ðàçìûøëåíèå,
à ïðåæäå âñÿêîãî äåéñòâèÿ — ñîâåò.

Ñëîâà äðåâíèõ: “Óùåðáíîå ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííûì...” — ðàçâå


ýòî ïóñòûå ñëîâà? Îíè äåéñòâèòåëüíî óêàçûâàþò ÷åëîâåêó ïóòü ê
èñòèííîìó ñîâåðøåíñòâó.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ëóê. 18:9–14. Ñêàçàë òàêæå ê íåêîòîðûì, êîòîðûå óâåðåíû áûëè î
ñåáå, ÷òî îíè ïðàâåäíû, è óíè÷èæàëè äðóãèõ, ñëåäóþùóþ ïðèò÷ó:
äâà ÷åëîâåêà âîøëè â õðàì ïîìîëèòüñÿ: îäèí ôàðèñåé, à äðóãîé
ìûòàðü. Ôàðèñåé, ñòàâ, ìîëèëñÿ ñàì â ñåáå òàê: Áîæå! áëàãîäàðþ
Òåáÿ, ÷òî ÿ íå òàêîâ, êàê ïðî÷èå ëþäè, ãðàáèòåëè, îáèä÷èêè,
ïðåëþáîäåè, èëè êàê ýòîò ìûòàðü: ïîùóñü äâà ðàçà â íåäåëþ, äàþ
äåñÿòóþ ÷àñòü èç âñåãî, ÷òî ïðèîáðåòàþ. Ìûòàðü æå, ñòîÿ âäàëè,
íå ñìåë äàæå ïîäíÿòü ãëàç íà íåáî; íî, óäàðÿÿ ñåáÿ â ãðóäü,
ãîâîðèë: Áîæå! áóäü ìèëîñòèâ êî ìíå, ãðåøíèêó! Ñêàçûâàþ âàì,
÷òî ñåé ïîø¸ë îïðàâäàííûì â äîì ñâîé áîëåå, íåæåëè òîò: èáî
âñÿêèé, âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí áóäåò, à óíèæàþùèé ñåáÿ
âîçâûñèòñÿ.
Ëóê. 15:10–32. Òàê, ãîâîðþ âàì, áûâàåò ðàäîñòü ó Àíãåëîâ Áîæèèõ
è îá îäíîì ãðåøíèêå êàþùåìñÿ. Åùå ñêàçàë: ó íåêîòîðîãî ÷åëîâåêà
áûëî äâà ñûíà; è ñêàçàë ìëàäøèé èç íèõ îòöó: îò÷å! äàé ìíå
ñëåäóþùóþ ìíå ÷àñòü èìåíèÿ. È îòåö ðàçäåëèë èì èìåíèå. Ïî
ïðîøåñòâèè íåìíîãèõ äíåé ìëàäøèé ñûí, ñîáðàâ âñå, ïîø¸ë â
äàëüíþþ ñòîðîíó è òàì ðàñòî÷èë èìåíèå ñâî¸, æèâÿ ðàñïóòíî.
Êîãäà æå îí ïðîæèë âñ¸, íàñòàë âåëèêèé ãîëîä â òîé ñòðàíå, è îí
íà÷àë íóæäàòüñÿ; è ïîø¸ë, ïðèñòàë ê îäíîìó èç æèòåëåé ñòðàíû
òîé, à òîò ïîñëàë åãî íà ïîëÿ ñâîè ïàñòè ñâèíåé; è îí ðàä áûë
íàïîëíèòü ÷ðåâî ñâîå ðîæêàìè, êîòîðûå åëè ñâèíüè, íî íèêòî íå
äàâàë åìó. Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî íàåìíèêîâ ó îòöà
ìîåãî èçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿ óìèðàþ îò ãîëîäà; âñòàíó, ïîéäó
ê îòöó ìîåìó è ñêàæó åìó: îò÷å! ÿ ñîãðåøèë ïðîòèâ íåáà è ïðåä
òîáîþ è óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ ñûíîì òâîèì; ïðèìè ìåíÿ â
÷èñëî íàåìíèêîâ òâîèõ. Âñòàë è ïîø¸ë ê îòöó ñâîåìó. È êîãäà îí
áûë åù¸ äàëåêî, óâèäåë åãî îòåö åãî è ñæàëèëñÿ; è, ïîáåæàâ, ïàë
åìó íà øåþ è öåëîâàë åãî. Ñûí æå ñêàçàë åìó: îò÷å! ÿ ñîãðåøèë
ïðîòèâ íåáà è ïðåä òîáîþ è óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ ñûíîì
òâîèì. À îòåö ñêàçàë ðàáàì ñâîèì: ïðèíåñèòå ëó÷øóþ îäåæäó è
îäåíüòå åãî, è äàéòå ïåðñòåíü íà ðóêó åãî è îáóâü íà íîãè; è
ïðèâåäèòå îòêîðìëåííîãî òåëåíêà, è çàêîëèòå; ñòàíåì åñòü è
âåñåëèòüñÿ! èáî ýòîò ñûí ìîé áûë ì¸ðòâ è îæèë, ïðîïàäàë è
íàø¸ëñÿ. È íà÷àëè âåñåëèòüñÿ. Ñòàðøèé æå ñûí åãî áûë íà ïîëå;
è âîçâðàùàÿñü, êîãäà ïðèáëèçèëñÿ ê äîìó, óñëûøàë ïåíèå è
ëèêîâàíèå; è, ïðèçâàâ îäíîãî èç ñëóã, ñïðîñèë: ÷òî ýòî òàêîå? Îí
ñêàçàë åìó: áðàò òâîé ïðèø¸ë, è îòåö òâîé çàêîëîë îòêîðìëåííîãî
òåë¸íêà, ïîòîìó ÷òî ïðèíÿë åãî çäîðîâûì. Îí îñåðäèëñÿ è íå
õîòåë âîéòè. Îòåö æå åãî, âûéäÿ, çâàë åãî. Íî îí ñêàçàë â îòâåò
îòöó: âîò ÿ ñòîëüêî ëåò ñëóæó òåáå è íèêîãäà íå ïðåñòóïàë
$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ïðèêàçàíèÿ òâîåãî, íî òû íèêîãäà íå äàë ìíå è êîçë¸íêà, ÷òîáû
ìíå ïîâåñåëèòüñÿ ñ äðóçüÿìè ìîèìè; à êîãäà ýòîò ñûí òâîé,
ðàñòî÷èâøèé èìåíèå ñâî¸ ñ áëóäíèöàìè, ïðèø¸ë, òû çàêîëîë äëÿ
íåãî îòêîðìëåííîãî òåë¸íêà. Îí æå ñêàçàë åìó: ñûí ìîé! òû âñåãäà
ñî ìíîþ, è âñ¸ ìî¸ òâî¸, à î òîì íàäîáíî áûëî ðàäîâàòüñÿ è
âåñåëèòüñÿ, ÷òî áðàò òâîé ñåé áûë ì¸ðòâ è îæèë, ïðîïàäàë è
íàø¸ëñÿ.

23
Íóæíî ìåíüøå ãîâîðèòü, ñëåäîâàòü åñòåñòâåííîñòè.

Èñõ. 20:9, 10. Øåñòü äíåé ðàáîòàé è äåëàé â íèõ âñÿêèå äåëà òâîè,
à äåíü ñåäüìîé — ïîêîé Ãîñïîäó, Áîãó òâîåìó…
Ìàð. 2:27, 28. È ñêàçàë èì: ïîêîé äëÿ ÷åëîâåêà, à íå ÷åëîâåê äëÿ
ïîêîÿ; ïîñåìó Ñûí ×åëîâå÷åñêèé åñòü ãîñïîäèí è ïîêîÿ.
Ìàòô. 12:5–8. Èëè íå ÷èòàëè ëè âû â çàêîíå, ÷òî â ïîêîè ñâÿùåííèêè
â õðàìå íàðóøàþò ïîêîé, îäíàêî íåâèíîâíû? Íî ãîâîðþ âàì, ÷òî
çäåñü Òîò, Êòî áîëüøå õðàìà; åñëè áû âû çíàëè, ÷òî çíà÷èò:
ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû, òî íå îñóäèëè áû íåâèíîâíûõ, èáî
Ñûí ×åëîâå÷åñêèé åñòü ãîñïîäèí è ïîêîÿ.

Áûñòðûé âåòåð íå ïðîäîëæàåòñÿ âñå óòðî, ñèëüíûé äîæäü íå


ïðîäåðæèòñÿ âåñü äåíü. Êòî äåëàåò âñ¸ ýòî? Íåáî è Çåìëÿ. Äàæå
Íåáî è Çåìëÿ íå ìîãóò ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü äîëãîâå÷íûì, òåì áîëåå
÷åëîâåê. Ïîýòîìó îí ñëóæèò äàî. Òîò, êòî ñëóæèò äàî, òîò òîæäåñòâåí
äàî. Òîò, êòî ñëóæèò äý, òîò òîæäåñòâåíåí äý.

1 Êîð. 11:3. Õî÷ó òàêæå, ÷òîáû âû çíàëè, ÷òî âñÿêîìó ìóæó ãëàâà
Õðèñòîñ, æåíå ãëàâà — ìóæ, à Õðèñòó ãëàâà — Áîã.
Ãàë. 3:28. Íåò óæå Èóäåÿ, íè ÿçû÷íèêà; íåò ðàáà, íè ñâîáîäíîãî;
íåò ìóæåñêîãî ïîëà, íè æåíñêîãî: èáî âñå âû îäíî âî Õðèñòå
Èèñóñå.

Òîò, êòî òåðÿåò (îòäàåò), òîæäåñòâåí ïîòåðå (îòäà÷è).

Ëóê. 6:45. Äîáðûé ÷åëîâåê èç äîáðîãî ñîêðîâèùà ñåðäöà ñâîåãî


âûíîñèò äîáðîå, à çëîé ÷åëîâåê èç çëîãî ñîêðîâèùà ñåðäöà ñâîåãî
âûíîñèò çëîå, èáî îò èçáûòêà ñåðäöà ãîâîðÿò óñòà åãî.

Òîò, êòî òåðÿåò (îòäàåò) äàî, ïðèîáðåòàåò (ïîëó÷àåò) äàî.

Ìàòô. 22:37–40. Èèñóñ ñêàçàë åìó: âîçëþáè Ãîñïîäà Áîãà òâîåãî


âñåì ñåðäöåì òâîèì è âñåþ äóøåþ òâîåþ è âñåì ðàçóìåíèåì
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ $
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
òâîèì: ñèÿ åñòü ïåðâàÿ è íàèáîëüøàÿ çàïîâåäü; âòîðàÿ æå ïîäîáíàÿ
åé: âîçëþáè áëèæíåãî òâîåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ; íà ñèõ äâóõ çàïîâåäÿõ
óòâåðæäàåòñÿ âåñü çàêîí è ïðîðîêè.
Ëóê. 10:27, 28. Îí ñêàçàë â îòâåò: âîçëþáè Ãîñïîäà Áîãà òâîåãî âñåì
ñåðäöåì òâîèì, è âñåþ äóøåþ òâîåþ, è âñåþ êðåïîñòèþ òâîåþ, è
âñåì ðàçóìåíèåì òâîèì, è áëèæíåãî òâîåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ. Èèñóñ
ñêàçàë åìó: ïðàâèëüíî òû îòâå÷àë; òàê ïîñòóïàé, è áóäåøü æèòü.
Ìàòô. 25:40. È Öàðü ñêàæåò èì â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ âàì: òàê êàê
âû ñäåëàëè ýòî îäíîìó èç ñèõ áðàòüåâ Ìîèõ ìåíüøèõ, òî ñäåëàëè
Ìíå.
Ìàòô. 25:45. Òîãäà ñêàæåò èì â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ âàì: òàê êàê
âû íå ñäåëàëè ýòîãî îäíîìó èç ñèõ ìåíüøèõ, òî íå ñäåëàëè Ìíå.

Òîò, êòî òîæäåñòâåí äý, ïðèîáðåòàåò (ïîëó÷àåò) äý.

Ìàð. 9:41. È êòî íàïîèò âàñ ÷àøåþ âîäû âî èìÿ Ìî¸, ïîòîìó ÷òî âû
Õðèñòîâû, èñòèííî ãîâîðþ âàì, íå ïîòåðÿåò íàãðàäû ñâîåé.
Ìàòô. 7:12. Èòàê âî âñ¸ì, êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè,
òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè, èáî â ýòîì çàêîí è ïðîðîêè.

Òîò, êòî òîæäåñòâåí ïîòåðå (îòäà÷è), ïðèîáðåòàåò (ïîëó÷àåò)


ïîòåðÿííîå (îòäàíîå).

1 Èîàí. 4:8. Êòî íå ëþáèò, òîò íå ïîçíàë Áîãà, ïîòîìó ÷òî Áîã åñòü
ëþáîâü.
Ðèì. 8:28. Ïðèòîì çíàåì, ÷òî ëþáÿùèì Áîãà, ïðèçâàííûì ïî Åãî
èçâîëåíèþ, âñå ñîäåéñòâóåò êî áëàãó.

Òîëüêî ñîìíåíèÿ ïîðîæäàþò íåâåðèå.

Èàê. 1:8. ×åëîâåê ñ äâîÿùèìèñÿ ìûñëÿìè íå òâ¸ðä âî âñåõ ïóòÿõ


ñâîèõ.
Ìàòô. 6:24. Íèêòî íå ìîæåò ñëóæèòü äâóì ãîñïîäàì: èáî èëè îäíîãî
áóäåò íåíàâèäåòü, à äðóãîãî ëþáèòü; èëè îäíîìó ñòàíåò
óñåðäñòâîâàòü, à î äðóãîì íåðàäåòü. Íå ìîæåòå ñëóæèòü Áîãó è
ìàììîíå.
Ëóê. 14:27-33. È êòî íå íåñ¸ò êðåñòà ñâîåãî è èä¸ò çà Ìíîþ, íå
ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì. Èáî êòî èç âàñ, æåëàÿ ïîñòðîèòü
áàøíþ, íå ñÿäåò ïðåæäå è íå âû÷èñëèò èçäåðæåê, èìååò ëè îí, ÷òî
$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
íóæíî äëÿ ñîâåðøåíèÿ å¸, äàáû, êîãäà ïîëîæèò îñíîâàíèå è íå
âîçìîæåò ñîâåðøèòü, âñå âèäÿùèå íå ñòàëè ñìåÿòüñÿ íàä íèì,
ãîâîðÿ: ýòîò ÷åëîâåê íà÷àë ñòðîèòü è íå ìîã îêîí÷èòü? Èëè êàêîé
öàðü, èäÿ íà âîéíó ïðîòèâ äðóãîãî öàðÿ, íå ñÿäåò è íå ïîñîâåòóåòñÿ
ïðåæäå, ñèëåí ëè îí ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè ïðîòèâîñòàòü èäóùåìó íà
íåãî ñ äâàäöàòüþ òûñÿ÷àìè? Èíà÷å, ïîêà òîò åù¸ äàëåêî, îí ïîøë¸ò
ê íåìó ïîñîëüñòâî ïðîñèòü î ìèðå. Òàê âñÿêèé èç âàñ, êòî íå
îòðåøèòñÿ îò âñåãî, ÷òî èìååò, íå ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì.
Ëóê. 15:17–19. Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî íàåìíèêîâ ó îòöà
ìîåãî èçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿ óìèðàþ îò ãîëîäà; âñòàíó, ïîéäó
ê îòöó ìîåìó è ñêàæó åìó: îò÷å! ÿ ñîãðåøèë ïðîòèâ íåáà è ïðåä
òîáîþ è óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ ñûíîì òâîèì; ïðèìè ìåíÿ â
÷èñëî íàåìíèêîâ òâîèõ.
Ëóê. 15:31. Îí æå ñêàçàë åìó: ñûí ìîé! òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñ¸
ìîå òâîå.
Ïñ. 138:7, 8. Êóäà ïîéäó îò Äóõà Òâîåãî, è îò ëèöà Òâîåãî êóäà
óáåãó? Âçîéäó ëè íà íåáî — Òû òàì; ñîéäó ëè â ïðåèñïîäíþþ —
è òàì Òû.

24
Êòî ïîäíÿëñÿ íà öûïî÷êè, íå ìîæåò äîëãî ñòîÿòü. Êòî äåëàåò
áîëüøèå øàãè, íå ìîæåò äîëãî èäòè. Êòî ñàì ñåáÿ âûñòàâëÿåò íà
ñâåò, òîò íå áëåñòèò. Êòî ñàì ñåáÿ âîñõâàëÿåò, òîò íå äîáóäåò ñëàâû.
Êòî íàïàäàåò, òîò íå äîñòèãàåò óñïåõà. Êòî ñàì ñåáÿ âîçâûøàåò, íå
ìîæåò ñòàòü ñòàðøèì ñðåäè äðóãèõ. Åñëè èñõîäèòü èç äàî, âñå ýòî
íàçûâàåòñÿ ëèøíèì æåëàíèåì è áåñïîëåçíûì ïîâåäåíèåì. Òàêèõ
íåíàâèäÿò âñå ñóùåñòâà. Ïîýòîìó ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé äàî, ýòîãî
íå äåëàåò.

1 Êîð. 13:2–8. Åñëè èìåþ äàð ïðîðî÷åñòâà, è çíàþ âñå òàéíû, è


èìåþ âñÿêîå ïîçíàíèå è âñþ âåðó, òàê ÷òî ìîãó è ãîðû ïåðåñòàâ-
ëÿòü, à íå èìåþ ëþáâè, — òî ÿ íè÷òî. È åñëè ÿ ðàçäàì âñå èìåíèå
ìîå è îòäàì òåëî ìîå íà ñîææåíèå, à ëþáâè íå èìåþ, íåò ìíå â
òîì íèêàêîé ïîëüçû. Ëþáîâü äîëãîòåðïèò, ìèëîñåðäñòâóåò, ëþáîâü
íå çàâèäóåò, ëþáîâü íå ïðåâîçíîñèòñÿ, íå ãîðäèòñÿ, íå áåñ÷èíñò-
âóåò, íå èùåò ñâîåãî, íå ðàçäðàæàåòñÿ, íå ìûñëèò çëà, íå ðàäóåòñÿ
íåïðàâäå, à ñîðàäóåòñÿ èñòèíå; âñå ïîêðûâàåò, âñåìó âåðèò, âñåãî
íàäååòñÿ, âñå ïåðåíîñèò. Ëþáîâü íèêîãäà íå ïåðåñòàåò, õîòÿ è
ïðîðî÷åñòâà ïðåêðàòÿòñÿ, è ÿçûêè óìîëêíóò, è çíàíèå óïðàçäíèòñÿ.
Èîàí. 15:13. Íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó
ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ $!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
25
Âîò âåùü, â õàîñå âîçíèêàþùàÿ, ïðåæäå íåáà è çåìëè ðîäèâøàÿñÿ!
Î áåççâó÷íàÿ! Î ëèø¸ííàÿ ôîðìû! Îäèíîêî ñòîèò îíà è íå
èçìåíÿåòñÿ. Ïîâñþäó äåéñòâóåò è íå èìååò ïðåãðàä. Ÿ ìîæíî
ñ÷èòàòü ìàòåðüþ Ïîäíåáåñíîé!

Ëóê. 7:35. È îïðàâäàíà ïðåìóäðîñòü âñåìè ÷àäàìè å¸.


Ïðèò. 3:18–22. Îíà — äðåâî æèçíè äëÿ òåõ, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò
å¸, — è áëàæåííû, êîòîðûå ñîõðàíÿþò å¸! Ãîñïîäü ïðåìóäðîñòüþ
îñíîâàë çåìëþ, íåáåñà óòâåðäèë ðàçóìîì; Åãî ïðåìóäðîñòüþ
ðàçâåðçëèñü áåçäíû, è îáëàêà êðîïÿò ðîñîþ. Ñûí ìîé! íå óïóñêàé
èõ èç ãëàç òâîèõ; õðàíè çäðàâîìûñëèå è ðàññóäèòåëüíîñòü, è îíè
áóäóò æèçíüþ äëÿ äóøè òâîåé è óêðàøåíèåì äëÿ øåè òâîåé.
Ïðèò. 8:12–32. ß, ïðåìóäðîñòü, îáèòàþ ñ ðàçóìîì è èùó ðàññó-
äèòåëüíîãî çíàíèÿ. Ñòðàõ Ãîñïîäåíü — íåíàâèäåòü çëî; ãîðäîñòü
è âûñîêîìåðèå è çëîé ïóòü è êîâàðíûå óñòà ÿ íåíàâèæó. Ó ìåíÿ
ñîâåò è ïðàâäà; ÿ ðàçóì, ó ìåíÿ ñèëà. Ìíîþ öàðè öàðñòâóþò è
ïîâåëèòåëè óçàêîíÿþò ïðàâäó; ìíîþ íà÷àëüñòâóþò íà÷àëüíèêè è
âåëüìîæè è âñå ñóäüè çåìëè. Ëþáÿùèõ ìåíÿ ÿ ëþáëþ, è èùóùèå
ìåíÿ íàéäóò ìåíÿ; áîãàòñòâî è ñëàâà ó ìåíÿ, ñîêðîâèùå íåïîãèáà-
þùåå è ïðàâäà; ïëîäû ìîè ëó÷øå çîëîòà, è çîëîòà ñàìîãî ÷èñòîãî,
è ïîëüçû îò ìåíÿ áîëüøå, íåæåëè îò îòáîðíîãî ñåðåáðà. ß õîæó
ïî ïóòè ïðàâäû, ïî ñòåçÿì ïðàâîñóäèÿ, ÷òîáû äîñòàâèòü ëþáÿùèì
ìåíÿ ñóùåñòâåííîå áëàãî, è ñîêðîâèùíèöû èõ ÿ íàïîëíÿþ. Êîãäà
ÿ âîçâåùó òî, ÷òî áûâàåò åæåäíåâíî, òî íå çàáóäó èñ÷èñëèòü òî,
÷òî îò âåêà. Ãîñïîäü èìåë ìåíÿ íà÷àëîì ïóòè Ñâîåãî, ïðåæäå
ñîçäàíèé Ñâîèõ, èñêîíè; îò âåêà ÿ ïîìàçàíà, îò íà÷àëà, ïðåæäå
áûòèÿ çåìëè. ß ðîäèëàñü, êîãäà åù¸ íå ñóùåñòâîâàëè áåçäíû,
êîãäà åù¸ íå áûëî èñòî÷íèêîâ, îáèëüíûõ âîäîþ. ß ðîäèëàñü
ïðåæäå, íåæåëè âîäðóæåíû áûëè ãîðû, ïðåæäå õîëìîâ, êîãäà åùå
Îí íå ñîòâîðèë íè çåìëè, íè ïîëåé, íè íà÷àëüíûõ ïûëèíîê
âñåëåííîé. Êîãäà Îí óãîòîâëÿë íåáåñà, ÿ áûëà òàì. Êîãäà Îí
ïðîâîäèë êðóãîâóþ ÷åðòó ïî ëèöó áåçäíû, êîãäà óòâåðæäàë ââåðõó
îáëàêà, êîãäà óêðåïëÿë èñòî÷íèêè áåçäíû, êîãäà äàâàë ìîðþ óñòàâ,
÷òîáû âîäû íå ïåðåñòóïàëè ïðåäåëîâ åãî, êîãäà ïîëàãàë îñíîâàíèÿ
çåìëè: òîãäà ÿ áûëà ïðè Íåì õóäîæíèöåþ, è áûëà ðàäîñòüþ âñÿêèé
äåíü, âåñåëÿñü ïðåä ëèöåì Åãî âî âñ¸ âðåìÿ, âåñåëÿñü íà çåìíîì
êðóãó Åãî, è ðàäîñòü ìîÿ áûëà ñ ñûíàìè ÷åëîâå÷åñêèìè. Èòàê,
äåòè, ïîñëóøàéòå ìåíÿ; è áëàæåííû òå, êîòîðûå õðàíÿò ïóòè ìîè!

ß íå çíàþ åå èìåíè. Îáîçíà÷àÿ èåðîãëèôîì, íàçîâó å¸ äàî.


Ïðîèçâîëüíî äàâàÿ åé èìÿ, íàçîâó åå âåëèêîå. Âåëèêîå — îíî â
$" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
áåñêîíå÷íîì äâèæåíèè. Íàõîäÿùååñÿ â áåñêîíå÷íîì äâèæåíèè
íå äîñòèãàåò ïðåäåëà. Íå äîñòèãàÿ ïðåäåëà, îíî âîçâðàùàåòñÿ ê
ñâîåìó èñòîêó.

Åêêë. 1:7. Âñå ðåêè òåêóò â ìîðå, íî ìîðå íå ïåðåïîëíÿåòñÿ: ê òîìó


ìåñòó, îòêóäà ðåêè òåêóò, îíè âîçâðàùàþòñÿ, ÷òîáû îïÿòü òå÷ü.
Èîàí. 7:38. Êòî âåðóåò â Ìåíÿ, ó òîãî, êàê ñêàçàíî â Ïèñàíèè, èç
÷ðåâà ïîòåêóò ðåêè âîäû æèâîé.

Âîò ïî÷åìó âåëèêî äàî, âåëèêî íåáî, âåëèêà çåìëÿ, âåëèê òàêæå è
Ãîñóäàðü! Âî âñåëåííîé èìåþòñÿ ÷åòûðå âåëèêèõ, è ñðåäè íèõ —
Ãîñóäàðü.

Îòêð. 17:14. Îíè áóäóò âåñòè áðàíü ñ Àãíöåì, è Àãíåö ïîáåäèò èõ;
èáî Îí åñòü Ãîñïîäü ãîñïîäñòâóþùèõ è Öàðü öàðåé, è òå, êîòîðûå
ñ Íèì, ñóòü çâàíûå, è èçáðàííûå, è âåðíûå.
Îòêð. 21:22–24. Õðàìà æå ÿ íå âèäåë â íåì, èáî Ãîñïîäü Áîã
Âñåäåðæèòåëü — õðàì åãî, è Àãíåö. È ãîðîä íå èìååò íóæäû íè â
ñîëíöå, íè â ëóíå äëÿ îñâåùåíèÿ ñâîåãî, èáî ñëàâà Áîæèÿ îñâåòèëà
åãî, è ñâåòèëüíèê åãî — Àãíåö. Ñïàñ¸ííûå íàðîäû áóäóò õîäèòü
âî ñâåòå åãî, è öàðè çåìíûå ïðèíåñóò â íåãî ñëàâó è ÷åñòü ñâîþ.
Èîàí. 8:12. Îïÿòü ãîâîðèë Èèñóñ ê íàðîäó è ñêàçàë èì: ß ñâåò
ìèðó; êòî ïîñëåäóåò çà Ìíîþ, òîò íå áóäåò õîäèòü âî òüìå, íî
áóäåò èìåòü ñâåò æèçíè.

×åëîâåê ñëåäóåò çàêîíàì çåìëè. Çåìëÿ ñëåäóåò çàêîíàì íåáà.


Íåáî ñëåäóåò çàêîíàì äàî, à äàî ñëåäóåò ñàìîìó ñåáå.

Ëóê. 11:2. Îí ñêàçàë èì: êîãäà ìîëèòåñü, ãîâîðèòå: Îò÷å íàø, ñóùèé
íà íåáåñàõ! äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâî¸; äà ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå; äà
áóäåò âîëÿ Òâîÿ è íà çåìëå, êàê íà íåáå.
Ëóê. 17:20–21. Áûâ æå ñïðîøåí ôàðèñåÿìè, êîãäà ïðèä¸ò Öàðñòâèå
Áîæèå, îòâå÷àë èì: íå ïðèä¸ò Öàðñòâèå Áîæèå ïðèìåòíûì îáðàçîì,
è íå ñêàæóò: âîò, îíî çäåñü, èëè: âîò, òàì. Èáî âîò, Öàðñòâèå
Áîæèå âíóòðü âàñ åñòü.
Èîàí. 5:38, 39. è íå èìååòå ñëîâà Åãî ïðåáûâàþùåãî â âàñ, ïîòîìó
÷òî âû íå âåðóåòå Òîìó, Êîòîðîãî Îí ïîñëàë. Èññëåäóéòå Ïèñàíèÿ,
èáî âû äóìàåòå ÷ðåç íèõ èìåòü æèçíü âå÷íóþ; à îíè ñâèäåòåëüñò-
âóþò î Ìíå.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ $#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
26
Òÿæ¸ëîå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ëåãêîãî. Ïîêîé åñòü ãëàâíîå â
äâèæåíèè. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé, øàãàÿ âåñü äåíü, íå
îòõîäèò îò òåëåãè ñ òÿæ¸ëûì ãðóçîì. Õîòÿ îí æèâ¸ò ïðåêðàñíîé
æèçíüþ, íî îí â íå¸ íå ïîãðóæàåòñÿ.

Ñèð. 33:14. Êàê íàïðîòèâ çëà — äîáðî è íàïðîòèâ ñìåðòè — æèçíü,


òàê íàïðîòèâ áëàãî÷åñòèâîãî — ãðåøíèê. Òàê ñìîòðè è íà âñå äåëà
Âñåâûøíåãî: èõ ïî äâà, îäíî íàïðîòèâ äðóãîãî.
Èñõ. 4:11. Ãîñïîäü ñêàçàë Ìîèñåþ: êòî äàë óñòà ÷åëîâåêó? êòî äåëàåò
íåìûì, èëè ãëóõèì, èëè çðÿ÷èì, èëè ñëåïûì? íå ß ëè Ãîñïîäü
Áîã?

Ïî÷åìó âëàñòèòåëü äåñÿòè òûñÿ÷ êîëåñíèö, çàíÿòûé ñîáîé, òàê


ïðåíåáðåæèòåëüíî ñìîòðèò íà ìèð? Ïðåíåáðåæåíèå ðàçðóøàåò åãî
îñíîâó, à åãî òîðîïëèâîñòü ïðèâîäèò ê ïîòåðå âëàñòè.

Ïðèò. 25:28. ×òî ãîðîä ðàçðóøåííûé, áåç ñòåí, òî ÷åëîâåê, íå


âëàäåþùèé äóõîì ñâîèì.
Âòîð. 28:12. Îòêðîåò òåáå Ãîñïîäü äîáðóþ ñîêðîâèùíèöó Ñâîþ,
íåáî, ÷òîá îíî äàâàëî äîæäü çåìëå òâîåé âî âðåìÿ ñâî¸, è ÷òîáû
áëàãîñëîâëÿòü âñå äåëà ðóê òâîèõ: è áóäåøü äàâàòü âçàéìû ìíîãèì
íàðîäàì, à ñàì íå áóäåøü áðàòü âçàéìû è áóäåøü ãîñïîäñòâîâàòü
íàä ìíîãèìè íàðîäàìè, à îíè íàä òîáîþ íå áóäóò ãîñïîäñòâîâàòü.
Åêêë. 3:11. Âñå ñîäåëàë Îí ïðåêðàñíûì â ñâî¸ âðåìÿ, è âëîæèë
ìèð â ñåðäöå èõ, õîòÿ ÷åëîâåê íå ìîæåò ïîñòèãíóòü äåë, êîòîðûå
Áîã äåëàåò, îò íà÷àëà äî êîíöà.

27
Óìåþùèé øàãàòü íå îñòàâëÿåò ñëåäîâ. Óìåþùèé ãîâîðèòü íå
äîïóñêàåò îøèáîê. Êòî óìååò ñ÷èòàòü, íå ïîëüçóåòñÿ èíñòðóìåíòîì
äëÿ ñ÷¸òà. Êòî óìååò çàêðûâàòü äâåðè, íå óïîòðåáëÿåò çàïîð è
çàêðûâàåò èõ òàê êðåïêî, ÷òî îòêðûòü èõ íåâîçìîæíî. Êòî óìååò
çàâÿçûâàòü óçëû, íå óïîòðåáëÿåò âåð¸âêó, íî çàâÿçûâàåò òàê
ïðî÷íî, ÷òî ðàçâÿçàòü íåâîçìîæíî.

2 Êîð. 3:14. Íî óìû èõ îñëåïëåíû: èáî òî æå ñàìîå ïîêðûâàëî


äîíûíå îñòà¸òñÿ íåñíÿòûì ïðè ÷òåíèè Âåòõîãî Çàâåòà, ïîòîìó ÷òî
îíî ñíèìàåòñÿ Õðèñòîì.
Îòêð. 5:5. È îäèí èç ñòàðöåâ ñêàçàë ìíå: íå ïëà÷ü; âîò, ëåâ îò
êîëåíà Èóäèíà, êîðåíü Äàâèäîâ, ïîáåäèë, è ìîæåò ðàñêðûòü ñèþ
êíèãó è ñíÿòü ñåìü ïå÷àòåé å¸.
$$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ïîñòîÿííî óìåëî ñïàñàåò ëþäåé è
íå ïîêèäàåò èõ. Îí âñåãäà óìååò ñïàñàòü ñóùåñòâà, ïîýòîìó îí íå
ïîêèäàåò èõ. Ýòî íàçûâàåòñÿ ãëóáîêîé ìóäðîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì,
äîáðîäåòåëü ÿâëÿåòñÿ ó÷èòåëåì íåäîáðûõ, à íåäîáðûå — å¸
îïîðîé.

Èîàí. 13:7. Èèñóñ ñêàçàë åìó â îòâåò: ÷òî ß äåëàþ, òåïåðü òû íå


çíàåøü, à óðàçóìååøü ïîñëå.
Èîàí. 14:18. Íå îñòàâëþ âàñ ñèðîòàìè; ïðèäó ê âàì.
2 Êîð. 6:16. Êàêàÿ ñîâìåñòíîñòü õðàìà Áîæèÿ ñ èäîëàìè? Èáî âû
õðàì Áîãà æèâîãî, êàê ñêàçàë Áîã: âñåëþñü â íèõ è áóäó õîäèòü â
íèõ; è áóäó èõ Áîãîì, è îíè áóäóò Ìîèì íàðîäîì.
Åâð. 8:10. Âîò çàâåò, êîòîðûé çàâåùàþ äîìó Èçðàèëåâó ïîñëå òåõ
äíåé, ãîâîðèò Ãîñïîäü: âëîæó çàêîíû Ìîè â ìûñëè èõ, è íàïèøó
èõ íà ñåðäöàõ èõ; è áóäó èõ Áîãîì, à îíè áóäóò Ìîèì íàðîäîì.
Ëóê. 11:13. Èòàê, åñëè âû, áóäó÷è çëû, óìååòå äàÿíèÿ áëàãèå äàâàòü
äåòÿì âàøèì, òåì áîëåå Îòåö Íåáåñíûé äàñò Äóõà Ñâÿòàãî ïðîñÿùèì
ó Íåãî.
Ïðèò. 9:1–6. Ïðåìóäðîñòü ïîñòðîèëà ñåáå äîì, âûòåñàëà ñåìü ñòîëáîâ
åãî, çàêîëîëà æåðòâó, ðàñòâîðèëà âèíî ñâîå è ïðèãîòîâèëà ó ñåáÿ
òðàïåçó; ïîñëàëà ñëóã ñâîèõ ïðîâîçãëàñèòü ñ âîçâûøåííîñòåé
ãîðîäñêèõ: “êòî íåðàçóìåí, îáðàòèñü ñþäà!” È ñêóäîóìíîìó îíà
ñêàçàëà: “èäèòå, åøüòå õëåá ìîé è ïåéòå âèíî, ìíîþ ðàñòâîðåííîå;
îñòàâüòå íåðàçóìèå, è æèâèòå, è õîäèòå ïóòåì ðàçóìà”.

Åñëè íåäîáðûå íå öåíÿò ñâîåãî ó÷èòåëÿ è äîáðîäåòåëü íå ëþáèò


ñâîþ îïîðó, òî îíè, õîòÿ è ñ÷èòàþò ñåáÿ ðàçóìíûìè, ïîãðóæåíû â
ñëåïîòó. Âîò ÷òî íàèáîëåå âàæíî è ãëóáîêî.

Ëóê. 11:35. Èòàê, ñìîòðè: ñâåò, êîòîðûé â òåáå, íå åñòü ëè òüìà?


Ìàòô. 23:24. Âîæäè ñëåïûå, îöåæèâàþùèå êîìàðà, à âåðáëþäà
ïîãëîùàþùèå!
Ìàòô. 15:12–14. Òîãäà ó÷åíèêè Åãî, ïðèñòóïèâ, ñêàçàëè Åìó: çíàåøü
ëè, ÷òî ôàðèñåè, óñëûøàâ ñëîâî ñèå, ñîáëàçíèëèñü? Îí æå ñêàçàë
â îòâåò: âñÿêîå ðàñòåíèå, êîòîðîå íå Îòåö Ìîé Íåáåñíûé íàñàäèë,
èñêîðåíèòñÿ; îñòàâüòå èõ: îíè — ñëåïûå âîæäè ñëåïûõ; à åñëè
ñëåïîé âåäåò ñëåïîãî, òî îáà óïàäóò â ÿìó.
1 Êîð. 1:20. Ãäå ìóäðåö? ãäå êíèæíèê? ãäå ñîâîïðîñíèê âåêà ñåãî?
Íå îáðàòèë ëè Áîã ìóäðîñòü ìèðà ñåãî â áåçóìèå?
28
Êòî, çíàÿ ñâîþ õðàáðîñòü, ñîõðàíÿåò ñêðîìíîñòü, òîò, ïîäîáíî
ãîðíîìó ðó÷üþ, ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì â ñòðàíå. Êòî ñòàë ãëàâíûì â
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ $%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñòðàíå, òîò íå ïîêèäàåò ïîñòîÿííîå äý è âîçâðàùàåòñÿ ê ñîñòîÿíèþ
ìëàäåíöà.

Ìàòô. 18:3. è ñêàçàë: èñòèííî ãîâîðþ âàì, åñëè íå îáðàòèòåñü è íå


áóäåòå êàê äåòè, íå âîéäåòå â Öàðñòâî Íåáåñíîå.
1 Êîð. 14:20. Áðàòèÿ! íå áóäüòå äåòè óìîì: íà çëîå áóäüòå ìëàäåíöû,
à ïî óìó áóäüòå ñîâåðøåííîëåòíè.

Êòî, çíàÿ ïðàçäíè÷íîå, ñîõðàíÿåò äëÿ ñåáÿ áóäíè÷íîå, òîò ñòàíî-


âèòñÿ ïðèìåðîì äëÿ âñåõ.

Ìàð. 2:27, 28. È ñêàçàë èì: ñóááîòà äëÿ ÷åëîâåêà, à íå ÷åëîâåê äëÿ
ñóááîòû; ïîñåìó Ñûí ×åëîâå÷åñêèé åñòü ãîñïîäèí è ñóááîòû.
Ñèð. 33:3–12. Ðàçóìíûé ÷åëîâåê âåðèò çàêîíó, è çàêîí äëÿ íåãî
âåðåí, êàê îòâåò óðèìà. Ïðèãîòîâü ñëîâî — è áóäåøü âûñëóøàí;
ñîáåðè íàñòàâëåíèÿ — è îòâå÷àé. Êîëåñî â êîëåñíèöå — ñåðäöå
ãëóïîãî, è êàê âåðòÿùàÿñÿ îñü — ìûñëü åãî. Íàñìåøëèâûé äðóã òî
æå, ÷òî ÿðûé êîíü, êîòîðûé ïîä âñÿêèì ñåäîêîì ðæ¸ò. Ïî÷åìó
îäèí äåíü ëó÷øå äðóãîãî, òîãäà êàê êàæäûé äíåâíîé ñâåò â ãîäó
èñõîäèò îò ñîëíöà? Îíè ðàçäåëåíû ïðåìóäðîñòüþ Ãîñïîäà; Îí
îòëè÷èë âðåìåíà è ïðàçäíåñòâà: íåêîòîðûå èç íèõ Îí âîçâûñèë è
îñâÿòèë, à ïðî÷èå ïîëîæèë â ÷èñëå îáûêíîâåííûõ äíåé. È âñå
ëþäè èç ïðàõà, è Àäàì áûë ñîçäàí èç çåìëè; íî ïî âñåâåäåíèþ
Ñâîåìó Ãîñïîäü ïîëîæèë ðàçëè÷èå ìåæäó íèìè è íàçíà÷èë èì
ðàçíûå ïóòè: îäíèõ èç íèõ áëàãîñëîâèë è âîçâûñèë, äðóãèõ îñâÿòèë
è ïðèáëèçèë ê Ñåáå, à èíûõ ïðîêëÿë, è óíèçèë, è ñäâèíóë ñ ìåñòà èõ.

Êòî ñòàë ïðèìåðîì äëÿ âñåõ, òîò íå îòðûâàåòñÿ îò ïîñòîÿííîãî äý


è âîçâðàùàåòñÿ ê èçíà÷àëüíîìó.

Ìàòô. 6:5–8. È, êîãäà ìîëèøüñÿ, íå áóäü, êàê ëèöåìåðû, êîòîðûå


ëþáÿò â ñèíàãîãàõ è íà óãëàõ óëèö, îñòàíàâëèâàÿñü, ìîëèòüñÿ,
÷òîáû ïîêàçàòüñÿ ïåðåä ëþäüìè. Èñòèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî îíè óæå
ïîëó÷àþò íàãðàäó ñâîþ. Òû æå, êîãäà ìîëèøüñÿ, âîéäè â êîìíàòó
òâîþ è, çàòâîðèâ äâåðü òâîþ, ïîìîëèñü Îòöó òâîåìó, Êîòîðûé
âòàéíå; è Îòåö òâîé, âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî. À ìîëÿñü,
íå ãîâîðèòå ëèøíåãî, êàê ÿçû÷íèêè, èáî îíè äóìàþò, ÷òî â
ìíîãîñëîâèè ñâîåì áóäóò óñëûøàíû; íå óïîäîáëÿéòåñü èì, èáî
çíàåò Îòåö âàø, â ÷¸ì âû èìååòå íóæäó, ïðåæäå âàøåãî ïðîøåíèÿ
ó Íåãî.
$& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Êòî, çíàÿ ñâîþ ñëàâó, ñîõðàíÿåò äëÿ ñåáÿ áåçâåñòíîñòü, òîò ñòàíî-
âèòñÿ ãëàâíûì â ñòðàíå.

Èîàí. 6:15. Èèñóñ æå, óçíàâ, ÷òî õîòÿò ïðèäòè, íå÷àÿííî âçÿòü åãî è
ñäåëàòü öàðåì, îïÿòü óäàëèëñÿ íà ãîðó îäèí.
Êòî ñòàë ãëàâíûì â ñòðàíå, òîò äîñòèãàåò ñîâåðøåíñòâà ïîñòî-
ÿííûì äý è âîçâðàùàåòñÿ ê åñòåñòâåííîñòè. Êîãäà åñòåñòâåííîñòü
ðàñïàäàåòñÿ, îíà ïðåâðàùàåòñÿ â ñðåäñòâî, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî
ñîâåðøåííîìóäðûé ñòàíîâèòñÿ âîæä¸ì, âåëèêèé ïîðÿäîê íå
ðàçðóøàåòñÿ.

Åêêë. 12:7. È âîçâðàòèòñÿ ïðàõ â çåìëþ, ÷åì îí è áûë; à äóõ


âîçâðàòèëñÿ ê Áîãó, Êîòîðûé äàë åãî.
Èîàí. 14:18–21. Íå îñòàâëþ âàñ ñèðîòàìè; ïðèäó ê âàì. Åùå íåìíîãî,
è ìèð óæå íå óâèäèò Ìåíÿ; à âû óâèäèòå Ìåíÿ, èáî ß æèâó, è âû
áóäåòå æèòü. Â òîò äåíü óçíàåòå âû, ÷òî ß â Îòöå Ìîåì, è âû âî
Ìíå, è ß â âàñ. Êòî èìååò çàïîâåäè Ìîè è ñîáëþäàåò èõ, òîò
ëþáèò Ìåíÿ; à êòî ëþáèò Ìåíÿ, òîò âîçëþáëåí áóäåò Îòöåì Ìîèì;
è ß âîçëþáëþ åãî è ÿâëþñü åìó Ñàì.
Ëóê. 20:17, 18. Íî Îí, âçãëÿíóâ íà íèõ, ñêàçàë: ÷òî çíà÷èò ñèå
íàïèñàííîå: êàìåíü, êîòîðûé îòâåðãëè ñòðîèòåëè, òîò ñàìûé
ñäåëàëñÿ ãëàâîþ óãëà? Âñÿêèé, êòî óïàäåò íà òîò êàìåíü, ðàçîáüåòñÿ,
à íà êîãî îí óïàäåò, òîãî ðàçäàâèò.
29
Åñëè êòî-íèáóäü ñèëîé ïûòàåòñÿ îâëàäåòü ñòðàíîé, òî, âèæó ÿ, îí
íå äîñòèãàåò ñâîåé öåëè. Ñòðàíà ïîäîáíà òàèíñòâåííîìó ñîñóäó, ê
êîòîðîìó íåëüçÿ ïðèêîñíóòüñÿ. Åñëè êòî-íèáóäü òðîíåò åãî, òî
ïîòåðïèò íåóäà÷ó. Åñëè êòî-íèáóäü ñõâàòèò åãî, òî åãî ïîòåðÿåò.

Åêêë. 9:11. È îáðàòèëñÿ ÿ, è âèäåë ïîä ñîëíöåì, ÷òî íå ïðîâîðíûì


äîñòàåòñÿ óñïåøíûé áåã, íå õðàáðûì — ïîáåäà, íå ìóäðûì —
õëåá, è íå ó ðàçóìíûõ — áîãàòñòâî, è íå èñêóñíûì — áëàãîðàñïî-
ëîæåíèå, íî âðåìÿ è ñëó÷àé äëÿ âñåõ èõ.
Ïîýòîìó îäíè ñóùåñòâà âåäóò, à äðóãèå — ñëåäóþò çà íèìè; îäíè
ðàñöâåòàþò, à äðóãèå âûñûõàþò; îäíè óêðåïëÿþòñÿ, à äðóãèå
ñëàáåþò; îäíè ñîçäàþòñÿ, à äðóãèå ðàçðóøàþòñÿ. Ïîýòîìó ñîâåð-
øåííîìóäðûé îòêàçûâàåòñÿ îò èçëèøåñòâ, óñòðàíÿåò ðîñêîøü è
ðàñòî÷èòåëüíîñòü.

Ìàòô. 8:20. È ãîâîðèò åìó Èèñóñ: ëèñèöû èìåþò íîðû è ïòèöû


íåáåñíûå — ãíåçäà, à Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå èìååò ãäå ïðèêëîíèòü
ãîëîâó.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ $'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 16:24–26. Òîãäà Èèñóñ ñêàçàë ó÷åíèêàì Ñâîèì: åñëè êòî õî÷åò
èäòè çà Ìíîþ, îòâåðãíèñü ñåáÿ, è âîçüìè êðåñò ñâîé, è ñëåäóé çà
Ìíîþ, èáî êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü, òîò ïîòåðÿåò å¸, à êòî
ïîòåðÿåò äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ, òîò îáðåòåò å¸; êàêàÿ ïîëüçà
÷åëîâåêó, åñëè îí ïðèîáðåòåò âåñü ìèð, à äóøå ñâîåé ïîâðåäèò?
èëè êàêîé âûêóï äàñò ÷åëîâåê çà äóøó ñâîþ?
Èîàí. 10:25–29. Èèñóñ îòâå÷àë èì: ß ñêàçàë âàì, è íå âåðèòå; äåëà,
êîòîðûå òâîðþ ß âî èìÿ Îòöà Ìîåãî, îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î Ìíå.
Íî âû íå âåðèòå, èáî âû íå èç îâåö Ìîèõ, êàê ß ñêàçàë âàì. Îâöû
Ìîè ñëóøàþòñÿ ãîëîñà Ìîåãî, è ß çíàþ èõ; è îíè èäóò çà Ìíîþ.
È ß äàþ èì æèçíü âå÷íóþ, è íå ïîãèáíóò âîâåê; è íèêòî íå
ïîõèòèò èõ èç ðóêè Ìîåé. Îòåö Ìîé, Êîòîðûé äàë Ìíå èõ, áîëüøå
âñåõ; è íèêòî íå ìîæåò ïîõèòèòü èõ èç ðóêè Îòöà Ìîåãî.

30
Êòî ñëóæèò ãëàâå íàðîäà ïîñðåäñòâîì äàî, íå ïîêîðÿåò äðóãèå
ñòðàíû ïðè ïîìîùè âîéñê, èáî ýòî ìîæåò îáðàòèòüñÿ ïðîòèâ íåãî.

Ìàòô. 26:51–54. È âîò, îäèí èç áûâøèõ ñ Èèñóñîì, ïðîñòåðøè


ðóêó, èçâëåê ìå÷ ñâîé è, óäàðèâ ðàáà ïåðâîñâÿùåííèêîâà, îòñ¸ê
åìó óõî. Òîãäà ãîâîðèò åìó Èèñóñ: âîçâðàòè ìå÷ òâîé â åãî ìåñòî,
èáî âñå, âçÿâøèå ìå÷, ìå÷îì ïîãèáíóò; èëè äóìàåøü, ÷òî ß íå
ìîãó òåïåðü óìîëèòü Îòöà Ìîåãî, è Îí ïðåäñòàâèò Ìíå áîëåå,
íåæåëè äâåíàäöàòü ëåãèîíîâ Àíãåëîâ? êàê æå ñáóäóòñÿ Ïèñàíèÿ,
÷òî òàê äîëæíî áûòü?
Äåÿí. 1:8. íî âû ïðèìåòå ñèëó, êîãäà ñîéä¸ò íà âàñ Äóõ Ñâÿòûé; è
áóäåòå Ìíå ñâèäåòåëÿìè â Èåðóñàëèìå è âî âñåé Èóäåå è Ñàìàðèè
è äàæå äî êðàÿ çåìëè.
Äåÿí. 13:47, 48. Èáî òàê çàïîâåäàë íàì Ãîñïîäü: ß ïîëîæèë Òåáÿ âî
ñâåò ÿçû÷íèêàì, ÷òîáû Òû áûë âî ñïàñåíèå äî êðàÿ çåìëè.
ßçû÷íèêè, ñëûøà ýòî, ðàäîâàëèñü è ïðîñëàâëÿëè ñëîâî Ãîñïîäíå,
è óâåðîâàëè âñå, êîòîðûå áûëè ïðåäóñòàâëåíû ê âå÷íîé æèçíè.

Ãäå ïîáûâàëè âîéñêà, òàì ðàñòóò òåðíîâíèê è êîëþ÷êè. Ïîñëå


áîëüøèõ âîéí íàñòóïàþò ãîëîäíûå ãîäû.

Ìàòô. 13:24–30. Äðóãóþ ïðèò÷ó ïðåäëîæèë Îí èì, ãîâîðÿ: Öàðñòâî


Íåáåñíîå ïîäîáíî ÷åëîâåêó, ïîñåÿâøåìó äîáðî¸ ñåìÿ íà ïîëå ñâî¸ì;
êîãäà æå ëþäè ñïàëè, ïðèø¸ë âðàã åãî è ïîñåÿë ìåæäó ïøåíèöåþ
ïëåâåëû è óø¸ë; êîãäà âçîøëà çåëåíü è ïîêàçàëñÿ ïëîä, òîãäà
ÿâèëèñü è ïëåâåëû. Ïðèäÿ æå, ðàáû äîìîâëàäûêè ñêàçàëè åìó:
% ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ãîñïîäèí! íå äîáðîå ëè ñåìÿ ñåÿë òû íà ïîëå òâî¸ì? îòêóäà æå íà
í¸ì ïëåâåëû? Îí æå ñêàçàë èì: âðàã ÷åëîâåêà ñäåëàë ýòî. À ðàáû
ñêàçàëè åìó: õî÷åøü ëè, ìû ïîéä¸ì, âûáåðåì èõ? Íî îí ñêàçàë:
íåò, — ÷òîáû, âûáèðàÿ ïëåâåëû, âû íå âûäåðãàëè âìåñòå ñ íèìè
ïøåíèöû, îñòàâüòå ðàñòè âìåñòå òî è äðóãîå äî æàòâû; è âî âðåìÿ
æàòâû ÿ ñêàæó æíåöàì: ñîáåðèòå ïðåæäå ïëåâåëû è ñâÿæèòå èõ â
ñíîïû, ÷òîáû ñæå÷ü èõ, à ïøåíèöó óáåðèòå â æèòíèöó ìîþ.

Èñêóñíûé ïîëêîâîäåö ïîáåæäàåò è íà ýòîì îñòàíàâëèâàåòñÿ, è îí


íå îñìåëèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü íàñèëèå. Îí ïîáåæäàåò è ñåáÿ íå
ïðîñëàâëÿåò. Îí ïîáåæäàåò è íå íàïàäàåò. Îí ïîáåæäàåò è íå
ãîðäèòñÿ. Îí ïîáåæäàåò ïîòîìó, ÷òî åãî ê ýòîìó âûíóæäàþò. Îí
ïîáåæäàåò, íî íå âîèíñòâåíåí.

Ëóê. 20:20–39. È, íàáëþäàÿ çà Íèì, ïîäîñëàëè ëóêàâûõ ëþäåé,


êîòîðûå, ïðèòâîðèâøèñü áëàãî÷åñòèâûìè, óëîâèëè áû Åãî â êàêîì-
ëèáî ñëîâå, ÷òîáû ïðåäàòü Åãî íà÷àëüñòâó è âëàñòè ïðàâèòåëÿ. È
îíè ñïðîñèëè Åãî: Ó÷èòåëü! ìû çíàåì, ÷òî Òû ïðàâäèâî ãîâîðèøü
è ó÷èøü è íå ñìîòðèøü íà ëèöå, íî èñòèííî ïóòè Áîæèþ ó÷èøü;
ïîçâîëèòåëüíî ëè íàì äàâàòü ïîäàòü êåñàðþ, èëè íåò? Îí æå,
óðàçóìåâ ëóêàâñòâî èõ, ñêàçàë èì: ÷òî âû Ìåíÿ èñêóøàåòå? Ïîêàæèòå
Ìíå äèíàðèé: ÷üå íà í¸ì èçîáðàæåíèå è íàäïèñü? Îíè îòâå÷àëè:
êåñàðåâû. Îí ñêàçàë èì: èòàê, îòäàâàéòå êåñàðåâî êåñàðþ, à Áîæèå
Áîãó. È íå ìîãëè óëîâèòü Åãî â ñëîâå ïåðåä íàðîäîì, è, óäèâèâøèñü
îòâåòó Åãî, çàìîë÷àëè. Òîãäà ïðèøëè íåêîòîðûå èç ñàääóêååâ,
îòâåðãàþùèõ âîñêðåñåíèå, è ñïðîñèëè Åãî: Ó÷èòåëü! Ìîèñåé íàïèñàë
íàì, ÷òî åñëè ó êîãî óìðåò áðàò, èìåâøèé æåíó, è óìð¸ò áåçäåòíûì,
òî áðàò åãî äîëæåí âçÿòü åãî æåíó è âîññòàâèòü ñåìÿ áðàòó ñâîåìó.
Áûëî ñåìü áðàòüåâ, ïåðâûé, âçÿâ æåíó, óìåð áåçäåòíûì; âçÿë òó
æåíó âòîðîé, è òîò óìåð áåçäåòíûì; âçÿë åå òðåòèé; òàêæå è âñå
ñåìåðî, è óìåðëè, íå îñòàâèâ äåòåé; ïîñëå âñåõ óìåðëà è æåíà;
èòàê, â âîñêðåñåíèå êîòîðîãî èç íèõ áóäåò îíà æåíîþ, èáî ñåìåðî
èìåëè å¸ æåíîþ? Èèñóñ ñêàçàë èì â îòâåò: ÷àäà âåêà ñåãî æåíÿòñÿ
è âûõîäÿò çàìóæ; à ñïîäîáèâøèåñÿ äîñòèãíóòü òîãî âåêà è âîñêðå-
ñåíèÿ èç ì¸ðòâûõ íè æåíÿòñÿ, íè çàìóæ íå âûõîäÿò, è óìåðåòü óæå
íå ìîãóò, èáî îíè ðàâíû Àíãåëàì è ñóòü ñûíû Áîæèè, áóäó÷è
ñûíàìè âîñêðåñåíèÿ. À ÷òî ì¸ðòâûå âîñêðåñíóò, è Ìîèñåé ïîêàçàë
ïðè êóïèíå, êîãäà íàçâàë Ãîñïîäà Áîãîì Àâðààìà è Áîãîì Èñààêà
è Áîãîì Èàêîâà. Áîã æå íå åñòü Áîã ìåðòâûõ, íî æèâûõ, èáî ó
Íåãî âñå æèâû. Íà ýòî íåêîòîðûå èç êíèæíèêîâ ñêàçàëè: Ó÷èòåëü!
Òû õîðîøî ñêàçàë.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

Êîãäà ñóùåñòâî, ïîëíîå ñèë, ñòàíîâèòñÿ ñòàðûì, òî ýòî íàçûâàåòñÿ


îòñóòñòâèåì äàî. Êòî íå ñîáëþäàåò äàî, ïîãèáíåò ðàíüøå âðåìåíè.

Èñ. 65:20. Òàì íå áóäåò áîëåå ìàëîëåòíåãî è ñòàðöà, êîòîðûé íå


äîñòèãàë áû ïîëíîòû äíåé ñâîèõ; èáî ñòîëåòíèé áóäåò óìèðàòü
þíîøåþ, íî ñòîëåòíèé ãðåøíèê áóäåò ïðîêëèíàåì.
Èîàí. 5:26. Èáî êàê Îòåö èìååò æèçíü â Ñàìîì Ñåáå, òàê è Ñûíó
äàë èìåòü æèçíü â Ñàìîì Ñåáå.
Èåç. 18:31, 32. Îòâåðãíèòå îò ñåáÿ âñå ãðåõè âàøè, êîòîðûìè
ñîãðåøàëè âû, è ñîòâîðèòå ñåáå íîâîå ñåðäöå è íîâûé äóõ; è
çà÷åì âàì óìèðàòü, äîì Èçðàèëåâ? Èáî ß íå õî÷ó ñìåðòè
óìèðàþùåãî, ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã; íî îáðàòèòåñü è æèâèòå!
2 Êîð. 13:11. Âïðî÷åì, áðàòèÿ, ðàäóéòåñü, óñîâåðøàéòåñü, óòåøàé-
òåñü, áóäüòå åäèíîìûñëåííû, ìèðíû, — è Áîã ëþáâè è ìèðà
áóäåò ñ âàìè.

31
Õîðîøåå âîéñêî — ñðåäñòâî, ïîðîæäàþùåå íåñ÷àñòüå, åãî
íåíàâèäÿò âñå ñóùåñòâà. Ïîýòîìó ÷åëîâåê, ñëåäóþùèé äàî, åãî íå
óïîòðåáëÿåò.

Ìàòô. 4:8–11. Îïÿòü áåð¸ò Åãî äèàâîë íà âåñüìà âûñîêóþ ãîðó è


ïîêàçûâàåò Åìó âñå öàðñòâà ìèðà è ñëàâó èõ, è ãîâîðèò Åìó: âñ¸
ýòî äàì Òåáå, åñëè, ïàâ, ïîêëîíèøüñÿ ìíå. Òîãäà Èèñóñ ãîâîðèò
åìó: îòîéäè îò Ìåíÿ, ñàòàíà, èáî íàïèñàíî: Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó
ïîêëîíÿéñÿ è Åìó îäíîìó ñëóæè. Òîãäà îñòàâëÿåò Åãî äèàâîë, è
ñå, Àíãåëû ïðèñòóïèëè è ñëóæèëè Åìó.
Ìàòô. 26:52–54. Òîãäà ãîâîðèò åìó Èèñóñ: âîçâðàòè ìå÷ òâîé â åãî
ìåñòî, èáî âñå, âçÿâøèå ìå÷, ìå÷îì ïîãèáíóò; èëè äóìàåøü, ÷òî ß
íå ìîãó òåïåðü óìîëèòü Îòöà Ìîåãî, è Îí ïðåäñòàâèò Ìíå áîëåå,
íåæåëè äâåíàäöàòü ëåãèîíîâ Àíãåëîâ? êàê æå ñáóäóòñÿ Ïèñàíèÿ,
÷òî òàê äîëæíî áûòü?

Áëàãîðîäíûé ïðàâèòåëü âî âðåìÿ ìèðà ïðåäïî÷èòàåò áûòü


óñòóï÷èâûì â îòíîøåíèè ñîñåäíèõ ñòðàí è ëèøü íà âîéíå ïðèìå-
íÿåò íàñèëèå. Âîéñêî — îðóäèå íåñ÷àñòüÿ, ïîýòîìó áëàãîðîäíûé
ïðàâèòåëü íå ñïåøèò èñïîëüçîâàòü åãî, îí ïðèìåíÿåò åãî, òîëüêî
êîãäà åãî ê ýòîìó âûíóæäàþò. Ãëàâíîå ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû
ñîáëþäàòü ñïîêîéñòâèå, à â ñëó÷àå ïîáåäû ñåáÿ íå ïðîñëàâëÿòü.
% ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ïðîñëàâëÿòü ñåáÿ ïîáåäîé — ýòî çíà÷èò ðàäîâàòüñÿ óáèéñòâó
ëþäåé. Òîò, êòî ðàäóåòñÿ óáèéñòâó ëþäåé, íå ìîæåò çàâîåâàòü
ñî÷óâñòâèÿ â ñòðàíå. Áëàãîïîëó÷èå ñîçäàåòñÿ óâàæåíèåì, à
íåñ÷àñòüå ïðîèñõîäèò îò íàñèëèÿ.

Ïðèò. 15:28. Ñåðäöå ïðàâåäíîãî îáäóìûâàåò îòâåò, à óñòà íå÷åñ-


òèâûõ èçðûãàþò çëî. Ïðèÿòíû ïðåä Ãîñïîäîì ïóòè ïðàâåäíûõ;
÷ðåç íèõ è âðàãè äåëàþòñÿ äðóçüÿìè.
Ïðèò. 16:18. Ïîãèáåëè ïðåäøåñòâóåò ãîðäîñòü, è ïàäåíèþ —
íàäìåííîñòü.

Ñëåâà ñòðîÿòñÿ íà÷àëüíèêè ôëàíãîâ, ñïðàâà ñòîèò ïîëêîâîäåö.


Ãîâîðÿò, ÷òî èõ íóæíî âñòðåòèòü ïîõîðîííîé ïðîöåññèåé. Åñëè
óáèâàþò ìíîãèõ ëþäåé, îá ýòîì íóæíî ãîðüêî ïëàêàòü. Ïîáåäó
ñëåäóåò îòìå÷àòü ïîõîðîííîé ïðîöåññèåé.

Îñ. 6:6. Èáî ß ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû, è Áîãîâåäåíèÿ áîëåå,


íåæåëè âñåñîææåíèé.
Èàê. 2:13. Èáî ñóä áåç ìèëîñòè íå îêàçàâøåìó ìèëîñòè; ìèëîñòü
ïðåâîçíîñèòñÿ íàä ñóäîì.

32
Äàî âå÷íî è áåçûìÿííî. Õîòÿ îíî íè÷òîæíî, íî íèêòî â ìèðå íå
ìîæåò åãî ïîä÷èíèòü ñåáå.

Âòîð. 32:39. Âèäèòå íûíå, ÷òî ýòî ß, ß — è íåò Áîãà, êðîìå Ìåíÿ:
ß óìåðùâëÿþ è îæèâëÿþ, ß ïîðàæàþ è ß èñöåëÿþ, è íèêòî íå
èçáàâèò îò ðóêè Ìîåé.
Èàê. 4:5, 6. Èëè âû äóìàåòå, ÷òî íàïðàñíî ãîâîðèò Ïèñàíèå: “äî
ðåâíîñòè ëþáèò äóõ, æèâóùèé â íàñ”? Íî òåì áîëüøóþ äà¸ò
áëàãîäàòü; ïîñåìó è ñêàçàíî: Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì
äàåò áëàãîäàòü.

Åñëè çíàòü è ãîñóäàðè ìîãóò åãî ñîáëþäàòü, òî âñå ñóùåñòâà ñàìè


ñòàíîâÿòñÿ ñïîêîéíûìè. Òîãäà íåáî è çåìëÿ ñîëüþòñÿ â ãàðìîíèè,
íàñòóïÿò ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå, à íàðîä áåç ïðèêàçàíèÿ
óñïîêîèòñÿ.

Âòîð. 5:29. Î, åñëè áû ñåðäöå èõ áûëî ó íèõ òàêîâî, ÷òîáû áîÿòüñÿ


Ìåíÿ è ñîáëþäàòü âñå çàïîâåäè Ìîè âî âñå äíè, äàáû õîðîøî
áûëî èì è ñûíàì èõ âîâåê!
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ïðè óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà ïîÿâèëèñü èìåíà. Ïîñêîëüêó âîçíèêëè
èìåíà, íóæíî çíàòü ïðåäåë èõ óïîòðåáëåíèÿ. Çíàíèå ïðåäåëà
ïîçâîëÿåò èçáàâèòüñÿ îò îïàñíîñòè.

1 Êîð.15:22. Êàê â Àäàìå âñå óìèðàþò, òàê âî Õðèñòå âñå îæèâóò.


1 Êîð.15:45–50. Òàê è íàïèñàíî: ïåðâûé ÷åëîâåê Àäàì ñòàë äóøåþ
æèâóùåþ; à ïîñëåäíèé Àäàì åñòü äóõ æèâîòâîðÿùèé. Íî íå äóõîâ-
íîå ïðåæäå, à äóøåâíîå, ïîòîì äóõîâíîå. Ïåðâûé ÷åëîâåê — èç
çåìëè, ïåðñòíûé; âòîðîé ÷åëîâåê — Ãîñïîäü ñ íåáà. Êàêîâ ïåðñòíûé,
òàêîâû è ïåðñòíûå; è êàêîâ íåáåñíûé, òàêîâû è íåáåñíûå. È êàê
ìû íîñèëè îáðàç ïåðñòíîãî, áóäåì íîñèòü è îáðàç íåáåñíîãî. Íî
òî ñêàæó âàì, áðàòèÿ, ÷òî ïëîòü è êðîâü íå ìîãóò íàñëåäîâàòü
Öàðñòâèÿ Áîæèÿ, è òëåíèå íå íàñëåäóåò íåòëåíèÿ.

Êîãäà äàî íàõîäèòñÿ â ìèðå, âñå ñóùåå âëèâàåòñÿ â íåãî, ïîäîáíî


òîìó, êàê ãîðíûå ðó÷üè òåêóò ê ðåêàì è ìîðÿì.

Åô. 4:11–16. È Îí ïîñòàâèë îäíèõ Àïîñòîëàìè, äðóãèõ ïðîðîêàìè,


èíûõ Åâàíãåëèñòàìè, èíûõ ïàñòûðÿìè è ó÷èòåëÿìè, ê ñîâåðøåíèþ
ñâÿòûõ, íà äåëî ñëóæåíèÿ, äëÿ ñîçèäàíèÿ Òåëà Õðèñòîâà, äîêîëå
âñå ïðèä¸ì â åäèíñòâî âåðû è ïîçíàíèÿ Ñûíà Áîæèÿ, â ìóæà
ñîâåðøåííîãî, â ìåðó ïîëíîãî âîçðàñòà Õðèñòîâà; äàáû ìû íå
áûëè áîëåå ìëàäåíöàìè, êîëåáëþùèìèñÿ è óâëåêàþùèìèñÿ âñÿêèì
âåòðîì ó÷åíèÿ, ïî ëóêàâñòâó ÷åëîâåêîâ, ïî õèòðîìó èñêóññòâó
îáîëüùåíèÿ, íî èñòèííîþ ëþáîâüþ âñå âîçðàùàëè â Òîãî, Êîòîðûé
åñòü ãëàâà Õðèñòîñ, èç Êîòîðîãî âñ¸ òåëî, ñîñòàâëÿåìîå è ñîâîêóïëÿ-
åìîå ïîñðåäñòâîì âñÿêèõ âçàèìíî ñêðåïëÿþùèõ ñâÿçåé, ïðè äåéñòâèè
â ñâîþ ìåðó êàæäîãî ÷ëåíà, ïîëó÷àåò ïðèðàùåíèå äëÿ ñîçèäàíèÿ
ñàìîãî ñåáÿ â ëþáâè.
1 Èîàí. 3:15. Âñÿêèé, íåíàâèäÿùèé áðàòà ñâîåãî, åñòü ÷åëîâåêî-
óáèéöà; à âû çíàåòå, ÷òî íèêàêîé ÷åëîâåêîóáèéöà íå èìååò æèçíè
âå÷íîé, â í¸ì ïðåáûâàþùåé.

33
Çíàþùèé ëþäåé ðàçóìåí. Çíàþùèé ñåáÿ ïðîñâåùåí. Ïîáåæäà-
þùèé ëþäåé ñèëåí. Ïîáåæäàþùèé ñàìîãî ñåáÿ ìîãóùåñòâåí.
Çíàþùèé äîñòàòîê áîãàò. Êòî äåéñòâóåò ñ óïîðñòâîì, îáëàäàåò
âîëåé. Êòî íå òåðÿåò ñâîþ ïðèðîäó, äîëãîâå÷åí. Êòî óìåð, íî íå
çàáûò, òîò áåññìåðòåí.

Èîàí. 5:39. Èññëåäóéòå Ïèñàíèÿ, èáî âû äóìàåòå ÷ðåç íèõ èìåòü


æèçíü âå÷íóþ; à îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î Ìíå.
%" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
1 Òèì. 6:13–16. Ïðåä Áîãîì, âñå æèâîòâîðÿùèì, è ïðåä Õðèñòîì
Èèñóñîì, Êîòîðûé çàñâèäåòåëüñòâîâàë ïðåä Ïîíòèåì Ïèëàòîì
äîáðîå èñïîâåäàíèå, çàâåùåâàþ òåáå ñîáëþñòè çàïîâåäü ÷èñòî è
íåóêîðèçíåííî, äàæå äî ÿâëåíèÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà,
êîòîðîå â ñâî¸ âðåìÿ îòêðîåò áëàæåííûé è åäèíûé ñèëüíûé Öàðü
öàðñòâóþùèõ è Ãîñïîäü ãîñïîäñòâóþùèõ, åäèíûé èìåþùèé
áåññìåðòèå, Êîòîðûé îáèòàåò â íåïðèñòóïíîì ñâåòå, Êîòîðîãî íèêòî
èç ÷åëîâåêîâ íå âèäåë è âèäåòü íå ìîæåò. Åìó ÷åñòü è äåðæàâà
âå÷íàÿ! Àìèíü.
1 Òèì. 4:16. Âíèêàé â ñåáÿ è â ó÷åíèå; çàíèìàéñÿ ñèì ïîñòîÿííî:
èáî, òàê ïîñòóïàÿ, è ñåáÿ ñïàñåøü è ñëóøàþùèõ òåáÿ.
Ëóê. 15:17. Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî íàåìíèêîâ ó îòöà
ìîåãî èçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿ óìèðàþ îò ãîëîäà.

34
Âåëèêîå äàî ðàñòåêàåòñÿ ïîâñþäó. Îíî ìîæåò íàõîäèòüñÿ è
âïðàâî, è âëåâî.

Ïñ. 138:7, 8. Êóäà ïîéäó îò Äóõà Òâîåãî, è îò ëèöà Òâîåãî êóäà


óáåãó? Âçîéäó ëè íà íåáî — Òû òàì; ñîéäó ëè â ïðåèñïîäíþþ —
è òàì Òû.

Áëàãîäàðÿ åìó âñå ñóùåå ðîæäàåòñÿ è íå ïðåêðàùàåò ñâîåãî ðîñòà.

Ëóê. 12:28. Åñëè æå òðàâó íà ïîëå, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ åñòü, à çàâòðà


áóäåò áðîøåíà â ïå÷ü, Áîã òàê îäåâàåò, òî êîëüìè ïà÷å âàñ,
ìàëîâåðû!
Ïñ. 21:11. Íà Òåáÿ îñòàâëåí ÿ îò óòðîáû; îò ÷ðåâà ìàòåðè ìîåé Òû
— Áîã ìîé.
Ïñ. 138:15. Íå ñîêðûòû áûëè îò Òåáÿ êîñòè ìîè, êîãäà ÿ ñîçèäàåì
áûë â òàéíå, îáðàçóåì áûë âî ãëóáèíå óòðîáû.
Ìàòô. 13:31, 32. Èíóþ ïðèò÷ó ïðåäëîæèë Îí èì, ãîâîðÿ: Öàðñòâî
Íåáåñíîå ïîäîáíî çåðíó ãîð÷è÷íîìó, êîòîðîå ÷åëîâåê âçÿë è ïîñåÿë
íà ïîëå ñâî¸ì, êîòîðîå, õîòÿ ìåíüøå âñåõ ñåìÿí, íî, êîãäà âûðàñòåò,
áûâàåò áîëüøå âñåõ çëàêîâ è ñòàíîâèòñÿ äåðåâîì, òàê ÷òî ïðèëåòàþò
ïòèöû íåáåñíûå è óêðûâàþòñÿ â âåòâÿõ åãî.
Áûò. 5:1, 2. Âîò ðîäîñëîâèå Àäàìà: êîãäà Áîã ñîòâîðèë ÷åëîâåêà,
ïî ïîäîáèþ Áîæèþ ñîçäàë åãî, ìóæ÷èíó è æåíùèíó ñîòâîðèë èõ,
è áëàãîñëîâèë èõ, è íàðåê èì èìÿ: ÷åëîâåê, â äåíü ñîòâîðåíèÿ èõ.

Îíî ñîâåðøàåò ïîäâèãè, íî ñëàâû ñåáå íå æåëàåò. Ñ ëþáîâüþ


âîñïèòûâàÿ âñå ñóùåñòâà, îíî íå ñ÷èòàåò ñåáÿ èõ âëàñòåëèíîì.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 11:27. Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì, è íèêòî íå çíàåò Ñûíà,
êðîìå Îòöà; è Îòöà íå çíàåò íèêòî, êðîìå Ñûíà, è êîìó Ñûí õî÷åò
îòêðûòü.
Èîàí. 8:50. Âïðî÷åì, ß íå èùó Ìîåé ñëàâû: åñòü Èùóùèé è Ñóäÿùèé.
Èîàí. 5:45. Íå äóìàéòå, ÷òî ß áóäó îáâèíÿòü âàñ ïðåä Îòöåì: åñòü
íà âàñ îáâèíèòåëü Ìîèñåé, íà êîòîðîãî âû óïîâàåòå.
Ìàòô. 20:25–28. Èèñóñ æå, ïîäîçâàâ èõ, ñêàçàë: âû çíàåòå, ÷òî
êíÿçüÿ íàðîäîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è âåëüìîæè âëàñòâóþò
èìè; íî ìåæäó âàìè äà íå áóäåò òàê: à êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
áîëüøèì, äà áóäåò âàì ñëóãîþ; è êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
ïåðâûì, äà áóäåò âàì ðàáîì; òàê êàê Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ
òîãî ïðèø¸ë, ÷òîáû Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è îòäàòü
äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ.
Ïðèò. 3:33–35. Ïðîêëÿòèå Ãîñïîäíå íà äîìå íå÷åñòèâîãî, à æèëèùå
áëàãî÷åñòèâûõ Îí áëàãîñëîâëÿåò. Åñëè íàä êîùóííèêàìè Îí
ïîñìåâàåòñÿ, òî ñìèðåííûì äàåò áëàãîäàòü. Ìóäðûå íàñëåäóþò
ñëàâó, à ãëóïûå — áåññëàâèå.

Îíî íèêîãäà íå èìååò ñîáñòâåííûõ æåëàíèé, ïîýòîìó åãî ìîæíî


íàçâàòü íè÷òîæíûì.

Ëóê. 17:20, 21. Áûâ æå ñïðîøåí ôàðèñåÿìè, êîãäà ïðèä¸ò Öàðñòâèå


Áîæèå, îòâå÷àë èì: íå ïðèä¸ò Öàðñòâèå Áîæèå ïðèìåòíûì îáðàçîì,
è íå ñêàæóò: âîò, îíî çäåñü, èëè: âîò, òàì. Èáî âîò, Öàðñòâèå
Áîæèå âíóòðü âàñ åñòü.
Èîàí. 14:10. Ðàçâå òû íå âåðèøü, ÷òî ß â Îòöå è Îòåö âî Ìíå?
Ñëîâà, êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ãîâîðþ íå îò Ñåáÿ; Îòåö,
ïðåáûâàþùèé âî Ìíå, Îí òâîðèò äåëà.

Âñå ñóùåå âîçâðàùàåòñÿ ê íåìó, íî îíî íå ðàññìàòðèâàåò ñåáÿ èõ


âëàñòåëèíîì.

Ìàòô. 18:18. Èñòèííî ãîâîðþ âàì: ÷òî âû ñâÿæåòå íà çåìëå, òî


áóäåò ñâÿçàíî íà íåáå; è ÷òî ðàçðåøèòå íà çåìëå, òî áóäåò
ðàçðåøåíî íà íåáå.
Èîàí. 10:30–38. ß è Îòåö — îäíî. Òóò îïÿòü Èóäåè ñõâàòèëè êàìåíüÿ,
÷òîáû ïîáèòü Åãî. Èèñóñ îòâå÷àë èì: ìíîãî äîáðûõ äåë ïîêàçàë ß
âàì îò Îòöà Ìîåãî; çà êîòîðîå èç íèõ õîòèòå ïîáèòü Ìåíÿ êàìíÿìè?
Èóäåè ñêàçàëè Åìó â îòâåò: íå çà äîáðîå äåëî õîòèì ïîáèòü Òåáÿ
êàìíÿìè, íî çà áîãîõóëüñòâî è çà òî, ÷òî Òû, áóäó÷è ÷åëîâåê,
%$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
äåëàåøü Ñåáÿ Áîãîì. Èèñóñ îòâå÷àë èì: íå íàïèñàíî ëè â çàêîíå
âàøåì: ß ñêàçàë: âû áîãè? Åñëè Îí íàçâàë áîãàìè òåõ, ê êîòîðûì
áûëî ñëîâî Áîæèå, è íå ìîæåò íàðóøèòüñÿ Ïèñàíèå, — Òîìó ëè,
Êîòîðîãî Îòåö îñâÿòèë è ïîñëàë â ìèð, âû ãîâîðèòå: áîãî-
õóëüñòâóåøü, ïîòîìó ÷òî ß ñêàçàë: ß Ñûí Áîæèé? Åñëè ß íå òâîðþ
äåë Îòöà Ìîåãî, íå âåðüòå Ìíå; à åñëè òâîðþ, òî, êîãäà íå âåðèòå
Ìíå, âåðüòå äåëàì Ìîèì, ÷òîáû óçíàòü è ïîâåðèòü, ÷òî Îòåö âî
Ìíå è ß â Íåì.
Ëóê. 4:16–21. È ïðèø¸ë â Íàçàðåò, ãäå áûë âîñïèòàí, è âîø¸ë, ïî
îáûêíîâåíèþ Ñâîåìó, â äåíü ñóááîòíèé â ñèíàãîãó, è âñòàë ÷èòàòü.
Åìó ïîäàëè êíèãó ïðîðîêà Èñàèè; è Îí, ðàñêðûâ êíèãó, íàø¸ë
ìåñòî, ãäå áûëî íàïèñàíî: Äóõ Ãîñïîäåíü íà Ìíå; èáî Îí ïîìàçàë
Ìåíÿ áëàãîâåñòâîâàòü íèùèì, è ïîñëàë Ìåíÿ èñöåëÿòü ñîêðóøåííûõ
ñåðäöåì, ïðîïîâåäûâàòü ïëåííûì îñâîáîæäåíèå, ñëåïûì ïðîçðåíèå,
îòïóñòèòü èçìó÷åííûõ íà ñâîáîäó, ïðîïîâåäûâàòü ëåòî Ãîñïîäíå
áëàãîïðèÿòíîå. È, çàêðûâ êíèãó è îòäàâ ñëóæèòåëþ, ñåë; è ãëàçà
âñåõ â ñèíàãîãå áûëè óñòðåìëåíû íà Íåãî. È Îí íà÷àë ãîâîðèòü
èì: íûíå èñïîëíèëîñü ïèñàíèå ñèå, ñëûøàííîå âàìè.
Åêêë. 12:7. È âîçâðàòèòñÿ ïðàõ â çåìëþ, ÷åì îí è áûë; à äóõ
âîçâðàòèëñÿ ê Áîãó, Êîòîðûé äàë åãî.
Èîàí. 14:12. Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: âåðóþùèé â Ìåíÿ, äåëà,
êîòîðûå òâîðþ ß, è îí ñîòâîðèò, è áîëüøå ñèõ ñîòâîðèò, ïîòîìó
÷òî ß ê Îòöó Ìîåìó èäó.
Èîàí. 14:28. Âû ñëûøàëè, ÷òî ß ñêàçàë âàì: èäó îò âàñ è ïðèäó ê
âàì. Åñëè áû âû ëþáèëè Ìåíÿ, òî âîçðàäîâàëèñü áû, ÷òî ß ñêàçàë:
èäó ê Îòöó; èáî Îòåö Ìîé áîëåå Ìåíÿ.
Èîàí. 16:7–16. Íî ß èñòèíó ãîâîðþ âàì: ëó÷øå äëÿ âàñ, ÷òîáû ß
ïîø¸ë; èáî, åñëè ß íå ïîéäó, Óòåøèòåëü íå ïðèèä¸ò ê âàì; à åñëè
ïîéäó, òî ïîøëþ Åãî ê âàì, è Îí, ïðèäÿ, îáëè÷èò ìèð î ãðåõå è î
ïðàâäå è î ñóäå: î ãðåõå, ÷òî íå âåðóþò â Ìåíÿ; î ïðàâäå, ÷òî ß
èäó ê Îòöó Ìîåìó, è óæå íå óâèäèòå Ìåíÿ; î ñóäå æå, ÷òî êíÿçü
ìèðà ñåãî îñóæä¸í. Åù¸ ìíîãîå èìåþ ñêàçàòü âàì; íî âû òåïåðü íå
ìîæåòå âìåñòèòü. Êîãäà æå ïðèèä¸ò Îí, Äóõ èñòèíû, òî íàñòàâèò
âàñ íà âñÿêóþ èñòèíó: èáî íå îò Ñåáÿ ãîâîðèòü áóäåò, íî áóäåò
ãîâîðèòü, ÷òî óñëûøèò, è áóäóùåå âîçâåñòèò âàì. Îí ïðîñëàâèò
Ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî îò Ìîåãî âîçüìåò è âîçâåñòèò âàì. Âñå, ÷òî èìååò
Îòåö, åñòü Ìî¸; ïîòîìó ß ñêàçàë, ÷òî îò Ìîåãî âîçüì¸ò è âîçâåñòèò
âàì. Âñêîðå âû íå óâèäèòå Ìåíÿ, è îïÿòü âñêîðå óâèäèòå Ìåíÿ,
èáî ß èäó ê Îòöó.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åãî ìîæíî íàçâàòü âåëèêèì. Îíî ñòàíîâèòñÿ âåëèêèì, ïîòîìó ÷òî
íèêîãäà íå ñ÷èòàåò ñåáÿ òàêîâûì.

Èîàí. 13:12–15. Êîãäà æå óìûë èì íîãè è íàäåë îäåæäó Ñâîþ, òî,


âîçëåãøè îïÿòü, ñêàçàë èì: çíàåòå ëè, ÷òî ß ñäåëàë âàì? Âû
íàçûâàåòå Ìåíÿ Ó÷èòåëåì è Ãîñïîäîì, è ïðàâèëüíî ãîâîðèòå, èáî
ß òî÷íî òî. Èòàê, åñëè ß, Ãîñïîäü è Ó÷èòåëü, óìûë íîãè âàì, òî è
âû äîëæíû óìûâàòü íîãè äðóã äðóãó. Èáî ß äàë âàì ïðèìåð,
÷òîáû è âû äåëàëè òî æå, ÷òî ß ñäåëàë âàì.
Èîàí. 14:8–10. Ôèëèïï ñêàçàë Åìó: Ãîñïîäè! ïîêàæè íàì Îòöà, è
äîâîëüíî äëÿ íàñ. Èèñóñ ñêàçàë åìó: ñòîëüêî âðåìåíè ß ñ âàìè, è
òû íå çíàåøü Ìåíÿ, Ôèëèïï? Âèäåâøèé Ìåíÿ âèäåë Îòöà; êàê æå
òû ãîâîðèøü, ïîêàæè íàì Îòöà? Ðàçâå òû íå âåðèøü, ÷òî ß â Îòöå
è Îòåö âî Ìíå? Ñëîâà, êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ãîâîðþ íå îò Ñåáÿ;
Îòåö, ïðåáûâàþùèé âî Ìíå, Îí òâîðèò äåëà.
1 Èîàí. 4:12. Áîãà íèêòî íèêîãäà íå âèäåë. Åñëè ìû ëþáèì äðóã
äðóãà, òî Áîã â íàñ ïðåáûâàåò, è ëþáîâü Åãî ñîâåðøåííà åñòü
â íàñ.
Èàê. 4:5, 6. Èëè âû äóìàåòå, ÷òî íàïðàñíî ãîâîðèò Ïèñàíèå: “äî
ðåâíîñòè ëþáèò äóõ, æèâóùèé â íàñ”? Íî òåì áîëüøóþ äà¸ò
áëàãîäàòü; ïîñåìó è ñêàçàíî: Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì
äàåò áëàãîäàòü.
1 Èîàí. 4:20. Êòî ãîâîðèò: “ÿ ëþáëþ Áîãà”, à áðàòà ñâîåãî íåíàâè-
äèò, òîò ëæåö: èáî íå ëþáÿùèé áðàòà ñâîåãî, êîòîðîãî âèäèò, êàê
ìîæåò ëþáèòü Áîãà, Êîòîðîãî íå âèäèò?
1 Èîàí. 2:9. Êòî ãîâîðèò, ÷òî îí âî ñâåòå, à íåíàâèäèò áðàòà ñâîåãî,
òîò åù¸ âî òüìå.
35
Ê òîìó, êòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåëèêèé îáðàç äàî, ïðèõîäèò âåñü
íàðîä. Ëþäè ïðèõîäÿò, à îí èì íå ïðè÷èíÿåò âðåäà. Îí ïðèíîñèò
èì ìèð, ñïîêîéñòâèå, ìóçûêó è ïèùó. Äàæå ïóòåøåñòâåííèê ó íåãî
îñòàíàâëèâàåòñÿ.

Ìàð. 12:10–12. Íåóæåëè âû íå ÷èòàëè ñåãî â Ïèñàíèè: êàìåíü,


êîòîðûé îòâåðãëè ñòðîèòåëè, òîò ñàìûé ñäåëàëñÿ ãëàâîþ óãëà; ýòî
îò Ãîñïîäà, è åñòü äèâíî â î÷àõ íàøèõ. È ñòàðàëèñü ñõâàòèòü Åãî,
íî ïîáîÿëèñü íàðîäà, èáî ïîíÿëè, ÷òî î íèõ ñêàçàë ïðèò÷ó; è,
îñòàâèâ Åãî, îòîøëè.
Ëóê. 19:47, 48. È ó÷èë êàæäûé äåíü â õðàìå. Ïåðâîñâÿùåííèêè æå è
êíèæíèêè è ñòàðåéøèíû íàðîäà èñêàëè ïîãóáèòü Åãî, è íå íàõîäèëè,
÷òî áû ñäåëàòü ñ Íèì; ïîòîìó ÷òî âåñü íàðîä íåîòñòóïíî
ñëóøàë Åãî.
%& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Êîãäà äàî âûõîäèò èçî ðòà, îíî ïðåñíîå, áåçâêóñíîå. Îíî íåçðèìî,
è åãî íåëüçÿ óñëûøàòü.

Èîàí. 8:43. Ïî÷åìó âû íå ïîíèìàåòå ðå÷è Ìîåé? Ïîòîìó ÷òî íå


ìîæåòå ñëûøàòü ñëîâà Ìîåãî.
Èîàí. 8:47. Êòî îò Áîãà, òîò ñëóøàåò ñëîâà Áîæèè. Âû ïîòîìó íå
ñëóøàåòå, ÷òî âû íå îò Áîãà.
Èîàí. 7:15–18. È äèâèëèñü Èóäåè, ãîâîðÿ: êàê Îí çíàåò Ïèñàíèÿ,
íå ó÷èâøèñü? Èèñóñ, îòâå÷àÿ èì, ñêàçàë: Ìî¸ ó÷åíèå — íå Ìî¸, íî
Ïîñëàâøåãî Ìåíÿ; êòî õî÷åò òâîðèòü âîëþ Åãî, òîò óçíàåò î ñåì
ó÷åíèè, îò Áîãà ëè îíî, èëè ß Ñàì îò Ñåáÿ ãîâîðþ. Ãîâîðÿùèé
ñàì îò ñåáÿ èùåò ñëàâû ñåáå; à Êòî èùåò ñëàâû Ïîñëàâøåìó Åãî,
Òîò èñòèíåí, è íåò íåïðàâäû â ͸ì.

 äåéñòâèè îíî íåèñ÷åðïàåìî.

Ìàòô. 13:54. È, ïðèäÿ â îòå÷åñòâî Ñâî¸, ó÷èë èõ â ñèíàãîãå èõ, òàê


÷òî îíè èçóìëÿëèñü è ãîâîðèëè: îòêóäà ó Íåãî òàêàÿ ïðåìóäðîñòü è
ñèëû?
36
×òîáû íå÷òî ñæàòü, íåîáõîäèìî ïðåæäå ðàñøèðèòü åãî. ×òîáû
íå÷òî îñëàáèòü, íóæíî ïðåæäå óêðåïèòü åãî. ×òîáû íå÷òî ñîáðàòü,
íåîáõîäèìî ïðåæäå äàòü åìó ðàñöâåñòè. ×òîáû íå÷òî îò êîãî-òî
ïîëó÷èòü, íóæíî ïðåæäå äàòü åìó. Ýòî íàçûâàåòñÿ ãëóáîêîé
èñòèíîé.

Ìàòô. 7:12. Èòàê âî âñåì, êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè,
òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè, èáî â ýòîì çàêîí è ïðîðîêè.
1 Êîð.15:33–36. Íå îáìàíûâàéòåñü: õóäûå ñîîáùåñòâà ðàçâðàùàþò
äîáðûå íðàâû. Îòðåçâèòåñü, êàê äîëæíî, è íå ãðåøèòå; èáî, ê
ñòûäó âàøåìó ñêàæó, íåêîòîðûå èç âàñ íå çíàþò Áîãà. Íî ñêàæåò
êòî-íèáóäü: êàê âîñêðåñíóò ìåðòâûå? è â êàêîì òåëå ïðèäóò?
Áåçðàññóäíûé! òî, ÷òî òû ñååøü, íå îæèâ¸ò, åñëè íå óìð¸ò.
Ìàð. 4:13, 14. È ãîâîðèò èì: íå ïîíèìàåòå ýòîé ïðèò÷è? Êàê æå âàì
óðàçóìåòü âñå ïðèò÷è? Ñåÿòåëü ñëîâî ñååò.
Èîàí. 11:25. Èèñóñ ñêàçàë åé: ß åñìü âîñêðåñåíèå è æèçíü; âåðóþùèé
â Ìåíÿ, åñëè è óìð¸ò, îæèâ¸ò.
Êîë. 3:1–4. Èòàê, åñëè âû âîñêðåñëè ñî Õðèñòîì, òî èùèòå ãîðíåãî,
ãäå Õðèñòîñ ñèäèò îäåñíóþ Áîãà; î ãîðíåì ïîìûøëÿéòå, à íå î
çåìíîì. Èáî âû óìåðëè, è æèçíü âàøà ñîêðûòà ñî Õðèñòîì â
Áîãå. Êîãäà æå ÿâèòñÿ Õðèñòîñ (ïîìàçàíèå, ìèññèÿ) — æèçíü âàøà,
òîãäà è âû ÿâèòåñü ñ Íèì âî ñëàâå.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìÿãêîå è ñëàáîå ïîáåæäàåò òâåðäîå è ñèëüíîå.

1 Êîð.1:27. Íî Áîã èçáðàë íåìóäðîå ìèðà, ÷òîáû ïîñðàìèòü ìóäðûõ,


è íåìîùíîå ìèðà èçáðàë Áîã, ÷òîáû ïîñðàìèòü ñèëüíîå.

Êàê ðûáà íå ìîæåò ïîêèíóòü ãëóáèíó, òàê è ãîñóäàðñòâî íå äîëæíî


âûñòàâëÿòü íàïîêàç ëþäÿì ñâîè ñîâåðøåííûå ìåòîäû
óïðàâëåíèÿ.

Ìàð. 4:9–13. È ñêàçàë èì: êòî èìååò óøè ñëûøàòü, äà ñëûøèò!


Êîãäà æå îñòàëñÿ áåç íàðîäà, îêðóæàþùèå Åãî, âìåñòå ñ
äâåíàäöàòüþ, ñïðîñèëè Åãî î ïðèò÷å. È ñêàçàë èì: âàì äàíî çíàòü
òàéíû Öàðñòâèÿ Áîæèÿ, à òåì âíåøíèì âñå áûâàåò â ïðèò÷àõ; òàê
÷òî îíè ñâîèìè ãëàçàìè ñìîòðÿò, è íå âèäÿò; ñâîèìè óøàìè ñëûøàò,
è íå ðàçóìåþò, äà íå îáðàòÿòñÿ, è ïðîùåíû áóäóò èì ãðåõè. È
ãîâîðèò èì: íå ïîíèìàåòå ýòîé ïðèò÷è? Êàê æå âàì óðàçóìåòü âñå
ïðèò÷è?
Ìàòô. 22:11–14. Öàðü, âîéäÿ ïîñìîòðåòü âîçëåæàùèõ, óâèäåë òàì
÷åëîâåêà, îäåòîãî íå â áðà÷íóþ îäåæäó, è ãîâîðèò åìó: äðóã! êàê
òû âîø¸ë ñþäà íå â áðà÷íîé îäåæäå? Îí æå ìîë÷àë. Òîãäà ñêàçàë
öàðü ñëóãàì: ñâÿçàâ åìó ðóêè è íîãè, âîçüìèòå åãî è áðîñüòå âî
òüìó âíåøíþþ; òàì áóäåò ïëà÷ è ñêðåæåò çóáîâ; èáî ìíîãî çâàíûõ,
à ìàëî èçáðàííûõ.
Äåÿí. 7:22. È íàó÷åí áûë Ìîèñåé âñåé ìóäðîñòè Åãèïåòñêîé, è áûë
ñèëåí â ñëîâàõ è äåëàõ.
Èñ. 36:6. Âîò, òû äóìàåøü îïåðåòüñÿ íà Åãèïåò, íà ýòó òðîñòü
íàäëîìëåííóþ, êîòîðàÿ, åñëè êòî îïðåòñÿ íà íå¸, âîéä¸ò òîìó â
ðóêó è ïðîêîëåò å¸! Òàêîâ ôàðàîí, öàðü Åãèïåòñêèé, äëÿ âñåõ
óïîâàþùèõ íà íåãî.
Èñ. 42:1–4. Âîò, Îòðîê Ìîé, Êîòîðîãî ß äåðæó çà ðóêó, èçáðàííûé
Ìîé, ê êîòîðîìó áëàãîâîëèò äóøà Ìîÿ. Ïîëîæó äóõ Ìîé íà Íåãî,
è âîçâåñòèò íàðîäàì ñóä; íå âîçîïèåò è íå âîçâûñèò ãîëîñà Ñâîåãî,
è íå äàñò óñëûøàòü åãî íà óëèöàõ; òðîñòè íàäëîìëåííîé íå
ïåðåëîìèò, è ëüíà êóðÿùåãîñÿ íå óãàñèò; áóäåò ïðîèçâîäèòü ñóä ïî
èñòèíå; íå îñëàáååò è íå èçíåìîæåò, äîêîëå íà çåìëå íå óòâåðäèò
ñóäà, è íà çàêîí Åãî áóäóò óïîâàòü îñòðîâà.
Åô. 6:12. Ïîòîìó ÷òî íàøà áðàíü íå ïðîòèâ êðîâè è ïëîòè, íî
ïðîòèâ íà÷àëüñòâ, ïðîòèâ âëàñòåé, ïðîòèâ ìèðîïðàâèòåëåé òüìû
âåêà ñåãî, ïðîòèâ äóõîâ çëîáû ïîäíåáåñíîé.
Äàí. 7:27 Öàðñòâî æå è âëàñòü è âåëè÷èå öàðñòâåííîå âî âñåé
ïîäíåáåñíîé äàíî áóäåò íàðîäó ñâÿòûõ Âñåâûøíåãî, Êîòîðîãî
öàðñòâî — öàðñòâî âå÷íîå, è âñå âëàñòèòåëè áóäóò ñëóæèòü è
ïîâèíîâàòüñÿ Åìó.
& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 18:33–37. Òîãäà Ïèëàò îïÿòü âîø¸ë â ïðåòîðèþ, è ïðèçâàë
Èèñóñà, è ñêàçàë Åìó: Òû Öàðü Èóäåéñêèé? Èèñóñ îòâå÷àë åìó: îò
ñåáÿ ëè òû ãîâîðèøü ýòî, èëè äðóãèå ñêàçàëè òåáå î Ìíå? Ïèëàò
îòâå÷àë: ðàçâå ÿ Èóäåé? Òâîé íàðîä è ïåðâîñâÿùåííèêè ïðåäàëè
Òåáÿ ìíå; ÷òî Òû ñäåëàë? Èèñóñ îòâå÷àë: Öàðñòâî Ìî¸ íå îò ìèðà
ñåãî; åñëè áû îò ìèðà ñåãî áûëî Öàðñòâî Ìî¸, òî ñëóæèòåëè Ìîè
ïîäâèçàëèñü áû çà Ìåíÿ, ÷òîáû ß íå áûë ïðåäàí Èóäåÿì; íî íûíå
Öàðñòâî Ìî¸ íå îòñþäà. Ïèëàò ñêàçàë Åìó: èòàê Òû Öàðü? Èèñóñ
îòâå÷àë: òû ãîâîðèøü, ÷òî ß Öàðü. ß íà òî ðîäèëñÿ è íà òî ïðèø¸ë
â ìèð, ÷òîáû ñâèäåòåëüñòâîâàòü î èñòèíå; âñÿêèé, êòî îò èñòèíû,
ñëóøàåò ãëàñà Ìîåãî.
Îòêð. 21:22–24. Õðàìà æå ÿ íå âèäåë â í¸ì, èáî Ãîñïîäü Áîã
Âñåäåðæèòåëü — õðàì åãî, è Àãíåö. È ãîðîä íå èìååò íóæäû íè â
ñîëíöå, íè â ëóíå äëÿ îñâåùåíèÿ ñâîåãî, èáî ñëàâà Áîæèÿ îñâåòèëà
åãî, è ñâåòèëüíèê åãî — Àãíåö. Ñïàñ¸ííûå íàðîäû áóäóò õîäèòü
âî ñâåòå åãî, è öàðè çåìíûå ïðèíåñóò â íåãî ñëàâó è ÷åñòü ñâîþ.

37
Äàî ïîñòîÿííî îñóùåñòâëÿåò íåäåÿíèå, îäíàêî íåò íè÷åãî òàêîãî,
÷òî áû îíî íå äåëàëî. Åñëè çíàòü è ãîñóäàðè áóäóò åãî ñîáëþäàòü,
òî âñå ñóùåñòâà áóäóò èçìåíÿòüñÿ ñàìè ñîáîé. Åñëè òå, êîòîðûå
èçìåíÿþòñÿ, çàõîòÿò äåéñòâîâàòü, òî ÿ áóäó ïîäàâëÿòü èõ ïðè
ïîìîùè ïðîñòîãî áûòèÿ, íå îáëàäàþùåãî èìåíåì.

Åâð. 7:1–4. Èáî Ìåëõèñåäåê, öàðü Ñàëèìà, ñâÿùåííèê Áîãà


Âñåâûøíåãî, òîò, êîòîðûé âñòðåòèë Àâðààìà è áëàãîñëîâèë åãî,
âîçâðàùàþùåãîñÿ ïîñëå ïîðàæåíèÿ öàðåé, êîòîðîìó è äåñÿòèíó
îòäåëèë Àâðààì îò âñåãî, — âî-ïåðâûõ, ïî çíàìåíîâàíèþ èìåíè
öàðü ïðàâäû, à ïîòîì è öàðü Ñàëèìà, òî åñòü öàðü ìèðà, áåç îòöà,
áåç ìàòåðè, áåç ðîäîñëîâèÿ, íå èìåþùèé íè íà÷àëà äíåé, íè
êîíöà æèçíè, óïîäîáëÿÿñü Ñûíó Áîæèþ, ïðåáûâàåò ñâÿùåííèêîì
íàâñåãäà. Âèäèòå, êàê âåëèê òîò, êîòîðîìó è Àâðààì ïàòðèàðõ äàë
äåñÿòèíó èç ëó÷øèõ äîáû÷ ñâîèõ.
Åâð. 7:7. Áåç âñÿêîãî æå ïðåêîñëîâèÿ ìåíüøèé áëàãîñëîâëÿåòñÿ
áîëüøèì.
Åâð. 7:22–28. Òî ëó÷øåãî çàâåòà ïîðó÷èòåëåì ñîäåëàëñÿ Èèñóñ. Ïðèòîì
òåõ ñâÿùåííèêîâ áûëî ìíîãî, ïîòîìó ÷òî ñìåðòü íå äîïóñêàëà
ïðåáûâàòü îäíîìó; à Ñåé, êàê ïðåáûâàþùèé âå÷íî, èìååò è
ñâÿùåíñòâî íåïðåõîäÿùåå, ïîñåìó è ìîæåò âñåãäà ñïàñàòü
ïðèõîäÿùèõ ÷ðåç Íåãî ê Áîãó, áóäó÷è âñåãäà æèâ, ÷òîáû õîäàòàéñò-
âîâàòü çà íèõ. Òàêîâ è äîëæåí áûòü ó íàñ Ïåðâîñâÿùåííèê: ñâÿòîé,
íåïðè÷àñòíûé çëó, íåïîðî÷íûé, îòäåë¸ííûé îò ãðåøíèêîâ è
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ &
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ïðåâîçíåñ¸ííûé âûøå íåáåñ, Êîòîðûé íå èìååò íóæäû åæåäíåâíî,
êàê òå ïåðâîñâÿùåííèêè, ïðèíîñèòü æåðòâû ñïåðâà çà ñâîè ãðåõè,
ïîòîì çà ãðåõè íàðîäà, èáî Îí ñîâåðøèë ýòî îäíàæäû, ïðèíåñÿ â
æåðòâó Ñåáÿ Ñàìîãî. Èáî çàêîí ïîñòàâëÿåò ïåðâîñâÿùåííèêàìè
÷åëîâåêîâ, èìåþùèõ íåìîùè; à ñëîâî êëÿòâåííîå, ïîñëå çàêîíà,
ïîñòàâèëî Ñûíà, íà âåêè ñîâåðøåííîãî.

Íå îáëàäàþùåå èìåíåì — ïðîñòîå áûòèå — äëÿ ñåáÿ íè÷åãî íå


æåëàåò. Îòñóòñòâèå æåëàíèÿ ïðèíîñèò ïîêîé, è òîãäà ïîðÿäîê â
ñòðàíå ñàì ñîáîé óñòàíîâèòñÿ.

Ìàòô. 11:25–30.  òî âðåìÿ, ïðîäîëæàÿ ðå÷ü, Èèñóñ ñêàçàë: ñëàâëþ


Òåáÿ, Îò÷å, Ãîñïîäè íåáà è çåìëè, ÷òî Òû óòàèë ñèå îò ìóäðûõ è
ðàçóìíûõ è îòêðûë òî ìëàäåíöàì; åé, Îò÷å! èáî òàêîâî áûëî Òâîå
áëàãîâîëåíèå. Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì, è íèêòî íå çíàåò
Ñûíà, êðîìå Îòöà; è Îòöà íå çíàåò íèêòî, êðîìå Ñûíà, è êîìó
Ñûí õî÷åò îòêðûòü. Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è
îáðåìåíåííûå, è ß óñïîêîþ âàñ; âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è
íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ, èáî ß êðîòîê è ñìèð¸í ñåðäöåì, è íàéä¸òå
ïîêîé äóøàì âàøèì; èáî èãî Ìî¸ áëàãî, è áðåìÿ Ìî¸ ëåãêî.
Èîàí. 3:16. Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìèð, ÷òî îòäàë Ñûíà Ñâîåãî
Ïåðâîðîäíîãî, äàáû âñÿêèé âåðóþùèé â Íåãî íå ïîãèá, íî èìåë
æèçíü âå÷íóþ.
1 Èîàí. 4:11. Âîçëþáëåííûå! åñëè òàê âîçëþáèë íàñ Áîã, òî è ìû
äîëæíû ëþáèòü äðóã äðóãà.
38
×åëîâåê ñ âûñøèì äý íå ñòðåìèòñÿ äåëàòü äîáðûå äåëà, ïîýòîìó
îí äîáðîäåòåëåí; ÷åëîâåê ñ íèçøèì äý íå îñòàâëÿåò íàìåðåíèÿ
ñîâåðøàòü äîáðûå äåëà, ïîýòîìó îí íå äîáðîäåòåëåí; ÷åëîâåê ñ
âûñøèì äý áåçäåÿòåëåí è îñóùåñòâëÿåò íåäåÿíèå; ÷åëîâåê ñ
íèçøèì äý äåÿòåëåí è åãî äåéñòâèÿ íàðî÷èòû; îáëàäàþùèé âûñ-
øèì ÷åëîâåêîëþáèåì äåéñòâóåò, îñóùåñòâëÿÿ íåäåÿíèå; ÷åëîâåê
âûñøåé ñïðàâåäëèâîñòè äåéñòâóåò è åãî äåéñòâèÿ íàðî÷èòû;
÷åëîâåê, âî âñåì ñîáëþäàþùèé ðèòóàë, äåéñòâóåò, íàäåÿñü íà
âçàèìíîñòü.

Ðèì. 13:10. Ëþáîâü íå äåëàåò áëèæíåìó çëà; èòàê ëþáîâü åñòü


èñïîëíåíèå çàêîíà.
Ñèð. 19:18. Ðàññïðîñè áëèæíåãî òâîåãî ïðåæäå, íåæåëè ãðîçèòü
åìó, è äàé ìåñòî çàêîíó Âñåâûøíåãî. Âñÿêàÿ ìóäðîñòü — ñòðàõ
Ãîñïîäåíü, è âî âñÿêîé ìóäðîñòè — èñïîëíåíèå çàêîíà.
& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 6:3–8. Ó òåáÿ æå, êîãäà òâîðèøü ìèëîñòûíþ, ïóñòü ëåâàÿ
ðóêà òâîÿ íå çíàåò, ÷òî äåëàåò ïðàâàÿ, ÷òîáû ìèëîñòûíÿ òâîÿ áûëà
âòàéíå; è Îòåö òâîé, âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî. È, êîãäà
ìîëèøüñÿ, íå áóäü, êàê ëèöåìåðû, êîòîðûå ëþáÿò â ñèíàãîãàõ è
íà óãëàõ óëèö, îñòàíàâëèâàÿñü, ìîëèòüñÿ, ÷òîáû ïîêàçàòüñÿ ïåðåä
ëþäüìè. Èñòèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî îíè óæå ïîëó÷àþò íàãðàäó ñâîþ.
Òû æå, êîãäà ìîëèøüñÿ, âîéäè â êîìíàòó òâîþ è, çàòâîðèâ äâåðü
òâîþ, ïîìîëèñü Îòöó òâîåìó, Êîòîðûé âòàéíå; è Îòåö òâîé, âèäÿùèé
òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî. À ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå ëèøíåãî, êàê
ÿçû÷íèêè, èáî îíè äóìàþò, ÷òî â ìíîãîñëîâèè ñâî¸ì áóäóò
óñëûøàíû; íå óïîäîáëÿéòåñü èì, èáî çíàåò Îòåö âàø, â ÷¸ì âû
èìååòå íóæäó, ïðåæäå âàøåãî ïðîøåíèÿ ó Íåãî.

Åñëè îí íå âñòðå÷àåò âçàèìíîñòè, òî îí ïðèáåãàåò ê íàêàçàíèÿì.

Ìàòô. 24:10–12. È òîãäà ñîáëàçíÿòñÿ ìíîãèå, è äðóã äðóãà áóäóò


ïðåäàâàòü, è âîçíåíàâèäÿò äðóã äðóãà; è ìíîãèå ëæåïðîðîêè
âîññòàíóò, è ïðåëüñòÿò ìíîãèõ; è, ïî ïðè÷èíå óìíîæåíèÿ áåççàêî-
íèÿ, âî ìíîãèõ îõëàäååò ëþáîâü.
Ìàòô. 19:16–22. È âîò, íåêòî, ïîäîéäÿ, ñêàçàë Åìó: Ó÷èòåëü áëàãèé!
÷òî ñäåëàòü ìíå äîáðîãî, ÷òîáû èìåòü æèçíü âå÷íóþ? Îí æå ñêàçàë
åìó: ÷òî òû íàçûâàåøü Ìåíÿ áëàãèì? Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî
îäèí Áîã. Åñëè æå õî÷åøü âîéòè â æèçíü âå÷íóþ, ñîáëþäè çàïîâåäè.
Ãîâîðèò Åìó: êàêèå? Èèñóñ æå ñêàçàë: íå óáèâàé; íå ïðåëþáî-
äåéñòâóé; íå êðàäè; íå ëæåñâèäåòåëüñòâóé; ïî÷èòàé îòöà è ìàòü; è:
ëþáè áëèæíåãî òâîåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ. Þíîøà ãîâîðèò Åìó: âñå
ýòî ñîõðàíèë ÿ îò þíîñòè ìîåé; ÷åãî åùå íåäîñòàåò ìíå? Èèñóñ
ñêàçàë åìó: åñëè õî÷åøü áûòü ñîâåðøåííûì, ïîéäè, ïðîäàé èìåíèå
òâî¸ è ðàçäàé íèùèì; è áóäåøü èìåòü ñîêðîâèùå íà íåáåñàõ; è
ïðèõîäè è ñëåäóé çà Ìíîþ. Óñëûøàâ ñëîâî ñèå, þíîøà îòîø¸ë ñ
ïå÷àëüþ, ïîòîìó ÷òî ó íåãî áûëî áîëüøîå èìåíèå.

Âîò ïî÷åìó äý ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå óòðàòû äàî; ÷åëîâåêî-


ëþáèå — ïîñëå óòðàòû äý; ñïðàâåäëèâîñòü — ïîñëå óòðàòû ÷åëî-
âåêîëþáèÿ; ðèòóàë — ïîñëå óòðàòû ñïðàâåäëèâîñòè. Ðèòóàë —
ýòî ïðèçíàê îòñóòñòâèÿ äîâåðèÿ è ïðåäàííîñòè.  ðèòóàëå — íà÷àëî
ñìóòû.

Äåÿí. 6:9–14. Íåêîòîðûå èç òàê íàçûâàåìîé ñèíàãîãè Ëèáåðòèíöåâ


è Êèðèíåéöåâ è Àëåêñàíäðèéöåâ è íåêîòîðûå èç Êèëèêèè è Àñèè
âñòóïèëè â ñïîð ñî Ñòåôàíîì; íî íå ìîãëè ïðîòèâîñòîÿòü ìóäðîñòè
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ &!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
è Äóõó, Êîòîðûì îí ãîâîðèë. Òîãäà íàó÷èëè îíè íåêîòîðûõ ñêàçàòü:
ìû ñëûøàëè, êàê îí ãîâîðèë õóëüíûå ñëîâà íà Ìîèñåÿ è íà Áîãà.
È âîçáóäèëè íàðîä è ñòàðåéøèí è êíèæíèêîâ è, íàïàâ, ñõâàòèëè
åãî è ïîâåëè â ñèíåäðèîí. È ïðåäñòàâèëè ëîæíûõ ñâèäåòåëåé,
êîòîðûå ãîâîðèëè: ýòîò ÷åëîâåê íå ïåðåñòàåò ãîâîðèòü õóëüíûå
ñëîâà íà ñâÿòîå ìåñòî ñèå è íà çàêîí. Èáî ìû ñëûøàëè, êàê îí
ãîâîðèë, ÷òî Èèñóñ Íàçîðåé ðàçðóøèò ìåñòî ñèå è ïåðåìåíèò
îáû÷àè, êîòîðûå ïåðåäàë íàì Ìîèñåé.
Äåÿí. 7:48–60. Íî Âñåâûøíèé íå â ðóêîòâîðåííûõ õðàìàõ æèâ¸ò,
êàê ãîâîðèò ïðîðîê: Íåáî — ïðåñòîë Ìîé, è çåìëÿ — ïîäíîæèå
íîã Ìîèõ. Êàêîé äîì ñîçèæäåòå Ìíå, ãîâîðèò Ãîñïîäü, èëè êàêîå
ìåñòî äëÿ ïîêîÿ Ìîåãî? Íå Ìîÿ ëè ðóêà ñîòâîðèëà âñå ñèå?
Æåñòîêîâûéíûå! ëþäè ñ íåîáðåçàííûì ñåðäöåì è óøàìè! âû âñåãäà
ïðîòèâèòåñü Äóõó Ñâÿòîìó, êàê îòöû âàøè, òàê è âû. Êîãî èç
ïðîðîêîâ íå ãíàëè îòöû âàøè? Îíè óáèëè ïðåäâîçâåñòèâøèõ
ïðèøåñòâèå Ïðàâåäíèêà, Êîòîðîãî ïðåäàòåëÿìè è óáèéöàìè
ñäåëàëèñü íûíå âû, — âû, êîòîðûå ïðèíÿëè çàêîí ïðè ñëóæåíèè
Àíãåëîâ è íå ñîõðàíèëè. Ñëóøàÿ ñèå, îíè ðâàëèñü ñåðäöàìè ñâîèìè
è ñêðåæåòàëè íà íåãî çóáàìè. Ñòåôàí æå, áóäó÷è èñïîëíåí Äóõà
Ñâÿòàãî, âîççðåâ íà íåáî, óâèäåë ñëàâó Áîæèþ è Èèñóñà, ñòîÿùåãî
îäåñíóþ Áîãà, è ñêàçàë: âîò, ÿ âèæó íåáåñà îòâåðñòûå è Ñûíà
×åëîâå÷åñêîãî, ñòîÿùåãî îäåñíóþ Áîãà. Íî îíè, çàêðè÷àâ ãðîìêèì
ãîëîñîì, çàòûêàëè óøè ñâîè, è åäèíîäóøíî óñòðåìèëèñü íà íåãî,
è, âûâåäÿ çà ãîðîä, ñòàëè ïîáèâàòü åãî êàìíÿìè. Ñâèäåòåëè æå
ïîëîæèëè ñâîè îäåæäû ó íîã þíîøè, èìåíåì Ñàâëà, è ïîáèâàëè
êàìíÿìè Ñòåôàíà, êîòîðûé ìîëèëñÿ è ãîâîðèë: Ãîñïîäè Èèñóñå!
ïðèèìè äóõ ìîé. È, ïðåêëîíèâ êîëåíè, âîñêëèêíóë ãðîìêèì ãîëîñîì:
Ãîñïîäè! íå âìåíè èì ãðåõà ñåãî. È, ñêàçàâ ñèå, ïî÷èë.

Âíåøíèé âèä — ýòî öâåòîê äàî, íà÷àëî íåâåæåñòâà. Ïîýòîìó âåëè-


êèé ÷åëîâåê áåðåò ñóùåñòâåííîå è îñòàâëÿåò íè÷òîæíîå. Îí áåð¸ò
ïëîä è îòáðàñûâàåò åãî öâåòîê.

Èñ. 7:14, 15. Èòàê Ñàì Ãîñïîäü äàñò âàì çíàìåíèå: ñå, Äåâà âî ÷ðåâå
ïðèèìåò è ðîäèò Ñûíà, è íàðåêóò èìÿ Åìó: Åììàíóèë. Îí áóäåò
ïèòàòüñÿ ìîëîêîì è ìåäîì, äîêîëå íå áóäåò ðàçóìåòü îòâåðãàòü
õóäîå è èçáèðàòü äîáðîå.
Ìàòô. 23:25. Ãîðå âàì, êíèæíèêè è ôàðèñåè, ëèöåìåðû, ÷òî î÷è-
ùàåòå âíåøíîñòü ÷àøè è áëþäà, ìåæäó òåì êàê âíóòðè îíè ïîëíû
õèùåíèÿ è íåïðàâäû.
&" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
2 Êîð. 4:16. Ïîñåìó ìû íå óíûâàåì; íî åñëè âíåøíèé íàø ÷åëîâåê
è òëååò, òî âíóòðåííèé ñî äíÿ íà äåíü îáíîâëÿåòñÿ.
Ìàòô. 7:17. Òàê âñÿêîå äåðåâî äîáðîå ïðèíîñèò è ïëîäû äîáðûå, à
õóäîå äåðåâî ïðèíîñèò è ïëîäû õóäûå.
Ìàòô. 7:20. Èòàê ïî ïëîäàì èõ óçíà¸òå èõ.
Èîàí. 12:24. Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: åñëè ïøåíè÷íîå çåðíî,
ïàâ â çåìëþ, íå óìð¸ò, òî îñòàíåòñÿ îäíî; à åñëè óìð¸ò, òî ïðèíåñ¸ò
ìíîãî ïëîäà.
Èîàí. 15:2. Âñÿêóþ ó Ìåíÿ âåòâü, íå ïðèíîñÿùóþ ïëîäà, Îí îòñåêàåò;
è âñÿêóþ, ïðèíîñÿùóþ ïëîä, î÷èùàåò, ÷òîáû áîëåå ïðèíåñëà ïëîäà.
Èîàí.15:4. Ïðåáóäüòå âî Ìíå, è ß â âàñ. Êàê âåòâü íå ìîæåò ïðèíîñèòü
ïëîäà ñàìà ñîáîþ, åñëè íå áóäåò íà ëîçå: òàê è âû, åñëè íå áóäåòå
âî Ìíå.
Èîàí. 15:5. ß åñìü ëîçà, à âû âåòâè; êòî ïðåáûâàåò âî Ìíå, è ß â
í¸ì, òîò ïðèíîñèò ìíîãî ïëîäà; èáî áåç Ìåíÿ íå ìîæåòå äåëàòü
íè÷åãî.
Èîàí. 15:8. Òåì ïðîñëàâèòñÿ Îòåö Ìîé, åñëè âû ïðèíåñ¸òå ìíîãî
ïëîäà è áóäåòå Ìîèìè ó÷åíèêàìè.

Îí ïðåäïî÷èòàåò ïåðâîå è îòêàçûâàåòñÿ îò âòîðîãî.

1 Êîð. 13:11. Êîãäà ÿ áûë ìëàäåíöåì, òî ïî-ìëàäåí÷åñêè ãîâîðèë,


ïî-ìëàäåí÷åñêè ìûñëèë, ïî-ìëàäåí÷åñêè ðàññóæäàë; à êàê ñòàë
ìóæåì, òî îñòàâèë ìëàäåí÷åñêîå.
Ãàë. 4:1, 2. Åùå ñêàæó: íàñëåäíèê, äîêîëå â äåòñòâå, íè÷åì íå
îòëè÷àåòñÿ îò ðàáà, õîòÿ è ãîñïîäèí âñåãî: îí ïîä÷èí¸í ïîïå÷è-
òåëÿì è äîìîïðàâèòåëÿì äî ñðîêà, îòöîì íàçíà÷åííîãî.
Èîàí. 15:15, 16. ß óæå íå íàçûâàþ âàñ ðàáàìè, èáî ðàá íå çíàåò,
÷òî äåëàåò ãîñïîäèí åãî; íî ß íàçâàë âàñ äðóçüÿìè, ïîòîìó ÷òî
ñêàçàë âàì âñ¸, ÷òî ñëûøàë îò Îòöà Ìîåãî. Íå âû Ìåíÿ èçáðàëè, à
ß âàñ èçáðàë è ïîñòàâèë âàñ, ÷òîáû âû øëè è ïðèíîñèëè ïëîä, è
÷òîáû ïëîä âàø ïðåáûâàë, äàáû, ÷åãî íè ïîïðîñèòå îò Îòöà âî
èìÿ Ìî¸, Îí äàë âàì.

39
Âîò òå, êòî ñ äàâíèõ âðåìåí íàõîäÿòñÿ â åäèíñòâå. Áëàãîäàðÿ
åäèíñòâó, íåáî ñòàëî ÷èñòûì, çåìëÿ — íåçûáëåìîé, äóõ — ÷óòêèì,
äîëèíà — öâåòóùåé, è íà÷àëè ðîæäàòüñÿ âñå ñóùåñòâà. Áëàãîäàðÿ
åäèíñòâó çíàòü è ãîñóäàðè ñòàíîâÿòñÿ îáðàçöîì â ìèðå. Âîò ÷òî
ñîçäàåò åäèíñòâî.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ &#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èñ. 57:21. Íåò ìèðà íå÷åñòèâûì, ãîâîðèò Áîã ìîé.
Èåç. 18:32. Èáî ß íå õî÷ó ñìåðòè óìèðàþùåãî, ãîâîðèò Ãîñïîäü
Áîã; íî îáðàòèòåñü, è æèâèòå!
Èåç. 33:11. Ñêàæè èì: æèâó ß, ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã: íå õî÷ó ñìåðòè
ãðåøíèêà, íî ÷òîáû ãðåøíèê îáðàòèëñÿ îò ïóòè ñâîåãî è æèâ áûë.
Îáðàòèòåñü, îáðàòèòåñü îò çëûõ ïóòåé âàøèõ; äëÿ ÷åãî óìèðàòü
âàì, äîì Èçðàèëåâ?
1 Êîð.14:33. Ïîòîìó ÷òî Áîã íå åñòü Áîã íåóñòðîéñòâà, íî ìèðà. Òàê
áûâàåò âî âñåõ öåðêâàõ ó ñâÿòûõ.
2 Êîð.13:11. Âïðî÷åì, áðàòèÿ, ðàäóéòåñü, óñîâåðøàéòåñü, óòåøàéòåñü,
áóäüòå åäèíîìûñëåííû, ìèðíû, — è Áîã ëþáâè è ìèðà áóäåò ñ
âàìè.
Ìàòô. 25:34–40. Òîãäà ñêàæåò Öàðü òåì, êîòîðûå ïî ïðàâóþ ñòîðîíó
Åãî: ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííûå Îòöà Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî,
óãîòîâàííîå âàì îò ñîçäàíèÿ ìèðà: èáî àëêàë ß, è âû äàëè Ìíå
åñòü; æàæäàë, è âû íàïîèëè Ìåíÿ; áûë ñòðàííèêîì, è âû ïðèíÿëè
Ìåíÿ; áûë íàã, è âû îäåëè Ìåíÿ; áûë áîëåí, è âû ïîñåòèëè Ìåíÿ;
â òåìíèöå áûë, è âû ïðèøëè êî Ìíå. Òîãäà ïðàâåäíèêè ñêàæóò Åìó
â îòâåò: Ãîñïîäè! êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ àë÷óùèì, è íàêîðìèëè?
èëè æàæäóùèì, è íàïîèëè? êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ ñòðàííèêîì, è
ïðèíÿëè? èëè íàãèì, è îäåëè? êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ áîëüíûì,
èëè â òåìíèöå, è ïðèøëè ê Òåáå? È Öàðü ñêàæåò èì â îòâåò:
èñòèííî ãîâîðþ âàì: òàê êàê âû ñäåëàëè ýòî îäíîìó èç ñèõ áðàòüåâ
Ìîèõ ìåíüøèõ, òî ñäåëàëè Ìíå.

Åñëè íåáî íå ÷èñòî, îíî ðàçðóøàåòñÿ; åñëè çåìëÿ çûáêà, îíà


ðàñêàëûâàåòñÿ; åñëè äóõ íå ÷óòîê, îí èñ÷åçàåò; åñëè äîëèíû íå
öâåòóò, îíè ïðåâðàùàþòñÿ â ïóñòûíþ; åñëè âåùè íå ðîæäàþòñÿ,
îíè èñ÷åçàþò; åñëè çíàòü è ãîñóäàðè íå ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì
áëàãîðîäñòâà, îíè áóäóò ñâåðãíóòû.

Ìàòô. 25:41–45. Òîãäà ñêàæåò è òåì, êîòîðûå ïî ëåâóþ ñòîðîíó:


èäèòå îò Ìåíÿ, ïðîêëÿòûå, â îãîíü âå÷íûé, óãîòîâàííûé äèàâîëó è
àíãåëàì åãî: èáî àëêàë ß, è âû íå äàëè Ìíå åñòü; æàæäàë, è âû íå
íàïîèëè Ìåíÿ; áûë ñòðàííèêîì, è íå ïðèíÿëè Ìåíÿ; áûë íàã, è íå
îäåëè Ìåíÿ; áîëåí è â òåìíèöå, è íå ïîñåòèëè Ìåíÿ. Òîãäà è îíè
ñêàæóò Åìó â îòâåò: Ãîñïîäè! êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ àë÷óùèì, èëè
æàæäóùèì, èëè ñòðàííèêîì, èëè íàãèì, èëè áîëüíûì, èëè â
òåìíèöå, è íå ïîñëóæèëè Òåáå? Òîãäà ñêàæåò èì â îòâåò: èñòèííî
ãîâîðþ âàì: òàê êàê âû íå ñäåëàëè ýòîãî îäíîìó èç ñèõ ìåíüøèõ,
òî íå ñäåëàëè Ìíå.
&$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 22:11–14. Öàðü, âîéäÿ ïîñìîòðåòü âîçëåæàùèõ, óâèäåë òàì
÷åëîâåêà, îäåòîãî íå â áðà÷íóþ îäåæäó, è ãîâîðèò åìó: äðóã! êàê
òû âîø¸ë ñþäà íå â áðà÷íîé îäåæäå? Îí æå ìîë÷àë. Òîãäà ñêàçàë
öàðü ñëóãàì: ñâÿçàâ åìó ðóêè è íîãè, âîçüìèòå åãî è áðîñüòå âî
òüìó âíåøíþþ; òàì áóäåò ïëà÷ è ñêðåæåò çóáîâ; èáî ìíîãî çâàíûõ,
à ìàëî èçáðàííûõ.
1 Êîð. 1:20. Ãäå ìóäðåö? ãäå êíèæíèê? ãäå ñîâîïðîñíèê âåêà ñåãî?
Íå îáðàòèë ëè Áîã ìóäðîñòü ìèðà ñåãî â áåçóìèå?

Íåçíàòíûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ çíàòíûõ, à íèçêîå — îñíîâàíèåì


äëÿ âûñîêîãî. Ïîýòîìó çíàòü è ãîñóäàðè ñàìè íàçûâàþò ñåáÿ
“îäèíîêèìè”, “ñèðûìè” è “íåñ÷àñòëèâûìè”. Ýòî ïðîèñõîäèò îòòîãî,
÷òî îíè íå ðàññìàòðèâàþò íåçíàòíûõ êàê ñâîþ îñíîâó. Ýòî ëîæíûé
ïóòü. Åñëè ðàçîáðàòü êîëåñíèöó, îò íå¸ íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ. Íåëüçÿ
ñ÷èòàòü ñåáÿ “äðàãîöåííûì”, êàê ÿøìà, à íóæíî áûòü ïðîñòûì, êàê
êàìåíü.

Ïðèò. 27:24. Ïîòîìó ÷òî áîãàòñòâî íå íàâåê, äà è âëàñòü ðàçâå èç


ðîäà â ðîä?
Ðèì. 13:1. Âñÿêàÿ äóøà äà áóäåò ïîêîðíà âûñøèì âëàñòÿì, èáî íåò
âëàñòè íå îò Áîãà; ñóùåñòâóþùèå æå âëàñòè îò Áîãà óñòàíîâëåíû.
Èîàí. 19:9–12. È îïÿòü âîø¸ë â ïðåòîðèþ è ñêàçàë Èèñóñó: îòêóäà
Òû? Íî Èèñóñ íå äàë åìó îòâåòà. Ïèëàò ãîâîðèò Åìó: ìíå ëè íå
îòâå÷àåøü? íå çíàåøü ëè, ÷òî ÿ èìåþ âëàñòü ðàñïÿòü Òåáÿ è âëàñòü
èìåþ îòïóñòèòü Òåáÿ? Èèñóñ îòâå÷àë: òû íå èìåë áû íàäî Ìíîþ
íèêàêîé âëàñòè, åñëè áû íå áûëî äàíî òåáå ñâûøå; ïîñåìó áîëåå
ãðåõà íà òîì, êòî ïðåäàë Ìåíÿ òåáå. Ñ ýòîãî âðåìåíè Ïèëàò èñêàë
îòïóñòèòü Åãî. Èóäåè æå êðè÷àëè: åñëè îòïóñòèøü Åãî, òû íå äðóã
êåñàðþ; âñÿêèé, äåëàþùèé ñåáÿ öàðåì, ïðîòèâíèê êåñàðþ.
1 Òèì. 6:1. Ðàáû, ïîä èãîì íàõîäÿùèåñÿ, äîëæíû ïî÷èòàòü ãîñïîä
ñâîèõ äîñòîéíûìè âñÿêîé ÷åñòè, äàáû íå áûëî õóëû íà èìÿ Áîæèå
è ó÷åíèå.
Êîë. 4:1. Ãîñïîäà, îêàçûâàéòå ðàáàì äîëæíîå è ñïðàâåäëèâîå, çíàÿ,
÷òî è âû èìååòå Ãîñïîäà íà íåáåñàõ.

40
Ïðåâðàùåíèå â ïðîòèâîïîëîæíîå åñòü äåéñòâèå äàî, ñëàáîñòü
åñòü ñâîéñòâî äàî.

Èàê. 4:6. Íî òåì áîëüøóþ äàåò áëàãîäàòü; ïîñåìó è ñêàçàíî: Áîã


ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì äàåò áëàãîäàòü.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ &%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èñ. 53:7–12. Îí èñòÿçóåì áûë, íî ñòðàäàë äîáðîâîëüíî è íå îòêðûâàë
óñò Ñâîèõ; êàê îâöà, âåä¸í áûë Îí íà çàêëàíèå, è êàê àãíåö ïðåä
ñòðèãóùèì åãî áåçãëàñåí, òàê Îí íå îòâåðçàë óñò Ñâîèõ. Îò óç è
ñóäà Îí áûë âçÿò; íî ðîä Åãî êòî èçúÿñíèò? èáî Îí îòòîðãíóò îò
çåìëè æèâûõ; çà ïðåñòóïëåíèÿ íàðîäà Ìîåãî ïðåòåðïåë êàçíü. Åìó
íàçíà÷àëè ãðîá ñî çëîäåÿìè, íî Îí ïîãðåá¸í ó áîãàòîãî, ïîòîìó
÷òî íå ñäåëàë ãðåõà, è íå áûëî ëæè â óñòàõ Åãî. Íî Ãîñïîäó
óãîäíî áûëî ïîðàçèòü Åãî, è Îí ïðåäàë Åãî ìó÷åíèþ; êîãäà æå
äóøà Åãî ïðèíåñ¸ò æåðòâó óìèëîñòèâëåíèÿ, Îí óçðèò ïîòîìñòâî
äîëãîâå÷íîå, è âîëÿ Ãîñïîäíÿ áëàãîóñïåøíî áóäåò èñïîëíÿòüñÿ
ðóêîþ Åãî. Íà ïîäâèã äóøè Ñâîåé Îí áóäåò ñìîòðåòü ñ äîâîëüñòâîì;
÷ðåç ïîçíàíèå Åãî Îí, Ïðàâåäíèê, Ðàá Ìîé, îïðàâäàåò ìíîãèõ è
ãðåõè èõ íà Ñåáå ïîíåñ¸ò. Ïîñåìó ß äàì Åìó ÷àñòü ìåæäó âåëèêèìè,
è ñ ñèëüíûìè áóäåò äåëèòü äîáû÷ó, çà òî, ÷òî ïðåäàë äóøó Ñâîþ
íà ñìåðòü, è ê çëîäåÿì ïðè÷òåí áûë, òîãäà êàê Îí ïîí¸ñ íà Ñåáå
ãðåõ ìíîãèõ è çà ïðåñòóïíèêîâ ñäåëàëñÿ õîäàòàåì.

 ìèðå âñå âåùè ðîæäàþòñÿ â áûòèè, à áûòèå ðîæäàåòñÿ â íåáûòèè.

Âòîð. 29:29. Ñîêðûòîå ïðèíàäëåæèò Ãîñïîäó Áîãó íàøåìó, à îòêðûòîå


— íàì è ñûíàì íàøèì äî âåêà, ÷òîáû ìû èñïîëíÿëè âñå ñëîâà
çàêîíà ñåãî.
Àì. 3:7. Èáî Ãîñïîäü Áîã íè÷åãî íå äåëàåò, íå îòêðûâ Ñâîåé òàéíû
ðàáàì Ñâîèì, ïðîðîêàì.
Èàê. 2:18. Íî ñêàæåò êòî-íèáóäü: “òû èìååøü âåðó, à ÿ èìåþ äåëà”:
ïîêàæè ìíå âåðó òâîþ áåç äåë òâîèõ, à ÿ ïîêàæó òåáå âåðó ìîþ èç
äåë ìîèõ.
1 Êîð. 2:10. À íàì Áîã îòêðûë ýòî Äóõîì Ñâîèì; èáî Äóõ âñå
ïðîíèöàåò, è ãëóáèíû Áîæèè.
1 Èîàí. 2:27. Âïðî÷åì, ïîìàçàíèå, êîòîðîå âû ïîëó÷èëè îò Íåãî, â
âàñ ïðåáûâàåò, è âû íå èìååòå íóæäû, ÷òîáû êòî ó÷èë âàñ; íî êàê
ñàìîå ñèå ïîìàçàíèå ó÷èò âàñ âñåìó, è îíî èñòèííî è íåëîæíî, òî,
÷åìó îíî íàó÷èëî âàñ, â òîì ïðåáûâàéòå.
Èåç. 36:27. Âëîæó âíóòðü âàñ äóõ Ìîé è ñäåëàþ òî, ÷òî âû áóäåòå
õîäèòü â çàïîâåäÿõ Ìîèõ è óñòàâû Ìîè áóäåòå ñîáëþäàòü è
âûïîëíÿòü.
Ëóê. 17:21. È íå ñêàæóò: âîò, îíî çäåñü, èëè: âîò, òàì. Èáî âîò,
Öàðñòâèå Áîæèå âíóòðü âàñ åñòü.
&& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
41
×åëîâåê âûñøåé ó÷¸íîñòè, óçíàâ î äàî, ñòðåìèòñÿ ê åãî îñóùåñò-
âëåíèþ.

Ëóê. 2:40. Ìëàäåíåö æå âîçðàñòàë è óêðåïëÿëñÿ äóõîì, èñïîëíÿÿñü


ïðåìóäðîñòè, è áëàãîäàòü Áîæèÿ áûëà íà Íåì.
Äàí. 9:24–27. Ñåìüäåñÿò ñåäìèí îïðåäåëåíû äëÿ íàðîäà òâîåãî è
ñâÿòàãî ãîðîäà òâîåãî, ÷òîáû ïîêðûòî áûëî ïðåñòóïëåíèå, çàïå÷à-
òàíû áûëè ãðåõè è çàãëàæåíû áåççàêîíèÿ, è ÷òîáû ïðèâåäåíà
áûëà ïðàâäà âå÷íàÿ, è çàïå÷àòàíû áûëè âèäåíèå è ïðîðîê, è
ïîìàçàí áûë Ñâÿòûé ñâÿòûõ. Èòàê çíàé è ðàçóìåé: ñ òîãî âðåìåíè,
êàê âûéäåò ïîâåëåíèå î âîññòàíîâëåíèè Èåðóñàëèìà, äî Õðèñòà
Âëàäûêè ñåìü ñåäìèí è øåñòüäåñÿò äâå ñåäìèíû; è âîçâðàòèòñÿ
íàðîä è îáñòðîÿòñÿ óëèöû è ñòåíû, íî â òðóäíûå âðåìåíà. È ïî
èñòå÷åíèè øåñòèäåñÿòè äâóõ ñåäìèí ïðåäàí áóäåò ñìåðòè Õðèñòîñ,
è íå áóäåò; à ãîðîä è ñâÿòèëèùå ðàçðóøåíû áóäóò íàðîäîì âîæäÿ,
êîòîðûé ïðèä¸ò, è êîíåö åãî áóäåò êàê îò íàâîäíåíèÿ, è äî êîíöà
âîéíû áóäóò îïóñòîøåíèÿ. È óòâåðäèò çàâåò äëÿ ìíîãèõ îäíà
ñåäìèíà, à â ïîëîâèíå ñåäìèíû ïðåêðàòèòñÿ æåðòâà è ïðèíîøåíèå,
è íà êðûëå ñâÿòèëèùà áóäåò ìåðçîñòü çàïóñòåíèÿ, è îêîí÷àòåëüíàÿ
ïðåäîïðåäåëåííàÿ ãèáåëü ïîñòèãíåò îïóñòîøèòåëÿ”.
Çàõ. 9:9. Ëèêóé îò ðàäîñòè, äùåðü Ñèîíà, òîðæåñòâóé, äùåðü
Èåðóñàëèìà: ñå Öàðü òâîé ãðÿäåò ê òåáå, ïðàâåäíûé è ñïàñàþùèé,
êðîòêèé, ñèäÿùèé íà îñëèöå è íà ìîëîäîì îñëå, ñûíå ïîäúÿðåìíîé.
Ëóê. 19:41–44. È êîãäà ïðèáëèçèëñÿ ê ãîðîäó, òî, ñìîòðÿ íà íåãî,
çàïëàêàë î íåì è ñêàçàë: î, åñëè áû è òû õîòÿ â ñåé òâîé äåíü
óçíàë, ÷òî ñëóæèò ê ìèðó òâîåìó! Íî ýòî ñîêðûòî íûíå îò ãëàç
òâîèõ, èáî ïðèäóò íà òåáÿ äíè, êîãäà âðàãè òâîè îáëîæàò òåáÿ
îêîïàìè è îêðóæàò òåáÿ, è ñòåñíÿò òåáÿ îòîâñþäó, è ðàçîðÿò òåáÿ,
è ïîáüþò äåòåé òâîèõ â òåáå, è íå îñòàâÿò â òåáå êàìíÿ íà êàìíå çà
òî, ÷òî òû íå óçíàë âðåìåíè ïîñåùåíèÿ òâîåãî.
Èîàí. 17:4. ß ïðîñëàâèë Òåáÿ íà çåìëå, ñîâåðøèë äåëî, êîòîðîå
Òû ïîðó÷èë Ìíå èñïîëíèòü.
Èîàí. 19:30. Êîãäà æå Èèñóñ âêóñèë óêñóñà, ñêàçàë: ñîâåðøèëîñü!
È, ïðåêëîíèâ ãëàâó, ïðåäàë äóõ.

×åëîâåê ñðåäíåé ó÷åíîñòè, óçíàâ î äàî, òî ñîáëþäàåò åãî, òî


íàðóøàåò.

Ïðèò. 24:16. èáî ñåìü ðàç óïàäåò ïðàâåäíèê, è âñòàíåò; à íå÷åñòèâûå


âïàäóò â ïîãèáåëü.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ &'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
1 Èîàí. 2:1, 2. Äåòè ìîè! ñèå ïèøó âàì, ÷òîáû âû íå ñîãðåøàëè; à
åñëè áû êòî ñîãðåøèë, òî ìû èìååì õîäàòàÿ ïðåä Îòöåì, Èèñóñà
Õðèñòà, ïðàâåäíèêà; Îí åñòü óìèëîñòèâëåíèå çà ãðåõè íàøè, è íå
òîëüêî çà íàøè, íî è çà ãðåõè âñåãî ìèðà.

×åëîâåê íèçøåé ó÷åíîñòè, óçíàâ î äàî, ïîäâåðãàåò åãî íàñìåøêå.

Ìàòô. 7:6. Íå äàâàéòå ñâÿòûíè ïñàì è íå áðîñàéòå æåì÷óãà âàøåãî


ïåðåä ñâèíüÿìè, ÷òîáû îíè íå ïîïðàëè åãî íîãàìè ñâîèìè è,
îáðàòèâøèñü, íå ðàñòåðçàëè âàñ.
Ïðèò. 12:23. ×åëîâåê ðàññóäèòåëüíûé ñêðûâàåò çíàíèå, à ñåðäöå
ãëóïûõ âûñêàçûâàåò ãëóïîñòü.
Äåÿí. 17:32. Óñëûøàâ î âîñêðåñåíèè ìåðòâûõ, îäíè íàñìåõàëèñü, à
äðóãèå ãîâîðèëè: îá ýòîì ïîñëóøàåì òåáÿ â äðóãîå âðåìÿ.
Ãàë. 6:7, 8. Íå îáìàíûâàéòåñü: Áîã ïîðóãàåì íå áûâàåò. ×òî ïîñååò
÷åëîâåê, òî è ïîæí¸ò: ñåþùèé â ïëîòü ñâîþ îò ïëîòè ïîæíåò
òëåíèå, à ñåþùèé â äóõ îò äóõà ïîæí¸ò æèçíü âå÷íóþ.

Åñëè îíî íå ïîäâåðãàëîñü áû íàñìåøêå, íå ÿâëÿëîñü áû äàî.

Ìàòô. 22:14. èáî ìíîãî çâàíûõ, à ìàëî èçáðàííûõ.


Äåÿí. 17:32. Óñëûøàâ î âîñêðåñåíèè ì¸ðòâûõ, îäíè íàñìåõàëèñü, à
äðóãèå ãîâîðèëè: îá ýòîì ïîñëóøàåì òåáÿ â äðóãîå âðåìÿ.

Ïîýòîìó ñóùåñòâóåò ïîãîâîðêà: êòî óçíàåò äàî, ïîõîæ íà ò¸ìíîãî;


êòî ïðîíèêíåò â äàî, ïîõîæ íà îòñòóïàþùåãî; êòî íà âûñîòå äàî,
ïîõîæ íà çàáëóæäàþùåãîñÿ; ÷åëîâåê âûñøåé äîáðîäåòåëè ïîõîæ
íà ïðîñòîãî; âåëèêèé ïðîñâåù¸ííûé ïîõîæ íà ïðåçèðàåìîãî;

Èñ. 53:5. Íî Îí èçúÿçâëåí áûë çà ãðåõè íàøè è ìó÷èì çà áåççàêîíèÿ


íàøè; íàêàçàíèå ìèðà íàøåãî áûëî íà Íåì, è ðàíàìè Åãî ìû
èñöåëèëèñü.
Èñ. 53:7. Îí èñòÿçóåì áûë, íî ñòðàäàë äîáðîâîëüíî è íå îòêðûâàë
óñò Ñâîèõ; êàê îâöà, âåä¸í áûë Îí íà çàêëàíèå, è êàê àãíåö ïðåä
ñòðèãóùèì åãî áåçãëàñåí, òàê Îí íå îòâåðçàë óñò Ñâîèõ.
Ìàòô. 13:57. È ñîáëàçíÿëèñü î ͸ì. Èèñóñ æå ñêàçàë èì: íå áûâàåò
ïðîðîê áåç ÷åñòè, ðàçâå òîëüêî â îòå÷åñòâå ñâî¸ì è â äîìå ñâî¸ì.
Èîàí. 8:48–50. Íà ýòî Èóäåè îòâå÷àëè è ñêàçàëè Åìó: íå ïðàâäó ëè
ìû ãîâîðèì, ÷òî Òû Ñàìàðÿíèí è ÷òî áåñ â Òåáå? Èèñóñ îòâå÷àë:
âî Ìíå áåñà íåò; íî ß ÷òó Îòöà Ìîåãî, à âû áåñ÷åñòèòå Ìåíÿ.
Âïðî÷åì ß íå èùó Ìîåé ñëàâû: åñòü Èùóùèé è Ñóäÿùèé.
' ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 10:17–20. Ïîòîìó ëþáèò Ìåíÿ Îòåö, ÷òî ß îòäàþ æèçíü Ìîþ,
÷òîáû îïÿòü ïðèíÿòü å¸. Íèêòî íå îòíèìàåò å¸ ó Ìåíÿ, íî ß Ñàì
îòäàþ å¸. Èìåþ âëàñòü îòäàòü å¸ è âëàñòü èìåþ îïÿòü ïðèíÿòü å¸.
Ñèþ çàïîâåäü ïîëó÷èë ß îò Îòöà Ìîåãî. Îò ýòèõ ñëîâ îïÿòü
ïðîèçîøëà ìåæäó Èóäåÿìè ðàñïðÿ. Ìíîãèå èç íèõ ãîâîðèëè: Îí
îäåðæèì áåñîì è áåçóìñòâóåò; ÷òî ñëóøàåòå Åãî?

áåçãðàíè÷íàÿ äîáðîäåòåëüíîñòü ïîõîæà íà å¸ íåäîñòàòîê; ðàñ-


ïðîñòðàíåíèå äîáðîäåòåëüíîñòè ïîõîæà íà å¸ ðàñõèùåíèå;
èñòèííàÿ ïðàâäà ïîõîæà íà å¸ îòñóòñòâèå.

Ëóê. 11:35. Èòàê, ñìîòðè: ñâåò, êîòîðûé â òåáå, íå åñòü ëè òüìà?


Åô. 4:17–25. Ïîñåìó ÿ ãîâîðþ è çàêëèíàþ Ãîñïîäîì, ÷òîáû âû
áîëåå íå ïîñòóïàëè, êàê ïîñòóïàþò ïðî÷èå íàðîäû, ïî ñóåòíîñòè
óìà ñâîåãî, áóäó÷è ïîìðà÷åíû â ðàçóìå, îò÷óæäåíû îò æèçíè
Áîæèåé, ïî ïðè÷èíå èõ íåâåæåñòâà è îæåñòî÷åíèÿ ñåðäöà èõ. Îíè,
äîéäÿ äî áåñ÷óâñòâèÿ, ïðåäàëèñü ðàñïóòñòâó òàê, ÷òî äåëàþò âñÿêóþ
íå÷èñòîòó ñ íåíàñûòèìîñòüþ. Íî âû íå òàê ïîçíàëè Õðèñòà; ïîòîìó
÷òî âû ñëûøàëè î ͸ì è â ͸ì íàó÷èëèñü, — òàê êàê èñòèíà âî
Èèñóñå, — îòëîæèòü ïðåæíèé îáðàç æèçíè âåòõîãî ÷åëîâåêà,
èñòëåâàþùåãî â îáîëüñòèòåëüíûõ ïîõîòÿõ, à îáíîâèòüñÿ äóõîì óìà
âàøåãî è îáëå÷üñÿ â íîâîãî ÷åëîâåêà, ñîçäàííîãî ïî Áîãó, â
ïðàâåäíîñòè è ñâÿòîñòè èñòèíû. Ïîñåìó, îòâåðãíóâ ëîæü, ãîâîðèòå
èñòèíó êàæäûé áëèæíåìó ñâîåìó, ïîòîìó ÷òî ìû ÷ëåíû äðóã äðóãó.

Âåëèêèé êâàäðàò íå èìååò óãëîâ; áîëüøîé ñîñóä äîëãî èçãîòîâ-


ëÿåòñÿ; ñèëüíûé çâóê íåëüçÿ óñëûøàòü; âåëèêèé îáðàç íå èìååò
ôîðìû. Äàî ñêðûòî îò íàñ è íå èìååò èìåíè. Íî òîëüêî îíî ñïîñîáíî
ïîìî÷ü âñåì ñóùåñòâàì è ïðèâåñòè èõ ê ñîâåðøåíñòâó.

Èîàí. 3:8. Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò, è ãîëîñ åãî ñëûøèøü, à íå


çíàåøü, îòêóäà ïðèõîäèò è êóäà óõîäèò: òàê áûâàåò ñî âñÿêèì,
ðîæä¸ííûì îò Äóõà.
Èñ. 6:10. Èáî îãðóáåëî ñåðäöå íàðîäà ñåãî, è óøàìè ñ òðóäîì
ñëûøàò, è î÷è ñâîè ñîìêíóëè, äà íå óçðÿò î÷àìè, è íå óñëûøàò
óøàìè, è íå óðàçóìåþò ñåðäöåì, è íå îáðàòÿòñÿ, ÷òîáû ß èñöåëèë
èõ.
42
Äàî ðîæäàåò îäíî, îäíî ðîæäàåò äâà, äâà ðîæäàþò òðè, à òðè
ðîæäàþò âñå ñóùåñòâà.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ '
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åâð. 1:5. Èáî êîìó êîãäà èç Àíãåëîâ ñêàçàë Áîã: Òû Ñûí Ìîé, ß
íûíå ðîäèë Òåáÿ? È åù¸: ß áóäó Åìó Îòöåì, è Îí áóäåò Ìíå
Ñûíîì?
Ìàð. 4:26–34. È ñêàçàë: Öàðñòâèå Áîæèå ïîäîáíî òîìó, êàê åñëè
÷åëîâåê áðîñèò ñåìÿ â çåìëþ, è ñïèò, è âñòàåò íî÷üþ è äí¸ì; è êàê
ñåìÿ âñõîäèò è ðàñò¸ò, íå çíàåò îí, èáî çåìëÿ ñàìà ñîáîþ ïðîèçâîäèò
ñïåðâà çåëåíü, ïîòîì êîëîñ, ïîòîì ïîëíîå çåðíî â êîëîñå. Êîãäà
æå ñîçðååò ïëîä, íåìåäëåííî ïîñûëàåò ñåðï, ïîòîìó ÷òî íàñòàëà
æàòâà. È ñêàçàë: ÷åìó óïîäîáèì Öàðñòâèå Áîæèå? èëè êàêîþ ïðèò÷åþ
èçîáðàçèì åãî? Îíî — êàê çåðíî ãîð÷è÷íîå, êîòîðîå, êîãäà ñååòñÿ
â çåìëþ, åñòü ìåíüøå âñåõ ñåìÿí íà çåìëå; à êîãäà ïîñåÿíî,
âñõîäèò è ñòàíîâèòñÿ áîëüøå âñåõ çëàêîâ, è ïóñêàåò áîëüøèå âåòâè,
òàê ÷òî ïîä òåíüþ åãî ìîãóò óêðûâàòüñÿ ïòèöû íåáåñíûå. È òàêîâûìè
ìíîãèìè ïðèò÷àìè ïðîïîâåäûâàë èì ñëîâî, ñêîëüêî îíè ìîãëè
ñëûøàòü. Áåç ïðèò÷è æå íå ãîâîðèë èì, à ó÷åíèêàì íàåäèíå
èçúÿñíÿë âñ¸.

Âñå ñóùåñòâà íîñÿò â ñåáå èíü è ÿí, íàïîëíåíû öè è îáðàçóþò


ãàðìîíèþ.

Ìàòô. 19:17. Îí æå ñêàçàë åìó: ÷òî òû íàçûâàåøü Ìåíÿ áëàãèì?


Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí Áîã. Åñëè æå õî÷åøü âîéòè â
æèçíü âå÷íóþ, ñîáëþäè çàïîâåäè.
Ìàòô. 20:15. Ðàçâå ÿ íå âëàñòåí â ñâîåì äåëàòü, ÷òî õî÷ó? èëè ãëàç
òâîé çàâèñòëèâ îòòîãî, ÷òî ÿ äîáð?
Ëóê. 11:13. Èòàê, åñëè âû, áóäó÷è çëû, óìååòå äàÿíèÿ áëàãèå äàâàòü
äåòÿì âàøèì, òåì áîëåå Îòåö Íåáåñíûé äàñò Äóõà Ñâÿòàãî ïðîñÿùèì
ó Íåãî.

Ëþäè íå ëþáÿò èìåíà “îäèíîêèé”, “ñèðûé”, “íåñ÷àñòëèâûé”.


Ìåæäó òåì öàðè è êíÿçüÿ ýòèìè èìåíàìè íàçûâàþò ñåáÿ.

Ëóê. 9:58. Èèñóñ ñêàçàë åìó: ëèñèöû èìåþò íîðû, è ïòèöû íåáåñ-
íûå — ãíåçäà; à Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå èìååò, ãäå ïðèêëîíèòü
ãîëîâó.

Ïîýòîìó âåùè âîçâûøàþòñÿ, êîãäà èõ ïðèíèæàþò, è ïðèíèæàþòñÿ,


êîãäà èõ âîçâûøàþò.

Ìàòô. 19:30. Ìíîãèå æå áóäóò ïåðâûå ïîñëåäíèìè, è ïîñëåäíèå


ïåðâûìè.
' ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ëóê. 14:11. Èáî âñÿêèé âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ óíèæåí áóäåò, à
óíèæàþùèé ñåáÿ âîçâûñèòñÿ.
Ñèð. 2:5. Èáî çîëîòî èñïûòûâàåòñÿ â îãíå, à ëþäè, óãîäíûå Áîãó, –
â ãîðíèëå óíè÷èæåíèÿ.

×åìó ëþäè ó÷àò, òîìó îáó÷àþ è ÿ: ñèëüíûå è æåñòîêèå íå óìèðàþò


ñâîåé ñìåðòüþ. Ýòèì ÿ ðóêîâîäñòâóþñü â ñâî¸ì îáó÷åíèè.

Ìàòô. 13:54. È, ïðèäÿ â îòå÷åñòâî Ñâîå, ó÷èë èõ â ñèíàãîãå èõ, òàê


÷òî îíè èçóìëÿëèñü è ãîâîðèëè: îòêóäà ó Íåãî òàêàÿ ïðåìóäðîñòü è
ñèëû?
Ìàð. 10:18. Èèñóñ ñêàçàë åìó: ÷òî òû íàçûâàåøü Ìåíÿ áëàãèì?
Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí Áîã.
Ìàòô. 10:34–38. Íå äóìàéòå, ÷òî ß ïðèø¸ë ïðèíåñòè ìèð íà çåìëþ;
íå ìèð ïðèø¸ë ß ïðèíåñòè, íî ìå÷, èáî ß ïðèø¸ë ðàçäåëèòü
÷åëîâåêà ñ îòöîì åãî, è äî÷ü ñ ìàòåðüþ å¸, è íåâåñòêó ñî ñâåêðîâüþ
åå. È âðàãè ÷åëîâåêó — äîìàøíèå åãî. Êòî ëþáèò îòöà èëè ìàòü
áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî ëþáèò ñûíà èëè äî÷ü
áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî íå áåð¸ò êðåñòà
ñâîåãî è ñëåäóåò çà Ìíîþ, òîò íå äîñòîèí Ìåíÿ.
Ëóê. 11:13. Èòàê, åñëè âû, áóäó÷è çëû, óìååòå äàÿíèÿ áëàãèå äàâàòü
äåòÿì âàøèì, òåì áîëåå Îòåö Íåáåñíûé äàñò Äóõà Ñâÿòàãî ïðîñÿùèì
ó Íåãî.
Ëóê. 23:46. Èèñóñ, âîçãëàñèâ ãðîìêèì ãîëîñîì, ñêàçàë: Îò÷å! â ðóêè
Òâîè ïðåäàþ äóõ Ìîé. È, ñèå ñêàçàâ, èñïóñòèë äóõ.
Åêêë. 12:7. È âîçâðàòèòñÿ ïðàõ â çåìëþ, ÷åì îí è áûë; à äóõ
âîçâðàòèëñÿ ê Áîãó, Êîòîðûé äàë åãî.
43
 Ïîäíåáåñíîé ñàìûå ñëàáûå ïîáåæäàþò ñàìûõ ñèëüíûõ.

1 Êîð. 1:26–29. Ïîñìîòðèòå, áðàòèÿ, êòî âû, ïðèçâàííûå: íå ìíîãî


èç âàñ ìóäðûõ ïî ïëîòè, íå ìíîãî ñèëüíûõ, íå ìíîãî áëàãîðîäíûõ;
íî Áîã èçáðàë íåìóäðîå ìèðà, ÷òîáû ïîñðàìèòü ìóäðûõ, è íåìîùíîå
ìèðà èçáðàë Áîã, ÷òîáû ïîñðàìèòü ñèëüíîå; è íåçíàòíîå ìèðà è
óíè÷èæåííîå è íè÷åãî íå çíà÷àùåå èçáðàë Áîã, ÷òîáû óïðàçäíèòü
çíà÷àùåå, — äëÿ òîãî, ÷òîáû íèêàêàÿ ïëîòü íå õâàëèëàñü ïðåä
Áîãîì.
Äàí. 7:27. Öàðñòâî æå è âëàñòü è âåëè÷èå öàðñòâåííîå âî âñåé
Ïîäíåáåñíîé äàíî áóäåò íàðîäó ñâÿòûõ Âñåâûøíåãî, Êîòîðîãî
öàðñòâî — öàðñòâî âå÷íîå, è âñå âëàñòèòåëè áóäóò ñëóæèòü è
ïîâèíîâàòüñÿ Åìó.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ '!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åô. 6:12. Ïîòîìó ÷òî íàøà áðàíü íå ïðîòèâ êðîâè è ïëîòè, íî
ïðîòèâ íà÷àëüñòâ, ïðîòèâ âëàñòåé, ïðîòèâ ìèðîïðàâèòåëåé òüìû
âåêà ñåãî, ïðîòèâ äóõîâ çëîáû Ïîäíåáåñíîé.
Îòêð. 21:23, 24. È ãîðîä íå èìååò íóæäû íè â ñîëíöå, íè â ëóíå äëÿ
îñâåùåíèÿ ñâîåãî, èáî ñëàâà Áîæèÿ îñâåòèëà åãî, è ñâåòèëüíèê
åãî — Àãíåö. Ñïàñ¸ííûå íàðîäû áóäóò õîäèòü âî ñâåòå åãî, è öàðè
çåìíûå ïðèíåñóò â íåãî ñëàâó è ÷åñòü ñâîþ.
Äåÿí. 26:22–32. Íî, ïîëó÷èâ ïîìîùü îò Áîãà, ÿ äî ñåãî äíÿ ñòîþ,
ñâèäåòåëüñòâóÿ ìàëîìó è âåëèêîìó, íè÷åãî íå ãîâîðÿ, êðîìå òîãî,
î ÷åì ïðîðîêè è Ìîèñåé ãîâîðèëè, ÷òî ýòî áóäåò, òî åñòü ÷òî
Õðèñòîñ èìåë ïîñòðàäàòü è, âîññòàâ ïåðâûé èç ì¸ðòâûõ, âîçâåñòèòü
ñâåò íàðîäó Èóäåéñêîìó è ÿçû÷íèêàì. Êîãäà îí òàê çàùèùàëñÿ,
Ôåñò ãðîìêèì ãîëîñîì ñêàçàë: áåçóìñòâóåøü òû, Ïàâåë! áîëüøàÿ
ó÷åíîñòü äîâîäèò òåáÿ äî ñóìàñøåñòâèÿ. Íåò, äîñòîïî÷òåííûé Ôåñò,
ñêàçàë îí, ÿ íå áåçóìñòâóþ, íî ãîâîðþ ñëîâà èñòèíû è çäðàâîãî
ñìûñëà. Èáî çíàåò îá ýòîì öàðü, ïåðåä êîòîðûì è ãîâîðþ ñìåëî.
ß îòíþäü íå âåðþ, ÷òîáû îò íåãî áûëî ÷òî-íèáóäü èç ñåãî ñêðûòî;
èáî ýòî íå â óãëó ïðîèñõîäèëî. Âåðèøü ëè, öàðü Àãðèïïà, ïðîðîêàì?
Çíàþ, ÷òî âåðèøü. Àãðèïïà ñêàçàë Ïàâëó: òû íåìíîãî íå óáåæäàåøü
ìåíÿ ñäåëàòüñÿ Õðèñòèàíèíîì. Ïàâåë ñêàçàë: ìîëèë áû ÿ Áîãà,
÷òîáû ìàëî ëè, ìíîãî ëè, íå òîëüêî òû, íî è âñå, ñëóøàþùèå
ìåíÿ ñåãîäíÿ, ñäåëàëèñü òàêèìè, êàê ÿ, êðîìå ýòèõ óç. Êîãäà îí
ñêàçàë ýòî, öàðü è ïðàâèòåëü, Âåðåíèêà è ñèäåâøèå ñ íèìè âñòàëè;
è, îòîéäÿ â ñòîðîíó, ãîâîðèëè ìåæäó ñîáîþ, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê
íè÷åãî, äîñòîéíîãî ñìåðòè èëè óç, íå äåëàåò. È ñêàçàë Àãðèïïà
Ôåñòó: ìîæíî áûëî áû îñâîáîäèòü ýòîãî ÷åëîâåêà, åñëè áû îí íå
ïîòðåáîâàë ñóäà ó êåñàðÿ. Ïîñåìó è ðåøèëñÿ ïðàâèòåëü ïîñëàòü
åãî ê êåñàðþ.

Íåáûòèå ïðîíèêàåò âåçäå è âñþäó.

Ïðåì. Ñîë. 7:24. Èáî ïðåìóäðîñòü ïîäâèæíåå âñÿêîãî äâèæåíèÿ, è


ïî ÷èñòîòå ñâîåé ñêâîçü âñå ïðîõîäèò è ïðîíèêàåò.
Åâð. 4:12. Èáî ñëîâî Áîæèå æèâî è äåéñòâåííî è îñòðåå âñÿêîãî
ìå÷à îáîþäîîñòðîãî: îíî ïðîíèêàåò äî ðàçäåëåíèÿ äóøè è äóõà,
ñîñòàâîâ è ìîçãîâ, è ñóäèò ïîìûøëåíèÿ è íàìåðåíèÿ ñåðäå÷íûå.
1 Êîð. 2:10. À íàì Áîã îòêðûë ýòî Äóõîì Ñâîèì; èáî Äóõ âñ¸
ïðîíèöàåò, è ãëóáèíû Áîæèè.
Ñèð. 42:18–20. Îí ïðîíèêàåò áåçäíó è ñåðäöå è âèäèò âñå èçãèáû
èõ; èáî Ãîñïîäü çíàåò âñÿêîå âåäåíèå è ïðîçèðàåò â çíàìåíèÿ
âåêà, âîçâåùàÿ ïðîøåäøåå è áóäóùåå è îòêðûâàÿ ñëåäû
'" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñîêðîâåííîãî; íå ìèíóåò Åãî íèêàêîå ïîìûøëåíèå è íå óòàèòñÿ îò
Íåãî íè îäíî ñëîâî.

Âîò ïî÷åìó ÿ çíàþ ïîëüçó îò íåäåÿíèÿ.  Ïîäíåáåñíîé íåò íè÷åãî,


÷òî ìîæíî áûëî áû ñðàâíèòü ñ ó÷åíèåì, íå ïðèáåãàþùèì ê ñëîâàì,
è ïîëüçîé îò íåäåÿíèÿ.

Ïðèò. 10:19. Ïðè ìíîãîñëîâèè íå ìèíîâàòü ãðåõà, à ñäåðæèâàþùèé


óñòà ñâîè — ðàçóìåí.
Ìàòô. 6:5–8. È êîãäà ìîëèøüñÿ, íå áóäü, êàê ëèöåìåðû, êîòîðûå
ëþáÿò â ñèíàãîãàõ è íà óãëàõ óëèö, îñòàíàâëèâàÿñü, ìîëèòüñÿ,
÷òîáû ïîêàçàòüñÿ ïåðåä ëþäüìè. Èñòèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî îíè óæå
ïîëó÷àþò íàãðàäó ñâîþ. Òû æå, êîãäà ìîëèøüñÿ, âîéäè â êîìíàòó
òâîþ è, çàòâîðèâ äâåðü òâîþ, ïîìîëèñü Îòöó òâîåìó, Êîòîðûé
âòàéíå; è Îòåö òâîé, âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî. À ìîëÿñü,
íå ãîâîðèòå ëèøíåãî, êàê ÿçû÷íèêè, èáî îíè äóìàþò, ÷òî â
ìíîãîñëîâèè ñâîåì áóäóò óñëûøàíû; íå óïîäîáëÿéòåñü èì, èáî
çíàåò Îòåö âàø, â ÷åì âû èìååòå íóæäó, ïðåæäå âàøåãî ïðîøåíèÿ
ó Íåãî.
Åâð. 4:3. À âõîäèì â ïîêîé ìû óâåðîâàâøèå, òàê êàê Îí ñêàçàë: “ß
ïîêëÿëñÿ â ãíåâå Ìî¸ì, ÷òî îíè íå âîéäóò â ïîêîé Ìîé”, õîòÿ äåëà
Åãî áûëè ñîâåðøåíû åù¸ â íà÷àëå ìèðà.
Åâð. 3:18. Ïðîòèâ êîãî æå êëÿëñÿ, ÷òî íå âîéäóò â ïîêîé Åãî, êàê íå
ïðîòèâ íåïîêîðíûõ?
1 Ïåò. 3:1, 2. Òàêæå è âû, æåíû, ïîâèíóéòåñü ñâîèì ìóæüÿì, ÷òîáû
òå èç íèõ, êîòîðûå íå ïîêîðÿþòñÿ ñëîâó, æèòèåì æ¸í ñâîèõ áåç
ñëîâà ïðèîáðåòàåìû áûëè, êîãäà óâèäÿò âàøå ÷èñòîå, áîãîáîÿç-
íåííîå æèòèå.
Ìàð. 4:18, 19. Ïîñåÿííîå â òåðíèè îçíà÷àåò ñëûøàùèõ ñëîâî, íî â
êîòîðûõ çàáîòû âåêà ñåãî, îáîëüùåíèå áîãàòñòâîì è äðóãèå
ïîæåëàíèÿ, âõîäÿ â íèõ, çàãëóøàþò ñëîâî, è îíî áûâàåò áåç ïëîäà.
Èåð. 6:19. Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: îñòàíîâèòåñü íà ïóòÿõ âàøèõ è
ðàññìîòðèòå, è ðàññïðîñèòå î ïóòÿõ äðåâíèõ, ãäå ïóòü äîáðûé, è
èäèòå ïî íåìó, è íàéä¸òå ïîêîé äóøàì âàøèì. Íî îíè ñêàçàëè: “íå
ïîéä¸ì”. È ïîñòàâèë ß ñòðàæåé íàä âàìè, ñêàçàâ: “ñëóøàéòå çâóêà
òðóáû”. Íî îíè ñêàçàëè: “íå áóäåì ñëóøàòü”. Èòàê ñëóøàéòå, íàðîäû,
è çíàé, ñîáðàíèå, ÷òî ñ íèìè áóäåò. Ñëóøàé, çåìëÿ: âîò, ß ïðèâåäó
íà íàðîä ñåé ïàãóáó, ïëîä ïîìûñëîâ èõ; èáî îíè ñëîâ Ìîèõ íå
ñëóøàëè è çàêîí Ìîé îòâåðãëè.
Ìàòô. 11:28–30. Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåí¸ííûå,
è ß óñïîêîþ âàñ; âîçüìèòå èãî Ìî¸ íà ñåáÿ è íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ,
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ '#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
èáî ß êðîòîê è ñìèð¸í ñåðäöåì, è íàéäåòå ïîêîé äóøàì âàøèì;
èáî èãî Ìîå áëàãî, è áðåìÿ Ìî¸ ëåãêî.
1 Êîð. 14:14, 15. Èáî êîãäà ÿ ìîëþñü íà íåçíàêîìîì ÿçûêå, òî õîòÿ
äóõ ìîé è ìîëèòñÿ, íî óì ìîé îñòàåòñÿ áåç ïëîäà. ×òî æå äåëàòü?
Ñòàíó ìîëèòüñÿ äóõîì, ñòàíó ìîëèòüñÿ è óìîì; áóäó ïåòü äóõîì,
áóäó ïåòü è óìîì.
1 Êîð. 14:21. Â çàêîíå íàïèñàíî: èíûìè ÿçûêàìè è èíûìè óñòàìè
áóäó ãîâîðèòü íàðîäó ñåìó; íî è òîãäà íå ïîñëóøàþò Ìåíÿ, ãîâîðèò
Ãîñïîäü.
Èñ. 29:24. Òîãäà áëóæäàþùèå äóõîì ïîçíàþò ìóäðîñòü è íåïîêîð-
íûå íàó÷àòñÿ ïîñëóøàíèþ.
Èàê. 1:5–8. Åñëè æå ó êîãî èç âàñ íåäîñòàåò ìóäðîñòè, äà ïðîñèò ó
Áîãà, äàþùåãî âñåì ïðîñòî è áåç óïð¸êîâ, — è äàñòñÿ åìó. Íî äà
ïðîñèò ñ âåðîþ, íèìàëî íå ñîìíåâàÿñü, ïîòîìó ÷òî ñîìíåâàþùèéñÿ
ïîäîáåí ìîðñêîé âîëíå, âåòðîì ïîäíèìàåìîé è ðàçâåâàåìîé. Äà
íå äóìàåò òàêîé ÷åëîâåê ïîëó÷èòü ÷òî-íèáóäü îò Ãîñïîäà. ×åëîâåê
ñ äâîÿùèìèñÿ ìûñëÿìè íå òâ¸ðä âî âñåõ ïóòÿõ ñâîèõ.
Èàê. 1:17. Âñÿêîå äàÿíèå äîáðîå è âñÿêèé äàð ñîâåðø¸ííûé íèñõîäèò
ñâûøå, îò Îòöà ñâåòîâ, ó Êîòîðîãî íåò èçìåíåíèÿ è íè òåíè
ïåðåìåíû.
Ðèì. 8:26. Òàêæå è Äóõ ïîäêðåïëÿåò íàñ â íåìîùàõ íàøèõ; èáî ìû
íå çíàåì, î ÷¸ì ìîëèòüñÿ, êàê äîëæíî, íî Ñàì Äóõ õîäàòàéñòâóåò
çà íàñ âîçäûõàíèÿìè íåèçðå÷åííûìè.

44
×òî áëèæå — ñëàâà èëè æèçíü?

Èîàí. 10:18. Íèêòî íå îòíèìàåò å¸ ó Ìåíÿ, íî ß Ñàì îòäàþ å¸.


Èìåþ âëàñòü îòäàòü å¸ è âëàñòü èìåþ îïÿòü ïðèíÿòü å¸. Ñèþ
çàïîâåäü ïîëó÷èë ß îò Îòöà Ìîåãî.
Èîàí. 8:53–58. Íåóæåëè Òû áîëüøå îòöà íàøåãî Àâðààìà, êîòîðûé
óìåð? è ïðîðîêè óìåðëè: ÷åì Òû Ñåáÿ äåëàåøü? Èèñóñ îòâå÷àë:
åñëè ß Ñàì Ñåáÿ ñëàâëþ, òî ñëàâà Ìîÿ íè÷òî. Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò
Îòåö Ìîé, î Êîòîðîì âû ãîâîðèòå, ÷òî Îí Áîã âàø. È âû íå
ïîçíàëè Åãî, à ß çíàþ Åãî; è åñëè ñêàæó, ÷òî íå çíàþ Åãî, òî áóäó
ïîäîáíûé âàì ëæåö. Íî ß çíàþ Åãî è ñîáëþäàþ ñëîâî Åãî. Àâðààì,
îòåö âàø, ðàä áûë óâèäåòü äåíü Ìîé; è óâèäåë è âîçðàäîâàëñÿ. Íà
ýòî ñêàçàëè Åìó Èóäåè: Òåáå íåò åùå ïÿòèäåñÿòè ëåò, — è Òû
âèäåë Àâðààìà? Èèñóñ ñêàçàë èì: èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì:
ïðåæäå íåæåëè áûë Àâðààì, ß åñìü.
'$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
×òî äîðîæå — æèçíü èëè áîãàòñòâî?

×èñ. 35:31. È íå áåðèòå âûêóïà çà äóøó óáèéöû, êîòîðûé ïîâèíåí


ñìåðòè, íî åãî äîëæíî ïðåäàòü ñìåðòè.
Ìàòô. 16:26. Êàêàÿ ïîëüçà ÷åëîâåêó, åñëè îí ïðèîáðåò¸ò âåñü ìèð, à
äóøå ñâîåé ïîâðåäèò? èëè êàêîé âûêóï äàñò ÷åëîâåê çà äóøó ñâîþ?

×òî òÿæåëåå ïåðåæèòü — ïðèîáðåòåíèå èëè ïîòåðþ?

Èîàí. 6:61. Íî Èèñóñ, çíàÿ Ñàì â Ñåáå, ÷òî ó÷åíèêè Åãî ðîïùóò íà
òî, ñêàçàë èì: ýòî ëè ñîáëàçíÿåò âàñ?
Èîàí. 16:12. Åù¸ ìíîãîå èìåþ ñêàçàòü âàì; íî âû òåïåðü íå ìîæåòå
âìåñòèòü.

Êòî ìíîãîå ñáåðåãàåò, òîò ïîíåñ¸ò áîëüøèå ïîòåðè. Êòî ìíîãî


íàêàïëèâàåò, òîò ïîòåðïèò áîëüøèå óáûòêè.

Ëóê. 12:16–21. È ñêàçàë èì ïðèò÷ó: ó îäíîãî áîãàòîãî ÷åëîâåêà áûë


õîðîøèé óðîæàé â ïîëå; è îí ðàññóæäàë ñàì ñ ñîáîþ: ÷òî ìíå
äåëàòü? íåêóäà ìíå ñîáðàòü ïëîäîâ ìîèõ? È ñêàçàë: âîò ÷òî ñäåëàþ:
ñëîìàþ æèòíèöû ìîè è ïîñòðîþ áîëüøèå, è ñîáåðó òóäà âåñü
õëåá ìîé è âñ¸ äîáðî ìî¸, è ñêàæó äóøå ìîåé: äóøà! ìíîãî äîáðà
ëåæèò ó òåáÿ íà ìíîãèå ãîäû: ïîêîéñÿ, åøü, ïåé, âåñåëèñü. Íî Áîã
ñêàçàë åìó: áåçóìíûé! â ñèþ íî÷ü äóøó òâîþ âîçüìóò ó òåáÿ; êîìó
æå äîñòàíåòñÿ òî, ÷òî òû çàãîòîâèë? Òàê áûâàåò ñ òåì, êòî ñîáèðàåò
ñîêðîâèùà äëÿ ñåáÿ, à íå â Áîãà áîãàòååò.

Êòî çíàåò ìåðó, ó òîãî íå áóäåò íåóäà÷è. Êòî çíàåò ïðåäåë, òîò íå
áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ îïàñíîñòè. Îí ìîæåò ñòàòü äîëãîâå÷íûì.

1 Òèì. 6:6. Âåëèêîå ïðèîáðåòåíèå — áûòü áëàãî÷åñòèâûì è äî-


âîëüíûì.
Ïðèò. 16:16. Ïðèîáðåòåíèå ìóäðîñòè ãîðàçäî ëó÷øå çîëîòà, è
ïðèîáðåòåíèå ðàçóìà ïðåäïî÷òèòåëüíåå îòáîðíîãî ñåðåáðà.
Ñèð. 37:8. Îò ñîâåòíèêà îõðàíÿé äóøó òâîþ è íàïåðåä óçíàé, ÷òî
åìó íóæíî; èáî, ìîæåò áûòü, îí áóäåò ñîâåòîâàòü äëÿ ñàìîãî ñåáÿ.

45
Âûñøåå ñîâåðøåíñòâî ïîõîæå íà íåñîâåðøåííîå, íî åãî äåéñòâèå
íå ìîæåò áûòü íàðóøåíî; âåëèêàÿ ïîëíîòà ïîõîæà íà ïóñòîòó, íî
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ '%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
å¸ äåéñòâèå íåèñ÷åðïàåìî. Âåëèêàÿ ïðÿìîòà ïîõîæà íà êðèâèçíó;
âåëèêîå îñòðîóìèå ïîõîæå íà ãëóïîñòü; âåëèêèé îðàòîð ïîõîæ íà
çàèêó.

Èîàí. 6:60–63. Ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ Åãî, ñëûøà òî, ãîâîðèëè: êàêèå


ñòðàííûå ñëîâà! êòî ìîæåò ýòî ñëóøàòü? Íî Èèñóñ, çíàÿ Ñàì â
Ñåáå, ÷òî ó÷åíèêè Åãî ðîïùóò íà òî, ñêàçàë èì: ýòî ëè ñîáëàçíÿåò
âàñ? ×òî æ, åñëè óâèäèòå Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî âîñõîäÿùåãî òóäà,
ãäå áûë ïðåæäå? Äóõ æèâîòâîðèò; ïëîòü íå ïîëüçóåò íèìàëî. Ñëîâà,
êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ñóòü äóõ è æèçíü.
Èñ. 53:1, 2. Êòî ïîâåðèë ñëûøàííîìó îò íàñ è êîìó îòêðûëàñü
ìûøöà Ãîñïîäíÿ? Èáî Îí âçîø¸ë ïðåä Íèì, êàê îòïðûñê è êàê
ðîñòîê èç ñóõîé çåìëè; íåò â Íåì íè âèäà, íè âåëè÷èÿ; è ìû
âèäåëè Åãî, è íå áûëî â Íåì âèäà, êîòîðûé ïðèâëåêàë áû íàñ ê
Íåìó.

Õîäüáà ïîáåæäàåò õîëîä, ïîêîé ïîáåæäàåò æàðó. Ñïîêîéñòâèå


ñîçäàåò ïîðÿäîê â ìèðå.

1 Êîð. 14:33. Ïîòîìó ÷òî Áîã íå åñòü Áîã íåóñòðîéñòâà, íî ìèðà.


Òàê áûâàåò âî âñåõ öåðêâàõ ó ñâÿòûõ.

46
Êîãäà â ñòðàíå ñóùåñòâóåò äàî, ëîøàäè óíàâîæèâàþò çåìëþ; êîãäà
â ñòðàíå îòñóòñòâóåò äàî, áîåâûå êîíè ïàñóòñÿ â îêðåñòíîñòÿõ. Íåò
áîëüøå íåñ÷àñòüÿ, ÷åì íåçíàíèå ãðàíèöû ñâîåé ñòðàñòè, è íåò
áîëüøåé îïàñíîñòè, ÷åì ñòðåìëåíèå ê ïðèîáðåòåíèþ áîãàòñòâ.
Ïîýòîìó, êòî óìååò óäîâëåòâîðÿòüñÿ, âñåãäà äîâîëåí ñâîåé
æèçíüþ.

Ïðèò. 4:23. Áîëüøå âñåãî õðàíèìîãî õðàíè ñåðäöå òâî¸


, ïîòîìó ÷òî èç íåãî èñòî÷íèêè æèçíè.
Ïðèò. 25:28. ×òî ãîðîä ðàçðóøåííûé, áåç ñòåí, òî ÷åëîâåê, íå
âëàäåþùèé äóõîì ñâîèì.
1 Òèì. 6:6. Âåëèêîå ïðèîáðåòåíèå — áûòü áëàãî÷åñòèâûì è äî-
âîëüíûì.
Ïðèò. 1:19–33. Òàêîâû ïóòè âñÿêîãî, êòî àë÷åò ÷óæîãî äîáðà: îíî
îòíèìàåò æèçíü ó çàâëàäåâøåãî èì. Ïðåìóäðîñòü âîçãëàøàåò íà
óëèöå, íà ïëîùàäÿõ âîçâûøàåò ãîëîñ ñâîé, â ãëàâíûõ ìåñòàõ
ñîáðàíèé ïðîïîâåäóåò, ïðè âõîäàõ â ãîðîäñêèå âîðîòà ãîâîðèò
ðå÷ü ñâîþ: “äîêîëå, íåâåæäû, áóäåòå ëþáèòü íåâåæåñòâî? äîêîëå
áóéíûå áóäóò óñëàæäàòüñÿ áóéñòâîì? äîêîëå ãëóïöû áóäóò íåíàâèäåòü
'& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
çíàíèå? Îáðàòèòåñü ê ìîåìó îáëè÷åíèþ: âîò, ÿ èçîëüþ íà âàñ äóõ
ìîé, âîçâåùó âàì ñëîâà ìîè. ß çâàëà, è âû íå ïîñëóøàëèñü;
ïðîñòèðàëà ðóêó ìîþ, è íå áûëî âíèìàþùåãî; è âû îòâåðãëè âñå
ìîè ñîâåòû, è îáëè÷åíèé ìîèõ íå ïðèíÿëè. Çà òî è ÿ ïîñìåþñü
âàøåé ïîãèáåëè; ïîðàäóþñü, êîãäà ïðèä¸ò íà âàñ óæàñ; êîãäà ïðèä¸ò
íà âàñ óæàñ, êàê áóðÿ, è áåäà, êàê âèõðü, ïðèíåñ¸òñÿ íà âàñ; êîãäà
ïîñòèãíåò âàñ ñêîðáü è òåñíîòà. Òîãäà áóäóò çâàòü ìåíÿ, è ÿ íå
óñëûøó; ñ óòðà áóäóò èñêàòü ìåíÿ, è íå íàéäóò ìåíÿ. Çà òî, ÷òî
îíè âîçíåíàâèäåëè çíàíèå è íå èçáðàëè äëÿ ñåáÿ ñòðàõà Ãîñïîäíÿ,
íå ïðèíÿëè ñîâåòà ìîåãî, ïðåçðåëè âñå îáëè÷åíèÿ ìîè; çà òî è
áóäóò îíè âêóøàòü îò ïëîäîâ ïóòåé ñâîèõ è íàñûùàòüñÿ îò ïîìûñëîâ
èõ. Ïîòîìó ÷òî óïîðñòâî íåâåæä óáü¸ò èõ, è áåñïå÷íîñòü ãëóïöîâ
ïîãóáèò èõ, à ñëóøàþùèé ìåíÿ áóäåò æèòü áåçîïàñíî è ñïîêîéíî,
íå ñòðàøàñü çëà”.
Ëóê. 7:33–35. Èáî ïðèø¸ë Èîàíí Êðåñòèòåëü: íè õëåáà íå åñò, íè
âèíà íå ïüåò; è ãîâîðèòå: â í¸ì áåñ. Ïðèø¸ë Ñûí ×åëîâå÷åñêèé:
åñò è ïü¸ò; è ãîâîðèòå: âîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò åñòü è ïèòü
âèíî, äðóã ìûòàðÿì è ãðåøíèêàì. È îïðàâäàíà ïðåìóäðîñòü âñåìè
÷àäàìè å¸.

47
Íå âûõîäÿ ñî äâîðà, ìîæíî ïîçíàòü ìèð. Íå âûãëÿäûâàÿ èç îêíà,
ìîæíî âèäåòü åñòåñòâåííîå äàî. ×åì äàëüøå èäåøü, òåì ìåíüøå
ïîçíàåøü. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé íå õîäèò, íî ïîçíàåò âñå.
Íå âèäÿ âåùåé, îí ïðîíèêàåò â èõ ñóùíîñòü. Íå äåéñòâóÿ, îí
äîáèâàåòñÿ óñïåõà.

Ñèð. 37:17–20. Äåðæèñü ñîâåòà ñåðäöà òâîåãî, èáî íåò íèêîãî äëÿ
òåáÿ âåðíåå åãî; äóøà ÷åëîâåêà èíîãäà áîëåå ñêàæåò, íåæåëè ñåìü
íàáëþäàòåëåé, ñèäÿùèõ íà âûñîêîì ìåñòå äëÿ íàáëþäåíèÿ. Íî
ïðè âñ¸ì ýòîì ìîëèñü Âñåâûøíåìó, ÷òîáû Îí óïðàâèë ïóòü òâîé â
èñòèíå. Íà÷àëî âñÿêîãî äåëà — ðàçìûøëåíèå, à ïðåæäå âñÿêîãî
äåéñòâèÿ — ñîâåò.
Èîàí. 4:23, 24. Íî íàñòàíåò âðåìÿ è íàñòàëî óæå, êîãäà èñòèííûå
ïîêëîííèêè áóäóò ïîêëîíÿòüñÿ Îòöó â äóõå è èñòèíå, èáî òàêèõ
ïîêëîííèêîâ Îòåö èùåò Ñåáå. Áîã åñòü äóõ, è ïîêëîíÿþùèåñÿ Åìó
äîëæíû ïîêëîíÿòüñÿ â äóõå è èñòèíå.
Ëóê. 17:20, 21. Áûâ æå ñïðîøåí ôàðèñåÿìè, êîãäà ïðèä¸ò Öàðñòâèå
Áîæèå, îòâå÷àë èì: íå ïðèä¸ûò Öàðñòâèå Áîæèå ïðèìåòíûì îáðàçîì,
è íå ñêàæóò: âîò, îíî çäåñü, èëè: âîò, òàì. Èáî âîò, Öàðñòâèå
Áîæèå âíóòðü âàñ åñòü.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ ''
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 7:5. Ëèöåìåð! âûíü ïðåæäå áðåâíî èç òâîåãî ãëàçà è òîãäà
óâèäèøü, êàê âûíóòü ñó÷îê èç ãëàçà áðàòà òâîåãî.
1 Òèì. 4:16. Âíèêàé â ñåáÿ è â ó÷åíèå; çàíèìàéñÿ ñèì ïîñòîÿííî:
èáî, òàê ïîñòóïàÿ, è ñåáÿ ñïàñåøü è ñëóøàþùèõ òåáÿ.
Èîàí. 7:17. Êòî õî÷åò òâîðèòü âîëþ Åãî, òîò óçíàåò î ñåì ó÷åíèè, îò
Áîãà ëè îíî, èëè ß Ñàì îò Ñåáÿ ãîâîðþ.
1 Èîàí. 2:14. ß íàïèñàë âàì, îòöû, ïîòîìó ÷òî âû ïîçíàëè Áåç-
íà÷àëüíîãî. ß íàïèñàë âàì, þíîøè, ïîòîìó ÷òî âû ñèëüíû, è
ñëîâî Áîæèå ïðåáûâàåò â âàñ, è âû ïîáåäèëè ëóêàâîãî.
Ìàòô. 5:17–22. Íå äóìàéòå, ÷òî ß ïðèø¸ë íàðóøèòü çàêîí èëè
ïðîðîêîâ: íå íàðóøèòü ïðèø¸ë ß, íî èñïîëíèòü. Èáî èñòèííî
ãîâîðþ âàì: äîêîëå íå ïðåéä¸ò íåáî è çåìëÿ, íè îäíà èîòà èëè íè
îäíà ÷åðòà íå ïðåéä¸ò èç çàêîíà, ïîêà íå èñïîëíèòñÿ âñ¸. Èòàê, êòî
íàðóøèò îäíó èç çàïîâåäåé ñèõ ìàëåéøèõ è íàó÷èò òàê ëþäåé, òîò
ìàëåéøèì íàðå÷¸òñÿ â Öàðñòâå Íåáåñíîì; à êòî ñîòâîðèò è íàó÷èò,
òîò âåëèêèì íàðå÷¸òñÿ â Öàðñòâå Íåáåñíîì. Èáî, ãîâîðþ âàì, åñëè
ïðàâåäíîñòü âàøà íå ïðåâçîéä¸ò ïðàâåäíîñòè êíèæíèêîâ è ôàðèñååâ,
òî âû íå âîéä¸òå â Öàðñòâî Íåáåñíîå. Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî
äðåâíèì: íå óáèâàé, êòî æå óáü¸ò, ïîäëåæèò ñóäó. À ß ãîâîðþ âàì,
÷òî âñÿêèé, ãíåâàþùèéñÿ íà áðàòà ñâîåãî íàïðàñíî, ïîäëåæèò ñóäó;
êòî æå ñêàæåò áðàòó ñâîåìó: “ðàêà”, ïîäëåæèò ñèíåäðèîíó; à êòî
ñêàæåò: “áåçóìíûé”, ïîäëåæèò ãååííå îãíåííîé.
48
Êòî ó÷èòñÿ, ñ êàæäûì äí¸ì óâåëè÷èâàåò ñâîè çíàíèÿ. Êòî ñëóæèò
äàî, èçî äíÿ â äåíü óìåíüøàåò ñâîè æåëàíèÿ.

Ëóê. 22:42. Ãîâîðÿ: Îò÷å! î, åñëè áû Òû áëàãîâîëèë ïðîíåñòè ÷àøó


ñèþ ìèìî Ìåíÿ! âïðî÷åì íå Ìîÿ âîëÿ, íî Òâîÿ äà áóäåò.
Ëóê.11:1, 2. Ñëó÷èëîñü, ÷òî êîãäà Îí â îäíîì ìåñòå ìîëèëñÿ è
ïåðåñòàë, îäèí èç ó÷åíèêîâ Åãî ñêàçàë Åìó: Ãîñïîäè! íàó÷è íàñ
ìîëèòüñÿ, êàê è Èîàíí íàó÷èë ó÷åíèêîâ ñâîèõ. Îí ñêàçàë èì: êîãäà
ìîëèòåñü, ãîâîðèòå: Îò÷å íàø, ñóùèé íà íåáåñàõ! äà ñâÿòèòñÿ èìÿ
Òâî¸; äà´ ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâî¸; äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ è íà çåìëå,
êàê íà íåáå.

 íåïðåðûâíîì óìåíüøåíèè ÷åëîâåê äîõîäèò äî íåäåÿíèÿ. Íåò


íè÷åãî òàêîãî, ÷òî íå äåëàëî áû íåäåÿíèå. Ïîýòîìó îâëàäåíèå
Ïîäíåáåñíîé âñåãäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì íåäåÿíèÿ.

Ìàð. 13:11. Êîãäà æå ïîâåäóò ïðåäàâàòü âàñ, íå çàáîòüòåñü íàïåðåä,


÷òî âàì ãîâîðèòü, è íå îáäóìûâàéòå; íî ÷òî äàíî áóäåò âàì â òîò
÷àñ, òî è ãîâîðèòå, èáî íå âû áóäåòå ãîâîðèòü, íî Äóõ Ñâÿòûé.
 ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ðèì. 11:5–8. Òàê è â íûíåøíåå âðåìÿ, ïî èçáðàíèþ áëàãîäàòè,
ñîõðàíèëñÿ îñòàòîê. Íî åñëè ïî áëàãîäàòè, òî íå ïî äåëàì; èíà÷å
áëàãîäàòü íå áûëà áû óæå áëàãîäàòüþ. À åñëè ïî äåëàì, òî ýòî
óæå íå áëàãîäàòü; èíà÷å äåëî íå åñòü óæå äåëî. ×òî æå? Èçðàèëü
÷åãî èñêàë, òîãî íå ïîëó÷èë; èçáðàííûå æå ïîëó÷èëè, à ïðî÷èå
îæåñòî÷èëèñü, êàê íàïèñàíî: Áîã äàë èì äóõ óñûïëåíèÿ — ãëàçà,
êîòîðûìè íå âèäÿò, è óøè, êîòîðûìè íå ñëûøàò, äàæå äî
ñåãî äíÿ.

Êòî äåéñòâóåò, íå â ñîñòîÿíèè îâëàäåòü Ïîäíåáåñíîé.

Åô. 2:8, 9. Èáî áëàãîäàòüþ âû ñïàñåíû ÷åðåç âåðó, è ñèå íå îò âàñ,


Áîæèé äàð: íå îò äåë, ÷òîáû íèêòî íå õâàëèëñÿ.
2 Ôåññ. 3:8–15. Íè ó êîãî íå åëè õëåáà äàðîì, íî çàíèìàëèñü
òðóäîì è ðàáîòîþ íî÷ü è äåíü, ÷òîáû íå îáðåìåíèòü êîãî èç
âàñ, — íå ïîòîìó, ÷òîáû ìû íå èìåëè âëàñòè, íî ÷òîáû ñåáÿ
ñàìèõ äàòü âàì â îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ íàì. Èáî êîãäà ìû
áûëè ó âàñ, òî çàâåùåâàëè âàì ñèå: åñëè êòî íå õî÷åò òðóäèòüñÿ,
òîò è íå åøü. Íî ñëûøèì, ÷òî íåêîòîðûå ó âàñ ïîñòóïàþò áåñ÷èííî,
íè÷åãî íå äåëàþò, à ñóåòÿòñÿ. Òàêîâûõ óâåùåâàåì è óáåæäàåì
Ãîñïîäîì íàøèì Èèñóñîì Õðèñòîì, ÷òîáû îíè, ðàáîòàÿ â áåç-
ìîëâèè, åëè ñâîé õëåá. Âû æå, áðàòèÿ, íå óíûâàéòå, äåëàÿ äîáðî.
Åñëè æå êòî íå ïîñëóøàåò ñëîâà íàøåãî â ñåì ïîñëàíèè, òîãî
èìåéòå íà çàìå÷àíèè è íå ñîîáùàéòåñü ñ íèì, ÷òîáû óñòûäèòü
åãî. Íî íå ñ÷èòàéòå åãî çà âðàãà, à âðàçóìëÿéòå, êàê áðàòà.
Åâð. 5:7–14. Îí, âî äíè ïëîòè Ñâîåé, ñ ñèëüíûì âîïëåì è ñî
ñëåçàìè ïðèí¸ñ ìîëèòâû è ìîëåíèÿ Ìîãóùåìó ñïàñòè Åãî îò ñìåðòè;
è óñëûøàí áûë çà Ñâî¸ áëàãîãîâåíèå; õîòÿ Îí è Ñûí, îäíàêî
ñòðàäàíèÿìè íàâûê ïîñëóøàíèþ, è, ñîâåðøèâøèñü, ñäåëàëñÿ äëÿ
âñåõ ïîñëóøíûõ Åìó âèíîâíèêîì ñïàñåíèÿ âå÷íîãî, áûâ íàðå÷¸í
îò Áîãà Ïåðâîñâÿùåííèêîì ïî ÷èíó Ìåëõèñåäåêà. Î ñåì íàäëåæàëî
áû íàì ãîâîðèòü ìíîãî; íî òðóäíî èñòîëêîâàòü, ïîòîìó ÷òî âû
ñäåëàëèñü íåñïîñîáíû ñëóøàòü. Èáî, ñóäÿ ïî âðåìåíè, âàì
íàäëåæàëî áûòü ó÷èòåëÿìè; íî âàñ ñíîâà íóæíî ó÷èòü ïåðâûì
íà÷àëàì ñëîâà Áîæèÿ, è äëÿ âàñ íóæíî ìîëîêî, à íå òâåðäàÿ ïèùà.
Âñÿêèé, ïèòàåìûé ìîëîêîì, íåñâåäóù â ñëîâå ïðàâäû, ïîòîìó ÷òî
îí ìëàäåíåö; òâåðäàÿ æå ïèùà ñâîéñòâåííà ñîâåðøåííûì, ó êîòîðûõ
÷óâñòâà íàâûêîì ïðèó÷åíû ê ðàçëè÷åíèþ äîáðà è çëà.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ 
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Äåÿí. 2:22–24. Ìóæè Èçðàèëüñêèå! âûñëóøàéòå ñëîâà ñèè: Èèñóñà
Íàçîðåÿ, Ìóæà, çàñâèäåòåëüñòâîâàííîãî âàì îò Áîãà ñèëàìè è
÷óäåñàìè è çíàìåíèÿìè, êîòîðûå Áîã ñîòâîðèë ÷åðåç Íåãî ñðåäè
âàñ, êàê è ñàìè çíàåòå, Ñåãî, ïî îïðåäåë¸ííîìó ñîâåòó è ïðåäâåäåíèþ
Áîæèþ ïðåäàííîãî, âû âçÿëè è, ïðèãâîçäèâ ðóêàìè áåççàêîííûõ,
óáèëè; íî Áîã âîñêðåñèë Åãî, ðàñòîðãíóâ óçû ñìåðòè, ïîòîìó ÷òî
åé íåâîçìîæíî áûëî óäåðæàòü Åãî.
Èîàí. 14:10. Ðàçâå òû íå âåðèøü, ÷òî ß â Îòöå è Îòåö âî Ìíå?
Ñëîâà, êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ãîâîðþ íå îò Ñåáÿ; Îòåö, ïðåáû-
âàþùèé âî Ìíå, Îí òâîðèò äåëà.

49
Ñîâåðøåííîìóäðûé íå èìååò ïîñòîÿííîãî ñåðäöà. Åãî ñåðäöå
ñîñòîèò èç ñåðäåö íàðîäà.

Ðèì. 12:15. Ðàäóéòåñü ñ ðàäóþùèìèñÿ è ïëà÷üòå ñ ïëà÷óùèìè.

Äîáðûì ÿ äåëàþ äîáðî è íåäîáðûì òàêæå äåëàþ äîáðî. Òàêèì


îáðàçîì è âîñïèòûâàåòñÿ äîáðîäåòåëü. Èñêðåííèì ÿ âåðåí è
íåèñêðåííèì òàêæå âåðåí. Òàêèì îáðàçîì è âîñïèòûâàåòñÿ èñêðåí-
íîñòü.

Ìèõ. 7:6. Èáî ñûí ïîçîðèò îòöà, äî÷ü âîññòàåò ïðîòèâ ìàòåðè,
íåâåñòêà — ïðîòèâ ñâåêðîâè ñâîåé; âðàãè ÷åëîâåêó —
äîìàøíèå åãî.
Ëóê. 14:26. Åñëè êòî ïðèõîäèò êî Ìíå è íå âîçíåíàâèäèò îòöà
ñâîåãî è ìàòåðè, è æåíû è äåòåé, è áðàòüåâ è ñåñòåð, à ïðèòîì è
ñàìîé æèçíè ñâîåé, òîò íå ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì.
Ìàð. 12:31. Âòîðàÿ ïîäîáíàÿ åé: âîçëþáè áëèæíåãî òâîåãî, êàê
ñàìîãî ñåáÿ. Èíîé áîëüøåé ñèõ çàïîâåäè íåò.
Ìàòô. 5:43–48. Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî: ëþáè áëèæíåãî òâîåãî è
íåíàâèäü âðàãà òâîåãî. À ß ãîâîðþ âàì: ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,
áëàãîñëîâëÿéòå ïðîêëèíàþùèõ âàñ, áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ
è ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ è ãîíÿùèõ âàñ, äà áóäåòå ñûíàìè
Îòöà âàøåãî Íåáåñíîãî, èáî Îí ïîâåëåâàåò ñîëíöó Ñâîåìó âîñõîäèòü
íàä çëûìè è äîáðûìè è ïîñûëàåò äîæäü íà ïðàâåäíûõ è
íåïðàâåäíûõ. Èáî åñëè âû áóäåòå ëþáèòü ëþáÿùèõ âàñ, êàêàÿ âàì
íàãðàäà? Íå òî æå ëè äåëàþò è ìûòàðè? È åñëè âû ïðèâåòñòâóåòå
òîëüêî áðàòüåâ âàøèõ, ÷òî îñîáåííîãî äåëàåòå? Íå òàê æå ëè
ïîñòóïàþò è ÿçû÷íèêè? Èòàê áóäüòå ñîâåðøåííû, êàê ñîâåðøåí
Îòåö âàø Íåáåñíûé.
 ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ñîâåðøåííîìóäðûé æèâåò â ìèðå ñïîêîéíî è â ñâî¸ì ñåðäöå
ñîáèðàåò ìíåíèÿ íàðîäà. Îí ñìîòðèò íà íàðîä, êàê íà ñâîèõ äåòåé.

Ìàð. 8:27. È ïîø¸ë Èèñóñ ñ ó÷åíèêàìè Ñâîèìè â ñåëåíèÿ Êåñàðèè


Ôèëèïïîâîé. Äîðîãîþ Îí ñïðàøèâàë ó÷åíèêîâ Ñâîèõ: çà êîãî
ïî÷èòàþò Ìåíÿ ëþäè?
Ìàð. 10:24. Ó÷åíèêè óæàñíóëèñü îò ñëîâ Åãî. Íî Èèñóñ îïÿòü ãîâîðèò
èì â îòâåò: äåòè! êàê òðóäíî íàäåþùèìñÿ íà áîãàòñòâî âîéòè â
Öàðñòâèå Áîæèå!
Èîàí. 13:33–35. Äåòè! íåäîëãî óæå áûòü Ìíå ñ âàìè. Áóäåòå èñêàòü
Ìåíÿ, è, êàê ñêàçàë ß Èóäåÿì, ÷òî, êóäà ß èäó, âû íå ìîæåòå
ïðèäòè, òàê è âàì ãîâîðþ òåïåðü. Çàïîâåäü íîâóþ äàþ âàì, äà
ëþáèòå äðóã äðóãà; êàê ß âîçëþáèë âàñ, òàê è âû äà ëþáèòå äðóã
äðóãà. Ïî òîìó óçíàþò âñå, ÷òî âû Ìîè ó÷åíèêè, åñëè áóäåòå èìåòü
ëþáîâü ìåæäó ñîáîþ.

50
Ñóùåñòâà ðîæäàþòñÿ è óìèðàþò. Èç äåñÿòè ÷åëîâåê òðè èäóò ê
æèçíè, òðè — ê ñìåðòè. Èç êàæäûõ äåñÿòè åù¸ èìåþòñÿ òðè
÷åëîâåêà, êîòîðûå óìèðàþò îò ñâîèõ äåÿíèé.

Äàí. 12:2. È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè ïðîáóäÿòñÿ, îäíè äëÿ


æèçíè âå÷íîé, äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå.
Äàí. 12:9. È îòâå÷àë îí: “èäè, Äàíèèë; èáî ñîêðûòû è çàïå÷àòàíû
ñëîâà ñèè äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè.
Äàí. 12:13. À òû èäè ê òâîåìó êîíöó è óïîêîèøüñÿ, è âîññòàíåøü
äëÿ ïîëó÷åíèÿ òâîåãî æðåáèÿ â êîíöå äíåé”.
Èåç. 18:20. Äóøà ñîãðåøàþùàÿ, îíà óìð¸ò; ñûí íå ïîíåñ¸ò âèíû
îòöà, è îòåö íå ïîíåñ¸ò âèíû ñûíà, ïðàâäà ïðàâåäíîãî ïðè í¸ì è
îñòàåòñÿ, è áåççàêîíèå áåççàêîííîãî ïðè í¸ì è îñòàåòñÿ.
Îòêð. 2:17. Èìåþùèé óõî ñëûøàòü äà ñëûøèò, ÷òî Äóõ ãîâîðèò
öåðêâàì: ïîáåæäàþùåìó äàì âêóøàòü ñîêðîâåííóþ ìàííó, è äàì
åìó áåëûé êàìåíü è íà êàìíå íàïèñàííîå íîâîå èìÿ, êîòîðîãî
íèêòî íå çíàåò, êðîìå òîãî, êòî ïîëó÷àåò.
Îòêð. 3:21. Ïîáåæäàþùåìó äàì ñåñòü ñî Ìíîþ íà ïðåñòîëå Ìî¸ì,
êàê è ß ïîáåäèë è ñåë ñ Îòöåì Ìîèì íà ïðåñòîëå Åãî.

Ïî÷åìó ýòî òàê? Ýòî ïðîèñõîäèò îò òîãî, ÷òî ó íèõ ñëèøêîì ñèëüíî
ñòðåìëåíèå ê æèçíè.

Ìàð. 8:35. Èáî êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü, òîò ïîòåðÿåò å¸, à êòî
ïîòåðÿåò äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ è Åâàíãåëèÿ, òîò ñáåðåæ¸ò å¸.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èåç. 18:4. Èáî âîò, âñå äóøè — Ìîè: êàê äóøà îòöà, òàê è äóøà
ñûíà — Ìîè: äóøà ñîãðåøàþùàÿ, òà óìð¸ò.
Èîàí. 12:25. Ëþáÿùèé äóøó ñâîþ ïîãóáèò å¸; à íåíàâèäÿùèé äóøó
ñâîþ â ìèðå ñåì ñîõðàíèò å¸ â æèçíü âå÷íóþ.
1 Èîàí. 3:15. Âñÿêèé, íåíàâèäÿùèé áðàòà ñâîåãî, åñòü ÷åëîâåêî-
óáèéöà; à âû çíàåòå, ÷òî íèêàêîé ÷åëîâåêîóáèéöà íå èìååò æèçíè
âå÷íîé, â í¸ì ïðåáûâàþùåé.

ß ñëûøàë, ÷òî, êòî óìååò îâëàäåâàòü æèçíüþ, èäÿ ïî çåìëå, íå


áîèòñÿ íîñîðîãà è òèãðà, âñòóïàÿ â áèòâó, íå áîèòñÿ âîîðóæ¸ííûõ
ñîëäàò. Íîñîðîãó íåêóäà âîíçèòü â íåãî ñâîé ðîã, òèãðó íåêóäà
íàëîæèòü íà íåãî ñâîè êîãòè, à ñîëäàòàì íåêóäà ïîðàçèòü åãî ìå÷îì.
 ÷åì ïðè÷èíà? Ýòî ïðîèñõîäèò îòòîãî, ÷òî äëÿ íåãî íå ñóùåñòâóåò
ñìåðòè.

Äàí. 6:19–23. Ïîóòðó æå öàðü âñòàë íà ðàññâåòå è ïîñïåøíî ïîø¸ë


êî ðâó ëüâèíîìó, è, ïîäîéäÿ êî ðâó, æàëîáíûì ãîëîñîì êëèêíóë
Äàíèèëà, è ñêàçàë öàðü Äàíèèëó: Äàíèèë, ðàá Áîãà æèâàãî! Áîã
òâîé, Êîòîðîìó òû íåèçìåííî ñëóæèøü, ìîã ëè ñïàñòè òåáÿ îò
ëüâîâ? Òîãäà Äàíèèë ñêàçàë öàðþ: öàðü! âîâåêè æèâè! Áîã ìîé
ïîñëàë Àíãåëà Ñâîåãî è çàãðàäèë ïàñòü ëüâàì, è îíè íå ïîâðåäèëè
ìíå, ïîòîìó ÷òî ÿ îêàçàëñÿ ïðåä Íèì ÷èñò, äà è ïåðåä òîáîþ,
öàðü, ÿ íå ñäåëàë ïðåñòóïëåíèÿ. Òîãäà öàðü ÷ðåçâû÷àéíî
âîçðàäîâàëñÿ î í¸ì è ïîâåëåë ïîäíÿòü Äàíèèëà èçî ðâà; è ïîäíÿò
áûë Äàíèèë èçî ðâà, è íèêàêîãî ïîâðåæäåíèÿ íå îêàçàëîñü íà
í¸ì, ïîòîìó ÷òî îí âåðîâàë â Áîãà ñâîåãî.
Áûò. 4:7. Åñëè äåëàåøü äîáðîå, òî íå ïîäíèìàåøü ëè ëèöà? à åñëè
íå äåëàåøü äîáðîãî, òî ó äâåðåé ãðåõ ëåæèò; îí âëå÷¸ò òåáÿ ê
ñåáå, íî òû ãîñïîäñòâóé íàä íèì.
Ïðèò. 22:29. Âèäåë ëè òû ÷åëîâåêà ïðîâîðíîãî â ñâî¸ì äåëå? Îí
áóäåò ñòîÿòü ïåðåä öàðÿìè, îí íå áóäåò ñòîÿòü ïåðåä ïðîñòûìè.
Åêêë. 9:11. È îáðàòèëñÿ ÿ, è âèäåë ïîä ñîëíöåì, ÷òî íå ïðîâîðíûì
äîñòàåòñÿ óñïåøíûé áåã, íå õðàáðûì — ïîáåäà, íå ìóäðûì —
õëåá, è íå ó ðàçóìíûõ — áîãàòñòâî, è íå èñêóñíûì — áëàãîðàñïî-
ëîæåíèå, íî âðåìÿ è ñëó÷àé äëÿ âñåõ èõ.
Âòîð. 32:39. Âèäèòå íûíå, ÷òî ýòî ß, ß — è íåò Áîãà, êðîìå Ìåíÿ:
ß óìåðùâëÿþ è îæèâëÿþ, ß ïîðàæàþ è ß èñöåëÿþ, è íèêòî íå
èçáàâèò îò ðóêè Ìîåé.
1 Êîð. 15:54. Êîãäà æå òëåííîå ñèå îáëå÷åòñÿ â íåòëåíèå è ñìåðòíîå
ñèå îáëå÷¸òñÿ â áåññìåðòèå, òîãäà ñáóäåòñÿ ñëîâî íàïèñàííîå:
ïîãëîùåíà ñìåðòü ïîáåäîþ.
Ðèì. 8:6. Ïîìûøëåíèÿ ïëîòñêèå ñóòü ñìåðòü, à ïîìûøëåíèÿ
äóõîâíûå — æèçíü è ìèð.
" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
51
Äàî ðîæäàåò âåùè, äý âñêàðìëèâàåò èõ. Âåùè îôîðìëÿþòñÿ,
ôîðìû çàâåðøàþòñÿ.

Ïñ. 138:13–16. Èáî Òû óñòðîèë âíóòðåííîñòè ìîè è ñîòêàë ìåíÿ âî


÷ðåâå ìàòåðè ìîåé. Ñëàâëþ Òåáÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ äèâíî óñòðîåí.
Äèâíû äåëà Òâîè, è äóøà ìîÿ âïîëíå ñîçíàåò ýòî. Íå ñîêðûòû
áûëè îò Òåáÿ êîñòè ìîè, êîãäà ÿ ñîçèäàåì áûë â òàéíå, îáðàçóåì
áûë âî ãëóáèíå óòðîáû. Çàðîäûø ìîé âèäåëè î÷è Òâîè; â Òâîåé
êíèãå çàïèñàíû âñå äíè, äëÿ ìåíÿ íàçíà÷åííûå, êîãäà íè îäíîãî
èç íèõ åù¸ íå áûëî.
Ñèð. 38:32–35. Òàê è ãîðøå÷íèê, êîòîðûé ñèäèò íàä ñâîèì äåëîì è
íîãàìè ñâîèìè âåðòèò êîëåñî, êîòîðûé ïîñòîÿííî â çàáîòå î äåëå
ñâî¸ì è ó êîòîðîãî èñ÷èñëåíà âñÿ ðàáîòà åãî: ðóêîþ ñâîåþ îí äàåò
ôîðìó ãëèíå, à íîãàìè óìÿã÷àåò åå æåñòêîñòü; îí óñòðåìëÿåò ñåðäöå
ê òîìó, ÷òîáû õîðîøî îêîí÷èòü ñîñóä, è çàáîòà åãî — î òîì, ÷òîá
î÷èñòèòü ïå÷ü.
Èñ. 29:16. Êàêîå áåçðàññóäñòâî! Ðàçâå ìîæíî ñ÷èòàòü ãîðøå÷íèêà,
êàê ãëèíó? Ñêàæåò ëè èçäåëèå î ñäåëàâøåì åãî: “íå îí ñäåëàë
ìåíÿ”? è ñêàæåò ëè ïðîèçâåäåíèå î õóäîæíèêå ñâî¸ì: “îí íå
ðàçóìååò”?
Èñ. 45:9. Ãîðå òîìó, êòî ïðåïèðàåòñÿ ñ Ñîçäàòåëåì ñâîèì, ÷åðåïîê
èç ÷åðåïêîâ çåìíûõ! Ñêàæåò ëè ãëèíà ãîðøå÷íèêó: “÷òî òû äåëàåøü?”
è òâî¸ äåëî ñêàæåò ëè î òåáå: “ó íåãî íåò ðóê?”
Ðèì. 9:21–25. Íå âëàñòåí ëè ãîðøå÷íèê íàä ãëèíîþ, ÷òîáû èç òîé
æå ñìåñè ñäåëàòü îäèí ñîñóä äëÿ ïî÷¸òíîãî óïîòðåáëåíèÿ, à äðóãîé
äëÿ íèçêîãî? ×òî æå, åñëè Áîã, æåëàÿ ïîêàçàòü ãíåâ è ÿâèòü
ìîãóùåñòâî Ñâî¸, ñ âåëèêèì äîëãîòåðïåíèåì ùàäèë ñîñóäû ãíåâà,
ãîòîâûå ê ïîãèáåëè, äàáû âìåñòå ÿâèòü áîãàòñòâî ñëàâû Ñâîåé íàä
ñîñóäàìè ìèëîñåðäèÿ, êîòîðûå Îí ïðèãîòîâèë ê ñëàâå, íàä íàìè,
êîòîðûõ Îí ïðèçâàë íå òîëüêî èç Èóäååâ, íî è èç ÿçû÷íèêîâ? Êàê
è ó Îñèè ãîâîðèò: íå Ìîé íàðîä íàçîâó Ìîèì íàðîäîì, è íå
âîçëþáëåííóþ — âîçëþáëåííîþ.

Ïîýòîìó íåò âåùè, êîòîðàÿ íå ïî÷èòàëà áû äàî è íå öåíèëà áû äý.


Äàî ïî÷èòàåìî, äý öåíèìî, ïîòîìó ÷òî îíè íå îòäàþò ïðèêàçàíèé,
à ñëåäóþò åñòåñòâåííîñòè.

Ìàòô. 23:37. Èåðóñàëèì, Èåðóñàëèì, èçáèâàþùèé ïðîðîêîâ è


êàìíÿìè ïîáèâàþùèé ïîñëàííûõ ê òåáå! ñêîëüêî ðàç õîòåë ß ñîáðàòü
äåòåé òâîèõ, êàê ïòèöà ñîáèðàåò ïòåíöîâ ñâîèõ ïîä êðûëüÿ, è âû
íå çàõîòåëè!
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 10:3–6. Åìó ïðèäâåðíèê îòâîðÿåò, è îâöû ñëóøàþòñÿ ãîëîñà
åãî, è îí çîâ¸ò ñâîèõ îâåö ïî èìåíè è âûâîäèò èõ. È êîãäà
âûâåäåò ñâîèõ îâåö, èä¸ò ïåðåä íèìè; à îâöû çà íèì èäóò, ïîòîìó
÷òî çíàþò ãîëîñ åãî. Çà ÷óæèì æå íå èäóò, íî áåãóò îò íåãî,
ïîòîìó ÷òî íå çíàþò ÷óæîãî ãîëîñà. Ñèþ ïðèò÷ó ñêàçàë èì Èèñóñ;
íî îíè íå ïîíÿëè, ÷òî òàêîå Îí ãîâîðèë èì.
Èîàí. 16:2, 3. Èçãîíÿò âàñ èç ñèíàãîã; äàæå íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà
âñÿêèé, óáèâàþùèé âàñ, áóäåò äóìàòü, ÷òî îí òåì ñëóæèò Áîãó. Òàê
áóäóò ïîñòóïàòü, ïîòîìó ÷òî íå ïîçíàëè íè Îòöà, íè Ìåíÿ.

Äàî ðîæäàåò âåùè, äý âñêàðìëèâàåò èõ, âçðàùèâàåò èõ, âîñïè-


òûâàåò èõ, ñîâåðøåíñòâóåò èõ, äåëàåò èõ çðåëûìè, óõàæèâàåò çà
íèìè, ïîääåðæèâàåò èõ.

1 Êîð.13:9–11. Èáî ìû îò÷àñòè çíàåì, è îò÷àñòè ïðîðî÷åñòâóåì;


êîãäà æå íàñòàíåò ñîâåðøåííîå, òîãäà òî, ÷òî îò÷àñòè, ïðåêðàòèòñÿ.
Êîãäà ÿ áûë ìëàäåíöåì, òî ïî-ìëàäåí÷åñêè ãîâîðèë, ïî-ìëàäåí-
÷åñêè ìûñëèë, ïî-ìëàäåí÷åñêè ðàññóæäàë; à êàê ñòàë ìóæåì, òî
îñòàâèë ìëàäåí÷åñêîå.
Ïðåì. Ñîë. 12:1. Íåòëåííûé Òâîé äóõ ïðåáûâàåò âî âñ¸ì.
1 Êîð. 15:28. Êîãäà æå âñå ïîêîðèò Åìó, òîãäà è Ñàì Ñûí ïîêîðèòñÿ
Ïîêîðèâøåìó âñå Åìó, äà áóäåò Áîã âñå âî âñåì.
Ïñ. 18:2. Íåáåñà ïðîïîâåäóþò ñëàâó Áîæèþ, è î äåëàõ ðóê Åãî
âåùàåò òâåðäü.
Ïñ. 113:10–12. Äëÿ ÷åãî ÿçû÷íèêàì ãîâîðèòü: “ãäå æå Áîã èõ”? Áîã
íàø íà íåáåñàõ è íà çåìëå; òâîðèò âñ¸, ÷òî õî÷åò. À èõ èäîëû —
ñåðåáðî è çîëîòî, äåëî ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ.

Ñîçäàâàòü è íå ïðèñâàèâàòü, òâîðèòü è íå õâàëèòüñÿ, ÿâëÿÿñü


ñòàðøèì, íå ïîâåëåâàòü — âîò ÷òî íàçûâàåòñÿ ãëóáî÷àéøèì äý.

Ìàð. 9:35. È, ñåâ, ïðèçâàë äâåíàäöàòü è ñêàçàë èì: êòî õî÷åò áûòü
ïåðâûì, áóäü èç âñåõ ïîñëåäíèì è âñåì ñëóãîþ.
Èîàí.10:34–36. Èèñóñ îòâå÷àë èì: íå íàïèñàíî ëè â çàêîíå âàøåì:
ß ñêàçàë: âû áîãè? Åñëè Îí íàçâàë áîãàìè òåõ, ê êîòîðûì áûëî
ñëîâî Áîæèå, è íå ìîæåò íàðóøèòüñÿ Ïèñàíèå, — Òîìó ëè Êîòî-
ðîãî Îòåö îñâÿòèë è ïîñëàë â ìèð, âû ãîâîðèòå: áîãîõóëüñòâóåøü,
ïîòîìó ÷òî ß ñêàçàë: ß Ñûí Áîæèé?
Ôèëï. 3:13–19. Áðàòèÿ, ÿ íå ïî÷èòàþ ñåáÿ äîñòèãøèì; à òîëüêî,
çàáûâàÿ çàäíåå è ïðîñòèðàÿñü âïåðåä, ñòðåìëþñü ê öåëè, ê ïî÷åñòè
âûøíåãî çâàíèÿ Áîæèÿ âî Õðèñòå Èèñóñå. Èòàê, êòî èç íàñ ñîâåðøåí,
$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
òàê äîëæåí ìûñëèòü; åñëè æå âû î ÷¸ì èíà÷å ìûñëèòå, òî è ýòî
Áîã âàì îòêðîåò. Âïðî÷åì, äî ÷åãî ìû äîñòèãëè, òàê è äîëæíû
ìûñëèòü è ïî òîìó ïðàâèëó æèòü. Ïîäðàæàéòå, áðàòèÿ, ìíå è
ñìîòðèòå íà òåõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò ïî îáðàçó, êàêîé èìååòå â íàñ.
Èáî ìíîãèå, î êîòîðûõ ÿ ÷àñòî ãîâîðèë âàì, à òåïåðü äàæå ñî
ñëåçàìè ãîâîðþ, ïîñòóïàþò êàê âðàãè êðåñòà Õðèñòîâà. Èõ êîíåö —
ïîãèáåëü, èõ áî㠗 ÷ðåâî, è ñëàâà èõ — â ñðàìå, îíè ìûñëÿò î
çåìíîì.

52
 Ïîäíåáåñíîé èìååòñÿ íà÷àëî, è îíî — ìàòü Ïîäíåáåñíîé. Êîãäà
áóäåò ïîñòèãíóòà ìàòü, òî ìîæíî óçíàòü è å¸ äåòåé.

Ëóê. 7:33–35. Èáî ïðèø¸ë Èîàíí Êðåñòèòåëü: íè õëåáà íå åñò, íè


âèíà íå ïü¸ò; è ãîâîðèòå: â í¸ì áåñ. Ïðèø¸ë Ñûí ×åëîâå÷åñêèé:
åñò è ïü¸ò; è ãîâîðèòå: âîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò åñòü è ïèòü
âèíî, äðóã ìûòàðÿì è ãðåøíèêàì. È îïðàâäàíà ïðåìóäðîñòü âñåìè
÷àäàìè å¸.
Ïðèò. 3:19–24. Ãîñïîäü ïðåìóäðîñòüþ îñíîâàë çåìëþ, íåáåñà
óòâåðäèë ðàçóìîì; Åãî ïðåìóäðîñòüþ ðàçâåðçëèñü áåçäíû, è îáëàêà
êðîïÿò ðîñîþ. Ñûí ìîé! íå óïóñêàé èõ èç ãëàç òâîèõ; õðàíè
çäðàâîìûñëèå è ðàññóäèòåëüíîñòü, è îíè áóäóò æèçíüþ äëÿ äóøè
òâîåé è óêðàøåíèåì äëÿ øåè òâîåé. Òîãäà áåçîïàñíî ïîéä¸øü ïî
ïóòè òâîåìó, è íîãà òâîÿ íå ñïîòêíåòñÿ. Êîãäà ëÿæåøü ñïàòü, — íå
áóäåøü áîÿòüñÿ; è êîãäà óñí¸øü, — ñîí òâîé ïðèÿòåí áóäåò.
Ïðèò. 8:22–26. Ãîñïîäü èìåë ìåíÿ íà÷àëîì ïóòè Ñâîåãî, ïðåæäå
ñîçäàíèé Ñâîèõ, èñêîíè; îò âåêà ÿ ïîìàçàíà, îò íà÷àëà, ïðåæäå
áûòèÿ çåìëè. ß ðîäèëàñü, êîãäà åù¸ íå ñóùåñòâîâàëè áåçäíû,
êîãäà åù¸ íå áûëî èñòî÷íèêîâ, îáèëüíûõ âîäîþ. ß ðîäèëàñü
ïðåæäå, íåæåëè âîäðóæåíû áûëè ãîðû, ïðåæäå õîëìîâ, êîãäà åù¸
Îí íå ñîòâîðèë íè çåìëè, íè ïîëåé, íè íà÷àëüíûõ ïûëèíîê
âñåëåííîé.

Êîãäà óæå èçâåñòíû å¸ äåòè, òî ñíîâà íóæíî ïîìíèòü îá èõ ìàòåðè.

Èñõ. 20:12. Ïî÷èòàé îòöà òâîåãî è ìàòü òâîþ, ÷òîáû òåáå áûëî
õîðîøî è ÷òîáû ïðîäëèëèñü äíè òâîè íà çåìëå, êîòîðóþ Ãîñïîäü,
Áîã òâîé, äàåò òåáå.
Ìàòô. 6:6. Òû æå, êîãäà ìîëèøüñÿ, âîéäè â êîìíàòó òâîþ è, çàòâîðèâ
äâåðü òâîþ, ïîìîëèñü Îòöó òâîåìó, Êîòîðûé âòàéíå; è Îòåö òâîé,
âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 13:54. È, ïðèäÿ â îòå÷åñòâî Ñâî¸, ó÷èë èõ â ñèíàãîãå èõ, òàê
÷òî îíè èçóìëÿëèñü è ãîâîðèëè: îòêóäà ó Íåãî òàêàÿ ïðåìóäðîñòü è
ñèëû?

 òàêîì ñëó÷àå äî êîíöà æèçíè ó ÷åëîâåêà íå áóäåò îïàñíîñòè.

Èîàí. 3:21. À ïîñòóïàþùèé ïî ïðàâäå èä¸ò ê ñâåòó, äàáû ÿâíû


áûëè äåëà åãî, ïîòîìó ÷òî îíè â Áîãå ñîäåëàíû.
Ïðèò. 1:20–33. Ïðåìóäðîñòü âîçãëàøàåò íà óëèöå, íà ïëîùàäÿõ
âîçâûøàåò ãîëîñ ñâîé, â ãëàâíûõ ìåñòàõ ñîáðàíèé ïðîïîâåäóåò,
ïðè âõîäàõ â ãîðîäñêèå âîðîòà ãîâîðèò ðå÷ü ñâîþ: “äîêîëå, íåâåæäû,
áóäåòå ëþáèòü íåâåæåñòâî? äîêîëå áóéíûå áóäóò óñëàæäàòüñÿ
áóéñòâîì? äîêîëå ãëóïöû áóäóò íåíàâèäåòü çíàíèå? Îáðàòèòåñü ê
ìîåìó îáëè÷åíèþ: âîò, ÿ èçîëüþ íà âàñ äóõ ìîé, âîçâåùó âàì
ñëîâà ìîè. ß çâàëà, è âû íå ïîñëóøàëèñü; ïðîñòèðàëà ðóêó ìîþ, è
íå áûëî âíèìàþùåãî; è âû îòâåðãëè âñå ìîè ñîâåòû, è îáëè÷åíèé
ìîèõ íå ïðèíÿëè. Çà òî è ÿ ïîñìåþñü âàøåé ïîãèáåëè; ïîðàäóþñü,
êîãäà ïðèä¸ò íà âàñ óæàñ; êîãäà ïðèä¸ò íà âàñ óæàñ, êàê áóðÿ, è
áåäà, êàê âèõðü, ïðèíåñ¸òñÿ íà âàñ; êîãäà ïîñòèãíåò âàñ ñêîðáü è
òåñíîòà. Òîãäà áóäóò çâàòü ìåíÿ, è ÿ íå óñëûøó; ñ óòðà áóäóò
èñêàòü ìåíÿ, è íå íàéäóò ìåíÿ. Çà òî, ÷òî îíè âîçíåíàâèäåëè
çíàíèå è íå èçáðàëè äëÿ ñåáÿ ñòðàõà Ãîñïîäíÿ, íå ïðèíÿëè ñîâåòà
ìîåãî, ïðåçðåëè âñå îáëè÷åíèÿ ìîè; çà òî è áóäóò îíè âêóøàòü îò
ïëîäîâ ïóòåé ñâîèõ è íàñûùàòüñÿ îò ïîìûñëîâ èõ. Ïîòîìó ÷òî
óïîðñòâî íåâåæä óáü¸ò èõ, è áåñïå÷íîñòü ãëóïöîâ ïîãóáèò èõ, à
ñëóøàþùèé ìåíÿ áóäåò æèòü áåçîïàñíî è ñïîêîéíî, íå ñòðàøàñü
çëà”.

Åñëè ÷åëîâåê îñòàâëÿåò ñâîè æåëàíèÿ è îñâîáîæäàåòñÿ îò


ñòðàñòåé, òî äî êîíöà æèçíè íå áóäåò ó íåãî óñòàëîñòè. Åñëè æå îí
ðàñïóñêàåò ñâîè ñòðàñòè è ïîãëîù¸í ñâîèìè äåëàìè, òî íå áóäåò
ñïàñåíèÿ îò áåä.

Ìàòô. 6:31–34. Èòàê, íå çàáîòüòåñü è íå ãîâîðèòå: ÷òî íàì åñòü?


èëè ÷òî ïèòü? èëè âî ÷òî îäåòüñÿ? ïîòîìó ÷òî âñåãî ýòîãî èùóò
ÿçû÷íèêè, è ïîòîìó ÷òî Îòåö âàø Íåáåñíûé çíàåò, ÷òî âû èìååòå
íóæäó âî âñåì ýòîì. Èùèòå æå ïðåæäå Öàðñòâà Áîæèÿ è ïðàâäû
Åãî, è ýòî âñ¸ ïðèëîæèòñÿ âàì. Èòàê, íå çàáîòüòåñü î çàâòðàøíåì
äíå, èáî çàâòðàøíèé ñàì áóäåò çàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì: äîâîëüíî äëÿ
êàæäîãî äíÿ ñâîåé çàáîòû.
& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Âèäåíèå ìåëü÷àéøåãî íàçûâàåòñÿ çîðêîñòüþ.

Ñèð. 37:17–19. Äåðæèñü ñîâåòà ñåðäöà òâîåãî, èáî íåò íèêîãî äëÿ
òåáÿ âåðíåå åãî; äóøà ÷åëîâåêà èíîãäà áîëåå ñêàæåò, íåæåëè ñåìü
íàáëþäàòåëåé, ñèäÿùèõ íà âûñîêîì ìåñòå äëÿ íàáëþäåíèÿ. Íî
ïðè âñ¸ì ýòîì ìîëèñü Âñåâûøíåìó, ÷òîáû Îí óïðàâèë ïóòü òâîé â
èñòèíå.

Ñîõðàíåíèå ñëàáîñòè íàçûâàåòñÿ ìîãóùåñòâîì.

Ëóê. 6:29–36. Óäàðèâøåìó òåáÿ ïî ùåêå ïîäñòàâü è äðóãóþ, è


îòíèìàþùåìó ó òåáÿ âåðõíþþ îäåæäó íå ïðåïÿòñòâóé âçÿòü è
ðóáàøêó. Âñÿêîìó, ïðîñÿùåìó ó òåáÿ, äàâàé, è îò âçÿâøåãî òâî¸ íå
òðåáóé íàçàä. È êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè, òàê è
âû ïîñòóïàéòå ñ íèìè. È åñëè ëþáèòå ëþáÿùèõ âàñ, êàêàÿ âàì çà
òî áëàãîäàðíîñòü? èáî è ãðåøíèêè ëþáÿùèõ èõ ëþáÿò. È åñëè
äåëàåòå äîáðî òåì, êîòîðûå âàì äåëàþò äîáðî, êàêàÿ âàì çà òî
áëàãîäàðíîñòü? èáî è ãðåøíèêè òî æå äåëàþò. È åñëè âçàéìû
äà¸òå òåì, îò êîòîðûõ íàäååòåñü ïîëó÷èòü îáðàòíî, êàêàÿ âàì çà òî
áëàãîäàðíîñòü? èáî è ãðåøíèêè äàþò âçàéìû ãðåøíèêàì, ÷òîáû
ïîëó÷èòü îáðàòíî ñòîëüêî æå. Íî âû ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ, è
áëàãîòâîðèòå, è âçàéìû äàâàéòå, íå îæèäàÿ íè÷åãî; è áóäåò âàì
íàãðàäà âåëèêàÿ, è áóäåòå ñûíàìè Âñåâûøíåãî; èáî Îí áëàã è ê
íåáëàãîäàðíûì è çëûì. Èòàê, áóäüòå ìèëîñåðäû, êàê è Îòåö âàø
ìèëîñåðä.

Ñëåäîâàòü ñèÿíèþ äàî, ïîñòèãàòü åãî ãëóáî÷àéøèé ñìûñë, íå


íàâëåêàòü íà ëþäåé íåñ÷àñòüÿ — ýòî è åñòü ñîáëþäåíèå
ïîñòîÿíñòâà.

1 Èîàí.1:5. È âîò áëàãîâåñòèå, êîòîðîå ìû ñëûøàëè îò Íåãî è


âîçâåùàåì âàì: Áîã åñòü ñâåò, è íåò â Íåì íèêàêîé òüìû.
1 Èîàí. 5:20. Çíàåì òàêæå, ÷òî Ñûí Áîæèé ïðèø¸ë è äàë íàì ñâåò è
ðàçóì, äà ïîçíàåì Áîãà èñòèííîãî è äà áóäåì â èñòèííîì Ñûíå
Åãî Èèñóñå Õðèñòå. Ýòî åñòü èñòèííûé Áîã è æèçíü âå÷íàÿ.
Èîàí. 4:23, 24. Íî íàñòàíåò âðåìÿ è íàñòàëî óæå, êîãäà èñòèííûå
ïîêëîííèêè áóäóò ïîêëîíÿòüñÿ Îòöó â äóõå è èñòèíå, èáî òàêèõ
ïîêëîííèêîâ Îòåö èùåò Ñåáå. Áîã åñòü äóõ, è ïîêëîíÿþùèåñÿ Åìó
äîëæíû ïîêëîíÿòüñÿ â äóõå è èñòèíå.
2 Êîð. 3:6. Îí äàë íàì ñïîñîáíîñòü áûòü ñëóæèòåëÿìè Íîâîãî Çàâåòà,
íå áóêâû, íî äóõà, ïîòîìó ÷òî áóêâà óáèâàåò, à äóõ æèâîòâîðèò.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ '
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
53
Åñëè áû ÿ âëàäåë çíàíèåì, òî ø¸ë áû ïî áîëüøîé äîðîãå. Åäèíñò-
âåííàÿ âåùü, êîòîðîé ÿ áîþñü, — ýòî óçêèå òðîïèíêè. Áîëüøàÿ
äîðîãà ñîâåðøåííî ðîâíà, íî íàðîä ëþáèò òðîïèíêè.

Ïðèò. 23:19. Ñëóøàé, ñûí ìîé, è áóäü ìóäð, è íàïðàâëÿé ñåðäöå


òâî¸ íà ïðÿìîé ïóòü.
Èñ. 53:6. Âñå ìû áëóæäàëè, êàê îâöû, ñîâðàòèëèñü êàæäûé íà ñâîþ
äîðîãó: è Ãîñïîäü âîçëîæèë íà Íåãî ãðåõè âñåõ íàñ.
Ìàòô. 9:36. Âèäÿ òîëïû íàðîäà, Îí ñæàëèëñÿ íàä íèìè, ÷òî îíè
áûëè èçíóðåíû è ðàññåÿíû, êàê îâöû, íå èìåþùèå ïàñòûðÿ.
Ìàòô. 9:12, 13. Èèñóñ æå, óñëûøàâ ýòî, ñêàçàë èì: íå çäîðîâûå
èìåþò íóæäó âî âðà÷å, íî áîëüíûå, ïîéäèòå, íàó÷èòåñü, ÷òî çíà÷èò:
ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû? Èáî ß ïðèø¸ë ïðèçâàòü íå ïðàâåä-
íèêîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ.

Åñëè äâîðåö ðîñêîøåí, òî ïîëÿ ïîêðûòû ñîðíÿêàìè è õëåáîõðàíè-


ëèùà ñîâåðøåííî ïóñòû. Çíàòü îäåâàåòñÿ â ðîñêîøíûå òêàíè, íîñèò
îñòðûå ìå÷è, íå óäîâëåòâîðÿåòñÿ îáû÷íîé ïèùåé è íàêàïëèâàåò
èçëèøíèå áîãàòñòâà. Âñå ýòî íàçûâàåòñÿ ðàçáîåì è áàõâàëüñòâîì.
Îíî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì äàî.

Ìàòô. 23:14. Ãîðå âàì, êíèæíèêè è ôàðèñåè, ëèöåìåðû, ÷òî ïîåäàåòå


äîìû âäîâ è ëèöåìåðíî äîëãî ìîëèòåñü: çà òî ïðèìåòå òåì áîëüøåå
îñóæäåíèå.
Ìàòô. 23:5–7. Âñå æå äåëà ñâîè äåëàþò ñ òåì, ÷òîáû âèäåëè èõ
ëþäè: ðàñøèðÿþò õðàíèëèùà ñâîè è óâåëè÷èâàþò âîñêðèëèÿ îäåæä
ñâîèõ; òàêæå ëþáÿò ïðåäâîçëåæàíèÿ íà ïèðøåñòâàõ è ïðåäñåäàíèÿ
â ñèíàãîãàõ è ïðèâåòñòâèÿ â íàðîäíûõ ñîáðàíèÿõ, è ÷òîáû ëþäè
çâàëè èõ: ó÷èòåëü! ó÷èòåëü!
Ëóê. 18:1–8. Ñêàçàë òàêæå èì ïðèò÷ó î òîì, ÷òî äîëæíî âñåãäà
ìîëèòüñÿ è íå óíûâàòü, ãîâîðÿ: â îäíîì ãîðîäå áûë ñóäüÿ, êîòîðûé
Áîãà íå áîÿëñÿ è ëþäåé íå ñòûäèëñÿ. Â òîì æå ãîðîäå áûëà îäíà
âäîâà, è îíà, ïðèõîäÿ ê íåìó, ãîâîðèëà: çàùèòè ìåíÿ îò ñîïåðíèêà
ìîåãî. Íî îí äîëãîå âðåìÿ íå õîòåë. À ïîñëå ñêàçàë ñàì â ñåáå:
õîòÿ ÿ è Áîãà íå áîþñü è ëþäåé íå ñòûæóñü, íî, êàê ýòà âäîâà íå
äà¸ò ìíå ïîêîÿ, çàùèùó å¸, ÷òîáû îíà íå ïðèõîäèëà áîëüøå
äîêó÷àòü ìíå. È ñêàçàë Ãîñïîäü: ñëûøèòå, ÷òî ãîâîðèò ñóäüÿ
íåïðàâåäíûé? Áîã ëè íå çàùèòèò èçáðàííûõ Ñâîèõ, âîïèþùèõ ê
Íåìó äåíü è íî÷ü, õîòÿ è ìåäëèò çàùèùàòü èõ? ñêàçûâàþ âàì, ÷òî
ïîäàñò èì çàùèòó âñêîðå. Íî Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéä¸ò ëè
âåðó íà çåìëå?
 ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èàê. 2:18. Íî ñêàæåò êòî-íèáóäü: “Òû èìååøü âåðó, à ÿ èìåþ äåëà”:
ïîêàæè ìíå âåðó òâîþ áåç äåë òâîèõ, à ÿ ïîêàæó òåáå âåðó ìîþ èç
äåë ìîèõ.

54
Êòî óìååò êðåïêî ñòîÿòü, òîãî íåëüçÿ îïðîêèíóòü.
Êòî óìååò îïåðåòüñÿ, òîãî íåëüçÿ ñâàëèòü. Ñûíîâüÿ è âíóêè âå÷íî
ñîõðàíÿò ïàìÿòü î í¸ì.

Ïðèò. 17:6. Âåíåö ñòàðèêî⠗ ñûíîâüÿ ñûíîâåé, è ñëàâà äåòåé —


ðîäèòåëè èõ.
2 Öàð. 18:18. Àâåññàëîì åù¸ ïðè æèçíè ñâîåé âçÿë è ïîñòàâèë ñåáå
ïàìÿòíèê â öàðñêîé äîëèíå; èáî ñêàçàë îí: íåò ó ìåíÿ ñûíà, ÷òîáû
ñîõðàíèëàñü ïàìÿòü èìåíè ìîåãî. È íàçâàë ïàìÿòíèê ñâîèì èìåíåì.
È íàçûâàåòñÿ îí “ïàìÿòíèê Àâåññàëîìà” äî ñåãî äíÿ.
Ñèð. 37:28. Æèçíü ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîì äíåé, à äíè Èçðàèëÿ
áåñ÷èñëåííû.

Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî âíóòðè ñåáÿ, ó òîãî äîáðîäåòåëü ñòàíî-


âèòñÿ èñêðåííåé.

Èàê. 1:12–26. Áëàæåí ÷åëîâåê, êîòîðûé ïåðåíîñèò èñêóøåíèå, ïîòîìó


÷òî, áûâ èñïûòàí, îí ïîëó÷èò âåíåö æèçíè, êîòîðûé îáåùàë Ãîñïîäü
ëþáÿùèì Åãî. Â èñêóøåíèè íèêòî íå ãîâîðè: Áîã ìåíÿ èñêóøàåò;
ïîòîìó ÷òî Áîã íå èñêóøàåòñÿ çëîì è Ñàì íå èñêóøàåò íèêîãî, íî
êàæäûé èñêóøàåòñÿ, óâëåêàÿñü è îáîëüùàÿñü ñîáñòâåííîþ ïîõîòüþ;
ïîõîòü æå, çà÷àâ, ðîæäàåò ãðåõ, à ñäåëàííûé ãðåõ ðîæäàåò ñìåðòü.
Íå îáìàíûâàéòåñü, áðàòèÿ ìîè âîçëþáëåííûå. Âñÿêîå äàÿíèå äîáðîå
è âñÿêèé äàð ñîâåðø¸ííûé íèñõîäèò ñâûøå, îò Îòöà ñâåòîâ, ó
Êîòîðîãî íåò èçìåíåíèÿ è íè òåíè ïåðåìåíû. Âîñõîòåâ, ðîäèë Îí
íàñ ñëîâîì èñòèíû, ÷òîáû íàì áûòü íåêîòîðûì íà÷àòêîì Åãî
ñîçäàíèé. Èòàê, áðàòèÿ ìîè âîçëþáëåííûå, âñÿêèé ÷åëîâåê äà
áóäåò ñêîð íà ñëûøàíèå, ìåäëåí íà ñëîâà, ìåäëåí íà ãíåâ, èáî
ãíåâ ÷åëîâåêà íå òâîðèò ïðàâäû Áîæèåé. Ïîñåìó, îòëîæèâ âñÿêóþ
íå÷èñòîòó è îñòàòîê çëîáû, â êðîòîñòè ïðèìèòå íàñàæäàåìîå ñëîâî,
ìîãóùåå ñïàñòè âàøè äóøè. Áóäüòå æå èñïîëíèòåëè ñëîâà, à íå
ñëûøàòåëè òîëüêî, îáìàíûâàþùèå ñàìèõ ñåáÿ. Èáî, êòî ñëóøàåò
ñëîâî è íå èñïîëíÿåò, òîò ïîäîáåí ÷åëîâåêó, ðàññìàòðèâàþùåìó
ïðèðîäíûå ÷åðòû ëèöà ñâîåãî â çåðêàëå: îí ïîñìîòðåë íà ñåáÿ,
îòîø¸ë è òîò÷àñ çàáûë, êàêîâ îí. Íî êòî âíèêíåò â çàêîí
ñîâåðøåííûé, çàêîí ñâîáîäû, è ïðåáóäåò â í¸ì, òîò, áóäó÷è íå
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ 
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñëóøàòåëåì çàáûâ÷èâûì, íî èñïîëíèòåëåì äåëà, áëàæåí áóäåò â
ñâî¸ì äåéñòâèè. Åñëè êòî èç âàñ äóìàåò, ÷òî îí áëàãî÷åñòèâ, è íå
îáóçäûâàåò ñâîåãî ÿçûêà, íî îáîëüùàåò ñâî¸ ñåðäöå, ó òîãî ïóñòîå
áëàãî÷åñòèå.

Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî â ñåìüå, ó òîãî äîáðîäåòåëü ñòàíîâèòñÿ


îáèëüíîé.

Èñõ. 20:12. Ïî÷èòàé îòöà òâîåãî è ìàòü òâîþ, ÷òîáû òåáå áûëî
õîðîøî è ÷òîáû ïðîäëèëèñü äíè òâîè íà çåìëå, êîòîðóþ Ãîñïîäü,
Áîã òâîé, äà¸ò òåáå.
2 Êîð. 12:14. Âîò, â òðåòèé ðàç ÿ ãîòîâ èäòè ê âàì, è íå áóäó
îòÿãîùàòü âàñ, èáî ÿ èùó íå âàøåãî, à âàñ. Íå äåòè äîëæíû
ñîáèðàòü èìåíèå äëÿ ðîäèòåëåé, íî ðîäèòåëè äëÿ äåòåé.

Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî â äåðåâíå, ó òîãî äîáðîäåòåëü ñòàíîâèòñÿ


îáøèðíîé.

Ìàòô. 9:35. È õîäèë Èèñóñ ïî âñåì ãîðîäàì è ñåëåíèÿì, ó÷à â


ñèíàãîãàõ èõ, ïðîïîâåäóÿ Åâàíãåëèå Öàðñòâèÿ è èñöåëÿÿ âñÿêóþ
áîëåçíü è âñÿêóþ íåìîùü â ëþäÿõ.
Ìàð. 1:38. Îí ãîâîðèò èì: ïîéä¸ì â áëèæíèå ñåëåíèÿ è ãîðîäà,
÷òîáû Ìíå è òàì ïðîïîâåäûâàòü, èáî ß äëÿ òîãî ïðèø¸ë.
Ìàð. 8:27. È ïîø¸ë Èèñóñ ñ ó÷åíèêàìè Ñâîèìè â ñåëåíèÿ Êåñàðèè
Ôèëèïïîâîé. Äîðîãîþ Îí ñïðàøèâàë ó÷åíèêîâ Ñâîèõ: çà êîãî
ïî÷èòàþò Ìåíÿ ëþäè?
Ëóê. 9:51, 52. Êîãäà æå ïðèáëèæàëèñü äíè âçÿòèÿ Åãî îò ìèðà, Îí
âîñõîòåë èäòè â Èåðóñàëèì; è ïîñëàë âåñòíèêîâ ïðåä ëèöåì Ñâîèì;
è îíè ïîøëè è âîøëè â ñåëåíèå Ñàìàðÿíñêîå; ÷òîáû ïðèãîòîâèòü
äëÿ Íåãî.

Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî â öàðñòâå, ó òîãî äîáðîäåòåëü ñòàíîâèòñÿ


áîãàòîé.

Ïðèò. 22:29. Âèäåë ëè òû ÷åëîâåêà ïðîâîðíîãî â ñâî¸ì äåëå? Îí


áóäåò ñòîÿòü ïåðåä öàðÿìè, îí íå áóäåò ñòîÿòü ïåðåä ïðîñòûìè.
Åêêë. 4:13, 14. Ëó÷øå áåäíûé, íî óìíûé þíîøà, íåæåëè ñòàðûé,
íî íåðàçóìíûé öàðü, êîòîðûé íå óìååò ïðèíèìàòü ñîâåòû; èáî òîò
èç òåìíèöû âûéäåò íà öàðñòâî, õîòÿ ðîäèëñÿ â öàðñòâå ñâî¸ì
áåäíûì.
Ôèëï. 4:8. Íàêîíåö, áðàòèÿ ìîè, ÷òî òîëüêî èñòèííî, ÷òî ÷åñòíî,
÷òî ñïðàâåäëèâî, ÷òî ÷èñòî, ÷òî ëþáåçíî, ÷òî äîñòîñëàâíî, ÷òî
òîëüêî äîáðîäåòåëü è ïîõâàëà, î òîì ïîìûøëÿéòå.
 ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Êòî ñîâåðøåíñòâóåò äàî â Ïîäíåáåñíîé, ó òîãî äîáðîäåòåëü
ñòàíîâèòñÿ âñåîáùåé.

Èîàí. 2:32. È êîãäà ß âîçíåñ¸í áóäó îò çåìëè, âñåõ ïðèâëåêó ê


Ñåáå.
Èîàí. 16:7. Íî ß èñòèíó ãîâîðþ âàì: ëó÷øå äëÿ âàñ, ÷òîáû ß
ïîøåë; èáî, åñëè ß íå ïîéäó, Óòåøèòåëü íå ïðèèä¸ò ê âàì; à åñëè
ïîéäó, òî ïîøëþ Åãî ê âàì.

Ïî ñåáå ìîæíî ïîçíàòü äðóãèõ; ïî îäíîé ñåìüå ìîæíî ïîçíàòü


îñòàëüíûå; ïî îäíîé äåðåâíå ìîæíî ïîçíàòü îñòàëüíûå; ïî îäíîìó
öàðñòâó ìîæíî ïîçíàòü äðóãèå; ïî îäíîé ñòðàíå ìîæíî ïîçíàòü
âñþ Ïîäíåáåñíóþ. Êàêèì îáðàçîì ÿ óçíàþ, ÷òî âñÿ Ïîäíåáåñíàÿ
òàêîâà? Ïîñòóïàÿ òàê.

1 Òèì. 4:16. Âíèêàé â ñåáÿ è â ó÷åíèå; çàíèìàéñÿ ñèì ïîñòîÿííî:


èáî, òàê ïîñòóïàÿ, è ñåáÿ ñïàñ¸øü è ñëóøàþùèõ òåáÿ.

55
Êòî ñîäåðæèò â ñåáå ñîâåðøåííîå äý, òîò ïîõîæ íà íîâîðîæ-
äåííîãî. ßäîâèòûå íàñåêîìûå è çìåè åãî íå óæàëÿò, ñâèðåïûå
çâåðè åãî íå ñõâàòÿò, õèùíûå ïòèöû åãî íå çàêëþþò. Êîñòè ó íåãî
ìÿãêèå, ìûøöû ñëàáûå, íî îí äåðæèò äàî êðåïêî.

Îòêð. 7:17. Èáî Àãíåö, Êîòîðûé ñðåäè ïðåñòîëà, áóäåò ïàñòè èõ è


âîäèòü èõ íà æèâûå èñòî÷íèêè âîä; è îòðåò Áîã âñÿêóþ ñëåçó ñ
î÷åé èõ.
Ìàòô. 19:14. Íî Èèñóñ ñêàçàë: ïóñòèòå äåòåé è íå ïðåïÿòñòâóéòå èì
ïðèõîäèòü êî Ìíå, èáî òàêîâûõ åñòü Öàðñòâî Íåáåñíîå.
Èîàí. 3:7. Íå óäèâëÿéñÿ òîìó, ÷òî ß ñêàçàë òåáå: äîëæíî âàì
ðîäèòüñÿ ñâûøå.
Èñ.11:5–9. È áóäåò ïðåïîÿñàíèåì ÷ðåñë Åãî ïðàâäà, è ïðåïîÿñàíèåì
áåäð Åãî — èñòèíà. Òîãäà âîëê áóäåò æèòü âìåñòå ñ ÿãí¸íêîì, è
áàðñ áóäåò ëåæàòü âìåñòå ñ êîçë¸íêîì; è òåë¸íîê, è ìîëîäîé ëåâ,
è âîë áóäóò âìåñòå, è ìàëîå äèòÿ áóäåò âîäèòü èõ. È êîðîâà áóäåò
ïàñòèñü ñ ìåäâåäèöåþ, è äåò¸íûøè èõ áóäóò ëåæàòü âìåñòå, è ëåâ,
êàê âîë, áóäåò åñòü ñîëîìó. È ìëàäåíåö áóäåò èãðàòü íàä íîðîþ
àñïèäà, è äèòÿ ïðîòÿíåò ðóêó ñâîþ íà ãíåçäî çìåè. Íå áóäóò äåëàòü
çëà è âðåäà íà âñåé ñâÿòîé ãîðå Ìîåé, èáî çåìëÿ áóäåò íàïîëíåíà
âåäåíèåì Ãîñïîäà, êàê âîäû íàïîëíÿþò ìîðå.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Íå çíàÿ ñîþçà äâóõ ïîëîâ, îí îáëàäàåò æèâîòâîðÿùåé ñïîñîá-
íîñòüþ. Îí î÷åíü ÷óòîê. Îí êðè÷èò âåñü äåíü, è åãî ãîëîñ íå
èçìåíÿåòñÿ. Îí ñîâåðøåííî ãàðìîíè÷åí.

Èîàí. 5:26. Èáî, êàê Îòåö èìååò æèçíü â Ñàìîì Ñåáå, òàê è Ñûíó
äàë èìåòü æèçíü â Ñàìîì Ñåáå.
Ìàòô. 22:30. Èáî â âîñêðåñåíèè íè æåíÿòñÿ, íè âûõîäÿò çàìóæ, íî
ïðåáûâàþò, êàê Àíãåëû Áîæèè íà íåáåñàõ.
Èîàí. 3:13. Íèêòî íå âîñõîäèë íà íåáî, êàê òîëüêî ñøåäøèé ñ
íåáåñ Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ñóùèé íà íåáåñàõ.
Çíàíèå ãàðìîíèè íàçûâàåòñÿ ïîñòîÿíñòâîì. Çíàíèå ïîñòîÿíñòâà
íàçûâàåòñÿ ìóäðîñòüþ.

Èàê. 1:17. Âñÿêîå äàÿíèå äîáðîå è âñÿêèé äàð ñîâåðøåííûé íèñõîäèò


ñâûøå, îò Îòöà ñâåòîâ, ó Êîòîðîãî íåò èçìåíåíèÿ è íè òåíè
ïåðåìåíû.
Èåð. 31:34. È óæå íå áóäóò ó÷èòü äðóã äðóãà, áðàò áðàòà, è ãîâîðèòü:
“ïîçíàéòå Ãîñïîäà”, èáî âñå ñàìè áóäóò çíàòü Ìåíÿ, îò ìàëîãî äî
áîëüøîãî, ãîâîðèò Ãîñïîäü, ïîòîìó ÷òî ß ïðîùó áåççàêîíèÿ èõ è
ãðåõîâ èõ óæå íå âîñïîìÿíó áîëåå.
Îáîãàùåíèå æèçíè íàçûâàåòñÿ ñ÷àñòüåì. Ñòðåìëåíèå óïðàâëÿòü
÷óâñòâàìè íàçûâàåòñÿ óïîðñòâîì.

Ïðèò. 25:28. ×òî ãîðîä ðàçðóøåííûé, áåç ñòåí, òî ÷åëîâåê, íå


âëàäåþùèé äóõîì ñâîèì.
1 Èîàí. 3:15. Âñÿêèé, íåíàâèäÿùèé áðàòà ñâîåãî, åñòü ÷åëîâåêî-
óáèéöà; à âû çíàåòå, ÷òî íèêàêîé ÷åëîâåêîóáèéöà íå èìååò æèçíè
âå÷íîé, â íåì ïðåáûâàþùåé.
Ëóê. 16:16. Çàêîí è ïðîðîêè äî Èîàííà; ñ ñåãî âðåìåíè Öàðñòâèå
Áîæèå áëàãîâåñòâóåòñÿ, è âñÿêèé óñèëèåì âõîäèò â íåãî.
Ñóùåñòâî, ïîëíîå ñèë, ñòàðååò — ýòî íàçûâàåòñÿ íàðóøåíèåì äàî.

Èñ. 65:20. Òàì íå áóäåò áîëåå ìàëîëåòíåãî è ñòàðöà, êîòîðûé íå


äîñòèãàë áû ïîëíîòû äíåé ñâîèõ; èáî ñòîëåòíèé áóäåò óìèðàòü
þíîøåþ, íî ñòîëåòíèé ãðåøíèê áóäåò ïðîêëèíàåì.
Êòî äàî íå ñîáëþäàåò, òîò ïîãèáàåò ðàíüøå âðåìåíè.

Ïðèò. 1:32, 33. Ïîòîìó ÷òî óïîðñòâî íåâåæä óáüåò èõ, è áåñïå÷íîñòü
ãëóïöîâ ïîãóáèò èõ, à ñëóøàþùèé ìåíÿ áóäåò æèòü áåçîïàñíî è
ñïîêîéíî, íå ñòðàøàñü çëà.
" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
56
Òîò, êòî çíàåò, íå ãîâîðèò. Òîò, êòî ãîâîðèò, íå çíàåò.

Ëóê. 22:63–71. Ëþäè, äåðæàâøèå Èèñóñà, ðóãàëèñü íàä Íèì è áèëè


Åãî; è, çàêðûâ Åãî, óäàðÿëè Åãî ïî ëèöó è ñïðàøèâàëè Åãî: ïðîðåêè,
êòî óäàðèë Òåáÿ? È ìíîãî èíûõ õóëåíèé ïðîèçíîñèëè ïðîòèâ Íåãî.
È êàê íàñòàë äåíü, ñîáðàëèñü ñòàðåéøèíû íàðîäà, ïåðâîñâÿùåííèêè
è êíèæíèêè, è ââåëè Åãî â ñâîé ñèíåäðèîí è ñêàçàëè: Òû ëè
Õðèñòîñ? ñêàæè íàì. Îí ñêàçàë èì: åñëè ñêàæó âàì, âû íå ïîâåðèòå;
åñëè æå è ñïðîøó âàñ, íå áóäåòå îòâå÷àòü Ìíå è íå îòïóñòèòå
Ìåíÿ; îòíûíå Ñûí ×åëîâå÷åñêèé âîññÿäåò îäåñíóþ ñèëû Áîæèåé.
È ñêàçàëè âñå: èòàê, Òû Ñûí Áîæèé? Îí îòâå÷àë èì: âû ãîâîðèòå,
÷òî ß. Îíè æå ñêàçàëè: êàêîå åù¸ íóæíî íàì ñâèäåòåëüñòâî? èáî
ìû ñàìè ñëûøàëè èç óñò Åãî.

Òî, ÷òî îñòàâëÿåò ñâîè æåëàíèÿ, îòêàçûâàåòñÿ îò ñòðàñòåé, ïðè-


òóïëÿåò ñâîþ ïðîíèöàòåëüíîñòü, îñâîáîæäàåò ñåáÿ îò õàîòè÷íîñòè,
ïðèòóïëÿåò ñâîé áëåñê, óïîäîáëÿåò ñåáÿ ïûëèíêå, ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ãëóáî÷àéøåå.

Ëóê. 22:42. Ãîâîðÿ: Îò÷å! î, åñëè áû Òû áëàãîâîëèë ïðîíåñòè ÷àøó


ñèþ ìèìî Ìåíÿ! âïðî÷åì íå Ìîÿ âîëÿ, íî Òâîÿ äà áóäåò.
Ìàòô. 20:28. Òàê êàê Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ òîãî ïðèø¸ë, ÷òîáû
Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è îòäàòü äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóï-
ëåíèÿ ìíîãèõ.

Åãî íåëüçÿ ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ íèì ñðîäíèòüñÿ; åãî


íåëüçÿ ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû èì ïðåíåáðåãàòü; åãî íåëüçÿ
ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû èì âîñïîëüçîâàòüñÿ; åãî íåëüçÿ
ïðèáëèçèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî âîçâûñèòü; åãî íåëüçÿ ïðèáëèçèòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî óíèçèòü. Âîò ïî÷åìó îíî óâàæàåìî â
Ïîäíåáåñíîé.

Èàê. 1:17. Âñÿêîå äàÿíèå äîáðîå è âñÿêèé äàð ñîâåðøåííûé íèñõîäèò


ñâûøå, îò Îòöà ñâåòîâ, ó Êîòîðîãî íåò èçìåíåíèÿ è íè òåíè
ïåðåìåíû.
Ëóê. 6:35. Íî âû ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ, è áëàãîòâîðèòå, è âçàéìû
äàâàéòå, íå îæèäàÿ íè÷åãî; è áóäåò âàì íàãðàäà âåëèêàÿ, è áóäåòå
ñûíàìè Âñåâûøíåãî; èáî Îí áëàã è ê íåáëàãîäàðíûì è çëûì.
Ìàòô. 5:45. Äà áóäåòå ñûíàìè Îòöà âàøåãî Íåáåñíîãî, èáî Îí
ïîâåëåâàåò ñîëíöó Ñâîåìó âîñõîäèòü íàä çëûìè è äîáðûìè è
ïîñûëàåò äîæäü íà ïðàâåäíûõ è íåïðàâåäíûõ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
57
Ñòðàíà óïðàâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâîñòüþ, âîéíà âåä¸òñÿ õèòðîñòüþ.
Ïîäíåáåñíóþ ïîëó÷àþò âî âëàäåíèå ïîñðåäñòâîì íåäåÿíèÿ.

Ïðèò. 22:29. Âèäåë ëè òû ÷åëîâåêà ïðîâîðíîãî â ñâî¸ì äåëå? Îí


áóäåò ñòîÿòü ïåðåä öàðÿìè, îí íå áóäåò ñòîÿòü ïåðåä ïðîñòûìè.
Ìàòô. 10:16–20. Âîò, ß ïîñûëàþ âàñ, êàê îâåö ñðåäè âîëêîâ: èòàê
áóäüòå ìóäðû, êàê çìèè, è ïðîñòû, êàê ãîëóáè. Îñòåðåãàéòåñü æå
ëþäåé: èáî îíè áóäóò îòäàâàòü âàñ â ñóäèëèùà è â ñèíàãîãàõ ñâîèõ
áóäóò áèòü âàñ, è ïîâåäóò âàñ ê ïðàâèòåëÿì è öàðÿì çà Ìåíÿ, äëÿ
ñâèäåòåëüñòâà ïåðåä íèìè è ÿçû÷íèêàìè. Êîãäà æå áóäóò ïðåäàâàòü
âàñ, íå çàáîòüòåñü, êàê èëè ÷òî ñêàçàòü; èáî â òîò ÷àñ äàíî áóäåò
âàì, ÷òî ñêàçàòü, èáî íå âû áóäåòå ãîâîðèòü, íî Äóõ Îòöà âàøåãî
áóäåò ãîâîðèòü â âàñ.

Îòêóäà ÿ çíàþ âñå ýòî? Âîò îòêóäà: êîãäà â ñòðàíå ìíîãî çàïðåòè-
òåëüíûõ çàêîíîâ, íàðîä ñòàíîâèòñÿ áåäíûì.

Ìàð. 2:27, 28. È ñêàçàë èì: ñóááîòà äëÿ ÷åëîâåêà, à íå ÷åëîâåê äëÿ
ñóááîòû; ïîñåìó Ñûí ×åëîâå÷åñêèé åñòü ãîñïîäèí è ñóááîòû.
Ìàòô. 23:1–7. Òîãäà Èèñóñ íà÷àë ãîâîðèòü íàðîäó è ó÷åíèêàì Ñâîèì
è ñêàçàë: íà Ìîèñååâîì ñåäàëèùå ñåëè êíèæíèêè è ôàðèñåè; èòàê
âñ¸, ÷òî îíè âåëÿò âàì ñîáëþäàòü, ñîáëþäàéòå è äåëàéòå; ïî äåëàì
æå èõ íå ïîñòóïàéòå, èáî îíè ãîâîðÿò, è íå äåëàþò: ñâÿçûâàþò
áðåìåíà òÿæ¸ëûå è íåóäîáîíîñèìûå è âîçëàãàþò íà ïëå÷è ëþäÿì,
à ñàìè íå õîòÿò è ïåðñòîì äâèíóòü èõ; âñå æå äåëà ñâîè äåëàþò ñ
òåì, ÷òîáû âèäåëè èõ ëþäè: ðàñøèðÿþò õðàíèëèùà ñâîè è
óâåëè÷èâàþò âîñêðèëèÿ îäåæä ñâîèõ; òàêæå ëþáÿò ïðåäâîçëåæàíèÿ
íà ïèðøåñòâàõ è ïðåäñåäàíèÿ â ñèíàãîãàõ è ïðèâåòñòâèÿ â íàðîäíûõ
ñîáðàíèÿõ, è ÷òîáû ëþäè çâàëè èõ: ó÷èòåëü! ó÷èòåëü!
Ãàë. 3:1–29. Î, íåñìûñëåííûå Ãàëàòû! êòî ïðåëüñòèë âàñ íå
ïîêîðÿòüñÿ èñòèíå, âàñ, ó êîòîðûõ ïåðåä ãëàçàìè ïðåäíà÷åðòàí
áûë Èèñóñ Õðèñòîñ, êàê áû ó âàñ ðàñïÿòûé? Ñèå òîëüêî õî÷ó çíàòü
îò âàñ: ÷åðåç äåëà ëè çàêîíà âû ïîëó÷èëè Äóõà, èëè ÷åðåç
íàñòàâëåíèå â âåðå? Òàê ëè âû íåñìûñëåííû, ÷òî, íà÷àâ äóõîì,
òåïåðü îêàí÷èâàåòå ïëîòüþ? Ñòîëü ìíîãîå ïîòåðïåëè âû íåóæåëè
áåç ïîëüçû? Î, åñëè áû òîëüêî áåç ïîëüçû! Ïîäàþùèé âàì Äóõà è
ñîâåðøàþùèé ìåæäó âàìè ÷óäåñà ÷åðåç äåëà ëè çàêîíà ñèå
ïðîèçâîäèò, èëè ÷åðåç íàñòàâëåíèå â âåðå? Òàê Àâðààì ïîâåðèë
Áîãó, è ýòî âìåíèëîñü åìó â ïðàâåäíîñòü. Ïîçíàéòå æå, ÷òî âåðóþùèå
$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñóòü ñûíû Àâðààìà. È Ïèñàíèå, ïðîâèäÿ, ÷òî Áîã âåðîþ îïðàâäàåò
ÿçû÷íèêîâ, ïðåäâîçâåñòèëî Àâðààìó: â òåáå áëàãîñëîâÿòñÿ âñå
íàðîäû. Èòàê âåðóþùèå áëàãîñëîâëÿþòñÿ ñ âåðíûì Àâðààìîì, à
âñå, óòâåðæäàþùèåñÿ íà äåëàõ çàêîíà, íàõîäÿòñÿ ïîä êëÿòâîþ.
Èáî íàïèñàíî: ïðîêëÿò âñÿê, êòî íå èñïîëíÿåò ïîñòîÿííî âñåãî, ÷òî
íàïèñàíî â êíèãå çàêîíà. À ÷òî çàêîíîì íèêòî íå îïðàâäûâàåòñÿ
ïðåä Áîãîì, ýòî ÿñíî, ïîòîìó ÷òî ïðàâåäíûé âåðîþ æèâ áóäåò. À
çàêîí íå ïî âåðå; íî êòî èñïîëíÿåò åãî, òîò æèâ áóäåò èì. Õðèñòîñ
èñêóïèë íàñ îò êëÿòâû çàêîíà, ñäåëàâøèñü çà íàñ êëÿòâîþ èáî
íàïèñàíî: ïðîêëÿò âñÿê, âèñÿùèé íà äðåâå, äàáû áëàãîñëîâåíèå
Àâðààìîâî ÷åðåç Õðèñòà Èèñóñà ðàñïðîñòðàíèëîñü íà ÿçû÷íèêîâ,
÷òîáû íàì ïîëó÷èòü îáåùàííîãî Äóõà âåðîþ. Áðàòèÿ! ãîâîðþ ïî
ðàññóæäåíèþ ÷åëîâå÷åñêîìó: äàæå ÷åëîâåêîì óòâåðæä¸ííîãî
çàâåùàíèÿ íèêòî íå îòìåíÿåò è íå ïðèáàâëÿåò ê íåìó. Íî Àâðààìó
äàíû áûëè îáåòîâàíèÿ è ñåìåíè åãî. Íå ñêàçàíî: è ïîòîìêàì, êàê
áû î ìíîãèõ, íî êàê îá îäíîì: è ñåìåíè òâîåìó, êîòîðîå åñòü
Õðèñòîñ. ß ãîâîðþ òî, ÷òî çàâåòà î Õðèñòå, ïðåæäå Áîãîì
óòâåðæäåííîãî, çàêîí, ÿâèâøèéñÿ ñïóñòÿ ÷åòûðåñòà òðèäöàòü ëåò,
íå îòìåíÿåò òàê, ÷òîáû îáåòîâàíèå ïîòåðÿëî ñèëó. Èáî åñëè ïî
çàêîíó íàñëåäñòâî, òî óæå íå ïî îáåòîâàíèþ; íî Àâðààìó Áîã
äàðîâàë îíîå ïî îáåòîâàíèþ. Äëÿ ÷åãî æå çàêîí? Îí äàí ïîñëå ïî
ïðè÷èíå ïðåñòóïëåíèé, äî âðåìåíè ïðèøåñòâèÿ ñåìåíè, ê êîòîðîìó
îòíîñèòñÿ îáåòîâàíèå, è ïðåïîäàí ÷åðåç Àíãåëîâ, ðóêîþ ïîñðåäíèêà.
Íî ïîñðåäíèê ïðè îäíîì íå áûâàåò, à Áîã îäèí. Èòàê çàêîí ïðîòèâåí
îáåòîâàíèÿì Áîæèèì? Íèêàê! Èáî åñëè áû äàí áûë çàêîí, ìîãóùèé
æèâîòâîðèòü, òî ïîäëèííî ïðàâåäíîñòü áûëà áû îò çàêîíà; íî
Ïèñàíèå âñåõ çàêëþ÷èëî ïîä ãðåõîì, äàáû îáåòîâàíèå âåðóþùèì
äàíî áûëî ïî âåðå â Èèñóñà Õðèñòà. À äî ïðèøåñòâèÿ âåðû ìû
çàêëþ÷åíû áûëè ïîä ñòðàæåþ çàêîíà, äî òîãî âðåìåíè, êàê
íàäëåæàëî îòêðûòüñÿ âåðå. Èòàê çàêîí áûë äëÿ íàñ äåòîâîäèòåëåì
êî Õðèñòó, äàáû íàì îïðàâäàòüñÿ âåðîþ; ïî ïðèøåñòâèè æå âåðû,
ìû óæå íå ïîä ðóêîâîäñòâîì äåòîâîäèòåëÿ. Èáî âñå âû ñûíû
Áîæèè ïî âåðå âî Õðèñòà Èèñóñà; âñå âû, âî Õðèñòà êðåñòèâøèåñÿ,
âî Õðèñòà îáëåêëèñü. Íåò óæå Èóäåÿ, íè ÿçû÷íèêà; íåò ðàáà, íè
ñâîáîäíîãî; íåò ìóæåñêîãî ïîëà, íè æåíñêîãî: èáî âñå âû îäíî âî
Õðèñòå Èèñóñå. Åñëè æå âû Õðèñòîâû, òî âû ñåìÿ Àâðààìîâî è ïî
îáåòîâàíèþ íàñëåäíèêè.

Êîãäà ó íàðîäà ìíîãî îñòðîãî îðóæèÿ, â ñòðàíå óâåëè÷èâàþòñÿ


ñìóòû. Êîãäà ìíîãî èñêóñíûõ ìàñòåðîâ, óìíîæàþòñÿ ðåäêèå
ïðåäìåòû.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ %
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ðèì. 12:14–21. Áëàãîñëîâëÿéòå ãîíèòåëåé âàøèõ; áëàãîñëîâëÿéòå, à
íå ïðîêëèíàéòå. Ðàäóéòåñü ñ ðàäóþùèìèñÿ è ïëà÷üòå ñ ïëà÷óùèìè.
Áóäüòå åäèíîìûñëåííû ìåæäó ñîáîþ; íå âûñîêîìóäðñòâóéòå, íî
ïîñëåäóéòå ñìèðåííûì; íå ìå÷òàéòå î ñåáå; íèêîìó íå âîçäàâàéòå
çëîì çà çëî, íî ïåêèòåñü î äîáðîì ïåðåä âñåìè ÷åëîâåêàìè. Åñëè
âîçìîæíî ñ âàøåé ñòîðîíû, áóäüòå â ìèðå ñî âñåìè ëþäüìè. Íå
ìñòèòå çà ñåáÿ, âîçëþáëåííûå, íî äàéòå ìåñòî ãíåâó Áîæèþ. Èáî
íàïèñàíî: Ìíå îòìùåíèå, ß âîçäàì, ãîâîðèò Ãîñïîäü. Èòàê, åñëè
âðàã òâîé ãîëîäåí, íàêîðìè åãî; åñëè æàæäåò, íàïîé åãî: èáî,
äåëàÿ ñèå, òû ñîáåð¸øü åìó íà ãîëîâó ãîðÿùèå óãîëüÿ. Íå áóäü
ïîáåæä¸í çëîì, íî ïîáåæäàé çëî äîáðîì.
Ìàòô. 10:34–42. Íå äóìàéòå, ÷òî ß ïðèø¸ë ïðèíåñòè ìèð íà çåìëþ;
íå ìèð ïðèø¸ë ß ïðèíåñòè, íî ìå÷, èáî ß ïðèø¸ë ðàçäåëèòü
÷åëîâåêà ñ îòöîì åãî, è äî÷ü ñ ìàòåðüþ å¸, è íåâåñòêó ñî ñâåêðîâüþ
åå. È âðàãè ÷åëîâåêó — äîìàøíèå åãî. Êòî ëþáèò îòöà èëè ìàòü
áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî ëþáèò ñûíà èëè äî÷ü
áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî íå áåð¸ò êðåñòà
ñâîåãî è ñëåäóåò çà Ìíîþ, òîò íå äîñòîèí Ìåíÿ. Ñáåðåãøèé äóøó
ñâîþ ïîòåðÿåò åå; à ïîòåðÿâøèé äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ ñáåðåæåò
å¸. Êòî ïðèíèìàåò âàñ, ïðèíèìàåò Ìåíÿ, à êòî ïðèíèìàåò Ìåíÿ,
ïðèíèìàåò Ïîñëàâøåãî Ìåíÿ; êòî ïðèíèìàåò ïðîðîêà, âî èìÿ
ïðîðîêà, ïîëó÷èò íàãðàäó ïðîðîêà; è êòî ïðèíèìàåò ïðàâåäíèêà, âî
èìÿ ïðàâåäíèêà, ïîëó÷èò íàãðàäó ïðàâåäíèêà. È êòî íàïîèò îäíîãî
èç ìàëûõ ñèõ òîëüêî ÷àøåþ õîëîäíîé âîäû, âî èìÿ ó÷åíèêà,
èñòèííî ãîâîðþ âàì, íå ïîòåðÿåò íàãðàäû ñâîåé.
Åâð. 4:12. Èáî ñëîâî Áîæèå æèâî è äåéñòâåííî è îñòðåå âñÿêîãî
ìå÷à îáîþäîîñòðîãî: îíî ïðîíèêàåò äî ðàçäåëåíèÿ äóøè è äóõà,
ñîñòàâîâ è ìîçãîâ, è ñóäèò ïîìûøëåíèÿ è íàìåðåíèÿ ñåðäå÷íûå.

Êîãäà ðàñòóò çàêîíû è ïðèêàçû, óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî âîðîâ è


ðàçáîéíèêîâ.

Èàê. 2:5–14. Ïîñëóøàéòå, áðàòèÿ ìîè âîçëþáëåííûå: íå áåäíûõ ëè


ìèðà èçáðàë Áîã áûòü áîãàòûìè âåðîþ è íàñëåäíèêàìè Öàðñòâèÿ,
êîòîðîå Îí îáåùàë ëþáÿùèì Åãî? À âû ïðåçðåëè áåäíîãî. Íå
áîãàòûå ëè ïðèòåñíÿþò âàñ, è íå îíè ëè âëåêóò âàñ â ñóäû? Íå îíè
ëè áåññëàâÿò äîáðîå èìÿ, êîòîðûì âû íàçûâàåòåñü? Åñëè âû
èñïîëíÿåòå çàêîí öàðñêèé, ïî Ïèñàíèþ: âîçëþáè áëèæíåãî òâîåãî,
êàê ñåáÿ ñàìîãî, — õîðîøî äåëàåòå. Íî åñëè ïîñòóïàåòå ñ
ëèöåïðèÿòèåì, òî ãðåõ äåëàåòå, è ïåðåä çàêîíîì îêàçûâàåòåñü
ïðåñòóïíèêàìè. Êòî ñîáëþäàåò âåñü çàêîí è ñîãðåøèò â îäíîì
& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
÷¸ì-íèáóäü, òîò ñòàíîâèòñÿ âèíîâíûì âî âñ¸ì. Èáî Òîò æå, Êòî
ñêàçàë: íå ïðåëþáîäåéñòâóé, ñêàçàë è: íå óáåé; ïîñåìó, åñëè òû íå
ïðåëþáîäåéñòâóåøü, íî óáü¸øü, òî òû òàêæå ïðåñòóïíèê çàêîíà.
Òàê ãîâîðèòå è òàê ïîñòóïàéòå, êàê èìåþùèå áûòü ñóäèìû ïî çàêîíó
ñâîáîäû. Èáî ñóä áåç ìèëîñòè íå îêàçàâøåìó ìèëîñòè; ìèëîñòü
ïðåâîçíîñèòñÿ íàä ñóäîì. ×òî ïîëüçû, áðàòèÿ ìîè, åñëè êòî ãîâîðèò,
÷òî îí èìååò âåðó, à äåë íå èìååò? ìîæåò ëè ýòà âåðà ñïàñòè åãî?

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ãîâîðèò: “Åñëè ÿ íå äåéñòâóþ, íàðîä


áóäåò íàõîäèòüñÿ â ñàìîèçìåíåíèè. Åñëè ÿ ñïîêîåí, íàðîä ñàì
áóäåò èñïðàâëÿòüñÿ. Åñëè ÿ ïàññèâåí, íàðîä ñàì ñòàíîâèòñÿ
áîãàòûì; åñëè ÿ íå èìåþ ñòðàñòåé, íàðîä ñòàíîâèòñÿ ïðîñòî-
äóøíûì”.

Èîâ. 22:2–4. Ðàçâå ìîæåò ÷åëîâåê äîñòàâëÿòü ïîëüçó Áîãó? Ðàçóìíûé


äîñòàâëÿåò ïîëüçó ñåáå ñàìîìó. ×òî çà óäîâîëüñòâèå Âñåäåðæèòåëþ,
÷òî òû ïðàâåäåí? È áóäåò ëè Åìó âûãîäà îò òîãî, ÷òî òû ñîäåðæèøü
ïóòè òâîè â íåïîðî÷íîñòè? Íåóæåëè Îí, áîÿñü òåáÿ, âñòóïèò ñ
òîáîþ â ñîñòÿçàíèå, ïîéäåò ñóäèòüñÿ ñ òîáîþ?
Èîàí. 5:26. Èáî, êàê Îòåö èìååò æèçíü â Ñàìîì Ñåáå, òàê è Ñûíó
äàë èìåòü æèçíü â Ñàìîì Ñåáå.
1 Èîàí. 5:10. Âåðóþùèé â Ñûíà Áîæèÿ èìååò ñâèäåòåëüñòâî â ñåáå
ñàìîì; íå âåðóþùèé Áîãó ïðåäñòàâëÿåò Åãî ëæèâûì, ïîòîìó ÷òî íå
âåðóåò â ñâèäåòåëüñòâî, êîòîðûì Áîã ñâèäåòåëüñòâîâàë î Ñûíå
Ñâî¸ì.
Êîë. 3:8–11. À òåïåðü âû îòëîæèòå âñ¸: ãíåâ, ÿðîñòü, çëîáó, çëîðå÷èå,
ñêâåðíîñëîâèå óñò âàøèõ; íå ãîâîðèòå ëæè äðóã äðóãó, ñîâëåêøèñü
âåòõîãî ÷åëîâåêà ñ äåëàìè åãî è îáëåêøèñü â íîâîãî, êîòîðûé
îáíîâëÿåòñÿ â ïîçíàíèè ïî îáðàçó Ñîçäàâøåãî åãî, ãäå íåò íè
Åëëèíà, íè Èóäåÿ, íè îáðåçàíèÿ, íè íåîáðåçàíèÿ, âàðâàðà, Ñêèôà,
ðàáà, ñâîáîäíîãî, íî âñ¸ è âî âñ¸ì Õðèñòîñ.
Åô. 2:13–16. À òåïåðü âî Õðèñòå Èèñóñå âû, áûâøèå íåêîãäà äàëåêî,
ñòàëè áëèçêè Êðîâèþ Õðèñòîâîþ. Èáî Îí åñòü ìèð íàø, ñîäåëàâøèé
èç îáîèõ îäíî è ðàçðóøèâøèé ñòîÿâøóþ ïîñðåäè ïðåãðàäó,
óïðàçäíèâ âðàæäó Ïëîòèþ Ñâîåþ, à çàêîí çàïîâåäåé ó÷åíèåì,
äàáû èç äâóõ ñîçäàòü â Ñåáå Ñàìîì îäíîãî íîâîãî ÷åëîâåêà, óñòðîÿÿ
ìèð, è â îäíîì òåëå ïðèìèðèòü îáîèõ ñ Áîãîì ïîñðåäñòâîì êðåñòà,
óáèâ âðàæäó íà í¸ì.
Ñèð. 14:6. Íåò õóæå ÷åëîâåêà, êîòîðûé íåäîáðîæåëàòåëåí ê ñàìîìó
ñåáå, è ýòî — âîçäàÿíèå çà çëîáó åãî.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ '
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ðèì. 14:14. ß çíàþ è óâåðåí â Ãîñïîäå Èèñóñå, ÷òî íåò íè÷åãî â
ñåáå ñàìîì íå÷èñòîãî; òîëüêî ïî÷èòàþùåìó ÷òî-ëèáî íå÷èñòûì,
òîìó íå÷èñòî.
Ìàòô. 11:25–30.  òî âðåìÿ, ïðîäîëæàÿ ðå÷ü, Èèñóñ ñêàçàë: ñëàâëþ
Òåáÿ, Îò÷å, Ãîñïîäè íåáà è çåìëè, ÷òî Òû óòàèë ñèå îò ìóäðûõ è
ðàçóìíûõ è îòêðûë òî ìëàäåíöàì; åé, Îò÷å! èáî òàêîâî áûëî Òâîå
áëàãîâîëåíèå. Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì, è íèêòî íå çíàåò
Ñûíà, êðîìå Îòöà; è Îòöà íå çíàåò íèêòî, êðîìå Ñûíà, è êîìó
Ñûí õî÷åò îòêðûòü. Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è
îáðåìåí¸ííûå, è ß óñïîêîþ âàñ; âîçüìèòå èãî Ìî¸ íà ñåáÿ è
íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ, èáî ß êðîòîê è ñìèðåí ñåðäöåì, è íàéä¸òå
ïîêîé äóøàì âàøèì; èáî èãî Ìî¸ áëàãî, è áðåìÿ Ìî¸ ëåãêî.
Ìàòô. 5:22. À ß ãîâîðþ âàì, ÷òî âñÿêèé, ãíåâàþùèéñÿ íà áðàòà
ñâîåãî íàïðàñíî, ïîäëåæèò ñóäó; êòî æå ñêàæåò áðàòó ñâîåìó: “ðàêà”,
ïîäëåæèò ñèíåäðèîíó; à êòî ñêàæåò: “áåçóìíûé”, ïîäëåæèò ãååííå
îãíåííîé.
1 Èîàí. 3:15. Âñÿêèé, íåíàâèäÿùèé áðàòà ñâîåãî, åñòü ÷åëîâåêî-
óáèéöà; à âû çíàåòå, ÷òî íèêàêîé ÷åëîâåêîóáèéöà íå èìååò æèçíè
âå÷íîé, â íåì ïðåáûâàþùåé.

58
Êîãäà ïðàâèòåëüñòâî ñïîêîéíî, íàðîä ñòàíîâèòñÿ ïðîñòîäóøíûì.
Êîãäà ïðàâèòåëüñòâî äåÿòåëüíî, íàðîä ñòàíîâèòñÿ íåñ÷àñòíûì.
Î íåñ÷àñòüå! Îíî ÿâëÿåòñÿ îïîðîé ñ÷àñòüÿ. Î ñ÷àñòüå!  í¸ì
çàêëþ÷åíî íåñ÷àñòüå.

3 Öàð.12:3–13. È ïîñëàëè çà íèì è ïðèçâàëè åãî. Òîãäà Èåðîâîàì è


âñå ñîáðàíèå Èçðàèëüòÿí ïðèøëè è ãîâîðèëè öàðþ Ðîâîàìó è
ñêàçàëè: îòåö òâîé íàëîæèë íà íàñ òÿæêîå èãî, òû æå îáëåã÷è íàì
æåñòîêóþ ðàáîòó îòöà òâîåãî è òÿæêîå èãî, êîòîðîå îí íàëîæèë íà
íàñ, è òîãäà ìû áóäåì ñëóæèòü òåáå. È ñêàçàë îí èì: ïîéäèòå è
÷ðåç òðè äíÿ îïÿòü ïðèäèòå êî ìíå. È ïîø¸ë íàðîä. Öàðü Ðîâîàì
ñîâåòîâàëñÿ ñî ñòàðöàìè, êîòîðûå ïðåäñòîÿëè ïðåä Ñîëîìîíîì,
îòöîì åãî, ïðè æèçíè åãî, è ãîâîðèë: êàê ïîñîâåòóåòå âû ìíå
îòâå÷àòü ñåìó íàðîäó? Îíè ãîâîðèëè åìó è ñêàçàëè: åñëè òû íà ñåé
äåíü áóäåøü ñëóãîþ íàðîäó ñåìó è óñëóæèøü åìó, è óäîâëåòâîðèøü
èì è áóäåøü ãîâîðèòü èì ëàñêîâî, òî îíè áóäóò òâîèìè ðàáàìè íà
âñå äíè. Íî îí ïðåíåáð¸ã ñîâåò ñòàðöåâ, ÷òî îíè ñîâåòîâàëè åìó, è
ñîâåòîâàëñÿ ñ ìîëîäûìè ëþäüìè, êîòîðûå âûðîñëè âìåñòå ñ íèì
è êîòîðûå ïðåäñòîÿëè ïðåä íèì, è ñêàçàë èì: ÷òî âû ïîñîâåòóåòå
  ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ìíå îòâå÷àòü íàðîäó ñåìó, êîòîðûé ãîâîðèë ìíå è ñêàçàë: “îáëåã÷è
èãî, êîòîðîå íàëîæèë íà íàñ îòåö òâîé”? È ãîâîðèëè åìó ìîëîäûå
ëþäè, êîòîðûå âûðîñëè âìåñòå ñ íèì, è ñêàçàëè: òàê ñêàæè íàðîäó
ñåìó, êîòîðûé ãîâîðèë òåáå è ñêàçàë: “îòåö òâîé íàëîæèë íà íàñ
òÿæêîå èãî, òû æå îáëåã÷è íàñ”; òàê ñêàæè èì: “ìîé ìèçèíåö
òîëùå ÷ðåñë îòöà ìîåãî; èòàê, åñëè îòåö ìîé îáðåìåíÿë âàñ òÿæêèì
èãîì, òî ÿ óâåëè÷ó èãî âàøå; îòåö ìîé íàêàçûâàë âàñ áè÷àìè, à ÿ
áóäó íàêàçûâàòü âàñ ñêîðïèîíàìè”. Èåðîâîàì è âåñü íàðîä ïðèøëè
ê Ðîâîàìó íà òðåòèé äåíü, êàê ïðèêàçàë öàðü, ñêàçàâ: ïðèäèòå êî
ìíå íà òðåòèé äåíü. È îòâå÷àë öàðü íàðîäó ñóðîâî è ïðåíåáð¸ã
ñîâåò ñòàðöåâ, ÷òî îíè ñîâåòîâàëè åìó.

Êòî çíàåò èõ ãðàíèöû? Îíè íå èìåþò ïîñòîÿíñòâà.

Åêêë. 9:11–12. È îáðàòèëñÿ ÿ, è âèäåë ïîä ñîëíöåì, ÷òî íå ïðîâîð-


íûì äîñòàåòñÿ óñïåøíûé áåã, íå õðàáðûì — ïîáåäà, íå ìóäðûì —
õëåá, è íå ó ðàçóìíûõ — áîãàòñòâî, è íå èñêóñíûì — áëàãî-
ðàñïîëîæåíèå, íî âðåìÿ è ñëó÷àé äëÿ âñåõ èõ. Èáî ÷åëîâåê íå
çíàåò ñâîåãî âðåìåíè. Êàê ðûáû ïîïàäàþòñÿ â ïàãóáíóþ ñåòü, è
êàê ïòèöû çàïóòûâàþòñÿ â ñèëêàõ, òàê ñûíû ÷åëîâå÷åñêèå óëîâëÿþòñÿ
â áåäñòâåííîå âðåìÿ, êîãäà îíî íåîæèäàííî íàõîäèò íà íèõ.

Ñïðàâåäëèâîñòü ñíîâà ïðåâðàùàåòñÿ â õèòðîñòü, äîáðî — â çëî.


×åëîâåê óæå äàâíî íàõîäèòñÿ â çàáëóæäåíèè. Ïîýòîìó ñîâåð-
øåííîìóäðûé ñïðàâåäëèâ è íå îòíèìàåò íè÷åãî ó äðóãîãî. Îí
áåñêîðûñòåí è íå âðåäèò äðóãèì. Îí ïðàâäèâ è íå äåëàåò íè÷åãî
ïëîõîãî. Îí ñâåòåë, íî íå æåëàåò áëåñòåòü.

Åêêë. 9:13–18. Âîò åù¸ êàêóþ ìóäðîñòü âèäåë ÿ ïîä ñîëíöåì, è îíà
ïîêàçàëàñü ìíå âàæíîþ: ãîðîä íåáîëüøîé, è ëþäåé â í¸ì íåìíîãî;
ê íåìó ïîäñòóïèë âåëèêèé öàðü è îáëîæèë åãî è ïðîèçâ¸ë ïðîòèâ
íåãî áîëüøèå îñàäíûå ðàáîòû; íî â íåì íàø¸ëñÿ ìóäðûé áåäíÿê,
è îí ñïàñ ñâîåþ ìóäðîñòüþ ýòîò ãîðîä; è îäíàêî æå íèêòî íå
âñïîìèíàë îá ýòîì áåäíîì ÷åëîâåêå. È ñêàçàë ÿ: ìóäðîñòü ëó÷øå
ñèëû, è îäíàêî æå ìóäðîñòü áåäíÿêà ïðåíåáðåãàåòñÿ, è ñëîâ åãî
íå ñëóøàþò. Ñëîâà ìóäðûõ, âûñêàçàííûå ñïîêîéíî, âûñëóøèâàþòñÿ
ëó÷øå, íåæåëè êðèê âëàñòåëèíà ìåæäó ãëóïûìè. Ìóäðîñòü ëó÷øå
âîèíñêèõ îðóäèé; íî îäèí ïîãðåøèâøèé ïîãóáèò ìíîãî äîáðîãî.

59
Óïðàâëÿÿ ëþäüìè è ñëóæà Íåáó, ëó÷øå âñåãî ñîáëþäàòü
âîçäåðæàíèå. Âîçäåðæàíèå äîëæíî ñòàòü ãëàâíîé çàáîòîé. Îíî
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ  
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
íàçûâàåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì äý. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äý —
âñåïîáåæäàþùå. Âñåïîáåæäàþùåå îáëàäàåò íåèñ÷åðïàåìîé
ñèëîé. Íåèñ÷åðïàåìàÿ ñèëà äàåò âîçìîæíîñòü îâëàäåòü ñòðàíîé.

Ïñ. 61:10. Ñûíû ÷åëîâå÷åñêèå — òîëüêî ñóåòà; ñûíû ìóæåé —


ëîæü; åñëè ïîëîæèòü èõ íà âåñû, âñå îíè âìåñòå ëåã÷å ïóñòîòû.
Ïñ. 77:5–8. Îí ïîñòàíîâèë óñòàâ â Èàêîâå è ïîëîæèë çàêîí â Èçðàèëå,
êîòîðûé çàïîâåäàë îòöàì íàøèì âîçâåùàòü äåòÿì èõ, ÷òîáû çíàë
ãðÿäóùèé ðîä, äåòè, êîòîðûå ðîäÿòñÿ, è ÷òîáû îíè â ñâîå âðåìÿ
âîçâåùàëè ñâîèì äåòÿì, — âîçëàãàòü íàäåæäó ñâîþ íà Áîãà è íå
çàáûâàòü äåë Áîæèèõ, è õðàíèòü çàïîâåäè Åãî, è íå áûòü ïîäîáíûìè
îòöàì èõ, ðîäó óïîðíîìó è ìÿòåæíîìó, íåóñòðîåííîìó ñåðäöåì è
íåâåðíîìó Áîãó äóõîì ñâîèì.
Ïðèò. 25:28. ×òî ãîðîä ðàçðóøåííûé, áåç ñòåí, òî ÷åëîâåê, íå
âëàäåþùèé äóõîì ñâîèì.

Íà÷àëî, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî óïðàâëÿåòñÿ ñòðàíà, äîëãîâå÷íî è


íàçûâàåòñÿ ãëóáîêèì è ïðî÷íûì, âå÷íî ñóùåñòâóþùèì äàî.

Ñèð. 37:28. Æèçíü ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîì äíåé, à äíè Èçðàèëÿ


áåñ÷èñëåííû.
1 Òèì. 6:16. Åäèíûé èìåþùèé áåññìåðòèå, Êîòîðûé îáèòàåò â
íåïðèñòóïíîì ñâåòå, Êîòîðîãî íèêòî èç ÷åëîâåêîâ íå âèäåë è âèäåòü
íå ìîæåò. Åìó ÷åñòü è äåðæàâà âå÷íàÿ! Àìèíü.

60
Óïðàâëåíèå áîëüøèì öàðñòâîì íàïîìèíàåò ïðèãîòîâëåíèå áëþäà
èç ìåëêèõ ðûá.

Ìàòô. 4:18, 19. Ïðîõîäÿ æå áëèç ìîðÿ Ãàëèëåéñêîãî, Îí óâèäåë


äâóõ áðàòüåâ: Ñèìîíà, íàçûâàåìîãî Ïåòðîì, è Àíäðåÿ, áðàòà åãî,
çàêèäûâàþùèõ ñåòè â ìîðå, èáî îíè áûëè ðûáîëîâû, è ãîâîðèò
èì: èäèòå çà Ìíîþ, è ß ñäåëàþ âàñ ëîâöàìè ÷åëîâåêîâ.
Ìàòô. 25:21. Ãîñïîäèí åãî ñêàçàë åìó: õîðîøî, äîáðûé è âåðíûé
ðàá! â ìàëîì òû áûë âåðåí, íàä ìíîãèì òåáÿ ïîñòàâëþ; âîéäè â
ðàäîñòü ãîñïîäèíà òâîåãî.
Èîàí. 15:15. ß óæå íå íàçûâàþ âàñ ðàáàìè, èáî ðàá íå çíàåò, ÷òî
äåëàåò ãîñïîäèí åãî; íî ß íàçâàë âàñ äðóçüÿìè, ïîòîìó ÷òî ñêàçàë
âàì âñ¸, ÷òî ñëûøàë îò Îòöà Ìîåãî.
 ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ëóê. 17:21. È íå ñêàæóò: âîò, îíî çäåñü, èëè: âîò, òàì. Èáî âîò,
Öàðñòâèå Áîæèå âíóòðü âàñ åñòü.

Åñëè Ïîäíåáåñíîé óïðàâëÿòü, ñëåäóÿ äàî, òî çëûå äóõè óìåðøèõ


íå áóäóò äåéñòâîâàòü. Íî çëûå äóõè íå òîëüêî íå áóäóò äåéñòâî-
âàòü, îíè òàêæå íå ñìîãóò âðåäèòü ëþäÿì.

Èåð. 31:33, 34. Íî âîò çàâåò, êîòîðûé ß çàêëþ÷ó ñ äîìîì Èçðàèëåâûì


ïîñëå òåõ äíåé, ãîâîðèò Ãîñïîäü: âëîæó çàêîí Ìîé âî âíóòðåííîñòü
èõ è íà ñåðäöàõ èõ íàïèøó åãî, è áóäó èì Áîãîì, à îíè áóäóò
Ìîèì íàðîäîì. È óæå íå áóäóò ó÷èòü äðóã äðóãà, áðàò áðàòà, è
ãîâîðèòü: “ïîçíàéòå Ãîñïîäà”, èáî âñå ñàìè áóäóò çíàòü Ìåíÿ, îò
ìàëîãî äî áîëüøîãî, ãîâîðèò Ãîñïîäü, ïîòîìó ÷òî ß ïðîùó
áåççàêîíèÿ èõ è ãðåõîâ èõ óæå íå âîñïîìÿíó áîëåå.
Ëóê. 4:17–20. Åìó ïîäàëè êíèãó ïðîðîêà Èñàèè; è Îí, ðàñêðûâ
êíèãó, íàø¸ë ìåñòî, ãäå áûëî íàïèñàíî: Äóõ Ãîñïîäåíü íà Ìíå;
èáî Îí ïîìàçàë Ìåíÿ áëàãîâåñòâîâàòü íèùèì, è ïîñëàë Ìåíÿ
èñöåëÿòü ñîêðóøåííûõ ñåðäöåì, ïðîïîâåäûâàòü ïëåííûì îñâîáîæ-
äåíèå, ñëåïûì ïðîçðåíèå, îòïóñòèòü èçìó÷åííûõ íà ñâîáîäó, ïðîïî-
âåäûâàòü ëåòî Ãîñïîäíå áëàãîïðèÿòíîå. È, çàêðûâ êíèãó è îòäàâ
ñëóæèòåëþ, ñåë; è ãëàçà âñåõ â ñèíàãîãå áûëè óñòðåìëåíû íà Íåãî.
Äåÿí. 19:11–13. Áîã æå òâîðèë íåìàëî ÷óäåñ ðóêàìè Ïàâëà, òàê ÷òî
íà áîëüíûõ âîçëàãàëè ïëàòêè è îïîÿñàíèÿ ñ òåëà åãî, è ó íèõ
ïðåêðàùàëèñü áîëåçíè, è çëûå äóõè âûõîäèëè èç íèõ. Äàæå íåêîòî-
ðûå èç ñêèòàþùèõñÿ Èóäåéñêèõ çàêëèíàòåëåé ñòàëè óïîòðåáëÿòü
íàä èìåþùèìè çëûõ äóõîâ èìÿ Ãîñïîäà Èèñóñà, ãîâîðÿ: çàêëèíàåì
âàñ Èèñóñîì, Êîòîðîãî Ïàâåë ïðîïîâåäóåò.

Íå òîëüêî îíè íå ñìîãóò âðåäèòü ëþäÿì, íî è ñîâåðøåííîìóäðûå


íå ñìîãóò âðåäèòü ëþäÿì.

1 Èîàí. 3:9. Âñÿêèé, ðîæä¸ííûé îò Áîãà, íå äåëàåò ãðåõà, ïîòîìó


÷òî ñåìÿ Åãî ïðåáûâàåò â íåì; è îí íå ìîæåò ãðåøèòü, ïîòîìó ÷òî
ðîæä¸í îò Áîãà.
1 Èîàí. 4:8. Êòî íå ëþáèò, òîò íå ïîçíàë Áîãà, ïîòîìó ÷òî Áîã åñòü
ëþáîâü.

Ïîñêîëüêó è òå è äðóãèå íå ñìîãóò âðåäèòü ëþäÿì, èõ äý ñîåäèíÿòñÿ


äðóã ñ äðóãîì.

Åô. 4:4–16. Îäíî òåëî è îäèí äóõ, êàê âû è ïðèçâàíû ê îäíîé


íàäåæäå âàøåãî çâàíèÿ; îäèí Ãîñïîäü, îäíà âåðà, îäíî êðåùåíèå,
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ  !
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
îäèí Áîã è Îòåö âñåõ, Êîòîðûé íàä âñåìè, è ÷åðåç âñåõ, è âî âñåõ
íàñ. Êàæäîìó æå èç íàñ äàíà áëàãîäàòü ïî ìåðå äàðà Õðèñòîâà.
Ïîñåìó è ñêàçàíî: âîñøåë íà âûñîòó, ïëåíèë ïëåí è äàë äàðû
÷åëîâåêàì. À “âîñøåë” ÷òî îçíà÷àåò, êàê íå òî, ÷òî Îí è íèñõîäèë
ïðåæäå â ïðåèñïîäíèå ìåñòà çåìëè? Íèñøåäøèé, Îí æå åñòü è
âîñøåäøèé ïðåâûøå âñåõ íåáåñ, äàáû íàïîëíèòü âñå. È Îí ïîñòàâèë
îäíèõ Àïîñòîëàìè, äðóãèõ ïðîðîêàìè, èíûõ Åâàíãåëèñòàìè, èíûõ
ïàñòûðÿìè è ó÷èòåëÿìè, ê ñîâåðøåíèþ ñâÿòûõ, íà äåëî ñëóæåíèÿ,
äëÿ ñîçèäàíèÿ Òåëà Õðèñòîâà, äîêîëå âñå ïðèä¸ì â åäèíñòâî âåðû
è ïîçíàíèÿ Ñûíà Áîæèÿ, â ìóæà ñîâåðøåííîãî, â ìåðó ïîëíîãî
âîçðàñòà Õðèñòîâà; äàáû ìû íå áûëè áîëåå ìëàäåíöàìè,
êîëåáëþùèìèñÿ è óâëåêàþùèìèñÿ âñÿêèì âåòðîì ó÷åíèÿ, ïî
ëóêàâñòâó ÷åëîâåêîâ, ïî õèòðîìó èñêóññòâó îáîëüùåíèÿ, íî
èñòèííîþ ëþáîâüþ âñå âîçðàùàëè â Òîãî, Êîòîðûé åñòü ãëàâà
Õðèñòîñ, èç Êîòîðîãî âñå òåëî, ñîñòàâëÿåìîå è ñîâîêóïëÿåìîå
ïîñðåäñòâîì âñÿêèõ âçàèìíî ñêðåïëÿþùèõ ñâÿçåé, ïðè äåéñòâèè â
ñâîþ ìåðó êàæäîãî ÷ëåíà, ïîëó÷àåò ïðèðàùåíèå äëÿ ñîçèäàíèÿ
ñàìîãî ñåáÿ â ëþáâè.

61
Âåëèêîå öàðñòâî — ýòî íèçîâüå ðåêè, óçåë Ïîäíåáåñíîé, ñàìêà
Ïîäíåáåñíîé. Ñàìêà âñåãäà íåâîçìóòèìîñòüþ îäîëåâàåò ñàìöà, à
ïî ñâîåé íåâîçìóòèìîñòè îíà ñòîèò íèæå ñàìöà. Ïîýòîìó âåëèêîå
öàðñòâî ðàñïîëàãàåò ê ñåáå ìàëåíüêîå òåì, ÷òî ñòàâèò ñåáÿ íèæå
ïîñëåäíåãî, à ìàëåíüêîå öàðñòâî çàâîåâûâàåò ñèìïàòèþ âåëèêîãî
öàðñòâà òåì, ÷òî ñòîèò íèæå ïîñëåäíåãî. Ïîýòîìó ðàñïîëàãàþò ê
ñåáå ëèáî òåì, ÷òî ñòàâÿò ñåáÿ íèæå, ëèáî òåì, ÷òî ñàìè ïî ñåáå
íèæå.

Èàê. 4:6. Íî òåì áîëüøóþ äàåò áëàãîäàòü; ïîñåìó è ñêàçàíî: Áîã


ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì äà¸ò áëàãîäàòü.
Ôèëï. 2:6–8. Îí, áóäó÷è îáðàçîì Áîæèèì, íå ïî÷èòàë õèùåíèåì
áûòü ðàâíûì Áîãó; íî óíè÷èæèë Ñåáÿ Ñàìîãî, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà,
ñäåëàâøèñü ïîäîáíûì ÷åëîâåêàì è ïî âèäó ñòàâ êàê ÷åëîâåê; ñìèðèë
Ñåáÿ, áûâ ïîñëóøíûì äàæå äî ñìåðòè, è ñìåðòè êðåñòíîé.

Ïóñòü âåëèêîå öàðñòâî áóäåò æåëàòü íå áîëüøå òîãî, ÷òîáû âñå


îäèíàêîâî áûëè íàêîðìëåíû, à ìàëîå öàðñòâî ïóñòü áóäåò æåëàòü
íå áîëüøå òîãî, ÷òîáû ñëóæèòü ëþäÿì. Òîãäà îáà ïîëó÷àò òî, ÷åãî
îíè æåëàþò.

Ëóê. 6:30–33. Âñÿêîìó, ïðîñÿùåìó ó òåáÿ, äàâàé, è îò âçÿâøåãî


òâîå íå òðåáóé íàçàä. È êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè,
 " ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
òàê è âû ïîñòóïàéòå ñ íèìè. È åñëè ëþáèòå ëþáÿùèõ âàñ, êàêàÿ
âàì çà òî áëàãîäàðíîñòü? èáî è ãðåøíèêè ëþáÿùèõ èõ ëþáÿò. È
åñëè äåëàåòå äîáðî òåì, êîòîðûå âàì äåëàþò äîáðî, êàêàÿ âàì çà
òî áëàãîäàðíîñòü? èáî è ãðåøíèêè òî æå äåëàþò.

Âåëèêîìó ïîëàãàåòñÿ áûòü âíèçó.

Ìàòô. 20:25–28. Èèñóñ æå, ïîäîçâàâ èõ, ñêàçàë: âû çíàåòå, ÷òî


êíÿçüÿ íàðîäîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è âåëüìîæè âëàñòâóþò
èìè; íî ìåæäó âàìè äà íå áóäåò òàê: à êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
áîëüøèì, äà áóäåò âàì ñëóãîþ; è êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
ïåðâûì, äà áóäåò âàì ðàáîì; òàê êàê Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ
òîãî ïðèø¸ë, ÷òîáû Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è îòäàòü
äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ.
1 Êîð. 11:3. Õî÷ó òàêæå, ÷òîáû âû çíàëè, ÷òî âñÿêîìó ìóæó ãëàâà
Õðèñòîñ, æåíå ãëàâà — ìóæ, à Õðèñòó ãëàâà — Áîã.
Äåÿí. 17:24, 25. Áîã, ñîòâîðèâøèé ìèð è âñ¸, ÷òî â í¸ì, Îí, áóäó÷è
Ãîñïîäîì íåáà è çåìëè, íå â ðóêîòâîðåííûõ õðàìàõ æèâ¸ò è íå
òðåáóåò ñëóæåíèÿ ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ, êàê áû èìåþùèé â ÷åì-ëèáî
íóæäó, Ñàì äàÿ âñåìó æèçíü è äûõàíèå è âñ¸.

62
Äàî — ãëóáîêàÿ îñíîâà âñåõ âåùåé.

Ïñ. 88:15. Ïðàâîñóäèå è ïðàâîòà — îñíîâàíèå ïðåñòîëà Òâîåãî;


ìèëîñòü è èñòèíà ïðåäõîäÿò ïðåä ëèöåì Òâîèì.
Èñ. 28:16. Ïîñåìó òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã: âîò, ß ïîëàãàþ â
îñíîâàíèå íà Ñèîíå êàìåíü, — êàìåíü èñïûòàííûé, êðàåóãîëüíûé,
äðàãîöåííûé, êðåïêî óòâåðæä¸ííûé: âåðóþùèé â íåãî íå ïîñòû-
äèòñÿ.
Ìàòô. 21:42–46. Èèñóñ ãîâîðèò èì: íåóæåëè âû íèêîãäà íå ÷èòàëè â
Ïèñàíèè: êàìåíü, êîòîðûé îòâåðãëè ñòðîèòåëè, òîò ñàìûé ñäåëàëñÿ
ãëàâîþ óãëà? Ýòî îò Ãîñïîäà, è åñòü äèâíî â î÷àõ íàøèõ? Ïîòîìó
ñêàçûâàþ âàì, ÷òî îòíèìåòñÿ îò âàñ Öàðñòâî Áîæèå è äàíî áóäåò
íàðîäó, ïðèíîñÿùåìó ïëîäû åãî; è òîò, êòî óïàä¸ò íà ýòîò êàìåíü,
ðàçîáü¸òñÿ, à íà êîãî îí óïàä¸ò, òîãî ðàçäàâèò. È ñëûøàâ ïðèò÷è
Åãî, ïåðâîñâÿùåííèêè è ôàðèñåè ïîíÿëè, ÷òî Îí î íèõ ãîâîðèò, è
ñòàðàëèñü ñõâàòèòü Åãî, íî ïîáîÿëèñü íàðîäà, ïîòîìó ÷òî Åãî
ïî÷èòàëè çà Ïðîðîêà.
Ìàòô. 7:15–29. Áåðåãèòåñü ëæåïðîðîêîâ, êîòîðûå ïðèõîäÿò ê âàì â
îâå÷üåé îäåæäå, à âíóòðè ñóòü âîëêè õèùíûå. Ïî ïëîäàì èõ óçíàåòå
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ  #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
èõ. Ñîáèðàþò ëè ñ òåðíîâíèêà âèíîãðàä, èëè ñ ðåïåéíèêà ñìîêâû?
Òàê âñÿêîå äåðåâî äîáðîå ïðèíîñèò è ïëîäû äîáðûå, à õóäîå
äåðåâî ïðèíîñèò è ïëîäû õóäûå. Íå ìîæåò äåðåâî äîáðîå ïðèíîñèòü
ïëîäû õóäûå, íè äåðåâî õóäîå ïðèíîñèòü ïëîäû äîáðûå. Âñÿêîå
äåðåâî, íå ïðèíîñÿùåå ïëîäà äîáðîãî, ñðóáàþò è áðîñàþò â îãîíü.
Èòàê ïî ïëîäàì èõ óçíàåòå èõ. Íå âñÿêèé, ãîâîðÿùèé Ìíå: “Ãîñïîäè!
Ãîñïîäè!”, âîéä¸ò â Öàðñòâî Íåáåñíîå, íî èñïîëíÿþùèé âîëþ
Îòöà Ìîåãî Íåáåñíîãî. Ìíîãèå ñêàæóò Ìíå â òîò äåíü: Ãîñïîäè!
Ãîñïîäè! íå îò Òâîåãî ëè èìåíè ìû ïðîðî÷åñòâîâàëè? è íå Òâîèì
ëè èìåíåì áåñîâ èçãîíÿëè? è íå Òâîèì ëè èìåíåì ìíîãèå ÷óäåñà
òâîðèëè? È òîãäà îáúÿâëþ èì: ß íèêîãäà íå çíàë âàñ; îòîéäèòå îò
Ìåíÿ, äåëàþùèå áåççàêîíèå. Èòàê âñÿêîãî, êòî ñëóøàåò ñëîâà Ìîè
ñèè è èñïîëíÿåò èõ, óïîäîáëþ ìóæó áëàãîðàçóìíîìó, êîòîðûé
ïîñòðîèë äîì ñâîé íà êàìíå; è ïîøåë äîæäü, è ðàçëèëèñü ðåêè, è
ïîäóëè âåòðû, è óñòðåìèëèñü íà äîì òîò, è îí íå óïàë, ïîòîìó ÷òî
îñíîâàí áûë íà êàìíå. À âñÿêèé, êòî ñëóøàåò ñèè ñëîâà Ìîè è íå
èñïîëíÿåò èõ, óïîäîáèòñÿ ÷åëîâåêó áåçðàññóäíîìó, êîòîðûé
ïîñòðîèë äîì ñâîé íà ïåñêå; è ïîøåë äîæäü, è ðàçëèëèñü ðåêè, è
ïîäóëè âåòðû, è íàëåãëè íà äîì òîò; è îí óïàë, è áûëî ïàäåíèå
åãî âåëèêîå. È êîãäà Èèñóñ îêîí÷èë ñëîâà ñèè, íàðîä äèâèëñÿ
ó÷åíèþ Åãî, èáî Îí ó÷èë èõ, êàê âëàñòü èìåþùèé, à íå êàê êíèæíèêè
è ôàðèñåè.
Ëóê. 6:45–49. Äîáðûé ÷åëîâåê èç äîáðîãî ñîêðîâèùà ñåðäöà ñâîåãî
âûíîñèò äîáðîå, à çëîé ÷åëîâåê èç çëîãî ñîêðîâèùà ñåðäöà ñâîåãî
âûíîñèò çëîå, èáî îò èçáûòêà ñåðäöà ãîâîðÿò óñòà åãî. ×òî âû
çîâ¸òå Ìåíÿ: Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! — è íå äåëàåòå òîãî, ÷òî ß ãîâîðþ?
Âñÿêèé, ïðèõîäÿùèé êî Ìíå è ñëóøàþùèé ñëîâà Ìîè è èñïîëíÿ-
þùèé èõ, ñêàæó âàì, êîìó ïîäîáåí. Îí ïîäîáåí ÷åëîâåêó, ñòðîÿùåìó
äîì, êîòîðûé êîïàë, óãëóáèëñÿ è ïîëîæèë îñíîâàíèå íà êàìíå;
ïî÷åìó, êîãäà ñëó÷èëîñü íàâîäíåíèå è âîäà íàï¸ðëà íà ýòîò äîì,
òî íå ìîãëà ïîêîëåáàòü åãî, ïîòîìó ÷òî îí îñíîâàí áûë íà êàìíå.
À ñëóøàþùèé è íåèñïîëíÿþùèé ïîäîáåí ÷åëîâåêó, ïîñòðîèâøåìó
äîì íà çåìëå áåç îñíîâàíèÿ, êîòîðûé, êîãäà íàï¸ðëà íà íåãî
âîäà, òîò÷àñ îáðóøèëñÿ; è ðàçðóøåíèå äîìà ñåãî áûëî âåëèêîå.
Èîàí. 12:49. Èáî ß ãîâîðèë íå îò Ñåáÿ; íî ïîñëàâøèé Ìåíÿ Îòåö,
Îí äàë Ìíå çàïîâåäü, ÷òî ñêàçàòü è ÷òî ãîâîðèòü.
Èîàí. 14:10. Ðàçâå òû íå âåðèøü, ÷òî ß â Îòöå è Îòåö âî Ìíå?
Ñëîâà, êîòîðûå ãîâîðþ ß âàì, ãîâîðþ íå îò Ñåáÿ; Îòåö, ïðåáûâà-
þùèé âî Ìíå, Îí òâîðèò äåëà.
 $ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Îíî ñîêðîâèùå äîáðûõ è çàùèòà íåäîáðûõ ëþäåé.

Ìàòô. 5:43–48. Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî: ëþáè áëèæíåãî òâîåãî è


íåíàâèäü âðàãà òâîåãî. À ß ãîâîðþ âàì: ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,
áëàãîñëîâëÿéòå ïðîêëèíàþùèõ âàñ, áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ
è ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ è ãîíÿùèõ âàñ, äà áóäåòå ñûíàìè
Îòöà âàøåãî Íåáåñíîãî, èáî Îí ïîâåëåâàåò ñîëíöó Ñâîåìó âîñõîäèòü
íàä çëûìè è äîáðûìè è ïîñûëàåò äîæäü íà ïðàâåäíûõ è
íåïðàâåäíûõ. Èáî åñëè âû áóäåòå ëþáèòü ëþáÿùèõ âàñ, êàêàÿ âàì
íàãðàäà? Íå òî æå ëè äåëàþò è ìûòàðè? È åñëè âû ïðèâåòñòâóåòå
òîëüêî áðàòüåâ âàøèõ, ÷òî îñîáåííîãî äåëàåòå? Íå òàê æå ëè
ïîñòóïàþò è ÿçû÷íèêè? Èòàê áóäüòå ñîâåðøåííû, êàê ñîâåðøåí
Îòåö âàø Íåáåñíûé.
Ëóê. 11:13. Èòàê, åñëè âû, áóäó÷è çëû, óìååòå äàÿíèÿ áëàãèå äàâàòü
äåòÿì âàøèì, òåì áîëåå Îòåö Íåáåñíûé äàñò Äóõà Ñâÿòàãî ïðîñÿùèì
ó Íåãî.
1 Òèì. 2:1–6. Èòàê ïðåæäå âñåãî ïðîøó ñîâåðøàòü ìîëèòâû, ïðî-
øåíèÿ, ìîëåíèÿ, áëàãîäàðåíèÿ çà âñåõ ÷åëîâåêîâ, çà öàðåé è çà
âñåõ íà÷àëüñòâóþùèõ, äàáû ïðîâîäèòü íàì æèçíü òèõóþ è
áåçìÿòåæíóþ âî âñÿêîì áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå, èáî ýòî õîðîøî è
óãîäíî Ñïàñèòåëþ íàøåìó Áîãó, Êîòîðûé õî÷åò, ÷òîáû âñå ëþäè
ñïàñëèñü è äîñòèãëè ïîçíàíèÿ èñòèíû. Èáî åäèí Áîã, åäèí è
ïîñðåäíèê ìåæäó Áîãîì è ÷åëîâåêàìè, ÷åëîâåê Õðèñòîñ Èèñóñ,
ïðåäàâøèé Ñåáÿ äëÿ èñêóïëåíèÿ âñåõ. Òàêîâî áûëî â ñâî¸ âðåìÿ
ñâèäåòåëüñòâî.

Êðàñèâûå ñëîâà ìîæíî ïðîèçíîñèòü ïóáëè÷íî, äîáðîå ïîâåäåíèå


ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü íà ëþäåé.

1 Êîð. 4:16. Ïîñåìó óìîëÿþ âàñ: ïîäðàæàéòå ìíå, êàê ÿ Õðèñòó.


Åô. 5:1, 2. Èòàê, ïîäðàæàéòå Áîãó, êàê ÷àäà âîçëþáëåííûå, è æèâèòå
â ëþáâè, êàê è Õðèñòîñ âîçëþáèë íàñ è ïðåäàë Ñåáÿ çà íàñ â
ïðèíîøåíèå è æåðòâó Áîãó, â áëàãîóõàíèå ïðèÿòíîå.
Ôèë. 3:17. Ïîäðàæàéòå, áðàòèÿ, ìíå è ñìîòðèòå íà òåõ, êîòîðûå
ïîñòóïàþò ïî îáðàçó, êàêîé èìååòå â íàñ.
Åâð. 13:7. Ïîìèíàéòå íàñòàâíèêîâ âàøèõ, êîòîðûå ïðîïîâåäûâàëè
âàì ñëîâî Áîæèå, è, âçèðàÿ íà êîí÷èíó èõ æèçíè, ïîäðàæàéòå
âåðå èõ.

Íî çà÷åì æå ïîêèäàòü íåäîáðûõ ëþäåé?


ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ  %
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åâð. 10:25. Íå áóäåì îñòàâëÿòü ñîáðàíèÿ ñâîåãî, êàê åñòü ó íåêîòîðûõ
îáû÷àé; íî áóäåì óâåùåâàòü äðóã äðóãà, è òåì áîëåå, ÷åì áîëåå
óñìàòðèâàåòå ïðèáëèæåíèå äíÿ îíîãî.

 òàêîì ñëó÷àå çà÷åì æå âûäâèãàþò ãîñóäàðÿ è íàçíà÷àþò åìó


òðåõ ñîâåòíèêîâ?

Èñ. 9:6. Èáî ìëàäåíåö ðîäèëñÿ íàì — Ñûí äàí íàì; âëàäû÷åñòâî
íà ðàìåíàõ Åãî, è íàðåêóò èìÿ Åìó: ×óäíûé, Ñîâåòíèê, Áîã êðåïêèé,
Îòåö âå÷íîñòè, Êíÿçü ìèðà.
Äåÿí. 3:22–26. Ìîèñåé ñêàçàë îòöàì: Ãîñïîäü Áîã âàø âîçäâèãíåò
âàì èç áðàòüåâ âàøèõ Ïðîðîêà, êàê ìåíÿ, ñëóøàéòåñü Åãî âî âñ¸ì,
÷òî Îí íè áóäåò ãîâîðèòü âàì; è áóäåò, ÷òî âñÿêàÿ äóøà, êîòîðàÿ
íå ïîñëóøàåò Ïðîðîêà òîãî, èñòðåáèòñÿ èç íàðîäà. È âñå ïðîðîêè,
îò Ñàìóèëà è ïîñëå íåãî, ñêîëüêî èõ íè ãîâîðèëè, òàêæå ïðåä-
âîçâåñòèëè äíè ñèè. Âû ñûíû ïðîðîêîâ è çàâåòà, êîòîðûé çàâå-
ùåâàë Áîã îòöàì âàøèì, ãîâîðÿ Àâðààìó: è â ñåìåíè òâî¸ì
áëàãîñëîâÿòñÿ âñå ïëåìåíà çåìíûå. Áîã, âîñêðåñèâ Ñûíà Ñâîåãî
Èèñóñà, ê âàì ïåðâûì ïîñëàë Åãî áëàãîñëîâèòü âàñ, îòâðàùàÿ
êàæäîãî îò çëûõ äåë âàøèõ.

Ãîñóäàðü è ñîâåòíèêè õîòÿ è èìåþò äðàãîöåííûå êàìíè è ìîãóò


åçäèòü íà êîëåñíèöàõ, íî ëó÷øå áóäåò èì ñïîêîéíî ñëåäîâàòü äàî.

Èîàí. 19:11, 12. Èèñóñ îòâå÷àë: òû íå èìåë áû íàäî Ìíîþ íèêàêîé


âëàñòè, åñëè áû íå áûëî äàíî òåáå ñâûøå; ïîñåìó áîëåå ãðåõà íà
òîì, êòî ïðåäàë Ìåíÿ òåáå. Ñ ýòîãî âðåìåíè Ïèëàò èñêàë îòïóñòèòü
Åãî. Èóäåè æå êðè÷àëè: åñëè îòïóñòèøü Åãî, òû íå äðóã êåñàðþ;
âñÿêèé, äåëàþùèé ñåáÿ öàðåì, ïðîòèâíèê êåñàðþ.

Ïî÷åìó â äðåâíîñòè öåíèëè äàî?  òî âðåìÿ ëþäè íå ñòðåìèëèñü


ê ïðèîáðåòåíèþ áîãàòñòâ è ïðåñòóïëåíèÿ ïðîùàëèñü. Ïîýòîìó äàî
â Ïîäíåáåñíîé öåíèëîñü äîðîãî.

Îñ. 6:6. Èáî ß ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû, è Áîãîâåäåíèÿ áîëåå,


íåæåëè âñåñîææåíèé.
Ìàòô. 9:12, 13. Èèñóñ æå, óñëûøàâ ýòî, ñêàçàë èì: íå çäîðîâûå
èìåþò íóæäó âî âðà÷å, íî áîëüíûå, ïîéäèòå, íàó÷èòåñü, ÷òî çíà÷èò:
ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû? Èáî ß ïðèø¸ë ïðèçâàòü íå ïðàâåä-
íèêîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ.
1 Êîð. 13:1–8. Åñëè ÿ ãîâîðþ ÿçûêàìè ÷åëîâå÷åñêèìè è àíãåëü-
ñêèìè, à ëþáâè íå èìåþ, òî ÿ — ìåäü çâåíÿùàÿ èëè êèìâàë
 & ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
çâó÷àùèé. Åñëè èìåþ äàð ïðîðî÷åñòâà, è çíàþ âñå òàéíû, è èìåþ
âñÿêîå ïîçíàíèå è âñþ âåðó, òàê ÷òî ìîãó è ãîðû ïåðåñòàâëÿòü, à
íå èìåþ ëþáâè, — òî ÿ íè÷òî. È åñëè ÿ ðàçäàì âñ¸ èìåíèå ìî¸ è
îòäàì òåëî ìî¸ íà ñîææåíèå, à ëþáâè íå èìåþ, íåò ìíå â òîì
íèêàêîé ïîëüçû. Ëþáîâü äîëãîòåðïèò, ìèëîñåðäñòâóåò, ëþáîâü íå
çàâèäóåò, ëþáîâü íå ïðåâîçíîñèòñÿ, íå ãîðäèòñÿ, íå áåñ÷èíñòâóåò,
íå èùåò ñâîåãî, íå ðàçäðàæàåòñÿ, íå ìûñëèò çëà, íå ðàäóåòñÿ
íåïðàâäå, à ñîðàäóåòñÿ èñòèíå; âñå ïîêðûâàåò, âñåìó âåðèò, âñåãî
íàäååòñÿ, âñå ïåðåíîñèò. Ëþáîâü íèêîãäà íå ïåðåñòàåò, õîòÿ è
ïðîðî÷åñòâà ïðåêðàòÿòñÿ, è ÿçûêè óìîëêíóò, è çíàíèå óïðàçäíèòñÿ.
1 Èîàí. 4:8. Êòî íå ëþáèò, òîò íå ïîçíàë Áîãà, ïîòîìó ÷òî Áîã åñòü
ëþáîâü.

63
Íóæíî îñóùåñòâëÿòü íåäåÿíèå, ñîáëþäàòü ñïîêîéñòâèå è âêóøàòü
áåçâêóñíîå.

Ïðèò. 23:1–9. Êîãäà ñÿäåøü âêóøàòü ïèùó ñ âëàñòåëèíîì, òî


òùàòåëüíî íàáëþäàé, ÷òî ïåðåä òîáîþ, è ïîñòàâü ïðåãðàäó â ãîðòàíè
òâîåé, åñëè òû àë÷åí. Íå ïðåëüùàéñÿ ëàêîìûìè ÿñòâàìè åãî; ýòî —
îáìàí÷èâàÿ ïèùà. Íå çàáîòüñÿ î òîì, ÷òîáû íàæèòü áîãàòñòâî;
îñòàâü òàêèå ìûñëè òâîè. Óñòðåìèøü ãëàçà òâîè íà íåãî, è — åãî
óæå íåò; ïîòîìó ÷òî îíî ñäåëàåò ñåáå êðûëüÿ è, êàê îð¸ë, óëåòèò ê
íåáó. Íå âêóøàé ïèùè ó ÷åëîâåêà çàâèñòëèâîãî è íå ïðåëüùàéñÿ
ëàêîìûìè ÿñòâàìè åãî; ïîòîìó ÷òî, êàêîâû ìûñëè â äóøå åãî,
òàêîâ è îí; “åøü è ïåé”, ãîâîðèò îí òåáå, à ñåðäöå åãî íå ñ òîáîþ.
Êóñîê, êîòîðûé òû ñúåë, èçáëþåøü, è äîáðûå ñëîâà òâîè òû
ïîòðàòèøü íàïðàñíî. Â óøè ãëóïîãî íå ãîâîðè, ïîòîìó ÷òî îí
ïðåçðèò ðàçóìíûå ñëîâà òâîè.

Âåëèêîå ñîñòîèò èç ìàëîãî, à ìíîãîå — èç íåìíîãîãî.

1 Êîð. 12:12–27. Èáî, êàê òåëî îäíî, íî èìååò ìíîãèå ÷ëåíû, è âñå
÷ëåíû îäíîãî òåëà, õîòÿ èõ è ìíîãî, ñîñòàâëÿþò îäíî òåëî, — òàê
è Õðèñòîñ. Èáî âñå ìû îäíèì Äóõîì êðåñòèëèñü â îäíî òåëî,
Èóäåè èëè Åëëèíû, ðàáû èëè ñâîáîäíûå, è âñå íàïîåíû îäíèì
Äóõîì. Òåëî æå íå èç îäíîãî ÷ëåíà, íî èç ìíîãèõ. Åñëè íîãà
ñêàæåò: ÿ íå ïðèíàäëåæó ê òåëó, ïîòîìó ÷òî ÿ íå ðóêà, òî íåóæåëè
îíà ïîòîìó íå ïðèíàäëåæèò ê òåëó? È åñëè óõî ñêàæåò: ÿ íå
ïðèíàäëåæó ê òåëó, ïîòîìó ÷òî ÿ íå ãëàç, òî íåóæåëè îíî ïîòîìó
íå ïðèíàäëåæèò ê òåëó? Åñëè âñå òåëî ãëàç, òî ãäå ñëóõ? Åñëè âñ¸
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ  '
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñëóõ, òî ãäå îáîíÿíèå? Íî Áîã ðàñïîëîæèë ÷ëåíû, êàæäûé â ñîñòàâå
òåëà, êàê Åìó áûëî óãîäíî. À åñëè áû âñå áûëè îäèí ÷ëåí, òî ãäå
áûëî áû òåëî? Íî òåïåðü ÷ëåíîâ ìíîãî, à òåëî îäíî. Íå ìîæåò
ãëàç ñêàçàòü ðóêå: òû ìíå íå íàäîáíà; èëè òàêæå ãîëîâà íîãàì: âû
ìíå íå íóæíû. Íàïðîòèâ, ÷ëåíû òåëà, êîòîðûå êàæóòñÿ ñëàáåéøèìè,
ãîðàçäî íóæíåå, è êîòîðûå íàì êàæóòñÿ ìåíåå áëàãîðîäíûìè â
òåëå, î òåõ áîëåå ïðèëàãàåì ïîïå÷åíèÿ; è íåáëàãîîáðàçíûå íàøè
áîëåå áëàãîâèäíî ïîêðûâàþòñÿ, à áëàãîîáðàçíûå íàøè íå èìåþò
â òîì íóæäû. Íî Áîã ñîðàçìåðèë òåëî, âíóøèâ î ìåíåå ñîâåðøåííîì
áîëüøåå ïîïå÷åíèå, äàáû íå áûëî ðàçäåëåíèÿ â òåëå, à âñå ÷ëåíû
îäèíàêîâî çàáîòèëèñü äðóã î äðóãå. Ïîñåìó, ñòðàäàåò ëè îäèí
÷ëåí, ñòðàäàþò ñ íèì âñå ÷ëåíû; ñëàâèòñÿ ëè îäèí ÷ëåí, ñ íèì
ðàäóþòñÿ âñå ÷ëåíû. È âû — òåëî Õðèñòîâî, à ïîðîçíü — ÷ëåíû.

Íà íåíàâèñòü íóæíî îòâå÷àòü äîáðîì.

Ëóê. 6:27–29. Íî âàì, ñëóøàþùèì, ãîâîðþ: ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,


áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ, áëàãîñëîâëÿéòå ïðîêëèíàþùèõ âàñ
è ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ. Óäàðèâøåìó òåáÿ ïî ùåêå ïîäñòàâü
è äðóãóþ, è îòíèìàþùåìó ó òåáÿ âåðõíþþ îäåæäó íå ïðåïÿòñòâóé
âçÿòü è ðóáàøêó.
Ðèì. 12:14–21. Áëàãîñëîâëÿéòå ãîíèòåëåé âàøèõ; áëàãîñëîâëÿéòå, à
íå ïðîêëèíàéòå. Ðàäóéòåñü ñ ðàäóþùèìèñÿ è ïëà÷üòå ñ ïëà÷óùèìè.
Áóäüòå åäèíîìûñëåííû ìåæäó ñîáîþ; íå âûñîêîìóäðñòâóéòå, íî
ïîñëåäóéòå ñìèðåííûì; íå ìå÷òàéòå î ñåáå; íèêîìó íå âîçäàâàéòå
çëîì çà çëî, íî ïåêèòåñü î äîáðîì ïåðåä âñåìè ÷åëîâåêàìè. Åñëè
âîçìîæíî ñ âàøåé ñòîðîíû, áóäüòå â ìèðå ñî âñåìè ëþäüìè. Íå
ìñòèòå çà ñåáÿ, âîçëþáëåííûå, íî äàéòå ìåñòî ãíåâó Áîæèþ. Èáî
íàïèñàíî: Ìíå îòìùåíèå, ß âîçäàì, ãîâîðèò Ãîñïîäü. Èòàê, åñëè
âðàã òâîé ãîëîäåí, íàêîðìè åãî; åñëè æàæäåò, íàïîé åãî: èáî,
äåëàÿ ñèå, òû ñîáåðåøü åìó íà ãîëîâó ãîðÿùèå óãîëüÿ. Íå áóäü
ïîáåæä¸í çëîì, íî ïîáåæäàé çëî äîáðîì.

Ïðåîäîëåíèå òðóäíîãî íà÷èíàåòñÿ ñ ë¸ãêîãî, îñóùåñòâëåíèå


âåëèêîãî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî, èáî â ìèðå òðóäíîå îáðàçóåòñÿ èç
ë¸ãêîãî, à âåëèêîå — èç ìàëîãî. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé
íà÷èíàåò íå ñ âåëèêîãî, òåì ñàìûì îí ñîâåðøàåò âåëèêîå.

Ëóê. 14:28–30. Èáî êòî èç âàñ, æåëàÿ ïîñòðîèòü áàøíþ, íå ñÿäåò


ïðåæäå è íå âû÷èñëèò èçäåðæåê, èìååò ëè îí, ÷òî íóæíî äëÿ
ñîâåðøåíèÿ åå, äàáû, êîãäà ïîëîæèò îñíîâàíèå è íå âîçìîæåò
! ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñîâåðøèòü, âñå âèäÿùèå íå ñòàëè ñìåÿòüñÿ íàä íèì, ãîâîðÿ: ýòîò
÷åëîâåê íà÷àë ñòðîèòü è íå ìîã îêîí÷èòü?
Ëóê. 6:42. Èëè, êàê ìîæåøü ñêàçàòü áðàòó òâîåìó: áðàò! äàé, ÿ âûíó
ñó÷îê èç ãëàçà òâîåãî, êîãäà ñàì íå âèäèøü áðåâíà â òâî¸ì ãëàçå?
Ëèöåìåð! âûíü ïðåæäå áðåâíî èç òâîåãî ãëàçà, è òîãäà óâèäèøü,
êàê âûíóòü ñó÷îê èç ãëàçà áðàòà òâîåãî.

Êòî ìíîãî îáåùàåò, òîò íå çàñëóæèâàåò äîâåðèÿ. Ãäå ìíîãî ëåãêèõ


äåë, òàì ìíîãî è òðóäíûõ. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé îòíîñèòñÿ
ê äåëó êàê ê òðóäíîìó, ïîýòîìó îí íå èñïûòûâàåò òðóäíîñòè.

Èàê. 1:26. Åñëè êòî èç âàñ äóìàåò, ÷òî îí áëàãî÷åñòèâ, è íå


îáóçäûâàåò ñâîåãî ÿçûêà, íî îáîëüùàåò ñâî¸ ñåðäöå, ó òîãî ïóñòîå
áëàãî÷åñòèå.
2 Ïåò. 1:3–9. Êàê îò Áîæåñòâåííîé ñèëû Åãî äàðîâàíî íàì âñ¸
ïîòðåáíîå äëÿ æèçíè è áëàãî÷åñòèÿ, ÷åðåç ïîçíàíèå Ïðèçâàâøåãî
íàñ ñëàâîþ è áëàãîñòèþ, êîòîðûìè äàðîâàíû íàì âåëèêèå è
äðàãîöåííûå îáåòîâàíèÿ, äàáû âû ÷åðåç íèõ ñîäåëàëèñü ïðè÷àñò-
íèêàìè Áîæåñêîãî åñòåñòâà, óäàëèâøèñü îò ãîñïîäñòâóþùåãî â ìèðå
ðàñòëåíèÿ ïîõîòüþ: òî âû, ïðèëàãàÿ ê ñåìó âñå ñòàðàíèå, ïîêàæèòå
â âåðå âàøåé äîáðîäåòåëü, â äîáðîäåòåëè ðàññóäèòåëüíîñòü, â
ðàññóäèòåëüíîñòè âîçäåðæàíèå, â âîçäåðæàíèè òåðïåíèå, â òåðïåíèè
áëàãî÷åñòèå, â áëàãî÷åñòèè áðàòîëþáèå, â áðàòîëþáèè ëþáîâü.
Åñëè ýòî â âàñ åñòü è óìíîæàåòñÿ, òî âû íå îñòàíåòåñü áåç óñïåõà è
ïëîäà â ïîçíàíèè Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. À â êîì íåò
ñåãî, òîò ñëåï, çàêðûë ãëàçà, çàáûë îá î÷èùåíèè ïðåæíèõ ãðåõîâ
ñâîèõ.

64
Òî, ÷òî ñïîêîéíî, ëåãêî ñîõðàíèòü. Òî, ÷òî åù¸ íå ïîêàçàëî
ïðèçíàêîâ, ëåãêî íàïðàâèòü. Òî, ÷òî ñëàáî, ëåãêî ðàçäåëèòü. Òî,
÷òî ìåëêî, ëåãêî ðàññåÿòü. Äåéñòâèå íàäî íà÷àòü ñ òîãî, ÷åãî åù¸
íåò. Íàâåäåíèå ïîðÿäêà íàäî íà÷àòü òîãäà, êîãäà åù¸ íåò ñìóòû.
Èáî áîëüøîå äåðåâî âûðàñòàåò èç ìàëîãî, äåâÿòèýòàæíàÿ áàøíÿ
íà÷èíàåò ñòðîèòüñÿ èç ãîðñòêè çåìëè, ïóòåøåñòâèå â òûñÿ÷ó ëè
íà÷èíàåòñÿ ñ îäíîãî øàãà.

Ìàð. 4:30–37. È ñêàçàë: ÷åìó óïîäîáèì Öàðñòâèå Áîæèå? èëè êàêîþ


ïðèò÷åþ èçîáðàçèì åãî? Îíî — êàê çåðíî ãîð÷è÷íîå, êîòîðîå,
êîãäà ñååòñÿ â çåìëþ, åñòü ìåíüøå âñåõ ñåìÿí íà çåìëå; à êîãäà
ïîñåÿíî, âñõîäèò è ñòàíîâèòñÿ áîëüøå âñåõ çëàêîâ, è ïóñêàåò
áîëüøèå âåòâè, òàê ÷òî ïîä òåíüþ åãî ìîãóò óêðûâàòüñÿ ïòèöû
íåáåñíûå. È òàêîâûìè ìíîãèìè ïðèò÷àìè ïðîïîâåäûâàë èì ñëîâî,
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ñêîëüêî îíè ìîãëè ñëûøàòü. Áåç ïðèò÷è æå íå ãîâîðèë èì, à
ó÷åíèêàì íàåäèíå èçúÿñíÿë âñ¸.

Êòî äåéñòâóåò — ïîòåðïèò íåóäà÷ó. Êòî ÷åì-ëèáî âëàäååò —


ïîòåðÿåò. Âîò ïî÷åìó ñîâåðøåííîìóäðûé áåçäåÿòåëåí, è îí íå
òåðïèò íåóäà÷è. Îí íè÷åãî íå èìååò è ïîýòîìó íè÷åãî íå òåðÿåò. Òå,
êòî, ñîâåðøàÿ äåëà, ñïåøàò äîñòèãíóòü óñïåõà, ïîòåðïÿò íåóäà÷ó.

Îòêð. 3:9–13. Âîò, ß ñäåëàþ, ÷òî èç ñàòàíèíñêîãî ñáîðèùà, èç òåõ,


êîòîðûå ãîâîðÿò î ñåáå, ÷òî îíè Èóäåè, íî íå ñóòü òàêîâû, à ëãóò, —
âîò, ß ñäåëàþ òî, ÷òî îíè ïðèäóò è ïîêëîíÿòñÿ ïðåä íîãàìè òâîèìè,
è ïîçíàþò, ÷òî ß âîçëþáèë òåáÿ. È êàê òû ñîõðàíèë ñëîâî òåðïåíèÿ
Ìîåãî, òî è ß ñîõðàíþ òåáÿ îò ãîäèíû èñêóøåíèÿ, êîòîðàÿ ïðèä¸ò
íà âñþ âñåëåííóþ, ÷òîáû èñïûòàòü æèâóùèõ íà çåìëå. Ñå, ãðÿäó
ñêîðî; äåðæè, ÷òî èìååøü, äàáû êòî íå âîñõèòèë âåíöà òâîåãî.
Ïîáåæäàþùåãî ñäåëàþ ñòîëïîì â õðàìå Áîãà Ìîåãî, è îí óæå íå
âûéä¸ò âîí; è íàïèøó íà íåì èìÿ Áîãà Ìîåãî è èìÿ ãðàäà Áîãà
Ìîåãî, íîâîãî Èåðóñàëèìà, íèñõîäÿùåãî ñ íåáà îò Áîãà Ìîåãî, è
èìÿ Ìî¸ íîâîå. Èìåþùèé óõî äà ñëûøèò, ÷òî Äóõ ãîâîðèò öåðêâàì.

Êòî îñòîðîæíî çàêàí÷èâàåò ñâî¸ äåëî, ïîäîáíî òîìó, êàê îí åãî


íà÷àë, ó òîãî âñåãäà áëàïîëó÷èå.

Îòêð. 3:20, 21. Ñå, ñòîþ ó äâåðè è ñòó÷ó: åñëè êòî óñëûøèò ãîëîñ
Ìîé è îòâîðèò äâåðü, âîéäó ê íåìó, è áóäó âå÷åðÿòü ñ íèì, è îí ñî
Ìíîþ. Ïîáåæäàþùåìó äàì ñåñòü ñî Ìíîþ íà ïðåñòîëå Ìî¸ì, êàê
è ß ïîáåäèë è ñåë ñ Îòöåì Ìîèì íà ïðåñòîëå Åãî.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé íå èìååò ñòðàñòè, íå öåíèò òðóäíî-


äîáûâàåìûå ïðåäìåòû, ó÷èòñÿ ó òåõ, êòî íå èìååò çíàíèé, è èäåò
ïî òîìó ïóòè, ïî êîòîðîìó ïðîøëè äðóãèå.

Ìàòô. 6:26. Âçãëÿíèòå íà ïòèö íåáåñíûõ: îíè íè ñåþò, íè æíóò, íè


ñîáèðàþò â æèòíèöû; è Îòåö âàø Íåáåñíûé ïèòàåò èõ. Âû íå
ãîðàçäî ëè ëó÷øå èõ?

Îí ñëåäóåò åñòåñòâåííîñòè âåùåé è íå îñìåëèâàåòñÿ ñàìîâîëüíî


äåéñòâîâàòü.

Èîàí. 5:19. Íà ýòî Èèñóñ ñêàçàë: èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì:


Ñûí íè÷åãî íå ìîæåò òâîðèòü Ñàì îò Ñåáÿ, åñëè íå óâèäèò Îòöà
òâîðÿùåãî: èáî, ÷òî òâîðèò Îí, òî è Ñûí òâîðèò òàêæå.
! ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 14:24. Íåëþáÿùèé Ìåíÿ íå ñîáëþäàåò ñëîâ Ìîèõ; ñëîâî æå,
êîòîðîå âû ñëûøèòå, íå åñòü Ìîå, íî ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà.

65
 äðåâíîñòè òå, êòî ñëåäîâàë äàî, íå ïðîñâåùàëè íàðîä, à äåëàëè
åãî íåâåæåñòâåííûì. Òðóäíî óïðàâëÿòü íàðîäîì, êîãäà ó íåãî
ìíîãî çíàíèé. Ïîýòîìó óïðàâëåíèå ñòðàíîé ïðè ïîìîùè çíàíèé
ïðèíîñèò ñòðàíå íåñ÷àñòüå, à áåç èõ ïîìîùè ïðèâîäèò ñòðàíó ê
ñ÷àñòüþ.

Ìàòô. 7:6. Íå äàâàéòå ñâÿòûíè ïñàì è íå áðîñàéòå æåì÷óãà âàøåãî


ïåðåä ñâèíüÿìè, ÷òîáû îíè íå ïîïðàëè åãî íîãàìè ñâîèìè è,
îáðàòèâøèñü, íå ðàñòåðçàëè âàñ.
Ìàòô. 13:34. Âñå ñèå Èèñóñ ãîâîðèë íàðîäó ïðèò÷àìè, è áåç ïðèò÷è
íå ãîâîðèë èì.
Ìàð. 4:30–34. È ñêàçàë: ÷åìó óïîäîáèì Öàðñòâèå Áîæèå? èëè êàêîþ
ïðèò÷åþ èçîáðàçèì åãî? Îíî — êàê çåðíî ãîð÷è÷íîå, êîòîðîå,
êîãäà ñååòñÿ â çåìëþ, åñòü ìåíüøå âñåõ ñåìÿí íà çåìëå; à êîãäà
ïîñåÿíî, âñõîäèò è ñòàíîâèòñÿ áîëüøå âñåõ çëàêîâ, è ïóñêàåò
áîëüøèå âåòâè, òàê ÷òî ïîä òåíüþ åãî ìîãóò óêðûâàòüñÿ ïòèöû
íåáåñíûå. È òàêîâûìè ìíîãèìè ïðèò÷àìè ïðîïîâåäûâàë èì ñëîâî,
ñêîëüêî îíè ìîãëè ñëûøàòü. Áåç ïðèò÷è æå íå ãîâîðèë èì, à
ó÷åíèêàì íàåäèíå èçúÿñíÿë âñå.
Ìàð. 4:9–13. È ñêàçàë èì: êòî èìååò óøè ñëûøàòü, äà ñëûøèò!
Êîãäà æå îñòàëñÿ áåç íàðîäà, îêðóæàþùèå Åãî, âìåñòå ñ
äâåíàäöàòüþ, ñïðîñèëè Åãî î ïðèò÷å. È ñêàçàë èì: âàì äàíî çíàòü
òàéíû Öàðñòâèÿ Áîæèÿ, à òåì âíåøíèì âñå áûâàåò â ïðèò÷àõ; òàê
÷òî îíè ñâîèìè ãëàçàìè ñìîòðÿò, è íå âèäÿò; ñâîèìè óøàìè ñëûøàò,
è íå ðàçóìåþò, äà íå îáðàòÿòñÿ, è ïðîùåíû áóäóò èì ãðåõè. È
ãîâîðèò èì: íå ïîíèìàåòå ýòîé ïðèò÷è? Êàê æå âàì óðàçóìåòü âñå
ïðèò÷è?
Èîàí. 15:15. ß óæå íå íàçûâàþ âàñ ðàáàìè, èáî ðàá íå çíàåò, ÷òî
äåëàåò ãîñïîäèí åãî; íî ß íàçâàë âàñ äðóçüÿìè, ïîòîìó ÷òî ñêàçàë
âàì âñ¸, ÷òî ñëûøàë îò Îòöà Ìîåãî.
Èîàí. 16:12, 13. Åùå ìíîãîå èìåþ ñêàçàòü âàì; íî âû òåïåðü íå
ìîæåòå âìåñòèòü. Êîãäà æå ïðèèäåò Îí, Äóõ èñòèíû, òî íàñòàâèò
âàñ íà âñÿêóþ èñòèíó: èáî íå îò Ñåáÿ ãîâîðèòü áóäåò, íî áóäåò
ãîâîðèòü, ÷òî óñëûøèò, è áóäóùåå âîçâåñòèò âàì.

Êòî çíàåò ýòè äâå âåùè, òîò ñòàíîâèòñÿ ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ.

1 Êîð. 4:16. Ïîñåìó óìîëÿþ âàñ: ïîäðàæàéòå ìíå, êàê ÿ Õðèñòó.


ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ôèë. 3:17. Ïîäðàæàéòå, áðàòèÿ, ìíå è ñìîòðèòå íà òåõ, êîòîðûå
ïîñòóïàþò ïî îáðàçó, êàêîé èìååòå â íàñ.

Çíàíèå ýòîãî ïðèìåðà åñòü çíàíèå ãëóáî÷àéøåãî äý. Ãëóáî÷àéøåå


äý, îíî è ãëóáîêî è äàëåêî. Îíî ïðîòèâîïîëîæíî âñåì ñóùåñòâàì,
íî ïðèâîäèò èõ ê ïîëíîìó ñîîòâåòñòâèþ ñ íèì.

1 Êîð. 1:19–25. Èáî íàïèñàíî: ïîãóáëþ ìóäðîñòü ìóäðåöîâ, è ðàçóì


ðàçóìíûõ îòâåðãíó. Ãäå ìóäðåö? ãäå êíèæíèê? ãäå ñîâîïðîñíèê
âåêà ñåãî? Íå îáðàòèë ëè Áîã ìóäðîñòü ìèðà ñåãî â áåçóìèå? Èáî
êîãäà ìèð ñâîåþ ìóäðîñòüþ íå ïîçíàë Áîãà â ïðåìóäðîñòè Áîæèåé,
òî áëàãîóãîäíî áûëî Áîãó þðîäñòâîì ïðîïîâåäè ñïàñòè âåðóþùèõ.
Èáî è Èóäåè òðåáóþò ÷óäåñ, è Åëëèíû èùóò ìóäðîñòè; à ìû
ïðîïîâåäóåì Õðèñòà ðàñïÿòîãî, äëÿ Èóäååâ ñîáëàçí, à äëÿ Åëëèíîâ
áåçóìèå, äëÿ ñàìèõ æå ïðèçâàííûõ, Èóäååâ è Åëëèíîâ, Õðèñòà,
Áîæèþ ñèëó è Áîæèþ ïðåìóäðîñòü; ïîòîìó ÷òî íåìóäðîå Áîæèå
ïðåìóäðåå ÷åëîâåêîâ, è íåìîùíîå Áîæèå ñèëüíåå ÷åëîâåêîâ.
1 Êîð. 2:14. Äóøåâíûé ÷åëîâåê íå ïðèíèìàåò òîãî, ÷òî îò Äóõà
Áîæèÿ, ïîòîìó ÷òî îí ïî÷èòàåò ýòî áåçóìèåì; è íå ìîæåò ðàçóìåòü,
ïîòîìó ÷òî î ñåì íàäîáíî ñóäèòü äóõîâíî.
1 Êîð. 3:19. Èáî ìóäðîñòü ìèðà ñåãî åñòü áåçóìèå ïðåä Áîãîì, êàê
íàïèñàíî: óëîâëÿåò ìóäðûõ â ëóêàâñòâå èõ.

66
Ðåêè è ìîðÿ ïîòîìó ìîãóò âëàñòâîâàòü íàä ðàâíèíàìè, ÷òî îíè
ñïîñîáíû ñòåêàòü âíèç. Ïîýòîìó îíè âëàñòâóþò íàä ðàâíèíàìè.
Êîãäà ñîâåðøåííîìóäðûé æåëàåò âîçâûñèòüñÿ íàä íàðîäîì, îí
äîëæåí ñòàâèòü ñåáÿ íèæå äðóãèõ. Êîãäà îí æåëàåò áûòü âïåðåäè
ëþäåé, îí äîëæåí ñòàâèòü ñåáÿ ïîçàäè âñåõ. Ïîýòîìó õîòÿ îí è
ñòîèò íàä íàðîäîì, íî íàðîäó îí íå â òÿãîñòü; õîòÿ îí è íàõîäèòñÿ
âïåðåäè, íàðîä åìó íå âðåäèò. Ïîýòîìó ëþäè ñ ðàäîñòüþ åãî
âûäâèãàþò è îò íåãî íå îòâîðà÷èâàþòñÿ.

Ìàòô. 20:25–28. Èèñóñ æå, ïîäîçâàâ èõ, ñêàçàë: âû çíàåòå, ÷òî


êíÿçüÿ íàðîäîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è âåëüìîæè âëàñòâóþò
èìè; íî ìåæäó âàìè äà íå áóäåò òàê: à êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
áîëüøèì, äà áóäåò âàì ñëóãîþ; è êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
ïåðâûì, äà áóäåò âàì ðàáîì; òàê êàê Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ
òîãî ïðèøåë, ÷òîáû Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è îòäàòü
äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ.
Èîàí. 10:1–21. Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: êòî íå äâåðüþ âõîäèò
âî äâîð îâ÷èé, íî ïåðåëàçèò èíóäå, òîò âîð è ðàçáîéíèê; à âõîäÿùèé
!" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
äâåðüþ åñòü ïàñòûðü îâöàì. Åìó ïðèäâåðíèê îòâîðÿåò, è îâöû
ñëóøàþòñÿ ãîëîñà åãî, è îí çîâåò ñâîèõ îâåö ïî èìåíè è âûâîäèò
èõ. È êîãäà âûâåäåò ñâîèõ îâåö, èäåò ïåðåä íèìè; à îâöû çà íèì
èäóò, ïîòîìó ÷òî çíàþò ãîëîñ åãî. Çà ÷óæèì æå íå èäóò, íî áåãóò
îò íåãî, ïîòîìó ÷òî íå çíàþò ÷óæîãî ãîëîñà. Ñèþ ïðèò÷ó ñêàçàë èì
Èèñóñ; íî îíè íå ïîíÿëè, ÷òî òàêîå Îí ãîâîðèë èì. Èòàê, îïÿòü
Èèñóñ ñêàçàë èì: èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî ß äâåðü îâöàì.
Âñå, ñêîëüêî èõ íè ïðèõîäèëî ïðåäî Ìíîþ, ñóòü âîðû è ðàçáîéíèêè;
íî îâöû íå ïîñëóøàëè èõ. ß åñìü äâåðü: êòî âîéä¸ò Ìíîþ, òîò
ñïàñ¸òñÿ, è âîéä¸ò, è âûéä¸ò, è ïàæèòü íàéä¸ò. Âîð ïðèõîäèò òîëüêî
äëÿ òîãî, ÷òîáû óêðàñòü, óáèòü è ïîãóáèòü. ß ïðèø¸ë äëÿ òîãî,
÷òîáû èìåëè æèçíü è èìåëè ñ èçáûòêîì. ß åñìü ïàñòûðü äîáðûé:
ïàñòûðü äîáðûé ïîëàãàåò æèçíü ñâîþ çà îâåö. À íà¸ìíèê, íå
ïàñòûðü, êîòîðîìó îâöû íå ñâîè, âèäèò ïðèõîäÿùåãî âîëêà, è
îñòàâëÿåò îâåö, è áåæèò; è âîëê ðàñõèùàåò îâåö, è ðàçãîíÿåò èõ. À
íà¸ìíèê áåæèò, ïîòîìó ÷òî íà¸ìíèê, è íåðàäèò îá îâöàõ. ß åñìü
ïàñòûðü äîáðûé; è çíàþ Ìîèõ, è Ìîè çíàþò Ìåíÿ. Êàê Îòåö çíàåò
Ìåíÿ, òàê è ß çíàþ Îòöà; è æèçíü Ìîþ ïîëàãàþ çà îâåö. Åñòü ó
Ìåíÿ è äðóãèå îâöû, êîòîðûå íå ñåãî äâîðà, è òåõ íàäëåæèò Ìíå
ïðèâåñòè: è îíè óñëûøàò ãîëîñ Ìîé, è áóäåò îäíî ñòàäî è îäèí
Ïàñòûðü. Ïîòîìó ëþáèò Ìåíÿ Îòåö, ÷òî ß îòäàþ æèçíü Ìîþ,
÷òîáû îïÿòü ïðèíÿòü å¸. Íèêòî íå îòíèìàåò åå ó Ìåíÿ, íî ß Ñàì
îòäàþ å¸. Èìåþ âëàñòü îòäàòü å¸ è âëàñòü èìåþ îïÿòü ïðèíÿòü å¸.
Ñèþ çàïîâåäü ïîëó÷èë ß îò Îòöà Ìîåãî. Îò ýòèõ ñëîâ îïÿòü
ïðîèçîøëà ìåæäó Èóäåÿìè ðàñïðÿ. Ìíîãèå èç íèõ ãîâîðèëè: Îí
îäåðæèì áåñîì è áåçóìñòâóåò; ÷òî ñëóøàåòå Åãî? Äðóãèå ãîâîðèëè:
ýòî ñëîâà íå áåñíîâàòîãî; ìîæåò ëè áåñ îòâåðçàòü î÷è ñëåïûì?
Ìàòô. 15:13, 14. Îí æå ñêàçàë â îòâåò: âñÿêîå ðàñòåíèå, êîòîðîå íå
Îòåö Ìîé Íåáåñíûé íàñàäèë, èñêîðåíèòñÿ; îñòàâüòå èõ: îíè —
ñëåïûå âîæäè ñëåïûõ; à åñëè ñëåïîé âåäåò ñëåïîãî, òî îáà óïàäóò
â ÿìó.
Ìàòô. 23:24. Âîæäè ñëåïûå, îöåæèâàþùèå êîìàðà, à âåðáëþäà
ïîãëîùàþùèå!

Îí íå áîðåòñÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó îí â ìèðå íåïîáåäèì.

Ëóê. 6:27–29. Íî âàì, ñëóøàþùèì, ãîâîðþ: ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,


áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ, áëàãîñëîâëÿéòå ïðîêëèíàþùèõ âàñ
è ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ. Óäàðèâøåìó òåáÿ ïî ùåêå ïîäñòàâü
è äðóãóþ, è îòíèìàþùåìó ó òåáÿ âåðõíþþ îäåæäó íå ïðåïÿòñòâóé
âçÿòü è ðóáàøêó.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 5:46. Èáî åñëè âû áóäåòå ëþáèòü ëþáÿùèõ âàñ, êàêàÿ âàì
íàãðàäà? Íå òî æå ëè äåëàþò è ìûòàðè?

67
Âñå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ìî¸ äàî âåëèêî è íå óìåíüøàåòñÿ. Åñëè áû
îíî óìåíüøèëîñü, òî ïîñëå äîëãîãî âðåìåíè îíî ñòàëî áû
ìàëåíüêèì. Íå óìåíüøàåòñÿ ïîòîìó, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ âåëèêèì.

1 Êîð. 13:8. Ëþáîâü íèêîãäà íå ïåðåñòàåò, õîòÿ è ïðîðî÷åñòâà


ïðåêðàòÿòñÿ, è ÿçûêè óìîëêíóò, è çíàíèå óïðàçäíèòñÿ.
1 Êîð. 13:13. À òåïåðü ïðåáûâàþò ñèè òðè: âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü;
íî ëþáîâü èç íèõ áîëüøå.

ß èìåþ òðè ñîêðîâèùà, êîòîðûìè äîðîæó: ïåðâîå — ýòî ÷åëîâåêî-


ëþáèå, âòîðîå — áåðåæëèâîñòü, à òðåòüå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÿ íå
ñìåþ áûòü âïåðåäè äðóãèõ. ß ÷åëîâåêîëþáèâ, ïîýòîìó ìîãó ñòàòü
õðàáðûì. ß áåðåæëèâ, ïîýòîìó ìîãó áûòü ùåäðûì. ß íå ñìåþ áûòü
âïåðåäè äðóãèõ, ïîýòîìó ìîãó ñòàòü óìíûì âîæäåì.

Èîàí. 17:1–26. Ïîñëå ñèõ ñëîâ Èèñóñ âîçâåë î÷è Ñâîè íà íåáî è
ñêàçàë: Îò÷å! ïðèø¸ë ÷àñ, ïðîñëàâü Ñûíà Òâîåãî, äà è Ñûí Òâîé
ïðîñëàâèò Òåáÿ, òàê êàê Òû äàë Åìó âëàñòü íàä âñÿêîþ ïëîòüþ, äà
âñåìó, ÷òî Òû äàë Åìó, äàñò Îí æèçíü âå÷íóþ. Ñèÿ æå åñòü æèçíü
âå÷íàÿ, äà çíàþò Òåáÿ, åäèíîãî èñòèííîãî Áîãà, è ïîñëàííîãî
Òîáîþ Èèñóñà Õðèñòà. ß ïðîñëàâèë Òåáÿ íà çåìëå, ñîâåðøèë äåëî,
êîòîðîå Òû ïîðó÷èë Ìíå èñïîëíèòü. È íûíå ïðîñëàâü Ìåíÿ Òû,
Îò÷å, ó Òåáÿ Ñàìîãî ñëàâîþ, êîòîðóþ ß èìåë ó Òåáÿ ïðåæäå áûòèÿ
ìèðà. ß îòêðûë èìÿ Òâî¸ ÷åëîâåêàì, êîòîðûõ Òû äàë Ìíå îò ìèðà;
îíè áûëè Òâîè, è Òû äàë èõ Ìíå, è îíè ñîõðàíèëè ñëîâî Òâî¸.
Íûíå óðàçóìåëè îíè, ÷òî âñ¸, ÷òî Òû äàë Ìíå, îò Òåáÿ åñòü, èáî
ñëîâà, êîòîðûå Òû äàë Ìíå, ß ïåðåäàë èì, è îíè ïðèíÿëè, è
óðàçóìåëè èñòèííî, ÷òî ß èñø¸ë îò Òåáÿ, è óâåðîâàëè, ÷òî Òû
ïîñëàë Ìåíÿ. ß î íèõ ìîëþ: íå î âñ¸ì ìèðå ìîëþ, íî î òåõ,
êîòîðûõ Òû äàë Ìíå, ïîòîìó ÷òî îíè Òâîè. È âñ¸ Ìî¸ Òâî¸, è Òâî¸
Ìî¸; è ß ïðîñëàâèëñÿ â íèõ. ß óæå íå â ìèðå, íî îíè â ìèðå, à ß
ê Òåáå èäó. Îò÷å Ñâÿòûé! ñîáëþäè èõ âî èìÿ Òâîå, òåõ, êîòîðûõ
Òû Ìíå äàë, ÷òîáû îíè áûëè åäèíî, êàê è Ìû. Êîãäà ß áûë ñ
íèìè â ìèðå, ß ñîáëþäàë èõ âî èìÿ Òâî¸; òåõ, êîòîðûõ Òû äàë
Ìíå, ß ñîõðàíèë, è íèêòî èç íèõ íå ïîãèá, êðîìå ñûíà ïîãèáåëè,
äà ñáóäåòñÿ Ïèñàíèå. Íûíå æå ê Òåáå èäó, è ñèå ãîâîðþ â ìèðå,
÷òîáû îíè èìåëè â ñåáå ðàäîñòü Ìîþ ñîâåðøåííóþ. ß ïåðåäàë èì
ñëîâî Òâî¸; è ìèð âîçíåíàâèäåë èõ, ïîòîìó ÷òî îíè íå îò ìèðà,
!$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
êàê è ß íå îò ìèðà. Íå ìîëþ, ÷òîáû Òû âçÿë èõ èç ìèðà, íî ÷òîáû
ñîõðàíèë èõ îò çëà. Îíè íå îò ìèðà, êàê è ß íå îò ìèðà. Îñâÿòè èõ
èñòèíîþ Òâîåþ; ñëîâî Òâî¸ åñòü èñòèíà. Êàê Òû ïîñëàë Ìåíÿ â
ìèð, òàê è ß ïîñëàë èõ â ìèð. È çà íèõ ß ïîñâÿùàþ Ñåáÿ, ÷òîáû è
îíè áûëè îñâÿùåíû èñòèíîþ. Íå î íèõ æå òîëüêî ìîëþ, íî è î
âåðóþùèõ â Ìåíÿ ïî ñëîâó èõ, äà áóäóò âñå åäèíî, êàê Òû, Îò÷å, âî
Ìíå, è ß â Òåáå, òàê è îíè äà áóäóò â Íàñ åäèíî, — äà óâåðóåò ìèð,
÷òî Òû ïîñëàë Ìåíÿ. È ñëàâó, êîòîðóþ Òû äàë Ìíå, ß äàë èì: äà
áóäóò åäèíî, êàê Ìû åäèíî. ß â íèõ, è Òû âî Ìíå; äà áóäóò
ñîâåðøåíû âîåäèíî, è äà ïîçíàåò ìèð, ÷òî Òû ïîñëàë Ìåíÿ è
âîçëþáèë èõ, êàê âîçëþáèë Ìåíÿ. Îò÷å! êîòîðûõ Òû äàë Ìíå,
õî÷ó, ÷òîáû òàì, ãäå ß, è îíè áûëè ñî Ìíîþ, äà âèäÿò ñëàâó Ìîþ,
êîòîðóþ Òû äàë Ìíå, ïîòîìó ÷òî âîçëþáèë Ìåíÿ ïðåæäå îñíîâàíèÿ
ìèðà. Îò÷å ïðàâåäíûé! è ìèð Òåáÿ íå ïîçíàë; à ß ïîçíàë Òåáÿ, è
ñèè ïîçíàëè, ÷òî Òû ïîñëàë Ìåíÿ. È ß îòêðûë èì èìÿ Òâî¸ è
îòêðîþ, äà ëþáîâü, êîòîðîþ Òû âîçëþáèë Ìåíÿ, â íèõ áóäåò, è ß
â íèõ.

Êòî õðàáð áåç ÷åëîâåêîëþáèÿ, ùåäð áåç áåðåæëèâîñòè, íàõîäÿñü


âïåðåäè, îòòàëêèâàåò òåõ, êòî íàõîäèòñÿ ïîçàäè, — òîò ïîãèáàåò.
Êòî âåä¸ò âîéíó ÷åëîâåêîëþáèâî, ïîáåæäàåò, è âîçâåä¸ííàÿ èì
îáîðîíà íåïðèñòóïíà. Íåáî åãî ñïàñàåò, ÷åëîâåêîëþáèå îõðàíÿåò.

Èîàí. 12:24, 25. Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: åñëè ïøåíè÷íîå


çåðíî, ïàâ â çåìëþ, íå óìð¸ò, òî îñòàíåòñÿ îäíî; à åñëè óìð¸ò, òî
ïðèíåñ¸ò ìíîãî ïëîäà. Ëþáÿùèé äóøó ñâîþ ïîãóáèò å¸; à
íåíàâèäÿùèé äóøó ñâîþ â ìèðå ñåì ñîõðàíèò åå â æèçíü âå÷íóþ.
Ìàð. 10:26–30. Îíè æå ÷ðåçâû÷àéíî èçóìëÿëèñü è ãîâîðèëè ìåæäó
ñîáîþ: êòî æå ìîæåò ñïàñòèñü? Èèñóñ, âîççðåâ íà íèõ, ãîâîðèò:
÷åëîâåêàì ýòî íåâîçìîæíî, íî íå Áîãó, èáî âñ¸ âîçìîæíî Áîãó. È
íà÷àë ϸòð ãîâîðèòü Åìó: âîò, ìû îñòàâèëè âñ¸ è ïîñëåäîâàëè çà
Òîáîþ. Èèñóñ ñêàçàë â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ âàì: íåò íèêîãî, êòî
îñòàâèë áû äîì, èëè áðàòüåâ, èëè ñåñòåð, èëè îòöà, èëè ìàòü, èëè
æåíó, èëè äåòåé, èëè çåìëè, ðàäè Ìåíÿ è Åâàíãåëèÿ, è íå ïîëó÷èë
áû íûíå, âî âðåìÿ ñèå, ñðåäè ãîíåíèé, âî ñòî êðàò áîëåå äîìîâ, è
áðàòüåâ è ñåñòåð, è îòöîâ, è ìàòåðåé, è äåòåé, è çåìåëü, à â âåêå
ãðÿäóùåì æèçíè âå÷íîé.

68
Óìíûé ïîëêîâîäåö íå áûâàåò âîèíñòâåíåí. Óìåëûé âîèí íå áûâàåò
ãíåâåí. Óìåþùèé ïîáåæäàòü âðàãà íå íàïàäàåò. Óìåþùèé óïðàâ-
ëÿòü ëþäüìè íå ñòàâèò ñåáÿ â íèçêîå ïîëîæåíèå.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åêêë. 7:9. Íå áóäü äóõîì òâîèì ïîñïåøåí íà ãíåâ, ïîòîìó ÷òî ãíåâ
ãíåçäèòñÿ â ñåðäöå ãëóïûõ.
Ëóê. 9:51–56. Êîãäà æå ïðèáëèæàëèñü äíè âçÿòèÿ Åãî îò ìèðà, Îí
âîñõîòåë èäòè â Èåðóñàëèì; è ïîñëàë âåñòíèêîâ ïðåä ëèöåì Ñâîèì;
è îíè ïîøëè è âîøëè â ñåëåíèå Ñàìàðÿíñêîå; ÷òîáû ïðèãîòîâèòü
äëÿ Íåãî; íî òàì íå ïðèíÿëè Åãî, ïîòîìó ÷òî Îí èìåë âèä ïóòåøåñò-
âóþùåãî â Èåðóñàëèì. Âèäÿ òî, ó÷åíèêè Åãî, Èàêîâ è Èîàíí,
ñêàçàëè: Ãîñïîäè! õî÷åøü ëè, ìû ñêàæåì, ÷òîáû îãîíü ñîø¸ë ñ
íåáà è èñòðåáèë èõ, êàê è Èëèÿ ñäåëàë? Íî Îí, îáðàòèâøèñü ê
íèì, çàïðåòèë èì è ñêàçàë: íå çíàåòå, êàêîãî âû äóõà; èáî Ñûí
×åëîâå÷åñêèé ïðèøåë íå ãóáèòü äóøè ÷åëîâå÷åñêèå, à ñïàñàòü. È
ïîøëè â äðóãîå ñåëåíèå.
Èîàí. 8:23. Îí ñêàçàë èì: âû îò íèæíèõ, ß îò âûøíèõ; âû îò ìèðà
ñåãî, ß íå îò ñåãî ìèðà.
Èîàí. 18:36. Èèñóñ îòâå÷àë: Öàðñòâî Ìî¸ íå îò ìèðà ñåãî; åñëè áû
îò ìèðà ñåãî áûëî Öàðñòâî Ìîå, òî ñëóæèòåëè Ìîè ïîäâèçàëèñü
áû çà Ìåíÿ, ÷òîáû ß íå áûë ïðåäàí Èóäåÿì; íî íûíå Öàðñòâî Ìî¸
íå îòñþäà.
Ðèì. 12:19. Íå ìñòèòå çà ñåáÿ, âîçëþáëåííûå, íî äàéòå ìåñòî ãíåâó
Áîæèþ. Èáî íàïèñàíî: Ìíå îòìùåíèå, ß âîçäàì, ãîâîðèò
Ãîñïîäü.
Ìàòô. 12:31, 32. Ïîñåìó ãîâîðþ âàì: âñÿêèé ãðåõ è õóëà ïðîñòÿòñÿ
÷åëîâåêàì, à õóëà íà Äóõà íå ïðîñòèòñÿ ÷åëîâåêàì; åñëè êòî ñêàæåò
ñëîâî íà Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî, ïðîñòèòñÿ åìó; åñëè æå êòî ñêàæåò
íà Äóõà Ñâÿòàãî, íå ïðîñòèòñÿ åìó íè â ñåì âåêå, íè â áóäóùåì.

Ýòî ÿ íàçûâàþ äý, èçáåãàþùåå áîðüáû. Ýòî ñèëà â óïðàâëåíèè


ëþäüìè. Ýòî çíà÷èò ñëåäîâàòü ïðèðîäå è äðåâíåìó íà÷àëó äàî.

Åâð. 3:10, 11. Ïîñåìó ß âîçíåãîäîâàë íà îíûé ðîä è ñêàçàë: íå-


ïðåñòàííî çàáëóæäàþòñÿ ñåðäöåì, íå ïîçíàëè îíè ïóòåé Ìîèõ;
ïîñåìó ß ïîêëÿëñÿ âî ãíåâå Ìî¸ì, ÷òî îíè íå âîéäóò â ïîêîé Ìîé.
Åô. 4:26–32. Ãíåâàÿñü, íå ñîãðåøàéòå: ñîëíöå äà íå çàéäåò âî ãíåâå
âàøåì; è íå äàâàéòå ìåñòà äèàâîëó. Êòî êðàë, âïåð¸ä íå êðàäè, à
ëó÷øå òðóäèñü, äåëàÿ ñâîèìè ðóêàìè ïîëåçíîå, ÷òîáû áûëî èç
÷åãî óäåëÿòü íóæäàþùåìóñÿ. Íèêàêîå ãíèëîå ñëîâî äà íå èñõîäèò
èç óñò âàøèõ, à òîëüêî äîáðîå äëÿ íàçèäàíèÿ â âåðå, äàáû îíî
äîñòàâëÿëî áëàãîäàòü ñëóøàþùèì. È íå îñêîðáëÿéòå Ñâÿòàãî Äóõà
Áîæèÿ, Êîòîðûì âû çàïå÷àòëåíû â äåíü èñêóïëåíèÿ. Âñÿêîå
ðàçäðàæåíèå è ÿðîñòü, è ãíåâ, è êðèê, è çëîðå÷èå ñî âñÿêîþ
!& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
çëîáîþ äà áóäóò óäàëåíû îò âàñ; íî áóäüòå äðóã êî äðóãó äîáðû,
ñîñòðàäàòåëüíû, ïðîùàéòå äðóã äðóãà, êàê è Áîã âî Õðèñòå ïðîñòèë
âàñ.

69
Âîåííîå èñêóññòâî ãëàñèò: ÿ íå ñìåþ ïåðâûì íà÷èíàòü, ÿ äîëæåí
îæèäàòü. ß íå ñìåþ íàñòóïàòü õîòÿ áû íà âåðøîê âïåð¸ä, à îòñòóïàþ
íà àðøèí íàçàä. Ýòî íàçûâàåòñÿ äåéñòâèåì ïîñðåäñòâîì íåäåÿíèÿ,
óäàðîì áåç óñèëèÿ.

Èîàí. 19:9–12. È îïÿòü âîø¸ë â ïðåòîðèþ è ñêàçàë Èèñóñó: îòêóäà


Òû? Íî Èèñóñ íå äàë åìó îòâåòà. Ïèëàò ãîâîðèò Åìó: ìíå ëè íå
îòâå÷àåøü? íå çíàåøü ëè, ÷òî ÿ èìåþ âëàñòü ðàñïÿòü Òåáÿ è âëàñòü
èìåþ îòïóñòèòü Òåáÿ? Èèñóñ îòâå÷àë: òû íå èìåë áû íàäî Ìíîþ
íèêàêîé âëàñòè, åñëè áû íå áûëî äàíî òåáå ñâûøå; ïîñåìó áîëåå
ãðåõà íà òîì, êòî ïðåäàë Ìåíÿ òåáå. Ñ ýòîãî âðåìåíè Ïèëàò èñêàë
îòïóñòèòü Åãî. Èóäåè æå êðè÷àëè: åñëè îòïóñòèøü Åãî, òû íå äðóã
êåñàðþ; âñÿêèé, äåëàþùèé ñåáÿ öàðåì, ïðîòèâíèê êåñàðþ.

 ýòîì ñëó÷àå íå áóäåò âðàãà, è ÿ ìîãó îáõîäèòüñÿ áåç ñîëäàò. Íåò


áåäû òÿæåëåå, ÷åì íåäîîöåíèâàòü ïðîòèâíèêà. Íåäîîöåíêà
ïðîòèâíèêà ïîâðåäèò ìîåìó ñîêðîâåííîìó ñðåäñòâó äàî.

Èîàí. 18:19–23. Ïåðâîñâÿùåííèê æå ñïðîñèë Èèñóñà îá ó÷åíèêàõ


Åãî è îá ó÷åíèè Åãî. Èèñóñ îòâå÷àë åìó: ß ãîâîðèë ÿâíî ìèðó; ß
âñåãäà ó÷èë â ñèíàãîãå è â õðàìå, ãäå âñåãäà Èóäåè ñõîäÿòñÿ, è
òàéíî íå ãîâîðèë íè÷åãî. ×òî ñïðàøèâàåøü Ìåíÿ? ñïðîñè ñëû-
øàâøèõ, ÷òî ß ãîâîðèë èì; âîò, îíè çíàþò, ÷òî ß ãîâîðèë. Êîãäà
Îí ñêàçàë ýòî, îäèí èç ñëóæèòåëåé, ñòîÿâøèé áëèçêî, óäàðèë
Èèñóñà ïî ùåêå, ñêàçàâ: òàê îòâå÷àåøü Òû ïåðâîñâÿùåííèêó? Èèñóñ
îòâå÷àë åìó: åñëè ß ñêàçàë õóäî, ïîêàæè, ÷òî õóäî; à åñëè õîðîøî,
÷òî òû áü¸øü Ìåíÿ?

 ðåçóëüòàòå ñðàæåíèé òå, êòî ñêîðáèò, îäåðæèâàþò ïîáåäó.

Èîàí. 16:33. Ñèå ñêàçàë ß âàì, ÷òîáû âû èìåëè âî Ìíå ìèð. Â ìèðå
áóäåòå èìåòü ñêîðáü; íî ìóæàéòåñü: ß ïîáåäèë ìèð.

70
Ìîè ñëîâà ëåãêî ïîíÿòü è ëåãêî îñóùåñòâèòü. Íî ëþäè íå ìîãóò
ïîíÿòü è íå ìîãóò îñóùåñòâèòü.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ !'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàð. 4:12. Òàê ÷òî îíè ñâîèìè ãëàçàìè ñìîòðÿò, è íå âèäÿò; ñâîèìè
óøàìè ñëûøàò, è íå ðàçóìåþò, äà íå îáðàòÿòñÿ, è ïðîùåíû áóäóò
èì ãðåõè.
Ðèì. 7:14–19. Èáî ìû çíàåì, ÷òî çàêîí äóõîâåí, à ÿ ïëîòÿí, ïðîäàí
ãðåõó. Èáî íå ïîíèìàþ, ÷òî äåëàþ: ïîòîìó ÷òî íå òî äåëàþ, ÷òî
õî÷ó, à ÷òî íåíàâèæó, òî äåëàþ. Åñëè æå äåëàþ òî, ÷åãî íå õî÷ó,
òî ñîãëàøàþñü ñ çàêîíîì, ÷òî îí äîáð, à ïîòîìó óæå íå ÿ äåëàþ
òî, íî æèâóùèé âî ìíå ãðåõ. Èáî çíàþ, ÷òî íå æèâåò âî ìíå, òî
åñòü â ïëîòè ìîåé, äîáðîå; ïîòîìó ÷òî æåëàíèå äîáðà åñòü âî ìíå,
íî ÷òîáû ñäåëàòü îíîå, òîãî íå íàõîæó. Äîáðîãî, êîòîðîãî õî÷ó,
íå äåëàþ, à çëîå, êîòîðîãî íå õî÷ó, äåëàþ.

 ñëîâàõ èìååòñÿ íà÷àëî, â äåëàõ åñòü ãëàâíîå.

Ïðèò. 1:7. Íà÷àëî ìóäðîñòè — ñòðàõ Ãîñïîäåíü; äîáðîå ðàçóìåíèå


ó âñåõ, âîäÿùèõñÿ èì; à áëàãîãîâåíèå ê Áîãó — íà÷àëî ðàçóìåíèÿ;
ãëóïöû òîëüêî ïðåçèðàþò ìóäðîñòü è íàñòàâëåíèå.
Ðèì. 13:10. Ëþáîâü íå äåëàåò áëèæíåìó çëà; èòàê ëþáîâü åñòü
èñïîëíåíèå çàêîíà.
Èàê. 2:15–18. Åñëè áðàò èëè ñåñòðà íàãè è íå èìåþò äíåâíîãî
ïðîïèòàíèÿ, à êòî-íèáóäü èç âàñ ñêàæåò èì: “èäèòå ñ ìèðîì, ãðåéòåñü
è ïèòàéòåñü”, íî íå äàñò èì ïîòðåáíîãî äëÿ òåëà: ÷òî ïîëüçû? Òàê
è âåðà, åñëè íå èìååò äåë, ìåðòâà ñàìà ïî ñåáå. Íî ñêàæåò êòî-
íèáóäü: “òû èìååøü âåðó, à ÿ èìåþ äåëà”: ïîêàæè ìíå âåðó òâîþ
áåç äåë òâîèõ, à ÿ ïîêàæó òåáå âåðó ìîþ èç äåë ìîèõ.
1 Èîàí. 4:18. Â ëþáâè íåò ñòðàõà, íî ñîâåðøåííàÿ ëþáîâü èçãîíÿåò
ñòðàõ, ïîòîìó ÷òî â ñòðàõå åñòü ìó÷åíèå. Áîÿùèéñÿ íåñîâåðøåí â
ëþáâè.

Ïîñêîëüêó ëþäè èõ íå çíàþò, òî îíè íå çíàþò è ìåíÿ.

Èîàí. 8:19. Òîãäà ñêàçàëè Åìó: ãäå Òâîé Îòåö? Èèñóñ îòâå÷àë: âû íå
çíàåòå íè Ìåíÿ, íè Îòöà Ìîåãî; åñëè áû âû çíàëè Ìåíÿ, òî çíàëè
áû è Îòöà Ìîåãî.
Èîàí. 8:42. Èèñóñ ñêàçàë èì: åñëè áû Áîã áûë Îòåö âàø, òî âû
ëþáèëè áû Ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî ß îò Áîãà èñø¸ë è ïðèø¸ë; èáî ß íå
Ñàì îò Ñåáÿ ïðèø¸ë, íî Îí ïîñëàë Ìåíÿ.

Êîãäà ìåíÿ ìàëî çíàþò, òîãäà ÿ äîðîã.

Ìàòô. 13:54–58. È, ïðèäÿ â îòå÷åñòâî Ñâî¸, ó÷èë èõ â ñèíàãîãå èõ,


òàê ÷òî îíè èçóìëÿëèñü è ãîâîðèëè: îòêóäà ó Íåãî òàêàÿ ïðåìóäðîñòü
" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
è ñèëû? íå ïëîòíèêîâ ëè Îí ñûí? íå Åãî ëè Ìàòü íàçûâàåòñÿ
Ìàðèÿ, è áðàòüÿ Åãî Èàêîâ è Èîñèé, è Ñèìîí, è Èóäà? è ñåñòðû
Åãî íå âñå ëè ìåæäó íàìè? îòêóäà æå ó Íåãî âñ¸ ýòî? È ñîáëàçíÿëèñü
î ͸ì. Èèñóñ æå ñêàçàë èì: íå áûâàåò ïðîðîê áåç ÷åñòè, ðàçâå
òîëüêî â îòå÷åñòâå ñâî¸ì è â äîìå ñâî¸ì. È íå ñîâåðøèë òàì
ìíîãèõ ÷óäåñ ïî íåâåðèþ èõ.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ïîäîáåí òîìó, êòî îäåâàåòñÿ â ãðóáûå


òêàíè, à ïðè ñåáå äåðæèò ÿøìó.

Ëóê. 9:57, 58. Ñëó÷èëîñü, ÷òî êîãäà îíè áûëè â ïóòè, íåêòî ñêàçàë
Åìó: Ãîñïîäè! ÿ ïîéäó çà Òîáîþ, êóäà áû Òû íè ïîø¸ë. Èèñóñ
ñêàçàë åìó: ëèñèöû èìåþò íîðû, è ïòèöû íåáåñíûå — ãíåçäà; à
Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå èìååò, ãäå ïðèêëîíèòü ãîëîâó.

71
Êòî, èìåÿ çíàíèÿ, äåëàåò âèä, ÷òî íå çíàåò, òîò âûøå âñåõ.

Èñ. 53:1–12. Ãîñïîäè! êòî ïîâåðèë ñëûøàííîìó îò íàñ è êîìó


îòêðûëàñü ìûøöà Ãîñïîäíÿ? Èáî Îí âçîø¸ë ïðåä Íèì, êàê îòïðûñê
è êàê ðîñòîê èç ñóõîé çåìëè; íåò â Íåì íè âèäà, íè âåëè÷èÿ; è ìû
âèäåëè Åãî, è íå áûëî â ͸ì âèäà, êîòîðûé ïðèâëåêàë áû íàñ ê
Íåìó. Îí áûë ïðåçðåí è óìàëåí ïðåä ëþäüìè, ìóæ ñêîðáåé è
èçâåäàâøèé áîëåçíè, è ìû îòâðàùàëè îò Íåãî ëèöå ñâî¸; Îí áûë
ïðåçèðàåì, è ìû íè âî ÷òî ñòàâèëè Åãî. Íî Îí âçÿë íà Ñåáÿ íàøè
íåìîùè è ïîí¸ñ íàøè áîëåçíè; à ìû äóìàëè, ÷òî Îí áûë ïîðàæàåì,
íàêàçóåì è óíè÷èæ¸í Áîãîì. Íî Îí èçúÿçâëåí áûë çà ãðåõè íàøè
è ìó÷èì çà áåççàêîíèÿ íàøè; íàêàçàíèå ìèðà íàøåãî áûëî íà
Íåì, è ðàíàìè Åãî ìû èñöåëèëèñü. Âñå ìû áëóæäàëè, êàê îâöû,
ñîâðàòèëèñü êàæäûé íà ñâîþ äîðîãó: è Ãîñïîäü âîçëîæèë íà Íåãî
ãðåõè âñåõ íàñ. Îí èñòÿçóåì áûë, íî ñòðàäàë äîáðîâîëüíî è íå
îòêðûâàë óñò Ñâîèõ; êàê îâöà, âåä¸í áûë Îí íà çàêëàíèå, è êàê
àãíåö ïðåä ñòðèãóùèì åãî áåçãëàñåí, òàê Îí íå îòâåðçàë óñò Ñâîèõ.
Îò óç è ñóäà Îí áûë âçÿò; íî ðîä Åãî êòî èçúÿñíèò? èáî Îí
îòòîðãíóò îò çåìëè æèâûõ; çà ïðåñòóïëåíèÿ íàðîäà Ìîåãî ïðåòåðïåë
êàçíü. Åìó íàçíà÷àëè ãðîá ñî çëîäåÿìè, íî Îí ïîãðåá¸í ó áîãàòîãî,
ïîòîìó ÷òî íå ñäåëàë ãðåõà è íå áûëî ëæè â óñòàõ Åãî. Íî Ãîñïîäó
óãîäíî áûëî ïîðàçèòü Åãî, è Îí ïðåäàë Åãî ìó÷åíèþ; êîãäà æå
äóøà Åãî ïðèíåñåò æåðòâó óìèëîñòèâëåíèÿ, Îí óçðèò ïîòîìñòâî
äîëãîâå÷íîå, è âîëÿ Ãîñïîäíÿ áëàãîóñïåøíî áóäåò èñïîëíÿòüñÿ
ðóêîþ Åãî. Íà ïîäâèã äóøè Ñâîåé Îí áóäåò ñìîòðåòü ñ äîâîëüñòâîì;
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
÷ðåç ïîçíàíèå Åãî Îí, Ïðàâåäíèê, Ðàá Ìîé, îïðàâäàåò ìíîãèõ è
ãðåõè èõ íà Ñåáå ïîíåñåò. Ïîñåìó ß äàì Åìó ÷àñòü ìåæäó âåëèêèìè,
è ñ ñèëüíûìè áóäåò äåëèòü äîáû÷ó, çà òî, ÷òî ïðåäàë äóøó Ñâîþ
íà ñìåðòü, è ê çëîäåÿì ïðè÷ò¸í áûë, òîãäà êàê Îí ïîí¸ñ íà Ñåáå
ãðåõ ìíîãèõ è çà ïðåñòóïíèêîâ ñäåëàëñÿ õîäàòàåì.
Èîàí. 5:36–39. ß æå èìåþ ñâèäåòåëüñòâî áîëüøå Èîàííîâà: èáî
äåëà, êîòîðûå Îòåö äàë Ìíå ñîâåðøèòü, ñàìûå äåëà ñèè, Ìíîþ
òâîðèìûå, ñâèäåòåëüñòâóþò î Ìíå, ÷òî Îòåö ïîñëàë Ìåíÿ. È
ïîñëàâøèé Ìåíÿ Îòåö Ñàì çàñâèäåòåëüñòâîâàë î Ìíå. À âû íè
ãëàñà Åãî íèêîãäà íå ñëûøàëè, íè ëèöà Åãî íå âèäåëè; è íå
èìååòå ñëîâà Åãî ïðåáûâàþùåãî â âàñ, ïîòîìó ÷òî âû íå âåðóåòå
Òîìó, Êîòîðîãî Îí ïîñëàë. Èññëåäóéòå Ïèñàíèÿ, èáî âû äóìàåòå
÷ðåç íèõ èìåòü æèçíü âå÷íóþ; à îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î Ìíå.
Èîàí. 8:54, 55. Èèñóñ îòâå÷àë: åñëè ß Ñàì Ñåáÿ ñëàâëþ, òî ñëàâà
Ìîÿ íè÷òî. Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé, î Êîòîðîì âû ãîâîðèòå,
÷òî Îí Áîã âàø. È âû íå ïîçíàëè Åãî, à ß çíàþ Åãî; è åñëè ñêàæó,
÷òî íå çíàþ Åãî, òî áóäó ïîäîáíûé âàì ëæåö. Íî ß çíàþ Åãî è
ñîáëþäàþ ñëîâî Åãî.
1 Èîàí. 4:20. Êòî ãîâîðèò: “ÿ ëþáëþ Áîãà”, à áðàòà ñâîåãî íåíàâè-
äèò, òîò ëæåö: èáî íå ëþáÿùèé áðàòà ñâîåãî, êîòîðîãî âèäèò, êàê
ìîæåò ëþáèòü Áîãà, Êîòîðîãî íå âèäèò?
Ïðèò. 18:2. Ãëóïûé íå ëþáèò çíàíèÿ, à òîëüêî áû âûêàçàòü ñâîé óì.
Èîàí. 14:24. Íåëþáÿùèé Ìåíÿ íå ñîáëþäàåò ñëîâ Ìîèõ; ñëîâî æå,
êîòîðîå âû ñëûøèòå, íå åñòü Ìîå, íî ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà.

Êòî, íå èìåÿ çíàíèé, äåëàåò âèä, ÷òî çíàåò, òîò áîëåí.

Ìàòô. 9:11–13. Óâèäåâ òî, ôàðèñåè ñêàçàëè ó÷åíèêàì Åãî: äëÿ ÷åãî
Ó÷èòåëü âàø åñò è ïü¸ò ñ ìûòàðÿìè è ãðåøíèêàìè? Èèñóñ æå,
óñëûøàâ ýòî, ñêàçàë èì: íå çäîðîâûå èìåþò íóæäó âî âðà÷å, íî
áîëüíûå, ïîéäèòå, íàó÷èòåñü, ÷òî çíà÷èò: ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû?
Èáî ß ïðèø¸ë ïðèçâàòü íå ïðàâåäíèêîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ.
1 Êîð. 8:1–3. Î èäîëîæåðòâåííûõ ÿñòâàõ ìû çíàåì, ïîòîìó ÷òî ìû
âñå èìååì çíàíèå; íî çíàíèå íàäìåâàåò, à ëþáîâü íàçèäàåò. Êòî
äóìàåò, ÷òî îí çíàåò ÷òî-íèáóäü, òîò íè÷åãî åùå íå çíàåò òàê, êàê
äîëæíî çíàòü. Íî êòî ëþáèò Áîãà, òîìó äàíî çíàíèå îò Íåãî.
Ëóê. 6:42. Èëè, êàê ìîæåøü ñêàçàòü áðàòó òâîåìó: áðàò! äàé, ÿ âûíó
ñó÷îê èç ãëàçà òâîåãî, êîãäà ñàì íå âèäèøü áðåâíà â òâî¸ì ãëàçå?
Ëèöåìåð! âûíü ïðåæäå áðåâíî èç òâîåãî ãëàçà, è òîãäà óâèäèøü,
êàê âûíóòü ñó÷îê èç ãëàçà áðàòà òâîåãî.
" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Êòî, áóäó÷è áîëüíûì, ñ÷èòàåò ñåáÿ áîëüíûì, òîò íå ÿâëÿåòñÿ
áîëüíûì.

Ëóê. 15:7. Ñêàçûâàþ âàì, ÷òî òàê íà íåáåñàõ áîëåå ðàäîñòè áóäåò
îá îäíîì ãðåøíèêå êàþùåìñÿ, íåæåëè î äåâÿíîñòà äåâÿòè
ïðàâåäíèêàõ, íå èìåþùèõ íóæäû â ïîêàÿíèè.
Ëóê. 15:11–32. Åùå ñêàçàë: ó íåêîòîðîãî ÷åëîâåêà áûëî äâà ñûíà; è
ñêàçàë ìëàäøèé èç íèõ îòöó: îò÷å! äàé ìíå ñëåäóþùóþ ìíå ÷àñòü
èìåíèÿ. È îòåö ðàçäåëèë èì èìåíèå. Ïî ïðîøåñòâèè íåìíîãèõ
äíåé ìëàäøèé ñûí, ñîáðàâ âñ¸, ïîø¸ë â äàëüíþþ ñòîðîíó è òàì
ðàñòî÷èë èìåíèå ñâî¸, æèâÿ ðàñïóòíî. Êîãäà æå îí ïðîæèë âñ¸,
íàñòàë âåëèêèé ãîëîä â òîé ñòðàíå, è îí íà÷àë íóæäàòüñÿ; è ïîø¸ë,
ïðèñòàë ê îäíîìó èç æèòåëåé ñòðàíû òîé, à òîò ïîñëàë åãî íà ïîëÿ
ñâîè ïàñòè ñâèíåé; è îí ðàä áûë íàïîëíèòü ÷ðåâî ñâî¸ ðîæêàìè,
êîòîðûå åëè ñâèíüè, íî íèêòî íå äàâàë åìó. Ïðèäÿ æå â ñåáÿ,
ñêàçàë: ñêîëüêî íà¸ìíèêîâ ó îòöà ìîåãî èçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à
ÿ óìèðàþ îò ãîëîäà; âñòàíó, ïîéäó ê îòöó ìîåìó è ñêàæó åìó: îò÷å!
ÿ ñîãðåøèë ïðîòèâ íåáà è ïðåä òîáîþ è óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ
ñûíîì òâîèì; ïðèìè ìåíÿ â ÷èñëî íà¸ìíèêîâ òâîèõ. Âñòàë è ïîø¸ë
ê îòöó ñâîåìó. È êîãäà îí áûë åù¸ äàëåêî, óâèäåë åãî îòåö åãî è
ñæàëèëñÿ; è, ïîáåæàâ, ïàë åìó íà øåþ è öåëîâàë åãî. Ñûí æå
ñêàçàë åìó: îò÷å! ÿ ñîãðåøèë ïðîòèâ íåáà è ïðåä òîáîþ è óæå
íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ ñûíîì òâîèì. À îòåö ñêàçàë ðàáàì ñâîèì:
ïðèíåñèòå ëó÷øóþ îäåæäó è îäåíüòå åãî, è äàéòå ïåðñòåíü íà ðóêó
åãî è îáóâü íà íîãè; è ïðèâåäèòå îòêîðìëåííîãî òåë¸íêà, è çàêîëèòå;
ñòàíåì åñòü è âåñåëèòüñÿ! èáî ýòîò ñûí ìîé áûë ì¸ðòâ è îæèë,
ïðîïàäàë è íàø¸ëñÿ. È íà÷àëè âåñåëèòüñÿ. Ñòàðøèé æå ñûí åãî
áûë íà ïîëå; è âîçâðàùàÿñü, êîãäà ïðèáëèçèëñÿ ê äîìó, óñëûøàë
ïåíèå è ëèêîâàíèå; è, ïðèçâàâ îäíîãî èç ñëóã, ñïðîñèë: ÷òî ýòî
òàêîå? Îí ñêàçàë åìó: áðàò òâîé ïðèø¸ë, è îòåö òâîé çàêîëîë
îòêîðìëåííîãî òåë¸íêà, ïîòîìó ÷òî ïðèíÿë åãî çäîðîâûì. Îí
îñåðäèëñÿ è íå õîòåë âîéòè. Îòåö æå åãî, âûéäÿ, çâàë åãî. Íî îí
ñêàçàë â îòâåò îòöó: âîò, ÿ ñòîëüêî ëåò ñëóæó òåáå è íèêîãäà íå
ïðåñòóïàë ïðèêàçàíèÿ òâîåãî, íî òû íèêîãäà íå äàë ìíå è êîçë¸íêà,
÷òîáû ìíå ïîâåñåëèòüñÿ ñ äðóçüÿìè ìîèìè; à êîãäà ýòîò ñûí òâîé,
ðàñòî÷èâøèé èìåíèå ñâî¸ ñ áëóäíèöàìè, ïðèø¸ë, òû çàêîëîë äëÿ
íåãî îòêîðìëåííîãî òåë¸íêà. Îí æå ñêàçàë åìó: ñûí ìîé! òû âñåãäà
ñî ìíîþ, è âñ¸ ìî¸ òâî¸, à î òîì íàäîáíî áûëî ðàäîâàòüñÿ è
âåñåëèòüñÿ, ÷òî áðàò òâîé ñåé áûë ì¸ðòâ è îæèë, ïðîïàäàë è
íàø¸ëñÿ.
Ëóê. 18:9–14. Ñêàçàë òàêæå ê íåêîòîðûì, êîòîðûå óâåðåíû áûëè î
ñåáå, ÷òî îíè ïðàâåäíû, è óíè÷èæàëè äðóãèõ, ñëåäóþùóþ ïðèò÷ó:
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
äâà ÷åëîâåêà âîøëè â õðàì ïîìîëèòüñÿ: îäèí ôàðèñåé, à äðóãîé
ìûòàðü. Ôàðèñåé, ñòàâ, ìîëèëñÿ ñàì â ñåáå òàê: Áîæå! áëàãîäàðþ
Òåáÿ, ÷òî ÿ íå òàêîâ, êàê ïðî÷èå ëþäè, ãðàáèòåëè, îáèä÷èêè,
ïðåëþáîäåè, èëè êàê ýòîò ìûòàðü: ïîùóñü äâà ðàçà â íåäåëþ, äàþ
äåñÿòóþ ÷àñòü èç âñåãî, ÷òî ïðèîáðåòàþ. Ìûòàðü æå, ñòîÿ âäàëè,
íå ñìåë äàæå ïîäíÿòü ãëàç íà íåáî; íî, óäàðÿÿ ñåáÿ â ãðóäü,
ãîâîðèë: Áîæå! áóäü ìèëîñòèâ êî ìíå, ãðåøíèêó! Ñêàçûâàþ âàì,
÷òî ñåé ïîø¸ë îïðàâäàííûì â äîì ñâîé áîëåå, íåæåëè òîò: èáî
âñÿêèé, âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí áóäåò, à óíèæàþùèé ñåáÿ
âîçâûñèòñÿ.
Èåç. 33:13–15. Êîãäà ß ñêàæó ïðàâåäíèêó, ÷òî îí áóäåò æèâ, à îí
ïîíàäååòñÿ íà ñâîþ ïðàâåäíîñòü è ñäåëàåò íåïðàâäó, — òî âñå
ïðàâåäíûå äåëà åãî íå ïîìÿíóòñÿ, è îí óìð¸ò îò íåïðàâäû ñâîåé,
êàêóþ ñäåëàë. À êîãäà ñêàæó áåççàêîííèêó: “òû ñìåðòüþ óìðåøü”,
è îí îáðàòèòñÿ îò ãðåõîâ ñâîèõ è áóäåò òâîðèòü ñóä è ïðàâäó, åñëè
ýòîò áåççàêîííèê âîçâðàòèò çàëîã, çà ïîõèùåííîå çàïëàòèò, áóäåò
õîäèòü ïî çàêîíàì æèçíè, íå äåëàÿ íè÷åãî õóäîãî, — òî îí áóäåò
æèâ, íå óìð¸ò.
Èåð. 31:33, 34. Íî âîò çàâåò, êîòîðûé ß çàêëþ÷ó ñ äîìîì Èçðàèëå-
âûì ïîñëå òåõ äíåé, ãîâîðèò Ãîñïîäü: âëîæó çàêîí Ìîé âî
âíóòðåííîñòü èõ è íà ñåðäöàõ èõ íàïèøó åãî, è áóäó èì Áîãîì, à
îíè áóäóò Ìîèì íàðîäîì. È óæå íå áóäóò ó÷èòü äðóã äðóãà, áðàò
áðàòà, è ãîâîðèòü: “ïîçíàéòå Ãîñïîäà”, èáî âñå ñàìè áóäóò çíàòü
Ìåíÿ, îò ìàëîãî äî áîëüøîãî, ãîâîðèò Ãîñïîäü, ïîòîìó ÷òî ß
ïðîùó áåççàêîíèÿ èõ è ãðåõîâ èõ óæå íå âîñïîìÿíó áîëåå.
Èñ. 1:16–20. Îìîéòåñü, î÷èñòèòåñü; óäàëèòå çëûå äåÿíèÿ âàøè îò
î÷åé Ìîèõ; ïåðåñòàíüòå äåëàòü çëî; íàó÷èòåñü äåëàòü äîáðî, èùèòå
ïðàâäû, ñïàñàéòå óãíåò¸ííîãî, çàùèùàéòå ñèðîòó, âñòóïàéòåñü çà
âäîâó. Òîãäà ïðèäèòå — è ðàññóäèì, ãîâîðèò Ãîñïîäü. Åñëè áóäóò
ãðåõè âàøè, êàê áàãðÿíîå, — êàê ñíåã óáåëþ; åñëè áóäóò êðàñíû,
êàê ïóðïóð, — êàê âîëíó óáåëþ. Åñëè çàõîòèòå è ïîñëóøàåòåñü, òî
áóäåòå âêóøàòü áëàãà çåìëè; åñëè æå îòðå÷¸òåñü è áóäåòå
óïîðñòâîâàòü, òî ìå÷ ïîæð¸ò âàñ: èáî óñòà Ãîñïîäíè ãîâîðÿò.

Ñîâåðøåííîìóäðûé íå áîëåí. Áóäó÷è áîëüíûì, îí ñ÷èòàåò ñåáÿ


áîëüíûì, ïîýòîìó îí íå áîëåí.

Ìàòô. 26:38, 39. Òîãäà ãîâîðèò èì Èèñóñ: äóøà Ìîÿ ñêîðáèò


ñìåðòåëüíî; ïîáóäüòå çäåñü è áîäðñòâóéòå ñî Ìíîþ. È, îòîéäÿ
íåìíîãî, ïàë íà ëèöå Ñâîå, ìîëèëñÿ è ãîâîðèë: Îò÷å Ìîé! åñëè
âîçìîæíî, äà ìèíóåò Ìåíÿ ÷àøà ñèÿ; âïðî÷åì íå êàê ß õî÷ó, íî
êàê Òû.
"" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åâð. 5:7–10. Îí, âî äíè ïëîòè Ñâîåé, ñ ñèëüíûì âîïëåì è ñî
ñëåçàìè ïðèí¸ñ ìîëèòâû è ìîëåíèÿ Ìîãóùåìó ñïàñòè Åãî îò ñìåðòè;
è óñëûøàí áûë çà Ñâî¸ áëàãîãîâåíèå; õîòÿ Îí è Ñûí, îäíàêî
ñòðàäàíèÿìè íàâûê ïîñëóøàíèþ, è, ñîâåðøèâøèñü, ñäåëàëñÿ äëÿ
âñåõ ïîñëóøíûõ Åìó âèíîâíèêîì ñïàñåíèÿ âå÷íîãî, áûâ íàðå÷¸í
îò Áîãà Ïåðâîñâÿùåííèêîì ïî ÷èíó Ìåëõèñåäåêà.
Ìàòô. 16:26. Êàêàÿ ïîëüçà ÷åëîâåêó, åñëè îí ïðèîáðåòåò âåñü ìèð, à
äóøå ñâîåé ïîâðåäèò? èëè êàêîé âûêóï äàñò ÷åëîâåê çà äóøó ñâîþ?
Ìàòô. 6:6–15. Òû æå, êîãäà ìîëèøüñÿ, âîéäè â êîìíàòó òâîþ è,
çàòâîðèâ äâåðü òâîþ, ïîìîëèñü Îòöó òâîåìó, Êîòîðûé âòàéíå; è
Îòåö òâîé, âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî. À ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå
ëèøíåãî, êàê ÿçû÷íèêè, èáî îíè äóìàþò, ÷òî â ìíîãîñëîâèè ñâîåì
áóäóò óñëûøàíû; íå óïîäîáëÿéòåñü èì, èáî çíàåò Îòåö âàø, â ÷¸ì
âû èìååòå íóæäó, ïðåæäå âàøåãî ïðîøåíèÿ ó Íåãî. Ìîëèòåñü æå
òàê: Îò÷å íàø, ñóùèé íà íåáåñàõ! äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâî¸; äà ïðèèä¸ò
Öàðñòâèå Òâî¸; äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ è íà çåìëå, êàê íà íåáå; õëåá
íàø íàñóùíûé äàé íàì íà ñåé äåíü; è ïðîñòè íàì äîëãè íàøè, êàê
è ìû ïðîùàåì äîëæíèêàì íàøèì; è íå ââåäè íàñ â èñêóøåíèå, íî
èçáàâü íàñ îò ëóêàâîãî. Èáî Òâî¸ åñòü Öàðñòâî è ñèëà è ñëàâà âî
âåêè. Àìèíü. Èáî åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ,
òî ïðîñòèò è âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé, à åñëè íå áóäåòå ïðîùàòü
ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî è Îòåö âàø íå ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé
âàøèõ.

72
Êîãäà íàðîä íå áîèòñÿ ìîãóùåñòâåííûõ, òîãäà ïðèõîäèò ìîãó-
ùåñòâî. Íå òåñíèòå åãî æèëèùà, íå ïðåçèðàéòå åãî æèçíè.

Ïðèò. 15:16–18. Ëó÷øå íåìíîãîå ïðè ñòðàõå Ãîñïîäíåì, íåæåëè


áîëüøîå ñîêðîâèùå, è ïðè í¸ì òðåâîãà. Ëó÷øå áëþäî çåëåíè, è
ïðè í¸ì ëþáîâü, íåæåëè îòêîðìëåííûé áûê, è ïðè í¸ì íåíàâèñòü.
Âñïûëü÷èâûé ÷åëîâåê âîçáóæäàåò ðàçäîð, à òåðïåëèâûé óòèøàåò
ðàñïðþ.

Êòî íå ïðåçèðàåò íàðîäà, òîò íå áóäåò ïðåçðåí íàðîäîì.

Ìàòô. 7:12. Èòàê âî âñ¸ì, êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè,
òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè, èáî â ýòîì çàêîí è ïðîðîêè.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "#
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé, çíàÿ ñåáÿ, ñåáÿ íå âûñòàâëÿåò. Îí
ëþáèò ñåáÿ è ñåáÿ íå âîçâûøàåò. Îí îòêàçûâàåòñÿ îò ñàìîëþáèÿ
è ïðåäïî÷èòàåò íåâîçâûøåííîå.

Åêêë. 4:13, 14. Ëó÷øå áåäíûé, íî óìíûé þíîøà, íåæåëè ñòàðûé,


íî íåðàçóìíûé öàðü, êîòîðûé íå óìååò ïðèíèìàòü ñîâåòû; èáî òîò
èç òåìíèöû âûéäåò íà öàðñòâî, õîòÿ ðîäèëñÿ â öàðñòâå ñâî¸ì
áåäíûì.
Èñ. 11:1–5. È ïðîèçîéäåò îòðàñëü îò êîðíÿ Èåññååâà, è âåòâü ïðîèç-
ðàñò¸ò îò êîðíÿ åãî; è ïî÷èåò íà íåì Äóõ Ãîñïîäåíü, äóõ ïðåìóäðîñòè
è ðàçóìà, äóõ ñîâåòà è êðåïîñòè, äóõ âåäåíèÿ è áëàãî÷åñòèÿ; è
ñòðàõîì Ãîñïîäíèì èñïîëíèòñÿ, è áóäåò ñóäèòü íå ïî âçãëÿäó î÷åé
Ñâîèõ è íå ïî ñëóõó óøåé Ñâîèõ ðåøàòü äåëà. Îí áóäåò ñóäèòü
áåäíûõ ïî ïðàâäå, è äåëà ñòðàäàëüöåâ çåìëè ðåøàòü ïî èñòèíå; è
æåçëîì óñò Ñâîèõ ïîðàçèò çåìëþ, è äóõîì óñò Ñâîèõ óáüåò
íå÷åñòèâîãî. È áóäåò ïðåïîÿñàíèåì ÷ðåñë Åãî ïðàâäà, è ïðåïîÿñàíèåì
áåäð Åãî — èñòèíà.

73
Êòî õðàáð è âîèíñòâåíåí — ïîãèáàåò, êòî õðàáð è íå âîèíñòâå-
íåí — áóäåò æèòü.

Ïðèò. 1:17–33.  ãëàçàõ âñåõ ïòèö íàïðàñíî ðàññòàâëÿåòñÿ ñåòü, à


äåëàþò çàñàäó äëÿ èõ êðîâè è ïîäñòåðåãàþò èõ äóøè. Òàêîâû ïóòè
âñÿêîãî, êòî àë÷åò ÷óæîãî äîáðà: îíî îòíèìàåò æèçíü ó çàâëàäåâøåãî
èì. Ïðåìóäðîñòü âîçãëàøàåò íà óëèöå, íà ïëîùàäÿõ âîçâûøàåò
ãîëîñ ñâîé, â ãëàâíûõ ìåñòàõ ñîáðàíèé ïðîïîâåäóåò, ïðè âõîäàõ â
ãîðîäñêèå âîðîòà ãîâîðèò ðå÷ü ñâîþ: “äîêîëå, íåâåæäû, áóäåòå
ëþáèòü íåâåæåñòâî? äîêîëå áóéíûå áóäóò óñëàæäàòüñÿ áóéñòâîì?
äîêîëå ãëóïöû áóäóò íåíàâèäåòü çíàíèå? Îáðàòèòåñü ê ìîåìó
îáëè÷åíèþ: âîò, ÿ èçîëüþ íà âàñ äóõ ìîé, âîçâåùó âàì ñëîâà ìîè.
ß çâàëà, è âû íå ïîñëóøàëèñü; ïðîñòèðàëà ðóêó ìîþ, è íå áûëî
âíèìàþùåãî; è âû îòâåðãëè âñå ìîè ñîâåòû, è îáëè÷åíèé ìîèõ íå
ïðèíÿëè. Çà òî è ÿ ïîñìåþñü âàøåé ïîãèáåëè; ïîðàäóþñü, êîãäà
ïðèä¸ò íà âàñ óæàñ; êîãäà ïðèä¸ò íà âàñ óæàñ, êàê áóðÿ, è áåäà,
êàê âèõðü, ïðèíåñ¸òñÿ íà âàñ; êîãäà ïîñòèãíåò âàñ ñêîðáü è òåñíîòà.
Òîãäà áóäóò çâàòü ìåíÿ, è ÿ íå óñëûøó; ñ óòðà áóäóò èñêàòü ìåíÿ, è
íå íàéäóò ìåíÿ. Çà òî, ÷òî îíè âîçíåíàâèäåëè çíàíèå è íå èçáðàëè
äëÿ ñåáÿ ñòðàõà Ãîñïîäíÿ, íå ïðèíÿëè ñîâåòà ìîåãî, ïðåçðåëè âñå
îáëè÷åíèÿ ìîè, çà òî è áóäóò îíè âêóøàòü îò ïëîäîâ ïóòåé ñâîèõ è
íàñûùàòüñÿ îò ïîìûñëîâ èõ. Ïîòîìó ÷òî óïîðñòâî íåâåæä óáü¸ò
"$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
èõ, è áåñïå÷íîñòü ãëóïöîâ ïîãóáèò èõ, à ñëóøàþùèé ìåíÿ áóäåò
æèòü áåçîïàñíî è ñïîêîéíî, íå ñòðàøàñü çëà”.
Ïñ. 63:2–11. Óñëûøü, Áîæå, ãîëîñ ìîé â ìîëèòâå ìîåé, ñîõðàíè
æèçíü ìîþ îò ñòðàõà âðàãà; óêðîé ìåíÿ îò çàìûñëà êîâàðíûõ, îò
ìÿòåæà çëîäååâ, êîòîðûå èçîñòðèëè ÿçûê ñâîé, êàê ìå÷; íàïðÿãëè
ëóê ñâîé — ÿçâèòåëüíîå ñëîâî, ÷òîáû âòàéíå ñòðåëÿòü â íåïîðî÷-
íîãî; îíè âíåçàïíî ñòðåëÿþò â íåãî è íå áîÿòñÿ. Îíè óòâåðäèëèñü
â çëîì íàìåðåíèè, ñîâåùàëèñü ñêðûòü ñåòü, ãîâîðèëè: êòî èõ óâèäèò?
Èçûñêèâàþò íåïðàâäó, äåëàþò ðàññëåäîâàíèå çà ðàññëåäîâàíèåì
äàæå äî âíóòðåííåé æèçíè ÷åëîâåêà è äî ãëóáèíû ñåðäöà. Íî
ïîðàçèò èõ Áîã ñòðåëîþ: âíåçàïíî áóäóò îíè óÿçâëåíû; ÿçûêîì
ñâîèì îíè ïîðàçÿò ñàìèõ ñåáÿ; âñå, âèäÿùèå èõ, óäàëÿòñÿ îò íèõ.
È óáîÿòñÿ âñå ÷åëîâåêè, è âîçâåñòÿò äåëî Áîæèå, è óðàçóìåþò, ÷òî
ýòî Åãî äåëî. À ïðàâåäíèê âîçâåñåëèòñÿ î Ãîñïîäå è áóäåò óïîâàòü
íà Íåãî; è ïîõâàëÿòñÿ âñå ïðàâûå ñåðäöåì.

Ýòè äâå âåùè îçíà÷àþò: îäíà — ïîëüçó, à äðóãàÿ — âðåä. Êòî çíàåò
ïðè÷èíû òîãî, ÷òî íåáî íåíàâèäèò âîèíñòâåííûõ? Îáúÿñíèòü ýòî
òðóäíî è ñîâåðøåííîìóäðîìó.

Ìàòô. 7:12. Èòàê âî âñ¸ì, êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè,
òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè, èáî â ýòîì çàêîí è ïðîðîêè.

Íåáåñíîå äàî íå áîðåòñÿ, íî óìååò ïîáåæäàòü. Îíî íå ãîâîðèò, íî


óìååò îòâå÷àòü. Îíî ñàìî ïðèõîäèò. Îíî ñïîêîéíî è óìååò óïðàâëÿòü
âåùàìè. Ñåòü ïðèðîäû ðåäêà, íî íè÷åãî íå ïðîïóñêàåò.

Èîàí. 3:8. Äóõ âååò, ãäå õî÷åò, è ãîëîñ åãî ñëûøèøü, à íå çíàåøü,
îòêóäà ïðèõîäèò è êóäà óõîäèò: òàê áûâàåò ñî âñÿêèì, ðîæä¸ííûì
îò Äóõà.
1 Êîð. 12:11. Âñå æå ñèå ïðîèçâîäèò îäèí è òîò æå Äóõ, ðàçäåëÿÿ
êàæäîìó îñîáî, êàê Åìó óãîäíî.
1 Êîð. 12:18. Íî Áîã ðàñïîëîæèë ÷ëåíû, êàæäûé â ñîñòàâå òåëà, êàê
Åìó áûëî óãîäíî.

74
Åñëè íàðîä íå áîèòñÿ ñìåðòè, òî çà÷åì æå óãðîæàòü åìó ñìåðòüþ?

Èîàí. 16:2, 3. Èçãîíÿò âàñ èç ñèíàãîã; äàæå íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà


âñÿêèé, óáèâàþùèé âàñ, áóäåò äóìàòü, ÷òî îí òåì ñëóæèò Áîãó. Òàê
áóäóò ïîñòóïàòü, ïîòîìó ÷òî íå ïîçíàëè íè Îòöà, íè Ìåíÿ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Êòî çàñòàâëÿåò ëþäåé áîÿòüñÿ ñìåðòè è ñ÷èòàåò ýòî çàíÿòèå
óâëåêàòåëüíûì, òîãî ÿ çàõâà÷ó è óíè÷òîæó. Êòî îñìåëèâàåòñÿ òàê
äåéñòâîâàòü?

Èåç. 24:14. ß Ãîñïîäü, ß ãîâîðþ: ýòî ïðèä¸ò è ß ñäåëàþ; íå îòìåíþ


è íå ïîùàæó, è íå ïîìèëóþ. Ïî ïóòÿì òâîèì è ïî äåëàì òâîèì
áóäóò ñóäèòü òåáÿ, ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã.
Ìàòô. 12:31, 32. Ïîñåìó ãîâîðþ âàì: âñÿêèé ãðåõ è õóëà ïðîñòÿòñÿ
÷åëîâåêàì, à õóëà íà Äóõà íå ïðîñòèòñÿ ÷åëîâåêàì; åñëè êòî ñêàæåò
ñëîâî íà Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî, ïðîñòèòñÿ åìó; åñëè æå êòî ñêàæåò
íà Äóõà Ñâÿòàãî, íå ïðîñòèòñÿ åìó íè â ñåì âåêå, íè â áóäóùåì.

Âñåãäà ñóùåñòâóåò íîñèòåëü ñìåðòè, êîòîðûé óáèâàåò. À åñëè êòî


åãî çàìåíèò — ýòî çíà÷èò çàìåíèòü âåëèêîãî ìàñòåðà. Êòî, çàìåíÿÿ
âåëèêîãî ìàñòåðà, ðóáèò òîïîðîì, ïîâðåäèò ñâîþ ðóêó.

Ðèì. 12:19. Íå ìñòèòå çà ñåáÿ, âîçëþáëåííûå, íî äàéòå ìåñòî ãíåâó


Áîæèþ. Èáî íàïèñàíî: Ìíå îòìùåíèå, ß âîçäàì, ãîâîðèò Ãîñïîäü.

75
Íàðîä ãîëîäàåò îòòîãî, ÷òî âëàñòè áåðóò ñëèøêîì ìíîãî íàëîãîâ.
Âîò ïî÷åìó íàðîä ãîëîäàåò.

3 Öàð. 12:2–13. È óñëûøàë î òîì Èåðîâîàì, ñûí Íàâàòîâ, êîãäà


íàõîäèëñÿ åùå â Åãèïòå, êóäà óáåæàë îò öàðÿ Ñîëîìîíà, è
âîçâðàòèëñÿ Èåðîâîàì èç Åãèïòà; è ïîñëàëè çà íèì è ïðèçâàëè
åãî. Òîãäà Èåðîâîàì è âñå ñîáðàíèå Èçðàèëüòÿí ïðèøëè è ãîâîðèëè
[öàðþ] Ðîâîàìó è ñêàçàëè: îòåö òâîé íàëîæèë íà íàñ òÿæêîå èãî,
òû æå îáëåã÷è íàì æåñòîêóþ ðàáîòó îòöà òâîåãî è òÿæêîå èãî,
êîòîðîå îí íàëîæèë íà íàñ, è òîãäà ìû áóäåì ñëóæèòü òåáå. È
ñêàçàë îí èì: ïîéäèòå è ÷ðåç òðè äíÿ îïÿòü ïðèäèòå êî ìíå. È
ïîøåë íàðîä. Öàðü Ðîâîàì ñîâåòîâàëñÿ ñî ñòàðöàìè, êîòîðûå
ïðåäñòîÿëè ïðåä Ñîëîìîíîì, îòöîì åãî, ïðè æèçíè åãî, è ãîâîðèë:
êàê ïîñîâåòóåòå âû ìíå îòâå÷àòü ñåìó íàðîäó? Îíè ãîâîðèëè åìó è
ñêàçàëè: åñëè òû íà ñåé äåíü áóäåøü ñëóãîþ íàðîäó ñåìó è
óñëóæèøü åìó, è óäîâëåòâîðèøü èì è áóäåøü ãîâîðèòü èì ëàñêîâî,
òî îíè áóäóò òâîèìè ðàáàìè íà âñå äíè. Íî îí ïðåíåáðåã ñîâåò
ñòàðöåâ, ÷òî îíè ñîâåòîâàëè åìó, è ñîâåòîâàëñÿ ñ ìîëîäûìè ëþäüìè,
êîòîðûå âûðîñëè âìåñòå ñ íèì è êîòîðûå ïðåäñòîÿëè ïðåä íèì, è
ñêàçàë èì: ÷òî âû ïîñîâåòóåòå ìíå îòâå÷àòü íàðîäó ñåìó, êîòîðûé
ãîâîðèë ìíå è ñêàçàë: “îáëåã÷è èãî, êîòîðîå íàëîæèë íà íàñ îòåö
"& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
òâîé”? È ãîâîðèëè åìó ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå âûðîñëè âìåñòå ñ
íèì, è ñêàçàëè: òàê ñêàæè íàðîäó ñåìó, êîòîðûé ãîâîðèë òåáå è
ñêàçàë: “îòåö òâîé íàëîæèë íà íàñ òÿæêîå èãî, òû æå îáëåã÷è
íàñ”; òàê ñêàæè èì: “ìîé ìèçèíåö òîëùå ÷ðåñë îòöà ìîåãî; èòàê,
åñëè îòåö ìîé îáðåìåíÿë âàñ òÿæêèì èãîì, òî ÿ óâåëè÷ó èãî âàøå;
îòåö ìîé íàêàçûâàë âàñ áè÷àìè, à ÿ áóäó íàêàçûâàòü âàñ
ñêîðïèîíàìè”. Èåðîâîàì è âåñü íàðîä ïðèøëè ê Ðîâîàìó íà òðåòèé
äåíü, êàê ïðèêàçàë öàðü, ñêàçàâ: ïðèäèòå êî ìíå íà òðåòèé äåíü. È
îòâå÷àë öàðü íàðîäó ñóðîâî è ïðåíåáð¸ã ñîâåò ñòàðöåâ, ÷òî îíè
ñîâåòîâàëè åìó.
Èåç. 34:8–20. Æèâó ß! ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã; çà òî, ÷òî îâöû Ìîè
îñòàâëåíû áûëè íà ðàñõèùåíèå è áåç ïàñòûðÿ ñäåëàëèñü îâöû
Ìîè ïèùåþ âñÿêîãî çâåðÿ ïîëåâîãî, è ïàñòûðè Ìîè íå èñêàëè
îâåö Ìîèõ, è ïàñëè ïàñòûðè ñàìèõ ñåáÿ, à îâåö Ìîèõ íå ïàñëè, —
çà òî, ïàñòûðè, âûñëóøàéòå ñëîâî Ãîñïîäíå. Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü
Áîã: âîò, ß — íà ïàñòûðåé, è âçûùó îâåö Ìîèõ îò ðóêè èõ, è íå
äàì èì áîëåå ïàñòè îâåö, è íå áóäóò áîëåå ïàñòûðè ïàñòè ñàìèõ
ñåáÿ, è èñòîðãíó îâåö Ìîèõ èç ÷åëþñòåé èõ, è íå áóäóò îíè ïèùåþ
èõ. Èáî òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã: âîò, ß Ñàì îòûùó îâåö Ìîèõ è
îñìîòðþ èõ. Êàê ïàñòóõ ïîâåðÿåò ñòàäî ñâîå â òîò äåíü, êîãäà
íàõîäèòñÿ ñðåäè ñòàäà ñâîåãî ðàññåÿííîãî, òàê ß ïåðåñìîòðþ îâåö
Ìîèõ è âûñâîáîæó èõ èç âñåõ ìåñò, â êîòîðûå îíè áûëè ðàññåÿíû
â äåíü îáëà÷íûé è ìðà÷íûé. È âûâåäó èõ èç íàðîäîâ, è ñîáåðó èõ
èç ñòðàí, è ïðèâåäó èõ â çåìëþ èõ, è áóäó ïàñòè èõ íà ãîðàõ
Èçðàèëåâûõ, ïðè ïîòîêàõ è íà âñåõ îáèòàåìûõ ìåñòàõ çåìëè ñåé.
Áóäó ïàñòè èõ íà õîðîøåé ïàæèòè, è çàãîí èõ áóäåò íà âûñîêèõ
ãîðàõ Èçðàèëåâûõ; òàì îíè áóäóò îòäûõàòü â õîðîøåì çàãîíå è
áóäóò ïàñòèñü íà òó÷íîé ïàæèòè, íà ãîðàõ Èçðàèëåâûõ. ß áóäó
ïàñòè îâåö Ìîèõ è ß áóäó ïîêîèòü èõ, ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã. Ïîòå-
ðÿâøóþñÿ îòûùó è óãíàííóþ âîçâðàùó, è ïîðàí¸ííóþ ïåðåâÿæó, è
áîëüíóþ óêðåïëþ, à ðàçæèðåâøóþ è áóéíóþ èñòðåáëþ; áóäó ïàñòè
èõ ïî ïðàâäå. Âàñ æå, îâöû Ìîè, — òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã, —
âîò, ß áóäó ñóäèòü ìåæäó îâöîþ è îâöîþ, ìåæäó áàðàíîì è êîçëîì.
Ðàçâå ìàëî âàì òîãî, ÷òî ïàñ¸òåñü íà õîðîøåé ïàæèòè, à ìåæäó òåì
îñòàëüíîå íà ïàæèòè âàøåé òîï÷åòå íîãàìè âàøèìè, ïü¸òå ÷èñòóþ
âîäó, à îñòàâøóþñÿ ìóòèòå íîãàìè âàøèìè, òàê ÷òî îâöû Ìîè
äîëæíû ïèòàòüñÿ òåì, ÷òî ïîòîïòàíî íîãàìè âàøèìè, è ïèòü òî, ÷òî
âîçìóùåíî íîãàìè âàøèìè? Ïîñåìó òàê ãîâîðèò èì Ãîñïîäü Áîã:
âîò, ß Ñàì áóäó ñóäèòü ìåæäó îâöîþ òó÷íîþ è îâöîþ òîùåþ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ "'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Ìàòô. 23:14. Ãîðå âàì, êíèæíèêè è ôàðèñåè, ëèöåìåðû, ÷òî ïîåäàåòå
äîìû âäîâ è ëèöåìåðíî äîëãî ìîëèòåñü: çà òî ïðèìåòå òåì áîëüøåå
îñóæäåíèå.
Èîàí. 4:19–24. Æåíùèíà ãîâîðèò Åìó: Ãîñïîäè! âèæó, ÷òî Òû ïðîðîê.
Îòöû íàøè ïîêëîíÿëèñü íà ýòîé ãîðå, à âû ãîâîðèòå, ÷òî ìåñòî,
ãäå äîëæíî ïîêëîíÿòüñÿ, íàõîäèòñÿ â Èåðóñàëèìå. Èèñóñ ãîâîðèò
åé: ïîâåðü Ìíå, ÷òî íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà è íå íà ãîðå ñåé, è íå
â Èåðóñàëèìå áóäåòå ïîêëîíÿòüñÿ Îòöó. Âû íå çíàåòå, ÷åìó
êëàíÿåòåñü, à ìû çíàåì, ÷åìó êëàíÿåìñÿ, èáî ñïàñåíèå îò Èóäååâ.
Íî íàñòàíåò âðåìÿ è íàñòàëî óæå, êîãäà èñòèííûå ïîêëîííèêè
áóäóò ïîêëîíÿòüñÿ Îòöó â äóõå è èñòèíå, èáî òàêèõ ïîêëîííèêîâ
Îòåö èùåò Ñåáå. Áîã åñòü äóõ, è ïîêëîíÿþùèåñÿ Åìó äîëæíû
ïîêëîíÿòüñÿ â äóõå è èñòèíå.
Ìàòô. 17:24–27. Êîãäà æå ïðèøëè îíè â Êàïåðíàóì, òî ïîäîøëè ê
Ïåòðó ñîáèðàòåëè äèäðàõì è ñêàçàëè: Ó÷èòåëü âàø íå äàñò ëè
äèäðàõìû? Îí ãîâîðèò: äà. È êîãäà âîøåë îí â äîì, òî Èèñóñ,
ïðåäóïðåäèâ åãî, ñêàçàë: êàê òåáå êàæåòñÿ, Ñèìîí? öàðè çåìíûå ñ
êîãî áåðóò ïîøëèíû èëè ïîäàòè? ñ ñûíîâ ëè ñâîèõ, èëè ñ ïîñòî-
ðîííèõ? ϸòð ãîâîðèò Åìó: ñ ïîñòîðîííèõ. Èèñóñ ñêàçàë åìó: èòàê
ñûíû ñâîáîäíû; íî, ÷òîáû íàì íå ñîáëàçíèòü èõ, ïîéäè íà ìîðå,
áðîñü óäó, è ïåðâóþ ðûáó, êîòîðàÿ ïîïàäåòñÿ, âîçüìè, è, îòêðûâ ó
íåé ðîò, íàéä¸øü ñòàòèð; âîçüìè åãî è îòäàé èì çà Ìåíÿ è çà ñåáÿ.

Òðóäíî óïðàâëÿòü íàðîäîì îòòîãî, ÷òî âëàñòè ñëèøêîì äåÿòåëüíû.


Âîò ïî÷åìó òðóäíî óïðàâëÿòü.

Ìàòô. 20:25–28. Èèñóñ æå, ïîäîçâàâ èõ, ñêàçàë: âû çíàåòå, ÷òî


êíÿçüÿ íàðîäîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è âåëüìîæè âëàñòâóþò
èìè; íî ìåæäó âàìè äà íå áóäåò òàê: à êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
áîëüøèì, äà áóäåò âàì ñëóãîþ; è êòî õî÷åò ìåæäó âàìè áûòü
ïåðâûì, äà áóäåò âàì ðàáîì; òàê êàê Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ
òîãî ïðèø¸ë, ÷òîáû Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è îòäàòü
äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ.
Èîàí. 10:1–14. Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: êòî íå äâåðüþ âõîäèò
âî äâîð îâ÷èé, íî ïåðåëàçèò èíóäå, òîò âîð è ðàçáîéíèê; à âõîäÿùèé
äâåðüþ åñòü ïàñòûðü îâöàì. Åìó ïðèäâåðíèê îòâîðÿåò, è îâöû
ñëóøàþòñÿ ãîëîñà åãî, è îí çîâåò ñâîèõ îâåö ïî èìåíè è âûâîäèò
èõ. È êîãäà âûâåäåò ñâîèõ îâåö, èäåò ïåðåä íèìè; à îâöû çà íèì
èäóò, ïîòîìó ÷òî çíàþò ãîëîñ åãî. Çà ÷óæèì æå íå èäóò, íî áåãóò
îò íåãî, ïîòîìó ÷òî íå çíàþò ÷óæîãî ãîëîñà. Ñèþ ïðèò÷ó ñêàçàë èì
Èèñóñ; íî îíè íå ïîíÿëè, ÷òî òàêîå Îí ãîâîðèë èì. Èòàê, îïÿòü
# ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èèñóñ ñêàçàë èì: èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî ß äâåðü îâöàì.
Âñå, ñêîëüêî èõ íè ïðèõîäèëî ïðåäî Ìíîþ, ñóòü âîðû è ðàçáîéíèêè;
íî îâöû íå ïîñëóøàëè èõ. ß åñìü äâåðü: êòî âîéä¸ò Ìíîþ, òîò
ñïàñ¸òñÿ, è âîéä¸ò, è âûéäåò, è ïàæèòü íàéä¸ò. Âîð ïðèõîäèò òîëüêî
äëÿ òîãî, ÷òîáû óêðàñòü, óáèòü è ïîãóáèòü. ß ïðèø¸ë äëÿ òîãî,
÷òîáû èìåëè æèçíü è èìåëè ñ èçáûòêîì. ß åñìü ïàñòûðü äîáðûé:
ïàñòûðü äîáðûé ïîëàãàåò æèçíü ñâîþ çà îâåö. À íà¸ìíèê, íå
ïàñòûðü, êîòîðîìó îâöû íå ñâîè, âèäèò ïðèõîäÿùåãî âîëêà, è
îñòàâëÿåò îâåö, è áåæèò; è âîëê ðàñõèùàåò îâåö, è ðàçãîíÿåò èõ. À
íà¸ìíèê áåæèò, ïîòîìó ÷òî íà¸ìíèê, è íåðàäèò îá îâöàõ. ß åñìü
ïàñòûðü äîáðûé; è çíàþ Ìîèõ, è Ìîè çíàþò Ìåíÿ.

Íàðîä ïðåçèðàåò ñìåðòü îòòîãî, ÷òî ó íåãî ñëèøêîì ñèëüíî


ñòðåìëåíèå ê æèçíè. Âîò ïî÷åìó ïðåçèðàþò ñìåðòü.

Ìàòô. 16:26. Êàêàÿ ïîëüçà ÷åëîâåêó, åñëè îí ïðèîáðåòåò âåñü ìèð, à


äóøå ñâîåé ïîâðåäèò? èëè êàêîé âûêóï äàñò ÷åëîâåê çà äóøó ñâîþ?
Ðèì. 6:3. Íåóæåëè íå çíàåòå, ÷òî âñå ìû, êðåñòèâøèåñÿ âî Õðèñòà
Èèñóñà, â ñìåðòü Åãî êðåñòèëèñü?
Ðèì. 6:4. Èòàê ìû ïîãðåáëèñü ñ Íèì êðåùåíèåì â ñìåðòü, äàáû,
êàê Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ì¸ðòâûõ ñëàâîþ Îòöà, òàê è íàì õîäèòü â
îáíîâë¸ííîé æèçíè.
1 Êîð. 15:21. Èáî, êàê ñìåðòü ÷åðåç ÷åëîâåêà, òàê ÷åðåç ÷åëîâåêà è
âîñêðåñåíèå ì¸ðòâûõ.
1 Êîð. 15:42–49. Òàê è ïðè âîñêðåñåíèè ì¸ðòâûõ: ñååòñÿ â òëåíèè,
âîññòàåò â íåòëåíèè; ñååòñÿ â óíè÷èæåíèè, âîññòàåò â ñëàâå; ñååòñÿ
â íåìîùè, âîññòàåò â ñèëå; ñååòñÿ òåëî äóøåâíîå, âîññòàåò òåëî
äóõîâíîå. Åñòü òåëî äóøåâíîå, åñòü òåëî è äóõîâíîå. Òàê è íàïèñàíî:
ïåðâûé ÷åëîâåê Àäàì ñòàë äóøåþ æèâóùåþ; à ïîñëåäíèé Àäàì
åñòü äóõ æèâîòâîðÿùèé. Íî íå äóõîâíîå ïðåæäå, à äóøåâíîå, ïîòîì
äóõîâíîå. Ïåðâûé ÷åëîâåê — èç çåìëè, ïåðñòíûé; âòîðîé ÷åëîâåê
— Ãîñïîäü ñ íåáà. Êàêîâ ïåðñòíûé, òàêîâû è ïåðñòíûå; è êàêîâ
íåáåñíûé, òàêîâû è íåáåñíûå. È êàê ìû íîñèëè îáðàç ïåðñòíîãî,
áóäåì íîñèòü è îáðàç íåáåñíîãî.

Òîò, êòî ïðåíåáðåãàåò ñâîåé æèçíüþ, òåì ñàìûì öåíèò ñâîþ æèçíü.

Ãàë. 5:16–18. ß ãîâîðþ: ïîñòóïàéòå ïî äóõó, è âû íå áóäåòå èñïîëíÿòü


âîæäåëåíèé ïëîòè, èáî ïëîòü æåëàåò ïðîòèâíîãî äóõó, à äóõ —
ïðîòèâíîãî ïëîòè: îíè äðóã äðóãó ïðîòèâÿòñÿ, òàê ÷òî âû íå òî
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
äåëàåòå, ÷òî õîòåëè áû. Åñëè æå âû äóõîì âîäèòåñü, òî âû íå ïîä
çàêîíîì.
Ìàòô. 10:28. È íå áîéòåñü óáèâàþùèõ òåëî, äóøè æå íå ìîãóùèõ
óáèòü; à áîéòåñü áîëåå Òîãî, Êòî ìîæåò è äóøó è òåëî ïîãóáèòü â
ãååííå.
Ìàð. 8:35. Èáî êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü, òîò ïîòåðÿåò å¸, à êòî
ïîòåðÿåò äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ è Åâàíãåëèÿ, òîò ñáåðåæåò å¸.
Ìàð. 9:41. È êòî íàïîèò âàñ ÷àøåþ âîäû âî èìÿ Ìî¸, ïîòîìó ÷òî âû
Õðèñòîâû, èñòèííî ãîâîðþ âàì, íå ïîòåðÿåò íàãðàäû ñâîåé.
76
×åëîâåê ïðè ñâî¸ì ðîæäåíèè íåæåí è ñëàá, à ïðè íàñòóïëåíèè
ñìåðòè òâ¸ðä è êðåïîê. Âñå ñóùåñòâà è ðàñòåíèÿ ïðè ñâî¸ì
ðîæäåíèè íåæíûå è ñëàáûå, à ïðè ãèáåëè ñóõèå è ãíèëûå. Òâ¸ðäîå
è êðåïêîå — ýòî òî, ÷òî ïîãèáàåò, à íåæíîå è ñëàáîå — ýòî òî, ÷òî
íà÷èíàåò æèòü.

Ìàòô. 18:1–6.  òî âðåìÿ ó÷åíèêè ïðèñòóïèëè ê Èèñóñó è ñêàçàëè:


êòî áîëüøå â Öàðñòâå Íåáåñíîì? Èèñóñ, ïðèçâàâ äèòÿ, ïîñòàâèë
åãî ïîñðåäè íèõ è ñêàçàë: èñòèííî ãîâîðþ âàì, åñëè íå îáðàòèòåñü
è íå áóäåòå êàê äåòè, íå âîéäåòå â Öàðñòâî Íåáåñíîå; èòàê, êòî
óìàëèòñÿ, êàê ýòî äèòÿ, òîò è áîëüøå â Öàðñòâå Íåáåñíîì; è êòî
ïðèìåò îäíî òàêîå äèòÿ âî èìÿ Ìî¸, òîò Ìåíÿ ïðèíèìàåò; à êòî
ñîáëàçíèò îäíîãî èç ìàëûõ ñèõ, âåðóþùèõ â Ìåíÿ, òîìó ëó÷øå
áûëî áû, åñëè áû ïîâåñèëè åìó ìåëüíè÷íûé æåðíîâ íà øåþ è
ïîòîïèëè åãî âî ãëóáèíå ìîðñêîé.
1 Êîð.14:20. Áðàòèÿ! íå áóäüòå äåòè óìîì: íà çëîå áóäüòå ìëàäåíöû,
à ïî óìó áóäüòå ñîâåðøåííîëåòíè.
1 Êîð. 13:11. Êîãäà ÿ áûë ìëàäåíöåì, òî ïî-ìëàäåí÷åñêè ãîâîðèë,
ïî-ìëàäåí÷åñêè ìûñëèë, ïî-ìëàäåí÷åñêè ðàññóæäàë; à êàê ñòàë
ìóæåì, òî îñòàâèë ìëàäåí÷åñêîå.
Ðèì. 8:9. Íî âû íå ïî ïëîòè æèâ¸òå, à ïî äóõó, åñëè òîëüêî Äóõ
Áîæèé æèâ¸ò â âàñ. Åñëè æå êòî Äóõà Õðèñòîâà íå èìååò, òîò è íå
Åãî.

Ïîýòîìó ìîãóùåñòâåííîå âîéñêî íå ïîáåæäàåò è êðåïêîå äåðåâî


ãèáíåò. Ñèëüíîå è ìîãóùåñòâåííîå íå èìåþò òîãî ïðåèìóùåñòâà,
êàêîå èìåþò íåæíîå è ñëàáîå.

Íååì. 9:17. Íå çàõîòåëè ïîâèíîâàòüñÿ è íå âñïîìíèëè ÷óäíûõ äåë


Òâîèõ, êîòîðûå Òû äåëàë ñ íèìè, è äåðæàëè øåþ ñâîþ óïðóãî, è,
ïî óïîðñòâó ñâîåìó, ïîñòàâèëè íàä ñîáîþ âîæäÿ, ÷òîáû âîçâðàòèòüñÿ
# ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
â ðàáñòâî ñâî¸. Íî Òû Áîã, ëþáÿùèé ïðîùàòü, áëàãèé è ìèëîñåðäûé,
äîëãîòåðïåëèâûé è ìíîãîìèëîñòèâûé, è Òû íå îñòàâèë èõ.
Èàê. 4:5, 6. Èëè âû äóìàåòå, ÷òî íàïðàñíî ãîâîðèò Ïèñàíèå: “äî
ðåâíîñòè ëþáèò äóõ, æèâóùèé â íàñ”? Íî òåì áîëüøóþ äà¸ò
áëàãîäàòü; ïîñåìó è ñêàçàíî: Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì
äàåò áëàãîäàòü.
Ìàð. 10:15. Èñòèííî ãîâîðþ âàì: êòî íå ïðèìåò Öàðñòâèÿ Áîæèÿ,
êàê äèòÿ, òîò íå âîéä¸ò â íåãî.

77
Íåáåñíîå äàî íàïîìèíàåò íàòÿãèâàíèå ëóêà. Êîãäà ïîíèæàåòñÿ åãî
âåðõíÿÿ ÷àñòü, ïîäíèìàåòñÿ íèæíÿÿ. Îíî îòíèìàåò ëèøíåå è îòäàåò
îòíÿòîå òîìó, êòî â í¸ì íóæäàåòñÿ. Íåáåñíîå äàî îòíèìàåò ó áîãàòûõ
è îòäàåò áåäíûì òî, ÷òî îòíÿòî.

Ïðèò. 22:16. Êòî îáèæàåò áåäíîãî, ÷òîáû óìíîæèòü ñâîå áîãàòñòâî,


è êòî äàåò áîãàòîìó, òîò îáåäíååò.

×åëîâå÷åñêîå æå äàî — íàîáîðîò. Îíî îòíèìàþò ó áåäíûõ è îòäàåò


áîãàòûì òî, ÷òî îòíÿòî.

2 Öàð. 12:1–10. È ïîñëàë Ãîñïîäü Íàôàíà [ïðîðîêà] ê Äàâèäó, è òîò


ïðèø¸ë ê íåìó è ñêàçàë åìó: â îäíîì ãîðîäå áûëè äâà ÷åëîâåêà,
îäèí áîãàòûé, à äðóãîé áåäíûé; ó áîãàòîãî áûëî î÷åíü ìíîãî
ìåëêîãî è êðóïíîãî ñêîòà, à ó áåäíîãî íè÷åãî, êðîìå îäíîé îâå÷êè,
êîòîðóþ îí êóïèë ìàëåíüêóþ è âûêîðìèë, è îíà âûðîñëà ó íåãî
âìåñòå ñ äåòüìè åãî; îò õëåáà åãî îíà åëà, è èç åãî ÷àøè ïèëà, è
íà ãðóäè ó íåãî ñïàëà, è áûëà äëÿ íåãî, êàê äî÷ü; è ïðèø¸ë ê
áîãàòîìó ÷åëîâåêó ñòðàííèê, è òîò ïîæàëåë âçÿòü èç ñâîèõ îâåö
èëè âîëîâ, ÷òîáû ïðèãîòîâèòü îáåä äëÿ ñòðàííèêà, êîòîðûé ïðèø¸ë
ê íåìó, à âçÿë îâå÷êó áåäíÿêà è ïðèãîòîâèë å¸ äëÿ ÷åëîâåêà,
êîòîðûé ïðèø¸ë ê íåìó. Ñèëüíî ðàçãíåâàëñÿ Äàâèä íà ýòîãî
÷åëîâåêà è ñêàçàë Íàôàíó: æèâ Ãîñïîäü! äîñòîèí ñìåðòè ÷åëîâåê,
ñäåëàâøèé ýòî; è çà îâå÷êó îí äîëæåí çàïëàòèòü â÷åòâåðî, çà òî,
÷òî îí ñäåëàë ýòî, è çà òî, ÷òî íå èìåë ñîñòðàäàíèÿ. È ñêàçàë
Íàôàí Äàâèäó: òû — òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ñäåëàë ýòî. Òàê ãîâîðèò
Ãîñïîäü Áîã Èçðàèëåâ: ß ïîìàçàë òåáÿ â öàðÿ íàä Èçðàèëåì è ß
èçáàâèë òåáÿ îò ðóêè Ñàóëà, è äàë òåáå äîì ãîñïîäèíà òâîåãî è
æåí ãîñïîäèíà òâîåãî íà ëîíî òâî¸, è äàë òåáå äîì Èçðàèëåâ è
Èóäèí, è, åñëè ýòîãî äëÿ òåáÿ ìàëî, ïðèáàâèë áû òåáå åù¸ áîëüøå;
çà÷åì æå òû ïðåíåáð¸ã ñëîâî Ãîñïîäà, ñäåëàâ çëîå ïðåä î÷àìè
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Åãî? Óðèþ Õåòòåÿíèíà òû ïîðàçèë ìå÷îì; æåíó åãî âçÿë ñåáå â
æåíó, à åãî òû óáèë ìå÷îì Àììîíèòÿí; èòàê íå îòñòóïèò ìå÷ îò
äîìà òâîåãî âî âåêè çà òî, ÷òî òû ïðåíåáð¸ã Ìåíÿ è âçÿë æåíó
Óðèè Õåòòåÿíèíà, ÷òîá îíà áûëà òåáå æåíîþ.

Êòî ìîæåò îòäàòü äðóãèì âñ¸ ëèøíåå? Ýòî ìîãóò ñäåëàòü òîëüêî òå,
êîòîðûå ñëåäóþò äàî.

Ìàòô. 5:40. È êòî çàõî÷åò ñóäèòüñÿ ñ òîáîþ è âçÿòü ó òåáÿ ðóáàøêó,


îòäàé åìó è âåðõíþþ îäåæäó.
Ëóê. 14:24–33. Èáî ñêàçûâàþ âàì, ÷òî íèêòî èç òåõ çâàíûõ íå
âêóñèò ìîåãî óæèíà, èáî ìíîãî çâàíûõ, íî ìàëî èçáðàííûõ. Ñ
Íèì øëî ìíîæåñòâî íàðîäà; è Îí, îáðàòèâøèñü, ñêàçàë èì: åñëè
êòî ïðèõîäèò êî Ìíå è íå âîçíåíàâèäèò îòöà ñâîåãî è ìàòåðè, è
æåíû è äåòåé, è áðàòüåâ è ñåñòåð, à ïðèòîì è ñàìîé æèçíè ñâîåé,
òîò íå ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì; è êòî íå íåñåò êðåñòà ñâîåãî è
èä¸ò çà Ìíîþ, íå ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì. Èáî êòî èç âàñ,
æåëàÿ ïîñòðîèòü áàøíþ, íå ñÿäåò ïðåæäå è íå âû÷èñëèò èçäåðæåê,
èìååò ëè îí, ÷òî íóæíî äëÿ ñîâåðøåíèÿ åå, äàáû, êîãäà ïîëîæèò
îñíîâàíèå è íå âîçìîæåò ñîâåðøèòü, âñå âèäÿùèå íå ñòàëè ñìåÿòüñÿ
íàä íèì, ãîâîðÿ: ýòîò ÷åëîâåê íà÷àë ñòðîèòü è íå ìîã îêîí÷èòü?
Èëè êàêîé öàðü, èäÿ íà âîéíó ïðîòèâ äðóãîãî öàðÿ, íå ñÿäåò è íå
ïîñîâåòóåòñÿ ïðåæäå, ñèë¸í ëè îí ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè ïðîòèâîñòàòü
èäóùåìó íà íåãî ñ äâàäöàòüþ òûñÿ÷àìè? Èíà÷å, ïîêà òîò åù¸
äàëåêî, îí ïîøë¸ò ê íåìó ïîñîëüñòâî ïðîñèòü î ìèðå. Òàê âñÿêèé
èç âàñ, êòî íå îòðåøèòñÿ îò âñåãî, ÷òî èìååò, íå ìîæåò áûòü Ìîèì
ó÷åíèêîì.
Ìàð. 10:28–31. È íà÷àë ϸòð ãîâîðèòü Åìó: âîò, ìû îñòàâèëè âñ¸ è
ïîñëåäîâàëè çà Òîáîþ. Èèñóñ ñêàçàë â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ âàì:
íåò íèêîãî, êòî îñòàâèë áû äîì, èëè áðàòüåâ, èëè ñåñò¸ð, èëè
îòöà, èëè ìàòü, èëè æåíó, èëè äåòåé, èëè çåìëè, ðàäè Ìåíÿ è
Åâàíãåëèÿ, è íå ïîëó÷èë áû íûíå, âî âðåìÿ ñèå, ñðåäè ãîíåíèé, âî
ñòî êðàò áîëåå äîìîâ, è áðàòüåâ è ñåñòåð, è îòöîâ, è ìàòåðåé, è
äåòåé, è çåìåëü, à â âåêå ãðÿäóùåì æèçíè âå÷íîé. Ìíîãèå æå
áóäóò ïåðâûå ïîñëåäíèìè, è ïîñëåäíèå ïåðâûìè.
Ìàð. 10:17–24. Êîãäà âûõîäèë Îí â ïóòü, ïîäáåæàë íåêòî, ïàë ïðåä
Íèì íà êîëåíè è ñïðîñèë Åãî: Ó÷èòåëü áëàãèé! ÷òî ìíå äåëàòü,
÷òîáû íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ? Èèñóñ ñêàçàë åìó: ÷òî òû
íàçûâàåøü Ìåíÿ áëàãèì? Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí Áîã.
#" ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Çíàåøü çàïîâåäè: íå ïðåëþáîäåéñòâóé, íå óáèâàé, íå êðàäè, íå
ëæåñâèäåòåëüñòâóé, íå îáèæàé, ïî÷èòàé îòöà òâîåãî è ìàòü. Îí æå
ñêàçàë Åìó â îòâåò: Ó÷èòåëü! âñå ýòî ñîõðàíèë ÿ îò þíîñòè ìîåé.
Èèñóñ, âçãëÿíóâ íà íåãî, ïîëþáèë åãî è ñêàçàë åìó: îäíîãî òåáå
íåäîñòàåò: ïîéäè, âñ¸, ÷òî èìååøü, ïðîäàé è ðàçäàé íèùèì, è
áóäåøü èìåòü ñîêðîâèùå íà íåáåñàõ; è ïðèõîäè, ïîñëåäóé çà Ìíîþ,
âçÿâ êðåñò. Îí æå, ñìóòèâøèñü îò ñåãî ñëîâà, îòîø¸ë ñ ïå÷àëüþ,
ïîòîìó ÷òî ó íåãî áûëî áîëüøîå èìåíèå. È, ïîñìîòðåâ âîêðóã,
Èèñóñ ãîâîðèò ó÷åíèêàì Ñâîèì: êàê òðóäíî èìåþùèì áîãàòñòâî
âîéòè â Öàðñòâèå Áîæèå! Ó÷åíèêè óæàñíóëèñü îò ñëîâ Åãî. Íî
Èèñóñ îïÿòü ãîâîðèò èì â îòâåò: äåòè! êàê òðóäíî íàäåþùèìñÿ íà
áîãàòñòâî âîéòè â Öàðñòâèå Áîæèå!
1 Êîð. 13:3. È åñëè ÿ ðàçäàì âñå èìåíèå ìîå è îòäàì òåëî ìî¸ íà
ñîææåíèå, à ëþáâè íå èìåþ, íåò ìíå â òîì íèêàêîé ïîëüçû.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé äåëàåò è íå ïîëüçóåòñÿ òåì, ÷òî


ñäåëàíî, ñîâåðøàåò ïîäâèãè è ñåáÿ íå ïðîñëàâëÿåò. Îí
áëàãîðîäåí ïîòîìó, ÷òî ó íåãî íåò ñòðàñòåé.

Ìàð. 10:18. Èèñóñ ñêàçàë åìó: ÷òî òû íàçûâàåøü Ìåíÿ áëàãèì?


Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí Áîã.
Èîàí. 6:14, 15. Òîãäà ëþäè, âèäåâøèå ÷óäî, ñîòâîðåííîå Èèñóñîì,
ñêàçàëè: ýòî èñòèííî Òîò Ïðîðîê, Êîòîðîìó äîëæíî ïðèäòè â ìèð.
Èèñóñ æå, óçíàâ, ÷òî õîòÿò ïðèäòè, íå÷àÿííî âçÿòü åãî è ñäåëàòü
öàðåì, îïÿòü óäàëèëñÿ íà ãîðó îäèí.
Åô. 2:8, 9. Èáî áëàãîäàòüþ âû ñïàñåíû ÷åðåç âåðó, è ñèå íå îò âàñ,
Áîæèé äàð: íå îò äåë, ÷òîáû íèêòî íå õâàëèëñÿ.

78
Âîäà — ýòî ñàìîå ìÿãêîå è ñëàáîå âåùåñòâî â ìèðå, íî â ïðåîäî-
ëåíèè òâ¸ðäîãî è êðåïêîãî îíà íåïîáåäèìà, è íåò åé íà ñâåòå
ðàâíîãî.

Èîàí. 4:10. Èèñóñ ñêàçàë åé â îòâåò: åñëè áû òû çíàëà äàð Áîæèé è


Êòî ãîâîðèò òåáå: äàé Ìíå ïèòü, òî òû ñàìà ïðîñèëà áû ó Íåãî, è
Îí äàë áû òåáå âîäó æèâóþ.

Ñëàáûå ïîáåæäàþò ñèëüíûõ, ìÿãêîå ïðåîäîëåâàåò òâ¸ðäîå. Ýòî


çíàþò âñå, íî ëþäè íå ìîãóò ýòî îñóùåñòâëÿòü.

Ðèì. 12:21. Íå áóäü ïîáåæäåí çëîì, íî ïîáåæäàé çëî äîáðîì.


ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ ##
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
1 Öàð. 24:18–21. È ñêàçàë Äàâèäó: òû ïðàâåå ìåíÿ, èáî òû âîçäàë
ìíå äîáðîì, à ÿ âîçäàâàë òåáå çëîì; òû ïîêàçàë ýòî ñåãîäíÿ,
ïîñòóïèâ ñî ìíîþ ìèëîñòèâî, êîãäà Ãîñïîäü ïðåäàâàë ìåíÿ â ðóêè
òâîè, òû íå óáèë ìåíÿ. Êòî, íàéäÿ âðàãà ñâîåãî, îòïóñòèë áû åãî â
äîáðûé ïóòü? Ãîñïîäü âîçäàñò òåáå äîáðîì çà òî, ÷òî ñäåëàë òû
ìíå ñåãîäíÿ. È òåïåðü ÿ çíàþ, ÷òî òû íåïðåìåííî áóäåøü
öàðñòâîâàòü, è öàðñòâî Èçðàèëåâî áóäåò òâåðäî â ðóêå òâîåé.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûé ãîâîðèò: “Êòî ïðèíÿë íà ñåáÿ


óíèæåíèå ñòðàíû — ñòàíîâèòñÿ ãîñóäàðåì, è êòî ïðèíÿë íà ñåáÿ
íåñ÷àñòüå ñòðàíû — ñòàíîâèòñÿ âëàñòèòåëåì”.

Èñ. 53:4–7. Íî Îí âçÿë íà Ñåáÿ íàøè íåìîùè è ïîí¸ñ íàøè áîëåçíè;


à ìû äóìàëè, ÷òî Îí áûë ïîðàæàåì, íàêàçóåì è óíè÷èæ¸í Áîãîì.
Íî Îí èçúÿçâëåí áûë çà ãðåõè íàøè è ìó÷èì çà áåççàêîíèÿ íàøè;
íàêàçàíèå ìèðà íàøåãî áûëî íà Íåì, è ðàíàìè Åãî ìû èñöåëèëèñü.
Âñå ìû áëóæäàëè, êàê îâöû, ñîâðàòèëèñü êàæäûé íà ñâîþ äîðîãó:
è Ãîñïîäü âîçëîæèë íà Íåãî ãðåõè âñåõ íàñ. Îí èñòÿçóåì áûë, íî
ñòðàäàë äîáðîâîëüíî è íå îòêðûâàë óñò Ñâîèõ; êàê îâöà, âåä¸í
áûë Îí íà çàêëàíèå, è êàê àãíåö ïðåä ñòðèãóùèì åãî áåçãëàñåí,
òàê Îí íå îòâåðçàë óñò Ñâîèõ.

Ïðàâäèâûå ñëîâà ïîõîæè íà ñâîþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü.

Ìàòô. 10:34–38. Íå äóìàéòå, ÷òî ß ïðèø¸ë ïðèíåñòè ìèð íà çåìëþ;


íå ìèð ïðèø¸ë ß ïðèíåñòè, íî ìå÷, èáî ß ïðèø¸ë ðàçäåëèòü
÷åëîâåêà ñ îòöîì åãî, è äî÷ü ñ ìàòåðüþ å¸, è íåâåñòêó ñî ñâåêðîâüþ
å¸. È âðàãè ÷åëîâåêó — äîìàøíèå åãî. Êòî ëþáèò îòöà èëè ìàòü
áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî ëþáèò ñûíà èëè äî÷ü
áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî íå áåð¸ò êðåñòà
ñâîåãî è ñëåäóåò çà Ìíîþ, òîò íå äîñòîèí Ìåíÿ.
Èîàí. 15:20. Ïîìíèòå ñëîâî, êîòîðîå ß ñêàçàë âàì: ðàá íå áîëüøå
ãîñïîäèíà ñâîåãî. Åñëè Ìåíÿ ãíàëè, áóäóò ãíàòü è âàñ; åñëè Ìî¸
ñëîâî ñîáëþäàëè, áóäóò ñîáëþäàòü è âàøå.
1 Êîð. 2:14. Äóøåâíûé ÷åëîâåê íå ïðèíèìàåò òîãî, ÷òî îò Äóõà
Áîæèÿ, ïîòîìó ÷òî îí ïî÷èòàåò ýòî áåçóìèåì; è íå ìîæåò ðàçóìåòü,
ïîòîìó ÷òî î ñ¸ì íàäîáíî ñóäèòü äóõîâíî.
1 Êîð. 3:19. Èáî ìóäðîñòü ìèðà ñåãî åñòü áåçóìèå ïðåä Áîãîì, êàê
íàïèñàíî: óëîâëÿåò ìóäðûõ â ëóêàâñòâå èõ.
Ëóê. 11:35. Èòàê, ñìîòðè: ñâåò, êîòîðûé â òåáå, íå åñòü ëè òüìà?
#$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
79
Ïîñëå óñïîêîåíèÿ áîëüøîãî âîçìóùåíèÿ íåïðåìåííî îñòàíóòñÿ
åãî ïîñëåäñòâèÿ. Êàê ìîæíî íàçâàòü ýòî äîáðîì? Ïîýòîìó
ñîâåðøåííîìóäðûé äàåò êëÿòâó, ÷òî îí íå áóäåò íèêîãî ïîðèöàòü.

1 Êîð. 13:2. Åñëè èìåþ äàð ïðîðî÷åñòâà, è çíàþ âñå òàéíû, è èìåþ
âñÿêîå ïîçíàíèå è âñþ âåðó, òàê ÷òî ìîãó è ãîðû ïåðåñòàâëÿòü, à
íå èìåþ ëþáâè, — òî ÿ íè÷òî.
Ðèì. 12:16–18. Áóäüòå åäèíîìûñëåííû ìåæäó ñîáîþ; íå âûñîêî-
ìóäðñòâóéòå, íî ïîñëåäóéòå ñìèðåííûì; íå ìå÷òàéòå î ñåáå; íèêîìó
íå âîçäàâàéòå çëîì çà çëî, íî ïåêèòåñü î äîáðîì ïåðåä âñåìè
÷åëîâåêàìè. Åñëè âîçìîæíî ñ âàøåé ñòîðîíû, áóäüòå â ìèðå ñî
âñåìè ëþäüìè.
Ëóê. 6:42. Èëè, êàê ìîæåøü ñêàçàòü áðàòó òâîåìó: áðàò! äàé, ÿ âûíó
ñó÷îê èç ãëàçà òâîåãî, êîãäà ñàì íå âèäèøü áðåâíà â òâî¸ì ãëàçå?
Ëèöåìåð! âûíü ïðåæäå áðåâíî èç òâîåãî ãëàçà, è òîãäà óâèäèøü,
êàê âûíóòü ñó÷îê èç ãëàçà áðàòà òâîåãî.
Ìàòô. 12:34–37. Ïîðîæäåíèÿ åõèäíèíû! êàê âû ìîæåòå ãîâîðèòü
äîáðîå, áóäó÷è çëû? Èáî îò èçáûòêà ñåðäöà ãîâîðÿò óñòà. Äîáðûé
÷åëîâåê èç äîáðîãî ñîêðîâèùà âûíîñèò äîáðîå, à çëîé ÷åëîâåê èç
çëîãî ñîêðîâèùà âûíîñèò çëîå. Ãîâîðþ æå âàì, ÷òî çà âñÿêîå
ïðàçäíîå ñëîâî, êàêîå ñêàæóò ëþäè, äàäóò îíè îòâåò â äåíü ñóäà:
èáî îò ñëîâ ñâîèõ îïðàâäàåøüñÿ, è îò ñëîâ ñâîèõ îñóäèøüñÿ.
Ìàòô. 22:15. Òîãäà ôàðèñåè ïîøëè è ñîâåùàëèñü, êàê áû óëîâèòü
Åãî â ñëîâàõ.
Ëóê. 20:26. È íå ìîãëè óëîâèòü Åãî â ñëîâå ïåðåä íàðîäîì, è,
óäèâèâøèñü îòâåòó Åãî, çàìîë÷àëè.

Äîáðûå ñòðåìÿòñÿ ê ñîãëàøåíèþ, à íåäîáðûå — ê âûìîãàòåëüñòâó.

Ìàòô. 5:23–26. Èòàê, åñëè òû ïðèíåñ¸øü äàð òâîé ê æåðòâåííèêó è


òàì âñïîìíèøü, ÷òî áðàò òâîé èìååò ÷òî-íèáóäü ïðîòèâ òåáÿ, îñòàâü
òàì äàð òâîé ïðåä æåðòâåííèêîì, è ïîéäè ïðåæäå ïðèìèðèñü ñ
áðàòîì òâîèì, è òîãäà ïðèäè è ïðèíåñè äàð òâîé. Ìèðèñü ñ
ñîïåðíèêîì òâîèì ñêîðåå, ïîêà òû åù¸ íà ïóòè ñ íèì, ÷òîáû
ñîïåðíèê íå îòäàë òåáÿ ñóäüå, à ñóäüÿ íå îòäàë áû òåáÿ ñëóãå, è íå
ââåðãëè áû òåáÿ â òåìíèöó; èñòèííî ãîâîðþ òåáå: òû íå âûéäåøü
îòòóäà, ïîêà íå îòäàøü äî ïîñëåäíåãî êîäðàíòà.
Ìàòô. 18:23–35. Ïîñåìó Öàðñòâî Íåáåñíîå ïîäîáíî öàðþ, êîòîðûé
çàõîòåë ñîñ÷èòàòüñÿ ñ ðàáàìè ñâîèìè; êîãäà íà÷àë îí ñ÷èòàòüñÿ,
ïðèâåä¸í áûë ê íåìó íåêòî, êîòîðûé äîëæåí áûë åìó äåñÿòü òûñÿ÷
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #%
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
òàëàíòîâ; à êàê îí íå èìåë, ÷åì çàïëàòèòü, òî ãîñóäàðü åãî ïðèêàçàë
ïðîäàòü åãî, è æåíó åãî, è äåòåé, è âñ¸, ÷òî îí èìåë, è çàïëàòèòü;
òîãäà ðàá òîò ïàë, è, êëàíÿÿñü åìó, ãîâîðèë: ãîñóäàðü! ïîòåðïè íà
ìíå, è âñ¸ òåáå çàïëà÷ó. Ãîñóäàðü, óìèëîñåðäèâøèñü íàä ðàáîì
òåì, îòïóñòèë åãî è äîëã ïðîñòèë åìó. Ðàá æå òîò, âûéäÿ, íàø¸ë
îäíîãî èç òîâàðèùåé ñâîèõ, êîòîðûé äîëæåí áûë åìó ñòî äèíàðèåâ,
è, ñõâàòèâ åãî, äóøèë, ãîâîðÿ: îòäàé ìíå, ÷òî äîëæåí. Òîãäà òîâàðèù
åãî ïàë ê íîãàì åãî, óìîëÿë åãî è ãîâîðèë: ïîòåðïè íà ìíå, è âñ¸
îòäàì òåáå. Íî òîò íå çàõîòåë, à ïîø¸ë è ïîñàäèë åãî â òåìíèöó,
ïîêà íå îòäàñò äîëãà. Òîâàðèùè åãî, âèäåâ ïðîèñøåäøåå, î÷åíü
îãîð÷èëèñü è, ïðèäÿ, ðàññêàçàëè ãîñóäàðþ ñâîåìó âñ¸ áûâøåå.
Òîãäà ãîñóäàðü åãî ïðèçûâàåò åãî è ãîâîðèò: çëîé ðàá! âåñü äîëã
òîò ÿ ïðîñòèë òåáå, ïîòîìó ÷òî òû óïðîñèë ìåíÿ; íå íàäëåæàëî ëè
è òåáå ïîìèëîâàòü òîâàðèùà òâîåãî, êàê è ÿ ïîìèëîâàë òåáÿ? È,
ðàçãíåâàâøèñü, ãîñóäàðü åãî îòäàë åãî èñòÿçàòåëÿì, ïîêà íå îòäàñò
åìó âñåãî äîëãà. Òàê è Îòåö Ìîé Íåáåñíûé ïîñòóïèò ñ âàìè, åñëè
íå ïðîñòèò êàæäûé èç âàñ îò ñåðäöà ñâîåãî áðàòó ñâîåìó
ñîãðåøåíèé åãî.

Íåáåñíîå äàî îòíîñèòñÿ êî âñåì îäèíàêîâî, îíî âñåãäà íà ñòîðîíå


äîáðûõ.

Äåÿí. 10:34, 35. ϸòð îòâåðç óñòà è ñêàçàë: èñòèííî ïîçíàþ, ÷òî Áîã
íåëèöåïðèÿòåí, íî âî âñÿêîì íàðîäå áîÿùèéñÿ Åãî è ïîñòóïàþùèé
ïî ïðàâäå ïðèÿòåí Åìó.
Ðèì. 2:11. Èáî íåò ëèöåïðèÿòèÿ ó Áîãà.
Åô. 6:9. È âû, ãîñïîäà, ïîñòóïàéòå ñ íèìè òàê æå, óìåðÿÿ ñòðîãîñòü,
çíàÿ, ÷òî è íàä âàìè ñàìèìè è íàä íèìè åñòü íà íåáåñàõ Ãîñïîäü,
ó Êîòîðîãî íåò ëèöåïðèÿòèÿ.
Êîë. 3:25. À êòî íåïðàâî ïîñòóïèò, òîò ïîëó÷èò ïî ñâîåé íåïðàâäå, ó
Íåãî íåò ëèöåïðèÿòèÿ.
Ïñ. 142:10. Íàó÷è ìåíÿ èñïîëíÿòü âîëþ Òâîþ, ïîòîìó ÷òî Òû Áîã
ìîé; Äóõ Òâîé áëàãèé äà âåä¸ò ìåíÿ â çåìëþ ïðàâäû.

80
Ïóñòü ãîñóäàðñòâî áóäåò ìàëåíüêèì, à íàñåëåíèå — ðåäêèì. Åñëè
â ãîñóäàðñòâå èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå îðóäèÿ, íå íàäî èõ èñïîëüçî-
âàòü. Ïóñòü ëþäè äî êîíöà ñâîåé æèçíè íå óõîäÿò äàëåêî îò ñâîèõ
ìåñò. Åñëè â ãîñóäàðñòâå èìåþòñÿ ëîäêè è êîëåñíèöû, íå íàäî èõ
óïîòðåáëÿòü. Äàæå åñëè èìåþòñÿ âîèíû, íå íàäî èõ âûñòàâëÿòü.
Ïóñòü íàðîä ñíîâà íà÷èíàåò ïëåñòè óçåëêè è óïîòðåáëÿòü èõ âìåñòî
#& ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ïèñüìà. Ïóñòü åãî ïèùà áóäåò âêóñíîé, îäåÿíèå êðàñèâûì, æèëèùå
óäîáíûì, à æèçíü ðàäîñòíîé. Ïóñòü ñîñåäíèå ãîñóäàðñòâà ñìîòðÿò
äðóã íà äðóãà, ñëóøàþò äðóã ó äðóãà ïåíèå ïåòóõîâ è ëàé ñîáàê, à
ëþäè äî ñàìîé ñòàðîñòè è ñìåðòè íå ïîñåùàþò äðóã äðóãà.

Èñ. 65:12–23. âàñ îáðåêàþ ß ìå÷ó, è âñå âû ïðåêëîíèòåñü íà çàêëàíèå:


ïîòîìó ÷òî ß çâàë, è âû íå îòâå÷àëè; ãîâîðèë, è âû íå ñëóøàëè,
íî äåëàëè çëîå â î÷àõ Ìîèõ è èçáèðàëè òî, ÷òî áûëî íåóãîäíî
Ìíå. Ïîñåìó òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã: âîò, ðàáû Ìîè áóäóò åñòü, à
âû áóäåòå ãîëîäàòü; ðàáû Ìîè áóäóò ïèòü, à âû áóäåòå òîìèòüñÿ
æàæäîþ; ðàáû Ìîè áóäóò âåñåëèòüñÿ, à âû áóäåòå â ñòûäå; ðàáû
Ìîè áóäóò ïåòü îò ñåðäå÷íîé ðàäîñòè, à âû áóäåòå êðè÷àòü îò
ñåðäå÷íîé ñêîðáè è ðûäàòü îò ñîêðóøåíèÿ äóõà. È îñòàâèòå èìÿ
âàøå èçáðàííûì Ìîèì äëÿ ïðîêëÿòèÿ; è óáü¸ò òåáÿ Ãîñïîäü Áîã, à
ðàáîâ Ñâîèõ íàçîâåò èíûì èìåíåì, êîòîðûì êòî áóäåò áëàãîñëîâëÿòü
ñåáÿ íà çåìëå, áóäåò áëàãîñëîâëÿòüñÿ Áîãîì èñòèíû; è êòî áóäåò
êëÿñòüñÿ íà çåìëå, áóäåò êëÿñòüñÿ Áîãîì èñòèíû, — ïîòîìó ÷òî
ïðåæíèå ñêîðáè áóäóò çàáûòû è ñîêðûòû îò î÷åé Ìîèõ. Èáî âîò,
ß òâîðþ íîâîå íåáî è íîâóþ çåìëþ, è ïðåæíèå óæå íå áóäóò
âîñïîìèíàåìû è íå ïðèäóò íà ñåðäöå. À âû áóäåòå âåñåëèòüñÿ è
ðàäîâàòüñÿ âîâåêè î òîì, ÷òî ß òâîðþ: èáî âîò, ß òâîðþ Èåðóñàëèì
âåñåëèåì è íàðîä åãî ðàäîñòüþ. È áóäó ðàäîâàòüñÿ î Èåðóñàëèìå
è âåñåëèòüñÿ î íàðîäå Ìîåì; è íå óñëûøèòñÿ â íåì áîëåå ãîëîñ
ïëà÷à è ãîëîñ âîïëÿ. Òàì íå áóäåò áîëåå ìàëîëåòíåãî è ñòàðöà,
êîòîðûé íå äîñòèãàë áû ïîëíîòû äíåé ñâîèõ; èáî ñòîëåòíèé áóäåò
óìèðàòü þíîøåþ, íî ñòîëåòíèé ãðåøíèê áóäåò ïðîêëèíàåì. È áóäó
ñòðîèòü äîìû è æèòü â íèõ, è íàñàæäàòü âèíîãðàäíèêè è åñòü
ïëîäû èõ. Íå áóäóò ñòðîèòü, ÷òîáû äðóãîé æèë, íå áóäóò íàñàæäàòü,
÷òîáû äðóãîé åë; èáî äíè íàðîäà Ìîåãî áóäóò, êàê äíè äåðåâà, è
èçáðàííûå Ìîè äîëãî áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ èçäåëèåì ðóê ñâîèõ. Íå
áóäóò òðóäèòüñÿ íàïðàñíî è ðîæäàòü äåòåé íà ãîðå; èáî áóäóò
ñåìåíåì, áëàãîñëîâåííûì îò Ãîñïîäà, è ïîòîìêè èõ ñ íèìè.

81
Âåðíûå ñëîâà íå èçÿùíû.

Ëóê. 11:44. Ãîðå âàì, êíèæíèêè è ôàðèñåè, ëèöåìåðû, ÷òî âû —


êàê ãðîáû ñêðûòûå, íàä êîòîðûìè ëþäè õîäÿò è íå çíàþò òîãî.
Èîàí. 8:24. Ïîòîìó ß è ñêàçàë âàì, ÷òî âû óìð¸òå âî ãðåõàõ âàøèõ;
èáî åñëè íå óâåðóåòå, ÷òî ýòî ß, òî óìð¸òå âî ãðåõàõ âàøèõ.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ #'
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Êðàñèâûå ñëîâà íå çàñëóæèâàþò äîâåðèÿ.

Ñèð. 12:15. Óñòàìè ñâîèìè âðàã óñëàäèò òåáÿ, íî â ñåðäöå ñâî¸ì


çàìûøëÿåò ââåðãíóòü òåáÿ â ÿìó: ãëàçàìè ñâîèìè âðàã áóäåò ïëàêàòü,
à êîãäà íàéäåò ñëó÷àé, íå íàñûòèòñÿ êðîâüþ.
Ðèì. 16:17, 18. Óìîëÿþ âàñ, áðàòèÿ, îñòåðåãàéòåñü ïðîèçâîäÿùèõ
ðàçäåëåíèÿ è ñîáëàçíû, âîïðåêè ó÷åíèþ, êîòîðîìó âû íàó÷èëèñü,
è óêëîíÿéòåñü îò íèõ; èáî òàêèå ëþäè ñëóæàò íå Ãîñïîäó íàøåìó
Èèñóñó Õðèñòó, à ñâîåìó ÷ðåâó, è ëàñêàòåëüñòâîì è êðàñíîðå÷èåì
îáîëüùàþò ñåðäöà ïðîñòîäóøíûõ.
2 Ïåò. 1:16. Èáî ìû âîçâåñòèëè âàì ñèëó è ïðèøåñòâèå Ãîñïîäà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, íå õèòðîñïëåòåííûì áàñíÿì ïîñëåäóÿ, íî
áûâ î÷åâèäöàìè Åãî âåëè÷èÿ.

Äîáðûé íå êðàñíîðå÷èâ. Êðàñíîðå÷èâûé íå ìîæåò áûòü äîáðûì.

Ìàòô. 19:17. Îí æå ñêàçàë åìó: ÷òî òû íàçûâàåøü Ìåíÿ áëàãèì?


Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí Áîã. Åñëè æå õî÷åøü âîéòè â
æèçíü âå÷íóþ, ñîáëþäè çàïîâåäè.

Çíàþùèé íå äîêàçûâàåò, äîêàçûâàþùèé íå çíàåò.

Èîàí. 5:43–47. ß ïðèø¸ë âî èìÿ Îòöà Ìîåãî, è íå ïðèíèìàåòå


Ìåíÿ; à åñëè èíîé ïðèäåò âî èìÿ ñâî¸, åãî ïðèìåòå. Êàê âû ìîæåòå
âåðîâàòü, êîãäà äðóã îò äðóãà ïðèíèìàåòå ñëàâó, à ñëàâû, êîòîðàÿ
îò Åäèíîãî Áîãà, íå èùåòå? Íå äóìàéòå, ÷òî ß áóäó îáâèíÿòü âàñ
ïðåä Îòöåì: åñòü íà âàñ îáâèíèòåëü Ìîèñåé, íà êîòîðîãî âû óïîâàåòå.
Èáî åñëè áû âû âåðèëè Ìîèñåþ, òî ïîâåðèëè áû è Ìíå, ïîòîìó
÷òî îí ïèñàë î Ìíå. Åñëè æå åãî ïèñàíèÿì íå âåðèòå, êàê ïîâåðèòå
Ìîèì ñëîâàì?
Ìàòô. 21:23–27. È êîãäà ïðèø¸ë Îí â õðàì è ó÷èë, ïðèñòóïèëè ê
Íåìó ïåðâîñâÿùåííèêè è ñòàðåéøèíû íàðîäà è ñêàçàëè: êàêîé
âëàñòüþ Òû ýòî äåëàåøü? è êòî Òåáå äàë òàêóþ âëàñòü? Èèñóñ
ñêàçàë èì â îòâåò: ñïðîøó è ß âàñ îá îäíîì; åñëè î òîì ñêàæåòå
Ìíå, òî è ß âàì ñêàæó, êàêîþ âëàñòüþ ýòî äåëàþ; êðåùåíèå
Èîàííîâî îòêóäà áûëî: ñ íåáåñ, èëè îò ÷åëîâåêîâ? Îíè æå
ðàññóæäàëè ìåæäó ñîáîþ: åñëè ñêàæåì: ñ íåáåñ, òî Îí ñêàæåò
íàì: ïî÷åìó æå âû íå ïîâåðèëè åìó? à åñëè ñêàçàòü: îò ÷åëî-
âåêîâ, — áîèìñÿ íàðîäà, èáî âñå ïî÷èòàþò Èîàííà çà ïðîðîêà. È
ñêàçàëè â îòâåò Èèñóñó: íå çíàåì. Ñêàçàë èì è Îí: è ß âàì íå
ñêàæó, êàêîþ âëàñòüþ ýòî äåëàþ.
$ ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ C ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 16:12–14. Åù¸ ìíîãîå èìåþ ñêàçàòü âàì; íî âû òåïåðü íå
ìîæåòå âìåñòèòü. Êîãäà æå ïðèèä¸ò Îí, Äóõ èñòèíû, òî íàñòàâèò
âàñ íà âñÿêóþ èñòèíó: èáî íå îò Ñåáÿ ãîâîðèòü áóäåò, íî áóäåò
ãîâîðèòü, ÷òî óñëûøèò, è áóäóùåå âîçâåñòèò âàì. Îí ïðîñëàâèò
Ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî îò Ìîåãî âîçüìåò è âîçâåñòèò âàì.

Ñîâåðøåííîìóäðûé íè÷åãî íå íàêàïëèâàåò. Îí âñ¸ äåëàåò äëÿ


ëþäåé è âñ¸ îòäàåò äðóãèì. Íåáåñíîå äàî ïðèíîñèò âñåì ñóùåñòâàì
ïîëüçó è èì íå âðåäèò.

Èîàí. 15:13. Íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó
ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ.
Ìàòô. 5:45–48. Äà áóäåòå ñûíàìè Îòöà âàøåãî Íåáåñíîãî, èáî Îí
ïîâåëåâàåò ñîëíöó Ñâîåìó âîñõîäèòü íàä çëûìè è äîáðûìè è
ïîñûëàåò äîæäü íà ïðàâåäíûõ è íåïðàâåäíûõ. Èáî åñëè âû áóäåòå
ëþáèòü ëþáÿùèõ âàñ, êàêàÿ âàì íàãðàäà? Íå òî æå ëè äåëàþò è
ìûòàðè? È åñëè âû ïðèâåòñòâóåòå òîëüêî áðàòüåâ âàøèõ, ÷òî
îñîáåííîãî äåëàåòå? Íå òàê æå ëè ïîñòóïàþò è ÿçû÷íèêè? Èòàê
áóäüòå ñîâåðøåííû, êàê ñîâåðøåí Îòåö âàø Íåáåñíûé.
Ïðèò. 13:6. Ïðàâäà õðàíèò íåïîðî÷íîãî â ïóòè, à íå÷åñòèå ãóáèò
ãðåøíèêà.
Ïðèò. 11:31. Òàê ïðàâåäíèêó âîçäà¸òñÿ íà çåìëå, òåì ïà÷å íå÷åñ-
òèâîìó è ãðåøíèêó.

Äàî ñîâåðøåííîìóäðîãî — ýòî äåÿíèå áåç áîðüáû.

Ëóê. 22:42. Ãîâîðÿ: Îò÷å! î, åñëè áû Òû áëàãîâîëèë ïðîíåñòè ÷àøó


ñèþ ìèìî Ìåíÿ! âïðî÷åì íå Ìîÿ âîëÿ, íî Òâîÿ äà áóäåò.
Ðèì. 13:1–5. Âñÿêàÿ äóøà äà áóäåò ïîêîðíà âûñøèì âëàñòÿì, èáî
íåò âëàñòè íå îò Áîãà; ñóùåñòâóþùèå æå âëàñòè îò Áîãà óñòàíîâ-
ëåíû. Ïîñåìó ïðîòèâÿùèéñÿ âëàñòè ïðîòèâèòñÿ Áîæèþ óñòàíîâ-
ëåíèþ. À ïðîòèâÿùèåñÿ ñàìè íàâëåêóò íà ñåáÿ îñóæäåíèå. Èáî
íà÷àëüñòâóþùèå ñòðàøíû íå äëÿ äîáðûõ äåë, íî äëÿ çëûõ. Õî÷åøü
ëè íå áîÿòüñÿ âëàñòè? Äåëàé äîáðî, è ïîëó÷èøü ïîõâàëó îò íå¸,
èáî íà÷àëüíèê åñòü Áîæèé ñëóãà, òåáå íà äîáðî. Åñëè æå äåëàåøü
çëî, áîéñÿ, èáî îí íå íàïðàñíî íîñèò ìå÷: îí Áîæèé ñëóãà, îòìñòè-
òåëü â íàêàçàíèå äåëàþùåìó çëîå. È ïîòîìó íàäîáíî ïîâèíîâàòüñÿ
íå òîëüêî èç ñòðàõà íàêàçàíèÿ, íî è ïî ñîâåñòè.
Ðèì. 13:8. Íå îñòàâàéòåñü äîëæíûìè íèêîìó íè÷åì, êðîìå âçàèìíîé
ëþáâè; èáî ëþáÿùèé äðóãîãî èñïîëíèë çàêîí.
ÄÀÎ ÄÝ ÖÇÈÍ Ñ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ ÁÈÁËÈÈ $
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
Èîàí. 19:11. Èèñóñ îòâå÷àë: òû íå èìåë áû íàäî Ìíîþ íèêàêîé
âëàñòè, åñëè áû íå áûëî äàíî òåáå ñâûøå; ïîñåìó áîëåå ãðåõà íà
òîì, êòî ïðåäàë Ìåíÿ òåáå.
1 Ïåò. 3:17,18. Èáî, åñëè óãîäíî âîëå Áîæèåé, ëó÷øå ïîñòðàäàòü çà
äîáðûå äåëà, íåæåëè çà çëûå; ïîòîìó ÷òî è Õðèñòîñ, ÷òîáû ïðèâåñòè
íàñ ê Áîãó, îäíàæäû ïîñòðàäàë çà ãðåõè íàøè, ïðàâåäíèê çà
íåïðàâåäíûõ, áûë óìåðùëåí âî ïëîòè, íî îæèë äóõîì.
Ðèì. 8:9. Íî âû íå ïî ïëîòè æèâ¸òå, à ïî äóõó, åñëè òîëüêî Äóõ
Áîæèé æèâ¸ò â âàñ. Åñëè æå êòî Äóõà Õðèñòîâà íå èìååò, òîò è íå
Åãî.
Ðèì. 12:15–21. Ðàäóéòåñü ñ ðàäóþùèìèñÿ è ïëà÷üòå ñ ïëà÷óùèìè.
Áóäüòå åäèíîìûñëåííû ìåæäó ñîáîþ; íå âûñîêîìóäðñòâóéòå, íî
ïîñëåäóéòå ñìèðåííûì; íå ìå÷òàéòå î ñåáå; íèêîìó íå âîçäàâàéòå
çëîì çà çëî, íî ïåêèòåñü î äîáðîì ïåðåä âñåìè ÷åëîâåêàìè. Åñëè
âîçìîæíî ñ âàøåé ñòîðîíû, áóäüòå â ìèðå ñî âñåìè ëþäüìè. Íå
ìñòèòå çà ñåáÿ, âîçëþáëåííûå, íî äàéòå ìåñòî ãíåâó Áîæèþ. Èáî
íàïèñàíî: Ìíå îòìùåíèå, ß âîçäàì, ãîâîðèò Ãîñïîäü. Èòàê, åñëè
âðàã òâîé ãîëîäåí, íàêîðìè åãî; åñëè æàæäåò, íàïîé åãî: èáî,
äåëàÿ ñèå, òû ñîáåð¸øü åìó íà ãîëîâó ãîðÿùèå óãîëüÿ. Íå áóäü
ïîáåæä¸í çëîì, íî ïîáåæäàé çëî äîáðîì.
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ëàî-Öçû. Äàî äý öçèí


4

Äàî äý öçèí ñ êîììåíòàðèÿìè Áèáëèè


23
Íàóêîâî-ïîïóëÿðíå âèäàííÿ

ÄÀÎ ÄÅ ÖÇ²Í Ç ÊÎÌÅÍÒÀÐßÌÈ Á²Á˲¯


Óïîðÿäíèê Ä ³ ä è ê Âîëîäèìèð Òåîäîç³éîâè÷
(Ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ)

Ðåäàêòîð ³ êîðåêòîð ªâäîê³ÿ Ðóñèí


Õóäîæí³é ðåäàêòîð Àëëà Ìàðêîâñüêà
Òåõí³÷íèé ðåäàêòîð Ëåñÿ Ïåëåõàòà
Âåðñòêà Ðîêñîëÿíè Áåäð³é

Çäàíî íà ñêëàäàííÿ 10. 06. 2010. ϳäïèñàíî äî äðóêó 25. 08. 2010.
Ôîðìàò 84õ108 1/32. Ïàï³ð îôñåòí. Ãàðí³òóðà TextBook.
Îôñåòíèé äðóê. Óìîâ. äðóê. àðê. 8,61. Îáë.-âèä. àðê. 8,9.
Âèäàâíèöòâî “Êàìåíÿð”. 79000, Ëüâ³â, ÌÑÏ, ϳäâàëüíà, 3.
Ñâ³äîöòâî Äåðæ. ðåºñòðó: ñåð³ÿ ÄÊ, ¹ 462.
Åë. àäðåñà: vyd_kamenyar@mail.lviv.ua
Âåáñàéò: http://www.kamenyar.com.ua
³ääðóêîâàíî ÔÎÏ Ìóõà Þ. Ì.
Ëüâ³â, âóë. Äîðîøåíêà, 24
Äàî äå öç³í ç êîìåíòàðÿìè Á³á볿 [Òåêñò] / Óïîðÿä. Âîëî-
Ä19 äèìèð ijäèê. – Ëüâ³â: Êàìåíÿð, 2010. – 162 ñ. – Ðîñ.
ISBN 978-966-607-134-0
Àâòîð “Äàî äå öç³í” (“Êàíîí øëÿõó ³ áëàãîäàò³”) – êèòàéñüêèé
ô³ëîñîô VI–V ñòîë³òü äî í. å., â³äîìèé ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ëàî-Öçè (ñòàðèé
ó÷èòåëü). Á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ áóâ îõîðîíöåì öàðñüêî¿
á³áë³îòåêè äåðæàâè ×æîó.  ïîõèëîìó â³ö³, ïîáà÷èâøè çàíåïàä
öèâ³ë³çàö³¿, â³í ïî¿õàâ ³ç ð³äíî¿ êðà¿íè íà çàõ³ä. Áåç ñóìí³âó, ó÷åííÿ
Ëàî-Öçè â äàâí³ ÷àñè òðèìàëîñü ó òàºìíèö³, îõîðîíÿëè éîãî ìóäðåö³
ïðè öàðñüêèõ äâîðàõ ó äðåâíüîìó Âàâèëîí³, ªãèïò³ ³ Ãðåö³¿, ï³çí³øå –
â åëë³í³ñòè÷íèõ øêîëàõ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿. ²óäà¿çì (îñîáëèâî â÷åííÿ
êàáàëè), õðèñòèÿíñòâî ³ ìóñóëüìàíñòâî íà ïåðøèé ïîãëÿä íå ìàþòü
í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç äàâíüîêèòàéñüêèì òðàêòàòîì “Äàî äå öç³í”. Ìåòà
âèäàííÿ – ïîêàçàòè ïàðàëåë³ ì³æ äàâí³ìè â÷åííÿìè, äîïîìîãòè êðàùå
çðîçóì³òè ÿê äæåðåëî íàòõíåííÿ, òàê ³ ìåòó á³áë³éíèõ ïðîðîê³â.
ÓÄÊ 299.513:22
ÁÁÊ 86.3