Вы находитесь на странице: 1из 11

MÜHAZİRƏ-4

Компцтердя информасийанын тясвири

Компцтердя информасийа емалынын тяшкили мясяляляриндя сай системляри, верилянлярин


тясвир формалары вя ядядлярин хцсуси кодлашдырылмасы ваcиб йер тутурлар.

Сай системляри

Сай (щесаблама) системи ядядлярин рягямляр адланан мящдуд символлар ялифбасы


васитясиля ифадя олунмасы цсулудур. Сай системи кодлашдырманын бир формасыдыр. Мцяййян
ялифба васитясиля мцяййян цсулларла йазылан сюзя код (сай системиня тятбигдя ядядин ко-
ду) дейилир, кодун алынмасы просесиня ися кодлашдырма дейилир.
Сай системляри ики cцр олур: мювгесиз вя мювгели. Мювгесиз сай системляриндя щяр бир
ядяд символларын (рягямлярин) мцяййян йыьымы иля ифадя олунур. Бурада ядяди тяшкил едян
рягямлярин гиймятляри онларын тутдуьу йердян (мювгедян) асылы олмур вя щесаб ямялляри
мцряккяб гайдаларла апарылыр. Мювгесиз сай системляринин типик нцмайяндяси Рум сай
системидир.
I —1, V — 5, X — 10, L - 50, С - 100, D — 500, М — 1000.
LXII = 50 + 10 + 1 + 1 = 62,
IX = 10 - 1 = 9.
IY=5-1=4
МММСМLIХ 3959
1000 + 1000 + 1000 + (1000 – 100) + 50 + (10 – 1),
Мясялян, Рум сай системиндя 1999 беля йазылыр: MCMXCIX (M-min, C-йцз, Х-он,
I-бир). Ядядин гиймятинин тяйининдяки вя щесаблама ямялляринин апарылмасындакы
мцряккябликляря эюря бу сай системляриндян компцтер техникасында истифадя олунмур.
Мювгели сай системляри ядядлярин тясвириндяки яйанилийя вя щесаб ямялляринин
апарылмасындакы садялийя эюря бюйцк цстцнлцкляря маликдирляр. Бу сай системляриндя
ядяди тяшкил едян рягямлярин гиймятляри онларын ядяддяки мювгеляри иля тяйин олунур.
Мясялян, 111 ядяди ейни рягямлярдян тяшкил олунмасына бахмайараг, онларын гиймятляри
бамбашгадыр, солдан биринcи 1-йцзц, икинcи 1-ону, цчцнcц 1 ися ващиди эюстярир.
Мювгели сай системляринин типик нцмайяндяси бизим ишлятдийимиз онлуг сай системидир.
Бундан ялавя информатикада диэяр мювгели сай системляриндян дя истифадя олунур.
Ядядлярин йазылышы цчцн истифадя олунан символларын (рягямлярин) сайына сай системинин
ясасы дейилир. Онлуг сай системинин ясасы ондур, йяни бурада ядядлярин йазылышы цчцн он
рягямдян (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) истифадя олунур.
Ясасы г олан мювгели сай системиндяки истянилян х ядядини беля ифадя етмяк олар:

13
x( q ) = xn q n −1 + xn −1q n − 2 + .... + x2q1 + x1q0 + x−1q −1 + .... + x− mq − m (1)

бурада х(г) – г ясаслы сай системиндя верилян ядяд,


г – сай системинин ясасы,
хи – ядяди тяшкил едян рягямляр (хи < г),
н – там щиссядяки мяртябялярин (рягямлярин) сайы,
м – кяср щиссядяки мяртябялярин сайыдыр.
Мясялян, 1234,56=1·103 + 2·102 +3·101 +4·100 +5·10-1 +6·10-2 .
Сай системинин ясасы мютяризя ичярисиндя индекс кими эюстярилир. х(г) ядяди ади щалда беля
йазылыр.

x( q ) = xn xn−1....x2 x1 , x−1...x−m (2)

Верэцл ишаряси там щиссяни кяср щиссядян айырыр вя мювгелярин (мяртябялярин) чяки
гиймятляринин щесабланмасынын башланьыcыны тяйин едир.
Информатикада ясасы 2 олан икилик вя бу сай системи иля асан ялагя йаратмаьа имкан
верян 8-лик (23) вя 16-лыг (24) сай системляриндян истифадя олунур. Ян эениш тятбиг олунан
2-лик сай системидир. Индийя гядяр мювcуд олан, о cцмлядян, мцасир компцтерлярдя
информасийанын машындахили тясвири цчцн 2-лик сай системиндян истифадя олунур.
Икилик сай системинин ясасы г=2-дир. Бу сай системиндя истянилян ядяд 0 вя 1
рягямляриндян ибарят олур.
Икилик сай системиндя истянилян ядяди (1) дцстуру васитясиля беля ифадя етмяк олар:

x( 2) = xn 2 n−1 + xn−1 2 n−2 + .... + x2 21 + x1 20 + x−1 2 −1 + .... + x−m 2 − m


Бу о демякдир ки, 2-лик сай системиндя ядядлярин йазылышы мювгели сай системлярин
щамысына аид олан гайдаларла апарылыр.
Cядвял 2.1-дя 0-дан 17-йя гядяр онлуг ядядлярин 2-лик сай системиндя йазылышы
эюстярилмишдир.

Мцхтялиф сай системляриндя ядядлярин йазылыш cядвял 2.1


х(10) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
х(2) 0 1 10 11 100 101 110 111 1000
х(16) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
х(10) 9 10 11 12 13 14 15 16 17
х(2) 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000 10001
х(16) 9 А Б C Д Е Ф 10 11

Ядядин икилик тясвири онлуг тясвиря нисбятян 3,3 дяфя чох мяртябя тяляб едир. Буна

14
бахмайараг ашаьыдакы сябябляря эюря компцтер техникасында 2-лик сай системиня
цстцнлцк верилир:
1. Икилик сай системинин рягямлярини (0 вя 1) ифадя етмяк цчцн 2 дайаныглы вязиййяти
олан елементлярдян истифадя олунур ки, онлар да гурулушcа садя олуб, уcуз баша эялир вя
иш етибарлыьы йцксяк олур.
2. Икилик ядядяляр цзяриндя щесаб ямялляринин апарылмасы диэяр сай системляриня
нисбятян садя олдуьундан, компцтердя асан щяйата кечирилир.
3. Икилик сай системи мянтиги кямиййятлярин ифадя едилмяси цчцн чох ялверишли
олдуьундан, мянтиги ямяллярин вя функсийаларын йериня йетирилмяси асанлашыр.
TOPLA MA ÇIXMA VURMA
0+0=0 0-0=0 0·0=0
0+1=1 1-0=1 0·1=0
1+0=1 1-1=0 1·0=0
1+1=10 10-1=1 1·1=1

Mənfi tam ədədlərin 2-lik say sistemində yazlışı.


Aydındır ki, mənfi tam ədədləri də istənilən say sistemində yazmaq olar. Amma bu
yazılış nisbətən çətindir və natural ədədlərin müxtəlif say sistemlərindəki yazılış qaydasından
ciddi fərqlənir. Mənfi tam ədədləri 2-lik say sistemində yazmaq üçün aşağıdakı ardıcıllığa əməl
etmək lazımdır:
1. ədədin əksi olan müsbət ədədi 2-lik say sistemində yazmaq;
2. bu ədədin əvvəlinə sıfırlar əlavə etməklə,onu 16 işarəyədək tamamlamaq;
3. alınan 2-lik ədəddəki 0 və 1-ləri uyğun olaraq 1 və 0 ilə əvəz etmək
4. yeni alınmış ədədə vahid əlavə etmək.
5. nəticədə, alınan ədəd verilmiş mənfi ədədin 2-lik say sistemində yazlışı olacaqdır.
Misal. -13 ədədini 2-lik say sistemində yazın.
Aydındır kı, -13-ün əksi 13-dür və 13=11012.
1. 11012-nin əvvəlinə sıfırlar əlavə edək və ədədin yazılışındakı işarələrin sayını 16-ya çatdıraq:
0000 0000 0000 11012 ;
2. 0000 0000 0000 1101 yazılışında 0 və 1-ləri uyğun olaraq 1 və 0-larla əvəz edək. Onda,
1111 1111 1111 0010 alarıq.
3. alınan ədədə 1 əlavə edək:
+ 1111111111110010
1
1111111111110011

Aldığımız 11111111111100112 ədədı (-13)-ün 2-lik say sistemində yazlışıdır:


-1310=11111111111100112

Оналтылыг сай системи. Компцтер цчцн мягбул олан 2-лик сай системи бир тяряфдян
ядядлярин йазылышынын узун олмасына эюря, диэяр тяряфдян истифадя вярдиши олмадыьындан
инсан цчцн ялверишли дейил. Одур ки, 2-лик вя 10-луг сай системляри арасында ялагя йаратмаг

15
мягсядиля компцтер техникасында 8-лик вя 16-лыг сай системляриндян истифадя олунур.
Мцасир компцтерлярдя ясасян 16-лыг сай системи тятбиг олунур.
Оналтылыг сай системинин ясасы 16-дыр. 16-лыг сай системинин 0-дан 9-а гядяр рягями
онлуг сай системиндян эютцрцлмцш, галан 6 рягям кими латын ялифбасынын А-дан Ф-я гядяр
щярфляри гябул олунмушдур:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, C, Д, Е, Ф
Cядвял 2.1-дя 0-дан 17-йя гядяр онлуг ядядлярин 16-лыг сай системиндя йазылышы
верилмишдир.
Онлуг ядядлярин компцтеря дахил едилмяси вя компцтердян хариc едилмяси цчцн
ядядлярин икилик-онлуг кодлашдырылмасындан истифадя олунур. Икилик-онлуг кодда онлуг
ядядин щяр бир рягями дюрд 2-лик рягямля (тетрада) ифадя олунур. Щямин тетрадалар ядядин
рягямляринин дцзцлцшцня уйьун ардыcыллыгла йазылыр. Якс чевирмядя ися "2-10" коду
тетрадалара айрылыр вя сонрадан щяр бир тетрада онлуг рягямля явяз олунур. Беляликля, "2-
10" кодлашдырмада ядяд йени сай системиня чеврилмир, садяcя олараг онлуг рягямлярин
2-лик кодларындан истифадя олунур.
Мисал: 14(10)=Е(16)=1110(2)=0001 0100(2-10)

(235)8 = (010011101)2-8

Ядядлярин бир сай системиндян диэяриня чеврилмяси

Компцтер икилик сай системиндя ишляйир, истифадячиляр цчцн ися онлуг вя йа оналтылыг сай
системляри ялверишлидир. Одур ки, ядядлярин бир сай системиндян диэяриня чеврилмяси лазым
эялир.
г ясаслы сай системиндяки Х ядядинин п ясаслы сай системиня чеврилмяси (Х (г)→ Х(п))
цчцн явяз етмя вя сай системинин ясасына бюлмя-вурма гайдаларындан истифадя олунур.
Явяз етмя гайдасы (1) дцстуру ясасында йериня йетирилир вя щесаб ямялляринин йени
сай системиндя апарылмасыны нязярдя тутур. Она эюря дя щямин гайдадан ясас етибариля
ядядлярин гейри-онлуг сай системиндян (2-лик, 8-лик, 16-лыг) онлуг сай системиня чеврилмя-
синдя истифадя олунур.
Мисал 1. Икилик сай системиндяки х(2)=11011,1 ядядинин онлуг сай системиня
чеврилмяси:
х(10)=1∙24+1∙23+0∙22+1∙21+1∙20+1∙2-1=27,5
Мисал 2. Оналтылыг сай системиндяки х(16)=А1,8 ядядинин онлуг сай системиня
чеврилмяси:
х(10)=10∙161+1∙160+8∙16-1=161,5

16
Бюлмя-вурма гайдасы щесаб ямялляринин чеврилян ядядин аид олдуьу г сай
системиндя апарылмасыны нязярдя тутдуьундан, щямин гайдадан онлуг ядядлярин диэяр
сай системиня чеврилмяси цчцн истифадя олунмасы ялверишлидир. Там ядядлярин вя дцзэцн
кясрлярин чеврилмя гайдалары мцхтялифдир. Там ядядлярин чеврилмяси цчцн бюлмя
гайдасындан, дцзэцн кясрлярин чеврилмяси цчцн ися вурма гайдасындан истифадя олунур.
Там вя кяср щиссялярдян ибарят олан ядядляр цчцн ися щяр ики гайда тятбиг олунур (там
щисся цчцн бюлмя, кяср щисся цчцн вурма гайдасы).
Бюлмя гайдасы г сай системиндяки ядядин ардыcыл олараг п ясасына бюлцнмяси иля
апарылыр. Бюлмя г сай системиндя апарылыр. Бюлмя о вахта гядяр давам едир ки, нювбяти
гисмят п-дян кичик олсун. Сонунcу гисмяти вя алынмыш галыглары онларын алынма
ардыcыллыьынын яксиня солдан-саьа йазмагла ахтарылан cаваб ялдя едилир.
Вурма гайдасы г сай системндяки кяср ядядини п сай системиня чевирмяк цчцн
истифадя олунур. Бунун цчцн верилмиш кяср вя алынан щасиллярин кяср щиссяляри ардыcыл олараг
п ясасына вурулур. п ясасы г сай системиндя ифадя олунур вя вурма г сай системиндя
апарылыр. Вурмадан алынан там ядядляри онларын алынма ардыcыллыьы иля солдан-саьа
йазмагла ахтарылан cаваб ялдя едилир. Вурма ямялиййаты лазыми дягиглик (кяср щиссядя
тяляб олунан мяртябялярин сайы) алынана гядяр давам етдирилир. Йяни алынан cаваб чох вахт
тяхмини олур. Одур ки, якс чевирмя заманы алынан ядяд верилмиш ядядя уйьун эялмяйя
биляр.
Мисал 3. Онлуг сай системиндя верилмиш х(10)=43,4 ядядини 2-3 дягигликля, йяни кяср
щиссядя 3 рягямя гядяр 2-лик сай системиня чевирмяк тяляб олунур. Бунун цчцн там
щиссяни бюлмя гайдасы иля, кяср щиссяни ися вурма гайдасы иля чевириб, алынан cаваблары бир
йердя йазырыг.

43 2 0, 4
-42 21 2 х 2
1 -20 10 2
1 -10 5 2 0 8
0 -4 2 2 х 2
1 -2 1 – сонунcу
галыглар 0 гисмят 1 6
х 2
1 2

17
там щисся х(2)=101011 кяср щисся х(2)=0,011

Беляликля, чевирмя нятиcясиндя алынан cаваб:

43,4(10)=101011,011(2)

Ядядлярин 2-лик сай системиндян 8-лик вя 16-лыг сай системляриня вя яксиня


чеврилмяси садя гайдаларла апарылыр, она эюря ки, 8-лик вя 16-лыг сай системляринин ясаслары
2-лик сай системинин ясасынын уйьун олараг 3-cц вя 4-cц дяряcяси иля тяйин олунур, йяни
8=23 вя 16=24. Бу о демякдир ки, 16-лыг сай системиндяки ядяди 2-лик сай системиня
чевирмяк цчцн 16-лыг ядядин щяр бир рягямин дюрдрягямли 2-лик кодла явяз етмяк
кифайятдир.
Мисал 4. Оналтылыг сай системиндяки Х(16)=Ф2 ядядини икилик сай системиндя ифадя
етмяли.
Ф2(16)=1111 0010(2)
35 011101
Икилик ядядин оналтылыг сай системиня чеврилмяси цчцн щямин ядяд тетрадалара айрылыб,
щяр бир тетрада оналтылыг рягями иля явяз олунур. Тетрадалара айырма там щиссядя
верэцлдян солда, кяср щиссядя ися верэцлдян саьда апарылыр.
Мисал 5. Икилик сай системиндяки Х(2)=1010101001 ядядини 16-лыг сай системиндя ифадя
етмяли.
10|1010|1001(2)=2А9(16)
Гейд едяк ки, тетрадалара айырма заманы чатышмайан рягямляр (там щиссядя солдан,
кяср щиссядя саьдан) сыфырларла долдурулур.

Верилянлярин тясвир формалары

Компцтердя емал олунан верилянлярин ясас типляри ашаьыдакылардыр:


- там ядядляр;
- сабит нюгтяли (верэцллц) ядядляр;
- сцрцшэян нюгтяли ядядляр;
- символ типли верилянляр;
- мянтиги верилянляр.
Гейд едяк ки, кечмиш ССРИ мяканында ядядин там щиссясини кяср щиссядян айыран
ишаря кими верэцлдян истифадя олунурду, хариcдя ися онун йериня нюгтя ишарясиндян истифадя

18
олунур. Информатикада да щямин мягсядля нюгтя ишаряси ишлядилир.
Там тип – мцсбят вя йа мянфи ишаряли нюгтясиз ядяддир. Ядядин ишаряси мяртябя
шябякясинин солдан 0-cы (нюмрялянмя сыфырдан башланыр) мяртябясиндя йазылыр: мцсбят
ишаряси "0", мянфи ишаряси ися "1" кими тясвир олунур. Галан мяртябялярдя там ядядин икилик
коду йазылыр (16 мяртябяли компцтерлярдя 15 мяртябя, 32 мяртябяли компцтерлярдя
31 мяртябя) (шякил 2.3).

мяртябялярин
нюмряляри
0 1 2 15
0 1 0 ... 1

Ядядин Ядядин 2-лик коду


ишаряси

0 1 2 31
1 0 1 ... Ядядин 2-лик коду 0

Шякил 2.3. Там вя сабит нюгтяли ядялярин компцтердя тясвири

16 вя 32 мярятябяли компцтерлярдя тясвир олуна билян там ядядлярин диапазону беля


тяйин олунур:
16 мяртябяли компцтерлярдя: - 32768÷+32767
32 мяртябяли компцтерлярдя: - 2147483648÷+2147483647.
Сабит нюгтяли ядядлярдя там щиссяни кяср щиссядян айыран нюгтянин йери яввялcядян
(компцтер лайищя олунаркян) бирдяфялик гейд олунур вя мясялялярин щялл просесиндя
дяйишилмир. Там ядядлярдя олдуьу кими ядядин ишаряси мяртябя шябякясинин солдан 1-cи
мяртябясиндя йазылыр (мцсбят – "0", мянфи – "1"). Компцтерин гурулушуну вя
ямялиййатларын иcра вахтыны азалтмаг мягсядиля сабит нюгтяли формада йалныз 1-дян кичик
ядядляр тясвир олунур, йяни нюгтянин йери ядядин ишарясиндян билаваситя сонра гейд олунур
вя нюгтя ишаряси ашкар шякилдя йаддашда йазылмыр. Одур ки, 2-лик сай системиндя истифадя
олунан сабит нюгтяли ядядлярин тясвири там ядядлярин тясвириня уйьундур (шякил 2..3).
Эюстярилян цстцнлцкляриня бахмайараг, сабит нюгтяли форма иля ишляйяркян щесаблама
просеси заманы верилянлярин, аралыг вя сон нятиcялярин гябул олунмуш диапазондан

19
кянара чыхмамасы тяляб олунур. Якс щалда мяртябя шябякясинин долуб дашмасы баш
верир, бу ися сящв нятиcяляря сябяб олур. Бу чатышмазлыглардан азад олмаг цчцн
ядядлярин сцрцшян нюгтяли формасындан истифадя олунур.
Сцрцшян нюгтяли формада ядяд беля тясвир олунур:
х=mгп ,
бурада m - ядядин мантиссаси,
г – сай системинин ясасы,
п – тяртибдир.
Истянилян щягиги ядяди сцрцшян нюгтяли формада тясвир етмяк олар.
Мисал 6. 12.5 ядядини сцрцшян нюгтяли формада тясвир етмяли.
12.5=12.5х100=1.25 х101=0.125 х 102
Эюрцндцйц кими, мантиссада нюгтянин йерини сцрцшдцрмякля ейни ядяди мцхтялиф cцр
йазмаг олар. Бу заман нюгтянин йериня уйьун тяртибин гиймяти дяйишир.
Компцтердя сцрцшян нюгтяли ядядин бирмяналы тясвирини алмаг цчцн ядядин
нормаллашдырылмыш формасындан истифадя олунур. Нормаллашдырылмыш ядяддя мантисса бу
шярти юдямялидир:
г-1m<1 (3)
Йяни нюгтянин йери ядядин гиймятли (сыфырдан фяргли) рягяминдян яввял гейд едилир. 6-cы
мисалда верилян 12.5 ядядинин нормаллашдырылмыш формасы 0.125 х102-дир. Шякил 2.4-дя
сцрцшян нюгтяли ядядлярин компцтердя тясвир схеми эюстярилмишдир. Шякилдян

0 1 2 23 24 25 31
0 1 1 ... 1 0 0 ... 0

мантиссанын мантисса тяртибин тяртиб


ишаряси ишаряси
эюрцндцйц кими,

Шякил 2.4. Сцрцшян нюгтяли ядядлярин компцтердя тясвири

32 мяртябяли компцтерлярдя мантисса цчцн 24 мяртябя (3 байт), тяртиб цчцн 8


мяртябя (1 байт) айрылыр. Мантиссанын ишаряси 0-cы, тяртибин ишаряси ися 24-cц мяртябядя
йазылыр (мцсбят – "0", мянфи – "1"). Тяртибин гиймяти цчцн айрылан 7 мяртябядя 127 диа-
пазонунда онлуг ядяд йазыла биляр ки, бу да истянилян гядяр кичик вя бюйцк ядядлярин
тясвири цчцн там кифайят едир.
Символ типли верилянлярин тясвири. Мцасир компцтерляр йалныз рягям типли информасийаны
дейил, щямчинин щярфлярдян вя с. ибарят олан символ типли информасийаны да емал едир.
20
Компцтердя щялл олунан игтисади, план, учот-щесабат, информасийа-мянтиги, идаряетмя вя
моделляшдирмя мясяляляри символ типли верилянлярля характеризя олунурлар. Бу тип
информасийанын компцтердя тясвири цчцн дяйишян узунлуглу сюзляр тяляб олунур. Символ
типли информасийанын компцтеря дахил едилмяси, емалы вя хариc едилмяси щесаблама
нятиcяляринин cядвял, мятн, график шяклиндя алынмасына, лазыми башлыглар, изащатлар
верилмясиня имкан йарадыр.
Цмумивязифяли компцтерлярдя символ верилянлярин тясвири цчцн бейнялхалг мигйасда
гябул олунмуш EBCDIC (Expanded Binary Coded Decimal Interchange Code –
информасийа мцбадиляси цчцн эенишляндирилмиш икилик кодлашдырылмыш код) вя онун рус
щярфляри иля эенишляндирилмясиндян ибарят олан ДКОИ (Двоичный Код для Обмена
Информацией) кодундан истифадя олунур. Микропросессор системляриндя вя фярди
компцтерлярдя символ верилянлярин тясвири цчцн ASCII (American Standart Code for
Information Interchange – Информасийа Мцбадиляси цчцн Америка Стандарт Коду) кодун-
дан истифадя олунур. Бейнялхалг мигйасда гябул олунан бу код милли щярфляри дахил етмякля
эенишляндирилир.
Бу кодларын щамысында щяр бир символ 8 мяртябяли (1 байт) икилик кодла тясвир олунур.
Беляликля, бу кодлар васитясиля 256-йа гядяр мцхтялиф ишаряляри кодлашдырмаг олар. Бу ися
латин ялифбасындан башга бир нечя диэяр ялифбаны кодлашдырмаьа имкан верир.
Мянтиги верилянлярин тясвири. Мянтиги верилянляр йалныз ики гиймятдян ("йалан" вя
"доьру") ибарят олдуьундан, онларын компцтердя тясвири хейли асанлашыр. Компцтерин дахили
коду икилик сай системи олдуьундан, мянтиги верилянлярин тясвири беля садя цсулла апарылыр:
"Йалан" 0
"Доьру" 1
Програмлашдырма дилляриндя ися мянтиги верилянляр сюз вя йа щярфля тясвир олунур:
"Йалан" FALSE вя йа F
"Доьру" TRUE вя йа Т

Ядядлярин хцсуси кодлашдырылмасы

Икилик сай системиндя ядядлярин сахланмасы вя онларын цзяриндя мцхтялиф


ямялиййатларын апарылмасы цчцн 3 коддан истифадя олунур: дцз, якс вя ялавя. Дцз коддан
ишаряли ядядлярин йаддашда тясвири цчцн истифадя олунур. Х ядядинин дцз коду беля ишаря
олунур: [Х]дцз. Дцз кодун тясвир гайдасы белядир:


0 x n x n −1 . . . x1 . x −1 x − 2 . . . x − m , яэяр Х  0,
[X]дцз= 
1 x n x n −1 . . . x1 . x −1 x − 2 . . . x − m , яэяр Х  0,

21
бурада хи – ядядин и-cи мяртябясиндяки рягямидир. Эюрцндцйц кими, ян бюйцк
мяртябядя ядядин ишаряси: "+" ишаряси 0, "-" ишаряси 1 кими йазылыр.
Мясялян,
Х(2) = +101010 [Х]дцз = 0101010,
Х(2) = -110111 [Х]дцз = 1110111.
Ейни ишаряли ядядлярин дцз кодда топланмасы садя цсулла апарылыр: ядядляр топланыр вя
cямя топлананын ишаряси мянсуб едилир. Лакин мцхтялиф ишаряли ядядлярин топланмасы чятин
баша эялир. Бу щалда мцтляг гиймятя эюря бюйцк ядяди тяйин етмяк, чыхма ямялини йериня
йетирмяк вя нятиcяйя мцтляг гиймяти бюйк олан ядядин ишарясини мянсуб етмяк лазымдыр.
Чыхма ямялини садяляшдирмяк мягсядиля компцтердя хцсуси кодлардан истифадя
олунур вя нятиcядя чыхма ямяли топлама ямялиня эятирилиб чыхардылыр. Хцсуси кодлар кими
якс вя ялавя кодлардан истифадя олунур. Бу кодлар дцз коддан йарадылыр вя мцсбят ядядин
хцсуси коду онун дцз кодуна бярабяр эютцрцлцр.
Х ядядинин якс коду беля ифадя олунур:

0 xn xn−1 . . . x1 . x−1 x−2 . . . x−m , яэяр Х  0,[X]якс= 
1 x x
 n n−1 . . . x1 . x−1 x−2 . . . x−m , яэяр Х  0,

Бурада xi йазылышы xi рягяминин инверсийасы адланыр вя 2-лик сай системиндя беля

тяйин олунур:
Яэяр x i =1 онда x i =0 вя яксиня.

Бурадан да мянфи икилик ядядляр цчцн якс кодун йазылышы гайдасыны беля ифадя етмяк
олар: мянфи икилик ядядин якс кодуну алмаг цчцн ишаря мяртябясини дяйишмядян диэяр
мяртябялярдя сыфырлары бирлярля вя бирляри сыфырларла явяз етмяк лазымдыр. Яксиня, якс коддан
дцз кода кечид цчцн дя бу гайдадан истифадя олунур.

Мисал 7.
Х(2) = +101010, [Х]дцз = 0101010, [Х]якс = 0101010,
Х(2) = -110111, [Х]дцз = 1110111, [Х]якс = 1001000.

Х ядядинин ялавя коду беля тяйин олунур:

0 x x
 n n −1 . . . x1 . x −1 x − 2 . . . x − m , яэяр Х  0,
[X]ялавя= 
1 x n x n −1 . . . x1 . x −1 x − 2 . . . x − m + 2 − m , яэяр Х  0.

22
Беляликля, мянфи икилик ядядин ялавя кодуну алмаг цчцн ону якс кода чевириб, кичик
мяртябяйя 1 ялавя етмяк лазымдыр.
Мисал 8.
Х(2)=+101010, [Х]дцз=0101010, [Х]якс=0101010, [Х]ялавя=0101010,
Х(2)=-110111 , [Х]дцз=1110111 , [Х]якс=1001000, [Х]ялавя=1001001

Хцсуси кодларда тясвир олунан икилик ядядляри топлайанда ядялярин рягямляри иля йанашы
ишаряляри дя ямялиййатда иштирак едирляр. Бу заман рягям мяртябяляри икилик сай системинин
гайдалары иля топланыр. Ишаря мяртябяляри вя йухары мяртябядян кючцрцлян рягямляр
биррягямли икилик ядядляри кими топланыр. Якс коддан истифадя етдикдя, яэяр йухары
мяртябядян кючцрмя алынырса, о нятиcянин кичик мяртябяси иля топланыр. Ялавя коддан
истифадя едилдикдя ися кючцрцлян ващид нязяря алынмыр, йяни атылыр.
Мисал 9.

[Х]якс=0101010 [Х]ялавя=0101010
+ +
[Х]якс=1101001 [Х]ялавя=1101010
10010011 10010100
+
1 атылыр
0010100 0010100

Топлама ямялинин йериня йетирилмяси заманы топлананларын мяртябяляринин сайы


мцхтялиф оларса, дцз коду хцсуси кодлара чевирмяздян яввял мяртябялярин сайыны
бярабярляшдирмяк лазымдыр. Бунун цчцн чатышмайан рягямлярин йериня там щиссядя
солдан, кяср щиссядя ися саьдан сыфырлар йазылыр.
Бязи щалларда мяртябя шябякясинин долуб-дашмасы баш веря биляр. Мяртябя
шябякясинин долуб-дашмасы яламяти топлананларын вя нятиcянин ишаря мяртябяляриндя
ашаьыдакы комбинасийаларын йарамасы кими тяйин олунур:

0--- 1---
+ вя йа +
0--- 1---
1--- 0---
Мяртябя шябякясинин долуб-дашмасы заманы топламанын нятиcяси
дцз олмур.

23