Вы находитесь на странице: 1из 1

ПОСТОЕЧКА СИТУАЦИЈА -

АНАЛИЗА НА КОНСТУРУКЦИЈА НА РАЗЛИЧНИ СЕГМЕНТИ ОД ОБЕКТ


КОНСТРУКТИВНА АНАЛИЗА - ТЕАТАРСКА САЛА
СО ОГЛЕД НА ТОА ДЕКА СТАНУВА ЗБОР ЗА ГОЛЕМ,МАСИВЕН ОБЈЕКТ, ИСТИОТ
Е УСЛОВЕ ДА ДИЛАТИРА И НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА, КОИ ИМААТ РАЗЛИЧНИ 1.ЗВУЧНИ ЗАВЕСИ ОВИЕ ДЕЛОВИ СЕ ГЛАВНИ СОСТАВНИ
ФУНКЦИИ ДА БИДЕ ИЗВЕДУВАН НА РАЗЛИЧЕН НАЧИН.НИЗ ОБЈЕКТОТ СЕ Ж ДЕЛОВИ НА ТЕАТАРСКАТА САЛА КАДЕ ГРАНИЧИ
+10.36 2.ЖЕЛЕЗНА ЗАВЕСНА
ПОЈАВУВААТ НЕКОЛКУ КОМБИНИРАНИ КОНСТРУКЦИИ И Е РЕШАВАН НА 3 НАЧИНИ И СЕ МЕНУВА САМАТА КОНСТРУКЦИЈА.ПО
3. ОСВЕТЛУВАЊЕ

7
4
10x18
+7.86
+7.86 +7.56
ПРАВИЛО

9
9x27 11x18
10x27

ЦЕЛАТА САЛА. ОДНОСНО ДЕЛОТ НАД СЕДИШТАТА

3
4. ЗАВЕСИ ПРЕД КУЛИСА
1

ОДНСНО, РЕСТОРАНОТ И КАФЕТЕРИЈАТА,

8
+3.78

12

13
РАБОТИЛНИЦИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ДЕЛОВИ ОД ТЕАТАРОТ, АДМИНИСТРАТИВНИОТ (ДРАПЕРИИ) Е ИСТО ТАКА РЕШЕН ПОРАДИ РАСПОНИТЕ СО

14
+0.00

ДЕЛ И ДЕЛОТ ЗА УМЕТНИЦИТЕ Е РЕШАВАН СО МАСОВЕН КОНСТРУКТИВЕН СИСТЕМ ЧЕЛИЧНА РЕШЕТКА.ЖЕЛЕЗНАТА ЗАВЕСА Е

6
-3.78
СО СЛАБОВИ - НАРЕЧЕН COBIAX СИТЕМ.ОВЈЕКТОТ ОДЛУЧИВМЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВА 5. ПОД ПОД СЦЕНА МОНТИ-
ТАКА СО ЦЕЛ ДА СЕ ДОБИЕ ОТВОРН ПРОСТОР, ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ПОЈАВУВАЊЕ НА 6. ПОДВИЖНО ПЛАТНО РАНА НА ПОСЕБЕН МОНТАЖЕН МЕХАНИЗАМ МЕЃУ
2

-7.56

СТОЛБОВИ А ИСТОВРЕМЕНО ДА СЕ НАМАЛИ СТРУКТУРНАТА ТЕЖИНА НА ОБЈЕКТОТ ЗА ПРОЕКЦИЈА НЕА.


9x27

5
10x18
10x27
11x18

2500.0000
ИЗГЛЕД НА COBIAX СИСТЕМ ВО ОСНОВА
ВАКОВ ТИП НА РЕШЕТКА Е
ПРЕСЕК 1-1
УПОТРЕБЕН ПРЕД СЕ ПОРАДИ

15
10x18
9x27 11x18
10x27

РАСПОНИТЕ НО И ПОРАДИ
МОЖНОСТА ЗА ВМЕТНУВАЊЕ НА

6
8
ДРУГИ СЕКУНДАРНИ ЕЛЕМЕНТИ

11
4

10
7

НА ПОДКОНСТРУКЦИЈА МЕЃУ

9
САМАТА РЕШЕТКА Т.Е ЕЛЕМЕНТИ
типичнo димензионирање изведба на плоча КАК ЖЛЕБОВИ,ДРЖАЧИ,ШИНИ ЗА
16

ЖЕЛЕЗНА ЗАВЕСА И КАБЛИ


27

+10.36
10x27
11x18
17

ИЗГЛЕД НА COBIAX СИСТЕМ ВО ПРЕСЕК +8.50


+7.56
ИСТО ТАКА ГОЛЕМА УЛОГА ИГРА
+3.78
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА
24

22

9x27

СВДТЛИНАТА
10x18 9x27
10x18

И ОСВЕТЛУВАЊЕТО НАСПРОТИ
СЦЕНАТА
23

18
25

26

САМАТА СЦЕНА ПАК Е РЕШЕНА


ИСТО ТАКА СО РЕШЕТКА ОД
20

ДРУГ ТИП- ПРАВОАГОЛНА НАМЕСТО


+10.36

ТРИАГОЛНА ТРОПОЈАСНА РЕШЕТКА


+8.50
9x27
10x18
9x27
10x18
+7.56 ИСТО ТАКА МОЖЕ
21

+3.78
+5.58

+3.78
ДА БИДЕ ИЗВЕДЕНА КАКО КАСЕ-
+1.80
ТИРАНА ТАВАНИЦАВАКОТО
19

иѕведба на ѕидови со
+1.20
+0.00 РЕШАВАЊЕ ОВОЗМОЖУВА САМАТА
cobiax плоча во пресек
+0.00

ОПРЕМА ДА БИДЕ ЗАДСКРИЕНА


-3.78
акустична изолација
ВО КОНСТРУКЦИЈАТА, КАКО И
-7.56
ВМЕТНУВАЊЕ
НА КАБЛИ И ШИНИ,РАЛИЧНИ ЖИЦИ
ЗА КАЧУВАЊЕ И СПУШТАЊЕ
ПО ВИСИНА
COBIAX

ПРЕСЕК 2-2

10x18
челична решетка

9x27
10x18
9x27
решетка

10x18
9x27
+1.20

10x18
9x27
cobiax плоча

Масивни ѕидови
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРЕСЕЦИ со cobiax

ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА
С
СИТУАЦИЈА - 1. ПРОСТОРИИ ЗА ГРЕЕЊЕ
1. ПРОСТОРИИ ЗА ГРЕЕЊЕ
И ВЕНТИРЛАЦИЈА 56M2
И ВЕНТИРЛАЦИЈА 56M2
2. ЕЛЕКТРИКА 25M2
2. ЕЛЕКТРИКА 25M2
3. ГЛАВНА САЛА 550M2
4. РАМПА
4. РАМПА
5. ПАРКИНГ ПРОСТОР 9570M2
5. ПАРКИНГ ПРОСТОР 9570M2

број на паркинг места : 236


број на паркинг места : 224

помошни скали КОНСТРУКТИВЕН СИСТЕМ

принцип на АБ скелетен
конструктивен систем
КОНТЕКСТ И НАМЕНА
4 вертикални 4
комуникации за движење

АБ СТОЛБОВИ СО
5 ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛИ

рампа за автомобили
и двиижење на ниво

РАСПОН НА СТОЛБОВИ ВО ПОДРУМ

2500.0000

рампа и лифтови
под сцена

2 2 АНАЛИЗА НА ДВИЖЕЊЕ ВО ПОДРУМ


1
АНАЛИЗА НА ДВИЖЕЊЕ ВО ПОДРУМ 1

11x18
10x27

11x18
10x27
10x18

10x18
9x27

9x27
(ПРВО НИВО )
(ПРВО НИВО )

5
4

1 2

11x18
10x27

10x18
9x27

2500.0000
1 2

11x18
10x27

9x27
10x18
ОСНОВА НА ПОДРУМ
ДВИЖЕЊЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ ДВИЖЕЊЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ
ОСНОВА НА ПОДРУМ ДВИЖЕЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НИВО -1 ДВИЖЕЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ
ДВИЖЕЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ДВИЖЕЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
НИВО -2

ЛЕГЕНДА
1. ВЛЕЗ
ЗЕЛЕНИЛО И ВЕГЕТАЦИЈА

2
2. ЛОБИ 480М2
ЛЕГЕНДА

2
3. ГЛАВНА САЛА 896М2
4. ФОАЈЕ 203М2
5. СЦЕНА 680М2 1. ЛОБИ 480M2
6. ПОМОШНИ СЦЕНИ 2*125М2 2. ФОАЈЕ 96M2
1
7. ПАСАЖ - TIMELINE HALLWAY 83М2
8. ТОАЛЕТИ 65М2 3. ГАЛЕРИЈА - ЛОЖА 245M2
9. КОРИДОР 51М2 4. СЦЕНА 680M2
2 1

24
10. ПРОСТОР ЗА ПРОБИ 48М2 5. ПОМОШНИ СЦЕНИ 2*125M2
9x27
10x18

9x27
10x18

9x27
10x18

9x27
10x18
11. ПРОСТОР ЗА ШИЕЊЕ 18М2 6. TOAЛЕТИ 65M2
25 22 12. ПРОСТОР ЗА ПЕРЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ 20М2
10x27

10x27
11x18

11x18

11x18

10x27
11x18
10x27

13. ПРОСТОР ЗА МАТЕРИЈАЛИ 20М2 7. ПАСАЖ - TIMELINE HALLWAY 83M2


14. ПРОСТОР ЗА АЛИШТА 29М2 8. МАГАЦИНИ 70M2
26
27 3 15.ВЛЕЗ - БАР ЗА УМЕТНИЦИ 328М2 2 9. КОРИДОР 51M2
21
16. ВЛЕЗ ЗА ГАЛЕРИЈА 153М2 3
10. АПАРТМАНИ ЗА УМЕТНИЦИ 335M2
17. ВЕТРОБРАН
18. ГАЛЕРИЈА 1090М2 16. ВЛЕЗ ЗА ГАЛЕРИЈА 153M3
20
19. РЕСТОРАН 300M2 17. ВЕТРОБРАН
23
20. ЕКОНОМСКИ ВЛЕЗ 46М2 18. ГАЛЕРИЈА 1090M2
21. КАФЕТЕРИЈА ЗА ВРАБОТЕНИ 274М2
18 4 18
4

1
22. РАБОТИЛНИЦИ 214М2 1
1 1
23.ТОАЛЕТИ 98М2
10x18
9x27

10x18
9x27
10x18

10x18
9x27

9x27
+0.00 24. АДМИНИСТРАЦИЈА 216M2 7.65

25. АДМИНИСТРАТИВЕН ВЛЕЗ 18M2


10x18

10x18
9x27

9x27
10x18

10x18
9x27

9x27
16
26. ГАРДЕРОБИ 50M2 16

17 7 27. СТОРАЖА 36M2 17


8

7
број на седишта во приземје : 1036
7
број на седишта во галерија : 164 6
11x18
10x27

11x18
10x27
8
4
19 вкупен број на седишта : 1200
5 5
11 12
6 6

АНАЛИЗА НА ДВИЖЕЊЕ НА ПРИЗЕМЈЕ


9 13
9
9
8 АНАЛИЗА НА ДВИЖЕЊЕ НА ПРВ КАТ
2500.0000

2500.0000
1

8
10 2
24

9x27
10x18

9x27
10x18
14 25

10x27
22

10x27
11x18

11x18
1
26

9x27
10x18

9x27
10x18
27 3
21

10x27
10x27

11x18
11x18

9x27
10x18

10x18
9x27

10x27
11x18

10x27
11x18
20
10
23 2

15 3
18 4
4
10x18
9x27
10x18
9x27

+0.00
10x18
9x27
9x27
10x18

16
18

17 7
8

9x27
10x18

10x18
9x27
7.65
11x18
10x27

9x27
10x18
9x27
10x18
19
5 16
11 12
6 6
17
2

9 13
9

2
2500.0000

7
10 6

11x18
10x27
14 4

5
11x18
10x27

9x27
10x18

15
8
9

2500.0000
8

ДВИЖЕЊЕ НА ПУБЛИКАТА
ДВИЖЕЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ( АДМИНИСТРАЦИЈА )

11x18
10x27

9x27
10x18
10

ДВИЖЕЊЕ НА АКТЕРИТЕ
ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ ГЛАВЕН ВЛЕЗ ЗА ПУБЛИКА ОСНОВА НА ПРВ КАТ ДВИЖЕЊЕ НА ПУБЛИКАТА
ГЛАВЕН ВЛЕЗ ЗА ВРАБОТЕНИ
ГЛАВЕН ВЛЕЗ ЗА АКТЕРИ ДВИЖЕЊЕ НА АКТЕРИТЕ

ОРИЕНТАЦИЈА И ОСЕНЧУВАЊЕ

АНЛИЗА НА ЛОКАЛНИ ОБЈЕКТИ

ОДБРАНИ ТЕМИ ОД ОБЈЕКТИ СО МАСОВНА ПОСЕТЕНОСТ

СЕМЕСТРАЛНА ЗАДАЧА : TEATAР

ФОРМАТ
ПРОФEСОР : M-P АРБРЕША ИБРАХИМИ

СТУДЕНТИ
ЦВЕТАНКА САПУНЏИЕВА
ТАМАРА БОДА
A2
М=1:200