Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр


2020 он 2021 оны 02-р сар 2021 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах мян.кВт.ц 12,757.17 11,640.00 12,013.81 103.21% 25,808.55
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах мян.кВт.ц 83,968.05 81,141.00 90,769.34 111.87% 196,023.54


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах мян.кВт.ц 314,824.84 307,063.00 352,996.63 114.96% 773,077.25
4 цах мян.кВт.ц 33,779.30 23,725.00 24,143.99 101.77% 50,481.35
"ДДЦС" ТӨХК
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах мян.кВт.ц 15,073.42 14,739.00 15,372.00 104.29% 33,276.24
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах мян.кВт.ц 21,285.20 22,940.00 24,728.20 107.80% 53,133.60
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах мян.кВт.ц 2,221.26 3,136.00 1,552.55 49.51% 3,563.69
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах мян.кВт.ц 21,767.71 20,165.90 20,279.59 100.56% 43,730.14
9 УХАА-ХУДАГ цах мян.кВт.ц 3,035.60 4,001.60 3,120.61 77.98% 5,589.54
ДҮН цах мян.кВт.ц 508,712.55 488,551.50 544,976.72 111.55% 1,184,683.89
1 дул Гкал 35,966.00 36,212.00 33,885.00 93.57% 77,447.00
"ДЦС-2" ТӨХК
2 дул Гкал 312,866.00 329,760.00 321,550.00 97.51% 748,559.00
"ДЦС-3" ТӨХК
3 дул Гкал 475,058.00 491,671.00 467,013.00 94.98% 1,077,416.00
"ДЦС-4" ТӨХК
4 дул Гкал 83,446.00 81,868.00 82,131.00 100.32% 180,066.00
"ДДЦС" ТӨХК
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 75,244.00 76,052.00 78,025.00 102.59% 170,745.00


6 дул Гкал 42,000.00 40,500.00 41,200.00 101.73% 93,300.00
"ДБЭХС" ТӨХК
7 дул Гкал 11,641.23 11,690.00 13,943.30 119.28% 28,411.12
"ДзДЦС" ТӨХК
8 дул Гкал 22,996.17 20,693.05 21,691.21 104.82% 50,390.73
"БНДС" ТӨХК
9 дул Гкал 11,711.80 12,250.00 12,795.53 104.45% 28,767.08
"НДС" ТӨХК
10 дул Гкал 5,453.70 5,500.00 5,258.00 95.60% 12,067.30
"ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 11,433.03 6,735.11 7,126.43 105.81% 14,913.63
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 7,235.80 9,716.87 8,033.40 82.67% 18,834.00
"УЛААНГОМЫН ДУЛААНЫ 2-Р СТАНЦ" ТӨХК дул Гкал - 7,500.00 7,887.60 105.17% 16,843.20
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 138,609.00 136,775.00 113,278.00 82.82% 275,419.00
ДҮН дул Гкал 1,233,660.73 1,266,923.03 1,213,817.47 95.81% 2,793,179.06
1 цах мян.кВт.ц 351.30 350.00 33.51 9.57% 169.46
ДИЗЕЛЬ

"ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/
2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах мян.кВт.ц 154.00 150.00 15.70 10.47% 46.30
3 АЛТАЙ сум /дизель/ цах мян.кВт.ц 28.64 29.00 25.29 87.21% 45.60
ДҮН цах мян.кВт.ц 533.94 529.00 74.50 14.08% 261.36
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах мян.кВт.ц 4,429.56 4,970.00 5,037.78 101.36% 11,086.42
2 "ТАЙШИР УЦС" цах мян.кВт.ц 2,757.84 1,344.00 1,367.94 101.78% 2,877.54
3 "ГУУЛИН УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -
УЦС

4 "БОГДЫН ГОЛ УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -


5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах мян.кВт.ц 0.84 - - 0.00% -
6 "ХҮНГҮЙ УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах мян.кВт.ц - - - 0.00% -
8 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах мян.кВт.ц 10,891.39 11,972.26 14,159.05 118.27% 29,334.95
СЦС

9 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах мян.кВт.ц 13,158.90 12,071.65 15,212.82 126.02% 36,815.33


10 САЙНШАНД СЦС цах мян.кВт.ц 14,288.27 12,806.79 15,427.43 120.46% 34,991.95
11 АЛТАЙ сум НЦС цах мян.кВт.ц 24.40 23.54 19.81 84.15% 45.89
12 "НАР НЦС"ХХК цах мян.кВт.ц 1,421.82 1,174.09 1,301.32 110.84% 2,255.18
13 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах мян.кВт.ц 1,396.28 1,259.17 1,336.37 106.13% 2,326.80
НЦС

14 "ГЭГЭЭН НЦС" цах мян.кВт.ц 2,434.64 2,048.53 2,049.00 100.02% 4,007.62


15 "СҮМБЭР НЦС" цах мян.кВт.ц 1,502.74 1,237.37 1,503.39 121.50% 2,948.25
16 "БӨХӨГ НЦС" цах мян.кВт.ц 2,431.00 2,003.29 2,375.78 118.59% 4,337.34
17 "ГОВЬ НЦС" цах мян.кВт.ц - 4,055.08 3,556.34 87.70% 6,577.09
ДҮН цах мян.кВт.ц 54,737.69 54,965.75 63,347.03 115.25% 137,604.35
дул Гкал 1,233,660.73 1,266,923.03 1,213,817.47 95.81% 2,793,179.06
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.кВтц 563,984.18 544,046.25 608,398.25 111.83% 1,322,549.61