Вы находитесь на странице: 1из 16

]T'ORMUL,A.

UL DO-

OFERTANT
SRL,,APS Service Grup"

EXPERIENTA SIMILARA *)

1, Denumirea gi obiectul contractului: Ter,lyrunfi petroHl Aopor no )'narlaM My Kompar


(6pycuarxa 6cn, 8cvr)
2, Numdrul gi data contractului Nr.304 din 09/119/2018
3. Denumirea/numele benefi ciarului IIp utwap wt Kotwp um
4. Adresa beneficiarulut z.Konpam, Tpemtnxoa'u 36
5. I ara Rep ublica Moldova
6. Calitateain care aparticipat la indeplinirea contractu,lui anteprenor generul
(sra noteaz:d opfiune,a corespunzdtoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (liider de asocialie)
antreprenor asociat
subantreprenor
7 . Y aloarea contractului exprimatd in moneda exprimatd
in cale s-a in echiva
inche,iat contractul dolari SU.A,
a) iniliala
(la data semndrii contractului ) 6 9r4 974,48 406163,22
b) finald
(la data finalizariicontractului) 6t 914 974,48 406 763,22
8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora
solulionare: ,A/z

9. Perioada de execufie a lucrdrii (luni)


a) contractatd 12 (luni)
b) efectiv reahzatl" 12 (luni)
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacii este cazul), care va lr Iinut
bazd de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nz
10, Numdrul qi data procesului-verbal de recepJir: la telminarea lucr[rilor 01 di
06t1U2018
1 L Principalele remedieri gi completari inscrise in proc,:sul-verbal de recep{ie u
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul igi susfine experienta similard, r: ret-erire
mod special la suprafele sau volume frzice ale principalelor capacitAti $i categorii de I ran
prevdzute in contracte .

Ofertant

(semndtura)

*) Se completeazdfise distincte pentru fiecare contract, care este necesar sd 1ie confirma1, prin prezen
contractului de antreprizd sau subantreprizd, precum gi prin procesul-verbal rle recepfie. la terminarea I r[rilor
I'i)(lVJIr\l'CTB llH I.IbIE 3AKYIIKII

AOTOBOP nOAPfl lA l, ,9il4


o :jal(ynKe nocpeAcTBol\ OTK blTbtx ToproB

T
1i_0_{__t>- (rx ir,v!.:.+*Z.Qi!-9
(nynuqnn nfi, L ye3A)

'l Aorotltl- i,;


. C'ropoiti,i AOfO
i Aoi-oao :ji..1l(JlnqeH Bcreilel
laci r,'lulrrli loi-Oiior, B/e IlpolleAypbl JD I x ro6.rroe Ne -0J l?99-- or 'le 06 201 B

r-i r:tttr,laOltlt r',rvr I i(cril pil r


i Lral.^r,.ll F:f iIrnt, --tl!' iOUefO OpfaHal
\r revrrvrr'l i I t4ii Silf(:ri la
;,.f.i1ei1hi'r. il
c Meo i uliii^(j,'\ileilkli l\4Vn. KOfUPaf
rl i I /t
(riacer rcri.t iririi,1 /l ii(l
i(r i
.r

e-mail: comLaLptxne!
Yr. * -lS.QlErir(Qgl,-i,-,.j -0 ?9
r(Qgl'-. Tere4)oll; , QaKc:
poBaHHL:i B- l"OCyAapcTBeHhofr perHcTpaLlkloHHot nan
3aperhcl pr,rpoBaHHL
or <_2____ ___2. ___?i, roAa, B nhLle __ ._ at r
(eaMi,rIlL,1/l flM5l /l
l,lMit h /l.r...i.i,locTb pyKoBoll,4 eilt)

iJele{rt,riiril:pa, c
B Kti.ic'cr-ne iJele{tt,t oAflofi cl opcHbl, |'4
- Ser
(narrr trli:iiCAflrr ifre 3Kl ir)r'l tlqecKoTo onepa t opa)
i fre 3K0r

r))lq]e iilli:i,r ll
c Mec'lollnl())qleiitli -_-==-- MytL:_
rlil nfl/tlKi.,
(Hac0ltellril.rtl yl lK i

vn Jl ):4i--., reue$orl: - -068100584-,-,$arc e-mail: l. ru_,


n 2018
3Jpc r;icr'l)rr poRaIHi
poRaI H i r,' it l-ocy4apcTBoli,ioi perhcrpaL{iloHH( 4ne -tare, sa Ne -aPscomrat@ma
cf ll-lbl14 /,.,;,
yf lOi ii1i)i'hO.icf / r)1 iJOl4l eltbllotl ll-;fi le rlL-HOCT14: pa3peL CHfi rirla __,cr (_)--201 :rr rnf iila rla adiri
,[4qet :,!it i:l r QJ-[ ]!i4 q lofq | i\1,- n a illn nruL
r
)bl[]ili,iioe . _llr,qqr r , ,1n;r Br4ArlB AeFTenbHocTl4 -consl
)

s cijitiiir,:rriiiir rrrgir e:..,-it, itistalstii si retcic li:hrrico-edilitare, r€ )ons ru ctl


rrrgir,e: I

!lp-gqig,, ii,_iQ_ -:,


B flhuit) __ llP-Pqig' B Kaqi-)c-r-8e AHpeKropa
((Pat l l']. irril 14 lloflX(flocl b py(oiloArTenF)
((par,1l,]r
l'lo,r1P:,;,t1 ;1 1;:, c ll;)!i : ,r 0iOpc)llbi,
a:, C
2. [".| 1Ji:l.livie |I flOIO(.i.;.,::
Aoro(j
lo4pltl'ltlt< p6naYe
o 6 ff s / e i rr I u r, I it o r H 14 r b pae rr D', *T-e" KylU f'!i OC rnoHr flopor no y][H UAM M H

"[ VCI.{:
Ilor l-,Jq 1 Q,v-"...,r,. r, Ij4-QaM.L
vcq r.i;a-B-qlU
IJ.q-l xq? lirLiy,utult l:
(Kp;i l r(0e uI 14ct.lh i4.
)KOI.O npoeKTa, c noApo6HocTFMt'l ( BblnonHe
Kor cPV {5a$g1-1
TaK)iitl 0 liCi,iCTiryl'lr, MH r npeAnHcaHilflMt4.

onl CHH'I
caH|/lff A( a
ll,1 fL;i,,,it,tt
at. lg 3j-,-q9.2P19 c MoMeHra nol,,n
tlOilyt \rilrlil ll KOl/l pir6clot 0eneQnquaPoM - PacnPe enHTenb

KpeAt: I O,J,
3!l
rii lhreJ tbHbli4 nopnAoK AeflTenbHocrf CTAN CR€ BVl

cncl{}'ru irlrx
Z'i) [ibl3
i.),) Iir)l l(rli(' I'u1,.'1€ fi iC i,i,l,i i:j;lOaia-i rJ'li) ( O pf i.ltl 143OBa HH blX nposco|o3oB oTpacj-ll1 ila
pi?i-.1:1cr14 aLl!1oH\
'ipo:)'i€ ...,'..'; bl ..' ir.i't- ir I Il:lu i jiI oriI r.,'Lj:Ir l tr 14 n paBocyA14R h ana reHrspanbFioTo noAptlAgt4Ka Bcflepg
er.,.... ...'.. i.lX
rtCr'.[)-l rr,lriir,, llpt)i)iliiril,ri,i), ! SKoHoMIq onepaTopa, KoTopbl14 RBnFeTCF
[-ef le pi:i:,.;, ]i : i Jl;)ir jjr,.
Lrl i,iijli)i.1, ..'Tt],4(: r : rlOtr lelli)(ll tl:i lja:i i)COAOflhMof CHnbl fiyro14 HenpeAB[Al,rMoil n HeBMe EMOil B

![)e:lL]bi'riliirlOlr . , !, l,i i ()ilCpiljlprit)l , liOApnAqfiKa;


ilr1l'y'i.1.1,
C) irJli4Ui ir rfl KJ r7r ;1,1 ;i!ri-i.l'(i,4X (lllitltl ()i):)tl tlpengTCTBy loAeHillo B BblRor]HeHnu Aevc
TeXlfVltitiCi(,'1X f)Cf JlfiMer -i.r lr';;lO)1(tlrl/1vi'lat,,1h'ieCKOfO 3aAaHHff;
a,l aj:ft).,i; ltrlX;c, :l;r:i, iipll3iririli:r,i .1 31li{oliHblM OpfaHOM
AAT
:J li a. (.i f r..l0l-ti) ,,.t,rir,,tartrl1Oh4)/ ,;.i(1, ill,txe Hiln 6eneQl vta [-orepanururri noApnl]!14K fl TAHABN
Bt)lilonijeiirrc l)irocl l,.:l ,,rcliclopblX i4X'iaile 1,1 lla {lpoK 14 B R KOropoM Eiere$nqrap cqilraer xoAt4M Ha
COXpalleHHe paoor TA AT'TA
Bpei\i,l ill-rrr'l j ii ilciLlil0l,, 'j:i I i'f repaJlbllblil f lc/lD!/1tl14K 06ecne\] 3aLJi.1ry 14 t4M

oOpelst:r,: l\illi ()il 3l'o,i1 r :.r:ilOij)liKFJe'[ctj 6r]i,::(;l'1t{ilap. flononHff nbH pacxoAbr BcneAOTBhe npfi ocTa NEHH' T

KOTO[)!rr(: liiJai]l I e ]lei)! . r:'r'i,iil tlOiipfipqpl(, LrilIl€thBaeT 6eneSUt


3 ,l f li,r; 3itBo[r.-,.:ritl;i [)a0ol' [-ericpa,luHi,lt4 noApFAt{ Lqaer FeHeQnqnapy, L{To Bbln HeHbr yc
n pt4 eM K!1, :r0l pilujhB?!, (.1-r:j i:l i-J l(o tui tlc014 h, I a ocltoeax ru
r I AoMneH hq 5er-reSnqurapto3blB KOMt4CC

Tlp14eMi(c
,t ll iril ijCllO.J::. t r.r Jlr.rR;rvi*;,luij i ll,llSilpxqaOql4x C:rtVt? V1 F,OHCTa-faqfifi, BblnOllfieh tbre lla
:: i.r.)(rjIlo/lclii, Jll'1 /t. no|J4fr A,rltl yB(
f'rr:t,e'q.rlri,.ri::i) '. i.ii)rllil:li t KoMr4ccr4t4 no npreMKe. B cn ae ecnv NAT

!01 Llilr,ir:;i;ri(,',r(-l h tt( i,ir'l l,ci\OcTali(l ,1 ilelci<t-st' o llflx c ci l-cHep;3nbHoMy noAptAtl14Ky, C AHOB

cl)oi(a r,.,. jil,,-,'irrii(l (. '-r ltl c3i.lQpl.J.rclilfl ,t /:1t..\ \'cTpaHeHhF y()faitoBJreHhF n!1KI3fiAaLlhtl DCeX H(JAocTaT ,4

Fno
Ae(pelil-;:, il,) I riLli-rlv/ I ,('1,/ icliejlllj ::ri-,'r-(. IIO/lpUAtlilKa 6eH af) e)O3blBrSeT KOMt4Cct4l0 nO RpileM Kopr

liL)i/r(:i\li.le ),CL:,ii3l3Jll, 13i , r ,.i,-ltltllllier:t;'te 1ll,()Cl ll COOTBeTCTB T onHfiTenbHol4 AoKyMeHTaL{refi eficrByto Mt4 ,

p-ffld[,iL-lriiili',irl h C i , ].'zi'.crlrl,l;ii\4!4 ilO ll;)itlBOp!. B ot' r(oHcT,araLlhri 6eHeSrqrap ANLA


pa34en btx
OlKllOl-lief IrlJreMi(! i j .;i;li.rl(3 Mc)i(el i)(:-',lreClBntlTbCfi 14 B ftili4 sr/314qecKH t4 QyHKLIHoHanb

Ji . *':L,,lri4..rC-fb pa60T H o,i |)rinaTbl


I ;i4lr,iO.'l ,. i;liLrirl llO Cl iiC.'il lJlLrClBy-MOHTaXy, C;rAbjlRlOJltlX npeAl/eT ltou I

OB ,(jc I TblpHaAI]aTb cfl eBt


A-e[.bjt il..l1€!],:-li,-::; I'rQf iAats$j(l'r:\ IeqF. 48 6aHoB' rafl HAC):
itc)r - 31j7, ''.':2-,A?- (rpt,4 nlrtltlt,toiia rphcra ceM
Nc'1 RTb TbrcFq ABecTfi CeMbAecffr
JlceB, U'.1 oil:ii)u,
rlsl[.,]i:11 .353{j )'i, tl0 (r p uilvl h.llll li c ll ii n fl rbcOT Tpl4ALlaTb TrrrcF g ceN4 bcoT oAt4 H) MOnAaBcKl4X
hn UO

.:.,r:ir,4i4 30 Jiti.), le noAnHCaHil 0 BbrflorlHeHHblx pa6oT H yT )i(AeHHe ero


'i.2 Llii,)a'la il fi.fC.J

:ar,leAnrTenbHo nocne npoBe VN KV

M, ECn f n NQA )Ka rlpoAJreBaeTcfi no pa3rlHLlllblM pt4tlhHa HOB


ly AL\vlv1 [,,:, 1:,\:Vt
i4 I i f43pO i]rp f\4,

CCOOeir;,,.1-,-lil 3("rlli;',ri::(' IOiJf,'iO)Kr]i:rl C lap)8, CTOI4MOCT Pa )f He CoCTOfiLI-l14X B CnopKe, onnaq L1 IUI

l'r€)i331\1r.;;ilii ,( ii'rf lO
-; .: .' l. I oilo,J [.,',]li,l cril/iIr::l t tit, 3aBeplueHHblM ,nrlcaHHn KOMt4CCrer no np KCR
r-i,,)irtii.. i tir itr rr);1 tlpt.c,. r,-, l't Bepxqr\afi)Lt:ilfo,
qTo pa6oTbl 6blIl nHeHbr cornacHo AoroBopy.
(oHtlblM nonoxeHhFM. onnarz: reAHilx MM,
i.:, (.),.-;,i!Ot t} j rl.Ir ir[ri'4elr'1l(ii oi)/' il('c f BnffeTCt cof
:jii;llOj-iii(r'irri;:,i.r Eetie; i,.i,,i.1j,Olvl I tilc;":,,t. l()l.riy IlOAptAq14
.
lt. IroflHeHHble pa60Tbl ir(, c Orl;]Bfl
'4
,:(.';,r1,: .. :. \,r,';l l. :,.,i ;., il.1 i-t'l'il j I i l.r.il i l-,.4 4J,4 (14, i-. r i

5, !'.o;.t [.reKTlaPoBKa cTOH c lr AoroBopa


l) i Ilj,,i (Jfl!riri .. Rr. Oi4l'/iOcTb AorOBopa oTHoOtll eJlbH .."
rorT{ii iieooxc;1r,,.''tt llLiecTr'1 143MeHeH14 J

lilJl!l y',lt;iiLr.l,i:iillll r t.i)lri;,i coe Jlroil[iio ] IloIloxeHhR f'lop


C: BH x aKTOB B Oonacr|4 Tocy lHbrx 3a

pf fjlCli'i'Jri l'!'i:1rCtl{|'4X 1 :j,i/\rli( (Oppen-hpCilKrl CfO14MOCTh AOf


,
focyAapcTBeHHO14 3aKynKe.
u. l-eriepafl!,1,blH noApnAqHK H acn Erbre cy6noApnAqrKH
trloTpel'lHbl€ B AOroBope' B cpoKH, Hbre
.J,1 I i:tie Parrrr:' i tri:/rpR/l.tytK BL,ifli)il, juer Bce paoorbl'
,i Ii K39€.CTB8, COOTBETCTBVKJ flon M
r.'alillri\', ; 1*i;u...,KJM ,t,Ji,r(jili4il |lrcli i h r'paiQl4KoM B
lii-lllC'i il;n ri1, ri ilOpl,iir, . ,r,,i- X ii(tOii i'l iri,Lll):iLr 10fO AOIOBOpa' B Cy6n 9Ae,
i.' :i l.; -'r )/tt.re ,-,-;,iil ;,[rcTh pa0cfi'1, i] olfloLleHrh KoT arKJlfoqeH AotoBOP' BblnorlH
r ;( /lO.t))KO11 I pL)l \(;T ::tj :4'I I 0e Ie(f nqnapy
K Cr pacfleBblx cy6noApgA\l14KOB
|-Cttep..;;, rir.. ill.'tl P
1,4
l f

Oiitl [:]r,ii,l'.1 Lt,


,. i(r pflllqHK o6F3yeTcF coooularb,
. tan
i:-:l€:.,,i i,iii.i ,r ;l3lri,: ,: * r- /r'jl1:lir:i:r L'1 ;. ,:C,leLlirlX Cy0noApFA KOB
.., ri I j-_rJM pir;i _ ,i .'rfrol iiii OClt-!.:1lr14f1 Cofna[UeHilfl He t4T roF npeAMeroM cyonoApFAa
qua pa
.; .t.tu-l ir ui)ii:r.: l-'Jrircrila rellepanbH ron llprrAt[4[(a n 6ene{u
.l
fi0()d,iLt,ii:1,' i*l /liifl BblnOflHeHhtl priblx pa6oT, npellocTa0rlF(: lcff i ieqbLl l/'l B
i . i,.;;i AOK;/1, - , r lli,;ri
tj ',-;JeX YR C)r..rl(i4, yCTaHOBneflHble B AOI nocpe/l BOM
\;',,, rG i e lCi . .i,: tttQ llCl.ii,,.rl ,,r.{ii 3K3eN411flFp
i)i.],-:ll',lt-r:r:
OOltli,' r.' ' l,irii,rrrili 13.,il, ir flirirri O6tlicCi ;ii-r,l,:riX p36OI,
; l, ,i:)llptll{-ll'ri, r)r)il ;!ClCit tlblilOnH'lTt) pae y u cpoK14,
ycl alloBn€llllbie i ,riof oEo noA
; i. ILrii,l)ij)r yMeH'l to
!rr,r.,crrr' /]l ii :l:oi ,) Orl oofi3yeTcn Aill-t) npoeKT, hCnOrlH!4T€IIbHylO
k1

rir)(i()l Ii.:r,ri ;,i, Oi BL:1 heM


il(ljjC.r,,r'r:r;r )i llrli'i(lT,i) - i:r;i rljprvie.l'T-:'rRrrr,l 'l iiKfOLl B CTpOfiTen l'axNe oH oOR3YercF PYKoBoAt4 Bbl

I: 3a COOI]iol.'iili|4e[4 nopffAKa Ha e ocyl.qecTBngeTcff AeflTerbHoc


llOlOcilf;l,i),,{ iAO0l t tL:;i,
''
['eHepernbHoro noAPnAqhKa' acnpeA
i .i i ioKYMei i
\'t,,1,, llpC/1OO-l-ilt r€rlilSll E]

c,rlel\! iv ti{lr, Iri c0Pario,,


IN VESTITOR IIp un a p un M)) H. Koulto m

PROCES

DE RECEPTIE LA TER

Nr 0l l611Ctl20l8

Privind lucrarea :

uu elwu. K'
Executath la obiectul:
VVC fazapuu, !t. fana4aua, -vn. ,flnn.vzcKqfl, !. Ko6a, vn. Koucouonbc Kon,
Oceo6oucden ue

In cadrul contractului de antreprizd nr.'-\04 din l6l istrat la Asentia Achr;ri i Publice
cu nr. din incheiat inlre llpunapun M: u SRL APS.-SERVICE
n, fl.1o.
ntru 7l uu u ynuq 6 J]4yH.

I . Lucrdrile au fost executate baza auloriza\i eliberata di


cu valabili te pina la

2. Comisia de recepfi a desfdgurat activitat tervalul de la ora


Fiind formatb c"

Preged intel

Capur f.K.

Membrii Co
KR.lr 'r
Tona.n B.II. - rex.uaaSop

3. Au mai participat la receplie:


flrpercrop SRL APS-SERVICE CI{UP IIpo
-fl.ro.
Anexa
| - verbal de recep!:ie la termina lucriri
din 16 l0 201

Lista pieselor din documentati si desenata a obiectului


is;a
care sunt lipsa n.complete.

,{upercrop SR.l- A PS-SER


flpouror fl.1O, GRI.JP
(Nume, Prenume) ( Fu nctia)

Tona,r B.fl Tex., HaAso


(Nume, Prenume) (Fu ncfia)

sr f.K. rr.tvH. Kon


Anexa nr.
I .- verbal de recep{ie la termina lucrdri

201

Lista lucrdrilor cuprinse in Documentafia cil Iacarc nu s-a respectat vederil


ulu

lr,rperrop SRL APS-SERVI


flpourox -f .fO. GRUP
(Nurle, Prenunre)

Tonan B.[]
(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)
INVES'f f 'T'OR |lputvapun MlH. Koupam

PROCES E BAI-

IN RI-,A I,I]CRARII,OR

Nr 02 tn 06/ I l/201 8

Privind lucrat'ca
T9 r;.y u1 u i.t p e.M g ry m d op o z u .l ;t u Ll 6 .u.l' H. K11,v pa
lrrccLrtata lu obiectttl:
u Medeitnn
l) i{opottcuote 6opdnpbt no mpom.l'op-1t 311t" to
!?p!! n - :! f g!19!!: [!!t
o6eda
2,1!.qpo,?!!1!_b!geqpdgI-b!lot/rp.o-ry.v!p)Mllq't!!
I 8 jn reg i strul Lq4gg!!349!!'-i i Publice
in cadrul contractului de antrepritlrn!!9! dil l5l
* nt.' di; incheiat inrre IIPuuaPun rv. m u SRL APi|-SERVICF- RUPen
Q,lp g ryry q p-q !!Pg!! P !tZ-;Io :
pgftrg Tex.uu4.y*1t pguonm doptti u .f-rtu14 6 y. yl

clibrerata di
l. l-.ucrdrilc au tbst execLltate in baz-a autoriza{
cu valabili

2. (lonrisia dc reccp{ic si s-a clcslisLrrat activitat irrte rvalul de la ora


[]iirrcl folrrrtrtd din:

Presed irrtclc ( otn isici

-9ryry,[,,K'

|lraloe il.[-, -' rex'uaaloP-

i. z\Lt rrrai participat la rcceptrc:


(;[llrl)
/\upcrtlop SRl. APS-Sl:RVl('lr
fllo
4. Constatirile cornisiei de recep[ie:
l)
din documenta{ia scrisi 5i desenat6, ca ia prezenlatd. au sau stln incornplc
picselc cuprinse in lista-anexd nr. l:
l) lucrarilc cuprinse in lista-arlcxi trt,2 nu a e:xecutatrl:
3) in lucrdrilc. cuprilrsc irr Iista-ancxd nr.3. I rcspcctrat prcve dcri le proiectLr I I

)F,Lll'lc: t'll)IltttLmb tihl t.'lo lltctl I lhtc )(t()() n] bl


5. ('ornisia dc leccptic. ilr ltrtla constatar-iltlr thcu

6. (lomisia de receplie nroliveazi propunerea fbc I 49,9 P.ti 4-t-9l.! u 9- 9! l,t12 Q1/IIJ9.!!-QI!.QJ,\

7. ('omisitt dc rcccptie recotnandd ttrtrdtoarele:


B t; rt 0 t t') t; (' n | \' u tt 1 Lt t
l l:t n J Ll G c P Lll L'} IttI( ) : () t t (t39.1;.n1 c1

71. [)escriclca obiectLtlui rcconrandat sprc l'cce plic


ObiectLrl cu ttumdrttl cadastral . adrersil postala
. corxpus din urmdt constru0!l I

. suprafa(a totald. , nurndrul de et-a.le -, . confo


supraf.ala la sol
certi llcatu I r-r i desPre rezu ltatele inspectari i bunu lui im il, anexat. la prezentul proces-ve I

8. Prcz-cntLrl proces - verbal. contindnd 2 tila qi ane e numerc,tate. cLt un total de 5 lll a lost
irrchciat astiz.i in 3 exenr lare

Corrisia dc rcceptic:

Prcseil i rrtclc Corn isiei

('apr,t l.l{,

N4cnrbrii t'orrisici:

J;ra ron ll.l , -rcx.HaaloP--

I'RANSNl ISA: PRIMI-IA:


II]t]N EF IC IA RU I,
l:XlrCtJl-ANl-l.J l.

I, ..A PS.SL,R VI(]fl [)r'otiuc l.l I I przvitp tz}-M vH. l(0M Pa'r
SI{ .\
cl ircctor
20rll
0(r

r. $.
Anexa nr
verbal de recep(ie la termina I ucrdri
| -
din 06 ll 201

I-ista pieselor din documentali isa si desenata a obiectului


care sunt liPsa ncomplete.

/luperlop SRL A PS-StlR


cRIil)

lqy'Jlryy3tll r{}l!, Kq.Y


(l.Ltnclra)
| - verbal de recep{ie la term

Nr, 0 din 06

[,ista lucrdrilor cuprinse in Documeqtat 'Iehnica ce n-au fost execu

llraperlop SRl. APS-SIrR


CRUP
( l'u nctra )

Tex. Ha4:op
( Furnclra )

3uy .,,1,!gt1 ylP? YJ_!, I!9 Nt

([ urrc!ra)
r.tcxa nf.
la prqces verbal de recepf ie la termina l ucrd ri I

Nr. 0 din 06 ll 201

L ista lucr6rilor cuprinso Documentafia Tphn la care nu s-a respectat p ederile


proiectulu

llrpercrop SRL APS-SERVI


CRUP
(Functra)

_er._tgAlgi_-__

3arta. Ilpnvapa vyH. Kolrpar


( f;unctra)
IN VES-ll1'OR IIp wrap un M)) H. Koupam

PROCES-V BAL

DE RECEPTIE LA TERldlN ITEA LUCRARILOR

Nr 03 20lt | 12018

Privirrd lucrarea :

T g ti lUyy_ pg.M,o_! ryL L olyo! !:t_)!L 4 !! 3 !1M : I{p t rygft


[rxecutatd la ohriectu | :

Maeasun lL Vxctnoea-l1o6eda

in cadrul contractului de antreprizil nr.304 din l6ll 018. inreqistrat la r\gentia Achiz
'atJrrpqm u SRL AI'S-SERVICE RUP o,t
cu nf. din incheiat intre llpu-uapun r4yH.
fr, fl.1O.
pentru fer(- u!u.:$

l. L,ucrdrile au fost executate in baza autoriza{iei nr eliberata d


cu valabil pina I

2. Comisia de recep{ie qi s-a desfbgurat activitatea i intervalr.rl de la orrt


Fiind lbrrnata din:

Prcgedintclc Comisiei

sp!' Lq.-

3"raroe fl .f. - rex,naa:op

3. ALr mai parlicipat la receP{ie:


/{npexrop SRl. APS-SERVICE CRLIP [lportrox
fl.1o.
4, Constatirile comisiei de recepfie:
l) din documentalia scrisa gi desenata, care ia prezentald,
piesele cuprinse ?n lista-anexd nr. l.
2) lucrarile cuprinse in lista-anexi nr. 2 nu au execumte:
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr. 3, nu au respectat prevecl<:ri le proiectu
5. Comisia de recepfie, in urma corrstatarilor fbcute, I ne: Htmb 8br

6. Comisia de receplie motiveaza propunerea tEcutd eHue ctn

7. (lorrisia de receplie lecomandb urnrdtoarele:


* Dlt.pl q r_N:LyoJltql;un lqgg),1lrylty49ylo oTxeplg

7r. l)escrierea obiectului recomandat spre recep(ie:


Obiectul cu numdrul cadastral _ , adresa po$tald __ , destin
, compus din urmdtoare construcIi i
suprafafa la sol , suprafala totald, __ , numdrul de eta.je _ __ , confo
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului im il, anexat la prezentul proces-ve I
8. Prezentr;l proces - verbal, conlinAnd 2 fi16 si 3 ane e numerotate. cu un total de 5 fi , a fost
incheiat astdzi in 3 exernplare
Conrisia de recep(ie:

Plcgcdintele Corn isiei

_ 3.nalon ll.f. - rcx.Haarop._

,I'RANSMISA:
P,RIMI'fA:
L]XL]CUTANTUI- BENEFICIARUL

SRt. ..APS-StlRVICtr CRUP" Protiuc flpvruapun nryH. Korvpar


director

20r8
lap | - verbal de recepfie la termi
Nr. din 20 ll

I-ista pieselor din documentafia risa si desenata a obiectului


care sunt lips4 sa incomplete.

[upexrop SRL APS-SER ICE


llpourox fl.tO, UP
(Nunre- Prenutne)
( Func[ra)

3raroe fl.f ,

( Func[ia )

flouvapa ntvH. Kopt


FuncIia )
1Nume. Prenume) 1
Anexa n
la ppoce | - verbal de recepfie la termi lr"rcrdri

Ntr. 3 din 20 tl 20t8

Lista lucrdrilor euprinse in I)ocume{rta{ila Tehnica ce n-au fost exec

[uper<rop SRL APS-SERV


flpoqrox,q.K). UP
(Nurne. PrenLrrne)

3,'raroe Il.l-.
(Nume. Prenume) ( Funclia)

3av. MYH, KON4


(F uncqia)
Anexa n 3
la proce$ul - verbal de recepfie la termin I u crdri rf

Nr. q3 din 20 I I 20 8

l,ista lucrdrilor cuprinse in Documenta{ia'feh irla la care nu s-a respectat


proier:tul i

[nperrop SRl. APS-SERVI


flpourcrc .fl.tO. RUP
(Nune l)renLrrne)

3raroe fj.[-.
( Funclia)

3an,t. flpranrapa vyH. Konl


( Functia)

Вам также может понравиться