Вы находитесь на странице: 1из 9
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE AREPUBLICI MOLDOVA HALMOHAJIBHBI OPPAH 10 HENOJKYMHOCTH PECIYBJIMKH MOJIIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE MD-2005, mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavril Bunuleseu-Bodoni, 26 Tel(373 22) $00 69, fax (97322) 820692, wo oni, ri ACT DE CONSTATARE nr, 44/24 mun. Chisinau 16.02.2021 Inspector de Integritate al Inspectoratului de integritate al Autoritatii Nationale de Integritate, Doina Popovici, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, initiat in privinta doamnei Sofia Jecova, primar naseutd la daa de satul Cismichioi, raionul Vulcdnesti, IDNP in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea domiciliata nr, 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafional de Integritate, a intocmit prezentul act de constatare, prin care, ASTABILIT: La data de 22.10.2020 in cadrul Autoritajii Nationale de Integritate a fost inregistrata sesizarea nr. 7963 cu privire la eventuala incalcare a regimului juridic al conflictelor de interese de cAtre doamna Sofia Jecova, primar in cadrul satului Cismichioi, raionul Vulednesti. La data de 29.10.2020, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 eu privire la Autoritatea Nafionald de Integritate, sesizarea a fost repartizata aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor, dosar numdrul 20200224006. Potrivit sesizarii, doamna Sofia Jecova in calitate de Primar in cadrul Primatiei satului Cismichioi, in perioada 04.11.2019 — 07.09.2020 a incheiat contractele de arendi a automobilului de model Audi 80 nr. 73 din 04.11.2019, nr. 15 din 03.02.2020 si nr. 54 din 07.09.2020, automobil care aparjine sofului acesteia Pottivit materialelor din sesizare remise in original gi autentificate de cétre Directia Generala Teritorialé Sud a CNA materialul nr, R-2/138 din 25.08,2020 si anume, explicatia doamnei Sofia Jecova din 11.09.2020, doamna Sofia Jecova Vasile, nascuti la data de confirma relafia de sof/sojie cu dl (EEE Totodata, confirma faptul incheierii contractului de arenda a automobilului in calitate de primar cu sotul acesteia din data de 04.11.2019, fri decizia consiliului primariei s. Cismichioi. Din materialele anexate la sesizare s-a constat faptul ci: 1. La data de 04.11.2019 a fost semnat prin achizifii publice de mici valoare contractul nr. 73 pentru achizitionarea serviciilor de transportare, valoarea contractual a acestuia find egala cu 3694,00 mii lei, termenul contractului — 31.12.2020. Contractul menfionat a fost semnat de catre doamna Sofia Jecova in calitate de primar al s. Cismichioi si domnul 2. La gedinta Consiliului s. Cigmichioi din 25.11.2012 prin pet. 8 din Procesul-verbal nr. 2 s-a pus in examinare subiect arendarii unui automobil pentru necesitatile Primarii s. Cismichioi, raportor doamna Sofia Jecova primar s. Cigmichioi. In conformitate cu Legea nr. 436/2006, Hotarirea Guvernului nr. 133/2013 si in baza concluziei comisiei speciale Prin Procesul verbal nr. 1 din 20.11.2019 Consiliul a hotarit prin votul majoritafii inc 1 Documenta in cau contin dtu crater eons, peut fn cad sistem de evident n000069-03, nesta n Repl de evden a operatonior edt x erate parca on gira cleared, a crore pot age tpundere cl, anata sax pel, Plus eau a eestor ie pate eect nua in base revs de Lege, 133 08072011 pind poe dlr cu aarp contractului de arenda a automobilului marca Audi 80 din data de 01.12.2019 i s-a stabilit limita parcursului_automobilului de 1200 km pentru o lund, 3. Prin Decizia Consiliului satese Cismichioi nr. 2.8 din 25.11.2019 cu privire la arenda automobilului pentru necesitatile primariei s-a decis Incheierea contractului de arenda pentru necesitifile primariei automobilul marca Audi 80 c incepind cu data de 01.12.2019. 4. La sedinga Consiliului Cismichioi din 27.01.2020 la care nu au fost prezenti 2 consilieri din totalul de 13, prin pet. 1 al procesului verbal nr. 1 s-a pus in examinare redistribuirea surplusului din bugetul pentru anul 2019, raportor dna Sofia Jecova in calitate de primar. Una dintre propunerile restribuirii bugetului a fost arenda automobilului. Consiliul a decis prin votul majoritatii arendarea automobilului. 5. Prin Decizia Consiliului s. Cigmichioi nr. 1.2 din 27.01.2020 privind redistribuirea surprusului din buget, Consiliul cu votul majoritifi a decis arendarea automobilului. 6. La data de 03.02.2020 prin achizitiile publice a fost semnat contractul nr. 15 pentru achizifionarea serviciilor de transportare, de citre dna Sofia Jecova Vasile in calitate de primar al satului Cismichioi si dl. [EEE valoarea contractual a contractului find 10924,14 mii lei, termenul contractului fiind pind la data de 31.07.2020. 7. La sedinta consiliuluis. Cismichioi din 18.08.2020 unde au fost prezenti toti consilierii, prin pet. 3 al procesului verbal nr. 5 s-a pus in examinare subiectul acordarii unei sume de bani, unde s-a hotarit prin votul majoritatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 si in baza concluziei comisiei speciale nr. 5 din 15.08.2020 distribuirea pentru arenda automobilului pentru necesitajile primariei pentru semestrul II al anului 2020 sumei de 11,0 mii lei 8. Prin Decizia Consiliului Cismichioi nr. 5.3 din 18.08.2020 privind acordarii unei sume de bani s-a decis cu vot majoritar acordarea sumei de 11,0 mii lei pentru arenda automobilului pentru perioada semestrului II anul 2020. data de 07.09.2020 a fost semnat de eatre dna Sofia Jecova in calitate de primar sid! EM prin achizitii publice contractul nr. 54 pentru achizitionarea serviciilor de transportare, contract cu valoarea de 3641,38 mii lei, termenul contractului fiind 31.07.2020. Obiectul contractului fiind automobil marca AUDI 80, anul 1991, culoare Albastru deschis, nr. La data de 06.11.2020, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de c&tre inspectorul de integritate a existenfei unei bnuieli rezonabile de fncaleare a regimului juridic al conflictelor de interese, prin procesul-verbal de inifiere a controlului nr. 635/24, in privinfa doamnei Sofia Jecova, primar in cadrul satului Cismichioi a fost initiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. Prin serisoarea nr. 04-24/5418 din 06.11.2020, recepfionata conform avizului de receptie nr, DS8000331686AS, doamna Sofia Jecova a fost informata despre initierea in privinta sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese si despre drepturile sale prevazute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate in temeiul prevederilor lit. a) ~ d) alin, (1) art. 20, alin. (3) art. 32 si alin. (2) art. 37 din Legea nr. 132/2016, au fost consultate date din registrele informationale de stat si anume, registrul informational de management al documentelor electronice al Autoritatii Nationale de Integritate, registrul declaratiilor privind conflictele de interese inregistrat in cadrul Autoritiii Nationale de Integritate precum si alte informajii si documente necesare desfisurarii controlului. Prin réspunsul din 05.11.2020 pottivit inserisurilor din Registrul declarafiilor privind conflictele de interese nr. 1 al Autoritafii Nationale de Integritate a fost indicat faptul ci, doamna Sofia Jecova nu a declarat eventualele situafii de conflict de interese apiirute in exercitarea mandatelor de primar in cadrul Primariei satului Cismichioi. Totodatd, in urma accesarii Registrului informational de Stat .Registrul_de Stat al Populatiei”, s-a stabilit cd doamna Sofia Jecova este sotia domnului aE IDNP ie confirmindu-se astfel relatiile de persoane apropiate dintre cei din urma. 2 Document in caus confine ae ex eater pron, pert Inst sisal de evident n 00006909, mein n Resisl de even al pertonio de date eu erect asco ea diane, alr dae pot age isundere civil ntti st penal. Pere ‘ens cea date poste eect muna i con preva de Lege 133 da 8.07 2011 prvind peta dlr cu carat penal Conform raspunsului Comisiei Blectorale Centrale, inregistrat in cadrul Autoritatii la 18.11.2020 cu nr. 8871, doamna Sofia Jecova define in prezent mandatul de primar al satului Cismichioi, UTA Gagauzia, a fost aleasa in aceasta calitate in cadrul alegerilor locale generale din 20.10.2019, iar mandatul i-a fost validat prin hotirirea Judecditoriei Comrat din 29.10.2019 in conformitate cu raspunsul Primariei satului Cismichioi inregistrat in cadrul Autoritatii cu nr. 9107 din 24.11.2020 la demersul nr. 04-24/5419 din 06.11.2020, in baza deciziilor Consiliului satesc Cigmichioi, doamna Sofia Jecova in calitate de Primar s. Cigmichioi a incheiat cu domnul =z urmitoarele contracte: 1. Contract de arend& nr. 80 din 04.11.2019 de arenda incheiat intre Primaria satului Cigmichioi, reprezentati prin Primarul Sofia Jecova si domnu! EE. Obiectul contractului find ~ arenda automobilului de model Audi 80 anul 1991, valoarea contractual fiind — 3694,00 lei (inclusiv TVA) si termenul contractului find 31.12.2019; 2. Contract de arenda nr. 15 din 03.02.2020 de arenda incheiat intre Primaria satului Cismichioi, reprezentati prin Primarul Sofia Jecova si domnul (EEE. Obiectul contractului fiind — arenda automobilului de model Audi 80 anul 1991, valoarea contractuala fiind — 10924,14 lei (inclusiv TVA) si termenul contractului fiind 31.07.2020; 3. Contract de arenda nr. 54 din 07.09.2020 de arenda incheiat intre Primaria satului Cismichioi, reprezentaté prin Primarul Sofia Jecova si domnul . Obiectul contractului fiind — arenda automobilului de model Audi 80 anul 1991, valoarea contractuala find — 3641,38 lei (inclusiv TVA) si termenul contractului fiind 31.07.2020. La data de 08.12.2020 prin Invitatia nr. 04-24/6037, aviz de receptie DS8000588246AS, doamna Sofia Jecova a fost invitata sé-si expund punctul de vedere asupra legalitafii incheierii contractelor de citre aceasta in calitate de Primar in cadrul Primariei satului Cigmichioi cu soul acesteia domnul Prin scrisoarea doamnei Sofia Jecova, inregistraté in cadrul Autoritafii cu nr. 10159 din 23.12.2020, aceasta din urma a comunicat urmatoarele citez: ,,Prin prezenta, in legatura cu invitatia (nr. 04-24-6037) inaintatd la data de 08.12.2020, de ctre Autoritatea Nationala de Integritate prin care s-a solicitat invitarea cu buletinul de identitate in cadrul Autoritaii Nationale de Integritate, intru prezentarea in termen de 15 zile de la data receptionarii invitafiei, punctul de vedere (in scris) sau prin alt mijloc de informare, asupra legalitajii incheierii contractelor in calitate de primar in cadrul Primariei comunei Cismichioi cu domnul va comunic urmitoarele circumstante. La data de 04.11.2019, a fost incheiat contractul nr. 73, cu privire la achizifionarea serviciilor de transportare, la data de 03.02.2020 a fost incheiat contractul nr. 15, cu privire la achizitionarea serviciilor de transportare si la data de 07.09.2020 a f iat contractul nr. 54, cu privire la achizitionarea serviciilor de transportare intre cet. [EEE si primaria com. Cismichioi. Totodatd, aduc la cunostinf& c&, incheierea contractelor citate supra au fost incheiate potrivit Deciziei nr. 2.8 din 25.11.2019, emis de catre Pregedintele consiliului comunei Cismichioi prin care s-a decis incheierea contractului de arend intru asigurarea serviciilor de transportare in interesele primarie, automobilul de model Audi 80 c” incepind cu data de 01.12.2019. trivit art. 137 din Codul administrativ, in exercitarea dreptului discrejionar atribuit, le publice trebuie s& acjioneze cu bund ~ credinfé in limitele legal stabilite si cu respectarea scopului pentru care le-a fost atribuit dreptul. Daca autoritatea publica poate decide discrefionar si doar una din mai multe consecinje juridice este legala, atunci dreptul discretionar al autoritajii publice se reduce la alegerea consecinjei juridice/solutiei legale. Prin urmare, stirile de fapt identice in esenfi se trateazi identic. O tratare identicd a doua stari de fapt identice se admite numai dacd exist un motiv obiectiv La data de 17 iunie 2016 au fost adoptate in sincronizare Legea nr. 132 cu privire la Autoritatea Najionala de Integritate (in continuare Legea cu privire la Autoritatea Nationala de 3 ‘Doce in caus cone dtu caster pens, peut In cad sistema de evident 00006903, nest n Ress de vient a prt ete ex exact areal gh dicera ed, a elror dlp pt ge pundee cl, anata sau pelt, Peace ‘tena acest he pnt muna in ole predate de Lage ar 133 6 08072011 pring poeta dare earactrperoel Integritate) si Legea nr. 133 cu privire la declararea averii si a intereselor personale (in continuare legea cu privire la declararea averii gi a intereselor personale). in acceptiunea acestor legi, conflictul de interese reprezinta situafia in care subiectul declararii are un interes personal ce influenfeazi sau ar putea influena exercitarea impartial gi obiectiva a obligafiilor si responsabilitatilor ce ii revin potrivit legii Legea cu privire la declararea averii si a intereselor personale identificd subiectii declararii averii si a intereselor personale la art. 3, obiectul declararii la art. 4, categoriile conflictelor de interese, iar modul de declarare si solutionare a lor la dispozitiile art. 11-14 in conformitate cu art. 5 din Legea cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, Autoritatea asigura integritatea in exercitarea functici publice sau functiei de demnitate publica si prevenire a coruptiei prin realizarea controlului averii gi al intereselor personale si privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitatilor, restrictiilor si limitazilor conform art. 28 din Legea cu privire la Autoritatea Nationalé de Integritate, Autoritatea efectueaz controlul averii si al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau juridice, in conformitate c prevederile legii si ale metodologici de efectuare a controlului averii si al intereselor personale si privind respectarea regimului juridie al conflictelor de interese, al incompatibilitatilor ,restrictilor si limitarilor. Sesizarea ficuta de persoane fizice sau juridice cu rea credinfa atrage dupa sine rispunderea juridicd a celui care a ficut sesizarea. Controlul din oficiu se inifiaza la sesizarea presedintelui ori in cazul prevazut la alin. (3), precum si in baza unor informafii publice. Daca se constata lipsa unor date din declarajia de avere si a intereselor personale , precum si in cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declaratiei, inspectorul de integritate inifiaza controlul averii si al intereselor personale. Primo, subiecfii declararii averii i a intereselor personale sunt indicafi exhaustiv si expres In art. 3 din legea privind declararea averii si a intereselor personale: a) persoanele care defin functiile de demnitate publicd prevazute in anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcjii de demnitate publica; b) membrii Consiliului de observatori al institufiei publice nafionale a audiovizualului Compania ,,Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Gagauzia; consilierii consiliilor sitesti (comunale), orésenesti (municipale), raionale; deputajii Adundrii Populare a unitatii teritoriale autonome Gagauzia; ¢) membrii Consiliului Superior al Magistraturii si ai Consiliului Superior al Procurorilor din rindul profesorilor, precum si membrii organelor care funcfioneaza in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii si a Consiliului Superior al Procurorilor; 4) membrii nepermanenti ai Comisiei Electorale Centrale; ¢) conducatorii organizafiilor publice si adjunctii acestora; ¢!) membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv si angajatii Bancii Nationale a Moldovei, membrii si angajajii Comisiei Nationale a Pie{ei Financiare, cu exceptia angajatilor care desfigoara activitafi auxiliare — de secretariat, de protocol, administrative, tehnice; £) personalul din cabinetele persoanelor cu funcfii de demnitate publica; 2) fuuncfionarii publici, inclusiv cei cu statut special; ‘h) membrii Consiliului de Integritate; i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere in profesie, de evaluare, disciplinare si/sau de eticd a profesiilor conexe justitiei. Prin urmare, din perspectiva jurisprudenfei Curfii Europene a Dreptului Omului, legea trebuie sii fie accesibild persoanei gi si fie previzibild sub aspectul consceinjelor sale (a se vedea si Hotirirea Amann impotriva Elvefiei). in sensul Conventiei, 0 norma juridica trebuie s& indeplinease& dowd conditii suplimentare: si fie accesibild oricdrei persoane, Iucru care se realizeaza, de regula, prin publicare; si fie enunjata cu claritate, astfel incit orice persoand sa poaté, in mod rezonabil, sa isi conformeze conduita cunoscind consecinjele juridice ale faptelor sale. Aceasta ultima condifie nu este indeplinita, spre exemplu, atunci cind norma legal nu prevede cu suficienta claritate conditiile in care autoritatile statale pot s ia o anumita masura, precum gi mijloacele de verificare a indeplinirii condifiilor. In lipsa unor garanfii procedurale, Derr het io ct Fert re a ee perro de dt uc pesos yo est dipersnale da ior vulaepoat age spundere ci, dina su peal rls tenor a cea date poste eect pma in coal previzte de Lape 133 in 08 07 2011 prvnd pote dlr ew aac prson simpla existenfé fizicd a normei legale mu este suficienta pentru a fi calificaté drept lege , in sensul Convent Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate — accesibilitate, previzibilitate si claritate —norma de drept trebuie si fie formulata cu suficienta precizie, astfel incit s& permit persoanei si decida asupra conduitei sale si s& prevada, in mod rezonabil, in functie de circumstanfele cauzei, consecinfele acestei conduite. In caz contrar, cu toate cd legea confine o norma de drept care aparent descrie conduita persoanei in situafia data, persoana poate pretinde c& nu-si cunoaste drepturile si obligatiile. fn speta, va aduc la cunostinfa c& eu, Jecova Sofia exercitind functia de primar al com. Cismichioi, post factum au fost incheiate contracte pentru achizitionarea serviciilor de transportare in valoare contractual mic&, or, punind in balanta mentenanta si activitatea viabila autoritéfilor publice locale in coraport cu interesul public ocrotit de legislafia cu privire la declararea averii si a intereselor personale, se atest c8, prin contractarea de cétre mine a serviciilor de transportare prestate de catre soful meu s-a urmarit primordial obiectivul exercitirii normale si neintrerupte a atributiilor funcjionale.” in drept, potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, conflictul de interese real apare in cazul in care subiectul declararii este chemat s& rezolve o cerere/un demers, s emit un act administrativ, s& incheie direct sau prin intermediul unei persoane terfe un act juridic, si ia o decizie sau si participe la luarea unci decizii in care are interese personale sau care vizeazi persoane ce ii sint apropiate, persoane fizice si juridice cu care are relafii cu caracter patrimonial si care influen{eaz sau pot influenja exercitarea impartiald si obiectiva a mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica. Unde, in conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, definim: 1. interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declararii ce rezulti din activitajile sale in calitate de persoand privat, din relatiile sale cu persoane apropiate ssau cu persoane juridice si alti agenti economici, indiferent de tipul de proprietate, din relatiile sau afiliafiile sale cu organizafii necomerciale, inclusiv eu partidele politice si cu organizajiile internationale; 2. persoani apropiati este sojul/sofia, copilul, concubinul/concubina subiectului declararii, persoana aflatd la intrefinerea subiectului declararii, de asemenea persoana inrudita prin sdnge sau prin adopfie cu subiectul declararii (parinte, frate/sora, bunic/bunica, nepot/nepoat, unchi/matus) si persoana inrudité prin afinitate cu subiectul declararii (cumnat/cumnata, socru/soacra, ginere/nora). in conformitate cu prevederile alin. (5) art. 12 din Legea nr. 133/2016 doamna Sofia Jecova era obligat sa informeze despre aparitia unui conflict de interese real pind la incheierea actului juridic si despre modul in care acesta influenfeazA sau poate influenfa indeplinirea imparfiala si obiectiva a mandatului. Alin. (7) art, 12 din Legea nr. 133/2016 stipuleaza cd, primarii sint obligati sa informeze Autoritatea Najionala de Integritate imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile de la data constatarii, despre orice situatie de conflict de interese real in care se afl, in modul stabilit la alin. (5). Potrivit alin. (10) art. 12 din mentionata supra, conflictul de interese consumat reprezinti fapta subiectului declararii de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de incheiere direct sau prin intermediul unei persoane terfe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii in exercitarea mandatului, a funcjiei publice sau de demnitate publica cu incdilearea prevederilor alin. (4) si (7), Articolul 14 din legea menfionati stipuleaz’ si anume, alin. (3) pind la solufionarea conflictului de interese real, subiectului declaririi ti este interzisd intreprinderea oricarei acfiuni pe cauza data, cu exceptia abjinerii si alin. (4) subiectul declararii poate solufiona conflictul de interese real in care se afl prin abfinerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la incheierea actului juridic, de 1a participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informind toate parle vizate de decizia respectiva in privinja masurilor uate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor. 5 Documental a eau cnpite ecu carter pena, peur near sie de evident n000060-03, inegisa n Regtl de eet a oper de dt carte pera wn ienseleenaen, a cr Galas pst age unre cil, admins sau pel. rela thesora aces date poste efecusrma in coal previa de Lege 38 da 08072011 pnd protec lore arate pro Potrivit alin, (1) art. 10 din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, primarul este dator si fie demn de increderea alegatorilor, si contribuie prin exemplu personal la consolidarea autoritatii administratiei publice locale pe care o reprezintd, onorarea obligatiilor civice, asigurarea ordinii publice gi la respectarea legislatiei Conform alin. (2) art. 11 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de demnitate publica, demnitarul este obligat si respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese in contextul celor expuse supra, se refine cd, doamna Sofia Jecova, fiind subiect al declararii, avea obligatia sa respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevazute la art. 11 din Legea nr. 133/2016, prin servirea interesului public cu imparfialitate si obiectivitate, prin asigurarea transparenfei si a controlului public al activitayii si responsabilitatea individual si exemplul personal. Or, obligatiile si responsabilitajile subiectului declararii, cu referire la regimul juridie al conflictelor de interese, sunt prevazute expres in Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. {in fapt, in cazul aparitie unui conflict de interese real, doamna Sofia Jecova in exercitarea mandatului de Primar in cadrul Primariei satului Cismichioi, era obligaté 4 informeze Autoritatea Nafionald de Integritate imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile de la data constatarii, despre orice situafie de conflict de interese real in care se afla. $i s4 se abjind de la incheierea actelor juridice in decursul anilor 2019-2020, ce vizeaz persoana apropiata si anume, soful acesteia, domnut! EEE. pnd la solutionarea conflictului de interese. Inspectorul de Integritate a luat in considerare faptul cA, subiectul declararii a declarat ca ‘nu a cunoscut prevederile legislatiei privind declararea conflictelor de interese, si comunica ca, Constitutia Republicii Moldova prin art. 34 prevede ca, dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingrédit. De asemenea, exist principiul ,,nemo censetur ignorare legem - nimeni mu poate fi considerat ca nu cunoaste legea $i prezumtia cunoasterii legii, exist’ Monitorul Oficial si alte mijloace publice si private de informare (mass- media, Internetul). De asemenea, doamna Sofia Jecova avind calitatea de Primar al satului Cigmichioi era obligaté si cunoasca prevederile legislatiei care reglementeaz domeniul acestuia de activitate si anume, drepturile si obligatiile acesteia. Mai mult ca atit, alin, (2) art 11 din Legea nr. 199/2010 prevede ca, demnitarul este obligat si respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese. Aceste reglementiiri se regasese gi la lit. a! ) alin, (4) art. 5 din Legea nr. 768/2000 si lit. g) alin. (1) art. 24 din Legea nr. 436/2006. Or, Legea nr. 768/2000 determina statutul alesului local si prevede c4, unele chestiuni ce fin de statutul si exercitarea mandatului alesului local sint reglementate de Legea privind administratia publicd locala, precum si de alte acte normative si Legea nr. 436/2006 stabileste si reglementeazi modul de organizare si funcfionare a autoritijilor administrajiei publice in unitiile administrativ- teritoriale. Art. 5! din Legea nr. 199/2010 stipuleaz& cd persoanele cu funcfii de demnitate publica au obligafia s& respecte prevederile art. 7 alin. (2) lit. a), b) sid) din Legea nr. 325/2013, privind evaluarea integritafi institutionale. Totodata, lit. d) alin, (2) art. 7 stipuleazai ca, agentii publici au obligatia si cunoascd gi s& respecte obligatiile ce le revin conform politicilor anticoruptie nationale si sectoriale prevazute la art. 5. Mai mult ca atit, prin faptul respectarii legislatiei ‘ingradeste un drept oarecare gi anume, dupa caz limitarea intereselor publice. in scopul evitarii admiterii conflictelor de interese, legiuitorul a stabilit norme restrictive pentru agenfii publici fntru cresterea increderii societajii in faptul cA entitatile si agentii publici isi indeplinese misiunea in conformitate cu interesul public, nu cu interesul acestuia personal. {in conformitate cu prevederile lit. b) sid) alin. (1) art. 14 din Legea nr. 436/2006 consiliul local administreazé bunurile domeniului public si ale celui privat ale satului (comunei) si decide in privinta actelor juridice de administrare sau de dispozitie privind bunurile domeniului privat al satului, dupa caz, in condifile legii. De asemenea, art. 81 alin. (1) din Legea nr. 436/206 stipuleaza ca, finanfele unitajilor administrativ-teritoriale se administreazi in conditiile Legii finanfelor — publice si responsabilitijii bugetar-fiscale si ale Legii privind finanjele publice locale, conform cient oct ou 0 cia ras ee ote ee ee ‘operator de date cu exact pana wor eps epee nd er lew pose sage rapndere cv, smi au pal Prelcraea enor a aces date one ecu mans ncn vist de Lape 133 08.07 2011 pnd ete dele aac pen ind conflictele de interese nu se principiului autonomiei locale. Totodata, mentionm prevederile alin. (1) art. 29 a legii sus numite, primarul exercit’ in teritoriu administrat ca atributie de baz: asiguri executarea deciziilor consiliului local. Codul civil la art. 1412 prevede c& persoana care face publica oferta de transport de persoane si bunuri este obligata sa incheie un contract de transport, cu exceptia cazurilor in care exist un motiv serios de a refuza. Prevederile codului si anume, alin. (1) art, 992 stipuleaza ca contractul este acordul de voinfa realizat intre dou sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifica sau se sting raporturi juridice. in conformitate cu prevederile lit. a) alin. (3) art. 14 din Legea nr, 82/2017 integritatii, conducatorul entitajii publice are urmatoarea obligatie in legiturd cu identificarea si tratarea conflictelor de interese, care se indeplinesc in conditiile legislatiei speciale: si nu admita cu buna stiinga ca agentii publici din entitatea pe care © conduce sii exercite atributiile de serviciu fiind in situatii de conflict de interese real. Astfel, in cadrul sedinfelor Consiliului satului Cismichioi, doamna Sofia Jecova ca raportor pe subiectul care a generat consumarea conflictului de interese prin incheierea actului juridic cu soful acesteia, intru evitarea situatiei create si in scopul urmarii realizariiinteresului public avea obligatia de a anunta despre relatia de rudenie cu domnut! {EERE si a refuza incheierea actului cu acesta din urma, pentru ca Consiliul sitese Cigmichioi si-si exercite dreptul de a numi un alt angajat pentru a semna actul juridic. Or, doamna Sofia Jecova era obligata si se abjina de la orice actiuni care ar consuma conflictul de interese, in pofida acestui fapt, aceasta din urma a semnat contractele sus numite, urmeazi de menfionat faptul cA, Contractul nr. 73 din 04.11.2019 a fost incheiat in lipsa deciziei Consiliului satului Cismichioi, de unde gi rezulta faptul c, doamna Sofia Jecova in calitate de primar, avea intentii clare de a incheia contractul anume cu sojul acesteia. Coroborand cu prevederile alin. (8) art. 14 din Legea nr. 133/2016, Autoritatea Nafionala de Integritate la primirea informatiei privind existenfa unui conflict de interese oferd una dintre urmatoarele soluii: recomandarea de a delega responsabilitatea de emitere/adoptare a actului administrativ, de incheiere a actului juridic, de participare la Iuarea deciziei sau de luare a deciziei catre un tert sau recomandarea de a accepta emiterealadoptarea actului administrativ, incheierea actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei de catre subiectul declararii, Subsidiar este de menfionat faptul cA, urmarirea interesului public presupune cunoasterea situafiei juridice si respectarea prevederilor legale ca autoritate reprezentativa a populatiei unitatii administrativ-teritoriale. Conform lit, a) alin, (1) art. 38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, in urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate emite un act de constatare in cazui in care stabileste ci persoana supusd controlului nu a declarat si nu a solufionat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a incheiat direct ori prin intermediul unei persoane terfe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu incalcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese. Potrivit alin. (4) art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii sia intereselor personale, fapta subiectului declararii in privinfa caruia s-a constatat ci acesta a solufionat 0 cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a incheiat direct sau prin intermediul unei persoane terfe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incalcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, constituie temei pentru raspunderea contraventionala sau penala si pentru revocarea, destituirea sau, dupa caz, incetarea ‘mandatului, a raporturilor de muncé ori de serviciu ale subiectului in cauza. Conform alin. (6) art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii sia intereselor personale, subiectul declarairii eliberat sau destituit din functie potrivit prevederilor alin. (3)~ (5) este decazut din dreptul de a mai exercita o functie publica sau o functie de demnitate publicé, cu exceptia functiilor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberirii sau destituirii din functia publica ori de demnitate publica respectiva sau din data incetairii de drept a mandatului su. Dac& persoana a ocupat o functie eligibila, ea nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. 7 Docume a csuzt compe ecu carter pena, prereset de evident 090060-003 ines in Regs de evict al operator de dt cu carne persona ws gy dees crore pnt age pundits pl rls heart a acer date pose ecu nama incon previa de Lege 133 in 0 07 2011 pnd pote dlr eu cater pron Potrivit alin. (8) art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, Autoritatea Nationala de Integritate tine Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa o functie publica sau de demnitate publica. in conformitate cu prevederile lit. a!) art. (4) art. 5 din Legea nr. 768 prevede cé, mandatul primarului inceteaz4 inainte de termen in caz de stabilire, prin actul de constatare rimas definitiv, a emiterii/adoptarii de cdtre acesta a unui act administrativ, incheierii directe sau prin intermediul unei persoane terte a unui act juridic, luarii sau participarii la Iuarea unei decizii fird.solutionarea conflictului de interese real in conformitate cu prevederile legislafiei privind reglementarea conflictului de interese. {in conformitate cu lit. b) alin. (1) art. 22 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de demnitate publica, exercitarea mandatului inceteaza in caz.de stabilire, prin actul de constatare rimas definitiv, a incheierii directe sau prin intermediul unei persoane terfe a unui act juridic, luarii sau participarii la luarea unei decizii fara solutionarea conflictului de interese real in conformitate cu prevederile legislajiei privind reglementarea conflictului de erese {n urma examinari materialelor acumulate si conducindu-ma dupa prevederile legislatiei concluzionez faptul cd, doamna Sofia Jecova, exercitand functia de Primar in cadrul Primariei satului Cismichioi avind interes personal rezultat din relajile sale cu persoana apropiata — sotul acesteia domnut! EEE. a incalcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: 1, nedeclararea in termenul prevazut de legislatie, a conflictelor de interese reale in conformitate alin. (5) si (7) art. 12 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale; 2. incheierea directi a actelor juridice care vizeazA persoana ce ii este apropiata soful acesteia domnut! EEE fapt prin care a admis consumarea conflictelor de interese, in conformitate cu alin. (10) art. 12 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii sia intereselor personale. Generalizind cele menfionate supra, in conformitate cu prevederile art. 19, 35 - 39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationalai de Integritate, alin. (4), (6) si(8) art. 23, din Legea 133/2016 privind declararea averii gi a intereselor personale, lit. b) alin, (1) art. 22 din Legea nr. 19/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de demnitate publics, lit. a!) alin. (4) art. 5 din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local si lit. d!) alin. (2) art.28 din Legea nr. 436/2006 privind administratia publica local, inspectorul de integritate, DECIDE: 1, Se constaté c& doamna Sofia Jecova exercitind functia de Primar in cadrul Primariei satului Cismichioi, avind interes personal rezultat din relafiile sale cu persoana apropiata - sotul acesteia domnu! EEE, a incalcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: 1) nedeclararea in termenul prevazut de legislatie, a conflictelor de interese reale; 2) incheierea direct& a actelor juridice care vizeazA persoana ce fi este apropiata soul acesteia domnul [EEE fapt prin care a admis consumarea conflictelor de interese § anume a) Contract de arenda nr. 80 din 04.11.2019; b) Contract de arenda nr. 15 din 03.02.2020; ©) Contract de arenda nr. 54 din 07.09.2020. 2. Se sesizeazi Oficiu! teritorial Comrat al Cancelariei de Stat, in termen de 5 zile din momentul in care actul de constatare va rimdne definitiv, in vederea inifierii procedurii de revocare a doamnei Sofia Jecova din functia de Primar al satului Cismichioi, raionul Vuleanesti. 3. Se decade doamna Sofia Jecova din dreptul de a exercita o functie publicd sau 0 functie de demnitate publica, inclusiv funcfia de primar, cu excepfia altor funcfii electorale, pe © perioada de 3 (trei) ani de la data riménerii definitive a actului de constatare ori din data 8 Docent ast conie do arc ea, pcr In cdl de ent n:O0009-03, init in Reis de ein a ‘peratnio edt a crater peonal ww gi diese, a eer dale pote rags hpandere cv, ans sa penal, Pelures eso est te poste eect muna in coaie previzte de Lege a. 38 ha 08.07 2011 pind prose alr acter pers Himanerii definitive si irevocabile a hotirarii judecdtoresti prin care se confirma existenta conflictului de interese. 4. Se inscrie doamna Sofia Jecova in Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa o functie publica sau de demnitate publicd, de la data ramanerii definitive a actului de constatare ori din data riménerii definitive si irevocabile a hotararii judecdtoresti prin care se confirma existenfa conflictului de interese. 5. Se aduce la cunostina doamnei Sofia Jecova actul de constatare si se informeazi despre dreptul de a-1 contesta in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in instanta de contencios administrativ (Judecatoria Chisinau (sediul Rigcani) mun. Chisinau, str. Kiev, 3, MD-2068). Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate Doina POPOVICI 9 DDoctmentul In cau cone dit x carter pena, peur fn cal stems de evident 00006903, erent Repl de evident pertnio de date x arate esonal ww gist dicpesesed, acer dle pot rage sundere cl, admins as penal, Perea ecard a est dite poste eet muna in costiepreeate de Lege a. 138 6n 08.0701 pind poe dale caacterpence

Вам также может понравиться