Вы находитесь на странице: 1из 16

«

Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ


¿¢

1.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷ À¢ýÀüÈìÜÊ ¦¿È¢:


«ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã 1 ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø.
¢¨¼§Â ¯È¨Å 1.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷ À ¢ì¨¸¸¨Çì ÜÚÅ÷.
ÅÖôÀÎò¾ì ÜÊ ¢ýÀüÈìÜÊ ºÁ ÅÆì¸õ «ñ¨¼ அÂġ⨼§Â ¯È¨Å ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç 2 ÅÖôÀÎò¾ì ÜÊ ºÁ ÅÆì¸õ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
«øÄÐ ¿õÀ ±ÎòÐ측ðθټý ÜÚÅ÷. ¢ý ÌÎõÀò¾¡÷ À¢ýÀüÚõ ºÁÂ
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¢ì¨¸¸û. ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸û
«ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ
1.2 «ñ¨¼ «Âġ⨼§Â ¦¾¡¼÷À¡É Å¢ÀÃô ÀðÊÂø
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ¨¾Ôõ
¯È¨Å ÅÖôÀÎò¾ìÜÊ ºÁ 3 «øÄÐ §¿÷측½ø ¦ºö¾ø.
«ÅüÈ¢ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾Ôõ
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç
¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
1 Å¢ÅâôÀ÷. ¢ý ÌÎõÀò¾¡÷ À¢ýÀüÚõ ºÁÂ
«ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸Â¡ø ²üÀÎõ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸û
2 1.3 «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ 4 ¦¾¡¼÷À¡¸ô Àø§ÅÚ ãÄí¸Ç
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç ÁÉவு½÷¨Å «¨¼Â¡¸ñÎ ¦ÅÇ
¢Ä¢ÕóÐ ¾¸Åø¸¨Çò ¾
3 Á¾¢ôÀ¾ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢Ãðξø.
¢ÇìÌÅ÷. «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
5 ¢ý ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ
1.4 «ñ¨¼ «Â§Ä¡Ã¢ý ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ¾ý Óì¸
ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¢ÂòÐÅòÐÅõ ¦¾¡¼÷À¡É
¢ì¨¸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ÅÆì¸õ ‘ºí¸¢Ä¢ò ¦¾¡¼÷’; Chains Link’
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ ¿¼ÅÊ쨸 §Áü¦¸¡ûÇø.
¢ôÀÎòÐÅ÷. ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¿¢¨Ä¡öî
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
6 ¢ý ºÁ ÅÆì¸õ «øÄÐ
1.5 «ñ¨¼ «Âġâý ºÁ ¢¸úÅ÷.
¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
ÅÆì¸õ «øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç
Өȸ¨Çô §À¡Äî ¦ºö¾ø.
Á¾¢ìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî

¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
4 2.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: 1 «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¦¿È¢:
«ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ¿ýÁÉõ
¢ý §¾¨Å¸û, 13.4 பள்ளியில் Á¢தமான ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â
5 ¿Äý¸û Á£Ð போக்கை ±ÎòÐ측ட்டு¸Ù¼ý ÜÚÅ÷. ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
«ì¸¨È கடைப்பிடிக்கையில்
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û,
6 ¦¸¡ûÇø. ஏற்படும் ÁÉ×½÷லவ
2 ¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
7 ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
ÅƢӨø¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
13.5 பள்ளியில் Á¢¾Á¡É «ì¸¨È ¦¸¡ûÇø ÀüÈ¢
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û,
ÁÉô§À¡ì¨¸க்
¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ Áɧšð¼Å¨Ã உருÅ¡ì̾ø.
கலடப்பிடிப்பர். (SISIPAN THN3) 3
ÁÉôÀ¡ý¨ÁÔõ «¾ý Óì¸
14.4 பள்ளிக்குடியினரிடையே
¢ÂòÐÅò¨¾Ôõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
Å¢ðÎ즸¡Îக்லகயில்
¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢¸û
²üÀÎõ ÁÉவு½÷¨Å
4 ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî ¦ºôÂøÀÎШ¸Â ¦¾¡¼÷À¡¸ ‘¾¸Åø ¯Ä¡’ ‘gallery
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
¢ø ²üÀÎõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â walk’ ¿¼ÅÊ쨸 §Áü¦¸¡ûÇø.
«¨¼Â¡¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
14.5 பள்ளிக்குடியினரிடையே
ஒற்றுலமலய
«ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û,  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã
¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ¢ý §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
வலுப்படுத்த 5
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ «ì¸¨È ¦¸¡ûžý Óì¸
Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¢ÂòÐÅò¨¾ «È¢Â
மெப்போன்லமலயச்
6 «ñ¨¼ «Âġâý §¾¨Å¸û, ¸ÕòàüÚӨȨÁ ¿¼ÅÊ쨸
னசயøÀÎòÐÅ÷(SISIPAN THN3)
¿Äý¸û Á£Ð «ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ §Áü¦¸¡ûÇø.
.
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¯öòн÷óÐ
¿¢¨Ä¡öî ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷;  Á¡½Å÷¸û ¾í¸û ź¢ôÀ¢¼ò¾
±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾¢¸úÅ÷. ¢ÖûÇ «ñ¨¼ «Âġâý
2.1 «ñ¨¼ «Âġâý
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð §¾¨Å¸û, ¿Äý¸û ÀüÈ¢ ¯üÈÈ
«ì¸¨È ¦¸¡ûÇø ÀüȢ ¢óÐ «ò¾¸Åø¸¨Ç ÅÌôÀ¨ÈÂ
±ÎòÐ측ட்டு¨Çì ÜÚÅ÷. ¢ø À¨¼ò¾ø.

2.2 «ñ¨¼ «Âġâý


§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢¸¨Ç Å
¢ÇìÌÅ÷.

2.3 «ñ¨¼ «Âġâý


§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¢ý Óì¸
¢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÅâôÀ÷.
2.4 «ñ¨¼ «Âġâý
§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ ÁÉôÀ¡ýÀ
¢¨Éî ¦ºÂøÀÎòШ¸Â¢ø
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ
¢ôÀÎòÐÅ÷.

2.5 «ñ¨¼ «Âġâý


§¾¨Å¸û, ¿Äý¸û Á£Ð
«ì¸¨È ¦¸¡ûÙõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âî
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
3.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ¦¿È¢:
«ñ¨¼ ¸¼¨ÁÔ½÷×.
1 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ±Îòи¡ðÎக்
8 «ÂÄ¡÷À¡ø 3.1 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø
¸¼¨ÁÔ½÷×. கூறுவர். ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊÂ
9 ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ±Îòи¡ðÎî அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì
ÝÆø¸¨Ç ÅÆíÌÅ÷. 2 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅÆ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¢Ó¨È¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
3.2 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊ ±ÎòÐ측ðÎî சூÆø¸û «È
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅƢӨȸ¨Ç 3 ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Åயும் அ¾ன் ¢§Å¡ð¼ Ũ芿¢¨È×
Å¢ÅâôÀ÷. ` Ó츢ÂòÐÅò¨¾Ôõ
¦ºö¾ø.
¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷.
அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø
3.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊ 4 ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¦ºÂøÀÎòО¡ø
«ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý Óì¸ ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «¨¼Â¡¸ñÎ
¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ý ÅƢӨȸ¨Çô
¢ÂòÐÅò¨¾ ¬öÅ÷. ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
À¡¸§Á÷Ú ¿Êò¾ø.
5 அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì
3.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡À¡ø
ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¯öòн÷óÐ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎò¾ìÜÊÂ
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
¸¼¨ÁÔ½÷¨Åî அñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¦ºÂøÀÎòО¡ø ²üÀÎõ ÜÊ ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å ¸¼¨ÁÔ½÷Å¢ýÓ츢ÂòÐÅõ
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦¾¡¼÷À¡É ¦¾¡í¸¡Ê¨Â
¯öòÐத்து½÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî
(mobail) ¯ÕÅ¡ì̾ø.
3.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
¸¼¨ÁÔ½÷¨Åî 6 ¢¸úÅ÷.  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ºÂøÀÎò¾ì ÜÊÂ
¸¼¨ÁÔ½÷× ÝÆø¸ÙìÌ
²üÈÅ¡Ú ¿Êò¾ø.

¯ûǼì¸ò «
Å¡Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¾Ãõ ¿¢
4.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ÅÆ¢¸¨Çì ÜÚÅ÷.
¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø.
«ÂÄ¡÷À¡ø 4.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å
¿ýÈ¢Ô½÷×. ¿Å¢Öõ ÅÆ¢¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
2
¢øžý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÇìÌÅ÷. ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å
4.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ 3 ¢Ä¡¨ÁÔõ «¾ý Å¢¨Ç׸¨ÇÔõ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
10 ¿Å¢øžý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ Å ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ÅÆ
¢ÅâôÀ÷. . «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å ¢¸¨Çì ¸¡¦½¡Ç¢Â¢ø ¸ñÎ
11 4 ¢ø¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å Á£ðν÷× ¦ºö¾ø.
4.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
12 ¿Å¢Ä¡¨Á¢ý Å¢¨Ç¨Å °¸ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
¢ôÀ÷. 5 Àñ¨À ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼
Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ÀñÀ
4.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ ¢ý Ó츢ÂòÐõ ÀüÈ¢î º¢Ú
¿Å¢ø¨¸Â¢ø ²üÀÎõ Àñ¨À ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî ¸ðΨà ±ØÐÅ÷.
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾
6 ¢¸úÅ÷.  Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
4.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ «ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Ä¡¨Á¢ý
¿Å¢øÅ÷. Å¢¨Ç׸¨Çô ÀüÈ¢ ó¾¢÷¸¡ÄÅ
¢Âø «ÊÀ¨¼Â¢ø µ÷ «È
¢ì¨¸¨Âò ¾Â¡Ã¢ò¾ø.

 Á¡½Å÷¸û அñ¨¼
«ÂÄ¡÷À¡ø ¿ýÈ¢ ¿Å¢Öõ
¦À¡ÚðÎ, ÀÆìÜðÎ «øÄÐ
âí¦¸¡òÐ ¾Â¡÷ ¦ºöÐ
¦¸¡Îò¾ø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
13 5.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¯Â÷¦Åñ½õ
14 «ÂÄ¡÷À¡ø À½ 5.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ±ÎòÐ측ðÎî ¦ºÂø¸¨Çô ÜÚÅ÷.
¢ÅýÒõ ¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¿ýɨ¼ò¾¢Ôõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ±ÎòÐ측ðÎî 2 ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ
15
¦¸¡ûÇø. ¦ºÂø¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷. ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
(TAMBAHAN) «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ À½
5.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¢ÅýÒ ¿ýɼò¨¾î ¦ºÂø¸¨Ç
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ 3
¦ºÂø¸¨ÇÔõ «¾ý Óì¸ «È¢Â ¸ÕòàüÚ Ó¨È¨Á
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ Å¢ÅâôÀ÷. ¢ÂòÐŨ¾Ôõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. §Áü¦¸¡ûÇø.
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
5.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ÅÆ
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ 4
¢ôÀÎòШ¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¢Ó¨È¸¨Çô À¡¼Ä¡¸
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¦¸¡ûÙõ Óì¸ «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¯ÕÅ¡ì̾ø.
¢ÂòÐÅò¨¾î º£÷à츢 Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
¢ÇìÌÅ÷. ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ
5 «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ À½
Àñ¨À ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ ¢ÅýÒ ¿ýɼò¨¾ ¦¾¡¼÷À¡É
5.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. «È¢×ô§À¡ðÊ¢ø ÌØÅ¡¸ô
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ 6 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½¢Åý¨ÀÔõ Àí¦¸Îò¾ø.
¦ºÂøÀÎòШ¸Â¢ø ²üÀÎõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. Àñ¨À ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî «ÂÄ¡÷À¡ø ¦ÅÇ¢ôÀÎòШ¸Â¢ø
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å èƨÄ
5.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷À¡ø À½ ¢¸úÅ÷. «ÊÀÊ¡¸ì¦¸¡ñ¼ ÌÚ¿ÊôÀ
¢Åý¨ÀÔõ ¿ýɨ¼ò¨¾¨ÂÔõ ¢ý (sketsa) ÅÆ¢
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¿ÊòÐ측𦼪¾ø.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
6.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý Á⡨¾
«ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ò¾ø. ÜÚÅ÷.
(TAMBAHAN) 6.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÅÆ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
2
¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¸¡ðθټý ¦Á¡Æ¢Å÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 Àñ¨ÀÔõ «¾ý ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ Á¾¢ìÌõ ¸¡¦½¡Ç¢¨Âì ¸¡ðº
6.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷. ¢¨Âô À¡÷ò¾À¢ý «¾ý
ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ì¨¸Â¢ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸Õòи¨Ç
4 ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å Á£ðν÷¾ø.
6.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ «Ê¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
16 ¿ý¨Á¸¨Ç ¬öÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÀñÀ Á¾¢ôÀ¨¾ Å¢Ç츒¦Åõ¨Á
5 ¢¨É ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø «ÁÃø’ (hot seat) ¿¼ÅÊ쨸¨Â
6.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾ ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. §Áü¦¸¡ûÇø.
¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÀñÀ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¦ÅÇ¢ôÀÊòÐÅ÷. ¢¨É ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî Á¾¢ôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Ç
. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ Á¾¢ôÀ¢¼’º¢ó¾¢-þ¨½-À¸¢÷’ (think,
6.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ¢¸úÅ÷. pair &share) ±Ûõ
ÀñÀ¢¨Éî ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. 6 ¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÇø.
 Á¡½Å÷¸û À¡¸õ ²üÈø
¿¼ÅÊ쨸¢ý ÅÆ¢ «ñ¨¼
«ÂÄ¡¨Ã Á¾¢ìÌõ ÁÉ×½÷¨Å
¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.
«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
7.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ¦¿È¢:
«ñ¨¼ 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý «ýÒ¨¼¨Á
«ÂÄ¡÷À¡ø «ýÒ ÜÚÅ÷.
¦¸¡ûÇø. 7.1 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÅÆ ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
2
(PELENGKAP) ¢ìÌõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¢¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 ¢¨ÉÔõ «¾ý ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ §¿º¢ìÌõ ±ÎòÐì
7.2 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. ¸¡ðÎÂø¸¨Ç Áɧšð¼
17 ¢ìÌõ ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ì¨¸Â¢ø ÅâŢø ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
18 4 ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
7.3 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º «¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. §¿º¢ìÌõ Өȸ¨ÇÅð¼ §Á¨º
19 ¢ìÌõ ¿ý¨Á¸¨Çò ¦¾¡ÌôÀ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ ¸ÄóШá¼ø ÅÆ¢ «È¢óÐ
5 ¢¨É ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦¸¡ûÙ¾ø.
7.4 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ìÌõ ÀñÀ §¿º¢ôÀ¾¡ø ²üÀÎõ
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢¨É ¯öòн÷Ð ¿¢¨Ä¡öî ¿ý¨Á¸¨Çì ¸ÕòàüÚ
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ ӨȨÁ š¢ġ¸ «È¢¾ø.
7.5 «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º ¢¸úÅ÷.
6  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¢ìÌõ ÀñÀ¢¨Éî
§¿º¢ìÌõ ÁÉ×½÷¨Å þ¨ºÀ¼
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.
¿Êò¾ø (pantomim) ¿¼ÅÊ쨸Â
¢ý ÅÆ¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.
«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
«ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦¿È¢:
8.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: 1 ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì ¸¡ðθټý ¿Î׿¢¨Ä¨Á
«ñ¨¼ ÜÚÅ÷.
«ÂÄ¡÷À¡ø 8.1 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦ºÂø¸¨Ç 2
¿Î׿¢¨Ä¨Á ¦ºÂø¸Ç¢ý ¿ý¨Á¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷.
¦¸¡ûÇø. ±ÎòÐì ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã ¿Î׿¢¨Ä¨Áô  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
3 §À½¡¨ÁÔõ «¾ý Å¢¨Ç¨ÅÔõ ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §ÀÏžý
8.2 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø ¦¾¡¼÷ÒÀÎòÐÅ÷. ¦¾¡¼÷À¡¸ì ¸ÄóШá¼ø.
¿Î׿¢¨Ä¨Áî ¦ºÂø¸Ç¢ý «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã §¿º¢ì¨¸Â¢ø  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¿ý¨Á¸¨Çò Å¢ÅâôÀ÷. 4 ²üÀÎõ Áý×½÷¨Å ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âì ¸ÎôÀ
20
«¨¼Â¡Çí¸ñÎ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Ç
8.3 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø §À½ Å¢Ç츢 Òò¾¸ þÎ츢 ¾Â¡Ã¢ò¾ø.
21 ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §À½¡Å¢Êø
5
§ÅñÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀñÀ¢¨É  Á¡½Å÷¸û ÝÆø «ð¨¼¸û
²üÀÎõ Å¢¨Ç׸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. ¯öòн÷óÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ÅÆ¢ «ñ¨¼ «Âġ⨼§Â
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §À½¡Å¢Êø
8.4 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø §À½ ²üÀÎõ Å¢¨Ç׸û ¦¾¡¼÷À¡¸
¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô §ÀϨ¸Â¢ø §ÅñÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî ÀñÀ¢¨É ’§ÀÕóÐ ¿¢Úò¾õ’ (bus Stop)
²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ ¯öòн÷óÐ ¿¢¨Ä¡öî ¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûÅ÷.
¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦ºÂøÀÎòÐÅ÷; ±Îòи¡ð¼¡¸ò ¾ Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
6 ¢¸úÅ÷. «Âġ⨼§Â ¸ÊôÀ¢Êì¸ì
8.5 «ñ¨¼ «Âġ⨼¢ø
ÜÊ ¿Î׿¢¨Ä¨Áî
¿Î׿¢¨Ä¨Á¨Âô ÀñÀ¢¨É
¦ºÂø¸¨Çô §À¡Äî ¦ºö¾ø.
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
22 1 அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸ ¦¿È¢:
9.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ¿Î׿¢¨Ä¨Á
அண்¨¼ அயைோரி¼ம் துணிவு
23 «¨ÉÅâý
¦¸¡ûÙõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì
ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ 8.1 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
24 «ñ¨¼ «ÂÄ¡Ã «ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸
¢¼õ н¢× ¦¸¡ûÙõ ¦ºÂø¸¨Ç ±ÎòÐì  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு
¦¸¡ûÇø. ¸¡ðθټý ÜÚÅ÷. 2 வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
¦¸¡ûளும் போது ஏற்படும்
8.2 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ அÂġâ¼õ துணிவு
சÅ¡ல்¸¨Ç விளக்குவர்.
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× ¦¸¡ள்ளும் நைவடிக்¨¸¸û
¦¸¡ûÙõ §À¡Ð ²üÀÎõ அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸
பற்றிய விபரப்பட்டியல்
ºÅ¡ø¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷. அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு
¾Â¡÷ ¦ºய்¾ø.
3 ¦¸¡ûவ¨¾Ôõ «¾ý
8.3 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸  Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× முக்கியத்துவத்¨¾Ôõ
¦¸¡ûž¡ø ²üÀÎõ வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
¦¾¡¼÷ÒÀடுத்துவர்.
¿ý¨Á¸¨Çî º£òà츢 Å அÂġâ¼õ துணிவு
¢ÇìÌÅ÷. அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸
¦¸¡ள்ளும் போது ²üÀð¼
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு
8.4 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ சÅ¡ø¸¨Çத் ¾ன்
4 н¢× ¦¸¡ûÙ¨¸Â¢ø ஏற்படும்
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× பட்¼றிவின் மூÄம்
¦¸¡ûÙ¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ñÎ
ÁÉ×½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. பகிர்ù¾ல்.
¦Åளிப்படுத்துவர்.
 Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
8.5 «¨ÉÅâý ÅÇôÀò¾¢ü¸¡¸ அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸
வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
«ñ¨¼ «Âġâ¼õ н¢× அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு
¦¸¡ûÙõ ÀñÀ¢¨É அÂġâ¼õ துணிவு
5 ¦¸¡ள்ளும் ÁÉப்À¡ன்¨Á¨Â
¦ºÂøÀÎòÐÅ÷. ¦¸¡ள்ளுž¡ø ஏற்படும்
உய்த்து½ர்ந்து அன்È¡¼
நன்¨Á¸û குறித்து ‘¾¸Åø
Å¡ழ்வில் ¦ºயல்படுத்துவர்.
¯Ä¡’ (gallery walk)
6 அனைவரின் வளப்பத்திற்¸¡¸
ந¼வடிக்¨¸¨Â
அண்¨¼ அÂġâ¼õ துணிவு
§Áü¦¸¡ûளல்.
¦¸¡ள்ளும் பண்பினை
 Á¡½Å÷¸û அனைவரின்
உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡ச்
வளப்பத்திற்¸¡¸ அண்¨¼
¦ºயல்படுத்துவர்;
அÂġâ¼õ துணிவு
எடுத்துக்¸¡ட்¼¡¸ò
¦¸¡ள்ளுŨ¾
தி¸ழ்வர்.
¦Åளிப்படுத்தும்
சூÆல்¸னளக் ¦¸¡ண்டு
நடித்¾ல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
25
1 §¿ர்¨Á¢ý ¾ý¨Á¸¨Çக் கூறுவர். ¦¿È¢:
10.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: §¿÷¨Á
26 «ñ¨¼ அண்¨¼ அÂġ⨼§Â
«ÂÄ¡÷À¡ø ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
10.1 §¿÷¨Á¢ý ¿ý¨Á¸¨Çô 2 ¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய §¿ர்¨Áî
27 §¿÷¨Á ¦¸¡ûÇø.
ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷. சூÆல்¸¨Ç விளக்குவர்.  Á¡½Å÷¸û §¿ர்¨Á¢ý
அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¾ý¨Á¸ள் ¦¾¡¼ர்À¡¸ போ
10.2 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â
§¿ர்¨Áயு¼ன் ¿¼ப்ப¨¾Ôõ «¾ý சிந்¾¨É வ¨ÃôÀ¼ம்
¦ºயல்படுத்¾க் கூடிய 3
நன்¨Á¸¨Çயும் உருவோக்கு¾ல்.
§¿ர்¨Áச் சூÆல்¸¨Ç
¦¾¡¼ர்புப்படுத்துவர்.  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼ அÂÄ¡Ã
அ¨¼Â¡Çí¸¡ண்பர்.
அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¢¨¼§Â ¦ºயல்படுத்¾க் கூடிய
10.3 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன் ¿¼ì¨¸Â¢ø §¿ர்¨Áச் சூÆல்¸¨Çக்
§¿ர்¨Á¼ன் ¿¼ப்À¾¡ல் 4 ஏற்படும் ÁÉவு½ர்¨Å ¸¡¦½¡Ç¢ வழி ¸ண்டு
ஏற்படும் நன்¨Á¸¨Ç அ¨¼Â¡Çங்¸ண்டு மீ ட்டு½ர்வு ¦ºய்¾ல்.
விவரிப்பர். ¦Åளிப்படுத்துவர்.  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼
அண்¨¼ அÂġ⨼§Â அÂÄ¡ரி¨¼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன்
10.4 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â ¦ºயல்படுத்¾ §Åண்டிய §¿ர்¨Áப் ¿¼ப்À¾¡ல் ஏற்படும்
§¿ர்¨Áனையு¼ன் 5 பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து நன்¨Á¸¨Çக் ¸Äந்து¨Ã¡Ê
¿¼ì¨¸யில் ஏற்படும் அன்È¡¼ Å¡ழ்வில் ‘¾¸வல் ¯Ä¡’ (gallery walk)
ÁÉவு½ைர்¨Å ¦ºயல்படுத்துவர். ¿¼வடிக்¨¸¨Â
¦Åளிப்படுத்துவர். 6 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â §Áü¦¸¡ள்ளல்.
¦ºயல்படுத்¾ §Åண்டிய §¿ர்¨Áப்  Á¡½Å÷¸û அண்¨¼
10.5 அண்¨¼ அÂġ⨼§Â பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து அÂÄ¡ரி¨¼§Â §¿ர்¨Áயு¼ன்
§¿ர்¨Áô பண்பினைச் நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்; ¿¼க்கும் வழி¸Çச் சூÆல்
¦ºயல்படுத்துவர். எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர். Å¡யிÄ¡¸ ¦Åளிக்¸¡ட்டு¾ல்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
28 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
11.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: °ì¸Ó¨¼¨Á
Å¡ழ்쨸யில் ¸¡½க்கூடிய
29 «ñ¨¼ 1
«ÂÄ¡Õ¼ý 11.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸¨Ç ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
30 þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்쨸யில் எடுத்துக் ¸¡ட்டு¸Ù¼ý கூறுவர்.
Å¡ú¨¸Â¢ø  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
°ì¸Ó¨¼¨Á ¸¡½க்கூடிய ஊக்¸Ó¨¼¨Áî அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
«ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
¦¸¡ûÇø. ¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் Å¡ழ்쨸யில் §Åண்டிய ¸¡½ìÜÊ கூடிய
(TAMBAHAN) 2
¸¡ட்டு¸Ù¼ý கூறுவர். ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸¨Ç ஊக்¸Ó¨¼¨Áî சூÆல்¸¨Çப்
விளக்குவர். படித்¾ நன்¦ÉÈ¢ì ¸¨¾¸ளின்
11.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து வழி மீ ட்டு½ர்வு ¦ºய்¾ல்.
இ¨½ந்து Å¡ழ்쨸யில் Å¡ழ்쨸யில் §Åண்டிய  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
§Åண்டிய ஊக்¸Ó¨¼¨Áî ¦ºயல்¸னளயும் «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
3
ஊக்¸மு¨¼¨Áì¸¡É ஊக்¸Ó¨¼¨Á வளர்க்கும்
«¾ன் முக்கியத்துவத்¨¾யும்
வழி¸¨Ç விவரிப்பர். வழி¸ள் ¦¾¡¼÷À¡¸î
¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர்.
சுவÃரோட்டி ¾Â¡Ã¢த்¾ல்.
4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
11.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡Æ ஊக்¸ÓʨÁ «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
¦ºயல்படு¨¸Â¢ø ஏற்படும் ஊக்¸Ó¨¼¨Á¢ý
¢ý முக்கியத்துவத்¨¾
ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு முக்கியத்துவத்¨¾ அறிய
அ¨¼Â¡Çí¸¡ñபர்.
¦Åளிப்படுத்துவர்.
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ‘ஊக் முனைனைச் சக்¸ரம்’
11.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Å¡ழ்쨸¢ø ஊக்¸Ó¨¼¨Áô (roda kerajinan) எனும்
ஊக்¸ ÓʨÁÔ¼ý இ¨½ந்து பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து வினளயோட்டினை
5
¦ºயல்படு¨¸Â¢ø ஏற்படும் அன்È¡¼Å¡ழ்வில் வினளயோடு¾ல்.
ÁÉவு½ர்¨Å ¦ºயல்படுத்துவர்.  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
¦ºளிப்படுத்துவர். ¦ºÂøÀÎò¾ ¦ºயல்படுத்¾
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
Å¡ழ்쨸¢ø ஊக்¸Ó¨¼¨Áô §Åண்டிய ஊக்¸முʨÁப்
11.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து பண்பு¸¨Ç¦Â¡ðடி
இ¨½ந்து வோழ்쨸யில் 6
நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்; விபரப்பட்டிய¨Ä நி¨Èவு
ஊக்¸மு¨¼¨Á பண்பினைச்
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர். ¦ºய்¾ல்.
¦ºயல்படுத்துவர்.

«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
30 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
12.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில்
31 «ñ¨¼
«ÂÄ¡Õ¼ý 12.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 1 ¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
32 þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ஒத்து¨Æப்புச் ¦ºயல்¸¨Ç  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
Å¡ú¨¸Â¢ø «ÂÄ¡§Ã¡Î Å¡ú¨¸Â¢ø
¦ºயல்படுத்¾க்கூடிய எடுத்துக் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
´òШÆôÒ. ஒத்து¨Æப்புî ¦ºயல்¸¨Ç
(TAMBAHAN) ஒத்து¨Æப்புச் ¦ºயல்¸¨Ç அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
வி¨Ãவுக்கூற்று
எடுத்துக் ¸¡ðθټன் Å¡ழ்¨¸யில் ஒத்து¨Æப்¨À
2 ¿¼வடிக்¨¸யின் வழி அÈ
கூறுவர். நி¨Äநிறுத்தும் ÅÆ¢¸¨Ç
¢¾ல்.
விளக்குவர்.
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
12.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்Å¢ல் Å¡ழ்žü¸¡É ஒத்து¨Æப்புச் Å¡ú¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்¨À
ஒத்து¨Æப்¨À ¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý நி¨Ä¿¡ட்டும் வழி¸¨Çச்
நி¨Äநிறுத்தும் வழி¸¨Ç ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ
விளக்குவர். ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர். சுய ¦ºயல்திட்¼ம் மூÄம்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு உருவோக்கு¾ல்.
12.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
ஒத்து¨Æத்து Å¡ழ்¨¸யில்
ஒத்து¨Æப்பின் நன்¨Á¸¨Ç 4 Å¡ú¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்À¾¡ø
²üÀÎõ ÁÉவு½ர்¨Å
விவரிப்பர். ஏற்படும் நன்¨Á¸¨Ç
அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு
¦Åளிப்படுத்துவர். விவரிக்¸ப் பல்வ¨¸
12.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து °¼¸ங்¸ ளின் வழி ¾¸வல்
இ¨½ந்து ஒத்து¨Æத்து
Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்புô தேடு¾ல்.
Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஏற்படும்
பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
5
ÁÉவு½ர்¨Å «ÂÄ¡§Ã¡Î ஒத்து¨ÆòÐî
அன்È¡¼Å¡ழ்வில்
¦Åளிப்படுத்துவர். ¦ºö¾ ¿¼Åடிக்கைைகைச்
¦ºயல்படுத்துவர்.
சம்Àவப் Àதிவுக்குறிப்பு
12.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
(rekod anekdot) வழி எழுதிப்
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸Â¢ø Å¡ழ்¨¸Â¢ø ஒத்து¨Æப்புô
ப¨¼த்¾ல்.
ஒத்து¨Æப்புப் பண்பினைச் பண்பினை உய்த்து½ர்ந்து
6
¦ºயல்படுத்துவர். நி¨Ä¡öî ¦ºயல்படுத்துவர்;
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.

¯ûÇ¼ì¸ «
Å¡Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
ò ¾Ãõ ¿¢
33 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
13.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில் §À½க்கூடிய Á
«ñ¨¼ 1
34 «ÂÄ¡Õ¼ 13.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¢¾Á¡É ¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
ý இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
35 þ¨½óÐ  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
§À½ìகூடிய மி¾Á¡É 2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
Å¡ú¨¸Â¢ø «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
Á¢¾Á¡É Å¡ழ்¨¸யில் Á¢¾Á¡É §À¡ì¸¢ü¸¡É
§À¡ìÌ ¦ºÂø¸¨Ç எடுத்துக் ÅÆ¢¸¨Ç விளக்குவர். Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
¦¸¡ûÇø
¸¡ðθټன் கூறுவர். அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Áயின்
(TAMBA Å¡ழ்¨¸Â¢ø §À½க்கூடிய Á¢¾Á¡É எடுத்துக்¸¡ட்டு¸ள்
HAN) 13.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு 3 ¦¾¡¼÷À¡É ‘சிந்தி-இ¨½-
¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ பகிர்’ (Think-Pair-Share)
மி¾Á¡É போக்கிற்¸¡É ÅÆ ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர். ¿¼வடிக்¨¸யினை
¢¸¨Ç விவரிப்பர். அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு §Áற்¦¸¡ûளல்.
ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
13.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
ஒத்து¨Æத்து Å¡ழ்¨¸யில் «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் 4
²üÀÎõ ÁÉவு½ர்¨Å Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
மி¾Á¡¸ ¿¼ந்து ¦¸¡ள்žன்
அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Á
நன்¨Á¸¨Ç அ¨¼Â¡Çங்
¦Åளிப்படுத்துவர். ¦¾¡¼÷À¡¸î சிறு¸¨¾
¸¡ண்பர்.
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸ எழுது¾ல்.
¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
13.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
5 உய்த்து½ர்ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்
அன்È¡¼Å¡ழ்வில் Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
மி¾Á¡¸ ¿¼ந்து
¦ºயல்படுத்துவர். மி¾Á¡É ÁÉôÀ¡ன்¨Áயின்
¦¸¡ள்Ù¨¸யில் ஏற்படும்
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸ பண்பின் சிÈப்பு¸ள்
ÁÉவு½ர்¨Å
¦¾¡¼÷À¡¸ô
¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை
¦Åளிப்படுத்துவர். §Àச்சுப் போட்டினய
உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡öî
¿¼த்து¾ல்.
13.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¦ºயல்படுத்துவர்;
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.
6 «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
மி¾Á¡É பண்பினைச் Å¡ú¨¸Â¢ø §À½ìகூடிய
¦ºயல்படுத்துவர். மி¾Á¡É பண்பு ¦¾¡¼÷À¡¸ô
போÄச் ¦ºய்¾ல் ¿¼வடிக்¨¸
§Áü¦¸¡ள்ளல்.
«
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅâôÒ ÌÈ¢ôÒ
¿¢
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து ¦¿È¢:
14.0 ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û: ´òШÆôÒ
Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக்
«ñ¨¼ 1
«ÂÄ¡Õ¼ý 14.1 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு ¦¸¡டுக்கும் ¦ºயல்¸¨Ç ÀâóШÃì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û:
þ¨½óÐ இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் எடுத்துக் ¸¡ðθټன் கூறுவர்.
Å¡ú¨¸Â¢ø Å  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும் அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து
¢ðÎì ¦¸¡ÎìÌõ «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
ÀñÒ. ¦ºயல்¸¨Ç எடுத்துக் Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக்
2 Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
¸¡ðθټன் கூறுவர்.. ¦¸¡டுக்கும் ÀñÀ¢¨É ÅÇ÷ìÌõ
¦¸¡டுக்கும் ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â
ÅÆ¢¸¨Ç விளக்குவர்.
¸¡¦½¡Ç¢¨Âì ¸ñÎ
14.2 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு இ¨½ந்து Á£ðν÷¾ø.
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் Å¡ழ்¨¸Â¢ø விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும்  Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
விட்டுக் ¦¸¡டுக்கும் 3 «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
36 ¦ºயல்¸¨ÇÔõ «¾ý Óì¸
பண்பினை வளர்க்கும் Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
¢ÂòÐÅò¾¢Ôõ ¦¾¡¼÷Òôபடுத்துவர்.
37 வழி¸¨Ç விவரிப்பர். ¦¸¡டுக்கும் ÀñÀ¢¨É
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
ÅÇ÷ìÌõ ÅÆ¢¸û ¦¾¡¼÷À¡É
38 ஊக்¸மு¨¼¨ÁÔ¼ý இ¨½ந்து ¨¸§ÂÎ ¾Â¡Ã¢ò¾ø.
14.3 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு
Å¡ழ்¨¸யில் விட்டுக் ¦¸¡டுòÐ  Á¡½Å÷¸û ’§Á¨ºÅ¢Ã¢ôÒ’
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் 4
¿¼óÐ ¦¸¡û¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¢ý ÅÆ¢ «ñ¨¼
விட்டுக் ¦¸¡டுத்து ¿¼ந்து «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
ÁÉவு½ர்¨Å அ¨¼Â¡Çí¸ண்டு
¦¸¡ûžன்
¦Åளிப்படுத்துவர். Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
முக்கியத்துவத்¨¾ ¦¸¡டுôÀ¾ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾
அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு Á¢¾Á¡¸
ஆáய்வர். ±Øоø.
¿¼óÐ ¦¸¡ûÙõ பண்பினை
 Á¡½Å÷¸û «ñ¨¼
5 உய்த்து½ர்ந்து
14.4 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு «ÂÄ¡§Ã¡Î இ¨½ந்து
அன்È¡¼Å¡ழ்வில்
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில் Å¡ú¨¸Â¢ø விட்டுக்
¦ºயல்படுத்துவர்.
விட்டுக் ¦¸¡டுத்து ¿¼ந்து ¦¸¡டுக்கும் ¦ºÂø¸û
6 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு விட்டுக் ¦¾¡¼÷À¡¸ «ñ¨¼ «ÂÄ¡¨Ã
¦¸¡û¨¸Â¢ø ஏற்படும் ¦¸¡டுக்கும் பண்பினை §¿÷측½ø ¦ºöÐ «È¢ì¨¸
±Øоø.
ÁÉவு½ர்¨Å உய்த்து½ர்ந்து நி¨Ä¡öî
±ளிப்படுத்துவர். ¦ºயல்படுத்துவர்;
எடுத்துக்¸¡ð¼¡¸ò தி¸ழ்வர்.
14.5 அண்¨¼ அÂÄ¡ரோடு `
இ¨½ந்து Å¡ழ்¨¸யில்
விட்டுக் ¦¸¡டுìÌõ
பண்பினைச்
¦ºயல்படுத்துவர்.

Вам также может понравиться