Вы находитесь на странице: 1из 72

ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙË: Ô‰ËÁfi˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ∞ÊȤڈ̷

ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ¯ÔÏËÛÙÂÚ›Ó˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·


™∂§π¢∞ 13 ∂π¢π∫√ ∂¡£∂Δ√

Δ∂Δ∞ƒΔ∏
3 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010
∂Àƒø 1,30

www.tanea.gr

¢Ú·Ì·ÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

™ÙÔÓ ·¤Ú· Ë ‰›ÎË


ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤÍË
¶·Î¤ÙÔ ÛˆÙËÚ›·˜
™∂§π¢∂™ 14-15

Ì ԉ˘ÓËÚ¿ ̤ÙÚ·
ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·Î¤ÙÔ˘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì ԉ˘ÓËÚ¿ ̤ÙÚ·

™ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ì ‰È¿ÁÁÂÏÌ· Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.


ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚԂϤÂÈ ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ Î·È ·‡ÍË-
ÛË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ™∂§. 7-9, 62 ∫∞π ƒπ¶∂™ (™∂§. 3)
«◊ÚıÂ Ë ÒÚ·
ÁÈ· ÁÂÓÓ·›Â˜
·ÔÊ¿ÛÂȘ.
√ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜
Â›Ó·È ÛÙȘ ¶Ú¤Û˜ 0% ¶·ÁÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ›
Û ¢ËÌfiÛÈÔ, ¢‹ÌÔ˘˜
ª·˙› ı· Ù·
ηٷʤÚÔ˘Ì»


™∂§π¢∞ 12

20% ªÂÈÒÓÔÓÙ·È
∂ø™

Ù· ÂȉfiÌ·Ù·
«∂ıÓÈÎfi Ì·˜

∞ÓıÚˆÔı˘Û›Â˜
15% ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜
ÛÙ· η‡ÛÈÌ·
¯Ú¤Ô˜ Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ÔÚ›·
ÛÙË ÌÈÓˆÈ΋ ∫Ú‹ÙË
™∂§π¢∞ 23 67 Ã√¡π∞
ΔÔ Ó¤Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ
ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜
ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi»

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ™∂§π¢∞ 7

™∞ª∞ƒ∞™ μ∂™Δ∂ƒμ∂§∂

ªÈÛ‹ ™ÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ
Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Î·È Ì fiÚÔ˘˜ ¿Ó¢ fiÚˆÓ ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ
ΔËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ •Âοı·ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
˙‹ÙËÛÂ Ô Î. ∞. ™·Ì·Ú¿˜, ÁÈ· Ó·
ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ̤ÙÚ·. ™∂§. 7
ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂ-
ÚÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ™∂§. 7 ŒÏÏËÓ˜; ™∂§. 9
2 Δ· ¡¤· Û 5
. / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010
E¶IME§EIA: ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÂÓȤÚ˘

ºΔøÃ∏ ‹Ù·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ÁÈ· ÔÚÈ ∏ Δƒ∞¶√À§∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È


ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.
∞fi‰ÂÈÍË ˆ˜ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ù·
˙Ô Ó
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞˘Ùfi
ÙÂÛ
Ì·˙› Ì ÂÊÂÙÈÓ¿ ŸÛÎ·Ú ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚȘ, fï˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ. ∫·È Ô
ÁÂÓÈο, Ù·Èӛ˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «Avatar» ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÓfiÌÈÛ fiÙÈ
Ô˘ ÛΛ˙ÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· Î·È ÂÈÛ‹Á·Á ÙËÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ
Ù¯ÓÔÏÔÁ›· 3D. ŒÙÛÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘
ÛÙÔ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Δ˙¤È̘ ηÙfiÚıˆÛ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ·
∂¶∞¡∞∫À∫§√º√ƒ∂π ∫¿ÌÂÚÔÓ ÙÔ˘ «Avatar» ˘Ô„‹ÊÈ· Â›Ó·È Î·È Ë ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÔÙ¤.
ÛÎËÓÔı¤ÙȘ ÚÒËÓ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∫¿ıÚÈÓ O °È¿ÓÓ˘ ¶ÚÂÙÂÓÙ¤Ú˘ ÛÙ·
ªÈÁÎÂÏfiÔ˘ Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Hurt Locker». «∂ÌÈÛÙ¢ÙÈο».
Δ√ ¶ƒøΔ√ DVD ÀÔ„‹ÊÈ· Î·È Ë Ù·ÈÓ›· «Õ‰ˆÍÔÈ ™∂§. 72
∫∞π ∏ ∫∞™∂Δπ¡∞ Δ√À Ì¿Ûٷډ˻ ÙÔ˘ Δ·Ú·ÓÙ›ÓÔ, ÙÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi
animation «æËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi» Î·È ¿ÏϘ ∂¢ø Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ, ÙÔ Ó·
¶∞¡Δ∂§∏ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ˜.
O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·Ó›Î·˜ ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™.
ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÚ·‚¿,
ÙÈ ·Ú·Ï›ÊıËΠ‹ fiÛÔ˜
μ√À§°∞ƒ∏ ™∂§. 1/19 ¯ÚfiÓÔ˜ ¯¿ıËÎÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Ú·ÎÙÈ΋ ·Í›·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ ·Ó ηÈ
■ [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ] ÙÒÚ· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ì ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ, ÙÔ
[ 20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ] ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
ηÙËÁÔÚ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ı·
∫ÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÎfiÌ·, ÁÈ· fiÏÔ˘˜.
∏ ∂Ï›˙· ¶··‰¿ÎË ÛÙËÓ «ΔÚ›ÙË ÕÔ„Ë».
™∂§. 6
∫‡ÚÈ ¡ÂfiÎÔÂ,
¶Ò˜ Ó· ÌË ‰ÒÛÂÈ «Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹» Ô ™·Ì·Ú¿˜, fiÙ·Ó Ù· ∞∫Oª∞ ÚÔÛ·ıÒ Ó·
ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË; ηٷϿ‚ˆ Ò˜ ·Ó
οÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı·


ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡
ªÂ ÙÈÌ‹
∏§π∞™ ∫π∫π§π∞™: ÌË ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜, ¤ÊÙÂÈ Ô
°ÈÒÚÁÔ˜ μ¤ÏÙÛÔ˜
Δ∞ ¶∂Δƒπ¡∞ O O∞∂¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÈÎÔ-
Ù˙›ÚÔ˜, ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ
Á·ÌË̤ÓÔ Î·È Í·Ó·‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘ÌÂ. ∫È
Ã√¡π∞

ÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‡ÛÙÂÚ· ÌÔ˘ Ϙ Ó· È¿Ûˆ ÙÔv ÛÊ˘ÁÌfi ÙÔ˘
Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ∏ O𠶃∂™¶∂™ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi ÂÚÈ·ÈÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶È¿ÓÂÙ·È; ’∏ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‹ ÂÁÒ ‰ÂÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›- Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ÙÔ›· ÙˆÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù˘ ‚Ú›ÛΈ ÊϤ‚·.
ª∂ ú2 ∂¶π¶§∂√¡ ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ μ·ÏηӛˆÓ. ∞fi ¯ı˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ¤‚·Ï·Ó ‚¤ÙÔ. O ™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜ ÛÙÔ˘˜
¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·- ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ∏ ª·Ú›· ª·ÚÎÔ˘Ï‹ ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™.
Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙˆÓ ÂΛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¿ÚÎÔ Oƒπ∑O¡Δ∂™. ™∂§. 12/54 ™∂§. 2/20
‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·
ηٿÚÙÈÛË „¢ÙÔ- ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ∏ ∫π¡∞ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ôχ ª¶Oƒ∂π Ë ÂÍÔ˘Û›· Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·Ù‹. ™Â ‚·ıÌfi Ô˘ Ó· ʤÚÓÂÈ ‰fiÍ·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÁη-
ÂÏ·ÙÂȷ΋ ÓÔÔÙÚÔ- ¶ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙË ¢‡ÛË fiÚÔ˘˜ Î·È Ù¿ÏÂÈ„‹ Ù˘ ʤÚÓÂÈ ¯Ú‹-
›·. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ªËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ, ϤÂÈ Ì·. ¶Ôχ ¯Ú‹Ì·. ¶·Ú¿-
1, 6, 7, 12, 29 ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ OÌ¿Ì·, Ó· ‰ÂÈÁÌ· Ô ÚÒËÓ Î·ÁÎÂÏ¿-
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›- O °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÙÛÈÔ˜ ÛÙË ™∂§. 12 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ¢·Ï¿È §¿Ì· Î·È ÌË ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ °Î¤Ú-
ˆÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÎÂÊÙ›˜ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂȘ fiÏ· ÛÙËÓ ¯·ÚÓÙ ™Ú¤ÓÙÂÚ, ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÔÏÈÙÒÓ. ¢∂¡ ͤڈ fiÛÔÈ ·ÁˆÓÈÔ‡Û·ÙÂ, ·ÏÏ¿ Δ·˚‚¿Ó. ™ÙË ‰Â ™Ô˘Ë‰È΋ ∞η‰ËÌ›· ÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ψı› Ùfi-
603, 391, 271 OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›ÛËÌ·: ∏ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔ ÛÔ Ô˘ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘
ÙÔ˘ ∏Ï›· °ÂˆÚÁ¿ÎË ÚÔ‰ÚÈ΋ Û‡˙˘ÁÔ˜ ∫¿ÚÏ· ªÚÔ‡ÓÈ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔÓ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÛÙË ‰ÂÓ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ∫ÈÓ¤˙Ô ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎfi §ÈÔ‡ ÚÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜.
™∂§. 55 ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ™·Ó ƒ¤ÌÔ. ∏ ·ÈÙ›· Â›Ó·È ™È·Ìfi. O °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· «¶ÚfiÛˆ·».
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/26. fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ı· ¤ÏÂÁ ‹Ù·Ó ∏ ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË ÛÙË ™∂§. 56 ™∂§. 60

Δ∂Δ∞ƒΔ∏
∫·ÈÚfi˜ AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË ÛÙÔ www.tanea.gr/kairos

3
º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
§›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙȘ ÚˆÈ-
[ ∞Àƒπ√ ]
∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ηÈ
[ ¶·Ú·Û΢‹ 5/2 ]
ΔȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ï›Á˜ ÓÂ-
™˘ÌÂÒÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‰fi¯Ô˘, Ó¤˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÊÒÛÂȘ Î·È ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο
ÌfiÓÔ Î·Ù¿ Ùfi- 2 ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·Ùfi-
ÕÓÓ˘ ÚÔÊ‹ÙȉԘ Î·È ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙËÓ 3 5ÆC Ô˘˜ ÓÂÊÒ-
∫Ú‹ÙË Î·È Î·ÏÔηÈÚ›· Ì 5ÆC ÙËÙ·. ÕÓÂÌÔÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·-
ANATO§H H§IOY: 7.28 3ÆC 4 ÛÂȘ. OÈ ¿ÓÂÌÔÈ 5
Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙȘ ˘fi- ÛıÂÓ›˜ Î·È ‚·ıÌÈ·›· ·fi
¢Y™H H§IOY: 17.50 ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3
ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7
ÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 5 3 Ì 5 Î·È ÛÙ·
™ÂÏ‹ÓË 20 ËÌÂÚÒÓ 4 ªˆÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi
∞ΔΔπ∫∏ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο
¢∞∫ΔÀ§π√™ 3 ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6
∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·- 4 6 ªˆÊfiÚ. ∏ 2 ªˆÊfiÚ. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÂ
Û›· ·fi 3 ¤ˆ˜ 9ÆC. OÈ ¿- 5 ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿ÓÔ‰Ô.
ÓÂÌÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤- Û ¿ÓÔ‰Ô ˆ˜ 4
ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ì ‚·ı- ÚÔ˜ ÙȘ ̤ÁÈ- [ ™¿‚‚·ÙÔ 6/2 ]
ÌÈ·›· ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË. ÛÙ˜ ÙÈ̤˜, ·Ï- 3 ∫·ÎÔηÈÚ›· Ì ‚ÚÔ¯¤˜, ηٷÈ-
™‹ÌÂÚ· Ù· ÌÔÓ¿ 5ÆC
5
Ï¿ ÙË Ó‡¯Ù· Î·È 4 4
Á›‰Â˜, ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ηÈ
£∂™™∞§√¡π∫∏ 4
·‡ÚÈÔ Ù· ˙˘Á¿ 5
ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› 4 ‚·ıÌÈ·›· Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘
∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·- ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜
5 5
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË,
Û›· ·fi -3 ¤ˆ˜ 5ÆC. OÈ 5 Î·È ‚fiÚÂÈ· Ë- 4 5 Ì ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. ÕÓÂÌÔÈ
Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹
ÂÚÈÏËÙÈ΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‹ ¿ÓÂÌÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤- ÂÈÚˆÙÈο ·- ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ¯ÒÚ· Ófi-
‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ- ÙÚÈÔÈ Ì ‚·ıÌÈ·›· ÂÍ·- ÁÂÙfi˜. ÙÈÔÈ - ¡∞ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜
̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ- Ûı¤ÓËÛË. 5 7 ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› μ∞ 5 ÌÂ
‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔ- 6
ÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ 7 Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔ-
‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·- ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘ Èο 8 ªˆÊfiÚ. £ÂÚÌÔÎÚ·-
9ÆC
Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘ Û›· Û ÙÒÛË.
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975,
N.¢. 3565/1956 Î·È 4254, 1962 ηÈ
ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û. 68-69 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 71 ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 7/49 - 8/50 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 9/51 - 11/53 ñ ™∫∞∫π Û. 70 ñ SUDOKU Û. 70
3

EÏÏ¿‰·
ΔÂÙ¿ÚÙË
3 [ ƒπ¶∂™ ]

ΔÂÏÂ˘Ù·›·
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
2010

¢ηÈÚ›·
[ ∂°ƒ∞æ∞¡ ] ¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¿ ηÈ
Ô‰˘ÓËÚ¿ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÔÏÈÙÒÓ.
¢À™ΔÀÃø™ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË
Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· Ô˘ ·Ó·Ù‡-
ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

¯ıËΠÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë


°ÚËÁfiÚ˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜
ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó Ù›ÔÙ ÏÈ-
¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁfiÙÂÚÔ Î·È ËÈfiÙÂÚÔ.
(Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· Ù˘ ¶ƒO∫∂πΔ∞π ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËηÓ
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·‡ÍËÛ˘ Ù˘
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜)
Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔÈ Ô-
ԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹-


μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ̷ٷ. ∫·È Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ
ÌÈ· ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙË ÂÈÙ‹ÚËÛË
Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ì·˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÍÂʇ-
Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„Ô˘Ì ϛÁÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÁÂÈ ·fi ÙË ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Î·È ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ
ΔÒÚ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯Â-
[ Δ√ ™Δπ°ª∞ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™ ]
‰È·ÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Â͇ÚÂ- ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È.
ÛË ÙÚfiˆÓ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ·
ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ôχ ÌÂÏ¿ÓÈ ı· ¯˘ı› ÁÈ·
Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ ¤Ó·, ‚·ÛÈÎfi ηÈ
ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ ∂π¡∞π ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ˘‹ÚÍ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË
ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤-
¯·Û ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎ-

Î·È ›Ûˆ ÊfiÚÔÈ...


ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ› Ì˯·ÓÈ-
Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. º˘ÛÈο ÛÌÔ›, ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·-
Ù·, fiˆ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙ· ÂÓÂÚÁÂȷο, Úfi‚ÏËÌ·.
ÛÙËÓ ÀÁ›·, ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÛÙÔ ÙÚ·-
Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ- ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË ·fi ηÈ-
Ú› Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË
... ενώ μπαίνουμε στο τρίτο στάδιο επιτήρησης Úfi Ó· ˘ÔÛÙ› ı˘Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ ¿- ÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ó¤ÌÂÓ ‹-
∏ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘... ÁÎÚÂÌÔ‡, ηٿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ – fiÔ˘ ÁÎÚÂÌfi˜,
ÓÔÈÁÌ¿ Ì·˜ Û Ӥ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù·Ó Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· Ó· Â›Ó·È ‰›Î·È·, Â-
fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∫›Ó· Î·È ÔÈ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¯Ò- Ê˘ÛÈο, Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ Î·È Ù˘
Ú˜.
Ê·ÚÌfiÛÈÌ· Î·È Ù· ‚¿ÚË Ó· ηٷÓÂÌË-
·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÛÙ· ‡„Ë Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ –
¢ÈfiÙÈ, ·˜ ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙÂ, Ë ‰ËÌÔ-
˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÂÏÈÎÒ˜ ¯ı˜ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È
ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·Ó¿-
ÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈ- ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ οı ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈ- ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
ÛÙ·. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ı· ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.
ÚÔηϤÛÂÈ ‡ÊÂÛË Ô˘ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·- Δ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ¢. ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¬ ∂ÓÓ¤· ·ÎfiÌ·

❞ ª
ÛÙ› ı¤ÏÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ ı· Oπ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜.  ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ η-
Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ ÙȘ
ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û‡- fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi:
ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÓÙÔÌ·, ·Ó·ÎÔ›Óˆ- ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË
(«ΔÔ μ‹Ì·») Û πÚ·Ófi˜ ·ÍȈ̷-
ÔÈ Ôԛ˜ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È
·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, Ì ÔÓÔ- ÙÔ‡¯Ô˜ ¯ı˜, η- ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ
Ì·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏË- ıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÔÊ ÛÔÚ ÂÙ·ÈÚÂÈ-
ÊıÔ‡Ó. ΔÔ Ì¤Á· ÂÚÒÙËÌ·, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Â¿Ó ÙÔ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÂÓÙ›ÓÂÈ
ETO™ 64Ô
‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ë «·ÔÊ·-
ÒÓ, Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜,
AP. ºY§§OY 19.647 ÙȘ ȤÛÂȘ ÁÈ· Ì·-
ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·» ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠı· ÌÔ- ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ‰È·‚›ˆÛ˘.
AP / VAHID SALEMI

¢HM∏Δƒπ√™ §AM¶PAKH™ (1922-1957) Ù·›ˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘


Ã∏™Δ√™ ¢. §AM¶PAKH™ (1957-2009) Ú¤ÛÔ˘Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ˘-
¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ·fi ºÀ™π∫∞ ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Â·ÚÎÔ‡Û·Ó
™Δ∞Àƒ√™ ¶. æÀÃ∞ƒ∏™ ∂ΉfiÙ˘
Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (Û.Û. ΢- ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË
¢IEY£YNTH™: Ã∏™Δ√™ ª∂ª∏™
Ú›ˆ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ), ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛӷ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰Ô- ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ··È-
™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™: ∏§. ∫. ª∞Δ™π∫∞™
¢IEY£YNT∂™ ™YNTA•∏™: ¡. §. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηْ Â·Ó¿- Ì¿‰·. Ãı˜ Ô ËÁ¤- ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜. ∞Ó·ÁηÛÙÈ-
™Δ∂º. ™Δ. Δ∑∞¡∞∫∏™ ÏË„Ë ÂÎÊÚ·Ûı› ηٿ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. Ù˘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ªÈÚ ÃÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·- ο ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Î·È Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ-
APXI™YNTAKT∏™ ∂∫¢√™∏™: ∂À∞°°. ™Δ. §π∞§π√ÀΔ∏™ O °πøƒ°O™ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚› ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ™¿¯Ë Û˘ÓÂ-
¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §·ÌÚ¿ÎË ∞.∂. ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ¯›˙ÂÙ·È». O ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ¿ÓÙˆ˜, ·Ô‰¤- ‰‹Ì·Ù·, Ò˜ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿, ÌÂ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ – ÁÓˆÚ›˙ÂÈ (Î·È ·fi ÙȘ ¯ıËΠÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô˘Ú·- ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ
™Ù·‡ÚÔ˜ ¶. æ˘¯¿Ú˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ÚfiÛÊ·Ù˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) fiÙÈ Ë Û˘-
Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ·fi Ù· ÛÙÔÈ-
Ó›Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ì ·- ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™Ù. æ˘¯¿Ú˘ ∂ÎÙÂÏÂ-
¯Â›· Ô˘ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔ- ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ù· ˘ÚËÓÈο η‡ÛÈÌ·.
ÛÙÈÎfi˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ª¤ÏË: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ π. ∫·„‹˜, η˘Û›ÌˆÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈ-
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÚ›ÙÛ·˜, ΔÚ‡ÊˆÓ π. ∫Ô˘Ù·Ï›‰Ë˜, πˆ- ÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
¿ÓÓ˘ ª¿ÓÔ˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¡¤˙˘, πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ú¿- ™Δ∏¡ ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫OΔ∏Δ∞, Ô ¶Úˆı˘Ô˘Ú- ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Fitch, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘.
ۯ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÂÊ¿Ó˘, μ›ÎÙˆÚ ƒ¤ÛÙ˘, ∞-
ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÚÈʇÏÏ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· ΔÛÔ‡ÙÛÔ˘Ú· - æ˘-
Áfi˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈ- ÔÔ›· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿-
¯¿ÚË, Juan Luis Cebrian, Jean-Marie Colombani ÌÔÔ›ËÛÂ, ·ÏÒ˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û fiÛ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ- Â˙˜ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ΔO ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÚÔÛı¤ÙÔ- OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ¿ÓÙˆ˜, ¿ÓÔÈÍ·Ó Ó¤Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ı· ÙË-
°ƒ∞º∂π∞: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80, T.∫. 115 28, A£HNA
ÓÙ·˜ fï˜ ÙÚ›· Û·ÊÒ˜ Ó¤· ̤ÙÚ·: ÁÂÓÈÎfi ¿- ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û˘-
Δ∏§∂ºø¡∞: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000
ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤Ú·Ó Ù˘ ˆÚ›Ì·Û˘, Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÚËı› Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ
FAX: (211)36.58.301
INTERNET: http://www.tanea.gr ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· ∫∞Δ∞ Δ’ ∞§§∞, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¢ÚÔ‡ÙÛ· Ì ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ.
http://digital.tanea.gr η‡ÛÈÌ· (̤ÙÚÔ Ô˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‹Ï- ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ Û˘-
e-mail: info@tanea.gr È˙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˆ˜ Âʉڛ·) Î·È ÁÂÓÈ΋ ·‡- ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â Ù· ÂÏ- ∞ÀΔO ÌfiÓÔÓ Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘
∫ø¢π∫√™ ∂§Δ∞: 1767 ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο, ÂÓÒ Ë ÀÔÂÈÙÚÔ‹ ∂ÍÔÏÈÛÙÈ-
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 223 ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰È·ÛÊ·-
¶∞ƒ∞°ø°∏ & ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏:
ªULTIMEDIA ∞.∂. Δ∏¡ π¢π∞ ÛÙÈÁÌ‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ÔÏ˘‚fiÏˆÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. Ï›ÛÔ˘Ó...
O ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 4 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜
fi ÊÚ¿Áη ¤¯Ô˘Ì ٷ ¯¿ÏÈ· Ì·˜.
[ E›·Ó ]
∞ ™Â fiÏÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ, fiÏÔÈ Ì·˜ ‚Ú›-
˙Ô˘ÓÂ Î·È Ì·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó, fiÏÔÈ Ì·˜
΢ÓËÁ¿ÓÂ. ∞ÏÏ¿ ·fi ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ¢ËÌÔ-
¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜
(Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜
(Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜,
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘
(Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢-
ÎÚ·Ù›·˜, ÛΛ˙Ô˘ÌÂ! ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ô ∫ˆ- ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙÔÓ «∂ıÓÈÎfi ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆ-
ÛÙ‹˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Î·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂ- ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ)
∫‹Ú˘Î·» Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢) Ô˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞,
ÚË ÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÒÚ· Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡- «∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ô‡ ·Ó‹ÎÂÈ Ô
ÏÈ·˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯ÔÈ! ∫·È Ì ÙÔÓ ÛÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ 1
«™ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙȘ ∏¶∞ οı ÔÏ›Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈο, ÔÏÈÙÈ-
Ï·fi Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ› Î·È Ó· ÙÔ˘˜ «˘- ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿)
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÎÈ¿. ∞˘Ùfi fï˜ ο, ‰Â›¯ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ÁÂÓÓ·È-
ÂÚ„ËÊ›˙ÂÈ». ∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ηÈ, ΢-
‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ fiÙËÙ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÌÈ· ˆ- «¢ÂÓ Â›Ó·È ‰È¤ÍÔ-
Ú›ˆ˜, Á·ÏËÓÂ̤ÓÔ˜.
∫·È Ë Ͽη Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ™ÙÂÊ·Ófi- ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÚÈÌfiÙËÙ· Ó· ‰Â¯ı› ·ÎfiÌË Î·È Ì¤ÙÚ·, Û ÂÈÛ·Áˆ- ‰Ô˜ Ó· ·ÏÏËÏÔÛ·Ú·˙fiÌ·ÛÙÂ.
Ô˘ÏÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô ÁÈο, Ù· ÔÔ›· ›Ûˆ˜ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘». ¢ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ì›· ·Í›· Î·È Î·Ì›·
‚ÁÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯¤Ûˆӻ. ÚÔÔÙÈ΋».
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‡·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜! ¢Ë-
Ï·‰‹, «‰ÂÓ Ì·˜ οÓÂÙ ÁÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜,
·ÏÏ¿ ›۷ÛÙ ¿ÍÈÔÈ ÁÈ· ÚÒÙÔÈ Ôϛ٘
Ù˘ ¯ÒÚ·˜!». ∫·È Ë ¿ÏÏË Ͽη: Î·È Ô ¤- [ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ] [ √ ͤÓÔ˜
Ó·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÎfiÌ-
Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó! ∞˘Ù¿ ¤¯ÂÈ Ë
ÔÏÈÙÈ΋. ∞˘Ù¿ ¤¯ÂÈ, Û˘¯Ó¿, Î·È Ë ˙ˆ‹.
Δ‡Ô˜ ]
ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÿÓÙÚÈÁΘ ηÈ
¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙ¤ÎÂ-
Ù·È ÁÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È·
ª ∞ Δ π ∂ ™ Ù˘. ∫·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜...
Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈ- 1959 :
Ì¿ÛÂÈ. Œ¯Ô˘Ó ηٷ-
Ï¿‚ÂÈ, ϤÔÓ, fiÙÈ
«ªO™Ã∞:
Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›- ∏ ÂÊË-
˙Ô˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÌÂÚ›˜
ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ “¶Ú¿-
∞¶∂ / ¶∞¡Δ∂§∏™ ™∞´Δ∞™

¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË ‚‰·” ·-


Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·- Ó·ÊÂÚÔ-
ΔÔ˘ Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÁÂÓÂÒÓ –
§Â˘Ù¤ÚË ¶. ·Ó‹Îˆ ÎÈ ÂÁÒ Û’ ·˘- ̤ÓË Û‹ÌÂÚÔÓ ÂȘ Ù·˜
«∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
¶··‰fio˘ÏÔ˘ Ù¤˜ – Ô˘ ›¯·Ó Ï˘- ÂÎ ∫·˝ÚÔ˘ ÏËÚÔÊÔ- ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋
̤ÓÔ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ Ú›·˜ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÂÊË- ÙˆÓ ΔfiÚȘ»
ÙÔ˘˜ ÁÈ· η‚Á¿ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔ›Ù·˙ ÌÂÚ›‰Ô˜ “¡ÈÔ˘˜ ∫ÚfiÓÈ- THE TIMES
ηÓ›˜ ·fi... ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿! ¬ °ÈÒÚÁÔ, ›·Ì ӷ ¿ÚÂȘ ̤ÙÚ· - fi¯È ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·!
ÎÏ”, Û˘ÌÊÒÓˆ˜ ÚÔ˜ «O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜
¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· ‹Ù·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ó Ô
Ù·˜ ÔÔ›·˜ Ô ÂΛ °ÈÔ˘- 3,8 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ
¶Úfi‰ÚÔ˜ ›¯Â ÂÍÔ˘Û›Â˜, fiˆ˜ Â› ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (ÚÒÙË ÂÓÙ·Â- ÁÎÔÛÏ¿‚Ô˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ŒÁÈÓ Â› ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÙÔ˘ OÌ¿Ì·»
INDEPENDENT
Ù›·). ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â- Î. πˆÛ‹Ê Δ˙fiÚÙ˙ ÂȉÔ-
ÍÔ˘Û›Â˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó. ¶È- Ô›ËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ 1962: «¡¤Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È¿ ÙÔÓ ¯ËÚ‡ÔÓÙ· ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ- «ºı¿ÓÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ·
ÛÙ‡ˆ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. Œ¯Ô˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¡¿ÛÂÚ (ʈÙfi) fiÙÈ Ë ÈÎfiÓ £ÚfiÓÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıË ·fi Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜. ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÓÔË̤ÓÔ˘˜
ÂÈÚ‹ÓË, ÂÂȉ‹ Ô ∞ÓÙÚ¤·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¢ڛÛÎÂÙ·È ÂȘ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰È¿ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfiÙ·ÙÔÓ ÚˆıÈÂÚ¤· ÙˆÓ ∞Ó·ÎÙfi- Ù˘ ª·Ê›·˜»
οÓÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ΛÓËÛË: Ó· ·Ê·ÈÚ¤- LA REPUBBLICA
ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ›- ΛӉ˘ÓÔÓ ‰ÈfiÙÈ “Ú¿ÎÙÔ- ÚˆÓ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙËÓ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔÓ ∫ÔÙÛÒÓËÓ (ʈÙfi), η-
¯Â οÔÙÂ. ŒÙÛÈ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔ¯Ò- Ú˜” ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘ ¤- ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÂȘ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔÓ £ÂÛ- «ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ: £¤Ïˆ Ó·
ÚËÛ·Ó Î·Ï¿, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ Î·È Ï·‚ÔÓ ÂÓÙÔÏ‹Ó Ó· ÙÔÓ Û·ÏÔӛ΢, ÎÏËÚÈÎfiÓ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ÌÔÚÊÒÛˆ˜. (...) O Î. ‰ˆ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙËÓ ∂.∂.»
‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ. OÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÔ˘Ó, ¯·Ú·- ∫ÔÙÛÒÓ˘ ηٿ Ù·˜ ȉ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·È ÔÔ›·È – ·Ú·- CORRIERE DELLA SERA
Î·È Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌʈÓ› Î·È ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¿˜ ˆ˜ Ó¤·Ó ‰fi͈˜ – ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ıËÛ·Ó ·ÓÔÌÔÈÔÙ‡ˆ˜ ÂȘ Ù·˜ ÛËÌÂÚÈÓ¿˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ. «∏ ª¤ÚÎÂÏ ˘¤Ú Ù˘
·fiÂÈÚ·Ó ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·- (...) ·ÂÊ¿ÛÈÛÂÓ Ó· ˘·ÎÔ‡ÛË ÂȘ ÚÔÙÚÔ¿˜ Ê›ÏÈ· ÚÔÛÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
°ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ·. ∂·Ì›Ù˘, ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÛÙÒÓ Ó· ‰ËÏËÙËÚÈ¿- ·˘ÙfiÓ ıÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Î‡Îψӻ. («Δ∞ ¡∂∞») ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ»
ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó ¤ÚÁˆ ÛÙË ÛÔ˘Ó Ù·˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ DIE WELT
¯Ô‡ÓÙ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿- ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜
Ù˜ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ∂- Ì ٷ˜ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ª¤- ¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÂȘ ÌÂÁ·ÏÔ¯Ô˘ÓÙÈÎÒÓ «∏ ª¤ÚÎÂÏ ˘¤Ú Ù˘
·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ CD Ì ٷ
͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜, Û ÎÚ›- Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜». ÔÓfiÌ·Ù· ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ»
ÛÈ̘ ·ÔÛÙÔϤ˜, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ ÚˆÙÔ- 1975 : «™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ °ÂÓ. ∞- SUDDEUTSCHE ZEITUNG
(«Δ∞ ¡∂∞»)
‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË Î·È Û˘Ó·‰¤ÏʈÛË ÛÊ¿ÏÂÈ· ̤¯ÚÈ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó – Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› – ÛÙÔÓ ∫Ô-
ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ∫·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÚÔÛËÓ‹˜ Î·È «™·ÚÎÔ˙› Î·È ∫Ô¤
ÌÂÈÏ›¯ÈÔ˜. ∫·È Ú·ÏÈÛÙ‹˜. ∂›Ó·È ÂΛÓÔ˜
Ú˘‰·ÏÏfi Ô °. ∑ˆÈÙ¿Î˘ Î·È Ô O‰. ∞ÁÁÂÏ‹˜ (ʈÙfi) – ÚÒËÓ
ı¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ
Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô- “·ÓÙÈ‚·ÛÈχ˜” Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È “·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·-
ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘»
ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·fi ÎÔ- Ù›·˜” ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ LE FIGARO
ÛÌÈÎfi ¿ÚÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Â› ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔ˘ ·ÚÈÏÈ·ÓÔ‡ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ
Û Ϸ˚΋ ÁÈÔÚÙ‹, Ì ÚÒÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂- 11 ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎË- «O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÙÂÛÙ
ÓÔ˘˜, ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ - Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÈÛ¯‡ ηÈ
– Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Â› ‰ÈÎÙ·ÙÔ-
Ú›·˜.
ÕÁÚÈ· ̈ڿ ÙÔ‡ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜». («Δ∞ ¡∂∞»)
ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË»
THE NEW YORK TIMES
◊Ù·Ó Â˘Ù˘¯‹˜ Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÙÔÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ Ë
¤ÌÓ¢ÛË, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈ-
ÎÒ˜, ›¯Â ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜
ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ
fiÙÈ Ô Î‡‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË. ∫·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· ‰Èη›ˆÛ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. °È·Ù› Ô
¶·Ô‡ÏÈ·˜ ¿ÛÎËÛ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘
Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÊÒÓ·˙Â
«·ÚÒÓ» fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙË Û˘Ì·-
Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Î·È ÔÈ ·‰ÈÎË̤-
ÓÔÈ, Ô Ï·fi˜ Ù˘ ·Ó¿Á΢.
O ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Û˘ÁÎÈÓÂ›Ù·È fiÙ·Ó
ÙÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÔÛÈ·ÏÈ-
ÛÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. °È·Ù› ÓÈÒ-
ıÂÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÛÔÛÈ·-
ÏÈÛÌfi. ∫·È ͤÚÂÈ Ó· ÔÚıÒÓÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÛÙË-
Ì¿ ÙÔ˘ fiÔÙÂ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
ªÂ ÙÔ Î·Ïfi Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓÙ·ÂÙ›·. ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
/ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

– ªË Á›ÓÂȘ ΔÚÈÎÔ‡˘... [ ¢È·ÎÔÌ-


Ì·ÙÈο ]
∂π¡∞π ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ‹ Ë ¤ÌÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ΢ÚÈ·- «∫·Ï‡ÙÂÚ·
οÙÈÎË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡Û΄Ë. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· Â›Ó·È Î·È
Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹. •¤Úˆ fï˜ ˆ˜ ÂÈÒıËÎ·Ó ‚·ÚȤ˜ ÎÔ˘‚¤- ‰Ò...»
ÓÙ˜. Ÿ¯È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÙÛ·ÎÒıËΠηÓ›˜ Ì ηӤ- ΔO ∂π¶∂ Ì ۷ÚηÛÙÈÎfi
Ó·Ó. ∞ÏÏ¿ fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ οÔȘ ·- ÛÙfiÌÊÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú· -
Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì Ôχ ‚·ÚÈ¿ ÛËÌ·Û›·. Ù˙·Ê¤Ú˘ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜
¯ı˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›-
«ΔÈ ∂˘ÚÒË, ÙÈ ¢¡Δ...» ÌÔ˘: «∫·Ï‡ÙÂÚ· Â‰Ò ·Ú¿
¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ΔO™ ¯¿ÚÈÓ, Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ › ÛÙÔ ∫Ï·Ì 18». ΔÔ «18»
οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔ- Â›Ó·È ÙÔ Ì·Ú-Ú¤ÛÙÔÚ·Ó
ÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. «¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ», Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂- ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ fiÔ˘ η-
ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, «ˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÈÎÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜
¤ÚıÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ·ÈÒÓ· Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÊfiÙÔ˘ ·Ô-
÷ڛϷԘ ΔÚÈÎÔ‡˘, Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›·
¯ÚÂÔÎÔ› Î·È ¿Ì ÛÙÔ ¢¡Δ». ªÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÁˆÌ¿Ú· ¤- Ù˘ ¡.¢. ÕÚ· Â›Ó·È Û·Ê¤˜
ÂÛ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. Ô‡ ‹Á·ÈÓÂ Ë Ì˯ً. ∏
·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Û˘-
¶·ÁοÏÔ˘ ·ÓÙ›‰Ú·ÛȘ
Ó·ÈÓÂÙÈÎfi ÛÙ˘Ï Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô
∏ ∞¡Δπ¢ƒ∞™∏ ‹Úı ·fi ÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ. O ·ÓÙÈ- °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜
Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ › ˆ˜ ÙÔ Ó· ¿Ì ÛÙÔ ¢ÈÂ- ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ
ıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∫·È ‰ÒÛÂÈ fiÓÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È
ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Û ‰Ëψ̤ÓÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈ-
‰ÂÓ Â›Ó·È ËÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. ™˘Ì¤- ÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Ô
Ú·ÛÌ·: Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ӷ ¯¿ÛÂÈ ·Ó ÚÔÛ·ı‹- Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞O™.
ÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯ˆÚ›˜ ÛÎÏËÚ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ Ô-
Δ∏¡ π¢π∞ ÒÚ· Ô ∫·Ú·Ù˙·-
ÏÈÙÈ΋. ∫ÔÈÓÒ˜, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜
ʤÚ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ ÙÔ Ì¤-
ÙÔ˘ ’80 «∂O∫ Î·È ¡∞ΔO ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ» ·Ó·‰È·ÌÔÚ-
ÙˆÔ Ì ÙÔ ∫∫∂, ϤÁÔÓÙ·˜
ÊÒÓÂÙ·È Û «ÙÈ ∂.∂., ÙÈ ¢¡Δ». ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ «‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·-
ΔÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ó· Â-
ÚÈ̤ÓÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙËÓ
O ƒ∞°∫OÀ™∏™ fï˜ Â¤ÌÂÈÓÂ. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ, Â-
ÈÛ‹Ì·ÓÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û˘Ì‚Ô-
ÀÂڈڛ˜ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·».
ÏÈ΋ ÛËÌ·Û›·. «∞Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ», ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏfiÁËÛÂ, «ÁÈ·- Ù¤ÏÔ˜!
Ù› ‚Á‹Î·Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÎÔÈÓÔ- Δ∂ƒª∞Δπ∑∂Δ∞π ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ë
Ú·ÎÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜; ∞Ó ËÁ·›Ó·Ì ÛÙÔ ¢¡Δ ∂°ƒ∞º∞ ÙȘ ÚÔ¿Ï-
«ÓÙfiÏÙÛ ‚›Ù·» ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ªÂ
‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛηÌ Ôχ ηχÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi ÙÔ 6,1%;» ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··- Ϙ ÁÈ· ÙË ı˘Á·Ù¤Ú·
∫·È Â’ ·˘ÙÔ‡, Ô ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Á‡ÚÈÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·- ΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Îfi‚ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡-
·ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛ‹ ÙÔ˘. Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ 50% ÔÈ ˘ÂÚˆÚȷΤ˜ Ê· Ô˘ Â›Ó·È ˘¿Ï-
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ. ∏ ∂Ï- ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÂϯÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏËÏÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.
Ï¿‰· ‚Á‹Î ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ïfi- ÁÚ·Ê›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ˘Ê˘Ô˘Ú- ŒÏ·‚· Â’ ·˘ÙÔ‡ e-
ÁÔ˘˜. °È· Ó· Ê·Ó› ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ›̷ÛÙ ·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈ· ¯ÒÚ· ÁÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ. mail ·fi ÚÒËÓ
Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ªË ‚È·ÛÙ›Ù ηıfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ Û٤ϯԘ Ù˘ ∫Ô˘-
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ Î˘ÓËÁÔ‡Û ÙÔ ¢¡Δ ÙÔÓ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔ- Ï˘Ëı›ÙÂ. Δ· ˘ÂÚˆÚȷο Â›Ó·È ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ô˘
Á¿Ó Ó· ÙÔÓ ‰·Ó›ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÙ·Ó; ÚÔ¸ÔÏÔÁÈṲ̂ӷ Î·È ÌÔÈÚ¿˙Ô- ÌÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ
∫∞¶OÀ ∂∫∂π ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË. ΔÔ ÂӉȷʤ- ÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ‹ ·Ó¿ ÛΈÙÈο ˆ˜ Úfi-
ÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÚÂÓ¤‚Ë. O °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÚ›ÌËÓÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô- ÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋
¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ¯ˆ- ̤ÓÔ˘˜ Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÔÏÈÙÈο Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿
Ú›˜ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ›¯Â ‹‰Ë ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›·, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÙÔ˘ ·Ó ˘¿Ú- - ‰ÂÍÈ¿. ∫·È ·Ó·Ê¤-
ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘ÂÚˆÚȷ΋ ÂÚÁ·- ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤-
Û›·. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ οÙÈ Û·Ó ¿Ù˘-
¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ı¤ÛË Î·È
Ô ÌfiÓÔ˘˜.
Ù¤ÎÓ· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ
ÙÔ˘ ™À¡.
¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ∫·Ù‹ÊÂÈ· ÛÙÔ
∏ ∂¶OÃ∏ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ·ÓıËÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. °È· «ÊÂÙȯÈ- ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ
ÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ» Ì›ÏËÛÂ Ô ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜
∂π¡∞π ∑∏Δ∏ª∞ ·Ó ÛÙËÓ OÏÔ-
Δ˙fi˙ÂÊ ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ «∂ÎfiÓÔÌÈÛÙ». ∞Í›˙ÂÈ Ó·
̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‹Ù·Ó ÂηÙfiÓ
∂·ÚÈÓfi
ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ – ·Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÛÊ·›Ú· – ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔ-
ÂÍ‹ÓÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ
¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiÙ·Ó ¤Êı·ÛÂ Ë ÒÚ· ∞ƒ∫∂Δ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓÂ
ÛÂÁÁ›ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ¯ÚÂÒÓ. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, fiÙ·Ó ‚ÚÈ-
ÁÈ· ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›Â˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›·
ÛÎfiÙ·Ó Û ÎÚ›ÛË Ë §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙÔ «ÙÚÔÌÂÚfi ·È‰›» ÙÔ˘
¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ∞ÓÙÒÓË ™·- ÙÔ˘ ™À¡ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘
ÿڂ·ÚÓÙ Δ˙¤ÊÚÈ ™·Î˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û‡Ì‚Ô˘Ïfi˜ ÙÔ˘˜. ΔÈ
Ì·Ú¿. ŒÌÂÈÚÔ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ- ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ. O ∞-
ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ; ªËÓ ÏËÚÒÓÂÙÂ!
Îfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓ- Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÙÔ ’ıÂÏ ∞-
ıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢- Ú›ÏÈÔ. ΔÂÏÈÎÒ˜, Û˘ÌÊÒÓË-
ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶∞™O∫
∂ÓË̤ڈÛË Ì SMS fiÛÔ Î·È Ù˘ ¡.¢. ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ‡-
Û·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ 7 Î·È 9
ª·˝Ô˘.
O∫Δø ∏Δ∞¡ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·Ú¯Èο Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞Ú¯Èο, ÔÈ ‰È·È- ÏÈÔ. §ÔÁÈÎfi. ∏ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ‰‡-
ÛÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ SMS Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹- ÛÎÔÏË ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·È
ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ηӤӷ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÌÂ-
ÔÎÙÒ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ. ΔÂÏÈο, ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ‚Á‹Î ÛÙÔÓ ·¤Ú· Á‡Úˆ ÛÙȘ Ô- Û· ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ. ΔÔ ·Ó¿Ô‰Ô
ÎÙÒ Î·È ÌÈÛ‹. Ì¿ÏÏÔÓ. mikropolitikos @ dolnet.gr
6 °ÓÒÌË / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

[ ¶ƒ√μ√§∂π™ ] [ ]

∫·Ù·ÚÚ¤ÂÈ ∂ÈΛӉ˘ÓÔÈ
Ô ÕÁÈÔ˜.... ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ›
√Ãπ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂-
ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Â-
Ú›ÈÔ ˘fi ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. Ÿ¯È, ‰ÂÓ
Â›Ó·È ¤Ó· ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÊÙˆ-
ÛÙÔ πÚ¿Ó
∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘
¯Ô‡ ȉÈÒÙË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔ-
Î·È ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ ¶¿ÙÚÈÔÙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫fiÏ-
ÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË Ó· ÙÔ ·Ó··Ï·ÈÒ-
Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ¯Â›Ú· Ô˘ ¤ÙÂÈÓ Ë
ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡
O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ πÚ¿Ó ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ
ηÈÚfi ·ÎfiÌË ·ψ̤ÓË. O OÌ¿Ì· ı¤ÏÂÈ ÚÔÊ·-
OÌfiÓÔÈ· – ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘
ÓÒ˜ Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙˆÓ
∫·˘Ù·ÓÙ˙fi-
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Î·È Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ fiÛÔ˘˜
ÁÏÔ˘ ÛÙ· Ù¤ÏË
ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂȉÚÔ-
ÙÔ˘ 1900. ∞-
Ì‹ ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·-
¤Ó·ÓÙÈ ·fi
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·-
ÙÔ ·ÛÙÚ·ÊÙÂ-
Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ·¤Ù˘¯Â. ¶ÔÈ·
Úfi Î·È ÚÔ-
ı· Â›Ó·È fï˜ Ë Â›ÙˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ
ÛÊ¿Ùˆ˜ ·Ó·-
ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ πÚ¿Ó; ∏ ·¿ÓÙËÛË
ΔÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ £. ηÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂-
›Ûˆ˜ ‰Ôı› Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙËÓ
∫¿ÁÈÔ˘ ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ
1Ë Ò˜ ÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜
pkagios@dolnet.gr ÙÔ˘ ΔÛ›ÏÂÚ
ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1979. ∞ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ ÔÈ
Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó
TÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ, ηıÒ˜ ÌÔÚ›
Ì·˙› ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó··Ï·›ˆÛ‹˜
Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó·
ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô Ó·fi˜ ¤¯ÂÈ ·ÊÂı›
‰Â›ÍÂÈ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÚ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.
Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ. ªÂ ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘
ÁÂÌ¿ÙË ÙÚ‡˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔÓ Jean-Marie Colombani
Ô˘Ú·Ófi ηÈ... ˘ÌÓÔ‡Ó ÙÔÓ ªÂÁ·-
ÏÔ‰‡Ó·ÌÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ,
Û ¤Ó·Ó ÛÂÈÛÌfi 5 ƒ›¯ÙÂÚ Ó· η- [ ΔƒπΔ∏ ∞¶√æ∏ ]
Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÌÓËÌ›Ô. ∫·È

∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË


ÙÔ ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi, Ó· ıÚËÓ‹ÛÔ˘ÌÂ
ı‡Ì·Ù· ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·-
Û‡ÚÂÈ ÛÙ· ÂÚ›È¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Îfi-
ÛÌÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘Û‡-
¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ
Ó·fi – ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ªÂ-
Ó¿Ó‰ÚÔ˘, μËÏ·Ú¿, Ï·Ù›· ÌÚÔ-
ÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜.
∂ÎÙfi˜ ·Ó ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ «·ÚÌfi‰È- Τρία δεδομένα και δύο μεγάλες αβεβαιότητες
ÔÈ»: ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ÂΛ Á‡Úˆ ›ӷÈ
·ıÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÓfiÛˆ ·ÁÚÔÙÈο ÌÏfiη ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛΤÙ˘ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤Ú˘ÛÈ) Î·È ∞-


ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰· Î·È Ù›-
ÔÙ·!!! ÃÙ˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈ- Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ- Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·ÂÚÁ›Â˜. ÓÙÚ¤ ™·›Ú, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ΢-
ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 1981 Î·È ÙÔ˘ 1999, ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfi- Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÔÈ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ‰ËÌÔ-
Ù˘Ï›¯ıËΠ̠ÛηψÛȤ˜ ·fi ÙÔ ÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ï·ÙȤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‰È·- ÛÈÔÓÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·-
˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ıˆÚԇ̠‰Â‰Ô̤ӷ: ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· „‡‰Ô˘Ó fiÛ· Â·ÁÁÂÏÏfiÙ·Ó ÙÔ ¶∞™O∫ ÚÔÙÔ‡ ÛÙԇ̠ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· 5%-10% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ì·˜.
ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞fi ÙÔ 2004 Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙfi («ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·ÏÏ¿ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi» ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·È ηÙfiÈÓ, ·Ú¿ ÙȘ ÙfiÛ˜ ™¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ı· Ì·˜ ÙËÓ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜
fï˜ Î·È Â› fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÚÔ¯ı¤˜ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡- ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Ó¤· ΢- Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó, Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó·
Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÓÈ·), Ë ıÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÁÓÒÌË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È fï˜ ·fi ‚¤ÚÓËÛË, ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢- ÂÎÔÓ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘. ∞Ìʤ‚·ÏÏ·Ó fi-
‰ÂÓ ¿ÙËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Ô‡Ù ¤- ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÛÊÈÎÙfi ¯ÚÔÓÔ- ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ Ìˆ˜ fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ-
Ó·˜ ÂÚÁ¿Ù˘. ∫·È ȉԇ Û‹ÌÂÚ· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÛÙÂÓ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·fi ÙȘ ÎÔÈ- ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ÙËÓ ˘- ο Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÚÁÈṲ̂Ó˜ ‰È·-
Ë ÂÈÎfiÓ· ÓÙÚÔ‹˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ÓÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·- ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·Ó, ÔfiÙ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·- ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈ-
˙ÂÈ: ÔÚÔÊ‹ ÁÂÌ¿ÙË ÙÚ‡˜ Î·È ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ‰È·ÓfiËÙË: ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi Ù· ÌÏfiη ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ›-
Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ «ÏÔ‡˙Ô˘Ó» ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Â- ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ¢ڇÙÂÚ˜ Û˘Ó·- Ûˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÎÏÂÈÛıÔ‡Ó ˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ˘Ô„‹ÊȘ.
Ê·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙË Û˘- ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› «‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· Ô˘Ó Ì ÙËÓ ∞- °È’ ·˘Ùfi ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ηχÙÂÚË Ï‡ÛË Ó· ηϤ-
ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˘˜
Ì›ÂÛË, ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2012, ¢∂¢À». §Â˜ Î·È ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔ- ÛÔ˘Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô! ΔÔ ÛÎÂÙÈ-
ÂÓÒ ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Ù· Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÌÂ
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘- Îfi ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊˆÓ (ÛÙÔ˘˜ ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ Financial
Ûοʘ Î·È ÎÔ˘‚¿‰Â˜, ÙÂÚ¿ÛÙȘ
·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ – Times) ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â͈ÊÚÂÓÈÎfi.
ÚˆÁ̤˜ Ô˘ ̤۷ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ¿ÓÂ
Δ˘ ∂Ï›˙·˜ ÌÈÛıÒÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂȉÔÌ¿- ■ ÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔËı›. ª·˜ Ô‰Ë-
̤¯ÚÈ Î·È ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·, ÂṲ̂ÓÔÈ
ÛÔ‚¿‰Â˜, Û·Ṳ̂ӷ ·Ú¿ı˘Ú·
fiÏÔ˜ Ô ÙÚÔ‡ÏÔ˜, ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ôο-
ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛهψۋ ÙÔ˘
¶··‰¿ÎË ÙˆÓ, ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ – Î·È Ù·˘-
Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô-
χ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊfiÚˆÓ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔ-
∞¡∞∫∞Δ∞¡Oª∏ ¶Oƒø¡
°È· Ó· ¿Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ÚÂÈ·˙fi-
ø Á› ¿ÏψÛÙ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË ·‚‚·Èfi-
ÙËÙ·, Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ÂËÚÂ-
·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈ΋: ¶fiÛÔ Ì·ÎÚ¿
ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· Ï˘Á›-
ÏÔ. ¶fiÛÔ ı· ÌÂȈı› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ì·ÛÙ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Î·È fiÛÔ ‚·ıÈ¿ ı· Â›Ó·È Ë ‡ÊÂÛË fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·-
Î·È fiÛÔ ÁÈ· οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔÚ›·, ı· Ú¤- ÛÙ ̷˙› Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÂÓÒ ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘
ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú· – ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È
fiÚˆÓ Î·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿-
Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÂÈÛÌfi. ∫·È ·Ó ‰ÂȘ ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘- Ô˘ ı· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ì„Ë; ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ,
ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ˘- ÌÂ. ∫·È ÙÚ›ÙÔÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô‡Ù ΢ڛˆ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·Ú·ÙËÚ› ¿Ï-
¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÏÔ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂˘Úˆ-
ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ›¯ˆÓ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÎÔ¿ÛÂÈ Î·È ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·˚ÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ¡Ù¿ÓÈÂÏ °ÎÚÔ˜. ∂›Ó·È
Î·È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ÚÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ûηψ- ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó· ˘Ô- Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈÎÔ- Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË. ∞fi fiÏË ÙËÓ
ÛÈÒÓ Ì ÙȘ ÎÔ˘ÚÂÏÈ·Ṳ̂Ó˜ ÏÈÓ¿- ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. ∞Ó fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â›, ÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË – fi¯È ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÔÛfiÙËÙ· fiÚˆÓ ∂˘ÚÒË ÌfiÓÔ Û ̿˜ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Î·ı·Ú¿ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÙÛ˜, ·ÓÈÎÔ‚¿ÏÏÂÛ·È ÌË Ù˘¯fiÓ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ó¤Ô˘ ‰·ÓÂÈ- ÁÈ· fiϘ Ì·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ·Ó¿ÏˆÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘) ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ۯ‰fiÓ Ì›· ‰Â-
Î·È Û ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ¯ÔϤڷ! ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÙËÚËı› ··ÁÔ- ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È. ηÂÙ›·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ
™ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Ú¢ÙÈο ˘„ËÏfi, ‹ ·Ó ÂȉÂÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì fï˜ ÙÔ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÈ ¤ÁÈ- ÎÈÓËÙÔÔÈ› ηıfiÏÔ˘ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Â-
2010, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ - ÈÛÙÔÚÈ΋
- ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÓ‹ÌË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÙfiÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ.
ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ùfi-
Ù (·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ) ı· ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ Ó· Ì·˜ ‰Ô-
ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.
∂ Ó ÛÙÚ·‚¿, ÙÈ ·Ú·Ï›ÊıËΠ‹ fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜
¯¿ıËÎÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ·Í›·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ ·Ó Î·È ÙÒÚ· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ì ӷ
ÂÓ‰‡ÛÂȘ. °È· Ó· Ìԇ̠۠‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ÔÚ›·
ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ Ì·˜ ο-
Ô˘ 10%, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘
∫·È Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ¢›Ï· Û ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚ- Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ οı Â·ÁÁÂÏÌ·- ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÚÈÛ-
ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›- ÊÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÒ‰˘ÓË ÔÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛfiÙÂÚÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜.
ÓÔ˘ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÙËÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜. Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÎfiÌ·, ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¢‡Ô ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ °È· Ó· ¿Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó·
¶ÔÏÈÙ›·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ- ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹. ¢Ú·Ì·- ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Î¤- Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆ-
ÛÌÔ‡. ÙÈΤ˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Â- ÓÙÚÔ Bruegel, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ∑·Ó ¶È˙·Ó›-ºÂÚ› (ÂÈ- ÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÂÈ.
ΔÔ ı¤Ì· ¶∞∫∂Δ√ ™øΔ∏ƒπ∞™ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 7

ª¤ÙÚ· SOS ·fi °ÈÒÚÁÔ


Πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο, ψαλίδι 20% στα επιδόματα - δουλειά μέχρι τα 67
™Â Ô‰˘ÓËÚ¿ – ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË – ̤ÙÚ· ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·Ù¤Ê˘Á ÙÂÏÈο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÌfiÏȘ ¤Ó· 24ˆÚÔ
ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ «ÃˆÚ›˜
Δ
· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚ-
ÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‰Ú·-
Ì·ÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
Ï·fi, Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÂÒ‰˘-
Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜». Δ· ̤ÙÚ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó «¤ÎÙ·ÎÙÔ»
ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈÎfi ¿ÁˆÌ·
ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰Ë-
ÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (¢∂∫O Î·È ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ»
ÛË), ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fi- ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
ÙËÛ˘, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 10% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î¿ı Â›ÎÂÓÙÚÔ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÎÂÚ‰Ô-
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÛÎÔÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ ӈڛÙÂÚ·
ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤ˆ˜ 20% Î·È ÙÔ Úˆ› Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. ¶ÚÔ·Ó·Á- Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Economist. «ΔÔ Â›‰Ô
Á¤ÏÏÂÙ·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔ- ÙˆÓ spreads ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ›-
Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ Û ۯ¤ÛË ÌÂ
■ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜
∞¡∂À Oƒø¡ ™Δ∏ƒπ•∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘, Ú¤ÂÈ Ó·
«™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Ó¢ fiÚˆÓ» ‰‹ÏˆÛ ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›·»
Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Î. μÂ- ÙfiÓÈÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ «·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›-
ıÂÛË Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜
ÛÙÂÚ‚¤ÏÂ. «¡·È» ·fi ª·Úfi˙Ô Î·È ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÁÓˆÛÙ¤˜
¯ÚfiÓȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜» Î·È ·-
ÌÔۯ‰›Ô˘ (ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙË ¢Â˘- ӷʤÚıËΠÛÙÔ «Ô͇̈ÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜» Ô˘
Ù¤Ú·) Ô˘ ı· Ï‹ÍÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ «¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
η٤¯ÔÓÙ˜», ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· fiÙÈ «·Ú¿ Ù· ‰Èο Ì·˜ ÙÚ·ÁÈο Ï¿ıË, Ë Ù‡-
ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (ı· ‰Ôı› ÚÔ˜ ¯Ë Ì·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
‰È·‚ԇϢÛË ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË). ∏ ·Ó·- ‹ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤-
ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÈ- ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ’’ÊÔ‡Ûη’’ Ô˘ Ô-
ο Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ›- ‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË».
Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ∫·Ù¿ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ Úfi‚ÏË-
·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌfiı˘ÌË ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È
Î·È ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Úfi- ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È
‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ÙÔÓ °ÂÚ- ÁÈ· «ÂÈÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹-
Ì·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Î. μÂÛÙÂÚ‚¤Ï ̷ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·È¯Ì·ÏˆÙÈÛÙ› ·fi ÈÛ¯˘Ú¿
(«ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Ó¢ fiÚˆÓ» ‰‹Ïˆ- Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÍ·ÛÊ¿-
Û ) Î·È ÙÔÓ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· °Èfi˙ÂÊ ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜, ‹Ú- ÏÈ˙·Ó Ì ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÓfiÌÈ·
ı ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚- Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ‡ÎÔÏË ÎÂÚ‰Ô-
΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿- ÛÎÔ›·, ¯ˆÚ›˜ ÂÔÙ›· Î·È Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿-
Â˙·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ¬ Èڛ˜ ¯·ÌfiÁÂÏ· ¤ÏËÍÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ- ÛÙÈ· ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘, ̤۷ ·’ ·˘Ùfi
¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. O Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ù· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ
̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ›Â, ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Û·Ù¿ÏË Î·È ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. Î·È Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘».
«∫Ú›ÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ» ª¿ÏÈÛÙ·, Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·˘Ù‹ Ì fiÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â-
ªÂ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÂÚÈ- ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi - ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋
‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ΔfiÛÔ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Economist fiÛÔ
ıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›˜, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ˘- Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÌÂÈÎÙÔ‡
ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ «˙ԇ̠ÌÈ· ÎÚ›ÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÌÂÙ·Ôϛ٢-
Û˘. (...) ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔ-
Δ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ˘-
fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›-
ÊÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ë ¯ÒÚ· O Î. ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À, Ô Ô- ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi» Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ÚË, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌÔ˘, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ Ë ¯Ò-
Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ Ô›Ô˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰È¿Á- «Â›Ó·È ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜ Ó· χÛÔ˘Ó Ù· ÌÏfiη Î·È Ó· Ú· ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙÔ ¶Úfi-
Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. (...) ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÈ fiÚÔÈ ‰·ÓÂÈ- ÁÂÏÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙȘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘
ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜ Ó· Ï·fi Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηْ ȉ›·Ó ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ (ÙˆÓ ÎÂÚ- Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È fiÛ˜ ÚÔ- ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙÔ Ô-
Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ Î·È Â·¯ı¤ÛÙÂÚÔÈ. ∞ÂÈ- Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ‰ÔÛÎfiˆÓ) Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ∏ ηٿÛÙ·- Ô›Ô, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÂÚÓ¿ÂÈ Û‹-
ÏÔ‡Ó Ó· Ó›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ó· ·Î˘ÚÒ- ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi». ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.
ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, ÂÚȤ- O Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ›¯Â Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÎÈÓ‹- ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÙÂÚ·Èfi-
‰›Î·ÈˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÚÔÛ·Ú- ÁÚ·„ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Ùfi- ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙË ÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiˆ˜ ·˘- ÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙË-
ÌÔÁÒÓ. ∞ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· fi- ÓÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈ- ÌÂÚÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙ· ̤- Ù¤˜, ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, Î·È ·Ô-
Ϙ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. (...) Œ¯Ô˘- ÎÔÓÔÌ›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·- ÙÚ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÎÎÏËÛË Ó· Ê·Û›ÛÙËΠӷ ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ·
Ì Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÙËÚÈÛÙÈο ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·- ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÏfiη Î·È ‰‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔ-
ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ «Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ڿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤- Ì›·˜: ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÙÔ Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·-
Î·È ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂ- ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ §∞O™ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤- ¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Δ· ‰‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ˘Ô-
Ú· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∫ÈÓԇ̷ÛÙ Ì ÂÈ- ÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ì ·›ÛıËÌ· ‰Èη›Ô˘». ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂ- ıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ «¿ÁÚÈÔ» Îϛ̷ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÓÔÌÔ-
ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ μ ÚfiÙËÙ·˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈ- Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ Ô˘ ı·
Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒ- ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. Δ· ̤ÙÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÌÈ· Â- ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó- ‰È·‰Â¯ı› ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂ-
ÓÔÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi ۯ‰fiÓ 4 Ì‹Ó˜ ΢ÔÊÔ- Ú›Ô‰Ô fiÔ˘ ›¯Â ÂÓÙ·ı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ Â- ‰Ú¤Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·- Û›·. ∏ ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ
Ú›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó ÂÚ› ÙÔ 1 ÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÔÎfiÌÈÛ ·fi ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘Ó·ÓÙ‹- ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ
‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤Ó· ·- ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Ï‹„Ë ÙÔ˘˜, Ì ·- ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜
ΤÙÔ ÛˆÙËÚ›·˜ – Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ plan ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È¯·ÛÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘- ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.
B Ô˘ ۯ‰›·˙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î˘‚ÂÚÓËÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ô- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
8 ΔÔ ı¤Ì· ¶∞∫∂Δ√ ™øΔ∏ƒπ∞™ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

ΔÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ K·È 6 ·ÎfiÌ· ̤ÙÚ·


ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi
∞‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜
∞‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ

1 ∞‡ÍËÛË
ÊfiÚÔ˘ ÛÙ·
η‡ÛÈÌ·
™˘ÓÔÏÈ΋
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË:
ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË
ÂÚÈÔ˘Û›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ºª∞¶,
Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ
ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â·ÓÂÂÓ-
‰‡ÔÓÙ·È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù·
ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı·

ú1 ‰ÈÛ.
Î·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Îϛ̷η,
ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ
Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈηٷ-

2 ¶¿ÁˆÌ· Îϛ̷η ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘,


ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂Δ∞∫.
ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
∞‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 25%.
¢ËÌfiÛÈÔ
ÙˆÓ ÔÊÛfiÚ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ¶fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÌÂ
̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜

3
A™ºA§I™TIKO Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ٷ ÂÚÈÔ˘Ûȷο
ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘.
∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·Î›ÓËÙ·,
ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛοÊË Î.Ù.Ï. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÓÈ·›Ô˘
ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜
∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙÔ
ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, οÙÈ Ô˘ ÔÔ›Ô ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÎÈÓ›ٷÈ
Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ
·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È
˘·ÏϋψÓ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô
fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›Â: «Δ¤ÚÌ·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÁÈ· ÛÙ· ÚÂÙÈÚ¤ Î·È ÙȘ Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜
ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÌÔÈ‚¤˜».
¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ÀÁ›·˜.

™ÙÔÓ ¿ÁÔ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ›


Πρόσθετα μέτρα για μείωση του ελλείμματος κατά 1 δισ. ευρώ
ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÚfiÛıÂÙ·, ÂÒ‰˘Ó·, ̤ÙÚ·, ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ [ ∞πê∂™ ]
Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∂ÈÚ‹ÓË ÃÚ˘ÛÔψڿ Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·Ù¿ 10%. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÂÍÂÚÁ¿˙Â- ̤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.
ΔÔ ÏÔ›Ô
Ù·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ Ô‰Ë- ∏ ª√¡∏ Ì·˜ ÂÏ›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ
ÁÔ‡Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 20% ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÂȉfiÌ·- ÀÂڈڛ˜ ÛÙÔ ÌÈÛfi.∫·Ù¿ 50% Îfi‚ÔÓÙ·È ÔÈ ˘-


ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÙÚ·-ʈÙÈ¿, Ù· ÔÔ›· fï˜ ÛÙȘ ·ÓÂϤËÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó Ó·
Ù·, ÂÓÒ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Âڈڛ˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 2.000 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ··-
ÎÚ›ıËÎ·Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÚÓË- οÓÔ˘Ì «¿ÏÌ· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·-
‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂÏÂ-
ÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fi ÙË ÊıÔÚ¿». ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜
¯ÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘-
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜. ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ μ’ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘
O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‹Úı ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜
ÁÈ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Â›Û΄‹˜
2 ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ηٿ Â-
Ú›Ô˘ 15%, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, οÙÈ Ô˘
ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ
¤ÁÚ·„·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶·-
·ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘
¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔ˘
ۯ‰›Ô˘ ∞’, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó-
Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘.
ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜. ∂¤ÏÂÍÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ 850 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ- ‰Ú¤Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î›-
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ˘fi ÙÔÓ ˘- ˙›Ó˘ ÂÚ›Ô˘ ηٿ 7 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ÓËÛË ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. ◊Ù·Ó
Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Â-
Î·È Ë ÎÔ-

°π∞ Δ∞ ∂¶π¢Oª∞Δ∞
3 ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘.
O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÚÔηٷϿ‚ÂÈ
ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó¤· fi-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Âڈڛ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÚÔ-
¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ˘ÂÚˆ-
ڛ˜ ı· ÌÂȈı› ηٿ 16,8%. ∂ȉÈÎÒ˜, fï˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜
Ú˘Ê·›· ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈ΋
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û·Ê¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜
˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›·
fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¶Úˆı˘-
Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 20% ÛÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ
ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηٿ ÂÚ›- Ô˘ÚÁÔ‡
Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ Î·È ˘Ô‰È-
˘„ËÏ¿ ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÛË. °È· ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ, fiÔ˘ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ, ̤¯ÚÈ Û‹-
ÔÈÎËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙˆÓ ‚Ô˘-
ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› ÛÙ· 67 ¤ÙË. ΔÔ˘ ∞ϤÍË ÌÂÚ·.
Ï¢ÙÒÓ, ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÛÙËÓ
ΔfiÛÔ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔ- Δ· ‰‡ÛÎÔ-
∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ù˘ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔ- ∫·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡
Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·˘- Ï· ›ӷÈ
ۯ‰›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÓÔ- ÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Ì·›ÓÂÈ ÈÔ ‚·ıÈ¿ Ì ÙË ¯ıÂÛÈ-
Ù¿ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ı· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ, ÈÛ¯˘- ÌÚÔÛÙ¿.
ÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÔ- Ó‹ ·fiÊ·ÛË. ∏ ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi
Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fi- ∞ÏÏ¿, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë Ì˯·Ó‹ Ù˘
‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·- 1/1/2010 ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
ÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ¤ÂÛ ·- ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì‹Î Û Λ-
ÎfiÌË Î·È Ë È‰¤· ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ʤÙÔ˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, ÓËÛË. O ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ
fiˆ˜ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ·ÏÏ¿
ÙÂÏÈο ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ.
Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:
™ÙÔ 1,16 ·fi 1,09 ¢ÚÒ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÎÈ ¤ÛÙÚÈ„Â ÙÔ ÙÈ-
ÌfiÓÈ. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔ ÎÚ·-
Ù‹ÛÂÈ ÌÂ ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙË Ó¤·
1,16 ∂Àƒø, ·fi 1,09 ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›- ÔÚ›·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È
1 ¶·ÁÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘-
·ÏϋψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ˆ-
ڛ̷ÛË. ∞Ú¯Èο, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ÂÈ fiÙÈ ı· ¿-
ÓË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ·‡ÍË-
ÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È – Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔ-
ÙÔ ϋڈ̷ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›
ÛÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·È Ï‹Úˆ-
ÁˆÓ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ¿Óˆ ·fi 2.000 ¢ÚÒ Î·È ı· ڛ˜ – Ó· ηٷÙÂı› ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·‡- Ì· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˜. ◊Úı Ë
¤‰ÈÓ ·‡ÍËÛË 1,5% Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÍËÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 410 ¢ÚÒ ·Ó¿ ΢‚È- ÒÚ· Ó· ·ÚÓËıԇ̠ÙËÓ „¢-
·Ô‰Ô¯¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÂÂϤÁË Ë ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Îfi ̤ÙÚÔ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ı· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15%, οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÂٷ·ÏÈ- ‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂÈ‚¿-
χÛË. ŒÙÛÈ, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÂÚ›Ô˘ ÛË ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 7 ÏÂÙÒÓ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˜. ∞Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿Ù˜,
150 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂º∫ ηٿ 15% ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· η‡ÛÈÌ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 6,15 ÏÂÙ¿ Î·È ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ Ù· ·È-
∞ÎfiÌË, fiˆ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi, ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Ô º¶∞ ÚÔ·ÙÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 7,3 ÏÂÙÒÓ. ‰È¿ Ì·˜.
Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·-
ΔÔ ı¤Ì· ¶∞∫∂Δ√ ™øΔ∏ƒπ∞™ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 9

ΔÔ ¡Ù·‚fi˜ ¿ÏÏ·Í ÙÔ Îϛ̷


Στροφή του διεθνούς Τύπου που επαναφέρει σενάρια κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα
™·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Δ‡Ô ˘‹ÚÍ·Ó ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘.

∂¶πª∂§∂π∞:
∂ÈÚ‹ÓË ¢. ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ Δ∑O∑∂º ™Δπ°∫§πΔ™

Ã
·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿Ú-
ıÚÔ Ù˘ «¡ÈÔ˘ °ÈÔÚÎ Δ¿È̘» Ë Ô-
Ô›· ˙ËÙ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›-
«ªËÓ ·ÎÔ‡Ù ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜»
Û¯˘ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜
Ù˘. «¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÊÔÚ-
Ù›Ô Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÈ· ·fi ÙȘ
ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÊÙˆ¯¤˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ Ô
Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘», ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ηıËÁËÙ‹˜ Δ˙. ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘
ÛÙÈο, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ ˆ˜ «ÔÔÈ·-
«Economist» ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Δ˙. ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ › fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ «¤-
‰‹ÔÙ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡Â-
Ù·È ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË Î·Ó Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜», ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «·Ú¿ÏÔÁÔ˘˜»
‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ô˘ ÙfiÛÔ Î·- ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. O Δ˙. ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ ˙‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ·fi
ٿʈڷ ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ Ë ∞ı‹Ó·».
∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔ- ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÛÎËÛ ÛÎÏËÚ‹
ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ΔÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜

·˘ÙÔ‡˜, ›Â, ÂÓÒ Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿-
∏ ∂π™∏°∏™∏
ÏË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË ÂÂȉ‹ ¤‰ÈÓ·Ó ıÂÙÈΤ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹-
OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔÈ
ÛÂȘ Û ÙÔÍÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·-
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË
ÛÙ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÂıÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∞Ó·ÚˆÙ‹-
ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋
ıËΠ·ÎfiÌË Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ∂∫Δ Ó· ‰·Ó›˙ÂÈ
Ì ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓÈο ÂÈÙfiÎÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ‰ÂÓ
Ì›·˜, Ì ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ Ù˘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ –
·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ̤- οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÔÏfiÎÏËÚ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ
¯ÚÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË fiÙÈ Ë ∂.∂. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
Ë ¯ÒÚ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘-
Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ – ··Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙÔÓ «Ù·Ì›Ԣ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜».
Â˘Úˆ·˚Îfi Δ‡Ô. ΔÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿, Ì¿ÏÈ-
ÛÙ·, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·Ó·-
ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ÚÔÁÎÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ Ì·˙› Ì [ ]
Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤Ú- ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. Œ¯Ô˘-
ÓËÛË, ı›ÁÂÙ·È Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ
¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ë-
ÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÌÂ ÚÒÙË ÙË
Ì ÌÈ· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË, ¤Ó· Û‡ÛÙË-
Ì· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏË-
ÏÂÍ¿ÚÙËÛË».
ŸÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜;
∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ «¡ÙÈ μÂÏÙ» ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌÂ- Ô ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ηÈ

Δ
°·ÏÏ›·.
™ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ï¤ÙË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂- ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ (Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›-
«ŸÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜;», Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· «ªÔÓÙ» Ú¢ÓÒÓ Ù˘ ∫Ôψӛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ù˘¯·›Ô: ÙËÓ ÒÚ· Ó·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi˜) Ë ÏÔÁÈ΋ ›ӷÈ
ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌËÙ¤· Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ÔÈ μڢͤÏϘ Ë ›‰È·: ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ·ÊfiÙÔ˘ ¿-
ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ˆ˜ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ¤- ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÓÔÈÍ·Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛ-
ÏÈÙfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ μڢͤÏϘ Ó·Ó ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «Î¿- ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË, Ë ÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˘ÓÔ‡˜ ÙˆÓ È-
ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·- ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ fi- °·ÏÏ›·, ‰È¿ Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·- ÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÍÔÚΛÛÔ˘Ó ÙËÓ
fi ÙÔ 3% ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÛÔÓ ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ù˘ O¡∂ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ··- ÁοÚÓÙ, Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ Â› ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó
‰Â›ÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ¯ÒÚ˜ – Î·È ÁÈ’ ·˘- Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ‰Ë- ÙˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹-
Ùfi ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ- ÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· Î·È Î˘ÚÒÛÂȘ ·Ó ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
ÛÔ¯‹˜ ÔÈ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡Ԣ- ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›». ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘Ó-
Û˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈ- Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÏ- ÛË... Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ηıËÛ˘¯¿-
ÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. O˘ÛÈ·ÛÙÈο, ˘·È-
∂ÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ¢¡Δ Ï›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ 3% ÙÔ 2013. ∏ ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ∏ ·‡ÍË-
Ó›ÛÛÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ΔËÓ... ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˆÛÙfiÛÔ ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ó· ÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘ ·ÔÙ·Ì›-
ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘... ¿ÚıÚÔ ÙˆÓ Î.Î. ¶ÈÛ·Ó›-ºÂÚ› Î·È ™·›Ú, ÌËÓ ÚÔʤÚÂÈ ÙË Ï¤ÍË «ÏÈÙfiÙË- ¢Û˘ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‰Â›-
∏ «°Î¿ÚÓÙÈ·Ó» ÂÈηÏÂ›Ù·È ·ÓÒÙÂÚÔ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù·», Ë ÔÔ›· ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Ù˘ ¯ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÙÈ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿
·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Ô˘ ˘Ô- Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ϤÔÓ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfi-
ÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Ô˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ 2007, fi- ÛÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô˘, fiˆ˜ ÈÛÙ‡ԢÓ, ¯ÚËÛ›-
ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿ÛˆÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÈ- ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ÙÔ Δ·- ̈˜ ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÎÂÈÙ·È. OÈ ‰ËÏÒ- ÌÂ˘Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿-
ÌÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì¤- ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË «Le Figaro» (ÛÙÔ Â˙˜ ·’ fi,ÙÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ
ÙÚ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈ- ʇÏÏÔ Ù˘ 30‹˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) Ï›Á˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚ-
ÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, η- ·Ê‹ÓÔ˘Ó: «∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ӋÛÂȘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· fiÙÈ Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ
Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂ- ÚÔÛ¿ıÂȘ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÔÔ›- ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘-
ˆı› ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ı· ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂıÓÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜. «∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ˘¿Ú¯ÂÈ
ηÙÂ‚Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Úfi- ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜, fï˜ Ë ‡ÊÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË
ÌÂÓÔÈ. ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ڢıÌfi ηÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1% ÂÙË- ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ» ·Ú·‰¤¯ıËΠÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜
Û›ˆ˜ ·fi ÙÔ 2011. O˘‰¤ÔÙ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô §¿ÚÈ ™¿ÌÂÚ˜, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘
¬ ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ «Guardian» ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ª·Ú¿Î OÌ¿Ì·.
‰ËÏÒÛÂȘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ̤ӷ ¿ÁˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘Ô˘Ú- ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÔÏÈ-
Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ˆÓ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈ- ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰‡ÛÎÔÏË – ÙÔ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ë
˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi Τ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰Ô̤˜». ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡. ∫·È ‰Ò, Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ
ÙËÓ ∂.∂.», ÂÓÒ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· «New ÿ‰ÈÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÛÙȘ ∏¶∞: ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÂÚ-
York Times» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ʤÙÔ˜ ÛÙÔ 10,6% ¯fiÌÂÓË ÏÈÙfiÙËÙ· ı· ·Ú·ÙËÚËı› ÚÔÛÂÎÙÈο ·-
ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ˘ ∞∂¶, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Û ÂÚ›- fi ÔÏϤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÔ›-
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ 4% ÙÔ 2013. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ‰È·ÎÚÈÙÈο, ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË Ô‰fi.
10 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

∂˘Úˆ-ÌÏfiÎÔ ·fi ª. •∂¡O°π∞¡¡∞∫O¶OÀ§OÀ

¶ÔÈÔ˘˜
ÚÔÙ›ÓÂÈ
ª·Úfi˙Ô ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ¿
ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜
Η Κομισιόν σε ετοιμότητα για να λήξει ο αποκλεισμός των δρόμων ¶ÂÚÈʤÚÂȘ
¢π√π∫∏Δ∂™ °π∞ ÙȘ ÂÙ¿ ÀÁÂÈ-
ªÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤Ó‰ÈÎˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï‹ÍÂÈ Ô
ÔÓÔÌÈΤ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ (À¶∂),
·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ·Á·ıÒÓ Î·È ÙÔÓ O∫∞¡∞, ÙÔ ∂∫∞μ, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi
ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÀÁ›·˜
(∂∫∂¶À) Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜
ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ ÂÈÛËÁ›-
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ï·ÌÈÒÙ˘
∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ì¿Î·˜ ¡·˘¿ÁËÛÂ Ù·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë ˘-
ˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂- Î·È Ë ÙÚ›ÙË Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜

Ÿ ÈÙÚÔ‹˜ ÃÔÛ¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ‡-


ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ μÔ‡Ï-
Á·ÚÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªfiÈÎÔ ªÔÚ›ÛÔÊ, Ë ∫Ô- Û˘Ó¿ÓÙËÛË
∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔ-
ÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹
Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂È-
ÌÈÛÈfiÓ Â›Ó·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚË-
™∂ ¡∞À∞°π√ η٤ÏËÍÂ Ë ¯ıÂÛÈ- ÙÚÔ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓfi Ë
ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÓÔÌÈο ̤۷ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó‹ Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Ë- ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ Ô-
Ó· Ï‹ÍÂÈ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ- ÓfiÌ·Ù· Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ,
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙Ë-
΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔ- «ÂÂϤÁËÛ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
ÌȤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· fiÛÔ Î·È
ÛÒÔ˘˜ 12 ÌÏfiÎˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ‰È·Î˘-
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∞Ó Î·È ˘‹ÚÍ ‚¤ÚÓËÛ˘» ÁÈ· ÙȘ ÂÙ¿ À¶∂:
OÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÎÏÈÌ·ÎÒ-
Û˘Ìʈӛ· Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ñ 1Ë À¶∂ (∞ÙÙÈ΋˜) ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜
ÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ «ıÂÚÌ‹» ˘-
ıÂÛÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ Ã·Ù˙‹˜.
Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ Â·- ñ 2Ë À¶∂ (¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘)
Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ ÚÔ·Ó·Á-
ӤϷ‚ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈ- ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÒËÓ
Á¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ μÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›Ù˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ÔÈ Ô-
ÛÙ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂π¡∞¶ Î·È ÙÔ˘ ∂-
Ô›ÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ
ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡- º∂Δ.
·fiÁÂ˘Ì· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË Ù˘ ¢∂£ ÛÙ· Â-
ÛÂȘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Û˘Ó¿- ñ 3Ë À¶∂ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ-
Áη›ÓÈ· Ù˘ 23˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Agrotica.
ÓÙËÛË Ó· Ô‰ËÁËı› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜) ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ë-
OÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ì‹Î·Ó ·fi ¯ı˜ ÛÙÔÓ ¯Ô-
∫·Ù¿ ÙËÓ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ ¿ÓÙˆ˜, ˘-
Úfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi Ï›‰Ë˜.
‹ÚÍ ۇÁÎÏÈÛË Û ¤Ó· ÊϤÁÔÓ
Ù· 14 ÌÏfiη ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ- ñ 4Ë À¶∂ (∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·ÎÂ-
˙‹ÙËÌ·, Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ªË-
ÎÔ‡ OÚÁ¿ÓÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘) ∞ÚÈÛÙ›-
ÙÚÒÔ˘ ∞ÁÚÔÙÒÓ, Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó·
‰Ë˜ ªÔ˘ÛÔ˘Ï¤Áη˜, ÚÒËÓ
■ ÚԂϤÂÈ ÔÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿Á-
Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡
ÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈ-
Oπ ∫Δ∏¡OΔƒOºOπ ÛÙ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÓÈ-
¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó «ıÂÚÌ‹» ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ∫. ª·Ù˙Â- Û¯‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜.
Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜
ΔÔ ı¤Ì· ‰È¯¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∂™À.
Ï‹ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¢∂£, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ñ 5Ë À¶∂ (£ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂ-
ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ
·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ ÌÏfiΈÓ, fi- Ú¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜) ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÔÌ·-
ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ ¡›Î·È·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú¿˜, ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔÓ
¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÕÁÈÔ˜ ™¿‚‚·˜.
ÌÏfiΈÓ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ˘˜ ñ 6Ë À¶∂ (¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, πÔ-
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÂ-
ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ó›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘ÙÈ-
ٷ͇ ÙˆÓ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·
ÛÙ· fiÚÈ· μÔȈٛ·˜ Î·È ºıÈÒÙȉ·˜. ΔËÓ ›‰È· Ò- ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜) ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘
Î·È ÌË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘
Ú· Û ¤Ó· ·ÎfiÌË Ó·˘¿ÁÈÔ Î·Ù¤ÏËÁÂ Ë ÙÚ›ÙË Î·- °Îԇ̷˜.
§¿ÚÈÛ·˜, fiˆ˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û˘Ó¿-
Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ Ì ÂÎ- ñ 7Ë À¶∂ (∫Ú‹Ù˘) ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï
ÓÙËÛ·Ó ¯ı˜ ÙËÓ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹,
ÚÔÛÒÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ- ºÚ·ÁÎÈ·‰Ô˘Ï¿Î˘, ÚÒËÓ ‚Ô˘-
Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›-
΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. OÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ μÔȈٛ·˜ Î·È ¬ ∫. ª·Ù˙ÂÏ‹. ∂·Ó¤Ï·‚ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ fiÙÈ ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ μÂÓÈ-
ËÛ˘, ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È
Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ Ì ÂÚ›Ô˘ 50 ÙÚ·ÎÙ¤Ú ¤ÎÏÂÈ- ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ˙¤ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∏Ú·ÎÏ›-
ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·
Û·Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ˘‹ÚÍ fï˜ Û‡ÁÎÏÈÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ªË- Ô˘ ∫Ú‹Ù˘.
ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜,
∞ıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ §·Ì›·˜ - ÕÌÊÈÛ- ñ °È· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
Û·˜ ÛÙÔ 200 ¯ÏÌ. Ù˘ ¡∂O ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜ ÚÔ-
ÙÚÒÔ˘ ∞ÁÚÔÙÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ.
∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Î·È ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈ-
ηÏÒÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔ- Û˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (O∫∞¡∞) ÚÔ-
Ú›· Î·È Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ‰˘Ô ÁÈ· Â-
Ù›ÓÂÈ ÙËÓ ª¤ÓË ª·ÏÏÈÒÚË,
Ú›Ô˘ Ì›· ÒÚ·. O˘Ú¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi 8 ¯È-
ÏÈfiÌÂÙÚ· Ì π.Ã. Î·È ÓٷϛΘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËηÓ
Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ
ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ
Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜» ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· «¡∂∞» Ô ÂÎ-
ÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛ-
¡¤· Ì‹Ó˘ÛË ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Úfi-
‰ÚÔ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

ÁÈ· Ù· ÌÏfiη
ñ °È· ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤-
Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Û·ÏÔӛ΢ ™Ù¤ÏÈÔ˜ μÔÁÈ·Ù˙‹˜. «¶·›ÚÓÔ˘Ì ÙË
ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÂÈ-
ÓÙÚÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÀÁ›·˜ (∂-
ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙÂ
ÏÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ó· Ìԇ̠‰˘Ó·ÌÈο ÛÂ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹- ∫∂¶À) ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË
Δ∏ ¢π∂ƒ∂À¡∏™∏ Ù˘¯fiÓ ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙˆÓ ¶‡ÚÚÔ Î·È ÁÈ· ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔÓ
ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹- Ûˆӻ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ηÈ
ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÌÔ‡Ú˘. πˆ¿ÓÓË •ÂÓ¤ÏË.
ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ∂§.∞™. Ô˘ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ñ °È· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÚÔ-
¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÌÂٷ͇ μÔÚ- ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ ·-
Ú¿ Î·È ¡fiÙÔ˘. ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù›ÓÂÈ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒÔÙ˙ÈfiÎÔ,
Ú·ÎÒÏ˘Û˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ˙ËÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈ›-
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÎfiÌÌ· ¢Ú¿ÛË Ì ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤-
ªÂ Ù· ˙Ò· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ¢Ô˚Ú¿Ó˘ ∫ÈÏΛ˜, ·- ıÂÛ – fiˆ˜ Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· OÌÔÛÔÓ‰›· •Â-
Ô˘ μԇϷ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘
OÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ ÔÛfiÙËÙ˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ™ˆÙËÚ›· Î·È ÁÂÓÈ-
ÓÔ‰fi¯ˆÓ – ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. Îfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂π¡∞¶ ηÈ
ÂÎÙfi˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ‰‹ÏˆÓ·Ó ·ÔÊ·ÛÈ- ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÚÔ- ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· OÌÔÛÔÓ‰›· •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¯·Ú·-
Ṳ̂ÓÔÈ ¯ı˜ Ó· ¿Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ٷ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ∂ÍÔ- ÁÈ· ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·-
ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔ- ÁÈÒÙË Δ˙·ÓÂÙ‹ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË
˙Ò· ÙÔ˘˜. Ãı˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Â- ¯‹˜ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ •¿ÓıË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÙÒÓ «·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ÌË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿-
ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È Â›Ï˘ÛË ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔ- ∫ÔÚÌ¿, ̤ÏË ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘-
ÙˆÓ ÙÔ˘˜», ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ
ÙÔ˘˜, ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶Ú¿ÛÈÓ· Ó›ÎË Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÓÔ- Ï›Ô˘ ¶∞™O∫.
ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓÔ-
º·Ó¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ñ °È· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘
‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì È-
¿‰ÂÈ·Û·Ó ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÔÛfiÙËÙ˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¯ˆ- ı·Ófi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ
Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. «£· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ڛ˜ Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∞- ÙÔ˘˜ ηÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ¡ÈÎËÊfiÚÔ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ.
ÙËÓ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ٷ ˙Ò· Ì·˜, ÂÓÒ ı‹Ó·. ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 11

•·ÊÓÈ΋
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ÛÙÔ ¶¿ÏÈ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ Ë ‚›˙·
ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Οι επιστολές Παπανδρέου - Ερντογάν στη συνάντηση Κλίντον - Δρούτσα
•∞º¡π∫∏ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ ˘-
Á›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞Ó·Ì›ӷÙ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Û·˜... ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘
∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢Ë-
Ì‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ‚›˙·˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ À¶∂•
ÌÂÙ¤‚Ë ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÓˆÚ›˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·, ·Ú’ fiÙÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË...
¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ °ÂÓÈ-
Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §Â˘ÎˆÛ›·˜. ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›· ¶ÂÏÒÓË
O Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ·ÈÛı¿ÓıËÎÂ
ÂÏ·ÊÚ¿ ·‰È·ıÂÛ›· Î·È ·Ì¤- ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¿ÓÙˆ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù·
Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ˘Ô-
‚Ï‹ıËΠ۠ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜
™ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ-
Τ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó·-
ʤÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ·ÓÙ¿Ï-
ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂Î ÚÒÙ˘ fi„Â- Ï·Í·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÈ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó.
ˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ȷÙÚÈ΋ Ë- ∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô-
Á‹, Ë ·‰È·ıÂÛ›· Ô˘ ·ÈÛı¿Ó- ϛ٘ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ ∏¶∞, ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi, ¬ £ÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë
ıËΠÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘ÂÚÎfi- ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÙÔ ¿ÁÈÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·‡- ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË
ˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÙÈ- ÍËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÔÈ
Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡
ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙȘ ˘ÂÚÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ¿Óˆ ·fi ÂÏ-
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ÀÂÓı˘- ÏËÓÈο ηÙÔÈÎË̤ӷ ÓËÛÈ¿, Ë Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÏ- ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ
Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›- ÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷ-
˜ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÚÔˆı›, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ÛÙË
∫‡ÚÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤- ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿-
·˜ ÙÔ˘ O∏∂ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÌÂ
Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·-
Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ô Î. ÃÚÈÛÙfi- ■ Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘-
ÊÈ·˜ ›¯Â Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ «∫ø¢π∫∞™» ™ΔO ∞π°∞πO Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂ-
‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ηÈ
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. O ηډÈÔÏfi- OÈ ∏¶∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ «ÎÒ‰È- ÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹-
ÁÔ˜ ∂˘·ÁfiÚ·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·,
η Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜» ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ·Ó·ı¤Ú-
ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ˘- ıÂÚÌÔ‡ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∂ÏÏ¿‰· - ΔÔ˘ÚΛ· Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÂÏ-
Ô‚ÏËı› Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ-
ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜. Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ™Ù¤ÈÙ ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ
™Â ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î˘- ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ· Ì ÙËÓ ∞ÌÂ-
‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·È
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂ- ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2 ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ Δ˙¤È̘ ™Ù¿ÈÓ- ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ó·È ·ÎfiÌË ‚·ÚÈ¿ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙËÓ ·fiÂÈÚ·
Ú fiÙÈ Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÓˆÚ›˜ ÌÂÚÁÎ. £ÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ- ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ- ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓ-
ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÓȈÛ ÂÏ·ÊÚ¿ ¿ÚÌÂÓÙ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ- Ì·ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ıˆÚ› ˆ˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û Ù‹ÛË Ù˘ Delta Î·È ¤ÓÙÔÓË Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘
·‰È·ıÂÛ›· Î·È ÂÈÎÔÈÓÒÓË- ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚ‡- ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙ· ∫·- ‰¤¯ÂÙ·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Δ˙¿-
Û Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi „ÂÈ ˆ˜ ÂÈı˘Ì› ÙÔÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ù¯fiÌÂÓ· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÏ›- ÓÂÙ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ. OÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ÂÍËÁÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ™Ù¤ÈÙ
ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÛÙË- ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ «ÎÒ‰Èη Û˘- ˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ
Û ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜» ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ıÂÚÌÔ‡ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ıˆڋÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô-
ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. ÀÂÓı˘Ì›- «∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ» ϛ٘ ÂÓÒ Ë Δ˙. ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Û ÂÈÙÚÔ-
ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÎÒ‰Èη ·- ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚›˙·˜, Ô ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ¤˜ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Ù˘ Delta. O ‰Â‡-
§Â˘ÎˆÛ›·˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›Óˆ- Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ̤ۈ Ù˘ ··ÓÙË- ‰‹ÏˆÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË: «Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ô- ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ
ÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Δ. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. O ¢. ÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ
ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ú- ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ë ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë ∞ı‹Ó· ÂÓËÌÂÚÒıËΠˆ˜ fiϘ ÔÈ Û¯Â-
ÓËÙÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙË- ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∂›Ó·È ϤÔÓ ı¤Ì· ÂÛˆÙÂÚÈ- ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ›¯·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ˆ˜ ·-
ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·- ÛË Ô˘ ›¯Â ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ì ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÒÚ· ÎÈ Â- ¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜, ηӤӷ˜ ÂÎ-
̤ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Â·Ó·ÏËÙÈ- ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È, Ì›˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì». ¢Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈ- ÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ¤Û¢-
Τ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÛÙ· Ù¤ÏË ºÂ- ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Î·Î‹, ηıÒ˜ ›- Û ӷ ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ·.


223 ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ˘ÚÔ‚fiÏ· ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: §Ô˘Î¿˜ ¢Ë̿η˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ- ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈ-
ΔÔ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ˘ÚÔ‚fiÏÔ Î‹ ºÚÔ˘Ú¿ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔ- Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË
∞¶√ Δ∏... μÔ˘Ï‹ ηÙ¢ı›·Ó ÁÈ· Ù· Û‡- ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ∏¶∞... ΔÔ «fi¯È» ÙˆÓ ∞ÌÂ- Î·È ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi °∂™ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ
ª109∞3GEA2 ÓÔÚ· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· 223 ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂ- ÚÈηÓÒÓ ‹ÚıË ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ·ÊÔ‡ Ë ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ºÚ¿ÁÎÔ. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ-
Ó· ˘ÚÔ‚fiÏ· Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿- ∂ÏÏ¿‰· ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ οÓÂÈ Î¿ÔȘ ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ∂˘¿ÁÁ. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÚÔ˘-
‰· ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Û›·Û ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ – Úfi‰ÚÔ˜
ÂÚ›Ô˘ 17 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì·˙› Ì ٷ ·ÓÙ·Ï- ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. Δ· ·˘ÙÔÎÈ- Â›Ó·È Ô Î. ∂˘Ù. ¢·ÌÈ·Ó¿Î˘ – Ù· ÚÔ‚Ï‹-
Ï·ÎÙÈο ÙÔ˘˜. ÓÔ‡ÌÂÓ· ˘ÚÔ‚fiÏ· ª-109 ∞3GEA2 ÙˆÓ Ì·Ù·, ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÍÔÏÈ-
ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂ- 155 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂- ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô (Ì·-
Ù·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ – Ì ٷ ÔÔ›· ÈÙÂÏÂ›Ô ™ÙÚ·ÙÔ‡ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ¯ËÙÈο, ÊÚÂÁ¿Ù˜, ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ˘Ô‚Ú‡-
·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô ¿Ì˘Ó·˜ ÛÂ Û˘- ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ 2000 Î·È ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ¯È·, ˘ÚÔÌ·¯Èο, ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î.Ï.), η-
ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ – ¿Ó·„ ηٿ ÙËÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2003-04. ıÒ˜ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ
∞°√ƒ∞ ÚÒÙË Ë̤ڷ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·- ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÓÂÒÙÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¿ÏÏÔ˘ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È Ù· ·ÓÙÈ-
Ù˘ ˘ÔÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â- Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿- ÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÍÂÏ›-
223 ÍÔÏÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ Úˆ›
Î·È ·fiÁÂ˘Ì·.
ÛÈÔ. ªÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ·fi Ù· 223 ı· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ˘-
¯ıËΠ۠ηÏfi Îϛ̷ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ıÂÙÈ-
Ô¯‹Ì·Ù·
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ›- fiÏÔÈ·, ηٿ ÙË ‰‹ÏˆÛË ·ÚÌfi‰È·˜ Ë- ΋ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ˘ÔÂÈÙÚÔ‹˜.
+ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ¶§∏ƒøª∞ 6 ¯·Ó ÌÏÔοÚÂÈ Â› ۯ‰fiÓ ÙÂÛÛÂÚ¿ÌÈÛÈ Á‹˜ ÙÔ˘ °∂™, «ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· ∫ÔÈÓ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ‹Ù·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ-
ª∂°. μ∂§∏¡∂∫∂™ 23,5 ¯ÏÌ. ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ∏¶∞, ηıÒ˜ ˆ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· Û‡ÓÔÚ· fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·- ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ·Ï-
∫√™Δ√™ Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓ· ˘ÚÔ‚fiÏ·». Ï¿ Î·È Â›Ù¢Í˘ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛˆÓ, ÛÙÔ Ï·›-
¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÍ·-
Δ∞ÃÀΔ∏Δ∞ 56,3 ¯ÏÌ./ÒÚ·
17 ÂηÙ. ú ∞∫Δπ¡∞ ¢ƒ∞™∏™ 350 ¯ÏÌ.
ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞È-
Ù›· ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›-
O ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ˘ÔÂÈ-
ÙÚÔ‹˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ۠ÚˆÈÓ‹ ¿Ù˘Ë Û˘-
ÛÈÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ fiÛÔÓ ·-
ÊÔÚ¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜
‰Ú·ÛË Ù˘ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔ «¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ» Î·È Ë ·- Î·È ÂıÓÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜.
12 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

O ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ¶ÚÂÛÒÓ 23 ›‰Ë


„·ÚÈÒÓ
A§BANIA
MÂÁ¿ÏË ÕÁ. °ÂÚÌ·Ófi˜ B
™ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ¶ÚÂÛÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó: ¶Ú¤Û·

÷ڷÎÙË-
11 ›‰Ë
·ÌÊÈ‚›ˆÓ æ·Ú¿‰Â˜ ¶Ï·Ù‡
ºYTA ÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È 21 ›‰Ë K·ÏÏÈı¤·
¶ÈÛÔ‰¤ÚÈ
Ë ÎÂÓÙ·‡ÚÈ· ÂÚÂÙÒÓ §Â˘ÎÒÓ·˜
¶¿Óˆ ·fi ¶‡ÏË
Ù˘ ¶Ú¤Û·˜, ™ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ˙Ô˘Ó MÈÎÚ‹ K·Ú˘¤˜
1.500 ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ
·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
ÂÓÒ Ê‡ÂÙ·È
Î·È ÛË̇‰·
ÁÚÈ‚¿‰È·, ΤʷÏÔÈ,
¤ÛÙÚÔʘ (ʈÙfi),
BÚÔÓÙÂÚfi ¶Ú¤Û· AÓÙ·ÚÙÈÎfi
TÚ›ÁˆÓÔ
MÈÎÚÔÏ›ÌÓË O͢¿
6.500 Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó (ʈÙfi), ÛÎÔ˘ÌÔ‡˙È·, ¯¤ÏÈ·,
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ‰¤Ó‰ÚÔ ÙˆÓ xÂÚÛ·›Â˜ ¯ÂÏÒÓ˜ AP°YPO¶E§EKANOI – Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Û·ÓÈfiÙÂÚ·
∞Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ „˘¯ÚfiÙÂÚˆÓ Î·È ÓÂÚÔ¯ÂÏÒÓ˜, ›‰Ë ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ Û·‡Ú˜ Î·È ‰¤Î· ÙȘ Ï›Á˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÔ˘ ··ÓٿٷÈ
ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÓ‰ËÌÈο μ. ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂΛ
›‰Ë ÊȉÈÒÓ
ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ¿Óˆ ·fi 1.000 ˙¢Á¿ÚÈ·, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜
·ÚÈıÌfi˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜
PO¢O¶E§EKANOI (50-200 ˙¢Á¿ÚÈ·), Ï·ÁÁfiÓ˜,
ÂÚˆ‰ÈÔ› (·ÚÁ˘ÚÔÙÛÈÎÓÈ¿‰Â˜, Ï¢ÎÔÙÛÈÎÓÈ¿‰Â˜,
ÔÚÊ˘ÚÔÙÛÈÎÓÈ¿‰Â˜)

£H§A™TIKA
¶¿Óˆ Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜, ‰·ÛÔÔÓÙÈÎÔ›,
·fi ÛΛԢÚÔÈ, ˙·Úο‰È· (ʈÙfi), ∏ ¶Ú¤Û· Â›Ó·È ÙÔ
ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ
60 ·ÁÚÈfiÁȉ·, ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘Ó·,
·ÏÂÔ‡‰Â˜, ·ÁÚÈfiÁ·ÙÔÈ, ·ÏÏ¿
›‰Ë. Î·È Ï‡ÎÔÈ, ·ÚÎÔ‡‰Â˜ Î·È ‚›‰Ú˜.
∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘
·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È
¶ËÁ‹: ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÂÛÒÓ
ÛÙ·¯Ùfi¯ËÓ˜

«¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì Ì ٛÔÙ· ÙȘ ¶Ú¤Û˜»


Οι κάτοικοι των Πρεσπών δηλώνουν ευτυχισμένοι που ζουν σ’ έναν μοναδικό υγρότοπο
«∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ §·ÈÌfi ¶ÚÂÛÒÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË ·fiÊ·ÛË. ªÂ ÙË Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘ ÊÙÈ¿Í·Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi
ÍÂÓÒÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÓÙfiÈ· ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηÏÏÈÂÚÁԇ̠ʷÛfiÏÈ·. ªÂ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı’ ·ÏÏ¿˙·Ì ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ
‰Ò, ÛÙȘ ¶Ú¤Û˜. O ÌfiÓÔ˜ Êfi‚Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ¤ÙÛÈ ˘Ô¯Úˆıԇ̠ӷ ʇÁÔ˘ÌÂ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ».
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÙÛÈÔ˜

Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, 46
ÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÏÈ-
ÌÓÒÓ, ÂÓfi˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡
ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Â›Ó·È ÔÈ
‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜.
OÈ ¶Ú¤Û˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÏÔ-
ÁÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, Ì ¿Óˆ ·fi 160
∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÈΛ·
O ÂÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙË £ÂÛÛ·-
ÏÔÓ›ÎË, ÚÈÓ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·-
ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÂ›Ù·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¿Ú-
ÎÔ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ì-
›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ, 1.500 ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ, 23
›‰Ë „·ÚÈÒÓ, 60 ›‰Ë ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ.
ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ¶ÚÂ-
·ÚÁ˘ÚÔÂÏÂοӈÓ
O ¶§√À™π√™ ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ ÙˆÓ ∫¿ÏÏÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi
ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·- ʈӛ· Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠ¯ı˜ ÛÒÓ ÔÈ ÙÚÂȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‰Â-
– ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÀÁÚÔÙfiˆÓ – Û̇ÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ¶ÚÂÛÒÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ
■ ÛÙËÓ ¶‡ÏË ¶ÚÂÛÒÓ ºÏÒÚÈÓ·˜ ·- ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰‡Ô ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi η-
fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ó· ·Ó·Ï¿- Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤-
Oπ §πª¡∂™ Δø¡ ¶ƒ∂™¶ø¡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ÌÂÁ¿- ¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ù˘ ‚Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜
∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜ º·ÙÌ›Ú ªÂÓÙ›Ô˘ Î·È Ù˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌÔÓ·- ÏË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰›ÎÙ˘Ô «º‡ÛË 2000», Û‡Ìʈ-
¶°¢ª ¡ÂÙ˙¿ÙÈ °È·ÎÔ‡È, ÂÓÒ ÙËÓ ‰ÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÈ- Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË. ¢‡Ô Ó· Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
Ì ¿Óˆ ·fi 160 ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ, ›‰Ë ÂÏÂοӈÓ, Ô ·ÚÁ˘ÚÔÂ- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÙfiÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎÚÔÛÒË- ÌÓÒÓ.
1.500 ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ, 23 ›‰Ë „·ÚÈÒÓ ÛÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ¶ÂÚÈ- Œˆ˜ ÙÒÚ· ÙÔ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¿Ú- ÏÂοÓÔ˜ Î·È Ô ÚÔ‰ÔÂÏÂοÓÔ˜, ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ Ô˘-
ÎÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¿Ù˘·, ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÈ Ï·ÁÁfiÓ˜, Ù· ÂÙ¿ ›‰Ë ÂÚˆ- ÏÈÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·
ÌÈ·˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ – ·˘- ‰ÈÒÓ, ÔÈ ÛÙ·¯Ùfi¯ËÓ˜ Î·È ÔÈ ¯·Ï- ȉڇıËΠÙÔ 1999 ÙÔ ∂ıÓÈÎfi
ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÍÂÓÒÓ· ÛÙÔÓ §·ÈÌfi ÎfiÎÔÙ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÌÔ- ¶¿ÚÎÔ ¶ÚÂÛÒÓ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂ-
¶ÚÂÛÒÓ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Â- Ù‹˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ¯ı˜. ∏ ·Ó¿-
Ù˘ÍË, Ì ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ó·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÙˆÓ ÓÔ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÂÈ-
Ú›Ô˘ 24.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ¶ÚÂÛÒÓ, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÊÔÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÎÚ›ÛÈÌˆÓ Â-
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 68 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Á‡Úˆ Û ¿ÏÏ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ¤¯ÂÈ ÂË-
Ú¿ÛÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙȘ ¶Ú¤Û˜. ø- Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó··Ú·Áˆ- ‰·ÊÈÎÒÓ Î·È ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘-
·fi ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙˆÓ ¶ÚÂÛÒÓ, ÛÙËÓ ÁÈ΋ ·ÔÈΛ· ·ÚÁ˘ÚÔÂÏÂÎ¿ÓˆÓ ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘
∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È Ù· ™Îfi- ÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ › ÛÙ· «¡∂∞» Ë Î.
ª·ÚÈ¿ÓÓ· μÏ¿ÛÛË, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (1.200 - 1.400 ÚÒËÓ Âӈ̤Ó˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·-
È·. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ˙¢Á¿ÚÈ·). ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰Âη- ‚›·˜ ›‰Ú˘Û ÙÔ 1948 ÙÔ ∂ıÓÈÎfi
ÂÈ¤‰Ô˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ- ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÂÛÒÓ,
ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ¯¿ÓÔ- Âٛ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ ·Ó¤Ï·- ¶¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶¤ÏÈÛÙÂÚ, ÛÙ· ·Ó·-
ˆÓ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜, ·Ï- ‚·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ˘ÏÔÔ›Ë- ÙÔÏÈο Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶Ú¤Û·˜,
Ï¿ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÎÔÈÓÒÓ ÓÙ·È ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û· ηÈ
ηٷϋÁÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ˘fiÁÂȘ η- Û·Ó ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·- Î·È ÙÔ 1958 ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ- Û›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ Ù˘ °Î·Ï›ÙÛÈÙÛ·. ΔÔ 1996 ȉڇ-
Ù·‚fiıÚ˜ ÛÙË Ï›ÌÓË ∞¯Ú›‰· ÙˆÓ ™ÎÔ-
›ˆÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ 1974 ȉڇıËÎÂ Ô ∂- ıËΠÙÔ ÔÚÓÈıÔÏÔÁÈÎfi ηٷʇ-
¬ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. «O ÌfiÓÔ˜ ıÓÈÎfi˜ ¢Ú˘Ìfi˜ ¶ÚÂÛÒÓ Î·È ÙÔ ÁÈÔ ∂˙¤Ú·ÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Êfi‚Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙ¿ıÌË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¤ÂÛ ¿Óˆ ·fi
ÔÎÙÒ Ì¤ÙÚ· Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÓÂÚÔ‡ Û˘- 1975 Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıË- ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘-
Û¯ÔÏ›· Î·È ¤ÙÛÈ ˘Ô¯Úˆıԇ̠ӷ ΠΔÔ›Ô π‰È·›ÙÂÚÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ‰Úfi‚ÈˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ.
Ó¯›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi-
ʇÁÔ˘ÌÂ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ» ÙËÙ· ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 13

ΔÛÈÎÓ›ÛÙ ¯ˆÚ›˜... ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË


Το κοτόπουλο είναι η καλύτερη λύση για να αποφύγετε τα πολλά λιπαρά

ΔÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘ ¶ËÁ‹: ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔÈ, ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· OÌÔÛÔÓ‰›·


∂ÛÙÈ·ÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ¶fiÛÔ ı· Û·˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ
£ÂÚÌ›‰Â˜ Î·È ÏÈ·Ú¿ ·Ó¿ 100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·,
5 ÎfiÏ· ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Δ˘Ú› ʤٷ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 15-20 ú
ıÂÚÌ›‰Â˜ Î·È ÏÈ·Ú¿ ºÈϤÙÔ æ·ÚÔÓ¤ÊÚÈ £∂ƒªπ¢∂™ 380 ÎÚ·ÙÈο
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ §π¶∞ƒ∞ 26 ÁÚ·Ì. ∞ÚÓ›ÛÈ· ·˚‰¿ÎÈ· (ÙÔ ÎÈÏfi)
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ·fi 28-32 ú
1 ÙÔ „Ë̤ÓÔ ÎÚ¤·˜
ÙÔ ÔÚ·Ùfi Ï›Ô˜
£∂ƒªπ¢∂™ 165
§π¶∞ƒ∞ 3,57 ÁÚ·Ì.
£∂ƒªπ¢∂™
§π¶∞ƒ∞
210 Δ˙·Ù˙›ÎÈ
ÃÔÈÚÈÓ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ (ÌÂÚ›‰·)
ªÈÊÙ¤ÎÈ
6-10 ú
6 ÁÚ·Ì. £∂ƒªπ¢∂™ 107 ∫ÔÎÔÚ¤ÙÛÈ (ÌÂÚ›‰·)

¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙÂ „ËÙ¿
2 ÔÚÂÎÙÈο ·ÓÙ› ÁÈ·
ÙËÁ·ÓËÙ¿ (·Ù¿Ù˜,
ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜)
™Ô˘‚Ï¿ÎÈ
¯ÔÈÚÈÓfi „ËÙfi
£∂ƒªπ¢∂™
§π¶∞ƒ∞ 9,3 ÁÚ·Ì.
∫ÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ (ÌÂÚ›‰·)
§Ô˘Î¿ÓÈÎÔ

7-8 ú

245
∞Ú¯›ÛÙÂ
3 ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì ϛÁË
Û·Ï¿Ù·. £· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó· ÓÈÒÛÂÙÂ ÈÔ
§π¶∞ƒ∞
6,1 ÁÚ·Ì. §Ô˘Î¿ÓÈÎÔ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ
ÌÂ Ú¿ÛÔ
ΔËÁ·ÓËÙ¤˜
‡ÎÔÏ· ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ
·Ù¿Ù˜ £∂ƒªπ¢∂™ 360
£∂ƒªπ¢∂™ §π¶∞ƒ∞ 28,3 ÁÚ·Ì.
ªÂ›ÓÂÙÂ
4 ÛÙÔ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂ
292
§π¶∞ƒ∞
14,5 ÁÚ·Ì. ∫fiÎÎÈÓÔ ª›Ú·
·ÓıÚ·ÎÔ‡¯Ô ÓÂÚfi ‹
Ï¿ÈÙ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi °‡ÚÔ˜ ¶·˚‰¿ÎÈ· ª¶ƒπ∑√§∂™ ÎÚ·Û› (330 ml)
(150ml) £∂ƒªπ¢∂™
¯ÔÈÚÈÓfi˜ „ËÙfi˜ ·ÚÓ›ÛÈ· „ËÙ¿ ªÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÃÔÈÚÈÓ‹
∂ÈϤÍÙ £∂ƒªπ¢∂™ 153
5 Ù˘Ú› ¯·ÌËÏÒÓ ÏÈ·ÚÒÓ
·ÓÙ› ÁÈ· ʤٷ
£∂ƒªπ¢∂™ 340
§π¶∞ƒ∞ 22,5 ÁÚ·Ì.
£∂ƒªπ¢∂™ 350
§π¶∞ƒ∞ 22,8 ÁÚ·Ì.
£∂ƒªπ¢∂™ 265 £∂ƒªπ¢∂™
§π¶∞ƒ∞ 17,5 ÁÚ·Ì. §π¶∞ƒ∞ 18 ÁÚ·Ì.
270 125

∫ÔÎÔÚ¤ÙÛÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ‹ ·˚‰¿ÎÈ·; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘;
OÈ ÂȉÈÎÔ› Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó fiÛÔ˘˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÛÈÎÓ›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÛÙÔ
ÙÚ·¤˙È, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÌÔÚ› Ôχ ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¿ÚÙÈ ¯ÔÏËÛÙÂÚ›Ó˘.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ª¿ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ¿Î˘


∂‡Ë ™·ÏÙÔ‡
ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÏÈ·Ú¿. «∏ ηχÙÂÚË Â-
ÈÏÔÁ‹ ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó
¤Íˆ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÎÚ¤-
·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘. ∂Âȉ‹
fï˜ Â›Ó·È Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ıÂÚÌȉÔÁfiÓ·, ηÏfi ›ӷÈ
¶fiÛÔ ¿ÂÈ
ÙÔ... „ËÙfi
«∫
·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È·ÙÚÔÊÈο Â›Ó·È fiÔÈÔ ÎÚ¤- ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ Ï›Ô˜». Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜. ¶·ÚfiÙÈ ÏÔÈfiÓ
·˜ ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ï›Ô˜», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» ∂¿Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ... Ï¿ÈÙ, ÙÔ Ù˙·Ù˙›ÎÈ ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ˆÊ¤ÏÈ-
Ô ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ - ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ ÛÙË Ë ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ - ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ Î. ∫ˆÛٷϤÓÈ· ÌÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ÂÚȤ¯ÂÈ fï˜ Î·È ·ÚÎÂÙfi Ï¿‰È», Ϥ- ∞¶√ 15 ∂ø™ 20 ¢ÚÒ ı·
ªÔÓ¿‰· ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÔ- ∫·ÏÏÈ·ÓÈÒÙË Ï¤ÂÈ «Ó·È» ÛÙÔ ÈÔ ÏÈ·Úfi ÎÚ¤·˜, «·Ú- ÂÈ Ë Î. ∫·ÏÏÈ·ÓÈÒÙË. Ÿˆ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Î. ƒ›- Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ fiÔÈÔ˜
ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. °ÚËÁfiÚ˘ ƒ›Û‚·˜. ø- Λ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÚ·Ùfi Ï›- Û‚·˜, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ÙËÁ·ÓË- ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÛÈÎÓ›ÛÂÈ ÛÙȘ
ÛÙfiÛÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ „ËÙÒÓ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· Ô˜». ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ıÂÚÌ›‰Â˜ ϤÓ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·: Ù· Ù¿ – ·Ù¿Ù˜, ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜, ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· – Î·È Ó· Ù·‚¤ÚÓ˜, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ηÈ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ï›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¤- 100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·fi ·ÚÓ›ÛÈ· ·˚‰¿ÎÈ· „ËÙ¿ ÊÔÚ- Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ì „ËÙ¿ Ï·¯·ÓÈο. Ù· ÌÂ˙‰ÔˆÏ›· ÙËÓ ΔÛÈÎÓÔ-
·˜ ÙfiÛÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· „‹ÓÂÙ·È ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì 350 ıÂÚÌ›‰Â˜, ÂÓÒ Ë ›- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ¤ÌÙË. «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÙÈ-
Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â- ‰È· ÔÛfiÙËÙ· ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ˘ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ Ì Ú¿ÛÔ Ù˘ÚÈÔ‡ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. «O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “Ù˘Ú› Ì‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù·
ÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÙÛÈÎÓ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fi- ‰›ÓÔ˘Ó 20 ıÂÚÌ›‰Â˜ ÂÈϤÔÓ. ∏ ÈÔ ‰È·ÈÙËÙÈ΋ Â- Ì ÎÚ¤·˜” ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛٿٷÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ê¿Ù ÌÈÎÚfiÙÂ- Û˘Óԉ¢ÙÈο ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜.
ÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤- ÚË ÔÛfiÙËÙ· ‹ ÂÈϤÍÙÂ Ù˘Ú› ¯·ÌËÏÒÓ ÏÈ·ÚÒÓ».
■ ¯ÂÈ 165 ıÂÚÌ›‰Â˜ ÛÙ· 100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÙÚÔ-
∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘-
Ì ·fi Ù· ÎÚ·ٿ‰Èη Ô˘ ÏÂÈ-
ª¶ƒπ∑O§∞ ∞¡Δπ °π∞ ¶∞´¢∞∫π∞ ÊÔÏfiÁÔÈ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ Î·ı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÚ·¤- ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
«∫Ú¤·˜ Ì „ËÙ¿ Ï·¯·ÓÈο» ˙È Ù˘ ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘ Â›Ó·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· „ËÙ¿ ÙÔ˘˜
ªÈ· „ËÙ‹ ¯ÔÈÚÈÓ‹ ÌÚÈ˙fiÏ· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÛÙÔ› ÛÙÔÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ηÓfiÓ·. «π‰·ÓÈ- fiˆ˜ Ë ¶ÂÓÙ¤ÏË, Ë μ¿ÚË, Ë
ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÚÓ›ÛÈ· ·˚‰¿ÎÈ·, Ù· ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ȷ٤Ϙ Ì ο, ÚÈÓ ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÌÔÚԇ̠ӷ Ê¿Ì ϛÁË ¶¿ÚÓËı·», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô
ÔÔ›· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ıÂÚÌ›‰Â˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. Δ· ÔÚÂÎÙÈο ı· ¤¯Ô˘Ó, Î·È Û·Ï¿Ù· ÁÈ· ÔÚÂÎÙÈÎfi. ∞˘Ùfi ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶·-
·˘Ù¿, ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·Ó ηٷӷÏÒÛÔ˘- ÓÈÒÛÔ˘Ì ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ›̷- ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ OÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂-
Ì Ì ̤ÙÚÔ Ù· ÚÒÙ· È¿- ÛÙÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ „ËÙÔ‡», ÛÙÈ·ÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂-
ˆ˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ù·, ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ – Û‡Ìʈ- ϤÂÈ Ë Î. ∫·ÏÏÈ·ÓÈÒÙË. ·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·‚-
ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ˘ ÌÈ· ηÏÔ„Ë̤ÓË ÌÂÚ›‰· ÎÚ¤·˜ Ô˘ Ó· Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔ- ‚·ı¿˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ
‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ıÂÚÌȉÈο Î·È ‰È·ÙÚÔÊÈο. ÊÔÏfiÁÔ˘˜ – ı· Â›Ó·È ªÂ ̤ÙÚÔ ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ Î˘-
ªÈ· χÛË, ϤÂÈ, Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ – Û ÂÚ›- ÌÂÁ¿ÏÔ. ΔÔ ¿ÊıÔÓÔ ÎÚ·Û› Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘- Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰· ÌÂ
ÙˆÛË Ô˘ ı· Ê¿ÂÈ ¤Íˆ – ‹ Ó· „‹ÛÂÈ ·˚‰¿ÎÈ· «∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Óԉ‡ÂÈ Ù· ÎÚ·ÙÈο ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Ù· ÂÚÛÈÓ¿, «·ÊÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. «ŒÙÛÈ, ÌÔÚ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·- ˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ
Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÙÛ·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ï›Ô˜ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â- ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ηٷӷÏÒÛÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÈ- È‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ì ÎÚ›ÛË. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
·Ú¿». ª›· ·ÎfiÌË Ï‡ÛË, ϤÂÈ Ô Î. ƒ›Û‚·˜, Â›Ó·È ¬ ÃÔÈÚÈÓ¿ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·. ÂÈϤÔÓ ıÂÚÌ›‰Â˜. Δ· ÏÈ·Ú¿ ÙÔ˘
Δ· 100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÚÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙ·ıÂ-
Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· ¯ÔÈÚÈÓ‹ ÌÚÈ˙fiÏ· ·ÓÙ› ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÚ·Û› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ú¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹-
ÁÈ· ·ÚÓ›ÛÈ· ·˚‰¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ï›- ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÚ- ¤Ó·Ó ÂÎÚËÎÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ıÂÚÌ›- ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÏ·Ù›·».
Ô˜. °ÂÓÈÎÒ˜, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›- Á·ÓÈÛÌfi 245 ıÂÚÌ›‰Â˜ ‰ˆÓ! «∫·Ïfi Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÚÈÔÚÈ-
˙Ô˘Ó ˆ˜ Ù· ÎÚ¤·Ù· ÛÔ‡‚Ï·˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÓ› ‹ ÙÔ ÛÙ›Ù Û ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ».
14 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

ª∂ ¢π∞Δ∞°∏ Δ√À À¶. ∞ªÀ¡∞™

Õ‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ·È‰ÈÔ‡ Õ‰ÂÈÔ ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ


Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού με
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: §Ô˘Î¿˜ ¢Ë̿η˜
ªÂ ÎÂÓfi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·
∂¶∂∫Δ∂π¡∂Δ∞π Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ∫ÔÚÎÔÓ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¿Û¯ÂÈ ·fi ηٿıÏÈ„Ë Î·È
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜
ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÓÓ¿ÌËÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ „˘¯È·ÙÚÂ›Ô ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ
ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ·È‰È- Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ªÂÈÎÙfi OÚΈÙfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘
Ô‡ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›Û¯˘Â, fiÛÔÓ ·- ÔÔ›Ô˘ ÂΉÈο˙ÂÙ·È Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘
ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ
Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ∂›Û˘, ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘.
fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ÂÂ- ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:ª›Ó· ªÔ˘Ûٿη ÚÂÍÔ‡ÛÈÔ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ÁÈ·-
ÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi 3 Û 9 Ì‹Ó˜ Ë ÂȉÈ- ÙÚÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ò-
΋ ¿‰ÂÈ· ÏfiÁˆ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ Ù¤ÎÓÔ˘, È ÁÈ·ÙÚÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó¤- ÛÙ ӷ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi.
ÙËÓ ÔÔ›· ϤÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›.
Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ·Ó. ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î.
O ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ Â·ÓÂͤٷۋ
ÙÔ˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Èı·-
Ófiٷٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·-
∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ Ï¢-
Ú¿ Ù˘ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙÔÓ
ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ «ÚfiıÂÛË» ·-
¶. ªÂÁÏ›Ù˘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ‰›ÎË Î·È ˆ˜ ÂÎ Ú¤Ï΢Û˘ Ù˘ ‰›Î˘, ‰È·‚ϤÔÓÙ·˜
ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi ÙÔÓ fiÙÈ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈ-
¡›ÎÔ ÃÔ˘ÓÙ‹ Ô˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Û˘Ó‹ÁÔÚfi ÙÔ˘ Î. ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ·, Û‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌÏË-
ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ·˘- ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ η- ÚÒÛÂÈ 13 Ì‹Ó˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿-
Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È «Î·Ù’ Â- ÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfi-
Ê·ÚÌÔÁ‹Ó ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ■ ÌÂÓÔ ‰ÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ
ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘» Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ 18ÌËÓÔ.
ÈÛÔÓÔÌ›·. ª¤¯ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·-
™Δ√¡ ∞∂ƒ∞ ∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞
O ÂÎ ÙˆÓ ÏËÚÂÍÔ˘Û›ˆÓ ‰ÈÎË-
Ó·Áη›· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘- °È· «ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ú¤Ï΢Û˘ Ù˘ ÁfiÚˆÓ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜
Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ È- ¬ ŸÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÓ¿ÌËÓË ‰›Î˘ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ 18ÌË- Î. ÃÚ›ÛÙÔ˜ ª˘ÏˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ô-
Û¯‡Ô˘Ó ·fi ¯ı˜ Ì ÌÔÚÊ‹ ‚·ÛÈ- ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ,
΋˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ÙÔ˘ °∂∂£∞ (º. ÓÔ» οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ı¤ÙÂÈ Â› Ù¿ËÙÔ˜ ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù·:
454/137800/™. 909 ∫Ï¿‰Ô˜ ¶fiÚˆÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÈÔıÂÛ›·˜
«ŸÙ·Ó Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÂÌÈÛÙ‡ıËÎÂ
/ ¢∞¢). ÙÔ ÊÔÓÈÎfi fiÏÔ ÛÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡-
ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤-
ªÂ ‚¿ÛË ÙË ‰È·Ù·Á‹ ·˘Ù‹ ÁÈ· ñ ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ñ ∞Ó Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘/Ù˘ ÛÙÚ·- ÂȘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‰È·‰Èη- ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û „˘-
ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÈÛ¯‡ÂÈ: ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ı· ο- ÙȈÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, Ô/Ë Û‡˙˘- Û›·˜. ¯ÔÙ¯ÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·; ∫·È ·ÎfiÌË:
ñ 5ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ·ËÛ˘ - ÙÔÎÂÙÔ‡ ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ô ¤Ó·˜ – ı· ÙÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÔ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹-
«∏ ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰›ÎË ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 200
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ 4Ô Ì‹Ó· ·ËÛ˘ ÛÙȘ Á˘- ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ÛË ÙˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·Ó
Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜
Ó·›Î˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ñ ∞Ó Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘/Ù˘ ÛÙÚ·- ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ¿ıËÛË.
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂. ∫ÔÚÎÔÓ¤·» Ë „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË ÌÔÚ› Ó·
ñ 9ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓˆÓ ÙȈÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi O ·Ó. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘-
‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜, ÂÈÛËÌ·›- ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ›-
ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ìfi- ÙÔ̤· Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ‰È¢ÎÔχÓ- Ó·˜ Î. ªÂÁÏ›Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ
ÓÈÌÔ˘˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ- ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·-
ÛˆÓ, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Î. ¡. ÃÔ˘ÓÙ‹ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÓÔÌÔ-
ÎÔ‡˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢ËÌÔÛÈÔ¸- ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÏË- Ú¤Ï΢Û˘ Ù˘ ‰›Î˘ ÒÛÙ ӷ Â-
9ÌËÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ ıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË – Ô˘ Î·È ·˘Ù‹ È-
·ÏÏËÏÈÎfi ∫Ò‰Èη. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô Â- ͤÏıÂÈ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÌfiÏȘ ·Ú¤Ï-
ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÂÓ Î¿- Û¯‡ÂÈ ‹‰Ë Ì ‰È·Ù·Á‹ – ÁÈ· ¯ÔÚ‹-
ÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ¿‰ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·- ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘/Ù˘ ‰È- ÁËÛË ÂȉÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ ıÂÈ ÙÔ 18ÌËÓÔ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜
ÓÙÏÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 14 ηÈÒÌ·ÙÔ˜. ÏfiÁˆ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ Ù¤ÎÓÔ˘, ÙfiÛÔ Û ÎÚ¿ÙËÛ˘».
™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘. ñ ∞Ó Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘/Ù˘ ÛÙÚ·- ¿Ó‰Ú˜ fiÛÔ Î·È Û Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÚ·-
Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂. ∫ÔÚÎÔÓ¤·
ÙȈÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏË- ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔ‚ÏÂfi-
¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÏÔ˜, Ì ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ù·Ó ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· ¤ÂÈÙ· ·-
∏ ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘ ı· ÔÈÔ˜ ı· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË. ªÔÚÔ‡Ó ˘ÈÔıÂÛ›· ÌfiÓÔ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÚ·- fi ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ, ‚›·ÈÔ Â-
¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: Â›Û˘ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ·. ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Û˘-
ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘ μ·Û›ÏË

◗ ™·Ú·ÏÈÒÙË, ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÈ-


Ú¿˙ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÂÏ›. ¶¿ÓÙˆ˜, Â-
ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ·-
■ Δ∏§∂ºø¡π∫∏ °ƒ∞ªª∏ «1069» Ô‡Û· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰Èη-
¶∞ƒ∞¢π∫∞™Δπ∫O
Û›· ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î.

∞ıˆÒıËΠÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ μ·ÛÈÏÈ΋ μÏ¿¯Ô˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿


ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘
Ù˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿‰ÂÈ·
«Δ√ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ΤÓÙÚÔ ¤¯ÂÈ Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ı¤ÛÂÈ
Ô ÂʤÙ˘ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ-
ÍË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÌÂ
ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ˙ˆ‹˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÛÙ‹-
ÚÈÍË ·ÓıÚÒˆÓ Ì ηÚΛÓÔ» ϤÂÈ
ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì‹Ó·.
ª¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ı· ÙËÓ
·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘
¡. ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. ΔÔ 1069 Â›Ó·È ¤Ó· Â-
ıÓÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ··ÓÙÔ‡Ó
Ô Î. ªÈ¯·‹Ï.
™‹ÌÂÚ·, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶·-
Î. ÷Ú. §·Î·ÊÒÛ˘, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·-
‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆ-
Oª√ºø¡∞ ∞£ø√™ ÎÚ›ıËΠ·- ÂȉÈÎÔ› Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ‰›ÓÔ- ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ∫·Ú-
Ú‹ÛÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú¿ Ìfi-
fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘Ú- ÓÙ·˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Û ΛÓÔ˘, ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ô-
ÓÔ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂ-
ÁËÌ¿ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ô ÂʤÙ˘ Î. ¡›- ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ηÚΛÓÔ ‹ Û ‰Èο ‰fi ∞Á›·˜ ∑ÒÓ˘ 1 ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, Ë
ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â¤ÏÂÍ ÁÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ-
Ϥ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜, ηıÒ˜ Û ‰È·-
ÎÔ˜ ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó
Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙË ÓfiÛÔ». O Î. ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ
ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈ¯·‹Ï Â›Ó·È Á˘ÌÓ·- Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÚfiÙ˘Ô˘ ΔËÏÂ- ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¢-
˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘
ÛÙ‹˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ʈÓÈÎÔ‡ Î·È ¢È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ∫¤- ÚÒÓ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÓ-
·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ø-
ÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰È·- ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ê›- ÓÙÚÔ˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ 1069. ‰Â¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‚ÔÏ‹˜
‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ÛÙÔȯ›· ÏˆÓ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ BeSTRONG. «ΔÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ 1069 Ù˘ ‰›Î˘.
ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ORG.GR. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¯Ù˘Ëı› ‰‡Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ·-
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂ- ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ófi- fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜, ¬ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ∫ÔÚ-
ÛÌ· ÙfiÛÔ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ fiÛÔ Î·È ÛÔ, ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¯Ò- ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·È ‰ˆÚËÙ‹˜ ÁÈ· ÙË ÎÔÓ¤·˜. O ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂ-
ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ·- ÚËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÚÁ¿- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÌË
ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞Ϥ-
ıˆˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂ÈϤÔÓ, ·ıˆ- ÓˆÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú¤¯ÂÈ „˘- ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÁÈ’ ·˘-
ˆÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ‰È- ¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹- Ùfi ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁΘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi Û‹ÌÂ-
ηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁηÙËÁÔ- ÚÈÍË Û fiÛÔ˘˜ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ηÚΛÓÔ Δ· ¤ÛÔ‰¿ Ì·˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ú· ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ
ÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉÈÒÙ˜ Î·È ‰Èη- Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ‰ˆÚ¤˜ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·fi ÙȘ ÙÔ˘ ªÂÈÎÙÔ‡ OÚΈÙÔ‡ ¢È-
ÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Â- «ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú¤- ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔ˘ Î·È Ù· ηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜
‰ÒÏÈÔ. ıËη Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ‹Ù·Ó ÙÔ 2007. ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· "ª∂π¡∂ ¢À¡∞ΔO™"» Â-
¢ÂÓ Â›¯· η̛· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ·˘- ÍËÁ› Ô Î. ªÈ¯·‹Ï.
/ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 15

ÛÙË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ


κατάθλιψη νοσηλεύεται ο Επ. Κορκονέας
¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
£E™¶PøTIA

107%
KÏÔ¤˜
º§øPINA

600% %
¶ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
Î·È ·‰›ÎËÌ·
¿ÂÈ... ÂÚÈʤÚÂÈ·
ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ NfiÌÔ˜ ÂÚ› fiÏˆÓ ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ™Ù¤ÏÈÔ˜ μÚ·‰¤Ï˘ ÊÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ·ÛÙ˘-
KOZANH svradelis@dolnet.gr ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.
EYBOIA «™Â ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ù· ÌÂÁ·-
73%
500% Δ√ ∂°∫§∏ª∞ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤ- χÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙË-
ÚÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Ù·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ
KÏÔ¤˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰ÈfiÙÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Â-
KEPKYPA ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÔÏ-
‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ BÈ·ÛÌÔ› Ϥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÔÏ- ÚÈÔ¯¤˜ ˙ÂÈ ÙÔ 70% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜

4.100% TPIKA§A EYBOIA Ï¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÂÈÚËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜


‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ϤÔÓ Ù· ·ÚÓËÙÈο Úˆ-
Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈ-
ʤÚÂÈ· Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋», ·Ú·‰¤¯Â-
E·ÈÙ›·
AITø§O-
400%
ZˆÔÎÏÔ¤˜
750% A¿Ù˜ KYK§A¢E™
Ù›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔ-
Ì›·˜.
Ù·È ÛÙ· «¡∂∞» ·ÓÒÙÂÚÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË.
∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
AKAPNANIA ™ÙËÓ ∞¯·˝· ÔÈ ·ÓıÚˆÔÎÙÔӛ˜ (ÙÂ- ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÎÚËÍË

200%
300% ÙÂÏÂṲ̂Ó˜ Î·È ·fiÂÈÚ˜) ·˘Í‹ıËηÓ
̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ 200%. ΔÔ «¯Ú˘-
Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÙË
™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ûfi» ÛÙȘ ÏËÛÙ›˜ ‰ÈÂΉÈΛ Ô ÓÔÌfi˜ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiˆ˜ Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜, Ë
§ËÛÙ›˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÕÚÙ·˜ fiÔ˘ Ë ·‡ÍËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿- ∂‡‚ÔÈ·, Ë μÔȈٛ· Ë Ã·ÏÎȉÈ΋, fiÔ˘
ZAKYN£O™ ÊËΠ۠ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008 Â›Ó·È 600% ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ηٷʇÁÈÔ ÔÏÏÔ› Â-
Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ã·ÏÎȉÈ΋ Ì 500%! ÁÎÏË̷ٛ˜. ∂ȉÈο Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂ-

285%
K˘ÎÏÔÊÔÚ›·
AP°O§I¢A KOPIN£O™
59%
™ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ÙÔ 2009 ˘‹ÚÍ ¤ÎÚË-
ÍË ‚È·ÛÌÒÓ Ì ·‡ÍËÛË 500% ÂÓÒ ·-
Ú¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó
μÔȈٛ· Î·È ∂‡‚ÔÈ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·-

·Ú·¯·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ AXA´A 220% N·ÚΈÙÈο ¢ø¢EKANH™™A


ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∏Ï›· Ì 300%. ∏ ∂‡‚ÔÈ·
η٤¯ÂÈ Ù· ÚˆÙ›· Î·È ÛÙȘ ·¿Ù˜ ÌÂ
fi ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂§.∞™. «·Ó·Ù˘Û-
ÛfiÌÂÓË ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÁfiÓÔ˜ ˙ÒÓË».
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
200% ¶Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·
200%
·‡ÍËÛË Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ 750%!
∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜ η٤¯ÂÈ Ù· ÚˆÙ›· §ËÛÙ›˜ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ
AÓıÚˆÔÎÙÔӛ˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ï·ÛÙÒÓ ¯·ÚÙÔÓÔ- À„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
AÚ¯·ÈÔηËÏ›· ÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì ·‡ÍËÛË 285,71%, ÛÙ· ΔÚ›- ϤÔÓ fï˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È Û ·-
ηϷ ÔÈ ˙ˆÔÎÏÔ¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÙÔ ÌÈÎÚÔ¤ÁÎÏËÌ·
400%, ÂÓÒ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ· ηٷÁÚ¿ÊÂ- ·›ÚÓÂÈ «¯Ú˘Ûfi». ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘
Ù·È ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ η- ∏›ÚÔ˘ ÛÙȘ ÏËÛÙ›˜ ·fi ÌÈÎÚÔÔ-
Ù¿ 600% ÛÙ· ·‰È΋̷ٷ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â- Û¿ ̤¯ÚÈ ¤ÓÔϘ ÂÈı¤ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÂ
Ú› fiψÓ. OÈ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ì 300% ·‡ÍË- ÙÚ¿Â˙˜, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È Ú·Ù‹-
ÛË Î·È Ë ¢Ú¿Ì· Ì 200% Â›Ó·È ÚˆÙ·- ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ηٷÁÚ¿ÊËΠ·‡-
ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙ· ·‰È΋̷ٷ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÍËÛË 162,50%.
ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ÂÓÒ ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ - ‰È·Ú- «∏ ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ë ‰È·Ú-
Ú‹ÍÂȘ Ù· ÚˆÙ›· η٤¯ÂÈ Ë ∫Ô˙¿ÓË ÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘, Ë ÔÈ-
Ì ·‡ÍËÛË 73,08% Î·È ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›·, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·-
Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ Ì 58,53%. ÓÈÛfiÙËÙ˜, Ë ·Ôı¤ˆÛË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡
∞ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÏËÛÙ›˜ Û ˘Ôηٷ- ÂÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔ-
ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ηÎÔÔÈÔ‡˜ ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Â˘¿ÏˆÙÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË
Ì ‚·Ú‡ ÔÏÈÛÌfi, Û˘ÌÏÔΤ˜ ηÎÔ- ‚›·ÈˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ» ·Ú·ÙËÚ› ÁÈ·
ÔÈÒÓ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ¤ÓÔϘ ÂÈ- ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ‚›· Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ‰È-
ı¤ÛÂȘ Û Û›ÙÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹- ‰¿ÎÙˆÚ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜
Ì·Ù· „ÈÏÈÎÒÓ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ ηٷÁÚ¿- ΔÛÈÁÎÚ‹˜.

∞™ΔÀºÀ§∞∫∞™ ª∂ æÀÃO§O°π∫∞ ¶ƒOμ§∏ª∞Δ∞ ∂¶∂™∂ ¡∂∫ƒO™ ™∂ ™Àª¶§O∫∏ ¶OÀ ¶ƒO∫∞§∂™∂ Ãøƒπ™ §O°O

∏ „˘¯È·ÙÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿


ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: §›· ¡ÂÛÊ˘Á¤ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÛÙËÓ ·ÁÚÔÈΛ· ÌÈ·˜ ÔÈÎÔ- ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, fiÙÈ fiÏ· Î·È Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ô͇ı˘ÌÔ˜.∏ ˘fiıÂÛË °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡
Á¤ÓÂÈ·˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘ÌÏÔ΋ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Â- ÓfiÌÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, Ë
Δ∏¡ ∞¡∞°∫∏ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfi- £ÂÛÚˆÙ›·˜ Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ›¯·Ó ÚfiıÂÛË Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó, ·Ï- ÈηÈÚfiÙËÙ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 60 „˘¯È¿ÙÚˆÓ
ÁËÛ˘ fiÛˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì·˙› Ù˘. ∫·Ù¿ ÙȘ Ï¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ¿Ì˘Ó·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ - „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Î·È ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ú¤-
∞ÛÊ·Ï›·˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈ- ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‹Á ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÂȉÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ÛÂ
ÚfiÙËÙ· Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ 31 ÙÔ˘˜ Ì ÔÏÈÙÈο ÚÔ‡¯· – ¿ÔÏÔ˜ fi- ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ηÙÔ›ÎÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂§.∞™., Ë ÂÊ·ÚÌÔ- οı ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¯Ò-
ÂÙÒÓ ¯ı˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ– Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙ·Ó ¤Êı·Û·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú‹- Á‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÚԂϤ- Ú·˜.
Ô˘ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÂÈÏ›. ◊Ù·Ó ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ì Ïfi- Î·Ó ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚfi. ÂÈ ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi „˘¯È·ÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô fi-
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÁÈ· ·Î·Ù¿ÏËÙ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ʇ- ÛˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ- ªfiÓÔ ÙÔ 10%
·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹- ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÛÙ¿‚ÏÔ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰Ò- ¶ÂÚ›ÂÚÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ò- ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ¤-
Ì·Ù·. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fi- ÛÔ˘Ó Ù· Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘˜. ª¤Û· Û ϛÁ· ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ·ÛÙ˘- ÛÙ ӷ ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚÂȘ
ÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏË- ÏÂÙ¿ Û˘ÓÂÏ¿ÎË Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÙËÓÔ- ÓÔÌÈÎÔ‡ ΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ™‡Ìʈӷ ÂÈÙÚÔ¤˜, ‰‡Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ì›·
Ù‹ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, Ë ˘- ÙÚfiÊÔ˘˜ – Í·‰¤ÏÊÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ – Â- ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ˘fi- Ì ÓfiÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛı› ·fi ÙÔ 2003, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‡Ìʈӷ fï˜ ÌÂ
ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û Ì ηӤ- ÓÒÈÔÓ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È Ù˘ ıÂÛË Î·ıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Â- fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂§.∞™., ¤-
Ó· ÙÚfiÔ. Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ú¢ÓÒÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú- ∂§.∞™. Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘Ô- ¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÌfiÓÔ 4.500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-
O ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·˜ – ›¯Â ÚÔÛÏËÊı› ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ Ì ͇ÏÔ ¯·Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ÔÈ- ¯ÚˆÙÈο Û „˘¯ÔÙ¯ÓÈο ÙÂÛÙ, ÂÓÒ fi- ÎÔ› (ÂÚ›Ô˘ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘), ÂÓÒ
ˆ˜ Û˘ÓÔÚÈ·Îfi˜ ʇϷη˜, ÌÂÙÂÙ¿ÁË ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó· Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ı·- ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. ™‡Ìʈ- ÛÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ú¤ÂÈ Î¿ı ÂÓÙ·Â- ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Û fiÛÔ˘˜ ˘-
ÛÙËÓ ∂§.∞™. ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Ó¿ÛÈÌ·. Ó· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ù›· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û „˘¯ÔÏÔÁÈο ËÚÂÙÔ‡Ó Û ̿¯È̘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘„Ë-
Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Û Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ πˆ- OÈ ‰˘Ô ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹- ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· Ê·È- ÙÂÛÙ ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÈηÓfi- ÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜
·ÓÓ›ÓˆÓ – ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÊıËÛ·Ó Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÏÔÊÔÚÔ‡Ó. ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜.
16 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

«¶Ò˜ Ó· ˙‹Ûˆ
Oικονομική ανάγκη και όχι επιλογή είναι για
«OÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ì ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ·Ó¤ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ
Úfi‚ÏËÌ· ¯ÒÚÔ˘ ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.
∂Ô̤ӈ˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÈÛı·Óı› ηٷ›ÂÛË ‹ fiÙÈ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó ˘ԉ›ÍÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
¤¯ˆ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÔ˘, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù· ıÂÙÈο Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜».
¬ ∏ ηٿÚÙÈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÛÎÔÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ó· ¿-
ÌÂÁ¿ÏË «›Ù·» ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈıˆڋÛÂˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï- ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·
·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ∞∂π Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Δ∂π Ï‹ÓˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ (™∂∫), Ó· ˙‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘».
°È¿ÓÓ˘ •ÂÓ›‰Ë˜ Â›Ó·È Î. ™Ù·Ì¿ÙË μÂÓ¤ÙË, ÔÈ ‚·ÛÈÎfi- ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘
ª∂... ¢π∞πΔ∏Δ∏ ΔO À¶OÀƒ°∂πO ¶∞π¢∂π∞™
O 28 ÂÙÒÓ, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘
ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈ΋˜ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞™O∂
ÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ Û˘ÓÂ-
¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜
ÙÔ˘˜. «∏ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÔÙÂÏ›
‰ËÌÔÛȇÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ
ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· «La Stampa»,
ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ

∞ÁÚȇÂÈ Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ ÎÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿˙Â-


Ù·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfi-
ÚÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ¯Úfi-
ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ, ›ӷÈ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È Î·Ù’ Â¤-
ÎÙ·ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ŒÓ· ·ÎfiÌ·
ÂÌfi‰ÈÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ‰Ô-
πÙ·ÏÔ› «·ÊÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜
ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜», Ì ÙÔ 59% ÙˆÓ
·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 18-

Δ∂π - ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ ÓÔ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÁÈ·


Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÙÔ˘,
fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÌÂ
̤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·Ú·‰ÔÛȷΤ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ
34 ÂÙÒÓ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó
ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘
·Ù¤Ú·. ™ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÙÔ ·-
ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Û ÌÂÙ·‚ÈÔÌ˯·- ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ‰È·ÌÔÚ-
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¡›ÎÔ˜ ª¿ÛÙÔÚ·˜ ÊÔÈÙÔÈ Ì ÙÂÙÚ·ÂÙ›˜ ÛÔ˘‰¤˜ Ú¤- ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 35,5%, ÛÙÔ 10%
ÂÈ, ηıÒ˜ ϤÓÂ, Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈ- ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÛÙÔ 16,5% ÁÈ·
Ó·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ «ÂÌʇÏÈÔ˜» ÛÙÔ 6Ô Â›‰Ô, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηÈ

Œ ÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË- Ù˘. ∂Ô̤ӈ˜, ΢Úȷگ› Ë ÓÔ- ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÛÙÔ 23% ÁÈ·
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π Ì ÛÔ˘‰¤˜ ›Û˘ Ì›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÙÚÔ›· Ù· ·È‰È¿ Ó· ˙Ô˘Ó Ì ÙË °·ÏÏ›·, ÂÓÒ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜
ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆ- ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔÈ Ù· ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 29%.
Δ∂π ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ›- ÔÈ ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Δ∂π, ÂÓ fi- Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ Ì ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÂÍ·ÛÊ·Ï›-
Ù· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈıˆڋ- „ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ˙Ô˘Ó» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. μÂÓ¤- O Êfi‚Ô˜
ÛÂˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· Â- ÂÈıˆڋÛÂˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÚÔÂȉÔ- ■ Ù˘ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘- ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ·- ÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÈÚÂ- ∏ ºƒO¡Δπ¢∞ ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Â- Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë
ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÙÂ- ıÔ‡Ó ‹ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ˜ fi- ÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
ÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂ- OÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ó· ‰ËÌÈ- Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈ-
Δ· ÔÏ˘Ù¯Ó›· Î·È ÔÈ ÔÏ˘- ¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. fiÙÈ Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·- Îfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Û˘Ì-
Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞∂π Ù˘ ¯Ò- OÈ Û¯ÔϤ˜ ªË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·È‰È¿. ‚›ˆÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û‡Ì-
Δ∂π, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆ- ÂÂȉ‹ ‚ÔχÂÈ
ʈӷ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û‡Ì-
■ Ô› ÙÔ˘˜, «‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô‰Ô- Δ· ÂÌfi‰È· ‚Ô˘ÏÔ Î. ŒÊË ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘.
ΔO ∞πΔ∏ª∞ Ì‹, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÔ ÂȉÈ΢- ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, «∞ÓÂÚÁ›·, ÌÈÎÚÔ› ÌÈÛıÔ›, ÌÂ- «∞Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇ-
̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚ- Ì ‚¿ÛË ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤- ÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ‰˘ÛÎÔÏ›· Ûˆ˜, ÙfiÙ ÌfiÓÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·-
Δ· ÔÏ˘Ù¯Ó›· ˙ËÙÔ‡Ó ÊˆÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ˆÛ·Ó fiÛÔÈ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰Ô˘- ÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÔ-
Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ù˘¯›· Ï·›ÛÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂- ¤Ú¢ӷ, η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘- ÏÂÈ¿˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·‚Â- ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ó¤Ô Ó· ʇÁÂÈ ·fi
ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ. ø˜ ÂÎ Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfi- ‚·ÈfiÙËÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ˘- ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÛÙ›·. O Êfi-
ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ì¿ÛÙÂÚ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂıfi‰Â˘ÛË ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ, ÌfiÏȘ ÔÏÔ- ¿Ú¯ÂÈ ÂÚÁ·Û›·, Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ‚Ô˜ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜, Ë Â˘ı˘ÓÔ-
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÙÚÂÙÈ- ÊÔ‚›·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘-
Ú·˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, ÛÂ Û˘Ó¿- ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÔ- ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ‹ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜» ÂÍËÁ› Ô ÎÔÈ- Ï›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ì-
ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂ- ÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË. ∂›Û˘, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, Â- ÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜ ™Ù¤Ú- ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο» ·Ó·Ê¤-
ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Î·È ÎÔ- ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ··È- ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfi- Ù˙Ô˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ- ÚÂÈ ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
ÛÌ‹ÙÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ – ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂ- ο Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·›˙ÂÈ ÙÔÓ Úfi- ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔ-
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·- ÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÓÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘ÔηıÈÛÙ¿. ÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È Ë
ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔ Δ∂∂ – ı· ˙ËÙ‹- ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈ- ·fi «ÙËÓ ÂÏ¢ıÂ- «∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚfiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·˙ËÙ‹-
ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ıˆڋÛÂˆÓ – Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·- Ú›· ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿Ú- ·ÂÚfiÛ·ÎÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·- ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙ¤ÁË.
ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ù˘- ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÓ·ÚÌÔ- ÙËÙÔ˘ ‚›Ô˘». ÔÚÚÔÊ¿ ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. O «ŒÓ· ·È‰› Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ
¯›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Â˘Úˆ- ÓÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ªË- ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â- ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤- ·Ó¿ÁΘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔË-
·˚ÎÔ‡ Ì¿ÛÙÂÚ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ – ¯ˆÚ›˜ Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙËÓ Ô˘˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Á˘¿ÏÈ- ÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·
ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÎÙÈÚ›- ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û ÓÔ ÎÏÔ˘‚› ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Â›Ó·È Î·- ÛÔ˘‰¤˜, ÌÂÙ¿ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi,
5ÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ∂›Û˘, fiˆ˜ ÙÔ- Ô˘ ‹ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜». Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ı·Ú¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ÛÙÚ·Ùfi˜ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È ‰‡Ô
Ó›˙ÂÈ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙËÓ Â·Á- ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘Ì ̛· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó
∞ı‹Ó·˜ Î. ∫ˆÓ. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘, ı· Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÂÏÌ·- ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ¿- ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙ· 30 ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó
··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·- ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·fi ÙÈ΋ ·- Ì˘Ó·, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÚÈ- ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙÔ ÛËÌ›Ô
ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô 7 ÙÔ˘ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·- ‚‚·È- ÛÒÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ. ·˘Ùfi Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: “‰ÂÓ
ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÚfiÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ fiÙËÙ· ∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡- ÌÔÚÒ ‹ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÌ·È; “».
∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ (∂- ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁ-
¶∂¶) Ì 8 Â›‰· Û˘ÓÔÏÈο, ‰Ë- Ì‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ ÚÔ-
Ï·‰‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘- ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ
¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ.
ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆ-
ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ
Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Èı·Ófiٷٷ «£· ʇÁˆ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó
ÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Δ∂π ªË¯·ÓÔ-
ÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ
·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘-
ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ¶ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓ˜ ËÁÂۛ˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ¤-
‚ÏÂ·Ó ıÂÙÈο ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ô-
‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ»
Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ï˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·- «¢∂¡ ∂¶∞¡∞¶∞À√ª∞π, Ë È‰¤· Ó· ˙‹Ûˆ ÌfiÓÔ˜ Ì ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ Ôχ. O
ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Û ̿ÛÙÂÚ, ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÌÔ‡ ¿ÚÂÛÂ Î·È ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· Ù·
ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁËı› ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÚ- ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·Ù·Ê¤Úˆ», ϤÂÈ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ •ÂÓ›‰Ë˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. «™Â
Á¿ÓˆÛ˘ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ù˘- Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ .¯. ÛÙË fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Û.Û. ̤- μÚÂÙ·Ó›·. ŸÌˆ˜ ·Ó ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ fiÙ·Ó Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ fï˜ ı· ·ÔÙÂÏ›
¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· Δ∂π ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯Ô- ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰È΋ ÌÔ˘ ˘fiıÂÛË. °È· ̤ӷ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚ›ٷÈ
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·) ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÏÒÓ, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚfiÔ‰Ô˜ ‹ ÂͤÏÈÍË Ó· Ì›ӈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·ÎfiÌ· ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘
ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ Ó· ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·- ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹,
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó ÛÙÔ 7Ô Ù¢ı›·Ó Û ̿ÛÙÂÚ, ¯ˆÚ›˜ ÂÓ- fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· Â›Ì·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ
Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ∂¶∂¶, ÂÓÒ ÔÈ ·fi- ‰È¿ÌÂÛÔ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ. ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡».
/ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 17

ÌfiÓÔ˜ Ì 600 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·;»


τους περισσότερους νέους η παραμονή στην οικογενειακή εστία
™ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ
ΔÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· OÈ Ó¤ÔÈ ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

66% 58% 75% 23%


ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·›ÚÓÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi
™Â ËÏÈΛ· 30 ÂÙÒÓ 20% 3%
¤¯Ô˘Ó
̤ÓÔ˘Ó Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÈÛıfi ¤ˆ˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ
ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ 700 ¢ÚÒ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ʇÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÚ¢Ù›
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ
ÏfiÁÔ˘˜ 67%
ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ 10%
Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó
̤ÓÔ˘Ó ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜
ÙÔ˘˜
¶ËÁ‹: ŒÚ¢ӷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜

ª¤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜


·fi 18 ¤ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ:
ITA§OI 59%
BPETANOI 35,5%
I™¶ANOI 10%
°EPMANOI 16,5%
°A§§OI 23%
¶ËÁ‹: La Stampa

29%
∂˘Úˆ·˚Îfi˜
ª.O

«¢ÂÓ Ì¤Óˆ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÂÂȉ‹ «Δ›ÔÙ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È


‚ÔχÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ» Ì ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·»
«ª∂¡ø ª∂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Û›ÙÈ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ- «¶ƒπ¡ ∞¶√ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤¯·Û· ÙÔÓ ·- ÙÈ, ÂÓÒ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ Ù· ‹Á·ÈÓ· ÁÈ· χ-
ÁÈ·Ù› Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÔ˘ ‰ÂÓ Î¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÎÈ Â¤ÛÙÚ„· ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÌÔ˘ ÛÈÌÔ Î·È Ûȉ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi. º˘ÛÈ-
ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÂÓÔÈÎÈ¿- ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. OÈ Â˘ÎÔ- ÁÈ· Ó· ÛÙËڛ͈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ Î¿, Ô‡Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰˘ÛÎfiÏ„Â, ·ÊÔ‡
Ûˆ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈ. ∂›Ì·È ϛ˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·- Í·ÊÓÈ΋ ·ÒÏÂÈ¿ ÙÔ˘» ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô 27¯ÚÔ- ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ̤Ú˜ ¤ÙÚˆÁ· ¤Íˆ Î·È ÙȘ ˘fi-
Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ı·ÚÒÓ ÚÔ‡¯ˆÓ, Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔ- ÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙË ¡ÈÁÚ›Ù·, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÏÔÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘».
ÙÔÏÌÔ‡Û·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡- ÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ §›ÙÔ˜: «ŸÙ·Ó ·ÔχıËη ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·- «™›ÁÔ˘Ú· ı· Í·Ó·Ì›ӈ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘,
Û· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ùfi, ¤˙ËÛ· ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÂ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÂ-
Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. £· ‹Ù·Ó ¿- Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ï›„Ô˘Ó fiÙ·Ó ˙‹- ÌÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÓÔÈΛ·Û· ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈ, Ï›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, Ù›Ô-
Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· Â̤- ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ· ÁÈ· ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ. ∂›- Ù· ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·
¬ O £·Ó¿Û˘ μÏ¿- Ó· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ˙‹- ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÎÔÔ‡Ó fi- ¬ «¢ÂÓ ¤¯ˆ Ì·ÁÂÈ- Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ Ó· ˙ÂȘ Ìfi- Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ ¤¯ÂȘ, Û fiÏ· Ù·
¯Ô˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ûˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘» ϤÂÈ ÛÙ· ̈˜, Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¯‹. ∞ÚÁ¿ ‹ Ú¤„ÂÈ ‹ ÛȉÂÚÒ- ÓÔ˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Û ڈٿÂÈ Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó Â›‰·» ϤÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ·ı› Ó·
ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Î·È Ô «¡∂∞» Ô £·Ó¿Û˘ μÏ¿¯Ô˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ÛÂÈ ÔÙ¤. ∞ÏÏ¿ ‹ ÁÈ·Ù› Á‡ÚÈÛ˜ ·ÚÁ¿». ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹
ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂ- Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÂÚ- Î·È ı· Ù· οÓÔ˘Ì» ˘Ô- Û ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÂȘ OÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ Ê·- ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·:
ÂÚÓ¿ Ù· 600 ¢- ‚ÈÙfiÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈ- ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÂÍËÁ› fiÙÈ Î·- ‡ÎÔÏ· χÛË», ÁËÙfi ‰ÂÓ ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó ηıfiÏÔ˘ ÙÔÓ ™Ù¤Ú- «ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ó· Ù· οӈ Â-
ÚÒ. «¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ûfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ıÒ˜ Ë ÂÓÔÈΛ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ϤÂÈ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÂÈ, ÁÒ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ï‹ χÛË. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó
ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚ‹- 600 ¢ÚÒ. ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ·- ·ÁÚfiÙ˘ ™Ù¤Ú- «‰ÂÓ ¤¯ˆ Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÈ ‹ ÛȉÂÚÒÛÂÈ ÔÙ¤. ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÔÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ϤÓÂÈ Ù·
ÛÂȘ Û›ÙÈ», ϤÂÈ «OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ ÊÔ- fi 250 ¤ˆ˜ 300 ¢ÚÒ, Â›Ó·È ÁÈÔ˜ §›ÙÔ˜ ∫¿ı ‰¤Î· ̤Ú˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ÚÔ‡¯· ÌÔ˘, ı· Ù· ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ Î·ı·ÚÈ-
‚fiÌ·ÛÙ ӷ ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú·. ‹ οÔÈ· ΢ڛ· ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û›- ÛÙ‹ÚÈÔ».
∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 55

[ ∞¡∞§ø™πª∞ ] [ 20 EƒøΔ∏™∂π™ ]

£· ∏Ï›·˜ ∫ÈΛÏÈ·˜
¢π√π∫∏Δ∏™ Δ√À Oƒ°∞¡π™ª√À ∞¶∞™Ã√§∏™∏™
∂ƒ°∞Δπ∫√À ¢À¡∞ªπ∫√À (O∞∂¢)

¤ÛÂȘ! «O O∞∂¢ ‰ÂÓ


¶ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ
›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜
·È‰› Î·È Î›ÓÔ
ÎÔ˘ÙÚÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿
Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ÛηṲ̂ÓÔ ÛÙ·
Á¤ÏÈ·. «ªËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ, ı·
ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
¤ÛÂȘ!» ʈӿ˙ÂÈ Ô Ó·Úfi˜
·Ù¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·È‰› ÙÔÓ
·ÁÓÔ› Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó·
·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ»
Ô‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ηı·- Û›·˜ ·fi ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÛÂ Û˘Ó-
ÙÔ˘ ̤۷ Ú‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ‰˘·ÛÌfi Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· de facto
ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË ÙˆÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
ˆÚ·›· ·ÔχÛˆÓ. OÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ··Û¯fiÏËÛË
ʇÛË, ∫·È ÂȉfiÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈ- Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ;
¿Óˆ ÛÙÔ ÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜; ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ··Û¯fiÏË-
Û¿ÓÈÔ ÁÈ· TË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÈ- ∏ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛË- Û˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
T˘ ÕÓÓ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·- Ì·›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·- Ù˘ ÎÚ›Û˘.
¢·ÌÈ·Ó›‰Ë ¯ÒÌ·. Û›·˜ ηٿ 44% ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂ- OÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·- Ì›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂ- Ù·È ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Û˘;
º·›ÓÂÙ·È
ˆ˜ Â›Ó·È ·È‰¿ÎÈ Ù˘ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÛË ÙÔ˘ O∞∂¢; ÓÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤- ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fi- ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÏÈÍ›· Û‹ÌÂÚ· ›-
fiÏ˘, ¿ÛÈÏÔ, Ì ÙÔ ÚÔ˙ ∏ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ô˘. ÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙË- Ó·È Ë ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›·, Ë Î·Ù·-
O∞∂¢, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È
ÌÔ˘Ê¿Ó, ÎÈ Ë ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi OÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ Ù˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔϤÌËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏ›
ÂÍÔ¯‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÁϤÓÙÈ. Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ 50 ¯ÚfiÓÈ·. 2010; ·ÔÊ˘Á‹ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ˘Ôη- ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. O ÌÂ-
«£· ¤ÛÂȘ, ͷӷʈӿ˙ÂÈ Ô ÙÔ˘ ∏Ï›·˜ ∫ÈΛ- OÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫·ÌÈ¿ Úfi‚ÏÂ„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈ- Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Á¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜: Ï‹Ú˘ Î·È ·ÍÈÔ-
·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÂÚ¿Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘; ÛÙËÌÔÓÈο ¤Á΢ÚË. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÓ- ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÂ‹˜ ÂÚÁ·Û›·.
ÏÈ·˜. ∫·ÙËÁÔÚ› ΔÂÚ¿ÛÙȘ. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â- ‰Â›ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷ- £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÚ-
ηÓÔÓÈο!». Δ›ÔÙ· ÙÔ
ÈÙÛÈÚ›ÎÈ, Û· Ó· ÌËÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔ- Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ÛÙÔ›¯Ë- ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚ- Á·ÓˆÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ O∞∂¢;
ŒÙÛÈ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‚¿Ïˆ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ- Ì· Â›Ó·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ·- Á·Û›·˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Ôʤ- O O∞∂¢ ·ÔÙÂÏ› Ù˘È΋ ÂÚ›Ùˆ-
‰ÈÔ›ÎËÛË fiÙÈ Î·Ù·- ÛË fiÚˆÓ. ∫·Ù·Û·Ù¿ÏËÛ·Ó Ù· Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÏË Î·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·‰‹Ïˆ- ÛË ÂÓfi˜ ÂÛˆÛÙÚÂÊÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÂ-
ÙȘ ʈӤ˜ ηıÒ˜ ÙÔ˘˜
·ÎÔÏÔ˘ıÒ. ¶Ò˜ Â›Ó·È Û·Ù¿ÏËÛ ٷ ‰È·- ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο Û Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ. Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔ-
ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û „¢ÙÔÚÔ- μϤÂÙ ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ; ªÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜; Û·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ı¤ÏÂȘ ÙÔ ·È‰› ı¤ÛÈÌ· Î·È Ù· ·Ô-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÂÏ·ÙÂȷο ΔÔ Êˆ˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ- ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ¤- ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈ-
Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂÈ; ™¿Ìˆ˜ ıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘ stage. Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∞˘Ù¤˜ Ó· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, ·Ó·- ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈ-
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÚfiÌÔ Ì Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ì ·fi
OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ΔÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·- fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Û˘ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·-
·˘ÙÔΛÓËÙ·; ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÓÂÚÁ›·˜; Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ·- ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÛÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈ- Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙˆÓ ÂȯÂÈ-
˙ËÙ¿˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· „¢ÙÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·- ªË ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·- ӈӛ˜. Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆ-
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ∏ ·ÓÂÚÁ›· ·ÔÙÂÏ› ÂÊÈ¿ÏÙË ÁÈ· ÓÈÒÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ı¤ÙÔ˘Ó ÙË
Ì ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ
Ù· Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٷ‚ÔÏ‹˜. Œ¯Ô˘Ì Ô˘ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Í¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ΔÈ ÚÔÙ›ÓÂÙÂ; ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ηÙ¢-
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ó· ·ÚÓËı› ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 70% ÙÔ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. O ÎfiÛÌÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÔÏÔ- ı‡ÓÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘.
·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ¯·Ú¿; «∞Ó ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡. Δ· stage; ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û Â·˝Ô- ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ O∞∂¢;
‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ, ı· Û À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÏË- æ¢ÙÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ·ÔÎÏÂÈ- ÓÙ˜ Î·È ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘˜. ¡· ··È- ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÛÙ·‰È·Îfi ÚÔ-
‰Â›Úˆ» ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô 500.000, ÂÓÒ ÙÔ-
ڈ̋ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜; ÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Â΂ȷ- ÙÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌfiÚʈÛË, ¤Ú· Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘-
˘ÂÚÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÁÔÓÈfi˜ Ó›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ê¿ÚÌ·- E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› η- ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÌËÚ›· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÂÎ·›- ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ O∞∂¢ Û ¤Ó·
Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ Ó›˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·- ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ- ‰Â˘ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·Ô- Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·‚·ıÌÈṲ̂-
·ÂÈÏ‹ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ-
Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·ÚÔÛÙ¿- ÒÓ ÙÔ˘˜. ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔ- Ó˘ Ì·ıËÙ›·˜ ÎÂÓÙÚÔÂ˘Úˆ·˚-
ÏÂÙfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚ- Ù¢ÙÔ˘˜. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÚÔ˜ ÙÔÓ O∞- ÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘-
Ô˘ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ì fiÛÔÈ Á›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛ¯˘- ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÓÂÚ- ∂¢; ÁÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, Û›· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘ ‰›Ï·
ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÍÔ›Ûˆ ÙÔ˘. Á›·˜; ΔÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠٷ ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÎÚ¿ÙÔ˜ ·È‰Â›·˜. ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ.
∞ÛÙ›˜ ͢ÏȤ˜, Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ Ú‹ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ¶¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ô˘ ÍÂ- ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÍÂ¤Ú·Û ٷ 6 ‰ÈÛ. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜; ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ·;
ÎÈ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 500.000, Ë ·Ò- Δ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ O∞∂¢ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì›·, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ Î·È ÕÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ O∞∂¢ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·,
ÚÔ˙ ÌÔ˘Ê¿Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÏÂÈ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ; ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋
Ì‹Ó˘Ì· ÂÚÓ¿: Â›Ó·È Î·Îfi Ó· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. ΔȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘Ú- Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›-
™À¡∂¡Δ∂À•∏:
ÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ º¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Á› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂȯÂÈ- Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡ËÛ›‰Â˜ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ,
fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜, Î·È ÙÔ ∏§π∞™ ¶. Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜; Ú‹ÛÂȘ. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ OÚÁ·- Û ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ˘·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÌÔÚ›, Î·È ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙȤٷÈ. °∂øƒ°∞∫∏™ πÛ¯˘Ú‹ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔ- ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Î›ÓËÙÚ· ·ÓÂ·ÚÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔÛÙ·- Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.
∫¿ÓÂÈ ÓÙfiÚÔ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋
¤Ó· ‚È‚Ï›Ô „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Ô˘
Û˘ÓÈÛÙ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ú›ÛÎÔ Ù·
·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·. ª·Î¿ÚÈ [ ™∂ ¶ƒøΔ√ ∂¡π∫√ ]
Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,

¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ... ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÔÙ¤;


Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÁÚ‹ÁÔÚ·.
∂‰Ò ‰ÂÓ Ï¤Ì ÁÈ· ÂÈÚ¿Ì·Ù·
ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ó· ÁÏ›ÊÔ˘Ó
Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Ó·
ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ‚fî˜, ÎÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ Ù˙È, Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˜;», Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÌÈ·˜
fiˆ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ
Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ∞˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ·,
™ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, Ù· ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó ¤ÁÚ·Ê·Ó
«¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ ŒÏÏËÓ˜ ÔÙ¤» ηÈ
«ŒÏÏËÓ·˜ ÁÂÓÓȤ۷È, ‰ÂÓ Á›ÓÂÛ·È». «ÕÁÓˆÛÙÔÈ»
ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, Ó· Ù˘ ϤÂÈ
Û ¿Ù·ÈÛÙ· «Á·ÏÏÈο»: «¶Ô‡ ·˜ ̈ڋ;».
ºÔ‚‹ıËÎÂ, Ê·›ÓÂÙ·È, Ô ∂ÏÏËÓ¿Ú·˜
‰È·‰ËÏÒÙÚÈ·˜ ‹Ù·Ó «¡· Ù·Ï·ÈˆÚËı›ÙÂ
Î·È ÂÛ›˜ Ì·˙› Ì·˜!».
∞˘Ùfi˜ ›ӷÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˜ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ›¯·Ó Ú›ÍÂÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ì‹ˆ˜ ÙÔ˘ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ «¿ÁÈÔ ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ» ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ – ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ì – Ô˘
ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜. «ªËÓ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Û Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi ÊÔ‚¿Ù·È ÙfiÛÔ Ì‹ˆ˜ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙËÓ
·Ó‚·›ÓÂȘ, ı· ¤ÛÂȘ!» Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ·Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘. ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ú¿ÙÛ·˜ ÙÔ˘;
Ë ÊÚ¿ÛË Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È «¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÂÈÚ‹Ó˘ ªÂÚÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÈÔ Î¿Ùˆ, ηÌÈ¿ ÂηÙÔÛÙ‹ ¶Ô˘ ‚Ú›˙ÂÈ ÔÏËÌÂÚ›˜ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘, Ô˘
Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙ· ¿Úη. °È·Ù›, Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜», ηٿ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ŒÏÏËÓ˜ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÂȉÂÈÎÙÈο ÂÙ¿ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘
‚¤‚·È·, οÔÈÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó Δ˘ ª·›Ú˘ §›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·, ™›Ó· Î·È ™ÎÔ˘Ê¿, Ë Ê›ÏË Î·È fiÏË ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ∫·Á¤Ó ‹ Ù˘ ª ∂Ì μ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÚοÚÂÈ
ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÈ Ôχ ·ÛÊ˘Í›· Û fiÏÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È ÛÙȘ
∫·ÙÛ·ÓÔ-
ÊÙ¿ÛÂÈ Ò˜ ÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ÚÔÛÂÎÙÈο ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÒÚ˜. ™ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ú¿Ì˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ;
Ô‡ÏÔ˘
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ Ô‰ËÁÔ‡ «ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ È¿ÓÂÙÂ, ·È‰È¿, ÙË ÌÈ· ª‹ˆ˜ οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ʈӿÍÂÈ
mari@dolnet.gr
·Ú·¿Óˆ. ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙË ÙÔÓ ÙÚÈ·ÓÙ·ÂÓÙ¿ÚË Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ψڛ‰·, Ó· ¿Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ «¢ÂÓ ı· Á›ÓÂȘ... ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÔÙ¤!»;
56

∫fiÛÌÔ˜
ΔÂÙ¿ÚÙË
3
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
ª¤ÏÈÛÛ˜
2010 ™∂§. 59
∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘
ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

ªÚ· ÓÙ ÊÂÚ ÁÈ· ÙÔÓ ¢·Ï¿È §¿Ì·


Με τριπλή επίθεση δείχνει τα δόντια του το Πεκίνο στην Oυάσιγκτον
∞·ÓˆÙ¿ ·̷ٷ ʈÙÈ¿˜ Ú›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ô ÎÈÓÂ˙ÈÎfi˜ ‰Ú¿ÎÔ˜. ∂ȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÈÛوً˜ ÙˆÓ
∏¶∞ ÂÍ·ÔχÂÈ Ó¤Â˜ ·ÂÈϤ˜ - ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘, Ë ·fiÊ·ÛË ÒÏËÛ˘ fiÏˆÓ ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó, Ë Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË
ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· - ¢·Ï¿È §¿Ì· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ∫ÈÓ¤˙Ô˘ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘.

∂¶πª∂§∂π∞: ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË Oª¶∞ª∞

ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ¤- ¢ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ


§ ÂÈÙ· ·fi ÙË – ÁÂÌ¿ÙË Û‚·-
ÛÌfi – Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈ-
ηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, ÔÈ ÛÈ-
«·ÚÒÓ» ÛÙË
ÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Û ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÎÔÈÓ› Î·È ÙÔ ÔÏ˘-
Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜
‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓÔ G2 ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È. OÈ
ÙfiÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÚÈÓ Ì ÙËÓ ∂.∂.
·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ ·fiÏ˘- ™ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÈÓ¿˙ÂÈ ÙËÓ
AP PHOTO/RAJESH KUMAR SINGH

ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë ·ÌÂ- ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔÓ


ÚÈηÓÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ÛÙËÓ Google ÚÔÛ¯‹ ª¿ÈÔ Û‡ÓÔ‰Ô
fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÔÚÁÈṲ̂ӷ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜
ÂÈı¤ÛÂȘ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ¯¿ÎÂÚ. ∞Ó¤‚ËÎ·Ó ŒÓˆÛ˘ - ∏ӈ̤ӈÓ
·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂- ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ë ·fiÊ·ÛË
ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÙ·Ó Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·- ÙÔ˘ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· Ó·
Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· Ô˘- ÌË ‰ÒÛÂÈ ÙÔ «·ÚÒÓ».
Ï‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó – ÙËÓ ÓÙ ʿÎÙÔ °È· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ó‹ÛÔ Ô˘ Ë ∫›Ó· ÂÍ·- ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ô- ¬ ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∂Èۋ̈˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı›, fï˜ Ô ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ‰›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜
Û¯ÈÛı›۷ Â·Ú¯›· – ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔÓ £È‚ÂÙÈ·Ófi ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∏ ÈÔ
Harpoon, ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Black Hawk ËÁ¤ÙË ¢·Ï¿È §¿Ì·, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·ÓÒ‰˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂.
Î·È Û˘ÛÙÔȯ›Â˜ ˘Ú·‡ÏˆÓ Patriot Û˘- ϤÂÈ fiÙÈ Ô ª·Ú¿Î
ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 6,4 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∞- OÌ¿Ì· ı¤ÏÂÈ Ó·
̤ۈ˜, ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ¿ÁˆÛ ÙȘ ÛÙÚ·- ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· Ù·Í›‰È· ÛÙÔ
ÙȈÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙȘ ∏¶∞ Î·È ¯ı˜,
·Ú¿ ÙȘ ‰Ë-
∏ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∏¶∞ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó·
ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙ·
ÏÒÛÂȘ ∞ÌÂÚÈ- √§∞ ∞ÀΔ∞ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ·˘ÍË̤ÓË ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ηÓÒÓ ·ÍȈ- ∫›Ó·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó Î·È ˆ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ªÈ·
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: Ì·ÙÔ‡¯ˆÓ ˆ˜ ·˘ÍË̤ÓË ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫›Ó·. °È· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È
www.tanea.gr «˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ
ÛÙȘ ·ÓÙȉڿ-
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÚÔÙÔ‡ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ,
Ô ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ›¯Â ·ÔʇÁÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ¢·Ï¿È
fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó·
‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi ÁÈ·
ÛÂȘ ÙÔ˘», Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Â- §¿Ì·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÙÔ 1982 Ó· «ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÓÔ‡ÛÈ·
È‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈ- ÚÔԉ¢ÙÈο» ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó, fï˜ ÌfiÏȘ ÚÈÓ Û‡ÓÔ‰Ô, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹
Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È. «¶Â- ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙË Ó‹ÛÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÊÔÚÙ›Ô Ì Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ fiÔ˘ ÔÈ
ÚÈ̤ÓÂÙÂ Î·È ı· ‰Â›Ù», ·¿ÓÙËÛ ÂÎ- ·˘Ùfi Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. «ŒÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜
ÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫›Ó·», Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÌÈ·
∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Â- Ë «Monde», «Ë ΢‚¤ÚÓËÛË OÌ¿Ì· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÙfiÙÂ
ÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ fiÛÔÓ ·- Û ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· Úfi‰ÚÔ.
ÊÔÚ¿ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË». ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓË ËÁ¤˜ ·fi ÙÔÓ
ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. O ›‰ÈÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ¤‰ˆ- §Â˘Îfi O›ÎÔ, Ë «Wall Street
Û ÌÈ· ȉ¤· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Ò˜ ·˘Ùfi ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÙȘ ∏¶∞ Ó· ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ» Û˘ÌÂÚÈ- Journal» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô
·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ «ı· ÂËÚÂ- ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÚÔÙÈÌ¿
¿ÛÔ˘Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·- ΋ ÎÚ›ÛË;», ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ∑Ô˘ μÂ- ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·Êˆ- Ó· ÌËÓ ·Ú·ÛÙ› ÁÈ·Ù› ·ÏÒ˜
Û›· ∫›Ó·˜ - ∏¶∞ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ‰ÈÂ- ˚ÎÔ‡Ó, Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÓÔ‡ÓÙ˜. Ãı˜, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÂȉÔÔ›- «‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ì ÔÈÔÓ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ»:
ıÓ‹ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·» – (¿Î·Ú˜) Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ- ËÛ ˆ˜ ı· Â›Ó·È «ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÊ¿ÏÌ·» ÙÔÓ ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ £··Ù¤ÚÔ, Ë
‚Ϥ πÚ¿Ó Î·È μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤·. ÓÙ·È ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì ·ÓÙÈÚÔ- Ó· ·ÔÓÂÌËı› ÙÔ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ
ÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢·Ï¿È §¿Ì· fiÛÔÓ ·ÊÔ- ÛÙÔÓ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ∫ÈÓ¤˙Ô ‰È·Êˆ- ÙÚ¤¯ÔÓ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·
ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ú¿ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ £È‚¤Ù. ΔÔ ¶Â- ÓÔ‡ÓÙ· §ÈÔ˘ ™È·ÔÌfi – Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ- Ù˘ ∂.∂., ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘
Δ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ΛÓÔ, Ô˘ ıˆÚ› ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛÙÔ £È- Ù¿ıËΠˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙË ÓÔÚ‚Ë- ŒÓˆÛ˘ äÚÌ·Ó μ·Ó ƒfiÌ·˚ ‹
Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, fi- ‚ÂÙÈ·Ófi ËÁ¤ÙË ¤Ó·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ- ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤
Ù·Ó ·˘Ùfi˜ ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ O˘¿ÛÈ- ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ‹, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Â’ Ô˘‰ÂÓ› ΋ Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÓˆÛ˘ Û˘Á- ª·Úfi˙Ô; ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
ÁÎÙÔÓ, ÙÔÓ £È‚ÂÙÈ·Ófi ËÁ¤ÙË ¢·Ï¿È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ô OÌ¿Ì· Ì·˙› ÙÔ˘ ÁڷʤˆÓ International Pen. O ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô
§¿Ì· ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÒÛÙ ӷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· 53¯ÚÔÓÔ˜ §ÈÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È §Â˘Îfi˜ O›ÎÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ۷ʤ˜
ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ Ë ∫›Ó· – Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∫ÈÓ¤˙Ô˘ ÚÒËÓ Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ŒÓˆÛË:
2009 Ì ڢıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ 8,7%, ‰È·- ËÁ¤ÙË ÃÔ˘ Δ˙ÈÓÙ¿Ô ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ‰È·- «•Âηı·Ú›ÛÙ ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ηÈ
ı¤ÙÂÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· O §Â˘Îfi˜ O›ÎÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÂȂ‚·›- ʈÓÔ‡ÓÙ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜, ηٷ‰Èο- ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ̷˜». ∞Ó Î·È
‡„Ô˘˜ 2,4 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ÎÚ·- ˆÛ ¯ı˜ ˆ˜ Ô ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ¤- ÛÙËΠٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Û 11ÂÙ‹ ÂÈۋ̈˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹
Ù¿ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· Û˘- οıÂÈÚÍË ÁÈ· «·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË» ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙ› ËÌÂÚÔÌËÓ›·
Î·È ϤÔÓ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÔÌÔ- Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢·Ï¿È §¿Ì·. ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ¿ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô, ∂˘Úˆ·›ÔÈ
ÏfiÁˆÓ – ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÂÈÏ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Û˘Ó¤ÁÚ·„ ̷˙› Ì ¿Ï- ‰Èψ̿Ù˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó
ÙˆÓ ∏¶∞: «∞Ó Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËÁ¤Ù˘ ΔÔ ¡fiÌÂÏ ÏÔ˘˜ ÙË «Ã¿ÚÙ· 08», ÌÈ· ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ·ÓÂ›ÛËÌ· fiÙÈ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘
ÂÈϤÍÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ó· ΔÔ ¶ÂΛÓÔ ·ÓÙȉڿ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ- ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢·Ï¿È §¿Ì·, ı· ‚Ï¿- Û ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔηÏ› «¯ÔÓ‰ÚÔÂÈ- Ì¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ ¤Î- ÔÚÈÛÙÈ΋ Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘.
„ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚ- ‰Â›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÊÚ·Û˘ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË
Á·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜Ø Î·È ÙÔ˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ». ∫·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ «Â- ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.
KfiÛÌÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 57

∏¡øª∂¡∂™ ¶O§πΔ∂π∂™ ªOÀ™π∫∏

•ÂÛÔ‡Ó ΔÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Í·Ó¿ ÙÔ «We Are


ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ The World» ÁÈ· ÙËÓ ∞˚Ù‹
Toyota ÁÈ· ÙÔ ™Δπ™ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1985, 45 ∞ÌÂÚÈ-
ηÓÔ› ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·Ó¿ÌÂ-
ÙÔ˘˜ ÔÈ ¶ÈÓÎ, ªfiÓÔ, ∫¿ÚÏÔ˜ ™·ÓÙ¿-
Ó·, ÕÛÂÚ, §¤ÈÓÙÈ °Î¿Áη, ™ÂÏ›Ó ¡ÙÈfiÓ,
Úfi‚ÏËÌ· Û¿ ÙÔ˘˜ ıÚ˘ÏÈο ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Ô ªÔ-
Ì ¡Ù›Ï·Ó Î·È Ô ƒ¤È ΔÛ·ÚϘ, ¤ÁÚ·„·Ó
ª¿ÚÌ·Ú· ™ÙÚ¤È˙·Ó٠˯ÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó
ÛÙ· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Henson ÌÈ· Ó¤· ‚ÂÚÛÈfiÓ
ÈÛÙÔÚ›· ˯ÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔ «We Are The ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË
ÛÙÔ ÂÓÙ¿Ï
REUTERS/KEVIN MAZUR/WATW

World», ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È-‡ÌÓÔ Ô˘ Û˘- Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÚË-


Ó¤ıÂÛ·Ó Ô §¿ÈÔÓÂÏ ƒ›ÙÛÈ Î·È Ô ª¿ÈÎÏ Ì·Á̤ÓË ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ 12˘ π·-
ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ Δ˙¿ÎÛÔÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘
ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ∞˚Ù‹. ΔÔ «We Are The World
- 25 ÁÈ· ÙËÓ ∞˚Ù‹» ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÁÈ· ÚÒ-
∏ ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏ ΢‚¤Ú- ›ӷ˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·- ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÃÂÈ-
ÓËÛË Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ È·- fi 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ›¯·Ó Û˘- ÌÂÚÈÓÒÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ μ·Ó-
ˆÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË- ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙfiÙÂ. ∂›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÎÔ‡‚ÂÚ, ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. «◊Ù·Ó
¯·Ó›· Toyota fiÙÈ ¿ÚÁËÛ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ fiψÓ
Ôχ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi- ■ °ÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÙË Ó¤· ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·fi 80 ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·fi ‰È¿- Ì·˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ»,
‚ÏËÌ· Ì ٷ ÂÓÙ¿Ï ÙÔ˘ Áη- ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ‰‹ÏˆÛÂ Ô §¿ÈÔÓÂÏ ƒ›ÙÛÈ.


˙ÈÔ‡ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÏ-
Ϥ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
·˘ÙÔΛÓËÙ¿ Ù˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ
ÌÔÓ٤ψÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Û‡ÛÙËÛ·Ó
Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· «ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ».
«∞ÊfiÙÔ˘ Ù¤ıËÎ·Ó Ù· ˙ËÙ‹-
Ì·Ù· ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Ï·ıÒÓ
·ÛÊ·Ï›·˜ ˆı‹Û·Ì ÙËÓ È·-
ΔÚ·Â˙ÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ÌÂ
ˆÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË-
¯·Ó›· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·-
ӷψÙÒÓ», ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘-
Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ
∏¶∞ ƒ¤È §·¯Ô‡ÓÙ. «∏ Toyota
ÙÚ‡˜ Û·Ó... ÂÏ‚ÂÙÈÎfi Ù˘Ú›
‹Ú ÙÂÏÈο οÔÈ· ̤ÙÚ·
ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ η-
Νέο πλήγμα για τους Ελβετούς η διαρροή στοιχείων για λογαριασμούς
ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔ-
ÙÚÔ¤˜ Ó· Ù· Ï¿‚ÂÈ ÂÁη›- °È· ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ù· Ï‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ
Úˆ˜», ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜,
Ô˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ 2009 Û «annus horribilis». ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ
ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔ˘ 2010 ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚÔ.
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘ ÂÈÛΤ-
ÊıËÎ·Ó ÙËÓ π·ˆÓ›· «ÚÔ-
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ó ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙȘ
∂¶πª∂§∂π∞:
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜
ÓfiÌÈ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘». ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¿Ú¯ÈÛ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ÛÙËÓ
¡¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘-
¿ÚÈÔ.
∏ ÙÔ˘˜ ʇϷΘ ÂÓfi˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡, ÙÔ
‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ È-
ÏÈÁÁÈ҉˜ ÔÛfi ÙˆÓ 6 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ,
ÔÈÎÔÓÔÌ›·
¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›-
˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘-
ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÂÚÌfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ Ë
ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ï›-
Ù˘ ¯ÒÚ·˜
Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ 4,6 ÂηÙ. ÛÙ·˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· 1.500 °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ô- «∏ ∂§μ∂Δπ∞ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ
Ô¯‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ Toyota ÔÈ ÂÚ- ÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·- ¤Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤-
Á·Û›Â˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ı· ÛÙÔȯ›- ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÚÔ- ÎÙËÌ· Ì ÙËÓ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË
ÛÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ 1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿- ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹-
ÚÈ·, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Û ̛· ‚‰Ô- ÊÔÚԉȷʇ- ÙÔ˘», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô O˘Ú˜
Ì¿‰· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯·Û ·fi ÁÔ˘Ó. «∞˘Ù‹ ›- ƒÔı, ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÎÙÂ-
EPA/KAY NIETFELD

ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ Ó·È ÌÈ· ˘fi- ÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ:
Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 155 ÂηÙ. ‰Ô- ıÂÛË Ô˘ Â- ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â-
Ï¿ÚÈ·. www.tanea.gr ËÚ¿˙ÂÈ ÔÏfi- ˙ÒÓ. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ï›ÛÙ·
ÎÏËÚË ÙËÓ ‰ÂÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ·- ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ηÈ
∫·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë È·- Ù› ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·- ■ ΔÚ·Â˙ÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ Ô˘Ï¿ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜
ˆÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË- ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙È- ÙÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘
¯·Ó›· ÂÎÙÂÏ› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·- Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· 1.500 °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·-
ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·», ÂÍËÁ› ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔÓ
Ó¿ÎÏËÛ˘ 8 ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Ù˘ Ô ƒ¿ÈÓÂÚ ™ÎȤÚη, ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÛÙËÓ È‰Èˆ- ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ∞fi Ù· 6 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ «·Ó·-
·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Sarasin. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·fi ·‡ÔÓÙ·È» ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Â›Ó·È Ì·‡Ú· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ·
ÂÓÙ¿Ï ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡. OÈ È- Ù· 6 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ «·Ó··‡ÔÓÙ·È» ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ χÛ˘
‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, Ë UBS, ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ·- ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜. ∞- «ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤-
Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Â›Ó·È Ì·‡Ú·. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ∏¶∞ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· 4.450 ∞- Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ›Â- ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Û¯¤ÛË
Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ı· ÂÓËÌÂÚˆ- ¿Ô„Ë, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ο- ÌÂÚÈηÓÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ‡ÔÙˆÓ ÁÈ· ÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·», fiˆ˜
ıÔ‡Ó ÂÁÁڿʈ˜, ÒÛÙ ӷ ı ÏfiÁÔ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ∏ Û˘Ìʈӛ· ‹Ù·Ó ¤Ó· ¯ÒÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ûˆ-
ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â- Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¿- Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ·- ·fiÚÚËÙÔ «Ì ÙfiÛ˜ ÙÚ‡˜ fiÛ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚÈÎÒÓ ¡ÙÈÙȤ ªÔ˘Ú¯¿Ï-
ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛ΢- ÁÓˆÛÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ·ÓÙ› 2,5 Â- fiÚÚËÙÔ, ·ÏÏ¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ·˘- ÙÔ Ù˘Ú› ŒÌÂÓÙ·Ï». ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÂÚ. ÕÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÌÂ
·ÛÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Δoyota ηÙ. ¢ÚÒ: Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ùfi Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ Ì‹Ó˜ Ë °·ÏÏ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÚÈ‹Ï- ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıÂÛÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜
Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÁÈ· Ó· Á›- ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ôʤ- ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙË. ∏ °ÂÚÌ·- ı·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Èı·- Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·- ÚÂÈ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· Â- Ó›· Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÓÔ‡˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ,
ۛ˜ ÛÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÏ¿Ù˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÏ‚Â- ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÍÈÊÔ˘ÏÎÔ‡Ó
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. °È· ÙˆÓ ÂÏ‚ÂÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ˘ÂÚÔÏÏ·- ÙÈÎfi ·Ú·ÎÏ¿‰È Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÙÚ¿- ηٿ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÂÙ·›ÚÔ˘
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Δ· ÔÓfiÌ·Ù· Ï¿ÛÈÔÈ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ. O ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· Â˙·˜ HSBC. ∏ πÙ·Ï›·, ÙÚ›ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÏÔ‡ ÂÏ¿ÙË
‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÔÈ Î·Ù·Ó·- ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ ∏ӈ̤- ¯·ıÔ‡Ó Î·Ù·ı¤Ù˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·- ‚¿ÛË ÂÏ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÏ‚ÂÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙÔ˘˜. «∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ï›-
ψ٤˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Â- Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ¤Êı·Û·Ó Û fi ÙËÓ ÚÒÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηٿÊÂÚ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÈ ÛÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÏË-
ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÏÂʈÓÈ- Ì›· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÈ- ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤Ô˜ Î·È ÚÔ- ηٿ 100 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù· ÂÏ‚ÂÙÈο Ù·Ì›· ÛÙ›·˜ Û ÙÚ¿Â˙·», ‰‹-
ο Ì ÙËÓ Toyota ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÚÈ΋ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔ- ηÏ› Ú›ÁË ÛÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜. Î·È Ó· Ù· ʤÚÂÈ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙˜, ψÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶›ÚÌÈÓ
ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Â͢ËÚ¤ÙË- ÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÌÓËÛÙ›· ª›ÛÎÔÊ.
Û˘ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ ÙËϤʈ- ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ªÂ ‚¿ÛË OÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ηٷı¤Ù˜. ∫·È Ë ‰È·ÚÚÔ‹
ÓÔ 210-2808.222. ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ìʈӛ·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ‚Â- ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ·- Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.
58 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

ΔOÀƒ∫π∞

«ÃˆÚ›˜ Ï›ÛÙ· ÂϤÁ¯Ô˘, ı· «μÁ¿ÏÙ ÙÔ


ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ·fi
ÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜»
›¯· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹» Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ
‰Èη›ˆÛ ¯ı˜ ΔÔ‡ÚÎÔ ˘‹ÎÔÔ
Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ
‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ·
Βρετανία: σωτήριο τσεκ ασφαλείας άρχισε να εφαρμόζεται στα νοσοκομεία ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜
ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÛÙË
¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘
ŒÓ·˜ ·Ïfi˜ ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Û fiÏ· Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ÂÂÙÚ¿Ë Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ
ÓÔÛÔÎÔÌ›·. O ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ô ∞ÙÔ‡Ï °Î·Ô˘¿ÓÙÈ, Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È
·Ï‚›Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ò˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÌÈ· È·ÙÚÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì¿
ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ πÛÏ¿Ì. ΔÔ
/ THE INDEPENDENT ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ
ΔÔ˘ Atul Gawande ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ
·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜
Î. ÿÁÎÂÚÌ·Ó, fiˆ˜ ı· ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡- ÛÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

O ÌÂ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ 53¯ÚÔÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È-


‰ÈÒÓ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÈ·˜ ÙÔÈ΋˜ ÂÙ·È-
Ú›·˜. ΔÔÓ Â›¯· ʤÚÂÈ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· Ó· ·-
§›ÛÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÛÊ·Ï›·˜
£¤Ì·Ù· Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË,
Ù˘ ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ
·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·. ∏ ·Ê·›ÚÂÛË
·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È «Ë ηٿÏÏËÏË
Ê·ÈÚ¤Ûˆ ÙÔ ‰ÂÍÈfi ÂÈÓÂÊÚ›‰Èfi ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ·Ó·- ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘Ù‹Ó Â·ÓfiÚıˆÛË» ÁÈ· ÙËÓ
Ù˘ÛÛfiÙ·Ó Ì¤Û· ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˜ fiÁÎÔ˜ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ
Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Ê·ÈÔ¯ÚˆÌÔ·و̷. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿Ó πÛ›Î, ηÙÔ›ÎÔ˘
¿ÓÙ· ΛӉ˘ÓÔ˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ, ÙÔ˘ ›¯· ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Ó·ÈÛıËÛ›·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â
ÂÍËÁ‹ÛÂÈ. O ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È fiÙ·Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ
·Ê·ÈÚ›˜ ÙÔ ÂÈÓÂÊÚ›‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÏË ÊϤ‚· – O ·ÛıÂÓ‹˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ
ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÁÁÂ›Ô Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÛÙËÓ ñÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ñÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ôηχ„ÂÈ
ηډȿ – ÂÂȉ‹ ·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂȘ ÙËÓ ÎÔ›ÏË ÊϤ- ñÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
‚·, Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÈÚ·›·. ŸÌˆ˜ ñfiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜
Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹, ÙÔÓ Î·ıËÛ‡¯·Û·. ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.
™ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂȘ ÂÈÏÔΤ˜, Œ¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ·
ÌÔÚ› Î·È fi¯È. ∫·È Ì ÙÔÓ Î. ÿÁÎÂÚÌ·Ó Â›¯·. ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÈÛıËÛ›·˜ °∞§§π∞
ŒÎ·Ó· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ï··ÚÔÛÎÔÈο, ·Ê·È-
ÚÔ‡Û· ÙÔÓ fiÁÎÔ Ì ÂÚÁ·Ï›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
fi,ÙÈ ¤Î·Ó· Û’ ¤Ó· ÌfiÓÈÙÔÚ ÌÂ
O ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ:
ñοÔÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ·ÏÏÂÚÁ›·; ñ‰˘ÛÎÔÏ›· ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ‰›ÎË
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ οÌÂÚ·˜ Ô-
ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ. ŸÏ· ‹Á·ÈÓ·Ó
ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹; ñΛӉ˘ÓÔ ·fi ·ÒÏÂÈ·
·›Ì·ÙÔ˜; ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÓÎfiÚÓÙ
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: ηϿ, ›¯· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÛË- ª∂ Δ∏¡ ∞¡∞°¡ø™∏ ·fi ÙÔÓ
ÎÒÛˆ ÙÔ ‹·Ú Î·È Ó· ÙÔ ‚Á¿- ¶ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë ÂÁ¯Â›ÚËÛË Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ
www.tanea.gr ψ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ·fi ο- ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ 113 ı˘Ì¿ÙˆÓ
Ùˆ ›¯· ‚ÚÂÈ ÙË Ì·Ï·Î‹, η- ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Ë ‰›ÎË
ÊÂΛÙÚÈÓË Ì¿˙·, Û·Ó ÙÔÓ ÎÚfiÎÔ ÂÓfi˜ ÛÊȯÙÔ‡ È·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙËı› Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜
‚Ú·Ṳ̂ÓÔ˘ ·˘ÁÔ‡. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ÙÔÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒ- ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÏË ÊϤ‚· Î·È Ù· ›¯· ۯ‰fiÓ Î·- Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, Ô ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È Continental Î·È ¤ÓÙÂ
ٷʤÚÂÈ, fiÙ·Ó ¤Î·Ó· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· οÓÂÈ Ô- Ë ÓÔÛËχÙÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘
Ù¤ Ò˜ ÙfiÙÂ: ÙÚ‡ËÛ· ÙËÓ ÎÔ›ÏË ÊϤ‚·. ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË
◊Ù·Ó ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹. ◊Ù·Ó Û·Ó Ó· ›¯· ·-
ÚËÙ¿:
ñÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚ˯ËÙÈÎÔ‡
ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ ÙÚ‡· ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Î. ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Concorde ÚÈÓ
ÿÁÎÂÚÌ·Ó. ∏ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ‹Ù·Ó ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋. O ñÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ·
¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ï›ÁÔ
ÙÔ
·ÛıÂÓÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¯Â ˘
ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ›Â˙ ÙËÓ ÎÔ›ÏË ÊϤ‚· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔÔ
ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ. ¶ÚԂϤ„È̘ ÎÚ›ÛÈ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ
ÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Â›Û˘
¶›ÛÙ¢· ˆ˜ fiÏ· ›¯·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ˆ˜ ‰ÂÓ O ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È ∏ ÓÔÛËχÙÚÈ·: Â¿Ó Â˘ÛÙ·ı› ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
ı· ‚Á¿˙·Ì ÔÙ¤ ˙ˆÓÙ·Ófi ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ‚‹Ì·Ù·, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ
ÙÔÓ Î. ÿÁÎÂÚÌ·Ó, ˆ˜ ÙÔÓ Â›¯· ÛÎÔÙÒÛÂÈ. ø- ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ‰È
·‰ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ∞Ó¿Ï˘Û˘ (μ∂∞)
ÛÙfiÛÔ, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ›¯·ÌÂ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Â¤Ì‚·Û˘ Î·È Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ Èηۛ· fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ¿ÙËÛ ÌÈ·
·ÒÏÂÈ· ·›Ì·ÙÔ˜ ıËÎÂ
ÙË Ï›ÛÙ· ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ fiÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‚¤ÚÁ· ÛÙÔÓ
Û˘˙ËÙÒ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌÔÚ-
Ú·Á›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔ-
H ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ›ӷ·ÚÈıÌfi˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÓËÛ˘¯›· È ÛˆÛÙfi˜ ÛοÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ·ÛÙÈο
ÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ, ›¯· ÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô ÙÔ˘. ΔÔ μ∂∞ Èı·ÓÔÏÔÁ› fiÙÈ
«‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÌÔÚÚ·Á›·», fi- H ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔ‚ ˘Ó ÙÂÌ¿¯È· ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡
̈˜ ›¯· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ˆ˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÈÂ˙fi- Ï‹Ì·Ù·
¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ·ÔÛÙ›ڈÛË. À¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÚÔοÏÂÛ·Ó ÚˆÁÌ‹ Û ÌÈ· ·fi
Ù·Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔ›ÏË ÊϤ‚· Î·È ˆ˜ ıÂ- οÔÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ‹ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ η˘Û›ÌˆÓ
ˆÚËÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿- ŸÏË Ë ÔÌ¿‰·: ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‰È·ÚÚÔ‹,
ÏË ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. °È’ ·˘Ùfi Ë ÓÔÛËχÙÚÈ· ›- οÙÈ ¿ÏÏÔ;
Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ÛË ˘ÚηÁÈ¿ Î·È ·ÒÏÂÈ· ‰‡Ô
Ì·
¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ·Ó ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ÃÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÛÙÔÓ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚ ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ï¢ÚÈÎÒÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. OÎÙÒ
∞›Ì·ÙÔ˜ ˘‹Ú¯·Ó ¤ÙÔÈ̘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÔ- ·ÛıÂÓ‹ ̤۷ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 60 Ô‡Ó ÙËÓ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ
Ó¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ¤ÚÂ – «ÁÈ· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘
ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜; ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ¤ÂÛ ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ
ηÏfi Î·È ÁÈ· ηÎfi», fiˆ˜ ›Â. ·ÛıÂÓÔ‡˜
Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È
∞ԉ›¯ıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÍÂÚÚ¿ÁË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜
Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· ∞›Ì·ÙÔ˜ ÊÚfi- ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜
ÓÙÈÛ ӷ ÙȘ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ∫·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô fiÙ·Ó ·Ú¯›Û·Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÌfiÓÔ Ù· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ˆ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÎÂ·- Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘
ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, Ì ‰‡Ô ›¯· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ò˜ ÙfiÙÂ Î·È ÁÓÒÚÈ˙· ηϿ Ṳ̂ÓÔ Ì ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ÎÔ˘‚¤ÚÙ·, ˆ˜ ÔÈ ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜
Ë Ï›ÛÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ¤ÛˆÛ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ. øÛÙfiÛÔ, ηıÒ˜ ÂÚ·- ÌfiÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌË Û¯Ë- ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ‰›ÎË
ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÌÔ˘. ÙÔ‡Û·Ì ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È Û˘ÛÙËÓfiÌ·ÛÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ıÚfiÌ‚ÔÈ ÛÙÔ ·›Ì·. ª‹Î·Ì ÛÙÔ ¯ÂÈ- Â›Ó·È Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
∞’ fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÈÛı·ÓfiÛÔ˘Ó ˆ˜ fiÏÔÈ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó. ∂- ÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ·ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙË Ï›ÛÙ· ÂϤÁ- Û˘ÓÙÚȂ› ¤Ó· ·ÂÚÔÛοÊÔ˜
Ȃ‚·ÈÒÛ·Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¯Ô˘, fiÙ·Ó ÙÔ Ó˘ÛÙ¤ÚÈ ¤ÎÔ„Â ÙÔ ‰¤ÚÌ·, ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÙ·Ó ÛοÛÂÈ ¤Ó· ÂÏ·ÛÙÈÎfi.
¬ ∞ÙÔ‡Ï °Î·Ô˘¿ÓÙÈ: «∏ Ï›ÛÙ· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌʈӋ۷- ÌÈ· ÔÌ¿‰·. «∂¿Ó ÙÔ ÛοÛÈÌÔ ÂÓfi˜
ÂϤÁ¯Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ì fiÏÔÈ ÔÈÔ ÂÈÓÂÊÚ›‰ÈÔ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ê·ÈÚÂ- ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÚΛ ÁÈ· Ó·
ÙȘ ·Ϥ˜, ·ÏÏ¿ ·›ÛÙÂ˘Ù· ı›. O ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘- ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÎÏËı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·
ηϤ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿- ‹Ú¯·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ó·- ÿڂ·ÚÓÙ, Ô ∞ÙÔ‡Ï °Î·Ô˘¿ÓÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ‚È- ÙÚ·Áˆ‰›·, Ù· Ù·Í›‰È· ·fi
ÛÙÈ· Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋» ÊÂÚıÔ‡Ó ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÓÔÛË- ‚Ï›Ô «ΔÔ Ì·ÓÈʤÛÙÔ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÂϤÁ¯Ô˘: Ò˜ Ó· ·¤ÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
χÙÚȘ. μ‚·Èˆı‹Î·Ì fiÙÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ Î¿ÓÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛˆÛÙ¿» (∂Ή. Profile Books). ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó» ÚfiÛıÂÛÂ.
∫fiÛÌÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 59

¡∂∞ ∑∏§∞¡¢π∞
[ ∫§π∫ ]
14¯ÚÔÓË ¤‰ÈˆÍ μ·Û›ÏÈÛÛ·
ÙÔÓ Î·Ú¯·Ú›· Ì ÙÔ˘ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi... ¢ÂÍ›ˆÛË ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘

ÂÚÈÔ‰Èο Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜


ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ú¤ıÂÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ
Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ·
/ THE TIMES
Δ˘ Sophie Tedmanson ª¤ÚÎÂÏ. OÈ ·fiÎÚȘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜
ªπ∞ ∂º∏μ∏ ÛÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó- ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ηÈ
‰›·, Ô˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ô- ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·. ΔÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ
ÎÚÔ‡ÛÂÈ Â›ıÂÛË ·fi ηگ·-
Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È
Ú›· ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì ÌÈ·
Û·Ó›‰· ·fi ÔÏ˘ÛÙÂÚ›ÓË, ÁÓˆÛÙfi, Ì·˙› Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ¡Ù‡ÛÂÏÓÙÔÚÊ.
‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ηٿÊÂÚ ·- ∏ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓË ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ÛÙÔÏ‹ ÁÈ·
ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Â›Ó·È Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜
Ô˘ ›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ Û ÂÚÈÔ-
‰Èο. ∏ 14¯ÚÔÓË §›ÓÙÈ· Î·È ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë
O˘¿ÚÓÙ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¿- ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÙÔȯÈṲ̂ÓË
Ï·ÛÛ·, Û ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÙÔ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ «Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙÔ˘˜ ÙÔ˘
ÓÂÚfi ÌfiÏȘ Î¿Ï˘Ù ÙË Ì¤ÛË
Ù˘, fiÙ·Ó Ô Ì‹ÎÔ˘˜ ‰˘fiÌÈÛÈ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡». ◊Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›·
̤ÙÚˆÓ Î·Ú¯·Ú›·˜ ÙË ‰¿- ÁÈ· ÙË ª¤ÚÎÂÏ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ
ÁΈÛ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÚ˘ÒÓÙ·˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi
Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ÙË ÛÙÔÏ‹
̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ‡ÊÔ˜ ηÈ
Ù˘ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ¿‰È·
ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Ù˘. ŸÌˆ˜ Ë §›- ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ∞˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ
ÓÙÈ· ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·ÔÙ˘ÒıËΠÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜
¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏϤ˜ ÊÔ- ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ÔÈ
REUTERS/THOMAS PETER

Ú¤˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ÙË Û·Ó›‰·


Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, ·Ó·Áο˙Ô- ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
ÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ʇÁÂÈ. ∏ Ó·ڋ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË
ÂÚȤÁÚ·„ Ò˜ ¯Ù˘Ô‡Û Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË
«·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÁÎÚ›˙Ô, ÁÏÈ-
ÙÛÂÚfi Ú¿ÁÌ·» Î·È ÌfiÏȘ ÙËÓ ∂χıÂÚÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙÔ
¿ÊËÛ ÎÔχÌËÛ ¤ˆ˜ ÙËÓ 1/3 ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó.
·ÎÙ‹. «™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó
Û›ÁÔ˘ÚË ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÚfiÎÂÈ-
Ù·È. ∫·È ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ›-
Ûˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·-
ÏÒ˜ οÙÈ ÁÏÈÙÛÂÚfi», › Ë
§›ÓÙÈ·.
∂Ï·ÊÚ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·
«ªÂÙ¿ ¿ÙËÛ· ¿ÏÈ ¿Óˆ
OÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
ÔÈÔÓ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó!
ÙÔ˘, ÎÔ›Ù·Í· ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘
Î·È ÂΛÓÔ˜ › "Ô˘¿Ô˘".
∫Ô›Ù·Í· ‰›Ï· ÌÔ˘ Î·È Â›‰·
·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÎÚ›˙Ô
Ú¿ÁÌ· Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ÓÂÚfi». ∏ 14¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï· ˘-
¤ÛÙË ‰‡Ô ÙÚ·‡Ì·Ù·, fi¯È fi-
̈˜ ÛÔ‚·Ú¿. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘
·Ú¯Èο ‰ÂÓ ÙËÓ ›ÛÙ„Â.
Αναγνωρίζουν πρόσωπα όπως και οι άνθρωποι, έδειξε έρευνα
«μÁ‹Î ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÌÔ˘ O ÂÁΤʷÏÔ˜ Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ó¢ÚÒÓ˜. O ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘
› "Ì ‰¿ÁΈÛ ηگ·- ¤¯ÂÈ 100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¢ÚÒÓ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Î·È fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ̛· ÔÌ¿‰·
Ú›·˜". ¡fiÌÈ˙· fiÙÈ Ì ÎÔÚfiÈ- ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÚfiÛˆ·.
‰Â˘Â ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ
Ù· ÛËÌ¿‰È·». ∏ §›ÓÙÈ· ÌÔ- ÎÙÒÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, «Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ηı·Ú›˙ÔÓÙ·Ó ÂÈÌÂÏÒ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi
Ú› Ó· ÁϛوÛ ÙÂÏÈο, fï˜ / THE NEW ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó Î¿ı Â›Û΄Ë, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
ı· οÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ó· Â- YORK TIMES ˆ˜ ÌÈ· ÎÈÓÂ˙È΋ ·Áfi‰· Î·È ¤Ó· ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ô-
ÈÛÎÂÊı› ¿ÏÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›·. Δ˘ Sindya N. Bhanoo ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ۷Ϥ Â›Ó·È Î·È Ù· ‰‡Ô η- ÙÈο ÛËÌ¿‰È· ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ˙¿¯·-
«∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÚÂ- ÙÔÈ˘. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ÁÚ·Ì- ÚË Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÛËÌ¿‰È· Ì˘Úˆ‰È¿˜.
ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈ- ̤˜, Ì οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÎÂ‹ ·fi ¿-

Ÿ
Ï·›ÓÔÌ·È ÙÒÚ· È· Ó· Ìˆ ∏ ¤ÎÏËÍË fï˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ¤ÁÈ-
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Úfi- ÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ Â- Óˆ... Â›Ó·È ¤Ó· Û›ÙÈ». Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÙ·Ó ¤‚·Ï·Ó
‚ÏËÌ· fï˜ Ì ٷ ÔÙ¿ÌÈ· ÈıÂÒÚËÛ˘ «The Journal of O ‰Ú ∑ÈÔ˘ÊÚ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÚfiÛˆ· Î·È ‰È·-
Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·- Experimental Biology» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔ- ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ ›ڷ̷. ™¯Â‰›·- ›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÌÔÚÔ‡-
ÚfiÓ ÂΛ ı· οӈ Ì¿- ÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙfiÛÔ Û·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈÎfi- Û·Ó Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘
ÓÈÔ» ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¤- ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Ó˜, οÔȘ ·fi ÙȘ «ÚÔÌ‹ı¢·Ó» Ì ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô ÓÂ-
ÊË‚Ë, ¢¯·ÚÈ- ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ·˘Ù¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔ- Úfi ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙȘ ÚÔÌ‹-
ÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô‡Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÒˆÓ, οÔȘ fi- ı¢·Ó Ì ÛΤÙÔ ÓÂÚfi: ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ú-
Ù¯ÓÈ΋ Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿-
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ:
£Âfi Ô˘ ›¯Â ¯È, Î·È ÙȘ ÙÔÔı¤- ÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÈÛËÌ·›- ¬ ªÈ-
‰È·‚¿ÛÂÈ ÚÔ- ˙ÂÙ·È configural www.tanea.gr ÙËÛ·Ó fiϘ Û ÎÔ- ÓÂÈ Ô ÕÓÙÚÈ·Ó ¡Ù¿ÈÂÚ, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂ- ÎÚ¤˜, ·ÏÏ¿
ÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô- processing (Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ÈÛÙ‹ÌÈÔ ªfiÓ·˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜,
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·): Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó, Û·Ó Ó· ‹- ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó
¤Í˘Ó˜! O
‰ËÁ›Â˜ ÛÙ· Â- ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ¤-
ÚÈÔ‰Èο ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ù·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·˙Ï, Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈ- ÌÔÏ Ì ÓÂÚfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰È·Ï˘ı› Ú¢ӷ˜, ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ Â¤ÏÂ- ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-
Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ (Ì¿ÙÈ·, ·˘ÙÈ¿, ̇- ˙¿¯·ÚË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÈ- Á·Ó Ù· ÛˆÛÙ¿ ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÛÙ‹˜ Ù˘ Ù·È-
οÔÈÔ˜ Û ÙË Î·È ÛÙfiÌ·) ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÎfiÓ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÌÔÏ Ì ÛΤÙÔ ÓÂ- 75% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ó›·˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â-
ÂÚ›Ùˆ- ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ÌÔÙ›‚Ô. Úfi. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ˆ˜, ·ÊÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÂȘ ÛÙȘ Ù¤Û- ‰›ˆÓ «∏ Ù·ÈÓ›· ÌÈ·˜
ÛË Ô˘ «∂›Ó·È Ë ›‰È· ·˘Ù‹ ÈηÓfiÙËÙ·», ¤Ù·Í·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÌÔÏ Ì ÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. °ÂÁÔÓfi˜ ̤ÏÈÛÛ·˜» (Bee
‰Â¯ı› Â- ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ª·ÚÙ¤Ó ∑ÈÔ˘ÊÚ¿, ÙÔ ÛΤÙÔ ÓÂÚfi, ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ Â¤ÛÙÚÂ- Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Movie) ÙÔ˘ Δ˙¤ÚÈ ™¤ÈÓÊÂÏÓÙ
›ıÂÛË Î·ıËÁËÙ‹˜ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ μÈÔ- Ê·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· ÌÔÏ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·- ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ì-
·fi ηÚ- ÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ÙË ˙¿¯·ÚË, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚfiÛˆ·. ÏÒ˜ ÚfiÛˆ·, ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È Úfi- ÊÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÈÁÌ‹
¯·Ú›·. ΔÔ˘ÏÔ‡˙˘ Î·È ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·- ΔfiÛÔ Ù· ÛΛÙÛ· fiÛÔ Î·È Ù· ÌÔÏ Ûˆ·.
60 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘


[ ¢ÚfiÌÔÈ ] ΔÔ˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˘ μÚ·Ó¿ [ ¶ÚfiÛˆ· ] ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ ΣΡΕΝΤΕΡ gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

O ÎfiÛÌÔ˜... O ·ÎfiÚÂÛÙÔ˜ ÚÒËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜


... Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ Â›‰Ԙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ô‡Ù ӷ ͤÚÔ˘Ó È· ÁÈ· ÙÔÓ
Δ· ÛÂÈÛÌÈο ·̷ٷ ÁÎÚ¤ÌÈÛ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· „Ë-
ÏfiÙÂÚ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ª· ÛÙÔ ÌÂ- °Î¤Ú¯·ÚÓÙ ™Ú¤ÓÙÂÚ. O ÚÔοÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ·˜ ª¤ÚÎÂÏ
ÛԉȿÛÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ‡˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÁη- ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›· ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·Î¿ÓÂÈ Ì ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜.
Ù·Ï›„Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜, ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·- ıfi˜, ˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È
·ÏÈÓÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· ·Ó‡„ËÏ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ·-
Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·. ¡· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ Â-
ΛÓÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÛÙ·
ÚÂÙÈÚ¤ Î·È Ó· ı¿„Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÍ·Ó ÛÂ
ª Ú›·, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2005, Ô ™Ú¤ÓÙÂÚ ˘¤ÁÚ·-
„Â Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Û˘Ì-
‚È‚¿ÛÙËΠ̠·˘Ù·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ – ÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ, ÙÔÓ
ˆ˜ ÂΛÓÔ˜ ¤Î·Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Ô‰·ÚÈÔ‡ ÁÈ· Ó·
ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ. ªfiÓÔ Ô˘, ˆ˜ ÚÒËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÂÍ·-
ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔÓfiÌÈ·. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÕÛ·ÓÙ, ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÙÔÓ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂ˙¿ÓÙ. «O ™Ú¤ÓÙÂÚ ·Ú·¯ˆÚ› ÌÈÛfi fiÚÔÊÔ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÔÈ-
Ù›ÔÙ· ÛÙ· ˘fiÁÂÈ·. Â›Ó·È Ô º¿Ô˘ÛÙ», ϤÂÈ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¡Ô˘- ÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ¤ÍÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ·˘ÙÔΛÓË-
‚¤Ï OÌÛÂÚ‚·Ù¤Ú» Ë ∫ÏÂÚ ¡ÙÂÌÂÌ·› Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÙÔ Ì ԉËÁfi. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘ – η-
OÈ Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜... ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂͈ÙÂÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ.
«¶Ô‡ÏËÛ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ˙ˆ‹». «Œ¯ÂÈ
ÁÎÂÏ·Ú›Ô˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ∫¿Ùˆ
™·ÍÔÓ›·˜ – ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 20.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ª’
... ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ó·Úfi Δ·ÁÎÚ¤‰Ô. ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ·», ϤÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÏfiÁÔ˜ °ÎÂÚÓÙ §¿Ó- ·˘Ù¿ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÚÂȘ ‰È·ÙÚÔʤ˜, ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ
™ÙÔÓ «°·Ùfi·Ú‰Ô» Ù˘ §·Ì‰ԇ۷˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÁÎÔ˘Ù. «Œ¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Î·È ÙÈ Ù¤Ù·ÚÙË Û‡˙˘ÁÔ, ÙËÓ ¡ÙfiÚȘ, ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ÚÒËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜». ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÛÙË ƒˆÛ›·, ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÁÔÚ Î·È
EPA/ SRDJAN SUKI

ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ·


ÙË Á·ÚÈ‚·Ï‰ÈÓ‹ ÂͤÁÂÚÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘Ú‚fiÓˆÓ °È· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi ¤Ó·˜ ÚÒËÓ Î·- Ù˘ μÈÎÙfiÚÈ·, Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó.
Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, ϤÂÈ: «¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏ·, ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ŒÙÛÈ ·›ÚÓÂÈ ¿ÏϘ 250.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ˆ˜ Úfi-
ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó fiÏ· ›‰È·». ŒÙÛÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ Úˆ- ÙȘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜. «OÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›-
Ù·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÌÔ˘», ‰È¢- Ô˘ Nord Stream, ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·-
Ó· ÍÂÎfi„Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â˘‰È¿- ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô ™Ú¤ÓÙÂÚ, «fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÒ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·». fi ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ, ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜
ÎÚÈÙË Ë ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· fiˆ˜ ‹-
¬ °Î¤Ú¯·ÚÓÙ ™Ú¤ÓÙÂÚ. ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÚÔοÙÔ¯Ô› ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›- ·ÊfiÙÔ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· – οÓÔÓÙ·˜ Û·-
Ù·Ó ÚÒÙ·. §¤Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ‰ÈÔ – Ô Ã¤ÏÌÔ˘Ù ∫ÔÏ ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì- ʤ˜ fiÙÈ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ÚÈÓ ·Ô¯ˆ-
ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Credit Suisse, Ô Ã¤ÏÌÔ˘Ù ™ÌÈÙ Ù˘ Airbus Ú‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›·. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ 2006 ÚÔÛÂ-
™Â ÙÚ›·... ÌÔÚ› Î·È ÙÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜
Î·È Ù˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «Die Zeit». «∂›Ì·È
65 ¯ÚfiÓˆÓ», ϤÂÈ ÁÂÏÒÓÙ·˜. «¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È fiÏË
̤ڷ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÌÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯Ô-
Ï‹ÊıË Â›Û˘, Ì ·ÌÔÈ‚‹ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì˘ÛÙÈ΋, ˆ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ƒfiÙÛÈÏÓÙ, Ë ÔÔ›· ı¤-
ÏÂÈ Ó· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË ƒˆÛ›· –
... ‚·ÛÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·Ù¿ÂÈ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û˘- ÚÒËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜
ÏËıÒ Ì οÙÈ. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È;». ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ìʈӛ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÚÈÓ ·Ô-
ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÔÈÎÔÓÔ- OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ›Ûˆ˜ Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·... ∫·È ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿-
ÌÔÏfiÁÔ ÕÏÌÂÚ٠ÛÚÛÌ·Ó: ÙÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ, ÙÔÓ Î›Ó- ÛÙÔÓ ™Ú¤ÓÙÂÚ ÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË fiÚÂÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ¯Ú‹Ì· Î·È ÚÈÔ 2009 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÛÔ-
‰˘ÓÔ Î·È ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÚÒÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ϤÂÈ ÂÍÔ˘Û›·. ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÔχ ÊÙˆ¯fi˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ TNK-BP, Ì ·ÔÏ·‚¤˜ ¿ÏϘ 200.000
ˆ˜ Û˘¯Ó¿ Ë ¤Î‚·ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‹ ÌÈ·˜ Â- Û ÌÈ· ηχ‚·, ˆ˜ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈÎȷ΋ ‚ÔË- ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.
·Ó¿ÛÙ·Û˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘
›¯Â ÂȉȈ¯ı› ·Ú¯Èο. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ
ÙÔÓ ¿ÁÁÂÏÔ, Á›ÓÂÙ·È Ù¤Ú·˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˆ˜, fiÛÔ ÎÈ
·Ó Â›Ó·È ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ·ÙÂϤ˜, ¿ÓÙ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯·-
[ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ] ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªËÙÛÔ‡ / mmitsos@dolnet.gr
ı› fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ¯›Ì·ÈÚ˜. ∫·È ÙÔ ÙÚ›-
ÙÔ ˆ˜ Ë Ì·-
Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· ΢-
‚ÂÚÓ¿ÂÈ Î·-
ıÂÙ› Ô˘ οÓÂÈ
¶Ï‹Ú˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·
Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ŸÔÙ ڈٿÌ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ Î·È „ËÊ›˙Ô˘Ó
ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË
Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜
Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÍË
ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿- ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: «•¤ÚÂÙ ηÌÈ¿ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË;».
ÙˆÓ. OÈ Î·Ï¤˜
ÚÔı¤ÛÂȘ ›- ËÓ ·ÔηÏÔ‡Ó «ÛÔÊ‹», ÁÈ·Ù› ÊÈÏÔ-
Ó·È ·Ó‹ÌÔ-
Ú˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌ›·˜. ∫·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ-
ηϤÛÔ˘Ó ·ÓÒÊÂÏ· ‰Ú¿Ì·Ù·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘-
Δ ÍÂÓ› ÙÔ ÈÔ ·ÏÈfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘ (ȉڇıËΠÙÔ 1088 Î·È ¤¯ÂÈ
Û‹ÌÂÚ· 80.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜) Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ
ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È‰·Ûηϛ· ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÒÓ Û fiÏË ÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔË ıˆÚÔ‡Ó
ÎfiÛÌÔ˘ fiˆ˜ ›ӷÈ, ϤÂÈ Ô ÔÏÈÙÂÈÔÏfiÁÔ˜ ™·Ê¤Ù ÚfiÙ˘Ô ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. Ÿˆ˜ Â-
∫ÚÈÂÌ¿ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «Libre Belgique»: «™Â Â- ÍËÁ› Ô Ó·Úfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤-
ÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ, ·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·fiÛ˘ÚÛË ÛÙÔÓ ·ÏÈfi ÎfiÛÌÔ. OÈ ‰È·- ªÔÓ·ÙÛ›ÓÈ, «Â‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ
ÓÔËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Û ʇϷΘ ÂÚÂÈ›ˆÓ. ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, Ù· ÚÒÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·
∂›Ó·È ÔÈ ¯ÚÔÓÈÎÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·- Î·È ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌfi-
ÔÓÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎfiÛ̈Ó, Û·ÁËÓÂ̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ηٷ- ÛÈ·˜ ˘Á›·˜». ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, fï˜, Ë fiÏË
Îfî˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘». ·˘Ù‹ ÙˆÓ 380.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È – ‹ Ì¿Ï-
¬ ºÏ¿‚ÈÔ ¡ÙÂÏÌfiÓÔ: «¢È·Ï¤ÍÙ ÙËÓ ªÔÏÒÓÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜». ÃÌÌ...
O «Ì¤ÛÔ˜... ÏÔÓ ‹Ù·Ó – ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «ÎfiÎÎÈÓË ªÔÏÒ-
ÓÈ·», ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ Ô¯˘Úfi ÚÒÙ· ÙÔ˘ ıÚ˘-
ÏÈÎÔ‡ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Á› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ï‹ÙÙÂÈ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ OÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ô Î˘-
... ¿ÓıÚˆÔ˜» ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤. ø- Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·Ê˘¿‰ˆÓ ÙÔ˘. ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÚÈÏfi ÏÔÈfiÓ ‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ §¿ÙÛÈÔ ¶È¤ÚÔ ª·Ú¿ÙÛÔ ·-
ÛÙfiÛÔ, Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜ ÙÔÓ ·ÔıÂÒÓÂÈ. ∂Âȉ‹ flÛÔ˘ ‹ÚıÂ Ë ·ÔÊÚ¿˜ 25Ë π·ÓÔ˘·- ÙÔ Î·Îfi. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ (Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÚʈÛÂ Ë Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆ-
ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ú›Ô˘. ΔËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÏ¿- ›‰È· Ë ÎÔ¤Ï·), ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙfi fiÙÈ Â›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ 80.000 ¢ÚÒ Û ·-
ı‡ÂÏϘ. ∞ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÊÚfiÓÈÌ· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ‚ÈÔ ¡ÙÂÏÌfiÓÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì Û·Ṳ̂ÓË fiÏË. ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ôηχ„Ô˘Ó fi-
πÛÙÔÚ›·˜, ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·¯‡ÔÙÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÂ- ʈӋ fiÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ «∏ ªÔÏÒÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·˘Ùfi Ô˘ ÙÈ ‹Á·ÈÓ Ì ÙÚ·ÓÛ¤ÍÔ˘·Ï fiÚÓ˜.
ÛÌÔ‡˜ ÎÈ ·Ó·˙ËÙ› ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi οı ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ˆ˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ‹Ù·Ó», ϤÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ §Ô‡- ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ Ô˘ ¤Ê·Á ÙÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ŸÔÙ ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘- ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ÙÛÈÔ ¡Ù¿ÏÏ·, Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â- ÎfiÌÌ· ‹Ù·Ó Ë ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ «Ì¤ÛÔ ¿ÓıÚˆÔ», ‰ÂÓ Ô‡Û ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÚÈÔ¯‹. «ªÔÚ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚˆÙÔfi- ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ªÂÚÛ¿ÓÈ ·fi ÙÔ˘˜
Â›Ó·È ·Ú¿ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘ Û˘- Ù·Í›‰È· ·Ó·„˘¯‹˜ Ì ÙËÓ ÙfiÙ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¶Ô‡ÏÈ·, fiÙ·Ó ‹Á ӷ
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ «vox populi» ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘- Î·È Âڈ̤ÓË ÙÔ˘. «∂ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ Á›- ·ÏÏ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·- ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ·ÚÂ-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. O «Ì¤ÛÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜» Û·ÁËÓ‡ÂÙ·È ·fi Ó·Ì ηÓÔÓÈÎÔ›: Ô‡Ù ÈÔ Î·ÏÔ› Ô‡Ù ÈÔ ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘, ·Ú¿ÁÂÈ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ È- ÛΛ·˜ ÙÔ˘. ∂, ÌÂÙ¿ ·˜ ÌËÓ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·-
ÂΛÓÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÙÔÓ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È: «∞ÎÔ- Ù›ÌÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∏ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ‰¤Â˜». Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë È- ÛÙ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘-
ÏÔ‡ıËÛ¤ ÌÂ! °È·Ù› ÌÔÓ¿¯· ÂÁÒ ÙÔÏÌÒ Î·È Ï¤ˆ fiÛ· Ì·˜ ‹Á ÂÚ›·ÙÔ», ÂÍËÁ› ÛÙË ªÔÓÙ Ô Ù·ÏÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∞ӛηÓË Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÎfiÓÈ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ·Ôχو˜
ÛΤÊÙÂÛ·È ÂÛ‡». O «Ì¤ÛÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜» ÎÈÓËÙÔÔÈ- º¿Ô˘ÛÙÔ ∞ÓÙÂÚÏ›ÓÈ, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÏÏÒÓ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ Ù˘, ·Ó›Î·ÓË Ó· ›ÛÂÈ, ·- Ù›ÔÙ·, ·ÏÒ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ·-
Â›Ù·È ÁÈ· Ó· Ûˆı› ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘: ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ- ӛηÓË Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó Ù˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÚÒÓ ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘˜.
ηıÂÓfi˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·‰È·- ¯‹ ∂Ì›ÏÈ·-ƒÔÌ¿ÓÈ·. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¢ηÈÚ›·, ¯¿ÓÂÈ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· fiÔ˘
ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. °È·Ù› «fiÏ· Ú¤- ηӤӷ Ï·ÌfiÁÈÔ: ηıËÁËÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¿ÓÙ· ˘ÂÚ›¯Â: ÙÔ ‹ıÔ˜. ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì LINK:
ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó fiÏ· ›‰È·». Î·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ì¿ÚÙ˘· ™ÂÓ, ›¯Â ÂÎÏÂ- ÙÔÓ ¡ÙÂÏÌfiÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÙËÓ http://diastaseis.blogspot.com
62

√ÈÎÔÓÔÌ›·
ΔÂÙ¿ÚÙË
3
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
18% ¿Óˆ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ
2010
ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢¤˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜
™∂§. 64

H A§§∏ √æ∏

ΔÔ˘
¢ËÌ‹ÙÚË
«¶Ô˘Ï‹ÛÙ ·Î›ÓËÙ· ÁÈ·
Ó· ÏËÚÒÛÂÙÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ»
¶ÂÊ¿ÓË

™ÙÔ
·˘Úfi‚ÏËÙÔ Παπακωνσταντίνου για Ταμεία: Όχι άλλη κρατική χρηματοδότηση
Δ√ ª¶∞ƒ∞∑ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘
¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÈ ¡· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Ù· Δ·Ì›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ,
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊfiÛÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ¯ı˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘
ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜.
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó·Ó
‚·ıÌfi ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ.
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∏Ï›·˜ ¶. °ÂˆÚÁ¿Î˘
ΔÒÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÏËÚÒÓÂÈ
ÙÔ Ù›ÌËÌ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Îfi- Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯Ù˜
∏ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ
ÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ó· ·Ó‚·›-
ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ Ù˘
ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È.
O ÛÙËÓ «ÂÈÙÚÔ‹ ÛÔÊÒÓ» ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈÎfi ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÂ
η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈϤÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·
(™ÙÔȯ›· ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ - ·ÔÙ›ÌËÛË 30/11/2009)

°ENIKO ™YNO§O
™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛË-
ÌÂȈı› fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â-
Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸-
ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË - ‰ÈÛ. ú
31,3
ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ·¤Ù˘¯·Ó Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ̤-
Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÚ· ‰ÔÌÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡-
Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ «¿‰ÂÈ-
ÛÙÈÁÌ‹ ¤‰ÈÓ·Ó ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂ- ·Û» ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, Î. §Ô‚¤Ú‰Ô. ∫·È ·˘-
Ùfi ÁÈ·Ù› Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â› ∞ΛÓËÙ· ∫·Ù·ı¤ÛÂȘ -
ÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙ·
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù Ӥ- (·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·) Ù·ÌÂȷο ˘fiÏÔÈ· ÃÚÂfiÁÚ·Ê·
ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ Lehman
Ô˜ ÊfiÚÔ˜, Ô‡Ù ӤԘ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘
Brothers, ÎÈ fï˜ ÂÍ·ÎÔ- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô Î. §Ô-
∂Δ∞∞ 133,9 ÂηÙ. ú 4.741,3 ÂηÙ. ú 1.678,2 ÂηÙ. ú
ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ
·˘Úfi‚ÏËÙÔ. ■
∂Δ∞¶-ªª∂ 18,3 ÂηÙ. ú 2.676,7 ÂηÙ. ú 141,5 ÂηÙ. ú
∫·È ÌÔÚÔ‡Ó Ì ̛· ¤ÎıÂÛ‹ Δ∏¡ ΔƒπΔ∏ ∂Δ∞Δ 0,00 ÂηÙ. ú 460,2 ÂηÙ. ú 50,0 ÂηÙ. ú
ÙÔ˘˜, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÌÈ·
Ê‹ÌË ÂÚ› Èı·Ó‹˜ ˘Ô-
·Ú¯›˙ÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ∂Δ∂∞ª 24,9 ÂηÙ. ú 130,5 ÂηÙ. ú 461,0 ÂηÙ. ú
‚¿ıÌÈÛ˘, Ó· ÂÎÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ π∫∞ 692,8 ÂηÙ. ú 1.681,8 ÂηÙ. ú 4.407,8 ÂηÙ. ú
ÛÙ· ‡„Ë ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈ- ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· O∞∂∂ 94,5 ÂηÙ. ú 228,9 ÂηÙ. ú 391,6 ÂηÙ. ú
ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¯Ò-
Ú·˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚¤Ú‰Ô˜ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ›-
O°∞ 0,00 ÂηÙ. ú 351,6 ÂηÙ. ú 1.560,2 ÂηÙ. ú
ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹- Δ∞¶πΔ 287 ÂηÙ. ú 1.098,6 ÂηÙ. ú 69,6 ÂηÙ. ú
Ù˘ ËÁÂÛ›·˜. Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·.
O˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· O ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «˙‹- Δ∞ÀΔ∂∫ø 60,0 ÂηÙ. ú 1.172,6 ÂηÙ. ú 1.166,0 ÂηÙ. ú
ÙËÌ· ÂıÓÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘» ÙË ÌË ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi
Û˘Á΢ڛ·, Î·È ÂȉÈο ·¤Ó·- ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜
Δ∂∞¢À 75,5 ÂηÙ. ú 1.641,4 ÂηÙ. ú 1.628,6 ÂηÙ. ú
ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÚfiÏÔ˜ ÂηÙ. ú
ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ¤-
Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÓÒ Ù¿¯ıËΠηٿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Δ∂∞πΔ 41,3 1.799,4 ÂηÙ. ú 1.270,7 ÂηÙ. ú
ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∞-
¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Î·È ÔÏÈÙÈ- ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏË- Δ∂∞¶∞™∞ 40,6 ÂηÙ. ú 542,0 ÂηÙ. ú 127,2 ÂηÙ. ú
Îfi˜, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿- Úˆı› Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·Ú- ÂηÙ. ú
Ú‡ıÌÈÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fi-
Δ¶¢À 38,5 269,8 ÂηÙ. ú 53,7 ÂηÙ. ú
ÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›-
ÚˆÓ. ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË
Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÓÂÒÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 580 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜», ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. §Ô-
∫·È fï˜, ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›- ÚÔÛÒˆÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ô-
ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘- 2010 ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏ· 630 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ‚¤Ú‰Ô˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «£ÂˆÚÒ ÙË
ÛÔÛÙÔ‡ ·fi ¤ÍÔ‰· ·fi º¶∞ Ô˘ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë °™∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î›ÓËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓË-
Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fi ¯·Ï·Úfi ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫Â- ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ ÌÈ· Ôχ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›-
¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ. Ê¿Ï·ÈÔ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ °ÂÓÂ- οı ¯ÚfiÓÔ ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ÙË ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì Ì ¿Ú· Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜
™›ÁÔ˘Ú·, ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Ô- ÒÓ ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ fiÚÔ˘˜ ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘
ÓÙfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ·fi Ï·¯Â›· Î·È Î·‡ÛÈÌ·. 630 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010 ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘- «ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‹Ú ۿÚη Î·È Ô- Ӥ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·˘-
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ
Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙÔ 2009 ÛÙ¿», ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô- Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fi¯È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ
΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈ- ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ °Â- ‚¤Ú‰Ô˜. «Ãı˜ ›¯·ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â- ›‰ÈÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ŒÏÏË-
Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó
˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì ‰È·- Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤-
Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¬ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. O ˘Ô˘Ú- ‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ¤- Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂÒ-
ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ Áfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¯ÂÈ ÈÛÙˆı› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-
¿ÏÏË fï˜, Ë ·fiÏ˘ÙË ·ÓÂ- Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ 580 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009». «∞˘Ù¿ Ù· Ô- ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· ¤-
Í·ÚÙËÛ›· ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘- Û¿ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÙÔ 2009», ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, «‰ÂÓ ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù ӤԘ Â›Ó·È ÔÛ¿ ÙÂÏÈο, Â›Ó·È ÔÛ¿ Ô˘ ı· ηٷٛıÂ- ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·Ïχ- ÊfiÚÔ˜, Ô‡Ù ӤԘ ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Δ·ÌÂ›Ô ÂÙËÛ›ˆ˜», Î·È Úfi- Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ».
fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â- ÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÚԂϤÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ
ÔÓÙ·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÂ- ÔÛfi 630 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·-
ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ «◊‰Ë ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È, fiˆ˜
ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÂ- ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ¤-
¯ÂÙ·È. Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘.
Ê¿Ï·ÈÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ηÈ
√ÈÎÔÓÔÌ›· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 63

∫fiÓÙÚ· Fitch - ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜


ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ŒÏÂÓ· §¿ÛηÚË Ó˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û fi,ÙÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÛÙȘ ∏¶∞ ηıÒ˜ Î·È Û fiϘ ۯ‰fiÓ
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏËڈ̤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·- Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‰ÂÓ ˘- ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ô ∫·-
Δ∏¡ ∞¡Δπ¢ƒ∞™∏ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ OÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ‚Ú‹Î·Ó ¯ı˜ ¤Ó·Ó ÓÂÈÔÏ‹Ù˜». Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ì›· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ú‡ıÌÈÛË Ó·‰¿˜, Ë π·ˆÓ›·, Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·-
ÚÔοÏÂÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ó¤Ô «Û‡ÌÌ·¯Ô» ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ÙÔ˘˜ Ì ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·, Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÂÁ·- Ó›·, Ë ¢·Ó›·, Ë ∂Ï‚ÂÙ›·, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›·,
Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ›·˜ §. ∫·ÙÛ¤- ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ», Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ë ™Ô˘Ë‰›·, Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë OÏÏ·Ó‰›·, Ë
¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÎÚÔ‡ÂÈ Î·- ÏË, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÂ- Ù˘ Fitch, ∫. ΔÔڤϷ, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ˆ˜ «Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, Ë °·ÏÏ›·, Ë ¶ÔÚ-
Ì·Ó¿ÎÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ- ıÓ‹ Ô›ÎÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch. ∏ Fitch «ÔÈ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· Â- fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙË- ÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë ΔÛ¯›·. «O˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë
ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂ- ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙfiÛÔ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ı- ÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒ Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ∂ÏÏ¿‰· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜
ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÌÈÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ fiÛÔ ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Î·È ‰ÂÓ ı›ÁÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙È- Ú·ÎÙÈΤ˜», ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈ-
OÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ú- ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ, ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÎÔÓÔÌ›·˜.
¡·˘ÙÈÏ›·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÎfiÓÙÚ· ·- ıÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÔÍÔ». Ô˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿- ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ È-
Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÌ·». ÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ
Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÌÂ Î·È Û ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÈ ··ÓÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·- ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
Ӥ˜ ·È¯Ì¤˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ·- ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Fitch, ÙÔ OÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô˘ Û˘- Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔ- Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰‹Ïˆ-
Â˙›Ù˜ ÂÁηÈÓ›·˙·Ó ¤Ó·Ó Ó¤Ô ‰›·˘ÏÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Óԉ‡ÙËÎ·Ó Î·È ·fi Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈ- ÓÔÌ›·˜, ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÔ›- ÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·- ÌÒÓ - ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿- Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ıÂ- Eurobank Î. ¡. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÛËÌÂÈ-
ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘- Â˙ÒÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ Â- Â˙˜ ·fi Merrill Lynch Î·È UBS, ÚÔ- ÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈ- ÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂ-
Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓ- ÈÛÊ¿ÏÂȘ ÂÓÒ «ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ Ó¤- οÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚ- ÏÒÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÓÙÔ- ˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÓ- ÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ °. ¶Âٷψً ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.


∂¤ÎÙ·ÛË
Ù˘ ¿ÚÛ˘
ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜
ƒÂ‡Ì· Ì ¤ÎÙˆÛË 15%
ı¤ÏÂÈ Ë Η αυστριακή Verbund σπάει το μονοπώλιο της ΔΕΗ
‰ÈÔ›ÎËÛË ΔËÓ fiÚÙ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ¯Ù˘¿ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Ú‡̷, ηıÒ˜ Ù· ÚÒÙ·
·Î¤Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏ ¤Î·Ó·Ó ‹‰Ë ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜
ÙÔ˘ OΔ∂ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
ª∂ ∞¶∂ƒ°π∞∫∂™ ÎÈÓËÙÔ- ƒ∂¶OƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÓÙÈο΢
ÔÈ‹ÛÂȘ ·ÂÈÏ› Ë OÌÔ-
ÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘
∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi ÙÔ̤·
ÚÒÙË ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Ú‡̷-
OΔ∂ (Oª∂-OΔ∂), ·ÓÙȉÚÒ-
ÓÙ·˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¶ ÙÔ˜ ÁÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÎÚ·ÙÈ-
΋ ÂÙ·ÈÚ›· ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜
TI EK¶Tø™EI™ ¶APEXEI H AY™TPIAKH VERBUND
‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÔ‡ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÓÈÌfiÙË-
Ù· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÏË-
Êı¤ÓÙ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2005.
Verbund Energa Hellas Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜
Ù· ‰Èο Ù˘ ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, Ù· ÔÔ›· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÂÎ-
ÙÒÛÂȘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 10% - 15% Û ۯ¤ÛË
10%
Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¢∂∏
15%
¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ·
Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ¢∂∏. ∞ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ˆ- ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ηٷӿψÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·fi 3.000
OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô- ÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î·È ¿ÏϘ ȉȈÙÈΤ˜ Â-
Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ 2.000 - 3.000 kwh/4ÌËÓÔ kwh Î·È ¿Óˆ/4ÌËÓÔ
ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·- ÙÔ̤·, Ì ÈÔ ‚¤‚·ÈË ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÙËÓ Elpedison
̤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Û‹ÌÂ- KAI ¶OY ™TOXEYEI H ETAIPEIA
Ú· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂- ■
ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
Ù˘ Oª∂-OΔ∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ-
Δ∞ ¶ƒO°ƒ∞ªª∞Δ∞ ™ÙÔ˘˜ 430.000 ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ¢∂∏ Ì ÌÂÁ¿ÏË
ηٷӿψÛË, ·fi 2.000 kwh Î·È ¿Óˆ/4ÌËÓÔ (5,3 ÂηÙ.
̤ӷ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ OΔ∂ Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù’ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘)
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·- ·Ú¯¿˜ Û ÂÚ›Ô˘ 430.000 ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜
Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ó¤·
Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·- ÂÏ¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ™ÙȘ 800.000 Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂÌÔÚÈΤ˜
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÎÚÂÔˆÏ›·, ÊÔ‡ÚÓÔÈ, ·ÚÙÔÔÈ›·, Ì›ÓÈ
Û›·˜ ˙‹ÙËÛÂ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË Û˘-
Ó·›ÓÂÛË Ù˘ OÌÔÛÔÓ‰›·˜
Ì¿ÚÎÂÙ, ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ›‰Ô˘˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
(ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙˆÓ ∂§¶∂ ηÈ
ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡
Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Edison).
Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜
™Â ÌÂÚ›‰ÈÔ 10% ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013
∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (η٤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ 3% ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Î·È ÌÂÛ·›· Ù¿ÛË, ÌÂ
·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ÌÂ- ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·fi 1.300 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·)
OΔ∂, ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘-
Á¿ÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË – 2.000 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ Î·È ¿-
Ó·ÙfiÙËÙ· χÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘
Óˆ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ – ηÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹-
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈ- ÎÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 430.000 ηٷӷψ٤˜ Ù˘ ¢∂∏, ÌÂÓ· Ú¿ÛÈÓ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‹ «green certificates». ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ··ÈÙ›-
ÛÌÔ‡ ÁÈ· «Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔ- ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 5,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Δ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ı· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fi- Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ ¿ÚÔ¯Ô, ÚԂϤÂ-
ÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜». ™Ùfi¯Ô˜ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 430.000 ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ú‹- Ù·È fiÙÈ: Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ·›ÙËÛË ÁÈ· ÚÔÌ‹-
Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙËÓ ÙÚÔ- ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜, Ë ¢∂∏ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ·- ¯ıË ·fi ∞¶∂ Î·È ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚȷ΋ ıÂÈ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·
ÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È Ó· ˘- ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜, ÂÔ- ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂). Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ ÌÈ· ʈÙÔÙ˘›·
¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰˘- ̤ӈ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉÈÒÙË Ó· ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘
Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ÙÔ ÏÂÈ- °È· ¯·ÌËϤ˜ ηٷӷÏÒÛÂȘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ·ÔÛÙ¤Ï-
OΔ∂ ΢ڛˆ˜ ÂΛ fiÔ˘ η- ÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. °È· ÂÏ¿Ù˜ Ì ηٷӿψÛË Î¿Ùˆ ÙˆÓ 2.000 ÏÂÈ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ¿ÚÔ¯Ô.
Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡Ô- kWh/4ÌËÓÔ – Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· – ÙÔ ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ë-
ÓÙ·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ªÂ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï «Ú¿ÛÈÓÔ» ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Verbund ‰ÂÓ ÚÔ- ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡: ¤Ó·Ó ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Úfi¯Ô˘ Ì ÙËÓ Â-
‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·ÔÚÚfi- ™·Ó ‰¤ÏÂ·Ú ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÛʤÚÂÙ·È Ì ¤ÎÙˆÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Â- Ó¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ Î·È ÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘
ÊËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¿Ï- ÂÏ·ÙÒÓ Ë ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ú›Ô˘ 4 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó· (16 ¢ÚÒ ÙÔ 4ÌËÓÔ) Û ÙË Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙË ¢∂∏ fiÔ˘ ı·
Ϙ ı¤ÛÂȘ. ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ù˘, ‰ÈfiÙÈ Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ- ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· Ù¤ÏË ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ
™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒ- «Green Home», fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÙÔ Û›- ¯Â› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›·. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ∂ƒΔ.
Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÈ, Ô ÂÏ¿Ù˘ Ù˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi, ÙÔ ÂÓ Ïfi- Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ-
ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎË- ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Ë Âȯ›- Áˆ ·Î¤ÙÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ÕÚ˘ ºÏÒÚÔ˜, ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÌÈÎÚÔ-
Û˘ ÙÔ˘ OΔ∂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ- ÚËÛË ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ fiÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٷӷÏÒ- ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û˘ÁÎÂ- ÌÂÛ·›Â˜ (Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·
ÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÛÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ Ù˘ ¿ÏÏË ÙfiÛË ı· ·Ú·¯ı› ·fi ÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏ °21, °22), fiˆ˜ ÎÚÂÔˆÏ›·, ·ÚÙÔÔÈ›·, ÊÔ‡Ú-
ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ – ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ˘‰ÚÔË- Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔÓ ÙÚfi- ÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÁÔÚ¿-
Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÚÚˆÙÈÎÒÓ ·- ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Ë Ô ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â- ˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ Ú‡̷, ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ-
‰ÂÈÒÓ. ÌËÙÚÈ΋, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Ù· ÏÂÁfi- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÙÒÛÂȘ ¤ˆ˜ 20%.
64 √ÈÎÔÓÔÌ›· / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

μÔ˘ÙÈ¿ ÛÙȘ
ˆÏ‹ÛÂȘ
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
ª·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó Î¤Ú‰Ë
™∂ ∫∞£√¢π∫∏ ÙÚԯȿ
‚Ú¤ıËÎÂ Í·Ó¿, ·fi ÙËÓ ·Ú-
¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë ·-
ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.
™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ·
ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜
∂ÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ - ∞ÓÙÈÚÔÛÒ-
ˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (™∂∞∞),
Πρώτες σε πωλήσεις στις ηλεκτρικές μικροσυσκευές
ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÔÈ Ù·-
ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡Ú- ™Â Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. Δ· ‚È‚Ï›· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·ÏÏ¿ ηÈ
ÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÚÔ˘- ÔÈ ÔÈÎȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ·Ú·Û΢‹˜ Ê·ÁËÙÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È
Û›·Û·Ó Ó¤· ο̄Ë, ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢ÒÓ.
Ô˘ ›¯·Ó fiÏÔ ÙÔ 2009 Â-
Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ª·Ú›· μ·ÛÈÏ›Ԣ
ÎÚ›Û˘.
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÚfiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂ-
∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Á›ÓÂÙ·È Ìfi‰·
ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ™∂∞∞, ÙÔÓ
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·
Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο
¶ ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÒÛË, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜
Î·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Û˘Û΢¤˜
ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¤‰·ÊÔ˜. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÒÛË
18%
Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹-
ú 20 ÂηÙ.
Ífi‰Â„·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ
15%
Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
100%
Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
26.585 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘ÙÔΛ- ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒ- ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔ- ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· Û˘Û΢¤˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ‚È‚Ï›·
ÓËÙ·, ¤Ó·ÓÙÈ 31.310 ·˘ÙÔ- ıËΠ¤Ú˘ÛÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 8%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·È-
Û˘Û΢¤˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ·Ú·Û΢‹˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ‚È‚Ï›· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜
ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ Ú›· GfK, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜
fiÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì˯·ÓÒÓ food preparation ·˘Í‹ıËΠηٿ 18% Î·È ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜
Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2004-
2007. ■ ¶ÔÏ˘Ì›ÍÂÚ Siemens ú175
Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈ- μO∏£∏™∂ ∏ TV ¶ÔÏ˘Ì›ÍÂÚ Kenwood ú210
Û·ÁˆÁ›˜, «Ù˘¯fiÓ Û‡ÁÎÚÈ- ¶ÔÏ˘Ì›ÍÂÚ Izzy ú179
ÛË ÙˆÓ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÿÚË Î·È ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÔÈ ¶ÔÏ˘Ì›ÍÂÚ Kenwood ú1.200
ÊÂÙÈÓÔ‡ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ŒÏÏËÓ˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ªϤÓÙÂÚ Philips ú67
(26.585) Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ π·- ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ªϤÓÙÂÚ Moulinex ú83
ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ªϤÓÙÂÚ Braun ú109
(20.247) ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ
Ï¿ıÔ˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·». ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ífi‰Â„·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· Ó· ÙȘ
∞ÚÙÔ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜ Izzy ú72
∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ, Û‡Ìʈӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ∞ÚÙÔ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜ Kenwood ú81
Ì ÙÔÓ ™∂∞∞, Ô ÊÂÙÈÓfi˜ π·- ¿ÏϘ ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢¤˜ – Ô˘ Î·È ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ∞ÚÙÔ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜ Morris ú99
ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ηٿ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ – ‚ϤÔ˘Ó ÔÚȷ΋ ¶ËÁ‹: ŒÚ¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜
Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹- ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ (0,1% Û ·Í›·).
ÙˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÂͤÏÈÍË ·˘- ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘- ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Âȯı› ÌÔ‰¿ÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú.
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. ŸÌˆ˜, Ù· Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â- Û΢ÒÓ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Ê·ÁËÙÔ‡ ∂ÈϤÔÓ, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fi-
·˘ÍË̤ӷ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔ- ÍÔÈΛˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì ÙËÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ- ÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›-
Ú›·˜ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ «È‰¤·» Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÙËÏÂÔ- ˜ ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔ- Û¯˘ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Ù¿Û˘. ΔÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ·ÔÙÂÏ› Â-
ÊfiÚÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·- ÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ Â- Ú¿˜, Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ Û ٤ÙÔȘ Û˘Û΢¤˜ ›- Ó·Û¯fiÏËÛË Ë ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ, ·ÏÏ¿
ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÓÂÚÁÂÈÒÓ ·fi ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹- Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂÁ¿Ï·. Î·È ˆÊÂÏ› ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.
ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ì·Ù· ÂȉÒÓ ÛÈÙÈÔ‡ Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË.
¤ÙÔ˜. ∂›Û˘, ηٿ ÙȘ ∂›Û˘, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ ÛÈÙÈÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·- ¢›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ 15% ¿Óˆ Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Á‡Û˘ Î·È Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÂȉÒÓ ÛÈÙÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ∂Í Ô˘ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ˆ-
«ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËλ ÙÔ ·ÁÔÚ·- ̤¯ÚÈ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó Ï‹ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚ›Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, fiÔ˘ Ë ·- ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÈ- Á‡Úˆ ÛÙÔ 15% fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ
90.000 ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·Ï·È- ÚÔ˘Û›· ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·ÁÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ı˘. ∞ÎfiÌ· ÎÚ¤˜ Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ·, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·Û΢·- ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Â›Ó·È
ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Âˆ- Î·È ·Ï˘Û›‰Â˜ Â›ÏˆÓ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¿- ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË Ó¤· ‚ÂÏ- ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ‚È‚Ï›· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜,
ÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÓÔÈÁÌ· Ó¤ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÁÓˆ- ÙȈ̤ӷ ÌÔÓ٤Ϸ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ. ŒÙÛÈ, Ù· ÔÔ›· ¤Ú˘ÛÈ Â›‰·Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È-
Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘. ÛÙÒÓ ÛÂÊ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. OÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÏÈ·- ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ìfi‰· Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, Î·È ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È.

∞¡∞∫Oπ¡ø™∏ ◗

¶§∂π™Δ∏ƒπ∞™ªOÀ ∞∫π¡∏Δø¡ - ª∏Ã∞¡∏ª∞Δø¡ - ∞Ω§ø¡ ∫∞π §Oπ¶ø¡
¶∂ƒπOÀ™π∞∫ø¡ ™ΔOπÃ∂πø¡ Δ∏™ Δ∂£∂π™∞™ ™∂ ∂π¢π∫∏ ∂∫∫∞£∞ƒπ™∏ ∞-
¡ø¡Àª∏™ ∂Δ∞πƒ∂π∞™ ª∂ Δ∏¡ ∂¶ø¡Àªπ∞ «∫∞¶¡OμπOª∏Ã∞¡π∞ ∫∂-
ƒ∞¡∏™ ∞μ∂∂».
ÃÔÚËÁÔ‡Û·Ó È·ÙÚÈο ›‰Ë Û Âı·Ì¤ÓÔ˘˜ 4,3 ÂηÙ.
Ã√ƒ∏°∏™∏ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÌÂ- ÁÎÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ Ô˘ ÎÔ- ñ ™˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·Ó Ê¿ÚÌ·-
™ÙȘ ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ (24) ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ·
Ù¤ÛÛÂÚȘ (04.00) ̤¯ÚÈ ¤ÓÙ (05.00) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÛÙÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ˆ˜ ÙfiÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ-
Ù¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ,
·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË Û˘ÓÙ·ÁÔ-
ÛÙ›˙Ô˘Ó 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜
ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.
η ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜
Ô˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ·-
¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ
·˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡È-
΋ٷ ·Ú. 12, ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Ù· ηو-
ÁÚ¿ÊËÛË ÛÂ Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· ·-
ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙˆÓ Î·-
OÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
°ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (O°∞)
ÚÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó, ÁÈ· ·ı‹ÛÂȘ ·fi
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤·Û¯·Ó Î·È Â›-
πÛ·Ó›·
Ù¤Úˆ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «∫∞¶¡OμπOª∏- ™Δ∞ 4,3 ∂∫∞Δ. ·Ó‹ÏıÂ
Ã∞¡π∞ ∫∂ƒ∞¡∏™ ∞μ∂∂» ∞: ∂ƒ°O™Δ∞™πO ¶∂πƒ∞π∞ (Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ ·Ú. 39). Ùfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ó·- Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ- ¯·Ó Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î-
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÈÎfi‰Ô, ¤ÎÙ·Û˘ ηχ„ÂȘ ÛÙÔ Û›ÚÈ·Ï – ÛÙÔÓ O°∞ Ô›ËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘- Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ
4.729,00 Ù.Ì., Ì ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 29.434 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ – ÙˆÓ ·ÓÂͤÏÂ- 2009 ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿Ï- ÓÙ·ÁÒÓ. ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
μ: ∂ƒ°O™Δ∞™πO ™Δ∏ £∂™∏ «°§Àº∞» ΔOÀ ¢∏ªOÀ ∞¡£∏¢ø¡O™ ÙÔ˘ 2009, Ì ÙËÓ
¡OªOÀ ∂ÀμOπ∞™. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Î›ÓËÙÔ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ô‰Ô‡ ∞- ÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·Ú·‚¿ÛÂ- ñ ™Â Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈ-
ˆÓ Û ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ÛÌ¤ÓˆÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó, ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ
ıËÓÒÓ - ÷ÏΛ‰·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Á‹Â‰Ô ¤ÎÙ·Û˘ 123.002,87 Ù.Ì.
Î·È ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 34.640,02 Ù.Ì. °: ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 7048/2009 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú¿- ÙÔ˘˜, Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÚ›Ù· Úfi- μ·Ï·ڛ‰ˆÓ ¡‹ÛˆÓ Ó·
ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ (ÙÌ‹Ì· Â-
∫π¡∏Δ∞ ¶∂ƒπOÀ™π∞∫∞ ™ΔOπÃ∂π∞ ¶∞ƒ∞°ø°π∫∏™ ªO¡∞¢∞™ Δ∏™ ∂- ÎÔ˘Û›·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜) Ô˘ ÂΉfiıËΠ¤ÂÈÙ· ·- ÓÔÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÂ Û˘- Ûˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ
Δ∞πƒ∂π∞™. ∞. ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ η- fi ·›ÙËÛË Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ Â- ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi
ÓÔ‡. ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌ· Ì˯·ÓÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ¤ÈÏ· Î·È ˆÓ˘Ì›· «°∞¡Δ∑OÀ§∞™ ∞Δ∂∂» ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓ ÙÔÓ O°∞.
Û·Ë, ÎÈÓËÙ¿ È·ÙÚ›Ԣ. ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ηÓ¿, Î.Ï. ¢: ™‹Ì·Ù·. O ÏÂÈÛÙË- ·Ó›Û¯˘Ú˜ ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ∂ª¶Oƒπ∫∏™
·ÁÓÔ›· ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜. ™‡Ì- ∂›Û˘, ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ- ·ÓÂÚÁ›·˜ (61,72%) ÛÂ
Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢O™ ∞.∂. (˘ÔηٿÛÙË- Û‡ÁÎÚÈÛË Ì fiϘ ÙȘ
ÚÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘’ ·Ú. 12505/2010 °’ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì· ∂Ú˘ıÚÔ‡) ·fi ÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ¤Î˘„ fiÙÈ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È¿ıÂÛ˘ È·-
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ∂ϤÓ˘ ∞ÚÁ›ÙÔ˘ - OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¶Â- 01204383413140 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: ·) Ë ˘’ ·-
ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤Ú- ÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ- ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘
Ú›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛÈ- ÚÈıÌ. 42335044-7 ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹, ÔÛÔ‡
¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ
‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¡ÔÌÈÎÒÓ (∞Ú. ʇÏÏ. 9188 Ù˘ 18.01.2010) Î·È ÛÙËÓ 184,54 ¢ÚÒ, ‚) Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 42335045-5 ÁÂȘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘
ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ «∫Oπ¡ø¡π∫∏» (∞Ú. ʇÏÏ. 12291 Ù˘ 14.01.2010).
ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹, ÔÛÔ‡ 189,50 ¢ÚÒ, Á) Ë
∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ¤‚Ë Û ÌË ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·
˘’ ·ÚÈıÌ. 42335046-3 ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹,
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ∂- ÔÛÔ‡ 333,20 ¢ÚÒ, ‰) Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘Ì‚Â‚ÏË- ÓfiÌÈ̘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ È·ÙÚÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ϤÓË ∞ÚÁ›ÙÔ˘ - OÈÎÔÓfiÌÔ˘ (∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ·Ú. 82), ÙËÏ. 210-4172.679 ‹ 42335047-1 ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹, ÔÛÔ‡
̤ӷ Ì ÙÔÓ O°∞ Ê·Ú̷Λ·. ÂȉÒÓ (Û˘Û΢¤˜ Ô͢ÁÔÓÔıÂ- ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È
ÛÙÔÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ, ª·ÛÛ·Ï›·˜ 18, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210- 4.006 ¢ÚÒ, Â) Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 42335048-0
ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹, ÔÛÔ‡ 713,53 ¢ÚÒ, ÛÙ) ∞fi ÙÔÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰ÂÈÁ- Ú·›·˜, Û¿ÎÔÈ ÎÔÏÔÛÙÔÌ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ
3607.431.
O ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹˜
Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 42335050-1 ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹,
Ì·ÙÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂ- Î.Ï.), ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ- 1/4 ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘
ÔÛÔ‡ 2.527,51 ¢ÚÒ Î·È ˙) Ë ˘’ ·ÚÈıÌ.
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ 42335053-6 ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹, ÔÛÔ‡
ÓÂÚÁ‹ıËÎÂ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ù· Ṳ̂ӈÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÔÈ- ¯ÒÚ·˜.
994,25 ¢ÚÒ.
·ÎfiÏÔ˘ı·: ÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ O°∞.
ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 65

∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ. ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ.
2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
H Û˘Ó‰ڛ·ÛË ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫O) ...........................................1,05 ...................-3,67..........1,09...........1,01 ...........2,00 ...........0,84.......6,78 ........3.000
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) ................................0,34...........................................................................0,80 ...........0,31.......6,64 ...............0
°ÂÓ. ¢Â›ÎÙ˘ 2.058,41 ∞°ƒOΔπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) .................................1,75 ....................0,57..........1,76...........1,70 ...........2,36 ...........0,98.....56,90 ....473.857
∞¡∂∫ (∫O) .........................................................0,55 ....................0,00..........0,57...........0,55 ...........1,11 ...........0,54 ....................97.314
Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)....................................0,44...........................................................................0,73 ...........0,40.......3,43 ...............0
Δ∏§∂ΔÀ¶O™ (∫O)..............................................3,81 ....................0,26..........4,00...........3,77 ...........5,80 ...........3,67.......3,40 ........1.943
∞¡∂∫ (¶O `90) ....................................................2,99...........................................................................3,96 ...........1,89 .............................0 ºπ¡Δ∂•¶OƒΔ (∫O) .............................................0,43...........................................................................0,76 ...........0,27 .............................0
∞¡∂∫ (¶O `96) ....................................................1,45 .......¶.........-3,33..........1,45...........1,45 ...........1,96 ...........1,35 ......................2.000 Ã∞´¢∂ª∂¡O™ (∫O).............................................0,84........A.........-6,67..........0,86...........0,84 ...........1,92 ...........0,84.......3,82 .............66
ÕÓÔ‰Ô˜ 0,73% μπOÃ∞§∫O (∫∞) ..................................................3,36 ...................-0,88..........3,43...........3,29 ...........5,49 ...........3,14 ..................100.584 Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. ÀπOπ (∫O) ..........................0,48...........................................................................0,63 ...........0,36 .............................0
μøμO™ ª¶∞ª¶∏™ (∫O)....................................4,40 ....................1,15..........4,64...........4,28 ...........6,40 ...........1,64 ..................289.653 A.S. COMPANY (∫O) ..........................................0,76 .......¶.........-1,30..........0,76...........0,74 ...........1,14 ...........0,60.......5,29 ...........510
°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫O).................................................5,22 .......¶ ..........0,00..........5,26...........5,13 ...........7,45 ...........2,96.....15,52 ....109.958 ALSINCO (KO) ....................................................0,80 .......¶ ..........0,00..........0,80...........0,80 ...........1,39 ...........0,74.....63,65 ...........106
T˙›ÚÔ˜ (ÂηÙ. ¢ÚÒ) 147 °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O)......................................0,69 ....................1,47..........0,70...........0,68 ...........1,40 ...........0,57 ..................409.843
¢∂∏ (∫O)..........................................................12,98 ...................-3,13........13,26.........12,97 .........16,99 .........11,64 ..................447.127
ATTICA BANK (∫O) .............................................1,50 ....................0,67..........1,60...........1,49 ...........2,51 ...........1,40.....20,58 ......18.247
AUDIOVISUAL (∫O) ............................................0,79 .......¶ ..........0,00..........0,79...........0,78 ...........2,32 ...........0,61.....14,86 ........2.417
¢O§ (∫O) ............................................................1,76 .......¶.........-1,12..........1,80...........1,73 ...........3,40 ...........1,72 ....................15.339 AUTOHELLAS (∫O) ............................................1,94 ....................6,01..........1,94...........1,88 ...........2,19 ...........1,04.......5,27 .............75
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...................................16,15 ....................2,87........16,20.........15,70 .........27,79 ...........8,27.......5,97 .2.366.293 ∞ÃO¡ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O)................................0,60........A.........-3,23..........0,64...........0,60 ...........1,41 ...........0,57 ....................18.500
∂§μ∞§ (∫∞).........................................................1,27........A.........-2,31..........1,34...........1,26 ...........2,16 ...........0,86 ......................7.465
[ ™√º√∫§∂√À™ ] ∂§§∞∫Δøƒ (∫O) .................................................4,50........A ..........0,00..........4,59...........4,44 ...........6,66 ...........3,78.......8,33 ......96.980
∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫O)..............................8,70 ...................-0,34..........8,73...........8,65 ...........8,93 ...........5,30 ..................136.941
BYTE COMPUTER (∫O)......................................0,76 ....................1,33..........0,76...........0,74 ...........1,39 ...........0,71.......5,14 ........1.400
CENTRIC ¶O§Àª∂™∞ (∫O)................................0,73 ...................-1,35..........0,74...........0,72 ...........1,57 ...........0,73.......3,72 ......58.159
CPI (∫O) ..............................................................0,33 ....................0,00..........0,33...........0,31 ...........0,48 ...........0,24.....17,38 ...........600
∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫O).....................7,70 ....................1,32..........7,75...........7,62 .........10,43 ...........3,83.......8,32 ....122.750 CYCLON ∂§§∞™ (∫O).........................................0,67 ....................0,00..........0,68...........0,65 ...........1,19 ...........0,49.......8,27 ........3.750

∫¤Ú‰Ë ÛÙÔ Ã.∞. ∂À∞£ (∫O) .........................................................4,15 ....................0,73..........4,22...........4,14 ...........7,62 ...........4,11.......9,96 ........5.051
∂À¢∞¶ (∫O) .......................................................5,90 .......¶ ..........2,43..........5,97...........5,70 ...........7,40 ...........5,10.....20,12 ........7.057
π∞™ø (∫O)............................................................3,25 .......¶.........-0,31..........3,35...........3,21 ...........5,15 ...........3,20.......8,04 ......10.672
π∞Δƒπ∫O ∞£∏¡ø¡ (∫O) .....................................1,26 ...................-1,56..........1,29...........1,25 ...........1,88 ...........1,13.......9,88 ......21.468
π¡Δƒ∞§OΔ (∫O) ..................................................3,42 ....................4,91..........3,42...........3,21 ...........5,40 ...........2,97.....10,84 ....926.463
DIONIC (∫O) .......................................................0,39 .......¶ ..........0,00..........0,40...........0,38 ...........0,89 ...........0,38.......8,53 ......13.412
EURODRIP (∫O) .................................................0,69 ...................-6,76..........0,73...........0,69 ...........0,96 ...........0,62.....20,18 ........1.591
EUROLINE AEEX (∫O)........................................1,18...........................................................................1,45 ...........0,90.............- ...............0
EUROMEDICA (KO)............................................4,39 ....................0,00..........4,39...........4,39 ...........6,36 ...........4,24 ......................1.100
∞ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ∫∞∂ (∫O).............................................................6,28 .......¶ ..........0,64..........6,29...........6,27 ...........7,46 ...........3,26.......7,59 ........3.520
F.G. EUROPE (∫O) .............................................1,15 ....................0,88..........1,15...........1,03 ...........1,82 ...........0,93.......3,98 ........4.280
FASHION BOX (∫O)............................................1,40........A ..........0,00..........1,45...........1,40 ...........2,06 ...........1,08.....10,95 ...........105
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ....................................4,45 ...................-1,11..........4,53...........4,42 ...........6,13 ...........1,60.......5,08 .1.593.089
¯ı˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ª∂Δ∫∞ (∫O)........................................................9,60 ....................3,90..........9,62...........9,24 .........11,02 ...........5,50.....12,04 ......45.034 FLEXOPACK (∫O)...............................................7,74 .......¶ ..........0,00..........7,74...........7,65 ...........8,16 ...........7,22.....28,58 ........2.860
INFO - QUEST (∫O) ............................................1,32 ....................3,94..........1,33...........1,27 ...........1,86 ...........1,03 ......................4.979
ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫O) .................................................0,92 ....................1,10..........0,93...........0,89 ...........2,28 ...........0,90.......3,87 ....151.493
∞ıËÓÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤- ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶O).................................................0,74 ....................0,00..........0,76...........0,73 ...........1,72 ...........0,74.......3,11 ......66.883 INFORM §À∫O™ ¶. (∫O).....................................1,28 .......¶ ..........3,23..........1,28...........1,24 ...........2,12 ...........1,23.......4,73 ...........205
INTERINVEST AEEX (KO)...................................0,81 .......¶ ..........0,00..........0,81...........0,79 ...........1,37 ...........0,70.............- ........1.149
ªOΔOƒ O´§ (∫O) ..............................................10,05 ...................-1,18........10,17...........9,93 .........12,76 ...........6,94.....14,20 ....111.018
ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.058,41 ÌÔÓ¿‰Â˜ ªÀΔπ§∏¡∞πO™ (∫O)............................................4,42 ....................0,23..........4,51...........4,35 ...........6,82 ...........3,26.....26,19 ....128.228 INTRAKAT (KO)...................................................0,61 ...................-1,61..........0,62...........0,60 ...........1,11 ...........0,38.....92,72 ......35.697
O§£ (∫O)..........................................................13,71.........................................................................17,23 ...........9,00.....26,06 ...............0 KLEEMAN HELLAS (KO) ....................................1,89 ...................-2,07..........1,89...........1,88 ...........2,89 ...........1,48.......4,34 ........2.100
ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔ- O§¶ (∫O) ..........................................................13,50 ...................-0,22........13,50.........13,32 .........18,46 ...........9,32.....60,34 ...........908 LAVIPHARM (∫O)................................................0,89 ...................-1,11..........0,92...........0,87 ...........1,67 ...........0,73 ....................69.491
O¶∞¶ (∫O) .......................................................15,35 ...................-1,85........15,55.........15,24 .........24,10 .........14,21.......6,72 .1.048.206 LOGISMOS (∫O).................................................0,43...........................................................................0,84 ...........0,36.....22,28 ...............0
ÛÙfi 0,73%, ÂÓÒ Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘- OΔ∂ (∫O)............................................................9,99 ....................0,10..........9,99...........9,83 .........12,71 ...........9,84.......8,14 ....672.320 MEDICON ∂§§∞™ (∫O).......................................3,24...........................................................................4,15 ...........2,20.....10,14 ...............0
¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..................................6,35 ....................1,44..........6,41...........6,22 .........13,30 ...........3,23.......6,66 .1.590.349 MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(∂§¶).........4,74 ....................5,10..........4,74...........4,73 ...........4,80 ...........3,52.....31,60 .............50
Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 147 ÂηÙ. ¶§∞π™πO COMPUTERS (∫O) *............................5,10 .......¶ ..........0,20..........5,11...........5,02 ...........5,58 ...........4,48.....23,80 ...........498 MEVACO (∫O) ....................................................0,92 ....................1,10..........0,93...........0,88 ...........1,58 ...........0,91.......5,59 ...........905
™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫O) ...........................................4,00 ....................0,00..........4,03...........3,89 ...........5,43 ...........2,45.......6,04 ......61.745 MIG REAL ESTATE ∞∂∂∞¶ (∫O) ........................4,00........A.........-0,25..........4,06...........4,00 ...........4,71 ...........4,00.....14,90 ...........300
¢ÚÒ. ™π¢∂¡Oƒ (∫O) ....................................................3,60 .......¶ ..........2,56..........3,60...........3,43 ...........6,58 ...........2,62.....11,83 ......42.906 MLS ¶§∏ƒOºOƒπ∫∏ (∫O) .................................2,15 ....................0,00..........2,15...........2,11 ...........2,37 ...........0,94.....15,02 ......15.680
™ø§/°∂π∞ ∫Oƒπ¡£OY (∫O) ................................1,19 .......¶ ..........1,71..........1,19...........1,16 ...........2,37 ...........0,82.....16,68 ......34.362 NEXANS ∂§§∞™ (∫O) .........................................2,30........A.........-1,71..........2,30...........2,30 ...........4,14 ...........2,30.......5,95 ...........250
O ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ Δ∞ÃÀ¢ƒOªπ∫O Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπO (∫O)..................4,37 ....................0,46..........4,46...........4,31 ...........5,78 ...........2,81 ..................352.491 NUTRIART (∫O) ..................................................0,40 .......¶ ..........0,00..........0,40...........0,38 ...........0,94 ...........0,36 ......................4.810
Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫O) .................................5,78 ...................-1,37..........5,85...........5,70 ...........6,92 ...........3,82.....26,32 ......28.746 PASAL (∫O) ........................................................1,00........A ..........0,00..........1,03...........0,99 ...........2,61 ...........0,99.......0,75 ........4.544
ÛÙȘ 1.038,95 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ- ΔπΔ∞¡ (∫O)........................................................20,00 ....................0,50........20,21.........19,81 .........26,19 .........12,14.......7,90 ....116.312 PROFILE (∫O).....................................................0,87 ....................0,00..........0,88...........0,83 ...........1,08 ...........0,70.......8,54 ........2.950
ΔπΔ∞¡ (¶O) .......................................................13,39 ....................1,13........13,39.........13,19 .........18,50 ...........9,30.......5,29 ........1.167 PROTON BANK (∫O) ..........................................1,50 ...................-1,32..........1,53...........1,49 ...........2,12 ...........0,46 ..................168.517
‰Ô ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 0,78%, ÂÓÒ Ô À°∂π∞ (∫O)..........................................................1,51 .......¶ ..........3,42..........1,51...........1,45 ...........2,50 ...........1,43.......9,46 ......51.247 REDS (∫O) ..........................................................1,18 ....................0,00..........1,19...........1,17 ...........2,00 ...........1,17 ......................7.300
Ã∞§∫Oƒ (∫∞) ......................................................1,15 ...................-2,54..........1,18...........1,15 ...........1,98 ...........0,68 ......................7.298 RIDENCO (∫O) ...................................................0,31 .......¶ ..........0,00..........0,31...........0,29 ...........0,64 ...........0,29 .........................420
‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ AEGEAN AIRLINES (∫O) ....................................3,86 .......¶ ..........2,66..........3,95...........3,68 ...........4,77 ...........2,52.......9,36 ......37.595 RILKEN (KO) .......................................................3,30 ....................4,76..........3,30...........3,15 ...........4,75 ...........2,85.....34,80 ...........820
ALAPIS (∫O)........................................................0,50 .......¶ ..........0,00..........0,50...........0,49 ...........0,91 ...........0,41.....10,8710.933.779 SATO AE (∫O).....................................................0,38 .......¶ ..........2,70..........0,38...........0,36 ...........0,79 ...........0,37 ....................12.175
ÛÙȘ 2.424,51 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ- ALPHA μ∞¡∫ (∫O)..............................................7,14 ....................2,15..........7,33...........6,86 .........12,92 ...........3,37.......6,22 .1.575.616 SCIENS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) ............................0,68 .......¶ ..........1,49..........0,70...........0,67 ...........0,78 ...........0,33 ....................20.793
COCA - COLA (∫O) ...........................................17,20........A ..........2,99........17,30.........16,90 .........17,20 ...........8,01.....30,27 ....424.846 SPACE HELLAS (∫O) .........................................0,44 .......¶ ..........0,00..........0,44...........0,40 ...........0,80 ...........0,44.......6,74 ........1.660
‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,74%. O ‰Â›- EUROBANK EFG (∫O)........................................6,60 ....................2,01..........6,65...........6,35 .........12,61 ...........3,53.......5,49 .1.491.885 TRASTOR ∞∂∂∞¶ (∫O) *....................................1,24 ....................1,64..........1,24...........1,20 ...........1,72 ...........1,15.....16,92 ........1.664
EUROBANK PROPERTIES (∫O) * ......................7,38 ...................-0,40..........7,47...........7,35 ...........8,64 ...........5,80.....11,34 ......20.817 VELL GROUP (∫O)..............................................0,62 ..................24,00..........0,65...........0,54 ...........0,64 ...........0,16 ....................45.600
ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 FOLLI - FOLLIE (KO) .........................................12,93 ...................-0,39........13,40.........12,93 .........17,00 ...........4,68.......5,50 ......19.508 YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ (∫∞) ..........................0,43........A.........-4,44..........0,46...........0,43 ...........0,87 ...........0,43 .........................571
FORTHNET (∫O).................................................1,11 ....................0,00..........1,12...........1,09 ...........2,17 ...........0,66 ....................61.987
¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 387,45 ÌÔÓ¿‰Â˜ FOURLIS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) ..........................8,65........A.........-1,93..........8,90...........8,65 .........12,15 ...........4,76.......8,01 ......42.248 ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ Ã∞ª∏§∏™ ¢π∞™¶Oƒ∞™ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡
FRIGOGLASS (KO).............................................7,04 ....................0,57..........7,10...........7,00 ...........9,21 ...........2,83.....14,50 ......21.955
Ì ÔÚȷ΋ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi INTRACOM HOLDINGS (∫O) .............................1,05........A ..........0,00..........1,09...........1,04 ...........2,01 ...........0,54 ..................239.381 ∞£∏¡∞ (∫O) .......................................................0,45...........................................................................1,19 ...........0,35 .............................0
J. & P. - ∞μ∞• (∫O) .............................................2,02 ....................4,12..........2,02...........1,95 ...........4,03 ...........1,64.......7,45 ......68.062 ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫O)............................................2,89 ....................0,35..........2,89...........2,88 ...........4,51 ...........2,58 .........................107
0,02%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 JUMBO (∫O) .......................................................7,80 ....................2,63..........7,85...........7,59 ...........9,50 ...........4,40.......9,88 ....267.329 μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) .....................................0,75........A ..........0,00..........0,76...........0,73 ...........1,85 ...........0,74.......1,04 ........5.601
LAMDA DEVELOPMENT(∫O).............................6,61 ...................-2,36..........6,78...........6,53 ...........8,36 ...........4,16.......4,78 ........8.161 μ∞™π§O¶OÀ§O™ ∞μ (∫O) ................................37,90.........................................................................38,20 .........21,92.....14,76 ...............0
¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.351,93 ÌÔÓ¿‰Â˜ MARFIN INVESTMENT GROUP (∫O) .................2,06 ...................-2,83..........2,13...........2,05 ...........3,62 ...........1,65.....14,53 .2.160.668 μπOΔ∂ƒ (∫O).......................................................0,26 ....................0,00..........0,27...........0,25 ...........0,48 ...........0,23.....38,30 ....110.874
MARFIN POPULAR BANK (KO) ..........................2,09 ...................-0,95..........2,14...........2,08 ...........3,41 ...........1,15.......4,32 .1.830.887 °∂∫∂ (∫∞) ...........................................................7,50........A.........-1,96..........7,50...........7,50 ...........8,99 ...........6,06.......9,25 .............70
Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,76%. O S & B OƒÀ∫Δ∞ (∫O) ...........................................4,53........A ..........0,00..........4,53...........4,48 ...........6,22 ...........4,23.......9,51 ........5.110 ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫O) .............................0,17 ....................0,00..........0,17...........0,17 ...........0,59 ...........0,16 .........................650
SPRIDER STORES (∫O) .....................................0,88........A.........-4,35..........0,93...........0,88 ...........2,04 ...........0,88.......5,16 ......47.495 ∂π∫O¡∞ - ∏ÃO™ (∫O)..........................................0,18 .......¶.........-5,26..........0,18...........0,18 ...........0,29 ...........0,11.......4,10 ........5.330
‰Â›ÎÙ˘ FTSE/Athex ∂∫¢O™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ (∫O) ................................0,47 ....................2,17..........0,48...........0,46 ...........1,00 ...........0,34 ......................4.300
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ªOπμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ ∂ª¶Oƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ...............................3,84 ...................-4,24..........4,01...........3,79 ...........7,13 ...........3,76 ....................28.186
International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ ALPHA ETF FTSE Athex 20...............................10,45 ....................0,19........10,45.........10,33 .........15,59 ...........7,14.............- ...........555 ∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫O).............................12,40.........................................................................17,45 ...........7,42 .............................0
∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶O) ............................10,89.........................................................................13,26 ...........5,28 .............................0
2.753,40 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞. ..............20,87 ....................0,43........20,87.........20,87 .........29,22 .........19,98.............- ...............2
∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫O) .........................................5,30 .......¶ ..........0,00..........5,30...........5,27 ...........6,95 ...........4,99.......6,28 ...........453
0,76%. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›- ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ πO¡π∫∏ •∂¡O¢OÃ∂π∞∫∏ (∫O).........................13,75........A ..........0,36........13,75.........13,75 .........17,38 .........13,64.....22,46 .............80
∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ...................................................63,00 .......¶ ..........1,20........63,00.........63,00 .........69,50 .........43,00.......6,18 .............25
∞πO§π∫∏ ∞∂∂à (∫O)............................................1,75...........................................................................2,02 ...........1,38.............- ...............0
ÎÙ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤- ∞∫ƒπΔ∞™ (∫O) .....................................................0,66 ...................-4,35..........0,68...........0,66 ...........0,99 ...........0,60.....18,62 ...........134
∫∂∫ƒOæ (∫O).....................................................3,55...........................................................................7,11 ...........3,38 .............................0
§∞ªæ∞ (∫O).....................................................20,09.........................................................................22,00 .........18,42.....39,98 ...............0
∞§∫O ∂§§∞™ (∫O) ..............................................0,40 .......¶.........-2,44..........0,40...........0,39 ...........0,71 ...........0,39.......8,42 ........2.846
ÁÚ·„·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∞§OÀªÀ§ (∫O)...................................................0,98 .......¶.........-2,00..........0,98...........0,97 ...........1,53 ...........0,89.......4,57 ........1.110
ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫O).................................3,23 ...................-1,52..........3,24...........3,22 ...........4,58 ...........2,82.....69,24 ...........447
ªOçO™ (∫O) ....................................................0,17 .......¶ ..........0,00..........0,18...........0,16 ...........0,35 ...........0,12.......3,29 ......15.429
∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ (∫O) ............................................1,24 ....................4,20..........1,24...........1,17 ...........1,79 ...........1,10.....45,14 ........1.300
Ì 2,74% Î·È ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Ì ALPHA TRUST ∞¡¢ƒOª∂¢∞ ∞∂∂à (∫O) *........1,31........A ..........0,00..........1,38...........1,31 ...........1,61 ...........1,08.............- ........1.185
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (∫∞) ..............................0,19 .......¶ ..........0,00..........0,20...........0,18 ...........0,39 ...........0,16 ....................11.900
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (¶∞) ..............................0,31...........................................................................0,35 ...........0,30 .............................0
ASPIS BANK (∫O) ...............................................0,79 ...................-2,47..........0,82...........0,78 ...........1,58 ...........0,62 ....................63.412
1,67%. ™˘ÓÔÏÈο, 91 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈ- ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (∫O) .....................................1,34 ....................1,52..........1,35...........1,26 ...........1,90 ...........0,97 ......................2.839
¡π∫∞™ (∫O) .........................................................1,48 ....................9,63..........1,48...........1,48 ...........2,21 ...........0,92 .........................150
™∞¡ÀO ∂§§∞™ (∫O)............................................0,24 .......¶ ..........4,35..........0,24...........0,23 ...........0,49 ...........0,18 ......................1.003
∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O)...................................................0,62 .......¶ ..........0,00..........0,62...........0,61 ...........1,71 ...........0,58 .........................310
Ó‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 83 ÙˆÙÈο ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫O)...................................................0,31 .......¶ ..........0,00..........0,31...........0,29 ...........0,68 ...........0,24 ..................136.321 Δ∂°O¶OÀ§O™ Ã.∫. (∫O) ....................................0,84........A ..........0,00..........0,84...........0,84 ...........0,87 ...........0,40.......2,41 ........1.436
ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫O)...................................................0,29...........................................................................0,69 ...........0,18 .............................0
∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) ...................................1,57 ....................5,37..........1,63...........1,35 ...........2,42 ...........0,91.....19,30 ........1.013
Î·È 60 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫O) .................................................0,83...........................................................................0,89 ...........0,48 .............................0 Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡OÀ (∫O) ........................................0,27........A.........-3,57..........0,28...........0,27 ...........0,66 ...........0,25 ....................75.820
μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫O) .................0,54........A.........-1,82..........0,54...........0,53 ...........0,93 ...........0,54.......2,49 ........1.100 ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) ...........................6,85...........................................................................7,95 ...........6,57.....16,02 ...............0
μ∞ƒ¢∞™ (∫O)......................................................0,62 ....................0,00..........0,62...........0,62 ...........0,91 ...........0,59.......6,04 .............11 ATTICA ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) ............................1,65 .......¶.........-0,60..........1,65...........1,64 ...........2,90 ...........1,64.......9,47 ........3.435
[ ¢∂π∫Δ∂™ Δπªø¡ ] μπO∫∞ƒ¶∂Δ (∫O)................................................0,79 .......¶ ..........1,28..........0,79...........0,79 ...........1,25 ...........0,74.....25,60 ...........100
μπ™ (∫O) ..............................................................1,14 ...................-5,00..........1,19...........1,12 ...........1,95 ...........0,97.......7,37 ........1.600
CROWN HELLAS CAN (∫O) ...............................8,54 ....................0,12..........8,70...........8,53 ...........9,00 ...........7,77.....11,14 ...........100
ELBISCO ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫∞)...........................0,79...........................................................................1,10 ...........0,43 .............................0
μO°π∞Δ∑O°§OÀ SYSTEMS (∫O) .......................1,58 ....................3,95..........1,58...........1,58 ...........2,62 ...........1,49.......3,51 ...............2 ELMEC SPORT (∫O)...........................................1,09...........................................................................2,29 ...........1,09.......6,94 ...............0
°∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ Ã.∞. 2.058,41 0,73 °∞§∞•π¢π (∫O) ....................................................0,42 ....................2,44..........0,42...........0,42 ...........0,69 ...........0,38.....11,58 .............10 INFORMER (∫O) .................................................0,48...........................................................................0,88 ...........0,36.......1,23 ...............0
°∂¡π∫∏ ∂ª¶OƒπOÀ (∫O) ...................................0,36 .......¶ ..........2,86..........0,36...........0,35 ...........0,61 ...........0,34.......3,92 ......26.580 INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫O)................................0,39 .......¶ ..........0,00..........0,39...........0,39 ...........0,68 ...........0,23.......6,99 ......11.000
FTSE/Ã.∞. 20 1.038,95 0,78 °πOÀƒOª¶ƒO∫∂ƒ™ (∫O)...................................1,48 ....................4,96..........1,48...........1,48 ...........1,65 ...........0,39 .............................2 MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O)......................1,61........A ..........0,63..........1,61...........1,61 ...........5,04 ...........1,20.....12,04 ...........867
FTSE/Ã.∞. LIQUID MID 2.135,03 0,77 ¢∞πO™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫O) .......................................6,70 ....................1,36..........6,70...........6,61 ...........7,70 ...........4,58 .........................300 OLYMPIC CATERING (∫O) .................................1,38...........................................................................2,36 ...........1,38.......3,11 ...............0
¢π∞™ ∞∂∂à (∫O) ..................................................0,61 ....................0,00..........0,61...........0,60 ...........0,79 ...........0,40.............- ......19.980 PAPERPACK Δ™OÀ∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫O)...................0,26 .......¶ ..........8,33..........0,26...........0,26 ...........0,42 ...........0,13 ...........................30
¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ ª∂™∞π∞™ - ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º. 4.853,25 0,10 ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫O) ..........................................1,46 ...................-4,58..........1,47...........1,42 ...........1,90 ...........0,59.....13,26 ......59.406 PC SYSTEMS (∫O) .............................................0,26...........................................................................0,46 ...........0,21.....12,92 ...............0
¢∂π∫Δ∏™ ∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏™ ∞°Oƒ∞™ Ã.∞. 4.382,73 0,34 ¢Oªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫O).......................................1,21 .......¶ ..........0,00..........1,21...........1,20 ...........1,78 ...........0,43 .........................250 QUALITY & RELIABILITY (∫O) ............................0,24...........................................................................0,39 ...........0,20 .............................0
¢OÀƒO™ (∫O) .....................................................1,30...........................................................................1,49 ...........0,57 .............................0 SPIDER - ¶∂Δ™πO™ ¡.& ÀπOπ (KO) ......................0,26........A ..........0,00..........0,26...........0,26 ...........0,48 ...........0,19 ......................1.350
FTSE/Ã.∞.-Ã.∞.∫. Δƒ∞¶∂∑π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ 1.736,83 1,58 ¢ƒOª∂∞™ (∫O) ..................................................0,52 .......¶ ..........0,00..........0,53...........0,51 ...........0,96 ...........0,30 ......................5.700 UNIBIOS (∫O) .....................................................0,17........A.........-5,56..........0,17...........0,17 ...........0,35 ...........0,16 ......................2.600
∂μƒOº∞ƒª∞ (∫O) .............................................0,68 .......¶ ..........4,62..........0,68...........0,63 ...........1,33 ...........0,61 ......................3.750 VIVARTIA (∫O) ..................................................20,20 .......¶.........-0,88........20,20.........20,20 .........24,79 .........19,45 ......................1.210
FTSE/Ã.∞. MID 40 2.424,51 0,74 ∂π¢∏™∂Oºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫O) ..........................0,64........A.........-4,48..........0,68...........0,64 ...........0,97 ...........0,63.......5,22 ........7.850 VIVERE (∫O) .......................................................0,53 ....................0,00..........0,53...........0,53 ...........1,24 ...........0,51.....33,60 ...........400
FTSE/Ã.∞. SMALLCAP 80 387,45 -0,02 ∂∫Δ∂ƒ (∫O) ........................................................0,80...........................................................................1,11 ...........0,54.......6,55 ...............0
FTSE/Ã.∞. 140 2.351,93 0,76
∂§. μπOª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞)...................................0,99........A.........-1,98..........1,04...........0,99 ...........1,73 ...........0,97 ......................9.640 À¶O ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏
∂§∞™ΔƒO¡ (∫O).................................................0,50........A ..........0,00..........0,51...........0,50 ...........0,97 ...........0,50.......7,66 ......23.350
∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫O) ...................................0,94 ....................3,30..........0,94...........0,91 ...........1,67 ...........0,83.......5,93 .............45 ∞∂°∂∫ (∫O) ........................................................1,11 ...................-1,77..........1,14...........1,08 ...........4,07 ...........1,04 ....................15.401
FTSE/Ã.∞. INTERNATIONAL 2.753,40 0,76 ∂§°∂∫∞ (∫O) ......................................................0,67........A.........-5,63..........0,70...........0,67 ...........1,34 ...........0,55.......3,32 ........5.630 μ∞ƒμ∞ƒ∂™O™ (∫∞).............................................0,18...........................................................................0,34 ...........0,13 .............................0
¢∂π∫Δ∏™ ™À¡O§. ∞¶O¢. °∂¡. ¢∂π∫Δ∏ Ã.∞. 2.709,09 0,73 ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂Oƒ∞™∏ (∫O) ..........................1,71 .......¶.........-1,72..........1,91...........1,58 ...........3,21 ...........1,71.......7,05 ........1.487 ∂§μπ∂ª∂∫ (∫O)..................................................3,70...........................................................................4,00 ...........2,00 .............................0
∂§π¡Oπ§ (∫O)......................................................2,17 ...................-1,36..........2,20...........2,08 ...........3,19 ...........2,13.....33,09 ........2.893 ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫O).................................0,11........A ..........0,00..........0,12...........0,11 ...........0,32 ...........0,10 ....................33.750
FTSE/Ã.∞. Δƒ∞¶∂∑∂™ 2.332,07 1,67 ∂§§∞¢O™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ................................44,80 ....................2,99........44,90.........43,10 .........59,16 .........35,06.......3,16 ........4.608 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (∫O)...............................0,10...........................................................................0,17 ...........0,08 .............................0
FTSE/Ã.∞. ∞™º∞§∂π∂™ 1.539,40 1,67 ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫O) ..................................1,23 .......¶ ..........2,50..........1,23...........1,15 ...........2,34 ...........1,15 ......................1.850 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (¶O) ..............................0,14...........................................................................0,17 ...........0,10 .............................0
∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡ΔOÀƒ°π∞ (∫O) ........................0,37 .......¶.........-2,63..........0,37...........0,36 ...........0,61 ...........0,33 ......................1.400 ∂Àƒø™Àªª∂ΔOÃ∂™ (∫O)..................................0,15........A ..........0,00..........0,15...........0,14 ...........0,36 ...........0,14 ......................1.014
FTSE/X.A. ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπOÀ™π∞™ 4.044,80 -0,28 ∂§ΔO¡ (KO)........................................................0,61 .......¶ ..........1,67..........0,61...........0,59 ...........0,74 ...........0,42.......6,62 ........1.213 ∑∏¡ø¡ (∫O).......................................................1,28 ...................-2,29..........1,29...........1,21 ...........1,52 ...........0,69 ......................3.460
FTSE/Ã.∞. Ã∏ª/∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ 4.002,04 -1,80 ∂§Δƒ∞∫ (∫O) ......................................................2,79 .......¶ ..........2,57..........2,79...........2,79 ...........3,21 ...........1,94.......5,14 ...........200 π¶¶OΔOÀƒ (∫∞)..................................................0,25...........................................................................0,50 ...........0,25 .............................0
∂§ºπ∫O (∫O) ......................................................1,07........A ..........0,94..........1,13...........0,99 ...........1,85 ...........0,36 ......................4.258 ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ (∫O)................................0,67...........................................................................0,86 ...........0,51 .............................0
FTSE/Ã.∞. μπOª∏Ã. ¶ƒO´O¡Δ∞ - À¶∏ƒ. 3.095,31 0,67 ∂¶π§∂∫ΔO™ (∫O) ................................................0,37 .......¶.........-2,63..........0,38...........0,36 ...........0,56 ...........0,30 ......................8.884 ∫§ø¡∞Δ∂• (∫O) ................................................0,08........A ..........0,00..........0,09...........0,08 ...........0,21 ...........0,07 ......................5.306
FTSE/Ã.∞. ∂ª¶OƒπO 2.876,97 -1,22 ∂Δ∂ª (∫∞) ..........................................................0,61 .......¶ ..........1,67..........0,61...........0,60 ...........1,12 ...........0,56 .........................400 ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O)................................................0,08........A.......-11,11..........0,08...........0,08 ...........0,22 ...........0,08 ......................5.000
∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫O) ....................................0,55........A ..........1,85..........0,57...........0,54 ...........1,04 ...........0,49 ......................2.796 ∫OÀª¶∞™ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) .......................0,31 ....................0,00..........0,33...........0,31 ...........0,72 ...........0,23 ......................6.000
FTSE/Ã.∞. ¶ƒO™ø¶. - Oπ∫π∞∫∞ ¶ƒO´O¡Δ∞ 3.615,56 1,00 ∂Àƒø™ÀªμOÀ§Oπ (∫O) .....................................3,39 .......¶ ..........1,80..........3,40...........3,31 ...........3,39 ...........1,48.....16,03 ......50.901 ª∞´§§∏™ ª.π.(∫O) ..............................................0,24........A.........-4,00..........0,24...........0,23 ...........0,46 ...........0,19 ....................51.029
∑∞ª¶∞ (∫∞)......................................................11,55 ....................0,00........11,55.........11,55 .........14,46 ...........7,06.....18,12 .............68 ¶∂ƒ™∂À™ (∫O)....................................................0,75...........................................................................0,99 ...........0,29 .............................0
FTSE/Ã.∞. ΔƒOºπª∞ - ¶OΔ∞ 6.200,85 2,74 ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫O)..........................2,14 ...................-1,83..........2,18...........2,12 ...........3,26 ...........2,10 .........................400 ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫O) ..............................................0,41 ....................5,13..........0,46...........0,39 ...........0,55 ...........0,16 ....................29.765
FTSE/Ã.∞. ¶ƒøΔ∂™ Y§∂™ 2.492,96 0,33 π∫Δπ¡O™ ∂§§∞™ (∫O)..........................................0,70 ...................-1,41..........0,72...........0,68 ...........0,89 ...........0,40.....14,60 ......17.012 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (∫O).............................................0,48...........................................................................1,07 ...........0,26 .............................0
π§À¢∞ (∫O)..........................................................0,93 .......¶ ..........5,68..........0,93...........0,85 ...........1,05 ...........0,65.....16,49 ....110.011 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (¶O) ............................................0,54...........................................................................1,54 ...........0,54 .............................0
FTSE/Ã.∞. ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ - À§π∫∞ 3.138,25 0,35 πª¶∂ƒπO-∞ƒ°ø °∫ƒOÀ¶ (∫O) ...........................0,50 ...................-1,96..........0,51...........0,49 ...........1,16 ...........0,50.....24,32 ......34.129 ¶ƒOO¢∂ÀΔπ∫∏ (∫O) ..........................................0,17........A.........-5,56..........0,17...........0,17 ...........0,43 ...........0,12 ......................3.000
FTSE/Ã.∞. ¶∂Δƒ∂§∞πO - ∞∂ƒπO 3.252,57 -0,60 π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫O)...................................................0,81 ....................1,25..........0,83...........0,75 ...........1,35 ...........0,67.....17,74 ........8.303 Δ∂áπ∫∏ O§Àª¶π∞∫∏ (∫O)...............................0,42 .......¶ ..........2,44..........0,42...........0,41 ...........0,63 ...........0,16.......0,19 ......25.952
∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫O)............................................4,92........A.........-2,38..........4,92...........4,92 ...........5,90 ...........4,02 .........................640 Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫O) .................................................0,13 .......¶ ..........0,00..........0,13...........0,13 ...........0,30 ...........0,10 ......................5.020
FTSE/Ã.∞. Ã∏ªπ∫∞ 7.447,19 -0,08 ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫O) ...............................................1,46 .......¶ ..........0,00..........1,46...........1,46 ...........2,00 ...........1,21.......6,14 .............70 ∞Δ∂ƒªø¡ (∫O) ..................................................0,15...........................................................................0,33 ...........0,09 .............................0
FTSE/Ã.∞. ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ 2.919,68 -0,33 ∫∞ƒ∞ªO§∂°∫O™ (∫O).......................................0,79...........................................................................1,34 ...........0,72.......9,84 ...............0 ALTEC (∫O) ........................................................0,17 .......¶ ..........6,25..........0,18...........0,17 ...........0,28 ...........0,11 ....................80.200
∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫O)....................................................1,20 ....................0,84..........1,24...........1,13 ...........1,79 ...........0,78.....16,39 ........2.359 COMPUCON (∫O) ..............................................0,10 .......¶ ........11,11..........0,10...........0,10 ...........0,25 ...........0,08 ......................2.000
FTSE/Ã.∞. Δ∞•π¢π∞ - ∞¡∞æÀÃ∏ 2.750,87 -1,10 ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) .........................................0,38 ...................-2,56..........0,39...........0,37 ...........0,86 ...........0,35 ..................106.391 HELLAS ONLINE (∫O) ........................................1,20 ....................8,11..........1,20...........1,20 ...........2,39 ...........1,02 ......................1.400
∫∂¶∂¡OÀ ªÀ§Oπ (∫O) ......................................1,00...........................................................................1,50 ...........0,66.....13,55 ...............0
FTSE/Ã.∞. Δ∂áO§O°π∞ 1.139,68 0,65 ∫§OÀ∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫O)...............................2,05........A.........-6,39..........2,13...........2,05 ...........3,29 ...........1,19.....10,62 ........5.647 PLIAS (∫∞) ..........................................................0,11...........................................................................0,24 ...........0,09 .............................0
UNITED TEXTILES (∫O) .....................................0,06........A.......-14,29..........0,06...........0,06 ...........0,14 ...........0,05 ...........................70
FTSE/Ã.∞. Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡π∂™ 2.749,82 0,10 ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫ΔOÀ (∫∞) ..............................0,34........A.........-5,56..........0,34...........0,34 ...........0,48 ...........0,31 ......................1.000
∫Oƒ¢∂§§OÀ Ã. ∞ºOπ (∫∞) .................................0,38........A.........-2,56..........0,41...........0,38 ...........0,84 ...........0,38.......3,98 ........1.630
FTSE/Ã.∞. À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫Oπ¡∏™ øº∂§∂π∞™ 3.820,91 -2,39 ∫Oƒƒ∂™ (∫O) .....................................................7,50 ....................9,65..........7,50...........7,50 ...........7,50 ...........4,94.....22,33 ...............2 ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∫∂º∞§∞πø¡
FTSE/Ã.∞. À°∂π∞ 4.343,47 0,49 ∫ƒ∂∫∞ (∫O) ........................................................0,62 ...................-3,13..........0,65...........0,59 ...........1,25 ...........0,62.....12,56 ......44.245 ALPHA TRUST ∞∂¶∂À (∫O) ...............................1,02...........................................................................1,36 ...........0,93 .............................0
∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫O) .............................................7,11 ....................0,71..........7,15...........7,06 ...........9,15 ...........3,00 ......................1.900
∫ƒπ - ∫ƒπ (∫O) ......................................................1,42 .......¶ ..........0,00..........1,42...........1,41 ...........2,10 ...........1,21.....12,88 ...........400 ∂•O¶§π™ªO™ Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡πø¡
ME°A§YTEPH ANO¢O™ % ∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫O) .....................................0,58........A ..........0,00..........0,58...........0,58 ...........0,91 ...........0,50.......7,35 .............40
∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫O) ...............................0,88 ....................0,00..........0,88...........0,88 ...........1,06 ...........0,30 ......................7.350 OPTRONICS TECHNOLOGIES (∫O)..................2,70...........................................................................3,19 ...........2,30.......7,38 ...............0
VELL GROUP (∫O) .........................24,00 ∫Àƒπ∞∫OÀ§∏™ (∫O) ...........................................0,44 ....................4,76..........0,45...........0,44 ...........1,26 ...........0,40.......5,72 ...........150
π§À¢∞ (∫O) ....................................5,68 §∞¡∞∫∞ª (∫O)...................................................0,82 ...................-5,75..........0,82...........0,82 ...........2,08 ...........0,64 .........................231 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
π¡Δƒ∞§OΔ (∫O) ...............................4,91 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) ........................................0,63 .......¶ ..........3,28..........0,64...........0,59 ...........0,71 ...........0,52.....32,78 ........5.100
EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫∏ (∫O)...................4,03...........................................................................4,03 ...........3,23.....50,82 ...............0
J. & P. - ∞μ∞• (∫O)..........................4,12 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) ........................................0,60 ....................1,69..........0,60...........0,60 ...........0,74 ...........0,49.....31,22 .............57
§πμ∞¡∏™ (∫O) ....................................................0,41........A.........-2,38..........0,42...........0,41 ...........0,92 ...........0,32.....11,10 ......11.030
ª∂Δ∫∞ (∫O) ...................................3,90 §OÀ§∏ ªÀ§Oπ (∫O)............................................1,75...........................................................................2,22 ...........1,39 .............................0 π∞Δƒπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
ª∞£πO™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫O)...................................0,70 ....................1,45..........0,71...........0,63 ...........0,92 ...........0,51 ......................7.390 μπO´∞Δƒ.& ƒOª¶OΔ.Δ∂áO§. (∫O)..................2,47...........................................................................3,03 ...........1,80.......0,59 ...............0
ME°A§YTEPH KAMæH % ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ (∫O) .............................0,40 .......¶ ..........0,00..........0,40...........0,36 ...........0,58 ...........0,35 .........................950
ªπ¡∂ƒμ∞ (∫∞) ....................................................1,38 ...................-3,50..........1,48...........1,30 ...........2,09 ...........0,73.......7,34 ........2.910 §π∞¡π∫O & ÃO¡¢ƒπ∫O ∂ª¶OƒπO ΔƒOºπªø¡
∫§OÀ∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫O) .............-6,39 ªOΔO¢À¡∞ªπ∫∏ (∫O) ......................................1,64 .......¶ ..........2,50..........1,64...........1,59 ...........2,24 ...........1,60.......7,36 ........1.008
¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫O) .......................-4,58 ªOÀ∑∞∫∏™ (∫∞).................................................0,40 ...................-6,98..........0,44...........0,39 ...........0,86 ...........0,35 .........................365 MEDITERRA (∫O) ...............................................2,18 .......¶ ..........4,81..........2,18...........2,18 ...........2,87 ...........2,03 ...........................10
ª¶∂¡ƒOÀª¶∏ Ã. & ÀπO™ (∫O) ........................3,12 ....................0,00..........3,12...........3,05 ...........3,40 ...........2,92 ......................1.000
SPRIDER STORES (∫O) ....................-4,35 ª¶∏ΔƒO™ ™Àªª∂ΔOÃπ∫∏ (KO) .......................0,85 .......¶ ..........0,00..........0,85...........0,85 ...........1,38 ...........0,83 ......................1.120 §O°π™ªπ∫O
∂ª¶Oƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..............-4,24 ¡∞∫∞™ ªOÀ™π∫∏ (∫O) .......................................1,61........A.........-0,62..........1,61...........1,48 ...........2,28 ...........1,51.....51,22 .............20
¡∞ÀΔ∂ª¶Oƒπ∫∏ (∫O) .......................................0,61 .......¶ ..........7,02..........0,61...........0,57 ...........1,23 ...........0,57.....22,61 ........3.909 ∂¡Δ∂ƒ™OºΔ (∫O) ..............................................1,40...........................................................................1,81 ...........1,29.....10,71 ...............0
™∂§O¡Δ∞ πã/°∂π∞π (∫O) .................-4,08
¡∂øƒπO¡ (∫O) ...................................................0,98 ....................6,52..........1,00...........0,90 ...........1,39 ...........0,50 ......................5.550
¡∏ƒ∂À™ (∫O) .....................................................0,57........A.........-1,72..........0,59...........0,57 ...........1,13 ...........0,50.....98,24 ......47.925 ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ μπOª∏Ã∞¡π∫OÀ ∂•O¶§π™ªOÀ
ME°A§YTEP√™ Δ∑πƒ√™ (∂∫∞Δ. ∂Àƒø) ¡ΔƒOÀ∫º∞ƒª¶∂¡ (∫O) ...................................0,56 ...................-1,75..........0,57...........0,53 ...........1,00 ...........0,53 .........................510 ¡ΔO¶§∂ƒ (∫O)...................................................2,66...........................................................................2,75 ...........2,25.....57,96 ...............0
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ................37,885 •À§∂ª¶Oƒπ∞ (∫O).............................................0,58...........................................................................0,85 ...........0,50 .............................0
•À§∂ª¶Oƒπ∞ (¶O) ............................................0,65...........................................................................1,08 ...........0,52 .............................0 ΔƒOºπª∞
O¶∞¶ (∫O) .................................16,115 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (∫O) ........................................0,78 ...................-3,70..........0,84...........0,74 ...........1,60 ...........0,68.......1,36 ........1.969
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) ......................11,243 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (¶O) ........................................8,26...........................................................................8,26 ...........8,26.....14,39 ...............0 ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔO™ (∫O) ........................................1,05...........................................................................1,49 ...........1,05.....14,46 ...............0
¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..............10,088 ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫O)..................................0,60 ....................0,00..........0,64...........0,57 ...........1,02 ...........0,47 ......................1.800
EUROBANK EFG (∫O) .....................9,748
¶∞ƒ¡∞™™O™ (∫O) ..............................................1,06 .......¶.........-1,85..........1,08...........1,03 ...........2,69 ...........1,06.......4,99 ......13.405 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ & ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞¶Oƒƒπªª∞Δø¡
¶∂ΔƒO¶OÀ§O™ (∫O).........................................3,04...........................................................................4,72 ...........2,91.......4,71 ...............0
¶∏°∞™O™ ∂∫¢OΔπ∫∏ (KO) ................................2,83 .......¶ ..........1,07..........2,83...........2,79 ...........2,85 ...........2,24.....22,81 ...........850 ENVITEC (∫O).....................................................2,53...........................................................................4,60 ...........2,32.......2,27 ...............0
ME°A§YTEP√™ √°∫√™ (TEM.) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫O) ...................................0,80........A ..........3,90..........0,80...........0,78 ...........0,95 ...........0,56.....11,23 ........6.860
¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫∞) ....................................3,81...........................................................................4,05 ...........2,91.....15,49 ...............0 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫ø¡ À¶O§O°π™Δø¡
ALAPIS (∫O) ........................10.933.779 ƒ∂μO´§ (∫O).......................................................0,88 .......¶ ..........0,00..........0,88...........0,88 ...........1,17 ...........0,54.....13,46 ........5.620 EPSILON NET (∫O).............................................2,00...........................................................................2,72 ...........2,00.......6,52 ...............0
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...........2.366.293 ™∞ƒ∞¡ΔO¶OÀ§O™ ∫À§/ªÀ§Oπ (∫O) ................3,42 .......¶.........-5,00..........3,52...........3,42 ...........4,99 ...........1,80.....38,11 .............30 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫O) ...........2,52...........................................................................3,16 ...........0,66 .............................0
™∂§ª∞¡ (∫O) .....................................................0,66........A ..........0,00..........0,67...........0,66 ...........0,89 ...........0,13 ....................45.809
MARFIN INVEST. GROUP (∫O)....2.160.668 ™∂§O¡Δ∞ πã/°∂π∞π (∫O)...................................0,47........A.........-4,08..........0,49...........0,47 ...........1,00 ...........0,42.....10,88 ......31.610
MARFIN POPULAR BANK (KO)...1.830.887 ™π¢ª∞ (∫O).........................................................1,44 .......¶.........-0,69..........1,44...........1,42 ...........2,38 ...........1,22 ......................1.020
À¶∏ƒ∂™π∂™ ª∂Δ∞ºOƒø¡
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..........1.593.089 ™¶ÀƒOÀ ∞°ƒ. Oπ∫. (∫O) .....................................0,60 .......¶ ..........0,00..........0,60...........0,54 ...........0,90 ...........0,45 ......................1.713 ºOÀ¡Δ§π¡∫ (∫O) ...............................................2,26...........................................................................2,36 ...........2,02.....10,76 ...............0

* ∞º√ƒ∞ Δ∏ Ã∏™∏ 2009 - °π∞ Δ√¡ À¶√§√°π™ª√ Δ√À P/E, ∂Ã√À¡ Ã∏™πª√¶√π∏£∂π Δ∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∫∂ƒ¢∏ ª∂Δ∞ º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ª∂π√æ∏ºπ∞™ ∞¡∞ ª∂Δ√Ã∏, μ∞™∂π Δ√À ™Δ∞£ªπ™ª∂¡√À ∞ƒπ£ª√À ª∂Δ√Ãø¡
66 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

Δπª∂™ Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™ 1 º∂μƒ√À∞ƒπ√À


[ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ]
Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏
¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√
T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10

ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................16,6695 .............16,1792 ..........16,3426 ...........0,19...........0,44 ¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ...........................................................................8,7028 ...............8,7028 ............8,7028 ...........0,61 .........-1,91 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔO¶OƒO™ ...........................................................................2,4475 ...............2,3524 ............2,3762 ...........0,16 .........-6,97
ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................................12,4358 .............12,1896 ..........12,3127 ...........0,05 .........-0,09 ¢∏§O™ BLUE CHIPS ...............................................................................8,8285 ...............8,7402 ............8,8285 ..........-0,05 .........-8,42 ∂ƒª∏™ ªπ∫ΔO .........................................................................................7,3748 ...............7,0884 ............7,1600 ...........0,20 .........-5,65
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................18,9606 .............17,8771 ..........18,0577 ...........0,25 .........-6,09 ¢∏§O™ TOP-30 ........................................................................................1,5786 ...............1,5628 ............1,5786 ...........0,08 .........-7,34 πO¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒO°ƒ.OªO§.∂™øΔ. ............................................5,8182 ...............5,6471 ............5,7041 ...........0,55 .........-3,26
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................12,5417 .............11,8251 ..........11,9445 ...........1,18 .........-0,96 NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. ..................20,6720 .............20,6720 ..........20,6720 ..........-0,24 .........-6,90 ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO...........................................................5,9364 ...............5,5906 ............5,7635 ...........0,42 .........-2,28
ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................................18,5919 .............17,5295 ..........17,7066 ...........0,43 .........-0,47 ¢∏§O™ ªπ∫ΔO........................................................................................14,4900 .............14,3451 ..........14,4900 ...........0,16 .........-4,91 ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. .......................3,2713 ...............3,2713 ............3,2713 ...........0,01...........0,08
ALICO ∂¶π∫OÀƒπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................11,7438 .............10,9609 ..........11,1846 ...........0,42 .........-1,69 ¢∏§O™ ™À§§O°π∫O.................................................................................5,2911 ...............5,2382 ............5,2911 ...........0,09 .........-2,32 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™O¢.(OªO§.∂•øΔ.) ............................................8,2104 ...............8,0891 ............8,0891 ...........0,24...........0,13
∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................11,9545 .............11,1575 ..........11,3852 ...........0,48 .........-1,60 ¢∏§O™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ........................................10,2259 .............10,1236 ..........10,2259 ...........0,07 .........-2,66 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND Oª.∂™. .......................................................4,0850 ...............3,7824 ............3,7824 ...........1,42 .........-4,78
∞§§∏§OμO∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........................................11,2351 .............10,4861 ..........10,7001 ...........0,52 .........-1,76 ¢∏§O™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡Oª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡.......................................9,8884 ...............9,8884 ............9,8884 ...........0,22 .........-3,57 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ..........................................6,4091 ...............6,1602 ............6,2224 ..........-0,40 .........-6,79
BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................5,4688 ...............5,3080 ............5,3616 ...........0,91 .........-1,41 ¢∏§O™ ¢π∂£¡∂™ .....................................................................................3,2854 ...............3,2525 ............3,2854 ...........0,80 .........-4,44 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•................1,4899 ...............1,4320 ............1,4465 ...........0,37 .........-1,84
ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................12,6287 .............12,2573 ..........12,3811 ...........0,00...........1,39 ¢∏§O™ EUROBOND OªO§O°π∞∫O ∂•.................................................5,9381 ...............5,9381 ............5,9381 ...........0,06...........4,00 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ......2,4277 ...............2,3334 ............2,3570 ...........1,55...........0,15
∞LICO ¢O§∞ƒπ∞∫O OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................9,8452 ...............9,5557 ............9,6522 ...........0,06...........4,92 ¢∏§O™ ∂Àƒø¶∞π∫O ................................................................................3,6121 ...............3,5760 ............3,6121 ...........0,55 .........-4,84 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.)..................2,4571 ...............2,3732 ............2,3972 ...........1,11...........0,70
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O .....................................................3,5060 ...............3,3056 ............3,3390 ...........0,03 .........-1,90 ¢∏§O™ USD BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................4,9650 ...............4,9650 ............4,9650 ...........0,38...........7,08 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ................2,4849 ...............2,3884 ............2,4125 ...........1,59...........0,76
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ∂ª¶Oƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡....12,8321 .............12,0988 ..........12,2210 ...........0,66 .........-4,27 ¢∏§O™ DELTA SKY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................9,8894 ...............9,4185 ............9,4185 ...........0,14 .........-0,20
ALICO ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO......................................................................12,2231 .............11,5246 ..........11,6410 ...........0,57 .........-6,22 ¢∏§O™ DELTA SMART OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................11,3802 .............10,8383 ..........10,8383 ..........-0,25...........2,55 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND OªO§O°π∞∫O ∂•. ......................................3,5704 ...............3,5176 ............3,5176 ..........-0,11...........0,40
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO..........9,7418 ...............9,4553 ............9,5508 ...........0,44 .........-2,27 ¢∏§O™ DELTA BONUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ......................................8,9069 ...............8,4404 ............8,4828 ...........0,26 .........-2,01 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (OªO§O°π∞∫O ∂•.) ...........................3,1681 ...............3,1213 ............3,1213 ..........-0,01 .........-0,19
ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™..............8,9761 ...............8,4632 ............8,5487 ...........0,25 .........-8,05 ¢∏§O™ DELTA FASMA OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................10,5770 .............10,0229 ..........10,0733 ...........0,01...........0,09 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫ΔO ∂™. ...............................................2,0142 ...............1,8650 ............1,8650 ...........0,41 .........-6,06
ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ........................................5,5002 ...............5,1859 ............5,2383 ..........-0,59 .........-8,24 ¢∏§O™ DELTA CLICK I OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ......................................11,4752 .............10,9288 ..........10,9288 ...........0,02...........0,51 HSBC ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°π∞∫O ∂™. .............................................7,4648 ...............7,3909 ............7,3909 ...........0,85 .........-3,39
ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO ............................................................9,7094 ...............9,1545 ............9,2470 ...........0,33...........0,47 ¢∏§O™ SMALL CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ......................................................1,8097 ...............1,7916 ............1,8097 ..........-0,14 .........-8,23 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................1,9001 ...............1,9001 ............1,9001 ...........0,02...........0,20
CITI FUND OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................7,4355 ...............7,3256 ............7,3256 ...........0,86 .........-3,93 ¢∏§O™ ¶∂Δ OΔ∂ ªπ∫ΔO ∂™. ..................................................................3,2273 ...............3,1950 ............3,2273 ...........0,19 .........-2,65 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. .............................................45,0530 .............43,9541 ..........43,9541 ..........-0,45 .........-6,21
CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................................6,7266 ...............6,7266 ............6,7266 ...........0,05...........0,08 ¢∏§O™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂•øΔ. ...................10,0727 .............10,0223 ..........10,0727 ...........0,19...........0,19 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. .................................................2,6932 ...............2,6275 ............2,6275 ...........1,55...........3,63
CITI FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................2,1194 ...............2,0477 ............2,0477 ...........0,28 .........-6,30 ¢∏§O™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•..................................................11,6374 .............11,6374 ..........11,6374 ...........0,00...........0,02 HSBC ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ........................................4,8690 ...............4,7502 ............4,7502 ...........0,90 .........-2,56
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................3,9195 ...............3,8031 ............3,8807 ..........-0,03 .........-6,90 ¢∏§O™ ¢O§§∞ƒπ∞∫O (USD) - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............11,0296 .............11,0296 ..........11,0296 ...........0,05...........2,39 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫O ª∂Δ.∂•øΔ........................................................2,7693 ...............2,7018 ............2,7018 ...........0,19 .........-2,64
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. .................................3,9515 ...............3,8342 ............3,9124 ...........0,64 .........-2,76 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OªO§O°π∞∫O......................10,2851 .............10,1822 ..........10,2851 ...........0,10...........0,05 HSBC OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπOÀ ......................................3,8634 ...............3,8251 ............3,8251 ...........0,49...........4,12
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................4,6908 ...............4,5515 ............4,6444 ...........0,59 .........-3,91 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫ΔO..................................9,0224 ...............8,9322 ............9,0224 ...........0,22 .........-0,71 HSBC ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................................................8,8723 ...............8,7197 ............8,7197 ...........0,04 .........-2,63
∂§§∏¡π∫∏ TRUST OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................4,5455 ...............4,4890 ............4,5229 ...........0,17...........1,39 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫ΔO................................8,5623 ...............8,4767 ............8,5623 ...........0,26 .........-1,76 HSBC TOP 20 ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ.............................................................8,9691 ...............8,7503 ............8,7503 ..........-0,46 .......-10,64
ALLIANZ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................8,0339 ...............7,8558 ............7,9152 ...........1,17 .........-4,80 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂ΔOÃπ∫O ...............................7,7860 ...............7,7081 ............7,7860 ...........0,24 .........-3,04 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ........................................................4,0246 ...............3,9264 ............3,9264 ..........-0,33 .........-7,84
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................................................11,0260 .............10,5466 ..........10,6531 ...........0,13 .........-7,56 ¢∏§O™ ¢π∂£¡ø¡ OªO§O°πø¡ - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .........5,8383 ...............5,8383 ............5,8383 ...........0,13...........1,84 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫ΔO ...........................................9,3041 ...............9,1217 ............9,1217 ...........0,20 .........-2,06
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ...................................................8,3303 ...............7,8543 ............7,9336 ...........0,25 .........-8,12 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) ...........................1.221,2300 ........1.221,2300 .....1.221,2300 ..........-0,03...........0,47 INTERNATIONAL OªO§O°ø¡ ∂™øΔ. ..................................................16,8424 .............16,3471 ..........16,5122 ...........1,13 .........-1,54
ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. .................................5,7966 ...............5,7386 ............5,7966 ...........0,13 .........-0,86 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) ...........................1.215,8000 ........1.215,8000 .....1.215,8000 ..........-0,03...........0,47 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................5,5768 ...............5,2581 ............5,3112 ..........-0,12 .........-2,91
ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ..................................................3,2380 ...............3,0972 ............3,1285 ..........-0,21 .........-8,49 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR)............................................1.154,5700 ........1.154,5700 .....1.154,5700 ..........-0,02 .........-0,37 INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ..........................................5,8326 ...............5,7890 ............5,8181 ...........0,02...........0,42
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............................7,1929 ...............6,8802 ............6,9497 ...........0,85...........6,34 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)............................................1.184,3100 ........1.184,3100 .....1.184,3100 ..........-0,02 .........-0,37 INTERNATIONAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................3,9504 ...............3,7247 ............3,7623 ..........-0,48 .........-6,18
ALLIANZ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................7,7700 ...............7,4321 ............7,5072 ..........-0,26 .........-9,29 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) ........................................1.083,9900 ........1.083,9900 .....1.083,9900 ...........0,20 .........-2,76 INTERNATIONAL E¶π§O°∏™ ª∂ΔOÃπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. .................2,2262 ...............2,0990 ............2,1202 ..........-0,65 .........-8,09
ALPHA OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................8,7699 ...............8,7041 ............8,7699 ...........0,81 .........-2,98 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) ........................................1.101,9800 ........1.101,9800 .....1.101,9800 ...........0,20 .........-2,76 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................3,4604 ...............3,2940 ............3,3273 ...........0,22...........2,72
∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..........................................4,5402 ...............4,5061 ............4,5402 ...........0,01...........0,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)..............................1.041,9400 ........1.041,9400 .....1.041,9400 ...........0,88 .........-5,03 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ. ...........................................5,0464 ...............5,0212 ............5,0464 ...........0,76 .........-3,80
ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..................................6,9490 ...............6,8969 ............6,9490 ...........0,22...........0,59 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)..............................1.043,2600 ........1.043,2600 .....1.043,2600 ...........0,88 .........-5,03 ∫À¶ƒOÀ DUAL STRATEGY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ................................3,4295 ...............3,3287 ............3,3623 ..........-0,27...........1,97
ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ OªO§O°πAKO ∂•. .........6,8261 ...............6,7749 ............6,8261 ...........0,02...........2,31 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) ................................1.033,3900 ........1.033,3900 .....1.033,3900 ...........2,80 .........-7,31 ∫À¶ƒOÀ EURIBOR RETURN (EUR) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ....................2,9681 ...............2,9533 ............2,9681 ..........-0,28...........0,07
ALPHA ∞¡ø OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................8,8913 ...............8,2985 ............8,4679 ...........0,11 .........-0,57 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ................................1.034,7100 ........1.034,7100 .....1.034,7100 ...........2,80 .........-7,31
ALPHA BANCASSURANCE EE100 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........9,2505 ...............8,8015 ............8,9811 ...........1,01 .........-5,15 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) ............................951,0100 ...........951,0100 ........951,0100 ...........1,00 .........-3,78 ∫À¶ƒOÀ LIBOR RETURN (USD) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................4,8693 ...............4,8450 ............4,8693 ..........-0,01...........1,04
ALPHA BANCASSURANCE EE101 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........9,5134 ...............9,0516 ............9,2363 ...........1,39 .........-5,15 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ............................952,3200 ...........952,3200 ........952,3200 ...........0,99 .........-3,78 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ..................................................4,6477 ...............4,6245 ............4,6477 ...........0,02...........0,16
ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................10,4532 .............10,2462 ..........10,3497 ...........0,30 .........-0,53 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR)........................................985,0000 ...........985,0000 ........985,0000 ..........-0,02...........0,53 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. .................................................2,7368 ...............2,7231 ............2,7368 ..........-0,43 .........-6,62
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™.........................................................11,0539 .............11,0539 ..........11,0539 ...........0,02...........0,14 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR).....................................1.044,1500 ........1.044,1500 .....1.044,1500 ..........-0,02...........0,53 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢À¡∞ªπ∫O ª∂Δ.∂™. .............................................2,0057 ...............1,9957 ............2,0057 ..........-0,15 .........-7,15
∞LPHA BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.....................................................11,9887 .............11,7513 ..........11,8700 ..........-0,36 .........-7,06 NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(1)...............................1.007,0500 ........1.007,0500 .....1.007,0500 .................- .........-1,49 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ........................................................3,4208 ...............3,4037 ............3,4208 ..........-0,06 .........-5,17
ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................4,7662 ...............4,6718 ............4,7190 ...........1,11...........5,29 NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(1) .............................1.010,2000 ........1.010,2000 .....1.010,2000 .................- .........-1,48 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS METOXIKO .................................................2,9928 ...............2,9778 ............2,9928 ..........-0,04 .........-2,88
ALPHA ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................11,9975 .............11,7599 ..........11,8787 ..........-0,53 .........-7,34 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(2)........1.138,5000 ........1.138,5000 .....1.138,5000 .................-...........7,48 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS MIKTO.........................................................2,9857 ...............2,9708 ............2,9857 ...........0,06 .........-1,24
ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™..................................................7,6641 ...............7,5123 ............7,5882 ..........-0,25 .........-6,91 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(2)........1.135,8000 ........1.135,8000 .....1.135,8000 .................-...........1,15 MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................2,7684 ...............2,7136 ............2,7410 ...........0,12 .........-0,34
ALPHA ENERGY ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................10,0730 ...............9,8736 ............9,9733 ...........2,04 .........-2,39 EUROBANK WIN-WIN OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................9,4912 ...............9,1190 ............9,3051 ...........0,30 .........-3,58 MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. METOXIKO .............2,7739 ...............2,5097 ............2,6418 ..........-0,04 .........-0,89
∞LPHA ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................................................8,7211 ...............8,5485 ............8,6348 ...........0,16 .........-5,55 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................1,2449 ...............1,2325 ............1,2449 ...........1,03 .........-1,13 MARFIN O§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................12,9450 .............12,5605 ..........12,8168 ..........-0,22 .........-7,41
∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂™.........................................................11,1321 .............10,9117 ..........11,0219 ...........0,23 .........-3,89 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............13,9419 .............13,8025 ..........13,9419 ...........1,27...........4,02 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................2,0870 ...............2,0250 ............2,0663 ..........-0,07 .........-8,74
ALPHA BEST OF STRATEGIES OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............8,3239 ...............7,9199 ............8,0815 ..........-0,02 .........-1,16 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................9,6168 ...............9,5206 ............9,6168 ..........-0,09 .........-7,23 MARFIN INCOME OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................2,8983 ...............2,8409 ............2,8696 ...........0,11 .........-0,25
ALPHA ƒOÀª∞¡π∞™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................7,1237 ...............6,9827 ............7,0532 ...........1,08...........9,58 EUROBANK GLOBAL BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................3,1274 ...............3,1039 ............3,1274 ...........0,05...........0,49 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............3,4399 ...............3,2395 ............3,3397 ...........0,30...........0,48
∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫ΔO ∂•. .......3,2336 ...............3,1696 ............3,2016 ...........0,07...........0,20 EUROBANK CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................3,3164 ...............3,1708 ............3,2355 ...........0,27 .........-0,80 MARFIN GLOBAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................1,4044 ...............1,3627 ............1,3905 ...........1,16 .........-2,44
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•..................5,9501 ...............5,8323 ............5,8912 ...........0,14 .........-3,99 EUROBANK DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ................10,8124 .............10,3884 ..........10,6004 ...........0,17 .........-0,53 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£..........................................................3,9114 ...............3,8724 ............3,8919 ...........0,06 .........-0,02
ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™............................12,8784 .............12,6234 ..........12,7509 ..........-0,52 .........-8,50 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,5786 .............10,1638 ..........10,3712 ...........0,28 .........-0,93 MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™.........................................3,8006 ...............3,5749 ............3,7630 ...........0,02 .........-0,20
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................10,4172 .............10,2825 ..........10,3654 ..........-0,60 .........-8,37 EUROBANK ALL WEATHER OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...................9,4236 ...............9,2351 ............9,4236 ...........0,26 .........-2,36 MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. ..........................8,3145 ...............7,9885 ............8,1515 ..........-0,01 .........-0,05
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ................8,5160 ...............8,3474 ............8,4317 ...........0,64 .........-3,13 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™............................3,1009 ...............3,0699 ............3,1009 ..........-0,18 .........-7,41 MILLENNIUM VALUE PLUS OªO§O°π∞∫O ∂™. .....................................3,7789 ...............3,6307 ............3,7048 ...........0,85 .........-3,42
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. .................6,8224 ...............6,6874 ............6,7549 ..........-0,08 .........-0,24 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) .......................11,5898 .............11,5898 ..........11,5898 ...........0,01...........0,12 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO .................................................2,5201 ...............2,3521 ............2,4001 ...........0,03 .........-2,50
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•...........8,5175 ...............8,3489 ............8,4332 ...........0,32 .........-1,95 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ................2,5243 ...............2,4991 ............2,5243 ...........0,17 .........-0,87 MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO.................2,8779 ...............2,6861 ............2,7409 ...........0,15 .........-1,67
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ...........14,5863 .............14,2975 ..........14,4419 ...........0,36 .........-2,55 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO..................2,9863 ...............2,9564 ............2,9863 ...........0,11 .........-0,41 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ...........................................2,0491 ...............1,9320 ............1,9515 ..........-0,32 .........-6,35
ALPHA SELECT ¡OΔπO-∞¡∞ΔO§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ...............12,8797 .............12,6247 ..........12,7522 ...........0,86...........3,08 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒO OªO§O°π∞∫O ∂™. .................................14,5520 .............14,3710 ..........14,4796 ...........1,20 .........-4,63 MILLENNIUM EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ............................................2,2107 ...............2,0633 ............2,1054 ...........0,42 .........-5,43
ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂Δ.∂™................................................38,5781 .............37,4435 ..........37,8217 ..........-0,01 .........-6,24 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™...........................................................7,4066 ...............7,3622 ............7,3992 ...........0,01...........0,18 MILLENNIUM MID- CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................2,3049 ...............2,1512 ............2,1951 ..........-0,28 .........-8,43
ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂ΔOÃ.∂™. ...............................................13,7415 .............13,3374 ..........13,4721 ...........0,12 .........-5,64 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ............................15,5891 .............15,2805 ..........15,4348 ...........0,49 .........-6,79
GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ...........................................5,7053 ...............5,5375 ............5,5934 ..........-0,28 .........-6,33 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™......................................23,5712 .............23,1044 ..........23,3378 ..........-0,11 .........-7,46 MILLENNIUM AMERICA US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ..........................................1,9523 ...............1,8221 ............1,8593 ...........1,23 .........-0,30
ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ........................................6,1588 ...............5,9776 ............6,0380 ..........-0,10 .........-5,54 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™Oª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™..................5,3571 ...............5,2511 ............5,3041 ...........0,06 .........-8,43 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.............................................................9,2023 ...............8,8631 ............9,0440 ..........-0,30 .........-7,35
INTERLIFE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................6,7942 ...............6,5944 ............6,6610 ...........0,18 .........-6,71 INTERAMERICAN ¢O§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•.................................27,7769 .............27,4314 ..........27,6387 ...........0,27...........4,30 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ...............................................0,7692 ...............0,7409 ............0,7560 ..........-0,07 .........-8,72
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ......................................5,7308 ...............5,5622 ............5,6184 ...........0,57...........1,63 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ. ∂•.....................12,9340 .............12,6778 ..........12,8059 ...........1,15 .........-1,99 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ....................................................................3,1225 ...............3,0607 ............3,0916 ...........0,25 .........-6,56
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ..................2,6744 ...............2,5958 ............2,6220 ...........0,52 .........-2,84 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. ..........................................10,4478 .............10,2410 ..........10,3444 ...........1,19...........4,09 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .......................................................................5,3218 ...............5,3218 ............5,3218 ...........0,05 .........-0,25
ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ...........................................10,3687 .............10,0885 ..........10,1904 ...........0,05 .........-4,62 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR ..........0,6572 ...............0,6506 ............0,6572 ...........1,00 .........-1,05 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ OªO§O°ø¡ ∂™øΔ..........................................................9,5404 ...............9,3514 ............9,4459 ...........1,18 .........-4,72
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫O Δ∞ª∂πO Oπ∫O¡OªO§O°ø¡....................................9,8554 ...............9,5890 ............9,6859 ...........0,17 .........-3,15 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR.......0,8726 ...............0,8639 ............0,8726 ...........1,21...........6,01 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO....................................8,5201 ...............8,3933 ............8,4567 ...........0,16 .........-0,04
INTERLIFE ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................9,7475 ...............9,5309 ............9,6272 ...........0,07 .........-4,48 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR .............0,4409 ...............0,4365 ............0,4409 ..........-0,09 .........-7,30 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™OƒƒO¶∏ª∂¡O FOF ªπ∫ΔO .........................9,2698 ...............9,1318 ............9,2008 ...........0,17...........0,32
GENIKI OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................6,8199 ...............6,6356 ............6,7026 ...........0,72 .........-3,85 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR .................0,4913 ...............0,4864 ............0,4913 ..........-0,22 .........-8,48 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO ..............................9,6128 ...............9,4696 ............9,5412 ...........0,19...........0,80
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Oª.∂•. ................................4,0327 ...............3,9237 ............3,9633 ...........0,08...........0,73 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD............1,1009 ...............1,1009 ............1,1009 ..........-0,01...........0,22 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................8,1805 ...............8,0185 ............8,0995 ...........0,23 .........-5,27
GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................5,4909 ...............5,4360 ............5,4909 ...........0,11 .........-0,58 EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD .........1,1011 ...............1,1011 ............1,1011 ...........0,00...........0,23 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ºOƒ∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................8,3732 ...............8,2074 ............8,2903 ...........0,23 .........-5,17
∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ.........................................4,5399 ...............4,5399 ............4,5399 ...........0,41 .........-4,95 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR..................................1,1200 ...............1,1116 ............1,1200 ..........-0,05 .........-0,22 OXYGEN BALKAN FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ............................16,8410 .............16,3408 ..........16,6743 ...........1,19...........7,22
∞™º∞§/∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™-OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ......3,3745 ...............3,3745 ............3,3745 ...........1,21 .........-5,02 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR........................8,9699 ...............8,7905 ............8,9699 ...........0,22 .........-1,10 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) .........................273,3600 ...........268,0000 ........268,0000 ...........0,66 .........-3,82
AAAB ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................................6,0441 ...............5,6987 ............5,7563 ..........-0,04 .........-8,52 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR.....................9,0053 ...............8,8252 ............9,0053 ...........0,24 .........-1,02 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)............................209,5928 ...........208,5500 ........208,5500 ..........-0,12 .........-0,25
AAAB ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ∫∞π OªO§O°πø¡ ∂™øΔ. ....................................4,9527 ...............4,7585 ............4,8556 ...........0,56 .........-3,57 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR.................8,7936 ...............8,6177 ............8,7936 ...........0,09 .........-1,50 ING ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.......................................................................9,5938 ...............9,4057 ............9,4057 ..........-0,37 .........-7,80
AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ...............................................6,5320 ...............6,3886 ............6,5190 ...........0,01...........0,16 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ......8,6138 ...............8,4415 ............8,6138 ...........0,44 .........-2,53 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.........................................................0,8085 ...............0,7926 ............0,7926 ..........-0,38 .........-8,67
AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. ...............................................2,8287 ...............2,6401 ............2,6940 ..........-0,45 .........-8,50 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ....7,4987 ...............7,4237 ............7,4987 ...........0,55 .........-2,19 ING ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .............................................................................3,2443 ...............3,1964 ............3,1964 ...........0,52 .........-6,58
ATE ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ...............................................8,6761 ...............8,6110 ............8,6761 ...........0,54 .........-3,86 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR...............8,3774 ...............8,2936 ............8,3774 ...........0,16 .........-0,80 ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .................................................................................5,3443 ...............5,3443 ............5,3443 ...........0,01...........0,10
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................................5,4068 ...............5,3527 ............5,4068 ..........-0,46 .........-3,93 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR......................8,2649 ...............8,2649 ............8,2649 ...........0,16 .........-0,92 ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ......................................................................2,0808 ...............2,0400 ............2,0400 ...........1,04 .........-1,23
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ...................................1,0698 ...............1,0591 ............1,0698 ..........-0,07 .........-8,20 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR ......8,9152 ...............8,9152 ............8,9152 ...........0,05 .........-1,29 PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ............................................3,5503 ...............3,5325 ............3,5503 ...........0,01...........0,06
∞Δ∂ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ .........................3,5122 ...............3,4771 ............3,5122 ...........0,26 .........-3,55 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 ......9,4185 ...............9,4185 ............9,4185 ...........0,20 .........-3,68 PROBANK OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................3,6090 ...............3,5819 ............3,6090 ...........0,28 .........-2,45
∞Δ∂ US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................4,8245 ...............4,7763 ............4,8245 ...........1,19...........0,29 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR.............................10,7377 .............10,6572 ..........10,7377 ..........-0,01...........0,03 PROBANK ∂§§∞™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................3,0666 ...............3,0359 ............3,0666 ..........-0,31 .........-5,75
∞Δ∂ EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................2,2194 ...............2,1972 ............2,2194 ...........0,42 .........-5,20 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR............0,7253 ...............0,7180 ............0,7253 ...........0,35 .........-0,88 N.P. INSURANCE ¡∂O™ ¶O™∂π¢ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................2,2063 ...............2,1865 ............2,1953 ...........0,07 .........-6,14
∞Δ∂ ∫∂º∞§∞πOÀ & À¶∂ƒ∞•π∞™ OªO§.∂™øΔ. ......................................6,8892 ...............6,8375 ............6,8892 ...........0,76 .........-3,84 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR .............................0,7465 ...............0,7316 ............0,7465 ...........0,43 .........-3,45
∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ..........................................................6,9097 ...............6,9097 ............6,9097 ...........0,01...........0,08 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR.............................0,7540 ...............0,7390 ............0,7465 ...........0,42 .........-3,47 PROTON ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............................................................7,0782 ...............6,7346 ............6,8720 ...........0,34 .........-6,08
ATE ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................................6,0758 ...............6,0150 ............6,0758 ...........0,47 .........-1,01 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ....................10,6515 .............10,4385 ..........10,6515 ...........0,07...........0,50 PROTON OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................14,1198 .............13,7720 ..........13,9111 ...........1,14 .........-4,89
∞Δ∂ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................6,8993 ...............6,8476 ............6,8993 ...........0,06...........1,29 EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD ...................10,6127 .............10,4004 ..........10,6127 ...........0,07...........0,39 PROTON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................9,1219 ...............8,6834 ............8,7711 ..........-0,33 .........-6,34
∞Δ∂ ª∂ΔOÃπ∫O GLOBAL FUND OF FUNDS .........................................3,3663 ...............3,3326 ............3,3663 ...........0,23 .........-0,97 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR .....0,9699 ...............0,9602 ............0,9699 ...........0,09 .........-1,14 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................2,7733 ...............2,6399 ............2,6666 ..........-0,30 .........-6,44
∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................................1,2492 ...............1,2184 ............1,2307 ..........-0,28 .........-6,35 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR ................1,0527 ...............1,0527 ............1,0527 ..........-0,02...........0,11 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ...................................................2,3115 ...............2,3115 ............2,3115 ...........0,02...........0,20
ATTICA MARATHON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................6,4025 ...............6,2448 ............6,3079 ...........0,30 .........-6,85 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR ..............1,3860 ...............1,3721 ............1,3860 ..........-0,13 .........-5,84 Δ.Δ. ∂§Δ∞ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ................................................................1,8814 ...............1,8767 ............1,8814 ...........0,44 .........-2,50
ATTICA REAL ESTATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................7,3106 ...............7,1306 ............7,2026 ...........1,04 .........-1,90 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR......10,6045 .............10,3924 ..........10,6045 ...........0,15 .........-3,34 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫ΔO ∂™øΔ...........................................................................2,3113 ...............2,3055 ............2,3113 ...........0,08 .........-2,40
∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§.∂™øΔ. .................................................5,0973 ...............5,0264 ............5,0669 ...........0,98 .........-5,58 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR .....10,6062 .............10,3941 ..........10,6062 ...........0,15 .........-3,33 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ....................................................................1,0704 ...............1,0389 ............1,0494 ...........0,42 .........-5,38
∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................6,4943 ...............6,3343 ............6,3983 ...........0,15 .........-5,78 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR.......9,9265 ...............9,8521 ............9,9265 ...........1,01 .........-4,59 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................................3,3956 ...............3,2308 ............3,2967 ..........-0,01...........0,36
∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ .....................................................3,6015 ...............3,5835 ............3,5979 ...........0,25 .........-0,49 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR.....9,9661 ...............9,9661 ............9,9661 ...........1,01 .........-4,55 Δ.Δ. ∂§Δ∞ Oπ∫O§O°π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. ...........................................5,4341 ...............5,1703 ............5,2758 ...........1,40 .........-3,24
∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................2,7737 ...............2,7054 ............2,7327 ...........0,39 .........-3,01 ∂ƒª∏™ EI™O¢∏ª∞ΔO™...........................................................................7,6632 ...............7,5494 ............7,5873 ...........1,24 .........-4,42 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒ..........................9,1130 ...............9,1130 ............9,1130 ...........0,60 .........-4,83
∞ΔΔπ∫∏™ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................................3,1551 ...............3,1112 ............3,1363 ...........0,21 .........-0,63 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫O................................................................................17,4767 .............16,7980 ..........16,9677 ..........-0,29 .........-6,43 ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ∞¶√Δπª∏™∏™:(1) 26/01/10,(2) 30/11/09

ªÂȈ̤Ó˜ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ Î·È ıÂÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ


΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ªÂÙÔ¯Èο Î·È ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÛË-
ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 1˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ
[ ∞ÌÔÈ‚·›· ]
̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,21%, Ô‰ËÁÒ-
ÓÙ·˜ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Û ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 0,26%, ÛÙ· 1,25 ‰ÈÛ.
¢ÚÒ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 568,53 ¯ÈÏ.
[ •¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ]
Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 1,33%, ÛÙ· ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔ ÂÓÂÚ-
10,42 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 10,70 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂È- ÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 0,53%, ÛÙ· 363,09 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì §√¡¢π¡√ ▲ [ ÃÀ™∏ §πƒ∞]
‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· Funds of Funds, ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 0,16%, ıÂÙÈ΋ ÙËÓ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,21%, ÂÓÒ Î·- ΔÈÌ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ EURO
ÛÙ· 745,50 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 225,05 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ÕÓÔ‰Ô FTSE 100 5.283,31 ÌÔÓ. 0,68% ¶·Ï·È¿˜ ∫Ô‹˜ 179,88
353,39 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· ªÂÙÔ¯Èο ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, Ë ·ÚÓËÙÈ- ηٿ 0,10%, ÛÙ· 2,01 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ¿Ï·È· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1973 & ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 179,88
΋ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,06% Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ ÙˆÓ OÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·fi- ¶∞ƒπ™π ▲ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1974 & ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 179,88
‡„Ô˘˜ 82,84 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘fi ‰ÔÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,13%, ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 529,88 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. Δ¤-
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηٿ 0,19%, ÛÙ· 2,16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙ· ªÂÙÔ- ÏÔ˜, ÂÎÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 9,17 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ∞/∫ ¢È·-
CAC 3.812,13 ÌÔÓ. 1,33% ¶ÒÏËÛË 214,95

¯Èο ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ ¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó, Ì ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ
0,74%, ÛÙ· 753,05 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi‰ÔÛ˘ 0,43%, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙ· 1,99 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏ ▲
Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,82%. OÌÔ›ˆ˜, ÛÙ· ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ıÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë 20,53%. DAX 5.709,66 ÌÔÓ. 0,98% [ Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞ ]
(ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ÛÔ˘‰¤˜, ˘Á›·)
■ TOKIO ▲ NOMI™MA E£NIKH ALPHA
∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 1/2/2010 Nikkei 10.371,09 ÌÔÓ. 1,63% AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË
¢O§∞ƒπO ∏¶∞ 1,415 1,373 1,418 1,369
∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹
∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞
(ÂηÙ. #) (ÂηÙ. #) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¡∂∞ À√ƒ∫∏ ▲ ∫OƒO¡∞ ¢∞¡π∞™ 7,557 7,334 7,576 7,315
™Δ∂ƒ§π¡∞ 0,887 0,861 0,889 0,859
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.414,10 -3,01 0,04% -0,18% Dow Jones 10.296,85 ÌÔÓ. 1,09% ∫Oƒø¡∞ ™OÀ∏¢π∞™ 10,275 9,971 10,300 9,946
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 571,67 -6,16 0,23% -1,02% °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ (∞¡∞ 100) 1,281 1,243 1,284 1,240
ªÂÙÔ¯Èο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 2.163,90 -0,08 -0,06% -0,19% πÛÔÙÈ̛˜ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ºƒ∞°∫O ∂§μ∂Δπ∞™ 1,495 1,451 1,499 1,448
ªÂÙÔ¯Èο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 753,05 0,00 0,82% 0,74% ∂˘ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ ¢ÔÏ¿ÚÈÔ/ÁÈÂÓ ∫Oƒø¡∞ ¡Oƒμ∏°π∞™ 8,266 8,021 8,286 8,001
ªÂÈÎÙ¿ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.245,51 -0,57 0,21% 0,26% ¢O§∞ƒπO ∫∞¡∞¢∞ 1,499 1,455 1,503 1,451
ªÂÈÎÙ¿ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 363,09 -0,23 0,21% 52,66% 1,3958 90,39 ¢O§∞ƒπO ∞À™Δƒ∞§π∞™ 1,605 1,558 1,609 1,554
OÌÔÏÔÁȷο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.151,41 0,23 0,89% 1,04%
OÌÔÏÔÁȷο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 2.011,91 -0,53 0,13% 0,10%
™‡ÓÔÏÔ 9.674,64 -10,35 1,42% «ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜»
FUNDS OF FUNDS ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ª¿ıÂÙ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 5 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ
(ÂηÙ. ¢ÚÒ) (ÂηÙ. ¢ÚÒ) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ™Ù›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ÛÙÔ 54340 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜:
ªÂÙÔ¯Èο 423,13 -0,13 0,28% 0,23% ¡Ã∞ (ÎÂÓfi) ÌÂÙÔ¯‹ (‹ ‰Â›ÎÙ˘)
ªÂÈÎÙ¿ 310,11 -0,23 0,17% 0,07% ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ÁÈ· 1 ÌÂÙÔ¯‹ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: ¡Ã∞ ATE, ÁÈ· 5 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ:
OÌÔÏÔÁȷο 12,25 0,00 0,10% 0,09% NXA ATE ∂Δ∂ A§ºA OΔ∂ MPºKO. OÈ ÌÂÙÔ¯¤˜/‰Â›ÎÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
™‡ÓÔÏÔ 745,50 -0,35 0,16% ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (¯Ú¤ˆÛË 0,60ú/SMS Ì º¶∞)
™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ∞/∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞.∂.¢.∞.∫. ¶∏°∏: Alpha Trust, AE¶∂À, Data Management Dept.
H ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ M-™Ù·Ù A.E. TH§.: 210 33 89 590
kE
∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞πO¡ ~6932-015572, 210-
5228.197, 210-5246.568 ¡fiÌÈÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ï‹-
Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi,
MIKPE™ A°°E§IE™
∞£∏¡∞
∞°Oƒ∂™ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ, Â-
°ƒ∞º∂πO ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔ-
ڛ˜. Ëڷ ÛÔ‚·Ú‹ ˙ËÙ› ÁÓˆÚÈÌ›·-Û¯¤-
ÛË-·Ú¤·. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÁÁÚ·Ê‹. ∫· ∫È΋
~210-6429.365 (1774246)
°ƒ∞º∂πO ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, ¯‹Ú˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡-
¯Â˜ ∑ËÙÔ‡Ó ·Ú¤· - Û¯¤ÛË. 58¯ÚÔÓË ˙ËÙ›
Û˘Ì‚›ˆÛË Û›ÙÈ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰· 75-85 ÂÙÒÓ.
∞™Δƒ√§√°π∞

∞ª∂πμ∂Δ∞π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ¢È‰¿ÎÙˆÚ


̤ÓÙÈÔ˘Ì ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ¶›ÙÂÚ μ·ÚÂÏ¿˜. ¢ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘. ∞ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο,
∞∫∞¢∏ªπ∞™ 76 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ·-
ÏÈ¿Ó˘. 26¯ÚÔÓË ›ڷ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¤Ú¢-
Ó˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È Î¿ıÂ
˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ Ú¿ÙÙÔ˘-
Ì ¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ¯¤Ì˘ı·, ·˘Ù¿ Ô˘ ˘-
ÔÛ¯fiÌÂı· (·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/66-Á)
∞μ∞¡Δπ! ª·Û¿˙ ·Ô 24¯ÚÔÓË ·ÈÛıËÙÈÎfi,
·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË, body shower ÛÙÔ ¯Ò-
ÚÔ Û·˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, ΤÓÙÚÔ. ~6938-
168674, 12.00Úˆ˚-9.00ÌÌ (1776679)
ABSOLUT! ¡¤Ô! ∞Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË, ¯·Ï¿Úˆ-
ÛË, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤-
ÚÈ·. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 11Ì-
ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ. ¢¿- ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂͈ÙÂÚÈÎfi-Â·Ú¯›· ÚԂϤ-
∫·. ∫È΋. ~210-6429.365 (1772371) ~210-3818.568, 210-3839.258, 6944-316126 10ÌÌ. “Reidiflex” ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ
ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ‡˜-ÓÔÛÔÎfi̘, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, ÛÂÚ- ÓÂÈ· (¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹). ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. „ÂȘ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ ~210-8662.354, 210-
‚ÈÙfiÚ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·. ¶ÔÏ˘Â- ∫¿ı ›‰Ô˘˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂȘ JKB μ½ÎÔ˘ ∂π∫O™πO∫Δ∞ÃO¡∏ ηÏÏÔÓ‹, Û٤ϯԘ ÙÔ- ∞ºOπ ¶∂§∂∫∞™∏ ›̷ÛÙ ¤ÌÂÈÚÔÈ & ¿ÚÈ- ∞°∞§§π∞™∏ ·fiÏ·˘ÛË Ì·Û¿˙ . ™·˜ ÂÚÈ-
8662.647, 6944-320979 (1776192)
Ù‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ˘‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¢›‰Ô- 102-104, 117 41 ∞ı‹Ó· ~210-9218.300, È΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÊÈÏÔÏÔ- ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ (·fiÚ·Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ÌÂ
ÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. (1777785) Á›·˜, 1,68, Í·ÓıÈ¿, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢- ¢øƒ∂∞¡ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·). ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¯¤Ì˘- ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋-
Fax:210-9218.303 e-mail: JK- ‰È¿ÁÓˆÛË. ∫. ™ÂÏ‚¤ÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∫¤-
b@windowslive.com, www.JKbrealestate.com ¯¿ÚÈÛÙË, Ì ·È‰Â›· Î·È ‹ıÔ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·- ı˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÂÍˆÛ˘˙˘ÁÈΤ˜ ۈ̷ÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË, 11-9, ºÚ·ÓÙ˙‹ 4 ηÈ
ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÓÙÚÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∂ÏÏ¿-
ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, I.X. ÂÈ- Û¯¤ÛÂȘ, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ, ∫·ÏÏÈÚfi˘ ÁˆÓ›· . ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ.
ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725) ~210-

F
ı˘Ì› ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ ÌÔÚʈ̤- ‰·˜. £¤Ì·Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ- ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËÏ›ÎˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο), ·Ó¢ڤ-
5238.088 ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ Ì ··È- ο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. ∞ÏÏ·Á¤˜ ∞¡∞∑∏Δ∏™Δ∂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿-
Ù‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ 23¯ÚÔÓË ÂÌÂÈ- ÓÔ˘, ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡, Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÛÂȘ ¯ÚÂÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ¶ÂÈÚ·È- ÚˆÛË Ì ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙.
¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. “¶∞¶¶∞™”, OÌ‹ÚÔ˘ 38, ∫Ôψ- ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ª·ı‹Ì·Ù· ˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ·˘- ¿˜ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜
Ú›· Ì·˜. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi 11.300 ÙÔ¸ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤- ∂ÏÏËÓ›‰· ·ÈÛıËÙÈÎfi˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÌÊ¿ÓÈ-
‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ·: ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜, baby Ó¿ÎÈ ~210-3607.748 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9Ì-9ÌÌ, ~210-4131.298, 210-4131.519, 6932-223635 Û˘, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹
ZHTEITAI ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÚfiÊÔ˘ ¯Ó˜-Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∂·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ-
sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, η̷ÚȤÚ˜, Ï·ÓÙ˙Ȥ- ™¿‚‚·ÙÔ 10Ì-2ÌÌ, www.pappas.gr À‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∫Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·fiÏ·˘ÛË Î·È Â˘ÂÍ›· ~6948-571628
ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ 70-90ÙÌ, Â- ÛÒˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚ˜-ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∂ÚÂ˘Ó¿,
ÚÈÛÛ˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÚÈʤÚÂÈ· ¶·¿ÁÔ˘-ÃÔÏ·ÚÁÔ‡-∞Á. ¶·Ú·- π∞ΔƒO™ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈ- °∂øƒ°πOÀ ª¶∂ΔΔÀ. ª›· Á˘Ó·›Î· ÂÚ¢Ӌ- ∞¡∞¡∂ø£∂∏∫∞ª∂ ˘fi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË
ÚԂϤÂÈ, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ, ηıÔ‰ËÁ› ‰›-
ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓËÛÈ¿ Î·È Â·Ú¯›· ~6972- Û΢‹˜ ~6944-147337, 210-3617.146 Ô‡¯Ô˜ 55¿Ú˘, 1.85Ì. ‡„Ô˜ 25.000# ÌËÓÈ- ÙÚÈ· ı· χÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û·˜. ∞ÌÂ- Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì special ÚÔÁÚ¿Ì-
ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿
775522 ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, www.abc- (1778097) ·›ˆ˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∂Èı˘Ì› ÛË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. Ì·Ù· Ì·Û¿˙ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Î·È ¤ÌÂÈ-
Û·˜. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 76 ~210-3602.737,
work.com, e-mail: info@abcergasia.com Û‡˙˘ÁÔ ∂ÏÏËÓ›‰· - ·ÏÏÔ‰·‹ Ì ÁÏ˘ÎÔ‡˜ ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıË- Ú˜ massege. °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 54, 2Ô˜ fi-
210-3625.112, 6944-503843 (1770324)

T
ALEXANDER ÕÌÂÛË §‡ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÚfiÔ˘˜. ¢ÂÎÙ‹ Ì ·È‰›. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο Ì·ÙÈο, Û˘˙˘ÁÈ΋ ·ÈÛÙ›·, ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËÏ›- ÚÔÊÔ˜ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ studio. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿
~210-8055.934, 6977-251633 (1772118) Ãπ™Δπ∞¡∞ Ë Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË! ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÎˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∂ÍÔÏÈ-
Û·˜! ÕÚÈÛÙÔ, ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÚÔÛˆ- ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ¤ÌÊ˘ÙË ÈηÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÂÁ- 10.30-20.30, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-19.00 ~213-
ÈÎfi: °˘Ó·›Î˜ - ÕÓ‰Ú˜. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË ËÏÈ- ∫O¶∂§∂™ ·fi ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›· & §Â˘ÎÔ- ÛÌfi˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ 0380.525 (1777491)
Á˘ÒÓÙ·È ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂ- ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞η‰ËÌ›·˜ 57 & πÔ-
ÎȈ̤ӈÓ, η̷ÚȤÚ˜, Ï·Ù˙ȤÚ˜, ÛÂÚ‚ÈÙfi-
¢∞º¡∏ ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, ÚˆÛ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÛÌ· 100%. ÷ÚÙÔÌ·ÓÙ›· - ʈÙÔÌ·ÓÙ›·, ∞¡∞¡∂ø£∂πΔ∂ Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘-
Ú˜, ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ›, ηı·Ú›ÛÙÚȘ. ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ -
Ì ·Ù¿ÚÈ 70ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ, ˘ÂÚÔ- Û¯¤ÛË, ÁÓˆÚÈÌ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿-™·‚‚·ÙÔ- ÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 213 ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-
24ˆÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ~6938-706516 3616.406, 210-3612.395, 6932-327184 ÙË ·fiÏ·˘ÛË. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· fiÙÈ Û·˜ ÂÓ-
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈ-
Ï˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÛÌ·, ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-20.00 ~210-5237.731, 210- ‰È·Ê¤ÚÂÈ. ∂Ï¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô
(1776495)
Ú‹ÛÂȘ ~210-3303.661, 210-3303.676 ÏfiÁˆ ·Ó·¯ˆÚ‹Ûˆ˜ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. ¶Ôχ η- 5237.752, 6944.3901890 (1770477) °ƒ∏°Oƒ∏™ ¶O¡Δπ∫∞∫∏™ ∏ӈ̤ÓÔÈ π‰ÈˆÙÈ- Ì·Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈÚË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢ڛ·

A
Ï‹ ÙÈÌ‹ ~210-7242.400, 210-7252.029, 6932- ÎÔ› ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/36‰’.

I
∫Àƒπ∞ ∑ËÙ¿ ·ÚÈÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË ¤ˆ˜ ~6948-253370 (1777365)
220094 ÎÔÓ ∫ÒÛÙ· (1776717) 60 ÂÙÒÓ ~6973-642647 ·fi 15.00ÌÌ ¤ˆ˜ ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ¯Â̇ıÂÈ· Û ∂ÏÏ¿‰·-Â-
͈ÙÂÚÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂! ¡¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·-
∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¶Ï¿˙·, π. 22.00ÌÌ (1778020) ηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ·-
ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËϛΈÓ. ÀÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂ-
∫∞£∏°∏Δ∏™ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹- ªÂÙ·Í¿ 39 °Ï˘Ê¿‰·, 52ÙÌ, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ∞∞∞°∏™ ∞·‚fiÚ·. ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÚ›Ï˘. ∞ÙÙÈ- ڈ̷ÙÔıÂÚ·›·, ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ·

r
ÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, 24ˆÚË Â͢ËÚ¤ÙË-
Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ~6936-826659 (120-200#) ηϋ˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ô- Îfi ΤÓÙÚÔ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. Attica ÛË, ÂÍfiÊÏËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜.
ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™ÈÓÒ˘ 29, (‡„Ô˜
Ï›·˜, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋ ~6937- investigations group. ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˘- ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 148), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘-
∞ı‹Ó· ~6938-101100, æ˘¯ÈÎfi 210-

86
169005, 210-6547.162 (1767380) ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∞ÚÈıÌfi˜ ¿‰ÂÈ·˜: ‰Ô‡ÓÈ ·ÈÛıËÙÈ΋, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9, ™¿‚-
6718.958, °Ï˘Ê¿‰· ~210-8990.726, ¡.∏Ú¿-
∞¶O∫ƒπ∂™ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô‰ÈΤ˜ ÂÎ- 4891/7/1/27. ∞ı‹Ó·-¶ÂÈÚ·È¿˜-°Ï˘Ê¿‰·-∫Ë- ‚·ÙÔ 11-6 (1777361)
ÎÏÂÈÔ ~210-2831.532, ∫ËÊÈÛÈ¿ ~210-
‰ÚÔ̤˜, ∫ˆÓ/ÔÏË 320#, ÈÙ·ÏÈÎfi ·ÓfiÚ·- ÊÈÛÈ¿. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, 8Ô˜ ∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ı·
8080.861, ∫Ú‹ÙË~ 2810-301.785, £ÂÛÛ·ÏÔ-
¶ø§OÀ¡Δ∞π ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú˘Û¤˜ Ï›- Ì· 395#, μÔ˘ÏÁ·Ú›· 195#, Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ~210-3300.007, 210-3300.034, 210-3300.021, Á›ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù·Í›‰È ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹
Ó›ÎË 2310-592.102, www.detective.com.gr
Ú˜ ÁÈ· ·ÛËÌÒÌ·Ù·, ÁÔ‡ÚÈ, Â¤Ó‰˘ÛË O¯Ú›‰· 190#. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-∫Ú·Ù‹ÛÂȘ www.det.gr (1778242) ∞Ó·ÙÔÏ‹ ˆ˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¢‡ÛË. ∂Ï¿ÙÂ
∂ƒ∂Δƒπ∞ ·fi 19.000# ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈ- Famous Sotiriou Travel ~210-5233.804 πOƒ¢∞¡π¢∏™ ™Δ∂§πO™ °Ú·ÊÂ›Ô ÂÌÈÛÙ¢-
~210-6002.866 (1775711) ∞A∞°∏™ ºÂȉÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. °Ú·- Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Ó·Î·Ï‡„Ù ÙË ıÂÚ·›· Ô˘
Îfi‰· Ì ¤ÙÔÈÌË ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ·- ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ÕÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ‰›ÓÔ˘- ı· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙË „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÛÒÌ·.
∞¶O∫ƒπ∂™ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÂÚÔÔÚÈ- Ê›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, 53 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ-

O
fi 300ÙÌ-2.000ÙÌ È‰ÈfiÎÙËÙ· ~210- Ì χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏ› ™˘ÁÁÚÔ‡ 12, °ãfiÚÔÊÔ˜ ~210-9246.629
Τ˜ ÂΉÚÔ̤˜. ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ μÂÓÂÙ›·˜ 490#, ÛÊÔÚ¿˜. OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂ-
5248.200, 6977-408846 (1777399) (ÚÔÛˆÈÎfi-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi) ·fi ¿ÚÈÛÙ· ™Ù‹ÏÔÈ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, 10-9ÌÌ ™·‚‚·ÙÔ-
°·ÏÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ 490#, ƒÒÌË 400#, μÔ˘- ÛÈÒÓ & ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘Ì- ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂ÍÔÏÈ- ·ÚÈ·ÎÔ 10-7ÌÌ (1777333)
‰·¤ÛÙË 450#, ∫ˆÓ/ÔÏË 390#, Δ˘ÓËÛ›· ÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: À¶¢Δ:

2
Ṳ̂ÓÔ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο
∞¡πá∂ÀΔ∂™ ∞ÌÂÚÈ΋˜ - ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ - 550#. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-∫Ú·Ù‹ÛÂȘ Famous 4891/7/1/54. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4 OÌfiÓÔÈ·. ΔËÏÂ- ∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ¤Ó· fi-
Sotiriou Travel ~210-5233.804 (1774345) ̤۷, GPS ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ (·Ú. ·-
°ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ¯Ú˘Ûfi. ¡¤· ÌÔÓ٤Ϸ. æË- ʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210-3837.430, 210- ‰Â›·˜ 4891/7/1/23) £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 23-25 ¶Ï. ÌÔÚÊÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜
Êȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∫ÔÌÈÔ‡ÙÂÚ - ÂÂÍÂÚ- LAKY TOURS X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 24-26. ΔÚÈ‹- 3826.651, 210-3826.790, 210-3826.522, ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 24ˆÚË ˘ËÚÂÛ›· ~210-3828.250, ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂ-
Á·ÛÙ¤˜. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜. μ¿ıÔ˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÚË ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ÂΉÚÔÌ‹ §Â˘Î¿‰·- 210-3838.882 (1776520) 210-3832.396, 6944-240094 (1776976) Ú·›·. £ËÛ¤ˆ˜ 31 (∫·ÏÏÈı¤·) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ
Ã∞§∞¡¢ƒπ “1Ô˜ fiÚ. °Ú·ÊÂ›Ô 9” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9
Ì 1, 2, 3 & 28 Û˘¯ÓfiÙËÙ˜. ∂˘ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈ- ¶Ú¤‚Â˙·-∞¯¤ÚÔÓÙ· ·fi 13/2 ¤ˆ˜ 15/2 Ì AABA A™Δ∏ƒ (¢ÈÂıÓÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ) ‰˘Ó·ÌÈ-
ÛÌÔ‡. ∞ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ¢ˆ- ∂¡Oπ∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ Ã·Ï¿Ó- ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ~210-5224.514, 210- º∂π¢O°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°πO™-Ã∞ƒ. ŒÓˆÛË
Îfi ·ÚÒÓ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ·Ô- π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ. 24ÒÚÔ˘ ~210- ∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ Â˘-
ÚÂ¿Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ - ÙÈ̤˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·: ‰ÚÈ - ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·- 5235.809 (1776852) χÙÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÓÙ›ÏË- ¯¿ÚÈÛÙfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ̷-
ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 24, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ - ∞ı‹Ó· ÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤Ú- 3825.847, 210-3801.386, ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 31, 5Ô˜ fi-
™Àƒπ∞ 4‹ÌÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. „˘, Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, Ôχ¯ÚÔÓË ›ڷ ·Ô- ÚÔÊÔ˜. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: 4891/7/1/37‰’. ∞ı‹Ó·, Û¿˙, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘-
~210-9844.563, www.garrett.gr (1777330) Ì·ÓÛË ~6944-576672 (1776766) ¶Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. •ÂÓԉԯ›· 5*, ¢·- ÎÙË̤ÓË ∞ı‹Ó· - §ÔÓ‰›ÓÔ - ¶·Ú›ÛÈ. £ÂÛÌÔ- Ô VIP massage. ¶Ï·Ù›· μÈÎÙˆÚ›·˜ η-
∫ËÊÈÛÈ¿, °Ï˘Ê¿‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 35ÂÙ‹˜ ›ڷ.
ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜

HY
Ì·ÛÎfi˜, ¶·Ï̇ڷ, ∫¿ÛÙÚÔ πÔÙÒÓ, ª··- ıÂÙË̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ - ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiıÂÛ‹
ÏԇϷ 495#. Silverstar Holidays ~210- ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ï¿Óı·ÛÙ˜ Ӥ˜ Â- Û·˜: ¤Ú¢Ó˜, ‰È·˙‡ÁÈ·, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, ˘- ~6986-688368 (∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ·
9238.180-1 silverstar@ath.forthnet.gr Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ÂÎÏ‹ÛÔ˘Ó. (Ô˘- ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·) (1777369)
‰¤Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ!) ¡ÂÔÂÈÛ·¯ı›˜ ÔÙÈÎÔ·- ∞¡∞ΔO§∏ ÔÓ›ڈÓ, ͇ÓËÌ· ·ÈÛı‹ÛˆÓ

c
∞¶O 690 ∂Àƒø ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Babylino. ∞¶O£∏∫∂™ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ 1.300ÙÌ, ‡„Ô˜ 7 ÎÔ˘ÛÙÈÎfi˜ ÌÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ º∂π¢O°π∞¡¡∏™ £øª∞™ Hellenic
Professional Investigators. ÕÎÚˆ˜ ÂÌÈ- ·fi ¯¤ÚÈ· Ì·ÁÈο Û ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ. ÷Ͽ-
™Ù·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¶Â›Ú· 30 Â- 1/2 Ì ¯ÒÚÔ ÁÚ·Ê›ˆÓ 100ÙÌ Î·È ·Î¿Ï˘ÙÔ ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ! ÀÏÔÔÈԇ̠ڈÛË, ÚÈÏ¿Í, ÙfiÓˆÛË, Ì ڷÓÙ‚ԇ
ÙÒÓ, air condition, TV, ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ¯ÒÚÔ 1.000ÙÌ. ∂›Û˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÓÂ- ÔÙÈ ˘ÔÛ¯fiÌÂı· (Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ). ∞ÌÔÈ- ÛÙ¢ÙÈο ÁÚ·Ê›· ÂÚ¢ÓÒÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Û ∂ÏÏ¿‰· & Â͈ÙÂÚÈÎfi (·Ú. ·‰. À¶.¢.Δ. ~6981-629877, 6981-629878, 211-
ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ¯fiÌÂÓÔ˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ, ∞Á. ANDROLOGY CENTER ‰Ú ºˆÙ›Ô˘ ¢. ÃÚ‹- ‚¤˜ ηÙfiÈÓ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÔη- 7107.623 (1776982)
~210-8065.124, 210-8025.417, 210- ÕÓÓ˘ 102 ƒ¤ÓÙ˘ ~6944-580336 (1774013) Ù·‚ÔÏ‹. ¢¤ÛÌ¢ÛË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ÀÔ‰ÔÌ‹, È- 4891/7/1/71) ΔËÏ. 24ÒÚÔ˘: 210-3823.895,
ÛÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜. £ÂÚ·‡ˆ ÛÙÂÈ- 6944.361573, 210-3303.880, 210-3303.881, ∞¡∂μ∞∑OÀª∂ Ú˘ıÌÔ‡˜. ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î¤-
8028.030, www.thalo.gr (1775415) ∂¡Oπ∫π∞∑∂Δ∞π ∞η‰ËÌ›·˜ 61 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚfiÙËÙ· ˙‡ÁÔ˘˜, ·Ó‰ÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· (¯·- ‰·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ù¤ÏÂÈ· ÔÚÁ¿-
6948.405048. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 Î·È ¶·ÓÂÈ- ÓÙÚÔ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û 150ÙÌ Î·È
5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 26,13ÙÌ Î·È ÁÚ·ÊÂ›Ô 3Ô˘ Ô- ̤ÓË ÛÙ‡ÛË & ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË) ο- ÓˆÛË. ∞ı‹Ó· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 65, 1Ô˜ fiÚÔ-

l
ÛÙËÌ›Ô˘, ∞ı‹Ó·, www.Fidogiannis.gr, E- ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈ-
ÚfiÊÔ˘ 25,07ÙÌ ~210-3204.829 (08.00- Óˆ doppler ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ıÂÚ·›· ÚÔÛÙ¿- ÊÔ˜. ~210-3312.222, 210-3212.228 ¶ÂÈÚ·È- ÔÈ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ¤Ï·È· ̤¯ÚÈ Î·È
¿˜ 210-4170.333, 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Î¿Ï˘- mail: Fidogiannis@Fidogiannis.gr (1776965)
15.00) (1778058) ÙÔ˘. ∂›ÛÎÂ„Ë Î¿ÙÔÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ 09.00- ‰ÈϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙. ∫˘ÚȷΤ˜
12.00 Î·È 17.00-20.00 ª¿ÚÓË 25 ∞ı‹Ó·, „Ë 6973.506070. À‡ı˘ÓÔ˜: ªÂÚÈο΢ ·ÓÔȯٿ Î·È ÌfiÓÔ prive ~6946-750917

z
∞μ∞¢π™Δ∞ ·‚·ıÌÔÏfiÁËÙ· ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈ- ~210-5244.938, 6948-899961 e-mail: ™Ù¤ÏÈÔ˜. ∞Ú.∞‰Â›·˜ 4891/7/1/140-‰ ∞π™£∏Δπ∫√π
Ì· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚ- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔ-
info@andrologycenter.gr (1769323) ∞∞°∏™ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·˙¿Î˘- ∫·ÙÂÚ›Ó·˜
Ù˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘fiÏÔÈÔ 12-36 ÛʤÚÔ˘Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·-
μ∞§∂ƒπO™ ∫∞™πª∞Δ∏™ È·ÙÚfi˜ ÂȉÈÎfi˜ ·- ªÈÙ˙›Ô˘. O˘‰¤Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ Û ¿Û˘ Û¿˙ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛÒÔ˘, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂ-
‰fiÛÂȘ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Û Â·Ú¯›·. ∞- ∞∞μ∞ ·fiÏ·˘ÛË Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË Ì·Û¤˙, ÚÔ-
∞§§O¢∞¶∂™ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ∑Ô˘Ó ∂Ï- ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏfiÁÔ˜-ÛÂÍÔÏfiÁÔ˜, ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfi- ʇÛ˘ ¤Ú¢Ó˜, Û ∞ı‹Ó· - Â·Ú¯›· - Â- Ú·›·, ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·, Û ¤Ó· ¢¯¿ÚÈ-
ÊÚÔ‰›ÙË ~6937-638091 (1776514) ÛʤÚÂÈ super ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ
Ï¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂ÈÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ÁÔ˜, ·ÊÚÔ‰›ÛÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ‰ÂÚÌ·ÙÈο ͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıËÌÂ- ÛÙÔ Î·È Î·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÔψÌÔ‡ 54
∞μ∞™∞¡π™Δ∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ¯ÒÚÔ Û·˜ ~6979-680458, 6939-114512
ΔËωȿÛÎÂ„Ë Ì ÎÔ¤Ï· ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜. ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∫¤ÓÙÚÔ laser. £ÂÚ·›· Ì ÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚ¢- (∞ı‹Ó·), 3Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “∞ڈ̷”
Alpha, Eurobank, ∂ıÓÈ΋, Marfin, Postbank (1777501)
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÍȉÈÒÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ~210- laser ÁÈ· ÎÔÓ‰˘ÏÒÌ·Ù·, ʛ̈ÛË, ¯·ÏÈÓfi, ÓÒÓ. ¶Ï‹Ú˘ ¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÌÔÈ‚‹ ÙÂÏÂÈÒ-
Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Û ÔÏϤ˜ ¿- 3814.782, www.elegancegr.gr (1774816) ÓÔÓÙ·˜. ∞Ú. ¿‰ÂÈ·˜ 4891/7/1 - 160‰ ∞ı‹- ∞μ∞¢π™Δ∞ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÔ˘- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ
ÂÏȤ˜, Ô˘Ï¤˜, ıËÏÒÌ·Ù·, ηÊÂÙȤ˜ ÎËÏ›-
ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ (Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘). ¶·- Ó·, ™Ù·‰›Ô˘ 61, 8Ô˜ fiÚ. ~210-3240.222, ˉÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, Ì·Û¿˙ ÚÔ- ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ì·˜ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ¢ÂÍ›· Î·È ·Ó·-
∞•πO§O°∂™ Î˘Ú›Â˜ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰Â˜, ·ÛÙÂȘ, Ù·ÙÔ˘¿˙. ¶ÚˆÎÙÔÏÔÁÈÎfi.
ÓÂÏÏ·‰Èο! °Ú‹ÁÔÚ· - ˘‡ı˘Ó·! ~211- 210-3313.173, 6946-100300 ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∫Ô- ÛÒÔ˘, Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, ·fi ¤ÌÂÈ- ˙ˆÔÁfiÓËÛË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÛÔÎÔ-
ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Â˘Î·Ù¿Ûٷ٘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó £ÂÚ·›· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜.
8001.600, 6933-132299, η™ÔÊ›· ¢ÂÓ‰ÚÈÓÔ‡ ÏÔÎÔÙÚÒÓË 74-76, 3Ô˜ fiÚ. ÙËÏ 210- ÚË ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ~6979-626510 (1776968) Ï·ÙÔıÂÚ·›·, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ÚÂ-
Û˘˙‡ÁÔ˘˜. 39¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ‚Ô- ¶ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË, ıÂÚ·›· ·ÓÈη-
4112.318, 210-4112.388, 6946-100800 ABANTAZ ∫ÔψӿÎÈ ™›Ó· 7, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÊÏÂÍÔıÂÚ·›·. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 29, 2Ô˜ fiÚ.
∞°πOÀ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ 2 OÌfiÓÔÈ·, 2Ô˜ Ú›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, 40¯ÚÔÓË ∫ËÊÈÛÈÒÙÈÛ- ÓfiÙËÙ·˜, ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ‡Ûˆ˜, ¤ÏÏÂÈ-
(1777512) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Beaute. M·Û¿˙ ·fi 50¯ÚÔÓË ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “ΤÓÙÚÔ Ê˘ÛÈ΋˜ ¢ÂÍ›·˜” Ò-
fiÚÔÊÔ˜. ¢¿ÓÂÈ·, ÂÓ¤¯˘Ú·, ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘Û·- Û·, 48¯ÚÔÓË ¢.À. οÙÔÈÎÔ˜ μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ, „Ë ÂÈı˘Ì›·˜-ÌÈÎÚÔÊ·ÏÏ›·. ªÔ˘ÌÔ˘Ï›-
Ú˜ 11-8.30. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿ (1777354)
ÊÈÎÒÓ, TV, video, stereo, ‰fiÓÙÈ·, ·ÛËÌÈο. 57¯ÚÔÓË Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 49¯ÚÔ- Ó·˜ 8 fiÈÛıÂÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈ- ∞£∏¡∞ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚ¢ÓÒÓ “ŒÓ·”. ÕÌÂÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË ·ÈÛıËÙÈÎfi Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·,
∂¯Â̇ıÂÈ· ~210-5226.493, 210-5226.236 ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ·, °Ï˘Ê·- Ó¿ 12.00-21.00 ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ~210- ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÌÔ˘ÛÈ΋, 12.00 Úˆ˚ - 7.00 ·- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ... ÁÈ·
& Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ Û·˜. ∂-
3648.022-23 (1776065) fiÁÂ˘Ì· ~6907-392136 (1778080) ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·.
∞ª∂™∞ ÌÂÙÚËÙ¿. ∞fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ ‰ÈÒÙÈÛÛ· Û˘Ó/¯Ô˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ 50¯ÚÔÓË. ∞- ÌÈÛÙ¢ÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ·Ô-
¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 139 ¶ÂÈÚ·È¿˜ (¢ËÌÔÙÈÎfi £¤-
οÚÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ fi ΔÚ›ÔÏË Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¢.À. 56¯ÚÔÓË, ¶ƒOΔÀ¶O È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ - ·ÊÚÔ‰È- ‰Â›ÍÂȘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·ÈÛÙ›·˜, ·Ó¢ڤÛÂȘ ∞μ∞¡Δπ Ӥ˜, ¤ÌÂÈÚ˜, ·Ó·Óˆ̤Ó˜
·ÙÚÔ, οıÂÙÔ˜ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘) 2Ô˜ ÔÚ.
ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘fiÏÔÈÔ 37¯ÚÔÓË Î¿ÙÔÈÎÔ˜ μԇϷ˜, 38¯ÚÔÓË ÁÈ·- Û›ˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ- ·ÙfïÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠∂ÏÏËÓ›‰Â˜, ∂˘Úˆ·›Â˜, ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ˜ Ì·Û¤˙
ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “μ2” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11Ì-8.30ÌÌ.
Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ¶ÏË- ÙÚfi˜ οÙÔÈÎÔ˜ ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿- ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂ- ·fiÚ·Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·- Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›· ÁÈ· ÍÂ-
™¿‚‚·ÙÔ 11Ì-7ÌÌ. ~6980-848058
ÚÒÓÔ˘ÌÂ Ù˘¯fiÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ηÚÙÒÓ. ∞- ‰Â˜ ¿ÏϘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Ù·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· & ÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡. Ù· ηٷÁÚ·ÊÒÓ. ™Ù·‰›Ô˘ 39, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, Û ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi
(1777362)
Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿- ∂ÏÏ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi. DIAMANTIN ~210- ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 17∞, 09.30-13.30 & 17.00- 25 ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-3210.332, 210- ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Beauty and style. ¢ËÌÔÎÚ›-
ÓÂÈ· Î·È ‰¿ÓÂÈ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ 4120.916, 210-4173.933, 20.30 ~210-3301.040, 210-3303.759 3239.426, 6977-262971 À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ÙÔ˘ 9, ∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 11.00-21.00
~6972-477601, 6938-430783, 6934-746080 www.diamantin.com (1776825) (1776997) ª¿ÚÎÔ˜ (1769935) Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ~210-3644.023 (1777129)
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈο / ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 69/2

∞º∂£∂πΔ∂ Û ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. ™Ô˘Ë‰È΋ Ì¿Ï·- OMEGA Spa! ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi O μ∞´O™ ª∞ƒ°π∞¡O™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ΔÔÓ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·-
∞π™£∏Δπ∫√π ÍË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜, ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ Ì·Û¿˙ ÛÙËÓ fiÏË! ∫ËÊÈÛ›·˜ 12, ÈÛfiÁÂÈÔ. ∫·- [°∞ª√π] Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑·‚¿ÏÔ˘, Ô˘ Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô
·ÓıÚÒÔ˘˜ & ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ~210- ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ O ™Δ∂º∞¡O™ Δ™∞μ∞§O™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡›Î·È· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ
9568.023 (1776773) 11.00-18.00 (parking ›Ûˆ ·fi Carrefour) Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÏÈ·ÌÔ‡ÚË, ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú· Î·È Ë Ãƒπ™Δπ¡∞ Ã∞Δ∑∏∫ø - πø∞¡¡∏ Oπ∫O¡OªO¶OÀ§O
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË °§Àº∞¢∞ ÛÙÔ Healthness Line Ì ÙȘ ÂÍÂȉÈ- OªOƒº∏ 20¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ™Δ∞ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤- ÂÙÒÓ 83
ÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·˜ Î·È Ì ∞’ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ªÔÓ‹˜ ¶Â- ÛÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ë μ∞™π§π∫∏ Δ™Oª¶∞- ÓÔ˜ ¢ËÌÔ‚·Û›ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, Û·˜ ‚ÔËı¿Ì ÁÈ· Ï‹ÚË ÛˆÌ·- ÙÚ¿ÎË 4 ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÛÏÙÔÓ ~6989-376049 ¡∞∫∏ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÓıԇϷ˜, ÙÔ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, 2010 Î·È ÒÚ· 4.00 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi
ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· Ì ÙÈ΋ - ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ & „˘¯È΋ ·ÚÌÔÓ›·. ƒ·ÓÙÂ- (11Ì-9ÌÌ) (1777105) Á¤ÓÔ˜ ∫·ÏÏÈ·Ì‚¿ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ μ‡ÚˆÓ·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂-
special ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· massage. ™fiψÓÔ˜ 31, ‚Ô‡ ~213-0297.360, 6946-057789 OªOƒºO™ ÎfiÛÌÔ˜ - Spa °Ï˘Ê¿‰·˜ ÂÏ¿Ù Û ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Úfi- μ·Ú‚¿Ú·. ϤÓË. Δ· Ù¤ÎÓ·: ∏Ï›·˜ Î·È ∞Ì›Ú, °Î¤ÏË
2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (∫ÔψӿÎÈ), ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ studio ¢øƒ∏™Δ∂ ÌÈ· ·fiÏ·˘ÛË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ο- ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ·ÚˆÌ·ÙÔ- ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘. O ¢∏ª∏Δƒ∏™ ™∫OÀƒ§∂Δ∏™ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆ- Î·È ¡Ù¤ÚÂÎ. Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂ϤÓË, Δ·ÙÈ¿Ó·,
11Ì-21.00 (1777506) ÓÔÓÙ·˜ massage. ∂Ï¿Ù ӷ ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÔ˘Ì ıÂÚ·›· Ì ٷ ηχÙÂÚ· ¤Ï·È· Î·È Îڤ̘, O ÃÀ™O™ΔOªO™ ª¶OÀƒ∞™ ÙÔ˘ ¢ËÌË- ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·Ú·- °È¿ÓÓ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·. Δ· ·-
∞¡Oπ•∞ª∂! VIP ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î·È- Ì·˙›! £ËÛ¤ˆ˜ 176, ∫·ÏÏÈı¤·. ∞ntistress, 4o˜. Solarioum. ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, 3Ô˜ ~210- ÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §·˙·Ú›- οÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó›„È·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
ÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ∞¯·ÚÓÒÓ Î·È ∫‡Ì˘ 9 (‡- ~6979-125955, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ 8946.756 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ (1776962) ‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈ- ηÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi Î·È Ë ∞¡¡∞
„Ô˜ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘). ∂ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙ ı· Û·˜ 10.30-21.00 (1777493) ¶∞¡∂ªOƒº∂™ (2) Ì·ÛÛ¤˙, 22¯ÚÔÓ˜, ÚÔ- Λ ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ Î·È Ë ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∞¶∞- ™∫πƒΔ∞ ÙÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È Î·È Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó·˜, ÙÔ [ª¡∏ª√™À¡∞]
¯·Ú›ÛÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ¢- ∂§§∏¡π¢∞ 42 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ÛÛ¿˙ - ¯·- £∞¡∞™πOÀ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ- Á¤ÓÔ˜ ƒÔÌ·Ó¤ÓÎÔ, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠηÈ
ηÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·Ì¿ÚÔ‚ÛÎ ƒˆÛ›·˜, Úfi- ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9
ÂÍ›·˜. ∞ÓÔȯٿ οı ̤ڷ 11Ì-8.30ÌÌ, ™¿‚- Ì ÔÈfiÙËÙ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Ú˜ ¯·Ï·ÚˆÙÈ- Ï¿ÚˆÛ˘, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹-
ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ã·Ì¿ÚÔ‚ÛÎ .Ì. ÙÂÏԇ̠ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙÔÓ ÈÂ-
‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 11Ì-6ÌÌ ~6992-826040 ∂- Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ÛÛ¿˙. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÏ˘ÙÂ- ~6978-050235 (1777109) ıËΠÛÙË §·Ì›· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ,
ƒˆÛ›·˜. Úfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶Ï·Ù›·˜ ÷ϷÓ-
ÈÛÎÂÊÙ›Ù ̷˜ Ϥ˜, ηı·Úfi, 12-8ÌÌ. ~6946-771088 ¶∞¡∂ªOƒº∏ ÚÔÛʤÚÂÈ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿Úˆ- ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ. ‰Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘
ANTI-STRESS Ì·Û¿˙ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¯·- ∂§§∏¡π¢∞ Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋, ÛË, ÙfiÓˆÛË Ì special ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· O ¡π∫O§∞O™ ∫∞§∞ª∞ƒ∞∫∏™ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›- O ∞¡∞™Δ∞™πO™ ¶ƒ∂™™∞™ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜,
Ì¿Ì - hot stone, ÁÈ· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË, ¢ÂÍ›·! ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, massage ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘! ªfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™›ÌÔ˘, Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™Ô˘¤ÚÂÊ, Ô˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜, ı˘Á·Ù¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜
¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ Ì Ôχ ÂÌÂÈÚ›· ~6979-052226 ~6943-133223 (14.00-20.00) (1777303) Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÈ
2-4, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-8.30, ∫˘Úȷ΋ 12.00- ¶ƒO™º∂ƒø ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿- ÛÙË μ·Ú˘ÌfiÌË Î·È Ë ∞¡Δø¡π∞ - ª∞ƒπ∞ Ë ∂À¢O•π∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡OÀ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ §π¡∞™ ª∞¡OÀ
ELITE SPA ™ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ı‹-
8.00 (1777364) Ó·˜, Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ÚˆÛË, ÚÈÏ¿Í. ª·Û¿˙ Ì ̤ÏÈ, ‚ÂÓÙÔ‡˙˜, ÛÈ¿- ∞°°∂§∞∫∏ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈfi- Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °È·ÓÓ›ÛË, Ô˘ O Û‡˙˘ÁÔ˜: £¤Ì˘. Δ· ·È‰È¿ Ù˘: ∞Ô-
∞¶∂πƒ∞ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·! °·ÏÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Ì·Û¤˙, fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙÛÔ˘ Û ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ. ¢ÒÚÔ ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú-Ì·- ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛÒÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙfiÏ˘ Î·È ºÏÒÚ·, ¶fiÏ· Î·È ª¿Ì˘.
massage. Shi Tao Ì ˙ÂÛÙ¤˜ ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜ Ì·Û¿˙, ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıË- ÓÈÎÈÔ‡Ú ~6996-333881, 6947-160736 ∞ÁÚ›ÓÈÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ∞Ó¿‚˘ÛÛÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢- O ÂÁÁÔÓfi˜ Ù˘: °È¿ÓÓ˘. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘:
¤ÙÚ˜, Ï¿‰È ·fi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È Î·È ȤÛÂȘ ÙÈ΋˜ Î·È ÁÔ‡ÛÙÔ˘. °È· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿ÓÂÙ· ¿ÙÔ- PARADISE SPA ∞ڈ̷ÙÔıÂÚ·›· Ì·Û¿˙, ·- Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ. ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Ó¿‚˘ÛÛÔ. ¶fiÏ·. Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘: ªÈ¯¿Ï˘ Î·È ∂Ï›-
Shiatsu. ∞ÔÙÔ͛ӈÛË Ì body Ì·Û¿˙ ÁÈ· ·- Ì·. ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 45, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫Ô- ÓԛͷÌ ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Î·È ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂ- Ó·, μ·Û›Ï˘ Î·È ª·Ú›·. Δ· ·Ó›„È· Ù˘. OÈ
O ¡π∫O§∞O™ Δ™πª¶OÀ∫∞∫∏™ ÙÔ˘ ∏Ï›· O Ã∞ƒ∞§∞ª¶O™ ª∞¡πøΔ∏™ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏ- ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
fiÏ˘ÙË Â˘ÂÍ›·. ÷̿Ì-˘‰ÚÔıÂÚ·›·-Û¿Ô˘- ψӿÎÈ. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ~210-7251.874, 11.00- Ϥ˜ spa Î·È Û·˜ ηÏԇ̠ӷ ¤ÚıÂÙÂ Î·È Ó· Û˘- Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∏ÏÈ¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓ- Ϥ· Î·È Ù˘ §·ÌÚÈÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·ÏÙ¤-
Ó·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ 11-6ÌÌ. 21.00, ∫˘ÚȷΤ˜ 12.00-20.00. www.elitespa.gr ÁÎÚ›ÓÂÙÂ. ™·ÚÎÔ˘‰›ÓÔ˘ 56 Î·È §·ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹, ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È Ò-
Ó‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ˙Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÕÚÙ· Î·È Î·-
ªfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ ~210-3387.586 °È· 3Ô˜ fiÚ. (›Ûˆ ·fi π∫∞ ¡.∫fiÛÌÔ˜) Ú· 11 .Ì. ÂȘ ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ΔÚ‡-
∂ª∂π™ ı· Û·˜ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ‰È·ÛÎÂ- ª∞ƒπ∞ ™πª¶∂ƒ∞ ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê Î·È Ù˘ ∞ÁÓ‹˜, ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Î·È Ë ∂À™Δ∞£π∞
~210-3387.062-063, www.perfume- ª¶∞∫∞ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ¶·Úı¤- ʈӷ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ∫ËÊÈÛÈ¿˜, ÙÂÏÔ‡-
‰¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜. ™ÙÔ ˙ÂÛÙfi ΔO ∫∞§ÀΔ∂ƒO Ì·ÛÛ¿˙ - ÚÈÏ¿Í ·fi Ù· ÈÔ ¤- ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠηÈ
beaute.gr Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÂÌÂÚÙ˙›‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıË- Ì 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡ÛÂ-
Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ÓÈÒÛÂÙ ¢ÂÍ›· Ì Ú·Á- ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙËÏÂʈӋÛÙ ηÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
∞¶π£∞¡O ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ·fi ÌÔÓ·‰È- Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË ~6943-897560 ∫·ÏÏÈı¤· ~6957-194336 (14.00-20.00) (1777342) ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ΠÛÙË μ·Ï‡Ú· ªÂÛÛËÓ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ˆ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘-
Τ˜ ·Ó·Óˆ̤Ó˜ Ì·Û¤˙ ÁÈ· Ì·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢- ˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ı›Ԣ Î·È ÂÍ·-
∂ª¶∂πƒ∏ ΢ڛ· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡- TREASURE PLACE ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· O Ã∞ƒ∞§∞ª¶O™ ª¶∂∫∞ΔøƒO™ ÙÔ˘ °ÂÚ¿-
¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ∫·Ê·ÓÙ¿ÚË 4, ÛÙ¿ÛË ªÂÙÚfi ∞- ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ‰¤ÏÊÔ˘
Ú·ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, ¢ÂÍ›· ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. πÌ‚ÚÔ˘ 2, Ï. ∞ÌÂ- ÛÈÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÕÓÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™Ù¿Ì·,
ÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 1Ô˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Spa, ηıËÌÂÚÈ-
~6937-112461, 1ÌÌ-9ÌÌ (1778003) ÚÈ΋˜, 1Ô˜, 11Ì-9ÌÌ ~210-8611.721 Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È Î·ÙÔÈΛ O ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ Δ™πΔ™∞™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›- ™Δ∂§πOÀ ∑∂ƒμO¶OÀ§OÀ
Ó¿ 11.00-20.30, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-16.30
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∞™ Ì·Û¤Ú (‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜) ºÀ™π∫O£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ Ó¤Ô˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·- ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È Ë ¢∂™¶Oπ¡∞ ™Δ∞- Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷Ù˙Ë- ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ªÈÚ¿ÓÙ·. Δ· ·È‰È¿: ª·ÚÈ¿Ó-
∞¶π£∞¡O ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ·fi ÌÔÓ·‰È-
ÚÔÛʤÚÂÈ: ÎÏ·ÛÈÎfi, ıÂÚ·¢ÙÈÎfi, ÎÈÓÂ˙ÈÎfi, Û¿˙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ª∞ΔO¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ Ȉ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· Ó·, ¡¿ÛÛÔ˜. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: Δ˙¤ÓÓË ∫·ÛÛ¿Ó-
Τ˜ ·Ó·Óˆ̤Ó˜ Ì·Û¤˙ ÁÈ· Ì·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Û·˜. ∂·Ú¯›· - ∞ı‹Ó· ~6978-848237
¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, ÎÏ Ì·Û¿˙ ŒÏÏ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È Ë ¢∞¡∞∏ ‰Ú·, μ›ÏÏ˘ Î·È ŸÏÁ·. Δ· ·Ó›„È·. Δ· ÂÍ·-
¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 99, 1Ô˜, ÎÔ˘- Δ™∂∫OÀƒ∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫˘ÚÈ·-
‰Ô‡ÓÈ Spa, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™·‚‚·- ~6995-252626 (1777902) ºÀ™π∫O£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÂÎ ¶ÂÚ- ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È ‰¤ÏÊÈ·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ.
FRESH SPA Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Û›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ Ì ̤ıÔ‰Ô Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §·ÁÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıË-
ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-17.30 ΠÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈ- ΔÂÏԇ̠ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7-2-2010 Î·È ÒÚ·
¯ÒÚÔ Ì·˜ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯·Ï¿ÚˆÛË °ÈÔÌ›¯Ô, ÁÈ· Î˘Ú›Â˜ & ΢ڛԢ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ O §∂ø¡π¢∞™ §Àƒ∞™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È
∞¶O§∞À™Δ∂ ·fi ¤ÌÂÈÚË Ó·ڋ ∂ÏÏËÓ›‰· ~6949-802581 (1770162) ı¤·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞- 12Ë ÌÂÛ. ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi
¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›·-ÚÈÏ¿Í ÛÙÔÓ Î·È Â˘ÂÍ›· ·fi ÙÔ ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §‡Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹-
ÚÔÛˆÈÎfi. ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 4 (›Ûˆ ·fi ¶Ô- ı‹Ó·. Ó·fi ¶·Ó·Á›·˜ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ ∫¿Ùˆ
¯ÒÚÔ Û·˜ ~6945-246952 (1778079) ºÀ™π∫O£∂ƒ∞¶∂ÀΔƒπ∞ ·fi ƒˆÛ›· ÚÔÛʤ- ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË °Ï˘Ê¿- Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘-
Ï˘Ù¯Ó›Ô) 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00- ÚÂÈ ÎÏ·ÛÛÈÎfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ıÂÚ·¢ÙÈ- ‰· Î·È Ë ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¢∞ª∞§∞ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
∞¶O§∞À™Δ∂ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÁÂÌ¿ÙÔ 20.30ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00Ì-18:00ÌÌ Îfi Î·È ÚÂÊÏÂÍÔıÂÚ·›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÔ˘ (¡. Î·È Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢·Ì·Ï¿, [∫∏¢∂π∂™] ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘,
·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ
¢ÂÍ›· Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì·- πˆÓ›·) ~6988-719820 10Ì-10ÌÌ
Û¿˙, Û¿Ô˘Ó·, ¯·Ì¿Ì ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜ GOLDEN Spa Û·˜ ηÏ› ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·,
~210-8051.967 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9ÌÌ. ∫˘ÚÈ·- Ó· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ã∂πƒOª∞™∞∑ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ªfiÓÔ ÁÈ· ÛÔ‚·- ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢- ·‰ÂÏÊfi Î·È ıÂ›Ô ™ΔÀ§π∞¡OÀ ¢∞ƒ∞Δ™π∞¡OÀ
΋ 12Ì-7ÌÌ (1776963) ÛÒÌ· Û·˜ ·fi ÙȘ ηÏÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ‰‡Ô ¤ÌÂÈ- Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ 10Ì-10ÌÌ ~6945-396545 ÙÔ‡Ó ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË. Δ· ·È‰È¿: πˆÛ‹Ê,
ÚÔ˘˜ Ì·Û¤Ú. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 314 1Ô˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∞¶O™ΔO§∏ ¢∏ª. ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ ºÚÔ‡ÏË Î·È °ÈÒÚÁÔ˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. Δ· ÂÁ-
∞¶O§∞À™Δπ∫∂™ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·Û¿˙, ·fi ¤- Ãøƒπ™ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ÂÏ¿Ù ӷ Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·fi O ∞¶O™ΔO§O™ ™∞ªOÀƒ∫∞™π¢∏™ ÙÔ˘ ∞-
“Golden Spa” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9, ™·‚‚·ÙÔ·- ÎÔÓÙ¿. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ ÚÔÛʤ- ∂ÙÒÓ 71 ÁfiÓÈ·: ƒÔ‡Ï·, ¶ËÓÂÏfiË, ™Ù¤ÏÈÔ˜. Δ· ·-
ÌÂÈÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ- ÚÈ·ÎÔ 11-6 ~6907-095861 Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈfi˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜
Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. ∂Λ Ô˘ Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Ó·- ÚÔ˘Ó ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ∫·È ∫˘ÚȷΤ˜ Δ˙›ÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ Î·È Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 3/2/2010 Î·È ‰¤ÏÊÈ·: πˆ¿ÓÓ˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË. Δ· ·Ó›„È·.
ÓÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË. ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ ∏ƒ£∂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿Úˆ- ~210-7793.211, 6986-176246 ηÙÔÈΛ ÛÙË ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· Î·È Ë ∞¡∞- ÒÚ· 3 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∫ÔÈÌË- OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
1 + ∫˘„¤Ï˘, 1Ô˜ fiÚ., ÎÔ˘‰. “∞ÈÛıËÙÈ΋” ÛË! ¡¤Â˜ ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÃøƒO™ ȉ·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ¢ÂÍ›·. ™·˜ ™Δ∞™π∞ §À∫OÀ¢∏ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË-ÕÁÁÂ- ÙËÚ›Ô˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢‹ÌË-
ۈ̷ÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ª¿ÚÓ˘ 28 ÙÚ·. Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚ˘, °ÈÒÚÁÔ˜. Δ· ·-
10.30Ì-21.00. ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔÈÎÙ¿
(∞ı‹Ó·) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “studio”, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, η-
ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶Ú·Ì·Ù¿-
ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈ- ‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ·, ¡›-
[¶ƒ√™∫§∏™∏]
∞¶O§∞À™Δπ∫∏™ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ 23¯ÚÔÓË ÏËÛ›ÔÓ ∫¿Ú·‚ÂÏ, 11.00-21.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜
ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30 - 21.00. ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ~210-7229.808, 6945-658868 Λ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢- ÎÔ˜ Î·È §›ÓÙÈ·, ∞Û·Û›· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞
Ì·Û¤˙ ı· Û·˜ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÌÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì·- 10.30-19.00 (1777370)