Вы находитесь на странице: 1из 41

�������, ��� ������� ����� � ���������� ����������� ���������� Royallib.

ru:
http://royallib.ru

��� ����� ������: http://royallib.ru/author/dolnik_v.html

��� �� ����� � ������ ��������:


http://royallib.ru/book/dolnik_v/neposlushnoe_ditya_biosferi_beseda_pervaya_i_vtora
ya.html

�������� �����!

�. �. �������

����������� ���� ��������

������ � ��������� �������� � �������� ����, ������ � �����

������ ����� � �����

���� ����

������ ���������� �������

���������

����� ������

� ����� � ��� ��������

� ����� ��� �� �������� ������

���, ��� ������� ������ �����

������, � ������� �������

��� ������������ � �������

� ������ � ����������� �������

�����, � ����� � ����� �

�������� � ������ �

��� �� �������� � ����������

��������� ����������.

��� �� �������� ��� �� ��������

� �������� ��������

��� �������������� ����?

��� �������, �� �� � ������, �


������� �� ����� ��������.

�� ����� � ����� �������,

� ������ � ������

� ������������ ����.

��������

��� ����� ����������� ����� ������ ����. �� ���� �� ������� � ��� ���������
�������� ���, ���� � �������, �� ����� � ��� �������. �� ������ ��� ���������, ��
��� ��� ����������. ����� ���, ��� �� ����� ������� �� ������ ������ �� ���������
������. �� �� � ��������. ����� �� ����� � ������, �� ��� �� � ���: ������ ���� ���
�� ������� ��������. ���-��� ����-�� ��������. ��� ��� ��������, ��� �� �����
������������ � ���� ����� ��������� ��������� ����� �������� � ��������?! ��� �
�������� ������ ����� �������, ��� ���� � �������� ������. ��� ������, ��� ��� �
���� ������ ������, ��� � ��� � ���� ��� ������ ������. ����� �� ���� ��������, ��
���� ������, ��������! ����� ����� �� ��� �� �������, �� ���� ����� ��! � �����
����� ������������, �����������, ����������������. � ����� ������, ��� �� �����
���� ���� �� �����, ����� ���� �� ����� �������������� � ������ �� ����� ������. �
�� ������ �����, � �������, � ���� �� ����������. ������ ����������� ���. ����
����� ��� � �������, �����������: ��� ��������, �� ���� �� �����!�

��� ����� � ������ ����� �������� � ��� ����� � ����� ����, ������, �����, �������
�������� � ������� �������. �� �� ��������������� � �������������, � ��� ��� �����,
����� � �������� ����� �����������, ����������� � ����������. ���� �������������,
�������� ���������, ���� �������, � ������ ���� �������, ���� ��������, ����
�������.

���� �� ������ � ������� �� ���� ������,

������ �� ������, ������� �� ��������� �� �����,

������ ������ � �����,

�������� ������� ����� �������,

������ ������ � ������������ ������,

������ � ������ �� ���,

������ ������� �� ����

� ��� ��-�������� ��������� �����, ������ ��� ��� � ���� ���������, � �� ���
������������� ��������.

���� �� ������ ����� �����, �������, ����, ����� � �� ���� ��� ��������.

���� �� ������� �� ������, ��� ���� ����� ������� �� ������� ��������, � �� ���
��������.

� ��� ���� ��� �������� ���� ����� � ����� ������� � ��������� � �� ���� ���
��������, �� ���������������. ���� ��� ��� �� �� ���� ���� � ������ ������, ���
������� �� ���� �������� �� ��������� �����, � ��������� �������� � ������ ����. �
�� ��������� ��� ��� ��� ��� � �������, �� ��� ���, ������� �� ����. ��������� ��
��� �� ���������.

�������, ���� ��� �����, �� �� �������, ��� �� ������ �����, ���� ��� ��� ��������,
� �� ������ �� ����� �����, �� ������������� ���� ���������� � �� ���� ����.

��������� ������������ �����������

(������ �������)

������ �����

������ ����

����������

�������

�� ���������

� ����������

�� ��� �����.

� ���� ���� ������ ����� ������� ������ � ������ �������� � �����������. �� ���
���� ����� � ��������� �������, �� ���������� ������ �� �������� ������ �������,
�������� � ��������� ����������. ��� ������ �������� ��������� ���-���
������������, �� � ��������� �������� � ��-��. ����� ���������� �� ���� ��������
�������, � �������� ��� �������� ��� ���� ����� ���-�� ����� ����� � �������.
���������� ������� ������ ��������� � ��������� ���������� ������ �������� � �����
����� ����� �������� � ���������. ������ � ����������. ��� � � �������� ��������, �
������ � �� ��������, �� ��� ������������� � ��������. ������ �������, � ������ �
�������� ��������� �� �������� �������� ���������� �������, �������� ��� ���������.

� �������� � ���������� ���� �������� �����, �������. ������� � ����� � ������ �


������ ��������. �� �� ����� ������ � ��������� � ������ �� ������ ����� � ����
����� ������� �� ������ �������. ������ ��������� ���������� �� ���������� �����
������ � ���, ������ ��� �� ������ ��� ��������, �� � ��� ����� ������ �������
������������ ������ �� ������ ������, ����������� � �������� ����������. ����� ���
������, �� ����� ��������.

������ ���� �����, ��������, � ���������, ���� ������ �������� ����������� �,


������� ��, ����� � ��������� ������ � �������� ��� ��������, ������ ������ ��
�������, ���� ���������� � ���� ����, ���...

������� ��������� ������� �������� ������������ ������ � ������ �����


��������������� ���������. ����� ���� ���, ��� ������� ����, �������, ��� ��������,
������... ���� ��������� ��� ���� ������� �� ������� � �������� �����. �� �������
����������� ������������ �� �����. �� ������������ � ��� �� ������� �����������
���� � ��������������, ������������, �������������, ����������� � � ����� ����� ��
����. ��� �� ���, ��� ����������, ��� �����, ���� �������, ���������� �������? ��
������������� ���� �������� �����. ����� �� �� �� �����������? ���� ����������
����� ��������, ������� ����� �� ����� ������� ���� ������������. �� ������ �����
��� ������. ���������, ��� ����� ��� ���� ���, ������ ��������, ��� ������� ������
� �������� ������ ���� ����� ����������� ������. ��� �� ������, ��� ����� ���
������� ������� �������, �������������� �� ����� ������������� ����?

����� ����

� ��� �� ������� �������� ��������. ����. ������ �� ����� �� ������. ��� ������ �
��� � ����������� �������� �� ��� �����, ��� ������� �� ��� � ���� ������� �����
���� ��� �����, �����, ���, ��� ������� ��... ��� ����� � ����� ������������� ����
������, �����, ���� �������� ������������� � ������������ �������. � ���������
����� � ����������, ����� �������� ����������� � �����, ������ � ��������, ������
����-��?.. ����� �������� ���� ���; ������������ � � ���� ��������; ������ ������
��������� ��� ������.

������� ���������: � ���� ��������� ������� �������� � �������� ������� � ��


��������� ���� � �����. ������������� ��� ����������, �� ��� � ��� � ��������
��������������, ������������. ��� ������������ ��������, �������� �� ���� �����.
�������� ��������. �� ������ � ���, ������� ������, � ��������� � ���. �� ���
������ �� ��������� �� � ��������! ������ ���������������. ��������������
���������� ���������. ����������� � ������ ����������� ���. ���������� ������.
������ ����� � ����� ������...

��������� ����� �������� �������, �� ��������� �� ��� ��� ���� ���� ������� �����
������, � ������, ��-������ ����� � ���: ������������ ������� � ������������
�������. ����� ������� ������ �������� �� ������ ����, �� �� ���� ������� ��������
��������, �������� ���������������� ������. ���� ���� � ���� �� ���������� ��������
������ ����.

�� ������ �� �������������

������ �������� ������ �������� ����� � ������� 2,4 ���. ���. ���������� ��
�������� ����� �������������� � ���������� ��� ��� �� ���������?

� ���� �� �������� ������ ���. ����� ��������, ��� ������� ������, ��� ������� �
������� ����� ��������� ������. ������ �� �������, ���-�� �������, �� ��������
������ ������, �������� ������������ �� ������ ���� � �����. ��� ���� �� ��� ���� �
��� �������. �� ������� ��� ����� � ������� ������. �������������� � ���
������������ ����, �������� ���������, ��� ������ �������� ���� ����������. �������
��������. ������ ���� ����� �� �����, ��� ���� ���� �� ����, ��� �������� ��
������, ��� ������� ������ � ������� ���������, ��� ����������� �������� �������
����� ������ ��-��� �����, � ���������� ������ ����� �� �����. �� ������, �������
���, ��� �� ������, ��� ������ �����, ������������ ����� � �����, ���� � ��������
����������. ��� ����, ��� ����������. ������� �� �������� �� �������������������
��������-�������, ��� ��� ���� ���������� � �������������� ���������: ������ ���
��������� ������, ��� ������ ���������, ���������� ��� ���� ������, ��� �����������
������ ��� �����, ��� ������� ������� �� ��������� ��������� ���������. ��� �����
�� �����.

�� ������ ����� ��������: ��� �����, ��� �� ������ �� ������, � ���� ��� ����
������� ����������. ������, ����������� ���� �� ������, � ��� � ��������� ������,
��� ���� �� ������ ������ ����������, ����� ����, �� ��������� ��������� ���� ����.
�� ���-��� �� � ������� �������� ����� ������� � ����� ������ ��. � ���� ���� �����
� ��������� � ���! ������� �� ��������������, � �������� �������. ��������
���������. ��, �����, �� ���� ��������� ������, � ���� ���� ����, ��� ����, �����
��� �����. ������ � ������. � ����� ��� �����! ����� �����������, �� ���������� �
����, �� ��������, ������������ ������-�� ��������� ����������. ������ ���
���������� ������� ������� �����, ����� � ����� �������� �����, ����������
���������, � �������� �� ��������� ������, ��� ������������ ��������. ����������
������� ��, ���� � ����� � ����� �����������, � ����� �������� ����� � ���� �
�����-������ ���� � ����, ��� �� ���-������ �� ���� ���, ��� ���, ��� ������� ��
������� �� ���� ������. � ����� ������������� ��������� ����������� �������� �����
� �����! ��� ������� ��� ����� ���������� ������� �����, � � ������ � ������ ������
�������� �������� �����, �� ����� ���������� �� ������������ ������, � � ��� � ��
��������. � ����� ���-�� �������, � � ����� ������� ��� �� ���� �����, �� ��� �����
������ ������ � ������� �����, � ������ ����� ����� ����� � ������� ��� ������
���������� ����...

��� � � ��������. �� � ������� ������������ � ������ ���� ������� � ����


������������ ��� ���, ���� ��������� ��������� ���� ��������. ���, � � ��� ����
���� ������ �� ������ � � �������. �� ��� ��������, ��������� ���������, ������
������� ��������, ��� ������� ����� ���� ���� �� �����, ��� �����������
������������ ���� � ���� ���������. � ������ ��� � ����� ��������, � �������
��������� � ����� ������, �� �������� ������� ��������� ������� �����������.

������ ����� ��������, �������� ���������, ���� ����� �����, ��� ������.
����������� ������� �� ��� ������� �� ������� �����, �� ������� ������, �� �������
������, �� ��������, ��������� ������������ �����, ����� � �����. ������� �������
�������� ������ ���� �����������, ����� � ��������� ��� �������. ���� � ��� �����
����� � ������� ��� ����� 2 ���������� ����� �� ����� ������ ��� �������. ���������
����� � ���-��� ������ � ������� �������� ������� �� ����������� �������, ������
�������� � ���. ����� ����, ������� �� ����� ��������, �������, �����, ������,
������ �� ������� ��������, �����, �����, �����, ���������, ������������, ������� �
��������� �������, �����, ���� � ��� ��� ���������. �������� �� ����� ���������
������ ����������� � ����������� �����. �� ���� ���������� ��������� ���������� �
������� ��������� �������� � � ��� ������. ����� ���� ���� � ���� ������� � �� ����
������ � �������� � ��������� �� ���������� � ���������.

�����, ������������ ����� ����������� ��������� �� ������� ������, �������� �������


������������� ���� ������������ ��� � �������� ������. � ������ ������ �������
�������, ������ ���, ����� � �������� ������� (������ �������, � �� ��������
���������) � ����� ������, ����, ������, ������� ������������ ���� ������ ��������
�� ����. ��� �� ��� ����� ��� ����� � ���� �� ����� ������, �� �� ����� ��
��������. ����� ������, ��� �� � ���� �� ���� �� �����. ��, ������, �� ���������,
����� ���������� ������� � ����, �� ���� �������� � �� ��������. ��� �������
����������, ����� �������, ������� ��������� ���������.

�����������: ��������

�� � ���� �� �����, ����� �������� ����� ������� ����� ������, ��������� �� ����.

� ��� ������ �� ����� ������ ������������ ������. ��� ��������, �������� � �����
������ � ������� � ���� ����, ���������� ���� � ���������� ����������� �������.
���������� � ������ � ������, ���, ����� ��� �������, ������������� ����� ��������
��������. �� ��������� ��������� ������������ ���������.

����� ��� ����������� � ���� ��� ������ ����� ����������, ����� ������� � ��������.
��������� ������������ �������� � ��������. ��������� ����������������� ������ �
�����. �� � ��������, � ��������, ����� �������� ����� ���� ��������. �� ���������
���������� ��������� ��������. ����� ������� ����� ������ ���, ��, ���� �� ��
������ �����������, ��� ������ ���������� ����� �������. ��������� � ��������� ���.
�� �� �������� � � �����. ����� ������ �����������, �� �������� � ����������: ���
�������� ������ � ��� �� ������, ��� ������ � ���� ������. �������� �������� �
����� �����������, � ������� ������� ����� ������� � ������ ��������. ��� ��������
� ������ �� �������� � ���������, �� ������� ������������ �����, ��� ����� ��-
������� ��������� �����, ������� ����� � ����� �������. ���������� ��������� �
������� � ���������� � ���������� � ��������� ������. ��������� ���������
������������� � ������ �����, ������� � ����������. ��� � ���� ������������ �����.
��������� ������������ �������� � ��� �� �����, ��� � ����� ������, � ����
���������, ������������� ��� ��������� ������� �� �������, ��� ���������������
������������� � ����� �������, ����� ����, �������� �����.

���� ������ ���� �� ������ �����������, ��� ���� ������ ��������. ���������
����������, ������� ����������� �������, �� ������ �� ������ ����������, ��, �����
����, ��� �� �������� �������. ������ ��� ��� �����, ������ ��� ��� ��-��������
������, �������� ��������� �����, ����������� �����������. ��� ����������� �� ��
������ �����, � �� ���������� ��������.

� �������� ���������, ���������� � ���� ���������� ������, ���������,


����������������, ������, ����������� ��� �� ���������� ���������� ���������
������� �������������, � ���� �������� �������� �� ������ � ��������� � ����� �����
�������. �� � ������ ������������� ����� � ��������, �� � ������� ������� �
�������� �������� � ���������������� ��������� �������� � ��������, �� � �
���������� ����� ������� � ��������� ��������� ���������.

������ �� ��� �� �������� ������ ����� ��-�� ����, ��� ��� �� �������� � �������,
��� ��������. ������ �� ��������, ��� �� ������ ����� ����������� � ��������� ��
�������������� ����������?

�������, ���� ������ �� ������������ �������, �������� �� �������� ������, ������


������ ��, ����� ��������� ���� � �����. �� �����, ��� � ������ ���� �����������
���� ����� ���������� ��������� ��������, ��� ��� ������������.

� ���� ���������� ������

��� �������� �������� ������������. ����� ��� � ������, �������� � ��� � �������
�������� ������, ������� ����� ������� ������ ��������������. ����� ������� �����
������, ���������, ���������, ��������, �������, ����, �������, ��������. � �������
�������� ������, � ����� � ���������. �������� ��������� ���� ���������� �����,
����, ��������. �� ����� ������ � ���� ����, �������� ����� � �������. � ���� ����
���������.

������ �� ��� ����� � ���� ����� � ������ � ���� �� �������. ���� ������ � �������
������, � ��� ����� ������� ������, �� ������� � ��� ���� ����, � ��� �����
�������, � ����������� �� ������� � �� ���, ����� ���, � ������� � �� ������, �
���� ����� �����, ������� � ��� �� �����.

���� ���������� ������ �� �������, ���� ��� ������ �������� � ������ �������,
������ �� �������. ��� ������ �� ���� ������������ ����� � ����������� �������
����� ���� ����� � ���.

�� � ������� �� ��� ���� ��� ����� ������, ������ ����� ��� ����� �� ����. � �����
����� ���. �� � ��� �� ����, ������ ��������������� �����. ��� ������ � ��������
����� �� �����, �����, ��� � ������ � ������ �������. ���������� �����, �� ���� �
�� ����� ���� ������ ����, �� �� ��� � ������������, ��������� � ����� ��
���������. ����� ���� ������, �� ������, �� ����� ������� ������ �� �������� �����,
���� ���� �� � ������� ���� �� ����������. �� �������� ���� �� �����. ����� �� ���
���, ��� � ��� ������, �������. �������� ������ ������� �� ����� � ��������
�������. ������� � ����� ������ ������� � � ����� �������� �� �� ������, ��������,
����� ����� �� ���������������. � �� ���� � ��� ������������, �������
�������������, ���������� ������ ����� � ��� �� ���� ����� �������. ������������
�������� ��, ������� ��������, � ����� ������ ������� ��������� �� �����, �� ��
������� ��� �������. ������ ����� �������� ����� �������� � ������ ����� � �����
������ ���������.

��� ������ ��� �������,

��� ��������; ���

� �������� � ���� ���������,

� ������ � ���� ��������

�������� ��� ��������.

�� ����� ����� ���; � �������

���� ����� � ������� ���,

��� ������ ����� � ������

����� � ������� ��� ����,

��� ������ ������ ������ ��

��������� �� ����������,

� ����� ����� ����.

��� ������� ����������������� ������ � ������� ��������, ��� �� ����� � �������.


��� ������ ���� ������� ������� �������. ��������, ���������� �������� �����
�������-�������������� ������������: ������� �� ��������� ������� ������, ��� ���
���� ����� � ������� (� �������� �������-����� ���), � ����� ������� �� �����,
���������� ����� �����. �������� ������������ ��������, ������ �������, ��� ����� �
���� ������ ��� ����� � ���� �� ����� �������.

��� ������� ���� �� ������ ������: ������� ����� � ������ � ��������? �� ����
������� ������� ����������� ��. � ������� ��� ���� � ������ �� ���������� ������.
����� ���� � ������ �������� � ��� �� �����������, ������ ��� ����������� �������,
�������, ���������� ������, �������, ������� � ���������, ������� ���� ��������,
�������� � � ���������� � �����, ��� ���� �� ������������ ������, � ������. ��
����� ����� �������� ���������� ����������� �� ������ ������� �������� �� �������,
������������� � ���������. � ������ ����� �� ����� �������. ���������, ���, ������
�� �������, �������� ����� ������������ ������ (�.�. ����, ������ �� ������).
��������� ������� �������� �� �������� � ������ ������ �����. ���� �� ���������� ��
���������� ���������� ������������ ��������, ��� ������������ � ������� �������
(�.�. ����, ������ �� ������). ���� �� �� ���������� ����� ������, ��� ������������
����, ��� �� ���������. ������, � ���� ������������ � ������������� ����� �� �����
��������� � �������, � �����-�� ����������� ��������. ��� ��� � ���� ��������
�������, ��� � ����� �� ������, �� ������ ��� ������ ����������� �� �����.
������������ �����-���� ������� (� ����� ������ � ���������) ������ � ������� � ��
�� ����� ������� ������� ������������ � ������������� � ����������� ����. ��������,
��� ������������ ������ � �� ���������� ����� �������, ��� �����, ��� ������
�������������� ������� �������. ������ ���������� ������ ������ � ������ �������� �
���, �������, ����, ������������. ������, ���� �� �������� ��������� � � ����� �
�������� ������ ���� � ������ ���������� ���.

���� ������ ������ �� ����. ��������� ������������� ���� �������� � �������� �����
������������� ����� ������� ������.

��������� �������� ����������� � ���������� ������ �� �� ������������ ������������


� ����� ������ � ����, �����, �����, ������ ��� ������, ������� ����� ����������,
������� �� ����� ������ ����������. ������, ���� ���� ������ ������ �� ������ �
�������. ��� ������ � ������ ��� ����������. ��, ����� �������, ��� ��� �� �����,
��� �����, ������ �� �� �����, ��� ��� ����� ������� ��� ����, �� ������� ������
���������� ����������, � ������ ����� ��. �� �� ��������, ����������. �������
��������������.

���� ��������������� �������� � ������ � ������, �� ������ ����. ����� �� �������?


�� ����� �� �����: ���� ������� ������, ���� �������. ��� ������� �� ������ �����,
���������. � ����� ��� ��� ������-����������? ��� ����� ����������, �� ������ ���
�������. ��������� ����� ����� �� ���� ������ � ��� �������, �� �����, ����� ��
�����, ������������ ����������. ��� ���� �� ������, ������ ��� ������� � ������
���� ��������. � ������ ������������ ������� ������ �����, ������ �� �������.
�������� �� �������� ���������� �������� � ��� �������� � ������� �����, � �������,
� ������, � ������� �� ��� �������.

���� ����������, ��� ���� � ������� ������� ���������������� ��������� ������


������ � ������ ���������� ����������. � ��� ���� ���������� ���������� �
������������ � ����� ������ ���������� ����. ������������ ��������. ���� ��������,
�������� ����� ��������� �� ������� ���� ����������, ����������� �� ���. ����
������ ����������� ��������, � �������� � ��� ���� �������������, ��� ��������
��������� �������. ���� ������ �������, ��� � ��������, � �������� �����
�����������, ��� ����������� ������� ���������. �� ����� �������� ���������� ��
������������� ������ � ������ � �� �����������. ����� �� �� ��������� ����� ��, ��
������. ���� ����� ������������ ��������, ��������� ��� �� �������� ������ �������
�� ������� �� ������. �� � ��� ��������� ���� ������������� ������ � �������
���������, �� ������� �� ������� � ���������. ������ ����������, �� ������ ����.
�������� �� ������, �� ������ ����. ������ ��� ������ �� ������������ � ������
������, ��� ������ �������� � ������� ���� �������� �� ���.

���� �������� ������������� ������ ������ ���������, ��� �� �� ����� ������� � �


������ ��� �����, � ������� ��� �� ������ ���, �� �������� ��� � ������, � ��� ���
�������������� � ����� ����� � ����������� ����� ���� �������������� �������, ���
��� ����������� �������. �� ������ ���� �������� ���� � ��� ����, ��� ����������
����� � ����� ��������� �� ������� ���� ������������� �����. ��� ����������� ������
�������� � ������� ����� ���������� ���, � ������ � �������� ������������. �������
����� �������� � ������������ ������ ���� � ��� � �������. � �� ��� �� ��� ���
����� ������� �������� � �����������������, ��� ������ � ���������� �������� �
��������� ��������������, � ������ ���� ���� ��� �����. ��������, ��� ���
����������� ������� ���� ������ ��������� � ������ ����, �� ������ ����� ������
������ ��������� � �����.

������� � �����

����� ������� ��������, ��� �������, �� ����� �� ����������� ��������������� �� �


�����, �� � �������� ����, �� � ������. �� � � ������� ��������� ��������
������������ ����� ���� ����� ��������. ����� ����������� �����������, ���������,
��������� ����� ���������, ����� ���� �������� ��� ������������ ���� � ����� �����
������� �������� ����. ������ ������ ������������ �������� ���������� ����� � ��
����� ������������� ����������� ��������� �� ����� ������� �������������� ���������
������ � �����. ����������� ������� ��������� ����, ������� ����� �����,
������������, ��������� � ��������������� ������������. �� ������������� � ���, ���
������ ����, ������ ����� �������� ��� �����, � �������. ������ �������� ����
������������������ � ������ ����������� � �����, ��������� � ������������, �
������� ���� ��� �����������. ������ ���� ������������� ����� ����
����������������, ������������� � ���������� ������������ �������. ������������
������� ������� ������� ������ ���������� �����, ���������� ����� ����� ���������
��� ������� ����, �� � ���� ��� ��������, ����� ��������� ���������.

��� ����������� ���������, ���������� ��������������� �������. �������


�������������� ��� �������������� �������� ������ ��� 50 ���. ��� �����. �������
������ �������� �������� (��� ������� �� ����������� �������) ���� 50 ���. ���
�����. ���������� ��� �������� �������� ������ ��������� ������ ���������� 9-10
���. ���. � ������� �� ��� ����� ��� ��� �������� ������� ���� � ����, ����,
������. ������ ���������� �������, � � ��� ������� ������� �����. ��� ������ �����
���������� �� �����: �� ������� ���������� ������������ ����� ����������
�������������, ��, ����� ��������� ������� �������, ������ ������� ������ ��������
�����. ����������� ����� �� ������� �������� �������� 30-40 ���. ��� �����.

� ��������� ���� ���������� �������� ���� ����� ����������� ����������������


������: ������� ��� ������ �� ��������� ��������. ���� ���� �������� ����� � �
������� ��������, ������������ ��������� �������� ����������� �� ����� �����
����������. � �� ���� �� � ������ �����, ������ ���������� ���� ����������� ����
�������� ������������ ������� � �����. ������ ���� ��� ������ � ������ � ��������,
�� ������ ������� � ������ �������� � ���������� ������-���������.

���-�� ������������ ����� ����, ���-�� � �������� ����. ���� ���������� ����� �
�������������� ������������ � ���������� ����� �� ������. ���, �� �������
������������ � �������� ���������, � ���, �� ������� ������������ � ��������
����������� ��������, � ������ � ������ ����������� ������������� ����������.
(������ �� ������ ��������� �������� � �������������, � ������ � �������.) ��� ���
�������� ���� ������������.

�� ��� ��������� �������� � ����� �� ����� �� �������� ������� ����: ����������


�������� ������� ����� �� �� �����. ���� �� ������� ������� ����������� ���������
������ � �������� �����; ���� �����, ��� �������� �� ������ ��� ������, ���
�������� �� �����, ���� ������� ����� � ���� �����; ����� �����, ��� ������� ������
�� ���� � ���, �������� ���� � ����, ������� �� ����� ������. � ������� �����
������� ������������� ��������� �������� ���������, � �� ��������� �����. ���������
�� ��������� �������� ��������� ��� ������ �������������, �������, �������,
��������, ���-�� �������. ������� ��� ������� ������ �����, �������� ������ �������
�������� ��������, �������� �������� �����.

������ ����� ������ ��������� ��� �� ������������� � ������� ���������. � ������� �


���������� ������ ��� ��������� � ��������, ������ ��� ������ � ����������.
��������� ������� ��� �������� �������� ��������-�������� � �����: ��� ������� ��-
������, � � ��-������: ������ ������ ����. ����� ��� ���������� ��� �����, � ���
���. ����� �� ������� ����� ���, �� ��������� �������, �� � ������, � �� ��� �����.
����� �����, ����� �������� ��������� ���, ����� ������� ��� �� ����
��������������� �������, � ������� ����������� ������ �����. ������ �� ���� ��
������� �������� ��� �������� ����� ������ ������, ����� 10 ���. ��� �����.

������� �������� ����� ������� ����� ���� � �������� ���������������� ������������


����� �������: �����������, ��� �������� ������ ��������� ������������ (� ��� �����
�� ������������ ��������) � ����� ����� ������ ����������� �� ���������� ��������,
������ �� �������.

���� � �����

��������-�������. ����� �������� ����� ��������, �������� ����� ��������, ������ �


����� ����-�������, ������ �� ���������� � ����� � ����� �� �������� �������
������. �������� ���� �����, ��������� �������� ������ � ������������ �������.
����� ������ ������� � �����, ���� ������ ����� ��������� �����.

� ���, ���, ��������, � � ���, ���� ����� ��������. ��� �� ����� ���� � ������,
�������� � ������, ������, ������������, ����� ���� � �������� � �����, ����� ���
������. � ������ ������ � ���������, �������� ������ � �����, ������, ���������
������. �������� ������ �� �����, �� � �� �����. ���� �� �� ��� ������ ������� �
������ ������ � ��������. ����� �� �����, ���������� �� ���� � ���� ������� �������
� ������. � ������������. ����� � ����������� ������ � �����, ������ �� ���� ����,
������ �� ������������ �� ������ � ��������� � �������, ����� �����-�� ��������,
�������, ��� ���� ������� ������. ��������� �������� � ��������, � ��� ����
�������. � ��� ������: �� ���������� ������. � ��� ������ ��������, �������� ��
���� �������� �� ��������, ���������� �� ���� ������ ������, �������� �����. �
����� ������: ���������� ��� � �����. � ���� ������, ���� �������: ��������, ��
������, ������� ��������.

��� ������ � �������� �������� ����������� � �������� � ��������� � ���� ��������?


(���� ��� ����� ������ � ������, ��� ��������� ������� ��������� ����� �� ������
���������, ���� � �������-�����.) ������ ��������, ��� ����������� ���������� ���,
������ ������ ������������ ���, ����������� ���� �� ���� ������������� �����������
������ � ����������� ������ � ����� ���������� � ������������� ���������.
������������ �������� ������������ ��������, ��� ������� ������������ ���� �����
����������� �������� � �� �����������.

������ ������� ��������� �� ������ ���� � ���������, �������� ������ ��������, ��


������ ������. �� ���� ������ �������� ����� ������������ ����� ����� ��������� �
���������.

������ ��������� ����� (�����) ��� ������ ���� �� �������� ������, �� ������� ��
�������� � ��� ����� ��� ������. ��������� ����� �������� � ��������, ��������,
����� � �������� ������ ����� � ����� ��. �������� ������� ������, ����� ���������
������� � �����, ��������� �����, ���� ������ � �����. ����� ��� ����� ������ �
�����, �� ����� �� ������, ��� ������ �� ���������, � ���, � ����� ������, ��������
�����. ����� ��� �� �������� �������� ���.

�������-��������� � �������� ����������. ������� �� ������� ���������� ���������,


��� ����� �� � ����������. ���, � ������ �������, ������ � �������, �� ����� ������
������� ��� ������� �����, �������� � ������. ���� ���� ������� � ��������������
���������� �������� ��������� ��������.
�������-����������, ������� ��� ��, ������� ��������� ������ ������ ���������
���������. ������� ����� �����, �� ����� ����������, �� ��� ����� ��������� ���
���������� ��� ��������. � �����-������ �������� ������� ������ ����� ��������.
������� ����� ��� �������, ��� �� ������� ������ �������� �������. ������ ���� �
�������� ������ ����� �����, ��� �������� �� ����� ����� � ������� � �� �����
������� ��� ������.

����� ������� ������, � ����� ����������� ������� �������� ����� �������� �


����������� ��������. �������, ���������� �� � ������������ ���������, �� �����
������������ �������� �� ����� ���� �����������. ��, ���������, ��� ������ �����
�������� �� ������������ ������� �������, �������, ��� �� �������� �� ������ ���,
������� ������ �����������. ������ ����� ����������� �������� �� ������� ������ ��
������������ ���������� ���������, ��� ������������ � �������� �����������. ����
������ ������������ � ���, ����. ������ ������ �������� ��������, �������� ��������
���� � ��������, ������������ � ������������ ������� ��������.

������ ����� ���������� �������� ������ ���������� � ��������� ��������, ����������


� ����������� ��������������. ������, �� ������ ������ ����������� ���
������������: ������� � �� �����, ��� ��������, ��� ������, �����, ��� ���������.

������������� ������ ���� ���, ����� ������� ���������� ���� ������� ���������� ��
��������� ���� ����� � ���������� ����. ����� ���� ��� ����� �������� �������
��������� ����������, �������� ������� ������. ��� �������� � ��������, ����
�����������, ����������� ��������� ���, ����������, � � ������, � ��� �����. ���� �
���� � ��������� ���� ����� ��-���������.

��������, ���������� ������ � ������������ � ������ �������, ������


���������������� ����, ������ ����, ����������� ����������. ������� �����
�������������� �������.

��� ������ �������������� ����, ������ �� ���������? ���� ���������� ��������.


����� ����������� ��������������� ������� �� ��� � 10-15% ��������. � ���������
���� ������������, �� ������ � �������� ������. � ������ ������ ��� �������� �����
5% ��������. �������, ���� ����������� ��������� 50-80% ����, ������ � ������
��������. ��� ����������� �� ���� ����, ��� ����� ��������������� � ����� �����
��������� ����� � �����. ����� �� ���� ������� � ����� 3-5% � ������ �� �����, ����
������ ������.

������ �� ����� �����

������� ��������� �� ���� ����� � ����, ��� ���� ������ ��� ��������. � �����
������ � ��� ������. ������ �� �����, ������-������, ������ ������, ����� ������,
������ ������ � ������ ��� ������������� ��������� � ������ ������. ���������
������ �����, � ����� �� ������. ��������� ��������� ������ ����� ����� � ������
����� �� ����������� ���������� ����� �������.

���� �� ������ ������� �������, ��� ����� ������������� ��������������, ������ �


���� ������ ����� � ������������������. � ���� �� (������ ��������) �� ������������
�� � ������ �� ���� ����� � ��, �������, �����������, ��� � ��������� ������ �����
�������� �������. ������ ������ �� ������ ������ ����� ��� ������� � �� ���������
������� �� ��� ��� ����. �� ����� �������. �������� �� ����� � ������ � ��������,
������� �� �������� � � ����; �� ������ ������� ������� �����, �������� ����������
�� ��������. ������ ������� �������. � ��� ����� �����, � �� ������ ����� ������
������ � �������� ������, �� � ������ ������� ����� ������ �� ���� �� �������.
��������� ���������� �������� �����, ����� ������� ��; ������������, ����
���������� ������. ������ ����� ��� ������, �� ���� � ���� � ���� �� �����, ��
������ ������ � � � ��� �������� ���������������. ������ ��� �������, ��� ���
������� ��� ������, ��������, ������ ����-������.

��� ������� ������� ����� ������� �� ������ ����������� ��������.

�������, �� ������ ����� ���� � ���� � ���� �������� ��������� ���-������


���������. ����� ����� ��������, ����� ������� ��� �� �������� ����� ����,
����������, ������ ��� ������. �� �� ������.

��� ��� ���, � ������� ������� �����, � �� �� ��� �������. � � ��� �������? � ��,
��� � ��� �����, ��� � ������� ������ � ������, ��� � ������� ��� ������, � ���
������ �����.

� ������� �������� ���������.

������ � �������� ������ ��������. � ��� � ������ ? �� �� ��!

��� � �� ������ ����������, ��� � ����� ��� ������� ��� � �������. ���� �����, ���
����� ���� ������ � ������, ������� ��� ������ ����� �������, ������,
�������������� ��������. �������� ����, ��� ��� ���� ���������� ��������� �������,
� ������ ����� �����. ������ �����, � ����� ����, ������ ���� ��� � �������� ���
���� ���� ���� � ������. �� ���������� ��������, ��� ���-�� � �����-�� �����-��
������� �����: �������-�� � ������, ��� ����� ������� ���-�� � ���-��. ����� �����
�� ����� ����� ���� ����� �������������� ����� ������������ ��������, ��
��������������� ������.

����� ����� ������ �� ��������� � �������� ����� ���������, ������ ������� ��


������� �������. �� ������ ����� ������ �������� �����: ���������� ����� � �����
������� �, ��� ��� �����, ����� ���������.

���� ���� ������ � �����������. ����������� �����, ������� ��������� ����� ����.
������ �� ����, ���� ���, �� ���������� ��, �������� �� ������� �� �����. � ����
����, ����������� ����� �� ����� ������� � � �� ����� ���� � �������, � ������, �
������� � ���, ��� �� ����� ����������� �����, �� ���� ������ ������ ����� ����.
����������� � ������ ������� ������ ����, ��������� ������, ����������� � � ������
��� ��� �����������, ��� ����� ���� �� ���, ���� �� ����� �������� � ���. ��
������� ����, �������� ���, � ����� ����� �������.

������������� ������� ������� �������������� ������ ���������-���������� � �����


������� �����. �����-�� ����� �������������� ������ ���������� �������� � ��������,
�� ����� ���� � ����� ������ � ������ �����. � ����� ������� ��� �������:
����������� �������������, � ������ �������. �� ���� �� ����������. � ������ �
���������� ������ �� ����� �������� ������ ������ ������ �������� �������� � �����
�������. ��� ����� ���������� ���������� ���������� � ����. ����� �������������
����� ����������. ���� ������ ������� � ������� ������� ���������, ��, ���� ��� �
�������, ��� �� ������� ������� �� �����, � �� � �� ����. ������ �������� �����
���� ���� ���.

����� ���������� ������� �� �����, ���� ��� ��������� ����� ����� �������� �� ����.
������� ������ �� �� ����������, ��� ��� ��� ������ � ������ ����� ���, � �����
������ �� ��� ����������, ���� �� ����� ������ �� � ����� ������� � ��������.
��������� � � �������� ���� � ������� � ����� ���� � ������ ������� ������. ����
�������� ����� ������, ���������� ������� ��� �����, ��� ������ �� ������. ����
����� �������� � ������ ������ �� �������. ���� �������� ��� � �� ������, ������
������ � � �����-������ ������ ���. ����� ����� �������, ���������� ���� �� ������,
� ������ � � ���. �������������� ��� ���� ���������������� ��������. �� ��� ��
���������� ��� ������ � ������. �� � ��������� ��� ��������, ������� �� �������� �
������. ��� ��� � ���� ��������, �� ����� �� ������� ����� ��� ���������, � �
��������� �� ������������. �� � �������� ������ ��� ����������� ������ �������
����� ������ �������� ������ ����� ����� ������������� ������������� � �����������
�������� �, �������� ����, ��������� �� �� ���. ������ �������� ���� ������� �
������������� ���� �������� ������ ���������� � �������� � ������� ���� � ����� ��
����� ��������. ���� ����������� ������ ������, �� ������� �� ����.

������������ ��� ����� ���������� � ������ �������� � ��������. ��������� �������


������� ������ � ����� ��� �� �������. ����� ��� �� ������� ���������, � ���
��������� ������ � ������� �� ���. ������, ������� ��� ���� �� ���� ���������� �
��������� �������������� �����, �� ������� ������ ����������. ��� ���� ����� � ���,
��� ����� � ��������.

���������� � ������������ ������������� ����� � �������� ����� �������, ����� ����


����� ���� � ��������� ������������ ����� ������.

� ������������� ��������� ������ ��������, ��������, ����� ����������� �����


������������ ��������� �������� �������� � ���������. �������� ��������� �� �����
������ � ��� �� �����, ������� �� ������, ��������� �� ����� ������� �����.
��������� ������� �� ����� �������� � ���� �� ����� �� � ��� ��� �������, ��������
�� ����������� ����, ������� ���� ��������� �������� ��������.

� �������� ������ ��������, ��� � ������ ��������, ������ ������ �������� �����
���, ��� ��� �������. ��������� ����� �������� ��������������� ����, �����
��������� � ���. �����, ������ �� ������� ��������, �����, ������, ��������,
������� �� ��������� �� �������, ���������� ����� ��� � �������� ����� �������.
���� �� �� ����. � � ������������� ����������� �������� � �����, ������, ����� �
������� �� ���������� ��������������� ����.

�� ������������ �������� ������������ ��� � ������ �� ������� �������� �������.


������ ���� ����������, ����� ������. ����������� �������� ��������� � ������
������-�������� ��� ���� �������� � �� ��������� �������� ����� ����� �����
��������� ��� ������ ���������� ����������� ����������. � ����� ����������� ������.
���� ���������� �� ����� ������� � ��� � ����� ��� ���������. ���������, ���
��������� ���������� � �������������� ������ ������ ������� ������ ������, � �
���������� ������������ �� ���� �������.

��� ���� ����� � ������ ��������. �������-��������� ����� ����������� ���� ��


������, ������ � ����� �� ��������� �������, �������� � ����� �� �����, ������� ��
��������, ����� �� ��� ������� ����� � ���������, � ���� ���� ������� � ����� �
����������� �� �������� �����. � ������� ��� ������� �� ���� �������� �����,
������� �� ��������� �� ���� ��������, � ������� ����� �������� ���������. �������
����� ������� �����, ������� ������ ���� ��, ��������� �� ���������. ��� ���
���������� � ���������������� ��������� ������������.
����� ������ �� �������, ����� ��� ��������� � ����� � ������������ �� ������
����������� ������� ����������� ���������, �������� � �������, ��� ������ �����
�������. � ����� ��� �� ����� ��� ������ � ��� ����, ��� ����� �������. �� ��-
�������� �� ������ �� ��� ����� � ������� ������������� ��� � ������. ��������,
���������� ������ �������� ������, �� ������ ����������.

������������ � ����� ���������������, ��� ����� ������� ��� ������������ ����, ���
���� ��������� � ����������� ��������. �� ����������� ��� ��������
������������������ ������� �����, � ����� ���� ����������� ��� �����
��������������. ���� ��, ��� � ������ ��������, ������������ ��������������
���������� ������ ��������������� �������������� � ��������� �������������
��������, ��� � ����� ������ ������� �� �� ��������� ��������, � ������������ �
�����. �� ������� ���������������� � �������� ����� ������������ ��������� �������,
������� ������������ �� �������� � ��������� ���������, � ��� ����� � �����
��������, ��������, ������. ��� ������� �������� � ������ �������������� �����
����������� ������������� ����������, ������� ������ ��������� � ��������
���������. �� ������������ �������: �������� ����� ����� �����, ����� ��� ���
����������� ������� �����, ��� ���� ��������, ��� ��������� ���, � ���������.

������ � �������

����������� ����������, �������, ������� ���� ������������� ������� �������������


������. �������� ��, �� ������ �� ������� �� ���� �������������� � ��� �� ���������
� �������� ��������, ���������� �������� �����. ����� ����, ������� ��� ��������
���������, ������� �� ��� �� ���� �� ���� ���������. �� � ������������� � ���, ���
������ � ���� ���� ��� ����������� � �������������� ������������ ������ ����������
�� �������� �����, �������.

��������� ����������������������, �������� �� ������������ ���������� ��������


������������ ���������� �� ���� ���������������� ���������� ����������� ������.
���� ����������� ������ ���� � ��������� ����� � ������. �������, ��� � ����������
������ ���� �������� ��������� �� ��������. ���� ����� ������� ����� �����
�������������. ������� �� ������� ����, ��������� �� �� �������� � ��� ��� �����,
�������� ��������� �� �������� ����� ���������. �������, ��� ��������� ������
�������� ��������. � ������� ��� �� ��������� �������� ��������� �� ����������
�������� � ������ � ���������. � ����� ������� � ������ ������� �������� ����������
������ � �� ������ �������� �����������-������������ � ����������, ��������� ��� ��
� ������� ����. ��������� ������ �������, ��� �������� ��������� ����������� �����
�������� � �������. ����������-����������� � �������� �����������, ���������� ��
�����, ������ �� ������ ����. ����������� ����� ����� � ��������� �������
���������� �����, � ����� � ������� ������ � ������. � �� ������� �������������� ��
���������� ����� ����� �� ������. ���������� � ��������� �����, �������
������������ ������� ������������ �������, ��������� �� ���� ���������. ��� ��
���������? ��� ��� ������ ���������, ��������� ����������� ��������� �����.

��� �������� ��, ��� �� ��� ����������� ������, ��� �������� ��, ��� �� �������
����� �� ����������, ������, ��� ����������� ������������ �����: ��������������
�������� ���������, ��������� ��������� �������� ��� ������� ���������
������������� �����. ���� �� ����� ���������� � ����� � �������. ������� �
��������, � �������. ���������� �� ������� �� ��, ������ ������������. ������������
�������� � ������������� ��������� ������ ��� �������. � ��� ������ ����� ������ ��
���. ��� ����� ����� ������� � ������� � �������, ������� �� �������
���������������� �������. ������, ��� ������� �������, ����� ������� ���������, ���
��������, �������� ������� �� ������� � ���������, ����� ������� ���� ������.

���������� ����������, ����� �� ���� �������� ���������, ��������� � ���� ��������


� ���� ����, � ����������� ������� � ��������, ��������� � ��������������� ��.
��������, ���������, �����, ������ � ����� ��-������ � �������������� � ��������
������������ � ����� ���������������, ������������� �� �������. ����������, �����
�� ������� ������������������ �������� ��������� ������ �� ������� �� �������
���������� ������: ���������� ���� �� ����� ���������, �������� � ������ ������
����� ������ (��� ������ �� ��������� ������). � ������ ���� ����� ������� ����
����� ���������: ������� � ���� �� ����� ��������, � ������� � ��� ���������
������������. ����� �� ��� ����� �������� ����� ������������� �������� �������
��������? ������� ������� ����� ��������, ��� ������� ���� ��������� �� ���������
�����? ������ ����� ���� ����� ������.

� ���� ������, ��� ������ ����������� ���������� ������� ����� ��������, �������
������� �� ����-�� ����������� ���������, ��������� ����, ��� �������� � ������
������� �� ��������� ���-������ ������ ��� �� ������ ������� ������������ �����. �
��� � ������ �� ������ �������, �� ���� ��������� �������������.

�������� � ���������� ���� ����� �����������, ��� ��������� ������: �� ������ ��


����������� �����-�� ��������������� �������� ���������? ���� ���� ���������,
������� � ����� ������� ��������� �� �� ������ �������� � ������, ��������� ��� ��
��� � ������������ �� ������ �������� � ���������, ����� ����� �������� ��,
�������� �������� �� �������? ��� � ���������� � ������, ���������� �� ������
������ � ������, ������ �� ������� � ��������� � ���������? �� ����� �� ��, ��
������������������ �� ������������ ������?

�������������-��������������� ����������� ������������ ��������� � ������������


�����������. �������� �������� ������ � ���, �����, ������, ������. ��� �� �����
��������� ������� ����������� ����, �����, �����������. � ���, ���, ����� ��
���������� ��������. ��� ����� �������. ������ �����, ������ ������.

�� � �����������! � ������ � ��� � ������ �������� �������� � ��������. ����������


������� ������ ������� � ���������� ��������� ��. � ������ ������, ��������
���������� � �������������, �������� ���� �����, � ������� ��������� ��������� �
����������. �� ������� �� ������������ ����, � ���� ����, ��� �� ������. �������
�����, ������� �����, ���� ��������� ���������. ����� ����� �������� �����,
��������� ������ ����� ������ ��������. � � �� �� ���� � �������, ����� �������,
������ �� ���������� � ��������� ����������� ��������. ��� �� ��� �����������
�����. ���������, � �������� ������ ����������, ������� ������ �������� � �����.

��������� ������������, ����������, ���������. ����� ��������, ������� �� �����


����������. ��� ��� ����, ������, �������� � �����. ��� ������� ������ ������
������� �� ������� �������� �������� � �������� ������������ � ����������� ��������
������� ������, � ������ ��� �� ������ �� �������� ��� ������ �� ������� �������� �
����������������.

������� �������� �� ������� �� ����, ������ �� ��� � ���. �� �������� � �����������


�������� � ���� ����. � �������� ������� ����������, ������������ � ����������� �
��������� ����� ��������� ��� �������, � ������������ ��������. ���������,
����������, ����� �������������� ����������.

�� ������� �� ������ �� ����� ������, �� ����� ��������� �� ���. ��������, �����


�������, ����� ��������, ���������� � ��������� ����� ����������, ���������,
�����������, �����. ����� ������, ����������� �� ��� �����. �� ���� ����� �������,
���� �� ��������� � ������ ����� ����� �������.

�������� ����������� ��������� �� �������� � ������. ������� ���������� ��������,


�� ������ �� ���������, �� ������� ������� ���������, ���� �� ��������. �� ������
��������� ��������� ������ � �����, ������� ������ ����� ������� ������ ������� �
�������� ������� � ���������� �����. ���� ��, ��������, ������ � �������������.
����� �� ������, �� �� � ��� �����, ����� �������������� � ��������, �������������
�������� � ��������� ������.
��� ������, ��� �� ��������� ���, � �� ����� ������, ��� ��� �����, ��� ���
���������, ��� ���� ���������, � � ����� �������, ��� ��� ��������� � ����� ���-��
������, ������, ���������� ������ ������. ��� ��� ������ ��������, ��� � ���������
������ �������� �������� ���������. ��� ����� ����� ������� �� ������ � ����������
� �������� �� ������ �����. ��� �����������. �������� ���.

����������� � ��� �������

������ �����

���,

����� �����

�������

�� �������

������ �����:

������ ���������

�����������

�����.

����������� � ��� �������

�� ��������� ������ ��������� ��� ������ �������� ������� ����������� ������� ��


������� ������. �����, �� ����� �������, 18 ���. ��� ����� ��� ��������� � ���
����� � ����������������� ��������� ������; ����� ����� 4 ���. ��� ����� ������
�������� ������������� � ��� ���������� ������. ����� ������ �� ��� ������ ������
������������� ���� ������� � ������ ������� ��������� ����� 2 ���. ��� �����, �
����� 1,6 ���. ��� ����� ������ ���������� �������. ��� ����� ���� ���� ��� ��� �
�������� �������, � ����������, �� ���-�� ����������. ������� �� ����� �������
�����, ��� ������� ������� ������� �������� ��������� ����� 1 ���. ���.

�� ������������ ���� �������� ����: ����� ������ ������������ ������ �������� ��


����� �������� � ������ ����� ����� �������. ��� ��� ��� ����� ���� ���������� � ��
��� ������ ����������: ���� ������ �������, ����� � ������������� �������, �� � ���
��������� ����-�������, ���������� ������������� ����-���, ���������� ��� ��, ����
����-���, �� ����� ���������, ����� ���� �������. ������ ��� ������ ��������, ���
������� ����� �� ������ ���������� � �������� � ���� ����������� �������? �������
��, ������ ��� �� ������ �������. � �� ���� �� ���������������� ����������,
����������� ����������� ���������� �� ��� ��� ������� ����� �� ��������.

���������� ������� �������

� ���� ����� �� ����� ����� ��������� � �������� ����� �������, ��� ������������,
��� � ��������������. ������� ����� ���-�� � ���� ������������. �������� ����������
������� ����� ����� ��������������� � ������ �������� �������� ����. ��������
�������� �������������, ��������� �����������, �.����������� � �.��������. ���
�������������� � ����� ��������� ���� �� ������������ ��������, � ��������
��������� � �������. ��� ����� �������������, �� �������� �� �����: � ��� �����
����������. ���, ���� ������ ������ ���������� � �������, ������������ ��������;
��������� ������� ������� ����� ���� � ���������� ������ �������� � �.�. ��������
�������� ��������� ��� ������������ � ������� �������� ���������� ����� ������.
���� �������� ��������� �� ���. ������ ������ �� ���������� ������ �����, ��� �� ��
���� �����. ����� ������ �������� � ���� � ���� ����� �����, �� ������� ���
�������� ������ � ������� ���������. �� ���� ��������� ��� ���� �������� � ���
������� ������� ���, ��� �� ������� �������. � ������������ ���� ����� �����
��������, � ������ ���� ��� �� ��� ����� ����������, �� ������ �����������
������������ �������� � ���, ��� ������� ����������� �������������� ��������� ����
� ������������� ������������, ������� �������� � ����������� �� �������� ������� ��
������������ �� ���� �����, � �� ���������� ���������� �� ���� ��������
������������.

���� ��������� ������, �������, ������� ������ � ��������, ���������� ��������


������ ���������.

��� ������������ ���������

��������� � ��� ��������������� �������, ����� 18 ���. ��� ����� � ������, �� �����
�������. ������ �� ��� � ������ (�� 10 �� 37 ��), ����� 15 ���. ��� ����� ���������
������������ �����. �� ������ ������ ������� ���� ��� �������� ����� ����������, ��
�� ������. �� � ������� ������ � ���, ��� ������� ��������� �� ����������������
������, ������� � ���� ���� ������������ �� ����� ��������� � �����������, ��������
� ��������.

���������.

� ���-�� �� � ������������, ������ ����� �������� � ���������. �� ��� ������� �


����������� ����, ��� ������ (����� ���� ��� ���������� �� ������ � ���������
������) ���� ���� �������, �� �������, ��� � ��������, �� ������������ � ���
�������: ������� ������� �������� (�������������� � ����� �� �����, ����������� ��
�����), � ����� (������� � ��������) ���� � ���������� � ��������, �� ��������
����� � ���� ���������. ��-�� ��������� � ��� ������� ���� � �������� ����, � � ���
� ��������. ����������� � ��������� � �������� �������������: ����� ����� ��� �
����� �� ����� �� ������������, �� ����� ������� ���������� ������ ��� ������
(���������, ��� ����� ��������� �������� � �����).

������� �������� �������, � ������� � ��� ������ ����������� ����� � ������ ��


������ �� ����������� ���� ����. � ��� ������� ���, � ����� ������, ������ ��� ��
������������� � ������ ������ ����.

����� ����������, ������ �������������� ������ ������ � ��������� ������.


���������, ��� ���� � ���� � ���� ���� ������ �����. � ��������� �� ��� ��
��������. ������ ������ �� ����� �� ��� � ������ ����� ��������� � ��������
����������� �� ������� �������������� �����. �� ���� � ���� � ���������� �������,
��� ��� �� � �������� � ��������. �� ������� � ������ ����������� �����������. ����
�� ����� ��������� ���� ������ ��������� ������, �, ������, ��� ���� �� ������, ���
� ��������� ������ ��� �� ��������.
����� ��������, ����� ������ ��������, � ����� �� ��� ����������. ���� ����������
����� (� ����� ���������) ���� �� ����� �����.

�������� ������������� �� �������� ����

������������ �� ���� ����� (��� ������� ������) ����� ����� �����������. ��-��
������� �� ������ �������� � �������, ����� ���� ������������ ����� ��� �������. ��
����� � ������ ��������� ������������ ��������� �� ����� ������, ��� �������. �� �
������ ������ �� ������� ��� ������ � ����������. � ��� ����� �������� � ������,
�����, ���� ����. �������������, ��� �� ����� ��� ������ ����� ��������
������������.

����� ������ ������ �������: ���� ������� ��������� �������������� ������


���������������� � ������ ������������ ���� (��� ��������� ��������������), �
������ � � ����� ������ ���� (������������ �����). ��������� � ������� ��� �������.

��� ������ �������� � �������� �������� ��� �������� �����: ������������ ������ ���
���� ����������. �� ����? � �� ����������� ������ � �� ������. �������� �� ����
�����, ������������ ������ � �������� ������ �������� ����� ���������. �� ���
����������� �. ��������� ����� � 1974 �. � ������, �� ������� ����, ������
����������������� �������� (��������), ���������� �������� ���������������. � �����
����� ������������ ������� ��� ���. ������� ���� ������� � ������ �������,
��������� � ���� �� ����.

��� ���� �� ������ �������, ��� ���� �������: ����� 3 ���. ��� ����� ��� ������ ��
���� �����! �� ��������� �������������� ���������� ����� ������ ������ �����
���������������. ��������� �� ��� ������� ����� ���� ����� 1 ���. ��� �����. ���
�������������� ������ ������ �� ���� �����, �� �������� ������ �� ������. �����
����� � ��� � �� �������� ��� �� ������, ��� � ����������� ���������������� ������
���� �� �����. �� ���� ����� ������ ������������ ������� ������������� � ������
���, ������� �������� 5-7 ���. ���. ������, �������� ������ ���� ���� �� ����� ��
���� ����� 8-10 ���. ��� �����. � ������ �������� ����� ���� ������� 2,5 ���. ���.

��� ����� ��������� �������������� � ����������� ������� (��� �� �������


�����������, �����, ������� ������). � ��� ������� ��������� ���� ����� �����.
����� ��� �� �������� ������ ����� � ������� �������, �� ���� �� �������� ����� �
������ ������ � ������.

�������� � �������� ����� ������������ � ����� �� ����� ������������� ������. ���


����� ��������, ���� ��������� ���� �� �����. ����� ������ ����� ��������, ������ �
���� �����. ������� �������� ������ ��� �����.

� ����� ����������� ���� ����������� ������ �������� ���������. ���������


���������� ������� ������ �������� ������ �� ��� ���� ���-��. �� ����� �� ��
����������� ����� �������� ������, ��� ��� �� �� ������ � ����� ����� � ������.
���������� �� ��������, ��� ����� � ����� � ����� �������������� ������, ��� ����
�� � ����������� �������, �� ��������� ��� ��� ��� � ���������, ��� ��� �����
������ ��� ����� �������.

������������ �������. ��� ��������, ��������� ������ ������������ ������ ���� �����
����� �� ���������������, ��� �� �� �����. ���� �� ��� ������ �� ������������,
������ ������� �������� �� �������� �� ��������.

����������� � ��� ��������������. ������ ��� ���� ����� ����� �����. �� ������
����� ������� �� ����������� ������ ����������� �����������. ���� � ��� � ����
������� �������, ������ ����� ������� ��������� �����, � ��� ������, ��� �������
������ ������ �� ������� � ������� � ��� ����������� (����� ������� ����� ��
���������� ������ ������������ ����). � ���� �������� ��� ��� ���� �������������,
��� � ���� ������� ����� �����������, ��� ���� ��������������� � ���, ��� ��� ���
���� ������ ������ ������������� � ������ ������������ ����. � ������� �� ��� �
���� ��� �����, ��������, �� ������ ������ �������, �� ������� �������� ������
����, � ��� ������������� �������� �������� ������. ������, ��� ���� ��������� ��
����, ��� ����������� ���������������� �������, �� ������� � �� ���� ������ ���.

����� ������� ������ ���, ���������, ��� ������ ��� �� ���� ����� �� ���-���, �
�������� �����������. ������������ ��� ���������� �� ������� �� ������������ �
������ �� �������. ���� �� ������ ����� ������ �� ���� �����, �� ��� ��� �� ���
������������ ������ ������������, � ����� ����� ������� ������ ������ �. �. �������
����� ����������� ������� ����� ����������� ���������. ����� ����, ��� ���, ����
�������� ��� � ����� ����������� �������, ��� ����� ������������ � �����������,
������ ��� �� ��� ���. � ��� ��� ���, ��� ����� ������. �� ��� ����� ���� �����
������ ����� ������ � ��������� �������!

����, ������� �� ��� ���� ��������. �� ��������� �� ��������� ���������. ������ ��


����� ��������� ��� �� ����� ������ �������� ������ � ��� ���������� ������ ������,
� �������� �� � ����� ��������.

����, ��� ������ ��� � ����� ���-�� ������, �� ��� ������ � �����. �������, ���
����� ���� ������� ����� ��� �����, ����� ���� � ����-�� ����, �� ����� ���� �
����. ������� ����� ����� ���������� � ����� �� ����� � ���� ����������: �������
����, ������� �� ����, ������� ����� �� ��������, � �������� ���� ����� �� �����.
������� ���� ����� ������� �� ���������, ������ � ���� ������ ���� ���������.

����� �� ��������� �� ���, ��� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ������� ������� ��
������������, ����� ������ �� ��� ���� � ������� ����, ����� ������ ������� �
������ ���� �������� �� ������ ��������, � ����� ����� ������ ������. �������������
����� 10 ���. ��� ����� ��������� �������� � �� ��� ����.

�������������� ����� ����� �����

��������������� � ������ ������ ������������ �����, ����� �������� ��� 2,8 ���. ���
����� ���� ������ ������ ����, ����� �������, � ������������ �������, �
������������ ��������������. �� ���� 2,3 ���. ��� ����� � ��� ���� ���. ��� ���
�������������� ������� ���� ����������� ������ �������� �������: ���� � ��� ����
�������, ������ ������, ������ ���������� ����������� ������������ � �������� �����
�� ������. ���� ��� ���� ����� ��������, ��� ��� �������� � ���� ���� ���������
��������. �������� ������ ��� �� ����������. ���� �� �� 2 ���. ��� �� ���������.
������, ���� �� ��������: ����� ���� � ��� �� ����.
�������������� ��������������� �� ��������: ����� ���� � ��� �� ����.

��� ������� � ������ ���� � �������� ��������, �� ������ �������� ��� �� �������.
��� ���� ��������� ������������, �������� ����� �������� ��� �����.

�����������: ������ �������

���� ��� ����� ������� ������������ ��������. �� ������� � ���� ��������������� �


���� ���������������� � ����� ������ � ����������������� ����, ����� �������������,
��� �������������, ��� � ��������� ������������. �� ����� ���� �� ��� �����, ��
����� ��������, �������� ���������� ��������� ���������. �� ���������
�������������� �� ����� �������� ����� 3 ���. ��� �����. ������ ����� ���
����������� ������� � 2,7 ���. ��� �����, � ������ �������� ���� ����� 2 ���. ���.
����� ������������ ����� �� � �������� � ��������� ���, �� ������ ����� ��������
��, ��� ����� ������� �������� �� ����� 2 ���. ��� ������ �� ���� ��� ��������: ���
�� ��������� ����, �� �� ������� ����. ������ ����� ����� ���������. ���� ���
������� ������ �� ��, ��� �� ����� �������� �����. ��������� ���� ������ ������� �
��������� ������. ������ �� ��� 2,4 ���. ���. �� ����� ��������� ����� ��
����������� ������ ����������� �����������. ������� ������ ����� 1,5 ���. ���
�����, ������� ��� ����� �������. ������ �� ��� ������� � ���, ����� �� �� ����
����� �����������, ��������� ��� ��� ���� ������� �������, ��������� ������ ��
������ ������������� ��������� ��������.

���������� �������

��� ������� ������ ����� ������ �������� ��� � ������� �������� � ������ �����, ���
��� ������ �������� ��������. ������ �� �����, ��� ��� �� ���. �� �� ��������
������������� ����������� �������� ���� �� �����, ����� � ��� ���-���� �����.
������ ������� ���� ������� 1,6 ���. ���. ��� ��� �� ������������� (��� � ��� ��
������) � ������ ��������� �� ����� 200 ���. ���, � �������� �� ���� �����������
������. ����� ��� �������� �� �������������: ������ ����� 1,5 �, ���� �������� (���
� ���), ����� ����� ��������. �� ����� ����� ������ ����� ����������� ��������
�����, � �� ������ �� �����, �� � ������ ����� �� ������� ������. ������
����������� ��� ����� ��� ����������� � ����������, ��� �� ��� 44% ���� �����
�������� ��� ��������, �� 34% � ����� ��������� ������ � �� 22% � ������ �����. ��
��� ����� ������ ���� ��� ���������������� ����� ������������ �������������, ��
����� �������� ������� �� ���������. ������������� ��������� ����� ���������� �
���� ���-�� ����, ��������, ����������������� � ������� ��������� ������ �� �����
�����. ���, ������������ �������� ����� 1,4-1,9 ���. ��� �����, ���� ��� ��
������������ ��������, � ��� ������, ��� ������� ������ � ������� ��������� ����� �
��� �� �������� ���������.

����� �������� ������� ����������� �������� (�������������, �����) � ��������


��������� (������).

������������ ������� ���������� ��������� � �������� ��������� ����� ���������


����� ������� ��������, �����, ��� ��� ��������� �� �������� � ����� �� ���������
����� ��������, �������� � ����������� ���������. ����� ������������ ��������� �
����������� ��������. �� ��� �� ���������� � ��������, ��������, ��� ���������
����� ��������� ������� ����� ������� � ���������. �� ������� � ��� �� ����������.
��� ����� ��������� ��������� � ��������� ���� � �� ������ �� ���������. ���������,
��� ������ ��� �� ���������������� � ������� �������� �������� ��������,
������������ � ��������������� �������. ������� ��� �� �������. ����, ��������, �
���������� ������� ��� ���������� ������ � ��������� ������ ������� ��������
������������, ��������� �� ������ �� ���������� ��������. ����������� ������� �
���������� �������� (�� ���� �������� ���� ����), � ��� ���������������� ���� �
���� ������� ������������ �����������. ����, ��� � ����� ���� ������ �������� ���
��� � �������, �� ���� ����� ����� ��� �� ������� � ���������� ����� � �����.
������ ������ ��������, ����������� ����� ���������, �������, ��� � �������� ���
����� ������. �� ���� ������ ������������ ������ ������� ��� �� ���� ������� ������
��������. � ����������� ������� ����������� � ������ �� ����� ������. �������
������ ������ ���� ��������, � ���������� ���� �������, � �� �������� ��� ������
��� �������.

��� ��� ��� ���������� � ���� ����. ���� ���� ���� � ���� � ������ ���� ���� �����.
��������� ����, ��� ����� ���� ����� ������� � ������� ��������. ���� � ����
����������� ����� � ����� �� �������. ������, ��� �� ����� ������, ��� ������ �
���. ������ �� ���� ����� � �������, �� ����� �� ������ � �������. � ��� ������,
���� ������, � ����. � ����� �� ������� �����, ��� ��� �����, �������� ������,
����� � ������. ��� ������ �������, ��� ����� ����, � ����� ����. ����� � ���
������� ����� �� ������. ����������� ������ ����� ��������� ����� �������.

���� �������� �� ����� ������ ��������� ����, ��� ��������� ����� �������� �������
����. �� ����� ������� �� � ���: ����� ���� �������� ���� �����, ������� ������ ��
��������. ������������� ������� ���� ������������ ��� ������, ��� ���������� ����
������.

����� �������� ������ ������� ���� ������� ������� �����������, �� ������ ��� ��
������ ������� �� ������� � ������� �����, � ������� �� ���������� ���� � ������,
����������� ���, ��������� �����������, � ������� ����. �������� �� ���� ����� ����
������, ��������� �������� ��� ������� ��������, ������ ��������� �� ����� �
������. ��� ��� ��������������� ���������� ���������� � �� ������� ������������, �
����� � �������� ����� ��������� ����������, ����� ������ ������ ���� ������������
����� ����� ���� �� ��������� � ���������� ���� ����� �������� ������ ���������. ��
����� �������� � � ���, ��� �� �������� ����������� ������� ������� �� ����������
������ �������� ���� ��������� ������������.

����� ����� ����, ��� ������ �������� �������� �������, ��� �������� ���������
������������ � �������. �� ��� ����� �������� ����������� ������������ �������.
�������� ��������� �� �����, ��� ������������: �������� ��� ������������ ����������
��������, ��������� ����� �����. ��� �� ���� ����� ���������� ��� � ����� �������
��������.

���������� ������� ����� ������������ ��� ����� ��������� �� ������ �� ��� ����:
��� ������� ��������� 500-300 ���. ��� ������� �� ���������� ������������ ��������,
���� � ���� �� ������� ���. � ������ �������������� ������ �� ����������� ������
�������, ��� ������� ����� ���������, ��� �� ������. � ������ � �� ��� ���� ���
������� ������� ����� 300 ���. ��� �����. ��������� ���� ���� ������� (�.�.
�������) ������, ������ ��������� ��� ������������ ��������� ������������. ��
������ ����� �������������� � �� ����� ������� �� ���-�������� ���������.
������������� �������� ������ � ��������� ������������ ��������, � �� ���� ���
������ �� ������ ������. ����� ����� � ���������� ����������� �������������� �
������� �����, �� ���������� � ������� ������ ����������. � ����� ����� �����,
������������� � ����� ������ ������������ �� ����� ������� �������� �����: �������
����� (230 ���. ��� �����), ����� �� ������� �������� (����� 30 ���. ��� �����),
������� ������ ����������� ��������� (����� 30 ���. ��� �����), ������� �������
(��� ����� 60 ���. ��� �����, ��������, ����� �������� �������, � ����� 30 ���. ���
����� ���� �������� �� ������� ����� � �������).
����������� ����������, �����, ��� ����������� ������ ��������������� � ������� �
�������� ���� � ��������� �����. ����� ������ ������� ����� ����� ������� ���������
�� ��������, ������ ������������ ������� ����� �� ��� �����.

� ����� ����� ������ ������, ������ ����� ������������� �� ������ ��� ������
��������. �� ����� �������� �������� ���� ��� ��������������� ��������� ���������
�� ������ ������� ��������, �� ������ �������� � �����������-�������� �������.
����� ��� �� ���������� �� �����, � ���������������� ������ ���������� �������
������ ����������� ������. ��������� ���� ��� ������������� ����, ��� ��������
������� ��� � ������ ����� 40 ���. ��� �����, ���� � �����, �������� ��� ������ 230
���. ��� �����, ������� �� ��������������. ����� �� ��������, ��� �� ���� �������
�����. �� ��� ������ � �������������� ����������� ��, ��� �������� �������, ������-
�� �� ����. ��� ����������� ��������� � ���������� �������� �������, ��������
����������� ��������. �� ������� ��� �������� �������� �, ���� ���������� ������,
�������� �������� ������������. ����������� ������, ����� ����������� ������,
������ �� ���������� ���� ������ � ������������ �������������� � ������ � ���������
����. � ������ ������� ������ ��������, � ����� ���� ��� ������ ������������
�������. ��-������, ���������. ���� ������ ���� � ������, ��� ���� ��������� �����.
��-������, ���������������: �� ������������� ��� ��������. ������� �� �������
���������, � ��� ������� � �� ������, ���������, �����. �������, ��� ������
������������� � ���, ��� �������� ������������� ����� ���� ������������ ��������,
�� ������� ���������� ������� ������, ��� ����������������. ������ �� ������ ����
����� ������� � ��������, ��� � ��� ���������� ��������� ��� ����� ����������� �
���������� ���� � ��������.

������������� ����������� � ��������� ������ ���� �� ������� �������. ������ ����


������ � ������, �� ������, � ������ � � ���, �� ������. ������ �������, ��������
����� ������ ���������� �������� �����������, ������ ����������� � ���������� ����
�������, ��������� 120 ���. ��� ����� � ������������ 60 ���. ��� �����: ��� ���� ��
��������� ��� ������� ������ �� ���������� ������������ ������. �� ���� ��� ����
��������������. � ���� �� �� ��� (������������) ����� �� ��� ���� ������� �������.

������� ����� ������� ���� �������. ������� ������ ������������ ��������� ���� �
����� ������ �����. ����� � ���� ������������ ����� (����� ������� �����, �
��������� ��� �� ����� ����). ������� ����������� ������ �������� �������� �� �����
�������. �� ��������� �������� ���� ������������� ����� � ������ ��������. �����,
���������� �����, � �������������� ���� ���������� ������� ������ ����.
�������������� �������� ��������� ������ ��� ���������� ���������.

�������������� ������� � ����� ������������� ������� ������ ������ �������� ��


��������: ��� �� ��������� ����������� � ������� �� ������� 25 ���. ��� �����.
��������� ��������� ������, ��� ��� �������� � ����� ���. �� ������� ����, ���
������ � ������� �� ������: ���� ����� ������ ����������. ������ ����������
������������� ����� ������� ���������� ������������ �������� � �� ������
������������ ���. ���� ����� ��� �������� � ����������� ������ �����, � ���������,
���, �� ����� �� ���������� ��� �� �������, ����� ��� ��� ���������. ��� �� ����
��� � ���������� �� ����� ���������.

�������� �������

��� ��� � ���� ���. �� ������������� ��������, �� ������ ��� ������ �������� ��
����������� ���� ������ 500 ���. ��� �����. ���� �� �������������� ������� ��
������������ ����� (���� ����� ������� �� ������� ���������� � ��������
���������������� ��� ����� ������� ��������� ������������ �������� � �������� ���
�������), �� ���������, ��� ��� ����������� ��� ��������� �� �������, ������ �
������ ����� 200 ���. ��� �����. ��� ������� ����� ������� ������� ��������
��������� �������� ������������� �� ����� 35 ���. ���. ������� �� ��� ������ � ��
������� ������� ������� ������� ������ ������ � ���� ���� � �������, ������� �����
90 ���. ���. ��-�� ��������� �������, ��������� ������ ����� ������� ���������
��������, ��� ����� ��� ������� ������� ������ ������. ����� ������, ��� ������
����� ����������������. ��� � ��� ��������� ��� ������, �� �� �����. ������ �����
���-�� � ���������, ������������� ������, ��� ��������� ������. �� ���� ������
����� ����� ������������ ������ ������� ����, �������������� � �� ������� �� ������
������. ���� �� ��� ���������� �� ����� ��������� �������� ���� ����. ������ ���
����� ������� ������������ ������. �������� ��� �� ������, �� � ���� ������ �� ��,
��� � ����� ������� ��� ���-���� �����������.

������� �� ���������� ��������� �������� ������� ���������� �� ����������� ��������


����, ����� ��������� ��� ��� �������� � ������. � �����-��, ���� �����������
������ ������� � ����� �������� ��������� ��������� (� ���������) ���������� �����,
������ �� ������ ��������������. � ������������ � ����������� ������ ����������� �
���������� �������� ����. ���� ����� �������� ����� ��������, ���� �������
��������� ����� ���������������� � ������ � ����. �� ���� ����� ������������ �����
���������� � ��������� ������ ������������� � �������� ���� � ������, ��� ���
������ 90 ���. ��� ����� ��� ������ ���������� �� ��� ������ ������������� (�� ��
����������� ���� � ��������� �� �����������, ��� ������ �� ����).

� ������ ������ ����������������� ������� ����� �� ������ �������� �������


�����������, ���� ����������� �������� ��������������� � ��� ������ � ��������
���������������� � ��� ��������. �� ��� ����� ������� �� ������ �������� ��������
����� �������� �� ������� ������, �� ������� ��� �������� ��������� ������������, �
����� �� ��� � ����� ��������������. �� ��������� ������ � ����� ������� ����������
�������, �������� ��������� �� ������������� ������, ������� ����� ������� ����� ��
����� �������� ������������ ����� ��������������� � �������� ��������� ���������,
��������� � ������ ��������� �����������. �������� �������������, ����������������
� �����������������. ��� ������ ���� � �������������� ���� � �������� ������� �����
������ ������ ����. ��� �������� ���������� �� �������� � �������� ������
����������� � ���� �� ��������� ����� ����������. ���������� �������� ����
���������� ����� ������ ����������, ������������ � ������. � ���������� �����
�����, ������, �������� � �������� ���� �������� �� ������� �� ������������ ������
�����, ������� �� ����� � ��������� ������ ����. ����� ����� ����� ��������
������������ ����� ���������� ���� ����������� ���������������� ���. �������
�������� ����� ������ ���� � � ���������� ��� � ������ �� ������ ������������,
�������������, ���������������.

���� ��������

� �������� ������ ����� �������� ������ ��������� �� ��������� ����� �������


�������� � � ����������� ���. ������ ������������� ��������� ��� ��������� ������,
�������, ��� ������ ����. �� ����������� ������ ���� �������� ��������. ���� ����
�� ������ ��������������� ��� �������� � ��������������� � ��� �������������� ���
���� ������ ���, �� �������� ����� �������� � ��������� ��� ������ ���������� � 20
� 40 ��� ������, ��� �������� ����� ������������� ������. ����� ������������ ���
�������� �������-�� ������� ����������� ���� ����� ������. ����� ������ �� �������
(�� 10 �� 40 ���. ��� �����) ���� ��������� �� ����������� ����� (��������������
������������ ����������, �������� � ��� �� ������) � �����, ������ ������ �����,
������������� ��� ������, � �� ��������, ����������� � ������� �� �����������,
������������ ��������, ����������, �������� ����� ������ � �������������
����������. ��� ����� � ��� ������� ������ �� ������� (���������� � �������) �
��������, ��������� ������� ������������� �������� �������� ����� ����������
������������ �� ������ (����� �������, ������ � ��������) ������������ �����: ���
�������, ��� ���� ������.

��� ������������� ������������� �������� � ���, ��� ���� �������� � ���������


��������� �� ����� ���������� ��������� ����� ����, ����������� � ����� �� ����
�������� ��������, � ����-�� ��� �������� �����. �� ���� ���� � �� ���������
����������������� ������� � ����� �������, � ��������� ������� ����� �������. ����
����� ����� ��������� �� ������� �������, ���� �� ����� ��� ��� ����� ����, ���
���� � �� ������� �������� ������������� ������. �������� �����, ����� ������ ����
� ����������� � �� �������������� � ���������� ���� � ���������� ������� �� �������
������; ���� ����, ������� ����� � ������� ���� ����������� � �� �������������� �
������ � ������ ����� �� ���������� �������� ������, ��� �� �������������� � ������
� ������� ����������� �����. ��� ��� ���������, ��������, ����������� ���������
������� � ����������� ���� � � ���������� ���������� ������������������ ����������
����� ����.

������������������ ���������� ��� ��������� ��������.

������ ������� �� ���-�� ������ ������

� ������� �� ������������ ������� ������� ��������� ���� ���������� ������ �����


����������� ������ �����������. ��� ����� ���� �������, � ��������� �����
�������������� ��������� ���������, � ���� ������� ��� ���������.

� ������ �� ���� ����� ������ ������� ��������� ���� ���������� ���� ����� (����),
�� ���������� ����� ������������� ���� �� ������. ��������� ����� ��������������
��������� ����� ������, � ��� ���� ������� ���������, ��� ���� ����������� ����.
����� ��������� ��� ����� ����������� ��� ������ � ������ � �� �������� ������
������.

�� �������� ������, ��� ��� ����������� �������� �������� ������ � ���������-


����������, ��� ���� ������ ����������� ���, ��� ����� ����� ������� ��������. ��
��� �� ���.

������ ������� ���� ����� �������, � ��� ����� ���, ��� ��� ������ ������������
������� �������� ������� ������ �� �� ����������. �� ���� ����� ������� ��������
����� ������ � �����, ����� ��������� ���� ��������.

� ������������ �������� �������� ���� ������, ��� �� ��������� ������ ������������


� �� ����, � �� �����. ����� ������ ����� ����� ��������� ������ ������� �����
����� ���������� ��� ������, ��� ������ ���� ��������. � ������������ ������� ���
�� ����������� ����, � ��������� �� ��� ����� ����� ������� ���������. � ��������
������ ����� ������������ ������, �� � ��� �������� ������ ������� �����, �� ����
�� ������ ��������.

�� ���� ������������� � ������� �� ���� ����� �����, ����� ����������� ����� ����
����������� ��������. ��� ��� ���� ��������� ������. ��� ��� ���, ��� ������� �
���������� ������ �� ���� �����. ��� ����������� � ������� ��� (���������
��������������). � ��� ��� ��� ����� �����. �� �� ���� �� ���� ��������������,
������� �� ����� ���� ������ � ��� ����� ����. ������, ������ ����� ������ ����
������� ���� �������, ����� ����� � ������� �����, � ������� ���������� ���
����������� ����� ����.

����� ����� 2 ���. ��� ����� � ������� �������� �������� ���������� �����, ������
������������� ����� ����������� ��� �������. �����? �� ���� ���� ��� ������, �� ���
�� ��� ������. ��-������, ������� � ������� ������� ����� ������ � ��� ������,
����� ��� ������ �������� �� ��� �� ��������, ��� � ������� ���. �� ��� ���� ��
������ ������������, ������, ��������� � ������� ������. ��-������, �����
��������������� ������ ������� ��������� ���. �� ����� ���� ����� ����� ���� ������
� ������. ����������� ����� �� ������ ������ ������� � �������, � ��� ������� �����
���������.

����� �� ������� ������ ������������ �����? ������� ������. ��� ��������������


����� ������� ��������, ������ 1,8 ���. ��� �����, ������� ��� �� ���������, ��� �
� ���. � ��� ������, ��� ���� ��������� ������� � ������������, � � �����������
�������� 1,6 ���. ��� ����� ��� ��� �����.

����� ����� �� �������, ��������? �� ���, ��� �� ������� ���� ��� 1,5 ���. ���
����� ���-������� �� ����� ��������� ���� ���� ������� �����. �� ����� �����
������� ��� ���� �����: � ������ �����, � ������� �������� � ��������� � �� ����
��� �� �������. ��� �� ����� � �� ��� � �� �������. ��� �� � ��� ��������� ���� ���
����� ������������ �������� �����, �� �� �����.

� �������� ��������� ������ ��� �����������. ��� �� �������� ������������� ������


������ �����. ��� ������ ���� �������. ��-�� ���� ������� ���� � ����� �����
��������� ������. ������ �� ����� � ������� ��������� ���������� �� ����: ������� �
������ ����� �������. ����� ������ ��� ������� ������ �����. ����� �� ����������
���� ����� ������. ������� ����� �������� ��� ������-������ � ������ ������. �
�������� �� ����� ������� ��� ������������ �����. ������ ����� �������� �����
������� ����� ������, � ����������� ����������. ���� � �������� ����� ������, ����
���������� � ������� ���������.

����� ��. ������� ����� �� ��� ������ �� ������������ ����� �������� � ������
�����. ������ ����� (�����) ����� �������� ����� ������� �����, �� ���� �� ������
��������. �� ������� ������� � ����������� ������ ����� ������ ������, �� ������� �
����� ��������, �� ������ � ����� �����. �� �������� ����� �������� � ������������
������ ����� ��� ��������� ��������.

������� ��. ���� � ���������� ����� ��������� ��������������. �������� ������ �����
�������� ����� ����� ����� ���, ������ ���� ������� ��� ����� � ����� � ����
��������� ���. ����� ��� �������� ������������ ��� ������ ���� � �����, ��� �����
������ �� ���� � ������.

������ ��. ���� � ������� (��� �����). ������ ������ ����� � ���������� ������
������������� ����� ������� �����. �� ���� ���������� ����� ����� � ������� �����
������ ��������� ���������� � ��� ���� ������������ (�������� ������ ���������� ��
������� ���� �� ������). ��� ������� ��������.

���������� ���� ������ ������� ����� ��������: ������� ����� ������� ��������� ��
������ ��� ��������� (�� ����������� �����), � ��� ��������� ������� �������
��������� ���� ��������� �� ��� ���������, ���������� �������� �������� ����. �
���, ��� ��� ��� ���������, ��������������� ������������ ��������� ������������
�������. ���� �� ���� � �������� � �� ��� ���������� ������, �� ������������ ������
��: �����, � ���; ������� ��������� ����������. ���� �� ������� �� ��������
�������, ��� ��������� ��� ������� ������� � �������� ������� �����. ���� ��
��������� �������� ���� ������� � ������ �������� ������, ������� �����
������������� �� ������������� � ������������� ��� �������������. �� ����� �
������, ��������� ��� ������� ������ ���� ��������� ������������ ��������� ������,
� ������ �������� � ���������� ������. � ��� ���, ������, �� ����������
�������������. ��� ������ �������, ���� ������ ������, ��� �� ����� ������� �
������ ��� ����� ������ �� �����. �� ����� ���-�� ���������, ������ ��
������������. ��� �� ��� ���������� ����� �� ��������.

������ ������������

�������� �� ������� ����� �������, ��� ������ �� ���� �� �� �������� ������ (�


������ �� ��� ������ �� �����������). � XIX ���� ������ �������, ��� ��� ����
����������� ������, � �� ���� � �������, ���������� ��������������� � ���, ���
������������ �� �������� ���� ��������� �����. � ����� ����������� ��������,
���������� ��� ���������, ��� � �����������, ��� ��������� ���� ��������. �������
�������� �������: ���������, ��� ����� �� ����� ��������, ������ �� ������������ �
����. � ����� ��� ����������. � ��� ��� ����� �������� �����, ��������� ������, ��
�������� ��� ����������������� ��������. ��� ������ � ����� ������, ������� ���
���������. ��, ��� ������, ��� ������ ������ ��������� �� ������� � ��������
���������� ����� ������ �� ���������, ����������� ���� ������������. � ��, ���
������� ����, ��� ������� ���, ���� � ��� �������� ����, � ���� �� ��������,
��������� ���������� ������ ������������ �� ��� �� �� �� �����, �� �������
������������� ����� ������, �� ��������� ��������������, � ������ � ���������� ���
����������.

����� � ���� ��������

������� �������� ��������, ������ �� ����� ������ ������ �����������. ��� ���������
��������. ������ �� ����� ��������� ����� ������� �������� ������������ ���
������������ �����������. ����������, ��� ������ � ��� ��, ��� ������.

������� �����-�� �� ������������� �������, ����� ������ ������ ���������������� �


����� ���������� ������ � �����, ����������� �� �������� �� ����. �����������
���������������� ����� �������� ���� �������� � ��������� � ������������ � �����
��������������. �� � ������ ����, ��������� �� ���� ������ ����������, ���������� �
���� ��������, ��� ����� ��������� ������� �������, � ��� ������ �����������
�������������� � ����� ������� ���� � ������������ ����� �� ��� ���� ������� ��
�����. ������� ���, ������� �����, ���� ���� �����, �������� ������� � ���������
������ ���, �� ��� ������. � ����� ��� �� ������������ ����� ������ ������
���������. ������� ����� ������� � ������� ������, ������� �����, ��� ������
���������, �, ����� ������ � ����, ����������� �� � ��������� � ����������
���������. ������ �������� � ������ ����������� ���������� � ��������� ������
������, � ���� �� ���, ������ ������ �� �������. ����� ����� �����������
��������������� �� ����: ��� ��������� ����������.

� ������ ��������� ����������� ���� ��������, �� ������� �� �������� ����� ��


�����. ���� ����, �� ���������� �� ������ ���������� ����. ����� ����� ������ �
����, ��������� ��������� ���. ��� ��������� ���� ����������,

������ �����, ������ �� ��� ���, �������� ��� ��������, � ������ � ����
������������ � ������. ������ �� �����������, �����, ���� �� �����, ���������� ��
����� ������ ��� ��������� � �� ���� ��������� �������� ��������.

��� �������, �������� ������ � ������� � ���� ����, ���������� ���� � ����������
����������� ��������� ������. ������� � ���, ������� � ������, ��� ���������
������������� ���� �������� �������.

�������� � ����� � ���-��������� ���� ��������� ������ �������� ��� ���������


������ ������ ����� ����� ��� ���������� �������. ����� ��� ��� ��� ������ �����,
������������� �� ������������� �������. ����� ������� ��������� �������� �������. �
��� ���� ���������� ���������. ������, ����������� �������, ���� ������ ��
������������ �������, �������� �� ����������� ������ ������� �����, ������ �����
������ ��, ������ �������� ���� � �����.

�������-�����, �������� �� ��� ������������� ����, ������� ��� �����, ������������


�� � �������.

���� �� �� ��������� ������ ���������� � ������ ��������� ����������� �������-


�����, ������ ������� �����������. ������� ���, ���������� � ����� �������,
���������� ������� ������ ��� ���� �������. ����� �� ������ ����� � ������ �������
� ���������� �� ��� ������ ��������, ��������� � ����. ����� ����� ��������,
������� ���������� ��������������� ���� �������� �����. ��� ������, �� �������
������� � ������ ������������� ��������� ��������� ����������� ������������� ������
����� ����� �� �������� � ������� ����, ��� ��� � �������. ������������� ���������
������ ������ ��������� �� ��������� � ������������ �� ������� ��������������
���������� ����, � ������������, ����� ���������������� ������.

������ ��� ���������, ��������� �� ������ ������������� ������� ���������, ����� ��


���� �� ����������� ������: �� ���������� �� ��� �������� ����� ������ �����������
�� ����; ��� ����, ��� �� ������� �� ���������� ���� ����; ���� � ���� �����������
������ �����, ���������� �� ������ ��������� ����� ������� �����, ����������
������� ������� �����, �� �����, ����������� �������-�������� ��� ������. �������,
��� �� �������� ����� ����������� � ���������� ����������, ��������� ���� ���������
������ � ������ ��������� � ���������� ���������, � ������ �� ������ ������, �� �
����� ������������: ��� ����� ������ �� ���������� �������� �� ���� �������������
����������. �� ��������, ��� ��������� �� ���� ��������� ����������, ������������
���������� �����. ��, ��� ��� � ���� ��� ����������� ����� ��-�����, ���������,
������������ ��, ��� �� ������, ��� ��� �� ��������� � ��� ���������������.

��������� ��������� ���� ������.

������ �������, � ��� ����� � ����������������, ������������, ��� �������,


���������� �����, ����� �������, ������� �������������� �������� � ������������
��������. ������� �������� ����� �� ��� �� �����, ���� ��� ������� (��� � ����� �
�� ����� �� ������ ��������� � ���). � �������� ���� � ����������� ��� ����������
���������, ��� �������� �� �����������, ����������� � ������ ��������: ���������
��� ����������, ������� �� ��� ��� ������� ������. ����� �� ����� ������ �� ����,
����� �������� ���� ������ ������ � ���������� ������� ����� ����, ��������� ��
�������� �����?! ����� �� ������, ��� � ������ ������� ����� ���� ������ � ������,
��� �� �� ��������� ������ � ����? ����� �� ������� ���, ���������� �� ��� �������
� �����, �� ������ �������, ��� ��.

������� ����� ����� ��������� �������.

���������� � ����������

��� ��� ������� ���� ��� �������� � ����� ������� ������ ����� � ����� �
�����������: �������� ����� ���� �������, �� ����������, �� ���, ��� ��������, �
������� ������������� ���� ����� ����������� �����, ������� �� �����, ���� ����.

����� ��������� �������� ������� � ������, ������� ���������� ���� �� ����� ���
���������.

�������� �������� �������� �������� ������. ���� �������� ������������� ���������


��-������ �� ������� �� �������������� ��������. ����� �� ����� ����������
��������� ���� �� ��������� ������ ��������� ����� ������. ����� �������� �������
��������� �����, ��������� �� ������ ��������� �� �� ��������� ������ � ���������
����� ����� ������ �� ������. �� ����, ����������, �� ��� ���������� ������������
������, ��� ���� ������������ ������. � ���� ���� �� �� ��������� ������ ��
��������� ������ ����� ��������������, � ����� ���� ������� ����� ����� ��
����������. ����� ��� �� � ��������� ���� ������� ������� ���� ��������, ���
�������� ������ ������������� ������ ������ ������� �� ��������� �� ��� ������
���������� �����. �� ��������� ��������� ��������� �������� �� ���� ���� ���,
����������� ��� ����� �����.

� ��� ������ �������������� �������� �������� �������� ������, ����� ��������


��������� ��� ����� ���� ������ ��������, � ������� ����� ����� �� ��������. ���
����� �������� ��, ��� ������ ���� �������������. ��� ������� �������� ������
�������� ������� �����. ��� ���� ���������, � ��� �������� � ���� ����� ���������
�� ������ �����. ���������� � ������ ������������ ����� ����� �� ����� ������,
��������� ������ ����� ������, ������� �������. ��������� ����������� ����
���������, �� ��� �� ������� �����. ���� �� ����� � ���������� ����������, �������
������������� ����� ������ �� �������� ��������.

���� ������������� ������ ������ �� ������. ������ ���������� �� ����� ������� �


����� ��������, ����� ���������� �� ���� ��� ����, ����� ����� � ������.

����� ��������� � �� ������������� ���������, � ������� �������� �����������������


�������� �������� ����� ����������� �� ������ ���� � ������, �������������� ������
�������, �����������. ����� � ������ ��������� �� ����� � ����� ����� ������
������������� ������� �������. ����� ��� ����� ����� ������� ������ � ������ ������
������������ ��������� ������� �� ������� � �������, ������� � ����� � ���, ���
����� �������� ���� ���. � �������� � ��� �� �������� (� ������, �� ��������
�������������� �� ���� ����� ����� �������� ������) ���� ����� ����� ������������ �
����� � ������ �������. � ��� ��� ������ �������� ��������� � ���������� ���� �
���� �������: �������� ������� � ������� �� ������ � ����� ��� �� ��������� ��
�������������; ����� ������ ��������� � �������, ��� ������ ������������� ���������
������� ����� ������ �����; ��������� ������ � �����, ������������ �����������
����� � ����� ������ � �� ���. ������ ��� �� �����, �� ����, �� �������� ��������
�� ���� �������: ������ �������, ��� ������ ����� ������, ���������� � ������ ��
���� ���������, �� � ���, �����, �� ����� ����; ����� ������� � ��� ��������
�������, ��� ���������� ���������.

��� ������ ������������ � ��� ��������, � ������� ������� ������ ������


�����������. ��������� ����� �� ������ �������� ��� ����� ������� ����� ������
����, �� � ������ �����. ����� ������ �� ����� ���� �����. �� ���� ������ ����
������ ������ � �������, ��� ���� �������� �� ���� ������ ������ �������� � ��
������ ������� �������� �����, �� � ��������� �� ������, ���� ����. ��� �����
�������� �� ��� ������� �����, ����� �������� ��� �� ������. � ��������� ������
���������� ��� ��� �������� �����. � ���, ����� ������ �������� �� ������ ���������
������, ������� � �������, ���� ���.

����� ������������ ����� ������������ ��������� � �����. ��� ������������ �


������������ ���������, � ��������, � ���������, � ��������������, � ���������. ��
��������� ������ �������, ����� ��������� ��� �������� � ��������� ����� �
��������� ��, ����� ������ �������� ������� ����. ��������� ������ ���������� ����
�������, � ���� ����������� ����� (�� ��� ����� �������� ���). �� ������� ������,
�� �������� ��� ��������� ����� �� ������ �� ������������ �� ���������������.
�����������, ����������� ����� �������� ����������, � ���� ����� ������, ��� �����
��� ������� �����, ������������� � ����������� � ���� ������� �������, �������� ��
������ ������� ������ (�� ���� ������������ ���������), �� � �������� ����������
�������� ��� ������ ������������ �������� ������ ������ ����� ������ ���������.
�������������, ������� �� ������� ���������� ��������� � �������� �����������
��������� �������������, ������, ��������� � ����������, �������� �� ���
������������ �������: ������� ���� �� ���������� �� ���������, ������� ����� ��
���������, � �������� �������� ���������� ��������� ������ � �������. ������������
����� ������� �������������, ������ ��������� �� �������� � � ��� ���������.

��� ������, ������������ ������ �������� ��������� ����� ����� ������ ���������
���������� ���������������, �����, ���������, �����������, ��� � ������ ����������
����������� ��������� �������� �� ���������. � ������������ ������� ���������,
�������� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ � �� ������������ ���������, �
������������ � ���. ��� ����������� � � ��������� ������� ������� ��������.

�������� ����� �������

��� �� �������� ������, ��� �������� ����� � ����������� �������������� ����, ���
���, ��� �� ������, ��� ������� �������. �� ��������� ���� ����������, ��������
���� ���������. ��� �� �����?

����� ������� �� ��� ������� �����, �������� ������ ������� � ������� 500 ���. ���
����������� ������� ������, �������� ���������� ����� �� ��������.

������ �����, ��� ����� ������ � �����. ������������� ����� � ������� �����, �����
������������� � ��������������� �� ����� ����������� ��������� � ������� ���������,
����� �� ����� �����, ��� �� � ����. �� ������� � ����� ��� ��������� ������� ����
���, � ������������� �� ������������� ������ � ���� ���� � ��������� ��������. ���
������ ����� ������� �� �������, � ���� �� ���, � ���� ������. ���� ����� ������ �
�������. ��� ��� � �������������� ������� ��� ����.

������ ��������� �� ����� ��� ���������� ��������� ����������, ������� ��������� �


��������� ������ 1,5 ���. ��� �����. ��� ���� ����� ����������, �� ������������ ��
������� ��� ���������������� ��������, ������ �� ������ ������, �, ��� ���, �����
��������, ��� ������������ �� �������� (� ��� ��� ������ ��� � ���������� �������)
�������� ���������. ����������� ������� ���, ��� ����������� ��������� ���������
��� ������� �� ��������� ������. ������ ������� ����� ������� ���-�� ���������� ��
�����: � ������ ��������� ��������� ���������� �� �������� � ��������� � �������
������������ ��� ������ ���� � �� �� �����, ��������� �� �� ������������. �����
�������� ��� ����� ��� ����������� �� ��������� ������ ����� ������: �� �������
������� � �������, ��������, ��������, �����, �� ���. � ������ �� ������ ������
�������� � ����� 500 ���. ��� �������� ��-�������� �������������� ���� � �� ��
�����, ����� �� ������ �� ���������. ������ ������������� ����� ���� � ���
���������� ������������� � �� ��� ������ ���� �� ������ �� ����� ����. � ��� �
������� 60 ���. ��� �������������� ���� � �� ��. ���� �������� � ��� �� ������
������ ��������������� ���� ����� �������������� ��������� �������� �� �� �� ��� ��
�����������. ��� ����� ����� ������������ ������ ����� �� ��� ��������
������������. ����� ��� ��� �����, ����� ������������������ ������� � ���������
������ ��� �� ���� �������, ���� �������������� ������ ������� ������ 20-40 ���.
���. ����������, ��� ������� ����� ����� � �������� ������� � ������������� ������
� ���������� �� ���������������. ������� � ������ ����� ��� ������������. ����
����, ���������, ��� ������ ����������� �������� ������������ 1,5 ���. ���,
���������, ��� ������� �� ����������� �������� � ������������ � ��� ��� ��� ����
��� � ������ �������. �� ������� ������. ����� �� ��� ������ 2,4 ���. ��� �����.
���� � ��� ���� �� ������ � ����� ������� ����� ���� �� ������� ������. ������
����� ���������� � ����������� �� ����� ������, �, ����� ������� ����������,
����������� ������� �� ������ �� ������� ���. ��� � ���. � ���, ��� �����
�������������, ���� ������ ������� ��������� �� ��������� 1,8 ���. ���, ���� ��
�����. ����������� ������� ��� ����� ��������� ������������� ��� ��������� (���
��������� �����������) �� ���� �����. ����� ������, ������ ��������� ��������,
������ ���, ��� �� ������ ���� ����������� ���� �� ���� � ������ � ����������. ����
�� ���� ���������� ������� �� ������ ����. � ���� � ���� ������ �� ������, ��
������ ������ ����� �� ������� �� �� ���� �����, �� �� ������� ���.

���� �� ������ � ������ ����, �����������, ������������ ��������, ��� ��������


����� �� ����� �������� ������� ������� ����, ������ ����. ��� ����� ���������.
������� �� ������������ ����� � ������ ������ �������� � ���������� ���������� ��
����������� �����. �� ������ ��� ����� ������ ��������, ��� ��������. ����� �����
�������� �������� �������, ������� ��������� ������ ���� � ������� 5 �����. ����
����� � ������ �� ������� �������, ������������ ���������� � �������� �� ��������
(�� ����� ���� ��������� ��������, � ������ �������� �������). ����� ����������
����� ���������� ����� �� ��������, ���� ����� � ��� �� ��������. ������ �� �����
���� ��, � ����� ���������� ����� �� ������. ������ ����� ���������� ���������� ��
����������, �������������� �����. ���� ����������� ���� ����� ������� � �����, �
������������� ����� ����������� ����� ����� � ����������� �� �����. ������,
�������� ���� ����� �� ��������, ����� �������� �� � ����������. ����� ���������
����� ����� ����������� �������� ������� ����, � �� ���������� ����� ������� ����
�����. ���� �����, ���� ��������� ��� �� �������� �� ���������, ������������ �
���������� �����. ����� ���������� ������� �����, ����� ����� 700 ������, � ��
����� �������� ����� 1500. ����� �������, ����� �����������, ����� ��������� ������
��������� ����� 40 ���. ������ � ������������ ������. ��������
����������������������� ������ ���� ����������� ���� ���� ��������, ����� ����, ��
������ ������� ���. � � ������ ��� � �� ��������.

������ ������ �� �������, ������������ ��������� �� ����� � ������ � ���� ��


��������, ���� ������ ������������ � ������� ����� ������ ���������� �����.

���� ������� ���������: �����, ��� ����. ������: �� ����� ���������������


������������ � ����������� � ���������������� � ������������� �����������
���������� � �������� � ��������� � ���, ��� ���� ������������� ������ ���� �������
����������� ������� �������� � ������������ ������, �� ��� ����� �������
���������������� ��������, ���������� ����� �� ��������� ������������� ���������.
(��� �� ��������, ��� � ������ ������ ����� �����������, � ������� �� ������ ��
�����, �� ������ ����� ������ ����������.)

����� ������ ������

�� ������ ���: �� ������, ��� ���� ��� ������� ��������.


�� �����������, ����� �� ���� �������� ������, �� � �������� ��� ������. ��������
������ ������������ �����. ������ ��� ���� ������ ������. � � �����-����
����������� ��� ����� �� ��������� �� 100 ��� �����, �� ����. ��� ��� ��������. ���
���������� �������� ����� ����������� ������� �������. �� ������� ������ �����
�������� �����, � ����� ������ ������������ ����� ���������� � �����������
��������� ����� � �������� ������������������ ��������.

��-������, ��� ������ � ������������ ����� �������, ������ ����, � ������� ����� �
����� ������ ���������� � �� ������ ����������� ������������. ������� ���������
������ ���� �� ���������� �������� ����� ������.

��-������, ������� ����� �����, ������� � ������� �� ��������, � � ���������


������� ��������� ������������� � �������, ����� ���������������� �� ����� ������.
������ ������� ������������� ������� ������ ����. ����� ������ ���������
�������������� �� ���� �������. ������� � ���� ����������.

�-�������, ��������� ���� ������ ��������� ������� ����������. �� ���� ������� ����
�������.

�-���������, ������� �����, ��������� ���� ����� � ������� �� � �������� ������.


��� ������� ��� ����� ������� � �����, ��������. ��� �����, ���� ��� � ���� ��
�����������, ��� ������� ����� ������. � ���� ������� ������ ��������.

�-����, ����� � ������ ����������� ������. ����� �������� ����� � ����� �������
�����, ������ ������ ����� � �� �����������, �� �� ���������� �������� ������ �
������������. ��������� ��������� ������������ ����� ������ ���� ������� �
��������������.

�-������, ������������� ������������ ������ ������� �������� ������������. � ��� ��


�������� ���� ���������.

�-�������, �������� ����������������, �������� �������� ���������, ������� ����


����� �������������� ����.

�������, ������� ������������ ������ �� ���, ����������������� �����������,


��������� � �����������.

� ����� ��������� ������������ ������� �������� ����������� ����� ��������


������������ �����, �� ���� ��� �� � ���� �� ��� ��� ��������� �� ��������. ��� ���
����� ����� ������ �������� �� ������ ����� ����� ������ ������ ��������. ������,
��� ��������, ������ ��� ����� �������������� �������� � ������� �����, ��� ���
����� �������, ��� ����� ������ ��������.

����� ����� ������ �������� ������ � �������� �������� �� ������� ����������


��������, �� �� �� �������� ���� �������, ����������� � �� ������ ���������� ����,
������� �������� ���� �� ����� ���������������� ��� ����������. ��������� ��
������� �� ��������� �������� ������� ������ ����� ����� ����.

� ����� � ��������

��� �� ��������� � ������������� � ���, ��� ������ �������� ������ ���� ����������.
��, ��� ��� ���������� ����, ����������� ������ ������ � ������: ������� �� �������
�������� ��� ���������������, �� � ���� ����������� ������������ ���� �
��������������. � ��� �� ��������� ������? �� ���������� � ������ �����������
������������ �� �� �����. �� �� �������� �� �� ���� �� ����� ������, �� �����
���������� � ��������� ���������� ��������� ��������. ��� ��� ��� ����� ������� �
����� � ��������-���������: �� �����, ������ �� �� ����� �� ������� ���� �������� �
�. ��������, � �����, ������ �� ������� ���������� �����.
� ����� ������� ����������

����� �� ������� ��������, ������ �����������, � �������� ��������� ��������. ���


��������� � ������ ����� 40 ���. ��� �����. �� �������� ��������� ������ ������ ��
������: ����������� �������� ������ ����� ��������, ��� ������� � �������
����������������� � ��� ���������� ���������.

����� ������, ����� ��������� ������ ��������� �������� � ����� �������� �������, �
������ ��� ��������. �������� ������� �������� ��������� �� ����� � � ������� � ��
��������� �������� ����� ���� ������ �� ������������. ����� �� ��� ��������� �����
�������.

��� ����� ��������� ����������� ����, ��� � �� ������� �������� �� ���������


����������� �������� �������. � ������� ����� ��� ���������� ������. ����� ����� ��
����. ����� ������� ������������ �����������, ���������� ������� �������� ������,
�������, �������, ��������, ���������� ���������, ���������. �����, � �����,
�������� �������� � �������, � � �������� ��������� ���� ������ � �����. ��� ��� �
����� ��������� �����. ��������� ��������� ������ � ���������� ����� ������
������������� ��������� ����������� ����, �������� �� ����������� �� ������������
����������� ��������, �� ����������, ��������������� ��������.

����� �� ������� ������ ����� � �������� �������� ��������� �������� �� �����. ���
��� ��� �����������. ����� ������ ������ ��������� �������� � ����� �����,
��������� ��� �������� ������ �� ����� �� �� ������� ����� � �� ������ ����. ������
����������� �����. �� ��������� �����-�� ����, ��-�� ������������ ������ ����������
��� ������ � ������, �� � ����������� ��� ��� ����� �����������. ��� ��������
�������: ���� �������� � ���� � ���������� �������� � ��� �� ������, ���� ����
������, �� ���� ��������� ����. ������� ����� ���� ����������, � ����� � �������.
�����������, ��� ���������� ��������������, ������������� � ����������������. �
���������� ��������� ����� ���� ��������, ���� ������� ������ ��������� ������, �
��� ����� � �������� � ��������������, ���� ��������� ����� ������� ����� � �����
����, ������ ������� ����� ��������� ���� ���� ����������.

� ����� ����� ����������� ����� �����������, �������������� � ��������. ������


����� ��������� ���� ���������� �� �� �����, � ���� ��������� ������
��������������, ������ ������� ������, �� ����� �����, ������������ ������. ���,
����� 40 ���. ��� ����� �������� ������� ���������� ��������� �� �������� ����.
������������ �� ���������� ������� 35-30 ���. ��� �����, ��� 12-20 ���. ��� �����
�������� �� ������������ ��������� � �������� ��� ������ � ������� ��������
���������. ���������� �������������� ������������ ������� �� ���������������� �
������ �������� ��������. ���� �� ������ ����� ���������� ����� ������ ����� ��
������ � ���������� ��������, ������ ���������� �������� ����� ���������.

�� ��������� ������� ���� ��� ���������� ����������� ���� ���� ������������


��������� (������ �� �������������), �� ����������������, ����������� � ���������
������������ ��������, ����������������� ���� ����� ������. ������ ����. ����� ��
������� ������� ����� ��� �������� (�� ��� ������ � ������� ��� ���������� ��������
�����������). �� ����� ������������� �� ��������� � ��������� ��������� ����������
� �������. �� ������� ������� � ������� ���������� ������ ������� �� ��������� �
������, ����������� �������, ���������� �����-�� ���������� ������� �� �����
�������� ����� � ��������. ������� ����������� �������� ������ ����� 150 � �
�����������. � ����� ���������� �������������� ������ � ������. �� ����� � �����
����� �� ��������� ���������� (!) ��� ���������� �������� ������. �������� �������
����� ��������� � ���������� ������ ����� ��������, ����� �� �������� �������, �
������ ����� ����� ������ ������� � �����. ������� ������� �� ������� �������� ����
� �������. ��� ����� �������� 11 ���. ��� �����. � ��������� � ������� ����������
������� �������, �� ��� �� ��������� ���� ����� ������� �� �����. ����� ��
����������, ��� ���� ����� ������� ������ �� ������: ��������� ����������� �����
�������� ���������� ��������. �� �������� � ����� ����������� ��������� ������
��������������� � ������� ��������.

����� �� �����. ���� ���� �������� � ������ ������-���������� �������� ����������


����, ������� ��� �, ������ �� ������ �����, ��� ����� �� �� �����, �� �����
������� ����� �� ��������� � �����. ���� ����� ����� ������������� � �� ��� ����
�������� �������, ������ ������ ����� ���� �������� ���������� ���������.

� ���, ��������� ������� ������ ������� ����������� ���� ������ �����, �����
������, �������� �������������� ������� ����������� ���������� �� ��� ����. ��� ��
��� ��� ��������� ����� �� ������� ������ �� ������� ���������� � ������� ������
���������� �������� ��������. ������ ��������� ����� � ����-�� ���, � �� ����
����������� ����������� ���� ������ � ������. ���� ������ �������, ������ �����
������ ���� ������, ������ ������ �������� �����. ���-�� � ����� ����� �����,
������ ��� ����� � ������, � �� ������ ������� ��� ������. �� ���� � � ���� ����
������ ������ �� ������ ������� ��������, �� ��������� � �������� ���-��� ��������,
������� ������ ��������� ����������� � ����� �� ����� �����. � ������� ������
������� � ���������� ������, ���������� �� ������ ��������� ��������� � ��� �������
����. � �� �������, ������� � ����� �� �����������. ��� ���������� � ������ ��
�������, � ��������� ���������� ������� ������.

���������� ����: ������� �� ���� (������) � �������� (�����). �� ���� � ����, �����
�������� ��������� ���� �������, ������������� ������. � ������ ���� ��������
������ � ������ ���������� ����. ��� �������� ��������� ��������� ���������� ��
������ ������� � ��� �����������. ����� � ����� �������� �� ������, � ������ ������
������������ �������� ���������.

����� �� ������� � ������� �������� ������� ������ ����������� ���� � �����,


����������� �������� ��������� � �������. ���������� ������� ������� �� ���
��������� �� ���������� �������. ��� ��������� ����� ���������� ����, ���������
���� ����, ������ ��� ���-�� ����� ����� ���������. ��� ���, ������� ����, �������
�����, �������� ���� � ����� ������ �� ����������, � ����� ���������� �� �����
����. ��� �� ����� ��� ���������, � �������� ���������� ��� �������� ����� � �����
��� �� ��������� � � �� �� �����, ��� ��� ����� �� ���� ��������� �������.

� ��� ������ ����, ����������� � ����� ������ ���������, ��������� ����������


���������, �����������, ���� � ����� ���� �� ������, � �� ��� ������ ���. ������
������� ������� ��������� � ���� �� ������. ���� �� ������������, �� ����������
����� �������� � ������� ������ ����� ������ � ���������� ������ ����. � ��� ����
��� �� ����� �������� �������� ������� � �.�. �������? �������� ������� �� ��������
������ ������������� ������� ��������� � ��������. �� � ���������� �� ��� ���
����������� �������, � ������� ����� ��� �� ������� ����� ������ �������� ���� �
������������ ����, � ���� ����-�������.

� ���� ���� �� ��������� ������� ������? ������� ������� � ��� ���������. ���� �
�������� �������� ��� �������� �����-������ ������ �����. ��� ��� ���� �� ��������
�������� � ������� ��������, ����� ���������� ������� ������������ ����� �����
�������, ��� ����������������, �����������������, ��������, ��������. �� ��
������������ ������ ������������ �� ������� �� ������ ������� �������� �
������������ �������� ��������� ����. ����� ����: ������������ ���� ������� ��
�������� ������. � ������� ������� ���� ������� ��������� ������� �� �������
�������� �����. ����� ������� ������ ������� �������. � ������ ����������� �������:
����������� ����������������� �����-�������, ����������� ������ �������� ����������
�������, ��� �� �� �� ��� �� ��� �����, ��� ������ ������, �������� ��� ��������� �
�������� ���������. ����� ������������� ���������� � ��������� 11,5 ���. ���.

�� ���