Вы находитесь на странице: 1из 12

5.

PREŢURI
ЦЕНЫ
PRICES

Cuprins / Содержание / Сontents

Pagina
Страница
Page
Sursa datelor / Источник данных / Data source ........................................................................................................... 116
Precizări metodologice / Методологические пояснения / Methodological notes ............................................ 116
Tabele: / Таблицы: / Tables:
5.1. Indicii preţurilor, pe sectoare ale economiei ......................................................................................................... 118
Индексы цен по секторам экономики
Price indices, by sectors of economy
5.2. Indicii preţurilor de consum (grafic) ......................................................................................................................... 119
Индексы потребительских цен (график)
Consumer price indices (diagram)
5.3. Evoluția indicilor preţurilor, câştigului salarial real şi ai cursului de schimb mediu anual (grafic) ..... 119
Динамика индексов потребительских цен, реальной оплаты труда и индексы среднегодо-
вого курса обмена валют (график)
Evolution of consumer price indices, real earnings and annual average exchange rate (diagram)
5.4. Indicii preţurilor de consum, pe principalele grupe de mărfuri ..................................................................... 120
Индексы потpебительских цен на основные группы товаpов
Consumer price indices for the main groups of goods
5.5. Indicii preţurilor de consum la serviciile prestate populaţiei .......................................................................... 121
Индексы потребительских цен на услуги, оказанные населению
Consumer price indices for services provided to population
5.6. Indicii lunari ai preţurilor de consum, în 2019 ...................................................................................................... 122
Ежемесячные индексы потребительских цен в 2019 году
Monthly consumer price indices, in 2019
5.7. Indicii preţurilor producătorilor producţiei industriale, pe tipuri de activităţi ......................................... 122
Индексы цен производителей промышленной продукции по видам деятельности
Producer price indices for industrial production, by types of activities
5.8. Indicii preţurilor la producţia vândută de întreprinderile agricole pe toate căile de 
comercializare .................................................................................................................................................................. 125
Индексы цен реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем кана-
лам реализции
Price indices of production sold by agricultural enterprises by all channels of sale
5.9. Preţurile de vânzare formate efectiv pentru o tonă de producţie agricolă în întreprinderile agri-
cole ....................................................................................................................................................................................... 125
Фактически сложившиеся цены реализации одной тонны основной сельскохозяйственной
продукции в сельскохозяйственных пpедпpиятиях
Sale prices, effectively formed per one tonne of agricultural production in agricultural enterprises
5.10. Indicii preţurilor în construcţii ................................................................................................................................... 126
Индексы цен в строительстве
Price indices in construction

Anuarul Statistic al Moldovei 2020 115


Prețuri / Цены / Prices

Sursa datelor
Rapoartele statistice privind preţurile şi tarifele la mărfuri şi servicii cu plată prestate populaţiei.

Источник данных
Статистическая отчетность регистрации цен и тарифов на товары и платные услуги, оказанные
населению.
Data source
Statistical reports on prices and tariffs for goods and services provided to population.

Precizări metodologice
Indicele preţurilor de consum este un indicator de observărilor statistice ale preţurilor la produsele-sorti-
evaluare, care caracterizează şi furnizează o estimare a ment reprezentative prezentate de către întreprinderi
evoluţiei de ansamblu a preţurilor la mărfurile cumpă- industriale incluse în eșantion.
rate şi a tarifelor la serviciile utilizate de către populaţie Cercetarea preţurilor produselor este bazată pe
pentru satisfacerea necesităţilor de trai într-o anumită Nomenclatorul produselor industriale PRODMOLD-
perioadă (denumită perioadă curentă) faţă de o perioa- (lista 2013), armonizat la standardul european
dă fixă (denumită perioadă de bază). PRODCOM, lista 2013.
Calculul indicelui se efectuează în baza structurii Indicele preţurilor la producţia agricolă vândută
cheltuielilor gospodăriilor şi a preţurilor înregistrate la de gospodăriile agricole se calculează în baza preţu-
1200 mărfuri şi servicii reprezentative în toate formele rilor medii efective, stabilite la producţia vândută în
de comerţ şi prestări de servicii, în 900 de puncte anul de raport, în procente faţă de anul precedent.
amplasate în 8 oraşe ale ţării. Indicele preţurilor în construcţii se calculează
În calculul acestui indice se iau în considerare numai prin agregarea indicilor preţurilor la lucrările de con-
elementele care intră în consumul populaţiei (exclu- strucţii-montaj şi indicilor preţurilor la maşini şi utilaje.
zând autoconsumul de bunuri şi servicii din producţia Indicii valorii unitare ai comerţului exterior ca-
proprie a gospodăriei familiale; cheltuielile în formă de racterizează variaţia valorii exporturilor şi importurilor
impozite, taxe, amenzi, dobînzi plătite la credite, rate de în baza schimbării preţurilor, în timp ce volumele fizice
asigurare şi altele). rămân neschimbate. Calcularea indicilor valorii unita-
Nomenclatorul produselor alimentare, nealimenta- re se efectuează în baza datelor obţinute din decla-
re şi al serviciilor, pentru care se înregistrează preţurile raţiile vamale atât pe total exporturi şi importuri, cât
şi tarifele, include mărfurile şi serviciile cu cea mai mare şi separat, pentru fiecare marfă şi grup de mărfuri. În
pondere în cheltuielile de consum ale populaţiei, astfel mărfurile alese pentru calcul (mărfuri reprezentative)
încât schimbarea preţurilor acestora să reflecte evoluţia se includ toate mărfurile omogene din Nomenclatura
preţurilor grupei din care ele fac parte. Combinată a Mărfurilor, codificate la nivel de 9 simbo-
Indicele preţurilor producţiei industriale de- luri, cu informaţii disponibile asupra cantităţii şi costu-
termină evoluţia preţurilor la produsele industriale la lui, prezente atât în perioada de raport, cât şi în peri-
primul nivel de comercializare (fără taxa pe valoarea oada de bază. Drept bază pentru calcularea indicilor
adăugată şi accize). Indicele se calculează lunar, în baza valorii unitare se ia anul precedent.

Методологические пояснения
Индекс потpебительских цен является оце- питания и услуг, производимых в семье; расходы на
ночным показателем, хаpактеpизующим измене- налоги, штрафы, страховые взносы и т.д.).
ния общего уpовня цен на товаpы и услуги, пpиоб- Список пpодовольственных и непpодоволь-
pетаемые, используемые или оплачиваемые насе- ственных товаpов и услуг, на котоpые pегистpиpу-
лением для удовлетвоpения своих потpебностей ются цены и таpифы, включает товары и услуги с
за указанный пеpиод (называемый текущим) по наибольшим удельным весом в потpебительских
сpавнению с установленным пеpиодом (называе- расходах населения, т.о. изменение этих цен вли-
мым базисным). яет на изменение цен группы товаров, в которую
Расчет индексов пpоизводится на базе стpук- они входят.
туpы pасходов домашних хозяйств и регистрации Индекс цен промышленной пpодукции опpеде-
цен на 1200 товаров (услуг)-представителей во ляет динамику цен на пpомышленную пpодукцию
всех формах торговли и сферы услуг, в 900 пунктах на пеpвом этапе продаж (без налога на добавочную
8 городов страны. стоимость и акцизов). Индекс рассчитывается
При расчете данного индекса берутся во вни- ежемесячно на основе статистических наблюде-
мание только элементы, входящие в потребление ний цен репрезентативного ассортимента про-
населением (исключая потребление продуктов дуктов для промышленных предприятий включен-

116 Anuarul Statistic al Moldovei 2020


Prețuri / Цены / Prices

ных в выборку. Индексы стоимости единицы товара внеш-


Наблюдение цен на товары основано на Номен- ней торговли характеризуют изменение сто-
клатуре промышленных товаров ПРОДМОЛД (спи- имости экспорта и импорта за счет изменения
сок 2013), гармонизированной с европейским стан- цен, при этом физические объемы остаются не-
дартом PRODCOM, список 2013 года. изменными. Расчет индексов стоимости единицы
Индекс цен на пpодукцию сельского хозяй- товара производится на основе данных таможен-
ства, pеализуемую сельскохозяйственными пред- ных деклараций как в целом по экспорту и импор-
приятиями, рассчитывается на основе сpедних ту, так и по каждой товарной группе и товару в
фактических цен, сложившихся на пpодукцию, пpо- отдельности. К товарам, отбираемым для рас-
данную по различным каналам в отчетном году, в чета (товарам-представителям), относятся все
процентах к предыдущему году. однородные товары с девятизначными кодами
Индекс цен в стpоительстве рассчитывается Комбинированной Товарной Номенклатуры, имею-
путем агрегирования индексов цен на строитель- щие данные о количестве и стоимости, присут-
но-монтажные работы и индексов цен на машины ствующие как в отчетном, так и в базисном пери-
и оборудование. одах. Базой для расчета индексов стоимости еди-
ницы товара является предыдущий год.

Methodological notes
Consumer Price Index is an estimative indicator, presented by the industrial enterprises included in the
which characterizes the general trends of the prices for sample.
purchased goods and the tariffs for services used by the The research of product prices is based on the
population, in order to satisfy their needs over a certain PRODMOLD (2013 list) nomenclature of industrial pro-
period of time (current period) in comparison to a fixed ducts, harmonized at European standard, 2013 list.
period (base period). Price Index for agricultural production, sold by
The calculation of indices is based on the structure agricultural enterprises, is calculated based on effective
of households expenditures and the prices recorded for average prices, set up for the production, sold during the
1200 goods and services, representative in all forms of reporting year, in percentage to the previous year.
trade and services provided, in 900 centres of 8 cities of Price Index in construction is calculated by aggre-
the country. gating the price indices for the construction-assembly
For the calculation of the given index, there are taken works and the price indices for machinery and equip-
into consideration only the elements included in the po- ment.
pulation consumption (excluding the own consumption Unit value Indices of external trade characterize
of goods and services; expenditures for taxes, fires, inte- the changes in value of exports and imports based on the
rest rates, securities and other). changes of prices, while the volumes are the same. The cal-
The list of foodstuff and non-foodstuff products and culation of unit value indices is based on the data obtai-
services, for which the prices and tariffs are registered, ned from custom declarations for total exports and im-
includes the goods and services with the highest weight ports, and separately for every good, group of goods. The
in the consumption expenditures of the population, thus goods selected for the calculations (representative goods)
the change of their prices would reflect the trend of the include all homogenous commodities codified according
group prices, to which they belong. to the Combined Nomenclature of Goods, at the 9-digit
Price Index for industrial production determines level, with the information available on quantity and
the trend of prices for industrial production at the first cost, for the reporting and for the base period. The base
stage of shipping (without value added tax and excises). period for the calculation of unit value indices is conside-
The index is calculated monthly, based on statistical re- red the previous year.
cords of prices for representative products-assortment

Anuarul Statistic al Moldovei 2020 117


Prețuri / Цены / Prices

5.1. Indicii preţurilor, pe sectoare ale economiei (în medie pe an; anul precedent = 100)
Индексы цен по секторам экономики (в среднем за год; предыдущий год = 100)
Price indices, by sectors of economy (average per year; previous year = 100)
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Indicele preţurilor de consum la mărfuri şi servicii 132,1 111,9 107,4 109,7 106,4 106,6 103,0 104,8
Индекс потребительских цен на товары и услуги
Consumer Price Index for goods and services
mărfuri – total 132,3 113,1 106,5 110,9 106,9 106,3 104,1 106,0
товары – всего
goods – total
produse alimentare 136,5 113,7 105,7 109,8 107,4 107,9 105,4 107,6
продовольственные товары
foodstuff products
mărfuri nealimentare 122,1 112,3 107,3 111,8 106,3 104,5 102,7 104,2
непродовольственные товары
non-foodstuff products
servicii / услуги / services 127,2 107,8 109,1 106,2 104,9 107,1 99,8 101,5
Indicele preţurilor producţiei industriale 128,5 105,3 107,9 106,31 104,51 103,31 100,41 101,8 1
Индекс цен промышленной продукции
Price Index for industrial production
Indicele preţurilor la producţia vândută de întreprin-
derile agricole 126,0 105,5 142,9 122,5 96,6 97,9 92,5 103,8
Индекс цен реализации продукции сельскохозяйст-
венными предприятиями
Price Index of production sold by agricultural enterprises
Indicele preţurilor în construcţii 131,4 120,0 101,2 110,2 106,8 103,2 103,5 103,3
Индекс цен в строительстве
Price Index in construction
Indicele tarifelor la serviciile transporturilor de
pasageri 113,2 123,4 108,7 102,0 101,3 99,6 100,0 101,5
Индекс тарифов на услуги пассажирского
транспорта
Tariff Index for the services of passenger transport
Indicele tarifelor la serviciile comunicaţiilor 113,2 100,4 100,1 100,7 102,0 104,0 100,2 100,1
Индекс тарифов на услуги связи
Tariff Index for the communication services
Indicii valorii unitare la mărfurile exportate 111,0 103,0 103,0 83,0 96,5 105,5 105,1 96,4
Индексы стоимости единицы экспортируемого
товара
Unit value Indices for exported goods
Indicii valorii unitare la mărfurile importate 115,0 107,0 103,0 79,0 93,7 104,9 109,6 96,9
Индексы стоимости единицы импортируемого
товара
Unit value Indices for imported goods
1
Datele sunt prezentate conform clasificatorului CAEM-2 / Данные приведены в соответствии с классификатором КЭДМ-2 /
Data are presented according to CAEM-2 classification

118 Anuarul Statistic al Moldovei 2020


Prețuri / Цены / Prices

5.2. Indicii preţurilor de consum (decembrie anul precedent = 100)


Индексы потребительских цен (декабрь предыдущего года = 100)
Consumer price indices (december previous year = 100)

%
115

110

105

100

95
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indicele preţurilor de consum Produse alimentare


Индекс потребительских цен Продовольственные товары
Consumer price indices Foodstuff products
Mărfuri nealimentare Servicii
Непродовольственные товары Услуги
Non-foodstuff products Services

5.3. Evoluția indicilor preţurilor, câştigului salarial real şi ai cursului de schimb mediu anual
(anul precedent = 100)
Динамика индексов потребительских цен, реальной оплаты труда и индексы среднегодового курса
обмена валют (предыдущий год = 100)
Evolution of consumer price indices, real earnings and annual average exchange rate (previous year = 100)

%
140

130

120

110

100

90

80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indicii preţurilor de consum Indicii câştigurilor salariale reale


Индексы потребительских цен Индексы реальной заработной платы
Consumer price indices Real earnings índices
Indicii cursului de schimb mediu anual lei/dolar SUA Indicii cursului de schimb mediu annual lei/euro
Сренегодовые индексы обмена валют лей/доллар США Cреднегодовой курс обмена лей/евро
Average annual exchange rate indices Lei/US Dollars Average annual exchange rate indices Lei/Euro

Anuarul Statistic al Moldovei 2020 119


Prețuri / Цены / Prices

5.4. Indicii preţurilor de consum, pe principalele grupe de mărfuri (decembrie anul precedent = 100)
Индексы потpебительских цен на основные группы товаpов (декабрь предыдущего года = 100)
Consumer price indices for the main groups of goods (December previous year = 100)
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Produse alimentare 123,1 108,7 107,1 114,3 102,8 109,7 102,2 112,4
Продовольственные товары
Foodstuff products
pâine şi produse de panificaţie 136,9 104,1 107,5 110,9 102,1 100,0 100,7 104,9
хлеб и хлебобулочные изделия
bread and bakery products
legume / овощи / vegetables 76,1 95,0 109,0 149,1 93,0 139,4 123,3 120
cartofi / картофель / potatoes 60,8 72,6 83,4 137,6 76,8 127,6 128,6 153,6
fructe / фрукты / fruits 105,6 144,7 107,5 133,9 108,4 122,6 90,9 152,4
ulei vegetal / растительное масло / vegetable oil 103,7 118,8 141,7 121,4 106,4 94,2 98,0 100,5
carne şi produse din carne 163,2 114,3 99,2 101,9 100,6 108,1 98,0 106,6
мясо и мясопродукты
meat and meat products
peşte şi produse din peşte 121,8 119,4 107,1 113,5 105,0 104,3 102,5 109,6
рыба и рыбопродукты
fish and fish products
lapte şi produse lactate 115,2 110,2 110,8 106,9 102,1 103,5 101,8 107,9
молоко и молочные продукты
milk and dairy products
unt / масло животное / butter 105,5 102,9 116,3 102,2 108,7 110,6 103,9 108,9
ouă / яйца / eggs 101,4 102,3 100,3 107,1 116,5 101,9 93,1 137,3
zahăr / сахар / sugar 118,9 131,4 109,8 119,2 110,1 101,8 89,6 101,6
băuturi alcoolice / алкогольные напитки / alcoholic drinks 121,2 116,2 106,5 106,1 106,0 104,7 102,8 104,1
Mărfuri nealimentare 112,5 114,9 107,7 114,1 103,2 104,1 101,7 105,2
Непpодовольственные товаpы
Non-foodstuff products
ţesături / ткани / textiles 114,1 108,2 102,9 116,7 100,6 106,0 102,0 106,8
confecţii / одежда / clothing 115,7 110,8 103,4 114,2 104,9 106,2 102,2 106,2
pentru adulţi / для взpослых / for adults 115,4 111,2 103,0 114,1 104,6 105,9 102,4 106,1
pentru copii / для детей / for children 116,9 109,5 106,0 114,6 106,1 107,2 101,5 106,9
tricotaje / тpикотаж / knitwear 116,1 112,5 102,3 114,2 104,7 104,5 102,0 105,3
galanterie / галантеpея / fancy goods 108,0 109,5 106,7 114,0 109,1 105,0 101,2 110,3
încălţăminte / обувь / footwear 114,3 110,8 103,1 112,2 109,4 106,3 102,7 104,9
mobilă / мебель / furniture 106,2 106,5 103,2 114,1 102,7 104,5 102,1 107,4
covoare / ковpы / carpets 108,7 110,5 107,7 114,3 101,1 108,8 100,7 102,3
frigidere şi congelatoare 107,6 101,9 104,6 126,2 102,0 102,6 96,7 105,3
холодильники и моpозильники
freezers and refrigerators
maşini de spălat 113,1 104,0 105,2 125,0 100,7 101,3 98,0 104,0
стиpальные машины
washing machines
detergenţi sintetici 108,4 109,3 106,9 120,4 104,0 103,9 99,6 105,3
синтетические моющие сpедства
synthetic detergents
publicaţii tipărite 106,3 109,4 104,6 110,2 103,8 102,7 103,0 103,1
печатные издания
printing publications
televizoare / телевизоpы / TV sets 105,1 102,2 106,7 111,7 99,0 100,3 94,2 103,6
articole de cosmetică şi parfumerie 109,9 109,9 105,1 113,0 103,3 101,8 100,8 105,9
косметика и паpфюмеpия
cosmetics and perfumery
medicamente / медикаменты / medicaments 113,7 117,3 105,4 120,0 98,8 96,3 94,4 100,2
materiale de construcţie 111,7 114,6 103,2 110,7 101,4 102,3 100,5 102,5
стpоительные матеpиалы
construction materials
combustibil / топливо / fuel 117,3 135,7 125,1 103,2 101,6 105,1 107,4 98,8
articole de tutun / табачные изделия / tobacco products 99,9 102,0 122,9 111,5 115,3 126,8 116,5 128,9

120 Anuarul Statistic al Moldovei 2020


Prețuri / Цены / Prices

5.5. Indicii preţurilor de consum la serviciile prestate populaţiei (decembrie anul precedent = 100)
Индексы потребительских цен на услуги, оказанные населению (декабрь предыдущего года = 100)
Consumer price indices for services provided to population (December previous year = 100)
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Servicii – total / Услуги – всего / Services – total 111,6 106,6 109,7 111,3 100,5 107,9 97,7 103,5
din care: / в том числе: / of which:
Servicii sociale / Бытовые услуги / Social services
igienă şi cosmetică 110,0 109,4 102,8 108,6 101,9 103,8 103,7 102,1
гигиена и косметика
hygiene and cosmetics
servicii rituale / ритуальные услуги / ritual services 109,4 111,4 100,4 111,7 104,9 100,0 100,1 102,7
servicii de întreţinere a copiilor în instituţiile preşcolare 104,9 107,7 114,7 105,3 105,2 118,8 114,3 114,4
услуги по содержанию детей в детских дошкольных
учреждениях
services of children care in pre-school institutions
Servicii de cultură 105,1 113,0 125,2 105,3 106,6 105,6 104,1 124,2
Услуги учреждений культуры
Cultural services
cinema / кино / cinema 102,3 114,8 110,9 100,0 113,1 100,0 100,0 113,4
teatre / театры / theatres 102,8 100,7 152,1 116,0 100,0 111,2 113,5 103,5
Servicii de ocrotire a sănătăţii 110,8 103,9 102,5 104,9 102,3 175,5 100,7 105,1
Услуги здравоохранения
Health protection services
Servicii balneosanatoriale şi de întremare a sănătăţii 108,6 103,7 113,2 114,6 103,1 108,1 100,0 100,0
Санаторно-курортные и оздоровительные услуги
Sanatorial and curative services
Servicii comunale 114,4 102,4 118,9 117,5 95,1 105,9 91,9 104,2
Коммунальные услуги
Communal services
aprovizionare cu energie electrică 124,0 100,0 120,4 134,5 90,1 103,9 89,0 110,0
электроснабжение
electricity supply
aprovizionare cu apă şi canalizare 147,9 101,4 101,7 113,5 101,3 122,2 100,0 100,0
водоснабжение и канализация
water supply and sewerage system
aprovizionare cu gaze / газоснабжение / gas supply 112,6 100,0 126,2 109,7 89,9 100,0 79,8 100,0
încălzire centrală 164,1 100,0 125,3 100,0 107,1 106,5 100,0 100,0
центральное отопление
central heating
aprovizionare cu apă caldă 164,1 100,0 100,1 100,0 108,2 105,1 100,0 100,0
горячее водоснабжение
hot-water supply
Servicii ale transportului de pasageri 107,6 114,2 103,4 102,5 100,4 99,2 101,2 100,8
Услуги пассажирского транспорта
Passenger transport services
rutier / автомобильный / road 100,6 117,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
urban / городской / urban 119,3 112,0 106,1 100,8 100,0 100,0 100,0 100,0
feroviar / железнодорожный / railway 100,3 103,4 109,2 147,2 102,8 88,7 96,0 111,1
aerian / авиационный / air 100,0 100,0 93,4 111,5 97,2 98,2 107,0 96,8
Servicii de comunicaţii 100,0 100,2 100,0 100,8 105,6 100,3 100,3 100,0
Услуги связи
Communication services
poştale / почтовые / postal 100,0 125,2 100,4 154,8 100,0 100,0 100,0 100,0
comunicarea la distanţă _ _ 100,0 100,8 105,6 100,3 100,3 100,0
удаленная связь
distance communication
Alimentaţie publică 129,8 127,0 109,5 111,7 104,6 106,1 102,0 106,2
Общественное питание
Public alimentation

Anuarul Statistic al Moldovei 2020 121


Prețuri / Цены / Prices

5.6. Indicii lunari ai preţurilor de consum, în 2019


Ежемесячные индексы потребительских цен в 2019 году
Monthly consumer price indices, in 2019
Toate mărfurile din care: / в том числе: / of which:
şi serviciile mărfuri nealimentare
produse alimentare
Все товары непродовольственные servicii cu plată
продовольственные
и услуги товары платные услуги
товары
All goods non-foodstuff paid services
foodstuff products
and services products
Luna precedentă = 100 / Предыдущий месяц = 100 / Previous month = 100
Ianuarie / Январь / January 101,3 101,7 101,5 100,2
Februarie / Февраль / February 100,4 100,8 100,1 100,2
Martie / Март / March 100,5 100,8 100,5 100,2
Aprilie / Апрель / April 100,8 101,7 100,3 100,3
Mai / Май / May 101,4 102,8 100,6 100,2
Iunie / Июнь / June 99,8 98,9 100,5 100,2
Iulie / Июль / July 99,8 99,3 100,1 100,1
August / Август / August 100,0 99,4 100,2 100,6
Septembrie / Сентябрь / September 100,8 101,0 100,3 101,4
Octombrie / Октябрь / October 100,9 101,8 100,3 100,1
Noiembrie / Ноябрь / November 100,8 101,9 100,1 100,0
Decembrie / Декабрь / December 100,9 101,6 100,6 100,1
Decembrie anul precedent = 100 / Декабрь предыдущего года = 100 / December previous year = 100
Ianuarie / Январь / January 101,3 101,7 101,5 100,2
Februarie / Февраль / February 101,7 102,6 101,6 100,4
Martie / Март / March 102,2 103,4 102,1 100,6
Aprilie / Апрель / April 103,1 105,2 102,4 100,8
Mai / Май / May 104,5 108,1 103,0 101,0
Iunie / Июнь / June 104,3 107,0 103,5 101,1
Iulie / Июль / July 104,0 106,3 103,6 101,2
August / Август / August 104,0 105,6 103,8 101,8
Septembrie / Сентябрь / September 104,9 106,6 104,1 103,3
Octombrie / Октябрь / October 105,8 108,6 104,4 103,4
Noiembrie / Ноябрь / November 106,6 110,6 104,5 103,4
Decembrie / Декабрь / December 107,5 112,4 105,2 103,5

5.7. Indicii preţurilor producătorilor producţiei industriale, pe tipuri de activităţi (anul precedent=100)
Индексы цен производителей промышленной продукции по видам деятельности (предыдущий год=100)
Producer price indices for industrial production, by types of activities (previous year=100)
2015 2016 2017 2018 2019
Industrie / Промышленность / Industry 106,3 104,5 103,3 100,4 101,8
Industria extractivă 104,4 102,8 102,5 103,0 113,0
Добыча полезных ископаемых
Mining and quarrying
Industria prelucrătoare 106,8 104,3 103,0 100,2 101,7
Обрабатывающая промышленность
Manufacturing industry
Industria alimentară 104,8 105,7 104,1 98,9 102,6
Производство пищевых продуктов
Manufacture of food products
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne 105,6 101,7 104,4 97,0 102,7
Производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов
Production, processing and preserving of meat and meat products
Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 116,1 103,3 100,7 97,6 98,9
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 97,5 104,4 105,9 101,4 107,6
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Processing and preserving of fruits and vegetables

122 Anuarul Statistic al Moldovei 2020


Prețuri / Цены / Prices

Continuare / Продолжение / Continued


2015 2016 2017 2018 2019
Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale 109,0 105,7 99,1 98,3 99,8
Производство растительных и животных масел и жиров
Manufacture of vegetable and animal oils and fats
Fabricarea produselor lactate 102,2 102,1 104,6 104,1 103,7
Производство молочных продуктов
Manufacture of dairy products
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 106,4 98,6 104,8 102,2 104,3
Производство муки и круп, крахмалов и крахмальных продуктов
Manufacture of grain mill products, starches and starch products
Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase 104,3 103,5 101,4 101,4 100,9
Производство хлебобулочных и мучных изделий
Manufacture of bakery and farinaceous products
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 103,1 102,5 101,8 101,8 100,0
Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских
изделий
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase
similare 110,5 119,2 99,0 101,6 105,9
Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий
Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
Fabricarea altor produse alimentare 109,7 116,7 107,2 91,9 100,6
Производство прочих продуктов питания
Manufacture of other food products
Fabricarea zahărului / Производство сахара / Manufacture of sugar 108,4 124,5 109,7 87,1 98,9
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 108,8 105,4 104,6 99,1 103,3
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 98,6 98,7 99,5 99,0 94,2
Производство готовых кормов для животных
Manufacture of prepared animal feeds
Fabricarea băuturilor / Производство напитков / Manufacture of beverages 108,1 104,5 101,4 99,7 99,5
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 110,0 95,6 99,3 99,9 100,8
Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков
Distilling, rectifying and blending of spirits
Fabricarea vinurilor din struguri 109,9 107,3 104,0 100,1 99,7
Производство вина из винограда
Manufacture of wine from grape
Fabricarea berii / Производство пива / Manufacture of beer 103,5 106,4 98,3 99,4 99,1
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi
alte ape îmbuteliate 103,1 103,3 97,2 97,9 96,6
Производство безалкогольных напитков; производство минеральных
вод и других вод в бутылках
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled
waters
Fabricarea produselor din tutun 135,7 106,5 102,6 105,8 104,0
Производство табачных изделий
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 113,4 102,3 105,2 99,4 104,1
Производство текстильных изделий
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 105,8 101,7 101,8 100,9 100,7
Производство одежды
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 102,4 102,6 99,7 97,0 91,6
Дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных
изделий; выделка и крашение меха
Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and
harness; dressing and dyeing of fur
Fabricarea încălţămintei / Производство обуви / Manufacture of footwear 101,6 102,7 99,4 96,6 92,3

Anuarul Statistic al Moldovei 2020 123


Prețuri / Цены / Prices

Continuare / Продолжение / Continued


2015 2016 2017 2018 2019
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 106,4 101,9 99,7 101,8 112,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
производство изделий из соломки и других растительных материалов для
плетения
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture
of articles of straw and plaiting materials
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 112,5 103,5 99,7 100,1 102,0
Производство бумаги и бумажной продукции
Manufacture of paper and paper products
Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor 108,9 108,6 97,5 102,2 110,0
Полиграфическая деятельность и копирование записей на носителях информации
Printing and reproduction of recorded media
Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului 91,8 84,2 113,5 136,6 102,8
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
Manufacture of coke and refined petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 108,3 103,0 101,6 99,8 97,8
Производство химических веществ и химических продуктов
Manufacture of chemicals and chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 103,0 103,4 101,7 101,1 99,2
Производство основной фармацевтической продукции и фармацевтических
препаратов
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 102,8 102,9 102,6 100,5 101,4
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Manufacture of rubber and plastic products
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 105,2 103,5 102,3 102,0 101,3
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Manufacture of other non-metallic mineral products
Industria metalurgică / Металлургическая промышленность / Metallurgical industry 112,6 98,6 102,0 101,5 100,7
Industria construcţiilor metalice şi produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 106,3 101,5 101,3 102,3 101,8
Производство металлических конструкций и изделий, кроме машин, оборудо-
вания и установок
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 101,8 99,6 101,3 100,4 98,2
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
Manufacture of computer, electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 99,0 103,9 109,1 102,5 103,0
Производство электрического оборудования
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 106,5 101,7 100,9 102,6 101,9
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Fabricarea de mobilă / Производство мебели / Manufacture of furniture 105,9 103,3 103,1 100,1 101,3
Alte activități industriale n.c.a. 120,4 102,8 100,9 99,9 99,4
Прочие производства, не включенные в другие категории
Other manufacturing
Producţia și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 102,8 106,2 106,8 102,3 100,4
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха
Production and distribution of electricity and heat, gas, hot water and conditioning air
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice 104,4 106,9 101,0 101,9 100,9
Производство, транспортировка и распределение электроэнергии
Production, transport and distribution of electricity
Producția de energie electrică 100,4 100,0 102,3 102,6 101,5
Производство электроэнергии
Production of electricity
Furnizarea de abur şi aer condiţionat 100,4 104,5 114,2 102,6 100,0
Обеспечение паром и кондиционирование воздуха
Supply of steam and air conditioning

124 Anuarul Statistic al Moldovei 2020


Prețuri / Цены / Prices

5.8. Indicii preţurilor la producţia vândută de întreprinderile agricole pe toate căile de comercializare


(anul precedent = 100)
Индексы цен реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам
реализции (пpедыдущий год = 100)
Price indices of production sold by agricultural enterprises by all channels of sale (previous year = 100)
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Producţia agricolă 126,0 105,5 142,9 122,5 96,6 97,9 92,5 103,8
Продукция сельского хозяйства
Agricultural production
din care: / в том числе: / of which:
Producţia vegetală 125,3 105,5 157,8 134,4 95,9 98,1 92,3 102,4
Продукция растениеводства
Plant production
culturi cerealiere și leguminoase boabe 177,9 96,3 169,2 125,3 91,3 100,8 103,3 99,4
зерновые и зернобобовые культуры
cereals and leguminous crops
seminţe de floarea-soarelui 108,4 108,5 189,4 146,7 96,6 87,5 91,6 101,3
семена подсолнечника
sunflower seeds
sfeclă de zahăr (industrială) 118,3 122,5 123,3 118,3 110,1 107,5 77,6 114,4
сахарная свекла (фабричная)
sugar beet (industrial)
tutun / табак / tobacco 105,8 102,5 105,8 87,3 116,8 94,5 103,5 116,3
cartofi / картофель / potatoes 114,1 94,5 119,0 86,6 119,5 103,9 102,5 131,6
legume / овощи / vegetables 97,5 117,9 127,2 111,1 101,6 78,4 118,5 112,7
fructe şi pomuşoare / плоды и ягоды / fruits and berries 82,2 101,1 157,3 176,6 97,8 133,6 66,5 117,1
struguri / виноград / grapes 113,6 129,7 182,9 142,2 115,7 100,9 83,4 94,7
Producţia animalieră 129,9 105,0 104,7 91,1 99,8 97,0 93,2 110,6
Продукция животноводства
Animal production
vite şi păsări (în greutate vie) 137,0 119,2 103,9 88,3 99,3 96,0 93,5 113,1
скот и птица (в живом весе)
livestock and poultry (in live weight)
lapte şi produse lactate echivalent lapte 137,2 108,9 112,5 102,4 109,3 100,1 100,6 103,6
молоко и молочные продукты в пересчете на
молоко
milk and dairy products, in milk equivalent
ouă alimentare / яйца пищевые / foodstaff eggs 122,8 91,7 106,5 105,3 97,8 102,4 87,8 95,0
lână (în greutate fizică) 111,6 94,0 113,3 179,0 104,8 73,7 100,1 72,7
шерсть (в физическом весе)
wool (in natural weight)

5.9. Preţurile de vânzare formate efectiv pentru o tonă de producţie agricolă în întreprinderile agricole
Фактически сложившиеся цены реализации одной тонны основной сельскохозяйственной продукции в
сельскохозяйственных пpедпpиятиях
Sale prices, effectively formed per one tonne of agricultural production in agricultural enterprises
lei / лей / lei
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Culturi cerealiere și leguminoase boabe – total 1 032 1 030 1 783 2 513 2 294 2 334 2 417 2 381
Зерновые и зернобобовые культуры – всего
Cereals and leguminous crops – total
Seminţe de floarea-soarelui 1 364 2 348 4 552 6 532 6 298 5 505 5 050 5 118
Семена подсолнечника
Sunflower seeds
Sfeclă de zahăr (industrială) 201 357 510 659 725 780 605 693
Сахарная свекла (фабричная)
Sugar beet (industrial)

Anuarul Statistic al Moldovei 2020 125


Prețuri / Цены / Prices

Continuare / Продолжение / Continued


2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Tutun / Табак / Tobacco 7 311 9 748 19 994 20 131 23 512 22 210 22 980 26 716
Cartofi / Картофель / Potatoes 1 676 1 365 2 426 2 017 2 411 2 506 2 568 3 379
Legume – total 925 1 526 2 223 3 455 3 662 2 777 3 666 4 266
Овощи – всего
Vegetables – total
din care: / в том числе: / of which:
tomate / помидоры / tomatoes 715 1 476 2 503 2 857 2 392 1 918 2 713 3 838
castraveţi / огурцы / cucumbers 1 316 2 021 3 089 3 671 4 674 4 062 4 615 5 416
ceapă uscată / лук репчатый / dry onion 1 234 1 473 2 735 2 903 3 377 2 111 3 264 3 523
usturoi / чеснок / garlic 3 360 9 613 16 054 13 223 27 735 21 123 12 808 33 754
varză / капуста / cabbage 1 137 1 428 2 136 3 218 2 603 1 904 3 425 3 135
morcov / морковь / carrot 932 1 380 2 542 2 757 3 541 2 531 3 678 3 694
sfeclă de masă / свекла столовая / table beet 1 006 1 276 2 196 3 016 2 741 1 907 2 343 2 753
Fructe: / Плоды: / Fruits:
sămânţoase / семечковые / pip-fruits 804 971 2 311 3 445 2 718 3 693 2 336 2 888
drupe / косточковые / stone-fruits 1 323 1 830 2 446 2 834 3 322 4 593 3 503 3 809
Struguri / Виноград / Grapes 1 388 3 181 3 258 4 015 4 636 4 739 3 929 3 793
Vite şi păsări (în greutate vie) 6 277 15 750 21 469 23 805 24 733 23 957 22 363 25 431
Скот и птица (в живом весе)
Livestock and poultry (in live weight)
din care: / в том числе: / of which:
bovine / крупный рогатый скот / cattle 4 335 10 504 14 082 23 814 26 565 25 268 29 545 27 335
porcine / свиньи / pigs 7 602 19 303 25 771 23 897 24 368 26 582 25 277 29 441
ovine şi caprine / овцы и козы / sheep and goats 3 849 8 531 13 882 28 860 19 874 19 031 16 787 24 890
păsări / птица / poultry 9 836 16 854 20 088 23 586 25 299 21 962 19 488 22 156
Lapte – total / Молоко – всего / Milk – total 1 701 2 672 3 809 5 317 5 827 5 818 5 847 6 064
Ouă alimentare, pentru 1000 buc. 489 617 717 1 057 1 035 1 059 930 883
Яйца пищевые, за 1000 шт.
Foodstaff eggs, per 1000 pcs.
Lână (în greutate fizică) 2 678 5 399 6 195 10 133 10 624 7 827 7 832 5 691
Шерсть (в физическом весе)
Wool (in natural weight)

5.10. Indicii preţurilor în construcţii (anul precedent = 100)


Индексы цен в строительстве (предыдущий год = 100)
Price indices in construction (previous year = 100)
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Indicele preţurilor în construcţii – total 131,4 119,9 101,2 110,2 106,8 103,2 103,5 103,3
Сводный индекс цен в строительстве
Price Index in construction – total
din care, la: / в том числе, на: / of which, for:
lucrări de construcţii-montaj 122,7 123,5 102,3 108,0 108,7 107,1 106,1 104,7
строительно-монтажные работы
construction-assembly works
maşini și utilaje 141,4 115,7 100,1 113,0 104,7 98,8 100,4 101,2
машины и оборудование
machinery and equipment

126 Anuarul Statistic al Moldovei 2020

Вам также может понравиться