Вы находитесь на странице: 1из 10

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) – это один из Vârsta timpurie (de la 1 la 3 ani) este una dintre

самых ответственных cele mai importante perioade de viață în care se


периодов жизни, в который закладываются pune baza celor mai fundamentale
наиболее фундаментальные abilități care determină dezvoltarea ulterioară a
способности, которые определяют все individului.
дальнейшее развитие индивида. Situația socială de dezvoltare se extinde mai
Социальная ситуация развития в раннем rapidă la o vârstă fragedă : în limitele familiei, și
возрасте стремительно în instituție preșcolară de educație. Copilul
расширяется: границы семьи раздвигаются, începe a înțelege lumea socială
дети поступают в дошкольное relații, diferite tipuri de activități și funcții sociale
образовательное учреждение. Ребенок ale oamenilor.
постигает мир социальных El are o dorință puternică de a se alătura acestei
отношений, разных видов деятельности и vieți de adult, deveniți un participant activ
общественных функций людей.
У него появляется сильное желание
присоединиться к этой взрослой жизни,
стать активным ее участником

În această perioadă de vârstă, principal


formațiune nou de dezvoltare este
„separarea copilului pe sine de ceilalți,
В данный возрастной период возникает conștientizare lui însuți ca subiect de acțiune,
главное психологическое comparațiea cu alte persoane. " Pe parcursul
новообразование – «отделение ребенком dezvoltarea mintale a copilului este „nu numai
себя от окружающих, осознание asimilarea diverse acțiuni și formarea proceselor
себя как субъекта действия, сравнение с și calităților mintale,dar și necesare
другими людьми». В ходе implementării lor. Copilul stăpânește treptat
психического развития ребенка происходит forme de comportament în societate
«не только усвоение caracteristice unei persoane și, cel mai important,
разнообразных действий и формирование acelea trăsături interne care distinge o persoană
психических процессов и качеств, ca membru al societății și determina actiunile
необходимых для их выполнения. Ребенок sale "
постепенно овладевает
свойственными человеку формами поведения
в обществе и, главное, теми
внутренними чертами, которые отличают
человека как члена общества и
определяют его поступки»

Dezvoltarea se realizează în mai multe direcții:


Личностное становление индивида в раннем - dezvoltarea activității ăn cadrul comunicării cu
возрасте осуществляется un adult;
по нескольким направлениям: - formarea vorbirii conștiente;
– развитие предметной деятельности и - dezvoltarea comportamentului voluntar;
делового общения со взрослым; - apariția substituțiilor de joc;
– формирование осознанной речи; - apariția unei nevoi de comunicare cu un coleg;
– развитие произвольного поведения; - formarea conștiinței de sine și a independenței
– возникновение игровых замещений; copilului;
– появление потребности в общении со - stăpânirea mersului drept.
сверстником; În acest sens, se poate argumenta că este la o
– формирование самосознания и vârstă fragedă
самостоятельности ребенка; abilitățile sociale încep să se formeze.
– освоение прямой походкой. Abilitățile sociale sunt „un set de metode și
В связи с этим можно утверждать, что именно tehnici pentru socializare
в раннем возрасте interacțiuni pe care o persoană le stăpânește de-
начинают формироваться социальные навыки. a lungul vieții
Социальные навыки – это «набор способов и căi și utilizări pentru viața în societate, își
приемов социального stabilește echilibrul
взаимодействия, которыми человек cu alții"
овладевает на протяжении жизненного
пути и пользуется для жизни в обществе,
устанавливает свое равновесие
с другими»
Skill (engl. Skill) este „format în experiență
individuală
subiect, un sistem de procese de reglementare
care asigură durabilitatea
Навык (англ. skill) – это «сложившаяся в și executarea standard a acțiunii. " Această
индивидуальном опыте definiție include
субъекта система регуляторных процессов, înțelegerea tradițională din psihologia rusă a
обеспечивающая устойчивое priceperii care
и стандартное выполнение действия». Это este definit ca „componentele automatizate ale
определение включает unui conștient
традиционное в отечественной психологии activități care decurg din exerciții, stabilite
понимание навыка, который modalități de acțiune "
определяется как «автоматизированные
компоненты сознательной
деятельности, возникающие в результате
упражнений, упрочившиеся
способы действий» Sarcina principală a abilității este „eliberarea
conștiinței de
controlul asupra implementării acțiunilor și
trecerea la obiective și
Основная задача навыка заключается в condiții de acțiune ". Începutul fiziologic al
«освобождении сознания от formării unuia sau altuia
контроля над выполнением приемов действия abilitatea este „educația în cortexul cerebral este
и переключения его на цели и stabilă
условия действия». Физиологическим началом sisteme de conexiuni neuronale temporare și
формирования того или иного funcționarea acestora (dinamică
навыка является «образование в коре больших stereotip)"
полушарий устойчивой
системы временных нервных связей и их
функционирование (динамический
стереотип)» Fiecare nouă abilitate „se formează în sistemul
acelor abilități care
individul a stăpânit deja ". În procesul de
asimilare a unor noi acțiuni, unele dintre
Каждый новый навык «формируется в системе abilitățile existente vă pot ajuta, altele pot
тех навыков, которыми încetini procesul
индивид уже овладел». В процессе усвоения măiestrie. Se numește fenomenul impactului
новых действий одни из unor abilități asupra altora
имеющихся навыков могут помогать, другие „Interacțiunea abilităților”
могут тормозить процесс
овладения. Феномен воздействия одних
навыков на другие называется
«взаимодействием навыков» Abilitățile sunt „formate prin exercițiu, adică
repetarea intenționată și sistematică a acțiunilor
”[33, p. 54].
Succesul de a stăpâni o abilitate se datorează mai
Навыки «формируются в результате multor factori, cum ar fi
упражнений, то есть la fel de:
целенаправленных и систематических - numărul de repetări efectuate;
повторений действий» [33, с. 54]. - caracteristicile și abilitățile individuale ale
Успешность усвоения навыка обусловлена individului;
несколькими факторами, такими - motivele pentru dobândirea unei abilități.
как: Abilitatea formată trebuie folosită în mod
– количеством совершенных повторений; regulat, altfel
– индивидуальные особенности и способности există o „de-automatizare” a acțiunii, în urma
индивида; căreia abilitatea poate
– мотивы приобретения навыка. a fi pierdut.
Сформированным навыком необходимо
регулярно пользоваться, иначе
возникает «деавтоматизация» действия, в
результате которого навык может
быть утрачен.
Abilitățile sociale diferă prin faptul că, pe de o
parte, ele
sunt formate numai în interacțiune cu alte
persoane și, pe de altă parte,
Социальные навыки отличаются тем, что с asigură funcționarea cu succes a unei persoane
одной стороны, они printre alte persoane.
формируются только во взаимодействии с Majoritatea studiilor se referă la abilitățile sociale
другими людьми, а с другой, ca abilități
обеспечивают успешное функционирование comunicare, care se manifestă în cazurile de
человека среди других людей. necesitate a dialogului
В большинстве исследований к социальным între oameni, rezolvarea conflictelor,
навыкам относят навыки recunoașterea esenței
общения, которые проявляются в случаях comportamentul altor persoane etc. În același
необходимости ведения диалога timp, baza abilităților,
между людьми, разрешения конфликтных determinarea eficacității unei persoane în aceste
ситуаций, распознавания сущности situații sunt
поведения других людей и т.п. Вместе с тем, abilități sociale și sociale care
базой для навыков, începe să prindă contur în copilăria timpurie.
определяющих эффективность человека в
указанных ситуациях являются
социально-бытовые навыки и навыки
социальной ориентировки, которые
начинают складываться в раннем детстве. Conform lucrărilor lui A.V. Zaporozhets, A.N.
Leontiev, D.B. Elkonin,
LA. Wenger, A.P. Usova și colab. Cu privire la
formarea abilităților sociale poate fi
Согласно работам А.В. Запорожца, А.Н. vorbiți în legătură cu formarea socială și casnică și
Леонтьева, Д.Б. Эльконина, socială
Л.А. Венгера, А.П. Усовой и др. о abilități de comunicare [40].
формировании социальных навыков можно Abilitățile sociale sunt esențiale dintr-o
говорить в связи с формированием социально- perspectivă socială
бытовых и социально- adaptare și includ activități de autoservire în
коммуникативных навыков [40]. zilnic
Социально-бытовые навыки необходимы с Activități. Deja „în copilărie se pune nevoia de
точки зрения социальной curățenie
адаптации и включают действия și îngrijire, dorința de a respecta regulile de igienă
самообслуживания в повседневной de bază,
деятельности. Уже «в детстве закладываются se comportă cultural în timpul meselor, păstrează
потребность в чистоте ordinea în haine și
и опрятности, стремление выполнять etc. "
элементарные гигиенические правила,
культурно вести себя во время приема пищи,
соблюдать порядок в одежде и
т.п.» Se disting următoarele grupuri de abilități sociale
și de uz casnic, care
copiii încep să stăpânească de la o vârstă fragedă
și care continuă
Выделяют следующие группы социально- pentru a obține un punct de sprijin în vârsta
бытовых навыков, которыми preșcolară:
дети начинают овладевать в раннем возрасте - abilități de auto-îngrijire. Aceste abilități includ
и которые продолжают abilitatea
закрепляться в дошкольном возрасте: îmbracă-te și dezbracă-te, proceduri de igienă
– навыки по уходу за собой. К данным si etc.;
навыкам относится умение - abilități legate de nutriție. Copilul trebuie să
самостоятельно одеться и раздеться, poată folosi
проведение гигиенических процедур vase și tacâmuri (mâncați cu o lingură și furculiță,
и др.; beți dintr-o ceașcă)
– навыки, относящиеся к питанию. Ребенок si etc.;
должен уметь пользоваться - abilități de stăpânire a mișcărilor elementare
посудой и столовыми приборами (есть ложкой care determină
и вилкой, пить из чашки) comportament social (capacitatea de a urca
и др.; scările, independent
– навыки овладения элементарными stai pe un scaun, șterge-ți picioarele pe covor
движениями, определяющими etc.)
социальное поведение (умение подниматься
по ступенькам, самостоятельно Abilitățile de comunicare socială sunt
садиться на стул, вытирать ноги о коврик и др.) „Proprietățile psihologice individuale ale
personalității unui copil,
oferindu-i condiții de dezvoltare personală,
Социально-коммуникативные навыки socială
представляют собой adaptare, informațional independent, perceptiv,
«индивидуально-психологические свойства interactiv
личности ребенка, activități bazate pe relații subiect - subiect "
обеспечивающие ей условия для личностного
развития, социальной
адаптации, самостоятельной
информационной, перцептивной,
интерактивной La o vârstă fragedă, următorul social
деятельности на основе субъект – субъектных abilități de comunicare:
отношений» - comunicarea cu oamenii din jur (abilități de
vorbire, nevoie
abilități de comunicare, ascultare etc.);
В раннем возрасте складываются следующие - capacitatea de a vă gestiona emoțiile (să vă
социально- înțelegeți emoționalul
коммуникативные навыки: starea și starea emoțională a oamenilor din jur,
– общение с окружающими людьми (речевые stăpânirea
навыки, потребность modalități de rezolvare a situațiilor conflictuale);
в общении, умение слушать и т.д.); - manifestarea bunelor maniere (tradițiile și
– умение управлять своими эмоциями cultura societății,
(понимать свое эмоциональное respectarea regulilor de conduită stabilite)
состояние и эмоциональное состояние
окружающих людей, освоение
способов решения конфликтных ситуаций);
– проявление хороших манер (традиции и
культура общества,
соблюдение установленных правил
поведения) Stăpânirea abilităților sociale și de comunicare
care
se manifestă în procesul de comunicare, sunt una
Овладение социально-коммуникативными dintre condițiile principale
навыками, которые dezvoltarea personalității individului. Acestea
проявляются в процессе общения, являются includ forma și conținutul comunicării,
одним из основных условий abilitatea de a se alătura diferitelor tipuri și tipuri
развития личности индивида. К ним относятся de relații,
форма и содержание общения, cultura spirituală și morală
умение приобщаться к различным видам и
типам взаимоотношений,
духовно-нравственная культура
Cercetătorii au identificat structura socială
abilități de comunicare ale copiilor, care includ:
- o componentă cognitivă (care este determinată
Исследователями была выявлена структура de prezența unui copil
социально- cunoștințe despre rolul său în sistemul de relații
коммуникативных навыков детей, которая sociale, capacitate
включает: folosiți mijloace de comunicare verbale și non-
– когнитивный компонент (который verbale, reprezentări
определяется наличием у ребенка copil despre normele și regulile de
знаний о его роли в системе социальных comportament în diverse situații);
взаимоотношений, умением - componentă motivațional-necesară (folosirea
применять вербальные и невербальные socială
средства общения, представлениями formele de comunicare aprobate capacitatea de
ребенка о нормах и правилах поведения в a stabili emoțional și personal
различных ситуациях); contact despre comunicare, prezența motivației
– мотивационно-потребностный компонент de a face contact
(использование социально cu mediul social);
одобряемых форм общения умение - componenta activității (aplicarea abilităților de
устанавливать эмоционально-личностный comunicare
контакт про общении, наличие мотивации în procesul de comunicare, capacitatea de
вступления в контакт identificare emoțională,
с социальным окружением); adecvarea comportamentului în situații
– деятельностный компонент (примеение stresante);
навыков коммуникации - o componentă evaluativă (respect de sine
в процессе общения, способность к adecvat, adecvat
эмоциональной идентификации, percepția acțiunilor partenerului de comunicare)
адекватность поведения в стрессовых
ситуациях);
– оценочный компонент (адекватная Prin urmare, abilitățile sociale și de comunicare
самооценка, адекватное ale copilului
восприятие действий партнера по общению) se dezvoltă ca urmare a comunicării. Nevoia de a
Следовательно, социально-коммуникативные intra în comunicare nu este
навыки ребенка apare în momentul nașterii, dar apare în procesul
развиваются в результате общения. de exersare socială
Необходимость вступать в общение не interacțiunea cu ceilalți. Apariția nevoii de
появляется во время рождения, а возникает в comunicare
процессе практики социального depinde de cine comunică copilul și de care este
взаимодействия с окружающими. natura acestei comunicări.
Возникновение потребности в общении La o vârstă fragedă, copilul intră în două domenii
зависит от того, с кем общается ребенок и de comunicare - comunicarea
каков характер данного общения. cu un adult și comunicarea cu un coleg
В раннем возрасте ребенок вступает в две
сферы общения – общение
с взрослым и общение со сверстником Analizând numeroase studii psihologice, noi
vedem că, potrivit majorității autorilor,
comunicarea copilului cu
Анализируя многочисленные психологические adulții semnificativi este una dintre principalele
исследования, мы condiții pentru dezvoltarea acestora
видим, что, по мнению большинства авторов, calități psihologice precum gândirea, imaginația,
общение ребенка со vorbirea, stima de sine,
значимыми взрослыми является одним из emoții etc. Comunicarea este cea care asigură
основных условий развития таких cunoașterea copilului
психологических качеств, как мышление, cu experiența socio-istorică a omenirii și
воображение, речь, самооценка, familiarizarea cu aceasta.
эмоции и т.д. Именно общение обеспечивает Prin comunicarea cu adulții apropiați, copilul
знакомство ребенка stăpânește vorbirea, din calitate
с общественно-историческим опытом comunicarea cu un copil la o vârstă fragedă
человечества и приобщение к нему. depinde de nivelul viitorului său
Через общение с близкими взрослыми abilitățile, caracterul său, interesele, conștiința și
ребенок овладевает речью, от качества conștiința de sine. Peste tot
общения с ребенком в раннем возрасте comunicarea are loc „schimb de cunoștințe,
зависит уровень его будущих metode, rezultate
способностей, его характер, интересы, activități întruchipate în material și spiritual
сознание и самосознание. Через cultural
общение происходит «обмен знаниями, valori "
способами, результатами
деятельности, воплощенными в материальные
и духовные культурные
ценности» După cum putem vedea, comunicarea cu adulții
este foarte importantă.
în dezvoltarea copilului, dar comunicarea cu
Как мы видим, общение с взрослыми является colegii este la fel de importantă.
очень важным Prin comunicarea cu colegii, copilul stăpânește
в развитии ребенка, но общение со normele
сверстниками является не менее важным. relațiile cu oamenii. În comunicarea cu adulții,
Через общение со сверстниками ребенок copilul dobândește
овладевает нормами experiența socială și intrarea în comunicarea cu
взаимоотношений с людьми. В общении со colegii o rezolvă
взрослыми ребенок приобретает practică, dobândește noi cunoștințe și „formează
социальный опыт, а вступая в общение со o înțelegere adecvată
сверстниками отрабатывает его на Despre mine". De asemenea, în comunicarea cu
практике, приобретает новые знания и colegii, copilul decide diverse
«формирует адекватное представление sarcini de comunicare, capătă abilitatea de a
о себе». Так же в общении со сверстниками construi relații
ребенок решает различные împreună cu ceilalți, este conștient de sine însuși
задачи коммуникации, приобретает навык ca subiect în sistemul social
выстраивания отношений relații. Succesul stăpânirii procesului de
с окружающими, осознает себя субъектом в comunicare determină
системе социальных ce abilități sociale și de comunicare va dezvolta
взаимоотношений. Успешность овладения copilul
процессом общения определяет în echipa copiilor
то, какие социально-коммуникативные навыки
сформируются у ребенка Abilitățile sociale sunt parte integrantă a
в детском коллективе socialului
dezvoltare.
Социальные навыки являются неотъемлемой Dezvoltare socială (socializare) - „procesul de
частью социального asimilare
развития. și dezvoltarea în continuare a experienței socio-
Социальное развитие (социализация) – culturale a individului,
«процесс усвоения necesare pentru includerea sa în sistemul
и дальнейшего развития индивидом publicului
социально-культурного опыта, relații ”[7, p. 28].
необходимого для его включения в систему Educatorii descriu acest fenomen ca fiind
общественных procesul de „asimilare conștientă de către copil a
отношений» [7, с. 28]. formelor și metodelor gata făcute
Деятели педагогической науки описывают viața socială, modalitățile de interacțiune cu
данный феномен как materialul și spiritualul
процесс «сознательного усвоения ребенком cultura, adaptarea la societate, precum și
готовых форм и способов dezvoltarea propriei tale
социальной жизни, способов взаимодействия experiență socială ”. În lucrările lui T. Mora, J.J.
с материальной и духовной Rousseau, R. Owen, C. Fourier,
культурой, адаптации к социуму, а также IG. Pestalozzi, T. Campanella și A. Distervega
выработки собственного conțin prevederi "pe
социального опыта». В трудах Т. Мора, Ж.Ж. natura socială a educației, condiții optime pentru
Руссо, Р. Оуэна, Ш. Фурье, interacțiune
И.Г. Песталоцци, Т. Кампанеллы и А. copil și societate în creștere, despre pedagogie
Дистервега содержатся положения «о specială
социальной природе воспитания, impact asupra mediului social "
оптимальных условиях взаимодействия
подрастающего ребенка и социума, о
специальном педагогическом În sistemul pedagogic, există o abordare specială
воздействии на социальную среду» a interpretării
fenomenul socializării.
В педагогической системе существует Astfel, M. Montessori în lucrările sale spune că
особенный подход к трактовке „achiziția
феномена социализации. copiii cu cunoștințe și abilități sociale nu sunt un
Так, М. Монтессори в своих работах говорит о proces de învățare directă,
том, что «приобретение demonstrarea modelelor de acțiune a adulților și
детьми социальных знаний и навыков – это не dezvoltarea lor sub control.
процесс прямого научения, Cunoștințele și abilitățile sociale se formează în
демонстрации образов действий взрослых и mod natural într-un anumit
их отработка под контролем. mediu ”[32, p. 84].
Социальные знания и умения естественно V.S. Mukhina crede că „dezvoltarea socială a unui
формируются в определенной copil urmează două
среде» [32, с. 84]. direcții: prin asimilarea regulilor relației
В.С. Мухина считает, что «социальное развитие oamenilor între ei
ребенка идет по двум și prin interacțiunea unui copil cu un obiect din
направлениям: через усвоение правил lumea lucrurilor permanente. " Asa de
взаимоотношений людей друг с другом autorul susține că participarea activă este
и через взаимодействие ребенка с предметом necesară pentru socializare
в мире постоянных вещей». Так individul în stăpânirea experienței sociale și
же автор утверждает, что для социализации „dezvoltarea psihologică
необходимо активное участие mecanisme de comportament social ”, iar pentru
индивида в овладении социальным опытом и aceasta trebuie să aibă
«выработке психологических a furnizat condițiile necesare și nu numai a
механизмов социального поведения», а для garantat cunoașterea
этого ему должны быть cum este organizată societatea și ce reguli
обеспечены необходимые условия, а не respectă [25, p. 54 - 56].
только гарантированы знания о том, Vârsta timpurie este foarte importantă pentru ca
как устроено общество и каким правилам оно un copil să devină social
подчиняется [25, с. 54 – 56]. conexiuni pentru procesul socializării sale.
Ранний возраст очень важен для
приобретения ребенком социальных
связей для процесса его социализации.

Potrivit E.O. Smirnova „această epocă este una


dintre chei
în viața copilului și determină în mare măsură
По данным Е.О. Смирновой «этот возраст viitorul său psihologic
является одним из ключевых dezvoltare". Autorul mai susține că „la o vârstă
в жизни ребенка и во многом определяет его fragedă,
будущее психологическое întreaga viață mentală a unui copil și relația sa cu
развитие». Так же автор утверждает, что «в lumea din jur "
раннем возрасте перестраиваются
вся психическая жизнь ребенка и его
отношение к окружающему миру» L.N. Galiguzova, E.O. Smirnova crede că „a fost la
începuturi
vârstă, copilul descoperă pentru prima dată
Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова считают, что faptul minunat că
«именно в раннем totul în lumea umană are propriul său nume. Prin
возрасте ребенок впервые открывает для себя discursul pe care copilul
тот замечательный факт, что practic stăpânește acești ani, obține acces direct
все в мире людей имеет свое название. Через la cele mai importante
речь, которой ребенок realizări ale culturii materiale și spirituale umane.
практически овладевает в эти годы, он Peste tot
получает прямой доступ к важнейшим comunicarea verbală cu adulții, el dobândește de
достижениям человеческой материальной и zece ori mai mult
духовной культуры. Через informații despre lumea din jur decât cu ajutorul
речевое общение с взрослыми он приобретает tuturor datelor de la el
в десятки раз больше natura simțurilor "
информации об окружающем его мире, чем с
помощью всех данных ему от
природы органов чувств» Dezvoltarea socială a unui copil mic este un
proces
ca urmare a faptului că individul se familiarizează
Социальное развитие ребенка раннего și stăpânește valorile,
возраста – это процесс, tradițiile și cultura societății în care va trăi
в результате которого индивид знакомится и și se dezvoltă. În structura personalității, acest
овладевает ценностями, proces constă din patru
традициями и культурой социума, в котором componente interdependente: abilități sociale,
ему предстоит жить cunoștințe specifice,
и развиваться. В структуре личности этот comportament de rol, calități sociale. Toate
процесс состоит из четырех elementele sociale
взаимосвязанных компонентов: социальные dezvoltarea sunt interconectate și, prin urmare,
навыки, специфические знания, schimbările rezultate în
ролевое поведение, социальные качества. Все unul dintre elemente va implica modificări în
элементы социального toate celelalte elemente.
развития связаны между собой, а, Individul se dezvoltă exclusiv în procesul de
следовательно, возникающие изменения в socializare,
одном из элементов повлекут за собой interacțiune, comunicare cu alte persoane. În
изменения во всех других элементах. afara societății, acest proces
Индивид развивается исключительно в nu se poate întâmpla
процессе социализации,
взаимодействия, общения с другими людьми.
Вне социума этот процесс La o vârstă fragedă, un loc special în structura
происходить не может dezvoltării sociale
ocupă abilități sociale care alcătuiesc totalitatea
abilități specifice pe care individul le aplică în
В раннем возрасте в структуре социального diferite situații
развития особое место și care sunt necesare. De exemplu, în copilăria
занимают социальные навыки, которые timpurie, prima
составляют совокупность locul merge în autoservire. Susceptibil
специфических навыков, которые индивид sistemul nervos al copilului permite adulților să-l
применяет в различных ситуациях învețe
и которые являются обязательными. o anumită succesiune de acțiuni, dintre care,
Например, в раннем детстве на первое datorită
место выходит самостоятельность в interesul și atenția copilului, se formează anumite
самообслуживании. Восприимчивость abilități. În cazul în care un
нервной системы ребенка дает возможность acest timp va fi ratat, apoi „greșit”
взрослым научить его acțiuni care sunt automatizate și copilul se va
определенной последовательностью obișnui cu neglijența,
действий, из которых, благодаря atât în acțiuni cu lumea obiectivă, cât și în
интересу и вниманию ребенка, формируются comportament și comunicare
определенные навыки. Если cu alti oameni
данное время будет упущено, то будут
сформированы «неправильные»
действия, которые автоматизируются и
ребенок привыкнет к небрежности,
как в действиях с предметным миром, так и в
поведении и общении
с другими людьми Astfel, ca rezultat al analizei literaturii, putem
concluziona că
abilități sociale care se formează în diferite
activități ale copiilor
Таким образом, в результате анализа vârsta fragedă este o componentă integrantă a
литературы можно заключить, что socialului
социальные навыки, формирующиеся в dezvoltare.
различной деятельности детей Procesul de dobândire a abilităților sociale este
раннего возраста, являются неотъемлемым multilateral
компонентом социального fenomenul în urma căruia individul dobândește
развития. stabilitul în
Процесс приобретения социальных навыков – societatea, normele vieții umane și este conștient
это многогранный de sine în rol
феномен, в результате которого индивид „Subiect social”.
приобретает установленные в
обществе нормы человеческого общежития и
осознает себя в роли În dezvoltarea abilităților sociale ale unui copil de
«социального субъекта». vârstă fragedă, cel mai important
importanța este atribuită unui adult și principala
condiție care o asigură
В развитии социальных навыков ребенка formarea normală a abilităților sociale la copiii
раннего возраста ведущее mici,
значение отводится взрослому, а основным este comunicarea cu adulții și unitatea cerințelor
условием, обеспечивающим pedagogice cu
нормальное формирование социальных partea tuturor celor implicați în procesul de
навыков у детей раннего возраста, creștere.
является общение со взрослыми и единство
педагогических требований со
стороны всех, кто участвует в процессе
воспитании.

Оценить