Вы находитесь на странице: 1из 52

ост5р.

9048-96

' ,ii

t." /
,,,"]'
'] ;rýýr?P'=:

СТАНДАРТ ОТРЛСЛИ

ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Д НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
нЕоргАttичЕскиЕ
':"!i\.\

тЕхпичЕскиЕ
трЕБовАния
tлr - -: - '!....,...уФЕd.Io!ЕrрIIg

бэ " " " "воI(?шdойвш )сllу{авнауjпdш slIёhOdOIJ


а9 ':
:' r ' 9 r . .slллЕdяоr'хвнgпеdалrв[-оrrйипве
,i ] и ]frlI.ITllEP в9цlt4о ]r,11lоd.о
.,оЙясIеиirтdg
.

Iý "" :t!rlйаdltfii

g оIurвшошиrlц
s} "'rc
:1 |' !..r |.... r "иfrвл,u.{rпотЬ
$иЁOt{с]t ,ьо Eficoy{IloýEýE g иц,lяdхOil и
, ] Еаччl,eиJ EIOJ,]tTrfrt{o}t t,rоони,t оiлоli| у опяашоlrиdц
t? "....elTHBHBdx и вршвsоdшдdошснвdд
'BxaoxB]rlq 7
?т " " "' l " "' ].. t. :. : :шВи,l,Еdхоп,я шullBfio9edJ, 8.8
r1

II "'t'! |"..,..ии.rвбrlоп уrgшtаьirоs Epdeil Еslrв,loт


вIImfr,Oлт o;oнfiotlco бlоош:(dоsош х rяrrавоgеdд
7:g
, пнftио,r Е вЕиff rfdopпK х викавоgоdд, 1.g
v ",..,BtlнBвopodr оu:rсоьиID(OJ, 8
юrrЕOо оннultл,вМо11 7
I

0инЕя{dsrос

96-dlt06:d ýJ,C0
re
0стý р,9048*ý6

пOкРшI}1ii iД?мJIШЧрсмЕ
и }fiрdЁтдд&rп!сifiш
IIEOPгAIfi,ItiECIlI/IE

Техш{чеокив трвdова;ия

Дата вввдеrшя I997*СГl-0I

lЬс т,ояцпй- с тап.ryарт раýrФс траал9тся ý& }rот€iдl:яqооаио н


|IомO,гадJIIIчвскýэ ilоорr&Iичоокпв ýоIiрhI?Irя (дддеа ; Поýрнзия) |
llJюдllазн..lчошнцo для злщптш от Еоррsии, о69олOчёtiия сЕO[иальЕ}Iх
,гробова,ки!i а дOкO;пtивНой отдgдrИ ЛOВýР)gi,)СТSЙ детаэtаf, , примв-
|lltбцц1 Е судOхорIrусоOт,рооriии я оудоЕом мадиЕос,f{юsвЕш ýрs п0-
t:,r,pltKo ш роJ.dонт€ iiо,рблеft, 0Jцов TI шввср9дств с ЕоограIflчeII-
ttl,tl'l'рнйottoliтфJasaýля....':l:'...].|,
СrаtцарТ Ев ресшростреЁяетOа на поi(рнтиrl в}tутрýIших Ео-
l:rl pxttocTeti ?дrdопFоЕодов, деталвй осв8титолъной и
сигнальвоi!
r,IlIIjlPtlTYPIJ.

\,Ta.HJlаpT устанаЕливает ocHoBIшe требованлiя к вudору


l,tlJtoв !I толLин поrрнтпit, Haпocli!/rнx хн!JмческиJ{ ц эдоктро)е!rrrичв-
,:l,и,,l cllocoбan;и на лета-rur пз сiалл, j,]oдt и Iл8дЕш( crиaaoв.
0сý р"9048-96 ,, 0сý р.9с4й96
'l'|ldлхlц I * УOлоядд sкоЕгJrsrецаfi ýIотdдJi{тоозих Е ..'

рлý р.9ý8зJ9 IIОШаtаJuшчвохпх вворгаlшsоOкfiх доtФrпЕft :'


ШýхаЕваlш R оtlорудовакаs оудоýяо.
типовнв rохilолоrýчsсIrfl о лроцоссн kollosp. rlооэliii'ч6']
lIиФ гIIJrд-
в&ши ý рас:сOтrсбрýаrши, lllrуOдови
UKolIJrya1
]i, зв-10142ъ76 ,Слявка ýГ.€IбА; НГ*а16ý 1,1lи П0
IUсT I5I

IIомоцешя о додноотьп
Елн tI80ЕпчЕо $оIцдlilо-
ШtРВаtПШl,t ВОЗДЕОЛ.
Закрштво отЕшлпвавlще
яlп оlлацдд*шs к Bdш_
?!JlцI}yo-1itt9 Eoшяrigýlя
(lаптш, столовно, KELlf-
б}в, кашт-rtомдg.няrl,
ь€r{лЕно9 отдед9ниб и др.
0lй поцrещенпя о ботýотвеп-
0i',tз ЕоЕ вЁнтяляlиоl dоз
хскусс тsсншо р8Iулиру6-
lсD{ sЕtлвмчOокJrх
Фs-
торв (отсекпi тIжглцr
додOоdнчо лоttloщония,
АцjiiцIlIIо_rtот9JIьнно о тде-
лвtшя в дl.)
,Oткрштlýl
8озýгj( о воз_
даШо rвиЁм ooвoýJrщlocти
клп}JатпчoOIiJtх фхторов
Iруппш уо-,тови' эrrсЕrцrатащrЕ L!оталличосlйх (Лалуdа, 0тцрштв0 !,юс_
и Еоr,l0таллич9-
тики). Поt:ецетrgя с fiовн-
шsffirоý ýл&пЕоGfьр, в tto-
торIIх ЕозJ.юfirlо дlг,толъ-
ноý на,lи!пtе воды fiлr
тестдI irондOцсаш,rг{ 8ла-
r:a яа OTeиKi.tX SД{ lIýT
T0,IIJ9.
Oi]T$ P"9fid8*9ý

tдФчшlýtо н&ЕФqФниý ýOкрý,сrJiъ }IOJýKяH


Фыт&
,

каý наJшчиФ o}i$llTюc lхOД }отs&" y8*I4x lдsяяй и


lllil,,l,,,i)R (J)t)IЛdIt, TaI(
JrучOfiи 0
дýJIа9f тýхнич80кfl }!ýoGy ца т Bdlllblм
g
t, lt Y,l(! l(и )t отворотиit TIo

t дд)т рфз}{JOвьL1 хрsýýк$цх дsтдлаft * тцdп;rlЦш 3, 6; lll ll: i,ll,гllil IJ uтих Mr}ctaХ.
* Jlдя ilоgез}dовнх KpBnalKltHK дотвпоft - теблsцý 4; :t.I.B ltr{r д9т&ди 0
flOflкоJБýп}rи рgлi{qýцш рsъdff-ти лопуOкfr-

- ]plfl iIIry"ýiI iI IlýpKitЁ Е}ýх бпсков - табmца 5. ll,|,l1,1 llll:llilltтBтb 8дlщ,rтвýа gФ}tрнtпо одýоfi тояýtl{н. ОЛ{ýдЁrРis'"t0Й

3..1.4 ýрИ виdоР шол,9нtиi! ttgбdходил,tо ]ЕlIтнýетъ доrустlt- ti|.ll,!l[l 11 по.цфм дOýуOIи rýибOлgЁ вtелкоfi pgý}ýý"'trlр. а**ж HýOdxg_

::0L]T1. iioBtafiTa MёT8'L;I0B и полрuтлit.


jaKHHo п0 допуOгrlиоO:Е lilttill lll)ol)oлltlъ допOлlL{тýшъrтgт Ъаоиту рввьdовиХ датндвЕ бi,fiiýi""i-l,{t1
tý}iтil ýlýтмлOз я Еокрнтий а змяоfirдOств от уэлоtпli llJllt Jl,t\I({ri(р80очннtФ{ ьлrетариала"tля в ýеаиýиiфOtв пт УсловЯil ý!кпдУа*
i]раýsдвlш 8 ýриJIоеgш{ý А (r*dдиtпл A.I. А,а, А,з)" l lll l ll 14 .

11рш оtсуt*тВци ,iiаняьпr о долустtiноСтfl ltoýT&KTa дпfI усло ltitд /t0llФлýитольшо9! ýе[итfi ýлбрJlФ{ УOТеЯеЕ?':}1Ватъ flо ito!ý,{+* ,

ДOКУМOirТУ На КФ}lРФё'týОý ИаДаJfiS ý 8аВýСИfdООYlS


* l;Оt,:r;+iТаЦЛи 0iý ( особо кsстý{g), слýryOт 1B}l1HBaTr, ýн&ч9яI-1ý 0Т YCJJO*
'Цl111lli,lf,
i;.,tU}:,i!юдн rLч ýоте шлrало в i:oнTaЁiтпpJer{ý,x IJr, твллов ( прилоке ки о
l,Lltl :l|t(lIUlуптаЦ{и.
it"t.g [рш вьdоре IIокрt]тия 0лOдJrёт Учltтý,BaTb,, чт0 ý l,цrxirк
|,,1,1,1lti,lx lr резъdоýt{х отв8рстrи, и flазах J{иа!rOт!юм (пди tllлpиH0l,iJ

3. 1 ý iiР необходхii!осТи сопвJýrgкдя двта:tвtl, : о{рзупitлх lt,, l,} v1,1 ll 9 o}iэOзtiiй т.цlдуJ,tх 11 рsа}doвI{rс ФтtерL,тtt,L,: и паýау, лttа*
"

ДО ГtУСТilrr]}l9 ЕOЁtаJ{тll l]ap Ia$TaлJIoB, кýtlтаýl,$!рцij о повtryхuостý l1,1''txIl1 (,rЛИ tltltPlrltOii) ло б ,,Jl: T1).дiitilrЙ элвктрuхы,,ilЧ{JOiiоrо floltлu*

лоJжцн durъ trвздвяанЕ ilзоjýруш{g]ds н€lлi.рGltоflitч}Iшдl }.Iете |,ltli llll гltубlitiв бол,ла $д1I0Io диалisтР tияt одноft шиtrииu) к0 $0IF,

,,{!I flJmt уIщотшlрOльgЕLIд oo0т&88!,,,}r" cTofilllrйii


К r',lOPOKOli вслs, Е , 1l] ll,i,'t'.:rl И,ttИ Iloj{pЫTrte ШОfitФТ ОТСУТ0l{ýОВitТЪ,
вцsitýаýii]{llЕ lro.pBoзI,itr ёоrц}IЕасашц;t)tся с iтилдl : мотаялов, пдас llrlt:ор;:нrэоtЬ faкlri( 0тDвtrДтиfr нf]оrlходиl,{о аs}iицать оt riорр*
]ll1ll ll.tl"l(j,l"алличf.]*ки!Jrt ilеfl:л]аrg!чф()иfi}л)I goltpEl],irr]JJIи. пOлучФшнlдл}1 }lи-

tsшdор i,lзолякsOЕIнцх матер}tалсв слодJrФт производЕтъ в r,1,1tli)t{ltl,j oлrloodo;,t, *!паLзfiijjуlи пJrи jiiJýOiipa0Oý{rдr!1 яolr,I}liTиrt rI.I 8

EeTcTEi,tIl с Ko;rяaTlriнoit локуп;ентаrsл Bti ; дBitc тв}ъцоft на l l!,t)l;иt,1()6,i,o t]T Haзi{.t,l,;T:t]fi Jlф,гвrtц и услолиii oйl)пj,Taтal$tl{,

:i,1,I0 iiрл ti,r.,rlrач,,tт:rli поlt]rtrt,и;1 Чiъ flq't'OЛи с IJIр:иI,I Ir cji,Boз-


,fа,lи в чOртв89 веобх9дтмо уtазlqаlъ {slGTJt}i ýOваржюс_ти i Еа lllll 1,rl:tLtJrlЁll; oTsФpcтпrllrt] ддаJiвтроt{ ДО В l,t.l
{)лсii},fijj] дOJи*тъ р{g,-
.]
тOрýх тOlдцява flокрнтsц ноIц{ирJеtсяrя |rчасткц, на котOэн;{ 8
l1llili) l'.}l.OiIyclttioTtl;i
фlэъtlп ,JoB tlсr,tiры,;,иft". ýarrцTy tа'{ИN 0Т8ОР0l'Иi]i

отвsтстЕиl,t с услов}iям1, 9}:сплуатаI!lи, тпд]ЕIliil II9крliти"I не L,l't)))[)()Зll14 Il!аiIзвФшiтъ !i:i:13]{a1|,.r1 или Jlr]J{оир{10очнiil,tr iп&?Ёрл&)liI],и.

7
0сf5 F"9ei8_9ý

8,I.Ia IIри назцачвЕЕп хроиоЕоrо тввI,дого плп IfiRапвЕоI.о


хиl.rtчвокоrо $оltрgтия н& дфт&л!,0 доцrочч во 6, ?,, 9, II и
I2 *вашlтstsм вgобхо,Фtио учптчватъ соdпдввмость.
0.I.Iý ýоли доryсх }f,д, дзтотOьЕsЕlо даrвJц !|6щшо oyli|ldý
удровшоfi ToribTlнg fiокрЕтýя Е JгдЁоgнЕоrо твхЕолоrичsскоIо
Ёе Е* foш$ry яохрклiц, fо ооdдревноотъ детадФй tХеэ прадвар
но!о ýаýrýsнЕfr ;laBиBI}oB ЕФд trокрЕтиа но qбеолвsnвдотоя. Соdп
мость dудgт оdбgfiвqýяа, goý{ Eв.rtdoJtьlmlй продельнtrf; Iвsl,t€р ЕаJIа
,.
ваЕязfrgъ, а МgusЁ&Ешý прбдЁil}ннй.Iвsfisр оtввр!тшЕ ý&rrшспт} fl&
FдвоеýIIJш sолцЕну ЕоttрýтЕя ýФо у_дýOsЕцS tопrодотtчесiýй до-: ,

fiусЕ на тодшку похрнтшя? lЬтв:еmшfi лрдашнd "разм€р вsJIа 9а-


яýэgтъ, а ваяdg:ьамfi чрgдедьюФ taýryIбp: отвартия ваýgоптъ tкi

оd9сЕечив&отOя.
ii
I1
qsa)lii Ill()д](ll]' (
'Е;!tп(оdýяаtfё Е}Iоfiс glil'oп;O'Ioaro "ll
*ь{tlоп'и,,цолu _'шttвtl; он,лвьр.Дdl) }хгsйsЕ gвrlB.T,o;r.o/,l] t,i],t)
:
l,i:11,I 0ti']) l]ý
,xtrl.ll.t,t,tf
oglfop оN ,t{Iч{6hвN_вtшgd,ъ xrrн*or0lt Е xlil]iýa,ro9Bcl

вн u 'rшlt 0е'0 q{ овrор Ён {J.B9 [tвTdf0ltr 'Еtцtýкgrояс - tltltttцl,i,

хrпgоrо:t а xfilýB&o9Bd "NlffвýФf ан sшfiаdхоil oJ0sortodx !!lll1llt,h


-[rOý Е8dош ицrо9в{ро }roxoýhEýB}aoil flOшslrgi,tьхохо 0rcoll t,l1,1ll1,t,ltll

хжу;а.fidи;rпоgвd плоояхdвgоц ийOо,lиIохо,iIапt dаоупзr{til а, z, u


а OnlIlfpв,l il tllllljlli{
*I1inl ,E,1oo1rxdsfiOu llnOoJ,1;acxodnm нIа,оlцтdвfi у}lнЁhЁt!ý pl1цoT1tilllr
(Е'9zu)'и'I $1ý - lrийild}Iош ояЕdоqJ rolt *
,i{8{
iлq}ýч i0I lN) ý'а ft * grrrfi{хоr бянеисtdохOt-оt{fiЁ,шs YOtl
' ' :'{* (ot 1Е) 0i вtI * rи&ýdяоп впнJ'пtпвб IrOIl -
' : ] 3еqrОр 0Н ЧJ,!l0 tl|lцllllll
]
881"3l fcOJ оп sfiIвдqя ФJOпgоgоо шдоожdвgош и,LOоJ,ii{((lр{l(lвlli
ý{Itl 'I08,6J,c0I р{ЕипвЕIорd&,{й8gоgJ,OJФt!,l,(llll, !,lt
хсLrоmх{иt рgо,ъе

*rEfou Fш&пdиоfi к*швьlrош liнds{ цеrв.rпf ч*оонхdвпоц 1,x,J;

8!lýRdхоц поuuоьittl tltt l(t,l!oш

8sr8еýr firrir&6н ФJонsOноо пrооlrхdФgоп lt


gиttвgо9оdl z,[

**о.
Lб:ь с1 9!|6 п'ии,T.Hn<Itil(tlrltt пt

шеhtц.fg&ýЁstr' иfrв;по}{iýýЕ gошви*вrdоп ош rlJ,и]IOgti иorlll


yt rririlltt

xts{J.ffi0ý ý tfýоUN lппноdrвgtlооноя-оьорвtl dорпfi I{], I' l]

'9?g6'9J,c0'8qz6,ýJ,co' tj ltxi"l,flr,i
оп ч,т.ят/оЕt lшrзd-ý so.fraro'gиввd*оп хпrtooьпнн,tсtt)оl| l ltll
*ЁbfiIfIfнý*ýllsý ý Nиýсвьgýrцнд.sх *ýýilпв€
ýояsrо,rшнrоrrол fitl.1пttt,Htt .
, ,l;
{iпOý|gt *{ёriяdш '(mпr) sиапdяош одоньоокIхохиr rIоря11 0f I

ý}-Ёtи}ý'{ S,l}0
qT
.fJд
, r]оfi,оЁЁ o,roltиBlrB,lopo .Botrc одолlfiOонхсlgrол gtfir6lr*Ef, oJol{oýb
-и,{Ёхstт ltllýornrt псIlt ошlвтоdrшоtlх тдв;dеstош goд{tвхсЛrIоЕ 1,1Ii. 9:0
,01I Ci0 lтo i'lасtтгý t,{я}tfil]aodr,frasB о nrBl,afi бfiHlltftfi0 8I.а.Ё
,]l

lrооrd хпноgfтr-r оiлыпъп go,roиrofilot вн .шr*lBвoiltllTodx хллtЬлrоrilош


tilt}fuзir.ýr xндooitxclssou xвltHTвodlmoш н хпняЙЩrатIit s}l
]J
6.е.Е ],

,_аtп qgdлаМзdтп \тlЕпв!фý п вrдrIф gоuовьпdаашо€{ ЕIdеrýоffýдаош


0fir9Е 0 Bxcopв<Ipo Uо свьrrнвхоу{ qлв,jIdвsтоп Ф{иТохрорн вдоонfirss
i
вflllнOпоЕвП . Irlt,rпrlцoш, одооошоdх оJоЕdsЕй пвlfitoоsnиt 8пrвr8оfi

Etнabвtlospo и.т !шЩ} савlrsil. trе ý,}lrtдfýxo ,лв:ýашв] g*r


ижtсdя s Hr,IJt sнdпоо ýfiýfidfiош ,rашЁOвgtfi iloda5 д.g.g

вý qgOФOвяOJýоЦ gн sндяdllоr, rпgоtтоdх


ToraegE !ц€r{вёьOе!fiDя

9fiгSИ}S'Д.ý#d
{}JTs p"ýfl,I8*ýa
0ýтý р.9s{жб
* ýря в8,ýýOýкаil s-еiltцтна-д*хоратиsвнt( flOKI}mTIt* ýýечýни :l.:t.lJ lfti ltо!8trlIliфтД ti0хрштýй| 6{JB шgТ спйщадьшшХ
I{ар.1.d8tр .под$uФý&я ув&Ёа*
t !фракоЕатооти ýoт.peýjIgтfi я; ý *lцуч86 i h к rrlr 1дlJхтодюЕоД
ttl t :
докri,lG кtýцýд t нЁ яýrrl)fс.rr dýtsк,}вOчW
кня riBtrls1{8тtr}ý рвJюх$вstrа{тý ёхФ дO;ýЁко dнrв зосотаномвво }i rE,|t,illиtl llризli&КИ :
олgllJп)шsui tiОrlИРОВ&f{Дý!! fl ля rллЕI8в8нибi, ; (tл(!,,'l,|l мsхаltlдчsокоi! оd;вс!оtкЧ ý дIryJýS ýТ!ИОfi8fiаýfiОýОt
-
IIрп нflжеФ*ьчfrý окg0}IФý0 ýокрýýrý xйlяsвottEм
сmсооом tlЁdlxlil l!.,1lt,tиmrofi дO]tуl,rё нта!$.Isfl
l! l
на осяодно& trятвлr
ЁIi д8т*Jш ,в о?&.trя aнat}sНg8 яаре},1втре пtФрохоýатOоrý
9
ýý воfiu|отоотъ повýrхностп похдlтия цOелS
lltl il llllчлт8 Jп)IIдл *
вff
€т{.iff;
-fl a!! Ё . ll|1,1 нлJlrлiЕlrlorl пOолs тIнэлsIцл
;
* ý}и ý8яýqgкýg oкI[oBOro фофвтжоrо rо&рнrfiя (фо.око -= 1,oltlltlo иJIч ов8тлЕ€ uолоёý дJц ýяшВ з тfiудлодосrушrнх J{лЕ
sý&чqцý8 JýrpýirBтpe ш€рOхом?sотý ý8 пýlO8я9тOя,
е Ерц &Dу tEt.ý,!1'lllt ()I,r,Opcтдll]( * п&ýм, jle Býytp8JI}Цx IIoB8pxllooTяT Ё Вог-
видях фсФтпаr0 EorrpeтfiJ{ з}IftgвЕШý liapeмoтpa
шooохо&lтостfi lltt,llt y,JlcтК{ll лsтsлs{ слýлшOit конt}иr,удпrшш. ц8Фт€iх oollJяrls-
от 50 до З,? ашtпr Ео99вйоtмо от fiредварЕтЕьвоff шероховатоо
}ll{ l1tllg1,,r.{,"rnlx сdороч*rх олднýц. в Oýeý}HilxO Е8яьшЕ Iда&х, ш(оло*
,tоверхнOOти детми"
HllEllllц |lllil0;

3.З Тробоввяля в lll,itl ll{l IlиQ иilтgнcýDilocЕE tlBETB J{д{ пoтeýili8нJ.tв пOол€
i!oкp!J-,.Iяr.fi
и
нsr.р€ -
в|| lt lll|ц1,1) обOltводорошlвrа.ffая ý ý)Oв€9м про!t}lоФт& ёц8м8rиrrr
з.,з.1 В в rrpвoltкL lt покрt!тItям
fiроUýссl-) дI}оивводотва ,,l|,l llltl и,ll)лrlitии rt прOпuтIи.
,шлjrптсл тр8dожýп.fi к .вЕOlшIбму впдr fi, !трЕ нооdходтпýооти, l1-1l.,l JlOтплИ оо сrl81{jлалЫшм хgомоваМ поtlрNтлё}д (тве}дJs{,
ýЁejýHisll саоfiст8еи. ilo вквtшопУ виду fiо}tЁЁтия
доJдшrЕ tllt r| ц{,l|l|llм, Itористнм) доrryсмgтоя иqIаll{r{Oýки оtiраdатчаать о
sт8оватЬ трýd0аяuýý't IU{T 9-з01- 0свовнне
хараýтерIrстпки lld l |,)l }t "l'!r rIlc lillя :r_l'JrИttcltooTл | коllусfiсети, излишн€й тOдIивt{ l онц-
1,вй прпв€дsкш л прллоавввu В. ttЯ}lЦ'l l|llll'tb'i{jT9/J lllBPoxoIJ&TccTи tl пршrвр(и IIа П}очfiооть оц€IиOнsя.
* iiлд мвтаJrйчgсl{flх локрлвнfi
3 ý.
" }гс?аltав.цив€tв]тсл ;1.lJ.l) llI)и niOcTлФJt fIеflOосtlди Iроtrовоfо п*крцтлff ýа л8ý&Jl},
Uил к тOJ!циЕs, пOрflстоотlr п лрочноOп' оLi9плоЕля и, в с 'llilIY{ ll'illli1()'l IloKPIiBaTb ас8 0сr&.Бнý0 пов€рхВOсти, 8cJtE IiOT сп8-
fiOrrрýтий OЕJIдяаяtg. }{ хдмичоскоltrу соOтаsуi
8 дJlЯ ýgfir8тал,и l Ill, t,l |t I tl] r у ltl l:,л l0l11 в Koltc тру KTOpcKoi' локуfuls IlтаUrи.
Irsоllвняч8склlх rrrтtрштпfi * тр{,dоваfl}rя
к ýашIrтнш,r cBol.icTean,l. I r. l r. t, i i(.| I itllчче ctig g ýlоýреIц€ цJ{,fI вац,9 1янI покршrиJi, оdрз ь
ilo хиl,тяsоOнО*rу соетаýу,свойстваМ }t ПОРПСl'r,С
8{ýIит}лlд!' Ёtiifi;ltlt|ll ,l I! llI/otl00cg HJr$rýý, |,8Зь&лыtовtg1 . ;всточfiл. .r{Oлцн}t dнть
лO i})ýтýя доJшIrý сooTBOTc,f gоаатъ тр*dованшЁ!u, ,tl l!llrt lllt lll u tl( oK}xrc 0чi{i{}{и rrощшfияJilи.
уri{iэаfiцю.т а ] l "

JT)t ;1' 9, ij0l . .,.ir,'/ riu J[()llуока€ltЯ tiапоситЬ i!оfil)нтиЯ нД IЯВЪ€МfiВý УЗЛН
i,'iIt,]ljtllll{Л,1 L|ИJ{е.
rr}
1ý"
/,I

91
,уохеиЕчн
чон
о ншаrтr.ъонI пш.(dч шивrrJ.иs {tтBrt вшдяdхоll виtlос,tо,ло ilo

: .UlOfвЕвп {&00t}OооцOо,rOOEd
п {xdopo E}I йоgиr8 он ойё шf08 .rýо}rи{вrdr лuсшlоdоувdр yor,o
.нrggýнruлrtdxоцннд1r'йЬ,ь5oнEIrв}'JДotпl'{еuнешпваdц1I.8.Ё
,ходdвfilъао шmrttýiоgн ч&tнgd;оtrо{tоdш gаtквпвlаsdЕ l
. 'ý rшrrоlrrйr t ,'п*tеrdш 1tд*оеdхоt eвHнOd&oil()дtrr.lli ýоЕrtпJод
видяdхоtl {&поо}вн водsЕIо.8доЕ (плоонхйвкоЕ пýоd&вЕохоd€fl gуl
'шЁнilвавл Brr нЙgяахf,ябК ýонsплЁdФff tчеьнlол sI,g,$ ,
, пиd*вшовд $ояtохOп виншdхоо шrt .dBrTdrBrt) ,чя,l,нd*оч аrооu

*gdп g lшвtвявfrч 1кдшdrоп пprlko пrоdо эхшdошиtlш sl"в,е 8аr8йoEnтаоpвdofrEoя0вьmiвx8пп.lcoип'ltoxpo6н]flфgl't.g


.I0ý.&lcol оrrо.tйп(ll l
Stil{B*gSý{$ но*!ьi Ф g0s'чqч ц шщвýsOгýв,lнltвto&err lJ.rrsno.i
-ýвч .ii*дяdggя * .,tшtt*gк p,ttшgoxoo Ugýosbж шоdшщ rI, 0, Ё
,ý}I6,ýTd чlЁ,ai :qпбх0 ou ftOроOоuо ,и{sýODr rодвtоsвноirg gЙвsовяrtdа _
tlrerdBýo;xДdJ tlrп шоil
ýсШ 0[ tшryОtшtt ааýяr1 'r$Oд,fi€r(r{.{ýts пiйr0&0tп оппнчltrкttl!
*afrIx .
Jýýfi{dяo{ шяввьфrош ;ор*Йоdш опrоеьидоtонхоI
9I " ý, 0
явшr0!,fiв8fifirв,iýl9 ýФrroflIltlll - рп.tяfrтоtl oof,Oirнfrl 9н -

rц.l !qйяOоны{,rgrftоrо .,l,еtgлойЛg


spI6, !lГд оЕ oIýopвd'psmrdo.r 1вШlftя8оOп l&а.tdФшIоп
,

r п(,rrr{ вsдпdхоц шrп аrвлdоь в gошrвввй свДrлолеggооЪ он r4iпfiхош


--rjх96ýý ЖвфgХ,'о.tсхоgьш*х иaýхж rп*лilтtш !йооЕdо8r
о.IоýO8hяrrжOaltхýrs ý.lоцФЙ]тв8 кl'fiшоа srд .rrвпнqtрооо:rопdц о
-сй $пf,тоýOФ .) gEýýfirфo влgовьоdш шшеьбшOоро Btf 9l,9,6
'П(,rrt*й веrвдOir týтЁйво' в{ооп .8овп шснdв{о нх*оь; .аiiкмЁ :шаьоd
:пннасsвdан gшяешduоо вlовlt 'sftвd-fiлфвоя $оgцоro нsrве
iilýк{OýsФ Ф пrýilýМэh6 мьпdil {ýlsl ф,Ф' rшr.r{шо11 }I,г,s
i ,'_, ,
кхлова.{ аri{н{щ иt g я,lооsхdабо8 олшвtdл,tвg ф 8.8'Ё
9}*Ё}Oý!d ýIýý
ý{l:B?Oý'd ý00
{jcT5 F"ti048*96

11ýа l - ýокршgrдя }lqtаJr.{Еqsoкдo ý вашФт{l;IJtиqýOмв }lфорr&кr{чеOкts д.iIд тfrttошж rrУllД лоТаДВй

Мев&лл IIяййБ"- 06овilачоttше У'одовия ýоЕодтлrтgяь^


'Iипсý,ея !руЕIи двt*лg$ пЕтеля m8p0xoýa* ПoKpKTHo покDнтýr{ по вкuп]ryа?&* uнg yк-sý&,жlE$
тоOrI $о_ It}сt 9.з06 ulr,lи п0
вФIжI1ооsg IЮСТ I5ISu
х,о покп}F-
тия R Ь,
мм{

Дота;шп* уота.ýоýsаиfiжв в кшаdр Ста;rь fiа ы*рали* IhtлtoBoe *ошпоfi tý8


з{х ! r!ровшg}tоаяш pHdoMopoBItJI}* rfлвро* wФтOr( I8 мюl
ýж к8кадцх q ш)ръх пом8щбнд.Фt, *ЕOrаfi, Ilдас3(Ё 0Id!
gрOý{&SяачSжв&Еr дДrt ýрýrOЕOВýа- ýi&Ft]xa" вш{ý 9ац!{fý}!fid ()!ffi
Еýfi шдЕ xl}eЕst!fig IЕщовtж пр- rýРOlеý* овоfiOтве}е 9олщцшоfr оIб
ýi,KToB ная $ ffа- S0 шкш , 1'
яом{lfilнт-
Дауалк ýpoorofi фsлtt, дýдъýýs IIllшзоаое lЕо,rпsдноfi IS8.xp 0ьи
H&rI
ýsщl i}коdfi!ша иеда.шя" TsJt6. I8 ппвз" ItF,or{aтspo*
sралщýmЕ {осg, вtулм}u шдочко* вЕцiноý ]

отIIЕо дsтедt ш оборчвше gвlýп- ШtэоI8.хр


rн {цвпочкк Ьоgдrштодъннs о вlл,lп валшtiгчшш овоfi-
RoI!ýHEý дш ruдearoвi кронштаfiкн 0fаа.ш тtфлцноil
огхцiтупштелоf,. т8лрокц, нако- I8 rrлgl. Йrr*тrрп-
в8чнgкп, !ij!Eiш, оOрътr, EuIII!B- l

ЛЯ, РSШgТКП0 TI}8BбIiOH, ItОШffЕF*


I&tKoBoB поýншеil* IШваI{r.фо.прf ,3 Jbrý frqTяJtOj
ои, коЕухЕ oялъflоточЕого и gф ýýдяýýаj
ýtЕl! frж Еriяý*8"
oмбOtOчЕого оtirэрудопания, до:"
ово тоlшшкоfi в.hr fisJt!)K;x
,мЕ, я8rотоЕ16ýян8 Е9 rрут- I8 rшоr,
0с|ýfiоFо Е0.
ЕоЕ. mOToBt полоо Е .Еонl врнYия
(овоdн, 8аfigоо s IштRfi_
xorf,Jmн| JЕ,ольнrЕr,

Цпlжовоо IЕ8.'фо/лкrr
I8 шоr, фобвrrро-
B*KEos о lшоолодут-
щl,u *"r.|u"ne' дr-
КОКрtа+сOчIllого покрl|_
тrrя |

I9

'L
л*;-*-

штý р.9040_96

таdлиrш 2
-[ *;;i;,,.
рФj1,0лкOншФ

- дотапс!
*,;;*---"- - Уояовия
I
0dоgлlдчslлuа
*,"*",,rу"*
lll lli;:ПlГ
,{l;:;Yl; 1,|hf,i};;ff'..r,
НввнпчеЕио типовдлr rруппа ilotclrяTtro покDнтиfi ло BltO t]
пsкр}lтиrr iYJ{;T 9.3гЕ
Г,шffitrд."* tlи il

I
t шobopxlKioTtt l 1I]cT
л0 покI)штяя.
l fiоuтоfi{ifi"*,
R А, ллitи
**._*_*_**l . ..*-.".t-*_:"*-.*_J
l
*-_
Itрупноrаdаритшнg иэдsдв,I ll{rpyпlll,lx l ,',,nnr, ri;;-Г{, ;ййoйЦ I1й;- ;;;й;'
j,пль уtд,r-I l{o lrОРlИРУО'i'ОЯ| ЦИН*ОВОs I[8"фt/якп {);й
lkm$.t}to0 Itрупноrаdарr",,",
"uоЙ-Бrr*r*I
палуd п рнбцёхов прlrнOдоsш( оулоп.l
оулоп.| Iх)/\l,to,гgя, [
_ТОЛrШНОJt
I8 t,tKM, фOfвти_ 0',{ý
lх)/\l,to,гgя, | 0 llоод0_ ýrfi
,tt6l9Jти вOздjпцнIдt{ов цпfJтоIrп g8паоrI I lrивк<r",кrги-
poBц}tfioo lrоодо_
I t
fl Il
пи,гъфвоfi воItы,
пи,tъфsofi BoItы. д01,вли лооудомоочlIнк| trlоппшнал
дOтали пооуломоочlIы:к| и
p,lшn,,lla,l tt fl
| |l iцпitltttM няllf)оФ,tиом
,lyljUtllм няrIOоO,tиом с].,6

_- - ,_ l'uu' il
поtлощqшиfi l мrrлоrлагнит-| l лi]J|оl{рttсочIiоrо псt"

*_-. l:iniili_,, ,,._,,


]i,lttlнoBo0 0 flо}ы*
- Lr$.$o30. Фо,прм t]MI для
ДвталшпsдliбгtвхмвхдIшэмоýиrру- l il l]i,1,1tнoBoooIIoBB- 0ils
вовъш trотрfiотв {хоJппп. dлоки та- l lJ,I';tllнДlи зеlцитцulrи
вд,цитitнt,я л0
l l lti.,i,{llн&fи
l,олliи- п8.1I80фни
itвJшtш{uo, лдтрнц ?рOоrнfr. Kf,t[rи- l oBoficTBmrTtt тO/п,и-
овоfiотвад,rц
l I
фо-блвки п др.) l l l Hoii 30 tt,,rл,
i,лзя, фоt[в*
фоt[а,
тироfiе}{}Iо8 и tlpo-
TпpoBartHoo llpo-
краOOч
ýрt тияs
Дё,талд 0Iст8нu rllДJеЕЛдК!'. l]iвдрто- l l I
ЕочншФ уотрlствв (штнрь, o,]'€I)i(€ll{L, l l I1},1тдlrшоg Mr}0.{0l,|
L_"IЧ.'l191l99{9I__
flопус в;вв
Еfi&чOrь
оOь, ваJI}!к, колъuо, штоtt, ушко). I l l с п0]]1l*
l[иllrtовоэ
Ilинlqовоэ пo'll_,
воФ
Даruшt рнrlооdрdатшвашtцOrО ОdОРУДО* l l | ilнlдФi seýM
с;lоittllллt
Uifi a&iщTнHnfil
TиHi.пl
0хсиаl/'
8;lц;lя l l tспоilотвллдитсJý;tи*
ово j;io tваl,ди TcJýlitrl*
l l l rron 30
ttoi} bi{,l| хроиtI*
ЗО lйi{lri| хроиа
{Ijоо.fiр
*,p,o,u,o*
ll. 1|
КцýO.х}
т}rряа}пIоф
l_
__
Ц-Ко (0,2)30"хр
ill lliоttрlrгt;о
oLлi,IBo,

l i
l l |rlлlttt*коdалI,т
0_!/л,

ll:1:,";"::,#fi;
i30 xpo,4J,;,]rln)-
lJ{J t,:la,;,
t,:itt,;,
l l I
xpоrjla,!,}1p.)-

1 t lL-*-_-_-
r,;а,1
дattl{orj
BaltиorJ
l l
ffiта,тйлвц@iТГ"*
Гопlrст;,я
ýацитн от iорровии Ерп 00zран{.}ни,l
|уБ1*:: :]]i]l"
9 t.T,t с !0дслое;'ll
IIIB. iý 0i12
0lф
Ilавнgча
tOнOпро
| i [ дrэталой
алЁr:трпроЕOдиIfiосl,и (шлосlrив uol,rl- nl,rn:,l*,:*J
j,.нчliи, с,l,ойкг, IUIанF.и п л,F.)
l I,oBlпtHa.rl, i,,
l ., l
ijE
":,:.r
Toл:t_zlloл
ýRýlrмл0
| r,tKM

! ,ло,;р :j ,4,).,}-
lI
.l:lI i
l
н,r" .пл,,r"u, i
0стý 11 )0ý_96

hпg табmцн 2
,** -- ," ""-*;"-,- "1,i ""'Ё,--r*-''**'
дот*лоfi
_г..*_ *
",_,,**."-**,,*
,
хнаНо
_,* 1
__
i Голомg ДоЕолttвFqв;
ф; йоо* гуупlВ
ll
ПotýtrшlтEo .

ms
lФ | |Нffi8;ffrо",, рачдJ\rв},qr{Ё] }ýдýдilхJл

J I l
l
|поDержоOти
lff"тоffiý**
п0
iýсI I5Iý0
|:",r:
,'
ф1liтФlФý,{s

' лоr"* ВлOБтрfiонтsf,тннэ, троУ{ стедъ Углоро_ IIе HoдtllopyoToj{ IIокрнтчо ollJвBolit OHI Дgýуометоя
__'
ll0i , || цu" вацштн от корровши прrл оохр{ д,lотая, HIBKo | олоrо-овинац
о lra 0шý
ýý8Еач*tь 0хý
} ooBolt долвfi олопа цr ýдýý s 0Ма
| неrmu ýл8ктрпроводl{l,оOтп (плоо- | логпрованная, ol4a t
, | кпо двромlпкЕ, dтоflкл, пл&ккп t моль Iл модннЁ llО fl то.lпчпвоR а,ýýtц
lЦ{0 п'уоловн
36 шчr о
:Io*,'
[ пQдсло€м
0щ. 0!ý
Il l.ruввн тодддflоЯ fr(
[*п".,и

ll l3*шмЁдЕтол-
lrrmHofi IS шцл

ls.xP
... .l


-iф-*.:ry
М дотмсfi
0т I,0 g IiItKEo80Ф To.IBlцпoý
до 0*! 6 [tKM. хруатиIь 0,1ý о ýOýашашl
8flнц00 6,tls i

кмЛtтоуqх
lliнxoлoq толцвиой
]

6 mttrl. фофgrlр* аш
Dellшou д ;щотюр. 0}ý
0олOрifiАlllбш &ýотно-
кlлолыfi баjшft о шо- ]: ,ё
'* слфдrl0llч.l,.t неиеý 0il1{"
,,,
.1 ом лекокрсочцоrо
покрш,r,firI
, :fi
0,г I,6 Хпмпч0()коб ltюсфт* 0н4 Itочуопаsтся
,
ll. ! ito 0,S ll0o; IIолrlеýНOs Пs G flрrсsсдива-
,i?. l
рпrrтпфп,, сýдор}:r.* пяовr'
;,
i:l trloгo ttэt) тиотtliслtS
ji !J Фrtrrrr fi , rи,rцш-}хэбiл -
** BIrpoBnжI00
Ё*Il i
,ffl ,

1,

l
2l

,,rc
}стý р.904{
р.9048;96
жslriýФ Te{rJп(L!* 2
i;шр,оlжеtrхо
"'*--- -r--- * -'
f;яgц&чsкruа
ilffiР"
flскрtiтшя l lЪо.'*, i,trцrпuа лота.хOfi | u,,,*й IIарз,vоtр IIохрuтяо 8}iвчsнI8 гgдоаfrа пхо- Дt:дошшr

lt
,ц,,,г,lл,| ш9рохоýатоOtп
l
рнтвя llo ш"rrуатыши Ео }xegaýHrI
ЕоýOрfitоOтý т g-з{lG гOст I5Jý0
до,_поr(рвтЕfl,
fiаl }шм
Фrа***...__..,*
trноФ
ввtдштноо
| Иrо* ддfi еудов * noa"oo,,u, ur,r,i npo*- 0т l,fi ХиЙчоокоа фоофат* ёос. окоr/
л.* а $Одднаr,iичOокнм тIDиtIчl,* ';,r,.,,u
,,,,r, ,, внсо- до 0.8
lt1,l" 0ша
| jIctr | Ko8r riоJryчоЁкоЁ Е9
llоIЦOРеrlilдЯ l l,()ll!оqlшл Gillз
р8,оl,вор. 0одsрýЁ*

Il
!
l
цоrо даотнокяцлd
барчfi, с поOлsщrF-

il _*-_-* d
цим llаифOSIIВЕМ Дfl+
кокрдсоl Еоrо пOi{рI}
L** l ,rия

iJiетаци сдохпоfi конРигурuциl, ioyi,;,,,ri, y"n* llo норвдry_ Zилмчвсхоо E}lкýjxg* Хим.fi4ý
rJrУхимп от!6рстия,4и""(оу-
0lдё Дпя двтаявfi,
0олшlrт п 0тfiя воо tолц.rно{t
[ | ;,,,11ц,,1.,.1,
0}*} олоиrоЁ коф
! д0!8.т al. ,laтyiв, ЕOрлJrсil, I'lIi,,gll'l, I tt,r:lrtо,tвгиро* 4ý ппсл
i вту.жи ll дs.) ,,,,l,,,t",t я цциWи| н&
| ХlлrгдчgсIrоа пsfiOдв* Хим"ilýO тtц}!fiЕ }Iфвоýfl
l ibr,ll1xlr,ro,,,ro-
ul.,lrtKa;i
воо тоrщивоft 60 шttuI
0l,{I
0i{s но ýодучит&
i кЁьЕгцg кятOд
l_-
l Детвlш
-*-*-.
ал€хтровв}tтилrtтороR и
_ -l .
|
I
(jrl,JБ
ri,ле- ito Шар&{flI]у- Хпь,рlчоtlков фсФт-
BOOcTaýOBJlsll

Хпи" Фос "лрм


| элокr,ромелин, тдry,dш в0l;тtlляUи()II- l p,,,,u,,,.ruu, oTc.lI ýо8 с прOм&с,ilив€i*
*n, бадurdакн дrтl к!акоrqи лоо,l.. I ll:;bl(.).Ilвiиp-
! ЛОК, I{!18M
18аоотLоднl rрsdеккп, дроо_ l
| t,ttrllt,t11
тиi{!r.Iеtt.о0 БсФЕ
l eeJБHIrв засдоЕNи, ,аJtшеи водоlr0* |
Хlц.л.Фос.lтнг 0к4 .Цля хрзцg97з
l прю,tцRоt,rнs, Jцорнуб лслотнrr, l
ýОО С fiOСЛ9Д}'I0iiii1l.л
j{дЕвс8Еи еlи дл,ко:iр,, ' 0l& Iй,rиЕх дstел
l $ошIFIск, Iсоfiухи, оr;оdш, (,,Tзtci;llli Oil{il сложнпй кон,{
i
l
оочIiогO JIOкрнтIIя
переборочнн0, t,tтоfu<и, о,rе.rrла,;*u,
I
oMI pal*Ifi, ка к0
l стриirrерц, o.tQI[Htt, TOHToяlle уо1- 0fi5
лр. РНХ
l НаДОЗIt{ОК

|
lll"l
доffства. тдrлн и fiOлгrиlъ дOк
l
I 1
ти0 катоднriм
вOс,сTalJoBJIBн
J

lI
I
l
t
l iq
t l
l
t,c

lim ý
шонi{tlш(о,I, li]rBxlIr{ I!
@"
l,RI1l QT i:lоIllIlтiо.ъ I0f(liil
'tФIyJ 8 1Joпlllil1/o,I. trrl,
;0хи]{ !.,t!с,r0h]оil о
'пу{
-эlt*Tцol1 llotиlrllxritcltllr
-,d,totlor:lвn о tто,lglrк{
*$}lSV{i qg Ф.lэilиеьllrпtj
] .
Фвiтt{й(}Ёvр . ушу{ 1
"6[l,fiTil,fit l1o}lt{Tluf ой о otT ошоdу
нlу| gI soEНn -tTrf п вd{дmtdф Йаrчrоровч lчlяt
-IfO$ о.lоlпш,trOФrр }т -sf8и 0ЕяIФоfiп 'fiлtsйоио иошdоr
*8шин и ггrrу{ I? ýоп 1{0 -о.:ас{оп ui(в,t0lr'ш{J,впоd онн]IrбJ
-ýlryOi, ýY6!ý '!$$"l ý -*в,tdялдIон оя *иh}iнgýJ0 FI фlsllнoýnTlffEýH0g'иlt
' lfotiяl,ý/O,i t{l{B}tиH fiоs0йвtt Brlf }rgllпBEoi[ -hi!б' hf,ýlJr*' шrв,tииdаш' ия_uаох
иlФOrOYOil h Ёsllfif& . 'gиJ.вdхош o,I -иJФtrOнЕиlл -вш'ихкеdоr,'KтltBlгtl gЕняI(оiшь
_o{rrp !ФёliбрJ и шхry I _g!ý{йOЁr9 иatr и gа,lоиУоd -tlайO'лtflOк 0вяч,r0!f 'ilиябhlвшо:l
ýo}l!,ttшrol Ф оfi otýOdx а'0 oil g'I е0 -ýtr&dl {IrTJJ,ff ушgп4{Тg!о одонsийвdохsТ ЕrвJo!'

к{*аио _gоd; 'вр$um }яrfiяs{х 'ЕNиý}/охl


шдовкхdвgаlt вк *оdаш 'ятlшЕgхOdil 'gýпrrýфfi t{x
ýшlвIfýЁяOоЕ$Е . gоннёr0вш -gtвJ 'ýraпtжr) вdf,rвиdв чOЕоrДо
0,to$ ým0 -оdr' gtл*вgобпfi EOOýпI B}nr$o,1ý иrв,rв1 ,t,df и поSоrвdr, |л,:qdýо
*ап яrаоrпJ иfilr g!т0 0Jo}l06bfiHllt l!lý0 00orl0 а,0 оfi *онноиЁOd 'пdоuo 'вDOlrоя oв,tяьрJtв 'Rнdвй
i ко,rявtоrlпф tft0 шtIш,оцl,лtlц | оонпеь{rош | аилfidхоц в'0 ,r0 *"" -::1, *0ЁШ) lrfiHSbCtiýBH $JФtlЦO шrЁ,т,Ёт
l,-*фй, ь! Ф; а*.{*i"Ф^; n
l,,,', !,l1шч'в }т
l, 0ýIsi trи,ъRtlхоu ой
юЁ'6 icol h.l,оопхdвЁоtl
l 0flп{еý,r,шдЕоfiOlr
l
l
rrнявgвн.Е ol1 0ll-йп,iвdtlФЕ яа,оо.lgкохосIоtл , шrвлвf
ивrЕйоtr gшu.(dд gRкоIIиJ
l
;0уЁ'впЕrоIr0
l
L_,,*.,....,*.**, iч-'_l"]i'-P"0_ l,, . . -", **.u'*"dn.I . . 99-1ЧЕI, t(IrЁfiбliJ

а гitlfiкрв.п,

аЁ*Ё}i]6,а ýicO
)сlý P.90,1S-96
)долпоЕlt0 таб;tпцн 2

$}l8ч8lll!о
крнтпrI J!подед групш дOтелOR
0боsкачон]rg
[Iокрытие пOкDIJтЕя по
шст 9.306 frT$nfжýaoo у:вэаtвя
дq покрштиfl,
х la. дrлм

iliцTao- J[sтп.rш дOхорамsЕого фOдiл, 0!аlш уtло- Хрмовоо тощs.lflой нз.;{is. н9. хdб
,коIl8тuвцOs tшя !oмац€l{пi, дgлъrшa !inE. DqдIOтм u I },frи, блеоtдцее,'
ОТJШШ[еДЬtПrg llJm.fitri, 0'ЛДЛ- lпlltO.rвrиро- 'пол)чоннOо из
rm; tлиховиrи.двша!;!fi . лвш_ 8аllllлrl 0д81(!рдптов 0
юt, ручша, DoHTItJщOltllEo l calfopo rрцiвуиФ]},{и
оглешчптOльцtJ0 pohtб Tlц, -
оflr" ofi доdаýýапfif, о
дOт&fi паргФоgяоff 0trOтO!щ, f,
подс{I9sм lпдк8лll
спобянцв пýдgrmя, мOdвдыlал г To.1mtllHoй 3 шtrr,
{,yJurrтyla п дD. l,
.

мёди To.Ifil{t{iroй
t, Iý шкg g Епýsлrl
Т.
толдивоil g trKrll
ri,
:
Хроп*овов толrlл;ноfi ffd24.хdб
i|; I lиt.t,dлgотяцоrэ,
;i ' подучgннOý из 0дýIt*
i тродито1l о l)atxlpЁ*
r
rУЛIrjrуýlцш },rл с "fr д0*
i,'
dаýнаtии, с гJOд(!лс,*'
f,, опт блеоrlщЁт0 rпt*
1 it9лjl TOД,,U4rioii
?4 t,ira.
J
,t ]

{
:,{

i[''

{
J
l
,l

]lt
0стб р.ф{8*96

тАdлиIш 2
i

Тпловм rрушв доталоfi 6}tapalmoTp лоsошtиgsлýЕ!


ШОРХОВАТОСТИ
ilовOркноотп ута9анЕя
до лоIlрцтдя J
t{ а, tlrкlЛ

,Цеталп д9коlвтввýOrо оФр{д9Iтия 0таль уr 0т I,6 до 0,Ё


поr\rощеЕиfi, делБнýо sв[и, отлиqи- ýодgOт8.я II дд,fr dдоOЕfiцsго
тOльIшо IIл8нки, dт!sлпи, Mltxoвд- ýцвýодýхд- IIокрнтпrt, д,,ш
кп, дOрfiдтвди, JиIIки, ручкц, posaauerl матоlоrо но ]

TxЛJlIFoHKHe ц отIвнитвтеJБшrý р0 }{ор.д,lIуотая


,lцотш{, дотали пвдlсгоrорноfl оп

,,

:,,
t}, l
,}
1,

IIолршrв олдаЕо!r Ц-Ko(0,2)I8.


lдлttл-коdмът c.,lвo-
coBofi лолё!t ttоdмь-
та0,2F________________тоlдиiюii

Iё hilý|,{, xlюl,taтflpo-
ВаiiИОО-,.',: , :
'l,l ]:
,

.,
, ,,
",.. ,|

аý'

ф
00тý р.ýю48*96
llpoitl)JtjпOfl и r", TBO;ttll1ц 2

Ilnlшrt.toTp 0dовп,*чоллиg Уr;лоgид


iil l1'{lЛ,]l
Типовtуt гpylllltt до,rtt,lttlП lll0рOхOýатоOти IIclKpHTlta пoKnlrlttlri flо ýltOпллaаlý- нýв ра8ап
]t{t i,П,Цl'
tlоtзоI|тllо0 ти Ic)c1 9.3ix] tll!u п0
до IloKpilIдJ{, i,ccT 1ýt5
К а,, lfttl,t

Дtlтдшл дOKOpIl,fиsl{Olo офlрмп,t,


(;1,1t|lb
уI'дв* I,6 fi,о ý,3 I10хртив 0лл8вом It*Ko(0,
H},rt лOtйsл{6llиfi, долI,}ll,tв lttttцtt , lх)лиота.1{ tl ддI dJIgOтrлцЁхO цяцк-ýOd&пет о масс '])3fi.xp
0tлrчilтФJIыlнв IlJI&llKn r 0,IptlJll(ll , ll!tзкOлOIи* лOкрll,rпя, длrI gOfi J(одФfа шоdальltв
lilr1xoi}иKл D ]l0tr),1итOлл. Jщrlr{ll, J/г) tyll{lja'.,t DlAтo[itsr0 и8 0r2 $ Triлr&rlioii
!}чltи, Вgrlтltлш,{иОtu{Шф и ollxl* lloplrl,jryi}T{lя 30 ьпtм, хро}!атнФ*
flиqи'гвлl,пно рфшоткп | лоl'аЛи Bal{}lo{j
nýpsToýopHOrt cHO,rвi4lJ, oltr)cJll- i,lrr,цt, и р.l1tд*1 в тс} jgi1ltHOrl lld2.4. xd 0!t2
;i1loltoRrэ
ilнs ивIt€лЯЯ, t,tвtJольясut,lyir- ttuo Otl;ипш l I lfit;,t ll пtoIIФо, 0мз
китур8 и др. d.ttooTlsli8!,} и оdшчшоп U !l_L

t] fiодсдоом и}l1t8д{1 0i{5


толtциrlоit Ё,i tTt+l,
dл{]от.,пцс]s l,t MarTOýOfi

XpltoHoa тt}дцltнOft iil8,]i#


f lлш.л, rjлесtяrцео,
fiOJrr{Д*t\,J08 }lЗ аЛеfiТ*
рOли1]0* 0 Q{чяо}ýrу*
Jо!руххцяJ,IиOл доrlавка*
ýrl1, fi пOдO.т0Old l{ilк{J_
лr толцrtitсri,l I8 ь*тм

li,lt}futlr r{одеtiчar,тI{х ЁrL[оý, сOOдл* ij,гiUrL yr'/I{j-i 0т 0,i} Хроt,lотзо в тij()]lдо{л 0l,{2
1;;;8""*u- t{птQjrъlItJо I(t.)яъца, валiIri]I в tlti]p* р0,|l(I0,гi1,r t ] до O,Ii rол:uttirlfi, !] litll,l (iil{3

ýяi]ах, l[тоfiп, tri{!tоi.лi}чпl,tки. I$r* lt,,,,,l o,,teг',- l


X,pol,toBoc,l твалцф0 ]i?I . тв
лиl{i\рI.Ir лr*flttii рззлшчнrjх Ёiilп0l! 1)o tliJlla:i,
it оовfi, ,$llluýдФлg. BT}JrýIr, цrirl* кOргOз}lоI{- l
i рý:]чg,д-ýg TI}r]HII?}
ipot,to.noB TB{]рJ{OB
фu ц лF.,
,i,,t(.}Ll, 'г,В
irocTol1ll;1.1i }l}lýx
lt t1a,coti;rll_ i
i
T(t[|]цlItOl, lUtl }1|j|ti
нOй
,Itt,гi{I]Jl i' IIа
Х9.тв
jrЁпи}l jdo

0,{i }[Iдi


,еdfrцн 8

tп*опф llrуцrв H9TafiI q{loýHaq


ЁФталsfi двтали (3 IIокдlцt_па
'fiНS trý888шfi

X.2L.tB rýн : ,
1l1]L,
лвша*цшп а i,Ша
fl ХIфrlл ядlк,,
ф|
,,),,i., ,| ,,
'", .
лЁзJIфЁшm {0 МIIв
ýроllsqуfочцЕs
li}i
:

' вдачsщ8 тоýцп_


ff;j, ;i; 8п *trlФмsаоrý ,

h:, доýýшщ4 ý ýааý-


W1 r 9 sп{gФsfi от ддв-
tr fio:}l$я 0ýpsfi*ЛJt+
,Pt0ff,
ggЕЕрgо""_
Цявfil' ,,,,

В&л, EtToK ваdортннi. Koprryc Стащ кор- 0т 0,8 до 0.18 ХjцilоЕOý т*ýIцý0
0аЕъшlкоý РО8ИОШrа* то,щвпой {ý щlr,
Двт*щ каошiglrя 0удовоh 0!оf,каfi rпдgюфбrшвпврпан_
арлдт!рЕ
Ст1щ кор- JIIюMOýO0 тDердоs Х6,|тý ,,
0!{4 ýаашач&отоя ддf,
раиоIшо- tо;шшной:8 ькм 0iff fiродOrЁршlеuсfi
отоtlкцд п . вадпроЕ ра9ъd0-
Хфшхвое твордо€ 0}tr2
м&JIом&rнит- .:],
6 шш, гпддюфdr- Dж поgорх8Oо_
}iltfl
ь /
9ИРОД8ННOВ .;' . qоП прш odopKe
q IIоSшновчв кOдъIl&l frелl,цill Сtаль уrло- Хропlов_ое лорrr0тоо X!t?0 0ýп Jlи повrшешя
.

втупкц Iилиндров, кулпOн, p0$toTT, To"lmgtнoý 70 lдrлt 0lд} двноооотоftноотtt


зодотняtи, штокU. цидиtt}l- }lизItоJIвIff*
труlцяхоа доцsрх"
рн, шейкв кол8нчатьu( Bajloa ровайrтм и воOтоfi, работцщ
корtr}ознон8о-
пдI в уодоýиях
oTojiкrl,t пвлооrаточкоf,
о-мs8ки. Толttluлту
Ц{ý9,цтшя в ваЕfl,

|,,l?,
0спj р.9048_вб
IIродощчкио тдdшtш Е

l-L;,;;;;
похлшгпя Tltшtlraя rрупдrl лrлмrl HBt,rr пп
дэ,1,1rлll

i
L--.-*_
lиэп.rос,осiоt-
*оо
|

00I , дтулдg , в&тч | lцgrlltl I


('?0 (r, 0,8 до 0,2 XptluoaoB двух_ &lод45,Х4,5.тв 0l,!I
пп.шlllд)il. чrgiлв lto пеflЧпл,lлх
.&tи цб
уl,лtlJю* oлоfiноs; "},!о 0fi5 xgEo0o0
I}д,пDD, шпшшлсJIи ,.l Jцl. дн.rпrJl ýоо" Ttlл;lttHofi
двтадýfi,
п}lэк0 пOги- {5 мкru, тýsрдOа т8ш{аях
рOвенкал тодiакой 4ý жм шsа о
IlвяЕOй
от
ýрs
до S;0
Ев!
от 5.ý до
х0 },tila
ý8Фтоя
Хмод43
fiutап паоulцеIrs оrдоrй Ста,пъ
JIýyx-
apDlAl,yplI У.моп24"l45.тg. 0KI Для
утлOроднO? олоЯноо: 'ио,точ-,
OftБ
Tlrfi и Еиз- lloa" толцвноfi l 0li2 tрёнЕs
коilOrиi)о- ?4 t"BM, тsgрдое !
0мз да8лgIиfl
82ннал rолЕцоft 4ý мr.iu, I 8с{J ifiIа я
]|}оФспэппояаut fiOретур
I00 oi,,-,
л&вл8fiия
TOjiiпo DaT
l:Ob оа
штý,р.g0&9ý
таdдицн 9

idезадл IIервмýт9
доlедп шорхо&атоOтц Ilоrвштrо
поверхшоотп
8о покрнтцfl,
fiе, idtu

хшшqаокоо Imýоfiь i{и двtgдgs о


lоя tФдlнпоfi fiаоуупеrýдьхне4
{ý шш Дерrлlц*ч****
прý 0}0f}Oтý{и
коuт&$tfijй tв-
IpyltoB. дв6Oтsш-
цдт fiдж gýЁýарs-
туро от &ffi
ДФ 800 Рс ,

ДOтqш Е8gЕщ,OgцЕ gудовоfi fr41 слоr*опрп*


дрлтурн ф.lшрваttвчl;
ýiТМоfil:!ýdоd.
т&пцшх Еа ,дв;
mQ rxpl !ýвдо-
Еlп до 60 ШIаl
r ТýilЦаРПТf,РO 6
0С;
до I00
dав дввл9lшl1 , ,

двr TOL{лOIхITyII€
оJ
д0 а00
0т 6,3 до 0,4 малдоо толщдкоf; вýOOтакODа_
lliвцовr о)цоЕоЯ аратурн S00 ляяlл , '
!0льноl,t рмоfl1,0
тодцilrд поЕрштL
tошrа бнlЕ Ео
0олоо ý00 шхм .

29
0стý P.$0iltJ*96
II.родоллоншо тдd.rицн ?

ндзttачонлrо
ýохрнтия 'Jtдоrал прупп{r дuталgl

i,&шштпOо при Иgотруriешт, л.OтIrrп це хllнlliшоr


II0JиsfiтаIi!{g д M&lltmн
пояýршOOтfi

Для оdаошо*
Ч8lfiа СайН* та.хs. rаgовю(лопд оиотsмн yllllrlll.
чяваяцоOти лgЕЕя

}лцRтr*оа
ЧастичноЛ и tIo.цltOй ofl!о(l(,o0лlI
0сlý Ё.9048_зб
ш+dJIцIн 3

ITapatlBTp 0.dозttачашио
Типовм труýщ датвлоfi i,'lета,тл шф IIокрчтив пOкDнтЕr{ llo ýояодхлiтgдънцв
детыiЕ доЕOрхшоOтк гOOт 9.3Б }хаваfiпrI
до iIOKдшTI,I
а, MKr'l
t
t{ ]

0т 6,З до Lý

0и2 Для всцдi1,1'lч от


.]
0:ý lшрIю3ýý ýsга."
ло*, ,лаходя,шt;,
t,ll D ЕЁДООРЁý:-
or:BsiilIorrT БOý*
т€кт& с xri.tкs*
ýý]d.a ýРО,Ц[,ýя
r8мш .'

Дотп.ши, ýодт€ЕаIцд8 паftrtо


(коЕтактшп лвп8отки, кодлачкд,
боdшпки,,проклалшп в ддl.}

Сталь ут iIoKpHTBo оflлазом III8.0*Bll


рдистеL{ ,, Btlor,fyт о масоовоfi до: (99)9 .

tR{3колвги- лgil олсtва 9?-9ý F,


ровsfiнав EиoMyTa-11з/To;r-
i,t;lHofi9}im,l 0ýод-
cxo'0n, HиKe.7IrI тоJщдпOfi
I8 l,utм

зI
0СТ5 Р.$lШ_96

Iiро,rlоллонин тлrlцхllц 1

I{двнсlчннлl,л 'l'Hlttllag гllylll!l цqтадrli


l&l,rtr л,ц тр
..[IalBMoTp 0dовяачgниg уоловия artg*
покItuтшл il a, l,tt /I11 ватос'1'я
шOрохФватос IIоврштио Il0кDнтиfl по IIлуаташ{и по Доволнвtвrввно
8o0Til
IIсBOpxllo0Tи iOст 9.306 гOст I5I50 уrФзаЕr{я
nffqlzq ,
ДО ЛOКIIНТИЯ
{ а-
.'.*--
l\{Ktl

lt)rlyrri Tllrll(|lB)la.ýTt}ll.tl. MllH,t,,lt ;dO.ць l| ПокрнтRв 0цлевоrд 0_ik(99)12 0лй ДоЕуоr.дsтоя, g


lluф UllltllJ| вlJь()дU. ltafi.ll|oчllиyll , tlB,lUll|0 одово-sgQ|iý"r 0 0!дз птлOобIвgоваип
rrdоЛuн, ,1,1,yJlltll . .,|lltlo.t,l,t(n . Kl|,l illlllilп,l ilаоOOэоfi дохвfi 0MI иt вsи"fiет иа }
п.lrtlкц х .цD. олова Y7*S %', 0по{!Фdllос9ý
"{)}ý
ýý0!,{ута - i*3 tr, }t3Д8.ЕДЯ :

TO]rrшБoJ! I? lлtM

ilпкрl*тие сплавойi 0*Bп(99)?I Паянна узлш


о.цоsо*ýисм}r? о КРШТИФDI Н9О
MeOcoвOri доIсJI м0 il,оподнfrт
одова 9?-99 S' вsJцяll]дтъ да
BltCIiYTa - I+ Й
"l:олш}Il{0fl 2I laxM
}iсlлуi.п т [xltltO,iOлMa1,()1roll, M()ll1,1irt IIокряlгпа сfl.{авоtt 0*c(40)Iz 0м4 110rrpýf}lg Iлв
Вшо ttlцнu, !,Ht()Jlll. llltK()ltOчlt}ll(и | 0лово-Oв!lш0l{ ,J 0-с ( 40) 21 0м2, 0.,,Iз B8p]igýo и
odl)ril,{t{, д,гулl(ll, доllonl,t(lt, l(()[.- }]acco.Eoi-t ;i0дgll 0-с(4с)3А п:tr зоваIlitш
IIачкl{, в ,l,.ll . МЭСtIi tt /utпуму,|UI о,това 35*{0 fi 0ids
тOрtlю( ям.lr} ТОЛlr.'JНОЦ Ia I,;IIJ:
-
i}rчiитпоо JiBTn пв зоп.iп,i.n ii, ii' й ;i;;
il,,i,'; i,,,i; , jt tt_лт, 6,3 ло J_,Ф iioкpшTiTo сIиазоIа н3"&{6.0- 0м4 IIаякшв узлн 0
пOli пайку ýr,t , пr)ptlMt",,l1tlt ) у l,,Il]лO* оло}iо*св!iнеi[ с _c(40)i2
крgтиеI1! нgобх
,;lи0,1,i{J{, t;а.озовоl? долой II3,i,lg.0- 0й
l
!,{0 дополкпYо.ц
llll1,1}aOдsrý- олсва З5*.10 *d(4с)2I 0мз зi]JJiиl]iатъ даt{о
p{)Ptt}{"l8,fi tо.mивOjt ilJ.,llli-t - U- 0ltl
ll п|ilДо* I2(2i,36) MK,r *1,
\
l*ltt/.](l
0},{5
l ]llT7jll.{ t,i{OJI rl ,II0J{с.поаt"I }rи*

ЕЁля lго.цIlit;той
3 i":кtt и 1,1влl
тOдц]l!iOй
il(ý.Iý ) r";lт,r

зz

l
1

1
таdддшн 3

IIарамвtр 0dочхаsоfiеg 88оа


ш8рхOмtоOтш Покртuв покDнтпя llo тациЕ па ýопоlшtитолънно
1Ъсояая rIryIIIIa доталеfi ]dет{rлп
дstапs поsOрхкоотя .
ICIcT 9.306 IбIý0 ,
yкageýяrt
до покрнтIлfi,
К 8r Mкtlt *

Дtта.ци оdщOтsхЕmчоско!о Сталь уrлs}о_ Но шодlмпруется Хплшlчаокоэ фt-


наакачоItЕя ýнотаf ;Ii!3Ko- фтноо 0 flOсIý_
дsгдров*ýlця д)mщlм ц8ЕеOý_
S !.rl8lt0ll&гfiffT- нпош лд{охlв*
яаяI оочttого ýокрilтýя
ХпшsеOýоо фп* }lпtt.Фоо Дд:i чя!i}rтц от
фтиоФ l ' е?{аqаа&8'еr1 ;В**
ruшаIOннýм fiýям*
лом яýевdfsруаеrrtr
пoýЁpxýooтottr ofiл*
кOкýя трsЕI{д flpt|
rrуd0коfi ýmtяfijir0
tхташIцFýlrUк дgта*
дsil ]

t д&пOо Е тебдu_ýý а ооЙдениg цпuкоЕOrо покрк,гцЁ 0 пoвt{tlýltilH!фl gаriл/тЕu}ли овоfiствами ýо 0хем0 I{пýо".,, проýsвод}lтор шэ олаdокяолuя
0 Iрбавкшiти тппа fi)tТИ, Jiиtавда, Дrконда; и9 Iцвлочнъц э,цOктрлrtтов о добшкаrtlи типа JIR*4ý84, АI-Д, ПЭIL\, Лвr,+ола I8, дO-Ц.
о цшшовжх покрнтиfi лроизЕо.цiдloя а !дctяopаx фооr!етировани}r, которшх 0ъ8м IцIIшов0I'0 покрдтия в прц€осЁ фофrшровашtя
l пDбдOJIах от 0,2ý д0 2l,lýи. Раство5lн;i{я,J\сс}а,rпрOданrtfi ло РЛ5..9145' - ]& It 3, 4, 5.
оdваботка яо$рýтiIя (прм) прчиаводцтOя прлиткоi ,,{aoпoiJ иJlldiýax$tTl{6rltтн сеl8зI|Ф,и (л,iс.3, K-I7, Iг-2Iб и цр.) D цехs досло

,,рооuuодr*.о и8 эдGБ,jролlllов Kp,},ilP0!(il{!l.t с GацlOрsl,улпрJщ]luilttоrli дР. jr;odaЛltal.{1( T'lJt{t JirrПtuД8 Х-2. ,ilili-4 (xpoM-Ci(),
, ,. ] ] ] ,' '.. ,.

}*tafr-dog",[I[I "
прO!ваошlтъ пидюф:dизлltоI!а}IцU дJUl ]1ol]ъýlldti,{i1 B[r.iii}ITýHx'oloЁo}:n ,ItrOKB}lTI4i]r

33

i
Ii
0сlý р.90{8..96

fiдпtд.9 _ Посtцrrr ullarJtкlolit l rlйlЧ|ltaaalllla ,|aор

lhr;rnra

lllяrоrэr
I

lhн*ошtl lрOýTlpoleшroe
Сталь угlврOдllстаi tllllto*
0ШI; 0Шý,
.t6l,nýolatErar, rаrош nйtтIll, 0 пpolýOlillпal 0lg} сцз
ý*,дь]в чодиuо сплаDu a 0и
l&Hцoror 0 atollпЁшfiп; 0rI, 0ý
rш crQio?ulr. 0I2, 0llз
ilпрOпll?llпOa rrrслом
СШлв уп.твр.jд!фа, illoхOле_ Ilrlrошr 0 полшшiltпнш
ГfrРOВАrПа' И СРЁ|fi;rOГПРO* lп еlоl0lшп,
latФta,
oft*ro'
IIO*lruTlr
10 пOаоrоl дпrаl {(обалыв
I 0,2 rp0n?rJ}or&шoc
|,*..----,-;_
',
Хlrшчrоrоэ
l фофаrоо с
l пп шешоlril плонltоо,
i шrтбцоrшпого пефлrого
i rr НГ-Рlб
г*-*,*
i lпппrоrсоr фасфtтоо с пр, Хчr.Фое.прм
l rerxor
/ | Хrшпосltоa lftK.'cloo с по, _ | хrж;I|, . .вlииlп*аза
0fiI, Olls длr дааалвй,
/, | пцп пll|aotr|хш cral}I(r, 0ш2, otrз tалшвратфа оt S0 до Sф ОС
l внипп-р32
l

$i
I

J:

\
0ск F.ý048_gs

пбrкш S

06оанаrrоtýrо покрrгЕ' trеяовп;


дбршя по ItC[ 9.306r оftOпýвrsi- ,Щопошrrтшьш, пrеsенilя
tlв, tIo
rffг IýIý0

родйФrа,, йt8аФлg- xшrrtrsaroв фсфurоо с послqду- Хш"Sос/дкп4 0ж4, fuл tршшrшл д*tалйr, усrЕt*адilшýrеf
ll срg$r€дgгrrро_ mщýу EalIacý$lgк л&ко{tрассмноrо Фd2, 0ш , кошсrрукцrrх! а E()topм}. прЕдьrвляют
tIOttýEf s'' 0нI, oilti с, по!шцаюIша трвбоваrпrл пtr gacll;цr&Tа
щц;надоrшосtil
l кФ]ifе8?6 ý lеfs.fiлекя
,иоrцш.r{ лоýоrtfi sдьчsп олоктролрвfi по,
I лрr псrоsr|оf,ности Е$го!овло.
'oк{rai
Hrt кrrёilqrньй дц&лей н! аогr!шrrrЕ:,,в-
rого Еgладла
и Ёнýко* Хяи.Orrg,rфм 0и4

Цd.. .rp Д, sрепдsЁui бф-!шlоЛffi'Тт-Ёs-цЕ -


lr
плiстякаi а !а$rЕ sрбпвItlъ!х дрfеjrФП
1+
(rrштн, Е},рiflfl) прп ЕзгýsсьлЁrхЕ
,' судовоП и*6Фrп
!
ъ
f{*
riб..,хб ,lIлл крепншнчк дФгалоП, yc!&rieв;жfi&e;
l иJlll Iж в понgц8Еfifirt гдts l0а,Llrх rtондк-
н...х цaolrкpoвatr по ?ёш!!6реtур8 п rлдttrос-
lцr r сплаrъ, tп. Толцкrа хромового поsръпrr, до
чадtluс l Хпоховоа с лоделоеи H!{teэl н6...хб с 0li2, 0мз I шоl
илl,
н...х
E}lrr углародrrста, Хромовоа с подслооrd Fiп&еля! н3.шв.tý.хf 0!t4 Для прапgиrrЕ деталsfi {rлrгы, пуру-
иФдп ll н}{келл иrн пн) по дерову ll treтaity длll мебеJrи:
нз.l&liffi-к с шагоrl раэьбн до 2,ý иrr
н6.м6"tlg.кб С шагом реэьdш cB.Zrb ror
или
ý
н6"м6.ж"х

36

:Вi-l
1

i,ij:,i} IJ, s,;4tJ_96

}1,одон,лепrо лдбдtttiu 3

i-;;;;:-l
lro l Шеталл дfiплr IIoaprлrro
фоаrаqвrЁс п9ержrш Уелоьхя
lокрштпл l по ГO8f 9.306r 0Koý.,!yat&* Допо.lшпtальiшё уt(sg ЁiRн,
Llýя по
."-"",**--t--* I гOег IБтб0
tалlктно-
lСталь уI,лпрrlдйст&, ll [I8.шв.rldg 0п4 С mгон ревьdч до Ё16
,екорý* |виэкологяроьанпаrl е llо,цпrоýц нrliфrяl raa ,
tлФдш H3.lla.ж
яDlIоа l
I
}16"ц6;Hdg С цагош рэ8ьdý сs.2,ý
l }il,
H6.t{6"Hý
---___l
зltосо- l Хроuсlьоа TrapJl()o Х3.тл
Toйrtoo l Для лрадотврещЁЁи, зцдriров fisý&BHýHt0
-_*- *__ L 0ý шара реsьбн
лл обсе-| стйь углоliБлйст*i йiiпо_ iijйЬа" с tl.rlсr(,Ёк iпidй
бtlcкtlrт лоrlровлrrпа, п пopJ)olrorlнo* U!д4, Wз
|
вr!нчпвд-l стоП{а, ж,
mI. 0нý

жикалr' OжaD oilз fuя токоввдlц"* д*"лЫ,l-"ЙЙоБ


0иI,0ýý il ý уолш gа8gпJI€Ёirя. ýяжrавь;ая
0и4 то,тшlна НпfiеЛавOГО ПОдсло'
Яля ДС!&rr
с 1!вгоч реньб* до 2 ldи до.жна бьвь
'.,-..--.'r*
3 MrtM
о_ фя(99}...
еfi олоdд
?l'_*""--

легпБ]ов8,Iп8я
с"ввхýýц I...0_с(ф).,, lloKl,Hlr* }le подЕерв€но
с масооttоЛ дtrtlll! 11.716111цt яглооdраэова
Зб*.10' с ilпJlг/lrl.rн rlикел i{шнrлrальнаll 1олциýа Епtgлgsого подс
(елл
дlя д*талей с шагон ревьбн до 2 шr
на dнтъ 3 мtси, ý свиtlо 2 ми -б шюr

l
,l)
OtlTý p,c,.,4g;q,

о 0бовrвчеюrо локрьl!r,
до ГOСТ 9.зO5r Дополцlаадьнх, укqsаянfr

Покрштrtа еJrлirоg олоr0-


0-сt4с ).
с}I'ноq е rЁgýO!ой долой
.. С]',{i , 0iJi5 ilоtрuтнс flФ под86рпЕно
олова 35*{0 Ё
0IlI , 0]/,} rплообрнооваяrп
0i,{,l

} trбlrц. 4 в уолоэншх обоок+t{Offнrх шо{рýтнfi вýес"о tдrогоrоqxя


odprdotKr ПОrФштrfi (пр") ё?""-о]л::оlr:п*""у*yло:зу_l_поttръЕня
про"а"й;;; ;;;;;;;;";"Ж;";;Ъ-*- (шс-3,к-I?,}lг-216,внии
согл8спо tаdлнца ý"
нп_23а и др. } r цохв посяg

l t ndrmr 4 ;rасtо:хlу н.и.rt.'оооооФ;";й;;,I"*п


аЁfir'?} l !йff'qОС*Ё ОбОсЦоlаrЕшх;;;;, ло coгJla,c0!8llm"" cýrpбJ{ctlxll суrшlвриоfi т0,}пжч пжрlйпr. ]

!'llorm Uатtрхадоl й ёЁлаýо&| ýёлн оrн


сg"оrй';;йй; ;;';;;;;;Н,*r*о"**, кроrтэmп,n
"р"дд*ь""il-;;;;*" tепосрсдствсrrно Б марсýой вOдý.

3?

h----- _
(:0т5 P.9d4B-96

Тдt{лхца 4 * Поrrрнтlл нatlrrlчtоlta l aralqt..rlrr.llll. нБоргаяmЁ

Uяrrr вrут рошrП Дшаvатр |Впдятолщше Уояовхя


дЁ!.ri лrам аrр дот&rri, проволоlil,'lГOст9.3]6
l покрытйя по .{опоlrrят aлъrruý !т,цr AHп
lrм rrr. ýteпJryaTsld]ri
по
по rrjбору поI9mýfi
гfiт IýI$0
-*:* *-* l

3,4 .6 IP.xpI 0ý,l


JйЕпDiцЕпнСr,
l9ýo, l rtиош,)лЁltй[,,llпЕlla|tI в, 8L lo, I2 0ж2
l пт)vlПпнЕа FпбплllgUА l llr.,..,-.,-_____ ЦI8.хп
CB.I! 0uз
Ц24. хр
з,4ьs i{9
Длr, дФта.rrёfi в rровхэнОi
6, 8l, I0. I2 lEB ilацýраL другFt поча|l
Св. IE подобкого тхпа
****i.*.* Ii24
3,tLl _ _щ*g.!Есl 0м4 fuя прнugrснgя * уgл"i;
6. 81i I0. Ia ЦI8ф9.прц 0ll2o Oltз с анаrорЕсrlыт*
"**u"rf
Св" I2
"ЁФs*црц*
oflý, OxI ,:
0иi,
-''

-&jr_q Щпвеg.хр4 0иý Но допускаэт*п npr*."ri


6, 8], I0, Ia
-Цlilф

lhэil8.rр в кдшбузах о npo"*B"or{


Св.lt _*i ЦпзеЕ4.р
0i[2, oHI
flоrrацсllпfr, l
lIпзсý

il
Для rокоэсдlщпх щдýб r
ЦпзсI8 уэлах ý*3оrrл€нп, е од
l
Св. I2 - | ihэс24
вреиеrrrоВ ssдхтOfi о,
rорфоаrп, rtpoнo шаiiб
ii r рфрппсраторнълс
1
i

--т поr.6
l :

Щаllrrх ;
l

Ь*--.-,".."," " , l !

э- _ l-
.,

vтaJlb ут,ло[ олi(,?лlt


J L :]r_{, iнз.оо 0l[4 Ддя mайб, прrrrёr{rl8лlЕх
| Нпsкола1,1tроl!лlrпiя, l' д
"'-:F
р,
- 0il2*
I0 t& i н6.06
' .уэлах ýрФпдsнrя с
с,шз
| недь ь мGлннi |]ItJIABы
l l cB.tt .^_.*-.._*J i
t{9.06 0мз
0тнн !пё поsрыfпеи
.! -*--**--
i

IГd;; "
медныо
",""";, ЁI* t!
0, 0-с(40)9 0м4

l
l
--1_ l

IO, 12
ot
04(4с)12 0м2, 0мз
Ц.51. *: -_*-*_-+ i
i

l j cB.ia
llll 0-с(40)24
l
l
0м5, OMI
l
38 I
i
l l
i l
0стý р.90{8_96

lцпрrшrt Дlrналр lш l лоrцrп Уоrоlпr


дrахаrр дшrлr I прOшrо{I lrспIушшпr [опоцrtзлшв. }Irrrrп,
rr
,

н fiшrт:&g, п0 lвOopy Еоiрчлля


FEст rsrao
.*;*-._*.
fй.qgg"1191 0п .[rl шriбп прrrGпrli!frl!
rп,f,оо,ff- ,.l]уaлi, 8рбпlrlлl,
0I8t 0lil 0
aI8 0и' оrш lt flOtиatýф.
Irr.Фоо../rrп 0х3, 0l,
0шI, 0ш
8, {l ti х5,,ю.шlliП lrl ша0 щ9 Дrl дсtrяоl} xcttlyl?rptrm_
-232 апсл,прý .rашсрд?ц}a ol
an 8с I0, Ir..fitа.Пш 0lI, 0щ 80 до а00 ос
la tII-2aa
Irч.н2{.
шflн Ht_232
}rшпr, llолrц, npy. C;arb уrлар?дrgl*яlс ф lР,тп
Шlri лr, сroпорi_
0,a0 0и
по l^фrrл
tlll rnrto! 'lrtlolбrfромrпr,
Сл.2,ф ЦI2.rр
ф 0о4ý ло
t.ф шr. 0ш2, ш
.- 01,1,ф Щпвсt?.rр 0rI, 0шб
Сtrлr уг.rсрой*- IF.lD 0и ilmrоruotcr г уrлrr-
l[пrо6.хр 0f1,0шз к9аIlýIя о э?Е ra
lhrсO.фс.прr пoltиrrrcu
0rI, 0Б
Irr.0oo 0ш{
,ф-*,;-_ -.*-*;
}lб 0I4 ?i::::]]].].:-...-?_%
llprxrllrcrc, i ilлrх
Kpinrcнш G clrr,о
лохtrшrаr

89

ъ
ф

"rи*ешtаd'*,ем 8 xl}n,llort 'uоr'&ýЕ шшлзtrосls ýлs'pcýod rrt|u *"*


Heffo
91чrл rfi ,Ilпrtкrц.чat'шод dogil.. чдhtrосвlоdш rп*оьrс,t,'OШ
"qДВgаý'vМ **
-l&iv '*"ЙЙ-; ;;;ф;-;; Ё"iu. lчrr*rоtlльlоtsоrrз о шxffulq'u'J.$ 0ш 9g
'tpoff 'tтuЦ '8I
.пtýl,*ýOov ý ýа&Еrоdssе",опой*Jiu;-;; 1t"ш,У 'йЙg_r:у:F*::9оч 'o-"*oll,uE
о rодrrоdшrl. Iпrhorr! ýх r tтu'rxtr trЕохrц .}lJ.ff
BtrH*
";i,ilo,*oou-,]]o,ofr"i*r' ош rфrчлсцооо r.rh,.$i]Ua ll.tlltoll,|ll0l' 0 rlJ.Hdlou о.lоtош.!п оивоЛШсв+g р
sцвhоdrлфэф эасвhоdч s lx$ldx.,u o"".";l;';L'il";:'i*;ж#;H:il-a*::.:;'.*Hl.;H"lI;i:;.#;i*:Il":"Hxж;-;
'('ff в týв-tн lддtg'gIа-Д'л-н 't*сЕv1
'|{ЕsЛ f, **dca* ýrs'$ }ИЫi*fla'rou rППl*й*Ь;;; "оrЙ*-*;-;;й;;;;;;;.чоllr!dg 1mч1 rrurrlrou Brlo,rdgo sБшrшý&.хrоUФtr
"* ;;;; ;;;;;d;il"-r*i*,n lэr9 л,шrчй ur*idlou utrigrrоdпдшоd* оЁеOш.ql ах
нмятhоý{rdп

I&ооlошslirвоdлдrdвrнr| l
I&ооlошsgtвоdлдrсlвrнrl l
iц frOr:лýсФýпаlозвпоС*лоШl|
i l
ItrИOlramкJlsu}BкOltor"n*I ll *r"ll I
*...rl
frOхлЕсGв паlдсввсd*цолl *.....
l
i
i' Е!'sС
.'
| - l l l 'n;
Dоаrss,.rёOл .ЕоrвдоЕ ;й -
}ш0 *..:li Т ::
ъ-йt*_ Г--..._ *i*- i---_:-**-
-fif,--l
l.ЕdЕоц o.tcfiфt.JdI ,*йод l L* УХ'аIН'fffr'€il [ *-*---- ! al.0c

-l;,;;;;;]
,rr€$c*daou
о
""i i ýi0 *_Гl;Г.Oi;ЛЬ
tr {9
8iý нхдg olul
Г*rТ'6}iТшЪrГ|-
---Г;..; ytlшttlool;ororllц t e,t)l{

l
-turyldu .oHl.Heruýчltvl l0)aеr
:.: :,:_:.::::::::1 J_гг9н"ш,mГ-* ltr.tfiodafdл rrl*0 r rпкrrrлdох а9lrlц *Ol.Дtlllvu

l
#Ёччi-*:ffif; j *;;-F.#I j j"-ltil,Щ lrlдll
:: "sfi ."trfu
fu
'frý* i :::л1дýц :",:!! = --. -
:8rдOЕ
.llail0l.0rrrч|
УIдп,Jшчll
сW

} ,fiчfрrд olшUhroч

(B-1l}l)d'd gJiX)
0етб }.9M&"f6,

tI ltl)yxиttl,Ёfl( dдOкOý
lfrо8длJlviчýOltдý ý !lоlбЁ,rадх$ч90кис вёарl,ýвiaчФOltнЁ &,k{ It!}y]*{,tш

Уодоиttя
sко пJryц,I,{tlm и
lro I0CT Iýlý0

3 по 0.8 вкл.
Cr.O,B л,о al0 вм.

0*.4,0 до ElQ lK{.


il30. х1l
- -
й;;;,,;i;;
0t 0,3 0r8 tкл"
яФ
gl*:LjJдd*"-*
Iltrtlý. кр ýlH 0ll4
С1.0.В &о 8,06 rкл.
Шý.,lxlo. лsаt
0лй. 0iдз
ЩявоI8.хр ltлл 0ШI, 0lfi}
С9.2,0 до 4r0 rкл.
ýl8.,iюо. пря
ltлus2l . хр и-вg
0r"ф до S,0 вьп.
iРl.фо,ltiя*
li,rtвo30.:tp н,ttи
r}r.$,0
*"й;6;., iЁO.фil.lll}ý
Ддr{ п9уr.
0т0 JlФ $,0 вкл"
&Ip{rty$*
I}тЁхilцч9Oкt 0бФOffол{iýrlчх 0iуq&Ёх, д{,tл)
0т I,0 и о;" Xtlrl.ýolr. xil
каетOд на фофтrрrеншt&l пруеешI ilпп{
Хшч. ttlo. око " х9
Illl rдяок$&00чноrо noкý}l8ýf,
19M.daoo , нr*аIЁ 0еИ| 0f,ff
Хиýl. Фрti . ок0 . l{Г*?Iб 0at
W]
0сtý р.90д-06

0к;rrчцпшl тпdшдr 6

|"- Iiдtgхltqанпо
покрчтllя
Лополнt тtлъвiJе л;88апяя
ло lHOOpy лоI{рнтш!
споýшцльпоп
J{ля пруяин, еtЬплу*тируfrих{}ý ý у0
ýо!шпввflых тsмfiЁрtур (ro ý00 Оg)

ý{еКТ!олнТОр о доdядхкшrl тшrrа ýT!l, Лtrмодrt, Jtt,к,.lдlд1 , ur',uruor*

:*iýЖ;Т:;
ПOР'К*ЩеD*ýфOЛ ПОД ;Жiili :frll'xllfiжil,"H,"Jl,;,J};:H*";*,I:;::::.,::::::::,:;:y;;;;,,;--",,l'-ij;^;#;J:}'#;j;-*,
,.*u, ,,.nnpod;'.;;, ;;';;,;,;;;;;;,ý,;:,il#ý:"ýХЖ;Т-i:Н:-ЖJ::;fi::"-Т:fr"'frr:Н';'";ilЖ
Дafiorlll;rr

l
]

,la

]
i

)
РЕtgл,lо*дýrомоt ТФлi{ш*
ýOýOзжOЁ от&ýо* Kf,
l{0Еиs; ,lo lIoKpH*
I!(JT IбSJ3 до зl$.fil
lýЖ4

=:*=€л:
*Ёr 3^6

5F
Ёl 0т 3,0
до 4,S

',l l (/

3,0 0r I4-Iб
l0 0,0 д0 64*{8

f, Р,lпроо,r,9вняgfоя нg, ý}t,дц лоI{рЬтля. улаýанllцо

l€olнцчsхии покрнтиl[ в чgр,!вJмх укавняааrоя nonu-


tr !i. !6oHllx деталоfi 0 tlнrом ровьdн 0,4 лдл и
6 'l,!l
Нgпначsт(tя lutнKoвoё поrдчзяв яовtiдllой 3 ,Jшtld,

няи ш дOнтрод0 дOталsй тошriппв flокрнтиrI Е0


l yltflвlxl{Hl'n п,таri.lшца 9.
lGАк,lцt,larльШJlo,
lПНИП 0 0ОЕOДOй:O'f!OИТ€ЛЯ'i{' ТОЛЦИfiУ ýОýРýТИЯ В
?{ll| llta уlllrэнлатl.
?t

'lB

9}

хlцJl8! шrt о 'И),Lаi{t Uрноч;id a9


rпднdlяоtt t,оня$/ - u-" ХЕНS 'пIfш,lý;'rrlluуе хgиQриэ/ ypн}i8]' t oll
}rс"r,яёхr..ffi эн,r,п.lхоý o*t 'Й8vhý}riО 0'v 'z,v 'I,ч

0Orl[OtI(rrЛfi '
-щ**t
+
ltor0ulr ioняrtrпdl
s cotJrT,l0d

9lоlпtsЕ
|*вdхо:сви -шпtвdlrо flоrOЁ}!!
шЕяноRfi 80н
|-""&"&fiý *pdoDhT s$ildýff,l, *Hlr,J,и!,
}ragfilldЖl -иDNовн о епI ýB,loo
P{?IJIJ0 *olr }mýlý Епн{8r *!BIodпT еOl.uоr0 -оdu я _Bdpb
8fiý *лOхо п; -хjкY аоияв, gопчцФй
*оsэ& *0!{8Цl iOx,gOr0 -od ýй *trltlOu
*ýд Е l у{ЕвrЕ0 fiJBrIlr ш0 од0 00il .*!ýKoro
о 80яl о;Ii п , Uпп -iI "Фчg
-tr.roHw )
ео]
-grтиIк -ýЕ 809
I{в.т,п&
| ýвнtsЕfl -;{,ФооФlýаяшшхY *H}J{oK0
-иrишrY
:ý! _ошоd1 со{оЕнiltl
пll ImйOiil а fi fi ппd'}tоп Фfif,8,f{Тн&ýs,rхоN

}lY0 lr}i}l$eýýЁT0ж* ýиgýlrfi/ Ety xiJýrlcugý * ýоtrýтi,rфн ý0*)rO,ЕцоN qJ,oo9llý

;:Ж:":*:::::"'::У: ::Уg..:З::-У::_У :Ч*оrп цониоu хý BtlýOIr{,{ пrfr оgtа.* хЕп,Iфtr*Е l


;.;:;" :;:; ьж; пfr,rrд;;;
ý,{.тOfl
;ж-fiiж;нilý,;
'.q*tstis,dк{Ё
НЖЖН:f-ýff-У;:.:-::::ХY::i"::::19:jлr.::y:1:::1:.ff:l1ýltýOý t{*ootluиI' и нкмФ й&O.нЁЁýO*dJt J,0 иil,оопliоlf;l
;;;;;;;#;;ffi{Ж;ý _жB'p*n
; ffi:#Ж-ЖНý--;Jý:Н:
mйп,;Ё,{уЁOхФ [яыоrоJ J,ý ;&ооt{йODiпш l uи,lвdýOg я .tошгв.iоrY тоfildЕ;Lýгя тл,оопяr,о"f,воf

1rошьоrк{шо}

ý€}0s.d *[ý0 Y ýиHrrfiCI]niflI


0стБ р.00,ш_OG

1аdл!ttд 1.3 * Ilrп!al?t!. tll.t,iilli


"Щошрт:ноOт} ! ltд.l,|ч,lt( для yqJ{oýIn BBofifiyaтdtr{gý 0нЁ,
0lý
I

I lIдitмOпr)gапl g поfiI,н,|.I П
llr,lr,,u,,a Ixpouorou
тс lfiaп,lв - l(tлпого-,
j*i'f;;8; Авотяро* KoBgo- ldsдýuе l }хtдл
ffilдi;l. l nln," ;,"l 0 лаr(о- taýEaJi ýffоt_ спдадш l Е тýтr*
l FIFifi,
;,"|'l
Е |ll rllr . l/,F,*,,
tt Ьпн,, . H#Iii;
ДВу{ол0, Elpa0o о]r&ль
,rлilftllн
,

l шlrr,lt,,tп,,,,, lПО0, 8аяl


,l rовнв
llшHlll 1ТВВРlоС
llлrlл,lц | l,r',l1,удl,,,1 9таfrь l
l
0l1J!aýu

l- ,j
рвцппOа r
["'*,''
I

l
ш!0лоll tlt / /:ж-::

-jJI_=
IJОЦtiПOa О

+|r[+

;I i /j;
oлоffiоо? творlоо)

], /ji
пOr{Dgтпом

{6
,l
р.90Ф-96
lоilаltоý цоl.адлоr } rtдЁдд.тх

Ilпшоýоо дшшшп ' ДшrлЕпil .lвотяро- fiорр-


XporoBoe 0дояglплоs
l aг0 0!ш. ý 8rо
Нодшло
s
фOфтп* фофтч_
ддухOяоfi_
Ео8 ,
Е одOваfi-
ЕФ-овин- tl otoш,цЕ-
!о!rпп.€ l
o&,tаBU
DанItа.п
с!&Еь
8ЦOllHO*
отоfiхая
оп.trдвý tцта_
uOýltg
рЕ&tко0 рвднЁо9 ц)во0 В!ДJlИПО!. отал} 0дlавц
ЛДХокjр* I flРОЛý* Пшrопдд- в,аfiкчg
00чнrш таffilо8 Dolallluo о
доIрстшаш шlсrlом trlлоlgаооч-
|шa пOхр*-

l}iрпхrо.,
Gý]
Filrrrоl
leoloш + + + + +

ж, l;lшIDOIпrOaпо-
о
ftпrэrrш
W,
й Flr, + + + t, + + +

+ + + + + +

+ + + + + Ф

+ + + + + + + +

4?
,1

t
lilttt,ttrntl:lllr: ý
( rl lttrчl,пlrчлrош ]

*.f_: li J }'}lll .i!l]'.,tll ц()li,, ]l;|:. .a :1 .i i, t:.]l"il


ft,t,,tri,1!t]r1ltl li t Iiii i;!i:.j.;}!,: }:i],i: j
l lrl! ll]lrr ]l/ i j ],
'ilt /

*:iar {*ý n il|.1,1|}]|llrl t,],,lt li;_,,


::::":]::':' :']u*" |,:n .lt
. +irф 0, lt(i ,,l j_;lt9ёti *l',..,i:
.r}t,,Ci.l* .!l !1||1
l'.poi,i6;1E;,; ::Фi{rц,i i]lt;}
;.ý,,ii. }'i*tal,fи., .() l Il] \ Т'.:_1фi)ДРО !1 ;],rr;4{,-
{;,jlо|ti{OЁ) F{j,;i']J

,* ,3 ь. l ,i,;lr },; r i! 0.ttоtзо }|',


-l',
i+|, з,tt,ll,|illlll .().'7l,
,)лoлl;lii,iir,: лlil(ij}1,1rIф
a+ 0 п{)/U-;лrJ)slJ !iцlii;+.l!;1
| ' ii i,ilrJtji l t,,,74
' С Л;ф!-Э;il trlo_- 1_1 Е l,i i! i тd !_]{; 9
-.. .:il tl lri fi(}KillrTi] *d, а?
, tr .'jl

' ! ,r
'i зi |].70 l
iiliHr.l кь l i,|j{,гиI:}iоý
leEji .itl!l]ll!
4 0с }l)i{iти fl ) *0, 1а
1 =i ..(1.54
j}iт;нr, {Зfi S r;лruка) *Ё,i;
_{ i,lr.J
I!6,oilna, ($-1.() ,qi tiлЁ*
,\t,'.i! t,1lI tl},iji) *с, Iai
T,)l,tлili,: i$*IC, 11 lrgrl*
=(l, llt) _с, Oв
.l r
, lli) ,,iсэлl, *с n08
(,,,1," iiit нелi..t]зо 0 .:4i]},Iи ч s^
(;IiOrJ fiOtр&,]|;!Ф ,*Ё,02
|,,,li
,, 't,: iioppc а il q ;ц9с тOfi Ji.d,.1
ll:.,iIi{r, ]:Тз {ш*c.,il i:*
(i f0
} |о a]I:J/l ;i]i{li fi ) +{],fi3

а,t2 i ll i 1i,r.jrъ i fii,,,cllц ]з:it; r;


0 С tij i] )
О :'] t]JI] +s,{]li

"49
ФjТý Р"*Г.4fl*&$
ý*:ý F-s*{,,[t*s{
}r;tlltчl,анр* Tedлi{l{ý Ё" L ,l.,,,
'ý/:
lIl,r".nrtпllHtl0.1}

lýпt&il"sх а шфкртfi.яt ý..п (


l1,1l,r
,шrltrд,гrмоtl )

**:НВ qalUlt,l tlljйit,|,ll.{и M{l1,f1-1ilftlfloo}llJI ;t !i:li{It j.iJ,.TP,.i1"{IFи.(


I'итдlt g*вшfi t|ll0llи
тtз}"л',ич 1Ф}Iс }ltll lUt,ltI lll х riпнрк'r,Ш.{l.

Хрмовов нцOt,оФдOft* Э,i ia}€*r,,r,liil! |,iIlE t1 ()р(}il,JтЕп ý|i(i]:p,lirrýliBdxl,], iIпi{г,JтиД


ýс0 ýФкржзrts ф{i,;g
+tl"a0 ý*l,t iýtlr,r:r,lr 1j,,11а,5,1д11

Ii*рgrФаиоttrlос т*ftне*я T,l , l l:ýt.Ёllt|llr!


ll1}Fi,H1 i;ll, ,firдrit1t,11 п,нЁдi{ц4 lIo oT."iir!Jl]J{ilf,
Эr
отадъ XI'/ i:rё,c$Hpaog
сl*стlзялtв*) "{'*, отаlrъ 1I8iýýТ * *lr* E-ýJtqc.l tr lH|llltlIlýtlT iJ,1,1,1JIt] ýт tt(lj-iрOsлii .);,l(Jt,Tlяr.\.иA4и|Jý-.
tr*rооипноg 0f){tTOý- aý ýý |Ei|ilв!,ЁIll,.tr /ц)',t/ 0t], прч do:tqa,}1ыt)ox}H ТФl!fil6ýе'fуlЖТ *
irяiq)
йЕlйlg"rr -

i Ё.|.l,ý Jtя'.lý1,1go (lI1l,пOтrtп ципtt0}!0тJО l1i].frliы.rýЯ tý,l]sД{r;lЭrвЗ.gfi


I
l ЬýЯ*iЁ яt,illi{ l,пп н lll)tlдllllylljl{8,fi д0:lо,циитвкъяс"{t пбрас{о:,иоfr (зý**
-L."*
Iltlрtruвэв, й1.1llT.1'l't{llittaниe ) fiIjoпиl,не M8O,fiOt"r! i{sý{j.rФiiи0 ,:..}8,Es^

Ч|Чн,aнrrt }i Ill,Ё llU l ll Il ) . lIl)'!J;]tRlrruafi Kcp;roaпo},,{yTJ цll:оJ!кOсть lIi}i]p.ti*

aat,
Э, l i . 1 фl1.1,Taf tlLill,tltilr0 IlиiшOпфr() I{окрнfкя ФSsсýо.";иgе$t
lll+t*чЕяtI l + .itlHlIlIl||ltlrl {| lrId()rl}.lСФчнtfl4 fl{)к$Цтпви. Хриа.']Нf,fiВаfiяф
{llr.lttЁ.l€яя!, f iJt.li|all,г дlrrriр.}т,ilгtЛнI! tsuд flOе{rы!и$}. fi,рJ,?атfi&{ iи*K*
}l tr€ge11;'1,,,lrfi l1,1llL){1чt!itп.

Ё r ! l ,l y,tlli,liи,|r ,4орOЕOfl атшосфрн lý!}ýo8ofl {I0жрцtilfr


,iH*€Ftl,.=,g,l }|ll1lrtllllllallt|llJ
tr\aslylil.IlиB lэ Е{!дЁ по,rвнrr*й* ýоlцiшýя;
:.*gяЁнЕil*t!iа |,U {l ll,1.tr(J,l,|l cr1.IBfi
lд4tкtл, ре 0нg)rаrýц.lх sёilдитýнх
''1,1
tB Ii,lF ||н ,i l. ,l Ilзl!,,l{:aшт рrвруrrrеппff ЕсврIlти,9, кс,горч0, ýе.-
"9d'н
яd*уаl iit|Etltltl lrllll,! |,lll]l) овоПот,дц. СкоротЬ itor,i)Os;lE В МrэРнс,Й

фý !l.э1l,g i tl , l1,1y,,п,cIIl1l,,) l( ýOfrлФ.tс,iлпý п}}адуrrгоЕ


0тrфO}ли;.i t}_l;T,e-
i,ttiаЧrЯ, *ё i !!il 1.1 ll!ll!.
il l l , ;],] ! ,ll. l lll l lrp()l}.ltlltjl rt ,{,ос,Тцt,lирlэван,.tя л,:кJrя,чие IIр],1*
g ]. *l l я{ | l,,, ti lIlli,Ilt|,ll! :,,lt|'.,1.1)L)t:I)oB\)Дil0(;TIl.


?f;
oýOocOTif,il 'il,iDOTiIaii,T, .цоluт,оопхсТtшоlт L{rl}lgilý:"fiOý 'ихliо!t;,о шонаf,f
Ef
*япиЕ !] {йсоýýойсcO{Jнýи .tйоо[dоtr,l
иlп ииlшlи/нtllt lJ ,ý}l0ýh!]H
е ir,t}?h]lf,]п]Е gп;lit{xotl ocf,Bl{o)In}l r,шu,tо Фflý}rýl,! д {Е8гi
дrlя*ftэtfоо удланrIноп ý;offBrf$rlt0l o.tOXOOtrll'''Иf,
ttxin Ш !
,IrýJ,ýafidfitrfoý УýslllиаOddоl{пOхиfrgнflиЕ&?ý11!,,,iвýtr}i{ýс0.1'виO!иýи$fiдIсЕпл1II.ъ{'0ý
0п s-_цiтfi i} .нтrфсяiП oJotlilolrQ хrfiY&аЁ tзlt,tлdrлOtrI фOfiýrФýк$iI,,8,I,g
*tfýrroHgBtf t O,igttrя.?so il{{l{i(лl&O Фý l,яHllФ;Lt?ý IJD;,ёml€tu
ilгндхdуоп оJон{rпппвшO п ф,
*rзrr Ё i{0;,a!i}IЁl{Edý аяeadýOtl ooxoobиl{llx пolnrllfil ýll,:,нdхоц ооtrФI(ffffýfi а' 1'Ё

qи.IЕarýоп вохOOьиf,их
, 'aJotfoo-oнilвl, оЕ o,To,Jвo*orc0й0 йо
,l 9i{Tl J,.JбI
,,.i tnlol:ItBaQrIяl,B,}nф, ý Bl,1.1mdrto'tl 0сfiохнlfi tI,I,1,t{
I grrý&O*Фr,lýtrс ]rд,!ясllо' orl$ýýr8xmtl о;r0m{fi бOrр &aai
'no 0n} nr
ý ёlсOrЬ ý{Oй { 'Hýolt0ý 8oIrTrBйOý xrt.Tld\/ ll rlЁlii
firt*fФTrвý хr*flи:ý,aslrвdш .
йrп,lпdхоп пип,tIrIU l
-вIпто ия,rжdжffi яоs помп fпHdaqfiBp
,ъпrrЛrп qrt*;tlrB;;
I

*ýоý Фс$ýffsк еар аьfuа'illgкffOr00U


п) 0ш{ý0 кв* ,Ir,,,l,sвrпýtsвtЬ ан сtlt.т,нdяоi: rу*оиоулtиIr ош втrtетз 0I,I,I,fr
е*{q;i Е "аооtшФ sýпаýýýгdп 80р luЕodo rйfr}irlG
a ! Ot!t&Oоя,lýойр gоянонсо<Id*}f ýOкквж$}] gý йш€tф,fрQ шT !iе
*d$еtffýýýФý*ýоовg хйя ýпirвкпt/Фоо рlн,я,опшir(rrа t]()tcФI{fi}d
;аti*вив{ {ixýri:ý
яrdтоl] l,rflgýýýnт! oil ,|яiнфilrfff8оо sпllIгтII
**dr жпаry*иrэлмtf *ýк*{рх
&овЕиhопOOро аl*rtlrщ 7 и dýвяJ i,ац{иrкlвшIа ýя.т,r{dý0II ýоЁоtr,аtr аq8о)rýfiЧ s:l"Ё,8
"0о 009 вOý
*qd у+всвдоtrilоf .# gа. уианdжоu 0I.i;'ý йý}ti{ffgi$ýоu flCI ffx ýdДfi,8d'Eтtl"a,{, fidti €!нf,Irfiи,Lс{Тrflо
Io* 'u* ý8II*06t ,r,olrrrв?J;пo|) rвфIfifвdо ý 'шороооrто,Июrрlýцiдхоd
oIЁWJ,ппщJ r:яrпdaa
:в,хч fi8вЁ{]tGа
- оJsмJ.O€rр.trrоп ,цll}l (Nж}.{til' ФduрtýOонrи | gклк{нотl о*отоýалф
gлооydая.l,о'dхý!,l в, Ir I "fr
*дЁЩýýsаr"fр {sqsтdgý,ефd*Ер{ |шlr0
пdп сiigпdхоr о.togвrвxrв вшношплоdцоо
..
6*0T,cl?./, tlý it
n,u,roir;l
"вйýgп о,токеrЁr ltl6a
*wм.Ф*ffý #Феý*,ýgý$ff '.зrrfisпхOf,lоп ofi п,r l
tla*Bý!{ж чн*Фflýýн ;sdфооttл,в пшOdfli
;оrr;1|i
qffжшdФýtжý
ryq$fi щ1€, itжи}твиfi fiои,ътрп а: l;dýý | *bod'll rto;ral/Ht*ý *,иtigт,* ,ljиrlgf,t!,ФdoEёaЁir ýи8,т!Y*40Ё Kakвcr,i
жйФФн

оыпл,яdЁr,оЕ,т,gтtfill€кfт sкt{t}ýýýi,t}l ФояоgtиtrýяfrLlквtrý 9" l, I :fr

ffi"*F**-d s.liФ
9ý*gt п6,д sel,J

gý иfrоп |lоцсrош вO"t8ыноикdа TsIfB,r9E хýsrIIпайO иаЕв*оdЕrк}Йх шон
e,!{**iE jt Еa[п идооцЕо&о 11оняоrеоd,Jох gЕýФ.liпI60ý :tлrТ е,r, r, g
лoiloнholroý,| пинOьJtrJоп иdlt olll|{!ЁIt| lЁlэ*в вffiffi
,сфý нfilжhlr
*gн€dхоO о пи!оddох до ,лOБtlиlmц .U0rt4,tЕý ftrr*
.dBtJ хпtкоьпйоtоd0оо ППiIJоI0I/.(ц I n.|llaf| ,llш*,
'ýOYdsад пэь, 'шglсiпьlл,toоtfп U{)пЕr.lр r (qill
': *flýlt оtr,!ýIШо.rвtt Fойошts 9Е&ýdýоý ооесшоdу I,?" J.s
$glttffан dовтшrрО eп.lвrlxrlц onlnr+€l
jl:
.lý*аЁ
iti,|
ЕýлоЕhвя8ан п пшссrldш ,о |йtltliýЁ ,.ri
*Ё8уIс rrодOиIrtх{Or{ otttc,dox rпtltrдg1 q l tlt
I
*янrёrr0т пнпlплокт !td()L) пrmф,t,i hlдaи '.1.j
'ý'"ý0 i-,0I'8"9 шl
0d9 frя trФиhf;rfiн 'цшl 0оII (lt' fi,rj.Q.,l.dýЁ*
* сФ 8I оdýйвdаuýой к{r вЕlвlýrtоdтоо вояsl,аff, ?"е.т"g ;,
t,liloжso;l 0ооOя8ц йOвпrIfi оЕ с| fi J,1tlч l цl
",,а**t ,Hfil.ýKI а r,attllbB,L0attt ýsrоg yoJEкoýýep €,яsýd'jаоЕ lЕс&Qвgваиr {
"l
,,J

,rl
I
li

яао{Oо поIffвfOIЕ D gдýяgЕOв вýиýктФшý оио&авtfifiе ýийýd'ýеш t,I


}rqЯHýbo.i0trod0()D шirппJ,о|JЁу trltl, tsti i
l!"$ýOpdpýO}dg,r вЙýJЕdsшкФл иrrвоьмгвti яdg l,
fi*ýtёt8trвФIо8{ OfidýrrollfiTnl,rЁE*;iraý*
'8tlfiK Е sjщ 00s/, oY еqейOdас* удg,уtrlY0ff {,л}OYýssпаdi{нý Hl
sН gIйýrjýilUя u{Е) Оltttг,dд Ё}l ,lЁя*,rfф
I ЁЕвgь9,L q со 00p цdц уЕйяarхоЕ E"EJOOEfяOosdgfi.ýIfOcý Фi,,0ifl
i mr,ьорвtfроошrlвr. яrооs Baosco ýOIf!/eдO[i а Bý&ýd!{,fi 8Еý
ýOiтEml'GtJ,On lolrfiиhlil,to Uпl.tиll l рi
-ýýо оli{ýойшьтоfiоlf '(0I'0)
ов *,[ооfidsg,rоdяиу4 .,E!t 0009 от 00ас дg вх.лоЁкТФr;оркfg*,
HnHo.]E Ёl*g!
вор rtп,rпtfхош олонdфофtrо!м}i {дOоЁaТsý.lr$ýýs, fl " Ё, I "tI
*$e,I
",,]t0O0ý*я fi 0"/{0 oиfi (
ott.L otrl g cr.l ll rrЁ l
ýs u
r (
" кýдЁd}с*ý Еоdfi яg{d;tооdу;*r *ойоiis;f f} ý ý}ia*
-сilяrш ýо{оOн0 J,oti4ltffg(l aпJ.пtrlltl в
о&ь'IfiЕJ,{,6ьаdý!rш ёýнrrsшяlltки KДtlHfBo''*ýлЕlýв, o}lf,Ofiil{U
"}тНh0trоlл .пn,[ortтtxl'пr*lfi1
*€06ffýý tý}f*ad и шкнеfiчdт Еýп "ý{f0s0ýo sqяйишаý ш вк;tнфпhgг:,di!
io йтOйrfiJ: lrдrrdI.|ll ,.ttd{"ъеdвrя8.1, хихсfifiа
доннвdтоо сlч,ýýýхOý с0 0ýs m8 00g ,r,c
.Е{йпýоý0 е!{Е.вЕяý3?t lшвкяfi$ояfrr п0 00t *ш ýfra ,l0 ýý,l;0ркIро
ХЯаошоdх f,,iOонрOOоfl 0 ýolmlвяl.rlllild
slfu0п ,rтЕлm6lчýr{аеýýýs rffiоfiъ}{ ФFя},с&JtЕФш
*
ý}efiir00 ]$ýh
Фааýýао{Тfirфо{поЕr0lr0 lrл 6:.tlrircnr 1;g
.0пн0}IWфи o(!l,,.rn цснвовеоdsохшлнв теЕI.Ilrор ,ъ{!в|Еg!,,рý ý ýяi hяJ$rr евýфк
r r'lыh саg
шrп.fdх solfop ýto !кхаоgтdgо*mffа& &]tЁо*л Е*.ьDsФеs бпtil]Ф! ýfiilф
',!rtrВя}м шоIfOfоп ф {|tlfirr|пlll trl.|Fal l

9s*8}$S'd q;I)Ф
ý*8}ф0"; $J;n0
t}fit* }"$*"Ьýй 0ýт5 P;gs*tt-s8

.a-.i.,d-* ýрrrrжр*а*r*в,ýЁт&ý}1, ý6,1*f,йе[цfiф ýри l*trll,tльцOrtшу, 1,лубоЕр rЕs,ФЁкуr. хорщо

;Fi*K: tji.lyýrysк*_"{,! ,ЁФддёý!r*ýтs;!. ?Ё{ц,{mчýfiкfift


{}tliц**fiцgi2 i]p* pda:l,crBT rtpltlltdotTy, пвитliрr}r g 0япЕчиааýЕоi ý
ОС- Шs* ýTOýx ý& rфоие }цд"riя*"t*я к0 ;,/ý Htltlтltrllrltи JдрIхo IIаЕOтол" С цпg*оtgt IiвIвти}gц*
ltt,t}jrfJ 1|i(bк0
КýУlКф*ТЬ 11ф ЁЁрr у uт g Ёя, рбаý0.
i:*.t}*;,dтefiд ý Е{еri tоДо{r},1t1 11 }}"jýIt}dJiýt??*': r ll 1,0 ЁлO,гOJ{JIIдч 00ки 0 овдд{tgt
,jрЁ*(}
i+"l,rtr"s Jjдll x,*y*;tafii }i Kot$slý4 ilý}ýдъз{i]"дrýT E€ýttrt,cr п lllloчllo0T} II8лшоrо оовд,Еп,вfiдll.
ОOо
i{а,ЗirТt} f}: КUl)И,Вflfi, 9 тsккФ ý*ý*i1**t0&ýsýр;Jй , r
PttyrlTHuaя gtrdr,,чпri тOмпý;втцв ýокрltgя ýШ)
RlttllиTýil 0т Ь90 до I4'i0 ldlla; уд8.щио8 €оýроtfiýя
Ос
Typlr lt} - I,6B,10{ 0*,r.
fi,:.4.tc ijoxpllTиo н0 llojцaв'c}i rrв*ле и +ýapж(l, .. ýв,r квлtrlll,r) IloKpKlяrI от овёх]ло-р8овOrо до torr;
Фс"
B"r.a,iý j|оfустк*,lшr }еS{iчеfi t*Mss}eтyjie до 20ft

iiодвф sfiсоцоfl твкпераtур*'ýOýвпmнs тtlýtsý


ёýOJ{ &ýт
.: lat)t II0крl,iти0
сюiiст,з-а.
B.I.4"Ia ýявr r5яBcTgKitTý х{юilоýýlо ýокрвqяs оgФt I ýtoanuuun пOкрliтпo в дтмоOфчрilfi уOлOýЕях яалfIýт_
*
рш* rэ тозуSrш 0frв8ý9ж, .ФфЕ
"li{ёfiOt!нOrФ! ýо},рштяя lý i|Tlttrtttвllltц) I 0rадя ! анодflн}п,ýо 0тЕоItiбЕиý fi нЁ,
q * е*ýY
**n tиаярсоdgrлfiкошп) *охрнтия
,*чря"r,о l f|l,.tlýlull!цlдM фдво 50 # шодд,. IIокрнтие ввоЫrа
l: *a!*:ii,
li рнý * сянвяат}sf, и.}1ý шодOчнO*t,ятовым оттФнsOý{, }lfi:lкliМtlt 8шIlитцЁ!{!t овойотыjдп. ý овелвооах-
э ý.I.o j:g{gдitсt ýохдlЁ{ýё r.lццll() llaJr01,0л.
a*i,
Oflлдsлвпшо 0.1lовяцuоr0 шокрЕздJI цовЕI]ЁOт оrо з&-
ý,I"ý-I h{gд}rоs ýоfiрштвg ,fIglr,lfiToя ýатодýшd ýо
ý ultоqоdшчOтý I Еstко 0о Bp€rdýaslr.
х ir сшtааа!s, 0лsfiвосаддвнgoе, дýýркт&i€
*та,дm *.lýý"iý}rцgвgrg
{lrrtв;tttнrlo lI0хрнти0 oTot*o к дsйOтяйп 0врOOдO1!:
ý ,ipao}
дя o:r**лltýTofi ýа вgвлrхý & т8инает,.0006акgо tl р,,кOшOццуOтоfi дJr,{ дýтад€fi, ýоЕтаýтшIцгD-
сЁркl,"'т}fi, 1'тявйсlrкх я :иOвflсt}Lt сO*ддявкй,
и fiOgt0цry,
al/Hr0| llлаоtш}00 [ роgлЕ"
зоýtтsJйаOё ssli$лтýо-дýýOЕвlýвЁо8 ýохрЕтпs
R8
ilа$оfr il o,чrtвлнttо,, покрнrlл0 обладдвт хоршrш qцеплOЕивш
в
ся. ý& .и*дs0чgвsоýl с]JвцЕебнuх сJцiпltlg8" llрямвшrвтсД
Е?lr|лi!и. j}л&OтrIчноOтьп, вцдsрfrцýаот иаrиdц, вts-
цFу | lllтпдповку, дрOссов]п0 ýýоцдд-}r. хOфшо
f,рs 0Flll,|двOlutи.
,
}3.I.5.Ё idвдiiоs поЕрItтиo обд*ýвsЕ вхсOfiо& тдgленOfi Ё lla нr,rлул,i 0ло80 оlttoJ[явтс8 (лелтает) }! 0 IIOBý:-
i
о jlё}iTPOýposOдHoOT}Io (iý il,,.r/M) и TýxLIJoItpоBФýýgOlrbKt t
y}}l. {lllOI)O0Tb 0r[OлоЕия во9растаOт.
ý6
1 s7

i
i
i,

69

ЕЕЕ*
ф1,II#ýIi ,I чJ,00}lpoc0rj0 ,rо}шеdхФ0 Uп.,,}!I}lltll 'g:rtHBu H5gfi
ЁОНgаrО€ilrr()' e|.l,L}idxou ooI{IItrJцO|r(l l^l|)Jt Il!]11.!ll вllll=ъ .
9вrо9 ýsrп€dxoо оиепdrоЕ бхgвп r {&ооя9оOOЕс ,,0щзg
itrТбп g 09
8ýИЁt fi rlfi O{)}iOOcOýc,r,оrrдtзdхo() !!()ll t.l,,tII,,, 1l 1 i1il;r111 11t '1оlъfrэк Iлrт ooEfirt[B8 кЕж roе,о&!еIlотоd
], tir !тflfrI€dgtоЁ "rтЕЕ8lrr0 0о и ,птау{ х пЕябtпон,rо оЕ пвstoпв
' IзýЕоrслt )ffidфo
иOtrfrrПO l.r{&fidýoý Ёdl},dоп!rоJ, lffih(,9ril'l rпlг,11,1 irf tlrr|| ;=l|l 'firв.lo { сrдяёпOпýо.оп ,пЕЕо[вI ro,виrsr
, ,rB14 я (66) ш-0 l,Фloиs-оýоrо !{оg8l/по oЕfifiбтоп е,д,I,Е
*8EI"I EdL gпГ€ýфиtsOш ш.ddоп g ,lиIl(txtlcttltt i,l! ,,tlllill
-alojs g 'ufiflввв,ОвЕdрооIfi}:ц ý ollllciry{) r,rr rrи;rt,llrrll
ё rlý
'?ofi ВИхqНФУ*{ ýи&FIdя.оц {J,0o,! 0lld0 U l | иl lll! tl l,t ll l l gia* ý
t9
ФOilýвýоlФ иt8Ь *8o,};OEdotl
обнФп lлl{),tlilr|ll, ott.lHrl*H11 ý
ll
'ýOiJo0 ЕЙфt?ll cjJ,Bfiod'0o*oJ.\ illt {l|, l,rt l Hl, : ,g
одонв8tr€впtоOн g 0I's"Т's
Оfi lI/
ФдоffiIвrм€Irпо &Фgfi
ýtшg Ё Ir$еФggsшфdtr lýояYrпо Uп,lltrlxtllt llilЁlrlllll* я a
"Со 09I lrЕ&яdхош вdf,,т,вdвшквп,
9
-dOeC fi 'Fлend'rTo* *JfiýýKýOro ,lt пot, 1,1rllýll*}t
- со 8I ýdE BIrHбItrIяJ;odIlfi0
,1
"(ttlrиt,
"я'я0 s-OT,s'II
вrвrtплоДшоý
mйочкстЁ а кd]tавdопуqоI, l}0ш,{0пlll1l(t|l rurtll,}t,J g },El
|епк 86т-8II - rý;ý([$о8 {eoоTldвsýofiýýyl 6,8,т,8
"^{ "ЕбIfоо в&ýrss о.tо&вЕо,!Ir8ý-о&вgоrýр'хýhо& )gl,iлafi
ълшаý
JиsOоrр,жаgOп ЕойýЁt яо!,иI акиg, 8 Еssodýох s0,rýB;dagтOf
+.dД,rВ&ВШутшоýýýg gеýO$Ёtr8п йOt tтлholl l ýll,-rl|' {,tl| с
i ýоц бов}ls€оrо обфооwв gояоfiоя ýOЁlв,!r€ оfi 8,9,I,€
{)l,{ l t t

.rltлlt,l{|tl. ss r Ёa
"(,lФи}tвscEEdpooriEe) у{ý ý 0Е ýOHEx,l/ sоlffв,I0и'[т лпевшtr0,1и
*|)lfýý or' 'ЖI{fi$с к шfr}rФп()'tJ,o i,il пr,it]lll!Ba э
'{gЕttФfis ]rfiнtrяgойmI00d gпв,rlrоаýпо{filоfim0 sсеstrfirFвн
s
".ФИOJ'ЕК'ýdфОfiШýа Е h8н}нш-очотr0 п..1lltru,ll(l rra 111!161; 5l|l
sяýqtвё0 аt{вяввlfопо EEt вя}rвй е 'ёкýYЁп ЕIfý аýIlвfi,щ вв
1

'ЁOiФ{dш!фfiоп 8я fiоЕо&,lo oo.Iod0().tltty,llr,!, rfii,l


mлнйоIfs вý ииýgннIх Еdt /,,9'т,ý
aý*1€
0Фý8н 'кgя{,вdхоп
isФ ý9g!В'ý (fit} {ж ИФжgsо*Ofiоrо ,u()rllji.lltl lrвrл,l*н11 |iý| ("вт,(ь gвIiнуsorоr)

tll|ttll ý; lntra{| ;l 0оdФо оояЁаd90оgшоdоп а уGrf0 ýi0tfар оJс}tfrязяlgо}х Етох


hоншgо*оtтоlrФ п()fl

gЕý,хýilФrmr sЕi}ldхоr бffiOm,tdsвd онхOиýсЁ С0 g1 яяия


gd,{e

Екý,ЕgЕьfl}rgо Еdш t o,1бrrпTrlrtrrr ' lt ttiпl,trt1


пdu рклпdхош хяЕнrrаоrо ýгffisпrlrfiýýа яdII 9,9,T,g
*ЕOп}rufi ш' ltявФtц.вssвd fi оЕбц!rdо]/нrт с,tп,,,l,,, 0HJHllntlal t'д'rt*
gg*Е?Os,d йits
**-8?*e,d ý;i0
*{:1ý р.8мё*9ý
{)0i'|r Р"90,13-.1'Ё
В.? ХарактврцстЕýа п овоtстда нOивта.lIJIgчаскgx
ýЯtяs* Н Еý l li jl1,1}ll,)nllзll)0Biil{tlr( ,
аоорrанпчвtlкп х покритиft
}; p*i н е lu,l,,'l' |,|l| /|', l l l,i)l{c 1,a-Ulilt]0*

B.2.I Хпацдчавв08 оýиоЕrоа поýFшfýs Itа сTsJIш


Вý Ёlп lдl1,1 tlJ ll1'lUlýl(И,( дЁtl*ле*
B.2"I.I (в Tolr чдOло поадý др,
Цдет шоr}gтшя Хиiл.Oхо
ý9iti11*1t1,1t11;11 r Iпll1'i.)ри{tдоЕ. д
хп ьиодош) }и дsтщих ия уrларOrшOтЕх д Еssýоfiеrri}Osекх}Е
l*tl: lrзl it п
оrадоfi чврвнй 0 адЕв.tд 0ттеIц{ом.
ýt,t ý, lll} rн ll1||i}цll.|ttgмФI,o ьlст&цдli,
8"a.I.2 IIохрлгrво Хпм.Oко икssт ýЕоOкхт дOвчOтоOIь, нF|нн lUluмtll)1'I;, 00ЛдJlд€Т i,{aДOli
l
м0 sацfiтIrнв овоfiоtва, уJrучпв!шIЕвOя ýрп npotýTto вв}тралъ
} }gIlrlt}'litM И цOЛОЧаlit.
lt маqдакu, ýадýе;воýо бнtlтдlоку иOти}Аципr вв доFдаOтоя
ь{ý
}
ЁlЁýtп |l(' rlll}il(l'1,tr)И3У8Т е0 sеЦИТltРО
it Еs Е оварý6.
(
1 IlНЭвР.п,,,tr,lt.ц llJloTll00T} uOх!ý:глt,!I 0т
э l lttltatlHM,JJTr ог полI(JтOвкlr
} В.2.2 Хлwtsвоtoo Iвоýцýн00 ýохрнтя0 Еа sýрроsиоfifiо- . Е
il
0ЕO[кпх оталя:( El*i rrr ii llJ ,дцl ll(),l! r.rшt.
li
:
! }# l в" 1я. r I,1 |u,t l (}[l, гlроjlиткв !f,tцЁраъ-
Е
ll
В"2.2,1 lýBT шоярнтшя
lEa},} lЁ!l|,.,lll, t'Г} It() крu,t,!tя цOU}шдшt ва*
l шо!о ilвталда. i,r
HHF 1,t. l
'ri
l {l В,2.2.2 Коррвионвдл оrойкооrъ доталвй о пdдgrвноi aaEl,i.l'i yr} llrlrllil|ЧфОХУD
all ПIЮЧНСOТЬ l
ffIаgв0& уrry$iцOтOл gрOfвFitой дшЕO!одьilн!дц lдtслами, наsOо бш-
'

ir
lfti
lh , tl tНДglЦ.lr|;lr1' УДцРОВ, иагиrltrол"

lr.
$' деЕ0$IвOощнх дOýtr}нтrй. довшпgl*оý qиототЕ механдчеокоt Э аlЯrlа е. о l, l r| lg,) llлlt tlJlt] llдulдl моl,tt.;и,.лlru,
llI оdраdотки (рокошеlцувмЕ9 trсtдlл{6т$r шороховатоOtа шозв
Ill,
J', 1.1
rп Ва оt L,Д шшс п-rш:s). Швдбо.шiвfi стоfirоотьш оd;tцдапт
| фi*в,,r. н, 1.tr ллll l| gо хо Л о TpyltTypo,t улУч-
l
!ll
l'!rt
1

al;l;ll
шахаЕýчоок! ц вJtоЕтtrlOкýхакччsOхд Ео.Еlр&.}rнце дотаJц. ?} l,}{l,Jltlil! rttllпllцчоокой дчфр,rаrsаи
i',
В. а. 3. 3 Хиrшчеовоо даосЕЕно0 покрi[т,д0 Еа роltOл.sRдуетOr]
tl
, r5dll) !.l!адотпlt0 iп{OшдtlфIIцл т9€-
li tt

i, пgшшошIть для доtл;вfr Is отмв о ýо8шlшоýнн}д оодgIItдцЕё!.

xporra (тшш Х]3) яо уr,лардц (ти-


пд gjЦS).
trовнlдsннtш{ оодвID{Ёlнивш
lЁ*а; !H|!t}Ёlll.,n rrлOктJюц 80JиционllЕми
,
dа fitкl 'lt;. fi}rr)ýцц1196 н8прJý[ешц0 оТ
,
!3.2.3:kлдчеохоо фосфтuоо покрrrтя8 j}t ftlgllцllд,l,Jllll 300 Ос.

В.?.З.I iIBoT шокрштия от овOтrо*O0р9го до чOрногоl


ýl
60
,
ll
:i
Iiрк;lоиоffiiе Г
( СпJ,gбg,дrоG 1

Yr:t5диllв Г.j _ Принвр*rэ rэроии сrяухбн рýщитхнх


, и вs&}lтfiO*дфttsрfiýивt ьпr поrYрштиfi
t' л()ttиrl онýIТл:!,.* 0;:itк
l!тalllии lln слув4ш,
t tx:/ TliIfit 1,0д
Екд покрr,яия
1 }*ян tt

lr*yl,yrrrrn)
ijlаи;i{}ýэ* {I8 шtм) }аазOво8 ияи Sаое-,
tяа!j(j jlЕЁ лвталеft Bs стм$ сж
Hr,t
(I8 мнм), хроriвтIGовачнФе d l xclirl}J,
fiлs JiЁt*Ei]rl еrfi ,*te.J!i{
5,0
ёrёý}}|iнu
lo яHFl.tfiHn оf cll
ь
; ll ýFотоаgе rfiqt.Oеrоfi{** для,ri*талеfr Ёrвrn Ин п&iý0*
lH цз с,г&rти

;;';;;й;;й;;-iЖ rQ пФfi'
I

$ ;. *,;т
тшRt }I0
i,l лёg цфтепФft яý ие.W н ьl*дýfrк слý&воg
ll, н0 м8tl{,ф
|о ýrr*paTвa fл,н*rом fi,lовO-сввнвц (18 ики ýлвt,
,*' ,,(ля детsлпй иs меш,t и gедвх спл&в0& iIlaa|lIt}n
l
| }tt аК{ОВ И ,ПРСflrrТаН"
|ý tаъrlt rа
:l,, нOе rraeJioм дJs ýрепýfirых дета*rэi uэ 6,0
стsли
Irr, l|iirо|rlф
iJ" для KpeiTBE{EE дmалей шв latltЁ|}л
1,1lt
ст&тtиr меди l иедlrых еп.1lRýаD
|lЁrri rr
't, вое! хроlrатlrЁованпов мя lФеп9х_
ail
д*талей ýs стЁл1{, Ma;{rt и йедfiьfх
(fr
ЁtrrBr
кр*iаtныЕ, деталеЙ ип сз4лu l I,i)
---_*-_*_*l
)l11prrggg с ]олслOр!l никаля для кЕ,9пеfi_{ |",-"
ныs деталFй из :тели I

l 2n0 доf'==='"
' ,l l
rrl $
I lqFrlrttttr*
б,0
i:,jli5 ,р,tсц8*sfi

[iрт;лоrтъ:lлнне таsллцн Г, J Oсls P.sM8_9ý

вцr1 uокрытия

Хициtlеское {rосфтное
ti! ,,,,"1,u",r6
9 после.цуr,щк}J
ýаIlеСе}IИ еМ Л9Д Сl(J;аСОЦtrЭ
ГО ПO{rРl:l?ЦЯ
,1,тл ;1етел8Й п9 cтaJryl l8l*r'B.o ,Ё ..n п л.li.l|).)ли?0!}
l lrrBae Х ;,. Лjсrи.-,,рlliрOи
ll Ёiiвrl . ull.,lk ,rщл дсталвfi
}

0ЦЕ; С}t3 7,0


i
:l
li trl{!мOвое !
пол!лlаоrdФа r*-"БйййБГ
'lНitrЛf /!Цrr ДОt4*

,ill
ё доd&нFя}${ Jlgмеда Х-е, l rBý+rt;* l liлRп,)h
РСТ'И*р""роu * 4r0
!lrttH л,rtl,rпt,iТr$ xlo{T
€l (rIё; 0tfr3
.iЯЯ !lеr,п пёП иý ствля
S,0
ffiёлБffiъБ,fi-йс iiJEr ltttн.llя'лЫ rс166
Т&л*it и.1 gýдý и иеднýй сппевов
Е,0
сплgвом йнt
xpoм8?пpoв8fýroe
,qлfi дёryолЁй яg стедн
,, rýrýы,il a Ёiil!tt цFl,пllllrll}ll}tOlt
I0n0
сIlл&вOн
ffiТftЪf .i;, i !.a|lt| l )(} lii r;;йй:
':-е *ýýl ýý }taslB:lrbt ,lll,тплеf, !э
2r0 ,..*** i ýtlli l ýý,Ёrllзt l:ltлл r,
ý,0
=

**..*+i;iýi'*iфr,,,,u,,,,,,,,ц,i]iifrйil
СТýЛи ilп.9сроД4СТ(lй 11 }rн:Jколеглровва-
q '==na+rtit aatilaala},,1,1l
|, , llr)кI)h}тил
для от еистФ*
:. ;.. 9*il fiэtеrЕi hit f тп,lи
,.,.
liишховое,фйрjаjЕlЪff M}i ЛАl{0*

нсе Бйr},?sн- !(pacOtlýo-


я, ir8,сломлля крелешrь,rк деталеfi иý го поlrры*
iiеди fi Hвjirъ*x епл8ýоа
lЗ", ,

! ше
ýs "шree
| 3_х лет
длq KpоrlcfrJlыr детапей u" от
.*Й мы

Бп
го
тия,
не
х
ыrl
00:ý р.sш0_96 0сlý р.ý048-sб
!
|'|

;]

{Iродолкогtка таýшry Г"I

Вкд покршlя lпр,lцg аItсЛýr Срок


сл]лdЕ}
i,H|'f,6f& год
(I8 шки), фсфтrроввrтrоо
ýОСДеДЩЯН В*ШаСOrm8rl rеfiОýРеССq_ .0}ý, '
поерштля &Ея даr8лсй пs еrаJшd OxI, oil,
I0,0
ввяпсrrп от
eýe,|Eý!fi' ,

дбдOпFасоч-
*оrо fiФ-
крt|8ldя

б,0

8,0

;0,0

Ifuкелевое (ф шlсM' хйfrсБйБffi l


и8 етдtu углсроддстоfi
i

и )/j
I
l
I

i
l
ý?
0Ётý F.Ф048*ý0
Ocтs p.sc.i8*$f,

Ortotпaвxe лrблrrrщ Г.r


'fuаrrяrа д
l*9eru,ar6;1

rcr?Ot)и,lлo!

(Боgпач*ние
доIиrеfi!а.

гOGr Ia?0?
гffiт ýIip
лфI wr}
гшr 10877
ту s8_I0I4я?
гmт Iф68
гOOf I08и

88
Ф
0ст5 г. ý}C4,E*t]i1

oiшry m09
ý. lll|t.l)trl()(rlb r дооолпlflвлыiал gе*

еудо8щr до!а"rёЯ !рsнпя. Тшrовоl , ЁЁfr!,l,i,lП rФтltлл дот8Jtиr усдовня


техвоrсргqЁсrсф процосс Еоrryrlе.няя
ЕоlцlъFt(я сшrаDоu вивсль{ор'

l,
Il
l1

ц
lll
iri

l;
|п"
lo,

д
?0
,
}
l 7l
liIF
,J
,l
:I

{;L

j),/ l 1tH;E
,l)б \ (Ё ir}rdФф ia

]'l

tt

!rtlýtr
iL|'jл

96-8}06,.l gllt0 8цк,9нqк8f, иg}хвd$аиdаd &Ё[r

Вам также может понравиться